Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.05 MB
2010-01-29 13:45:18
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1403
5451
Rövid leírás | Teljes leírás (176.94 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1865 019-021. szám július

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
IV. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Negyedik évfolyam.
19. szám 1865. juliuu 1-én.
íeretftéijjesztő
LCjtáeui, Ipar, gazdászat, u
ígyei gazdasági egyei
>niáuy és művészet lűréöől
tíet hivatalos lapra*
Előfizetési fölhívás.
Közeledvén jul. 1-je, tisztelet és bizalommai kérjük fel azon t. előfizetőinket, kiknek előfizetési ideje Lejár, hogy azt megújítani szíveskedjenek. Általában felkérjük lapunk támogatására az irodalom és ügy barátait.
A szerkesztőség.
A keszthelyi országos gazdte-erdészeti tanintézet.
\'\'Minél mélyebben óhajtó az ország hazai művelésünk okszerű fejlődésének érdekében, a mi gazdasági viszonyainkhoz alkalmazott gszdiíszati tanintézetek mielőbbi felállítását, annál örven-detesebb, hogy ezen méltánylásra érdemes óliajtások égy részben már a való-suláshoz közel állanak.
A Felséges Urunk királyi nagylelkűsége líltal 1857-ben adományozott ©lapból az" oSM^ban három gazdasági tariintéz{^^TAllitása határoztatván el: Keszthelyen, Debreczenben, s egy a kárpátaljai felvidéken, ezek közül az első, t. i. a keszthelyi még ez évi október elején bizonyosan meg fog nyittatni.
Ezen tanintézet igazgatója már rég ki van nevezve, a tanrendszer megállapítva, a tanépületek ugy a mngastrgaz-dáazati tanoda, valamint a íoldmives-oskola számára már teljesen elkészítve a felszerelve vannak. A 200 holdnál
velet alatt Állj—s minden" gazdaságrépü-letek az intézethez méltólag fel vannak a kiea keszthelyi határ egy kellemes pontján állítva, hol a földműves-oskola díszes.épülete is áll.
A felsőbb gazdasági tanoda benn a városban egy díszes épületben van berendezve y birand könyvtárral, muzenm-mal b vegyészeti mühelylyel. Benne határozatlnn számban nyerhetnek a belépő ifjak elméleti s gyakorlati oktatást kélévea tanpálya alatt a mezőgazdászat, erdészet, szölló\'niüvelés és pincze-niesterség. minden\' ágazataiban, valamint haszonkertéBzet és gyümbicstenyésztés-ben-is, ¦ melyekre- nézve az intézet jdl berendezett-síöllő s gyümölcskertje híí alkalmat nyujtand; de itt van helyben a sok hires balatonmelléki sziíllö, — itt a város, de kivált az uradalom jól fentartott erdői, erdészeti tanulmányozások végett, — itt az intézet iránti becses részvétét nagylelküleg tanúsított lelkes gróf Festetics Tasziló ritka szép juh ásza tat s marhatenyéBzete,—itt pon-toaul össze okszeriHeg rendezett nagy mezögazdászatat_ melyek mind ^ugyanannyi becBcs módot nyújtanak az inté-" zeti mrntá\'gazdásznton kivid in gyakorlati\'tanításra és tanulásra. "A felső tanodába oly ifjak vétetnek fel, kik a folgymnaBJumi, vagy felreál-ískolni tanpályát bevégezték a vizsgát tqttek, azontúl pedig egy évet már
gyakorlati gazdaságnál eltöltöttek, — mert az itteni tautárg\\ ak alapos felfogására szükséges, hogy az ifjak agazda-sági tárgyakban némi gyakorlati ismerettel a avatottsággal birjanak, mert a czél az. hogy as ifjú t ki ezen intézetben két éven át alaposan képeztetik a művelt s okszerű mezÖgazdászatban, g annak minden ágazataiban, —- az álottanban, géptanban, földismáben, gazdasági mértanbán, növénytanban, erdészetben, szőlőművelésben , borkezelésben és egy mii vert mezőgazdának szükséges jogi ismeretekben is oly alapos elméleti s gyakorlati beavattatást nyerjen, jelleme, erkölcsisége és megbízhatósága annyira rocg szilárd ittassék, hogy tanpálvaja bevégzésével akár saját maga gazdasága okszerű s hasznos kezelésére, akár pedig egy hü. tevékeny s okszerű pnzdatiszti ál lom ás hasznos betöltésére alkalma? legyen.
Óhajtandó tehát, hogy e nagy földművelő ország reményteljes itja...