Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
13.42 MB
2021-09-06 14:09:19
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
461
1012
Rövid leírás | Teljes leírás (157.77 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1863. 028-030. szám október

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap a
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
II. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdilszat, tudomány és nittveszet kflrébfll.
Megjolon o lap legalább ogy ivon julluz hó 1-től kozdvo mindon hó 1-ón 10-én ós 2?0-án. — Előfizotósi ár postán szétküldéssel ói holybon házhoz hordva ogésa évro 5 frt.} félévro 3 frt. Negyod óvro 1 frt 70 kr — Mindon olőfiectő n tulajdonol kölcsön könyvtárát a/. eddigi fonnlálló feltételűk mellett fél áron hassnállia^ja. — Nyilttér egy Potit aorórt 10 kr. — Hirdotóaok nógy hasábos Potit sorért 1-ör 1 kr., 2 or 0 kr. én mindon további beiktatásért f> kr. a bélyegdijért 8» kr. fizetendő. A beiktatási dlj a a lap koaolósót Ulotő mindon tárgy a kiadó hivatalhoz Nagy-Konizsára; a lap szellőm! tartalmát íllotő közlomónyok pedig, ugy mindon levelek
uórmontvo a szorkosztösoghoz küldendők Kaposvárra.
Kaposvár.
(títept. 26.)
© Említottllk már, hogy főispán ö ralga egy felhívásban többokot felkórt a megyében, részt venni azon tanácskozásban, mely az alföldi szUkölködük segélyezése érdokében volt tartandó.
A tanácskozás szopt. hó 19-ón tartatott a megye palotájában, főispán ur elnöklete alatt, egész nyilvánossággal.
Számosan jolontok meg a felhívattak kö-KÜl, ugy tekintvén a humanisticus Ügyet, mint bennllnket felobaráti szerotet és kötelességnél fogva egyiránt érdeklőt, melynél a politikai hit és elvklllönbség kérdésbe nem jöhet.
Főispán ur Üdvözlő bcszédo után SomssicU Pál ur adta az iránytadó eszméket, totte meg az indítványt, moly csekély változtatással cl is fogadtatott.
Hogy jolen vagyunk — mondá — mutatja a tárgy nagy szcrllségo, moly szivünkön fokszik; ugy tokintessék jelenlétünk, mint magán embe-roké, ]f.ik a felebaráti s/.oiotettöl ösztönöztetvo, eljöttek tanácsot adni, javasolni, segíteni, a végrehajtásé* felelősség Őket »j&m illethetvén,
Oly nagy a osapás — mond az indítványozó— bogy cgvcdlll az által gyógyíttathatok gyökeresen, ki a hatalmat közeli j s bár tudja, hogy saját zsebünkből foly, de azért örömmel üdvözli a hatalom tottét, ha ez kölosönt vosz fol, a nyomort gyökerosen gyógyítandó, valamint hálás köszönettel elismori ő Felségének aion legkegyesebb adományát, melynél fogva egy millió mérő vetőmaggal segittetnek a szűkölködők.
Proponálja: bogy az egyones pénz és gabna adományokon kivlll, helységenként Írassanak össze, ki, hány munkás kezet vállal el, eltartás végett; ki, hány munkaképtelent óh meddig? Somogynak 316 helységo lóvén, ha mindegyik csak 4 egyént vállalna is fel, 1000-
TÁRCZA.
Balaton.
Boldogság tüköro, oattat-tó, Balaton 1 Ugy állsa, miként örök üdv a gondolaton. Kezgö köny vagy a mit elsírni nom axabad. S a SBombo szebb idők oralókeül maradt. Míg hü szó/elemből, szép hölgyért, haláért Ifjú bajnok szívok áldoztak drága YÓrt. . . E ragyogó idők tündöklő sugára, Vot világot sötét romjaid ormára.
Körülod o romok, leggyönyörűbb t^jak, Némán beszélik: a magyar sziv mórt fájhat. Az Ur Isten kertjo, o szép magyarországi S virágit, fiai sirhalmára hordják . . . Szép vagy oh 1 Balaton, szép vagy gyönyörU szép. Mennyországhoz közöl van, ki partodra lép. Még is igy szóll hozzám o sok arága várrom: Fájdalommal nézzek végig szép hasamon . . .
Balaton 1 Balaton I Füred talán szívod . . . Ez sirja el titkon gyöngyöző könnyidet ''
8 a ki o savanyu könycseppokot issza: Talán ogy se gondol édes búval vissza . . . Felbuzgó bánatod könyoin vigadnak A világnak kodvot, csak más könyi adnak. I)o fényes tükrödön, ha zugnak a habok : Azt mondják : hazámra még szobb jövő ragyog!..
CSEPELI SÁNDolt.
nél több egyént mentettünk mog a nyomortól; ezernél több munkás kezet foglalkoztathatunk; b eg...