Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
13.2 MB
2008-11-18 13:13:44
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1753
7071
Rövid leírás | Teljes leírás (469.39 KB)

Zalai Közlöny. Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú lap.

1888. 27. évfolyam március 009-013 szám

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

vt^^^xv^\'W
NAGY-KftNBSX, 1888. márczias 3 án.
r.ltf inét isi ár >« érre . . . 5 írt — — í»r. . . . . i fr 50 kr.] Xjniiirt . . . l írt 25 ki
E|y« «*■ * kr
R1KOKTC8KK *»áb»«p«tit«orbftji7. niu»dsxor{ |«. t Minti^u tyTátahi *orcrt 5 kr
NÍU.TTÉMEK
r l toronkéut 10 kr*rt T*t*i:*k |í«i K>»i-4UÍri illeték i
e-llc szám
Huszonhetedig évfolyam.
ZALAI IOZLOIT.
A nagykanizsai „Kereskedelmi Iparbank\', a „nagy-kanüsai önkéntes tűzoltó-egylet, a ,nagy-kanU$ai kisdednevelö "~
A lap n.lkrai rétzét illeti kö
aiények * aserkexztoséfhtz lyagi réaaét ill*t« kőzUmAoyek podig a kiadóin tatalboa bérmeotTel i«lSk
takarAkpénatári épOUt.
utieu lehlek a gadtatnak .1.
Kiikntsk vitua MM kil«tta«k
a „nagy-kanizsai tiuti-öruegélyzö aövttkezei*, a ,toproni kéretkedelm s iparkamara" nagy-kanizsai kűlváiasttmánydnak hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, ^OMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A nagy-kuizui ,K«rozt»»y Jétt-kmy Niegylet" magalakuiatakw.
Éreztetni azzal a fliimorék kol-dussal ut, hogy 6 iíVatellemi léay,
Végre tehit goDdoakodva lett!\'1ogy ó is * társaimnak tagja,, rtromk Kegé»f«iréi « ! Aa „loeki is ép agy joga ián _ai élethei,1 igazi ker. szeretet, mely abban az!™\'111 birkinet; kezébe adni ai esz-elhígyatott, nyomorék koldusban is! k<>zt, melyljel ezen életét jogosan és »zt az Isten képmását tekinti, melyet \'helyesen fenntarthatja; megmentóm : paloták lakóiban; mely abban is \'emberi természetének nemesebb ré «zt íz érzó, lélekkel bíró teremt- «**», » lelket, melynek elvesztésére a méDjt szemléli, mint abbm, kit az nyomor, oly alkalmas eszköz: ebben isteni gondviselés a jólét karjaiba!*11 » tnlajdonképeni ker. felebaráti iielyeiett: az az igazi ker. szeretet,
valódi ker. életnek mint egy postu-látsmát. Mert a kereszténység tana alapul a szereteten, azon a szerete-ten, mely az isteni alapitó összes tevékenységét áthatotta, s melyet
a mi BzegényeiDk fölé is kiárasztotta jótékony sugarait. Le lesznek tehát azokról a szenvedő Ínség égető konyái, melyeknek minden egyes c^eppje, mint
végre törülve arczokról az
egy-egy babérlevélke fogja őkiteni
a löuyörttletes sziveket az örök biró sokszor lelkére kötött:
elölt. Letörölte azokat Á. szeretet ihleté a vek megnyíltak, s engedtek a részvét
részvét!
tanítványainak és követőinek is oly Arról ismer
nek m«g benneteket, hogy az én
szegények iránti érdeklődés akkora uiveaujára még nem jutott fel, hogy azokat rendszeresen gondozza. Pedig ■eA -épefi -etyan kevésre becsflien46 kérdés .\'z a szegény kérdés, akár nemzetgazí&zati, akár erkölcsi oldal-ról tekintjük a dolgot. S ha az a színház, kaszárnya, s a többi eme-lik a városnak fényét és becsét, nem kevésbé emeli az az öntudat is, hogy lakói közt kevés az éhhalállal
saját szavai szerint nem volt: .hova felszólamlasikérvényükkelelutasitott,deaz fejét lehajtsa." Boldogok önök mert W é" "okéntesi kedvezményhez megki-a szegényekben Jézus testvéreit «.. \\2$$£^ J%%<&™
TmWvtlék.
knziodő. Egy város értékét — szerény véleményem szerint — a józan ész sohasem színházai, kaszárnyái stb. szerint szokta eUtirálni, hauem pol-gárainak erkölc-ti és vagyoni álla-pota szerint. Első a szükséges, azután
a hasznos ! \'szerint a regálé megváltásáról"szóló tör-
Sokkal jobbm fogták fel ezen véoyj&v&slatot az ÖÍZÖO fogja benyújtani
... . L1.L , ,, , ,. , uüuitüteiraitut iteruc az egy evi űQKentesi
ür tebiaitre, txií a Jézusét, ki meg- kedvezmény utólagos megadását Ezen igérte, hogy: „S ha valaki italul\'rendelkezésekkel a védtőrvényi utasítás egynek a legkisebbek közül egy po- kiegészítendő, hir hideg vizet ad csak a Unitvinyl \',
nevében is, bizony mondom nektek, I oy.^^£,f ^^TLS nem veszti el jutalmát. kertietek uj beosztását Eszerint Dezső
Isten legizentebb áldása legyen Miklós szöllószeti és borászati vándorta-nemes működésükön ! fnitónk Pécs székhelyije] az I-só kerületre
SÖLÉTORMO3.-(lré8\' I-IL kerület) lett beosztva. Ezen \' kerülethez tartozó megyék a következők : Baranya, Somogy, Zala, Vas és Sopron, valamint e megyék területén lévő tőrv.
— A regálé-megváltás. Tisza Kal-: mán a képviselőház egyik ülésén a regále-| megváltásáról is nyilatkozott. Nyilatkozata
sziveket, a szi-szabad folyást égi forrásának,
mely a szenvedő emberiség nyomorára enyhítő balzsamot és édes vigasz tnyujt. Valóban nem lebet helyesebb éi szebb ideáját ndni az igazi keresz tény életnek, miut ha azt az ioség, a nyomor tauyáján szemléljük áldá-sos tevékenységei között. Mily bol-dogító látványt nyújt az, loidóu egy
jótevő síiv gyengéden átkarolji njomor elgyötört alakját
letörli
iból a t\'ajii könyttket, s az éh-ségtil ki-zikkadt ajkak közé egy falat kenyeret helyez! s midőn ez fakó övegeseién sz meivel hatás te kiutetét jóteTnjére emeli, nem érez zak-e szivünkben azt a boldogító érzelmet, mely csak a ker. szeretet-
.t
fontos kérdést városunk jószivú ker. « országgyűlésen. A jövedelem kiszámítás
tanitváoyaim vagytok, ha szerelitek [hölgyei. A mit a hidögparagrafusok a!.1886-ik év adatai alapján fog eszkó-egymási.\' Osak a ker. szeretet tekinti |elmeliözte<, megteremte az « ker. irgal az emberben az embert, R nem a barátot, vagy ellenséget, pogányt, zsidót, eretneket, stb. a mely min-denható erejével átkarolja az egész emberiséget. Ez a szeretet képes csak oly csodákat művelni, milye-
nek lehet jmalma? Ember az ilyen j gyasztjás jotottnek értékét helyesen elbirilni I könyeket, képtelen, azt csak az tudja megítélni, ki tanítványainak monda: ,S hava laki italul egynek e legkisebbek kö-aül egy pohár hideg vizet ad csak a tanítvány nevében is, bizony m<in doiu nektek, nem veszti el jutal-mát.....
oeket ma egész világ elfogulatlanul, kivétel nélkül a kórházak, menházak, árvaházak stbbiben, mint a ker. sze-retet műveit kénytelen bámulni.
Azok. a hideg paragrafasok és intézkedések, melyek egyes városok-ban arra vannak hivatva, Bogy a szegények nyomorán enyhítsenek, azok c-iak hideg paragrafusok, melyeket betüszerint teljesíteni nem mindig véli kötelességnek i lelkiismeret, melyek épen azért inkább megfa
szegények szemeiben a mint letörlik. Az a ki erőszakolt, legtöbbször átkok között adott falat, soha-em szokott egészsé-gére válni a inegevóoek. A szegény ápolás ügyét csak t szeretet képes helyesen megoldani.
No de legalább mát városban az is meg van, s nálunk ? tudtommal
g j _
masságua az a tevékeny angyala, mely . _ Többféle ipar — többféle iga-különösen a nők gyengéd szivében bírja cokiuy. Iparo taintit bizonyára érdé-, mennylakát. Nem ok nélkül teremte Is- kelni fogja a fóldmivelés-, ipjr- és keres-tena nóiswvetoly csudálatosán, hogy kedelmi miniszternek az a határozata, . ■•.«».- i V l fl
benne a jótevő szeretet, irgalom- és
■a meg^rzé az"üdvéT,\'irf°i; j^f^\' a*°°bt° <^bb képesi--iik i ■ Í 1 ItéiheI Í0UM ""eiterseg közül csak egy-eli honolnia a részvét ^ urtozjk igEMlni * ""
— ií egyévi önkénteseknek csa-ládi tekintetekből való elbocsátása, továbbá
egy felmerült eset alkalmából
..... , , -----■•-.! ipar gyakorlására vonatkozólag
könyörületuek oly gazdag forrása hoi()U. Kimondta ugyanis, hogy egy sze fakad! Nó gyengesége hozta mély — az ipartörvény 47. %-t. értelmében be a bűnt, s velő a sok nyomort a\' — többféle ipart is űzhet ugyan de mind-világba S., erőssége volt. mi:eS\'\'kre Mlön igazolványt tartozik sze-a viiáf számán nők szírében icell
és szeretet legaagyobb Leljéaek is, Bely itt a föid4a A sok nyomort ellensúlyozza.
Nem gratulálok ÖoÖkneíí nemes szirfl ker. bölgyeiak, gratulál maga a uemüs cselekedet, tóléggé tnegju talmazza önöket itt e földöd az a boldogító érzet, mely el töltheti szt-rüktít annak tudatában, hogy a leg-szentebb és legmagasztosabb köteles-ségnek, tettek eleget, mely egyszers-mind létczéljuk elérésőre is a leg biztosabb ut. Boldogok űaők, mert szeretettet visel tétnek a társadalom ama osztálya iránt, melyet az édes
y y
üdvözítő életével megszentelt, kinek
^SlT^Ünyzőífi^Ei kérelem elutasítása eietében — utóla^o-S&Ü leeu>iű érvéoyeiitése körül követendő eljárásra néíTe, a hOQTédelmi miniszter, a cs. és kir. közöí h tdügyminiszterrel egyetértőleg elreadelte, hogy: miclazon esetekben, melyekben egy évi Önkéntesek az elbocsátást & felavatásuk idejében már fennállott felmentési Ciim alapján kérik, a kérvények, az első éa másodfokú hatósá-gok véleményeivel ellátva, a honvédelmi mi utastérhez térj esztendők fel hason! ók ép miniszteri elhatározásaié terjeszteodők fel ÍZ oly kérvények is, raelyekbena családi te kmtetekböl ideiglenes fölmentósre irányzott
hatósági joggal felruházott Tarosok-
Xfl. jelentés az iskola takarók-
pénztárakról Magyarországban.
1886 -1887 bon.
WeiiU Bernit Ferenct kir. tsaAcioi u oni ifjfcr GuJ. Egriét docz. 30-ki fiiéiban, mint KI iikolt-UktrékpJottíri bímotuáf »lnÖke a követkotí igea érdeket jelentért ohuti fel
(Folytatás.)
íme a fentemütett tanítói tudósí-tások:
Abauj-Szántóból Hamburger Ignácz következőket irja:
Intézményünk ez évben is, nemcsak a gyermekek ta\'íarékosságiit, de neme?, jótékonyságra iá gerjesztette ezeket, mire bizonyítékul szolgálhat, hogy örömest ál-doztak betéteikből a tüzvéu által károml- * tak részére hét forintot, mely öwzegdt * a ,NTéptanÍtók Lapji\' szerkeáziőáéíéhez be is küldtem, hogy ezt rendeltetési he-lyére juttassa.
Akna-Szlatináról Sóbányi Pál:
Látva búuyáiznépünk nyomasztó helyzetét, nem törődtem az előítéletekkel, hisz ott szükséges a takarékosság, hol agyán a kevés, de biztos a kereset ; ki-tartásomat siker koronázta; mert vannak tanítványaim közt sokan, kik megtakarí-tott pénzecskéjüket minden tanév végével vagy a 3.\\épbanku-ba, vagy a nemrég lét-rejött posta-takarékpénztárnál helyezik el, s igy többen 20—25 forint tőkével folytatják a további takarékoskodást, s r rövid hat év alatt tapasztaltam, hogy ta-karékosdó Unitványaim sokkal komolyab-bak, s a pénzt, mint az ember jobblété-nek megteremtőjét tudja becsülni.
T é r 6 x a.
Téli képek.
A> odnroB Áru & búf, Körötte oly bniopgT* báf
í * lid lm
Kering, karttl » háx körfll, Uftjd fö dr« uáll, majd •Jrepfll, Sstis otán Jár, d« B«n Iftlál.
SÍDCM t-leriel, milyen lep el HináeaUlit » bölepfl; Lesújt s. Ul mindent, mi él.
Elund okit mü-den népet Ai •ujitfl ■ » t*rmét*«t D*rmedt«n áll mint teusb«14l.
BorUk* m«f &k*dt mol»t, Jó uutjt a (ituabokftt, gftir* r*pe», twrt }6t Ubet
• • •
CrÖlt A IXU, BOtt luÍT,
Pijkoi LMCMÍ bóenbart gjar, K blj b did
Egy koldus áll a küitöbín, Amint illik, isépits kö**ön, A hi« ura. eléb3 lep.
.Egy kit kenyírt, u Istenért! - 8 kínyajtj* a ínfjot teojért — UCy fáiom éi ugr éh«»«n.-
„„Jer, ölj kflxénk; •»yí]J igjil,
Uott*d 4U a tol. Lál,
Al ég kegye bosUt ide."*
Kik TolUk fik, aj6ter5k,
Kik jótattjak »« éhe*£t,
S ruhássak « rOBtjo» koldult ?
Borisnak György hő férj* IB«, Láuló pedig, im, kéregét, A góg koldúui tstte Őt.
Bandelsmunn Átitat
MeU«tu áll föroy.dv. bár £fT mia fiá, fafjotl kftayár 8ip*dt ircxáo nyomort j*lec.
„Gjnri! MfitJ, gyÖrfcSt* B*kl!\' aBMott Bem birok »*fi>»i, Í\'XJ fisom és úfj ihtmtm.
Mefh«Jl» nt a E jóiú t
p
Efj jóacirú, ftldtr parwxt fl magihoz elrirí Gyárit.
Pijkp* L&esi Btina dob Űtr«T*14t efj Mfolyol, Astáo pMiff tovább jiU.ik.
HOJI ér nptlt
Ctíkorf » kd, ismtad a MAS,
FfltjÜJ > txél, kw.i«7 a ÜL
(Rajt)
Szegény fiu 1
I — Olyan nagyon szerette azt a csalfa I nót, ki egykor megédesitette, s most po-| kollá tette életét ...
! *
I Mo3t ott Ül magános szobájában.
| Küun sivit a havds szél, neki-neki rág az
j ablaknak egy marok hivat, mintha el akar-ná ftzni azt az ábrándos fiút onnan .. . Hasztalan munka ! Az ifja kezei közt egy levelet tartva, egyre ezt ismételgeti:
„fides raléket &chx sem feledünk, a rosszat pedig sietünk eifeiedni" — s fejét
! kezére hajtva, fájdalmas voná-< játszik aj-
! kán, jelezve a vihart mely szivében tombol.
t Egyszerre ktpiroslik halvány arcza, sreme élénken ragyog, s nevetve kiált fel:
i már késő — már késó, &em talált a nyíl!
Majd naplóját veszi tlő s láza^au irja | a következőket:
I K.......188* február 20.
„Ezt, hát ezt érdemeltem én tőled, i én szép galambom, imádott I . . ám, ezt Ijuitatá nekem a te nagy szerelmed, melyet i annyiszor létezőnek hazudtál ? \'
i „Igen hazudtál I — mert minden sza-vadból ki lehet venni, hogy csak az volt ezélod, hogy hálódba kerits, s azután — mint a czitromot: kifacsarva — eldobj [magadtól !u
! „Most még bölcseikedni kezdesz, ■ mert ahhoz több raffineria kell, mint érzés, B adod a hideget, ki irántam i nem hevüitél soha, soha."
, ÉQ tudok egyedül, én tudok ezeken nevetni, mert én ismerem életed előbbi phizisait, én, kinek annyit meséltél a jövő boldogságáról, melyet veled megosztani — leghőbb vágyam volt.
„Én pedig azt mondom ezekre, csak: |késő !a
,Ha vétked nagy, 3 idejében nem vetettél gátat szenvedélyednek : a meg-érdemlett büutetést, kihívó mag* visel eted által nem hogy kisebbíted, de oágyob-. bitód, engem pedig nem teszeaz szeren-I esetlenebbé, boldogtalanabbá, mint a mi-\' lyen e sorok Írásakor vagyok, mint a mi-lyenné már tettél !"
Most abba hagyja az irást — s egy piros papírról kezá-fvnohaRgon olvasúi : „Hogy szeretlek, s hogy soha el nem feledlek: ezt tudhatod 1"
,Ne tovább, mert a szivem megha-sad, ő igy irt egykor uekem, s igy ir most 1*
aOh Istenem, Istauem 1"
Szegény fiu, olyan igen sajnállak, — * * ;
Az idő irt hoz a legégetőbb sebre is.(
A szegény fiu szive is begyógyult, de i ez a gyógyulás csak színlelt !
Viharos téli éjszakákon, mikor a fa j havas ága megcsillan az ablaküvegen, a; zúgó szél meséjét hallgatja, ki elmondja neki egy fiatal asszony szomorú végét, a ki megcsalta az urát és — óh borzadály ! — megcsalta a sze—re—tő—jét is ! ! !
Mikor arra járt, a hol a I. sírja fek- | szik, cjak a fejfák után találta meg sírját,! de senkitől sem merte kérdezni, s nem [ mert ahhoz a kis dombhoz közeledői, hol j egy komor, talán örült, talán szenvedő | ember könyezik . ..
Együtt %sírtak ott, mert mindketten egyet szerettek !
Kolozsvár, 1888. febr. 20.
Emmánuel Qyönö
Bortzás közt
(Némedi-i emlék.) Vig-n fiók! Daloljatok, igyatok, Ke gPsiéMi pokolba a biztatót ! P ledjétek el -x éUt babait,
Mit basáitok ! Ez a pohár, tel- pobar felridít !
Nem kei) nekem a binatoc cxiabora, Ha elSUam Tokajnak arany bora, Búsuljon más, talán a ó, f-je uagy
Fogd meg kenuim, CriUed ki egy hajtatra pobaritd
Hogy a> élet, eaak folytoo-il |ryotrel*ai, Én bis aaztl a#m sokat gyötröm e*xem. Hogy a világ aniáar, axt ti tadjok mir,
Bioom i< én! Ca*k jó boni! l.,fj«« Ule a poMr.
Hogy nem bírjuk «1 uc él«t tarheit, Ait mir a verebek is csiripelik. Hofynebírnók ! Elbírjuk Mt; elbizoaj
C»*k > pobár Borral legyen toindif tele! Hadd lacom !
Hogj a linyok hfitlenek t At úgj vagyoö, De a bánat úfj lotn aegit * bajon, Ha • telt pohárnak lelkit kiretted,
Maja mulatod Sem laax mindjárt lemmi baja Kiredoek !
Én U beteg ragyok, még sem kell doktor,
__L% Igui doktor ez a jó kii bor.
/~í asiveiB fáj, mert e^y kii ltoj megcaalu, D« a pobar,
Ha t«Ie T»H jó borral, meggyógyítja.
Eyykor én is bújlakodtam • feiatt
Sóh«jtoiUm a linj atás eltget.
De ast a bolondot nem te»*Bi mir ma,
Inkább issom I Toluetok bort, «bb\' aa tlres pobirba !
Igyank fiák, bisxin &%ji* mefhaJimk, Sírba pedig nem TUatcflk veUUk borunk, Á.% ÍB kérdét, lesx-e odalaot korcsma,
Hol me ember Bnbáoatát bele ölheti borba.
lejünk fiuk, rigaa itgjQak hajtr-haj t Nincsen többé * rilágoa <«niml baj, S.őke kis laoy, baroa miad bamis,
Ámde a bor Hő le** houiJ, ne félj kii liny ma la holaap it.
Igynnk flalc, ne gondoljatok rel«, Hogyha ejy egj könf látható tt*im«mbe, Asou töröm én olyaokor hjem*,
Hogy engea et Aa » kú láay, kAkuemd láay oirt csalt mag \'■
Hasai Búgd.
HDSZOSHETEDIK EYÍOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
Bajárői Bocskay Kristóf : !
Áldásos hatássá! van a gyermekekre : és szü]Ökre.
A kivett takarékösszeg tankönyvek bevásárlására, szülök segélyezésére for-! ditíatott, vagy ruhát kapott az illető, sót szegény tanulótárs segélyezésére adatott,\' némelyik szüleit az adóvégrehajtó zakla-tásaitól mentette meg néhány forintjával. Barátmajorból Orbán József:
Erkölcsi haszna is volt, mert a taim-. lók, hoíjy csak gyüjthessenek, az irkáiknál . oly naíiy kíméletet és tisztaságot mutál-tak, az\'irka minden hézagát ugy felhasz-nállak, hosy kétszer annyit is beleírtak, mint egyébkor. Ezt pedig u azért tették mert. ez által kapott krajczárjaikat nem vojt szükséges minduntalan e czéira fordítani, hát a pénztárba helyezték be (postapénztár). .
Különben mióta a takarékpénztár, fennáll, tábiátsera törnek annyit, mint azelőtt tollaik pedig a harjn^dÖí^nónap-ban. in ugy ragyognak, mintha "csak akkor kerültek volna ki a gyárból.
Beélrüi Áryay Ferenc^:
Az erkölcsi hatás, melyet ez intéz-
Fisrtel Fülöpné, Dr. Fischl Pálné,. Fleisch-hacker Józsefné. Garai Benőné, Grösz Gyuláné, Kalivoda Jánosné, Keszler. N.-né Lövy Adolfné, Markbreiter lipótné, 3>r.. Neumann Edéné, Oszeszly Antalné, Pol-Iákné, Reiehenfeld Gyuláné, Beichenfeld igNáczoé, Bosenberg Aiiánmé, Kosenfeld Adolfné, Dr. Rotacbild S.-né, Saller Lajosné* Scherz líichardné, Scherz Zsigmondné, Schlesinger Gyuláié, Schőnfelá Miksáné, Dr. Schreyer Lajosné, Singer Lipótné,: Stern Oscarné, lovag Szaboretti né, (Kottori állomási fönökné) Tachauer Lipőtné\\Wam-berg Sándorné, Weiser Józsefné, Wittin-ger Antalné úrhölgyeket. — Cseresnyés nővérek, Darázs nővérek, Lőwinger nővé rek, Pollák Szabina, Rechnitzer Adél, Sa-mnely Olga, Sauer Gizella, Schreyer Nelly, Tretter Mariska, Uogar Malvina (Szom-bathely), Weisz Fanny, Weisz-Jfina és Karolia stb. kisasszonyokat — Az^érde-kes álatczos jelmezeket is sikerült felje-gyeznem, s íme itt hozzuk előre kijelentve ha valaki kimaradt volna tulajdonítsa azt a jelmez átcserélésnek: Acs Adolfine (ku-cséber), Anhalczer Ede (tót legény), Blau hővérek (paraszt leányok), Blau Béla
meny a gyermekek és szülőkre gyakorol, : (orangutang), Dobrin Zsigmond (tiroli), igen megörvendeztetően hasznos és üdvös. \' egy berlini ismeretlen (magyar huszár-Beregszászról Benécs Gusztáv : j tiszt), Fischel nővérek (spanyolnak), Fleis-Az iskolai takarékpénztárt ez évben hacker Albert (ném. tiszt), Gans Gyula (tót is felállítottuk. í legény), Geiger Linka (ballet), Geiger
Az erkölcsi hatás kedvező. ; Miksa (csikós legény), Herczeg Soma (tót
Bodmérröl Ozanik Gyula: ; legény). Hirschel Riza (tót asszony).
Ezen intézmény ugy a szülőkre, Hirschel Róza (czigánynö), Hirschel Paula mint a gyermekekre a legjobb erkölcsi (a sötétség királynéja), Hochwald József hatást gyakorolja. . (Baptista pap), Keszler Lina (gyümölcs-
__ Bodoláról Vén Árpád: \'árus leány). Leítner Amália, Lőwy Róza,
Ez által azt akarom elérni, hogy ne Mauhvurf KároHn és Pollák Berta (czi-csak megtakarítani tudja a filléreket; ganynök). Pálfi Izsó (Wilson). Reiehenfeld hanem tudja azt meg is szerezni. : Malvina (czigánynö), Satler Dávidné Ne-
Szokjék hozzá korín a munkához és mes-Dédröl (Orleansi szűz), Satler Mórné vésődjék leikébe a tudat, hogy szorgalom. (Stuart Mária), Scberz Tivadar (spanyol), munka és takarékosság-által lehet előre Schőnfeld Feri (gyóntató atya), Schőnfeld haladni. .Károly, (szerzetes), Staubér Gizella (a
Budapestről Sretvizer Lajos: ■ cziginybáró Saffyja), Tachauer Alfréd Az erkölcsi hatást illetőleg, a melyet (baptista pap) Tachauer Félix (gavallér), az intézmény a gyermekekre és szülőkre Tachauer Ida (markotányosné), Weiller gyakorolt, a lehető legkedvezőbbnek Berta (czigánynö). Weiller Heléna (gyü-mondhatom. A gyermekek ugyanis, mig mülcsárus nö). Weisz Regina (telephon). azelőtt többnyire elnyalákodták, vajy Weiszmeyer Leopold (franczia tábornok) holmi haszontalanságokra költötték el stb. Az első négyest 80 pár tánczolta, krajczárjaikat, az intézmény életbelépte- \'kiemelendő még a jelmezesek menele ze-tésétöl kezdve leszoktak a nyslakodásról ,,e kísérettel, mely a mulatságot nagy-s a pénzt jobban megbecsüljék. Allitha-! Oan emelte. Fesztelen jó kedv, derült ke -tom, hogy az iskolai takarékpénztár délyhangulat uralkodott egész éjjel. - A valójában az önmérséklet gyakorlását • paI:ok iai,ka(iatian buzgalommal járták a mozdította elő növendékeinknél, mert a tánezot Horváth L. jeles zenéje mellett ki pillanatnyi élvvágynak hasznos korlátosa-; ugyancsak talp alá szolgáltatta a zamatos sánl szolgait Ha a kereszténység i minden é já
sánl szolgait. Ha a kereszténység s minden és saját szerzeményü .Laczi« csárdást. -
idők bölcsei a mértékletességet, mint A mulatság hajnal hasadtáig tartott s m<
alaperényt fennen hirdették, akkor mi az akkor kezdték csak «ajnálni
o intencziójuknak felelünk meg, hogy ha szaka „ainy órával tovább\' : e sarkalatos erényre a kínálkozó gvakor- . B-
évben meg voltak róva, alajstrom kitétele a zal -ei ujoaCzo\'zás sorrendjét és az \' voltam képes megszerezni, napjától, tehát a mai naptól számított 15 egyes járásokra kiszabott ujonczok korosz-| _ Gyjiszüjr. GMe Lajos keS2thelyi
főszolgabirája febr. 26-án 58 éves iban elhunyt. A köztiszteletü férfiú te-
»■/ sitAirnni-.ái.oVóh^ "" ""\'"" """" "" " \'""""" \'"" -" ■»■■ ! nieté^e általános részvéttel történt febr. ,- ■ - , , auuKÜ"Jvec\'<,KI!u\'; összesen 9924 hadköteles hivatott be. <,« ír, RnSwhooMot » helv bitv sprint történendő bejegyzésétol számítandó 15 „„t,_t„ . w„ w„;„.; „„WÍJ S8,±_/J**r??!: ír".8,b?,,/= ,"L _ .\'
nap alatt a városi tanácsnál illetékes helyre leendő felküldés végett beadhatják. Nagy-Kanizsán, 1888. évi febr. hó 28.
adtáig tartott s még hogy az éj-nem tartott. K—s A-r.
— A nagy-kanizsai „Társasköré-ben f. február hó 18-án tartott „férfi pik-
, ... , - . . "ik" fényesen sikerült Az elegáns társa-
Az első impulzus megtörtént a iuwz- ság a helybelieken kívül vidéki föld-nospénzgyiijtésre. tudnillik jótékony czél- birtosokbói i\'s állott. Hideg sültek- pulyka, ra, s ezzel ébresztve, táplálva !őn a joté- kappan. sonka, vaddisznó sült,, sót még konysági érzet. Minthogy azonban a joté-1 niedvetalp is fölös számmal csiklandoztaták J2w^ gyakorlását csak a takarékosság j az ínyenczeket. A legfinomabb fehér-és mellett lehet érvényre emelni, könnyebben |v6r6s borok t„mivaj, pogányvári stb. -lehetett a gyermekeket a takarékosság De „ mint hal!ám _ é£ ° g ^ bW|
irenyre a kínálkozó gy lati eszközzel — az iskolai takarékpénz-1 tár segélyével rávezetjük a gyermekeket. Csesztérö! Hosenstein Játios :
tatai, ha későbben a nyilvános életben ganyzene mellett. tet6 , _____
mukodi, ezen takarítás csak szokássá - els6 toasztotTöttösy Bél a, a társaskör szenvedelyljé legyen- mert „Consne- el,ökemondottaatagokra,azutánTiiboly tudó est altéra natura" s mondhatom j V i c t o r nagy lelkesedés között szelle-ezen intézmény csakis áldásos az iskola mes verses felköszöntőtí mondott ilyen erkölcsi életere, mert a péaztakantas\' formán ■ által nemcsak kevesebbet oyalakodik, I hanem ruháját, könyveit, Írásait jobban
j, önyvet, jb
kíméli, főleg idejével takarékoskodik. (Folyt k5v.)
írek.
Már ez aztán nagyon illik, Hogy van nálunk ismét piknik, S hogy látni itt számos urat, Ki igazán és jól mulat!
S az a dolog sem parányi, Hogy itt foly majd a sampányi 1 S a pecsenye, torta, aszpik Különböző színben iátszikJ
Örül ma sok száraz torok, \'■
Hogy vannak jó fajtu borok, V Gastronomnak és gourmandnak ^ Étel, ital készen állnak.
— A Nagy-Kanizsa kerületi képvi-selőválasztási ügy végtárgyalása a képvi-selőház bizottsága előtt márcz. 2-án vette) kezdetét. Lapunk bezártáig semmi érte- j sitést sem kaptunk.
— OrszagospótvásártartatikNagy-Kanizsán márczius 5-én. j
— A nagy-kanizsai izr. nőegylet\' f. évf?feb. 25-én zártkörű álarezos tánczes-1 télyt rendezett a Kaszinó dísztermében.\' A rendezőség nagy buzgóságbt fejtett kí, i hogy a mulatság sikerét biztosítsa, — czélját tökéletesen elérte, inert a kaszinó termeit a nagy számban megjelent \\diszes í közönség egészen megtöltötte. A vigalom I kitűnően sikerfiit s az egyleü hölgyek, kik magukra vették a rendezés fáradal-mait büszkék lehetnek a sikerre. A ki! mulatni akart bőven megtalálhatta az a 1-kalmat: az álarezosok mindennapi meg-szóllitásait itt ott finom élez váltotta fel,!
különösen a czigánynők kártyavetésein\' A költő ezután nagy ovátiókban részesült, mulatott a közönség. A jelmezek szépsé-\' — s kérték, hogy olvassa fel néhányak gök által feltűnést keltettek. Ott láttuk : által már ismert legújabb „Kisvárosi élet-Acs Vendelmé, Bachrach Gyuláné, Dr. kép\' — czimü satyráját, melyre a hallga-Bedő Béláné, özv. Bettelheimné, Blanken-! tóság éljenek és tapsviharban tört ki. — berg Vilmosné, Blau Lajosné, Dr. Blau Lelkes áldomást mondottak ezután P 1 i-., Simonná, Blumenschein Vilmosné, Cse- hál Ferencz közjegyző Rózsa Ber resnyés Sándorné, Deutschné, 5zv. Dob- talán honvédezredesre, Rózsa-Ber-rovits Dömötörné, Ebenspanger Lipótné, talán az egyetértésre, P li h ál F e-Siter Miksáoé, Dr. íamk Lászléné, renejuf CaertáaLászlóra, T.5 ttő B y
De mi fő; ez oly alkalom, Nyer vele a társadalom, ■ Mely Kanizsán szét van törve: Egyesül a „Társaskörbe."
Ki van zárva a fesz :sség, ■ Pöffeszkedó szeszélyesség ... . S gyöngye mindenik pohárnak Áldozik a barátságnak 1
Ki ezt ily szép koszorúba Az idén is összefonta. Éljen annak nemes czélja, Éljen a Töttösy Béla!
^±™M*I-«^I^\' :±É?LŐisSS,a
tőrvényszéki biró Tuboly Victor ügyvédre, Dezsényia „barátságra" stb. A víg „uri murit" kivilágos. kiviradtik élvezte a nobilis társaság, melyre nézve
nevezési\' vasutak igazgatói—<, . mint azok összes állomásain s a m. tar. államvasutak városi menetjegy-irodáiban aijtalanul .kaphatók; esetleges megkere-
1888. MiBGZIOS
fentttok magyar népdalok fölött négykézre, zorgorán, előadják: Puly Irén kisasszony
valá-
mégskiiTemSkWslog maradni - sésre példány\'ok az említett vasnti igazga-■ Egy jelenvolt. | tóaágok által postáu is megküldetnek —
- Yasnt. Áboba-jánosbáza-sümeghi; Budapest, 1888. február 23-án. Az igaz-vicinális vasnt engedményesei.Heraaun gatóság. _ Adolf budapesti vállalkozóval megkötötték j - Síent István szobra. Magyaror-a szerződést, melyswriotse vonalnak f. szag első apostoli királyának tudvalevőleg
és, meys évi október végéig kész kell lenni.
szobrot állit Székesfehérvár, városa. — A
tak;
és Molnár János ur:
Közgyűlés. Folyó hó 22-én tar-totta a\'\'nagy-kanizsai betegsegélyzö egylet 20-ik évi közgyűlését, Lőwinger Ighácz elnöklete alatt, és Fesselhofer Jó/.sef tisz-\'teletbeli elnök jelenlétében. Az elnöki jelentésből kitűnt, hogy ezen hosszú évsor alatt a jelen év az első, mely deficziuel végződött; daczára annak, hogy az egylet vagyonának egész évi kamatja felhasznál-tatott, mely körülmény azzal indokoltatolt, hogy számos- tag elhalt, vagy más módon kimaradták, és hogy a betegápolási költ-ség az utolsó években kiválóan növeke-dett. Hogy e sajnos körülmények alatt a könyvelő fizetését miért ■nagyobbitottik ívről-évre -és miért fizetik alapszabály-ellenesen a pénztárnokot? erről a jelentés
___^_ _ _ hallgat; pedig ezek meliáztetésével defi
nevében tartja- Az \'életnagyságu szobor -erdélyi\' citröl szó sem volna. A deficzit elhárítása st tett Keller Iirnácz fehérmárványból lesz kifaregva. Az egész-.\' czéljábóf az\' elnök úr az alapszabályok MhM fiiifc,«,i.whín A fiirfaneos csa- hez pedig őt láb magas barokstilü vörös; inódo.-jtásátinditványozzaoiyképyhogy az Kak akkor ttkT\' mikt Baán ufa márvány talapzat jön. I orvos díjazásának kiszabása nem többé a
Té ^?r T»f. i „.ríLimi éber — A kaposvári, választási agyben a. közgyűlés, hanem a választmány joga len-
™döí,é?n1i^dkerült a^ S ™üSt D^ kisebbségben maradt Kőrmendy Sándor, „«, Mely indítvány elfogadása áltat az or-kász Kálmán tme? SóN/eméiyében eg,lk jrfölt részéről a választási jog ellen v05 hivatva lesz fi«téséboT a deficzto Sasz^ltaman i mert csato szemeiycus elMvelett yéteég miatt 296 Széchenyi- fedezni. A gyűlésen már az orvos fizetése Kipanaioim es eiiugni. ^ni ¥álaaztó köztük több somogyme. Dem iett kiszabva, ami megint alapsza-
— Kozgymes. A nagy-Kanizsa . kitüu6ség ellen emelt bűnvádi panasz bály-ellenes, mert az alapszsbály-zárszó torna-egylet f. év. martius ho 4-én d u törvényszékünk, mint delegált, következőleg hangzik : „Látta a magyar
5 órakoMartja^egylet helyiségében évi ^^ február M ]3in hoz^ meg ^ ^^ beiü|jmin>zter 0"|y „jegyzéssel,
— BeVOIdetett hozzánk a sümeghi szobor készítésével Szász Gyula bud|-
tarékpénztár 18 iküzletévének kimuta- pesti szobrászt, Nagy-Kanizsa v_ ros sztt-
u*a. 1887-dik évről mely szerint mérleg- lőttjét bízták meg, ki a napokban el is
számlája 717 745 frt 46 krt. Nyereség- és készítette a szobor agya-ímmtajat. A_ mu
veszteségszámláia 47.120 frt 27 krt. és álló alakban, dushimzésü magyar oltozet-
forgalmi kimutatása 1-166.927 frt 60 krt. b»u tünteti fel Szent Istvánt, vállán pa-
lásttal, melyhez az ősi koronázási köpeny
1 Sirtoko

— Hirdetőién kir. aclófelügyelö u
ny. A zala-egerszegt adó munkálata, az ügyészi véleményt dr.\' tás eredménye: Elnök : Lőwinger Ignácz, iroak folyo_ ho lí-án Sas Elemér kir. alügyész terjesztette elő.!másodelnök: Fischer József és Lengyel

- v.,., ... ,-1883. XL1V. tC\'.ikk. 1G.
jogy bár a vizsgálat uroden lehető adatot j mely az alapszabály ellen egy kis dija..... . . ,erte!m™eQ összegyűjtött: panaszlottak ellen törvény- sal jár. Fischer József alelnök ptólagosau nyolcz napon át a városi tanácsnál koz- 5zeralcg elfogadható terhelő bizonyítók\' és rendesen a választmányhoz pályáz, ugy szem.ere kitétetven oly czelbol, hogy a mimi^onaitj] el6 „em állíttatott, s ekkép ; hogy s-emélye kétszeresen mint alelnök
y gy p ; gy y
ivetés ellen a hivatkozott törvény 16. §. a bB„Tádi eljárás további folytatásának és pénztárnok szerepel, mely rendkívüli értelmében éspedig : a) azok, kik mar a minden bázisa elenyfezett - i alapot az egylet emeiésérenem szolgál
k l á
pg ) , minden
ajstromban largyalt adónemmel a múlt _
b lk ó kl
p p, y
y i alapot az egylet emeié-sérenem szolgál. A
k előz« számában közöltük•; választmányi latok névsorát ez ideig nem joaCz?zás sorrendjét és az voltam képes megszerezni B. J.
— Vasoti értélgegyek életbelép-tetése. Az utazó közönség érdekében a hazai vasutak egy része felette gyakorlati
— Meghívás. A kis kanizsai polgári Sebestyén Gábor köves-kállai lelkész tar-olvasó kör márcz 4-én cL.u. 5 órakor köz- totta. A dalárda pedig gyászéuekeket zea-
gyűlést tart. mt-------------"" \' \'■--■*- J:: ■"..... ■ ■
befizetése és
orozat; a tagsági díj
álasztmány előterjesztése i könyvtár részére me-veeadő könyvekről.
gett- Béke hamvain!
—: Uí egylet. A nagy-kanizsai „Ke resztény Jótékony N\'őegylet" mull vasár- lkl Elk Cl Lióté
— Gyászhir. Alólirottak.mély fá|- nap mégaIakult.\'E!nöké\'Cirtment Lipótoé dalomtól áthatpttan, szomorodott-szivvel|urhölgy letti ügyésze Faics Lajoá, orvon
".....~ ,boss László,
évi márczius hó l-töl kezdve vasutTérUk- nagy apjuk Berényi Józsefnek, herczeg "^sztmáoyi tagjai: üogyay Odöuní-.
czeiu a a KozonsRgneK jeienteKeay &ay&si . , . —:—r , . _ ... , i uiuutgj1 ic<,t, us*cj^tr rana ua
előnyöket nyújtó intézményt léptetelt lentik a rokonság, ugy az ismerősöknek, I Ur. Szekeres József, titkára Babt életbe. Arról van ugyanis szó, hogy folvó mélJ\'en szeretett íerje, atyjuk, ipjuk, és!maSoiitiikára Dr. Hauser . Ja

vasutakon, valamiut az első magvar gac- A T^Knit namvai miyo no /u-en a. u-! KnáUSi Bol országi, kassa-oderbergi s a nyugati 4 ,orako1 fognak Batthyány utcza 8-ik\' é cseresn vasút magyar íonalain. Ezen értékjegy- számú saját házából a rom. kath. sírkert- Schmid Fri
füzetek 65 frt értékű 1 frtos 50 kros és b<m leT0 csaladl S\'r<>»ltJi\'ba orok nyuga-
10 kros értékjegyeket tartalmaznak s egy tomba tétetnL^ Az engesztelő^szent mise
ily füzet ára csak 50 frt Ezen füzetedben fWozafpedig f. évi marcaus hó 1-en de.
foglalt értékjegyekkeUfenbelősorclt vas. \' ".......~"
hamvai^ folyó^hó 29-én d. u. j gnausz Boldizsárné, Unger-Ü.lmanu Elek-^^_ Sándorné, Krippel Mária, igyesné Koltai Fereuc/né, Kar-
gy ,
nek Lászlóné, Zadubáuszky Lajosné, Juhász Györgyné, -Staáb Józsefné, Vajda Bálintné, Oizeszly Antalné, Kocb üihályné, Nímeth Ináczná VVajdits Józsefné Tripammer
fog a szent-Ferencz rendiek Ignáczná vyajjits Józsefné, Tripammer
összes magy. vonalaira bármily szeméiy- P«Dinia templomában az Drnak bemutat-1 Eleikei Tasch, Simonná, Tersáixzky Jó. szállító, tehát a gyorsvonatra is szóló ren totaj. Nagy^nU^ín, 1888; február 27-én. j zsefl]é) Szeitl Jánosné úrnők. A választ-mánynak febr. 29-én tartott ülésébéu alel-nek Bogyay Ödönné, pénztárnoknak
vuiiMitj &u, ubvu QMUI vaiiiuaMj>& v&vii ci tcK- *\'* " . -. • " - - , - i A^«4\\^scDa ■ ■ vjbCODe3 Ke^inmDK<i íeiugytíiű-
jegyek alapján a" magy. kir. államvasutak Tom5\' mint neJe-Atem/,t?3.na8yré3"él,teMnőr>ekZadubánszky Lijo-né, ruha szer-Budapest-személypályaudvaráról, vala- t5rtéat s a következő felirasos koszorúkat tóriioknak Fitllek Lászióné és élelmi-szer-mint a Budapest mögött fekvő jelentéke- laltuk: l8Jzsatosági _ tagjának a nagy-1 Urmka lk Wittinger Autalué uruók nyebb. állomásokról Brnckon át Bécsbe kanizsai takarékpénztar, tiszteletük jeleul valasztattak meg. A tag.^i jjj^ 1888. és vissza való utazásra is közvetlen j- üf"*"^1. a forrón szeretett jő styának januir i.tól kezdve szedetnek be. Clement gyek. Bécsből, valamint a Bécs-brucki hfada?\'\\ Sf6™?^ ?em DDye[Ses»-. Lipótné elnök urnö 50 frital alapító tag vonal állomásairól, Budapest felé pedig eben Gatten> inda Berényi s több sza- 1(Jlt Az uj egyíetetüdvözöljük s óhajtjuk, készpénz fizetés mellett váltán Jók a kö-rmos ^s20™- Ihogy a szenvedő emberiség javára és a
zönséges jegyek Bruckig, mig a további "~— Blagyar színészet. Sághy Zsig-\' nyOmor enyhítésére minél dicséretesebben utazásra Brucktóí kezdve a vpnatvezető- m\'n(i színtársulata, melyről a szombat- működhessenek.
nél válthatók már jegyek, ismét értékje- helyi lapok előnyösen Írtak, Nagy-Kani-, _ A SQmegh vidéki vöröskereszt gyek fejében. Ezen a\'kalommal a.Bécsből zsára megérkezettsszombaton jA király- essylet f.é jfebr. 20 án tartotta közgyűlését BudapestreutazókVanézveazértékjesyeit- fo gás" czimü nagy operettel azelőadiist Sümeghen, mely szent-mdrioni Darnay kel járó menetdij-kedvezménynek a\'bécs- megkezdik Bérletet 12 előadásra nyi\'nak Kajetánné elnök vezetése alaít eddig is brucki vonau^ esedékes része a bruck- támlásszékre 10frlal, zártszékre 8 frtal. szép tevékenységet fejtett ki: az újra budapesti" menetjegy árából levonatik, A társulat 43 tagból áll. Felkérjük a L alakulás kimondatott, több tag-gyüjtés ugy, hogy a Bécsből Budapestre való utazás köiönség hazafias pártolását, ajánljuk méi- folyamatban van, ezután fog tisztújító ek4pen\\ténylegc;iak annyiba kerül, mint a tó figyelmébe. " \' gyűlés tartatni. Az egylet 800 frton felül
megfordított irányban^ szerint tehát a — lenhiTÓ A kessthelyi kereskedő rendé kezik,.fiókkörei közil-.s tápolezai Lsm. Brucktóí Budapestig járo-rtrenetdijak ifjak Önképző Egylete alaptőkéje javára működésben szünetel, ellenben Lőb Ignácz a következő összegekben lesznek értét 1888. évi márczius hd.7-én az Amazon ur buzgalma folytán Cs.-Rendeken alakult jegyekkel kiegyenlitendök," és pedig: szálló nagytermében zártkörű haűgver* egy fiókegyesület, mely a sümeghi választ-gyorsvonatoknál az L o.iztály 13 frt 80 kr. tényt rendez. Kezdete este pontban 8 és mányhoz tartozik. A tagok közül elhunyt —- a II. osztály 9 frt 60 kr., — kombinált fél órakor. Belépti dij személyenkint 1 frt. néhai Kovács Zsigmond veszprémi püspök személy-és gyorsvonatoknál az L osztály Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és mint alapító, Varga József "sümeghi tan. 13 frt 80 kr,, a JX.osztály 9 frt 60 s a hirlapilag nyugiáztatnak. A hangversenyt rendes tag. — A pénztárvizsgálatot. nsg. IIL osztály 7 frt, személyvonatoknál pedig táncz követi Müaorozat: 1. Ábránd. Schul Mild Mihály prépost és\'Eeitboffer Ferencz az L osztály 12 frt 50 kr., a II. osztály 8 hof Gy.-tól, előadja zongorán: Deininger adópénztáros teljesítette, minden rendben frt 70 kr sa IIL osztály 6 frt 20 Jer. — Imréné úrhölgy öaagysága, 2. Isten dicső- találtatván; a számadás hiteles másolata Ezen értékjegyfüzetek az előbtr említett sége, Beethoventól.\'Tlóadja: az egylet Budapestre kaidetett. vasutak valamennyi jelentékenyebb álló-\' dalárdája. 3. Son&ta. Beeüíoventöl, elő- — Bamasetter utódok «gyik tevé-masán, valamint a magyar Kr. államvasu-! adja zongorán: BreyerLnjza kisasszony, kény tagja Hladny Jáno3 nagy borkeres-tak összes városi menetjegyirodáiban kap \' 4. Mohácsi koldus. Nyizsnyay Gusztávtól, kedö f. évi febr. 29 én este 7 órakor jobb-hatók, de a részes vasutak összes állomá- énekli: Kovács Emil ur, zongorán kiséri: létre szenderült; hosszas\'szenvedés után sain, valamint posta utján is megrendel Molnár János ur. 5. Vigadás közben. Nagy múlt ki, egész Sümegh tiszteletét érde-netők, mely utóbbi esetben azonban a Imrétől, előadja: az egylet dalárdája. 6. melte ki a 70 éven felül\' levő öreg, de megrendeléshez a fűzet árán Javul a\'Népdalok. Előadja czimbalmon: Szabó kedélyes úriember. Mire soraink nyilvá-postai elküldésért 2 drb. 10 kros levél- Ilona kisasszony, zongorán kiséri: Molnár nosságra jutnak, rideg föld takarjaa drága jegy is melléklendő. A részletes határoz- János ur. 7. A csónakos Goll Jánostól, testet. Nyugodjék békében i mányok az e részben kiadott díjszabásból [ elüadja: az egylet dalárdája. 8. Váltat- — Wllt Mírla hangvéraenje a zsa-
rTUSTÍONHETEDIK ÉVFOLYAM
folÁmí megtelt casinói teremben tartatott
meg mára: l?én. Wilt Mária a természet külöDüS kegyéből még mindig birtokában van a leírhatatlan varázserejü hangnak, kapott is mindbáromszor olyan tapsvihart, nana a casioói terembeu nem.yolt Babér-koszorú nyujtatott át neki. Hanyady László operából egy részletet ismételnie is kel-letéit \'Mlop Ernő zongorajátéka méltán oda illett, A magyar dalokat hasonlóan ismételnie kelletett. Kószöaet Rosenberg Ádám zenetanár urnák, ki e ritka élveze-tet városunk közönségének megszerezte
— Gxászhir, Gruner György mint frrj a saját, valamint gyermekei, unokái és az összes rokonság nevében megtört aziwel jelenti Gruüer Terézia, szül. Malo-vetz asszonynak f. hó 28-án délben 12 órakor, hosszas és Dehéz szenvedés után, életének 60., boldog házasságának 33. évében törtéüt gyászos elhunytát. A drága balott hük tetemei, kiben férje a leghübb élettársat, gyermekei pedig a legjobb és legfeláldozóbb anyát gyászolják, csütörtö-kön f. é. tnárczius hó 1 én d. u. 4 órakor tétettek az orosztonyi róm. kati. sírkert-ben 5rők nyugalomra. Béke hamvain!
— Nyilvános köszönet. A nagy-kauizaai izr. nöegylet f. é. febniár 25-én rendezett álarczos tánczestéljen a követ-
■ kezö felülfizetések történtek : Schercz. Albertné 3 frt, Wcllisch Lajos 5 frt,l Tripammer Gyula 80 kr„ Prager Béla 2 frt, Grunhut Álfredné 3 frt, Ebennpaoger! Leo 5 frt, Blau Béla 1 frt, Danneberg Jakabné 3 frt, Rosenberg Paulina 5 írt, Zucker József 80 kr.,Feitler József (Bécs) 80 kr., Kürscbner Ignácz 1 frt, Rosenberg Ernő 80 kr.. Blau Pál 40 kr., dr. Schwarcz Adolf 80 kr., Blau Palné 5 frt, Goldham-mer Károly I frt, Tolnay Lijos 80 kr., Klein Dlés 1 frt 20 kr., Rosenberg Richárd, 80 kr., Rosenfeld József 80 kr., Schercz Ödön 80 kr., Deutsch Zsigmond 80 kr. Vidor Samuné 10 frt, Lówy Adolf 00 kr. Schreiner (Bpest) 80 kr., Schercz Zsigm. (Boglár) 60 kr., Sámuel? Olga 80 kr, dr. Neumann Ede 60 kr., Lüwinger Lajosáé 0 frt, Bachracb Gyula 1 frt 40 kr.. ifj. Deutsch Lajos 80 kr., Soramer Sándorné
ZALAI röUÖST
1888. MARCZIUS 3-an
kül
— Egy család se legyen e nél-! Kismarton. (Magyaror«zig). —
Tetintetes or! Becses soraira vála-szolva, todatom, hogy a klldfttt Brandt gyógyszerész-féle svajczi labda-csokat oem csak én, de mindazok, kik tanácsomra használták, igen kitűnő szernek találták. E labdacsok legjobb hatását tapasztaltak nevezetesen a következő bajokban : makacs székreke-désben, gyomor puffadásmellett, rossz emésztés, elnyílkisodís. szédülés, fej-fáj is s aranyérben. Én 6 doboz elhasználás* után teljesen, jobban lettem, most már hivatásomnak is eleget tehetek, ajánlani is fogom e kitűnő szert mindenkinek, a ki e fajra betegségben szenved, mert bi-zony nagyon megérdemli. Teljes tisz-telettel, önnek hálás lekötelezettje: Hscke József cs. kir. nyngilmazott lóoryos. — Brandt S. gyógyszerész svájezi labdacsai dobozonként 70 kr. kaphatók a gyógyszertárakban, de figyelni kell a fehér keresztre vörös mezőben s Brandt R. névaláírására. — A legkiválóbb orvosok nyilat kozttai szerint Mattoni Giesshübli sava-nyavize a légző- és emésztési szervek betegségeinél kitűnő gyójíyhatással bir Úgyszintén mindenütt, 8 hol az uttóbbi években járványos betegségek uralkodtak, kiváló prophilaktikus szernek bizonyult. Mint diatatikai ital Mattom Üiesshüblere egjedül áll a maga nemében, mert nincs ásványvíz, a mely folytonos használatra annyira alkalmatos volna, mint eme sava-nyám, nem bir semmiféle mellékizzel, nerezetesen pedig nem érezhető benne sem vas, sem mész, vagy gipsz, mely akat-részek egyéb, de különösen a földes sava-nyavizekben igen nagy meonyisegben van-E kiváló és tiszta alkalikus sa-
888. február havában. Tisztelettel Kisz-ingstein Sándor, könyvkereskedő.
— A ki egyszer megszerette, az soha sem válik meg a „Magyar Házi-asszony" czimü háztartási-, gazdasági- és szépirodalmi hetilaptól, melynek előfize-tési ára egész évre 6 frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr, s a kiadóhivatal
Budapesten nagy kofona-uteza 20. sz.) melybez az előfizetések legczélszerübbeo postautalványon intézendők, kívánatra bár-kinek ingyen én bérmentve szolgál mu-tatványszámokkal.
— Rnblnstein testvérek kiadásában Bécsben kezdetéi vette egy ujabb regény-cyklus „A vas álarczos" fordította Kövesdy Ignácz és a czárgyilkos Krátky Jánostól, egy füzet 12 kr. Előfizethetni
Hivatalosan Jegyzett plaezl-árak 5agy-KaniM&n:
Február 29-én 1888. — Suza legjobb 7 frt 20 kr., közép, 6 frt 80 kr. — Rozs legjobb 5 frt 90 kr. közép 5 frt 50 ki. — Kukoricza 6 frt 20 kr. — Árpa 6 frt, közép 5 frt 50 kr. — Zab 5 frt 80 kr. — Burgonya 2 ftt 40 kr — Széna legjobb 3 frt
Braun:
Ki nyert?
Húzás febr. 22-én.
1 33 89 28
Szerk. üzwwt.
87.
Wajdits József könyvkereskedésében.
— H li » aé i.et nyavalya itt ia oly , - 8»i<rélyMen üdvöilfi n 5nt. A lap megin-
— Méhner Vilmos kiadásában meg--, diu&tott elent és beküldetelt hozzánk „Vas Gere-
ben összes munkáinak" 35—40 füzete, mely a „Nemzet napszámosai" regény végét és az „Egy Alispán" ci. regény elejét tartalmazza. Gyulay Lászlónak geni».lis rajzaival ellátott mú füzetenkiot csak 25 krezárba kerti. Mál-tán ajánlhatjuk a közönség pártfogásába.
ti. A znoit érfceíettkölt\'ményekBn kivit! mait nem kaptunk. Ai ellő igen prézai, A miMdikat kStölj&k.
— R A ka-zaü ügy tUleti dolog. Egy-■c«r sikerül, máskor cem, knlooben ic baj Álii4»—bék«, náru a gége !
■ — V. KoaiSnet
— h — y. Nwn kirílak belőle, mit xi tadn " " "\'

legjobb ís legtartósabb nemieket kfiid több évi biztosíték mellett
UlldUl ÖÜ ldlüd
mezőgazdasági gépgyára
PHA <3-:I3IXT B ia .A.
Gyári fiókraktir saját ezéfflnk atatl.
BÜDAPE3TBN.
^rjeffylékek kiváoatra ingyen éa bérmaotTe küldetnek. 3238 6-12
— B 10 p4;dái)t kérünk.
Felelős szerkesztő éa kiadó:
BÁTORFI LAJOS.
Laptulajdonos: WAJDITS JÖZSEF
10 frt, Friedrich Fere\'ncz 80 kr., Dobriu jnak jelen .... . . .
ítenóné 5 frt, K. >\'. 50 kr., Saller Laios ! vaEyuv.zre nézve jellegzo talajdonsaganak.
1 frt, Löwinger Igaácz 2 frt 80 kr., Kallivoda János 1 frt, dr. Blau Zsigmond 60 kr., Hirachler Henrik (A.-Domboru)
2 frt 60 lcr., Fischl Fülöp 1 frt, N. N. f ~
melylyel természetes ásványvizeknél csak felette ritkáa találkozunk, köszöni Matto-ni Giesshüblere, hogy a legközelebbi idő beo nagy meunyiségben áruba bocsátott
- -- — ■ ■ ■ \'■- -nétkai
— „Mit gondolsz barátom,lesz-e há-ború V
— Hm. hm-hány az óra ?
— Mar elmúlt éjfél !
— No akkor lesz oda haza az — anyósommal." __
— Azt álmodtam az éjszaka kedve-lem — mondja átférj nejének, — bogy a lapam asszony meghalt
— Borzasztó álom !
— Valóban az, — mert csak álom.
— Asszonyom, ha kegyesen meg ingedtK5 ...
— Már tudom, — ön szeretné, ha nyósa lennék!
— Oh kérem megelégedném azzal ia leányát oőül adná hozzám
kr Masanczker Mórné 3 frt, Rapoch Mönfée savanyuvizek daczára »^..u,-GyulánéS frtSO kr., Weiser Józsefné 4 frt dött palaczka.nak száma állandóan emel-60 kr.. Lówenstein Emil 80 kr., Schercz kedik, ol, anayira, hogy. Auszna-Magjar-Kichárdné 1 frt 40 kr., dr. Vizlendvay országon n.ncs ásványvíz, mely nagyobb Le 80 kr., Stern Sándor 3 frf 80 kr! kelendőségnek orvendene_ Büui Lajosné 1 frt GO kr.. Marton Ignácz —. Bekttldetett. Sok
80 fc, RosenMd Adolfné 60 kr, Kiss egyedül, okozója a rendetlen vérkenngés, Artbur30kr.,EbenspangerLipótné5frt, mely az emészté, nehézségeiből szarma-Leitner Anna 1 frt, dr. Schre/er Lajosné ^ hogj- nagyon sok betegségnek elejét " \' -- \'- -\' ■ ™»yük s az emésztést rendszeresíthessük,

— Mejyel r. h. A zala-egerszegi ügyrétlikamara— mint halljuk — tnárcz. 17-én d. e. tartja közgyűlését. — Sőjtíri őé üá I lgyeli kör
— Xt „Olvaíékör" szépirodalmi re
j A ál

SMMWVH5ST
legjobb asztali- és üdítő ital,
a fő utczán a piacz legélénkebb helyén,
egy faszer-üzletnek
igen alkalmas bolt! belyiség lakás
Ml együtt bérbe kiadó.
BGvebb értesített ad :
STérel lgn&ez Kesitheljen.
haUsunak bizonyult köhögésnél, Ö ]| . léjelttJűluiál, gyomor- ét bólyaghu- 0
mteál.
latUni Henrik, >ui<u a
0^ SZÉNA-ELADÁS. fc
0 A balaton-magyaródi uroiialom-v ban kisebb és nagyobb mennyiség-" ben satolt széna következő árak mellett eladó:
Balatoi-Ia£?artion lelitea meteraaszaja 2 Irt —
KomárTsros állomasliüz szal-lilía mtra. 2 frt 15 kr Ó
2 Irt 35 tr. 0
Megrendeléseket elfogad elölegea ^
(•E U
rat aiatt I axrk.
befizetés mellett
TACBAUEE LIPÓT
KAGY-KAKIZSAK
0. 0
körjegyzővé üuzár I. nagylengyeli kör-\' gény-folyóiratban megjelent: .A gálya^ jegyző váUsztatott meg.—Szilágyi Lajos rab menyasszonya" czimü történeti b.-gyarmati törvszéki joggyakorook zala-\' regény befejező 35-dik füzete és egy uj egerszegi kir. törvszéki aljegyzővé nevez- regényt kezd meg: „Ördög és ángyal" teteit kL — Zala-Egerszegen az óvoda\' cámen. e történeti regényt magyarította egytet njra alakul, a nagy-kaniziai kisded- : Tölgyesi Mibály. 1 -só íüzet ára 25 kr. — nevelő egyenlet alapszabálya bekéretett.; Rendkívüli folyamban pedig a „L o n — Hazai r. h. Bakody Lajos zongora- \'doni Koldus" czimü \'kiadvány 16. művész haogveraeny-köratra indult. — A fuzete jelent meg. Szerkeszti Fülöp bpesti egyetemen rendkívüli tanfolyam ; György, Bpest, üllői-ut 21 sz. nyittatott az orosz nyelv tanulására. — | _ Kérelem hazánk íróihoz ! „A Ai árkeletpótlék márczius hóra 25Vi*/o magyar könyvkereskedők országos egye
__ Duna-Szerdahelyen pótválasztás lesz.! sülét* 1886. évi március hó 6-án tartott
— Mezőbándon czinből kéázetett egy j választmányi ülésében a kiadásában nem-forintosok hamisítói elfogattak. — Ama-jr^gen megjelent Petrik G. „Magyar köoy-gyar államvasutakon a hófuvatagok elta " .....

