Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.



* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.62 MB
2009-11-17 11:35:51
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1147
5022
Rövid leírás | Teljes leírás (404.21 KB)

Zalai Közlöny 1888 035-039. szám szeptember

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
27. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA, 1888. szeptember 1-én.
35-1K 3ZBéL-m
Huszonhetedik évfolyam.
Elafizetéti i)r
Egyei izsk 10 r.r
H I R 1» K T f.S K K 8 bktábu*pi-üiitorbsn 7. másodszor !tuu.l<-u tvvábbi torért :"i kr. NYÍLTTÉR8EN t toronként \'.*) kr^rt rétéinek iíiiu-htiri illeték nuuiii\'n fnyi-t irdetesert \'M kr. ü*<-túrniuk.
A lap szellemi : észét illetS kB*ie~j menyek & sxerke*ztL*égti*z. uyap résrét ijl*t3 közlemények: l\'pdig A kiadóhivatalból bérmeutvr úitézendÖk : Nagy-Ka Hízná n Uk»ríkpén*tíri épület.
Be\'-ir.euiotleu levelek nfm fo-
ZALAI KÖZLÖNY.
Á nagy-kanizsai „Kereslcedelmi lparbank". a „nagy-kanizsai önkérítes tűzoltó-egylet, a nnagy-kanizsai kisdednevelö egyesület", a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*-, a „nagy-kanizsai tiszti-Önsegélyző szövetkezetB, a „soproni kereskedelmi s iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmdnyának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Kéziratok vfam ae*t kii zs.ir.t-~.
UJ tanév.
Í888. szept. 1-én. aj teendő vár a tanítókra, uj szorgalmat vár a szüló gyermekétől.. Ak irbiny szülő van, mely azon tanakodik, hova. mi-fc\'le intézetbe adja gyermekét. Nem
Tandíj 10 írt. Szegény tanulóknak fele, sót egészen is el szokta az iskolai b zottság engedni. Van két, sőt legújabban, híroai ösztöndíjas helyis. Most értesültünk f. é.aug. 15-éuCiehin eltemetett Petlánovits M\'hily, néhai esperes a sümeghi reáliskola öiztön-
csoda, a sokféle iskola zavarba ejti!díjalapjához 1000 frtot hagyományo-a tájékozatlanokat; polgári-, felső- zott. Szóval a viszonyok kedvezők népiskola, gymoasium, avagy reáí-jarra, hogy birki gyermekét odaadja, iskolába küldje-e? ez a kérdés. Igen(hi reáliskolában van szándéka tanit-belyesen cselekszi az igazgatók nagy itatni.\' A IV. reáliskolát végzett része, rnidón körül irja az éveokint\'tanuló, ha a latin nyelvet magán-kiadnt szokott értesítőben, melyik is-j tanai ja, átléphet a gymoasium V. kola mily pályára készít elő; szerin-\'osztályába, különben ha S osztályt tem szükséges volna, ha lapjaink, a végzett, akkor is vasút, gépész, mér-hozzájuk küldött értesítőkből erre\'nö* stbin kivül minden pálya, a jogin vonatkozó részt a szünidőben külön | és pipi pllyán kívül előtte áll.
is húznák, hogy az olvasó közönségj -
minél jobban nyerne tájékozást. Ma!A már ugy vagyunk az iskolákkal, mint]
más dologgal, minden város a maga\' tanintézetét szereti magasztalni, sze-reti népesnek látni.
A gymuasiumok mindenütt népesek, eléggé látogatottak a reáliskolák, kevésbé a polgári iskolák termei. Zalamegyére aránytalan a beosztás, sok a polgári iskola, mig más megye, p. o. Győrmegyében egy riu polgári iskola sincs! Ellenben e szép nagy vidéknek egyetlen reáliskolája vau Sümegben. A sümeghi államilag segélyzett 4 osztályú reál iskola népessége 10 évi átlag után 30 —100 közt váltakozik; ha a tágas, jól berendezett osztályokat tekintjük, több is elférne benne, ha pedig figyelemre méltatjuk, miként ily létszám mellett a tanári kar kellő gondot fordíthat minden egyes tanulóra — elég; és az eredményt jól biztosithatja előre is. Sűraegh lejtón fekszik, egy oldalról szőllöhcgy és erdővel övezve, jó levegője van. A tanulók között betegség ritkán, haláleset alig fordult elő. Szállásdíj csekély Íj frtért, némely helyen olcsóbban is jó családoknál kapható.
migyar 0*s taggyűlés mályen tisztelt Képviselőházához.
G jrand
Táró % íu
Az én imádságom.
-k" CZL.
ilvinjul Kitt Jóisef „(\'nnepj
legújabb kinjrébil.)
Mikor tereire ]iapi bíborát S minden Livalg-5 fííldi éket, A fópap öltött tígtta lenrnbít 8 a legbensSbb szentélybe lépett,
az urnák áldozatát S feloldani bűntől a népet: Köretre régi gyakorlatot, Elsőbb magáért imádkozott. S im éa is, verve zönge kobozén
ábitat búrjait lágyan. Először magamért imádkozom Mélázó csóudes imádságban. A költésiét magasító* templomom Hái templomot kereset jártam: Az ibUt percze a Szentélyem, Hol bűnbocsánat nyiük nékem. Nem cárt falak mCgött kerestelek Iiten atyám! ki szerte lakol A mindenség be a, bol naprendszer* Örök íürgése ulg-zakatol; Ü, de ki mégis mindenek felett Művész lelkében nvüatkoaol, Erőd egy réstét adván neki, Veneogve véled teremteni I
Hadik lovag.
Honda, irta : Vacholt Sandomé.
{Folrutij.) HADIK LOVAG.
Különböző módon hallottam elbeszélni az érdekes különcz lovag életregénye s halála történetét, ki a leudvai Szt. Háromság kápolnában több mint másfél azázad óta pihen, a ma is romlatlanul
i 1 kérve IJ\'O a -\'.-i
érdekében.
Mélyen tisztelt Képviselőház !
Mint a nőnevelés egyik bajnokának, a korán elhunyt Molnár Aladárnak egykori batátja, és sok eszméiben osztozó szerény munkatársa, bátor vagyok a nőnevelés ügyében egy kérelmet nyújtani be a mé yen tisztelt képviselőház elébe.
A midőn Molnár Aladár a legelső, felsőbb leányiskolákat alapította Budapesten, óhaja volt a magyar nőnevelés középoktatásának lerakni alapkövét: azon középoktatásét, mely jelenleg raír Európa-szerte." még Török- és Muszkaországo: sem véve ki, miadenött létezik a nőnevelésre nézve. Hi e szó: közoktatás, határozottan uem ís lett kimoniva, mert ettől a magyar közoktatási Minisztérium, nem tudom miért, nagyon tartózkodni lá\'szik, ez volt mégis a czél, mely felé törekedtek azok, kik ezen iskolát kezdetben fsláí-litották.
Talán egészen felesleges is kiemelnem, mennyire igazuk volt Mindenki tudja, hogy ha egy országban, a férfiak hozzák a törvényeket, egyedül a nöktöl függnek a nemzeti szokások és közerkölcsiség; a nő alkotja meg a családot, szoros vagy laza kötelékeivel a mint lelki műveltsége hozza magával, a nő adja meg a jövendő, oe nzedék első irányát jóra vagy roszra, a milyen fokon ö maga ál!; a nő beavat-
kozísa nélkül sohi sem fejlő Ihetik nemzeti érzelem, eilenben nyeri ügy az, mely :.. intndea uó lelkesül. *
Ks mi, midin ezen igazságokat mindenki teljesen átlátja, az 13-íO körül tett első kísérletek után, hogy mi magyarok a nőnevelés terén is versenyezzünk a többi müveit nemzetekkel, mintegy 4 —5 év óta, lassan-lassan ismét há\'rálni és hátrálni kezdünk, és jelenleg oda jutottuik. hogj tényleg semmi aroma nincs többé Magyarországon, a középoktatásnak a nőnevelésben, mely az egysWü elemi oktatáson alig emelkedik feljebb. Mert a felsőbb leányiskolák legújabb „szervezete szerint. a másodfokú felsőbb leányiskolák egészen azonosak a pilgárí iskolákkal, az egy francíia nyelv tanítását kivéve, a mi ni.igában nem képezhet középoktatást. Már pedig miutái Badipestet kivéve mind oly városokban állított a/. á!lam, fílsöbb leányiskolákat, melyekben alkalmasint csak ily másodfokú intézetek fognak létezhetni, tényleg a nöaevelé* hazánkban az elemi oktatásra szorittatik.
Már most, nem tudom, minő okból akarunk Európa "közepén egy szigetet képezni, mely a nők tudatlanságát gondosan és kegyelettel megőrzi, ellentétben a többi müveit nemzetek törekvéseivel ? — Ha azt reméljük, hogy ez által az Ősi egyszerűséget megóvjuk.: csalódunk. Xem vehetjük körűi hazánkat"áthatlan chinai fallal. Bármit is csinálunk, átszivárog hozzánk a többi nemzetek légköréből, éa legelébb is mind az, a mi rósz oldala van a pol-gárisodáinak: a fényűzés szenvedélye, a rósz regények elterjedése, stb fis ht nem bírunk azzal, mivel é#i-.\\ ellensúlyozni lehet a rosszit: a valódi mlvel\'ségial : akkor az az egész nemietre nézve" végzetes lehet.
Az elemi oktatás, á ininí neve is mutatja, csak tn ismerétek elemeit adja meganövendékeknek, elvezeti Őket a szellemi világ küszöbéig, mídot szolgáltat nekik arra, hogy oía behatoljanak, de tényleg nem nyitja meg számokrt a szellemi világ kincseit, szóval még n»m tesz műveltté. i
Minden kezdet nehéz, minden ismeretnek első elemei szárazok, inkább visz-szataszitok, mint vonzók, és a legtöbben azok közül, kiket nagy nehezen elvezettek eme műveltség kQtzöbéig, kiknek kezébe \'aduik az eszközöket, hogy tovább fejlöd-Ijenek, erre semmi kedvet nem érezvén, [inert épen e kedvet nera ébresztették fel
biunök, h<2tn élnek ez eszközökkel; hanem eldobják, s nu^nicaInik a műveletlen-ségbsn. M-rc lehit miadVni, mí^aí elen: oktatás is az, milyet a nípisk aink, vajmi ritkín feíai m;g cíéljánik !
Még kevésbé lesz aztán elégséges ez az elemi oktatás a városi nöi?k, a ki sokkal több kísértésnek van kitéve, aantk, kinek életét nem foglalj t el az élet fen tartásra elkerülhetlen kényszerű rau-iki. Természetesei azt követelik tőle, higy éljen családjának, teljesítse kUárólag nr. kötelességeit ig^n szép. D» hinun merítsen erőt erre, ha lélkí teljesen mivel étlen ?
Arra, hogy valaki kötelességeit híven teljesítse, ezeket egyszer ismarníe, másodszor pidig szeretnie kell, és műveltség kell ahlnz, hegy szeretni tudjuk kötelességeinket.
Műveltség kell ahhoz, hogy a nő a sok rossz példának ellenálljon, hogy. övéi boldogitására szentelje idejét, minden erejét egész életét, a helyett, hogy henyéljen, czifrálkodjék, szomszédoéivel pletykáljon, vagy pedig udvaroltasson magának.
Műveltség kell ahhoz, hogy egy nö tanult férjének társa, barátja lehessen, öt a házhoz bilincselje, házát előtte kedvessé tegye, nemes tanácsadója lehessen, nem pedig csak gazdasszonya, vagy mulattató bábja.
Műveltség kell a nőnek ahhoz, hogy gyermekeit nevelje, néra pedig csak életet adjon nekik, s aztán fejlődésüket a véletlenre bizza, vagy épen károsan hatva reá, kidobja őket, iránytű nélkül, éa fegyvertelenül, mint a milyen ö maga volt, az élet viharába.
Ki ne-n tu Íj i mmiyi ros\'.at okozhat az asszony a t írsa lalo.n\'tan tudatlansága, müveletlensé-je és léhatág-i által ?
Ezért kérünk czílszetü középoktatást a no számira! 1)^ s»nki éttől meg ne ijedjen! —Nem olyat kérünk, mint a minő a fiuké. N\'e.n kérünk hasonló*, csak annak megfelelőt. Először asért, mert a fiuké sem ér sokat; csak szakképzettséget ad; ha .ad; de nem műveltséget. A szellemi életet épen nem kedvelteü meg.
Másodszor, mert más a férfi természete, más a nöé, már pedig a nö oktatásának, a nö természetének megfelelőnek kell lennie. r
Éjt ezért: és ezt ki merem mondani, nem feleitek meg czéljokoak eddig nálunk a felsőbb leányiskola megalkotása iránti kísérletek, mert eredetileg részint a fiuk
programmjít körették, részint pedig a német felsőbb Uányískolíkat, vizyis ai)k közül egyet-kettő: vettek mhtaképll, éi azokit után? :tík a helyett, higy a valódi, a hiziikbin létez) szükíi;-;kaik feleltek volna míg.
A.zok ugyanis, a kik Molnár Alaiár óta ez iskolák szerveseiére köívjtlen befolytak, soha sem utaztak torább mint iíémetországbi és soha sem vizsgáltak más nemzetbeli iskolákat. S hi ey nemzet már oly sajnas állapHbiu vac, hogy nem birja saját talajából növeszteni azon intézméayeket, melyekre szüksége van, legalább oly fijoktól kérjen utasítást, a melyek lehetőleg megfelelnek az övének, vagy pedig mindeniktől sajátítsa el a legjobbat, de ne utánozza szolgaiUL épen azt, mely saját nemzetiségére, nemzett szellemére raegsemmisitőleg hit. Főkép mikor tagadh3tlan tény, hogy az utánzás-j nál min lig a hibákat utánozzák leginkább.
De meg másfelől, általános európai I vélemény szerint, a németek igen sokban elsők lehetnek, d: a nőnevelésben épen nem tartoznak az eisők közé. Sőt Amerí-i kában sem tartják a német felsőbb uői j iskolákat utánozandóknak Camille Sée, a női középoktatás lelkes úttörője Fran-| eztaországban, utolsó utam alkalm ival egy I munkát mutatott nekem mily Amerikában {jelent meg és mely a szimat tevő európai női középiskolákat ösmartette. E munka ! állítása szerint a legjobb ily iskola Euró-jpában a genfi, ennek adja az iró az első-
séget, azután pedig a milanói és lyoni iskolákat tartji legkiválóbbak iák. És ez is valóbn az eltérjeIt vélem!iy mindenütt.
Már mist váljon nxzj ír pe lig igjáiik közt, kik níluik \\ fii--őbb I»á ívisko\'ákat szervjzték, milyik tinalmínyoíts ei iskolákat ? Síeíyiknek tűnt fel, hizj csupán egyetlenegy pld vil élj ik miszerint a turini női középískoan mily gyö\'iyörüen tinitják most a történelmit, épen a nö szempontjából, azt emelveki, minő szerepat játszott a no a történelenben, a palgáriasolásban, mi a nemzeti szellem, mik a nem ceti hibák és tulajdonok, hígyau löh-at áidásteljasea hatni a nemzeti érzületre, mikor hányat-^ lott. mikor emelkedett a nemzet, és mi egy derék nö szerepe, ha a haza javát óhajtja? — Vagy ki említette meg azt, hogy Milanóban most nem régiben egy egész külön tanfolyamot nyitottak azon czélből.hogy a leányokat a jóra buzdítsák, kimutatva a nö befolyását a családra, a
mutatja föl vonásait, ép fogait, termetét, valamint homlokán a sebhelyet is, mely halálát okozá.
Egyik azt állítja, törökök vették öt űzőbe s vártak reá lesben a meredek teiŐn, mely felé öt épen azért űzték, hogy menekülnie ue lehessen. Lóháton a csaknem egyenesen felmeredő hegyoldalon soha fői nem juthat, mint meg valáuak győződve, s minden felöl elálltak útját, hogy a menetelesebb parlok\' felé megnehezítsék menekülését
De a turbános csapat nem jól számított. Hadik lovag nem egyszer tevé lehetővé a lehetetlent, s igy ezúttal is egyenesen a meredek felé ugratott kedvencz feketéjén, hol nyitva volt előtte az ut, s a törökök bámuló orditásai mellett felszáguldott a hajraeresztő meredeken ....
A tetőn pillanatra diadalmasan állott meg, — de tajtékkal lejtett paripája ösz-szeroskadt alatta, s a török vezér, ki öt lesben várta, felhasználva e pillauatot előrohant hiveivel, s mielőtt a meglepett lovag felfoghatta volna, fejét egy kardcsapással keresztül vágta s kíoltá a nemes életet....
Mások szerint az érdekes különcz fogadásból tette meg kedvencze hátán ez iszonyú, e vakmerő utat s feljutva a Kimentő fáradság s rázkódás utált, mind a lovag, mind a ló ugyan egy pillanatban hálva rogytak ö^sze. tizek szerint a honi-loKau laüiatu sebhelyet sokkal elóoo, csatamez i>u nyerte ....
A nawnadik s legvalószínűbb kutfor-rás, erdekeacub történet hőseként mutatja Oü a lovagot.
Oiy egyén, ki félig eiporíott, sárgult iratuic uyuuuiu ooszcie nehteji e törtend-
tet, ugv adja elő, hogy Hadik lovag ősei s a Báoffyaké, emberemlékezet óta halálos
ellenségek voltak.....A két család ke\'
rülé, gyűlölte egymást, bár az ujabb nem zedékek alig tudák az ösi meghasonlás okát, de gyűlölködtek azért vaktában is. Az apák már a gyermeket ugy taniták, hogy megbocsátani ne bírjon, s ha egyik-másik szelíd lelkű anya nem helyesli is e kerestyénietien gyűlölködést, szót adni érzelmeiuek nem merészelt, s csak egy-egy sóhaj tolmácsolta olykor rejtett gon dolatait. Hiszen végrendeletileg hagyaték a maradékokra az eügesztelhetlen-ség; átok és ki tagadás fenyegeté osztályrészül azon unokát, ki valaha e gyűlölet felől megfeledkeznék ....
De olvastuk Scott Valter Lam merni o o r i Luciája történetét, — s ismerjük Shakesjieare Romeo és Júliája szerelmét, mely a szülők gyűlölködése daczára határozott az egymást forrón szeretők sorsa felett,, s igy alig lephet meg bennünket, hogy a sors az érdekes Hadik lovagot is ily regényes szövevénybe sodorta .. . .
Tőrtént egyszer, hogy a várkisasz-szony elhagyta toronyszobáját, s magát a várit is. — "Kicsalta őt a tavasz, s megindult bű öreg dajkája kíséretében csalo-gánydal és virágillat nyomán, s lesétálLJ egészeu a Lendva vize partj iig, hogy a kosárba, melyet kisérőnéje hozott utána, a vidék betegei számára gyógyfüveket szedjeu. Ez már anyáitól reá maradt hagyományos szokás volt; a szegény nép a vár szelid úrnőinél keresett irt testi és lelki sebeire, s nyert is mindig, mintha védangyalokhoz fordult volna.
íme, amott aétál agyönyörugyermek
füvest szedegetve, s néha megáll, el-el merengve a vidék szépségein; — igaz gyöngyös pártája alól dus arany haja természettől fürtözötten omlik le, s a könnyű czipkefátyol, mely halvány kék nehéz selyem ruháját ellepi, s a drága kövektől csillogó fűző váll, mely karcsú termetét kitünteti, oly elbájoló szépségben mutatják be őt, mely első pillanatra igazolja, hogy e tündér leányt ifjúsága daczára már számtalan kérő ostromolhatta. — De bár mi szende, nyájas s engedékeny volt 19 különben e fiatal hölgy, azt kijelenté forrón szeretett anyja előtt hogy készebb zárda falai között élni le napjait, minthogy oly férfiúnak nyújtsa kezét, kit szeretni nem képes.
Hadd válogasson, hisz rá ér még kon < tyot kötni, — szólt erre mosolyogva az apa, midőn neje ismétlé a leányka szavait. — Aztán mi tagadás benne — folytatá büszkeség vegyületével, — Báoffy Katinka elég szép jSj,elég gazdag is ahoz, hogy válogathasson^. ...
De volt ~Katinka: kérői között egy ellenmondást nem türö, egy erőszakos, egy dölyfös levente, ki aszende gyermeket az örülésig megszereté. E mellett az ifjú Kornis, Báufiy Elemérnek, Katinka báty jának meghitt barátja s fegyvertársa volt, s igy kétszeresen meglepetek, midőn öt a leányka elutasítani bátorkodott.
Elemért is elkeserítő nővére határozott vonakodása, s ha a szülök uem védik Öt, kész leende a leányt kényszeríteni is
Az elutasított kérő azonban korán-sem nyugodott meg sorsán. Ki ezt föltéve a büszke, 4 halálosan sebzett fő ur és szerelmes felől, az igen erősen csalődák.
Kornis gróf, a várkápolna ma is fennálló oltára előtt ünnepélyes esküt tői le. Elemér és vitézei jelenlétében, hogy a válogatós várkisasszony akarja vagy nem, mielőtt a hold háromszor változik, háromszor mutatja az égen ezüst fényű teli képét, az ö neje leend, ha mindjárt úgy kellene is őt elrabolnia . ..
Elemér gróf sötéten állt helyén, az oltár közelében, ,s ellenmondás nélkül fogadé és viszonozta távozó barátja üdvözletét . . .
Katinka megrémült, midőn e szörnyű esküről hallott, de szülői megnyugtaták
öt:
Kornis gróf igen jól tudja, hogy Báaffy Katinka nem elrabolható — 3zól büszkén az apa. — Az eskü, melyet szenvedély csalt ajkaira, őrültség volt. melyet megtartani maga sem akarhat
Képtelen aggalmakkal ne kínozd hát magadat — sumgá leányának a szerető anya — Kornis gróf eddig már bizonyosan belátta, hogy erőszakos föllépte a vár kápolna falai között, ne r. volt hozzá illő. Elemér legmeghittebb barátja soha nem fog, nem lesz képes magfeledketui a lovagiasság szabályairól. . .
Ily beszédekre Katinka miínyuzo-vék, s nem gondolt többé a fe lyegető esküre ... Ssép napikon félelem nőikül tevé sétáit, hü dajkájakiséretébea, s aggo-daloo nélkül fűzte sszinezgeté tíataí szive ragyogó ábrándjait ...
Miut emlitém már, e kedves tavaszi napon is nyugodtan szedegeté gyógyfúveit s habár gondolatai pillanatonként messze tétováztak s keblét remény dobogtatá az elérhetetle-iért, habár lelke előtt esy kép lebegett egy eszménykép, melyet talán a
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
SZEPTEMBER 1-én.
társadalmi életre, sót az összes események folyására is. Ezt pedig a leglelkesebb, a legméltóbb tanár adja elő, ki szivéből, lelkéből beszél, Ugy, hogy a megilletődés könnye csillog gyakran a növendékek szemében, midiin tanárukat hallgatják. és e tanítás kitörülhetlen benyomást hagy szivükben.
oh. de mit törődünk mi mindezzel, azt biszszük szentül, hogy épen Poroszországnál végződik a világ, azontúl pedig már semmi sincs.
Nos. ha nem akarunk más nemzetek tapasztalataiból okulni, az is indokolható, de akkor egyet sem utánozzunk, hanem alkossuk meg iskoláinkat a mi saját nemzeti szükségeinknek inegfelelöleg.
Müveit polgári osztályra, és ebben müveit nőkre van a hazának szüksége, a kik elég műveltséget nyertek arra, hogy megalkothassák magukba azon lelki eszményképet, melyhez aztán egész életükön át hívek igyekezhetnek lenni, mely nekik tisztán megvilágítja utjokat, az élet minden körülményei közt és lelki erőt ad ahhoz, hogy azt követhessék.
i Folyt, köv.)
kézfogásra kőnkben, mingyjárt megfogták, s meghkötözték maga udvarán az abia*- előtt. Azt is tudgya bizonyosan, világosan látta, hogy a lovait kivitték az istállóból, egyik lova nyeregben volt, a kire magát kötözve föltolták ketten, s ugy vitték el magukkal kötözve. Aet. Sz. G. Völgye 21 January An 1706. BabocsayjPáll (mpr.)Ns Zala Várgyk. egyik V. bírája. (U. S.) Györe István (mpr.) Ns Zala Várgyk. egyik Esküttije (L. S.) Deák Péter (mpr.) Ns. Zala Várfc. egyik EskÜttye. (L. S.)
Rákos E. F.
Búzás hl. F.
GSÁ&KQK.
jobbágyságot ismertető 3 okmány
(Folyt és vége.)
8-us Testis Niis Ibid Gergely Annore circite 80. F. ad oia uti coteri.
9-us Testis Nlis Ibid Péter Annore circite 64. J. E. F. J ad oia uti coteri.
10-us Testis Nlis Ibid Bálás, Annore circite 70. J. ad oia ptmcta uti 1 raus.
11 us Testis Nlis Ibid Tamás Annor circir/;79 J*. ad oia uti 1 mus.
12-us Testis Nlis Ibid Császár Péter, Annor Circ 80 J. E. F. ad oia uti 1 mus.
13-us Testis Nlis Ibid Osászár István, Annor circ 50 J. E. F. ad oia uti.l mus.
14-us Testis Nlis Ibid Cseresnyés Miklós Annor Circit 60 J. E F. ad oia uti 1 mus.
15-us Testes-Degens Ibid Horváth Miklós, Annor circit 16, J. Ex Fas. ess. Hűti után, akkor itt talált leányi, mikor a katonák ide érkeztének, Gazdát szúlétván az ablak előtt álló katonák, mondván, Gazda jót ki, halván Lázár János, mondgya veinek, mentze ki, maga is az ablakon nézet ki, katonáknak kezeket fogdosá Ns Császár Ferencz ezen vei. Látván a katonák az Örcgh Gazdát az ablakon kinéznyi, mondván a katonák közül egyik, jóijön ki Ked Apám Ur, meheten kiment
III.) ;Ao 1706. die 8 Men Febr. Én Niczky János mostani Szabad Királyé Köszögh Várrosában N. Vas Vármegyében levőben actua-lis Commendans Kapitány egy, másrészről pedigh N. Szála Vármegyében Sz. György völgyén lakozó Sánta Lázár Lászár János. Adgyuk tudására az kiknefiilik ez levelünk rendiben, hogj én megh irt Niczky János mindeneknek terheket valakiket ez aláb meghirt dologh, most a vagy jövendőben illetne vagj akár Imi módon illethetne magamra és Magár j maradékimra fölvettem, hogj az föl-I. F/,iveb megh irt Lázár János nevö jobbágyomat és annak minden ma-Szép ! radékit (ha volnának) minden jobbágyi terhtül adótul, és más akár minémő kötelességgel, én nekem vagy maradékimuak tartozott, avagy tartozhatott volna, kicsintul fogva nagyék tellyessiggel ez máj napon fölszabadítottam, és immnnitalra in perpe tund et< Converto, én is föllyebb nevezett Sánta Lázár János, ebbéli jó akarattyáért, fölszabadításáért, és kegyes gratiajáért fönt irt Niczky János Urk tartozom az eránt költ kezes levél szerint a dato psentid Computandó, két hétre országunkban folyó, fehér avagj ezüst pénzül Száz egy forintot, idest. flór 101 egyszersmind minden fogyatkozás nélkül megh adnj. Tovább pedig azért hogy c< Kiült: házomra küldőt házomnál megh-fogatott, és onnéd ide KeószÖghre rabságra hozatott, és rabul tartatott most már elbocsátott és szabadságon lévén maga szabad jó akarattjabul én is mindeneknek terheket magamra és maradékimrá, mind azokk az kiket ezen dologh mast avagj jö vendóben akár mi mödou illetne, é; illethetne terheket fölvévén azon Cselekedjél eó Kglmének és maradékinak, örökös képpen megh engettem, mortiticalta aimihilalta, mind a két részül pedigh az Evictiot ez eránt
magunkra és Successorinkra föl vettük, kinek is bizonyságára, Én Niczky János kezem inasával és pecsétemmel, én pedig Sánta Lázár János irást ne tudva neve után köröszt vonyasommal megherősitettük ezen levelünket és egymásnak örökös Örökös emlékezetűi, attuk az aláb megh temberséges emberek előtt. Dat Loco, die. es Ao in stemplis Niczky János mpr. (L. S,) Küszőgi Commendans. Sánta Lázár János f Conam me Thanne György mpr. Coram me Sigiom Keöszöghy mpr. Coram me Nicolas Miklósy mpr. Varga Péter hadnagy, f. Kátaj Györgj f. Szt. György völgyi Szabó István f.
Közli GÓZON IMIÍK ref. tanitó
. <-s a mtteml. orsz. biz. kttltaffja.
valóság soha, soha nem fog előtte felmutatni, — öreg dajkája egyszerű kérdéseire nem mulaszta el azért nyájasan válaszolni .. . De mi ez V
A leányka rémülten fordul vissza ... Kényesen öltözött, de szenvedélytől dúlt arczú levente közeled felé, — mar a lova dobogása is vészt jelent, — míg a lovag tekintete fenyeget és öl. ..
Katinka felismerve Kornis grófot, iszonyodva sikoltott föl, de mielőtt futni, vagy a hullámok közé vetni magát ideje lett volna, a gróf gúnykaczajjal ragadá őt fel nyergébe.
Most már enyém vagy rátartós kisasszony — szólt szenvedélytől rekedt han^ Éon — még az angyalok sem menthetnek meg kezeim közül — monda és nyílként száguldott vele tova...
Katinka eszméletét veszíté rémülté ben, mig a hú öreg dajka helyéből nem mozdulva, nehogy elveszítse a leány-rab lót szemei elől, a Leadva partjain törte a kezeit, tépte ősz haját s torkaszakadtából kiáltozott segítség után ...
A kétségbeesett női hangokra Mura Szerdahely felöl egy szép fiatal dalia vágtatott elő, mintha Katinka védangyalai küldték volna őt, s alig érté meg az öreg dajka jajveszéklése okát, midőn nemes paripáját megsarkantyúzva, a hölgyrabló után iramodék.
Most a két lovag között iszonyú ver senyfutás keletkezett. Az első legalább is fél órával előbb indulva, minden esetre előnybe lett volna, de másodmagával ült lován s a mellett óriás alak létére, sokkal nehezebb ember volt, mint ellenfele, ki árkot-bokrot szellőként átugratva, csaknem hihetetlen gyorsaságot fejte ki.
"ij, hölgyrabló 1 — kiáltott Ha t ő volt a azép leány védője.
<fak
Hírek.
¦ József fÓherezeg ö fensége, mint lapunk előbbi számában irtuk, szept. 2-án délután a 2 órai rendes bpesti postavonattal érkezik Nagy-Kanizsára. Apálya-udvarban fogadtatik a főispán, alispán, főszolgabíró és polgármesterünk által, a városi képviselőtestület, a tűzoltóság, hadastyán egylet s egyéb testületi kivonulás mellett; a város.de különösen a Ka-zinczy-utcza fellobogózva s az ablakok virágokkal díszítve lesznek. A városház-utcza sarkán diadalkapu állíttatik fel. bejövet: Isten hozott! kimenet: Üdv Fenségednek! felirattal. Délután 4 óra -kor a tűzoltóság diszgyakorlatot tart, este pedig két zenekarral sétahangverseny ren -deztetika vörös-kereszt egylet javára a Polgári Egyl. kertben. Egyéb ünnepélyességek rendezése az idő és körülményektől függ. Városunk ünnepíes szint öltött s a polgárság apraja-nagyja őszinte lelkesedéssel és örömteljes hódolattal üdvözli 0 fenségét. Isten hozza körünkbe!
- Tani tó választás, A, szigetvári izr. hitközség az ott üresedésbe jött tanítói állomásra 74 pályázó közül egyhangúlag a kvalifikacziójánál, előadásánál és egyéniségénél fonva legkiválóbbat, Kárpáti Manó urat választá meg, ki f. hó 29-én foglalta el állomását, mely alkalommal dr. Neuhaus iskolaszéki elnök meleg szavakban üdvözlé. A magunk résíéröl gratulálunk Kárpátinak, ki ez állomást el nyerve, az ország egyik legtekintélyesebb, legintelligensebb hitközségének lett tanítója és gratulálunk a hitközségnek, mely egy nem köznapi műveltséggel biró férfiút, egy kiváló tanerőt nyert Kárpátiban.
— A kegyes tanító rend nagykanizsai társházában a rend alapitója és Yédszentjének emlékünnepe kegyeletesen megtartatott. A diszébéden számosan vettek részt. Nagyságos és főtisztelendő Papp Károly t kanonok és esperes-plébános ur lélekemelő szép beszéddel üdvözlé és köszönté fel ez alkalomból a kegyes tanító-rend ujulag megválasztott főnökét, majd az igazgatót és tanártársait éltette, melyre Janky Károly igazgató ur válaszolt az ö megsiokott érzelmes modorával és a rend-
— Bocsásd szabadon orzott foglyodat, vagy szállj síkra velem, ha férfiú vagy . ..
Kornis gróf az ájult hölgyet óvatosan a füre fekteté, azután mint a tigris prédájára, szikrázó szemekkel, Yérfutott arcz-czal, és dühtől elvakulva, rohant ellenére.
A viadal nem tartott soká. Hadik lovag megtartva nyugalmát, biztosan szúrt és vágott, s csakhamar megölte ellenét...
Verjen meg az Isten ugyan ily halállal s ugyan e leány miatt — hörgé haldokolva Kornis . gróf, öklét fenyegetve emelvén föl Hadik lovag ellen .. .
Borzasztó volt e végtusa, átokkal ajkain, gyűlölettel megmeredt szemeiben s a halálban is fenyegető öklével.. .
A rettenthetlen Hadig lovag iszonyodva fordult el e képtől, s az ájult fiatal hölgyhöz sietett
De ki írhatja le meglepetését, midőn az ismeretlen szép teremtést megpillants?
Dus arany haja rendetlenségbe bo-nyolulva. omlott szét vállain, s a fehér csipkefátyol, mely gyöngéd alakját bebur-kolá, alvó tündér leányhoz tevék őt hasonlóvá, szenvedő arcza, mely a lovag gyöngéd ébresztgetésére színesedni kezdett, s a leirhatlan mosoly, mely ajkai körül játszék, s kitüntető fogai fehér gyöngysorait, oly kedves és bájoló egészben egyesültek, hogy mire megnyíltak a hölgy nagy sötét kék szemei, a hosszú selyem ernyők árnyékában, Hadik lovag már életre-halálra megszereté engesztelhetlen ellenei e gyönyörű gyermekét
Katinka grófné hasonlóképen járt. Alig hallotta szabaditója hangjának érczes csengését, — alig váltott egy pil lantást a deli, az érdekes lovag nagy sötét szemeivel, midőn ártatlan szive fogva Ion, midőn sorsának urát föüsmeré.
És feledve lön mind a két részről u Ósi családi gyűlölet; mioha az ég meg-
elégelte volna a hosszan tartó ellenségeskedést, s a fiatal pár lenne hivatva kiengesztelni a sorsot az ősök, az apák e részbeni bűneiért, — sem a lovag, sem a fiatal hölgy nem gondolt egyébre, egymás boldogitásán kivül ....
De mit használt, ha a végzet ez in tését az apák meg nem érték, s felbőszülve tépték szét a frigyet, melyet a szerelmesek kötöttek.
Bánffy gr. elvadulvaátkozódik s raeg-tiltá leányának, hogy a vár falai közül, szokottsétáira távozhassék. — még Elemér gróf barátja véreért is boszut lihegve, kémekkel állitatá körül minden iránybau,
ház barátait éltette ; Dr. Szűcs Miklós kir. törvényszéki bíró magvas és erőteljes beszéddel köszönté fel a kegyes tanitóren-det, általában Simon Gábor statistice bi-zonyttá, hogy az ifjúság tanítása mily mérvben eszközöltetik, természetesen a kegyes tanitórendiek előnyére fejezte ki magát Plíhál Ferencz kir. közjegyző ur a cultura edzett harczpsaira, a magasb műveltség türhetleá buzgalráu terjesztői, az ifjúság jótevő "barátai, a kegyes tanitó rendiekre emelte p -hí^áty kívánva a tanév megkezdésekor az eddigi sikert, hogy a hazának továbbra is hasznos polgárokat neveljenek a szülök örömére s városunk díszére ; mire hazafias készséggel rá is mondjuk az áment
— Sajnálattal értesülünk, hogy Bernárd Sándor általánosan tisztelt pénzügyőri kir. biztos ur körünkből Budapestre távozik. Óhajtjuk ugyan, hogy e hir ne valósuljon, de ha távozása hivatal-belí előnyére szolgál, csendes megnyugvással gratulálunk.
— Kép visel ó- testületi közgyűlés tartatott mult hétfőn délután, mely alkalommal a közös hadsereg részére építendő laktanya ügye\'tárgyaltatott A leirat tudomásul vétetvén,\'az építkezés foganatosíttatni határoztatott; a határidő 9 hónappal meghoszszabbittatott Az átvétel e szerint 1S90. július 1-én lesz. >.
Lajos napja. Mult szombaton ülte meg önkéntes száműzetésben élő nagy hazánkfia, Kossuth Lajos nevenapját. — Nincsen magyar sziv, mely e napon ájtatos fohászt nem küldött volna a népek Istenéhez, Kossuth Lajos élete és egészségeért S méltán; mert bármely politikai párthoz tartozunk is, azt el kell ismernünk — hiszen a történelem tannsiija ezt — hogy Kossuth volt a nemzeti ébredés dicső hajnalának hivatott apostola, a sza-g, egyenlőség és testvériség szent eszméinek ihletett prófétája ; ö tanított meg minket, hogyan kell a szabadságért küzdeni, hogyan kell a szabadságért szenvedni; az ö nevével forrt össze szorosan az újkori magyar történelem legdicsöbb korszaka, illő tehát hogy; mindnyájan ös/.inte szívvel kívánjuk az ösz hazafiuak, hogy még sokszor érje meg-<teljes egészségben névnapját.
— f Lonkaj Antal Balaton -Füreden aug. 29-én meghalt A clericaíis irányú szerkesztő és jeles i ró általánosan ismerve volt Az ötvenes években alapította a „Tanodái LapokH-ar, később az Idők Tanuját, mely 10 év raulva „Magyar Állam" nevet* vette fel. Mint tevékeny kath. író több izben kivívta a pápa elismerését, kineveztetett aSzent-tiergelyrend lovagjává és a Szent-Szylveszterrend com-ínandeurjévé. Arácson temették el. Béke hamvain.
— Az nj tanév kezdetét vette. A vidéki ifjúság édes otthonukból a városokba tódul, hogy a magasb művelődés csarnokait látogatva, jövőjüket megalapíthassák. Üdvözöljük őket s méltó kitartást kívánunk nékik.
— Nem sikerült feíakasztás. Sáretz Lajos helybeli iszákos ács, valami rendőri ügyben aug. hó 29-én a kapitánysághoz volt idézendő- — A beidézéssel megbízott Ács János rendőr, midőn a háznál megjelent a lakásban Sáretzot nem találta, hanem legnagyobb meglepetésére a kertben egy szilvafán látta őt lógni. — A rendőr odafutott és elvágta a kötelet Sáretz a gyepre zuhant, jót röhögött, és azt mondta a rendőrnek, minek vágtál le, úgyis felakasztom magamat. — Ugy látszik azonban, hogy felhagyott ezen szándékával, mert másnap már lehetett őt látni amint a városház udvarán egy létrát vállán egykedvűen czipelve ment kutat reperálui.
—- Öngyilkossá*. Pisztl Román helybeli vasúti tiszt augusztus hó 30-án délben a vasúti indóház közelében levő sóházban volt lakásán forgópisztollyal mellbe lőtte magát — A lövés nem a sziv táján volt, mindamellett igen nemet része-az orvosok
nem vonható, utólag azonban az özvegy két tanút jelentett be, a kik eakü alatt vallják, hogy a szerencsétlenség a pályaudvaron belül, a vasúti közeg gondatlansága miatt történt, az őrnagy alatt »ltört felhágó deszka pedig teljesen korhadt volt. Akir. kúria ennélfogva végzésileg kimondta, hogy az őrnagy özvegyének joga van kártérítési keresetet indítani a vasúttársaság ellen. Sibrik Antalné 48,000 frtot követel a vasúttársaságtól.
— A „Ktsdedneveló Egyesület" mindkét óvodájában a kisdedek felvétele szeptember 1-ső napján kezdetét vette. A díjmentesek szegénységi bizonyítványt mutassanak fel, melyet a városi tanácstól bélyegmentesen kapnak. Különben a havi díjfizetés az eddigi módszer szerint történik. A nádor-utczai óvodában egy forint, az Arany János utczaiban pedig 50 kraj-havidij. Ezen kivül egy évre a
a vár környékét — nehogy a vakmerőségéről ismert lovag Katinka közelébe | ket találhatott mert mire juthasson, s ha mégis tenné, parancsot ¦ megérkeztek, már csak a halált konstatál-adott, hogy tüzeljenek reá s adjanak jelt ták. — Az öngyilkosság oka eddigiemé-a vár urainak. I retlen- — Két levelet hagyott hátra a
De tilalom és veszélyek daczára is szerencsétlen életunt, egyet egy vasúti találkoztak egy alkalommal a szerelmesek, tiszt jó barátjának melyben kéri őt, hogy — A várkisasszony hü dajkájával a vár! öngyilkosságát, vagyis halálát táviratilag
kápolnába ment le imáját végezni, s minthogy innen nyílott egy rugó megnyomása által a titkos földalatti ajtó, mely az alagutra vezetett, Katinka remegő kebellel vitte véghez a merényt, hogy a sötét uton át találkozhass ék a forrón szeretett ifjúval. Hiszen, hogy szerencsétlenséget kerüljenek, beszélnie kellé még egyszer vele; vagy megbírhatta volna-e a leányka, ha a lovag apját vagy Elemért, vagy ezek valamelyike párbajban a lovagot szúrja le V A szerelmesek boldogságtól dobogó kebellel találkoztak; a lovag esküt tőn le Katinka előtt, hogy kezét soha, soha nem fogja festeni sem az Öreg gróf, sem Elemér vére; esküt tőn le, hogy kerülni fogja velők mind addig a találkozást, mig vagy kiengesztelődnek s belé egyeznek frigyükbe, vagy ha nem, akaratok ellenére ieendenek majdan férj és feleség---- (Vége köv.)
tudassa Sopronban lakó bátyjával, ebben a levélben azonban az öngyilkosság okáról említés nincsen. — Egy lezárt levelet hagyott hátra következő czimmel, „Ao meinen lieben Brúder Max", ebben való\' sztnüleg kilesz fejtve az öngyilkosság oka. A rendőrség ezt a levelet a bátya megérkeztéig magához vette.
A szombathelyi tűzoltó ünnepé lyen Zalavármegyéből, és pedig Nagy-Kanizsáról 8, Csáktornyáról 4, Zala-Lövő ről 7, Keszthelyről 3, Zala-Egerszegröl ló és LégrádrÓl 2, összesen 39-en jelentek meg.
— A Sibrik Antal honvédörnagy halálát okozó rákospalotai vasúti szeren esetlenség ügyében arról értesitik lapun kat, hogy a bíróságok elutasították ugyan az Özvegyet panaszával, mivel a vasuttár-Isaság büntetőjogi felelősségre ez esetben
beirási díj amott egy frt s emitt 50 kr, mely összegek mindenkor előre fizetendők.
— Végső beszámolás a n.-kanizsai Tcözkórház kápolnájában már felállított harmoniumra befolyt összegről. Az élöb-beni kimutatások szerint 147 frt. Egy jótevő 10 frt, Páter Angelikus 3 frt, Janda testvérek 2 frt, N. N. 1 frt, összesen 163 frt. E szerint a jótékony szeretetnek sikerült ismét egy ujabb szép emlékét felállítani a legnemesebb felebaráti szeretet hajlékában, a mely, mig be fogja tölteni szivet emelő hangjával a kisded kápolna falait mindaddig hangosan fogja hirdetni városunk lakóinak Önzetlen jószívűségét, s fogja buzdítani áz irgalmas nővéreket, hogy ne szűnjenek meg soha Isten áldásáért esedezni a jólelkű adakozókra, magam részéről pedig nem mulaszthatom el őszinte köszönetemet kifejezni mindazoknak, kik szives adományaikkal fáradságaimért oly bőven jutalmaztak meg; nemkülönben tek. Babochay György polgármester, s tek. Bogyay Ödön főügyész uraknak, és Horváth Istvánné ö nagyságának, kik oly önzetlen buzgalommal karolták fel e szép ügyet s segítették a kivitelhez juttatni. Kivuló tisztelettel SÖlétormos György áldozár. N.-Kanizsa, 1838.augusztus 31 én. _"*"*"
Hegyei r. h. Keszthelyen Vág-uer Antal nyirádi tanitó választatott meg közs. iskolánál üresedésben volt tanítói állásra. — A kottorii áll. távirdahivatal beszúntettetik. — A nagy-kanizsai iparos fjuság műkedvelői előadásának tiszta jövedelme 112 frt 58 krvolt— A fenéki pusztán egész tolvajbandára akadtak. — A zala-szent-gróthi izr. jótékony nőegylet alapszabályai jóváhagyattak.
Hazai r. h. Ipolyságon a megyeház leégett. — Kalocsa vidékén egyptomi szembetegség uralg. — Báró Kuhn kegyvesztett táborszernagy évi fizetése 23 ezer frt. — Csanády György kir. táblai tanácselnök meghalt. — A „Segítség" intéző bizottságának végleges leszámolása szerint 77.149 frt folyt be. — Alcsuthon földrengést észleltek. — A Kossuth-bao-kók clichéí a pécsi kiállításon láthatók.
— 29 nő neveztetett ki posta- és távirda-tiszti állomásra. — Az arany-árkeletpót-lék szeptember hóra 23%. — Közoktatási ministerré ifj. Szögyényi Marich László külügyi osztályfőnök emlegettetik. — A közös hadsereg létszáma tiszthelyettestől lefelé 8SI.74C. — A belényesi záázlósértő tanuló az ország Összes középiskoláiból kizáratott — A magyar nyugati vasul aug. 20 tói kezdve állami kezelés alá jutott — A „Jósziv" pénztárába aug. 25-ig 142.801 frt folyt be. — A kegyes tanitó-rend több világi tanárt alkalmaz. — Pribék Antal Székesfehérvár volt polgármestere G7 éves korában megmérgezte magát
— A magyar orvosok és természetvizsgálók 1890-ki vándorgyűlése Nagyváradon lesz. — A közoktatásügyi tárcza vezetésével Baross Gábor bizatott meg. — Pápái1 a régi megyeház épülete részben leégett.
— Külföldi r. h. A nemzetközi irodalom és művészi társaság 11-dik congressusa Velenczében tartatik meg szept. lö— 22-én. — Nyitrai Emilnek New-Yorkban magyar-szláv künykereske-dése van. — Madridban katonai összeesküvést fedeztek fel. — Orenburgban ezernél több ház égett le. — Bulgáriába Ürsován át 100 Krupp-ágvut szállítottak.
— A zultán udvartartása éren kint 200 millió frankba kerül. — Mackenzie Erdélybe jö látogatásra. — A czárné Gmunden-be utazott — A walesi herczeg szept hóban Gödöllőn lesz. — Joachim József hangverseny-körutat tesz Európában. — A bellovai rablóvezér elfogatott — A német császár szept. végén jö Bécsbe.
A totúipwW értéktdzsáérűl
~ A nMa^yar Mereur* heti tudóiiü.is. — Ar. alatt ai fgv hót alatt, mo.ly legutóbbi jelentési! nlt <Su leíolyt. a tő*,de háromicor. változtatta irányát, Eleiutén telj*-* vitorlákká! ereret{& hanise árban, xi értékp«t"rok árai rohamosan emelkedtek, tie tppen a jarnJáj keltő k««pén hozta mpg a táviró a* ifjn némít csatzárnak az Odora melletti Frankfurtban tartott pohárköazOnt&jét; ami Bismarck hercteg iéthivataloi lapjának a .Nord.l. Allc. Ztg \'-oak OreixurisAg ellen irinyaott dörgedelme*
ZALAI KÖZLÖNY
ciikkeiT-l "(r?ntt PleokexC iránjt idézett e!5\' i, « árak Csínét csökkenlek a tőzsdén. Végűi uűuban a magyar- és oaztrák hiteHntéaetek iéoyes félévi mérlegei felette kedveiG hatást keltetlek, ugy, hogy most ismét szilárd irány r. emelkedő árak vannak érvényben.
Járadékok és befektetési értékek tarén ismét szilárd az irány, az árak emelkedik éa * Tételkedv javult. A kamatláb csfík-if],ése, a pénzbőség, mely különösen az 5s2i ;,riuéiiyüzletek lebonyolítása után ígérkezik uígynak, iteii kedvez5 hatással vaunak.
Bankrészvényé*, kr.cül a két hitelrész-véuybea robatnoaan emelkednek az árak, de a tftbíii belyi bankokban is jó a vélemény, mii a uapokbaii közzéteendő félévi mérlegeik va-:.;nimuleg csak fokozni fogu&k.
Közlekedési vállalatokban még mindig szilárd ax irány, különösen az otztr. magyar • lam •-• - részvényei emelkednek a bécsi tőzsdén. A helyi piacion a budapesti köznti vasút részvényei javulnak folytonosan.
Iparvállalati értékek közül főleg a malom-téicvenyek szilárdak még miodig, ég folytonosan emelkednek. De bányavállalatok, vaaöo-téglagyárak, a serfőző gyár és a ser-tíshizlaló rész Tény társatág részvényei is emelkedtek.
Sorsjegyek piacai szilárd A sorsjegyek árai megtartják legmagasabb jegyzéseiket és L kereslet kezd már javulni.
Valuták ét érczváltók kissé javultak, a menynyiken legutóbbi tudósításunk óta valamivel olcsóbbodtak.
A „Magyar Mereur* XI. évfolyamában hiteles sorsolási tudósító, pénzügyi szaklap. Kgéss évre csak 2 frt. Előfizethető Budapesten, Hatvaui-otcz* 17 sz. \\
SZEPTEMBER 1-én.
— Hólyag-betegségek, Ezen nehézségek nagyon gyakoriak, a testre és szellemre pedig nagyon károsak, mi az elhanyagolt altesti szervezetnek rendellenes működése, meghűlés és egyébbajok, valamint a rothadásnak indult vizelet következtében megbetegedett vesék* folytán
áli be. A hólyagbetegségek kölönböiö titímei: gyuladás, huru^gyűlevényes vagy griiyedt tályog, hóljagKVveny, vagy hólyag-ko. A hólyagbetegségek makacsak, györ keres, gyors és alapos gyógyítást igényelnek. A legmakacsabb .esetben is biztos ellenálló szer a Waroer-féle Safe Curának használata, mely a vesék eredi működését ismét helyreállítja, a képződő mérges ge-nyek továbbterjedését megakadályozza, a vizeletet rendes állapotba helyezi: a gyu-ladás képzésére összehalmozott savakat, melyek a húgycső nyárhártyáit és a hó-lyagot megroncsoíják, eloszlatja. Lausitz-beu lakó Alajos Lajos ur Spreraberg, Louisenstrasse 2. a következőket irja : „ Nyugtázhatom önnek, hogy a Warner-féle Safe-Cura hölyag-betegségemtöl megszabadított. Fogadja ezért köszönetemet.
E kitűnő gyógyszer kapható Nagykanizsán Práger Béla és Belus Lajos " urak gyógytárában és Kosenfeld Adolf fűszer- és csemegekereskedésében. Ara 2 frt 80 kr. fö szétküldési raktár ,Ein-horn Apothe ke". ( M. Kanta) Prag.
— Biztos gyógyhatás. Mindazok kik rossz emésztés vagy székrekedés következtében, felfúvódásban, szorulásban, főfájásban, étvágyhiányban vagy egyéb bajokban szenvednek, a valódi „Moll-féle séidlitz pOFbk" használa által biztos gyógyulást érnek el. Egy doboz ára 1 forint. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész és cs. kir. udv. szállítótól Bécs I. Tuchlaubeo 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll A. készítménye, az ö gyári jelvényével és aláírásával kérendő. 1
— Utazni szándékozók szíves figyelmébe! Felényire leszállított menetáru jegyekkel utazható Nagy-Kanizsáról Bécs-, Fiúmé-, Trieszt- és Velenczébe. — Ezen kéjvonatokat a bécsi Schroekl I-sö utazási irodája rendezi. Indul N.-Kanizsá-ról Bécsbe azepL 8-áo 12 óra 15 percz-kor. II. osztály 10 frt 30 kr. III. osztály 7 frt Trieszt-, Fiume- és Velenczébe indul 5 óra 28 perez.(reggel.j Menet árak Fiume vagy Triesztbe IL oszt 14 frt 50 kr. III. oszt 10 frt 40 kr. Velenczébe 1L oszt 17 frt 50 kr, III. oszt. 12 frt 40 kr. A jegyek oda- és visszautazásra érvényesek. Bővebbet a falragaszok.
guny és gyermekes kicsinylés által előidézett metsző fajdalomra;
mertja^í. éreznem, hogy a szenvedő emberiség benned e#y jótevő atyát, barátot vesztene el, a ki közel félszázad óta Zalavármegye Nagy-Kanizsa járásának nemcsak szorgalmas tisztviselője, de a szegények valódi pártfogója, bölcs tanácsadója és a szenvedők résztvevő gyógyítója valál.
De leginkább fájt az a tudat, hogy kebelemről ismét egy oly önzetlen jóbarát szakadna le, ki odaadó munkásságával mellettem s velem harczolt 21 év óta azon a téren, hol mindennap megterem a tövis s vajmi gyéren a virág, az is — hervatagon.
Elképzelheted édes Barátom lelkem magasztos örömét a felett, hogy ismét mienkének vallhatunk. Legyen hála a Gondviselésnek ezért! S hogy fejezhetném ki e magasztos örömet másképen? mintha ez uj vállalat első önálló termékét neked I ajánlom ! Neked ajánlom őszinte szerete-j tem, igaz tiszteletem és törbetlen nagyra-1 becsülésem igénytelen zálogául, j Fogadd szivesen az Öröm gyengéd-I ségével, az elismerés egyszerűségének beuső tudatával, de a rokonszenv mele-, gével is.
I Érzed és Uudbd, nem is kellene em-I litenem, hogy ez új vállalattal mí czél van 1 kitűzve: Vidéki hírlapirodalmunk oly ro-J rohamosan fejlődik, hogy most már nem .gyűjtik Össze, vagy*ha igen. nagyon ritka 1 helyen és igy az időszakonként benne megjelenő önálló művek elvesznek, vagyis inkább feledésbe mennek, mely körülmény az iróra nézve vajmi szomoritó. Aztán tény, hogy minden irónak megvan a maga családi és baráti köre, hová munkája ön-állólag behatol és. igy a magyar olvasóközönségnek érdekelt részét folytonos éberségben tartja, sőt a további munkásságra az író nemcsak ösztönt, de buzdítást ; is nyer.
i Egyelőre a lapban megjelenő és önállónak vehető munkák teszik a vállalat alapját, de^ha a közönség részvéte nagyobb mérvben nyilvánul, a lapban meg nem jelent jobb munkák kiadására is tért nyitok. ,
í Oda igyekezvén törekedni, hogy lehetőleg a lap munkatársainak müvei adas-. sanak ki buzdításul a jövőre s elismerésül \' a múltra.
f Másik czél, hogy az úgyis annyira igénybe vett közönség csinos és Ízletes kiállításban jó és mulattató müveket olcsón szerezzen be s kedves családja bármelyik tagjának pirulás nélkül kezébe adhassa, képezvén idővel egy kis családi könyvtárt.
Megvan a mi jó közönségünk, csak tiszteljük törekvését, sajátítsuk el Ízlését, találjuk el kívánatét s becsüljük családi szentélyét, bizonyára nem ejti el vállalatunkat.
