Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
17.71 MB
2021-09-06 14:10:41
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
484
979
Rövid leírás | Teljes leírás (206.32 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1863. 031-033. szám november

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap a
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
II. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa« II. évfolyam.
31. szám. 1863.
Ismeretterjesztő lap
a
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet körébé''L
Me&jftien 0 ^ legaUbb egy ivén jttllus hó 1-től kozdve mindon hó 1-én 10-ón és 20-án. — Előflxotési ár postán szétküldéssel és helyben házhoz hordva, egésa évr. WTttfJéUrr« 8 fft. Negyod évro 1 frt 70 kr — Mindon előfizető a tulajdonos kölcsön könyvtárát na eddigi fenntálló foltétolok mellett fó 1 áron használhatja. — Nyilttér egy Petit »orérflO kr. — Hirdetésok négy hnsábos Potit sorért 1-ör 7 kr,, 2-or 0 kr. és minden további beiktatásért 5 kr. s bélyegdijórt 80 kr. fixotondő. A beiktatási dij s a lap kozolósét illető mindon tárgy a kiadó hivatalhoz Nagy-Kanizsára j a lajMizolloral tartalmát illető közlemények pedig, ugy mindon lovelek
rmontvo a sserkosstösóghus küldendők Kaposvárra
November 2-lkára.
„Ka hallék az égből szózatot, mely ezt mondja vala nékem: ird meg: boldogok lesznek ez-után a halottak, kik az Úrban halnak meg. Ugy vagyon, blzo-i.yára a lélok mondia: mert nyugosznak as ö fáradságoktól és aa ö osolokedeteiknok jutalma kövdti őket.
JdU Jel 14. R. 13. v.
\
Halottak napja van t
E nap az emlékczoté.
Ab uz: aa omlékozot — bonnllnk az Isteni szikra — ol vezeti az embert azon helyre, mely-nők minden porszeme drágább egy világnál , mert egykoron világunk volt. A porszemek felett megjelenik az elszállt lélek, a meretet és emlékezet átkarolja,megsiratja, annak jelélll: hogy ka? az örökkévalóságból van valami a földön, legtöbb van belőle az igaz szeretetben... A lélok ismét elszáll, do a »zerotet és emlékezet ott marad a porokon, megáldani, megszentelni azokat.
£a » Luüottak n»pj*!
Egy évből egy nap azokéit, kik halálok előtt mindig a mieink voltak, mi kovés jutalom?!
A saiv elhozza egy órára dobogását, midőn meglehet egész éven át másért dobogott! Dobogó sziv, a megállt sziv felett, kérj Istentől e perozeknek balhatatlanságot!...
A szem elhozza köayeit néhány pillanatra, — moly tán ogész évon át másfolé hullatta azokat —- hogy könnyebbek legyenek a sírhantok; a halott is érez ilyenkor. Siró szemok, kérjetek Istentől halhatatlanságot e perozeknek!...
Eljön a lélek, hogy fájjon, — mely any-« nyit és annyiszor máshol fájt. — A fájdalom lehat » koporsóig; a porok éreznek. Lélek, e porezeknek kérj halhatatlanságot az Istentől!...
Gyászával megjelenik az aros, mely any-nyit mosolygott, s megmutatja az égieknek, hogy az öröm fájdalommá tud válni a felett, ki
egykor a léleknek, szívnek fele volt. Ugy odaülik a gyász a sír fölé! tógiok, adjatok örökkévalóságot o perozeknek!....
Karöltvo jönnek a szeretet és kegyelet, megáldják a sírkövet — oz egyik lcgrészvéttcl-jesebb rokonát a halottnak —• hogy megörízto azt, mit az élők annyiszor elfelejtenek, a — novet!...
Ide jön a vígasztala, 4níntha o»ak mondaná: az életben egyik cinbor megcsal, a másik rászed, a harmadik gyűlöl; ez alád ás, nz eltemetne; emez mosolyában öl meg, amaz hálót vet. pedig mind kezet szorított veled; ninos igaz ember a világon, érint«! a halottat, élőben meghalt, halottban feltámadt.az igazság!!..
Sírok közé húzza magát a „megnyugvó».u Örlll, hogy háta megott hagyta az életet, moly szenvedés, zaklatás, s előtte a sír, melyben az Atya szoreteto őrködik a nyugalom felett!...
Menjünk mi is a temetőbe édos leikom! gyújtsd meg fájdalmadat, ennek a mécsnek
ilyenkor legszebb világa van. —
*
--- — Mily nagy sír! do még som oly
nagy, mint lakója volt életében. Hogy telő van rakva méososol; elöíönli a fény, a láng! . . . . Csalódom, hiszen »cm gyújtott lángok azok, cgy bölcs nyugszik itt, s nire ragyog vissza hantjaira ... Muga világít magának , mint a fénybogár...
''---Álljunk meg itt! egészen uj halom, s ketté van törve sírkövo. Szegény atya! gyermeked könyeivel irta rá a botlikét, s oly nehezek voltak, hogy összeomlott alattok. A könyből egy csepp is oly nehéz I...
---Menjünk odébb! ni, cz a sír meg
hogy beszakadt; azt mondják, hogy lakója vár valakit utána. Egy ifjú nyugszik itt; 3 évig szeretett egyet, s ez „egy" most a negyedikben is szereti még a halottat. Nyugodjál békében! a kit vársz, jönni fog nem Bokára, a szenvedések közt már félig égben van... A szeretett halott után megy a szerotő leány!...
---Sírról, sírra! Ki in porlik itt?
mezei gazda; a mily egyszerit volt maga életében, oly gazdag most sirhalma. Szerotto a ter-mészotet, s a természet vissza adja most, mert teletöltette porait virággal. No hervadjatok el rajta virágok !...
---Mennyien zokogunk ez alvó felett; a gyermekek telesírják a kis tért; majd minden | orszemro e>ik egy osepp Vöny, égés földtől kérik vissza auyjokat, kit az elvett, ez befogadott. Legyetek vigasztalva! a halál ut a halhatatlanságra, s hidjétek, bármily magas legyen a mennyország, a hit o<la emel... Mily drágák ott a porszemok, hol egy anya nyugszik!...
---Itt a szerelem pihen, s meggyőz
arról, hogy neki még a lialálban is vannak virágai ...
---Ott a boldogHág, »ír felette a
boldogtalanság; e két ellonséget rokonná tetto a halál...
--Emitt a sziv ví«Hza vágyik a világra, mert oly hideg ott lent a föld, u oly me-leg volt a föld felett azon két kar, mely álul-ölelte.
---Amott a zaklatott kín s fájdalom,
ily felírással: no sirassatok, mert felébredek!... Édes volt a halál, s második halál lenne az ébredés... No ébresszétek a fájdalmakat.
Szóval: a merre néz a szem, áhítatos népet lát térdonállva imádkozni; elhozta imádságát a világ zajából oda, hova holnap tán maga is elköltözik? Ma ő hoz koszorút, virágot, világot, holnapután meglehet noki hoznak...
Csendesen susog a lég, még ez is megtelve imával; a hova lépsz, a hova tekintesz, minden oly tlnnepies, oly szent, a fűszáltól a virágig, a virágtól a sírkőig, a sírkőtől az emberig, szinto érzed, mily közel vagy az Istenhez!... Hogy a jók, a hivők imádsága ösaze-kötötto az eget a földdel .
Midőn aztán kiimádkoztad, kisírtad magadat; beszéltél Istennel, halottad szellemével,— megkönnyebbül lelked, szived, gondolatod.
TÁRCZA.
Halottak napján.
Minden földi szenvedélytől mentőn. .■ Tisztult, megpróbált ssivvel s lélekkol Köxolodok hoxxád o sxont napon, Kietlen, gyAsa temetkezési hely.
Ks a mint átlépőm a küszöböt, Egy sirjából klszAllt szellőm alak ; Kiállja utamat mondván : „Visxsxa Csak vissza, én itt feltartóztatlak.
Kom szabad neked tovább hatolnod, Utad eaen küszöbnél véget ért. Meni vissza, térj lakodba és ottan Imádkozzál érettünk holtakért."
Szollem, avagy minek nevesselek, Kérlek boosAas el ongem szabadon. Azért jöttem ma is mint miskor, hogy : Imával könnyitsok halottamon.
Vau énnekom is itt egy halottam, A kit, mig ílt véghetlen szereték. Illő, hogy őtet még sírjában is : Meglátogatnom engedje az ég,
Kit to annyira szorettél a szeretsz, 8 a ki még sfrJAbsn is a tiod. Itt van kösöttUnk, ámdo vélő ma, Erintkezésbo jőnöd nom lőhet.
Az ember ma mAr olyan megromlott, Istonnok olyan elkorcsult fia, Hogy aljas ozélok elérésére-Szolgál neki a halottak napja.
E szent napot most már aa etnl>erok Öröm s mulatságra hassnátyák fel. Eb a kíváncsi, bámész néptömeg, EgymAssal enyelogvo jár és kol.
A ti talAlkozAstok olyan szent, Oly égből szármaxott, oly sxellemi, ~"om szabad, oh nom ihletlen tanuk Ital, mngsxontségtolonlteni.

Az év hAromszAxhatvannégy napján, Halottad téged mindig vArva vAr. CsupAn csak ox egyetlen ogy napot: Viraszsxad osondos magányodban át."
Ertem, sxavaid igen felfogom, Oh I vidd kedves halottamnak hirül; Mikép, szentséges szent akarata : Véraő szivemnek szolgál onyhettl.
Óh I bár miként véreaaon is szívom, Tiltván könyUm sirlára hullatni.
I . . . . nem szabad ihlotlenoknek :
ifi
alálkoxásunkat háborgatni.
A nap bár milyen tisztán ragyog is, A lég bár milyen tiszta és üao, Elveszti magasztos hatásAt, ha : A sxél por és szeméttel tölti bo.
FARNEK KÁLMÁN.
(Folytatás.)
Theodotitis 11-nak: Tompor! oe4«ndum. Mostoha időnok engedni szükséges,
Dolgodnak kimonte ha leond kétséges, Arra kell vigyAzni minden serénységgel, El no borittassAl veszélyes Ínséggel.
Maximutnak :
Vindiet« p«mo mágia g*udct qiuüa foialua.
Senki ugy nom örtll a bosxuállásnak,
Erőszakosképpen rut ssombessállásnak — Mint haragos asszony, ki magával sem bír, Sőt ha mogharagsxik, mérgében ugyau sir. Olybritumak:
Sut tii* taiqae diei. Ember végső napja meg van hatiroxva, Jóllehet Httassék meghalni orozva,
íyjürjv''i tí - •• « .u-''^ • y
a<l lia»a mégy átazellomUlyo; iamét az élet áll előtted, h Jjuítad mfttfoM a ijír, megfordítva, mint elébb... \Mag"d liaantói**, h csak egy világosság marad a ''»amvakon, moly ti''ilél minden inéc.HvihL(ot -— uml ékezeted •..
Ez a vckoijv aranyszill, melynek egyik vége a »írlioz, másik vége lelkedbe» van kötve, ott ragyog a hamvakon és lelkeden.
így él a halott addig is, mig a feltámadás
lesz!
Imádkozzunk, ez u halottak napja!!!
KOBOZ.
A a észszerű gazdaszat.
l)r. LölTlcr Károly utáu
HKNYI REZSŐ.
xi...
Alig van test szabad álawtban. Mindannyi sajátos ás viszonyos vonzás által ÖBazoköttotésokro törő ksaik.
Van ogy tost különösen, moly majd minden testtel egyesül, ez az éleny. A föld olső rétegénok képződésétől kozdvo, látjuk ast a kovany és timany-nyal (alumínium) majd a második képződésben szén és mcszennyol összokötvo rég valamonnyi testtel melyet cs.ik érint. Ma azon anyagot képezi, melyben mindeu létező él.
A napsugarak befolyása alatt fölizgatott életerő különböző növényekben oly anyagokat egyesit, molyok azoknak különböző természeteikhez alkalmasak. Az ólony ez anyagokat elvonni törekszik, hogy 6 maga cgyesülhosson volllk ; igy veszi el azok ogy részét a növényklgőzölgés által, do mivel az élotorő erélyesebb, azért az élcnyt felülmúlja. E küzdulum nem ártalmas ; czétja az élotmologot izgatni, süt bebizonyult b jól ismert dolog, hogy éleny nélkül az élet megszűnnék. Ha azon az élet alaperejét elveszti, az élet noui folytattatik : n halál bekövetkezvén, a lény elemei fölosztanak azon törekvésüknél fogva, hogy szabadságukat visszanyerjék; legyon, hogy azon holyot, moly őket sűrűségűknél fogva az anyag rendezésében Illeti elfoglalják, vagy — hogy más''öszszo-köttetésbe lépjenek. Ezen feloszlás az éleny által vBzkör.ölte(ik, moly viuonylago» aűrünégénél fogva itt ugyanazon oszlató szerepet jutsza, mint a molog —- valamennyi testeket tokintve.
Az állatok táplálatául szolgáló növények alapanyagait ezek magukhoz veszik s ua éleny ez állatokra épen aként hat, mint a növényekre.
Megjegyzendő:
1) Hogy ini aa éleny közt élünk: körültünk a lég (légony Í9 részsúlyban 77; ólony ül rész, súly-ban 23 j) alattunk a viz (vlzeny */» torjolomben, súlyban U. 11, éleny »/a torjolembon és 88.89 súlyban).
2) llogy a növényoklogfőkép vizeuy ós légony-bői állanak, molyok az élenynél könyobbok; szé-nonyhől, sűrűbb az élenynél, meleg és világosságból, molyok ismét uz élenynél finomabbak. Minek természetes következménye az, hogy egy élni szűnt lény feloszlása az éleny által felettébb elősogittotik, mivel ez viszonylagos sűrűségénél fogva a tost valamonnyi j»arányait különltni és feloszlatni törekszik.
lift az égés mesterséges s igen erős p. o. egy ntahelyen hol több darab fa ég, ugy kövotkező tünemény énzleltetik :
Legelőbb a kovésbbé sürü anyagok tttnnek cl, aztán azok molyok inkább sürück, végro melyek logsürüeUI>ek s igy.tovább. Tollát a világosság azon anyag, melynok legélőbb elttinnio kellono s a feloszlásnak mindjárt kezdetben világosnak kellono lonnl; di) az égő anyagban megkötött «zénanyag vissza
Akárki éltéuok laton határt vetett,
Molyot előbb s hátrább senki nem tehotett.
Ilonok :
Kide Ft dltllde.
Hídi, s ne liidj, mert hamar ki hisz megcsalutik, Ha nem hisz, másoknál rosz híre hallatik.
Megvizsgáld tanácsát kl, mit hozzád tészon, Talán bölcs értelem tu nálad is lészen. Aiuistatüisiuik :
IMIItnm von«uum Mauda oratlo.
Hizelkeilö beszéd csupa mézes méreg,
Kárt tesz akárkinek, mint rut gonosz féreg.
No iigyohiiezz arra, hogy rosaul no legyen, Dolgod, és no érjen veszély, avagy szégyen.
Jtutínianrwnak :
A l>oiil», Kiiu, beno.
Kiknek van jó szivök, a jót jól követik. A roszat serényen, s örömest megvetik.
A jóktól Hzármaznak jó cselekedetek, Mert az mindenkori szent igyokezotok,
Phocamdt
Koilunam cllh''» rcpprU*, <jH»>it rullM a*.
Szorsncséro hamar hidd $1 rátalálhat»*,
Meglévén, a mellott »oká meg nom állhatsz.
Szerencse nem i\>ulat egy helyen sokáig, Megszökik estvétől fogva virradtáíg.
138
tartja a melegei melyei a világosság meleg nélkül noui látható ; eközben eltűnik a molűg és világosság, de osokély mennyiségtan, hogy világosságotokowon. A* égés folyamatbaft Van, a növénybon együsvo volt vizony és lógenyinost könlegxg (ammoníao) alakban lépnek elő » aztán a vizony és élonnyol ogyszorre tünnok el, molyok ott kötve valának és most vizalakban lépvén ki, a meleggel egyesülve gőzzé lesznek, egyszortinind egy rész széneny is elválván füst alakban. Amint padig okkor a meleg ft szénenytíd szabadul, hógy magát a világossággal orösltbon egyesítse, a lángnak ad holyot, mely kezdetben kék, mivol o pillanatban a világosság bővebben tűnik el mint a meleg.
Ha ollcnbon a fában foglalt nedv nagy ínérték-hon van jelon, ugy a» a melegnok egy niszét göz-alakban emészti fel, akadályozván az égés azonnali hatását, következőleg kevesbíti a felszabadult meleg mennyiségét s amint növekszik a gőz, úgy veszti erejét a meleg; miután különben is a felsza-'' bsdult melog ig«n osokély arányban van, hogy a világosaággal egyesülhessen, azért a szén fekete a helyett, hogy izzó lonna.
Mily színének kell lenni a lángnak? Láttuk, hogy átálában a világosság használta meleg nagyobb arányban emésztetik fol mint a világosság; ezt a fa-lovolok zöld szino már mutatja. A melognek tehát a világosságnál gazdagabbnak kell lenni. Valóban a láng narancs avagy többé kovésbbé élénk szinti. E szín a szénrészecskéknok vagy más állagoknak felszabadultával barnább árnyalatot nyerhet. Ha az égés nappal történik ugy a láng kovésbbé voros, mort a kör, melyen át az észrovétetik fehér világossággal túl bő, mely az égető lánggal összefut.
Az alig képződött növény anyagok mi\jdnom szabályszerű arányban egyesítik magukban a molo-get és világosságot, még csekély többlotbon a meleget; ily minőségüok az évenkinti növények szárai és Fovolci; ily minőségüok a papír és más növényanyagból készült szorok. S égvén ha a láng elalszik alig marad utánuk szén. Do a növényeknél, melyok képződésükhöz sok időt igénylőnek a molog nagyobb monnyisógben van a világosságnál huhuozvai azért marad ezek után égésük alkalmával a tüsholyen ha a láng elalszik, izzó szón hátra, moly még sok rnolo-get u világosság csokély mennyiségével tartalmaz: o szín szino veres, mivel a belőle fölszabaduló meleg a világosságnál htlnyomóbb arányban van jelen.
Az olvimáf, égy természettant tárgyazó könyvben, hogy nagy moynyiségo az anyagoknnk, mint napir, fa, par.ut, a melog nngy fokán nom olvadnak hanem föloszlattak. Ennek oka igen egyszerű: a göz nom olv»iztható. Mivel pedig ezen anyajrok gőzno-mil az ¿(éterő által sürlUitott szerekből áll, ugy következik, hogy amint t. i. feloszlatnak elillannak; ami pedig a lmrau alakú- maradókot illoti, az oly anyagokból áll,molyok az élonynól sürüobbok, s ozok olvaszthatók do csak egy igen erős tűzhely befolyása alatt.
Még nohány szó az ológésről:
Malagutti uzt mondja: hogy szüksógos figyol-münk ama különfólosógre, moly a négy szeaznomok u. m.: éleny, vizony, legény s szénsavany közt léto-zik; az éleny nom ég do táplálja a tűzőt; a vizony ég, do a tüzot nom éleszti; a legeny s n szénsavany nom égnok s nom is táplálják a tűset, do az olsö könnyebb az utóbbi pedig sulyosb a légnél.
Ez mcgérdomlt a magyarázatot;
Logclöbb is égető vagy oléghotÖ-o az ólony? Az-e az, vagy az égő tost, moly meleget ad ?
Azon kísérletnél, molyuok feladat« a víznek összetételét bizonvitni, a molog előidézésének két tű-neményo fordul elő; az első ha az ólony az edénybon találtató testokkol egyesül, moly a vizony felfogására van alkalmazva; a második na a vizony a léggel érintkezésbe lép.
Má*
PatltnU* remcdlum malorum.
Tűrés orvossága akármely gonosznak,
Ha másként ollono nem állhatsz a rosznak.
A mit meg nom lohot éppen változtatni, Türö szivet szükség az iránt mutatni.
Leo IV-ixak:
Quo Fortuna, il non ut«rlt.
Temérdek kincs mit ér, arany, gyémánt és más ? Melyet nagy munkával az emberi kéz ás.
Ha amint kellone, nom tudsz véle élni, El-tékozolja más, azt lehot Ítélni.
Conttantinus VJl-mk :
MulUrl Ihiptrar«, r<>« dftprrsta.
Könnyebb szclidltni oroszlánt s msdvét, Néki szolgálatra indítani kedvét,
Mint orkölcsös asszonyt engedővé tenni, Mort arra mint látszik, lohototlou monni.
~ iAubvlcus ÜL Balbiisnak:
ftMno l>lac«t umnlbui.
Nem lohot egyaránt mindennek tetszeni, Noveil rovásról lo szokták metszeni.
Azon igyekezzél a jóknak kedves légy, Igaz szavok Után szép dicséretet végy.
.ihüyíolvu .ll .miúutijl" /
As első tünomény aáon rokoiiwWííftl származik, meljlyel az éleny hir azo» te«»«kot tekintvo, melyek-kel o gyes ül; azon srő, í''te«-ljffy«Pez töt^énlk, kizárja az ogyosült tustokben lapp*rfgó m^lo^rt. llasonlólag a második WnioUiéityboti j n ff upa«tgó ttelog, mely« vlzeny - és élonybon Y*n; kltáratlk á«oh orő által, moly a két gáznak egyesítését eszközli. Minél több az ólony annál élénkebb az egyesülés s kövotkozés-kép annál nagyobb a kizárt moleg monnyiségo. Egy izzó tost jelenléte nagyobbítja a tünomény orojét a világot kölcsönöz noki, mint a tüzholyon.
Hasonló tünemény észloltotik a villanyos vonzásoknál, legyon az ok vill^yosixlyp, Vagy villám, Vagy a sork-hi\Jnalok folyaitml : •
Az éleny nem Sgotő, vagy iukább az a molegot csak kibocsátja, ha oly testokkol érintkozik, melyekkel nagy rokonságban áll; s lm az ogyesülés a tostü-lés pontján áll, az égetést okozni megszűnik.
Nom az egyedüli test, moly hasonló hatást okoz. így például, hogy Ismét « vlllanyosságról no szóljak, az oltatlan ínész, midőn a vizbo mártatván, inngát azzal hirtelen összoköti b nagy monnyiségü meleget bocsát, moly non^ világos, s nem az két oknál fogva: 1-ször mert a láng gáz, moly a viz nlatt össsenyouintik ; 2-szór mert a meleg a környező viz H a göz Altat közvotlon felomésztotik.
A vizeny noiu éget, s épen mint az éleny éghe-totlcn. Hogy a tüzot nom éleszti annak igon egyszerű oka: mivel az élenynél könnyebb azért u magasság felé törokszik s igy a többi tostokkol, hogy az azokkal! ogyosüléso mogtörténhotnék, nem jöliot ologon-dőleg érintkozésbo. Aa éleny ollonbon azon köz, melyoon majd minden test létez, s miután u testekkel folytonos érintkezésben van — bízván irányukban nagy rokonsággal — őzen rokonság kUlönfóloségéhoz képest különböző ós számos összoköttotésoknók okozója. Ha a vízonyt bizonyos edényben az élenV ellen megőrizzük, s igy valamely testtel érintkezésbe hozzuk, föltéve, hogy ahhoz nagy rokonságban áll, ugy ez is hasonló s annál élénkebb égést fog okoaui, mennyivel orősobb a rokonság h nagyobb jwi anyagok monnyiségo.
A légony tekintve az ólonyt no nem égető ao ''''nem éghető, mert o két gáz kevés rokonságban áll egymással; mort mind a két tost a légbon kovorvo vagyon és ogyesülésök lcg-élegsav (SalnetorBlluro, salótromsavany)! alakjában tekintve azok tömegét nem épen nogv. Annak egy részo mit a vízsnyről mondottam, a logonyre is ráillik.
A szénsavany maradt még. hátra. Szombotünő az, hogy o gáz so égető bo éghető, mivol m»g* már égésnok orodmónyo, moly égés az élonynek a bzö-nennyoli egész a tolülésig fokozott egyesüléséből ered.
Bezárom o fojezotot, utalva a mellékelt táblázatra, mely a földkérgét és légkörét képező testeknek sürüségök szorintl sorozatában azoknak egymással főÖBSzokőttetéaelkot kimutatja.
(Folytatása következik.)
aüon könyöradomitnypknak, ríielyek a száratság által inségro jutott ulfbldiok felsegélésáro 1803. évi szopt. hó végéig Somogymegyében befolytak: (Folytatás.)
lUlkkÖBd 5»«/,, mérő roMot, Szont-I''ál 2"/„ m. rozsot, Tilos 6 m. rozsot. Pátró m. büzák óh
10"/n m. rozsot, özv. gróf Battyányi Lajosnő lOO frt, báró Waltorsklrohon bbüI. Zíohy Mária grófnő 200 frt, gróf Széchonyi Tódor 2b m. búzát és 60 mérő rozsot, Nvárády szbiró járásából ö frt 60 kr, Katsko-yics Sándor Mocsoládról 10 m. bnzát, 10 m. rozsot. Oszszoson BGM/n mérő buza, 8l,,A« mérő roza éá
301 frt 60 kr. ———- 11 ..................
Arnotyhtis-iwk
Í''kcIIIi dficouiu» avarul. Akárkinek könnyű a )>okolba menni,
Ha undok gonosz bűnt meg nojn szűuik tűnni. A pokolnak uta fezélounék möúdatlk'', r>'' : Ki mindig azon jár, annak az adatik,
//itflovicHf JV-nak:
Multoi 111« tuAuibn», pMoorun ooa*Uli*.
Hadban és egyebütt, bár sok kéz dolgozzon
NMohaböleB tanács nincs, hasznot miként hozzon? t bölcs ész többet ér, sok ostoba testnél, , likónt egy Jó munkás, temérdek sok rostuél.
ikho imufnuftmk:
Art* thora, sut viu dscorá.
Vagy haljon meg ombor, vagy kngyoBon éljon,
Es ö Istenétől amint szükség féljón. A ki itt roszszul élt, örök halál vége, S meg nem ssünik soha, sohá is inzégo.
T—k A.
i''
■4 130
A már közlőitekkel öszszeson befolyt: 1074»»/,, p. 11». buza, Ilii"/» >u. rozs, Gö1/,, ni. kétszeres,
&2UO frt 82''
ioi it). vegyo» ; m- árpa, 10 m. kukorícza
42''/, kr
o. é. kÓ8it|x5iiz ós 3 db c>. arany. (Folytatjuk.)
Tekintetes úr 1 Az Insógro jutott alföldi munka-tohctotlonok élolinozésóro aláírás utján következő községek adakoztak saját felhívásom folytán, a begyült pénzösszeg a központi scgélyzŐ bizottmánynak átíulatván :
Juták. 12 ft. K-Für cd 10 ft, Toponár 5 ft, Sz-Jakab 2 frt, Orczi 5 frt, Szent-Pál 4 frt 32 kr, Kapos-Ujlak 7 frt 20 kr, Kislak 7 frt 74 kr, KaposmórŐ 20 frt. KaViosvári egyesült czéh Zuzmán czéhmestor indítványára 20 frt, kaposvári némot varga czéh saját indítványomra B frt, Kovács József toponári jegyző 2 frt, Keresztúri István biró 1 frt, l''olák Lipót 1 frt, Csi-kász Foroncz plób. 3 frt, Longycl Károly fölügyelő 6 frt, UyulasHy István 3 frt, Csák Kálmán 50 krt, Grubor Vilmos 1 frL l''uskás István 1 frt, Molnár József EH) krt Bhjzik János 20 krt, özv. Bank JánoBiiő 10 krt, Kulcsár István 10 krt, Kovács György 10 krt, tononári czéh 5 frt, Bohár Foroncz 30 krt, Nagy János 20 krt, Izraelita község 1 frt, Kcrnyák István 20 krt, Bank Foroncz 20 krt, Blau Samu 20 krt, Szabó Injro 20 krt, Vatulik György 20 krt, Csonka János 20 krt, Keszthelyi Mihály 20 krt, Sabján Jó-zsof 10 krt. Ka|x>sujlnki llandler Mihályi frt, Torma János 70 krt, Gosztonyi Sándor I frt. Grczi llampok Iinro 1 frt. Jutái Kiczbergor József f> frt. Folytatása küvotkezijt; mlittán az aláírási iveket több "közsó-gokben gyültós alkalmával nz aláirt pénzösszegek beszedése végett kínt hagytam, s azok még hozzám bo nem érkoztok. Kaposvár l8t>3. okt. 21-én. Kész szolgája Ilajzáth Ignátz oskü.lt.*)
Pár szó a kaposvári kaszinó ügyében.
Mintha a fokoto végzőt lobegno városunk felott, vti^y a sors minden erőlködésünk, igyekezetünk daczára kttvotközcteaon teljesíteni akarná Soniogyunk-ról azt u csufös Csízloboii anathemát, hogy: „körtvét, almát 8tb.u itt minden szép- minden jó rövid életnek örvend ....
— A lövöldo, a műkedvelői előadások rövid virágzás után sirba szálltak . . . Most a kaszinó áll azon ponton, hogy pár boti vonoglás után csak emlékeanünk lobot rAU.**)
A jó és szép iránti fogékonyság kihatása —• a társadalmi viszonyok lakuíása, vagy a politikai uurlódáu okozta-e, nom feszegetem, 8 cltokiutvo minden''ok fejtegetésétől,''csupán azon meggyőződéstől VMtéreltétvo, hogy minden valamiro való várost meg-iUoti a k aszínó, a lm a most haldokló tometéséfo köz-részvéttel elmegyünk is, kötelességünk egy ujat alakítani, azért bátorkodom kÖvűtkezŐ szerény indítványommal fellépni.
Tudva azt, miként indítványom mennyiben újításokkal van kapcsolatban ''—• ollon véloményokro találnod, nom akar foltétlen elfogadást kivívni, — csak annyi tigyclmot óhajt, hogy bár ogésabon megváltoztatva is— uiuga az osztno hivatottak — jók — és tovékonyek által folkaroltasnók.
