Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.03 MB
2009-11-17 11:29:18
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
562
3595
Rövid leírás | Teljes leírás (318.07 KB)

Zalai Közlöny 1888 031-034. szám augusztus

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
27. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA, 1888. augusztus 4-én.
i
Huszonhetedik évfolyam.
E lő fiz et ési ár m évre ¦ ; . . & írt — — fé» erre . . ¦ . 2 fr SO kr. negyedévre . . . 1 Ert ~Lí> kV Egyei siam 10 kr
SIEDETE S\'E KV J^-8 baiábns petiisorban 7.másodszori 6. i mipui-ii további sörért 5 ItrJ NYILTTÉR8EM
petit toronként 10 krért vít-tuek fel Kin csűri illeték miuden eeyr* hirdetésért jli kr. dietoii.dűk..
ZALAI KÖZLÖNY.
¦ruigy-kautQfgt , Kereskedelmi JparbankL. a „ nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet, a „ nagy-kanizsai kisdedtievelű egyesülett
A lap szellemi \'részét illető kötj.;-
lények a sse k-s*tűséghez. anyagi részét ill**tó küzlemeuytk pedig a kiadcíiivaialboE bérmentvr-; iotézendök : Sa g y-K a n ix sün takarékpénztári épület.
Bé\'inem étlen levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok vissza nem küldetnek
A vagy-kani^it „Kereskedelmi Iparbánk *. a „nagy-1 „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet" , a „nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet", a „soproni kereskedelmi s iparkamara" -nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Nemzeti ünnepünk alkalmával.
Év év urán gyorsan halad Néhány bét uiulva Untét a mozsaruk dörgése fog beiioüuket éji nyugalmunkból felzavarni, hangosan hirdetvén, hogy ismét legnagyobb ueuizeti ünnepünk lujimlára virradtunk. A szent és legnagyobb király. - szent István emlékére rendek ünnepet, városunk, a többi hazafias érzelmű váiosok példájára, egy idő óta kegyeletesen szokta megünnepelni.
J,stenem, az a tndat, hogy a sors szeszélyeitől sokat hánytorgatott s sajái luji bűneink következménveitöl Sokat gyötrött ueunetüuk fájó emlékei között is található egynehány vigasz-teli, — melyeken fáradt lelkünk édes nyugalomra! pihenhet meg; a melyeken a fájdalom, a bú keserű könyüí az öröm édes konjüivé vál nak az igazi honfi szemében ; a me iveknek emlékezetére lázasan dobog fel szivünk, s\' a vér ereinkben a nemes önérzettói erőteljesebben lük tet; s\' a melyeknek elgondolása kéje örömmel tölti el szivünket és oly szorosan fűzi szerelmével e drága haza földjének göröngyéhez: ez a tudat — \' mondom — kell, hegy éven kiút, valahányszor szent István király ünnepére virradunk, az öröm forró könnyűit facsarja ki szemeink-bői, s felemeli sz vünket a nemzetek nagy Istenéhez, ki oly csudálatosan mozaik-zerüleg rakja össze a nemzetes sorsát, a bú és az öröm napjaiból. Kell, hogy hálával dobogtassa fel szivünket hatalmas pátró óinkhoz, a bold. Szűzhöz, kinek-anyai gondjára bizta szent királyunk újjá teremtett s elárvulandó nemzetét.
Nagy3ünnep lesz e hóbar, nagy nen\'zeti ünnep. Milliók szive dobog
különbség nélkül. Hisz ha egy nemzet ül ünnepet, ha honfiúi közörömről van szó. nem számol ott a különféle érdekektőt zsibougó ősz, az elágazó vélemények, a józan vagy
félszeg felfogás, — btt csak a szívj ezért .a nyomorékért, lemondani mind diktál. Hol érzeményról van szó, ott jazokról, csupa .»zen>t< iból. hoj a* hideg észnek hallgatnia Kell. Mert
naponkint csak 25 krt kap betegeivel együtt élete fentartására. Gazdagság, hír, dicsőség, kéj s ékezetért ?
Dehogy ! lemondani az emberért,
testvérek voltunk egyaránt a keserűség napjaiban, méltó, hogy azok le gyünk az öröm napjaiban is
uek >zölgá;ja legyen. Szolgiji a halálig, szolga}L a semmiért. Ez az irgalmas nővér sorsa. Virágzó ifjúságát, mely jobb sorsra volna érde-De nem szándékom a közelgő]raes. bűzhödt, undorító kórágyak nagy ünnep előkészületeire a nagy\' mellett sorvasztja el. Arcza rózsáit dobot verni, hisz ha. jól értesültem, | a beteg veszélyes kilehelései fony-megkezdodte a mozgalmak az illető- I nyasztják el, életerejét a folytonos kes helyekről. Én másról akarok j virrasztás munka s a nélkülözés szólni! .... ipusztítja. Öröme vigasza, a lábba-
A város minden lakójának kijut dozó betegeknek egy-egy fanyar nio-majd akkor egy bizonyos rész az s-iya, búja, fájdalma, aggodalma, ha Örömből.\' Kinek egy parányi, kinek egy-egy betegjét a kin faggatja. Al-tébb. De van városunk közönségének talános sorsa pedig: a rágalom, gúny, egy kic-Í, clkü\'ömtett részecskéje, a kicsinylés,, mellőzés. Ezt nyeri jutal-melynek e kozörömböl nem szabad mul azért, mivel szeretni mer, mivel kivennie az ót megillető részt. Fe- szereti azt, ki leg*evésbbé érdemli lette az ünnepnap magasztos Örö-, meg, jrí leghálátlanabb iránta: az meível ép oly változatlanul vonul el, embert. U forró csókjaival heggeszti mint a hét bármely kö/.napja. Leg be-Sekélyeit; ez megvetéssel jutal-feljebb azzal mutatja ki. hogy neki. mázza, Ő a szeretet édes hangjaival is van tudomása az ünnepről, hogy:orvosolja lelki sebeit, ez a gúny ha-ekkor többet imádkozik, több időt hoLájával felel, ó életét áldozza fel fordit szerelme tárgyának Jézus j jrte, s ez mosolyog az önfeláldozáson. \'Krisztusnak szolgálatára. Egyéb örö-j íme, ez a szegény irgalmas nővér, s me nincs. És kik ezek a szegény és.jex a sorsa. Mig végre, legtöbbször még is oly gazdag lelkek ? Az angyali. ifjan, lehunyja örökre áldott szemeit, lelkű irgalmas nővérek, kik iránt az j melyekből a határtalan szeretet su-emberiség, s Így városunk nem lehet j gára világolt ki egész életén keresz-az eléggé háládatos
nélkül, hogy valami változatosságot! hozna be egyhangú életükbe. Még az az egy Örömük sem lesz meg, hogy legalább egy fényesebb isteni-tiszteleten lehetnének jelen, hisz a betegek jajkiáltása tartja őket vissza, a kápolnában pedig nincs orgona, nincs ki és nincs mi, a mi az ün nep tényét emelné. Irgasmas szivek! könyörüljetek azokon, kik csapa irgalomtól,. Öveitekért életüket áldozzák fel !! SÖLÉTORMOS.
A kisdeilnevelés íííí.v.
E nagyfontossága kérdés nem rég a magyar kormány felszólítására országos mozgalomban részesült, a megvet közigazgatási apparátus meg-
I. Az egézséges kisded ápolása. Ide tartoznak: A csecsemő és Kisded táplálása. A mesterséges táplálásnál használt tápszerek és tej -kezelés Különféle szoptató üvegek, szopási készüléke\';, csecsemő és kisded öltözékek, bölcsők, ágyak, öltöztető asztalos, széfek, tolókocsik, fürdő-készülékek, mérlegek. A kisded czélszerű -fekvését és karonhordozását föl tüntető rajzok és minták. Ugyanitt mutatandók be a tejhami-sitások és az ezeket megvilágító eszközök, mérges ezukorkák és mérges játékszerek.
II. Az egészséges kisded értelmi nevelése. A hallás, látás s általában az érzékszervek fejlesztésére \'szolgáló eszközöké Gyerríiekjátékok,
indult, azonban őszinte fájdalommaljbibuti hintalovak: osszérakú jatékok., consutalhatjuk: eddig nagyon kevés.. kar4cs„nvfara tehető ;lj4ndékot, kéoea ttszata ran, nagyon cskély eredménye t6oJvekj Fr5bel-fé!e eszközök. Min\'ta-észlelheto. , , gyermekkertek tervrajzai, foglalkoz-
üjabban a társadalom mozdult < 6 szerej Kisíedek kézi muDkl]-meg ez ügy védekezésére s talán, |||. A gyermek betegségek. Egyes
fel e napon,
miliőké között
"mienk is, igénytelen városunk pol gáraié. Boldog lesz e napon miu-denki, vaüás, kor/ rang és áüapót-
Mi az az irgalmas nővér ? Feleljenek meg reá azok, kiknek ¦ vult alkalmuk az Ő életkörülményeikbe, működési körükbe mélyebb pillantást I vetni. Az emberiség nemtŐi, angyalok ók emberi testben! Ne mosolyogjunk, hanem kissé gondolkodjunk s ítéljünk elfogulatlanul. Csak ez az egy szó „lemondani" — teljes világításba helyezi őket Lemondani mindenről, mi az ember előtt kedves, s miért? talán anyagi .haszonért ? hisz
tül embertársaira.
S mi boldogítja ekkor is az a tudat, hogy szerette mindvégig embertársait, s hogy itt a pillanat, melyben elfogja nyerni a jutalmak jutalmát, a kinek dicsőségéért fáradott. a kié volt lelke, teste, el fogja nyerni szeplőtlen jegyesét: az Ur Jézus Krisztust . . .
Mindenki fog örülni szent István napján, mindenkinek ünnepe fog lenni, csak a mi szegény apáczáiukat fogja az ünnep a kórágy mellett találni, a
mozdult; s talán
több eredményé is lesz; előre ugyan mit se jósolunk, de nem zárkózhatunk el előle s tápláljuk a méltó reményt kívánatos felvirágozására. A meleghangú felhívást egész terjedelmében közöljük, s felhívjuk rá tisztelt közönségünk becses figyelmét.
Felhívás.
A Mária Dorothea-egyesület Bu dapesten lS89-ben or-zágos jellegű s a tanköteles kort eí nem ért kisdedek összes szükségleteire kiterjedő kisdednevelési kiállítást rendez oly czélból hogy a nagy közönségnek és különösen az anyáknak az okszerű kisdedápolás és kisdednevelés eszközeit lehetőleg szemlélhetöleg bemu-ítassa s továbbá, hogy a kiállítással kapcsolatban az itt szerzett tapasztalatokat szakértők előadásai és nyomtatványok által megerősítse és minél tágabb körben elterjeszsze.
Maga a kiállítás Öt csoportra oszlik:
gyermek-betegségeket föl tüntető rajzok, táblázatok, esetleg főszminták. Fertóztelenitő szerek és eszközök. Borjű-oltóíntézetekre vonatkozó adatok. — KisdedmelegitÓ készülékek, Testegyenesitő eszközök. Gyermek-kórkázakra vonatkozó adatok. Gyermek halandóságot mutató táblák,
IV. A társadalom működése a kisdedekért Kisdedek javára állított közintézetek, bölcsődék, lelenczházak, gyermek-menedékhelyek. árvaházak stb. tervei és mintái, az egyes intézetek berendezése, bútorzata, nevelési segédszerei.Gyermekparkok tervrajzai. A gyermekek érdekében történt humanisztikus törekvések történeti és statisztikai adatai. Egvesületi évkönyvek. A magyar irodalom kisdedekre vonatkozó termékei, v
V A kisdednevelés a múltban és a küldföldön. A kisded ápolása a múltban, *íde vonatkozó irodalmi müvek, képek és játékszerek kiállí-
T í V e % a.
Magyar vagyok.
(Satjra )
Magyar v»g>*°k, magyar szivem, A barimén isioat, **«z«m; Jólétedért iíiom mindig, y...: raak e! nem ázom iugig \'
Magyar »agyok. bAtran numdom, Tettekben is megmutatom, Mi»dig.a külföldön élek, B rt ateraek a magyar névnek.
Magyar vagyok ! Lissa mis is: Lista London, laa<a Paris. Mit az .L:¦¦:-. hxia terem, Ait miud elverem.
Még akkor ía majrvát vagyok, Ha «lfogj az Óii birtok, Mert ha meg U ittam-ettem,. Azt ig a hazámért tett ¦ra!
Háladatog érte hazim;
6 majd gondot viiel reám,
Ha nem haaZDÁibatask maanak,
M-¦j.-:- = i-r.fk-. majd kODatyioak.
így volt hajdan. — De már manap Kitüntetést aa érdea kap; Jelea nrak ét bOlca atjik Hazánk U^yét jól eUátják.
SCHWARZ mátyás
a kit uiegbüvöltelc.
— Rajz. — ¦
Irta: KMMÁKÜEL GYŐZŐ NV is vedd le rólam többé nefelejts *r»tueü i-ézö tekintetét hagyd.hoí:y érintsek »rezomat hullámzó fürteid, karom fonja körül nyakamat, ugy mint egykor......
agy is lebilincseltél, ugy is megbűvöltél mar ré^en .... * 1
Juliskám ! Pszt.*... hiszen te nem vagy a- enyém, csak én vagyok a tied. tti-l doni én, hogy csak én vagyok a tied . ..
Lásd: hiába esküdöztél künn a ho!-ila-. éri alatt, semmi viszbangja szivedben az eskü szent szavainak, hiába iniádhoz-buldogságomérx:— melyről azt állitid, hogy az a tied N leeiiil — semmi, semmi következménye számos imádnak!
Ku^eüi most is folyton büntet az Iví Ni-m is csoda ; nagy a vétkem. Már megbüntetett akkof is mikor tőled eltávozni kényszer!tett s bániét folyton az által, hogy soha sem hoz öss:-e iöbbé veled . - -
Oh jn-.dt^ ha összehozna! Ha még egyszer pillanthatnék szép szttutedbe, ha métí egyszer ölelhetném karc-u der-\'kadat s játszhatnáui lebontott arany-zöke fürteíddel, de áldanám az Istent, milyen édes-öremest mennék érte viharba, veszélybe, s szenvedném el a pokol és földi kárhozat minden kínját ! Hiu ábránd hasztalan üres képzelődés Te az ország egyik szélén, én a másikon, de mindketten boldogtalanok; mert ne ia szólj inkább egy szót is semhogy velem el akarjad hitetni, hogy te nálam nélkül is boldog vagy! Én sem vagyok beid, g nálad nélkül s ez: büszkén vallom be akárki előtt is
Hallgass, figyelj ide. valamit beszélek el te neked, a mi már oly gyakran történt velem, mióta elhagytuk egymást. ..
Egyedül ha ülők szobámba melyben a csend olyan nyomasztó, olyan félős, egyszer csak azon veszem észre maganAt hogy féltérdre ereszkedve arczképed előtt
állok smintha életben látnálak: megeleve iiiilsz előttem igazán, teljesen . . .
Látom zord tekintetedet, melyet reám s/.egzesz, ha valamit ügyetlenül tettem, látom mosolyodat mely arezod hasonlóvá teszi azon isteni lényekhez, melyekhez imádkozni kész volnék, látom unalmas an-zkifejezésed, inikor körödben van az, a kit ki nem állhatsz, de a kivel megvert az Isten, hallom csengő hangod seraph zenéjét s mind e képek összezavarják agyamat.
Nsm tudom többé, mit teszek, nem tudok tovjtbb ellentállni, arczképed hideg üvegét csókolom^forrón beszélek hozzád, min*, ott 8 akkor oíy gyakran s mikor lázas ajkam kifárad, tagjaim az izgatottságtól elzsibbadnak, elálmosodom, sz a egész szép multat ajra. s még fényesebben, még elbá-jolóbban, elbüvölőbben visszaálmodom.
Álmomból léptek zaja ver fel s én csaknem szégyenkezve állok fel, hanem még akkor is görcsösen szorítja azt a hideg, néma képet, melynek elevenjét bírni, Isten tudja, fogom-e valaha e véges, kietlen s számomra már örömtelen életben ? Szerelmem átokká vált. Sem téged birni. sein tőled szabadulni nem tudok. Emléked ugy üldöz folyton, mint a szenvedélyes vadász zsákmányát s a kin. mit emléked okoz szivemnek, felér egy élet kínjával !
Hasztalan minden, minden: kí mer Isten büntetése alól kibújni ?
Sok, sok idő mait el;
Hivatalba jutottam, megnősültem, mert rá kényszeritett sorsora. s éppen útban voltam uj állomásom elfoglalására.
Valamikor t— szólék e város láttára
— már jártam e városban, ugy emlékszem s mialatt e gondolat szeget vert fejemben, én eihatárzám mindent elmesélni a kínos múltból nőmnek, ki most oldalamon volt.
Már nem emlékszem szavaimra, nem azok hatfisára a Juliska arczán. csak arra emlékszem, hogy midőn elbeszélése niet bevégzém. Juliska mérgesen, fáj\' lomtól eltorzult vonásokkal kirántá karját az enyémből s gúnyosan szembe állva velem, igy szólt:
„Hát ugy-e most is szereted azt a másik Juliskádat" ?
Nem tudtam azonnal felelni, tán azért, mert hazudni nem akartam, tán. mert erőm a kérdés nem várta miatt erő sen próbára volt téve, csak azt láttam, mint tűnik el elöVm Juliska tovább tovább a leghatározottabb lépésekkel.
„Juliska í Juliska t" -- hasztalan kiálték utánua, s többé az életben nem láttam őt. ; é
Egy év múlva ismét szabad ember levek.
Eljöttem ide hogy meglássam, melyik lesz nagyobb: az én boldogtalanságom-e. vagy a te boldogságod.
Mindennap ott jártam ablakod előtt mindig vártam, hogy lesz talán egy alkalom, melyben ki neszélhetjük magunkat... hasztalan volt reményem. . . Te azon i alkalmat mindig elriasztád. | Pedig ugy szerettem volna tudni, j hogy melyikünk boldogabb: én vagy te? j* Én a kirablott szívvel, s élet omla-! dékai között, avagy te hideg s közönyös 1 családi körben, s érintetlen szívvel.
Még nem vagyok a végén, még min dig keresem az alkalmat s hiszem, hogy egyor meg is találom azt.
Egykor ____
Ugy éget azarezom, ugy éget a fejem, ismét végig fut rajtam az igézet heve. Isten, mikor lesz vége e játéknak ?
A leáldozó nap más ormokat csókol meg, a szellő nyelvét már alig érti meg da-j^aláki, ki nem e vidékről, való, ismét távol vagyok tőle. .hogy aztán, ha még egyszer -meglátogatni hozzá visszatérek, ne is váljak el tőle soha, soha . . .
Oh mily jól esik ez a hüs szellő izzó homlokomnak, égö arezomnak.
— Byczíklin futott egy fiatal ur végiga kanizsai utczán, meglátja egy falusi gyerek is elkiáltja magát :
— Nini édes anyám, a köszörűs megbolondult ""á ült a köszörű kövére s erre sr.alad, nini !
— Kihez adta kicyelmed a fiát inasnak? kérdi egy paraszt a szomszédját.
— Sugár Jáuos czizmadiához, és szomszéduram ?
— Én egy báróhoz.
— Hejh beh szerencsés kigyelmed, mire az én fiam csizmadia mester, akkor a kigyelmed fia már kitanult báró lesz.
Kétértelmű liba. ^--Jaj beh irigylem a kántor ur sorsát üy kedves neje van, mily szép libát készít neki ebédre, szól hizelgöteg az uj segéd.
\'¦ — Nősüljön meg kegyed is, bizonyára kap libát. _
UDSZOSHKTEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS 4-én.
tása. Ethuographiai gyűjtemények töltött, de a uyolczadik évet meg nem kisdedek játékairól öltözeteiről a haladott ménló van és akik azt eladni
különféle nemzeteknél, különösen vad 6^\'>\'>^ *og? fme \'.^g?** * , ... . u . , .. i adandó szamának megjelölésével, továbbá
es felmuvelt népeknél. 8nnak kitüntetésével hogy a méDló vagy
Tekintve a kisdednevelési kiüli- ménlovak mely helyen, megyében, mely tás rendkívüli fontosságát, nemcsak \' városban, községben, vagy pusztán állnak, humanitárius, de egyszersmind az.a földmivelési minisztérium lótenyésztési idevágó hazai ipar előmozdításának; osztályánál (50 kros bélyeggel ellátott ...... . 1 .,.„. . ¦ beadványban) legkésőbb ez évi auguszius
szempontjából is, reméljük, hogy m.nél 20.ig 6be Az e|adandó ^neket
többen fognak a kiállításban részt j a bejelentések mérvéhez és a bejelentők venni czélszerúeu és csinosan eló : lakhelyeihez képest ugy. mint a múlt év-állított és érdekesen csoportosított1 ben, ismét egyes központokon fogják társakkal ! bizottságilag megszemlélni és a vételár
°Bóvebb értesítést és utbaigazi ¦! fekinte,\'ében ^ejott egyezkedés utó? , . ¦ . , azonnal megvásárolni és átvenni. 165
tasf Készseggel nyújt a Mária-Do-\'centiméternél alacsonyabb méneket, te-rothea-egyesüiet áital Budapesten \' kintettel a méntelepekbeu már meglevő rendezendő kisdednevelési kiállítás \'anyagra, vásárolni nem fognak, kivévén, irodája (egyelőre VI. ker., Andrássv- ;ha a kitűnő minőség a megszerzést kivá-" i natossá teszi.
f — A vasat! dijak számítása. A közmunka- és közlekedésügyi miniszter j következő i endeletet intézte valamennyi I vasúti igazsatósáehoz: Ismételve vettem a jelentést, hogy a szállítólevelek sok vasúti állomáson nagyon felületesen kezeltetnek ; a szállítási díj kiszámításának
65. szám alatt), a hová intézen dók minden a kisdednevelési kiálli tásra vonatkozó levelek, megkérésé seii, indítványok stb,
Megjegyezzük, hogy a kiállítási bizottság a kiállítás rendezésének
részleteire nézve csak öszszej fog alapjául =zolgá:ó díjosztály és díjtétel határozni, egyeióre azonban annyit\' megjelölése, mely utóbbira pedig a s/állitó-tudathatunk. \'hogv a kiállítás 1S89.1levél-üilapon külön rovat van nyitva, sok \'esetben mellőztetik; a felszámított mellék-
hivatalos körútját a horTátrészen folytatandó.
Kocsis gyengédség. Csanády József helybeli kocsis berúgott állapotában szeretőjével Szőke Rozi cseléd leányuyal összeszólalkozott és oly dühbe jött. hogy egy félliteres Üveget nagy erővel vágott a leány kezefejéhez, mely darabokra zúzva, a leány kezét Össze vissza metélte, úgyannyira, hogy kórházi ápolás alá kellett venui; a gyengéd szerető ellen pedig testi sértés miatt megindították a vizsgálatot
— Varizsolás-e, vagy lopás i Mutter Jánosné helybeli házmesterné, a rend Őrségnél azon panaszt tette, hogy bizonyos
közgyűlése; d. u. 3 órakor népünnepély. A nagy-kanizsai önk. tűzoltók kebeléből is számosan vesznek részt
— Gyászhír. Következő gyászjelentést vettük: Baneili Sándor és neje szül. Detoni Vilma mint szülők, Baneili László, Vilmos, Géza, Ferencz, Sándor és Hermina, min* testvérei, valamint az Összes rok.-is^ nevében szomorodott szívvel jelenik "kedves jó fiuk, illetve a legjobb testvérnek és szeretett rokonuknak tisztelendő Baneili Jenő Zágráb főegyházmegyei subdiacoausnak f. évi július hó 27-én este 8 órakor hosszabb szenvedés után, életének 22-ik évében a halotti szentségek ájtatos felvételével történt
Baranyai Józsefné sz. Hónát Teréz ujud-1 gyászos elhunytát. A boldogult hűit vari czigánynő tőle több tárgyat ellopott, (tetemei f. hó 29 én d. u. 4 órakor fognak s midőn f. augusztus 1 én éz a czigány-,a perlaki sírkertben örök nyugalomra asszony ismét lakásán megjelent egy ép- tétetni. Az engesztelő szent-mise f. hó pen arra járó rendőr segítsége mellett 30-án reggeli 8 órakor fog a helybeli letartóztatták. — A czigányasszony laka-\' plébánia templomban az Urnák bemutat -sán nyomban kutatást eszközöltek és ott tatni. örök béke lebegjen hamvai felett ! csakugyan 2 váűkosczihát, 1 zsbbkendöt Perlak, 1888. évi július hó 27-én. 1 pár arany fülbevalót, 1 üveg befőttet. — Kivonatos közlemény egy berlini és 1 frt 20 kr készpénzt találtak. — Most eredeti levélből: Kedves Barátom! Igére kezdődött aztán a czigányasszony védeke-1 tem teljesítése végett nyúlok a tollboz, zése, hatalmas védbeszédet tartván maga habár alig-alig engedi idom. Monarchiánk mellett. — Tagadásba veszi ugyanis, hogy \' legnevezetesebb városaiban, országunk ö a nála feltalált tárgyakat ugy lopta vol- szép fővárosában felét sem találjuk azon na el Mutter Jánosnétól, nem bizony, ő műkincseknek, nevezetességeknek, a ménem lopta, hanem a panaszos maga adta ]yek itt egybe vannak halmozva. Olyan év május 1-én fog megnyittatni a ese«>en meiiozteti*; aieiszaimuuLiueuc*-1 neki előleges jutalomképen oly kéréssel, tisztaság uralkodik e városokban, hogy bejelentések etMiélfoeva a ieíen évvéeé | il]etékek csak ritkán neveztetnek meg: s ! hogy varázsolás utján vigye ki azt, hogy csakis a hollandi tisztasággal lehet össze-. Jf . \' Vált* "i • - i\'öbbnyire rendetlenül, majdnem olvashat- két leánya minél előbb szerencsésen férj-; basonlitani. A rend pedig csakis olyan ig .togadnatok el, a kiállítok tárgyai- ]au s2ám0kkal jegyeztetnek a szállítólevél-f hez menjen, férjének pedig tegyen olyas- országokban lehet ily tökéletes, a melynek nak- biztosításáról a biz. gondoskodik : be. Tekintve, hogy a szállítási dij kiszámi I valamit, hogy ez szerelmével egyedül csak\' élén Bismarck áll. Drezdának nevezetes-de sem az oda, sem a visszaszállítás j tásávaL megbízott közegek ezen felületes ¦ öt (L i. panaszttevö nőt) boldogíthassa.—| ségei közt első helyen áll áz úgynevezett költségeit oem viseli s a kiállítási! eljárása károsítja a vasutat használó felek JHogy mi igaz ebben a varázsolásféle me-1 ^Zöld Boltozat" (GrünesGewölbe) kincsei-tárgyakra uézve a mennyiben eeve ; értiekeit- kik ennek Hv,:ia »em képesek j seben, a vizsgálat lesz hivatva kideríteni.1 vei. Láthatni itt gyöovörü, egészen gyé -ek trrmPWPfíiL-nM .rt«rr« t\'árAK fi otÁc 1 kí*1,öle? ellenórizui. vájjon nem szedetett-e I — Névsora azoknak, kik a nagj \' mánttal kirakott kardokat, szablyákat. a n.iim,sLt:iuhut.i ioD\\a terai]-nzeiesDe magasabb szállítási dij. és tekintve j kanizsai közkórház kápolnájában felálli- meiyek megtekintésétől a szem majd aia esnek, idejekorán mérsékelt tér- jazt hogy az ily helytelen eljárás a vasút J tandó harmotiiumra mái napig adakozni elvakul. Továbbá drágaköves, igazgyön díj állapittatik meg tétetik.
óhajtandó már í
r- azt, hogy az ily helytelen eljárás a vasi ré érdekeit is sérti; ezeknél fogva felhívó
kiállítok érde-
közhirréjérdekeit is sérti; ezeknél fog\'
az igazgatóságot, miszerint illetóközegeit ;az erre nézve különben ís fennálló utasítás pontos megtartására szigorúan íinyelmez-keben is, hogy minden egyes tárgy- tesse 8 kello ellenőrzést gyakoroljon a hoz rövidre .\'uglalt s lehetőleg nagy-tekintetben, vájjon közegei a szállitó-betükkel irt vagy nyomtatott ieirás \\ levélbe a díjosztályt, díjtételt és a felszá-inel lékeltessék, magvar nvelven min-,
den esetre de esne\'tólee" tetszés szc-ibe\' hogy 8 klLzámitás helyességéről ma-aen esetre, ae esaetoieg tetszés szc bárkj & kön meggyőződést
rmt más nyelven is s a mennyiben | szerezhessen.
szükséges, történeti és statisztikai j - Az uj véderőtövényj avas lat, mint adatokkal (például az egyes gyárt-j Imiik, a közös hadügyminisztériumban uiáuyok elterjedéséről és használata-1már elkészült és az őszszel ugy a magyar ról.) Oly tárgyaknál, a melyek erre
alkalmasak, képek vagy minták által, szivárgott hírekből Ítélhetni, gyökeres kellene azok használati módját vilá- 1 változásokat tesz a véderőszervezetben. így gossá s a látogatók eiótt érthetővé mindenekelőtt megszünőeti a törvényhozás
tenni. Az egyes tárgyak ára a kiállításban is kitüntethető, de a kiállítási irodában, ahol azok darusításáról s a megrendelésekről gondoskodva lesz, külön is bejelentendő. Részletesebb leírások, árjegyzékek stb. díjtalan kiosztását az iroda fölkeres folytán magára vállalja.
Végre figyelmeztetésül megjegyezzük, hogv mitrden ugvnevezett titkos I eddig, egész kötelezettségük tartama és általában orvoslásra szolgáló gyógy- j ^..^P^,egLyfÍeI\' ^?m.mÍBJené!bcn
kegyeskedtek: Keresztény jótékony nöegy-! gyös sétabotok és nyakkötők. De a mi fő, let 10 forint, Karczag testvérek 10 frt,1 egy bámalatos nagyságú és szépségű zöld Bogyay Ödönné 5 forint, Eperjesy Sán-\' gyémánt, a mely egyetlen lévén a földön, dorné 5 frt, Hertelendy Béla 5 frt, Eben- értéke megbecsülhetlen. Továbbá Drezda-spaoger fiai 5 frt. Saller Lajosné 3 forint,1 nakgyönyörüegyenesutczáiésszabályossik Roseníeld Adolf 3 frt, Gutmann czég 3 frt,1 terei vannak. A képtár remekei közt első Schmidt Frigyesné 2 frt, Vágner Károly-1 helyen áll Rafael Sixtusi madonnája, i mitott mellékilletékeket akként jegy ezt ék-e | né 2 frt. Grünhut Fülöp és fiai 2 frt, Ber-1 melyen 6 fő alak és a háttér (az ég) meg
din Márton l frt, Maotüano Józsefné 1 ; számlálhatlan angyalfö. Ezen remekmű frt, Plébánia ház 1 frt, Fesselhofer József-! egyetlen a maga nemében. Drezda kőzene 1 frt, Wittinger Antalné 1 frt. Tripam-\\ jében számtalan kiránduló hely van a mer Etelka 1 frt, Zadubánszky Lajosné l Szász Schweiczban, pL a Bastei (hegy) frt, Farkas Ferencz örvösnél frt. id. Csemits\' gyönyörű útjáról, Köoigstein váráról és Károlyne l frt ifj. Csemits Károlyné 1 kilátásáról. Ezen várban történt Albert frt, Pfaff József 1 frt Blau Pál 1 frt. Ko- király idejében a következő eset : A vács Lajosné 50 kr. Pintér Sándor 50 kr, ¦ kirá.ly épen a várban időzvén, a vigalom Sommer József 50 Kr, összesen: 68 frt\' nakse vége, se hossza oem volt Azapródok 50 kr. Fogadják a szíves adakozók tisz- fogadtak egymás közt. hogy melvik issza teletteljes köszönetemet N.-Kanizsán, aug. ie a másikat. Egyiken megtörtént, hogy g-án 1888. Sölétormos György áldozár. korán kidőlt Száílása épen egyik torony — A zala-szent-gróthi Ifjúság jul. Dan volt. Részegségében a helyett hogy
mint az osztrák törvényhozás elé fog terjesztetni. a javaslat, a mennyire eddig ki-
jama \' jo^át, hogy a hadse:eg létszámát számszerűleg megállapítsa, hanem az or-1 szággyülés csupán a népesség ama százalékát fogja megállapítani, melyből a hadsereg hadilétszáma kikerül. Tetemesen növelni óhajtja továbbá a javaslat a béke-létszámot is, még pedig oly kép. hogy az éviujonczjutaléknaktöbb, mint tízezer emberrel való emelését kívánja. Az ojouczok a javaslat szerint azonnal fognának bevonulni, a póttartalékosok pedig nem mint
szere* a kiállításból kizáratna:
Budapest, 1888. évi jul. hóban.
A Xiiria Dorothea-egyesületkisdednevelési kiállításának bizottsága.
Tudnivalók.
behívatnának három heti fegyvergyakorlatra.
j — Rózsa Bertalan m. kir. honvéd-: ezredes Pécsre dandárparancsnokká ne-; veztetett ki.
Fegyvergyakorlatok Nagy-
— Kereskedők figyelmébe.
megailóztatott czukortermelvénveken
kalinazaadóráijegyek-leJi^a\'p&z^.llUajix^ Á°2Qm in7klnhönTeílá-;(Zata^). P»7<* Irma k- a- (Mikosd), minisztérium megküldte a pénzügyigaz- dandár I. és II-dik zászlóaljához aususztus \' Hoffmann Berta k. a., Eppinger Hermin gatoságoknak, vámhivataloknak és pénz |10-án 19 tiszt és 1000 ember vonul be k. a. (Csesztreg), Koréin Berták, a, Bottfy ügyi biztosságoknak. A zárjegyek vékony \' Nagv-Kanizsára fegyvergyakorlatra, aug.! Mariska k. a., Hadik Lina k. a., Berger papíron kétféle színben vannak nyomva-29-én pedig 17 tiszt és 550 ember (a Ernésztio k. a., Lnper.sbeck Irmák, a. és pedig a zárjegyek alnyomata piros, a | Hl-dlk zászlóalj) szinte ide érkezik és\' (Keszthely). Rosenberg Malviu k. a.,
szeptember O-ig itt ís maradnak. | Grünbanm Malvin k. a. (Szent-Jakab),
— Családi öröme van Rosenfeld Rechoitzer Katalin k a. (Karmacs). Lajos munkatársunknak, neje aug. 3 án \' — Lapunk előbbi számához volt hajnalban egy egészséges fiu gyermekkel mellékelve ifj. Csemits Károly látszt-részeti ajándékozta meg. Éljen, hadd szapórod- körlevele, mely szerint ez uj üzletét meg-
janak a Lajosok..... j nyitotta s vele kapcsolatosan látszerészeti
Nagy
22-én az ott létesítendő kisdedóvó javára ágyába, a bástva szélére feküdt Reggel tánczvigalommal egybekötött műkedvelői\' észrevették ésafejedelemnek hirűl vitték előadást rendezett a mely minden tekin- j a ki tréfás ember lévén, megparancsolta tétben kitűnően sikerült Színre kerültek, hogy jól megkötözve, n leesés veszélyének .Gringoire\' és a „Bálkirálynő" czimü elkerülése végett zenével költsék fel. egy felvonáso? vígjátékok. A sze-eplök1 a csodás megszabadulást egy festmény közül kitűntek: Korányi Sándor (XI.\' ábrázolja a tiszti catinóban, a helyet Lajos), ifj. Némeh Zsigmond (Gringoire), pedig emlékkő jelöli. — Az utat Berlinig Friedmann Matild (Nicole), Stephany express vonaton tettük meg. Helyén való-Magda k. a. stb. a „Bálkirálynö" czimü nak találom a vonatok gyorsaságát meg vígjátékban: Korányi Sándor (Fodor), emliteni, a mely majdnem mesés. Drezdá-Payer Jenő (Szabó), Viasz J. (Temesi); bői elindultunk 7 óra 33 perczkor és 10 Rosenberg M. k. a. (Natália) és HolyAnna i/% órakor már Berlinben voltunk. Jövőre k. a, kiknek eleven játékáért sűrű tapsok- ismét írok.
kai és csokrokkal adózott a publikum. Az _ Páter Angelíens jeles egyházi
előadást reggelig tartó táncz követte; itt jró, mult hétfőn körünkben időzött; innen a következők neveit jegyezte föl a tudó-\' Dagy0bb körútra indult. Wajdits József sitó: Fisch Vilmaés Róza k. a., Friedmann ai[aI alapított, kiadott s nagv kelendőség Matil\'d k. a., Simon nővérek (Z.-Mihályfa), nek örvendő .Szűz Mária-naptár" szer-Stephany nővérek. Holv Annak.a-.Steiner kesztését átvette.
Linuska k. a., Günsbenn-r Róza k. a. | _ Kisdedovodálnk zárüonepélye az
esős idő daczára is élénk érdekeltség mellett tartatott meg. Jövő évben már nem július, hanem június hó végén, egyedejüleg
zárjegykép maga pedig fekete színben A zárjegykép keskeny szegélykeret (gyöngysor) áltat van határolva, melyben a gyöngyök az alatta levő teljes alnyomat miatt piros színben tűnnek elő- A zárjegykép magassága 53 mm., szélessége 50 mm. A zárjegykép először is a két oldalon felfelé sodrott szalagokkal ellátott vízszintes czimláblából áll. a melyen fekete alapon a „cukor" szó fehéren tűnik elő. A vízszintes czimtábla felett, a szegélykeretnek felső gyöngysorát érintve, a felfelé sodrott szalagok és a két oldalon kifutó arabeskek között, egy háromszoros kör által határolt mezőben, a magyar czimer rajza van alkalmazva A viszszintes czimtábla alatt azzal függő zsinorszerü diszit-ményekkel összekötve, egy második, szin-téu felfelé sodrott szélekkel biró, ivalakban ábrázolt szalag van, a melyen a „zárjegy" szó piros alapon fekete díszbetükkel van kiírva. A kép belejegyzéseként az ivalaku alatt előtűnik egy felső boríték nélkül csomagolt ezukorsüveg. A keret négy arabeszkekkel van díszítve. Az osztrák ezukorzárjegyek ugyanilyenek.
—i Ménvásárlás. a m. kir. közgaz-dasági minisztérium országos lótenyésztési osztálya felhívja mindama tenyésztőket, kiknek birtokában három és fél évet be-
többi iskola évzáró vizsgáival fognak megtartatni.
— Az orsz. magy. kir. zene- és színművészeti akadémia szinészeti osztályába lépni szándékozókat újból figyel mezteti az igazgatóság, hogy a beiratások szeptember 6-ik napján kezdődnek, s három napon át d. u. 3-tól 5-ig tartatnak az intézet helyiségében (kerepesi-ut, nemz. sziuház bérháza III. em.) Azokat, kik az
Gyászhír. Részvéttel vettük a javító-műhelyt létesített. Miután következő gyászjelentést: Szeider Péterné Kanizsán ily üzlet nincs, a tevékeny,fiatal\' opera", osztályokba óhajtanak tépni, kűlc született Xeiszidler Anna és nevelt leánya Csemits ur ezzel hasznos szolgálatot tett, j nősen is figyelmeztetjük, hogy a nagyméltó-Szeider Róza szomorodott szívvel jelentik miért is ajánljuk az illetők figyelmébe.! ságu minisztérium az operai osztályok forrón szeretett férjének, illetve nagy-\' Az üzletfötéren, a Vágnerféle házban van.\' tandiját a kővetkező tanévtől kezdve 70 bátyjának Szeider Péternek f. hó 1-én; — Tűzoltók közgyűlése. A Dunán- j frtra emelte fel, s az eddig két évig tartó 48-ik évében, epelázban. 9 heti szenvedés tuli tűzoltó-egyletek kerületi szövetségeioperai tanfolyamot az 1888/9-iki tanévtől után történt gyászos kimultát A boldogult ez idei, illetve VH-ik rendes közgyüleaeiyfee^dve három évre terjesztette ki. Ezen hűlt teteme augusztus hó 4-én d. u. 4 foiyó évi aug. hó 19—20 ik napjaiban órakor fog a nagy-horváti köztemetőben Szombathelyen, a vármegyeház disztermé-róm. kath. szertertás szerint örök nyuga- j ben tartandja meg. A szombathelyi önk lomra helyeztetni. A gyász isteni tisztelet tűzoltó-egylet ugyanezen napokon üli meg aug. 5-én reggeli 8 órakor fog a dióskáli 15 évi fennállásának évfordulóját Az templomban megtartatni Xagy-Horváth, ünnepély sorrendje a következő: 18-án 18S8. augusztus 2. Áldás ésbékeporaira! este az érkező vendégek fogadtatása s
— Fürdőkből hozzánk küldött ér- ismerkedési estély a „Sabaria" kerti tesitések szerint a l i p i k i jódfűrdöben helyiségében. — 19 én d. e. 9 órakor Te július 24-ig 775. folyószámban 1355-en Denm a székesegyházban: fél 11 órakor a jelentkeztek. — A v a r a s d-t n p 1 i- szombathelyi tftzoltó-egylet közgyűlése s czai gyógyfürdő 15-dik számú kimuta- a 10 és 15 éven át működő tűzoltók tás szerint július 26-íg 527. folyószámban részére az ezüst- és arany érdem-érem 17G3 vendég keresett üdülést \' kiosztása. 1 órakor a ^Zöldfa" fogadóban
— LetIinger Kelemen <sLr. tartomá- társasebéd. 3 órakor diszgyakoriat — uyi főnök urjui.31-én Kapronczára utazott, 20 ás d. e. 10 Órakor a kerületi szövetség1
rendelet a jelenleg első évet végzett operai növendékekre is kötelező. Az operai osztályok évzáró színpadi vizsgálatain azonban ez után csak a második és harmadik operai osztályok növendékei lesznek fel-téptethetök. mig az első évesek csupán názi vizsgálaton, az intézet színpadán fogják képességüket bemutatni. Ez alól csak oly növendék számát a tehet az igazgatóság kivételt, kit az igazgatóság és tanári kar együttesen mint különös szorgalmút és tehetségűt nyilvános felléptetés re érdemesnek tart. a felvételi öazszes feltételek annak idején egész terjedelmekben is közzé fognak tétetni, addig is az érdeklődőknek ax intézet titkára levélbeli
megkeresésre szívesen -zolgál felvilágosítással, s megküldi az iniéze alapszabályait, nemkülönben a néhány nap múlva saj-ó alól kikerülendő évkönyvet, melyek expediálására szükséges levélbélyeg a megkereső levélhez melléklendő. Bpesten. 1888. július hó 20-án.. Dr. Viiradi Antal titkár.
- Érett szŐIŐ. Szentes Makárnál, {nem hiába adta neki a nép ezt a jelzőt kiválóbb figyelemben részesiti még - természet is,) szavahihető emberek juliu>
égén érett szőlőt láttak. Több begyben van neki szőleje, melyekben naponta megjelenik. Szőlőről levén sző, áitalábau azt hiszik, hogy kitűnő bortermés lesz, ha nem is annyira mennyiségre, mint inkább a minőségre nézve. Ideje is lenne, hogy ennyi szomorúság és nyomorúság közepette egy kissé vidámabb életkedvünk, legyen. Azonban még e szerény Óhajunkat H nagyban lehűtötte az aug. 2-án estekitöit" jeges eső és vihar, mely a szent-györgyvári és bagolyai szőlőhegyekben jelentékeny kárt okozott
- Ásatás. Sümeghen aug. 10 — 13-án az akadémia archaeologiai bizottságának megbízásából egy római sirmező ásatik fel, melyre Dr. Szendrei János miniszteri t itkár is lerándul. A munkaerőt Zalamegye fogja adoi, az eredmény biztosnak Ígérkezik. E sirmező Sümegh é= Rendek közt fekszik, hol a mult évekbeu »)ar/uy Kálmán tisztelt munkatársunk már 25 római
irt kiásatván, 150 drb bronz és vasékszert közvetlen közelében pedig fegy-
ereket talált. Dr.Szendreijeles archaeolö-gistánk 4 napig időzik Sümeghen s feu-tísztelt munkarársunk veniég** Ipsz. Az eredményt kozöjűk.
— S\'ászhlr. Lasz Samu áll. főreili-kolai tanár aug. 8-án eskü-zik örök hideget Eiber?chitz Gizella kisasszonynak Pápán. — Dr. §zigethy Károly b.laton,-füredi körorvo* jegyet váltott Imrék Izabella kisasszonynyal Nemes Pécselen.
