Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
17.68 MB
2023-06-23 10:44:23
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
190
291
Rövid leírás | Teljes leírás (195.06 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1865. 007-009. szám március

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
IV. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


imí :
} tr.w .ivi!i.''J i A
,•»/!■/ .1 J. , / _ ■; . / r > '' n.
.Áll''» J1 • í '' , ; . j; ),«•/.!: i
v liil n II'' bv'' I" I''
. I!

ümií- ü
.1


szépirodalom, kereskedelem, ipar» ga
A ''" • • ■i''^Wüi
HJS
«fa
¡11 )''■ ■.(.:!
7, számvlSAK* ^ífaUw^n.


ii . I A '' •íj. ! Ü fj /• )i>
• I It''!" : 1,1
észtó lap
'' . I » 1» > :! ! ,i
ászat, tudomány és művészet kőréMI.
uji
.Jf/ , ________________, .....................
ti 0. laplegalább egy ivón január hó 1-töl kijadvo minden Ló 1-én 10-óu és iJOán. -r- Élöfuotési ár postán s/.étküldéanol és helyben háshox hordva ogéss óvre 6 írt,, íkléVro 3 írt1, évVe 1 frt 70 kr — Mindon olŐfuotŐ » tulajdonos kölcsön könyvtárát a» eddigi fonntálló foltótojok raoHott fél áron hasanálhaÜa. — Nyilttór egy Petit soíéM 10 kr. HH-doJ )ui?»\boB Petit aorért 1-ör 7 kr , 2or 6 kf. ón mindon további bolktatásért 5 kr. h bélyogdyórt 80 kr. fliiotondö. A beiktatási dij a a Ion kosolését Mstö mlndön tárgy ''*'' • i ¿tódó hiyutalho» Nagy-Kanizsára; a lap szellemi tartalmát illető kösltimények pedig, ugy mindon levolek bét;mentvo a Bxorkeoatöséghe* küldendők Kapói, rárra. >j''>ii
Jí" ''^.Ty71 h; !,'' '' in.iwn^^ii^fawp^ii^w^iwiw^»^»»«!!■''■twmamwmjiJt'' ■ ■■■ ........ .n," '' ''.■■■■......... ...................., ■< ■..■ T-M
ím-
___Y Ifi''.
i :''-'')" >! i)!«'' Í''." !
J»p tia*4*)lt olvasóit bátrak va-
frynnk órWJöiteni1, miszerint lapunk
VMÍTÍIVI IU»<L7 iiij.,I iiíii 1, ,, , :i
nml snámM IehQtet)on volt pouto-n^jvjelentoínüuk, miután a nagy hózivatar baállta elölünk i ugy a ixu^levelozdflt megszűnte tó
tisztelottol
, , a kiadó.

KdzerftKdóázati ószrovótelek a jaW^t^.tws bukások megözün-tötése a] kaim Ab ól.

g^tilalcÖzöiiBégét a puti-rvájoui «Qyii.n)l ^ypibet hasonló jelon «¡aUk ldÖbon a% érhetondó. Kellouio«b htisgl«j>cté8 tniat a n. m. ningyar királyi höl^tártó i^áo.ffnnk na. ó. deoneml>er hó tyU intózvényévcl lc«írkezott » a Miagy^jlsir. udvari körlátnok/wig által helyije» h«gyvW v%«<5so ugyan a ,
ölcgyé^kBiiÖiÍBégénük, mely Bzorint u ''bánságoknál eddíjr ozokilsoa birkatar-tAará exbgííaÖtt'' julutőüok véglegesen niegszllntetni, r. f. ó. junius hó vágóig bármi jogalapon birt juliaik oladáöiít sxorittat^^fe^dtslt^itók,
A juhok tarthatásátdl juegfoíztott birkáaok ezen gyakorlati sxabadalniának jc«ndelotilofi; t()rtónt megBümniwUÍöO a magán tulajdoni jognak érzékeny mog-hórtóaa n^lklU nom tbrténhctott ugyan uieg, du a kü»- é» lioinr.etgnir.fláBíatitak »uint ws államszervezés oly köszálá-nak — melyro annak ópitvo kell lenni— helyes iránya kívánta, hogy ezon gyn-
^WWÍlpjíá -ryílíyÍ «úl^doikép
csak uaurpaltatott -— a jogbitoríáat el-'' l^ntnlyÓKÓ dynumiou» joggal semirtittes-¿ék ^ieg. '' •
4 Agys ¿ftlyrÖÍ Ut^ólunk nem lit>l|iéifdokU<a mbU hazaszorte érdekkel biró kéMé» ndatülatufai ''k''épjwn morlll-jlwtv|)'' fel egy orsz^gylllfijHi irt; de mert óp a ''¡Um , ft«fV» ,nem
ozélunk n''napi kérdé«ekhezi Itózzánzdl-hatási jogunkon tul többet részletezni; eléírnék hisíizllk a megvitatás s eszme-cseréknek e törent n^egaY»tusira nö-i hány- küz- fa nemzqtgazaáojuvti szom-
• pontból ide vonatkozó é»xrovótolllnkot "töljogyézni.
Á gyapjú -r- tokintvo az állami {p-gyaHBtásnák é yówsbeni csekély arányát — legnagyobb kivitelben részes«!, b gazdáink elstí rendll produetumául tekinthető, — oly csikk tehát, mely megiSwkwxUnihogy a>6 .»tljenei gazda-b^lcii Xenophon fizerint itt no arról " ''ÓVóijyóty''ünk, mennyire ment fel a gaz-(Ukág ágában jövedelmünk öddig; h&nbm hogy mennyire mehetne fel ezután ?
• jrpndxzflrcsqn instruált gaz-
da»%oknál n juhállí>u>ány nem Uhet keveaehb, mint a mennyi m legeltírét s
mesterséges takarmánvhoa mért aránya n^k megfolol; önként következik, hogy a juhok szUkségkép egytől egyig a;gaz-daságé —• mint annak olválh^tlan Itie-gészitö részei,— a igy a gazda saját tulajdonai legyenek — a az irás szavaiként az egy akolban egy pásztor s gazda legyen, az az hogy az minden juhait övéinok ''móndhasaá ér hfalalja anokat mint gazdáj ok Baját czemeivel. Ott hol az ingatlan beruházása mű« tulajdo-u^yál''egÓRzitietik ki; él van veMv« p ftío^él,mert a »zaporoaság.s fajzás hasznai elválasztatnak a földtől — az anyától, n\ely azok szUlotéséro teremtő erővel birván, legtöbb joga van azokhoz,— igy . van Ott, hol a birkatarthatási szegŐdség áltyl a oselédkép felfogadott birkás a birtokban túlságos számú juhaival települvén meg , mig egyrészről a tulajdonos ezáltal birkái számát megszorittani kénytelon, másrészről elegendő ellenőr-ködési rendszer hiányában kétszeresen veszt,mert 1-ször noha kevesebb birkát tarthat mint a birtok nagysága és »za-porasági rend különben roegkiváwriá>
tliúg íu i **jÁt biikiíi u iuktirtiitiny ,
s legolŐ közössége miatt kellő táporőt nom nyerhottok; melyből világos, hogy az államgazdászatra káros következés hároinlott, mert a gyapjú minőségben vös/.tott, — 8 a jövedelem ez általi caök-kenésáyejl a forgalom aom nyor-hatott. „
A tartásoB birkások oonventiója pa-otutn oonvéntum volt, mely mindkét fe-lot egyformán jogOBitá a gazdaság haszon ólveire — takarmány , széna, legelőre pedig hazánk oselédrondMtoré-vei ópen nem összeegyeztethető a oseléd joga az ur jogaival, Csák a nemzet gaz-dWat vesztett tehát isxnét az által, hogy nem jogositott személy használt oly bir-tokjo''got, melyért az államnak csupán jogosult polgára folelőa.
Do a közgazdászaira a vagyonbiztos-ság ismort liordorővel birván; gyakorlati terén működő gazdáink számos adattal szolgálhatnának, hogy a tartá-sos birkás rendszer nem kis mérvben veBzélyeztotto a közbiztosságot. A bir-kaosempészoi egyik- birkástól á másikhoz, a kellőleg soha nem controlleri^ál-lmtó juhesére, a szabad pásztor élet h a juhászoselédségnek ebből folyó morális slllyedése a vagyon, h nom ritkán a Bzemélybiztos8ágot is BzomorU kÖrUl-mépyekbe sodorták, «azállamgazdászat ^rdojkeit íbnyegették. i v: ),.,.
v ''Számokkal lehetne itt kimutatni azon agyagi kárókat rttelyeket— kivált kisebb: gaadáink 0 bil''káaok ezon convcn-| liója miatt kiáJlpttak. Áljon itt egy^ példa: 300 darab birkadllotnányhan 40—60 darab tartás adatott — például — a birkásnak és ha egy tartós tél után a szllleaég elfogyta miatt a birkát kihajtani kellett; a kora tavaBszali vetésről sokszor még lágy időben sém tilt-hatta V.«, gazda a nyájat; mert a bir-.kás ezegődaégében a takarmányozás eonditio aine qüa non lévén könayenaít felelte : ha ugy tetszik nem haji ugyaií
n vetésre; de akkor adassék neki takarmány mig meg nő a fii a Jegelőn, mert az ő birkája nem veszhet éhen!
Összehasonlítván egy tártáso* birkást az úgynevezett száraz birk4s fizetésével szllk szénatermő évben, vagy hosszú télen látni fogjuk; hogy maga a takarmány melyet a tartásoa birkás saját juhaival például 16-lk dcczembortöl Józsefnapig megétetett többet ért, mint a a száraz birkás összos évi fizetése — igaz ugyan,hogy rt trágya menylség növekedett, do az mér V/„ sem uton jövedelemnek, melv a takarmányban az által veszett ol, hogy vagy mázsánként, cíél-szerüleg beruházható drága pénzon el nem adathatott,—1 vagy''ami többí''rietú a gazda tulajdon birkáji által fogyaszd'' tott el. '' 1 11 '' ''
Visszatérve a vagyonbiztowágra: a tartásos birkás asyluma Volt sok szegény legénynek, smegtörtént hogy akaratja ollen is Czimboráskodott csavargó emberekkel,kik már íizon jólétnél fogva ia, melyet a birkásna^c egész gazdaság-g»li <Jlütü magával hozott, többszőr meg-Jceí0*ték őt, — holott a szard« birk^ osupán fizetéséro szorított holyzetéhonM^'' befogadásokra nem alkalmatos, ,
A szabad birkatartás megszüntotése által a szabad pásztor élet is korlátozva van. A magyar pásztor nem leltet gyapjú produoens, nem Miét kereskedő nép. Összeköttetéseinél st<Wd életmódj&itui! fogva a pénzveszedehn ; neki, szabadjon a magyar pásztorokra a '' öröknek a tllz-ről bzóIó azon közojondáUát alkalmaznom, hogy: „az jó szolga de kOSf \xr!e
Kétséget nem »fényed, hogy ozivili-zált államban a tőke polgárisaié kereskedelmi világ kezelése alatt adja meg az államigényeinek megfelelő kamatot, a a nemzeti iparllzlet, a kereskedőie^n, a ép ugy agaszdáazat, csakis polgárilag jogosultaknál nyorhot lendületet, «virágzást -T-moly nem ritkán politikai viszonyokra is döntő lefolyást szokott gyakorolni.
Kérdem mojt már mit vcj?zte^ ai\em-zetgazdásjuU, hogy a földöt mint tőké* nem az Összes gazdasági tőkével'', hanpm különvált s a gazdaságon ki vilii elem haJBznára kamatoztatta — meglehet — iímeVetlen ''ókáJóW ''|"fi>; " Odvös intézmény tehát a fentebbi, -a a magyar juhászat a pásztorok *** é-bŐl most már a magyar gazdaközöiibég kezeibe egészben áttétetvén a gyapju-tettnel^s, ezután ö«skcsitétt!, s igy áz é?-díginél erősebb ága lehetond a kere''V, , dolettmék Zalában , ugy szinte ors^í. szértó,
Ezeket azért kívántam elmon«iani,mct l — nom kéalem — lehetnek, kik velem ellenkező véleményben vannak. !."r'' TTJBOLY VICTOR.
TH
folott nöm pAna»j(lani, bár tudnl íáf, bo^y vigacura nem Baámíthatunk. — KI is vigu*a-tclhatná niog a asonvodök ezrei); kik a Urétok. bánatában o»ak anját ^flMt^gllk siralmát halUák vlfsUngosnl ? Kik fólvo várják a jövő napjait, melyok WÍnd^'' p^Vóie csak uj ó»1 uf kesorvet ád I BolÜáink egymásután eáruínak be; a korcskedÖU reminy-tolunül hagyják ol bakátok sainli^lyét. r—A tovÖk ¿s árusok alku helyeit hidegon nóiik egymás vágyait — mindkát fél a borxasitft pánstolonsógbon találva baji.it.
Csuda bát, ha idei farsangunk «gy utial-vnae tragocdiáho»liasonlilInkább,miut ámult comicusabb; ólvolbejíjH" melyokúok emlék^r^ ha olykor tartatnak 1« tái^osvigalm^, Y»jKa mi nagyon. é»arovpbptö ásókban'' Is a ktyrfy stUkség. Annytval Inkáig ''UHóm'' m''oralik köteloaaógomnok axoknak egyik^t: hálás dP-
osárflttcl kiomolni, moly a réwvov^ városi tanács l ondozóao alatt folyó bá 4-án a gényúbbsnrsosokfolsegáTyéaérotar: Mottmog. A notnos lolkUek fogadják'' sslvés köísüno^ Kiket a basa noviben 11 < t
< Minden kihalni láttáik, a mi várpsunk n<5-
Kkodólyosságát Jol|oma« ,t,efiaU ogyodlll a
xus az, moly mindon.\isxoutagtág daiexára míg á* alacsony kuuyliókba''it Wm távokstá ol uralma hatását; iniböt sajnös,1 épon nöm ktt\ stkoeolt, bogy a ssellomls^g is aránylag fajtöúnák { mert ^>éldául mig ^ala^t tío^vvgy c* (baj tott, bocscs ét mégis olofó, k<tslttnyé|t
< >■ Kót bárom olöflsűtö pártolja, addic; sfc Axan ós Hxásan no vöt lom ismerik. H tiiiddu ozt fclhósom, korán se higyo Váh.kí, -hogy ípun 0 lan érdokében da Igenis k'' kuí ígér nyqiröl akartam ssóUni, molynok jrányát annyi sokan fMroértik és olhlbiUxák Mi tehát mégis ölvlllzálódunW l''.íl ■ • "" •» «
Csak ac időjárás marad barbar, ^ mori pár tiap óta a dermutsU)széliül yugy(jU V^tf sások annyira,clborjták utaiukat éa r »Inkát, bogy legalább másfcl liftig megértik teágitnkat a kvinákból kiásui.iiT i
Ilyom világban axtán csákugyan méltán f<4»á»»ko<luijk fol a nagy k^iAv^l „Uton so-tfu, >^p«ka«k Iafeae n^lü lí. H
Mohács febr. Jü. 1866. :
Véf: tfi) Ml, » a faráangnak vég^i''U-loktn.». iiy b''gank, ragv viic-unt jva h''o nyalí''.¿kr«,. A kasslnó, egyjot aK ^ijol totU a báltr q»ülyot> sok, tis*t<t jöyed^lpj^ akart nyjsv.,* sora azonban megíordltot''lá a '' KnW/r usta jövodólöln I el/<ílt ¡^fiél''t
i* bobtuenyodoUafconkösmi''ndái!, iMgy wyi\jtox»|unk, meddig a takpró (é^. Jk* o''.o nézve minden osotro káros, még akkor is, ha a''Uli költségek fegdszen tedöivh volnának, mért a*'' egyleti tág<(k ketf lU^ít megbatónlás törtónt. A báli rcndosO bieott-mA»-. » mindaddIg gyülésozott,i iplg a (isf-mó-1,« kedésnok »lfpJát,mogTotpt^ « wjk
unt Ouajtotta, hogy mivel a köjföngéguck egy harmada még a régi''néniót rfjkti, s a paff. lói cíltzoVó nLandlorunok jó íyará^a, rendbon legalább 3 keringő legyen, fii második fél podig.ar. «dlonkésUt vjmta^. ''A Ww«-véril fiatalság kiíárólsg Cfplf, "^gy^t
ti oeá'' dást akart, axt adván okúi, miszerint ha Bécsbon csárdáit ''tiomtánWoiriak, minek táuOftoljSnak''Bk landlort Ea igen h''eJyotf/do nom méltányolt a hasonlat lléci és! Moháus köst nagyon tulctigásott, s ssorintem ha ások a jó lolkU, némot iyku mesteremborok a töb-biokkel cgyonlün físotnok, mért no ongednük meg nékik ast a csekély örűmöt.hogy egy, két-srerök is mcgkbrtlljék''i t«rétnbt>n kijelölt tért, n különösen midÖn huratiusávi tokintetboo netn állnak hátrább a csárdást támnmlóknál. A* ogyenotlonségnek teb^t azaz^r^p^yp, hogy a Kas*inó is tartott b^lt, ^^aUUágmc« 4 nap után sslnto sártkiirü mulat*ágiit ron^i--aend slább
LovelessóBok.
Keszthely, február hóban.
* '' '' '' '' '' '' ''« 1 1 i
Tudom, bogy nom ritka dolgot csoloksíom midőn m általános nyomor ^r laj^-r- »*%iu boa sokak «»ivéből küldök ogy sóhajt sou Imban. l'')o lehetétlen jelMQnk saontioru soi'':
eeud; basina sé onrtftk, »''é''i^sk 5 rto1 Igy Jrfí > montek a bzerhrehátíváítól.1 <•> u> :
ilKlXiYKUAV.
''éti ¡ésém''éiíyo''ki^