Indítványom az volna: hogy a kaszinó jolon-lrfaj helyisége miután lcgczélszerübb, ha a korcsmában hagyatik hol a vidékiek szállásolnak, cseréltessék el az emeletben levő nagy toromből s o mellett a nyugati részen lövő két- és keleti rószon levő ogy szobából álló helyiséggel,1 u leendő haszonbérlő veíi mterzödÓB melldtt."
Mórt Vólna ezen CBoro olŐnyös — indokolom.
Kovób remény vau arra, hogy a hihotőlog kevés bzámu részvényesok — tokintvo o mcllott azon körülményt, miként panasz szerint a tagdijak nelm-t zen boBzedhotők — a kaszinó önszeb kiadásait fedoz-hotnék — főlug akkor, ha a részvények emelve len-nénok, s igy a költségek fedezési) — tökéletesen a tagok zsobeit érdekelné; nézotom izerint oda kolloti" tehát hatni —- hogy oly helylségnék legyen a kaszinó birtokában, molylyol — oly Hogédforrásoknt nyithatna — mik kz költségek fcdoaéKÓri» elég tájiot nyujtnnártrik, n tári szülnék azt, hogy a tagdíjak tö-kóslt)totők —■. u ré»»bou pgy könyvtár Bzorzéséro
tottlllhutOk lonnónek; azaz, lován a kaszinónak nzóp helylsőgo — a mcllott, hogy b''z a kényolemro is rendkívül sokat hojma —.kaszinóegylet egyúttal egy oly testülot szerepét vállaluá magára, mely saját ja-várá,'' h kttiöndég olÖnyéi''o ennek szórakozásáról — 8 ezáltal jótékony áldozatokról is gondoskodnék.
Röviden elmondom mit akarnak jelontoni Bza-
-» /11 vatm.
omolt oltárokra is tehotno 2—3 ozor forintot, b a tagdíjakat tisztán tőkésíthetné. Do még azon olőnyo is volna a dolognak, hogy a közönség nom kínoztat nók holmi lótótutó kontár müvészok, zonészok, szi-nÓBzek, büvészok, hangbabnosok és Iston tudja mifé-lo poroputyországból szalasztott zsebolők olőadárfai által, mórt a kaszinó rondolkezhotvér. a holyiséggolj megválogatná embereit mielőtt oda crcsztoné; természetesen kl nom zárva a Yalódt művészeket. — Nom volna kénytolen a türelmes közönség holmi szö-kovény ezigányok- ós Bzabólcgónyből tánezmestorré avanzsirozott bálrondozők vigaTmaiba menni —- mert tudná azt, hogy a kaszinó fog illő vigalmat rendezni.
Más városok például állhatnak állításom igazolására.
Legvégül még ügyos rendozŐkot, lolkes választmányt az ügynek, s hiszem, hogy n bukni készülő kaszinó fényes állásnak fog ürvendni.*)
NEMET NACZI.
Megyei tudósítások.
Mohára, 1803. Öszhó 10-én.
Az orkölcstelonségnek naponkint hajmeresztőbb bizonyítványai fejlődnek, mint ez a közeli vidékben a vcBzélycztotott ezomély- és vagyonbiztonság által kiderül.
Mult lovolom óta Eszék és Yukovár közt n szo-kérposta rablók által megtámadtatván, fedozetül bár egy katona volt csak mellé rendelve, u postakocsit vitézül inogvédto. Az eszék varAsdi postaúton színto megtámádtátott a szekérposta; itt azonban a fedezo-tül rendolt katonát a rablók agyonlőtték, b aztán a
Estát kirabolták. Hallomás szorínt Eszék, Laskó, ilye, Laskufalva ós szt. István körül garázdálkodnak a Patkófólo mcstoromberek ; a szt. istvánior-dőbon 6 .tliló tartózkodnék. A napokban az eszéki löporbázat is megtámadták, de síkcretlonül, Laskón pedig ogy földcsgazdát meggyilkoltak ób kiraboltak. Az ofélo szomorú hirokro a télro valóban elkészülhetünk, mort ugyan sok embert roá visz a gonoszra a kónyazorüség, tnlvol a szegénység oly mérvben mutatkozik mindonfeló, hogy az clvetomülés már tuajd mindennapi I Hetivásáraink (utóbbiak) igon látogatottak; tongori és földialma tulinonnyíségbon halmozód-
nak össze.
Tengeri
zík,
ii
legkedveltebb áruezikknok mutntko-
mort kíválólag üzérek foglalkoznak velő. Jelon-leg otíiolkodik nz ára. Csövestengeri, körüli,olül 1''/, m. zsákkal 1 frt kél; moizsoltnak tnórojo 2 ft 20—26 kr, üreg 3 frt, 8 ezen felül.
A gabnaüzlet egyhangúlag folyik, tllzoto» változatot o téren nom lehet észlelni. (d''<j.ii mindég tiszta, kollomes. '' >V\jM
H''uik még EKAY.
Hirek óa események.
in
A kaszinó a teremben rondozhetno bálokat, haugv^mfenj^kM zoneestélyokot s műkedvelői előadásokat, s midőn a kaszinó ozégo alatt ezou szórako-záátnyit)tó''estély<iftí''e a közönség logválogatottabjal s a vidóklok ls bizonnyal szívesen és számosan meg-lebmuénckoda viUetuó az egylet, miként kis részlet levonásával''is ma^a szükséglotóro évenként kevés számltáBsal bovohotne 2000 frtot a jótékonyságnak
1 -iSt; ■ • Ak -,üt«Jí « , ,
) f>r»-H» ó''ii *>tve( k.i.íöuotliiiHct .»likíHk».!» vír.-luk ne^tWtf''liawJkyíínitogláJt»''^ mwllclV ify ieljMltt h.i.Kol
Mtolí»*»gít. , , Bs«rk.
") >''ija*lomm»t kell rá Ipát mondanunk. 8 » c r k.
A A temfttő mint már évek óta, ugy moBt puszta; so rend, so tisztaság, som pedig körítés — az izraeliták slrker^jo magas kőfallal vau körülvéve, a görögóké cLrmgáttal; csak egyedül a mienk nincs kerítve, — ha c»*k azt a nohány vadrózsa b galago-nyabokrot, mely c^yrészét környezi, s melyeket az Iston azét t foromlott odi., hogy cs/ü-kbo juttassa hanyagságunkat — «orltést^ek nem n({srozzUk. Igaz, hogy nom szökik el ogy ki ott cl van holyqzvo,
do az ólökro őzen iigyelmqtlonség igon rosztil hat. Továbbá kérjük a hutóságoi a halottak'' napján, őröket állítani ki, hogy olyan gkrázdálkodás, ¡t»üfl om-borek botránya, és slrkövok mégsértóse min'' a mult évbon hullanunk kellett, no, törtóuiék.
A Dicséretet érdemelnnk a helybeli pinozér«k és mészárosok, egy scgó$ egyletet alak(tot>al 1« . g ós hclynólkülí Bzükségot szonvodő sngéd''ik -
léfléro, őzen nomcs ogylotnek—moly oln\jU»uö. volttá, hpgy minél több utánzásra találjon — elnöke, a ti»*(->-letoen álló ós talpra csott élczéirpl ¡»mory^sReie, ^ -v
| J A helybeli izraoliták zsinag^^b.: • g állapotban lövő orgona nieggyógyitá«^''ogjr orgona orvost hoztak Gráczból,de hát a mi iom''doma'' íy>jtu? úgyszólván már óvok óta hangtalanságban sinlőúnok, — mikor hozunk ezekhez is orvost?
/\ A* idő komorabb lett — a természet is sötétebb szintöltött magára; imo, itt a halottak napjn! már hotek óta cmlókoztetnok reá bennünk-it a boltki-rakatokban felhalmozott gyászk^ zoruk 5 -iiMgo, hogy mogiö a nap, melyen sok bzís* meg.n''dulni, kca-ves halottja sírja fölött. Hajh 1 . o sokan nyugodnak, kik nemrég még rózsoszinti r<mónyekc» tápláltak szivükben; sok gyermek siraUa szülőit, számtalan szülő gyermokét * a nzorotö kedvet; ha * földi ólot, a mindennapi konyór koreset, . . erhok gyötrelmo volt is, a slrbnn háborítatlan ino? nyugalom. Egyik szokva volt selyotn pamlagon píhonni, a másik nyomorban — szalmán; do "-.¡után a sírban egyenlőség van, ugy ott a barát Urát, ellonség ellenség mellett
fokszik — s a fald egyforma fölöttük. Sokan vagyont
. ,
'') «»WllnVWJt klrknunk ilkoit 8n »Up Miinílnek, m«ly*k bi»t->U o»k ugy lo»«i*k ktvihítSk, ha kint • vl.Vikeken 1« >mH)o nyúlnak a Tolt rgjrletl t*gok \ M «»e* new rltelUilock <j.lek-kel a ncniM (■» »«eut ttílu Ügyre n<»ve, ugf a *i4kviro« m»^» marokiiyl ál>\o*ilval a haldoklót ugjau w«)f nem menti. Hgyíbíj-trint hUittnlf j Bomogyna'''' mlndlf volt cl-ijr loik«« fl., kik »*«» iav>l.» tfltMtt álluk, ■ uwfWMiUlUH n mejmentbet4k«t. 1UIIU-Ullan fijílhViiylnk cmUkí IcI.keilUtt • t^ren (« bínnankít, kl a< ojoclUlclekhen sauyl maga»«toi Mimit WWtt, • nÁf JÖviH rcnUlt. B«»rk.
külö-
hajhásztak az élotben és a fortuna szekerét akarták elfogni, do csak a sir nyilt ajtaján érték el, és volo együtt belo omlottak; hányan voltak büszkék, nagyravágyók, a kiknuk mindenki rosx volt — és önmagoknak a világ nom ológ kiterjodt, és most? egy marok földbon nyugosznak; hányan voltak, kik vagyon, hirnév, dicsőség és érdemjelok után sóvárogtak b lemondván mind őrről most csöndben nyugosznak ; számtalannak, nom egyenes uton koreaett vagyonából sírkövet emoltek, a hány vagyontalan volt heCsülotos embert halkan temetnek cl, csak o néhány szótól kísérve: „jó ember volt, az Isten nyugasztalja inog." Es to őszluyu sírásó, a holtak utolsó barátja, életuntak jótovöje, rajtad is valósul a küzmondáB: „a mint te annyit másnak, ugy végro neked is ogy sirt ásnak.
A Curiosum gyanánt közöljük az alábbi nös helyesírással Irt levelet. — Külczim: Tekóntotes A. P. Urno-k.
teljes tisztölettol Nagy kanlzsán, *
Tekéntoto» a}>atikárns ur az loginól lob alázottal kérem hogy légyon éltem nek Párfogoj* mort kőimben már az hálál kerŐlgot kérem kedvoo apatikárus urat a mit maga Jóban tud bajom nak hát elmondom nz balvékonyomban vagyon széfem tsétlon Nyavala oz mindég Sómmod és fútkor, az vikotiyamhan és Nagyon őldőzi testemet minden Slntvlen és már tőb szőr lumatatn Purgatzlót és kopál Bolzoiuot desommít nom hnsznál hát kéreti it az Monsico vizet adjon vagy hogy novezik ászt nemtudom inni ez ol Piros víz mort belső Navalám vagyon és Iraja visza hogykőlmeg inni
én Alázotso kérő Pénzeinért
A külezimo • lövő A. P. botük A Patikárius! jelentenek.
1
N. N.
alkalmasint
Kap
« a v a r.
* Pozsonyi színtársulata hír szerint megérkezik n Bzókvárosba; ha igy van, clőro is lelkismoretes pontosságot, n darabok ió megválasztását, n a társulatnak kiváló tehetségekkel! reformálását ajánljuk az igazgató Ügyolmébo, különben nom vergődik zöld ágra ott, hol már annyi jó színtársulat megfordult.
* Ugy halljuk, hogy a nagy fogadót, az uj fogadós megérkoztóvol renoválják, már t. i. nomcsak kívülről, hanem belülről ¡8. ltá is fér, mort ugy néz ki, mint valamoly özönvizi kép, molyot ha messziről meglát az utas, már borsódzik a háta.
* Az izraelita imaházat most festik, hihetőleg a jövő évbon dicsérik bonne az Urat.
* Jutában a haszonbérlőnél ogylk oBtvo pénzt kértek ki az ablakon, s bár fenyegették, megtagadta. Újra kozdik na ily félig pisztoly, félig karabinnal a furkósbottal fegy vorzott pujka és ludlopók háborgatni a békés családokat. Valamelyik hírhedt rablónak no-vét felöltözik, s azt hiszik, hogy o név kimondására már csurog ki a pénz az ablakon, ]M-dig ha oröson rájok nóz valaki, megfutnak; ugy hívják ölit hogy: südő gazemberek.
Gundi János, a fogadó jolonlogí l>érlöj« B^ját házában kávéházat nyí^ a mint halljuk étteremet ia. Sok szerencsét; a közéletnek oly próbált harozosa, mint Gundi •— csak révbe fog jutni. ''
* A műkedvelői előadások, melyekről említést tevénk, jóformán a böjt folyamára maradnak bizonyos körülményeknél fogva. ••
= Hetesen oct, hó 20-án a vásár alkalmával vorokedés támadt a 4p között; a csendőrök megakarván akadályozni, a hely színére mcgjelontok ; a nép most a csendőröknek rontott, kik a tiagy tömog olött a csendőr lakba visszavonulni kényt''slonltottok. Elég csendőr nem lóvén a kaposvári állomáson hova azonnal hir adatott, az itt levő gyalogság ogy részo vonult ki még az cstvo Hetesre. A csendőrség megtámadása közben egyik csondör egy egyént.szu-ronyával hasán szúrt, ki jnint halljuk,már meg is halt. Bővebb részlotoket o sorok Írásakor még nom tudunk.
KTytXt posta,.
C''«. B- uak, P^atsai Tudaad velünk lak/Uodai, hojy lapunkat pontoiaa kUlilhtMUk, do u\eg mktiti la |
: MAr »< Íjaiét tf »*<pt li&t ha m\g a telt 1> körctl. A lcvíl mialk aláírójának ugyan o»t. Ij—y. M -Kaniatia i Jdvö lapunk ltoiia. I K. Alajoanak, ngyau otti Adjuk legköielcbb; kárJJk to-váblJr« I. bec»«» m iki^U^t. : >; i ''
í>. J6»»«fn«k, N. IWuj''o««! Örvendünk a taUlkoiitnak; haUrotolt tekoUÍgvt mutatni bo t olya»^Wiou«A)(iiukiivk mtadíg Mm r.ink. A btkUld.ítt intitek jSnnek egyinUutáu. Minit több-• iOi l&aiuk Ont. A lapot atonual >negr«ndelttlk On nímif.
.l''itypaKty ilUAbi''. Mejkalletl nyugVJnl itotraaiaa uUd mlgteux a legjoban /r«a«Uk marunkat. Hogy lehat kat lapot Welrul ''gr firi BelegUjival-, mel/b«jl legalihb UO-lur fordul e|»i lvlty-palaty, Arra vogy T I I-egJobb rttn o* leai: a vci*iák41k*»al podlg fcib*tj/ji ;•• s .
v i*. Ve»/p(4uilm Nem leheti rende« tu.Wtllink j mia
Uroii ailrearn Útjuk Qnt, ha a külJ«ini»yt>k nugatlk a három pribM.
-4 140 fr
'' A .814 puM»''. Jo »ok bor»»» hfjat e.luilna, k!.»A •Imtlv*. • aitAu a Balaton paua»akoilJík do a B14.
lí r - Baki Ujr» A. uji» Atolv»»tuk, n«m UK««( oly «r5»«k hogy magnnknak ártaniuk velo. KArllnk mi»t, Ön folyAkony tollA-Ml kikor'' 1.
T. A—nak, 8-roui T * 1
Kött*-: No caaVhogjr U8«d U lAthatnnk YalahAra »lülífól-
dttsk. KMImI Hra»<> t I , ,
X) Sílr«»*^ vldikm EllgailtUttuk a dolgot i Btoat mlmlcn rcnd<iu van. Mikor m»gy o mllk-drelB lAi»iilat, u»Ag nom tudjuk, do megy. A naptAraV jól kelnek; kS»í»net « m«g«mlAkes4*Art.
P. Oy—nak, IteucaAn i Kaptad-o n küldcmínytt nokcd r«»k ka I mAg -ragy 60 darab1
.AnyAin búj*" — ,Marc»Abo»" — „A U ímUkentod'' — jók, .B^baJ'' - „PlpKH^ c»lid»" „Traik* nini* — kár volt ArtlSk * paptr. '' . K. Uwiomftk; Am legyem
Jegenyefa «ud«jAii,
ül a pacilrta m*#An; («oka hdi láttuk Al«-
I linkben.)
Me»a»e nA« a távolba,
llaraiigoinak fiAvolba." Klharangoiták llt a
UtiíU.
" Kaposvárott i A Ur»Me»t<lyek klvltolAn rajta lea.Unk elUrn 1» UiT«mlllnk a rá»»v4tn«k. Kö»t»nJUk a »»Ap kowktM irt torokat.
.Hol a bor* t Vau moit hegyan — v»lgy8n| hanom a&Art a .ktlldrttlít'' u«m kódoljuk meg.
C. K -nak i Hova lőtt ön 1
K. E- neki MohActon i K8«8ljlik. A«t írja 8n, Ily nemben nom v*f»viiuk ellAtra, — »ok ia van, raludtddi« nem lAttuk JAoak k8»IMket.
Fo!»l"s szerkesztő: ROBOZ ISTVÁN.
Gazdasági tudósítások.
NaKyKmiliM, okt. 30. Az időjárásnak rögtöni vAltozása''mind az ogészség- mind votoményekre roszulhat; o napokban déltájban árnyékban 3 foknyi tuolog volt, holott már reggel 16 foknyi a hideg; pl .ezunkra roppant monnyiaégbon hoznak gombát,
orröl azt Ítéli a köznén, hogy őrös tőlünk les*. Hetivásáraink mind a mollctt, hogy sok vidékiek látogut-ják, igon gyöngék, még minuig nom Utunk kivitelt, a kézpénz forgalomtól oltUnik, hova lesz V ? ?
Az árak kövotkozök: Buza 84/86, 80, 87/88 font 3 frt 90 kr, 4 frt 10— 30 kr. lloza 70/80, 81, 82 font 2 frt 60-G0-6Ö kr. Árpa 70, 71, 72 font 2 frt 70— 76-80 kr. Zab 46, 4G Iont 1 frt 86—90 kr. Kukorl-cza régi 84, 86 font 2 frt 86—90 kr, uj 88, 84 font 2 frt 60—00 kr. Egy stiiák burgonya 1 frt. Az uj bor akitját 3 frton tartják.
Kaposvár, okt. hó utolján. l^ondkivül szép időjárásunk a szántóföldeken, mozökön gazdag reményt hagy hátra; votéaoink, még a késöiok ia — örömmel töltik ol a gazdát. Logclöink oly gazdagok, hogyha fagy nom jö még hamarjába, barmaink ogóaz életerőben korülnok vibsza az istállókba. A hajdina-takarítás kozdotét votto, jól torraott, s jól is fog fizetni; oz ia nagy pótlék takarmány tokintotébon. Hetivásáraink népesedni kozdenok, valamivol több eleséget szállitnnak. a folyvást — habár néhány krnyi — sülyedtf ár mellett bolfogyasztásra vásároltatik. Első oazt. tisztabuia 8 frt 80—90 kr, másod oszt. 3 frt 60—60 kr. Itozs 2 frt 30 -60 kr. Kukoricza 2 frt 40 kr. Arna l frt 90 kr. Zab 1 frt 60—70 kr. A ká-posztaszállitás is mogkozdödött, a közelebbi hotivá-aárokra sokat hoztak, a 8, 10, 11 frton kelt száza; még mindig nagyon drága a mult évokhoz mérvo. Sertvés is sok lir\j tátott, do inkább osak tartották, mind vették; az oladó nom akar alább szállni, a vevő a mult évhoz tartja magát, s igy az alku nohozen köttetik; hihotö, mlndogyik fél ongod inaid idővel. Gesztenyét, baromfit azinto nagy böséggol hoznak. Egy kövér lud 2—2 frt 60 kr. Sovány 1—1 frt 20 kr. Osirko párja 32—40 kr. Egy «kó must 8—4 frt. Egy öl tűzifa 0—8 frt. Egy mázsa jó azéna 2 frt. (m. p.)
P4t», okt. 24. Plaosunk kead élénkülni, sok oleségot hoznak, habár nom a logkedvozöbb a hangú lat. Boraink forrnak, az utolsó aztírotben nyertok kitűnők, a bármely borinyenczet kiolégitnek; sok bolyon nyomába som ér a mult évi termés az időinek, van is jó kodv — természoteson a gyepUn bolöl — elég. Piaoziár az oloségbon: Tisztabuza 4—4 frt 6 kr. Kozs 2 frt 20-40 kr. Árpa 2 frt 10 kr. Zab 1 frl 46 —60 kr. Kukorieza 2 frt 20 kr. r, l.
Hxlgetvár, okt. végén. Jó buza 3 frt 80 kr, közönségen 3 frt 60—64 kr. Róza 2 frt 80—46 kr. Árpa 2 frt. Kukoricza 2frt 20—36 kr. Egy zsák burgonya 1 frt 20—40 kr. Zab 1 frt 60 kr. S«áv fej káposzta 7—9 frt. Széna mázsája 1 frt 80 kr—2 frt 6 krig. Időnk oly molog, kedvező, hogy a madarak egyro csiesorognok, fáink több helyen virágzásnak indultak. r. 1.
Emberbaráti felhívás!
Városunk egyik munkás polgára, kinek 6 neveletlen gyormokröl koll gondoskodnia, már évsk óta emésztő betogségben sinlődik, Uzleto pangása miatt a legvégső szükségbon szenved, a ha volna is a f elgyó-gyuláshos remény, a költség hiánya teszi azt lehetetlenné. Nom sok áldozatba körül egyeseknek a bajon sogiteni; azért hivatva érezzük magunkat egész tisztelettel felhívni Kanizsa és vidékénok lelkes éa ió-akaró polgárait, hogy azon Ínségben sxenvedtt család felsogéléséro kőnyöradományaikat no tag&4j*k m0g. E lapok kiadóhivatala szivoson olvállalja a nyilvános számadás mollotti gyűjtést.
Adakoztak : F. József 8 frt, W. József 2 fr», Rjjsz Károly 1 frt, Farkas Foroncz 1 frt, Pallnl In-koy László 6, Tárnok Alajos 1 frt — Ah eddigi adakozások összosen 13 frtot tosznok.
UasxnAlat elölt.
Ha»»oAlat utAa.
Lótulajdoiiosok különös ftgyelmébe ajúnltatik
, "» az
OTTENKEITER LIPÓT
ctüz-ellenes-irja lovak számára, Linimentum anti-rheumaticum equi.
Ezen hathatós szer mely a lovaknál akár frisen támadott, akár idült rok, kantaágánál, vagyis azok lábainak csAszos-rhoumaticus gyulladásánál, marjulások-rándulások és bokacuklásoknál, lapoczka a korcazt bénaaágánál, vagy a meghűl téa által előidézett bárminő csúzos feszesség és morevodottaég ellen, indaganatná idősb elgyengült, vagy kioaigázott, kimorült éa gyongo lovaknál alkalmazandó, és ezon elősorolt bkoknak edaig még hallatlan gyors gyógyuláaát hozza létro. — l''lxon ir nomosak magán-bizonyitványok által; hanom a pesti m. k. állatgyógyintézet által megvizsgáltatott s valóban gprógyorojUnok tapasztaltatott a hivatalos bizonyítvány által mogerősittetett. —Miután ezon ir alkalmazásánál gyors és jó hatása mnllott, sem n szőr szinénok változásától Yagy annak kihulláaától tartani nom kell, éa több évig ia megtartja gyógyerojét, azért ia ezon ir nomosak Magyarhonban, hanom austrial blrodalomon túl ia a legkedvezőbben fogadtatott és jó hatása miatt elismerésben részesült. .. ___
Ezon ir kapható, alulirt oaimom alatt, novommol ellátott pecsétnyomóvak lopecsételt kökoraóteban a használati utasítással együtt. Ára egy kis korsónai 2 frt. 60 kr., nagy 4 frt. 60 kr., 30 kr. az olmálházás minden egyes korsótól. — Megrendelések osak az ir és elmálházási értéknek posta-dnmentes megküldésével azonnal pontosan teljesíttetnek. — Kapható és raogrondelhotö még Pesten ugyanazon árért mint hálám t. oz. TOrOk és Wagner gyógyszerész ochmelstrr és Thaltua>''«*r gyégyanyagkereskedő, llollfoy Tt átverek kereskedő uraknál.
Külföldön London, Párls, Berlin, Frankfart, «.M.,8*. P<?tervár,ZŰ-rlrh és Genfben az ottani lapok hirdetései azorint j,
Kövotkovő uraknál, vidéken az áéa egy kis korsónak 3 frt. egy nagy 6 frt.
Arad: Hchlnlnger Vllmo«. Baden : Kaiwr M. gyógy»». ♦kj*n i C''iernyu» TettvArek. 11 flyarmat i Plplcr teatvArek. lUe* i Wlttman A Frreylor. Hninn i Knt«»ch A. Jun Cnóa: (Kom. megy«.) ; Boraay
I lehre''<eni Hlckl A. J. Egori \Ve»iely JAnoi, gyógy. Kle»a! Horváth Ytr. fy*ry»«. Urat* i Vitthar A. Oj8r i Lekner Fcr. lutbrucki T»nr(fli»nlkalar M. Kun i Novelly PAndor Klagonfurt i Pkola O, KoloiavAr j WoW K. gyógr»». Kromtadt i Jukellloi K. gyógy. Kf«m» : fv-1,11 M. ¿««gcnloUi May«r Károly
Lemberg i Borllntr A. gyógy»», Lloa i Cuaoll« J. nnoka8ca<»«. Lo»ono» i Bdabak A. H. MUkolcs l Ppuller A. J. M.-8eh8nbargi OeJult Kriod. Marm.-Balget: 8er»ln F. Hagy-VArad: KU» Pam. Nagy-Klkluda: Oartlgrnber M. Nytrcgykiaai JiroMy O. Orarlcfa: (BAutA^b) i Bockar 8. Omhovlcaa i (Plavonla) t Hor-
caof F. Oro»hA<a i Bulyog Kde. Pancaova i Krancaovlu O. PAc»i Haldreker A. F. Poiion/i Walko M. PrAga i LSnbardt K. Patnok i 8*ep«»»y Oy. gyógyd. Klma»»ombath t C. Ha miliar ümiiow. Behälter J. A* tiraa.
SUmegh i ThanhnflTer 8. Baathutar: Wel»» J. Bxeged : Behle.lnger H. 8»cg»aArdi (Julter A. B*.-FeMrvAr i Ro»xbergcr J. Saombathely i Kelemen B. A. Sopron i M..II.-. P. Ptockeraui UlirtMadorfer J. Tata: Kennel C. UaghvAr: PollAk P. Uj-Bse»e : Wagner Fer. Uj-VidAk i BehrolUr F«rd. Ve»«pn!m i Buttner JAn. Waraad: Auibroialti M. Wel»: Wall ne r <» C»l»check. Weraehetx: Otuat Mlh. Zala-Kgef»xeg : Handtek Ittv, Znaim i Behmldt 0. Koutbor : Poplta l»t»An.
Kn^y-Kaiiiuián ejnredül csak Fossolhofor Józsefnél a főutezában, a városházépü-
, ._ íotébon kapható, aliol az ár 3 éa 6 frt. o. é.
W&F" Kapható nálam azon más hires éa ismeretes Wagner J. vegyész és KyógT»*urés» ur által készített öt különféle barom-, táp-, és Ky<taypnro > melyek l»nak- és szarvasmarháknál, juhok-, disznók- és baromfiaknál logjobb sikerrel alkalmaztatnak, ezon porok a m. k. állatgyógyintézot által megvizsgáltattak és hitelesen bizonyittatik, hogy azok a gazdasági czélok eléréséro alkalmatosak.
o.
é.,
Az ára, mint á feltalálónál, egy nagy nyalábé 80 kr., egy kicsinyé 40 kr, használati utasítással együtt. Megrondelésok pontosan tcljesittotnok.
Ott^iaurölt^ear ILJxMíí-fc, oklevele« ¿llntorvo«,
___k»f-U l-aleta 8. »«. VadA««kllrl Aull«nAb«u a Aa lnr«p«a utón, 8t-pM.aiita-uteta 10 as.
Eladó ház
Kaposvárott, a főutezában egy szilárdul épített nagy ház, kereskedelmi helyisig s bérlakásokkal ellátva, mely 2300 frt. o. ért. dvi jövedelmet hoz, — szabad kdzbtfl eladatik. Ugyan ezen tulajdonosnál eladó: egy logjobb helyen fekvő, s kitűnő bort termő jól kezelt szőllő; több holdnyi szántóföld. A venni szándékozók jelentsék magokat e lapok szerkesztőségénél. (1-3)
-,........... ^ : -
MT 200,000 ezüstforint.
f Főnyeremények a í. & novem. 25. és 26. 1
f • kezdődő, jótállás melletti
4 ÁLLAM-JUTALOM KISORSOLÁSÁHOZ, «
d molyok közt összesen 14.811 nyerő találtatik, aa oldalt álló ny.remé- P
nyékén kivül még «5,000, XO,OÜO, 16,000, lt,000, 10,000, Q
6000, 6000, 4000, 3000, »000, 1000 atb. frtot ny.rS O
azámok vannak. 1 "
Minden orodeti sorajegy, mely logalább 6 frtot nem ny«r, kap
ogy ingvenaorsjegyot egy máa szintoly solid állam-lotterláhoa.
Vi orodeti sorsjogy ára a fentebbi húzáshoz 6 frt — kr,
1/ n _
/ a n n nnn n ° n »
''/i n n n n n n ^fl^»»
az összog boküldése mellett.
A nyoreménylogyzékek a húzás után dtynélkül kézbeelttetnok. Azért forduljunk mielőbb
ÍFJ. LUSZMANN J. GYÖRGYHÖZ,
*''«b. Állampapíréi aorajeg ykortikedö Vraakfurtban.
