Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
15.25 MB
2021-09-06 13:59:58
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
473
992
Rövid leírás | Teljes leírás (175.31 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1863 016-018. szám június

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap a
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
II. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. II. évfolyam.
K5. szám. 1803. juniUS 1-én.

Ismeretterjesztő lap szépirodalom, kereskedelem, l(Tar, gazflászat, tudomány és művészet köréMI.
A tisztelt olvaáó közönséghez!
Egy éve lösz innen-onnan, hogy e lap megindult. egészJszerénységgel, zajtalanul, de azon öntudatra érett eszmék közt: hogy a proviqcziákat képviselni lapok kellenek, melyek egyengetik az utat a közös, nagy nemzeti czél eléréséhez, s hatályos részt vesznek a küzdelemben, mely életfeltétele minden nagyra törő népnek.
Nem volt ezéljok a lap alapítóinak égre törö nagy eszmékkel (mi kevesek osztályrésze) megjelenni a küzdtéren, s különösen a mai napokban, midőn a legnagyobb szellemóriások sziklához lánezolt Prometh-ként meggörnyednek, porba sújtatnak az események hatalmától, — de csendesen, szorgalommal művelni azt a közkertet —'' a nevelés, gazdászat, irodalom, művészet, ipar, kereskedelem stb. kertjét — melyből önszorgalma után jogosítva van minden polgára a hazának egy-egy virágot tűzni kalapja mellé, vagy egy-egy érett gyümölcsöt szakítani.
Anyagi haszon sem volt a czél; mert az egyenesen fejjel menne a falnak, ki napjainkban az irodalomból nyereséget várna, midőn nagyobb — a haza szivében megjelenő •— lapjaink közül is több elbukik, minden erőfeszítés, áldozat daczára.
De volt a czél: hatnia közmiveltségre; ébreszteni; az értelem, közügyek iránti emelkedettség, saját helyzetének felfogása s a szent haza nagy érdekeinek csak egy sugarát is bevinni nzon alsóbb néposztály hajlékába, hol meg van a szívdobogás, de nincs mindenkiben nemes hajlam, képzettség, öntudatos ébrenlét jóra, szépre.... Megvan a léink, de a földön jár, s nem a magasban, minél tisztább légkörbon hallgatni az Isten szavát: a sötétségbőli megváltásra!...
Nehezek voltak az idők, mostohák a körülmények, s csak anyagi áldozatok mérlegbe vetésével állhatott meg a vállnlat. hogy a lobogóra tűzött eszmékért küzdhessen, harczolhasson.
Fodor Pál ur — e lapok érdemes szerkesztője, — önként visszalépvén, nekünk jutott a tövises tér, nem vezérkedni rajta, de köznapszámosként munkálkodni, izzadni, fáradni a jókkal, a jók javával, hc%y közerővel, egyesült akarattal teheRsiik meg azt, melynek kivitelére nézve a sors- és időviszonyok ellenében egyes erők elpoi''lanak! Közkatonák leszünk, kik a tán nyert csatákért nem is kapnak, de nem is várnak babért, hanem osztályrészül azon öntudatot: hogy-hazafiúi kötelességeiket teljesítették.
A lap képviselni fogja ezután is a megyék szellemi és anyagi érdekeit, s a politika kizárásával hoz czikkeket a gazdászat, közvagyonosodás, ipar, irodalom, nevelés, művészet stb. köréből; a tárcza pedig érdekes, mulattató közleményeket, verseket ismert Íróinktól; kiknek becses koszorújába sikerült ujabb, jelentékeny erőket n^egnyernünk, köztök Kempolen Oyőzőt, ki tárczaczikkeivel ezután is érdekesíti lapunkat. Különösen tekintettel fogunk lenni hazai, s luváltkép megyei földmivelésünk minden mozzanatára, s törekvésünk oda fog irányulni, hogy a caak közelmúlt időben emelkedő gazdászatok lapunkban lm nem i* kalauzt, de bizonyos irányt — mely itt-ott kisebb birtokosainknál még igen érezhetőn hiányzik »— nyerjenek.
E czélból igyekezni fogunk a gazdászati tudományokban kimerült külföld o részijeni elmeszüleinényeit — a menm iben azok honi állapotainkkal össze nem ütköznek — olvasóinkkal tüzetesen megismertetni.
Ez oldalról működésünk kozdetetil mindjárt az I. félévben megkezdjük Dr. Löffler Károly nak Berlinben megjelent, s a gazdászati ugy a tudományos világban nagy elismerést aratott „Észszerű Gazdászat" óí''j.iü müvének sikerült fordítás''bani közlésé...