& A farsang utolsó napjairól c«^ annyit Írhatunk, hogy- ,iyu»den
napjára jutott néhány\ íánc|svjgaJyi^,f a mellynek többje tökéletesért'' njegf^-j; kott. A farsang utáni »iflport eáy he j ring lakoma rendeztetett «zöldfa tor-méb'' .1, mely alkalommal a dalárda társulat mint hivatalos n vendéglős által megvendégoltetett.
A A helybeli dalárda egy serenádá-val lepte nn-g a\<;l)iOké^ Ebpnpj anger Lipót urat,.¡kV a foáálettiéU tbW«*rdiU! met szerzett,emcKtiszieltetéat igen szép szavakban fonón) áiegv.( ¡j
f Traupmann LnJosriŐ szllletott Künn T^réjya j mogaj ^ gyernicYeTrXájoi Endre. József és Ödön ugV uíiokái Jönni ás Mária neveiben, mélyen elkesoro-dett szívvel jtdenú forrón ssícrotett el-felcjthotlen férjének,''atyjokiiak és nngy-atyjoknak: Tiaupnmnn Lajos orvostu-dornak, Batthyányi Fülöp Ő berozegsé-ge itHgy-kanizKai urodalmába 42 éven át yolt orvosának, folyó évj mártiUs hé l-<$n délutáni 4 órakor életén« k 68-ik és boldog házasságának 42 ik éváben, a i halotti wtentségok áj latos ít) vétole titán, mell-vízkor következtében történt gyászos kinn\ltát. A holdogultnak hUlt tetemei f. évi niártius hó 3-án délutáni 4 órakor íognok a helybeli sírkertbe örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő Sxertt mise-áldozat pedig f. évi márt. 4-ért reggeli 10 órakor fog a helybeli v''ároá templomban megtartatni, — Béke hamvaira!
t Simpnoaios János, Anna, András és Mátyás agyszintén pénjök Juliánná szomorodott wvvel jelentik uz örszos atyafiság nevében, atyjok, illetőleg testvérének Simon csíos Jánosnak folyó évi február hó 10-én délutáni 1 órakor életéi^k 6Í ík óvéhhi vftiolnlás kövót-keatébeni gyászos kimúl iát. A holdogultnak liült tetemei m. hó 12-én délután 4 órakor U'' nágy-k<miso<ai ''közös: síi kertben bv. örök nyugidon! helyére tétetett Az engesatoltf sz. i''uno Wtilt líó 13-án a 8*. forencziek templomában megtartatott. Béke hamvaira!!
. A Míg Özvegy Seligiüknn és leánya a casino vígajmába» vett addig ía,-káta tolvajok fkftzebüngatá meg,honnan is pánzt, és tnhbféle ékszert körülbelöl 600 frt értékig sikkasztottak cl.
A llitka e*etót közlünk«Helyben ké,t Gllnsberger Mőr nevíí lakó» van, a kik c«ak is névrokonod, ízek nejei cgy nap »sültek a mindketten férjeiket Mny gyermekkel áldák meg,ezen gyermekek sajnos egy nap haltitkr^segy nap temettettek ol; az idén pqdig közbámulatra «Ugyan egy< nap szültek s mindketten flgyermeket, kik is egy nap lőnek kör nyttlmetélve:, ha egyenlő sor» vár emind kettőjökre azt,a jövő fogjif megmutatni
A Marozaliból szintért azon hírt hallók, hogy ''egy tiinczvigtdüiitk sem siko-rÚlt; do u fiatalság. mindnek daczára mégis, farsangolni ¡Kívánt, , öflszéálláhák néhányan kiknek élén J» K. és ,\Y, ura.k voltak '' s; J. házában ogy niigyobbszorü 1iáty!u'' bált rendeztek , mely oly vígan fojyt, hógy .reggelig úe''tjí kívánt senki onnan távozni; nálunk ¿b , rendeztetett egy uly ,Piukdrli .bál, do ez oí)an volt mint Wagher Kichárd „Fligendö Hol-Innder"^'';1 mely - k''ét napig tart '' 4 F^ieV ^lybeji ftrtbbi ^ keosegtető m<ífihWnHt kapott, ottani főrabbi ''állást fogadná el
\ ! sürll volt a lég a hulló dara, hópehely* tői, mint a ködtől. Nem csak a közloke-akadt meg mtüjdeuftílé, hatóm még n|í^tteálu>nt járásk<)les íh baj ógvqazél^,-lyá! |íivt> székvárosnak több fiupó« frMfa vidék^k''rö^o.
''ráudklváp, nom tttdtukhazaim^uií,hely-ségokben ugy koll kiásni hóból a házakat. A merre tekintesz, hóhogyek hdfalftlí mintha éjszaknak leczo^í^hb tjtj^iq nál. A minden tefijit^ten''Viwík^vtó zednok, o napok is azon emlékoi közo tartoznak, melyeket, sokáig nem fele»
iáhnk.''f íííiinKíInn Jnw.iui
,, * JC uAlt vijior plkahnávHl yyx n^''t^ ohilfcCiganywalád fagyott tn^.kirint^; azabadluut. Ezek pedig ugyűn csak bírják, a hidoget.
« Casino ogyesülotilnk vigalma d.ihöngő orkán dtiozára íh—-elég fónye-so''n,""s jó kedv közr folyt lö; B''hogy «'' vidékok erősebben nem voltak képvi-selyo, annak tulajdonitható, hogy már u v;har megszllnteté a közlekedést.'' A. szépen, ékített, ízléssel jendezott to-remnok Ipgjfőhb ékei azonban i>zon nyíló virágok voltak, molyoket — a kómor m és kor daozára •— a dtflqzqg li«tal-ság ragadott Varjaíji a tánoíban, épen nu.nt a vihar kint a hópelyheket, • kétségbecsott a napok cgyÖntetlisCgO, fplhöi és komorsága felett, — itt hlthatá, hogy még lehet, kedvet aratni. A táu-ezok vígan folytak egész yílágos viraa-tig. Az elnök éa rpodozőségnok minaqnr ohetro köszönet Kávázandó, hogy ily iiel^í^ időben ¡».eltudtok vetni oly xnog-vakat,'' pielyeí; nnyd csak a jobb napokban hoznak virágot én áld4«t a közozé-lok ,segély egyletek oltárára; mert hisz-bzllk, )loj;y a (.''finingyigulmuk ezután nem tartoznak^aíjiangjaínk ritkaságai közé a ezókváfosbah, Ki volt a?, est fényo?; ki volt a szebbY pacn nehéz kérdésié J felüljenek azoi(x szivek, molyok olvadoztak, mclegedtok.
t''Nitzki gróf Nitzky György, Nitzki'' gróF''Nitzky JiUwb saját ós,lerfnya Fhílot-; mola név-ében'', mégiaGyolai gróf Wonk^! hpiin József, ugy néhai gróf Nitzky M<(-riától ''■ftzárrtitt/.ott!''győrinek fct — grófi WénkhélO) Gyula, és gróf Wenkheírti Mária férjezett Zxadányi éaTörök-sz^rttf-; rmiklÓHÍ gróf Abnásy KálnlámiR, ezutóbbi kiskorú gyermekei nbvében iiViizomb^i rodott'' szívvel jtílöritik szeretett/;éde«, illetőleg"Wá^y annyuknnk é«1 napának ! Özvegy Nittki''gfof Nitzky Já-noShő ¿¿ill''oiíött Lrtdáhyí1 gtóf; SnhnSi''ddgg MáVia Atillának Mos-j dóson fólyó évj február délután
két ŐrakoV értÓ Í)0-lk'' öro''gségí1
yégclgyöngiUésbet), a'' halottl ''szehtségok felvétele''ittán történt elínthytilt;1 A1 bol-dógfclthAk Ildit tctOmoi'' Mosdóson-f/ évi febiHtár 2K-Ü1Í Teggeli 10 órükór fógnal a (jfialádí sirholtba öf-Ök^Wtlgalóhi^a le tétóthí — az engesztelő ssent-inÍK^-áldo ?.átok pedig folyó évi márlitts 28-ón i móSdósV1 ''Anyhogylulzbah ''megtartatni. Költ ''MbSdÓsohj főbrUár hó 2ft-éh''ll«0Ö. Béke h''áWiVnífiák*!''> J n»Altlí
— - i''.iii il-imiii —- /-Mr.«.wiii-.!fur>! j:''tivi\ "uf ■
= Családi körben fobr. hó 2G,áu volt a má^P^lik. á)uro4os .^ígfdom, Föfsjjáp cí mó)tó64ga, textycjb&vv qiégi j^Jjjj kw^és, i''Wgy.obb wvtí''v, kö^i^ég;j Úiiut az plső^ Napja a yigaloinnak n»iu-den, tuki^totl^enaz^imilkedqttlclkU, yeu-dégszqre''^őj Ju^ípB^ág)>)oly, kö,r:ül a? j és Jjarnia^apgu QíiijUttgoJc ragyogtak, forogtak. Itt igazán., flemi tu4hatád,j,,M\tözékének,'' iényóvcl >yigy. nomes sfiyóijqk,;!»clcgévol hatott-o rád inkább?^pZ|:ntol^ó>*al csak a házi gazda kéazségo múr^zvén. Az álarozot hordók| tarka vegyüloto sajátságos bilbájt kölcsönzött azon óráknak, melyeknek any-; nyían téptéjjq^ijfpyt, |uiytjvirágok hímporát méhek — méznok. Görög föld szép''leányai, nbhi oSalt szemökben, ha-; : noní yuhájókon is telo csillaggal.. . Két ''M&M ^Ihozta Frank botiból rhlitfjári tt.hajwut ós taya*»t. , .•,«» uiídón a flinípí
..¡I,
/■ rt
az
¡á
n p o h v « r.
i » J> . ■•(.,. í ¿tf . ((.1
i. .*, A .22.1 óh 23-ikáni vihar uj ;kiadása volt a fohr ''haVí ll-ikinok; NemisvilUir voltéi, híjóeíh orkán^ ''milyet évtizedek atai^hulló hópelyheket '' »Jiüaj, (íjwkt, ragadta; lig iáitól''''h''dhány lépéxro, s épen oly
főre néztél, melyet zöld babérjiffpnitoty,/ gondolhatád: itt a Bzépség diosöségo honol... Férfi és nő-ördög^kdo mi-kfk: ngm hátinál: ha ez utolsók ma
sUt^ikon.
í-gy? sárgagelyemöltözet,melyről
Jlilttó bUb^1 • i • Neinzo^ MÍ rózöaszin ''díszítéssel, fehér rhhábah'' virágok, molyok e aap hajnalán uqég búijibók yo^ta^; uiOBtnyílnak, most vvlrtilhukÜl''Ü A ifeÁtt vadász, öltözékén az ízlés pompázván; amott a bllszko dicsőség é« kéjvágyó Butdcingham, fclsé-''i''frjib m^kljó''^''iijtói^íiH felw^yk^} tulyából ugrott volna kj, nem is gondol-kpdyári azon> Jtogy erfw júdtnit nícnuyi? dicsőségnek1''vVg&ttA''Otnot egy ^rel *V Amott olyan iskolás gyerek, ktmárlog* alább28évet átolvasott. Fiatal szerbek; llarleipiiimek; szakács és píjioreárnsok. Jíaga Kakas M^r.ton ist vgyet,-egyet ku-•korikolvánt-hogy jön hajnal . ,, Szóval olyan éj, olyan órák,molyoknél csak
a* í v mzdkg m^h
70 terltékró. Kedv, fóny, örölti, melyek sokáig ringatják magokat a lelken, mint a délibáb í! . ''/
Vegyesek.
) :i i
. -7. y. á »x i r.) Lapunk bezArtával ve8B-
ítük a Bzomoru liirt, hogy a túngyar r^gíny-irodalotn órdbhikósídrUíótt, ttlkotóji»; a köts-tinztölötbén Állott báró JóalUu''Miklóa, f«b. 2''í-ón munkán ¿lolo 71-<ik Avóbon. DrotdAban nicgbwlt. |
— Kz lb ik''ib. Kclotl HoUtoinWl írjilk „Nordd. Ztnu-uuks JLüdjonburgtól bárom negyed órányira egy kocqin a hflgyon B*uku-1« korokót ttknrván uicgkílínl, olcsugott ón oly H^ronc^étlontll csottj^bfigy n terhoa uzo-kér t^Sh''in korMattlI nlout. Noha vállcsöntja halyáböl kifordult ú» luollkwta üksko volt »unya,!mégi« fölniáníott A pr.Qkirr*?, a városba bujtott, miíga fogU kl a loynkitt, megotot to ós, o^k Azután jolontotto lírának, bogy mi tö''rtónt. llögtün orvost biitak, ntonban cx kinyilatkoetMlft, bo^y negitbnl már notn lehot, óa a laegóny oinbor udbány óra múlva ia.ljftl«.,. ____„n w** ............
''•''''U-''SJgy nÖrdiingüí étlap koHnk a saegedi k^kbon« ii/A Jiivö bó 2-kám ■ birdotott „ÜedOg pilulAPÍt móg, bo.
^rgy «b?l>if> ,van(|óglö» .meg
van btlyolTO általuk.'' AzonnlkalortrAugynulB a kövótkói!« boizorkányW étlapot kíízlttofó vondógolízáinái''S ! Hóiü ráriaban!,'' som Budán, Hüm podiglon Ilócs ós Horlinboű föl nőin
talált. ótvágyo»Ulal>M..;Wijoipónyo<> , é^ok, j
nj ol vp^« t. p ay aror •* te b«^, ÍJ* f«o/l e n, cl^aaiöi-rcM<\og ós feltálal valamint na ogópeot b»q-mályosdn Igazgatja, Wi^goor. Bidgtijl iiziri-bákl BÖícihhiok.'' Ördöngös pilfaltnóílhJVi"^ Jói».<l iltkcU, finom, tinzta Italok ón aa ördllg ip''dnlAi gópaln«k , gyor»Mágivai yoUMk,«(l.« iionto» ki«zolgáltatáa(akárbái>y kópbon. A 24 i^glzIotonV csodii* j>llu|a : 1. Átváltozott puly-kapnpriká« »otinotzol M Vr! 2. Mnglőir ö^rj "i^JVld 1 tormával 20''kr.''— Ő. Czég-nélkül maga magát kínálgató jófólo \ anatali bor 20 4. MarlialuiBbót átbavölt ropd^''boauf-•^fh.-iW ''kr< T Kplpfl^Qrban pwt I nicg»y.i)kött 8ortó»pocaonyo 20 krajezár. — 0. JTóInár filóo pihilákkttl 3b kr.'' 7.''Azördög barthngjábtiiV «tilt IxiKfiorkánykotlóh 26'' kr. ö.'' lWdriguot-fólo innjom-ÓAz (Mayo''naUo öf) Kifordult Bátáuy-x^^lyoS Bíl kr. 10. .^n^kutb.Alj.moritctt mónosi 1^05 ^Q kr. 11. )bort lialuqka 20 kr. 12. A tavasz röld vi-(i4Íláb5l ''bízott spárga 40 kr. 13 Izabólla-cólbfift»''lO Vr.'' 14. 1!,11 \ Óvds''llájaííoti-Bzclot'' !2é kn< 16 borbély .©zomb .26 kr. Híj. Horín--guiiKis vcsojwoíQiiyo büvüs mártás.»)«! ''¿\ kr. ,^7.1 ^riuguinos fololovonodqtt >>yclvo kocao-uyaval 26 kr. 18. Babyliia kirántva »0 kr. íorwyái''t''ltyjtfk szil^yo töröú"b''iirgónyávál 20 kr. 20; Boszorkánygísrltióa plróí kátKXk-tával 20 kr. 21. Kotlóvógott patikám«pUalaJ .aütwaóiw ai kf. 32. Í(jlt6 yéa íwr 50 , kr, 23-¡A bohóság, i«tomj$já>u>k msdsra lpn-i Cfló.vol 36 kr. 21. LataWiá''ny 30 kr. VógOl j Bacluis-pozs''güzis Ka''Olytópnál. JÍAradékul: Pobárkoctlrítjtsok és kMoa éljontósök fónyeH potrotoum Világítás inollott. Á« elöatlá»t Kr-ídóljJ».Ignác» ncpoksra a logastpbh^cnóvül fü-
t/i A a+4 ''lOUulyodt bajókiiTitelnól a jógzíylAa a dntíágő»b«\jó»s(ii társulat infjbány i^kliajóját If^jm tpfmónvokkcl rakoff. uiogánhajóra ¿¡Ojritótta,'' minek folytán pzek olstllyodtok. A szorta^séllonaóg belyböli Inyö''-tulajdóhosor kát érte; az ogylk ^Páva" novU, mely bu-aával a wibbsl voltitorhelye, Csiszdr Jó*sof [»vu^oik'' Altraháut, József, tulajdona, inoly
; utóbbi a ^csl ^hltoljn^zot..gabnáJávaLrolt torTitlvfl/.A Urm.dik ogy bbfvál BalóíirM-daó volt. J 6
-ff''Szakállöh cttonn0mö. A Uohenwart h.ogj''töváboi), a Pastoi^rald völgybon nem rég r»«k Htirtt »¿akállal Jött a világra, A B*&káll aatírp l}óa>izu ós álea volt; bogy u
gyertáok löUfáUágtelau képét oltávolit»ák,
»*aká)lát kor.^ai«.^ olött lenyírták. KKy tiroli lap komolyan meggyőződő« 0 blr való-s ágáról.
^ Varsóból Írják , hogy a nomzoti kor-mányboz tartozó városfönökök köaül az utolsót is kózro keriték. Nova: Vaoskovaxkl
Hándor, állítólag jelontékeuy rós»o volt ® fu.n"F)(lb''m ezürvozósóbon és tzitánábau
0 <v mUMÚ< íiMcÍoH<n''4íVkÍrom pénztári K/.dlgiv "iigályóvol mirt^egy 3,000,(K)(> ru-Ulrn rugi ¿»tékp^irokit vitt el, a szál-iíiqu trtUa''batdiröA. i Vattkovszki 26 éves, ft
.pÖtoryári pgyotpm^l JmjoKyzott tanuló, do , ar. egósz forradalom alatt Varsóban tartoa^o-dott s különfólo álnóvók s AlöltÖnylik afgélyó-vol mimlokkorig szeVóncséaou »
rendőrséget. Egy fiatal loniryol nemost tíot-koysíkl novfl is elfogták , kitaval vAdolnak, bogy Fülkner udvari tanácsost ö Öltő légyon mog- fj I , .''
* U r i ni u 1 a t s á g. A pólgArísuIt'' byrtga-ton FI
oriidorffban baromi mulaUAgot SsoczAtt magának közolobbl najjokban nébény kávó-bAz ur. Kgy jámbor dÍB«né-hajosárnftk aok pálinkát igórtok, ba egy kis gyufát lenyel. Az egyílgyUombor mogtovó, 0 a lenyelt villany rövid idő alatt irtóztató kinok között megölte. Ilyou tréfát a oslvlli|tálat|an »upgy»\-rok közt még a pusztai rabló som tesal jegyzi meg orro a„P.N.u
* Prondbon tometéso roppant oml>«rtömog jolonlétébon mont végbe. Mindönki »iotott ogy pjarpknyi földöt dobni kopor»i\jára b a bÖlgyok virággal lialmozák ol alrját. A vég-tiaatosségtétulnól jolon voltak u többek köat: Girardin, Arago, Jonrdan (a „8iéoloM.től.) Neft''fcaor, Elmond, ^jójour, Hq^uot,, ^>qn»u, Uroppo, Kadar stb. 8tb.
1 — (Zöla-Kgé^zeg vaWutl Allamá««.) A áb^L i''011-kiimr.pai íyaspálya t yowfxlál^U) esik Hz.-Iván h nnnok a tervezőiben van >» ogy ily nevet vi»elő AlloiuAs szánva. Azouban a koros-kodolmiininisstoríum mogkorosto a déli Vm-ut-tArsa*ágot, bogy mivel Égerszög Zalame-gyónok szók városa, s borral, gabonával, gyap-javai stb. úlónk koroskodóat tU, do a torüloti viszonyok nom ongodtók meg, lj>Pgy bozzá közöl vitessék a vaspálya, logoUbo annyi flgyo-lombon rószostlljön, bogy aBK.-lvánl Állomást 110 sz.dvAni, liailam „»«.-i ván-üalnegorssfgi"'' Allomii>nuk »ovotn^k. Ka a déli Vttout.tAraa-ság 0 12 fcstott botUbo kerülő Áldozatot iu«g-
/«Ua-ograzög tobát nyugodt lobot, mort van noki stáozioja — ozent-FváQon,
! j ■ .
t.
, T> V.-iibv. Kaptail-p l»rol(lukeU . , (). (I iml<. KolrlnUUÍt várjuk. '' " A noV rocUniálM»»! («.<!( I. ulőticcts/nlirtov oylll l®r,\U,oa ^ kl*44 WratalVMi ,, . ,. , .
C». K. Í.t8v«t *4iiUogjnk.
.Ibolyák.V.ty Mi)«! liAMniU) h^u.A h»IOmk, H. l''-osk!. A u.«kM»AJ iflj^ltvc
llíc »ke 1 >
a-nAk. A fogA» r*nk a IntAlh«!» V«l», rnlRl a h&JdjLnl rAk .
'' > t e
Gazdasági tudó»itós.
'' '' 0 11. Irih. 1 ui .1 . . i
ti , . márcsiua l sején- .A
folytonos Bzállitás hiány a nyer* termény árát minden fegysaztKs miatt csakis 6 — 10'' krrig emelte, s ojlntek követkoétében mi ma jegyzőnk! Búzá 3 ft. 3 f»[ 10 kr. R<as rft. 05 kr. Zab l ft llO kn ^ V f». íftkr. Arpa''l ft 60 k*. -rr.ll^ilÓ kr. Kukorioza 1 ft. 80 kr,. — 1 ft. 00 kr. Lencse tarka 2 ft. 80 kr. fohór 3 ft. 26 ki . mórŐlnkórt.
khhíhmi |iu(ii Aruk: JUir((ot)ya niíríje 0 f! 80 kf. Xrnrlialini 0>ntjá U''lr. Jutihu» fotig* 10 kr ífrr-.t^U* fontja tS kf. Í8 ftt kr
ZiXr ftmtj». 36 kr, Unjtbast »AwAJ» li fl ^ kn ilat mix.Aj» 8 frl 00 kr. Ken/írlli.t fpatj» >>r. korloukllMt »onU« 8 kr. IN bor ItCiíjo 8 kr.'' Ó bor tácM^Ja td kr. (Wr iMt^Jo''1Ó kr. fl,iU»-páUnk«.''''itc»<j« 3« br. Tbrk4()r>j>Alt»ikn ik»éjo »6 kr Vwgjn
2ft frt. — kr. ö„l«»« mir
totl fonljj »''- kr. Hi«p|>/in fontja 26 kr.
Iléeai péaxnri''olyam márt!«». 3,
ttO)■ ; - I
7,1 »0,0} nmuzoti kölcsön
hitelintézeti
6% wclaliíjucs 78,86; Iwukrósí.vépyík |7(J9. róaiívóuyek, 188.jlÓ.i''.^UsJl agio ,111. (b rabja 6.61''/,.
-) arany
''Felelő» Bzorkosjitő: ROBOZ ISTVÁN.
i iinrrrí"~''p—saaasWP—ti R C Z A.
: f r,\i i< <:i
^^cö.^^^iesai g.wMUr
fordítójának.
i— y, jauuxár 7. -r" r
Mog»«11^^^ 0 ''»pók hasábjain Ár. költő magasztos szonl dalát...
K^JÓ ««Ívűnk ölén él«KciulörUl a kin -- Ha tfong a dallam —''.''.. 0« megújul a
Dioaőbb jttvö közéig.... érezzük lhlotill Fagyó« szivekre is derül a szép tavasz.
A mélybo hull aty a «ok salak-jzomét----
8 mi uaélybo aulyija 1»: a« I«tön W !
« .. '' 1 ''J t 1» iJ V! I »I 1
A Hugó Viktor! nagy cazoiók tábora NéjimilHók között diosőo ragyogva jAr 1 liánk fog dorülni a jó lelkok szebb kora M(t. lángoló noinca szív ógvo vAr.
A* eszmo győzve aong az ihlett búrokon S fÖloiJgcd * kebel <— mely már már inog-
fagyott.
A kép — mit 8s szülénk olvészto egykoron, Az euibor-arczokon diosöbb fónnyol ragyog.
Aa lesz aa ember, a mivó nagy IstonUnk Alkatta öt: jogos, v i 1 A g o s u h s z a-
Nom létezőt tsrunit
Moly meg nem Ali soha, szUtietlonül halad.
ob *JM fii- esf^i H
A* -égi mlonk 1 sz^horiyi láncait »] 8 Hj életet toroíftt alkotó Bromóth I « Ki feltől a mÜhfty iMjánKVzáraít llogy áldó linimil földön ossza szót.
"oJfíé^iTfM
Közéig a iV/jW^i^''UUm^i."
«! rtMM MMwMW tó fiT>
Sötét romok folott zeng hálaénokflnk.
./Ijlfl bimmnnl
A barcai zaj^ plhoi^. Magános órdokok Vl^áíj» « $kOt.csaU»^ A bók« urálbg a neídzotfelc''YiiétV * * Kö^JÓ sugArivul ragyog a tAmadat.
- - - '' * t-^j HÍM. .lLLÍL.J.LI ÍJ« ***Tj| II ''l 1---
A régi társalora ledől. A rom fölött Diosöbb emelkodik, — őrös lesa az alap. A jogra ópülsnd — a moly azllArd, ''örök... Moly meg nom ing soha ós somra! vész alatt.
A bűnt — moly Átokul nohezkodott reAnk. Vógkóp kiirtja éz erkölcsi órzolom, Mely milliók íílvót hevHyo lifttjí* ''áí, H Uh
J ó ¡UU.I 0Z uLvjJág alanla szent,erőd ! BdőftS Arad •^tnlj,?óf?yicsö «lemos. "X* I.ulkum imádva Ali o sznnt orö előtt.". H míg akkor ii reált utál, ha nem keres.
t''M trí.''IU. l/.''!/
Nem kórdom ón j tulkon adott az éu?,..
yamn i ./Íio111í'')jVi«{I
Elő hitemnek áz, hogy, m <1 r o d i s t o u i l Imádva tégődet dobog «*ivom feléd, ; Mert? la t»n az, k 11 gy tudott toreia-
'' ; • • • . " ; : tonU
PAP OÁBOH. "
La Valiére herozegnő életéből.
I -> 1 • • I • ,
K$y n<*ti)leB noíl-bun KOInbon ni ifijtlcnl ftniu jin
kl*.Uf íiliA forált.m«
HKNYl K K 7, f> C).
Ez alatt mogogyoztok Spanyolországgal, hogy ogy miniszter küldessék a béke a a két Korona közti hAzfiiságl okirat mogköté-séro. A apánvol király Dón Louts dó llárót kttldó kövotül, ml vol podlg Frankhowban, ki *em volt'' oléggé alkalmasabb a bibornoknál Ily Wórdorövol bíró Ügylet oüntézóséro a király öt bizta meg velő.
Nora koll kételkedni, hogy ö ominontiAja olmonotolo olött no Igyokozotl volni egész ékosszólAsAval ,rAboszólnl a király''» bogy unoka hugAval »»akUspn, n np ielolto yplnftf kl azon kollomotlon kövotko>mónyokvt ;no|Y-.,j nok okozója lobotondott ozon igon nyilván , tíiÜnd. (.««-!.•.: '' ■ , , •,:,!.., j, vllihot^, hogy a király azt mégis igérto: aáónbau oliiro látta ós tudta Ö ominontiájn azt isThogy a szonvodélyt tárgyának jejoo-léte éleszti, azt bltto tehát, htay ,mit igyokoíoto és tokintélyo nom akadályoíV»V . J»rttuieK,Izt ogy több napi távollét\s^küzölid, ■fcgja. ÉlhatArozá tohát unoka hurfy olkttl-doni UócnoUe-bó mig ő maga Hordout^ oak tartott. r">
A király oly Baonvódélypaen*»o|rc»Ho Mai»?, dlKÍ IcisAászonyt, hogy nom lobot gyongédobh, és lokötoloiÖbbot képsolnl. iuii\t mit, \aUkkor anöak mondott t elég logyon ohoz nnnyit ?idnom boízái bogy a fojodolnm P)»o?i( ''Vető volt oaupAn ; fi\jdaltnAb*n alrt. ós olvo-! jjtdlidWdlliba hol több napokig tartózkodott. a honnan kodvcaéhoa futárt, futAr utAu küldött. Eaoknok olsojo a. lUJUMtQttnn^.jJ^ igen torjodelmofc éa folotto olvadwfMiwlp^ nyújtott At.
Hm m klrily m»Klndult o> »¡rAU» foloH, kegyeltje nem kovesbbé. — 8oba aziv nom szouvodott tö|)bot mint az övé, soha fAjdalom noiá VdU ¿lóikebb imlK^.áz »ait''f kj^nsszon/ ez el&Uáa felytÁi»! ók«»tt. ^c^y kin, molyot e kogyotlon nélkülözésnok, mit annyi titkos és édea romónyok mogsomisülósénok alóbo ÍV«! tott vófeia. MiudAu pillanatban halálát óHíijtil, vógot vutondŐ nok ; ftiVógro óly .aajnáUU>i^«lya^tb..''"jiitoj»( líogy ioaind 4» mltí fölüle tabndbáiÁ^k tiom fojozh^fl kl clóg^ó.
A bibornok Roohollo-bo küldvén liugait, mogongodé nekik d'' Aunix tartmminy xidó-
ptagányt kore^t^hog^ 5fz#cBii(l8oíi áln^-V dozzék, igy öllrouago várába vonult, mintha mAsok mulatságai neki fAjdalmat okoznának.
A király folyton lovolozett volo. do nem oly gyakran mint j)
volt tehát a kisasszony iiunuon öröniP, nogy az időnkint órkozott lovelokot olvasgatta. Kr
.tíölf^ÁbilKyn^^^kVőhV^^^U^
u nom kovosot számltott''/vrra, hdgy A kli-Aly
Hwtj: i w* w tywnM"*! í
közti szorot viszonyt raegsuakitsa, ollmtArnzA
''t'' P61* "MlfííSiS
hoz kflldé a fölovászmoslor órsOlrtioit ve.-, tudatandó, s megogyozésót kikérondö. A püspök megbízatásának elegot akart tenni, lljronayoba raont. s nom késott utasításai sze-
rihÍI*iagátiWKt»i( Wf nlM<»Pyilf)R H''nl^V t
a fölovás^sinostor, fulol iwdig blÖadni miként lotcsóit felül tuóg nagy javadalmakkal is l»ir,
4iozw^;tlyfe» (vkigbf; * «¿wi«• fprotvrf
testvéroinok olébo teszi.''JÍgy király es Co-'' lonna között! nagy külOmbsógct h^jusriés^ rovotto n kisasszony, azért a püapöV ajanlata logkovasbbé som volt inyóro. lltdogon válaszoló, hogy ha nem lott volna egyéb mondani valója, jól csolokodondott, ha mog ki-mólto volna magát, az utazás okozta fáradalmaktól; tovAbbA ö ominontiAja midőn az udvart elhagyni kónyszorité, mog igérto, tj^ha akarata ellen férjhoz nom adni.
Az alatt, hogy a bibornok útban volt, Clta-foaunouf-bon egy levolet kapott az anya ki-rAlynőtÖl, egyot podig a királytól litigAhoz intéavo, kit ő folségo a bibornoknAl véltlonni. A lovolét ««fgyklóg''l^olga hokta,'' a 1 ez Állal vAlasxolt a blbornrtk is az anya kirAlynónak, kinok boYallotta lognagyob^ elégedotlenségót a király tolakodása föhJtl, klVhelyett, hogy
szenvedélyét legyőzni iparkodnék mindent elktakt annákibregbitfíilro. Paáaatlá » királynő ongedókonységót, éreztetvén vnlr> annak holytolciiKÓgót is. Üntie|>élyc*r\n klnyi-latkoitatá, hogy köt«lcs»ógét a védőig tolje-
siSllWi''W* WtaíSlun l^^Mf
ol.nom úri a fólöni kótségbce«é»ébon halálát fogja találni, hogy családjának egyik tagja zavarta megőfol»£,$o dicsőségét, melyet mindig előmozdítani, ígyekozott.''
NphAny dnp hogy a bibornok a ki-
rály levelét unoka lipgánnk megküldó, választ kajwtt ettől, malyot ü folségéhoi ogy más levél klsémtébOn el is kÜld«t,V, p, levél-bon,k\jplontí a kirá.lyhAkj''h''ógy ő bugátinin-dig logmóltatlanubbnak'' tár)A mind »«olgÁ-latára mind, diosösógéro ;> do az ö tokintélyo ós ogy nőé f.-lül, kit barátságával niOgtUztolf, lé.vón szó,- Uérl ő folfcégót ogy oly víjj^pnyi, inoRiztkitní, jnilyot a nő nom folytathat a nélkül, hngy h<dy rubozhatlan kárt iio okozzon neki. Folytatólag hozzá adja, hogy ámbár sokat tósz fel ö fülségo IgAZsig szoretotó.tíjl^ .mégis o kegyet szolgálatainak legnagyobb) Ijutulmául vonné, hogy os ügynök A Jelon kö-frülruényokkeli egywihotlonik''gót o folségénok is bo kuli látni, ojlonyotl tovAbbA; h''ogv; arról roindonfoló bo»*élnok, a kógy már l'' landriá-bői ós Némothoaból is Írtak neki o felöl.
Ebből tüuik ki. inily alaptalan azon hledo-lem mint ha az anyakirályné köt dozto volna le a bibornokot, az omlitottük okoknál fogva, Jiogy unokabuga s^Mjmét,akadályozza; s i>z , bibopip^nak azanya királynéhoz „ kelt lovp|óböl; biz<)nyul bo leginkább, gio|y» ^bon af utóbbi kóri a királynét vclo »/.övet (kesnl, hogy a királyt oJy; viszony B^ki^^ya bírják, pioíy tokintólydt aláássa, ll Ingatagalájéfcbatározftil^uftbb valami n^ volt h klrá^yuóUi Midőn a bibornok oly bon-4Őlog/ir*tóSpia,iW»ivcint kisasszonynyal való ! vis»onyAból orodfiPti* kövptkoz^ényokpt ífo»tó előtte,, magához lórt s készifök látszott iszoanál mindonmdifrlkxgyni; dehogy pillanat • ő vlsaaa «sott. A Mbornok lovelo annyira meghatotta, hogy a lőhető logkivánatosabban
•vAblnZolt tlokl. ültovóssel ezután, .s^oroncsót,
kiránt öl onilaoijtl^ja. aUiz a királynak, tu-dáWtln-voloulenuyl/''^^l, bogy unoka bugát magismerte ö folaógohogy örvend a folott miként ü folaégo kngyvK\»>ora puarolja kö-nyedén oly szomélyokro kik azt nein érdum-- íonók mog ós hogy moggyőzödött, ^ojinyiro filönvöa ; tekintélyére .nézve o hir torjedését
£átolni, i^iolvtöl mint agyrémtől a* ugéaz yí-IglóyirtwlilöuívpMt.vft./\ ;
A bibornok többet nom mondhatott, nom imfr ógyrtb fngyrera mint irnl s az anyakirálynét csolokedni hagyni.
A király lovolo nagy ológtótoIUl szolgált, ^tqbl bolyról 6l k^. tt lijitok : ''md|kó» a ki-írál/^szorolinóiebb it»l»t yálalia , >jjl»a|?liamar nagyobb aggodalomnál tölték el. Kkép növekedvén inkább mint kisobedvón a baj, ö emiríontiája elhatározá továbbra irt ellon ósz-i^yét^lelt ^fitprjosztvol, »i !rnl,j>»ÍB(j olya», fii lOtrosu Itnak. tartja magát csalása folott i*Wá«lkoziu\ ÍJt toli^t «¡rill) itaki kifej"«-vóii tlegeiletlonaégót az''ort ri király által anyj$-irányában köwtctt modor felett, melynek liirét vette, romélvén, hogy a d..Igok jobbra fű^ulAnjh.^,, lygy á királynak anyja ^itl mi jRierel # M ty k», roméit^
Ifu^y a kirAlv^>-4voíVU»4* térend kötoh|» sógéhoz. ^jíy alkalmilag áttér unokaliu^ ügyóro Iwvallja, hogy az nokl sok aggodalmat ,akoz. Tudatja",,togy Paris, Flandria és több /,lá>)yKOl i^irják neki mikép tdutazása óta alig UrtPBVhotÜ ffcl a király, minek oka uno-kahuga távolléte lenno, hogy oly Bzorolmi
WÍh holyft$t «rón y«fingokat ''$r*é.
Kl tonni ép, érös'': az éj-títát kofftVi . V. Munkálva tartja fenn a földi életot. Hová hivatva van : mogállja embortll A tért, a rá fénysugárt áldón haladva yp^
no bánná, miként ily gondolatai labottek, nom találnám ón akkor magam nly szánandó holy* zetben, mint milyenben s<dia aem voltam.-— Az laton „f«i|ytatúa — a királyokat alattvalóik Ixdilngsilgániik, nyugalmának, s a köxbátor-fé^tfai t^suru rondáié,npin podigt hogy niliid''Z''ikot magáuyérd«kflM és sptmvfdé lyoikuek feláldozzák, s ha találkozott közöt-tiink «léggé szoroncsétlpn kit tettől végett az isteni gondviselés elhagyott, ax nom cuk magát,, hanoin országát iá »Zámtnlan nyomoruk és f.>rradalmnkbn dtyit''é, — Bátran mondom tohát fcUógndnok, hogy nino« többé Idő ingatagnak lenni. ün az ur, ogy »«óvni o»«-lekedhoiik ugy amint akiírj do az isten örftk ildvössógélio, a világ diusiisétrébo és hírnevébe mindazt beszámítani f<>£ja. Olt a»t irta nokpm Slre; hogy m ndent elkfivotend »ni dicaösé-góro és tekintólyéro szüktégés^ do ongodjo meg kinyilatkoftatnom miként másként írván unoknliugomnuk, nom tudom mik b.hotnek ozóljai; s csen bizonytalanságion saabadaá-got voszok magamnak nyilvánitnl: hogy Itt többé nom egyedül M díosöség 4» b«««ttlot kérdése forog fenn; mert igori gyakran co»ai-vén az állaniM, omeltotik''egyik másik, mig amazok mégis bizonyop lökést szonvednok. 11a ön alattvalói inost o|y szeronosétlonek, hogy Un kötolpsségszorUan másra nom b*tá-rozxa ol magát, misem gátolhatja meg a világon, hogy n legnagyobb nxűroncsétWmaégb« no esnék.
„Biztosítom Fclségodnt abvpós tudomás MtgOffrofly (Jmnli hui''DAOg ós sok máaok azon óf*«k, vápti . nd történik t ííumolvéu, hogy ti a Á dolgok óhajtásuk stfnnt monnek
Ífelségod nyújtotta krd vpzö »lkaimat Hasa-álhi fagjd.k mely ''¿SÓtU n'' b éap^nbtétlon horozvgtöl nem fognak visszalépni a parla-mout-ck, iwin a főurak s afc ország ogés* ti*-mességo, söt maga a nép som. Képzidju ohoz iSiro axt, mikép nom fog pz anélkül történhetni, hogy no mondiissék,'' mindazokra én tanácsplám felségedet."
„Kötólcissógnmnek tartom még nyiltan ki-mpndanl: ha fyl»égo<l nom mond io késedo-l.im nélkül azon elvakító szenvedélyről, ám-''W Wlttfan» iiflv''elr InUrtssAga teljesülni fog, lohptlvn hogvbpanyolorézághano tudják meg azon ü1|on*''/.rtvét íóiillyol o Wlszölés iránt vl-scltetett, s hogy no hlgyjók miként az infánsnő Itt kedvezőtlen bánásmódban fog részesülni'', mivel azon ponton áll fulségod, melyon tottel világokfrn ía>iá»f^ák kogy mindon gondolata és vonzalma máafolé irányozott; nom kételkedem, hogy Madridban tudva ozt, no határoznák ol magukat arra, inlro mi is hasoiilóosoibnii magunkat olhati-roznók. Esodozom tohát folségodn-ik, vogyn fontolóra mivol tartozik az íston és einl>orek-nok, ha már a Ingvérosebb háborút milyot od-dig láttam újra mogkozdenlo tetszik.
(Kulyt. kör.)

