Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.46 MB
2010-01-29 13:46:12
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1469
5283
Rövid leírás | Teljes leírás (220.8 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1865 016-018. szám június

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
IV. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nngy-Kunizsa. Negyedik évfolyam.
ló. szam 1865. juúiua 1-éiu ©0
Ismeretterjesztő lap
s/épirodaloiiijkereskeüeleni, Ipar, gazüászat, tadoi
jyei gazdasági egyesül
iao} es
si Mi
kvészét lif alos lapjí
Mogelen e lap legalább egy íven jairnnr hó l-töl kesSvo minden Ti4 l-ia 10-éa él HWir. - KlöSlStéti ir pdttáo SíétkOldéiiicl és helyben U-W Lordra egéiK évro 5 frt. 1 Mórra Sfrt Negyed évre 1 frl 30 Itr — Minden elöniMÖ a tulajdon."" hfiltsdn kSnyvbu-At ai eddiifi felnilálló Wtótelet mellett fdl áron haoinilhstja. — Nyiliitr egri-Petit sorért 10 kr — Hirdr-té«»h I.M bwibo. Petii .„rirt 1-ór 7 kr , «•« 0 kr.- áa mindra W.ibbi b.tkt.U*It*kr. I bélyegdyért 30 kr. SzeteüK. A heiktatá.i .dij . » Un kntlélk illatú miÜmUm a kiadó luvutnlhoi ¦Nüsy-KantznáJln.B lap szellemi tnrtetai4UU<Ud-sa8l«méi>yA -pedig, »p minden tert-Mi bCrmenlT. t .íerkesEtöaúghei küldendCk lUcoí-íirro.
Pályázati hirdetés.
A lapnnk iránt tűnusitott ruazvétet nemikép is kidrúeiiiehii, sőt azt Lor kőzni vágyván, néhány hazafi e"s irodalombardt szives lildozata folytán azoQ kellemes helyzetben vagyunk, hogy 12 darab CSfeSZÉxi arányát tűzhetünk ki küvclkező ptílynniüvekre. 1. Kiviíntatik egy g-azdaszati er-iekezés a közgnzdászat bármely -\'ágúból a ket inegve hulyiviazonyai-lioz alkalmazva, moly terjedelmére legfeljebb egy nyomott iv Jegyeu; jutalma í db cs aranya
2- Ballada n hazni föríénetbíil; jnely mind tartalma, mind külalakjánál fogva megfeleljen a míligé-uyeknek- Jutalma 4 db cs. ^jaay.
3. Egvrbeszély, mely legfeljebb egy:^^Métt\'1\'»-\'-hjKyeir.""JWtelHl^ S dírri. arany. ¦ "\'""^AéiúégSh kt?zzéT_ifírs~a szerző" nevét rejti! jeligés levélkékkel ellátott pályamiivek folyó évi oet. hó l-ig beküldendők a szerkesztőséghez:-----"\'"
A pályaművek érkezésük ufjín azpanaí kfeöjtfctpek sorozat szerint, á peljjk kösléare ftdaraesek s cgafc
mak kiadatni azon miivekre, melyeket társaik közt legjobbnak fognak találni n felkért bírálók-
Adja Isten, hogy miud t. olvasó közönségünknek élvezetes órákat nyújthassunk, mind irodalmunkat határozott becsű s díszére való művekkel gyarapith\'assúk.
........---------A-wort<wtflBég.-
Pesten 188S. május 19-őn.
As oly jelesen szerkesztett sPester Lloydbao" jelentékeny-csikkeket olva-Qanlr-borászatHnkrdl általán, melyeknek TÍWíd kivonatban) ismertetése, a szífló-Bzetet annyira kedvelő zala-somogyi közönséget bizonyosan érdekelni fogja:
- — i - - -
Mintán a német vátaszövctiiéggel legújabban, kiitött szGrzitdgsben nem sikerült az angina! birodalomtantertpolf borok bevitelére igon kedveződért kivívnij jövő július 1-BÍÍ napjától kezdve oz-aus-iriai birodalomban termett minden akó borért^.moly a nevezett szövetség toriba Vitéijk-D frt vámot lesz kénytelen fizetni n>oeytyff.
\' Ez\' ig^n;sak! -r-- közönséget boraink ^T5Üa\' Ttíízép ¦ finomokénak 100 perczentje es,-—ily vám niel-
-iStíatiSTreltri\'
lett mely a kereskedelmi czikk árút meg-kétszerezi, különösen a mi geogra_ híai helyzetünkbe, melyből csak drága köz-lekedúbi eszközük által hatolhatunk ki a nagy világ jiaezára, — Franczlaj^-szaggal, ezen liatalmae, és a boráaz#S tertn oly igen előre huladt mólyta!?-Bimkknl nem versenyezhetünk í
AtáÖSbftn igen neh-\'2franC2Ía őrsi ággal, klllönöaen Bordeiim vidékével a versenyzés! — A Bordeanxi"Lloydnak opril 14-fül kelt hivatalos árjégj-zélle szerint, az odavnld caékéUy^.vagy,uiíaí ?tt n^veaiii Bsoktiík —ki...