Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.12 MB
2010-01-29 15:14:09
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1427
4526
Rövid leírás | Teljes leírás (192.18 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1865. 025-027. szám szeptember

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
IV. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

SMliltfttetoii^lsFesketfeteii, Ipar, gmáhmiU tudouiány és iiiímsmI Jutóból. - i^qmogymeffyg^azdasgffl egyesfllet hivatalos lapja. -
Hegjelena lap legalább egy ivon január bó 1-tol-kezdve minden hó I-K 10-én és 20-órí.—^Előfizetési ár postán azétkaUlé.ad éslielybcn I.izbóz hord Nogycd évre 1 frt 70 kr — Minden előfizető a tulajdonos kolcsijn könyvlirát az cddiKI fenniilló felletelek mellett Ti 1 áron haszn.ilhatja. r— Nyilttor tósok Lat hasábos Petit sorért 1-ör 7 kr , 2-or G kr. és.minden további beiktatásért 5 kr. s béiyegdijért 30 kr. fizetendő. A beiktatási dij i a 1
irdra egész évre 5 frLj félóvre-3 frt-, iltlcr egy Petit sorért TO kr. — TlSJe-
..,....,,„ „ . . ¦ , „ . , „ , -------------r J béiyegdijért 30 kr. fizetendő. A beiktatási dij a a lap kezeléséi illető minden tárgy »
kmdó hivatalhoz Mafij-Kjuuzaára ; a Up azellauu tartalmMjUnloUtf.aleiaények Jfdig, ugy rain.Wfaelük bérmontro a izorkesEtiiaégbíi küldendők Kspowárr*,--—
_ Lapunk szeptember— deezemberr folyamára előfizethetni vidékre postán küldve és helyben házhoz hordva 2 írtért o. é.
A somogyi gazdasági egyesület ezennel utoljára hívja fel azon egyleti tagokat, kik még InösOs több Svre tágsági dijaikkal tartozásban vannak — hogy hátralékaikat legkésőbb f.é. szeptem. 20-ig B aán Gáspár pénztárnok úrhoz Boglárrá annál inkább beküldjék— mivel ellenkező, esetben tartozásuk bíróság u^ánr^iTel-feg^ajtuk megvétetni. A társulat határozata
^^^"Jankovich L&szló
elnök.
Pest.
— Aog. ha 24-én. — A Nagyon helyesen cselekvé ön, mi-^őrrlapjának két számában—tór-kiter^ jeszkéoett Somógymegye tennákállását UletBlegj
Igas, hogy a journalistikai közleményekre még nincs ráütve a „hivatalos
hogy legközelebb^. Bécsben jártamkor figyelemben TészéBultelr mátrBaiTi:
kmtetnél tog.va is, hogy pesti nagyobb lapjainE^^Tré»tt-dtVEttéte-^= -
Ha minden megye\' hasonlölag liiven featetetívolna anyagi .helyezésében, — nw lett volna nenéVtájékozni magokat, a kormányon álló egy-némely férfiaknak (ha ugyan akaratvolthozzá) a J8v6 . teer«18k,ai anyagi terhek arányos megosztásában.
¦Saeréntem mindig figyelembe volna veendő*.*. a nép bizonyos .helyeken mi-
- csoda-teiuiés»6l-van: megáldva?
Vannak-e kereset forrásai ? —¦— Mennyiben—érlek—egyes—vidékeket-sors én elemi-ozapások ?
Ipar, munka, kereskedelem mily fokon állnak?, melyekből egyesek ngy, mint tömegek számára, ha nem is nyereség, hanem legalább biztos kereset, a megélhetés biitositva van ?
Mert hiában taeaarni akarni ott, hol a források bedugul vák.
Hot ax-elemi oaapasok egymást érik..
Hol az ipar és kereskedelem pang; a munka szünetel, «zával:_
Hol a szegénység é\'a nyomor kiáltó*;
- szavai hallatszanak.- - -
Az experimentum megjárja pár évig, de keaervesen bonnija meg magát.
$ aa államoknak -soha Bem Hl érdekében az adózásra képtelenné (fenni egyeseket ; hanem imm is, anyagi helyese.-tét figyelembe véve, minél többkereV
seri forrást nyújtani számára ; kereské^f delmet, ipart, közgazdászaíot lehetőleg i emelni, hogy saját jóléte mellett bizton j a önön romlása nélkül fizethessen.
Hogy a provinczialis ¦ lapoknak igen is rmg van és pedig nagy hivatások, 1 most újra ismétlem ; és pedig
Népnévelósi közleményei. V.
A mag j,-ár népnevolésügy külföldön.
Sokan, vannak,a talán épen t. olvasóim közül is, kik azt gondolják: bíránk ta-
Legmélyebb figyelemmel kísérni, a nitóképezdékkel, raint a külföld...