Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.33 MB
2010-01-29 15:31:30
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
955
3433
Rövid leírás | Teljes leírás (196.55 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1865. 034-036. szám december

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
IV. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizaa. Negyedik évfolyam.
34. szám 1865. deczember 1-én. . ~.
Zaln-Soni(M|>i hözloih.
Ismeretterjesztő lap \' -
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és művészet koréból.
A jQP|#gymegyei gazdasági egyesület Eivatatos Sapjá: ^
tésok hiU h»»ábo» Petit Borért 1-Or 7 kr , 2or 6 kr. é» minden további beiktatásért 6-kr. o bélyrgdljért\'SÖ\' kr. fií»tenao7X~"r ^ v ¦ ¦ • *? — \' °trd°\'
kl.d6 hivrt.lho, Nagy-KsBigaara; a l.p ...u..,, |U.W k5,Um^k"^,g° ~»^ j^j,°b—;
beiktatási dif\'- a a lap^íeselesét Metíí minden UrgrV —
a szerkesztőséghez küldendők Kaposvárra, - - \'
SomogyróZ.
(Nem Somogybál.)
Jelige: KBrtviít, almit
in.
Mintán Somogyinegye két nagyságát le fény- és arczképeztük; átmehetünk már a többiekre. Ezekből már többeket Bzorifhatnnk egy képbe. Bármint grup-\'plrozzuk Őket, egy alak -erén! tg-ki -fog tllnni közülük: nemcsak egy fővel magasabb, de e fő becsületben megőszült fürtökkel ékeskedik, s kiki tadja, hogy az érett kor e dere alatt még ifjan vidor és velős gondolatok czikáznnk, s keble pihenő kráterében n hazafiság tüzosoha kittem aludt. Az öreg Paiss Bódi ez. Öregnek oly értelembennevezhetem csak, mint Deákot nevezgetik nálánál sokszor vénebb barátai. Igen, szorosan a muni-cípális élet körébe tartozó dolgokban, melyeknek ezen csínját-bínját a* ifjabbak nem ismerhetik, — ö az orákulum, p ily értelemben el lehet mondani: Paiss Bódi = Somogyvármegye,
Büszke lehet reá, hogy mint egy magyar tablftttteji, prototípusa, a minden vármegj^fc^í^blabirójávftl, aa ország nagy deákjával áll párvonalban, e ha Soniogymegye e derék veteránját követőnek nem választja meg, ezzel csak mngának tesz kárt. Ha valaha arról lesz szó, hogy a megyét régi jogaiba visraühelyestettük, vagy legalább az ujabb koreszmék ellenében lehető legtöbbet mentsünk meg belőlök: ez Ügynek nálánál buzgóbb, avatottabb szószólója nem lenne. Hátha egy annyira óhaj totr j4 -Cod^rŐl T ha- oibéxLte rmó-BzetU és tagosítást kérdésekről, ha az Ügyvédek reformjáról, a községek rendezéséről, az adók igazságosabb felosztásáról r több eféle dolgokról lesz szó, melyek szépen csengő frázisokkal el nem intézhetők, ki tudna egy okosabb szút hozzá azólni,mint Paiss Boldizsár ?! — Mindig a liberális ügynek elöhar-ozosai közt állott, azon mérséklettel azonban, mely a nagy táblabírót sas angol whiget a radikáloktól annyira megkülönbözteti.
Van aztán aa öreg\' Boáinak egy derék fia Andor, kit nagy reményűnek már nem nevezhetünk, mert az ajánlás alól rég Hnötfcő-nem kezdő már, b a benne helyezett reményeket, midőn alkalom volt reá, tökéletesen igazolta, ugy, hogy minden látnoki szellem nélkül ia Somogymegy ének leendő igen jó főjegyzőjét üdvözölhetjük -benne.
Hát Zichy Antalt hová tegyük? Naplói vezó rozikkei alá,mik jók voltak, miért nem irta/ ki egész nevét? kezdőbetűi után Talléroay. Zebulont gondolták sokan, ki hozzá, jigvliallorn^ némi rokonságot is tart. Ali a famÓzus országgyűlési beszéde, olvasva most is ¦ joVj+vagyis, hogy igazatjnondjak.-most jő. akkor rósz, volt; Mert háta jő kakas reggel kukorékol, nem pedig éjféíkor,
jtellŐ fényben fognak ragyogni ismét.-
. .„. -_________t____r__e .....„,. q8ak ne féljelek ugy a disousaiótól. Még
mikor az emberek méff al unni akarnak! kevesbbó helyeselhetem, ha az>mond-
A mi Stuart Mariát illeti, és azt aStraf-fordot, kit érdeme szerint lenyakazott,
— no már olyat magam ia irok, haj liozzá fogok, sőt ha akarja különbet is.s" On, édes bár...