— Janky Károly kegye;-retidi ház-fönök Nagy-Ka dzsára újból megvakítatott a nagykáptalani ülésben.
— Gyászhír. Mély részvéttel kísértük örök nyugalomra Varga Imre nyug. honvédezredes áldott jólelkű neje* sz. Svastits Lona urnö hűlt tetemét főispánunk nővérét. Enyhítse a család mély fáj dalmát a közrészvér. mely a gyászszertartásnál is nyilvánult A családi gyászjelentés így szól : Balatonfüredi Varga Imre m. kir. nyűg. áll. honvéd-ezredes a maga, úgymint gyermekei Jenő, Magda és Károly valamint az összes rokon-iág nevében fájdalommal tudatja forrón szereteti nejének, illetve, a példás édesanyának boc^ári Svas-tiis Lka úrnőnek f. hó 29-én N.-Kanizsán éjjel 2 órakor végelgyengülésben 58 éves korában történt gyászos- elhunytát. a gyászmise szent áldozat f hó 31-én d. e. 10 órakor fog a szent Ferencz rendiek plébánia templomában a .Mindenhatónak bemutattatni; a drága halott hűlt tetemei pedig ugyanaz uap d. u. 4 órakor fognak a Teleki-utcza 25. számú házból H\'Id K. L. a „Részvétéhez czim.\'.eit temetkezési vállalat által a helybeli róni. kath. sírkert ben Örök nyugalomra tét-tni N.-Kanízsa. 1888. július hó 29-én. Áldás és béke drága poraid felett !
—. Sümeghrül irják, hogy a boba-jánosház-sümegi vasút építése gyorsai) haiad előre. Jáuosházáu a töltésre már rakják a síneket Sümeghen a töltések készen vannak és az áilontás építését is megkezdették. Scheiber Lipót és társainak ujonan épített körkemeoczéje nagyban működik, mely egyik felül meszet másik-felül téglát éget.
— Jfrgyel r. h. Horscbetzky Róbert meghall. — Balaton-Vörsön egy szegény zsö.lér tehenét a viltám agyonütötte. — A csáktoruyaí „Hattyú" vendéglő nagytermének telepítését Moraadioi kapta meg 9190 fnért — Mi-^kolczy Arnold csáktornyai polg isk. tanár Lőcsére neveztetett ki reáltanárnak. - B.-Füreden az Anna-bál aug 5-én van. — A Balaton vize m&-ga-\\ — Cse-ztregben a rk, segédtanítói állásra pálvázat nyittatott.
— Haza! r. h. Aradmegyében farkasok pusztítanak, az agya: ménesben 8 csikót martak meg. — A segesvári Petőfi-emléke 129 ft gyűlt be. — Somogyvarott nagy iüz volt — A Üpiki fürdöbeD 3 ház leégett. — A kegyes taoilóreud főnökévé egyhangúlag újból Kalmár Endre váiaszti-tott meg. — Muoczi Lajos zenekarvezető nyugalomba vonult. — A mohácsi és eszéki sóhivatalok beszüntettetnek. — Trefort minister körutazásából Bpestre érkezett.
— A trónörökös görgényi vadászatára már készülnek. — Kőszegen egy orosz papoi tartóztattak le. — Fiumében földrengést észleltek.
— KÖtfíldi r. h, Stanley él.-tben-létét is.nét hírlik — Az uj bolgár fejede lem Valdemár dán herczeg lesz.— Jászay Mari színművésznőnk Angiiába.\'iílázik.
— A német császár Svéd- és Norvégország királyánál is tett látogatást — A ué-uiet c>ászár.ié fiu gyermeket szült és ez az 5-dik tróuörököt. — Madridban véletlen a rendőraé* egy magányosnál 4 ezer
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS 4-én.
postai ellopott pénzes levelet talált. — hektoliter tertnéoynyel kevesebbet ad, Warzburgban egy leánv kék harisnya mér- mint az angol fold, a minek csak azaz .-ezé ben halt meg. — Japánban uj tüz uka. hogy mig a magyar ember minden hánvóhegy képződött — Királynőnk szü-. ilyen „surrogat" ellen kézzel-lábbal véde-lei aug- ^9 én ülik meg gvéniáritmennye^ kezik, addig az angol az ily segédeszközök /ójukét Bajorországban. — Münchenben racionális alkalmazása által sokkal nagyobb M lörténeti díszmenet alkalmával 3 ele eredményt képes felmutatói. Ehhez járul fánt megvadult ésszámoseyvént letiportak, még nálunk a föld termő erejével való ___ visszaélés, ami — ha totább is így tart —
odí fog vezetni, hogy földjeink termelés-k.-pesség tekintetében a leggyöngébbek mögött is visszamaradnak. Körülbelül két évvel ezelőtt azonban a./. ismertSaxl testőrét czég Temesvárott ,Elsö cs. é3 kir. szabad, koncentrált marhatrágya-gyár" czim alatt oly telepet alapítottak, melynek termékei ma már annyira használtak és elterjedtek hogy a gyár gőz- és sok írás legújabb szerkeze;ü gépei raeüett nagyon tekintélyes számú munkásokat is kénytelen foglalkoztatni. — A GO as évek óta egy körülbelül 20 hold kiterjedésű területen 6 —7 ölnyi magasságban fölhalmozott állati trágya anyagok, melyeknek tömege már óriási dimenziókat kezdett ölteni, ogy, hogy már komolyan kellett ez óriási trágyahegy elszállítására gondolni, adták a nevezett czégnek az iupulznst. hogy ez anyag pulverilázásával, uinUzteriuni f. évi juíius hó 20-áu 43,G36. illetve koncentrálásával kísérleteket te-zám alatt következő hirdetményt bo-\'gyen, melyeket — mint a tapasztalat mu-•sítá ki:
„A czukorailóröl szóló
.\\>ítyáiioí* koszon?*.
Fogadják minda/ok, kik szeretett nőm elhumta alkalmával a végtiszteletet neki megadni kegyesek voltak. - - ezúttal is hálás kös- önetem nyilvánítását.
Maradok megkülömböztetó és mély tisztelettel a nagy érdemű közóuséguek
balaton-füredi VARGA IMRE
:i4-r>9./sz.
Hirdetmény.
A nagyméltóságú m. kir.
pénzügy-
nek bizonyult, a menyiben hosszú idő óta főfájásban és szédülésben szenvedtem, melyért fogadja iekötelezettségemet.
E kitűnő .gyógyszer kapható Nagy-Kanizsán I\'ráger Béla és Belus Lajos urak gyógytárában. Ara 2 frt 80 kr, fő szétküldés! raktár ,Einhorn Apotheke" (M. Fama) in Prag.
— Nincs többé fogfájás. A íog-fájásban szenvedőket mindenesetre érdekelni fogja az a tény, hogy dr. Popp J. G. udvari fogorvos fog- és szájkonzerváló szereinek, különösen száj vizének állandó* használata, nemcsak hogy mindenkorra elejét veszi a fogfájásnak, de meg is szünteti azt. E szerek minden gyógyszertárban
Cazdáftzat. |
Az idei termésről vidékünkön általa- j ban kedvező jelentéseket kapunk, csak az a baj, hogy a gabonának igen nyomott ára van.
Z a 1 a-G Ó g á n f a s vidékén hol- ( dánként a termés búzából 5—7 mmázsa, rozsból 4—45, árpából 3—3-5 mm.
Zala-szent-GrÓth vidékén a rozs és buza megadja keresztje mérejét. A kapás növények szépek és kielégítők. Hivatalosan jegy z. piaczl árak .Nagy-Kanizsáit. 1888. ang. 3.
— Buza 6-60 6-20 — Rozs 4-90
Hl*w ^ I janiit* ír"l"
---\' SMKHYAJ-TSÖT
legjobb asztali- é< üdítő ital,
iltünö hatásúnak bizonyult köhögésnél,
ATTOJíi
Szerk. üzenet.
kaphatók; de csak dr. Popp-félét kell\'4-50 — Árpa 5—4-30 Zab 6—5*50 kérni, mert Anatherinszájvizét és fogpasz-\'— Tengeri ö\'20 — Burgonya 260 — táit sokan hamisítják. Kapható Nagy-\'Széna 2-20 — Szalma 1 frt Kanizsán: Práger B., Belus L. gyógysze- ; részeknél és Rosenfeld A.. Sommer J.: Marton és Huber kereskedőknél.
— Utazni Szándékozók SZÍVÓS, — .Sserelmí gvaMdal." Hogy lehet gon-
figyelmébe! Felényire leszállított menet-\' doio. í» >it «örnyü»óg kiadásira ?
*ru jegyekkel utazható Nagy-Kanizsáról — ?- K- KjnBoetiet tmhiu, a uPok»i
„, - m - , - , ,u megküldöuok. Üdvözlet.
Bécs-, Fiúmé-, Trieszt- és Velenczébe - . — m. p. iBtfaMtftok a kiad* hivatalban Lzen kej vonatokat a becsi bchroekl I so isten boxu!
utazási irodája rendezi. Indul N.-Kanizsá-j — W. L. Nem Urtoiik hoazánk. ró! Bécsbe august.12-én 12 óra lő percz-]
¦tatja — nem c-ak tebníkai. hanem anya-... I88& évi gi eredmény is kísér, ugy, hogy e gyár XXIII. t.-cz. b.j. í-ának határozinányai készítményei földmivelési és nemzetgázértelmében, mindazok, kik 1888 évi aug. daságl szakkörökben a legjobb fogadta-hó 1. napján az_ idézett törvényczikk 1. tásra találtak és a kereslet folytonosan\' íjának 1 pontjában megjelölt nemű adó] növekedik. — Kü\'őnösen a mintagazdasá-\' köteles czu kort érmeivé nyékből (répa- gok azok. melyek eddig műtrágyát hasz-c z u k o r és minden hasonneinü czukor-\' n-illak és azt nőst a temesvári gyárnak\' bői, és pedig akár a fogyasztási, akár koncentrál állati trágyájával pótolják, nyers czukorból) 100 klgrmná! nagyobb vagy mindkettőt egyidejűleg alkalmazzák.\' készlettel bírnak, kötelesek annak tiszta — A aaxl-féle trágyaanyagnak sok előoye snlyát, valamint a helyet és a helyiségeket, van a közönséges műtrágyával szemben\' melyekben aczukorkészietet tartják. 1888. és a földmivelésnek legjobb elvén, az! évi augusztus hó 1 -tői számított 3 nap istálló trágyagazdaságon alapsziked tulaj-j erre megjelölt pénzügyi közegek- donképet, nem áll egyébből, mint az istálló-1 (rágyagazdaság népszerűsítéséből,
korrilrosztály 10 frt 30 kr. III. osztály frt. Trieszt-. Fiume- és Veleoczébe indul 5 óra 2b perez (reggel.) Menet árak Fiume vagy Trieszté II. oszt. 14 frt 50 kr. IIL oszt 10 frt 40 kr. Velenczébe II. oszt. 17 frt 50 kr, III. oszi, 12 frt 40 kr. A jegyek oda- és visszautazásra érvényesek. Bővebbet a falragaszok.
S«U évi megfigyelés. Emésztési
— U. Levelinkre síives Tál&axodat kérjük.
— F. B. E. A ki« levalet megkaptuk Rövidesen felelünk.
— D. F. Nem haslu41 hatjuk.
— A. N. Késón érkezett
— F. K. Nem közölhető.
— V. 8. Tisatelettelje* kOuS&Sttel vettem, nagysád nagybecsű küldeményít. A kötlés technika: akadály miatt kelést asei.ved.
iégebajaknál,
(jyomor-rutnál.
éa hólyaohu-
laltoni Henrik, MM u Mipeti
Felelős szerkesztő és kiadó: BÁTORFI LAJOS, ye ngeségeknél és étvágy hiánynál, általa- a szerkesztővel értekezhetni naponta déli t—8 ban minden gyomorabajnál,a valódi „Moll
alatt az
nek bejelenteni
Ezen bejelentési kötelezettség teljesítésének módja iránt a felek az egyes pénzüsyigazgatóságok részéről kibocsátandó hirdetmények utján kellően tájékoztatni fognak, s e hirdetmény által csak arra
melynek czélja a földnek az állati trágya utján idörŐl-időre mindazokat az anyagokat visszaadni, melyek attól a kihasználás által elvonattak. A műtrágyánál kénytelen a gazda a tulajdonképeni hasznos alkat-
télé aeidlitz porok" bizonyultak a többszerek fölött, mint gyomorerősítők a legjobbaknak. Egy doboz ára 1 ft. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész és cs. kir. udvari szállító által, Bécs, I. Tuchlauben í). A vidéki gyógyszertárakban Moll A- készítménye kérendő az ö gyári jelvényével és aláírásával. 3
óra közt lakásán Arany János ntczá 4
Laptulajdonos : WAJDITS JÓZSEF-
rsrylit/teiT*.)
tigyelyieztetnek, hogy a törvény idézett részek mellett: mint nitrogén phosphorsav batárózni anyai értelmében bejelentendő és kali. ezekkel arányban nem álló nagy czukortermelvények készlete után fogyasz- mennyiségű, nemcsak értéktelen, hanem (ási adó, illetőleg fogyasztási pótadó nem még ártalmas részeket is felhasználni. A fizetendő, és az említett készletek bejelen- Saxí-féle trágyaanyag a következő alkaC-tését a törvény csupán abból a czélból részeket tartalmazza : rendeli; bogy a czukor megadóztatásából Éghető szerves alkatrészek 70° 0
az 18S7/8-Íki termelési évadban elérendő Hamu 30%
tiszta jövedelem megállapításánál ezen * 100 rész száraz alkatrészben : készletek számba vétessenek. i Viz
A törvény ezen rendelkezéséhez képest Föloldható phosphorsav az egyes felek készleteik után, ha azokat Nehezen oldható phosphorsav kellőleg bejelentik, adófizetést teljesíteni Nitrogén (Légeny) nem köteleztetnek, ellenben, ha a c/ukor- Kali (K2 ()) termel vények bői meglevő készletek beje- Kénsav (S Oa) c
lenté-ét elmulasztják, vagy a készleteket Ez az összetétel mutatja, hogv a tö helytelenül jelentik be, a he. nem jelentett\' ményitett marhat rágva kitűnően alkalmas r/.ukor mennyiség. Hle\'öleg a bejelentett |a gabnemflek és mezei termények trágya-
9.1c°/0. 2.30% 3.02?/. 3.057-1.92% 0.78%
; talált ezukormennyiség közötti külöm-bözet minden 100 klgrmja után az illető felek, az 1SSS. évi XXIII. t. c/. 65. §-a értelmében 11 írttal liüntettetnek.k
Mely hirdetményre saját jól felfogott érdekükben e helyen is felhívjuk kerületünk érdekeli kereskedelmi s iparos köreit. Sopron. 1888. július hó 24-én. A kerületi kereskedelmi s iparkamara.
Közgazdaság.
Koncentrált magyar-trágya. (En-grais de boeuf.J
A nagy megerőltetések, melyeket íuUlmivelésÜnk emelése érdekében tesznek és melyekkel azt üdvös reformok által javítani akarják, arra indítottak bennüu-
ására. Nem képzelhető sem jobb, sem könnyebben kezelhető trágya, mint a nevezett temesvári gyárnak terméke és bizonyára csaÍr~-szuIgáíatot teszünk a magyar gazdakö/öuségnek. ha e hazánkban uj iparággal, mely rövid fennállása óta a szakkörökben oly kitűnő fogadtatásra talált. — Az idei nagy-körösi gazdasági kiállításon pedig első dijat: arany-érmet nyert, — megismertetjük és kívánjuk, hogy e gyár hazánkban az óhajtott üzleti virág/ásnak induljon.
— Oda az életkedv és erőteljes sét(. Ha a vér a rendes keringésöil a test által akadályozva van, ugymeg kell annak ket. hogy gazdáink figyelmét egy oly uj|romlania, miáltal be;egség idéztetik elő.
kitűnő találmányra irányítsuk, mely lene lővé teszi a földbirtoknak fölötte olcsó és intenzív kihasználását. A legeminensebb segítője a mezei termelésnek tudvalevőleg a föld rendszeres trágyázása: — Trefort miniszternek áz a kijelentése, melyet nemrég tett, hogy a Bánátnak Magyarország éléstáraké t való feltüntetése maholnap szatírává válik. — majdnem az egész országra nézve áll. És esnek első sorban gazdáink visszautasító magatartása az oka, melylyel a modern földmivelés ujabb segédeszközeit fogadjak. így aztán nem csoda, hogy a sokkal jobb magyar üld hektárankbt átlag mintegy 10—14
Kezde\'ben többnyire nem mutatkoznak kórjeiek, a melyek bizonyos betegség meg állapítására engednének következni. Legelőször is gyakori főfájások állanak be. azután étvágytalanság és álmatlanság következik ; a gyomor többnyire rendellene állapotban van. Erőteljesség és életkedv eltűnnek, az ember izgatott és ideges lesz. Az agyvélő olyan, mintha ólomsúly alatt feküdue, az arczkifejezés beteges, s még sem lehet bizonyos betegséget megállapítani. Használjuk a Warner-féle Safe Curát. a mely különös jó hatással bir. Ezt bizonyítja Puls J. Rettioböl -Neustadt melletti Holsteinben. „ Az ön Safe-Curája elönyös-
— Blaisot kisasszony a czíme a Singer és Wolfner budapesti kiadók által oly gondosan öá^ze állitolt „Egyetemes Regényt ár* lecujabb kötetének. Lármás és csillogó tulajdonok nélkül való, de annál mélyebb és alaposabb iró e kedves regény szerzője: Mario uchard, ki nemesen egyszerű irói egyéniségét egyiránt távol tudta tartani szenzácziót hajhászó kalandos regények, és az élet csufságaihan gyönyörködő naturalismus irányától. Nem azt jelenti ez. hogy Uchard nem a való élettel foglalkozik; sót inkább csaki: ezzel, de ízlése az élet szép oldalai felé hajlítja, a mi semmit sem von le jellem-festő és leíró képességének tökéletességé bői Maga mese híján van minden térjen gösségnek, egységes és egyszerű, de annál érdekesebb és vonzóbb, a kibonyolitás pedig meglepő és kielégítő. A fordító Fái Béla azon volt, hogy a fordítás az eredeti egyszerűségének a benyomását tegye. A kötetet, mely az „Egyetemes Regény tár" legjobbjai közé. tartozik, kétségkívül örömmel fogja fogadni a derék vállalat közönsége. Ara csiuos, piros vászonkötésben 50 kr.
— Ráth Mór törvénykiadásai közt megjelent a halászatról szóló 1888. évi XIX. törvényczikk. Anyagi részéhez Her-mann Ottó irt terjedelmes kommentárt, mely némileg a „Halási-atról" szóló nagy könyvének függelékét képezheti, és melyet ngy a természettudományok minden kedvelője, mint mindazok, kik ezen fontos törvény által érdekelve vannak, bizonyával örömmel fogadnak. Ára 50 kr. Szinte Ríth Mór törvénykiadásai között megjelent az állategészségügyi törvény Ür. Azary Ákos budapesti -állatorvosi tanintézet ta-náraáltal kom mentáivá, ki a törvényjavaslat egyik előkészítője. Ára 60 kr. Ugyanezen gyűjteményben jelent meg az 1S88. évi szeszadó- és cont ingen tálas í törvény, (1888. XXIV. és XXV. törvényczikk.) Fritz Péter a budapesti kereskedelmi és iparka mára tollrivője stb. szakszerű jegyzeteivel. Ára 70 kr.
A radeint aaranyiiviz a világon s: egyetlen áivinyvii, amely jelentékeoy menyiségfl lithiumot tartalmaz s igy kfiit-*énj, Te*e bagybólyag, bajoknál mint még agyedüU gyógyizer alkalmazható. Jelentékeny snéniav ésnatrinm tartalma miatt kütötiöt enajinlbató eyomorbajoknál, az aranyémii huratokn«!, oyárkáiodásnál s íáDkórnál.^— A radainí va*fürdók igen ajíuthatók a vén*egényiégnél, nöi-be tegiégekníl atb
SaTaoyóknt naécküldét
RADEIN
íyóíy-intAret
KÖzretlen német poaUgŐzbftjózia
Hamburgból Newyorkha
minden szerdin és vasárnapon,
Hávreböl Newyorkba
minden kedden,
StettinbÖl Kewyorkba
minden H nap alatt.
Hamburgból Nyugatin diába
havonkint nég-vttzer,
Hamburgból Mexicóba
havonkint ppyHzer. A tirsaaág poatagözhajüi kitíinó t\'llitás mellett ugy hajöszobákban mint a f<>-délközben elhelyezett utazóknak is a legpompksab\'h utazási alkalmat uyujtja.
B5»«tríi\' felvilágoaítá.t ad. a vez-r-üuvnökség Becsben Framei-ring 34 dik 57Ím alatt. 3249 12—86.
ÜL}**b figjnökök niiL;> B*i-\' zalékf mellett kerestetnek.
Leó! fény-
Dr Garrod, Biswanger kiiérletei kímu tátik, hogy a síénaavaa lithtum a hugy aavaa vilmanyokra a legnagyobb oldó Q képesaéggel bir, a mi mellett a rad&ini Tisiel tett kísérletek ii bizonyítanak.
Kelvüigoíítáaok ingyen és bér- 0 mentre adatnak a radaini ¦avanynviz igazgatésága által Stájerország.
Raktár Nagy-Kani»sin MARTON és 0 HUBER iirakoÜ. 3364 Q
q Kapható minden s&vxnyoTiz kereikhea. q
oooooooooooooo
•)E rovat alatt kÖilSttekért nem vállal felelőséget a szerk
FERNOLENDT-féle BÉCS,
mely fáradság nélkül azonnal sötétefekte fényt ad, a bőrt semmi módon meg nem támadja a azt tartóssá teszi.
Kapható Osztrák-Magyarorííág valameny-cyi kereskedésében
A sok értéktelen ntáazat miatt a tisztelt közönség kéretik csakis FERNOLENDT-féle gyártmányokat kérni és atokat i-sak akkor elfogadni, ha a fentlevő vódjegygyei ís nevemmel ST, FERN\'OLENDT-tel el van látva. 3S87 1—•
gooooooooooooaoooooooooooooQ
ívva
o c o
Prága :
KI nyert?
Húzás aug. 1-én :
17 83 30 42 49.
A jubiláló iparkiállltás, Illetve B. Asszony ünnepe alkalmából
f. évi aug. 12 én
I 1 t t ti
l^örülöelül tél ..t-i ..-t r, t-r, ír ti-t^.l
MaeT-Kauizsáról Bécs-; Fiamé- Trieszt- es Yelencrebe. Menetárak oda és visszautazásra:
Q Kanizsáról Bécsbe II. oszt. 10 frt 30 kr. III. oszt. 7 frt — kr. O , Velenczébe, , 17 „ 50 „ . , 12 . 40 . O „ Triesztbe . . 14 „ 50 , . . 10 , 40 . B , Finméba . . 14 » 50 , . . 10 , 40 „ ö Indnl Bécsbe aug. 12-én. éjjel 12 óra 15 perez.
3t Érkezik Bécsbe ugyanaznap délelőtt 8 óra 55 perczkor.
2r Indul Fiume-, Trieszt és Velenczébe aug. 12-én 5 óra
S 28 p. reggel.
af Érkezik Fiaméba ugyanaznap 11 óra 48 perczkor éjjel.
2 Érkezik Triesztbe ugyanaznap 6 óra 30 p. este.
= Velenczébe szintén ugyanaznap. Jegyérvényesség 14 napig.
3t Bővebbet a falragaszok- és programmokból. mely utób-
!5 biak az indóbáznál kapbatnk.
g Gyermekek is a fenti teljes árt fizetik.
y SchroekI 1. özvegye
3t 3399 1 — ] I. bécsi utazási irodája
oooooooooooooooooooooo oooooc
O000O00O0000000000000O000OOO003OOO030OO00OOOOOOOO0OCXXD0OO0OOO0CI
o
0 mav dehler j. lithion tartalmú
§ Degedei
1 II^r,l,l<^r ^y-RanizsáB: Ftmlíofer jé-^ zsef Schwarcz és Tauber uraknál. ,
OOOOOOOOOCX>OOOOOOOOOCXXXXX)OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOO<^^
tartalmú saTany. Leg\' jobb asztali éaüdi- 35 tő ital. -- Kipróbált . ^ gyógyszer a légzési szer- **> vek katarusainál rbeu-ma, gyomor- és hugyhó-lyagbáDtalmaknál.
AVANYUVIZE
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNI
AUGUSZTUS 4 én.
MOLL SEIDUTZ POR
Tavaszi gyógyítás
Nyári gyógyítás
Oszi gyógyítás
1 w nt,wn« .nUJi ba minden doboion * gyarjejry t*J
Csat alter ralui ... é. moll a «k.zaro«t4 «ée
látható.
gyógyhatás makacs gyomor- és
altestbaíok,
^juuiorgftrcs, ny»lk, gyomorégéi síékrekedéseknél májha-jnk vC-rtolnJás arenyér ?1 a legkülönfélébb n5i betegié-geknél. Egy eredeti dobni hasinálati utasiláagal 1 frt. Raktárak 11 orsiág minden nevezetesebb gyógyszertáraiban MOLL A. gyógyszeren cs kir udvari száUité. Secs Stadt Tuchlaubsn 9.
aellett. 2 doboznál kevesebb aldetik
Elismerés MOLL A. úrhoz Béozbea
Cl5 foglalkozásomnál fogva az 3n Moll féle seidlitt porai igen jó hatást gyakorolnak; ismerem ezt egyszer s mindenkorra s szívélyes .Isten fisesse meg"-et mondok érte ezek a gyomrot jóvá és fit könnyűvé tesaík.
Tisztelettel Steinko P. J. lelkész Hosnetachl ágban
Szétküldés napon\'
MOLL-FÉLE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
Téli gyógyítás
Legjobb bedörzsölő szer
. ü5\'Sz?éay, estis
és minden meghy\'és1 betegségek ellen.
Outk akitor valódi ha. minden üveg HOLL A. védjegyét ét aláírását viseli
r!fd."iris.\'ilé*ül sikerei használat köszvény, canz, mindennemű testfájdalmak és bénulásnál; burogatás alakjában minden sérelem és sebnél, daganatok gyulladásoknál Belsőleg viszel vegyiüe hirtelen rossollét, hányás, kóiikz és hasmenésnél.
Egy üveg ára hasmálati utasítással 80 kr. a. e
Baktárak az őrsiig minden nevezetes gyógyszertár é» anyag kereskedés-it ?n. MOLL A. gyógyszerész cs. kir. udvart szállító Bécs. Sladt, Tnchlauben 9.
¦ Szétküldés naponta utánvétellel. Két üvegnél kevesebb nem küldetik. Kliam-rés MULL A. yógyazerész urhoi Bécs. Kitüuö Moll-féle franciia borszesz és lója vidékem eu nagysserüon működik Küldjön nHcem 50 Üveggel, mivel az emberiség segítségére készletet óhajtok tartani magamnál Mély Üsztelettel
?092 48-52 Hornof. lelkész Micbolupban
Raktárak Nagy-Kanizsán Rosenfeld\' Adolf és Fcsselhofer József, uraknál
OOQOOOQOOOOOOOOQOOQOOOOOOOOO
Margitszigeti gjógy-íürdö, jjj
Budapest fuvaros közvetlen közelében. 3 C
35* R meleg artézi forráj, poiczoliu-, márvány-, kád- és kőfürdók zu- |
Lxnyktsriilékkei. nagyszerű kert. 30(< teljes kényelemmel berendezett >zoha. 4
tár\'algá\'i terem, kai- és bel födi lapok, telefon, távirda összeköttetéssel, naponta zene. .
Kóralakok, melyek ellen a margitszigeti hévvtz kedvtzfi erenBsésyayei I
használtatott: ¦ (
KOKiény, *i izületek, izmok, csonthártya. iJeghüvely, idült csnz. A isúz- -
köszvény, erömúvi behatások, typhcs után fellépő httdés-k, zsábák, csontban I
tslmakat. ciontszút izületi bajok-* es kütsértéseket követő elváltozások. Fáj- i
daimas hegek, merevesség, búdéi, bÖrbántatmak. vizellési nehézségek, méh- él 4
hüvely\'bántalmak. Még arra is figyotmestetjilk a t cz. közousé(et. hogy a szi- \\
geteo villamos fürdő" rendeztetett be Dr. Bara legújabb rendszere szerint, mely |
a köszvényes, csúzos és ideges bántalmak, valamint a hűdések éi z iscüiás- a
nál a fürdészetben igen hathatós segéd gyógy eszközt képez. A bévviz belsőleg \\
eredménynyel használtatott: idült gyomorhorritníl és alliasi pangásoknál. A szige- (
ten van gyógyszertár, ellátva mindennemű ásványvízzel. Rendelő orvos : dr Verzar. s
Bérleteknél úgy a fürdő-, mint a menetjegyek együttes váltásánál árleen- S
gedés. — A szigeten lakó fürdővendégek a fiirdó használatánál és a menet- ( jegyeknél előnyben részesülnek. A fővárossal órái-kint kétszer közlekedés.
A fürdö-idiny tartama máj. hó 1-títl október hó éltjéig é A íakáaok megrendelése : a szigeten a felflgyelöségi irodában.
Budapett. A margitszigeti felügyelőség.
OOOOOQQOOOOOOOQOOOOOOOOOÜOO (
rOOOOCXXXXXXXXXOOOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJO
$ Radeini savanyúvíz és gyógyintézet, j<
8..., . . Mk\'&r?^^ *
ö Mint gJ\'ÓgyVlZ. Sffrii™ bag, .l»Jilkí.odí.»M, gyomor t. ..,kíp»dí..6l, .
giilások, borotok és idegbajokoil.
.,. L „ . Dús szénaav é. . é\'^vs. Natron UrUlmáért, valamint kellemes ize és elénk »0OVlfo**""_1
Mm-t aSZtall VÍZ Radeini Mvaoyuy... /legkellemesebb üdítő italok "egyike. Savanya, borral, "ókorral vagy gyo-mölcsnedwel vegyítve, élénk habzó és szomcsillapitó italt ad, mit ásványos pezsgőnek a- .eznez
¦ a radeini savanyúvíz, miut gyógy- *a, ellenszer toroklob, vörheny
MITI PräcprVfltlV Is*n e:te\'Jedt *lkalsna»áat nye III irrdStil Vati» hideglelés és kolera elten
Fürdők és lakások.
A fürdők tetszés sa-erint hőmérsékletben vas- és savanyuviiből kézzittetnek, gyógjhatásak kiseriey Üteg megáUapitott tény: köszvény, .záratfájis, nŐbetegzégek, vérszegénység, sápadság, Uystera-és Sterilifat ellen. (Egy fürdő ára 30 kr, szoba 30 krtől 1 írtig
Szénsavas Litbi-011 mint gyógyszer.
Egy liter radeini aavaaynvU 0.09 gramm dupla szénsavas lithiomot tartalmaz, ez oly adag, melyen kezdetben nem igen mennek ml. Ezen kitUnS erős Alkáli, mint gyógyszer mily becscsel bir, bizonyítják Garrod kísérletei, melyek miadenart elismerésben részesültek. Köszvény betegektől vett ét egészen hngysaras natrommal fedett csontokat és szara darabokat hasonló erős Kali Narton és Lithion oldatba tett. A két első oldat csekély hatím volt, mig az ntolsó oly hatalylyal, hogy a köszvényes lerakodásoknál impragnalt csontdwabok teljesen mQgs»»ba4altak a tisztüausagtól. Ez vette őt arra, hogy kössvénybetegeknél szénaavas Lithionnat kísérletet tegyen, kiknek rakodmá-nyuk csakhamar csökkent, mig végre egészen megszűnt Eredmények, más orvosoktól hasonló körülményeknél szinte észleltettek
A víz eredetiségének fetiameréee czéljábói minden dugó felületére félkör alakban RADEIN név van beégetve.
S302 1—0 __-
Rövebb iratokkal és bármely felvilágosítással ingyen és bérmentve szolgál Az IGAZOL GATOSAG. Kizárólagos főraktárak Nagy Kanizsán : MARTON és HUBER, Zala Eger- eo w \' szegen : FENYVESI MIKSA Keszthelyen : WÜNSCH FERENCZ, Zala-Lövőn : BINGER | o PÁL czégnél. —
Kapható továbbá minden nevezetesebb kereskedésben ea vendéglőben.
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsxxxxxooooooooocxxxxxi
z1
I
1
ír
20 év óta ösmert
BERGER-féie orvosi
KÁTRÁNY-SZAPPAN
firvoat fkin\'éljek által ajánl?& Ausztria-Magyarországban, Pranczia-o\'-sziijí, Nómotország, Hollandban. Schveiczban, Romínban * ni. már tia év ott.fénye* sikerrel h«s^náltatik 3270 10 —20
*=^n-nDörltütegeü:
mint sziuje az arezbór mindenfele tisztátalanságai
ellen különöset! a rüb, as idült és pikkely BÖmör ellen, a koaz, a sömör repedvéoy, a fej és szaki] ellen, a szeplő, májíolt, agynevezett rezesorr, a fagydag, a lábizzadis, ^J^\'fi a gyermekek valamennyi külső fejbelegaégei elleti. Ezenfelül minde-kinek mint & bórt tisztító mosdószer ajánltatík.
Árai darabonklut liasoiilaíi utasítással együtt 35 kr. A Berger-féle kátránj szappan 40%-* tömény fakátrányt
tartalmaz felettébb gondosan van készítve a lényegesen különbniÓ és mindec egyéb, a kereskedésekben előforduló kátrány-szappanoktól, mtrt ez-ín szappan 35*/- gliczerin anyagot tartalmaz,fiÍoom tliattzorez —
Gsalás©& kl&@Falés© végett
a gyógyszertárakban világosan BergBC-féle kátrányjszappan
kérendő s ügyelni kell a zőíd csoma oglásra. szamos okmánnyal kitünteitetett a bécsi nemzetközi állításán 1883 ban.
Egyedü.l helyette a b.;l- é kiilfóld relére •
A. HELL jyegy. Troppau
hagy*Kftnii&tm Pragtr Bá « gjógyBxrtréflzQá
ooaooaooooooo o o
a egy a
3 BÜKKÖS KRÜŐCe
MAKKOLTATÁSRA Szakácsi közelében (Somogym.) körülbelül 80 hold nagyságban kiáltandó.
Bövebh felvilágosifással szolgál
HERCZFELD NÁNDOR
~Q S3ÍT3 i—2 b.5rló, O"
NEME8-VIDON
?oooooooooooa OOOOOODOOQOOOO
Van szerencsém a n. é. közönségnek b. tudomására bozni, miszerint saját gépműhelyemben mindennemű
varrógép javítások
a legjobban és jutányos áron eszközöltetnek.
3391 3-á. Tisztelettel
THE SINGER MANUF-ACTÜRINQ Qo. NEIÜLINGER G.
g- Olcsó kávéárak. ^
STUCK RATH és TÁRSA hamburgi áru szétküldése a legjobb kávéfajokat küld a legolcsóbb árakon. Szállítás bérmeotesen utánvél mellett.
frt 6-80 ;i . 5-60
Afr. György-Mocca, erős 5 kito Santos, söld enyhe „
Cubs., xöld erüs „
Ceylon, ig. fin delic „
7lárga killinő
Gyöngykávé, zöld, arom r Rortorico n. söld .
Arab. Moccz, köt. tüaei K Java PreaBger ie nemes Arab. Mocca valódi leffio. kávé 5 kii
kávé vagyllékkez Java-Snrogatum 4 kilo frt 2 20
Moccc-snrrogatiim 4 ,2 50
Stückrath kávé ingredienz 4 deka 5
kilo kávéboi ingyen adatik frt 2 30
Tana logijabti aratás Congo, eríis 1 kilo
Souchong, egyhe. arom „
; Peccoionchong-, jse enyhe l kii..
Peccovirág igen finom Pnybe ( Caravanatbea erris ig. finom S KaiicrmelaDge erő* kit „
la ornti Szsrdina b kílAs bordó , Is mar. hering i» • s
j la mar. hering Pickles , „ . ; Hummer, ig. finom S azelenüte ; LazacE kittlnö nan
; Apetitsilg pikáns IS , ; Sardines ál\'hnile, ig. jé ; Sardines ál\'hnile, kit la. Brsbanti ssardelln 2 k horgó 1888. ig. fin. caviar 1 kilo 1838 ig- fin. caviar 2 kilo Ris. igen jó 5 -kilo ft 1<:
frt 2-50;i;8ogo Kffi.*tindiai „ 3 50 ;!i Zátonyhalak 2^4
6-60
S-M ¦ 9 20 \'¦ 9-20,
frt i 7» „ 6 80 „ 8-30 „ 4 9«
¦ 1 "Ü
¦ ^ 1"
és 2 95 frt 1 S5 241
Uj Matjes hering \\
StÖrllUS füstölve, ig^n finom delic kilója frt
kilós hordóban Sildrb frt 2 30 25 dl. frt 2 Mi )-23drb frt3 10 2\'., kii. bord. 1 — 12 drb 1 9r">
Nagy árjegyzékek ingyen és díjmentesen. 33(8 6 — 18
Stückrath ésC. hamburgiáru-szétküldése Hamburg.
bava a BJeffbliaeok ét tudakozé\' easok Is UMeiiUk.
¦^^^^^^^f*A^^%VbWWarWVs^^s^«¦¦
Vtjditt Josef kSnTTo;omdijiból Nag7-KuiiuiE.
NAGY-KANIZSA, 1888. augoszlus 11-én.
32-llt SZetim
Előfizeti*
Egyet száta 10 kr
li I R IV ST,f.S 8 hasábos jn-iitinrl>uii "
NY1LTTERBEN
petit s..r..:.kéiit IU kr-.t •.
Huszoiiheíertik évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY.
lap laaltc-ni :t*zvt ll-tSk»U« menyek s *r~ k ".;:ö«.\'g:i-/. ¦ yagi illető kaxl*m*iirei
pedig a kiadóhivatalhoz hi-rmftntv
X agy-Ka nix san. takarékp-í tárt épfil«{
talIf\'B levcl.-k i g*<i tarnak el
fo-
Kéziralok vissza nem küldetnek
í ^ natjyrkanizsai B Kereskedelmi J}tarb^nkc. « 0 nagy-kánizmi önkéntes tűzoltó egylet, a ^nagy-ka uitsaí kisdtdve.ve.ln egyesület\'\' nagy-kanizsai keresztény jótékony r.tiegylet". a „nagy-kámzsái tiszti-imsegélyzü szirvetícezet*, -a „soproni keresk&ielvii s iparkamara" nagy-kanizsai külváiasztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A faiskolákról.
Nemcsak a közvagyonosodás emelése — és a községi állapotokra háromlandú üdvös hasznok előállítása öt: közegészségügyi szempontból is méitú figyelmet érdemel a^faiskolák ügye.
Itt közösen s könnyebben, mint egyeseknél beszerezhetők a nemesti íaju cst-meték, magványob, alanyok, vadonezok, honnan aztán lassankint a szükséges ültetvények eszközölhetők is, több jóakarattal mint költséggel.
. A közönyösség vad burjána azon ban e téren is megfoghatatlan mérvben még mindig uralkodik népünknél. Nemesik nem igyekszik önmaga s csaladja számara faültetés állal hasznos és kétségbevonhatatlanul biztos jövedelmet létesíteni, hanem még a hatósági személyek által létesített növendékíakat is kiirtják, nem félvén rajtakapás esetében még a büntetéstől sem. E megrögzött rossz szokást évtizedek óta irtja ugyan az iskola, de még mindig ijesztóleg grasszál, Különösen a nyegleséghez hajlandó suhanczkotuaknál, az ismétlő i>koiakÖtelezettek csoportjánál észlelhető általában.
Kern mondjuk ezzel, hogy más nem teszi, azt sem mondjuk, hogy a jelzettek mindnyájan teszik a szégyenletes kihágást. Szorgos figyelem-, kitartó türelemmel igyekezni kell a a b*tósági közegeknek alaposan ki pnbotolui a tetteseket és komoly megfenyités alá vonni; mert valóban boszantó s minden jobbérzést mélyen sért az a. nyegleségből és rossz-akaratból eredő cselekmény, hogy a \'jövendékfákat, akár gyümölcs, akár díszfa legyen az, midőn készakarva megsértik, letörik.
Alig vau már község Zalavármegyében, hol rendszeresített faiskola ne volna, részint a közigazgatósági
T 4 e « í.
A hit.
Megcsalt a lányka hiltelen szívével A mennyből mély pokolba estem
De ég a hit, a drága hit Szivemben Vigasztalásom a hit és remény.
(hatóság eré\'yes fellépése folytán, de leginkább élénk tevékenységet tanúsított megyei gazdasági egyesületünk ügybuzgalma következtében ; de félig elért-czélnak hisszük mi azt, ha a községi tánitó », növendékeivel megismerteti a faiskola áldásait, műveleteit; a szükséges teendőket velők elsajátítja, megmutatja, begyakoroltatja; szükségesnek véljük az iskolából kilépők részére, nem annyira most mar a gyakorlatra, mint inkább az érzelemre hatva, tartani népies előadásokat a helyszínén, a faiskolákban, hogy mintegy vérévé váljék a haszonvágy s ama tudat érzelme, mely szerint a fácskáknak is szüksé gök van a további ápolásra, s hogy az is elvész, ha ok nélkül megsértetik.
Ö kik teljesítenék e hálás s kö-xöa elismerésre érdemes tisztet? Min denesetre szakértők.
Tehetné a lelkész, a tanító, de leginkább \'a nép véneiből választott oly egyén, kinek jóindulatáról a község lakossága meggyőződve van. Ilyenek egyszerű szavait jobban megérti a ?ép, nagyobb figyelemben részesiti s öukénytelenül is követi tanácsait; mig a hatósági személyek előadásait félénken hallgatja, közönyösen veszi s csak azért is, mert „ur" mondja, nem követi, hanyagul fogadja.
Hát uem boszantó-é az, hogy Nagy-Kanízsa városának tereit, ut czáít díszítő fákat lassan-lassan ki irtják, áp lását elhanyagolják,\' például az iskola-utczaban. Ha pedig némi gondot fordítanak, mint a Tóth-és Plih&I-házak előtt levőkre, mily szép látványt és egészséges üdeséget nyújtanak.
Szinte öröm olvasni a lapokban, hogy itt- o\'.t a szorgalom mily szép eredményt mutat fel. Legközelebb olvastuk, hogy Szelistyében az ,sko-lásgyermekek, tanítójuk vezetése alatt, most-a vakáczióbau igen dicséretes
és követésre méltó dolgot müveinek. 1A helyett, hogy a falu határában ¦ kószáluánac szerteszét, tanítójukkal
elmennek a helység közelében lévé \' kopár hegyoldalba éí azt -igyekeznek ! fenyüfával beültetui. Az idén beül \'tetett 10.000 fácska közül már 1000
gyökeret •\'ert és szépen fejlődik. — ] Ezt a munkái a derék tanító uio-i • évről-évre fogja folytatni velők, a
gyermekek nagy őrömére s mire
egy generáczió kikerül az iskolából,
a kopár hegyoldal viruló zöld lesz
egészen.
Tudnivalók.
— A szeszfőző gazdák figyelmébe.
a fóltlin. ipar s keresk. minisztérium, tekintettel arra, hogy a szesz fűzé ssel korlátolt mértékben foglalkozó ga>dak föz-déjüsben kellő szakembereket nem alkalmazhatnak, ezek nélkül pedig a b<-hozan.dó uj s/eszadó törvény által a fözdéknéi igények intézkedések keresztül nem vihetők — nevezett minisztérium egy hivatalod szakértő alkalmazását elrendelte s ezen állápra Békéssy Sándort nevezte ki, ki a kassai szeazfözés^el is foglalkozó gazd. intézethez osztatott be. Az alkalmazott szakértő feladata a szeszfö.\'éssel már foglalkozó gazdáknak szakértői tajjác-csal szolgálni, a c/élszerü berendezést és uj eljárásokat illetőleg. A szeg-főzést kezdeni akaró gazdak-tak költségszámítást, terveket készíteni s az üzem megindításában segédkezni szintén az uj szakértő feladata. a megkeresés őu kr bélyegü kérvéuynyel a fülűm ipar- és keresk. minisztériumhoz küldendő be s a szakértői tanács mindig díjtalanul adatik.
