Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
13.47 MB
2021-09-06 13:56:26
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
483
965
Rövid leírás | Teljes leírás (158.26 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1863 010-012. szám április

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap a
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
II. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. II. évfolyam.
10. szám. 18<;;j. április 1-óu.''
Ismeretterjesztő lap
a
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazilászat, tudomány és művészet köréből.
''!-''---1-■■■■■■———■----1-----II I ——U-L-l-....... . 11 .11 J. .................... I ÉfÉ—P———— 1 '' T
Megyeien o lap legalább egv ivon július hó 1 -töl kezdve minden hó 1-én, lü-ón <•« -M án. — Elüflzctóai úr postáni azótküldóssel ós holybon házhoz hordva ogós» óvro 5 frt., fólóvro 3írt. — .Minden egósz óvos olölizoto a laptulajdonoa kólosön könyvtárát a* eddig fontálló feltótolok niollott fél áron használhatja. — Nyílt tór egy Petit sorért 10 kr. — Hirdetések négy hasábos Petit Sorért 1-ör 7 kr., á-or (5 kifea minden további boiktatásórt 5 kr. • bólyegdyórt 30 kr. tizotendö. — A beiktatási dy 8 a lap koxoléaót illuttf minden tárgy a kiadó hivatalhoz Nngy-Kaljizsára; a lap szellemi tartalmát illető közlemónyok púdig, ugy minden lovolok
bórmentve a szerkesztöaéghoz küldendők Kaposvárra.
„Aurea simplicitas."
Ily ozim alatt olvasható a Zala-Somogyi közlöny ez évi 5-ik számában egy illotékességot követelő közlemény, mely az irodalmi aftorkri-tika fölé Zcüsz fellegeit gyűjtögeti, ki nem felejtve Ileino ostorát.
Távol attól, hogy o különben sok tekintetben becses lapok hasábjait polémia toróvó akarnám változtatni, — Titánokkal harczolni még nem érzek erőt magambam,— do a fönnovozett ozikk tondentiáját (Kényi ur mindon tiltakozása daczár«) a Zala-Somogyi közlöny olvasóival megismertetni szükségesnek találom annál is inkább, minthogy az egy lapot comprotnittál, mely a Kousseaubnn boldogult l''éosi Lapok sirja fölött oly eszményi pívgíummot plántált. Ennélfogva lüwtom, hogy a sértett igazság » katolikus órKÜlet e lapokban is elégtételt talál, miután ezek a botiányra segédkezet nyújtottak
Az irodalom, mint elvont tárgy, igen jó apostoli köpeny az uj világosság hirdetők számára, h lia itt-ott szakadozott, azt bizonyosan a kere&tt aaegei okozták, vagy egy vakmerőn odaért durva ba.nUkjiuir.su. Nomh-het tehát osndttfni liogy a hivatott redemtorok (?) mindazt oritioas-tornek bélyegeik, ki elég merész az irodalmat tisztán vallási szempontból megitélni; ez inqui-»itionália vérengzés természetellenes bün.
Kényi ur ozikko kétségtolonül ily szint vall,ki vallástalanságot ostoroz az irodalomban, az Kényi ur szerint Apelles fontoskodó vargája, álpróféta, s övé a sötétség és romlás világa. Nem kételkedőm Kényi ur classicai műveltségén <le a vallás torén megengedjen — no ultra cro. pidam.
Mellesleg ido mondhatjuk, hogy Kényi ur a magyar irodalom emelkedését az „Ember Tragoediája" megjelenésével bizonyítja.
1 I)e cz csak bevezetés, mint czikkiró is mondja, a tárgyalás most következik.
„Volt egy kor, midőn az eszmék, az igazságok, a kényszcrboldogítáa csuklyakoronázott igája alatt nyögtek; midőn egy Galillii csak súgva inondhatá: o pur si mouve. Ez azon kor,
melynek géniuszáról .Jules Janinnal bátran (!) elmondhatjuk: inintclligonto etformidable puis-sance, ])uissanee oceulto et saiis nom; pareil a ccbourreau voilé, qui monte sur réchafaud pour fairo tomber la této d''un roi, — és ezen befejezett (lefejezett?) királya gondolat- az eszme világ volt. — Ez azon kor, mely mig egyrészt barbarság ellen hivatva épen a barbárság sötétébe fojtá meg az óvilág hanyatlásából felderengő hajnalt: másrészt a kedólyhok s igy a művészeteknek szárnyát szegvo, az ókornak ezekbeni „csendes nagyságát és nomes egyszerűségét, mely materiális irányú volt ugyan, a spirituulismus sojtelnies homályában takarta és elnyelte.u
így kezdődik a tárgyalás; s o k...