! Mindenönálló füzet egy egészet képez, oda törekedvén, hogy az iró és közönség egy oly szellemi kapcsot nyerjen, mely által kedélyes szellemi társaságot alkotva, lehetőleg édesítsék az élet keserűségeit, szellemi szórakozás által enyhítsék az élet fáradalmait s megoszszák annak terheit.
Adja Isten, hogy visszanyert drága egészséged folytonos bírásában, gyakorlati tollad erejével, szived melegével sokáig istápolhass feltett jó szándékomban, i Nagy-Kanizsán, jul. 1. 1883. Szívélyesen üdvözöl
tisztelő barátod
I BÁTORFI LAJOS.
Ki nyert?
— nk Zalai Közlöny könyvtára1
czimü uj vállalat első füzete lapunk leg-ictíibb munkatársa Tersánczky József urnák levén ajánlva, a hozzá irt előszót közöljük már csak azért is, mert abban a vállalat czélja körül iratik.
Tisztelt Barátom!
A mily szorongó szívvel kísértem aggodalmas betegséged folyamatát, oly édes öröm melengetett szerencsés felüdülésed tudatakor ;
mert fájt sejtenem, hogy kiesik az a toll kezedből, roelylyel annyi sok jót, annyi sok szépet írtál gyakorlatból elsajá-tatva, nemes szived jóságos érzetének édes mézével kenegetve;
mert fájt látnom, hogy mindinkább szűkül az a kis kör, melynek e rövid életben oly hosszú munkásság jutott osztályrészéül,, hogy a közjóért Önzetlenül tegyen valamit, melyért az elismerés drága balzsamát csak e kis kör tudta csepegtetni a
Húzás auí. 25-ea:
Budapest : 33 89 GI 62 64
Lincz : 34 í 52 28 66
Trieszt : (10 52 10 53 82
Húzás aug. 29-én.
Prága: 37 79 24 32 34
Lemberg : 89 9 37 73 46
Szeben: 19 51 48 67 2.
Hivatalosan jegyz. placzi árak Nagy-Kanizsán.
1888.
aug.
29.
— Iiuza legjobb 7-40 kr, közép 7-20 kr. — Rozs legjobb 510 kr, közép 4\'80 kr. — Árpa legjobb 6 frt. közép 530 kr. —Zab legjobb 5 frt, közép 480 kr. — Burgonya 210 kr. — Széna 2 frt.
Gabonaárak:
é c s e 11: Buza 6-30 —80 kr. Kétszeres 5-50—G frt —Rozs 4-60—5 frt. —Árpa 4-50—6-20. — Zab 450—80.
— Szombathelyen: Buza7—10. 40 kr. — Rozs 5-20—50 — Árpa 520 70. — Zab 5.10—40.
— Veszprémben: Buza 6—80—7-10. — Rozs 4-80—5-20. — Árpa 610—(.0. — Zab 4-40—80. — Kuko-ricza 610—50.
— Körmenden\': Buza 710 30 kr. — Rozs 5-20—40. — Árpa 5-10 20 kr. — Zab 4-60 -80 kr.
—\' P á p í ti : Buza 6 60—7-20 — Rozs 4-80—5-40. — Árpa. 5-20—6 frt. — Zab 4:60 -.1 frt.. - Kukoricza 7\'—740.
Papirszelete&.
Híres dologgá vált, hogy a penzionált katonatisztek eddig Gráczba mentek, most meg Grúczlvól küldik penzióba a katonatiszteket.
Kgy szórakozott utas a vasúti vendéglőbén rákiált a pinczérre, hogy hozzon egy első osztályú jegyet — salátával.
Bizonyítvány. Két poroszlót kiküldtek, hogy adóst fogjanak el, ez azonban ablakából látta őket közeledni. Bezárta tehát ajtaját és ablakából szidalmakkal halmozta el a poroszlókat, kik erről a következő Írásbeli jelentést szerkesztették: „N. N. ablakából szidalmazott és azt monda: semmirekellők, gazemberek és szamarak vagyunk, mit ezennel az óz híven bizonyítunk.
létéhez tartozó szabari 397. sztjkvben A. t 1 sor 1605. hrsz. a. ingatlannak Kovács János s neje Beke Annát illető váltság-köteles 444 frtra becsült % része 1888. évi szeptember hó U-ik napján d
Zalamegye árvatára végrehajtatónak Simon Anna férjezett Komáromi Mihályné végrehajtást szenvedő pacsa-töttösi lakos elleni 85 frt 89 kr töke, 1887. évi november .hó G-tót járó 7% kamatai, 6 frt 30 kr. 1» órakor Szabar község házánál meg- \\ árverési korábbi, 3 frt 50 kr jelenlegi a tartandó nyilvános árverésen eladatni fog.lmég felmerülendő költségek iránti végre-Kikiáitási ár a fennebb kitett becsár.] hajtási ügyében a fentnevezett kir. törv Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hó alatt, a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6%kamatokkal együtt az. árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tszék mint telekkönyvi hatóságnál 1888. évi máj. hó 16. napján Gr. HUGONNAY 3421 1—1 kirendelt kir. tszéki biró.
Felelős szerkesztő és kíadó: BÁTORFI LAJOS.
A sscrkcszlÖvel értekezhetni naponta déli 1-3 óra közt lakásán Arany János oteza 4 se.
Laptulajdónos: WAJDITS JÓZSEF-
0 A radeíni savanyuviza világon at 0
A egyetlen ásványvíz, amely jelei
Y meifyiségü litbiumot tartalmaz s igy kösz-
Q vény, ve»e húgyhólyag, bajoknál mint még
Á egyedüli gyógyszer alkalmazható. Jelen-
Jí tékeny szénsav és nátrium tartalma miatt
Q különös en ajánlható gyomorba;oknál, az
A aranyérnál, huruioku*!, uyálkásodánnál s
fi sápkórnál. — A radaini vaifitrdók igen
V ajánlhatók a vérszegénységnél, nöi-be-
Q tegségcknél stb
RADEIN
0 Savanyúk
eétkÜLd\'"
Ó 0
h
gyógy- 0
intézet ív
Dr> (rarroti, Biawanger kisérletei kitau-Ulkk, hogy a szénsavas litliium a hagy-uváj ivflmánvokra a legnagyobb oldó rsséggel \'bír, a mi mellett a radaiui . .-Uzel tett kísérletek is bizonyítanak, j {felvilágosítások ingyen és bér-
Umeutve adatnak \' a \' radaini savanyúvíz igazgatósága által Stájeromig. 0 Raktár Nagy-Kammáa MARTON és A HU BEK uraknál. 3S6Í
X Kapható minden savanyúvíz kereskbeo.
fel őségét a
óvat alatt közKittekért uem vállal . . sierk
Máriaczelli gyomorcsöppek.
KitUno hatau szer a gyomor minden betegsétjeiben.
V.-.1J-W- • 1-V.liiIu.a] hatatlan Étvafyhiinv,
k-v .rt,-.-¦ = \'¦-\' - ¦ ¦-\' !\'-!¦¦*-
leC/elfavódáa, savanyu ídliüffenés, k.-lika, lO\'oiii\'irborut KVwnoiVfK*, homok- ea Uarakcpziidus, (uIsAros iiv*!kiik-;ii.il.:-, rJirn^ie, undor ós hiiiyii., fi\'f.ij.ií <\'h» ajryiimortól eredj, (TviHiHirií.\'jrc.H. szrkxztmiln*, a rto-momak rh\'lckkcl italokkal való
túlterhelése, gUbtztak, lc|^, máj- és ara nyerés túi ital m*k esetettxn. — Kn\'ürpgese árs hasz&álaU nta->ila»*il erj-üu 40 kr., kettős pa-laezk 70 kr.
K5xp«nti szílkúld^ Bridj Kiroli pYdjíysieresiaJíal Krtmsirrben ;Mor-vaorszigX
Kapható minden gyógyszertárban.
*Ó?ú! A val.Kll niáriarzrlli iTyomorcsöppoki-t sokat hami-itlik iitán.izzák. A vaíodUájr Jeleni minden u^.-k-nelt plro-. a r.\'iili vfiljrfvEvrl .Ililon biritékba
V.-II K"«Kyúlv.- li-hiii..... -i luiiKl.-n fivt.Kh.-a mellékelt
használati ntanitájton inrK ki-H Jepyei\\\'u 1-nni, hogy ai KreintiiTbeii Uusi-k Henrik köiiyvuyuiudájáUan nyo-eiWt. a MSU
Kapható N.-Kanizsán : Práter Béla\' Kadarkutón Beck Béla. Kaposváron Czol -nerVincze, Babóchay Kálmán Marczaliban Kőrös" Viktor, -Merenye Fleisher Samu, Nasj -Bajom Kőrös Lajos, Olonczon, Bölcs Béla gyógyszerész uraknál. SI62 27—52.
Tőke nélkül
biztos keresetet
mind oly megbízható egyéneknek rangkülönbség nélkül, kik törvényileg ki. állított osztrák és magyar sorsjegyek részlet) veinek való eladásával foglalkozni akarnak. Ajánlatok iutézendők a Magyar általánoa takarékpénztár részvény társaság sorsjegy osztályához BUDAPESTEN (be6zettetett részvénytöke 1 millió frt), mire azonnal a prosuectu-«ok küldetoek. S418 2—3
3551./1888.
Árverési hirdetmény.
A nag)"-kanizsai kir. törvszék telekkönyvi osztálya részéről közhíré tétetik, hogy a kincstár végrehaj tatónak Bellovics v. Bella JÓzsefné végrehajtást szenvedő becsehelyi lakos elleni 42 frt 44 kr töke, 3ti frt után 1SS4. évi január fi tói járó 6% kamatai, ó frt 45 kr végrehajtás kérelmi, G frt Sö kr korábbi, 3 frt 70 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvényszék területéhez tartozó becsehelyi 65. tjkvben A. f SG. hrsz. a. Bellovics v. lielia Józsefné tulajdonául bejegyzett 2U6 frtra becsült, a becsehelyi 529. tkben A. f 104S. hrsz. a. ugyanannak tulajdonául felvett váltságköteles 1 IS frtra becsült és t 2 sor 1054. hrsz. a. ugyanazt illető vált-sásköteles 7G frtra becsült ingatlanok 1888. évi szeptember 14-én d. e. 10 órakor Becsehely község házánál megtartandó, nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó G°/0 kamatokkal együtt az árverési feltételekben meg-\' határozott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tszék mint telekkönyvi hatóságnál 188S. évi máj. hó 1G. napján. Gr. HUGONNAY 3423 1—1 - kirendelt kir. tszéki biró.
| 3550/tkv. 1888.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvszék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy a kir. kincstár végrehajtatónak Kovács János és neje Beke Anna végrehajtást szenvedő orosztonyi lakos elleni 34 frt 12 kr töke, 1879. évi május hó-2-ik napjától jáió G°/o kamatai, 5 frt 55 kr végrehajtás kérelmi, 6 frt SO kr korábbi árverési, 3 frt 40 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvényszék terü-
2666 tkv. 888.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy a kir. kincstár végrehaj tat ónak ifjú Tóth János végrehajtást szenvedő polai lakos elleni 11 frt 50 kr töke, 11 frt után 1S79. évi február hó 3-tól járó 6% kamatai, 4 frt 90 kr végrehajtáskérelmi, 6 frt 80 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvszék területéhez tartozó a pólai 15. sz. tjkvben A L 3—9. sorsz. a, 746 frtra becsült ifjú Tóth János illető felerész, továbbá ugyanazon tjkvben A f 6G8. hrsz. ugyancsak ifjú Tóth Jánost illető váltságköteles 132 frtra becsült felerész f 678 hrsz. a ingatlannak ugyanazt illető váltságköteles 100 frtra becsült lelerész és a y 902. hrsz. a. ingatlannak ifjú Tóth Jánost illető váltságköteles 204 frtra becsült felerésze 1838. évi szép -tember 10. napján d. e. 10 órakor P o 1 a községházánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, — s másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6% kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
A kir. törvszék, mint telekkönyvi hatóság Nagy-Kanizsán, 1883. április hó 19. napján.
3420 1—1 Gr. HUGONNAY
kirendelt kir. törvszéki biró 3947 tkv. 188S.
szék területéhez tartozó a pacsai 330. tjkvben j 2109. hrsz. alatt Simon Anna, Komáromi Mihályné tulajdonául felvet t 47S frtra becsült váltságköteles ingatlan 188S. évi szeptember hó 18-án délelőtt lo órakor í\'acsa községházánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog. Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10% át készpénzben vagy ÓYadékké-pes papírban a kiküldött kezéhez ietenni Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés uapjától számítandó G% kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt N.-Kanizsán, a kir. tszék, mint telekkönyvi hatóságnál 1388. évi juu. hó 2. napján. Gr. HUGONN AY
3425 1—1. kirendelt kir. tszéki biró.
S451/tkv. 1888.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvényszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Tóth Mihály csapi lakos vég-rehajtatónak Seiber József végrehajtást szenvedő gelseszigeti lakos elleni 100 frt töke, 1SSG. évi deczember 9-ik napjától járó 6% kamatai, 15 frt 60 kr per, 6 frt 95 kr Yégrehajtáskérelmi, 9 frt 50 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentneve-zett kir. törvszék területéhez tartozó gelsei 2:i3. sztjkvben A t 801 hrsz. a. váltságköteles ingatlannak Seiber Józsefet illető 242 frtra becsült felerész, továbbá a gelsei 232. sztjkvben k t 800. hrsz. a. váltságköteles ingatlannak ugyanazt illető 214 frtra becsült felerész 1888. évi szeptember hó 15-dIk napján d. e. 10 órakor Gelse községházánál megtari andó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhezletenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6% kamatokkal együtt az árverési feltételekben megbatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1888. évi máj. hó 12. napján. Gr. HUGONNAY. 3424 1—1. kirendelt kir. tszéki biró
354G tkv. 1888.
Árverési hirdetmény.
A n.-kanizsai kir. törvényszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy a m. kir. államkincstár végrehajta-tón»-k özv. Lusztek Istvánné szül. Ribárics Katalin végrehajtást szenvedő tóth-szerda-helyi lakos elleni 21 frt SS kr töke, 1873. évi deczember hó 24. napjától járó 6% kamatai. 5 frt végrehajtáskérelmi, 7 frt 65 kr korábbi árveréskérelmi, 3 frt 40 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvényszék területéhez tartozó a Tót-Szerdahelyi 32. sz. tjkvben AII. 1—6. sorsz. a. Özv. Lusztek Istvánné tulajdonául bejegyzett 1128 frtra becsült ingatlan 1888. évi szeptember hő 12-dik napján d. e. 10 órakor Tót-Szerdahely község házánál megtartandó nyivános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól ] 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanat-I tói 3 hónap alatt, — minden egyes rész-j let után az árverés napjától számítandó . 6% kamatokkal együtt az árverési felté-rtelekben meghatározott helyen és raódo-,-zatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tszék. mint telekkönyvi hatóságnál 1888. évi máj. hó 16-ik napján. Gr. HUGONNAY könyvi oszt részéről közhirrététetik, hogy 3422 1—1 kirendelt Kir. tszéki biró.
Árverési hirdetmény.
A n.-kanizsai kir. trvszék mint telek-
Laeliiif-iulrácl Sopronban.
4 elemi-. 6 reál- és 6 gimnásiáüs osztály.
A iriii" i-ríik fejleiutéW é. egyéni » -vi-!n* m illeti *: ínté .•lüké-** it :. cs kir. ka i Lim• in:íí.\'t. kir, t.ugeré.-n\'ti-. kerekedéi tu í ak;i<I-mi ira i\'-s .« egy \'vi !ink\'iitestígi ri«.gá-t ? Öfi i ujt-v iíi!i:cml.iT 5-#» ve»zi kexd.-ié . Uj ti.iv ml.\'k.\'!; * két nail lidÁ l..\'..i,i;.o.i Í* ta,-ÜttiaJc Í-Irri.lt. It.voM- friíiiíifoíiti ra mindenkor té**1STKZ\\T li! AZ< ¦iTÚSÁ (i A.
»-¦12
00000000000001300000000000000
o o o a a o o o o o o o a o u o o c o o o o o o o o o o o
Kani
A jubiláló iparkiallitás. illetve Kisasszony ünnepe alkalmából
szombaton f. óvi szept. S án lcor-lxXToelü.1 léi m©n©t;ö,i"a.ls:ls:ea,l
Niigí-Kaiiizsáró! Bécs-, Fiamé- Trieszt- és Velcnczólie. Menetarak oda és visszautazásra:
áról Bécsbe II. oszt. 10 frt 30 kr. III. oszt. 7 frt — kr. . Velcnczélie , , li P JO , , . 12 . 40 .
... 18frc 2n , , „ 11 frc20 Tiw.ibc . , 14 . 50 „ . .!0, 40 . . Kiumébii . . lí „ , . , 10 , 40 B Indul Bécsbe szept. Sá-ii éjjel 12 óra 15 perez. * Érkezik iiéobe ugyanaznap délelőtt S óra 5ő perczkor Indul Fiume, Trieszt és Veleuczébe szept. S án 5 óra 2S p. reggel.
Érkezik Fiúméba ugyanaznap 11 óra 48 perczkor éjjel. Krkeztk Triesztbe ugyanaznap fi óra 30 p c&e. Velencéébe szintén ugyanaznap. Jegyér fényesség 14iupi<. Dőrébbet a falragaszok- és programiunkból, mely utóbbiak az indóháznál kaphatók.
Gyermekek is a lenti teljes árt fizetik.
Seliroekl Özvegye
3426 1—1 I. b;c*i utazási irodája.
ooooooooooooooooooooo ooooooo
MOLL SEIDLITZ POR
Csat ittn raltti iÄSTÄTS
lálllstÓ
olili
gyégybaláfi . iiy-lk. gyom
t-redeti ilt\'b"
nakacs pyonwr- é* altestba1 »lege* «ekrekeí -seknél máj x l««katSuféi«bt> lini be\'e haaauálat\'i mmiláiiSAl 1 frt.
Kek«él. Kg,
Kaktárak ar. ortí\'ág minden ueteicteaeKb gyóg. MOLL A ayogyszereiz cs kir udvari szállító. Becs Stadt Tncnltaben 9
Síét küldés naponta utánvét mellett. 2 dobOtnil keveiebb nem küldetik Elismerés MOLL A. urhoi Bécsben
Ili." foKUIkoÚsuinnál fogva az Sn Holl fele te.iilita porai tg-\'n jó hatást gyakorolnak; ismerem ext egyiaer mindenkorra .1 ¦atrétj s .latén tiKettae m-g*-i>i i-/..-k a gyomrot júv.- f,t kSunyiivé tessik.
Tettetette! Ste.nk» P. J. lelkét* Hojtiot schlag.!
.ertárailis
iidok érti
1 nvas/.i ^yogyit;ÍS:
Nyári; gyngyitas
Őszi gyógyítás
Téli
gyógyítás .
Legjob-i bedörzsölő sze
es m.nüd.i m ;ghü éa ü: tegségek ellen.
Csak akJior valódi !ls. minden üreg M<5|>L A. védjegyei é» aláiriiát viseli
BedfírisíVtéitul sikeres használ it köszvény, csuz. miudeimemü teitfáj dal inak és tj^nuiÁMiál: hurogátái alakjában mind"., sérelem és sebnél, daganatok gyill >áí-atikuíl Belsőleg TÚ*el ve^ytt.e birtt-lei romullét, hiuyis, kólik* ?5 haimeDéspél.
Egy öves ára baszita\'iti utasítással 80 kr. 0 i ^
Raktárak aa ors^áj; minden neveset** gyógyszertár én anyag kereskedés ifc í-h MOLL A. gyógyszerész cs. kir. udvari szállító Bécs. Stadt, Tuchlaabea 9 Szétküldés naponta itánvé téllel Két iTfegTiélkeeeseb!} nem küldetik. Kliam «ré» 110LL \\y yógyszerész urho* Béc«. Kitfinö Moli-féle franctia b&T*ze*7. és »0J» vidékemen nagyaierüen mUködik Kiíliijön nekem 60 flvngg»-l, mi*i-l az emberinég segítségére keszletet öhajtuk tartani magamnál Mély tijztelett-1
$2 — 52 Htraof, lelkész Micholupban.
Uakiárak Nagy-KaníEsáu Kooeufeld Adolf és Kesselhofer József, uraknál
MOLL-FÉLE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
IFJ
CSEMITS KAROLT
(\'>RA-MÍVÍ:SZ és LÍTSZERÍSZ
>!Hij-H»iii/.«.:iii Fölér, Vagrner-féle IirzIimii.
Ajánlja ifusan felszerelt órti iii* látnxerénx (ÍJptiker) raktárát.
Dns választék mindennemű arany, ezüst, nickel. íschweizi zaeöórslibaja,
Inga sálon, ébresz ő és fali órákban.
valamint miiiái-iinetmi lálszeréázetí czikkekben u. ni szemrivepck arany. exü*t, nickel aczélf iekitö<bcl;a (SchildpUU) és kaut-
srhttk keretekben színházi látcsövek, orvosi mixmii hőmérőket, továbbá
sialon, szoba, Urdo is ablatbiniritet
x legdíszesebb kiállításban.
ÜSK k AotTlill IríHliTiitfl, pilllioSM Wllljjli], 3427 I-IO
Jarilasoiat aula tét szalmából clfogaiot és
villanyos csengőket,
S raeljekel Tel Is állítok,
folyadékmertekeket
pl. bor pálinka, tej eczet stb. a legmegbízhatóbb pontosságig, ugyszintc a legmegbízhatóbb kivitelű
i
rBlamiut mindennemű nagyító üvegeket és tökrőket s mindenféle fel nem sorolt lítszeré-szeti tárgyakat.
ti gyorsan wwl
Vidéki megrendelések poslafordultával intézteinek-el.
¦g: Olcsó kávéárak.
STÚCKÜATB és TÁRSA hamburgi áru szétküldése a legjobb kávéfajokat a leíolesóbb árakon. Szállítás bérmentesen utánvét mellett.
küld
¦ kilo
f.-C 5 30
Air. fiyBrgy-Moccí Santos. íbH enyhe Cuba, iiild erős ,
Ceylon, ig. fin delic „
Aranyjiva, kárga kitilno , 6ySn(fkávL, zo!d, arom , Rortoríeo n. afild Arab Mórra, k<it. lOi.es _ Jltl Preanger ig nemei . Arab. Morrv valódi I.-gfi i. kiví !
kávé vegyBiékheí Jaea-Sarogsíum 4 kii ¦
Moces surrog(Inm Stückralh kávé ingredie.ir A deka ,r)
kilo káréhoz ingyen ada.ik frt 2 30
Thea i-gujabb aratás Congo, erői I kilo frt 2 50
Souchong, egybe, arom . i 3 áO
G 20 6 60
G GO
6 90
9 20
irt 2 20 2 50
Peccojouchong, ig enyhe l lilla
Peecovirág igen finom enybe
Caravaiiathca erdi ig. fiuoa „ j Kaiscrmelange eró* kit „
la orosz Szardina 5 kilós hordó .
la mar. hering n » ti
la mar. hering Pickles . „ » , Hummer, ig. finom S szeleucin
Lasar« kitdnö
Apetitsüg pikan* IS „
Sardines ál\'auile, ig, jé
Sardinen áTimiié, kit
I*. Rrahanti azLrdello 2 k. borge ! 183S. ig. fin. caTitr I kilo
1835 ig. Gn. caviar 2 kilo . Ris. !gen jó 5 kilo írTl 4*
[i Sogo Kel.\'tiri\'liai \\\\ Zátony halak 2\'/, kil«
frt 4 ?»
„ 5 8«
„ 8 3<>
„ 4 9\'1
" 17°
, 2 1"
- 2-55
. 4 15
» *A0
. 4 3"
IrT* »* x- ^ !.„ • rt 5kilésbordÓbinSrtdrbfrt230 25 drbfrt25(
Uj Matjes hering 2o-2;sdrbfrtsio2,,1ku.hord.i-i2drbi-9/
NlÖrllllS füstölve, igen finom delic kilója Irt2.!>0
Nagy árjegyzékek ingyen éi dijnentesen. 33>>s 10 18
StüekrathésC.hambargiáru-szétkiildé-jerlarnbar^.
Kűzvetlen német pOStlgózh sjöcás
Hamburgból Nevyorkba
minden szerdán és vasárnapon,
HávrebÖl Newyorkba
minden kedden,
Stettlnböl NewyorkH
minden 14 nap alatt, Hamburgból Nyugatin diába
havonkint négyszer. Hamburgból Mexicóba
havonkint egyszer, A társaság postacözhajói kitüné ellátás mellett ugy liajészohák l>ari mint a fő-délközben elhelyezett utazóknak is a legpompásabb utazási alkalmat uyujtja-
BSve\'tti felvi\'ágoiitást ad a Tezér-ügvookség B\'esben Fran*«<riog 2í dik ízáa alatt. S249 15-2*
C^yí\'R fígynftltSk u:i?y za-ék mellett, ker.isreínek.
SCHLICK-FELE VASÖNTÖDE és GÉPGYÍR-RÉSZVÉMY7TARSASAG-
BTO4PIST-
SCHL\'CK-féie szabad aim uctt
Városi Iroda és raktiir:
VI. Váczi körút 57.
(iy;ir és igazgatóság:
VI. Küsn váczi-nr 1696 -ÍR99
Borvetögépek.
8*örvavetö-{/épek,
Scíilicí-ffile szab. két- és hárommn tilt
SCLICK-Jéle szab. RÁ YOL-ckék,
\'SCHIJCK- és VIDATS-íéle eredeti egyvasu ekék és tnUjmüvelő-eszköiök,1
Boronák és rögt5ró hengerek, Szecskavágók, répavágók, rópazuzók, teageri morzsolok, csöves tengeri darálók.
(lóz-, és járgánycséplÖ készületek, gabonatisztitó rosták, őrlőmalmok stb. Az Összes ekék larUlébrészei készletben tartatnak. — Előnyös fizetési feltételek. — Legolcsóbb árak.
Árjegyzékek kívánat ra Ingyen és bérmentve.
¦¦T JEGYZET, /
t Van «*eret,c,ínlL c«,Diiel t. es fl«l.tl,«ritilnk bocs*, tudomitMr. h.zai, Uo.y noh* a V|. Váczi ksrst. 7-áik szi* * lívő irodüuk tíftuagruhb réizet s kalső tícsí oton lí?5 eyírtelepQakre belyeitük át, mindszonilíil a, eddigi irod.i belyi-léKUDkb.o i iM.thirataiuk kéoy.lma érd.kébea .gf viroii irodit Urtank fenn, valamint, hogy ngyanott épitéii czikkeink éi gazdasági géppiiihöl rakiá-t Istesitetttlnk. KWiló tiictelettel
Î271 13—18
A Schliek-féle vasöntöde és gépgyár részvénytársaság igazgatósága.
0000000000000000000000000000000030000:00000000000000000000000000000000000
O \' n
O-- rJBr.ll.ElR. J. Leginkább lit hi on S j^Bw . LITHION TARTALMÚ M
ft |H tartalmú saranv. Leg- ~ M W
8 Dkgeüki iiiii ;vavanyuvizeJ
Q ^PVk. gyomor- J?
Q M h-agbántalmaknál. ^B^B lH
§ iFöraklár i\\a<ry-Kanizsán: Fcsselhofer Jó-^ zsef -Schwarcz és Tauber uraknál. |
O0Oa0330D30O OOO00OOOOOOCX3aO0OOO0000OOO0Ot3O0
Wajdits József ttöoyTnvomdijiból Nagy-Kaniisán.
B5A
NAGy-MBSA, 1888. szeptember 8-án.
ElSfixetiai ár
egész érre 5 frt — —
fel évre . . . . 2 fr 50 kr. negyedévre . . . 1 frt 25 kr Egyet szú* 10 kr
HIRDETÉSEK Ü hasábos pptitswrbau 7. másodszor
vibb
: d ki
NYilTTERBEH
petit soronként 10 krírt véutue fel Kincstári illeték nunde-ti evye lur.iet.\'sért 30 kr. fiseteudök.
Huszonhetedik évfolyam.
ZALAI IOZLOIT.
A lap szellemi részét illctS közi-
léinek a 8Ecrk-s/.tő»égh«i. anyagi rc.iét üWő közlnmenyekl pedig a kiadóhivatalhoz bérmentvei iotézendSk: -V \'i ff y-K anizsán lalturékpénzTári épület
Bérs:
ictíi\'H ieeelfk ¦ giiiitainak el.
Kezirtlok viasza neas küldetnek
\'A nagy-kanizsai , Kereskedelmi Iparbank*, a „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet, a. „nagy-kanizsai hisdednevelö egyesület" a „nagy-kanizsai keresztény (jd^ony nőegylet*, a „nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet«, a „soproni kereskedelmi s iparkamara\' nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETEN KINTnEGY SZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
ÉIJen bárrt Hornig Karó I y, Veszprém uj püspöke !
Ünnepily ünnepélyt ér Veszprémben !
A zászlókat alig hogy beszedték komor falairól, az ipar, ifj. egyíe: zászlójának felavatási Ünnepe után, s már ismét a közöröm, a közlelke-sedés szellője lengeti azokat! Az ősi város újból megifjult, s régi, megszokott mezét levetve, újra fényes, ünnepi szint Ölte magára! *
És méltán. Mert oly üunepetüi, minőt majd egy ezred leforgása alatt, mióta t. i. szent királyunk által a catholicismus egyik hatalmas védbás-tyájává tétetett hazánkban, é- csak keveset ülhetett meg. 1009 óta, hogy az első püspök Stephanns \\. tartá bevonulását, most jegyzi el magát Sión ez ősi vára 89-szer az egyháznak, most újítja meg újból 89-szer esküjét, hogy hú marad a régi, a szent hagyományhoz, s a mit egy ezred vihara nem volt képes leszakítani kebléről, azt a jövő kétes békéje sem fogja onnét lehervasztani, t. i. a kath anyaszentegyházhoz való hűségének élő koszorúját, szilárd ragaszkodásának zálogát: a püspöki széket. S ugyanannyiszor ujitja meg fogadását az anyaszentegyház ez ósi várossal szemben, hogy: mig ősi hitét, erényét, s szent hagyományaihoz való ragaszkodását hiven meg-órzendi, addig kegyelmeinek egyik bőséges tárháza, szentségi hatalma uak egyik központja, s isteni hierarchiájának egyik kiváló képviselője fog lenni. S ezen szent fogadás megerősítésére egy\' nj apostolát küldi falai közé, ki ezen ígéreteknek hú óre s teljesítője leeud.....
Báró Hornig Károly, Veszprém uj püspöke, ma szenteltetett püspökké a veszprémi székesegyházban, Herczeg Simor János esztergomi bíboros érsek által, s ma foglalta el
Tárcsa.
Mária nevenapja.
Mutatvány a .Mária dalok éi legendák\' -ból.») Köszöntsük Máriát! Egész világon át Visszhangozzék neve, E büvr.ió «ene,
Mely égbe szállni szárnyat ád!
Harsogjunk dalokat,
Szórjunk virágoka:
K *zep napon Neki!
A Szíii meg uem veti,
Ha Ln szerelmünk bangót ad.
Oh ünnepeljük ót, A szépet, a dicsőt. Ha egykoron, ha majd A sors bajokba bajt, Nyerjünk szívóból uj er»t !
Ki búban Máriát,
Igaz szívvel kiált
8 lehull a Saüz elé:
Ügyének megnyeré
A szent Anyának, szent Fiát!
S kit áldott örömek Termékenyítenek,
Boldog rírág-boua,
.Nem hervad eí soha,
Ha Máriával osztja meg;
Üh Mária jövel! Minden hivő kehei Krted sóvárog itt, Te légy velünk — s a hit s Vezérlő fénye nem hagy el!
Uh Mária, neved Ragyog lejünk felett! Istenre gondol az, Erényben hu, iga*, Ki t g«d el nem feled.\'
budnyAkszky gyula
*)Ára 2 frt. Kapható Franklin társulatnál és a szerzőnél, Budapest, Sándor ateza 12. sz.
püspöki székét, melyre Isten nevé~ ben, ó felsége az apostoli királya kegye f. évi áprü havában hívta meg.\' Meghívta, hogy iegyen teljesítője "áz Ígéreteknek, megbírta, hogy legyen atyja az elárvult híveknek, meghívta, hogy legyen kormányosa üresen hagyott egyházmegyénk hajójának.
Csak egy évig hagyta tehát az isteni gondviselés árván egyházme gyénket, csak egy évig hagyta folyni fájó kőnyeinket a közelmúlt gyász szomorú emlékétől, s ime letörölte ismét szemeinkről a keserű kőnye-ket, lesimította arczuukról a gyász jellegzó vonásokat, s ajkainkra ismét az öröm, a boldogság édes mosolyát lehelte! Az árváknak uj atyát adott, az egyházmegye hajójába uj kormányost ültetett, ki nem lesz mostoha, hanem az igazán szerető édes atya, s uem félénk, erőtlen, kislelkü In-jós, hauem merész, erós, kipróbált cht-racter, ki egyesítve magában nagy uevü elódeiuek tulajdonait, egyiknek, angyali szelídséget, másiknak szilárd akaraterejét, a harmadiknak bal-cseségét és nagy tettekért hevülő szivét, — fogja egyházmegyénk ha-1 jóját az ezerszeres Scylla és Cha-rybdisek között az üdv és boldogság kikötőjébe vezérelni!
Ne irigyelje tehár tőlünk senki, ha az öröm legtisztább érzetével kiállunk az érkezettnek , Hosanná\'-t, ha egy szívvel és egy ajakkal kiáltjuk „Isten hozott" közénk rég óhajtott és szeretve várt Fópászto-runk 1
Isten hozott! njra És újra kiáltjuk, mert Isten küldöttje, Isten helyettese vagy.
Isten hozott! mert a szeretet apostola vagy, hivatalod az isteni
3 Isten hozott, mert a szeretet -vezérelt közénk; Isten hozott! mert tudjuk, hogy atyai szivet szeretettel bőséges szivet, hoztái közénk !
Isten hozott! mert szivünk szeretettel várt reád, s legtisztább érzelmeivel fogad !
Te lész az atya, s három megye nek gyermeki szive dobog feléd. Te lész a fótanitó, s három megye csüng lelkével ajkaidon. Te lész a főpásztor, — s három megyének hivei várják tőled az örök javakat. — Te lész a főkormányzó, s tárom megye híveinek szive vall uralkodójának. Uralkodjál e szivek fölött,1 s kormányozd őket az örök boldogság hónába!
S minket, kiket az isteni gondviselés rendelkezésed alá bocsátott, hogy mint munkatársaid működjünk veled az Ur szellőjében, vezess az isteni Mester ntján szerétettel pá romit bölcseséggel, hogy példád után indulva, s Isten szive szerinti kor mányzásod alatt magasztos feladatodat megoldani segíthessük, s magunk részére az „igazság koronáját" kiérdemelhessük.
S ha igy lesz, ugy a nagy napon nyugodt lélekkel számolhatsz be az örök Bírónak sáfárkodásod-ról, — s elmondhatod, — hogy : „meg vau Uram! mind, kiket csa--re:im biztál, egyet sem veszitek ei közülük!" Hogy ez igy legyen, tiszta szivünkből kívánjuk, s legyen erre biztosíték őszinte Örömünk, mit jöttöd fölött érezünk, s melynek csak e néhány szóban adunk kifejezést: .Isten hozott! Isten hozott!
szeretet hivatala, igéid, melyek elhagyják felkent ajkaid, a szeretet igéi, parancsaid a szeretet édes kötelmei, cselekvése:, működésed a szeretet áldásos kifolyása.
József fóherczeg Nagy-Kanizsán.
Tavai szeptemberben ó Felségének legmagasb jelenléte megyénkben tette emlékezetessé az évet, az idén hasonlóképen JÓ2sef fóherczeg
!.Ő Fensége jelent meg N.-Kanizsán
Szept. 2-án ünnepies szint Öltött a város, lelkesedő örömmel várta mindenki a népszerű Fóher czeget, ki szereti e hazát s becsüli intézményeinket, szokásainkat, s velünk együtt lelkesül minden szép, jó és nemesért, mindenért, mi hazai.
Daczára a szakadó esőnek, a pályaudvar zsúfolyásig megtelt a tisztelgő közönséggel, testületek zászlóikkal jelentek meg.
A rendes postai vonathoz csatolt udvari kocsiból, amint kilépett ó Fensége, dörgó éljenzéssel, a tűzoltói zenekar által pedig a magyar nép-hymnussal fogadtatott. A honvédség főtisztjei rövid jelentésének vétele után Svastics Benő fóüpánunk a következő üdvözlő beszédet tartotta : Cs. kir. Fenség! Kegyelmes Urouk !
Határtalan öröm érzetét kelti fel bennünk az. hogy Fenséged megyénk területét magas jelenlétével szerencséltetni kegyeskedik; — e feletti örömünknek egyetemi érzetét Zalamegye törvényhatósága és annak Nagy-Kanizsa városa nevében mi vagyunk szerencsések Fenséged előtt tolmácsolni, és tesszük ezt a magyar hazafíasságDak azon benső hodólata-val, mely Fenségedet a Kárpátoktól Adriáig mindenütt — Hazánk bér-czein. rónáin és tengerén egyaránt hiven kiséri és a lelkesedés magasztosult érzetével ismeri. — vallja és hirdeti elidegenithetlenül és kizárólag magáénak. MidÓn tehát Fenséged boldogító érkezése elé feltárt sziveinknek benső érzetével rebegjük az Isten hozottat, leghőbb óhajtásunk abban összpontosul, hogy valamint nékünk Fenséged jelenlétének ékessége teszi még szebbé és kedvesebbé megyénket, ép ugy tegje azt kellemessé Fenségednek az igazi magyar honosság érzetének varázsa Az ég ál Idja elárasztólag Fenségedet és fenséges családját ugy. ahogy azt
\'sziveinkben kitörölhetlenül élő kegyeletünk óhajtja, és a kire — mint dicső honvédségünk fővezérére — büszkeséggel tekint szemüqk: Fen-\' segédet az Isten megszámlálhatatlan boldog éveken át a legszerencsésebben éltesse !
Melyre Ó Fensége kegyteljesen válaszolt, Örömének adva kifejezést, hogy a történelmi nevezetességű szép Zalamegyébe jöhetett.
Főispán ur által bemutattatott a jelen volt alispán és polgármesterünk, ki is következőleg üdvözölte ő Fenségét:
Csász. kir. Fenség!
Hódoló tisztelettel és legnagyobb Őrömmel üdvözli Fenségedet Nagy-Kanizsa város közönsége és egyúttal legmelegebb háláját fejezi ki azon kegyért, melylyel e várost magas látogatásával szerencséltetni kegyeskedik. Isten hozta Fenségedet!
ó Fensége kezet szorítván polgármesterünkkel, köszönetének adott magas kifejezést a szíves fogadtatásért.
.Lelkesítő s szűnni nem akaró éljenzés közt egyenesen a zászlósán felállított tűzoltókhoz jött és Saller Lajos főparancsnok által üdvözöl-tetett, jelentvén, hogy a tűzoltóság 75 tagból áll. Ü Fensége látszólagos érdeklődéssel fogadta a jelentést s monda; örülök, hogy a nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egyletet láthatom, már sok szépet hallottam felöle ! Főparancsnokunkkal kezet fogva, végig ment a csapat előtt. Dörgő ^éljenzés közt távozott a városi kép-; viselótestület és a torna-egylet. !ipartestület, hadastyán-egylet s női .egyesületek szívélyes üdvözlése és [éljenzése közt kocsijához.
A gyönyörűen diszesitett Ka-zinczy-utezán és diadaUapu alatt folytonos éljenzés közt tartotta bevonulását.
Hadik lovag.
Monda. Irta : Vachott Sandom*.
(Folyt, és\' vége.)
De azt sem fogadta meg á lovag hogy járatián utakon, oly tetőkön át, merre még a vad és madár sem jár, föl né keresse olykor hü feketéjén Lendva legsűrűbb bokrait, hogy kedvese közelébe juthasson, hogy ismert jeladásával ne esdekelje a toronyszoba ablakának megnyitását ... Hiszen ha csak tekintetük találkozik is, boldogok voltak mind a ketten, s e mellett a jó és hü öreg dajka megvitte és hozta mind a két részről az üzeneteket ia . . .
Ha életem kedveselőtted — igy jhangzott egy ízben Katinka üzenete — óvod a magadéumerta te életed az e nyé m is.
Kellett-e ennél több, hogy a lovag minden fáradságért, a kiállott veszélyekért, melyek között kedvese ablaka közelébe jutott, százszorosan jutalmazva legyen ?
S midőn ezúttal .épen visszavonulni készült, s boldogságában átölelte volna a világot, midőn a jövőtől a legjobbat reményié, egyszerre csak egészen váratlanul, uénány reá czélzott, de elhibázott lövés fölriasztá öt szép álmaiból, s intésére adta, hogy az utána ólálkodók által fölfedeztetek. . -
Határozni és gondolni nála mindig egy levén, pillanatnyi körültekintés meggyőzé öt, hogy azon irány felé, a melyről jött, a hegység akkor erdővel, s ma szőlővel lepett, meneteles oldalán nem veheti
útját: habozás nélkül sarkantyúzta meg tehát hü társát, feketéjét, s az iszonyú meredeknek száguldott, melyre fel csak a madár, vagy a szellő repülhetett nyomába.
Golyózápor közölt indult meg, de üldözői vakmerősége felett elbámulva, felhagytak a tüzeléssel, meg levén győződve, hogy a tetőt élve nem érheti el, s ha eléri, hiszen ott fenn, Elemér gróf fogadja majd öt. . .
„A te életedaz enyém is!" igy hangzott Katinka üzenete, s a lovagot ez üzenet leikesité. ez vezette habozás nélkül fel és felébb a járhatlan tető szédítő meredélyén, ez tette lehetővé, hogy ellenségei döbbenésére. a tetőt, emberfeletti erőt lejtve ki Önmaga s a nemes állat felett, szerencsésen elérhette . . .
A paripa tajtéktól lepve, habtól fehéren, csakugyan felszáguldott az egyenesen felmeredő tetőre, s elérve a czélt, diadalmasan állt meg egy pillanataira, mintha, büszkén hordaná e perezben is a délezeg leventét, mintha a tetőn urával együtt megkövesült szoborrá váltak volna ....
De a diadal egy másodperczig tartott csak, mert a halálosan kimerült pára egy végső fohászszal élettelenül omlék urának lábai elé, alig engedve neki annyi időt, hogy talpra ugorhassák, s áldozatától egy sóhajjal bucsut vegyen . . -
Bánffy Elemér gróf néhány hívével hajnal óta várta már a tetőn a lovagot, hova a hegység meneteles oldalán, az erdőség homályába, gyalog mászott fel ....
Katinka fivére ismerte Hadik lovag vakmerőséggel határos bátorságát, s előre tudta, hogy ha lenn üldöztetni fog s elzárják útját a meneteles oldalakon, kitelik töle, hogy a meredeknek ront, s ezért
előzte meg öt, hogy ezúttal ne menekülhessen. — Hiszen Kornis gróf vérét is a lovag ontotta, ki Elemérnek gyermekkoratói fogva barátja volt, s nővérét megbabonázó, szíve csak igy gerjedhetett az ellenséges család fia iránt oly hő szerelemre . . .
Védd magadat boszorkánymester, ki varázslattal rontád meg húgomat — ri-vallá szenvedélytől kiveresedve, mialatt raegrohaná a lovagot.
Soha ! — viszonzá amaz. — Megölhetsz, ha megfér iovagi nézetiddel ; — de. Katinka bátyjának vérét az én kezem nem onthatja soha . . .
Majd kiontom hát én méltatlan kedvesének az életét — viszonzá erre még! inkább feldühösitve magát Elemér, — miközben éles kardja a magát nem védő lovag fejét, egy csapással széthasitá ... 1
De alig végzé tettét, alig pillantá meg a szép fiatal arezot vértől borítva, s az el- j haló nagy barna szemek végtekintete az j övével alig találkozék, midőn belsejében; csodálatos változás történt
Soha életembe e nemes, e rettenhet-: len bajnok nem bántott, s keze még ön-\' védelmére sem rántott fegyvert Katinka [ fivére ellen; — mig én, elvakulva szenvedélyem, s az Örökölt családi gyűlölet által, mint gyáva orgyilkos rohantam s öltem meg öt
Ekként vádolva magát, letérdelt a hulla mellé, s hivei nagy ámulatára, gyöngéden fölemelte fejét, s arczárói a vért kezdé törölgetni, mialatt érzelmei szörnyű zavarában, talán önnön életével is kész leende húga kedvesének életét megváltani.
De a megbánás és önvád hasztalan vala; halált oszthatunk, de a meggyilkolt-
nak életét a világ leghatalmasabb urai sem adhatják többé vissza.
Bánffy Elemér fekete köpenynyei bo-ritá be a lovag tetemét, s gyászlobogót tüzetett a hegytetőre, melyen, mig örök nyugalomra tétetik, híveit örökül áliittatá föl mellette .. .
Katinka grófnő a toronyszoba nyitott ablakánál állt azon pillanatban, melyben a szél kibontá és meglengette a fekete zászlót; — hogy egy pillantással megérté a történteket, tanusitá a sikoltás, mely ajkairól az égig emelkedik, mely a vár minden folyósóján végig sírt és zengett, s egyszerre megérteté az anyával, hogy leányát elveszíti, hogy Katinka szive meg- , szakadt e sikoltással .. .
Néhány héttel ez esemény után, a szép várkisasszonyt egy reggelen ugyanazon ablaknál, melyből a fekete zászlót megpillantá a hegyen, s melyre később a Szent- Háromság kápolnája építtetek Hadik lovag hamvai fölé, karosszékében halva találták.
A megrendült Elemér gróf magát vádolva, zarándokruhát öltött, s elvándorolt, hogy haláláig vezekelje bűnét a vak családi gyűlöletért, mely őt testvérgyilkossá is tette.
Háta szerencsétlen apa mit tehetett?
Mind a két nagyreményű gyermekétől egyszerre fosztá meg a végzet, mintegy büntetésül, hogy fia lelkébe is ő ápolta a gyűlöletet Itendülése örjöngéssel lőn határos, s mindaddig nem bírt megnyugodni, mig e gyűlöletet össze nem tépte, mig törődötten s magát megalázva, ki nem békült halálos elleneivel.
Neje, a szelíd Bánffy grófné, a hegytetőre, melyen Hadik lovag pihen, s ho-
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
A vasárnapi programmot az időjárás mostohasága miatt lehetetlen volt megtartani.
Hétfőn korán reggel Kis-Kanizsa és Sormás közti téren tartott nagy-gyakorlaton megjelent Ő Fensége s délig tartotta a szemlét.
Délután 4 órakor a tűzoltóság diszgyakorlatot tartott, melyen ő Fensége kíséretével együtt megjelenni kegyeskedett s a kitünŐleg sikerült gyakorlat felett magas megelégedésének adott kifejezést. Különösen megdicsérte a ponyvába történt szabályszerű ugrást. A szerelvényekre azt monda : oly szépek, czélszerüek, hogy bármelyik fővárosba beillené nek. A zsákgyakorlatra azt jegyző meg, ha a Kingszmháznál ilyest
ALAI KÖZLÖNY
a magyar gyárakban tanulmányozzák a már fenr.;ílló humánus* intézményeket.
— Az uj szeszadótörvény és a fűszer kereskedők. Az italmérési regalejog gyakorlatának szabályozása tárgyában még 1876-ban kibocsátott belügy miniszteri körrendelet szerint, a bejegyzett czégü anyag-, fűszer- és vegyeskereskedők, a többi között honi csemege borokat, valamint édesített alkoholtartalmú italokat is, — melyek alatt tiszta szeszszel. gyárilag készített finom italok, mint likőr, rum, rozoglio
.szednek minden hasznos és haszontalan dolgot, s ugy kifárasztják a tanító személyzetet az alakiság részleteivel, a mi leg-többuyire humbug, inert hisz .semmi sem oly béketűrő, mint a papiros.\'hogy magára a tanításra, & nevelésre, a ini a lényeg volna, már sem erő, sem kedv nem marad. Pedig látszattal port lehet hinteni az emberek szemébe, de valóban nevelni nem lehet. A rend mindenesetre szükséges, egy bizonyos mértékben de ne feledjük, hogy csak másodrendű eszköz, nem pedi|
értetnek\' — kellőleg dugaszolt. lepecsételt; czél, és a túlságos fegyelem soha sem is vagv lemezzel lezárt tzinimel ellátott | egyéb, mint mód arra, hogy a nevelés üvegekben árulhatnak. Honi csemege-I hiányát, illetőleg lehetetlen voltát, taksr-bornak csupán oly bor tekintendő, mely-! jak és pótolják. A fegyelem némileg elrejti nek ára literenkiitt C»0 krban van megál- a nevelés hiányát, de azért a fegyelem lapítva s illetőleg a likőr, rum és rozoglio egy szikrát sem nevel. Külső kényszer csak akkor tekinthetők ílykép elárusítható nem hat sem a szívre, sem a lélekre. A finonn\'toti szeszesitaloknak, ha azok ára leányintézeteknek, hogy hivatásuknak literenként szintén legalább 60 krban van megfelelhessenek, nem kaszárnyáknak, megszabva, ezeu árban mindkét esetben i hanem szerető családoknak kell lenniök, palaczk értéke is bennfoglaltatik. mely és ezért egyik főbenjáró föltételük, hogy alkalmaztak volna, jelentékenyeu ke- azonban literenkínt 10-krt ineg nem h.t- tulnépesek He legyenek. Pedig jelenleg Iádba*. Minthogy azonban a.Iegujabbi tör- akkor !egbüszkébl> egy udminísztratiő. ha véiivhnzási intézkedések, jelesül az 1$S7. f\'minél több növendéket, mutathat fel. De évi XI. VII. s illetőleg az 18^S-ik évi XXIV. \'akár népesek a/ iskolák. :ik:ir nem, a t. ez. által ugy a bor, valamint a szesz s \'kaszárnya-rendszer ideálja lebeg mindenik illetve szeszes italok fogyasztási adótétr-, s/eme előtt. Veg}ük csak kezünkbe az lei az eddigiekhez képest magasabb ősz- [ összes felsőbb leányiskolák értesítőit. Tele szegekben vannak megállapítva, a (»0 k\'roí . vannak stat. kimutatásokkal, számok, ada-miuimális ár a felemelt fogyasztási adó-,tok, adatok, számok minden alakban.de tételekkel szemben megfelelőnek többé van-e azokban egyetlen szó is, amely sej-uem mutatkozik. Tekintettel ezeu körű - tetué az emberrel, hogy a lélek és szív menyre, a belügyminiszter iW kros mini- képzéséről van ott szó V Francziaország malis ári, egyetértőié" a pénzfigyininis\'.- ban például, hol az állam az 1886/7. tantérrel, 1 fitban találta niegállapitaiidónak; évben egy millió ötszáz negyvenezerfran-önként értetvén, hőgy^ez árban az üveg- kot költött a nők középoktatására, nem nek literenkínt 10 krt meg n,ein haladható számítva azon áldozatokat, a miket a értéke is benfoglaltaiik. -községek hoztak, és még buzgó magántár-
— Füloxera irtás. Keicher Béla sulatok is. soha sem nyomtatnak az isko-arad-hegyaljai szőlőtulajdonos értesítőt Iák értesítőket. De ha mi. ily szegény tett közzé az odavaló s/ölöhen eszközölt leiünkre magunknak meg is engedjük sikeres gyérítéstől. Szakférfiak állítása ezen luxust, legalább luxus legyen, de ne szerint a szőlők a fillo.xeravész mellett legyeit egész éven át az a törekvésünk, csak a következő négy módon tarthatók hogy ezen kaszárnya-kimutatás mentől fenn : szénkéueggel való gyérítéssel, ellen- több fényes adattal bővelkedjék, és ne mel-álló amerikai szöiöfajok mivel ésé vei, ho lözzftk ezért a valódi, az egyetlen fölei és vizzel való eláiaszássaí. adatot.
módok tekintetében az érte- 2-or nem felelhetnek meg hivatásuk-zerzöje a következő meggyőződések- nak a jelenlegi felsőbb leányiskolák a
vesebben haltak volna meg.
A tűzoltói gyakorlatnál hosszabb beszélgetéssel tüntette ki Lengyel Lajos egyesületi elnökünket, ki tüz-védÓrségi kapitányképen jelent meg, többi közt a Dunántúli szövetség feloszlása jött szóba, melynél meg-jegyzé ó Fensége, hogy a fehérmegyei szövetkezet már megalakult, ez által.\'jelezé ó Fenséges ur álláspontját, hogy a megyei szövetkeze-\' tekuek van létjogosultsága, mig a részleges kerületieknek nincs.
Tűzoltói gyakorlat után a Polgári Egylet kertjében a Vöröskereszt egylet javára rendezett séta-diangverseuvt szerencséltette magas megjelenésével, hol 2 óra hosszáig sétált, távozáskor az egylet könyvébe beírta nevét, s mosolyogva monda, hogyha majd a lóról lelövik, ajánlja mokmivelé: magát a vöröi-kereszl egylet szép E védekez hölgyeinek kegyeibe.
ragyog a szeműkben, akkor rémülhetjük, hogy meg vannak nyerve a szépnek és jónak.
Ha azt a passust el is fogják felejteni, hatása megmarad, fejlesztettük a növendék gondolkodó tehetségét, fogékonyabbá tettük a/.t a szépre és jóra. És ha ezt nem egyszer, hanem százszor, három-százsz<\\r;-^-ezerszer,, ismételtük, akkor elérjük i.íí-\'^iogy egykor érteni és bámulni fogják 3 remekműveket, az emberi ész legnemesebb virágait, legbecsesebb kincsét, mely felemeli a lelket és fölavatja örökre a jellemet.
Azután ha valósággal száz és száz remekmű volt a növendék kezében, ha gyakorlatból ismeri azokat, hogyha épen reáérnek, összegeztethetik velők ismereteiket, most ezt már Ők is elvégezhetik, öntudatosan,
SZEPTEMBER 8-áu.
elbontatni söt többnek felállítása volna czélszerü. Egyébként . városi közegészségügyi bizottság figyelmét e körülményre felhivjuk.
— Nászblr. A nagy-kanizsai bálokból is ismeretes Hanny Valéria kisasszonyt Hanny Imre nagybérlő kedves é« müveit leányát Dr. Szekrényessy Fereucz pécsi ügyvéd eljegyezte. — Sommer Károly erdeszméinők Dombóvárról Knáusz. Katinka kisasszony nyal. Knáusz Boldizsár barátunk kedves és széplelkü leányával ma. szept 8-án reggel !i órakor e-vküdöti örök hűségei Nagy-Kanizsán. Az uj pár az nap a délutáni vonattal nászútra indult. Fellegié eu boldogság kisérje a szent frigyet !
— A sétahangversenynek mult hétfőn, mely a nagy-kanizsai vörös kereszt
\' ... . hez. jutott: A szénkéoeggel való gyérítés- tananyagnak felfogása, alkalmazása a gyorsvonattal uek szükségszeiQen többszöri alkalmazása sem. Ez alkalommai
Kedden reggel
távozott körünkből. Jüz alkalommal „ költség; tekintetében nincs arányban a> Mert hhzen nem annyira az lényeges.
