Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.79 MB
2009-11-17 11:19:58
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
746
4642
Rövid leírás | Teljes leírás (386.79 KB)

Zalai Közlöny 1888 022-026. szám június

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
27. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


NAGY-KAMZSA. 1888. június 2-án,
22-1K szám
Huszonhetedik évfolyam
Elő fi z e.te*i d r
évre,. . ¦ . 5 frt — — évre- • . . . á fr Vr iie\'iryédévre . . . \\ írt *25 kr Egyes siara 10 kr
H I K I» E T L 8 K K K hasábofl pttituorban 7. máswdszor : mi inibii toráhbi *iir*rt 5 kr
NVÍL TTÉR8EN t köroiikisu; lU kr-írt rÁUtMh
\'A .luigy-kaTAziat ,nagy-kanizsai kéresitényjótékony nőegylet1-
A lap szellemi :észét illető kötj«.
lények a sic k-«Stőiwgiwz, anyagi résnót illető közl«m«ayei pedig a kiaáóhivaialhoE bérmemv* ilitéíeiidÖk : Saff y-K atiizs&n takarékpénztári épület
BH"-n:entetIfa levelek nem fo-gadtátuai eí.
Kéziratok vissza nem küldetnek
sliede.lvii Iparbank\'^ a ,nagy-kanizsai önkéntes tSaoÜÓ-egylet, a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület" gy-kanizsai tiszti-ihisegélyző szövetkezet", a usoproni kereskedelmi s iparka-mara* -nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos Upj>
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Nyilvános köszönet Magyarország néptanítóinak.
Midőn nevelői s tanitói pályám ötvenedik évét a mulandóság leple leiakarta, az ország minden irányából eljo tek Önök s az időknek homályába merülő e számos évekre boruló éjszakát a visszaemlékezés fényes fáklyáival megviláJtottát:. A fáklyák világának e terjengő féoj e nemcsak azon kis pontot derítette fel, melyen .lefutott pályára Ötvené dik évének határmutatója áll, hanem e fáklyák sugarai fényre derítették azt az egész tért, melyen az Önök munkás kezei mozognak és a melyet az Önök törekvő szelleme betölt.
A visszaemlékezés e ragyogó fényénél felmerült a magyar nemzet népnevelésének múltja s bevilágit-tatott az Önök kö-celebbi két évtizedes nemes törekvéseinek szorgos munkája és kiemelkedtek önök egyetemesen, mint egy erkölcsi nagy személy, mely hivatva van a nép fényes palotáitól le az alacsony sötét kunyhókig az értelmi világosság terjesztésére; megjelentek önök a nekem rendezett ünnepélyen s a nemzet színe előtt bemutatták saját magukban azt az íntelligentiát, mely a magyar haza fiainak értelmi számát c?ak a közel alig múltban s a jelenben gyarapította és midőn e nekem szán ünnepélyt megtartották, észre sem vették, hogy a magyar tanítóság Pünkösd ünnepit ülték meg.
Ez ünnepet megkoronázták Önök a kegyelet legnemesebb érzelmeinek azzal a kifejezésével, hogy az árvák szomorú sorsának enyhítésére, jővó-jök biztosítására filléreik egybehor-dásáral, a neveletlen árvák nevelési aiapját ez alkalommal is tekintélyes összegekkel gazdagították.
Boldognak érezheti magát e jelenségek szemlélésén e nemzet, szerencsésnek e nép, midón jövőjét oly
kezekre bizva láthatja, melyeknek egyikében az ő javára lobogó fáklya
{emelkedik magasra, másikával pedig
\' a könyörületes emberszeretet kegyeletes áldásai hintetnek szélyel.
Maholnap elmondhatjuk: BNem vész e nép már el, mert nem lesz
ítudomány nélkül való!*
j: De ez alkalommal elhozták Önök nekem is, igénytelen pályatársuknak, tiszteletök és szeretetük mirháját és tömjénét; a szó sokszerü változataiban\' kifejezték megfutott pályámon teljesített munkámért eiismerésöket; buzgón kívántak éltem még hátralevő napjaira áldást és boldogságot. És én mivel fizessek Önöknek ennyi jótéteményükért, tiszteletök és szere-tetök oly őszinte és oly meleg kifejezéseiért? — Köszönettel? — Igen,
* forró köszönettel .és ráadásul őszinte viszont szeretettel!
! Fogadják Öfiöií e szíves köszönetet és e soha el nem haló szeretet igaz viszb mgjait, kérésem az Önökhöz is\\\\ tartsanak meg mindvégig szeretetökben, régi bajtársu...