Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
14.11 MB
2021-09-06 14:04:04
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
456
951
Rövid leírás | Teljes leírás (173.68 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1863. 025-027. szám szeptember

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap a
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
II. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kauizsa. II. évfolyam.
25. szám.''1863. szeptember 1-én.
i i
rjivn ? •
Ismeretteijeszto lap
'' i'' fH?'' -
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazüámt, tudomány és művészet köréből.''
-r

Megjeleli e lap legalább egy ivón julius hó 1 iíil kezdvo minden hó 1-ón lO-én és »O-án. r> frt. I félévre 3 frt. Negyed '' "" ''
NXilttér egy I''otii »őrért 10 kr. — Hírdotésok négy hasábos Petit sorért l-ör 7 ki»,, 2 or ü''kr. én minden további beiktatásért 6 kr. s bélyegdijért 30 kr. flxojblidtt.
__ __ Elttíuotési ár postán szétküldéssel és helyben házhoz hordva egét*
6 frt. \ félévro 3"frt. Negyed évre 1 frt 70 kr — Mindon elöfizotö a tulajdono« kölcsön könyvtárát h* eddigi fonntálló feltételek mellett fé l áron használhatja. -
A beiktatási dij u » lap kezelését illető minden tárgy a kiadó hivaUlhoz Nagy-Kanizsáro j u lat) szellemi tartalmát illető közlemények p^alg, ugy mindon l''Wóvjfc
bérmentve a ízerkosztősóghe* küldendők Kaposvárra. ! ''
Uj előfizetés a
Zala-Somogyi Közlöny okt-decz,
rolyamóxa X Tt 70 nx.
Minden előfizető a kiadó kölcHön-könyvtárát fól árán használhatja.
A Zala-Somogyi Közlöny kiadó hivatala.
Pesteu, 1803. «un. lT-éu.
Mig Európának figyelmét a világ nagy eseményei foglalják el merőben; addig minket magyarokat, a hazánkra nehezült iszonyú Ínségnek gondjai sujtnuk mélyen! Aggódólag lóvén kénytelenek küszködni a szörnyű bajjal, tünődünk, miként lehetne azon csak némileg is segíteni?! hogyan megmenteni két millió embert uz éhen-hálástól, fenntartani ezer négyszög mértföldnyi területtől addigi gazdászati ir.dustriát, legalább nMgóvni amuik legelsőbb szükségll eszközeit éa beruházásait?! De minden okoskodás megtörik a bajnak iszonyú nagyságán, moly oly ve-«z«d4lttiü mag^s fokig hágott meddig egyesek és magányosok még összovotett vállal so képesek, csak volamonnyire is sikeres eredménynvel Ütni!
Könyöradomáuyok, hazafias áldozatok, ha azázezereket haladva szinte millióig növekednének is, osak egy osepp lennének a szomjúsággal küszködő sokattág számára; — ily adományok rendes időkben néhány községot, vagy megyék részeit ért szerencsétlenségen enyhíthetnek ; de midőn az országnak egy harmada, a különben oly dós és boldog alföld a szó szoros értelmében éhezik, — a másik rész pedig éppen C9ak teng, mig a harmadik részben kielégítő őszi aratás
mellett sainte silány tavaszi és takarmány termés volt, a s«rju pedig végképen kiaszott; —ily viszonyok között, miként nyújthatnának magánosok csak annyit is, a monnyi a legborzasztóbb következményeknek elhárítására elkerül h etlen ül és rögtön kívántatik.
Hy viszonyok között a legfelsőbb hatalom b annak nevébeu intézkedő kormány nyújthatja osak az eredményes segélyt!
Hivatalos számítás szerint 80 millió frt kívántatik az inség sújtott* nép segélyéré! —Lehet, hogy jó a számítás,— én megvallom, ke-veselem; mert ha igaz, pedig igaz, nogy ez idei ősztől kezdve, jövő aratatig legalább két millió ember élelméről kell gondoskodni; ugy ezoknok tartását naponként osak; 10 krajozárral számítván, ez már 200 ezor fri és »jövő aratásig csak 200 napot vévén, ez máif 40 millió forintot igényelne. Ámde maradjunk a hivatalosan kiszámított 30 millió frtnyi tbnzegnél, s tegyük fel, hogy 10 millió frtnyi keresetet fognak a magánvállalatok nyújtani, de ki volna képes 30 millió frtot — mely összeg rögtön szüksége« —előteremteni más, mint a magas kormány, mely ilyen nehéz kötelességeinek teljesítésére hasonmérvü testiséggel ia bir..
Ha a magas kormány ezen összegét r 8 g tön folyóvá ...