Polgármesterünkkel, nemkülönben fő- vele járó haszonnal és ehhezjóhiszemüleg hogy mittanitnaka növendékeknek, mintáz,
ispán úrral. Saller Lajos tűzoltói annyival inkább nem lehel folyamodni, hogyantani\'ják? Nemazaczél.hogyazem-
fŐparáncsnokkai stb hosszasabbau be- m*n,hogy az eredmény Arad vidékén az- lékezö tehetséget megterheljük mindazon
»?1 „ \'__iL„„^a a i a zal igazoltatott, hogv ott is. a hol szén- nevekkei. s - ám< >kkal s adatok kai. mel y*-kre
szeigetve, magas megelégedésének és k(:nPí;ezés alkalmaztatott, a íiI!oxeraroha-: a nőnek úeiér^. valaha szüksége lebet-
oromeneb adott kifejezést. m0SKD texjed. — Hazai szőlőtőkéinknek ne, és hogy fejéből egy kis, többé kevésbbé
megél\'
A napi-parancsban szinte magas-kiirtása és szőlőterületünknék ellenálló zavaros szótárt, egy ehcyclopaedtát aikos-légedését jelentette ki. .amerikai szölőfajokkal való beültetésnek sunk, mint az, hogy eszét, szivét és lelkét
1888. szeptember hő 3. Ó császári és királyi Fensége József fóherczeg cs. és kir. lovas-
égeredményét nem volnánk képesek elérni, miután az idegen fuju venyigék meg-
műveljük. Már pedig ehhez nem vezet fiuknál aikalmazott lanitásmód, hol
szerzését, kezelését és meghonosítását bi- föczél, ugy látszik, nem embert nevelni,
hanem bizonyos szakképzettséget :itlni szakvizsgává elökészitni. — Hogyha ; leányoknál is a tanítás által nem a gon-
zonytalan hosszú időn át folytonos experi mentálás mellett nagy költséggel volnánk sági tábornok főparancsnok, urunk,1 kénytelenek kisérlení. A homoki mivelés
a ma tartott gyakorlatok alkalmából csakhazánkegyessikvidékénalkalmazható dolkódo tehetséget, az ítéletet fejlesztik,
meghagvta, miszerint a féldandár \\i i- ott. ahol a talaj 70-75 százalék ha a tanulás nála « csak mnemoteknika,
»i\'JL L -?„?,.„1 t„Aoc.„m „, kvarcz-hö\'mokot tartalmaz, tehát kitűnő eyraoastika, hogy ha nem szerettetik meg
tiszte es legénységével tudassam az , . , . , , ..... . ... , ,.„i0 „ c„a_„< á\\it*,\\,-„ L-iintö
. , . . bort termo hegveink lejtőin számításba *ele a szépet e> jot. egész eleteié kitialo általa tapasztaltak fölötti teljes meg- sem j5a\'eL A fiíloxera ellen való védeke szenved.-lyjyel. ha csupán emlékezötehet-elégedését, mely parancsnak eleget\' módok közül e szerint csak egy len- ségeig hatolnak s azt tömik ínég.mindentéve, az eddigi szorgalomért a szol- ne még a vizzel való elárasztás, vagyis féle Hm lommal, gyakran épen az értelein gálát nevében, midőn köszönetet fa vizfehogó felállítása, a mely első pilla- fejlődésének rovására: akkor az által legfelsőbb natri1 kivihetetlennek látszik, de bővebb genniken sem segítik elo a valódi mu-
monduk. ugyancsak a szolgálat nevében további kitartásra hivom fel a féldandárt.
— A
Tudnivalók.
— A kereskedelmi minisztériumban d< a baleset elien biztosító-és munkásbeteg-i segély zö pénztár fel ál utasának tervével j foglalkoznak. Az előmunkálatok már fo-1 lyamatban vannak. Eddig arra nézve
megfontolás után
alkalmazható s velt-éget.
megfelelő eredménynyel jár.
A magyar Országgyűlés mélyen tisztelt képviselőházához.
Grrandn Antoniust kérvérjyc a nőnoralca érdekében.
(Koly tatás.)
Oly polgárnőkre van a hazának szük-
gyüjtötték az anyagot, hogv a külföldön s\';gu- kik <lert:k IlfJlll>olgárokat neveíhes
.n.„.i -, . .. setií»lf nvftrmaL-»il-K,".l ;;L-„i n
mily módon oldották meg a kérdést: most a belföldi anyag Összegyűjtése végett az . iparfel ügyelök beutazzák kerületeiket és
seíiek gyermekeikből, öfce* a bö!c--ötöl fogva, öninegtagadáshoz. önuralomhoz.
hasznos tevékenységhez.\'komolv köteles- hata,lan k5ncseitV
Mert, hogyha oly tantárgyakat is tanitnak. a mi az elemi oktatásban nincs is előírva, magasabb tudományt, a mi az elemi oktatást már tulhalulja. nzt sem teszik magasabb szempontból, hanem egészen elemi, alsó fokon, a mi nem vezet czél hoz.
Ennek kimutatására legyen szabad csupán egy példát felhoznom: Tanítják az irodalmár. Melyik tantárgy alkalmasabb arra. hogy csiszolja a lelket, azt nemesítse megnyissa számára a szellemi élet bal-
és lesz ennek elöttök értelme. De ez nem! egylet javára 30 krajezár belépti dij mel-epyéb, mint tananyaguk végjegyzéke, tar-1 lett rendeztetett, 144 frt 35 kr bevétele talma. rendet hoz be az ismeretekbe, és! volt. E közt szerepel 36 frt SO krnyi íelül-ha el is marad, nem oly nagy baj. Mindegy, fizetés.
ha a nö nem is tudja pontosan, mértamlag | — Grüufeld Alfréd kitűnő zongoraértelmezni, hogy \'melyek a lyrai költészet | művész e hó vége felé Nagy Kanizsán különböző osztályai,\'amit ngyiscsakhamar hangversenyt ad. A ritka műélvezetre elfelejt, ha érzi a szépet ha lelkesedni előre is felhívjuk a t. közönség figyelmét, képes a M.épért és jóért, oiy fegyvert ad- Előjegyzések Práger Béla ur gyógyszer-tinik kezébe, mely hiven megőrzi az élet tárában elfogadtatnak, aljas csábításai ell^n És erre vau neki; — Kínevezések. Dr. Tury Sándor szüksége. \\ ! zala-egerszegi törvényszéki jegyző a ta-
Irodalom és történet, ezek legfonto- polczai jbirósághoz albiróvá, Dr. Szabó sabbak a nőnevelésnél, ezek müvelik leg- Elek nagy-kanizsai törvényszéki aljegyző inkább a lelket, ezek a nevelés leghata\'.- a nagy-kanizsai járásbírósághoz albiróvá masabb két eszköze, ha a növendék szívé- neveztetett ki,
be, lelkébe hatolnak, ha benne csonttá és — A zala-egerszegi városi kórház .érré válnak, és nem akadnak megemlé- a belügyminisztérium által közkórházi kezö tehetsége szélén, jegyzet alakjában, jelleggel ruháztatott fel s a napi éleline-A nö középoktatásának tehát nem zési ár 6C krajezárban állapíttatott meg. lehet az összes ismereteket átkarolnia.\' — FIgyelmezletés. Az ipariskolai hanem felsőbb módon kell egyes részié- beiratások szeptember 2—16-ig bezárólag tekbe behatolnia, odáig, hol már fel- minden vasár- és ünnepnap d. e. 10-töl ébred az érdek és hol a növendék meg- 12-ig d.u.2-tol4-ig a népisk.4-ikfiosztály ismerkedik a szellemi élet varázserejével, tantermében eszközöltetnek, ugy, hogy az reá nézve azután nélkülöz-. — tiyússhir. Egyházas és uagy-hetlen szükséggé válik az életben, buzdít- berzsenyi Berzsenyi Elek. a nemes- és ni fogja kötelességének hiv teljesítésére pórmagasi ág. ev. gyülekezet érdemekben és vigasztalni a-sors csapásai közepeite. gazdag felügyelője, Gyöitly János mun-A milyen káros a féltudás, a félműveltség, katársunk sógora májbajban szept. 1-én a felső máz, meíHÍIatt semmi nincs, olyan 76 éves korában meghalt. Temetése áldás a valódi műveltség, mely a szívben, .Nemes-Magasiban nagy részvéltei történt, iélekben rejlik, ér- melyet semmi el nem Béke hamvain !
rabolhat í — Lakváítoztatás. Dr. Schreyer
Végre harmadszor, nem telelhetnek Lajos kir. törvényszéki, vasúti s kisded-meg czéljoknak a jelenlegi felsőbb leány- nevelő egyesületi orvos ur a takarékpénz* iskolák azért, mert azoknak élén törve- tári épületből saját ujouan épült házába nyeseu férfi-igazgatók állnak és férfi- tette át lakását.
tanárok viszik ott a fő szerepet A tanító- — Tömeges haromfilopás. A hor-nö csak másodrendű, söt legtöbbnyire vát-szentmiklósi határ közelében levő titi. egészen alárendelt helyzetben van. Slár sz. vasúti Őrház, illetve a vasúti ör ólából pedig eltekintve azt, hogy ez mennyire-f. hó 4-ről 5-re átmenő éjjel ismeretlen visszás; a miliőn leár.vokról van s/ó: a gazemberek 17 réczét és ö tyúkot elemel-féiíi sokszor igen szépen tud előadni, rit- tek. A tolvajok, mint hírlik. Szent-Miklós-kádban, tanititi is tud. de nevelni soha felé vitték zsákmányukat: — a nyomozás sem tud. Ez eiryedül az asszony hivatása, ez irányban folyamatban van.
Mert arra, hogy a szívre; letekerj _ Kedélyes öltözködöm Horvát akaratra, kedélyre, erkölcsi ér/ékre hás-_ András helybeli szűcsmester,Zrínyi-ntczai sunk, nem elég az, hogy jól ismerjünk lakásán négy tagból álló családjával f. hó valamely tantárgyat és azt érthetően el- fj-én este éppen ugy. mint máskor, nyugodt mondjuk. A növendék még egészen éret- lélekkel lefeküdt és aludta az igazak ál-len lény. műveletlen talaj, melyet meg u,át. — A szoba ajtaját soha nem szokták kell dolgozni arra, hogy a jó mag benne bezárni, tehát most sem. — Ezt valami megfoganhasson A tanítónak tehát nem-f rafinirozott gaz fiiezkó arra használta fel. csak tanulnak kell lenni, ez bizony a hogv bement a lakásba, ott a székeken legkisebb, hanem úgyszólván emberszerető heverő levetett öltönydarabokat magára apostolnak, önfeláldozó, szerető lénynek * felte, rosz czipőit levetette és oit hagyta. Kell lennie, a ki erkölcsi hatalmánál lógva.\'e helyett felhúzott jó czipöket, aztán önkénytelenül megragadja minden egyes pedig a mit ruhaneműt még felgalábolha-növendék akaratát, és oda fokozza, arra tott. -- elvitte. — Mjhidezt abban a szo-serkenti, hogy valóban kedve legyen a bábán, ahol négyen aludtak, a legnagyobb szükséges erőfeszítést megtenni, s lassan- í lelki nyugalom mai végezte. — Horvát uram lassan örömet találjon lelke fejlődésében, ugyancsak meg volt lepve reggel, mikor Minden egyes növendéknél meg kell tehát zeniéit felnyitva, látta a felfordulást, rög-érteiiie annak lelki állapotát, és bele kell tön je]entés.t tett a rendörségnél és egy
E helyett mit tesznek V — Annak a leánykának, a ki tankönyveinél gyerniek-
__ égérzethez. hősies jellemhez szoktassák
\' ..... - : -------; (és megóvják az önzés, a keleties urhat-
öt fia, Bánffy Elemér gr. leszúrta, kápolnát n^msá"í * semmittevés, a léha mulatságok meséknél, vagy gyakran néhány rossz
építtetett, melyből a későbbi tulajdonosok szenvedélyétől, a kény elem-imádás átkos regénynél (mert fájdalom, ezt igen korán
befolyásától, mely hazánk vesztét okoz- kezdik el) egyebet talán sohasem is fogott
hatja. kezében, a ki azt se tudja, mi fán terem
És főkép oly nőkre van a hazának az az irodalom: elkezdik fejtegetni,
a Szent-Háromság ma is fenálló kápolna ját alakittaták:* —s a toronyszoba befalazott ablaka helyébe oltárt állíttatott,
í"7u "u!^ leeszárazabban és nehézkesebben, a hogy me.y előtt imazsámolyán „apnosszat •L|5S^^3^9S .tankönyvekből is kitűnik: hog, mik aZ
könyek patakzottak, - szivébe kiolthat- |adm J ^ Vo™nf leá^kaszán-yáinktól . 1 » f», s* „ . , ...
lau fájdalom égett mint az örökké logoboj .... toj mert ennek cicrésére = A/.Un ez hasson a szellemére, lelkére világ, leánya szobája homlokzatán. \'nen^sak szárazon taniloi. hanem nevelni .vagy szivére ! Betanulja mint a szajkó.
A népmonda szerint, midőn ¦»*?*>-l?,kXaszivre akaratra, lélekre hatni.\' Mert ha olvasnak » hoZM neki egy-egv lik a hold. ma is láthatni a szép várkis-!»; f ,f \'"\' J [pt melc„6ve| , minwképet, nincs ö ily elvezete eloké-
asszony hófehér szellemét; ott lebeg azaj""- *f.\'" - \' r0"m lehetséges a szitve. lelke nem fogékony a szép iránt toronyszoba ablakánál, s élesztgeti a vili- A™* \' |^J..kaszá\'rnyáinkkal. Nem De kezdjék el az irodalom tanítását ugy. got a Mária kép előtt.. . Ilyenkor azután ; gJggJSJS&g; Bert: i **l«P ^ **>*«*¦ ^
feltűnik a Szt. Háromság kápolnája előtt , öJ a bureaucratia és administratio mely nagy íróból, ep olyant, a mi megfe-Hadik lovag délezeg alakja is fekete pari-1. .... .
paján, s mindaddig integet át váró keii- i »ru\'bége szállott meg minket, az irka-vesének, mig Katinka észreveszi őt s el- lirlla ^Shös szenvedélye, mely a lehető kezd közelíteni. — Midőn találkoznak, j \'^"agyobb túlzásba ment át. A leány-átlátszó és átlátszóbbá válik mind a kettő,\'! \'"\'ézeteknél is. egyedül az administratiót s egyesiilve, káprázatként tűnnek a csilla- i tartJ»k ?zem elöl. Azt képzelik, hogy az gok közé.
A OiudoYácr cnatid.
i anyáknak csupán azért vannak leányaik, s azért küldik őket az intézetekbe, hogy \' bámulatraméltó administratiók keletkez-j hessenek. Kigondolnak tehát minél több havi, heti, napi, órai kimutatást, rovatokba
lel a növaotték.fejlettségének, lehet mulat ságossal is kezdeni, hogy lassan-lassan érleljük, lelkét, s vezessük el oda. hova elvezetni óhajtjuk; olvassuk el azt nekik eszesen, lelkesen, olvastassuk el velők is többször. Igyekezzünk velük megértetni a szépet, a magasztost,igyekezzünk főkép azon, hogy maguktól jöjjenek reá, hogy találják ki ók. miért szép és-fönséges valami, és akkor, ha a megilletődés könye
úgyszólván hatolnia, hogy megsegíthesse. (Vége köv.)
H i r e k.
óra múlva,már nyakoncsipték a kedélye Öltözködőt. — Az ellene megindított vizsgálat még folyamatban van.
— Betörések. Augusztus 31-tól szept. l-re átmenő éjjel három helyen \'örtént kisebb betörés. -^Jvnausz hajdú
— Ó Felsége u Király Rudolf trón- ..Győrgyné Rákóczi-utczai házában az élés-örökössel és a walesi herczeggel szept. kamarából, melyről a tulajdonos maga sem 11 és 12-ke közti éjjel utazik N.-Kanizsán tudja, bevolt-e zárva vagy sem. elemeitek-keresztül, ugy, hogy 12-én reggel fél hat; egy zsák lisztet.— Ugyanazon utczában Órakor érkezik Körösre s innen azonnal. kibontották Vidovics György kamrája Belovárra folytalja útját kocsin. j falát, itt azonban csúfosan megjárták.
— A vendéglősök országos szövet- mert a kamra üres volt és a tört résen ségébe, melynek eddig 179 tagja van, J néhány unatkozó egér ugrott ki. Hogy ez Nagy-Kanizsáról beléptek tagol: Knortzerja kudarcz helyre legyen ütveT végre láto-Frigyes. Szitár Ferencz, Szigritz RóbertIgatás történt a Kinizsi-utczában Mild.F. és Bogenrieder József, Zala Egerszegröl : • fakamrájában, honnét két hízó Ind t"nt ei
Lázár Antal
— Kinevezés. A sümeghi reáliskolánál megüresedett igazgatói állásra ideigl. igazgatóvá Orbán Lajos tanárt és helyettes igazgatót nevezték ki.
— öngyilkosság. Hódosán volt se-gédjegyzőjé Kovácsevics Ferencz mult hóban a községnek közéli erdejében agyonlőtte magát s csak 12 nap múlva találták fel már, feloszlásnak indult hulláját Tettének indító oka ismeretlen s hogy öngyilkosságot követett ei, tanúskodott a mellette, fekvő vadászfegyver, melynek kakasa lábujjához volt kötv
— Beküldetett- A nyilvános mulató helyeken ugy, mint a köztereken nagy hiánya tapasztaltatok a közegészségügy
Másnap szept, hó I-én az éjjeli vándormadár már hurokra került, becses neve Audri János,foglalkozására nézve már régebbi betörő tolvaj.
— Egy még teljesen jó karban levő csinos porczellán kályhát — jutányos áron — elad lapunk kiadóhivatala.
— Gyakornok. Wajdits Józsefkönyv-kereskedésében egy iskolázott fiu jó feltételek mellett gyakornokul felvétetik.
— Képviselőtestületi ülés tartatott szept. 6 án polgármesterül- elnö^r> alatt, mely alkalommal a jövő évi v. költségelőirányzat általánosságban elfogadta--tott ugyan, de részleteiben némi módosítás alá esett: és pedig Piihál Ferencz b. t. ur indítványára az erdöjövedelem
szempontjából is igen kívánatos ürítő|nagyobbitása ögyébeni véij?infen5*aasrí * helyiségek létesítésének. Igy a Polgári gazdasági bizottság hivassék fel, nasoniag Egylet kert helviségében kár vo.lt a régit1 Plihál Ferencz indítványára a városi renü-
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI K Ö \'/. L Ö N Y
SZEPTEMBER 8-án.
őrség továhbia is felhagyandó nak mon-il-iíot t ki s végre a létesítendő közkórházi lelkész fizetése a kórházi alapból fedez lessék, de az ügy egyházi részről leendő rendezésének kérdésével Polgármester ur megbizatik. Garai Uenő b. t ur inditvá-nyáraa gázvilágitási ügy befejezésének elkészítése és beteljesítésére az illető szak -bizottság ujolag felbivatik. — Hencz Antal építesz kérvénye a boovédlaktanya építés utáni kárpóioitaiása ügyében vizsgálat és véleményadás végett a pénzügyi bizottsághoz utasíttatott. — Maár Nándor v állatorvos lizeiésjavitási kérvénye ueni teljesíttetett, ellenbe n Horváti. \\ endel tanitó nyugdíjazási ügye elintézést nyert-- — Következő levelet kaptunk : Tekintetes szerkesztő ur! A rZala" f. évi szept. 2-iki 36-ik számában .közbiztonsági állapotok" czim alatt valaki oly sötét és a valóságnak meg nem felető színben tünteti fel a „pandurvilágban" volt közbiztonságunkat valótlanságok állításával és hogy mint azon időbeli biztonsági kő-zeií azt megjegyzés és a valóságnak megfelelő helyreigazítás nélkül nem hagyhatom. — Mondva van ugyanis a közleményben, hogy Kutyási a hírhedt kegyet - ¦ len haramiavezér fényes délben rabolta i ki a szabari plébánost a nélkül, hogy a gyepű mellé rejtőzött hat pandúr meg : lámadta volna. Ezen állításból csakis a1 rablás ténye\' való. ,-r- Az. azonban, hogy
ivetkes-
A budapesti értéktőzsdéről.
— A „Magyar Merrur" beti tudéaiiáaa. — Még mólt sem fel-jtctte el a tőzsde a beeal nemz.-: magvásár kudarciát, mely
[ii-diir évről-ívre ismétlődik. Az igaz, hogy 11 idén nagyobb Tárakoxással voltak iránta eltelve, mert a kötép-eoropal fogyasztó átla -<i oknak felette rotse termésük volt, nálunk pedig tűrhető kűaepterméít arattunk. ^Ebböl azt a következtetést insritecték, hogy élénkebb Hatét leite a magrásároii. Pedig hát magvásár kudarrza nem -innak a menye, bog) nem lews kiviteJimk, h; annak, l»>gy a közlekedési e»aköz~\'k mai fej-k-NSt-.e meüt-ti nincs sxiikiég il; gyülekezetekre,« nélkül ia megtalálják egy a fogyasztók é« lermtúLk De hát nem volt más anyaga a tőtsdéuek, azért axaeJ foglalkozott, esen rágódott az égési héten át.
Járadékok és befektetési értékek elgyengültek, meri a pénz megdrágult és szükebhn: vau, minthogy a t-rméuyüzle; köté le a késit pénzt. AttQbkrvŰI a politikai *iszony->k is fe-kxültebbek valamivel, mi azintéa befalj! su v«It az üzletre.
[tanirészvények a hét elején elgyengültek, de most már megint megszilárdulnak, A hitel-ríirvénjek azonban n^m tudtak kellőleg i-melki-dni. s a tőzsde inkább foglalkozik sí Úgynevezett mellék bankokkal, melyt-k közti lonösen a pesti magyar
weise
fi. 7 i>0 I
Farbig, schwarz und Seiden Moirée von 95 kr. bi
per Meter (auiqu>: und francai*) veranadet roben- und stükweise zollfrei das Fabrik-Depot G. Henncberg (k k Hoflieferant). Zürich. Mustt-r umgehend. Briefe 10 kr Porto
1544. tkv. 383.
Árverési hirdetmény.
¦skedeh
myei kedveltek. Közlekedési vállalatok közolt a* ugy\'neve zeit kiviteli vasutak részvényei nem tudják megtartani a magasahb árfolyamokat, de a magyar uyogoti és a magyar gársortsÉg; vasntak részvényei az álláinositii köretkes-t-íi ti jelentékenyen emelkednek .
Iparvállalati értékek piaczát) valamivi\'I élénkebb a forgalom. Főleg a malom-réaZT.\' , , ii*jek míg mindig em-lkednek és agylátszik, pandúrok lettek Vólna,.0lt azOIl alkalom hogy esek még mindig nem érték el az emel-
mat gyepű melle.rejtezve hatan, kik ,» Jkedési tetőpontját
minek következtében ez az egye lüli szer, mely az idült bajoknál gyí .yulási. biztosít. K gyógyszer bárom éremmel, utólag pedig Umberto olas/ király által a/, első osztálya D22V arany éremmel és érdem-oklevéllel lón kitüntetve. Számos meg-gyóiiyultuak — kőztük berezegi fenségek, tanárok és orvosok — hálairatai bárkinek megtekintésül állanak. Szétküldés a világ minden irányában, Osztrák-Magyarország
ban postautalvány mellett, Kgy egész üveg": _ A n.-kanizsai kir. trvszéb mint telek i; tri ; fél üveg 3-75 kr. Rendelések csak i könyvi oszt. részéről közhírré tétetik, hogy tk;.zi | közvetlenül a kezdeményezőnél (önén- Gujlin György végrebajtatóuak Szmolek hétnek. I György végrehajtást szenvedett goricsáui
— Egy népszer. A „Moll-féle fran! lakos elleni végrehajtási ügyében a fent-czia borszesz és só1- által n betegeknek; nevezett kir. törvszék területéhez tartozó egy ép oly gyógyhatású, mint olcsó szer!rátkai 333. sz. tjkvben v 370. hrsz. alatt nyujta\'ik köszvényes és csúzos bántál-1 Szmolek György tulajdonául felvett 330 inaknál, sebeknél és daganatoknál Egy frt ra becsült váltság köteles ingatlan az üveg ára utasítással 80 kr. Szétküldés na-\' árverési késedelmes vevő Golenya Katalin pouta utánvétellel Moll A. gyógysze?ész j kára és veszélyére a nála még fizetetten és cs. k udv. szállító által, Bécs I. Tueh-1 levő 117 frt vételin bátralék ennek az lauben 9. A vidéki gyógyszertárak és j árverés napjától, vagyis lSSV.-ápril I-töl anyag-kereskedésekben határozottan Moll- ijáró r»c/„ kamatai behajtása végett 1888. féle készítmény kéreniö az ő gyári jelvé-J évi szopt. hó 24. napján d. e. 10 órakor
3550/tkv. I88K.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvszék tkví osztálya részéről közhírré tétetik, hogy -Selymes Éva férj. Molnár Ferenczné vég-rebtjtatónak özv. Szabó Koma Józsefné szül. Geczá Anna végrehajtást szenvedő sorolási lakos elleni 30 írt Tti kr töke, 18S5. évi febr. hó Hl. napjától járó 8*/« kamatai -í frt 44 kr per, 3 írt kr vég-rcbajtáskéretmi, !\' frt \'>0 kr jeleuleüi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvszék területéhez tartozó sormási 323. sztjkyben A. i 51. brsz. a. tagaüanuak özv. Szabó Koma Józsefnél illető 297 írtra becsült \'/» része és a liomokkoniáromi 779. sztjkvben A. v. ~iSC>. hisz. a. ingat ¦annak ugyanazt ille;ö 2\'.\'. frtra becsült\'/« része 188S. évi szeptember hó 31 napján d e. 10 órakor. Iloniokkoinároni, d. e i órakor Sormás köz.;ég házánál dr. Fülöp Kázmér felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. -Árverezni kiváirók tartoznak a becsár
fvel és aláírásával.- 2 \' Rátka községházánál mectartandó nyíl- j
vános árverésen eladatni fog. j Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. ( HlyValosan jeg}Z. píaczi árak Árverezni kívánók tartoznak*\'becsár]
• \\agy-KailíZSáU. 110%-át készpénzben vagy óvadékképesi 10/»\'at készpénzben vagy Óvadókképes
1S8S an- \'»9 papírban a kiküldött kezéhez letenni. papírban a kiküldött kezéhez letei.m.
1 . \'. . ._ . | Vevő köteles a vételárt három egvenlő; \\ evo köteles a vételárt három egyenlő
l _ — »u^a legjobb , oO kr. kozep , részletbeD) mé„ pedip: az elsőt az árverés i részletben, még pedig: az elsőt az árverés !!"\'ív, \\ ,\'e^° ? r°r . - / "ZtT|jogeröreemelkedésétöiszámitandó l bónap1 J0?e»\'ö« emelkedésétől számítandó 1 hó ¦4-80 kft —.Árpa legjobb f. frt. közép :>\'á0|ftlatt _ R máqn()itar )I(IV«njttTríl hnnun alatt- a másodikat ugyanattól:
Sorsjegyek" piac/án korlátolt az üzlet é= ezek nem tudják megtartani legmagasabb árfolyamaikat. A kis sor-jegyekheu még mindig van faouban kereslet és különösen . »• olasz vöröi kereszt sorsjegyekből . e héten tóbb nagyobb kKtúü volt a tőzadéa-
Valuták és írozválték lanyhák és még további árrsökkeníire mutatnak hajlandóságot. A „Magyar Uerenr" M. évfolyamál.ai-sursolási tndz,sitó, pínzitgyi acakl;i|i ívre csak 2 frt ElSfiáéthetŐ Btfiapi s-Hatvani-ntcza 17. sz.
A legbiztosabb eljárás. A külön-
tablóbandá: megtámadni nem merészelték. — valótlanság, — mert azon alkalommal két- zsandár volt jelen Szabarban. kik a uép segélyigérete daczára sem bátorkodtak a túlerővel lévő rablóbandát megtá madoi. s ezen félelmük miatt hadbíróság elé állítva, szigorúan büntetve is lettek. Két pandúr pedig iíarnaki Jáno> akkori: hiteles pandurkáplár vezetése alatt Dióskálban j találkozott a rablóbandával, útjában mint: Egerből, — hol Gninner bérlő bocsijába \\ lógatva, — Szabarfelé haladt. Ezen diós-! káli találkozásnál nevezett Barnaki János , volt pandurkáplár ki nem rég\'-ti haltéi j
itt Nagy-Kanizsán, a banda által mellbe \' böző időszakok a női életre nagy befolyá-lövetvén, a pandúrok ennek következtében suak, fő dolog ekkora májat és veséket a szabari plébános kirablásánál jelen sem \' egészséges működésben tartani, hosy a; lehettek. Mindezt nem a pandúrok és az vér egészséges és a testre nézve tápláló akkori közbiztonság védelméül, de a meg- maradjon. Rendellenességek, főfájások, történt tények hív felderítéséül és azért fejköszvény, változó sziv-tevékenység. gör-kellett felszólalás tárgyává tennem, bogy ciök,gyomorszenvedélystb.az ilyen beteg-minden további félreértés és félrevezetés- gégéknek kórjelei. Hogyan gyógyíthatók e nek gát vettessék-. — jnit ha
biztonsági állapotok" irója nekem tán Rabenau melletti Ltfbauból tudósít, ki is el nem hinné, ugy atra kérem,.szivesked-1 következőket írja: „Ezennel örömmel jék az.on korbeli más éló tanuktól is meg- tudósitom Önt arról, hogy 1 \\\\ üveg Saíe-kérdezní, mivel azon vidéken rajtam kivül (.\'.urának bevétele után nagyon jól érzem más is tudja. Tekintetes szerkesztő urat: magam. E\'n rendelienességétrhen és mic-pedíg arra kérem: szíveskedjék ezen; rénben. valamint vérgörcsökben szenved helyreigazító felszólalásomat becsecs lap-; tem; gyomorfájdalmaim és a sziv heves jában felvenni s közzététet ni. Marátiván működése is megszűnt. Fogadja ezért fér-Kagy-Kanizsán, 1*88. szept. 5-éo őszinte jétattöl és tőlem a legszívélyesebb köszö-tísztelöje Raffay István volt csendbiztos, netet Gyógyszerét már ajánlottam mások
kr. •— Zab legjobb ;". Irt, közéji 4S0 ^Vialátt líurgonya 2U) kr. — Széna 2 íi%
(íalnHt i.irjik :
— /, a 1 a-E g e r s z e g e n : Buza —20 kr — Rozs 5—5-10. — Árpa
—.1-80. — Zab .VlO—15. -- K ö r n. e n d e n: Buza 7-10—30
- Rozs 5 20-10. —t Árpa íab 510—30 kr.
alatt.
5 —5-10.
Bécs : Glácz:
Temes
Ki nyert?
lluzás szept. 1-én.
31 50 39 21 12 .08 ár: 54 83 11
!1
IlZ-iS s/e-
¦pt. 5 I 4
én.
. 84
Felelős szerkesztő és kiadó: B Á T 0 R F I LAJOS.
terkesttővel értékelhetni naponta déli 1--3 ¦a küz! lakásau Arany János ntezi 4 sz
köz- betegségek alaposan, arról üilrich.asszony Lap tulajdonos : WAJDITS JÓZSEF
t«n\'TÍ«KMnn n.ollurri I iThotihÁI tndneit LÍi< —.......— . ------ . ¦ -
i másodikat ugyanattól 2 hónap a harmadikat ugyanattól 3 hónap minden egyes részlet után az
hónap alatt,
harmadikát ugyanattól 3 hónap alatt, I — minden egyes részlet után az árverés
verés napjától számítandó O70 kamatok- \\ "apjától számítandó6%kamatokkal együtt
ka! együtt az árverési feltételekben meg határozott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Xagy-Kanizsán, a kir. tszék mint telekkönyvi hatóságnál 1SSS. évi jun. hó 25. napján. Gr. HL\'GONNAY ^ 3435 1 — 1 kirendeltkir.tszéki bíró.
árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tszék mint telekkönyvi hatóságnál 1888. évi máj. hó 16. napján^ Gr. J1UGOXXAY 3432 I — 1 kirendelt kir. tszéki bíró.
— A helybeli fögymnasiumban a f. tanévre bejegyzett rendes tamilok összes \' száma 332.-és pedig az I. osztályban 64, . a II. oszt. 57. a III. 44. a IV. 55, az V. 38, a VI 34. a VII. 22, a Vili. 18. Ezek közül rom/ kath. 244, gör. kel. 2,
nak is. és fogom a jövőben is mindig ajánlani,ez bizonyosan áldásthozólagfog Önre ha\'ni, mert rajtam segített. Safe-Curaját \'mindig a legmelegebben fogom ajánlani-c E kitűnő gyógyszer kapható Nagy-Kanízsán I\'ráger Béla és lieltrs Lajo-i ev 7 helv. v. 6. Mózes *:|73.-Anyanyelvre urak gyógytárában és Rosenfeld Adolf nézve magyar 307, német 11, horvát 13. fűszer- és, csemegeksreskedésében. Ara 2 \' verni 1. A növekedés a mult évi létszám- frt 80 kr^\'fö szétküldést raktár BE inhoz képest\'00 horn Apóthe ke\'. ( M. Fania) Prag.
\' - Herrzeg Thnrn és Taxis Egon, f l^lnf ^biös ásyányviz-
baltavári nagybirtokos Miksa és Viktor forrást hoznak¦ javaslat^ mejyA fa>znl fiai a IV. és II. osztály tantárgyaiból f. \\i
Kfylittér*.)
bgBiztrt*
siaMroi-íST
legjobb asztali- és üdítő ital, liíünó hatásúnak bizonyult köhögésnél, légebajaknál, gyomor- és hólyaghu-
~ rútnál. *^
Üattoni Henrik, larlító is Budapest
; fi-kán magánvizsgálatokat tettek a helybeli fögymnasiumban. Az ifjú berezegek atyjok jelenlétében az illető szaktanárok előtt jeles sikerrel tették le a szóbeli vizsgálatok" t
______ %
— Megyei r. h. A légrádi vásárban testvérgyilkosság történt. — A keszthelyi
Schwarze Seidenstoffe von 80
... „,s fi. 1140 per Meter {ca. 150 QnzJL) [versendet rohen- und Stück« -ise zollfrei das Fabrik-Depot O. Henneberg (k. k. Hofliefj Torto. 1
10 kr.
különösen az úgynevezett természetes savanyuvizek a legkedveltebbek. Kern í közömbös azonban miféle ásványvizet használunk a fentemiitett czélra, mert\'l átaljában számos oly vizek is, a melyek I MÖTster nmgebend. Briefi
kizárólagosan csakis gyógyczélokra alkal-j___
masak, "s melyek élvezete üdito italok gyanánt nem mindig előnyös, savanyuvizek! rej( czime alatt szerepelnek. így p. o. nagyi "~
mennyiségű mészsókat vagy vasat tat :al- Y\\XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^y^
rovat alatt közlöttokért nem vállal szerk
547./1S8S.
Árverési hirdetmény.
.."A nagy-kanizsai kir. törvszék telekkönyvi osztálya .részéről közhírré tétetik, hogy a kir. kincstár végrehajtatónak Farkas József és Faikas Pál végrehajtást szenvedő pacsai lakosok elleni 24 frt 60 kr tőke, 1876. évi április hó 26. napjától járó 6°/e kamatai 3 frt 9u kr. végrehajtás kérelmi l! írt 85 kr. korábbi érvéréi kérelmi 3 frt 40 kr, jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtás ügyében a fentnevezett kir. törvszék területéhez tartozó a pacssi 89, sz. tjkvben A. f 1241. hrsz. a. I-\'arkas József és Farkas Pál tulaj dónául bejegyzett 47 frtra becsül\', továbbá f 2547. hrsz. a. ugyanazok tulajdonául bejegyzett s 120 frtra beesült és a pacsai 468. "sz. tjkvben A.\'v 2005. hrsz. a. Farkas Pál tulajdonául bejegyzett váltságköteles s 446 frtra becsült ingatlanok 1888. évi szept. hó 10 dik napján d. 10 órakor Pacsa község házánál mei tartandó nyilvános árverésen eladatni fo_\'. Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10°/tt át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az, elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó I hónap alatt, a másodikat ugyanattól 2 hó nap alatt. — a harmadikat ugyanattól \'¦ hónap alatt, — minden egyes részlet után áz árverés napjától számítandó fi*/, ka mátokkal együtt az árverési feltéielekben meghatározott helyen és módozatok sze rint lefizetni.
Kelt N.-Kanizsán, a kir. tszék, mint telekkönyvi hatóságnál 1888. évi máj. hó 16. napján. Gr. HUGONNAY 3433 1 — 1. kirendelt kir. tszéki bíró
tartatnak. — A kottorii tűzoltó egylet miképen sem válik a szervezet előnyére, alapszabályai jóváhagyattak. — Pető söt meg egyedül a szénsav tartalom is István alsó-lendvai ügyvédi irnok agyon- némelykor elégséges, hogy vérdus egyélőtte magát. — Kottoriban közeiebb 4 neknél vértódulást idézzen elő. Mi az ház leégett. — A kapornaki kántortanító- utóbbi körülményt illeti, a szénsav meny-nak 50 frt segélyt \'adott a veszprémi főt.^nyisége-mindenkor a palaczk nyitva tarkáptalan, mert háza villámütés folytán tása által lejebb szállítható s így- első leégett. I sorban arra kell ügyelnünk, hogy a víz
— Hazai r. h. Teljesen szőrös testű j minél kevesebbet tartalmaz zon az előbb Krao kisasszony látható a bpesti állatkert-1 emiitett szilárd alkatrészekből. Iiy felette ben, angolul beszél. — A ezukor jelen- j ritkántalálható,söteddigeléuníkumnakne-
tékenyeii" drágább lett. — A „Magyar Állam" szerkesztését itleigl. Komácsí Lajos vette át. — Az akadémia elnökévé gróf Széchényi Bélát akarják megválasztani. — Az izr. uj év ünoepe szept. 5-én vette kezdetét s 8 napig tart. — A Győrött állomásozott 9-jk huszárezred 5 dik százada Boszniába rendeltetett — Az erdészeti szakvizsgák okt. 15-én kezdetnek meg Budapesten.
— Külföldi r. h. A szerb királyné Bukarestben van. — Chevrenil vegyész tndós szept lén volt 102 éves. —Dr. Schumann német tudós az izlarahitre tért. — Paris Grenoble külvárosában él egy 143 éves nő. — Felséges királyunk Gmundenben látogatást tett a czárnénál. — Budweis vidékén nagy felhőszakadás pusztított.
vezett savanyúvíz a Mattoni-féle Gieshüb-ler, mely még gyenge idegzetű és érzékeny egyéneknél\' is sikeresen alkalmazható, \'és mely \'¦—eltekintve alkatrészei szerencsés összetétele által igazolt gyógytani értékétől \'— mint elsőrangú üdítő ital szerepel - 100 forint biztosíttatik mindazoknak, a kik egész Európában s most már azon tul is elterjedt uj egyetemes Haematoú-féle gyógyszer használata folytán meg nem gyógyulnak, vagy egészségűkben javulás ne nem állana; e gyógy szer kezdeményezőjét: Hatzema amsterdami gyógyszerész urat idült rhecmájátói, megmerevült és meggörbült csuklójától teljesen megszabadította. E gyógyszer eltávolítja a hugysav üledékeket — a köszvény — és r he urnának /egyedüli előidézőit — a szenvedő testből,
A tanitó urak szíves figyelmébe
ajánlom a következő, részben leszállított áru tankönyveket.
melyek — li^ nem approbáItatnának is — legalább még két évig használhatók :
SGHWICKEPi^Iagy irország története képekben nép-és polg. isk szám. Eddig 60 kr. most 40 kr. (németül is ugy.)
RÁKÓCZY: Természetrajz népisk, szám. Eddig 50 kr, most 40.
IVÁNYI: Természetrajz népisk. 5—6 oszt szám. Eddig 32, most 20 kr.
MOLNÁR: Vegytan alapelvei felső nép., poig., gazd és ipariak, számára. 2 rész. Eddig egy-egy 40 kr., most 30 kr.
KILÉNY1 : Magyar-német népkönyv népisk. szám. ktve. Eddig 24 kr. most Ifi kr.
SZÁNTA-BOKOR: Természettan népisk. szám.ktve. 24 kr. (ném. is.) „ „ Természetiajz. népisk. szám. ktve. 24 kr. „ „
n _ Mezei gazdaságUtn népisk. sz.ktve. 36 kr. „ B
WEBER : Vallás okt. év. isk. szám. ktve. 30 kr. (németül is.)
NAGY : Irály tan alapvonalai példákkal és olvasmányokkal felső nép., polg. keteslc ipar és ismétlő isk. számára. 1 frt
FÜIIRER : Világtörténet 40 kr.
DE GERANDO : Zeneelmélet és énekiskola. SO kr.
W Mutatvanypéldányokka! szívesen szolgálok bérmentve, de a be nem hozottakat visszakérem.
flaTF" Ezeken kivül bármily tankönyv stb. nálam is kap ható a szokásos feltételek mellett
3429 1—4 A1GNER LAJOS
Budapest, IV. Váczi- Ús Zsihárus-ntcza 1
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
!3946. tkv. S88.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Dr. Tuboly Gyula mint néhai Kuz-mics György hagyatéka jogi gondnoka* égrehajtatónak Horváth Péter végrehajtást szenvedő gelse szigeti lakos ellent 60 frt tőke, 1S7S. évi május hó 27. napjától járó 8° „ kamatai 16 frt per, 6 frt 95 kr végrehajtáskérelmi. 9 frt 50 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvszék területéhez tartozó gelse-szigeti 41. sztjkvben A. v 1 sorsz. a. ingatlannak Horváth Pétert illető 40 frtra becsült 7« része, f 2 sorsz. a. ingatlannak ugyanazt illető 11 frtra becsüit 1/c része, f 3. sorsz. a ingatlannak ugyanazt illető 35 frtra becsüit Vc része, j 4 sorsz a. ingatlannak v 5 sorsz. a. ingatlanuak ugyanazt illet 60 frtra becsül \'/c része, f 6 sorsz. a. ingatlannak ugyanazt illető 30 frtra becsült 7«része ugyanazt illető 42 frtra becsült 7i része a gelsei 291. sztjkvben A. v 1 sorsz. a ingatlannak^ugyanazt illető váltságköteles 250 frtra becsült Vb része v3 sorsz. a. ingatlannak\' ugyanazt illető váltságköteles 600 frtra becsüit V/része a gelsei 453. sztjkvben f S90. hrsz. a. félveit ingatlannak ugyanazt illető váltságköteles 294 frtra becsült \'/e r^ze 1SSS. évi szep-Iember hó 20. napján d. e. 10 órakor Gelsén délután 3 órakor Gelsesziget község házánái megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10°/#-át készpénzben, vagy Övadékké-pes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részjetben, még pétiig: az elsüt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt. — másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6B/„ kamatokkal együtt az árverési feltételekben megbatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1888- évi máj. hó 12: napján\\Gr. HUGONNAY. 3434 1 — 1. kire%delt kir. tszéki biró
vL> xxx^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy
Árverési hirdetés.
Alulirt kiküldött bírósági végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a sümeghi kir-járásbiróságnak 2824. p. 888. sz. végzése folytán, néhai Petlánovtts Mihály hagyatékához tartozó ingóságok, u. m.: bútorok, gazdasági eszközök, szarvasmarhák, lovak, szopós csikók, sertések, fedeles s nyitott kocsik, 300 akó különféle évbeli termésű fehér bor, hordók, nyilvános árverésen eladatni fognak.
Mely árverésnek a fenti számú végzés i folytán a helyszínén Csehiben 1888. évi í szept. hó 13-ik napjának délelőtti 9 órája I határidőül kitüzetik és ahoz a venni szán-«dékozók ezenuel meghívatnak. . *.
KeltSümegheu, 1S88. évi aug. 30-án 3431 1—1 SZIDNAY
| kir. jbir vhjt.
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
SZEPTEMBER 8-án.
Laehne-iníézel Sopronban.
4 elemi-, 6 reál- és 6 gimnásiális osztály.
A testi erők fejlesztése és egyéni nevelés mellett az intését előkészít a cs kir. ka tona-intéietekrc, tengerésMti-, kereskedelmi akadémiára cs az egyivi-önkéuteaségi viazgaxa A 3»; tanév sieptember 5-én roszi kezdetét. Uj növendékek a két «amd3 hónapon i* ta-!álu»k felvételt. Bővebb felvilágositáira mindenki
il IFJ. CSEM1TS KARÜL\\
J ÚRA-HL\'VÉSZ és LÁTSZERÉSZ
J Aagy-Kuiitzsáu Fölér, Vagner-féle házban.
Ajánlja dúsan felszí;, dru látóterem (Optiker) raktárát. Dus választék minduLúemii arany, ezüst, nickel. íschweizi) zseQóra,Kban,
• kín »i ISTÉ2KT lUAZUATÚSÁOA.
331
IO-
CS. tir.szabalalfflJftieiiilais lésziliaeoy a száj- és fo^at: észszerű ápolására*"
jjr. :e-_í\\.33:eiíi. o. m.
néha) Mik,a ászár ű Fel.ígének udvari fogorvo.átót, :i becsületrend lova-RJ. atb.
BÉCSBEN\'.
EUCALYPTUS-SZAJ-ESZENCZIA
osztrák magyar szabadalom — Parisban 1878 ban kitüntetve
A legészszeruhb. tartalomdns ("S0/., hathatós alkatrészek) éa elismert hyuieaikni szer a száj ápolására, a kellemetlen szag legyőzésére, a fogak épiégban tartására., óvszer minden nyakba; ellen lgvn ajánlatos gyermekek iramára toroköbtögetésre iskola élőn és után — A szobák desinficzlálására célkülöz-heflen. — Ar. orosz kormánytól 1SS1 január 28-áu kelt 631 sí miniszteri rendelete szerint (orr. szak.) az udvari é* más koródákban bevezettetett. Egy üveg árm I frt 20 kr. o é
Különleges szájszappan ..PÜRITAS.^
Kégóta bireá éa eKyotlen, már az 1862. Londoni kiállításon az érdem-eremmel kníint. tf!t, mert leggyöngédebb és leghathatósb készítmény a száj apaitsára és a fogak jokarban tartására. — Egy doboz ara I frt
PURITAS-FOGKEFÉK jótállás mellett.
Sajtolt ptiszpángfából é* vegyéWtileg zsírtalanított túriéból. Egy darab 50 kr. Kakt minden gyogyaaer tárban és a bel- 4« külföld minden híresebb illauier tárában F6 szétküldéaí raktár :
tpW Bécs. I. ker. Banenimarkt 3. siám. ~M
3272 14—20
Molnárok és malom-tulajdonosuk figyelmébe !
IALOMKÔVKK
II
honi gyártmány 1VI TÍHJLHYI
C8UC S-H EGYI T E R JVL ^3
A franezía malomkövekre többé semmi szükség, e boni termék jeles szakértők vélem*\'n>e fszerint sokkal jobb a franezía gyártmánya malomköveknél s a külföldön mar is nagy feltűnést keltett.
Minták kívánatra bérmentve küldetnek.
Javítások pontosan eszközöltetnek. ~W
Faraktár Pápán : UJ. SctlleBlng"er íVl ÖmÓl. Fiók raktár: Tapolczán Lusztig Jószef és fia czégnél.
Inga salon, ébresztő és fali órákban.
X .valamint mindennemű látszerészeti czikkekben U m szemüvegek arany, exüst, nickel
villanyos csengőket,
a melyeket fel is állítok,
folyadókmértékeket
pl. bor pálinka, tej eczet stb. a legmegbízhatóbb pontosságig, ugyszinte a leg-
"* megbízhatóbb kivitelű
%\'aczél, teknónhéka (Schildplatt) és kaut X j schuk keretekben
J színházi látcsövek, orvosi maximai hő f mérőket.
továbbá
s:aloD, szoba, ntráö és ablatbömérűJtet .
a legdiszeiebb klillllAsbai.
iguj és AomiJ lépnírótet, pontosai replazn,
3427 2 — 10
JoJílásoídl mini a tét szalmából elfosaöc. .
¦ Vidéki megrendelések pasi !1 fordulta vui intéztetnek el
----------- - - - - - -----........... a. a. a aa. a*, aa. aa. AAA-A AAA.
vElaraini mindennemű nagyító üYegeket és tükröket s mindenféle fel nem sorolt látszeré-szeti tárgyakat.
a tolcsobla» es gyorsan
: ¦
STÜCKRATH és TÁRSA hamburgi áru a legolcsóbb árakon. Szállítás
Olcsó kávéárak.
izétkuldé-se a legjobb kávéfajokat küld bénnentesen utánvét mellett.
Air. György-Mocca, erős 5 kilo frt 5-30 Santos, zöld enyhe . . 60
Cuba. zöld erős „ , 6 20
Ceylon, ig. fin delic „ . 6 6(1
Aranyjáva, sárga kiltlllő « „ 6 60
(.ySngykávé, xöld, arom , „ 7 -
Rortorico u. told . , 7.80
Arab. Mocca, köt. tüzes „ . 6 91)
Java Preanger i^. ueme* . , 9 2ü
Arab. Mocra valódi legfin. kávé ó kilo . 9-20.;
kávé vegyiílékhez
Java-Sorogatum 4 kilo frt 2 20 j
Moccx-«arrogatiim 4 . 2 50 -
Stuckrath ká^é ingredie,>z 4 deka 5
kilo kávéhoz ingyen adttük frt 2 3<> Thea f-gnjabb aratás
Coogo, eros 1 1 kilo frt 2 50
Sonchong, «gyhe. arom ¦ „ 3 60
Feccosonchong. ig nnyhe 1 lcíl> \' ig«n finom eorbe
Cara<-auatbea erős ig. finom „ ; Kaisermelange. ero» kit .
la. orosz Szardina 5 kildn bordó , ; la mar. hering nun
la mar. bering Pickles , „ » ; Hummer, ig. finom S »zelencee . Laiaci kitÜDÖ mm\'*
Apet.tatig pikana 16>..s Sardmes ál\'buile, ig. jn , Sardine« ál\'huile, 4^ , la. Brabanti szardallu 2 k borgo i 1S88. ig. fin. caviar I kilo : 1888 ig. fin. caviar 2 kilo : Ri*, igen jó 5 kilo ! Sogo Lel.>tîDdiai Zátonyhalak 2*/, kilo
. l\'in 1-45 és 2 9\'.
frt 1 85 . 2 41
Uj M atj es hering
MÖrllllS fdstölve, igen fi:
5 kiláa hordóban 30 drb frt 2 30 25 drb frt 2*í 20~23drb frt S 10 2\' , kii. hord. 1 —12 drb lí
i dnlic kilúja frt 2.ít0
Nagy árjegyzékek ingyen és díjmentesen. 3378 11 — 18
Stückrath ésC. hamburgiáru-szétküldése Eambarg
Máriaczelli gyomorcsoppek.
Kitünö hatású szar a gyomor minden bategsageibetL
VédiMCT. • rT.lütmulhatatlan étvigyhiiny
Bj-OmontyOnKe^B, mii Illatú lelck-xet. fflfovóda*. savanyu felb&Benés, kúllka, gyotnurhurut, gyomorégés, homok- «¦-* daraképz^des, tulsagoi nyiikakrpiüdeii, *ArKaai«, undoréi hányi*, fiífají.* (haaKyomorlólMedj, Kyamorv\'.r\'.-s. sirktiomlia, a gyomornak ételekkel r* lulokkai való túlterhelése, RilUztik. lép-, maj- í* aranyerei bántalmak esetei ben. — Egy ÜvFgcae ara hascnilatl nla-sitiaial együtt 40 kr.. kettőn pa-iKMk 70 kr.
Kaphaté minden gyógytzertarfaan.
á«! A valtfdi marin. ¦/.¦•[\',[ trvituurL^.ippeket snkat bamisiUák ia utánozzak. A rali.diaág JtdéU minden Bvecnck piros, a fenti rédjegyryd ellátott boritikbá k.-Il KimnvHlve lennie e- » iiiindrii üreghez mellékelt haszaalaií ataaitaaon nn*g kell Jrgjvtve lenni, bogr ai Kr-imi^rbea Ciusek li.-::.-;lí k..nvvnvuuidájábui nro-WAtott • Íta
Kapható N. Kanizsán: Prájer Béla Kadarkutón Beck Béla. Kaposváron Czol-ner\\\'incze. BabóchayKálmán Márczalibsn Körös Viktor, Merenye Fleisher S.irnu. N\'aej -Bajom Kőrö-^ Lajos, Olonczon. Bölcs Béla gyógyszerész uraknál. 3162 38—52.
Hamisításoktól óvakodjunk!
338(1 3—12 Senki se fogadjon el mást, mint :
I)r. Popp. J G. udvari fogorvos Aflatieria szajrizét. mely íO év óta a legjobb tog-és szájkoozervá \'\'szer. Ki távolítja a fogkot, a száj kellemetlen szaga: és ízét, megszünteti a fogfájást, erösiti a fochust stb. Ára : a nagy palaczkoak 1 ft 40 kr , aközépnagysagunak 1 frt. a kicsinek 50 kr. Dr. Popp J. G. udvari fogosvos Aromatitös fooasztajâî, mely a legkellemesebb, legjobb és legolcsóbb fog-sxapp&o. r,l«nj"isen használható a szájvízzel együtt. Ära : 35 kr. I>r Popp J G udvari fogorvos -Anatüerin íooasuájai. (Qvfletézelyekben). mely EjógT.-ííbatásij alkatrészei kíiretbeztében nemcsak a 1-gjobl. fogtisztitó. de egyszersmind kitörő slájkonzerváló i>zer is. Ára: 1 frt 22 kr.
Kaphatók Nagy-Kanizsán : Prager B.. Belus L.. gyógyszerészeknél és Rosenjeld A. Sommer J. Marton és Bieber kereskedőknél.
J*r. ropj* .7. G. udvari fogorvos f o L j o r á t, meíy rendkívül kedvelt fogtisztitó szer a fogpor barátai előtt. A fogaknak Uófehérséget kölcsönöz. Ára: 63 kr J>r. Popp .7. G udvari fogorvos naíraforgóyiragszappaaái ara 40 kr. és VenTLE-szappanat, ára 50 kr. melyek ajeienkor legjobb és legfinomabb divat-pi-pereszappnnai. Dr. Popp J. G. udvari fogorvos nöYéníszappaBat. mely 18 év ota a legkitűnőbb eredménynyel van használatban, mint pipere- és gyógy, zappan, minden bőrkiütés és foltok ellen. Ára : 30 kr.
Csak a dr. Popp féle szerek valódiak és hatásosak I
SCHLICK-FËLE VASÖNTÖDE és GÉPGYftR-ftÉSZVjNy^ARSASAG
Bű©4PSST.
SCHbCK-féle szafaadalniizott
Városi iroda és raktár :
Vi. Váczi körút 57.
(íj.i.r t-s igazgatóság:
VI. Kiisö váczi-ut 1S90-1G99
BorvetögépeH.
Szörravetö-gépek,
i szab. tét- és bdTonmso elét,
SCLICK-féle szab. RAYOL-ckék, SCKL1CK- és VIDATs-féle eredeti egyvasu ek^k és talajm(lvelő-eszk5is5k.
Boronák és rőgtöró heugerek, Szecskavágók, répavágók- répazuzók, tengeri morzsolok, csöves tengeri darálók.
Göz-, és járgáuycáéplő készületek, gabonatisztitó rosták, őrlómalmok stb. Ar összes ekék tartalékrészei készletben tartatnak. — Előnyös fizetési feltételek. — Legolcsóbb árak.
Árjegyzékek kívánatra Ingyen és bérmentve.
üasr jegyzet, -mn
Van szcrencaétik ezennel t. ez azletbaráta;nk becses tudomásár* b ízni, hogy noha a V|. VtCzl körút. 7-dik szán a. lévő irodáink legnagyobb részét a klllaő Táczi uton lévS gyárt^l;pűnkre helyeitak át, mindazonáltal a« eddigi irodai helyi-ségtlnkben t (izletbarátaiuk kényelme érdekébt-u egy városi irodát tartónk fenn, valamint, higy ugyanott épitéii czikkeiuk éa gazdasági gépelabSl raktá< t léteaitottank. Kiváló tisztelettel
3271 14—18
A Schliek-féle vasöntöde es gépgyár részvénytársaság igazgatósága.
00000O0M00OOO000000QO0O0«D0QO00050000:O0000OOOOOOO0000OO0OO0OOO0CO0O0OO00
o
DELLER J.
EGEDÉI
Leginkább li thio n tartalmú satany. Legjobb asztali és üdi-15 i tál. — Kipróbált gyógyszer a légzési szervek katarusainál rheu-ma, gyomor- és hugyho-lyagbántalmaknál.