U. i. Minden, o lTpbatt hirdetett sorajegyok a hamburgi* éa braunsohvroigi lottoriákhoz, riálam kaphatók.
100,000 ezüfltforint.
Wajdits József
kölcsönkönyvtára Nagy-Kanizsán.
Alulirt figyelmébe ajánlja a tisztelt olvasó közönségnek magyar és német kőlcsönkőnyvtárát, mely 2000 kötet- s általán uj művekből áll, vidéki előfizetők kedvezményben részesülnek.
Előfizetés egy napra 5 kr, egy hóra 1 frt, féléves előfizetőknek 1 hó elengedtetvén 5 frt, egész éveseknek 4 hó engedtetvén 8 frt. — A ki egyszerre több müvet akar vinni, az aránylag többet fizet.
Elfogadtatik továbbá előfizetés a „Zala-Somogyi Közlöny" ismeretterjesztő lapra, egész évre 5 frt, félévre 8 írt, negyejlévre 1 frt 70 kr, — ezenkívül a lapnak minden tisztelt előfizetője fenérintett kölcsön könyv tárt fele árán használhatja; 1 hóra 50 kr, fél évre 2 frt 50 kr, egész évre 4 frt.
Ajánlja egyszersmind könyv-, mü,- hangjegy-, iró-és röjzBzerkereskedésót, nemkülönben csinos dombortiyo-rnáaát, jutányosán, a legnagyobb pontossággal.
a
Wajdita J<f«aef kiadó, lap- és nyomdatulajdonos Nagy-Kanizsán.
Nagy-Kanizsa. II. évfolyam.
32. szám. 1803. november lftf^l?^
kA^S
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem« Ipar, gazdászat, tudomány és mnvészet körébél.
*mnmmm*ni
JJL JM UJjimuj
liaati.c''. .....l.
Mogjdeh e lap legalább egy iven július hó 1-töl kezdve mindon hó 1-ón 10-ón és 20-in. — Előfizetési ár postán szétküldéssel ón helyben házhoz hordva egész óvro 6 frti félévre 3 frt. .Negyed óvro 1 frt 70 kr — Minden előfizető a tulajdonos köles Ö* könyvtárát az eddigi fenutálló foltótolok mellett fó 1 áron használhatja. '' — Nyílttár «gy l''otit sorért 10 kr. — Hirdetések nógy hasáboa Totit aorórt l-ör 7 kr,, 2-or 6 kr. ób mindon további beiktatásért B kr. b bélyegdtyért 30 kr. fizotendő. A beiktatási dij b a lap kozolósót illető minden tárgy a kiadó hivatalhoz Nagy-Kanizsára | a lap szollomi tartalmát illető kőzlomónyok pedig, ugy mindon levelek
bérmontvo a szorkosztőséghox kuldondők Kaposvárra.
'' r -
igénytelen viláKíftfc Tersánczky ur VII. nyílt levelének végpontjára,
A „Zala-Somogyi Kö*lönyu mint vidéki lap, c»ak ugy oldliatja meg nagy horderejű feladatát: Ka a helyi érdekek tüzotesb megvitatására tért engeavén, üdvös eszmeosorék utján a közérdekeltséget h helybeli sociaÜB mozzanatok iránt fokozatosan élosztgoti.
Megváltozott hazai viszonyainknál fogva minden vidéknek, mindon tekintélye^ község-nok a igy... Nagy-Kanizsának is bizony szüksége van határozott irányzatú közlönyro, melyből a nemteti nfWelödés magasztos Ösvényén a józan haladás kÖvetelmei szerint folytonosan merítgethessUnk közügyoink iránt polgárosodási kitartó buzgalmat s tovékeny érdekeltséget.
Megfoghatlan azon indok, melynél fogva a közöny lágy pamlagáról oly sokan igaz részvét nélklll mosolyogják le egyesek föláldozó kUzdelmeit, nemcsak filléreiket vonván meg vidékök közlönyétől, hanetn avatott tollúkat íbj pedig tömeges ápolás h kejgjfolotea érzelmek gyakorlati alkalmazása nélkül virágzási korszakát a vidék közlönyo nem érheti el soha!
Kajkunk áll uraira, csak őszintén akarjuk, életrevalóságunk jolenségeit a haza sziuo olőtt o nézpontból is érvényre emelnünk l
Ily olözményok után igénytolen viszhan-gom kitűzött pontjára térvén, kezet fogok t. oz. Tersánczky úrral, habár a „Kontárkodó ÓBzrovétolok" — 1. Z.-S. Közlöny
TÁRCZA.
Vén diófa árnyékába. . . .*)
Vón diófa árnyékába'', Üldögél ogy barna lányka . . . Falovolo hull ölóbo . . . Szoretőjo jut oszébo ....
Hogy elvitték, innen nézto, A szómé vei mig beérte... Azután meg a lelkével, Hoj, ozolött öt — hat évvel 1 ..
Ott mogy ol a« ország utja, A szemével végig fu^a... Néz merőn a measzeségbo Eb sóhajtja: még so ... még so...
így mogyon ez évek óta; Tu(\ja jól a vén diófa... _ Oh, a fák aok titkot tudnak, Eevolökkol, mik lehullnak--
Egy 6zép őszi alkonyaton, Csonka koldus jön az uton ; Néz a lányka, néz reája, 0 jön, öjön valahára III
Vén diófa árnyékába, A csonka koldus megálla; Barna lányka azt fogadja, Otet igy is ol nem hagyja.
S ráborul ott kodveséro, Mint a lomb törött törzsére ... Vén diófa csak néz, bámul... S hull a lovél sudaráról....
DÖME NY JÓZSEF,
30. hz. — tisztelt megirója szerint ügyesen készített lapdacsai hatás nélkül maradnának íb, h városunk „szépítés«» és építészi biztonsága Ügyében" én is azt mondom: „Forró óhajtása a lakosságnak az, hogy e városban telepítessék egy sétatér."
A lakosságnak ezen óhajtása kifejezést nyert már akkor: midőn évekkel ezolőtt az nt-czák keresztelése megtörtént, a kegyos-rendiek épületének szögletén kiszegezett vaslemez rég ott diszelg emu fölirattal: „sétatér;" de biz a mogkortísztelt térnek ozidcig egy árva bokra vagy fáoskája sincs.
Zala ifjn reményei, tán leendő oszlopai az intézet oldalára hivatalosan függesztett,«- s a kivitel küszöbén eredménytelenné vált, — feliratra alig képesek tapintatteljca nevelési elvek alkalmazása molfott is, a szépítészi teendőkről ala-posb fogalmat szerezni; pedig a polgárosodási oszmék tetté érleléséhez az ifjú nemzedék hajlamát a kegyeletes érzületét eleve megnyerni, a
legszebb feladat. , ~ N
^ i ■
Legyünk uraim, következetesek, mit ama vaslemez már évek óta hirdet, valósítsa szépí-tészi tevékeny buzgalmunk f Van ugyan városunknak sétatérré alakítható több helyiségo; ámdo a helyi érdokeket, a lát- és tértani viszonyokat tekintve, egyik som alkalmasb o ozélra a már megkeresztelt térségnél.
.Teraánozk v ur a kis tomplom mögötti tért ajánlja. Ezen tér azonban országos vásá-
raink alkalmával épen nem nélkülözhető, s térés láttanilag nagyon korlátolt,... s ma-holnap az igényelt tomplom-nagyobbítá* miatt sem czélszorü.
Szóljon hozzá más is, és győzzön a mi jobb! KÖNNYE ALAJOS.
Miért adatik a kereskedelmi kamra szavazati jegye oly szűken át.
A kereskedelmi kamra választásán, a részt-vételrci meghivás törvényoken alapszik, s olől-járósági uton a népesség nem nemesi részo, do még a legelőkelőbb polgár is, megbocsátható okból, az öt megillető „ur" czimröl leszokott mondani. — Megbocsátható ok ? Csakugyan oz egyszerűolőnévszokásainkban kezdottől idegen, mivel csak a hagyományos tokintotes, méltóságos, nagyaágoR, vagy kend— sokszor Salamon zsidó — volt szólásmódban, az „aut Caesar,aut nihil" latin modor szerint; még az „ön" is, az ujabb idő találmánya.—• La a. szokás vasöltö-nyit ki merészlené oly könyen széttépni? Hisz a polgárság úgyis bizonyos kivételes állapotban van, h ö o sértő boszédmodort fájdalmasan, do békével tllrto, gondolva: hite az aoadomiai szfc tárban is találtatik guny- és osufnév.
Ez az idő hálaiston elmúlt, s a polgárság is a társadalmi-láncz szemének ismertetik el,— azért valószínű, hogy ez is, müveit országok példájára, szerény ozimozést igényelhol; do hol ar. ninos,amogbántott kissobbítvo nézi saját szomé-
. '') Klrr<lm«*Mjük ». olra»4Ma»utáf1luk«l • A*Ut fi* u l^y k&:-»«sínyáre. flierk.
Gyöngyök Magyar- és Erdélyország történőiéből.
I.
Néhány magyar elKkeltl aaUUlot, neveteUib etemínyekH HUtti adatok. Závodszky Oyörgy Thurzó nádor se-erot.rlusanak naplójából 1686—1624.
Závodszky titkos lovéltárnoka volt gr. Thurzó Oyörgynek, o minőségben megmaradt Oyörgy halála utáu ennek fiánál — Imrénél, midőn ez is alig olérvo n 23-ik évet sírba szállt, Oyörgy és Imro özvegyeinél folytatta hivatalát s obben maradt Nyáry Krisztina az özvogy Imrénó második férjénél, Esztorházy Miklósnál.
Závodszky a béko ób háború körülményei között elválhatlan táraa volt Thurzó Oyörgynek, őzzel osztá a hadi élet kollomclt, kollomotlenségeit, valahányszor urát a haza ügyo mint egyszerű katonát vagy vezért a totlok mozojéro szólította a török ellen.
Később szeropet csóréit, tanácsadói szomélybon szolgálván Oyörgy öt, kit Kudolf és MAtvás császárok az ország logfőbb méltóságaira emoltck; ezt omllti Itt-ott jegyzoteiben; Imrének neveltetésében kiváló rÓBZ iutott noki, de az apa és fin halálával erélyo is csökkont a munkaságban részint hanyatló kora, részint a beköszönt szomorú idők miatt.
Mi naplóját illotl, az csoményoket saját emlékező tehotsógének kedveért jogyozto fel, nem akarván némely a világ elé nom tartozó dolgokat dobra Ütni; jegyzotei azonban hitelességüknél fogva érdekesok, mort mint azon idők nevozotosobb eseményeire, mint némely családok viszonyaira világító fényt doritonek.
Adjuk azokat ugy, mint a naplóban foljegyozvék.
VERTLER MÁTYÁS. 1B5G. Báthory István longyol király 12 ikDoc. történt halálának emlékezetőe vorsbon van foglalva:
VIX noVIcs bls qVInos RoX VIDerat anno«,
111« senl bls sona haVsIt noX anXIa Monsís. liátboryt 3-ik Zsigmond svéd királyi horczeg? kövotte, midőn Miksa osstr. föhorozeg némolyektŐl niegválasztatván csatát v«»sitett s fogaágba esett.
1690. apr. 26. Thurzó s vele Závodszky Esztergám alá montok prédát zsákmányolandók a töröktől, do a török előro tudósítva eljövetelükről, sokkal nagyobb erővel megsommislté a torvet; Thurzó embereiből részint elfogván, részint lokonozolván hatvanat
Mai 12. Uory Mihály bakabányai alkanítány és Ibrahim aga közt a párviadalt Bakabánya alatt meg-hlusltá as utóbbi szószegéso; mert a meghatározott •zámon tul mogáyr.1 hozott embereivel titkon megszökött; őzért többen a mieink közül a kíséret után rohanva vagy százat lovágtak ; de az életben maradtakat prédájokkal a német császár övéikhez viszszabo-naátotta.
Osszol halt mog ngos Forgách Zsófia, Thurzó Oyörgy neje.
1601. aug. 31. a dunánlnnonl részek főkapitányával kétezoron — ozok között Závodszky majdnem a török kapuig hatoltak Esztergámnál, a csordát ol-elhajtották, bét foglyot s több török főt hozván magokkal.
1693. Julius első napjai Árva megyét s Vág-völgyét siraloinvölgyó változUtták tartós záporaik által.
Nov. 3. közel Fehérvárhoz a korosztényok a budai baBa seregét (32 ozer) megverték — 14 ozer maradt a csatatéren, a mloln kből ötvenen estek el (Istvánfii 22 k. és Ortel. 1. r. szerint mioink 40-en ostok ol, a török részről hat ezer lovas, négy ozer gyalogI — kinok hidjünk itt?) 47 kisebb ágyú és a tőrök podgyász a korosztényok kezébo került, több bég és előkelő török esett ol. maga a budai basa is alig szabadulhatott mog Bobosülton.
Nov. 27. Fülök nyolez napi ágyúzás után a mieink kezébe iutott; a tett egyezés szerint a szökevényeken kívül a tŐbbi török szabadon vonult el: ezután elfoglalták még: Somoskőt, Híjnácskőt, Hollókőt, Kékkőt, Divént, Bigákot.
1694. Mart. 9. Nógrád várát.
Mai 4. pedig Esztorgamot ostromolták, a várost olfoglalták, a bennlevő törököt leölték.
Jul. 21. Tatát Sinan ostromolt», 23-án átvette mieinktől. Jul. 11. Ugyan Sinah Oyőrt ostromolta,
,v<;
ki azt visszavonja. Altaláiio-különös-^lejlyjtivto van ennek az előttünk
j. ~ különös "i-rjr^- ■ -------- -----ttj---
''^ekvö esetnél. Egy m eglti vás bizonyon udvariasságot fel tó tol ez egész előzékenységgel » még a mároMns előtti időkben is. szükségelte az „uru cziinet, mely i,nngában az igazolási okmányban hiányzik, — Az illetők az ily sértéseket minden leczkézós nélkül, egyszerűen s csöndesen — zsebre dngják.
A kamrakerlllet vála.sztójogosnltnk jegy-zéku e|öttUi)k i''f kszj^nielyből,-^anélkül, hogy az ogáízVáhw&ó kerületben levő innteretiíégün-kot feltárnék —• megjegyzésünk csupán városunkra szorítkozik. Helyiségünk tisztelt 100 czégo közt alig találunk lft-öt felolvasva, melyből a nagyobbrész hibásan van bojolentve. A gyáriestülotből hárman említettek ellenben közülök kettő fcltüggűásrtotett. Aziparoaxtályból 100 közöl csak G-ot találunk és pedig: a ¿oi''főzők és k''ávémérők közül e^y-egyetjkön''yv-nyomdászokrn, könyvkereskedőkre, gyógyszerészek re, arany művesek í''e, órásokra, téglagyártókra, énítészekro stb. nem gondoltak.
Kllonbon a kis k. város — Kőszeg a unj. kereskedelmi és iparkamra részéről nagyobb figyelemnek örvend, miután ott mészárosok, kéményseprők, molnárok, szabók, bábosok ós lakatosok fotjegyezvék. Ugyanott, fölfedezünk, a mi igen különös, egy —mond egy— „nagykereskedőt," mit alig birtnnk magunknak megmagyarázni. Ausztriában az ilyesmi különös «zabadalommal bírt; különös kötelességei voltak, s különös jogokat élvezett; do sokkal nagyobb alaptőkét is kellett felmutatnia. Egy nagy városban, a nagykereskedők mind, jogaik védelmére — különös Grémiumot alakítottak; azonban, bogy nálunk vidéken miként ütöttek valakit nngykereskodő-lovaggá — oz előttünk talány marad.
l)e térjünk csak vissza a mi Kanizsánkra. Ugy látszik;, mintha minden utozából egy vá-lusztót neveztek volna meg, a ki szomszédjait » választásban képviselje, vagy talán ezen 16 n tömegből sorslmzás által határoztatott meg? do miféle látnoki szellem inspirál a kereskedelmi és iparkarara fontartási járulékainak behajtásánál —• ezt nem látja át Benki •— ozt az istenek tudják.
Ka ily eljárás mellett adják át — a bóko-tíirők — szavazati jegyeiket V L-—y.
■4,142 ¥
.wnyfn''W^ I? ./.•: .vi^nH-v^i:^
. Nyilt levél
.\n«) -KnnlR8fl \árb» képvjMitó íe^líllt íéliea. (A közreiúléstet üyyébm.) Közrondészot nélkül a polgári, « társas éa a családi óletnok nincs biztoáaága. A közrendészetnok czóljn tollát oz, liogy i\ polgári ''jogokat és a társas étatnek? kényelmét vétlelombon t»rt(jft,,..vj»gy is, hogy mindou lakónak ogytiiilŐ ^rdokóboH állóvköfcrond ellen felmerülő caolekvényokct megakadályozzon, illetőleg mogfijnyitson, általában pedig, hogy u személy, ós vnn) oubiztoiifiág mlntfeft veH*élye*ését t» mennyire lehet, elhajítsa.
A mondottak éi;$oltt»óbou a közrondÓBzeti hivatal a közrend biztoustiga érdokóben k lakóknak, kik o hivatalt anját asobükbül óltotik, latápolják, Bogé-lyül,u védőimül tartozik lonnl mindontitt, hol errt» szükségük van, do intft''Tébsitöl kerülni fog mindon oly tényt, mely szabad polgárt jogaiknak gyakorlatában korlátozná. . •
Ha önnek értőimét jól fogtuk fel, tekintvén a személy ós vagyon biztonsági védclemnok jelen súlyos szenvedő állapotát, ugy mindon csotro arra kell azávaznunk, bogy a kbzrondészoti ügy a legnagyobb pártolásban részegüljön, életre, halálra kell ezt istápolnunk, ha szeretjük önmagunkat, ha szeretjük hazánkat, mert olmondhntoin, és méltán állithatom: hol uiiiCH személy é* v«K)''onbiztotiHÁK> ott nlncM boltloKHÚg, ninea ha*al
Így állván a dolog valója, nom marad ogyóbb hátra, mint a közrendi szotot a holyi körülményekhoz alkalmazva ugy sznbvitnyozni, miként ez mindon tekintetben megfeleljen czéljának. Adjunk tehát a közrondészotnek lelkot is, hogy olmondhassuk : boldoggá lettünk, inert.boldoggá tettük a hazát!
Hogy miben áll a közrondészot a mikép kellenék ezt azftbványozui, azt jüvő lovolemben fogom ülőadni. TEKSÁNCZKY.
férfiút rojt
salv, mily
Emlékezzünk réglekről . . .
,t (l''rtUnvvdmbor 2-dn.)
Uram laton hogy megfogyunk, hogy ritkulunk; ma egy csillag, holuan is ogy csak eltűnik, csak kialszik; az élet kék. boltozatán nagy hirtolon Yégig suhan, világított, volt — nines többéi Egy marad csak egy idfe ro: hosszantartó fétiyaugára, moly itt, amott emlékképoT) él, tengő<lik a szivekben!
Halottak napja van rna, nagy nap, mint nagyok voltak azok, kikről nyolvünk sóhaj közbon csak azt mondja — voltak 1
Menjünk n bús temetőbe, látogassuk a holtakat, itt is egy sir, ott is egy air: oz tán anyát, amaz ked-
vesS;, éáoa apát, költ&t,'' művészt! ölében! r j tj
„Halnak, halaak, Egyro halnak, .,./ Színe, láugja a magyart»« - Mífy hőn dobogott osak nom íré nomea érzelmek dagaszták ama koblot, mily rnagaa
röptű eszmék foglalkodtatták azon olmét---a
szív kihűlt, a kobol porrá lott, az olrno papiron Un a hü emlékben él még caupán.
Menjünk a koropoBÍ temotőho. Végig hosszat hármas sorban az a sok szépvi-írJgQB oinlékköves dombom j«ily mórit £ ér
zafinet'' kelt meghatott hódi lelWemböir; ''M oíla flőlök ogy tuohos vónTa oldalára, melynek sóhojttzonlyu auttpgó. lombjai, mintlia róg olhuuyU.k, elporlottak alrba vitt t^lknit. vagy csondlwn alvók boldog á|m»ait regélnék, — oly nuigfojtbotleo magnotlkaa ef^vol kötnek lp, hpgy CBak elnézem, olMmuloi^ órakoíszat azt az aranybotl^s morzsalékony kőomlóket, moly az öröklétet akarja tán parodizálni; azt az elporhadt fa-koresztot az üdo zöldvirágoa sírhalmon, mely életet n ,UláIt oly közel állltotk^egymáalioa. >4-,Minek ** » nobija »írjfykuró, a^ a nulyoti kőfedél ¡ayopes Jrnlmok tétójéböii, meghidegült hullák fölött? -dini Bkollom volt bennük, róg elreppent már, apii ott maradt, moz dulatlan tetem, homokkal kovort szürko hamu. elhasznált kincses szekrény, értékes könyvnok raolotto bársony tokja. . ,
Elnézom. elbámulom a tarka nagy sokaaigot} hogy hullámzik jobbra balra rég olvesztott kodvosei sírjainál; visoli a mély gyászt arcaán, ruh^jáu; viszi ft sok koszorút, fohérct, fokotét — a halál színeit; meggyújtja a tomórdok lámpát a halmoknál köröskörül s o sötétvörös lobogó lámpák mellott sírja ki vérpirosra bánatot beszélő szemeit; ráhajol a göröngyös hantra, patakzó könyoivel áztatja annak illatos virágait, ezeknek panaszolja búját, özek néma szirmaitól tudakolja kedves halottja hogylétét b „tán a virág. HÍrján, ha kikél, álmairól mindont olbeszél."
Élné zoni a szép aranyos BÍriratokat. molyok tor-jodolmes czinunel kezdöunek, csöndes bóko — örök nyugalom — kívánattal végződnek. „Logyon nokik könnyű a föld" —- hagyjuk a hosszú czímot/ nom szükséges az nekik többé; a siron tul nincs nr, nincs jobbágy; a hatlábnyi koporsóba nom fér válaszfal, nom fór rangkülönbség; e^y öl földro mérvo a taíj-osztály, nincs pörpatvar, nme.« celvódis — oh mily megelégedettek a halottak, nyugodjanak békével! Elnézom a sok különféle uovot — „Itt is''eKy név, Ott is egy név,
Hányat elvisz mindon Cgy óv!" Jobbra a főbejárattól, balomBzerü torraaae-on pihoni örök álmát a \-iiosjatott ariatoerata-világ, vagy kinok vagyona életéin-;, o polcz felé nyitott mesterséges utat. Itt nyugszik Vörösmarty a kovósro becsült nagyok cs ud ál atoa kivótolóül. Egyszorügégóbcn is nagyBzcrü «zürko gránit emlékkövét oz ogypfr bta> jolöli:
'' ATáuy.
melyet p;r. Hardecb Frigyes nzután árulással neki átengedett, holmiját szabadon olhordván, az örsoreg jószágát a török lefoglalta oct 28. nagy kárával elvonult felgyiytváu a várost, miro a kores/.tény tiibor Nyárasdnál nov. T). feloszlott.
lfjilő. aug. 13. a/, ugynovozott „Vi/.ivárost" Esztergámnál a mieink elfoglalták.
bzopt. 2. pedig elköltözvén a Ijnsa és a bég JOantergam várából, azt n koresztónyeknclc engedték.
159(5. S?sept. 3. Hatvant három heti ostrom után a mieink ljfevévón, minden élőt loöltok; hogy el-pusztitoU''ík volna, miután nom tartották elégerösnok tagadja llél Mátyás, szorinto csak n külerö.lök ron-ti\ttak le, a bástyákat kijavították, Sorini Mihály volt ftyiloki kapitány hclyhc*tatott bo örsoroggel,
Szept. ¡¿O. Egert több ostrom után elfoglalta a török, Nyári l''ál kapitány, Tróhkn. más főbbekkel cl fogattak, a/ alárendelteket lofojo&toito a pogány.
1607. aug. 20. I''ápa várat a mieink bovotték. oct. 8. Ti.t.it Zorhnrd Mohmct ostromolta ós a pusztítások folytán, melyeket végbo vitt, el is foglalta , olti-váiy onnét a keresztényük ; taviszszal Pálffy Miklós és ílcnisteln újra hatalmukba kerítették, do őszszol isin ót M ehmotiuik ongodtók.
lf)''J8. Mart. 20. novozetes Oyör óvkönyvoiben, h''/a nap került a mieink kezého a vár, miután Annak kapuját petárdákká! (''olasz szó, ágyú nomo) kiverték Hzeptll s/.tlletott Tluuzó Imro, ki Nicolsburgban halt mog oct. 18." 1(521.. — Oct. 15. Uuda külvárosa,
10-én ft belváros elfoglaltatott a basa lakával, do nov.
11-én kóny tolonek voltak a mieink azt ismét elhagyni. luOO. a tatárok Ipoly, Garam, Nyitra, Vág-Uj-
hely ós N. Szombat köril! nf.gy pusztításokat tettek Eukilcs nap U\ján. Ugyan o/, nap rontott bo Mihály vajda Erdélybe.
IGOO. apr. 23. halt meg Pálfty Miklós, a hős tetemeit Pozsony fogadta. Gyormokci: István, János. Pul, Miklós. Jul. 28. lövetett agyon a Vallonoktól (franc, őrkatonák) Schvarzenberg Pápánál, ki Pálffy > magyar aoregóvcl Győrt bovotto. Aug. 3. Tolekessy Mihály rabló-gyilkos főnemes, mivel az idézésre mog neiujolpnt, az orsz. gyül. 22. cz. szorint proscribál-tatoU; szopt. I ljéu Tliurzó Gyijrgy mint kir. főbiztos
l''X) lovas, 100 gyalog magyar éa más osász. katonákkal Tolekessy josziüfjba rontván, Lodniczet egyébb várakkal, helysége. 4oí — kivéve a nejének időre engedett birtokait — a császár rÓBzéro elfoglalta, 28 bűnrészest vasra vorotott.
Szopt. 21. rondkivüli földrengés a tronoslni fürdőktől Zsolnáig, tizenkét nap és éjjol iamétlödött. Knuizsi ez évben került árulás által Ibrahim paaa kezóbe. Dec. 20. TolQkosByt Bicsén a csász. katonák elfogván, vasra verték ugy hozták Pozsonyba, hol 1601. anr. 11-én lofejoztotott; oka többi között ogy óra, melyet Polórdy Ádámtól utonállva olorzott; ezon órát iv császár JJáthory Zsigmondnak küldötte, mo-lyet Miliály vajda Báthory Endro leölotóso után adott Polórdynok, hogy azt kézbesítse. — Ugyan akkor a pozsonyi gyűlés ii5.cz. szorint (por tacitam aanctio-nom) Petliö Gergely üábolcsai kajiitiíny b alkapitinya Vógh Gergely és a kanizaai vajda Balogh János a határvidék átadásáért „notam porp. inlid." kaptak (I. latvánffy és Pethö Gpfg. Chron.)
1 (501 - Du Morour lig. Yozér 20. Bzopt kevés erővel bovetto Szóke»fehérvárt. Oct. 14.. Ugyanitt estéig folyt a csnU a törökkői, orcdinényo o csatának a budai basa, Tilu\ja vozir h más hét bég cle«to ; gr. Tliurzó György o csatában lováról leesett, számos golyó fúródott korcszlül köpenyén, do megmenekült; oz nap vették főjét Üstrósith Mátyásnak a törökök, kinok ¡5-ik nov. totomoi lllayáu takarltvák cl.
1002. aug. 20. ismét a török foglalta cl Székes-Fehérvárat. Szopt. Uudát a mioink ostrom alá vovén, az ugynovozott „Ozigán" várost elfoglalták, éjjel padig el lön foglalva a luyduk által az ugvn. Pcsth-város. Oct. 6. midőn Ewrssy Pétor vczérleto alatt Pest már cl volt foglalva, csak azután jöttök a némo-tek soniihi ellonro nom találván, bátran, hösiosen éa másodszor elfoglalták azt a mieinktől, kicsikarván ogyszersinind a töröktől elfoglalt zsákmányt. Pethö éa Istvánliy is említik ezt. (1. 83 k.)
1008. Nov. 4. trencséni és liptói gróf nga Illéo-| liáay tanáckoa Bat. ós t. (gonoroaus) Joó János kir. szomélynök, Bóosbon némely nagyob > vétsóg miatí bOYádjoltat/án e elítéltetvén, miután az olsö alattoini b«n Logyolországba menokült, a másikat 7-ik nov.
Pozsonyba vitték. Nov. 10. Hatvant a török a mioink-nok átongedte. % .
1004. Jan. 4. halt mog ngs Nádasdi Ferencz élet. 40-ik óv. Sárváron, oltom. Lékán (Loukao.) Szopt. 10. Basta György Esztorgamot felmenté a török ostrom alól. Oct. hóban kezdődött nga Botskay Istv. cs. k. tanácsos mozgalma alsó Magyarországban; az Osgyáu melletti ütközatbon Basta és Botskay omboroi közül négy ezoron estok ol. Némot BaláB, Botskay vezér kapitányát Basta aok kínzás után cl-négyodelto.
1G0B. Bár ki is volt hirdotve u Pozsonyban tartandutt országgyűlés, a beliupzgalmak miatt ollia-laBztatott. Mart. F7. Forgács Zsigmond éfl Napragyi Domotor Botskayhoz küldettok bókét oszközlendök, do csak magán jolloicü volt lstváffy szorint o küldöttség, mort eom a csász. aom Mátyáe fülig, bo nom avatkoztak a dologbn.
Mai. 17. Botakoy hírhedt hajdú kapitánya — Biely Stoc-a, Thurzó gr. ollontálláaának daczára Thu-roezból llayoozhoz éfkozott, Bitcho várost, miután ollentállottak lakói, folgyujtá, mlro a várboliok feladták a várost, hol annyi fényoí épület, tomplom, romok alá tometvék, a fóktelon hajdúk még a sírboltokat bem kímélték mog. Tliurzó nyoíczvanozer magyar forint kárt Bzonvodott. Aug. 10, flooskay a megszökött Illésházyt elöbl)i méltóságába ós a dunáninnoni helytartóság hivatalába holyozto, Öt ogyszorsmind pénz tárnokává kinevezvén.
