Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
11.04 MB
2021-09-06 14:03:00
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
450
993
Rövid leírás | Teljes leírás (132.83 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1863. 022-024. szám augusztus

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap a
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
II. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. TL évfolyam. 22. szám: 18<»3. aiigustus 1-én.
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gaídászat, tudomány és művészet köréből,
■ 1..............................wm____■mmmmwwA......................................, mi,,, ........
{WW» 0 l»P logalább egy Ivon juliua hó 1-től kozdve minden hó 1-ón 10-én ¿TiíO-áii. — Előfizetési ár postán szétküldéssel ós helyben házhoz hordva ogésa évro OírVi félévro 3 frt. Negyed évre 1 frt 70 kr — Minden olőfizotő n tulajdonos kfhsön könyvtárát az eddigi fotnilálló foltótclok inollett fól áron használhatja* — - Niilttór egy Petit sorért 10 kr. — Hirdetések négy Insáboa l''otit sorért 1-ör 7 k|,, 2 or (1 kr. ón minden további beiktatásért & kr. s bélyegdycrt W kr. fizetondíJ. A beiktatási dij s a lap kezdését illót» minden tárgy a kindó hivatalhoz Nogyllvani/.sára; a Ion sr.clIomlUartalumt illető közlcmónyok j»odig, ugy inindon levelük
bérmontvo a szerkesztőségbe/. küldendők Kaposvárra.
III. Nyilt levél.
Nagy-KnnliHA város képviselő tcutületéliei!
A tmiúcHÜléfiekrfll.
Azt moudja a« 1847,-dik XXIII-ik t. cz. .<K). §. „Kötgyülést tartani kell mindon hónapban legalább egyszer, lehot ozonkivül többször is, valahányszor est vagy a közgyűlés elöro mogrendcli, vagy a tanács a illetőleg polgármester sürgotő körUlinónyok miatt szükségesnek tartja.u
Ha a halomra gyűlt teondŐkot figyelembe vesz-• zük s ha özekhez képest crélyeson kivánunk intézkedni , akkor csakugyan nem marad egyéb hátra, mint szökésim és gyakorlatba hozni a havonként megtartandó tanácsüléseket, mert ha a tiszti karnak nem volna is elegendő mondani valója a képviselőséghez, ugy van nekUnk nagyon is sok előterjeszteni valónk; olég szőnyegro hozni valója Yan a szakbi-»ottmányoknok, Igy uizonyára tétlenül nem maradnánk a gyűlésben. Igen helyes volna, ha osakugyan előre mogtudhatnók a jövőben megtartandó gyűlés tdejéi a szőnyegre kerülendő tárgyakkal együtt, mert caak igy lehetuo saámitani elegendő személyzetre, ós hogy a tárgyak élőlegoa érett megfontolással vitattat* hatnának meg.
A font emiitett XXIII. t. os. 29. §-a szerint na közgyűlés áll t a városi tisztviselőkből és képviselők-bői együttvévá, — olnöko a polgármester, vagy akadályozása esetébon a lcgidősbb tanácsbeli. — llutáro-aat hozatalára pedig kis városokban legalább 20, kö-wép varosokban lagaUbb &0, iisyv várt>sokWn legalább 40 tag együttlóto szükséges.11
Épon ez a legnagyobb bajunk, hogy a közgyűléseket nagyon gyéron látogatják a tisztolt képviselők, ugy látszik, mintha épon nem nagy hajlammal bírnának a közügyek vezénylése Iránt. Ha számba vesz-szük a Jelenlovőkot, sok osetben , nem tudunk 30 egyént Összeolvasni, ós mégis hozatnak határozatok. Ebből erednek aztán azon sok monde mondák, melyek alapul szolgálnak a tiszti kar iránti sssilárd bizalom megtörésére. Ha a törvény hatalmas hatáskört szabott számunkra, ós ha mi esőket polgári állapotunk biztonságának védőimére vagyunk kötelesek felhasz-
nálni, akkor mielőtt lármát ütnénk, avagy gyanúsít-gutáitokkal büntotnónk bárkit is — fogjunk oz értelemben a közromüködóshoj-., győződjünk meg saját crotehotségünkről, u Ítéljük inog önmagunkat, hogy mit volnánk képesek mlvolni, inert csak akkor szólhatunk részrohajlatlanul mindon ügyhöz ugy mint az igazság és inéltánylat kivánja. A gyűlésekben részt nom venni, a a határozatok ollon mégis teletorokkal kikelni s azt mondani: „csak én lettem volna jelen, majd nem történt volna ez, amaz," annyit tesz mint s^j it jellemét kisebbíteni, 4* n kevésbé értelmes embert gondolkozásában, hitében és bizalmában tévútra Yozotni. Épen a...