Kit éji Ölén a sorscsapás lekötve t^rtt ^''íf^-Fololt(ja''a szegényt a testvér érzoiáény, A sülyedő talál — moly öt emoljo — kart, 8 a részvét napja győz a sorsnak éjjelén.
Aa ember milliók tostvérként szorotvo Egymást — loondonok agy ós őrös ,, o s a 1 á dI
"«líííWaííYóll^ogiUteh ógvjcMwin; í Miudon Cjialádfagot áldón hatolva át.
!•> I /'')Wr»fíf'')\v ''j''^ rytjn • >v í;
i''lllilyl,: ''''JwilillLÚ ''1 j.''- / LHI í !
A hit ragyogni fog, miként az égi nap,
Nom hatnak égbe tol az aljas órdokok. Mindon csatából uj oröt morlt a hiti
lolUésíC''i)/! Ki millióknak ad halállal élotot, Aa i n t o n ü 1 v o van... lo hát nom verhetik, Fénykörben áll meg « R földi harcz folott.
Uj kor derül roánk. Legyőzvo meghalol Aa alkotó erő előtt
8zobb arezot ölt a föld; fény árad ott a hol A szelte alko''Ó-^^i, áldvfi ^JXX l,Jt
A lélok ős jogát kivívja.''Qátokat , ¡¡j Nom ismorond. A múlt nyomasztó torho hull.
AH árny tüuik ; r.igyogva kél a nap, 8 lelkünk erőro n^ul « nap sugárítól.
(i
''í&vJvW^r''.M''iáiW-
kőzik, több időt vosztOgotvén or*u mini nkkor az udvarnál lóvén Vulo bo»zéHÍ6Mtt.lil>WÍÍ tesz! továbbá^ hogy híre jár miként ezt mind
I Szú«t)tt.«#I.O>^i, jhogy ''ft V
hírvágyát klólégltíp. Panaszkodik, hogy a
. Mrály.^wokalívföW1'' yúfih|
I kor ¡1*111 nuki( bartehi ha akkor midőn alkat-
.rtMikoroaV^KJf^^ íf''Whl*
rz, tiogy ugy szóljon, mtndonuap írtak, hogy
annyiszor levéllel volttorhelvo, mikótSnapoK multak ol, anélkül, hogy sajAt leveleit utuak indíthatta volna, b mlndoz nom WHóhbp^t^ botrány és anélkül, hogy maga és unokahuga jó hirénok no ártson ; panaszkodik továbbá hogy unokahuga válaszaiból azt voszi észre, miként az alatt mig ő a királyt kötolmoihez visszatéritni akarja, ö foliógo mégis raiudout elkövet üt mindinkább magával ragadni, biztosítván öt arról, hogy érto mindent ol fog kövotni nom tokintvo kötolosségoit, molyok több okoknál fogva lohotlenok lonnónok.„ Adja Isteuj.riinbft ig| ifolyilUja á-jbiboruok lovolót, „hogy jó liimevn csorbulása nélkül tnáaok-nak is nyilntkozhassék, mort ninos elég bátor 9 nber,felségednek olyakat mondául,Imgymcg
Köny vósaet.
A kiadó tul íjdonos könyvkoreskedésébon
követkeső uj m()Viik érkeztek t
fhliVH Waterloo franoiWHél fordítva 12. r.
(3M psg.) ára 2 frt. Werfelrr l»r. Ajándék jogyosok s uj házaa-u:i^uk azámára vagy liiUasélot titkai 18. r. pag.) ára I Trt 00 kr. A világtörténet átnézető különös tekintettől Magyarország történőiére. 4 r. H8 p. ára I frt. I''irdler Ignárz. A tolokkönyvi törvény gyakorlati alkalmazása, a felek és ügyuökök használatári 8 r. 27 p. ára 2 frt. «Algiirzl károly. A mosol gazda I. Koldml-Vclés, VI- bövitytt kiadás 8 r. 320 p. ára '' WK1-''1 '' Hill)/ ''
IIíHkvu Inutja., Magvat költőnök müvei-'''''' Mii WzoVkokztetteli í I kW} jti Hí I yí «jgy .aozélmetszoUel 8 r. 320 p. ára kötve 3 frt. MáW.''MilyoifiWíáYérft^If elbosztllétók 8 r.
184 p. ára t frt.
fáWy ''iKÉViín''.l A'' Mkrfd á rtÄkii.-k 8 r. 384 p. ára,2/rt. ( , ,
^HiftMMráb«!* k.lnyvtárá-'' »jikh1 Alb. a i,Vasárnapi ujnág"1 s/.orki!s»t0jo f ilügyoloto l''ilf« H k/iUH. r. árn 2 frt.
rtM. A irtígány órái, beszély gyl^j-> / 12, r. 13« p. ár* ,1 frt.
Sín ki. Károly. ÄfagyrtrorkUg tahéaoW rö-; y(id ¡wm^pkban 8-.r. 18-4 py ára fH» kr. Ml Károly. A'' nirtgyU''h^dál''aí''é. dalU-(W^sl''^nl^rp. ¥> 8. r. ára
atrkí: KW/yAfn^ rui
otbii! fog álláui,njoly 2(X) dalt foghland magában. .
;>WSfWCi,limA**®^ kivül! J^írio-
tokbeni bírósági oljáráa Iránt 8. r. 100 p. ára 1 frt. " V
ZHphokke llenr. Áhítat órái kiválogatva 4« fordítva Szász Károly álul 8 r.Sk I. 848 p. IL 441 p. Ara kötve 6 frt. dtto kötetlen ára 2 frt &0 kr. Egyúttal bátorkodom a tisztelt BlK«y*r zenekedvelő közönsógol a koreskedésomben lovö mindon uj megjolonöndÄ magyar aolie-darabokra tígyolmeztotnl, a molyoknok moir-rondeléjiér«, ha talán kor«sk»déierab«n blii-nyóznának lognagyobb figyolmomot ajáj.lom.
K
H
H D
nes

a -8
I Itvdelm^iiy.
HAntl l''Af. .ló««<-t'' fcll»lraMii«k i>«**ebivA«a : Hoiafijjy uir<í>« tlelykluluvvl ha-U.hlrrA lót«tl\ lu-gy lUrjlYÁl! iVrcViu«*.'' HArdl l''áp J.nief elírtil k«*>-*«l4b<ft a Meló-siU»l v^kaj!*» nt íbblimV * K t^m llfS. »4. ».]. könyvben I. i» t «lattl^ jefy.eit WitokAia elrvn. delliivM, *> AmWil felt''tslek * tf kleUglt^VíoVteu.l fliej?Aü«|iltA»a
t»Uut«liWb MUloiiiknrk Ur^ya-Ufi, h*lAf''t»P>''l UJI16. Ari mArtlu*
kjtllrÁilft i it''Iro hiteloiök ••''*) hl-vMnak meg. hotfy íift n«ui Jelenó-■ 4k • t''wuebbl Mgyletok
l>j(vVU«^ t''VBi^W lUfgAl.UplIUtnl.
Í^yífirniiiiul felhívatnak mluti ^tük.hlk.« kijeleli Wtl.''klw» ^nvl UiU''iA, ait » f>nn«bbi )ntAj\''J;% M» bajvlonli nl
K^^Áf í«". Ifi 6 4" l®"4-
f?4)iB0vyin>-íy törvónymóke mint «U-Ikttní vl
f I: I
11.2/

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
Öomogymegye polg. I9rvín»»«é-kínok min| telekkóny»! h.tó»4g->>ak rí«4<rol kóihlrré tótelik, hogy Oyula»»y Ijnla f*Ip«rf«»4go »lalt HaIA». törflkkoiipAnyl 1a-
kó. ellőni k#v«l*U»« f«Uo*<»4r«i él h lüotkkoj.pAu.vi kÖMÓg .1». »»¿wu ulikjeg/iókínyvóbr» A. t «07«. hr. ha «lati foglalt i* bíró Ug »00 fl «.Ó.Ucaillt »»8 la IftiökkoppAny kön^gbeii a hetyxliiAn f. ¿»I f«b-ruAr hó X8. napJAnak Kggvll » órA-JAn — mint a* el»tt baUrnapon — clAtroreilelul fognak j A í-ik Ar-vcr4»í Id«, h» uetAu a« eliín rarü ne ni
WlAlko.nók, f. ¿»I mArtiu« hó itt. ui|iJWk Í««T(«» » ¿''AJAra » lií ly«»li)éro kltlUeük, a»»«l hogy ekkor fennebb hUeliilt Ingatlanok a bectAron «(ól eladatni fogfnak.
Át 4f rerAai folUUltrV a lír»óny-»».''k IrodAJAban uilud«*)kor Mfglo-MuthotSk.
Kell KapoivAiott JaimAr hó 27-n 1HÖ5.
Homojryun''g) C inrvi''nynikcmlnt U-l< kkónyvl li .l. »Ag.
mi/
h
• ti
(.1-8)
kWmtSl HIHDETHÉNY.
^«»ogymcgy« j»olg. IBr^n/ítá-kiufk, mint tolokk8»yvl r4«ctiSI kSiklirótAktikihogy Uo** VornUI »»IgotvArl, Ukó»u»k f«Ip«> xy,Ut« aIaII tícrlh« MAtyA* t«U U.tvirl ukóí qllenl kov^UlAiA fc.luiMrű IciAlojjolt 6» A 8«l* gotvArl k8i»óg 8»8. »», tfl«k)cgy. nüköiiy víbín Af t rtUtASil.hr.*«. ftUlt iVgUU blr.''llAg 400«) ft o. A, bcctfUlt IngAtUtiok B<ig«tvAr k(J«-gjgben A h«ly<xh>óu folyó órl m»r-tlui hónap l-<3 napjAnak regg«ll i» órAjAu — mint n< rW hatArua-pon — olA»v«rf»t''tnl fogmk i a biAioótk ArvcrAii 1(19, ha ne ti» a« clióii vorS nem talAlkoilUk, 1888. aprll hó l->8 napJAnak rogg«l| ü óiAJAra a h«ly»xluAro kltUwtJk, aual hogr okkor fonnobb k|j«|8|t IngatlMiok ab«v*Ar)u alól U «ládáin! fognak.
Aa ArrotVal f«IUl«Uk a WrYÓn/-trAk IrodAJAban mindenkor meffáJ klttthetök.
Kapo.rArott J»n hó Sf8-n 1806.
^«mogymegyo titrvínyiiílM mint
Ulokklínyvl ható«Ag.
T
ijoj/
¡óv sa -«rá