1\'ltlEHIEZTET ÉS.
kó«íi\'mény«m — k«lendői\'généi fogra — tÍTC, eihataroxtam, hof7 atokon ciimje^y-i
laiát hit in kals\'i alacjit vetáem föl bej a budap«tti iparkatnaráoál.
i több olja\'ulig kitaaeíetl aái ik ntiníáiotk lírán az n:óbb »t módoiium • arra kit ny j tó idéd
SÓS30RSZESZ
gyors enyhité*. eukStól :
OIHZM aztfflttái, ftflyái ftfl- i* fejfl]daiMik, tza«flyng«légek, béMÜMk >tb. irb
ellen; de különBieo it bedöniÖlé|-keo5-gyUTÓ-gyógymódnál, muiige iffeQ jó hatásá-nak b.toDrnlt.
Fogti>mt.tti siertil ii igen ajáolh»u}, a mennyiben i foggak lényét elSisgiti fc fog búit el-Uibiti i* % s ■ á [ tiitUf él *i*ft»lftn itt nyer A tien elpirolgiaa at&c vala-mint ajanlatot e ixer fejmoaaira ii a tiajfilgtk erő*itéiére a fejkorpa kép«5déi meg &kadá.7O«isára *• annak eltávolításán.
Ara egj uagy övesRel 80 kr., egy kmebb Üvegül 40 kr.
BUsitáa mafTar ragy ofanet oyo.T«a, bkomanyottJto néTBoriraJ elliu minden üreghez ingyen mellékeltet.*.
r
Bti4apeiten, IV-k>rOkt, Murenm körot 23. ««
:: NAQY KANIZSÁN KoifnVd A, Schwati! í. Tauber SUem é« Kleir, Feuellioff«r, Beitu Jóuef, Kirllj Pre»lm*yfr é* D«ntacfa, Marton 4i Haber, Pí£p«r A Martán Adolf Anauth Nitháa.
gyár állam vasukn g
karitása 340 ezer frtba került. — A múlt év második felében 538-an magyarositot-ták meg nevökeL — Liszt Ferencinek Bpesten szobrot szándékoznak emelni. — A pápai artézi kutnál már 160 méter mélységre haLoltak. — Jókai Mór febr. 23-án volt 63 éves. — Buzogány Áron vallásügyi miniszteri tanácsos meghalt.
— Dr.lgay Adolf márcz. 11-én Pécsett tart felolrasást — Trefort miniszter be-tegsége aggasztó. — Nagy Jakab tiliokó-muvész bucsu-korutat tesz az országban. Ghyczy Kálmán jeles publiczista meghalt.
— fiDIfoldi r. h. A stájer takarék-pénztár IOOJOOO forintos alapítványt tett munkaképtelen cselédek javára.— Rom-lebban Kleopátra\'palotájára akadtak.— Kgjik párisi nagy árucsarnok leégett s 12 ezer apró jószág veszett el. — A walesi herczeg ezüst menyegzöjén kettős eljegy-zés is lesz családjában. — A Rosenkrauz és Güldenstern szerzője Klapp Mihálymeg halt. — Kossuth L. Tódor olasz állampol-gár lefct Crispi miniszterelnök indítványára
— Bulgária kijelenté, hogy fuggetlenséfe-és fejedelmeért élet-halál harcira kész. Gró( Széchénji Andor a török terültről kÍQ&tsíttatott.
vészét" I8G0 —1875 folytatásának, vagyis a .Magyar koayvészet"-nek 1877—1885. kiadását határozta el, melynek szerkesz-tésével engem bízott meg. Most, midőn a munka szerkesztésével teljesen elkészül-tem, bibliographiánk minél teljesebbé és megbízhatóbbá tétele czéljából tisztelettel felkérem mindazon t. hazai írókat, kik az 1876—1885. évek alatt irt, fordított vagy szerkesztett müveiket maguk adták ki, hogy e becses müveikből egy-egy példányt hozzám beküldeni, vagy a mü teljes czimét velem kiuöloi szíveskedjenek. Megjegy-zem, bogy a szerkesztésem alatt megjele-nendő köuy vészét nem csak az 18 76—1885 érek alatt megjelent müveket van hivatva felsorolta, hanem feladatomul tűzvén ma g&mnak azt is, bocry a már megjelent 1860—1875. évi Petrik féle köoyvészet mutatkozó hiányait is pótoljam, e végből az ;ly munkák szíves beküldését is kő szonettel veszem, melyekről meggyőződést szereztek az érdekeltek, hogy az idézett | kőnyvészetben nincsenek felemlítve. A| bibliographiának hivatása minden irodai-\' mi terméket — ha még oly jelentéktelen-nek látszó is — felsorolni, ennélfogva a teljes magyar bibliographia érdekében ajánlom kérésemet hazánk t irótoak be-cses figyelmébe. Esztergom, (Vimáros)
f\\X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X
R
s
ADAINI C! AUANYUVIZ
Eurápának legdusabb nátrium lítium ásványvize. (Szétküldctett 1885-ben 775.000, 1886-ban egy millió liter.)
vAfyvVlfttÁsa * ^f1*1\'*1 eni*lEtííi- 4l b\'iír"*""* x»t»k biotilaiiiban. Kíll6I.U(«* indujitid-. bilyagbelet«á«l«a <■ kö««

Étrend
nsa rat I i t iu
• era találtatott. Borral, gya«sle«Q«dvT.-I, cmkorral Töíjitre mind ief«15telőbb ír»»iír r±gi:jot beiegj-^gek kflv«tk«tt4beR kinyitott Ovegekban i« oaiokoi ] \'!,■ \'i4 éft \',\', Iit«r közDna^ge* Baranynviallv^ l\'f, 1 6* \'y, litere* oredpti alaka palaczkakbi
mely oly aagy mérlékbea, eddíf iitsírt •gyetl«n
a UgüditEbb é* élénken fúlbal»ó itaU k*P6», ■ agjtxen- elieu — k Kt ö tt é • félig kö tött IXÍDIIT, melynek
át megunj* erejét.
k
Üvegalakok: . „. w (> „w,________
AB érheti alakok légmentecséfti töltetük wiatí sokkal iziosavduftabhak gjógyczHoír*. miudinkahb ajánlhatók.
A viz eredetiségének felismerése czéljából minden dugó felületére X
félköralakban „Radein" név van beégetve. * X
A raáeiBi MMw íarí míMl szeptefflber niúi g
szép lakások, kltfiiió étkezde olcsó árak.
Bévebb iratokkal és bármmely felyilágositással ingyen és bérmentve szolgál
Kizárólagos fór&ktir Nagy-Kanizsán, HABTÓL és IILHEK
ir.zeg<>D hVr.vvc.y Mfku, Z«Ji-I.fUJn B<rgar Pál, Jáno>).áziii Terr* Júuef, UoKUrou Ho Ferenc* VwTárott Kobn Farka*, Csurgón *gnrr Q-%Í, Nau-AtÁJon Nidaij AUjoi, C; Hflíékev ScfilMtog«>r J • • ■■
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3lr

HUS70KHÍtt1KbrK\' ÉVFOLYAM
§ STÖKR&TH L CO. fy
§ HAMBURG lu
O________________
O 1
Ol1.....líi .i.u ...... :, li.i fr «.B0
■ -vl..... <,iH kilB.i- . .. ,. 0 95
fj A.-. „j>. .i„.i,.» ., .. .. 6!>5
»» c;T..„ ,k,r. <f.ld kit , , r T\'u
*—\' Arai. M...-<Ti(trSi tílxM...... HU
Q SURROUATOMOK
OkiV«< V,ETl.->í <■ „,,lf|í.ll .j»,.l»». J«.«.S..rr..,.l 4 ki o írt ... !J!0

^jr^aTJ—ám------n——r ^■T~M»* "» ™^ ^^ — ~~~ _«fc
o STÜKRATH & CO. o
U HAMBURG. O
O
Kiel, kr,»í,l,al. kh. drb. ki> .. 2 1" O,o.« t.».Jir.», "l.di 5 kiló írt 1.70 M.rni,, hrrinf delic ,. ,. „ 2.10 chríati.D. Aocboeit, kisjv. import •|. -kr. 2CS
i«il.í M«t}\'ith«rinK, lafjobh tíli
lo
Zátonyi halak
dele f» kilót hortl.tlrh**- >•"<* Q
KiTÜJ finom la K«TÍ_r.>nyhéo IÍMI —
2 kiló 5*\'1
Aki inGfUe,lma«ó 5 kií^s hordó
O
ss:, Q

C .....:i. l.-filtnl.i.
i t-s
u-Sui-kui.*;. K.K un árum fr. 4..0
£ »di«í f- Itételi-k : Bérm ut«ei< fi" K<>« ÜK*lO« m )i>it. Árjeg7>«lcek aok KU
liütnes kit. fr. 4.9° e.jr
* \'• x
ír V7 SO
5ki!. kotiirfr Í.9S is u\'Ánvét mclietí F:tj< és s;/>o ú bérm.iit»e.
0m.« k<r.,v J»m~k.-Ki-P.l- Ui.gn.c, ig fin. 4 lit-i
kil.ír 8 30 1 Frúairiitiiribal>k,ii:.n<k<ll j< fr. < _ il\' 4 kilí » n. 9<.|,„cll»l II.,r.iíU,
nil iiiBKrotl.n ».-»fikn« 3179 IS-18
o
:.»kia Q
8
OOOOOOCX300ÓOOOOOOOOOÍOOOOOOOOOOOCXX5000000300
gy
Stükrath & Co hamburgi aru«et*Oliiésa Hambarghan.
0 0 0
0
0;
o
MOLL SEIDL1TZ POR
Tavaszi gyógyítás
Nyári •
Üszi gyógyítás
Téli gyógyítás
Csat attor raloii „r\'ioú Á .
llth.U.
Oyon JtT\'1gyil*"\'> m.kaca gyomor- *« .lteatb.uk, g/om-rfiirr^ nj.Ik, fynnioréné. a«ékr«k«d.\'.«ku4l mijh.-
gr-knél. Egy fr«d«ti iii>b«a fauEnÁl.ti ni.titÁ*Ml 1 f\'t. lt«kt«r»k .. or«»áS m ndc-iJ neYCrteaakb gj6gy.iortar.ib.il
■OLL A. ívttyazertu 01 klr _»ri líillll. SUdt Bíci TieUukM 9
vét mellett. 2 dohowiíl kPTenobb i«m küldetik Ellaaeré. KOLL A. írlul BioitM.
V.:r, fugUlkoúautimxl fngm MC 5n H>ill M« »«>dUtit
ideiikorr. i kW.unk Arte -civ^ly s ,Itten fiteu« i»fg*-et k . gjomrot jóvá «■ fut konnyUTa teaaik.
, TUatalettel
Stalske la. F. lelki" Hu u-t.ckl.tbio
KipciiiU iiétkllldíí
Le^jfili! beüörzsblö sze\'
ivöszvéay.esat
e.. niiiiüen mighii ei( b \' Uw»ey.tk ellen.
ViiliHli b»,BÍui«n llri-g MÓLT. A! íi:jj*j;il é* -liírisii. Tigfli.
MOLL-FÉLE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
j í I, ,,
.n,ol ,.t, ,.e kirt.U- ,.......4t, uíny •, kilik» «
Ety iv*) árt bxiaá Ili iliiilitul 80 kr • •
MOLL A niiruiréu oi. Ur. adyirl azilllU Blci. SXI, Taoakukn a
KiiOnö Moll-líle l™ u»rka» 4U Ov.gj.l, .
Mt)LL A. bnní^z l .X e».b,.n.
viJéktiii.m bihetlenil mllkfxliik rérc c - xctet óhajtok UrtaN
Ht-rMf, lelk«ts Uicbolnvb.n.
"1

0 M0SER_SJifeterhte7 herczeg volt nradalmi_orvosa. Q
ÉLE T-E LIXIR.
EfT flRindM ál..»mb^r.k.n í, » t„m.-.jrtl ,n t.,t jyakn-l.t
^52SSesé
»« rn-wriiígcn, b« H„I or,osi „,.„„,., Mm L* «Jut SumnsM-i,,., ,|„ fökép | nft«yngt.ii.»nl k«a:«rfefmo,k unom ««•««"\' U».o, furt.lomn.k «. tittoi. r„m.i» til„ „„JS.SJÍ
am ," „\'" é<°°\' ""•li"1\'1" e™lék"
„clet-elixlrem"
.K« Eli\'.r-. lil ii inkább •», IIOIJ PI

I iK\'itirnlt
I\'~M beledé, .:i... »ímUi.u,.|1,iiUv.l »%__< fraéutle. arót iiatél be rrt álllrj. hmilnvMiaii
\'.....tl"«" el. biti ., „,,m,k,t -vont..
I.«H ilt..oliij. .a dc,.k e.gí.ét, ,,.„. , ., (pod.gr.) f.já.lo.ta.it í. .Ikár.tj. eomk beojoBriiiit , u«, tú.titj. « gjomrot bentilkitodó nevektől, neljek enéaitiai fejfijiat (a fjomoremalj,.,! .íílnek, egy..ór.l LklUdi « lV»-
jokadTre e« deralUefre ebraot; albáí-itj. efy 6r. íialt aa etDejith/ile^eM? m»g,ii«]j» , „i, bat^étet; lUxtitj. • ie,l g,íg,itn,i„d„ hid.gleléjt miV a fc*r».dik doii.iUI \' *
,Eiet\'£lixir"-em . legjnbb utr gyénreaeg, Upulaác 4a (Skrophelg) ellen! egy kitUnó a.er eatéta\'.éai neheaij ■no-gorea íi jyomorb«»»el (Sodbrenií.D.) \'■ \'■ SZEÜVEDÖ EÜBEREíHEH \'■ \'■ SM.put. VI, tyir-nea 39 H
tó^kuíSítoir^ÉLET-ELÍx\' I^M °U"lr"ltküídéÍ°.krS^í„ ,U
*° \'•"■ A„1ÍlL"Bh_f. * leu»»il4í„.„„ir_Jib.pon.
n.l.m tapnau. „,_„ „ll>|11&|tttik jjj, 7\'52
10
0 0 0 0 0
>oooooO
ajánlat !
Öci. f
Okakor ikefl« a Hlgy-ip»ro», kinek Őr-leti j<S birai-T* UÍJ • fSTÍrf.»b*n mmt a ridíken mint fl»6 rfnJn ian.^i-ete*, ki TSttTODiit i«jit nii> *z«ra«ta, jel«D>«K 37 •£▼*■ ciiooi köli«jö ■ 10 Moap óta SSTBCJ, aseti nton öhnjUjiék bit ilir** kereaai. KivinUtik «cy M-S5 *»-■> kötti bölry, le«iiÍTeiebben vidéHi, — miatin boldogult neje i« *t »ult — 20—30.000 frtayi hotominyny*!, m«ty aXHlbaq nem nkifftlen ké»»pín»b*D kell hogy l«f7Bfi, baaem fekrÖgígben ii, •lonkirttl jó Darelea báiimaág h* gyer-mektelen Hif^gj H. Aton lisitelt hBl-grek, kik eft7 b ..dog liiuaélH^t kWio-D&k, furduümiik teljéi t-izslomm*. i-«-k^pflk m.lletléte. m«ll«tt — m^lyt TiitMkald&m — rN\'aej I.icsi" c«im »l-i; HitSNtteli ét Vi|t«r híréé lett lr«dtjaJwi. Bsdapeit Darttty. «tczi 12 Titokurti* bec»2letbeli dulott * kití-D&tra arcElcipel <n >s izo!gá!ok.
JM s—s.
KAVIÁR nj legjobb ecy kil*
ait.lm. 3" db eltartbx\'\'*

n*cr
ok kBrfllbeili 10 drh. egy li<ii
t IS l 8» 25
KOVrÍR\'_rirIi.k^JSÍi w».*í«k» drb.\'-w píal.b<wd45.kib. . . . . I .
HfiYAXAZ njj.k ks.ípn.gj-iíb.n, »ely *■> drb. t.rulii»...... •
KIÜSS »álog.tott GadóelOk (Seb-llfiiche) 1 poaUl.dirak. ...... ■
T.ageri hal.k heringek autéahe> ...............
■lndezek»t bérmentTe is posUiitánTét mellett ajinl :
E. H. SCHÜLTZ Altoua bel Hamhurtr. 3241
4-5
> XXXXXXXX5OCXXXXXXXXX3
Ktlünö minőségű csino-an kidolgozott
^- töl«yfa azölöfcaróK
1-00, 1-25, 150, míter taossznüigban jutányos árban kapbatók
^ Ciutmniiii «. H. rxéfcnél
X 32G1 3 3. . Xai!i-K»nif.-nii.
2

„Kis adsgban hnlásos
nem kellemeflen Í7.ü v
Dr. Koráflyj? taaár.
Kéretik a furrás
használásakor
az
egyedül helyes elntvezé.-t
vcltebb hashajlo viz. „
Dr, Uvámli tr.
FKRENCZ JÓZSEF
KKSEIiÜVIZ
Hirdetmény.
A n. kniii/süi ti:*?ti Önsegélyző 37övptkezüf résziről ezennel köz-hírré té:eiik, miszerint ezen szövet-kezet foíryasztási osztáWának fel oszlafása a L évi február hó 5-dikén niegtariott rendkívüli k5zg)üié^en hitározatil*í kimondatott; feihivat-nak tehát a kerwk. törvény 249 §-a értelmében mindazok, kik ezen szövetkezet fogyasztási osztálya el-len követeléseket óhajtanak érvé-nyesíteni, miszerint azokat a jelen hirdftint-Dy harmadszori megjelenne után legkésőbb hat hónap múlva ezen szövetkezetnél bejelenteni el ue mulasszák, mert amennyiben a társulat könyveiből a követelések ki uem tűnnek, ezen határidő letelte után a meglevő vagyonnak a tagok kö/Ött leendő felosztása bekövrt kexvén, azokra többé kielég U\'-st nem nyerhetnek
Nagy- Kanizsán, 1888. feruár hó 15-én.
A Mirtaausai tizsti mitW ftt iiazíatHs3Ea. mint li-reuieli fUálEt
^nbb, mint a többi budai vizei;.\'"
Dr. Gfilardí tanár.
használni. Kapható min-denütt i A siíiMltei Igazja-
lÓSJf
Kitüntetve, 7 arany én
írdfm-íremmel.
Szétküldés 1887. évben
I miliié palauk.
kltiitetfert, > lepatjtbb TiligtiiUHí\'irtxu
Mindenkor határozottam

i tíratit
.Oroszlán" szíllodai üzletem felha-gjása. folvtiii tőbb-féle buli>rtirgysk u. m. igy»k, toll»s és lószőr rn»(i-ráciok, giraitnrik, asztilok, 2 snlou nao.y di?ztllkör, 1 teke aszta Íj utinys-áron eladatcat.
Horváth József. 32C4 2 - 3. Pctófi-ntcza 86. sz..
Kgy 15—20.000
forint értékű tígos kis birtok épület iagy •nélkll megvétere kerestetik, — kivá-naira eladó ízt továbbra is tórbe meg\' tartbatja. Vevő nevét megmondja a lap kiadó hivatala. 3263 2—3
A a fi t. mi M1-58 mi ereieti
Selmeczi pipa és pipaszár gyára
2Vifcíí<;« G. Vewlel Zólyomban Selmecz mellett.
Legjobban ajinl . uj aíerkez. tü kiiiról.if sa»b
társaság
hús-kivonata kérendő,
Csali
nat kitűnő ét írotelj«s -u»-I«Tet rögtOni dö_llíti*ára,
Taiamint lere«. martis. (Síelek és bús*íu;lek jari-
tására es fíisieretésere ixolgá). Helresen hasmilra
reoilhíTltU kénrelMr*-sí^f mellett, a háitartía-Imji lern n»FT wett-**-rttásra is majt alkalmat. — A Icjrltitünöbb L-rO»Í«rti«r a gyengelkfJök e» betegek MÁmár*.
I
fi
1 LMÚ linuií HIJMIÍ rülif. M «ulrtlt-l«jírWrrf«l«« aimin:
Bárok Károly, isztr. casz. Ur. tinri Killlliill, Béoa, I., WtUztlIe S K. L
&Umflunyi n«Tobb fower-eiemega és gjógyföiwr k*r*ikedáf*"\' »I-iniiit, minden gyógy« ercárb>n. *^1"|

UUitettok, i
Tllijküllltfa»tw,
MáriaczBÜi gyamorcsöppek
M k«tási> »«- i gyomo \'d b^íé^

>tv»VryhlAnv
z illáin lélelt-\'
flíffé
homok- rn dsrak^piúde.^ talsájro. ny4Ut»keuiód«, «*rg«a*K, undor é-hinyis, föfijiíii (hf *Kyomortulered: KTomorFCrn, siíkjoonilii > gyo-
, f Kyrulered:
omorFCrn, siíkjoonilii, > gyo-mornak etrlckkel é« it»k>klt»l való tolterh*M«, BilisrlAk, tórp-, mij- és ■vuyeres ütiotalmak <W«t«tlMiv — En &**%**« én haantltrr»"
Köipootlaiéíkftldii Bradr Károli
gyógyszere*! által Kr*mti#*tik (Uar-
Kaphat6 minden gyágyszertárban.
Kaph.tó N.-K.ni-s.au: Prifsr B4- K«ÍM-kai<iu: B,ek B., Kapoa».: C.o\'-o« Viiion, B.lxiob.j Kümir, M.ro««li-b..! Kírö. V.ktor M.rooy. Fl.iaoh.r S. »«W-B.jom: KSrö.Ujo., OOOCJMDBÓICS i*[4r<Sa. ar.kníl. 3162 17-62
Táchii.kel

Valódi
Mind ily .patent pipán" a. orsrijo, _«.-_• arujbin p* a „«abid»lim" i ó van a ,re*re Kcp^. minUlapok ét irj^yzíkek hiri..a\'r« bérmeaíve kOSJetnek 324S 6-10
(kílöuöpócfög. kávéstb.)
kavé
A legjobb pó:kávé minden kávéhoz kel-lemes Ízű, használata nagy megiakaritist (íred min j ez. 3265 —10
Nyers kávé IMI
CamplMB kávé A kiló . . . 6 frt Cnb» kávé ... . ,. . 5 frt <55 váiiiköitspg Dé.küi bérmúi.tvepűstjit utáu-
vít melleit küld. Ii. H. Schul* Allona :í26i2 r> (U.mburg oiKlIett)
A le«jobb
czi^aretla-papir
LE HOUBLON
fraDCti- gj-árinaiioja.
Cawley és Henry (Wi"i
Uutrutátoklól övittik
K*e& uulr meyri_iigiitlt»totl Dr. JJ. Pokl Dr. E. LmiTlf, Dr. E. Lippmaun M«i T«-
fjésat-ti t*o_rok3fital, kik a legjobb ajanlatok ik, ugy a kitfloö míriBCg, Tatamiot a« iti^r« D«OI irtaimat tirau toltir^l, t hogy mint üyen, a maga Dem*b*n efj«Ü*n.

W»Í«ÜU Jóxaeí
1888. márczius iO-én.
EtSfitetisi ár
Ef\'*t éwe . . . 5 frt — — A **f . \'. . . 2 fr 60 kr ifTwlévrt . . . 1 frt 25 kr
EfjrM *»■ tO kr
HIEDETESKK haaáboipetíuorbaa 7. mÁiodtror t wiaJ>-ii t)»*blii • ■mm 5 kr.
NYILTTÉR8EN
(jrtit toronként :U krArt vetnek íil Kim-tfári ilíeiék nrniiin cryei t 30 k-. ös«tM<dSk.
lö-llt száin
mw~" \'
évfolyam.
ZALAI KÖZLŐIT.
|A lap steí ík
i :ésiét ill«t8 kotle-
l
j
[anyagi részét illető k&zleményefc; pedig & kiadóbivatalbo* bérmentv*
1 iiif-.endők:
Uk*rékpéuttári épület
Bérir.t-nietlco levelek nem fo-gadtatnak el.
Kezlntsk vittza ■«■ kii deliek
A nagy-kanizsai ,Kereskedelmi Jparbank", a „nagy-kanizsai \'önkéntes tűzoltó-egylet t a ,nagy-kanizsai kisdednevelö |
\'egyesület\', a anogy~kanizsai tiszti-onsegélyzö szövetkezet*, a ,soproni kereskedelmi s iparkamara* nagy-kanizsai küiválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Higyan, é* hányféle mcton nyil-
vaoitbatják a nflk hivatásukat az
életben.
Czélom nem az, hogy tán aj elméket hangoztatva, — siaraim-mal nagy hatást akarnék elóidéznij vagr hogy tán oktatásai szolgálja-nak — uh nem, hisz írtak már e lárgyról jetesbboél jelesebb írók, ele-goi és szépen. Én csak mint egy füzérbe szeretném összeszedni azokat, melyeket alkalotnszerQleg. hol itt. hol - amott elszórta hallotUm. olvastam s melyek megmaradjak szivem s lelkembe véive. Tehát njolag mondom, hogy szaraim nem akarnak tanításul szol-gálni; csak igen szerény elmélkedés az egész, melynek törekvése: fel-lebbeuteni a fátyolt a nők mn.tegy titkosan ható működéséről és kima-talnij mily foutos a nők ezen mű-ködése az egész emberiségre. Mert a nők áraszthatnak csak áldást az em-beriség fölé. és ez az áldás Tissza száll önmagákra, ha ezt ralóban tenni meg is teszik.
A nőknek nagyon sok lélekfen-ségre és nyugalomra van szükségük, bogy hivatásukat betölthessék ; egész ck-tpilyájok sok testi és lelki erőt Ifivan, hogy azon kötelezettségeiket, melyek reájuk háramolnak, a jelen-nek kívánalmait betöltsék, és azukon lelkök egész szabadsagával még is felülemelkedjenek, — s magasztos aéljukai, mely felé kell törekedniők — siemeik előtt Urtsák.
Biltos érzékkel és tapintatíal kell tudniok megválasztani azon eszközö-ket, melyek e czél felé segítenek, hogy mindig csak azt kövessék, a mi szükséges és hasznos ée igy erejü-ket felesleges vagy czéliránytalanra ne pazarolják. A nők feladata tehát küzdeni, mindig Küzdeni szép pályá-jukon, de ugy, hogy e ka/delem ne Üssék tetieibev, hanem csak ered-ményeiben, ily aton baladva, szép
pályájuk diadalmas és eredmények-kel teljes lesz. Azonban e feladatul sikeresen megküzdeni iváló terraé szeti adományaikkal, a mik a nemes nevet igazán megérdemlik —- a jó nevelés álul lesznek képesek. Azt pedig megtanulni soha- nem lehet: mert arra általános szabályok nin csenek.
Jelen felvilágosult korunkban, midőn az ész méltánylására jutott az örök igazsága és érvényű jogok nak, melyeket az emberiség szüle-: tésével örököl, nem igyekszik elnyomni ! többé azokat, hanem inkább fejleszti, terjeszti s védi a külső erőszaktól. Az igaz, hogy lassan jutott a művelő-dés e magas fokig, de hát a kitai\'-! tás és lankadatlan küzdelem még is* elérte azt, s most nyugodtan tekinthet vissza a mait téveszméire, a szellem tisztalt az erkölcsök neme^bültek ; a sok előítélet rémes bada le van verve. És a haladás ez uj körében minden át-változott: az emberiség egyenjogo-sulisági kimondatott j a békók, me-lyeket oly régt .1 fogva viseltek az emberi kezek, leverettek, és ezzel megszűnt a rabszolgaság rémes esz méje, s ma már csak mint a multak sötét képei tárulnak elénk.
A haladás, művelődés diadalának gyümölcseit leginkább a nők élvezek. Mert az emberi nem szebb, s ugy mondhatjuk, jobb felét szabaditá fel e diadal a régi szolgaságból, s ki -mutatta neki a helyet, a mely ót megilleti a társadalomban, — saját méltóságának tudatára juttalá, s fel-tárta előtte hivatását; míg a férfi értelemnek e hivatás fontosságát fejté ki.
i Ha vizsgáljuk az emberiség ha ;ladásának történetét, végre is arra \'jutunk, hogy lehetetlen határozottan kikutatni minden nemzetnél, mikor áll be annak átalakulási mozgalma. E tekintetből biztos kiindulási pontot keresui bajos. Még a keresz-
ténységet sem lehet talajdonképen elfogadni biztos válaszfalul; mert sok nép volt még a kereszténység előtt felvilágosult, amit annak lehet tulajdoniul, hogy ezt s. természet-től nyerte; de viszont volt olyan is, s van az ma is, melynek ugy mondhatjuk megrögzött előítéleteit, durva szokásait még a kereszténység üdve és tisztító ereje sem volt képes lemosni. Tehát biztos tényt, a mint látjuk, a mely e változást előidézte, felmutatni nem lehet, sok népaél a műveltség, a felvilágosodás átalakító időszaka későbben állt be, némelyei-nél pedig majd Bak ezután fog beállani.
A ki a történelmet megfigyeli és olvassa ugy, hogy nem csupán csak a világrenditő események iránt érdeklődik, hanem biz azon lelki fogékonysággal, az el eltűnő, de hatá-saikban mindig megmaradó erők iránt, melyek egy nép sorsát igazgatják, az méltányolni fogja és bevallja a refor-mátorok éleselméjüségét, a kiknek átalakítási terveik között első sorban a nők sanyarú állása tűnt fel. — Felvilágosnltságuknál fogva belátták ők azt, hogy átalakítási munkálataik elé az első gátat a nők elnyomott állapota vet legjobban. Tehát e só teendőjük az volt; a nőket feNza badi&m és egyenjogositan;; ezután már könnyen haladt minden mozga lom.
Most már a nők tért nyerve, oly régen sok századon át vesztegelni kényszerült, — szellemi erejükkel a műveltség legbuzgóbb apostalaivá let-té -. Egyes emberek, valamint egész néptörzsek műveltségi állapotára bát-ran következtethetünk azon bánásmód-ból, melyben a nőket részesitik. A mely népnél a lovagiasság, gyengédf-ség a nőnem iránt élt, az nem volt és nem lehetett vad, ha tudományi nem is, de lelki tekintetben soha ! Jelen korunkban is elég vad nép
csak a magyar-ó riri gazdasági akadémia hanem a keszthelyi, debreczeni, kolozs-monoátori és kassai gazdasági tanintéze-tek végzet: 3 oklevelet nyert hallgatói is igényt tarthatnak arra, hogy adójuk két-szeresen számittassék.
van, kik nőiket mint rabszolgákat lánczon tartják, korlátlanul ualkod-nak fő lőtt üli s megtagadnak tói ük mindent, a mi az emberrei közös. Az ily bíuasmód annak a bizonyí-téka, hogy azon népek vadat-, s eb-bül magyarázható alárendeltségük is, | melyben a más müveit nemzetek iránt állanak. (F-iyt k&v, SoyatS ÜtlöS
Tudnivalóit.
j — A késedelmes elintézések meg-
I gátlására a belügyminisztérium körreade-
\' letet intézett a törvényhatóságokhoz, melysíerint. ha; valamely fél beadványa igtatókönyvi számáról értesítést kér, azt ezeniul a közigazgatási hivatalok is tar-toznak m -giclni. __
— Osztrák sorsjegyek árulása. A
pénzügyminisztérium értesítette a pénz ügyi igazgatóságokat és a lottó igazgató-ságokat, bogy az osztrák pénzügyminiszter álta! engedélyezett sorsjátékok sorsjegyei a" magyar koroaa területén csak akkor árusíthatók el, ha erre a pénzügyminiszter engedélyt adott. Kivételt e tekintetben c:>ak az Ö Felsége által jótékony c/.élokra engedélyezett s a béc-ál:al rendezett állami
- Njfcalmazott katonák, mint jfi">. ^P^ mj ó vagy 10 krajczárt, add n^pfeltelór A honvédelmi minisztérium *>* **™* vadnak, mert itthon majd el-értesítette a ho»YédparancsnokSágokat,]koltJuk; ha aztan meggyül, veszünk rajta bogy a katonai jelleg nélkül nyugalmazott \\e& k^J-J!^jr^l}}sLfí^P; katonák (honvédek) bezárólag 6o-ik élet-évükig népfölkrlési kötelezettségben álla-nak Abban az esetbe, ha tiszti rangjukat
XII. jelentés az iskola takarék
pénztárakról Magyarországban.
1886-1887 ben.
iVeisi Bernit Fcreucz kár. tioícios az onz. nagyar Gu<l Egriét decz. 30-Ui ülésében, nint m iikolaukarékpémtárí bizottság elnöke * következő igen érdekes jelentést olvasta fel
t^Foíy tatás.)
Csökmöröl Szokolay Béla: A gyermekekre azon hatást gyako-rolja, hogy a betevők között majdnem ver-seny keletkezik a miatt, hogy melyik tett már be több krajezárt s ennélfogva a mi krajezárokat miut falusi gyermekek ez-előtt — nem ludván hová tenni— ezukor-ra költöttek, most ha 1 krja van is feles-leges, azt beadja hozzám. így nincs rá eset — a mi ezelőtt sokszor megtörtént, — hogy iióázer hiányában legyenek; mert bent lévén a pénze, kivesz annyit, a meny- , nyi szükséges.
A szülék részéről annyit vettem észre,
■* j nem ötikéntes lemondás folytán veszitet-\' ték el, a népfólkelési szolgálatba bevonha-tók a nélkül, hogy elvesztett rangjuk vis?-szanyerésére igényt tarthatnának.
— Közutak. Azonkérdéá elbírálása, váljon valamely terület magántulajdont képez e, vagy a közuthoi tartozik, első sorban közigazgatási e járás tárgyát ké-pezi. Igy mondta ezt ki a kir. kúria.
— Okleveles gazd ászok és gazda-tisztek.. Kérdés merülvénfelaziránt bogy kiket lehet olygazdászoknak és gazdatisz-teknek tekinteni, a kiknek adója kétszere sen számit, a földtnirelés-, ipar- és keres-kedelmi miniszter kijelentette, hogy nem-
Debreczenböl Pápay János : Tapasztalásom ugy a múlt, mint a fohó tíoévbeu is az, hogy & gyermekek ajándékba kapott s a minist rá; ások alkal-mával kee^ett pénzeiket örömmel takarí-tották meg s haszontalanságokra egyáta-lában nem fecsérelték pénzöket; volt több tanulóm, kik szüleiktől ezen czélra rendes heti-pénzt kaptak; szóval tapasztalván azt, hogy ezen intézmény mind a szülök, mini a gyermekek bizalmát megnyerte, osztályomban a jövő tanévben is featar-tandom.
Deésről Pfeiffer János: Egy évnek eme eredményével annál is inkább meg vagyok elégedve, mert tel-jes meggyőződést szereztem, hogy a bete-vők azon feltett szájdékkal takarítják filléreiket hogy felszabadulásuk esetén & legszükségesebb ruhanemüeket beszerez-hessék, s igy reményeim is tehetnek, hogy
T í r e t &.
MárezÜM 15. 1388
K kelet jó lányka itóllS aianyan, Ckxdó viiAfoa faar.uat gyöngye ég, UOÍ.IQ télnek dermedt ejtukijáa &s/p Uvuit Djit jitatt, lanyha lég.
UfT virulj halom urut virinja, Martyr-höídk lirjas fakadá Iftrél, \\^ti jelt\'len *>út airjaiknak arnya A »*Ufi eaókján fájó l«lkdk ál.
Márcaiati Uoj-b* t«ilÖ Karaja
Leng a róna,- Tölgyön, béruea, ormon at,
El-el kapta DejjTec ét előtt ft
,T* pra-mafjar": riadó »s^át.
Uh i.- ád*t tártja nemxeumaek, Mi-lyen kesdetit reré a azent tasa! Népssabadtig! é« te aorj* ooaek Mircsitu ruegíieotelt Í-IBÍ*.
fcs u költÖ ! kinek ajfcira Uucaa éfi etókján ihl«t azdite meg Azt a (tót, mic liallTa Haociira l Bét, ■ fél vilic rt>me%.
aghel lelked titkos ott jir, iiol a UC»ök uénta airja domborul, A i.ol Uteuhirom diofi T*rtanuj4n Ncm«t;nek g/áaza alborul-
Mátesimi laoyha neliJ Titkon ott él m tt ía láng •*£" Mert ].hnljott bár a rabbuioca táa, De a sentset aég noil Min asabad.
Óh ne hagrj-,1 xokogní Oenituaat! Nem tatod Árpád kon»Ot O«iltrniÉt ? "alj látni vágjik népe óit jouit: \' 1 hazában azab&d nemietíL
Óh D« ssÚDjoo ajkidou a dal otéf, Az a (ólTnájot borajló vihar 1 Vagyainknak wljeiftlt* nine« m*f Sem atabad e a*ns%«l, a n>afjar.
Talpra magyar ! zajló A tií\'u ViMkhanci\'EXa Kárpát éa mi ú$y tettünk! Sötét voltai Világos te máig. De rabok tOTábba iiem le=iünk.
Zúgjon rémeseo a \\étz viharja Véri-irátol teljéit ti a tíiJtta i*t £1 a cemzet ■ ftanak ifjn tarja Hot aj üt nem feledte még
JSmutiedler Jössef.
Az anyai sziv.
— Kgy kn böjti elmélkedés —
Melyik anyára is gondolna e czim
— Az nem esküdtet meg: maradj bű hoz- ! kezve;s hogy „hibáját" jóvá tegye: megcse-zám mindig! Az nem teaz szemrehányást, | lekszi még azt a rettenetes, Fájdalmas komé-mikor látja, hegy egy másik lényt egész ! diát is, hogy fonnyadt mellének száraz bim-lelkünkkel körül ölelünk s Ö róla tán meg I bóját a tete n szederjes ajkai közé gyömő-
li
is felfjtkezünk ....
Nem, nem ... Az csak: szeret. . . f\',s mennyire szerel!
Saját életére nem gondol akkor, mi-1 czélját is éne.
Persze hogy aztán ilyen rendkívüli Ön megtagadás, fájdalmas, tettetés árán
kor magzatáért aggódik; — tagjaiban fáj-
És mikor lelkendezve a parton levő
dalmat nem érez akkor, mikor gyermeke ülőhelyhez ér, kimerültén, a lelki öröm fájdalmának enyhítésére virraszt át éjjé- j őszinte elragadtatásával rebegik ajkai : leket... j —Én szerelmes magzatom 1 — úgy-e,
Az anyai SZÍT előtt nagy áldozat
nincsen I
után a nyájas olvasó, hogyha nem arra, a j Legyen bár a legjelentéktelenebb
Tilágot megváhó dicső Martyrnak szén- j dolog, ha"gyérmekének eTönyére látja : az j vagy te í
;is — megmentettelek.... — Óh, áldott anyai szív! Mily nagy vagy te ! mily tökéletes
ő anyjára, a kinek szivét .által járá a
y
hegyes tör" Hj! bi
y Haj! bizony, talán a Tegzeitől rendelt
anyai szív bármily nagy áldozat árán is megszerzi azt
Még azt is raegbocsátod magzatod-nak, amit ellened vetkezett Sőt talán még
,.------J7---------„---.....____ íme: az a csecsemő, ki megbetege-1 azt a gyeimekedet is szereted, aki elvete-
sorsa az a legtöbb anyának, hogy auyasági dett s meg is halt a tengeri útban a hajón, j multen — kezét emelte reád . .. életének legjava részét úgy — szenved- j nem: ugyan arra a sorsra jut akkor is, j Hogy is Tan ax a megható történet
|je át !
| hogyha a tenger mélyébe-e bocsájtátik,
Az isten-anyát, mikor már TalÓban ■ mint ha a szárazföld temetőjében helyei-
— a nép regéjében V
— Szive rabságáig szerette, imádta
; élvezhette volna anyai örömeit, akkor sújtja jtetik le? — £s mégis az anya, az a sze- J a legény azt a gonosz menyecskét. í : a legnagyobb csapás: élte délszakán lévő rető anya ! — mivel díszesebbnek] Mit tehetett róla: meglátta ruganyos, ; Fiának kénytelen, gyalázatos elitéltetése tartá ez utóbbi helyét az örök nyugoda- i csábító, szép alakját — beletekintett lés rettenetes halála kiojait végig nézni, ■ lomnak: eltitkolja gyermeke halálát Ret- feneketlen tengert jelentő kék szemeibe s végig-simi ... ; teg minden perczet, bogy észre veszik, nem birt többé annak bűvös varázslata
És vájjon rugolódott-e ellene, — ve-\' miként ő nem beteg (alvó) — de holt alól szabadulni
j tette-e szemére, bogy helytelenül cseleke- gyermeket „csucsujgat" karjain; mégis, De a menyecske csak kaczérkodott,
j dett, a miért eszméit fentartot- mégis . . . Csakhogy kivíhesse magzata ; aalfálkodott, nem viszonozta a legény \' ta ? — Vájjon hibázta ta-e Fiát azért, tetemét a szárazföldre! \' \'" - :j-;~ - .*■—.-
jhogy Ő neki oly iszonyú fájdalmat oko- " L *-*-"= --*-—i
I Estére haza megy . . . Megfojtja az
■ anyját . . . Testét felhasitja . . . Kiveszi a
i szivét.. . Eldugja a hullát. . . Ragadja a | — s z i v e t s azzal fut, rohan .. . | De felébred a lelkiismerete . . . Ret-[ teg . . . Remegve halad .. . Egyszer meg-j botlik a lába, elesik és a szivet elejti mar-
■ kából . . . Félre gurul az ...
Hah! de mi az?... Megdermed a | legény ... Az anyasziv emberi, panaszos, } sírí hangon megszólal:
— Jaj, kedves fiam! — úgy-e, meg-ütötted magadat. . . Hyen az anyai SZÍT ! Óh ti boldogok! kik bírjátok e drága j kincset, Jegyetek háladatosak anyátok {iránt--!
És ti szegény anyátlan árvák! miként I tudtok öröniüt érezni e drága kincs hi-\'ján?..\'. De vigasztalódjatok: azaz anyai 1 szív, mely e földön csak ti érettetek dobo-gott, nem veszité el szerelmének erejét ; átszállott az a lélekkel a túlvilágra ÍB, és | onnan is körül Tesz az benneteket összes
varázsával .....
Légy áldott magasztos szerelme az édes anyai kebelnek mindörökre !
Gűntór G. Endre.
zott ? ....
Dyen az anyai 3ziv!
Nem zúgolódik, nem töpreng, cáak: — szeret...
Nincsen hasonló e földön az anyai szírhez !
Az nem kérdezi: szeretsz-e te engem ?
szerelmét egy ideig: terve.volt Tele ...
Emberfeletti erővel fojtja el a sírást j A sátán arája volt e nő ... sőt még egyébre is képes. j Egyszer azt mondja hosszas ostromló
Htja:
Mikor egyik utazó társnője megszó-
— Hogy van kis betegje ?
— Most már jobban Tan. — Feleié.
— Szopott-e már ma?
— Még nem! . .. Válaszolmegfeléjt-
könyörgéseire a legénynek:
— Hozd el hozzám anyád szivét, akkor a tied leszek____
Beszé.t még többet is ...
Es a legény szerelem örültje lett: megtette...
A menekült fohásza.
MeoDynek « földnek teremtSje Hatalmú nagy istenség, Kedves haiám badd meg látnom Ciak egyetlen egywer még.
Kedre* batam, vérző szivem Kínja alatt roikadok, Ugj énem, hogy bin atomban Nem Bokára megha.ok
HUSZONiETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖSY
1888. MÁRCZIUS 1$ én
az életbe kilépők, a 3—4 é? alatt meg- j szerűségét, a legnagyobb örömmel és a
szokott takarékossági szellemet nemcsak megtartani, de erősbiíeni is fogják.
A kezelés nem kis fáradságot igényel, dúsan kárpótolja e fáradságot azonban az erkölcsi siker.
szegényebb soisú szülők mondhatom való-di önmagtagadással adnak gyermekeiknek a verejtékkel szerzett napszámukból egy-néhány krajczárt, hogy azt későbbi czé-| lókra, illetve eshetőségekre, igy apródon-
Legnagyobbfigyelmet igényelabetevö j ként megtakarítsák.
fillérek forrásának kikutatása, mert az inasok e részben nagyon is megbizhat-lanok. E tekintetben ellenőrzésem abból áll, hogy az inast tartó gazdákkal időkö-zönként személyesen is érintkezem. Inasaink pénzkereseti forrásai: a) a rendes munkaidőn .túl végzett munkája után járó keresménye:
b) a hazavitt munka után ajándék: *-
c) vizsgái jutalom;
kapott
a) iparos tanulók kiállítása alkalmá-
val nyert jutalom ;
e) egyéb ajándékok.
Á folyó 1887/8-dik tanévben
folyta-
tólag kezelem a takarékpénztárt, s mint előre is jelezhetem, a jelen év eredménye jóval meg fogja haladni a múlt tanév ere.i-ményér. mi kétségtelen jele annak, hogy az iskolai takarékpénztáraknak az ipar-iskolába való behozatala igen üdvös, czél-szerü és igen kívánatos dolog.
Duna-Szerdahelyről H ilpern Benő : A viszony megváltozott A szülök
(Folyt, köv.)
Deseő-cnaláö.
.(Mutatvány szorxőnek törtónetéhes" cni
tok Somogymegye nmokijita.
A Deseő-család eredetét e néven Sobert Károly koráig vihetjük visz sza, midőn a ha vasföldi vajda elleni habomban Deseó a királyt megnjenti. A Dessök valószínűleg ezea hősi áldozat jutalmául nyerték azon nagy terjedelmű birtokaikat, melyekkel rendelkeztek, s melyeket részben megemlít egy 1343-iki öktevél is,1) Erzsébet királyné aláírásával. A virágvasárnap előtti pénteken kelt oklevél alapján Miklós, László és
: nek\'ke\'zelő\'tanTtókTrá\'nyábalTvégre\'áÜát. j tolT° mentében levó birtokukat Ta-ták, hogy a takarítás nemzetgazdászati és polcha mellett, Sándor fiainak, János társadalmi megbecsülhetlen tényező, de \\ és Jakabnak Theurinch nevű birto-
kuíönösea a szegényebb sorsú családok
életében. De egy
másik, talán ép oly fontos
tapasztalatnak jöttem nyomára, — mely lélektani szempontból fontos szerepet játsik ki btők éltéb Mt ki
káért.
A Deseő csalid idővel szétosz-lott, s különösen Somogy-, Sopron-és Vasmegyékben bírtak nagy ter-
játszik a kis betevők életében. Mert csakis Ijedelmü javakat. Egyes ágakat meg-olyaD gyermekek sietnek péntek-n, a betét! említek :
meghatározott napján filléreiket elhelyez-.. ni, kik egész héten át szorgalmukkal és •j magaviseletükkel tűntek volt ki.
Felső-Bányáról Jékly Károly: . . w . . „
Az intézmény oly erköícsí hatást [ G-áspárral. A malom Sopronmegyé gyakorolt, hogy a takarékoskodó\'i»nulók;oen yoU & békés "elintézést nyert.\') leszoktak a nyalánkságról s a szellemi ha-1 - - -
ladás is jobban kitűnik, mint a nem taka-rékoskodóknál, meggyújtött filléreikből tanszereket vettek: a szülök is belátják, gye) ugy a maguk, mint Literáti
1559-ben Móriczhelyi Deseó Mi-hály és neje Pethő Justinának egy malom-perük volt Sághy György és G
y)
1564. Deseő János és neje Krisztinia (Beregh-y. Domonkos 5zve-
lakó
jutottak, "és pedig egyik elóbb említett pont szerint házasság által, ekkor Deseá György- maga\'személyesen ment az njonaa választandó király-hoz, II. Mátyáshoz Pozsonyba. Egy innét irt eredeti\' magyar levelét olvastam, mely szórói-szóra skővet-kézó: „Anno 1608 Zent Mártonnap után való zombatoc választottuk meg Mátyás királyi, wasárnap. publikál-tuk az pozsonyi várban, Zeráán lett az koronázás, csütörtökön adtam suprcatiót az Gomba felől. Öregh Deseő György". ")
II. Mátyás 1609-ben sajátke-zűleg s Lépes Bálint nyitrai püspök által szintén sajátkezfileg aliirt meg-erősít^ levél alapján Deseő György Gomba, Berjegh és Kelevitz
kanizsai t >u ^kpénztár részvénytársulat az idén is h*. - forint segélyadományban része >ité a nagy-kanizsai K.sdednevelö egyesületet, mely összeg megküldetvén_az elnökség ez utón is köszönetét nyilvánítja és nyilvánosan nyugtázza. *:
— Halálozás. Özv. Poóh Jáuosné sz. Szabó Jozefa asszony márczv 4-én élete 64-dik évében Nagy-Kanizsán el-
A megürült keszthelyi foszolgfi-
hunyt.
bírái állásra főispán ur helyettesképen Takács Imre tapolczai szolgabirót nevezte ki s bízta meg a teendők elintézésével.
— Hyilt levél Farkas Ferencz or-vos úrhoz Nagy-Kanizsán. Kedves bará-tom ! Már régóta kívántam „Massage* gyógymódra felhívni az érdekelt szenve-
Szűkíts Nándorné, 3 frt., Lőwinger Fride-rika 3 frt KnáuszBoldizsárné 2 irt, Scherz Séllna 2 frt, Danscha Ottóné 2 fit., Schmidt Frigyesné 2 frt, Matosh Józsefné 2 frt, Fischl Pálné 2 frt, Eisinger Hen-rikué\'2 frt., Fesselhofer Józsefné 2 frt, Lessner Henrikné 2 frt., Garai Benőné 2 frt, Bogenrieder Józsefné 1 frt 60 kr., Babóchay Györgyné 1 frt, Torma Imréné 1 frt, Scherz Albertné 1 frt., Saller Lajosné 1 frt., Halis István 1 frt, Blau Pálné 1 frt, Dávid János 40 kr. Összesen G2 frt. Belépti jegyekből, is 62 frt, összes be-vétel 124 frt, kiadás 37 frt 30 kr. Tiszta jövedelem 87 frt 70 krajczár. Valamint a kegyes felulfizetók, ugy a tánczkoszo-rúeskában\'réíztvevök fogadják az egye-sület tiszteletteljes köszönetét E táncz-koszorucskában láttuk: B ibóchay György-né, Dauscha Ottóné, Dávid Jánosné, Fülöp
gyógyfürdő hosszas használata* csak pilla-
Oszeszly Antalné, Saller Lajosné, Schaiidt
Xz^rmetvalkTmT\'fe-\'Frigye811^ V6rSs Mzsrfné, Wiener Sán-
káhoztdajdoni jogot kap,") s jíarWvárniatele., ™ji™** ^SX^jl^ovS 1610-ben a vasvári káptalan által») meg efajdabm ^.^"„^ Knáusz Katinka, Matosh Gizella, Tuboly
A hivatalos átadásnál jelen vol-tak: Hollósy Gáspár, Tclekesy Gás-pár, Csány György, Buchány Márton, Saághy István, Tarrody Ferencz, Sarkay István vicekapitány, Horváth Péter, Keönczeöl Máté, Tallyán György, Bárdi Bálint, Veégh Grer-gely, Tarcha István, Pensyerffy Mi-hály, Inakody György, Köszörűs Péter, Csey Lőrincz, Bogáthy An-drás, Zalay Pál és Koroknay Mihály. Mint raarczali íakosok megemlittet-nek : Kozma Balázs, Jády Mihály, Bajzáth János, Hajas György és ~iá,bó János. E ké utóbbi Fogarat-
Snekeíéa\'a h*^znos*2assagr gyógy- 8tb- kisasszonyokat módnak köszönhetek. Fogadd hálás elis-! — Estőly. A nagy-kanizsai keres-meréseroet! Egyúttal jó \'lélekkel ajánlom kedelmi és ipar-casinó alakulásának év-e ná\'am is üdvösnek bizonyult jeles gyógy- forduld napját márcz. 5-én saját helyise"-mód használatát. Nagy-Kanizsa, márczius ifiében társas eatélylyel -tartotta meg, 9. 1888. Bátorfi Lajos. ; mintegy 80-an vettek részt az Í2letes
S3S tttS
fén át Kómába-Tartózkodás Rómában 5
szellemes koszontest mondott
napig ómét különvonattal Nápolyba, « elnökre, Beck Miksa a tevékeny igaz-azSIn 3 napi idöé á iJtí ó Há D k
Bd
különvonattal Nápolyba, , y g
azSIn 3 napi idözés u án visszJutazí gatóra, Harsány: Dezső titkár a sajtóra, e
Budapestre - A kiadandó menettérti apók szerkesztője a hölgyekre, Tochalta-
fegyekárai: Bpestról Rómába és vissza, liuos derülteíg közt az etook és igazga-
már felette fontosságát,
■ Földesről Yincze József: A takarékosság szemléltelö eszköze, s a nyomorral szemben s könyörületesség érzetét kelti fel.
GörbŐ-Pinczehelyről Sínger L. Márk : Intézményünk azon erkölcsi hatást
Füiöp és neje S János özvegye
ira, valamint Matkó Dorottya nevében tiltakozik a somogymegyei Farkas-falva és Pongráezmajor eladása ellen.1) 1565-ben Deseó Bertalan, de
- -...........—-Haraszti s neje Bertalanffy Katalin;
gyakorolja a gyermekekre, hogy ezek már úgyszintén Dombai Borbála, Erdő-^l^^XT^l^^y E-encz neje, somogyi és l azelőtt voltak, mert a kapott pénzzel nem i baranyai összes birtokukat bizonyta-) Őznek rossz játékokat, mint annakelötte,\' \'"n időre zálogba adjak Deseő János-\' ezáltal nem olvkapzsiak.jobbésnemesb1 nak 240 frtért.1) érzésiiek, takarékoskodók másban is, mit) 1579. Harasztii Deseó Berttlan
a szülők nagy örömmel tapasztalnak, íiyil-
1579. Harasztii Deseó Bertalan
vánitják, sót a szülök ma8ük~ü"adnakifi8 Benedek. testvéreit: Mátyást és pénzt zsengekoru gyermekeiknek is. hogy\' Györgyöt hatóságilag meginteti a csak tanuljanak takarítani, | sopronmegyei Kereszturon tett ma-
Grábóczról Seiber Gábor:
Bátran elmondhatom, hogy ezen in-tézmény mind a gyermekekre, mind a szülőkre a legjobb és legnagyobb erkölcsi hatást gyakorolja.
A gyermekek ezen intézmény által ] levő Heléna-birtok Végh György idejekorán gyakoroltatnak az önmegtaga- \\ babolchai vajdának adományoztas-dss, a megtakarítás és a vele járó becsfl-\' -■ -letesség, a jótékonyság és a felebaráti
jlom-kirók miatt.s)
1598. Harasztii Destó Mihály
0Sztá^03
Deíébf
" i tiltakozik az ellen, hogy az Isztaván
dá:
intézmény
■ leten, teltiDís ie egedből Tekints feldúlt honomra, Ne engedd, hogy » eróBzak Steot jogától megfofizssa.
Te adtad ast, nemzetemnek Ember el nem veheti, Még a magyart egytol-egyig VértannYa nem tesii.
Azt pedig ő nem (eheti, Ha te meg nem engeded, Hogy tehetne .5 semmivé Egy Uy dicsá nemzetet.
Melyet te nem \'átért tevéi E siíp honnak urává, Hogy hónában tegye őt egy HonWorló Jzolgáva.
Oh 1 nagy Isten a magasban Oltalmazd meg nemzeted, Melyet ezer év ota már V Annyi veszély fenyitett.
De eddig nem törheté meg, Mert fiaid nem hagyád, Válság peresén közé küldéd A »zabadaág angjalát.
Hitflm er5s, moít aem vonod Meg tölttk ei ég kegyét, Melyért immár annyi honfi Aldotá fel életét.
MannyneJc B földnek teremtSje Hatalmas nagy istenség, Kedvet hazám hadd meg látnom Csak egyetlen egyszer még.
larkas f.
1598. Martonfalvai Literáti Imre özvegye Deseó Erzsébet, a biroda-lomban levő összes birtokait fogadott fiának: Káldy Istvánnak adja.
1603. Ugyanazon Deseó Brzse eladja Fápán levő házát Bornemissza Benedeknek 300 frtért.O
1572. Egyházi Deseó Benedek, de Szent-andras és fiai: Balázs, György, Máté és Kelemen; továbbá Zámbó
Benedek, Gergely, Antal\' és g Forintos Jakab fia Balázs a zala-
még
megyei szent-andrási birtokba Miksa király által megerősittetnek.\'}
1596. Fejérkeövi István volt veszprémi, később nyitrai püspök, országbíró, Szentviszlóí Deseő Györ-gyöt a zalamegyei Loránthiza bir-tokában megerősíti.5)
1610. Szentviszlói Deseó György és neje Tarrody Erzse jogot formái a somogymegyei Alsó- és Felső Lak, valamint Porrogh és Terpöcz birto-
kához. — birtokukat
Gombai pedig egy
évre bérbe
adják Fekete Jánosnak 40 írtért.10) Midőn a Deseí-örökösök — de Szentviszlő — a Gomba mellett
i! Forgich-levíltir fiuc 1. n. 1.
pánnak, Marczali azon kori földes-
urának volt jobbágya. ■«)
közkatonáira, Schönfeld Mik-a a távollevő itb. Kyiregyházi a Ságby szintár-íemes haugu teooristája 1
HO írt II. o. 110 frt — KómábólNá polyba és vissza az oltani 3 napra terjedő
Deseo György - de szentviszló j ellátás és dnállásol j Wltség^ivel egytttt ^y, kiséretéve, zajo, tet.
- 1610-ben Bawcs Sándor zala,, I- ^^^<^^« ^,^.«bb "-^r djdt totolt S
!Bra terjed ki melyen belül a visszáuta ^^*»"» kovett"-Aholgykoszoruban
alispán által 100 frtra büutettetik, I
csak azért, mivel az említett évi z
szent-Mátyás nap táján tartott sít.- g gróthitör^yszéLn \'„ inratus as-
sessorok" közé ült. A fizetés ellen 3
nem.csakazaíispánsértóeljirásaelleu %g£%££
óvást tevén, következő levélben folya- Budapestig & modott a nádorhoz Bethlen falvi I menettórti je
^y gy
bármely személyszállító vonattal, tehát Wttuk: DJ- iaag L^zjóne Hirschler l is történhetik. Viszszaulazás OJ»nné.. Scherz Henrik-né We.sz /s.g-
Budapestig & vissza 5.0/0 kai mérsékelt modott a nádorhoz, Bethlen falvi I menettórti jegyek fognak kiadatni. -
számár. a Brichenfeld Albertné. Gross M -né, Schön-
ssza 5.0°/0 kai mérsékelt Schulhof A.-né,Pollak I ■ne.Liusch J.kab- k f kdi p^S^eknöverek EckjteinMorne/ap
gróf Thurzó Györgyhöz, stb.")
Közli: OSÁKYI FEEENCZ
ír e
k^ EckjteinMorne:/ap-
Hertel zsai kerület
Előjegyzések a "budapesti, valamint a vi- lotsl Ignáczné, Hirschel Benőné, GUnzber-
déki városi menetjegy irodákban elfogad gerJakabné,KohnGyuláné,SingerSaumi.é,
tatnak, hol néhány nap múlva részletes Kransz Lipúiié stb. urnökeL A kedélj-eá
programmok is lesznek kaphatók. mulatság hajnal hasadtáig tartott.
— A sOmeghi népbank XV-dik évi — Műsor. A keresztény jótékony
| üzletének zárszámadása beküldetett hoz- nöe^ylet, izr. jótékony nöegviet és a kis-
!zánk. A baok mérl-.\'g-és vagyon-kimuta- dednevelő egyesöíet Nagy-Kanizsán, 1888.
tása 212.507 frt 60 kr. Nyereség és vesz- márczius hó 10 én a Casino dísztermében
án d u. 5 órakor a Ht ese ehetün m. s
cérkezvén a pártbi- dor Samuné úrnő valóbm lélekemelő in- urak szíves közreműködésével jótékony-ánál tisztelgett s este tézkedéseért, ki nemcsak az izr. jótékony czélu hangversenyt rendeznek koveike«
ilendr Béla a na\'y-kani-\' teségs\'záinlája 16 480 frt 60 kr. Forgalmi Wilt Mária afszony cs. tar. kaniaraene-
jrszfeevülési képviselőjéül kimutatása 825.716 frt 16 kr. kesnő, valamint OUop Ernő, Sternek Zsig-
íg\'azöitátütt Márcj. 6-án. d. u. 5 órakor a\' _- Héltó elismeréssel lehetünk V i- mond. Pollák Miksa és Rosenbers Adjm
távirati értesítés meg
Sriaföt\'ze^etóek\'tartottak\'a^Polgári nóegylet elnökeképen működik az\'on, hogy múiorral :"l. Gounod .Faust Mediutio Egylet- földszinti helyiségében és a „Tár- a jelenlegi nagy tél miatt okozott nyomor .gordonkan elo«dja Jiteraek ur. 2 tseuini sas Kör" ben Képviselő ur mindkét he- euyhittessék, de gondoskodik forrásról is,1 , Nagy ária Normából\' énekli Wilt Marii lyen személyesen megjelent és élénk ová- hogy az minél szélesb mérben eléressék a i asszony.^Magfar dal* zongorán előadja tióban részesült. Vasárnap délben tiszte- kanizsai szegények általános segélyezése Ollop Eruo nr. 4. Verdi .tiagy ária Tro-letére a „Korona- termében diszebéd által. Városunk e lelkes hölgye, kit a sors; vatore dalműből énekli Wilt Mária a«z_ony. tartatik, melyre a vidékről is számosan nem érdemelt, mély fájdalommal érintette, 5. a) Chopin Mazurka. b) Sterneek ían-■ .....t nyer tetteioek emberbaráti jo- tázia „Jerome Király- romancz_ iolott
, y jelentkeztek.
,
, enyhülést ny ááb Élé
— Alapltő-tag. A nagykanizsai Ke- ságában. Élénken ecsetelte a világhírű gordpnkán előadja Sternek ur. 6. Thomas resztény Jótékony Nöegylet alapitó tag- művésznő Wilt Mária úrnő elölt a nagy\'"„Nagy ária Hamletből, énekli Wilt Mária "...... " -............. -■--------\'— \'-•-"--" \'■■---------- ■ ----------i.:..x--»-. goaenberg
voltak szive-Körszék 1. sor
edzeti fogja az akaraterőt az uj egylet hangversenyt ad így jött létre az az ör .\' 3 frt, II. IIL és IV. sor\'2 frt, V. és VI. sor vezetőiben.- Alkalmilag .megjegyezzük, vendetes esemény, hogy Pécsről visszajőve 1 frt 50 kr, a többi sor 1 frt 20 kr. Kar-hogy az egylet áldásos tevékenységét meg- Nagy-Kanizsára és ismét Gebei Gutmann zati ülőhely I. sor 2 frt,\' II: sor\'\'l frt 20 kezdette s már szíroos szegénynek eny-, Vilmos ur vendégszerető házát igénybe kr. Földszint l frt. Jegyek előre válthatók hitett nyomorán. véve ma szombaton szerencsések lehe- Práger Béla ur gyógyszertárában és este
— Magvar színészet Sághy Zsig- tünk nagyszerű énekében gyönyörködbetni. a pénztárnál. Miután az egész tiszta jőve mond színtársulata márczius 3-ika óta kö- Tekintve a nagy művésznő által felaján- delem a helybeli szegények javára fordit-rünkben működik, már ez idő aktt is ta- lott nemes czélt, hisszük és óhajtjuk, hogy tátik, felülh\'zetések köszönettel fogadtat-
.......\' -" ■ - - \' hozzá méltó anyagi siker is koronázza. nak s hirlapiiag nyuítáztatnak. Kezdete
pasztalhatta a %. \'közönség, hogy a tár-sulat személyzete jeles erőkből áll és va-lóban méltó a pártolásra. — Az előadott
— Gyászra gyászt. Alig enyhült pontban 8 órakor, A hangverseny kezde-egy kissé a magyar nemzet mély fájdalma tével a terem aj ói bezáratnak, a n. é. S Pál é Gh Kálá lh é kéik
gy gy y j j ,
daiabok\'sikeréí\'bíztositva látjuk Viend-■! Sennyey Pál és Ghyczy Kálmán elhunyta köiönség pontos megjelenésre kéretik, szeres\'és helyes művezetésben, a tagok alkalmából, inár is ujabb csapás érte Ujolag égés/, tisztelettel felkérjük a t. -•■---■ ■ -• -■ \' Somssich\'Pál elhalálozásával A kimagasló közönséget méltó pártfúgá<ra s mmél
nagy alaknak már csak emléke él, hűlt nagyobb számbani megjelenésre, teteme Somogymegyében levő családi sir- — A tndatlansag áldozata. Február boltba helyeztetett, hol a nemzet geniusa 27-én Molnár Lászlóné HiföMjusziai
tehetsége és ügybuzgalmában, azért na-
gyon kivi
hogy a társulat is meg
legyen elégedve a közönséggel. Ismételten felhívjuk a r. mflpártoló közönség hazafias figyelmét és pártfogását
— Kérelem „Rómáig és vissza" czi-mü útirajzom gyűjtőijeinek szíves bekül-dését tisztelettel, kérem, mert a műnek nyomdai befejezése végéhez közeledik ; mára 10-dikiv szedetik. Húsvétra való megjelenése bizonyos. Tisztelettel Bátorfi.
H) Foigicl levéltir /• n.js.
12) D. o. fascio. 2 n. 40.
13) Capitnlnm c»ittifer«i.
14) u. o. fi«. 3 n. 40.
15) n. o.t$LKr .//- nr. 23
A monka csak a. köluégek biztoaitisi-val íog megjelenni. Megrendelhető sserz5n*l Öreglakon. SomogytnegyébeD. (Ara 80 kr.) AjaoljuV Í t. kCiScsegUok ÍEÍVM fgyelmébe ,8 mílti pittfoBisbi. Si.rk.
virraszt a drága hamvak felett 1
cseléd asszony, édes anyja
— Márcilns 15-két, e nemzeti nagy1 ment Mikefára. kr. ut sikos lévén, meg napot a .Polgári Egylet* földszinti helyi- a fiatal menyecske különben is nehezen ségében társas összejövetellel ünneplik\' mehetvén (áldott állapota miatt,) mire meg. Mikefára ért, igen kiizzadt-Alig, hogy leül
— Wajdíta Gyula szemináriumi anyja szobájában, már ismét azzal a szo-lelki igazgató Pécsett a kath. legényegy- val, hogy ,jij, de melegem van! kimegy, létben márcz. 4-én felolvasást tartott ily Felmarkol egy csomó havat, neki vetkőzik czimen:„Egy iparos segéd, kit a pápa és fejét a hóvalbetapasztja. Pár nap múlva legutóbb szentté avatott4 agygyuladásban meghalt — Bizony ott
.""— A „Ktedednefeló Egyesület" sem ártana, ha az iskola a kinos syl-tánczkoszoracskájanemtartozik a kiválóan labizáláaon kívül még egy kis egéssiég-sikerültek közé, kevesen jelentek még, de tani ismereteket is terjesztene áz amúgy akik megjelentek, azok jól mulattak. Ez is.igen czivilizálailán nép közötti (E—i).
alkalommal felulfizettekl Vidor Samuné
— Wels» B. Ferenci az orsz. m.
10 frt., Gutmann Vilmosné lOfrL Weiser gazdasági egyesület iskolai takarékpépz-Jözsefné 5 frt, Janda Károlyné 3 frt, tári bizottságinak elnöke Biafi Alajos
HUSZONHETEDBE ÉVFOLYAM
sümegi igazgató-tanítónak mint isk. taka-rékpénztár kezelőnek elismerés jelül Róma és Pompei egykötet, ,, WesselenyiFerer.cz Nádor és társainak összeesküvése két k. czimú munkál küldött.
_ A sümegi vásár f. éri márcz. r>-áa elég népes volt Az eladók várakozása izonban csak kisebb részben teljesült.
ZALAI KÖ.ZLÖNY
1888. MÁECZIUS 10-én
Niücs pénz!
Yisnti baleset.
Folyó hó 5 én
esü hét órakor néűány kis-kaoizsai fava ros ment N.- Kanizsáról hazafelé. A vasúti vágányon átvezető sorompó nyitva volt tehát áthajtottak és nem vették észre a kő/.eledÖ vonatot, mikor az egyik fuvaros észrevette rákiáltott a leghátul haladóra, sie»s, inert mindjárt elkap a masina, ez
— TiSZtVtSelék, tanítók, czipé- Koltai pusztán az ujabb angol költőkkel fog-szek, szabók B általában mindazok a lalkozik. Tennyson, Browning, Clough „ki\' kik ülő életmódot folytatnak, több- ~AwlrfWtw"h*«„t»tt*« M.«h«r*rnftM nyire aranyeres bántalmaikról pa-oaszkodnak. Emésztésök rendetlen, székrekedés, fejfájással, Yértorlódás, ; szédülés stb. jelentkeznek. Mindez esetekj&ea gyors segélyt nyajtanak a a Brándt R. gyógyszerész-féle sváj-czi labdacsok, mert a baj okát el-enyésztetik. De Mindazoknak,a kiknek foglalkozásuknál fogva a föntebb em-iitett bajokra hajlandóságuk van, ajánlatO3, íiogy koronként svájczi
;»s, mert minajan eisap a, uj&a.ua, <r/-j------------ -
rekezett, de már késő volt, mert a moz- labdacsokat használva, e bajoknak
elejét vegyék. B labdacsok doboza 70 kr. a gyógyszertárakban.
— Sok évi megfigyelés. Emésztési gyengeségeknél és étvágy hiánynál, általá-ban mioden gyoraorabajnál,a valódi „Moli féle seidlitz porok" bizonyultak a többi szerek fölött, mintgyomorerősitök a leg-
.jobbakaak. Egy doboz ára 1 ft. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész és cs. kir. udvari szállító által, Bécs, I. Tuuhlaubeo 9. A vidéki gyógyszertárakban Moll A. készítménye kérendő az ő gyári jelvényével és aláírásával. 3
— Beküldetett. Sok betegségnek egyedüli okozója a rendetlen vérkeringés mely az emésztés nehézségeiből szárma zik; hogy nagyon sok betegségnek elejét
1 vegyük s az emésztést rendszeresíthessük, használjuk a több, mint 30 év óta legked-veltebb házi szert: a Dr. Rosa-féle élet-balz-amot Fragner B. gyógyszerésztől Prágában. Raktárak az oszt. magy. biroda-lom valamenyi nagyobb gyógytárában lé-teznek. 1 __________
IIODV a kocsi hátulját elkapta és Összezúz-ta. Szerencsére a tulajdonos Dani marusa József ueíu /iái fenn, hanem a kocsi [.(el-lett baladott, és így sem embfrben. spm lóban kár néni esett, de a kocsi, az póz dórjává töröü. A vizsgálat megindíttatott,
— Kitüntetés. A népszerű és roin-"* denki álul tisztelt Rózsa Bertalati honvéd
ezredes íir \'számos katonai érdeme jutal-niazásáulés elismeréséül a vaskorocarendet nyerte. Üdvözöljük, és örömünket fejezzük ki az igazi érdem ezen elismerése felött 1
— Adomány. Királyi Pál ország-gyűlési képviselő a Csáktornyái kisded-ovodának meleghangú sorok kíséretében 00 frtot küldött. Mint Királyi Pál-alapít-vány külön kezeltetik.
— Hegyei r, h. A „Kisfaludy* Ba-laton gőzös JKvitási munkálatalati van. — Keszthelyen a gyermekmenhelyek ügyében agyülésmarcz. Í5-én iesz. A kanizsai orsz. pótvásár hetivásárnak Bem illett be. — A keszthelyi csónakázó egylet márcz. 11-én tartja közgyűlését.
— Hazai r,h.Máramarosban gazdag aranybányára akadtak. — Székesfehérvá-rott , Közművelődési egylet" van alakuló-ban. — Bpesten az ingyenes orosz tanfolya-mot 300-an hallgatják. — Székesfehérvá-rott egy 16 éves leány halt meg, ki szü-letése óta a böicsÖben élt. — Királynénk & Herkules fürdőt hosszabb ideig fogja használói. — Vasmegye lakossága 360500. — Budap sten S7erb napilap indult meg.
\'— Külföldi r. h. XlII-dik Alfons ;-panyol király kanyaróba esett. A jassyi nemzeti színház előadás után leégett — Wilson két évi fogságra ítéltetett. — An-giiáb«n 2177 hirlap jelenik meg. — Rudolf trónörökös Angliába utazik. — Vilmos német császár meghalt
úgy
— Mennjitneniérazegészség Csak kellemes az élet, ha a valódi egész-
ségnek birtokában vagyunk. Mindenki tud-ja, ki valaha beteg volt, hogy mily nehéz ez elveszett kincset helyreállítani, sajnos, de igaz, hogy számtalan ember vesz el, ki bi?.tos gyógymódot nem találva, soha meg nem gyógyul, különösen a aők beteg-ségei, igaz ugyan, hogy ezek gyógyítása hála Isten nagyon könnyű, csupán a Safe Cnrának legyünk birtokában és a siker bizonyos. Patscbeider Amália, ki Schloss Szt-Martic lakik (felső Ausztria) irja a következőket; \\ iruíó egészségem ismét helyre ált, és köteleségemaek tartom ezért ónnek hálás köszönetemet nyilvánítani, csápán 7 üveget, továbbá a pirulákat 4
,_____a versírás csak kellemes felüdülés
volt. Brovningné asszony (ki nem sokat j aggódott a poetai mesterség miutt, hanem ; inkább tartalmat igyekezett adni), A. Ch. Swinburne és Longfellow (Angliának leg- j népszerűbb kötője, kinek müvei ott van-nak a szegény földműves kunyhójában és a fényes palotákban egyaránt) — költé-) szetének megkapó jellemzése és múzsája \' termékeinek gazdag szemelvényei vannak ! közölve ezen kötetben. — Kölcsey P*i-; rainesise rekeszti be ezen nagyérdekü és ] becses czyklus első sorozatát. — Eme müvek képezik a legújabb, legolcsóbb, és elvitázbatatlanul kiváló becsú gyűjtemény-nek első gyöngyeit A legközelebbi sorozat részére is a magyar irodalom és tudomány jelesei ígértek adalékokat, közérdekű is-meretterjesztő közleményeket. Az Egye-temes Könyvtár, szerkesztőjének és kiadó-jdnak sorai szerint „semmiféle fennálló, hasonló vállalatnak sem akar versenytársa lenni, egyiket sem törekszik a forgalom-ból kiszorítani, egy dologbap akar csak versenyezni minden meglevő irodalmi vál-lalattal: a közművelődés előmozditásá-bae,K Kívánjuk, hogy hova előbb kiszorí-taná a magyar olvasó kezéből Reclam vagy Mayergitrasos kiadványait! Változhatatlan becsével és olcsóságával egyaránt reá szol-gál a művelt közönség pártfogására 1 Az Egyetemes Könyvtár mindegyik kötete külön-külön 10 krajczárért kapható min-den hazai könyvkereskedésben. A kiadó (Gross Gusztáv Győrött) mutatványpél-dányokkal is szívesen szolgál
— „Egyetemes Kö«jYtár.a Ez a , czime azon közérdekű irodalmi vállalat-inak, melynek első hat díszesen kiállított, kötec-kéjét kaptuk Gross Gusztáv győri könyvkereskedőtől, mint az Egyetemes Könyvtár kiadójától. Dicséretre méltó esz-mét valósít meg a kiadó, ki olcsó 10 kraj-czáros fűzőtekben éretcebb ifjúságunk és a müveit nagy közönség kezébe hasznos, oktató és mulatattó olvasmányt juttat. Ezen intentiójának — mint az előttünk fekvő főzetek is fényesen igazolják — a nagy közönség fogja szakítani gyümölcsét, a hézagpótló és életrevaló vállalat olva-sásával. Az Egyetemes Könyvtár szer-kesztője : Dr. Ferenczy .Tózsef az országom közoktatási tanács jegyzője, igazán mü gonddal válogatta össze az első czyklus füzetecskéií. A beküldött kötetekből íté-letet fortnálhatuak a vállalat becséről, mert úgy látjuk, h/jgy Veretébe Öleli — a ki-bocsátott elorajzban foglalt ígéretéhez hi-ven — a világirodalom elhunyt és előjele seinek munkáit, közöl szépirodalmi s nép-szerűén irt tudományos, kö tői és prózai müveket, gyakorlati jelentőségű értekezé-seket, magasabb színvonalú irodalmi dol-gosatokat Szapora irodalmi termelésünk közepHt, dúsgazdag becses tartalmánál és meglepő olcsóságánál fogva e könyvtár bízvást hzép jövőre tarthat számot 80—90 lapra terjedő fiuetkékrszinarany, eszmék {posliefi ben giizda.; tartalommal — 10 krajezároyi áron, bizonyára utat törnek a nagy közon-
csapan / u>e&*L, w*™* « ^u-,-— . , ség szívéhez és igazi művelő, nemesítő hónapon keresztül használtam, miiidenki j hatással lesznek! A vállalat elő írói is csudálkozását fejen ki feigyógyulásom le- irodalmunk díszei, számot tevő factorat E kitűnő gyógyszer csakis gyógy-\'Az első sorozat füzetei: Tiefort Ágoston, c utján Mérethető rae#. — Ara Tolnay Lajo?, dr. Ferenczy JóáSt-f Se--t 80 kr- Xagy-Kaniz; án kapható Prá- besztha Károly, dr. Ko\'tai Virgil és Köl-í Rer Béla és Betűs gyógytárában, fó-azét- csey (Paraineais) tollából kerültek. A1 küldési raktár „Einhorn Apotheke (M. czyklus első kötete Trefort Ágostonnak a Faots in Pra£. a niagy. tudományos Akadémiában Lukács
— A sósborsaesz jubileuma- Tudó- Móricz felett tartott emlékbeszédét tartal-siióuk a következőket írja: Rövid idő inul- mázza. A második íüzet Tolnai Lajosnak, va 25 éve lesz már, hogy Brázay Kálmán kiváló romancierünknek „A Kígyó" czimü előkelő föváro&i kereskedő rregkezdte a elbeszélését hozza. Dr. Ferenczy József, a sósborszesz terjesztését hazánkban és ki- vállalat szerkesztője. Carriére után Rous-szoritva mindenféle külfö\'di éi bécsi seau élet- és jellemrajzát adja, tömött, pvártmányt,olyhatá8osésa legkülönfélébb velős, és mindamellett kiváló élvezetet bajok ellen eredménynyel használható nyújtó tanuságos rajzban. Zólyommegye házi>zert hozott forgalomba, melynek ki- tanfelügyelője:SebeszthaKárolye geniális tünőségét a közönség felismerve, mind tanügyi író, magyar Smiles-ként üdvözli jobban terjesztette úgy, hogy ma alig van az olvasót a „Lélektani rajzok" czímü biíztartás, melynek a Brázay-féle sósbor- kötetének sorai közül. Az ember jellem-szesz kiegészítő és hasznos részét ne zéee és a vérmérsékletek tárgyazása után képezné. Most, midőn nálunk a sósborszesz a hiúság, nagyravágyás és határozotUág-25 éveá jubileumához közeledik, Brázay ról, őszinteségről, önuralomról és lemon-ur egy gyűjteményt állított össze, mind dásról éitekezik ragyogó tollanak meleg-ama hamisítványokból és gyenge utánza ségével és éltető, gyönyörködtető üdesé-tokból, melyekkel ez idő alatt az országot gével! A história— jelesen a magyar tör-eiáraszUni és a Brazay-féle sósborszesz ténelem — nagy alakjaiuak bű photog-jó hírét me^rontani akarták. Ez alkalom- raphiája tárul az olvasó elé, méltóságuk-mai időszerűnek tartjuk a közönséget ban és gyengeségükben egyaránt fceúves. fi-veim ezt* tni. hogy minden honpolgárnak lélekemelő olvasmányt nyújtva. „Ujabb kötelessége ax ily hamisításokat kerülni, angol költők" czimen dr. Koltai Virgil mert kár volna, ha az ily gyenge utánza- bérezés tanár e derék ssthetikus és iro. tok a Brázay-féle sósboruzesznek, e specziá- az ujabb angol irodalom jeleseinek jellem-lis magyar készítménynek a jó hírnevét rajzával gazdagította irodalmunkat Az niegrontanák. Az eredeti és valódi sósbor- eleven, eszmékben és fordulatokban gaz-sze« vignettái Brázay házának rajzával dag siylus után ítélve, az angol eredeti és a kisebbek 319. a nagyobb palaczkok források nyomán ke" zült tanulmányt bát-pedig\'320 védjegy számmal vannak ehát- ran Szana Tamás hasonló genreü essayje va, ezenkívül a palaczkok és a dugók mellé sorozhatjuk, azzá\' a különbséggel, ónkupftkjai Brázay címfeliratával rawsak hogy Szana, Heinén kívül Poe Edgár és öatre. . (Bunts költői munkásságát is méltatja, míg
mer Rezső felperesi ügyvéd vagy helyet-tese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Arvereznikivánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letei.ni.
Vevő kötelei a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés \' jogerőre emelkedésétől számítandó 1 h. ■ alatt, a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt,! a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt — minden egyes részlet után az árverés ; napjától számítandó 6% hamatokkal együtt árverési feltételekben meghatározott\' helyen éa módozatok szerint lefizetni. j
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tszék\'
Gyors és biztos segély gyomorbajok és azok következményei ellen.
Az egészség feutartása
egye* egyedül csak a jó edésztéa feDtsrtia* ét eiímozdit&iin xinpezílc, mert « jó egészség éa & tett éalelki épségnek ez u tételdi!*«. AJ emégstés siabilyoiií*, & kellS Térvpgyilé-eÜresére, a megromlott és hibái véralkxféí siek eltávolítására a legjobbaalc bizonyult h&ciszer, & már évek óta ismeretes B köz-kedvek
Dr. Rosa
mely a legh»sznosabb B a leggyógj-hatásosabb gyig^-fíivekből a legnagyobb souddal késsitve te!J6«en megbiibatóxn * legjobbnak bjtonyult be minden neraÜ emésztési bánta lm aknái, n«-reietcíen »i étvágyhianv, » savanyu íelbOfS-
decz. ho 5. napján.
Gr HUGOKNAY
Iése, í.z elnyátKodás, a vértoriodáj, aranyere* bánUlom, * nÖi betegségek, bélbajok a ria^t-...... |k#r- ét lepkéd (.emésztés «av«ok követ-
32fi9 1—1 kirendelt kir. tszék! bíró. k«tíbeD) ez az emésztée ÖSS^B múkődéjér«
__^_____________________ |éinkit5!eg hal, ti»zt* és egónzséges vért hos
létre, s X beteg testnek előbbení ercj-a és .g*datík. Ezea kitűnő h»ti-íitiB a legjobbnak bizo > nép- és bizi
mír 1
Szerk. Üzenet.
proQ. Az 566. izirac köí\'emény ett.
A „Tanügy"
meröak, c»ik VÍKK* is kQ!-
gset
— B. K. A \'ttfre megy egszdút Szivélye* Qdvöxletl
— B. A. S*ó »inca róla. I int eddigi Sitrélyet üdvözlet!
— ?. A Kéazaéggel. Mir sttük Béctbe.
— H Megk»rmk- R*jta lestünk
— V. K KöStBnet a küldeményéit Is-ertetni fogjuk.
— X. S. K. Tiirtelctteljes kCszSnet Biép lefeleért. Mielőbb megkeidjflk a közlői-1
— S. K. Dijtalannl küldöttük meg.
— W. Gy. A S frtot kBsiönettel vet-em, & mű hnsvéu* msgjelej.ik.Eior üdröeletl
K. M. Cekrnokban jövend, c»ik »zak I&pbm lehetne oí*ö ctikk-
—- Q. K. M gküldöttük é* soraira a*on nal váliBtoltcak.
— Sy. „Claire" megérke*ett. Eier3zeres ksutnet !
— G. G .Vágyax tadni, kik a«ok ?-napokban kapink meg. 36, mert jó.
Felelős szerkesztő és kiadó:
BÁTORFI LAJOS.
Lap tulajdonos : WAJDITS JÖZSEF.
Ganzseidene bedrucke Fonlards von
fi. 1.20 bis t]. 3.90 per Méter versendet
Depot G Heno<;berg fk. k. HofHef), Zürich >geha:d. Muster Bri- fa 10 kr. Portó.
Robseidene Bastkleider fi. 10 50
pBr Rob6 °°d besi«re Qual. verseodet coll-ifrdi d*a F&brilc-Depot G. Sei
tat), Zü > to
:Q. Uualer uu
1Oeberg (k. k.) jnd. Briefe
6
felelőséget ;

