Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.18 MB
2010-01-29 13:46:54
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1550
4798
Rövid leírás | Teljes leírás (195.35 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1865 013-015. szám május

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
IV. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Negyedik évfolyam.
1 :
Megjekn e lap legaUbb egy ivcn jannar hó 1-tfil keadve minden hó 1-én 10-én és 20-án. -^ofiselési ár pentán szétküldésíel & h elvben MÍKt ^7aegft« tttaTIftj félévrg 3 frt" Negyed évre 1 frt 70 kr — Minden előfizető a tulajdonos kölcsön könyvtárai na eddí^í fennttflÓfeltífclafc. melleít-í é1 áronim^llkAtjar.^-^g^^
tóMk hsí hLAh\\Í\\v"vrt ^ \' k5 \' 2\'°,r 6 k\': ft mioda* ÍDVábbi beiktata»«i*=6^r;rWlyegdijért-30 kr. fizetendő. A" beiktattálüij B Wé*&4lle^mini«fi lár«r*
kiadó hivatalhoa Nagy-Kanizsára; a lap szellemi tartalmát illető köalemények-H^í "SJ mindsn levelek bérmentve a szerkesztőséghez küldendők Kaposvárra. ~"
A somogymegyei gaad. egyesület igazgató választmánya részéről 1865. máresios 27-én tartott ülés jegyzőkönyve.
Jeten voltak; Jan^ovich Lászlrfj Cse-páa Antal, gr. Széchenyi Gyula, Soras-aicb Pál, Csepán Jdssef, Pabs Boldizsár, BaánGáapár, Sárfcösy Dánea, Yoröa Antal, YésBey Sándor. Stepniüs Pál Hencs Károly, Ssigethy Abris, P&íss Andor és többen.
í.
Jankovjch Lássló elnök ur 3 mltga üdvözölvén a megjelent választmányi tagokat jelenti, hogy miután Sosma Sándor egyleti (titkár ar más hivatalos dolgai által esen Ülésén való megjelenésében gátoltatott a titkári teendők tcljeaiiésóvel Plaina Andor egyleti tagot bízta meg, — továbbá értesíti a választmányt, hogy t. íáomogymegye főispánja mólt. Mérey Károly af^M/eci szára alatt kelt átiratában kijeién tat te, miszerint a mai napra ki tusi) tt váísaat^ányi-;;üíéa . taegfeúftáea -ellen oommi éa^rűvótelö^^pi.
"* \' "falNsátatetL
Olvastatott aa 1804. évi assept, 21-én Mar-csalibaa tartott kösgyfllés jegysö könyve, önnek Jl-ik ssámaiilatt&soinogyniegyei egyes helységeIrgBEdasági" statistieajának — a? or-.sságoa gagdaaági egylet 186 j.. ?vi évkönyvé-
~" ne^inOŰieTéJwn kösse tett u^rauUtájTsze-rínti elkésaíléaéro ajánlkozott tagíánsak kö-eüI beadják.
Jankovich Lásslój Baán ^M^TfM^, Yj»\'"öX
-.jGyŰrÖ^,-BoaBáh^-Eia-Borény, -Vstya, Ordsy Tar, Látrány, BügUr^HE^j-öllÖfl-Els -Lak áa-5ith«Oyogy^— Boraosteh-jiottircs-és-SsT-gethy Abris arak pedig iJaárd.óaHagy-Bajum községeknek általak asosedititott atattiaíicai leírását. .
A választmány aaiveo kBaaBnattel fogadván a^njnjtottmnnkálatoka^asokat a utatieticai saakosstálynakkiadatni rendeli ason megkorciséaael, miszerint as. egyesület tiastelt tagjainál odahatni törekedjék, hogy esen — megyénk mégis mertotesÓra czólsó-de nrra-etksrülhet-lenül szükséges — vállalatnak minél tőho tatUegesun. kusremÜködö pártolókat asoressen, a majdan amelye Öbabos helységeinek ekként elkéss^ landöleí-rásábáltíoniogyniegyónekro különösen gasdáasatí vissonyaínak ismertetését állítsa\' ösBBO. ___ i
Ugyan csen alkalommal aa dgyasere-totnek tevékenységben nyilvánuló pél-. ¦ i dái: által ia bnsditott ogyietí tagok ré-aaéröl felemlittetvén, hogy tShbűn kik a. kitűsiöttCBÓlraköEre miiködni aziveaon óhajtanának^, — eat aaonban még is a vóglogűa: ÜQE^eállitáaí kijnnyitö éa a táraolat által ajánlott irányelvek sserínt akarván tenni, — eaen ssdndoknk tott-Icgaaltéaébon as oiFogadott útmutatásokat\'nem bírván, akadályozva voltat, minek melUízóooül az ignagató vála&at-mány eIbatárosta>3ffraság09 gaadaaági egylet 1861. évkönyvének lí-lk fuaü-tében SS-ík lapon aa) alatt naa egyes határonkönti kérdések" ősim alatt fog-lalt ataaítáookBt egésa a bb) alatti „átc-- lánoo kórdöaokuma egyleti tagok köEt
----------Umrdo^lasatái^gíU^kínyöiDBaltatn^
eiia kör...