Főrakíár IVagy-Ranizsán: Fesselhofer Jó
LITHION TARTALMÚ
avanyuvize
zsef Schwarcz és Tauber uraknál,
Q*OOaOOOQOOQOOQOOOQOOOOOQOOQOOOOOQOOOOOOOOOOQOOQOOOOOOOOOOOOQQroOOOOOOQg°
Wajdits József kSojroyomdijábó! Nagj-Kanizsin.
NA(»Y-KA\\1ZSA, 1888. szeptember 15-én.
37-1K S\'^Am
Huszonhetedik é\\folyam.
EtSfiz et isi ár
i egy ed ér re ... 1 írt 2 Egyes szám 10 kr
H HM* E T ÉS K-K ! hasábos petitsortatii 7. máso(
HYILTTERBEN
búként \\0 krért r*t\'<
: 30 kr.\' fizetendők.
ZALAI KÖZLÖNY.
p~.fi íiti<jy-^ianizsfii ,Kereskedelmi Jyorf-ankk. a ^ nagy-kanizsai Offtéute* tűzoltó-egylet, a „nagy kanizmikisdednevelö zgyesiilet"\'.\'
A lap szellemi részét illető közle
menyek a szerkesztőséghez, anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhivatalhoz bérmentn \' intézeadők:--V a ff y-K anizttdn takarékpénztári épület.
Bé-rr.eni ellen levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok vissza nem küldetnek
a „nagy-kanizsai kere&üény játékot™ nőegylet*, a „nagykanizsai tiszti-ön.<egélyzÖ szövetkezet \\ a 9xtprom kereskMelmi s iparkamara" nagy-kanizsai küíválasztmánydnaJc hivatalos lapj
HETENKINT EGYSZER, SZ0MBAT0-N MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A választott életpályán, kézműves mesterségben vagy mezei gazdálkodásban hogyan tehet boldogulni ?
Ha boldogulni akarunk, vagyis nemcsak aj jal-híjjal valahogy teu-gódui, hanem élni és vagyonosodul, akkor nenj szabad egyik mesterségből a másikba kapui és egyiket sem érteni. Meg teli egy meilett maradni híven és annak az egynek minden mesterfogásait, csínját-bínját kitanulni, és ezen mesterségnek élni testestől lelkestől. Ezzel azt akarom kifejezni, hogy az ember azt a fog-laUozást, melyet választott, ne csak mint egy gép tegye kelletlenül hanem szelleme minden tehetségét pontosítsa ö-ssze, s agy folytassa munka ját. vagy mint a magyar mondjt : „az ember szedje össze minden eszét és ugy dolgozzék.\'
Akár kézműves, akár mezei munkás, vagy bárminő foglalkozású egyén a fölületes munkát ue szokja meg hanem minden munkáját, még a legcsekélyebb fontossággal bírót ís egész figyelemmel, s nem sz< rakó , zottaii végezze, s ha már így hozzá: szo ott a jó munkához, később akarva sem tud i osz muukát tenni. Erre; szoktatni kell az embert már gyer-mekkorában, a szülői háznál ép! ugy mint az iskolában.
A tanító, ha a gyermek írásbeli, vagy számvetési feladatút felületesen vagy hanyagai készítette, írassa ezt véle mindaddig újra, m-g meg nem üti a keíio mértéket, s így be | látván a gyermek, hogy az el hamar- j kódottsággal mitsem nyert, má-kor : több gondot s ügyeimet fordit Írásbeli doigozataira, s lassan hozzá- j szokik -a pontos és jó inuukára, ezzel\' nem is gondolja sok tanító, mi jót j eszközölt tanítványával. Hasonlóul az apa a íiuuak munkájival. míg azt elég jónak és poutosuak nem találja. — meg ne elégedjék, igy t- gyen az atiya is leányának női
kézimunkáival, fokozatot azonban mind a tanítók, mind a szülők a gyermekek dolgozataik megbirálásá-líaí" tartsanak, meri a kezdők még oly jó akarat mellett sem állithatnak elÓ pontos dolgozatot. Hogy a gyecmek munka-\';edvét a szigorú ítélettel el ne vegyük, lépcsőnként kell tőlük mind jobb-jobb és tökéletesebb munkát követelnünk. Hi gyermekkorában megszokja az ember a jó munkát, meglett korában nem fog néki terhére esni a jó munka; mert „a mit megszokik a gyermek, nem hagyja el azt az öreg" Nem volna! azt szabad feledni a tanítónak és! szülőknek, hogy a jóra szoiítatá-ban I mily nagy előnyt bírunk.
Osszuk b-: minden napra való teendőinket agy, hogy a legterhesebb napi munkánkat mindig legelósször végezzük el, míg testi és szellemi erőnk a munkában meg nem lankadt, a könnyebbek maradjanak utóbbra, vagyis arra az időre, midón már az\' eró lankadni kezd.
Ha valamely munkát egy bizonyos időre okvetlenül el kell készí-\' tetiünk, mindig elég korán kezdjünk ho/.zá s félbe ne hagyjuk, míg el nem készítettük; s ne mondjuk ezt] Pa\'ó Pállal: „ej ráérünk Arra még* s ne hitegessük magunkat azza! :j hisz ráérünk még, mert ninc-- ennél rosszabb. Tapasztaltuk azt már, hogy] ha valami fontos és sürgős munkához1 nem kezdtünk c!ég időben, minél [ közelebb a határidő, auuál nagyobb mértéübeu kezd az emberen azon aggasztó gondolat uralkodni, hál ha nem tud elkészülni a kívánt idÓre. és ez a gond-dat sokszor az ember elméjét annyira lekÖ;ve tartja, hogy hibái hibára követ, ha elkészül is vele a kivánt időre, hemzsegni fog munkájában a hiba. melyet a bamar-kodottság okozott, sőt az is megeshetik, a sok hibajavítás miatt nem készül el a határozo\'t időre.
Az időnek pontatlan megtartásától eleget tudnának szólni azon hanyag iparosok, kik az- időuek pon tatlan megtartása miatt hány jő munkaadót, - vevőt-? megrendelőt vadítottak már el tőlük. Éppen így tudnának hirt mondá\'ii a mauka-balogatás káros következéséről a hanyag; földmives gazdák is, kik csekély hanyagság miatt sokszor mily károkat vallottak! Szabály legyen tehát minden munkát elég korán el kezeteni, s azt add g félre nem tenni míg el uem készült, ha csak valami igen sürgős munka emeuuek félbehagyását múlhatatlanul nem követel
Oly nagyobb munkát, melyre egy nap, vagy egy hét, sót egy. hónap sem elegendő, osszuk részekre é< pedig akkora részletekre, hogy tud hassuk, mi jut ebből egy napra, s azután fogjunk a munkához, s ugy igyekezvén a munkában, hogy naponkint inkább többet végezzünk mint kevesebbet, mint a hogyan azt előre kiszabtuk. S nagyobb munkák elkészítőiénél az okos gazda, avagy iparos egy munkatervet is készít melyben a munka részeit nagyság s idő szerint felosztván, e tervtől munkaközben nem tér el. Olyan egyéneknek, kiknek naponkint többféle munkát kell pontosan elvégezni, igen okosan cselekesznek, ha teendőiket előre kiszabott sorreud szerint végezik, mindeniket a maga idejében óra és perci szám szerint beosztva végezik, s az idót egyéb teendőkkel ei nem forgácsolják, egyik vagy másik teendőt sem elhamarkodva, sem kételkedve nem végzik.
Az időnek és a munkának jó beosztása, és jó munkaterv igen megkönnyíti a munkát. Ei ne mulasz-szuk tehát, ha valami nagyobb munkához fogunk, egy jó munkaterv készítését, mint már fentebb mondottuk, mindent a maga idejében készítsünk el, vagy fejezzünk be.
A/, idő okos felhasználásában vau szereucséak sorsunk jobbrafordulá-sáuak fó titka. Ki az időt okosan felhasználni nem tudja, s az időt haszontalan foglalkozásokban, vagy heverésbeti. sem mittevésben fecsérli el. az ne panaszkodjék ám a világ folyása ellen, vagy rossz időkre, mert saját Önmagában vau szerencsétlenségénél; oka. Ki az időt elfecséríi, eljáts\'a vagy elmeri; legdrágább kincsét pazarolja el. ,Az idó is pénz* mondja az angol — ki pénzét s idejét pazarolja, abból sem gazdag, sem szerencsés ember nem lesz.
PATAKI GÉZA. (Vége köv.j
Tudnivalók.
— Engedélyhez kötött és engedély bez nem kötö\'t építkezések közötti különb ség. A földmivelés-: ipar- és kereskedelemügyi miniszter azon kérdésre, hogy mily alapelvek szerint tétessék különbség az engedélyhez kötött és engedélyhez~nem kötött építkezések között felmerült esetből, következő elvi elhatározást mondotta ki: „Valamely törvényhatóság egész területén életbe léptetendő építkezési szabályrendelet alkO\'ásánál, az építkezési.engedélyhez kötőit építkezések meghatározása tekintetében, első sorban figyelembe veendő azon különbség, mely a megye egyes községei között az építkezések minőségét ép ugy, mint a lakosság anyagi helyzetét illetőleg, fennátL Városokban mind a tüz-randöri szempont, mind a városi rendezési\' érdekek szigorú ellenőrzés alá veendők, s engedélyhez kötendők, falun ellenben, hol a hagyományos építkezés divatozik, az építkezésnek éngedé.yhez kötése szükségtelennek láts\'ik ; mindazonáltal ily községekben is a középületek, mint templomok, iskolák, valamint a nagyobb falusi lakházak formájától lényegesen eltérő építkezések engedélyhez kötendők.
— A postai tájékoztató. Azok a posta- és távi ró hivatali szabályok, melye-í ket a közmunka - és közlekedésügyi minisz-\', ter a nagy közönség tájékoztatására szerkesztetett; most jelentek meg. Egyelőre 50 ezer példányt nyomtak belőle és 2 krajezárért árulják minden posta- és távíró hivatalban, valamint a levéljegy árusoknál.\'
A 20 oldalra \'erjedő füzetben minden meg van ami «t táviratok feladásánál és kézbesítésénél, valamint a levelek és c-o-magok feladásánál a közönségnek tudnia kell.
— A kézbesítések. Sok bajtokozoU eddig a törvénykezésnek némely kézbesítő lassú eljárása, mely több esetben Yalósá-
j gos hanyagság volt. Ezen baj orvoslása j czéljábói a\'. igazsáeSgyminisztef átírt a [belügyminiszterhez, ki egy a minap kibo-icsátott körrendeletben utasította a tör-I vény hatóságokat, hogy a kézbesítések tel -íjesitésével megbízott közegeknek szigorú | kötelességévé tegyék, hogy a kézbesítéseiket általában lehMö leggyorsabban teljesítsék, különösen pedig az\'árverési I hirdetményeket személyes felelősség terhe \'alatt 21 óraalait kézbesítsék, s a kézbesítési ivet a megkereső bíróságnak még ¦a kézbesítés napján küldjék vissza. ; — A soros hordók hitelesítését a minisztérium országszevteelreudelte, mivel az utóbbi időben sok visszaélés történt. A hordók hitelesítés előtt szurokkal be-Öliletidök.
— Kamatláb emelkedés. Szomorú hirt pengetnek a bécsi és budapesti lapok. E hír szerint az osz;rák-magyar bank a kamatlábat fel szándékozik emelni. Ezen kamatláb-emelés természetes követ kez-ménye az lenne hogy a kisebb intézeteknél is drágább lesz a pénz, s igy valószínűleg a mi intézeteinknél is. Elég baj lesz ez a szegény emberre !
A magyar Országgyűlés mólyen tisztelt Képviselőházához.
De Górandó Aotonina kérvénye a nőnovelés érdekében.
(Folyt, és vége.)
A taniióuak. ha hivatásának meg akar felelni, nemcsak tanultnak és önfeláldozó szerető lénynek kell lennie, ki minden egyes növendéke őszinte javát szenvedéllyel kívánja, hanem anyának is kell lennie, ki megérti, kitalálja a gyermek fejlettségi fokát, lelki állapotát, és/le tud szállni annak színvonalára, bogy magával ragadja és ne beszéljen neki feje felett.
A tanítónak még e mellett művésznek is kell lennie, ki elég érzékeny arra, hogy az általános ideiglenes hangulatot felfogja, és azt czélja elérésére mindig eszélyesen fel tudja használni, kit a növendékeinek szeretettel reá szegzett szemei megilletnek, ki eltalálja mindenkor azon
Táréba*
Döry Jankó.
(IfnUtrány szerzőnek sajté alá rendezett kfll-lemónyri humoros réizébŐ!.)
Kedves 6a volt Zalának s jó barátom Döry Jankó, Egy baja volt, bogy zat-liében Kitka volt az osztrák banki.
Volt birtoka szép kaatélylya], Sokat adott a tnégy lóra" ! Pénze mégis csak ugy volt, b* Krá szorult a — zsidóra.
Egyszer — még diák korában, Mint puzsonyi jogászgyerek Szállásának kapójához .Későn éjjel érkeze meg.
Hideg volt, s a havas .jó A nyakába csak ugy szakadt. — „Nyisd fel német.már a kaput, - jdeit ledöntöm egy perez alatt!"
„X*-m nyitom én!" Igy a kapós — „Ön már többször nem fizetett, l\'énz nélkül én ilyen urat A kapun hé nem eresztek "
.Megfizetek, Istenemre! Ne hagyj engem ázni, németi Egy hnazas ma mindea pénzem, Odaadom, ba beérek."
„Nem! előbb a kapu alatt Teakék a pénzt becaost atni, Mert én addig fel nem nyitom, K reggelig fog kínt maradni!\'
Szól x kapus. S szegény Jankó Vérző isivrei a kapán át Becsnstatja zsebében Tolt Egyetlenegy jé húszasát.
Lehajol a kapu alá, S áueszi a német portás; Nézegeti a Szép hu-zast, l.ám a siker milyen pompás !
De Jankó nagy ügyességgel. Amint neki kapa\', tára, Megragailja s bo.Siú ingbru Kiia&zitja az atezára
Így a helyzet megváltozott: Kiről áll most a házmester rÉbresszen be, bőrig ázom. Eresszen he, Donnerw^tter!"
„Ue, ha bár szent Péter lennék a mennyország kapujánál,-Húszas nélkül üdv ősségei. Német sógor nem találnál.
Hogy tehát szárazra jathaas, Ne ok sk"dj olyan sokat Te is itt\'a k ajm alat t Nytijtsd viasza x húszasomat ¦
Mit volt tenni\' a házm-sler Ugyanazon utat veszi, S a bnazast a kapu alatt, Amint kapta — visszateszi
Így aztán 5 is beléphet — Jankó ezen most jnl mulat, Hogy ily tromffal hatotté 1c A goromba portás arat.
De saól nemes büszkeséggel: .Fogd a húszast, itt vau német! Csak leczkézni akartalak, N-m kell nekem a te pénzed.\'
S x ..: • -:<r megtanult! : Mint kell bánni a magyarral, Kinek akkor sem ffigitett, Mikor küzdött vész s viharral.
DŐry pedig megmutatta, Hogy a magyar nem eladó. És hogy nem jár a németnek ErÓszakkal ilyen adó.
Később Jankó ismert honfi L*tt, a országos képvis ló, A hazának védelmében Mindig l-átrau lépni elő
A németet igaz, hogy nem Győzhette le, miot a portást, De elvének > fi bajnoka Jó s bals><r<<l>au maradt folyvást.
Tudom mo«t is az az ö szent És egy. tton kívánsága : Hogy uiég egyszer boldog legyen ¦Suktt szenvedett hazája!
TOBOLY VICTOR.
A kertészet és méhészet áldozata.
- Raj*. —
. Egy szó.vmint száz: de már ezekhez isazán jól értett a Márton János uram bátyám; n.) meg — uuy mellesleg legyen mondva — értett ö métf sok máshoz is. hanem ehhez a kettőhöz legjobban.
Mutatja is mindene a világon, hogy ez az ember ezermester, nagy műértő.
Keze alatt— szokta mondani Albertfi komájának, ki Enyed város.érdemes csizmadia czéhjénak az időbeni atyamestere volt — még a szikla is kivirágzik, s még a dongó is mézet ereszt.
Az ¦ öregnek egyébaráut becsületes mestersége is van: asztalos, még pedig az elsők között, és emlegetett hírű, ki legénykorában — mint mondogatta — a Kárpátoktól Adriáig minden talpalatnyi földet bejárt.
Hanem most már öreg, nem sok hasznát veszi a világ s ösem a világnak. Hanem annál többet használ a fáknak Ezeket aztán megtisztogatja, megnyesi, átülteti jobb helyre, gúzsba köti, s Isten tudja, mit
nem csinál vele. csakhogy olyan legyen, mint a milyennek ő akarja. Mikor még boldogult felesége — kit 3 évvel ezelőtt temetett el —élt; sokszor jött fel az öreg a háza végén levő nagy kertből egy-egy Síép, de rossz helyre nőtt alma-, vagy ba-raczkhajtással a kezében, s ilyenkor aztán meg is adta buzgÓságának az árát, mert neje mindig Így szólt hozzá: ugyan te Já nos, nem sajnálod azt aszép ágat/levágni? — mennyi gyümölcs lett volna azon !" — Hanem ilyenkor Márton uram nem szólt semmit, csak homlokát ránczolta össze, i ez olyan jól kifejezte azt a fumigáló meg jegyzést: mit tudsz te ahhoz I . . .
Tehát, amint mondám, legnagyobb hasznát vették a méhek és a fák, s ő is legtöbb hasznát ezeknek vei te. Az ő mestersége nem hogy csurrant volna, hanem még csak nem is cseppent, Aztán ö nem is igen jár utána. Ha elvisznek egy darab buton igazítás végett, az többet várja azt az áldott perczet, a melyben ismét helyreállítják, mint a mennyi ideigennyire elromlott. Többnyire ugy viszik haza, mint a hogy oda vitték, csakhogy szitkozódva és mérgesebben.
Emlékszem egy zongorára, melyet könyörtelen gazdája — valószínűleg akarata ellenére — arra kárhoztatott, hogy az azon megromlott fedelet és lábakat Márton uram igazítsa meg. Persze Márton uram reá sem nézett egy fél évig. Várj csak, — mondogatta magában — reád nincs nagy szükség, ugy is csak a luxus talált fel, hasznosabbat cselekszem addig, ha Simouué karosszékébe egy lábat teszek, mert ha nem, mire ül az Öreg?
És a szegény „corpus delicti" csak árt, csak várt és szörnyen hiába várt.
Jól emlékszem, mert tanuiócska koromban sokat futkostam a velünk szembe lakott Márton uram udvarán, hogy majd mindennap lepattant egy-egy darab elefántcsont a billentyűk felületéről, hol a hőségtől, hol gonosz kezek közreműködése folytán. Utoljára csak ahosszan\'kinyujtott dróthurok maradtak meg. a pedáljára oda feküdt, hol a kutya, hol a macska, s fedele nem lévén, bele esett az eső, majd a szárnyasok használták alvóhelyül, mig végre egy nagy szél alkalmával eldőlt és az esésben kitörött egyik lába, s Márton uramnak nem tetszvén, hogy ott settenkedjék két lábon, fogta magát, feltétette a padlásra, hogy igazán várjon- Ki tudja, kié volt: annyi bizonyos, hogy most mái-senkije sincs, soha sem kereste senki, s ha kereste volna is, nem ért volna vele semmit, mert Márton uram azzal elégítette volna ki : „ha tudta, bogy nem csinálom meg, miért hozta ide ?¦
S még sok bútor járt igy.
Volt az öregnek egy szőllöje az alsó fordulóban, abban is aunyt volt a gyümölcsfa, hogy a szegény szöllót a nap alig érte, s mikor más szőllőjében már lágy-szemeket lehetett kapni, nála akkor a szöllöszemekkel bátran nyulat lehetett lőni.
Az otthon levő nagy kertjében van egy nagy méhes szín, előtte gyönyörű rózsaoltványokkal és más legszebb virágokkal beültetett ágyas díszlik. Boldogabbak sehol sem lehetnének ezek a méhek nem kell messzire menniük a méz után : .ott van előttük. Gyönyörű, igazán gyönyörű ez a kert I Az igaz, hogy napon -ként többet van a kertbeu, mint a a gyalupad meglett, s évenként többet költ virág-
/
1
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
SZEPTEMBER 15-én.
módot, melvlvel figyelmeket lebilincsel- ditását, a nemzeti érzet erőteljes és józan t^J^,^^^^^^ heti szellemeket magával ragadhatja, fejlesztését tűzi ki. Határozottan karhoz-1 számtamlag joga » van. nap, minden perczbeu tatja az emlékező tehetség gépies terhe-
3-or. Ezen iskolákban a tanítónőknek
Ezen mód miuden u»j.
változik. Azért szabad tért ke\'l engedni a lését. Keveset kíván felültetni, di azt
tanító személyes lelkülete szabad nyíl- felsőbb módon, a műveltség va\'ódi köve-
vánulásáuak, csak nagy vonásokban kell telményei szerint
előszabni teendőjét, hogy mindenkorul-; 3-or. Ezen is
meny között azon módot alkalmazhassa, ép annyi jogot biztosit, és ép oly erkölcsi .mely czélboz leginkább vezet. tekintélyt, mint a férfi tanárnak. Egyenlő Ennek ép ellenkezőjét teszik most. képességnél pedig, határozottan mindig a •Kiszabják, hány sort hány szó: mondjon nőnek kivan elsőséget adatni, el a tanító minden előadásán. Ha lehetne,: 4-er. Elrendeli, mihelyt lehetséges egy báho\\ öltöztetnének fel tanítónak, lesz, egy középoktatási tanárnő képezde azon hWon keresztül, telephon utján, szervezését, mely a fentebbi értelemben ugvanazon/irókat mondittuák egyszerre, képezne tanítónőket és igdzgatókat. a női az nrszái; összes isko\'ában. mig egy káp- közép-iskolák számára, hír puskával kezében felügyelne, hogy a És kérem, a mélyen tisztelt Képviselő-növendékek.látszatra figyelmesen üljenek ház tagjait, fogadják e kérelmemet minden padjaikon. \' pártérdektől és párt szemponttól eltekintve, így bábokat lehet dressirozui. de kizárólag magas hazafias szempontból, nem embereket nevelni. Csak az nevelhet, hazafias buzgalommal, ép oly igaz buz-a ki szeret, a kiről éc/i a növendék (és gaiommal, a minővel nyújtom azt át én. erre nézve képzelhetetlen finom érzéke ki egvediil az ügy iránt való lelkesedésnöl, van. hogy legjóakaróbb. legbiztosabb ide jöttem Magyarországra és beálltam barátja az. ki meg tndja nyerni, erkölcsi egyszerű kézimunkásnak, a mi nálunk, hol . emelkedettségénél fogva, a növendék mindenki ur és vezér akar lenni, sokkal föltétlen bizalmát. hasznosabb, s az is vagyok már tizenkét Amerikában. Svájczban, Angliaiján, év óta, holott Erancziaorszái.\'baii. hol pedig most Kiamzia- és Olaszországban is, mind a női középoktatás már oly fényeden meg jobban és jtibban meggyőzödnek arról, van teremíve. vezéri állással kínáltak volt hogy esakis a nő képes nevelni. Nem meg. De hát oly családból való vagyok, hiszem, hocy a magyar nö az amerikai, mely már három nemzedéken át. a hazá-svájezi. angol, fianczia va;*.y olasz nÖuél uak és nevelésügynek szánta életét, nénéröl kevesebb tehetséggel lenne megáldva bugára. (Jróf Brunswick Teréz alapítót\'* Ezért volna kívánatos minálunk is, hagy meg Magyarországon a legelső kisde I-az elemi iskolákban, fiuknak és leányok- óvókat, és Teleki Banka grófnő állította nak egyaránt, lehetőleg tanítónő taniLson. fe| a legelső leányintézetet Magva r-a lelkeket tanjtónö művelje, amint az országon, mely ben a növendékek magasabb
kiképeztetést nyertek, melyet hat évi nehéz fogsággal kelte megfizetnie. Ez legyen nekem is tneutségem és jogezimem arra. hogv meghallgattassam.
A mélyen, tiszteli Képviselőháznak alázatos szolgája De Gerando Anto.iina.
— Báró Hornig Károly veszprémi
¦báró Eötvös JV.z-^fnek óhaja is volt.
De foképen aztán leányintézetben, a fénffszeniélyzet alkalmazása nem csak. hogy indokolva nincs, czélhoz ne.inyezet, de nieröben még igazságtalan is: inert elzárja a _nÖ előtt azon egyetlen, úgynevezett ..liberális kereseti módot" melyet náluak számára a társadalom fenha^yott.
Mért hiába nehezíti meg a magas Minisztérium évről-évre a nőknek a tanítónői pályára való özönlést, az által
a női helyzeten nem javít. Azt még sem megyés püspökünk felszentelése és beik\' fogja elérni, hogy azon kis hivatalnok tatási ünnepélye Veszprémben szept. S-án leánya, a mely hivatalnok hivatalát nem nagy fénynyel és a szokásos egyházi szerkötelességnek, hanem joguak tekinti, hogy tartással ment végbe. Jelen volt Símor abból a.lehetö legkevesebb fáradsággal, János herczegprímás és bibornok-érsek. uri módon megélhessen, valaha kapálni nemkülönbenZalkaJánosgyőri és Hidassy menjen vagy mosónénak beálljon. Még Kornél szombathelyi püspökök. Veszprém divatárusné vagy kereskedő-segéd sem ösváros fényárban úszott. Mély tiszteletlesz soha belőle ; mert nem elég müveit tel hódolunk felszentelt uj püspökünknek arra, hogy a munkát ne tekintse szégyen- s az Ég minden áldását kérjük drága nek, tehát inkább lesz öngyilkos. életére !
Petiig lehetett volna talán belőle- — ö Felsége udvari vonata 12-én derék tanítónő, mert ez valódi hivatása, reggel 3 óra 17 perczkor érkezett Nagy-minden nőben ugyanis anya rejlik és ha Kanizsára s 5 pereznyi megállapodás után kellő kiképeztelést nyer, tud nevelni, és szerencsésen tovább haladt. Harmadnapra, tanitui is. És a hol a nőket alkalmazzák, vagvis 14-én este 10 óra, G perczkor ér-köztudomásu. elismert dolog, hogy sokkal kezett vissza N.-Kanizsára s 7 pereznyi buzgóbbak, lelkiismeretesebbek, odaadób- megállapodás után csendben tovább ment. bak és pontosabbak, mint a férfiak, és job- — Féldaudár honvédségünk a belo-ban tudnak czéihoz jutni a tanításban és vári hadgyakorlatokról ma, szept. 15-én
szept 8 án tartotta 50 éves áldozárságá-nak aranymiséjét a zágrábi főkapfalan
főkép a nevelésben. Csakhogy ehhez szűk séges. hogy ne legyenek alárendelt, elnyomott állapotban.
Mindezeknek folytán tehát tiszteletteljes, kérelmem czélját, a következő pontokban vau szerencsém a mélyen tisztelt képviselőház elé terjesztem : J 1 -i r. Mondja ki a mélyen tisztelt kép-\'viselöliáz egyszer elvileg, hogy a nöí középoktatást Magyarországon megalapítandó- cs^ktornvai pol nak nyilvánítja, s azt mulhatalan szükséf
nek tekinti. > Egerszegröl neveztetett, illetőleg helyez
2-or. Hogy a nők középoktatása telett áL yyeiS7 Károly csáktornyai áll.
reggel érkeztek vissza körünkbe,
— A kis-knniznai „Polgári olvasókör" szept. lG-án, vasárnap délután 6 órakor közgyűlést tart.
— Áthelyezések és kinevezések. Mendly Károly perlaki tanító Belgrádba rendes tanítóul neveztetett ki az ottani or-ztrák-magyar követség védelme alatt álló róni. kath. iskolához. Fischer Endre
isk. segédtanító rendes tanítóvá, helyére Velkey Zoltán Zala-
czéljául nem a szakképzést, azaz bizonyos vizsgákra való dressinozást, hanem a gondolit-fejlesztést, az érteiem helyes
tanitóképezdei kertész Derventbc neveztetett ki az ottani orsz. gyümolcsészeii és szölöszeti telep ve/.etőjövé.
Sí°ríf^ a «ép« jó iránti s/eretet Költségelőirányzata Nagy-
ébresztését, az erkolcst orzek megsztlar- j4nizSavárosán.ik 18S\'J. évre 251.789 írt
------:—~ ¦— .írj " *i^^= 22 kr. A községi pótlék minden frt állam\'
magra, öltásviaszkra, vadrózsára és télen faszénre — a mivel a virágházat fiiéi -
adó után 58 kr. Az,államadó 115.277 frt krt te.-z ki.
um,t.zegre,enyvre és festékre, szóval arra,!. ; " .Birtok-vásárlás. Az a hír ter-ami a mesterséghez szükséges. És van J«dt el Nagy-Kanizsan. hogy a palhni ura-valami érdekes abban, hogv ö nem árulja dalmat a namlr,ai eróftol Karczag test-virágait pedig roppant költségébe és fi-Í "\'éTf;a her?_ze? Batthyány hitbizományi radságába keiül — csak ¦-vönvörködik uradaImak foberlo! 2 milho 4 százezer bennük. Egy-két háza van csupán a hová I fonnte?, megvásárolták. Másik hir szerint
nem vált volna meg ténnyé, mert nem csak a Karczag testvérek, de a vásárolni
van csupán, a egyszer-másszor bevisz egy-egy buuuetot s a többi szárán nyílik, szárán hervad, vagy nagyobb ünnepélyek alkalmával a kath.\' templom oltárát disziti, melynek Márton uram a fó őre. A két tehéntől naponként fejt tejnek az ára, és a mesterségből kapott kevés jöved\'-lem, mint — szerinte — muió javak, mind a virágházban lelik temetőjüket S mig boldogult felesége élt, addig sem adogatta el virágait sőt többet mondok: olyan nagy és \'^jjyönyörü veteményes kertje van, hogy • a városban ritkítja párját s akárhányszor a felesége a piaczról vett zöldséget. Ha valaki ilyenkor kérdezte, hogy miért költ ezekre, hiszen van otthon elég, azt szokta felelni: nagyou olcsó.
. Igazán csudálatos egy pár ember ! El nem lehet képzelni, hogy miből élnek, és nekik még az étel mellé egy kis s bor és pálinka-féle is kijut, sót az örei Marton uram sokszor igen is bekap a jó-bólv Egy fél liter bÓr minden napra kijut
(Vége köv.)
szándékozók közt van József Főherczeg, aztán Schossberger, meg egy névtelen is. A valót tehát lapunk bezártáig nem sikerült megtudnunk. A csapi birtokot azonban Sommer Ignácz nagy kanizsai lakos vásárolta meg Örök áron..
— Vakmerő ajánlatot tett egy kül földi czég Hfltter Lajos ev. lelkész urnák, hogy hívei közt terjessze az Amerikába való kivándorlás eszméjét, még bizonyos százalékot is ajánlottak neki. A hazafias izellemü derék lelkész azonban megbotránkozva utasította vissza a szédelgő ajánlatot. Jő volna biz ezt a consulatusság utján is érdemileg szellőztetni.
— Születésnapjának 66-ik évfordulóját ünnepelte szept 13-án Nucsesz József barátunk. Szüleinek 7 dik gyer meke levén, e lap szerkesztője is ez alkalomból az Lg számtani igazságának valösulását kívánta neki, t i. felülről, honnan minden jó származik, a 66 év , 99-nek bizonyul, ezt az egy hián száz évet
Fürdőkből hozzánk beküldött értesítések szerint a varasd-top-1 i c z a i gyógyfürdőben a 22-dik számú kimutatás szerint aug. 30 ig 772 folyó-száuiban 2427 fürdővendég jelentkezett. Lipikben pedig aug. \'?9 ig 177C-an kerestek gyógyulást — Daruvárott szept. l-ig az 5-dik számú kimutatás szerint 376 folyószámban 1329 fürdővendég jelent meg. — Balaton-Füreden szept l-ig 1468 fürdővendég megjelent
— Nászhir. Dr. Hauser János ügyvéd f. hó 4 én jegyet váltott Eperjessy Jolán kisasszonynyal. Eperjessy Sándor ütryvédurkedvesleányával. — Engelbrecht Károly a „Borászati Lapok" szerkesztője eljegyezte Sághváry Ilona kisasszonyt Kővágó-EÖrsÖn. — Eröss István karmacsi körjegyző jegyet váltott J.ínosházán Kovács Mariska kisass/.onytiy.ii. t- Fözinayer Lajos zala-egersze^i" kir. mérnök Pécsett eljegyezie Szánthó Gizella kisasszonyt.
Keramit-tégla mutatvány vau Saller Lajos épitész urnái letéteményezve. kinél az érdekeltek megtekinthetik. E felette erős és aránylag mégis jutányos anyag egyenesen megrendelhető Szent-Iványi Sándor ur irodájában Budapest DUŐI-Ut 1. sz.
—A közös hadsereg kaszárnyájának építése, vagvis a szükséges előmunkálatok megkezdettek, nevezetesen a kutak ásatása éó a téglahordás.
— Mikor a kerék kiesik. Vasárnap f. hó 9 én délben egy becsehelyi kocsis Iépé>ben hajtott a föutczán, hol egy asz-szony a kocM előtt átakart menni az utón, a kocsis rákiáltott, de már későn volt, az egyik ló az asszony\', ellökte és a kocsi keresztül haladóit rajta, a nélkül, hogy az ijedtségen kívül nagyobb sérülés történt vidna. — Az odafutott rendőrök a togatot be akarták terelni a városház udvarába, a megijedt, kocsis azonban a lovak közé vágva a Király-utczának elhajtott, ugy, hogy csak a porát lehetett látni. — De o fátum, a Király utczán kiesett az egyik hátulsó kerék és a kocsinak meg kellett állni, a honnét aztán a suhanezot bekísérték, kihallgatás után azonban szabadon bocsátották.
— Vasúti szerencsétlenség. Saller Sándor nagy-ka:iizsai illetőségű vasúti kalauz f hó 13-án Kottoriban oly szerencsétlenül került két ütköző köz>é, hogy azok fejét összenyomták és ott nyomtlan szörnyet hall. — A szerencsétlen özvegyet
S gyermeket hagyott hátra. Teteme Katiizr-ára szalutálván 1. hó 16-áu temettetik el.
— Hirteleu halál. Vékási Zsófi helybeli impszátnosnö több háznál mint takarítónő foglalkozott, folyó hó 11 én reggel Fábián birói végrehaj:ó urnái volt takarítással elfogaiva, mikor egyszerre elájult, összerogyoit és nyomban meg is halt. — Beszáliittatott a közkórkázba. hol orvos rendőrileg bonczoItatván, a halál okául szivszélhüdést kon.-tatál\'ak.
Czáfolat A „Kőszeg és Vidéke" azt a hirt hozta, hogy a kő-zegi elöbbeni postafönök Önmaga ellen merényletet követelt el s mechalt értesítjük lapár-sunkat hogy e hire koholmány, mert Simon ur a legj >bb egészségnek örvendve Kanizsán él.
— Vtőszeiule tartatik N. Kanizsán a honvédség részéről f. évi nov. 26-án.
— Torma Imre a „Polgári Egylet" tevékeny bérlője ujabbanS bérbe vette a „Polgári Egylet" helyiségeit 3 egymásután következő évre az ujabb és legújabb épületekkel együtt, nemkülönben az ipar testület által bírt régi épület fö\'dszinti helyiségeit is. hol, mint az előtt, isme korcsma nyittatik. Az uj bérlet f. év nov. l-én veszi kezdetét. Óhajtjuk, hogy a törekvő bérlő ujabb bérletivel szeren rsésebb legyen, mi valószinüleg a nagy terem elkészültével sikerülni fog.
Három Tér(ett. Légrád zalamegyei nagyközség lakosságát egymásután három borzalmas tett izgatta\' fel. Pár nap előtt egy anya gyermekét a Drávába dobta, aztáu két testvér meg gyilkolta egymást; most pedig Pevécz Mihály korcsmáros mostoha testvérét, Trencsén Józsefet dulakodás közben megszúrta, még pedig oly szerencsétlenül, hogy az áldozat vagy 20 lépésnyire szaladva, összerogyott és meghalt. Pevécz látva,; hogy testvére haldoklik, jégért szaladt és borogatni kezdte, de ez már nem segített. Pevécz rögtön befogta lovait és két városi hajdú kíséretében Kanizsára ment magát följelenteni, hol azonnal letarlóztatták. A meggyilkolt igen vad természetű ember volt és még előtte való este ís azzal fenyegette a házbelieket, hogy mindnyájukat megöli. Másnap csakugyan megrohanta bátyját taglóval, hogy levágja, de ez megelőzte és leszúrta. Különben a meggyilkolt a katonaságnál is leszúrta szakaszvezetöjét s e matt két évig börtönben volt.
— Jubileum. Vizeki Tallián Ede zágrábi kanonok, ki légrádi plébános koiábau a nagy kanizsai polgári iskolánál alapítvány tétellel örökítette meg rievéfe
templomában.
— Eégl bűn. Ot évvel ezelőtt, lübó. márczius 20 án. Káptalantóton, Vizeli József oltani lakost a Szent-Gyöcgybegyen lévő szöllöjében agyonlőve találtak. A
polns, 188& szeptember hó 13. Áldás ¦ béke hamvaira !
— Hegyei r. fa. &z angol* tróu-örökös t hő 17-éu Keszthelyre érkezik. — Felső-Szemenyén egy 13 éves leány fürdés közben a Murába halt. — Farkas
endörség hiába kutatott a legnagyobb NeH| klsassz0QV a merenyei plébániának buzgalommal a gyilko* után. annak nyoma j értékes oltárteritöt ajándékozói t. - Alsóveszett, nem is remélték többé, bogy valaha Lg^^ és Bellatincz között két fegyveres elérheti Őt a büntetés. Uueer tapolczai; rabi0 üldöztetik. — Csabreudeken az álla-csendórór -^tö azonban folytatta a ovo-. lok közl uraIgott lépfene megszűnt. — Le-mozást, kü,:±jseu egy névtelen levél alap ( én posUme:iU>n áüáira mittatou jan,melyet 1885-benkapottésmostsikerfllt pályázat
isnekivégrelölfedezniagyílkost,ameggyil-j _ "uazai r. fa. A hazai posta-koltnak fia: Vizeli Gy. személyében. Vi?eli I (akarékpénztárba eddig 5.470.727 frt Gyulaatyja halálaoU igen rendetlen életet, belveztetett el. — A magyar román ba-folytatott. vagyonát pazarolta, idejét tobb táron ismét villongások fordulnak elö. -nyíre a korcsmákban reszegesktdéssel A pécsj kiaIIjtas szept. y én záratott be. töltötte, s ezzel a csendőrség gyanúját Deíicit niucs _ A jajíki tempIom kjra. magara vonta. Atyja eleteben szüleivel poliatott. — A felső oszkói plébános meg-folytonosan ellenséges viszonyban^ volt halL _ Puiszkj- pereuez a napokban ülte mivel atyja másik testvére! kizárásával -0 évw artentiü jubileumát -nem íratta rea a birtokát A gyilkosság Visegrádon udvari szarvas-vadászat tar-elkovetese előtti esten \\ izei. Gyula el- tátik. — A szabadkai negyedmilliós lopás távozott hazulról s csak másnap reggé tetteseit a s/.egedi csendőrség felfedezte, tért l,aza egeszén dujt arcczal a magával _ Madách Károly nógrádi alispán ,neg-vitt forgópisztoly nélkül. A törvényes bon- hah K mini^relllük SJ lAJu czolas bevégezte:s a viz^galoono eltavozti üáteildébö, haza érkezea _ Buda teu utai Vizeh Gyula ocscsét, Imrét, átkarol- á|laüdó arverezesi c.arüokok feJalIl?á,ára a, sírásra fakadt se szavakkal: Öcsém, alcorináliy eiigedélyt adott. - Szegeden kezedben vagyok, engemet most fe akasz baukuhaalJisil| baudat íoglak eL \\_ A áthatsz, ha elaru sz, mert atyánkat en rjUQa ara.j. _J Trefort helyébe a bel-lőttem agyon,"onva lomaSt tett. mit sógora: város om_ képviselőjéül B. Kaas Ivor Ur József is hallott s neki szemrehanya- (mértókeilt elK) éA steiger íiyula (szabad *kat is tett, de mindketten megígértek, eivl-0 uspLeuek fel jelöltal. \' • \'......
A dunai
Jósziv" látványosság deficittel végződött. \' — Somlóbegyenafilloxeracoustatálvavau.
— Külföldi r. h Sotiában megnyílt a bulgár nemzeti színház, melyet a város tízezer frank évi segélyben részééit. — A német császár oki. 3-án érkezik Bécsbe. — Bécs és Prága közt telefon
hogy soha elárulni nem fogják. Erre haza mentek s édesanyjuknak ís elmondották az esetet ki szintén sírva kérte őket a hallgatásra- így történt, hogy a fiu bűne öt esztendeig titok maradt. De a csendőrség nyomozásai lassankint mind több és több* gyanút halmoztak fejére s ezek
alapján a tapolczai csendőrség megkere- létesíttetik, mely 85 ezer fnüa kerül. —
sésére Szent-Gróthon elfogták Vizeli Gyulát.
— Korona-gyűlés tartatott a n.-
kauizsai Szent- Kereucziendüek zárdájában a csurgó-kerületi espereaség részéről f. hó 4-én. A gyűlést szokásos disz-béd követte, melyen számos felköszöntés mondatott
— Mennyit fogy * nap szeptemberben i A hónap n-én 5 óra után 20 perczczel a nap fölkél s lenyugszik G óra I 39 perczkor, s így a nap hossza .13 óra 19 perez; 30-án fi órakor lesz napkelte sj 39 perczczel 5 ói». után napnyugta, vagyis
A bécsi lövész-ünnepély császárdiját egy bajai lövész nyerte meg — Dél-Tirolban árviz pusztít — Parisban a kormányozható léghajó feltaláltatott. — Kossuth Lajos Bonaparte Letitia esküvőjére üdvözlő táviratot küldött — Bécsben egy házalap ásásnál régi koronát találtak. — A ki«iwi pompás színház leégett.
A budapesti értéktőzsdéről.
- a ,Magyar Mercur" heti tudóiitAaa. -
a nap hossza 11 óra 39 perez Ezek szerint | bodik
havi rövidülés i óra 40 perezre megy — 22-én van az őszi éjnapegyenlöség. a csillagászati ösz kezdete.
— Az önműködő mérlegek. A napokban a (óvá r\\> néhánya azt a leleplezést közölte, hogy "a főváros területén felállított ön-
A pínz megdrágul, aie arany megolcsáli-jelleuiii jelenleg as értékpiaciot,
az adja meg az irfoiyamokuak az irányát i ez s«abja meg ax ntat, melyen a« üze kédesnek működésében haladnia kell Moet teljesen élekkel a dolgokkal foglalko«h»tik a tözsdt-, mert a politikai helyzet nem okoz neki gon-napílapok dot| a mennyib^o a politikai láthatár teljesen tiszta éa ha valamelyik nemet vag-y *r nagybango lapban \'asJtrávik is egy kis
tiara-
ikíbb * likkantó bjttéguek, sem j5 viharnak a jele Az iiíl et azonban lehetőleg a lessxük^bb huárok között moiog, mit az egymáiatáu következő két ííidó és két általános ünni^p mellett a drága p>n» is idézett elö, Ily körülmények között van ideje a tőzsdének a nyugodt megfontolásnak eredménye »z általános árfolyam-
működő mérlegeknél befolyó pénzek a 5ÜjTIJ**J^Ü raagyarialó „Scliulverein" czéljaira használtatnak fel. Nálunk az indóháznál szintén van fölál itva esy ilyen Önműködő mérleg, melynél csak 10 krt kell a mérlegen levő oroszlán szájába riobui, 3 azonnal megmutatja, hány kilót nyomunk. Jcitr\'gyfniitóibt-n nyiivánni Hiszszük hogy az indóházunkuál levő Járadékok é* befektetési értéktk légi.-
mérlegaél befo.yó pé„z humánus célokra E&^iJZg&tl^ LZ fordittatik, s nem ii magyarfalo egyletnek keitebfi[1 kiiiöuo>n » *rai.>czimietek foiyto-adatik át Nagvon szeretnők, ha a hazai nos*n és következetesen csökkennek a¦/. leg-közönség megnyugtatására illetékes hely-; ktsrelebbi jövő minrienesetre a paptrértéku röl nyilatkozatot nyerhetnénk. | ^Ittt .zivesebbén vásárolják ezek most
Az országos tűzrendészet ügyében inkább emoikedtiek. a kormány szabályreudeletet\' bocsátott ki, j Bank rész vényeknél mely szerint e\'gy éven belül az or-zág minden községe szervezett tűsollósággal birjon. Ahol díjazott, vagy önkéntes nincs, ott köte;es tűzoltóság legyen. A magas intézkedést a legmelegebben üdvözüljük.
— Eladott ősi birtok. Kanti Simon, kaposvári lakos, mint Kaposvárról írják, megvette a Bosnyák család ezer holdas turi birtokát 90,000 írton. E birtok utolsó maradványát képezte a uiult század első felében fingon kihalt báró Bakácsokról leányági örökösödés utján a Bosnyák családra szállt ősi birtoknak.
— Zala Szt.-Mihályon nemrég az ottani vadászat bérlője Nagy György földműves egy reznek túzokot lőtt a kukori-czásban kutya előtt ,Elsö pillanatra ázsiai sivatag-tyúknak tartották a\' szép nagy madarat, de alaposabb megvizsgálás után konstatálták faját E vidéken még sohasem fordult elő a reznek.
— Következő gyászjelentést vettük : Rutits Béla kis-komáromi uradalombeli gazdatiszt a maga, ugy gyermekei: Béla, Gyula és Margit, nemkülönben a nagyszámú rokonság nevében, szomorodott szívvel jelenti, felejthetlen szereteti nejének, a példás jó édes anyáuak, illetve leánynak és testvérnek, Sólyomi Máriának folyó hó IS án reggeli 11 órakor, 30 éves korában, a haldoklók Szentségeinek felvétele után, szivszélhüdésbén történt gyászos elhunytát. A megboldogultnak hűlt tetemei f. hó 15-én d. u. 3 órakor fognak Csu\'h-Kápolnán a róm. katfi. egyház szertartása szerint Ünnepélyesen beszentel tetni, és azután a kis-komáromi sírkertben örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő s/.eot-mise-áldozat f. hó 15-én d. e. 10 órakor fog a kis-komáromi templomban a Mindenhatónak bemutattatui. Csuth-Ká\'
két hitelre izv. való folytonos játék elhaoyagoltaUa a többi helyi baokokut, melyek pedig méHáu érdemelnek figyelmet. E hibát most jóvi ipirkodoak tenni és inkább kultiválják a mellékliankokat, melyek szépen emelkednek.
Közlekedési vállalatok értékei az utóbbi idöbeu soaat emelkedtek, egrelűre elé^ ketl-Cz5 eredmény az, ha exeket az emeUedésf-kat igyekeanek megtartani és ezen igyekezőt g mdg nem volt hiába n ó. Iparvállalati értékekről majdnem ugyanezt lehet mondán\', abban mindenes tre mi\'g két papiméin, iiogy mind a kettőben Lágyon kevís at dalét, de ozilárd ae irány.
Sorsjegyek szilárdak. a „Jó^zk* sorsjegyek kíbociájtása egy két hét mnlva fog megtörténni, a mi e tir.-n okv tlcn élénk mozgalmat fog szülni, mert ezek az nj aorjegyek olcsóiágnk által mindeu eddigieket jóv»l f.".Iülni i Íjak er. azon kívül igen kedvező játéktervük Icíz Valuták it érczváltók jelentékenyen olcaóbbudiiak.
— Szájkonzerválő szerek hamisítása. Dr. Popp J. G. udvari fogorvos azt a tapasztalatot tette, hogy hires szájtisz-titó szereit, melyek minden gyógyszertárban kaphatók, de különösen Anatherin-szájvizét hamisítják, illetőleg más, sokszor káros szert is hasonló elnevezés alatt és hasonló külső kiállítással hoznak forgalomba. Ennek következtében figyelmezteti a közönséget hogy csak dr. Popp-féle szereket kérjenek és fogadjanak el, ha csalatkozni nem akarnak.
L szerek kaphatók Budapesten dr. Popp vezérképviselöségénél: Révay-utcza 8. sz. és kapható Nagy-Kanizsán rPráger B , BelusL. gyógyszerészeknél és Kosenfeld A., Sommer J.: Marton és Huber kereskedőknél.
— Sok évi megfigyelés. Emésztési
SZEPTEMBER lö-éu.
gyengeségeknél és étvágyhiánynál, általában niititit\'n gyomorabajnál.a valódi„Moll-téle seidlttz purok" bizonyultak a többszerek tölótt. mint gyomorerősítők a legjobbaknak. Egy doboz ára 1 ft. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógy szer-isz és cs. kir. udvari szállító által, Bécs, I. liicblauben ü. A vidéki gyógyszertárakban Moll A. készítménye kérendő az ö gyári elvéuyévei és aláírásával. Ö ¦
általában vonzó olvasmány! nyújt. Ajánljuk . B.: Mert azt tartja a közmondás, t. közönség pártfogásába. hogy aki gyorsan ad, az kétszeresen ad.
Ki nyert?
íluzá- .-z-\'j.t. T-én. Budapest: 13 - í> 81 30 i.im;< : öl J !2 46 71 Trtezt: 24 ¦ í 1 \\ 7
— Érdekes és közhasznú vállalat indíttatott meg Koczányi és Vitéz kassai könyvkereskedők kiadásában: „A I ó é s annak tenyésztése." Írták Ko vácsy Béla és Monostori károly. Az. elsó füzet ijieu diszes és ábrákkal ellátott alakban jelent meg. Megrendelhető Kassán a kiadóknál, vagy bármelyik hazai könyvkereskedésben. E kiváló szakmüvet ajánljuk á "lótenyésztőknek, .állatorvosoknak, gazdák- és sportkedvelőknek. A mii béltartalmára nézve már az első tüzet is kiválóan érdekes, a mennyiben a beyez.e tés után a tenneszeirajzi adaiokkal. tubát az eijuidákkal Jtiglal kőzik, * jól sikfíült ábrákkal illusztrálja _az= ide tarlo/ló ló-léléket. Majd á> után\'áttér a"ló eretíetére és törtéii\'-tere, a ne^i\'szakértöknek is kiválóau érdekes és tanulságos olvasni ínyt nyújtván.- Ezeken kívül tárgyalja a betegség és egészség jeleit, a ló vér mérsékletét és szervezetét stb. A n.ü 12 —14 füzetben lesz teljes s egy-egy fü/e "ara 50 kr.
— Az „Olvasó kor- .kiadásában megjelent „Ördög és angyal11 cz. töréne i regeuyiiek 14-dik füzete, fordítá Tölgyei Mihály. Szerkeszti frülöp György e szép-irodalmireaényfolyóiratot, Füzetenkintára 25 krajc/ái.
— A soproni kerületi kereskedelmi és iparkamara\' jelentése a iö.daiivelés-. ipar- és kereskedelemügyi miniszterhez a kamarai kerület kere-kedehui. ipari- és forgalmi viszonyairól az 1883. 4 és 5-ik években-1 megjelent, niely a II k részt tartalmazza éspedig: ipar, gyarmati áruk. forgalom, törvényhozás, jogszolgáltatás közigazgatásról. A nagy dhzes kiadvány, kiváló műgonddal állíttatott egybe.- \'
— Az ifjúsági Irodalom terén örvendetes jelenségIfént iidvö/öljok a „Magyar Ifjúság" czimü lapot, mely most kezdődő VI. évfolyamában az eddiginél is terjedelmesebb, közleményekben és képekben gazdagabb füzeteket ád. Mindjárt a most megjelent I. füzetben Mikszáth Kálmán egy diák-novellája és Borostyám egy regényes elbeszélése kezdődik; aztán versek, természettudományi és történelmi czikkek következnek, melyek alatt Ábrányi Emil. P. Szathmáry Károly stb. nevei olvashatók. A „Kis Lap"-ból kinőtt gyermekek gyönyörűségüket fogják találni e változatostjtar.almu szép uj-ágban, melyre uj szerkesztője, ilrl Itadó Antal valóban nagy gondot fordít. Melegen ajánljuk a családapák figyelmébe. A lap ára egy-egy év-harmadra 2 frt. Előfizethetni a kiadó-lávatalban (Budapest, K-jroL--körút 15j
— Az \'„Olvasó Kor" rendkívüli folyamában megjelent a item ele Király (II dik Lajos bajor Király) ciiuiü történeti regény 5-dik füzete, magyarította Tölgyesy Mihály. Ara füzeteirkiüt 25 kr.
— -Közel és tavoPczimen Bánfalvi Lajostól egy kötet elbeszélés jelent meg líévai testvérek bizományában. Ara 1 frt. Szerző gyakorlott irói tollai bir. alakjait kidqmbori-ott jellemzéssel mutatja be s
Hivatalosan jegyz. piac/i árak
{ Nagj-KaiiiA-iáiu ,
1S§8. szept- 12.
— Búza legjobb 7 25 kr. közép |í;-Sö kr. — Rozs iegjobb 5 frt. közép (4-SO kr, — Árpa legjobb G frt. közép 550
f"
kr. -7- Tengeri legjobb 6*20 kr, legjobb 5 frt, közép 4S0 kr. 2 frt. — Szalma 1 frt.
Zab Széna
Gabonaárak :
— Székesfehérvárott: Buza 7-20—30. — Rozs 4\'00 -5"I0. — Áipa 5*00—fi frt. — Zab 4 50—60. — Kukoricán 6-20—00. — Bab 9—9 10-\'
— Pécsett: Buza 040—80. Kétszeres 5-i0—30 — Rozs 450—5 frt.
— Árpa Ő-40—SO. — Zab 4 00—80.
—"Győrött: Buza 7-50—00. Itozs 5-70—8Q. — Árpa 6 70-7-50. — Zab 5-30—75, — Kukoricza 6*10—30.
— - Szombathelyen: Buza 7 — 7-20. — Rozs 5-40— ?0. — Árpa 5-30—6 frt — Zab 5*20 -30.
— Sopronban: Buza 7—7-50
— Rozs ö^o^SO. — Árpa 5S0—7. — Zab 5 50 —80-
— Veszprémben: líuza 0-80—7-25. — Rozs4 90—5*35. — Árpa 5-50—fiíiO. — Zab 4-80 —5\'30. — Ku-¦förioza 0-7 frt
Meghatározás.
Gyermek: Apa! Kire mondjuk azt hogy „zseniális" ember ?
Apa: Akinek semmije sínes, soha sem dolgoz.k. mégis uri módra megél.
Boltba n-
— Sajtot kerek !
— Miivet:! V
— Akármilyent, csak lyuka-ni- le gyen ! A múltkorin legalább is egy félfont lyuk volt.
Életjel.
A kororvo- etry találl holttestet megvizsgálván, konstatálta a halált A mellette levő rendőr prote.-tál ez ellen, mondván :
— Nem hali ez meg, kérem szépen ; mert tetszik hallani, hogy még ketyeg az óra a zsebében.
Akis áruló
Mama : Ideje már aludni menni. Marit \' Menj a dadához adj neki egy csókot\' s mondd, hogy le akarsz feküdu.
Margitka: Xem, mamácskám, a dadát jieni csókVom meg. mert mégver Tegnap édes apám js-pofont kspott töle egy csókért !
Szer é n y s é g.
Aranka : (Kevés ídö elölt férjhez-raent nővérét ebéd után meglátogatva.) Nos Linus. jó vol\' délben a lrba \'i
Linus : Azt a férjemtől kérdezd : én csak nem dicsérhetem magam V
Felelős szerkesztő és kiadó: lí Á T ORF.I LA J 0 S. A szerkesztővel értekrahetwi uapoota déli 1—3 éra kíizt Ukásán Arany János ateza i sz
Laptulajdonos : WAJDITS JÓZSEF-
— EgV fukar vőlegény küldendő volt menyasszonyának az arczkéjiét, de sokal-lotta az ajánlási dijat és fölirta a borítékra : „Minta ének nélkül."
