Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
16.88 MB
2023-06-23 10:43:22
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
118
195
Rövid leírás | Teljes leírás (185.18 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1865. 004-006. szám február

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
IV. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

ff agy-Kanizsa. Negyedik évfolyam.
4. szám 1865. Februárius

„ Ismeretterjesztő kp
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és művészet kűréből.
A somogymegyei gazdasági egyesölet hivatalos lapja.
Megjolea o lap ^f''^V^Min^t Jl''tíl,k?!dT0 m5n,dcn hó lín 106n 6t 20án- " ár postán szétküldéssel és helyben házhoz hordva egésa évrs 5 frt,, félévre 3*rl.
Negyed évre 1 fr» 70 kr - Minden olöfizcW a tulajdonos kölcsön könyvtárát a» eddigi fenntálló feltótelek mellett fó1 á r o n használja. - Nyllttér egy Petit sorért 10 kr. - flW,-té^l hat Uy.Ab«YlV U sorért l-ör 7 kr , 2-or 0 kr és minden további belktntá.ért 5 k*. a bélyegdyért 80 kr. fizetendő. A beiktatási dil . a lap kezelését Illető mind«,, tárgy * kiadó Irataihoz Nagy-Kanizsára; a lap szellemi tartalmát Illető közloményok pedig, ug^ minden levelek bérmentve a szerkesztőséghez küldendők Kaposvárra. **
Népnevelésügyi közlemények.
ii.
Javítsunk néptanítóink állapotán!
Ismerők egy holyet Somogyban, hol nem a község, város vngy falu fizeti a tanítót; lakházat Bom ő ntl neki, csak a néhány krajozár didaotrum, illetőleg iskolnpénz ok összes kéltség, melybe a gyermokok taníttatása szegény tanító egész évi fáradalma, vesződaége mellett kerlll. E csekély tandiját is házról házra kell, mivel hon mégismindenki könycb-l>on ad, gyermek összeirásszíne alatt megszereznie; ha nem teszi, megtörténik, hogy felo annyi tanonossa sem lasx a azok is rendetlenül egyik év elojén, másik közepén, vngy piano év végén hozzák meg a nagy, neháriy krajozárnyi összeget, kedves iwostorök évi jövedeb inét, do talán néha egészen el is marad.
Ml több, az iskola házat természetesen évenkint legalább egyszer ki kell tisztogattatní, meszeltotni stb., nehogy a oultua község diszéro időbarnitotta kormos düledező falai végre tető nélklll mint valami rommaradvány meredezzenek égre a falu közepén. Do sajnos, e tiszto-gattatást nem teszi som a község mivel Ő nem építette, nem is akarja tiszto-gattatni; som a ozéh, mivel hozzá nem tartozik;nm a kegy.úr, ö építtette viselje a község gondját; a szegény tanító pedig nem evett bolondgombát, hogy maga zsebjéből szurkolja ki ame-szcltetést, mit gazdag tostllletek u földút ura megadni vonakodnak. Tehát mi történik? Hogy ugy no maradjon régi szenyelégében mindenki botrányára az iskola ház, lót fut a tanító majd a bíróhoz, majd a ozéhmestorhez, majd a tisztartóhoz, mert klllönben czélt nem ér. Végro is a lelkész teszi saját zsebéből, vagy legalább Bogit tanítójának a gor^uai osomót megoldani, vagy is szétvágni és sok vajúdás után igy esik meg az iskolaház évenkénti renovatiója. Bo-osánat a kivételes évnek, mint pl. jelenleg már két egymásután következő évben * község egy szóra tcijositotte fölhozott helyen, tán megérték a szót, a ol-hagyják eddigyvonakodásukat? Ki tudja azonban, máshol talán minden tizedbon kerül rá a sor? S a gondos szülök nem törődnok vele, ha kedves magzataik elfúl adnának is a szonytől, vagy iia éhen hal is tanitójok,kiro a kényes csemetét bízzák, osak pénzt no kelljen kiadni. Fényüzésro, más haszontalanságokra ogész oapitalisokat költenek, gyor» mekei ket széptuhába öltöztetik mert ennek szerintük meg kell lenni, do vallásos noveltotésök, szivök képzésére no-liány forintot is sajnálnak. Jellomző a XIX. században.
Erro még azt mondhatná valaki, elég ha a tanítói a kegyúr jól fizeti, mért fizessenek a községbeliek is? Csalódol kodvesolvasó, a kegyúrnál most a régi alapítvány van fenn t.i.40-^-Í$öft kevés gabna és fa; ebből a tanító "ianon-czainak számához ké...