fV
m , , (8—3)
ÁuvEKtóai
íiirdetinény.
I^omögyniegyo t>olg. tórt^ny-C4Ók4n«k , mliiOt«l«kkAayri hat''»-»Ágnak .¿«»óíöl ktfahlirA tótetik, hogy Kauui^r Ign. 8lr5*t takó*oak fvIporexAg« alatt >''AbiAn 8Andor Sl>tf»l lakó« «Honi kSroleUio fs-JoíJiíto li''nAlogoU ót a Siabi* Mukg Utf-Jik iitiuu t«ieklegy«3-k8iiyvAben I n«gyr<l telki bíróilag IpOO frt — kr. o. 4. Ucalill Ingat-lanal BaabAt kS*iígbaii n h»Ijr-•ilnin f. ór mart. hó 1 napJAnak r*fg«K U órAjAu — mint »» pl»9 hatArnapon — «lArvcrxut.''toi fo>f-liak | a inAiodik Arrer4«i Í<IJ, ha notAn as ellSn vavö non talAlkv«-, nók, f. óvl aprll hV t n«i>JAuak reggoli 9 ór.VJAra a helyulnm kl> tü«otik , a<«al hogy «kkojr fennebb kljalttlt Ingatlanok A bee.Aron alól I* eladatni fogBak i i, ,
A» Arv. rA»i feltótelok a t»rv««Ak irodfJAbau mindenkor, mvglekUit-
K«H Kapotrár^><t/art. 0. 1ÖC8. > ! Htmogynlogyo Wrv»»óke uilnt UlekkÓnyvI UvSíA«.
''7,
, , (3- -3
AlCVKltKSÍ
HiUDETMéim-
Somogy i''iegjrr polgAr. t8»»óuy-
• aAJointk, mint tolekkUnyri h«tó-«Agnak'' rÍMÍföl kfiihirrA tóletik, hogy Keiiner György b»Ane«l la» kótuak f.''lperoMÓgd alatt li(ald«r AdAm btAnc''l l^kóa alloul k8tu-t«M»o fid>»(í»óre loiAlogolt A« a Uogola«Ane«i Q7t41*«A|uu telekjegy»8kónyYÍb«n foglalt , bíróilag 1800 ft. o. ó. bdc.tílt In-gatUnók IMuia k8a«4gb«u a h«l>-•*in4n f. óv aprll hó napjAnalc iTg«ell 0 órAJAn''— mint aa bU» hatArnapon -r- clArve(í«t*tnl (««-uak| a raAjodik Arveró»! 148, h* H«Uu «> rliíJn r«vS nhái taUÍkdi-'''' ník, f. óvl mfju4 hó W. napJAnak reggeli a or^JAra a hely«>lato> kll-tüaotik, a»«al hogy ekkor fenobb kljeit Ingatlanok . »xw.Arv« alil U eladatni fognak
A< Aryeihl feltótelek Al«rvíny-
• «ók IrodAJAban mindenkor meg-iKí.11h-.U-i.. < ■ i ■ i. ..
Kapó.vArotl Január 10. 1848. ?
Honiogy wi>gyo t8rv ónvtaóko mint lelekkitnyvi hatóiig.
IjJ
V»«« t t (M-3)
A1ÍV KliV.Hl
liirdotmény;
. i^WW^W polg.
kinek, miut Ulckkóivvi hali,^ "ak r4»«ór6l k8*kirró Ut*tik, haj-Jakab JAnoa K^laikuÜ, lakó.nak fíl|X>re«»4g<, alatt '')»U*b HlüiJ? JÓM«f »tvAudi lakód bltbsd kó vo^ IüiA^ííII h M
Jegy«8WnyvAKe„ i. t- tl^Sl.Am alatt foglalt 04 bíróilag 1840 0 oi
txKilitt ingatlaajok T.tvAodt kOa-•ógban a helyaainAn. fjiv mAaisí hó ,u »UpJUak r<ígc*u y ^^ ^ »nlut li el*ö hatArnapou ,, oUrr veréitftnl fognak ; a mA*od\k; Aí-▼eró«l i.ltí, ha nelAa ájt eleóil-vvsyiJ nem talAlkoinók , f. óvi aprll hó t-«8 napJAnak rvggolt 1) órAjAta/V h ''ly»»inór>i kiliU^lk, MfM h»&S ekkor fenabb kijelölt IngaUiiJk a brc»Aron alól i» eladatni főgK^V A« Arverótl feMótelekatórróny-»iók iródAJAban mindenkor meg-toklnlhMOk.
>f Kap««rarott JanuAr t^
Somogy megjro Uirvónyudka mint tclekkS^yvi halóai^.
MARTMÁN LIPÓT
s-s
köuyvkcrcskodéHÓbon Ztigrábban
mpgjolcut,'' h Vajilintó cbboii, Va1ao\int luinden liiteloa
■ A kyiiyviUu»nití :
i • ■ : ...
llarlWi.HKA.Q^nkorlAti módíaor a nótnot nyclvnok gyort, }.ünii)U b nl«]>o» in(«g(iUiuU«irn, Alin-SoidciMBtUokor tnn-fim^U »toíipl, iiyulvtniil jogysotukkol. I. folyam C. kiadás fö^Kr-!'' , i (,'' ..
,„ foly«»»!?. kUtlA« 88 ni kr.
— ¡ 4* » t\ i»»"íl*r«k teriu4n*etr«j*a, 143 toruiA-
H*g|l)iygn hkIucxoU álirilvnl j koinónyon kÖtvo 5} ft.
''?— A lifui/illHlok H nsoktiHk bMMÍn«. T«nul»igofc»n mulnt-ax llji''t^K ixáinÁr«. Jlinöon lui^iiUUtok tuii,i»Af»ivt(iliv«u»1 »«liiomtt áJtrAiv^l, • magyarAíó »kttveggcl
i uingy«r 1» iiibhDt nyolvoii. Ar<^ 1 ft 0<) kr.
--A k(M Ab ifjunAg mulrttlutiU/» s oktntAaArn.
A íygiiovD*flto«l) oiplUsiUlntok torinó»»othivon íülnonotl íUtvfiyal, n fiin^arAx^ «»¡ivoggol magyar n nAáiot uyulvon. Arit 1 fi (JO kr.
Ilftrtlioín : Praktliohor Lolirgang *ur achnollon, lolohton Und grllndliuhon Krlcrnmig dor itngariőohcn Snraolio nacli Ahn-Soldonítüükor» Ii«hrtuethodo. Í. Ablhlg. Ü. Auflago 60 kr.
— 2. Abtlilg. ö. Autíago 60 kr.
Koi''lt K. H. Villol gía»o»l. Tri tibljnbyono u glaabu aUvlJ«no jijnHiuo an glaaovtr t ''
(TfluiU:r*xti.''Három kodvolt dal congorAra). ])r. 1. Pmllvn je prel* od V. L I a i n a k o g n. { (L a*. A rok áiifűuvwatb. Li a int ki tSl.) Hr. 8. Plan drA((oi«i od 1\ L 1 v n d I o a. (2. na. KeMt-rv a ki''dveit iiiírü. h 1 v a d í o a» A l. Hr. 8. (¡rito oko od J. P a d o v k a. /
(A. »«. Fekvte oxoiu, P u d o v o c t Ö1). — Mir.dütíik aaAn Ar» (ii uj kr.
— l''oicakn 1''olkn. Polka trotknvicá tn glaaovtr. (Poxnflgl polkii. Polka troniblonto, aongorAra). Ara 64 kr.
— ZiiKfcbHcka rvtvnrkn juKOH|avJaii«kH , favOrna aa
Slftnovir. i. " ;. •
Kt-nbl orfdetl dtflHxIttv itínyeH aongorAk-a). Ara 72 kr.
— Nvntovftki» Kolo. Kolo acliko xa gbiíovir. (NiUx-kulo. Faluii kolo aongorAra). Ara 42 kr.
—■ Nvnrr. A. K o r ao u i un k r « n i a a n J aZ v on l ra i ro v ».
Sanluvljon« y.n prodttavu Kralja iívottlnihn. /a glnaovir. (Zvonltuir király korottAtAHl indulója,xon^orAra. Ara64kr.
2—2
/í tudandó
A tiugy-kftiiízsai izraelita cultüs község egy 12 öl hosszú egy e^ipletqs ház épitésöthtttározáel, melynek rajza és terve folyó évi mártius ö-^g a község irodájában megtekinthet^ ., ,
Áz építészetre vállalkozók irataikkal a község által kinevezett választmányhoz fordulhatnak.
: N.-Kaiilm felír. 17.1865.
»"«/«Vif*
--T~
<*t*y thth* M*
lít''íi )>
WAJDITS JÖllfP
l: > V
ÖÍÜ . M
ny
I . u
na^yo
Nftgy-KaniíSáii,
Aliilirt bátorkodik a nagyérdemű közönséggel tudatni, hogy 1862. év ótn folyamatban lévő könyvnyomda v jáíymelyből eddig1 is több inti került a nyilt körökbe; jelenleg belszervezetét nagyobbító és ügyes magyar személyzettel líővitéaV- ^észuek nyilatkozik, minden e szakmába vágó munkákat, de még a legnagyobb müvek kiállítását is átvenni és pontosba loliotö He^jutányosíibb árért teljesíteni. Különös figyelem fordíttatott a mulatság! meghívások-, étlapok-, látogató jegyek- és falragaszokra, stb.
Továbbá Üzletében minden községi jegyzői nyomtatványok, posta-, vasúti-, fuvar szállító levelek, ügyvédi inéghatalittiizások, kötelezvények, váltók, vegyes nagyságú számlák, kereskedelmi-, ipar-gazdasági irodákba megkíván-ttttó Vo^ttloüott és anélküli könyvek bel-, külföldi és saját gyárából nagy választékban mindenkor olcsó áron kapható^ és vidéki megrendelések postán gyorsan s pontosan teljesíttetnek.
Kegyes megbfeásokat kérve
kész tisztelettel
WAJDOTI JtWSMBJF
kbny vnyomda'' ttilajdonö«.

____________-___—________________—.—,,. .«,. ...............»...■■! .t..„ ....
Wajtlita J(5r..sof kiftiló, laj)» én nyomda tulajdonú? Nagy-Kaniwdn.