Megmagyarázta. **
— Laci — szó\'itjj meg a tanító egyik fiút, ismered tea gyantát?
— Ismerem
— No. mi az V
— Bor, — feleli -¦ fiu.
-- BorV ugyan hova gondolsz ?!
— Iljen, bor. mert ha a papa a vendégeknek azt mondja, hogy „gyantázzunk," akkor mindig bort isznak.
— Nő: Én igazán nem vagyok tisztában azzal, hogy mi különbség vnn a természeti törvény és a véletlenség között V
— Ur. Pedig egyszerű. Ili kegyed férjhez megy, a természet törvényének hódol de ha férje kegyeddel boldog iesz. az már csak — véletlenség.
— Az ügyvéd neje odanéz a patvari sta írására a naivul kérdi, inért ir -oly görbén, mintha részesek vo\'nánaka hetük ?
„ — Elfogyott a princzipáiís ur tintája és bort Öntett á kalamárisba. Volt a hideg válasz.
Közmondás szerint. A.: Miért szaladtál olyan nagyon, mikor a koldusnak azt a krajezárt vitted?
legjobb asztali- és üdítő ital, tiíüno hatásúnak bizonyult köhögésnél, jjégebatoknál, gyomor- és holyaghu-rutnál. ¦ . *9
Rattoni Henrik, Karlsbarf és Düdapeá
3200 13—30
•)E rovat alatt köztöltékért nem válla! ;ei a szerk
Őszinte házassági ajánlat.
Egy 29 éves özvegy hivatalnok 2000 M. fizetéssel egy erőteljes keresztény leány- avagy vagyonos Özvegyasszonynyal óhajt házasságra lépni. Kényképpel ellátott levelek Mai H. úrhoz Stuttgart, L*iblingerstrasse 38. sz. alá kéretnek intéztetni. 3437 1 -1
Tőke nélkül biztos keresetet
inind «ly megbízható egyénektiáh rang-kulö:,b*\'g néiknl, kik lönéiiyin-g kt-ülitott osztrák és magyar soiijegjek résziéi iveinek való dadásával toglaí-koxni akarnak. Ajánlatok iutézcndŐk a Magyar alta ar.os takirékpéoztir réiz-véuy tarsas g borsjegyuitítályahoz HU-V\\PtysTES (befizettetett részvénytőke
-<k kDldetiek. _3418 S-9
Közvetlen német i^\'ta^úzhajúzaa
Hamburgból Newyorkba
minden szerdán ét vasárnapon,
Havreböl Newyorkba
minden kedden,
Stettinböl Newyorkba
minden 1-í nap alatt, Hamburgb ól Nyugatin diába
havonkint uéiryszcr,
Hamburgból Mexicóba
havonkint ejiyazer, A társaság j>osífliíözliaj\'\'>: kttűrjő i-llátás mellett agy IiajószoliákKan mint a fö-délkozben elbelyexet\'t ntazóknak is a legpompásabb utazási alkuimat nyújtja.
US- thh \'felviágo-Iiást ad, a ve*ér-ilgín.-íkK-\'-K ií <sber. IV, Wí.d-n. W*yringer-s_^e :J2-dilc ná calalt 3249 16—26
Üg><\'K ügynökök nagy s/.a zalék mellei: kerestetnek.
kérelmi. 9 frt 50 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentuevezett kir. törvszék területéhez tartozó bahŐti 1062. sz. tjkvben v 299 hrsz. a. ingatlannak Németh Károly. Németh Péter és Németh Julit illető 2G7 frtra becsült 3/-, része, v 143/a hrsz. a. ugyanazokat illető 69 frtra becsült */s része, és a hahóti 820. tjkvben A f 752. hrsz. a. Németh Anna. Károly, Péter és Juüa kiskorúak javára bejegyzett váltságköteles 023 frtra becsült ingatlan Szili Juli özv- Németh Lászlóné javára oekeb-lezctt. lakás szolgalmi jogának épségben hagyásával IHHH. évi szeptember hó 20-én delelőn Jd órakor Hahót község házánál I)i. Benczik Ferencz felperesi ügyvéd, vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár lO°/o-át ké-i/pénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letet.ni.
Vevő kötelesavételárt háromegyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hó alatt, a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt. — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó G*/0 kamat okkal együtt 3>. árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Keli Nagy-Kanizsán, a kir. tszék mint telekkönyv: hatóságnál 1SSS. évi jun. hó 2- napját. Gr. IIUGONNAV 3441 1 — I kirendelt kir. tszéki bíró.
gye alispánjától-
Pályázati hirdetmény.
Zalavármegye novai járásúnak orvo?a ezen hivataláról lemondván, az igy megüresedett állomásra, mely Nova széKheíyhez van kötve, pálya zat hirdettetik oly hozzáadással, hogy az ide vonatkozó kérvények az IfjH3. évi I-sÓ t. cz. 9. §-a értelmében felszerelten alulírotthoz folyó évi október hó 10 ik napjáig annyival is inkább benyújtandók, minthogy a későbben érkező jelentkezések figyelembe vétetni nem fognak.
A járásorvosi javadalmazás 250 frt évi fizetés s 150 frt utiátalány, továbbá a megyei betegápolási pótadóalap terhére megállapított és a nyugdíjazásnál számba nem vehető 250 frt07.^50frt utiátalany pótlék, végül a novai körorvosi teendőkért megállapított 120 frt utiátalany.
Zala-Egerszegen. 1S8S. évi szept hó 5-én. CSERTAJí KÁROLY s. k
3;:u; 1
Zalivj
egye alispáni*
3982/tkv. 1S8S. \'
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvszék mint tkvi hatósága részéről közhírré, teletik, begy- Gál Péter s társai végrehajtatónak, Németh Pál s társai végrehajtást szenvedő hahóti lakósok elleni 240 frt 0 kr. tőke, ISS7. május 2-tól járó 8\'Vo kamatai: 21 frt SO kr per. 9 frt 85 kr végrehajtás-
4558. tkv. 888.
Árverési hirdetmény.
A n-kanizsai kir. Irvszék mint tétek-könyvi oszt részéről közhírré tétetik, hogy a nagy-kauizsai gyámi pénz\'ág végrehajtatónak Dani Mamsa György és neje végrehajtást szeuvedejt kis-kajiizsai lakosok ellen 07 frt 4G kr és 140 frt 10 kr, töke 1S87. évi január hó 1-töl járó 7%kamatai és ennek 7% késedelmi kamata 10 frt per, El frt 50 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvszék területéhez tartozó a nagy-kanizsai 2529. sz. Tjkvben A. y 7ü4i. hrsz. a Dani (Mamsa) György s neje tulajdonául bejegyzett s 340 Irha becsült, n nagy-kanizsai 2243. sztjkvben A. fölöl/b. hrsz-Dani (Mamsa) Gyötgy tulajdonául felvett 24 frtra becsüli v 2300/a. hrsz. a. 105 frtra becsült, v 6765/c. hrsz. 10 frtra becsült f 67-74/e. hrsz. 4 frtra becsült és f 6781/b. hrsz. 49 frtra becsült ingatlanok 188S. évi Október hó 0-dik napjának d. e. 10 órakor a kir. törvszék telekkvi helyiségébe ; Dr. BenczikFerencz felperesi ügy véti vagy j helyettese közbejöttével cégtártandónyil-\'¦ váuos árverésen eladatni fog. ; Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. \'¦ Árverezni kívánók tartoznak a becsár 110%-át készpénzben vagy óvadékképes I papírban a kiküldött kezéhez leteuni. | Vevő köteles a vételárt bárom egyenlő ; részletben, még pedig: az elsőt az árverés [jogerőreemelkedésétől számítandó I hónap ialalt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap [alatt. — a harmadikat ugyanattól 3 hónap \'alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6°/0 kamatokkal együtt az árverési feltételekben nige-határozott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tszék Itniot telekkönyvi hatóságnál ¦ I8S8. évi 1 jun. hó 20. napján. Gr. HUGONNAY \' \'3440 1 — 1 kirendelt kir.\'.széki bíró.
r^xxxxxxxxxxxxxxxxxxx^cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxr*
x Radeini savanyúvíz és gyógyintézet. $
»
X X X X X X X X X X X X X X X X X
í
Mint gyógyvíz.
Mint asztali viz
Kt.r< pá.t*k legiiusa\' b Nalron-Llthton tsrtalron savanyuvize. Minden hugysav bőségben atspulo betegségben, mint köszvény, epe. htiKyhó\'ae is vesekő brtegségekbeit kftl ön legesen hat Megbe-CsOlneile« pyoíjj-zer huge t^\'ilyagli elégségek ben, ehiyálkásod\'ásiiái, gyomor és savképződú-aél, dugulások, bnrnto^í és idegtajokiál.
Dús síéi.sav é« széosavai Nátron tartalmáért, valamint kellemes ize és élénk monnsirozisáért a Radeini savanyúvíz a legkellemesebb üditö italok egyike. Savanyái borral, czukorral vagy gyfl-molonedwe] vegyítve, élénk babsó és ¦zomcBillapitd italt ad, mit ásványos pezsgőnek neveznek
Win Präservativ
Igen e^te\'jedt alka\'ra nást nyer hideglelés és ko.era ell n
rádeiní savanyúvíz, mint gyógy* éi ellenítcr toroklob, vörheny
Fürdők és lakások.
A fürdők tetszés sz*ríbt hó mérsékletben vas- cs savaoyurizből késiittetuek, gyógyhatásúk kisérley tüeg nn-gállapitott téoy : köszíém, \'KÍ\'azfájás, nőbetegségek, vérszegénység, sápadság, Hyatcra-éí Steriltflt ellen. (Kgy fürdő ára ^0 kr, szoba 30 krtál 1 frtig
Szénsavas Líthi-on mint gyógy-
szer.
Egy ;it.-r radeiri savanyúvíz 0 09 gramm dupla szénsavas líthiumot tartalmaz, ez oly adag, m«-lyeu kezdetbe- nem igen mennek tol. Kzeu kitdaS erős Alkáli, mint gyógyszer mily becscsel bir bizonyítják Garrod kisér;et-i, melyek mindentltt elUmeréíben részeaflltek. KöszvóoybetPgeJítol vett, é* egészen bo-gysavas uatrummal fedett csontokat és szaru darabokat haioiílő erős Káli Karton és Lithion olda-,bá te t. A két első oldat csekély hatám volt, tni^ utolsó oly hutálylyal, bogy a köszvényes ie akoclások ál ímprá*nálL tsoctdarabuk teljesen megszabadniuk a tiaztá\'anságt\'ói. Ez vrtte őt arra, bogy kóasvénybetecekuél szénsavas Litbionnal kísérletet tegyen, kiknek rakodmá-nyuk cakbamar csökkent, niig végre egészen megszűnt Kr.dmények, más orvosoktól hasonló körülményeknél szinte éssle tettek.
A viz eredetiségének ftfltBtnerése ezé jából mioden dugó felületére félkör alakban RADJ.IN néT van beégetve.
3302 1—0
Hövehb iratokkal és bármel,\' felvilágosiLással ingyen és bérmentve szolnál Áz IGAZGATÓSÁG. Kizárólagos főraktárak Nagy Kanizsán : MARTON és HUBER, Zala Egerszegen : FLNYVESI MIKSA Keszthelyen : WÜNSCH FERENCZ, Zala-Lövőn : B1NGER PAL czégnél. ,
Kapható továbbá minden nevezetesebb kereskedésben és vendéglőben.
x
X
§ lí
X
8
X X X X X
Laehne-iníézet SoproiibairT^
4 elemi-, 6 reál- és 6 gimnásiális osztály.
A testi erők fejlesztése éi egyéni nevetés mellett a\', intézet előkészít a \' cs kir. k
tona-intézetekre, tengerészeti-, kereskedelmi akadémiára és az egyévi-önkéntességi riszgárí
A 3C tanév szeptember 5-én veszi kezdetét. TJj növendékek a ket sKÜoidS hónapon is ta
tatnak felvételt BÓ.Jebb felvilágositára mindenkor kész az IN\'TÉZi-.T IGAZGATÓSÁGA. 3365 10-12
srWsrWsfV,
sf
t n ts/l i.BR ©s w a g rsr b n
Tsr-a.<3--s--B:^.Kri2!S^.Kr.
Batthyány liercxeg házában* a városházzal szemben.
ají-ilj. dosjttKda^oii felsterelt raktárát. D,^válasi:téku és mitiden minö-écü
nmlifíl-, lollamll-, Irlanii-, treas-, sziléziai-,
valamiut 156, 175 <:s 2U0 ceutiraéter szélességű li-pedü-v.isziniil.
Asztali készletek 6, 12, 18 és 24 személy számára, da-maszk, jaquard és cvillichben.
Agycsinvad. kávékendők, malráczszövetek, Criit d\' Afrique és lóször-
í í
matráczok. Ruhaflanél és barchent, Cachemir, satin, selyem, atlasz és flanelt akarók.
Specialitás (boni ipar) nehéz dsmaszk astttli készletek es menyasszonyi kelengyék minden árban.
Megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. :r====. JJintiik és árjegyzékek klvánalra iugyen. =rr
1439 1 -4
SI
HUSZ0KHETED1K ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
SZEPTEMBER 15-én.
A legfőbb LitiintoirsH.\' a leghigjobb vitá^Liálfilá^kon, 1S(í7-óüi.
mindenkor határozottan!
Lidiig
társaság ^9
hús-kivonata kérendő,
Csak attor Fali.
A IM^blg félé irúskito-
nat kitűnő .;s erőteljes húsleves töglöiíj előállítására,
valamint leves, mártás, fűzelek és húsételek javítására és füszerpiésére szolgál. Helyesen használva
rendkítlill kényelmessége mellett, a fiáitartás-tiun Igen nagy megtaka-ritásra is nvuit alkumat. — Alegiitiiriöbb erCsitüízer a gyengélkeclík és betegek
ha minden doboz árujegye, a mellékelt ne vai diradai kLk ii> iim;i: lián van ellátva.
v Lidiit; társasai; ivifitü raktára ai Osztril-HagjírbirtniiloBi iii-ura:
berek károly, osztr. íúu. k1f. udvari szállítónál, Bécs, I., WollzeHfi 9 sz. t
(f~ Kapható tov-obi valamennyi nagyobb fűszer-csemege és gyógyfiiszer kereskedésben, valamint, minden gyógyszertárban.
A Ifgfebb titatoténk, a lepagrobb tilágkiállilásiikoal 1867-óU.-
s X ~ X - X L X < X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
A tanitó urak szíves figyelmébe
ajánlom a következő, részben leszállított áru tankönyveket.
melyek — ha nem approbáltatnának is — legalább még két évig használhatók :
SCIIWICKKR:Magrflrország története képekben nép- és nolg.isk. szám.
Kildig t;o kr. most 40 kr. (németül is ugy.) Í.\'ÁKÓCXY: Természetrajz népisk. szám. Eddig ">0 kr, most 40. IVÁNY1 : Természetrajz, népisk. :>—f. oszt. szám. Kddig 32, most 20 kr. MOI.XA1Í : Vegytan alapelvei felső nép- polg., gazd és iparisk. szarnám. 2 rész. Eddig egy-egy 40 kr, most 30 kr.
K1LEXYH Magyar-német népknnyv népisk. szám. ktve. Eddig 24 kr.
móst itt kr. ,
« VN\'I A-UllKul,
j WKlil\'.I \' XAtiV :
Természettan népisk. szám. ktve. 24 kr. (ném. is.) „ Természetiajz. népisk. szám. ktve.24kr. „ „ „ Mezei gazdaságtan népisk. sz. ktve. 30 kr. „ „ : Vallás okt. év. isk. szám. ktve. 30 kr. (németül is.) Iráiytan alapvonalai példákkal és olvasmányokkal felső nép., polg. keresk. ipar és ismétlő isk. számára. 1 frt. FÍIIRER : Világtörténet 40 kr. HE GKRANDO: Zeneelmélet és énekiskola. 80 kr.
.3BF Mutatványpéldányokkal szívesen szolgálok bérmentve, de a be nem hozottakat visszakérem.
Ezeken kívül bármily tankönyv stb. nálam is kap zokásos feltételek mellett.
4 AIGNF.R LAJOS
Budapest, iv. Vácri- tt Zaibárns-ntcza 1
X X X X X X X
X
X
X X X X
IFJ. CSEMITS KÁROLY
ÓRA-MÍ\'VÉSZ és LÁTSZERÉSZ ViK.v-liiti.lzsáii Fölér, vajrner-féle liázhaii.
Ajánlja dúsan felszerelt óra e* látszerész (Optikér) raktárát.
Dus választék minc\'nSemü arany, ezüst, nickel. (schweizi) zaéöóra le i - q n,
I Inga sálon, ébresz ő és fali ór.ikbnn,
* valamiut mimiennemii látszeré..zeti czikkekben U u. m. szemüvegek arany, ezilsl, nickel
¦ aczél, teknősbéka (Scbildplalt) és kaut-^ nc/iitk teretekben t színház; latcsövek, orvosi mix\'mai hőmérőket.
továbbá
s\'aloí, szíta, ntrdű u ablakbömérötet
* tesdisze.ebb ktállitásbai.
¦igaj- és Arimid Iftrtwtel, pontosan, rtgllim,
3427 3—10
\\ 11 lányos cseusőliiit, a melyeket fel is állítok, folyadékmértékeket
pl. bor pálinka, tej eczet stb. a legmegbízhatóbb pontosságig, ugyszinte a legmegbízhatóbb kivitelű
volamiiit mindennemű nagyító üvegeket éa tükröket s mindenféle fe! nern sorolt látszcré-szeti tárgyakat.
Ja?itásolst miná a két mMM eifögaiM és a leéontosatiíiafl, valamiut a leeoJcsótaban és gyorsan üml
Vidéki laie^reiidelcsek post!1 fordultává! intéztetnek cl.
Olcsó kávé árak. IJ5
STÖOKRATH és TÁRSA, hamburgi áru széikilldése a legjobb kávéfajokat kül.l a legolcsóbb árakon. Szállítás bérmentesen utánvét melleit
Afr. (Íyörgy-Mocca, en\'.a fi kilo f.-t 5 30 1 Sántos, «öld enyhe . . ;"> GO !
Caba, «Cld PrÓs „ r 6 20 :
Ceylon, ig. fin delié _ . 6 80;!
Aranyjáva, sárga kininÖ „ \' „ 6G0i| ííyüngjk\'ávé, xöld, arom r „7 —\'
Hortorit-o n. zöld . . 1 20 >\'
Arab. Mocea, köt. TiUes „ . 6 9í)
Java iví-jim-er ig nemen . .9 20
Arab. Uoccá valódi legfi i. kávé :> kii.. , ;t 2»t
kávé vegyűlékhez
Javx-Surogatnm " \' . 4 kib frt 2 20! Mot-ea-aurrogitnm 4 ,.2 5()-|
Stűckratb kávé ingredienz 4 deka ¦> ji
kilo kávéimz ingyen adai\'ik frt 2 3f> Thea i gojabb aratás
Congo, erős 1 kilo frt 2-50;!
Sonchong, egyky1. arnm ^ „ 3 50 ;i
Peee.nsoitdinng. ig enyhe 1 kil" frt 4 7(1
Peregrini»; igen Gnom onyhf . „ b81
; Carav&natiica eros ig. finoa r „ 8 rt:)
; Kaiser melange eros kit „ ,49\'
la oroaz Scardina 5 kil^s hnrdó , r 1 70
, la mar. .Imring , , „ „ li l\'i
la mar. berlng l\'ickles , „ . r 2 55
llum
Icsttt:
, Api-tilsilg pikáns 1S „ Sardines ál\'huile, is^jó Sardínea ál\'huile, kit\\
I-la. Brabanti sz&rdejjn\' 2 k.
; 1S58. ig. fin. caviar 1 kilo
; 1S88 ig. fin. caviar 2 kilo
i Rt*, igen jó a kilo
! SogL Kel.uinrliai Zátonyhulak 2\'-\',\', kilo
4-7- -
i 29.
L T35 2-41
ható
¦U-2U
^>xxx-xxxxxxxxxxxxxxx.-ocxxxx3
A feltaláló dr. Me
dinger urto! kizárólag felhatalmazott g)ára
MEIDINGER-KALYHAK
kizárólagos ezabadalom minden országban. Béc.ben\'\'lA1M!d!"u!Pl»., 5 BUDAPESTEN THO.NET ».iva,-
Első dijakkal jutalnwva : Bécs 1873, Cassél 1S77. Paris 1S7S, Sechshaus 1S77. Wels 1S78. Tep litz 1S79. Bécs 1880, Kyer 1881, Trieszt 1881.
Kitüm" siabályozbató-. tfiltó- és ventijláciidn- kályhák lakhelyiségek, iskolák, i\'odák stb. számára, — egy-iteid és diszes kiállítássá!. 3433 1-9
Több szoba fűtése egy kályha által.
Aii«t.ix.Magyarországou 346 Uniutéiet 2869 MeÍdmi;er-káIyhÁt haiznál fí\'-k kezt 104 bécsi községi iakolában 731 kálvha, 55 bndap-sti k»iségi-isko-lában 3S2 kályha. A na^y kedveltaég, melynek kályháink mindenüit fírve.tde-nek, ntinxáíokra CsatBniC.tt. Azírt a t. cz. köiö^né^et saját érd.-k-ben óvjuk ilunk mellékelt védjegyünkre, nehogy kttönó lm fi gyártmányainkat ntin-sásokkal összecserélje, melyeX rendst\'-rint egysj-.eiúOD, mint Meidiuger kályhák, v«g>-niii.t javított Ueidinger.káiyhák ajánlatnak.
HT Gyártmányunk a]ta|aaak belső részében van védjegyünk beentve ~~9m
.VKSTA", szabályozható-, töltő- ís ventilláeiiós kályhák kettSs kBpenynyrl.
A köpenyek a por kitisztitása czéljábó eltávolíthatók anélkül, hogy a kályhákat széjjel kellene szedni. Zajtalanul tolth-tC \'fetílés aierlnti hossni éeé-1 tirtam kok«sfúté3«el, 2+ óra ho-gzáig éaésí tartam kósséuflítéssel. A hamu és salak pormentea cltivolitása.
„HELIOS*, fastemésztfi kandalló vagy kályha láthat.\', égéssel.
Egy kandalló, vagykályba Uibb helyiség külön fittesre szol.alhat Tetízéi szerinti hosszú égési tartam kokss-, kő- vagy faszén fűtésül Zajtalan töltés. A l<amn és salak pormentes távolithatása. Kosszal flltíílt kályhák átalakíttatnak Központi légfúé^ek egéaz épQletek részére. — Száritókészületek ipar- és"g*«-daság: ezélokr-, — Waggon-kilyhák. Prospektusok és árjegyzékek ingyeo.
A gyár védjegye
[ me1dineer-0fes 1
Uj Matjes hering 1*
16, hordóba ? 30 drb frt 2 30 25 urb frt 2-50 -23drb frt3 10 2\' , kil. horj. 1 —12 drb t 9r>
StÖrhlIS faiUIn, igi-n finom d-üc kilója frt2.bo
Xagy árjegyzékek ingyen és díjmentesen. 3378 1 z — IS
Stüekrath ésC. hamburgiam-szétküldése Hamburií
\'máriaczelli gyomorcsöppek.
íitünü hatású szer a gyomor minden betegségeiben.
Védjegy. • !¦\'¦"•! ül műi hatatlan étvájjjhliny
K>-omot1íj\'Öiil,-,\',sf);, r.,«\' ill-itü WU-Í-zet, fclfuvódin. savanyu reloOfTínés, kölika, j^y-nnorliunit. c^oinoréfrés,. , hoinik- e< <laritlcr|>zrHlé.4. tutüágos nyálkaki-ji\'/.rhlés. ai T/ea.*inr, ui.iiyr es lutnyús. Tufája.* (ha n írjamortól ered), try.nit..ri;.-.rt-*. tz-\'-k-üorulii, u Kyu. tn..rii;ik -:.-!.-kk.-i it;,t..k!(ii] vsju \'
tolterhelése, trili.\'iti\'ik, Icj^, máj-aranyerei b.\'tntalinak cfeti-itwn. — Eey üvegese ára használati nto-sltáVsal ecvitt W kr., kett«h pa-laezk 70 kr.
Köijw>ntisze\':kűldtii< Brádj Kirolj ¦iVvv7..t>v*j! íilnil K.-emsierlien í.\\l«r-.orízáK).
Kaphatti minden gyógyszertárban.
" Ó*i«: A valiidi tii.-iri:i.-zi-]|i >^-<.>mrir.-«rti)»ck<-t "iknt laminltlák .\'-s uninoiíAk. A vslodixaK jelriil miiulvn lv«im>-k pirnn, a ffiiti v.-íij-kvkvi-i .•IJ.it.itt Itnrilíklt* <*-!] tí«"«i«yr.]vis Ifimif :i iiiituli\'i. fiveffln-it He-llt-kclt ia«ználali utasttti-ini mrc kt.-li ji-^-v.-zvv li-iini. lii^ty ü Krcm-iorOcii Gnsek lli-nrík könyvnyomdájában nyo-
u-.tOtL • ij u
Kaphf.tó N*. Kaniz.sán : Práger Béla Kadarkutón Beck Béla Kipo^vároo C/.ol-ner\\"incze. Babóchay Kálmán Marczaliban Körös Viktor. Merenye Fíeisher Samu. Nagj-Bajom KörÖ-3 íiajos, Oloncon. Bölcs Béla gyógyszerész uraknál. 31f.\'2 31 — 52.
SCHLICK-fele VASÖNTÖDE és GÉPGYÁR-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG
Gyár és igazgatóság-:
VI. Külső váczi-m 1696 —1699.
Városi iroda és raktár:
VI. Vaczi körút 57.
SCHLCK-féle szabadalmazott
sorvetögépoh:.
Szőrvavetö-gepek,
ScHitHelé szaü. lét- és Mromiasn elét.
SCLIC\'K-Jéle szab. RATOL-ckék, SCHÍJCK- és VIDATS) féle eredtítl egyvasn ekék és talajművelő-eszközök.
Boronák és rögtörő heugerek, Szecskavágók, répa vágók rópazuzók, tengeri morzsolok, csöves tengeri darálók.
Gőz-, és járgáuycséplő készületek, gabouatisztitú rosták, őrlőmalmok stb. Az összi-s ekék tartalékrészei készletben tartatnak. — Előnyös fizetési feltételek. — Legolcsóbb árak.
Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve.
ír* jegyzet, -mm
Vnn íscroucíóiik esennt-l t. cr. Ü.I.th.ráti\'rik b.caes tudomisAra h .zni, bogy noha a V|. Váozl korút. 7-dik 8lám a Uvö irodáink li-giiagj-oHb rószét » küUfi ricíi nion I^v5 eyirt.l\'ípílDkre helyeztük át, mindazonáltal a. eddigi irodai be-lyi-eésabkl\'en t ilrletbarátaink kénjeimé érdekébi\'ii okj- vároii irodát tartank fenn, valamint, h >ey nayanoit epítáai czikkeink é. gazdasági E-ópetnboi raktárt lOteaiietlUnk. Kiríló tiaztelettel
3271 15 — 18
A Schliek-féle vasöntöde és gépgyár részvénytársaság igazgatósága.
aOOOOOOOOOOOOÜOOOOOQQODOOOOOOOOOOOOOO\'OOOOQOOOOOOOOOOÜOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
deller j.
egedéi
Leginkább li thi o n tartalma navany. Legjobb asz fal i és üd i-¦ tő ital. -- Kipróbált gyÓgyszeralégzést szervek katarusainál rheu-ma, gyomor- és húgyhólyagban tal máknál,
lithioint tartalmú
W/WYl vize
Főraktár Nagy-Kanizsán: Fésselhofcr Jó-U ml Mwvmi és Taiibcr uraknál.
o o
Ü
o o
o o o o o o
^OQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOQOOOOOOOOoooooooooooooQOOOOOOOOOOO
\' ,% •" Wajáits József könyvnyomdájából Nagy-Kanizsán.
MGÍ-KOTSA, 1888. szeptember 22-én.
38-113: s^it^jja.
Előfizetési ár ¦sz évre . . 5 frt — — evrr 4 tt 50 Itr
vederre . 1 frt 25 kr
Egyei sza« 10 kr
H 1 R DRTts\'E K tt hasábos petitsorban 7, auundaiot 6. i mmdén további sor/ért ö kr NYILTTÉR8EN
petit Koronként 10 krért váteti.sk ifi Kinc&tári illeték minden tvye* hirdetésért 30 fcf. fizeteudők.
ZALAI KÖZLŐIT.
Hnszonhetedik évfolyam.
A nagy-ka rúzsai .nagy-kanizsai keresűény jótékony nőegylet"
A. lap szellemi részét illető ko«I<
menjek a sserk-sztőségöez. auyagi réstét illető kozUméuyek pedig a kiadohivs.iall.ni bér ment ti inteiendSk : ^\'agy-Kanizsa n taksrékpénatári épület
Bé\'icentétlen levelek nem fo-gsdtittiak el
Kéziratok vlatzt oesa küldetnek
.Kereskedelmi Iparbank", a ^nagy-kanizsai Önkéntes tűzoltó-egylet, a „nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület\'
a „nagykanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet", a „soproni kereskedelmi s iparkamara\' nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETEN KINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Előfizetési felhívás
a
„ZALÁI KÖZLŐ*Y"
1888. évi IV-ik évnegyedére.
Lapunk a folyó III. évnegyed végéhez közeledvén, tisztelettel felkérjük mindazokat, kiknek előfizetősök e hó végével lejár, annak szíves megújítására, hogy a rendes küldésben fennakadás ne történjék.
Mint eddig, agy ezentúl is a felvett zászló mellett harczolni, ernyedetlen kötelességünknek ismerjük s megszokott házibarátképen jelenünk meg a tisztességes családok körében, hogy a helyi eseményeknek hü- tolmácsoló! legyünk; törekedvén lehető változatosan, nemcsak hasznos gaz-dászati, ipari és kereskedelmi tárgyakról értekezni, hanem kellemes szórakozást nyújtani is. Azért bizalommal kérjük a t. közönség anyagi támogatását és t. munkatársaink .további közreműködésé*.
Előfizetési ár : Okt. - decz. évnegyedre 1 frt 25 kr „ márt 1889. félévre 2 „ 50 „ i jun. , Sévnegy. 3 , 75 „ , szept. , egész évre 5 , — .._ Előfizetések, reclamátiók, hirdetések a lap kiadóhivatalába (Wajdits József könyvkereskedése Nagy-Kani zsáu) küldendők.
Hazafias tisztelettel
Szerkesztőség.
A választott életpályán.- kézműves mesterségben vagy mezei gazdálkodásban hogyan lehet boldogulni ?
(Fotjt ?1 véKr.)
Hogy időnket helyesen felhasználhassak, értenünk kell a munkaterv helyes elkészítéséhez, tapasztalással kell bírnunk abban is, hogy egyik vagy másik munkában egy ember, egy bizonyos ídóbűn mennyit
végezhet. (Ebben az embert jó szakkönyvek is kisegíthetik, kivált í kezdő gazdát), mert ennek tudása nélkül nem lehet helyesen beosztani időnket a munkaterv elkészítésénél. A kezdő gazda a gazdasági könyvek számadatait csark óvato-au hasznáthatja s odavetőleg, mert a szakkönyv irók is nem adhatnak minden esetre, minden fóldnemre biztos példát és számadatot, azon számadatokat, melyeket gazdasági könyvekben találunk, a gazdáuak kell próba kísérletek számbavétele utján saját viszonyaihoz átalakítani.
,LTjjából tudomány: egy ember sem szopott, hová mit se tettél, kincset ne keress ott", ezen közmondás majdnem egyértelmű ezzel. »hogy anyja méhéből még senki sem hozta ismereteit a világra." Földtnivesnek, iparosuak és minden foglalko -ásu egyénnek folyton tanulni és tapasztalni kell, mert különben elmarad a folyton haladó világtól s leszorul a versenytérről. Foldmivelés és ipar terén ujabb és ujabb találmányok jönnek létre s azok a szerencsések, kik ezen találmányok titkait legelébb bírják s fordíthatják saját hasznukra. A jó gazdasági és más szakkönyveknek épen az a haszna és czéljs, hogy a tudomány teréu ujabb ujabb ismeretek és találmányok titkaiba a tudni vágyó közönség mtuél könnyebb utón eljuthasson. Ilyen szakkönyvekben valamely iparágnak vagy gazdászat-nak mesterfogásai, szabály aí titkai összegyűjtve benfoglaltatnak, melynek utján sokkal gyorsabban és könnyebben jut el az ember az ismerethez, mint saját tapasztalása utján.
Évezredekig kellene az embernek SeTni, ha minden ismereteit Önmagának kellett volna feltalálni. Mind annak, a mit tudunk, csak ezred részét is alig teszi az, a mit saját eszünkből találtuuk, vagy gondoltunk Még az í* a ki soha könyvet
nem olvasott, ismereteinek majd egész Ősszegét látásból, hallásból másoktól ellesve tanulta. N^yoo kárhoztató tehát azon előítéletes gondolkodás: , minek nekem a könyv, apám sem olvasott könyveket, még is holtig élt, a könyv-factor azért nyomtatja a könyveket, hogy az után éljen, megjárnád ód, ha attól tanulnék* gazdálkodni, ki azt sem tudja, hogyan kell a kastát vagy kapát megfogni." Édes főldmives barátom, ki Így beszélsz, nagyon keveset firtesz a dologhoz. — A könyvszerző és könyvnyomtató, mindenik más egyén. — Minden könyvet először irni kelt, a könyvnyomdász teendője pedig a sokszorosítás. — Jó gazdasági könyvet ! csak egy szakértő mezei gazda írhat, és minek előtte annak írásához fogna,\' magának is sok jő gazdasági könyvet, szóbeli hagyományokat tanulmányozni kelt; a gazdasági könyvekben a szerzőknek egymástól eltérő véleményeiket bírálni tudni s mindig a jobb és helyesebb módot megvá-\' lasztani tudni kell. Ez pedig az Írónál is, ki Különféle forrásokat hasz- [ nál, nagy szakismeretet kivan. Miért szégyenelnénk tehát ilyen tudós emberektől tanulni. Tanulni nem, hanem nem tudni akarni, az a szégyen és megrovásra méltó. Szerezze be mindenféle foglalkozású ember a maga szakjához, vagy mesterségéhez való könyveket, s ne szégyeljen azokból tanulni és ismereteket meríteni. De ezzel még nem tett eleget, ezen\\ szerzett ismereteket az életben al-, kalmazni kelt, az elméletet a gyakorlattal párosítani, csak igy vesszük hasznát a könyveknek. Sokszor meg- | történik, hogy mikor az ember könyvből, szerzett ismereteit az életben alkalmazni megkísérli, saját maga is talál fel ujabb logásokat. Merítsük ki foglalkozásunk minden ismereteit, fogásait fenékig, majd eljön nek a lenekéről az aranyok ésezüs-j
tök, mert minden foglalkozásnak fenekén tartózkodnak az aranyak, mondja a bölcs Franklin.
Nem csak a jő munkára kell szoktatni az ifjút, hanem a gyorsra is, de erre csak akkor szabad, midőn már meg van szokva a jó munkára éj erre is csak lépcsónként és fokonként, mert a gyors munka, a mellett, hogy sokszor hibásan és elég pontosan történik, még fárasztó is. hogy jó és gyors munkára szoktathassuk a gyermeke et, ne ellenezzük a gyermeknek a szabadban való testgyakorlatokat, labdázást, kötéleni mászást, úszást, korcsolyázást, sót a tartózkodó félékenyeket, még a szülök, tanítók biztassák, nem tesznek ezzel semmi kárt a gyermeknek, sőt sok hasznot, mert ezzel a gyermek ügyesedik, az izmok erősödnek s az erővel együtt a bátorság is lépést tartva nevekedik. Igaz, hogy több ruhát, lábbelit szaggat cl a gyermek, ha az ilyen kedvteléseket a testgyakorlatban megengedünk nekik, de visszanyerjük azt abban, hogy a neki edzett gyermek nem betegszik oly hamar, a kényességtől is elszokik, mert a testgyakorló terén, vagy korcsolyázás közben elégszer orra bukik, de ez a kis kellemetlenség kedvét nem rontja, kis bajt kinevet, a többi pajtásaira nézve is nem mer panaszolkodni. Igy szokik a gyermek hozzá lassanként nagyobb nehézségekkel is megküzdeni. Melyik szüló volna oly balga, hogy ne óhajtana és akarna gyermekéből erős, . ügyes, kitartó, s minden nehézségekkel megküzdeni tudó férfiút nevelni ? Ugy, de ily kitartó, erősét, a négy falak között hidegtói, melegtől óva, pántyotgatva, nem lehet nevelni, hanem folytonos küzdelmek, hideg, meleg, fáradság, nélkülözések által eüzve I)c a testgyakorlatban nem szabad egészen maguttri hagynunk a növendékeket, hanem őrködni kell
felettük és ügyes fogások titkaiba bevezetnünk.
Ha valami nagy munkához fogunk, ne vegye el kedvünket, ha az hosszadalmasnak, vagy is az egy napi munka az egészhez mérve kevésnek látszik, csak mindennap folyvást dolgozzunk rajta, egyszer csak végére érünk; gondoljunk gyakran ezen közmondásokra: „sok kicsiny, sokra megy* — ,ama nagy hegyek apró porszemecskékból állanak* — „a ki halad, nem marad." Midőn munkánk lasacskán, bár előre haladott, ne azt nézegessük, mennyi van még hátra a munkából, hanem azt, a mit már bevégeztünk, szintén örömöt érezünk munkánk előbbre haladásán s annál nagyobb kedvvel ós serénységgel fogjuk tovább folytatni, mint a jó takácsok, nem a hátra levő szövetlen fonalra, hanem a megszólt s feltekert vászonra tekintenek szövés -közben, ezeknek is a munka előre haladása adja meg a kedvet a további folytatásra.
PATAKI GÉZA. Tudnivalók.
— Elvi határozatok iparügyekben : 1) A látszerész és viUámtechnicus az ipartestületbe felvehető, ha oly iparágat nevez meg, mely képesítettséghez vau kötve. 2) A fÖldm.- ipar- és keresk. miniszter egy konkrét esetben rendeletileg meghatározta, hogy a- cséjitö géppel másoknak való cséplés mikor válik iparszerüvé, és mily esetben igényel iparigaxolváoytV E szerint, ha valaki másnak használatára engedi át a saját gépjét, mikor arra neki szüksége nincs — viszontszolgálat fejében — ez még nem ölti fel az iparszerüség jellegét, és csakis ha másoknak való cséplés ipar-szerüleg űzetik, válik szükségessé az ipai-igazolvány megváltása. 3) A gabonakereskedő azon helyre, hol csak gabonát vásárol és raktároz, de eladást azon helyről nem eszközöl, iparigazolványt váltani nem köteles. 4l Terménykereskedés alatt a kereskedelmi forgalomban a tűzifa és kőszénnel való kereskedés nem értetvén, terménykereskedésre szóló íparigazolváuy
Tárcsa.
G al ambosn ó.
A vén Galambosuét máglyára kísérik,
Boszorkány ¦"¦ kelme % halállal bllnhSdik.
Jégverést «siaált a dévényi határban,
Más egyébre pedig tanak vannak bárm.n.
„Kegy el .népségéből Kálmán Királyunknak f Én, a vérbiró, most titeket felhirlak, Eskü terhe alatt a midőn valljátok . Adjátok elő a tisxta igazságot !-
„T egnspelótt este a kamuban álltam
L¦ a holdvilágnál két szememmel láttam Egy oagy macska futott a temető felé, Nem volt az senki más — mint a Galant [bosne !* ¦
.Nálam is csnf dolog történt a mnlt éjjel, Egy ki fojtogatni kecdett ciontkezével
volt az, érj azt igea tndom : Könnyen bebújhatott hozzám a kulcslyukon !L
„Nekem is vagyon egy panaszom ellene : — Hogy vitte véna öt el régen a fene ! — Tojó tyokjaim nem ülnek a tojóra, ó volt és senki más azok megrontója !"
Egy kis pález* van a vérbiro keiében, — .Ketté töri legott: „A király uevébeu ! A böbájos aisionyt vessétek máglyára!" S elviszik a bánost a bitó szavára.
Parazsai szitának, a máglya fellobog .... A pouonyi utón portfelhó gomolyog ; Egy nagy vitézcsapat száguld paripákon S megáll parancsra a dévényi- határon.
A csapat vezére (papforma levente. Kinek orczájál a rosz himlő bekente,) A máglyához nyargalt és eképen stóla . „A bilincset rögtön Vegyétek le róla \'*
i a midőn megérti vérbiré szavából H mindhárom tanúnak a vallomá<á\'>ól, Hegv vén Galambosáét mért kMék máglyához 1
Intéz ily szavakat a nagy sokasághoz :
,lldgy bossorkány tiineson : torvényhe ir^ttam Ex a főuádoniak immáron megbsgytam, Miként ily páraneaot országul hirdessen, Iíiró olyant perbe meji ne idéshesseu ?\'
A hamm tanura majd reá tekintvén:
, Holdvilágnál macska gyakran egTéüivén! ... Vér tolult agyadba, azéit futUdostál ! . . . To meg tyúkjaidnak enni mértnem adtál!., I*
És a vitéxesapat lelkesen kiálltja :
„Éljen Könyvei Kálmán, hazánk bttltii
[királya !« Leborul a népség, a király megálbjja : „Hálálna lesz, ki Galambosáét bántja I"
BÁLINTFKV BÁLINT.
A kertészet és méhészet áldozata.
- Raj«. — , Folyt, \'és vég«.)
Egyszer Már.on bátyám megsokalva a sok lótáii-futást, mit tennie kellett, ha az alsó fordulóban levő szőllöjét miveltétni akarja, s mivel ugy sem volt benne méhes-szin és virágház., egyet gondolt s odaajándékozta a papoknak. Ezen a tényen mindenki csodálkozott, csak ö és felesége nem:\'ők inindaketten nagyon természetesnek találták ezt.
Ekkor érté már a véu tölgyet az utoisó nagy csapás: felesége halála. E csapás ufán az öreg napról-napra jobban ment össze, látszók rajta, hogy a csapás felettébb jobban sujtá. Legényét elbocsátotta : illetőleg elment Ö maga, mert egy hónapban egyszer lévén munka, többet
felejtett, mint lannlt a mesterségből. Az ör.-g egyedül maradt, mauához vevé egyik nagyobb leányát, ki egy nemrég elhunyt kalapos özvegye, számtalan apró gyermek anyja volt. s arra bízta a ház Összes gazda asszonyi teendőjét, s a ki ugy. ahogy pó tolta a feleség helyét.
Egyszer az a hamis „fáma" azt vette szárnyára, hogy Márton uram árulja a házát. Ez már- utoisó botlás lesz, gondolták sokan az öregtől, kí felesége halála után annyira neki adta magát a búnak, hogy még kedvenc/, méheiröl és virágairól is megfeledkezni látszék.
Hát hogy tud megválni a kertjétől, virágházától, méhessziuéiöl V
A házat, ^r-mert igen csinos— sokan kérték, de az általa kért árt egy sem ígérte neki : a 25O0 frtot.
Egyszer aztán egyik veje, ki Hátszegen lakik, meghallotta ezt a dolgot s lejövén, megvette a házat ő maga, de azon kikötéssel, hogy a vételárt most nem fizeti ki, hanem részletekben küldi meg s tűri, hogy ipja haláláig benne lakjék. Ez értelemben is kötötték meg az alkut, s az elsÖ résztetet elmeuete e előtt ki is fizette Márton uramnak.
Az öreg lassanként éldegélt, nem törődve a világgal, dejmindenuap csak szegényesebben silányabban ; a gázsi szűken jutott, a fél liter bor 3 deczire szállott le, a virágházból az alsó poiczotkivették, elfér a virágatöbbin is, szóval minden oda mutatott, hogy gyenge a kereset, és Márton uramhoz üt be a nyomor és a szükség.
Egy alkalommal aztán ismét kapott az öreg vételárból egy részletet avejétől.
voltak pirosak, mint zöldek, s rét pázsitja a rá-ütö nap sugarát sárgás fényben rín-catá. Egy ilyen nap csendesen ballagok fel a felső fordulóban levő szöllőnkbe, s mindjárt a kanyarulatnál szemembe ötlik egy csinos, zsindelylyel fedett deszka épület. Közelebb érve látom, hogy egy csinos méhesszin. Gondolkozni kezdek, ho^y hát már a szöllóbe is ilyenejcet épitnek ?
Feljebb htladva találom a pásztort, s kérdem tőle: „Ki-é ez a méhesszin?"
„A Márton János uré — instálom alássan.*
„Hiszen neki oem volt itt szöllöje !a „Csak alig egy pár hete vette — kérem alássan."
Teremtő Lten ! gondolám magamba a mint csendesen tovább haladtam — ezt az embert a kertészet és méhészet előbb-utóbb tönkre fogja tenni !
Azóta két tél, két tavasz mult el, s nem hallottam az öregről semmit, sem jót, sem rosszat.
Hanem az a feltevésem igaz volt! A napokban egy barátomtól levelet kapok, melyben hosszasabban ir otthon ked^encz alakjaimról: András bácsi, a tudákos fazekasról, kioek műhelye tele van történelmi képekkel, az Ören Haragos szűcsről, ki télen-nyáron ingbe, bő gatyáha s feltűrt iugujjakkal jár, s legvégin irt az Öreg Mártóiruramról is, ki eljövetelem után tökéletesen az inség szélére jutott.
Leveléből tudtam meg,hogy az öreget a tavaly télen nagy csapás éne : szöllöje, virágai elfagytak, ménesét meglopták, virágházát feltörték s az Öreg e miatti bánatában egy heti csendes kínlódás — mely n^m is betegség, hanem halálra
Ködös őszi nap volt. A fák inkább
Mai szamunkhoz egy uegyediv melléklet van csatolva
készülődés volt — meghalt. S a vén 75 éves embernek az okozta a halálát, a mi a 30 éves ifjúnak legkedvesebb foglalkozása volt: a kertészet és méhészet !
Ha életén végig gondolok, önkéntelenül megkap valami lassú, valami tompa fájdalom, mert benne a természet nagy tisztelőjét síratom.
Legyen könnyű a hant porai fölött !
EMMAXUEL GYŐZŐ.
Egy betű hián.
— Barátom én minden nyelvből képes vagyok fordítani.
— .Igen ám, f betű nélkül.
Látszerésznél.
— Kérek egy erös szemüveget, igen gyengék a szemeim, félek, hogy szem nélkül maradok.
— Bizony nagy baj is az a szemtelenség.
Szellemes társalgás.
— Nos leányom. Béla tegnap majdnem félóráig ment veled, amikor haza kisért. Nem vallott ?
— Nem. mama.
— Hác mit neszéit
— Semmit, csak mikor egyszer megbotlottam egy kőben, akkor mondta, hogy : Hopsz! Amikor pedig köhögni kezdettem, azt mondta, hogy: Kucz-kucz-kucz!
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖ2LÖNY
SZEPTEMBER 22-én.
alapján az emiitett czikkek nem árusíthatók. 5) Ha a házalást kihágás az adó -törvények és szabályok megsértésére vonatkozik, az ezen kihágás után kiszabott pénzbüntetések a kincstárt illetik ; a házalásunk egyét) kihágási esetei után kiszabott pénzbüntetések az 1887: VIII. törvénycikk 2. ji-ában megjelölt czélokra fordítandók.
— Régi százasok. Az 1SG3. január Ifiről keltezett lOOfrtos bankjegyek csak IS8S. október 31-éig váltatnak be az osztrák-magyar bank bécsi és budapesti föiutézeteinél. A mellékintézetek az ily bankjegyeket külön megkérésre csakis az osztrák-magyar bank főtanácsának enge .félyével váltják fel. IS88. október 31-ke titán ezen bevont bankjpgyeket az osztrák magyar bank sem váltja be többé.
Tanitó-gyüles.
Ez évi őszi rendes közgyűlését talán e^ész Magyarországban a novai esperesi kerü»et tani tót est ü\'ete tartotta meg legkorábban. F. hó I2-én ugyanis szokatlanul mozgalmas élet. zajos tevékenység szülte sürgés-forgás zavarta fel Göcsejben Náp-rádfa községnek mélabúsan csendes nyugalmát : akkor és ott folyt le az emiitett kozgviilés. — Hát ha egyéb nem is, ez az iparkodás bizonyítja mégis, hogy Göcsej is halad :
De más tekintetben ia konstatálható az ébredés: 10 tanitó és 4 vendég adta fényes bizonyítványát annak, hogy rész-vétőkkel a népnevelés szent ügyét védelmezni, támogatni készek. Valóságos lelki meghatottsággal észleltük az örvendetes tényt: miként raeadta el lelkesültségüknek tüze tisztdö Erkinget István pákai lelkész, tek. Keszthelyi fstván novai körjegyző és Szabó Ferencz náprádfai közbirtokos urakat, akiknek üdvözlő és buzdító felszólalásaikat a gyűlés kitörő tetszéssel fogadta. Vajha a többi hason állású egyének is ily lelkes barátjai volnának a tanügynek !
Isten éltesse e derék urakat !
A gyűlés lefolyását következőkben vázoljuk:
Klnök : Berényi Miklós lentii tanitó az egybegyűltek üdvözlése után elénekelte a „Yeni sanctai°-t s azzal a gyűlést meg-nyított.nak nyilvánítja. Ezután felolvastatott a „szombathelyi egyh.-megyei tan. egyes, elnökének," a kör elnökéhez intézett buzditó levele, mely tudomásul vétetvén : következtek a minta-tauitások.
Megyessy Elek" kányavári tanító az 1-től 10-ig terjedő számközben gyakorlati példák megfejtetekével foglalkozott, mi épenséggel — ellenkezője volt az általa igért mintatanitásnak.
Hanem Rozner Rezső kis-szigeti tan. gyak- tanítása az egészségtanból, az valósággal és minden tekintetből miota-ranitás volt. miáltal a gyűlésnek nemcsak elismerését, de hálás köszönetét is méltán kiérdemelte.
Ezek után Göntér G. Endre helybeli tanitó olvasta fel értekezését ily czimmel: „A tanítói tekintélyről — különös tekintettel vidékünk viszonyaira.- — Nagyon alkalomszerű felszólalás volt ez; vajha útját ne tévesztené !
"Következett aztán a mult gyűlés jegyzökönyvének felolvasása, majd Lóky József több rendbeli interpellatiója az elnökhöz holmi az alapszabályokból, valamint a testületnek múltbeli határozataiból kifolyó kötelességeinek elmulasztása iránt Mindenik nagy vitát idézett elő. melyben a testületnek majdnem minden tagja részt vett :
Kezdetét vette a tagsági dijak beszedése. Egy-szerre felszólal Keszthelyi István ur s óhaját tolmácsolja, hogy pártoló tag nak vegye fel a kör őt, mely zajos helyeslés és ajánlkozónak éltetése között azonnal meg is történt
Végül átjövő ülés helye-, ideje- és ügyrendjének meghatározása következett. Hely: Kányavár, idő: 1889. évi május hó 15, napja. Minta-tanításra ajánlkoztak: Kutfeji István len ti-szombathelyi, Rohrer Mátyás teskándi és Tóth Mihály tárnoki tanítók.
Ezután elnök az ülést bezárja, mely á vendégek éltetése kOzben történik meg.
Mielőtt tudósításunkat betejeznök, még egy körülményt felemlíteni kívánunk, mí e gyűlés alkalmával történt meg szintén. Epp ez alkalommal ugyanis Náp-rádfa községnek két halottja feküdt koporsójukban — készen az eltakarításra. Elképzelhető, minő lehetett a hatás, mikor tizenhat kántor egyszerre csak rázendít a a „arcúm dedeninf-ra — olyan helyen, ahol máskor még egy egész kántor is csak alig-alig szokta hallatni ékes búcsúztatóját, lévén a helybeli kántornak az a szerencsétlensége, hogy a hangbeli tehetség állapotában\' csak — fél kántort tesz ki.
Szálljon hát reájok mind az a sok áldás, melyet a náprádfaiak utánook küldenek a szig^s részvételért I E—y.
E i r e
— Gróf Csáky Albin Szepesmegye főispánja, a főrendiház alelnöke és kir. föasztalnok neveztetett ki vallás- és közök tatásügyi miniszterré.
— Gyűlés. A keszthelyi ?3 sümeghí esperességhez tartozó róm. kath. tanító egylet őszi közgyűlését okt. 3-án délelőtt Keszthelyen az elemi iskolában tartja. E tanitó egylet „Egyleti Értesítő" czimen lapot adott ki, melynek első száma változatos tartalommal meg is jelent. Felelős szerkesztő Pozsogár Gyula végedi tanitó.
— Nagy tűz volt Szent-Péteruroít szept. 11 —12-ke közti éjjel 34, ház égett el a melléképületekkel együtt. A tűz ke lel.kezése ismeretlen.
— A csáktornyai tanitó-képezdé-nél berendezendő amerikai szöllőtelep helyszíni szemléjének megtartása czéljá-ból Miklós Gergely országos borászati kormánybiztos a napokban Csáktornyán volt.
— Eljegyzés. Tnboly Victor ügyvéd és irótársunk kedves leánya, Margit kisasszonynyal várbogyai Bogyay Elek ur szept. 16-án jegyet váltott. Násznagyok Hajdú Sándor és e lapok szerkesztője. Az esküvő októberben lesz. Az eljegyzési ünnepélyt családias lakoma követte.
Sőtárnokká a nagy-kanizsai kir
1 frt 20 kr — belépti jegy 60 kr. — A zongorát Bécsből Bösendorfer műt ára szállítja.
— Mit üzen a Pápa a magyarok nak? A .Legszentebb Rózsafüzér Királynéja" czimű piros könyv olvasói egv nagy díszes könyvet, albumot küldtek őszent-ségének Páter Ángelikus által. Ebben m könyvben fel vannak sorolva az uj „Élő Rózsafüzérek,* az alapítók neveivet együtt, továbbá az ujonan alakult „Élő Rózsa-füzérek* áldásai, továbbá egy alapítólevél, mely szerint őszentségeért örök időkre évenként ötven szent mise fog mondatai, végül az adakozók nevei, akik ezen örökös alapítványra ezeregyszáz forintot összeadtak. Az albumot őszentsége nagy képe díszíti. Ezen kívül át lett küldve 200 frank aranyban, és selyemkötésben azon könyvek, melyeket Páter Angelikusz irt, mióta a píros könyveket szerkeszti. Ezeket az ajándékokat Rómában Tiborcz a trappistáik főgondnoka személyesen adta át Ószentségének július 23-dikán. A fogadtatásról pedig ezt írja: Róma, augusztus 2. 1888. Kedves Angelikusz testvérem! Elmentem e Vatikánba — igy hívják őszentsége lakházát, azt a világra szóló nagy palotát — hogy Önnek ajándékait személyesen bemutassam. Mind az album, mind Önnek Élő Rózsafüzérei valóban őszentsége csodálatát keltették fel, mert Ón jól tudja, mennyire érdeklődik őszent-
sóhivatalnál — ugy halljuk : Szita Gyula j ségea Rózsafüzér ájtatossága iránt, melyet
kir. adóhivatali ellenőr neveztetett ki. — Gratulálunk !
— Sajtó-tárgyalás. Kovács János alsó-lendvai ügyvédnek, Bertalan Endre ügyvédjelölt ellen, — a „Rábavídék*-ben közölt nyílttéri közlemények miatt indított sajtóperében okt. 10-én lesz az esküdt-széki tárgyalás Szombathelyen.
Jubiláló komikus. Kőmives Imre ismert jeles komikus,ki hosszú ideig Nagy-Kanizsán is szerepelt s jelenleg daltársulattal működik Győrött, a napokban ünnepelte meg egy „diszeiöadás"-sal színészi működésének harmincz éves jubileumát. Valódi színész-nyomorral teljes életét egy versben ünnepelte meg, melyet maga készített a jubileumára.