Oct. 4. a nagy véráldozattal a töröktől olfoglalt Esztorgamot a némot hütlon őrsógi miután a magyart kiszorította a várőrízotköl, a török kozébo játszotta.
Nov. 3. Botskay fojodelom az ország lakóit és szomszéd megyéket Korponára összohita országgyü-lésozni. E gyűlés doczcmborbon szótoszlott, érdokcs annak határozatait olvasni, moít ezok követkoztóbon törtónt a bokövotkozott békokötés. Bolakay hajdúi a gyülÓB után sok pusztításokat vittek véghoz Árva és 1 roncsin megj''ébon —• Így Balassa!Zal(|mond ia tost-vérót Imrét és rokon/t Méroy Zsófiát, ngs Czobor Mihály özvogyét jwrbo idézvén és Bosztomzo várába záratván, kiknek javadalmait részint elfoglalta, részint prédára Iwcsátotta. Még az előtt aug. 13, és 30.
Vörösmarty Mihály, Szülotott 1800 dcü. ) én, Meghalt 1865 nov, 19-én.
Ugyan o halomsOron van eltemetvo Fovinyák (ióna 19 évoa jogász, kit az 1860-ik óvi otezai závár* g4»ok alatt, lőttok agyon. Korán sírba vittp aromény-<U''w iiOut lángra osfcpott hazaszíirototo, ,, : .
I«ona a »lkon, a nagy koroszt doinbocskája alatt fvkflíiik KisÉaludy KárOl; siromlóko «lőrészéu novo, ít»ü)etósénök a halálának idejo (szül. Tóton fobr. 6-án 1788, moghalt. Pesten nov. 21-én 1830) — Uttorén o jfírvor« áll: : ; •
Kisfaludyt no keresdkoskoy sírban o honfi, 8 o rövid ólot után holtnak örökro ne véld.
Itt csak olomlandó tetemeit jelolók ki baráti, Fenvan Időt muló szelleme müveiben.
Mindjárt melletto, illetőleg előtto nyugosznak nemróg sírba szállt fiatal költőnk Lísznyay Kálmán totemoi. Emlékkövét n kegyeletes utókortól mindeddig móg várja.
Ugyanitt pár lépéssel tovAbb Londvay Márton a nagy színósz sírköve pompáz ; középen márváuytáb-lán oszavak vésvék: "
Londvay Márton szül. 1807. uoy. 12-ón, megh. 1868.jan. 29-ón.
Vógig játazottad magadat százféle alakban,
Alig szivednek örök képe az ogy haza volt
KIyo halott voltál, élsz halva -«- szerelmed
örökraü 1
Elotot ólctböl igy alakit a halál.
(E g/öuyörü tlriiat Hkio**y müvo.)
o felett a színészet jelvónyoi körül kőkoszoru fonódik, molynek egyes kölovololn jolesobb szorepköroi olvashotók: Robin do IJois, Don C''aosar, Vid, Sir Potrick, Othollo, Lugarto, BAró ós bankAr, Valtor Fordinand, Antoni, Richárd, Bood, Pókoi l''ótcr, Komóny Simon stb.,
Ettől balra Ali Beöthy omfókkövo) az előrészen: A magyar irodalom egyik lAnglelkli munkatársa, Beöthy László nyugszik itt stb. Szül. Róvknmáromban mAj. 1-ón 1826. Megh. Poston máj. 20-án 1867.
A háttéren bátyjától, B. Zsigmondtól o vors : lm egy ólotnok lángja lön Kioltva ismét hirtelen ; Ismét egy htt szívvel fogyott Az ugy is oly köpAr jofeu.
No duU enyészet szelleme,
No dulj oh o kisded hazán, Alindon köny egy szivszakadás, A hazafi ravatalán.
E könyök is, mik hullanak, Ez ifjan porló szív folott Oly égőtök, mintha szívből Hullatnának vóresoppokot I
Jobbra Sajó Szontpótery színész; szül 1798. f 1858.
■Win ■■■ i i ii i ii 1 irTnTwnTTTTrrtrtTi»TTSisniarrr«r>TisTnCT
■4 143 &
• • A kores2tdombocsktt túlfelén pihon a boldog emlékű Hegedűs osalAd. Nagy színészek — s a szó szoros értelmében — becsületeseknek tartotta a világ; méltó, hogy niegomlékoazüok róluk.
'' A főbojárástól elöro nyúló fasor mellett Oaray igénytolon , do csinos siromléko vouja magára a figyelmet. Aa előrészen bevésett kis fülkóbon 4 zöld-kötéses armiynyomatós könyvalak s o felirat látható :
Oaroy JAnos hamvainak,i tisr.tolöi. A túloldalon: szül. SzcgszArdon 1812. okt. 10, megh. Poston 1863; nov. Q-én.
Sok, sok nagyszorU Stépséget láthat a szem, melyen több időig gyönyörködni csak azért nom esik jól, mort bánat s logtübbszür.pótolhatlan veszteség jolo o nagyszerű szépség mlndogyiko, melynok szomlólo-tónél a fogékony lélek, arésztvovőkobeljnindnn nngy-szertíség mollott is s/\játságos búskomor kedvetlon-ségbo esik —
„Mint n néma Lombjovól, ha
Egy ogy társa hull lo sArgAn."
Logyen a csendbon alvóknak könnyű a föld I Oly édes legyen nokik a túlvilági öröklét, mint ódos ami lelkűnkbon, soha m o g nom h a!. ó o m 1 ó k ü k I TUltUL.
Siómellóki levelek. *)
Tekintetes szorkcsztŐ url Már mint a fólo csösz-ombor, én is sxép lassan felhnllogtam a kanális parton vasárnap Siófokra a nagyszerű üuuopélybon réiizt voondő. (Hej bo megnyomta a szűr a nyakamat abba a nagy szélbe, mire folórtora 1...) Uram fial mit láttam 4u, sorban olmonc|om, csak n botüszedőnok legyen egy kis türelmol...
Már roggolí 0 órakor hullámzott a nagy néptö-meg, cgyr> robogtak a szebbnél szobb fogat.k, molyok mindigyíko romónynyol tolt kobUkot ragadott a czólpoythoz. Már messziről iolontették a töménte-lon lobogók tarka végy ülotü sokusugai a bokö vetkező ünnopély nagyszerűségét (lohetott rnintogy 600 lobogó, többnyiro nomzoti szinü). Az órkozott sereg nőt-tön nőtt — mint az allöldi Ínséggel küzdök szivében a remény: Teli volt ott minden udvar, még a nagy vendéglöbon helyet nom találva, a vonat megérkezte olőtt elfogyasztottak 500 pár tormás virslit (foléro som jutott torma), 100 «flug lovost (tízben som volt tészta), no oztln még olyan jófélo érinelléki is elfogyhatott mintegy lOOpslaczk (bocsánat nom olvastam meg). Elég aa hoz|á[ hogy sokan fizetni som ér-tok rá, mort ogyszor osak hallatszik aszói „Jön a vonat, jön a vonat 1... Utozu, eredj noki, rohantunk vorsouyt a fölszéllol, mely osak ugy hordta szemoink közé a kavicsot, mint llidvógon a tizotni nom akarók markaiba az „intöezédulát." Odaérkoztünkkor, t. i. az indóházhoz, nom órkozott, meg még a vonat. Mit tegyünk addig? Bomontünk a váró tororabo; do onnan in egy porcz múlva megszólalt egy vasúti szolga, hogy: „Tessék kimenni,¡mort becsuk lu Torniószofes,
'') MetfMiítt.
R«ork.
kéttős Ítélete által elhomAlyoBÍtá novo fényét Illés-házy, nem annyira Stecz hajdufőnök agyo"nlövotó«o által, midőn a mAr inogholtnak fejét nyársra füg-geazté, testét Trencsín hídjáról VAgba vototto, mint a királyi ügyök fővédnöke ós az ország tárnok raes-tdr holyettes Somogyi Istvánnak ki som hallgatott éh Troncsm alsó kapuján kívül bitófárh határozott itó-ioto áltól, kit azután Kolozsváry Mátyás Blrboltjábo tömöttek.
1600. Thurzó Oyörgy hÜBÓgo jittalmaul különÖB cs. k. okmány Által Árva megyo szabad örökös grófja és örököá ura lott a várhoz tojrtozott javadalmaknak utódaival együtt. Ae ő í\jáhlatAra mAgnások közó sorozta a császár''tt. Jakusith Endrét és a két Osztrö-sitli tostvérokot Endrét és Istvánt. Ugyan oz óvbon szabadító ki Balassa Zsigmond Imrét és Mérey Zsófiát Besztorczéböl egy béosl egyozmény orojénól s nom saját akarata folytán. Szopt. 2. Thurzó közro-müködék a komáromi biztosokkal, lótrohozta a török-kolí békekötést. (Dco. 18.) Ez időtájban Botskay lmjdu vezérel (capítanoi, vico-capltanal) Hajda, Vá-czy, Nagy István aot. gyakori betörésük által sokat aakUtták Trenesin, Árvamegyét, mignnm az árvái jobbágyok vagy négyszázat loöldösvén, nróda vágyukat locsíllapították. -Doc. 29. öt órakor meghalt Botskay István, a róm. bír. és Erdély fejcdolmo, ós Székelyek grófja Kassán; totemoi kővotk. óv Fobr. •2-án Székesfehérvárra vitottok és 22-én ott cltakarl-tattak.
1607. Jan. 27. Katay Mihály korlátnok, Botskav-ttak állítólag gyilkosa (méreg kovorés által) Kassán a plaozon a hajdúk által darabokra folkonczoltatott.
Apr. 17. Hortozok István kassai bíró hatodszor házasodott ismét ogy hiyadon szüzet, minők voltak az öt előbbi nójoi foloségül vévén, erro fölkiált Za-vodSzky (Paradoxon) Thurzó íb jolon volt a lakodalmon. Mai 20. sürgős ügyben járt Thurzó a törökkel kötendő béko miatt Bécsben, PrágAban; okkor szaporltattak birtokai zemplíni javadalmaival. Fobr. hóban tartotta lakodalmát Bltsohén ng* JakuBÍth Endro Thurz6 leányával Judittal,-később oct. 28. 1^23 meghalt Jakusith Oroszlánkő várban.
1608. Mátvás fhg oz óvbon összegyűjtötte a
Midőn láttalak...
Midőn láttalak merongni, Fojod lohi\Jtva kezedro — S a költészet világa volt TündérarozodrA lohelvo. Mit okkor ugy ohajtottam : Lezúzni a bllínosoket Ajkaimról s lángszavakkal Lcfohtonl mint szoretlok... Egyetlen pillantásodért — Melyből rokonszottv világol — Örökro kizárva lonni Mludon egyébb boldogságból.... Megfogni kis kezocskédot... ()lolni lágy dorokadat — Locsókolni ajkaidról A logboldogltóbb szavat... Törhetlon osküt fogadni Titkos édes suttogásban
_________ ti- . ■ ■
'') A kotonktii ixiUiliu <i*y»n <ii»n n»». vouhlUcr ?
ezen gyönyörű felszólítására annak az érdemes szolgának, kitakarodtunk, kik a roppant szél elől hu-'' zódtunk osak bo, és nem nz Ő inasságának tisztelő-térő — n szabadba a korlátok mellé.
Egyszer azonban azt mondja egy nr: „Jerünk nézzük meg azt a 300 terítékű asztalt 1 Eb montUnk (porszo én oda is furakodtam,)azonbon én levén aa utó-só, siómolléki szűrömről ítélve, n portás nem akart bobocs<\jtánl; azonlmn. észrovotto szűröm nlott azt, r\ milyen a ságvúri rer.ulában torem, azonnal engedett. Oh irgalom istenei... mit láttak szemeim (tudóm Uota'' képzoli szerkesztő ur I ?) Hát 3 hosszú asztalt egymás mellett, azokon ugyanannyi kettős boutellíát (vores, fohór), a melyek csak ugv pislogtak foléni, mintha bonnoin a Iwirfogyasztó egylet olnökét tisztulnék. Merészségből egyet fel is vottom, hogy elolvassam rajta azt oz aranyos czédulát; azonban boldogtalanságomra odaugrik ogy loborotvált i\jku sógor n mondja: „Packen Sio sich hínaus, Sio Betyár 1 wol len Sio viclleíoht díeson echton ungarisc.iou Somlaucr alnBosco changiren VuErro uramtía (a szőrömről bizonyosan mivel piros anfachlagja volt, csakugyan botyárnak gyanítván) mind a 12 Vottor oda rohant, b olyan arezot vágtak felém, mintha volamonnylnfck legalább is l''/^font cczetAgy lett volna a szájában. Oh lítei.om I bo gyönyörű kclnörck voltuk nzok, olyan szilkálos bajiiBzns gyerekek voltak azok, hogy ha M. bácsi mcglátamlottn volna csak egyiket ¡p, azonnal szörnyűt hal.
Azonban regényt irni nom azámlokom , mog-jött a vArvavArt külön vonat, molyokből hazánk nagyjai — ugy a külnomzot néhány képviselői ki szállva, örömittoson gyönyörködött a lélek, Magyarország kotonai és polgári főméltóságain. Nagymélt. gf Zichy Foroncz ur a zsúfolásig telt váróteromben hazafias szellemű és lelkes beszédet tartott, megismer-totvén a jelenvoltakkal az ügy nagyszorűségét, dih-dalAt, moiyra mólt. JankoYioh Lilszló ur, megyénk volt kedvos főispánja beszélt, szinto megragadóna termet magrázó éljenok közt. Istonom 1 midőn az ég urához imádkozott áldásért o nagy munkára, midőn így fejezte bo szónoklatát: nEljon ahozalu ugy kiesett a osősz-szür a nyakamból, hogy az urak mind hátra néztok.
Ezokután megindult a fóldotlepő sokaság nSz< chenyi induló kisórotében megnyitandó az elzárt medret. Rövid l/, óra után éljonok közt utat tört magának a bősz hullámok Által felkorbácsolt magyar tenger, mintegy megakarván mutatni: hogy édes habjaival csókolni akarja nomzeti testvérét a Dunát. *)
A megorcsxtéa után a természetes obódhe* ültök oz illetők (do én notn ám). Egy urambátyámat én is unszoltam, hogy mo^en már fogyasztani azokat a kocsonyás halakat és madarakat 1 do bizony ő ellent mondott («ihls^em, ».•''nuomláttáro 24 pár tormás virslit és 4 boutc;;)i''tJciéBplákít még 11 órakor bovágott). Mikor elindul« koós^jáu haza, balfelfii lotőrött a Druckfedor, mondván: nDo már öcsém Pistái mig táblabíró korombi»n is ollonsógo voltam a kocsonyás
'') Adj« ¿ff, hagy «» n&nrp ulin, mit sí /•» <1I»<UU a tet-teVnok emelt, s^h« *o lugycn okuuk köuj-clnkkel pótolni n ung-fogyott Uklatout. 8<ork.
migyor nemzőt képvisolőit Pozsonyba, hogy Botsk\y halálával felélodt hajdumozgnlmakat fölső Magyator szágban locsondosítso ós a törökkel a békekötést megújítsa; a,z akkori csoh, morva ós ausztriai ollon-BÓgos szövotttégosokot ma^yár és nómot soreggel Morvába s Innön Prágáig nyomulván rondroutasitá, Rudolf császártól n magyar sz. koronát kövotolto s azt megnyervén, a csoh királyságot is kioszköJölta maga számára. Miután már a magyar korona birtokában volt, mint kormányzója o nemzetnek országgyűlést hírdotott, molybou őt a nemzet tokintvu s megfontolva érdontolt ugyan o magyar nomzot iránt Pozsonybau királynak mogválasztá és megkoronázta élto 62. évében.) J%n. 16-ón jött Pozsonyba, 0 hova az országgyűlést rondozto, itt vondégolto inog Jan. 31. n magyarokat, ugyan o bőkozüsógbon részesitó a nomzot fiút Fobr. 3-án oz újonnan választott bibornok érsok Forgács Foroncz.
19. klir-
Eb meghalni lábaidnál, Szerelőmben — boldogságban ..» Mim'' *t már nom ohajthutom ... Lolkom -jz ábrándromónyo Ml&t zugó zivatar által Felkapott lomb .. szót van tépve. A forró vér ábrán<\jaín Alkotott viszonszorclont.. Moglmlt ott, a hol fogamzott,
— A szétkuszállt képzolotbon — Jégszobor vol\ ki» j''. hivém: Koblo Bzerolimi h^<'' i, Fogyasztó jég iolH>r /olt a TAnMÓroknek lcg«z''-^b lyánya. Nem megfogni 1 ¿.-.¿oodot Nom öle'' der;-c.''.vi ..
Nom k+í.ó. ,iileű b^iirolmet Nom C40^olni n''h- dat.. Mindezokcs r.o''a.öVj többé Óhajtanom már nem flzabad :
— 1)0 szorolmetn tört roményét, Szivem végső dobbanását, Sohajon fü(ns;ö élotora —
Ml. den á«<< zett fájdalmát, .iényo,,,.horvadt vlrágit, ^ jmoim megfagyott könyét, Megtört sr.ivom, szétdúlt lelkem
IIovülÓBÓt, szent örömét -----
Ide* >szom lábaidhoz, Mór a megvetett szerelem, ünok s ^cenvodésok ilini üdvözült gyötrolom —, Hadd haljanak lábaidnál, Hogy e gyászos ereklyéket, Mint magát a lángszóróimét Tiporja ol hidegséged 11
NEMETH NÁCZI.
144 f-
ételek nok, most podig vénségemre meg nem citcm, hanem ha azokból a hosszú rnvolverokliől kínyakal-hatnók ogypár üveggol, azt már nem bánnám.
Ar. obéUnek, -»■ mely csupa hideg étolokbŐl állott — kivévén a lovest (do azt ís Béosböl hozták, osak Siótokon tettek belo mngyar «ót)**) végo levén, a vonat útnak indult számtalan mozzár lövés kíséretében, s á gyönyört élvezett közönség egy részo a ; vendéglőben, vagy az nj Siókanális parton nézoget-vén a hullámok közt olöro törö Kisfaludy gőzöst, melyről kis sajkán -»- minthogy a kanálisban próbáját a ki nem szedhotö czüvokok miatt mogtenni nem tudta kiszálló egyének rómotlátó képzoloteikkel oly drostícus kifojezést mutattak (kivált cgypasasér, midőn a kormányos partra szállította, azonnal bűneit ment bánni oz érmellékiböl.) Azonban ozon urak az ünnopélyről elkésvén, sok közülök édes mogélége-déssol szárogatta o hullámok csókjait.
A kanizsai bandának (czigány banda volt kérem, nom a zsidó bonda) becsületéro vált, hogy jó-zamatu magyar dalainkkal édes omléket oltott sok sógor fohér mollényébo, kik egy-egy talpraeső magyar czifrázatra olyan arozot vágtak, mo lyröl lo lehetett olvasni o szavakat: „o nép választott népo nz Istennek." Azonban a vondóglöben is húzták ám a Veszprémiek és pedig élükön ai> a híres vén kapoal czigány a Gyurii ki o múltban mnyl sok tiszteletbeli táblabírónak kicsalta sedriár* Áozott lázsiássait
Végro valamint mindennek, u-jyonnok is végo lön. Szépen haza kotródtunk. Boluog volt az a ki evott és ivott (sokan pénzért som kaphattok.)
Folydogált a vén Sió uj medrében, öröm reményt viss le a Dunába (hohó 1 hátha még a lego-lökrr is, mert Mozökomáromnál már ugy megdagadt, hogy ahidvégi csibék a partjáról is isznak, különben majd az idő és Isten fog határozni.) Szép volt az ünnepély. sajnálom hogy édes szorkosztö ur urambátyám »-«m volt jolon, a ki már annyi sok szépot látott, éhseott és irt a Sióról.
Legvégro pedig tudatom tok. szerkesztő úrral, hogy az idfölui szűkölködők folsogélléséro Hidvég község eddigelé (pedig igazán kicsiny község) adakozott 6 mérő kétsz. búzát és 3 frt 60 kr pénzöszsze-got; hogy pedig magamat ozon sorokkal bevégazzom, kérem ido tisztelettől csatolt vorsoimot közzé tenni (csak no a „Nyílt téren," mert én sem drávaparti, som sióim-lléki tilinkos nem lovón).
Majd ha a jóisten még éltet bennünket, többször is boköszönt « hídvégi cnő»*.
Kökóiiy-lapdacöok az egersiegi hírek patikájából. *)
Dr. Másvilágraküldy Ilabakukk receptjei után készíti a „szem-fül"-hoz czimzett gyógyszertár legöregebb kuktája.
Tartal omi A leyAlirA megbolrAnkotAia. — RrminitcanUik i s holmi kis AlstlrA* formn mely tArgyalnak ¿leiben lítelo alatt nem Irhct toljeiplggol egén, LevíliriS bujiban neghiiaiSdlk s földei ur len bclőlo, s nagy eluntAban «> 8 jódolgAnak miatta uJiifllróvA vAlni fenyegetőd. ik. Miien ipSretck mad»ag aAlklll, mtkuek feltAUIAia daganatot salll. BterencackivAoatok, melyek haeiak felínylro teljeaednek 1», öMiollthet! cttcaAm uram a bokA-jAt. McSMskőctik \m mig valami — t. I. eriticns kérelem, — magiban ugyan nem tokba korlllne teljcscdlM — — ka n biíonyo» omberok behunynák a sacmükat.
Mottó i
Hit a nAnAd Al-o m^gt Három foga mAg;
KAd-e rAl-e rAd-o rAd, Vicaoriy» a fogAt.
Tokintgetős szerkőzö ur I ugyís, mint szerelmo« drága uram oöcsém l
Mély megillotődÓBsel olvastam egyszer cgy vé-letlonül kezombo korült s Bnjttakaróul használt nyomtatáson bocsülotos uri novét, melyhez mostani porna-hájtor mostorségónok az ö mivolta is oda levén publikálva, nagy indignatiómban nom tudtam tüstént kitalálni, váljon az ón cszora deBortált-o? avagy kogyol-mednél van valami biy ? Csak legalább magyarul tették volna oda, hogy: wirklioho líedactcur — de aa a felelős szörközti. (vagy ml) annyit is tohot, mikép szép oöcsém félölcs pakurapartot visol mostanság, a ml ugyan köztünk mondva, nagy decoratiójaul szol-gálnA uri ábrázatjának — do annyiban lenno nekem mog káromra, amonnyibon nom ismernék rá, a köny-nyen ugy járhatnék, mint uri magammal, midőn Bécsben laktam, alkalmávál az ott divatozó szokás szorint szakállamat levétettem, a ilyen pofával a tükörbe tokintvón — azt hittem hamarjában, a falunk-boli kálomista prédikátor áll előttem, s olyan barátságos jó reggelt kívántapi noki, vagyis magamnak, hogy csak no 1
Foltottora magamban, hogy miholyest Kapósban vásár lesz, az egorszegi csizmadiáktól azonnal útnak indítom levoloinot uram oöcsém felé, b megdorgálván ozon tévedéséért, el fogom mondani sorsomnak az ö rendit, o ha tanácsolja mikép érdemos less raogtanul-nom az újságba irást, noki vetőm magamat, beállok mühelyébo, mindazáltal előbb innét távolrél próbálom mog pennámat, olöbb azonban mogküldöm hitelezőim
") TalAu romul halottá fin T hlaien a magyar konyha hi-roa • ''.Aloa e vllAgon nu>rk,
'') K levJk-urloaum U\ ¿rvel celőtt Íratott, ti tgy atéaa-ArulilAl ktaünkU jatvAu, kőaljuk ».I, mintegy 70 iuj U im uji»o»b«ti ömlengiicit.
„NdaUt''k el, ha híbA<ok,
Tudom ii 4u, mit caluilok t* flierk.
''lajstromát, kiknek Bommi áron bo engedjon praonu-morálni, primo: nohogy megtudják az utolsó postát, seoundo: nom jó a creditornak it felvilágosodás — mivelhogy a szegény adósságot csinálni kényszerülök firmámén túrnának besötótülésót vonná maga után oz ö felvilágosodásuk. Rottonotos nép ez amicol Nom elég, ha silány kolméjüknok megvisolÓBO által porté-kájuknok bocsülot és kolondőséget szoroz, hanem még gorombánál gorombábbakat írnak, üzennok, ha az ombor négy-öt évvel később fizeti ki Őkot.
Tormébzctescn ott kellene el kezdenem, a hol elhagytuk, t. i. Somogyban, hol mi oly sok jó — Is még több rósz napot töltöttünk. Bocssáson meg ha nagy kedvelöjo lóvén a reminiscontiáknak, bátorkodom bocsoB momoriájábon felmelegíteni a csurgói szava lati akadomiát, mikor komediásdlt Játszottunk az égettek tiszteletére, mldöu vénségeraro neki ugrattak a doclamatiónak, s nem átallottam Petöfy részeg emberét roprosentálnl. Még a fülemben van a nagy óljonzés, opnlaudirozás, melylyol emborkinzó mükö-dósünket véltük mcgjutalmaztatni, — holott ez a közönség öröménok a folettl kifejezéso volt, hogy elfogyott a martíromságos concert...
M. barátunk (nem a pestiről van szó) ijesztő leves szürcsöléséröl, a kétségbeejtő kugllzásokról és a fülig sárral bomargarirozó alsoki sétákról nem szólok : mort ennek csak mi tudnánk novotni. Az apostolok oszlását pedig azért losz jó elhallgatni, mivel önnek meg mi nom tudnánk nsvotnL
Itt most toritsÜnk ponyvát a multakra b no mondjuk el mcgfizotéstelenedésünk szomorú sconáját.
Amint tehát a nóta szerint: „te lefelé, én fölfelé külön-külön hajóba" ültünk, az én h^jóm noki tartott a nagy semminek, melyben minthogy mogütközni nem lőhet, ergo uram oöcsém so ütközzék meg benne, ha a nagy semmiből kicsiny valamit tudtam csak kikerokltoni, mire aztán késő öregségem daczára mogházasodván és felesigesedvén, hét szilvofás urasággá petrificalódtam.
Ilyotén minőségemben most már van módom és időm nom osak a magara, hanem más ember bajával is bíbelődni, mihoz járulván még az uram oöcsémon lövő újság irási járványnak roám ragadása, attól félők. hogy ogy szép reggel valami tudósítással rontok szobámból ki, s ha tetszik a publikumnak, ha nom, olemi csapásként árasztom el czlkkeimmol.
Elok Is a gyanupörrel, azért a mennyire lehot ünnepnapi ködmonybo burkolom ontidíluvianus sty-lusomat. Könnyen megeshetik, miszerint mások rot tentő példájára kiadja soraimat
Ennyit a magunk számára. — Jövő lovolombon neki durálom magamat, felverem a társas életi méhek kasát, kiszedem a mézet b küldök a családja számára egy tállal. Moglehét, belodsgad a kozom ezen foglalatosságba, de szívesebben olvisolem, mint a mi falunk o sokfélo oxocutiót. R. eöcsémct köszöntetem, kívánok noki minden kiadandó munkájára annyi praonumeranst, hogy megelégedjék velő, s hegyibe egy 90 évos hajadonnal való két hotos házasságot — 600,000 frt suocessióval. Szorotott uram oöcsém pedig éljen friss ogászségben, mihez még csak azt óhajtóm, hogy mitlél olöbb a maga két omo-lotos házában nyomtathassa újságát.
Ha visszajönnek Kapósból a rondokl meszesko-csik, küldjön amico ogy kit szulokit — do csak ugy, ha lohot. H. GY.
Megyei tudósítások.
Mohács, öszhó 29-én 18G8.
Az osö elmaradása miatt általános panaszt hallani mindonfelé, hogy ezáltal az öizl votésokon az ogorok igen elszaporodtak a tetemes kárt okoznak. A föld m r ismét kővé koményedott, a szántás elég bajosan megy végbe, mlg a konyhakertekben kora tavaszí votoménYokot éppen nem lehet elvetni. Vagy 8 nap óta a kellemes öszl napok is megzördültök; éjenktnt orö* dér és fsgyok járnsk, sőt nappal is ellehet szívelni már a meleg budát, oly csípős éjszaki szolok támadnak. A gőzhajózás még nom változtatta mog eddigi rendos monettorvét, naponkint lehot mind a kot társulat hajóival Pertro utazni 5 lefelé pedig háromszor hetenkint. Nemrég a Dunán a sürü köd miatt Tolna körül Luczonbaghor hajója „Zrínyi" és a dunagözhajózási-táraulat a ^Hildegardo" közt összeütközés történt. Utóbbi h^jó a köd miatt horgonyt votett a Duna közepén, „Zrínyi" pedig oldalvást surrant ol mellette oly orövol. hogy a korék fedélzete, hol a kapitány Bzol^ja volt, Összezúzatván, irományok, butorzut, sőt o pénz is a vizbo sodortatott. A kapitány szoronoséjóro a azerenosétlensóg olött néhány porczozcl távozott szobijából, a ez által kiko-rülto a balsorsot. A Ingó azért csonkított oldalával folyvást jár, majd a télen igazítják ki egészen.
Ilotivásáraiuk mogvannak egyformaságukban; a torményok sofől.so alá nem szálltak, ogyodül n tongorinok omolkodott vagy 10—16 krral az ára. Bácskai lakosok tömegeson Jőnek el hetivásárainkra, b vosznok, a mit osak érnek, nem is alkudvo a kimondott áron.
E miatt a káposzta is igon drága; még 8—9 nap előtt agását (J frton lehetett venni, mig mn 13 frton is alig lehet kopni, Burgonyának az ára mintha zsákoukint 1 frt ÜÜ kron megállapodott Volna, mort az árou átalán igon szépot lehet venni.
KUGYERAY.
Aagy-KanlzHa, nov. 3-án 1803.