— Nők alkalmazása a vasutaknál. A m. kir. államvasutaknál a személy- és podgyá,*z pénztárak kezelésére nőket Is
Ialkalmaznak, kiknek fölvételi kellékei gyanánt az - igazgatóság egyik közelebbi ülésén a következődet állapította meg : 1. .Magyar honpjlgárság, a magyar nyelvnek szóban és irasban való tökéletes bírása. 2. Betöltött 18-évi életkor. 3. Ép, egészséges testalkat. 4. Feddhetlen előélet. 5. Rendezett anyagi helyzet. 6. Négy polgári iskola, vagy ennek megfelelő készültség, melyet a fölvételi vizsgálat által is igazolni jehet. A fölvétel valamely állomáson a gyakorlati ismeretek elsajátítása után s a
személy- és podgyászkezelési szakvizsga : sikeres kiállása esetén történhetik. Fizetés I legalább 25 frt havonkint, mely évenkiut j havi 5 írttal jivitva 50 fr-ig emelkedhe-\' tik. A megüresedett helyekre a pályázatot közelebb írják ki.
— A pénzügyőrök szaporítása. Az uj ezukoradó törvény, különösen azonban tt szeptember 1-én életbelépő ezeszadó-törvény a pénzügyminisztérium ill-tö kötegeinek ellenőrzési teendőit oly nagy mérvben szaporítja, hogy a mi i\'szter-eit.ökuek e közegek megfelelő szapoiiri-sira kell gondolnia. A pénzügyőri közegek számának e szaporítása egyidejűb-g lehetővé fotjja tenni a pénzügyőrségi keiülc-tek s/ámának emt-léset is és azt, hogy e kerületek, a hol, az szükségesnek látszik kikerittessenek különösen azon leányban, hogy egy ily kerület ne essék két megye területére, mint ez eddig több helyütt előfordult. A miniszter a pénzügyőrség adminisztratív reformjaira és az uj közegek kinevezésére vonatkozó n-ude.iteket és intézkedéseket a mai napon boc áiotta-j ki Az eddigi 15-hez még 3 pénzügyön I főbiztos a 146 biztoshoz 27 uj é.-: a 3880. [különböző rangú pénzügyőrhöz még 400 uj fog kineveztetni. A biztosok már most abba a helyzetbe jutnak, hogy kerüieteik-beu havonkint idején végezhetik számadásaikat, — a mennyiben ezek a termelt szeszmennyiség megállapítására vonalköz nak — a kerületeikbe tartozó szeszgyárakban. ___
Kéretem Zalavarmegyemüveit közönségéhez.
A magyar embernek hazája iránt kötelességei vannak. E kötelességek egj ike az is, hogy a mi életünkben lefolyt nagy eseményeket leírva, hátrahagyjuk az utókornak.
Azonban nem csakáltalá<;osjnszólva a haza iráni, hanem kisebb körben a megye irányában is van kötelességünk ; és ez az, hogy ennek területén történt nevezetesebb mozgalmakat leírjuk, megörökítjük, s így hozzájáruljunk az ország történetében azon korszak hű tükrének Összeállításához, a melyben szemünk előtt folytak le a kiválóbb események.
Az 184S 49-ikÍ szabadságharc* innen-onnan 40 éve már, hogy lezajlott. Zala vármegy ének szép szerep jutott ebben, mert e megye nevezetes csaták szintere is volt. Itt-ott a történeti muukákból ol-
vashatni is a megyében ekkor lefolyt katonai dolgokról : de azon müvek inteo-tiója más levén, nem elég részletesen tárgyalhatták a zalavármegyei eseménye-kit. nem oly részletesen, hogy a mi me-|igyénkröl többet tudni óhajóKat kielégíthetnek.
Megyei lapjainkban elszórtan ugyan jelt-utek meg egyes történetkék ez időből, de ezek csak adatok, lükördarabok m-m láthatjuk azokból még az egész képet. A iui megyénkben lejátszódott nagy drámából csak egy-egy jelenetet ismerünk ; az egészet Ős széf ügy őleg uem irta meg senki, s így nem tudhatjuk : mi történt az egész megye területén ekkor ? Akik részt vettek a nagx kü/.de.ewben, csak azok ismerik, de ők sem teljesen azt, anííg a megye egyik szélén voltak, mi történt ugyanakkor a másikon ? Hogyan tudná ezt az uj nemzedék ? hát még az utánunk jövök V pedig kell, hogy ezt minden zalavármegyei ismerje , kell; hogy ismerje a megyének és egyeseknek önfeláldozó és cr-o-dálatteíjes ragaszkodását a szabadság-, a hazához és függetlenséghez.
Csekélységem már néhány éve foglalkozik a tervvel: összegyűjteni az adatokat és megírni a történetét. Gyűjtöttem is már ez időből való egy halmaz okmányt és adatot, föl is dolgoztam azokat; s habár már körülbelül í> ívre terjedne is nyomtatásban, még is hiányosnak találom a munkát, pedig a mennyire csekély erőmtől kitelik teijessé óhajtom azt tenni. I Nagy fába vágtam fejszémet, ezt jól . tudom ; azt is tudom, hogy magam erejé-j vei ki sem bimm húzni, hanem csakis ! mások segítségévei. Azért kértem meg még j a mait évben a megye tanítóit hírlap utján, hogy a kiknek a szabadságharcz idejéből akár hivatalos, akár privát egyének által irt levelek vannak birtokukban, melyek Zalavármegye területén 1848-49-ben lefolyt eseményeket csak legkevésbé is érintik; az idősebb tanítók pedig, a kik végig élték és szemtanúi voltak az épen, akkor körükben lefolyt eseményeknek, vagy Un szerepeltek is: ennek leírását, valamint a vonatkozatos okmányokat akár eredetben, akár másolatban kegyeskedjenek minél előbb hozzám küldeni. Különösen Muraköz, Letenye, Leadva, Kanizsa. Keszthelyvidéke és aBalatonmeliék föl egész Füredig, továbbá Nova, Csesztreg, Baksa,Zala-Lövő stb. vidéke bővelkedhetnek ilyenekben. — De e kérésemnek, mondhatni, semmi eredmenyesem lett; inert csak Vizmatby
Oly szépek Kápolna
És ?!?01
altak napjait
., midőn még kebelem, lent oltár e kápolnábau 6 barát a szerelem.
AraO)kehelyljőI ittam a gyünyürnpk
Elmámontő, gyöngyöző borát. Nem ismerém a szenvedő •• -
Gyötrelmeit, fájó búbánatát.
Itt áll a kápolnácska gyász rom ok ban . .
A viharok által rongált falát Kde* remények • bús emlékezetnek
Zöld repkénykosioruja fonja át.
AH. a kereszt, a hitnek szent k resztje, (J ád vigaaat az edes drága hit!
(I ád erőt, a hosszú szenvedésben Eltörni aiivemtiek fájdalmait.
Kíméllek és nem csüggedek bitemben!
Heg fog segíteni jó Istenem 1 Egy csillag aat jősolja fent az égen:
Majd boldogít még a hü szerelem!
.BÁL1NTFFY BÁLINT
A megígért tárcza-
— A „Zalai Közlöny* eredeti tirezájz. — KANIT2 LAJOS tői.
Mottó: „Egy kis lány nekem y Ígérte azivét, s kezét
mégis másnak adta \'
Kbből az a morál, hogy nincs köny-uyebb, mint ígérni i
Én is Ígértem egy tárczát, de hol az eszme hozzá, s ki fogja leírni ? S minő legyen ez a tárcza, teli bankóval, vagy talán miniszteri tárcza ? Nem ?. Minthogy a pénzügyi tárcza jelenleg ugy is üres, legyen az enyém is egy üres tárcza!
Fogadott munkát csak az csináljon, a kinek vau hozzá materiája; ennek folytán azon kis iparosok, kiknek anyagi készletük nincsen, a népfelkelők felszereléséhez semminemű eszközt nem csinálhat nak. Ezt a miniszteri .rendelet is érthetően meghagyja » kimondj.).
Szól pedig a rendrlet mindenféle szerszámmal dolgozó mesterembernek csu -pán a zug-firkászoknak nem; azért bátorkodom szerény magáin tárgy és czél nélkül az íráshoz fogni.
Azt mondják a nagy ludósok : „hogy a föld először nem volt föld, hanem csak vi/, s idők rauitával lassan emelkedék ki belőle a szárazföld."
Isten ugy segéljen nagyszerű! Hisz akkor a víz nem egyéb, mint szülő-anyja, kedves mamája a földnek.
S mi az ember? A földnek fia; tehát a víznek unokája; vagyis a víz az enibe1 reknek nagymamája.
Servus nagymama! Ha életemet majd meguntam vala, karjaidba fogom magamat vetni, s habjaid alatt alszom végig az igazak álmát. Ilyen hálátlanok az emberek.
De van ám nagymamának, a víznek, még hálás gyermeke is. Van bizony ! még pedig a korcsmárosok és irók képében, íróember viz nélkül egy tollvonást sem teszeu, a korcsmáros pedig minden liter borba legalábbis egy fél liter nagymamát szokott önteni.
Azért éljenek az irók és .vendéglősök ! kik nemcsak apjuk- és anyjokat. de még a ?agyanyát, a vizet is tisztelik, illetőleg respectálják; amint az megvágyon irva, hogy tiszteljed apátiát és anyádat, hogy -hosszú életű lehess a földön.
Minthogy már a vízről, a melyet én azért nem szeretek, mert igen nedves, sokat találtam irni nem fogják tőlem rossz néven venni, haaborról ismegemlékszem.
Először is engedjék meg felvetnem azt a kérdést, hogy mi a bor ?
A bor olyan itai, melyet borosüve-gekbfa az asztalra tesznek, s az emberek, mint a víznek unokái, poharakból megisszák. A bor a búbánat megölöje s a jó kedv serélesztóje. S mivel, hogy megisz-szuk. minden bor alával ó, kivévén azokat a fajtákat, melyek retour-recze-pissel lettek feladva.
Vannak olyan emberek, akik életökbe egy pohár bornál többet meginni nem szoktak, csakhogy ez az egy kívánja a másodikat a második a harmadikat stb. stb. Ezen unokáit a víznek ugy szokták nevezni, hogy „iszákos."
És ha vizoagyanyánk ilyen unokáinak egyike-másika, daczára annak, hogy mindig bort, ivott vizi betegségben halt el, ne csodálkozzatok, mert ezek nagyanyáik bűneiért, vagy harmadíziglen bűnhődnek,— amint irva vagyon— vagy természet-el lenes halállal multának ki.
Vidékünkön ez gyakran megszokott torténui s okát senki eddig kifürkészni nem tudta, vagy talán nem akarta. Oh! fordítsd kedves olvasóm szemeid Szent-Gyöigyvárnak ! Szemeid felnyílnak, s a talány meg leszen fejtve.
Üres tárcza, viz és a bor! Itt fekszik mindhárom elem előttem és én gondolatokba merülten ülök s szomjazom; mert akinek üres a tárczája, az bort nem iha-tík s ha a víznek ellensége, akkor nagyon természetes, hogy szomjazik. Már pedig
.Az én torkom száraz mal»m Csak akkor jár, ha locsolom "
Azért bezárom soraimat s kérem a tek. szerkesztő urat azoknak a vonal alatt egy csekély helyet engedni, ha üres tárcza helye van.
Gyomor. Kapitány : Maga azt mondja, hogy nem ehetik komisz kenyeret Ujoncz: Igenis kapitány ur. Kapi tány: És miért nem ? Ujoncz : Mert a többiek ellopják tőlem.
Fontos ismertetőjel.
Utas: Meghálni nem lehet itt, enni való nincs már, hát min ismerni meg voltakép, hegy itt kocsma van ?
Kocsm ár o s : A számlán.
D u s v e g e t á c z i ó. Villatulajdonos (nyaralóját egy vevőnek földicsérve) : S termékeny ez a vidék, annyira termékeny, hogy a fú még a szobákban is nő.
Avégrendelet. Egy papucshős, aki mindig csak a felesége\' akaratát teljesítette, leült, hogy megirja végrendeletét, amit aztán igy kezdett meg : „Érez-
vén közeli halaloiu.it, ezennel leírom első akaratomat."
A t ö r v é n -y s /. é k el n t t.
Bíró; Tanú, esküdött már valaha a törvényszék előtt V Tanú: Egyetlen egyszer,\'biró úr. de ez nem érvényes, — mert hamis volt!
Azok a gjjberekek! Két gyermek : j»gy fiu és egy leány rendesen békességben szoktak egymással játszani. Egyszer azonban az egyiknek anyja nagy verekedésben találja őket. — Mit csináltok ti gonosaok ? — Papát és mamát játszunk.
A bók. Egy fiatal ember, ki ügyet -len bókjairól ismeretes volt, több kedves leányka társaságában üli az asztalnál, s egyike kérdi, miért eszik oly keveset V — „Ah nagyáám" feleli, „ha az ember ily hölgyek társaságában vau. elveszti az étvágyát." —
Elmélkedés. „Hm, az mégis csodálatos, én csupán fehér bort iszom, az orrom mégis piros."
Igaza van. „Ugyan, hogy eshetett a földre?" kiáltja nyersen a lovászmester a lovagolni tanulótól. — „„De hiszen csak nem maradhattam függve a levegőben.ua —
Szóra kozottak.
— Mennyi dolgom van ! ugy érzem emiatt, mintha Demokies tojás lebegne felettem
— Talán Kolumbus kard-j á t akartad pajtás mondani ?
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
Fereocz letenyeí és S/.alay István becse-* helyi tanitó urak voltak kegyesek adatokat küldeni, a miért nekik e helyen is igaz köszönetet mondok. Pedig sokan olvashatták, de azt gondolták: ha én nem, majd valaki csak küld. vagy hogy: ugy sem lesz abbó! semmi. És igy nem kaptam; ami van. a saját fáradozásom eredménye.
Csakhogy nem olyan anyagból vagyok én. hogy engedjek abból, amit föltettem. Mások lanyhasága és a sikertelenség engem nem rémit el.
A tanitó urakat most nem is merem még egyszer külön kérni, mert csalatkoztam bennük-; hanem megkérek mindenkit, különösen pedig azokat, akik akár mint megyei) tisztviselők, akár mint katonák és nemzetőrt tisztek működtek a megye területén ekkor, hogy írják le élményeiket, a látottakat, de még a másoktól hallottakat is, |a neveket és időt, a menuyiie lehel, pontosan följegyezve.) s küldjék hozzám.
Nekem nagy anyagi áldozatba és időbe kerülne, hogy mindenhova szemé Ívesen menjek; (igy is sokba kerül.) mig ha egyesek a saját körükben gyűjtenék, anyagi áldozatot nem is hoznak : annál tiszteletreméltóbb és becsülendőbb azonban a hazafias fáradozás, a lelkesedés, melylyel az ügy és megyénk iránt viseltetnek.
.Én tehát ismételve kérek minden zalavármegyei müveit wrabert, hogy ki-ki, amint módjában áll, gyűjtsön, mint a méh. „Sok kicsi sokra megy," és igy sikerül talán összehordanunk minden okmányt és adatot, (folyó évi aug. 30-ig,s hacsak lehet: előbb, de minél előbb ! minek alapján elkészülhet :t mű. melynek czime leszen : -Zalavármeíiye lS-íS-4:)-ben."
Andráshida. (posta Zala-Egerszeg.) IfíSS. július 27. NÓVÁK MIHÁLY.
Hala asszonv
— Boszorkány-pör a 18-dik századból. —
Hiába mondta ki Könyves Kálmán : De strigis. qaa non sunt, nulla liat actio! Mert daczára annak, hogy a bölcs király ezt még a 11-dik század vége; félé hirdette ki. boszor-káuypörökkel még a 18-dik században is találkozunk. Nagy-Károlyban 1715-ben is elitéltek ;ét Öreg asz szouyt máglyára és az Ítélet rajtok végre is hajtatott. Ámde hacsak az Öreg asszonyoknál maradtak volna! Kőszegen 1743 ban egy 18 éves menyecskét fogtak be a boszorkányság vádja miatt. A menyecske eleinte tagadott mindent, de a tortura megtette a maga hatását, a menyecske vallott, mint a parancsolat és elismert mindent. íirröl a porról akarok megemlékezni. Az adatokat Chernél Kálmántól* és Iruiei Ferencztól** vettem át.
Schue Jáuosné. született Dierntal Katalin volt a boldogtalan, ki ellen a vádat emelték. A vád bárom pontban volt felsorolva.
Az eUó pontban arról vádoltatik, hogy bosznból egy kőszegi kereskedő feleségére küldött valami nyavalyát, mely bői az mindaddig ki nem gyógyult, mig Dierntal Katalin meg nem füstölte- A. második pontban fel van hozva ellene, hogy egy tehén tejelóképességét vette, el és a szolgálót, ki a tehenet fejni szokta, hidegleléssel verte meg A harmadik-vádpont a legsúlyosabb: Az ördöggel való érintkezése, czimborálása, társalkodása képezik a vádat.
De lássuk magát a vádlevelet.
„A. rab — igy szól az első pont — nem tudatik, minémö gonosz és Istentelen indulattal viseltetvén mind Isten, mind pedigh az világhi Törvényt félretévén, és ezáltal rendelt büntetéssel semmit sem gondolván. Beszorkányi tudományával és bűbájoskodásával Embereknek, és S. V, Marháknak is ártanyí, azokat elveszteDyi. és ugy a magha felebarátát megkárositanyi nem irtózott, a mind elsőbben is Errös „ Rosirára, Pali is András itten KeószÖghön lakozó Kalmár feleségére c;ak azon okra Való nézve, hogy az kívánt Puttonyt az A. Rabnak kölcsön ad-ny1 nem akarta, oly snlyös beteg-
"KÖLzeK*irab. kir. varos jelene ésmnlij* Kv"--.,-* Í879.
"Művelődéstörténeti adatok Kőszeg múltjából : „Kotaorú" 1879. II. kötet
séget és fájdalmakat bocsájtott, hogy szegény asszony 6 egész óráigh magán kívül lévőn, nagy kiáltásait, kínait és tapodásait az jelen valóknak iszonyú volt hallanyi és látnyi. És tellyességge! mindaddigh magához sem tért, és meg nem gyógyult, mégh az Rab asszony az Asztal lába környekezésséből három dara-botskát vagy forgácsot, az küszögh-ból* is hasonlóképpen barmot, ugy a söprüból is hármot, ezek mellett a szolgáló leány és az magba hajából, ugy a kötényének kötőiből egy kis darabot meczvén, ezekkel ErrŐs Rosinát meg nem füstölte.*
A második pont a tehén históriáról szól, meg a szolgáló hidegleléséről :
„Raiff Istvánnak is egyik Tehenén Béka képében járván., a Tejet egészen elvette, úgy hogy éppen csekély Tejet és azt is vérrel elegyítve atta és az szolgáló leányra is kemény hideglölést bocsátott."
Az ördöggel érintkezését igy adja elő a vádlevél harmadik pontja:
„Az ördöggel és czimborálása i
valója nem volt, mire az Ördög vé- let*. „Tisztelet jeléül" Svastits Karoly és\' réból követelt. Vádlott ezt megta- családja. Részvétből Eperjesy család.
gadván. az ördög haragosan távozott. Í Sf^fi M?vl?f^0ITh^ÍZ ... T ¦ , ,, | Tisztelet jeléül Kahvoda János és csaladja.
Másodízben megint vadász alakban ¦ Számos más koszom felírás nélkül.
jött az ördög elébe, ismét vérét | — Takmeró lopás történt a tizen-
kértc, de ő most megtagadta azt, \\ háromvárosrészben, ugyanis egyik éjjel az
mire az öidög elment. Harmadszor ; ablakon egy sarokiakásba behatolva oda
jött az ördög hozzá, és egv egész \' * í°vf > f .Jehér"
...?.{ ° [neraueketfelpakoltat.\'a lakás tulajdonos-
nöJL fürdőn van, a tulajdonos pedig vasúti
szolgálatban volt távolugyanakkor abban
a környékben házi szárnyas állatokat tol -
vajöltak el. A nyomozáshoz erélyesen
hozzáláttak.
éjet töltött nála férje istálójáb.m
Ennél szebb vallomást már a kőszegi urak sem követeltek csak még azt akarták megtudni, hogy merre van testén az Ördögnek jele. Szegény asszony erre a kérdésre semmit sem tudott felelni ; újra kínpadra húzták tehát, felhozatták vele a .spanyol cs zmát" és a vádlott újra vallott.
Tehát Dierntal Katalin vallott. Előbbi vallomásának igazságát elismerte, bevallotta továbbá, hogy az ördöggel éjeken át fenvarázsolt, vele szövetséget, kötött, tivornyázott és lakmározott, sőt midőn az ördög egy helyen lakomát csapott, oda ő is elment több asszonnyal és az Ördög gel mulatott, tánczolt. lakomázott, való társaikodási I Az Ördögön szép magyar ruha volt meghvolt, miveljs hegedűn muzsikált, ö pedig tiszte-
éczakán valamely polka** az ablak- lete jeléül letérdelt előtte, ján bemenvén, az asztalon ennyi Evvel a vallomásával megelége szokott, mely szükségképpen nemjdett a kőszegi tanács, sőt kegyelmet egyéb, hanem az polka képiben az-is mutatott hozzá, amennyiben a tor ördögnek költetett lennyi." túrát beszüntette, mivel »a maga
íme ily seramis dolgokból követ-: Istentclenségit és Istentől lettelpár keztették Dierntal Katalin boszor-! tolását töredelmes, keserves siráoko
káuyságát. Az első vádat a vádlott elismerte. Nem tagadja, hogy Pallis Andrásnét megfüstölte, de a füstölést egy más asszonytól látta, ki saját gyermekét gyógyította igy. 0 azonban igazhitű katholikus személy levén — - vallomása szerint mind ünnep- mind vasárnapokon eljárt a templomba — véteknek tartotta ezt és gyóntatójának meg is gyónta. A többi vádakat azonban határozottan visszautasítja. A vádlevél tehát a vádlott megbüntetését hozza javaslatba és kívánja, hogy a vádlott tortura utján birassék vallomásra:
„Kivánnya azért Ano M. és A. Prókátora, hogy a megnevezett I. Rab az illyetén gonosz, Istentelen, bűbájos, és boszorkányos cselekedeteiért, ördöggel való társalkodása és czimborálásáért hazánknak Törvénye és Törvényes bevett szokása szerint, nevezett szerint juxta Tit. 15-um
Időjárásunk e hét elején abuor-mis állapotú volt, hosszas esőzés, hideg széllel havazott is, mig a hét vége felé kiderült s talán állandó jó időt remélhe-ünk. A gabona ára emelkedett, a kapa: növények\' sokat szenvedtek, s számo; helvröl rothadásit jelentik.
— Augusztus 13-áu, hétfőn van év
AUGUSZTUS 11 én.
zásokkal meghbánta és siratta ördö nek és minden czimborálásinak lomoudván
A tanács itélt. Dierutal Katalin boszorkányozás, mások megrontása Istentől történt elpártolása srb. vét ségbeu hünösnek találtatott és máglyabalálra Ítéltetett. A hóhérnak elevenen kellett volrla ót megégetni. Azonban önbeismerését és töredelmes vallomását enyhítő körülménynek betudták, és .az N. Magistratus ezen kemény büntetést megbkönnyebitette, ugy hogy legeiósször Hóhér által feje vétetódgyék. azután ügy teste elégettessék." .
Az ítélet végiv is hajtatott, és valljuk meg. hogy akkori viszonyok között nagy rátiának kell te kintenünk azt, hogy csupán halála után égették meg a vádlottat, ha meggondoijuK, hogy egy Rosina nevű asszonynak ugyancsak Kőszegen azért
pig van
osunkban időzik, s öt
— X soproni kereskedelmi és iparkamara koréból: a) A nagyméltóságú fóid-mivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minisztérium f. évi június hó 15-én 31101/IXb. szám alatt kelt leirx-t&kapcsáu.
\' "Idé
teljesen megbízhatót, az érdeklettek figyel mébe a legmelegebben ajánljuk. Szállása : Korona szálloda 7 sz,
— Gyászhír, reocz, Géza, Imre, Ilona és Irén az összes rokonság nevében
jelentik feledhetlen szeretett édes atyjuknak Dr. Kolossá Ferencz köz- és váltóügyvéd urnákf. évi aug. hó 3-án délutáni fél egy órakor hosszas szenvedés s a hal
ÖL min\' e\' téren j véleményes jelentéstétel végett inegköldt 1 a kamarának Zalamegyéhez tartozó t\'o
Part. 1-mae et Articulum 60-mum j vették fejét, mivel megtagadta Szűz
Praxis Criminalis másoknak is példájára praevío examine Tortúráé érdemesen meghbüntetessék.*
A kőszegi tanács hosszas meg fontolás után a Prologiális Questio-nes 16-dík czikke, a Praxis Criminalis 35-ik czikke és a Kitthon 8 ik
Máriát, és hangosan hirdette ezt. Dierntal Katalint kivezetlek a vesztőhelyre, hol már a máglya is készen állott. .A hóhér elővonta széles pallosát és a nap sugarai fényesen tün-dÖKÖltek az aczélon.
A pallos volt akko a büntető
] Was du duest, aimii «-öl in acht
; Vor allem dann da» end betracht
j Und trau auf Oott, die Gerechtigkeit lieb,
I Das dieh der sträng hie nit betrieb
! Alatta egy akasztófa rajta függő emberrel. A másik oldalon fel van-
.üik vésve szent Mihály. Jézus, Mária és Juzsef a következő felirattal :
Georg1 Sinhöbingei* bin ich genandt Das Scbwerd fuer ich in meiner Handt Zu der Justitia ich et gebrauch Davor sich ein jeter sol hiedeu auch.
a kamarának Zalamegyéhez löske községének két, éveukiut július hó 25-én és szeptember hó 1-én tartandó Kolossá Kálmán Fe-:°rázáSos vasár engedélyezése tárgyában zeg benyújtott kérvényét. -Ezen kérvény egye-szomorodott szivvel düli indokolása abban áll, hogy a körülfekvő vásartarto községeknek, csatolt nyilatkozataik tanúsága szerint, nincs kifogásuk az engedélyezés ellen. Miután a kamara elé, évtizedes gyakorlata alatt,
doklök szentségének ájtato, félvétele után ¦.»*^™^^LXZ^^
élte 57. évében Szent-Gotthárdoo íörtéut gyászos elhunytát. A boldogult hűlt tete-mei f. évi aug. hó 5-én délutáni fél bat órakor beszenteltettek és a családi
elyhez a köiülfekvö vásárjogosult községek pártoló nyilatkozatai nem lettek volna csatolva, ezen szomszédos barátságból kiállított nyilatkozatok tehát mi jelen-
sirboltban őrök nyugalomra tétettek. Az tőséggel sem bírnak; a vásárok további engesztelő szentmise áldozat pedig aug. szaporítása s a forgalomnak ennek követ-hó G-in reggeli 9 órakor mutattatott be keztében elkerülhetlen folytatólagos szét-az urnák. Szent-Gotthirdon, 1888. évi forgácsolása elien pedig nagyfontosságú hó 3 án. Áldás és béke poraira! közgazdasági és forgalm, érvek szólanak ;
— Mennyit fogy a nap •n^uszlns- ezenkívül pedig folyamodó község köz-ban ! 1-én 4 óra után 39 perczczel kelt 3tlen közelében Zala-Egerszegen, Nagyfői a nap s lenyngodott 7 óra 32 perczkor, Kapornakon, Bucsu-Szt.-Líszlón, (Hetes naphossza volt tehát 13 óra 53 perez, j és Sándorháza), Zala-Apátiban és Pacsin - 31 én 5 óra 19 perczkor lesz napkelte\' évenkint úgyis 24 országos vásir tartatik, . 41 perczczel C óra után a lenvugvás s ezen vidék forgalmáról tehát kellőképen gy a naphossza 13 Óra22percz.Xz egé z gondoskodva van, az iroda azt javasolja: havi rövidülés ezek szerint lóra 31 perez, méltóztassék a tekintetes kamarának a
— Elhalasztott közgyűlés A zala fennforgó teljesen indokolatlan kérelem megyei általános tanítói testület központi elutasítása mellett nyilatkozni. A kamara választmánya f. 1888 évi aug. 3-án tar- magáévá tevén az iroda feimti javaslatát, tott ülésén az ott felhozott indokok alap- "í értelemben lesz a nagyméltóságú
-:niszterium bekezdóleg hivatkozott ma-
fejezetének 6 czikkére utalván, ajbirósag eszköze. Akasztani is szok torturázást ei is rendelte, még pedig\'tak, de ritkábban. Gráczban láttam oly formán, hogy az mindaddig fo-\'egy iger-szép példányú pallost, mely i kozatosan sulyosbittassék, mit; az\'nel; e°!ik oldalán sz. György ét óhajtott vallomást nem adja a vádlott. I Nepumosi szen János voltak be
Szegény Dierntal Katalinon tehát j vésve a következő felirattal: megkezdték a kinzást, de eredménytelenül. Háromféle torturának vetették alá. de a menyecske nem vallott. Mit is vallott volna? Amit tudott,, azt már megmondta. A tanács azonban evvel nem elégedett meg, kínpadra vonatta a nyomorult asszonyt, és a szerencsétlen vallott is aztán mindenfélét a kőszegi tanács örömére, csakhogy ne kínozzák tovább. Elismerte, hogy Brrós Eosinát boszuból ő babonázta meg, a Raiff István te-1 Aiatta cgy lefeiezés. henét béka képében ó mászta meg,j Nem ,ndomi a koszeg; hóhér és a szolgálóra is 6 küldte a hideg-1 palios4n felirat voit.e vagy sem, de lelést. Az ördöggel személyesen is annyj bizony0S| hogy egy vágással beszélt, még pedig nemcsak pulyka ]eyagta Dierntai Katalin fejét. A formában hanem háromszor ember ;megc30ntüott test a máglyára doba-képében is. Az erdóból fát hozván |tott a maglyat meggyújtották, és a ugyanis megpihent egy helyen, midőn . ^törvénynek elégh tétetetett.* egy deli v-dász jött elébe, ki velej Dierntal Kaulin nem czimborált szóba állván, kísérőül ajánlkozott, tabbé iz 8rd5ggei. „AZAI HDGÖ.
mit ő el is fogadott. Az a vadász._______
volt az ördög, miként azt -- haza\' . .
érvén — meg is vallotta az asz- j !31 í a* ö &.
szonynak, enni-inni kérvén tőle. Ó, „ „ . , ,
, . \'. . . 1 ,. .. ¦ . I — Boldogult Varga Imréné szül. csak inni adott neki, mert enni- Syislits Ilka nrnö ra,atalán a számos
koszorú közt a következő felirattal ellátot-
ján egyhangúlag elhatározta, ho^y a f. 1888. évben tantestületi közgyűlést nem tart, hanem azt a jövő 1889. évre elhalasztja Ezen határozatról a járásköri elnökök a megfelelő indokolás mellett értesíttettek.
— Kitüntetés. Mint értesülünk, városunk szülöttje, Gelsei Gutmann Izidor unghvári bútorgyáros és földbirtokos.
gas leirata elintézendő, b) A nagyméltóságú föYdmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minisztérium f. évi május hó 21-én 2S.5S0/IX b. szám alatt kelt leirata kapcsán, véleményes jelentéstétel czéljábói megküldé a kamarának, Zalamegye területéhez tartozó Tomiséba mezővárosának, a vásári árszabalvzat rendezése érdemében
nél fogva a spanyol lovagrendjellel tün- A kamara irodája
^Ü.S\'S^ér.en;^ — ficzko különös kedvét lelt abban, hogy ^n)natosa u. , t f ^
boldog és boldogtalan ezunére a leg-|fs * "»0)""=\'"\'=\'*
fogadtatnak, minek folytán nem a felekkel.! r0Mlk Sianem a postahivatallal űzetik ezen rossi tréfa, mely már azért is igen megvetendő,
•„anem a postab.v^lai ,e,ik ^ÄÄt^
mert vannak esetek, hogy fontosabb,
kamara Turniscba mezővárosának előtte
•Pulyka
• takat jegyezhettük fel: „Hadastyáu-Egy-
komolylevelekisérkeznekbérmentetlenűl, «*vó beivpénz-árszabályzata ellen alig melyeket a felek sülősén — nem
\' oK^ egye ek fel- tehetne kifogást, miután az. szorosan alkal-okolva egjeseü tei mMSk fchwneWMtt körülfekvő ki-
váltanak ki. Erélyesen
KutatjaK ezen creratKozu gyerüotLoa «.iíc- - ar-
tét, és ezt megludvn, bizonyára el fog szabályzataihoz, annak kifogásolása tehát, menni kedvük az ilynemű tréfáktól. i tekintve mindezen községek rokon viszo-
— Badacsony vidékéről írják, hogy nyaira, legalább is méltánytalan volna. A a jég ugy elverte a legjobb bortermő kamara, csatlakozva az iroda fennt kifejtett negyeket, hogy négyszáz holdnyi szőlő-, nézetéhez, elhatározza: hogy a nagymél-területen tíz akó bor sem terem. Az ¦ tóságu minisztériumnál. Turnischa mezö-egyedűl szőlőtermésből élő lakosság fáj-\', városa helypénz-árszabályzatának hely dalma iszonya és* jövöjökre kétségbeesetten tekintenek.
— Pécstklállltáa. A kiállítás megnyitásánál a soproni kereskedelmi s iparkamarát egy Möller Paulin kamarai elnök, Dörfler György, kamarai alelnök és Kirchknopf Frigyes, kamarai másodtitkár urakból álló háromtagú küldöttség fogja képviselni, a kamara ezúttal megkereste a cs. kir. szab. déli vaspályatársaság Üzletigazgatóságát hogy a kamarakerülel területéről e kiállítás megtekintésére utazó-
benbagyásác javasolja.
— Hamburgból írják lapunknak a: Szeot-Pál negyedből. Azok, kik e sort elolvassák, bizonyára azt hiszik, hogy valami faluról írok a BZalai Közlönybe", pedig én Hamburg legélénkebb negyedéről akarok felvilágosítást nyujta .i. Aki Hamburgot meglátogatja, sohse n.ulass/a el a Szt. Pál negyedet. — Ha az ember este 0 óra után kimegy, vagyis kikocsizik a bel ö városból, olyan élénk képet talál maga előtt, a melyhez hasonlót csak az BUnter den
kereskedőknek és iparosoknak Sopron, Szombathely, Zala-SzL-Iván és N.-Kinizsa állomásokról Barcsig bizonyos díjmérséklést engedélyezzen s hogy ezen díjmérséklés elnyerése esetén, a kamara összes bel-és kültagjait, nemkülönben a kerület elöljáróságait s tagjait felhívja e küldött-ségbezvaló csatlakozásra s a pécsi kiállítás meglátogatására.
— Elgáiolas. Mult pénteken délelőtt a magyar-uteza elején egy vidéki kocsi elgázolt egy öreg asszonyt, ki sérülései folytán kórházba szállíttatott. Előbb ugyan Sável lakatosnál vízzel locsolgatták. Sérülései jelentéktelenek.
— Cseresnyés Sándorkir. törvényszéki elnökünk a varasd-topliczai fürdőből megérkezvén, a törvényszék ügyeinek vezetését ismét átvette.
— Augusztusi kalendárium. Aug. hónapban legnagyobb csillagászati nevezetessége ama részleges napfogyatkozás,
, mely 7-én volt,, d. u. 6 óra IS perc/kor fordulója annaR a gyászos napnak, m k dödött e3te g óra 26 perczkor vég-_Vilag03i fegyverletétel" alatt emleget a .... , - , „> f. ..,. . c*
magvar tele \'zivbánattal, égő fájdalommal, \'f0"\' "\'.hal,° vo1! " ^ vidékeken, metsző vísszaemlékezé sel ... \\ rés^.en ^metorsz^ban, "álunk azonban
Ffirdóküól hozzánk küldött !?e.hol,.M.™- - A hold fényváltozás., » értesit&ek szerint a var a s d-t o p 1 i czai következők : újhold < -én 7 ora 3, perczkor gvógyfürdöben a 16-dik kimutatáLzerini f. u. U/\'!" t joliu 30-ig 562 folyó számban 1842 Jelu^ ho,dt 1 e 21.eil r 3G fMövendégjelentkezeít - A 1 i p i ki k°r ié,at*»\' ^lso *« ? °ra
jódfürdóbenPediga7.ik számú jegyzék perczkor délután. — A bolygók jarasa zeríu, aug 4-ig 873 folvó számban »«" semmi különösebbet I- a I 1,
1516-an-vettek részt \' , Rudolf jóslata szer, nt egy knt.kus nap
- Ujabb technikai vívmányok, volt e hóban augusztus ke. Augusztus
Körünkben megjelent Szeotivánvi Síidor a.\'obbl - \'haros "a!K"
. . ,¦ ii t c ¦ kifeUjte te a híres viharuroftíta.
ur budapesti lakos és turv. bejegyzett J
czeg tulajdouos a legújabb mindennemű technikai müvek és gépezetek berendezője, melyek az ujabb kor igényeinek, főleg közegészségügyi szempontból megfigyelésre méltólag megfelelnek, pár. na
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS 11-én.
Linden" (Berlin) találhat. A matrózok —
mert hiszen ez a matróz-negyed — vigan toltili el itt az egy pár napot, a melyen a szárazföldön időznek. Ezen víg negyed azonban nemcsak a matrózok és munkálok vigságáuaka színhelye.hanem a hamburgi elegáns WUag is ide jár esténként. Nemcsak pálinkásból tok váltakoznak calte Chautaulokkal. hanem szinhí/ak. hang-versenycsamokok is találhatók itt. Lépjünk be egy jobbiiirü színházba, a Centra! haliéba, ahol épen a híres komikus, Fueisi Oscár gyönyörködteti a közönséget A legelőkelőbb urak főrangú katonatisztek játnak ide és a darab közbt-n gyönyörköd nek és szivaroznak. Mert a hamburgi szin biizak igen familiáris helyek-: a közönséf a művészt élvezetén kivul az ételek és sör ízét Ts élvezi. Ebben a színházban az -egész haml/urgi nép van osztályok szerint : a paroueton ülnek » „milliomos negyed" t-iiiberei.hátrábbszeliilsjiiessbürgerekképe tinnbölyödik. A földszinti állóhelyet az Írással foglalkoztatott roppant; számú Írnokok egyrésze tölií be. A páholyokban filo katonatisztek élénk, hangos, beszélgetés, feltűnő módon való lábmozgás, egyszerű „Schoeidig" viselet aitai adnak magukról életjelt Az erkélyek köaönsége\' uagyobbára idegenekből, a karzat stb altisztekből, matrózokból a ezeknek ideáljaiból áll A himburgí színházak mindenesetre mulatságosak, csakhogy a tűzbiztonság ellenes viáelet. a szivarzáa, mon dot luk, néha nagy hátrányuk. Innét a kedves olvasót még egy hamburgi színházba ve-zeteat el ki a „Ludvisba,* s mi egy nagyszerű hangverseny terem, hozzávaló kitünö restauraczióvai. A resturacziő áll egy. a most divatos alt Deutsch stylben bebutorozott teremből, továbbá az ezekkel összefüggésben lévő domború sepat ékből. A legnevezetesebb az úgynevezett téli kert. a mely egy számtalan üreggel eliá-iou mesterséges barlangból áll, a hol két zenekar tart esténkint hangversenyt. Ezen két hely ismertetésével bezárom talán úgyis unalmas levelemet *
— Szerencsétlenül járt fuvaros. Andróczi József erdő-fai lakos f. hó lén egy szepetneki borkereskedőnek a szL-niiklósi u. n. móriczhelyí szőlőhegyről borokat szállítván, kocsiját meg -nem láoczolta, .a zökkenő kocsi alá esett, a kocsikerék nyakszirtjén keresztül fordult s rögtÖnLhafátát lelte. A hulla H.-Szt-¦ Miklós községbe szállíttatott, hol is f. hó
3-án véggel dr. Mayer Ferencz körorvos ¦ ur az orvosrendőri boncüolást teljesítette. A szerencsétien 28 éves ember balesetét özvegye és árvái siratják.
— Országos vásár lesz hétfőn N.-Kamzsán, mely élénknek szokott mutatkozni. Figyelmeztetjük az érdekelteket
— Folytatólagos kimutatása -< uagy-kanizsavárosi közkórház kápolnája; ban felállítandó hármon\'Urn költségein töitént adakozók névsorának: dr.Sze;eres .lóz-ef ö írt, Sonimer Sándor 3 frt. Egy nyugdlm. esperes 2 frt. í\'fsff Teréz 2 frt. Csizmadia Vilma 1 frt, Haas úrhölgy 1 frt. líoncz Andorné l frt, TöUösy Béla 1 frt. gróf llu.\'onuay Kálmán 1 frt. Oszterbuber Lászió I fit, dr. Neusídler Antal 1 frt, (jarai Benő 1 frt, ErdÖdy Lajosné 50 kr, Fiedler Antalué 50 kr. Humor Vilma 50 kr. NéniL-ih Anna 50 kr, Veber Károly 50 kr. lteiu\'ete Géza 50 kr. Simon Gábor 50 kr. tíouissich Lörinczné 10 kr, Wrabel Mart 40 kr, N. N: 40 kr, N. N. 10 kr, Összesen 24 frt 80 kr Élőbbem kimutalás szerint 68 frt 50 kr. Együtt összesen befolyt mai napig: 93 frt 30 kr. Melyekért hálás köszönetet nyilvánít az irgalmas nővérek nevében Nasy-Kanizsán aug. 9. 1888 Sölétormos GyÖryy álriozár.
— Az állatkertből. A Szt. Istvánnapi nagy népünnepély legérdekesebb és legkimagaslóbb látványossága az állatkert lesz. Az igazgatóság minden lehetőt elkövet, hogy az ezen alkalomból a fővárosba ránduló vi/léki közönség élvezetes órákat tölthessen és jól mulasson az állatkertben s a látogatók külöuféle érdekes raeglepe tésbeu részesüljenek, így Miss Ella Zuila
1 és Miss Lu-Lu ezen világhírű müvészpár bámulatos és hajmereszlö mutatványait naponként kétszer fogja a délutáni órák; bau bemutatni a nagy közönségnek. — Továbbá számos érdekes, ritkább fajú és nagy értékű állatot is szerzett be az igazgatóság, a melyek mind az ünnepnapokra érkeznek meg.
— Megyei r. h. Kustány községben a villám egy házba ütött s leégett, biztosítva volt. — Bajor Lászlóné hirtelen meghalt. — Z.-Szt.-Gróth vidékén a kanyaró megszűnt. — Zala-Egerszegen a jég nagy károkat tett. — Csáktornyán tekézö-egyíet alakult. — Felső-Hrastyán-nál egy kocsis két lovával a Murába veszett. — A balaton-füredi „Szeretet-ház"-ban egy családlauitói állás üresedésben van. — A váliczkavölgyi vízi társulat Egerszegen aug. 11 én közgyűlést tart.
— Hazai r. h. Az öszszel posta- és távírói tanfolyam nyittatik. — A népszínház, előállásai aug. 16 án ismét megkezdetnek. — (3 Felsége a lembergi had gyakorlatokon megjelenik, ellenben a
steyerországin nem. — Detrekő-Szent-Miklósou őskori barlangokat fedeztek fel.
Budapest hegyvidéki tourísta egylet alakult. — Aradmegyében farkascsapátok garázdálkodnak. — Az illavai fegyházban lázadás tört ki.— Mehádiánál aczigányok egy hegyi patak halait megmérgezték, hogy foghassanak. — Az orsovai koronakápolnát tűzveszély fenyegette. — A belényesi gymn. zászlósérfés ügyben 3 tanárt elmozdítottak állásukból. — Pozsonyban a színház német igazgatónak adatott 3 évre bérbe. — A Duna árad. — Kaposvárott himlŐjárváuy uralg. — A gabona ára emelkedik. — A zágrábi biiiornokérsek Ga?teinban van. — 15 ezer bosárból összeállító t kétfejű sast aján dékozott egy német O Felségének. — Ziiurábban egy gyujtoyatót kivégeztek.
— Külföldi r. h. A bolgár fejedelem anyja, temérdek bolgár készitményü fehér neműt vásárolt ös^ze. — Hamis görög bankókat fedeztek fel. — 3 évig tartó munkálat kell ahhoz, hogy Paris tengeri kikötő lényen. — Az európií hadseregek jelen legi.béke állomútr* 3,092 000 ember hadilétsiÚíin IG millió, legkoze\'ebb 19 millióra emeltetik. — Az olaszországi magyar lecíó parancsnoka Della Tőrre Kamill ny. altábornagy meghalt. — A német császár okt. 13-án lesz Rómában.
