Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
17.94 MB
2021-09-06 14:12:08
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
437
872
Rövid leírás | Teljes leírás (211.99 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1863. 034-036. szám december

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap a
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
II. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. II. évfolyam. ^^ SZími. 1803. december 1-én.
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdájszat, tudomány és mOvészet köréből.
í^010«.",1^ LT!AbMb 6«r,lvAon j"11"'' ÍJ í''tö1 "\ndon 1,6 1''én 10*én 2°-án- - Któtési ár postán szétküldéssel és helybon házhoa hordva égés» évr«
6 írt., félévre 3 frt. fogyodl évre i frt 70 kr - Windon olöü.otó a tulajdonos kölcsön könyvtárit*» 0ddixi fenntálló feltételek mollott fél úron liMEnáll.«^. -
?ri í! ^Vif lOkr. - Hirdotésok négy hasábos Potlt sorért 1-ör 7 k«-,, 2 or G kr. és minden tovaobi beiktatásért 5 kr. s bélyegeiért 30 kr. fi*«toml«.
A bellcUU.i díj • A Lp kezctó»ét iUotö romdon tárgy a kiadó hivatalhoz Nagy-Kanizsára; a lap szellemi tartalmát illotö közlemények pedig, ugy minden Icvol-k
bérmontvo a szorkcsztösóglicz küldondök Kaposvárra.
ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS
.: i
a
„Zala-Somogyi Közlönyére.
Pár hót még, és lapunk homlokát a harmadik évfolyam díszíti. —
Kevés idő az igaz, de a provincziális lapok időszakában, melyek ma feltűnnek, s néhány havi élettel buborékként enyésznek el, elég arra, hogy életerőről tegyen tanúságot.
Hitünk erős volt, mikép a megyék közönsége nem enged megbukni oly vállalatot, mely szellemi és anyagi érdekeit szolgálja, képviseli. Eddig nem csalatkoztunk; adja ég, hogy e hitünket a jövőre se döntse meg.
Iparkodni fogunk ezután is helyi viszonyaink és érdekeinkért küzdeni, s csak az ezek képviseléae mellett fent maradt tért fordítjuk a hazai események hü viszszatükrözésére; feladata levén a vidéki közlönyöknek mindenek felett saját megyéiket képviselni, s tenni tanúságot ezek haladása, küzdelmei, jólétéről, erejéről.
11a igaz az, hogy valamely életre való irodalmi vállalat fenntartásában a közönség oly mértékben tesz tanúbizonyságot érettségéről, hazaszeretetéről, a mily mértékben azt részvétével kíséri, pártfogolja, — az eddigiekből Ítélve, nincs okunk kétségbe esni a jövőért.
Lapunk eddigi változatos tartalmával fog megjelenni időnként, s elkövetünk mindent, hogy ezután is teljes megelégedéssel fogadja a t. cz. oivaso közönség, melynek részvététől függ, hogy a legközelebbi jövőben hetilappá alakuljon át.
Tudva azt, hogy a két mogye produktumainak nagy részt Kanizsa a piacza; s mióta a balatonparti vasútvonal elkészült, még azon vidékek is~ ^ ^lentékeny kereskedő város felé gravitálnak termékeikkel, melyek azelőtt Veszprémbe szállítót^ ezeket.
S tudva azt, hogy sokszor az érdemes gazdaközönség oly helyzetben van, mikép költekezés nélkül a legjobb akarattal sem mehet a hely szinére, termékeinek vevőt keresni (mert fájdalom, a jelen viszonyok közt többnyire még mi keressük fel a kereskedőt, s nem ő minket, ha valami eladni valónk van!) e lapok kiadója, ki a helyi körülményekkel i : aerős levén, kész szivvel vállalkozik az öt bérmentes levelekben felkereső előfizetőknek — csekély termék-mutatvány beküldése mellett — (legyen uz buza, rozs, árpa, kukoricza, repeze, köles, hajdina, zab, bor stb.) ezeknek lelkiismeretes s minden dij nélküli el szerzésére, mely haladéktalanul teljesíttetik t- az illető az eredményről értesíttetik
Előfizethetni vidéken miuaen cs. kir. postahivatalnál, N.-Kanizsán e lapok kiadó hivatalában, egész évre 5 frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt70 Injával. Hirdetések elfogadtatnak o lap homlokáni feltételek mellett, s gyorsan közöltetnek.
Az előfizetési s hirdetési dijak bérmontes beküldésére kéretnek az illetők.
Kelt N.-Kanizsán, nov. hó 29-én 1863.
A „Zala-Somo^l KOzlöny" szerkesztősége.

A Zala-Somogyi Közlöny 23-ik s...