legjobb asztali- és üdítő Ital, íitünö hatásúnak bizonyult köhögésnél, |ég»b»,toluiál, gyomor- ét nólyághu-
^t rútnál. ^
lattoni Henrik,
(*E rovat alatt köröttekért nam Tállal
Universalis szántóekék
egénz Yaabul, és aezélbnl küld a legjobb minöségbül és legolcsóbb árou
ürnrafb és Társa
mezőgazdasági gépgyára
F648 tkv. 1887.
Árverési hirdetmény.
A nagy kanizsai kir. trvszék telek-könyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Haba Józseí kis-kanizsai lakÓ8 ?ég-rehejtatónak Benke Péter s társai végre-hajtást szenvedő eszteregoyei lakos elleni 53frt 56 krtöke, 1883. éri. február hó 28- napjától járó 6% kamatai 9 fi-t 73 kr, per 7 frt 95 kr, végrehajtás kérelmi 8 frt 85 kr, jelenlegi s még felmerülendő költ-ségek iránti végrehajtási ügyében a fent-nevezett kir. törvszék területéhez tartozó eszteregnyei 530. sztjkvben A. L 1—7. 10-14. 16 -22 és 25—34 hrszám alatt felvett 1126 írtra becsült ingatlan 1888. évi április hő 5 ik napján d. e. 10 órakor E«teregnyo község házánál Dr. Tripam-

Gyiri fiókra!tár sajit ezég
BUDAPESTEN. Árjegyiékek kívánatra io^yen köldetnek-
Campinas kávé 5 kiló Cobakávé
Nyers kávé ~M
.. 5 frt
5 frt 65
vámköltség nélkül bérmentve postai után-vét me"ett küld. M. JBT. Schulx Altona
326-4;S-5 (Hamburg mellett.)
ismét c
.íail fogva tehát \' lyult s a legbizto«üt " \'ált B Utslán.
p Ej
lterjedésnek örv
Járiaczelii gyomorcsöppek.
: hatású szer a gyomi Védjegy. Fölül
minden betegségeiben.
h
1 p&laetkkal SO kr.. dupla "üveggel 1 forin-Több eier elismerő s dicairó irat van kitév-
)fli megkertíléaelire utánvétel meljdtt minden
hová megkötetik.
1 Sftcdea k-llemetien félre értéski-• kerülése végett felkérem a t. ve-mindenütt határosattan cuk Dr. Ros* :samit kérní Fragner B. gyógyszertá-rából Prágában, mirel azt tapasEtiltam, hogy émcly íietyen, ha csak egyszerűen é!etbalz»a-iot kérnek s nem teszi hoczá, hogy í>r. Bosa-le életo&lz B& Ű^O t, *^ "í árm i yen hu t&snf!^ Kíi E t St e ■ verek lesz adva.
Dr. Rosa
életbalzsama
3192 7—20
kapható a fóraktárV.an : Bragcer B gyógyszer-tárában ,mm schwareen Adler" Prága., Klein-s-ite Spjrni-rgasse Barkái 205. ÍZ. — Buda-pesten Török JóiE«f gyógyszerésznél ; továbbá
Birtfa, Békéa-Csah*. Bonybid, Boxnvita, D«b-rarzen, Elek. Eger, Gatája, Naey-Becakerek, Gyöngyös, Hód- Mesö-Vásárhely, Kapós, Ka- \' ransebro, Ka»s*, Késmárk, Kis-Pzeben, Ko-márom, KbrmócübáDya, Léva, Lúgos, Makó, Mslactka. 8zaliadka: Miskolc*. Xagy-Lak, Ér-spknjvá-, Nyitra, Sopröo, PancEova, Pozsony, GySr, Reiság. Borberek, SzÖkes-Fehérvár, S«-


bomok es ditnücé n,TÍlk»képzMéí, sA hinyis,ÍTfiJiU Ch» " gyomorgörra ék
j, g
János, 8xeged, Sz Tiaz*-Ujlsk, Treacf Vig-Sellye, Vari
ntes, Tat jN.-S , Vir
ay, Temeavár,
at, S.-A.Ujhely„ Zala-E gersieg,
Minden gyógyszertár, valamint
J0r?^^eVkH^riSk^?ító;afii8z;erkereskec.P8eJi legnagyobb re-taittfhtiésc^riibxtu^ j^^- « , sze raktáron tartja ezen isamot. "9S
*ntnycr
íltjúí.l e Ucik 60
, máj és
talmak escteíbca — g ár* hmmiUU sU- eryfitt » kr.. kettős pi. kr.
LóI Bradr Kiroli iwben (Mor-
y életbal-
Kapható minden gyógyszertárban.
ÓTÉ» : A valódi miriacitclll Kyomorc»öppeket sokat ni5ltJik és ntinouák. A rifödiitáe ifién] minden
___goetc piros, a fenti védjeftyeyel ellawtt boritelcb*
kelljföngyölve lennie és a. mindeo üveghez mellekalt
fgye ____ -- - ......— -
használati otaaitúon meg teli jegyi________, ~^.,
~ Goscfc Henrik köQj-vnyomdájábaii nyo-
Kapható N.-K»DÍ-íuián: Priger Bé- KadarkuloD: Beck B., K«po«v.: CÍO!-ner Viocse, Babűcbay Kálmán Marcz&lt-ban! Kírós V.ktor Msnsnje Flaisohar S. Nagy-Bajom: KSröBLajos, OloncsonBóíes J\'él» gjógyKereau araknil. 3162 17 — 62
Tschiokel
Valódi

kíivé
(kitünö pót fagi-ká vé stb.)
i íegjobb pótkávé minden kávéhoz kel-iemes izü. használata nagy megtakarítást eredménye?. 3265 3—10
Egy 2\'l, kiló. láda, mely kSrílbelöl
200 darabot tartalmat ar» : 1 frt 25 kr.
2 láda egjtzerre rendéivé 2 frt 16 kr
4 láda pedig csalda SírtTökr
FosUntánrét mellett bérmentve küld
3240 4-4 E. E. SchtUtz
Altona bei Hamburg.
ugyanitt kapható tne? :
Prágai egyetemes Mi Mos
bizt. és kiprób. szer g/uladiaok, sebek és da-g»n. gyógyitísa. Biztos oikerrei alkaímailuitó a uoi mell Rynlladása, terjedése is keménye-déíénél, a 8Terme\'£ el választásánál, gsnyedés-nél, vér daganatoknál gonyf*kaáásoknái ét po- . feoavarni.1 ; körömdagaoatnil s ai agvaeveíett körömméregnéi x kézen vagy láboó; kemé- dekél dáík i
ny édeseknél, duiaaáí-soknál, ál itiát h
; irigydag«uat ok-
, , gy
szaioanatiagnát, hoJttet->mnél;
dsganatoká; időleges csukló lobnál d ké íő fi
g; időle a lib, térd, kéz csípőkben ; fic fkéiöÜ kbdéélá
atcodí.soknál ; * tt Ibb é k
i kisebedéinél; kipáí.Ott lább- éa tyak-uwre - feltírt kecek és sömör forma csere-pesedésnél ; rOTarcaipések alul okotott áaga-natoknái ; régi vagy genyedS sebekDél: rákos, daganatoknál; feitort lábaknál és csonthártya gya! adásnál, ^!b. — Minden gyulladás, daga-nat, keményedéi, dnzzadás a legrövidebb idő alatr gyógy itta tik, a hol aiouban már a g«ny-képsSdéa beállott, a daganat a legrövidebb idő aUtt fájdalom nélkül fi51Si.iva és meggyó-lest. 25 és 35 kres sseienciékben
legkipróbálUbb éa teretes a nehéz B
Egy pa-
laczkkal 1
forint.

zavarokat, mijdaganatot, dugulást aranyeret atb. okoz, melyek a, Lipp marin-féle Kailsb&di persgőpor haainálata, következtében megtiücces:. Kapható 60 kr. is 2 frt. dobo-zokban. IT.
Í

EGY PILLANAT ALATT GYdGYIT
és hossza időre megszüntet mindennemű rossz és kellemetlen szájszagot a szabadalmazott
SZESZ
(Pariiba ll8"8-ban kitfletetre)
Sotyennyolct-féle legjobb, legtiBttibb éa teljesen ártalmatlan alkrtrészbo! álló
SZÁJSZESZ, mely egyntial melegen ajánlható torok, * z á j-L u r u t ok
f&leg pedig gége bajok ellen.
Ára egy -tivegrnolE x Tr% QO IEX*.
Dr. Taber C M. t. Maxmillán Ó teás, udv. fogorvoaft itbbi. Bécsbenl Kapható minden nagyobb gyógyíiertirban &a UlataterkerpakedSknél bel- és
külföldön. 3272 1—20
XJgyaaoB kapható még Taber C. M szabadalmazott „Puritaa\' prir. seij-EZXppaaa.
Szétküldést raktár BÉCS l- Banermarkt 3.
HCSZOXHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
hÁRCZTOS 10-én
OOOOOOOOOQOOOOOOOCX300000000000000J
4-co- Hilini tezéMls STÜKS4 ca
HAMBURG

.jinlják világaiért, i.mert kilünS íruik.t
Sprothal ;;?",-;
irga füstölve laduLkiul 240 darab fr. 145 2b -aiftfllf K«is*it) 4 láda fr. S 70, *HAS irt 7 25
Cubi-k»vÉ. i&ld fteüc Ceylon, .öld kitünS Aranyja, iárnaároin
QjÖ^yké XÖld kit.
Arab

fr 6.6Ö „ 6.96 ., 6.95
.. 7BO 7.10
SURKOGATOMOK e melegen aj inka. 4 kilá frt 220
frt
Mocc*-Snrrog»t 4 kiló Amer. kávé!i**t „ ,. „
Kiéli kö»4rhal, kb. drb. ki; ,, 2 10 Oro«i stiidiD*, T»lídi 5 küó frt 1.70 M*rinn. hering delié „ ,. ,, 2.10 Chrittian. Anchoeis, köiv. itnpurt \'|. <*kr 2 05
Kiváló Uatjesherinft, legjobb t*li
]
„ Kif adagb an hatíaos nt... kellemetlen izü."
Dr.toráiFi tanár.
Kéretik * forrta használásakor
az
egyedül helyes elnevezést
„Koródámon a legked-veltebb hashajtó viz„
Dr. Kézmárszky tr,
áru 5 kilót hordókba 2 \'
E:só raj FI ohm-Hering kb. 40 drb
d.-\'c 5 kilót bordúkbxn 1.70
Kiváli finom la Kamr, enyhén »ósva
2 kiló 6 40
Aal inQelíe,kÍtü..ó 5kiUshordó S S5
halak
naiaK
iócok 4 kiló apró fr, 2 45
a!
FEUENCZ JOZSKI
KESEBÜV
Táea, legüjabb arat** elegaman becto- magolva porti mentes. **
aCongó, nipyon erői fr. 2?0
Scuchang, eoyhe iromája ., 3 50 Q Pecro-Sorhung, nigjon irom fr. 4.70
8 £ adui fettételek: Bérmenteten és b
„lölegei Szetét melleit, irjegyiékek «ok 10S nem emlitett
Ciiiiir-Melángec*a!ádthex kit. fr. 4.9" OroKZ kuravánthia enyhe kit, fr. 8 30 Janm. ka-Rum régi 4 liter. fr. 4 —
P*le Cognac, ig. fin. 4 liter fr 7 30 Legédesebb nar*nc« 5kil. koiárfr. 1.95
á.s utánvét mdliett Friii él füstöl; h»Ukaál inneniién r.-vnkn ikröt ingrec éi bérmeatve. 3178 14 -18
Frisa teoteri haUk, V él oétkQl j 61 besójv*
4 kiló n. D. SehnelUl DorMcUíml
fri8» bering fr. i 30
Stükrath & Co. hamourgi áruszétküldése Hamburgban. OOCX30000000000000000IOOOOOCOOOOOOOOOODOOOOOO
I ! „Hatásosabb, mint a többi budai vizek."
Dr. (Marit tanár.
használni. Kapható min-denütt
A aéikiUési Igazga-tósig Budjpesten-
íz
Kitüntetve, 7 arany és
érdem-éremmel. Szétküldés 1887. évben
I millié palaczk.
MOLL SEIDLITZ POR
Csat akkor falíii
Gvora i
Tavaszi gyógyítás
Nyári gyógyítás
Őszi -gyógyítás
Téli gyógyítás
MOLL-FÉLE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
..» „...>dfn doboíon a gyárjeRy eey %M é» MOH- A •nkttzoroiitó ctég
látható
^_ ntakftca pyomor- én *ltestbaiok,
gyomorgnrn, ny-tk, gyomorejéa szék reked beknél máj ha-jók vértolulás arenyér én a leftkülöoféltSbb női beiegiA-pí-kiiét. Efrj eredeti dob.\'t hmsaiUti utaaiUaul 1 frt. . Raktárak-n. ors>á^ m;Dd>-n uevesetenebb gyógy»tertiraiban MOLL A. «yégy>ierész ot klr udvari iiilllli. Stidt Bécs.
TaeUaBbM 9 Kapouta iíéíküldéi utánvét mellett. 2 dobolni] kevesebb
cem küldetik
Elli«eres MOLL A. nriiez Béesbea.
Ülű foglulkojisomnil fogva *z ÖD Moll fele be.diiti , porai igen j6 hatist gyakorolnak; ismerem eit egyiaer t mindenkori-* « kívánok érte -livéiy a ,Utea Gsesse mpg*-et ftek x rvomrot j{v^ és f..t küonyOví teasik.
T:BEt«lett«l
Legjobb bedörzsölő szer
Cttak vttlödi ba,miníeu üveg MOLL A
es minden msghü.és\' be-tegségek ellen.
édjegyét éB aláírásit viseli.
és
bénniÍBiiál; hurogxtái Alakjában minde ■okuál Belióleg vizial vegyit.e hirtclet
ny. e»ux, miudMiinpraa tGa:fdjdslmák fléVele^é^ »«linél, dag»na!ok Krullá tsull^t, Lánj.iii, kdlilís. és h&smenéaaél.
Pal
Ejy fiv«g irt hitzii\'tt; utitititial 80 kr. e é
MOLL A gyégyuerész cs. klr. advari szállító Béci, Stadt, Taobiaike* 9.
Eliin, « r é » MOLL A. vógyiíore*! urhoi Búct.
Kuünö Moll-féle fraociia borsba/, és tója vidékem^ hilietlenai mílkörfiik Küldjünnekem 60 flvpgKel, n>i<fl AI emberi-ég B-giuigÓrck -. zietct óhajtok tirtan QUgAmt.il Mti]y tiiztelett-1
3092 34-52 H«rMf, lelké« Michulnpbaa.
Kakiárak
hofti Jóíief, Ptexim
B lus J.
Ko*eQfcld Adolf.
SCHLICK-FÉLE VASÖNTÖDE ÉS GÉPGYÁR-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG
aa"crxj-aL.3E»EisiiEiisr.
Köaponti iroda: VI. Váczi körút 67. — Gazdasági géposztály: Külső váczi-ut IG96-IR99.
SCHL CK-fele tzabadalmazott

,,\'IRIUMPH"
•orvetógépetc.
Legnagyobb kitüntetés a ve!ögépre: araoy
dis7.ukn)ány a hatTaoi nemretküzi eke
versenyen.


SCHLICK féle szabad, egyes-, ayrol-, kettős- és hármas-ekék, 2 első díj, arany-érem és még 3
egyébb kitüntetés. SCHLICK- és VIDATS-féle ered. egyes-ekék, kapáló, töltöge-tő és porhanyitó-ekék »tb.
E.e^:olrsólib árak. — Árjegyzékek kívánatra ingyen és Iiérnientve.
Göícséplök, jirgánycséplök.
gabona-rosták, őrlümalinok.
tíkarmánykészitö és egyébb
gazdasági gépek.
Előnyös fizet, feltételek.

í
20 év óta üsmert
RKRGEKféie orvosi
KÁTRÁNY-SZAPPAN
orvosi lek.mélyek Aliul ajánlva AuMtria-Magyarors-sagban, Pranciia-o-sság, Jffémetorsság, HoUandban, Schveicaban, Romínban »ibi. nair üz év óta fényes sikerrel használtatik
Közvetlen német i^j
Hamburgból Newyorkba
minden szerdán éa vasárnapon,
Hávreböl Newyorkba Stettinböl Newyorkba
minden 14 nap alatt,
Hamburgból Nyugatindiába Hamburgból Mexicóba
havunkint (^jfyszer.
A társaság postagózhajói kitűnő ctlátás mellett ugy hajó^zobákhan mint a fö-délközben elhelyezett utazóknak is a legpompásabb utazási, alkalmat nyújtja. Bővebb fplvilipr„iciit *d, & i kÍ Béb F
I
gykK fc
*7*m a!i«. 3249 3-26
Ügyes fieynukök nagy SAA-zalék mellett kerestetnek.
miiit siinte az arc2bór mindenfele tigztátalansgai
ellen különösen a ruh, as idiil; é« pikkely sömör eÜe
» kosi, a »Öm5r rep^dvény, a f«j és §iaki! ellen, a aaepld, .
májtól t, ngyaevezeil retesorr, » fagj dat;, n Ubitmdáj,
■ gyermekek valamennyi külsó tajbetegségei elleu. Ezeofetül mindé*
kinek mint » b3rt tiasütó moadóacer kjaoitank.
Áru dardboukint h;isouiiiti utasítással együtt 35 kr. A Berger-fóle kátrány szappan 4ü°/a-» tömény f.kitrányt
UrtaSmiE fölöttébb gondosan ?«D készítve a lényegben különböKÓ ét minden e§yéb, a kercikedésckban elöforduió kátráaj-Biuppfcooklól, mrrt e7^n siappan 35°/0 glic/erin anyagot tartalmat, 6inom itlklsserex —

L
BBL 2987 1-12
Egy 15—20,000
forint értékű tagos kis birtok épö\'et vagy anélkül megvéte\'re kerestetik, — kívá-natra eladó azt továbbra is bérbe meg tarthatja. Vevő nevét megmondja a lap kiadó hivatala. 32fi3 3—3
a gyógyszertirakban rilagosan Berger-féle kátrány^szappan
kérendő s ügyelni kell a zö!d csomaoglásra. számos okmánnyal kitflntettetett a bécsi nemzetközi ki-állításon 1883 ban.
Egyedül lielytltte a bel- é külföld rézére •
AUIÍT í nuánu rIVnnnn i *•"• • birtk . nrLL By*oy iroppíVii
t»dilnió-
1 cs. és t.
í-só man. ereiett
Sslmecz! pipa és pipiszár gyára
Takács O. Ventíel Zóljomban Selmecz mellett.
Legjobbu) ajáníjk tij szerkeE^ta kiciröl&g sut>
„Eíészssc Pateil-pljitt"
Mind Üy .patent pipán" az orsrágoa cxioner
aranyban et x J,ss*bad»lora\'1 a. 6 van büféire. Képe* mintalapok és irjegyseitek kívánatra, bérmentve kQ!detnek 3^4G 6-10
a fő-utezán a piacz legélénkebb helyén,
egy fűszer-üzletiek
igen alkalmas bolti belyiség lakás
sa! együtt bérbe kiadd.
Bővebb értesítőit ad :
Herei
Tételünk üteraitM vételt » »tlltkflt vM|t|yre Unta, jnytlul
FriMití o;ongazdag erdei levegő a szobákban
CBtkia Ghiltftny ([yágytzeréac
ERDEI ILLATA
< W&tT** t kiuiélyek álul ttitmerdlfig ajáulUÜk !

Wettendorfer G.
BíoíH-roalí, V«ronik«.ulc«» 32. iiáin. :
KK , erdei illtu\' nagyfjka oxoKfajles^t\', miért U mint leveíő-tiBXiiíó- é* icob»rertlizt-U&gim i» régólx fa&HBiloTn e Bi«rt bixambsn x fenti CE«iak miatt.
Dr Godeffrou Richárd. - 3203 »—6
yegytxni t*nir, i bécBi gjógjixeréBE.vagyétzati mfisaoba UH&CIOBK . R»ktir Naiy-Kxainio: UiETOS «! "

S\\\\ \\I)I.O I I.KIAI /.
Budapesten.


VII.-, »l„S-erdó-»M 3. l\'lm.
Ajánlj. i..bd.ln..tolt Íinmük6d5 .á-redíny.it, hullim\'ott me.bíl tovibbá a«.b.d»lm»iott BU.icsk é. Br»o«k.BI« ««>"« *• kilvhail, .al.mint köxponli fü\'éabereoJ*-f"\'. "lál •••»-d.lin. .,«riot W r.f-r több bdy.iég uimir., n.ly Qtöbbi.k kttlBüitoen oly ipQlet.k-íl, i.kclik»AI, kórbá.»k»»l •■b.

Ajánlj, tovább. ».l.m«naTi .. <p»í«> .zlkmib. l.no.ó m».ká,., "■K7"\'-\'.
..kol.t Wha,o gíp«> koTÍOKlt »..b41
nuDkáit.
Mi.Ukárlvák <. kolUegr.te.ok insyn ét b(Srm«o<vo- 3066 19 -26

Wajditt József könytnyomdijiból N»gy-K»niiaÍD.
NAGYKANIZSA. 1888. márczius 17-én.
Huszouhetedik é\\ folyam.
Et öfit e t é*i ár
oerjedevre . . . 1 írt 25 kr Egyet szúi IQ kr.
H I R r> K T É S K K 8 hfctáboi petitflorb&n 7. mxS4>ilsto
NVILTTÉRSEN
[J>«tít toronként lü krnrt v-t^ta^l
lel KmMári Minek milímfrii-i
b1rd>-tra^rt 30 kr. S,#tendSk.
ZALAI KÖZLŐIT.
A nagy-kámzsát ,Kereskedelmi lparhank\\ a ,nagy-kanizsai önkéntes tüzoltó-egyUt, a „nagy-kanizsai kisdednevelö H
A Up tx«I]emi :«szét t]l?t3 ka*]*
alények 2.
közlemények! h bél
jg
pedig a kíftdó hivatalho
int.-iaadok:
Nagy-Ka ni*aán
Ulcír^kpenttirí épülőt
Brrir.entetlen levelek óén fo-grttatoik el.
Kéziratok vlaaza ■«■ küldetnek
egyesület", a „nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet*: a „soproni kereskedelmi s iparkamara\' nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Htgyan. és hányféle módén nyil-váníthatják a nők hivatásukat az életben.
(FoljtaÜt.)
Hány példát látnak a történe-lemben, hogy midőn valamely állam népe, mely elÓbb a műveltség és b italom magas fokán állott, egy-^erre csak kezdett alisülyedni — banyatlani — s miért? mert női-ket nem tisztelték, jogaikat, erényei-ket, kikaczagták; szóval az erköl-ciök meglazultak, a iiép ezáltal nem-csak anyagilag, de szellemileg is any-nyira alábaoyatlott, hogy raá<? népek ókét túlszárnyalva leigizták áilama-kat, s ennek csak egyedül nőik iránti bánásmódjukat lehet okai mondani. — Tudjak azt. mig Rómában a Cornéliák, Anréliák, Crachnsok, Cae-sarok, Aagmztusolc anyjai tisztelet-ben és elismert jogok védelmében állottak, nagy volt Róma, s az általa elfoglalt népek kosé is a polgáro-sultság fáklyáját lobog tata, tianem [Didón a műveltség undok kinövése : az elpuaultság és evvel együtt a lélek is elkorcsosulni kezdett, — aláhaoyatlott a héthalma város, s nem is tart ha ti fenn m&gít soká.
Mert más népek, kiket ók bar-birokaak neveztek, s messze Ázsiá-ból jöttek ellenük, a rómaiaknak épen ellenkezőjét tüntették fel, agy magán, mint állami életükben ; náluk patriarchális kormányzat és családi élet nrtlitodott, a nők tiszteletben és ftlism-rt jogok védelmében állottak. u#v a nevelés, valamint a hitvesi kötelességek körül, ez által maguk-nak mintegy tért nyerve, — fiai-kat és férjöket megtarták az erköl-csök fenkölt álláspontján. — Erről minden történetíró tanúskodik.
Ha a nők elnyomatnak, — evvel együtt szellemük is elnyomatott, saz emberiség meg lesz ez által fosztva legszebb és oly szükséges kiegészíté-
séiől, a aók szellemi működésétől, mig a másik véglet, ha a nőket istenítik a férfiak, ez általi aláren-deltsége szintén káros hatágú, mint ezt s történelem eléggé bizonyitja az ókor népeinél. Legjobb cak itt is a középnton haladni, mint a ta karíkossignál; mely mindenkor s minden körülmények kózt áldásos, mert ez által a nőtől nem tagadja meg az isteni hivatást, és kellő tért enged annak kifejtésére, de másrészt nem fosztja meg a nőt nóiségétől, — mely nélkül elveszti magasztos rendeltetését és minden jő tulajdonát. { — A jelen korban már a müveit \' népek megtartják azt az utat, melyen a nőknek haladótok kell, hogy hiva-tásukat betölthessék teljességgel s igV a társadalomnak használjanak. A férfi nem akarhatja mint egy szol-gálójává tenni. a nőt; uem akarja ez által megfosztani magát azon szel-lemi együttlét boldogságától, mely képes a férfi leiket kielégíteni; nem, mert ezt téve, a férfiak saját magá-kat rabolnák meg mindentől, a mit csak e földön boldogságnak nevezve élvezhetnek, de vétenének a tenné-\' szét és isteni rendelet ellen is. Oh. J mert hisz nem hiába adta az Isten a nőknek azt a szelíd, finom, gyen-géd és értelmes lelket! Bizonyára \'nem, és ezt mi férfiak meg is tud juk őrizni, mert hisz mi érezzük és ■ tudjuk legjobban annak becsét. De \' viszoat elpuhult lélek halványául sem \'állítják fel a nőt. Mert annak nem hivatása az uralkodás. Az én meg ! győzödésem az, miszerint jólehet ,gyé-| mánt a nő az emberiség koronája jban", de az mégis csak ugy ragyog teljes világításban s ugy van leg-jobban értéke, becse, ha a koronába befoglalva marad. Ahol a műveltség lehetőleg elöhaladottságban vau, ott a nők társadalmi egyenjogosultsága el vau ismerve, s gátakat €zen egyeDJogosultság tényleges foganato
sitása ellen nem rétnek. — Nálunk sincsenek rágalomnak, vagy megítél-] még nem jutottunk egészen el éltetésnek kitéve. A mi nőink is szintén pontig; s ennek nem annyira a mú!képeset volnának arra, a mire az an-veltség hiánya, miot épea az előíté-\' goluók, t. i. az önálló megélhetési mód-letes világnézetben uralkodik, mely-\' ra, s nem is ez a phisic&i oka, hogy lyel a- emberek nagy elfogultan! még sem agy van ez nálunk, hanem viseltetnek az önalió nők iránt. Sok-mint inár említem, az előítélet és vita folyt, és pedig mindenféle irá- \'elfogult világnézet; az pedig nehezen nya e miatt; de különösen az író- \'oszlik-bomlik egyhamar el. nőkről s ez elég szomorú, mily balul] vélekednek némely tárgy felett, még
legfelvilágosultabb és legtndomá-nyosabb férfiak is, példa rá, hogy azon elfogult lenézés, kicsinylés, mely-lycl a műveletien népek viseltetnek
nők iránt, még most sem birt teljesen elenyészni — Pedig a nők tői nem lehet s nem szabad megta-gadni s elvitatni a szellemet, nem a szépészeti érzéket és ízlést, van erre elég példa, kik az irodalom terén
már is fényes sikereltet arattak, hogy csak egyet is említsek, ott van Be-niczkyné Bajza Lenke, valódi írónői tehetség, — de van hála isten több is ily honleány, kik munkásságuk által kitűntek s szép nevet vívtak ki maguknak.
És mégis nagyon kevés van m téve, hogy a nők ellenében uralkodó előítéletek és balfogalmak eloszolja-nak Inkább engedik át bizonytalan jövőuec. nyomornak és büuuek, sem-hogy tisztességes keresetmódról gon-doskodnának számukra. Nálunk az olyan nő, ki bárminő tisztességes önálló iparágat, vagy üzletet folytat, féligmeddig azok közé soroztatik, a kik a nóiség határait túllépték. — Arról pedig, hogy a leányokat egye-nesen ily czélra nevelnék, épen szó sincs.
Angolország- és Amerikában lát-hatjuk, hogy a nők nemcsak író-nők, hanem minden szellemi és anyagi foglalkozást űznek, melyet termé-szettói adott tehetségeik csak lehe-tővé tesznek ; elvégeznek számos ma-Igán, vagy köztisztet, s azirt még
Koráts Mitiós.
XII. jalentés az iskola-takarék-pénztárakról Magyarországban. 1886-1887 ben.
Vei:** B-\'rnit Ferencz kir. tiniciot az or« □agyar G»z<l Egylet decz. 30-ki űléaébej, QÍQ[ at ihk\'ilaukaréfcpénttiri bisotuá; elnöke i követküíó igen érdekei jelentest olvasta fel.
(Folytatás.)
Halasról Benyák Pál : Tapasztalataim az iskolapénztár kö-rül évről évre mindig több. Egy pár pél-dát szabadjon csak fölemlítenem. Egyik tanítványom, a k> is bárkitői kapott egy krajezirt — avagy a temetéseknél — könnyebb volt neki, ha a legelső boltban nyalánkságra kölrhette. Látva azonban, hogy tantársai, a kik krajezáros betéteik-ből a kivételnél egy, sőt két, forjntot is takarítottak, felébredt benne a szerzési vágy — a mint édes anyja nekem elbe-szélte — ha most valahonnan megérde-melt jutalmul nyer egy krajezárt, fogához veri. mondván: ezt nem költöd el, viszed az iskola-takarékpénztárba.
Egy mái gyermek, kinek édes anyja beteg volt. de szegénységénél fogva orvos és gyógyszerre nem telhetett, az iskolából hazajövő fia öt sirva találta, a fiu kérdé-sére. hOL\'y miért sir ? válaszolta: Fiam, ha néhány garasom volna, orvosságot vennék s meggyógyulnék nemsokára. Kedves anyám! volt a válasz, fan nekem egy pár foriotom az iskola- takarékpénztárban, azonnal megyek, elkérem a tanító urtó! és te akkor meggyógyulsz. Cgy tefcl a mint mondotta, eljött hozzám, megkért, sírva elmondotta, hogy édes anyja beteg, de ha most ez összeget kiveszi, azon édes any-jának cyógyszert vesz, anyja meggyógyul. Kiadtam a gyermeknek a becses összeget, a 2 frrot. Miután a gyermek jó magavise-letü és szorgalmas tanuló, az összeget 50 krral megtoldottam, .buzdító szavakat in-
tézve hozzája, a gyermekek előtt, hogy legyen mindenben takarékoí, hogy szegény özvegy édes anyján máskor is segíthessen.
Egy bóval későbben az elmondottak után jött a beteg, de már most felgyógyult anya és r-eta győzvén eléggé hálálkodni, a többek között azt monda: Isten áldja meg a/on embert, a ki az első kezdeményezője volt az iskola-takarékpénztárnak.
E*y harmadik gyermek, a ki véghet-len kö.iyórteleoség es fukanságáról vala ismeretes, mióta az iskola-takarékpénz-tárba szorgalmasan gyűjtögeti krajezár-jait, heténként egy, az iskolához szokott világtalan koldulnak, ő a legelső, a ki a pénztárból — aajájából — eíy-egy kraj-czárt ezen szegény részére ki szokott kér-ni. Mi álta! nemcsak önmaga, de osztály-társai is részvéttel vannak a szegény nyomorultak iránt.
A szü ö, gyermeke által bárhol kapott krajezárokat nemciak hogy tőle elvenné, de a gyermek is, mint máskor nyalánk-ságra elköltötte, a szülő által bnzdittatik, hy a kapott krajezárt tegye azonnal az iskolai takarékpénztarba, mit azonban már figyelme /.te i.és nélkül is megtenne. Mert jól tudja azt, hogv év végén, ha arra szük-sége Van, hiány nélkül megkapja. Ippről Bene Ambru- :
Tapasztalatom szerint anövendékekre ;en jó hatással vau az iskolai takarék-pénztár, de a szülők általában igen elfo-gultak, sok türelem s még több idő szük-séges községemben, mig a szülőkkel meg-, kedveitetem az iskolai takarékpénztárt. Jász-Apátiról Szlavik József:
Az intézmény üdvös voltáról ez évben niég jobban meggyőződtünk, a mennyiben azon fontos tapasztalatra jutottunk, hogy az iskolai takarékpénztárban résztvevő tanulók tanszereikre jobban ügyelnek, tisztább in tartják, megkímélik s azokban hiányt soha nem szenvednek- A betevők legnagyobb része műit évi betéteiket is benthagyták az iskolai takarékpénztárban s igy sok tanulónak jelenleg 4 — 5—G frt i megtakarított pénze van. Öröm nézni, mily kedvvel hozzák be a tanulók a kiiü-zött napon ajándékba kapott krajezárjai-kat, mely eddig nyalánkságokra fordit-tatott. Egész Önérzettel beszélgetnek a takarékosság hasznáról s örömmel szám-lálgatják, hogy mikor lesz ismét egy ka-matozó forintjuk. Azt még eddig nem tapasztaltuk, a mitől az iskola-takarék-pénztár ellenei oly nagyon tartanak, hogy valamely betevő tiltott utón jutott volna
T í t e s &.
Vágysz tudni kik ezek ?
1.
Goudu* hiíi-tttiony, bü»égí» feleség,
— I\'eí hirdeti izem barit é* ellen*ég -—
Oly egész lélekkel adja * mije xao
Tudják eit a: Ssomszed, * a Komák logjohbun.
H*n*m bx lát nagyi ót, nyeglét, kíjji»u\'-»tút
Igas becsineete uem kimblí a »ót.
he ha jön » *iük*eg köQyöre& &la.kja
AjUjit él iiitit réwTéte megnyitja . . .
2.
Gyöoyftrkadoi kiriim gondterbei Lap mentén Orom k&st üáttlni há barit kebelén — lUméajid romjain kéuíjek gyötörnek — Férfi eríly«d .ing" . . . sietsz u örróayoefc — Issó tSrként Agett brao a iMmrehinyí*, Jobb napok emléke, g ez, melyen oinca fcldá* Ármioy, welsMTeuytíl vesxoi tér igazad Nem taül félelmed embert . . egy igazat Oh ! j«í *ÍTe«tlek — éa ismerek egjet Sienved&i, örülni 6 kitz ba kell Teled . . . Vágysz todni kik esek? — nek«m oly kedvesek KmyomoibMod ha figyelje karatéd. Nevük benne rejlik az egy-két kis versb« Caak kesdfi betfiit rakd, «*dd helyes rendbe
Guoth Gyula.
1 véletlenségböl egy atlasr. rúnát satinnak j hunyt szemmel kimondtam, tyü! 12 en, ez \' né^-ett, no meg egy u<zályt kifelejtett. Hát aztán a beszéd, meg vau mentve a hasa, ha még véletlenül egy egéiz höigy kinm- uyoraba be is olvastam őket szobámbi, ne-rad a névaorból mzálToától, 00 akkor hogy véletieu egyis elvesszen belölök, no meg jobb, ha világnak m-gy szegény, mert ki-huszár siesáhamar. te vagy a 12 ik;hogy addig üldözttítik. 111Í4 legalább a másik j milv kellemes érzés fogott el, ratdön végig száma a lapnak meg nem jelenik, melybőn \\ legeltettem szememet a 11 nyalka ficzkóo, helyre hozhatja hibáját, sokszor fájl már no meg a még nyalkább huszáron, azt o&m is az én szegény fejein is a reám szórt apre- próbálom leirni, azt s*»m tudtam örömöm-heoziók\'ól, ny de müát az egyszer meg j ben, mit csináljak, még a bajuszomat is próbálom ugy leírni egy jól sikerült ma- i talán oda adtam volna annak £. haj úszta-latsaiét ho^y elkerüljem a hölgy .\'k szigorú ! lan, fess gyer-jknek, ha a magamé is nem pillantásait; meg a himáí is késztet, hogy ! volna oly gyenge kialásbau. No de mun-egy pár édes mosolyát kimerjem hölgyeink kira eiszálásolom hamar őket. hisz minden oek. AZ egész világ a hóróí piudszkadik,; leányos mama kész Örömmel ád szállást, én meg mimiaféle csendes természetű, büszkén lépdeltem velük utczahosszat ember, bele nyugszom, sőt egy piezít örü-! bemutatandó őket szállásadójuknak, abol lök is neki, mert hát ho&y futhatnék az;tuitam, hngy a legmagyaro-^abb vendég-ablakhoz, ha szányut nem volna, és a ; szeretet még csak fokozni fogja jókedvüket, csengös szányok, nem jeleznék, hogj most mily mosolygós arczczal fogadta Őket az a ismét két hölgy jött a mamájával, no meg szép szőke kis lány mamája, mily hamar egy bőrönd. 4 doboz, 2 kézi táska, 7 nagy- \\ otthon érezték magukat a vendégtánezo-keado, 3 bunda és 3 lábzsák kíséretében, sok felmelegedve a szíves fogadtatástól a 5 óra van, egymást érik a szányok min-1 kis házi kisasi^ony kedves zoogor&játé-den szány hölgyeket hoz ; honnan terein-. kától, no meg a somlai se szokta a kedvet tünk ezeknek tánezosokat, ^vigasztalom j lehüteni. mag&m mindennel, a mivel lehet, hiába
Farsang a böjtben.
- (Kareiolat)
Hálátlan dolog az a .reporterség" különösen akkor, ha arról van szó, bogy egy bált Írjunk le, a hol 18—20—25 hölgy toiietjáról kell beszámolni; h: zen ha csak beszámolni, vagy leirni kellene, az csak megjárná, de az a szegény újság luip megfordul &z Összes hölgyek gyengéd kezei kőit, bizony szegéay reporterról, leveszik a keresatvizet, és miért ? mert
mikor megpillantottak, mily jól állt píros Vegyüljünk a sétálók közé, lessük
arczához a puderozott haj, no meg a kék el azokat az édes szavakat, melyek a mé-atlaaz ruha, magam is megirigyeltem a lyen érző keblekből törnek elő ideáljaik vezetőjét, hát a kis húga, kinek ez volt számára, magam is karomra vettem azt a * az első báljn: mily félénken, de kecsesen j kis kék atlasz ruhás hölgyet, kivel oly jó lépte át a terem küszöbét a bajusztalani kedvű társalgást lehet vezetni, majd együtt Laczika karján. Iimét jönnek : egy gyöngy- j hallgatózzuk ; épen jó alkalom kínálkozik virágos rózsaszín ruhás hölsy. nem megint i előttünk sétál három hölgy, kettő fehérben, J a Gyula vezeti? tudjaő, hol kell forgolód-! a jobb szélső rózsa szinben, mellettük a í ni, ugy látszik az általános eszméknek ■■ halványképü Laczika, meg a kis fekete hódol, ép oly kedvesen suttog most ezzel] bajuszu Géza, mindkettő jó tánezos gyer-;a kis barna hajú leánynyal, mint előbb a j rek. Ugyan mit suttoghatnak? és miről I szőkével, tehát csak szép és kedves legyen, | beszélnek V siessünk utánunk, szólok a kis ha szőke, ha barna, neki mindegy. Felhar-j hölgyemhez; épen most kér sóhajtásai san a zene. rohamoan érkeznek a höl-i kíséretében egy szál virágot, emiékül az gyek, alig győzi a terem ajtóban a táncz- i estének, az a barna fiu bizonygatva, hogy rendet az a szőke fiu á\'adni azokba a) mennyire fogja e virágot becsülni, az iesz szép kezekbe; azért mégis juttat minden J talizmánja, mindig szivén hordja. Addig a hölgynek egy bókot, és szívesen átveszi [ másik tánezos élénk beszélgetést folytat a neki szánt mosolyokat, moát beszél]a bü=éií és hűtlenségről, természetesen
épen annak a kis hó virágos szőke an-
védve saját nemét, melyjugyan elég munkát
Fél 9 óra. A fényesen kivilágított
73 S—6 óra, minden kocüirobogás, szány-! terem kedves képet nyújt, mint próbálgatja j örömmel nézve leányaikat, kik tánezosaik csengés felriaszt csak azért, hogy annál |a padlói az a 6—7 nyalka rendező, kik ;\'■—:Á~ "\'" •■"-—\' — \'-:XI- - \'—*-"»♦ vigasztalhatatianabbul hajtsam le fejemet ■ előre felsiettek fogadni az érkező hölgye a karosszék párnájába, elgondolkozva egy ikeL hogy válogatja az a szőke legény a oly uj módról, hogy miként tudna 15 tán- j bordeux kék rózsaszínű ezüst leveles plüs ezos 25 tánczosnév*l ugy tánczolni, hogy DŐi tánezrendeket, bizonyosan azt az egy senki se maradjon ülve, mert akkor ismét; rózsaszínűt akarja félre tenni, melybe egy
\' gyainak, hogy védekezik a fekete bajszu \\ ád neki. mertaz a kis rózsaszín ruhás tud czigány vajda ellen, ki azt súgta a szőke ! ám érveket felhozni annak megczáíolására.
! fürtök: alá „ne higyjen neki." ^ ! Majii egy szép barna szemű hölgy
Rízendül a csárdás, kiki, ahoz vsiet j közeledik felénk, szomorú szívvel adja hova szive huiza, pár másodpercz s caak a tudtul, hogy elvesztette tánezrendjét, sze-mamák ulaek a dívány puha párnái közt, [ rezzek neki egy masikat, teljesítem ké-
karján oly tűzzel rakják a kopogóst.
Már sétálnak a párok, a legyező szel-lőjével lehűtendö, a csárdás édes verejté-kétől kipirosult arczaikat, midőn ismét egy uj kis fehér ruhás gyöngy virágos hölgy szőke gavallérja karján belép a terembe, egy jelenség vidékünk szépeiből, a hatás
________.-zgöiág id elnyomott, miaon, iioigyes emeznek, az aranyos Gyula az! biztos volt és sikeres, mindenkit pillanatra
sebesen felnyíló ajtómon betörtető futni- első, aki a garderope-ba siet, már vezeti j megzavart kedves megjelenése, még a ság zaja felébresztett, még szememet sem! is azt az édesen mosolygó nárczisz virá-! komolyképü kis hu«ár is nagyot sóhaj-nyitottamki szervusztok gyerekek, hányan gos szőkekis lányt, magamról tudom, mek- j tott, pedig ez nagy dolog; sietett is hoz-vagytok ? volt az eUő szózat, melyet be- korát dobbant az ajtónál ögyelgők szive, | zá, hogy lefoglalhassa az első négyest
jaj lesz szegény fejemnek. A nagy gopd- j monogrammot is festett ideálja számára, tói mára buzgóiig is elnyomott, midőn, Hölgyek érkez ó böő fti lő ki
rését, pedig ki tudja, nem-e udvarlója frakk-jának belső zsebjében pihen az édes em-lékéül a második négyesnek, melyet együtt tánczoltak; később egy rendező panasz-kodik az elveszett jelvényéről, bizooyosan revanchul veszett el a női tánezrendért
Márhajnalodik, a\'jókedv még mindig szakadatlan, pedig jó volna, ha már\' ma-gunkba szálináok, hisz még alig törlődött le homlokunkról a hamu, tehát benn va-gyunk a böjtben. Csak még egy kicsit nagy-sád, hisz csak fél 7. De ez legyen ám az utolsó. Tyu haj! ne kedvem, ne 1
HUSZOHHETEDDC ÉVFOLYAM
ZALAI E»Ö Z L Ö N Y
1888. MÁRCZIUS 17-én
betétjéhez. A szülők is rokonszenveznek ez intézménynyel. "
Kecskemétről Kerekes József: Az intézmény létesítése óta azt legjobb erkölcsi hatást eredményezi, mi az intézmény czéljául van kitűzve s a mit tőle reményleni lehet A szülök részé-ről ellenszenvet sehol, e helyett gyerme keiknek biztatását s e fölötti örömet ta.
láitam.
(Folyt köv.)
H i r © &
— Hertelendy Bőla országgyűlési képviselőnk tiszteletére márcz. 11-én a „Korona" vendéslö termében diszebéd tartatott 220 teritékkel, mely alkalommal Zalamegye főispáaja Ü Felségére köszönté poharát, az emelkedett szellemű pohár-kiJszöDtés fennáll va hallgattatott s három-szoros éljeanel fogadtatott. Következett a szakadatlannak tetsző szörpigék mondása, nevezetesen Varga Lajos Hertelendyre, később Babochay György polgármesterre, Garai Heaö a kormányra, később az Ebeu-spanger testvérpárra, Tuboly Viktor ver-sekben Hertelendyre. majd a főispánra, később Gutmann Vilmosra, Győrffy János & főispánra, később Svastics Károy fő-szolgabíróra. Hertelendy az Összes választó polgárokra, majd Iíadocza János zala-egerszegi képviselőre, főispán ura szabad-elvű pártra, később Tuboly Viktorra, Ra-poch Gyula a választók egyetértésére, Kovács Béía Herteleiidvre, Fülöp Kázmér
közé ügyes zsebtolvajok furakodnak már is több ily panaszt hallottunk. — Nem győzzük eléggé óvatosságra inteni a kö-zönséget, a zsebtolvajokat pedig a ran dörség szíves figyelmébe ajánljuk.
— Gjászhir. Nagy-Kanizsa város tisztikarának ismét egy érdemes tagja hunyt él Láng Henrikben, kinek ritka, becsületessége, szelid bánásmódja és pon tos hivatali működése köztiszteletet ví-vott ki, temetése múlt hétfőn nagy rész Téttel történt. Családi gyászjelentése a kö vetkező: Alulírottak a
l)r. Krajtsik Ferenczre, Dr. Rothschildiwtt a turpiságra és János GyÖrffy, Garai és Fülöp védőügy-] dorségné.. — íi lakot védekre, Ebeaspanger Lipót Varga La-josra, Makay De7sö Eperjessy Sándorra.
lálták" egy csapszékben, de akkor már a könnyű szerrel szerzett 8 fcnakugy a nya-lí Schilrcz Adolf Plihií"\'Fe«n~círe"stb: | kára\'hágott, hogy már egy krajczárt sem
emelték poharukat. Az ebéd és bor kitűnő; találtak nála.^ —^ D«tyiba_ kisérték és
szes rokonság nevében fájdalomtelt szív vei jelentik, hogy Láng. Henrik városi pénztárnok ur f. hó 10-én reggeli 1 óra\' kor életének 75-ik évében hosszas szen-vedés után jobblétre szenderült. A drága halott hűlt tetemeif. hó 12-én délelőtti 10 órakor fognak a helybeli izr. sírkertben örök nyugalomra tétetni. Kelt Nagy-Kani-zsán. 1888. márcz. l\'O. Láng Henrikné, szül. Stelzer Francziska mint neje. Láng Fini férj. Prager, Laag Heléna férj. Schif-fer, Láng Janka férj. Engel, Láng Lipót, Láng Fülöp, mint testvérek. Béke ham-*a !
— Jó tettért jót ne várj. Fiiak László ifjú kefekötő legény foglalkozás nélkül volt, és tzen állapotában Horvát József nevű kollegájához fordult szállás-ért. — Ez megszánta Őt szállást és va-csorát adott neki. mit Filák azzal hálált meg, hogy szállásadójának 8 frt összeta-karitott pénzét annak ládájából kilopta és avval kereket oldott. Horvát csakhamar
jelentést tett a ren-csakhamar megta-
volt, dicséretére válik Szigritz Róbert vendéglősnek. Este a képviselő ur fáklyás zenével is megtiszteltetett
— Gyászhir. Ismert jószrninő, typi-cus magyar alak hunyt elöiv. Darázs Jó-zsefné úrnőben : a családi gyászjelentés következőleg szól : Darázs-Popráczi Da-rázs Zsigmond, Jozefa özvegy Skubljcs
átadták a büntető bíróságnak.
— Széna-lfferans. Horvát Ferkó, Gyuri, József kis-kanizsai lakos a kapi-tányságnál jelentette, hogy a homok-komáromi sző! löhegyérői 2 kocsi szénát elloptak és azt a szénakedvelÖ Kis-Kani-zsára szállította. — Több tanú látta ifjú Gudlin Ferenczet éjnek idején hosszú
Pirovits \'szánnal H.-Komárom íelé menni, holott Borbála!ott neki birtoka nincs, a gyanú tehát erre
Lászlúné. Franciska, özvetv Károiyaé, Ágoston, József és
férjezett Krosetz JánosDé. saját, ugy ro- irányult és a vizsgálat kiderítette, hogy koaaik nevében is fájdalommal jelentik csakugyan ifjú Gudlia Ferencz volt a tisztelve szeretett édes anyjuknak Bon-! bivatlan széna-Hferans — Az ügy a biró-czódföldi Nagy Borbálának özvegy Darázs-\' sághoz tétetett át.
Porpáczi Darázs Józsefnének folyó hó 10-én I — Szép figyelem és pártolásban leggeli 2 órakor, életének 84-ik évében, részesül a Keresztény Jótékony Nöegylet. végelgyengülésben történt gyászos elhuny- ürömmel értesülünk, hogy alapító tagjai tát. A boídogultcak hűlt tetemei folyó hó sorába léptek ujabban Kaiczag Béla ur 11-én délután 4 órakor fognak a róm. kath. 50 frttal. Karczag István ur 50 frttal, hitvallás szertartásai szerint örök nyuga- ; Hirschler Henrikoé úrnő Alsó Domboru-lomra tétetni. Az engesztelő szent mise-. ból 50 frttal. Adománynyal járultak Götze áldozatok folyó hó 12-én délelőtt 10 óra- Richardné úrnő Palinbói 5 frttal, Szibert kor foguak a helybeli szent Ferencz-rendü Berta úrnő Nagy-Kanizsáról 1 frttalÉ templomban az egek Urának bemutattatni. I — Baj baj után. Az erős tél sok Kelt Nagy-Kanizsán, 1888. márczitis hó szegény családnak gondteljes napokat 10-én. — Áldás és béke lebegjen hamvai okozott. Végre is a lanyha szellők meg-lett ! ■ ! súgták a tavasz közeledtét, s pár nap alatt
— Legújabb divat. Legújabban az\' csak egyes helyeken daczolt a hó a nap

