Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
15.37 MB
2021-09-06 10:18:31
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
431
980
Rövid leírás | Teljes leírás (175.31 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1863 007-009. szám március

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap a
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
II. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. II. évfolyam.
J
7. szám. 1863. m&rtius 1-én.
Zala-Somogyi Közlöny.
Ismeretteijesztö lap
a
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből.
Mogjelon o lap legalább egy ivén julius lió 1-töl kozdvo minden hó 1-én, 10''ón ós 20-án. — Előfizetési ár postáni szétküldéssel és helyben házhoz hordva egésa óvro f) frt., félóvro Sfrt. — Minden cgész éves olöfizctö a laptulajdonoB kölcsön könyvtárát az eddig fentálló föltételek mollott fól áron használhatja. — Nyílt tór ogy l''otit sorért 1U kr. — Hirdetések nógy hasábos Potit sorórt 1-ör Y kJS 2-^riG kr. ós minden továhbi beiktatásért b kr. s bélycgdyért •''!<> kr. fizotendö. — A boiktatási dy s a lap koaelósót illeti} mlndon tárgy a kiadó hivatalhoz Nagy-K^i«.«™; a lap szellemi tartalmát illető közlemények pedig, ugy minden lovelok
bórmontvo a szerkesztőséghez küldendők Kaposvárra.
III.
Tanítás.
„Élni! — oz a föladat, mire a növendéket tanítani kell!u
így szól Kousseuu. S amennyire ninoa meghallgatva azon felhívása, „hogy a növendéket mindenek előtt emberré kell növelni" any-nyira meg van értve a tanítón ezen feladata.
A mint a kis gyermek oz A1KM kezébe veszi, már a szülök osak azért taníttatják, hogy megéljen, tudjon kenyeret keresni!
Félro no értossom ! Minden tanításnak mnl-hatlan kövotkezménye, hogy az életben hasznát vegyllk annak, mit az iskolában tanultujik.
Do valamint nevetségesnek tartanám, ha valaki azért, mert a redők s ősz hajak az öregkor jolvényei: a gyermek arezát redőssé, s az ifjú haját őszre változtatná: ugy oktalanságnak tekintem, ha a gyermek s ifjúkort elraboljuk, hogy a gyönge képességet oly ismeretekkel terheljük, miket meg nem birhat, s mik egy későbbi kor tulajdonai.
E mindenben telhetetlen, sokat követelő kor, s a tanításnak könyvtárokban s műhelyekben gyártott rendszere, ez uton jár — mit oz úttal mellőzvo, föladatomra, a költészethez térek.
Fölösleges volna fojtegetni, hogy az emberiség gyermek- s ifjúkorában a költök voltak egy szomélyben a nevelők s tanítók. A legéletrevalóbb igazságok, a legbölcsebb aranymonda-tok és szabályok, jollomképző példák s történe»
tek — költoményekbe voltak lorakva, lefestve; még a legclvontabb törvények is versekbe foglaltattak.
A gyermek- s ifjúkor, a nevelés világa, — máig is és mindörökké a költészet paradicsomában él, s osak ha idő nap előtt a tudás tiltott gyümölcsét Ízleltetik velo — záratik ki ez édc-néből.
Tekintsük a gyormoket.
Egy gyermek, a maga természetes ártatlanságában—maga az igazság látható képe." Emberi természetünk lojfnomescbb ríjándéka: a tud vágy, — mi később, vagy kihamvad, viigy oly koserii gyümölcsöket terem, itt eredeti édes buldog gazdagságában szemlélhető. Mi az ember hivatása? miről a könyvtárok bölcsei oly érthctlonül értekeznok — minden gyermek megmondja.
Tudni mindent, mi igaz , vtcnni mindent, mi jó!
Kifogyhatlan örökös kérdezgetése: ni i oz? más szóval ennyit jelont — mi az igaz? bzü-notnélküli foglalkozása, a játék más szóvol any-nyit jelent mogtesz mindent, mi neki jót
Az első kiderült hazngsiíg, az első helytelen tanítás: -— az első rosz a gyermek életébon!
Ki volna képes, a gyermek minden kérdé-séro igazán felelni? A legjobb szülő s nevelő is sokszor — hazugsággal felel.
Ki engedhetné meg, hogy a gyermek örökösen játszszékV A legelkényeztetottobb gyermeknek is előbb utóbb tanulni kell!
Ila van valami nehéz és művészi, ez bizonyosan a gyermeknek átvezetése hazugság nélkül az igazságra; olkedvotlenités nélkül a játékból a...