Szent-Pétervár lakossága Só ezerrel apadt — A szerb király fiával a veldesi fürdőben van. — Dobszpr Károly honvéd-Őrnagy hivatott meg Stanley keresésére Afrikába indítandó expeditio vezetésére.
— Lungauban oly nagy hóesettaug. 3-án, hogy a gyalogközlekedés lehetetlenné vált.
— Sherídan hós tábornok New Yorkban meghalt. Szül. 183l-ben. — őSzentsége a pápa beteg. — Románia királynéja Sinaiába meghívatta Huhay Jenő hírneves művész hazánkfia!. — Bécsben nagy veloczipedversenyf tartanak. — Kölnben a vakok tanárai nemzetközi congressust tartanak.
zwickaueri kórházban egy műtétnek ma-[Fehér éjszakák, mint a Szende története gam alávetni. A műtét utáii oly gyengének i csupán két-két személy, egy férfi, meg egy éreztem magam, hogy lábaim sem birt-k, jnÖ közt folyik; de oly mepkapó, a maga étvágytalanság, hát- és oldaifájdalmak. igénytelenségében is oly megigéző, az székrekedés, idöközönkint vérköhögés, olvasónak minden érzését, érdeklődését mellfájdaimak és torokviszketegség vett\' és rokonszenvét oly ellenállhatlanul lebi-rajtam erőt. Hét üveg Warner féle Safe lincselő két történet ez, a minőt maga Curának elhasználása után nem mulaszt ¦ j üosztojevszky sem irt többet. — A hatom el önnek legforróbb köszönetemet | legmelegebben ajánljuk figyelmébe a ma-
\'nyilvánítani. Már a 3-ík üvegnél jobban éreztem magam, most azonban oly jó étvágyam van, hogy az utolsó falat ép ugy ízlik, mint az első. Ismételve fogadja ezért köszönetemet.
E kitünö gyógyszer kapható Nagy-Kanizsán Präger Béla és Belus Lajo< urak gyógytárában. Ara 2 frt 80 kr. fő szét küldési raktár „Einhorn Apo t h e k e* (M. Fauta) in Prag.
— Konczentrált - marhat ragya. (Engrais de boeuf) Alkalmunk" volt közelebb egy czikket közölni a „Saxl t"Stvé-rek* czésr (Bécs III. R»nmveg 20.) temes
gyár olvasóknak a nagy orosz Író e két kis remekét. A könyv ára csinos piros vászonkötésben 50 kr.
— Az „Olvasó-KÖr" regény folyóiratban megjelent „Ördög és Angyal" czimü regény H-dik füzete, ára 25 kr. Rendkívüli folyamban „A remete király" (U-dik Lajos bajor Király) történeti regény 2-ik füzete. Ára 25 kr. szerk. Fülöp György, kiadja Kormányos Róza. Előfizethető1 Bpest, üllői ut, 21. sz. Ez utóbbi sensa-cziós regény 24 füzetből fog állani, elöfi zetési ára G frt Akik ezt egyszerre beküldik, 4 bekötési táblát l frt GO kr helyett
Bécsujh. Budapest Pragerhof
Sopron Pragerhof Barcs Budapest
ErM Kani .sara
Reggel.
4 óra Ifi perczkor postavonat\'
4 óra 40 G óra 17
postavonat gvorsvouat
Délben.
1 óra 44 perc/kor 1 óra 15 „ 1 óra 40 1 óra 59 _
Este.
Budapest 9 óra 45 pérczko Bécsujh. 10 óra 26 „ Budapest 11 óra 7 „ Pragerhof 11 óra 39 „ Barcs 11 óra 29
postavonat postavonat postavonat postavonat
pos\'a\' posta
onat miat onat
vári gyárában készülő „konczentrált 80 krért kapják meg.
marha tr ágy a" számos előnyéről, arról a kitüntetésről, melyben a trágya-anyag az iilei nagy-kőrösi gazdasági kiállításon része-ült. Erre vonatkozólag most a sziléziai központi, gazdasági egylet bo roszloT^vejykisérleti állomásának tudós tauárától dr. Hpldetleisstól egy szakszerű véleményt is közölhetőnk, mely következőleg hangzik : „A kísérletre beküldött konczentrált ma;hatragya fontosabb növényi tápanyagokban — I205°/o viztarta-!om mellett — 51-73B/B szerves alkatrészeket, 0-71 legényt (Nitrogén) mint am-moniakot, 3\'l7°/0 más légeuvvegyeket, 4\'860/0 phosphorsavat, 0-24% kénsavat, l-02°/o kalit s 2.00 meszet (Calcium) tar-
A budapesti értéktőzsdéről:
- A -Mgsyftr Mercar- beli tudósítása. —
.ki utazás* ?3 a fo-
dmenyének értékesítése sz a két léuyezo",\' mely a tőzode most leginkább befolyásolja. A néineC péterlion látogatásinak ered kiválóbb német lapok !iiil<
yeivei a l*g :*rtó*kodáaaal
nagyon ii-hango!\' zi>i kedvet teljes nak itt a nézete, Vilmos császár p tébea legkevésbé
"pár nap előtt a tózs.iéi i. -ús az üzérkedés váüalko-:u k-nyon,ti. A berlini „Poit^-bogy a politikai v!^íotlyoU rterv\'ári latoRatáia k6» """ (?ItosUk,
— Mint a gondos anya gyermekét, ugy támogatja a „Magyar Háziasszony" a gazdasszonyt minden teendőjénél. A „Magyar Háziasszony" hasznos tanácsait azonban a tapasztalt, jó gazdasszony sem veheti meg. Mert valamint a jó pap is holtig tanul, ugy a gazdasszony is mindig fog találni a magyar hölgyvilág e kedvelt lapjában valami oltant, a mit addig nem tudott s a minek jó hasznát veheti az életben. Es ha nem is találna, ott van előtte a tér, hogy szerzett gazdag tapasztalatait, kevésbbé tapasztalt társnőivel közölheti. A „Magyar Háziasszony" előfizetési ára egész évre G frt. félévre 3 frt, negyedévre I frt 50 kr. s.a kiadóhivatal
Felelős szerkesztő és kiadó: B Ä T 0 R F I L A J O S.
A SierkcsilÖTei énekpr.betiii naponta déli 1 3 óra közi lakásán Aranv Jáno* ateza 4 *k
Laptulajdonos: WAJDITS JÓZSEF.
iNTy-llttér*.)
mily öss/.tételekbcn áll a benne feltalál ható kali, ákkór leltehető: 0"5^u/ü kénsa vas kali-(SO^j) és .2"43°/0 ketted phos-phorsavas kali; de ez utóbbi, számítás az anyag megítélésére nézve közömbös. Ezek szerint a konczentrált marhatrágya egy jó és czéiszerii Összetételű trágyaszer.-mely tartalmánál fogva-minden fóldnem-heí egyaránt alkalmas. Szerves természete .a könnyebb talajra utalja ugyan, de alkatrészeinek könnyű felöldhatósá^ánál fogva nehezebb talajra is ép ugy használható. Organikus alkatrészeinek nagy mennyisége és fiuoii1 elosztása használhatóságát nagyban emelik, mig az alkatrészek czélszerü aránya egyenlő módon teszi alkalmassá minden trágyázást igénylő veteményhez. de különösen a kalászos növényekhez, nái inkább,| továbbá a burgonyához és lennhez."
hatassál volt az üxérkedésre, meri a rubclár-, _ LeálCZazott szájviz-hamísítók-
foly.m banyaUása igazolni lát.z.k ezt a fel-; KmUtve volt mór hogy dr. J> J. Q UfJ logást. Hoiaijxrult még chtraz. hogy a %ete.- ,\' PJ . ¦*/ ... ,., .
k«dv Kvanee volt év iev xt árfolyamuk c.ók- van fosorvosnak az egész czivilizalt vi
- - ¦ • • \'• ¦ oUariaA* ós L-a/K-^lt Anotí.orin
almáz. Ha megpróbáljuk kiszámítani azt,.. (Budapesten, nagy korona-uteza 20. sz.)
" melyhez az előfizetések legczélszerübben postautalványon intézendök, kívánatra bárkinek ingyen és bérmentve szolgál mutatvány számokkal.
iláiy jól iskolázott i
il
A radeini «aviiiywvia a vilígon a-/, egyetlen asváoyvia, smely jcleniékniy mciiyiSÓRü liihiuinot.tíirialíiiaz s igv köiz-lény, vi—« husyhiSlyag, liLijoknál mim m^\'c egyedüli RyógviztT jilkiltua^ható. .Icl.-ii-tékeny ait-neav ?a nátrium tartalma miai: különös e n ?ij.-;-:lható •lymorbajoknál, az aranyéroál, hurutok n-U, üy ál kánod ?su ál s bipkórnáJ. - A radatni va.für.lók igen ajánlii,-itók ^ vérszegénységnél, nöi-be-tt\'gségekuíl stb
Siffi\' RAD EIN: SS;
Ur. üarrort, Btswanger kiaárletei kimu-tatak, hoi:y a szénsavas lítiiium a btigy saras válmányokra a le^uagyobU- oldó képességgel bir, a mi mellett a radaíuí vízzel tett kisérletifk is bizonyítanak.
Felvilágosítások . ingyen és bér-mmtíe adatnak a radaini naratayuvis igazgatósága által Siajorország.
RakUr Sagy-Kan«sán MARTON ós HUB ER uraknál. 3364
Kapható minden savanyúvíz kereikben.
WAJDITS J. könyvnyomdájában
azonnal felvételik.
, tágban elterjedt és kedvelt Anatherin-)/,ájvizét különösen Magyarországban ero
berlini- joleatéseket telji utóbb még felül is kerekedtek, ugy annyira, hogy a járadékuk, vasúti részvények es más. a kivitelnél, meg as aratásnál érdekeit vállalatok értékpap írj xiná! határozott javnlás niu-oxik.
Járadékok és befektetési papírok ismét nagyon szilárdak .és további emelkedő
dlek. Azonbxu az aratási ibb a kiviteli kilátásokról ¦ oly ked-
k jelentek meg a lapokban, ^^\'^ I seu hamisítják és hasonló elnevezés alatt \'hozzák forgalomba, Miután Poppdr. udvari fogorvos most Budapesten vezérképviselőséget és főraktárt állított fel, a pesti ház főnöke jónak tartotta Magyarországban az ily utánzatok elnyomása czéljából j nagyobb körútra indulni. Ez utazásnak
tatuak hajlamot. A járadékok árfolyama ra az ^ ul^,. eredulérive ÍS volt, amentlVÍben eddig
ton köríti bfo\'Já***1 \'\'llJ»k *j városban 22 helven 250 üveg hamis
regalt rneirvalta-ár,.l szóló konkrét bivataios . . / ¦ y* -
hir.-k és a külföldi vásárlások, melyek jelen- Anathertn szájvizet koboztatott el s a ba-tékeuy összegre rúgnak - j inisítók ellen megindította a törvényes
isankrésLvény.k,a félévi mérieg«krőU«ó!6 jeljárást. Ez a mulatság sok pénzbe kerül n kedvezó hírek, további a kHátaabaa levő | d feit«láló már egyszer alapos
nagyobb péunlgyi mfiveletek következtében: , , T ¦ w -
.kednek és vxl. stiuü, bogy nagyobb rendszabályokhoz akar nyúlni készjtme-forgaiom esetén jelentékenyebben javoiuk [ nyei 40 évesjó hírnevének megóvása miatt. foiniL. I Hogy a hamisítók mestersége még jobban
.. . K«^.déai piaiatok érékei a jobb megueheziUessek, elhatározta a feltaláló,
kiviteli kilátások és a szebb mojaras köiet-: 0 . \' \'
kevtében, mely két ténvezó nagyobb fogalmat. hogy az eddigi palaczkok nagyságát a taréi nagyobb jfived.lme\'t involvál, folytonosa ni talomnak felével megnagyobbítja. Ezt ez emelkednek . [áldozatot szívesen hozta abban a remény-
Helyi iparvállalati értékek joxfli ehó j ben. hogy a közönség ezután a hamisitások-
sorbau a malomressvcnyeli emelke\'Uek jelen- ,. \' * .< .. ,
tékenyen a jobb aratási birek ksvetke.tében.! ^ eí ?>enge utánzatoktól jobban fog ova-
olyannyira. hogy a budapesti tSzsdén jegyi\'-tt j kűduí és CSak Popp-féle Anatherin Száj-
oicz maiomrészvíny között egy sincs-, mely vizet és fogpasztát fog kérni és elfogadni.
igen nagy javulást Sorsjegyekben ámbár Üy idótáj lenni a forgaloi és az Ünnepek Valuták és
tőit
is e.ég jó a hangulat, reudeteu kisebb szokott
ely csak az aratás után nagyon élénk.
váltók folytonosan és ur-
ia! készséggel: szolgál kixdóbivaiala, rlalv.iiii-u
Fel világos ,Magv*r Me<c «a 17. *z.
— Asszonyoknak és anyáknak.
A gyógyászatnak tekintélyei tanítják, hogy asszonyok és másoknál minden al-tessi bántalmak eltűnnének, ha a máj- és vesék folytonosan egészséges állapotban volnának. A női betegségeket hasztalanul óhajtjuk sikeresen gyógyítani, mielőtt azoknak okozóit el nem fojtjuk. A Warner-féle Safe-Cura, — a máj- és veséknek egészséges működését ismét helyreállítja a savakat semlegesíti, megakadályozza a gyuladásokat eltávolítja a mérges folyadékokat, melyekből daganatok, gyülevé-nyek é: tályog keletkezik. Ezt bizonyitja Heídrich Emília asszony Nödlitzből Lich teiistein mellett, ki a következőleg Ír : „Mult év elejétől fogva betegeskedtem, azóta több orvos gyógykezelt de a valódi gyógyszert részemre egy. sem találta el. — ennak folytán . kénytelen voltam s
Az árak ugyanazok maradnak, vagyis a palaczkok nagyságához képest: 50 kr l frt. — 1 frt 40 kr.
— K&lsö használatra. Testrészek fájdalmai, csúszós és köszvényes bajok es mindennemű gyuladások a „Moll féle franczia borszesz "-szel gyógyíttatnak biztos sikerrel. Egy üveg ára SO kr. Szétküldés naponkint utánvétellel Moll A. gyógyszerész és cs k. udv. szállító Bécs, L Tuchlauben 9. A vidéki gyógyszertárakban és anyagkereskedésekben határozottan Moll féle készítmény kérendő az ö gyári felvényévelés aláírásával. 4
—7 „Fehér éjszakák. Szende." Ezt
a czimet viseli a Singer és Wolfner könyvkiadó czég által kibocsátott „Egyetemes Re^ényUír8 legújabb kötete, mely a derék vállalat harmadik évfolyamát fejezi\' be. Nem kisebb név, mint a nagynevű orosz regényírónak a Halottas ház és a Rasz-kolnikovszerzöjének. Üosztojevszky Fedor-nak a neve ékesíti ezt a kötetet, mely méltán díszére válik az oly gonddal ősz szeválogatott Regénytárnak. Dosztojevszky a szenvedők, a boldogtalanok, a lelkileg sújtottak páratlanul ekeszóló költője, e két elbeszélésében is egész fényességében ragyogtatja csodás tehetségét. Ugy
Ki nyert?
( ti- Húzás jul. 28-án : Budapest : 3 45 8 77 Lincz--. 86 66 79 25 Trieszt: 47 8 35 19
Húzás augusztus. 4 én. Bécs 14 82 34 71
Grácz 21 G9 4 G7
Temesvár 88 74 51 10
5 fi. 43. 31.
Hivatalosan jegyz. piac/J árak Nagy-Kanizsán. 1888. aug. 3. .
— Buza 0-70. 6-30 — Rozs 5 frt 4-60 — Árpa 5—4-40 Zab 6—5\'60 Tengeri 6\'30 — Burgonya 2-70 — Széna 2\'20 — Szalma 1 frt.
Szerk. üzenet.
— MG. Igen rffvid közlemény van még itt, kérjük befejezését.
— B. A. A könyvjegyzéket átnézís után visszakérj tik. Üdvözlet.
— B L. Köazönet szíves leveleért.
— P M. Azonnal válaszoltunk.
— Sz. A. A kiadó hivatallal egyengesd. Szíves üdvözlet.
— L. J. Köszönet! Sajnálom elhunytát.
— iíy* R Technikai akadály miatt nem jelenhetett még meg
— E. L. Intézkedésedet kérem.
— „Vadász dalok*! nem közölhetők, igen gyengék. Talán a próza?!
— Tapotcza, Ujpa-t, Kálóz???
— .Aug. 18." Sajnáljuk, de nekünk lehe-étlen kiülni. Túl erős I
— „Búsuló Badacsony" jönni fog.
— B. A. Mély lészvéttel vettük szórnom tudósítását, üdvözlöm !
Seidene Grenadine 95 kr. ),is n. 9.25
per Meter (_12 Qaalitaf.cn) tebwar« u,l|l farbig, versendett roben- stückweise, zollfrei da< Fabrik-Depot G. Henneberg (k. k. Hofliferant), Zürich. Muszter wragehend Brief« 10 kr. Port»
Verfälschte schwarze Seide.
Man verbrenne ein Musterehen des Stoffes, von dem mau kauten will, üud die etwaige Verfälschung tutt zt>f\'>rt tu T,.ge: Echt-, rein geiärbe Seide kräuselt sofort zusammen, verlöscht bald und hinterlitst wenig Asche von uaoz bellbraiißticher Farbe. — Verfälschet Seide (di leicht speckig wird und bricht) brennt langsam fort, namentlich glimmen die ..Schußfäden" weiter, Wfn.ii sehr mit Farbstoff er-schert), und biuterläst eine dunkelbraune Asche die sich im Gegensatz zur echter S.-ide nicht kräuseit, sondern krümmt. Zerdrückt mau die Asche der echten Seide, so zerstäubt sie, di der verflachten nicht. Das Seidenfabrilt-Depot G. ilenneberg ik. k. Hoflif.V, Zürich, versendet gern Muster von seinen echten Seidenstoffen au Jedermann, und liefert einz-Iue Roben und ganze Stüche zoilfrei in\'a Haus. 4
*)E
feleséget a
ivat alatt kóz\'üttekért nem válla szerk
Vasiiti nieíieíreml
Mol Kanizsáról.
Reggel.
Pragerhof 5 óra 20 perczkor postavonat
Barcs 5 Óra 43 Budapest 6 óra 28 Budapest 7 óra 30 Bécsújhely G óra 55
postavonat gyorsvonat vegyesvont postavonat
Délben.
Budapest 2 óra — perézkor postavonat Pragerhof 2 óra 45 „ postavonat Sopron 2 óra 15 „ postavonat Barcs 2 Óra 25 „ postavonat Este.
Pragerhof II óra 19 perczko postavonat Budapest 12 óra 9 , postavonat Bécsujh. 12 óra 16 , postavonat
380 sz. 1888.
Árverési póthirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t. cr. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a perlaki kir. járásbíróság 2645. számú végzése által Besepczi Emil légrádi lakos végrehajtató - javára Kuhár Balázs a.-vidoveczi lakos elleni 65 frt 75 kr. töke, eddig összesen 78 frt 60 kr.\' perköltség követelés\' erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag lefoglal és 1170 frtra bécsült szarvasmarhák, lovak, sertések, csutcs kukoricza és kukorícza-góréból álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.
Mely árverésnek a 2645. sz. p. 1888/ kiküldést rendelő végzés folytán a helyszínén vagyis Alsó-Vido-veczen leendő eszközlésére 1888-ik évi augnszt hó 1.8-ik napjának délután 4 órája határidőül kit űzetik és ahhoz venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881- évi LX. t. ez. 107. §-a értelmében a legtöbbet igéröueK becsáron alul is eladatni fognak.
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. t. cz. 108. §-ában megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő.
Kelt Perlakon, 1888-ik évi aug. hó 2. napján.
3403 l — l SCHÁR KÁLMÁN
királyi birósági végrehajtó.
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
MOLL SEIDLITZ POR
Tavaszi gyógyítás
Nyári gyógyítás
Öszi gyójnitás
Csai attor Taloli
ioa dobozon a gyárjegy p«y MOL.I. A sokszorosító czéj; látható
Gyors gyógyhatzs makacs pyomor- és al-.estba-ok, syomorK^rcs. ny-Ik. gy.imore.ges székrek"d\'«eknél májha-jok vi-rtolulás aranyér én * Iegkaiílofélébb nSi betegsé g«knél. Key eredeti dob.r liaszuálati ulasit ássál : frt. Ilaktárak an crS\'áj; minden nevezetcsehb gyógyizertárailian MOLL A gyógyszerész cs kir udvari szállító. Becs Stadt Tuchlaubea 9
Szétküldés naponta utánvét mellett. 2 doboznál kevesebb nem küldetik Elismerés MOLL A. úrhoz Bécsben
Cl3 foglalkozásomnál fogra az ÚD Moll féle Deidlit«
porai mind.\'
fíek :
1 JO
Téli
gyógyítás
Lejjobh bedörzsölő szer
kűszvéav, csaz
és minden meghűlést betegségek ellen.
Csak ftklior vatAdí ha, m
hatost zy.korolnak ; ismsi s «xivéiys .isten fizesse me| ot jóvá és fút könnyűvé te;
Tisztelettel Stelnko P. I. leikéss 1
irte
MOLL-FÉLE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
¦eg .MOLI- A. védjegy.
Hedr.rcsülésai sikere* használat köszvény, csiiz. mi ade ti nemű testtáj dal m ak éi nal; btiroKatás alakjában minden sereiéin és sebnél, daesnatok gyulUdá \'.el vegyítve hirtelen roaaullét, hányás, kői,ka és na* menésnél.
lokoát. Belsőiéi
Egy üveg ára használati utasítással 80 kr. o é
Raktárak az ómig miadei. nevezetes gyógyszertár és anyag -kereskedés ib tn MOLL A. gyógyszerész cs. kir. udvari szállító Bécs. Síadt, Tuchlauhen 9. • Szétküldés naponta utánvétellel. Két üveguól kevesebb nem küldetik. _ Elismerés MOLL A. yógyszeréaz urho*/. Bécs. Ktiiiuö Moll-féle franetia borszesz és sója vidékcina.i i.agyszeriieri működik uijj.-n ii. ¦k-m 511 üvi\'gg.-i, mivel az emberiség segítségére k-sz letet óhajtok tartani
- Mély tUzteiettel 3092 46-52 Hornof, lelkész Micholupbau.
Kaktárak Xapy-Kanitsán Roseafeld Adolf és Fesselhofer Jőzaef, uraknál
„Bécsi élet- és járadék-Msttóté íatéxet.
Van szerencsénk a n. érdemű közönséggel tudatni, hogy társaságunknak Zala-megye területén szervezett
főügynöksóget
OOOOOOOOOOÖÖOOOO OOOOOOOOOOOO ?,rera,.és gel° pereskedő esésnél ifSS.
..... — - -— — evi július hó 29-en beszuntettuk.es hogy
ugyan ezen a napon a
VASÖNTÖDE és GÉPGYÁR-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG
SCHLICK-féle
BTTD /IP BSTBN
Központi iroda: VI. Váczi körút 57. — gazdasági gépoaatály : Külső váczi-ut IC9C
SCMJt.,; íéle szabadalmazott
..TRIUMPH-
eorvetögepelt.
Legnagyobb kitüntetés a vetőgépre: arany dis7okmány a hatvani nemzetközi eke versenyen.
SCHLICK-féle szabad, egyes , ayrol-, kettős- és hármas-ekék, 2 első dij, arany-érem és még 3 egyébb kitüntetés. SCIILICK- és VIDATS-féle ered. egyes-ekék. kapáló, töltögető és porhányitó-ekék stb.
Gőzcséplök, járgány csépi ők. gabona-rosták, őrlőmalmok, tskarmánykészitö és egyébb gazdasági gépek.
Előnyös fizet, feltételek.
JLegolL$óbb árak. — \'Árjegyzékek kívánatra Injcjen és bérmentve.
,Bécsi Biztositö-Tár-
s
o 0
o o o o o o o o
Q
o o
Q
o o o o o o
Marjriliszijreíi g^y-íürdö.
Budapest főváros közvetlen közelében. I
¦35Vrt ine\'c,í-*rtéEÍ fon-ás, porczolán-, márvány-, kád- és köfilrdŐk zu-fcanykesrU.ekkel. nagyszerű kert. 300 teljee kényelemmel berendezett szoba, tirs-lgasi terem, kiil-és belfödi Inpok.telefon, távírda KsszekhUetéssel, naponta zene. Koralakok, melyek ellen a margitszigeti hévviz kedvezó eredmény-nyél
a kószvé
használtatott
!\\onaviny, at. izületek, izmok, csonthártya, ideghüvely, idült csuz A ssuz-kí-szvéuv. erSmfivi behatások, typbus után fellépő hüdés-k, ziábák, csomban :»l:nak«r. csontszút izületi bajokat .-s kütsériéseket küveló elváltozások. Fáj-iulmaa bégek, merevesség, hűdés, bőrbánt álmák, vizellési nehézségek, meh- es f,tiv"lyt>ánt.ilm«k. Még arra is figyelmeztetjük a : t-z. fcf.z uné^et, hoZy a *zi-illaraos lurdö rendeltetett «c. ]>r. Bara legújabb rendszere szerint, mely :os és ideg«s báuíalmak, valamint a hiniések é* z iacbiáa-ÜTdéaselben igeabathaióa segéd (J"»5gye«zközt képez. A héwiz bel»51eg Itatott: idillt gyomorlmrutnál és alliasi pangásoknál A azige-mind-nneinü áevioyviazel. Renüeiő orvns ; dr Verzar. .v.dteknel úgy a fürdő-, mim a menetjegyek együttes váltásánál arleen-L»«]** — A szigeten Uké fürdővendégek a fürdő használatánál és & menetjegyeknél elínybea >éizesü!uek. A fővárossal iriekint kétszer közlekedés. A fürdS-idény tartt
A likasok megrendeiés
t-\'l tl&SZ!
¦rtár. dia
Budapest.
máj. hó 1 töt október hó elejéig
i szigeten a felügyelőig\' irorláliau
A margitszigeti felügyelőség.
ooooooooooooocoooooooooooooo
Cs. tir. sialaâalm. hygiesitas tészííuieií a szaj- es foiat észszerű ápolására
Dr. FABER c. Tt/T
Miksa e«í.zár G Fel.ícének ndvari fogorvositól, a beoiol.tr.nd loTagjt, »tb
BÉCSBEN.
o o
O képviselőséggel
O O
o o o o
O érte^itjük, hogy az ajánlatok jövőben fent O jelesitett kéi»viselőnkhez lesznek beter-Ő jesztendók.
Q Egyúttal felkérjük a t. közönséget, mi Q szfrint ugy
O tüz-, jég- és szállítmány, O
o
o o
k ItgfSbk UtüiitetíseL,\' i lepagjobb íilágtiállllltokoii. 1S6í-<Sta. Mindenkor IwUpazottani
társaság
hús-kivonata kérendő,
Csal aKkor ya
A I.lvibiK té\\e húsklvo-nat kitűnő és erőteljes húsleves rögtöni előállítására, valamint leves, mártás, fozelvk és húsételek javítására és fűszerezésére szolgál. Helyesen használva rendkfTÍlíi kényelmessége mellett, a háztartásban Igen nagy megtakarításra ís nyújt alkalmat. — A legkitűnőbb i-rOsitöszer a gyengélkedik és betegek
ba minden doboz árújegye, a mellékelt névaláírással kék nyouiA»Iinn van ellátva.
A Lieslg táraiig k3z*»ti raktári u fcrtríi-ÍJ-íjntorjait* liímíri:
Berek Károly, osztr. :sisz. kir. sírin szállüúial, Bécs, I., Wollzeile § sz. a.
Kapható tov-lobá valamennyi nagyobb faszer-csemege és_ gyágyftiszer kereskedésben, valamint, minden gyógyszertárban. ~^JB
A legfőbb kitJitetésck, a Icgaigyobb világkiállitásokon. lS67-^ta.
Dr. Tersánczky Gyula köz- és váltó ügyvéd ur n.-kanizsai lakost bíztuk meg. Miért is felkérjük a n. érdemű közönséget, hogy ugy az eddigi, valamint a jövőben előforduló bármely biztosítási ügyében
fentnevezett képviselönkhez szíveskedjék Laír. Gysrgy-Mocca, eróa 5 kilo fordulni, a vidékbeli ügvnök urakat pedig i Santos, zöld enyhe
\' Guba, zöld erős *
Ceylon, ig. fin delic „
Aranyjáva, sárga kiiflnő , Gyöngykávé, zöld, arom , Rortoriro u. zöld Arab. Mocca, küt. tQzes , Java Preanger ig neme* Arab. Mocca valódi legfin. kávé 6 k\'
kávé veByülékhez Java-Sttrogatum 4 kilo
Mocca-iarrogatnm 4
Stückrath kávé ingredienz 4 dek; kilo kávéhoz ingyen adailk
Thea legijtbb aratás Congo, erős 1 kÜo
Souchong, egyhe. arom .-
•J. Olcsó kávéárak.
STÜCKRATH és TÁRSA hamburgi áru szétküldése a legjobb kívéfajokat küld a legolcsóbb árakon. Szállítás bérmentesen utánvét mellett.
EUC A LY PTU S-SZ 4J-ESZ ENCZIA
i osztrák-magyar szabadalom — Párisbaa 1878 ban kitüntetve.)
A leí6.í.«rabb, uitalomdu. (78\'/. h.thatós atk.trí.zek) és elismm hveieaiko, izir » ani apolaur*. a kellemetlen tz.j legyőzésére, a f.,»k íps.Jh.i, t.r-Usar. óvszer minden nyakbs] ellen. Ic-n -jiol.to. gyermekek .simír, tor.,ko,,l,.Eet.,t« ,.kola el5;t i, oli,, _ a szobák deslnüc\'zlilásirá nélkülöz-ItetlMi _ A, orosz kormioyt)] 1881 juofa iMi kolt CSI «• miniszteri r«ndokto szerint (orr. szak) az udv.ri i: mi. k \',,-odikban bevezettetett. Efly üveg ára I frt 20 kr. o e
Rea,
Különleges szajszappan ..PURITAS
> és epetlen, már « 1862 Londooí 1 Ull,\'tá,.,„ ., érdem-éremmel K.iout.t.ot, mert leggyöngédebb es teghithatósb készítmény a száj ap,lssára es a fogak jó-karban tartására. Egy doboz ara I frt.
-f PTJRITAS-POÖKEPÉK jótállás mellett.
Sajtok-puszpángfiböl és vegyéazetíleg.lairtalanitott sü tőből. Egy darah 50 kr. Rakt, minden gyógyszertárban és a bel-ás külföld minden híresebb ÍHaUíertarában. t FÓ s/.étküldé«i raktár: ^
~W Bécs, I. ker. Banemmarkt 3. szám.
\' . : 8272 11—20
életbiztosítási
ajánlataikkal tár>ulatunkat megtisztelni és bizalommal felkeresni szíveskedjék.
-Társulataink tekintélyes tökéje teljes biztosítékot nyújt az elfogadott koczkázaiokért. mig másrészt előnyös díjtételei versenyképessé teszik min deu eddig hazáulibin müüödö biztosító társulattal szemben, sót mi több, az életbiztosítási üzletágban oly előnyös combinátiókat vettünk fel díjtáblázatainkban, melyek a biztosító ^közönség minden várakozásának megfelelnek.
Magyarországi flókigazffatóxág:
Tisza Wallner
igazgató vezírtí\'kir.
fri 5*80 ÎIS Pecco ion cb on g1, ig enyhe 1 , 5-60 ili Peccovirág igen tinóm enyhe , 6 SO !11 Caravauathea erős tg. finom . 6 60 íj! Kaiicrmelange erős kit , 660íj| la orosz Szardina 5 kilós bordó , 7"—Î , I* mar. hering » ,
. 7 20 ; la mar. hering Pickles . r , 6 90 ti Hummer, ig. finom S uelencce , Lr.:7.r: kitQnÖ „ B
a , 9-20 ÍR Apetitsilg pikam 18 „ jlj Sardines il\'huile, ig. jó
ftt 2 20;!; Sardines ál\'buíle. kit , SSOJgla. Brabanti szardelln 2 k. bor
5 \' I 1888. ig. fin. caviar 1 kilo
frt 2 30>\';i8BS ig. fin. caviar 2 kilo }!i Ri», igen jó 5 kilo
frt 2-60^Sogo Keletinrliai p 3 50;iiZitoDyhalak 21/, kilo
frt 4 70
_ 5-SO
2 10 2.55 4 15 4 40 4 80
frt 145 és 2 9,\'.
frt 1 85 „ 241
5 kiló. hordóban SO drb frt 2 30 2ó drb frt 2 b0\\ 20~23drb frt3 10 2\' , kii. hord. 1 —12 drb I
Uj Matjes hering
Sí di" Inas faatolv«, igfn finom delie kilója frt2.!>0
ooooooooooo&oo
OOOOOOOOOOOOQO
Emésztési zavaroknál
étvigyhiáiiy ros»z palettáé*, gy -morégés Stb. lassít anyagcserénél a ennek következményei a (dugulás, felfúvódás; fejfájás, migréi arauy^ri a Lipps an-fe; e Kzr. scadi pez*lV"por _ legjabb házi szerüaknek biztwytilt. Kapkato SO kr 1 ée frt dohozokbau.
oooooooooooooo oooooooooooooo
Nagy árjegyzékek inftyen és dijmeotesen. 33ÎS 7 —18
Stückrath ésC. hamburgiáru-szétküldése Hamburg-
A Polgári Egylet régi házában levő bolthelyiség a hozzátartozó lakással együtt november 1-őrel kiadandó.
Bővebben értekezhetni Miltényi Sándor czipész-mester üzletében, városház épületben. ,302 1„4
aoaQoaDQQODnc ? a
? egy aQ
\' BÜKKÖS ERDŐ 8
MAKKOLT Al\'ÁSRA Szakácsi közelében (Somogym.) |
körülbelül 80 hold nagyságban j kiattaiidó.
Bővebb felvilágosítással szolgál j
HERCZFELD NÁNDOR |
3393 2—2 bérlő, C
I NEMES.VIDOXgO
CXXXXXXXXXXXX3
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOODOOOO.\'OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOCOOOO
o
I3e;t_,x_. i?nr=í j.
EGEDÉI
Leginkább li thio n tartalmú sarany. Legjobb asztali és üdítő ital. -- Kipróbált gyógyszer a légzési szervek katarusainál rheu-ma, gyomor- és hugyhó-lyagbántalmakuál.
Főraktár Nagy-Kanizsáni Fesselhofer Jó-
LITHION TARTfl LMU
AV AWIVIZE I
zsef Scfiwarcz és Tauber uraknál.
Pg^OOOOOOOOOOQQOOOOOOOOQOOQCX30QOOOOOQOOCMX30CK300CK300TO
} Wtäjdits József kőnyvaj-omdájából Nagr-K&aizsán. "
NAííMAimSA, 1888. aupszlus 18-án.
Eiöfizetlsi dr •»* évre . . 5 írt — — évre . . . 2 fr 50. ki
yedévre .1 frt -2;"> k
Egyet siam 10 kr
H I U D >: T E S K K. \' S hasábos petiUorbú 7. má«..dixor ". s minden C o rabbi iurérí i> kr NY1LTTÉRBEK
etil ioroukéut 10 krért vét-tnofc i Kincstári illeték m:j*deu.ei:yei Uirdeteaért 30 kr.- fizetendők.
33-lü sízferre
Huszonhetedik évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY.
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank". a „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet, a ^nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület8.
;A lap szellemi .-észét illető közlő
tények 3 szóik-aztö-égtiez. anyagi részét illető közlemények pétiig a kiadó hl ratal boz bérmentve itrtéxendŐk : A"agy-Katiizsá n takarékpénztári épület
Bé-ir.entetlen levelek i
Kéziratok vissza nem küldetnek
a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*, a „nagy-kanizsai tiszti-önsegélyzi> szövetkezet\', a „soproni kereskedelmi s iparkamara\'1 nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETEN KI NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
V,. --«¦¦- « I eí0- öszí gyümölcs- és koovbakerti
nemzeti nagy ünnepünk, kiállítást (vásárt)
W.ha ey.f-.M-. érintené ar-1 L (vásárt,
c/unkat a regg inosolya aug 20-an; E kiállítások czélja: a fogyasztó nőin volna csoda, hisz ünnepe vau; közönséget, valamint a kereskedőket a hu a ueruzetuek, a -o-at szenvedett hazánkban termelt, fenn e!ő;oro!t czikkek • mj-Uv..r népink\' j kel. valamint a termelőkkel megismer-
ír .i, -a w -akk „ ti... ¦teL,li\' terményeink kelendőségét elömoz . Mintha édesebb, .sztább volna ditani & nj piaczo^t szerezűi.
a mai levegő; nem csoda, hisz öröm?: uem szenved kétséget, hogy ily van a magyarnak. Mely úgyis oly vásárszerü kiállítások, ha bizonyos, ritka, oly gvér!"¦ .előre meghatározott időközökben ismét-
Az ország fővárosában számosan l6dnek> * veJ6 és termelő közönségnek . . \',¦ j-, -, nagy előnyöket nvuttanak és a forgalom
megjelennek e; napon a v.dekrol, é[6nkllésé^ Dagy-befolyást gyakorolnak.
részt--vegvének azon egyházi Id~ie„es kialiit;i,ainft ^ varinak nag- ünnepélyen, midőn nz ország szervezve, hogy a termeiökre nézve köh> föpapja szent István királyunk jobb ségekkel égybekötve nincsenek; helypénz kezef-jét vallásos/ kegyelettel a nép nem követeltetik minden szükséges béren kö/öt körűi hordoztatja, hogy
kamaráknál, a közgazdasági előadóknál, a méhészeti egyleteknél és a kereskedelmi múzeum igazgalóságánál kaphatók.
Szíves közreműködéséért őszinte köszönetet mondva, maradok a tisztelt szerkeszti ség
Hul.\'aoest, 1888. augusztus 1 én. ííazalias üdvözlet ter müeth IilKE
miniszteri JanácsOS, igazgató.
dezésí tárgyról a mu<eum igazgatósága . gondoskodik: a kiállítók 50°/D szállítási
szent ténykedés által m.nteg} lelke- kedve,ménvbeD besülnek, csupán a sodest idézzen elo a netán csügge- tényleg eszközölt eladások vagy megren-teg hazafi ikban, erőt adjon a további delések uián szedetik egy bizonyos
jutalék.
küzdelemre s vigaszt uyujtsön az azt igénylőknek. \'.\' .
Orszagunií minden részében egységes pietással tekintünk a főváros felé, honnan, mint a melegítő nap sugarát véljük felénk lövelleni, a szeut király áldásának jótékonyságát, nemzete iránti lángszeretetéuek
általánosan ható melegét, bölcseség-Soek utasításainkat.
Minél nagyobb a kíá1 Utasokban résztvevő termelők száma, annál nagyobb az érdeklődés a fogyasztó közönségnél és a kereskedőknél.
A mult évben tartott első gyümölcs-vásár alkalmával az összes beküldött készlet a megszabott árakon elkelt, daczára annak, hogy az időjárás kedvezőtlen volt és termelőink nagy része nem követte
jósagat és halhatatlan érdemeinek dicsfényét . . .
Feledjük e napon az élet küzdelmeinek keserűségét s egymást eme hén érzett kifejezéssel köszöntjük:.
Éljen a haza !
Tisztelt szerkesztőség !
kelemiö>égét emelni és azok kivitelét előmozdítani, mindazon czikkekre nézve, méhek a/, állandó kiállításban helyet nem
A folyó évben szándékunk a külföld figyelmét is az általunk rendezett ki d-Htásokra felhívni és oda hatni, hogy azokat megszemléljék és velünk üzleti osz-szekö telesbe lépjenek.
Ez kiválólag azon termelőkre nézve lesz előnyös, kik a fővárostól vagy nagyobb vidéki városoktól távolabb laknak és ez okbót termékeiket eddig nem tudták előnyösen értékeltem. . A k reskeiielmi mu\'.t-um programra- j Azon minden alkalommal tapasztalt iü hivatása lévén hazai termékeinknek \\ rokonszenvre és pártfogásra támaszkodva, \'melyben a--hazai sajió a kereskedelmi múzeum törekvéseit részesíteni szokta, van szerencséin a tisztelt szerkesztőséget foglalhatnak, azon eljárást követi, hogy j sürgősen felkérni: szíveskedjék az olvasó azokat küön rendezendő időleges kiál- [közönséget, a többször említett kiállitá-i ti ásókon mutálja be a fogyasztó közön-. sokra figyelmeztetni, azok fontosságára
ségtiek és a kere>kedőknek.
A f. évben következő időleges kiállításokat — illetve vásárokat fogunk tartani: és pedig: ; i ¦
és a termelőkre való nagy előnyére u atni és egyúttal felemlíteni.- hogy a kiállítási szabályzatok és bejelentési Ívek a gazdasági egyleteknél, kereskedelmi és ipar-
Tudnivalók.
— A közigazgatási gyakornokok j elmozdítása tárgyában a belügyminisztérium tendeietileg kimondta, hogyaköz-
\\ igazgatási gyakornokok által elkövetett i hivatali vétség esetében rendes fegyelmi i elj irá-nak van helye. 8 ez-n eljárás nélkül \'hivatalukból a főispán áital sem mozdít -; hatók e>.
— Filloxerás szőllötök megisme-ré-e A filloxera napról-napra jobban terjed s legkitűnőbb szőlieinket is kipusz-iitassál fenyegeti. Az eddig eliene ajánlt különféle szerek közül egy sem bizonyult határozottan czélravezetönek, s azért nem maradt más hátra, mint az, hogy minden szóllósgazda legnagyobb gonddal figyelje meg szöllejé^-íaminta veszedelmes ellenség fellépését valamely szöllötön észreveszi, azt irtsa ki azonnal, hogy a veszedelmes rovar tovább ne terjedhessen. Minthogy minden egyes töiek a gyökereit nem takarhatja fel, hogy az ellenség jelenlétéről meggyőződjék, csak egy módja marad a gazdának a felismerésre, mely abban áll, hogy a szőllőket közvetlenül a vegetácziójuk alatt gondosán megfigyeli. Amint valamelyik szöllö\'ön a legkisebb gyanús jel\'mutalkozik. azt azonnal ki kell
| irtani. A fi loxerajeleulétét különben a fiatal hajtások sajátságos változásai eléggé elárulják. A hajtások rövidek maradnak, !s hegyök sajá\'ságosan elgörbül, a.levelek > természet ellenes állásúak és alakúak, az üde zöld s/.in helyeit sárgák. Oly szöllötÖ, melyen a tilloxera már a turmadik évben é.ösködík. olyan, miutha hosszabb idő előtt jég verie volua el. Hajtásai többnyire csak 20—2ö cm hosszúak, levelei kicsinyek és gyérek, a virágok legnagyobb része lehull, mielőtt kifejlődnék- A legtöbb sző iö;ö ui.tr a negyedik évében : egészen aí élősdi rovar áldozatává lesz, vagyis ez annyira tönkre teszi, hogy az ötödik évben már ki n^m hajt. Az oly Iszöllőtöt, melyen a leirt jelek láthatók, \'azonnal ki kelt a szöllöböl irtani.
— Posta- és táyirdat szaktan-\' folyam. A közmunka- és közlekedésügyi i miniszter abból a czéiból, hogy a mindin-I kább foutossá váló posta- és távirdai szol-\' gálathoz szükséges személyzet kellő minősítéssel és kiképzéssel biró egyénekből
1 kiegészíthető legyen, a vasúti szaktan-! folyam felállítását száudékolja, mire nézve az előkészítő intézkedések már folyamat-bau vannak. K tanfolyam a miniszter czél-zatai szerint már a folyó év őízén megnyílnék a abba jogi képzettséggel, illetve érettségi bizonyítvány nyal, vagy ezzei eg>enrangu iskolai képzettséggel biró ifjak fognának feivétetni. A tanfolyam sikeres bevégzése után, mely 10 havi elméleti és 3 havi gyakorlati képzésre van alapítva, a jogi képzettséggel bírók a posta- és távirda-igazgaió\'ágoknál és a közm és közi. miniszteriu n központiában, az érettségi bizonyítvány nyal bírók p-ídig a posta* és távirdai kezelési, illetve külszolgálatnál nyernének alkalmazást és további előléptetést. Egyidejűleg kimondatnék, hogy az 1890-ik évtől a posta és távirdai szolgálatban gyakornoki és mindazon tisztviselői állásokra, melyek a törvény értelmében nincsenek igazo\'ványos altisztek számára fentartva, sőt a mennyiben igazolványos pályázók nem jelentkeznek, ez utóbbiakra is — csak olyanok alkal mázhatok, kik a posta- és távirdai szaktanfolyamot sikerrel bevégezték. Ez által kellőleg biztosítva lesz, hogy azok kik e tanfolyamot szorgalommal és sikerrel befejezték, rövid idő múlva megfelelő állásokban elhelyeztessenek. Ez alkalommal megemlítjük, hogy a hasonló jelleggel biró vasúti tanfolyam első éve megfelelő eredméuynyel záratott le, az azon kiképzett mintegy 90 hallgató az egyes vasutak hoz gyakorlati szolgálatra beosztatott s a vizsga sikeres letétele után a vasutaknál elhelyezést fogunk találni.