Tokintetoo szerkesztő árt Ila jól omlókozom vísbzb, tavasz volt, midőn Itt nálunk ogy Dalárda kolotkozott, melynok alapszabályai fölsőbb helyről megérkezvén, — mognlakultnak nyilvánltá magát. Elnököt, első, második karmestert, titkárt választott magának, csináltatott ogy anyakönyvet, molybe #zé-pon belo írták niRgokat — kötelezottség mellott, --a működő, a pártoló tagok. — Nekom állásom nom engedvén mog,mŐködö tagnak lenni} beírtam magamat b lekötelezte in, bárom évro pártoló tagul. Eb Ufedig ugyanazon pillanatban nom lévén pénzom, kölcsön kórtom ar. olöro lefizetendő két forintot, osak hogy a szépért jóért én is tegyek valamit. Es igv boirták magokat, pártoló tagokul körülbelül 120-an, három évro, évenként 4 forintjával; melyért nekünk a Dalárda negyedévenként, egy ingyen estélyt Szerezni Ígért. Ab első ingyen estély szeptember 2-án csakugyan mogia tartatott, do moqt már közolodik december; s az érdemes Dalárda — akkor som tudván sokat, — most még kövesebbet Valósággal hátra raogy. S o kovesot tudó Dalárda, mely felszedi tőlünk a pénzt, oly furaságot követ el, hogy o hó közepéro, szűkölködő testvéreink javára hangversenyt rondez, ób mondom nom sokkal tud többctasomminól.Kiváncsi Vagyok mitfog-nnk énekelni most. hát még a decemberi ingyon estélyen _ mort ugy hiszom, ha már fizettünk, kapunk is érto valamit.— E párját ritkító Dalárda uram 1 hetenként kétszer tart ogy érát, b az volna 7—8-lg. Do még félnyolozkor sonki sincs, háromnogyod''nyeiozra Bzálinkózik egy-kottö, tiz perezíg mormognak valamit, s kilonczkor t\Jra senki.—-Nom kivánosi t szorkosztö ur tudni, ily formán ki fogja olfi\jni a oonoer-tot s az ingyen-estélyt? — E világhírű dalárdának hét keresztény togia van, hitsorsosaink közül több nom barátja az énoknok és zonénok. — így állván a dolgok, önhöz folyamodom tokintotos szorkosztö ur, kérdést Intézvén az iránt: jogombon áll — és nokom szegény kölcsön-pómzol pártoló tagul beállott egyéniségnek, a 160 forintos olsŐ, s a 100 forintos második karmesternok fülébe súgni: több orélyt s szorgalmat A mUködö tagoknak ugyan ozt. *)
DOCTORICS.
Hirek és események.
/\ I.nkatos Sándor tlncztanltó és szorzö nagykanizsai lakos visszaérkozvén, cléadásait már megkezdte, b tanítványokat o hó közopoig elfogad Szöglet utcza, 20 Ik sz. alatti lakábau. Már o múlt évben többször volt alkalmunk o jolos művészünk nemzeti szellemben s kitűnő szakavatollsággal folytatott működésére tigyelmoztotnl a közönséget s ezúttal olég-nok találjuk tudtul adni jolonlétét a tánezmüvószot iránt órdoklott közönségnek. Annyira kedvelt tánoz* koszorúi sorát advont 1-ső vasárnapján fogja mog-kezdeni, b reméljük, hogy a t. közönség h nomzetl tánezunk mlvolósóbon mar annyi év óta fáradozó művészt hazafias lolkosodésscl fogja folkarolni. bő tapasztalással birván a múltból, nogy az általa nagy gonddal rondozott ily ostólyok minaonkor nomos ólvű-tot szoroztok a látogatóknak.
A Mindszentek napján, a temető kivilágitisa nem történhet)tt mog, mort négy óra tálban mogorodtek az ég csatornái és o készülotokot más napra kollotott hagyni; halottak napján osto a kanizsai tomotö valóban fónytongorbon úszott, melynok világa mórtfÖld-nyiro ellátszott; bámulnunk kell o pompát, drága virágkoszorúkat s az átlátszó képeket (Transparout) melyekkol a kivilágitók votélkodtek, hogy szobbon állítsák kí. — Mindent lohotett látni csak ^itatossá-got nem, hiába 1 nom ugy van most mint volt régon, hol van az idő — midőn a sírok folott csak néhány váltókrojezáros gyertyák égtek, do a sziv át volt hatva fájdalom b áhítattól és a izom tolvo öszinto könyökkel; okkor — Igen, okkor nom lehotett annyi sétálva mulató ogyént látni a gyászkortbon, mint — most I
A A napokban esti órákban ogy voszott kutya dühöngött a városban, befutkozván annak miudon ut-czáját, b mintegy 18 egyént, részbon folnőttoket részint gyormokokot, s igon sok állatot raogmart Városi tanácsunk jól felfogva azosot borzosztóságát, más nap, orélyes rondelotot bocsátott ki, hogy mindazok, kik olég szerencsétlenek voltak a dühös állót ujjába akadni, magukat jelontsék, a kutyákat podig nagy-rÓBzt agyonlövotvén a összefogdostatván, n bajtól kétségkívül monton moradtakra nézvo moghpgyatott a tulajdonosoknak, hogy addig kötvo tartsák, mig a városi tanács szabadon bocsátásukat mog noto engedi, így a voszély megszűntnek tokinthotő b bár ogy zo esnék áldozatul a inogmaradtnk közül 1
A SiyjátságoB népszokás van náluuk, moly tudtunkkal másutt nom igen láthAtó; bejő mértföldok-röl hozzánk a sok buosujáró koldus, kik n*gy odény-nyol ellátva o tomplom bojárata olé ülnök — mig ájtatoskodó köznép tolt csutorákkal jolonik meg, n bort kiosztja köztük; bozzog lehot az olhanyagolt ké-rogotö nép között illuminált fökot látni l Es ha a jö-vöb on is ugy történik mint az idén. hogy esö következtében mogteluok utczáink viszol és sárral, láthatunk majd bámulatra méltó oarrioatürákot, molyok ogypár napra elveszik az ombor étvágyát 1
'') Igen flterk.
4 14* f
A Egy atyafi szinte olmont Balaton lecsapolását megnézi»!, visszajővén kórdezteték, hogy mit látott: „láttán», úgymond: Hok hintót'', »«ép lovakat, ckifra dámákat, nagyságos urakat és sok zászlót; do egyet, azt a nagy etapot — mivol a Balatont lecsapolták, bár hogy odafurakodtam, mógsciu láthattam mog."
A Nov. 1-én a kereskedői tiu testület Guttmann II. 8. olnök ur házában gyűlést tartott, molyro vajmi keveson jelentek meg. A szavazatokat a soproni ko-reskedelmi kamrához való beküldésre lott a testülot fölszólítva; hogy miért nom küldetett bo ? azt eléggé megfejti L munkatársunk L—y ur, lapunk mai ősik-kében — melyre minden dunántuli kereskedőt figyelmeztetni bátrak vagyunk; továbbá, kérjük a kereskedelmi kamrát, jövőben a választók névjegyzékét magyarul kiadni; mert mi győri, aaékcsfohérvári, kanizsai éa kaposvári kereskedők— nem lakunk Sopronban, aem pedig Gumpoldakirchcnben 1
A Egy katona becsípvén az uj bortól, elöro — hátra, ■ oldalt tántorgott; okkor felmérgedvén, igy dadog*: „no ni, sohasem tanultam a dájoaot (Wal-xer) most még is tudom."
A "W^jdita József iró- éa rajzszerkereskedésébe egy nagy szállítmány réztoll érkezott Angolor-uzágbóí, melynek jósága- és tartósságára a t ok. közönséget figyelmeztetjük.
A E. hó 8-án eato 10óra tájban, pécsi utczában n „Hattyú" vondéglö közelében néhány pajU loógctt.
A A napokban egyvalaki éjféltájban mont a korosmából haza. nom racaszo lakásától olébo jő a — Hátán borjú alakban, hősUnk megáll, lábai földbe gyö-korodznek, végre erőt vesz rajt az ijedelem, s fut lé-lélekszakadva haza, folyvást kiabálva: „nyissátok ki a kaput, a kisértet nyomomban van, huh 1 jaj I jajl Másnap kidobolják, hogy K. ur iatállójából egy borjú kiszökött, ilyen éa llyon nagyságú s szőrű. (Tény.)
A Ismét figyelmeztetjük a potroloum lámpák használóit — molyok már majd minden koroskedés-éa házakban ol vannak torjodvo — a vigyázatra, igen könnyen eshetik baj, ilyenkor a tüzot vlzzol oltani nem szabad, hanem minden használó — egy edényben tartson hamut vagy homokot készen ; mert ha szétpattan a petrolcumtartó a miudonfolé lángot vot, kevés hamuval cl lobot azt oltani, a a viz csak a lángot növoli. Hát a vároa utczái mikor lesznek már potrohúmmal kivilágítva? vagy igaz, megvárjuk, mlg a potroloum drágább lesz a/, olajnál.
A Miután sajnálattal kell említenünk, bogy Nagy-Kanizsától nom messzo kiütött a marhavósz, igon czélczoril lenne a városi tanácstól egy szigorú rendelőt kibocsátása, hogy mielőtt !\ marha leölotlk, orvos által megvizsgáltassák, nehogy félbeteg marha vágassók ki — moly osot, tudja Isten mifélo boteg-hégőket vonhatna maga után. — Továbbá utazók állítják, hogy a vasút közolébon több mint három száz elíaett marha bőre rakatott ki száradás vé^ott — melyoket egy kanizsai kereskedő vásárlott. Nom bánjuk-e meg behozatalát V ?
A Balháson Somogyban, Atád környékén egy uj gőzmalom építtetett — és a használatnak átadatott.
A Közeledik a karácsony — régi bevett szokás szerint szaporodnak a rablások, o napokban Szulokon Somogyban, több rabló botört Mnutuer izraelitához és kirabolták; ha jól értesülünk — bámuljuk o tettot, miután Saulokon katonaság székel.
A Mihályfán, Sümeg mollett — multhó 80-án este, 6 pandurcKyonruhába öltözött rabló tört bo Fo-rintoa földesúr lakába, a elvottek tőlo egy uj százast, 12 db 6 frtost 8 több ezUstnomUoket.
A P»P/ N.-kanizsai városi örmestor tegnapesto véletlenül agyonlőtte magát.
A Borzasztó csot adta magát elő Marozaliban ogy polgár házaspár közt, a házi gazda hazajővén valamely ürügy alatt a gyerinoke!<«t és a azolgákat eltávolltván -— a szobába rontott a nejét bottal főbe ütötte, erre a nő késhez kapott a nyolca azuráat ojtott férjén; a móginkább folhüdött férj most oly erővel vágta nejét föbo — bogy a szerencsétlen kinos vo-naglások között kimúlt. A monokülni akaró féri, a lármára több odacsődült egyéntől szobája vissaalöke-tott, mire ő az ajtót bezárta s őreit késsel megnyitván, cl vérző tt. — Mi volt oka o hajmeresztő tottnok, még nom tudjuk.
** A nogyedik oldalon az utolsó ojdonságbau : bej(5 „Mindszentiekkor" mértföldokröl stb. olvasandó.
K i p « * v « r.
* Pozsonyi színtársulata Szigotvárott működvén, egy. jUraorösünk azon véleményét tudatá az igazgató VAl ! volna a társulatnak vig darabokat látszani, JBM(ttán a gyenge erőkhöz a drámák nein valók. E* eatve épsn a „llibor éa gyászt" adták; az igazgató ungjelont a színházban, a jelontó egéaz készséggel ismerősünknok: ma már késő volna vig darabot olő-rántani, hanem miyd eljátszák a „Uibor ós gyászt"— yigonl . . . Bravissimo! Ily körülmények közt alig ajánlhatunk valami fényos jövőt a székvárosunkba Ígérkezett táiaulatnak.
* Métr mindig vonnak szoroncsétlen guitaristák, kik holdvilágos estéken oly azorcnádokat csapnak, hogy hallva, az embernek mindon adósság* eszébe
Int. Így történt egyik holdvilágos estve, ablakunkhoz Önl.
Pun Hidalgó guitarre-hös, szerdahelyi bortól
lllöleg lllunainálva, rákezdi ugy esti 10 óra után egy ablak alatt:
„Képeddel alszom o 1, (oly torok hangon hogy bármely fagótnak sem vált volna Bzógyonére.)
Kópoddol ébredők" (ököllol verve a gui-tarrot.
A hold elbújt szégyenében, az ujdonságíró po-dlg dühébon az ablakhoz húzódott (már t. i. saját szobájában.)
Tovább zong a dall, recseg a guitarre, vagy ötvenszer ismételve a strófát:
„Képeddel alszom el" — moly után tüstént kö-votkezott (zenekisérot nélkül) „eresszon bo Mari leikom!" ''.v
Nincs ogy hang; a hold a felhők alól kandikál, az ujdonságíró pedig az ablakon.
„A dal t\jra kezdődik, kissé mérgesebben, s rá tüstént a szavallat, préaházi hangon: „Nom oroszt be Mari?" Itt már klvohot* volt, hogy Don Hidalgó a szoronádon kivül alattomos szándéktól ingereltotik.
„Drum, drum, drum" (recseg a hangszor,) „nem hallja Mari" bősz kiáltás, melybo vlszhangzlk oz utcza.)
De erre aztán a szobából is kidörg ogy stentor férfi hang : „Eltakarodjál •emmirevaló" . . .
— Igen is teins ur, megyek — szólt reszkető hangon Hidalgó.
A kövezeten lássu csoszogás ; egy nogyod órai szünot A hold előbújik, az igdonságiró fekttdni készül, egyszor osak oulminált kiabálás közt ujrA kezdődik a: „Képeddel alszom el." (A gultarro félig-meddig szól, do annál nagyobb a mormogás szájjal.)
Ez már scandalum — kiált az ujdonságíró; a hold aroza egészen vörösre gyalad.
Most következőit (éjfél után ogy órakor) au— au—nyau—nyau—vornyau—vernyau, nyávogás (zo-noklsérot nélkül,) itt vagyok ám Marii —szavak kíséretében.
Hallatlan türolom kint és bent, s még csak egy őr som volt, ki a szerelmest kihütötto volnn.
Ez igy ment éjfél utáu 4 óráig, különbfélo va-riátiók közt, mlg Hidalgó megunván a sokát, dalt, gultarrozást, állatok hangutánzását, a dorcs éjszakát, a hideg órákat, hideg Mariakát,''— a elkeseredésében
Mi telhotott tőle ? fogja a hangszert, s ugy vágja bo volo az ablakot, csak ugy rocsog.
Ezt hivják soronád-románeznak.
* Vissy Pál főorvos urnák a marhavészről hozzánk boküldött torjedolmcs közleményét helyszűke miatt jövő számunkra kell hagynunk; szomorún teszünk addig ia ©lölogoa J elöntést t. olvasóközönségünknek a vész torjedénéröl, moly iámét három köx-BÓgot megrohant, Fehéregyház-, tőnyed- ésOákányt Összes marhaYcszteség eddig 001 darab.
= A kaposvári rögtönltélő bíróság kötél általi halálra Ítélte Takács Jánost ísomogyvári azületéa,) a a halálos itálot 7-én d. e. 10 óra után rajta végro is hatatott. Említett Takács János ootohor hó 20-én az agorévi csordiU tanyájára mont József testvérével s beküldték az agorévi korcsmáros Bök Sándorhoz, hogy hozzon tőlo bort és húst; mi meg is történt. Utána való nap maga Takáos János ment bo éli 12 óra felé fentebb omlitott korosmároshoz, pisztoly és baltával fegyvorkozve; 3 pisztolylövés után a korosmába rontott, s a korcsmáros nejének szegzott pisztollyal hat itozo bort,pocsonyét és konyoret erőszakolt, molyokot a házi tohonossel (miolött ennek kalapját főjéből kivette, a keresztül lőtte) kivitetett a helybuli csordás tanyájára. Még két lövést tett, mely utáu maga is a tanyára slotott, hol — n esondÖröknok hir adatván — ozoktől olfogatott, ott lövő testvérével.
* Néhány arab érkezott a székvárosba, kik közbámulat a kíváncsiságot gerjesztenek az utczákon, a merro csak megjolonnok. Erőmutatványokkal is mulattatják a közönséget a Gundifólo fogadó termé ben.
Tekintetes szerkosxtő ur 1 A szigetvári fölső
Íárási szolgabíró ur F. Gy. járásában uj ombor lóvén, :i népeit még nom ismerte, a bíró választási idő miután bekövetkező tt, a többi köat Korcseligeti községben oot. 81-én mogjolent: mogkérdozto mindon előtt a közbirtokosságot és a józan magatartású pártot, hogy kit ajánlanának bírónak, kik bizonyos Nagy Istvánt, Tánczi Györgyöt és Krum Ádámot jelölték ki, do különösön Nagy Istvánt >/, helyes földmlvelőt óhajtották, mort azon ombernek ritka bocsülotcBBÓgén kivül még az a szép bizonyítványa van, hogy mint volt biró liAt éven át a községi vagyonok hüségoson történt rendos kezdésével képes volt ogy uj iskolát épittotni, az utakat Jó karban tartva fákkal körül ültetni, a községben szigorú fegyolmével a jó rendet fönntartani, a tomplomon totomca és szép javításokat tétetni, különösön pedig az iskola látogatást teljesítő gondnokokra ia a szigorú folügyelést gyakorolni, ugy: hogy mint írást és olvasáat nem értő egyén, az olvasásra ós Írásra oly kedvet kapott, hogy bíróságában azt is megtanulta. A választást a szolgabíró ur hamar befejezte, .mort az ellen némot párt, kinok ve-zotöjo Osszor N. nevü kovács és Horváth Lajos bukott jegyző volt, — a választási helyről ol.távozott, mort egy negy«N!lk«t bizonyos Zolién Györgyöt—ki 1801-bon mint biró oly nevezetes szerepet játszott, hogy az iskola faláról a magyar létüket Icszcdoito és a némot botükot felrakatta,— az értelmiség bclcogyozéso nélkül a jelöltek közé nom vétethetett fel. Így határo-
zattá vált, hogy Nagy István lott a Uró. Mi Utt annak következése ? kz : hogy nlig 2-4 óra honnan át a biró pálcsát viselő bírónak hását, latállóját éa nagy hidasát azaz: másnap uov. 1-én « halottak «sUjén 0 — 10 óra közt lángba borították, és nemcsak az, ha nem nyolca sertvéso, minden buza éa roas, és wáa egyéb gabonája, élolmi szere, ugy a azomazádjának ia háza istállója éa nagy hidasával együtt a lángok martaléka lett. Mit érdemeljen most a község? éa kl bűnhődjék e azeronoaétlen esőt miatt? st.es. nagy oIvasó közönség itélotére bizom. (lUkulcUuU.)
* F. hó 4-én a megyei gazdasági egylet axtilő-éa kertészeti szakosztálya Ülést tartott Somsslch Pál elnöklete alatt. Az ülés oredményérfll vitetett jegyző löny vet jövő számunk hox*n<\ja.
* F. hó 6-én dél. 6 órakor négy csavargó jeleni meg Tóth-Gyugyoo fölfegyverkezve kocáin Sttmogi István jószágfelügyelőnél, ki hon nem Uvén Kert黫 György tehenesét küldőtték utánna, hogy hivja haza; ea vonakodott elmenni, a az udvaron azonnal kereaa-tttl lövetett. A oaavargók tovább álltak, a a csoudőrök nyomozásukra Indultak. Lljra kezdődnek a zaklatások. a keblet lázító gonoaz tettek, melyeket a legábo-robb hatósági intézkodésok sem tudnak meggátolni. Börtön, akasztófa nem rottentenek; a uépaöprodék bűnbe morülését ugyan mi fogja orvosolni?!
NyUt posta.
Tu ulitak, P«tt ■■ A vlS»at taMUkoiia k« tr*s el04tfluk j Iittuk Bot mliUl töbU.öc.
V- nak, N.-Kaalttáa: Kltö klld miuytrIU nif aom tolhatnak) a Urál kitt* erfr, lka a J4*» oJUaVaa.
Oy. B-nak, Vfi«Hn i WMtk b )#|Ak fy pár ; a ttbU tiatÜ, kttsaUlTa tuk 1« mfrJArJAk.
.Hfm kintaUk*. A< » bttoajr«s rSrta ma^a Mm binj«
V. M-n«k,K»nlitii BKtloat • k黫.l«:em<it | a aorren<t klvinU Igy.
U. M. KI ran Utá«r*i nyoKo4t tebot 8n.
„Hiitl a Dara'' — ,öi/l Wj.'' mm k«<£utJf cU valAk.
0-1, H -tat Kgy aaptirt mir tlkUldlIak, , tUUJuk, nom kapta ön | a mitodik pAldiay tt mtgy.
.BiSka D«n<t<n tjy kit paUk''. Klloailfftjaki»«k S)m kl-vánjuk, bof/ a<«raloiub8t mlitJon nap 9gy patakot tl«j»u.
Felelő« Kzerkonzt«: ROliOZ ISTVÁN.
Öaztlusági tudÓHÍtúnok.
Nngy-Knitilft«, nov. 0-én. A gabnadzlet a mull
héten ia igeu oaokély volt, • csupán ma uj kukorica* volt keresett, árpa első minőségű kérdeztetett, a többi elhanyagolt; piacai árak a következők: Buza 84/85. 80, 87/88 fontos 3 frt 00 kr. 4 frt 10—80 kr. Roza 79/80, 81/82 fontoa 2 frt G0-ÖÖ kr. Árpa 70/11, 72, 78 fontoa 2 frt 60 -70- 86 kr. Zab 45, 46, 48 fontos 1 frt 86-00 05 kr. Hajdina 70, 7í fontoa 1 frt 00 kr—2 frt. Kukoricza u} 82, 88 fontoa 2 frt 60-60 kr, régi 84, 80 fontos 2 frt 76-80 kr. Bab fehér 4 frt 80—40 kr, kovert 3''frt 60—70 kr.
»»V«r, nov. 5. Legközelebbi országos vásárunk egy volt a legnyomorultabbak közül. SzUret, szántás-vetés elfogyván, b a mezei munka nagyobbrészt, a néptclonségot a pénzhiány okozá. Szarvasmarha— marhavész miatt — úgyszólván nom is volt; ló elég, a olcsó áron som költ. Legjobb váaárjuk volt a káposzta árusoknak, alig néhány kocsival hozatott, s azonnal emolkedott ár mellett is, 10—12 frton aaá-za — lefoglaltatott. Kalmárok, kereskedők elégedetlenek voltak, mort a múltban a novembori váaár volt egy a lognéposobb s jobbik közül; a mostani alig a hetivásárral votélkcdett. A használható ló párja koit 80—120, 200 frtig; egy tohén 40—70 frtig.
Eloségüzlet is folyvást pang; aa árakban minden hetivásár alkalmával nohány frtnyi caökkouéo.
Az eső után hűvös éjszakák; nappal a légho-mérték 10—U fokot mutat. (m. p.)
N&gy-Kanizaai ele»ég-piacKÍ árak:
november 9-4n 1868.
Kaultta »agy. Ka«l«««
t\. kf. ft. kr.
KlrálylUxt oiioa __ Burfottjra «¿Hl 1
ZMuilyollitt „ tt — lUpa . . . • • — —
Krnj^rUtat , ,, T 60 Alma . . H — —
KiikurlcMlltxt ,, a — Wi . . . II • >
Marhabul . foot — 1» Síitva . . h — —
Borjihua . . „ — SÍ KSIct . . Itcw — 8
DUtoákut . „ — to TiJ . . . n — lt
Dinniiíir . ,, — 40 Lud ki ,ott . •Urak * »0
Tróavaj . . ,, — 60 Lud tórái/ n 1 —
I.udttlr . ttorfjo t — Kicta . . »• — SO
Huklonua , . font — Sfl Paljrka . , ii — : —
»"i ..... — 38 Tyúk . . ii — 40
Dara-k^a . „ — 14 Csirka . « i« —'' »0
At.-alt tutira . ,, — T 4 lo>U . . H 1 — 10
Bó . . . . „ — 18 Borna«) . — 1«
Vaj . '' . . „ — — <1/ tt m$tr»««a«t u ] —. 4
ÍW...... — M M." . . . H 1 — 10
Kajl k.WKnt^«« ,, — — PUlnka tiilra „ | 40
Pálinka KJíköl/ ,, ( r 1 10
íjcleriiiig von Eisenbahnschwellen.
Für die Herstellung des Oberbluios auf dor Linie Oedenburg- Kanizsa werden folgende Schwellen aus Eichenholz erforderlieh:
2i>,2i»3 Stücke Stoszschwellen, * i 02,850 „ Zwischenschwellen,
42,07 3 laufende Fusze Weiohenschwollon.
Diejenigen Lieferanten oder einen Theil derselben Uber-nehmeii wollen, sind eingeladen, dio Bedingungen im lüerorti-gyn Sekretariate auf dem Südhahnhofe in Wien zu erheben, und Angebote spätestens bis 30-stcn November 1863, verschlossen, und mit der Aufschrift: „Lieferung von Eisenbahnschwellen" versehen, franko hierorts einzureichen.
01c liüiuIMoii
dor k. k. priv. Südbahn-GosolUchaft.
14G
• i . Pettói indóhelytől egy negyedórányira fekvő Tlmrnischi
.,.•,)< u.'' i r'' \»
urodaloraban több száz mázsa széna eladó.
Az uradalmi tlsztartóságtól.
P
i00,000 ezüstforint.
FőiiycreméOyck a f. é. novem. 25. és 26.
kezdődő, jótállás melletti
ÁLLAM-JUTALOM KISORSOLÁSÁHOZ,
melyek kőit UsBzeBon 14,811 nyerő találtatik, az oldnlt Álló nyoromé-nyokon kívül még t5,000, «0,000, 15,000, 12,000, 10,000, >000, 5000, 4000, 3000, «000, 1000 stb. frtot nyorő
8 n —'' n
számok vannak.
Minden orodctl sorsjegy, tr ;ly legalább G frtot nem nyor, kap pgy ingyen»orBjegyot egy más szintoly aolíd állain-lottorlához. ''/, eredeti sorsjogy ára a fentebbi húzáshoz 0 frt — kr, ''/» n n t) n n ri
, /» n .» n n n n
a/ Ü8»zeg beküldóso mellett.
A nyerőményjegyzékok a húzás után dijnólkül kézbeslttotnok.
Azért forduljunk mielőbb
IFJ. LUSZMANN J. GYÖRGYHÖZ,
■ ''ab. Ali ampapír it >ortj<(ryKoríikfld8 Frankfurtban.
U. i. Mimlon, o 1 pban hirdetett sorsjegyek a hamburgi- és brounichwoigi lottoriákhoz, nálam kuphaték.
100,000 ezüstforint.
Eladó ház
• '' '' ■ '' • . i. .. * ; l. nv.-.r.t
Kaposvárott, a főutezábán egy szilárdul épített nagy ház;, kereskedelmi helyiség s bérlakásokkal ellátva, mely 2300 frt. o. ért. évi jövedelmet hoz,.— szalWd kézből eladatiíc. Ugyan ezeu tulajdonosnál eladó: egy legjobb helyen fekvő,s kitűnő bort termő jól kezelt bzőUő; tftyb holdnyi szántóföld. A, venqi szándékozók jelentsék mugokat e lapolc szerkesztőségénél. (2—3)
>.« <>k i-t
W;pls József kOIcsOukOiiyvtára N.-I
Figyolmébe ajánlja a tisztelt olvasó közönségnek magyar és német kölcsönkönyvtárát, mely 2000 kötet- s általán uj művekből áll, vidéki előfizetők kedvezményen részesülnek
Előfizetés egy napra 5 kr, egy hóra 1 frt, féléves előfizetőknek 1 hó elengedtetvén 5 frt, egész éveseknek 4 hó ong$d-tetvén 8 frt.— A ki egyszerre több müvet akar vinni, az aránylag többet fizet.
Elfogadtatik továbbá előfizetés a „Zala-Somogyi Közlöny u ismeretterjesztő lapra, egész évre 5 frt, félévre 8 frt, negyedévre 1 frt 70 kr, — ezenkívül a lapnak minden tisztelt előfizetőjo a fenérintett kölcsönkönyvtárt fele árán használhatja; 1 hóra ÖO kr, fél évre 2 frt 50 kr, egész évre 4 frt.
Ajánlja egyszersmind könyv-, mtt,- hangjegy-, iró-é8 rajzszerkereskedését, nemkülönben csinos dombornyomását, jutányoson, a legnagyobb pontossággal.
Bátorkodik egyszersmind a nagyérdemű közönség különös figyelmébe ajáulani Angolországból most érkezett kitűnő jóságú Téttollait s minden e szakba vágó czikkeit.
.. /
ín».!
i ''j- w
i n ■ m I
1864. szökő évre. Szerkeszté PANCZEL FERI.
. i
i «
Patkó szökik Illaváról.
Néhány Duhaj moghallván, hogy Patkó megérkezett, folkorcaÓBéro indulnak.
metszvennyei h kovctkozo mrraiominat: ixapcari resz, u. m. nőnapok, uloszamltas.— A felséges uraik
— A százesztendős jövendőmondó. B) Irodalmi rész: Beköszöntő 18(>4-be, költemény Koboztól. Líttrow után, Kényitői. — Az ég. — Csillagok, bolygók s a naprendszer. — Északi fény. — A
— Egy napom, költemény, Atalától. -— Üt az éjfél . . . költemény, Tuboly V.-tól. — Későn érk
Bátorkodom figyelmeztetni a t. cz. közönséget épen most sajtó alól kikerült, fenntezimzett naptáramra, több szép nietszvérínycl s következő tartalommal: A) Naptári rész, u. m. hónapok, időszámítás.— A Felséges uralkodó ausztriai ház stb.
