Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.36 MB
2010-01-29 14:57:29
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1360
4989
Rövid leírás | Teljes leírás (182.21 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1865 004-006. szám február

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
IV. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

_«all\' e§ hitcs| et Mvat&to
T^Jfcgj«to»aiaf-legaübb-ogyivoa január b6 1-tal kísdvo mmdsn i4-4-és-4fi^t>-és-B9^ ¦„„jTj.^^,^-\'-——
Javítsunk néptanítóink állapotán!
Ismerek egy helyet Somogyban, hol íiom a Iősség", város vagy falu fizeti a (tanitóíí lak hasat sem 5 ad neki, csak a néhány krajczár didactrum, illetőleg iakolapéns az Összes költség, melybe a gyermekek taníttatása szegény tanító <sgém évi fáradalma, vesződsége mellett kerül. E csekély tandíját is hasról hasra kell, mivel bon mégis mindenki könyeb-ibssv&d, gyermek össsciráaszine alatt í^g^isresníe; ha nem teszi, megtörté--síikríiogy-ísSejannyi tenoncaa sem less a QSpkia rendetlenül egyik év elején, másik közepén, vagy pláne év végén heasák meg a nagy, néhány krajcsárnyi Összeget, kedves FEiesíerök évi jövedelmét, ?3 talán néha egészen el is marad.
Mi több, as iskolaházat természetesen évenkint legnlább egyszer ki kell íi^iogattatrii, meszeltefcni stb., nehogy a <mlLm kösróg^psaére ídö barnította kor-njo3 íülc^^\'jalai végre tető nélkülmmt valami rommaradvány meredezzenek égro a falu közepén. De sajnos, etissto-gatiatásfe-nem teszi oem a község mivel íf B^om építette, nem is akarja tiszto-guitatni; sem n cz ú h, mivel hozzá nem tartozikf sem a kegy.úr, Ö építtette viaolje a község gondját; a szegény tanító pedig- nem evett bolondgombát, hogymaga ssebjéből szurkolja ki a meszelt etést, init gazdn^-í^stliíetek s fol-
íiiííénik? líogy ngy ne maradjon régi ozsnyességében mindenki botrányára as ia kóla ház, lét fut a tanító majd abí-irdkos, majd a oséhmestes-hcs, majd a tbaíaiftóhos, mert különben cselt nem ér.-Végre ia ja lelkész teasi saját zsebé-Hjíílf-vagy -legalább-EOgit-taaitájának gonliniai csomót megoldani,vagy is büsóé-vdjpíi és sok vajúdás után jgy enik meg iakolakás évenkénti renovatirfja. Bocsánat a kivételes évnek, minő pl. jelenleg már két egymásután következő év-bs3Q m kösségegy s?,<5ra teljesifotta ffclho-Ho&é helyen, íán megértók ű csat, a elhagyják eddigi vonakodásukat? Ki tad-jja íasonbao, máshol talán minden tized-ben kerui rá \'* cor? S a gondos szülök nem törődnek vele, ha kedves magzataik elfnladnának is mzanytöl, vngy ha <Sh©Et hal is tanitójok,kire a kényes cse-meléí bissák, csak pénsfc na kelljen ki-adni. Fényűzésre, más hassüntalansá-^okríi.erjé^ papitalisokat költenek, gyer-^aküikfiíüsáumháhajtftfotetilE.mprt cn-iíafeTBíirfntttfrnnisgrkBH lonovde vallá-qo2 nQveltotéEök,Ltzivük képzésére néhány forintot is sajnálnak. Jellemző a
XfiL\'Káudhqn. ¦¦ ........... .....~
¦ •;-\'Errs(ttiég\' asÉ mondhatná valakit elég ¦ ¦hm-ú- lánlíót1 a kegyúr jdl fisoti, .mórt ítaagnűttek a köEaégueliokx\'ia? Osaltídol -keé&mQÍv&ts&T akegyúrnál most a régi
vés geisha, ésfa; ebből a. -tanító tanon-caoinak .szaunához -kópoat al tanítót is
tartson 80—100 frt fizetéssel. Elég ez egy családos embernek mai világban ?
Uraim, ma nem anno 1700-at inmk. Minden halad a korral, csak a néptani-tók maradnak as ó-ban, midőn megelégedtek azzal, ha 15—20 évea tanoucssi olvasni tudtak. Ne akarjuk őket, asokat jobb állapotba helyezni, kik a hazantd-nemzedékét nevelik, képezik? Ke léptessük azokat íb eló\' a korral?
Nem, az nem leheí, hogy na javitsonk állapotukon! A képezdék gondoskodnak arról, miszerint jól képzett, váltásos Bolid férfiakat nyerjünk tanítókul, csak mi ne rontsuk el őket. Erre ismét tán azon megjegyzést tennék némelyek mint már hallottam ja, ép asért nem kell a tanítókat kényelmes állapotba helyezni, csak úgymint régen volt, különben megérjük még, ho...