— A községi előfogatozás vállalatba adásából felmerült költségek a belügy minisztérium által hozott rendelet értél mében. mindenkor a község lakosaira az összes egyenes állami adók. arányában vethetők ki.
— A községi belsőség kataszteri felmérésével járó költségeket a község lakosai, a külső ég felmérése után feime rült költségeket pedig a belügyminisz terium által hozott rendelet értelmében a földbirtokosok a kincstári birtokokkal [együtt tartoznak fizetni.
Puszta Sa László, aug. 8-án 1888.
igen tisztelt szerkesztő ur !
Még a mult juiius hó I én menvén Hévvizre három hetet töltöltem ottan, és ottlétem alatt majd mindennap szándékoztam becses lapja számára egy kis fürdői tudósítást írni. de csak elmaradt. Onnét ide visszatérve, i-ruét azonnal akartam irni, és az is e napig húzódott >\'ein irttm, és miért ? — Isten tudja ! — Csak van az embernek néha olyan betű-, toll- iszony-féle állapota, a mikor sem olvasni, sem irni nem bir — még erőltetve sem. Ilyen féle állapot vett rajtam erőt Hévvizen is. a mit a fürdő hatásának tulajilonittam akkor, a miután az a meleg kénes forrás ugy felizgatja az ember vérét, hogy néha még gondolkodni sem tuti, valamit cselekedni meg épen nem bir, de bátlnivtl már Hévviztöl távol még mindig tárt az a szellemi te tsz halót tsagom : nem birom eszméimet összeszedni! Ez a ke-délyáilapot rendesen olyan helyen szokott az emberen erőt venni, ahol vagy igen túlságos sok és nagy. zajos szórakozás kínálkozik, ahol mintegy az élvezet árjába sodortatván a lélek, öntudatlan állapotba jut, scsakiseszméletétismétvis zanyervén. bir gondolkodni és az árral együtt vagy annak ellenében is úszni; vagy olyan helyen, ahol semmi szórakozás nem kínálkozván, a lélek az egyhangú csendben elalszik, eltompul, elzsibbad. No Hévviz-ről nem mondhatom az elsőt : a szórakozások árja nemhogy el nem kábított, de még csak hiréL sem hallottam. Igaz ott is szoktak néha-néha, minden héten, egyszer-egyszer tombolák is lenni, de azokban is a legnagyobb, a legcsattanó-sabb „vicc" egy kis szamár szokott lenni, a mennyiben a tombola nyeremény egy szamárcsikó volt, ami meg az által vált nevezetessé, hogy a híres antiszemita pap képviselő: Dr. Zimándy nyerte el. Es két bűvész is volt; ne tessék félreérteni, nem bűvölő szempárról beszélek, hanem két I etüértelein szerinti bűvészről a kiknek egyike nem csekélyebb személyiség vorhstnint Boskó József (az ujabbkori ti.)^flogj mit produkáltak! Ki tudná azt elmondani! az oly nagy művészetnek a megértéséhez szaktudomány kell kérem, legalább is. Boskó hasból is akart beszélni, a mire legtöbben valáuak I kíváncsiak, és az szegénynek legkevésbé Isikerült. Mindaz azonban nem gátolta öt | abban, — hogy tányérját a jószívű és
T í r c % «.
Emancz\'páljuk-e a nőt ?
Higyjél-k, aiaci értelme mért Eruaiiczípáljuk métr a iiőt,
11 is- jryt-ngéd-éi;ünk hintája KlSnyOkbfO ringatja öt.
L minek arra irott törvény, Mit a fizoká- -zentía-tett?
Tan, bogy m-.krancz.i-rA váljék Arany"\' kt« fele*éged?
Nem Bibe! bírói izéken,
I\'er-jryárlók közt nem nyer be\'yet S b*r miut \\ieTL — biiz tudod mijo
C««k .Novicziat* -em lehet
él. t hú takör* ¦;. ellenkezőt mutat, elfogultság leplét, Merész kézzel lerántott id
ubb.
Látni fogod: ntne, szigorú
Sem kérlelbetleaebb biró, Mint nó, ha bár minden vltked, k„*y elejtett nem tetazC *ró.
S van-e Agy véd furfaDgosabb, Ki » „szóbé i" folyamot
üly r&gtOu letárgyalja, miut Nő, ha ajkad ellen mondott .
8 lia mint vesztei, azórakozái
L\'ditő ölébe vágyói, Hol baráuág poharában
Kedélyesség bora lángol
Hol -érelmM tyúkszemére Nem tipna as emlékezet,
K a Mrdés gyengéd karja. Mosolygó Masak k&zt vez. t.
S ha ez éltető varázslat Kdei mámora fogva tart
Tovább, miot „basiristenaSd-Türelem fonala kitart;
Akkor (eléd tíir dult arczczal, .
„Gyóntatod* a ki- féltékeny, S égő nyelve beesíllrted
Tie.sta havára szeuuyet ken.
Prédikál: hűtlenség, .-salás, Tivornya, i más rut bűnökről.
Te Lóih-ként fezzelegiz, s hiszed már Alaktok bálványnyá k&vűt.
Obi ha a nő nem feledné.
Mii; gyönyörű, igézőn szép, A szeude-ég románczával
á viszont, mily szánalmas tu.zkép
Ha- »\'í e n v e d é 1 y furiája
Kéazkel nrez róz\'áiu tépve, N ő i s ó g e bűvköréből,
Ki nem tágyna, ki ueru lépne.
Hagyjátok csak, hadd maradjou A nő minek teremtve lett ¦„¦
V i r á g u a k, mely bimbóival, Szép- s u\'p3SÍti a kértet.
Su gárnalc, mely mosolyával
Takarja el a felleget, s angyalnak, ki iserelmével
Oiszou áldást, Udvösiftget.
GUOTH GYULA,
x>e igen.
A kis Blanka.baronesse olyan vidám, mintegy piczi kismadár. Kedves csevegése kellemesen csengi be a tágas verandát. Világoskék reggeli toüettejéhez nagyon illik körülötte a melegházi növények buja zöldje. Mögötte a>; óriási párkányok kedves és meglepő szaffaget alkotnak, mely sötét, mély zöldjével, nemhogy elhomályosítaná, sőt inkább még kiemeli a piczi Blanka karcsú alakját. Igaz. hogy a reggeli nap beőzöuiö fénye is, mintha csak öt keresné.
A kis baronessel szemben a képzelhető deghányagabb kényelemmel hintázza magát székén John Bull egyik ivadéka. Tökéletes englischmann. Egész az unalomig unalmas.
AH right ! miss Blanka. Az önök or-szága:nekem nagyon tetszik. És én az Ön társaságában nagyon jól érzem magam. Ne hajókáznék át együtt az életet a házasság yachtján ?
Blanka meglepetve és sértődve tekintett végig az angolon.
Ön ma nagyon merész uram.
Ali right ! miss Blanka. Ezt vártam öntől. No de semmi semmi, van Londonban két palotáin, s az egyikben ellakhatnék miss Blanka.
De uram !
Jó-jó ! én értem önt. Elébb a bárónő mamával beszéljek ugy-e bár ? ezt akarja mondani. AH right!
Blanka Baronesse haragosan kelt fel székéről, hogy ha lehet, szabaduljon e reá nézve nagyon kényelmeilen helyzetből, s már indult, hogy elhagyja a verandát midőn kívülről vidám beszélgetés hangzott föl. Néhány pillanat múlva egy, már koros hölgy lépett be egy elegáns fiatal ember karján. Az előbbi Blanka édes anyja, báró Váryné volt; a fiatal ember egy távoli rokon. ErdÖsi AntaL Se nem báró, se nem gazdag; de eléggé művelt és kellemes megjelenésű és ennyi a fogékony lelkű Blanka baronessenek untig elég volt, hogy némi érdeklődéssel tekintsen Erdősire.
Az angol egy geotleuiani mozdulattal kelt fel s kívánt jő reggelt a bárónénak, míg Erdősit csak egy főbólintáasal üdvözlé ki könnyű lépésekkel sietett a zavarodot-
tan álló Blankához, s kezét ajkához emelve üdvözlé.
Amint Krdősi Blankára tekintett, első pillanatra feltűnt neki az a szokatlan felindulás, mely a nö arczán tükröződött. Eddig ugy ismeré Blankát, mint. egy ár tatlan, tiszta, derült lelkű gyermeket, aki még nem tud bánkódni, mert a bánatról fogalma sincs, akit a könyek még s-ebbé tesznek, mint a tavaszt egy csendes futó permeteg. Olyan volt ö kedélye lünŐ bo-rúlataival, mintegy májusi nap: az ég egyik felén borult és esik, de a másik felén ragyogó nap minden piczi cseppet megaranyoz és tündöklő ragyogással tesz drágává és ez a nap volt az ö vidám, az ártatlanság fehérségétől tündöklő lelke.
Erdösi ilyennek ismerte őt.
És most látta a borút, de a napfényt hasztalan kereste, az nem volt sehol. — Blanka attól a néhány, talán nagyon is durváu kiej\'ett szótól nővé lett, a gyermekből már nem volt benne semmi\' Es az ifjú attól megrettent. — Amit eddig szivében Blanka iránt érzett, azt hitte, hogy semmi más, mint a folytonos együttlét szeretete. És most, mikor teljes tudatára jutott annak, hogy az micsoda, már késő volt ellene küzdeni, de meg sem is kísérté.
Blanka, a gyermekből nö lett és ErdÖsi az átváltozás pillanatában egész lelkével megszerette.
Az angol ezalatt a maga tapintatlan ; eredetiségével kérte meg a bárónötöl Blanka kezét, de mire leányához fordult\' volna, Blanka nem volt a verandán, már kin bolyongott a park fái között. Az a\' gondolat, hogy ö egy férfi neje legyen, áj kit nemcsak, hogy nem szeret, haoem kerül ; nem hagyta nyugodni, s hosszas bo-|
lyongásulán fát adtán és lihegve ült le egyik fa árnyékába. Ott fűzte tovább reszkető lélekkel gondolatait és ezek a gondolatok mindig Erdösire tértek vissza. Most, a\' midőn egy másik férfi ajánlja fel neki kezét, vagyonát: most szebbnek látta ezt. S valami csendes métázás vett rajta erőt. s jótékony meleg járta át idegeit; lelkében Krdősi alakja mindég határozottabban emelkedett ki, és ö nézte ezt az alakot, nézte hosszan, ugy. hogy az angolnak tapintatlan fellépése egészen elmosódott emlékezetében:
A nö szeretni kezdett..
Ott ült hosszan elmélázva. Körülötte semmi nesz. semmi zaj. Egyszerre az út porondjának sajátságos halk ropogása éb-reszté fel álmadozásából.
Férfi léptek voltak.
Nem sokára Erdösi alakja tűnt fel a kanyargó u\'at szegély/ő bokrokx,mögött, amint imbolygó léptekkel közeledett.
Blanka mélyen elpirult, de nem kelt fel hogy kikerülve a közeledő figyelmét, idejekorán eltűnjék. Bevárta őt. Lázas forróság fogta el lelkét, szive reszketett a szerelem édes kéjétől. Szemei az odaadás magneticus fényével csüggtek Erdösio. Homlokán valami csodálatos ragyogás fehérlett. Egész alakját a lélekfonség tette délezeggé . . -
A nö egészen szeretett.
Éi ErdÖsi jött. mindég közelebb, mindég gyorsabban. Blanka várta, hogy megszólítja, csak néhíny lépés választá még el ökeí s bár ugy látszott, hogy Erdösi észrevette Blankát; nem szólt semmit, el is ment előtte, a nélkül, hogy rá is-tekintett volna.
Blanka halványan dőlt a pad támlá-
Mai számunkhoz egy negyediv melleklet van csatolva.
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
CSARNOK N
Jobbágyságot ismertető 3 okmány.
„Az Tekéntetes Nemes Vasvár-megyéhez, mint kegyelmes Uraimék-hoz. Alázatos Supplicatiója Az belül
nagylelkű néző közönség közt minduntalan körül ne hordja, és várakozásában nem csalódott: a magyarság nem tapadja ¦ me.: önmagát ott, ahol idegen -nemzetbéli éhenkórászokat — akarom mondani művészeket — (tpég ha ezek bűvészek is) kell pártolnia. És a bűvész — művész — vagy művész-bűvészeken
tul: — pardon ! még volt valami: Kgy í megh irt Instánsnak. szini előadás. A „Czigány báró" keszthe : Tekéntetes Nemes Vármegye !
Iví színeszektől előadva.;! hévvizi étterem-: t^, . , -. .. „___ ia«»«.» „,
C i. -i l -i- i « w ii i K-éntelemtettcm nagv alázatosan az
ben l.»e erről be.-zei;ek valamit, vagv hall- _ " „ ** ...
gassam agyon ? Azt mondják a bölcsek : Tekéntetes Vármegye elejben ter-hallgafni arany, tehá\' hallgatok, nem jeszteoera : miképpen szegén Ipam szóltok róla semmit; — ugy is azt Lázár János Nemes Szalavármegyé-tartván a nép: — „Holtakról vagy jót, beu levő gzeut Gvörgv-völgyÖ nevó vagy semmit se szólj." A Czigány bárót- p . n jft Nemes faluban agyán
szegényt, azon színeszek Hévvizeu. azon
egyetlen páratlan előadással agyonütötték, tehát az előadás előttem holt. s igy inkább nem szólok felöle semmit.
Nemes Aszoutul. ennek előtte circá-ter kilenczve\' esztendővel (mivel az Attya is ott házasodott, lakott s - Tehát miről szóljak?! Miről, szól- azon helyben holt is megh) született hatnék a fürdőről, annak csodahatásáról, e/ világra, s mind ennyi sok esz-a mely a félig holt idegeket is életre ser- j tendókig szabadon és békével élvén, kenu. arról a csodahatásról, amily h«tísajmindenfáe kozöns(s„es onusokat. vala-a Hev vízen kívül tan egvetien egv hozza . \' - " ... o ¦ .
hasonló fürdőnek sem lehet, a melynek ;m!nt más Nemessek, prostált s most hatását azonban ma már. ugy hiszem.is öregh emberségéhez képest, msga minden zalai jő hazafi s honleány ismer- j helyett Kisfaludi László* Ur mellé vén. ugy is fölösleges dolgot cselekedném, 1 katonát állétott. Most penigh ennek annak magasztaiását elöltük ismételvén. U raostaoi háborÜQak alkalmato^sá-\\aianunt, hogy ismeretesek mar bizonyara , , . , , ¦-, • A
önök előtt a hévvizi viszonyok is: az ét-IS4™1\' az kk példájával, kik igassa-lap. valamint az italok európai niveaura fgokhoz keveset bizvá. magok teszik emelkedett méreg-drágasága, (egy adag \'szándékjonnak hatalmas birájává ma-fogas és kirántott csibe külön-külön GO\'gokat. Niczki János Uram is ez kr), a milyen drágán még Carlsbadban napykban annafe jgasságos uttyát s sem merik adni. meri ott is csak oO kr. ... . , " .°, J. .,
de hát Csehországon több a fogas és a modJat fűlre té^n. reqojsito,
csibe, mint Balaton mellett. A szobák /epetitio és reménségh kívül ily primitív hiányos bútorzata, mely még legszerényebb igényekét sem képes kiél
giteni. miután még olyan szobák is van nak Hév vízen, ahol egy jóravaló almáriom sincsen, s ha ruháidat kipakolsán. be akarod aggatni, hoz be a szobapinczér
okkal, hogy az Ipámnak az attya valamikor Jobbágya lett volna az Eleinek; az Ipam házára, mellét is együtt bírunk, non obsttiite eo. hogy Nobilitaris fundus,\' cunehány lovast nagy koporsó szegeket, hogy ö reá küldött, és az szobájábul az majd azokat falba vervén, aggasd arra udvarra az lovasok kihiván, s ott az selyem ruháidat, s ha az ellen tiltakozol, rjdvaron meg!l kötö/.vén az szegén hoz másnap az elő/.ékenv szobaasszonv _ . , , l~. _ , .
fosa sokat, s felveretvén azokat a J™gh embert foKságra Kuszoghi falra, nagylelkű udvariassággal (a mely-! Városba vitték. Lött egyszersmind bek hangjából a bu«ás „b o r r a v a 1 ó* |az lovankat is az házunkbul el viték reménye nir kii szól hozzád: no hát tes-[ne\' gondolva az Ipámnak csaknem sék most ide aggatni a ruháit! A további; halálán levó öreghségévél, sem penigh anpellatio pedig a garde des robes ert, I m, , . . J . . - ,
hiába való dolog volna, mert az csak orr- az Törvénnek igasságos utmutatasá-tinioritást és vállvooogatast nyerhetne vá- Ta|> melhez Bo kigyclme is köteles, laszul. de egy érdemes beaggató almárium Mivel penigh Nicki János Ur, ki elnyerhetését semmiesetre sem, azaz par- semmi úttal elbocaátonjyi n\' akarná,
ezen Nemes Vármegyébe lakván, és
don ! dehogy nem, azon esetben igen, ha a .szobát a megállapított tariffán kivul | ,. ... legalább naponkint egy forinttal drágáb- \\ezefl Nso\' Varmegyének is Junsdic-ban fizeted a fürdő-bérlőnek, szoba-pin- tióÍa alatt légyen, kiváltképpen effde ezernek, a szoba-asszonynak, vagy mif1 állapotokba és dolgokba non obsiante tudóm én kinek V — de fizetni. — fueted. | etiam Belli temport. meire nézve is
m )ZfnTe:hT- W °tUn TiieU\' flz No Szála Vármegvebeli Tisztviselő fele dolog, protectio. nepotizmus, de nem \'
ingyen, hanem drágán megfizetve, "önök tudják, ismerik a viszonyokat..
(Végeköv.)
Hisz
Uraméktul instantia ide is dignital-Itátott; ahoz képest az Tekéntetes JNs. Vármegyét, mint ezen dolognak ! Justitioriussát és actualis bíráját.
í *Kákócr.y Ferencz tábornoka volt. A kotló
nyara, ajka idegeseit szorult össze: szemeit valami borongó homály borította el. ér/.é. hogy mélyen meg van sértve. És épen az eszmény volt az. ki szivén sehzé. Hatalán nem szerette volna, talál mentséget, de így nem. A sziv követelő, ha szeret.
A no boldogtalan volt.
Esd ősi halivá a bárónő válaszát az angol fellépésére, a mely válasz ugy látszik kedvező lehetett, magukra hagyta őket s mélyen elmerülve járt a park main. A házassági ajánlat öt is kihozta rendes kedélyállapotából. és annál inkább, mert nála nem mindennapi érzelmekkel találkozott : ö Blankát szerette. — Erdösi nézett maga elé. szemei látták Blankát a padon, de lelke nem. Nézett mereven minden tárgyra, de ez a nézés a végtelenbe látszott veszni. Ö nézett, de befelé : önmagába. Az ilyen nézésnek a külvilághoz semmi köze. És a mit Erdösi önmagában látott, az nem volt más. mint egy nagy "homály, olyan, mintáz öszi köd: .fakó, mozdulatlan s csak nagy sokára kezdett alakot ölteni és ez az alak a „reménytelenség" volt.
Délre hasztalan várták F.rdösit a kastélyban ebédre.
Blanka ott ült szemben az angollal. Szomorú volt. Még választ nem adott bár anyja unszolása gondolkozóba ejté. És mig az angol egész az aprólékosságig figyelmes volt hozzá, ö lelkében küzdött: igen vagy nem í
Az illem és a sértett büszkeség várfalak EnKott, a szeretet menté.
Igen vagy nem?
Az éfryib perez ezt, a másik amazt tanácalá.
Blanka határozott.
Kimúlt a dél, el a délután, alkonya-lóban volt már a nap. mire Krdösi vissza-,téit bolyongásából, lialványsága feliüni az idősb bárónőnek, ki szeliden dorgálva fo gadá kézcsókját Blmka hideg volt. Az \'angol arcza ragyogott a jó kedvtől. Vacsoránál Erdösit sérté az a bizalmas 1110-1 dor melylyel az angol Blankával társal-Igotl, sérté, hogy Blanka szívesen látszott :fogadni mindent, a mi az angoltól jő; pedig a hölgy akkor is küzdött önmagában : ! Igen, vagy nem V -
Krdösitöl várta, hogy közeledjék. Fájt neki az ifjú komorsúga, csaknem semmibe vevése. És ott benn a sziv megint újra kezdé a haiczot : 1 Igen. vagy nem? { A lélek, a sértett lélek azt tanácslá : nyújtsd kezed kérődnek, mondj igent : a\' ¦ sziv úgy suttogott: nem, nem soha ! j i Egyszer valami ártatlan kérdéssel fordult Blat.ka Knlödhez, a mit ez mély elmerülésében nem hallva válasz nélkül hagyott.
Erre ismét fellázadt Blanka büszkesége, s dnezosan monda belsejében : DI>e igen 1"
És a sziv erre nem szól többé semmit; elhallgatott. A fiatal nö arczán valami hitleg határozott vonás kezdett feltünedezni, mely csaknem a komolysággal volt határos.
Másnap Blanka igent mondott az angolnak és Erdösit nem látta többé.
Londonban néhány év múlva a paloták egyik legszebbikét sürü népcsoportok állongták körül. A palotából a leggazdagabb lord nejét temették.
Azt mondják magyar volt
BATKY LAJOS. "
ezen dologban attyaképpen tekén-teoyi. és annak valóságos igasságát, s szegénya ipámnak ártotlan szenvedését az Supplicatióm mellett bé-nyuitett Attestationak párjábul megh értvén (ne lévéu pro hic et nunc más remediumja) szegén Ipámat föl-szabaditanyi, avagy ha különben ne lehetne addigh, mighien Nicz i János Ur az iránt való igaságát in foro Competenti liquidalná, kezességén Wboesátanyi ne terheltessék, kérem alázatossán. Másképpen is siae hore e masculi Sexus levén, mit gyönyörködik az utolsó napjaiba levő szegén öregh embernek uehéz szenvedésbe és nyomorgattatásaban. Mell Nad-ságtok kegyelmetek attyai ^Gratiájá-nak, ha érdemetlen szolgálatunkkal megh ne hálálhatnák, Isteniül várja jutalmát. Na\'yságtokk s Kegyelme tekk .Érdemetlen alázatos szolgája Szent György völgyön lakó Császár Ferencz.*
II) „Az alább megh irtak Nemes Zaíavármegyének Vice Bírája és Bsküttye, exoiittáltattunk Nemzetes Szeredi Pál Ns. Zaíavármegyének egyik Vice Ispánnija Ur eó keglm.-Commissiója meilett való parancso lattijabul szent Györgyvölgyi, ugijan itt Ns. Faluban. No Zala Váime-gijbt\'u levőbe Lázár Jinos Ur eó kglme Instantiájara néminemű bízou-ságokk végben vitehre, az melj De eo utru szerint koveLkezik. De eo Utrum ?
1-mi Punctum: Tudgyaé vagy hailottaé bizonyosban a bizonyságh, hogy Sz. G. völgyön Z^lavármegije ben lévőbe lakozó Lázár János azon Sz. G. völgyi falpba született ez világra ?
2-d Puuct: Tudgjaé vagy hallottad, hogy megh nevezet Lázár J ánosuak, niégh az édes attya is azon Sz. G. völgiji faluban hazaso-dot, s ott is lakott, sőtt ott is holt volna megh ?
3° punc: Tudgyaé vagy hailottaé, hogy megh nevezet Lázár János vagijon közel kileuczven esztendős ?
4° punc: Tudgyaé vagy hailottaé, hogy Lázár János sok pitizel és-nagy gazdagsággal bírna, és ho ,y az emiétett S/„ G völgyi falu is adós volna neki ezer forintul s mások is kik volnának adósak néki?
5-t punct: Tudgyaé vagy hailottaé, Lázár Jánost, midőn megh fogták Niczki János Ur katonáj, í-z
Búsuló Badacsony.
Savi a *ene, a Badacsony alján Juliu» hó uttiltó nzombatjáu. Hableányban nagy diuum dánom van, Tölti kedvét a B. ós M.- otlafi.
Siói a zene láncxr* kel a hulláit), HnllárofiUert lát a ri^ Hableány, Egyre vigan izól itt a czinibaloui, Hallgatják eit küzködó kót yachtoii.
Mért vergődöl te íT.egény két bajó, Hableányban zárra vau ax ajtó. Idegennek tilos a bemenet, OJa flzóllös gaidán tnás nem mehet.
Badacsonyba mi bizony elmegyünk, Oda vágyik síivünk, testünk, ielküuk, Szép Zalának •¦ legszebb pontjára, Somogy nagyon kényen, büszke rája.
A két bajó érkezik a parthoz, Viharverte vendéget sokat boa, Betérnének enyhítő nyugflágra, A Hableány, hej I de be van rirva.
Badacsonynak teteje beborul, Báuatábau majd csaknem felfordul, Vérpiros lesz estére arczája, Alig lehet ismerni reája.
Takaródsik íelhöbe, majd ködbe, Besülyedni szeretne a földbe, Bámttlói, kik jöttek meiszirSl. Megvettetnek a B.-től, az M.-t5l.
Isten bozaád testvérem, szép Füred, Szól Badacsony, — lejebb amint sülye Téged viníCn a airba drágaság, Engem megöl a azőlló uraság,
Kakas szólal, éjfélt üt az óra, Ar. utaiók késiüluek bajóra, Hableányban azoknak nincs helyük, Badacsonyban kiknek níacs szó Hej lik
Éjfél utin az óra négyet fit, A nap a két yachtra. oly enyhén süt, Badacsonynak sötét .züld teti\'je, Vörös-piros .felhőkkel van tele.
És aióta agy este, mint reggel, A Badac-onyt köd s felhő lepi el, Majd föld alá búvik (.1 bnjába, Nagyságát, hogy tiporják a sárba.
I
maga udvarán fogtáké megh Lázár Jánosnak is az lovait az maga istál-lojábul és házábal vitték-e ki ?
Ad Pund punct: Tolt Mihály, in possessione Sz. G. völgye hitaos Nlis. A\'nnor c c^er 82,. Jurát Ex. fassusest. Tudgya világosan, hogy Sz. G. Völgyén, Ns-Zala Vármegyében lévő Ns falában születet ez világra, nemesi fnndnson, a kin most is lakik, és hogy No Aszoutul szüietett.
Ad \'2-uüi Azt is tudgya, hogy Lázár Jánosnak az apja Lázár Balázs, itt házasodott meg, itt Ns Sz. G. völgyén lakott ezen a Ns! funduson, itt bolt megh, itt is temettetett el.
Ad 3 m Tugya azt is ezen fatens, hogy egy esztendőben született véle.
Ad 4. Nem tudgya hogy Lázár János, Ns Sz G. völgyi falubelieknek adott volna interesre pénzt sem más falubelieknek.
Ad. 5. Azt bizonyosan hallotta, hogy a szobábul kihitták a katonák, az ablak előtt kötözték megh, a a lovakat is az istálójábul vitték ki, az meUijen, egyik lován kötözve el is Vitték.
2-us Testis. Nm Cseresnyés Ferencz Ns. Zalavármegyének Bskfittye, ugyan itt sz.-G.-völgyén Ns Zala-vármegyében lakozó Nemes, Annor. circiter 78. Az mell hüttel köteles ezen Jís vármegyéhez, azon hütire vallija: Tudgya világossan, hogy Lázár Balázs. Lázár Jánosnak az apja, ezen nemes funduson mult ki ez világbul és itt el is temettetett.
2° Azt is tudgya, hogy Lázár János itt született, itt nevelkedett föl. mind eddigh itt is lakott.
3% 4°, 5°. Hasonlóképpen vallija, mint az első Fatens.
3-tius Testis Ns Bertalan Fereucz. Annor circiter 62. J. B. fassus, ad oia puncta, uti primus Festis.
4-tus Testus. íbidi Nlis, RákoL Miklós Annor cin\'iter 64, 9. 2. fassus, ad oia puneti, uti 1 mus. Testis.
5 tus Testis Nlis Ibidy Nemes Tamás, Annore circiter 69. I. F. J. K. F. ad oia puncta uti 1 mus.
6-lus Testis, Nlis Ibidy Csekc Márton nnnore círe 80. J. EX. P. ad omnia uti 1 mus.
Vnus. Testis Nlis Ibidy Balogh Tamás, Annore circiter 70, J. E. F. ad oia uli 1 mus.
(Vége köv.)
— Cj telekkönyvi hatóság. A nagykanizsai törvényszék kerületében fekvő letenyei járásbíróság ez évi október 1-töl kezdve telekkönyvi ügyekben bírói hatáskörrel ruháztatott fel.
— Somogyi Károly színtársulata, mint B.-Füredről írják, élvezetes órákat szerzett a b.-füredi közönségnek. Velen-czei t^jt rendezett a Balatonon. A parti sétány, a kikötő hid valóságos fényárban úszott a számtalan szinfes Iámpiontól, melyeketa víz tükre visszaadván, igéző Ját-vánv volt. A csónakod szinte lampionok-kalíQiszitve úszkáltak á csendes vizén : egyiken volt a bajai zenekar, húzván a szép magyar dalokat; a másikon a társulat énekkara foglalt helyet; több csolnakot pedig egyes társaságok vettek bérbe. A yachtok közelében volt egy talpon a sikerűit tűzijáték, színes golyókat szóró röppentyűk, tüzkerekek, római gyertyák és görögtüzzel, melyet szinte a tár?ulatnak egyik tagja készített és gyújtott fel. Vasárnap lévén, a szomszéd község lakosságából is nagyon sokan voltak jelen. Fürednek pedig egész vendégkoszoruja: még a betegek is levitették magukat a hotd-székeken. Több volt ezer embernél. — A zenekar nótáit, az énekkar dalait hurrákkal ismételte a nagy tömeg, mely nem győzött eltelni a fényes látványnyal. Mind az igazgató, mind a színtársulat csak dicséretet érdemelnek az élvezetes órákért. Belépti dij volt a hidra 50 kr., a sétányra 30 kr. A rendezés élén Szepesi állt, ki sokat fáradt társaivá\', inige „tündéri néhány órát" létre hozhatták.
—- Iskolai értesítés- A u.-kanizsai fögymnasiurnban az 188S/D. tauévre a beiratások f. aug. hó 30. és 31. és szept hó 1. és 9.. \'napján történnek. — A felvétel szabályai a következők: A növendék szülői
AUGUSZTUS 18 án.
vagy ezek megbízottja kíséretében jelentkezik az igazgatóságnál s itt felmutatja az előbbij tanévről szóló iskolai buonyit váuyát, továbbá keresztelő levelét, il etöleg születési bizonyítványát Az I. osztályba csak 9 évet betöltött tanuló vétetik fel, ki a népiskola IV. osztályának tauanyagá-bau\'kelíő jár\'assággal bír, miről felvételi vizsgálatot tenni tartozik. Azon tanuló-, kik éietok 1 2-dik évéig újra be nem oltattak vagy 9—12 evőkig sikeresen beoltva nem voltak vagy a való.-ágos himlőn tul nem estek, addig, mig e hiáuyuak az 1887. XXII. t. cz. 4. 5. §§-:ii értelmében eleget nem tettek, csak ideiglenesen vétethetnek föl: erre nézve a szülök vagy megbízottak, kik a kezdődő tanévkor 9 — 12 év közt levő gyermeket bozuak beiratásra, bizonyítványt hozzanak magukkal. — Az I. osztályba — a vallás és közokt m. kir. nagy-mélt. minisztériumnak f. évi június 1-én 16.305 sz. a. kelt [rendelete szerint — csak C5 tanuló véte-¦ tik föl, mely rendelet kapcsában figyel-j meztetnek a helybeli szülök, hogy a \'fölvételre elönynyel bíró gyermekeikkel }a beiratás első-második napján okvetetlenül jelentkezzenek. — A felvételi és javító, esetleg a magánvizsgálatok a beira-; tási napokon eszközöltetnek. — Tandíj fejében egész évre 12 frt fizetendő. Ezenkívül azon tanulók, akik először lépnek az intézetbe, 2 fit 10 kr felvételi dijat, az ének- és zenetauitó tiszteletdijának tede-zésére 1 frtot fizetnek, mely utóbbi Összeg minden tanulótól (a szegények kivételével) : szedetik. — A szülőknek vagy ezek helyettesének kötelessége az iskolán kivül \' a tanulók erkölcsös magaviselete fölött őrködni, különben az igazgatónak jogában áll megkövetelni, hogy olyan szállásadóktól, kiknél a felügyeletet elégtelennek tartja, az ifjak alkalmasabb helyre vitessenek. A fögymn. igazgatóság.
— Áthelyezés..Sz-ervisz Béla keszthelyi posta- és távirdatíszt Nagy-Kanizsára. Lefkovics Berta posta- és távírda kezelőnő Keszthelyre lett áthelyezve Nyíregyházáról. — Sajnálattal vettünk tudomást arról, hogy a nagy-kanizsai kegyesrendiek társházából Mészáros Jó-
1 zsef köztiszteletü tanár urat áthelyezték Kecskemétre ; helyébe Kecsenovics Pál k. r. tanár rendeltetett ugyancsak Kecskemétről Egyéb változás nem történt.
— Bncstíszó. Nagy-Kanizsáról Kecskemétre történt áthelyezésem folytán sajnálatomra személyesen búcsút nem vehetek, azért e pár sorban búcsúzom el. Legyenek botdogok kedves barátaim és tisztelt ismerőseim. Kanizsa polgárai örök emlékemben élnek. Isten velők I Nagy-Bec>kerek aug. 12 -én, 1S8S. Mészáros József k. r. tanár.
— Ny11 váuos gyiijtés toriént a magyarországi árvizháro uituk javára. Nagy-Kanizsán befolyt egyszáz frt, mely összeg a belügyi minisztériumhoz hivatalosan be is küldetrtt.
— Eljegyzés. Dr. Kiss (jyala veszprémi orvot jegyet váltott Hertcleudy Mariska kisasszonyuyal, Hertelendy István dörgicsei kasznár kedves leányával. —
j Horváth Kálmán ítélő táblai biró aug. 8 án ; tartotta eljegyzését Csopakon PJosszer 1 Eleonóra kisasszonynyal, Plosszer József I földbirtokos bájos 1-ányávai. | — ügyvédi kamara. A zala-eger-I szegi ügyvédi kamara részéről közhírré tétetik hogy Tersáuczky Gyula és Major István ügyvéilek, Nagy-Kanizsa székhelyivel, a kamara ügyvédi lajstromába fölvétettek.
j — A feltámadt pipa. Mikor fölment a .dohány ára. nagy volt az elkeseredés mindenfelé a a pipás közönség nem egy helyütt atlott ennek olyanféleképen kifejezést, hogy nyilvános szertartással eltemette örökre az összes pipáit. Ezt a példát követte egy öreg galamboki földmives gazda
4is, fogta szép barnára füstölődön lajték-pipáját és sall-ngos doháuyzacskóját s forniaszeiint eltemette a kert alján Sírfeliratot is irt a halott fejfájára s a/ ilyen-képen hangzott: „Itt nyugszik a zacskó s pipa — kiknek niegö.öje Tisza : —: Nyugodjanak . csak békében. — A jobb idők reményében.1\' Megfogadta eröseu az öreg. hogy nem nyúl többé soha a szeretett szerszámokhoz, a mig Tisza Kálmán meg nem változtatja szándékát. Kgy hétig csak kiállotta a fogadalmat de a második hét már nagyon keservesen kezdődött s gazduraoinák már nagyon jól esett volná,, ha nem tette volna azt a fogadalmat. Egyszerre híre ment a környéken, hogy a kormány megbánta már a pipagyilkos rendeletet s legközelebb vissza is vonja. Kapott a galamboki, gazda a kósza híren, mint a vizbefuló a szalmaszálon: tüstént sietett ki a kertbe, a gondosan megjelölt sirhalomboz. hogy rég siratott halottait feltámasz.-za. S egy kis tisztogatás uiáu a haló tak fel is támadtak. A galambokí ember most megint boldogan pipa\', daczára, hogy Tisza Kálmán még nem adta bizonyságát bütibánatának.
— A csáktornyai állami tauitóké-pe/débeu az lSSS/9-ik tanév szeptember 5-én nyíttatik i.eg, s a felvételi és javító vizsgálatok szeptember lén tartatnak.
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS IS-án.
Azok, kik az iniézetbe felvétetni kivan-\' nyújtva az egyiknek, szerencsésen ki is nak kötelesek kérvényüket az igazgató-1 húzta. Mikor azonban a másikat i-t hasonló tanácshoz czimezve aug. 2G-ig az igaz j módon akarta megmenteni, a bot kic*u gatönak beküldeni. E kérvényhez mel ék- |szőtt a kezéből, mire hanyatt esett a vizbe lemiók : keresztlevél, iskolai és orvo i és többé nem jött fel-zinre. Mind a két bizonyítvány. A kik segélyt kérelmeznek, szerencsétlenül járt holttestét a napokban
¦azoknak szegénységi bizonyítványt is kel!! fogták ki a halászok a Balatonból.: « * mellékelniük Minden kérvény, melyhez j — Véglegesítés. Burbasics GyÓzö
- szegénységi bizonyítvány nincs mellékelve. I balaton füredi szereteiházi családtanitót 50 kros bélyeggel látandó el. A horvát- j jelen állásában a közoktatásügyi miniszter nyelv, az intézet •sajátlagos feladatának v égi ege.-it ette.
niegfelelőleg, minden növendékre nézve\' —: Gyászhír. A nagy-kanizsai szent kötelező tantárgy. Csáktornya, 1-888: éu Ferenciek nesiora Vajda Romuald atya aug. 5 én. Samu József, igazgató. !80 éves korában, meghalt. Temetése aug
— Fürdőkből hozzánk küldött ér-\'12 én a keresztény hivek -nagy részvéte testesek szerint-"Varasd-Topliczán aug. |m Heti történt. Béke hamvain! . S-ig a 18-dik kimutatás szerint 20Í71 — Országos vásáiunk majdnem fürdővendég jelentkezett. —- Balaton-\' olyan volt mint egy nagyobb hetivásár, \'-Füreden aug. 2-ig 1200, Ltpiken r5lfi csuk a sok sátor adta a különbözetet. A jelent meg. gabonaára ismét visszaszáll- A marhaállo-
•— Nfcszhlr. lfj Rózsavölgyi Antal, mán) ban élénk volt
fővárosi tanácsi fogalmazó Rózsavölgyi
Antal [.agy-kanizsai tanító fia. ma. aug.
f8án vezeti oltárhoz Stróbl. Ilonkát.
Sttobl. József gyáros leányát. Kisérje boldogság friiíyöket !
— A tizenhatodik nemzetközi g--bona é.- magvásár aug. hó 27-én és 28-án a bécsi közraktárban (cs. k. Práter) f-g megtartatni. Ezen vásárral együtt az osztrák molnárok és moloárérdekeltek társu- j Dr. Szendrey János régészetig társulati tit latának közgyűlése egybekötve leend. A ; kár és Daruay Kálmán vezetése mellett a magvásár tárgysorozata értelmében aug. jsümegh- és csab-rendeki ásatás, az ered-hó 27-ike O-ztrák Magyarország Porosz- j meny lehető legszebb volt. feltaláltak egy ország. Szászország, Bajorország, Würt-j őskori temetkező helyet, melyből egymás teuiberg. .Baden, Francziaország, Olasz- j után előkerültek az érdekes őskori urna si-
vásárlási ked1 A postái közlekedéshez^ Némely kisebb pbstahPvataloktiál a1pt>s.tal,í-kulde menyek napokig -öt hetekig elhevernek, mély abnormis körülményre áz illetékes hatóság intézkedése csakugyan szüksége-; voí-na; ezuita! n !in akarjuk ama bizonyos, postahivatalokat felemlíteni
I—A sümeghí ásatásról írják nekünk: F. hó 11 —13 —14-én ejtetett meg
ors?ag. Angolország, Románorszái.\', Orosz ország minden tájékának. India és Éjszak-amenka aratási jelentéseinek, augusztus hó "JS-ikn pedig üzleteknek van szánva. Jelen kezé-ekabécsi gabona és liszttözsde titkár.-ági irodájában fogadtatnak el, hol a részvevők egyszersmind ludósitá-t a/on árleengedé.-röi nyerhetnek, meiyet csaknem valamennyi osztrák-magyar szállító . tá^uiat a Bécsbe való utazásra és vissza biztosított.
— Folytatólagos kimutatása az-tk névsorának. kik a városi közkórházban már felállított harmoniumrá adakozni kegyeskedtek: Nagy-Kanizsaváros tanác-a 50 frt, Zatbureczky Zsigniond 4 fn, Mesko Anna 60 kr. Puiai Kerekezné 50 kr Gla-\\asic-* Józsefné 50 kr, Kórházi bebt-gek m kr. X. N- 40 kr össze<en 5« frp^O\'kr. EtÓbbi közlemény összege 93 fut 30 kr. Ezzel együtt befolyt 149 fn 80 krajczár.l Melyért köszönetét jelenti a-z irgalmaVJ nővérek nevében alulírt, azon megjegyzéssel, hogy a banuouium ItiO ínba ke.ül;
s így meg 10 fit 20 kr hiányzik SÖlét eruios György aldo/ár.
— Nag) Antal zala egerszegi törvényszék díjnok a tapolcai járásbíróság
*bo/ wgrehajtová ín-veztetett ki.
— A budapesti áliauii közép ipar iskolában (VIII. kerület. Sá\'idor-tér 4. sz.)
ben:ttások szeptember hó I sö napjától lü-iltk uapjaig tartatnak.
- Részvéttel vettük a kövelkezi c-aladi gyászjelentést: Iíozgonyi Lijo; polg. isk. tanár mint férj a -ajá\', — ug; leánya Emília, özvegy I-aunuger Anna mint anya, Lauringer János mint fivér, ennek neje.Czeczilia szül. Heíland. valamint a többi rokona nevében is fájdalommal jelenti szeretett nejének Iíozgonyi Emiliának szül. Lauringer folyó hó 11-éu délután "/a" órakor, életének 40. évében, - rövid szenvedés után történt gyászos elhunytát. Az engesztelő szent mise-áldozat folyó bó 13-án d. e. 10 órakor fog a , helybeli szent Ferenczrendü teuiplombau az egfck l\'ráuak bemutattatui. A boldo-gultnak hült tetemei f. hó 13-án délután 4 órakor fognak Hunyadi-ulcza 33. számú saját házából a helybeli róm. kath. kertbe a róm kath. hitvallás szertartásai szerint örök nyugalomra tétetni. Kelt Nagy-Kanizsán, 1SS8- aug. hó 12-én. Áldás és béke lebegjen hamvai felett! A ravatalt következő feliratú szebbnél-szebb koszorúk diszitették: A jó barátnőnek Németh Ignácz és neje. Szeretett egyetlen leányának özv. LauringernÖ. A felejihetlen nővér sógoráé és neje. O-ziute jeléül Várj József és neje. FeNjthetlen édes anyának Miliv-a-Szeretett nejének Iíozgonyi Lajo A polgári iskola lanári kara őszinte jeléül és több számos koszorú.