imegesen együtt álló nép Pedig* a gyors enyhe id"ö még több aggo-
Mily édes a nyugalom, csak álom jöone szemeimre, de folyton fülembem zug ! a csárdás zenéje, ki is alhatna el, mikori gondolatai egymást kergetik, és ott téve- j légnek annál a kis szőke lánynál, kinek annyiszor nézett a szemébe, vagy annál a szép szemű barnánál, kivel oly édesen suttogott, de a természet megköveteli a magáét, a kimerültség álmot küld szemeire; áímában ismét végig tánczolja az es-tét, mindig azzal foglalkozva, kihez a szive vonzza és ki tudja, meddig tartana, ha a szobacziczus be nem zörgetne, tes-sék felkelni, a leves az asztalon van.
Születésnapomra.
Komor borait nz ég ; Setét a litüatár. A sara felhórétegen Keresstül tcrni\' képtelen Egy irVa napsngár.
Rideg szomorúság A merre csak nézek, Mintha, minden kihalt volna, Es bánatában gyássoina Az égést terméíztt!
Nem terjed íll&tir Két, és liget felett ! Eltűnt a lomb, és & virág, 8 lomha varjút ringat at íg DRIOS madár helyett.
8 nem leng irány kaliae Halmon, rón*ságon, A meió elhagyott, sivár, Csak & fagyoi stéí slrdogíl A nagy pusstasígon.
És ío elmerengve 8zonionia.ii némm 1 Teatem fáradt, lelkem beteg, Nem is tudom, gyógynl-e mag Oly betegnek érs«m.
£1, •! sioml saivem, 8 könj tolol atemembo 1 £c & rideg tzomornsíg Bajit éleum folyásit Juttatja euenbe.
Átfutja emlékem
A jelent, és multat,
S nem talál bennftk semmi misf,
Csak stenTcdéat, és csalódást,
De vigaszt nem nyujth&t.
Gyermek örömet i« Már alig ismerek! A jó Billiók sirtauAUuk, És örömét az árvának Velők eltemették.
S sfjo nép .álmaim,
Kétlem szent érzetét ;
S czélt bár milj nemes lett Ügyen,
A sora vad kegyetlenséggel
Tiporta B tépte szét 1
Ha íltcm ia — egjkor — Néhány boldog perctet, Meglehet, hogy azt ís csupán Képieletn csak, vagy álmodAm, S valóságnak tetatett!
Vagy h* nem rolt álom, Avagy képxelődés, Ann&l fájóbb az a tudat: Hogy belSIe misein maradt Csak az — emlékezés !
És reá gondolok, Hogy milyen a jelen ? Mily kinteljes gyötrelmekkel Múlik az est, s jön a reggel
Nsponti, szüntelen 1
Szomorú ranlt, s jelen,
És jövöm sem bixtat I
Váljon ellehet viselnem,
— Beteg lélek, ttr*dt testben —
Hy sorsot elbírhat ?
Felre sötét arnyak,
Lélek815 rémek 1
A miket már iiazftnvedUm,
Azok által gyötBrtftsaem, . „^
S a jövStSl féljek? "\'"\'
Sújtson bár a végzet,
Életem fogytáig
ó tudja, miért mérte ram.
És hogy mennyit; a ha nem bírnám ?
Ugy sem Urt tokáig.
JBÖldy Herencx.
dalomra ad okot Már is a nagy vízállások, komolyan fenyegetik a víz mellett lakó vi-dékeket. Avonatok a nyílt vonalon mintha csak egy tó közepébe baladnának, a sik tereken az egész láthatárt víz borítja. Polstrau és Csáktornya közt f. hó 12-én a közlekedést 24 órára be kellett szüntetni. A rohamosan növekvő Mura miatt habjai a vonal ágyat nyaldosta és több helyen a talpfákat kimosta.
— Kövessy Rózsa jatalomjátéka márcz. 20-án lesz, választolt darabja a „Czigány báró", operetté. Nagyban emeli az előadás sikerét a művésznő bátyja, Kövessy Albertnek vendégképeni fellépte,, kit t. közönségünk már 4 évvel ezelőtt Tóth Béla színtársulatából előnyösen is-mer, Zsupán szerepét foga adni. Kövessy Rózsa uroő egyike a társulat kiváló tag-jának s azért jntalomjátékára bizalommal felhívjuk a t. közönség pártfogását.
— Sümeghl részvényes bál. Márcz. 3-án zajlott le a Somegh és vidéki fiatalság részvényes bálja, mely siker tekintetében mérkőzhetett a farsang sok báljával, és feltétlenül a sümeghi mulatságok koro-nája volt. A holgykoszo:
sok sorába majd az egé fekvő vidékei képviselvi a tényesnél fénye:
meg- ;
imetkezési vállalat által, a róm.
Gudlin.Ferencz és Draxber Fetenez rovott előéleti emberektől vette, tehát ezek voltak a tolvajok, s most a büntető bíró-ságnál mondogatják, hogy biz ez nem volt szerencse kerék.
— Wilt Mária cs. kir. kamaraéne-kes umő márcz. 10-én a casino díszter-mében tartotta meg jőtéKonj\'czélu hang-versenyét OllopErnö. Sterneck Zsigmond, Iíoseoberg Ádám és Fóliák Miksa urak szíves közremfiködésők mellett zsúfolt ház előtt. A.leltesüHség, melylyel a világ hirü művésznőik c\'liltetett, oly kimagasló mérvet oltott, heg) az ünnepeltnek több ízben ki kelte jönni Az anyagi eredméay a költségek levonása után 395 frt 90 kr.
nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent-mise-áldozat f hó ló-én, délelőtt 10 óra-kor fog a szent-Ferencziek templomában az ■ Urnák bemutattatni. Naay-Kani 1888. márczius 13. Áldás és telke hi vsiral A dicsőült rovatalán a t\'ibbi közt következő feliratos koszonlkat láttunk: A felejthetetlen jó barátunk, Győrffy János és neje. A kartársnak tiszteletűk jeléül, m. kir. pénzügyi tisztviselők. Részvétük jeléül, Juhász család. A nemeskedvö ba-rátnak, Oszeszly család. — A felejthetlen jó férj és páratlan atyának stb.
" — Gyászmise. Néhai Kováts Jánp^ városi árvaszéki Tanácsos lelki üdveért N két évvel történt elhalálozása napjának
.olí mely három részre osztva egy-egy évfordulóján fenkölt szellemű jó leánya jótékony egyesületnek 131 frt 96 kr, ju- Kováts Etelka k. a. intézkedése folytán a tolt Nem is késett mindhárom egyesület a azent-Ferencziek templomában márcz. együttesen tevélileg megköszönni a jóté- I6-án reggel 8 órakoi*gyász-isteni tiszie-konyság iránt tanúsított buzgóságnt min- let tartatolt.
den résztvevőnek. Wiltné asszonynak a| —Márczius lő-dikét, mint a magyar következő köszönő levél lett kézbesítve : sajtószabadság évforduló napát Nagy-Mélvec tisztelt nagyságos asszony! Ne-\'Kanizsán több helyütt megünnepeltek
atey y
nővéreketí (Csabrendek)
1^
^lazaczszin szalag diszszel), Damay Em-ma (rózsasziii gyöngyvirággal), Flier Mar-git Tapolcza (fehér gyöngyvirággal), Fo-"iatos Zseni Mihályfa (fehér ruha. kék vi-"ág és kék szalag-diszszel. Hubinszky ;d Zala-Egetszeg (világoskék nárczisok-l) Hbik Nll " \' ~
kai), Hubinszky Nellus jazaczszin szalagdiszszel). Klasz Ilona Szalapa (rózsaszín hajnalkával), Kovács Matild (rózsaszín szalagdiszszel), Kovács llvira (fehér virágdiszszel), Mojzer Magda \'világoskék virágdiszszel), Raile Irénke teherbe, hóvirág diszszel), Bogyay Antalné
szive sugallatától ösztönözve, kegyes | nemcsak magán körökben, de nyilvános . - , hhivonf.-évi márcz. 10-éu városunkban a helyeken is. így a „Polgári Egylet" íöld-\'•Si.í n» líítii ti szenvedő emberiség javára, a" nyomorban\' szinti helyiségében szép számmal össze-nekben Boevav sinlsd6k keserrÉnek enyhítésére hangver-\' gyűlt hölgy- és férfiakból álló diszes tár-Jr.:,,£,£„\'ísenyt adni, mi által feledhetlen bűbájos saság a legvidámabban ünnepelte meg ,t.^hPn-> M»jenekében gyönyörködhetni ujolag szeren-;a kegyeletes napot. Győrffy János igen R ÍZ. Marisba \'esések valánk. De nem kevésbbé legmé- helyesen történelmi visszapillantással azon ■ \' lyebb hálára kötelezett bennünket Nagy- korban szereplő .s még élő három nagy
ságod, hogy akik nem gyönyörködhetnek alakért: Kossuth Lajos. Jókai Mór és fenséges és örökifjú énekének varázsba- Irányi Dánielért, később a hölgyekért jaiban, a hölgy legszebb ténykedésével, emeltu poharát. Kováts Béla hatalmas áldást osztó kezeivel igyekezett letörleni érveléssel beszélt a nap nagy jelentóségé-a szenvedés fájó könyeit azon szerencsét- röl, szebbnél szebb pohárkoszöntést mon-leneknél, kiket ínség, nyomor és nélkülő-\' dottak: Hencz Antal, Földy Ferencz, Waj-zés sújtott. Már maga e szép érzelem édes dits József, Hajgató Sándor, Lenkey öntudattal koszoruzza a női erény ily Károly, Fülöp Kázmér, Szita Gyula stb. módon való gyakorlatát, mégis engedje A vidám mulatság jó zene mellett hajnalig meg Nagyságod, hogy a ker. jótékony nő- tartott. Torma Imre vendéglős hazafias egylet, az izr. jótékony nóegylet és a figyelme teljes elismerést érdemel. Kisdednevelö Egyesület, melyeket hölgy-! — Gyászhir. Verner Károly márcz.
fekete selyem uszálylyal), Csernél Oli verné Csab Kendek (oliv zöld bársony,
választmányok igazgatnak, szerencsések 14,-én két napi szenvedés után jobblétre valának Nagyságod kegyes kőzreműködé-" szenderült Temetése 15-én délután nagy •oskék tablieu gyö-ngyhi^L \' Da"í I f ^nyerve, nevezetes összeget tehetni a (részvéttel történt. Béke hamvain !
,ayJ&jetánné (fekete selyem uszálylyal), |*™«»s™* oltárara; fogadja mtndeze-1
Babos Gyu\'áné (fekete selyem), Eitner\'
Sándorné" Budapest (fekete satin-melve-
lior uszálylyal, gyöngy- és elövirágdiszszel),
Éitner Zsigmondné (iehér brokát uszály-
lyal, virág- és csipkediszs:
Flier Jó-
zsefné Tapolcza(fekete selyem uszálylyal,) Forintos Kálmánné Mihályfa (fekete se-lyem uszálylyal), Hubinszky Adolfné Z.-Égerszeg (fekete selyem uszálylyal), Kel -"emen Károlyné (fekete atlasz virágdisz-izel),özv. Kovács Lászlóaé (ft-kete selyem), Mojzer Imréné (heliolrop atiasz), Mojzer Tózsefné (fekete selyem), Raile Józsefné olivzöld selyem, zöld és rózsaszín csikó-:ottbársony uszálylyal). Ajó kedv kivilágos áviradtig tartott, csak a reggeli órákban ^rtki-ki nyugalomra. —>y —
— Iparhatóság!megbízottak ülése: Keszthely város területén az 1888-ikévre
kért tiszteletteljes hálaköszönetttnket a] __Megyei r.h. Tapolcza éi vidékén
inegvigasztalaudók nevében is. Jutalmazza a kiudedővás Ugye iránt élénk érdekeltség
meg Nagyságod jószívűségét a mindenség mluatkozik. — Felsó Muraközben ísrka-
Istene mindazon kigondolható jóval, mely sols garázdálkodtak — A zaia-egerszegi nemes leikének boluogságot nyújt s áldott- városi kórház „közkórházi" jelleget nyert.
szivét örömben dobogtatja. Részünkről __pfeffei Antal nagy-kanizsai lakos „Sí-
azon biztosítást nyújthatjuk Nagyságod- pO3«.ra magyarosította nevét. — Gresko-
nak, hogy ittléte feledhetlen jóságaért.......
öröktiszteletettáplálunksanevezettegye- __„«,.„ ,. ... w^-^^j\' .......—-
sületek jegyzőkönyvei híven megörzikem- felüdült és hivatalát átvette. — Csontos
lékezetét azon »zép napoknak, melyen a Ferencz szombathelyi őrkanonok meg-
városi szegények javára ténykedve gon- Bait épen születése napjának évfordulóján.
doskodni méltóztatott. Mély tisztelettel __Hubay Gusztáv színtársulata Szente-
sat. Vidor Samuné, Izr. jótékony nöegylet sen megbukott. — Ő Felsége a bpesti
„i„;u.„ U-I—i.-.. ^..------f. V.~J~J-----1~ - - !otk — Erkel
tartatik meg.
Királynénk Metzgertől a „Massage" kúrát fogja használni. — Zomborban egy
Csáktornyán meghalt. — Husi r. h. Széchenyi minister
, jy gy sen megbukott. Ő Felsége a elnöke. Babochay Györgyné Kisdednevelő szegényeknek 4 ezer frtot adott. — egyesület elnöke. Bogyay Ödönné Ker. Feiencz jubileuma az őszön tartati jótékony nöegjlet alelnöke Bátorfi Lajos k Mől M
jótékony nöegj let alelnöke. Bátorfi Lajos Kisdednevelő egyesületi titkár.
— Választmányi alést tart a nagy- 96évesi!ő öngyilkos lett, mert unokáit
javára igen szép anyagi jövedelmet hozott.
— A nagyatádi takarékpénztár múlt évről szóió. XV-ik évi jelentése és zárszámadása beküldetett hozzánk mely szerint az osztalék 1 ő frt. Forgalmi kimu-tatása 1.002.975 Irt. 82 kr. Nyeremény-és veszteség számlája 36.684 frt 45 kr. és mérlege 449.389 frt 74 krt tesz.
— Nászhlr. Weisz Adolf művelt leikü szép leánya, Gizellakisasszonynyal Feyer-tag budapesti kereskedő jegyet váltott. Áldás frigyükre.
N
utczai saját í.elyiségében. A tárgysoro-
— Külföldi"r. h. A lipcsei Luther-
zatban nagyfontosságu ügyek soroltatnak templom leégett. — Bulgáriát királysággá elö, azért a választmány lehetőleg teljes akarja proclamálni Koburg h.— Gulyás.\'-
-áiasrtott ip^AatóságTmegbizöttarfŐiyól^f8" Kisdednevelő Egyesület, márcz. „em tudta eltartani - Kaposvárott alsó-
ló 7-én Heocz Antal építőmester elnök I ^"^ ™n">aton délután 3 órakor nádor- fokú ipariskola nyílt meg.
léte alatt ülést tartott, melyben az ipar
tatósági megbízottak munkaköre megálla-
títtatvan, felhivattak. hogy a vizsgálatok
;eljesitését haladéktalanul eszközöljék.
— Hangverseny. A keszthelyi ke-■eskedö ifjak önképzö egylete folyó hó "-én az Amazon szálloda nagytermében gen sikerült hangversenyt reudezett. Az Amazon szálloda nagy terme alig volt ké-
megjelenése igen kívánatos.
G. a Jankó-féle zongorán Németorszban nagy
— 1848. márcz. 15 nek mint a sza- sikert aratott — Vilmos császár 78 mil-badság hajnalának 40. évi fordulóját Sü- lió márka értékű vagyont hagyott hatra, megh hazafias polgári önképző köre meg- — A porta Coburg fejedelemséget tor-tartotta Eitner Sándor ur elnök ország- vénytelennek nyilvánította. — Alexan-gyülési képviselő szép megnyitó beszédben driában NagySándor koporsojit feltaialt-
pes befogadni az egybegyült díszes közön-! vázolta a múlt történelméL Könnye József nak vélik, séget A hangverseny a kör alaptökéjeItanitó érdekfeszitö alkalmi felolvasást\'
tartott, Bánfi Alajos igazgató tan. pedig szónokolt; visszapillantott hazánk tőr-
Hirdetmény.
A magy. kir. államvasutak igazgató-
téneimében előfordult eseményekre me-|sága az 1890. év végéig terjedő idószak-lyek márcz. hónapokban játszódtak le az Dall szükséges szerszámok és egyéb tár-élet színpadán. Hazafias dalok után az gyak szlmtására nyilvános pályázatot ünnepély befejeztetett. Áldomás, melyen. hirdetett
számos felköszöntő mondatott Eitner ur, j A szállítandó tárgyak részletes jegy-Bánfi, Kondor József, Pozsonyi József, \'\'léke ezen vasutak anyag és leitárbeszer-Eitner Zsigmond, Bódis Ignácz urak által, ] zési szakosztályánál ingyen kapható ; —
~_L"s"Neme8szÍWi plébános. Mikó-1kal 8tb-
a haza; a szeretett elnök Eitner úrra, a polgárság jólétére a nevelés, — illetve I .Többet észszel, mint erővel" hasonlatok-
meg volt!
p
György szegszárd-ujvárosi plébános, ki a j
— Ismét nyászhlr. Megdöbbenve
szegszárdi szegény iskolás gyermekek föt-\' vettük a leverő gyászesetet, hogjs\'az örök segélyezésére amúgy is üdvös működést! vidor kedélyü Dávid János barátunk vég-fejt ki, maradandó érdemeit azzal tetézte, I bucsut vett tőlünk. Zalamegyének egykori hogy Kálmán Károly r. k. tanító hat ár- ! szolgabirájá, majd állami tisztviselő hu -- - - képviselője volt a társadalmi élet zamatos
magyar kedélyvilágának. A márczius 3-iki tánczkoszorucskábanméhcsaládjával részt
vaja közül egynek fölneveltetésére vállal-kozott.
— A bankegyesület 14-ik évi üzlet
jelentését vettük, osztalékja 8 frt Mérleg- vett ugyan, de már kedflye borús volt és számlája 613.553 frt 82 kr. Vesztesség- és éjféltájban haza ment Felette sajnáljuk nyereség számlája 53.369 frt 23 kr. kora elköltöztet, a tisztelt család fájdal-Készlethen levő értékpapírjainak értéke\' mában teljes réi-zvéttel osztozunk. A ki-
56.489 írt 43 kr.
— Keréklopás. Öreg Dávidovics Antal és Furdán József kis-kanizsai la-kosok a múlt évi deczetnber iavában jelentést tettek a rendörségnél, hogy ud-varukból éjnek idején több kocsikereket ismeretlen tolvajok elloptak: Akkor a nyo-mozás eredményre nem vezetett, mert a tolvajok a kerekeket jól eldngták. — Azonban a kerekek napfényre kívánkoz-tak, és alig forgott egy ilyen kerék Mar-\' tinetz czó^ó János kocsijában, ez a káro-sok által felismertetett. A feljelentés foly-tán, aztán ennél kutatás tartatván az is-
bocsátott gyászjelentés így \' hangzik : Dávid Jánosné, szftl. Farkas Constántia a maga, valamint gyermekei: Dávid Nep. János, Dávid Jolán özv. Grosz Istvánná és Dávid irma nevében szomorodott szív-vel jelenti feledhetlen férjének, illetve édes aWjoknak, Dávid János m. kir. sótár noknak folyó hó 13-án reggeli 8 órakor, élete 56-ik- boldog házassága 31-ik évé-ben, rövid szenvedés után történt gyászos elhunytát A boldogultnak hűlt tetemei i. bo 14-én délután 4 órakor fognak a Csen-gery-ntezai 35. sz. házból a nagy-kanizsai sírkertben BSld K L. a „Részvét"-hez
ellenben az általános és különleges szállí-tási feltételek 40 kr., a szabvanyrajzok pedig a megszabott egységi árak mellett az igazgatóságnál megszerezhetők. . A nevezett vasutakkal szállítási vi-zonyban még nem állott ezégek. szállító képességüket s megbízhatóságukat az aján-lathoz csatolandó keresk. kamarai bizODyit-ványnyal igazolni tartóznak.
Az ajánlatok kizárólag a magy kir. államvasutak igazgatósága az V. szakosz-tályánál díjtalanul megszerezhető ajánlati űrlapokon teendők.
Bánatpénzképen az ajánlott mennyi-séi értékének 5%-ka készpénzben, vagy állami letétekre alkalmas értékpapírokban 1888. évi márczius hó 22-én déli 12 óráig a nevezett vasutak főpénztáránál leteendő.
Az ivenként 80!kros bélyeggel ellá-tott és lepecsételt ajánlatok ezen kül-ciimmel: .Ajánlat 72.995/87 számhoz" 1888. évi márczius bő 23-án déli 12 óráig az anyag és leltárbeszerzési szakosztály főnökénél Budapesten (Andrássy ut 75 az.) benyújtandók.
Mire ezennel felhívjuk Wamarakerü-letünk érdekelt köreit
Sopron, 1888. február 27-én.
A kerületi kereskedelmi és iparka-
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1888. MÁRCZlüS 17-én
_ föld! Föld ! kiáltá Örömteljesen Columbus embereivel, midőn a távolbaQ előtűnő Amerikát megpíllaotá, hisz hogy is ne. ntidóD annyi kinos szenvedéssel keí-lett nékik megküzdeniük. A madár mely fogíágíbol kiszabadulva, ismét szívhatja a szabad tiszta léget. A beteg, ki hosszú éveken keresztül reméoytelenül siolódik, betegeskedik, de egyszer c*ak raenlő or-vosságra találva felgrójíyul és ismét élvez-heti az élet örömét, boldogságát. Azonban engedjünk egy ily szenvedett és meg-gyógyuit egyént magát elbeszélni. „Már r>—e> *■ éve szenvedtem vesebajokbao, mindkét lábam teljesen megdagadva vol tak. a köze\'.benlévo összes orvosokat segit-seeül hivUm, — de egy sem tudott meg-menteni — évek óta nem bírtam menni, csakis nagy megerőltetéssel bot és szék íegitségével tudtam magam ide-oda he-lyezni, támogatás nélkül álni absolute nem bírtam. E vég elkeseredés pillanatában nvultam egy jó barátnőm ajánlata folytán j
gyár Miatyánk Ügyében, azonban nemes áldozatkészsége hajótörést szenvedett, mert a szentély tulajdonosa Latour fran-czia herczegnő engedélyét oem nyert* meg. Ezt elérni sikerült a könyv szerző-jének, a mennyiben pártfogás és közben-járás segélyével kintié, ho<ry egyik már-ványlap el fog mozdittatni s a magyar jö helyébe. Azonban nála egy ujabb súlyos akadály merült fel : A költség kérdése. Igen, nem csekély dolog két méter magas arany betűs vastag fehér márványlapot elsőbben kifizetni, aztán tengeren, teve-háton, Isten tudja mily akadályok közt az eltörés eshetőségei mellett kiváló gond-és figyelemmel szélittaui s beállittarni ! Pedig a dolog már meg van indítva. S e könyv megvételével is mindenki eiöa-oz-ditja a czélt. A könyv megszerezhető író-ja : Yiszoiajszky Károlynál Felsö-Szeme-rétlea (.Houtm.) és a Hunyady Mátyás in-tézetnéi Budapesten. Ára 1 frt 50 kr. Pa-pok szent-mist* fejében is megszerezhetik. — Az „Eredeti Magyar Daltár" 3-ik füzete változatos unalommal jelent
a\'hirps W a r\'n e r féle S a f e C ur á- meg énekre és rongorára Fioós Jánosiéval hoz— az eredmény valóban meglepő! zenetanár szerkesztésében. — \\a« a fu-volt. már 6 heti használat után e hosszas | «tbeo : három nmdal Szoilosy Atilla ea és kinos betegségtől megmentve éreztem Kereszty István-ol, egy melodráma Gaal ma?am, most teljesen egészséges vagyok, j Ferenciről négy népdal Ábrányi Kotaél, \\V altér Paula (Brückenau! Szt. Gáli Gyula, Kozák Marton es Hoos Bajorország.) E valóban kitűnő\' Jánostól. A melléklet tartalma : egy bul-
dyíiy csakis gy úgy tárak uiján besze-rc/hétö. — Ara 2"frt 80 kr. Nagy Kani-z>:ín kapható: Práger BélaésBelus
csődal (Gyulai Pál költeményére) Hoós Jánostól, továbbá négy iskolai gyermekdal két hangra írva Kecskés Ernő és Hoós
L urak gyúgytárában fő szétküldést raktár Jánostól. — Jelen füze* tehát összesen Einbon." Apotheke (M. Fanta) in Prag. \'13\' **redeti szerzemény nyel gazdagítja — Regi SZOkat. hogy a családok- jnemKti zene!rodalmunkát, s egjuttl . ,.M . , , - örvendetes íe enséenek tekintjük azt is.
nál mindig tar anak Talamely gyogj-j hogy & ]ap * nielodrámákDak (a tétt Qyi.
szert, a melynek biztos hatására az.tott\' mely mütaj tekintetében zeoeiro-illetó betegségekben megesküdoi is dalműnk a legnagyobb szegénységben készek. így volt ez hajdan, 4e igy sinlödik. A mellékleten közölt gyermek- ma is. Egvik szer aldai<>k PediS az iskolaí énektanításnak fel. , p^tore.ber ^K^"—" kenőcsét s Halit kipótolt* a folyvást s?mk figyelmébe. Előfizetési ára egész haladó tudomány s ma már a laikus ívre 4 frt, félévre 2 frt, negyedévre 1 frt is tudja hogy mely szereket hasz-1— Előfizethetni Déván (Hunyadniegye). náljoD. ha nincs étvágya, rendes széke\' űéér
még
. s italában ha emésztési zavarok há-
„A Sient István műintézetnél\'
hol a római nt képe is kikerült, elegsos
. szm- és fénynyomatu képek kaphatók, borgatják. A Brandt E. gyogysze- rin)iba való nagy képektől kezdve egész
rész-féle svájezi labdacsok manapság az a szer, uiety biztos, kellemes, s teljesen ártalmatlan hatásánál fogva, minden e fajta készítményt kiszorí-tott a forgalomból s ez időszerínt majdnem egyedfii használtatik házi-szerül. Kapható a .gyógyszertárak-ban. dobozonKént, 70 kr. Mindig
^ megfigyelendő Braudt R..névaláirása.
— Kfilsó használatra\'. Testrészek
fájdalmai, csúszós és köizvényes bajok; és
mindennemű gyuladások a „Moll télé
franczia borszesz "-szel gyógyittatoak biz-
\'. tos sikerrel. Egy üreg ára 80 kr. Szétkül-dés naponkint utánvétellel Moll A. gyógy-szerész és ca k. udv. szállító Bécs, I. Tuchlaubeo 9- A vidéki gyógyszertárakban és anyagkefeskedésekben határozottan Moll féle készítmény kérendő az 6 gyári elvényévelés aláírásával. \' 4.
Irodalom.
a gyermekeknek elajándékozni valókraj* czároá képekig. Különösen ajánltatnak a páratlan kivitelű fénynyoraatu képecskék 30 drb. 1 frt és a legolcsóbb szinnyomatu képek 48 drb. 1 írtjával.
954/tk. 1887.
Arverés; hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvényszék tkkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Kukor Imre végrehnjtatónak Boros János mint kiskorú Boros Anna t. és t. gyámja végrehajtást szenvedő kerecsenyí lakos elleni 31. frt 50 kr tőke 1879. évi április hó 21. napjától járó 8% kamatok 3 frt 40 kr bélyeg 8 frt 95 kr, végrehaj-tás kérelmi í> frt íiO kr, jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végiehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvszék terü-letéhez tartozó kerecsenyi GS.srtkvben A. f 100 hrszám a. Bot Terézia tulajdonául fölvett 100 írtra becsült ingatlan a kere-csenyi 196. sztkvben A. f 558. helyrajzi szám alatt Kovács Jánosné, Blau i\'ál, Borcs Jánosné. és Bot Teréz tulajdonául fölvett váltságkőteles 19(3 frtra becsült ingatlan az 1881. évi 60- t ez. 156. g. értelmében, végül a kerecsenyi 197. sztkv-ben A. t 1. sorszám alatti ingatlannak Bot Terézt illető 280 frtra becsült váltóág-köteles Vj része 1888. évi ápftlia hó 10. napján d. e. 10 órakor Kerecseny séfc házánál Simon Gábor felperesi ügyvéd Ttpry helyettese közbejöttével meg-tartaudó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becs-ár lö°/0-át készpénzben vagy Óvadékké-pes papírban a kiküldött kezéhez letenni
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hó-nap alatt. — Ü másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6%, kama-tokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok sze-rint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tszék mint telekkönyvi hatóságnál 1887. decz.hó 19. napján. Gr. HUGOXNAI
■3275 1 — 1 kirendelt kir. tszéki biró.
Cséplőgép eladás.
Egy R o b e y és társ a-féle 8 lóerej ü használt, jó karban levő gözmozdony és cséplőgép szabad kézből jutányosán eladó. — Bővebb értesítés kapható S t e r n I. M ó r és fiánál Nagy-Kanizsán. 3278 1 1
kóla
— A Badapest-Krisztinavárosi is-100 éves történetét irta meg
— A magyar ujelv Jerozsaletu-
ben „Egy zarándoklat élményei" czimü érdekes könyv jelent meg. Irta Viszo-Jajszky Károly felső szemerédi plébános SzenŐ részt vett az 1885 ki szentföldi bajor zarándoklat bans annak lelki örömeit,\' viszontagságait élénk színekben Írja le Münchentől kezdve Olaszországon át Kgyplomot, a Szent-főidet és Rómát. A niú olvasása tanulságos és lélekemelő, de még inkább az a nemes czél ragadja meg tigyelmünkeL hogy a lelkes szerző a könyv tiszta jövedelmét azon költség fede-zésére ajánlta fel. melylyel Jeruzsálemben az Olajfák hegyén a többi müveit nyelvek mellé magyar nyelven is felállittassék köoe vésetten az Ur imája. A legszebb imaa .Miatyánk" eddig 32 nyelven ol-vasható ott. A magyar nyelv hiányzásán nem egy migyar. hanem uiég egy osztrák is megütközött ! Hímmel H. osztrák szá-zadosnak egy bécsi lapban kiadott uti-naplújából ez :ket idézi a szerző müve 102-ík lapján : „Hiába kerestem itt az 1-sten anyjának ajánlott apostoli magyar kíráhaág nyelvét. Jóllehet ez az ország nem az én hazám, de mint osztrák lakos nagyon kívántam volna, hogy e szent he-lyen a „Miatyánk\'-ot magyar uyelveo is megtaláljam. Közvetlen a szentföldről való hazatértem után magánkörben felhívtam a figyelmet eme muiwziásra: volt-e si-kereV arról nem értesültem, de azért re-ménylem, hogy e sorok megtalálják az utat egy jámbor magyar szívhez, melynek hazafiaága, — bár áldozatul — hazai .Miatyánk\'-jának számára az Olaj\'ák ; hegyén levő zárdában a sokféle nyelven feljegyzett fóimádság között he\'yet fog bitosiiani tudni, hogy itt is teljesüljön az irás: .Minden nyelv dicsér téged oh uram." Nemrég egy tudós magyar akadémikus ott járván, azonnal intézkedni kiváot a ma-
Hofecker Ferencz nyűg. igazgatja tanitó, s szeretett kartársaioak, a ,Bpesti Tanító-testület* tacjainakAucsu7Ó emiékül adtaki. — Bndnránszky Viktor akadémiai könyvkereskedő kiadásában ismét két kiváló fontosságú és nagybecsü művpk jelennek meg. Eötvös Károly Lajosnak „Az egyházi közigazgatás kézi k ü p-y v é"-nek első füzete, ára 30 kr. Nélkülözhetetlen útmutató ez lel-készek, bírák, ügyvédek, tanítók s egyházi ügyekben működő tisztviselők számára.— Másik „Magyar művészek\', tij sorozat, szerkeszti Szana Tamás. A gyönyö rü kiállítású füzet boitiára 80 kr. Fél évre 6 frt 40 kr Egész évre 16 fiket 12 frt 80 kr. E fénymetszetü és fénynyomatu hPc-;Hs kiadványra felhívjuk a közönség figyelmét.---------——
Ki nyert ?
Húzás fet/iv29 éji. Prága: 31 42 54 18 Lemberg: 51 47 78 77 Szeben : 10 31 8 84 Húzás raárcz. 7-én.
11 82 90 88 Húzás márcz. 10-én 55 63 19 6 8 88 2 20 76 2 13 85
Egy tanoncz azonnai felvétetik egy helybeli vaskereskedesben. Bóveb bat Wajdits József könyvkereske deseben.
A legjobb
czigaretta-papir
a valódi
LE HOUBLON
fraoczia gyártmánya.
Cawley és Henry párizsi
Utánxáaoktól óvatik
Kíen p»ulr mf pvirsfrallalotl I(r. JJ. Pohl
Ur. E. LndTlg, Dr. E. Lippiuajin bécai Te-
fjétxtú tanárok által, kik a legjobb ajánlatok
adták, agy a kitdnS minőség, valamint aa I
gésssfgre nem ártalmas tiszta voltáról. ■ 1
mint ilyen, ■ maga nemeben egyetlen.
ti árverési feltételekben meghatározott telekkönyvi hatóságnál T887. évi decz. helyen és módozatok szerint lefizetni. ■ hó 10. napján. Gr. HUGONNAY
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tsiék\'3280 1 — 1. kirendelt kir. tszéki biró. mint telekkönyvi hatóságnál 1887. évi ^__^____-^___________________
3282
Gr. HUGONNAY 1—1 kirendelt kir. tszéki biró.
709 tkv. 1887.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. türvszék tkkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Dr.Tuboly Gyula végrehajtatónak Kránicz János végrehajtást szenvedő n.-kanizsai lakos elleni 71 ft 10 kr töke, 1886. évi iulins hó 1-sö napjától járó 6\'/0 kamatok 5 ín zálogjog bekeblezési, 12 frt 72 kr per, 6 frt 95 kr végrehajtás kérelmi, 7 frt S5 kr jelenlegi s még felmerülendő költ-ségek iránti végrehajtási ügyében a fent-nevezett kir. törvszék területéhez tartozó nagy-kanizsai 3499. sztkvben A. t 1455/a helyrajzi szám alatt Kránicz János tulaj-donául bejegyzett Ul frt, továbbá a nagy-kanizsai 4584 BZtkvben A. f I. sorszám alatt ugyanannak tulajdonán! felvett 1404 frt t 2 sor 444 frtra becsült ingatlanak fele része 1888. niárcr. hó 20. napján d. e. 10 órakor a kir. törvszék tkkönyvi osztályánál megtartandó nyilvános árveré-sen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a be-csár 10°/0-át készpénzben vagy óvadékké-pes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hó-nap alatt, a másodikat ugyarjEfól 2 hó-nap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó G% ka-matokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok sze-rint lefizetni.
Kelt N.-Kanizsán, a kir. tszék, mint
l ... .
Árverési Hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvs2ék telek-könyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hocy a magyar államkincstárnak mint Téürehajtatóoak Király Elek és Szabó György mint a hahüti rom. kath. templom képviselői végrehajtást szenvedő hahóti lakosok elleni 120 frt 71 kr tíke, 75 frt 35 kmak 1887. évi jnnius hó 1-só nap-jától járó 6% kamatai, 6 frt 95 kr vég-rehajtás kérelmi 7 ft 85 kr jelenlegi B még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fent nevezett kir. törvszék te-rületéhez tartozó hahóti 323. sztkvben A. f 882. helyrajzi szám alatt a hahóti rom. kath. templom tulajdonául fölvett váltság-köteles 73G frtra becsült ingatlan a. C. 1. alatt Kocsis Ferenczné szül. Németh Rozi javára bekeblezett holtiglaoi haszon élve-zetszolgalmijogának épségben hagyásával 1888. éli márcz. hő 22. napján á. e. 10 órakor Hahót község házánál meg-tartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10°/(,-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez-letenni.
Vevő kőtelet a vételárt három egyen-lő részletben, még pedig: az elsőt az ár-verés jogerőre emelkedésétől számítandó
1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól
2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanat-tól 3 hónap alatt, — minden egyes rész-let után az árverés napjától számítandó 6°.\'„ kamatokkal együtt fiz árverési felté-telekben meghatározott helyen és módo-zatok szerint lefizetni.
Kelt Kagy-Kaoizsán, a kir. trvszék. mint telekkönyvi hatóságnál 1887. évi decz. hó 10. napján. Gr. HUG0KNAY 3^81 1 — 1. kirendelt kir. tszéki biró.
Brünn :
Bpest: Lincz: Trieszt:
17.
63.
9.
35. 90.
Hivatalosan \' Jegyzett piaezi-ík NKl&
ítr.tk Ngy
márcz. 14. 1888.
— Baza legjobb 7 frt 60, küzép C frt 80 kr. — liozs legjobb 5 frt 80, közép 5 frt 4<l. — Kukorícza C frt — Árpa leg-jobb 6 frt, közép 5 frt 40. —Zab5 frt 50. — Burgonya 2 frt. — Széna 3 írt.
kis.í i
Szerk. üzenet
— 8. B. ,Pereori Iloos\' h»lrea de a I korai, erős ; cseDd es béke honol mé(
— Ungrár. KCszonj&k a meghiváit. Egy
— K. E.
m*r*d[ 6uzeget töltik.
esen intéxkedutak. A fenn takarékpénztárihoz cta-
— F M. Kígyón ujailjak, de & tser«l-■nea lev*l?t nem kösQlhetjflk.
— C. K. CdvOtlet Örömmel T-ttem gxt-vet soraidat, kéltséggel igjekssam megfelelői
túak.
— D. K Hint Utj«, hódolum kirái».
— W. I loléikedlOnk.
— K. ü Tftlio. Bizonyosat nem irhatonk
— K. fi Mint litj*, i«iree«n!
— F. K. Jovfi •Umaokbin
Felelős szerkesztő és kiadó:
BÁTOEFI LAJO&
LapluUjdonos: WAJDITS JÓZSEF.

:\'tnsrnn 17. m lérU|«M FiUS
6914 tkv. 1887.
Árverési .hirdetmény.
K nagy-kanizsai kir. trvszék telek-könyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy a kir. kincstár végrehajUióuak Tata Ignácz és Lázsai végrehajtást szenvedő csürayefoldi lakosok elleni 155 frt 31 kr: tŐke;r,% kamatai 2 frt 10 kr, bélyeg 8 frt végrehajtás kérelmi 6 frt 85 kr, jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti vég-rehajtási ügyében a feotnevezett kir. tör-vényszék területéhez tartozó csörayeföldi 22. sztkvben A. f 964/a helyrajzi szám a. Túrós István, Tata Ignácz s neje Hóbor Terézia tulajdonául bejegyzett 251 frt 803/a. hrsz. 71 frt és 553. helyrajzi szám alatt 79 frtra becsült ingatlanok 1888. éTÍ márcz. hó 23. napján d. e. 10 órakor Csörnyefold község házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10*/p-át készpénzben Tagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letetni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 h. alatt, a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától Bzámitaadó 6% barnátokkal együtt
MOLL SEIDUTZ POR
Tavaszi
gyógyítás
Nyári gyógyítás
Őszi gyógyítás
Téli gyógyítás
gyjgy gj IAS és MOLL A sokszorosító ezég
Iith«l6
Gyön gjógjh&tú m&kacs gyomor- é* ■itestbftjok, gyomorgnrci, ny«lk, gyomorégé* »«ékrekedé«eknél májba-jok Tértolulis areayér é* * legkülönfélébb DŐÍ be-.eg.i-geknél. Egy ersdaü dobos buKoiUtí at»titi"»*J 1 frt. Raktárak a« or»*ig minden neveneteiebb gj6gy«ertáraíban MOLL A. BYÍfly«zeré>z oa kir. adnri izilllté, Sttdt Béos,
TiohUsbtR 9. KaponU íiétkflldéi utánvét mellett. 2 dobosnál kevetebb
aem kQldetik
BlMerét MOLL A. yrbfli BeoUw.
Ü1S foglalkozásomnál fog" u ÖD Moll-féle SeidÜU porai igán jó hatást gyakorolnak; ismerem est egjuer ■ mindenkorra > kiránok érte isivéijes ,I«ten 6t«iíe meg\'-et ttek a gyomrot jóvá ét fót könnjÜTé teiük.
Tiutolettel Jál. F. lelkén HoQneticblagban
MOLL-FELE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
Legjobb bedörzsölő szer
Csak valódi
és minden meghülási be-tegségek ellen.
MOLL A. véd;«gyél és *lürisit Titeli.
BedCrxsfiléafil like\'r.í buznüfttlcöisrény, eni, mind«QnemU t«stfájdalm&k és bénuliicál; burogktii AlKkjib«D minden aérelem él sebnél, d&g&natok gj\\úl*&l-tokDál. Belsőleg Tiszel vegjiue hirtelen rosiullét, hinyás, kójiks és h&smeaésoél.
Egy Ívig ári kuzaálili nUiillilal 80 kr. ■ á
Baktárak as owíg minden neveKetei gyógyszertár és anyag kereskedésben. KOLL A. gy»iyl2«rés; ot. kir. idvarí szállító Béos, Sladt, Tioblubn 9.
EI i > m • r é s MOLL A. yógylzeiész urbor Bécs.
Kitünö Moll-féle franciia borszesz é> lója Tidékemen kiheUeoOl mükídiik Euldjónnekem fiO nveggel, mivel az emberiség segiuégérekubzletet óhajtok tartan magamnál Mély tiiitelettel
3092 31-52 H«r»«f. lelkész Mkholnpban.
Raktárak Nagy-Kanisaán Belől J. gyógysMrész, Sosenfeld Adolf FeMei-hofer József, PrerlmaPj ts UentscL uraknál.
coooocx
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
k
COGNAC
öréf
Központi Mda: Budapest, Rudolf-rakpart 7. sz.
Copixconk tiiiMuAgi mim & ■. kir. álltai vegykuérleti állmát bixo-nyitfinj* sí érint, miaden franc* i» kétxitmény (ó\\ \'■ heiyaiendö, mirel utábbi cukn«m mind«nkor buníiitott áll*potb&n hozaik torg-alomba.
Cognacunk éiiier gy»nánt iioljil njindeanetnfi gyomor-, emeli-téli él étTágytaUnsig,! b«joknil ét infectto b«t t,g lég éknél is ». UgeiiS orroti tekintélyek álul gyógytierü! rendel te tik.
Eredeti avegtÖItésünk eaaknem min finn vidéken a legtöbb fűsser , bor- és csemegeüzletben kapható.
liiatio C*fU0Hk >okf«lehép hwiilttltlk, ugy\'kérjtlk r«|«zéd«liakM
& vMJfffyra éi & kipiviái a íztMrre él ozíglikre, továbbá a tarifádéra,
melyen a beégeted c««g latható. különÖ»en figy»liii. 327T 1—4
HUSZOXHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLŐ NT
MÁRCZÍÜS 17-én
OOOOOOOOCOOOOOOOOOOIOOOOOQO
8 STÜKRATH L CO.
HAMBURG
STÜKRATH & CO.
HAMBURG.

kiló fr 6.60 ,. ,. 6.95 „ „ 6.95
é iftl* kit. ,, ,. ,,7 60 ccsk&t tü*ei .. .. „ 7.10
SURROGATOM0K gyitésére melegen ajánlva.
4 kiló frt 2.20

,-Sorrogat
Amer. kávélia.t „ ,. Kiéli kövérbal, kb. drb. kit ., 2 lO Oro« si*idin», v«lódi 5 kiló frt I.7O Mtrinc. hering delic „ ,. ., 2-10 Chri»ti*n Aocboeii, kftsv. import <:. rtkr. 2 OH
Kiváló Matjesheriní, iejrjobb titi
ru íi kilő* hordókh Kisó faj Flohm-Hering kb. 40 drh
dt-ir -\') kilói bordókban 1.70
Kiváló fioom la Kaviár, enyhén *6«T»
2 kiló 5 40
Aal inGelée.kitünÓ 5 kiirts hordó 8 85
Zátonyi halak
XI
okka
ll[.r.
\'•gr
4 k.Ié a fnn he
5 Co6.».y«.rt. fr. S.So 1 J—ik-Rum ríp « litfr. fr. 4-
O Soachüw, e»,he iromijo ., 3.50 I P«l. Cop.«, i(. £o. 4 littr fr 7 30
fi Fec-O-Sochmu, »«)«» i"» fr. <•« I UgideKi.b nu-»»5k.l. koiirfr. 1.95
X E\'.di.i MÜtelck : Bé™ent..e„ é. be,co»MO<iS utí.vét m.Ii.tt. Frís. é3 ÍUMlt Ulkúl i.mR\'ü.
V •ISlegn fii.te. .ellett. ÁrjeEj-íékek .ok 1O0 »em .mlit.tt ciikröl ingren é. bementté. 31.
O Stükrath & Co. hamburgi amizétküldése Hamburgban. o
OOOOOOOOC500000000000IOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
pKia adagban hatásos nem kellemetlen izü."
Dr. Korányi tanár.
Kéretik a forris használásakor
az
egyedül helyes elnevezést
„Koródámon a legki-d-velfebb hashajtó viz„
Dr. femamiy w.
FFRKNCZ JÓZSEF
KESERUVIZ
„Hatásosabb, mint a többi budai vizek.L
Dí. Gfilliartll íaiár.
hasznaim. Kapható min-denütt
A sztlLildési Igazga-tóság Boáspesteo-
Kitüntetve, 7 arany és érdem-éremmel.
Szétküldés 1887. évben I millié palaczk.
SCHLICK-FÉLE VASÖNTÖDE ÉS GÉPGYÁR-RESZVÉNY-TARSASAG
BUDAPBSTBIT.
Közponü iroda: VI. Váczi körút 57. — Ghuidasigi géposstily : Külső váczi-ut 1696-169!).
SCHLICK-féle szabadalmazott
,»TBIUMPH" Borvetögépeüz:.
Legnagyobb kitüntetés a velög^pre: arany
diszokmány a hatvani nemzetitüzi eke
versenven.


SCHLICK féle szabad, egyes . ayrol-, k»ttŐs- és hármas-ekék, 2 első dij. araDy-érem és még 3
egyébb kitüntetés. SCHLICK- és VIDATS-féle ered. egyes-ekék, kapáló, töltöge-tő és porhaoyuó-ekék atb.
I.círolrsóbb árak.
Gőzcséplök, járgánycsép.ők,
gabooa-rosták, őrlőmalmok.
tíkarmánykészitö és egyébb
gazdasági eépek.
Előnyös fizet, feltételek. Árjegyzékek kívánatra in a; .ven és Iiérmentve.

3271 2-1-2
KAVIÁR oj legjohb egy küó.................
HERINGEK I poiultdiba c«onia.golr* t»ri«baa 3Ü db. «lwrth«tó .... 2 frt 15 kr.
GADÜCZOK (BcfaellfiKhe) fn.tö tak 1 poit&ládicikábsn........ 1 „ 85 „
KIÉLEK SPROTTEN kSrűlbolfif 200 db. 2>/4 kilói ládába craatfolra . . 1 B 25 /
2 lida ep)»ien-e rendéire 2 frt 15 kr. 4 ládt et&k........ 3 ~
TOKKHALAK txirogAtotUk iz\'é>ei«u •lkéuitre egy pogts ládictks . . \' . wl
K1ELER óriiiUk körülbelül 30 drb. egy po«t*iidiban........ 2
ECCKLINGI natyok kSrfllbelfll 40 drb. egy ládába......... 2
kío»ÍD7«k , 145 drb. . , ......... 1
HOLLANDI oj heringek egy hordócskában, melj- körfllbelöl 25 drb. tártaim»r 1
l KÖVÉR lioringek ujjak éa nayrok 30 drb. pgy póitahord6cikAb« .... 1
UGYANAZ o,jj*k kOíépo*gytieb*o, moly 45 drb. unalmán...... 1
: FRISS rilogatott G»dóciok (8chellfisch«) 1 po^ulidácaka ...... 2
! Tengeri h»!»k heringek ■áteshet ............... 1
j Mindezeket bérmentve és postán tán Tét mellett ajánl :
i É. H. SCHULTZ Altoua ael Hamburg. 3241 5-5
Tschinkel
BV~ Nyers kávé "WU Campinas kávé 5 kiló . . ■ 5 frt
Cnba kávé.......5 frt 65
vámköltség nélkül bérmentve postai után-vét melleit küld. E. H. Schul* Altona
326-1 4 5 (Hamburg mellett.)

Valódi
■ Máriaczelli gyomorcsöppek..
""-"i hatúu tier i gyomor mimien bet«9»égeit>en. KülülmulbAUIlai) Ptvárvbiány rusx UUtú télfk-

Kapható N.-Kani-Eiin: Priper Bé-la Kadarkatoo: Beck B., K*po8v.: Cio1-n#r Vincié, Babócbaj Kálmán M*rcxali-baiií Kfiröa Viktor Meronj© Fleitcbor S. Na^j-Bajom: KíröíLajot, O\'oncíon Bólc= Jéla gjógjMwési uraknál. 31G2 19-52

legjobb (>s Ie£?farlösabi) nemüeket küld (öbb évi biztosítok mellett
Dirá es Társa
mezi\'yazdasági gé/gyára
Gj»,i Skrakrir „jit czr8a«k »l»ti.
BÜD *PKST£.V
Árjefjick«k kivin..,• injj.n é. kimentre kdidetDek. CÍ239 6—12
A es. és t. szai. Si-sómaiT. ereieti
Sslmeczi pipa és pipaszár-gyára
Tukác* G. rendel Zóljoraban Selmecr mellett.
Legjobban *jiaIJK Dj sierkezetü kiiirólag isAb.
„Eiészséfi Patent-pipáit"
Mind Üj .patent pipán" *i országos czimer
aranyban ej a nszab>tdalom\'1 só van beTetve. Kípf mintalapok éi irjegysékek kivinatra, bérmrntre küldetnek 3246 0 — 10
Elóázetáai arajc--.-.■sz rvre ...!■* Irt — kr.
\'\\"-U-vro 7 » __ *
V-yvodévn\' ■ ! 3 • 50 > Egy hóra. ... 1 » 20 » Egves szám helyben 4 kr. \' Vidéken 5 kr.
Százalek nem adatik.
■Hatot. iáfl;r-E;ca 7. a, I5Uniit,
:iová a7. elöfizeLéwk és a lap szétküldésére vonatkozó felszó-lamlások intézendő.
PESTI HÍRLAP
POLITIKAI NAPILAP.
(kitüoöpótfagrkávéstb.)
fcavé
A legjobb pótkávé inindeo kávéhoz kel-lemes izü. használata nagy megtakarítást eredményez. 3265 4—10
Szerkesztési Iroda:
Ü&H&UÍ. a-iíi-stti 7. SÍ. l eae!;\'
hova a íap szellemi részel tJleló minden közlemény
intézendő.
Bermentelien levelek ciak istnfrt kezeLlűl fopadutnak ti. Kezjr&iok vissy nem adatna.ii-
Hirdetesek
a kiadóhivatalban vétetnek fpl Francii&orsxág részére ped" JOHJI F. JO.IKS 4 OK. Pin> ban. 31 bis, ruf du Faubour. Ifonimutre.
Pártoktól és kormánytól egyaránt független közlöny.
A ma liz év alatt mely a Pe«tl HlrUp ZA megalapítása óta eltelt a magyar olvasó--*- -*- VözÖnség; rokonszenve évről-évre foko-zódó ménben fordult a lap felé, ugy hogy ma, — mikor a Pesti HlrUp immár tlM&Uc évfolyamát éli. — kétségbevonhatlamil a lf-k*dT«lt«bb ét l«ltejdtbb l M
A hazai közönség e páratlan bizalma és rokonszenve arról tanúskodik, hogy a Pastl Hirl&p mindig híven megtartja azt az irányt, melyet maga elé tűzött.
F11fff«tUn volt eddig s fOggetien marad ezután is minden irányban, pártoktól im kormánytól át
Erfi, öntadatos, m&g^&r nemx*tl
tlk ez jelszava a Pesti Hirlapnak. Ha-tározottan szembeszáll mindazzal, ami. e politi-kának útjában áll. de nyíltan helyesli, ha akár a kormány, akár bármelyik országos párt ugy jár el, a mint azt e politika érdekei követelik.
Ez teszi lehetségessé, hogy a Pttsti Hir-l*p munkatársai közt különböző pártállásu ki-tűnő publicisták sorakoznak. B nys^tlsnsAf;-b«a r«JUk a lap «r«j«, melynél fo^va meg-mondhatja az igazat minder. irányban, a kor-mánynak és azt támogató tiibbst-gnek ép ugy. mint\'az elieitzéknek.
A Pesti HlrUp vazéroüüceltPolszky Ferenr. ilj. Ábrányi Kornt-1. Horváth Gvula. Ebtvöl Károly. Tttrs Kálm;ui, ftohvaros G vnla. Borostyánt Nándor t:a dr. Xanedl Géza Írják.
í\'gyanők dolgozataik kai gaziiagilják a tár-oaro -a\'ot is. melynek rpadps Jinmkatársai azoitkivrj : Miksiath Kálmán (Si-atroti), Árai Adolf ■ÍJiirstri Bors\'. Bartók U,jos. lt . Jak-b Elek. Kttrthy Dui!, Bevloxky
Gyula, S«bÖk Zsigmond, Ssécsy Ferenc. •slkUy János. Sit«r*nyi Hugó. stb.
Mlkxxáth Kálmán, ki a ,.t. Ház" folyó-S(>jAróI immár bejutott a honatyái közé, orszá-gos hírre és kedveltségre kapott képviselőházi karcolataiban humorizálja az országgyűlési pár-tok és notabilitások ferdeségeit — párttekiatet nélkül.
Az élénken szerkesztett rendes rovatok ve-zetői : *int»T1v Károly (országgyűlés és zene), i Xittby Sándor (napi hírek), iasráli Ármin íkűlpolitika). Soluoittaly József (segédszer-kesztő) stb.. mindent elkövetnek, hogy az ol- : vasó közönség igényeit a legfokozottahb mérv-ben kielégítsék.
A szerkesztőség t-ién, mint iránytadó és i igazgató lapvezér. Léf rády Károly laptulaj- ; donos-föszerkesztő áll, kinek e téren negyed- ■ századon át szerzett tapasztalatai garanciát j nyújtanak arra nézve, hogv a P»sti HlrUp j a lapok versenyében kivívott elsőrangú helyet mindig meg is fogja tartani. ;
Ilazaí és külföldi rendes tudósítók egész \' seregén kívül, kik — költségre való tekintet nélkül — minden nevezatesehb eseményről bő táviratokban értesitik a MfimÜ HirUp\'közon-st-géu a szerkesztőség kftlBn tadositdt küld a szükséghez képest mindenhova (még az or-szág liatárain tul is!, csakhogy közönségét «lsö \' forrásból láthassa el marbUhatá értebité-sekkel. |
A Peitl Hírlap «ilnháii és hír-rovata elvitáxhatlaztol Icrrasdambb valam«nsyi lapokéi kost.
A külföldi Irodalom érdekesebb termé-keit — regényekben, tárca-rajzokban s besré-lyeklien — gondosan megv-álasztva mutatja be-
Nn^y »ondot fordi: a P«stl HlrUp még a köíóaség köréből való panaszok s a ,
mindenki által szívesen olvasott ss«rk*sstÖl Oxánátok közlésére is. \'
S bár a legdíszesebb kiállításban naponta (a. hétfőt kivéve) két U1J— tv*t -- 16 ol-dal — f&lváffött állapotban ad az olvasó kezébe, külön kedvezményül ltattnklnt még egy x*n*m«Uékl«t*t is kapnak a lap elő-fizetői, teljesen ingyen. Oly kedvezmény, minfit ma tryiftUa •orópal lap s«m nyojt kö-
Mindezen kedvezmények dacára .■. Pesti Hírlap a l«f^>le>óbb napilapnak méltán
mondható, amennyiben havonkint csak 20 krral drágább az ug\\-nevezett kis néplapoknál. melyeknél pedig Ötszörié többet tartalmaz.
A Pesti Hírlap előfizetési ára:
Egész évre . . . 14 frt — kr. Fél évre .... 7 .. — n Negyed évre . . 3 „ ÖO ,. Egy hóra ... l w 20 .. Előfizetés — legcélszerűbben postauíal-ványnyal — a hó bármely napjától kezdve eszközölhető s az előfizetési pé zek a F«stl HlrUp kiadóhivatalába (Bndap*st. ná-dor-utca 7. IX.) küldendők
Össze tévesztések kikerülése végett azonban csakis PESTI Hírlap írandó cini gyanánt Tiszteletiéi
a „F«»ti HirUp"
és l\\iáMjíüiL
, nador-iJtc« 7-
99T X*«T«UXŐ Upon nyilvánított óhajra a Pesti Hírlap kladóhivaUU egy hétls; Ingyen és j»érm«ntr« kttlől a lapot matatványul. \'W

