Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
13.39 MB
2021-09-14 15:59:18
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
489
1032
Rövid leírás | Teljes leírás (168.96 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1864. 013-015. szám május

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
III. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Harmadik évfolyam.
13. szám 18(54. május
Zala-Somogyi Közlöny.
Ismeretterjesztő lap
H
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréWI.
■ —Hágná ....■ waes—m___uh — —m mtemmameKkmmmmsmmmmmmm .......—............ . ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ mmmmmmatmmmmmmmmmammmmmmt
Megjelon o lap legalább ogy ívon július hó 1-től kezdvo mindon hó l-6n 10-ón és 20 án. — ElöHzotési ár pontún axétküldéss I é* helybon házhoz hordva egész évre D frt.; félévro 3 frt. Nogycil évro 1 frt 70 kr — Mindon clöflxetíJ a tulAjdonos kőUfcön könyvtárát nz oddigi fenntálló feltételek mellett fél árm hAsxnálhatjn. — Nyilttér egy Petit sorért 10 kr. — Hirdotésok négy h ilábon Petit aorórt 1 -iVr 7 kr,, 2 or <5 kr. és minden további beiktatásért 5 kr. a bélyrgdijéu 30 kr. fizetendő. A boiktfttÚHi dij a a lap kexolóaét illotő minden tárgy a kiadó hivatalhoz Nagy-Kanizsára j a Kp szellemi tartalmát illető kozluményok pedig, ugy minden levelek
bérmontvo a szorkesztöacgliez küldendők Kaposvárra.
„Nevelni a népet oktntá**nl, inté»»el, cxélnxerfl törvényekkel: cx « legneinihebb felndút»; mert kifejti n linuxet erejét t vlrág»Á*irn emeli nlinxnt, blita»ítjn törvényeink hienthé^cl, h ni embereket j.ibbnkká, h boldogabbakká temi."
(J)edh Ference.)
Ez azon magasztos ige, moly o nagy-katrt*eal. izraelita közaég tanáéi toroinóbon már I86öik—évi martius Itó B án tartott ülésében a zsong.) kisdodek okszerű növelése és védelme ügyében testté vált, moj-t cxélszerünok látta, hogy a vúletlouségock alávetőit kisdedeket testben és télokben ogyAránt novoljo és'' ▼ édjo; ugy vélekedvén, mint egykori kosrorus költünk Börzsönyi ugy mond: „mindon o r s z á g-nak támasza, talpköve a tiszta erkölen, moly h a m o g v ó s e, It ó m a lodfll s r a b i g á b a görbod" melynok legsikoreph eszközo ismét caak a nevelés.
Lás suk tollát, mint fejlődik a kanizsai zsidó anyagilag és szellemileg az alatt, még ml katholikii'' ■ok csendes álmokban szunnyadozunk.
18f»r>-Ik évi május hó elején Wettendorfor urnák, mint hitközség Akkori clnöko vozónyleto alatt, dicsé-retro méltó buzgnlmAt fejtett ki az egész választmány egy kisdedovóintézetnek létreliozatalábAn ugy, hogy ft mai noi> kedvesen élvezi is unnuk jótékonyságát nz összes 2000 lélokbŐl álló ixraolita közönség. ''
Egyesek adakoztak, s igy 0000 p. frtnt hoztak összo nz iskola épületnek o czélra fordítandó megna-gyobbithatására. Az cgyébb költségeket a községi pénztár fedezto , pedig önálló alapítvánnyal nem birt b lcu is bir.
Az Intézet jövcdelmo a kisdedek által befizetendő 70 kr havi dijakból óa cgyébb apróbb adakozásokból áll, mórt nem hal meg egy zsidó is Anélkül, hogy tehetségo szerint csak 10 uj krajezárt is no lingyo-mányoznl ezen és más hosonló jótékony intézetek, egyletek aegélyezéaéro.
Az épület, a gyümölcsfákkal beültetett s deszkával körülkerített udvara — téros anynyirA, — hogy nyáron a gyümölcsfák árnyal alatt tanulnak és mulatnak. A kertnek felo a gyormokek játazó-holye, van ebben egy ponyva sátor, mely alatt a
kisdodok nyűg- és inonhelyüket lelik. — Van obbea pad, asztal, mert szép napúkban az idüsbbok olvasásban itt oktattatnak, ir.ig a kisobbok a dajka kisóretébon a kort más részébon szabadon mulntnak.
Az iskolában jól szerelt padok, iskolatáblák, •zámoló§4i>,. betüszokrény, 160 kép és pedig 80 db. torméssetrajzl, 20 db. bibliai, 2í> db. házi kózmü és
f;.udnsági eszközökkel, és 2;» db. La fontaino és Uel-értfélo mosékhez, a''szoká«os hébér és magyar betű-xési táblák, 35 kötetből álló könyvtár, ozsonna állvány, szAlmamalr...