( í'' Negyedik évfolyam
8. szftm 1865: Mártius lü-éik.
II;: r
Ismeretterjesztő lap
a
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazűászat, tuüomáuy és művészet köréből,
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja.
Mogjolon o lap legalább egy ivón januar hó 1-től kozdvo mindou hó 1-ón 10-én és 20-án. — Elölizotóai ár postán szétküldéssel és holybon házhoz hordva egész évro 5 frt. | félévro 3 frt. Ncgyod évro 1 frt 70 kr — Mlndon altflizotö a tulajdonos kölcsön könyvtárát az eddigi fonntájló feltétolok mollott fél áron használhatja. — Nyilttér egy Potit sorért 10 kr. — llirdo-téiofc hat h isábos I>otit sorért l-ür 7 kr , 2 or G kr. és mindon további beiktatásért 5 Kr. h bélycgd^jért 30 kr. fizetendő. A beiktatási díj « a lap kezelését illotíl minden tárgy a'' kiadó hívntallioz Nagy-Kanizsára 5 u lap szolioml tartalmát MűtÖ közlemények pedi^'', ugy minden lovolok bérmontvo a szerkesztőséghez küldendők Kaposvárra.
A somogyi gnzdnstl^i egyesület Jfcdyó lui 27-ón tartuiuló ignzgntó-válosztmányi gyülósero van szeren-eMm nz ¿rdeklottcket ezennel meghívni.
; Kelt Pesten, márt. hó7-dn 18(15. , . i Jankó vich László,
egyesületi elnök.
Vidéki gazdaságaink egyleti teendője.
!
. (Vírfc,) |, v.
3-tlík ^eendőjo a vidóki guzd. ogylot-nek, hogy a pénzt — mely csak eszköz — a czélnak r gazdászatunk anyagi b t-zcllenii emelésének érdekében értóke-bitve. ÁllitKon minta gnzdiiságot, ha csak néhány holdon is. Ha nem találkoznának o''y tehetős közbírtokosok, kik -i-tokintve az ügy szentségét —néhány hold i''öldot o ozélra használatul áton-gVsdhüílbV,''"itkkot- njry kftll bérwlnl azt. E birtokon kell kisérletot tonni, megpróbálni: váljon a gazdámat, kertészet, gyttmö«c«ői»tot, MÖllŐszet stb. tor<?íiajánlott ujabb m velébi módok vidékünkén alkalmnzhutók-c? minő «likőrrel ? mily módosítások által tohotők hasznot haj-tóbbakká. öyümbloséhfceli kísérletek te-rélll'' ott vauiutk a községi gyümölosfa itíkohik 1«, b rt gtttd. op) lötöknek őrköd-nibk ''Kéllono a lelőtt is, hogy azok ki* tüzütt ozéljoktól cl ne vonassanak.
4''dik teendője annak komoly vizsgálata, hogy az ndóinOnnyiség uen»hitt-0 nyomosztólug gazd. viszonyainkraV a vámrendszer minő káros viszalmtást gyakorol. a terményeink melyik ágiira nehezedik legártalmasabban? a tőkék-nok a l''orgalambóU kivonatásft, az áta-lánoH pénzhiány által yazdászatunkon ejtott égető Kob miké|) volna orvosolható? »tb. s mért ez orvoslás osak fölöt-tUnk álló ifcndszer átalakítása által lőhető: annak HÜigetéKO.
6-dik tteijdőjo o vidéki guzd. egyesületeknek mimloh o''fcyoH köainJg- határai föld talajának-, szakértők óltali "meg vizsgáitatása, h tokintso a olimatiouB viszonyokat ia, annak megállapítása, hogy melyik határliákés inol) ik részében minő nöí-*nyekyv£abnano»nllük, takarmány stb. s melyik szőlőhegyon és mí*>. nő szőllőfnjok tinyészthotők u müveibe* tők a JfegtiMgvobb étikor,;jövedelmozés rcm^nyévol.v K téxen tott< vifesgálataik, eredményét közté kolleno l«iini az illető községben, » o fölada.nak jdl megoldása lenno gyakorlati! irányú.működésének ogyik logáldóbb''eredményűin!
C-dik teendőjo a vid. gazd. egyletnek kiállítások és versonyok rondesiéau, kiállítások által lehetne mogismertotni a legszebb éa nemesebb termény ncmoket álatfajoktvt, gazd. eszközokot, jutalmazás által fölébreszteni a megsv.orzésök utáni vágyat, eszközölni azoknak egy részről széles körboni eltorjedését, más Vészről nemesítését s tekintve a gazd.
eszközöket, ezek tökéletesítését és javítását. Kiállítások és versenyek, í\z érdemnek ezoken megjutalmazása által kell élénkitoni a munkakedvot, szorgalmat, olőro -törekvést, s egymással való notuo/s versenyzést o buzditani a gazdákat.
7-dik toondője a vid. gazd. egyletnek hogy természeti csalás idején szedje összo az adatokat, nyomozza ki, hogy hol és minő mértékben sulytott a ősapát? » ott, hol leverő hatása nagy mértékben érezhető, az orsz. gazd. egyesület általi közvetitottségbou eszközöljön a kormánynál, ha ogyobet nem lehet, legalább adó elengedést azon terUletre nézve, melynek termését a csapás meg-Bcnunitette. Ily csapás például jelenleg az, moly a vcszpréinvidéki — s mint a lapokból értesültUnk — más megyebeli hzőIIő hegyeket is több évro kihatólag elrombolta; mely a szöllőjövedolomből élt és ruházkodott honfitársainkat földhöz verto, s a nemosak tormésöktől, do szőllütőiktől is megfosztott szőllők értékét ''/4—yu résznyirealászállitván,nem
onnk a jy vociolmot ragadta ol, Jinnont a
tőkét is megtámadta. S még sehol sem olvastam, hogy a guzd. egyletek o fontos tárgyal foglalkoztak Yolna, mely pedig ugy az egyes sulytott gazdákat, mint a nemzet gaszdázntot tokintvo — kiváló figyelmet érdemel. A gubnator-mést Bulytó- osuptís is érezhető, példa arra alföldi véreinknok 18G3-ik évi szomorú helyzoto,... do még som oly tartósait káros az, mint azon csapás, mely 1804-ík évben a s?őllől>et totto fönkro. Ott csak a jövedolom, uz is egy évro veszott el — nz álap aértotlen hmrnilt; mig itt a szőllőhcgy okot ért csapásban a jövedelem több évro van megseinitve, s a tŐko is megsommisitett és osak több évi n$gy áldozattal hozható helyig, Az áldozat évei követkoznok •— jövodelom nélkül. —• Kiadások várnak roánk, melyoknek forgása a haszon hiányzik. S fölül vá: még az adót is fizetni kell oly birtoktól, melyre csak költüuk do belőlo hasznot évokeig notn fogunk húzni. Az alföldet 18G8-ban sulytott oaapás sommivel sem volt önnél nagyobb sőt oz károsabb hatású, s a gazdasági egyletek még sem léptek föl közvoti-lŐUl avagy csak az adónak olengedtotése-ért sem, pedig ha valahol, ugy ott lo-hotno és kolleno elengedni az adót,'' hol újra ültetés szükségességo állván be, s a osapás átalánosságánál fogva a beültetés is inegnohezittotvén , a szőllőföld évoklg nem hajt souiuii jövodelmot, mig beUltetésú tetemes költekezéssel jár. — Egyos hegységek folyamodtak ugyan adó clongédésért. az adóhivatalhoz, do sUkortelenül, mert az a §§-ok által kö-rülárkolt várból nem léphotott ki. A jégverésre van §, do o sokkal nagyobb csapásra nincsen. Ily szomorú csapások után a sulytottak érdekében szót emelés , a ''baj enyhitéso s némi orvoslása végett szükségos teendők mcgtétolo a gazd. egyesülőtől; szont kötelessége.
8-dik toondője a vid. gazd. egylctnok erkölcsileg oda hatás, iiogy a kitzségek
közös erővel járassák n gazdasági szaklapokat. Minden község járathatná nzo-ikat tv gazdák ogyesitott orojével, ha a .igázd, egylet erkölcsi tokintélyévol lép jföl, lelkesitvo a községek hanyatló gaz^ dáit, az óhajtott oredmény nem is fog elmaradni.
D-ik teendőjo a solyemtenyésztésnek megkedveltotéso éft terjosztése. Jutalmakat kolleno kitűzni azok részérő , kik nagyobb mennyiségben tonyéBzték a fehér ^zedorfákat, Binogkozdik a selyem p selyembogarak tenyésztését. A tenyésztőktől a gubókat szinto az egylet válthatná bo ott, líoi bováltó helyok nincsenek. mert uz ország több részébon a kezdőket az idegenitotto ol, hogy nem találtak senkit, a ki gubóikat megvette, s igy fáradozásokat jutalmazta Yolna.
10-dik teendőjo volna a vid. gazda, egyletnek, hogy évonkint néhány ifjút timittasson a gazd. tanintézetben, kik ezért kötelozvo Jönnének a tanpálya vé-gezto után az olőro lmladott giudászat juindon ágában gyakorlati útmutatással azu 1 ff Ál ni u anogyo gazdákö''iönségdnek.
11-dik teendője, ertekezések s csz-meesorék által előbbre vinni agazdászat terén a haladás lobogóját, egyesek ta pasztalat kinosoit megóvni az enyészot- 1 tői, közkincsé tétel által akadályozni meg, hogy az egyossol —ki azt sok évi kísérlet után és táu sok áldozattal is szőrözte meg — sirba no szálljon. Sajá-titni mindent, a nii j-V Kisérlettétolok által ujabb fölfedezéseket tonni, molyo-kot mások is méltónak urtBatiak uz el-sajátitásra. A jónak ¡bi*\ortot loliotő bítólbJj körboii olferjoAUni, n^jwxwllvó tenni»... 8 o ozél elérhotéBcért az ogy-lotnok mindou tagja erkölcsileg érozzo magát kötolezottnok arra, hogy legyen apostola a gazdászat szont ügyének, s működjék közre,hogy azelméloti elvek a gyakorlati élet mezőjén alkalmazva dicsőüljenek meg.
t olóiO ily S2ép és diotő feladat megí>}-dása Jutott osztályrészéül gazd. vidéki egyleteinknek, i I&yekozzenok ezt ugy oldani meg, hogy áldólag Itathassanak egyesek és a nemzőt anyagi és szellomi jobblétéio. Tisztázzák az elveket, vitás-aák*ineg azokat, tegyenek velők kísérleteket, kipuhatolandók: alkalmazhatók-e azok vidékünkön? minő sl&orrel? minő módosításokat igényli vidékll»'''';
égalja^ talaja, fokvéso stb?.....
aoknek évek hosszú porán, s költséges kisérletok árán szerzett ért''ókes tapasztalatait tegyék közkincsé; állítsam^, minta gazduságot; vizsgálják komoh .» a közgazdászai visszonyokatj — r?:í. dozzenok kiállításokat, vorseuy^kot, s ébreszszenok ezok iránt minél nagyobb érdokeltségot; jutalmak által élénkítsék a munka ösztönt, ipart, szorgalmat, clőrotörekvébi hajlamot; enyhítsék a természeti osapások által iltött sebok sajgó fájdalmait! a jóknak bebizonyult elveket ültessék át az olmélot kertéből a gyakorlati élet mezejére... akkor — egyéni nézetem szerint megfeleltek magas hivatásunknak, s alkotó részei azov
szent erőnek, melyben és mely által nemzetünk életrevalósága nyilatkozók.
Érzem, hogy o ozikk hiányos, hogy a vidéki gazd. egyJotoknok egész munkakörét nem öloli be .... a hiányokat pótolják ki, a hibákat igazítsák holyre szakuvutottubbak. PAP GÁBOR.
Bécs, febr. 23. 18GÖ.
Minthogy a postai küzlokodés ismét megakadt, hihetőleg a dühöngő orkán, hó alá tu-nietto a hinoket; s más részt o hónap a töb-Biliéi 2—3 nappal olíjbb végóro jár: uciji w remélhetjük, hogy még farsang folytán jrou-deltotésük helyérő iu»saüalí soraink. Azért, önkényt kizárjuk L>elülöktya bóesi vigalmi napok zaját, nem kottázzuk le a bécsi nótákat, notn irjuk ide, mikéi.t járják itt a koringeket, elkt''Münk ozokkil. Do különben is fölösleges volna llyenmívt l elöállui, hisz ismoretciok o bécsi nóták és koringük Ma-jryarí.ríí''.á^ban i«, a nkarvn ikmii akarva ol-Járják itt ia, •— egészen n szédelgésig, csak logyen aki — t a c t u n b a n h u z z a I
Miután már csak n ftrsang t>''nietéséro jöhettünk, kis reminisueiitin nu llott vessünk néhány hautot a nagy hnl<4l koporsójára 1
Nl''h. mondftík'' el most ni ár, monnylro ki-vnnniik világítva a vigadók, mily nagy vá-laratékkftl vásároltatnak » bálóltoxotck , os Abjp/ ok, és oxtra a tinómnál finomabb bu-orrok Q>cr Stück 2b—60 krljj n«t is kihallgatjuk, hogy a hosszú farsang folytán éjjel sem nyugodhatunk zavnrUdunul: csö-róguok a szánfogatok, zörügnok u iinkkerok utczahoBszant vad coneortok szakasztják inog az alvók álmait; nom mondjuk már ol, hogy a vigalmik o korszakában a bécsi boi-bélvok és fodrászok az olcsóságban voto-kedvo borotváltuk, nyírtak és j-örköltok, csakhogy a kit lofoghattak azok a munka-h'',\>* legények mUhelyoikbon, ugy összo-vakarták, nyírták, pudéta»ták, kcu-ték stb. hógy midöa o*ai oltttto fQggtf*r«ny koretos tOkürbon egészen ujjá szülöttnek is-murvo magát'', önmagának is raegtotszott, esup.» goiiirozásból, legalább is kétszorozvo fizette ii eg a műtét kiszabott árát!..
Mindezt nom mondjuk már ul. Kimondunk iiiAst, ii''ibíll fogjuk, hogy nom csak Ma-gViirotoiágk^: ívly» az idoi farsang csupán nliu&U.v jiell''cíi; hanem a bírod, fővárosban is Böknn csöndben járták a nótát, mollyot Önmaguk f tiSk.1 — már az is follünő a« idoi Sé^ÁjM^^Mf Vsok a müvésroV, kikuok Atfmi uafájukul ismertak Défni»», i''h íif gyéri-r vmutÜtkoznak ; azt hinné a» oiu-b-,r, ''i\o^jvj;alán száműzettek, — értjük a VVorkli«okot 1,. minthogy a nyilvános koldulás megvan tiltva Uécsbon, RzámUlauan werklít vettek hátukra, b lg)'' szedték össxa a kónyörülot fillérolt, molyokot táa «sok lőttek legnagyobb számmal, kiknok h.'' j-írtdája kiálhatatlan rhnpsodiákat tártai-mfizott. — Most nőin jolonkoznok ezok, nom mintha a várns, molyot oly hlyen szolgáltak mulattatná jelenleg ökot; lmom mert letiltattak, s csuk maguknak huzlmtják kesorü darabjaíkut — farsangra! ,
Ki ^r-ámithatná inog, hány élto lo Déos COO ozer lakója közül a vigalom napjait lo-hangylt egykedvűségben? No liigvük, hogy cssk az nlsó vagy közép osztály küzd itt a vagyoutaUnság, az égotö szükség torheiv«!; sokszor a fényen lakokban még fónycsqbb nyomorúság roltözik, s azok a fájdalmas arozok ^nyomorban) vérző szívről tuuaskod-iuk. —
Kom rég egy csinosan hímzett ékszert hordoztak nálunk körül, kérve,hogy vegyünk számokat, a becses tárgy sorsolás utján ki-játszatik. Ki a tulajdonos? — Egy ölök«-; ló o b a 1 á d I.. Szogény u lökalö család l mounyivo kellőt küzdouod, mig orro butárux-
Ud magádat VI A »okban a gyöngyükből!, msllvoket jobb napokban a »salád tagok valamelyike ügyes keaekkol rakott Igy Ossao, mintha * ssonvadök hldog könyol csillog-ninak I...
Ka csak ogy példa. Van több la,dokiméi* jük a solwkct, lm mér non» orvosolhatjuk I Csak azt akartuk némü vitlassul a magyar-orsiilgl panasaokra mondani, hogy a béttiok ia soksaor romi kedvökbou — keringenek, a hogy itt ia uum ogy vádolja a farsangot. — Tömessük asért cl jó mélyon, naon romény-bon, hogy a jftvő Itt is jobb los», do Magyar* orsségban Isdrvendotesobb, hogy a* a magyar nóta, melyről a*t mondják, hogy mindig saomorii — jtironiisás usstondü éta, örökre töröltessék kt nem csak kottáinkból, hanoin »»ívűinkből ia és legyon ugy, mint rég-in volt; hogy no logyon a magyarnak som nadrágján, — »0111 — jó k o d v ó r t h o ni ni i
folll — KANIZSAUKUKI.
hogy január 10*töl öt-hat beteg után ma ia 20 beteg ló van. akkor az én nézetein »»érint kéUégeaié válik az orvoslás alkoro, biztassa bár miként aa ott foglalkozó yoII katona gyógykovács fCursohmlcd) az illető elöljáróságot, * az illető lótulaj(Ionosokat, mégis a tetomos orvosi s gyógyszori köitségok meg-tétolo után a luvak nagyobb részo cl véss.
Tehát kíváncsink maradhatunk az erőd* ményro.
Nngy-Xnnizsán fobr. hó 22-én 1805.
MAAltií ANDOK.
Oyógyitható-e a lovaknál előforduló bőrféreg P
Késslnt hirböl, róselnt n Zala-Somojyl Közlöny f. é. 3*ik és0-ik számaiból értóseinro jutott, hogy mogvénk Ksopetnck községóbon a bőrférog (llautwurni) a lovak között nagyobb mértékben elterjedt; —eddig nem jutott részemre alkalom, hogy arról magamnak bizonyos adatokat •zoreahessok, hogy hány ló lett tulnjdonképon oson kórság által .bofertöatetvo ? • minő alakban, • monnyiro harapódzott cl, — mert « Zala-tiomogyi Közlöny f. é. 8-lk számából ugy értettom, hogy a Uzepetnok községi 410 ló közül befertözto* 1, tett 20, ebből elhullott 2, leszuratott marsdt hrtog 20, — a Közlöny 0-ik számában pedig nzt olvastam, hogy 41 bofortözött betegből gyógyult 12, olvcszott 8. maradt még 20 bo* (*<g, molyok javultak, tehát ma is 20 boteg lenne, a mennyi 6—Ö hetek előtt volt. azon-btn bármennyi logyon is ozon kórság eléggé visaélyoss ragályos.
Minélfogva mint állatorvosi szakmámba vágó, s a közjót igen érdoklő (Igyben »»ándé-kom röviden 1. a kór lényükét, a 2 azon igon ritka osotokot fölemlíteni mtilyokbon a kórgyógy Ith a tó. I. A bő r f é r o g a bör betegségei közé szil* niitUlik, niivol a kór a LőrföUzinén jolontko-sik, azouban eredetét a bör alatti n^ irkedó* nyokbon vessi, kifojlődésénok okát pedig mindig bizonyos előrement, botogségben kell koresnünk, molyok kóros terményei a nylrk-űdényok által folssivatván, a nyirknodv vo* gyfllotet sértik, folbotityák, s » nylrkncdvot a test vgyűlotéro nézve káros vegyülotüro másítják; — inlvol pedig » kór gyakran takonyból is fejlődik, oz okból t a k o u y m á s á n a''k is noveztetik.
A Wrférgi^s lónál, a nylrk edényekkel bő* vobKon ellátott helyekon — u. m. h ezombok b Iső terUlutén, a lapocskákon, a szdgyon, az ajkokon, a vásznrón, a hátsó végtagok alsó rössein, — a nylrkcdények zsinór formában m gdxgadnak, s u hosszns daganaton kisebb* nagyobb, egésm dió nagyságú gumók omol* kndnek. hogy ok egy olvasóhoz hasonló, — a d tguiiiit ignu k«véssé fájdalmi''.«, » alig ino-I ge b a n''des bőrnél, — az olig meleg da-gánat «uakhamnr feltörik, gonyodétbú mogy át, szalonás feneket, s kifordult szélokot mutató fekélyt képez, egy nyúlós rut szinti kór-torméuyt választ el, s némely eaetokbon nz ogóÉ* testre igenhamar elharapódzlk ; s ma-g.iban igon ritkán gyógyul bo. — A kór lo-folyása alatt gyakran a végtagok, a hasalj, s a varanr.-t tetemesen megdagadnak, s a kifejlődött ragály által a kór tovább terjeszthető.
A b fi r férK o • I ó I --2 A vi g is « Iziu-lődhet, még végre elsoványodásban, vagy taknyosságbin olvész.
2. fiücu kórság lényegét változtatja azon körttlmény, váljon a kór onnletllog o ? vagy befortőatetés után Mlüdtttt? s oson körfll-mény szerint a börtérog helyi és ál-tatánoi lehet; helyi bőrférog lesa akkor, ha annak geny odő seb, u. m. nyakszirt s hátszirt daganat, nyeregtörést nyirrothadás, a ktllbőrnok nagy turjedésbeni megégotéso stb''.'' lenne oka, » i ly o n helyi bőrférog gyógyítható do csak addig, k meddig, a kórtermények foUalvódása által a^vér még meg nem romló''I, m* a» vérmá?íias nem történt,— olleiibeit lm m kórtormény felszívódása megtörtént, a vér megmásittatott s be-fortőatetett, akkor a bőrférog általános betegséggé a gyógyíthatatlan n á vált.
Kaen kórságnak klsérlrtképoni orvoslása csak azon esetbon engedhető meg, ha a bote- . gek, az egászságoaektŐl olzáratnak. |
Ha már moat « szopotneki körillményoket tokli»t»tl»o vesszük, hogy ott előbbi években is mutatkoztak taknyos, és bőrférges lovak, hony oit nem ogy, hanem 20 — 40 darab van hefortfotftvo, könnyen következtethotjnk, hogy ott takony, vagy bőrférog ragály által törtért a bofertőatotés, és terjedés, mely eset ,. wtndlg kedvezőtlenebb körülményre utalj s ^■Wiabbi^ba tekintjük, aawu körülményt is,
Báró Jósika Miklós.
Nem tűrhette többi forr.''. Iclko, Hogy oljr messm viui tJlUnk az égi A lfguiigjrobh VirAI/hoi ment kit.
vetntk t
A> isten trúrjáhos ktránkosik t
K kemény iilöbcn «ziímtnlunoknt kell hnllnnuuk íöljajdulni : veri mára mngyArt n toromt«, nem tudjuk milyen le»« a jövendő. « Éh it luun kcimfny n«n-pilrtoknt i nzt ismerjük n történőt könyvébűi; még mikor n csaták halált liir-, dotö trombitája harsogá és a vérca kard jelenté a roppant komoly kövotkesöt a honban. Ismerjük Molufosot éa Várnát. —Rég mogsilint már a harcai taj, egy más idtf kövotkezett, egy oly idö, mely nem a c«ntatércn óhajt babérokat nrntni, — hist a babér másra is teremtetett.— Ila a csatákra kell vitéz vezér, ugy az irodalom in kivtln bajnokot; ha az egyik kezében ki rd villog, s megszokta nz itgyu dörgéseit hallani, ugy a mánké a tull, szorény csend és tudomány. Jelenleg ily férfiaira van szllksége sze« gény hazánknak. Nincs még egy éve, a végtelen nyomor, szárazság, Ínséges idő és temérdok mrfs osapáa szegénnyé tett bennünket; görnyed az őrös kitartás annyi szenvedés közt. — Mily nehéx hallanunk: ismét és ismét ogy szív tört meg, moly nem mngának élt, hanem azért, hogy gyertyaként eléghessen és másoké nak világitson, kinek élto minden volt, csak nem csöndes; s egyedüli fáradalma: a hazának oly hirt, nevot szorozni, melyet semmifélo forgoteg el iíom moshat, seci jódig a osaták dllho lo nem sújthat;. * ez, az Irodalom/
Ritkán hallök Köma és Athon vezéreit emlegetni,elvész hiruov ök ; de ébren élnok köztük és élni fognak irodalmi fórfiai. ''Ha Röma és Athén mutathnt sirkövekre, kik nlntt nagy féríiai pora porrá vált; ugy mi is bllszkén mutathatunk a osak is nom rég elhunyt hazánk jeles férfiainak sírköveire, és ilyenok : Fáy András , Szalny László , Kazinczy Gábor, Hajnik l''ál, Madách Imro és uiOHt fájdalommal kell hallanunk bárö; .láaika AUklöxt. Ha kérdenénk ki volt O? — egyik legkitűnőbb magyar re-gényirö; —ki meghalt, do nem ott, hol szemei először láták a napvilágot, hanem külföldön, távol a hazától, Dres-dában. . ^''
Fájdalom benno egy jó hazafit veszténk, ki nem csak mind legkitllnöbb regényíró volt a nemzet osillaga, hanem mint történet iró ¡8 fáradhatlanul dolgozott; méltán kérdhetjük: — Oh irodalmi bajttok, és apostoli ki lép Urlilt nyomodban.
Ráró Jósika Miklós szUletett 1796-ban Tordán, Erdélyben. Jogi tanulmányai végeztével 181 l-ben katonává lön, mely páján a franoziákkali harozokbiyi kapitány nyá léptetett olő. — 1818-ban lépett ki ésuzóta folyton az irodalomnak szon-tolé magát — 1849-ben el kellő hagyni hazáját; kiköltözött RrUsselbe, onnét nom régDro«dába,nhol iaszivo megtört.
Mint magyar regényírót „Abafi" ozi-tnll mUve alapitá meg. ö volt tulajdon-képen, többek állítása szerint, a magyar regényirodalom megalapítója, ö irt legtöbbmagyar regényt; ö totteleginkább hazánkban olvasottá a szép irodalmat s olvadókká különösön a nőket.-— Egyik bírálónk következőleg nyilatkozik müveiről :
„Midőn 1830-ban „Abafi''-ja meg-jolont, a „Figyelmező" oszavakkal mu-tatá azt bo a közönségnek: „Uraim, lo a kalapokkal! Egy müvet van szerencsém bemutatnom, mely körébon első
rondü, legjobb, mióta o nyelv zeng. Számos rogényoinek nagy része a történetiekhez tartozik, (Abafi, ¿Zólyomi, A könnyolmüok, Az utósó Rátöri, A ose-hok Magyarországon, Élet éstündérhon Zrínyi a költő, Viszhangok, Szív rejtelmei, Élet utjai, Akarat én hajlam, Jósika István, Egy két omoTetes ház.....Külföldön készültok: Eszter, Gordiusi csomó, Nagy-Szobeni királybíró, Jő a tatár, A rom titkai, A rejtett seb, Vvgmalcon, A szegedi boszorkányok, A tudós leánya, A zöld vadász, A két királyné.... stb.) Legújabban emlékiratainak szerkesztésével «foglal kozott, melyekből nz első kötőtök már megjelontok. Ezen érdekes munka az iró bekövetkezett halála miatt valószínűleg csonka marad. Sok regényt fordított idegenből is. — Regényeinek nagy részében egy-egy erkölosi eszinc van keresztül vivo. Abaiiban egy önálló szollemnok s erő? ugratnak eldöntő lefolyását tapaas^f)^^ önmi velődésro és nomositésünluov''^Zólyomiban az ol-lentitol, a féktelenség következései rajzoltatnak, aKönnyelmüokbena esábitás és könnyolmüség veszélyei, utolsó Rá-toriban a nagy és /élelmes indulatok fölöttünk stb. Egy-egy osilag törik szét, nem ugyan részeiben, hanem sugaraiban, molyok örökké vissza vésetnek az anyatusthící s olőáll egy-egy regény — mondja fOla Erdélyi. Nyelvo kellemes hangzatu, s nagyon érzelmes. Elbeszélésben ugy kvípzeli magát, mintha személyesen adná olő nbkünk az eseményeket a mintha gyönyörködnék benno, ha a kifojhotidő vagv, kifejlett történetek iránti kivánoí;>ág^<^5at folytonosan fölfüggosztheíi. \
Igy kell haiíSkftunk, mint hix^ynak ol legjobbjaink és igy .kel! hogy
omolkcdnok a nom««^^^^^ napról napra* mélyebb bc^''v^''- vág. «.honfi dobogó köblén. őrizzlVk tehi^í meg az ily dicső hazafiak emlékeit a jövő kornak ; kérjük az ég áldását poraikra.
KÖNYVES I.
Hírei: ''és eóémónyek.
A A köznéj) igen tildja a hatóságnak azon intézkedését, hogy a marhavasár hotenkint rotu''^on megtartik, mert nz ugy oladó, vevőre nézve igon üdvös, mivel L; egyik vagy másik megszorult, ;vágy igon olcsón vagy pedig nagyon is túlságos árért kellett vennio, és túladnia. Az ittoni szerdai marhavásáruk már is oly hirre vergődtök, hogy nemcsak a méxzárosok a környékből, hanem Grácz,- Triest és Réosl>ől is számos kereskedő látogatja meg, s igy ha jövő évben a soproni, vasút megnyilík N.-Kanizsa egyik leguovozeteBobb központjává válhatik a marliavásároknak. Váljon nem bí^ne-o azt a lóvásárral bővíteni?
A Wajdits könyvkereskedésé-
ben a Napoleon (,yuliusCaesár-uja) mely magyar, námet és franezia kiadásokban jelonik meg. olőflzethotni.
A A közlekedést a rosz utak nagyon is nehezítik,a mult hóban néhány nanig hó zivatar által szűnt meg, jolentog pedig a feneketlen utak, a Bártenger akasztá meg a forgalmat, ez is segitni igyokszik a keresethiányt, a nyomorúságot, moly nálunk oly mérvben ural-kodiK\-hogy az érző sziv megreped, ha egyes a kül utcá kban lakó polgártársaink lak(w fölkeressük} —nincs mindenkinek megadva a házról iiázrai koldulás, — inkább nyomorog és éhez, minthogy azt megtegye; s igy elgondolhatjuk monnyi lehet uzok száma, kik a kemény hidegben didoregvo kénytelonok a fűtetlen szobában éhezni. — A helybeli izraeliták mégis feljegyzik az ily házi szegényokot és titkon sogitík Őket. Biztos forrásból érteslilénk, hogy nom rég több ezorok osztattak ki, eny hitondő a nyomort, elősegíteni a vallásfelekezo-tet; — do rólunk és vallásunk követőiről ki gondolkodik ? — Azt beszélik, hogy u mult napokban ogy itteni szo-
gény polgár, több gy^jriofk ^atyja adóhátralékért. katonai exeoutióval látogat-tátott meg, a katona, a barátságtalan lakban érkezve letovú eszközeit, 8 elment; do ntidön az éltes gyormekok kenyerét megpillanták, mint farkas a prédának, ugy ostek fczek a prófuntnak. Ez egy eset, hány ilyent lehetne még lol-emlitoni.
A liuohhotos vasúti hivatalnok öngyilkossági szándékból, melyről egy hátrahagyott levele is tanúskodik , a Sióba voté magát.
(Hiba I g a 111 d s) Lapunk múltkori »xi* mában a* l''ijilonaágok ktíxt kílulött „Ritka csot" félo.hírbon a harmadilc sorban „c*«k nojoi egy nap" üelyottt „ozok nojoi tavaly egy nap" olvasandó.
K n p o m v á r."
* A 22-én tartottCa8íno-vígalom, daczára nz orkános időnek, a nom csekély kiadásoknak, 80—40 ftot jöxedolmezett a mogyoi körháznak. Köszönet a bmsgó rendezőség, s jó lolkü adakozóknak.
* A közolebb emiitett fő ntezáni botö-rés alkalmával, a hg. Eszterházy kasszából r.om lrtdb. százast vittek el, minter-ről hibásan tudósíttattunk, hanem 2877 frt 98 kr. o. é.
* Husvétutáni napokra — három heri folyamra — két »zintársulat is kóp»ül a Bzékvárosbn. Ez utolsó csak nom rég kapta mog az igazgatói engedélyt fölsőbb helyről,
* Szigeti Imro osakugyan saínrohoxza az „ördög pilnláit" Pécsett, 8-or adván u. in: mart. 80-án april 1-én Ós''^-án, következő helyárak mellett: páholy 10 frt. Zártszék 2 frt. .Földszint 1 frt. Karzat 00 kr. A vidékről a.pénz boküldéso mollott jegy ok bármelyik olőadásra megrendelhetők ; a levelek a színházi pénztárhoz c<íimzendök.
ó—r. (Hitál a monnyogzöben) Páhok helységbon (Zalauiegye) egymennyegzŐ alkalmával, midőn egyik vőfély tánoz után magát tánozosnőjo előtt meghajtá összerogyott és meghalt.
^ Motfjolout u „Rudapeali oUeitör" czimü folyóirata Vaohot Imrének, csinos kiállításban, a vállalat jövőio iránt elég garantiát nyújtó tartalommal. Ajánljuk a t. olvasóközönség figyolmébo.
* A Ralatonmollöl tudósitanak béliünkét, hogy bUonyo* holységbet» egy mostorlcgény fogadásból 60 db. fart^u-gi fánkot evett mog egy húzómban,, A fogadást megnyerto, do roggo''re meghalt. Hogy a farsangnak olég tánoxál-dozata szokott lenni, oat régen tudjuk, hanoin hogy fánk-halott in logyon, most halljuk először.
* A hírhedt rablóvezért, Gölöncsért a napokban behozták Szigetvárról a kat. bíróság olé. Magunk is kívánosiak voltunk látni: hogy néz ki azon egyén, kinek valakiro halált mondani osak annyi volt, mint egy vígat kurjantani. Közép termst, széles vállal; huszáros mell, a deli termotet piozíny lábak tartják, s a vékony nyak olyan szabályos, szép főt, moly pórnépünk közt majd ritkitja párját. Homloka magas; égszin-kók bzo-meit, vastag szemöldök árnyulják. Gazdag gesztenyeszin lmja szé]>en hátra fésülve, míg a görög orr alatti szőko bajusz, az állszakáll, »lig 26 évről tanúskodnak. Kinézéso szolid hiU tbánó; sőt mondhatnók — BŐtét, azon gondolat felhőjétől: hogy háta megetto.-iakbtíhtlát; előtte halált... önmagunktól kérdeztük hogy o szelíd kséparoz.h .^követhetett ol annyi btlnt ?.. aogy uoli, meglopő tösH^rr-rirttft;hogy vetették ngy meg a hajmeresztő tettek, gonos/nágok''? . . Mondhatjukt hogy a szép termet, szép arozot egyedül a bűnök nagysága múlja felyül, melyek önmagok halált kérnek a törvény ssigoi''ától.
*0* Porozclnő asszonystlg leánynevelő íntézotében o hó 7*én délelőtti órákban volt a kis leánykák próbatéte, b minden tekintetben oly kitllnÓ sikerrel, hogy osak gratulálhatunk mind az érdemes nevolőuő oktatási eredményén, mind a leánykák szorgalmán és előmenetelén^
X. megyehajdu látván kia fiában a wáp tehetséget, igy kiáltott fel: ebben u gyermekben nagy tálentum rejtődzik, legyen belőlo — KapellmeiBtor.''ílhis azt hi mí lik: a mai világban cs ia jövedol-rociöbb. pálya, mint az Ügyvéd vagy uiérobkaég.
==> (E* U''ritkaság.) A közelebbi »iva-taro« napokban oly fokra hágott r fagy Kewthely vidékén, hogy a „hóvu" i» befagyott. Ily esetro még fias apáinXfxjm omlékeznek.
«=» Mint beszélik, Karmaoa, és Sztíltía kttzütt a farkasok két hdhányót téptek Bzét
Vegyesek.
— Ftdö Simon Zsigmond, pannonhalmi priorunk az otUni 8*. Bonodokrend által tihanyi apáttá lott megválasztatását; ésPetheö Demjén theol. tanár és apáti titkárnak n dö-mülki D. M. V. apáttá lett választatását. —
0 Fólsége legkegyelmesebben megorösitoni méltóztatott.
— Francslaországban egy baüottársnlat foglogközelobb föllépni, mely 20 darab csupa púpos egyénből áll. — Bizony nom »»ép dolog, ha a tormészet »apásaiból is nyerészkednek 1
— Postai-intézkedés. Mint a „1\ N." értesül, a nmlgu m. klr. holyt. tanács egy igon czélszorQ utasítást bocsátott ki a posta térti-vevényok pontos kiállitásn iránt, moly szerint a postakozoltfk vozoték- és korosztnovit annak, kihoz n lovél intéstotik és lakholyét kiírni, pénzkUldoniényeknél az össsogot világosan és olvashatólag kitenni s neveiket is olvAshstólag uláirni kötolosok, mert n pustii térti vovények gynkrnn igazoló okmányok
Kanánt szolgálván, szükség hogy as Igazo-
ira megkívántató kellékekkel bírjanak.
— A vasutak tárgyában kiküldött országos gazd. cgycsüioti bi.-ottmány szorvezto magát. Elnöko Lónyai Monyhért, előadóul Hollán Ernő, iogyjöül Szatmári Károly választatott. A bizottság taglal a munkát, különböző ágaihoz képest, fölosztották egymás közt; a munkálat, mely, mint már érintvo volt, törvényjavaslatul is fog szolgálhatni, ol»» torjedclombon indult meg, hogy csak egy hó mulvft befejozhotő, do ogyszorsmiud oly nagy érdekű less, hogy olöre U fölhívjuk rá
01 vaeólnk • •-
— Honnét ered a pApucskormány? Tessék klUlálnl. Tán az utóbbi franczU Lajosok korából? Kérdi valnmi kíváncsi. Nom bizony. A nők nem szólnak, csuk mosolygnak hamisan bóllogatva fojecskéikkol, mintha mondanák: Az a mi titkunk 1 Pedig, azért som tudják. Ilát kérőm alásan Törökország-bóll Lám lám, mondják önök álmélkodva, n basaság, a háremok virágzó hónából? Lo-hetetlen I Do pedig ugy van. 11a valamoly töröknő férjo társaságától monokülnl akar, egyszerűen csak egypár nfil papucsot te» i\|taja olé, mi azt Julonti; „Férjem uram tessék künn maradni, hölgy látogatóm vanl" Ha ennek ollenéro mégis betolakodnék a féltékeny Othello, olválás s 20000 telivér mufti üldözése lenno a következmény. — Tudom, sok „hű" hölgyoosko nom bánná, ha érvényro emoltotnék oson jó szokás a mi csiyili»Alt nyugotunkon is.
— Egy Nü-Kobinson. 1836-ben Sz.Miklós szigetének (a osondos tengeren) miyd minden lakóját kiülték az orosz matrózok. Mintegy tiz év múlva n még élőiben maradtak ogy más szigetre Akartak költözui. Mfllön már a szállító hajón voltak, egy indusnö éssrevetto, hogy gyermoko nincs a hajón, visszafutott tollát érte, mialatt a hajót egy orőa szélroham a parttél a aiktengorro sodorta. Három hó mulvA ngyanoz a hajó az elhagyott szigethez térve, többen az ott maradt, indusnö kprcaéséro indultak, do föl nem Uhilták. Sok IdŐ múlva egy amorikai hajó kötött ki o szigetnél és a vadászok emberi lábnyomukra bukkanva, hosszas kutatás után a rég elfelejtett indusnöt felfedezték. Éppen ruhát varrt madarak bőréből,.halcsont tűvel. Gyermeke rég meghalt • azóta mintegy 18 évig egyes egyodül lakott » puszta szigeten, oz idő alatt s<»ha sem ombort, sora tűzet nom látott A szegény elhagyatott nő örömmel ágyazott bele, hogy ismét oiuberi társaságba vigyék.
— Mire jók az újság éa levélbélyegek. As .Esztergomi újság'' figyolmeztoti olvasóit, i\jság és lovélbélycgek gyűjtésére. Tudva van ugyanishogy Chlnában a szülék még most Is minden emberi érzés nélkül a vadállatoknak vetik zsákmányul azon gyermekeket, kik első pillanatban visszatetszenek. As ily jobb sorsra méltógyermekok a biztos haláltól egyedül a keresztényszerotet apostolai a missioiiáriusuk által mentotnek meg, kik pénzon veszik meg o szegényeket és no-veltetik a nyugoti hivők adakozásai folytán. Legújabban az ily újság- vagy levélbélyo-
kkel veszik mo^ roissionariusok a csecsebecsét szerető Cl>Ín*iaktól a gyermekeket, kik körülbelül ÍOCO; ily bélyegért egy gyor-mokot adnak. Sok holyütt gyűjtetnek tollát o bélyegek, hazánkból a az. László társulat küldi Párisba a missio társulatnak, mely azután rendesen elküldi a hit és erkölcs tor-jeaztésével fáradozó küldéreknok Chináha. Ha tohát valaki a szent célrA köz ro működ ni Akarna, a gyűjteményeket a sz. László tár* sulat bármikor elfogadja.
— Varratlan ingok kaphatók most a ko* roskedésekbon, de osak közöuségoiíbb fait«. Ugy vannak szővo, hogy tűnek nincs többé dol Iga rajtok. Azt mondják, orösobbek a varrottaknál.
— Figyelőim o méltó! Az „Ausztria" oimű nemzetgazdasági lap kösölvén a múlt év ki1 és buvitoli jegyzékét, ott találjuk egyéb ke-roskodeltul oikkek közt arany- és czüatpén-zűnknok is egy rubrikáját, mely ssorint 18Ö4. jan. 1-től novomber utolsójáig 16,007 font aranypéna, és 217,816 font ezüstpénz szivárgott ki tőlünk a külföldről
— Megható jelonct fordult elő a porosz király utóbbi kórház látogatás alkalmával Berlinben. A király megpillantott egy ombort, ki mindkét kezét és lábát olvcsztotto, s kérdozé őt, nincs-o valami kívánsága V „Felség , lövosson ongom agyon" fclulé a szerencsétlen. Mélyen mogliAtVA mondá a király hogy ily koroszién^olon kívánságot nem tol-jcsithot. Erro ''átkozódásokban tört ki azon orvos ellen, kl''iiie''ggyógyitotta. A király elfordult és könyezott.
— Az 1807-dikl világkiállításra már készülnek Párisban, a kiállítási bizottmány elnöko Napoloon horczeg.
TÁRCZA.
Letűnt a nap.
Lotünt a nap, harmat van a virágon; Hogy olhagytál, köny foly lo két orczáraon. A nap felkol mindon roggol, Kis augyalom mért hagytál ol, Orökro ? I. .
Oly magányos a rengeteg éjszaka; Maga maradt árra aaívam, egy maga I
Fölszáll a hold aa ég boltján ,
Néha, néha gondolsz-o rám, ,
Angyalom ? I . . .
ATALA.
VI.
A rákot lm falókra rakod s főzöd ; vöröses
lesz;
FÜíd Ilátrásy urat, nem pirul arcza soha.,.
vn.
Gyilkol a méreg, Azért eladását tiltja a törvény;
A szerelem is öl... » tiltani nincs hatalom ?..
VIII.
Minden hranche-ból olég a házában; gombkötő logtöbb. Hány köti a gombot, • nincs a kl oldja is el ? I
IX.
\
Földlngást kiabál Borkő, csődítve az Utczán. Most jön a pinozéből; ing fejő, a lába rogyik...
X.
Lotti mamánk hány éves? — kérdezik —
egy li^a, hatvan I Mindeno (azt hittem): BíbfíA és — szemüveg... Egyszer a mint nyitom ki az ajtót, hát az
ülébén,
TartjA a szont könyvet — mester urAm a főjét____
B—z.
Hamvazó szerdai tövisok.
A
I.
v .
Bálba ha mégy, a ruhád moir-antik, párizsi
módra;
Zaobkendőd Ilrüssel, ékeld adja Peru. Kebled a fürjeiden a virágot nyomja a gyémánt;
Mit Aggasszon a csőd ? már int oz is divutos !
II.
ilujnal Tercsik» járja a négyosokot » a ezo-
perllt;
Húz a csigány szebbnél szebb dAlokAt,
uezu-hu 1
Otthon Is áll a tánca, a julié a húzzák a-„bzo-
morkát",
Férjo urát huzzák: görcs, hitel éa az udó...
III.
Lotti, Aranka, Babott, Izidor, Ágnes, Tini,
Zsófi;
Kinga, Matild, Ilona, Margita, Tekla, Ceoíl. ülnök a párta alatt, szomorúan várva a kérőt; Jön pénat kérni eI4g{ oh, do leányt ki so''
kér...
IV.
,Po!dI fiam! „viharos as időjárása fölettünk." Pár ssás hold — ami volt — nyeito csapás s
uzsora...
Nem csak ügyéas, mérnök, hivatalnok a doktor az ombor, Légy to aegéd Poston, boltos, üzér, iparos...'' „Hát papa a születés? név? rang? — kiált
fel a mátni, — Nom mégy ol pubiczám; légy to apád fia —
ur I.
Csengő, bokló a lovakon; vígan csussik a
. szán;
Csussik Buksy ur is; sokszor omol a — csúszás ....
La Valióre herczegnő életéből.
Kjfjr nérlolen fi 1708-b»n Kftlnbeo inegjtloat fr»uc»U kiad la útin fordított«
IIÉNYI REZSŐ.
(Kot/Utii.)
*
Aszal fojezom be, hogy nyilvánítsam fol-ségednok, miként ha válaszában nem fogom találni mind azt,mit mindenekfölött óliAjtok , hogy remélhotő legyen, mikép felséged SAját javA és becsüloto, az ország lövője érdekében jobb útra, mellyen járnia kollono tér; ugy ssolgáUtábani buzgalmam és hűségem tőlem kitelhető leiéül lemondok minden jó töményekről. molyokkol a boldogult királynak, M»ig*du*k áa «» királynénak engem elhalmozni totszott; hajóra ülök családommal, hogy naniAlmatOlassorsságban végozzem, hol kérni fogom as Istont, hogy esen utolsó orvoslat oka legyen azon szoroncsének, mit én a világon minden felott ¿bujtok; mert biztosíthatom felségedet, hogy önlránti ragasskodá-, somhoz hasonló mi sincs, mert meghalnék szomorúságomban ha látnám miként tekln-téljénok csorbulására történik valml, vagy ha felséged szomélyét és országának kitéve látnom kollono. Mit írtam, szívom mélyéről morltém, s ön eléggé ismer, hogy meggyőződve, logyen.mlMp s*ffuni sem akadályoztathat ongom utamat foly tatul, a végrehajtani határozatomat, ha adandó válasza, a jövőboul magatartása kielégítő nom losz, és ha nom tapasztalom, hogy szenvedélyének ura losz, azon ssonvodélynok, molynok magát ma egé-szon átongodi. Öntől függ, ha Akarja-o hogy azon két személy kik iránt annyi hajlamot tanusitni kegyoskodott, elváljanak felsé-godtől örökre, u világon logszoroncsétle-nobbek legyenok."
„Felségod adandó vélnssza utasításul is fog szolgálni mikép tárgyaljam Don I,ouis-al a nőszűlés kérdését, mert mindonok fölött % becsület és lelklismorot nem ongedék meg azt, hogy felségod loghüségosebb szolgáj/it felliaaználja a spanyol királyt blztositni oly dolgok felől, melyeket felségod mogtartAnl nem akar.
„Ön olégodetlon a királynéval, mivel oly dolgoknak nem kodvoz, melyok ámbár önnek totszősok a jolonben, do nem legaazélyeaeb-l>ok is: és n^rilUn szólva folségodnok ez okból szükséges hinni mikép sonki sem szereti mivel szenvedélyét sonkl sem helyesli."
Ezen a bibornok orélyo és tehetségéről tanúskodó levél, nem erodményesett erejének mogfol''.iő éa óhajtott slkort. A király sokkal ssorelmesfcub volt, hogy ily hirtelou lemondjon. As anya-királynővel ki a bibornok ér-dekoit melegen pártolá szakított; a hihotő, hogy est toendotto volna ő ominentíájával is, ha nem lett volna reá nagy ssűkiége. Kedvetlenül fogadta nem osak azon okokat me-lyokkel szonvedélyét elfojtani Igyekeztek, liánom Azon személyeket Is kik szAbadságot vötíek maguknak, azokat elébo terjeszteni. Dicsőségo és bűsskesége, ezou mindonkorl bálványai most legkovésbé sem érdekelték. Do szűkségo lévén a bibornokra s mivel on-nok tisztolotteljos dorgáUsokkal telt levele sürgoté, kerülhotlonűi kollett válaszolnia bár wit is, a mi őt kielégítse, vagy legalább ro-ményt nyujtson neki. Azt feleié tohát a bi-
homoknak, hogy: meglővén győződve mikép mit som óhajtana ugy. mint aa ö dicsőségét él állam jólétét, olhatárosottabb taiat valak* tanácsait követni — anélkül, hogy »bibornok levelének fontosabb pontiát érintené, jónak látta blztositni jövőre ia jóakarata éa tiaste-loto fjjjlől, melyet tanácsai iránt mindenkorra fentananl akar, s igy hAtárosott válasz nélkül — tekintve a bibornoknak DonLoula-all tárgyalásaira, — akép zárja bo levelét bogy: iparkodni fog a királyné aivánaUinak el«g«t tonnl, mi fölött nem kétolkodikő eminontiája helyeslését megnyorhotni.
A bibornok sokkal ossélyesebb volt, sem hogy o hálóin lépett volna. Jól érté mit ie-lontson es, azért válaszában szinte éroshetové tette, mikép mindenről jól értesült, hogyne gondolják őt rássedhotnl. Nyltfan kimondja t''hát a királynak, hogy mlg őt arról bistosiU mikén határozottabb lenno mint valaha tanácsait követni, as ollenkosőt csolokedtc; hogy kérto őt fölhagyni Roohollo-boi levelezésével s ezt meg som teszi. „On tehát Slro" —igy szól a bibornok — „tanácsaimat akarja kö-votní,mivel érzelmeivel egyoznok; do nem löszéi arról, hogv fogja-e a királyné tanácsait -"követni, molyok némi részben Önélhes hason-litnak. Ezt jól francsiául, a kérdés elől kitérni s valakit rászedni nevezik. Ón ura msga\i-solotén«k,do arra nom kötolezhot ongom, neg • Azt holyeseljom, mert tudom, hogy ezt cseltt-kodvo dicsőségének ártanék." Ennek ntáiu kinyilatkoztatja, hogy logkevesbbé sem lohol megelégedve, még azt nem lá^a, hogy ön mAgán uralgni tud; különl>en inindon elvesz s az egyedüli mit meg tehet as, hogy vlsssa-vonul, olháríWndó a már köselgő szerencsét lenség okait, hogy unoka bugát szoroti ugyan: de ő folaégo boldogságát még jobban, hog; as állam épsége és dicsőségo orősobben ér doklik öt mint mindon más a világon , hogy nom tartózkodhatik ismételni mindaat, mi-azoroneséjo volt korábban is Írni, s ámbá. Azt most som teszi örömest, biztositli» uiikér.-. ez kötelossége, s hogy hossáilllk jelentéken ssolgálatokát tonnl. Esekután a királynéd vonatkozólag értésére adjA a királynak, m'' képefojodelmi nő ongodékonysége gyengét ségéből származik, hogy igon jól tudta az mikép ő felségo kívánalmai nem mindig vol tak eszélyesok, s nom ía eaelokedott hasonlói soha, melyből azok helyeslését kövotkeztotn lehetett volna, do nem Is volt nsok ellen fel késsülvo; hogy ő t. i. m bibornok a királynőnél sokkal szigorúbb a orősobben ellenkezik arra nésvo, ml ő felségo dicsőségével össze nem fér, do nem lelu<t egyébként ha osak vosstéro dolgozni nom akarna „Ha Tu-ronne ur — folytatá a bibornok levelét — bátorságot vott volna niagám<k folségeddol tudatni mit beszélnek a király folfll, raeglonne győződvo, hogy igasat mondok. As ogésa világ felséged ssorelmével foglalkozik és oly szabadon beszél felőlo, hogy homályt Vet reánk. Madridban is zajt ütött oz s nem hiányzottak lovolok Flandriából éa Páriából, azon cséllal, hogv a békokötéat megikadályozzák: ha tehát fölséged késedelem nélkül ott nom orvosolja a dolgot hol kuli, a rósz,naponként növokoitnl fog és orvosulhatlan lesz.
Ebből látásik, niikéw a bibornok mt» sem mulasztott, hogy a királyi helyos útra téríts*. Mindarról mit ennek Irt, ért''sfté a királynét is, s kérte miszerint maga részéről is követno ol mindont, mi tőle függ, hogy a király egy oly szerenosétlnn viszonytól elronassék, s mindonok felett arrA kérto, hogy tanújelét adja irántai gyengéd bnjlAmAlnak. Egy al-kalmílag figyel mezteté, hogy arról értesittetett miként a király , Booh4llo-bo Akar utaani unoka bugához s oz ln<<cikból elébo terjesaté, mi rosz értolmozéirojffog okot szolgálni os utazás, s ha még ¡/ráadja magát ő felségo Ugy kétségbe fogna e?nl. — Csodálkozik, hogy ennyíro enged Ikra dolgot menni'', nem levén képos folfogni, mit gondolhat a király ily soramiségro azok ttid/., miket neki iri; hogy somrai sem képes öt visszatartani hatá-rozatától, ha a király nem változtatja mer magatartását, hogy inkább esersser meghal semmint urának bukását lássa, épen oly Időben midőn az egész világ tőle nagy dolgokat rárm. Azsal végzi lovolét: hogy legbenaöb-bon esedezik a tervbo vett boldogtalan utazással felhagyni, mely több fájdalmat okozna neki, minta köszvény melyben jelenlog szenved.
A bibornok erro két levelet kapott a királytól, melyekro kövotkosÖkép válaszolt Megköszöni ő felségénok folytonos kegyét éa osedealk ennok azon ügybon is jelelt adni, moly a világon logjobban érdekli, mely a* ö java, alattvalóinak boldogsága, és ö felsége tekintélyo körül épon oly fontos mint őEmi nentiájáé körül, s aríélkűl,hogy as es érdembon már Írtakat ismétalné, kéri őt haUrosott válaszra, hogy azon ssariat szabhassa magatartását, s igy ogy vagy másmódon szolgálhasson a királynak, s mindenek feUtt lonno meggyőződve, hogy csupán a szeretet indokából szögül ellene akaratának; mert inkább ezer hnlálUI kívánna kirauln'', mint oly dolgok fololtollonéssrevétefeitclhal^Atni, -molyok ő felségo tekintélyét érdeklik, mit is
mindenáron omolni kivAn; hivatkozni Wlorr kodvAu e Ukiutólbon tolt igen hasznos sxol •
5iU&ttra. Kgyss«Vswiml oröaití, bogy a minőn oldalrél luuzil érkczott birok igon kod-veztttlonek • « folott kétségboosését itvilvA-niij», hogy o liirok;Aj> a*o» jcjöbon jttnok mi-, dött UginkAbk olhatArozáaSzüzad legtiagyobb f^jodelwo •»olffAUUnnk ogészon magát. f-t Kzutin uj»bl) tAmadist intézvén azt mondja h klr4lynok; hogy kü»*vónyes baj/.t ugy tekinti, irtii.t n» Istontöl nyújtott eszközt, moly u végből nvujtatik, hogy bc-várhassa ftdfégélül kórt választ, uiivel i\om»;f)^r<is^m,.c| nirig<ft Dönti: I,«iuíh a! tArgynuaukbf bocsiytkozui,, Ithouyos lóvén abban.; |nikf*i> lomio az, lia ö folségo
rós*éríi| * torvezolt hAtustágra nézve, Imjln-luot nyi|alkozua; tuás oldi.lról meglővén gyii-; xihlv«» a fölül is, hógy oly hulyzetben mint ö'' 1''oUöko van b molybiíl nom létszik kimo-nokillni aktrui — n n>iül voondií I,iifan<»5 tuba »o vo}na kedvos, hu mindjárt angyalit«* lonno is hnsonlé. Végül mint ogy jó fő^ph illik azzul íojozi bc íovclét, hojjy kért nr. íx-ti nt, miké|» ü felségét f.dvililgi BÜni, védoni, vnlA''uint azon kogyolmébon részoltotni méltóztattuk, hojy olvéj;ro határozzn mngét arra, mtru az iatouió« oiubori törvények kötolozik.
Dicsőség és szerelőm voltak a király log-nagyobb vAgyn'', molyok joloulog lelkét <»pé-ssott botölték, t!rosté ö a bibornok igazát; d<i itoin nknrvAn öt megsértoni azon gondul ki -z It mint találjon módot kottös szenvedélyét kiológitoni: tlu oz lobotnllen vnla. A bibor-n»k reményt Ion Volt; mindaz mit eddig ttflo r Ihototölcg mondhatott, csak ennok igazolt« saul 8xi''Igáit: a királynő, ki azon mértékben volt, majd engoilékony, majd szigorú, a mily mérvlxn a király kodvoxntt neki, vagy a hi-lx<rnok lolkasité; logkisnbli roinényror som jog sithntii ö «miiicntiáját. M<-gvi\la gyö/öd vo li-i a király unokahugilt viszontlátja, minden a I vesz.it t, s oz viszont míUom mnlasztand >\ ki-ily sxonyedélyét l''ingra gyujUni, iii< ly 1 tll xiUm is már osak nagyon túlságosan lu-
bogott. Különbon a bibornok mit bo számit-•hatott arra, mit noki a kirAlynü irt, ez ngyan, osztotta néző tóit; do a király és fia Iránti szorototo gyakfran megingatta. Mi volt hát ily véglotok közt a tiAttdÖ? na udvarhoz vlstzn-tómi nomVolt tanácsos, olhozatnl,pedig unoka bugáit s azokkal Olaskltonba távozni annyi loondott, mint mondani szokás: „a gyermeket fürdőstül klöntoni."''Legjobb volt tehát béketűréssel lenni. Az idü mrggyógyithnlá a király lóikét gyorsabban, mint az elme; s va« lóban szenvedélyű »okkal lángolóbb volt, soinhogy tartós is lőhetett volna; do a bibornok nom is lóvén azort''itóbor, ki az akadályok előtt hátrál, mogirta a királynőnek, miképö a legszigorúbb holyXotbb jutott, látván, hogy rt király viifrténéjt Indulj hogy fél «a fojo axó; dül 1x1«, hogy ícni észlk, rfom Istlk, hogy bajai közt a köszvény logkisobb és hogy a halál igen kodvoa lonn«íiioki; osodozik mind azon kegyeiro molyokuol (it mrgtisitelé, no hagyja el, sőt csatlakozzék volo ogy király-ságot iuo»;monto»l 8 elvonni n kin.lyt, iiát, egy viszonytól, moly kétségkívül annak bn-cnületét ós blmovét aláásná. Tölo függ a királyt di Bőséggel halmozni és oly holyzetbo hozni, hogy alattvalóitól imádtassék. Még ogyszor Írni fog ő folségónok is: czi<tAn pedig azon vigasszal válik mog az ólott/il, hogy köteli-aségét teljcaitó, nom tohotvén ir amának somiul szemrehányást som.
E levél mindazt mit tölo remélni lohotoorcd-ményezé. —Az anyakirályné azt válaszolta, t. i. a blbornoknak, hogy mindenbon kivánata xzorint cselekszik, minden követ megmozdítván, hogy elégtételt nyerjon. Kovés idő multán tudatá vele, mikóp a király megigórto noki,jövoro mindonben tanácsát követni, s hogy ö feíségd legjobb akarattal van. kissé mogvigiflztftlá a bibornokot, auionnyi-l)Di) obböl szükségkép ama reményt vonhatá, hogy a b^t^giég nom orvos< llintlan : azonban tnüob''ufelii kémollóvén, arról órto-íttotott, l.ogy t\ király hotonk.nt kétszer ir uuokaltu-gának, * mindannyiszor választ kap.
xy
Xm £3
T
Ez (a királynénak hírül adhl nutn niulniztá.
Itövid idő alatt azt Irá ü felségé a bibof-noknftk, hógy kielégítő ológtétolt noki adni, a nom loond oka, efolörkételkcdni", majd hu Uordoaux-ban találkozamlnak. E többször ismétolt biztosításai Igon kodvc»nk valának a ministor előtt. Slcgkögítnó nzoknt ő feliégének és alázatosabban kérto, hogy omlékoznék ís mog, kegycson adott igéret«J-röl. Biztosítja egyszorsminit Ő folségót, hogy iniglon uz ö fényo a országi boldogíágárinK kérdéso forog fonn, ólotót áldozandja mindig a legnagyobb őrömmel, végró, hogy ő folségo szavában bízik, h így oz oldalról lelki ''nyugalmát Tissznnycrte.
A király az alatt útban volt Uo^doauji: felé, inivol uodigRocholloou keresztül okftrt utazni, s erröt loböszélnl nem lohotott, a klrályúé; hogy a látszatot mogmentso írt Maúqini kisasszonynak, hogy Jönno tíaint — Jain d'' An-gely-ba, kedveton vovéti ha őt testvéroívol ott futólag láthatja. Nincs bonno kétség, hogy Mauclni kisast/.otiy ez utat no tette volna mog ürömmel. Eljött és látta a királyt, jobban B?orotvén Őt mint valaha : n király maga ró; sr.órÖl oatkk fang)-«?n Is jól vis/onozta skereh mét; száz nteg száz félokép nyilvánltá a viszontlátás, s a szerelmi ittasságkifojozhotlen örömolt. Itt oly rondszabályokban egyeztok mog, molyokkol a bibornokot kijátszani vélték, s olvállásukkor olhatározták, mindigftzo-rctni ogymást, b mint az olött jövőbon is folyton lovolozni. Kovés napok multán ő folségo i,rt a bibornoknak, Manoinl kisasszony folöl. U folségo omo lovolénok minőségét legjobban megitélnotnl a bibornok válaszából, mely lényegébon követkozö volt: hogy ő minden iránt, ml ogy oly nagy fi''jcdolomtŐl jő a log-nagyobb tisztolottol visoltotik
ügyesebbnek lils''xí mngít, tniíit iiii^donki « hogpr ő mfcg van arról gyözUdyíymJkép>iránta legkovosl». barátsággal sem viseltöt^, sohaBom holyosclto tulaágait; végrfl míüdon keserűség nélk«l kimondhatja azt i« h0gy htigft ropz lelkű; hogy most mog ko!Vvgyc'' aiidr.íe mikép ix király, jobban snnrétí mtnt valaha, o hitében inegoröslllolott a talAlko^-zás által, Aiubár grro nézvd^egvolpa győződve, hogy ü f-Ut''go azok ntáu (niket noki ígért mit nőni követett cl. Végro escd.-zik rftgtöu fölhagyni n viszhiSyrtVal, mely unoka-
tl A é ■ . ! M I ) ..4AMA É •. A A ^ / a. ^ . . .
hú ¿át mínilon teromtulény rciiOHÚtlenelibé tcsr.i.
«tVIjt. Kiív.)
üött legíz^»
. i I
. hogy nom hi-(Ihatni, mi nom
holi k<?•>obnok öt olyast nton való; do joggal fél, hogy kegyolmo nom azt irattá vele unokahUga folöl, tuolyro tninden tokintotben számithatul lohotno, hogy ő bizonyos mikép tinokahuga őt nem szereti, tudja mikép ö tanácsait nem fogadta, hogy ö sokkul
isjyllti posta.
ji -- n>Iu«k,fP.-»t: KV^jük iliil, fynkrawyn f.>r^atui n tolUt. különben k>''ii^t«lct''iuk k»jtink )i,A»yioi fordulni,
lwc^bot »< c«rs tiid>>«ltii«lt kórjuk uiry kUlilciil hftiry k hhTnk 5. tft. WlnVbín ívgryotick; ''
t. v.nnk i a kl.dóhivatal órtoilt1«« moriut filyto-no*«ti Jnr i» i »1», htutm bx. i.—Iára, VAijuk u vslwm ; v«Kr mi''ifliit 111 K . kn.tJ.M a lióban T 8—Jt — nuki 2S<iiii liMiu&lliik.
,HíékvAro«l tcnndaliim.* VUrJnk b« bVm($«| »rnkll »om »anlikd ^/iiimillnnMiik nl*i>nii okok ná''ktll. /tc''icii Ijru^ótnak : H»< rétiünk »nnol UlAlko>Ju|. 8. Cl. M. L— u .k: Kuka* XIArton ini''tffufrjn k8»iőuul a pr.itulftli''t.
j k-nnk j Ktttdttt kiJIt-n.ínjrcJbai tgytt folbmidü-hatunk) Ulvütlit nket.
OrAvajiarti Tili.akéanski Tudtiiukn» uitnd folhui-níltuk m liFUtckct .,r''
.pilléi ''tCbbó kop»»* fj." Do li »gy nliuit Malin
mi''K tftbb Ivi/. 1 j,
WivrtWi^ro: A lapol nxoiiusl mc^rouiUltttk n4kui*V-
god sfámar«. kiiitljuk l|dv«l>lctUnk<\t. ,p»nai«.u karyon gvenpo.
rTilmny t^rls^gvl.4 nngyon ¿rdekc», caak a atyl ellett vau kllY>xA»unk Nem Miutno Javltaul t • . ¡.,., ,Ab''o buii.- a farmiig folytAu hmaiiAlbatttik votua. IJo.VI.ja.t
- ,urps za b.''" J''.l vau kivire, do u< (iim< wi-m uj ; uingúban KaponrArban 4 —6000cmb»r dvjdulj.» naponkint i > Uraa-k <« Ii m ''
A f1M.I WígltyAt'' _ »djuk.
K—a H k''apoavAr. A b.-kUld6tl c«lkk<.t ívljnk, ¿t*k t"»iiSk vollliik uuvót tudbtiil.
H
R
•W ö
K.
Kugy-KuitU.sit, mártius D ón. A beállott gyengo tavaszi idő oludót ugy, mint vevőt (iLszültou tartóztat, mivel az árak még eddig semmi bizonyost nom tüntetnek elő. IJtaínk is oly rosszak, hogy fájdalommal kell látnunk a torhos kocsik alig, alig további yánsao/gását.
Aaon kevés buaa, mely pii^caunkat érinti, igasJoiUn liaottetik, de kitorjedtebb koros-kodésro nom torjesathotő addig mig utnink nem j#vulnak. ., , .,••.,•.
Mit itt jogyxUnk; liMza 3 frt—B frt 10 kr. ltozs \ frt Ü5 kr.-2 frt. Zab í frt 10—1B kr. Árpa 1 frt 50—7p kr. Kukoricaa l frt AO— SKJ kr. llub tarka 2 frt \HJ kr. l)ab fehér ¡1 frt 40 kr.
iCaaisaatpiaoai Araki Ilu/gonjrA iu«(r<>Jr 0 fi yi) kr. ^arWhu» foutja kr. Julih'' » fontja 10 kr B.r-
t<*alui* fontja 18 kr. Uj aanlotina m.UfúJa 28 frl — kr Zair loulja JÖ kr. I.Angliatt mUiAja 11 ft Okr. Z»«mloi ,»/t iiiA4*i>ja 8 frt 00 kr. Kenjrór''.lnt fontja 5 kr. Kn-" koriuiA''i»<t fontja a kr. UJ bor itciíjo 8 kr. Ó l>or Itcjiíjo 10 kr. 8or Itciíjo 10 kr. Síllra-pAUnkA Itciójs 32 kr. TörkBIy-pAUuk» Itíaíjo «4 kr Fagygyo mAtiAJa 10 frt. - kr. Öutött fajyfrjtujyírtya fontja 80 kr. wir
lőtt fontja 32 kr. Baajipáu foulja 20 kr.
'' '' 1 ''" ''!.< <1 l-l M''ftff.....ifi
Kuposvnr, márcz. hó 7. A sok zivataros nap, hófuvatagok után, a köalokodés helvípi állván, a sáros, rósz ut miatt mind a mollo''tt kevés termék szállíttatik piaezunkra, s pár hét óta at árban alig van néhány kr. klllömb-ség. Joloulog így állnak plaoatlnkon aa áruk : Tisztahuza 2 frt 50—70 kr. Kozs 1 frt 50— HO krig. Kukoricza 1 frt 35—75 krig. Hajdina 1 ft 25-50 krig. Zab X frt 20 kr.
Egy zsák burgonya 50—80 kr. Egy kíu kocsi széna (-1—5 mázsa) ö frt. Egy mázsa jó porrog szóim 1 frt 10 kr. Egy kocsi szalma 2—3 ft. Egy ül fa: 5—G frt. Pu|ka párja 4—5 frt. Egy poosenyo malácis 40—60 kf. Egy pecBonyo borjú 0—8 frt. Kövér sortvi« 30—60 frt darabja. Egy itezo tej 7—10 kr. Tejfel . 20—21 kr. Ó bor akója 7—9 frt. UJ boré 4—ö frt.'' • '' • '' •
(m. p.
Keszthely, febr.. hó utólján. Előbb ft jár-batlan hófuvatok, most pedig a rögtön beállt olvftdás utainka^ annyira mogrongálták, hogy bo szánon so kocsival nom közlekedhetvén, hetivásárunk som tartatott meg.
A kovés gabna is, mit közolobbröl hozhattak, ctak közönséges piaczi áron fogyott el. Az idő váratlanul meggyengült ugy, hogy a
dermesztő zivatarok Után ogész tavaszi na-pokri ébrodtünk. Ha így tart, llalatonunk som biztos jég som halászható yíx nem lesx.
8 igy halra a böjtön még kovoabbé számit-hatjuk. "n .
..■>*• .<• O-rf.
llt:« Hl |>éllz<u-foly uui lllút''tiuw. ^ ,. t! .
5h/p ,motnl{«jucs 71.50; nenuetl kölosou 78.85 ; bankrészvények 790.— hitclínféfcoü részvények 188.10; ozüst agio 1 U.-r-j arany darabja 5.51''/,.
Felel oh «kcrkcszttí; u0110z IS''I''X''An.