3271 1 — *
Wajdits József könyvnyomdájából Nagy-Kanizsán.
*, 1888. márczius 24-én.
HoszonlretwBk évfolyam.
KtSfiteliai ár
x írre . . i írt-------
Hl «r. . . . . i fr 50 kr.|
■Il.d.tre . . . 1 (rtiök,
Ejyla tzaai 10 kr
BIRDKTÜSKK
s haaabo* petiuorban \'. málodsxnr! S. I minden to»ibb* »or*rl 5 kr.
dYIlTTERKN
to«ttt toronként 10 krírt »ít«ttta*
J.1 KnKatánilKték a.oa™ e,r«-
(Tartt-aert 30 kr. Usetaudők.
ZALAI KÖZLŐIT.
j A nagy-kaniséai sKere$kedelvu Iparbank\', a „nagy-kanizsai \'ÖTikéntes tüzoitó-egylet. a ,nagy-kanii$ai kűdednevelo
A 1&p
gi rétiét illeti köiUmóüjek jt & Ina dot.ivac.il ÍJ o« t>érm**at*«í
X agy-Kanizsán
Bérre•ní«tlín levetek
egyesület\', a unagy-karnzmi tiszti-önsegélyző szövetkezet\', a , soproni kereskedelmi * iparkamara\' nagy-kanizsai küiváUuxtmdnyának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Előfizetési felhívás
„ZALAI
I. éri Il-ik éraegyedére.
Tisztelettel felkérjtk mindazo ■ kit, kiknek előfizetésök e hó végével lejár, bogy sít megújítani szívesked-jenek.
Lapunk t. pártáiéi tapiasztalhat-táV, hogy ez u éri szánok uj be-tűkkel szedre, izietesebb és csinosb kiállításban jelentek meg. Mindezt előre nem k&rtöltük s hangzatos szárakat Bem ígérgettünk, de cse-lekszünk s tényekkel bizonyitjnk be, bogy t vidéki sajtó e régi közegét, a huszonhét érés .Zalai Közlöny" t ugy ipar adunk kiállítani, hegy ked-rencz olvasmánya, tisztességes házi ba-rátja legyen mindazoknak, ki; be-cses figyelmökre méltatják s méltó pártfogásban részesitik.
Tartálmát is lehető élénken ere-deti dolgozatokkal látják «t, mire biztos garantiát nyajt L munkatár-saink díszes koszorúja.
Előfizetési ár:
Ainl—juiij Moei írrt I fr 2S ír. . —uept- fél . 2 fr 50 Jer. . —iecieafcer U Téféit 3 fr J5 tr.
Mely összegnek postautalvány arján való megküldése legegtazerab-b*n történhetik.
Teljes tisztelettel a kiadtttiivartal
Wajdits József könyvkereskedőiében.
Htgyin, él hányféle wtéUa nyíl
vániWwtjík i rrfte ffivatátukat az
életben.
(FolyiatAA-í
Igaz, s tudvalevő dolog, hogj a :JÖ valóságos rendeltetése a család, a kis tőrre szorított házi foglalko zas, mégis el kell fogadnunk, bogy életük fetitartására, ba rá vasnak szorulva, minden pályát rálaszthas
T á v e x t.
Rtuwk között.
MaaM hec;u«k kJklo antiáo
Játasík a ÍUr(* .U(ár ;
Őúrtje, mi pna«u, kopár Nem agyéb mint caendaa átalány.
A mai; Tdfyba tixeoa nax le; liaonyu rijt» * eaend, W£; » madárka sa s»H{,
Sem vegyUl ejy bane; n ligbe.
Sok asáakddal daexolt bOukin,
Mif as id5 J.töré,
Bontra toinlra fnlé Diadajt ttlt perló Oaftkan
GunjkacaaffTa Tonvl raju v
Yftgia; as alkooyi aiél.
Anj > rinar ki-kiUr, Ela»don»i B*m akarja.
üirbolt, Írok, a mit lál»k ?
Váitali mai* Qrífek;
Hörtcni roltak ecek ? Nem mondák a*g A caauuriMk.
Ha királyfi] lakott laone,
Ziaruoka otpeinek :
Akkor a uolgaser«c Caaotja po<U ílídídre
£■ tia kanyar, uiTány lakú : Sainta csal aa UsOojat
Htjl.k a fátyol alatt, Melj borai a ramhaJoaira
\' KeffjelatbSl, lUgyanbal-e ? Nem tudom, annyi raJó: llallrat a a4a«lu Klió, Hk aaa jecjits n« I«l51
san&k, és folrtathassanak, melyre testi és szellemi tnlajdonokkal bimak.
fiz azonban, mondom, c*ak kiré-telkép azokra szól, kik reá rannak szorulra; általános szabályként a ni a férj alárendeltje; az ő köre a család. Ott működik ó és tölti be igazi hivatá-sit, mely hivatás — nagy szónak litizik bár, de mégis ügy van; — az emberiség nemesbítése, és e ne-mesbítés álul annak boldogitása.
De vizsgáljuk körülményesebben, hány féle működésben s mily hatás-sal nyilatkozik a h vitás a nók kd-lónféle álláspontja szerint.
Szerintem a nó az életben négy féle szerepet játszhatik: három az anya, hitves és házinó szerepén keresztül húzódik, a hin-tás negyedik nyilvánulága a h o n-1 e á n y i kötelesség.
E négyféle szerep sokszor össze-olvad; kettó, három, — néha mind a négy is egyesül egy nő egyénisé-gében, a kinek azután a hatásköre is négyszeres, de egyszersmind négy-szeres kötelezettsége is van. Nem állítom, hogy egy is e négy hiratási I nyilvánolás közöl elég volna a nók \' rendeltetése betöltésére, mindenki ugy működik azonban, a mint lehet-séges és boldog, valamint boldogitó [ azon ember, legyen az férfi, vagy \'nő, ] ki azt a helyet, m lyet elfoglal a társadalomban — egészen betölti.
A ki kis itörbsn mozog, annak természetesen munkássága sem lehet más, de nem szabiid azért mellózni, | mintha kevés értéke volna, mert hisienhi e kiskörű munkásság másoké-val egyesül, mégis nagy eredmé-| nyéket képes szülni, de megtanítja az embert maga a természet is arra, hogy niDrs oly csekély, — oly pa-rány az anyagi világban, a mit mel-lózni lehetne, vigy értéktelen volna; ép igy van el a szellemi világban U. Azonban vegyük sorba a nók hivatásának- egyes oyilvaníliásait. Azt
tárgyakat, untán eszaéket, később
irányelveket csepegtet
gyengén
hiszem, be fogja látni minden józan gondolkodású ember, hogy igazat mondok, midőn azt állítom: a aék hivatása az emberiség boldogitisa. Legelső helyen, legszebb világításban áll í» legnagyobb haUlylyal bír a nő hiv.-tása, mint aojaé.
Jeies férfiak csak jeles anyáktól szármizhatnal\'. Napóleon egy este-lyen egy elismert nagy szellemű del-nőhöz azon kérdéssel fordalt:
— Honnan van a mostani idő-ben a férfiak e lazultsága ?
A delnő igazán és szépen felelt ueki :
— Onnan, síre, mert Prawzia-
országban nincsenek többé jó anyák! i csak az édes anya szerető szivéből Az anyának legnagyobb befolyása imerit. Ha minden ember megveti is van gyermekére és e befolyás ki-1 kitagadja — elfordul tőle; — van induló gyúpofltja a szeretet. Nem egy hely mégis, hol oltalmat, védel-lehet találni a világon befolyást ha- tnet talál, s ez az édes anya szive, sonlót ahhoz, a melyet az anyák az édes anya két karja, mely még
erábttló léiéibe, a vstKs-, hua- és emberszeretet magvait, a szép és jó iránti lelkesedést ó oltja az ifjQ szi-vébe. És a gyermek tudja, érzi a nagy szeretetet, melylyel anyja iránta viseltetik, mert azt számtalan áldo-zat bizonyítja neki. Az anya azive mindig szeretettel dobog felije, örül gyermeke szerencséjén, ha neki ra lami sikerül, valóban boldog — nem önzésből, hanem a legtisztább anyai szeretetből. Ka a sora bármiféle helyzetbe juttassa is ai ifjút, legyen az bármily rosse — vigaszt mindig éd
gyakorolnak gyermekeikre! nincs oly
vUzony, mely képes oly nagyszerű
] hatást fölmutatni, mint a mely az
akkor is szeretettel fűzi őt körűi.
Az édes anyának e szeretete nem is veszhet el eredménytelenül, a gyer-
anya és gyermeke közt van. Híg a j mek szivében hála és viszontszere-férfiu szivében minden indalat nagyra jtet ébred az iránt, ki kisded kora
tör, minden érzemény ki van fejIMre, de az igazi, tiszta, önzéstelen szere-tet mondhatom csak a nók szivének j virága, olyan győnrőra fényben, olyan \'ragyogó nagyságban nem terem az sehol! Mert az lafikaak veiér elve a szeretet, & ép ezért tudják gyer-mekeik leikét ugy idomítani, amint s a minővé ók akarják.
Hiszen az anya útmutatója gyer-mekének a nevelés terén, nem any-nyira a fej, mint a sziv tekintetében és ez mindent megfejt. Mint szelíd angy«l-nemtó jár folyton gyermeke előtt; midőn a kicsi gyermek járni kezd, ó simítja el utjabi\'il a rögöket először ; az első gagyogó szót arról a kedves piczi kis ajkról, az ó ajkai uti;i ejti ki. Ó vonja el a fá-tyolt szelleméről, mely azt eddig ukará, szerető jósággal tanítja, is-mertíti vele meg előbb az egyes
óta őrködött minden lépte felett, ki annyi szeretettel igazgatá és érzéseit fejleszté.
A legkoraibfe -mszaeoOétaaé. az édes anya képét IMtMja vele, ki reá mia-l-dig csak mosolygott, ki iránta min-dig csak szeretetet tanúsított, virraaz-tott álmai felett és letörölte a fájdal-mak kisajtolt könnyeit. És a gyer-mek első mosolya az édes anya felé repül, ajkacskáiról az első két szó-tag, a „mama" nevet ejti ki. És e benyomás nemcsak a gyermek kis koráig tart; megmarad az kebelében, midón felnő s az életbe kiiép. Mint édes eltűnő álomkép folytonosan lelke előtt áll. az édes anya szeretetteljes vonásai — arcza, s ez arcz annyi édes ét bús emlékezést kell szivében.
A legridegebb ember is kegye-lettel emlékezik meg édes anyjáról, s ha mindenki iránt eltompul és kö-
zőnyössé lesz is, egy valaki mégis van neki, ki felé szive még akkor is vonzódással dobog: s ez az édes anya! /
A szeretet e ment frigye igen sok és nagy eredményeket szül az egész emberiségre.
Midőn a gyermek felnő és el-hagyja sitiéi házát, kebelében min-denütt magival hordozza azon elve-ket és tanácsokat, melyeket az édes anya oly magasztos s fenkölt leiké nek tudatával, melyet a szeretet érzete tolmácsol szivének; gyerme-kébe beoltotta és megfoganatositott*. Ez elvek és tanácsok nem fognak elhalványulni soha, mindig tiszta fénynyel és lánggal ragyognak.
Mily áldás a társadalomra, és igy az egész emberiségre, ha ez el-vek és tantcsok jók és magasztosak, a melyeket jó anyáktól csakugyan várhatni. Mert nem c apán a gyer-mekekre Tannak azak hatással, ha-nem a gyermek által az egész tár-sadalomra is. Mert a gyermek állást, kisebb-nagyobb mértékben messze-ható állást foglal el t rilághaa, egy látKzszamxié válik az esberiség aagy gépezetében, mely szintén segíti an-nak mozgását, előrehaladását. Millió egyes emberből atakol az állam, és több államból az egész világrész la-kossága; ba minden egyes ember jő elveket bír saiv^ben, melyeket oda — mint mondám az édes anya cse-pegtet első alapjakban és legkitöröl-hetlenebbQl: azon elvek szerint ido-mul és alakul az állam, az emberi-ség.
Az édes aoy*k nagyszerű hivatá-sának hordereje tehát kétségbe von-hatlan; kezökbe van letéve a népek sorsa, működésüktói függ államok emelkedése és bukása. Az ő fenségei érdemok, ba aanak a honfinak a szive nagyért, szépért ée dicsőért dobog, mert ők forditák annak do-bogását nagy és dicaö eszmék felé.
Az 611 kalaUM.MS. vagyok a világnak legszebb gyermeke,
, nézzen csak fel reám, ez a délezeg termet,
! Szyheszter este volt A harangok \' magas homlok, a villogó fekete szempár, niffíkondultak y hirdették a küszöböli álló finom metszetü orr, mind oly tulajdonok, uniiepet. A hivök ilyenkor a templomDa ! melyek engem kegyeibe melegen ajén-; mennek, hálát adai az Istennek, hogy Unak* !"
inegbagyá émi az uj évet és bogy boldog- £ppen akor érkeztem a tolakodók
, ságért — mely után oiy régóta vágyódnak : közelébe, midőn az egyik az üldözött nőt és soha el nem ették — esdekeljeuek. | áikorolni akará, mit az egy ügyes moz-Pedig a boldogság képzelet—csak a remény \\ dulattal kikerülvén, az utczának azon ol-állandó. — Vagy talán a túlvilág adja meg j dala felé tartott^ melyen én voltam. A nő : a halaudókaalt,.a rait a fö\'.dőn el nem érhet gyorsan ment, lihegett és alig birt beszélni — a boldogságot V : midőn kérdem :
Ez-u uto^ó gondolattal bíbelődve.! „Csak magányosan? Sajnálom önt, ha haladtam a főváros egyik iátogatotlabb : kívánja, megmentem a tolakodóktól." temploma előtt, midőn a gázlámpa világa-1 „Köszönöm uram" suiogá alig hall- > \\oá} egy csinos női arcz tűnt fel előttem a | hatóan, ön becsületesnek látszik, monda.\' templomba igyekező hívek között ; aztán rám lüggesztve kedves tekintetét.
Kövessem-e ót a templomba? — ily : melyben a templomi csinos arezra ismer-j kérdés keletkezett ajkamon. Megálltam és | tem. Legyen szíves engem elkísérni." a főajtón távozó nő után néztem. Egy j Örömömben egyelőre nem tudtam. j gondolat és legott én is áüőptem a szent-1 hogy mit szóljak. Karjait az enyimébe : egyház küszöbét. ÍOzve, haladtunk nemin ej.míi imlleít.
plomba mentünk. Fivérem, ki megígérte, denki mély álomban volt, .senki sem nyitá hogy el fog jönni 8 haza kisér mise után, :kia nyugalmat ígérő kalitka ajtaját. Saj-nem jött, s igy kénytelen vagyok magam [ náltam őt, s bármint óhajtám társaságát, menni: ő bizonynyal otthon vár rám." ! mégis nehezen vártam én is bátyja jövete-
,Már régkövetik önt e szemteleoek? Hét, ki felszabadítsa a kellemetlen hely-
Ez utolsó szavat szándékostul fenn- ! zetböL
hangon és nyomatékkal ejtem ki, hogy Egyszerre egy marezona alak termett
meghallják a még mindig nyomunkat kö- előttem. Bal kezével megfogá karomat, míg vetők. ^ | a jobbikkal oly nagy ütést tett arezomra,
„Amint a templomból kiléptem,—jhogy fájdalmamban felkiáltottam, orrom-
azóu lépten-nyomon követnek" feleié a leány, aztán félénken kérdé: „táo terhére
ból folyt a vér, szemem homályos lett, neai látuu* semmit körülöttem, csak a miadin-
vagrok üunek V" ! kább távolodó hahotát, futó egyének ko-
„Koiántsem kisasszony,, sőt örömmel jpögísait s egy nő sikoltását hallottam. teljesítem a mag^m vállalta kötelességet; rlogy mi történt aztán velem, arról mit-és kettői örömömre szolgál, ka megtud-1 sem tudtam. Reggel felébredve, láttam,
hatnám, kinek szolgálatiban állok?"
hogy csinosan berendezett szobában va-
Áhitattal hallgattam végig a misét ; I az orgona és a szent énekek hangjai egészen elfeledtetek velem, hogy én — ki csak egy évben kegyszer, arácsony napján láro-gatom meg a szentelt helyiséget — mi célból vetődtem id^; s a mise végeztével szinte kőnnyebbult szívvel haladtam gyár-
kanyarulatához értem, ily szavakat hallottam:
LKS j.l a mnlt anUka Tanja a ptt&ÜKai Vajjoa a aaoatani béf
Sem tajrll-a ílr taiikni . HVAS
utczai lakásom foté. Amint az utcr.a
mig a tolakodók, né^y fiatal ember bizo-nyoi távolban követtek bennünket, de, illetlen megjegyzéseik anyíra felháborítot-tak, hogy hirtelen mozdulattal há\'ra akar-! tam fordulni, hogy őket rendre utasítsam, de a nő visszatartóit csengő hangon
kérve:
„N\'e tegye ki magát a veszélynek. J mert e csőcselék mindenre képes.\' Ha ; eddig tűrtem, most már a közelben, vau la-
„Kedves kisasszony, engem sem fugád ] kasom, nem tokára a gyár-utcában leszünk,; el kísérőjéül ? E,\'y másik hang meg: „Kn i odáig csak elérünk bántatlanul." vagyok legbátrabb az urak közül, én leszek „ÉN is e^en utcában lakom. De legalkalmasabb, fogadjon engem lovag- á ié l
„ y
sám, miért ily magányosan, ha megengedi ié"
AüTAI..
janl. — „Óh. te azt hiszed Andor, hogy a
nagysám sátor lovagot kíván, nemde nagy- j „Még világossal jöttem «1 hizalrí. ,
sám, minél szebb, annál alkalmasabb\'\' Én jegy barátnőmhöz, honnan aztán a tem-:
Ah uram, ön nincs az én saoigála- [ gyök. tómban, ön egy etnberbarátí szívességet j fagyon gyenge valék és csak nehezen teljesít, miért önnek hálával tartozom; j emelkedhettem fel az ágyban. Körülte nevein X .... Róza." • kiotettem, de ijedten estem vissza a pár-
„Sajnálva, hogy ily körülmények közt, oá1* közé, mert az a marezona alak, ki kellett megismerkednünk, mégis nagyon : éjfélkor oly durván bánt velem, ismét elöt-örülök a véletlennek, mely összehozott! tem áUt azonban most már nem azokkal bennünket: és átadám névjegyemet i a szikrázó szemekkel, nem ama durva
Ekkor elértünk Róza lakására. Az! ököllel, haneir. szelíd tekintetű sápadt egy alacsony hizikó volt. tűzmester hiá-1 arczczal tartá jobbját felém és rebegve uyábaa minden lakónak kálón kulcsa vo 11 kérdé:
az utcára szolgáló ajtóhoz ; de a nő oem „Meg tud-e bocsátani nekem, ki önt
mehetett be, mert a kulcsot bátyja maga- ! oly nagyon megbántottam; — Önt az ár-nál t&rtá, igy sokáig várakozni kellett A | latlant a jóltevöt. ki egy gyenge nőt meg-négy fiatal ember szinte hozziok csatla-; védelmezett tolakodó pimaszoktól? Ea kozott s a legdurvább sértegetésekkei áll- j Róza fivére vagyok s midőn haza jöttein, tak elő a nó iráut. Hiába volt minden ké- \\ már messziről haliam a garázdálkodó kat résem, fenyegetésem, ciak hahotával fo-! 8 önt is azok között véltem, kik nővéremet gadtatott. | sértegetlek. Megtud-e bocsíjtaai ?
Az uj év még ott talált a lánykái E/^u hozzán intézett érzékeny »za-társaaágábau, ki Lürelmeltauill vÁrta bátyja \' vak szivemig haXottak és kéüz-íégííei fugád-jövetelét koronként megrázta ae utcza ttm el az oda ayujtűU békejobbot, ajtó fogantyúját, .Ue hasztalan, bent min- a Jól érzi magát," kérdé aztán.
Mai gitmnnkhoi egy féliv melléklet van csatolva.
HÜSZOKHETEDIK ÉVFOLYAM
Z Á-E\'i I KÖZLÖNY
188S. MABCZKJ3 24-én
Hány ily jeles fia volt és Tan is ha záiiknat, arról a történet eléggé tanús kodik, s az érdem ezért az édes anyáka illeti, — kalapot emeljünk tehát jó anyák előtt s kiváló tiszteletiéi legyünk Iránjukban.
.(F=iJt. ks..> Koráts li Tudnivalók.
— A bírósági végrehajtóhoz a vég rehajtásnak hivatalból leeadő foganatosí-tása végett intézett Írásbeli megkeresések a pénzügyi bíróság határozata értelmében béiyegkötelesek.
— A bélyegllleték elévülése tár-gyában a pénzügyi bíróság következő ha-tározatot hozott: .Bélyegilleték, mely illetékszabás végett be nem jelentendő okirattal jár,\' ha az illeték lerovás iránti tartozás keletkezésétől számított 5 év alatt ki nem vettetik, elévül.
— Hamis postautalványok. Az
utóbbi időben gyakran előfordult, hogy levélgyűjtő szekrényekbe hamisított pos-postautalrányokat dobtak be, melyet egyes postahivatalok rendeltetési helyükre tová-bitottak, sőt megesett, hogy ilyen posta-utalváuyokat ki is fizettek. A közlekedési
elöljárósági rendes és egy rendkívüli ülés. Az év folytán beérkezett s elintézést nyert ügydarabok sz. 361, mig a szétküldött hiv. levelek az. 368. Az ipartestületnek^ lefolyt évben 336 tagja volt, mely létszámból el-halálozás, elköltözés és iparfelhagyás kö-vetkeztében töröltetett 36 s igy a létszám 30Q maradt. Nyilvántartatott a lefolyt év-ben 620 segéd, elköltözött 258 s Igy tény-legesen alkalmazva van 362 segéd. — \'A tanonczlajstromban nyilvántartatott 281 tanoncz; felszabadult 65, szerződés fel-bontatott 45, s igy a tanonczok száma ez időig 171. — A békéltető bizottsághoz beérkezett s elintézett panaszok száma 17. Kiadatott 127 munkakönyv és 10 ideigle-nes igazolvány.
Az ipartestület bevétele volt 512 frt 33 kr„ kiadása 438 frt 96kr. s igy a pénz-tári maradvány 73 frt 37 kr.
Az ipartestület vagyona a számvevő iizotta4g jelentése szerint készpénzben 73 frt 3"7 kr, nyomtatványokban 63 frt 90 kr- hátralékos nyugtákban 1347 frt 30 kr, könyvtár-alap 78 frt 90 kr. s igy az ísszes vagyon 1571 trt 47 kr.
A közgyűlés a számvevő bizottság\'
A helyes irányban vetetett takarék-pénztári intézmény üdvös hatását a gyer-mekek és szőlőkre elvitatni nem lehet, mert különben megtagadnék a szoktatás nevelői hatását is.
Lassacskán szembetűnő jelek mutat-jak a takarékoskodás terjedését A nép rendesebben fizeti adóját, gyengül a korcs mázasra való .hajlandóság, szaporodnak iama tényezők, melyek rendezett család.\' és társadalmi életet biztosítanak.
Kecskemétről Szakács István:
E takarékpénztárt áz 1884/5. iskolai év elején létesítettem; azóta minden törek-vésem oda irányul, hogy,minden tanonczot megnyerjek az intézménynek, de bizony ez egy kissé nehezen megy ezen uj nem-zedéknél, de most már odajutottam, hogy a legtöbb, a kinek a keiében egy pár krajczár megfordul, felkeres, igyekszik megtakarítani, mert az nagy buzdítás, midőn, látják, hogy némelyek az igy meg-takarított összegen nem csak iskolai sze-reket, könyveket,\' hanem czipöt, egész ruházatot és üzletéhez szükséges szer. számokat is vásárolnak ín az inas-taka-rékpénztárnál, mint a?t már egyik évi
jelentését tudomásul vevén, Hermann La- j értesítőmben ki is fejeztem, erkölcsi ha \'os pénztárosnak a felmentvényt megadta. ; tására nézve alig képzelek hasznosabb
Az ipartestület tisztviselősége az intézményt 888-ik évre következőleg választatott : I Kenéséről Ambrus Gábor
Ruzicska János egyhangúlag elnökké.! Mind szülők és gyermekeik közt, Előljárősági tagokká: Bischof Károly, legnagyobb öröm és szorgalom tapasztal-

küldjék be.
Számvevőkké: Hermán György, Nagy\' gyermekek között., sem irigység, sem István <\'.s Stieder Kálmán. I lenézés elő nem fordul. Sőt a kitől\' csak
A közgyűlés végül egyhangúlag elfő- telik, örömmel hozza a kapott vagy^meg-

hadkötelesek, akik~a hadsereg ujoncz^isf\'^f" « elöljáróságra bizta. póttaríaléki jutalékának zárszámain belül,L A* °J?°a? mf?Táíf?tott
jaltai felébredt gyermekeinkben a takaré-
a hadsereg képviselője réizéröl sorozás - vagy felülvizsgálásnál visszahelyeztetnek, a honvédség képviselője részéről csakis a honvédség legkisebb kiegészítési szükség-letének fedezéséig sorozhatok be a hon-védséghez. Mihelyt tehát ez a kiegészítési szükséglet valamely sorozó járásban fe-deztetik, a közös hadsereg képviselője részéről visszahelyezett, de a honvédség képviselője által alkalmasnak talált had-kötelesek felülvizsgálatra küldendők.
A keszthelyi ipartestület körébél.
A keszthelyi ipartestület folyó hó 4-én tartotta évi rendes közgyűlését, mely-nek lefolyásáról a következőket írják la-punknak:
Riersch József elnök sajnálatának ad kifejezést, hogy a múlt hó 26-ik napjára egybehívott közgyűlés a tagoknak csekély számban történt megjelenése következté-ben az alapszabályok 11-ik §-aéitelmében megtartható nem \\olt
A testület 1887-dik évi működéséről nagy gonddal egybeállitott s Pöltz Pál testületi jegyző által felolvasott évi jeien-tés szerint tartatott egy közgyűlés, 10
.Gyenge vagyok,felelém egy kis nyn galom után helyre állok ismét.\'
„De hol van nővére?\' kérdem, mialatt egy sóhajtást igyekeztem elpalástolni.
Nővérem reggelig virrasztott velem ágya mellett s most kissé nyugalomra tért
Tíz óra után Róza is bejött szobám-ba, halvány arcza az átvirrasztott éj miatt s látszólag reszkedett, midőn ágyamhoz lépett és hogylétem felől tudakozódott.
„Nem vagy álmos Károly?" kérdé bátyját halk hangon — menj pihenni, én majd itt maradok betegünknél — nem volt még itt az orvos. ?
„Nem, szólt Károly — pedig meg-ígérte, hogy reggel ismét eljön — tán jó lesz, ha elmegyek érte."
„Köszönöm — mondám mosolyogva, nincs szükségem orvosra, teljesen jól éi-zem magamat, csak kissé gyenge vagyok.
Kóza, ki azt hívé, alszom, örömmel kiáltott fel, „tehát ön nem alszik, már jól van? Agyamhoz sietett és most tudtam legelőször; mi a női sziv, egy egész menny-országot láttam, égszínkék szemében, mely-nek mosolygása oly jótékonyan hatott egész lényemre. Mint egy felvillanyozva ültem fel ágyamban s mintha uj erő szállt volna ereimbe, egészségesnek érzem maga-mat.
^Amint látja, mondám, jobb kezem-mel megfogva kis kezét, melylyel az enyé-met most melegen szoritá."
„Ez a rósz ember, monda enyelegve, aztán félre tolva Károlyt — ez az oka mindennek, haragszom raja lu
„Én megbocsáték neki."
jNem érdemes rá."
„Miért nem ?
„Mikor önt annyira szereti.*
„Oly szeles lenni!"
„Megtörtént kisasszony, gyakran elí fordul az életben, hogy ártatlanok bttn Mfeeki Macáén*
ság e hó 7-én tartott ülésében alelnökül szilárdítani lesz továbbra is törekvésünk.
Talabér Károlyt, pénztárosul pedig Fülöp \' Antalt választotta. ; |
vetí«nvvSoz beszerzendő uj könyvek megválasztására ■ egy-egy bizottságot küldött ki.
XII. jelentét az iskola-Ukarék-
penztarakrél Magyarartzágban.
1886 -1887-ben.
KUtyánról Szladek János: Az iskolai takarékpénztári intéz-nemcsak a gyermekekre, hanem a
Wets* Bernit Fer«9C! ktr.
tanáétó
. 30-ki

vakban fejezem ki: Bárha már minden tanító elismerne annak üdvös voltát és vajba már minden iskolába be volna hozva ezen üdvös intézmény, akkor elérnék azon kort, illetve időt, hogy mondhatnánk: Magyarország gazdag ország 1 ^ Lengyeltótiból Vizer János : \' £gy~"kis leány beteg anyja számára vette ki a betett 24 krajczart, mert, ugy-
(Folytatás.)
Kupsinczről Kondor Ferencz: Az iskolai takarékpénztár erkölcsi
.k húslevest kelj enni és ő nem tud húst venne.
Liptó-Djvárról Gárzsik Lajos: Örömmel tapasztaltam, hogy a szülők sziveden ajándékozzák meg gyermekeiket
hatását illetőleg tapasztaltam, hogy ezen t hetenkint néhány, krajczárral, különösen intézmény a takarékoskodás megkedvelé-] akkor, ha a tanulásban, Írásban és rajzo-sét kétségkívül előmozdítja. De egészsé-1 lásbao és [a leánytanulók a női kézi-mun-ges irányban csak akkor fog működni, ha kákban előmenetelt tanúsítottak és jól óvakodunk a tulhajtástól; mert a nép haj- j viselték magukat. ...... A gyermekek részéről pedig azt ta-
...._______lép haj
lamait, érzelmeit megváltoztatni, jófor-mán egy uj erényt beoltani a népbe, nem lehet rövid évek feladata, hanem csak hosszas és tapintatos nevelés eredménye.
Károly elhagyta a szobát —szégyenlé
pasztaltam, hogy örömestebb adták be pénzüket a takarékpénztárba, mintsem azt nyalánkságra pazarolták volna el
boldog lehessek, azt óhajtom, hogy önt
könyeit mutatni előttünk, mielőbb egészségesen, boldogan lássam."
„Ott van! most fogadni, mernék, Ká- „S megígérje kisasszony, bogy en
roly sírni ment, egész éjjel igy tett, vala- gem is boldoggá teaz.hameggyógyuHam?\'-
hányszor korholtam, mindig sirt" I „Örömmel, ha tehetném, de a bol-
„É9 ön nem sirt?" kérdem, midőn dogságot más osztogatja ..
egy könycseppet láttam szemében. \' ~*
„Óh én erősebb természetű vagyok,
mint Károly, én érzek, de az érzelem nem
nyilvánul külsőleg. (Meghazudtolta magát,
„£s ha egy. ajándék öntől boldoggá tudna tenni ?" „Mi lehet az? „Az ön piczi kis keze, melyet itt ke-
mert szemében még most is látszottak
| könnyek nyomai.) egyet: es ooiaog leenaeK oroku
„Akkor ön az egyetlen azok között, nekem kezét újévi ajándékul." kiket ismerek, a ki nem tud sírni" mon-1 Róza lesüti szemeit és hallgatott —
. zeniben tartok, ne Vonja meg kérem azt az | egyet és boldog leendek őrökké!. .. Adja
dám tréfálva.
ésehallgatásban több volt, mintáz „igen\'
E szavaknál erőmet eltűnni érzem, szóban, és a láz ismét beállt, lefeküdtem és Róza | » * ,
kezét, mely eddig az enyimébeo nyugodott, j Róza gondos-ápolása és odaadó bá-eleresztém. .násmódjának köszönhetem, hogy csak
Róza halvány lett, egy perczig nem\' hamar visszanyertem egészségemet
azóla, aztán kérdé:
„Tán megsértettem
Egy hét alatt elhagytam az ágyat és midőn már teljesen helyre álltam, legelső
#______o„____^^ . i iiimuu mar teljesen neiyre alltam, legelső
„Kern kisasszony, — hanem hirtelen teendőm volt megtérni Róza kezét báiy-roszazul lettem* — mondám töredezetten.! játóL ki őrömmel adta áldását frigyünkre.
,Tebát nyugodjék, tán nem jót tesz Róza nőm lett és most két kezet szorítok segésem." | valahányszor uj évet köszöntök, egy baráti
Később elaludtam és mikor felvetem • kezet, melyet előbb busán meg kellé siemeimet, Róza még ott Olt ágyam »el-! szolgálnom — Károly sógoromét — egy ki-lett és sirt. l"lk"\'-—""-1"-\' " \' \'
lett és sírt
Megszólitám, .Róza kisasszony !*
Róza felveté könytelt szemeit
„Jobban érzem magámat; az alvás igen jó hatású volt*
„Az örömöt szerez nekem, de kérem önnek nyugalomra van szüksége, az orvos itt volt s meghagyta, ne erőltesse me g magát, keveset beszéljen.\'
„Egyről megfeledkeztem, szólék hir-telen — eszembe jutott valami?\'
BÉs mi volna az ?*
.Boldog uj évet kívánok önnek, a minőt csak ön maga kivánhit maga ma-gának."
sebbet, de annál drágábbat nöm kezét -j évi ajándékomat
VisszagwdolMc-e?
— Emlékül kani«sai bariuimnak. —
U barátim: Janeei, Bell, Tini, Ferke 8\' te Ment Tirolt látott záHndokos Lajkó, Viatauoodoltok-e? exelótt egy évvel — Hint öisltak egymást? —mennyi igas hívvel i Vauntlátámakbu meuyí idea Ötéül Emlékemben in még ma is híren tavin. Kipaetem tünauáll, miit md • viráfn,
A sxülők is belírják. hogy az oksiern gazdálkodái mértékletessé, a mértékletes-ség józ. 3 áletmódnvá, a józan életmód munkássá esamunkáság jókedvűvé és"9lé-gedetté teszi az embert
A megtakarított összeg rendesen az iskolaév végével adatik ki, melyet a szülök valamely ruhadarab megvásárlására for-dítanak; mások pedig ezen összegből a szükséges tankönyveket szerzik meg.
Ezen év folyamin az eperjesi éget-tek számára könyöradomáoyokat gyűjtöt-tem, mely alkalommal első felszólításomra valamennyi gyűjtő készséggel nyilatkozott filléreivel segíteni a szerencsétleneket, s szülőik engedélyével 8 frt 57 krajczart adományoztak.
Az iskola-takarékpénztár ugyanis megtanítja gazdálkodni, illetőleg takaré-koskodni a gyermeket, mely, ha kilép az iskolából, bizonyára örömmel teszi be megtakarított pénzét a m. k. posta-taka-rékpénztárba. Ugyanazért az iskolataka-rékpénztár, okszerű vezetés mellett, áldá-sos intézmény.
Adja Isten, hogy ezen üdvös intéz-meny kedves magyar hazánkban mi széle-sebb térben elterjedjen I
Losonczről Barta Lajos :
Mint már több Ízben volt szerencsém jelenthetni, én ez intézményt saját tapasz-talatom után ítélve, pedagógiailag helyes-nek és czélszerűnek. társadalmi szempont-ból pedig nagyon szükségesnek és jónak találom. Az a szülő, ki még nem takaré-kos, megtudja ez által, hogyan kell azzá lenni s közvetve gyermekét is azzá tenni; ki pedig már az előtt is takarékos volt, az felhasználja minden esetre a kitűnő esz-közt, hogy gyermekét il} szellemben ne-velje. Az elért szép erkölcsi eredmény ugy a szülő, mint a gyermekre csak jótékony hatással van s meglepő a szép eredmény, mi a takarékoskodó gyermeknél rend, pontosság, tisztaság, csiny, muokaszere-et, emberbaráti könyörület stb.-ben nyil-
vánul.
Makóról Vida Sándor : A gyermekekre annyiban igen jó látása volt a menynyiben a halotti teme-téseknél kapni szokott 5—10 krnyi keres-ményüket nem fecsérelték el, sőt örömük telt abban, ha már forintokra kiegészít-hették ; továbbá, a takarékosság mellett buzdittattak a jótékony czéiu adakozásra a, mi benuök fogékonyságra talált, mert irSmmel járultak egy uj „Magyarország földabrosza" beszerzésére, mely díszes felszereléssel együtt 6 frt 70 krbi került mindig büszkeségük tárgyát képezte, továbbá a protestáns árvaház alapjára 2 frt 15 krt, az „Eötvös alapra" 2 frt 15 krt, a tanítók árvaház alapjára 2 frt 15 krt és most legközelebb a tfizkárosultak részére 1 frt 55 krt adakoztak. A szülőkre is jó hatással volt, mit kimutattak azzal, iiogy mai vizsgatételünk alkalmával örö-lüket, elismerésüket és köszönetüket lyilránitották szerény munkásságomért ás fáradságomért
Midőn még a tekintetes bizottmány-lak ezen oly kitűnő nevelő eszköz nagy-nérvü támogatásaért részemről, mint anitó, egyéni köszönetemet nyilvánítom maradok stb.
Hirelt
— Jubileum. Schneider Xavér Fe-rencz ur az osztrák-magyar bank nagy-kanizsai nókiotézetéoek főnöke márczius 29-én lesz haxmincz éve, bogy a bank szolgálatába állott 1858. márczius 29— 1888 márczius 29, szép idő I mily lelki megnyugvással tekinthet vissza > 30 éves jubiláns, hogy e nagy időt ritka szorga-lommal, pontos szolgálattal, és teljes be-csületességgel koronázva látja. A nagy-ka, nizsai fiókintézetnél mint fóoök 1879 óta működik s ez idő alatt általános tisztele-tet 8 humánus érzelme által közszeretét vívott ki maginak. Szivünkből gratulálunk a derék igazgatónak s kívánjuk, hogy az Isten viruló egészségben még sokáig él-tessel
■«díf né> elSbb, mint s ctlDfir „MartUk*"\' OrSagvit .okl.T.le,\' IUUKI" torkunk ítu Men hogy kedil;flnkst után minS fokra ScSkte\'.* jókedTflnk, bütonj mináaxokn Atig emlékuem mir; — cuk ut tudom: Tooi Nénutigát USrrs, keid esigioyol isöai, Bél* meg — a törvény M egyénei fira Zsebre vág ualvétit, eutromot elSre, S agy leei, virji * his txírei uuobyit, Mi )en? lu éuleli e.-imu hunját, — K»ja felIelkeiBlre Ferke a „régim!\'
— Bár 6 lem mai stílt — megállja emberQl, S tart biríUlíUíkmk állanddtágaért Hatalmai ,toixtot\', melv stivank gjokéig ért atár-már megcttllao egy kaaymiadQokiseméba 1 kin egy a maiiknak borain! Síébe
e Jancsi — utámftva ilyen jelenetre — ,Sárga reesecxeVe* atexn ráxendite, 1 a »aonyado«6 vér njra hevesebben lidktetett, eiapongatt dalban éa bellidben. Lajkó „eonfratert* it olra(adu SJt ár Ekkor, ■ mint Ssvegyolt vándor kakokk SMdár, Egy-egy hanggal S ja lendített a nótán, De lélekben akkor U már ott járt itómio, Mert .reeieese" helyett — a bor erejére EakUiOm — •« ooklá: „no-bil mi-u-Te re*. Majd rá került — .. divat — • politikára, nagy ehaoasbol solt ki vegre-vaiahira, agy bár elveinkben van kUU árnyatn BaaaSeágnnkban kétkedni nea a<aba4. — Aa <j meg fntott daL peaárcimigti koiott.
- .Fiaetvmk\' ii réten oioíeDSl .li.OKW
S míg mindig járu aa .áldja* bten itógám\' I ,Ide „Hargittal* iu,énHs"iel Victorkám.1 iu ia hallott ember mág- oly rí( hahoUt, Kia: mikor „atargitka" megebelve magát, Pe>ag6 helyett jámbor UWriel ere atett, Vietor meg céeűif« Bemeket menaatett. — A régi iateoek JapiUr oévnapjÍB Nem mulattak Mlonli\', mint ml el ejaaakán. Gyozaan ii tfintaa éj... i eaak Mir.hogyiaaét Egy másnap felsaiua barátlágnnk to.ít, Melynek melege kinei, mert mindig feladit, Mig eaak egy sagara mosolyg reád... feléd ..
de én egyenlőre, hogy v«a4
ÍMeíraek ayfit keljbín\'tit..hamaujt"taUr.. > Látlak teuetekat ktrllam a
" mind,
7J
Majd ka ismét együtt — törtebb1 s öregebben Karunk akkor U még ily forrón Öleljen. Aaért orisaok mag — mint havai gyopárját — Tiaatarenségében: h«iéj«nk Tirágját
GOOTd SYULÍ.
\') Margit forrá^ria.
••) DkeeVt oklevelet ajert bar.
- Klrandnlás Rómába és Nápolyb*. A budapesti városi menetjegy-iroda által húsvétra, tervezett kirándulás Rómába és Nápolyba több oldalról nyilvánult kiván-ságra április 8-ára halasrtatott. A részvé-tel csak olyan formán törtérmetik,- lb^<* \' résztvevők ellátásáról is a menetjégy-irooS\' gondoskodik, a mit az indokol, hogy elöce tudják már az utazás és ellátás költségen. A menet-térti utazás, valamint a Rómá-ban való 5 napi teljes ellátás költségei 145 írtban (L helyen) és llí frtban (IL helyen), a Rómából Nápolyba való kirán dulás költségei, a Nápolyban való 3 napi teljes ellátással együtt 45 frtban (I. he-lyen) és 38 frtban (II. helyen) állapíttattak meg. A menet-térti jegyek érvényessége 45 napra terjed ki, melyen belül a vissza-utazás bármely személy, tehát gyorsvo-nattal is történhetik. A visszautazás alkal-mával az utazás az olasz vasúton három-szor és a déli vaspálya vonalán kétszer félbeszakítható. A vidéki résztvevők szá-mára a különvonathoz való cstilakozfe végett Budapestig és vissza 50*/,-al mér-sékelt menet-térti jegyek fognak kiadatni Előjegyzések a budapesti, valamint a vidéki városi menetjegy irodákban elfogadtatnak, hol a napokban a részlete j nrogrammok is kaphatók lesznek már.
— Felolvasás. A keresk. ifjak ön-képző egyletében f. hó 17-én este Dr. Ha-jós úr, ifjú jogász felolvasást tartott az „Élő balottakróL" — A bevezetésben a szerző ígéretet tesz, hogy felolvasást tart azok-ról, kiket a társadalom.kérlelhetetlen íté-lete, vagy a törvény büntető keze, mint élőket, ellenkezésbejöVén az általános er-kölcsi és társadalmi törvényekkel, eleve* nen elteméi, holtakká, tesz. A felolvasó nem váltotta be igéretét, pedig sokat be-szélt, nem : minden érdekesség nélkU* azonban nagyon főlt&nt a Bzámos idegen azó használata s még inkább az idegen kifejezések, melyről Qumtilianuj azt mondja;: „Az idegen szavak használata külső seb., melyet gyógyitani lehet, de az idegen kifejezések gyógyíthatatlan belső sebet képeznek.\'
— Pórul járt betörő. Matalica mur-zsa Antal foglalkozására nézve szolga, számtalanszor büntetett tolvaj és ügyes betörő folyó hó 20-án egy alkalmas pilla-natban felment Horvát Anek Lászlóné padlására az ajtót feltörte és szépen belo-pódzott, ott egy ládát felfeazitett és az abban levő vég vászonból pakolni kezdett; nem vette snortbun észre, hagy tMatnazéd udvarbó- Horvát Ádám látta, mikor ő a padlásra betört és igy egész sjugodttu működött, mig Horvát Ádám oda nem jött
az ajtót rázirt*.—í- Horvát ezután ren-dőrökért ment. és Hr^*-*-*1- murzsa aramat egy gerenda alatt elbújva megcsípték és letartóztatták. — A káros vallomása azeríut avaszonba egy lOrírtos bankjegy is el volt rejtve, mely szinte eltűnt — Matalics m. Antal tehát most hüssel, daczára annak, hogy még nincs kánikula.
Rejtélyes holttest Folyó hó 19-éu reggel a lazsnaki téglagyár közelé-ben a szántóföldön levő trágyadomb tövé-ben egy emoer holtteste találtatott kevés trágyával felületesen betakarva. — Midőn a rendőrség erről értesült, a vizsgáló bíró közbejötte mellett a helyszínére sietett. A városi orvea* hullát vizsgálat alá vette de azon semminemű kűleroszak nfoauil nem --volt képes feltalálni. Az eset mind-amellett igen rejtélyesnek tant fel, mert a hulla félig meztelen állapotban volt,, ugyanis a gatya és nadrág le volt róla tépve és mellette hevert, ennek folytán szigorú Byoffiaxftbkt indítottak, mely uteu annyi volt kideríthető, hogy Tóth János korica, vasárnap délutia Kristaíeletti uradalmi gépész tanonoávai kórttat a cserfői begyen levő szőlőjébe, bal i5bb pinczénél is ivott és midőn eate htx* felé indult, oly részeg volt, hogy ugy*aes*K dolga volt a lálwimk, hogy öt odább vi-gyék. A vele levő ifjú végre megunta a részeg ember kisérését és azt magi-\'\'\' hagyva, eljöttegyedűl haza. — TóttJános valahogy elvánszorgott Lazanakig, nol\'az-tán reggé! halv» találták. — A törvény-széki bonczolás sziv- és tudShudés követ-keztében beált hirtelen, de természetes halált konstatált és habár uon körülmé-nyek, melyekben a hulla feltaláltatott, a dolgot rejtélyesnek tunUttk feli banténj ■fennforgása mégis ki van lárva.
HÜSZűKBETEDIK ÉVFOL YAM
ZALAI KÖZLÖNY
1888. MÁRCZIDS 24-éni
7774 tkv. 1887.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvszék telek-könyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy a kir kincstár végrebajtatónak Hor-váib Eva Ferencz Istvánné s tára. végre-hajtást szenvedő kis-cserneczi lakosok elleni 28 Irt 02 kr tőke, 1881. évi novem-ber hó 12 napjától járó 6\'/, kamatok i frt 70 kr, végrehajtás kérelmi 2 frt 06 kr. külUég 9 frt 85 kr, jelenlegi a még fel merülendő költségek iránti végrehajtás ügyében a fentnevezett kir. törazék terüle-téhez tartozó k.-cserneczi 22. sztkvben A. I iorsi. alatt Horváth Éva, Horváth Rozi. Hor-váth Juli és Horváth Istvánt illető 10 frtra becsült \'/. része A. L 2—4. 6—10 és 12—14. ugyanazokat illető 383 frtra be-csalt V* része a kis-eaeraeczi\'4. sztjkvben A. I. l. 2. sorszám a. ugyanazokat illető 68 frtra becsült \'/, része a kis-csemeczi 27. sztkvben .A. I. 104. brszám a. 20 frtra bécsült égést ingatlan n ottani 77 tkvben , f 1. sorszáma ingatlannak ugyanazokat iűeto25frtrabec»ult\'/, részére, a csörnye-füldi 195. sz. tjkvben A. T 1. sorsz. a. vált ságköteles 284 frtra 1 2. sor. váltság-koteles 168 írtra becsült egész, az alsó siemenyei 129. aitkyben A. t 1. sor vált ságköteles 136 frt t 2. sor. váltságkőteles 112 frtra becsült ingatlannak Vi része, végül a vüresöki 172. sztkvben A. t 1. sorszám alatt váltságköteles 130 frtra becsült ingatlan \'/, rész 1888. éri Marci, hó iv. napján d. e.10 énkor Kts Caernecz, d. n. 2 órakor Csörare-fSld 1888. márcsias 28. napján d e. 10 ónkor Alsó-Szetnenye, d. u. 2 óra-kor Yörcsök község házánál megtartandó ujrilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10*/,-át készpénzben vagy óvadékképes papirban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő kötelet a vételárt három egyen-lő részletben, még pedig: az elsőt az ár-verés jogerőre emelkedésétől számítandó l
1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól
2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanat-tól 3 hónap alatt, — minden egyes rész-let után az árverés napjától számítandó 6\'.\'. kamatokkal együtt az árverési felté-telekben meghatározott helyen és módo-zatok saerínt lefizetni.
Kelt Nagy-Kaoizsán, a kir. trvszék. mint telekkönyvi hatóságnál 1887. évi decz. bó 10. napján. Gr. HUGOXNAY 3293 1—1 kirendelt Kr. Uzéki bíró.

Wleibidenl fl-rf-kut Icétót-
menjek
nem lesznek a mai kor nyegle hir-detései szerint terjesztve, sít ezen nem szolid nt, a legszigorúbban ke-
A wiesiaJEii-íüzü-liil tészít-
aagy elterjedésnek örvende-nek, melyet egy igen rövid idő el-multával jóságuk álul maguknak kivívtak, ezen gyártmányok közti különösen ajinlhito a .PaaztUUk* ügy a .bevevő tót\' ez otóbbi kitflní szernek vin elismerve, makacs kö-högés, rekedtség és honit bántalmak esetén. Valóban kívánatos az, hogy e kitanó gyógyszert minden c<alád magának beszerezze, közvetlen meg-rendelhető a „Wiesb&dener Brau-nén CoHtpOtoir\'-nél. Osztrík-ma-gyarhon részére főraktár. C Brs-gyógyszerész nrail KEEMS1EE (Morvaország.)
Gyors és biztos segély gvomorbajok és azok köveUezménv«l ellen.
Az egészség: fentartása
[JN egyedtll czak a jó emezztéa feotsrtiaft i eiSmozditiain alapazlk, mert a jó egiaaaeg
i i teit eelelki épíégnek ez az tatflldalaa Aa emeaatet izabaljoaaaa, a kellfl vérregyité-alérítére, k magi-omlott ét bibix vir&lkatré< ....... l«fjobba«k bfxooTnlt
\\JYUB . k~«]í„ ,i,,n MkírM1 « t. ,.. I rEket, nUdenat! baUnwotun oaJc Dr. Ro«c *i«thilmmit k^mi Fngvti B. ffy6fTizert»-ríb&l Prifiban, Kircl &xt upajaulUn, hogj Déiselj heljes, ha caak egyazer&.n élatbalEM-mot kém«k ■ nem unn bocxi, hogy Dr. Roaa-«le életbaliiamot, .kim.ijeo batiaaélkoli «.. •arék laai ad..
Dr. Rosa
életbalzsama
sin 7—io

kaptató tárábas
fSraktarbaa : Frafner B. orófruw- QB MfairanMi Adler" Prif*, fe]*íi»-MiM SpwwriM- Mrká. 906. «. — Bada-pM(»B Török Jónaf jyófyaierétinál ; toribbi a kfiratketi rároaok CJÓcjaKutixaibu,: Biac, Birtfi, B^kíi-Ctaba Booybíd, Botovíu, Deb-rtexen, £l«k, £{«r, Gatája, Narj-Becskerek, Gyönfyöí, Hód M«s£-Tas4rbe.7, Kapoa, K»-rinaebM, Kuit Kéamirk, Kii-8Eeb«i, Ko-nirom, K6nn6cibip7*, Líra, Lagot, Makó, Hftlftcska. Stabadka, Miikoíc*, Na^J-Lak, Ét-»efcoJTÍr, NTitra, Sopron, FanetoTa, Poatoaj, GJST, R«UÍK, Borb»rekf S*ík«i-Febírrir, S«-JÍBOÍ, Bz«i«d, SxentM, Tawijy, TemM*ir, I Tiau-Djlak, Tr«Dcaiii,N--8s<nxib*.t, S. A.Ujh*lj„ VafSetlre T&ii 7«necx, ZlE l
eltávolitáairs _
biaias«r, a mkt évek iu íam kedtelt
eUI i kOx-
Dr. Rosa életbalzsama,
mely
leghascooubb ■ & leggjógyhatiioiabb vekbSl a legnagyobb Koad(laJ koiaitra ^eljaaan rntg-biahatáan a i.cjobbnak bisonyolt be aaindeo namtl emiaztéai bájttalmaknil, oe-!ian aa étvigyhiiuy, a tavanru f.lbofc-i pafiadia tsmdjgét, ba>- é* fjomorfáját, Dorf5n;a, a gyomornak etelleli tultarhe-lía., ai elojilkodát a réttorlodia, traiyerea
....... ratat-
kíre:-
p Több
éenkitfilag hat, tiitU éi er»«aaegef vén hoa \' létre, i a beteg teata.k előbbeoi ereje ea ariaalite iámét majadatik Eteo kitíoí luU-einil fogra tahit ez mária ft legjobbnak blko nyúlt i a legbutoaabb nel- aa biai gyógy azarré ralt a iltalinoi elterjadaanek Qrraad tO kr., dapla araggel 1 forin-eliimerö a dicatrA irat r*a kitev-kintia regett — Bérm.ate. lerél-reaesekrt ntánvétel mellett caiodan . bori mejkOIdeüt 1
__ Minden gjAgyszertár, valamint a fuszerkereskedések legnagyobb ré-sze raktáron tartja ezen életbal tsaniot *W
Ugr&nitt kapható mec :
_.jtai eceteim úai Iww
bizt, ■\'* kiprób. SK«r gjaUdi<ok, tehak é» d&-gut. cj^gjitáít, Bíitoi líkerrel alkaUm&shttó & BSÍ m«li (jTillwJi**, t«ij»dé*e í« kennínys-dééiDél, & penntk elriluztisinil, gK&tdé*-cél, vérd4fKD«t4koiI gBOTfaiidúoknil «i po-
; köröm d*c»«»üii.l ■ fcí npTD«»*e«ett
________3fcéi i k&iea T&CJ láboc: kemí-
Q7*déaekoél, duu*di*akDÍl, mirigjdfc^tEitok-nil, |tíJ,W«ad»tTJÍl, hotttetiainéí, kÖnfínyM •AWUat\' davg*n»toki ; iílSlegM ciaki6 lobnil L lib, tírd, kéi dipökbec : fieíamodiioknil ; & ekciiUn kísebedó»Dél; kípiUott libb- ó* tjyk-ix»mr« ; feltört ke»»k éa «íinCr forrn* e^m* jeMdéanél ; rorare«ipé««k tltal okotoít Safft-□ átoknál; régi np fényed! ■•beknél; rikoa, d*f»n»toknil j feltöH libtkoil éi oontbirtj* {jvl xditnÜ, itb — Miűdoo íj-ttll*dái, d«.g«-n*t, keményedé*, dnzudii % lejröTidebb idö xlttt jyájyitUÜk, & tol jBoubaa mix k t*nj-tfpm&di* beállott, * juuit & legrövidebb i&& al»U fájdkvlom nílköi Í51J*ÍT» iá mttfjé-
«ss. 2fi éi 85 kMt ueJenciíkbw

H-»»lIIIIIIIIII Ilii III Ilii I
Szabadalmazott gyógyszerek
száj és fogak gondozásához és gyógyításához: T
\\ FABER M. C.
Ö fensége udv. fogorvosa stbbí. BÉlOaBBír
Eucalyptus-száj-szesz
(Parisban 1878-ban kitüntetve.) Betvennyokz-féle legtisztább és teljesen ártalmatlan alkatrészből álló
szájszesz,
mely egyúttal melegen ajánlható torok, száj, hurutok, főleg pedig gége bajok ellen.
Ara egy Üvegnek 1 forint 30 krajczár.
Ezen páraüau jóságu sráj szappan, már 1862-ben Londoűban a világkiállítás on érmet nyert. — A szájésfogak épen tartisá1
nál teljesen nélkfilözhetlen gyógyszer. (V Slary doboz ttarsa, X Txrt. "9g
Világhirft ,,Puritá8" fogkefe
vsgyéuileg aüállitva.
g gy CleL-ceLty ftra SO ttrajcz&r.
Kapható minden nagyobb gyógyszertárban és illatszerkereskedésben-
bel- és kttlfSldön. ^.
Főszétktlldési raktár Bécsben t
(I Baumarkt 3.)
14 1 II IMI MII I III III I I I I I l»
•iát legbiahitóbb aza; ianueua a n.his ballal * a teljaaen elreazUtt h&lláa
férlnt.

lli;i( IIKMHI) GYUL4
ÓB
A tavaszi idény beálltával értesítem a m. t építészek, urodalmak és ííjá-ziurakat, hogy nálam miadennemfi deszka, épüietfa, továbbá vörös feo yó, azőlőkarök, katcsövek, tölgyfa padlók és gerendák jutányos árért kaphatók.
Becses megrendelésüket kérve, maradtam tisztelettel
Reichenfeld Gyula.
3294 1—2 Axeoti hiz (a felsd templom melletL)
Kapható Wajdits József könyvkereskedésében.

uol Tasiontaíeibee riáetrs 2 írt 25 t Fraacáa íéllörtötésteii 2 Irt 65. tr.
?♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦*»«*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦? IOQOOOOOOO
o
Kapható
WAJDITS JÚZSEF
KöeyykerüsiceöesedeD
Nagy-Kanizsán.
„A Kis Lexikon"
a köznapi éleiben elöforduiő 100.000 Itérdátre azonnal ád pontos ég megbíz-ható válatá.
WAJDITS JÓZSEF
e ■ <; ; * \\ könyvkereskedésében
INagy-Kanizsán kapható:
5 s

«•>««>«>«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«♦♦♦♦««♦♦♦♦
♦ 1
\',\', A fenti összeg előleges be- »{ \',\', küldése mellett a könyv *< !! bárhová bérmentve megkül- -\' f detik.
hí) ♦♦♦♦,*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ms LEnmoi
minden könyvtárban nélkülózhetlen folyton igénybe vett tanácsadd:
48 képes melléklettel (800 ábra.)
Ezer tömör nyomású !apra terjedő
egyetemes ismereUár.


to
Kapható Wajdits József könyvkereskedésében.
é
O
Sfc ■■-
HUSZONHETEM!! WFOLÍAM
Z A\'L-\'A t K Ö Z L Ö N
OOOOOCOO^OOOOOOOOOOiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOODOOg
" STÜKRATH L GO. MllBF(ÍÍ jjm S7P lflilílft STÜKRÁTtí & CO. o
nji-nljík vili^ierm ÚlflHírl titüní 4ruilt»t " Q

HAMBURG
i
I
Cub«-kávé. r.Md itelic 5 kíUi fr fi.öö Cejlou, sitid kíi*ii6 tf ,. ,. 6.9ó AraDj-j*, lirgairom „ „ ., 6-95 Gyöngykávé zöld kit. „ ,, ,. 7 50 Arab MocslkUt tfisM ,. ,. „ 7.1<*
SURROGATOMOK kávók vpgyitrsére melegen ajÁnl»a.
4 kiló frt 2.20
ÍJWtt.oy^rfa"Tnsraívr™íád^I^T4^a™nrlW5Tl * d
*!t\'\'"°i""\'"*y/\'\'\')*yfrffi3\'"\'" "i\', —
:i
Amcr. kivíli.i, „ ..
Kifli kovírbal, kb. ilrb. kit .. 2 10
Oru«x swudinx, ynUdi 5 kiló frt 1.70
Marion, koring gdie ....., 2.10
Christiaa. Ancboeis, közv. import \'|, J«r. 2.0Í>
" \'\\á Mat)P9h«rinE. leíjobb t*li
Klsó fai f\'lobm-.HpriDK kb. 40 dl*\' deic f *ilii««d6kb»ii 1.
Kiviló Baom la ECaviír^enybéii *4X7* 2 kilé .5
itl inGelíe.kiraoí 5 ItilishonkJ .. S
8
Stükrattt <k Co hamburgi aru^zétkűldése Hamburgban.

OOOOOOOOOOOOOOOOOCXXJIOOOOOOOOOOOOOGOOOOOODOO
SCHLICK-FÉLE VASÖNTÖDE ÉS GÉPGYAR-RÉSZVÉNY-TÁRSASAG
BUDAFBSTBN
Központi iroda: VI. Váczi köret 57. — Gazdas&gi gépoaítily : Külső váczi-ut 1696—1699.
SCHLICK-féle szabadalmazott „TRIUMPH"\' I
BorvetögépeK.
Legnagyobh kitüDtetés a veíŐgppre: arany
diszokmÁoy a hatvani nemzetközi eke
versenyen.


SCHLICK féie síabad. egyes ,
arról-, kettős- és hármas-ekék, 2 első dij, arany-érem ^s még 3
egyébb kitüntetés. SCHLICK- és VIDATS-féle ered. egyes-ekék, kapáló, töltöge-tő és porhaoyitó-ekék átb. \'
árak. -
Gözcséplők, járgánycséplók,
gabona-rosták, őrlőmal mok.
tskarmánykészitő és eg)"ébb
gazdasági cépek.
Előnyös fizet feltftteíek. kUámitra Ingyen és bérmeiiíre.

