Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
13.74 MB
2021-09-14 15:57:42
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
522
1085
Rövid leírás | Teljes leírás (165.85 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1864. 007-009. szám március

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
III. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nngy-Kanizsn. Harmadik évfolyam.
7. szftm 1864. murezius 1-wi.
Ismeretterjesztő lap
H
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdás/at, tudomány és művészet kOrélHíl.
I. Hl un .11 —X _''..l .1 SSMtMBM^BBBI .111 • ■ U -11 '' I .. MjWWHMWBBWmBWy W 1-- HW '' ■
Megjelöli o lap legalább egy ivon július hó-l-tül kezd vo mimlon lió 1-én lO-én t-e S/u-án. ■— Klölixotési ár postán szétküldéssel ón helyben házhoz hordva rút''** évre f) frt. j félévre 3 fit. Negyed óvni 1 fr t 70 kr — Mindon clíírtxi''tíi a tulajdonos kölcaSn könyvtárát nr. eddigi fon utál tó foltétolok mellett fé l á r o n hftA*náiíis\i». —
Nyilttór egy Petit sorért 10 kr. — Hirdetések négy li isábos Fótit sorért l-fir 7 kr ,, i nr 0 kr. éa műiden további beiktatásért f> kr. h Mlyegd íjért 80 kr. fizetendő. A beiktutúsi dij I * lap kezolósét illető minden tárgy i» kiadó hivatalhoz Nng^-Kniiir.*ár» { » Ni> szeltorai tartalmát illotö közlemények pedig, ngy minden levelek
bérinontve a szorkesztüst-ghez küldendők Ki»]>o»nirra. ....... ....... .«.,,,,. .................. ..... i. i .......................... ,.., ..........
Birtokos közép osztályunk.
A fájdalom adja o sorokat.
Azon tapasztalásból orodt fájdalom, hogy másfél évtized óta a csapások, oz évek nyomó terhei alatt mindinkább roskad azon osztály, melynek vállain soha sem volt nehéz a haza terho; moly ép'' oly hont megtartó, mint hont-azoruö voll.
Azot: osztály, moly , Ima hazának vér kellett, vért adott; ha anyagi áldozatot kívánt, mindig első volt nagy tettekbon, az egész világ bámulására.
Azon OHZtály, melyből ha egy magot a világ bármely részébe sodort a vihar, magával vitt kunszereimet, öröklött nemességet, lovo-giasságot, vitézséget, a népek áldására, örömére!!...
Azon osztály, mely mindig egyformán nagy volt a veszély bon, mint a szerencsében; az elsőt mfga kllzdvén le, az utolsót mindig megosztván másokkal...
Midőn ily osztályt látunk sújtva; a csapások, terhek nlatt roskadva, —- köny tolni Kremlinkbe, » kérjllk Istent, hogy adja minden tnujáiiak a Jfégi pálmafák erejét, melyekre minél több terhet raktak, annál magasabbra emelkedtek . . .
A merre tekintünk, itt is, ott is látjnk a vagyonban pusztuld osaládokat; önbünök nél-kUl jmsztnlókat.
Kz itt p. u. 48 előtt anyagilag virágzott; jól rendezett gazdasága sokuknak mintául szol-
gált A 4''J utáni gyorsan növekvő terhekhez még pár jégeső, égés járulván, — most a jószág áruba van bocsátva, s ha már a verejték, szorgalom meg nem mentheté, a véletlen bizo-nyosan nem fogja megmenteni.
Kmez adósságot hozott át a fentebb említett időszakból, melynek kamatjait akkor csak fedezheté, szerencsésebb viszonyok között, — szaporodván a terhek, magasabb lett a m''.iiúa-bér, drágább a mesterémber, — most a kamatok elnyelték az öt-hat csoládon át megtartott vagyont!
8 ha már a C */o »H kilábolhatlau sok gazda anyagi viszonyai közt,— mit szóljunk azokról, kik 16, 20, 00, 40''%-et emelnek vállai-kon éveken át? A ktpuut gyors léptekkel emészti fel a vagyont, mely egy családnak végső reménye volt; mert a jelen körülmények közt <i0, 40 7,-et ki gazdálkodni a földből, — merő agyrém!... (''aliformai ábránd!... 8 pedig hányan vannak, kik, megfeszített erővel is okarnak menekülni, a múltról ütött ily sebektől, mig azt veszik éwsre, hogy a kamat túlszárnyalta a felvett tőkét.
Ott, több kis birtokos maga fogja az eke-szarvot;, egész napon át Ufud, fárad, twz-vesz, ázik, torvez, — s még a megélhetés reményétől is el van ütve! mert most több teher nyomja kis jószágát, mint máskor bért kapott volna érte!! Ha adóját,...