—¦ A Balaton halottjai Siófokról írják lapunknak, hogy atamitkori viharok alkalmával a Balaton is megkövetelte a maga áldozatait. Szárszónál két rozzant csónak iudult el Zankára aratókkal me, rakva, a kik gsbonaneinüeket is magukkal vittek. Alig, hogy a parttói néhány száz lépésnyire eljutottak az egyik csónak, melyben vagy rizenöt-husz ember ült. léket kapott .s elkezdett sülyedui. A szerencsétlenek hiába kiabáltak segélyért társaiknak, azok a nagy hullámverés kö vetkeztében nem tudták őket megközelíteni s így valamenyien a vizbe fúltak. A másik eset Szárszón történt Két gulyásfiu marháival együt a Balatonba ment, melynek fenekén a part közelében némely helyen nagyon mély gödrök vannaK A két fiu egyszerre belesüppedt egy ilyen gödörbe. Segélykiáitá-aikra egy a parto álló ..lyásfiu segélyükre sietett és botját
rok. me\'yek körülásatva, adélutániórákban zép höley- és űri közönség jelenlétében felbontattak, az urna-sírok, hamu és elszenesedett csontdárabokon kívül mindegyike broncz női ékszereket (tűket, kar-pereczeket stb.) tartalmazott. F. évi aug. 13-án este S órakor a >ümeghí polg. önképző körben a talált tárgyak, valamint
letenyei postamester felfüggesztetett. — Alsó Domhrruban 3 ház leégett, egy kis gyermek benégett. — Türjén gombam^r-gezési eset történt.
Hazai r. h. Ő Felsége Srrossmayer püspököt magához rendelte.— Gyöngyösön „Mátra" czirnű hetilap indult meg.
— Lengyeiótiban & legelőre járó marhaállomány közt veszettség ütött ki. — Tó h Vmcze kauczió-szédelgöt Bpe.-len elfoglak. — A győri ve\'eran egylet zászlófelavatási ünnepélye nagy érdek löd éss ej folyt le, jelen volt a horvát bán is. — Ö Felsége a berzenczei tüzkárosultaknak C00 frtot adományozott. — Orsován emlékkővel jelölik meg azt a házat, hol Kos-uth Lajos az utolsó 5 napot töltötte.
— Július hóban 2400 macskát irtottak ki Budapesten. -- A báró Bakonyi család kihalt, — Karádi gyógyszerész Mentler Béla lett. — Belső somogyi ev. ref. esperessé Begedy István választatott meg.— A s/oiiibaihelyi lovaskaszárnya építésénél nap-\'uta 2 ezer ember dolgozik. A petán-czi és regedéi savanyuvízforrás tulajdonosai sajtópert indítottak egymás ellen.
— .Zágrábban egy postaszolgát tetten értek, midor\\a levelekről a bélyeget szedegetne. — Szegeden álíamfogházat épite-u*tk. — Egy huszár hadnagy elönév használatáért folyamodott, melyért ISíJO ft díj-ilieiéket kellé fizetnie. - Triesztben hajóépítési tanfolyam nyittatott, melyen magyar ifjak is részt vehetnek. — Vadnay Lajos ny. legfőbb itélöszéki biró, Vadnay Károly Írónk édes atyja 34 éves korában meghalt.
—\' Külföldi r. h. Florida államban a sárgaláz i-szonyuan pusztít. — Parisban S ez-i\\magyar él — A párisi világkiállítás 188ÍÍ. május 5-én nyittatik meg. — Weber György törlénetiré meghalt. — A bellovai,foglyok-zabádon boc-ájtattak. ! —¦ Moltke nyugalomba helyeztetett. —
A budapesti értéktőzsdéről.
Darnay régiségtárának gyűjteményéből [Az európai első kávéház Konstantínápol egyesek szemléltetése mellett számos hall ¦ i ban nyittatott meg 1555-ben. gató előtt érdekfe ziiö elöadíst tartoit.l Történelmi adomák, történeti tényeket, hazafias szellemmel páro ilva igazán felkölt é a közönség érdeklődését a műemlékek iránt. Elénk éjenzéi és köszönet-j A c nyílva.titás közt fejezte be remek előadá- J fogUikoz sáL Az ásatás szakszerű leírását a jövö.r,\'bb fiS3 szám hozza. ! ".^"^
Betörés. V. hó lü-ról 17-re át-
Magyar Mercur" heti tadö»itá-a. — iagy pu üt lkával most csak kevese: r.ak u érték(5zsdénr de annál ébe-.lemmt-I biiérik a szomasédoi gabo-moa2aQatait. Ae aratás jobbára be jejezve az 01 szagban, a termés már be takarítva, sót jobbára már adág-vevéa
menő éjjel a ííikóczi-utezában Stáb József1 tárgyát k-pexi a gabonatőzsdén, hol naprói korcsmáros jégvermét ismereten tettesek [ napra nagyobb árakon vásárolják a külföld feltörték és onnét mintegy 40 kiló marhahúst elemeitek. Nem volt nagy mester-ég a betörés, azaz hogy nem is lehet be.ö résiwk nevezuí. A jégverem a mezőségre nyúló kertben van, ajtaja pedig néhány rozoga deszkából összetákolt alkotmány egy rossz lakattal elzárva, ugy, hogy a tolvajnak c<ák öklével meg kellett az ajtót lökni és az előtte feltárult. — A hu-kedvelő tolvajt nyomozzák.
— Lőfegyverrel való visszaélés. Horváth István, Dávid Pál és Varga György pördeíöidi tartalékos honvédek, fegyvergyakorlatra bevonulandó, — kocsin jöttek Na-jy-Kaoízsa felé, amint az imrehegyi erdőhöz értek, két becsehelyi erdő: őrrel találkoztak. — Az erdőőrök csúfolódni kezdték a Locsin ü!őket, hogy Ők uem katouák, hanem c*ak (?j honvédek, ők ellenben c-ászári katonák stb. e felett aztán vita folyt, minek az lett a következménye, hogy Kovács János erdöör t kocsin ülőkre lőtt
t Magyarország kivételével majd egéje küzép Kurópában igen ront termés lesz >i idén. igy basánk jó áron\' éi kOnnyen kel el ; a gasda, ha nem is termett sok neki, a mai vistonyoithoi képest még tűrhetően tisc-i^aségea árt kap gabonájáért, mi kell egyébb ax ért^któztlének Ba a gazdának pénze lesz, :par és kereskedelem is java], se adók jól folynak be. » állami pénzügyek javulnak, * hitel megszilárdul, a vasutaknak sok és jól jOvedelraesS fuvaruk akad, a malmoknak van mit Őrülni, <-gy szávai a gabonatőzsde kútforrása mosl az értékpapírok emelkedésének.
Járadékok és befektetési értékek • héten is megtartottak szilárd irányokat, a hangulat, \'\'i":-. a papírban kamatozó értékpapírok .raut k-Jvezö.
Kaukrés\'.véuyekben ngyan nem elég éléuk ¦íz üs.et, de a hangulat azért\'kedyezü, killo-) nOaen néhánj\' helyi bank, nevezetesen pedig a pesti magyar kereskedelmi bank részvényei iránt.
és 28-án Bécsben tartandó termény- és magvásár látogatása alkalmára egy kéj -vonat menesztetik. N. Kanizsáról Bécsbe. Jegyek oda és vissza II. osztály 10 ín 30 kr, III. osztály 7 frt. Bővebbet a falragaszok.
— Megbízható gyógykezelés. Za vart emésztéssel ellátott egyének, kik étvágyhiányban, felfúvódásban, gyomor-görcsökben és rendetlen székelésben szenvednek, a „Moll féle seidlitz por" használata által rövid idő múlva visszanyerik egészségüket. Egy doboz ára 1 frt. Szét küldés naponta utánvétellel Moll A gyógyszerész és cs. k. udv. szálliió által Bécs, I. Tuchlauben 9. Vidéki gyógyszertárakban határozottan MÖll-féle készítmény kérendő az ő gyári jelvényével és aláírásával. 5
Este.
Pragerhof II óra 19 perczko postavonat Budapest 12 óra 9 „ postavonat Bécsujh. 12 óra 15 , postavonat
— Hornyánszky Viktor akad. könyvkereskedésében megjelent „Az egyházi közigazgatás kézi könyve" czimü közérdekű vállalat V-dik füzete. Irta: Eötvös Károly Lajos tanfelügyelő. Tartalma az! I. kötet Ill-dik könyvének 1.2.3-dik s részben 4-dik könyv első részét képezi: házasság, törvénykezés, javadalom czimen. Ára egy egy füzetnek 30 kr. Megrendeléseket elfogad minden hazai könyváros Nagy-Kanizsán Waj.Üts József könyvkereskedése.
— A „Zseb-orvos." Megbízható tanácsadó öngyógykezelésnél, löbb mint 100 kóresetben..A természetes gyógymód a\'.apelvei szerint irta Griebel Károly\' meráni orvos, fordította és jegyzetekkel eiláita Szászvárosi V. Jenő. E hasznos könyvecskét Iíobicsek Zsigmond könyvkereskedése adta ki (Bpesten. V. Nagy-Korona utcza) és ára csak 40 kr. Méltán ajánlhatjuk.
Ki nyert?
Húzás aug. 14-én :
Prága: >0 52 27 53 10.
Lemberg:87 \'83 48 G4 16.
Szeben : 35 4G 50 19 32.
Húzás aug. S-án.
Briinn : 13 14 73 Ifi 3.
Húzás aug. 11-én.
Budapest : 21 53 19 49 S.
Lincz: fifi 70 23 58 4fi.
Trieszt: 1 1 24 28 10 «3.
Reggel.
4 óra 16 perczkor postavonat 4 óra 40 „ postavonat 6 óra 17 „ gyorsvonat
Délben.
1 óra 44 perczkor postavonat l óra 15 „ postavonat 1 óra 40 „ postavonat 1 óra 59 H postavonat
Este.
Budapest 9 óra 45 perczkor vegyesvonat Bécsujh. 10 óra 26 „ postavonat Budapest II óra 7 „ gyorsvonat Pragerhof.il óra 39 „ postavonat Barcs II óra 29 „ posia*ouat
Bécsujh. Budapest Pragerhof
Sopron Pragerhof Barcs Budapest
Felelős szerkesztő és kiadó: B Á T O R F I LAJOS.
A szerkesztővel értekezhet..! naponta déli 1—S óra köz; lakásán Arany Jánon utt-za 4 »z
Laptulajdonos: WAJDITS JÓZSEF.
legjobb asztali- és üdítő ital, titünö hatásúnak bizonyult köhögésnél, jégebalnknál, gyomor- és hólyaghu-
-S-, rútnál. *f
Hattoni Henrik, faiiM tt m-^íí
oooooooooooooo
Közlekedési vállalatok rész<ényei napról napra omelk^-dnek, mert a jelentékenyen javult kiviteli küátásák a vaiutakuak is uagy hasznot hoznak, a mi az árfolyamok megfelelő j emelkedé-ében nyer kitejezést,
• IparvállaUti értékek közül első sorbatt Horváth István jobb malomrészvénvekbeii élénk íi* üzlet és
Valuták és érczválMk az utóbbi napokba klisé rossz.bbodtak,
A magyar Meícur hiteles sorsolási tudó. sitó előfizetési ára félérre c ak 1 frt. Hctat-ványpéldáuyt kívánatra in^y^a küld a kiadóhivatal. Budapest Hatvani-utcza 1 7. az.
lábit meglőtte, UgV. bOgy .mOSt a nagy jreudkiíül nagy az áremelkedés, azonban vas-
kanizsai közkórházban ápóltatik. "\'\' ] Bjj^J\'?fy*«k é> baz,yaréazvény5k
— Zala-Egerszegen a megyei hiva-,sorsjegyek szilárdak, a magasabb irfoly
talok, a főispáni és alispáni lakosztályok lmok tartják magukat, sőt tivábbi emelkedésr
ethelyezé ére szolgáló szállásház 50 ezer j «ntajtnak ;b*jiandóságot. frt költség erejéig kibövittetik, erre tervpályázat nyittatott. Dij 600 fit. A hivatalos hirdetményt lapunk jövő száma hozza.
— Magyar malomkövek. Érdekes leletre, nagy malomkő anyagbányára, akadtak a tihanyi Csúcs hegyben. Az uj felfedezés nem csekély mértékben fog lendü letet adni a magvai- malomiparnak. A valódi malomkövek, melyek magyarhonban olyau nagy kereset tárgyát képezik ugy minőség, mint tartósság tekintetében nem csak versenyképes a franczia malom-\' kövekkel, hanem külföldi jeles szakértők véleménye szerint azt felü> is múlja. Ifjú Schlesinger Mór pápai lakos vette meg a felfedezett kincset mert ez tagadhatatlanul az is a magyar malomiparra nézve. Nagy áldozatok árán berendezett malomkőgyárban szakértő művezetők alkalmaztattak. A\'nagy vállalat valóban megérdemli, hogy méltó pártfogásban részesüljön a magyar molnárok részéről, mert ha e czikkekért azután is külföldre visszük pénzünket, igazán önmagunknak leszünk ellensége.. Pártoljuk a magyar malomipart ! r
— Me«yeí r. h. Tihanyban malomkő" gyárat állítanak fel. — A csopaki jegyző háza elégett, állítólag boszuből gyújtatott fel. — A zala-szent-balázsi országos vásár aug. 21-én tartatik meg. — Stromayer
— GyógyszéV vizkőr ellen. Ha a
húgyvezeték valamely részében akadályok merülnek fel, úgyannyira, hogy a vizelés ezáltal lehetetlenné válik, ugy ez természetesen az akadályok fölött igyekszik a testbe hatolni. Ez az akadály legtöbbnyire a veséknek hugy kanálisában létezik, épen ezért vizkóruál különös gondot kell fordítani e szervezetre: ez magyarázza meg azt, hogy a Warner-féle Safe-Cura a vesebajban szenvedőknek minő kitűnő gyógyszernek bizonyul. Beckmann Kristóf ur Harlingerödeböl következőleg nyilatkozik: ^„Kötelességemnek tartom őszinte köszönetemet kifejezni a Warner féle Safe-Curá-ért, mituöm dagadt testrészek ellen kitünö hatással használt."
E kitünö gyógyszer kapható Nagy-Kanizsán Práger :Béla és Belus Lajos urak gyógytárában és Rosenfeld Adolf fűszer- és csemegekereskedésében. Ara 2 frt 80 kr, főszétküldési raktár „E in
Ferencz jeles nyomdász Zala-Egerszegen Ihorn Apothe ke". ( M. Fanta) Prag. meghalt. — Balogh Árpád szintársula aj —Kéjvonat Bécsbe, majd csaknem AlsÓ-Lendváról Tapolczára költözött. —| felére leszállított árak mellett SchrÖkl Balaton-Füreden az „Annabá!" részvét-1bécsi utazási irodája által kizárólag a hiány folytán nem tartatott meg. — A! jubiláló iparkiállitás és az augusztus 27
JlivatalüHau jegy/,, piaczl árak Nagy-Kanlzsáu.
1888. aog. 17.
— Buza G-70 685. — Rozs 4\'80 5 frt. — Árpa 5*60 —6"20. — Zab 5 - 550.
— Tengeri fi—6-20. — Burgonya 270.
— Széna 220.— Szalma 1 frt."
Gabonaárak.
— Körmend: Buza: 720—40. Rozs 5—5-50. Árpa 5-20-40. Zab 5 frt 40 5 frt 60 kr.
— Kaposvár: Buza B—30 7 10. Rozs 4-80—5 frt. Árpa 5—6 frt.
— Győr: Buza 7-35—60. Rozs 5*60—70. Árpa 510—6-40. serfőzéáhez való árpa 6 80—7-40. Zab 5 20—50 kr.
— Budapest: Buza 760— SO kr. Rozs 5-50—60. Árpa 5 25—40. Zab 4 75—550. Kukorícza 6*15—30.
— Mohács: Buza 6*50. Rozs 4-80. Árpa 4-70. Zab 4"20. Kukorícza b frt 40 kr.
— Szombathely: Buza 7 20- 30. Rozs 5-40-60. Árpa 5-50 — 70. Zab 5-20—40. Kukorícza 720—30
Szerk. üzenet
— K. K. A költemények nem kós.Slhcl3k.
— A „haldokló4 sötét gondolatik, sza-bálytalau feldolgozása miatt nem adhat i ki-A tehetség jele fel-fel czikkázik benne; jobbat karnak.
— „Malvinának" JŐ. Üdvözlet !
— S. M. C. tiszteletteljes köazönH !
— Sx, S. Szives intézkedésedet kérjük.
— Sz. A. Örömmel v<-ttak a hírt, bogy josz. Hozzon Isten!
— V. F Szívesen fogadjuk.
— 8. S. Köszönet gyors intézkedésedért.
— P. G- A kéziratot megkaptok
— F. L- A nyilttérbe való S ez érdemben a kiadó hivatalhoz tessék fordulni
Dr. Tersáuczky Gyula figyvéd ur válaszát lapunk bezártakor vettük Terjedelminél fogva jövő számra valánk kénytelenek halasztani
A radeini savanyúvíz a világon a* egyetlen ásványvíz, amely jelentékeny raenyiségü litbinmot tartalmaz s így köszvény. ve*e húgyhólyag, bajoknál mint mé!r egyedüli gyógyszer alkalmazható. Jelentékeny szénsav és nátrium tartalma miatt különös i íj ajáelható gj>inorbajoknál, ny, aranyéinál, hurntokníl, nyátkásodásuál s üápkórnál. — A radaisi va-ifürdök igen ajánlhatók a vérszegénységnél, jiűi-he tegségekuél stb
Savanyóku szétküldés
RADEINI
Dr. Gar»od, Biswanger kisértr-tei kimutat ák, hogy a Szénsavat lithium a hugy-savas i*álmányokra a legnagyobb oldó képességs^l liir, a mi mellett a radaín i vízzel tett kísérletek \'¦ ! bizoDyitanak.
Felvilágosítások ingyen és bérmentve idatnak a radaínt savanyúvíz igazgatósit-a által Stájerország,
Raktár Nagy-Kanizsán MARTON és HUB ER araknál. 3364
Kapható minden savanyúvíz kereskben.
I -)E
! fcluséget a
alatt kiizlüttekért uem •
Vasúti menetrend
Reggel.
Pragerhof 5 óra 20 perczkor postavonat
Barcs 5 óra 43 n postavonat
Budapest 6 óra 28 „ gyorsvonat
Budapest 7 óra 30 „ vegyesvont
Bécsújhely 6 óra 55 , postavonat
Délben.
Budapest 2 óra — perczkor postavonat
Pragerhof 2 óra 45 „ postavonat
Sopron 2 óra 15 „ postavonat
Barcs 2 óra 25 „ postavonat
Árverési hirdetmény.
A n.-kanizsai kir. trvszék mint telekkönyvi oszt. részéről közhírré tétetik, hogy a kir. kincstár végrebajtatónak ifjú Sali-János és Lukács végrehajtást szenvedő pólai lakósok elleni 20 frt í)5 kr töke. 20 frt után 1885. évi t.pr. bó 12-től járó 6*/o kamatai, 2 frt 80 kr. végrehajtás kérelmi, fi frt SO kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvszék területéhez tartozó a pólai 3!). sztjkvben A I. 1—7. sorsz. a. ifjú Sali János^és; Sali Lukácsot illettő 50S frtra becsült: */a rész és -|- 2. sorsz. a. ugyanazok tulajdonát képező váltságköteles ingatlan-mák 106 frtra becsült % része 1S88. évi szeptember hó 6. napján délelőtt 10 Órakor Póia község házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becs-LáTt0°/o-át készpénzben vagy óvadékképes papírban akiküldött kezéhez letenni
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó t hónap alatt, a másodikat ugyanafól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6% kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt N.-Kanizsán, a kir. tszék, mint telekkönyvi hatóságnál 1888. évi ápr. hó 6. napján. Gr. HUGONNAY
3410 1—1. kirendelt kir. tszéki biró.
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS 18-án.
oooooooooooooooo oooooooooooo
o o o o o o o o c o o o o o o o o o o o o o
Margilszigeli gyógy-fordő. •
Rudapeitl főváros közvetlen közelében
S!V* It meleg arlési forrás. porvzelán-, márvány. kád- kőfürdók \'i-banykés*u!«kkel. nagyszerű kori, 30ú teljes kényelemmel berond^vtt *w»l»a, társalgási ierem, kül- és belfódi lapok, telefon,távírda »í*«*k Áttétessel, naponta íCne.
Kóralakok, melyek ellen a margitszigeti hévviz kedvező eredraénynyí\' használtatott: ,
\' Köszvény, ai- ixiiletek, izmok, csonthártya, Meghíhely, idült r-uz A ssúz-köazvétiy, eromúvi !>etatá«ok, tjphua után fellépj hOdeVk, s.ábik,, csőn\'bán\' talm.fkit. roontsant izületi bajokat és kütsérléseket kövein elvákoiások. Fáí-dslrnas lii\'iifk. m e r.-v t-ssé hüiles. borbánt altnak, lixellési nehézségek, mért- és hüvely-bántalmak. Még arra ja figy«lmeaxetjak a l közusé.et. hogy a e-T-ii villamos fürdő rendeltetett be. Dr. farm legújabb rendszere szerint, meJy a kr*tzvLnyet, rsíizos és idegek bán:*im»k, valamint a !nidé«ek M * isrliiás-nál a fürdésiéiben igeit liatha\'ós segéd tyogyétzkozt képea. A bérvic li-lsőb % eredméoyn) el használtatott: idillt gyom orh áruinál é* athati pangásoknál A szige-tfii van gyógyszertár, ellátva mind- nnemü ánvááyviazel Rendelő orvos : dr Verzar.
Bérleteknél i\'lej" « fOrdŐ-, mint a menetjegyek együttes váltásánál árleen-fd\'i — A szigetei, lakó fürdővendégek .i filrdó használatánál én a menet-i-knél előnyben részesülnek. A fővárosiad oráekiut kétszer közlekedés.
A fürdő idány tartatna máj. hó J töl október hó elejéig
A lukasok megrendelése : a szigeten a fel Agy el őség\' irodában Jiuánptst. A tna rgitsziffcfi felilfff/elSséff.
oooooooooooqon ooooooöooof?oo o
.\'WrWW.V.V.V.V.VmVmV.W*".\'?
if 20 e v (> t a ö s m c r t
li i, R (I KRféie orvosi
í KATR ANYSZAPP AN
V
¦« ¦.
V V
\'s \\
».
orvosi t-klii i- \\-U áltHÍ ajitiii.ft Ausztria-Magyarországban, Fraitozia-o MZ;\\g, Németország, Hollandban, Schveiezban, Ro rumban a t-i. már ;iz év öa fényes siksrrel h .scoáliatík 3270 12 —12
mtut szinte az arc/bőr mindenfele tisztátalanságai ^
ellen kuiin.o.ieu a rüh, az idüit t^a pikkely a\'itnór «-ll"n, ^^Vp^^P » kosi, a eöraőr rt»p»dvécy, a l^j éa_ szakái «llen. a szeplő. L;\'—:.V...*!./^ mújtoit, úgynevezett reaeaorr, a fagydag, a lábizzadái). » gyermekek v«;*tiieuayi külső fsjbet^gscgei eileu. Ezeaf«lül niiude-kínek mint ^ b«rt tiazlitó uioadószer ajánl tátik.
Ár.i ditr.ilxniklnt hasonlat! utasítással e^ittt 35 kr.
A Iterger-féle kktrííny szappan ÍÖ%-a tömény f^kárrányt tHriülra^z f.)\'«tiébb g \'udosan vau késii\'. ve s léuyeg\'eön kübiubtzó én minden egyéb, a k^reökedéBe.kb^u elíforduló katráoy-s7í.ppnniiktól, nr-r! ez>"-n Biapjiii! oŐG/0 glic/eriu anyagot tartalmaz, tiiuonj illntnzerez —
"a gyógy szertárakban világosan. Berger-féle kátrány szappan
kérendő s ügyelni kell a zöld cs o ni a o gl a s ra. számos okmánnyal kitüntettetett a bécsi nemzetközi kiállításon 1883 ban.
Egyedül helyette a bel- é külföld rézérc •
\\. HKLL gyógy. Tropp&u hova a meflbTz*s?k éB tudakoí6-
A \'íf/í/- Kan ixH\'in Frager Hé
dások Is küldendők.
S) ösyazer\'éazoéi
Hamisitásoktól óvakodjunk !
Senti se fogadjon ^«1 mást, mint :
I>r. l\'oi>i> .7 <;. „
«i-m litor. „, »>•• «>W> e.
Auatberiii szájvizét.
udvari fogosvos
4o ér *,i,legjobb ,mm„(itn , italta fooaMiájal.
roe.é,s«íjko»«rviiTOr. Aromaükns foLpasztajal,. (a..t.é«,-i,,ki„„) \'
mtvam* \\ foVáíSt\' Nx*l. *• lisolcJbb foK. " i-»"\'k«,d,„„.„.
..rifili » fojbnst s« ~W«"- ««¦»«*• C."k * \'
Ara anaoyptlaciknaklfl "*\'™»«»4Í»I«M\'««J««.
40-kr.aközepnagysagunak Ara - Vi kr
I frt. a kicsinek 50 kr. \' 35 kr\'
inlvari focorros
de .eys/. rimimi kitiiiő: lájkonr-rválíl .Xer
Ára : I frt 22 kr.
KaphaUk Nagy-Kanosán: Präger B.. BelmL..gyógyszerészeknél és Rosenjekl A. Sommer J. Marton és Hubrr kereskedőknél.
l>r. rojiji .7. O.
Ulivlri íol;or.os
f o i p o r á<t.
m.Iy r>n Ifcivül k"dvelt fogtiszlití sxer a fogpor barát*, előtt; A f..gakuak lnífeliérséget kftlcaODtlK.
Ára : 63 kr
udvari fog or »0»
iiapraforgöYiraLszappai!üt
ára 40 kr.
és VéUDE-szapuanaí,
ára 50 kr.
melyek ajHeokor legjobb és legfinomabb divat-pí-pereasappanai. i
Ur. IJ(,pp .T. C.
DöyényszaVpanái.
m.-iy 18 OL, a log
kitűnőbb cmlmenynycl van liasználatbaii, n.inl| pipere- ó. fryoffyixappaD, inin.ioii bőrkiütés é, foltok} ellen. Ar« : 30 kr
CKiik ti dr Popp féle szerek valódiak éx hátaimnak !
Egj kisebb, j« ft-k^ésfi
gazdaság;
bérletre kerestetik.
Ajánlatok a gaziiaság tőrülménves ós hű leírásúval e lap tiittdó Invata láhoj: köretnek. 3407 1 i
A jubiláló iparklallitás ?s az aug. 27- es 28 an BÉCSBEN tartandi termény és magvásár látoga\'ása alkalmára
szotiibatoii, iiuic ?5-kén
éjjel 11 óra és 45.perczkor egy
majdnem fi1] menet\'-arr.il
ioil N.-Kauízsárói Bécsbe. ¦
Menet-ár otla és vissza :
II. osztál? 10 Irt 30 h, III. oszt 1 frt
A jegy 1 4 napi érvénynyel bir. Segérkezés Bécsbe aug, 26 án re? geli 8 óra 35 perczkor.
Seiiröeü G- ö ves^e öecsi dirdGtcsi iro-ttája Bgcsüge. 3io6 1-1
MOLL SEIDLITZ POR
Tavaszi gyógyítás
Nyári gyógyítás
Oszi gyógyítás
Csal; allor
Agy Ii .!ás y Ik. fiy..n-
én MOLI- A sokszo: látb^t.
akáca gy«»
allPatb»
uv U. gyomorégé- Kzébrokcá veknél máj-n-|W. xiefolali. a*ra,yér éa a |cgk«a,fíí*W {T^-
Ufknél Kcv «redeti dob»« baaxuálati otaaita»snl 1 «\'*t lUktirak a,, ors.ág mnd-n n«ve* rteaabb gyOgjMertára.ba.. MOLL A gyógyszerész cs kir. udvari-száilitb Becs Stadt Tacblauben 9
Szétküldés naponta Utánvét mellett. 2 doboznál kpvewhb nem kOldetik Elismerés MOLL A. úrhoz Becsben
i DiS foglalkozásomnál fog-va az 5n Moll fele porai igL-n jú hatást gyakorolnak; isme
»dlit
mindenkorra n ^zivély Mék a gyomrot JtS\'
.Uten fi: fut könnyűvé U
T;íeI eletto! Stelnko P. J. leikéi
g«.et
wtik.
MOLL-FÉLE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
fdjogié
Téli gyógyítás Legjob-1 bedörzsölő szer
és minden meghü-és* b tegségek ellen.
Csak akhor z^alüdi ha, miníen ilveg MOLI
BodiirrsííléiTll bikeréi használ it k5izvény, canz, mindenaemű testfájdalmák ér> bénttlásnál; hnrogatás alakjában minden sérelem és sebnél, daganatok gyiillidá sokaál. Ilelsöleg viaiel vegyit, e hirtele-t rom allét, hányás, kuliké és uaimen ősnél.
-Egy üveg ára használati utasítással 80 kr o e
Raktárak az ors*ág minden nevezetes gvogyszertár és anvag kereskedés iii -n MOLL A gyógyszerész cs. kir. udvari szállító Becs. Stadt. TnchlaubM 9
Szétküldés caponta utánvétellel Két flvpguél k<:ve8«bb nem küldetik. Klism «réi MOLL A. yógyszoréaz tirboi Béc*. Kitünü Moll-féle franczia borszesz és sója vidékem) nacysaérilen mílkíiilik Küldjön nekem 60 tlvrggel, mivid az emberiség sef-itnégére k zletet óhajtok tsrtani ma(;amiiá! Mély-ti^ztelett-l
S092 50-52 Hornof. lelkésr MichoJupban
Raktárak Nagy-Kanizsán Roaenfeld Adolf és Fesselliofe.- Jótaef, uraknál
¦ ESH
„Béesí élet- és járadéü ülsstosité satéset.
Van szerencsénk a n. érdemű közön- | seggel ludatni. Iiogy társasác;inknak Zala megye területén szervezett
föü^ynökséget
Slrem és Klein kereskedő czégnél 188S. "| évi július hó 29-én beszüntettük, és hogy ugyan ezen a napon a
képviselőséggel
Dr. Tersánczky Gyula kőz- és váltó ügyvéd ur d.-kanizsai lakost bíztuk meg. Miért is felkérjük a n. érdemű közönséget, hogy ugy az eddigi, valamint a jövőben előforduló bármely biztosítási ügyében fentneveze\'t képvise\'őnkhez szíveskedjék fordulni, a vidékbeli Qgynök urakat pedi^r értesítjük, hogy az ajánlatok jövőben fent-jelesitett képviselőnkhez lesznek betér-jesztendők.
Egyuttil felkérjük a t. közönséget, mi szrrint ugy
tüz-, jég- és szállítmány, életbiztosítási
Ajánlataikkal "tár-illatunkat megtisztelni es bizalommal felkeresni szíveskedjék.
Társulataink tekintélyi s tőkéje teljes biztosítékot nyújt az elfogadott, koczkázaioiíért. mig másrészt előnyös díjtételei verseny képe-só teszik minden eddig .hazánkban mií;tidó biztosító társulattal szemben, sőt mi több a; életbiztosítási üzletágban oly előnyös combinál lókat vettünk fel díjtáblázatainkban, melyek a biztosító közönség minden várakozásának megfelelnek. 3401 3--3 Magyarországi fiók igazgatóság: |
Tisza Wallner
+
+ + + + + + +
+ +
+
Kriegl József valódi angol Csuda-Balzsam
A legrégibb. legsikeiflltebb é.i legűlcsőbb
egyeieiui-iiephaKi-szer
belsőleg és köUSleg használható, csak akkor vaddi, ha miuden Kvog exen a hasonló szöveget txitalmaxó védjegy gyei begöngyölve é« eg/ fomn-keszzsel el-\'x^rvs vau, . melyen rAp"tbekf num Scbnütengel in Preg ada" ezég be van vésve. !2 ilveg ára 1 frt, 60 Üveg 5 tuczat, ládával és postadíjjal é* szállítólevéllel együtt 4 90.
Megrendelésiek igy iotéze .dok : Au die Sctntzciigel-Apoíh-ke. i:- Pregrada pr. SOdbahii Hanp\'linie. Kevesebb mint egy tuczat new kftidetik és csakis utánvét vjgy a pénz elő ne tej beküldése mellett. Kiküldés azonnal. A csím éi utolsó postaállomás ki-iiása okvetlen szükséges Külön"* figyelem fnrttitaii-dó a .védjegy szövegére, tilánr.ók bírói\'áe fllilö/.tel-uek Raktárak a legtöbb gyágytirban é3 kere ske-désben \' S3á0 3-17
¦f. Olcsó kávéárak. ^
STÜCKltATH és TÁRSA hamburgi áru szétküldése a legjobb kávéfajokat küld a legolesóbb árakon. Szállítás bérmentesen utánvét mellett.
Afr. György-More*, erés 5 kilo SantOS, r.öld enyhe „
Cuba, iöld eros „
Ceylon, ig. fin delie »
Aranyjáva, sárga kitűnő . Gyöngy kávé, /.old. arom „ Rnriorieo n. zöld »
Arab. Mocca, kót. tüzes Java Prean/er ie nemes r Arab. Mocca valódi legfi 1. kávé : kavé vegyuiekbez
JaVft-S aroga to 1 Morca-snrrogatiin Stúekratb kávé kilo kávélior. i: Thea
Congo, erős Souchong, egybe.
4 kilo 4
ngreSjCft* 4 deka -\' gyen adatik -gujabb aratás
1 kilo
530 ; Peceosocchong, ic enyhe 1 kilo frt 4 70
. 5-CO \' j Peccovirág igen finom enyhe" , „ 5\'80
, 6 20 : Caravanatbea erős ír. finom _ „ S30
. 8 60 ;> Kaiser-melange erős kit „ K 4*9t>
f. \'fid : la orosz Szardtna 5 kilós hordd , r 1 70
r 7— la mar. bering » ¦ í*" ¦ 2"l0
, 7 .\'20 la mar. hering Pick let , „ „ B 2.55
. 6 90 • ; tlnmmer, ig. finom S szeleni-ne . t*l5
. 9 20 .jj Laiact kitűnő „ n \\ „ 440
kítá- , 9 20 ; Aprtitsilg pikáns IS „ B 4 SO
Sardiues áfbuile, ig. jé n 5 60
1 2 20 JlJ Sardine» úl\'hitile. kit , 7
2 50*\':Is. Brahanti szardelln Z k fa .rgó . 4 55 • 1S3S. ig fin. cavirtr 1 kilo „ 4 —
t 23o-i8S8 ig. fin. cariar 2 kilo . 7\' —
V;Ris. igen jó 5 kilo fri l-O és ?9".
t 2 5ü;:Sogo Keletindiai Irt 1 SJ
3 50iiiZAtonyhalak 2*/< kil* - -\'4i
kilós hordóban SO drfa frt 2 30 25 átb frt 2 5d| 20 -23drb frt 3 10í\'/* kil.horil. 1 -12 drb 1
Uj Matjes hering %
í^tÖrllllS füstölve, iget>fiu.>m d-lie kilója frt2.í>0
Nagy árjegyzékek ingyen és díjmentesen. 337S 8—IS
Stückrath ésC. hámbureíára-szétküidésc Hamburg
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOaOOOO»OOOOOOOCaKX)0000
DELLER J
EGEDÉI
Leginkább li thio n tartalmú savany. Legjobb asztali és udito i tal. — Kipróbált \'gyógyszer a légzési szervek kataiu>ainál rlieu-nia, gyomor- és hugybó Iyagbántaluutkuál.
Főraktár l\\ao;y-Ranizsío! Fesselhofer Jó
I^XTHIO TART ^ TL.1VLXJ
A VAN YU VIZE. §
zsef Schwarcz és Taulier uraknál. 8
9OOOOOTOOOOOOOOOOOOOTO090^ooOT
Wajdits József kSnvTDj-omdájából Nagy»Kanizsán.
¦Melléklet a „Zalai Közlöny- 1888-ik évi 33-ik számához
Az évi elszállítás 2.000,000 palaczk


¦ ¦
¦hm

.o V
"3
t» •a
03

td)
cq e

n j«j a

re .-. re
?3 «
.q
o
N
>
3
>
S
n >
p=5
Laehne-inlézeí Sopronban.
4 elemi-, 6 reál- és 6 gimnásiális osztály.
A testi erők fejlesztése :o^a-:ntéieteJtre, tengerészeti-. A 3ü tanév szeptember ö-én 1
•S egyéni neveié* mellett az intézet elökészi: a ca. kir. ka kereskedelmi akadémiára és ai egyévi-önkéntességi viszgára sszi kezdetit, Uj növendékek a két azQnidS hónapon ts ta-
lálóak felvételt. Bévebb felvilágositíara mindenkor kész az INTÉZET IGAZGATÓSÁGA. 3S65 7—12
Kedvező penzkölcsönhöz
juthatnak önálló, rendes éves lakással és keresettel, illetve jövedelemmel bíró egyének, u. in. iparosok, kereskedők, hiva-lalcokok, katonatisztek, magánzók, birtokosok stb. módhoz képest 50 írttól 1000 írtig, mint magán személy hitel, csekély heti. havi vagy bárom havi törlesztésre. <i°/0-os kamat mellett.
Ingatlanok betáblázására 4\'/j és 5°/„-ra, aruortizáczióra vagy anélkül. Bővebbet: Steiuer G. A. Budapest, gr. Károlyi atcza 12. — Levélbeli megkeresésekhez 3 drb válaszjegy csatolandó. 3413 1—2.
,7703./1888.
Árverési hirdetmény.
Alulírt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t. cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. törvényszék 2546/86- számú végzése által Friedmann és YVursching csődtömege javára elrendelt leltározás alkalmával ösz? szeirt és 562 frtra becsült küiömbféle gazdasági gépek s egyebekből álló ingóságok nyilvános Érverés utján eladatnak.
Mely árverésnek a 7703 sz. 1SŐS. kiküldést rendelő végzés folytán a helyszínén* vagyis Nagy-Kanizsán az Axenti féle házban leendő eszközlésére lSS8-ik évi augusztus hó 28-ik napjának délelőtt !) órája határidőül kiiüzetik és ahoz a venni szándékozok ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t. cz. 107. § a értelmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is eladaf-ui fognak.
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. L cz. 10S- §-ában megállapított feltételek szerint lesz kifizeteidö.
Kelt N.-Kanizsán, 1888-ik évi aug. hó 13-ik napján. FÁBIÁN
34l4 1 — 1. kir. birósági végrehajtó
3798 tkv. 1888.
Árverési hirdetmény.
A n.-kanizsai kir. torvszék mint telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy a nagy-kanizsai takarékpénztár végrehajtatónak Seiber József. Seiber Aman-du-, Seiber János gelse-szigeti. Seiber György gelsei és özv. Seiber Gáborné mint kiskorú Seiber Juli, Anna, és Iiozi t. t gyámja ujudvari lakos végrehajtást szenvedő mint néhai Seiber József volt gelse-szigeti lakos örökösei elleni 812 frt 3S kr töke 1887. évi október hó 1. napjától járó 8°/o kamatai !) írt 50 kr jelenlegi s még felmerülenlö költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvényszék területéhez tartozó gelse-szigeti 34. sz. tjkvben A. I. 1—9 sorsz. a. Seiber József tulajdonául bejegyzett 1741 frtra becsült ingatlanok 1S8S. évi aug. hó 25-dlk napján d. e. 10 órakor Gelse-Sxiget község házinálDr.Ilothschild Jakab felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becsár
10°/0-át készpénzben vagy óvadékképes papirban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, mégpedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó
1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól
2 hónap alatt. — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt. — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó fiu\'„ kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tszék. mint telekkönyvi hatosáénál 1SSÍ8. évi máj. hó 25-ik napján. Gr. HUGONNAY 34o5 1—I kirendelt Kir. tszék: biró.
2308/tkv. 1888.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. torvszék tkvi osztálya vészéről közhírré tétetik, hogy a kir. kincstár végrehajtatónak, Tata Ig-nácz s társa végrehajtást szenvedő csör-nyefóldi lakósok ellen 155 frt 31 kr töke, 6% kamatai 2 frt 10 kr bélyeg. 8 fit végrehajtás kérelmi, ti frt 85 kr korábbi árverési. 3 frt 70 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvényszék területéhez tartozó csörnyeíöldi 22. sz. tjkvfteií A v 964. hrsz. a. Túrós István, Tatai Ignác/, a neje ílóbor Terézia tulajdonául felvett 251 frtra becsült r 803/a hrsz. a. 71 frtra becsült és 553. hrsz. a. 79 írtra becsült ingatlanok 1888. évi szept. hó 3 dlk napján d, e. 10 órakor Csör-nyeföld község házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár lo°/„-át készpénzben vagy Övadékképes* papírban a kiküldött kezéhez ietei.ni.
t Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 h. alatt, a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harnadikat ugyanattól 3 hónap alatt. — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6°/,, kamatokkal együtt ai, árverési íeltéteiekbeti meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tszék mint telekkönyvi hatóságnál 188S. évi ápr. hó 6. napját Gr. HUGONNAY 3408 1 — 1 kirendelt kir. tszéki biró.
SCHLICK-féle VASÖNTÖDE és GÉPGYÁR-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG
bud wr" estbm".
Központi iroda: VI. Vaczi kürut 57. — Gazdasági géposztály: Külső váczi-ut 1696 — 1<Í99.
schlick-féle szabadalmazott
„TRIÜMPH\'-
BonretögépelE.
Legnagyobb kitüntetés a vetögípre: arany díszokmány a hatvani nemzetközi eke-versenyen.
SCHLICK féle szabad., egyes . ayro]-, kettős- és hármas-ekék, 2 első dij. arany-érem és még A egyébb kitüntetés. SCHLICK- és VIDATS-féle ered. egyes-ekék, kapáló, töltögető és porhanyitó-ekék stb.
Gőzcséplök, járgáoycséplők. gabona-rosták, őrlőmalmok, tvkarmánykészitÖ és egyébb gazdasági Gépek.
előnyös fizet feltételek.
Legolcsóbb árak. — .IrjegryzékeU kívánatra ingyen és bérmentve.
Molnárok ós malom-tulajdonosok figyelmébe!
[ALOMKÖVEK
II
honi gyártmány IWI TIHANYI
C s XJ c s-h e «3- tt i t jeü « ivl b í-l
A Fra:.::\':. malomkövekre többé semmi szükség, e bont termék jeles szakértők véleménye fszerint sokkal jobb a franczia gyi\'trtmánj-n malomköveknél s a külföldön már is nagy feltűnést keltett.
Minták kívánatra bérmentve küldetnek.
RF javitasok pontosan eszközöltetnek. ~V1 faraktár pápán: íf-j. hclilealnger TV1 órn&l. fiók raktár: tapolczán lusztig joszef és fia czégnel
i
Km
Hamburgból Jíewyorkba
Eávreböl Newyorkba
minden kedden. Stettinböl Newyorkba
minden 14 nap alatt,
Hamburgból Nyogatindáába
havonkint négyszer.
Hamburgból Mexicóba
havonkint egyszer. A társaság potrtagöihajói kitiinö ellátás mellett ugy haj6szobákban mint a födélközben elhelyezett utazóknak is a legpompásabb utazási alkalmat nyújtja.
B5rebb fel világosítást ad, a te«ór-URToökség Béesben FrameHring 24-dik siám alatt 3249 13—26
Űsy^s figynozíök nagy százalék mellett kerestetnek*
2310. tkv. SSS.