MOLL SEIDÜTZ POR
Tavaszi
Csat altor ?aldii í*s™°\'
h t,4gy...rUr.,b.»
gycigyitás Bou A. ,y4<y„WéM °T\',c{Ji1^,*9ri *""\'"\' st"" B"
N.oonta uétknidil ntin\'ét mellett. 2 dobo«r,il kfT...kb
USZ1
Téli gyógyítás\'
EllHtril NBtL A. Ktn 015 fogl*lkozásomáxl fogva «
tiek s gyomrot jővi én fót köpnyűyó ie»»lk.
Moll fél. »..dlit>
MOLL-FÉLE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
StthriM Jtn F. lelkiig ^oanetKfalscimn
Legjoht- bedörzsölő 9ier
és minden meghfllési be-tegségek eifen.
Csak valódi ba,niiui«ii tlveg MOLL A. védjegyeién iiJátráaát Ti»e!i.
Bed»r«ölé»ül B>ker*n basmíl-ttkSssvítiy, c*»i, minöennfmH tMifdjdstaiak és bénuU*iiil; burogstáa *l*kjAhati miodén sérelem ói aabnól, dugauatuk (tyuli»dA-tokitál. BelsflicK TÍMSI regyit.e hirUlen r^muHét, bájiy\'.í, Itólika és hanmeoésüé!.
Egy Üveg irt használati utMJtiisal 80 kr. o 0
Baktárak a.z orgtxg miaden neveutsi gyojfy»r«rtir éi RDyaf kereskedésben. MOLL A. By*8y««r«« oa. kir. idwtri siilllfó Bécs: Sladt, Tuohlauben 9
Eli«m«réii MOLL A. yógyszerész urhoi Bé.-.s.
Kitíliiö Moll-fi le franctis. bor«wz és <ója vidékemon hiheil«niil mtlködllk KUUnÖnoeiBra EO avegH, nivA az pmberiiég Bfgitiégérek-; zletet óhajtóit Mrt«n
»*» ill
mUfamA
3092 3í)-5\'2
Raktárak Nacy-Kanitíái bofer Jónef, Prettma^J és D«uts<
Hemaf, lelkésr Michuhi
B-lus J. syAcysz»ré«x, Roíoufeld Adolf, i ur&kuál.
Campinas kávé 5 kiló ... 5 frt
Cnba kivé.......5 frt 65
vámköltség nélkül bérmentve postai után-vét mellett küld. E. B. Sdmlx Altona
3264 5 -5 (Hamburg mellett.)
Tschiukel

Valódi ,
(kitűnő pótfllgekivéBtb.)
k&vé
A legjobb pólkávé minden kávéhoz kel-lemes izü. használala nagj- megtakarítást eredményez. 3265 5—10

Máriaczelli gyomorcsöppek..
iz«r t jjomor aileo

ffyyjÖn(e« i*t, íelfuvudis,
kolík., gyomorharat, Lomok- rí d«.ríüté[ii ayállukéuzüdé ai Liny4í, f gj-ointx
nlliiUtlan *tvijryhliny n(-e«ég, rosi UI«n Jélek- dis Mvinju flböffé
Jta! Kremtttrb«n(
Kaphat6 minden gyógyszertárban.
?*Pll*\'í N.-K.ui-siin: Priger Bé-ta Krt«rkat»n: Beck B., K.poBv.: Cio\'-BdrVióci,, Babóch.y Kiírnia M.rczali-b.n! Kirí. Viktor Mbc-cm,, FI«iach8r S. N«gj-B«jom: Kírö.L«jo., OloDawn Biiles \' * iét uriknil. 31G2 20-52

Universalis szántóekék
gé>z Tasbul,ésacz«lbDlkfiIdalegjohh rataÖBfgbttl és legolcsóuli áron
mezőgazdasági gépgyára
•a
: »Ut\'.
Ojiri fiíknktir s«jit
BUDAPESTEN
ijje»7»ékek kivin.rr. ingy.o. é. bíréeotie
küldetnek. 3239.7_i2
Gazdaasszony vagy kulcsár né.
JSgy róm iath. jó családbeli azTegy vendégldsné kitttQÓ ffcéné és háilartóoé ajánlkozik keivezó feltételek mellett egy gazdaasszony! háztartónói vagy kulcsirnöi állasra.
Bivebbet e lapok kiadóhivatalá-ban Wajdits József könj-íke-resfcedésében. Levelekre » z o n n a 1 vilaszoltatik. 3289.l-l.
Qö&utésl arait sz évre . . _. U-in -- k
^y bóra. ... 1 > 20 > . P^yes szám helyben 4 tr.
Vidéken S kr. \'atcázalék ncrft adatik.
=!:íapesl, láíot-aica 7- ÍI_ fíniniit
nova az előfizetések és a lap szétküldésére TOiUtkozó feJazfr
lamlások intézendő.
PESTI HÍRLAP
POLITIKAI NAPILAP.
Szerkesztési Írod*:
7. EL, i satu*-.
hova a lap szellemi részel illető minden közlemény
intézendő.
BérmenteÜen levelek csak ismert kezeitől fogadtatnak el. Kéziratok vissza nein adatnak.
Hirdetések
a kiadóhivatalban vétetnek fel Franciaország részére ped:-JOHH F. JOSES & Ciz. Várh ban, 81 bis, rue\'du Fauboui, Montmartre.
Pártoktól és kormánytól egyaránt független közlöny.

ma tíz év^aktt^mejv^a
HlxUjl
7- közönség rokonszenve éviől-évre foko-zó&ő _mén\'l>eii fordult a lap felé, ugy hogy ma, — mikor a Pesti Hírlap immár tiiedik évfolyamít éii. — kétségbevonhatlanul a leg-keí-r«lt8bb és legelterjedtebb lap Ma^ gyarorsxá^on.
A hazai köziinaég- e páratlan bizalma és rokonszenve arról tanúskodik, hogy a Pesti. Hírlap mindig hívén megtartja azt\'az irányt, melyet maga efé" tűzött.
Fttrgvtlen volt eddig s %geÜen marad ezután is minden irányban, pártoktól és konaáaytól egyaránt.
Erfcs, öatadstom BUgyar nemzeti iptiJca, ez jelszava, a PestTRirlapiiak. Ha-tározottars szembeszáll mindazzá!, ami e politi-kának útjában áli, de nvütau helyesli, ba akár a kormány, akár bármelyik országos párt tigy jár el, a miat azt e politika érdekei követelik.
Ez teszi lébetségesÍÉ. hogy a JPestl Hír-lap munkatársai közt különböző pártállásu ki-íűnö publicisták sorakoznak. E fÜ^etltinséK-b«n rejlik a Lap eraja, melyöTfogva meg-mondhatja az igazat minden ira&yjiaa. a kor-minynal; és azt támogató többségnek ép ugy. mint az ellenzéknek. B P 51
A Pe«tí Hirlap TreiéroikkeítPnl#aky Ferenc, ilj. Ábrányi Koméi. Horváth Gvula, EÖtvBt Károly. Törs Ká!mán. Sohvarox Gyula. Borostyául Nándor ,-s dr. Kened! GézaNrják. \'
Ug^-aníit dolgozataikkal gazdagítják a tár-oarovatot is, lielynek rendes munkatársad azonkívül: KiksEith. Kálmán (Srarron) Ág*i Adolf íCsicseri Bors). Bartók Lajos, Xolaai Lajos, Jakab Elek. Kttrtky EmU, K«vloiky
Gvula, Sebők. Zsigmond, Síéűty Ferenc, ■ÜSMay János. Sxterényi Hugó. stb.
Mlksxáth Kálmán, ki a , L Ház41 folyo-sójáról immár bejutotta honatyák közé, orszá-gos hírre és kedveltségre kapott képviselőházi Karcolataiban humorizálja az országgyűlési pár-tok és notobüitások ferdeseeeit — párttekintet nélkül. ^
Az élénken szerkesztett rendes rovatok ve-zetői: Antallk Károly (országgyűlés és zenei. XiUby Sándor (napi fairek), Saórvári Ármin (külpolitika), Sohmittely József (segédszer-kesztő) stb., mindent elkövetnek, hogy\'- az ol-vasó közönség igényeit a legfokozottabb mérv-ben kielégítsék. ■
A szerkesztőség élén, mint iránytadó és igazgató lapvezér. Legrády Károly laptulaj-donos-föbzcrtesztö álL kinek e téren negyed-századon ál szerzett iap?s7tslfll^i garanciát nyujtanai arra n&rtc, hogy a Pesti IBrlap a lapok versenyében kivívott elsőrangú, helyet mindig meg is fogja tartani.
Hazai és külföldi rendes tudósítók egész seregén kivül. kik — költségre valÓ teJtintet Qélkíil — minden nevezetesebb eseményről bő taviratokban értesitik a Pesti Hirlap közön-ségét, a szerkesztőség külön t adósít Ót küld a szükséghez képest mindenhova (még az or-szág határain tul is), csakhogy közönségét ot*ö forraifcól láthassa el megbisfcat* Mesrté-.sekkd.
A P«stl Hirlap sxlnhaxi és hír-rovata elvttaxhatlaatil le^aKdaffabb valamennyi lapokéi koxt.
*-& ktllnKUl Ixadalom érdekesebb termé-keit -— regényekben, tárca-rajzokban s beszé-lyekben — gondosan megválasztva mutatja be.
Nagy gondot fordít a Pesti Hírlap még a kös5ns*g köréből való panaszok s a
mindenki áHa.1 szívesen olvasott szerkesztői ttsenetak közlésére is.
5 bár a. legdíszesebb kiállításban naponta (a hétfőt kivéve) két toXJM ivet — 16 ol-dal — fUvaffott állapotban ad az ólv&só kezébe, külön kedvezményül hetenkint még egy xenem«Uékletet is kapnak a lap elő-fizetői, teljesen ingyen. Oly kedvezmény, minőt ma egyetlen ettropal lap sem nyojt kÖ-
i tömeg-ének.
: Mindezen kedvezmények dacára a Pesti
Hirlap a íegoloaóbb napilapnak rm-IUu mondható, amennyiben bavonkint csak 2" krral drágább az ugynevezett kis néplapoknál.
: melyeknél pedig íitszörte tűbljet tartalmaz.
i A Pesti Hirlap előfizetési ára:
; Egész évre . . . 14 frt — kr.
■ Fél évre .... 7 „ — „f
! Negyed érre . . 3-.„ 5O-,.
\'■ Egy hóra ... 1 „ 20 .,
[ Előfizetés — legcélszerűbben poatauLal-. ványnyal — a hó bármeiy napjától kezdve eszközÜHiető s az előfizetési pénzek a P«SÜ Hírlap kUáóUvatalába. (Badapest. ní-dor-ntoa 7. sx.) küldendők
Összetévesztések kikerülése végett azonban t csakis P£STK Hírlap irandú dm át ""^.■•^J \'-J\'-\' Tisztelettel
siertesitösége és kladoíuvakli- .
Budapest, V., nAdor-utc* 7.
■V Upon nyilvánított
ókajra a Pestí Hirlap lda4óhlTat*Ia «&7 hétig Ingyen él bementve küldi a Upot mutatványai- "W
Hetenként zeneraelléklet
p
P

Wajáita Jóiaef k5njTHfomdájíbál
Melléklet a „Zalai Közlöny" 1888-ik <ri 12-ik Bíámáhoi.
rff*, á Hrfi,karnklegyjk jeles és költisztsletfi tagja Gulyás Jtraő, nagy-kanizsai kir. törvényszéki bíró hosz-szas szenvedés-otin mircttus Í2én reg-Kel meghalt. A . gyászeset közrészvéttel fogadtatott noha elkészülve lehettünk rá, mert a dicsóült rég borda magában a ha-lálos betegséget, melyen sem az orvosi tudomány, sem szeretíi családéinak leg-gyengédebb ápolása nem legitheteb. A calládi gyászjelentés igy .szól ^özv. Gulyás Jenöné, szül. Vajda Va\'ena\'a maga és gyermekei: Gizella, Kálmán, Janó, Margit és Valéria, ugy a^ ö^sz^s rokonság^ nevé-ben fájdalomtól megtört szívre!\' \'jelenti feledhetltc. Méretett férjének, illetve ajy-julinak és rokonuknak Gulyás Jenő kir. törvényszék^ bíró urnák f. é. márczius hó 22-éu reggeli\' 7 órakor, losszis szenvedés és « halotti szentségek ájtatos felvétele után életének -,4-ik s boldog házasságá-nak 20 ik évében történt syás.\'os elhuny-tát A drága U»iott hűlt tetemei f. hó 24-éo d. u. 4 órakor fognak Hild E. L. t .Részvét" hei czimzsi\'Eisó nágy-kani-mi temetkezési vállalata áltat a Kisfaludy utczai 3. .t házból a helfBef! rom.kath. sir kertbenárpk nyugalomra tétetni. Az engesz-telő szejrti#ís«-átóozat0gyanaz nap reggel 10 órakor fog a helybeli szt-Ferencziekple-báuia templomában a Mindenhatónak be-ouuttatni. Áldás és béke hamvai felett I N\'.-Kioizsán: 1888. évi márézim 22-én.
— Halál»za«. Henci Antalné sz. Koc^ian Malvin asszony Sopronban meg-halt. " ~ \'
— Sziaeazet O\'Donnel Tarnóczy Malfjaa grófnő ,A férfi gynlöl ók\' legújabb operettjét múlt csfltSrtökön ad-ták elő a nagy-kanizsai színpadon zsúfolt
negyedévre 3 írt 50 kr.egy hóm 1 frt 20 kr. Szerkesztőség és kiadóhivatal Buda- IV kl
g
pest, IV., kalap-utcza 16. H Vá
Hirschl Jalcsa k, a.
y. Városunk szülöttje, opera-énekesnő. Ro- d
kitancky báró és Udel tanár tanítványa, április hó lén haladásáról tanúságot teendő városunkban, hangversenyt tart Merész vállalat egy kezdő énekesnő része r&! WÍltoé utii a közönség elé lépni, de .aki mer, az nyer" mondja a példabeszéd és \'szintén kívánjuk, hogy ez alkalommal is igy legyen. A szép törekvésü kisasszony
felléptét ajánljuk akaratába. \' \'
a közönség pártoló
— i«*yel r. fc. Horáth Veadel kjs-kanizsai tanítónak a kormány 115 Irt éyi nyugdija*, utalványozott. — A.-Lendva vidékén nagy a vizáradáa. -- Keszthelyen 917 ujoncz közül 91 találtatott alkalmas-nak. — Gyermekmenhely ugyébeni gyü lésre Keszthelyen senki sem jelent meg. — A.-Lendván a fötanitó 32 szegény gyermeknek ad ebédet.
— Hazai r„^. Trefort miniszter fel-, gyógyult — Horvát zarándokok indi\'"\'" áprilbsn Botsába. — Az árriz nagy 1
kát tesz. — A kaposvári statáriális eset reades bunperre torelteteu. — Medgjesi Géza kántortanitó párbajqzás miatt egy-házi átokkal Bujtatott — Cjvidéknéljefy szerb nászmeneL a Dunába fuladt*— Millutinovics Svetozár kúriai biró, Tolt zala-egerszegi tvazéki elnök elhunyt — Báró Baoer tbszernagy Kanizsán ismert egykori őrnagy — lett közös hadügy-miniszter. — Zawici József ny. hétjxe-k Zááb
ház előtt. A költői lelkűjééi gróf»ö az elsó, umeUxe mtrM felvonás után perczekig tartó ovátióbaa1 részesük, azunni nem,akaró lelkflsülUég-
mélynők Zágrábban meghalt - Külföldi r.
h. Vilmos császár délben történt
Herczegovina déli részén nagy földrengés volt — A német császár életéből 720 napot háborúban töltött — Márcz. 14-én
gei üdvözöltetek s háromszor kellett a
azinpadon megjelennie, lciléptekor nagy j voft jjmberto király 44 éves. — Király-babérkoszuruval, csokrokkal, virágok özo- nénk i^oBb,, uti20tt — A német tróó> nável halmoztatott el. Az uj darabot ille-1 5r3k5s „jtetségbeo szenved. — Királyunk tWeg élénkség, gyönyörű dallam s gyors & _;iczili árvizltárosultaknak 8 ezer frtot változatok, jellemzjk, melynek kidombon- a,ioniinTozott tását szinés^ejnk is igyekez\'-ek előmozdí-tani összevágg előadással Kekünk a má-abdík felvonás dalai aind eredetiségében, mind zamatos tiszta magyarságában tet-uettek leginkább! h«zjfiaa.1iévvel Ud\' zöljük a lelkes grófnőt, e teréni továl
Béla Itten meg vagyok ment-

Színtársulatunk iránt melegebb érdeklő liogy beteg, még pedig súlyos *eUg,Tese-
déTmutaíkozik, minS örvendünk, azt bajban szenvedett folyton^ Lartle W)bi
óhajtjuk, hogv a pártolás fokozódjék. Más részéből kitűnt, hogy ő ÍB a .Warner"-
reazröl sajnáljuk, ho^y.^, ujabb bérlet féle Safe Curáuak Jtöszöoi egiszségéjek
kívánatos mérvben még sem sikertlt pedig helyreállítását, sot e krtünoVogJszerosk
afeportoirelÉgTáKoiiitoaéaéMnk. Utóbb köszöni eleje Megmentését Pár hét mlllt
KSvessy Albert kitűnő komikus párszor «1, müön egy szép napon, már elveszejf-
lépett Jel vendégiróu A jutajgjnjátékok nek #hitt kedves sógorunk fnss, viraló
e»r"e-Lá«if6h§32>Sueken Veszprémi egészs&ben beállított hozzínk — bizony,

szemeintoiel£ — egész ujtuk öt, midőú í csendet
^ ujolaa magam, oly rosszul voltam, midőn a 1 slméTr • \' *\' •■\' ■■•- \'-\'-"■ •«-—•"-
felhívjuk-« t köiönsS\'méltó niyelmern.1T1 Sógor ajánlata folytig fe»nálatbe \'ir, *y egy-egy hetfrepertoirt a helyi vettem a bfres VVarner-féteSafa.Gur^-^nem közölnek főleg a vidéki kö- már az elsíüveg elhasználta, atán elve id»eért. \' \' •"*\' )6 étvágyam visszatért, ösmeseo 5
I országos vísár tarUtik üveget használtam el, és ime láthatjiftk NMT-Kanízsán márczTWán hétfőn. Fi- az eredményi, valóban minden uenvjH-SMlmeztetjak az érdekelteket \' nek ajánlhatom ez életmentő gjígj.«ert
* - Baln«U JUrta*." Nagy na- — hja hogy el ne felejtsem, ha valaki Úr-nehéz időket, élünfe Esemény, dezösködnjík utána megmondjátok «li. kecget, s a Űriapiró Űr. hogy csakis gvógyífrakban kapható, ára de távíró dróttal dolgozik. 2 frt 80 kr. > ■- "----■- *>-\'-•■- ■"<-
meg is szabadítja. Ily k&zbecsflléskm részeattl Brandt E.\' gyógyszerész is, a ki az ó svá;cii labdieSÍrWmjn-dennemfi emésztési bajó^ BUén.1 a legsikeresebben tad megküz*BBT\'^-Brandt R. gyógyszerész svájczTlab-4*cs*> * gyógyuenáruban dobodé-ként" 70 kr. kaptátok, de mináfg gondosan megfigyelendő Brasát R. néviláirása a védfljegy fení\'r Vef«&gen. — B^LÜlérieH. it jsazffi einbgi szervezet, mely a testben létezik, legkl-nyeubUtsize a grombr éc^aztanétdE csatorna,\' Azért taoácsoa e szervezetek
gy gf
yógyszer ké?uél l#tven. melv rőrid h .áÍft"uSín é\'timadas\'ót; ttéggz\'llfSíift
Ily^asmos szer az évtizedek óta.egész oszr^ákhoaban általánosan is\'méfíTíf\'.\'Róaa féle-balzsam Fragner B. gyógyszerésztől Prágában, és mely az osztr. raagy. ittam minden nagyobb gyószertáraiban kapható.
— 7& krajczárért egy egész hánajng bárki egy jól szerkesztett népies irádyu ellenzéki képes politikai napilapot járat-hat: Kis Újságot ot, mely \'Budapesten Wodianer F. és Fiai, bpesü könyvnyom-dász, könyv-, és hidu-kíadóhivatalában jelenik mt^. A\'.Kis újság nemzeti el-lenzéki politikát követ SZÍVÓS kitartással, lankadatlan eréiylyel küzd a haza boldog-ságáért s a honfenntartó magyar faj ural-máért A ,Kis Újság\' nagy gondot fordít, hogy olvasóinak igényeit minden tekintet-ben teljesen kielégítse. Ugy a fóráros, mint az ország és a külföld minden hírét naponként hiven és gyorsan közK. A neve-zetesebb napi eseményeket szép kiriteH képekkel illusztrálja. Eienkiytl rendki-vaj érdekfeszitó, — többnyire a fővárosi életből merített, — regényeket közöl, a melyek bárki által könnyen élvezhelő né-pies nyelven vannak megírva Élőfizetési árak\' félévre 450: egy negyed évre 2-26 és havonkint 75 ki. Mutatványszámok bárkinek eg; hétig ingyen küldetnek, ba e lap kiadóhivatala (Budapest, IV. ker., Sar-kantyus-u. 3. sz.) levelező lapon erre fel-szólittafik. \' j
— Eta nfpsxer. A .Moll-féle\'fran-ctia borsze*z és *i" aim(a; %«tegeknjk egy ép oly gyógyhatású, mint\' olc^szér nyujtatik köszvényesés csúzos bánulmak-nál, sebeknél és daganatoknál. Egy üveg ára utasi(áss»l 80 kr. Szétküldés naponta utínvéte\'iiétHioll A. gyó^yszéréíz és cs. k. Adv. siallitó által/Bécs, t Tochlaubeu 9. A vidéki gyógyszertárak és anyag-ke-reskedésekben határozottan Moll-féle ké-sijtHié»v,kjfrgndó az ó gyári jelvényével s^áJriiíVaJ. \'. \' i\'
seljb körben ismerjék, mert mOvei naturalista Írók termékeivel ellentétben, az Set derűsebb1\' oldalait mutatjáí: s fölviditólag hatnak kedé:j3Btre. — Az elbaszélö müveiből jótlvó melegség su-gárziE felénk, mert fürkésző szeme a családi szoba.: ninxtes.zugatan fedez föl ártatlan, tísttá ÍSriSmekSt s ezeket líéndó-zetJKl természetességökban közli az plva-sótál. Érdeklődésünket fokozhatja az a körülmény is.TÍWy OroWf P*aldui» igazi ner« (Gal Béla) honfitársunk. — Munkái XéUetországbai. kUönöseira női közön-mgy elismerésben részesülnek. — ■ Regénytár" DX évf. 10-ik kötetét képvzi. ■ •-■■.
" — Az Útmutatóból, a magyar és közit közlekedési vállalatok hivatalos cne-netrendkönyréMl jnegjeleit a f. éri U. (márezius—április havi) füzet mely a magyar közös és osztrák, úgyszintén kül-földi Tassuk az első* cs. kir. szab. Duna-gőzhajózási társaság, az osztrák-magyar Llpyd, valamint a budapesti közúti vasút menetrendjeit, — kttlönSsen tekintette! a legújabb menetrendekre, — a bel- és kulfcldi útirányokat, a ftagyar tokát, a postai, p*9tataVtrék|\'
és
Ki nyárt?
Huzáa márezius 14-én:
Prága : 23 53 62 46 73.
Lemben;: 86^ 10 50 73 11.
H$|is márezius 17-én :
Bécs: \' ^77 44 83 27 85.
Gracz: 66 55 19 28 75.
Temesvár : 4 90 1 72 55.
tánrdai szabályok kivonatát, á vasúti üz-letszabályzatot, Közép-Európa térkénét stb. stb. tartalmazza. Egy szóval, a ki uizni akar s jó adatokkal akarja magát uiílT*< Uir*\' ■ ellátni, az vegye meg az Útmutatót, mely-ben mindent megtalál, a mire csak szak- - ^ sége van. Ara 50 kr., postán 60 kr-ÍKap- I dalnokot im _ h^ó az .Utmntatí\' kiadó-hivatalában,\' — v- F-Budapesten VL kai. Podmaniczky-utcza 17 b. szám a. és mjnden könyvkereske-désben. Kagy-Kauizsán Wajdits József ~ kapható.
— Ai „Olvaaó Kör* szépirodalmi
Hivatalosan jegyzett placzl-árak Xagf-K&nfzH&n ;
márcz. 21. 1888.
Búza legjobb 7 frt, közép 650 Ir. Rozs legjobb 5-80 kr, közép 5-40 kr. Árpa legjobb G frt, közép 5-40 kr Zab legjobb 5-60 ir, közép 5-20 kr. Tengeri 6-30 kr. Burgonya 2-50 kr. Széna 3 frt. Takarmány-szalma 1 frt 50 kr.
Szert, üzmat
— X. Be&uoi aj, réji TiliffijdtlisM haa. fok, aromutisbu ufa ..m n«ntsí olvi.n.
— T. V. Nem tdietttk.
— V. J 8«ia«. CdTéil.t >
— V. EtvonatiUf — íi»uégf«l.
— H. F. HaiTótr* kérnBk megküldíaét. ~- "- H. BajoAlStaBkrK oem miadig TID
ik midD UtéU|>fr>. H> vsa, Srümmel uQk.
— K. P. Hym.ahirt cuk iinjert kétbö] tsdteilái otin kiélhetünk. Megbodit,
— Tat tiereben összes muukáiból Méhner Vilmos kwjlsába.n megjelent a 41—46 füzet, mSfcaz ,Egy alnpán\' regény végét és ^wtrasos aristokratia\' regény kezdetét tartalmasa. \\ síén luíl-litásu füzeteket Gyi^lay László gyöuyörű rajzai díszítik. Ára f^zetenkint 25 k florniknsiirvtétór\'tia
pokat
p, ; Práger Ma

risi;be7lmi.rómaitudósitók1 inden lefekteti
tért S ez nem is lehet máskép. Egy bir- ááll &
érzettel szolgálja ki közönségét, ilj, e^e-rónyg^zdag időkben_m<tfeszi*d érivel
áru jegyekkel utazható Nagy-Kanusáról Bécs-r Fiúmé-, Trieszt és Velenczébe,— Ezen kéjvonatokat á bécsi Sclrbekl l-«ó utazási irodája rendezi — Indul Nagy-
Kanizsáról Bécsbe ápril ho elsején éjjel,


8 a magyarság terjesz- — ,5«MI »•■ g
t- Boldlataii, mint az előtt," mily igazat naraio^t *oel * eső, arközforgalomtol hajdani gör68 WlCí! Senkit nem tkiÉlwull rÚKi. Alig »an e hazának oly urt^jtnnit iddig boldognak, mig él, községe, hpva a .Budapesti Hírlap- el ne ( mindeBfék fájdilmak a, Teszélyek
^^iZt^^^L^y Bé
ségeért tekinttlynek ne vnninmf *»"«"" gondot fordit regényeinek megválasztásá-nál. Igy az uj évnegyedben közölni tpgja Vértesi Arnoldtól .A hivatalnok", Degré tlijfffl-tj.1 .A^ ezredes ur fia\'czimü ere-deti regényeket A .Budapesti Hírlap" sierkesctdi és Uilajdonotai Cs^kássi Jó-z»ef és Eákosi Jenő elég garanfíát nyúj-tanak arra, hogy a lap valamint eddig, ugr eziitá|L is megőrzi politikai és táxsa; " \' \' \' s ezzel igazságos-án féléfre Mii,
i»csík a sírba* Ultija meg ? nyagodalmit Mind»mellet minden enber »rr» törekszik, hogy már e lőldüD elérje a boldogságot 9 a ha-lálról, e jegketlemetleíetrlr, de kinutni-haUtiaD, ütogatóról ,eég ha|lanj sem s.TeretDek. Síért hálásan me^ is be sttlnek mindenltit, iki blyan\'siert l melj szaneiéíeiket rési-
megjelent .Magyar művészek* nj íÓTOZit szerkeszti Szana Tamás. Első füzet ára 80 kr. Az igen szép kiállítása s gondosai szerkesztett mű czétja hazai művészeink megismertetése « kiváló Éifreik tellíbb méltatása. Az első füzet Vágó Pál rajzával díszítve Böhm Pál élet- és jellaaarajzát tárgyazza. EgSsz évtíen 16 ^BzetjcWH meg. Ara 12 frt 80 kr. 8 füzetre 6 frt 40 kr. és 4 füzetre 3 frt 20. kr,
— A TMiprénl növendék papság .Pázmány-köre* előfizetési felhívást bo-csátott ki a .Katholihus erkölcstan Ill-ik kajtetere J fit 70 krjjvai., A jeles, mű Dr. Müller Ernő linczi püspök 111-dik latin kíAlasa utái vab magy«ri<va. —• ÁS:Les ll-d)k.kf(et is kapjia^mig S. forintjával. Melegén ajánljuk.
- Dellnay Grcla ismert ifja«ág.i lapjaiból,.a .Hasznos Mulattató" és ,Lá-nyok Lapjá\'-bóCvetíulí az utóbbi számo-kat Mindkétlap, az értslflesebbgsjertjek-. víjág számára van szerkeszt ve, s mindkettő már másfél évtized átatóljesiti tóp hiis-sióját A azén lapok valóbaa hézagpótlók; az ifjusáe képzésére, nevelésére jwtoma-ttlan hatást gyakorolnak és tagjai pegr éráemUk a pártolást. Legkedvesebb, és légfcasíibsabb ajanuö\'a toreltvő JS\'gyep-mekekhek. l, ÉHati$fe UulafUtórV fiukj-nak és leányoknak egyaránt alkalmas oí-
„ éprodalmi
rejgény folyóiratban megjelent .Órdóg és angyal «hnü történeti regény 2-ik főzete. Migyaritotta Tölgyesi Mihály. Rendkívüli fo|yamatl»n pedig Brilbi Q. ,A londoni kbldus\' czimü történeti regénynek 17. flzete. Szerkeszti Futóp György. Ara fftietenkint 2í kr. FJönzetok külön ked-vezményben is részetalnek.
— Mekser Tilmoí kiadásában meg-jelenő örökbecsü munkákból ,G a r a y J i 1 » s 1 s s 1 e s munkái" teljes ki-adásából a 16—19 füzetek beküldettek hézzánk. E gyönyört kiadványt Ferencsy Jórsef rendezi sajtó alá és kiváló figye-
! lemmel készíti a jegyzeteket hozzá. Egy. eéy ittzet ára 35 kr. A wü«*i diazei be kötési táblák kaphatók kötetenkjnt 90 krajezarjávál/ \' -**" ■ -\'>-^
— »VoLapük-njelvUn" jelent meg a Pallas iróJáftni S? nVtlmuaí részvény-társaságnál Budapesten., Ez uj nyelvtan gyütoH&okkai és péklákUl, valraint volapftk-magyar és magyar-volapük szó-tárral Íratott, és Dr. Kerckhoffs Ágoston franczia tanár .Cours completde volapük" czimű müvének 8-ik kiadása után a ma-gyar nyelvre alkalmazta Zsigmondy Béla. Ara 1 frt Kapható mindea könyvkeres-kedésben.
— í „Peatl Hírlap" szerkesztősége közli velünk, hogy az ápril 1-ével kezdődő uj évnegyedben eredeti társadalmi regényt kőtől ünnepelt írónk Csiky Gergely tol-lából s ezt megelőzőleg hosszabb elbeszé-lést Reviczky Gyulától. Ezzel azonban még nem leér kitDeriisc\'regéoyköxlemé-njeinek Wra.\'wert\'j sMrkesztoség súlyt foktet arra, hogy\'egy nsÉfedív alatt 3—4 (rogéuyt\' nynj&on\' a tap -flvasóközönségé-
1 aek. Ezt a ■soruményt s a mai válságos időket számbátéve,"-^ -midőn müveit em-
| ber alig nélkülözheti egy ily bí tartalmú lap járatását, mely tetjes"tájékozást tynjt
\'a Világ eseményeiről — jó sziwel ajánl-hatjuk t olvasóinknak a .Pesti Hírlapot;\'
■kkftT \' \' "
.I LAJUÖ, Laptulajdonog : WAJDltS JÓZSEF.
nál, mint a töübi lapokénál jelentékenyen gasdagabh s élénkebb jArtalmáná) fogva mondhatni legkedvéltebbjlapia á biagyar újságolvasó közöniégnék. Előfizetési ára negyMé\'Tre csak .t\'htrM kr, egy "hónt i frtlO kr, mely a kiadóhivatalhoz (Buda-pest, KáeMrAlMH T. st.rkl!Jendö Onnan \' efv levelezölapoB kifejezett ólvcjra egy heng ingyen mutatványszámokat is kül-
i W_ Eierueren kamattal fizeti vissza a ciekély el6zetéfi-aijKk-vüsgyii Bítt aíszony" czimü háztartási.hetilap kitűnő
yj VJ 3W *
a, leáfyvm^.számira, való. faéo képek tarkítják a füzetedet, azonkívül fél ív melliWke is \'TÍD, taeljba u év végép kötet lesz. Mindemez előnyök a/réíő6zetói ir\'litítí cseill?: negyedévre l fA, Ütem, 2 frt fltó számú példányok kaphatók. Kiadóhi
Kecskepéf-i »\' 13. ax.. ^itíbornoriirBa. AneVelí. Két elbeszélés. ;IHá CW0BW; Paldninf\'JW4. Kaposi Béla. — Kiadja és Singer Wolíner kkedésí, áidaneat. Ara csjuoji beJ** MTerolfcr. Paldoin elbeszéléséből tudtunkkal ez ai elaí
\' s s>kavitoa tanácsai tUlaiJ melyek a ház-tartás és gazáuXoHM miiéi ágát lel, ölelik. E lap sioakt*J k.íünii élvezetet is ayujt .Munka után" czimü szépirodal-nfi teelKkletébeii é» tóü»ii.;regéi)ymellékt letáben. melyek egy év alatt egész kis kGájyvtárra vaió nrulattató és élvezetes ofrasmányt tartalmaznak, a legjobb irók-tórkózöltetntk regénjek, elkeszéléeek, versek s. a. t A .Magyar Háziasszony" előfizetési ára egéaz évre 6 frt, félévre 8 \\ frt, negyedévre 1 frt 50 kr, s a kiadó hi-viul (Budapesten, nagv kAroua ut^ta sz.) melyhez az előfizetéséi legczélszéi ben posta(imrM)\'on intóze)i44k, kijájiatra
eldfisstSink kost i
KözOlbetetleo, & ve rsoek mér-de nais méKrrel Biérr*. Ef7 rétxTinrei. MoUxS tsemélTei
^kaidfitt irkk-árk4 »5IUU* Tii.teaége. b«nfi< J4 igyekeie
— Cxiioh&lomról. HuKailoi fogjuk.
-» i-elelös szerkesztő és kiadó -
BA.TOR.FI LAJUÖ, l t Ó
Firtóga Seitenstoffa von 85 kr.
fl 765
g
bi« fl. 7,65 per M.t.r (c. 2000 »erichi*i«.. Fb d D T«ra«adet robea- 3nd
Ftbrik-Dspot G H.n-
■eb«c| (k. V. Hiflifíruit, Zürich. Miuter ieiid Brief. 10 kr. Pono.
W»iaMSfliuen*t0ffa von 65 kr.
1140 ()# Q
bú. frt 1140 f« aete (c det rob«o aod «tückweil« 0 H
d.p.
üc
0. H«nneberg ffck. Hűilifortnt) Koiter amfeheod. "Öriefa 80 kr Por
Q) eri.n tollfrei da« Fibnk- k Hűilifortnt) 7.a^ 80 k Pö
tttM tatttmak bizonyét Ukögésnét,

(*£ rovAt ilitt k&ilattakért a«m yál Ul
7811 tiv. T887.\'
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. trvszék telek könyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy ííátyás Józsefné szül. Györkös Anna végrehajtatónak Horváth László s neje GyörldH Hozábi végrehajtást szenvedő palöskefői lakosok elleni 140 frt töke, 1885. november hó 29. napjától járó 67„ kamatai 16 frt 17 kr, per6 frt S5 kr. vég-rehajtás kérelmi 9 frt 60 ir. jelenleg s még felmerülendő költségek iránti végrehaj-» af fe,ntBev«ett kir. törszék £ártlzó h\'ihdTl C74. sztjkvben A. t 1482. hrsz. a. Horváth Lászlú és neje Györkös Rozália tulajdonául bejegyzett váTUágTtoteles "t/82 frtrs. becsült ingatlan 368611(eTÍ oárczius 26. napján d. e. 10 órakor Hahót község házánál Dr. Fülöp Kízmér felperesi ügyvéd vagy helyettese R>z*béJőtteveFmegtaftand6 nyirváhos árve-résen eladatoi fog.
Kikiáltási ár a fenuebb kitett beasár.
Árvereznikívátók tartoznak a becsár 10#/.-át készeétBben\' vagy óVadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni. 3 \'VéWkSteleiavételártoáromegyenlö részletben, még pedig: az elsőt az árverís jogerőre emelkedésétől számítandó 1 h. alatt, a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattü- 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6%, hamatokkal együtt av ] árverési feltételekben meghatározott helyen lís módóiattTf ezerint lefizetni.
Kelt Xagy-Kanizsán, a kir. bitek
hártS^en1 * bS^TSíS fehrt «*kkoíWiiató>ágnál1^7. évi nrjÁtványazámokim. \'""I*"- „?,» deo. W, J,í, BApjáa O *., u^w—.- a,,,..,,-A , , . • . Gr. HUGONNAY
3292 1—1 kiréndeit^kV tszéki biró.
XXX

COGNAC
o Gr&f Kegle^ielí István Fromoüfor
0 Központi iroda: Budapest ftotfetf-rakpart 7 ti.
w» Cognacunk tintásig* mixtt a ■. ktf. álla*. T»|yfcf»érW. áll Mát Ww-
OU Tiyitvány* SZ-rint, minden fr«nCEÍ« ké«ibnény íöU helyezwidíS, mi Tel utóbbi Q cfl«knem mitiijénkor buniiicott áJUpotbin honik lorgilomba
Coenaciink óuitr gyantát taoljAl mindpDBemS (yoaor-, tséll-t#ri él étvágytalant £(,. bajoknil ii infactio b« t »f ».4f ekD ÍI i« a lw.fő orvosi tekintélyek áiul [rócy»Mral r«a<.«ltetik.
W Eredeti ttvegt&ltréaÜnk oukaem minden fővárosi valamint vidéken a legtöbb füarar . bor- éa osemegensletben kapható.
MiotiD Cagucük .okfér.kÉp kuitlHatlk. ujy kérjük t védlejyrt >■ a kapuit. > ajtaarra ét maflákra utihki a »anfaaas|lrs.
i a b\'égite\'i cség latnat<í külőno«o figy»l»i. 3277 8—4
50 c.ooo
?0(XXXXXK>XXXX>\'"» »»\'**
SWADLO FKRE.

Budapesten.


Gyára :
VII.-, ftlró-erdfi-wr 3. iiim. *
^bdalmaiott ÖnmŰkÖdí sirredAnynit, hullamaott acitÜl*-továbbá itabftdalmaiott Bl*«*oek é* Br(K»k»£éI« U>\\\\A t» kaljQÜt, falamiat kötpooti íiiléáberoidA««il, iijit uab-dtltn* neriot agy vigy több helyiség ■lámirt, melj utóbbiak külőoiaeii oly ^plUetflkaél, úkctákoái, kórháukail stb. sieEl>5tt«t(ÍM«)t vagy •sellfistat«i« náittii
igán dáliieruíD tlkalmnbatók. Afistjft további TkJameoBvi »s éptUií ■r»kmib» tartosó maokiit, agy mist : épQlat-, mú- ét ••o*-kas«tiiakavto« tégla ét TakoUt fslbuscj gép«it kovácsolt Yaibíl
munkáit.
Hioukir.yii é« kölu^*et««ok ÍDgy«n 1 \' \'éi bérm.ntT*- 3OS6 20—36\'.mindan szerdán ét Vasáruápou,
HéTreböl Newyorkba
Úd kdd
Btattlnböl Newyorkb*
minden 14 nap aiatt,
Hjuaburebúl HyngatincHáb*
havoukiot négyazer,
Baxabnrsból Mexlcóbav
havonkint egrazer.
A társasig portag5ihai6i kitÜDÍ allatas mellett n^j baj6szobákba\'D zniot a fő-delközben elhelvezett utazóknak ái Ugsompásabb utazási alkalmat - njuj^ja. Bővebb f«lTÍliKolitist ad, a vexir-öíT05ks«|r Bécsben Fran«*srinf[ 24aík \'Hm alatt 3249 4—20
Ügyes fiíynBltBk n»«y 8ifc-zslék mellett kerestetnek.
Gyomorégés
rou alDéssté*. laasn aovaresvre, vértoUUs fsjfajás aaédflléi sflafaallDaak a Lippmaun-féla Sarlsnadi p«ug8por hasanilala folytán. — Kapbato 60 kr. é« 2 frt. dobosokban.
[Onyl
sUlist teres egy 38 érés nugyir D6 ZaJímegvei, ki több nri hizoál a legnagyobb megelégedésre hnzjuno s«bb ideig működött. A mnjorságg*! valúelbinásial, fózés, sütés, mosAsban. TiUmiot minden gtzdaasszonyi teeo-dókben teljesen jártas, anémetujel-vet is érti.
Ajánlatok Jj gUataatSCMiy* czim alatt a .Zalai KözlSyy ki-adóbiTatalaba küldendők. 3288 1
Ügynökök kerestetnek.
Olcsó, kitflnö v.rró gépek ela dí sir a. Ajanlatokat .No. 430\' jegy alatt Rudolf Mossa Wien I. Seilerst&dte 2. kQidendóJt. 32S6 1-2
oooooooooooooooooooooooooc
Q /r-*™-*.,,^,™_ j± húsvéti ünnepek
slkalmávnl
vasárnap f. évi april 1 én

kéjvoattofc
1*1
drliXtooltaA 1*1 »»
Na£r-Kaiisaról BÉCS-, Fime- Trieszt- ÉS íeleiczéie. Menetárak oda és visszautazásra:
7
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
(pooccoooooooooooooooocxx
1J Cl
íi
A városi tanát*.
X 3284 1—3
üxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

liegujabb CAÁSE. klr. szabadalmazott
„HUNGÁRIA" sorvetőgép
Ez idő szerint a legjobb
somlóién
hazánkban
A lefolyt évben is számos bel és külföldi gyár ellenében els£ dijakat Dyert.
NEVEZETESEN:
Trencsén-Ilkvai kiállításon......... Etriíst-érem
TaUi nemzetközi vetögépversenyea......Két diMQklevét
Szolnoki kiállításon ...........IHnoldevél
Bécs gazdasági kiállításon . *........Nagy áUamérmet
Bécs-ujhelji kiállításon..........Xam/ dUnokUvél
N\'agy-belitzi kiállításon.......... . ErUsC érem
Eaen aránylag legkRnojebb, d« mellette le«f>rSsebb. legtartosatb aa lacegfaMrflbb szerke»ta sorretSgépek, NAGV-KASIZS»I |Uáaaa« aia(}4r rakláraakkaa liapiacs., íalsó-templom nellett) megtekiiithstSk. boí is a Uiolcaobb eredeti gyári irak és legalönyösabb feltételek nellett Jjtallii utaaaaatjátil 1-1(1 2 «.l tíí lesre — tasarolbatok.
Kérjük a n. e. gazdakoionságet, Mrvetifép€élfc kdlsnoa elfilijeírol aatveljea meg.
gj5iödé« .sereiül ^ BÜDAPEST-VÁGSZEREDI
1279 1—1 ta»dasá«i fépgjár
■al tóraKtir Bpltzer Lujosmal,
Egy tauwnci aztnnal felvétetik agy
helybeli vaskerMkedétban. Bivab
bet Wajditt Jezssf kinyvkeretke
dé«ék«n.
i a és t. szali.
I
■sö mi ereietí
Selnaczi ptp* ét pipitzár gyár*
Takácn G. Vendéi Zíljomban Selmecz mellett.
Legjobban ajajüja űj sterkexettl klaárílag itKb.
r
Mizd új ,p»Uoi pipaa- az srisigoa eaiiaar araayban ét a aaaabada)om* afó Tas beTiare. Képes aiatsJapok él árjacTZakak kiriuaua, bérmeotre kflldetsek 3246 0—10
3238 t. 88.
oooooooooooooooooooooooo
Q Vao szerencsém a L közönség valamiiit kaTéháx j
sok. kaazinók. olvasó egyletek, kereskedők, intéseteknek stb.
előfizetés és hirdetések felvételi irodámat
becses figyelmökbe ajánlani, hol eredeti árak mellett, mliules

&fiaxeal
réaz*re
Koltségvetáek és hirbpjegyzekek kiránatra ingyen és bér-meitve küldetnek. t
F^lőfizetési- éb hirdetési megrmdelések a vidékről pontosan eszlözöltetnek.
Tisztelettel
MEZEI ANTAL
hírlap előflíetés és hirdetések felvételi Irodíja
Bndsst, Gizella-tér 1. szám. (Haas palota.) £pyes drumlAi az Osss/s bel- is halfOidÁ hirtapokhól. -sgaa
S276 !—S

■OOOOOOQOOOOOOOOQOOOOC
N.-Kanizsa rendezett tanácsú városában újon-nan szervezett segédmér-nöki állásnak választás utján leendő betöltésére pályázat nyittatik.
Felhivatnak tehát raind-azpk, kik ezen 600 frt. évi fizetéssel egybekötött állást elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi 1.1. ez. 10. §-a értelmében felsze-relendő kérvényüket ará-rosi tanács iktatójába f. évi április hó 9-ik nap-jáig nyújtsák be.
Kelt Nagy-Kanizsán. 1888. évi márczius 17-én.
"■"\'"\'-A- városi tanács.
jff ^0 ev óta ösmert
BKRGERféi. orvosi
KÁTRÁNY SZAPPAN
orvon tekiaiélyek álul tjámvt Au«tai«-M*íy»ror»«A«b»n, Frmnaal*-O\'sság, Vémetontsás, HoUuidban, Sohvefosban. Bomiob>p nbi.
mir tii év í)t» fényf* tik érrel btniDilutik:

tslat sílnte aa areibir mindenfele tlt
ellei k«laa6eeti a rllo, •■ ídQll «• pikkely a ko.«, a aSinSr r»p«ii»<By, • f»j <• •••«*1
májtolt, ugyne»eMtt reaaaorr, a ,
a gysrmek.k »alam«n»TÍ «&U4 í»jli«l«gaagei ellen. Eseof.lUl mindé-kinek mint a bort tiailiuS mosdóaMr ajinltalik.
ira darabODklDt basHinlatl ataaltással w;)Qa3é kr. A Berger-féle katrán) stappan 40*/,-a töme.y f.kátrinjt -■■
tartalmaa fsUttabb guadoaao Tao koaaitro a iényegmeo kalönbtfsó " <• minden ejyéb, a karokedsaekban elóíorduW kátriej-asappaaoktal, \' mert ef"D aaappao 35*/«i;l>C\'*rio aByagottarUhBafl.fiioomitUuaarBa — -
CsaUsok Itvikeritlése védett
a gyógystertAraiban világosan Bar|ar-féle katranyiauapfUn kéreodó s Qgjelní kell i iSU csoaa ogliin.
tzanMf (kmioiyat kltüotettetttt a bécsi HMuatkizi ki-álliUttw 1883-ban.
Egyedül heU/ette a bel- é külföld rézére-
A. HELL By*flY \'l\'roppau
Prag* B«la
kr.
K.niisiról Bécsbe II. ostt. 10 frt 30 kr. IIL (uit. 7 frt
, Veleuciébe é . 17 . 50 „ . , 18 , 40 . „ Triesztbe . , U „ 50 . , . !0 , 40 . \' . Fiaméba . , 14 , 50. . . , 10 . 40 , Indnl Bécsbe ipr 1-én reggel 12 ónt 15 perez. Érkezik Bécsbe ugyanaznap délelőtt 8 óra 55 pereikor. Indnl Fiume-, Triesztéi Velenczébe ipr. bó 1-én 5 óra 20 p. reggel.
Érkezik Fiaméba ugyanaznap II óra 48 perczker éjjel. Érkezik Triesztbe ugyanaznap 6 ór» 30 p. este. Velenczébe szintén ugyanaznap. Jegyérvényesség 14 Dapig. B5«ebbet a falragaszok- éa programmokból, mely atób-biak az indónáznál kaphatók.
Gyermekek is a fenti teljes irt fizetik. Sehroekl €i. 3287 1 — 1 - . I. bécai utazási irodája.


Pályázati hirdetmény
Nagy-Kuitsa rendeictt tanácsa váróéban Hresedésbea levó egyik Tarosi orvosi állasnak válasitáa utján leendó be-tííltísére pílyáiat nyitUtik.
FelbÍT>tn*k tehát mindazok, kik ezen 150 írt évi fiietég s nokiaos dijjak élvezetével egybekötött illáit elnyerni óhajt jik, hogy az 1883. évi I, t. ez. 9. § a, illetve at 1816 évi XIV. t. ci 43. §-a értelmében febzerelendó kérvényüket t városi tanács .iktatójába folyó évi április bó 9-ik napjáig nynjtsik be.
Kelt Nagy-Kanizsán 1888. évi mirczitu 7 én

„ Kis adagban hatásos i nem kellemetlen isö."
; Br.lurtiyi tanár.
Kéretik a forrás használásakor
az
(fjedül helyei elnevezést
„ Koródámon ■ legked-veltebb hashajtó vir„
FERENCZ JÓZSEF
KESERÜVIZ
„Hatáfiosabb, mint a többi budai vizák/
használni. Kapható min-denütt
i jxétkíMéú Ignp-
Kitüntetve, 7 arany é«
érdem-éremmel. Szétküldés 1887. évben
NAGY-KANIZSA, 1888. márczius 31-én.
Huszoiiheiedik é. folyam.
/.;/ afi zeté»i Ar
;r* . ■ 5 irt -----
. . "2 fr 50 kr ^*-í . . 1 ín jáltr
£«yet «■• 10 kf
it I 11 I» K T E fi K K
HYlL r TÉRBEN
<M:Unl H) kr.rl
ZALAI KÖZLŐIT.
n.l ,. .Uök : S\'ag if-KteuizHán
"agy-kanizsai ,Keresket/ehti lyarhank\'. a .nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet, a .nagy-kanizsai kisdednevelo egyesület",----------------------------------
nagykanizsai keresitény jótékony nikgylet-, a .nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző aöwtkeiet\', a .soproni kereskaielmi s iparkamara" nagy-kamzsai külválasztmdnydnak hivatal/H lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Hogyan, és hányféle módon nyíl
vanithatjak a nők hivatásukat az
életben.
(Folyialii.l
Míg tehát * nő anyai hivatásit hí-ven betölti, nem teljesit-e egyúttal ma-gasztos honleányt kötelmet is? Igazi, hú, nemesért, szépért jóért lángoló honpolgárokat nevelt a hazának, az | édes hazának, melynek ily nagyszerű j szolgálatot senki nem tesz; mert j hjiszen — amint a példák számtalan külföldi országban bizonyítják — az állami nevelő-intézetek, hol gyerme-kek kicsi koruk óta neveltetnek, ad-nak a hazáuas jó dolgozó gépeket,! melyek a reájuk bízott munkát tán. jul végzik és kardot is tudnak for-gatni, de nem honfiakat, kiket esz-mék lelkesítenek. Pedig mily nagy külombség van e két neme közt a polgároknak.
Az anya hivatása az alapot veti meg. — a hitves az alapot meg-szilárdítja.
A hitves feladata megszelídíteni a férj szilaj természet — ha szükséges. Mikor a DÓ férjére gyakorol hatást, nem teszi azt azért gyengébbé, csak linomitja lelki tulajdonait. Az em-beriség fogalmát a tiszti férfiasság és tiszta nóiség összeolvadásából szár-"maztathatjuk, külön egyikben sem található fel. A férfinek erejével párosul a nő szelidsége, gyengédsége annak komolyságával, ennek kedúlyes-sége, a férfi határozottsága, a nó engedékenységével, éles elméje, szé píszeti fogékonysággal és igy támad eló a lelki ember, milyent a teremtő képzelt magának a hatodik napon, midőn azt monda: ,terem sünk em-bert."
Sok és nagy változást, hatást képes a jó nő (én pedig csak ilye- j neket képzelek szerény elmélkedé-semben) férje lelkére gyakorolni hosz-szu együttlétük alatt; eltávolítja aj
lajdonaibói tesz helyette — csodásán átváltoztathatja a férj ]e&k. É
mi ottan rossz volt és saját jóAu- dolgokat erős kézzel megragadni és
rövid ideig nagy eredménynyel küz-deni, a kitartás pedig a megkezdett dolgot annak befejezése nélkül abba
És ez áldás, melyet a jó nók .fér
jeik által közvetlen 0« lithatkn mó-i nem hagyni és ernyedetlenúl küzdeni don igy gyakorolnak a hazára, — és ja czélig s ha ez a czél el nem ér-nem gyakorolnak-e ekkép a hitvesek hetö, akkor kü.-deni elfáradás és vég-honleányi kötelességeket? kiszámít- nélkül, fí két szerep az, melyet a hatlan az. Némely nó< embernek ba- nók a családban játszanak, ezek ál-ráíai nem győznek- csudálkozni. hogy tal kihatnak az emberiség nemesbi-mennyire megváltozott — mióta meg-jtésére s igy annak boldogitására, — nősült — az előbbi rossz tulajdonait : mert tökéletes boldogság nemesült mint a haragos, kötekedő, további a\'erkölcsök nélkül nem létezhetik, kártya, borital, dorbézolás stb. rossz \'„Az állam alapja a család\' mondja tulajdonok miod eltűntek rendre, sjegj- nagy államszervező; sok boldog helyettük szelíd, komoly senkit meg családból keletkeznek boldog államok, nem sértő s mértékletes férfiúvá vált, s boldog államok részei a boldog — s honnan e változás ? nem tudják emberiségnek.
elgondolni — pedig nem oly nehéz Valamint kicsinyben, ugy áll kitalálni, csak a forrásig kell ku- nagyban is; boldogságot csak a nók tatni s ez a forrás uraim — a jó idézhetnek elő; ők valóban boldogi-nó szive, az ó behatásának köszön- tásra vannak hivatva, teremtve, hető mind e változás. } A férfiú felhalmozhatja kincseit, s
Sokszor a legegyszerűbb emberek!vele eláraszthatja környezetét, minden fedezik lel a rejtélyt. [legkisebb vágyat teljesíthet, boldog-
ig már sokszor hallottam cse- j dogságot azonban még sem tud uyuj-lédeka felkiáltani: „Hej, ha az a mi\' tani. mert a kincsek mellé lelki gond áldott jó asszonyunk nem volna!",és bú fészkelheti magát, a gyönyör értve alatta, hogy a jó nó nem volna s. utált lesz, minden csillogás gúny és nem müködnéü, mi egészen más volna \' teher, a legkikeresettebb ajándékok az „ur." : alig bírnak egy szomorú mosolyt
Ritkán ismerik el e tekintetbea a lecsalni az ajkakról, s minden pompa nók érdemét teljesen és valóságában. | és fény közt is az élet czélja el van pedig meg van az; ők képesek, csak J tévesztve s a kárpótlást és mindig ók egyedül a rósz erkölcsöket jóra j kárpótlást kereső lélek rossz utakra változtatni, haragot enyhíteni, .kese téved. De a hcl a nő terjeszti ki rú.séget lecsillapítani, sőt mi tán védszárnyait, a hol a nő tekintete
nem külszépség, hanem lelki fen-kőitség eredménye ez. A férj és gyermekek tisztább fényben látják a világot, a lélek megtisztul." a csüg-gedés, kéieíy és bú helyét bizalom, hit és megnyugvás foglalja el.
Oh Isteoem! önkénytelen fel keli sóhajtanom, ha ez minden családban igy történnék, az egész emberiség boldogsága éretnék el! Fájdalommai kell iizoiiban bevallanunk, hogy neaa ogy van ez mindenütt, bár nagy többségnél eltagadhatlaonl feltalál-ható ez. És szinte jól esik lelkem nek, hogy én ily boldog családot többet latiam, akik egymást szeretve, boldogan élnek, mint az ellenkezőt, s ez némi vigaszul szolgál. Láttuke gyenge és rövid vázlatból a uó hi-vatásának nagy fontossága horderejét e két szereplésben, tekintsük most a harmadikban, mely e <íét elsővel szo-ros ös zekötteiősben és majd mindig ugyanegy szegélyben van egyesítve. E harm&dik szereplés a házinué.
A házinó már inkább az anyag által hat, mert bár anyag nélkül szellem nem létezhetik, a két első-iben a szellem, míg itt a harmadik-ban az anyag a túlnyomó. De mind-amellett kell, hogy ez se nélkülözze a bájt; szellemet és lelki hozzájáru lást.
ellenmondásnak látszik ! a cstiggedőt
nyugszik a család tagjain, ott nem
bu/.ditni. bátoritni s ujabb küz- foglalhat helyet mogorva gond s désre serkenteni. Tapasztalhatták ezt : életöló bú soha, jöhetnek ugyan rossz közólűjk féifiak, tudom elég, s meg- idők, csapás érheti a családot, nyo-vallom, magam is érzem ezek igaz-lmor, ínség és szív sebei közt is ta-ságát, mert volt szerencsém s mó-1 Iái a szerető nö mindig azért eny-domban elégszer tapasztalni. Hol a! hülést és vigaszt, melyet átnyújt
férfiak erélye megtörik, a nó kitar-tása nem lankad; mert amaz a fér-fiaknak, ez a nók tulajdona, és e te-kintetben erősebbek a nók, mint mi, mert az erély abban áll : mindig uj
szeretettjeinek is.
Valóban csodálatos büverejük van a nőknek, szemök egy pillantása elég s képesek kideritsni a borult eget és e büveró nem a kortól függ, mert
Tudnivalók.
— Kiknek kell afc idén fegyvergya-; korlatra bevonulniok .- A közüs hadsereg kö-j telekébe tartozó havi dijasok és legénység ! közül az.idén fegyvergyakorlatra kötelezve Ivánnak: a) általiban az 1883, 1881. s \' 1879. évi sorozási évfolyamokba tartozó j tartalékos tisztek és az ugyanazon soro-j zási évfolyambeli tartalékos legénység; b) az egyéves önkéntesek sorából előléptetett ! azon tartalékos tisztek vagy a legénységi állományba átlépett azon tartalékosok. a kiknek tar;aléki szolgálati kötelezett-sége a tényleges szolgálat megkezdésének hosszabb időre türtént elhalasztása foly-tán, bét évnél rövidebb időre terjed ; c) a
tartalékos tiszteknek és a tartalékos.egény-sé^iifk azon része, mely az elmulasztott 13S7 ik évi fegj vergyakorlatot utánpótol-iu tartozik. A fegyverpyakorlatra köteie-zctt tartalékos tiszteknek fegyvergyakor-lata a lolvó évben 28 napig a taitalékos legénységé pedig IS n*pig fog tarrani.
— Az áilamvaostal, es a magyar nyelT. A közlekedésügyi uiiimzter a múlt hóban a vasúti alkalmazottak minösitése tár-yabati új szabályrendeletet adott ki, melyet Ludvigli min. tanácsos elnök s igazga ó most körre ndeietileg hoz az al-kalmazottak tudomására s ebben különö-sen figyelmezteti az illetékes hivatalföiJö-kök\'eL, hogy fóké]>aszab«lyrrndelet második szakaszában előirt kellékek megállapítá-sánál a legnagyobb szigorúsággal járjanak el- K szakasz azt ít ja elö hogy vasúti hivatal-nokok c^ak olyan magyar állampolgárok lehetnek, kik * hivatalos magyar nyelvet
| szóban és iráiban teljesen bírják. S mint a
1 küi rendelet hozzáteszi, a\' magyart illetve
horvát honosság és a hivatalos magyar
nyelv tökéletes bírása minden alkaliuazan-
dótól kivétt-l nélkül megköveiélendő, igy
azokból is, kik a Horvátországban fekvő
vonalokon kivannak alkalmazást nyerni.
A rendelet egyúttal a hivatalnoki felvételi
vizsgák ügyében is intézkedik, azokat
.egyelőre az eddigi bizottság tartja: helyük
. és idejük azonban kéaőbb fog megállapit-
j tatoi.
] — Més/áros iparosok figyelmébe. jA belügyminisztériuma marhavágás lár-gyáijan lepkíi/eVbb azon rendeletet hozta, ( hogy a marbaiKik levágása előtt azazonos-i ság megsilapitásöra szolgáló marhalevél j az állatorvosnak mindenkor bemutatandó I éá az ezzel el.euktízö eljárás, még ha tüd-ivalevőleg egészséges marha vágandó is le, meg nem eDgedhetŐ és i.cy mindazok, kik nitfgvizsgáiatlanul marhát emberi eledelre levágnak, illetve a marhaleveleket a levá-patás elot be néni szolgáltatják, minden beíga/olt esetben határozottan bünte-tendők.
— Az éneklő madarakra való vada-bzás törvény szerint minden időben tilos ugyan, azonban azoknak tovább tart ás vagy azok énekében való gyönyörködésczéljából történő elfogatását a törvény nem tilalmaz-ván.az éneklő madaraknak akölfési időn kivül.ily czélokból való elfogása rs tartása a belügyminisztérium áital legközelebb ho-zott rendelet szerint büntethető kihágást nem képez.
T á r e s a.
Régi dal ...
Hadd wó\'jon eaak toribb & !»nt, Zengjeo Merelmi énrkt-t . . . H..gyha Kérelmem hfi » v»ló, Ai Mégjecemre nem lehet!
li»dd tudja meg egí.* Tilif,
- Hii» DÍQc«en *bb*n nagy titok —
llogj míg .ii«m H.retm tud
ÍU éa ol)«« boldog ugyok.
S bír olj" régen én. k 1 £ lant Köreim! eueket, /.-nejed büszkéd tovább a dalt, Ho^y még •■ivem dobog. .»seret...
Repülj, repülj szerelmi dal. Sxép kedvtemnt-k vidd hirOl, j
Hogy él aiivem él hőn dobog I
.*> caupan ceak érte él ■ hevUl I ...
\' V. HULLÁM JÓZ-JEF.
Falusi történet.
Népies eibe«éléa
liU: Seperné Nagy Cornélia.
iírzse cseléd volt. Egy falusi uri ház «il síolgáli. Hogy milyen volt? Miért ■rjam ie, hiaz azt ugy is elképzelheti az "l\'asó. hogy valami gonosz, rút, vén Jeíiiynak az élettörténetére nem szoktak ■ok tintát pazarolni, mert senki sem olvas, örömest olyan tárgy felől, mi már magában véve sem kellemes.
De hit, hogy mégis fogalmuk legyen az ö egyéniségéről, ha ugyan érdekli önöket egj szegény cselédleány kinézése, elmond-hatom, miszerint az egész farában mi bét közs, gböl állott, pedig ez nagy szó, nem
volt neki párja, sem szép éyben, sem szór- A bámuiói közt legkomolyabb, de a
galombau, munkásságban, sem dévaj ele- j legszerelmesebb is volt bele Lökér János,
venségben. Termetére nézve magas, nyu-; a fára legszebo legénye.
Iánk, karcsú, hajlékony; arcza fehér éj i A legnagyobb elleoségepedig a Beczó
piros, mint liliom és rózsa etívuiás mellett\' család volt.
haji arany-szőke, szeme kék, mint a len- Hogy ki volt az a Lökér János és ki
virág, ajka piros, miut az eper és mit a Beczó család V — fogják kérdeni.
szóljak a „gyÖDgysorfogról", mely mint János egy szegény özvegy, zsöllér-
aiabastrora fehérlett ki az ingerlő ajkak asszonynak a tia volt, kit ^zért hittak zsöl-
közül. — Valóban, oly szép volt Örzse, a\' lér-asszonynak, mert az ürzse uraságának
milyent ritkán iátni. ; a házában lakván, lakásáért napszámot
Hát még az ő jó kedélye ! \\ idám volt\'] szolgált, s ki különben is oly szegény volt, ő mindenkor, dalo\'ása ha ment, ha jött,: hogy & napszámából élt v jelt adott róla bármerre járt. mert annyi\' A Beczó család pedig állt: & család-népdalt, és oly hévvel, érzelemmel danolni, főből, ki ott helyben háztulajdonos s bir-mint ő, senki sem tudott a faluban. tokos gazda s egyszersmint szabó mester
Bomlottak is a legények u\'ána. Egyik : ember is volt, mint a minők a falun lenni a másik után bagyta ott régi kedvesét és ; szoktak, kik nyáron szántauak, vetnek, lett Örzsének bámulója: mert, hogy tovább \' aratnak stb., télen pedig a meleg szobában is mert volna menni a bámulatnál akárme- egy-egy kicsit varrogatnak, ki azonban a lyik is, arra nem volt bátorságuk, mert házban, mint családfő még sem numeráit, arra Örzse f;l nem jogosította egyiket; mert ő egy gyáva, pimasz, lehetetlenem sem. \'\' ber volt, akár csak egy Scbneider Fippsz.
Debezzegneuielégedtekmegám ezzel Azu\'án az asszonyból, ki a férje jogait bi-a falu többi leányai, volt irígykedés, gyü-! torolta az ó nyelve élességének hatalma Iölködésre elég okuk, hisz ott hagyták, által, s ki egyéb tekintetekben is egy őket miatta a faképoél. s kell-e enúél nyo-! megrögzött gonosz lelkű asszony vala ; mósabb ok arra, hogy egyik leány a mási- i továbbá egy legény fiúból ki azon időben kat halálosan gvttiölje és annak boldogsá-1 katona lévén, épen a háztól távol volt; egy gát a sirba ásn: segélyje ? — Hát még az • nagy felnőtt leányból, ki szinte az egyik anyák, kik évek hosszú során át táplált; helybeli uri bárnál szolgált. A fiának Lajos reményeiket egy pár hét alatt egy olyan ; volt s neve, az idösb leányé Rozi. ágról szakadt szegény caelédleány szép-1 Hogy János miért szerette ugy Örzsét.
sége,__vagyis az ő véleményük szerint; az okát annak csinos külsejében és jó ke-
__ gono z \'boszorkánysága miatt, füstbe I délyében találjuk meg. DÍ hogy a Beczó
menni lúták, minő ádáz dübfogtael azok- család, miért gyűlölte ugy őt, azt el kell nak a szivét ? ! mondanom.
bgy pár hét múlva, amint a kis la-
luba érkezett, sok bimulója, kedvelője, de
Mielőtt Örzse a falubajött volna, már
a Beczóék (értvéii Beczóék alatt a Beczó-
még több ellensége is lett a szegénynek. :< nét, líi mindenható volt a háznál) és a Lü-
kériié, a János anyja elhatározták iriy „suttyonibio" maguk közt, miszerint gyer-mekeiket, Jánost és Iíozit összeházasítják. Összeházasítják, igen, mert Beczóék-hoz keilett volna munkás kéz, mely vala- mennyiök helyeit dolgozott, s igy feltor- lódo\'t adósságaikat kifizetni segítette volna ; a János anyjának meg kellett volna a ház, a mivel ők még nem bírtak ; leg-alább ott meghúzhatná magát, s öregsége napjaiban nem kellene mas házában lakos-ért robotolnia. Meg "szó. a mi szó, egyéb jokok is voltak. János tetszett a leánynak. j De tetszhetett is, inert oly szép legény \' vala, miszerint bátran a férfias szépség i mintájául álüiatott volna, s akármely íaátö | örömmel rajzolja vala öt Dianája mellé EDdimiomnak. Ma^as, nyúlánk, de a ni el | lett vállas, eröteijes a\'ak, koromsötét haj- zdt, soiétkék szemek, magas homlok, szép ! római orr, sötet-barnás arcz, stb. — De hisz én a férfi szépség bírálatába, részlete-■ zésébe nem ia merek bocsátkozni; csakis ! nagyjában említem meg azt, s különben is idomét nem akarom azzal vesztegetni, bogy múló érd nieket dic-Öitsek. Mert va-í [anak ám Jánosnak nem múló érdemei is. Elsőben is kitűnő szorgalma s fáradhatlan munkássága és ügvesaége, mindenféle me-zei dolog körül, továbbámértékletes, józan ! magaviselete és takarékossága s végre édes ; anyja, iránti tisztelete, ragaszkodá-a. j Szegény öreg. beteges anyját jobban i becsülte, mint a ki miliókat vár a szülői i után. S e nagy ragaszkodása tette őt iránta egész vak eagedelmességiiYé minden dol-gaiban.
Ez mindenesetre szép vonás volt tőle, de reá nézve szinte balvégzetüvé vált Tehát, amiut mondani, János tetszett,
s tetszhetett is Iloziuak, de hogy Rozi tetrfzett-e Jánosnak ? arra határozottan ^nemmel" kell felelnem.
Xem tetszett és nem igen tetszhetett neki, habár Közi sem volt a leányok utol-sója. Meglehetős, csinos szőke leánynak lehetett votna őt mondani, ha homloka nem egy kissé túlságosan kidomborodó nagyságú, s világos szürke szemei nem lettek volna kissé nagyou is mélyen fekvők és fogai nem leltek volua különben elég pi-czinyszájában, mint a nyúlnak egészen egymásra nőve. s nagyon is bepyesen kiállóik. De mind e hiányokat némileg ellensúlyozta volna magas, nyúlánk ter-mete, febér-piros arezszine, ha vékony, \'■ nyújtott orgánuma s kényes, tettetett be-| szédmodora visszntaszitó nem leendett \' vala.
! Igy bizony Jánost nem igen vonza s \'. csakis édes anyja unszolásainak engedve, közelitgetett hozzá, ki alíozi testi-lelki bá-jaitól elragadtatva, öt 6a előtt egész angyal-nak festé. Mert, — úgymond szegény Öreg — ennek bizony (már mLit Rozinak) hidd el édes fiam, még az epéje sem lehet ke-serű Rv.i pedig és annak anyja, ki a sze-relmi intriguákbíin mintául szo\'gált leáoyá-I nak, igyekeztek Jánost e jó véleményében megerősíteni. Miot az angyal, oly szelíd-nek, jónak tette magát Rozi, pedig külön-ben ördög lakott az ő lelkében, csakhogy ezen ördögöt oly méiyen rejté magában, hogy annak létezéséről Lökéroé és fia János nem tudhattak semmit. Igy álltak « dolgok, midőn Örzsét János meglátván, megismerte s mindjárt meg is szerette. I Nem mulasztott el semmi alkalmat, ! bogy vele találkozzék. Bármiféle munkára hittak volna az urasáéhoz, hol Örzse szol-
Mai számunkhoz egy iv melléklet van csatolva
HUSZONHKTEDIK
ZALAI KÖZ L ÖNT
MÁRCZIÜS Sí-én
Általános laziasiii
Azországos uiagy. gazdasági egyesület a pestmegyei gazd. egyesülettel a földmi-velési minisztérium támogatása s Nagy-Kőrös város hozzájátulásával f. évi május hó 19, 20 és 21-én egy nagyobb szabású gazdasági kiállítást fog Xa^y-Körösön ren-dezni. — E kiállítás gazdasági mozgal-maink terén egy uj rendszer íuaugurálását jelenti. Eddig ugyanis a gazdasági tnozgal-
ság erényének fejlesztésére rendkívül hat-hatós eszköznek találom. Sok szQlő raeg-takaritható néhány fillérét gyermeke által az isk. takarékpénztárba helyezi. Ugyaninnen: Gettier Igaácz\': Az isk. takarékpénztár ineghóditísá val, pa»aagogiai szempontból éléük bizony-ságát látom az okszerű nevelés nagy ha-tásának ; nemzetgazdászati szempontbó
a legelső Juliánt s társait pártfo-gásába Tette, s mindennel ellátta
lásos. nemcsak a növendéket, anni
áldi
szüleit is vagyonosodásta szoktatván. Nagy-Gombáról Imrei József : Erkölcsi hatása anyagi és szellemi
inak szétszórtan, különböző helyeken és
időkben tárta rak, ami ugy a gazdaközön-
seg-részvételét nehezité meg, minta kiál-1 tekintetben Örvendetes a "tanulók mim
utókat is elkedveüenité, mert sokszor\' 7Ati]i] és taneSzközökkel kellőleg el van
ismétlődve s emellett kis körben mozogva \'nak iátva raég a legszegényebb is ki
,k részére is 1 ín >k Lapja szerkes2
tömérdek költségeket bariton reájuk anél- segítve- a lüzkárosultal
kül, hogy a keresett gyakorlati eredmé- 20 kr lett a „Néptanítói, „„„.......—
nyéket csak némelyek feltalálhattak volna, tőségéhez beküldve ; a tanulók egészsé A nagy-körusi kiállítás egy üdvös kezde- gesebbek, szolgálatkészebbek, szorgaima ményezést képez e téren. Eztn gazdasági „abbak az iskolákban ugy mint hon. évi mozgalom ugyanis felöleli az összes ez vizsgáink mindig jobbak; könyvtárunk irsnybani tevékenységet s egyesíteni fogja évenkint gyarapszik, a következő mozzanatokat: Nagy-Váradról Szőcsné-Farkas Karolin
1. Országos részben helyi jelleggel Az jotézméoy a gyermekekre míg fog ott lokialhtás, katonai lóvásár és lo- egyrészt a tanulásra buzdító hatással volt, verseny tartatni. másrészt gondosságra, takarékosságra
2. A nagymélt. földmüvelés, ipar- és szoktatta őket. A szülök bálával fogadtak kereskedelmi minister engedélye folytán „ intézmény életbeléptetését kivétel nél-ott fog megtartatni a nemzetközi jelleg- kül. Eljöttek megköszönni, hogy utmuta-gel biro VH-ik tenyészallatvásár. tóul szolgáltam nekik kis töke gyűjtésére.
i. Iteodszeresitettgep.es eszkozkiál- vagy segítettem ruházaihoz jutni gyerme-
ilt&S.
litás.
keiket.
4. Gazdasági áitalános terménykiál-, Német-Lipcséről Bursics Eroó :
I ki á
p
..............I A kivett összeg részben a postán he-
Kerteszeti. u. Szolloszeti és bora- ]Teztetett el_ részben („serekre és a lallitas tüzkárosultak segélyezésére fordittatott.
7. Az orsz. gazd. egye.-ület gepver- Uult évben fejt(,ge,ett tapasztalataim ez
szati kiállítás
senye s végre itt fog megtartatni
8. A társult egyesület gazdáinak
nagygyűlése,s -
tg.es. ve lesz tehát minden mom-
ff „^ f°Z,°"ST" éf\'
évben ismét er6sbodtek.
Ó Moroviczáról Kovács Gyula : Iskolatakarékpénztári intézményünk
azon erkolcsi hatist gyak()ro]jll a zy^rme.
kekre\' k°V "°k » temetéseken és családi ünnepeken kapott pénzt soha el nemitől-
ókét.
A vándorok alja most a Kai-mut sivatagon vezetett keresztit!, s 13 napi szenvedésekkel telt vándor-lás után a Easpi tó nyugati oldalán lakó alánokhoz értek. Itt félévig kel-lett nekik a karavánra várakozniuk. Az utasok ketteje megunván a vá-rakozást, s visszatért. Julián s társa a legnagyobb nyomor közt mentek tovább, de a társ Páter Bernát meg-halván. Julián egy mohamedán pap szolgálatába állott. — Ezzel Nagy-Bolgárországba indult. Ott egy ma-gyar asszony útbaigazította Juliánt, mire ó megszökött gazdájától s csak-ugyan fel is találta a rég keresett rokonokat. Azok szívesen fogadták ót, ö azonban rövid ott idózés ntán újra útra kelt (1237 jun. 21.) hogy bírt Tigyen Ilonának a tatárok ké-szülődéseiről, meg hogy hittérítőket hozzon ide. Deczember 27-én ért a Volgán Orosz- s Lengyelországon át haza.
Tóth Lőrincz s György vitéz nagy Lajosnak főemberei szintén nagy utat tettek vallásos érzületből. György vitéz ugyanis ret-tentő soc gonosz tettet követvén el, ;yalog elindult Rómába, hol a pá-pának meggyónt. Innét folytatta útját zolgájával gyalog Spanyolországba on-nét — csak a legszükségesebb helyeken használva hajót — ment Irlaodba zent Patrik purgatóriumába. Le-gendás ntja, ugy Irlandban történt viszontagságai annyira mesések, hogy bár történeti alappal bir is ez uta-
doskodolt a kiállítási bizottság,hojjy a ki- ;a(jjf állító, valamint a látogató közönség azVasárni összes hazai vasutakon telemes árkedvez-: menyben része-üljön.
melyeketaz előtt laponkint pálinkára szokott adui. Pálfalvárói Szüle Antal:
A tanulók, kik takari\'anak. rendesen

