Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
18.32 MB
2021-09-06 10:10:14
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
469
1008
Rövid leírás | Teljes leírás (209.53 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1863 001-003. szám január

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
II. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. TI. évfolyam.
16G1
1. szám. 1863. január 1-én.
Ismeretterjesztő lap szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréhői.

Mogjelcn o In,, IcguUbb ftgy ivón Julius hó l-t«l kcsdvo mindon hó 1-én, 10-ón ¿«20-án. — ElöfiiotdaUr poBtAni szétküldéstől ós hclyb«n liAal.oz hordva og<$>r. x »'' °Vro •nr1, M,ml!" ''"RÍ" ÓVÜ8 «lötizotó » Inptulajdonoa külcíön könyvtárát az eddig fontálló foltótclok mcllott fól áron Imgználl.atjft. — Nyílt tór «gy 1 etit sorért 10 kr. ~ Hirdetések négy hasAboa Potit aorórt 1-ür 7 kr., 2-or 0 kr. óa mindon további Iwiktntáaértf) kr. a bólyegdijórt »0 kr. fixotondS. —
A beiktatási dy a a laj. k;>xolesót ill„t<i mindon tárgy n kiadó hivatalliot Nngy-ftanunArA; a lap axollomi tartalmát illotö küzlomónyuk podig, úgy mindon. lurelok
bórinontvo a exorkoaztÖBÓgho« küldendők Kaposvárra.
előfizetési felhívás
V
ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY
£ J1
ismeretterjesztő lapra.
U
Már féleve leend, liopy a „Zala-Somogyi Közlöny" megszületett, még bölcsőjében van ugyan, de megtanult már érthetően szólnni, ós a t. közönség hzívcs volt meghallgatni azon bár gyenge, de határozott hangot, mely e lapnak a közvélemény által eddig íh buzdítólug méltányolt helyes irányára mutat.
Az ifjú „Zala-Somogyi Közlöny" nem könyörög az életért! de követeli azt, — hogy szerénytelenek ne legyünk, ha nem egyéb, csnk azon legfontosabb okból íh, mert — magyarnak í/ziaetett. n.
A dajkák, kik közvetlenül ápolák, a jóakarat és szorgalom < fész készségével iparkodtak azon, hogy e zsenge lap ne a hiu biíb s divatszerü — igy változható, de a jó izlés és tartósság rulu át viselje magán. Annak köre- és hivatásánál fogva e szerint rajta voltak —
hogy az igazat, a szép-, jó- és nemest, s a társadalomban n j ily szént törekvések áldott sikerét komoly, majd derült, de mindig wálttónágoa orczuzal mutuHan a közönség olé; k p
hogy általa a polgári ogyonjogok, a személyes állás különbsége és a vallásfelekezetek iránti türelem — a keresztyéni elismerés és a felebaráti szeretet szelid érzelmeiben, — mindnyájunk érdekei pedig a közös hazaszeretet szentségében egyesüljenek;
hogy ébresztessék a közszellem. Különösen — mire e lap hivatva van — hogy o két — szellemi és anyagi erőben termékeny megyében, Somogft''- és Zalában, az ipar, kereskedelem, művészet, tudomány és egyéb közismeretek terén, közvetlen gyűjtessék egybe a szunnyadó erő, emeltessék a nyilvánosság, közügyek és átalános haladás iránti érdekeltség; hogy liázi körünkben i* műveltessék, tpfcjesztessék bübájjal hangzó keleti nyelvünk, nemzetiségünk; hogy minden szépre, jóra lxajthatatlauul szilárd és egy legyen bennünk a sokra képes megszentelt erő és akarat, s ekképen vidékünk mindenben elöl lehessen azon nemes versenyen, valamivel a haza érdekeinek esak szolgálni lehet.
A tárezát iparkodni fogunk jó tollakból folyt költemények-, elbeszélés-, utazások s egyéb mübeescsel biró dolgozatokkal érdekessé tenni, hogy lapunk hölgyeink előtt se váljon unalmassá; — se téren is ismert erök Ígérték szives részvét- és támogatásukat. , ,
Midőn ezután is ez leeiul lapunk iránya, ezé^ja és törekvése; s midőn reméljük, hogy ez iránjbani működésünknek mindig szabadabb és tágasb tere nyílik: hazafiúi bizodalommal kt{rjtik fel a t. közönséget, legkülönösebben Somogy és Zala nemeskeblü üait és leányait, lapunk iráiitf pártolásra, részvétre.
Megjelenik a ^Zala-Somogyi Közlöny44 ismeretteijesztö lap, mint eddig, minden hónak 1.,- 10.- és 20-dik napján, s hogy hónaponként többszöri megjelenése l...