HE
i
3E3
T JÉl
£3
Hirdetmény.
HAnljrJakAb.t» nej'' ItugT I) ttl (K''.U) bltoluaidiirk baiaaklviaal Wvinvítji4i»gy" pu''K- tir»íu..-»»4k« mint tilrkkUtai yI batAaAg rí»»í,3l ^n.Wrni Wu tik, hogy SAra J>««f-lifk, Hónig Jftkab íi u Ja Hirg. r UfUl tKlta). «Ilrnl kcri''üít.''-bon n klilAtcIfai v/fr lia tA« utóbbinak a kiuírdi ÍM. »x. t. j. könyvben I. t V. tciidtxAmlif b.ijegyaett bl''tokuk rlrrndrluiv^u, ni Arvtr^al fclliu-lak ankiolAtilt^al «orrond mrgklla-pitJU-» i«klui*t-l«»l hltvln.ökii, k Urgva Aal bn''Aruapiil f Ari umr-tiiía''u''i H iikpj tnak re^gv ll yór.''Ja kltiu lik I u,ík bit 1a Sk at>al bUaiiiúk niej», kogy m< g m in J uJUAk )• t''bce a fi iK''bbi Ug«| tek Wr Üajf.l''ouuak iu"gMI»pli*tiiI
Kgvmiuil''o.litvMuuk mind it ok, kik a kljeieltblrt-iklioi » )Art<iu»k, a«t a fenebbl lutAiidílig ldr t»ijtd> nt< ni <ie»»oi.«k. Kapytvár ftbr ''/I 1805 Boni"gyiu< . 0t''Ji r''uya.^kv inint ■''tblckküujfrl butó«jg.
2tV,4i.
(Ö-J)
ARVEfiÉSI HIRDETMÉNY.
1 Öomogyinegjro pAlg. tórvípyntí-''k.''nuV mint telokkSliyvl h«t<iiAg'' ''Uak tUtitA krtílurrá táletlk, bofcy yyqitt»»/ I^nAei tVIperem lg''i »''alt ¿jaláaa >''eiea.c« tíiiÖkkoijpAn^ i U-kt.a ellőni kö^eleUio fudo^aJ/«» i* Á t«ri>kkojiJ><\i>)i k«»»»í{ .lif »<Ainu H-tokjcy)»okiJilyv<í 1«.n A. t 2U72. hr. m. aJvtt fogU t (■» bíró Ug ÍOO Jl p.l, b«ciUlt **''<i lö t«r»kkopj>Any "kij/a/gbón a I^síjf*<tuí)i f. M f. b-iruAi bó S8 uápjiit«k ieggell.9 órtf* jíu — (uiut M eisil bAlAru«pou — eJArYcr««U>tui fogunk j « 2-ik Ar-reréti idd, ba untAn »< cliön vevő •mm talAlko-iiiók, f. <Svl mAitlua bó
•¿Ü. uapJKuafc ''i''cjgaH''Ö .''VKJAU »'' H/wlríro kitItw-UV, «**«) Ij^y ekkor fonnebb klj <li»!t Ingut''auok a l). r»Aron ab''l iveladuttii fognak.
Aa Arrer/al f. letelek a t6n''4iiy-«/.•fk IroiUJAbau luind''likor ínegt«-kintbotük,
Ki It KápúsvAiOtt JanuAr b<l 27-n 18(16. " ; ,
floniogyme gyo tör rí ii) axeke mint telekk<)|iybot- aAg.