kés^gel szolgál y
bizottság. Bpest köztelek, ahová ily irányú
megkeresések czimzendók.
iiudapest, 1888. inárczius hú akiállitás rendező bizottság nevében : Ur. KÁROLYI SÁXDOK elnök.
II. jelentés az iskola takarék-pénztárakról Magyarországban 1886 -1887 ben.
Bernit Ferenc* k <<uJ Ejylet d k\'krtk
ir. t.oicoi az orti cz. 30-.Í uliribw, liri bi.otuíj .böke jelentát „lv.,u fel
* knvetkeio igen érdek,
(.Folytatás.)
Máté-Szalkáról Hermán József: A gyermekekre azon hatással volt az isk, tak. pénztár, hogy fejlesztette a gyer-mekekben az önérzetet, higgadtabbak komolyabbak lettek s a jótékonysági rész-vét-érzetük is többször érvényesülést uyeit, advai; többször jótékony czélra igy a tanítói árvaházra é= legközelebb a nagy-károlyi tűzkárosultaknak a meggvmlött -összegec,kékből.
Mezőtúrról Hirsch Adolf: Mióta a< isk. takarékpénztárt keze-lem, több hajlamot találok növendékeim-nél a rendre és tisztaságra : a takarékos-gált 3 kinek ö a lakásért robotolt, „,u volt ra eset, hogy be ne ment volna ■ ha pedig nem hitiák, hát önként jelentkezett .tekintetes uraság bejöttem, keliek-e va-lami munkára ?" Mindig együtt akart vele lenni. (Folyt, köv.)
Hajlékomban.
^agygyal teli, reményekkel
Itt bagy talajt kit hajlék
J4 unióim, hol £oodu.t«k
Áldj i őket meg aa ég! — \'
Ifjo azivve] ntra krlUjin,
Követ?* a csillagot,
Mely fö.fittem mindeu irtó
Olj bistaUSu ragyogott ....
bére lett a bogim utuak :
limerem a világot.
Nagynak, Mépnek, mit tartotUm
Képze et, caak látszat yok.
CaGDdej kit lak ! zu-asxe ntró]
ViMtajÓttem, itt vagyok,
Mrtielt falad mosolyg felém,
Mit többe el sem hagyok . . . . !
V1RÁGHE0V1 JIÍZ3EF.
;y ezzel érdeme jék ki megtakarí-tandó krajczárjaikat.
Egy alkalommal egy szülő igy szólt: „Az Isten áldja m<g, aki kitalálta, most olyan, mintha gyermekem ajándékba kapta volna e pénzt, nekem pedig nem kell gon-doskodnom, miből veszek neki ruhát. De nem is költ el az én Juli leányom egy krajczárt sem haszontalanságra." Papa-Kovácsiból Tódy János : Áldja meg a jó Isten mindazokat, kik az iskolai takarékpénztar első úttörői vol-
(Folyt. köv.)
tak.
Kégl magyar utazók.
Dr aUrkl Sáidtr beleegyeti.éT«l haíOnc«itii5 érteketése után a .Zalai KG*lr,ny bram
HAZAI HL\'GÚ.
Kégi időben a közlekedés Ma-gyarországban bizony gyenge lábon állott. Ha magyar ember nagy útra kelt, ugy elbúcsúzott övéitől, mintha többé viszont nem látnák egymást Pcdi; az utas túl sem lépte az or-szág határát. Hát ha még külföldre indult! No hiszen! Akkor már a testamemom írásról sem feledkezett meg! S mégis voltak férfiak, kik részint tudvágytól ösztönözve, részint mint hittéritói: bejárták a világot. Vallásos érzet is sokszor indította utoak a hívőket.
Ezek között első sorban J u 1 ián — dömés barát említendő. 1236 ban negyedmagával indult el Magyarországból Nagy-Magyarország-ba; hogy az esetleg még ott levő pogány m-gyarokat megtérítse, 8 talán hogy rábírja őket a tőrzsnéphez csat-lakozni. Mohamedán álruhákat öitve magukra, szakáinkat, hajakat meg-eresztve Konstantinápolyban hajóra szálltak s 33 napi hányattatás ntán
léptek szárazra Tamán városnál. __
Ezen Szithia nevű tartományban 50 napig tartózkodtak. Tudósításuk sze-rint e tartomány lakosai görögkeleti keresztények ugyan, de a fejedelem-nek 100 felesége volt. Ezek kízfll
portáján a nagy-kanizsai pályaudvaron, elöntött városrész ma is vi/ alatt áll; az azon ürügy alatt, hogy egy fontos siir- országutak nagyon sok h lyen meg van-göoynyel küldetett a. távirda-hivataltól, nak rongálva; a közlekedés hosszú idi.re azon meghagyása. , JOgy azt a forgalmi leheietlenné van téve; az ínségre jutottak ellenőr umak azonu.. kézbesítse, k hanü táplálása naponként -.tetemes összegbe nem hasonlított a rendes távirat-kihor- kerül. Ily körülméuyik kö/.t egyrészrö., dóéhoz, és ezért a cseléd az ajtót nem mert az országban &i árvízveszélyek min-nyitotta fel, hanem az ajtó kis nyílásán | denfelé nagy károkat okoztak, másrészről, szemügyre véve, gyanúsnak tűnt fel, ai mert következményeiben a kárt mi is ellenőr urat felkeltette. De bár ö azonnal\' mindnyájan meg fogjuk érezni: arra nem kijött, a fensült áUQrgöny szolga jobbnak is gondothtituuk, hogy az ínségbe jutoittik
találta még idejében fölhagyni a hálátlan szolgálattal és elillanni.
— Névmagyarosítás Htndelsmann
felaegélésére egészín a magunk erejíböl vállalkozzunk. Knnélfogva bizalommal for-dulunk minden neroe-en gondolkozó eiu
Antal lehetséges munkatársunk Marcza- nertársunk jó szivéhez s különösen mélyen
libán, vezetéknevét „Havas" ra rositotta.
Dániel és Losonczi József urai, gj evelezó lapon (Hismeroi. Isten áldása
tnagya- ti.-ztelt üzletbarátainkhoz, hogy nagylelkű segítségüket ne vonják meg a szerencsét-
Két kapoescsal meg van mentve; lenektói. A kegyes adományokat szíves-száz és stáz orr épen maradása. Ugyanis kedjenek Antal Dániel úrhoz, a szatmári a helybeli kir posta-adó, és távirdahiva- kereskedőtársulat elnökéhez küldeni; a tal helyiségében alkalmazott két szárnyajtó megérkezett^ összegek átvpte ét Antal nappal kikapcsoltatik, éjjelre szolgálat-tételre bocsátutik.
— üj tagok. A nagykaniziai „K-s- le?yen a jószivü adakozókon! Szatmár-dednevelöE^yesület\'-nek ujabban rendes németiben, 1888. márc/.im 20 án. Teljes tagjai sorába lépek: Fülöp Kázmérné, tisztelettel Antii D. és Tes\'vére, Bányász FOlOp Károlyné, Gózony Sándorné és Albert, Bellns József, Braun Gusztáv, Scherz Richardné úrhölgyek. C/.ínuer Mór. Deutsch Mór, frankó Jáuos,
— Oyürú-klálUtás Tarnóczy Gusz Gillyén József, Glatz György, Haller Ottó, távné, született Gelsei Gutmann Ida ur- •Iáklí Mihály, Kerekes Zsigmond, Klein hölgy Nagy-Kanizsa szülöttje, nagyszerű Vilm(>s Kishalmy M. Lajos, Komka Kál-gyürűgyüjteményéböl az országos nóipar- mia- Kou< Márton, Kellner Mor, Lengyel egyesület javára közelebb nyilvános kiál- Endre, Lengyel Imre, Losonczi József, litást fog rendezni. Az érdekes, ritka "\'í Mil"«- JUrkovits Mór és tsa. Mor-gyűjtemény 2500 darabból áll s a régészeti 8en\'°U Miháiy, Mihelfy és Freifeld, ttroulat titkára tudományos leírásával
hónapok óta fogla kozik.
— Erkel Ferenci félszázados kar- R»lh ™öp. Rooz testvérek, Scheiber mesteri jubileumának megünneplésére Fereucz, Schwartz Albert, Teitelbaum Királyi Pál elnöklete alatt bizottság ala- Hermán és tsa, Uugar József, Zominer kult Az ügy országossá tétetik, javaslatok Karoly.
készítésével őgy szűkebb körű hetes bízott ság bízatott meg. Uj
Oestriecher B-, Páskuj Imre, Kezutsek An-tal, Roseofeld Miksa, Reiter testvérek,
— Gjászhir. Özv. Löbb Józsefné 82u\'- Grill Mária a maga. ugy gyermekei A féj Hif Lj di J é
tott meg. g gy gy
— Uj püspökünk. Már egy izben Anna férj. Himfy Lajosné, Adrién, Jenő és említettük lapunkban, hogy veszprémi Eugénia, veje Himfy Lajos nevében fáj-püspökké Báró Hornig Károly neveztetik dalmas szívvel jelenti feiejtheteilen fér-ki. Ujabbau megerösittetik e bir s hogy jenek, atyjuknak éi ipának Löbb József
ki talik f éi ái
iege
már Rómából is megérkezett volna a placetum.
yj p
kir. posta-altisztnek f. évi márczius 24-én d. u. 5 órakor, hosszú kinő:
— A keresztény jótékony nöegylet védés és a halotti szentségek áhitatos fel-mult vasárnapi választmányi ülésében a vétele után, életének 52. évéoea történt á áá lhá A bldlk hűl
zás, nem sok hasznát veszi a föld-
v«r F.t.r,^ i «1(í ,-. .Zalai Közlönyt\' hivatalos lapjává vá-. gyászos elhunytát A boldogulnak hűlt Már Eskandel M át e útja ^ztoUí ! m .tetemei f. évi márcz. 2<i-áu d. u. 5 órakor
— Adókimntatás. Igen érdekes for- tétettek a Rákóczy-utczai saját házból a
íokkal nevezetesb. \'alestioába ment,
Eskandel először
onnét téritóként
Kelet-Indiába s Chinába. Ugy gyil koltatott meg 1399-ben a sikerei miatt reá haragvó bonczos ál al. Ut jának részleteiről nincs tudomásunk,
le CliioáróJ történt feljegyzései ne-
ezetesek.
Mátyás király* követe valami Iván vagy János deák 1488-ban Oroszországból hozott biztos tudósí-tást. Ugy lálszik ő azon — hagyó mányokbin emiitett — utazó, ki orosz kereskedők szerint — a Don tájé-
án lakó magyarok felkeresésére s
isszahivására küldetett.
Pécsvárady Gábor \'ranciscanus barát a szent földre in-dult 1514-ben, útját 1517-ben fe-jezte be. — Palesztinából Kairóba, Egyptómba meut. Leírja egész ntját, sőt ki is nyomatta Bécsben. Elmondja, hogy a szent földön azon gödörbe, melyben Krisztus keresztje állott, ő is bedugta fejét, hogy Krisztns hi-rom kdnyörgésének helyén ö maga is misézett stb. Az a hely, ugy Írja,.hol Nőé bárkája megfeneklett, Jeruzsálemtől keletre fekszik. Még senki sem tndta megmászni. Egy örmény barát megakarta nézni az ott levő bárkát, de nem ért czélt. Tiz napi fáradság ntán egy angyal egy kis darabot adott át neki a bárkából, azon megjegyzéssel, hogy ne vágyódjék elérhetlen után. Egyp-tomot is leírja részletesen, különösen Kairót. (Folyt, köv.)
S í F 6 ISL.
— Boldog ünneplést kívánunk t. közönségünknek s kedves munkatársaink-nek ! Jigyszersmint felhívjuk becses figyel-möket lapunk mai számához csatolt rend-kivflii mellékletre, melyet áldozatkész laptajajdonosunk azért adott ki, hogy ter-jedeioiesb olvasmánynyal kedveskedhessen tisztalt közönségünknek; mit a szerkesz-tőség hálás elismeréssel vett s igyekezeti érdtikes eredeti dolgozatokkal állítani elö.
— Lapnak jelen száma az első év-negyedet befejezé, tisztelettel kérjük tehát mindazakat, kiknek előtUetésök lejárt, hogy azt mielőbb megújítani szívesked-jenek, nehogy a szétküldésben hiány me-rüljön fel.
— Gy»n»« egyes. Márcz. 22. és 23. közti éjjel éjfélutin, egy álarcíoa egyén csöngetett Klippel forgalmi ellenőr ur
Adóimnt ge y j
galmi kimutatást készített Oszeszly Antal helybeli róm. kath. sírkertbe örök uyuga-
városi ellenőr, mint helyettes pénztárnok lomra. Az engesztelő szent mise áldozat
a nagy-kanizsavárosi adóhivatalnál 1887. pedig márcz. 26-án d. e. \'J órakor a .
évben kivetett és beszedett állami egyenes helybeli szt.-Ferenczrendiek templomában
adók s egyéb közterhekről: Állami adóh-t- a Mindenhatónak mutattak be. Legyen
ralék volt 18811. év végével 9950 fit 52 örök béke a sokat szen\\eJett drága
k é k frt hi !
ot 8811. é ége 9950 kr. 1887. évre kivettetett 145 015 frt 50 hamvain !
kr. Együtt 154.966 frt 2 kr. 1887. évj flá bf f k Hi
— Képviselő illés. Nagy-Kanizsa- ilék á 27é
gy j p gy
folyamán bofo\'yt 145.198 frt 79 kr. Hit , város képviselőtestületének márcz. 27-éti ralékban maradt a jelen évre 9767 frt 23 tartott ülésében Habochay György polgár-kr. Katonabeszállásolási törvényhatósági mester ur elnöklete alatt olvastatott a pótadó, kórház és betegápolási s megyei városi tanács 1887. évröi szóló terjedel-nyugdijalap hátralék volt 1886-ból 2374: mes jelentése, mely tudomásul vétetvéu frt 10 kr. 1887-re kivelte\'ett: 5462 frt\'ugyan, de jövőre kiuyomattaini s a kép-90 kr. Együtt 7837 frt. Befolyt 7477 frt viselők közt kiosztatni hatiroztatott, a 77 kr. Hátralék maradt 1888-ra 359 fr,t\'jövő évre szóló számadások 4 tételbe szo-23 kr. Községi pótadó hátralék volt rittatni rendelteitek, a gyámi száuiadások-1886 ról 54Í1 frt 29 kr. 1887-re ki lelt nál Pliuál Ferencz képviselő indokolt vetve 69.842 frt 52 kr. Együtt 75.3J3 frt\' indítványára Knáusz Boldizsár képviselő 81 kr. Befolyt 67.236 frt 95 kr. Hátralék-la megyei árvaszék számvitelének tanúi-ban maradt 8086 fit 86 kr. Közmunka mányozá-ára s a kanizsai árvaszéki szá-váltságdij 5172 frt 60 kr lévén, mind be- madások ügyvitelének összehasonlítási folyt. Összes hátralék volt 1886\'ból:\'szempontból való alkalmaztatására kikül-17.805 frt 91 kr. Kivettetett 1887 re : detett. Afögymn. rajzterem mennyezetének 22Ö.493 fr. 53 kr. Együtt 243.299 frt 44 \' erösbitése biztonság szempontjából elreu-
kr. Befizettetett 225.086 frt llkr Hát-ralékban maradt a jelen évre 18.213 frt
— A nagy-kanizsai türdő-részvény-
33 kr.
deltetelt A földadó nyiivántariás ktlón hivatalnok általi kezelése elfogatatott ugyan, de a városi adóhivatal hatásköre alá helyeztetett. Városi több ház és föld-
társulat ez évi reudes közgyűlését folyó bérleti szerződés jóváhagyatott. Az állami
\' ........ \' " " és kezelése
Babuchay
évi ápril hó 2 án délelőtt 10 órakor a j fogyasztási aüó megváltása kereskedelmi és iparbank helyiségében tárgyában felvett jkönyveit
tartja meg. A közgyűlés tír^yai: 1. Az György árnak a laktanya építési bi/ott-igazgatóság jelentése a vállaiat állapota-\' ságnál a tagságrólileiLondása tudomásul ról és a lefolyt év üzleti eredményéről.! vétetett
2, A feluífjelő bizottság jelentése s ezzel i — Húsvéti országos vásárunk arról kapcsolatban az előterjesztett évi szám- ( nevezetei, hogy az e,ö úem mosta el, és adás feletti határozat 3. A szavazatszedő igy az adásvevés élénk volt
bízottság és a közgyűlési jegyzőkönyvet
— SílBészet Körünkben idózö Sághy
hitelesítő három tag megválasztása, i. Zsigmond színtársulata virágvasárnapján Amortizationalis kö.csön felvétele a jelen- két előadást tar; ott. Délután lelényi árra le fennálló jelzilogadóssíg kifizetése czél-| leszállított oépelóadást s este rendes jábél. r>. A felfigyelő bizottság é> az igaz- árakkal két műkedvelő ur felléptével a gatóság közül az alapszabályok értelmében\' .Sárga Csikó\' adatott. Metz ur szépen kilépett tagok helyett ujak választása vagy énekelt, Keller ur ügyesen alakított. Szer-isméti megválasztása. A mérleg s a fel* dán Kövessy Albert és neje uUlsó frllép-ügyeló bizoitsági jeleutés a kereskedelmi tökkel s jutaiomjátékul második hérlet s iparbank helyiségében mától fogva bár 4-dik számban .Királyfogás" vétetett mikor megtekinthető. Kelt Nagy Kanizsán, ujolag elő. Kövessy ur közönségünk egyik a fürdő-részvénytarsulat igazgatóságának kiváló kedvencze, örvendünk, bogy kö 1888. évi februir 24 én tartatt ülésében.\' rünkben megjelent bár anyagilag silc-resb
I eredményt kívántunk volna. Hu vét nap-
A2 igazgatóság.
— A szatmári Kereskedelmi Tár- jáig a színház lárva volt bulatiól. Szatmár-Németi sz. kir. várost I — Vakmerő gar«*d»lkodók. Frie-nagy elemi csapás érte; a Szamos folyó denthal Jakab magyar-utezai báztulajdo-vizének lefolyását az Erdélyből jövő és a nos f. hó 25-én este 8 óra után udvarában város alatt fennakadt nagy jégtorlaszok kiabálást hallott .gyere ki Nacza,, nem megakadályozták, ennek folytán a vízállás\'jösz ki Nacza\'1 A hívogató FrU-dentlml rohamosan növekedett. E hó I5-én éjjel1 cselédjének szólt, de ez kimenni nem akar*. 11 órakor a viz 6.u méterre emelkedvén,! kiment tehát a gazda és a kiabálókra rá-a város dé.nyugoti részén a kőrlö.tést\' rivalt mit kerestek ily este más ember megbágta és mintegy 500 házat elöntött,\' udvarában, takarodjatok ki. Alig ejtette ki
melyből már máig is 250 épület omlott össze a hullámok kőzö t Az éhezők és hajléktalanok száma ezeremberre tehető; a kár nsgrsága még most kiszámithatat-
e szavakat, négy ököl esett neki; Gerócs parasitsubancz és Jakics István kovács-legény voltak a vitézek, a kik Kriedenthal Jakabot hirtelenében uüy megverték, hogy
lao. A rizveszély még folyton tart ; az be kellett neki menekülni; — kevés bijja,
-J .
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLŐ NT
1888. MÁRCZIUS 31-én
hogy szemét ki nem ütötték, a dulako- gr. Karácsonyi-féle pályadíj nem adatott
dás közben kalapja is elveszett. A dolog folytatása következik a büot bíróságnál. — „Rómáig <*8 vissza" czimü u i-raj/a e iap szerkesztőjének oly díszes kiállításban jelent meg, hogy Wajdits Jó ?sef könyvnyomdájának méltán dicséretére válik. Az e\'Mie óknek helyben kézbesítve, vidékre pedig postailag megküldve lesz.
ki. — Somssich Pálnak Kaposvárott szob-rot szándékoznak emelői. — A félegyházi casino ápr. 2 án ünnepli fennállásának 50
A nyere.nény 818,978 írt 9 krt tesz, mely-nek felosztására nézve &z igazgatóság azt j&vasolta, hogy az alapszabály szerű levo-nások utáníenmaradó451,Gy9 frt 61 krnyi
éves évfordulóját — Pauer János széke*- tiszta nyereményből: 1-ször k ö z h a » fehérvári pÜípokSze.it-lstván napján tartja !nu czélokra, az évi ered-
aranymiséjét
— KDlröldi r. h. A világ legnagyobb hajóját márczius 15-én bocsátották vizre
— Gulyás áenö halt tetemének vég-
!fizettessék ki;
enegro lako>ai nagy ínségben szenved-1 frt 61 krnyi i nek. — Vilmos császárnak Berlinben\' irattassék át.
— Ajanlkozas. Egy 19 éves, hat | Londonnal, kétezer utast szállíthat. — polg. isk. osztályt sikeresen végzett fiatal j l\'oseuban ee\\ 124 éves ember él — Mon-
ember ajánlkoz\'ik a vidékre jegyzü-gya --------- ..,....: _...... ;_.x„t„. „„..„^
korookul, mely szakmában már eddig is bír használható jártíissiigsal. — Bővebbet a szerkesztőség, hova a szives megkere-slek is íntézendök. N\'agy-Kanizsa, már ■ cius 29. 188$
Brünn:
Budapest Lincz : Trieszt:
Ki nyert?
HUZAS márcz. 21-én: 82 80 34 27
Húzás márcz. 24-én : : 54 48 78 36
66 81 42 5 45 81 18 62
72. 38
ni é n y l*/«-* nak megfelelő összeg, u. m.: 8IG7 frt 75 kradassék, 2-szor osztalékul minden egész részvény, . „ ,,
után 150 fn éi tey összesen 450,000 frt! Hivatalosan jeg> /elt placxl- ban w
szobrot emelnek. — Kgy pétervári hang-versenyen 48 nő egyszeire zongorázott. — A Ruroy család Mátyás királytól aján-dékozott billokomát a frankfurti Roth<chil,i-
ház 02 ezer írtért vette meg- — A fran-
:j-szor a fenmaradl 1699 i
sszep a jövő évi számlára
közgyűlés a feliigyrló-
árak Nagy-Kani/iHan :
márw. 29. 1888. Búza legjobb 7 frt, közép 650 kr.
Gazdaasszony vagy kulcsárné.
Egy rom kath. jó családbeli Özvegy veodéglósné kitűnő füzéné és háztartóné ajánlkozik kedvező feltételek mellett egy gazdaasszonyt háztartÚQŐi vagy kulcsárnői állasra.
B vebbet e lapok kiadóhivatala -ajdits József könyvke-
j rt-skedésében. 1 válaszoltatik.
Levelekre azonnal 3289 2-3
bizottság jelentésének meghallgatása után ! Rozs legjobb 580 kr, közép 5-40 kr. Árpa yV ... ... . ,
az igazgalóság előterjesztését és javas- legjobb 620 kr, közép 560 kr. Zab leg- j UgynOKOK Kerestetnek.
latait elfogadta sugy neki. mint a felügyelő- jobb 580 kr. közép 5\'40 kr. Tengeri 6 frt. bizottságnak a felmentvényt megadta. Széna legjobb 3"10 kr. Szalma takarmány álá kk lk 1 50 k B 250 k
euuuuuícicuiruciv.^-.utu. *,* w.*.. ......it .~^~ —~r.....— Végül a választás következett melynek 1 50 kr. Burgonya 2"50 kr.
tisztesség-étele kimagasló részvéttel tör- lezia köztársaság elnökének atyja Parisban jeredménye a következő: Somssich Pál __________
tént mut szoiubaion dé után, a ravatalo.i jtnesihalr. - A. svéd trónörökös egy pol- helyébe elnöknek Károlyi Gyula gróf etkezó fetiraiu koszorúkat láttunk : gáríeányt vett nőül s így elvesztette ko-j eddigi alelnök választatott meg; alelnök-
Szerk. üzenet.

A legjobb félj és apának gvászoló neje és rona-öröl:ö^öilé>i jogát — Egy bécsi sza-gvermekei. Kelemen Lajos és neje a =ze- bómester nv rte meg a magyar dijkölcsőn rétett rokonnak Szeretett kedves vőjünk- főnyereményét, a 100,000 frtot — Az iifk Vajda Pál és neje. Felejthetlen jó oportói színház Portugáliában leégett, 80 iek Emma. A legjobb barátnak Erdő iy egyén balt benne. — A* angol királynő

oek Csekonics Endre gróf eddigi\' bia , választmányi tag, és választmányi tagnak Fuchs Rezső eddigi igazgatósági Ug ti"1) igazgatósági tagokul pedig Haj ós József, f Harkányi Frigyes. L é v a y Henrik és 0 r m ó d y Vilmos.
kanizsai társas-kör egykori elnökének. A tónak jelentik orvosai, larátsáe és tisztelete jeléül Gelseí Qjit- . maun Vilmos és neje, és több számos fel-ir<u nélküli koszom.
— Vakmerő marhaJopis A bajcsai határban levő Cserei pu-iztáro! f. hó 2T-re virradóra Kaic/ag bérlők gulyájából 10
ismeretlen gazemberek elhaj-ott levő két gulyás éjjel
Előfizetési felhívás
f. évi Ií-ik évnegyedére.
Tisztelettel felkérjük
drb tinót tottak. —
bement egy kis rövid pihenőre a szobába és ezalatt a 10 tinó eltűnt — Reggei egyik uradalmi tiszt csendőrök kiséretóbec azonnal nyomozásukra indult, még eddit azonban a tinóknak se bire, se hamva éi
ha a Drávác átvitték, akkor valószínűleg ták. hogy ez az évi számok nyomuk veszett. tűkkel szedve,
— Elfogott r»bl«. A hanoii erdő- kiállításban jele;
— C K Sajnáljuk, i [j-ekiiü.k h«]jrte hotci.
— B—t. Kötethettél i
l.,,onk- Tolt bíx
Olcsó, kitűnő varró-gépek eladására. Ajánlatokat „No. 430* jegy alatt Rudolf Mosse Wieu I. Seilerstádte 2. küldendők.

— Hov». sietsz kedves barátom í
Szervus kedves Arthui. a gyógytárba sietek, mint te is Judod, nőm már rég időiül fogv& nagyon beísg, vagy száz-féle gyógyszert megvettem részére, de sajnos, egy sem használt, — ezelőtt 10 nappal miűdazo-\' Jóska barátunk megjött Bécsből és ö aján-
katf kiknek előfizetősök e hó végével lotta nekünk a W a r n e r-f é 3 e S a f e leiárt, hogy azt megújítani szivesked- Cu rá t, vettem is belőle es az eredmény . , meglepő, nom most mar/ oly vi^, oly jo
leneit- \' kedvű, miaLha csak kicserélték volna,
Lapunk t. pártolói tapasztalhat- most megTek a gyógy tarba és veszek még
uj be-\'egv üveggel, — ha betegsége ily ronamo
ilUndó R helyi muokatárMŰt _*érten8k meg ha x té\'rSl le .*oriunók I
— Tr. Megkaptok. Ifénybe vemiflk
— Lapuok f. ixerke»«tSje «■ ünnepeket alfüll.ic tc-ti.
— P. L Ríítvétt\'I vettük toraidat j
— A poftafkfcréfcpéiiKtiii ciikket k5-\'
— P V. Nem Jöhettünk máikipen. !
— V. K. A kfiovTet nafk&ptak. Cd-! v5il«t í * j
— B I- A 10 pé diajórt eio 6 frtot megka dflt ak, ujabb pttdiajokát kírönk \'.
— B. F. Rom*. Betefstkeüé.ét rí««t-
Téttíl OMtjlik
— Bt-killdet&tt Ujolag flol*aatDk, de olyanok találtuk, mintha a betegnek többféle . oiToiaigot ö izekeveire aduánk b« ■ nem KyígjQ i\'t, hanem ujabb ha;t idézni elS. Hogy ulpra esett esimék T&onak benae, a* tétoy, míndejyik kaiSa feldőlfoia»t igenjei él ekkor h&taia biktodabb. i
— R E. S
Universalis szántóekék
gémz vasbal, és aczéibul küld a legjobb niinöségbül és legolcsóbb .-írón
mezőgazdasági gépgyára JE* H -Á. C9--IB XJ
Gyári fiikraktár saját ciégüuk BUDAPESTEN.
izletesebb és csioosb sin múlik, ugy 2 hét műlva meggyógyul.. "* f.am óÍTkü**^"" Z*U\'
entek meg. Mindezt ~ N\'° valóban örvendek, hogy cáaládodj _ óaai dal. Leréiauiiíikor . . . 5«re
ban iW örvendetes esemény történt, mond csak, hogy is hívják azt a g>ógyszert? cse\' Irdfei magadnak és ajáald a szenvedőknek.

arad oak. Hatata é» Róuához jönnek- Ö vendünk, topj ily ss«p»o dolgdik
— H. H. A 3 példány asoonal elkül detett.
— Sí. K. 8andor A lapot meg ind is ittak !
Felelős szerkesztő és kiadó:
B A T 0 R F 1 L A .1 Ü S.
Laptulajdonos: WAJUlTS JüZSKF.
tokán mánz. 2ii-án elhunyt. A dicsóült fia Aa\' \'■""""*• — - -
volt KerkápUy ístvánnak,\'ki a 40-es évek detl dolgozatokkal látjuk el, mire
eleje" o Z»laváraiéRve alispánja volt. Hju biztos garantiát nyújt t. naunkatár-
v\'degyesület tevékeny elnöke, kiiüDÜ jó cw figyelműkre méltatják s méltó joraanór). Feleségem maid egész KMda, fendétssíerető tősgyökeres magyar pártfogásban részesitik. é . öen„dett gyomorbaiokban
ember 67 éves korában szent-Umas, b,- TarUÍmát h lehet0 éIénken ere\'- ^J^^ éJ>y& J ^
elveszett, pedig ugyancsak szedte a Morison és Pserhofer-féle labdacsokat, — végre is Brandt R. gyógyszerész svájezi labdacsainak használaU Qtán ff 25 »f. nyerte *^sza egészségét s elvesztett ff 00 aF ^tvaST^1* Fogadja ezért legszívesebb köszönetem! Wiats Lajos, népiskolai fötauitó. Aláírásom valódiságául szol-gáljon e hivatalos iskolai pecsét, (P. H.) Brant R. gyógyszerész sváj-ezi labdacsai a gyógyszertárakban egy dobozzal 7ü kr kaphatók, figyelői kell a rajta levő fehér keresztre vörös mezőben, s. Brandt B. név-aláirisára.
— ÉRT urpaxer. A ,Moll-féle fran-
saink diszes koszorúja.
Előfizetési ár
\\\\ - jüiiiüs aeifel erre
—szept- fel ......
—ágczcmli&r iio úmi 3 ír h
Mely összegnek V
eUyéL „..
korában-^ magyar testörségben
B^csbeD. Később a hadseregbe lépett s a!
magyar stabaiiságharcz első jelei (ialicziá \\
ban találták^ mint a Koburghuszárezred
őrnagyát. Ez^z ezred volt az, mely bűi a
magyar huszárok a szabadság hírére el \'
li^pyták a galicziaigarnisont és haza jut- i
tek. tíerkápoly a magyar huszárörnapy is j
hazajött huszárjaival s végig harczolu a Uljáu va;(\', megküldése
szabaxísigharczot egész Világosig A*utáo ; befl tórtíuhrtik.
ho<>:zu logsagot szenvedett. Jolelku neje
tiiimegby Mária, néhai Sümeghy Ferencz
volt országgyűlési képviselő nővére és két
leáova gyászolják rokonai és bajtársaival
a vitéz őroagy halálát. Béke hamvaira !
— Halálozás. Kohn fivér helybeli borkereskedő urakat súlyos csapás ért**. meunjibea atyjuk Kobn Henrik ur élte

postautalvány legegyszerüb-
Teljes tisztelettel WajditsJgzse
legjobb asztali- és űditő ital,
tttfoő hatátunak bizonyult köhögésnél, téflebalokoál, gyomor- ét bólyaghu-rútnál.
Henrik, w ^
ketiéáe
— Az első magyar altaUnos biz
*y p ,
! czia borsze.-z és só" által a betegeknek
a: évében JánOüházán jobblétre szende- tositó t rüh. A küztiazteleiben állott derék fér- meg ren.
A küs legyen künD)ü a föld.
— Megyei r. h. A szőlőveszszök el-l*a«yását jelzik megyénkben. Szomorú I (Hit inés miftíle c-iapás jó >) — Szmol-kovjr-i József volt megyei tisztviselő Csák-tornyán meghalt. — Horváth Gyula stridói áll. isk. rendes tanító véglegesittetett. — á Tlá jget vál
Hocbslá*iter Ignácz Tapolczán jegyet vál-tott MsitoD Sarolta kisasszony nyal. — Z. szt.-Gróthi ......
rolta kisasayy márcz, I9-éo villámlást
/. szt.-Gróthon márcz. ly-eo viuaunaa*. i * m^an «.* ^„-v,--.. ______
észlellek. — Bezeiéd melletti ki« kápolna | magyar festővel leíesiesse s a U inegraboltatott — Zala Lövőn ápr. y-én ben elhelyezhesse. Az ioditvá; - •. tr—ikjDní,AO (TVÍÍIÖQ ntrvh»nenla£ elfouadta.
__o ..jdes közgyűlését Az elnöki széket
Károlyi Gyula gróf alelnök fog-lalta el, s mindenekelőtt a társaság vá-lasztmányának elhunyt elnökéről, Somssich Pálról emlékezett meg, meleg szavakkal méltatva az elhunyt érdemeit. Jelenti, hogy az igazgató ság az elhunyt ravatalára díszes koazorut tett, özvegyéhez p dig részvét-levelet intézett. Ezzel azonban még nem tartja a társaság kegy elet adóját lei óva a azért indítván} ózza, hogy hátaim az tassék f^ az igazgatósig arra, hogy Soms icb Fáinak az arc/képét valmnely hírneves a tanácsterein-
negraboitatott. — c.*u* uu.vu <*e>. „ ~- .— ------,----- ányt a köz-
lesz az országos vásár. — K eszi hely város gyűlés egyhangúlag elfogadta. Az ezután
"L"--------* \'elöíerjesztett igazgatósági jelentés szerint
a műit évben előfordult reodkivül tetemes és számos tűzkárok a társaság pénztárát nagy mércékben igénybe vették. Az eperjesi, nagy-károlyi stb. tüzeseteknél első sorban a társaság volt érdekelve és ez okozta, hogy a tüzoáztályi üzletágat, daczára a 355,610 frt 72 krt tevődijbevé.eii emelkedésnek, a tavalyinál csekélyebb nyereséggel zárta le. A jég-Oáztályi Üzlet is csak igen szerény nyere-ményt eredményezett. A tüí- és szálüt-máDyi dijtaria.ék 1.850,243 frt 42 krt tesz*ezenkívül a társaság külön-féle tartalékai ez évben is jelentékenyen emelkedtek, életbiztosítási díjtartalék
gy os biz-: , .
márcz. hó 24-én tanotu [*& ép oly gyógyhatású, mint olcio 3zer I nyujtatik koszvéayeaes csuzosbanulmak-
nál, sebeknél és daganatokDál. Egy üveg! tkkvi osztálya részéről közhírré tétetik, é j h kii ki töék 1827/p
nál, sebeknél és daganatokDál. gy g! y
ára utasítással SO kr. Szétküldés naponta j hogy a n.-kanizsai kir. törvszék 1827/p.; 44 é„ 82jré)[roh 1SSÍÍ
utánvétellel Moll A. gyógyszerész és cs. í 87. az. a. kelt végzése alapján vagyon ;
k. udv. szállító által, Bécs, 1. Tnchlaubeo ! elkülönítés czéljából a fentnevezett kir.: ArV6résí hirdetmény.
48 ezer frtot jegyez a ke-zthe v-szent-giűreyi vasút elsóDbségi kőtvénjure. \' _ Uauű r. h. Péc-ett mentótársu-lat alaknl Xagv-Kanizsán is tervezik. — Csallóközben ..\'agy az Ínség. - O Felsége .Magyarországi vizkárosultak segélyezé-sére\' 10 ezer forintot adományozott. — Somogyi Károly apátkanonok a szegedi-»u.uogyi könyvtár jeles alapitója Eszter-gomban meghalt. — A pécsi kiá liUs ideje a itt phylloxera congressus hivatik össze.
— Kectkeiuéten a házaló kereske lést a városi hatósás betiltotta. — Kisi György l*l\'»onyi plábános. sámsoni administra-toírd, Naup Marion sánnoui káplán pedig tansonyi aáministrátorrá neveztetett ki.
— A bakonybéii apát.súlyos beteg — Kcjssutn Lajos nagy hazánkfiát Karczag úros díszpolgárává választotta. — »a«y-Szebejben ügyvéd-kben hiányt szenvednek.
— Sagy-Szebenben politikai magyar lapot szándékoznak kiídni. - Varannon esy okleveles tanító béresgazd.i állásért fo-lyamodott. — Perczel Béla korai elnók von igazságügyi miniszter meghalt. *
ugyanis: az éle j
11.827,607 frt 52 krról 12.617,652 frt 10 krra, a nyereménytartalék 1.980 078 frt 54 krról 2 140,959 frt 23 krra, a tisztvi-selők segély- és nyugdíj alapja 4G3.205 frt 95 krról 475 213 frt 37 krra, a „Lévay-Jap" 62,269 frt 69 krról 64,317 frt 99 krra. a donaparti házadó tartalék 4«,47i frt 74 krról 50,334 frt 77 krra.

39/tkv. 1888.
Árverési póthirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvssék tekvi hitósáfia részéről közhírré tétetik, hogy Haba József kís-kanizsai lakos javára az eszteregnyei 530. tkvben A. I. 1—7. 10—14. 16—22 és 25—34 sorsz. a. fog-[egké»ett. lalt ingatlanokra 7íi48/tkv. 1887. sz. vég-
______ zéssel elrendelt 1888. ápril 5-ére Eszte-
regnyén tartandó árverés a dél-zalai taka-rékpénztárnak 20 frt tőke. 1883.\'ápril 13-tyl járó 8% kamat, 87O késedelmi kamat, 17 frt 60 kr per, 4 frt 45 kr költ-sége kielégítése végett is meg fog tartatni. A kir. törvszék tkvi hatósága Nagy-Kanizsa, ISMÖ. évi január 4 én.
Gr. HÜGONXAY 3304 1 — 1 kirendelt kir. törvszéki biró.
1242. 1888.
Árverési póthirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvazék tkvi halósága részéről kö/hirré tétetik, hogy Haba József kis kanizsai lakos javára az eszteregnyei D30. SZ. tjkvben I. 1—7. 10—14. 16-22«s 25—3-1. sorsz. a. fog-lalt ingatlanokra a 7fi48/s7. tkkvi sz. végzéssel elrendelt 888. április hó 5 éu Eszteregnyén tartandó árverés a m. kir.
ár 126 frt 22 kr töke, 126 frt után 887 évi január l -tőt- járó 0%, kamatai 8 frt 7!t kr végrehajtási költség kielégítése végett is meg fog tartatai.
Miről az érdekeltek értesittetnek. A_ kir. tornyszék mint tkkvi halóság Nagy-Kanizsán, 1838. február 21-én.
Gr. HL\'GONNAY 330ü 1—1 kirendelt kir. törvszéki bíró.
idéki gyógyszertárak és anyag-ke-; törvényszék területéhez tartozó, a becse-isekben határozottan Moll-féle ké-; helyi 374 sz.tjkvben f 660. hrsz. Kuku-
9. A víi reskedé:
aláírásával.

AluUrtkiküMiitt végrehajtó az 1831. évi 60. L ez 102. ji a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a letenyei kir. járás-
— Thewrewk Árpád tanártól igen Ad h á
érdekes aü jelent meg i"
g
o h á n y- Tki
ügyvéd vagy helyettese közbejöttévei mpg-tartandó nyilvános árverésen eladatni fig.
z á s veszélyei" czimen. Tekintet-tel a tanuló-ifjúságra. Első rész. Ára 30 kr, visszatérünk bővebb ismerte ésére.
__ Az „Olvasó Kör" szépirodalmi i
regényfolyóirat kiadásában megjelent ,Ör-:
dög és angyal" czimü történeti regény ár lO%-*t készpénzben vagy
3-dik füzete. Ára kéthetenkint megjelenő \' pea papírban a kiküldött kezéhi
i felvett s 174 frira becsült szőlő 1888. évi .-.,-, . ._ - , rt/ , OŰO . i ápril hé 16. napjáo d. e. 10 órakor>ro^ak ^\' « 2,0/polg. 888. szamu ! Becsehely község házánál, továbbá a végisese alul Dukas;. bandor es dr. Ilick tót-Bzerdahelvi 13 sz. tkvben, A. I. 16.^^sf veSrtíhaJ^tok javara Sax Huco hrsz.a. ugyanazok tulajdonául felvett és i banok-szeut-tvorgyi lakosok ellen 100 23G frtra becsült ná* 1888. éTi ápril hó \' r.^ 2Oü.fr ^ék: enQL^Kes £<*? l™ ** 16. nápjás d. «. 3 órakor Tót-Szerda-; U)keuunl88(».evi október hó 1-től 8%, hely község házánál Gvórffy János felperesi 20° frt toke u:an l S8T evi decz"ho ^k
napjától szám:taudó 6% kamatai és eddig összesen 61 frt. 90 kr. költségkövetelés
,..,.,- . , , ,, ... „ . . erejéig elrendelt végrehaj\'ás ajkai inával fcbalUsi ár a fennebb kitett bec,ar. > ^ » \' * becsült
Ar-erezn, k.vanok urto.nak a becs- „„„^J két ]óerejü ^ ,,^
ovaaeKse „,„i„1;;„D,a - a„.. b„„ű;Kí, ;i^ :„„A^
lez letenni.
s/eleiörosta és egy kocsiból álló ingósá-
füzetnek 25 kr. Rendkívüli folyamban I Vevő köteles a vételárt barom pedig a .Londoni koldus\' történeti regény ! részletben, meg pedig: az elsőt «f 18. füzete jelent meg, ára szinte anryi. ; jogerőre emelkedésétol számítand - Orbók Mór .Paedagogiai Plo- nap alatt, dik ! >\'
tarch\' czimú kiadványa Ildik kötetének I hónap alatt, 7. és 8-dik fSzete megjelent. Ára 40 kr. " Berzeviczy Tivadar, Dr. Sztoczek József. Kasztner Jaiika. Weber Hugó, Szováthy
i- gok nyilvános árverés utján eladatnak, rerés! Mel? irTerésnek a 285 & ő58/polg.
„--., , ., - -. JA i ^A ; 1888. számú kiküldetést rendelő végzések jogerőre emelkedésétol számítandó 1 ho- f j á helyszínén, vagy.s Bánok-szeot-- a másod.kat ugyanattól * . tylriíto alperes lakásai leendő eszköz-
-------- - , " AL il; „,d„ l&ére 1888. évi április hó 7-ik napjának
40 kr. hónap alatt, - m.nden egyes részlet után ± e J() J W
József. ^ árverés napjatol sxám.tando 6 „kama- ^.
ováthy tokkal együtt az árverési feltételekben . - - - J
Kasztner Janka. Weber Hugó, Szo.áthy; tokka gy
Lajos, Ferenci János és Vajdafi Gusztáv | meghatározott helyen és módozatok sze-ké é életrajzát közli \' "-• ■-c«t"i
árczkép- és életrajzát közli.
— Héhner Yilmos kiadásában gyors egymásutánban jennek meg szép vállalatai-nak füzetei, igy legközelebb „Giray Já-nos" össze3 munkáiból a 20—24 füzetek, mely a koszorús költő műveinek III-dik kötete végét s a IV-diknek elejét tartal-
Ára 35 kr. 90 krajotárjáv.1 wiön helybeli va»kere«kedé*beii. Bíveb bet Waj*U JAztef köoyvkeretke
disztáblák rendelhetők meg
hivatnak meg, hogy a/ ezen árverésen, az
1881. évi 60. t. ez 107. §-a értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el-
tni fognak.
kirendelt kir. tszéki biró.! Az elárverezendő ingóságok vételára iaz 1881. évi 60. t ez. 108. §-abau megál-lapított feltételek szerint lesz kiözetendő. Kelt Letenyén, 1S88. évi márcz. hó 22. napján.
SCHMIDT JÁNOS
33Ot 1—1 kir. J>ir. r*ireh«jli.
riot lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tazék minttelekköoyvi hatóságnál 1887. decz.no:11 leB««"wl >B 27. napján. Gr. HUGONNAI íadlltI11 foSnak-
3297 1 — 1
tn«B urnái felvétetik egy Bíb
\'■yptwrmmmm!
ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG BUDAPESTEN.
Kiadásuk
I. Tűz-, szállítmány- és jégbiztositási üzlet.
Harniinozadik évi sárHzámla 1887. <5vi január 1-töl diczernber 31 -ipr. Bevételek | Vagyon.
Mérleg-számla 1887. déczember 31-án.
Teher.
I. TlU
Kifizetett károk a viiiontbiatoaitott réaa levonáaa után , .
KnKKÓbnn maradt karok tartaléka.........
.Saeraé"! kOlt*i\'^ak A viaaúntbiatoiiitott réai Utáni bevétel
levonáiával.......,........
.10 .edeimi adó és bélvegillotékek.........
Poatabérek.................
A tUlblatoiitáii üzletel terhelő igaBgatáai költaégtk . . .
Beh.Jlbatlan köv«lel*»rk leiráia..........
\\ kavetket-8 evek ktaipéua.díjtartaléka a Tjaaonlbiatoaitott
r<íaa levonás uliin UR miaden megterheMi n likai . . .
>.. Izíllllniiínr-blitosltíí.
Kiö.etelt kárt.k a viizontbiztoeltott réBB levonatával . .
Függőben maradt károk tartalék*.........
gaerBéai kollaének ..............
A «zá litmány-blatollláii oaleiet terhelő igaagetáai krtltBégek
A következő évnek díjtartaléka a vlezontbiltoaitott ré«a
levouáaával ................
III. JéKbilt08ltáí.
ViiaoPtbizt.aitáiok éa törlíaek......... .
Ki6eetett károk a vLaculblatoaitott réea lavoná.ával . . Saerjéai áa igaagaláti költ\'ések a víazontblatoaltiaok utáal
bevételek l-vonáza útin............
Behajthatlan kovateléBek leiriift..........
A táraaíági UrllléktSkéo.k kamata........
nyeremény
Kiadások.
frt Ikr
187851)7 IT 93912
11006 9424
308219 6«0l69
11tt 1174553
1686. évi nyeremény.azámla: maradvány . . . . i . .
I. Tűzbiztosítás AB 1886 évrCI áthoBolt kéazpéaa díjtartalék a viaBontbis
toaitolt réaa levonáa\'ával éa miodeu megtert-e\'éa nélkül . 468 674,983 frt 70 krnyi kötött biztoaltáaok után; valamit
a f évben !c|árt dijréaalotekbol befolyt diiak 4 366,177 58 levonva i törleaatett dl|ak . . . 812,941-66 vlaBontblatoalláal dijak .... 496,06008 lejárt vliaablatoal iii díjrészletek 717.59246 1.528,694 18 Aa 1886. évben fenmaradt tarl.lék filggSbeu volt károkért
II. Hzállitniánj-blztoiIUg.
Az 1886. évről átboaolt dijtarUlék.........
18 301,789 frt 70 krkötött biatialtáirik utáui dijak 87,41388 levonva: toneeltett dijak . . 1,325 25
viazonHiatoaltáai dijak . . . 26 420 21_______27 745 46
A. 1886 évben fenn.aradt tartalék rugfübni rnl: kirukérl
III. Jégbiitoaltán.
39.682,277 frt 89 krnyi kötött biatoaitáiok utáni dijak . .
IV. Egyéb bevitelek.
Beváltott eselvények után. valamint egyéb kamatok az ide-gen pénzértékek utáni árfolyam VMBteaóg levonásával Társasági báaak tlaata jövedelme........ .
8904 \'13
J t kr|
22UJ tjo Kihelyezett tökepemek : ai elt6 bazai takarekpénttárnál, aa egyeoült budapesti ffivároal tttk^rékpéuzlárn&l, az ona. központi Ukaiekpéuatirnál él m k. állami kincatárl
pénttári-\'iryekbt\'n.......... . . . .
4 000 00» — m kir. G\'/.-oa paplr-
iáradék á 79 80 .....S.I8i,O00 frt — kr
375.UU0 l.ira olaai alapú, ftr».
ny.k á 94 — 362 500 fr. á 60.26 177,131 frt ÍÍ5 kr
Peall Llojd tára. kolvénjek ia
egyéb értékpapírok árfolyam •!•-
ri.t........... 42i,!J6 frt 60 kr
4802495 02 • f"nti értékpapirak után aa év
végéig etedékoa kamatok . . . 87.654 frt 66 kr LedaámitnU ía (gyób váltók . . . T~ ! \'. ! \'. ! \'
A tárvaiág báiai BndapeiteH ...........
Különféle ado»ok
ai Pénikeazlet <■ maradványok a képvluloiéieknél . . b) Maradványok ideKen blatolltó iltéseteknél ....
Jégbiztoaltási oittály folyó aaimliu.........
Kozpooti pénakéaalet..............
A köveikéi évckbeu lejáró díjváltok éi dijkot Icavény.k :ni»j« . . . 11011,991 frt 41 kr
1 119Í3IÍ
212902 !98 61988 41!
271891 .34
___________I I
635W69 T5
i i i i \' ■• -II. Életbiztosítási üzlet.
Huszonötödik évi zárszámla 1887. évi január l-f<íl decaember 31-ig. Bevételek. | Vagyon.
3813012 .188379 12100C0
788703
420326
943SU2
71011
Uéizvéoyalaptoke; teljeaeu bonietett 2000
egéia réazvény á 1000 forint ... Kéazvánralap:6ke: t»!j<>aen benao ett S000
fél r...víuy á 600 forint......
Táraaiági tartaléktöke............
Tüabiatoaitáai dijtarlalék kéaapénaben
a viisontbUtusltoti réia levonáiávsl
él minden megterheléi nélkal . . 1,795,672 frt 48 kr Ssálütinány bMoiitiii dijtaruléh kéal-
péuaben ft viaaontbiatoBitott réaz le-
vooáaával éa minden megterhetél
nélkül...........
TUabiatolitáai fOggS ká-ok tartaléka Hálliá biiál f\' kák
13.782 frt 16 kr
iu.uiiiviii.il inggu .a\'ua i»n«:e.a Haállittnáor biatoaltáai fuggo" károk tartaléka
Dunaparii báaadé tartaléka ......
Különféle bitelezdk.........
EI8bbl évokrSI eddig fel nem vett oazlalékok . . Klaó magyar általánoa biEto-ito táraaaaf Lévar-alap
TlaatvlBalSk nynjdijalapj i.......
Klelbialo.i\'áil oaaUly folyó aaámlán . . . 1687. évi nyeremény.........
*) A lartaléktSke aa 188\' nyeretnéDybSl emelkedett
**) A díjtartalék aa 1887 évi nyereroénybBl emelkedem . .
2,140 »« frt 28 krra
1,850,143 M 42 krra
frt kr
8000000
.059281 68
1809404 et
93912 03
HS\'5 59
50334 77
80188
líí\'J __
64817.
475813 .Hl
360880 AH
416025 74
8424233 91


