Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
17.68 MB
2023-06-23 10:44:23
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
129
197
Rövid leírás | Teljes leírás (195.06 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1865. 007-009. szám március

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
IV. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


imí :
} tr.w .ivi!i.''J i A
,•»/!■/ .1 J. , / _ ■; . / r > '' n.
.Áll''» J1 • í '' , ; . j; ),«•/.!: i
v liil n II'' bv'' I" I''
. I!

ümií- ü
.1


szépirodalom, kereskedelem, ipar» ga
A ''" • • ■i''^Wüi
HJS
«fa
¡11 )''■ ■.(.:!
7, számvlSAK* ^ífaUw^n.


ii . I A '' •íj. ! Ü fj /• )i>
• I It''!" : 1,1
észtó lap
'' . I » 1» > :! ! ,i
ászat, tudomány és művészet kőréMI.
uji
.Jf/ , ________________, .....................
ti 0. laplegalább egy ivón január hó 1-töl kijadvo minden Ló 1-én 10-óu és iJOán. -r- Élöfuotési ár postán s/.étküldéanol és helyben háshox hordva ogéss óvre 6 írt,, íkléVro 3 írt1, évVe 1 frt 70 kr — Mindon olŐfuotŐ » tulajdonos kölcsön könyvtárát a» eddigi fonntálló foltótojok raoHott fél áron hasanálhaÜa. — Nyilttór egy Petit soíéM 10 kr. HH-doJ )ui?»\boB Petit aorért 1-ör 7 kr , 2or 6 kf. ón mindon további bolktatásért 5 kr. h bélyogdyórt 80 kr. fliiotondö. A beiktatási dij a a Ion kosolését Mstö mlndön tárgy ''*'' • i ¿tódó hiyutalho» Nagy-Kanizsára; a lap szellemi tartalmát illető kösltimények pedig, ugy mindon levolek bét;mentvo a Bxorkeoatöséghe* küldendők Kapói, rárra. >j''>ii
Jí" ''^.Ty71 h; !,'' '' in.iwn^^ii^fawp^ii^w^iwiw^»^»»«!!■''■twmamwmjiJt'' ■ ■■■ ........ .n," '' ''.■■■■......... ...................., ■< ■..■ T-M
ím-
___Y Ifi''.
i :''-'')" >! i)!«'' Í''." !
J»p tia*4*)lt olvasóit bátrak va-
frynnk órWJöiteni1, miszerint lapunk
VMÍTÍIVI IU»<L7 iiij.,I iiíii 1, ,, , :i
nml snámM IehQtet)on volt pouto-n^jvjelentoínüuk, miután a nagy hózivatar baállta elölünk i ugy a ixu^levelozdflt megszűnte tó
tisztelottol
, , a kiadó.

KdzerftKdóázati ószrovótelek a jaW^t^.tws bukások megözün-tötése a] kaim Ab ól.

g^tilalcÖzöiiBégét a puti-rvájoui «Qyii.n)l ^ypibet hasonló jelon «¡aUk ldÖbon a% érhetondó. Kellouio«b htisgl«j>cté8 tniat a n. m. ningyar királyi höl^tártó i^áo.ffnnk na. ó. deoneml>er hó tyU intózvényévcl lc«írkezott » a Miagy^jlsir. udvari körlátnok/wig által helyije» h«gyvW v%«<5so ugyan a ,
ölcgyé^kBiiÖiÍBégénük, mely Bzorint u ''bánságoknál eddíjr ozokilsoa birkatar-tAará exbgííaÖtt'' julutőüok véglegesen niegszllntetni, r. f. ó. junius hó vágóig bármi jogalapon birt juliaik oladáöiít sxorittat^^fe^dtslt^itók,
A juhok tarthatásátdl juegfoíztott birkáaok ezen gyakorlati sxabadalniának jc«ndelotilofi; t()rtónt megBümniwUÍöO a magán tulajdoni jognak érzékeny mog-hórtóaa n^lklU nom tbrténhctott ugyan uieg, du a kü»- é» lioinr.etgnir.fláBíatitak »uint ws államszervezés oly köszálá-nak — melyro annak ópitvo kell lenni— helyes iránya kívánta, hogy ezon gyn-
^WWÍlpjíá -ryílíyÍ «úl^doikép
csak uaurpaltatott -— a jogbitoríáat el-'' l^ntnlyÓKÓ dynumiou» joggal semirtittes-¿ék ^ieg. '' •
4 Agys ¿ftlyrÖÍ Ut^ólunk nem lit>l|iéifdokU<a mbU hazaszorte érdekkel biró kéMé» ndatülatufai ''k''épjwn morlll-jlwtv|)'' fel egy orsz^gylllfijHi irt; de mert óp a ''¡Um , ft«fV» ,nem
ozélunk n''napi kérdé«ekhezi Itózzánzdl-hatási jogunkon tul többet részletezni; eléírnék hisíizllk a megvitatás s eszme-cseréknek e törent n^egaY»tusira nö-i hány- küz- fa nemzqtgazaáojuvti szom-
• pontból ide vonatkozó é»xrovótolllnkot "töljogyézni.
Á gyapjú -r- tokintvo az állami {p-gyaHBtásnák é yówsbeni csekély arányát — legnagyobb kivi...