— Az üstökösökről, hold vonzó erejéről, y v.-tól. — Kösön érkezett tanú, Dán bűnügyi esemény. (Fordítás.) — Népdalok, Fám októl. — Meíszvények. — Egy rozzant hintóra, költemény, Páuczél Feritől. — Anyiy mondatok, Nagy Lájostól. — Kedves bokréta, költemény, Kuthy J.-tŐl. — Az állatok az idő változásának hirdetői, dr. Schreyertől. — Adomák. 0) Vegyesek: Törvényszéki hatóságok Testen, a) A m. kir. Hétszemélyes Tábla. b) Magyar királyi ítélő tábla, c) Váltófeltörvényszék Pesten. — A nt. kir. kerületi tábla Kőszegon- — Zala-s Somogy megye tisztikarának névsora. — N.-Kanizsa s Kaposvár város tisztvi-clői, ügyvédek s orvosok névsora. — Országos vásárok. — Bélyegrovat. — Hirdetések.
Azon siker, melyet tavali naptáram kiadása eredményezett — határozhatta velem, hogy ez ovi naptáram kiállítását, mfm tekintve sem költséget sem fáradságot, az irodalmi részt ismert nevü irók műveivel betöltve, díszesen eszközöljem. — Ara a 6 ivnyi naptárnak 40 kr., keményen kötve s irlapokkal ellátva 00 kr., kis naptár 20 kr. — A t. gyűjtőknek minden 10 után 1 .
tidzteletpéldánnyal szolgálok
naptár 2(> kr. — A t. gyüjtőkin____________
Naptáramat a t. közönség szives részvétébe ajánlom. — N.-Kanizsán, I8(j3-ki okt. lO-én.
____WA J DI TS JÓZSEF, a Naptár kiadó, tulajdonosa.
Wajdit* Jézscf kiadó, lap- éa nyomdatulajdonos Nagy-Kanizaán.
Nagy-Kanizsa. II. évfolyam.
Ismeretteijesztő lap szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből.
Mcgjelon o lap legalább ogy Íren juliua hó 1-től kozdvo minden hó 1-ón 10-ón ós 20-án. — Előfizetési ár postán szétküldéssol éa helybon házhoz hordva egóaa érre & frt.; félóvro 3 frt. Nogycd óvro 1 frt 70 kr — Minden olöfiaotö a tulajdonos kölcsön könyvtárát a« eddigi fonntálló foltótclok mollott fól áron használhatja. — Nyllttércgy l''otit sorórt 10 kr. — Hirdotósok nógy hasábos l''otit sorórt 1-ör 7 kr,, 2-or 0 kr. és mindon további beiktatásért 6 kr. s bélyogdijórt 30 kr. fizetőn dö. A beiktatási dij a a lap keael«e«t Hl©« minden tárgy a kiadó hivatalhoz Nagy-Kanizsára) a lan szellemi tartalmát illotö közlomónyok jwdig, ngy mindon levelek
irmontvo a szerkesztőséghez küldendők Kaposvárra.
T. szerkesztő or!
A mult számból kimaradt tudósításomat a marhavészről, s az igórt ismertetését annak meggátlására szolgáló szabály-rendeleteknek, jelen számban kívánom pótolni.
Ootober 10-töl 20-ig a korábbi időszakból maradt 74 betogliez 316 uj járulván — lett a boteg szám 389. Ebből meggyógyult 64 , elhullott 262, leüttetett beteg 1, gyanú« 7, beteg maradt 82, mint a marhavésznek Somogyban törtónt kiütésétől.
Aug. 20-tól oct. 20-ig öszveson a meglepett 11 községben megbetegedett 1194 darab, ezekből meggyógyult 218, elhullott 892, lo-bunkóztatott beteg 2, gyanús 7 darab. Miszerint ezen hclységok vész előtti 3767 marha létszámából jelenleg megmaradt 2866 darab.
A fentebb kijelelt 10 nap lefolyása alatt ismét három uj községben Fehéregyház, FŐ-nyed falu és Csákányban Ütött ki a vész ujolag és ősük oly istállókban — hova a Főnycd-vörsi puaztákról csempésztetett bo a marha —melyek azonban «llávéa »árva — » m^gbetegeéáaUtk után aíonnal lebunkóztatván — nagy valÓRzi-n 11 »éggel reménylhető, hogy a vész bonnök tovább terjedni nem fog.
Mi a szabály-rendeletok ismertetését illeti, — felkérném t. szerkesztő urat — hogy a t. közönség figyelmét hivná fel, *) hogy a község irományai között az elöljáróság ne rostoljen egy kissé kutatolódni — sazok közt fel fog találni két darab, 1860-ban országszerte községenként több példányban kiosztott nyomtatványt — melyek egyiko e czim alatt van: Szabály-rendeletek az állatok járvány nyavalyái alkalmával politikai hatóságok, orvosok, sebészek és állat-gyógyászok, valamint helybeli elöljárók által követendő eljárásról, s az azok folytán teendő állatgyógy-rendőri intézkedésekről. Másika: Oktatás, miképen kell a
'') Ugy kisüstik, minden kíWguok »ajlt árdeke hona magival, felkaréin! a kijelelt i kSraStt nyomtatvAnyokat, * mindent elkövntnl, hogy a megye marha statusát fenyegeti! váaanek •IhirlUsifa minden »«gály, erö ét essk&a kimerítve legyen.
SmtIC.
házi állatokkal bánni, hogy a nyavalyáktól megóvassanak, és mihez tartsa magát a mezei gazila a marhák nyavalyái kitörésénél.
Ezen két darab iromány magában foglalja mind nzt, mit Európa Bzerte o dűlő vészről mint megállapított tényt a* okszerű gazdák, orvosok és a közrendőrség sok évi tapasztalás után elfogadtak s czélszerUnek vélt.
Nagy része azonban, láváit az első iratban inkább a tisztviselősóget Illetvén — bár néni ártana — ha magának a közönség erről is tudomást szorezvén, magát az elöljáró tisztviselőnek nemcsak teendőiben Elősegítésére, de mi szinte szükséges — ellenőrzésére is kéj)e«ítné — ezt jelonleg annál inkább mcllőzhetőnok vélem, — mert Somogyban alaposan reméiylhe-tő, hogy a nevezett utasítások mielőbb kinyomatván, a községek közt hivatalosan újonnan fognak kiosztatni, — azért jelenleg az ismertetést osak a rendeletek azon részére, mint legszükségesebbre kivánom szorítni, mely a községi olőljárók teendőjét szpbja meg l-ször,azon esetben, ha a marhapesti* a vidékben létezik, és 2-azor azon esetben, Tia a marhapesti» már magában a helységben ütött ki, — mi a többször érintett szabály-rendeletek 47 és 48§§-ban tárgyaltatik, melyek igy szólnak:
Rendszabályuk a tuarliti pesti« által legközelebb fenyegetett vidékekre es helységekre nézve.
47. §.
11a a marbapostls valamely koronaország egy vagy több helységeiben mind o súlyosbított rendszabályok mollett is kiütött, akkor a legközelebb fonyo-gotott vidékek és holységok biztosítására következő intézkedésok teendők a az azok fölötti őrködés legnagyobb gondossággal teljesitondő:
1. Ha a marhadög valamoly szomszédholycn ogy órányi körületken, vagy épen már a legközelebbi kornyékben valósággal megjelent, akkor a község elöl-
Íárók, mihelyt arról kollö tudósítást kapnak, o hirt a iolység lakosainak haladéktalanul adják tudtul, őket annak csaknem teljes gyógyithatlanaágáról éa gyilkos voltáról, o nyavalyának azon tulajdonságáról, miszerint fertőzés által rendkívül könnyen terjed, továbbá azon nagy veszélyről, moly közelléto áltnl az ösaaes marhaszámot fonyegoti, moggyözölog oktassák, s an-
nálfogva az annak olháritáaa végett BzUkségot^babár alkalmatlan intézkedéseknek szoros megtartására szólítsák föl és szigoraan szorítsák.
Különfisen pedig a helybeli lakosok előtt a dögvész! szabályok áthágól clfon fönálló büntetőtörvények, j"lesül a büntető törvénykönyv 400, 401 és 402 9g-ai újra kibirdetendök.
2. A döglcletos helytől három órányi kerületben marhavásárt tartani, a község elöljáróknak éa marha-kereskedőknek a büntetőtörvény 400—402 gfc-ihoa képesti szigorú megbüntetése alatt, nem szabad, s a fertőzött helység lakosaivali minden közlekeaés és forgalom, hacsak nem legsUrgősobb nemű s az egész helységre nézve ol nem kerülhető, mindaddig tnegti''-tandó és megszüntetendő, inig a járási (szolgabírói) hivatal által a marhadögnek a fertőzött helybeni megszűnte ki nem hirdettetik. A járványhelyen más helységek számára marhát átvezotnl nem szabad, s vágó-göbölyöknek, molyok különben talán azon keresztül szoktak iárnl, a politikai hatóság által más irányú át mutatandó.
Teljosséggel nem mellőzhető forgalomnál azon helylyel, hol a járvány kiütött, legszigorúbban kell arra ügyelni, hogy oda olöfogatul csupán lovak, szarvasmarhák pedig semmi föltét alatt no használtass!-nak, b hogy ez ebek hon tartassanak. Ott istállók!** ogyátalán nem szabad lépni a a jár ványhely on csak addig lehat tartózkodni, mig a dolog végzésére mul-hatlanul szükséges.
Hszajövotkor az uton használt lábbelik éa ruhák változtatandók, kezek és arca megmosandók, a néhány napig a honi marhához minden köselodés kerülendő. Helybeli marhapásztoroknak éa tanyacselédeknek a raarbapestistöl látogatott helységbe lépós sammi ürügy alatt mog nem engedendő.
8. Egészséges helységek lakosainak a járvány-gyanús helyről alattomban vagy nyilW.n beteg marhát, hust, tejet, vajat, bőrökot, faggyút vagy a marhának bármi ogyébb részeit, akár egészsóges vagy beteg, akár elhullott vagy agyonvert daraboktól származzanak azok, vásárolni, becsoropészni s fortőzetlen hely-ségokbe vagy saját használatra bevinni, legszigorúbban s a büntetőtörvény 401 és 402 §§-iban kijelölt btlntotésok alatt megtiltandó. Ssinto oly kevéssé szabad marhadög által fertőzött holyböl jövő embereknek hosszabbas mutatást s mégkevasbbé a honi marhához járulást mogengednl. Ennélfogva különösen idegen mészárosokra, marhakupeozekre és cseraőkre, valamint kóborló gyógyszerszatócsokra, gyopmostorekre s ezek szolgáira vigyázó szemmel kell lenni; ezek mihelyt moglopetnek azonnal lotartóztatandók, s ha meg-biznatólag igazolni nem képetek, miszerint ők egészen
TÁRCZA.
Falun.
Vissza, vissza lángképzolot llár fönt a fény mogaranyoz; A szalma, zsupp- s nádfodolek Régi k ó p ü lakóihoz !
Hár a bót a nép is érzi, S fölsóhajt: hajh! nom igy volt rég . . Ah 1 do az arcz még a régi, Hisz ós szorot a szegénység.
Gyormok valók, hogy tanultam : „Isten képe mindon omborl" ílár ezt sokszor mogtagadtam : Hittem, tudtam, láttam egyszer.
Ah
mort erre, vig gyormokok, Szép leányok, erős ifjak, Munka casott férfikoblok S nyugodt aggok tanítottak.
Mit keres a városokban
Téged a sziv, boldog élőt ?
A boldogság ne*u áll sokban.
Nem kefl több: két sziv, egy lélek
Ah 1 csak szivem maradt volna Szülőföldem, falum benned... Ha a város megrongyolta, Dicsvágyával a lclkcmot.
Vittem szivet, vittem lelket A nagy világ fónyzajába. Hadd órezzo : mi oz élet Nagy városi boldogsága.
l)o monnyi bAt, do monnyi kint Érzett lelkem vágyín — szívem ! A nagy város öröme, mind Mórog lott o gyermek sziven.
Ah I ogy h(\jnal hasadása Többet ér — a festett árosnál. Mit a párkbau, a színházba Egy Madonna képnek tártnál...
A támadó, s nyugovó nap Fönséges lángképét látva: Többet ér, mint a tudósnak Képén a gőg, .bó, vagy lárva ...
Hát az a sziv, mi a lyánykák Hajnalnál szob''> árosán lángol... 8 a hü lelkek, kik hallgatják Az igét a bibliából...
A mit ily sziv, s lélok klváu A kis falu, megadja mind. Van barátság, van szerelem, Mi bort tölt, és csókkal behint.;.
Ah ! aki tud, még szorctni Fénynél, pénznél más egyobot. Kinél a kély egy isteni Érzést össze nem égetett.
Monjon ki a kis falura, Itt még talál hü szivekre. S érzi, rájok leborulva:
Az Isten, mórt
teremtette! CSEPELI SÁNDOR.
Gyöngyök Magyar- ós Erdélyország történetéből.
H.
Mart. 24. százhatvanöt török lovas érkezett. Ersck-tJjvárra a Zsitvatorokl békekötést megujiUn-
A koronitAa »»ertaiUsa ugyan aien ív Nov. 19 Kka-venhlller káilrata sxerlat (la Bupplemaatum Petri de Káva a4 Centur. VII. p. ISS. Tom. VII. t6 ng.) as volli a fSnrakMI Oa»-bor MihAly, Pácky Oytr/ry Alottak »ri a templom UmrneUMwil, a neme»ekl>«l s BoiayAk TamAa, KohAry Piter, it Barkócjiy KorgAn Kerencs íraek ss. MArton lemplomAUu beviraadja O fel-»ágát. ki «lőtt Koloaleh ftUovAaimeaUr vlendl ö feli. paJIoaAt, nl-
vksv*
V^fcnutlan tkjukról jönok, » magukkal »otumi olyast ¿?>Vnil fertőzést okolhatna nem viwuufk, fopágba toen-dők, (t vagy saját luk- ós Uralkodási hely ö km vagy a határról t0u.-\rnrtc«»(an|3k$''
4. A járványhelyhez legközelebb fokvö helységekben a markát íohotŐlog istállóban költ tartani, hol a tortözéstől legbiztosabban megőrizhető. lla ezacse-kóly takariuánykészlot miatt noiu lohotno, a kihatás azon korlátolással angodhctö meg, hogy a kihatott marha no csak a fertőzött holység földéro no lépjen, hanoin monnyiro csuk lehet móg annak határától is távol, ós hol lohot inkább egészen ollonkozö tájon vagy u bkok közelébeni telkeken legeljen. A döglolotos helytől fél órányi körbon járnjos ökrökkel vontatni, s miit Öaklnt órthotö, magára a dögloletes hely hatá rára oly fuvart szolgáltatni semmi fóltót alatt nem szabad.
A holyi elöljáró mindon holyboli marhabirtokos-uak nyomatékosan hagyja mog, hogy magát saját marhál számára legalább hat heti takarmánynyal mindönki lása* ol, hogy ugy azon esotbon, ha a járvány a holy-ségbon mégiB kiütne, a terjedés gátlására szükségos átalános istálózárlat eszközöltotliosBék s a bezárt marha kellőleg tápláltathassék.
6. Minden, a szomssédságban uralkodó marhadög idojo alatt valamoly holybon olhullott darab marha fölbontandó, s dologértök által megvizsgálandó. 11a ennél uurhapostls joloi mutatkoznának, akkor a helység ez« n járványtól feslősöttnek nyilvánítandó s ehez képest az ily csotro előtüzött rendszabályok fogana-tositandók.
0. Ila a marhapestis valamely holység legközelebbi szomszédságában tört ki, akkor mindon eddig elősorolt rendszabályok kottőzött léloklsmorotosség-gel és szigorral követendők, s minden korecot azonnal orvosilag legpontosabbuu meghatározandó.
Továbbá a községből néhány értoluiosÓB megbíz-ható férfit koll kiválasztania a holység határán örökül fölállítani, kik onnan mind a honi mind a döglolotos helybeli marhát, valamint minden ökrös szokorot, akár honiíkn jöno, visszautasítsanak, minden ido-odajárká-ló emberekre és arra, mit talán magukkal visznek vagy hordanak, vigyázzauak, a mi előttük gyanúsnak tetszik, lutartózUaaák a elparancsolják,
Oyauusnak tekintendő pedig minden, valamoly fertőzött helységből jövő ember, ki onnan marhát vezot va<jy bajt, vagy hust, bőrökot s más marharóazoket hoz magával, lla ezok a mogintéare, hogy visszaforduljanak, nem hallgatnának a a határon orövel átlépnének, ugy ogyik őr ökot a helységig kiaérjo, aztán aa .előljáróuttk jeleatsu be a szolgáltassa át, ki aaUn aa élő barmot legott félro cső holyen olzáratni, «tt a tulajdonos költségére élolmoztotnl, a személye-kot podig a netalán magukkal hozott marharészokkel, bőrökkel, ebekkel stb. együtt, a ssükséges elővigyázat! rendszabályok megtartása mollett, további eljárás vé-gott a legközelebbi os. k. járáshivatal olé állítani köteles.
lla az elzárt barom 10 nap alatt marhapoatisben megbetegszik, vagy a tartott vizsgálatból az derül kl, hogy a hozott marharészok alattomban lovágott beteg darabokból valók, akkor aa olfogott szomélyokkol a büntetötörvénykönyvnek már idézett 400, 401 és 402 gg-ai szorlnt kell bánni, különben podig őket csak a nyilvános rend- ós biztonlét orősaakos háboritása miatt fololetro vonni a aztán mindon költségek megté-rltéso mollott marhájukkal együtt olbocsátani.
ItrrtdMznbnlyok azon cselre, ha a tuarhapcfitli« magnfiMii a lit ly»égben kiütött.
it) JtUnUtUttl ét tUiUg** inUtk&lÍMk,
48.
II \ valamoly helységben a marhapestis valósággal kiütött, ugy orröl a holyboli olö\járó acs. k. járás-
^ 148 ±
(szolgabírói) hivatalnak azonnal jelentést tenni kötőién, hogy ez a Járványnak lehető gyora elfojtására a »/.UkségOH intézkedést haladéktalanul elrendelhesse. Magában a fertőzött holybon nődig az oseményt ajár-ványbizottiuáuy bevárása né lkül tüstént ki koll hirdetni, s mindon marhabirtokosnak mogparanosolni, hogy Istállóikat jól elzárva tartsák, azokba sonkit no bocsássanak, az állatok gondviaelését pedig csak oly szomélyro bizzák, mely monynyiro csak lehet, a többi lakosokkal, kivált pedig oly egyénokkoli minden közlekedéstől ovakodjók, klknekházánál a járvány kitört. Mindon hely/Önök, ki a járás-(szolgabírói) hivatalhoz a jolontést mogtenni olmulasztja, azonnal lotoondö b a hivatalra örökro képtolonnok nyilvánítandó a ozon-kivül még a büntetőtörvény 400 - 402 §§. szerint megbüntetendő.
A holyi olöljárók felolŐsok, ha ez országos osarwU az ö járásukba tudatlanság vagy hanyagság miatt lábra kap b általa a szomszéd helységek és vidékok kárt vallanak, és pedig annál inkább, minthogy bizonyos, mi-szorint a marhadög noip torjod mosszo, ha különbon a ragály terjosztéso ollon kibociátatott tőrvényea szabályok szorosan megtartatnak.
A font érintott §§-ban mintegy felvagyon téve a marliapestianek ismoreto. A betegség lefolyása igen kevés ogyes jellomzŐ tulajdonokkal bir, mert az állat szomorúsága, szőrének borzaaaága, étvágy hiánya, az első napokban nehéa fájdalmas görbített derék kid végzott ganaj ürítés, szomkönyozés, orr- és száj-nyálzás, későbbi hasmenés, tompa mély köhögés, fáradságos légzés stb. több betegaégokkol mint egyes tltnemények közösök,— do ki az egészet lefolyásában egyszou észlelto — mindenkor felfogja ismerni.
Táiékosisul ennyi elég, mihez még az járuljon, hogy miután e baj nálunk mint orodoti-log magától kifojlö baj soha som lép fol, ha vidékről jövő, s ugy vidéki marhákkal tán vásárokon vagy hon keresztül hajtott darabokkal érintkozö állat mogbetegszik,— az, kivált ha a vidékben a vész uralkodik — pestisnek tartandó , s vele mint ilyennel bánandó, uiei L csalódás esotbon — ez i,irami kárt nem—do ellon-kozö esetben kin* í>n4Uatatlant ukoz, — mert a vétwinuk gátot c-ak jókori felismerés mellett lehet a rögtöni Intézkedés által vetni.
Ebből is kitetszik, mily szükséges, hogy a helység elöljárói teendőiket ismorjék 8 azokat pontosan teljesítsék is, o ozélból kívántam a fentebbiokot tudomásra hozni.
Ugyan ezon §§-ban ismételve hivatkozás történik a hazánkban már divatozni megszllnt bllntotő törvénykünyro, molynek pótlására ugy hiszem, fog találkozni mód, hogy valamint a ha-nyag ugy az engodetlen Bzántszándékos kárto-vöt megbüntetni és kárpótlásra szorítni loheson.
Dr. VISY PAL. •)
'') Vefjro «. köilö fSorvoi ur forré k3»i#netUnkel kliisiga-árt, • engvA)n ramánylenllak, h«gy a« rgA«« Mefjét « nagyban Ardekltf köictapAiról lilőuként bennünket Artcsltcni salrca leoml.
Hurk.
180^-ik évi nov. 4-éii J^l>osváro{^An^ttSomogy -megyei gaui egylet $iof$»ieti és kqfáfiyí szakoszt. ülés jegyzökönyve; jel<;i\ Pál elnök;
Kozma József, Tevely Illek, Igmándy lienedek, Vargha Márton, Kováchich Őszinte egyleti tagok és Nagy Lajos szakosztályi jegyző, mely alkalommal:
1. szám a.
Elnök ur előadá, miképen ö a megyei szedreskortnek mintaszőllő, haszon s díszkertté átalakítása tekintetéből a mogyoi egylet számára leendő átengedése végett megyei főispán ő méltóságát a f. é. tavaszi egyleti nagy gylllés határozatának szelleménél fogva megkeresvén, tőlo mind oz ideig választ nem nyort.
Megkérotott elnök ur, szíveskednék még egyszor Főispán ur ő méltóságát hozzá intézendő lovél által szívélyesen megkeresni, hogy a mondott megyei szodres körtet a tudva lövő üdvös ozélra a gazd. egyletnek''az adózási torhok elvállalása mollett átengedni méltóztassék ; mely elnöki lovelot Igmándy Benedek és Kováohion Őszinte egyleti tagok fogják főispán ur ő ''iuél-tóságának kézbesíteni.
2. sz. a.
Elnök ur előadván miként ő még ozon hóban — közel jövő óv máj. haváig Testre költözködvén, a netalán szllkséglendő szakosztályi Illések vezotéséro idoiglen elnökről koll gondoskodni.
Megkérotott Igmándy Benedek egyleti tagtárs ur, az olnökség ideiglenes vitelére, ki is ezen megkeresést szives volt elfogadni.
3. bz. a.
A Bzöllőszcti statistikai adatok összeírása érdokébon, határoztatott:
A még munkájokat bo nem adott tagok megkerestetni lmtároztattak, hogy munkálatokat minélelőbb beadni sziveskedjenok.
A leondö mintaszőllő, haszon- s díszkert mik''épen lehotő létro hozása körlll jobbadán magán színosotü eszmeoserék s nézetek nyilvánítása után az ülés eloszlott.
K. m. f.
NAÖY LAJOS,
szakoizt. jegyző.
A2 észszerű gazdász&t.
Dr. LöfTIer Károly után
RÉNYI REZSŐ. XII.
A testek különböző anyagaínak vizzonlagoa »U-rliségök határozza n»og azon sorrondot, melyet a teremtés szervozéaébon elfoglalnak. Bizonyos testek közti, sajátos rokonságok a sorrendbon különböző módositásokut okoznak. Az előző fejozetokbon láttuk, hogy a napnak befolyása bizonyos gáznomü vagy folyékony tetteket megmozdít, molyok aztán mozgásukba lilás tetteket is bovonnak, a hogy ezon külön-
dók, kikhez a budai baaa részéről Amhát Ti haji, Muatafa Ktfendi, és Hussam beg csatlakoztak; részünkről jelenvoltak: Thurzó üyörgy, Proümor Já-uos, Kollonitsch Blogfried és Duohami Ádám. Mart. 27-én a tanácrfkozmány sikerrel bofejeztotott, azután követség ment Konstantinápoly ba.
ddu ea a virbúl kilnJulsadi • polgári uem»4t••. iUrlon Uiapl. •». Kcr«nc* «irililg torfaUt Mpoi. hogy ö fo''», «k« !.''k nAlk.il hsUilh&sjon »< rgjroiibs, mlndenuk rlött ng> Trsulsohn grófi» OnutkorltK Jkaol ur»k * koosibah ljrk<xet( magjr. •<. ko-ronAl * yAiImM olkia^iik sí. Márton tqmplninilg, hol •>! * ng* Tdr<4k l»tvAu, I''Altf/ UlvAn, Homonnsl U/Urgy Ciobor (mro tirsk ti*>lr»AgeMii a kApolnib* *Undlk | O faU. fugsdUU*« fnriS-
• **r«k Karsogiaa MstStt tórt^ulk, u őrsiig ékolt «''» sásslikat Tliglk » fj uruk Ily r*ndb«u ; IlMibAil fstv. nitlora koroiUt, gr. KrtVVl/ T»mi» a bu.ogipjrt, gr. Korgics Ztlgm. m sisny aliuit, gr. Thuriá O/örgy a hllvolyiíb« roitclt ss. Iitrin kardját, lUtlyiiii Ketínc. a kervotet, Ki>lonlUch » kiront kardot, Thurtó 8 <anl(tlá Tdrük Utráu, HoMionnajr <*rit%J , frtt Kr.löljr KrlsUf, IxSísr Kmlrc, llíray P^fr, fWcky OySrgr. Pálffy Tstvln, Thurs^ Mlklí., NA.U,d/ TVinia, Ua^yar-. IMaUt-, Hor<rit-, Tót-, KAma-8*»rb-, OalllcaU-, l-> l.>mcrla-, Kuntág- A« BolgArorsiAg «At.lóit. — A kaloctal A, >Ag(AI>l pilap. O fali. a i.-ki. tlyAböl rlkUArlk a Iiagf oltirlg, a»uU>t kardot vlllogtalrA, a koronát felnncWo D)|-gatb AllvAu>tAI a oidor anyanyotvwn a nAphn* fnrdulra klrdr-,i.«i»iu«ol)AtoK « (lubctiiiva) hogy <•» klrilytoknak koro-nittatMk 1* orre öt »s»k4a sxvrint tórtiulk a koroniait. A tem-plombA" klArv». lóra M> ^ felsige.
ö f«ié/yo a*<UUt>os ülnök i Vlkaa fbg. *> e««tnrgaml ir**k A* ttidOr (Mv««ki)>tV s »mlgAlatot t«»»k sora a frlrbb fmlllett ur*kb.\|, AtuUu a* araoytarkaatyus tltAssk vilaattott nArtora ii in. Homonnajr UyÖ.gy; NMaadr Tamit, Oiobor Ulhily, KrdSdjr utv. ás Krlt^f Kagtavltk JA» «• 8«*chy Ojürfj, l''Alffy Itlv., 8.^gn«y Miklós, RAdey Koiirtici )
1608. Jun. 27 (Révai 17-ro teszi a najwt) a osoh orsz. gyűlés befojeztetett, melyben Mátyás csoh ki-rályá választása kihirdotődött; az nap került ismét vissza a magyar bz. korona ékoivol ogyütt Dietriek-stein érsek és Thurzó György ékes szónoklata között.
Oct. 22. volt a fölig bovonulása Pozsonyba, nor. 16. hirdették ki a király mogválasztáaát, nov. lü. következett a koronázás.
1600. Miután ö felsége a király mindssontok napjára ösazegyüjtötto az orazág kópviaelöit, ozok a nemzet akaratának meghatalmazott urai egy akarattal Thurzó Györgyöt nádorrá válaazták, kl másnap az oaküt a caáazár ób magy. király kezébe lottotte, mert o hivatal 5-ik máj. Illóaházy Istvánnak (6 éa 6 óra közt délután tőrtént) halálával üroaógbo jött. A megholt tetomei aug. 6-én Béosböl Bazinba hozatván, nagy diszszol takaritattak el. Elotkora 70 év.
1610. Jun. 30. a Botskaynak adott ób Sáros-Patakon őrizett török korona Homonnai Bálint gyám-nokai által Thurzó Györgynok kézbosUtotott; ki azt Bécsbo küldé Oot. 4. — Aug. 12. Erdély küldöttől némely ezikkok folvétolévol frigyet, szövotsógot kötöttek. Magyarországgal a nádor közromüködéso által aug. 15. Kassán. Ugyanez évbon a törtónt vizsgálatok következtében Thurzó nádor hatalmánál fogva ngos Báthori Erzsébotet, gr. Nádasdy Eoroncz özvegyét a reá l>ebízonyult Bzüzek gyilkolása miatt (600-at ölo-tett meg, a legutolsó kínzásánál tetten kapatott) Csojto várába záratta élto fogytáig, Ficzkó János bűnrészest
lofojoztotte. Ilona ób Dorottya közreműködő nökot Bitsohén tűzre Itélto 1012. Jan, 7. íl. Csojto vára.)
1611. máj. 16. Árva vár kápolnáját t^ra helyro állítván folazenteltotto Thurzó. Máj. 26. koronáztatott meg pünkösd hetében Mátyás osoh királynak Prágában. Jun. 29. indult Forgách Zsigmond Báthori ollon és küzdött változó Bzoroncsóvol, Dooomborbon némileg az ollonsógeskodés megszűnt. Jul. 12. Radul Báthori Gál>orrarmogUtk. Brassónál do omboroi szótvo-rottok. maga Szebonbo menekült. Uot. hóban volt a fejedelmek gyülóso RegeiiBburgban, Doo. 4. podig a császár lakodalma fel. Fordinand flig. leányával (Anna) Bécabon. Ugyan o hó 27-én köttotett mog a béko Erdély fejedelmével.
1612. Jan. 20. Rudolf csász. röggel 7 órakor Prágában meghalt uralkodásának 40-Tk, életének 61 -ik évóbon. Apr. 27. Sokolyi Pétor mint folségá-r«ló Pozsonyban lofojoztotott. Jun. 18. választatott s koronáztatott meg Mátyás Frankfurtban nómot császárrá, volo együtt ugyanő hó 24. napján megkoronáztatott kövotkozö napon fols. nojo is.