Mtírleg-számla 1887. deozumber 31-f\'n
Teher.
t kiitfiDjek dija
Haláloietek után kiftietott lejárt klh&uiiiáií i6kéVirt. KihÁe»r,l,A.i bistoiitá^okDil hil
vi.íEAtéritíi.......
KUgKÖbpn l«vr; k4rok UrtlMk*
Hóiyegekért.................
Irodai hér, jioiudijak, uyomUtfiDjok, utl- é| ügyéi köllsígek
TUzti lí>et«i<*k........
.iövedelmi *dAírt ....
Orvoii dijakért........
Hioríiti és dijbehajtii. kOltié^e Hebt\\jthatlan t»rtoiiiok lelrim
Dijlarulókok es év Hgéü .. 1S97. ÍT! njertménj
kttvstkettAbiD dij-
frt i
96571 ] 222064 , 5IF.608 »l| 4.18996 ,49
1432J1 ■ |3! 18374 9\', 37802. [761 36118 !(
frt !ki
o7556
74ÍÍ
49814 131
2«>i>4 .86
1437:) 33!
148SOI 1)6
6410 |2Í?j 1930059 86
|l2«17662 J10 402052 35
A mnlt évből átboaott dijlartalák Befolyt dijak: ea é\'hen kiállított köt\'
Mnlt évi fllggSb.n volt károk Illetékek . . . \' . . . . Kamatjoredelem.....
után \'.. . ■i elSbbi években kálliti.i kötvények után . . . a biatoiitott tíke emeléióro fDrditott nyeremények attaléka .....
fft kr|| frt (11827607 k 52
248413 8J
21)91378 97
15178 234S966 22
109891 03
44992 24
617S07 —
4919"64
^ É-iékpapirok
11.242,8)2 frl 60 kr
ugyanis : 4 744,400 frtnyi mag ar földhitell.,tÍB8ti 6*/o-oa láloglevelek
10 frtiával................
965.000 frtnyi magyar földhltelintéBeti 4\'|.4|.-OB aálogleve-
lek 99\'/, f, Mával .............
36,160 frtnyi ni.gyar földhitelintézet! 6"/.-oa éroa értékű
.áloglcv.k-k 124"|„ frljival .........
34 500 frtnyi peBti magyar kereakedelmi baDk6*/s-oaaálog-
levelci 102 frljáv.l..............
2,142,(H)O frlnyi magyar \'eaakkeletl vaauti 60|0-oa eailil.
l.,\',1.1..
y gy
kötvények 87 htjával . i ltd fóál 6\'
y j
5.r)5,9\'l0 frtnyi ltudüp..at fóvároal 6\'/o-oa kölcBÖn-kotvények
100 frljával................
HeBBtarcsebánya.breaoval éa pieki-vajdahunyadi vaanti ela.
kölióiiy..................
Mag/«r klr álIampénBtAr-Jegy»k.........
11,757 I.irc 60 r olaaa 6%-oi j,r.lí« é> kamatai . . . 1887 beit t\'Hi\'d kamat éa elBaám. pdnakflldttmény ....
Jelailog-kölcionök............■ . .
fí«lvJiiy.kőlc.önök...... ........
Visioutbiit. kotréoy-knlciönok.....: . ■ . .
A kozpoiit tartozáaa folyó ezámlán.........
tt.íí. ÍJ Kllgynokaégek i m..ok tarlo>ái.i \'.....
555800 -
11985JO27 167101)0 6553
■89306 15 201516 68 1478ÜO4 -201(12 80 8611830 58 31877158
1376.\'\' 22 K9
..........12,874,990 89
ntbiztoiitál! díjtartalékot . 257,188-29
Díjtartalék . . levonva a viai
Blltosaági alap..............
Kibáiatltáai tSkék nyereménye........
Függőben levS károk tartaléka........
Dijlo.zállitisokra vonatkoió Dyrjr.mények tartaléka .
Klffre flietett dijak aa 1883—1:
évekri
F.l nam vett nyeremények 1886..évr81 . . .
ViuontbialoBltó Inléaetek éa máaok IIOvsteKael
1887. évi nyeremény.........
I t ik
12«17«5l\'lO
208825 06
32550457
143221 88
1736 92
14108
2 88
6221826 4O2OÍ38S
13762022 89
Itudiipest, 1887. deciember hó 31-én.
Pecz Vilmos,
vl.thlBi.MiUii „i.uljíónok. A í.,.11 .án.ámláki
Budapest I.SSX. mirczius hó 15-dn.
Fucht Rudolf,
é. „.irl.,.k.t mo,vi..,.,.á», ..oka. a t»r,éu,t..
A- as lg
Hajdi József
Imi OrmrJdy Vilmos,
Harkányi Frigyes,
! y c 11 f s ü k :
Ullmann Karoly Pal.
alikí.xgalú
k ., a.„k ..,„,
Lévay Henrik.
tit.l.it. fo. é. aegídkönyvekkel ..Ijca.n megf„e«ók„.k „láltuk .
Joiiey Lajoi.
a központi könyvozéa tfinöke
Kaczvinszky János,
életlii.lo.iiá.i köoyvvivó
Rudnyánszky Faruncz,
Tornyai Schotberoer Zsigmond,
Szitányi Izidor.
RENDKÍVÜLI MELLÉKLET
Fflelös szerkesztő és kiadi. .-tBál orfl Lajos.
A „ZALAI KÖZLÖNY" 1888. ÉVI HÚSVÉTI SZÁMÁHOZ.
LaptulíjdonM: Wajdití JÓMef.
PetótL
Dalt érdemel, ki laatjin ter-ge dalt!
Ki Kiígdicsóitú x búi m&gy&rt!
Dalt érdemel, ki zengő balladát
S «rífból szerette u édet hazát!
Halt érdemel, ki oly népen d&lolt
Kótsauerelmet!
A.r*Dy>zib&dsigot !
» kardja kehben
Véres caatatéreo
Tön jó «ive meg :
Hasait meg a laat . . .
Maghalt n haliért! . . .
Dalt érdemel, ki laatjin zenge dal> !
D*h néki. . . daltl
Siabadiág volt az Adás *H»,
Szerelem volt X% édes anyja!
S ki: e kettü nemzett,
A jyöBjörfi gyermek:
P«t6fi!
Szivét naeaazeretetbSI
Terwaté a* £g.
S *x kebeJéboa - - • . \'
Mint az örökméc* - - ~\'\'_\'
A weat oltár felett
Oly ragyogóan égv.
Swat oltára volt: & hasit!
Háta:
Hasim, édes magr*.r hazám 1 "
íWgi dics6ié*böl font koizorút,
S megko«orjiiU
Drága hazáját.
Moit a boroatyint
Ó aéki íoojak! \' *
S dalt níki, dalt\'. ...
Dalt érdemel, ki lantján seoge dali!
l>alt lengjetek róla,
Dalt zengjen a n.íp!
Dalt ieDgjec a nép!
A nép fia volt 6:
EmlegetSje legyen
— Szép hála jeléül —
Petőfi nerének a nép!
A aép I . . . A nép! - - -
Piroi zászlót lobogtatott
S ÖnTéréyel ext irta rá:
„A nép!"
A nép í... A nép !. ■ ■
Dalt zengjen a nép mosti
Dalt érdemei, ki lantján *enge dalt !
. . Dalt néki. - . dalt!! . . -
BÁUKTFFY BÁLINT.
szivét. Csuday könyve nemcsak az észre, hanem a szívre is fog hatni é$ hatni fog az ó egész nemes, nagy szírével, melyet e műbe belé lehelt, [ a mi többet ér mindennél, a mivel sok szobatudós könyvét tele tömi. Ó róla ugyanazt mondhatják, a mit ő ir Mózesről: „Széles latkor, igazságon alapuló erős és mély meggyőződés jellemzi történetírását; e meggyőződés megóvja őt a tévedéstói.* , Szerző érdemét emeli, hogy ka-; noook létére sokkal fölöttébb áll j annak, hogysem vallási tekintetben csak egy helyen is elfogultan Ítélne, és hogy pap, azt csak az egyes val-I lások ismertetésénél vehetjük észre, j itt aztán ragyogtatja is vallási tudó- ■ mánvát ley a többek közt be*ezeté- í F«toi»*mtoit a. todominyoi akad«aiub»n okt. sébea a zsidókról irt ismertetése j «Jiiráa ifai
ritka alapossággal és feoköltséggel
Hol a drága kincsek Mind elzám rAfyoak, Melyeket inteni Keitid takarnak.
De ki érte farad, Annak megmutatod. S érdemét b«161r Oirtályrémtül adod.
Én *gf bu*ar r&g-yok. Harangom kép telet, Azxal hordom PIS Ax iga* gyöngyöket.
Sxip lorjábao fülöm Elébb, mint áudnám A st;Bt oltárodra
egy aazám!
FARKAS F
(0 évi régészeti kutatásaim
SOmegh éi Tidékén.
1877—1887. Ina: UMta&itMl Darmay Ktimi*
■ van megírva; ép ily színvonalon áll j a reformáczióról irt rész is.
Egyátalán a lángész ítélőképes-ségével és igazi költői ihlettel írja
Za\'amegye azon ré-ze, melyről szólni k éi lká f
Sümegh és Cíab Rendeket összekötői A brooztárgyak kíséretében találcvas-Fehétköhegy lábánál, közvetlen Cs&b-j fegyverek legérdekesebbjei a 3 db. kelta Rendek mohó háza mellett szőlőforgatás-! vaskard, a VI. és VI!. táblán, nát ?ok edénytöredék és néha-oébe egy-1 Az eleÓ számú kétélű vaskard hossza egy bronz tárgy is került felszínre, — f 75 cm., kívésésnél ketté törött; azonos figyelmessé lettem e hely i ián t, gyakran\'vele a 2-ik &zánm vaskard, mely össze -nézegettem a munkásokat, míg egy szép óhajtva egy urnában volt befeszítve; ba-szárnyas bronz lándzsacsúcs előkerülése Huulóan a VIL tábla 1. száma kétszeresen kedvet adott egy kis probaásatáa megejté- Összehajtott vaskard is, analóg a Szob-sére; mindjárt azoap foganatosítottam\'. ipolyparti sírban lelt vaskarddal, nemkü-tervemet ugyanazon munkásokkal, az\' lönben találkoztunk hasonlóval a soproni eredmény egészen kielégített, mert másnap \'< urna temetőben.
eátére I2*frt kutathattam át, melyek közül | Érdekes a VIII. táblán 3. számú nyil-4-ben csontváz maradványt, 8-ban pedig j hegy izéles szárnyakkal, csavaros szárral urnát találtam, melyben rendszerint nem j és köpüvel és a 11. számú vas-sarlú is. hiányzott hamu elszenesedett csootdtráb- í A VH1. tábla neháoy rossz fenntar-kák kíséretében, broní- vagy vasfegyverek, | tásu vaslándzsahegyet kést és zablya-eaetleg ékszerek és egyéb apróságok. I töredéket mutat
A kiásott sírok közt leggazdagabb j E leletben előfordult edények közöl i volt a 2. sir, mely 13 drb bronztárgyat és is bátorkodom a t gyűlésnek néhány 12 drb Összetört edényt tartalmazott a darabot bemutatói: a két urnában talál-| csontváz maradványaiból teljes épségben I tattak az összehajtott vaskardok és emlí-\'volt a koponya és a lábszár csontok, többi !té;t érdemel egy idonvalan bögre, melynek részei többé kevésbé elporladva; a sírban , alakja bizonyítja, hogy nem korongon
ult
Dziárgjak közöl érdekes a IL b
gy o ée, melyről szólni gj
akarok, lertPészeti alkotásánál fogva, al- táblán bemutatott 1—2. számú spirális, kalmas hely\\ olt Őseink- és azok elődeinek karperecz, mindegyike 7-szeres kígyós
készülhetett.
Midőn ezzel bemutattam a csab-ren-deki urna temetőt, azon reménynek adok
le az eseményeket és mintegy elénk j T^zeil Somló-hegy tetején ma is láthatók-varázsolja azokat. Szívünk feldobog, De érdekesebb bizonyítékot nynjt az
1878—79. évben feltalált Sümeghen ke- ^sztül a berki malomnál Csehin átvezető
letelepedésükre; ezt bizonyítják a régi; csavarodással,ágyaz 5—6-ikszimu gyürfl \' kifejezést, hogy egy rendszeres ásatás várak, melyeknek romjai Sümegh, Tátika,! >\'»!"> két két sodronytekercs és a 2 drb | megejtése szép eredményre vezetendene Szigliget, Csobáncz, valamint a nyugati i bronztfi, 3—4. száma korongos fejjel, vonal- jannál is inkább, miután « lelhelytSl alig
Csuday Jenő.
Tankönyvekről fővárosi lapokban \'. sukat.
I
mikor egy hős és hazafi cselekedeteit ecseteli, vagy a népeket, melyek
Öntudatukra \'ébredve, lerázzák ma- Aj ^ ^.^^ k a ^.^
gukról a rablánczokat, míg lelkünk | uutásra alkalmat adtak, a berki malom-mélyéből vetjük meg a zsarnokot, a nál mutatkoztak: ugyanis Bzántás közben nemzetek elnyomóit, a népek sanyar- i az eke mindig nagymennyiségű tégla- és gatóit az ó leírása után. Ott pedig, ÍW* épületmaradványokat hozott. fel-f , . „ , - , ,- - ,._»?„„»« | színre, ezért 1879-ben főtisztelendó Adam
hol szeretett hazánk dicső történeté- j I?ío reíliskolai igazgat0, ki előszeretettel rol: a magyar nemzet küzdelmeiről, foglalkozik a régj építészettel, kutatást van szó, lángszavakkal gyújt és az! eszközölt, elkészítette az épület tervrajzát, igazi meggyőződés hangján irt sorai, ez alkalomból véleményünk abban találko-nem is tévesztik el soha sem hatá- í ?*< nogyezen épület az ut mellett levő
katonai őrház lehetett, annál is inkább,
díszítéssé,, valamint 4 drb bronzcsavar, 3; 50 lépésre egy nagyobb kiterjedésű egész drb üsszegörbitett bronzsodrony. ] szabályos külön álló domb van, melyen
A többi sirok nagyrésze, a szerint, | meglátszik a mesterséges alkotás, melynek mint a férfi- vagy női sirok voltak, bronz-! felkutatása méltán megérdemelné a fárad-ékszereket és vasfegyvereket tartalmaz-1 ságoL
tak, nem hiányozva belölök a szokásos! * csab-rendeki ásatás kapcsán legyen edények, tálak, poharak kisebb-nagyobb i szabad egy bronzüstöt bemutatnom mely alakjai: anyagjnk setétsárga vagy éppen nem ezen leihelyen, hanem ettál mintegy barna, gyakran találkoztam csucskos dom- 2 órányira e Somló-hegyen találtatott, és borodású edényekkel is. | nem is egész ismeretlen a t^ tagtárs urak
ritkán olvashatunk nagyobb bírálatot; Iskoláinknak nem ajánlom e kony-ha még hozzá vidéki ember irta. hát vet, eléggé ajánlja azt a tanügymi-
miután közelében egy patak folyik, mely valószínűiéi? át volt hidalva, nincs kizárva,
_av____ _____________^..^u ismertette
tárgy e leletben, a hol vasat bronzzal és rajzban is bemutatta; mindazonáltal egyesítve találtam: ez áll egy nagy bronz- érdemesnek tanom természetben is be-karikából, melynek gyűrűs zárója vasból mutatni, miután az érdekesebbek közé van, mely eléggé bizonyítja, hogy e lelet: tartozik.
a haladott bronzkorból, illetőleg a bronz \' Somló-vára, mely oly nagy mennyi-A^„..II------..-\'-— ■-" —« --•- ■ • \' ségü őskori kőesköt jttt ilá
átmeneti korból való, melynek még b biíték i h b
föl
valószínűleg át volt hidalva, nincs kizárva, , eyek még hogy ezen őrház egyszersmind ahid fenn- \' nagyobb bizonyítéka az is. hogy a bronz-..... ■ \'■• " ! tárgyak kíséretében helyenkint vastárgyak
fordultak elő. Gyakoriak e leletben a i kölk kk
említik pedig níszterium és hazánk egyik legkom-! tartása kezelésére szolgáló személyzet, ■■ birálóia- Falk Miksa Az! «setl«B katonaság lakhelyéül szolgálhatott
„. „ . - - , , " t, t «™™-i ^^ éPttlet rórnai eredetét eléggé j ™>srv köralaku karpereczek, melyekből
hogy a könyv is, irója is rre marad-1 a tanár, a KI e nonyvei egyszer j bÍ20nTÍtjak az épüielmaradványok jellem- j 5 iraot mutatok be az igen tisztelt gyü-
jon bemutatlan a nagy közönség előtt; olvassa és tisztában van a történelem jZetes anyagú és aiaku téglái, ellátva \'----------.....--------- \' \'"
Egy ílven könyv a Csuday Jenő; tanításának lényege és czélja iránt, czifrázatokkal; nemk
által
Egy ílven könyv a Csudy
prem \'kanonok és gymn. tanárjnem iog tanítványainak más könyvet
il "irt és özv. Szeiler Henriknél a kezébe adni. De a nagy közönség,!
iiadásában Szombathelyen megjelent | a magj-ar intelligencziának nem sza- é kt bd elmulasztani e könyvet mint
különben a márvány
szerű fehér vakolatrészek és helyenként előkerült tárgyak.
A további kutatás biztosabb adatot
__________----------- . _ . . szolgáltatott előbbi állításom bebizonyítá-
„ Világtörténelem", mely négy kötet- bad elmulasztani e könyvet, mint! ^ akkor, midön egy évvel később az ból áll és ára 4 frt 20 kr. irodalmi eseményt ajánlani figyelmébe, j említett berki malmi őrháztól nyugat felé,
Csuday neve nem ismeretlen a\' Olvassák el e. művet és olvasója; mintegy _ 1000 római lépésnek megfelelő töi történelemben" czimű nagyobb sza- felesleges ajánlani, a ki pedig nem i rajfrázatokat hanem CRN bélyeget is
*riéne,mf irodalom terén; négy éve^eiem fogja ismételni a n^ költő ^^^^^í^ hogy megírta „Zrínyiek a magyar szavait: ,a ki e müvet olvasta, annak ■ ^^ ho] ^ a fln ^^
Srténelemben" czimű nagyobb sza- felesleges ajánlani, a ki pedig nem : rajfrázatokat hanem CRN bélyeget is ásu munkáját, melyet ,A magyarok;olvasta, annak minden ajánlás csak i lehetett találni; mint a bemutatott téglán íirténelme" maid pedig A honfog-\' felesleges. • Nem folyUtom tehát én ! látható. Rómer tudósunk szerint fordultak .•.e- I...J..\' ^Líiio,^- vr,v»f»tt lsem. csak a szerzőhöz bátorkodom!els hasonlók Keszthelyen is, mely követ-
: iésnek (III. tábla 4, 5,6,7,8. számai akit), \' legdíszesebb a 7-ik számú vízszintes füg-gélyes vonaldíszszel ízletesen villámvona-lakkal díszítve, nemkülönben a 4. számú, mely egészen hasonló az előbbihez a vil-lámvonal díszítés nélkül. Ugyan e táblán látható a 3. Bzámu gombos karperecz, a I 2. számú nbula, a 1 ], 12, 13. számú bronz-! karika és eeyéb apróságok, a 9—10. sz. \\ kosárkás függök, milyent Dr. Lípp tudó-| sunk százával ásatott ki, nem é lelhelyröl való, hanem Lesencze-Tomajon a temető-ben sirásásnál találtatott
Nagyon gyakoriak voltak e leletben a bronzlük különböző alakjai, nagy része korongos fejjel, azonkívül gomboa, dinnyés étü é h fj
reczézetü és hengeres fejű.
Csinosabb díszítésű példány táblán 2. számjalati, hasonlókat láttunk a Rákospalotai leletben, nemkülönben
a IV.
a 3.
p , a 3.
számú feltűnő nagy korongos fejjel és az 1 -só számú; csinosabbak közé tartozik a G-ik számú dinnyés reczézettel fején és á dddó ál l k
zam mely legközelebb is sürüen :biztosabbanmeghatározzaazonkörülmény,;Ug)an e lelhelyröl a nemzeti mnzeumban t \\ üT^l hogy CsabRendek községben házépítés- ■» átható, 12—13. számú sallangók. A
néfhasonlü romokra ^^ hol „„,„„ ;u. számú tárgy célját biztosan nem tárgyat és ez a magyarok történelme. épen a fö_utcza alatt terül el az épület-1 tudom, szerény véleményem szerint gyer-
tatásban részesült, minb y, j eeta ezet, nem merész azon feltétel,
évek óta nem De a szerző meg is gazdagítani. Engedje meg azonban, hogv ez volna ugyanazon út, mely Fenék-érdemelte ez elismerést, mert a ki hogy figyelmét ama tárgyra irányoz- :J*JV« ^"^„"fl^.^SlS*
berki malmi j hoKy ugyanezen lelhelyröl került ki azon lépésnyire a
lalás kezdete és befejezése\' követett.! sem, csak a szerzőhöz bátorkodom
Vüáetörténelmének" negyedik és Ipar szót szólni. I keztetest hagy arra vonni, hogy ugyanazon
utolKet^fmostTagytae,.:\' Főtisztelendó ur még nem érte | KSne\'t^ Í^WÍ sajtót és ezzel legkiválóbb műve nyert. el életének delét, a történelmi iro- j berki malmi téglákkai, itt is gyakoriak az befejezést. Már az előző könyvek is dalom terén sokat remélhetünk tehát (óriási nagy peremes téglák, hajtott zsin-főlkeltették a szakkörök figyelmét, a még öntől és a mint értesülök, leg- j de!>\'e\'; fb-
„Világtörténelem-azonban oly fogad-közelebb egy nagyobbszabásu világ- ^tv^Z^i £t&Xl ^™° *^ó szárral mely körös: tatásban részesült, minőben Unkönyv, történelemmel^ fogja irodalmunkat keresztül vezel, nem merész Son feS°, í körül vonalakkal van dSítv"! ugyTe
: táblán látható a 14—15. számú bronz . „ „, . ! övrészlet vonaldiszítétsel, melyhez hasonló
e müvet elolvassa, nem fog habozni ama kijelentésével, hogy középisko-láinkban ily világtörténelmet még nem adtak tanuló kezébe. Igaz, hogy a választék sem igen nagy és a mi még szomorúbb : a meglevők rendszerint vallási tekintetben esnek szélsőségekbe, vagy pedig az egész könyv nem egyéb száraz szám- és adathalmaznál, me-lyet a tanuló nem tud megemészteni, így aztán sok iskolában angol vagy németből fordított könyv járja, a melylyel aztán azt nyerjük, hogy Magyarország és annak dicsőséges története alig van benne megemlítve. Csuday Jenő világtörténelméről minden helyesen ítélő és szabadon gondolkozó ember be fogja ismerni, hogy felette áll mindazoknak, melyek eddig nálunk megjelentek. Ez a mű, mely a felnőttet meghatja és elragad-tatja, az ifjúságot lelkesíteni fogja, mert azonfelül, hogy egy nagymívelt-ségü történetíró munkája ez, megírva fenkölt szellemmel és éles itélóképes seggel, »z irálya is mindvégig olyan, hogy folyékonysága, simasága és fen-sége élvezettel tölti el az em\' er
A magyar tudományos akadémiának maradványok nagyrésze, Csab-Rendek megborsáthatlan hibája, hogy Magyar-\'. pedig szintén az emlí\'ett irányba esik. ország Wft&ete még megírva nincs! „,.„_^Iek„uí.°x*„1^me?b £> ??ebl_!?.!í és ugy látszik, hogy még sokáig;\'
előbbre való dolgaik lesznek ennél ] TéletlenséV egy"bronzkori lSeThozott akadémiánk tudósainak. Főtisztelendó; napfényre ; szántásnál egy kőhalmaz alatt ur azonban megmutSthatja, ,mit vihet, 13 drb bronz sarló, 2 drb lándzsacsúcs és kpeíosszívláng alatt az elszántság! e8J igen szép bronz tokos fúlesvésö talál-
hatalma és az érrz akarat\' Sémitatott\' " ^\'ókból néhányat; ugy a lelet nataima es az erez akarat . oe"nit8Dbidlr,bjitbítor„gyoksligeil üsrteit
készültség, sem képesség nem hiány-zik, csak egy elhatározás és hálára
gyűlésnek az I számú táblán bemutatni; a sarlókban csak két változat fordult elő,
kötelezte az egész nemzetet Hogy j gyöngyös díszítésű, mint a 4. számú és
munkásságát siker fogja koronázni, abban kétség nem lehet, annak fényes tanúbizonyságát birjuk! . . ..
KARPiTI MANÓ.
Szeretnék.
Szeretnék repfllai, De Ixárnjaim kfitT, Oh, kérlek, oldo.á fel Itteni blé
Szeretnék elszállni A nagy mindeoBégbe, A képielet un* Gdá tengerébe.
vonalos, mint az 5. és 6 ik számú, a 3. számú lándzsahegy kisebb, inkább vásot-tabb a 2. számúnál; mindegyike keskeny szív alakkal bír; végre a lelet legBzebb alakja az 1. számú tokos fülea véső hajlott és íüggélyes vonal díszszel, oldalán egy kis füllel.
E lelet mint bronzkori lelet nagyon gyakori. Hasonlókkal találkoztunk Pölös-kén, Orcziban stb. mindazonáltal igen fontos helyi érdekkel bir a két castnun korának meghatározására, vakmint a ho-mályban lévő történeteknek folderítésére-Eésöbbi években kutatásom, egész más irányban terjedt ki, mely részben hálada-tosabbnak és érdekesebbnek mutatkozott
mekjátékul szolgálhatott, legvalószínűbb kis kocsitengely lehetett
Az ékszerek sorában megemlítem,
díszes fibulás nyakék, melyet dr. Lipp Vilmos ez év elején az archaeologiai érte-sítőben ipmertetett
Áttérve a fegyverekre és aférfisírok-ban lelt többi tárgyakra, azok legérdeke-sebb darabja az a) alatti bronz kard, mely már a másik c) d) e) alatti tárgyakkal évekkel ezelőtt ugyanezen lelheiyeo talál-tatott A kard alsó része, a markolat hiányzik, alakja liliomlevélhez hasonló, egyenközü vonaldiszszel, hasonlók a báró Scbönborn-féle nemzeti múzeumban lévő bronzkardokhoz. A c) alatti sodrony nyak-karikát és az e) alatti korongos fejű bronz-tűt szintén ez alkalommal említettem meg, nrután a karddal egyetemben találtatott
Igen érdekes darab az V. tábla 1. számú bronz lándzsahegy szárnyas díszí-téssel, alakja a haladottabb bronzkorra mutat; nemkülönben ehhez hasonló töre-dék a 7. számú is. 2,3,4. az. lándzsahegyek ai első kettő igen szép fenntartású levél-alakokkal, csinos ékfunényes díszítéssel.
, mey oly nagy mennyi ségü őskori kőeszközt juttatott a nyilvános múzeumnak és magángyűjteményeknek, gyakori az érdekes leletekben, és tán kevés hely hazánkban érdemelné meg a rendszeres kulatást ugy, mint épen Somló, hol minden lépteo-nyomon őskori marad-ványokkal találkozik az érdeklődő, a szerte heverő hályó-sulvok, orsó-gombok, csiszolt kőbalta élek, edény-töredékek, (melyekből később egy kis gyűjteményt leszek bátor bemutatni) elég tanúságot tesznek erről; csakhogy itt bajos a kutatás, mert épen a legérdekesebb pontjai Somlónak szőlővel vannak beültetve és nem akadna egy tulajdonos se, ki szőllőtőkéje közt bujkálni, vagy épen áskálni hagyna egy régészt, hogy a föld alól szedje ki az előtte érték-telen műkincseket, mikor a szőlő felszínre hozza azt az édes kincset, melytől a leg-szenvedélyesebb régész is elfelejti azon buját, hogy nem juthat a földalattiakhoz.
Így meg kell elégednünk az évenkinti kapálásnál napfényre jövő tárgyakkal, vagy a s/őlőforgatásnál előjövő kisebb-nagyobb leletekkel, hasonló alkalommal a\' Sed viz túlsó részén Gyömörey-féle szőlőben 2 láb mélységben találtatott a bronzüst is.
Az agyagos rétegben egy kótuskóval kerített sírra akadtak a munkások, mely egy ember- és egy lócsontvázat tartalma-zott melynek kíséretében egy fekete graphit edény és egy lapos élű bronzcsá-kány volt, mely jenéi korcsmáros birtokába jutott a találók révén, ki nem volt hajlandó tőle megválni, azzal védekezve, hogy a nemzeti múzeumnak küldi föl, hogy fel-küldötte-e, vagy nem, arról nem adhatok felvilágosítást Itt találtatott ezen bionz-űst is, melyet a munkások összenyomott állapotban vettek ki; a fenék már hiány-zott, valószínű, fenék nélkül kerülhetett a föld alá, miután azon része hiányzik, mely a tűzzel érintkezhetett, hogy már haszná-lása alatt elégett; fülek gyanánt két-két kereszt alakú pánt szolgál csinos körös díszítéssel, melyben bele van kapcsolva a csinos csavaros díszítésű kettős kallantyu, mely közepe felé arányosan erősödik; az üst legfőbb díszét a felső részen végig nyúló szalagdisz képezi, mely szabályosan egymás mellé helyezett háromszögekből áll, egyik reczézve, másik simára csiszolva; az üst átmérője 21*5 cm., mélysége 11-5 cm.
Végül felolvasásom befejezéséül né-hány csinos kő-tárgyból álló gyűjteményt mutatok be. melyek nagyrészét Somló-vár-ban gyűjtöttem, legcsinosabb darab a ten-gerzőldes kókalapács 1. szám, mely szántás közben került elö, a mellette levő szer-pentin fejszével 2. szám (Kozma pusztán) a kalapácsot gyönyörű alakja és finom kidolgozása teszi érdekessé, a rajta látható mélyedés kezdetleges diazítést és ízlést árul el, sziotén ritka kőeszközökön láthatf,
Az 5., 6., 8. számú tárgy kardrészlet, 1 őszintén megvallva,egyetlen darab, melyei az egyik azéles, a másik kettő keskeny I ilyen díszítést láttam, levél alakot mutat. > Az 5. számú feltűnő nagy szürkés
j gy
L\'gy-e nincs .Hímfi szerelmei" V — A boltban ugyan nincs uram, ba-
színű kökakpács, félig elkészített állapot-ban benue vau a faesórrel félig kifúrt kű\'iugasz, egészen csiszolatlan alakja, " csak kinagyolva.
Érdekes a :>.. 4. számú két kis kaJa-pács,meiy egyszerre találtatott, melynek ké-szítője vagy ügyetlen kőeszköz csináló volt,\'nem a leányomnak vaü egy zöldkötésü, vaey az anyag nem volt alkalmas a fúrásra, aranyvágásu díszpéldánya, tán hajlandó A 3. számú csiszolt szerpentin-kai apacs lesz átengedni az urnák, végén egy negyed kör aiak látható, mely\' — Hát hol a kedves kisasszony bizonyítja, hogy a fúrást elsőben készítője; Kérdem Örömittasan. ott eszközölte; de eltörte és igy lejebb \' — Mindjárt ;ön; tessék addig helyet fürt lyukat. A 4 4k szám itt is az előbbiek- j foglalni, hez hasonlóan az első fúrásnál eltörött, azonban a második fúrást is csak félig csinálta, a ködugasz is benn látható. E két tárgy leihelye Söjtör, (Deák Ferencz születés helye).
A többi baltaélek, kőék,, orsó, gom-bok, iává, hályó-suly, mind Somló-várából > én, — kérném, ha kegyeskednék részemre
Szaladok odább, mert szerencsémre még!hétnek 3 első napjaiban magyar, 3 ntol-|
egj harmadik könyvesbolt is Tan a város- j sókban pétiig német énekkai tartasson * j ban. Ez a legszerényebb kinézesd, azért; mise. Ezen mód szerint tisztelvén Istenun- j<■ is mindjárt csak igy kezdem:
mis md j
ket, mindeddig semmi háborgatást sem! dk Té h t bjöő !
, g g
szenvedtünk. Történt, hopy a most bejövő ! advent első hétfőjén Kis Stánxli nevezetű j német polgártársunk az előbbi szokás és llé hjli ié ét
Piai éa bécsi világkiállításokra az ó iított, tökéletesített s hangfogóval el-j látott czimbalmai már oly széles érdekelt-
alkalmából.) j ^get keltettek, hogy az csak jabb H *.■•-.•! Abrúyl Ktr»éf. | fokozottabb ösztönül szolgálhatott t; kizá-j-rólagos magyar hangszernek s műípari A czimbalom napjainkban már egészen ; ágnak ícég tovább fejlesztésére.\'__Midőn
_im________________ pj g g g jztésére.Midőn
egyezség ellenére a hajnali misét németi10*8 jelentőséggel bír, mint az ősidőben, pedig az 1885. általános orsz. magyar
egyezség ellenére a hajnali misé német
nyelven kezdette tartatni, egy ügyetlen és \\ va8J "-ég csak a keresztény időszámítás ;jmÍBii a német, mind a magyar énekben \' korábbi Bzázadaiban is. Művészeti s társa ■ (járatlan gyermeket az orgonához ültetett,: dal mi állása lényegesen megváltozott s ki tudatlansága által nemcsak a szokás i miS hajdan az irányadó körök aligméltat-
Nemsokára belépett a kisasszony, kit apja megstóHta.
szerint egy begy Qlt magyaroknak legna- ták figyelemre: ma már elmondhatjuk b bák\'á k h é telőle hogy udva alo é hangver
gy gy y g
gyobb botrányk\'ozást okozóit, hanem még ék ákáák fll
gy j
, hogy udvar-, szalon- és hangver- é S i áll ki b
— Tinikém! ez a tisztelt fiatal ur j Ily módon kivan
gyobb botránykozást okozóit, hanem még . , gy , g
a németek várakozásának sem felelt meg.\'. aenyképes. S mi álul vívta ki e szembe-
„Himfi szerelmeit" szeretné megvásárolni: j bennünket anétnet polyársáft nyelvünkben
magyar városunkban i 82olío emelkedését? Az által, hogy míg a
neked meg volt hol van ?
— Igen, szép kisasszony! — mondám
került elő.
Midőn ezzel 10 évi.szerény működé-sem csekély eredményei bemutatni bátor voltam, fogadják a mélyen tisztelt baliga-. zavarosan feleié :
és ájtatosságulikban is korlátok közé ritani.
Jól tudja a német polgárság, hogy bánni ár mellfittátengedai. Boldoggá tenne [egyedül a magyarok által állítatott fel
vele, örök hálára bilincselne.
A kisasszony elpirult mint a pipacs s
régibb időkben eredeti hazája, Ázsia, állami s társadalmi viszonyához mérten, csak a hangszer pária szerepére volt kárhoztatva: ujabb időben egy nemzet zenéje szellemé-nek lett kifejezője; mert a czimbalora és a magyar zene ma már két oly fogalom,
azt is, hogy egész soproni, rétsei.\'czigán\'y,\' melyről el lehet mondani: „két szív, egy
Miháld-utcza és ■ 13 városrész merő i^lek"
ezen isteni tiszteletnek módja: jól tudja
— Meg "volt, de oda kölcsönöztem]gyarokból álló lakosai a város nagyobbj^ A magyar nemzetszellemUejlódésé-
Adja az Ég, hogy mielőbb viszont- j egy barátpőmnek.
látva egymást, jövő alkalommal több ered ményt mutathassak fel és minél több adattal szűigálhisaak Zalamegye őstörté-netének földerítéséhez.
I cilll
(idill)
Lekiacáltak a uánát a réteo, S m-rt megssáradt, ötnegyÜJtik Itépea, Vig*a gySjtik lányok is legéoyek, Hej, d« ntn u faíáujiik az ének.
A gatdának is jó kedve vagyon, Mert a termei kefére van nagyon; Inti a lányt, a legényt munkára, Mart tyakueme eiőt jósol mára.
L«iny, legény gyorian mnnkáhoi lát, Boglyába rakják a szárú nénit. Hogy siettek, bizony oom is volt kár, Mert az ető ugyancsak esett-már.
Hint hogy ba csak üatüinék, ugy sxakad. De a bogija oldklán le«alad. Liny é« ífju a nagy lápor elül Lombot bokor aljába menekül.
A legény a lombos bokor alatt, A leánynak neme közé pillant A leánynak ii doboz a síire, Maradni i», futni it szeretne.
De a líftcj, — kimondni teo tiyonan a liny oldalinál terem, Ét óhl - ugyan ki hallott ilyt míg1! — Legény csókja a láoy ajkán ott ég.
A leiny ii — adÜI cem maradott, — ViUia adu legénynek a csókot; fclfsiedték, hogy ac esŰ eoik! De éreztek, hogy a csók jól esik.
dók jött aztán, csók után igy Mij » ftlW elvonult az égec ; Míg a napnak tQtsagira végre, Krer csókot hintett le a rétre.
A gatia meg, — mert ai e»í elállt, —
.Hála Iitenf vig űrömmel kiált; Laay éi ifjú tcomorun jó elö, Sajnálják, hogy elmúlt már ai e«ó.
8CHWAR2 MÁTYÁS. \\ l
— Hát hozasd el tőle, szóh az apa.
— Elhozatnám, de ...
— No, micsoda de ft
— Elhozatnám, de fürdőre ment. Minden hajszálam ég felé állott. Szép
reményem füstbe ment... De minek is j ment fürdőre az a barátnője ! Nem tudott j ittbon maradni V Vagy ha már elmeDt, nem
| részét teszik, k;k a város templomában, mely nékik jobb in kdökre vagyon, sokkal jobban megkívánhatják, hogy az Isteni
■ tndta visszaküldeni Tinikének ; ázerelmeit ? Hűtlen barátnő !
„Hirafi
Megköszönve a szíves jóakaratot, | elmentem s a kocsit haza küldém, meg-i mondva a Pista parádés kocsisnak, hogy I Pestre utazoai s holnap délután várakozzék
ben a zene az. mely legkésőbben ébredt fel dermedtségéből s volt idő, — pedig még nem is olyan nagyon régen volt, —
szolgálat maeyar nyelven tartassék, mint midőn országutazélen hagyott magyar dal a németek,kiknek a barátaiyáktemploma, s «ne hangjait egyedül a czimbalom han-a hol németül taruit.k a/ ájtatossá*:, fele j goztatta fel ábrándos rezgéseivel, minteey utjokba sem kerül. Ide járul az akörnyül-1 emlékeztetve^a nemzetet egyik legbecse állás is, hogy a magyarok jó vagy rósz "~v"l- "*"" * \'"" időben mindig egyformán megjelennek az isteni tiszteleten, holott a németek a leg- \\ »&\'* }
rejtett kincsére.
Majd jött egvhazánkban is meghono-Ázsia messze pusztáiról,
Pestre érve, a rettentő kánikula da- kizárni.
! felhajhászni.
g „ g gy
Már a nemzeti múzeum könyvtárába \' ból áll, nemcsak a hét elején, hanem akartam menni, hogy ott lemásolom azt a folyvást mindig magyar énekkel díszesí-
! végső reménynyel sajgó kebelemben, s népen, , midőn ott előadám akaratomat., kivág elém \'■ a pápaszemes vén Ábrahám egy valóságos
.Himfi szerelmeit!" Nézem, forgatom, alig György, Nemes Horváth Mihály, Márkovits ! na*c> a czimbalora, mint az esti c-illag a j magyar nép zeu^i költészetével s niprpk- hinni 47»nioitnnat Knfrv D^nt-rtn n í György Radakovits Stanislau? Kollarits I sápadt holdnak olyan elválaszthatlan bü i gávai szövetkezve, lassanként kez
merek hinni szemeimnek, hogy azokon a i fakult, kopott, sárga levelekeu csakugyan | „ílimfi szerelmei" vannak. Kifizetem az járat, keblemre rejtem a drága kincset és fék. Boldog valék, mint életemben még
-Himfi szerelmet
— Édes Béla ur. kérem legyen szives.
Szürke felhők közt bujkál az ezüst
szerezze meg nekem Kisfaludy S. .Himfi!űold- Az égea arany csillagok ragyognak, szerelmei* czimü könyvet, ugy szeretném A "endes esti szellő rózsaillatot hord már egyszer olvasni, még soha sem olvas-! ^arnyain. A ligetben a csalogány zengi tana, pedig annyi sok dicséretet halottam i DÜbaJos dalát már felöle H t kíáá E 8zent magányban sétálok s várom
" angyali Olgát Végre megpillantom.
Kezében imádságos könyvet tart. Oda
— Oh, kérem drága kisasszonyt raeS7elí< leborulok előtte s át akarom minden kívánsága szent parancs előttem nyuJtani „Himfi szerelmeit"
iparkiállitáson alkalma nyilt a művelt világ minden nemzetbeli s minden rangú látogatóinak megismerkedni az ö pedál czimbaliuaiuak figyelmét lekötő sajátságai-val és él étre vai óságává\': ugy a kÖ7önsé», mint a zenei szakkörökuek csak egy véle-ménye alakult, ugyanis az, hogy ehang^er immirméltóawüvészeti világpolgár jo»rd. S bizonyítja ezt amaz örvendetes tény is, miszerint a czimbalom ma már nem oak hazánkban * Eu ópában, hanem a világ mind az öt részében fi van terjedve, hol ft magyar müipar viráczását hirdeti.
A másik, nemkülönben fontos s kiható érdeme az. hogy a czimbalom müvé-zi kezelését és elsajátítását rendszeresen ki-dolgozott elméleti s gyakorlati iskola kiadásával i? első tette lehetségessé, mely-nek megbővített s javított kiadását h&záük nagy fiának Liszt Ferencznek ajánlotta, ki e hangszer és annak töké let eaítője iránt egéaz éle\'ében kiváló elismeréssel éa érdek-lődéssel viseltetelt s minden alkalmat megragadott, hogy annak jelentőségét és jogosultságát — főleg magyar szempont-ból — érvényesítse. Méltó elismeréssel kell e helyen megemlékezni kiváló kép-zettségű zeneművészünkről: Aliaga Gézá-ról is, ki nemcsak a czimbalom-iskola említett 2-ik tökéletesített kiadását ren-dezte sajtó alá: hanem ke/.eiben mintegy összpontosítva e hangszer művészi okta-tását, ugy számos kiváló tanítványt képzett e hangszeren, mint alapját tévé le a czim-balom-irodalom megteremtésének, mely ma már szintén tekintélyes és lendületes elterjedésnek örvend.
A czimbalomnak. mint mindennek a világon, a barátok ? lelkesülök mellett meg vannak még manapság is ellenlábasai s kevésbbé méltánylói. — Legelső sorban áll vele szemközt a hatalmas befolyású s világelterjedésü zongora. S ennek termé-szetes magyarázatát találjuk ama törté-nelmi fejlődésben, mely e két hangszer közt észlelhető. A czimbalom volt szülö-anyja a zongorának, mely még ma is büszkén és kicsinylőieg tekint alá egykori szerény ősére: mert mig emez több száza-don át elhagyatva s feledésbe sülyesztve • vegetált, addig a zongora a legmagasabb színvonalára smelk°dett ugy a tökélynek, lemzedékről j mint a tekintélynek. A világot aztán meg-
mes Darás József nemzedékre. S midőn nálunk is a lassan j hódított dédunoka, mit sem akart többé ay József Matkovits | fejlődő czivilizáczió végre a vonós hang- tudni az ismeretlen homályba burkolt NaeyJáno-- Skalits János Simon | szereket is kezébe adu a magyar czigány | ősapáról. — De miJon a cnmbalom,
, me eg! j» p
kisebb időváltozás miatt is majdnem I magával hozva a fékezhetlen szabadság-valamennyien elmaradnak és igy ezen | szeretet mellett az Isten szabad ege alatt kbb\'á áltl tüb i^0 ábrándozás ösztönét is melynek csak
y gy
kevesebb\'szám által a csengetyüben dt l ik d
g
ábrándozás ösztönét is, melynek csak él dllk klál hlláá
a csengetyüben sze , y
dett templom egyik jövedelme is gyakran | a méla dallamok korlátlan hullámzása csorbulást szented. De különben is a\' lehet igaii s egyedüli tápláléka. S az el-
reám itt az állomásnál- Ezzel szomorúan magyar nyelvnek országszerte kivántató : hagyott ázsiai puszták fiai találkoztak kiballagtam az indóházhoz s két órai vá-! kiterjesztése ellen volna egy magyar vá- [ajtán a magyar puszták szabadon száguldó rakozás után Pest felé repültem „Himfi rosban a magyart a maga nyelvén tartandó | fiaival; dalban találkozott leikük a bánat szerelmeiért." ! isteni szolgálattól ily viszálykodó módon ■ & örö«> kifejezésében s oly annyira meg-
] értették egymást, hogy minden további
czára, első dolgom volt , Himfi szerelmeit" i Mindezek tekintetéből bátorkodunk \\ kétes diplomácziai alkudozások nélkül.
alázatosan könyörögni, méltóztasson a j felbonthatatlanul megkötötték azt a zene-
Elmegyek az első könyvkereskedőhöz, német polgárságot teen kiszökésektöl j szellemi frigyet, mely immár több század el a másodikhoz, harmadikhoz, négy, öt, letiltván, megrendelni, hogy a város tem- ; óta fennáll a magyar nép és a barna zené-hatodikhoz, tizedikhez, huszadikhoz"s ... plumában a mi költséeöokön behozott j ^ek köz:. S e frigy közvetítője ép aczim-uram istenem!... egy könyvkereskedés- hajnali mise, vagy azon egy elegendő i^a\'om v0^ melyet e barna faj magával ben sincsenek meg „Himfi szerelmei"! . okból is, mivel az egész vidéke magyarok- j hozott még legprimitívebb szerkezetében.
A legelő nyájakmélakolompolasaiba bele-vegyült s.7. ábrándozó magyar juhászbána-
— j rengeteg verset, ha belehalok is, — midőn tessen. Kik ez érdemben teendő végzését; tos dala kedveséről, a világos rétekről s ! tégre a legutolsó boltban azt a vigasztalást elvárván, tisztelettel maradtunk az érdé- \' a vándor madarakról. A dalra tulfogékony
Antal. Varga György. Szarvas János.!

György, Nemes Horváth Mihály, Márkovits ! > , n g j gy p
György, Radakovits Stanislau?. Kollarits I sápadt holdnak, olyan elválaszthatlan bü i gávai szövetkezve, lassanként kezdte ma-
I kíéőj ü d \' gára vonni az életrn való speczialításokra
irányuló közfigyelmet, s kibontakozva primitív pillegubójából, immár manapság,
ygy, Snislau?. Kollarits y
István. Márkovits Ferencz, Virág József. I kísérője maraüt a megszaporodott magyar Serpák Tamás. Beoczik József. Horváth \' zenészeti hangszercsaládnak is. Sót több:
y ee halottam
már felöle. Ha ezt az egy kívánságomat teljesiti, akkor nyilatkozni\'fogok szerelmi vallomásaira.
Ferencz, Halvax Mihály, Gáspár Nagy János, Molnár György, Gödörházy György, Magyar József. Turek Ferencz. Radits János, Anhofer Pál, Varga József. Jósa János. Mesits Mátyás, Máté Miklós, Karácsony József, Zob Ferencz, NsTánczos György, Szíjártó Pál, Robán Ferencz, Szabó Ferencz, Lnkcsici Jakab, Megimo-recz József
Végzés. 1830. esztendőben 10-ber 14-én Priv. Kanizsaváros Tanácsának rendes ülésében ezen folyamodás felvé-tetvén, minthogy ezen városnak lakósi többnyire magyarok volnának, de meg a németek közül is igen kevesen találtatná-nak, a kik magyarul nem értenének, —
uszere, lüktető szívverése és érdekességi
központjává válL j mint ragyogó szinpompáju szárnyakkal
Ha a czimbalora röviden jelzett műit- \\ röpkedő pillangó mutathatja be magát, a jának e képét hazánkban, koronkénti fej- , haogszerek hatalmas potentátja sem iguo-lodési stádiumain keresztül, mai álláspont-\' rálhatja többé tökéletesen, mert immár jával. de főleg a mai díszes estünnepélyen | megjelen mellette K császárok, kirá-bemutatott és méltányolt alakjával, jelen- jlyok s a legmagasabb körök termeiben tőségével és ki hatóságával hasonlítjuk j s ha mással nem is, de különleges hatásai-össze, ugy érezhetjük vele szemközt ma-ival érdekességi versenyre kel vele,
gunkat. mintha kopár, elhagyatott s ingo-ványos vidékről egyszerre tündéri kertbe lennénk áthelyezve. Az egykori rozoga deszkadarabokból összetákolt s hanyagul felhurozott faalkotmány ünoepi köntösbe öltözött; az tttszélről, a dü.edezó csárdát
A
zeoészeti szakkOrök s főleg a minden nemzetbeli zeneköltök márugyis fölismer-ték életrevalóságát ama hangszercíopurt-b&n, mely a mai nagy zenekarokat képvi-seli & a mióta koszorús zeneköltőok Erkel Ferencz ,Bánkban" dalművében megadta
pitvaraiból sa vályogkunyhókból fényes j neki az operai hangszerelésben is a méltó
Emep^wéd«folyütta^Man^ali Piros ^f™^*™ !
a ma<iyar nyelvet, mint anya- és az ország-
. _____.------------MW«M. - ---—";-\'•»-J_-»\'" ■ , ,»x>., ban fönvelvnek tekintenek és terjeszten
Olgával, szivem tündér-álmával, első sze- A , ~ ^oszonom figyelmességét B«la ur, renáeinék s azért inkább azon igvekezn.
relmével a meghajtva magamat, mint egy ^ láthatja, itt a kezemben .Himfii szerel- ke]]ene bogy a magyar Dem pedig a
örült rohantam haza ama boldog tudatban, .n»>-* Tegnap a varosból egy ujszobaleáuyt n(!mot „^/^„-^^.....^,-u._
hogy Olga szeret s végre nyilatkozni fog
vallomásaimra.
kapta ezt a
czipész s uyvi
vt német ly " Mákülöb
pg az ors^gban.
lb
Máskülönben is a Fára templomban a
másaimra. --.- —•—• -—-----.■"""""\' «•""■.! "sw j Barát atyáknál úgyis minden vasárnap
Haza érve, egyenesen apám körvv- könyvecskét. Megpülantim nála. elkértem német „.isetertotik - niSvanazért » folya ak rohantam t fkül flf s mír el \'» o\'^stam A d ll
, gynesen apám körvv y tárának rohantam s azt fenekestül felfor- s mír el gatu d k maíi
- Ami pedig valló- U
p - niSvanazért » folya
i\'k lálá
áának rohantam s azt fenekestül felfor- s ír el \'» o\'^stam. Ami pedig valló-. modók feérése igazsigos\'nak találtatván, gatum. de ott csak „A siska pus2titis maíaira adandó válaszomat lUeti, ezenne templomatyának és város mesterének
alapelvei--,Azokszerübirkatenyésztés-\'ud\'Dla<iomMaun"lk\'í0H\'tegnaptól megh4yatík. hogj- a város Szt. János
- „A himpókos lovak gyógykezelése\' -, ke2dt? menyasszony vagyok ... templomában az isteni szolgálat minden „A trágyakezelés kis kátéja" - „A falusi1,. ,De elfatottani am erre ugy. minta ékM
gazdanaptára 1880-n" s hasonló mfivek: kinek tüzes harapófogóval akarják az orrát ^ dílk ó \'ecsipni
gp 880n s hasonló mfivek: díszelegtek vastag disznóbőr kötésben. •\'ecsipni. ,Himfi szerelmeinek" 8e bire, se hamvaJ , A ,Himfi szerelmeiért\' M áljk á f
elköltött száz Pál "^ites aljegyző.
gálat minden énekM tartasson_ Kolt a
m. f. - Jegyezte Péterfy ö
ee 8e bire, se hamvaJ , . ,gy Mit csináljak már most ? : forlDt0\' neI? ^í""\'0™ u^,\' miI!\' \' fz^ eredetiríl másolta
Apámtól egy csomó nénzt csikartam : könyvkereskedőt, hogy-a kányának barát ki, szükséges jogtudományi könyvek be-. "°>e T a k!D,ek *, "Idkotéeü.artnyváRásu --
szerzésének czime alatt s hamarosan be- \'\' -11™6 sz"elmf k»1<3» adti. ~ * " ! -N«
f ; cs i z m a d i a 1 e g én y, B. B.
Nagy-Kanizsaváros levéltárában levő
BÁTORFI.
fogattam és behajtattam a városba.
Lélekszakadva Dyitok be az első könyv- ■ kereskedőhöz: .
— Kérek „Himfi szerelmeit." {
— Níocs raktáron kérem szépen ; szolgálhatok tán más valamivel ?
MiiKha egy kis mennykö csapott volna
illik.\'
uj,
Elismerés magyar elődeinknek I
Érdemes Városi Tanácsi ____
Friss emlékezetében lészen, hogy ez 11__— Nwn 0iik\'id6t omb«^k Sasaiéaét em-
előtt kevés esztendőkkel még a város | *~
odlibeL —
maradni, ^ábau hAgjni.
— Nem illik Saul «mber«k küs«l«dé»ét mindjárt félre
— Nem illik kggltgiajotk
— Nem illik a linyokit pi S illk 6i

illik lányoknak it aM*onyokaak . .^___.____ad un tatán fachéba lenni.
. . . ■ ■----------------„..„.. wwwBM kívül semmi isteni; _ Ne» illik... f.luég ének «.iéP.tt„„i.
tocy\\anisl!oz. Ott mar haboz?a kérdem :\' szolgálat sem tartatviD, némely magyar - Nem illik Saul .mb.r.knek • ü«y<,k«t
— Kaphatok kérem .Himfi szerel- polgárok csnpa keresztóny indulatból oá- * «*épD? bipid.
me" ? ! zankint összeszedett kóliégen adventben „^f 1<e° ülik a \'4\'"á"<>»"«k k»" •"-•
— Igen sajnáljuk, hogy kifogytunk I hajnali misét kezdettek szolgáltatni. Mely - Ne« ülik « férjDrt t.le.írft m«i-belole. de h» tetszik más diszműyet vá-1 ájutossíggyakorlsst utóbb német polgá-\' MI" «inhiili» meutmi.
laaztani, itt Tan Arany, Petőfi .... I rók által is helyesnek éa szépnek talált*- i — N"° iusk k«»»*»f« »í«U«"""i i..«
Becsaptam magam után az ajtót, i tott, azért a jó példát matató magyarokkal j be"<i°iK.„ ma ,«,„„*„« Mk 4,6 KeU is nekem most Arany, Petőfi! —Ioly értelmű egyezségre léptek, hogy »!.<«*. (JwjXtSrÜM
helyett finom, paty
jjak énntik | rövid
idő kérdése, hony helyet fosil
egvenletesen zengő húrjait; egyik kapós! minden zenekarban Uibb oly hangHzer és tekintélyes ágát képezi a hazai műipar- j mellett, melyek akár hangsziuezet, akár nak s a művészet fölkentjei nemcsak a j érzelemfestés tekintetében legkevésbé
magyar hazában, hanem a külföld müveit köreiben is kiváló érdeklődéssel viseltet-nek iránta.
sem állanak felette. — Midőn Erkel Fe-rencz a zeneköltök közt első ismerte fel a i czimbalom jelentőségét a zenekarban,
S mindéit ismét mi. és — tegyük | akkoron fia: Erkel Sándor kezelte azt hozzá — ki idézte elő V Az eiső kérdésre j legelőször művészi értelemben .Bánkban" megfelel az a már jelzett szoros és benső j operában s ezáltal beigazolta, hogy e viszony, mely a czimbalom és a magyar j hangszerhez a művésznek nem leeresz-dal s zene közt hifejlödött, s továbbá a j kedni. hanem azt magához emelni méltó, hazánkban is immár meghenosult ama S midőn későbben a magyar nemzeti szin-magasabb müipari értelem, mely a czim- [ házban előadott népszínművek, a magyar balommal is szemben érvényesült s mely I dalok ünnepelt csalogánya: Blaha Lujza felismerte benne az eddig csak elrejtett j páratlan éneke áhal osztatlan nemzeti tulajdonságokat, melyek kifejlesztve, azt i elismerésben részesültek, az ő dalai kisé-a hangszerek közt szintén világpolgári rétéhez legintíább a czimbalom képezi
színvonalra emelhetik.
Az ünnepély, melyen a megjelent díszes közöoségnek alkalma nyilt egy hazai hangszergyárból kikerült s immár a kétezredik számot viselő czim-balommal megismerkedni s azt érdeme szerint méltányolni, megfelel ama má-
azóta a szellemének megfelelő valódi hát-tért, mely hogy ma már elválaszthatlan a magyar népszínműtől, az ismét Erkel Ferencz egy másik fia: Erkel Gyula ér-deme, k) első honosítotti azt meg a nép-színműi zenekarban. Meg kell még itt emlékezni a czimbalom virtuozitás két
sodik kérdésre is, hogy ki e hangszer Ilegkiválóbb képviselőiről: 1 Pintér tfstvé-tökéletesitóje ? jrekrői, kik nem csak a hazában, hanem
E férfiú az ismert udvari hagszer-! a külföldön is mindenütt osztatlan gyáros Schunda Venciel József. Hosszú! érdekeltséget keltettek vele a magyar
évek során át folytatott mfipari működé-sének legkimagaslóbb részét ép az képezi, mely az ünnepélyre alkalmat nyújtott, f. i. hogy immár bemutathatja a hazai közönségnek a gyárából kikerült kétezredik czimbalmot, oly tökéletesített alakban, mely méltó a művelt világ művészi körei-nek figyelmére és méltánylására. — A
zene iránt.
Van okunk arra a reményre hogy be fog következni az az idő, midőn a czimbaiom minden zenekarban elfogla-landja megillető helyét.
X2OOOOQOGOOOOOC0OOOC
•soBirei ISOJBA
ua-i snizojfai u? -888T w giyídsa ^i-g oq st|ud< ua oi\'ioj
9181 -ifsqo in sa)azu; uj JJJ 091 nara

VDCXXXXXXXXXXXXXXXXX 5OOC4
8"i
Q \'VjpDnp«|ij«a v wqqyAOj \'aJi(«gBszo iá gimuzg « tffpi
A uoi|HB|opazaBtJ ngf.:^ X3n ^i;»H|twréq d9*«i?j^Qi ip
|Q -OiBqdB^ noqieisnaSenieso e© -joq < lonmj
I A }mnn]ii IBOJBAOJ uepuna
" 0 0
Ovquortíljo} ^iBZoq avqiodwti^ tiomnnTq Jo^a»paiia maa^n) Q Tqqoiti [.Hím \'jpaneílaq yJQJ inyamst^^ »iiaa*jj aspatm iau»zi «imfijiin A
0 zs £ ;aed)|Bj-^opna jiadBpng : «poj| auodz0>| Q
1 3VM-000 i
OOOOOOOOOOOO
01—I I06E *J
j -OQ)S9d«pngzoq?z?qoireA Q
J 4J9Z8 JSqSJ 3JJ9S3J81| Jj;
9 0051 iq?I*Sat JoajjnaAj


OOOOOOOOOOOOO

KXXXXXXXXX»
ooooooooo
iKivaoaa
aapnim \'{a }fBq [nq na~5[ oq 59 a[ opaj)3zg JO.^s^lfsq 3J9|a3a[ 8 ajaj gpnaZASaf^ain \'9din ^ina^jQ) na 91 oq oq í!nJ(lT ííPSpra^ afapi
" OS \' 9 " I«*!q \'
" — * c " nl\'joq
* OG * D \' " f—S " I
" -- ■ c U-B)n«qJBtD^AJVZSB3Aa g — l " \\
■j.i — u; s.....uyin ontsa qwtp

é"g: Kitűnő szolgálatot tesz az emésztési zavaroknál. ^

CD
— O
<« er
00
3 - zta

s 1 <D-cn
<f C:
CL
N |
ti A
JÉM \\ii

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ O ireqDJnqureH wwimw™? !■"»« "M J
♦ -infto^íí 3q»nniI3-íág O^AI^ -UALÍ^[ vifu I3oq \'^8^ aapai^O 9— \\ 86SS X C
SS6I OS I . ~f OS 8
- - . T^"J"\' \'"l\'IU! l*"**\' -HTÍTTín TÍTIOITÍV O
f* aa83]«m ajf%?it£*ét t?*?^ W
atoosans O
T A N Y fl 9 H
IS3a»OQ8
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»
•00 ?
OOOOOOOOO wOOOOOOOO
ooooooooooooooooooooooooo
o ^.-
(■Bjopd S«BH) HIBZE 1 i9i-s|i9Zi
o
IVlííV I3Z3W
jaq $3 09.(801 BJISUÍAIÍI ^aji^zí3öfd8[jiq sa
zsazsHoasos

^J OnopfB^TH B«T(©AíI3l TtlIUi1{8A ÍS$SUOZOT\\ "4 S Ul<»b~0a3J92S O*A\\ %)
ocooooooooooöooooooooooooooo
;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX?..
R
ADAINI €! AVANYUVIZ
S
Eurupáiuk lagdusabb nátrium- itiun ásványvize (Szétküldetett 1887-ben egy millió liter.) Gyógyhatása: ,\'&
:«tak biotaliaaiban. KHlőnl«s;e« iadicitiú: hólVagbetefs*s;b«n *• ! oly nas^ mértekben, eddir ismert ngyetlaa a«TÍarris
i-, eaé~«zté*i<
— nem taérvtawu tem találtatott. *frf|*pri(l • Borral, gytiBöleanedTvel, czukorral vegyítve a legúdit^bb éi *l*nk«o fölhabaó iult kepét. ■ egjasei
y fj g ia p gj
leftlUelSbb íratt r«»lToi betsgsegek din — *• MUStt é. /*!(« *««( nénim\', mslyiiek kövstkestébea kinyitott öregekben it sápokon át msgtartja ertjét \'\'I- ■\'.*•"• "t" ktetarij«« aatanyo»iiaT«»ek.
^^j é , h di ,^ ikkb
eredeti aUkok lAfmeotMtéfi toltatok miatt sokkal BxéasaTdattbbak íyófjciéloars mindi
A viz eredetiségének felismerése ezéljából minden dugó felületére félköralakban „Radein" név van beégetve.
■\'■"■ ■\'" •■"■■■ A raieiii Miien; tart aajn.tol sietteiber Téieit
szép lakások, kltünö étkedé olcsó árak.
Bívebb ir.iokkiü és binomelj feíWlágositáwil ingyen és bementre izolgál
HT Kizárólagos fór.ktir NlgJ-Kanizsán, IHARTOV és Hl BEK uraknál. *VB
Zala-Eferitegeii Fenyresj Miksa, Zala-LovSn Binfer Pál, JaDOshassD Teres Jósseí. BofiiroD HochllAdter Jú>l«f, Keszthelyen Wansch Fereocs, Vaivárott Kobn Farkas, Csurgón A joer Gésa, Naffy-AtÁdon Nadasj Alajos, CsökölyöD Beck testvérek, Gr.
Melléken 8cUeiú(er 1. cstfeknel >3O4 1—•
^ópooooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^ooooocc
SCHLICK-FÉLE VASÖNTÖDE ÉS GÉPGYÁR-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG
Köiponti iroda: VI. Váczi körút 57. — Gazdasági gépositály : Külső váczi-ut 1696-1699.
SCHLICK féle szabadalmazott
„TRIUMPH" •oruetóíépeS.
LegDagyobb kitüntetés a vetögépre: arany
diszokmáüv a hatvaoi Demzet^üzi eke-
Tersenyen.


SCHLICK féle szabad, egyes . ■ ayrol-, kettős- és hármas-ekék, 2 első dij, arany-érem és még 3
egyébb kitüotetés. SCULICK- és VIDATS-féle ered. egyes-ekék, kapáló, töltöge-tő és porhanyitó-ekék stb.
Legolcsóbb árak.
Gözcséplök. járginycséplök.
gabooa-rosták, örlünialniok.
tskarmánykésiitő és egyébb
gazdasági gépek.
j^„ Előnyös fizet feltételek. Arjev}zékek|klváiia<ra iiifcjen és bérnieiitve.

i>e«riijrtbb rsász. kir. üzabadalmázott
„HUNGÁRIA" sorvetőg^ép
Kz idő szerint a legjobb

hazánkban
A lefolyt érben is számos bel és külföldi gyár ellenében első dijakat nyert.
£sen ariinylfti; legkönnyebb, de mellette legerősebb, legtartósabb é* le^egTsterObb uerkesetü iiirTetS(epek, SAGV-KANlZSil tudása* |enyar< raktármkku \'fapia\'ci. feleö-tenplon mellett) me^ekiDtbetok. hol ia a legolcsóbb eredeti gyári árak és legelőnyösebb feltételek mellett Jottllát izosaMtJskil 1-tÜ 2 ty| leli-tesTf — vásárolnátok. Úgyszintén
„Eredeti Vidats-féle"
valamint

p jc7
küldetnek 3246 8-10
3238 t. 88.
Kérjnk a u. é. gasdakosSniéget, tyártmánynnk kfllsnös eUnreirdl Bseotélyes meg-|7»s6.é« ntresni ± BVDAPEST-VÁGSZEREDl
S279 2—3 gajdasáp Képgyár
Iff. Blaiiiisal fórattftra
ra LAJOSNÁL
KUK IIUM III) GYULA
deszka és
A Uvaszi idény beálltával értesitem a m. t építészeit, urodalmal. és há-ziurakat hogy nálam nuDdenaeinü deszka, épületfa, továbbá vörüs fenyő, azölókarúk, kulcsú vek, tölgyfa padlók és gerendák jutányos árért kaphatók.
Becses megrendelésöket kérve, maradtam tisztelettel
.1294 2 -2
e
Reiehenfeld Gyula.
Avnti hál (a felső tRmplom mellett.)
W ELTJNEK M.
bank és bizományi üzlet Budapest IV kis hid-ntez* 9.
Etzközil kölcMnSktt üifatlaiMkra
Elhelyez kereskedelmi váltókat Elfogad tőzsdei megbízásokat.
Tscbiukel

Valódi
(kitttoöpótfögckávértb.)\'
karé
A legjobb pótkávé minden kávéhoz kel-lemes izn. használata nagy megtakarítást uredményez. 3265 6—10
: N.-Kanizsa rendezett ; tanácsú városában újon-nan szervezett segédmér-nüki állásnak választás utján leendő betöltésére \'pályázat nyittatik.
Felhivatnak tehát mind-azok, kik ezen 600 frt. évi fizetéssel egybekötött állást elnyerni óhajtják hogy az 1883. évi 1.1. ez. 10. §-a értelmében felsze-relendő kérvényüket a vá-rosi tanács iktatójába f. évi április hó 9-ik nap-jáig nyújtsák be.
Kelt Nagy-Kanizsán. 1888. évi márczius 17-én.
005 as A városi tanács.
A B. és t. szab. 9 l-sö mai;, eredeti
Salmeczi pipa M pipaizár gyára
Takác G. Terviéi Zólyomban Selmecr mellett.
Legjobban ajánlja uj ■lerksxeiK kisárALftf ssah
| „Eieszséíi Pateit-ilíiif1
: Mind ily .patent pipin* a* orazigoa eiiener , araaibaa «■ a „tiabadalom" >.ú ran béréivé.
MOLL SEIDLITZ POR
1 J . aszi fíjógyitás
Nyári gyógyítás
Őszi gyógyítás
Téli gyógyítás
Csat attor ralMl Z.T
Gyön
yhatál makica gyomor- 6* alteatbaiok, gyomorf«rc*, By.lk. gromorégé* aíékrek*4.»«eknél májba* jok Tirtoluláí &r«nyér éf m left-külfinféiébb oSi betagaA-ffkftél. Egy «red«ti dobot haj.nálati atmsitásftal 1 frt.
■OLL A iy*tyuarétz 01 kW. itfvari azállité. Sttít Béot. TasMa«b«i9
Napoota *sétkQld*« utánvét Mellett. 2 dobosnál kereaébb
nem kOUetik EH«Ktrét MLL A. •»*•! BsotbM.
0.5 íogUlkoiá-iomoAl foST» az 5n Moll féle Se.dlitm porai igen jó batáat gynkoroln*k -, umorém est ef jazer a mindenkorra ■ kívánok 4rte «iÍT4iy ■ ,l«tea fit este meg\'-et M«k a gyomrot JÓTÍ «* fot könny ÜT* l«nik.
T:sstel«ttel
l t. lelkén Bo-atíttcblftfbaa
MOLL-FELE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
Legjobr, bedörzsölő szer
és minden meghíiiesi be teyseyek ellen.
Csak valódi ba.tmuien üreg MOLL A. ^djegvéi .-. aláirácát riaeli.
Bedörxt&latUl tiker»i ba»inil»tköt«Tény, canx, mind.onoixü teatfájd&lmak ét binolájoAl; burojati* alakjában minden •érelem ei lebnél, d^ganaruk gyullad*-■okt.il. Belaóleg niiei Tefyine hirtelen roMullét, bányai, kólika ét h*imeDéaa»l.
Etjy lv«| ára baszkaUtí ■ttiitittui 30 kr § é
MOLL A nréjyutrétz fis. kir. itfvarí izilllti Bect. Sladt, Tnoniaibea 3
KlilDtrti MOLL A. yógyszeréu urbo* Bee*.
KitünS Moll-fele fraacsia borK*-« ét »ój» vidékem*!, k.ihet!enQl milk^dtik Kaidjönaekvni &0 üveggel, m.Ti-l ax emberileg |rgiU«g«rek;6iletet óhajtok tartmii vaganuál Mély titttelettel
3092 Sb-52 HtrMf. lelkész Micbuln^ban.
Raktárak Na^y-Kaniasin Beim J. Ky6^ytt«réiz, Roseiifeid Adolf. FetíC]-bofer Jót«eí, Pre»]n.a»a éí DeaUcb uraknil-
Vasmegye. Vasúti állomások Szombathely és Ai
híres glaubersós vasas Jürdö.
Az idény megnyitása május 20 án lesz. Ásványvize megrendelhető az igazgatóságnál.
3300 i 6 fürdő felügyelőiig.
5-

Az építészeti idény megkezdte vei, báiorkodom azoo tisztelettel jeleotésLt^nri, mi-szerint raktáromban a legkitűnőbb minőségű
Épitészeti-raész, hydrauli-mész, román cement,
1* roman-cement, valódi perlmoosi-eement, mező-
és vakolat-gipsz
k&zletet tartok eredeti gyári arab mellett: továbbá: a helyben ujonnan szer-kesztett prés rendsxer szerint berendezett cement-fcra gyáramban, kitüaö és valudi portland-czementből lemezeket, természetes, vörös és fekete színben, kulün-féle nagyságban, közönséges és mesterséges márványban gyártok: mindennemű. épOlet-diszttményeket szállítok, elvállalok cement építési munkálatokat u. m.: venecziai-terrazi, gránit-, mozaik-padozat, cement talapzat, vizvezetö czemeot -csatorna, falak szárazzá tétele, vízvezetékek helyreállítását, szarvasmarha abrak sorompók: abrak-lehütö-kádak éz vízgyűjtők elkészítését.
StryerhomokkÖTet.karszti- és karraral mArvnnyt, Lplheiim, mettlniil. keramit ée karraral márTiíny lapokat, elszigetelő kitrinyos lemezeket — különösen előnyösek falak száraz állapotbani megtartására — kösz én kátrányt, asphalt. kőfedél, pép-lapokat, tüzmente? légiákat — keresztgátakat, falkapcsokat, a legjobb mioőségü vsából úgyszintén* gazdasági gépeket és szerszámokat stb. a legolcsóbb arak mellett szállítok; általában minden az építészeti és gépszakmába vágó megrendelések a leggyorsabban és legjutányosabban teljesittetnek.
Ezenkívül becses tudomására hozom, hogy töt mentes tiszta c hámot te kályhákat a legjutányosabb árakban folytonos készletben tartok. 3303 1-2 S-A-H-TTOma
Nagy-Kanizsán.
. Máriaczelli gyomorcsöppek.. I
ÜBBO hatású szar a gyowor IUH hih|ii|iHiia. I
VedJt«7 F&ltUmulhatatlmn ttvagybláaj, |
gryomorKyüi>«e»*g, ron lllalD lélek-tet, r«iniroda>, Mvwiyo felboAVnea,
1 nrálluképtodé^ strgaaác Mdoret
A
czigaretta-papir

anaveres
r ÍTBCCM án Uttiáltti ■•*-Mai ecrtnst kr„ kettte ptv
_ik Mb. K&sifonti uMkúldéa Irair Karai)
ioríi%).
Kapható minden gyógyszertárban.
A vJodl zn» i «B atAnoxzik-lMk piros, K fenti
aálati itaaluU«a uw k lb Qua«k Henrik
a valódi
lll jQc\'tnorcsöpMjtrt *ok«t raíodiiir teiíiil mind™ nrtyfl rtlátott boritíkb*
minden üroghei mailekéit kall J*«JWT- lenni, hogy
k köóyrtijomdijAtrt wj+-
K»pb»tó N.-KSDÍ-SIÍD: Priger Bé-la KuUrkaLoii: B»ck B., Kapotv.: Cso!-atfViacM, Babocbftj Kálmán UVcsali-b«DÍ Köröt V.ktor Merooy* FUiacher S. Nfcgy-Bajom: KörftiLajoa, OioncconBölcs 1 éla gyógyueréti uraknál. 3162 22-52
LE HOUBLON
franciia Kyártm4nya.
Cawley és Henry párizsi
ViAnmÁftoktM óvatik
Vu.ru |>apir meKTizsgalUtoU !>r. JJ. Foki I)r t. LudviR, Ur. ^ Lippnasa bécai vr-fjént-\'i tanárok által, kik a legjobb ajánlaok adták, ugy a kitfloő minotég, Talamiat a< «gé«MégT» nem áruimai ti«u toltáril, ■ h->ny siat ilyen, ■ nag* nemiben egyetlen.