Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.24 MB
2009-11-17 12:00:28
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1282
4444
Rövid leírás | Teljes leírás (315.78 KB)

Zalai Közlöny 1888 040-043. szám október

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
27. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA, 1888. október 6-án.
i
Elöfizetisi är
egéií évre • ", 5 frt -— —
fél évre . . . . 2 fr 50 ke. negyedévre , . . 1 írt 25 kr Egyei 10 fcr
HIRDETÉSEK |S hasábon pí*tiUorban 7. málodszor 6. & mindéit továM>i inr.\'jrt 5 kr.
KYILTT ÉRBEN \'petit toronként 10 krért vftt*tn«k cl Kinmáriilleték m.Eilt\'ti etrjc* hirdetéeért 30 kr. .fiutendők.
Huszonhetedik évfolyam.
ZALAI KÖZLŐIT.
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparhánk*^ a t nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet} a „nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület
A lap szellemi részét illető kfirle
lények a sie k-sztŐíégh"*. anyagi restét illető közlemények] pedig a kiadóhivatalból bérmentve] intésettdők : Hagy-Ka-Hizxän takarékpénztári épület.
Bérn:entetlin levelek nrm fi
Kéziratok viBsza nem küldetnek
a „nagy-kanizsai keresitény jótékony nőegylet*, a „nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet", a „soproni kereskedelmi s iparkamara"- nagy-kanizsai kii\', választmányának hivatalos lapja
hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegye-s tartalmú hetilap.
Előfizetési felhívás
a *
„ZALAI KÖ/JiÖM"
1S8S. évi IV-ik évnegyedére.
Lapunk a folyó III.. évnegyedet befejezvén, — tisztelettel felkérjük mindazokat, kiknek előfizeté-sök m.bó végével lejárt, annak szives megújítására, hogy a rendes küldésben, fennakadás ne történjék.
Mint eddig, ngy ezentúl is a felvett zászló mellett harczolni, ernyedetlen kötelességünknek ismerjük s megszokott házibarátképen jelenünk meg a tisztességes családok körében, hogy a helyi eseményeknek hű tol-mácsolói legyünk; törekedvén !ehetó változatosan, nemcsak hasznos gaz-dászati, ipari és kereskedelmi tárgyakról értekezni, hanem kellemes szórakozást nyújtani is. Azért biza lommal kérjük a t. közönség anyagi támogatását és t. munkatársaink további közreműködésé\'.
- Elöjizetési ár : Okt. —decz. évnegyedre 1 frt 25 kr , márt 1889. félévre 2 . 50 , , jun. , 3é?negy. 3 » 75 » „ szept. , egész évre 5 , — Előfizetések, reclamátiók, hirdetések a lap kiadóhivatalába (Wajdits József könyvkereskedése Nagy-Kanizsán) küldendők.
Hazafias tisztelettel
Szerkesztőség.
Takarékosság.
Amit az ember ereje, drága ideje s verítéke árán beszerzett, kötelessége «zt saját és övéi jóllétének elö mozdítása végett megtakaritani, és & megtakarítás által gyümölcsözővé tenni. Okos takarékosság által mentetik im-g a hasznos munkára fordított erő, a megsemmisüléstől változik át áldássá, mely a késő uno-
kák idejében is még megtermi jó gyümölcseit. A veritek, melyet a jó munkás a munkára hullatott, az erő, melyet reá fordított, a keze szenye, mit a munkáján hagyott, még akkor is. midőn a munkás kezek régen a sírban nyugosznak, egy jóltevő tündér által előidézve a gazdag vetések zöldjében, rengő arany kalászok hullámaiban, a rakott gyümölcsfák termésében, ismét és ismét megjelennek. Ezeket elgondolva egy munkás, takarékos családapa bátran elmondhatja a költővel:
Hol sírjaink domborulnak, Unokáink .ebornlnak És scent imidiág ktSst
Mondják el majd Dereinket.
A hálás utódok a jót azzal igyekeznek majd meghálálni, hogy Ók is igyekeznek utódaik jólétéért munkásak, takarékosak, a közjóért áldozatkészek lenni ; ezen munkásságok jó gyümölcse egész századokon keresztül fog virulni a magyar nemzet életerős törzsfája egyes ágai között, mit a költő mondott, igazolva leend: »Minden nemzet; fen maradásának és jólétének legbiztosabb talpköve a tiszta erkölcs."
A szorgalom és takarékosság az erények kőzött az első helyen állanak.
Nem lehet azt tökéletes embe...