• os
(1-3)
Hirdetmény.
n.Vurdt KerdinAnd bltoleaUinek lSi*/.tblvA«A! Bmnogy megyo polg. tAr\^bya«rkn mint t< l''-kkünyvi b*-t. aAír ríxidl kó-hlrr* tiplik, hogy C»i prlvl KovAc« JAnomak , Iti i-tbnr I í''oidltiaud elleni k^reaeUben a kieló^iUal vjgrebajtii.v nt>}bbluiik akMtttl 14. fi. t, j. könyvben f 10 h. I.ra|tl aa. alatt bijegyxolt bli»j-kAia elrendeltrtvAn, a< Arrci^al ful-t''-t''liik iia V|olí>;it.''»i xirn<ud niujf-/dlapitA*. tekJnleti!b>>l Idtelaiökii''k tArgyalAii batAi napul 18il6./viapiil bAa-lk uapjAnak re|fg,di 0 órAJa klt''i.oiik i mtr. bltvlo ök a< álhír Vutuak uieg, bögy ui< r nelu JalenA-aÜk eaíilóben a foucbbl Hgyletók blrdlng fognak megAllaplltatnl. '' R^yauranilnd felhlVAtiiak inlnd a ok, kik a kljolelt blrt»kbo« igónyt MrlauAk, a»t o faunebbi batAr^döig id<i bajciontenl alrsicnak. , , tt „ K«j»jí v/u f.br. Ini 24 ín 18A5. fomogyinegy törvAnya^iSko mint t Ickkiínyvl hat-
211
y»s»
(.1—3)
árverési hirdetmény.
t-''oinogymogye tmlg. tftrv^uy« fi. Muek, mint tal«likauyvi: Imt aA^. róaUiHl kö/blrri lAtétlk, hopy T.i-rani lNter JAdi Ukóixiak f. Ipo-r> »»igu ¡.Utt tijofk UtvÁn j/Uli

lakAs elleni kö*ewM«o lYdi^íWó it a JA4I kUtalg IW-aa. tolcklogyaökHuyviben I. 1-8 rdaa. foglalt ¿t bír. IIAg 000 frt o. i, txctllll ingatlanok a JAdl k»-. aggban a belyaaluAn fylyó óvl április hónap napjittak reggeli 0 órAJAu — mint aa eW8 batArnn. pou — olArvercit'' tni foguak ; a niAaodlk Arvoróal idil, ba nctAn a4 elaOu vevő u«m taUlkonník, 1885, nialut bó l-aü napJAnak reggeli 1) úrAJAra a belyarluóro klt>l<«tik, Ataa] hogv ekkor fennebb kijelölt ingatlanok a boetAnu alól is eladatni fognak.''
Aa Arvoríai ft letelek a törvény-a-ók irmlAJAbau luludvnkor megtu-klulhetök.
KapoavArott febr. hó 2>n 1805. fomogymr^yn törvíny»i4ko mint t |. kkHnyvI hat
—- (l-9)
Árverési hirdetmény.
Komoly megye polg. t3rv4ny. axékínek, mint telekkönyvi hat.V. aAgnak róitóröl 1 öxbirrÁ títitlk, hogy (laAl Al«Ju» k.-tuérei Ukó«-uak folpi reaiígo alatt SAra lat. Iljn elleni kÖrateUa« fedeiétíro IcaAlo-gólt ós ^ köx.í< 30,
a*Amu telekJegyiOkÖnyvíben I. ne-(í''yod tolkiíaf Ireudt^Am o. fojtlalt íibi-ólUg eaor frt o. .. becíQlt lu-fr^tlanokSimson köía''gbon ahuly-aiiuóa ''f. óv lunrllub bó 27 uaji-JAu.tk reggeli''V órAjAn — mint aa vlétf batAriiapou — oIArvereatetnl '' fUgnnk i a mAaodik Arvert''il Idit, ha netáa a* alaSa rovii nem inlAi-koanák, f. óri april 27. napJAnak reggeli 0 órAjAraa helya''ainíre ki-tlli tik, a/xal hogy ekki>r f.-nnebb kijelölt InvntlaHok a bc<>Arou alól ii idawlaoirpgliak.
Aa Árverési felt''telek n törvóuy-an''-k IrodAJAban mindenkor niegt.'' -kinthetUk. KApoavAro««, febr. 20 l6ő5. iiom<Kjym«qy« tiirvtnyttéke, »>iint telekkönyvi hutótJy.
■ ......<tM»''-
árverési hirdetmény.
SoniOgymegye pd^. IÖrríiiy«í> kínok, mint telukkóavvi hat.''aig-nak rí««íröl köibirrí tétetik bog/ Koiiiia JAuoa kndArkuti UkmuaV a megyei liAtl p^iutAi követalíao fo-dc»í»íro leiAlogolt íaa kadarkút! köxsíg 182-dik aximu leUkiogy-KÍÍköuyvíbeu I. 1 — 8 rondtiAm alatt foglalt bin''ilajr 400 frl ui<t. ó. bee«Ilit Ingatlanok MocaoIAd k^a-aégben a helyailnín f. óvi mart. hó 28. napJAnak reggeli 9 órAjAn — mint aa elaiibatAriiapon — elArvc-reatetul fognak l • mAaodik Ane-réal idő, ha nétin nx elaön Térd nem tnlAlkoinók, f. óvl aprilia hó 28. napJAnak reggoli 0 órAJArn a Ir''lyaaluóro kitUietik, juaal hogy ekkor fennebb kijelölt ingatlanuk a beuaAron at''d i* eladatni lógnak.
A* ArvírA*! feltótelck t Mrvíny-e/.ík iroilAJAbju ''ikíiiUouL"r meg-tekiuthotök. - .,, y
Kelt KapoavArott fobr. 80. 1805.
Somogymcífyo tör vínyi(<í komin t lulckköuyri butóaAg,
513/ /l
115
(1A-2)
HIRDETMÉNY.
Keldrcieb Jakab '' h(tel«»8inek öraaehivAaal Somogyni''gyo polg. lHrvúnyaaAko mint telekkönyvi ha-tóaAg ríaxíröl köxhirrí tétetik,hogy VanKa KArolru.ik Koldrcieb Jak, elleni koreietíbíiin klolí-ilí»í víg-rehajtAa utóbbinak k^poavAiii 155. ax t. J. könyvóbon f l. reiidaxAm a. b.J -gyxett birtokAra clrendoltetrón, ax Arv. ríal felt.«telik a a kKdigltíaJ aorr.ud mogidlnpIlAxa tekintetjböl hltolexöknek tArg aIAií hatArnapnl f. óvi mArcdua fii 20. papjának le^c I U orAJft kítiUntlk | miro hi-telexUk aixal hivatnak meg, hogy ím g nem Je''eníaök laotíben a fon-nebbl (ig/letekbir. ila^logi.akuieg-Ailupittutui. ,4
Jígyaxetnmind felhívatnak miml-axok,kik a kijelelt birtokhoa Mut tartanak, aat a fónuebbi balAridÖig ldű bej<leiileni aUaaaaek.
KapoavAr febr. 1«.18Ó5..
Somogy megyo törvényaxóke mlut telekkönyvi hatóaAg.
i47,
IICS
(1-2)
HIRDETMÉNY.
, U o d ö Jóxaef bltoloxUinek ÖiaxehlTiaat flomogymegyo polg. törvónyaxíke mlut tolekkönyvi h>-tóaAg ríaxíröl köabirró tét. tik,ho(y (¡uteuberger IgnAexuak Hfd.i Jóxaef olleul kereactíben a kle''í^i-tí»i vígrobajlAa utAbbiuak a Küp-nAiiy 27-dik axAtu t. j. könyviben 1—-20rendn.Amig bojegyactt birtokAra elrendeltetvén , ax Arvuríai feltótelek • a kiulíglióai sorrend inegAllapitAaa teklntotíböl hltele-itöknek tArgyalAll UtArnanul f, óvi marti«» hó 29-1 k napjiaak reggeli 0 ÓrAJa kitiixotik; mlro hitelcxSk axxal hivatnak meg, hogy meg nem jeleníaök caeUben a fennebbl Ügyletek bin''ilag fognak megAllapiU Ütni.
Kgyaxeramind felhivatnak mind-ax >k, kik a kijelelt blrtokhox igényt tartanak, axt a feunebbl batAridSig Id» bi''Jelenleni aiertonek.
KapoavAr, frb. 24. 1886.
Somogyincgye táyVíiiyaxékomiul telekkönyvi hatóaAg.
"V.
• 0>
^Ití IUV
(1-2)
Hirdetmény.
Z»na Jóxt< f httclexöinak »»»-aieblvAaa tSniiiogymogye polgAri törvínyax^ke mint telekkönyvi ha-tó<Ag r.''axíril köxhlrró tétetik, hogy IlUcli''-r Móriexuak Zaua Jóxaef uilcuikcreactóbeu a kielégi-
téal végrehajtda utóbbinak aT.kop-p.Viy 17S. ss. t. j könyvéb n I; I —10 réitdiaAmlg f>ijngy*''H í>l<"-tukAra elrendoltotvf''u, ax Arvcríal folté tel ok .» a klelígltéal a irrend inegAllapitAaa teklntetéWI hltele-atikuek tArgyalAal lialArnapul 18tí5. uiartlua 22. uupjiuak rfgtrell 9 órAJa kitilaatik | m re bltekuü.''c axxal hivatnak meg, hogy nioif hóin Jeleníaök cietében a lenuebbi Ugy-lotak bíróilag fognak tuejAllaplt-tatul., ., ■ •
K/yaxeramlnd felhívatnak mlud -a<ok kik n kijelelt birt->kh-.x Igényt tartanak, ax» a feouebbi baUriddig ido bcjclontonl aieaavuvk.
KavoavAr fVl.r. fi. \Mt:
Somogymegyo törvéuyaxékc mint telekkönyvi hatóaiig.
010/
A5
(1—3)
HIR DETMÉNY.
Klaa MAté hiteleiéinek 6.x-(xelilvAaal 8 >niogymrg)M)-otg. töi ■ vényaxéke mlut !• lekKÖiiy»! h it >-aAg réaxórdi köxhlrrj U''telik, hogv Klein Uxáinak Ki a. MA''é ollv.i''i kereaetében a kleléciléal vrgr.baj. tAs utóbbinak T.-aoppAuy 78 a^. t. J. könyrbon I. ¿t + f, r«xU#''.-mig bojegyaott réaabJrtokAr» elrendelt« I én , ax Arvejréfl folté-tolek a «,ki >léi{irf»l ao r iiM''b.*^-AllapilAxa lükintetéln''d hltalexök-nek t''irgyalAai baúrnapul I8d.''.. évi april h* 5. napJAnak re/gcli Ő ÓrAJa kltdxvllk i Wiro liltelexS.t axxal hlvawak meg, hogy iw* n*tn
¡«UuAaök e«eiébcn a fuuehhi Ügyetek blr il.g fo|»ak ínp^''A.Juv^- ,''/ Utal. , . /
Kgvaxer''inind fo''hlva''nsk Mind-/ a tok, kik ukljoelt birtokhoa igío.V tarUuak, axt a beuuebbi határídiii,; Ido bejoientnil aic»»tuck. '' j T > KapoavAr fobr. hi 24. |8M. Bóuiogymegye törvényaxékomlnt telekkönyvi hatóióg.