— Mély részvéttel kisértetett örök nyugalom helyére mult vasárnap délután Saller Sándor polgártársunk hült teteme. A családi gyászjelentés így szól : Özvegy Saller Sándorné, szül. La-lics Anna a saját, ugy gyermekei: Gyula,
nemcsak annyi leiratban, de egy körlevélben is ajánlott. Nagy örömet tanúsított, látva, mennyire el lett terjedve Magyarországban a Rózsafüzér. — Az album a lajstrommal a vatikáni levéltárban lesz megőrizve. Őszentsége annak jeléül, hogy az Ön hódolatát elfogadja, és az Ön jámbor buzgalmának jutalmául megbíz engem, hogy jelentsem ónnek, miszerint önre különös apostoli áldását adja, a magyarországi „Élő Rózsafűzérek" összes tagjaira pedig egyetemes apostoli áldását I H. Tiborcz átalános gondnok. Ezen párat-\' lan és lélekemelő üzenet megérdemli, hogy el legyen terjedve Mária országában. Biztosan remélem, hogy ennek folytán ezentnl még nagyobb számban fognak alakulni a domonkos! „Elő Rózsafűzérek," hogy ha Isten ezen nagy pápának drága életét az egész világnak, különösen pedie az ő kedves magyarjainak örömére a jövő évben is megtartja, lehessen megint vagy ötszáz városból és faluból jelenteni Őszent-
közkórház kápolnája részére két értékes korlat befejezését az egész, osztályfaltai - • —!*z ellenaéget jelző lovasság ollen intézett
szobort rendelt meg, melyek az oltárra helyeztetnek.
— Alkalmunk volt Löwy Róza kisasszony, a zágrábi ének- és zeneakadémia növendékének éneklését hallhatni, valóban meglepőleg hat az a tiszta, csengő és erőteljes hang, melylyel rendelkezik, különösen j \\ ..tt a magyar dalok iránti előszeretete. virosuok szülöttjének szép jövőt jósolunk. Csak kitartás I Előre ! I
— Zala-Egerszeg és Fabinyl. — A napokban Krosetz vendéglős táviratot
_ kitűnően sikerült roham képezte. A trónörökös a gyakorlat minden egyes mozdulata iránt a legnagyobb érdeklődés sel viseltetett s Laky Károly ezredesnek többször kifejezte elismerését az oly szépen sikerült gyakorlat felett Végit díszmenet volt, melylyel a gyakorlat befejez--tetett s ez utáu a trónörökös az Összes tiszteknek személyesen fejezte ki köszönetét és elismerő ét i — Öngyilkosság. Walper Sándor déli vasnt keszthelyi
kapott Fabinyi aláírással, hogy egy szobát} Lf8al,m1.\', . - - ,(- « AraW tartsanak fel számára. Erre a jó eger- állomásán f. hó 7-én délurán 3 órakor szegiek azt gondolták, hogy az igazság- vadászfegyverével saját lakásán szíven ügvminiszter jö. Fényes deputatió várta lőtte magát. A szerencsétlen 28 éves B} \' - - - - - • I fiatalember temetése 19-én d. u. 3 órakor
tehát őt a szeotiványi állomáson. A vo-
natról egy pap és vele egy sánta ur Szabad Bottyánban ment végbe szállt csupán fc. A pap kérdezé a pol- - GjájxWr. Ambrus Mihály keszt-gármestert, hogy kit várnak ily ünne-jhelyi apát-plebános f. hó I7-ér. reggel 7 péiyességget? Kovács polgármester ki is je-j órakor hosszas szenvedés után meghalt lenté neki, hogy Fabinyi igazságügyim- [Temetése 19-én d. u. 4 orakorigen nagy-nisztert A Bánta ur mosolyogva jegyzé j számu közönség részvéte mellett ment meg : ő excellentiája \' e vonattal nem | végbe. A gyászszertartást Mild Mihály jött, de éo táviratoztam szobáért ki Fa-\' prépo«t-sümegi plébános fényes segédlet-binyi szabómester vagyok Budapesten.\' telTégezte. A boldogultl800 frtot hagyott Tableaux végrendeleti!eg az ottani kórháznak, 100
— Újabb előmunkálati engedély.! frtot pedig a .Domonkos intézetnek. Az A közmunka- és közlekedésügyi ni. kir..örök világosság fényeskedjék neki! A minister egy Pápától Keszthelyig veze-1 kerületi esperességpapsága és a boldogult tendö helyi érdekű vasútvonal építésérejrokonsága külön-külön gyászjelentést az előmunkálati engedélyt Tóth Antal orsz.
Mari Ilka, Szidi, Géza^ Imre és Margit, j ek ^ m Rfcsafüzérek" ala-nemkulonbena nagyszámii roko^ag ae-jt^t eg; uj albumban. Többet erről
vében, szomorodott szívvel jelenti, felejt hetién szeretett férjének, jó atyának illetve fiúnak és unokának, Saller Sáűdor csász. és kir. szab. déli vaspálya-társaság kalauzának folyó hó 13-án reggeli 9 óra-
nagy mozgalomról a „LegszeutebbRózsa-füzér Királynéja" • czimű .piros köayvben fogok írni. Ezt a könyvet újból ajánlom a nagy olvasóközönségnek annál is inkább, mert ez a páratlan diszszel kiállított képes
kor, életének 43-ik, boldog házasságának„ ¦ a., „ka___«vi«»
on-ik Mh»n tKrtLt „„d" aiv,„nDfl7 fuzet a legjobb is; ara ahónipokmt
20-ik évében történt gyászos elhunytát. A megboldogult hűlt tetemei f. hó 16-án
megjelenő piros könyvnek egész évre. 1S89. januártól csak nyolezvan krajezár.
mn^J- Otr\',k0r9íosaa!c » s&i&} h&Íbf (Megrendelhető a pénz" egyszerre beküi-SíXft • ? i -i a r°mx ka,h-idése mellett a Szent-István műintézetnél
u ^?fJT" b6ST\' Budapest, ujvilág-utc.a 13. szám.) Páter teltetni, és azután Hild S. első nagy-ka-\' An_p[iVn\' J 6 nízsai temetkezési vállalata által a helybeli AnseiiKusz.
rom. katb. sírkertben örök nyugalomra! — Gnmmi-puskás vitézek miod-tétetni. Az engesztelő szent-mise-áldozat eg3Te szaporodnak városunkban. Külooö-f. hó 17-én délelőtt 10 órakor foga szent- sen tava3Z és Ö3Z felé gyakorolják ezek is
Ferenczrendü plébánia templomban Mindenhatónak bemutattatni. Nagy-Kanizsán, 1888 szeptember hó 15. Áldás és béke hamvaira!
— Gyászhír. Alulírottak mély fájdalommal jelentik a felejthetlen testvér,
hősi erejüket, hozván nem egy ablak-fiókot áldozatul Az Arany János-utczai kisdedovoda dadájának sikerült ily exem-plárt megcsípni, mikor a kisdedovoda ablakán belőtt. A hős azonban az alacsony udvarkeritésen kereket oldott, de gyáva
—::r~ "T\'lTll feevverét és egy csomó kőgolyót corpus sógornő és rokonnak : ozv. TVegKueider d<*7.tiké ha?rahlíyotti meiyek a ko-Knsztma szu. \\Yackant „rnonek f ho c T?iasztmánji ülésen bemutattatnak ea ej 1 után 1 órakor életének G2-,k a valoslinal kj iti„yi hi?atal rakti. ev ben történt gyászos elhunytát - A heIyez,Ítik el hogy ezeket látva,
boldoguinak fold. maradványa,f. hé18 án ébereb^ gondoskodjanak alkalmilag a d u 4 órakor fognak Znn,1;utcza 11. sz « megjutalmazásáról
hazbol a rom. kath. szertartás szerint, , , »
beszenteltetni és Hild. E. L ,Részvét-1 - A kék szemüveg tragodUja, hez" czimzet temetkezési vállalata által a L^tuk, amint egy kék szemüveges ur helybeli róm. kath. sírkertben levő családi erősen nézett egy szép no után, s mivel a sírboltba örök nyugalomra tétetni. Az en- kék szemüvegnek az a tulajdonsága van, gesztelö szent-mise-áldozat f. hó 19-én d. bogy minden tárgyat egyforma színűnek e. 10 órakor fog a helybeli szt-Ferencz-, mutat, a tulajdonos elmerultségében nem rendű plébánia templomban a Mindenha-, vette észre a bolternyönek lepeczkelt tónak bemotattatni. Kelt Nagy-Kanizsán, zsinegét, melynek-é.rmtésetol a szemüveg 1888. steptember hó 17-én. Áldás és béke\' a kör? esvén, összetört, a no pedig eltűnt
lengjen hamvai felett! Özv. Buchgraber Károlyné szül. Wackant Anna, Matotek Andrásné szül. Wackant Katalin, Pinté-rics Ferenczné szül. Wackant Amália nővérei, Matotek András, Pintericá Ferencz sógorai.
— Kűsor Grünfeld Alfréd osztr. cs. kir. és porosz kir. kamaramüvész 1888\' szeptember hó 29 éo a nagy-kanizsai Casinő nagytermében tartandó Hangversenyéhez. — L szakasz. L Mendelssohn, Praeludíum és Fuga E. molL 2. Beethoven, Sonate D moll, op. 31. Allegro, Adagio, Allegretto. 3. á) Grünfeld Gavotte, b) Me-nuetto, c) Serenade Nr. 2 d) Mazurka Nr. 4 uj; e) Shyte, Durch die Steppe. íl. szakasz. 4. Schumann, Études symphoniqu.es. 5. a) Chopin Nocturne, b) Étude, Mazurka, d) Grünfeld (átdolgozás), magyar tánezok. Pénztárnyitás 7 órakor. Kezdete pontban 8 órakor. — Jegyek előre válthatók Prá-ger Béla ur gyógyszertárában és este a pénztárnál. Helyek ára: l. soi 2 frt 50 kr, 2., 3. és 4. sor 1 frt 50 kr, a többi számozott ülőhely 1 frt — karzati ülőhely
Boszíjságában mi telhetett töle ? elővette zsebkését és a zsineget elmetszette, hangosan mondván : ezt a zsineget m< mult évről feledték itt, mert az idén szigorú rendelet adatott ici iiy zsinegek al kalmazása ellen ...
— Színészet Sümegben f. évi szept. 15., 16. és 17 én három előadást tartott Balog Árpád igazgatása alatt levő társu lat „Ne bánts viráfe*; .Szökött asszony\' és a .Vasember* fterültek színre. A bemutató előadásból Játtuk, miként operetté is sikerül, népszínműben a közönség igen jól érezte magát,* a tiagédia pedig bizonyságul szolgált: arra, hogy a társulat tehetségesebb tagjai igen is megállják helyüket Aki Balogot, Monorit ismeri, igaz atad nekünk. Ez alkalommal nem mutatjuk a többi tagot csak a közönség figyelmét hivjuk fel s ajánljak pártfogásba. Bérlet folyamatban vau, azt hisszük Sü-megb, mint máskor, ugy most is szívesen látja Balogot és társulatát körében I r. L
— Szép adomány. Páter Angelicns jeles egyházi iró a nagy-kanizsai városi\'
képviselőnek megadta
— A szüret. A „Szentesi Lap" ban Bzórul-szóra olvassuk : A szüret yárosu.ik szőlőhegyein f. hó 17 éo vette kezdetét. Ily korán mostanában nem volt Szentesen i-züret;dea folyton tartó száraz, meleg időben a szőlő teljesen megért, sőt azt mondhatjuk, hogy jobb bort alig szűrtek valaha Szentesen, mint ezen évben. — Nagy-Kanizsa vidékén ellenben oly állapot van a szőlőhegyekben, hogy aligha érikmeg még október végéig sem. A szent-györgyvárí kadarka alig kezd barnulni, a ftkosi nemesfaju s ennivaló szölőugy vau, mint előző években augusztus közepén. Ellenben Szekszárdról értesülünk, hogy ott is készülődnek a "szürethez, mert a szőlőérés semmi kívánni valót nem jelez.
— Sertóslopás. Folyó hó 13-án virradóra ismeretlen tettesek Inkey László nagy-récsei földbirtokos ur kárára 21 drb. sertvést elloptak. A kár 400 frt
— Áthelyezés történt a nagy-kanizsai szent-Ferenczrendiek zárdájából. Ugyan is Berdin János páter, ki hosszabb ideig hitoktatóképen működött az elemi iskolákban, Szigetvárrahelveztetett át. — Mult hétfőn el is utazott Távoztat sajnáljak. Nusecz Márton fráter pedig Següsdre rendeltetett.
— ür. Csempész Kálmán, az ügyvédi kar egyik tevékeny fiatal tagja s lapunk munkatársa állandó lakását és ügyvédi irodáját Nigy-Kanizsáról Le tenyere teszi átsmíre hó végén oda ís költözködik
— Tűzvész. Zala-Koppányban e hó 19-én délelőtti órákban tüz ütött ki, mely 5 házat és 4 melléképölet nagy mennyiségű takarmány-készlettel együtt elhamvasztott A tüzet gyermekek okozták, gyufát gyújtogatván az egyik szalmakazal körül.
— Gazdasági tudósítás. Szent Gróth vidéken az ösai vetés már folyamatban van. Kukoricza, burgonyaszedés szintén; mindkettő elég bőven fizet. Kitűnő időjárásunk lévén, jó bort is várhatunk !
— Tanítói pályázat. Zala Koppány áll. s. közs. népiskolájához oki. vagy ké pezde végzett segédtanító kerestetik. Fizetés : 250 frt Az állomás azonnal elfog lalbatő. Bővebben Békéli Elek igazg.-tanitó urnái.
— Tehenes és kocsis. A Teleky-utczában szolgált Városi István tehenes és Tőrök János kocsis f. hó 19 én este valami csekélység felett összeszólalkoztak, miközben Városi L tehenes kést rántott elő és azt a kocsis oldalába szúrta. — Sérültet a kórházba, a, késelöt pedig a dutyiba-szállították. -
— A valesl herczeg Keszthelyen. Az angol trónörökös vasárnap f. hó 16-án este 11 órakor érkezett Keszthelyre, hol az egész hetet vadászattal és különféle kirándulásokkal töltötte. A herczeg e hó 19-én a Keszthelyen állomásozó 8-ik honvédhuszárezred 2-ik osztályának dísz-gyakorlatát szemlélte meg. Délután 2 órára volt kitűzve a magas vendég megérkezése s kevéssel 2 óra után meg is érkeztek. Az első fogaton a velsi herczeg gróf Festetics Tassiloné herczegnövel foglalt helyet; a 2 ik fogaton gróf Festetics Tassílo a trónörökös adlatnsával Vallís tábornokkal érkezett meg, mig a 3-ik fogaton gróf Apponyi Albert az országgyűlés e kimagasló alakja, gróf Festetics Vilmos és gróf Würtenberg voltak. A gyakorló tér közeiébea Laky Károly ezredes fogadta a magas vendéget, kinek megérkezése után megkezdődött br. Wimpfeo százados osztályparancsnok vezénylete alatt a gyakorlata, mely először szakasz-, majd század- és osztálygyakorlatból állott E gyakorlatok, ugy a Vas hadnagy által vezetett támadás is igen szépen sikerült Volt tűzharcz is. A gya-
adott ki.
— Gróf Apponyi Albert országgyűlési képviselő f/hó 20-án kíséretével együtt Keszthelyről Nagy-Kanizsán keresztül Nagy Récsére Pallini Inkey László látogatására utazott
— Trefort\'Xyász. A helybeli főgyrn-násium tanári testülete a tanuló ifjúsággal egyetemben az Úrban elhunyt miniszter lelki üdveért f. hó 22-kén gyász-isteni tiszteletet tartott a felső templomban, mely alkalommal az ifjuság énekkara válogatott alkalmi énekeivel hathatósan járult a gyászszertartás ünnepiességéhez.
— Göcsejből. Két rémes eset tartja izgatottságban Nova "város környékének lakosságát F. hó 17-én éjjel egy Berger nevű kereskedőt Nova és Szilvágy között fegyveres csavargók megtámadták s 60 írtját e\'rabolván, öt megölték. Az orvos-rendörí vizsgálat megejtése végett a hullát Novába szállították. 19-én délután pedig Kása György nevü kocsis agyon gázolta Ungár Lipót gutorföldi vendéglős egyetlen-gyermekét A mily nagy a részvét a szerencsétlen szülök iránt, épp oly nagy a közbot ráokozása vigyázatlan kocsis ellen,
— Véres verekedés, hol történt ? Hát hol törtéut volna máshol, mint Kis-Kanizsán. Vasárnap f. hó 16-án esti 11 Óra körül Özv. Horvát Jánosné korcsmájában a kis-kanizsaí legények összevesztek és egy pillanat alatt üvegek, széklábak, botok éi egyéb ily argumentumokkal igyekeztek egymás ellen bizonyítgatni, hogy ki a legény a csárdában. — Mikor aztáü a gomoly oly gyorsan a mint támadt, szétoszlott, Aner László 22 éves legény jajgatva panaszkodott hogy meg van sebesítve, fején két vágás, bal ezombjáa pedig arasznyi hosszú felhasítás tátongott, melyekből csurgott a vér. — Még azon éjjel ki kellett a városi orvost vinni, ki a sebeket bevarrta és a sérülést meglehetős súlyosnak mondta. A dolog a bűnt. bíróságnál leli folytatását.
— Megyei r. h. Leteuyénél a Mura parton az utkotrói ház építés közben összedűlt. — Csabrendeken 80, birka lépfenében elhullott, néhányat megettek az emberek s számos betegedés történt — Vértessy Béláné 2 oltár vánkost ajándékozott a keszthelyi templomnak. — Bern-hard Ai.rél keszthelyi tanár Berényire magyarosította nevét.
— Hazai r. h. Strossraayer püspök kijelenté, hogy a királytól Bqlovárott nyert dorgálás daczára is elvbü marad. — A csongrád-félegyházi vasút átadatott
|-a forgalomnak. — Alföldön már javában szüretelnek. — Magvassy Mihály győri tornatanár arany érdeinjelt kapott.\'"— A pécsi kiállítást 63 ezer fizetéses látogató nézte meg. — Erkel Ferencz beteg. — A kegyes tanítórend bpesti fógymnasiumá-bau 702 tanuló van beiratkozva. — A Bpest belvárosi képviselőválasztás szept 24-én lesz.
— Külföldi r. h Tonkingban erősen pusztít a kolera. — Spanyolországban eddig 80 ezer hectár szőlőt pusztított el a filloxera. — A ruscsukí postakocsit 6 fegyveres bolgár kirabolta. — Milán király fiával Gleicbenbergben van. — A négyszjízadosKolumbus jubileum 1892-ben lesz, -4 "ifialsac-emlék felállítására eddig 17-877 francs gyűlt be. — Strossmayer" püspököt a pápa igazolásra hívta fel. — Vámbéry Ármin Stambutban ujabb Korvinák visszaszerzésében fáradozik. — Athénben nagy földrengés volt — Egy bolgár mínisterre egy merénylő 6-szor lőtt
Kálnoky és Bismarck találkoztak.
— Lapunk bezártakor vesszük a leverő hírt, hogy Apáthy Ijtván letenyei orsz. képviselőnk meghalt 1
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
SZEPTEMBER 22-íX
A budapesti értéktőzsdéről.
— A Magyar Mercnr heti tndóaitáBa. —
A p*nz drágulása mindinkább nagyobb mérreket Olt éi ex igen ..... ízt a forgatón: élénkülését, ámbár a holt idény Szeptember kösepével már véget ért Hl a mozgalmas nyári üzletre visszatekintünk, akkor bii-totma számíthatunk élénk otzi tevékenységre, ha ugyan a árig* pint iiem aktdá\'yozza meg ai élénkebb forgalmat. A pénzpiaca azorult-ság* rendesen víssxhsxáaaal van atőzadei forgc-• ét ha tokiig tart a pénzhiány, akkor
a kamatozó papírok árfolyamait le Í« szokta rombolni. Azonban nem tahetS fel, bogy a pénz Biftke tartót legyen, mert az 5=let már megindult és a kivitelre kerülő gabonánkért uj pénz jön aa országba,
Járadékok és befektetési értekek igen ¦ cca vednek a pénzhiány alatt. Az rendes jelenség, hogy a pénz megdrágulása nyomást gyakorol a kamatozó papírokra, de a járadékok rendkívüli csökkenése mégis meglepő, ezt egyrészt a béke egyelőre lt-galább biztosítani litwík, másrésit meg kedvező költségvetésre számítanak a politikai körfik éi igy különben kedverí: a véíeméoy a járadékok iránt, de ez csak a pénzpiaca javulásával nyerhet majd kifejezést.
fia 11 kréazványékben élénk a forga\'om. A magas . \\ : . és a csgyobb pémk-realet a bankok jövedelme: smelí csak Helyi baok-jalnk kOsQl három most ittte közzé féléri mérlegét ét ez i( hatizs&I volt az Üzletre.
Közlekedési vállalatok értékei iránt - \'.: mindig igen jó a vékmccy, de nálunk csak ritkán esik ezekben kötés, a mí elég haj, men a garaotirozott vasutak részvényei a legjobb befektetési papirokbot .tartozóak. A déli vasút részvényei a tiroli árvizek kötetkeitébeu csökkenőben vannak.
Iparvállalati értékekben némely napokon v*n élénkebb forgalom is, különösen malom-részvények még mindig kodveltek, azonban az árfolyamok nem matatnak nagyobb hullámzásokat.
Sorsjegyek sz-lárdak. A sorsjegypiaca a legközelebbi napokban két kisebb \'orsjr-gygyel fog szaporodui, melyekre már itt is felhívjak az érdeklő i5k figyelmét, minthogy a kisebb sorsjegyek általános kedvelteégnek ürvend-nek. E két sorsjegy a Jó mí* sort jegy é« a 10 frankos szerb sorsjegy lest, melyek a mí piactnnkon kerülnek kibocsátásra és bizonyár* óriási kelendőségben fogoak részesülni. A ki még a jutányos kibocsátáai áron akar etekből résaeiülni, jól teszi, ha minél elóbb biitositja msgánan a részét, mert egyrészt cs»k Így vess részt az első nagyabb főnyereményre való játékban, másrészt meg utóbb bizonyara drágábban kellene megfizetnie
Váltók éi érczváltok az utóbbi napokban iimít drágultak kiseé
Jó niv sorsjegyekre elójegycéseket at
eredeti feltételek mellett jutalék nélkül elfogad Lőry J. bankháza.
kitűnő zsunialiazták szerkesztik s a helyi értesülés ismert legügyesebb tudósítókra van bizva. Rendőrségi és torvényszéki rovatai külön-külön szerkesztői a főváros sötét eseményeit is mindig oly hangon tárgyalják, hogy a „Budapesti Hirlap" helyet foglalhat minden család asztalán. A közgazdasági rovatban a magyar gazda, birtokos, iparos, kereskedő megtalálja mindazt, a mi tájékozására szükséges. A regénycsarnokbancsak kiváló irók legújabb müveit közöljük. Az előfizetés föltételei : Egész évre 14 frt, félévre 7 frt, negyedévre 3 frt 50 kr, egy hóra 1 frt 20 kr. Az előfizetések vidékről legczélszerübben postautalványnyal eszközölhetők következő czim alatt: A „Budapesti Hirlap" kiadó-hivatalának, IV. kerület, kalap-utcza 16. szám.
— Külső használatra. Testrészek fájdalmai, csüszos és köszvényes bajok és mindennemű gyuladások a „Moll féle franczia borszesz"-szet gyógyíttatnak biztos sikerrel Egy üveg ára 80 kr. Szétküldés naponkint utánvétellel Moll A. gyógyszerész és cs k. udv. szállító Bécs, I. Tuehlauben 9- A vidéki gyógyszertárakban és anyagkereskedésekben határozottan Moll féle készítmény kérendő az ő gyári jelvényével és aláírásával. 4.
— Budapesti Hírlap. A .Budapesti Hirlap\'-nak a hazai müveit olvasóközönség vetette meg alapját. A lap eleitől fogva megértette a magyar közönség szellemé;; minden pártérdek mellőzésével küzdött nemzetünk- és fajunkért, ez egyetlen jelszóval: magyarság! Viszont az or.-zág legkiválóbb intelligenciája is azonosította magát a lappal, fölkarolva azt oly módon, mely páratlan a magyar újságírás történeben. A hazai sajtóban máig a legfényesebb eredményt a .Budapesti Hírlap" érte el legnépszerűbb, legelterjedtebb lapja az országnak. A külső dolgozótársak egész seregén kívül a szerkesztőségnek annyi belső tagja van, a mennyivel egy magyar lap sem dolgozik: minden rovatot külön vezető gondoz, a helyi tudósítókon kívül, a kik a nap történetét írják. Minden fon-tosabb bel- vagy külföldi esemény felől rendes levelezőn kívül saját külön tudósító értesir közvetlenül; a távirati szolgálat immár oly tökéletesen van berendezve, hogy elmondhatjuk: nem törté.iik a világon semmi jelentékeny dolog a nélkül, hogy a .Budapesti Hírlap" arról rögtön ne adjon bü és kimerítő tudósítást A .Budapesti Hírlap" politikai cikkeit Kaas Ivor báró, Rákosy Jenő, Balogh Pál írják más kiváló hazai publicistákkal híven a lap független, magyar pártérdekeket nem ismerő szélieméhez. Politikai hírei széleskörű összeköttetések alapján a legmegbízhatóbb .forrásokból származnak. Az országgyűlési tudósításokat a gyorsírói jegyzetek alapján szeikesztik. Magyarország politikai és közélete felől távirati értesülésekkel látnak el rendes levelezők, minőkkel minden városban, sőt nagyobb községben is bír a lap: a „Budapesti Hirlap" távirati tudósításai manap már teljesen egy fokon állanak a világsajtó legjobban szervezett hírszolgálatával. Európa összes metropolisaiban Londontól Konstantinápolyig saját tudósítók vannak, a kik ugy az- ott történő esetztéayeket, mint az elektromos dróton oda futó híreket rögtön megtáviratozzák. A külföldi rendes tudósítókon kívül minden fontosabb esemény felöl a szerkesztőség külün kikül-detésü tagjai adnak gyors és bő értesítést. A , Budapesti Hirlap" e czélokra havonkint oly összeget fordít, mint a mennyi ezelőtt 10 évvel még egy-egy hirlap egéjz költségvetése volt; de sikerűit is elérnie, hogy ma a legjobban, leggyorsabban értesülő orgánuma a sajtónak. — A „Budapesti Hírlap" tárczarovata Teleky Sándor gróf, Tóth Béla, Rákosi Viktor (Sipulusz) és több kiváló írók közreműködése mellett, a lapnak egyik erőssége s mindig gondot fordit rá, bogy megmaradjon előkelő színvonalán. A napirovatokat
irodalmat sok elismeréssel és fáradhatatlan munkálkodásának gyümölcse e rengeteg eredmény. Egy egész könyvtár együttvéve ez ezer .elbeszélés, melynek egyrésze hosszabb terjedelmű regény. A mint következik majd sorban, a regények is közöltetni fognak a füzetes válalatban. Folyó évi októbertől kezdve hetenként megjelenik egy füzet diaxes kiállításban, 3 nagy íven, sürü szedéssel s e gazdag tartalom daczára egy füzetára 15 kr. Ily hallhatlan olcsó árban komoly, irodalmi értékkel bíró munkát még nem terjesztettek eddig. Előfizethetni egyszerre több füzetre is. Egész évre 52 füzetre 7 frt 60 kr, félévre 26 füzetre 3 frt 90 kr, negyedévre 14 füzetre 1 frt 95 kr. — Gyűjtök minden Öt előfizető után egy-egy tisztelet példányban részesülnek. Az előfizetési pénzek Debreczenbe Vértesi Arnold nevére küldendők, s a füzetek expediálása posta utján vagy kívánatra könyvkereskedés utján történik. Előfizetni lehet az összes hazai könyvkereskedőknél is.
— Dr. Toldy László, Budapest főváros főlevéltárnoka, megrendelési ivet bocsátott ki a Törvényhatósági Naptár 1889-ík évi folyamára. Uj vállalat ez, mely megérdeniliazáltalánosfelkarolást. Magyar ország ezernyi ezer közigazgatási tisztviselőjéé naptárban, mely inkább törvényhatósági névtárnak volna nevezhető, ha naptári része nem volna, abbao kimerítő és pontos kimutatását találja az ország összes közigazgatási hatóságainak s az ösz-szes tisztviselőknek. Kiváló előnye e munkának az, bogy abban a sokfelé ágazó fővárosi tisztikarnak rendszeres beosztása és szintén teljes névsora lesz megtalálható. Ilyet valóban csakis oly ember állithat Óasze teljesen és jól, a ki maga is ismeri a főváros közigazgatásának egész hálózatát. A mi pedig a müvet bizonyos tekintetben a gótbai almanaebokhoz teszi hasonlóvá, az azon körülmény, hogy az ország közigazgatásának hordozóit arcz-kepekbenés életrajzokban fogja bemutatni. E naptár nagy terjedelme daczára. — mint lialljuk 25 ív körül lesz — csak egy forintba fog kerülni. Valóban érdemes, hogy minden tisztviselő megszerezze azt Kiállításának csínjáról kezeskedik az, hogy a „Pesti könyvnyomda-részvénytársaság" fogja nyomtatni.
— Ezer elbeszélés. Mindenki, a ki a magyar irodalom iránt érdeklődik, szomorúan tapasztalja, hogy évek óta mindenféle haszontalan, értéktelen rémregényekkel árasztják el a jólelkű magyar olvasó közönséget. Külföldről behozott borzalmasságok, névtelen irók agyrémei foglaltatnak e füzetekben, melyeket hangzatos czimek, ajándékok, erőszakosságok árán oda csempésznek a józanságáról máskép ismert magyar ember asztalára. Ezek az állapotok nem tarthatnak így tovább. Minden nemesen gondolkodó ember örömmel fog segédkezet nyújtani azon vállalathoz, melynek az a czélja, hogy leszorítsa a térről a hitványságokat és komoly, valódi irodalmi becscsel bíró olvasmányt nyújtson. — Mindenki, a ki meg van győződve annak igazságáról, hogy erös és éietteljes nemzeti irodalom nélkül nem lehet erős nemzeti élet, csak tengődés, lassú sorvadás és végül dicstelen megsemmisülés, — mindenki, a ki érzi, hogy hazánkban az irodalomnak nemcsak szórakoztató és léleknemesítö, de a nemzet létezését fenntartó hivatása is van, szívesen fogja üdvözölni azon vállalatot, mely egyúttal a magyar irodalom elterjedésének egyik föakadályán is segítni kivan, oly olcsó áron juttatva értékes jeles irodalmi munkát a közönség kezébe, a mily ár eddig a szűk téren mozgó kiadóknál lehetetlennek látszott A hozzánk is beküldött két terjedelmes füzet megkezdi Vértesi Arnold összes munkáinak közlését s már e két füzet is öt befejezett novellát tartalmaz. — Ezer elbeszélés lesz ez, részint rövidebb, részint hosszabb és ezer elbeszélésben visszatük rözve látja az olvasó a magyar történeti és társadalmi élet, a jelen és a mult hü képeit A történeti elbeszélések, megannyi korrajzok a magyar történelem fényes és borús korszakaiból. A társadalmi novellák, a közelmúlt és a mai élet minden küzdelmét, fényoldalát, árnyékoldalát feltüntetik. A társadalom minden rétege szerepel e novella csoportban. A politikai, tisztviselői, kereskedő, iparos világ, a főrangú körök, vidéki birtokos osztály, a kisvárosi polgárság és a falusi nép mind festve van Vértesi Arnold müveiben. Gazdagemberek, szegény emberek küzdelmei az élettel; lelki és szivbeli harezok százezernyi változatban. Ezer elbeszélés. Kimondani is sok; czimei-ket végig olvasni is munka, hát még annyi történetet kigondolni és megírni! — Vér-,tesi Arnold három tizeden át szolgálta az
Ki nyertt
Húzás szept. 12-én.
Prága : 71 30 79 63
Lemberg: 17 18 14 56
.Szenen: 73 3S 88 16
Húzás szept. 15-én :
Bécs: 49 74 52 75
Grácz : 5 57 58 17
Temesvár: 57 35 88 43
Hivatalosan jegyz. piaezt árak 5agy-Kanlzsán.
1888. szept 19.
Buza G-80.—7-10 kr. Rozs 4"80 kr. 510 kr. Kukoricza G.—6*20 kr. Árpa 5-60.—6-20 kr. Zab 4-80.—5 20 kr. Burgonya 2 frt. Széna 1-30.— 2 frt Szalma I forint.
Gabonaárak.
— Csáktornyán: Buza 7-fo. — Rozs 450—5. — Árpa 4 50—6. — Zab 4-80- — Kukoricza 620.
Hölgy közönségünk figyelmébe 1
Van szerencsém városunk t hölgy-közönségével tudatni, miszerint mintarajzolás-, szabászat-, női ruhakészités (bécsi mód szerint) —v a 1 a m i n t m i n-dennemü női kézimunka oktatására f. évi okt hÓ 1-én uj tanfolyamot nyitok. Tekintettel arra, hogy csak egy bizonyos csekély számú tanítványt vehetek fel, kérem az ezen tanfolyamon résztvenni szándékozókat nálam, délelőtti 11—12 óra közt minél elóbb jelentkezni. 3445 Tisztelettel ROSENBERG ÁDÁMNE Eötvös-tér Keller-féle ház.
OA radeini savanyúvíz & világon aa f>
egyetlen ásványvíz, amely jelentékeny * Q menyiségfi lithiumot tartalmaz a igy köse-A vény, vese húgyhólyag, bajoknál mint még
T egyedüli gyógyszer aAalmazható. Jelen- -
Q tékeny szénsav éa nátrium tartalma miatt Q
OkQlönSt fc ajánlható gyomor baj oknál, az A
aranyárnál, hurutoknál, nyálkácodáxnál a *
0 sápkórnál. — A radaini vasfBrdők igen Q
0ajánlhatók a vérisegénységnél, noi-be- A
- tegiégeknél stb T
0 S5BS\' RADEIN|ag;o
0 Dr.. G&rrod, Biiwanger kísérletei kimu- 0
0 taták, hogy a Bzénsavas lithiom a hugy- Q
tavas válmiztyokra a legnagyobb oldó a
U képetaággel bír, & mi mellett a radaini v
Q vízzel tett kiaérletek is bizonyítanak. Q
n Felvilágosítások ingyen éa bér- a
v mentve adatnak a radaini savanyúvíz W
Q igazgatósága álul Stájerország. Q
0Raktár Nagy - Kanizsán MARTON éa fi
HÜBER uraknál. 3364 T
Q Kipható minden aavanyavii keretkben \\J
pes papírban a kiküldött kezéhez letenni. — Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt. — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó G% kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt N.-Kanizsán, a kir. tszék, mint telekkönyvi hatóságnál 1888. évi július hó 23. napján. Gr. HTJGONNAV 3447 1—1. kirendelt kir. tszéki bíró-
Szerk. üzenet.
— H Ff. A lapszámok megküldése iránt intézkedtünk.
— T. í. Örveodüok.
— T—y. Valamit közlőnk belGle. Az egészre nincs terünk.
— K. P. „Handzbanda * — Hagyja abba !
— P—i Csokonai már megénekelte —és pelig elhiheti, hogy szebb >n éi jobban.
— N. S.Sziveaeo intézkedtünk Üdvöiíllek I
— B. E. Helyet, jól ke*ded.
— P P. Köszönet.
Felelős szerkesztő és kiadó: BÁTORFÍ LAJOS.
A szerkesztővel értekezhetni naponta dél óra közt lakásán Arany János ntcza 4 sz
Laptulajdonos: WAJ0ITS JÓZSEF-
Weisse Seidenstoffe von 65 kr.
bis. frt 1140 per méter (ca 1Í0 Qtul.) versendet iob<-n und stückweise zollfrei das Fabrikdepot 0. Henneberg (fc. k. Hofliferant), Zürich Muster umgehend. Brief* 20kr Porto.
Ganzseidene bedrukte Fonlards
VOn fl- 120 bis fl S90 per Meter ver-zendet rsbeu- und stückweise zollfrei das Fabrik-Depot G. Henneberg fk k. Hofleif), Zürich. Moster umgeheud. Briefe 10 kr. Porto.
Árverési hirdetmény.
Vagyonbukott Sigmond et Theodor Weisz csődtömegéhez tartozó ama eredeti követelések, melyek tömeggondnok által a csödválasztmányhoz beadott f. évi febr. bó 22-ik kimutatás szerint még behajtva nincsenek— 8508 frt 43 krt tevő ősszegben a csödválasztmány határozata folytán nyilvános árverésen eladatnak.
Árverési határnapul f. évi szept. hó 25-ik napjának d. u. 3 órája alólirt tömeg-gor.duok lakásán (Csengery-utcza 4. sz.) kitűzetik, a hová az árverelni szándékozók meghivatnak, egyszersmind ott az adósok névsora is naponkint d. u. 3—5 óra között megtekinthető.
Árverési feltételek: árverezni szándékozók tartoznak bánatpénzül a tömeggondnok kezéhez 100 frtot letenni, s a legtöbbet ígérőnek a raktárt készpénzben azonnal a bánatpénz betudásával kiegészíti, míg a többi árverelők bánatpénzeiket azonnal visszakapják. Továbbá a tömeg az árverés alá bocsátott követeléseknek aem fennállása, sem behajthatóságáért szavatosságot nem vállal, s hogy azon követelések, melyek iránt a bíróság elutasi-tólag már jogérvényeseo ítélt, eladás tárgyát nem képezik. Kikiáltási ár a névszerinti árak, vagyis 8508 frt 43 kr. Végre ha a vevő a bánatpénzt a vételár erejéig | azonnal ki nem egészíti, bánatpénze a [tömeg ezen költségeinek fedezésére visz-- szatartatik. s vevő abba belenyugodott-nak tekintetik 3443
Nagy-Kanizsa, 1888. szept hó 19. Dr. FÁRNEK LÁSZLÓ ügyv., tömeggond.
5397. tkv. 888.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Györffy János végrehaj tatónak Pülcz József végrehajtást szenvedő szt-jakabi lakos elleni 22 frt 30 kr tőke, 33 kr bélyegköltség, 5 frt 10 kr végrehajtás-kérelmi, 9 frt 50 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyébea a fentnevezett kir. törvényszék területéhez tartozó a szent-jakabi 1. sz. tjkvben A.f !¦ hrsz. alatt Pölcz József és Horváth János tulajdonául bejegyzett 320 ftra becsült l/a nép sorszámú ház és 1881. évi 60. t cz. 156. § a) pontja alapján 1888. évi október hó 31-ik napján délelőtt 10 órakor Szen-Jakab község házánál Győrffy János felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár l0°/o-át készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, — a .másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6°/„ kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1888. évi jul. hó 23. napján. Gr. HGGONNAY. 3448 1—1. kirendelt kir. tszéki biró
Nyilvános köszönet.
Mindazok, kik boldogult fivérein f. hó 16-án történt temetése alkalmával megjelenésükkel fájdalmunkat enyhíteni szívesek voltak fogadják részvétükért őszinte mély köszönetünket 3446
SALLER LAJOS.
*)E rovat alatt közlőitekért nem vállal felóséget a azerk
5396./1
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Hermaon János végrehaj tatónak Béli Auna férj. Hojecs Györgyné végrehajtást szenvedő kollátszegi lakos elleni 17 frt 15 kr kórösszeg, 29 frt 10 kr per, 6 frt 40 kr végrehajtáskérelmi, 9 frt 50 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvényszék területéhez tartozó a kollátszegi 452. sz. tjkvben A. f 167. hrsz. a. Béli Anna tulajdonául bejegyzett 426 frtra becsült ingatlan 1888. évi október hó 30 lk napján d. e. 10 órakor Kollátszeg község házánál Györffy János felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 109/a-át készpénzben vagy óvadékké-
6003 tkv. 188S.
Árverési hirdetmény.
A n.-kanizsai kir. törvényszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Bali Lukács végrehaj tatónak Nagy József és neje Mlinarics Rozália végrehajtást szenvedett légrádi lakosok ellen 42 frt töke, 39 kr per. 8 frt 94 kr végrehaj-táskérelmi, 5 frt 50 kr ujabbbi végrehajtáskérelmi, 9 frt 50 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvényszék területéhez tartozó légrádi 130.sz. tjkvben A. I. 132. 131 és 1372. hrsz. a. ingatlanoknak Nagy József és neje Mlinarics Rozáliát illető 355 frtra becsült 3/i része 1888. évi október hó 25-ik napján d. e. 10 órakor Légrád község házánál Györffy János felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó uyivános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ára fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10°/0-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő kötele; a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverésjogerőre emelkedésétől számítandó
1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól
2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, -- minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6°/0 kamatokkai együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint, lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tszék. mint telekkönyvi hatóságnál 1SS8. évi aug. hó 1 T-ik napján. Gr. HUGONNAY 3449 1 — 1 kirendelt Kir. tszéki bíró
Védjegy Sl9. szám 3123 9-12
FIGYELMEZTETÉS.
Általánosan ismert, jó hirnérnek örvendó s több oldalulag kitüntetett sóa borszesz készítményem — kelendötégénéi fogfa — sok utánzásnak lérén az utóbb idÓben kitéve, elhatárogt&m, hogy azokon czimjegyeimet módosítom s arra kék nyo matban táját hás>m külső alakját veszem föl bejegyeztetvén azt egyszersmindvéd jegyként a budapesti iparkamaránál.
SÓSBORSZESZ
gyorsenyhitést eszközöl : 08CICE siagflEttte, fagyéi, fog- és fejfáidilaak, szemgyenuetégek. bénuláaok stb. stb
ellen; de különösen a bedörzsölét-keuo - gyúr ó-gyógymódnál, masiáge igen jó hatásúnak bizonyait.
Fogti-ttitö eserül is igen ajánlható, a mennyiben a foggak fényét elősegíti a f o g h u st erSsbiti ét a saáj tiszta, él szagtalan ízt nyer a szesz elpárolgás "tán valamint ajánlatos e szer fejmosásra it a htjldagek erősítésére a fejkoripa képződés meg akadályozására éa annak eltávolítására.
Ára egy nagy Üveggel 1 frt., egy kisebb üveggel 50 kr.
Használati utasitái magyar vagy német nyelven, bizományosaim névtorával ellátva minden fivetrhez ingyen mellékeltetik.
Brázay TTTri t%r>,
Budapesten, lVJcrrulet, Múzeum körút 23. szám RAKTARAÍ NAGYKANIZSÁN: Rozeufeld A, «chwarz és Tdber Strem és Klein, FeBselhoffer, Belos József, Király Ft Prezlmayer ét Dautsch, Ma\'ton éj Huber, P.áge: A Marton Adolf Armoth Náthán.
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
LAI KÖZLÖNY
SZEPTEMBER 33-én.
<XX XX*Xy ^XXXXXXXK^XXXX*X)C*
A t.anitó urak szíves figyelmébe-- X
X
ajánlom a következő, részben lesznllltolt áru tankönyveket. X
k - ha nem approbáHatuának is — legalább még két évig hasa- V
íiáthaiók : X
StMIWKIKÉR;Magyí-rorazág története képekben nép-és polg.isk szám. X
Eddig (iO kr. most 40 kr. (németül is ugy.) X
RÁKÓCZY: Természetrajz népisk. szám. Eddig 50 kr. most 40. X
IVÁNYI : Természetrajz népisk. 5—G oszt. szám. tiüdig 32, most 20kr; X
MOLNÁR: Vegytan alapelvei felső nép^ po.g.. gazd és ipsrisk. szá- Q
mára. 2 rész. Eddig egy-egy -10 kr.. most 30 kr. Q
KILÉNYJ : Magyar-német népkönyv népisk. szám. ktve. Eddig 24 kr. fi
most 10 kr. » Q
SZAXTA-BOKÖR : Természettan népisk. szám.ktve, \'24 kr. tuéra. hO tj
r „ Természeti ajz. népisk. szám. ktve. 24kr. B. „ fS
Mezei gazdaságtan népisk. sz. ktve. 3b kr. „ r A
WEBEIí : Vallás okr. év. isk. szám. ktve. 30 kr. (németül is.)
NAGY : Iráiytan alapvonalai példákkal és olvasmányokkal felső nép., t*
polg. keresk. ipar és ismétlő isk. számára. 1 frt.\' 0
FL\'HKER : Világtörténet 40 kr. ö
DE GERANDO : Zeneelmélet és énekiskola. SQ kr. X
$ÜtF Mutatványpéldányokkal szívesen szolgálok bér Q
mentve, de a be nem hozottakat visszakérem. Q
V Ezeken kívül bármily tankönyv stb, nálam Is kap w
G liató a szokásos feltételei, mellett. Q
Q 3429*3- 4 AIGNER LAJOS X
^\\ B;.<l*p<-"t. IV. Váczi- éi Znibárus-ntcia l * J\\
w xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxscxxxxlí
8
slálé dr. Meidinger úrtól kiíáróUg felhát ai mázott g}&ra
MEiDINGER-KALYHAK
RAKTAR4K sben I. Micfaaelelpl:
kizárólagos fzabadalom minden országban.
TEN THONÉT udvar.
Első dijakkal jutalmazva : Bécs 1873. Cassel IS" Paris 1S7S, Sechshaus 1877. Wels 1873.. Tep-litz 1879, Bécs ISSO. Eger 1881, Trieszt 1881.
Kiiüo.V ktabálynzbató-. tBlta- én ventilUcaió*. káty-odák stb. ii-.ámára. — e|fj"-
ik lak helyiséget, isk diák.. * rfí és dis/.e* k iái li tastai.
Több szoba fűtése egy kályha állal.
Aumría-Magyarországon Mü t.tnúué-. vt 2&C9 Metdioger-kilyhil íiaKfiál erek kn*t 104 bérii kozaégi í»kóikban "3i kálvba, 55 "buiap\'.tti kS«íégi-Ísko láhan 382 káiyba. A n.xzy ketlveltség, melynek kályháink mindend t trveode-nek, atinsáaokra BsstSnxMt. Azért a t ez. k\'"i»ö„"é ;et saját érdek-ben óvjuk s utalunk mellek.il védjegyünkre, nehogy k.tit:;5 iiirfi gy&rtrniuyainkat utáii-A gyár védjegye tanokkal Stsaeeaereeje, melyek renditerint
egyszerűen, mim Meidinger kályhák, Tagy ~~ .\'. * , - —. mint javitott Meidinger-káiyhrík ajánl
1 .:...-<¦¦¦ \' " "* • tatnak.
/ ht Gyártmányunk ajtajának belső
részében van védjegyünk beönlve \'96
.VESTA" szabályozható-, töltS- íi ventÜlicziái kályhák kettős kojienynyel.
A kftpttijek a por kiti»»:t\'tása rtélj&bo eltávolíthatók anélkül, hogy a kályhákat 1 tejjel k«-ll"ne siedoi Zajtalan a 1 tohb-tŐ Tttszés icerinti bontú égési tir;.im jcokufötétiel, 24 Ár* ho-itáig ejtési tartam kjjtxánf$tiuel. A hamu ?1 lalak pormentes el távoli tát a
.UELIOS", mirmé«tÖ kandalló vagy kályha látható égéssel.
Egy kandalló, vagy kályha több helyilég külön füléire szol álhit Tattzés szerinti b.i*siu égési tartam kokse-, kü vagy fanén fűtéssel Zajtalan tóltés. A barmi éi salak pormentes távolit hátit a lí \'tatul fütf-tc kályhák átalakíttatnak Kfizponti ligfd\'étek egé\'r épületek rétiére — Szárit\'\'.készíllet-k ipar* és gazdasági eíélt>kr». — Waggon-kályhák P;Ospekt«sok és írjegytékek ;níyeu.
(3002. tk. P888.
Árverési litr<letméay.
A uag> kanizsai kir. Lörvéuyszék telekkönyvi osztálya ré.széroi közhitre tetetik, hogy Szabó Erzse vé^relmj:aiönak Stentiscsák Marta hagyatéka képviselve Zsigolici Viucze » ueje SteroJücsak Rozi végrehajtást szenvedutl légrádi lakosok ellen 200 frt toké, lö«4. évi >zepLtinber hó 24-iüi jaró ü% kamatai, i-ö frt 40 kr per, 7 frt !I5 kr végrehajtói kérelmi, 9 frt 5o kr jelenlegi s még Jelmerüleíjdo költségek iránti végrehajtási ügyfebeu a fent-nevezett kir. lörvszék tet ületéhez tartozó a itígrádi I 73, sztjkvben A. f 1—7 sorsz. a. ingatlannak Steruiscsák ilári hagyatékát illető 428 frtru hecsuit 1/l része ugyanazon Ijkvbeu f 1 sorsz. a. 87 frtra becsült egész iugauau az lasl. évi 60 t. cz. 156. jj-a pontja érteimében 18SÜ. évi október hó 2o. napján d. e. 10 órakor Légréd község házánál Oyöiffy Jáuos felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével .megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fenii-ibö kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a bí-^j-ár io%-á\' készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldőit kezéhezletenni.
Vevő köteges a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsót az árverés jogerőre emelkedésétől száinitaudó\' i hónap alatt. —. :i másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 Iwuap alatt. — minden egyes részlet után az árvetés napjától számítandó 0% kamatokkal együtt az árverési feltétel-k-ben meghatározott helyen és móuozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy Kanizsán, a kir. tvs/.ék, Oiinl telekkönyvi halóságnál 1888. évi aughó 17. napján" Gr. HÜGOXNAY 345p 1 — 1 kirendelt kir. uirvszéki bíró.
0004/tkv. I3SS.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kauizsai kir. törvszék miut tkvi hatósága részéről közhírré tétetik, hogy Straticsák József végrehajtatóoak
Sterniscaák Bódi hagyatéka képviselve
Sterniscsák Rozália férj. Zsígolics Vinczéné végrehajtást szenvedett légrádi lakos ellen 120 frt töke, 1887. évi augusztus hó 1-től járó 8% kaiiiitai, 16 frt 30 kr per, 6 frt 95 kr végrehajtás kérelmi. 9 frt 50 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentuevezett kir. t\' .. \'t;k területéhez tartozó légrádi 173. s>. ; í .ben A. I 1 —1 sorsz. a. ingat-lnooknak Sterniscsák Bódít illető 428 frtra becsült része és ugyanazon Ijkvben A f I sorsz. a. felvett 87 frira becsült egész inttatlau az 1861. évi 60. t cz 156, §-a pontja értelmében 1888. évi október hó 26. napján d. e. 10 órakor Légrág község házánál GyÖrffy Jáuos felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartozuak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez ietei.ni.
Vevő köteiesavételárt háromegyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hó alatt, a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet utá\'i az árverés napjától számitantló6%. kamatokkal együtt a>. árverési félté elekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni
Ke.lt Xagy-Kam/.sán. a kir. tszék, mmt teiekköuwi hatóságnál 18SS. évi aug. hó 17. napjai. Gr. (1UGONNAY 3451 1 — 1 kirendelt kir. tszéki t.iió.
6001 tky. 888.
Árverési hirdetmény.
A ti -kanizsai kir. írvszék telek könyvi oszt részéről közhírré tétetik hogy Kís János végrehijtatónak B\'óh\' Erzse végrehajtást szenvedett nagy-kanizsai lakos ellen 25 frt töke. 18S3. évi április hó 28-1 Ól járó 6\' 0 kamatai, 14 Irt 50 kr per, 5 frt 10 kr vtíiírehajtiikétílmi. végrehajtás foganatosítása, 7 frt 50 krujabb végrehajtás kérelmi íí-fj\'t ,Ö kr, jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentuevezett kir. törvszék területéhez tartozó merenyei J7. sztjkvben A.
I. 1 — l-íijitortz. a. .n^atiaaokuak firmán Jánost illető 322 frtra lecsült Vj része, a merenyei 310. sztjkvben A. f 688. hr.-z. a. iiifíHtlannak Pnman Rozi éi Púman Annát illető váltság köteles 1048 frtra becsült Vs ré^-ze 1888. evi október hó 29. napján d. e. 10 órakor Meteuye község ha/.Hüál Gjörffy J^nos felperesi I ügyvéd vagyhehettese közb\'ejötUveluiejj-\' tartandó nyilvános árverésen eladatni fog. Kikiáltási ár a fennebb kitett liecsár. Árverezni kivanok tartoznak a becsar 10%-át készpénzben vagy óvadékképea papírban\'a kikü.dött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben.] még pedig: az elsőt az árverés, jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap..\' alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt. — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet uiáu az árverés napjától számítandó 6°/u kamatokkal együtt az árverési feltételekben mge-harározott helyén és módozatok szerint lefizetni.
Keit Nagy-Kanizsán, a kir. tszék mint telekköuyvi hatóságnál 188S. évi aug. hó. 17. napjáu. Gr. HUGO^XAY 3452 1—1 kirendelt kir. tszéki uiró
Laebne-iülézel S 0 p p 011 b a d.
4 elemi-, 6 reál- és 6 gimnásiális osztály.
A tesii erők fejlesztése ó* egyótii nevelés m>\'ll\'-tt a\', intéíet előkészít \'a Cs kir. ks-ton.i-iti\'éset kri\'. tellgeré^Iet^-, kereskedelmi nkiiili\'ini.ira és sí egy -vi-íinkéntesiégi víszgár-i A 36 tanév tseprember 5-én veszi keidritét (Uj növendékek a két Mtlnido höaapou ís tataiunk fe\'vételt. Bővebb Mvilágositásra mindenkor ké.i az IÍÍTÉZKT IGAZGATÓSÁGA.
33S5 12 — 12
• Máriaczelli gyomorcsöppek.
í.tiJnt hatású szer a gyomor minden betegségeiben.
. F.llftlmulhstatlmi értigybUny, gyomorervűnar\',*.-^. roiz ill.uti k-lek-¦Arí. fellHV.ktiis. ídvanyu felbűffcnéai
kíjlilm, Kyoni\'írliiirut. trj-omorégés, h-imok- m daraképzMes, bdságói
5J1\' O 1 e s ó k á v é á r a k. 51
STÍ\'CKRATH és TÁRSA hamburgi áru szétküldése a legjobb kávéfajokat küld
gyomoiK>*ircs, szr lesioni U-s a gyo-njoroak,ételekkel és ftalokluJ való túlterhelése, KÜLizLlk. lép-, m&j- ét aranyeres bántalmak eseteiben. — Ejo ürei-rse ir» buinátati Bt«-sltAH\'Uit eryttt 4«) kr.. kettős pa-laeik 70 kr.
K<~ixjionti ssti\'tkúldeí Briúj Kiről] p)-i>Kj\'«\'ieri>»z ilul Kremtlerben (Mor-
kapható minden gyógyszertárban.
\' \' U\\i-: A \\ .í1\'nH liüiria.-zelli Kviietri-riiipek ia.mi-iü-i\'k .- utAn.r7.1ak. A val<fdhiir jeleüt tvrfniek iiirn*. renli víoJeirAcvel\'ellátott \'h ...It n-im-v.-.lív le.,T,(e e- « minden üveghez o in jiica kell jcóeetre .leni ¦lí Henrik fctínyvnyomdiHal
jS-/ualaL utajiita^ou
KféiilsK \'
Ä ,j Minden aj-any és fr.
W \'3 ezüst tárgy el van !2
fj» pi fémjelzi; hivatal S
•VC fes 5333t333=e1
S m
ijj Miért is azok «
3 valódiságárt ke- g
% zeskedék.. e
ANHALZER HENRIK ARANY- és EZÜSTMŰVES
NáGY-KASIZSAS.
