Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
17.71 MB
2021-09-06 14:10:41
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
411
856
Rövid leírás | Teljes leírás (206.32 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1863. 031-033. szám november

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap a
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
II. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa« II. évfolyam.
31. szám. 1863.
Ismeretterjesztő lap
a
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet körébé''L
Me&jftien 0 ^ legaUbb egy ivén jttllus hó 1-től kozdve mindon hó 1-én 10-ón és 20-án. — Előflxotési ár postán szétküldéssel és helyben házhoz hordva, egésa évr. WTttfJéUrr« 8 fft. Negyod évro 1 frt 70 kr — Mindon előfizető a tulajdonos kölcsön könyvtárát na eddigi fenntálló foltétolok mellett fó 1 áron használhatja. — Nyilttér egy Petit »orérflO kr. — Hirdetésok négy hnsábos Potit sorért 1-ör 7 kr,, 2-or 0 kr. és minden további beiktatásért 5 kr. s bélyegdijórt 80 kr. fixotondő. A beiktatási dij s a lap kozolósét illető mindon tárgy a kiadó hivatalhoz Nagy-Kanizsára j a lajMizolloral tartalmát illető közlemények pedig, ugy mindon lovelek
rmontvo a sserkosstösóghus küldendők Kaposvárra
November 2-lkára.
„Ka hallék az égből szózatot, mely ezt mondja vala nékem: ird meg: boldogok lesznek ez-után a halottak, kik az Úrban halnak meg. Ugy vagyon, blzo-i.yára a lélok mondia: mert nyugosznak as ö fáradságoktól és aa ö osolokedeteiknok jutalma kövdti őket.
JdU Jel 14. R. 13. v.
\
Halottak napja van t
E nap az emlékczoté.
Ab uz: aa omlékozot — bonnllnk az Isteni szikra — ol vezeti az embert azon helyre, mely-nők minden porszeme drágább egy világnál , mert egykoron világunk volt. A porszemek felett megjelenik az elszállt lélek, a meretet és emlékezet átkarolja,megsiratja, annak jelélll: hogy ka? az örökkévalóságból van valami a földön, legtöbb van belőle az igaz szeretetben... A lélok ismét elszáll, do a »zerotet és emlékezet ott marad a porokon, megáldani, megszentelni azokat.
£a » Luüottak n»pj*!
Egy évből egy nap azokéit, kik halálok előtt mindig a mieink voltak, mi kovés jutalom?!
A saiv elhozza egy órára dobogását, midőn meglehet egész éven át másért dobogott! Dobogó sziv, a megállt sziv felett, kérj Istentől e perozeknek balhatatlanságot!...
A szem elhozza köayeit néhány pillanatra, — moly tán ogész évon át másfolé hullatta azokat —- hogy könnyebbek legyenek a sírhantok; a halott is érez ilyenkor. Siró szemok, kérjetek Istentől halhatatlanságot e perozeknek!...
Eljön a lélek, hogy fájjon, — mely any-« nyit és annyiszor máshol fájt. — A fájdalom lehat » koporsóig; a porok éreznek. Lélek, e porezeknek kérj halhatatlanságot az Istentől!...
Gyászával megjelenik az aros, mely any-nyit mosolygott, s megmutatja az égieknek, hogy az öröm fájdalommá tud válni a felett, ki
egykor a léleknek, szívnek fele volt. Ugy odaülik a gyász a sír fölé! tógiok, adjatok örökkévalóságot o perozeknek!....
Karöltvo jönnek a szeretet és kegyelet, megáldják a sírkövet — oz egyik lcgrészvéttcl-jesebb rokonát a halottnak —• hogy megörízto azt, mit az élők annyiszor elfelejtenek, a — novet!...
Ide jön a vígasztala, 4níntha o»ak mondaná: az életben egyik cinbor megcsal, a másik rászed, a harmadik gyűlöl; ez alád ás, nz eltemetne; emez mosolyában öl meg, amaz hálót vet. pedig mind kezet szorított veled; ninos igaz ember a világon, érint«! a halottat, élőben meghalt, halottban feltámadt.az igazság!!..
Sírok közé húzza magát a „megnyugvó».u Örlll, hogy háta megott hagyta az életet, moly szenvedés, zaklatás, s előtte a sír, melyben az Atya szoreteto őrködik a nyugalom felett!...
Menjünk mi is a temetőbe édos leikom! gyújtsd meg fájdalmadat, ennek a mécsnek
ilyenkor legszebb világa van. —
*
--- — Mily nagy sír! do még som oly
nagy, mint lakója volt életében. Hogy telő van rakva méososol; elöíönli a fény, ...