Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
16.98 MB
2023-06-23 10:41:40
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
129
197
Rövid leírás | Teljes leírás (188.29 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1865. 001-003. szám január

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
IV. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kantena. Negyetlik évfolyam,
ím
• 1 /ít:«^
1. szám 18(>r>. Jnnuaritis l-én.
a''-mrs
<9

szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászaí, tudomány és művészet köréitől
Á somogymegyei gazdasági egyesüld, hivatalos lapja."

Mogjolön O lap legalább ogy ¡von jAnuar hó Írtől kozdvo mlndon hó l,én 10-én éb 20-An. — ElőfiaotéBi Ar postán aaétkflldóssol éa bolybo^ hAzhoa hordva ogéaa évro & frt. i félévre 8 frt. Negyed óvro 1 frt 70 kr — Alindon olőfizotő a tulajdonon kölosön könyvtArát «a oddigl fenntálló foltAtolok mellett f ó 1 Ar on hasznAlha^ja. — Nyilttór egy Potit aorért 10 kr. — Hlrdo-tAsek hat hasAbos Pot^t aorórt 1-ör 7 kr , 2-or 6 kr. ón mindon tovAbbi bolktatA»ért 5 kr. o bályogd\jért 80 kr. fizetendő. A boiktatâsi dij b a lap kezelését illotö minden tArgy a kiadó hivatalhoz Nagy-KaniaaAra; a lap azollemi tartalmát illotö közloményok pedig, ugy minden lovelek bé.rmontvo a «zorkesztősóghoz küldendők Kaposvárra.
Előfizetési Felhívás
lapunk hatodik félévébe fordultával, midőn ennek irályát, múltját ismeri t. olvasóközönségünk, a hosszas felhívás protyamm helyett ninos más mondandóul: mint szívóson fölkérni a nagyér-dömlít. olvasóközönséget, becses pártfogásában továbbra is megtartani lapunkat. Mi rajta leszUnk, hogy cz a jók és hivatottak közreműködésével szellemi tekintetben nom osak hogy csökkenni nem fog a jövőben,sőtemelkedni, á nieimyiben újévtől kezdve jutalmakat tfleUnk ki pdlyamüvekre.'' Hogy pedig nagyoM) alakban jelenjék meg, s betonként! vendégök lehessen, — ez egyedül önök buzgó pártfogásától függ , melynek kiérdemléséro mindent elkövetünk. Előfizethetni helyben, ugy minden cs. kis. postahivatalnál egy óvro Etffrt, fél óvre 3 frt, negyed óvrelfrt 70 kr. o. értékkel,
• j.*»
N.-Kanízsa, nov* 2G»n 1804.
ROBOZ ISTVÁN, WAJDITS JÓZSEF,
»«irko»«lö.
ki»ilA.
Pest.
(I)oel, hi utölJAn.)
•- iii. • ; .
* A A századból ismét egy év tűnt le!
Boldog nép, mely a haladás lobogóját edzett kezekbori tartva, küzdve, fá-fadva< nyugodtan hajthatja lo fejét babérjaira.
Melynek ninos mit félteni, irigyelni má« népektől, mort a tűnő napokkal lépést tartva, a ncuizeti végozéljaihoz közelebb jutott.
Moly „hozannát" kiálthat az uj óv elé, nom ogyodülazerő öntudatában, hanem tettekkel, sikerrel, molyeket felvesz a történet, nem sommisit meg idő!
Nem igy mii
Nukllnk sok bánni valónk van, lut -visszatekintünk, a még nagyobb agálya-ink, ha a jövőben nézünk.
Meg kell kövülnllnk, mint hajdan a szent történet asszonyának, midőn visz-szanózünk, a látjuk hátunk megett a romokat , sivatagot, melyokot felépitní, beültetni olmulasztánk... ''
Bizonyos tokintotbon merész játékosok vagyunk.
Midtín a politikában a»,utolsó kártyákat kiosztottuk, —r fölugráltunk helyeinkről b állva maradtunk, mintha -qsak egy irány tő volna Bzámunkra, mely az élet, haladás éa diosőség delét, éjszakát mutatja? <(■
- A mi kinosUnk^.féltoni való kinosünk van aa idő ha-Tíidásában, aláholyeztllk ~~ kivált a visszavonulás első napjaiban — a politikának,- nem hogy — o téren erőnk nyilatkozni mogsaUnvén — minden tehetség és szent akarattal amazt nevelni, gyarapítani iparkodtunk volna!..
Néhány hivatott szellem előre tört, fényt mutatott az éjbon, világolt, de a nagy tömeg mozdulatlan maradt s nem akart o védtelen sánozokra föllépni, hol nom vér, osak jó igyókozet, élqs tapintat munkaerő/összetartás és bizalom, szerzik meg a tudományt, haladást; az irodalom...