Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
1.92 MB
2009-11-17 10:56:52
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
743
4435
Rövid leírás | Teljes leírás (293.18 KB)

Zalai Közlöny 1888 014-017. szám április

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
27. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NA(íY-MNlZSA, 1888. április 7-érs.
14-ltc a se a,-m
Huszouhííedik évfolyam,
f Öfi * rt é * i <tr
t.c %r ívri* . fi frt — —
KI .-vt* . . . . 2 fr ÜO kr ^yedévre . . . 4 fn 2;> kr Egyes szá« 10 kr _
!i I E I) E T F.SKK Ü bwábu* pi-;i:*nrban 7. roiaodasor (>. t r.mnl<-ii MváKbi *ur<>Ti n kr.
NVIL TTÉRBEN petit í»ri)ultíut 10 kr^rt vét-t'íet u-1 Kincstári illetelt nriiidm e^yr* hT'ict '.vet 3(1 k". fiteWiidSk.
ZALAI KÖZLÖNY.
A lap szetlemr :észét illftS kőit lények a icerk aztŐságh^x, anyagi részét ilWö közlemények] peiJij; a kiadóhivatalhoz bérnaentví iiit'-teiidök : Xa y M-K a iiiz.1 á n takarékpénztári épQI«'t
Bérir.«ntetÍ^ii leveluk n>-ni fo-gmituüiak el.
Kéziratok vissza nem küldetnek
inigy-kaiiizsiii „Kereskedelmi iparbank*, a ^nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet, a „nagy-kanizmi kisdednevelő egyesület". nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet", a ^vagy-kajiizsai-tiszti-imsegélyzö szövetkezetB, a asoproni kereskedelmi s iparkfi-mara" nagy-kanizsai küíválasztmáuyának hivatalos lapja.
HETEN KÍNT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Előfizetési felhívás
„% A I..41 KÖ/L Ö \ 1 "
f. évi Il-ik évnegyed ere.
Tisztelettel felkérjük mindazokat, kiknek előfizetésök mult hó végével lejárt, hogy azt megújítani szíveskedjenek.
Lapunk t. pártolói tapasztalhatták, hogy ez az évi számok uj betűkkel szedve, Ízletesebb és csinosb kiállításban jelentek meg. Mindezt előre nem kürtöltük s hangzatos szavakat nem Ígérgettünk, de cse-lek^züuk s tényekkel bizoüyitjuk be, hogy a vidéki sajtó e 'égi közegét, a huszonhét éves „Zalai Közlöny" t ugy ipar odúnk kiállítani, hogy ked-vencz olvasmánya, tisztességes házi barátja legyen mindazoknak, ki: becses figyelmükre méltatják s méltó pártfogásban részesitik;
Tartalmát is lehető élénken ere detí dolgozatokkal látjuk el, mire biztos garantiát nyújt t. munkatársaink díszes koszorúja.
Előfizetési ár :
April-jBöiDS negyed tm 1 fr 25 ir . —szept- lel * 2 fr 50 ti . —-cLeczemtier hü mtli 3 fr 75 ír'
Mely összegnek postautalvány utján való megküldése legegyszerűbben történhetik.
Teljes tisztelettel a kiadóhivatal YYajdits József künyvkeresked égében.
Hogyan, és hányféle mödon nyil vanithatják a nök hivatásukat az életben.
(Folytatás.)
A házinő hivatása — hivatott -ságra nézve, -- majdnem egy polezra
tehető az anya, mint nevelőnő hivatásával. Valamint a nevelést nem lehet megtanulni, hanem reá egyedül csak jó nevelés és természettől, adományozott képességek segítenek : ugy nem lehet megtanulni a házi" űőséget sem. Mindkettőre, mint mondják, születni kell ! A természeti tehetségek azonban a nevelés által fejtetnek ki. Valamint költő nem lehet senki, a ki nem tud irni, bármily költői ér buzogjon is kebelében, épen ugy jó házinő, mondhatom csak az lehet, kinél a természet adományai nevelés és szorgos utmuta-jtás .által keilŐ kiképzést nyertek. | Tehát az anyák hivatása nemcsak ! fiaik körül fontos, melynek nagy I eredményeit láttuk, hanem leányuk ! nevelése körüljs; sőt én azt hiszem, itt ! tán még fontosabb, mert mig a fiuk nevelését idegen kezek végzik be, j addig a leányoké az édes anya által | nyeri — az ügynevezett társalgási ! műveltségen kivüí minden legkisebb részec kéjét. Minden édes anya igye-; kezzék leányát idejekorán beavatni ja háztartás titkaiba, mert azok hi-Ivatásuk betöltését teszik lehetségessé.
Mondtuk, hogy szellem anyag j nélkül nem létezhetik, itt is, ígaz-: nak bizonyul be az állítás. — Egy szellemdús és jeles elméjö irÓnö, j Buchner Lujza, az...