Arany uói gyürük
Arany férfi B 5
Arany jegy . 3
Araoy gyürük gyémánttal 10
Arany füigők „ IS
Araoy férfi-óralánctok- 20
Arany nCí-óraláucsok 20
Arany női lemontoir órák 25 Arany keresitek
sug»r-ut| a Babocha y-féle házban.
fn ét feljebb
afrCésfellebb
íi _ _ Arany medáliák
- Aranj brobchok 7 , „
Arany fügeök 4 „ „":;
Arany karékek 10 , ,¦ \'
Arae.y lencsék 2 » „
Arany collier nyaklánc* lf B
Ardny inegombok 2 . ,
Arany férfi.nyakkendőtűk 5
Diin válasz.ékhiui. JuUínj\'os árakért.
Ajánlom továbliá a valódi chinai-ezüst raktáromat 10 évi jótállás melleit. Eladás részletfizetés mellett is.
Regi arany-, ezüst- vagy ékazertárgyak a leomagatabb árakért megvétetnek, vagy ujakért kicseréltetnek-
Javítások olcsón és pontosan eszközöltetnek.
Mély tisztelettel
/ ANHALZER BBNRiK
éksseresa-, arany ¦ eiilstmüvei
3375 5—5 Nagy-Kanizsán (sugár-ut) Babóohay-féle hájban.
Kapható ^.-Kanizsán-: Práger Béla Kariarkutón Beck Héla, Kaposváron Czol-nerVincze, Babóchay Kálmán Marczaliban Körös Viktor, Merenye Fieisher Samu, Nagy-Bajom KőrÖ^ Lajos, Olonczon. Bölcs Béla gyógyszerész uraknál. 3162 40—52.
Afr. GyBrgy-Mocfra, erós 5 kil» Saiit.>s, sold enyhe Cuba, «old erős Ceylon, ír. ön delie Aranyjáva, sárga kiittnő liyőng.kxvé, zöld, arom Hortorico n. 7.öld Arab. Moee.i. köt; tüseí „ Java Preanier ig nemes * Arab. Mocci valódi K-gfi-i. kivé 5 kivé vegyütékhei
Jnva-Snrogatum 4 kili>
í;redienz 4 ttek ígyen adaiik
Stückrath káv kilo kivéhoa -,
thea i^gttjabb aratás
Uougn, eros 1 kii
honebong, egyhe. arom
. Szállítás bérinentesen utánvé mellett.
fn 5-30 . Peccosoiichong, ig -n be 1 kii
. :-> GO \' Peccovirág igni finom enyhe .
r r. 2D ; CaravKiiathea eros ig. tin ) n „
. \' 6 60 : Kaitermetangn ero» k
* 6 60 ! la ontK Savain* 5 k &» korda "
¦ 7- ( la mar, hering ¦n » »
- ,. 7 20 ; la mar. bering 1\'iekW
„ 6 SUÍ H"mmer, ig. finom S
. 9 20 Lar.sei kitBnS\' ¦ m x r
tt,. $-?0\' Apetitailg pikáns 18
Sirdines ál\'bttile, ig.
frt 2 20 i Sardine* ál\'haile, kit
. 2 60i Is, Brahanti szardelii 2 k. horgó
18SS. ie- fi"- caviar 1 kilo
frt 2 30 ; 18^3 i". fin. caviar 2 kilo
.Ki--igen u, 5 kilo fit 1
frt 2-50; ;8ogo liei, «indiai
* 3 50 : Zátonyhalak 2*/, kilo
ín 4 70
. 6 8°
, 8»0
. -1 9:)
. I 70
» Ü 10
. \'?55
. 4 lí>
¦ . «\'*>
. 5 60
! * 55 . .4 —
. 7 — í íi •> 95 frt 1 85
Itt- Hí *• U.__5kili.hordób»JlS0drb trt 230 25 drb fn Sül
|Uj Matjes nermg 20.23díbfrt3io2v,k"-i>ord.i -!2d.bi9i
StÖrtiUS fiistöivc, ig^il finom d.-lic kilój. frt 2.50
3378 13-13
Nagy árjeEyzékek ingyen és díjmentesen,
Stückrath ésC. hamburgiáru-szétküldése Hamburj
Rt
SCHLICK-FáE VASÖNTÖDE és GÉPGYÁR-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG
BUDAPEST.. •
SCHL CK-féle szabadalmazott
(iyar i\'S igazgatós rig:
VI. Kü\'sö váczi-ut 1696—1G9!)
Viirosi iroda és raktiír:
/VI. Váczi kürtit
sorvetögépelL.
Szörvttveto-yépelt,
ScllicMéle szab. két- és báromrasa -elét
kCLICK-jéle szab. RA YOL-ckék,
SCHUCK- és VIDAT.i féle eredi\'ii egyvásn ekék és talajmuvelo\'-esgküzftlc,
Boroutik és rögtöró hengerek,
Szecakavágók, rópavágók. rópazuzók, tengeri morzsolok, csöves tengeri darálók.
Gőz-, és járyáuycséplö készületek, gabonatiszütó rosták, őrlőmalmok Htb. Az fiiiszes ekék UrUlékrészel Lésiletben lartatnak. — Előnyös fizetés! feltételek. — Legolcsóbb árak.
Árjegyzékek kiriíimfrut iu^yeii és l>érmeii(ve. HT JEGYZET.
Van aaerencínk ezennel t. nt tt«l«tb«ritlink l.~cses tudomáiára h .ui, hogy noha a V|. Vácii körút. 7-dik tzám a. lev" irndaitik legnagyobb ré«ít a killa.^ vini uiou lévő By>irt-i epünkre belyeitUk át, mindaiouiltil í% eddigi irodai belyi-tigü&kbeo t iialetbariisiuk kényelme érdekében egy vár.)8i iro.Ut txrtuuk fenn, valamint, h >gy ugyanott ápiléii czikkeiok és gat-djisági gépeiitbul raktárt [ítesitetiünk. Kiválá tiaitulettel
A Schliek-féle vasöntöde és gépgyár részvénytársaság igazgatósága.
3271 16 — 18
Wajdits József könyvnyomdájából Nagy-Kanizsán.
Melléklet a „Zalai Közlönye 1888-it évi 88 ik számához.
Wajdíts József könpkiadöhivaíalában N.-Kanizsán megjelel és minden hazai könyvárusnál
kapható:
A gyakorlott vadász.
A fáczán és fogoly tenyésztés, ugy minden vad ismertetése.
IrU :
NAGY-ÖLVEDI ÖLVEDY KAROLY, „L!. trdém, (ry.korlott v.djlu, nób.i cl- kir. Iltrio i\'óberczee Síeraélye kc-rUii :..[<:> r-fidáit,
az uj erdő és vadasztörvényekkel.
a kutyák betegségei és azok gyökeres gyógyításával bevitette egy tapasztalt vadász.
Szegényből lesz gazdag
jó Bzó.mvoté»Bel
Ára kötve 90 kr.
Szegényből lesz gazdag jó számvetéssel gyors és biztos segi.ö minden adás és vevésnél Várttól kezdve 10 írtig. Evi jövedelem 1 írttól 1000 frt.gl Tel. és üres hordok ineemérése, kiszámítása, stb. stb. ára, az
,uj métermérték"
czimú füzetkével egybekötve 1 fr.-.
ijia lá
- Mulattató kézikönyv hölgyek számára. — ára az 500 lapra terjedő, ^zinnyo-niatu boritokkal ellátott könyvnek
1 írt 80 kr.
Arany metszésű diszkiadásnak « Irt 80 kr
Rajta fiuk vigadjunk !
Nemzeti dalkönyv. ¦Ara kötve 1 Jorint 80 kr.
¦Közkedveltségü dalkönyv, ötödik bovitett kiadás. E nagy szorgalommal összeállított mű közel 1000 válogatott dalt tartalmaz; újonnan feltalálható magyar opera és operetté dalokkal bovitett kiadás, szines borítékkal kötve. Ára a 800 lapra terjedő könyvnek 1 írt 80 kr.3 ¦ diszkölés dús aranyozással 2 frt 80 kr.
\\éoymiotákkal.
Orvosi könyvek mindkét nembeli betegek számára ÖNMENTŐ Orvosok és mindkét nembeli betegek számára.
Dr. \'KR1EGLER MÓRTÓL, ára díszes szinnyomatu borítékban 90 kr.
elveszett IdegerÖnek visszapótlása.
vénymintákkal. Orvosok és betegek számára. Dr. KR1EGLER MÓRTÓL, ára diszes szinnyomatu borítékban 90 kr.
Önmentő
és az elveszett idegerőnek visszapótlása mindkét füzet egybe bötve, diszes és szinnyomatu borítékban
ára 1 frt 60 kr.
Vedd szivemet szivedért.
Sierelmi levelező.
Ara kötve 1 forint 20 krajczár. Szerelmi levelező könyv, alkalmi levelezések változatos gyűjteménye, szerelmes párok számára, SzivélyesitöL Csinos borítékba kötve ára 1 frt 20 kr.
HALLJUK A SZÉP SZÓT!
Magyar felköszöntö (toaszt) könyv. Ára kötve 1 frt 80 kr.
Magyar felköszontó (toaszt) könyv, szerkesztették "WAJDITS JÓZSEF és BÁTORFI LAJOS. Harmadik javított és tetemesen bovitett kiadás, mely, kötött és kötetlen mindennemű felköszöntést tartalmazván, diszes kiállítása és tömött tartalma, ugy hasznos és mulattató voltánál fogva mindenkinek, de különösen az ifjúság figyelmébe ajánlható. 460 lapra terjed s diszes kiállítású.
Kebel hangok
Köszö nt ő-liön y xr.
Ara kötve 1 frt.
Újévi-, név- és születésnapi s az élet egyéb viszonyaira alkalmazott köszöntések, kötött és kötetlen beszédben, írta: HOFMANN MÓR, Diszes nyomatú kemény kötésben ára 1 forint.
a Híres czlgánynö magyar vetőkártyája, 32 színezett kártya magyar aláírással és magyar szöveggel, csinos tokban Ara 60 kr.
\'ÁLMOSKÖNYV kis, 16 lap és 600 képpel, ára 10 krajczár.
ÁLMOSKÖNYV közép, 60 lap sorsjáték-ársza-
bátylyal és\'0ÖO képpel ára 26 kr. ÁLMOSKÖNYV nagy, legújabb egyptomi, 170 lápra terjedő, 600 képpel, ára 60 kr.
ElÖflxotést árak\'
Negyedévre . , 8 » 60 » Kgyhóra. ¦ • ¦ * * 20 * Egyes szám helyben 4 kr.
Vidéken 6 kr. Szflzalok noni adatik.
Kiadóhivatal :
hilíttt, läior-aica 7. ti.. löHulil, nova az előfizetések és a lap szétküldésére vonatkozó felnő* lamlAsok intézendő.
Pesti Hírlap
POLITIKAI NAPILAP.
Szorlcosztósi Irodai
JíKslea, i3ÍBJ*Ble3 7. si.. I. tt&X
iva li lau sv.fillcmi túszul ilici" munirli ko/.loim\'tiiy intézendő. Irntentelleti levelek csak unii kezektől ln.-aillalnuk i-I.
Hirdetőiek
a kiadóhivatalban vételnek M Franezinország részére peil JoilH F. JflIS KH & (\'.Ir\'- l\'i ri: ban, ili Ms, me du Fiiubom, Montmartre. ;
Pártoktól és kormánytól egyaránt független közlöny.
A ma lix év alatt, mely a Pesti Hírlap I\\ megalapítása óla eltelt, a magyar olvasd -*- közönség rokonszenve évről-évre fokozódó mérvben fordult a lap felé, ugy hogy ma, - mikor a Pesti Hírlap immár tizedik évfolyamát éli, — kitsfabevonbatianul a legkedveltebb is legelterjedtebb lap Ma-gyar országon.
a hazai közönség e páratlan bizalma és rokonszenve arról tanuskodik, hogy a Ponti Hírlap mindig hívón megtartja axi a/, irányt, melyet maja elé tűzött.
Függotlon volt eddig » független marad ezután is minden irányban, pártoktól éi kormánytól egyaránt. \' Eröa, öntudaton, raagyar ncmzotl politika, ez jelszava a Peatl Hírlapnak, Határozottan szembeszáll mindazzal, ami e politikának útjában áll, de nyíltan helyesli, ha akár a kormány, akár bármelyik országon párt ugy jár el, a mint azt « politika érdekei kövelelik,
Ez teszi tehetségessé, hogy a Peitl Hírlap munkatársai közt különböző" pártállási! ki-tünö publicisták sorakoznak. E független ség-ben rejlik a lap ereje, melynél fogva meg-, mondhatja az igazai minden Irányban, a kormánynak és azt támogató többségnek ép ugy. mint az ellenzéknek.
A Pesti Hírlap vexérolkkeitPalsxky Ferenc, ifj. Ábrányi Kornél, Horváth Gyula, Eötvös Károly, Töm Kálmán, Sohvaroz (iynla. Borostyánt Nándor és dr. Kenődi íiéza irják.
Ugyanok dolgozataikkal gazdagítják n tár-oarovatot is, melynek rendes munkatársai azonkívül ¦ Mikcxáth Kálmán (Soarron), Agai Adolf (Csicseri Horni, Bartók Lajos, \'lolnal Lajos, Jakab Klek. Kttrthy Kmil, Revloxky
Gyula, Sebők Zsigmond, Sxéosy Ferenc, Bxlklay János, Bztorányi Hugó slli.
Mikszáth Kálmán ki a , t. Ház" folyosójáról immár bejutott B honatyák közé, országos hirre és kedvelIségre kapott képviselőházi karcolataiban humorizálja a/, országgyűlési pártok és nolnhilitásnk íerdeségeil ¦ párllokinlct nélkül.
Az élénken szerkesztett rendes rovatok ve-zelói : Antalik Károly iországgyii)és és zene), X.nliy Sándor (napi hírek), San vári Annin lkül|H>litika). Sohmlttely József (segédszerkesztő*)\' stb,, mindent elkövetnek, hogy az olvasó közönség igényeit a legfokozoltahh mérvben kielégítsék.
A szerkesztősét; élén, mint iránvladó és igazgató lapvezér, Legrady Károly laptulaj-d ónos-főszerkesztő áll, kinek e téren negyedszázadon át szerzett tapasztalatai garanciái nyújtanak arra \'nézve, hogy a Peitl Hírlap a lapuk versenyében kivivőit elsőrangú helyet mindig meg is fogja tartani.
Hazai és külföldi rendes tudósítók egész seregén kivit), kik - ¦ költségre való tekintet nélkül — minden nevezetesebb eseményről bö táviratokban értesitik a Pesti Hirlap közönségét, a szerkesztőség külön uniómtól küld a szükséghez képest mindenhova (még az ország határain lul is), csakhogy közönségét első forrásból láthassa el megbízható értesítésekkel.
A Pesti Hírlap színházi és hírrovata olvltázhatlanul leggazdagabb valamennyi lapokéi közt.
A külföldi Irodalom érdekesebb termékeit — regényekben, larra-rajzoklran a beszé-lyekhen — gondosan megválasztva mulatja he.
Nagy gondul fordil a Pe«tl Hírlap még a köxúnség köróböl való panaszok s a
mindenki által szívesen olvasóit szerkesztői Üzenetek közlésére is.
S hár a legdíszesebb kiállításban naponta (a bélföl kivéve) két telje* Ivet 16 oldal — fölvágott állapotban ad az olvasó kezébe, külön kedvezményül hetenkint még egy zenomolléklotet is kapnak a lap előfizetői, teljesei! ingyen. Oly kedvezmény, minőt ma egyetlen európai lap sem nyiijt közönségének.
Mindé/un kedvezmények dacára a Pisti Hírlap a legolcsóbb napilapnak méltán mondható, amennyiben liavonkint csak "2" krral drágáhh az ügynevezett kis néplapoknál, melyeknél pedig ötszörte Ifibbel tartalmaz,
A Pesti Hirlap előfizetési ára:
kr.
30 ,
Egész évro . . . 14 frt -
Fél évre .... 7 ,.
Negyed évre . .
Kgy hóra . . . Klöli/elés --¦ legééin yánynyal a hó kir mely napjától kezdve eszközöllielö s az előfizetési pénzek a Pesti Hírlap kiadóhivatalába (Budapost ná-dor-ntoa 7. sx.) küldendők
O.-iszclév s/.lésrk kikerülése végetl azonban csakis PESTI Hirlap írandó cini gyanánt.
Tisztelettel
a „Pesti Hírlap"
szerkesztésébe és kiadóhivatala.
s r ,ii ifit, V.. nAdor-utcn 1-QV Lovolexö lapon nyilvánított óhajra a Pesti Hirlap kiadóhivatala egy . háti-. Ingyen es bérmentve kUlOla lopót I mutatványul, "ipsj
P
m
<1 p
H
H| P
S3C etenként zene na elléklet
m M JL E R, "W A GME 3=11
Kr^.<3--!»r-K-A-jxrizs-A.jxr. I
Batthyány herozeg házában, a vároaháMwit üzemben,
ajánlja duiRaadagon feltzeielt raktárát, nagyválaiir.téku é< minden m.nőiégll
nralrarjj-, hollanii-, Mamii-, kreas-, sziléziai-,
\\alntnlnt 150, 17,"i én 200 ceutiraéter Hr-élesaűgú Ippeilü-vaa/.nnit.
Asztali készletek G, 12, 18 és 24 személy számára,, damaszt jaquard ós cvillichben.
ÁRyi-Binvad, ktfvékeildflk, matrácoazövetek, Crin <1" Alriiiuc i& lóször-matráczok, llututtlanél <<* barchént, Cachemir, sa\'in, selyem, aUusz tfs llaneltakarók.
Spéci.üti. (Iiiini i|>ar) uchee il.mus/.k nn.uli kéi.litek es liieiij-amoiiyi ketengr» minden *rb.»i.
Megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. --Minták (-,» íirjeKy/iókek kívánatra Ingjon. bet
343!) 2 ¦ 4
Cs. kir. szabalalm. lyileüllüs köszilnicny a száj- és faiak 6szszerö aplásaraf
XJI-. KABElFl O. M:.
ii/-íihí Miksa cnamar ö Peliigének mi.ari fogorroaatól, a becsül otrood lovaeja sll,.
BÉCSBEN.
EUCALYPTUS-SZAJ-ESZENCZ1A
(osiCrik-nigy&r tiábidklom.
- PÁrlsbas 1878 bm kitüntetve)
ithatós alkatrészek) és ellintért hygie
A legéssise\'rllbb, tftttalötndm (78°/,,
»zpr a ar.ái ápolására b kellemetlen siag leijyéiéaére, a fog^k épiégben tar-táisra, évíier winden nyakbsj ellen lg -n ajánlató* gyermekek isámira torokÖl.lng.uéare iskola elölt ét titán — a mohák dealnfloíInlaaará nelkUISz-ketlen. — Ax nroit kormánytól 1881 janutr 28-in kelt 681 se Biliilssteri ründclete lEerínt (orv szak ) ar. udvari ón más koródákban hovuzettetett. Egy Qveg ára I frt 20 kr. o é
Különleges szájszappan „PURITAS."
Itéxóm liirua éa ogyellen, már *z I8\'i2 Londnnt kiállitáson az érdem-érőmmel kitüntetett, mert leggyöngédebb és leghathatóeb készítmény a sin] apatáiars és a fogsk jóksrbnn tartssára. - t\'gy dobot ara I frt.
PURITAS FOGKEFÉK jótállás mellett.
Sajtolt ptiazpángfibol é Itakt minden gyógvBlertái
rOgyési itileg zsírtalanít ¦un és a hol- éi ktllföM m
itt sö.lóbol. Egy ilnrah 50 kr.
nd-ii Uireaobb illátssertárábau. Fő azétkUldéai raktár :
IíiVk, I. kor. ftauiM\'nniiirkl 3. mám, Raktár Nagy-Kanizsán R0SENFEL0 ADOLF urnái, 827a 16—20 .
Nitfii-KMSA, 1888, szeptember 29-én.
39-1H siséLstaa
Elfi fi* et e»i ár
¦»i érre . . . 6 frt--
em . . 2 fr SO kr
;yedévre \\ frt 25 kr
.Egyei tz» 10 kr
Él 1 lí !) K T ESEK !& hasába* pi\'titmrb^ii 7. aiávdaíor 6. > minden tuvibbj sorért 5 ki .NYILTTERBEN
petit poronként 1Ü krért v-ít^tne ivi tincitili illeték m.uden Ciyi hírdet.-»élt 30 kr. fiietendök.
Huszonhetedik évfolyam.
ZALAI ROZLÖNT.
A lap ssellemi részét illetS kötle-
iínyek a azerk-nztoaéghez, anyagi részét ilWÓ közlemények pedig a kiadóhivatalhoz bérmentve! intézendSk : A\' a ff y-K anizsan takarékpénztári épület
Bé\'mentetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kézlratek viasza aen küldetnek
~A nagy-kanizsai 9Kereskedelmi iparbank*, a nnagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet, a „nagy• kanizsai kisdednevelö egyesület" a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet", u „nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet", a ^soproni kereskedelmi s iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Előfizetési felhívás
„ZALAI H.ÖZJLÖSY"
1888 évi IV-ik évnegyedére.
Lapunk a folyó III. évnegyed végéhez közeledvén, tisztelettel felkérjük mindazokat, kiknek elófizeté-i-ök e hó végével lejár, annak szives megújítására, hogy a rendes küldésben fennakadás ne történjék.
Mint eddig, egy ezentúl is a felvett zászló mellett harczolní ernyedetlen kötelességünknek ismerjük s megszokott házibarátképen jelenünk meg a tisztességes családok körében, bngy a helyi eseményeknek hű tol -micsolói legyünk; törekedvén lehető változatosan, nemcsak hasznos gaz-dászati, ipari és kereskedelmi tárgyakról értekezni, hanem kellemes szórakozást nyújtani is. Azért bizalommal kérjük a t. közönség anyagi támogatását és t. munkatársaink további közreműködését.
Előfizetési ár : 1 Okt. - decz. évnegyedre 1 frt 25 kr , márt 1889. félévre 2 D 50 , , jnn. , Hévnegy. 3 , 75 , , szept. , egész évre 5 , — Előfizetések, reclamátiók, hirdetések a lap kiadóhivatalába (Wajdits József könyvkereskedése Nagy-Kanizsán) küldendők.
Hazahas tisztelettel
Szerkesztőség.
Fehér kereszt Egyesület.
(előbb Szegény Beteggyermek Egyesület.) Budapest, Kiráty-utcza 69. sz.
Tekintetes törvényhatóság !
A .Fehér Kereszt Egyesület* elnöksége az egyesület választmányának megbízásából, vonatkozással a Miniszterelnök úr Ő Nagyméltósága, mint belügyminiszter által 1885. évi október hó 12. 4252/elu. sz. a. hir-
Terez*.
Hagyjatok ... I
Hagyjatok\'. ciak álmaimban élek, Hol szabad tért nyer a képzelem, 8 rabbilincset nem ismer a lélek, Csak h5n égÖ vágyam él velem.
B ott e vágy, mely ellen esküvéuek Bors, barag szeszélye* ördögi, Teljesül, — s mint bfírös-bájos ének Bánátim felejtni engedi.
Halk, borongóa felbomály ködében Kél remegve vágyé sejtelem S caába képzelet ringó ölében Minden perez uj örömet terem.
Nincs madárdal illatos mezSben, Harmat nem ring fakadó virágon; De a vágy, még alig ebredSben Teljesültét megszüli az álom.
igy. te véled js csak itt hoz össze Edei órák boldog pülanatja Bocsa lánciczal szivünk, hogy kötözte Hitregéknek kegyes 5s alakja.
Morpheus ie álmok istensége Hozzád szól magasztaló szavam, Ne szakadjon — álmaimnak vége — Ajkitól csók-saotnjaj ajakam.
detett körrendeletére, vaiaaústí különösen ö felsége urunk k^áijftinknak a maga és a királyné Ó^Jefsége ne-I. «. tett ágyalspitvány alkalmából mondott ama magasztos szavaira, melyek szerint e legüdiösebb és bazafias intézmény valóban pártolásra méltó, s felvirágzása igenTigen kívánatos s reményli, hogy áltálában fel fog karoltatni; mély tisztelettel fordul a tekintetes törvényhatósághoz évi segélyért.
Fontos közegészségügyi, pénzügyi és humanisztikus tekintetek bírták arra, hogy mostan e czélra kedvezőtlen pillanatban mégis fölmeri emelni szavát, kérve, hogy a tekintetes törvényhatóság kegyes figyelmére méltassa.
Az egyes, szegény szülőnők és ezek gyermekei(lelenczek)segélyezését tűzte ki főcélul. E föladata teljesítésében olyképjár el, hogy klinikákból, kórházakból kikerülő szegény szűlönóket, tekintet nélkül a honossságra, mind addig segélyez — még pedig hol egész ellátást adva nekik az inté zetben, hol csak pénzzel támogatva őkel, mig munkabírókká nem lesznek és helyet nem kapnak. Ezen eljárás által évenkínt nemcsak számos gyermeket ment meg, kik eddig elpusz tultak, de sok gyermekgyilkoláseak és gyermekkitevésnek is elejét veszi. Mert mi okozza voltakép a bűntényeket? kevés kivétellel nem az anya könyeiműsége és bűnös hajlama, hanem szörnyű kényszerhelyzete és nyomora. A szegény no terhessége utolsó hónapjaiban gyakran már nem bir keresni, s ha voltak, megtakarított filléreit elkölti s rendesen adósságba is veri magát.
A szülŐnót aztán ugyan fölveszik a kórházakba, de 8 nappal a szülés után ismét elbocsátjáJ:. A lefogyott, eíerótlenedett nő még nem mehet napszámba, helyhez sem juthat ; hogyan gondoskodhatnék magáról és
gyermekéről? a nyomor kényszeríti rá, hogy gyermekétói —• ez amúgy is alkalmatlan fehértó*1 —- sokszor kitevés által, de akárhányszor nagyobb bűn árán is megszabaduljon.
Az egyesület rövid fönnállása óta. mint a mellékelt kimutatás mutatja, több mint 200 ily nőt és gyermeket mentett meg, s ingyen orvoslás és "orvossággal ellátott 1617 gyermeket. De az egyesület intézetét folyton több és több szerencsétlen nő keresi föl, és az egyesület, mely eddig csakis jótékony emberek adományaiból gyakorolta jótékonyságait, magára hagyatva, nem lesz képes nagy feladatát sikeresen megoldani.
Ha pedig társadalmi uton ezen kérdést megoldani nem lehetséges. — az állam sokáig már nem nézheti tétlenül a gyermekek pusztulását. Állami lelenczházat kell fölálli tani, a melynek évi milliókra járó költségeihez a hatóságok is kénytelenek lesznek nagyban hozzájárulni, valamint eddig is kéuytelenek honossági gyermekeikért, kik a bécsi lelenczházba kerülnek, a gyermektartási díjt megfizetni. Csakis a mi egyesületü n k menti meg a gyermeket és anyát, anélkül, hogy bárkitől is visszatérítés czimén követelne va lamit.
Ha a tekintetes törvényhatóság
kérésünket teljesiti s tehetsége szerint egyesületünket támogatja, akkor a tekintetes törvényhatóság, illetőleg a közíégek . nem csekély terhektől mindinkább szabadulni fognak.
Reméljük, hogy a tekintetes törvényhatóság is az egyesölet nagy ét; nemes feladatához erkölcsi és anyagi támogatásával hozzá fog járulni.
Budapest, 1888. évi augusztus hóban. •-
Gr. S^agáry Istyánne s- ic- ÍM, József s-t
elnök. másodelnök
E nagyfontosságú ügyre különösen felhívjuk a t. közönséget. Bő-
vebbi adatokkal mi is hazafias készséggel szolgálunk. Szerk.
Tudnivalók.
— Kitiltott sorsjegyek. A kormány tudvalevőleg kitiltó: ta hazánk területéről a bécsi szegényalap sorsjegjeit s határozatát azzal okolta meg, hogy a magyar sorsjegyekkel is igy szoktak bánni Ausztriában. Bécs város polgármestere legutóbb beadványt intézett a magyar pénzügyminisztériumhoz, kérve a tilalom megszüntetéséi, de a miuiszterium tagadó választ adott
— A királyi adóhivataloknál-szándékolt befizetéseknek a hivatalos órák alatt leendő elfogadása tárgyában a pénzügyminisztérium következő *~rendeletet bocsátott kí. „Több ízben tétetett panasz amiatt, hogy egyes adóhivatalok a bíróságok vagy bírósági végrehajtók által meghatározott időben beszállítandó pénzek elfogadását a hó utolsó és első napjaiban vagy ünnep és vásárnapokon a hivatalos órákon belül is megtagadták. Minthogy ez az eljárás ellenkezik az adóhivatali utasítás XII. fejezete 14. §-ávaL, amely szerint az adóhivataloknál a hivatalos órák hétköznap reggeli 8 órától 12-íg és délután *2 órától G íg: ünnep- és vasárnap pedig reggeli 9 órától 12 ig
. vaunak megállapítva, melyek alatt az adóhivatalok minden befizetést elfogadni tartoznak, meghagyatik az adóhivataloknak, hogy ;i megállapított hivatalos órák alatt teljesíteni kívánt befizetéseket annyí-I val inkább fogadják el. mert ellenkező esetiben az adóhivatali főtisztek, a netaláni kár megtérítése mellett, pénzbírsággal fognak büntettetni.
1 — Nemesség! bizonyítványok kiál-litá-ára a vármegyék vannak hívatva; de (az általuk kiállított nemesi bizonyítványok :a belügyminisztériumnak legutóbb hozott , rendelete értelmében csak annyiban bírnak bizonyító erővel, amenuyibeu a bennük I konstatált tények maguk is valamely körülményt döntőleg tanúsítanak.
— A földművelési miniszter fel hívja amaz erdőtulajdonosokat, kik kopár és futóhomok területeiken fákat akarnak ültetni, hogy a csemeték megszerzése végett 50 kros bélyegű kérvényeiket, melyben kimutatandó, hány kat. hóidat akarnak beültetni, ez évi decz. végéig nevezett minisztériumhoz adják be. A csemeték árat és csomagolási költséget
az orsz. erdészeti alap fedezi, ellenben a gyorsszállitmányként feladott szállítási dijat az illető erdőbirtokos fedezi. E szállítmánynál a vasutak díj mérsékletet engedélyeznek.
— Elvi határozat iparügyben. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium egy nemrég fölmerült esetben kimondotta, hogy „a tárgyaló iparhatóság a tárgyalás folyama alatt megbírságolhatja mindazokat, a kik a rend és a hatóság iránti tisztelet ellen megintés után is vétenek. A hatóságnak eme határozatát fölebbezni nem lehet"
— A Iparos iskolák országos fel-ügyelöjeBernát István köriratban szólította föl a törvényhatóságokat, hogy öt a nevezett Iskolák ellenőrzése és fejlesztése körül kifejtendő munkásságban támogassák.
Méltóságos Főispán ár !
Mélyen tisztelt közgyűlés !
A törvény által tisztemül szabott [kötelességemhez képest van szerencsém a törvényhatóság állapotáról és a közigazgatási hivatalos ügyvitel körében tett intézkedésekről szóló jelentésemet — mely ezen éviápr.hó I-től augusztus hó végéig terjedő időszakot foglalja magában — a következőkben mély tisztelettel előterjeszteni.
A közegészségi állapot ugy a felnőttek, mint gyermekek közt a lefolyt egész időszak alatt általában kielégítő- söt nagyobb részben kedvező volt: raegbete-gülés egyáltalán nem sok fordult elő; a nyári hónapokbani szeszélyes időjárás- éj a nem ritkán éretlen gyümölcs élvezetének következtében ha néha itt-ott némileg emelkedett is a kóresetek száma, ezek legnagyobb réizbea enyhe lefolyásúak voltak. A gyógykezelés alá került szórványos jellegű kórnemek közül ápril és május hónapokban a légzőszervi bántalmak észleltettek legnagyobb számban, utóbb azonban előtérbe léptek az emésztő szervek betegségei, nevezetesen a gyomorcsorva és bélhurut, ezeken kivül gyógykezelés tárgyát képezte egyes vidékeken említést érdemlő számban a váltóláz, és itt-ott hasi hagymáznak egyes esetei; Csabren-deken pedig augusztus hónap folyamán hat egyénen pokolvar — Antrax — észleltetett, ezek igen valószinüleg az ugyanott lépfenében nagyobb mennyiségben elhullott állatokkali ériotkezés folytáu
neusiedler józsef.
Mindnyájan otthon.
(Rajz a isidd életből.)
A szobák tisztára fel vannak súrolva, az ünneplő ruhák elő vannak készítve, még a Számi gyerek is meghagyta tisztára mosdatni magát ; holnap Kos Hasana lesz, az újév napja. Az ünnepi Macbsor ¦ (imakönyv) is elő lett keresve a szekrény-
ből; a családfő halottas ruhája fehér vászonból, mit holnap az isteni tisztelet alatt magára fog ölteni, fehérre mosva, kivasalva egy kendőbe vau kötve. Holnap lesz Ros Hasana, az újév napja, az öröm nap. Már két hete Írják a gyerekek az újévi köszöntöket, titokban, bogy senki sem tudja. A leányok készítik az ünnepi ajándékokat, este. mikor már mindenki alszik. A Szá-lika egy pár papucsot hímez, a Rebeka asztalkendőt horgol, még a kis Jachetl sem marad el, egy honapja dolgozik a „mustra szalagon", azt fogja bemutatni.
De mennyi a dolga a háziasszonynak! Ezt el sem lehet mondani. Tejes kalács zsíros kalács, az ünnepi „barchesz" elkészítése, ludat, kacsát koppa^ztani, megperzselni, felbontani, aztán azsirtkisütni I Elsorolni nem lehet azt. Nézd a Számi gyerek, az akasztófa virága, most lopott kí a tányérból egy marék frissen kisütöt\' ludtepertöt, pedig a „joatevruha/ az ünnepi öltözet van rajta, mind összezsirozia.
Nagy nehezen azonban be van fejezve a sok munka. Az asztalok hófehér abrosz-szal le vannak terítve, a gyertyák el vannak készítve, Ünneplés színben van minden. Az anya is felöltözött már, ekkor nyílik az ajtó, s hangos örömrivalgással egy nő két gyermekkel ugrik be.
— Nézd a Fánika, — kiált a boldog aQva — s megöleli leányát a kis unokákat összecsókolja Na, ilyen meglepetés és öröm !
Tudniillik a Fánikáék falun laknak, ott pedig nincsen rendezett ísteui tisztelet a nagy ünnepeket itthon szokta tölteni férjével, gyermekeivel. Jön mingyárt a férje is, csak a lovakkal végez. Itt is van már. kijár neki is két tuczat csók-
— No te is eljöttél egyszer, te rossz ember. Ideje már. S az anya boldogságában nem tutija mit tegyen. Kérdez, felel, közben a konyhába is szól, ugy, hogy csak
zakértő tud eligazodni a szavaknak e labiriothusában.
— No, de ilyet! Ki gondolta volna — de én mindgyárt tudtam — kérdezd meg a Szálikát, nem-e mondtam ! — ejnye de szép ezüst órád van Üolfika, a Slojmi bácsitól kaptad, mit csinál a jó öreg ? Hát a Szroli bácsi v Lutriz-e még most is ?
— Eridj Dolfika, hidd elő aSziinche bácsit
— hol vetted ezt a szép kalapot Fánika v csinos, hanem az „Aufputz" nem tetszik rajta, — no de ilyen meglepetést, hát még a papa, hogy fog örülni. — Szimche. Szimche, gyere csak, megjött a Fánika, — itt a kis Jachetl, ugy-e mekkora már. — Számika, milyen az orrod ? — Ugy-e megbocsátasz egy kicsit az étel után íg kell néznem. Szálíka, gyere elÖ, hul vagy, megjött a Fánika — el ne „tréözzetek" valamit a konyhában — jaj de ilyen öröm ! ..
— Végre jön az apa. Örömmel Öleli magához szeretteit, aztán leülnek, kezdődik a kérdezősködés, elbeszélés, az anya pedig ezalatt mindenhol és sehol sincs; csak kis időre szalad be a konyhából, beleszól a társalgásba, bizonyítja, hogy a Gitele néni nem böjtölt ,Tisobavu kor (Jeruzsálem elpusztításának emléknapja) aztán újra kiszalad.
Esteledik az idő. Templomba készülődnek. Az anya meggyújtja az ünnepi mécset, összeszedik a sok czók-mÓkot, s mennek. Csak a leányok maradnak itthon, akik teríteni fognak, s vigyáznak a házra.
— Imádkozzatok ám, inti őket az anya. — Végre elmentek A lányok
apa tányérjaira teszik az ünnepi kalácsot, barchest" mindegyiknek égy újévi köszöntöt, meg az ajándékokat, aztán ök is imádkoznak egy kicsit, s kimennek a ka puba várni mig jönnek templomból.
Ezalatt a templomban a közelből, távolból összegyűlt sokaság ünnepi ájta-tosságban végzi imáját. — Uram nyisd meg az én ajkaimat, hangzik az imában, hogy szájam a te dicséretedet hirdesse ! Dicsértessél te Örökkévaló, a mi s atyáinknak, Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak Istene, ki nagy vagy hatalomban, aki legfőbb Istenségnek vagy elismerve, aki üdvhozó kegyet árasztasz, aki a világegyetem teremtője vagy!
Majd megszenteli a pap az ünnepet, dicséri Isten kegyességét, a ki szeretetteljesen adta népének a megemlékezés, az újév ünnepét, még egy végima mondatik, s kiki haza megy házi tűzhelyéhez.
Az asztalhoz ülnek, az apa megáldja az Ünnepet, s az ünnepi kalácsot, megszegi azt s oszt az asztal mellett ülőnek. Akkor előveszik a köszöntő leveleket s felolvassák; a Számi gyerek irgalmatlan kurázsival — kiabált, ahogy kifért a torkán — elmondott egy üdvözlő beszédet, s csak kétszer akadt meg, a Jachetl is gagyogott valamit, de nem igen lehetett megérteni, az apa s anya pedig örorukönyekkel köszönik meg a jó kivánatokat. Az anya megindultan szólt: gyermekek, nagy örömet szereztetek nekem, ha igy körültem látlak mindnyájatokat, husz évvel ifjabbnak képzelem magamat, mert mindig azt hiszem, hogy mindnyájan itihon vagytok még. A ,legnagyobbtt hiányzik még, — folytatá, s nem tudott egy sóhajt viaszafojtani. A legnagyobb az ő kedvencz gyer-
meke, aki ifjúságában sok szomorú órát szerzett neki, az hiányzott. Csinos fiu volt, ügyes, szép eszű, de sajnos, fiatalon rossz társaságba keveredett adósságokat csinált, s csak tetemes pénzáldozattal mentették meg a szégyentől, a gyalázattól. Az össze takargatott fillérek, raít az apa és anya öregségükre tettek el, a fiu becsületének megmentéseért löoek feláldozva. — Az atya kifizetett mindent, de fiáról mit sem akart tudni. Jaj, az rettenetes nap volt, midőn atya és fiu között kemény .viszály ütött kí. A tüzesvérü fiu, daczára bűnösségének, mit sem akart alárendeltségről tudni, s visszaszőlalásokkal ugy felingerelte az öreget, hogy az kezét felemelte és megfenyítette öt. Későn lépett az anya közbe. Még ma is látja képzeletben a szerencsétlen fiút, nagy,szemeivel maga elé nézve, megtörve testben és lélekben, hal-vány reszkető arczczal. Egy kiáltás tört ki belőle, midőn kirohant, s az atya átka kísérte öt Oh, ez sanyarú idő volt, nehéz gondokkal s keserű szemrehányásokkal telve. Gyermeke miatt az aggódó anya sokszor czívódott férjével, mert huzamos időn át mit sem tudott róla s már azt is hit\'.e, hogy — Isten meuts ! — Öngyilkos let\'. De máskép lett. A kétkedő félelem között eltelt hónapok múlva megtudta, hogy fia katona lett, s miután értesült tartózkodási helyéről, küldött neki néhány forintot egy szeretetteljes levél kíséretében. — Hanem a pénz postafordulattal visszajött egy levél mellett mely az anya \'szemeiből a megindulás könnyeit sajtolta ki. — Uj embert nevelek magamból — állott a levélben — s addig nem akarok apám s anyám elé állni, bocsánatot kérendő, míg tettleg be nem bizonyítom, hogy
Mai számunkhoz egy negyed.v melléklet van csatolva.
HUSZONHETEDIK .ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
SZEPTEMBER 29-én.
raiíályoztattak, közülök egy meghalt. A baj lovat erjedésének megakadályozása tekintetéből szükséges intézkedések azonnal foganatosíttattak.
Gytírmekek közt a fentebb emiitett emésztő szervi báutalmaknn kivül m;g kanyarónak és vörheuynek szórványos esetei is merültek fel egyes helyeken, nemkülönben Csehiben 4 agykórlob.
A heveny fertőző kóroknak különféle neníei 1« községben Öltöttek járványos jelleget, de augusztus hónap első felében már mind megszűntek és így jelenleg a hevenyfertdró betegségektől megyénk egész területe járványmentes.
A járványokat névszerint s egyen-: ként említve : **
A vörheny Felső-Dörgicse és Kis-Apáti községekbenuralgott, hol a 751 főnyi lakosságból megbetegült 21, vagyis a lakó ok 2Tfi°/u-ka, a betegek közül meggyógyult 12 (57-15Vt) meghalt 9 (42 85%)
A himlő Xágy-Pécsel, Alsó-Örs, Kis Örs, Örvényes és Badaciony-Tomaj községekben merült fel, megbetegült 2376
megbizás folvtán, 29-szer pedig rendőri perez-alatt már el van véve minden tekintetből;\'a halál legközelebbi okaikaros befolyású anyag rendes gyomor voltak, a törvényszéki bouczolatoknál: j ^s yj^ei kimosva ós a működésének
agyvérömleny 6, agykérlob Ü, fnladás 4, mellhártyalob 2, dermedet 1, agybénulás 2, elvérzés 4, bélhurut 1; — a rendőrieknél : fuladás 5, nszkór 2. agyrázódás 3, elvérzés 3, tüdöguta 2. tüdőlob 3 sziv-repedés 1, mérgezési gyoroorlob 3, szíy-hfldés 4, elégés I, gyomorfekély tői i hashártyalob 1, tüdővérzés 1.
Külső hullaszemle repdőri tekintetből teljesíttetett 4fi esetben, súlyos sértés bejelenteted 41.
Öngyilkosságot 22 egyén követett el kik közül gyufaoldatott ivott 4, magát felakaszt! 10, vizbe ugrott 2. lövés által vefett véget életének G.
Ön»yilkossá(iÍ kisérlet volt 4, az illetők azonban megmentettek.
Véletlen szerencsétlenség által 52 egyén mult ki éspedig: kü:öuböző módon izbefult 38, pöczegÖdörbe fult l, vasút
visszaadva. Nevezett orvos ur volt szíves nekem azt ott gyakorlatilag is, két pohár alkalmazásával bemutatni. Megmutatta azonkívül a különböző ágyak és fekvő helyeket, hol láb-, vagy más csonttörés alkalmával, mily giorsan lehet a szenvedőn segíteni, telve vaunak a szekrények kötszerek és gyógyszerekkel, a légszesz több oldalról bevezetett lámpái erős visszsugáxzó tükrökkel (Reflectator) vannak ellátva, agy, hogy éj idején is, nappali világos féuyt lehet előállítani, -és így a műtő orvos teljes biztonsággal vé gézbe ü nagy horderejű és nemes
1, íefo"ríázás"i sebeken| embe.baráti feladatát, melyet mind
által elgázoltatott l, leionazasi seui-acu ----------- ---------. -
balt meg 1, leomlott part alá temettetett egyike a vés/ alkalmával öoíelálaozo 2, szekér által elgázoltatott 2, hordóino- j készséggel és minden díjazás nélkül lélekszámból 47 (1-98/V a betegségekből j sálkor a szétpattant hordófenék által fejbej le\\fa\\tt
gyógyult 3;) (S2-;i8%), meghalt 3• találtatván, agyroncsoláii ^°*«^ J; Elmondhatod, a legszentebb és
mit ezen urak nem is czélom, mert arra tollam képtelen, hogy eléggé kiemelni tudnám érdemteljes működésüket, de
(1 7*02°/„) véletlenül elégett 2. ló által agyonrugatott f
Kanyaróban Uekanovecz.Novakovecz, 2. padlásról leesve agyrázódás tünetei legnemesebb hivatá Vaspör. Szent-Gróth, Leadva, Petesház, közt múlt ki 1, szénásszekérről ledobott\' betöltenek Bellát incz, Gaaicsa, Lipahócz, Csáktornya\' nyomó rud által koponyatörér-t szeu és Aranyod összesen 1388\'» főnyi népes-j védett 1.
gégéből megbetegült 327 (0 35%), kik. Eluiekóruak 15 esete lett hivatalomt
egynek kivételével mind meggyógyultak; beavatkozás tárgya, a betegek közül 5,I0a«* a cselekmény magában felleli 19*70"/,,). jruiut csendes örült házi felügyelet alatt | dicséretét s a tiszta Öntudat t
A perlaki és lendvai járások terű le -, hagyatott, 7 észlelés végett kórházba \' nemesebb jutalom, mit velük tén szemcsés küthártyalobban (trachoma) helyeztetett, 3 pedig miot közveszélyes,! aeií résztvevő szívnek át éreznie kell szenvedő betegek gyógykezelése rendsze-\' az országos tébolydába szállittatott-res eljárással hatósági felügyelet mellett j Veszettség gyanújában volt ebek történik. Az eljárás mikénti teljesjtése— egyént martak meg, ezek közül 6 meg-
leg-min-
és az eredmény mibenlétéről meggyőző Igyőgyuít, egy ifjú azonban, ki álütólag \' Pasteur féle beoltás végett Budapestre vitetett, ott a megmaratás után 23-ad napon víziszony tünetet közt meghalt. (Vége köv.)
dést szerzendő. ugy ápril hó elején, mint augusztus utolján a megye főorvosa ismételve megjelent a perlaki járásban és. a gyógykezelés szempontjából csoportosi- j tptt községek központjain megvizsgálta az j ugyanoda berendeli és kevés kivétellel! majdnem mind. megjelent betegeket; aZ| eredmény — miként az alábbi kimutatás-ból kitűnik — daczára azon körülmény | nek, hogy az ambuláns gyógykezelés és folytonos ellenőrzés nagy fáradsággal és nehéz-ségekkél jár, sikeresnek mondható, mert a, küin.yü és csak trachoma-gyanus eseteket nem is említve, a nagyfokú és évek óta fennállott súlyos trachoma esetekből 1
(SARKOK-
budapesti mentötarsuiat telepen
Vajha-e nemes irányú intézmény országszerte elterjednék, hogy ez által a felebaráti szeretet megtestesülve, létesítve lenne.
Hasábokat lehetne e nemes intézményről írni.\' Száraz ismertetés helyett többet ér azonban, ha felhívom az olvasókat, hogy ha Pesten íjárnak. ne muUszszák el az Önkéa-| les Mentő-Társulat helyiségeit meg-I tekinteni, hol bizonyára igen sokat fognak látuí és tapasztalni, inirÓl 1 tudomást venni érdemes s egy oly
Utam a lipótvárosi templom ba-¦
felébredt lutézméö)\' l,szEe\'01 s esetleS P™P&-gálói lesznek, mely arra uagyon ¦ éidemes. Szt.
:i -
H i r e &.
— Királyi Pál országgyűlési képviselő október l én választókerületébe. Csáktornyára érkezik. Zalainegye nagy-szülöttjét Isten hozza körünkbe !
— Zalaváriuegye törvény ható ságá-uíeg iiíik őszi közgyűlése október l én veszi sze- kelletét a megye székhelyén. Az alispáni
zárja előtt vezetett \'bennem is a vágy közelebbről meg "löbb már teljesen meggyógyult, a nagyobb tekinteni az emberiség eme legne tesz pedig szinte tetemesen javult és.mesebb és legönzetlenebb inl& mé ragályozó tulajdouságábói sokat veszített.\' nye berendezése t, melyeket az őn-Az adatok részletes feljegyzése kó|ites mentötarsuiat szervezeti
swnn,1 : „ Belépésem alkalmával a iegna-
A perlaki járásban ugv a mult, mint , , , ,
a folyó évben az összes lakosságon telje- Bybb előzékenységgel találkoztam sitett vizsgálatkor, találtatott 020 tökéie- minden oldalról; kQlÖuösetfJ^ger léi és tí74 gyanús trachoma eset = 1294; orvos ur, ki a legnagyobb/xJ^z^ég-ezekböl meggyógyult 125 tökéletes és 211 sei mutatott és magvarázott «yanUf eset = 3_3,;: jelenleg gyógykezelés . d füleket, a mivel a _.
|X?-.W életCS-éS 4031 reocsétleuül járt, vagy pedigsa^t életét gonddal szerkesztet, jelenté,! közöljük.
A leudvai járásban a mult év uigusz- meguut embert, ismét az életnek és\' ^^j^" ^^jed\'neveíó ^g^elu^et * s"^t ius es szeptember honapjaiban teljesített a társadalomnak visszaadni odaadó, 29_én d^utáa 5 orakor Nádor-utczai saját or találtatott üS5 beteg, ezekből önfeláldozó és Mákért el m& gondos helyiségében, melyre az igazgatóság és gyöngédszeretettel igyekeznek. A sok- választmány tagjait ez uton ia tisztelettel oldalú mentőeszközök, szerek és ké- meghívja az elnökség, szülékek L-fiWi.t iMrink-áM. folwftlti — Blau M. éa fiai czég n. kanizsai
2tJ3 huszonöt veudközségbeli és 22 kilenc/, magyar községi lakos. A befiégekböl ez ideig meggyógyult 153, további gyógykezelés alatt maradt 132, kik mind veud-ajku költségbeliek.
Fele\'mlítendöuek tartom még, miszerint július hó folyamán Zala-Koppány kofségbeu is 5 szemcsés kothartyalob eset merttit fel; a mint azonban a halóság erről értesült, a legszigorúbb iutézkedé-sek azonnal íoga\'ualosiitattak.
között leginkább feUölté ......
c. . t cognac és sosborszesz gyártmányát a pécsi
figyelmemet a gyomormoso-készülék, kifmt4aon aiaüy eroS nyertek. A jeles melyet mérgezési eseteknél ^szoktak -gyártmány méltó kitüntetésén örvendünk, használni, hol a méreg jrögtöu nem —GulyásGIzellaNémetországban.
hat. Kzen egyszerű és mégis nagy Gulyás Gizella zongoraművésznő, kinek
horderejű technikai készülékkel oly özvegy anyja Pécsett telepedett lejnovem gyorsan távolittat ik el minden ide-
Antal nagy kanizsai kir. törvszéki Írnokot a letenyei kir. járásbírósághoz helyezte át.
— Régi óhajt teljesített a minisztérium, midőn Nagy- és Kas-Kanizsa közti postai közlekedés tarifája különbözőségét beszüntette és a helyi közlekedés szabálya alá h\'lyezte; vagyis a Nagy-Kanizsáról Kis Kaoizsára küldendő egyszerű levélért nem 5, hanem csak 3 kros bélyeg fizetendő és viszont Kis-Kanizsáról Nagy-Kauizsirr Szóval mint egyesitett város tekinte.-dí a téren is.
— Á~ kard. F.hó 27-ről 28 raátmenö éjjel, mint nekünk az illető maga elmondta, Treiber nevű föpinczér, ugy 3 óra körül hazafelé ment. — Egyszerre a Pfaff-féle sütőüzlet előtt 9—10 katonai imok-altiszt minden előzetes ok vagy szóváltás nélkül megtámadta, földhöz vágták és el kezdték ütlegelni. — Treiber maga is katona, még
edig éppen a napokban szabadságolt _Zugsfübrer," nem vesztette el lélekjelenléte:, hanem egyik hadonászó altiszt kezéből a kardot kikapva, elkezdte a szikrákat oly hatalmasai! osztogatni, hogy az egész csoport szétfutott; egyet azonban ugy megutált vágni, hogy az nem tudott elfutsz odaérkezett rendőrök elvezették a sebesültet a katonai kórbázbA, a föpinczér pedig elvitte a kardot és reggel nt letagadbatlan argumentumot átadta a városházán. — Hát a „zapfenstreieb." mire való ?
A GÖzfürdó kazántisztogatás, miatt f. évi október l-töl bezárólag 5 ig zárva lesz. 6-án azoubau ismét megnyílik és a fürdeni kedvelók ismét élvezhetik a vizniedenczék és zuhanyok kellemes hatását
— Színészet. Föltevésünk nem volt alaptalan habár nem is oly nagy számban, mint várható vo\'t.- Balog színigazgató társulatának bérletet nyitói sikerült Sü-meghen. Az előadások bérlet, bérletszünet és egy-egy napon\'leszállított árak mellett folyamatban vamiak. Igen helyes a felfogás, élverzen a kevésbé tehetséges közönség is, a leszállított árban előadott mássd-szor színre került „N\'e bánts virág"-ot sokan nézték meg.\\— Láttuk eddig : A kókui ház vígjátékot. A bőregér operett. Uobocsáuyi a közönség kedveuez komikusa jutalomjátékára: „Stern Izsák" darabban szép számban volt közönség ; a jutalmazandó gyakori tapsot aratott; meg érdemelte, találóan éiczezetr. — .Uff ki raly" operettben Monori és Dolwcsányi alakítás, találó játék- és mimikájukkal igen kellemes estét szereztek. Szopt. 23. vasárnap „Czifra Juczr Illés Károly népszínműje telt ház előtt sikerülten adatott hétföu Csiky operettje „Királyfogás\'\'bérlet-ben muiattatta a műpártoló közönséget Múltkor telt Ígéretünk beváltására meg kell kezdenüuk a tagok bemutatását. Berezeg E. kellemes énekért gyakran tapsban részesül; kár, hogy magánbeszéde monoton, különben kedves, élénk játékával tetszést arat. Szikora A. „Czifra Juliban\'\' (Judith) drámai tehetségnek szép jelét adta. Mouoriué naiv szerepekben igen helyén vau. Pénzesné szabályosan hangsúlyozott előadás, valamint éneke is kedveltségét okoz; szintén helyén van naiv szerepekben. Ha ily kisebb színpad jövedelme engedné a nóiszemélyekhez szive aen látnánk még egy csalogányt. Keletioé méllóságteljeseu tud fellépni, jól is játszik. Balog Alajosué közkedveltségü. mama. — Máskor folytatjuk. Az előadott darabok öászbangzatos és egybevágóan sikerültek. A társulatot Cs.-Iteudek is kezdi pártolni Helyes !
A sümeghl reáliskolához hirde
ber hóban művészi körútra indul. Még
Borvizsgálat ösazesen 51 esetbea\'geo anyag a gyomot*^ hogy a mint ^^^^^^^!1 íf^^l^0^ IS
teljesíttetett hus/onkéts/er rür^nXáfci „.;uL.í\\X <t a bejárni, hl o lollepteíterltnnen lesz, utána t a n folyamodott, más szakból d
teljesíttetett, buszonkétszér törvényszéki Geiger orvos ny.lváintá, -aTig 3-4 a nagyobb városokban fogja bemutatni | képesilet!ek nyujtoiUk be kérvényt Raj,..\'
művészetét A Janko-féle zongorán is fl-ancziai német icöxépi.sfcoiai tanár kere-fog játs/ani a hangversenyekeh.
más ember lett belőlem. Addig azonban Az apa gyöngéden magához szorití öt saját erejéből kell felvergödni, nem máüOk — Eridj öreg, a mai napon nem sza. segélyével, s a mások segítségét — legye- bad szomorkodni. Hiszen minden meg van nett azok legkedvesbjei is, vissza kell uta- bocsátva és elfeledve. A Móricz újra a mi aituia. jótiunk, a kire büszkék lehel üuk.