1613. Mart. 7. jó kodvvol jolont meg.Mátyás a pozsonyi orBz. gyűlésen, a honnét Apr. 12. nom ugyan azon kedvvel tért vissza.
Mart. 25. mont végbo a királyné koronázása Pozsonyban. Aug. 17. a nádor Összohlta tanácsosait N.-Szombatba, o gyűlésnek czé^ja volt u osáazárhoz folirni az országon ojtott sórelmok miatt, különösen: hogy a magyar várak német soropgol tön^etnok mog, lKy Icgiyabban TiofTonbach Riidolf e, nemzőt akarata
■4 149 J.
„oző mozgásokból különféle vogyülésak származnak, melyekből ismét folytonosan éa szakadatlanul megújított összoköttotósok ¿8 feloszlások erednek. Ámbár Igy a« anyag ninos egy orőson megállapodott holyzct-bon, még ainoa saját élotc. Az óloterő által moly a növény- ós ¿Hátországot szervezi, lép valóban az összélotbo. J •
A növónyorszag az anyag közóp állapotát kópo-zi a nom szerves testek s az állatország között.
Az anyagot olsö kozdotlogos kópezósnok veti alá, amint azon testokot, molyok a különböző növényfajhoz legalkalmasabbak, választva hasonltja.
E képzés nom toromtés, mort ogy növény mindig azon olemokbŐl áll, melyokot az a föld, viz és légtől olvonhat. Mindezen elemek nom omósztotnok fol a növényektől. A hasonitott olcmok különféleségo, sokasága és viszonya nagyon különböző összeköttetésűket ongödnok, melyok a növényország fisait jol-lomzik.
Hot tost közös mindon növénynemüvel. Ezok : a vizony, logeny, ólony, szén, molog és világosság. E testek a szén kivétolóvol, gáznemttok szabad állapotban b maga a szón gáznemű lesz az éleny- és lo-gonnyoli összeköttetésében; több más tostok és különböző viszonyban vosznok részt a növónyok képozé-bon; ilyonok novozotton: a kovany, hainuzsir, szi-kag, halvany, meszouy, kosoreny, vas, villó, kén.
Mig az ifjú növény a magvából él, csak moleg, lég és viz látszik egyedül képzéséhez vzükségcsnok. Ha pedig már való sajátos életét mogko.ídotto, ugy a világosaiig is nélkülöshotlen.
Eleny és világosság két véglete ellcnkoző raü-ködéseknok, molyok a növény élotéro hatnak; do mindozon növényelomok a világosság által jönok mozgásba.
Az előre bocsátott táblázatokban láttuk, hogy a viaony a légkör alsó rétegét képezi, lcgony-nyel vegyltvo, a hogy a legony közvetítő réteget képez. Azt is láttuk, hogy a legony és vizony egyosülé-80 könlogagot (ammóniák) képos, mi a növények kitűnő táplálatául szolgál s nagy tuonnyiségbon kell a kissé zavart határok közt lennie moly a vlaeny és legony rétegeket választja. Haso''nlag láttuk azt, hogy a vizony és élenynek ogybokötéso vizet képez, melynek egybokötéso vizet képez, melynek sűrűsége s kö-vetkozöleg a naphozi közoledéso az élony vizonnyoll ftelülésének fokától függ. Végre láttuk a 4-ik fojezot-b«n, hogy minden összoköttotésboq ogy notovább vagyon, mely át nom léphető a mit tolülés (saturatio) nóvvol jelölünk.
A vizony, moly a légkör magasában létez, valamely sűrűbb gázzali összekötés nélkül no juthat a növényekhez.
A logonyhozi rokonsága által könlegeges Összekötést képe», mely még mindig nem elegondő arra, hogy a ftildro szálljon.
Azonban az élonyhnzi rokonságánál fogva sttrübb ÖBszokÖtést okoz, moly gáz, vagy buborékalaku képződésben a légbon úszva marad, vagy moly viz alakban a földre száll, az élonynek vizonnyeli telttlésn a illotölog önnek fokához és sűrűségéhez képest mély az öBzszokötésbo belépő, moleg mennyisége ál*
Ul foltételeztotik. Előny és vizony ogy legonyréteg által választatnak, s Így ágy látszanék mintha a fo-nobbi összokötéa nom törtónhotnék mog. Do fonobb láttuk, hogy bizonyos tostok közt egy ogószon különös vonzorő vagyon, mely rokonság novczcttcl jolöl-totik, s moly a folyó vagy gáznomü hajcsövcssóg tü-noményét létesíti s két, bár közbevetett testen általi test öszszokötését ongedi. Itt az ólony a vizony által folfoló, s a vizony az ólony által lofcló vonzatik b ha az öszszekötés a tolülésj>ontját olérte, osö alakban leszáll miután a logonyrétegot áttörto volna. Ez az oka, hogy az osöviz kisobb-nagyobb mértékbon könlegeg tartalmú s az álló vizeknél tormókenyitöbb.
Egy vizcsoppnok súlya ugy áll mint a tongerok cgyonsulya. A légköri lobnojc (gáznak) is van órtóko a tormészeterö hatalmában, .különbon a mindenség gépezeto tokéletlen louno. Hi tehát a légköri óceán különfólo mozdulatai altal a légkör magasában bizonyos vogyüloto az ólony és yizonynok törtéuik, ugy az eredmény, a viz földro osjk. Az éleny és vizony tömogo a föld felületén szaporodik. Az élony nincs többé a logenyhoz rondos arányban, az egyonsuly megbomlott; tulböségo van akkor az élonynek, moly a legonnyoli öszszekötésében salétromsavat képez; do a vizony is tulbösógbon van tokintvoaz élony és logonyt; őzen fölösleges vizony szinto a magas légkörbo törokszik, hogy a, logonnycl egyosüljön s könlogogot képezzen.
11a a viz cként a földro ér, ugy élonytartalma tölo szabadulni törokszik, hogy a logonynyol egyesüljön; innen orodnek a földön képződött salétrom lornkc.lí''.oit; a vizeny t. i. a logonyhozi rokonságánál fogv i szinto Iparkodik részbon feloszlanl, hogy könlogegot képezzen, mely a légkör mágusa foló vonul, ha növények vagy bizonyos földnemokhozr rokonságánál fogva nem tartatik vlszsza. Végro meleg által a viz torjcdolmot nyer, veszíti BÜrüségót, gáza-lakot ölt s a magasba száll.
A vizony tollát vagy folyó állapotban (viz) vagy buborékalakban (köd, gőz)(vagy gázulnkbnu ^kön-logcg), do mindig mássall;''ogyboköttetÓBbon ér c. növényekhez. \ ..
A logeny vlzonynyol jut a növánynkho* mint láttuk; még több közöltotlk volök egyenes«-, sk le* -gö által, melyben a növényok élnok, mi ve'', < g
éleny és legony keverék.
A szénony, nohozebb Uvén mint az élony, nem juthatna a növényekhez az élennyoll összeköttetés« nélkül, tehát mint szénsavany. Még ez alakban Ib nehezebb u légnél. Emollett rzonbau még Is a növény tör, követvo Oz irt .^t, molyot a ».övóuy tápláló és légző szervei adnak.
A meleget a nansugá:-csopoit által közli r növényekkel j s ozoknek képWásébon részt vési any-nylban, a mennyiben a növés pillanatában mi\jd ogy fokkal nagyobb légraértóket ad mint a légó a a nö-vónynyol ogyosűl különösön ezukor ¿s csir alakjában. Mivol podig a növényok elomoit kiterjeszti, azok nodYoit okozza, molyok képződvén, nyilvános joloi a Vogetatiónak.
A világosság végro, moly nélkül se»mi vogo-tatió sem létezik, hasonlókép a napsugárctopfrfc
a tudta nélkül Ersok-UJvár parancsnoka lott » némot-joivcl megszállotta o várat; a császár Molarad által bekövetkezendő javítást (molioratio) igért.
A hitszegő török kicsapongásai ellen Újvár és Léva táján a nádor sept. 23-kán soreget gyűjtött.
Oot. 23. Bethlon (iábor elűzvén''török scgéllyol Báthory Gábort, Erdély hármas nomzotsége által oct. 24. Kolouvárott fojedolemnok megválasztatott. Báthory Nagy-Váradon orozva megölotott, do gyilkosai: özi-lasay Ján. éa Nadány Gergoly a kövottozö 1614 év Mart. 4-én Mogyosen kogyetlonül kivógoztottok. Apr. 7. halt meg 1 hurzó Kristóf száraz botegségbon, totomoi Lőosón takarltattak el Mai 20-án. Jul. 13. országgyűlés volt l''ozsonyban, melyből a császári
Íyülésro küldettek Linczbo: Náprágy (kalocs. órsok) iépos (nyltrai püspök) Domitrovith (zágráb. pűsp.) ltévay Péter thuróczy főispán, galanth. Esztorházy Miklós, Melyth Vilmos, Sandorlovioh ób Laokncr Kristóf soproni polgármestor; do ezok az élő szóval elmondandó beazédükot a császár parancsára írásba foglalva adták olő. Aug. 21-én halt ol börtönébon a kogyotlon Báthory Erzsébet éjfélkor.
161B. Jun. 20. Amliat Tohaja török csász. tolj-hatalmazottal mogköttotott a béko Bécsbon Forgács Fereucz blboruok-érsok, Klosolius és Molard jelon-létében. Jitf. 7. Thurzó Imro Vittombergába mont ta-nulmáuyalt folytatandó, hol a választó fejodolom és szász hg által tisztelettől fogadtatván, o«t. 18-án ugy,an<>zon Akadémia Roctorának mogválasztatott.
Oot. 16. halt moff özont-korckzton Forgács Fe z bibornok, eltöm. Nagy-Szombatban 3-ik Dcc.*/
1616. 10-én koronáztatott meg aosászámő jsoH koronával. Jan. 11-én volt a tanácsosok és orsr-''rtgbi-rák gyűléso Troncsinben BalaSsa Zsigra. ügyében, ki még ki sem hallgatva, már is a törvény ellen Tief-fonbaoh Rudolf dunánlnneni parancsnok által olfogA-tott Kékkő várában jan. 7 ón, s a pozsonyi várba ratott.
Jan. 30-án bizonyos Moschov Jánoi> hotiui; -¿n AriuB tanai torjesztéso végett az egytuv , és világi hatalom által majdnem a máglyán véger.to élotít; csak a krakkói nádor közbevotéso mentett.) meg, do nz országból kitiltatott.
M^. 6. osto 16 órakor bocsapott a r>s \ykö sz. István tornyába Bécsben, rombolásinak n. csokély nyomait hagyván maga után. M$j. 29. K ,ionics Siog-friod fogságából (Béosbon kiszabadultán nagy mozgalmat ;dózott elő Morvaországba*-., do ismét orösobb zár alá korülvén, eloszlott a «részforgeteg. Jun. 2-án tért viszsza Thurzó Imro Wittenborgából. Aug. 24. a pápa .bolccgyoztévol s ongedeimóvol történt a jegyváltás Vosselónyi Istv. ós Pongrácz Joremiás leánya között. Sept. 28. novostotett 8 hirdottett ki Prágában a thuróczi própostsággal mogajándókozott Pázmán Péter oszt. órsotnok. )
• Uryanci írbon (aprllt halt «1 Jolca t8rUlnollrAnk Itt-yAa/Ty Mlktia Atot. 80-lk irlben.
'') Thuriá OySrgy ilet-loUiait riWIdín ogybefof laWa l. iTftrtinolml adatok a magyar «tiniéi ¿loUbttl c«lmü Amban.)
által közöltotik a növényzettől, s részben, a mol''ég-gol kapcsolatban szinto részt vesz a növényok kép-zésébon. Ila azonban a növényhez jut a meloggol ogyütt, részben feloszlik a szénhozi különfólo rokop.r-ságnál fogva.
Az óloterő müködéso folytán bclohelik a növények a képződésükre szükséges elomokot, feloszlatják az összekötéseket, melyekben ez olomok nekik kimlkoznak, és szövedókoikbon más összeköttetéseket alkotnak. Miután a vogotatió ólenyközogben törtói\ik, követkozóso az, hogy ozon tost a növények sojtszövedékolbon viszonylagos sürüségéro alapított cgyonsulyra törokszik, amint t. i. a növények ólomét részbon olomészti, legyen, hogy szabad vagy magával összekötött állapotban, vagy más móddal; innon a növény lehollés tüneménye. Igy lohollnek bo a növényok ogy mennyiség szénsavanyt különösen vilá-goBság nom létél>on, s vlzonyt a viztartalékban. Logonyt is koll kilehellniök, ámbár ez még klsérlctek-kol bebizonyítva ninca.
Midőn a világosság a növónyok lovolóbo hat, megköti ott a szenet, moly a világossághoz némi rokonságban áll, s a növényok tartalékát képezi. A mo-lognok nagy rokonsága vau a szénhoz, de mivol oz sürüobb a világosságnál, tohát részben ezzol együtt folossllk, hogy a növényokbo hathasson, s azokat a legvégső gyökérszálig átfussa, az ohhez fogékony elomoket kitágítván és nedvvé alakítván. A világosságnak ozon a levelekben, virágokban és héjakbani szétosztásából származik azok színezése. Minél több szo-nenytemészt fol a növény annál erősobb a világosság foloszlása, s annál inkább közeledik a lovelok szino a sötétzöld és setétkékhoz.
A világosságnak ozon rokonsága a széuhoz, a növónyok lovelénok Bzine ás szárainak irányából kitűnik. Állítsunk egy növé.,yt valamoly általunk választott holyro, foltévo, hogy ott a vogotatiónak mindon foltétoloi meg logyonck, magát a mologot som zárva ki, csupán azok világosságát, ugy az vékonyan folnyurgul a raielábh olhol Ha flgy kia világosságot boosátunk foléjo, Ugy lovcloi és 4gai zöldülni s a vi-Ugosaág-folé hajlani fognak. Ha most más helyre tcsz-szük ugy ismét csak a világosság felé fogja irányozni lovolelt és ágait. A világosság és jszénösszokötésénok hatása által történik, hogy a bűzhödt vjzek zöld hínárral födoztotnek be, moly szin foketóbo megy át ha a nap hevétől égettotnek. Ugyanezen hatáa által a televény vagy qv által tolült földrészek zöldök és o szinök foketóbo megy által, ha nedvosek b ilyeténkép a világosságnak kitétotvék. Ugyanez áll a falak melletti azon utakról, molyok meszes maitor darabokkal bo-fódvók 8 márgarakásokkal, molyok sok ideig nyugalomban fokszonok s a világosságnak kitóvo vannak.
Mi a vizeny-, legony- éa szonenyröl mondatott, áll hasonlag valamennyi elemekről Is, molyok a nö-u-ény képzésben részt vesznek.
Eddig azt állitám, hogy mindon növény táplá-! lékát aii olomok anyagából vcszb Igy kellő önnek kezdetben történni, most azonban nom ugy vagyon. M; '' *.on élettel birtnak maradványai táplálékot nyuj-tiú.>/. a n ^vényeknek, ha tohát a földet trágyázzuk, ( ugy az abban ólö növények tápláléka szaporodik,
i» ■■ ii" ■ '' j''i j''- "'' ■ n in iiaiiiuiiiiu. i. ^t
•''•V 1
Ido irjuk még ZavodssL/ György aláírásával oKátott eiromlókü feliratot:
Thurzó Ucorgius Arvensis Comes InclytusOrao Atquo Palatinus rogni, Proroxque, peremtus . Morto immatura; tali roqulescit in urna. Hulc Sancto Pietatis, Justitiaequo tuondao Ao bono Caosarea do Malestato morori, Optata ct Patrios servaro in Paoo Ponatc«, Pracsidio cssq Bonis, Sontos puniro sovoro, Maxima ourft fűit. Tali labonto Columna, Orba flot Hungaria, ot fidi tristantur Amioi.
Scrlpsi moorons in arco Lothava, Monso Novombri,fpto Pracsidium Varadionso, por deditionoin inpo-tostatom Turoioam redactum Goorgius Zavodsky sonior A. 1620. aeUtis''Bl.
1617. Febr. 10. tartattak a gyász-szertartások a megholt nádorért Bitsohéu ; mart. 16. podig Nagyfalun (Arvaui.) tetto Io az esküt Thurzó Itnío a Rll. előtt mint Arvamegyo örökös főispát\ja.

f 150
azon táplálék, mely azoknak ogyszorro mindent ad, t. i. vízonyt, legonyt, azenonyt, sr.ikogot, meszonyt, kovany t, meleget, világosságot Btb. kövotkozéskép az ily rétegben álló növónyok orősobbcn nőinek.
Eszrovohető, mikóp trágyázott földök essö nem lótóbon ¡b mindig ncdvcsebbok másoknál, ha szántás által a levegőt ólvozlictik: ozt a trágya-anyagban foglalt vizorynek lobot köszönni, mely a légbon egyo-sülvén, az élonynyel vizet képos.
/ Záradékul Ismétlom : hogy a növényelomok meleg által hozatnak tovékonységbo, do az élony és Világosság az ollontétos tovékonységnok, mely a növényok élotóro hat, két legszélső határa: az éleny a mennyiben ez az élotorö által olegondölog meg nom kötött oiemoket eltávolítja, s a világosság amennyiben ez cllonkozölog a Bzononyt, moly a növényeknek tömörséget ad, megköti.
(Végo kövotk.)
Néhány «zó a népnevelés ügyében.
Oly » >V ajakról hallám már o keserű panaszt: „Népnevelés jöjjöu ol a to országod" zengeni, hogy ünkónytolon kövotkoztotnem kell — miszerint a no-volés szent ügyo még igén sok holyen parlagon hover.
Es fajdalom ugy van 1...
Nom czélom ennek okait részlotesen fejtegetni, do gyongo tollam orötlon Is volna annak hü ocsotolé-séro — csak nohány eseményt hozok fol; a melyek ha részben nem is — do tájékozásul szolgálhatnak a nevelésügy barátinak.
Vegyünk fol ogy tanítót! vaijon ml az ogy iskolába? ogy égő fáklya... n.oly óltstö sugaraival életet lehel a kisded növondékek gyongo kobloikbo. 8 vájjon ki az — ki az érzelmeket kikolvo nomosltonl igyekszik a sziv redőibon ? Egy kortósz, a tanító — ki a szorgalom édes molegévol törokszik a szépet, » jót, anomoBt növendékei szivébe plántálni; s a gyongo kímélet óvatosságával nyesegeti a fordo kinövó-Bckot.
Gondoljuk mog, váljon mi noliéz ogy tanitó feladata I
Gondoljuk meg. váljon mi súlyos körülmény az, midőn oly növondék hozatik fol a tanodába kiképozte-tés végett — a ki talán szülőitől soha, vagy igen gyéren hallott kegyes szavakat; a gyenge szivo már a szülői háznál a bün mérges ranszlagával mérgestetett mog. Fájdalom I pedig ily család sok van ! Esmorok háznépet, hol a bün mély öavéuyébo sodort, elfajult apát iskolás gyorraeko feddetto mog átkos szavaiért, — a feddése kövotkeztébon az amit szégyon pír futá ol — s ovakodott később gyormeko előtt olyat szólni vagy cselokednl, melyok Ionom törölhető szennyként lile-t'',k a vallásos keresztyén tiszta lolkülotót Itt mog-tormó már a nevelés szép gyümölcsét!
Do hányszor koll szomorún tapasztalnunk azt, hogy a mit a növondék az iskola falai között lelki eledelül sziv bo szivébo, b már már szép reményre jogosít ; otthon a vallástalan szülök önnön tottoikkol for-töztotik mog azon igazságot, mit a gyermek tanítójától hall; b hányszor nom törlik ki gyormokoik fogékony szivéből a nemen hajlamot kegyetlen kezekkel a szülök, kik a vallás vigasztaló szavaiban nom akarnak enyhitő Irt találni, s csak aa istoni gondviselés ollon zúgolódnak nemtelen szavakban.
Do nézzük már a tanító valódi álláaátl Ha mint hivatást pályát tokintem — ugy dicső, s valóban nomcs t Mily édes érzelem szállja meg a tanitó köblét, midőn lá^ja, hogy növendékei mint aiotnek votél-kedvo a kitűzött tökéiycsülés nagy czélja felé, mint hevül, dobog a ssiv, ha tapasztalja, hogy elhintett magvai jó földben estek, s gazdag aratást igérnok. Valóban magasztos hivatás I Mily kellomes megelégedés honol a kötelesség teljesítésében fáradozó tanitó szivébon, s mily édoson nyugtatja mog azon Öntudat... hogy tisztét hiven, serényen végozó 1 Szép és nomos feladat a tanítóé!
De nézzük továbbá a tanítót mint társaduimi embert I Nem mondom, hogy teljesen utálat, hogy ki volna száműzve a társadalomból, de hocy sokaktól a megvetés tárgya ... igaz. — 8 mintha látnám az ar-ezokat, kik állításommal ollenkozőleg mosolygnak, bár szivük órzéso ollon, azoknak öszinto fclolotül ennyit: ha eddig a kik megvetettétek a tanítókat, ha valamely társaságban lonóstétok mint utált Páriákat; mint tán kik azt mogérdoraolték volna: oh ölcljótok fel ezután karjaitokra azokat, s »rczaítokról vonuljon immár a kosorű gúny, moly oly fájón hat a lélekre, dorüljön fol a mogbecsülés tiszta mosolya. No forduljatok ol a Unitóktól hidog közönnyel, hisz azok is omborok. sőt többet mondok ; mit Bcnki sem tagad : a társadalom oszlopai 1
Koljen kl hát szivoitokben a tanítók iránti no-mea azerotot csirája, s viruljon az ugy, hogy az irigy-tóg, a kaján megvetés hovo le no hervaszsza, és ismerjétek cl az érdomet, mit a világ még oly kevéssé méltányol I
Nekem, aki bár csak csekély idő óta munkál-I; doni az ur vetoményos körijében; nom ogyszor volt már szoroncsém ily megvető hideg arczokkul találkozni a társadalom rótegoibon, de azért nem osztozom o véloraényben : „Quom dii odorunt, praecop-tonini fccorunt" söt annál nagyobb''lelki erélylyol
törekszem a nagy czél fölé, mit olómbo r/fcoiulvisotés kimórt. Do nom tagadhatnám ol egyszersmind lol-kom ismeroto vádlása nélkül, hogy o tuegvotós, o lenézés fájdalmanan, sujtólag hat a tanítók kedélyóro, mort ugy hiszem, vagyis szorotom hinni, hogy nincs omber ki bennünket mint utált Páriákat tokintson.
Do hallottam már erélyes folszóllalásokat, olvastam a lapok hasábjain ogy-cgy ezikket, molyek szinte a móltánylatórt írattattak b közöltettek, do azért nom voltak-o ezek kiáltó szavak a pusztában ? Kiáltó szó volt 1 ós marad or. ügy mindaddig, míg azok nom méltányolják a tanítók faradságait, kiknok nomcsak hatalmokban, do kötoloBségökbon is állanaI Do hányBzor nom történik mog, hogy a logszontobb igazság daczára is övék a veszteség, s az olnyomatás keserű szégyonóvol kónytclonok elnémulni. Do mon-jünk tovább:
Nézzük végro a tanító anyagi állását I Ezt mint oly ügyöt, a molyröl sokat lehetne irnom, csak me-loslcg omiitem.
Ugy hiszom mindenki előtt ismoretes, tudva lövő az, hogy a tanítók kellőleg díjazva kővé» bolyén vannak. Pedig megfizethetö o a tanitó fáradsága? s van-o jutalom, molylvol ki lohetno ológitni a tanítók Bok évi fáradalmait? Oh nincs 1 do nom akarok cz ügybo oly mélyen bocsátkozni; do ha ezt állítom, hogy van tanítói díj, a moly a 160 forintot nom haladja meg, nom állítok lehetotlent. 8 vájjon, hogy élhet meg ebből egy családos tanitó? kórdik t. olvasóim 1 küzdvo éhség » a nélkülözés ezor mog ezor nőmével.
8 vájjon lohot-o ott kedv, hol a test nem él — csak tengődik? ott a lélek is sorvad, satnyul s lassankint a szonvodés, a nyomor áldozata leond. 8 váljon méltán vádoltatík-o ott a tanító hanyagsággal, ha mindon kodv, mindon nemes ügy szeretet mologo nélkül lép bo az iskolába; » tisztét csak gépilog végzi?
Felöljön mog orro kiki lclkismorote, s ha van olyan kit szavaim a tanítók iránt eddig talán hidog közönyösségben kábulót—fölráztak; bccsüljo ezután ugy mint honpolgárt, mint cgy a novolés országa mi-olöbbi oljövctolón fáradozót; s nyújtson neki sogéd-kozot tölo kitolhotön, hogy szent és magasstos hivatásában gyámolltva olório a czélt... a melyre mindon lelkes tanitónák mulhatlanul törekedni kell.
8 ha ozt nomcsak látjuk — sőt tapasztaljuk Is, ugy lassanként oloszlauak a kételyek, a sohajok -— b nom halljuk oly sokszor hangzani „Népnovclós jöjjön ol a to országod" s mi tauitók aom leszünk kény-tolonok a bzív fi\jdalroivat naponként igy kiáltni fol: Uram! hozd fol immár a to napodat a szegény tanítókra is l KUTHY ISTVÁN
ref. tanító.
Megyei tüdósit&sok.
Veszprém, november 7.
Esomónyok rajza képezi a vidéki tudósításokat, h Így a levelezőknek osomónyokro kell várnlok,mort nom teremthotik — liánom csak loirják azokat, b log-logfölobb is— mind tényezők szorepelhctnok, hogy ez vagy amaz osomény létrejöjjön, oa vagy amaz közhasznot árasztó oszmo megtestesüljön. 11a tudósításaim ritkulnak, jolo, hogy az esemónyokot alkató örökszü-netolnok.
Most örvendetes osoményrŐl tudósíthatom az olvasó közönséget A Veszprém megyei gazd. ogye-aülot eszméje közölget a inogtestesüléshoz. Ad alakú* batáBÍ engedély már leérkozett, a f. hó 9-én leend az alakító gyűlés. Vajha örömmel haugoztathatuók a napon : az igo testté lettl
Ugyancsak f. hó 9-éro Veszprém város lolkos ifjúsága nők által adományozott értékes tárgyak kisorsolásával egybekapcsolt hangversenyt s tánezvi-galmat rondozott, mely hangversenybon a Csonka Forencz alsó cörsí liolv. liitv. lelkész által alakított s kitünölog Ismoretes Balaton föl vidéki dalárda is közre fog működni. A hangvorsony a gazdasági egyesületnek alakító gyűlésével egy idöbon tartatván—valószínű, hogy népea és fénycB közönség által loend látogatva, a az alföldi szűkölködők Bogólyczéséro szon-tolt jövcdolmo jelontékony loend.
Gazdisági fő toendöink oz óvro bovégozvók. — Jobb bort szüreteltünk, mint a mult évbon, do sokkal kovcBobbot, alig ''/j-át A kora szürotolök még minőségileg is hátrányban vannak Burgonyánk az ugar földekbon az elrakott gumókat som adta yísz-sza, mort korán — még az osözóa előtt föl kellett szodni... a tavaszi földökben 2—3-szoroB tormást adott. Okt. clojén elvetettünk, do kovoretlon ízántó-földokbon, mort a nagy szárazság miatt az ugarföl-doket megkeverni nem lehotott. A Bzölökot a téli hidog cl Ion védondÖk — bckapáltattuk. A szölövcBzszők nom tökólotos érottok ... aligha fognak bolölök döntéshoz jó vcszszök válni. A trágya kihordás az — a mivol még hátra vagyunk.
Kovés a bor... s o kovésnok sincs ára. A veszprémvidéki szőlőbirtokosok közÓl többen Palotáig önköltségükön szállítottak bort, akóiát 4 frt 20 krórt, s a szállítási fuvart akónként 20 krba számítván, 4 ft az uj bornak akója. Mult évi bort szürot előtt még olcsóbbért (3 frt—3 frt 20 kr) is lohotett vásárolni.
Az olcség árak mult péntokon alább szállottak. A szép tisztabuza méröjo 4 frt 20 kron, rozsé $ frt 80 kron, tengerié 2 frt 60 kron megvehető volt. Az
árpa aránylag igen drága, kilája f) frt—6 frt 20 kron vásároltatott. r. I.
Veszprém, nov. 12.
Örömmol vottom kozombo a.tollat, msrt neve-zotcB élet mozzanatról küldhetők tudósítást.
Voszprémmogyóbon a gazdasági egyesülőt f. hó 9-én megalukult.
S bár sajnos, hogy oz ólotmozzanat előidézésében a megyének nem összes anyagi ós szollonii orejo volt tényozö, bár fájlalni lobot, hogy egész vidékek maradtak képvisolotlonül; még podig nom önhibájok, hanoin az aláírási ivok köröztotésénok kimaradása, a az alakuló gyülésbo meghivó — olnökilog kibocsátott lovoloknok rondoltctésök holyéro ol nom jutha-tása miatt... do azért maga az alakulás örvendetes tény, mort ozáltal megyénk is azon megyék sorába lépott, melyok tesznok ott, hol az ogyosok és a kőa-javára tenni koll, közromüködnok az anyagi jobblét omclésóro, tevékeny részt vesznok a jobb jövÖ előidézéséből), s a nyitva álló tért nom hagyják müvo-lotlonül csak azért, mett van olyan tér, moly oz idli szorint ol van olöttök torlaszolva.
