Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
13.77 MB
2021-09-06 14:01:01
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
443
982
Rövid leírás | Teljes leírás (163.83 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1863 019-021. szám július

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap a
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
II. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NagyKanizsa. II« évfolyam.
19. 1863. juliu» 1-éu.
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gaz^ászat, tudomány és mttvészet kOréMl
Miijeién o lap legalább egy íven julius hó 1-től kozdvo minden hó 1-én 10-én és 20-án. — Előfizetési ár postán szétküldéstől és helyben házhoz hordv» egéss érrm. f> frt.t félévre 3 frt Negyed évre 1 frt 79 kr — Mindon olőfizctő a tulnjdono» kölcsön könyvtárát az eddigi fonutálló föltételek mollctt fél áron használhatja. — Nyilttór egy Petit «őrért ÍO kr. — Hirdotések négy h.isábos Petit «őrért 1-ör 7 kr,, 2 or 6 kr. 0« uiindon további belktatá«ért 5 kr. • bélyegdijért 30 kr. fisetendő. A beiktatási dij • a lap késelését illotü minden tárgv a kiadó hivatalhoz Nagy-Kanizsára j a lap szellemi tartalmát illető közlemények podig, ugj
bórmentvo a szorkosztőséghoz küldendők Kaposvárra.
ugy minden letelek
Szőlőművelésünk érdekében.
Mig a politikai téroni zsibbadság tart, melynek légkörében — fájdalom — nem egy nom-•eti Ugy van nyomás alatt, mely különválva amattól, előnyünkre volna fejleszthető, — ily viszonyok közt kettős örömmel vehetünk minden mozzanatot, moly a megyékben életlégot talál magának , mely kiirlll u jók egybesoregelvén, tosznek, hatnak, iparkodnak, vi rsenyt támasztanak, megmenteni a jövő Ktámára azt a kínosét, mit elveszni hagyni — nemzeti bíln.
A szőlőmívelés, borkezelés egyik legfőbb teendő, melyre utasítva vagyunk a jelentől, mert nemzeti anyagi gyarapodásunknak fő rugója. Hogy oddig is hátra maradtunk, szemrehányás illethet bennünket; mert ha kedvező éghajlat, föld b orővel megáldott bennünket az Isten, kit okozzunk, hogy a tormő kincseket — a világ piaozok kívánalmainak mcgfelclőleg — értékc-sítni elmulasztván, nem jelenhetünk meg a versenytéren, hol más népek nemcsak babérokat, de gazdagság és jólétet aratnak termékeik, verseny* és szorgalmokért.
Tegyllk mellünkrokezünkethvalljuk meg: a nmlnftxtáq a mi hibánk.
A gazdasági egyesületek vannak hivatva napjainkban, hogy vczérlobogóval menjünk elő azon utakon, melyeken jólétünk s gazdagságunk gyarapodása várható. Elhinteni a jó eszméket, melyek számára megvan a föld, csak szorgalom ösztön kell, hogy kikeljenek, virágozzanak.
Somogymegye gazdasági egyesületo egyik főteendőjének ismeré a szőlömivclés,borkezelés tanait hirdotui; e téren előmenni, serkenteni, oktatni, belátván: hogy gyönyörű vidékeink meg vannak áldva s kijelelve arra, hogy mennyi-ség és minőség tekintetében értékesített, s a külföld kívánalmainak is megfelelő — boraikkal érjék el az anyagi öngyarapodáa egyik lépcsőjét.
Kedves kötelességet toljosítünk hát akkor midőn a szőlészeti szakosztálynak működését hathatósan tanúsító jelentését ide iktatjuk melyet ez az igazgató választmánynak tett:
Tekintetes Igazgató választviány!
Egy évo annak, hogy n tisztelt választmánynak határozata szerént megalakult sznkosztályok mÜkÖdó-•okot megkezdették é« a gynkorlattéron munkálkodnak [ illő, hogy törekvéseiknek ezen idö alatt kivivolt eredményeit bemutassák.
A szülészeti szakosztály, melynek feladásai közé tartozik a borászat (lgyo is, ezen kettős tárgyat illető leg két szompontból inditá meg munkálkodásait: köz és uiagán szompontból.
I. Közszompontból szükségesnek tartá mindenük előtt a szőlészet és borászat állapotát, ugy a mint mo-gyénkbon mostozáll, megismerni, s c végre megkérto tagjait, hogy a megyét járásonként maguk között11 felosztván rovatolt jegyzék ssorént, mely rovata^ kövot-kezök: a)holység ós szőlőhegy vagy szölötoPuot nőve
b) szőllővol becsültotett tér kitorjedéso 1200 □ölével.
c) A bortermésnok 10 évi á...