S szavát megtartotta. A közemberből | S mindnyájan csoportosultak az anya mintaszerű magaviseletével s vaaszorgal- köré megvigasztalni öt ugy, hogy könnyei mával csakhamar altiszti rangig vilte ;\'között is mosolygott
löllebvalói dicsérték s a felsőbb képzöiu f S e perezben kinyílt az ajtó s egy . jófaiU szölöve! oltsuk be az ameiikait és tézetbe vétetett fel. ! szép termetű tiszt állott meg a küszöbön. ,L7Lwii
Pár hónappal ezelölt jött levél tőle, Mindenki felugrott s elébe szaladt, csak melyben arcképét is elküldte.Csinos had- az anya mint egy meggyökerezve maradt nagyot ábiázolt a kép. \'ülve karosszékében, .szótlanul reszketve.
— Miklós Gyula borászati kormánybiztos Keszthelyen a phylloxera terjedéséről előadást tartván, azt a tanácsot adta, hogy a még vészmentes szőlőtőkéket alant \' a földben oltsuk be amerikai szőlöfajok-kal, melyek tudvalevőleg ellentállanak. Ez j oltás után nyert vesszőket a második év-I ben húzzuk le s a harmadik évben hazai
i igy phylloxeramentes szőlőt nyerünk.
sett ember; ilyen nem sok van. Jó lesz ezen szakmákra készülni, aki állást akar.
— Megyei tűzoltó szövetség ala kitása tárgyábin Kováts Károly zala egerszegi tűzoltó egyleti főparancsnok ur a megyei társegyletekhez a következő felhívást intézte: „Tekintve, hogy a Dunántúli kerületi tűzoltó szövetség legközelebb feloszlatni fog,\' ennélfogva annak szüksége forog fenn, hogy helyébe a kilépő tag egyletek megyei tűzoltó szövetségeket
— Niszhir. Holnap, szept 30-án alakítsanak. Azon reményben, hogy a tek fényes esküvő tartatik Haíápon. ugyanis ; parancsnokság ily megyei szövetség ala-
- Lássátok gyermekek, az volt mindig az egyedöli vágyam, hogy a jó Isten olyan napot adjon, melyen mindnyájan, de miuduyájan ám, otthon lennénk, mint a régi jő időben, mikor ti iskolába jártatok még, s czivakodásról, viszályról szó sem volt Ja, akkor minden vesződség s fáradság daczára is boldogok voltunk. — A zsebkendővel szemeit törölgeté s folytata: Hanem amint az Isten akarja; talán meghallgatja írná-mat^.egykor teljesül óhajom.
tiam. — Jó Istenem, én csak beszélek, te még nem is ettél talán egész nap. Hozzatok hamar egy tányért, óh édes gyönyörű fiam I
S a könnyek elfojtják az öreg asszony szavait, aki megérte azt az örömet, hogy Ros Hasana este mindnyájan otthon voltak.
(Kisbér), szeptember hóbjn.
HAZAI HUGÓ.
Akkor volt ám nagy öröm a család- A fiatal tiszt kitárta karjait a „anyám" németujváriifj.grófBatthyányJózsefvezetí Jutásának eszméjéhez hozzájárul, tiszte ban, — sót egy napon a szigorú apát is felkiáltással az öreg asszony lábaihoz [oltárhoz nagymádi és várbogyai Bogyay | lettel bátorkodom felkérni, hogy a folyó rajta kapták, amint fia arczképére hajolva,\' esett
egy áruló könnycseppet törült ki szeméből. I Az anya még most sem tudott szólni;
Örá, a „legnagyobbra" goudoít az : a fiatal ember fejét simogatta, csókolta, s anya, midőn legkedvesebbeivei az öunepi\' zokogott, míg végre kitört az indulat lakománál ült Az azonban messze volt,\' — Móricz, Móricz, az én Móricz most kün Bécsben, s még csak egy újévi üd- fiam, az én egyetlenem I Óh ezt az örö-vözlettel sem emlékezett meg szüleiről, j mst nem fogom elfeledni. — óh egyetlen
[jstván bájos leányát, Vilma kisasszonyt j évi szeptember hó 30-áu délután 5 órakor — Kinevezés. A nagy-kanizsai kir. törvényszék elnöke által Polgár Béla a nagy-kanizsai kir. járásbírósághoz jog-gyakornokká neveztetett ki. A magy. kir. igazságügy miniszter telek könyvvezetővé a letenyei kir. jbirósághoz: Freytag Géza periaki kir. jbirósági segédtelekkönyvvezetőt segédtelekkönyvvezetővé pedig a perlaki kir. járáshiróághoz; Horváth P á 1 nagy-kanizsai kir. törvényszéki írnokot nevezte ki;Hirafi Lajos nagy-kanizsai kir. törvényszéki aljegyzőt a letenyei, Kovács Lajos periaki kir. járás-birősági aljegyzőt pedig a nagy-kanizsai kir. törvszékhez: Pinterics Tamás csáktornyai kir. járásbirósági irookot a nagy-kanizsai kir. székhez, és Kapossy
s helybeli polgári iskola termében meg tartandó alakuló gyűlésre ügyünk érdeké, ben okvetlen képviselőt küldeni szíves kedjék."
Ellenőrzési szemlék Nagy-Kanizsán. A m. kir. honvédség részéről az 1838-ki ellenőrzési szemle ok\'. 1. é.s 2 a „Zöldfákért"-ben, az utójzemie pedig nov. 20 án a honvéd lak tanyában tartatik meg. Acs. kir. közös hadsereg részéről október 8. és 9-én hasonlag a aZöldfa-kert"-ben, az utószerale november 21-én a 48-ik hadkiegészítő parancsnokságnál, előbb Albanich József-, most báró Poppné féle házban fog megtartatni.
— A keaztbely-balaton-szent-gjőrgjl helyiérdekű vasút mütanrendöri
bejárása szept 25-én délután 3 és 4 Óra közt Lakatos Aladár miniszteri kiküldött elnöklete, Zala és Somogymegyék továbbá a déli vasút képviselői jelenlétében megtörtént Miután mindéi, teljes rendben találtatott, a kormány képviselője a vasutat a közhasználatra megnyitotta. Ez alkalomra idejött Unger Alajos kerületi képviselőnk, Tolnay Lajos és Hertelendy Béla orsz. képviselők, Cse-tán Károly alispán. A várói örömünnepet ült. este nagy bankét volt. Sajnálatunkra az igazg. szíves meghívásának teljesítésében akadályozva valánk ; r. 1. azonban következő tudósítást küldött be: Folyó hó 25-én délután 4 óra 25 perczkor robogott be az eliö, — fellobogózott, nemzeti és gróf Festetics Tas>iló színeit viselő zászlókkal és Keszthely város czimerével ékített vonat, a város délkeleti pontján^ épített díszes pályaudvarban, a teljes díszbe öltözött tűzoltók által vont kordon mögö.t óriási közönség lelkes éljenzéssel fogadta a berobogó vonatot s az azzal egybegyűlt vendégeket. A közmunka- és közlekedési miniszter által a vasút vizsgálatára kiküldötteket — a közönség által meg ineg-uju.t éljenzés csillapultával Farkas Miklós csornai premontrei kanonok, gymnasiumi igazgató üdvözölte Keszthely város közönsége nevében. A kiküldöttek nevében Lakatos A.min. tit. válaszolt,öröménekadván kifejezést hogy e vasút, melynek a mii t évben történt alapkőletételénél is jelen volt. maa tüzpróbítkiáIlotta(se b,ó27-éu a közforgalomnak átadatni fog. Az érkezettek között voltak : Lakatos Aladár, miniszteri titkár, .Márk Károly főfelügyelő, Reifí Illés távi rdaigazga tó sági titkár. A déli vasút részéről: Wéber József és Kovács Alajos forgalmi ellenőrök, La-káts Kálmán és Kosztka Attila főmérnökök, S o ul a vi osztály mérnök, Neumann távirdai ellenőr éj S c h n e t-ze r János állomási föaök. Zalamegye közigazgazgatási bizottsága részéről: Csertán Károly alispán, Takách Imre keszthelyi föszolg ibiró; Lányi Kálmán mérnők és dr. Ma n g i a Károly főorvos. Somögymegye részéről : Pa i s s Mihály, Bogyay Ödön, Mar-czali főszolgabíró és Leipczig István főmérnök. Unger Alajosa keszthelyi kerület orsz. képviselője, H e r t e l e n d y Béla nagy-kar.izsai országos képviselő, Plihál Fereiicz nagykanizsai kir. közjegyző. Varga Lajos ügyvéd, s többen. Az üdvözlések elhangzása után a hivatalos kiküldöttek az állomás hivatalos helyiségébe vonultak, hol a vizsgálat eredményéről elkészíttettek a jkönyvek. Este 7 órakor az „Amazon" szálloda nagytermében! 10 terítékű ban-quette volt, melyen számos felköszöntő mondatott A vasút megnyíltával Keszthely város és vidéke közönségének rég várt óhaja teljesült. Több, mint 25 éve mult annak, hogy e vasút kiépítésének ügye foglalkoztatja a város közönségének intéző köreit Az ige végre testté vált A vasút építését a részvénytársaság házilag vitte keresztül. Elismeréssel tartozunk Tolnay Lajos orsz. képviselőnek, a inagy kir. államvasutak volt igazgatójának, ki vasutunk kiépítésénél a főfelügyeletet elvállalni szíves volt ; mert mint a miniszteri kiküldöttek kijelentették, hogy : „A vasút kiépítése kitűnően sikerült", ez egyedül Tolnay Lajoi szakértelmének s fáradhatlan tevékenységének köszönhető.
— A nagy-k;tui,zsHi ízr. tanintézetek tanítótestülete f. hó "22-én tartott éi-I tekezíeten Bún Samu igazgató Trefort
Ágost vallás- és közoktatásügyi miniszter gyászos elhunytáról megemlékezvén indítványára határoztál ott, hogy a boldo-jgult emiéke jegyzőkönyvileg megörökit-\'tessék.
— ÓrŐkbe-fogadás. ö felsége a király megengedte, hogy lovag sambuchi Biess Imre nyugalmazott czimzetes őrnagy
zala-szent-mihályi lako.;-yiagyar nemessége öiökbefogado\'t tiai s egyszersmind unokaöcscsei: Sambuchi Viktor sorhajó hadnagyra és Sambuchi Lipót gazdasági tisztre és ezeknek törvényes utódaira díjmentesen atruháztassék.
— A kortesvilágból. A mult évi kaposvári választás ügyében a vádhatóság tudvalevőleg Jambrics Feréncz választó és kétszászkilenczveuöt. társa ellen emelt panaszt a polgárok válasz\'ásí joga elten elkövetett vétség miatt. Az igazságügy-miniszter e szeuzác/.iós ügy bírói megvizsgálására a nagy-kanizsai törvényszéket delegálta, a mely befejezett vizsgálat után részletesen megokolt és nyomtatásban is sokszorodtott megszüntető határozatot hozott ez ügyben. A kir. ügyészség feleb-bezése folytán a kir. táblához került ez ügy, a hol az L büntető tanácsában ma délelőtt referálta Széli Farkas kir. táblai biró. Hosszabb tanácskozás után a kir. t-ibla helybenhagyta a törvényszék megszüntető határozatát
— A kath. Írókhoz meleghangú felhívást intézett P. Angelikus irótársunk, melyben tömörülésre hivja fel az egyházi és világi kath. írókat a nép hitéletének erősbitésére, a tudomány, művészet és. társadalom terén felmerülendő minden;
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
SZEPTEMBER 29-én.
ujabb mozzanatnak szentegyhazunk fényénél való megvilágítására. Működési terül első sorban a „Magyar Állam\' fogadtatnék el. de ezenkívül időszaki folyóirat is indíttatnék meg. A közreműködők jelent kezesét a lelkes indítványozó fogadja el Banjalukán Boszniában.
— Bocsnszó. Budapestre történt
— Megyei r. h. Zalavármegyében a kolduláseltiliatott.—Becsehelyen lüz volt, a letenyei derék tűzoltók megjelenése gátat vetett a romboló elem tovaterjedésének. — A muraközfelvidéki önképző kör fel-\' oszlott. — \'A zalainegyei jegyző-egylet Csáktornyáu tartotta-közgyűlését. — A szentpéteruri tüzeset okozója letartóztat-
áthelyezésem folytán
távozni kenvielenittetvén, mindenik jó-barátom és ismerősömtől személyes bucsut időm kimértsége miatt nem vebetek, engedjék meg. ha e lap utján mondok szívélyes „lsteu bozzád*-ot. Tartsanak meg szeretetükben továbbra is. mit én irányukban lelkem utolsó lehelleteie híven megőrizni fogok. Kiváló tisztelettel Nagy-Kanizsán szept. 26. 1888. Bernírd Sándor kir. pénzügyőri biztos.
— Keszthelyi apátplebánossá Df. Dunst Ferencz plébánost jelelte ki gróf FestetksTassilókegvur. Dr, UunstFerer.cz le>eiK\'ze-toinaji plébános kiueveztetését, Keszthely város l&kossága általános örömmel fogadta, meg levéc győződve arról, hogy az uj spátplebáuosbau kiváló műveltségű s a közügvek terén is kitűnő és kozkedveltségü egyént nyert.
— Czáfolat. Lapunk előző számában szavabibetők állítása nyomán a letenyei orsz. képviselő elhalálozását említettük meg röviden, örömmel ionjuk vissza e kó za bírt s szivünkből óhajtjuk, hogy a nagynevű tudós és publiczista komoly bajából teljesen felüdülve, sokáig éljen !
— GrOnfeld A.lfr ed genialis zongoraművész hangversenye mja, szép\'. 29-én van a easino termében.
— Budapesti Hírlap. A „Budape-ti Hirlap\'-nak a hazat müveit olvasóközön Bég vetette meg alapját. A lap eleitől fogva megértette a magyar közönség szellemé , minden pártérdek mellőzésével küzdött nemzetünk- és fajunkért, ez egyetlen jelszóval: magyarság! Viszont az or-zág legkiválóbb intelligenciája is azonosította maga\' a lappal, fölkarolva azt oly módon, mely páratlan a magyar uj-ágirás történeben. A házai sajtóban máig a legfényesebb eredményt a „Budapesti Hirlap" érte el; legnépszerűbb, legelterjedtebb lapja az országnak. A külső dolgozótársak egész seregén kivüJ a szerkesztőségnek annyi belső tagja "ván, a mennyivel egy magyar lap sem dolgozik; minden rovatot külön vezető gondoz,.a helyi tudósítókon kivül. a kik a nap történetét írják. Minden fon-tosabb hel- vagy külföldi esemény felöl •rendes levelezőn kivül saját külön tudósító ériesii közvetlenül; a távirali szolgálat immár oly tökéletesen vau berendezve, hogy elmondhatjuk: nem történik a világon semmi jelentékeny dolog a nélkül, hogy a „Budapesti Hírlap" arról rögtön ne adjon hü és kimerítő tudósítást A „Budapesti Hírlap" politikai cikkeit Kaas Ivor baro, Rákosy Jenő. Balogh Pál irják más kiváló hazai publicistákkal híven a lap független, magyar pártérdekeket nem ismerő szelleméhez. Politikai hírei széleskörű Összeköttetések alapján a legmegbízhatóbb forrásokból származnak Az országgyűlési tudósításokat a gyorsírói
szerkesztik. Níagyar-
kedves városból | tátott. — A nagy-lengyeli gazdasági kör
:arvasmarha és lód íjazást rendezett Zala-Egerszegen a polgári leányiskola felállítása engedélyeztetett. — Streliezen ház égett el.
— Haza. r. h. Szombathelyen „ser-főzö-részvénytársasága van alakulóban. — Kun-Fél egy házán Iiubensképeket találtak. — DodaTraján \'2 évi államfogházra és 1000 frt fizetésre ítéltetett — A Petőfi társaság meghívta Bpestre a Velenczéhen ülésező nemzetközi irodalmi congreszus tagjait. — Nők számára kereskedelmi szaktanfolyam nyittatott Bpesten. — Feleki Miklós Erdélyben vendégszerepel Gerőfi társulatánál. — A szaloniki kirándulókat Budapesten szép kitüntetéssel fogadták. — Vasmegyében a vörheny és roncsoló toroklob | — Megjelent több helyült fellépett. — 10.730 egyén | zánk : aR ö v i d tör
tétben egy lap sem versenyezhet vele. És bár eszerint méltán mintalapnak nevezhető, előfizetési ára alis haladja meg a legolcsóbb néplapok árát, lévén egy hóra 1 frt 20 kr, negyedévre 3 frt 50 kr. Az előfizetési összegek á Pesti Hírlap kiadóhivatalába (Budapest, nádor-utcza 7. sz.) intézendök. a honnét egy hétig mutatványszámokat is küldenek ingyen és bérmentve.
— Cj tankönyvek jelentek meg Singer és Wolfner budapesti könyvkereskedők kiadásában : a) A B C és olvasókönyv, szerkesztették Komáromy Lajos, Laltits Vendel, Luttenberger Ágost és Péterfy Sándor. Ára bekötve 20 kr. b) Ugyanazon szerkesztőktől „K é p e s magyar olvasókönyv* az elemi népiskolák V. és VI. osztályai számára. Ara bekötve 70 kr. A kiadó-könyvárusok minden kiadás után külön-külön 100 frtot ígérnek az „Eötvös alap" és a „Tanítók országos árvaháza" alapjára. A kiadványok szakértelmes ügyességgel szerkeszt-vék s méltán nagy kelendőségnek fognak örvendeni.
beköldetett hoz-énetek" el-
rándorolt ki hazánkból 1887-ben. — A j beszélések, rajzok, irta Nagyné Farkas
pápai arté/.i kutat már 357 méter mélységre fúrták s még sincs viz. — Az irgal-masrend magyarországi koródáiban 8622 egyén gyógykezeltetett tavai. — Gróf Jankovich László 500 frtoí alapítványt te\'t a kaposvári fogy nuisiumnál. — B. Kaas Ivor (!7 szótöbbséggel választatott
gyüjlőtv és mutatványfüzet küldetik. Meg rendelések és előfizetések Debreczenbe, a „Magyarország Története" kiadóhivatalába („üebreczeni Ellínör" könyvnyomdája), czímzendök.
Ki nyert?
Húzás szept. 22-én Budpest: 19 4 G9 Lincz: 72 15 17
Temesvár : 8G 49 28
Húzás szept. 26 án Prága : 12 32 1
Lincz: 72 20 29
Szenen: 24 55 59
16. \'25. 64.
62. 13. 47.
,A r
Szép is, jó
Szerk. üzenet
helyes is. Magán 1
— r. A könyvet ~- K. M. Mind köj
— „Kincsesbánya"
cgérkezett. _ elet irtunk, gkaptak üdvözlett •ltítiö. Köszönet. Hagyjuk rejtekbei
Köszönet a becses figyele
n
mért t
— BS Kibocaátvárijának közlését jövő számra v&lánk kénytelenek halasztani.
Mariska. Ára 1 frt. Szerző sajátja. Nyoma tott Szombathelyen Gábriel A.-nál. A. csinos kiállítású mü nemcsak vonzó olvas \\ mányu! szolgál, hanem méltó elismerés-atiásra serkenti a azépérzélmü iióaöl nemes törekvését figyelemmel kisérő olv sót. Czrmébez híven rövid elbeszélések
Vasiiti menetrend
meg Bp&st belvárosi képviselőjévé Steiger rajzokban folyton leköti a figyelmet és oly Gyula ellenében. — A b .gatell-törvény sok játszi gondolatoknak nyil tág tért a revisióján dolgoznak. Helyes! — Rock sorok között, hogy a jeles tollú irónőt Szilárd fővárosi kereskedő 300.000 frtot további munkásságra hazafias érzettel felhagyott jótékonyczélra. — Királynénk 2 hívjuk. A müvet pedig t. közönségünk hónapot tölt a jóniai szigeteken. ! pártfogásába melegen ajánljuk.
— Külföldi r. h. Napóleon Jeromos ~ szaklap. F.é.okt. hó 5-én jelen meg berezeg Kossuthnál látogatást tett — A magyar és német kiadásban az Iparujság kubai óriási viharban S00 egyén balt meg. a hntor, asztalos, kárpitos és egyéb lak-
— A világ összes élő embereinek száma berendezési szakmák részére:Tulajdonosa, egy biilió és négyszázmillió lélekre tehető, kiadója és főszerkesztője Steinbach Sán-
— Aczár Kaukázusba utazott.— A rubel-. dor ur_ bútorgyáros, kárpitos és diszítö, jegyek hanyatlottak. — Jokahamábau\' Budapest, Ferencz-József-tér 6, ki az | (Japán) most állíttatott fel az első sör-\' országos iparegylet butoríparosok szak-gyár. — Schubert zeneszerző hamvai \'.osztályának l-sö alelnöke, a kárpitos-Bécsben az nj temetőbe szállíttattak. — A 1 iparegyesületi elöljáróság tagja,\'az asz szerb királyi pár válópere nov. 29-én tár gyaltatik -- Amerikában a sárgaláz ter
jed. — Béciben magyarnyelvű tanfolyam nyittatott. — A Nílus erősen apad. — Oroszországban már az idén 180 nő száműzetett Siberíába. — Hidhatában 132 éves török baltmeg. 7 neje volt. kiktől GO fia és 9 leánya született. — Bazaine tábornok meghalt.
Szerbiai dohány sorsjegyek.
A szerbiai királyság dohánymoiiopolinmá-nik megváltására és állami kezelésének köit-•ég.-ire \'fordítandó 10 millió frankoyi kölcsönét a ,Wiener Bsnkvcroin^ eztmU elsőrangú bécsi bankintézet vette át
Klen kölcsön 10 frank névértékű 1,000.000 darab sorsjegyre oszt a tik fel és a szerbiai dohány-monopólium j övedül ti éb 51 törlesztetik; miuden eddig forgalomban levő kisebb sorsjegyektől pedig abban különbözik rendkívül JŐnyösen, hogy a 65 éri törlesztési idS alatt mellett roly\'on nagy yb-kötv.
RfR«el.
Prágerhof.5 óra 20 perczkor postavonat Barcs \' 5 óra 43 D postavonat Budapest G óra 28
Budapest Bécsújhely
Budapest Prágerhof Soprou
"arcs
gyorsvonat óra 30 „ vegyesvont óra 55 „ postavonat
Reiben.
! óra —" perczkor postavonat postavonat
2 óra 2 óra 15 2 óra 25
postavonat postavonat
Este.
Prágerhof 11 óra 19 perczko postavonat
Budapest Bécsujh.
12 óra 12 óra 15
postavonat postavonat
íílmt kanizsára
Reggel.
Bécsujh. ¦ Budapest \' Prágerhof
budapest
jegyzetek alapján
ország politikai és közelete felöl távirati | L^int; -hir„ra lor,0u, értesülésekkel latnak el rendes levelezők, rényereményekkeí van
minőkkel minden városban, sőt nagyobb 300 000,250 000,150 000,100 000 és 75 000
községben is bir a lap: a .Budapesti* nytra^jA is nagyo.
Hírlap" távirati tudósításai mauap már
teljesen egy fokon állanak a világsajtó legjobban szervezett hírszolgálatával, Euiópa összes metropolisaiban Londontól Konstantinápolyig saját tudósítók vannak a kik ugv az ott történő eseményeket mint az elekuomos drótou Oda futó híreket rögtön megtávirafózzák. A külföld rendes tudósítókon kívül műiden fontosabb esemény felöl a szeikesztőség külüu kikül- j delésü tagjai adnak gyors és bó értesítést. A „Budapesti Hirlap" e czélokra bavon-kint oly összeget fordiL mint :t mennyi ezelőtt 10 évvel még eay-egy hirlap e»é-z költségvetése volt; de sikerült is elérnie, hogy ma a legjobban, leggyorsabban értesülő orgánuma a saj\'ónak. — A „Budapesti Hirlap* tárczarovata Teleky Sándor gróf. Tóth Béla, Rákosi Viktor (Sípuluszj és több kiváló Írok közreműködése mellett, a lapnak egjfik erőssége s mindig gondot fordít rá. hogy megmaradjon előkelő színvonalán. A napirovatokat kitűnő zsurnaliszták szerkesztik s a helyi értesülés ismert legügyesebb tudósítókra vau bizva Rendőrségi és törvényszéki rovatai külőu-fcülöu szerkesztői a főváros sötét eseményeit is mindig oly hangon tárgyalják, hogy a „Budapesti Hírlap" helyet foglathat minden család asztalán. A közgazdasági rovatban a magyar gazda, birtokos, iparos, kereskedő megtalálja mindazt, a mi tájékozására szükséges. A regénycsarnokbancsakkiválóiróklegujabb müveit közöljük. Az előfizetés föltételei : Egéiz évre 14 frt. félévre 7 frt, negyedévre 3 frt 50 kr, egy hóra 1 frt 20 kr. Az előfizetések vidékről legczélszerübben postautalványnyal eszközölhetők következő czim alatt: A „Budapesti Hirlap" kiadó-hivatalának, IV. kerület, kalap-utcza 16. szám.
moiak és jelentékenyek, mig a-tőrtesztés: sorsolásnál is az egyes sorsjegyre eső" összeg 11*/,—40 frankig emelkedik.
A aaerbial do>iány-snrsj<gyek nyilvános aláirás alján daraborkiní o. é. 6 50 krral f. é. olt hí 1-só feiíbíii fognak ktb .ecájUtui, oly formán, hotry felaijegyaés-Aaetén az ará-iy-lagos felosztás freparticai4) a k\'íbocsájtó banknak van fenntartva. \\
Az első húzás már 1889. évi iar.uar 2-án főnyeremény ekkor 1H 0.000
Aláírásokat már most elfogad : a .\'¦Nagy-Kanizsai Bankegyesüíet-Résrveny-Tarsasag N.-Kanizsac
aláirásokaál minden jegyzett darab i. 2-50 kr foglalftnl Üzetandú le készpénzben, a miről nevezett int-zet részérdi nyugta szolgáltatik ki és mely foglaló a sorsjegyek kellő időbeni átvételénél fiz rteodő hát lék össBogböl je fog vonatni.
talos-ipartestület tagj t stb. A lap szerkesztése Rechtnitz F. úrra lett bizva Megjelenik havonkint kétszer, előfizetési ára 4 frt egy évre.
— Az „Eredeti Magyar Ualtár1 IL évfolyamaink 9-ikfuzeie 8 eredeti dal-szerzeménnyel jelent meg énekre és zongorára. Tartalma: i48) Hej keserű a megcsalt szerelem. Kozák Márton. 149.) Soprou Esik esö. Hoós János. 150.) Árva lettem. Prágerhof Szentkirályi Ödön. 151.) Hol a tavasznak. Barcs Borsai Samu. 152.) Borivók keserve Keát-ler Gyula. 153.) Felsóhajtott éjszakió! az ösz szele. Kereszty István. 154.) Ősszel hervad, ősszel hull el a virág. Zsadányí Arniaod A melléklet egy bölcsődalt tarLal-maz két hangra írva Zsadányí Armand tollá-
j ból. Az „Eredeti M. Daltár" eddigelé közölt prágerhof ii óra 39 154 eredeti nép és müd.ilt ének és zongora- nir^s \\ \\ ünt 29
pedig az énekelni nem tudók kedvéért: _
oly zongorakísérettel, a mely adallomat is F(1,elö, szei-kes/.tó & kiadó:
magában foglalja. Továbbá tekintettel arra,1 B Á T 0 Ii F I LAJOS
hogy a cziutbalomjátszás nagy lendületet K lserke«(tővel ért^kezhetui naponta déli l -3 vett hazánkban, jövőre a melléklet hozni, Ara közi 1.. . .•. Ar*ny János ntczi 4 sz fog koronként czimbalom átiratokat is. Laptulajdonos: \\YAJ DITS J ÖZSEF. Ara egész évre 4 Irt, félédre 2 frt. Elő fizethetni Déván a szerkesztőségnél.
— Gróf ¦¦Y»)\' Dánieltől „Magyarország története" czimű füzetes vállalat
indult meg. (ír. Vay l) íniel egyike az A f M 33..ki tlimibjirj ¦
IÖ48. előtti mozgalmas idok legkiválóbb 1 rtfieilbataltan ostobaaáfcrgal és páratlan rom fértiának, s mióta a nyilvános sz-replés I akarattal irt czikk jelent meg* a veizprém teréről VÍSSmOnult, ernyedetlen SZOrga-1 gybáamegy^ kitb papság ellen. Ama nem te
lom és lelkesedéssel dolgozott a nagy\'1" TÍ**}m*k*\\>.¦ «!/: munkán melyben megtestesül, közeledő ezredévei fennállásunk üanepéneK nagy dók
— „Szerkesztői üzenetek.^ A Pesti Hírlap közkedveltségéi az utóbbi időben lehetőleg még fokozta a szerkesztői üzenetek rovata, melyet egy lap sem kultivál oly mérvben, mint épen a Pesti Hirlap Hasábszáinra közöl-napról napra nem sablonszerű üzeneteket, melyeket csak az ért, a ki a kérdést intézte: de a Pesti Hírlap- szerkesztői üzeneteinek rovata sokszor fölér egész tárczával, mely oktat és szórakoztat egyszerre s a kérdések, melyekben az olvasók :zönség tanácsért lordul a szerkesztőséghez, élénken tanuskod uak arról a szinte családias, szívelve-viszonyról, mely a Pesti Hirlap szerkésc-lösége és előfizetői között fennáll. Vannak azonban más rovatok is, melyek egy lap bau sem oly tartalmasak, mint a Pesti Hírlapban; ilyenek a színházt, törvényszéki, napibir és távirat-rovatok. Azon kivül jól megválogatott tárczák és mulat-Pesti Hirlap
4 óra 16 perczkor postavonat 4 óra 40 „ postavonat 6 óra 17 „ gyorsvonat
Délben.
i óra 44 perc/kor postavonat 1 óra 15 . „ postavonat 1 óra 40 „ postavonat I óra 59 „ postavonat
Este.
Budapest 9 óra 45 perczkor vegyesvonat Bécsujh. 10 óim 2fi „ postavonat Budapest. 11 óra 7 „ gyorsvonat postavonat postavonat
rsrylittéir*.) V^iliiíkoxai.
A 1 ideini lavuyaviza világon az egyetlen ávrányvia, amely jelentékeny menyiségú liibtumot tartalmaz s igy köszvény, ve«e hogybólyag, bajoknál mint még egyedQli gyógyszer alkalmazható. Jelentékeny asénsav és nátrium tartalma miatt különös en ajánlható gy«morbajoltnál, az aranyérnál, hurutoknál, nyálkásodásnál s sápkórnál. — A radaini vasfilrdók igen ajánlhatók a vérszegénységnél, női-be tegségeknél stb
Saranyóknt métknidési
Dr. Garrod. Biivranger kiaérletei kimu-tstak, hogy a szénsavas lithiam a hugy-savas válmányokra a legnagyobb oldó képességgel bir, a mi mellett a radaini vízzel tett kísérletek is bizonyítanak.
Felvilágosítások ingyen és bér-mfutve adatnak a radaini savanyúvíz igazgatóíága által Stájerország. Raktár Naey Kaninán MARTON és H\' uraknál. S364
Kapható minden Sivanyoviz kercskben.
rade ini ss
shmw\\j-Y33t
legjobb asztali- és üdítő ital, íitúnö hatásúnak bizonyult köhögésnél, |ég»bataknál, gyomor- és hólyaghu-
-.- rútnál. ^
itattoni henrik, britbiii a Bidnnt
eszméje. Gr. Vay nemcsak mint a mul\' társadalmának nagy alakja ismeretes előttünk, hanem mint az irodalom kiváló munkása, ki munkájával bizonyára pótonTi fogja azt a rég érzett hiányt, melyet a magyar történetirá3 oly régen nélkülözött. Magyarország népszerűen megirott története valőoan egy űrt fog pótolni, melyet eddigi történetiróink vagy nem tudtak, vagy nem akartak beiölteni. Egy a nép nyelvén megirt munka, mely becsét egyszerűségben rejti el, mely behizelgi magát a szegény ember szivébe is, oly szolgálatot tesz, melyéVt az irodalomtörténet is hálával emlékezhetik meg Vay érdemeiről. Ezer éve, hogy a magyar elhagyta Ősei hónát, ezer évi küzködés után alapította e hont, mefylyel minden magyar s»ive el-válhatlanul összeforrt. Nagy inu.tja van e honnak s midőn ezred éves fenállásáuák öröniünnepélyére készülünk, gr. V.iy „Magyarország történetének" kiadását nem csak az alkalomszerűség, de a szükség is indokolja. — A vállalat 15 kros főietekben indítja meg a munkát, — havonként bárom fü7et fog megjelenni, s e mellett a kiadó többféle kedvezményben fogja részesitini előfizetőit Valóban óhajtandó, hogy a vállalatot minden magyar ember pártolja. Az egész munka miutegy 36 —38 füzetben jelenik meg. Előfizethetni egész évre (36 füzet) 5 frt 40 kr, fél évre (IS füzet) 2 frt 70 kr., negyed évre (9 füzet) 1 frt 35 kr. Minden öt előfizető után a
tató karczolatok emelik
becsét s teszik oly élénkké, hogy e tekin- gyűjtőknek tiszteletpéldány jár. Kívánatra
püspök elődeire és az alpap^ági &3órt, szó nélkül nem hagyhattuk Én még melegiben _ irtam is egy választ, mélyít a „Magyar Állam" kath. napilapnak száutam, tudva előre is, hogy a „Zala" nem fog neki helyt adni hasábjain. — jóllehet, ha a tw-ke.ztő urak nem osztanák a czikkiró nézetét, saját reputatiójuk érdekében azt fel kellett volna venniök. Minthogy azonban mi nyílt kártyával játszónk, s tiszlettel tn>gh*jluDk az írói "becsület elótt, — tudósítottam szándékomról a .Zala" siexkesttő urait, sót még azt is megtettem, hogy nekik a czikket bemutattam, s minthogy a főszerkesztő urat nem találtuk otthon, boua fide, az alszerk<-sztö\' Hoffmann Mór ur ama megnyugtatására, hogy a kéziratot vissza, fogom kapni ; ott hagytam a főszerkesztő urnái, világosan megirt ama kérelemmel, hogy azon esetre, ha egész terjedelmében nem venné fel a lapba, vagy nem volna hajlandó egy nyilatkozatban visszavonni a czikkiró rágalmait, — ne tekintse az ta lap hoi beérkezett kéziratnak, hanem szíveskedjék azt nekem visszaszolgáltatni, hogy oda, bova eredetileg szántam, be-fcüldhessem. És a főszerkesztő ur mit tett ? sem nem tett közzé egy álla am kívánt nyilatkozatot, sem a késiratot ;. *m küldte vissza lakásomra, sem máshova, htnem valószínűleg érezvén a sáfrán illatot é* szép bölcsen a papírkosárba tette. Nö cat elég nam jól tette, mett itt ismét egy gyertyát gyújtott az ördögnek, a melynek ugy láMíik ők is hódolnak sajtójukkal, megfeledkezvén az írói becsületről, moly hívatott és egyedül hivatott őre az írói tulajdonjognak. A czikk írójának pedig csak annyit mondok, máskor rá^ja meg faragatlan tollát, különösen, ha a kat\'i. klemsról ir, nehogy saját telkiismerete ezt a közmondást súgja a fülébe: Dixeris ingratum, dixeris omne malnm.
Zala-Merenye, 1883. sseptember 15.
SÖLÉTORMOS GYÖRGY.
5774. tk. 1838.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvényszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Zalainegyt; árvatára végrehajtatónak Farkas Itegina végrehajtást szenvedett merenyei lakos elleni végrehajtási ügyében a feiitnevezett kir. törvszék területéhez tartozó az alsó szemenyei 275. sz. tjkvben A. t 31. hrsz. ingatlannak Farkas Reginát illető 1S4 frtra becsült Via része, az aisó-szemenvei 28. sztjkvben A. I. 3—S és az időközben az alsó szemenyei 230. sztjkvben átjegyzett A. f 52. hrsz. a. ingatlanoknak ugyanazt illető 133 frtra becült Vt része és az alsó-szémenyei 2S3 sztjkvben időközben átjegyzett A. y 837, hrsz. a. válisásköteles ingatlannak ugyanazt illető 110 frtra becsült \'/j része a késedelmes vevő Kertész János ellen az ennél még fizetetten levő 3G0 frt 20 kr véreiári hátralék, ennek 1886. ápril hó 27-től járó G0/u kamatai erejéig a késedelmes vevő kára és veszélyére 18S8. évi október hó lí). napján d. e. 10 órakor Alsó Szeraenye község házánál Árvay Lajos felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
A felmerült árverési költségek a késedelmesvevő Kertész János merenyei lakos ellenében 4 frt 50 krban állapitatnak meg.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becs-ár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt. — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6%, kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy Kanizsán, a kir. tvszék, mint telekkönyvi hatosáénál 188S. évi aug. hó 8. napján Gr. HUGONNAY 3453 I—1 kirendelt kir. lörvszéki biró
*)E r felelősséget
>vat alatt közlőitekért nem valliti szerk.
Közvetlen német postagözhajózás
Hamburgból Kewyorkba
minden szerdán és vasárnapon,
Hávreböl Kewyorkba
minden kedden. StettinbÖl Kewyorkba
minden 14 nap alatt, Hamburgból Nyugatin diába
bavonkint négyszer,
Hamburgból Mexicóba
bavonkint egyszer. A társaság pofUagiizhajüi kítú\'nö ellátás mellett ugy bajúszotiákbaii mint a fő-délközben elhelyezett utazőknak is a legpompásabb utazási alkalmat-nyújtja.
BSrebb felvi\'ágo iiást ad, a vezér-Qgynökség Béceben, ÍV, WiedaO, Weyriager-gasse 32-dik «zá malatt 3249 11\'—M
Ügyes ügynökOk: uagy zalék mellett keresteruek.
HUSZOSHKTÍDIK ÉVFOLYAM
UtAl KÖ Z L Ö N Y
SZEmMBER,29.ín.
--------
2» b««hí«*«í, herczea házában, a városházzal szemben.
iji lix du«,i»»ii»gon felszerelt raktárit.
, -tálasziékn é< minden mioőiéfU
treas-, sdlíáal-,
^..Jimlnt 156, 175 .s 300 centiméter szélességű lepedó-vászoalr.Jj
"a Asztali készletek 6, 12, 18 és 24 személy számára da %
maszk, jaquard és cvillichben. 5
í Ágycainvad, káyékendök, matráczszövetek, Criu d\' Aírique és lószőr-I ntH mairáczok. Ruhátlanéi és barchent, Cacbemir, salin, selyem, atlasz és J flaneltakarók. ^§
> gi Sp^imlitj (honi ipar) í.ehf-i damiszk aMtili kejrietek és meDyautoDTi ¦ 31 ktl.njjik minden »rh».>. %
Megrendelések gyorsan és pontosan eszközöl tétnek. j" ! _"^= Hlnfák én íirjeryzékeh kívánatra ingyen ^==^
3439 3 4
v-w ¦ A¦¦¦s^J,«"w¦J¦v,^,sr,^slVs^sf,^
5
A tanító urak szives figyelmébe
ajánlom a következő, részben leszállított áru tankönyveket.\'
melyek — ha neiu iipprobáltatnán-tk is — legalább még két évig használhatók :
SCIIWICKEIt: Magy rország története képekben nép- és polg. isk szám.
Eddig 60 kr, mo.t 40 kr. (németül is ugy.) RÁKÓCZY: Természetrajz népisk. szám. Eddig 50 kr, most 40. IVÁNYI : Természetrajz népisk. 5—6 oszt. szám. Eddig 32, most 20 kr, MOLNÁR : Vegytan alapelvei felső nép., polg., gazd és iparisk. számára. 2 rész. Eddig egy-egy 40 kr, most 30 kr. kilény1 : Magyar-német népkönyv népisk. szám. ktve. Eddig 24 kr. most 16 kr.
SZÁNTA-BOKOR: Természe\'tan népisk. szám.ktve. 24 kr. (ném. is.)
Természetiajz. népisk. szám. ktve. 24 kr , , ¦ Mezei gazdaságtan népisk. sz ktve. ÜG kr. — „ WEBHR : Vallás ukt. év. isk. szard. ktve. iio kr. (németül is.) NAGY : Irálytan alapvonalai példákkal és olvasmányokkal felső nép.,
poig. keresk. ipar és ismétlő isk. számára. I frt. KÜHIÍKR : Világtörténet 40 kr. DE (ÍKIUNDO : Zeneelmélet és énekhkn\'a. 80 kr.
Mutatványpéldányokkal szívesen szolgálok ber-mentve, de a be nem hozottakat visszakérem.
bsw Ezeken kívül bármily tankönyv stb, nálam is kapható a szokásos feltételek mellett.
342!) 4—4 AIGNER LAJOS
Budapest, IV. Vács-i- és i
ALÁÍRÁSOK
névért : xo arany irankoh
1
szerbiai állami sorsjegyekre
i
melyek.az 1888. ^\'-íki törvény alapján a dohány monopólium megváltására és a kezelési költségek fedezésere
kibocsájtatván
a tömj
IméTBl i
a.
Évenkint 3 nyeremény és 3 törlesztési sorsolás ojtetetik meg
300.000, 250.000, 200.000, 150.000, 100.000 frknyi fő- és egyéb nyereményekkel.
Minden sorsjegy legalább is 12\',—40 frankot nyer.
A „Wiener Bankverein" cziműj elsőrangú be\'9si bankintézet által kibocsátandó szerbiai állami sorsjegyekre aláírások elfogadtatnak
1888. OKT. HÓ 6-IK NAPJÁIG
a Nagy-Kanizsai Bankegyesülef Részvény-Társaságnál Nagy-Kaniz zs á n, a hivatalos órákban. Ugyanott a sorsolási tervezet is betekinthető,
A sorsjegyek hivatalos kibocsátási ára darabonkii.t
o. é. 6\'50 kr„ erre jegyzésnél o. é. 2\'ő0 kr. fogfaló, hátralékos 4 frt pedig
a czimletek szállításánál fizetendő,
> . . legejtett .regartksié ntia &% átengedett swsjegyia&aayssé$e& a jegyzési helyen
f. é. okt. 15—25-ikéig átveendők. 3454
Wnjdits józsef k&jrayosdijibóí nagj-ksoissla.
Melléklet a -Zalai Közlöny 1888-ik évi 39 ik számához.
Wajdiís József könyvklndóhivatalában N.-Kanizsán megjeleni és ¦ minden Mmi könyvárusnál
kapható: . ,
A gyakorlóit vadász.
A fáczán és fogoly tenyésztés, agy minden vad ismertetése.
NAGY-ÜLYEDI ÖLYEDY KÁROLY,
c. gyakorlott vadí.z, néh.i cs. kir. István Breniélye kSrtlÜ te.\'
fóhercKg
stőr-vadási,
az uj erdő és vadasztörvényekkel.
a kutyák betegségei és azok gyökeres gyógyításával bővítette egy
tapasztalt vadász
Szegényből lesz gazdag
Jó BzájnvetéMel.
Ára kötve 90 kr.
SzegényWI iesz gazdag jó számvetéssel, gyors és I bizto. -,-siió minden adás és vevésoél V, krttól kezdve 10 j írtig Évi jövedelem 1 írttól 1000 frtigi Teli és üres hordok megmérése, kiszámítása, slb. stb. ára, az „uj métermerték" cziniü füzetkével egybekötve 1 fi".
— Mulattató kézikönyv hölgyek számára. — ára az 500 lapra terjedő, szinnyomatu borítékkal ellátott könyvnek
1180 ll
Arany metszésű diszkiadásnak 9 Irt SO kr
Kajta fiuk vigadjunk !
Nemzeti dalkönyv. Ám kötve 1 Jorint 80 kr.
Közkedveltség daikönyv, ötödik bővített kiadás. E nagy szorgalommal összeállított mű közei 1000 válogatott dalt tartalma?; újonnan feltalálható magyar opera és operetté dalokkal bővített kiadás, szines boritokkal kötve. Ára a SÜÜ lapra terjedő könyvnek 1 Irt 80 kr.,
diszköiés dús aranyozással 2 fit 80 kr.
Orvosi könyvek mindkét nembeli betegek számára ÖNMENTŐ vénymintákkal. — Orvosok és mindkét nembeli betegek számára.
I) r ÚÍEG\'LEB M Ö UTÓ L, . ára díszes szinnyomatu borítékban 90 kr.
elveszeit ideaerónek visszapótlási.
vénymintákkal. Or.vösök és betegek számára. Dr. KRIEtiLEB MÓRTÓL, ára díszes szinnyomatu borítékban 90 kr.
Önmentő
¦rőnek visszapótl :es és szinnyoma
ára 1 fit 60 kr.
Vedd szivemet szivedórt.
Szerelmi levelező.
Árakölve 1 forint 20 krajczár. Szerelmi levelező könyv, alkalmi levelezések változatos gyűjteménye, szerelmes párok számára, Szivélyesitől. Csinos borítékba kötve ára 1 frt 20 kr.
| és az elveszett idegerőnek visszapótlása mindkét fűzet egybe bötve. díszes és szinnyomatu borítékban
HALLJUK A SZÉP SZÓT!
Magyar felköszönte. (tc-aszt) könyv. ¦ Ára kötve 1 fit S0 kr.
Magvar felköszöntő (toaszt) könvv, szerkesztették WAJDITS JÓZSEF és BÁTORFI LáJOS. Harmadik javított és tetemesen bővített kiadás, mely kötö\'t és kötetlen mindennemű felköszöntést tartalmazván, diszes kiállítása és tömött tartalma, ugy hasznom és mulattató voltánál fogva mindenkinek, de különösen az ifjúság figyelmébe ajánlható. 460 lápra terjed s diszes kiállítású.
Evebel hangok
K ö s z ö nt ö-u: öny v.
Ara kötve 1 frt.
Újévi-, név és születésnapi-s az élet egyéb viszonyaira alkalmazott köszöntések, kötött és kötetlen beszédben. Irta : HÖFMANN MÓR. Diszes nyomatú kemény kötésben ára 1 forint.
a híres czigánynö magyar vetőkártyája, 32 színezett kártya magyar aláírással és magyar szöveggel, csinos tokban Ara 50 kr.
ÁLMOSKÖNYV kis, 16 lap és- 600 képpel ára 10 krajczár.
ÁLMOSKÖNYV közép, 60 lap sors játék-ár sza-
bálylyal és 600 képpel. ára 25 kr. ÁLMOSKÖNYV nagy, legújabb egyptomi, 170 lapra terjedő, 600 képpel, ára 50 kr.
alalo CIr Mt-idinger i:rtól kizáró\'.ag lelhfttalmaiott
MEIDfNGER-KALYHAK
kizárólagos ezabadalom minden országban.
RAKTÁRAK Bécsben !. Micbaeletplaiz 5
BUDAPESTEN thoxet ndv;
Első dijakkal jutalmazva : Becs IS73, Cassel 1Ő77, Paris 187S. Secbshaus Í8T". Wels ÍS78. Tep-litz 1879. Bécs 1880, Eger 1881, Trieszt lSSi.
Kitűnő szabályozható-, tsiító- és ventiíiáczto*- kályhák lak\'ü\'elvisések. iskolák, irodák stb. számára. — egyszerű és díszes k\'iÁllítással. 3433 3-9
Több szoba fűtése egy kályha által.
Au*«ria-Magy3ror,zágon :(40 tanintézet 23GÖ ÍMeidingér-kátyhác használ k"*i 104 bécsi\' kuzségi jxk.ilal\'an 731 kályha, á5 büjap.\'sti küz-é^i-isko i 352 kályha. A ua;y kedve itaég. melynek káiyná tik mind,«nü:t r>rve,de-\'ítinzásokra »s;t3»z3it, A7ért a t. ez. kőíöuté^et saját érdek-Bén . óvjuk " tlunk meiiék-h védjegjüukie, n-hogy kitilrő itirfi gyártmányainkat után -A flyár védieg-e zápokkal össz^cseré/j--, melyek reli.luzTint
egyszerűen, min: Meidinger kályhák, vagy. \' javított iMeid!tiger.I(á,yaák ¦ ajánl-
[ MElDINGER-OFEh 1 Z\'.t1\' fej HEIM^I
Gyártmányunk ajtajaRan beisó resieben van védiegyiink beöntve m
„ \\ KSTA". szabályozható-, iSlt5-iLa vei.tilláeziói kályhák kettős köp-inyt»yel.
A kiijienyuk a por kiiisut tása czé.jáhó eltávolíthatók anélkül,-hogy a kályhádat k-ü-oe sredni Zajtalanul töltb-tS] fítsiés S\'.-rinl\'j nosini
\'.tT\'.-Mt ko.kíítitt\'íwL 2l "ra ho•síiig éjjéii tartan) koszé nffitetsel. A iütmii -s salak porta-tatét eltávolítása
,HKLI03a, fös\' m-«.t- kandalló vagy kályha látható égésiéi.
^ykandilIi.íAST-ktlyaa iflbb helyiség kalön j"at«sr« isoUálhit, T«ízíj ftíf^riijti bosszú éj-.si iir:*m koksz-. k."> vagy faszén fűtéssel. Zajtalan töltés. A iiaiius és valak pormenf:* tirobt hatásai Kosszal ídtött kályhák átalakíttatnak K ./t.i.iiti lígfií é*-k "eaész épületek részéri;. — áziritó-készíttetek ipar- és caz-ili.iju, rzé.,>kr<.. — Waggon-kályhák. Prospektusok é* árjegyzékek ingyen.
- Máriaczelli gyomorcsöppek.
fjtöníi hatású tzer a gyomor minden betegségeibea.
V«Uegy- * Fí-ltilüi-iilüttütlitn vtvá^yJii.iay,
gvcmi\'>rk,\'vi"inn«f jf. ro.«z illa:;: i-!^-iei. fclíüvúdá*. Mvup relbüffenés, kólika, gyuiii\'irhumt, gyomorégés, hünK.k- e~« ilaraki-pzádes, tul*á(roi nYálkitképsütlnt, w\'trfjaság, nntJor es hányi*. í7>fiijAji {ha a gyomortól ered), B3Vim\'-irjC"rv«. "Zi-k szorulás, a gyomornak ételekkel i-« italokkal való túlterhelése, gilisztftk, lép-, máj- és anmyrres bántalmak eseteiben. — í:i iivii;fvr ii-a használati nm--\' -cyíitt W kr.,- kettő* pa-
Zcy u sii!i«-n laczk .il
K-i/J-^.l"-\'.vV\'\'
Lldés Bradi K^o\'l
¦J. Olcsó kávéárak. 55
STÜCKRATH és TÁRSA hamburgi áru szétküldése a legjobb kávéfajokat küld a legolcsóbb árakon. Szállítás bérmentesen utánvét mellett.
o frt 5\'30;; Peccoaonchong, ig.\'enyhé 1 kilo frt i~>\'l
Kapható minden gyógyszertárban.
"oíít»: A v-tJ.-Ü :,.:ir!.w..-Ili i-v .m-.rv-Ót.iM-krt -JcíI .vr:i.ÍThk .* utaii-.j[i;ik. T\\ vnl..,lí^H- jelrlll iii:n<i.-i) pi.--... .i f.-iiíi v.-r!j.-k-y^y,-l f...rl:-kt,a
II i;.rtigvi.Ive I.-tmi-- ,i miii<!>-tt mvIKkrlt
t.i-/n;ilaU nta^iti-on UKV k*D Irgyexve l--imí. hogy -í tiri-i:i«iorlMii Gu-ek il>.-i:rik k\'jR^viiVuüiü^j^bati nví-u.tOIL • h
Kaphr.tó N.-Kanizsán : Práger Béla, Kailarkutón Beck Béla. Kaposváron C/oI-ner\\\'incze. Babócbay Kálmán Marczaliban Kőrös Viktor. Merenye .Fléisher Samu. Xaey-Bajom Kórö- Lajos. Olonczon. Bölcs Béla gyógyszerész uraknál. 31 Oü 41—ö2.
Air. György-Mocca, erós 5 kilo Sactoi, sbld envhe ,
Cuba. sBld.erÖs Ceylon, ig. fin delic „
Ararjyjava, sárga kitűnő „ Gyöngykávé, zOld, arom „ RÓrtorioo n. «öld .
Arab. Mocca, kot. tílzea^ / „ Java Prean^er ig. nem\'ís~\' , Arab. Mocca valódi Icgfin. kávé 6 kiii
kávé vegyülékhez Java-Stirogatum 4 kiU
Mocca-surrogatiim 4 ¦
Stückrath kávé ingrcdieiiz 4 deka kilo kávéhoz ingyen adaük \' Thea s-gujabb aratás Congo, erős * 1 kilo
Soucboog, egybe.
fj-fiO Peccovirág igen finom enyhe 6.20 Caravauathea eros ig. finom ^ 6 60 \' Kaisermelange erői kit ,
la. orosz Stardtna 5 kilós hordó „ 7"— \'ií la. mar. hering ~S ¦ n
la mar. hering Pickles , „ m Hummer, tg. âuom S szelencxe Lazacz. bottino , „ B
Apetitsüg pikáns IS „ Sardines ál\'huile, tg. jó Sardineu ál\'huile, kit la. Brabanti szardelln 2 k. h->rgó 1S88. ig. tin. caviar I kilo 1S58 ig. fin. caviar 2 kilo ! Ris. igen jó 6 kilo frt 145
Sogo Se!.\'tindiai Zátonyhalak 2-;t kilo
7.20 II 9 20
2 50 ; ; 2 30;
35
4-9> 1 70
2-10
4\'40
¦4 So
TT- ¦\\f« + ;«« U^v^rr 5 kilós hordóban 30 drb frt 2 30 drb frt 2-50
Uj Matjes nermg 2o-23drbírt3102\'/.,kii.horj. 1 -12a*. 1-9--.
- StÖrllllS füstölve, igen finom d^tic. kilója írt 2 .ij0
Nagy árjegyzékek ingyen és díjmentesen. - . •¦ ¦ $3<S 14—1..
Stückrath ésC. harabargi ára-szétküldés 3 Ha\'nl)iirg.
Mohmrok ós nialoin-tuhiidonosük figyelmébe 1
"tí.OMkÖVKKi
honi gyártmány
i: TÍ1ASYI
C S TJT C S-H EGYI. TERMÉK.
A franczia maloriikíivpkre többé semmi szüks^í;. e boni termék jele* -szakirrtíik^\' vtílemi-uje íszeriut sokkal jolib a franc/.ia gyártmányú malomköveknél s a külföldön m;ir is nagy feltűnést keltett.
Minták kívánatra bérmentve küldetnek.
Javítások pontosan eszközöltetnek j-\'áraktir . Pápán : iq. Mclile-ilngíer Mórnál. Fiók- raktár: Tepoiczan Lusztig lószef és fia czégoél
SCHLICK-fele VASÖNTÖDE és GÉPGYÁR-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG
EÜD4PSST. ;
SCHüCK-féle szabadalmazott
Városi iroda és rakta
VI. Váczi kürut 57
Bonretögép ©te.
Szdrrai\'etö-yépek,
ScMict-féle szab} let- és Mrmrasa elei
SCLICK-Jéle szab. RAYOL-ckék, SCHL1CK- és VIDATh-féle eredeti ea-jviisli eafik és tulajinííveló\'-es/.kíi/.ök,
Boronák és rögíörö liengerek.
Szecskavágók. répavágók, rép&zuzók, tengeri morzsolok, csöves tengeri darálók.
>Gőz-, és járgánycséplö készületek, cabonatiszlitó rosták, őrlőmalmok stb. Az összes ekék tartalékrészei készletben tartatnak. — Előnyös fizetési feltételek. — Legolcsóbb árak-árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve. ^
jegyzet, -mm
Van szereiéi énk csennél t. ez Üzletbarátlink becses tudomására h-.zni, hogy noha a V|. Váczi körút. 7-dik szárn a. SvS irnátiiík legnagj-•>>•!> részét^a külső vácxi nton lévő gyártelepünkre helyeztük áí, mindazonitul a* eddigi irodai belyi-égJl akben t Qaletbarátaiok kényelme érdekében egy városi irodát tartunk fenn. valamint, h-jgy ugyauo;t épitósi czikkeink és gazasági gépeiaből raktárt létesiteuüok. ¦ \' \\ Kiváló tisztelettel
1 A Schlick-féle vasöntöde és gépgyár -32*i íi—iö részvénytársaság igazgatósága.