Árverési hirdetmény.
a nagy-kanizsai kir. torvszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy a kir. kincstár végrebajiatónak Göncz István és neje végrehajtást S7envedó szt.-margitai lakos elleni 95 írt 5G kr töke 74 frt 88 krnak 1886. évi október hó 1-töl járó 6% kamatai ő frt 65 kr végrehajtás kérelmi 7 frt 85 kr árverési, korábbi 3 frt 70 kr, jelenlegi s még felmerülendő köitségek iránti végrehajtási ügyében á fentnevezett kir. torvszék területéhez tartozó csörnyeföldi 143. a. tjkvben a. t 1 sorsa. a. Göncz Istvánné tulajdonául felvett váltság köteles 192 írtra becsült egé.-z ingatlan, a szt.-margitai 8. az. Ijkv-j ben a. f 225. hrsz. a. ingatlannak Göncz Istvánt illető 60 frtra becsült 2/$ rész, a szt.-margitai 507. sz. tjkvben a. t 9 hrsz. a. 32 frt f 91. krsz. a. 17 frt f 197. hrsz. a. 36 frt f 238. hrsz. a. 15 frt f 775. hrsz. a. ugyanazt illető 32 fura becsült ingatlanok 3/i része végül a szt.-margittai 526. sz. tjkvben a. f 16/1. hrsz. a. 207 frtra becsült ingatlanok 1888 évi szep. hó 5. napján d. e. 10 órakor Csörnyeföld község hazánál d. e. 3 órakor Szt.-Margltta község házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár
Árverezni kívánók tartoznak a becs-ár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt hamm egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt. — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6ü/„ kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tszék mint telekkönyvi hatóságnál 18SS. évi ápilis hó 6. napján. Gr. HUGONNAY 3409 l — l kirendelt kir. tszékibiró.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai- kir. törvényszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hotry özv. Dóra Imréné végrehaj -látónak Szabó Koma József végrehajtást szenvedő sormásig lakos elleni 38 frt 50 kr töke s IS84. évi szeptember hó 14-tői járó b\'% kamatai, l frt 40 kr bélyeg-kiadás, 9 frt 20 kr végrehajtási foganato-sitási, 7 frt 60 kr árverés megkísérlés:, 9 frt 60 kr.. ujabbi végrehajtáskérelmi 9 ftt 50 kr. korábbi árverési 3 frt 50 kr jelenlegi .-. még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezet* kir. törvényszék területéhez tartozó sormási [323. sztjkvben A y 51. hrsz. a. ingatlannak Szabó Koma Józsefet illető 355 \' frtra becsült \'/» része, továbbá a\'homok-l komáromi 779. sz. tjkvben A f 586. ! hrsz. a. ingatlannak Szabó Koma Józse-!fet illető 176 frtra becsült Vs része 1888. ¦évi szeptember hó 7. napján- d. e. 10 : órakor Sormás község házánál, a homok-I komáromi ingatlanra vonatkozólag szep. jtember hő 7-dik napjának d. u. 3 \'órakor Homokkomárom község házánál j dr. Fülöp Kázmér felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtart andónyil-i vános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becs-ár 10*/„-ár készpénzben vagy óvadékfcé-pes papírban a kiküldölt kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt. — a másodikat ugyanattól 2 hónap aiatt. — a harmadikat ugyanattól 3 hónaji alatt. — minden egyes resztet után az árverés napjától számítandó -6*/« kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kii. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1888. évi máj. hó 16. napján. Gr. HUGONNAY. 3411 1—1. kirendelt kir. tszéki biró.
NAí.V-kAXlZSA, 1888. aupszlus 25-én
34-1h s^d-saa.
Huszonhetedik évfolyam,
mm
mm.
lap SxeH\'itti -•\'¦s7..\'\'t ÍH.-t." kőxln m.\'liv-k a Ktc Ít\'*<từ|ril«Z, liy:»«i t-Wt illHtS k.lzli-Hlrnv.-
eatü a kiad<>iiivaiath«* i>.-rt,.,-,,tT >M-x*udSk: .v íí f/ (/- /C « j< í z n ti n lakarfkjK-tiftHári cputwi
B.\'-n i»nt*th*n levelek netü fő-
Kéziratok vissza nem küldetnek
\'A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparh\'ank". a . nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet, a „nagy-kanizsai ktsdednevelö egyesiUet0 .naqy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet\' , a „nagy-kanizsai tiszti\'-önsegélyző szövetkezet0, a „soproni kereskedelmi s iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
imripalya választás.
- Az emberi élet czéija a közjólét! fmeíktdéséf, az emberi\'társaság ne-J mesbülését clúmozdiranj segélni. -— Minden eszével élni tudónak, tadniaI íkell, hogy\' az embernek ne/m>,.sa\'k ön-1 1 magáért hanem "Síeli élni az i
emberi\' társáságért, hazáért és a. családért s végre "\' önön magáért.; Minden honpolgárra ezért szigorú kötelességek várnak, melyek alól senki\' .magát a nélkül^ hogy m°g nem| \'károsítaná a .társadalmat, ki nem . voíihatja;épen ez-oknál fogra annak,aki .-""éleí-palyat választ, komolyan kell meggondolni azt, hogy melyik életpályán iehcl több hasznára a társadalomnak. Ezen terhes.\'felelősségnél fogva az életpályát választó szigorúan vegye fontolóra, mini erejét, képzettségét, a társadalomban .születésével s nemével eifoglait helyzetét s tehetségét.
Azért válasszon mindenki olyan életpályát, vagy foglalkozást, mely ere-jét és tehetségét felül nem múlja, és hozzá hajlama és kedve is van. í íiaba\' kezdünk olyan életpályát, melyhez hajlamunk és kedvünk vau, de erőnk, tehetségünk és képzettsé giink hiányzanak, és olyanhoz is hiába kezdünk, melyhez erőnk, tehetségünk meg volna, de nincsen kedvünk és hajlamunk hozzá. Ked vet ugyan szerezhetünk magúnknak bármely fogiaiiíozásboz is, mert ez tolunk függ. vagy rajtunk áll. de a hajlam már öröklés utján jut birto-kerakbd.
Nem egy péidát hozhatnék lel a történelemből az emberi természet azon sajátságáról, miszerint némely családok mintegy örökségül bírnak valamely kiváló tulajdonságot
• egyik, családból jeles zenészek, má->ikbói jeles írók, költők, tudósok
. lármáznak. A vágy. vagy kedv senkit se kísértsen oly foglalkozásra, melyhez tehetsége, vagy hajlama nincs, milyen a művészetnek különbféle nemei, msrt
nem mindenik fűzhet a művészet terén babért homlokára. Kít a művészet, nemtője homlokon nem csókolt, annak.nem fog a művészet örök nevet szerezni, ha pénzzel megvesztegetett, uton jut is valami kis hírre, tuuló az. mint a kora tavaszi derült ég. A középszerűség, az utánzás a
dicsőség fényes szárnyára. Kedvencz gyermekeik szárnypróbálgatásait a művészetben dicsérettel halmozzák cl, végre a gyermek maga is, elhiszi hogy benne mily szép tehetség lakik, rá adja magát a művészetre, s ha egész Mete hosszán keresztül sem tudta magát fel küzdeni a hír szár-
művészetben nagyon kevés értékü-j-uy^ára, éhezés., nélkülözés között küz dolog s hálátlan időpazarlás. Nem minden házban születik egy Munkácsi Mihály. Rafael, íbiszt Ferencz, vagy egy Reményi. Középszerű tehetségű embernek, egy bármely lenézett, de kenyeret adó foglalkozás többet ér mint a művészetnek bármely ága. Azt sem kell feledni, hogy hajlama és tehetsége minden jó természetes eszű embernek van a művészet bármely ágához is melyet sok gyakorlás után sokra vihet is, és éppen ennek megítélésénél hibázza el sok fiatal ember, egy kis siker, mit valamelyik mű vészetágban tett, elragadja és a művészetet választja életpályául, ha művei nem birnak a középszerűségen felül emelkedni. egés;:j bői ne átU; éiete pályáján keresztül csak nyomorog. Pedig melyik fiatal ember nem hajlandó szellemi tehetségei között fellelt kis ért folyamnak tekinteni —\' melyen szerencsehajóját kivezetheti a nagy tengerre s ennek kikötőjébe, csak utóbb veszt észre, hogy a kis költői ér, a mint az élet viszontagságain, mint egy sivár pusz-taságam keresztül halad, egyre vékonyodik s végre elvész, s lesz egész életére szerencsétlen. Sokszor a szülők és tanitók is okai ily szerencsétlen pályaválasztásnak; sok szüló elég balga gyermekében oly tehetsé-Igeket feltételezni,-a melyek valója-ibau nincsenek meg gyermekébeu. 1 vagy ha vágynak is, ép\'n igen-csekély mértékben, de a szülők, vagy nagymamák tele beszélik gyermekeik, vagy kedvencz unokáik fűiét, hogy mikép emelte ezt. vagy amazt a művészet
dötte át életét, csak közel a Sírnál térnek észre, s látják be, hogy egész életükön keresztül hiu álmoknak éltek és ábrándom után futottak, az árnyékért ott hagyták a valót, a szerencsét, sok ilyen szerencsétlenek közül életük legjaván öngyilkossá lesz, ha azzá nem lesz is, csak teher marad ily egyén mind a családra, mind a társadalomra, jól mondja azért Eötvösünk „A gondolatok\' czimű könyvében: .átkozott legyen az, ki a gyermekben a dicsvagyat felébreszti; „vagy mig boldog lehetne, viráguk helyett borostyánt mutat nekik*.
Szülök, névelők s tanitók vegyék ezt gondolóra, a növendékeket hizelgés-ák hiú ábránd s kép zelgésekke!, s ne csábítsák őket oly életpályára, mely nem felel meg sem tehetségeiknek, sem polgári sorsuknak; s ne szaporítsák a már ugy is na:y számmal lévő szerencsétleeek számát, kik a társadalomnak és hazának, mint a herék, csak t rhére vannak. Szoktassak a szülök s nevelők a gyermeket idejekorán a komoly foglalkozásokhoz, s ne keltsenek az ifjúban valamelyik foglalkozás iránt ellenszenvet vagy egy másik iránt túlságos elósZ\'Tetetct, hadd tudjanak ók-maguk higgadtan választani, s az esetben azonban, ha valamelyik ifjú oly foglalkozás iránt volna előszeretettel, mely neki testalkata s egyéb képességeinél fogva nem való, tartozó kötele-ségük a szülőknek, valamint a tanítóknak az ifjút jó tanácsadásukkal a helyesutra s józan gondolkodásra vezetni. .
I
A szülők ne erőltessenek a/, ifjúra oly iparágat, mely az ifjú. vagy j ! gyermek természetével Össze nem férne. j \' Például gyenge, vézna testalkata, i vagy ideges természetű ne válassza !a nagy testi erőt igénylő foglalkozást, milyen az ács. kovács, mészár 1 ros nagy testi erővel járó foglalkozá sok, legyen ez- inkább: szabó, czipész. takács, ellenben izmos, erős testalkatú ifjak ne kezdjenek oly életpályához, hol testi erejüket, ki-nem \'fejthetik. Olyan pályát sc válasszon, ! melynek nincs jövője, munkájának j | nincs keleté vagy vevője.-komivesre, I 1 ácsra, kovácsra mig emberek lesznek! ,e földön, mindig -lesz szükség. Ezek I i munkáját a gép vagya gyár le nem jszoritja a küzdtérrói. Kőfaragó, mü-asztalosság, lakatqsság, gépészség, arany.- és ezű-tmüvesség. oly iparágak, melyek az ügyes szakértőiek, nemcsak kenyeret adnak, hanem, ha remek munkát tud kiállítani, hírt. nevet is szerezhet magának az iparos és tisztességes-állást a társadalomban. De azért a többi iparágat sem szabad lenéznünk, volt eset már Ielégszer, hogy timár. szappanos, oly Iszép. állásra vergődtek kellemetlen |bűzzel járó foglalkozásukkal, hogy 1 fejedelmek keresték fel lakásukban; i ágy kenyeret adó iegmegvetettebb : foglalkozás egy középszerű észtehet-Jsé.gel biró egyénnek többet ér, mint bármely ága a művészetnek.
Azt is jó figyelembe venni, hogy a fiúnak, hacsak gyenge testalkat\' vagy egyéb nehezítő körülmények ellenkezőt nem ajánlanak, mindig tanácsos az ;<pa mesterségét, vagy foglalkozását követni, már annál lógva is, mert a műszereket, eszközöket nem kell neki újonnan beszerezni, feltalálja azokat az atyja mű-helyében- idegen mesterhez sem kell néki tanulás végett menni, a jó atva azon fogásokat, melyek iparos foglalkozásával járnak, sokkal löbb tü-
Malvinának.
KÍ* köny Fonnyad K-jtv- Ől
oly.
édes titkom ,
• láua : -Ká tekintek s vígjú Irik^m Titkon t.-grd álmod .... Kis ibolya sneja halkan -„Hi.ss7.ii legyen álmod- ....
Mint ejEJ tündérkert Párául Eserrg) «j álma . . Lelkera ennyi kéjt, ily üdvét Menyben sem találna ! Kád- tekintek * szenvedéllyel Átölellek téged ... ... - , *
Kis ibolya sípja pké*S ~*-^- : - - ... Lefcyen ébredvxe,da •
,Csókjaimban fiila\'l ajkid Ca*n&"5 kaezagi»a Boldogságunk meg ne halija Sei ki, uirjroe Iá«a — Néma kéjtől lángja gyn\'a\'l Minden pillantásod" - • Kii ibolya súgja: „kitti Lfegjen csalódásod.. . . í-i*
-SEUSZIDLER JÓZSEF
, Hadik lovag.
Monda. Irta : Vaclwtt Hhndornr. Berexetei. IDÁMHOZ.
Itt ülök az a.-leud vai ösi vár toronyszobájában, mely alatt a kápolna van, s leiette aídyton bömbölő szél moraja ütött tanyát. S én hallgatom zúgását, amint végig fut a folyósokon, hallom tkiséiteü tánczát -mi-
liőn keringé! a kéményekbe, hallom, midőn beszárnyál minden nyilason, befüttyent minden résen át, s oly csudálatos keservesen zokog, mintha siratna valakit.
Majd nyikorog fejein felett "egy-egy szúette ajtó, valahol a padláson talán aztán zuhog, mintha csapkodná valaki ...
Az ablakok recsegnek, a szél, mintha ujjai volnának, be-be-kopogtat, s aztán nagyot kaczag, ha megrezzentett, mintha mulattatná a régi váryez ős lakóját, ha gúnyolhatja azt, ki magyarázatát meri keresni szeszélyes mozzanatainak.
Vagy talán kísértetek járnak-keluek ez ódon épület szürkült falai között V Mintha egy anya zokogna elvesztett szép leánya felett s elbujdosott fiát siratná ... ; Vagy a kétségbeesett apa és fivér fájdalma zúgna, tombolna körülöttem, kik családi gyűlöletből áldozzak föl nemzetségük legszebb virágát, V bájos fiatal leányt, a sze-Üd, a ragaszkodó távért.
Nem tudom, de annyi bizonyos, hogy estszürk üléskor a vár -"-ötét,\'folyósóin nem örömest jár. ki nem kénytelen vele, s világ nélkül még a férfi cseléd sem vállalkoznék a vár lépcsőin alá-s föl bolyongani.
Azt beszélik, hogy hajdan nagy pompa és fény között, a szép <Bánffy Katinka gróf kisasszony lakta a toronyszobát, s egy reggelen azon ablak előtt, mely az esemény után befalaztaték, karos székében ülvt, halva találták őt,\'arczczal a hegytető felé fordulva, melyen a szent-Háromság kápolnája ma is látható.
Az anya az ablakmélyedésbe oltárt állíttatott és imazsámolyt, s ott sírta le éleiét elvesztett leánya után, a toronyszoba ablakát pedig kívülről egy Mária képpel diszitteté, mely alatt Bánffy Katinka em-
lékére, ma is ott lobog a kiolthatatlan világ, melyet a hagyomány szerint.jámbor kezek élesztgetnek, nem feledvén, hogy ez őrükké égö világot először az anyai kéz gyújtotta meg hajdan.
A toronyszoba régi oltára évtizedek óta nincsen már helyén valamint a vár hajdani urai is kivesztek őseik lakából, s minden, mi egykor a Bánnyak tulajdona volt, az Kszterházy berezegek birtokába jutott.
A vár azonban, homlokán a berezegi czimerrel. ma is oly épségben áll, mint hajdan, koronájaként a hegynek, melyre építették, s habár, a fölöslegessé vált véd-falakat a szelídült, a békés korszellem nagyrészint lerombold, a hajdani felvonó híd csiga-kereket s az ágyuzási lőrések ma is még mind láthatók, — de felmaradt a bajvészes idők emlékei gyanánt két nagy golyó is a várfalban fúródva: a golyók egyike kö-polyó. mely még a kezdetleges idők kézmű vészi gyártmánya és maradványa lehetett.
A vár alatt hosszú alagút nyúlhatott el egészen a Lenti várig, hogy véletlen veszélyek esetén a család titkos föld alá nyiló ajtón át, egyik várból a másikba menekülhessen. Az alagút ma már csak romokban ugyan, de még mindig mutatja nyomát egykori létezésének.
A pinczeszerű várbörtönök ma éléskamrákká változtak át, s az egykori hajdú udvarban békés tanárok s berezegi tisztek nyugdíjazott Özvegyei ütöttek tanyát.
Fegyverzörgés, csatazaj és láncz-csörgés helyett a tánitó pásztorkÜrtje hallatszik föl a várba, ki pihenő óráiban, kedvtelésből, alpesi dalait hangoztatja.
A vár csak külalakját, épségét tar-
totta meg. de belseje a miveliebb kor be-kés szellemét tükrözi vissza . . . Az udvari lakásokat fegyveres vitézek helyett, az uradalmi mérnök és segédei foglalják el: az el?ö emelet hátulsó szoba sora a községi polgári iskolák osztályai használatára vannak átengedve, mig a főlépcsőre pyiló lakást a toronyszobával s nagy előteremmel együtt, fiam mellett, mi osztjuk meg kis anyátlan unokámmal . . .
Így történt, hogy a toronyszoba, melyet hajdan a szép Bánffy Katinka lakott, a te szobád lön Idám . .. Azon mélyedésben, hol egykor az oltár állott, arcz-képedet helyeztetem el, feledhetlen kedves leányom, mint családi oltár, melyhez hátrahagyott kis lányoddal imádkozni járulunk .. .
Körül függönyöztein arczképédét, felette az én menyasszonyi fátyolom lebeg, hiszen még életedben neked adtam azt, keresztelő fátyolodúi adtam, csecsemő korodban még, kedves édesem ...
Ott áll képed alatt szép kis íróasztalod, is, úgy, amint magad rendezted : karján atyádnak, a sokat szenvedett költőnek arczképe. ott -áll ma is virágaid között... Félbeszakított kézirataid, leveleid, emlékeid, minden, minden helyén van ugy, amint kis hófehér kezeid elrakosgatták, — senki sem mozdita kThelyé-böl semmit, minden akként van, amint té hagytad.
Kedvencz bútoraid is együtt vannak szobádban, képeiddel, könyveiddel, hangjegyeiddel, együtt, sőt helyeslésed reményében Idám, saját sok fióku, ősi szekré-; nyemet is beállittatám, hogy néhány szép és kedves ruhádat s. minden apró csecsebecsédet, benne Őrizhessem.
relémmel fogja saját fiával mégis mertetni, min: egy idegennel. Magyarországban még -ok ideig a földmivi--íés fog maradni :í legbiztosabb kenyeret adó foglalkozás de csak azoknak, kiknek egy kis földbirto ku* van. a fóldmivcléshen a nap számos vagy szakmátiyos munka, mint aratás, cséplés, kaszálás, ma már. midőn a gazda*ági gépek az emberi kezet pótolják, kezd alá-szálni. De a fóldmives ifju. ha van 7—n hold föld bittó a. legokosabban tesz. ha megmarad az eke, kasza, kapa mellett. Az esetben azonban, ha egy negyed telekkel bíró polgárnak kettőnél több fia van, fiai közül azt. melyiknek kedve van a kézműves mesterségre, adja ügyes kézműveshez, és olyan mesterségre, mely megfelel tehetségeinek, mint a Közmondás ta-tja : „megmutatja bimbója/mily gyümölcsöt hoz a fa.* (Folyt köv.i
Tudnivalók.
— A tÖrvénylmlósási bizottsági
tagok névjegyzékének kiigazítására a belügyminiszter körrendelet iieg hívta fel a törvényhatóságokat. Egyúttal figyelmeztette azokat, hogy a legtöbb adót fizető megyebizottsági tagoknak a jövő évre érvényes névjegyzékét a kir. adóhivatali adókimutatások alapján mielőbb igazíttassák ki s a választás alá eső biz. tagsági helyeknek oly időben leendőbet öltéséről gondoskodjanak, hogy a választott biz. tagoknak 1889-re érvényes névjegyzéke még ez év folyamán egybeállittathassék. A legtöbb adót fizető biz.-; tagok kiigazított névjegyzéke ez évi október 31-ig, a választottbizottsági tagok teljes névjegyzéke pedig decz. 31 ig terjesztendő fel,
— Iparügyben hozott elvi határozat. A földmlveiés-, ipar és kereskedelemügyi minisztérium közelebb hozott határozatiból kifolyólag az állandó üzleti helyül áz ipartörvény 4-"». í-a szerint szétszedhető sátor is szolgálhat. A ipartőrvény 45. í-a föltételezi ugyan, hogy az iparos,-illetőleg kereskedő állandó üzleti helyet tartson, de ez intézkedés nem azl jelenti, mintha e helyiségnek építkezés
Ila e toronyszobába körülnézek, s szemeimet arczképedhez emelem, ügy tetszik, mintha nálad volnék, mintha most is velünk, köztünk lennél kedvesem .... kék ibolya szemeid mintha velünk együtt gyönyörködnének a festői szép kilátáson, szobád ablakaiból . . .
íme amott sötétlenek, láthatárunkat szegve, a stíriai hegyek, terjedelmes lán-czolatban nyúlva el, mig egyik kiváló magaslaton a Regedé vár fehér falait mutatja fői . . . Alnaz. pedig a Csáktornyái országút, mely egyenesen a Mura vize felé kanyarodik, sa vár, mely felé ez tit vezet, sok feledhetlen történeti eseményt üjit meg emlékezetünkben, a csáktornyai vár hajdani urai. a Zrínyiek felől.
Ha-tekintetünk a vidék átelleni oldalára száll, ott szőlőhegyek s gyümölcsösök bájolnak el. mig fenn a magaslatokon a hegylakók szegényes kunyhói vannak elszórva. n
A meredek tető azon pontján, melyen egykor Hadik lovag halva rogyott Össze, a szt. Háromság kápolna látható: alatta zöldelö bokrok között, a hegyoldalon, festői rendetlenségben a temető halmai tűnnek föl, nyugalomra: s imádkozásra intve a Szemlélőt Midőn tavasz idején az alant szunnyadók álmait édesiteni megzendül az ezernyi csalogány kardala, a minden irányban diszlő fák és bokrok lombsátorában, akkor, ó akkor olyan hangverseny kerekedik, melyhez hasonlót a legfényesebb tereinben. a legnagyobb művészek sem ké-pesekviancszereik által elővarázsolni.
A város épen a berezegi vár lábainál fekszik ; kis városka ez. de képe vonzó, s a ki egyetlen főutezáján csak egyszer végig ment, tájékozni fogja magát min-
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAlltÖZLÖKT
AUGUSZTUS 25-én.
szempontjából kellene állandó jellegűnek lennie, hanem az iparos vagy kereskedő e ji szerint bejelentheti azt is. hogy beje lentétt helyérő! az árusítást ¦szétszedhető sátorból eszközli.
— Hogyan terjednek el a ragályos betegségek a tej illetve vaj által. Kiváló orvosok gyanút táplálnak az iránt, hogy a tej a ragályos betegségeket előidéző fertőző anyagokat közvetíti és több esetről tesznek említést, a melynél állítólag be-bizimyodotr. h\'ógy a ragályos betegség csakugyan tej által terjed tovább. Tagad-Iiatlan. hogy á tejben mindama tulaj-doiiságok itiep\'auinák. melyek alkalmasak arra. hogy ily ragályok közvetítessenek Az angol .Mt\'dica! Ke.-ord" czímö lápban is értekezett e tárgyról nemrég egy orvos. V.7 kiemeli, hogy nemcsák a tejtől, de a vajtól is lehet félni. A parasztok, kivált télen, a fejet az egyforma melegségü konyhába állítják, hogy tejfel képződjék, ebben a konyhába:! tartózkodnak ép az említet! meleg hőmérséklet miatt a család beteg tagjai is. A tej fedetlenül áll- s Így a tej. illetve tejfel könnyen véneinek fel magokba fertőző anyagokat, meiyek később a vajban szintén meglesznek. O látta is. aj
irriittegyányaavaj gyúrása közben bement! a kincs ! Hévviz, a minővé tette Öt a ásik sznbába gyermekeihez, kik skar^. renitÖ, hogy merítsen annak tárházából a , szenvedő emberiség: vigaszt, irt lást. De. gondoltam el magamban. — ha |a.rét virágáról, amit szintén a Teremtő
szabad a zenészeknek így a közönséget zsarolnia. Egyébként is az ö r Ö k ö s muzsikaszó oly unalmassá válik az emberre nézve, a mivel nem egy olyan dtága fürdőhelyről, de még egy paradicsomból is elüldözhetnének engem. (Kiváltképpen olyan primitív hangász urak!) Hogy Hév-vizrö! szólván — emlékeim közt a kellemetlen a kellemest ennyire háttérbe .szorította, tulajdonítható az általános szabálynak, mely szerint mindenütt felszínen található a salak, azután jön csak a drága kincs.
Pedig hát. ha szórakozás nincs is sok — vagy usy szólván semmi — oly kevés mégis igen kellemes, szép órákat is töl tö:tem én azért Ilévvizen ! Ertem a ma gánynak azon kimondhatatlan édes gyö nyörteli perczeit, — melyeket . csak : rezgő nyárfák susogása és a gerlék sze relnies fájó édes bugása zavart meg .. Oh,mily kellemes órák voltak ezekterrasz szómon üldögélve és a fürdő fölötti ki ö sűrűjében sétálgatva, vagya csendé-kis kápolna falai közt imádkozva! Lelkem lyenkor elröppent az ábrándok és menyek világába és legott feledve volt minden salak és csak a kincs lebegett előttem
Te-
hílnmlöbrn feküdi:k aztán ismét kijött: a vajat tovább gyúrta.
Puszta Szt. László, aug. 8-án 1888
. .;¦\'" (Folvt és vége)
alkotott, ép ugy rabolhat mézet a durva darázs és a dongó, mint a szorgalmas kis méh. valamint, hogy ugyanonnét gyűjti mér g-é t a pók is. miért haragudnám én névvízre, azért hogy olt is furcsa gazdálkodás uralkodik. Kevésbé szép-e azért Hévviz cs vidéke? nem. ugy-e nem " Kevésbé hatásos-e azért vize V Nem. Te
AV/igányokiöl inem a czigánybáróról kérem!) szólhatnék még. akiknek dij-i.izása: a gvógv- és /(Nü-flíjban 5 írttal
f^nkinrelegg^ , - -
f«rdj.vemhí-\'el-ésakik mégis mindenegyes, hát én is ^belenyugodtam a változhatlan oj-ibban /-rkezett vendéget m e g g r a-: helyzetbe, a mit ugy is csak néhány hétig m iáinak. Még "hí csak meggratu-1 kellett törnöm. Mindamellett gondoltam, lámának! — habár azt is elegendi nekik (mily máskéntdenne itten minden, ha az a mindenki, miután éjjeli nvügalmukba ke-1 fürdő tulajdonos : gróf Festetich Tasziló ;zá gratülátió is: —* de •aztán az a | úgy akarná, de hát mi gátolná öt abban.
hogy magának Hévvizböl egy kiaknázhat -ian kincses bányát csinálj un ? Egy nagy uradalom nem hozhatna neki többet, miut a fürdőhely hozna, ha kellő mennyiségű tőkék befektetése mellett világhírű fürdővé tétetnék. Pedig azít lehetne lenni, mert a természettől minden kellék meg
rai _,.
brutális gorombakifakidásuk, olyan fürdő "vendégek iránt, kik .serenade-jaikat, á miknek mindig a „Képeddel alszomél" a bezárója." melynek esik .elsö accordjait halivá is.\'már idegessé válik a hévvizí törzsvendég, nem dijjazaöt. vagy legalább is egyvagykét forinttal! A ki aczígáhyok ajkáról azt-a biufalis. baromi durva kifa-J van hozzá, hogy azzá váljék, csak is épit-kadásí hallja: no hát tessék, most aztán | kezesre, comfortra. minden zsarolástól éljen meg az ember, ez a rongyos néhány \' ment otttartÓÁkodhatásra és leclamra is hatos, mi jut ebből egyikünkre egye meg j volna szükség, ¦a fösvény K — nem hogy c-\'ak 1 Hogy magányos óráim kellemeit kik
-ugy elmegy az illúziója a cziirányzené-\' gyarapiták ? -- alig tudnám elmondani, lói. hogy még a „Tul a Tiszán"\' olvadé- : oly sok kedves ismerős volt ott Ott iol-koiiy lágy hangjai sem bírják öt vele ki- tak: Özv. Sümegliy Ferenczné SöjtönÖl. eugeszteini.de azon is kezd kételkedni.\' Tóth Agostonné. a híres nyug. honvéd-valjon: kapnak e azok a nyomorult emhe- ezredes neje Gráczből, özv. Skublics Sán-fek- az i<ra/gató;-;ígtói elég lisztes>éges donié Szent-Mihályról. özv. Fránkovics díjazást.-vagy pedig a drága t\'urtaxinak Károly őrnagyié Uajkról húgával Závár daczára csak is a fürdővendégek a j á n- Jankával, Szerdaheiyiné Pattyról, Bo\'tka dek-pénzére vaiinSk utalva? Felvetet-; Márkiné leányaival és Bottka Erzsi kis-tejn magamban e kérde-t nemcsak az éji\'asszonnyal Újfaluból, Takács Lajos föts-nyugalmat zavaró szerenáde-Ok alkalma- pánné férjével Varmegyéből, iíohrer val. de a vacsorák fölötti és* utáni zenéié- László miniszteri tanácsosim és többen, seknél is, a midőn, erszényeink többször kiket azonban csak látásból volt szeren-istnétlődű ostromlásoknak valának kitéve, csém ismerni, nem mind a többieket. Fürdőhelyen, hói rendszeresen megállápi- a kiknek kedved\' társasága mindig emlé-tott gyógy- és zenedíj fizettetik, nem volna kezetes maradanil előttem. Hogy urak, kik , ¦ ¦ - - - -- voltak ottan mind? alig bírnám elsorolni, - oly sokan voltak, és azok közül igen ke-deii irányban, s mintha régi lakója volna. vés. ismerősöm volt. Idegenek is többen
egyszerre;*otthon érzi magát... Talán ez okozza, hogy a ki it! egyszer megtelepedett,, bárhonnan, bármely vidékről szár
oltak. bécsiek és grácziak is. Lassankint eljut a.íiire Hév víznek Bécsbe és Gráczba is. de bizony a fürdő hiányai nagy vissza
mázott ís e helyre, jól érzi magát,\'- s nem tetszést szültek bennök is. Most\'pedig
ugy gondolom, bezárhatom tudósításomat
kiv
[ikozik el innen.
De mintha meglebbent volna képed mert már bizonyára meg is sokalta tek.
felett a fátyol, szeretett leányom, taián szerkesztő ur. Tehát a viszonlátásra Sop-
mnlattat téged és érdekel e tájkép? — ronból ! — ha\'csak itt nem lesz szeren
Talán fölfedezed első pillanatra, hogy ez csém;. igen őrölnék, ha szavát beváltaná:
országjszéli kis városka, mi sok érdekes meglátogatna szerkesztő ur ! — {Felette
egyént rejt-magába ? sajnálom, ez idö szerint nem teljesíthetem
Első sorban, nemde, mindjárt a her- egyik leghőbb vágyamat! Szerk.)
czegi vár is feltűnővé teszi a vidéket\'
Ha letekintünk a vár egyik ablakaitól a tiszta kis városra, pgyszerre az ódon templom tűnik föl előttünk, melynek művészi alkot \'.só. igen szép tornya meglepetésünket vonja magára, ..
De nem csodálatra méltó-e maga Hadik lovag teteme is. mely mintegy más-f.-l század óta fekszik a szt. Háromság kápolnájában, s ma is romlatlanul látható koporsója Bveg fedele alatt . . . \\ Ügy van kedvesldám,elégérdekeskis város ez. hova mi jotottunk. s Hadik lovag nevével regényes történet van kapcsolatban ... Te kedveléd a roondaszerii törtéiieteket. .halld tehát kedvesem, mit beszélitek, mi maradt föl ,a múlt ho-tn.ilyából. elmondom, leirom -neked
SEPERNE NAGY CORNKLIA
Őskori temető.
írta: szent-niártoni Darnay Kálmán
Sümegh, !8S8. augimztus.
„Nemzetek jelene mult idók emlékén épül.* Ez a régész jelszava akkor, midőn fáradhatatlan szorgalommal kutat a föld alatt, hogy adatot szolgáltat hasson a történet Íróknak. Ily czélböT rándult le hozzám az országos régészeti társulat meg
De jer hát jó közel Ahozzám.- kedves bízásából dr Szendrey János ur a Mesém, hadd érezzem jelenlétedet! Glj társadat, titkára, hazánk jeles régé
szeti- és történelmi Írója, felásatandó
ide mellém, szép s oly ismert kis pam-lagódíu.... Lengjen körül csakegy fohász, egyetlen sóhajtás kedves ajkaidról, hogy meddig írok, csak addig legalább ne lás-s;uii lelki szemeimmel azt a kis halmot, mely ha a világ legvégén, égig emelkedő
hegységgé válnék is. akkor sem rejthetne ám ^ ásatás megkezdésérc.
tegc jobban el szemeink elol. mint mos-: . .... - ú t , \'
tani állapotában ama kis zöld halom, mely a íemeto 82 országúttól jobbra fek hamvaid felett emelkedik.: - . . \' j szik, mely eddig békés nyugalommai
(Folyt köv.) 1 termettc évről-évre a bele vetett
a csabrendeki hegyeié őskori temetőjét.
Kora reggel már útban voltunk a temetkezési hely felé, hol\' már megye által -kirendelt 30 közmunkás
gabonát, csak a gazda ekéjének gyű\': meg a baja. meg-megakadva a nag> lapos kövekbe, melyek alig egy láb mélyen gondosan lerakva, felső lap ját képezték egy-egy őskori sírnak.
Az asatáit azon részen kezdettük meg, — hol a földszínen az ette által kihányt kódarabok hevertek. Már az első árok kihányásánál reá talált tudósunk az eisó sir felső kőlapjára. melyet gondosan kÖi üs -körül kiásva és feisó részéről a földet késsel letakarítva, előtűnt a két felfordított hamvveder feneke, melyet a körül rakott kövek lű száz évet át megőriztek az összeroppanástól, az egyik urna, mely a sír-halmazon balfelül feküdt, egy női hulla hamvát és csont maradványait tartalmazta, inig a másik 1 gyermekét. Az első sir feltalálása után kelcinek — mint egy koraiakban 11/3 m. távolságin egymás után került elő a sírok egész sorozata, a sírokat kör Ül hányva, gondos figyelemmel távolitatta el a jeles ásató minden éLyes urnáról késsel főidet, mert az fiséi* éven át oly számtalanszor átázott Xold oly törékennyé tette azokat, hogy legkisebb érintés elég lett volna szétomlasára, y az egy sorban fekvő sirok érintetlenül maradtak, hogy jól átszáradva, az erősen tűző nap hevétől megiíeményked jenek, meg különben sirok felbontása délutánra volt tervezve midőn az érdeklődők je- 1 leniétében lesznek felhontandók.
3 órára megérkeztek a jelen lenni óhajtók, képviselve városunk szépeit\' kik érdekkel nézték körül állva sírokat azok felbontását, melyeket még érdekesebhé tett dr. Szendrey János-szakavatott magyarázatai őskori temetkezési szokásokról.\' közbe-közbe kifejtve egy-egy urnát, bemuttatta annak fartalmát ; így kerültek napfényre a gombos fejű csinos díszítésű brOnztük, karpere-\' zek, bronz pitykeiemezek s. t. az urnák nagyrésze épen került elő,\' melyek közt egynéhány igen csinos ízlésű és arányos aíaku volt.
Az ásatás folytatása másnapra yatott, midőn azonban már gátolva volt a szerencsés ásató annak\' folytatására, melyet reám bizva, még éjjel viszzautazott a fővárosba, hova bokros teendők hívták.
Elutazása előestéjén, f. hó 13-án a ,Polgári Önképzó-kÖr* termében érdekes szabad előadással nyújtott élvezete: a fiatal tudós dr. Szendrey az egybegyűlt városunk előkelőségeinek, a jelen volt szép hölgykoszorú-1 nak bemutatta az ásatás szép eredményét, elregélve érdeke-en Sümegh történetét, miként fizette a sümeghi bíró az adót a fehérvári török basának, j milyen nyalka, bátor legények voi-1 tak a sümeghi hajdúk (akkori fegy veres polgárok) sat. áttérve később vidékünk őstörtéuelmére, majd kiemelve. Somló gyönyörű alakját, mely geológiai szempontból oly páratlan alakú hegy. magán hordja a ;iz sodrainak alakját, érdekesen adta elŐ az őskori állatok rergeteg nagy-! ságát, azok táplálkozási módját stb., Bemulatva egy a gyűjteményemben\' levő mamuth csontváZj lábszár és agyar csontját, később azon korra tért át, honnan már történelmi emlékeket biruuk felmutatni, a kőkorra, szakszerűen ismertetve a 10 év alatt összegyűjtött, többnyire Somlón lelt kőeszközeimet, mily fáradsággal furt lyukat az az őskori ember kóbaltájára, midőn egyéb szerszáma nem volt hozzá, mint egy bodzafához hasonló facsó, mely tele-Öntve érdes homokkal és megvizezve, addig forgatta köröskörül, mig egy karika szerű mélyedés nem támadt, melyet addig mélyített, mig a kő-dugasz ki nem esett, természetesen ez heteket, talán egy egész hónapot is igénybe vett. Majd a bronzkor szép fegyvernemeit, ékszereit mutatta be, honnan a kelta Összegörbithető vaskardokra került a sor, melyeket pár évvel ezelőtt ugyanciak Osab-
gas
nfkken ásattam ki, az előadás ;én s. .i\'í éíre^nekrfil beszélt, kü-Ksefc s \'v.r•. és annak ma-yjs reodéltetésérál, mely a leg-;: idöb&a ép ugy, mint most, a a hatjáig és szerelem végtelenségét jelképezic.6* végre a hallgatóság pártfogásába . ajánlva a régészetet, viszODós éJjén&sefc közt fejezte be oesxédjét: egy oly kedves emléket hagyva minden egyes hallgatónak, egy élvezetesen eltöltött óra alakjában, hogy azt hiszem, mindenkiuek őszinte óhaját tolmácsolom, ha azt mondom, hogy Isten hozza mielőbb ismételten körünkbe.
t r @
fTREFORT ÁGOSTON
m. kír. vallás- és közoktatásügyi minister, m. tudós társaság elnöke stb. kiváló tudományos államférfi elhunyt Budapesten aug. 22-én délután. A gyónás és utolsó kenet szent -ségében veszprémi megyés püspökünk részesité. Nagy-Kanizsán a „Kisdedneve\'Ö Egyesület" óvodaépületein gyászlobogó hirdeté, hogy intézetünk magas pártfogóját, örökös tiszteletbeli tagját gyászolja."A magyar nemzet és tudományos világ gyászában mély részvéttel osztozu nk!
— József föherczeg. a magyar hon védség főparancsnoka kíséretével együtt f. évi szeptember 2-án a déli rendes bpesti postavonattal Nagy-Kanizsára érkezik és két napig a honvédgyakorlatokon szemlét tart. Lakása az „Arany Szarvas" vendéglőben tesz.\' A nép-zerü magyar Föherczeg ö Fenségét Isten hozza körünkbe!
— ü Felsége a királynak születésnapját aus. IS-án. mult szombaton méltó diszszel ünnepelték meg a polgári és katonai hatóságok Nagy-Kanizsán. A Szt-Ferencziek plébánia templomában délelőtt 9 órakor, az izr templomban pedig 11 órakor tartatott isteni tisztelet Délben a „Korona" vendéglőben polgármester ur díszebédet adott.
— Makay Dezső kir törvényszéki bíránk az igazságügyi miniszter által a kir. táblához kisegítő bíróul hivatott be. A köztiszteleiü férfiúnak körünkböli távoztat midőn sajnáljuk, másrészről méltányos előbb haladásán örvendünk.
— Boszu. Azt a szentjakabi erdőst, ki a mult hóban egy szent-jakabi fiatal embert gombaszedés alkalmából agyonlőtt aug.- 17 én az erdőben megölve találták. A nyomozás a helyszínén azonnal meg-indittatott.
— Tűz pusztított Szepetneken aug. lü-án; délután 3 óra tájban egy ház, valószínűleg kenyérsül és következtében kígyuladt s c-akhainar 4 ház s a melléképületek lángokban állottak. A derék sor-mási tűzoltók rögtön odasiettek s .a már égni kezdő 5-dik házat megmentették s a romboló elem tovaterjedését megakadályozták. Méltó elismerés illeti a szomszédos sormási tűzoltóság erélyes készségét s tapintatos működésüket
— A soproni m kir. állami felsőbb leányiskolában a tanév a beiratásokkal szept. 1 én kezdődik. A teljes ellátá-á díj az egész tanítási évre 300 frt. zongora tanításért külön 100 frt. Általános tanítási és beiratási dij 23 frt. Igazgató Mamsák Pál. Az intézet Sopronban Deák-tér 32. sz. a. van.
— Jubileum. Hannig Anial pápai róm. kath. főtanitó félszázados tanítói pályájának ünneplése Pápán ma, augusztus 25-én történik meg. Reggel í) órakor ünnepélyes hálaadó isteni tisztelet a belvárosi főtemplomban, délután 5 órakor az emléktárgy á\'adása és testületi üdvözlések, este í) órakor pedig a Gríff-kertben közvacsora tartatik. A köztiszteletü ünnepelt fogadja a mi részünkről ís szívélyes üdvözletünket !
— Ifj. Tersánczky József segédtisztjelöltet a közmunka- és közlekedésügyi miniszter ideigl. minőségű posta- és távírdatisztté nevezte ki.
— A nagy-kanizsai izr. elemi fiu- és leány-, valamint a keresked. iskolánál a beiratkozások - a következő tanévre f. hó 29. 30. és 31 én d. e. 9 —12., d. u. 2—5 óráig eszközöltetnek. Felvétetni kívánók sxülöik vagy rokonaik kíséretében, az 1. osztályba belépők oltási bizonyítvány nyal ellátva az igazgatóságnál jelenjenek meg.
— A keszthely-b.-szent-györgy! helyi érdekű vasút építése már annyira előrehaladt, hogy az első próbavonat már e hó ISán d. e. fél 11 órakor beroboghatott a vasút keszthelyi állomására. Az első vonatot a vasutrészvénytársaság tag-jaíés nagyszámú közönség lelkes ovácziók-kal fogadták. A vasutat szep. 10—I5-ike közt adják át a forgalomnak.
— Következő sorokat vettük: Tekintetes szerkesztő ur! Varga Lajos ur nyilat kozatára vonatkozó válaszom közlésétől elállók és ez úttal a közönséget csak un-laió személyeskedő polémiának elejét kívánom venni, számítván arra. hogy Varga ur is megeléglí dicsőségét. Tiszte lettel Tersánczky Gyula ügyvéd.
— A körmendi m. kir. honvédzászlóalj 17 ttsztés 550 emberrel aug. 29-én érkezik Nagy-Kanizsára és szept 6-ig az itteni gyakorlatokon részt vesz.
— Az orsz. m. kir. zene- és színművészeti akadémia szinészeti osztályaiban a beiratkozások f. é. szept II án csütörtökön, d. u. 3 órakor kezdődnek s három napon át minden délután 3—5-ig bezárólag szept 8 án fejeztetnek be. A jelentkező drámai növendékek fölvételi vizsgálata szept 10-éu, hétfőn d. u. 3 órakor tartatik ugyancsak az iskola helyiségében ke repesi ut nemzeti színház,, bérháza IÍI.em.. az operai osztályokbajeleutkezőké pedig szep 10-én d. e. 10 órakor a nemzeti színház színpadán. A felvételi kellékek : színpadias, csinos alak. tiszta kiejtésű csengő hang, s kifejlett testi al-katás mellett (melyről a fölv. vizsgálaton jelenlevő orvos ad véleményt) legalább IS éves kor a férfiaknál, s betöltött IG év a leányoknál, mi hiteles okirattal bizonyítandó. Szükséges továbbá annyi műveltség és iskolai képzettségről szóló bizouyii-vány, mennyit a megjelölt korban, minden müveit ifjútól megvárhatni. Azok, kik nem szülőik, vagy gyámjaik kíséretében jönnek, a szülök, vagy gyámok írásbeli beleegyezését tartoznak magukkal hozni. A jelentkező növendékek csak törvényes családi nevükön írathatják be magukat. Arra pedig előre figyelmeztet az igazgatóság mindenkit, hogy a beiratási és fölvételi dtj 6 frt a beíratásnál azonnal lefizetendő, fölvétel esetén pedig az évi 30 frtnyi tandíj első ré.-zlete 10 frt. melynek fizetése alól első éves növendék föl nem mentetik. Végül szükséges megjegyeznünk, hogy az operai szakra oiy jelentkezőket veszünk föl, kik a kir. zeneakadémia magán ének tanfolyama Ill-ik osztályának eivégeztéröl bizonyítványt mutatnak fel, vagy a fölvételi vizsgálaton annyi készültségről tesznek tanúságot, a milyen ezen osztályokat végzett növendékektől megkívántatik mely esetben magánvizsgálat alapján az orsz. színésziskola I. opeiai osztályába fölvehetők. Budapesten, 1S88. aug. havában. Dr, Váradí Antal az oraz. zene- és színművészeti akadémia szinészeti osztályainak titkára.
