Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.21 MB
2009-11-17 11:25:32
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1185
4569
Rövid leírás | Teljes leírás (313 KB)

Zalai Közlöny 1888 027-030. szám július

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
27. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA. 1888. július 7-éfL
27-lVt szft m
Huszonhetedik évfolyam.
Előfizetési ár
Egyes szán 10 kr
ii t U lí K T F. S E K
NYILTTER8EN
petit JoronMiiI H> fcr-rl i-ítiae lel Kim-stári illeték minden oef? liir-a.-t-s-rt 31 r k-. fiw-MmilSk.
ZALAI KÖZLŐIT.
A lap szellemi :észét illető korié-1 lények a sEe-k\'s/ti).«-g-h*ir. . ma rémét ill-tö kOxiHtténycfc pedig a Iriad/.htwalliox bérmentve int«endok : -V " U >/~K aitiz s á u
Kezirafok vissza nem küldetnek
t.A nngy-kanizsni „ Kereskedelmi li>arbank", a „nagy-kanizsai biikénte* ivzoltó egylet, a 9nagy-kanizmi kisdeúuevela egyesültta „nagy kanizsai keresiténÁiótékony nHegyiét* a „nagy-kanizsai tiszti-unsegélyző Következet", a nst*vroni kereskedelmi a iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmány attak hivatalos luftja
HETEN KI NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Előfizetési felhívás
a
„X.Ai.AI KÖZLÖK Y"
1888. évi július—deczemberí fo\'vamára.
Midőn a f. évi-"harmadik évnegyedei megkezdettük s a féléves folyam befejezéséhez értünk a mult számmá! tiszteletteljesen felkérjük lapunk i. közönségét, hogy az.előfizetést mielőbb megújítani szíveskedjék, nehogy rendes küldésben fennakadás történjék.
Ujabban is meggyőződést szerezhetett a t. ol vasú közönség hogy hangzatos Ígéretekkel nem él\'snfc, de tör hetién szilárd igyekezettel azon vagyunk, hogy a vidéki igényeknek megfelelően szerke-ztett lapot nyújtsunk a bizalomért, mclylyel évek hosszú során át megtiszteltettünk.
A lap kiállítására is élénk gond íoidittatík s lehető figyelemmel kerül kí sajti) alól
Előfizetési ár : Július dcezemberi félévre 2 frt-50 kr _ szept. évnegyedre 1 , 25 , melynek beküldése legczélszcrübben postai utalványon eszközölhető a kiadó hivatalba, Wajdits József könyv kereskedésébe Nagy Kanizsára czim-zetten, ^
Hazafias tisztelettel
Szerkesztő és kiadó.
A jótékonyságról s a jótékony egyletekről.
(Keíliivxit a jó síiv-khex )
ÍFoly. és vége.)
Tudjuk magunkról, hogy támogatás, pártfogás nélkül nem megy ma semmi, és senki elére, így nem mehetnek előre a jótékony egyesületek sem, a melyek- csak ugy virágozhatnak igazán, ha a közönség megismeri azok czélját. eszközeit s* amaz erót, melyet ily egyesület összetartás által kifejteni képes.
Ha messze keli is e oélda be-
bizonyítására elmennünk, Kolozsvár mégis csak a testvér-hazában van. és habár jótékony nöégycVüléte 25 év óta áll is fenn, s így egy fejlődő, most alakult egylettel egy vonalra nem tehető, nem fölösleges bemutatni amaz eredményt, melyet 25 év alatt egy ily egyesület is felmutathat.
Emez egyesület — mind éf7 könyve mondja :
Kend. segélyre kiadott 68; 17ő frt fasegélyczésre , 2.2 lf> , ruházati , 1,481 ,30 krt
munkáltatásí P 393 , 40 „
72,265 „ 70krt jelnevelt egy árva leányt a Valéria árvaházban. í varrásban kiképeztette : 3 szegény leányt tanítónővé képeztetett. 4 leányt segélyezett, hogy á nöí ipariskolában képezték magukat: 8 niit a szülészet megtanít lására képeztetett, hét árva gyermeket mesterségre taníttatott, több mesteri nasnak helyet szerzett, számtalan alkalommal tanulókat, mester inasokat ruházattal, könyvvel, tanszerekkel látott el. és sok szegény hánykát járatott iskolába.
Ebből látható, hogy mily nemes, mily szép egy ily jótékony nőegylet czélja, s mily boldogság fekhetik abban, jót cselekedni. Ma még azt hiszik sokan, hogy a keresztény-jótékony- nőegylet nem egyébb, mint egy pénzintézet, a melyből fcsaí szólni kell és) kapnik — vis...