Óhajtandó lett volna ugyan, hogy a megyének öbszcs anyagi és szcllomi orejo ogyosluton vltto volna végbo az alakulásnak nagy munkáját, hogy azok, kik pz ivok köröztotÓ8ét átvállalták, o szent kötelességnek fáradást nem ismorö lolkismerotosséggel tettek volna oleget, hogy az elnök által kellő időben kibocsátott moghivó lovelok no akadtak volna mog a köz-ségbiráknál. hanoin a felhívás értőimében tették volna azokat közzé a közBÓgtagok előtt... u mert ea nom történt mog, mert egész vidékok maradtak ért»-BÜctlcnül. tanácsos lett volna az aláírási iveket más közökre bízni köröztetés végott, azokat fölkérni) hogy a lőhető logrövidebb idő alatt körözzék esekot, s a körözés megtörténte után ujabb határidőt tűzni ki alakuló gyülésro, s ez időhatárt nom alkalmilag, hanem egyonos uton minden községbe, söt külön-kü-lön minden nagyobb birtokoshoz is megküldendő meghivó lovélbon a legnagyobb nyilvánossággal közzé tonni, meri akkor nem kollono azon vidékeknek, molyok kópvisolotlenül lott maradása mollett történt meg az alakulás, azon ügy iránti mcgbidogcdósótől tartanunk, melynek első fclkaroltatása alkalmával Ők mollŐzvo voltak: do azért biztat a romény, hogy miután a választmány alakításakor a nom képvisolt vidékekre is volt tokintet, a igy az érdokek oz ogye-Bülotóbon, az igazgató stb testület alakításakor az ők érdokol Is flgyelembo vétottok, b csak is 24 választmányi tag választatott mog, 24 uj tagnak megválasztása podig az alapszabályok értőimében azon későbbi
Íyülósoknok hagyatott fonn, molyokben — ha akar-ák — a jolonlog nom képviselt vidékek is képviselve ehetnek : nom fognak o szont ügy iránt olhiaogedni, mogfontolván, hogyha hiba is kimaradások, s ők nem is okai, do azok som okolhatók órto, a kik az alakulásra nomcsak mogjolontok, liánom a régóta függő-bon lovö eszmének megtcstosltését nom akarván ad graecas Calondas elhalasztani, oz alakítás nagy müvét korcsztül is vitték.
Mórocza Dániel (1860-ban választott korelnök) előre bocsátván, hogy ö már akkor, mikor közsógo — molybon birtokon — Zalamegyéhoz knpcooltatott vissza, összo akarta hivni az egyesületnek loondő tagjait, 1861-bon több mogyoi bizottmány! ülésben fol is szólalt, b annyival inkább, mort az alapszabályok megerősítését a h. tanács csak Is azoknak 4 példányban loondő felküldésétől totto függővé .. . hogy azok, kik olny^ják anyagi jobblét szempontjából oly fontos gazd. egyesületnek mogalakuláBát, avagy csak a délutáni órákon is gyűljenek összo, hogy ő, mint különben is most már más mcgyoboli birtokos, a korelnökségot az alakuló gyűlés által választandó olnök kezébe letehesso, — a mort szava elhangzott — mint a pusztában kiáltónak szava, mert az ügy iránti érdekeltségnek élotro toromtő mértéke hiányzott: a korolnökségről a mogyoi bizottmányban lemondott: do mort az ügyet elrojtoni nom lohotott, most mikor az alapszabályoknak 4 példányban föltörjesztóso fölsőbb helyről a megyo hatósága általi közvetítettségben ujolag sürgöltetett, orkölcsilog érozto magát arra kö-tclczottnok, hogy az ügyöt olcsni no engedje ; hanem öregség miatt gyengültkozokkol bár—-do megragadván az ovezőt, ha lohotő a szont ügyöt biztos ktkö-töbo vezóro^je, a akkor a megalakult gyűlésnek közébe lotovén a ráruházott clnökségot, azon megnyugtató tudatul vonuljon nyugalomra, hogy a rábízott szont kötclossógnok erojéhoz mértton oleget tott. Tudatta, hogy az alapszabályoknak felsőbb helyre 4 példányban fölterjesztését eszközölte, ez alapszabályok mogorősitvo loérkoztok, s ö a jolon gyűlést alakulásra Jiivta összo. Köményét fojezte ki, hogy te-kintvo a boküldött ivokon látható aláirók számát, s azon hittől vozérelvo, hogy a még künn lovö ivok som tóronduok vissza üres''on: ófotorŐB gazda-sági ogyosülot alakuland Voazprémme-gyóbon, melynél a norvus rorum girendarum: a pénz, nom fog hiányozni. Kijolonté. hogy gyűlést osak politikai hatósági engedély mellett s országfoj-dolrnl biztos jolonlótébon — ollonŐrködéso mollott engednek tartani, s Villáx főbíró urat — mint a jolen gyűlés tartamára kinevozott biztost mutatta be.
B. Fiáth Foroncz főispán ur indítványára a kor-olnöknok lolkos fáradozásaért köszönet szavazást, a miután ez elfogadtatott: e szavazatnak n a korelnök
-4 161 *
ér4rím*>i- «lU''inpréséuek jegyzőkönyvileg örökltéaét j^l^áaywtU. K »/.akarattal, h szűnni notn akaró él-Js''iigéaok kör. t cl fogad tátott
Ezután «/. alapszabályok olvastatlak fol.
Ext köv, tto azon kordén folctti élénk vita: ala-kuljunk-o must? vagy tán czéUzorUbb volna a» aláírási ivekot még egyszer körözni, s ulakitó gyítlóst csak is azután hivm ogybo, bogy a most nom képvl-Bolt Pápa és Dovecaer vidóko is képviselve logyonok alakuláskor.
Az elnök a nagy többség akaratát: az alakulást ktraoudá, a kezdődött a választás. Ehiökkó: gfWald-ujein, alolnökökké: Kun Sándor éa Nagy Károly, jegyzővé: Körössy Lajos, pénztárnokká : Fülöp Jó-zsef közakaratul, egyhangú felkiáltással válaazUt-tak meg .., mintha szent lélek vozérolto volna a választók nyelvét egy és ugyanazon név kiáltáBára, ne hogy ellenkező esotbon az alapszabályok értőimében a^op tjtküB Bzavazáanak nyittassék tér — moly a magyar jellemével ősszo nem fér.
Választmányi tagok javaslatba ho^atflára bizottmány neveztetett ki, azon irányadáss''a^ ftogy a kijelölésnél logyonok tokintettol a különböző vidé-kekro ... az általok javaslatba hozottak közakaratul lőnek ismét fWál^tya.
Az alakulás után b. Fláth Foroncz Indítványára Mórocza''Dániel —■ mint máB megyebéli birtokos — tisztoletboli taggá választatott.
Az aláírási iveknok újból b több egyénre bizva történondö körözéso elhatároztatott.
Végzésilog kimondatott, bogy egyletünk az országos gazdasági egyesülettől alakulását tudaUndja, * 200 frtal alapító tagjai közé lép.
Küldöttség neveztetett ki, mely a közakaratul flválasztott elnököt az olnökség elfogadására fölkér-jo, mely ktldfittségnok elnökségét — közkívánatnak hódolva — b. Fíáth Forcnoz főispán volt szíves ol-V álÜlni.
F. hó 9-én estkor a veszprémi s veszprémvidéki Ifjúság az alföldi szűkölködők javára hangversony-nyel, s Veszprém város ós vidóko söt megyénk távolabbi vidékeinek honleányai álul is küldött értékos — 200-nál többro monő nyeremény tárgyak kljátssá-eával összokötött tánezestélyt rondozott. A hangversenyben közreműködtek vidékről: Reményi Edo, a világhírű zenész... Voggonhnhor Vilma, Kocsis Irma úrhölgyök, Pápáról Tarozy Laura ób Mikovényl Lulza úrhölgyök f Frank Ignácz nom jelent mog), Veszprémből Osikn Ilona úrhölgy, Eötvös Károly és Tarozy
Xezsö, Balatonföl vidékéről a holv. hl tv. énekkar, talános toUsést arattak azon fényes s műértő közönség részéről, melyben Vosapróinmegyo szollomi b anyagi erőjének jelentékeny része volt központosulva. Aa estély — ha a sorsolásért százalék nom kívántatik — közel 1200 o. é. frtot jövedelmezhetett.
v. r. I.
Mohára, őszutó 9-én 1863.
A iua tartott országos vásár meglohotősei»Játoga-tott volt. Eladó volt ugyan elég, do vovö annál kovo-tiebb, mindazáltal egyes áruezikkek nagyon is drágán keltek. Pálinka, közel 4 ezer akó volt a helyszínen, akója 16—10 ftoú kelt. Bor kevosebb volt eladó, mert a borkorcBkodök a vidéken jóformán már raindösszo szedték b liajón elszállították. Akója kelt4írton; szarvasmarha kevés volt, ugyalóvásár sóért semmit, holott azt hivők, hogy a Ukarmányhiány miatt nagyon ie «ok lesz eladó. Szarvasmarha többnyire olosigázott lévén, csak íb húsvágók vottek néhány darabot; házi és gazdasági használatra alig találkozott 10—15 db alkalmán, lovak szinte Igen drágák voltak, darabjáért el-kértok 160—200 ft. Az eső azonban közbejővén, d. u. 6 óra Újban oly gyorsan szétvorte a vásárosokat, mintha csak valami kis hotipiacz lett volna. Biz nem ártana, ha a Duna is kövessé mogdagadna már, mert a csekély víz miatt a gőzhajók alig közlokodhotnok.
A ''¿-ón Pestről roggol elindult társasági utáuszál-Iltó gözŐB Baja körül zátonyra akadván, 2 napig helyéből megso mozdulhatott; ma azonban aZimonyból érkezett hajó segítségére monvén, s osak igy jöhotett le Mohácsig. Luozonl>aolior hajója tognap hozta cl Bajától idáig a fönnakadt utasokat, moly előzékonységa kapitánynak csak dlcsóretéro válik.
Ma röggel 2 útonálló a Baranyavár-Mohács közti or«*águtoii megállította a lovélpostát, a kocsisnak si-korült azonban előlük megmonekülni s ezáltal a postát íb megmentette; a kezét s főjét azonban súlyosan megsértették.
Tegnapelőtt esto a vidéken egyik népcsb helységben szomorú esőt adu elö magát. Egy fiatal sobéss, kinyitván ablakát, amint a nyitott réshez odaillesztvén fejét, kénsavval (vitriol) szembo leöntetett. A szerencsétlen azonnal olveazté Bzomovllágát, míg a másik stoino íb, söt életo nagy voBzélybon forog; mert az ^jodség.álul a kénsavból néhány osöppet belehelt. E baloBotnok Bzerolmlviazony volt az oka, mivel a sebész az érdekolt nö iránt liütlon lett; utóbbi maga követte ol a hajmerosztő boszut. Ma kísértők ido a csendőrök, s átadják a hatóságnak. Midőn már benno vagyok a Bok baloaot rogíatráhlaában nem hallgathatom el, még aztil szomorú esetot sönt; miszerint o hó 6-én esto 6—7 óra közt a mint a dunaszigotböl doreg-lyén átevozott a város felé néhány itteni lakok, egy fölülről érkozott Uraasági propellor velük öaBxotttköx-vén, a dereglye azonnal darabokra azéthullt,omb«rok, kocsik s lovak pedig n vízbe sülyedtok. Későn s sö
tétes lóvén oü idő a szerencsétlenek mogmeutéso nagy nehézséggel járt; egy ember azonban mégis a vítfonokén maradt, a többi mind megmenekült.
A hajóskapitányt nemcsak vigyázatlanság, sőt makacssággal vádolják; mert állítólag a dereglyét kikerülhetto volna, Ő azonban elég ombertelon lévén daczára a véizkíálülanak,noki rontott a védetlonokuok b vcBzélybe dönté ökot.
A kapitányt a hatóság befogatta, moBt folyik clleno a por. KUOYERAY.
Kelnó-KÖr (Oborwarth) Nov. 10.
Az alföldi nyomor, do a fölsőbb mogyókből hal-latazó drágaságot is tokintve, mi itt hála AZ égnek bővében vagyunk mindennek. Kle»égünk — más évekhez hasonlólag jól termett, s a mi itt-ott hiány volna is, eléggé is pótolják más termékek, melyek az «1 vidékeken buza- a borért kicsoréltotnek. Szénánk sok termett b a legolök most is olyanok, mínökro a legboldogabb időkbou sem emlékeztünk. Gyümölésünk elég; a zöldség potom árért aotn kel; káposzta száza — a legszebbé < frt. o. ó. Korókrénát íb ali* győzik Uka-riUni, a a barmok eszik, ugy beütött. 11a meggondoljuk azt, hogy fánk meg egész l>őségbcn van raindon-felé, — ml a téltől épen nem félünk.
Más időszakokban hányszor leesett már ilyenkor a hó, b nom csak a Sujer hogyok voltak fehérek do a mieink ia, — most legszeob időink járnak, s ví-rúl, zöldol minden; a néhány éjszakai dér nuyd alig hagyott nyomot maga után.
A Balaton vidékéről kitűnő borokat szállítnak hozzánk, bár a mult évokkez mérve nagyon kevosot.
P. I,.
Hirek 09 esomónyek.
AZalamogyo gazdaságiegyeaülnténok borászati szakosztálya f. hó 23«án Lesoncze-Tomajon, si\ját lakomban szakosztályi ülést tnrUnd; folkérotnek a szak-osztály t. tagjai annál inkább íb számosan mngjolouni, mivel nevezetes, a borkereskedést illető tárgyak lösznek Bzönyegro hozva. Lesonozo Tomaj, nov. 6. 1808. Ilertelendy Kálmán, szakosztályi elnök.
A Mintegy másfél évvol ozolőtt a helybeli polgárok b különösen a koQpskedök'' indítványba hozták, hogy a kanizsai sörhástól ki a .nspályáig gyalogút osinálUssék mindazoknak kényolméro, kiknek érdo-kökben áll a vasútra gyalog kijárni. Kzen felszólítás következtében a fennemlltMt osztály tagjai pénzt adtak össze, melyen az ut elkészült. Hozzájárulta városi hatóság is fölügyelők odaálliUsával, a mogyo átongedto munkára a rabokat, s hajói emlékozünk, a vasúttársaság is sogltett valamicskét. Mosi tetszett néhány kocsisnak a kouéiut roazvolta miatt a gyalogutra haj-tftni b ha o lioentíával a torhos kocsik íb élni találnak, m<\jd az árkokkal gondosan összeszorított kövecs szétoszlik b ismét odajutunk, hogy őszi és tavaszi időben gyalog nom lokot kijutni a vasútra, kocsin kimenni, pedig életveszély nélkül nem lobot. Kein volna jó karfákkal vagy karókkal olojét vonni a bajnak?
A Azon Bzoroncaétlenok közül, kiket a vcszott eb megmart, mostanig egyen som Ütött ki a véaz —-oly szigorú lelkiíamoretea fölügyelőt alatt vannak. Az illető álliUaa azorént, Nagy-Kanizsán az agyonlőtt-éa vert ebek száma, meghaladja a 400-at.
A Kanlzaától nom messze, négy rabló egy vasúti Örro tört — b azt kegyetlonül megvervén kirabolták. Mind A négy jómadár a csendőrök álul befogatván a rögtönítélö bíróság olé állíttatott.
A Néháuy gazdasszony állitása szerónt, a petróleum ígon Jeles szór bútorokból a poloskák s más férgek kiirtására.
A A napokban Becsoholyen néhány ember — mint hallani ottani lakosok — az éji őrt megtámadván agyonverték. — Szinte Somogyból kapunk lilrt, hogy két fiatal suhancz, cstve a hegyről hasajövot — összejővén más két suhanczczal, oly verokedés támadt köztük, hogy kettő halva maradt.
A Maroníoh helybeli bormérö, a napokban ebédközt székéről leesvén meghalt.
A Az ozilstágió gyors emelkedése, a helybeli korcskedök között, nagy sensatíót okozott.
Knpoftvár.
* Illában írnak annyit a bűzös, tűzveszélyes oxplodiáló potroloum-félo világításról,azért mégis erős tért nyor mindenfelé; az oltárt csökkentvén, Min-doufélo világításon kapnak; bár ezt mondhatnók arról is, mit n szellőin gyújt.
* A kaposvári gyinnasium építéséro ujabban adakoztak : Vogronios Mihály 5 ft. Kovács János Kapós várról 40 frt o. ó.
* lljra inogponditjük az oszmét, s ismételjük mindaddig mlg utolsó reménvünk is ol nom vész, egy Kaposvárott, részvények utján építendő gőzmalomra
péxva. Ha ügyedül a lufulyt száraz nyár ktl»d«»linoit ''tíklnUUk itt a< örl<JZl»en'', midije a MMf^i-''^zg W"ét>z t kiapadtak, h vagy n »/. inái t ud (eanoK ''éiní volt vize * hosszú várakozásra adhatott lis/.t-t), vagy a hársá-gyi b még messzebb lovö drávai malmokba kellett vándorolni a vidékektől, — ez egy nyár ¡« arra i«.i, hogy ajövöro o tekíntetbon is bixtositiuk magunkat. Mind maga a székváros, mind népes vidéke jövedelmezővé tennék a vállalatot, mlg más részről a köz-szükségon segítottünk.
* Pozsonyi színtársulatát a napokban várják Szigotvárról.
• Mivol benne vagyunk egy szebb Jövő ióslaU-ban, erős a hitünk, mikép derék gazdasági egyletünknek, első ülése .alkalmával, ily indítványa hangzik a mogyo előtt: „Állítsunk takarék magtárakat". 1808 elég szomorú példát nyújt arra, hogy okuljunk, • gondolkodjunk addig, míg nom kósÖ.
0 Erdomes megyei főorvos, Dr. Vissy Pál úrtól következő ujabb értositést vettünk a marhavészt illetőleg:
„T. szerkesztő url A megyónkbon duló marha vész állapotia okt. 21—31-ík kövotkezö volt:
Gkt. 20-ról maradt botog 82. Okt. 81. ujonan mog betegedett 86, u igy as összes botog szám tett 107 dArabot. Ezok közül meggyógyult 49, elhullott 81, agyon vorctott, 8 darab gyanua, éa igy ax öaazes marha voszteség o 10 nap niatt 84. — A marhavésznek a megvébo beütésétől fogva 11 helységbon, hol az összes Marfiaszám tett 8757 darabot, 11 * ragály lepett udvarban mogbetegodott 1279 darab, meggyógyult 267, olhullott 973, agyon Yoretett beteg 2, gyanús 10, a Igy az összes marha voszteség 935 darab, még vagyon 2687 egészséges s 85 beteg szarvas <narh» o tcrüloUm. E 10 nap alatt a botogség valamink tért nom nyert, ugy erélyében is csökkent. Ugy látszik többször nyilvánított véleményem s roményom, —'' nslképon süke-rttlond a ragályt, az eredotlleg meglepett téren meg-szorítni.
A közönség között elterjedt azon hir, hogv Horvátországban megyénk tő szoms zédságában is kiütött a marhavész, hlvaUlos tudósítások folytáu oda módosítandó, hogy Légrádon nohány darab marha liir-tolon olesott lépfonében, mely fcslnto ragályos és vész-teljes járvány ugyan, do ez mint nálunk honos, és lcgtöbbnyiro helybeli okokon alapuló kór, soha so szokott csak mogközelitöleg is annyira elterjedni mint a koloti marhavész. Költ Kajwsvárott nov 10-én 1663. Dr. Vi»y Pál főorvos."
0 MiuUn a szomorú liirt adtak, caxmoláncztdnl nál fogva megemlítjük, mlkép a marhavész 40 megyéit 0» tartozó 640 holyBÓg 410,840 darabnyi Őíszes marha lét<>xáml>ól megboteglllt 98,873; obből 32,277 meggyógyult: 09,157 elhullott; 4,025 ogyoavoretctt; 2,9H maradván további gyógykezelés alatt. Az eddigi ösz-bzcb inarhavosztcség 03,187 darabra rug. (H—n.)
=3 A dohányeladásbél származó Jövedelem, hl-vatalos kimutatáfi szorlnt f. év első háromnegyodéro az összes birodalomban 41,101,680 frtot tosz.
(H-n.)
ixryllt poiBta.
T. V- n»k, 8«. I. ím Kóéi«u«t Sor«l<Urti a ind Ifbb k»i»ltetlk, a napiárt a kla U iij ¿rre akarta kllMtni a-onban rüftSn) tlk:ll(W»ro állítottuk f«l. MlixSl *AM>aa4rl talilkaaial óhajtunk. Hrivld idiln inagÁiilsrrl mk< t kapod.
P. O—nak. Kii|i''«m4nyeld m«s4rkc/trk, s lapunk hoaaa | a Dcc. l-l Biámba kirüuk valamit Uilod. HíUnlí.d baiafodai a klh»-KjUl blson/cs kör''lluiíuyck paranonllkk, ml {• jokb s>sr«ttUk volna ax U«girt-o a kiilttcnvfiiy T
,Vrrs is pim". Ml 1« ug/ ragyuok, mint ön j a« -Otftböl olíg van d« >• utolsó, a< utoUó?
K. Vrstprimi Ki''<»»inJ ik >jiip«u, mir krkllldetctt ( miskor s>lvcMU litjuk.
H. Oy. Z. K—ín; irtol ai Igéiét? m<"íy « a lap?
I)—mi DoctAuat vid''ki lev«Wrt ním fiiethetilnk; e*t iáig a peitl lapoktól saiu irl el, hit jírortnrUlin lapoktól T ElUnmit niv kell. HUhal korunk olynn, MfyMmny > »»k ti«k)t At«ti. lUk* viliink.
.Angyal, AnKyal". Mirm«ílnt?
l)riva parti Til lukéinak > mig «> <Sr l>en adhatjuk.
Csobiuca IT II" A I....M meg^rkesott — rák nilklL Jancii". Hon fngalma van önnek a hámorról.
J. Y. Kauloa Örilllink rajta, hogy oly kapS* a aro*saut hintó* mily rigl saer, ki lilt''e volna T
.ApArn emléke''. J ", adjuk idóvcl.
.KI a legényt Ili 1$ ait kérdjük.
R 8. MegrenrtoltUk lainét, panaj lancm to«nd ok.
C< 8—nak, IVst«u Kap d-a a Upot várjuk Isveledat.
C. K ilaki Hova mamit 8n 1 Kapta-« a naptárt1
l''ellx- ark, Kaposvári ön val /ban bvldog, ha ily reményei vannak.
Fololőa szer koszTő: ROBOZ ISTVÁN.
Gazdasági tudósítások.
Nagy-KanlzMa, nov. 19. A gabnaüzlet o héten igon élénk, Post és Fohérvárról folytonosan vannak vovök jolon, s igy még magasabb árak várhatók. — Az ozüstiiek gyors etnolkedésn, tegnap ÓU 23 habár lényeges befolyás nein gyakorolt is, mégis hi he tő, hogy a buza és kukoricza keresett marad. Rozs valamivel keresetlonohb, zab árban íassan emelkedik. Píaezi áruk a kővetkezők: Busa 86,''87 fontos
4 frt 40—60—í5 kr. Ho»s 79/% foht«» 2-frt
HO—86—90 kr. Árpa 70/71, 72, 73 fontos 2 frt 70— 80-90 kr. Zab 44, 45, 40 fontos 1 frt 90 - 96 kr.— 2 frt. Hajdina 70, 71 fontoa 2 frt 20—80 kr. Kukoricza 82, 88 fontos 2 frt 70—80 kr. Bab fohör 4 frt 40 —DO kr, kovort 3 frt 70—86 kr. Repczo téli 6 frt 50 —86 kr, nvári 6 frt 50 kr -0 frt.
4 na
Lieferung von fcnbaliiischwelleii.
Für die Herateilung den Oberbaues auf der Linie Oedenbttrg-Kanüwa worden folgende Sclnvellon aus Eichenhol/. erforderlich:
20,263 Stücke Stoazsohwellen, 152,350 „ Zwischenschwellen, 42,573 laufende Fusze VVeiohenschwellen.
Diejenigen Lieferanten, welche die Lieferung oder einen Theil derselben übernehmen wollen, sind eingeladen, die Bedingungen im hierortigen Sekretariate auf dem SUdhulmhofe in Wien zu erheben, und Angebote spUtestens bis BO-sten November 18(53, verschlossen, und mit der Aufschrift: „Lieferung von Eisenbahnschwellen- versehen, franko hierorts einzureichen.
Csak r2 Álba oszt. ért bankjegyekben
korfll alóyogyzett nagykereskedőháznál egy negye«! eredeti sorsjegy (nom
Ígérvény).
a frankfurti nagy Allami-nyerem^ny-sorsjátók
november ti- 4* »tt-án, a kormány folügyelote alatt történő busásához moly összesen több mint 14,000 nyervényt tartalmai, melyok között »nr.tr. értékű frt 200,000, 100,000, 60,000, 30,000, «5,000, »0,000, 15,000,; It.OOO, 10,000, 5000, 4000, »000, »000, 1000. stb. nagy nyer;
vények vannak.
(Egész sorsjegyek ára 6 frt fél-é 8 frt osztr. értékben.) — Anyorvényok egyleti ozüst forintokban készpénzben fizettetnek ki aa osztrák birodalom bármely vároaában alé^egyaett bankárhás által, mely általában a kihúzott számok jegyaékétéa tervezetteket d|j nélkül küldi meg. — Szíveskedjenek tehát moglíi-sásaikkal fordulni a fii-depothnz ■ j
ttrelitl éa Ntirn-nél, Majna m. Frankfurtban. A mindenki rendelésére álló hivataloa sorsjogyzékok saerlnt, kflzbonjá-rásunk által a legújabb időben ismét krtvotkozö tökeösslotok nyerettek, illetőleg kifizettettek : for. 115,000, 100,000, 70,000, 60,000, 36,000, 30,000, 26,000 stb.
10-én délelőtt 12 óra felé, Nagy-Kanizsa és Káinlánca küzütt, elveszett egy borjúfóka btírböl készült TrWLCL&MaStmxrtmm-XXsr&Lr melyben egy puskiiporszarv 2 serétzaoskó és ogy vadászké» volt A beosületes megtaláló — szolgáltassa át, méltányos jutalom mellett Nagy-Kanizsán, Wajdits József könyvkereskedésében.
Eladó ház
Kaposvárott, a főutezában egy szilárdul épített nagy ház, kereskedelmi helyiség s bérlakásokkal ellátva, mely 2300 frt. o. ért. óvi jövedelmet hoz, — szabad kézből oladatik. Ugyan eaen tulajdonosnál eladó: egy legjobb helyen fekvő, s kitűnő bort termő jól kezelt szőllő; több holdnyi szántóföld. A vonni szándékozók jelentsék magokat e lapok szerkesztőségénél. (3-— 3)
Főnyoromény 200,000 frt.
Mindon 8 héten egy ■áh
ÁUadalmi nyeremény!»«**».
nyeremény-sorshúzás,
mely egy millió 907,000 forintból áll,
molyböl a logközolobbi öt húzásban csak nyoreraényok huzatnak, biztosítva és ellenőrködve Majna Frankfurt szabad város kormánya által. Egy ogész eredotl sorsjegy ára 0 frt osztr. pnzb.
„fél n n n & n n »
„ nogyed n „ „ 1 „ 60 kr. osst pnzb. 14,800 nyeremény között találtatnak fönyoroményok u. m. osztr. értekü
furlnt 200,000, 100,000 60,000, 30,000 26,000, 20,000, 16,000, 12,000, 10,000, GOOO, 6000, 4Ó00, 8000, 2000, 117-szor 1000, 111-szer 300, 6833-szor 100 frt stb.
4% legközelebbi nyerciuényhuzás f. é. november »5- éa »6-án veszi
kezdetét.
Megrendeléseket a helyből! kormány által kiállított orcdetl álladal-ml sorsjogyokro (nom igérvényokro), torvokro hivatalos jogyzékok és sza-badsorsjegyekro miulöbb azivoakedjonok intézni a szerencsétől mindég pártfogolt sorsjegyek árudájához
Steindecker-Schlesinger L.-hoz,
pénz- és váltó üzlot Majna Frankfurtban.
1864. szökő évre. Szerkeszté PANCZEL FERI.
Patkó szökik Illaváról.
Néhány Duhaj meghallván, hogy Patkó megérkezett, folkoreséséro indulnak.
Bátorkodom figyelmeztetni a t. cz. közönséget épen mo«t sajtó alól kikerült, fenntezimzett naptáramra, több szép metHzvénuyel s kővetkező tartalommal: A) Naptári rész, u. m. hónapok, időszámítás. — A Felséges uralkodó ausztriai ház stb.
A Hzázesztendős jövendőmondó. B) Irodalmi rész : Beköszöntő 1864-be, költemény Koboztól. — Az üstökösökről, Littrow után, Rényitől. — Az ég. — Csillagok, bolygók s a naprendszer. — Északi fény. — A hold vonzó ekjéről.
Kgy napom, költemény, A tálától. — Üt az éjfél... költemény Tuboly V.-tól. — Későn érkezett tanú, Dán bűnügyi esoinény. (Fordítás.) — Népdalok, Fámektói. — Mctszvények. — Egy rozzant hintóra, költemény, Pánczél Feritől. — Arany mondatok, Nagy Lajostól. — Kedves bokréta, költemény, Ivuthy J.-töl. — Az állatok az idő változásának hirdetői, dr. Schroyértől. — Adomák. C) Vegyesek: Törvényszéki hatóságok Pesten, n) A m kir Hétszemélyes Tábla, b) Magyar királyi ítélő tábla, c) Váltófeltörvényszék Pesten. — A nt. kir. kerületi tábla Kőszegen. — Zala-s Somogymogye tisztikarának névsora. — N.-Kanizsa s Kaposvár város tisztviselői, ügyvédek s orvosok névsora. — Országos vásárok. — Bélyegrovat. — Hirdetések.
Azon siker, melyet tavali naptáram kiadása eredményezett — határoztatta velem, hogy ez évi naptáram kiállítását, nem tekintve sem költséget sem fáradságot, az irodalmi részt ismert nevü Írók müveivel betöltve díszesen eszközöljem — Ara a 6 ívnyi naptárnak 40., keményen kötve s irlapokkal ellátva 60 kr., kis naptár 26 kr. — A t. gyűjtőknek minden 10 után egy tiszteletpéldánnyal szolgálok. — Naptáramat a t. közönség szíves részvétébe ajánlom.
WAJDITS JÓZSEF, a Naptár kiadó tulajdonosa.
Wajdits Jázsef kiadó, lap- és nyomdatulajdonos Nagy-Kanizsán.
j> t