— Iskolai értesítés. A n.-kanizsai községi népiskolákban az 188S/89. tanévre a beiratások f. aug. hó 30-tól szeptember G-ig bezárólag történnek, és pedig minden nap reggel 8 órától 11-ig, d. u. 2 órától 4-ig. Szept. 7-én ünnepélyes „Veni Sancte" tartatik. Figyelmeztetnek a t. szülők vagy gondnokok, hogy az elemi iskolába új kezdő tanulók addig fői nem vehetők, mig érde ¦ keltek azon körülményt, hogy beojtva lettek, nem igazolják. Nelt N.-Kanizsán, 1888. aug. 23-án. Az igazgatóság.
— Viszás hírkép említhetjük, hogy a fővárosi lapok határozottan állítják, miszerint Báró Hornig veszpi érni püspök installatiója szeptember 8-án tartatik meg Simor János herczegprimás jelenlétében, ugyanazon számban meg azt irják, hogy Herczegprimásunk aug. végén Kwlsbadba megy és szeptember végéig ott marad. Már most melyiket higyje a jámbor olvasó ? — Bezzeg Írjunk mi vidéki lapszerkesz- ¦ tök ilvképen, majd a körmünkre koppin-tanának figyelmetlenségünkért.
— A nagy kaszárnya építkezési ügye eliutéztetett, amennyiben Erdélyi Mihály és társai vállalkozók nyerték meg a pert. ^
— Ádám Iván veszprémegyházmegyei áldozár a sümeghi reáliskola jeles igazgatója egészségügyi szempomból állásától felmentetvén, az akai plébánia adminístratorává neveztetett ki.
— Adakozás. A balatou-füredi szeretetház részére adakoztak : nsgos özv. Mnkits Jánosné szül. Vojnits Frida urnö 10 frt, nsgos Mukits Leona úrhölgy 10 frt, t. Mihálovícs Tivadar ur 5 frt. — A für-döintézeti szegények kórháza részére adakoztak: özv. Szirmayné, szül. Mészáros Jusztina urnö 5 frt, t Mihálkovics Tivadar ur 5 frt Rácz LászlÓné urnö 5 frtot
— Nászhir. Loucsarits Lipót szent-máriai körjegyző Perlakon aug. 12-én vezette oltárhoz Sümeghy Mária kisasz-szonyt — Bölcs Sándor csáktornyai szolgabíró aug. 18 án esküdött örök hűséget Geischiáger Emília kisasszonynak Keszthelyen. — Sághon Horváth Rezső sümeghi reáliskolai tanár aug. 21 -én tartotta menyegzőjét Goldschmiedt Berta kisasszonynyal. Boldogság kisérje frigyöket-
— Iskolai értesítés. A n.-kaniz-sai hat osztályú polgári fiu iskolában az 1888/89. tanévre a beiratások »°|^";s hó 30-tól szeptember hó 2 ig eszxozönéinek naponkint délelőtti 9 . . „tani 3-5 érá* M^jMi, egeiben; szeptember bó a 41atok. a felvételi-, javító- fbJ\'rM els5 fel-Minden tanuló a* intézetbe t
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS 25 én.
u;:ele alkalmával keresztlevelét, illetőleg születési bizonyítványát tartozik magával hozni. Meljegyeztetik továbbá, hogy az iXíTí. évi XXII. törvényczikk értelmében minden tauuló orvosi bizonyitványnyal köteles igazolni, hogy: ha a 12 éves kort uég nem érte el sikeresen beoltatott, ha pedig 12 évét már betöltötte, sikereseu újra oltatott, vagy a legutóbbi 5 év alatt valóságos himlőt állott ki. Ily bizonyítvány hiányában az illető tanuló csak ideiglenesen vehető fel. Nagy-Kanizsán. 18S8. évi aug. hó 20-án. Az igazgatóság.
-- Iskolai értesítés. A n.-kanizsai polgári iskolai tantestület által miniszteii engedélyivel rendezett leány tanfolyama az 1838/89 tanévre a be ratások szeptember hó 1—2-ig délutáni 4—G óráig esz-közöltetuek. Jelentkezhetni a polgári iskolai Igazgatósági irodában. X. Kanizsán, ISSö. évi aug. hó 20 án. Az igazgatóság.
— Gyászhír. Petlanovics Mihály sümegh-csehi esperes-pleiáuos bQ.lt tetemét aug. 15-én lemették el nagyrészvét mellett. Élt 70 évet s 47 éves áldozár volt.
— Felszeníelések. Az úgynevezett virághegyi szöíőbén egy kőkeresztet aug. lít én Modrovics .János gelsei esperes-piehauos. ugyanaz nap pedig a nasy-kanizsit városi kö/kórház kápolnájában adakozás utján beszerzett harmoniumot Sülétormos György tíjmisés áldozár szentelte fel, mindkét helyen számos kath. hivő kö.önség jelent meg.
— Fürdókból hozzánk küldölt kimutatások szerint a vars d,-t o p 1 i-c z a i gyógyfürdőbe a 19-dik számú jegyzék szerint aug. 13-ig 2125 fürdővendég jelentkezett: a 1 í p i k i jódfürdöbe aug. 15-ig a S dik számú kimutatás szerint 957. folyószámhan 1658 vendég vette igénybe. Daruv-árott aug. 13-ig a 4-dik kimutatás szerint 1120-an jelentkeztek. Balaton-Füreden a 11-dik kimutatás s\'zerint aug. 18-ig 668. folyószámban 137!t-eo jelentkeztek. A siölögyógymód szept. I én veszi kezdetét.
— Műkedvelői előadást tartott aug. li\'-éu az iparos ifjúsági testület a „Szarvas" dísztermében, mely alkalommal színre került Szigethi József népszínműve „A vén bakancsos és lia a huszár." Nemcsak a jószándékot és helyes törekvést szívesen megdicsérjük, hanem valóban élveze les előadásban részesítették a szépszámú közönséget is. Kondor Leontin kisasszony szép éneke. Pichler RÓza kisasszony ter mészetes játéka, nemkülönben Szilák An dór, SchrÖder Zsigmond. Ha\'vax Frigyes. Tóth Lajos kilogá-talau jókedvű játékai és Metz Lajos gyönyörű éneklése z.-ijos tapsra ragadta a közönsége*. Mellékszereplök: Kis Verona, Lirheim Teréz, Seelig Fanni. Bódis Mari és Molnár Teréz kisasszonyok, nemkülönben Muzikár Vincze. Metz József. Szondi Karoly, Horváth Mihály Rónai Béla. Csa-lányi István. Halva\\ Lajos, Sáretz József és Gutteutág József emelték az előadás i-ikerét. Mig egvrészröl elismerésüuknL-k adunk kifejezést a hazafias szép igyekezetért, az önművelődés iránti nemes hajlamukért, ugy másré>zröl méltó dicséretet arattak szorgalmuk és tehetséges, bátor fellépésűkért A sikeres előadást táncz követte, mely a legszebb rendben és jókedvvel a hajnal hasadtaig tartott.
— Nagy port veit fel ^árosunkban f. hó 9 — 10 dike körül az a bir. hogy a Szentgyörgyvári-utczában egy vasúti kalauz lakását, mig neje fürdőn, ö maga meg uton volt. kirabolták^ kocsival álltak meg az ablak előtt és a lakszobábót ág; ruhát, fehérneműt és a jó Isten tudja mi mindent kipakoltak és több- ily rémhírek voltak elterjedve. Voltak is elegen, a kik hitelt adtak, nagy rablóhis\'óriánajj. — A napokban azián rendőrségünk leszállitottá ezt a nagy eseményt a uiaga értékére, a dolog ugvanisíiiem egyéb közönséges házitolvaj lásnál. SclHuiedkunz István kalauz neje Karlsbadban fürdőzött, ömaga pedig, miut a félte vasúti, hol 30, hol meg 48 óráig is uton volt, a lakás takarításával pedig a házban lakó Csesztregi János kőműves felesége volt megbízva. — Ennek persze nem is volt szüksége az éjjelre, hisz nála volt a lakás kulcsa, működhetett egész napon át a lakásban, működött Ís. Az ágyruhából elhordott néhány vánkost a dunnákból kiszedte a fehér tollat, a sifo-nérokból fehérneműt pakolt ki sth , hogy mi hiányzik, azt majd csak a nö hazajövetele után lehet megállapítani. — A ván-kosokról lehúzott c/ihákat Oeszireginé
. elétiette. A hü h izniestcrné férjével együtt átadatott a büut biróságuak.
— Verekedő suhanczok. Vasárnapról hétfőre átmenő éjjel, egy parasztsu-hancz csoport azzal töltötte kedvét hogy egy gyanútlanul arra haladó czipész legényt minden ok nélkül elvettek. — A vitéz snhanczokat a rendőrség elfogta és harczvágy ukat a kemény pricscsen való több napi nyugvássá,! igyekszik lehűteni.
— Névmagyarosit ás. Schlesinger Gyula>*»épületfa-kereskedö N.-Kanizsán „Szegö\'-re magyarosította nevét belügyminiszteri engedélylyel.
— Megyei r. h. Vogrincsics Nándor rezneki tanitó Óladra kántortanítóvá vá-; \'asztatott meg — Ujlaky László alsó 1 endvai jbirósági írnok Tapolczára nevez-1 tetett ki segédtelekkönyvvezetőnek. —\' Pölöske község vásártartási jogot nyert1
zept. 1-ére és július 25 re. — Nagy-; bakónaki kántortanítóvá Papp Mihály füz-; völgyi tanitó választatott meg. — Faics; Ferencz alsó-domborui illetőségű bécsi lakos „Fái"-ra magyarosította nevét j
— Hazai r. h. Szabolcsbányán Pécs mel!e:t egy 5 tagu család balt meg gom-bamérgezésben. — Herczegprimásunk 8; ezer frtot adott a virágvölgyi templom: építésére. — Kossuth Lajosnak fogsága ban irt 49 levele találtatott meg Görcsön-\' ben. Nem nyomattatnak ki. — Somogyi színtársulata már Kaposvárott működik.\'
Szeut-lstvánnapra a vidékről vasúton. 4O.90G egyén utazott Bpestre. — Tisza1 Kálmán üzemiéből szeptember 6-án! tér vissza. — Jeles tudósunk Rómer! Fióris kanonok Nagy-Váradon a naookban . ülte áldozárságának félszádos jubileumát. — A poriugal királyi pár csütörtökön \'¦ Bpestre érkezet\'. — Dr. Halász Géza; jeles fővárosi orvos meghalt.
— Külföldi r. h. Muukácsynak ujabb k\'-pét is Amerikában vették meg 500,000 frankért — A madridi székes-egvház kupolája beomlott — Angliában nagy az árvíz. — A panamai csatorna 18^0 ben megnyílik. — A német császár újszülött fiának kereszlapj • a svéd király lett— London a mult évben 55 millió frtnál többet adott jótékonyságra. — Indiában tavai 11.983 egyént martak agyon a kígyók. — Boulangert 3 helyen is képviselővé választották.
A budapesti értéktőzsdéről.
- A .Magyar Mercur* hati tudósítása. — A tőzsde jelszava moit a hsusse. A beké politikai helyiét, mit legutóbb Salisbury ma»i-fetsTált. a nagy pén*bo"ség, a jobb kiviteli kilátások mtnd csak arra indikálják a tőzsdét, hoty ragaszkodjék a hausse irányhoz, mely téríti napról-napra ujabb: elómene tol eket test. A két biteliDtezet félévi mérlegére való tekintetből, de még inkább legközelebbre várható nagyobb pénzügyi möveletek reményében * töridei spekuláczió különösen a két hitelrész-vényben fejt ki nagyobb tevékenységet, de különben miuden egyéb téren • tartózkodás észlsjlhetŐ. Augusztus nem az & hónap, a mikor nagyobb forgalom jöhetne létre. a nagyvárosokból mindenki, a ki csak teheti, siet a dékre, hogy tüdejét egy kis friss falusi levegővel felfrissítse él kiheverje az év . iagalmait faradalmait. A tűaade maUdorjai megen-gedhetik másuknak ast, h^gy a fenyvesek árnyékában vagy pedig a Migeri f:lrd6kben keressenek üdülést. Érért nem ölthet nagyobb mérveket a tőzsdei forgalom és meg kell elégednünk avval, hogy az idény nagyon szilárd és a legtöbb értékpapírban emelkedő. Alig két hét múlva azonban bizonyo-an élénküld! fog már a lorgalom és ha valami váratlan esemény addig közbe nem jön, a mostani félénk hausse telje* kibontakozását ixeptem-ber elejére biztosan várhatni. A hangulat két-ségtelenül olyan, hogy nagyobb lendületre kell •Ikéaiüive lennünk
Járadékok és befektetési értékek csak assan emelkednek.
Bankrészvényekben, különösen a két hitel-részvényben élénkebb volt a forgalom. Ax. árfolyamok napról-napra jelentékenyen emelkednek, mi a félévi mérlegekről szóló híreknek köszönhető, axonb&n a helyi bankok is nagyon kedveltek él javulnak, különösen a magyar leszámítoló ét pénzváltó bank.
A közlekedési vállalatok értékei az utóbbi napokban gyengültek kisié, mit a nagyobb mérvű realizálásoknak kell talajdoni tani.
Iparvállalati értékek közül különösen a malomrészvények érd emel nekTigy elmet, azonban a többí iparvállalati értékedben is észlelhető üdvös mozgalom.
Sorsjegyek stilárdak és meglehetősen korlátolt üzlet mellett tartják árfolyamukat.
Valuták és váltók eleintén emelkedtek, de most már iámét csökkennek.
A „Magyar Mercur" hiteles sorsolási tudósító előfizetési ára félévre 1 frt. Felvüágositás-sal készséggel szolgál a kiadó hivatal Hat--ani-utcza 1 7. szám.
— Egy kitűnő gyógyszappan a dr.
Popp J. G. udvari fogorvos által már évtizedek óta készített növény szappan, mely nemcsak mint pipereszappan, de miut gyógyszappan is híres, a mennyiben a mellett, hogy a bőrt rendkívül finomítja, arról állandó használat mellett minden kiütést, foitot stb eltávolít. Ara csekély : mindössze 30 kr és minden gyógyszertárban kapható.
Kapható Nagy-Kanizsán: Práger B., Belus L. gyógyszerészeknél és Rosenfeld A., Sommer J. Marton és Huber kereskedőknél.
— Tartós gyógyslker. Fájdalmas csúznál a derék-, testrészek és a forgó köszvényes bántalmainál a ,,Moll-féle fran czia borszesz és só-val való bedörzsölé3 sikerrel használtalik. Egy üvee ára 80 kr. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész és cs. k; udv szállító által Bécs, I. Tuchlauben 9. Vidéki gyógyszertárakban és anyagkereskedésekben határozottan Moll-féle készítmény kérendő az ö gyári jelvényével és aláírásával. G
— Figyelmeztetjük t. cz. olvasóinkat a mai Margitszigeti hirdetésünkre. Ezen gyógyhely, minthogy kénes hévvize a hirdetésben elősorolt bajoknál külsőleg és belsö\'eg jó eredménynyel használtatik, igen ajánlható. A sziget pormentes, van jó tiszta üditö levegője, gyönyörű diszkerté-szete,szép árnyassétája, naponta jó népzene hetenkint 4-szer katona-hangverseny ; mindez kellemessé teszi az ottani tartózkodást — Jó kényelmes szobáinak ára is augusztus 20-tól kezdve 20 százalékkal le vau szállítva.
Hivatalosan jegyz. piac/J árak Nagy-Kanizsan.
1888. aug. 22.
— Buza 6-70 G-85. — Rozs 4-80 5 frt. — Arpa5-G0—6-20. —Zab5—5-50.
— Tenger J.,-6-20.— Burgonya 2 70.
— Széna 2\\-\' — Szalma 1 frt
Gabonaárak :
— Pécsett: Buza 630 —80 kr. Kétszeres 5*70—G frt — Rozs 5-20—40.
— Árpa 4-50—G. Serfózésre G -6\'20. — Zab 5.20—50.
— Csáktornyán: Buza G\'30—60.
— Rozs 4-30—5 frt — Árpa 4-10—25.
— Zab 4-20—70. — Kukorícza 6 frt.
— Sopronban: Buza 6 90—7-40.
— Rozs 5-30—80. — Árpa 5-80—7.
— Zab 5.40—6 frt
— Körmenden: Buza 6 50 70 kr. — Rozs 5-20—40. — Árpa 4"G0 5 forint. — Zab 5-20—40 kr.
— Veszprémben : Buza G-20—80. — Rozs 5-10—60. — Árpa 5-20—610 — Zab 4.—4"40. — Kukorícza 610-50.
— Pápán: Buza 6 60—7 frt — Rozs 4-80—5-40. — Árpa 4S0—G.20 — Zab 4-60—5-10. Kukoricza 7-10—40.
Weisse Seidenstoffe von 65 kr.
bis. frt 1140 per meter (c.a 110 Qu*l.) ivrs*-n-det loben und stückweise zollfrei das Kalmk-depot O. Heuneberg (k. k. Hofliferant), Z.ü-ricb Munter umgehend. Brief* 20 kr Porto.
Farbige Sedenstoffa van b5 kr.
bis fl- 7,65 per M«ter (ca. 2000 verschieden« Farben und Dessins) versendet rnlien- und stilkweise zollfrei des Fabrik-Depot G. Henneberg (k. k. Hafliferant, Zürich. Muster umg-hend.-Briefe 10 kr. Porto
—: Alapos ok. Majdnem minden betegségnek alapos oka a beteg- és tisztátlan vérben rejlik, eszerint a legtöbb szenvedés és betegség egészséges vér által ismét helyreállítható. Az élet legnagyobb kútforrása a vér s ez által gyengittetünk meg ugy testileg, mint szellemileg. Jó vér által szervezetünk helyreállitható. Ha a vér tisztátlan, ugy különböző betegségek észlelhetők, mi biztos jele annak, hogy a máj- és vesék, melyek a vérnek tisztító szervezetét képezik, beteg állapotban vannak. A Warner-féle Safe-Cura a legjobb szer, melylyel Organismus unkát ismét helyreállíthatjuk; ezt Karbotski G. ur. Görlitz városának 7. kerületi tanácsosa is bizonyítja, ki a köveikezőleg ír: „9 üveg Warner-féle Safa Cura és ugyananyí pirula használata után 77 éves korom daczára most teljesen jól érzem magam Étvágyam kitűnő, minden eledel jól ízlik, álmaim nyugodtak. Egyelőre ezért legforróbb kő szönet."
E kitünö gyógyszer kapható Nagy-Kanizsán Práger Béla és Belus Lajos urak gyógytárában és Rosenfeld Adolf fűszer- és csemegekereskedésében. Ára 2 frt 80 kr, főszétküldési raktár „E i n--horn Apothe ke". ( 31 Fanta) Prag.
— Uj vállalat. Lapunk tárczájában megjelenő nevezetesebb közleményen külön lenyomatu füzetekben jelennek meg. Az első füzetet Nyári Sár.dor „C 1 a i r eB czimü elbeszélése képezi. Ára 25 kr. Megrendelések e lap szerkesztőjénél, vagy Wajdits József könyvkereskedésében eszközölhetők.
— Az „Olvasó Kor" szépirodalmi regény folyóirat rendkivüli folyamában megjelent „A remete Király" (U-dik Lajos bajor király) történeti regény 3-dík füzete. Ára 25 kr. Rendes évfolyamban pedig „Angyal és ördög" czimü történeti regény 13-dik füzete. Ára szinte 25 kr. Előfizethetni a szerkesztőnél Bpest, üllői-ut 21. sz.
— A ki egyszer megszerette, az soha sem válik meg a „Magyar Háziasz-szony" czimü háztartási-gazdasági és szépirodalmi hetilaptói, melynek előfizetési ára egész évre G frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr s a kiadóhivatal (Budapesten, nagy korona-utcza 20- sz.) melyhez az előfizetések legczelszerübben postautalványon intézendők, kívánatra bárkinek ingyen és bérmentve szolgál mutatványszámokkal.
— Kókal Lhjos könyvkereskedésében Bpesten egy jóakarattal irt kis munka jelent meg, czime: „Az uzsora" irta egy népbarát. Ajánlva a közművelődési és gazdasági egyesületeknek. Ára 10 kr.
— Miután minden jog fentartva van, mutatványt nem közölhetünk belőle.
— Az „Eredeti Magyar Daltár" II. évfolyamának 8- ik füzete Hoós János szerkesztésében" énekre és zongorára a következő tartalommal jelent meg: 140.) ima. Kecskés Ernő. 14 i.) Hervadásról, elmúlásról Szőllősy Attila. 142) huzd el czigány az én bús nótámat Csekö Gusztáv. 143) Harmatos a rózsabimbó levele Kozák Márton. 144) Körüskörül borús az éü Szentkirályi Ödön. 145) Rózsámmal álmodám Dr. Farnos Dezső. 146) Ha a felhő fátylat borit az égen Dr. Angyal Armand. 147) Árva madár a virágos ágon Hoós János. — A melléklet Czinka Panna 1753-beli magyar kesergöjét hozza Zsa-dányi Armand kitünö hegedű átiratában.
— A folyóirat eddigelé 147 eredeti népes műdalt tartalmaz ének és zongorára, de a melyek ének nélkül is játszhatók magában foglalván a kiséret a dallamot is. Tartalmaz azonkívül eddigelé 17 iskolai gyermekdalt és 4 magyar ábrándot régi jelegeink tollából hegedűre átirva, melyeknek bírása valódi kincs a magyar zenekedvelöknek. — Előfizetési ára egész évre 4 frt, fél évre 2 frt-^ Az I. évfolyam összes füzetei még mindig megrendelhetők 4\' írtért Déván (Hunyadmegye) a szerkesztőségnél. -^^Tanitók az 1. évfolyamot 3 frtért szerezhetik meg.
Szerk. üzenet.
— B. Kaposvár. Szivesee telj esi tettük
— Cs. Átadtuk a kiadóhivatalnak.
— V. Pápa. A meghívót kötlésre későn kaptuk.
=^ Cb. a. Szepetnek. Ha«onlaK kéaön érkezett.
—\' Szt. 8 Budapest. Sajnáljuk; egy kis reményt még adtál. a lapot köszönettel vettük. Magán levelet Írtnak. * — K. P. Kívánatára értesítjük, hogy a | nagykanizsai kir. járásbíróságnál a kisebb bűnügyek szóbeli tárgyalásai szeráin és szombaton vétetnek fel.
— S. T. Nem használhatjuk.
— N. C. Nem tartozik hoztánk. Nem lapba, de a biróság elé vigye,
-- X. Sajnáljuk, hogy alkalmi czikkedet j csak a jövő számban hozhatjuk.
oooooooooooooo
0 A radeini savanyúvíz a világon az jj
q egyetlen ásványvíz, amely jelentékeny q
Omenyiségü lithiumottartalmaz 5 így kösz- r\\ vény, ve..} húgyhólyag, bajoknál mint raée
Q egyedüli gyógyszer alkalmazható. Jelen- q
Otékeny szénsav és nátrium tartalma miatt
különös majáidható gyomorhajoknál, az ^
Q aranyérnál, huruiokn>íl, nyálkásodájuál s Q
0sápkórnál. — A radaini vaifilnlók igen a
ajánlhatók a véftrzegénységnél, női-be- V
0 tegségekné! stb C
o fat°\' RADEiN si-;; l
ODr. tiarrod, Itiswanger kisérli-ti\'í kimu- n tstíik, hogy .t szénsavas lithium a Uugy-
q savas válmányokra a legna(;yob!> oldó q
0képességgel bir, a mi mellett a railaiui a
vizzel tett kísérletek ig bizonyítanak. T
3 Felvilágosítások ingyen t-s bér- Q
Omt ntve adatnak a radaini saranjttvis a igazgatósába által Stajerorszig.
0 Raktár Nagy-Kani«án MARTON\' és 0
0 BITBEB uraknál. 3364 q
q Kapható minden savanyúvíz krreakben. q
Vasúti menetrend
Iiiul Kanizsáról.
Reggel.
Pragerhof 5 óra 20 perczkor postavonat
Barcs 5 óra 43 „ postavonat
Budapest 6 óra 28 „ gyorsvonat
Budapest 7 óra 30 „ vegyesvont
Bécsújhely 6 óra 55 , postavonat
Délben.
Budapest 2 óra — perczkor postavonat
Pragerhof 2 óra 45 „ postavonat
Sopron 2 óra 15 „ postavonat
Barcs 2 óra 25 „ postavonat
Este.
Pragerhof 11 óra 19 perczko postavonat
Budapest 12 óra 9 D postavonat
Bécsujh. 12 óra 15 , postavonat
Mull
Reggel.
Bécsujh. 4 óra 16 perczkor postavonat Budapest 4 óra 40 „ postavonat Pragerhof 6 óra 17 _ gyorsvonat
Délben.
Sopron 1 óra 44 perc/kor postavonat Pragerhof 1 óra 15 „ postavonat Barcs 1 óra 40 „ postavonat Budapest 1 óra 59 B postavonat
Este.
Budapest 9 óra 45 perczkor vegyesvouat Bécsujh. 10 óra 26 „ postavonat Budapest 11 óra 7 „ gyorsvonat Pragerhof II óra 39 „ postavonat Barcs 11 óra 29 - poslavonat
3S88. tkv. 888.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré téteiik. hogy Budai József végrehajtatónak győrvári lakos Gyemi Gábor végrehajtást szenvedő alsó-rajkí lakos elleni 190 frt töke, 1887. évi május hó 7. Lapjától járó 6% kamatai 24 frt 90 kr per. S frt 75 végrehajtás kérelmi 9 frt 50 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvszék területéhez tartozó ungjakabíai 11^. sztjkvbeu A. r 133. hrsz. a. Gyemi Gábor tulajdonául felvett váli&ágköteles 2022 frtra bec-ült ingatlan 1S8S. évi szeptember hó 13. napján d. e. 10 órakor Ung-jakabfa község házánál Merkly Antal felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becs-!ár I0°/0-át készpénzben, vagy óvadékké-jpes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételár! három egyen lö részletben, még pedig: az elsőt az árverés [jogerőre emelkedésétől számítandó I hónap alatt — r. másodikat ugyanattól 2 hónap\'alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt. — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6"/0 kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
A kir. lörvszék, mint telekkönyvi hatóság Nagv-Kanizsán 1888. május 31-én. 3417 1 — 1 " Gr. IHCONNAV
kirendelt kir. törvszéki biró.
Ki nyert?
Hnzás aug. 18-án :
Bécs: 15 58 60 33 57.
Grácz : 29 82 60 16 7.
Temesvár: 66 70 90 76 53.
Húzás aug. 22-én:
Brünn: 7 34 51 55 16-
Felelős szerkesztő és kiadó: BÁTORFI LAJOS.
A BzerkesztÖvel értekezhetni naponta déli 1--3 óra közt iakásán Arany János ntcza 4 sz
Laptulajdonos: WAJDITS JÓZSEF.
legjobb asztali- és üdítő ital,
íitönő hatásúnak bizonyult köhögésnél, légebajoknáJ, gyomor- és hólyaghu-rútnál. «9
RattOOi H8Dlik, Karlsbad (t Budapest,
3260 11—30
»)E rovat alatt kOslött«kért nem vállal falóiéget & szerk
5481 tkv. 1888
Árverési hirdetmény.
A n.-kanizsai kir. trvszék mint telekkönyvi oszt részéről közhírré tétetik, hogy Dr. Horváth Antal végrehajtatónak Vsr»a Pál s társai végrehajtást szenvedő galamboki lakos elleni 300 frt töke 1873. évi okióber hó 17-től járó Gu/„ kamatai 8 frt 50 kr, végrehajtás kérelmi. íi frt 50 kr, korábbi árverési, 9 frt 50 kr. jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett, kir. törvényszék területéhez tartozó a csapi 236. sztjkvben A. f 691. hrsz. a. ingatlannak Varga Anna, Lajos Menyhárd és Antalt illető S36 frtra becsült váltságköteles Vs része 1888. évi szep. hó 28-Ík napján d. e. 10 órakor^sapl község házánál Dr. Horváth Autal ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10°/0 át készpénzben vagy óvadékképes papírban akiküldött kezéhez letenni . Vevő köteles a vétel árt három egyenlő részietbent még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, a másodikat ugyanat\'ól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6% kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt N.-Kanizsán, a kir. tszék, mint telekkönyvi hatóságnál 1S88. évi jul. hó 24. napján. Gr. HUGONNAV
8416 1—1. kirendelt kir. tszéki biró.
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS 25 én.
¦f. 0 1 c s ó ká véárak. :J5 __
S\'I\'L\'CKRATH és TÁRSA hamburgi áru szétküldése a legjobb kávéfajokat külil a legolcsóbb árakon. Szállítás bérmentesen utánvét mellett.
frí 5-30 1\': Peccoiouchong. ie enyhe 1 kll
Air. György-ilocca, erős ö Santoa, löld enyhe \' - -
Cnba. tűid frós r
Ceylon, ig. fio delic „
Aranyjáva. sárga kitünö ¦ (iySagykavé, löld. arotn » Rortomo 11. -Old Arab Moccan köt. tüies . Java I\'reaager ig nemei . i
Arab. Mon-a valódi Icgtiii. kávé 5 kilo
kávé veoyülékbez .Hva.Suroea\'iim 4 kil<
(rt 4 70
» 6\'8Ü
, 8-30
„ 4-9«
. 2 1«
. !»
5-60 ;i Peccovírig igen finom enyhe 6.20 ,j Caravattathea eróa ig. finom , 6-60 B Kaiicrmelarjg« er5» kit 6-60 > la oroar Szardina 5 kilda hordó , 7—í\': la mar. hering . ¦ ¦
7.20 ! Ia mar. hering Pickles . „ . 6-911 :: Hnmmer, ig- 6i,om S nelene.e <I»
9 20 Laaaca kitünö > jt"
9-20 Apetit.ilg pikan.. 18 , . J»"
! i Sardioel íl\'huile, ig. jó . .j 60
Irt 2 20« Sardinee ál\'hnüe. kit • \'.„
N,,„,„.„rog.,»m 4 , 2i0!.Ia. B,.ban.i...rd.lln2k. h„rg„ . 4»
StÜrkr.th kávé ingredieoí 1 deka 5 ;« 1888. lg. fin. avtar 1 klH . »
t.lo kárébnr. ingre., adatik frt 2 30; . 1888 lg. fin oaviar 2 kdo - • .
The. 1-n.lahb •ritil , : Kt.. ,gen jó 5 k.lo frt 1 45 í. -
Congo, erS. 1 kilo frt 2-50;Sogo Keletmd.a, ¦« 1 85
Sodrh.ng, egyhe. áron . , 3 50 ÍR Zitooyhalak 2"/, kilo .
TT- »1 a.- 1 • ó kiló. bordóban 30 drb frt 2 30 Í5drb frt260 Uj MatjeS hering 20-23drbfrí3¦inS\\1kU.b.or(I.l-12drt,l-9!> NtÖrllUS füstölve, igen finom delic kilója frt 2.h0
Nagy árjegyzékek ingyen es díjmentesen, 00,< 1
Stückrath ésC. hamburgiárü-szétküldóse Hamburg
OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO O O
o o o o o o o o o o o o o o o
I
Maro;iíszio;eli gyógy-fürdo.
budapest főváros közvetlen közelében.
3.r>" R meleg artézi forráa, poretelán-, márvány-, kád- rt kőfürdők zu-banykéliUlékkel. raeystertl kert, 300 teljes kényelemmel berendezett szoba, líriaigási terem, kül- él belfödi lapok, telefon, távírda tísstekfittetésset, naponta zene.
Kóralakok, melyek ellen a margitszigeti hévviz kedvezd erediiénynyel használtatott: ,
Köszvény, az izületek, iimok, csonthártya, ideghüvely, idült esőz. A ssúz-k.iszvény. erómúvi behatások, typbus után fellépő httdés-k, Eiábák, rsontbác tilmakat, csontítút izületi bajokat és kötsértéseket követő elválíozások. Fájdalmas hegek, merevesség, búdéi. bőrbántalmak. vizellési nehézségek, méh-, ét Itilvriy-liántaimak. Még arra is figyelmeztetjük a t. cl. közönséget, bogy a szigeted villamos fürdd rendeltetett be. Dr. Bara legújabb rendszere szerint, mely a köszvénye!, rsüzos és idegei bántalmak, valamint a bűdések éa z iscbiáa-nál a fürdésíéiben igen hathatós segéd gyógyeszkCzt képei, A hévvii belsőleg ^redméuynyel használtatott: idült gyomorhnrutnál és albasi pangásoknál. A szigeten van tyógyszertár, ellátva mintlruiiemU ásványvízzel. Rendelő orvos : dr. VerZár.
Bérleteknél úgy a fürdő-, mim a menetjegyek együttes váltásánál árleen-g\':d-\'í. — A síigeten lakó fürdővendégek a fürdő használatánál és a menet-jegyéknél előnyben részesülnek. A fővárosia! tSráekint k\'tizer közlekedés.
A fürdő-idény tartama máj. hó 1 Utl október hó elejéig
a Ukás»k megrendelése: a szigeten a felögyelőségi irodában.
Budapest. .A margitszigeti felügyelőség.
oooooooooooooooooooooooooooo
MOLL SEIDLITZ POR
Tavaszi gyógyítás
JSyári gyógyítás
Öszi gyógyítás
Csal attor yaloíi
lldeu diftioion á gyárjPí;y uey i MOLl. A sokszorositfS czég lá\'tbató
Gyors gyógyhatás makacs gyomor- és altestbaiok, gyomorefircs, ny«lk, gyomorégés székrekedéseknél májbajok Tcrtolnlás arenyér és a legkülönfélébb női betegségeknél. Egy eredeti dobui basinálati utasítással 1 frt. Kaktárak at orsiág minden nevezetesebb gyógy szertáraiban MOLL A gyógyszerész cs kir. udvari szállító. Becs Stadt Tuchlauten 9
Szétküidéi naponta utánvét mellett. 2 doboznál kevesebb nem küldetik ? ismerés MOLL A. úrhoz Bécsben.
CiS foglalkozásomnál fogva az <>ti Moll fele aeidlití porai igen jó batást gyakorolnak; ismerem ezt egyszer s mindenkorra s síivélyus .Isteu 6teiSe meg\'-et mondok érte ezek a gyomrot jóvá és főt könnyűvé tesstk.
Tisiteiettel
Steinko P. J. leikés* Hoauctscblágban
MOLL-FÉLE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
Téli
g3rógyitás Legjobb bedörzsölő szer
és minden meghűlés, betegségek ellen.
Csak akiior valöili ha, minden üvej MOLL A. védjegyét és aláírását viseli
Ked\'.rxgr>léstil sikeres használat köszvény, csox, mindennemű testfájdalmak és bénulásiiál; burogatás alakjában minden sérelem és sebnél, daganatok gyulladásoknál Kelsőb-g vizzel vegyitre birtele1. rosaullét, hányás, kólika és banmenésnél.
Egy üveg ári hasznalat; utasítással 80 kr. o e
Baktárak az Orsiiig minden nevesetet gyógyszertár és anyag kereskedéseiben MOLL A. gyógyszerész cs. kir. udvari azálllió Bécs, Stadt, Taoblauben 9. Szétküldés naponta utánvétellel. Két üvegnél keTeaebb nem küldetik. K 1 i s m • r é • MOLL A. » yógysteréaz urhoi Bécs. Kitünö Moll-féle franccia borszesz és lója vidékemeu nagyszerűen működik KUldjón nekem 50 tlveggel, mivel az emberiség segítségére készletet óhajtok tirtani magamnál Mély tisztelettel
3092 51—52 Komef, lelkész Micholupban.
Kakiárak Kagy-Kamuán Rosenfeld Adolf és Feiielhofer József, uraknál
17, a szájból
csász. kir. eng.
EÜCÍLYPTOS SZAJ-ESSEN6ÜÜ
(kitüotetve Paris I87S.)
A legbiztossabb, legtartalonulusabb (7S°/0 batisos alkatrészekből) a személyes fertő/, telén i léshez kiválóan alkiiliuas, mert töké\'etesen drtalmatlrjn. tiszta szergyósy-erejü vé.iöszer 7 üü
szfijpadláskaiarus
ellen
és általában ragályos betegst\'-gek elka-pása ellen is. 3272 13—20 Pgy üreg ára 1 fw 20 kr.
Itted. Or. V. jfl. Fnber
néhai I. Miksa császár ö felsége orvosa :i becsülelrend lovagja síb. Bécsben. Raktár minden gyógyszertárban és a bel- éá külföld minden híresebb illat szertárában. Ugyanitt kaph&tó a cs. kir. szab. I\'uritas kfllőnl. szájsziippan. (Érem-dij Lontlon 18G2) dr. Falier (\'. H.-töl.
kúíMm tum: k-s,
Baoetflniaiil
Raktár Nagy-Kanizsán : Rosenfeld Adolf urnái. ~M
l5776./m. 888. Zalavármegye alispánjaiéi.
Tervezési pályázat.
Zala vármegye t örvény batósági bizottsága 1886. évi október hó 1-én és folytatva tartott közgyűlésében 16769 szám alatt hozott és elvben felsőbb helyen jóváhagyott határozatával elrendelte, hogy a Z.-Eger.szegen a megyei hivatalok nem különben a főispáni és alispáni l>k osztályok elhelyezésére szolgáló úgynevezett szállás ház 50000 frt költség összeg erejéig kibővítessék és az ezen kibővítésre vonatkozó tervezet pályázat utján szereztessék meg, minek folytán s a nagyméltóságú m. k. belügyminsztcr útnak 45751. sz. a. Ill./b. a megye közönségéhez intézett rendelete alapján, ezen terv művelet elkészítésére ezennel pályázat hirdettetik s a legjobb műre 600 azaz hatszáz forintnyi pályadíj [űzetik ki.
Felhívatnak ennélfogva a hazai niíiépitó urak miszerint a pályázatban való részvételök esetén a tervezési program és a tér vázlat meg szerzése iránt a zaUraegy eí kir. áUamépitészeti hivatalhoz forduljanak s pályaterveiket 1SSS. évi deczem-ber hó 31-Ík napjának déli 12 őrá jáig a pályázó nevét és c/imét tar talmazó jeligés levélkékéi felszerelve alólirthoz Zaia Erei-szegre annál bizo nyosabbae. küldjék be, mert késöb ben érkezett pályatervek figyelembe vétetni nem fognak.
Zala-Egerszcgcn, 1888. évi aug. 6-ikáD.
CSEHTÁN 34 lö 1—1 Zalavármegye alispánja. Utánnyomás nem dijaztatik.
i\'öke nélkül biztos keresetet
mind oly megbizharú pgyéackji;,!í ranc-kQIÖnb«\'g nélkül, kik törvény...u ]¦¦.-állított os-trák i * magyar fo; -i részietiveinek való rladásávnl iok-ln -knziii akarnak, Ajá«la!»k íát.\'¦/.«• n(i«k a Magyar alta anos takarékpénztar rész-véuy társas .g sorajegyjMsiályáliox 1 17-! [)APKSTKS {bi-tizeüeu-tt ré>zvénytSke ; 1 millió frt). mire azonnal a pr.xrteeiu-i .-ok küldetnek. 3418 1—3
KXXXKXXXXXXXKK
Gyomor és leitet A&\'S
máj és epebántalmaknál
a LIPPMAKS-Kló
3—I heti-
Karlsbaili ien.lelli-.il,
zsirszötel-- tnlleiigcés cs saylcpzpsiiél
4 —fi heti ayúíryhas/.i\'álatra mvosilafi :íl-Lalán ajállltatík Kapható fiit kr. és -J frt ilobozokhán. :!-J:M i — í
xxxxxxxxxxxxxx
Kedvező pénzkölcsönhÖz
juthatnak önálló, rendes éves lakással és. keresettel, illetve jövedeiemmol biró egyé--iii\'k. u. m. iparosok, kereskedők, hiva-1 álnok ok, katonatisztek, niagtinzöb.\' birtokosok slb. módhoz kén sí 50 frt: tói 1000 frti;:. mint magán szcmélvhifel. csekély íi\'-ti. havi vagy hamui havi törlesztésre. fi°/„ os kamat ineílet\'.
Ingatlanok be táblázására 4\'/3 é.s j0/,,- r.i. amortizáczióra vagy anélkfi\'. Bővebbet: Steíuér G. A Budapest,, gr. Károlyi ntcza 12. — Levéibtdi niegke-resé-ekhez 3 drb válaszjegy csatolandó. 34 13 2—2.
Laehne-íníézet Sopronban.
4 elemi-, 6 reál- és 6 gimnásiális osztály
Néhány jól isloláüi i
A^tesii Prök fejlesztése éj egyen; neveié* i tona-ínlézetekre, tengeréizeti-, kereskedelmi aka A 36 tanév szeptember 5-én veszi kezdetét. TJj i Iáinak fe\'vételt. Biivebb felvilágosításra mindenki 3305 8-12
o
Hell-?« az inté\'.et előkészít a ca kir. ka lemüra és a= egy \' vi-Önkéntemégi vistgára iftvendékek a két szünidő\' hóuanou is .\'a-\' .r kén az ivréz-.t igazg vtósága:
WÁJDITS J. könyvnyomdájában
azonnal felvételik.
SCHLICK-féle VASÖNTÖDE és GÉPGYÁR-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG
BüBáPKST.
SCHLICK-féle szabadalmazott
Gyár és igazgatóság:
VI. Külső váczi-ut 1696 — 1699
Városi iroda és raktár: VI. Váczi körtu
aorvetőgepeln.
Sxdrva vet ó-gépek,
SctlicMéls szab. Két- íi íwmm ü%t.
SCLICK-Jéle szab. RÁ YOL-ckék, SCHLICK- és VIOATö-féle eredt-li e^yvasu ékét és f;iljijmíívelö-es/,ko/,ök.
Boronák és rögtörö hengerek, Szecskavágók, répavágók, rópa\'zuzók, tengeri morzsolok, csöves tengeri darálók.
Oöz-, (\'-s járgány cséplő kés: -u • -k. cabouatisztitö rosták, őrlőmalmok stb. Az összes ekék tartalék részei készletben tartatnak. — Klt\'nyös llzotési feltételek. — Legolcsóbb árak.
Árjegyzékek kiviímtam Ingyen és bérmentve.
JEGYZET.
Van aeereiirséiik oz.nQi-l t. ra. ilr.lttb.rátaink becses ItiQtimá.ára h-zni, hogy noba a V|. Váczi körút 7-tiik tzita a lérö irodáitik lftri.agyo\'.b róizít a ktllső varai a t on lévő f;y&rtelepQríkre h.lyeatflk ;it, mitul.tzbit Ut.tl a. i-.ldici irodai liolyi-aégünkbt\'n t ütletliarátaiiik kéuyelm. érd.kébou orj- várost iroda: tartunk fenn, valamint, h rtgyano:t opitóái czikkcínk ví Eaz-daaagi gvprinböl raktárt lfitoaicettaok. Kiváló tisatelcttel
3271 12—12
A Schlick-fé\'.e vasöntöde és gépgyár részvénytársaság igazgatósága.
0000000OO0OOOO000000O00O0000O00030O00:O0000ODO0OOO000üO00OO0OOO0CO0O0O3Ü0
G x S
O afjjjj. DBLLBR J- Leginkább li thion g L.ITHIO IV TARTALMÚ U
Q APsBal tartalmú sarany. Leg- - jÉMjJal^ \\ \' .Jf
o mmwi% á-iwx áru m^m \\°^r±*V^ 11 i ír i ^ I/II7 If/n Q
ECrEDEI
gyógyszera légzési szervek katarusainál rheu-ma, gyomor- és hugyhó lyagbántalmaknál.
ívwvivi/i;
o o o
7 H J^őraktár JVagy-KanJzsau: Fesselbofer Jó--^.p zsef Schwarcz és Tauber uraknál. 8
OOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOQOOQOOOOOOÖOÜOOOOOOOOOOOOOOQOOÜOOOOOOOOOOOOO
Waj^its József kÖDTTnyomdájából Nagj-Kaoizsao.