7"
Waj.lit» Jc2»of kiadó, lap- ós nyomda tulajdono» Kngy-Kauiz.-án
Nagy-Kanizsa. Negyedik évfolyam.
D. szám 186ö. Mártius 20-án.
Ismeretterjesztő lap
H
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből,
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja.
X —H 18
Mogjolon o Inp li>gali\bb ogy Ivon jaininr lió 1-töl kottdvo mlndon lió l-6n 10-én ón ÍJO-An. Nogycd óvro 1-frt <0 kr — Mindon eliítijiotti a tulajdonon külculjn kUuyvtArA» a« eddigi foitnlAllú fultótolok inollott fé I tówk hat |t iniUion l''otit norórt l-»r 1 kr , 2 or G kr. óu »tindou tovAbbl bolktotásórt 6 kr. H bólyogdijórt 21Ó kr* kjiidó liivatnllios Nogy-Kani/íAra j i\ Inp nxoljomi tartalmát lllotö köttlomóriyWij.podi.f, ugy mindon luvolok
^___ ___ ■ . ■ ■ i. __m 1« m i ■ . ■ ■ ■ .. . . . • i___ ...... i ■ - i in —_________ .______
A t. d
Klölixotó$í rtr postán »xótkűldóssol «5» litdybun házhoz hordva ogéns áyru 5 frt. \ félúvr''i ;5 frt.
Ilin w
fizotomUi. A hoiktaUWi dij n tv |np l bórinontvo a seorkositttsógboB kllldondök Kap< «virra.
Áron hnuználhatja. — Nyilttór egy Potít «őrért 10 kr
ÍI''oW soron n> Kr. — l|irdo-cscIémU tll -tö mindon tárgy a
A negyedéves előfizetések lejáron, tisztelettel felkéljük aa ¡¡Ülőtöket, előfizetéseik megújítására.
ÍV? A kiadó-hivatal.
v /
ITJ.J____Ljgr
¿ÍPest.

VI.
(MArcíliu 14.)
vagy:
/\ Kitánozoltuk magunkat; már t.l. n vignlmnkban; mert a mi a túnozot il-loli, folyvást járjuk, osakhogy szomorú nótám....
Többé nőin azon vitatkozunk: „Vigadódé, vngy „vigorda" ? hanem, hogy huzz.uk ki a böjtöt?...
^Vanre széna, van-e. abrak ? „ódon lovam agyon o»«j>lnk"l
A mi ki» örömo volt egy némelyik-nok, ott hagyta a fényes parketteken, s oda haza ugy lóg a gond, BzükBég,min-don rzogen, mindon ponton, mint hajdan a déozbnnda...
11a visszahangzik a muzsikaszó lol-kllnkro, ugy érezzük magunkat, mint inftor az udóságot kérik tőh''.nk.
Máskor in 8zomoru,lovorö volt a böjt sok kedélyro farsang után; do ugy hi-szom.,, p\o^t. Bókkal több .okunk van nyomo.fkodni, ha a politika nyomasztó lége alól etnuncipálhatnók is magunkat.
Imo a példák:
A hó eltakarodott; langyos böjti szél csapkodja az ablakot. A gazda szeme kint van a mozőn; no osudáljuk: onnét vár, onnét remél.. Az egy föld maradt még hli hozzá, moly még meg nem osalta!
Végij nézi az istállókat, rendén van-o minden ? hogy a tavaBzi munka kellő erővel folyjon.
Először is a birknuklot veszi szom-llgyro. A nyáj erősön begg.
— Ntnoson takrfVihány Jankó, hogy ugy sirnnk ezok a juhok?
— Do hogy niwos uram, hanem sózni kollone.
— Inkább több zabot adj nekik, ugy som voszik, meV t só nincsen!
Azt természetes nem hiszik a szomszédban, hogy már annyira jutottunk, kinek 600—1000 birkája van is, nom tud egy mázsa sót vonni... a ez igy van uraim!
Következik a marhaistálló.
Két esőléd a helyett, hogy az otetés-. «el volna elfoglalva, a gyopár, meg a osirmos ökröt emelé rúdon. A széna is olfogyott, meg az ökör som tud felkelni!
— Alit csináltok hé! — kiált rájok a gazda.
— Ezokot az örököt istápoljuk uram, nőin tudnak a magok emborségéből felkel ni.
— Tán n széna, a takarmány volt rosz?
Nem bizony! a oseléd volt rosz^ milyenekkel nom egy gazdaságban vesződnek birtokosaink, drágabér mellett,
Ugy emelik uz. ökröket, s kint a föld szántásra vár. Szegény gazda!...
Talán majd a lóistálló megvigasztal^ ja ? , j
Egyik koosis a lóozán hever ; hajnal* harangszó hozta ha£a a fonyóból; lovai, som ittak, sem ettek b szomorúan néznek urokra, a mint belép.
A másik csakugyan el van foglalva» hideg vizzel mosogatja a csillagot » a rárót.
Talán ogészíégi, tisztasági szempont* ból?
Nom bizony!
Az egyiknek ezomébo bclová^ott az ostorral, s most hályog kolt rajta; fi másikat megbolougrattaa karóba, mina. két lábára sántit.
Kint a mezei munka crőro vár; ben( a fizetett omborek lopják ananot, káto«4 sitják nrökat. Szegény gazda!
No, most méreg és szomorustíg küj».t megnézi a faragót; készlllnok-e az ekék boronák? *
Faragója ott fokszik a zsuppou.
— Mi bajod? vngy hoversz még most is ? — kiált rá a gazda.
— Dohogy hovorek uram! a szegezéB bánt.
— 13o kell vinni az ágyra; pidezitt noki!
E szavakra egyet nagyot rug a faragó, és meghökken f íUíírt Mhtf Mttegf-xés, hanem a pálinka bántotta
A többi osclédség, kisobb-nagyobb mértékbon hasonló moglepotésekkel várta urokat a bőjtolőben,
Nom csak a zsebekben, hanem sok helyon a gazdaságokban is szomorú nyomokat hagyott a farsang. Mert hát az a farsang nem »zért van ám, hogy csak az ur mulasson; hanoin a szegény ember is, mégno&oléd is; s pedig a otitera meg a dudaszó után meleg a kapa és fejsze nyele...
Majd megvigasztaljuk mi szegény fcazdát; jöjjön velünk.
Először is ido bo ni, a górébn.
Igaz, alécznyihÍ8okon nem igon látni át, hanom a fejekot ugy mogUlte a penész , hogy azon gondolkodol: lcmor-zsoltaBd-e, vagy mogotesd?! A mnlt év nem igon érlolé meg a ősöket.
Bo a magtárba!
Lánozhordta, mennyi eleség! a szorgalomnak nom kell nagyobb bizonyítvány.
Igen ám, ha valnki megvenné!
Mit használ, ha eloség van, 8 korcs-kedő nincs? hiszen nem ogyodöl buza 6b rozszsal ól az embor, hanom — pénzzel is.
Ez az az eset: midőn az ember belo-ful a zsirba és oég Rom lakik jól...
Midőn gazdagság mellett szegények vagyunk...
Midőn van és még sinos...
Midőn a kész és való mellett állunk folkopik; kozl.nk nom mozoghat....
—sí • ''
liitelUnk megakad... Midőn a terméket zsizsik, a gazdát meg a méreg eszi!...
Szegény gazda!
Do már most lu ám a pinozébe, mórt ide fent megpukkadunk a mérog ésosa-pi''iHok alatt. Eltfuzör is egy pohárral ki, abból a javából!
Hiszen innék az embor! do midőn még a 62. és G3-iki termés is savanytv azon gondolattól: hogy a o»ántérokon levő 100 akóból ötvenet íW^vottok Ti iosztbo, 8 ott hagyták a foglalóval együtt. 40-et lefoglaltak adóba. . . . Volna még 10 akó, de ar. meg déz-ma bor! . . .
Itt sincs vigasztalás!
A merre lép a gazda, aknázva alatta a fold, s mindonfolé ingovány. . .
Kescrll tudat: midőn az omber ön-bllno nélkül lesz koldussá, mórt történetesen azon évtizedekben szUietett, melyekot nom osak vér, hanom elszegényedés, anyagi pusztulás,ozor félő kiállt csapás, küzdés <5b fájdalmakkal koH" mcgpcosétolnUnk/. . .
. Népünk erős próbája oz;doajóarany nem fél a próbától. . .
llátra van még t. Bzorkosztő ur, ön és t. olvasóközönségétől bocsánatot kér-nom, hogy innét a salonok, lmngvor-sonyok, Ziohynk „Stuárt Máriájárai" nagyszerű olökészületok szintőréről, istállók, juh, ökrük, buzu és pinozékrül irok.
Tán még ie jobban- -tottom, mintha Sohaller Duiíahang^rjtcnyéről irok, ki legközelebb itt őrös próbára tetto a zenoértők és hallgató közönség tll-rolmét.
Kiáltó szó a provincziáról.
Tisztelt barátom!
Azon hátborsódzások közt, melyeket az adóemelésre érzők,lehetetlen, hogy néhány szót no koczkáztassak önnek becses lapjában,íostvén azon általános nyomort, szükséget, anyagi hanyatlást, pusztulást, melyben mi közép birtokosok Binlünk. Sinlünk igon és podig annyira, hogy ha még pár évig igy megy slsten, vagy valami vélotlon nem segitenok, bátran fel lehot irni minden helység mutató táblájára : itt volt azon érdomos középosztály, molybon a haza tor-heinok emelését, osak erényoi multak fölül!...
Ab ár ragad . . . pusztulunk s gyermekeinknek nem hagynnk máat hátra, miut imádságot és könyökét. Imádkozni Istonhez a megsiratni az »pák pusztulását! .. .
Do szóljanak a számok. A kétszerkettő soha sem csalt
Van nekom 100 hold adósság nélküli birtokom, lakház és gazdasági épülőtökkel. ""V
Molyből 7 hold rét, 93 hold pedig szántóföld.
Ezen birtokból a mult évben 30 hold őszi vetés után, az arató és nyomtató részen kívül kaptam tintán 0 mngot; vagy is lett 80 p. m. búzám és 100 p. m. rozsom.
A tavaszi alá cső kalkaturáhól, két hold burgonya és répa, 4 hold takarmány alá esvén, —- 24 huldbnn a nyo-tató és oséplő részon kivlll tixzla 0 mag =» 120 p. m,
Tohát volt az egész tormésem (pedig nem mondhatom a többihez ké;>c*t ro&z évnok) 300 p. m.
Nézzük most, hova tettem mngtáram készletét?
Tartok fonntobbi gazdasiígomon 4 db jármns ökröt; 2 db. lovat; ogy tehenet; G db. sertvést. Tehát egyedtll a legszük-ségoBcbbet.
A rét terméke, votott takarnniny, ugy a burgonya, répatonné« felmegy nz évi etotésro, szükségoltotvéu még e/.ékhez a tavaszi tormékokböl, vagy jit árj^ ég zabból"72*pr~mérő. marna wr Íkkiim termékből 228 p. m.
Tartok két convontiős cseledet, ogy bérost és egy kocsist (s pedig azért oon-vontiósokát, mert a nötelenok nokkal több kárt tettek évenkint időmnlasztás és hanyagság által, mint a mit ezeknek fizetek összesen); ezeknek fizetésű ele-ségben 56 p. m. Marad termékemből 172 p. m.
öt tagból álló családom és ogy szolgálómra felmegy 30. p. m. Marad 142. p. Vitéirő.''
A liárom csülédnok fizotéso kéhzpénz-bon 7ft frt o. érték. A hus, só, fn, lábbeli, tavaszi votés alá való földdel egy üti rámogy 181 frt o. é. Összesen. Mo!yért a mostani ár szerint cl kell ndnom legalább 54 p. m.; marad a padi íson 98 p. mérő.
Adót fizetek személy, föld és híízaini" tói, holységadó és potlékokkal egylUt 102 frt o. é. Melyért ismét cl kell adnom 48 p. mérőt; marad a készlet még 60 p. m.
A gazdasághoz tartozó moste romborok, kovács, bognár, pintér, lakatos, kötoles, kőmüvesro stb. évenkint o.nak 50 frtot (?) ^sámitok ; melynek szinto az closégböl keÍl\kikerUlnie, marad a készlet 30 p. |n.
Ez a maradik — ugy híszo.-n — a házamhoz megkívántató hus, só, fa, gyertyd, olajra stb. évig nom elóg.
Hol van még az 54 —60 holdba megkívántató vetőmag: ü0'' p. mérő ?!
Hol van osaládomnak ruházata; gyer-mokeim taníttatása?
Hol van az elkorülhototlon napszám, a sok nem gondoltrai kindds.
Hát ha szerencsétlenség, sorscsapás ér? stb. stb.
Ez utolsó positiókat már a készből kell fedeznem; vagy is minden évben jnegeszünk néhány hold földet.
Mogoozünk uram, igen! ez som tréfa, som nevotség, mert 140 holdból igy Ift-tom néhány év alatt 100 holdassá!
Vedig ezon vagyonom tisztán áll az
»dóságtól » éjjelt nappalit lea*Unk, ugy dolgot onk,
Még ily körUlményok közt is biponyoa ne anvagi Imkii», hitt a hol a vagyont 10—24V,-os adósságok nyomják?
Meghidje ön, lelkemre mondom, 100 holdas birtokos létemre számtalanszor járunk rongyos lábbeliben,*''foltos ruhában. — Sokszor van olyan napom, hogy egy font hns vagy sóra nitioa pánim és sírva kiáltok fel családommal : múljék el tőlem o kecorü pohár !!
Azt mondják erre többen : nem ) tisztán gazdálkodásból, földből él nz ember, hanem énzböl ia.
Mért nem állok be Ügyvéd, tUztvísolö mérnöknek *tb. ?
Már ha ezuft pályákra készültem volna is. itt is annyi az ember, hogy minden lépésedben egy-egy áll előtted, s minden fira 10 i» jut.
Itt egész lelkiismerettel magamat írtam le; do magam vagyok-e igy a liazá bén? Kétlem!
Mutatják a fenntebbi körülmények: mily i''riás lépésekkel haladunk a közel-szegényedés felé, ha osak Isten valami különös utat nem mutat választott népének.
A német berozegségekben egy 100 holdas ember kis király, a itt, hol tej és utóa-folyt-egy koron, wmiludunki.$R>lo megélni!!
Boo-át.at e böjti pr< dioatióért; de ugy nyomta szivemet, a most sokkal köny-nyebben vagyok. P—víos ö—r.
Keresztúr felöl Jövő 2—3 óráig még izép-fs-lut som érend, moga Kerosztur is cink parányi horvátfsln, ogész Szi''göthvárig Szállást stm kapna; do a régi rév elkorül-hotloné toi-zi Sellyét. S o Í1 y o csinos me-sővároska, az agg Batthyányi gróf egykori kodvencz tartózkodási holyo, a kostély gyönyörű torraasaíval még most is a vidék éke, tervezik egy uj városház építését is, nem csak országos, do hetivására is van, mit, hogy legújabban a n. m. m. kir. helytartótanács mogorösitott, egyedül Somogy-megyei föíspány ur ö méltóságának köszön, ki hisszük o Válságos Ugybon is segíteni fogja I , * ,
UJ róv,'' a Dráván.
„PrlnciplU obsla, »«ro medlcln* paratür,
Cum maU per Ion««» li^sluero moia»."
Engedje meg szerkesztő ur, hogy soraim által oz tigyhon felébroszszom bebsos lapja Igen t. közüiikégénok figyelmét s különösen azokét, kik leginkább megakadályozhatnák az uj drávai rév ok keletkezését. Miért több bajt vonul nyakunkra, ha nem vagyunk kénytofonok V Vsgy nem b^j as midőn a rendőrség eléggé «1 levén foglalva a régi révek örisésévol, az ujabbakra nom képes kollö figyelmet fordítani. lg«*,» vidék íól mog van rakva csendőrökkel és pandúrokkal, do ml, kik ott lakunk, tudjuk leglukább, mily ko-vés Idejök van a révokot látogatni. Ml tudjuk legjobban, a réveken mennyi visszaélés tortónik, hány rabló monokül át, hány tolvaj osoport hajt át lovat. martat, sortvést; pidlg mennyivel könyobbon megesik mindez, ha a réveket szaporítjuk, — ha a csendőrök vgy p>ndnrok dulgát halmozzuk?? ... . Es mégis pár hó előtt egy uj rév jött létre a Dráván Koroaztur éa Szopj o közt. Enyéb ük nl is, moly létre jöttét igazolná, minthogy Y.ifÖcse m»gyo ugy akarja. Do nincs o Somogynak is joga hozzá szólni?
A két testvérhaza közti forgalom nagyítása, a köziokodé« könyitéso nom elég ok-o egy uj rév felállítására? — Igon Is nyn, mivel Ily uj rév által épen nincs az olérvo. A kl iiem drávavidéki, tessék csak elővenni Mngyarorsság nagyobb térképét a könnyen megtalálja a Dráva partján Sellyét, infréwdélre Barcsot, keletro Moszlavlnát, mindegyik révvel bir s egymástól 6—ü óra távolm Is vannak. 11a tehát valamelyik megye t akár Verőose, akár Somogy vagy Baranya a közlekedést élénkite nl kívánja a a révoket szaporítani, ugy vegy.ön toklntotbo mindon körülményt s logalább is nohányóra távolban, vagy épon a distantla közepén nyisson révet, még pedig — hajói tudom — kölcsönös megegyezéstől. A szóbsn forgó kot esstur.-ssopjai révnél egyik kelléknek «¡nos ipég csak árnyéka sem. Ugyan is említett sellyei, lllotölog sz tárai révtől alig van ti» porosnyi távolra az ni rév; és hogy kölcsönös mogegyezés nélkül nyitotta azt Voröozo mogyo, már onnét is bizo-nyes, mivel a somogyi tiastvlaclök még most sem akarnak folttlo tudni, egy izbon lo is sárták. •
Kérd in ezek után nyoreaég-o vagy hátrány e» rév ránk nézve Somogyiakra ? Semmi e»ftl"«n sem ny«r"*ÓKi mert élénkebb lön e ált iln a közlekedés ? Jki a Dráván át-akar utazni, nyor o időben az öt vagy tlz peronoséi? a gőzhajónak pedig nem mindegy volna-e pár porezozel előbb vagy utóbb kikötni ? Tehát épen nem előny, do igen is hátrány, mert a tolvajok, rablók könnyebben menekülhetnek, aztán Sellye, mely oly ssép virágzásnak indult s a gözlii\jó*ás által még mennylro emelkednék, most Ismét bűzhödt WS''pedésbe merülend. Azon kollemetlon kö-rí rtlliaéf»y is a rév ellen szól, hogy t. 1. az utas
''rt
Kun- Szent-Miklós.
Vigalom a könyvtár javára.
Nein t<Sbolyog giWh 4pMetnkbenN As íjjcll vak madarakkal, Feljebb eres a najry .-Upi-tokcn A nap feli u»iú «Átokkal.
Heriitujrl.
Fényesen kivilágított ablakok, a eaíllárok som hiányoznak, VAkitó fény özönli át az egész épület alakzatát, a városházi torom, m< lyet u már nagyobb részben elporhadt közök követ kő/e helyezvo az igazság azent tom-ploniának raktanak, ezúttal az összocsoporto aiill vigadók helyévé változott, az ábrándok mennyországa a földro költözvén vala; vig zoneazóvul fi''g idja tágas ürébo, az élezezö vondógkoszorut a téli örök zöldágak, melyek az einelelbo vezető lépcsözot karzatát ékitik, szakavatott meator kózro mutatnak, a a ta . vasi rogénydúa bájaival akarják elvarázsol"! a magosba néző hölgy-világot, láttuk miként izzadt lo a nagy hév- csoppoket a diszitö művész, midőn az összovásárlott nagy mony nyiségÜ zöld piros és fejér fátyolt a torom sima falára rsggatá. —• A nagy zöld asztal is apro társaival a földszinti részro takarodott, egyedül a hörpamlagok nyújtózkodnak egész kényelemmel a falhosszában, hogy a nyugalom után vágyakozó maxláknak pihonö holyül szolgáljanak.
Do hosszura terjedve tudósításunk, ha a terem kUt és bolcslnját lerajzolni akarnók ; meg csak annyit mondunk, hogy a kun-szont-miklósi ni üvel t „zárt társaskor" (Cassinó) által a könyvtár gyarapítására adatni— szavazat többséggel — elhatározott tánezviga-lom igazán fényesnek mondatik, a jolonlovö higgadtabb gondolkozásuak még azt is merik mondani — mlszorlnt a nöl pompa a fényűzés kevés kivétellel, valósággal a túlságba ment át; bájos hölgyolnk — miként hiteles kutforrásból értesülünk — vetélkedvo törokedtok egymás fölött as öltözékbon kitűnni, moly valóban a kodvoa férjecskék, papácakák szigorú pénzvlszonyaíkat nem valami kedvező holyeztetésben hagyta. No, do orro iiukünk ml gondunk, nincs jogunk elő-irni szabályoka} az öltözködésre nézvo; do hft volna — eltérve dlvatlap''a:nk elvétől — előírnék : „Mindon honleány, kiben hazája iránt mélyen érző szív dobog, kinek a honszeretet kebleerzelniét lángra gyújtja, ki nem akarja, hogy ez egykor hatalmas nagy nem-<zet, lassan,-''asnm, a fényezés divatmajmolás,. nagyravágyua js iöblH>ffélo undok férgek S tösten rágódó pondrók martalékává legyen : az elfordítva égazinükék, vagy bogárfekete bi\jos szemelt aiim divatlapoktól , melyek minden héten egy-egy divattudósitást, s mindon hóban egy-egy felczícsomázott divatképet, vagy nom tudom én, még mifélo tanácsadásokat és szép kelmo mintákat hoznak a fényűzés nogy mezojénl olöro törekvésro, maradjon az egyszorüségnól, vesso meg a selyem vlganókat, utálja mog a 8—10—12 16—20 ftos krinolint; (boldog Iston I 20 ftos krinolln 1 miért no? midőn ogy Alföldi kántor is 12 ftosot vess kedvos feleségének) rakja lo az arany oztts'', vagy gyémánttal ra-kottkarporoezokot, Inkább csináltasson csontból vagy rézből, ezok után tegye lo a 60—10 ftos aranyos ozüstös fökötöt, mert oz csak fejedoloiu s királynőket illót. Annak utánna no varrasson minden héton egy pár bárson topánt, hanoin csináltasson jó bornyubörböl mint én, ez olcsó, mert van elég b o r n y J ; azután hniitsa lo fejéről Azt a visvezotölaWk forma kalapot, taclyot 0—10—12 flórt vesz-togetnok éa 0 holyott vogysn2--3 ftos becsületes magyar kalapot mint én; stb.
Mindezek Igy megtörténvén a ml mogta karittntik, jó lesz főzelékre, zsírra, kenyérre, hogy az ombor no éhozzók, do jut belŐlo az adóra s azután az adósság töl loazléaro is, moly orrunkra nő, molyért as izrael fia naponkint a nyakunkra jár; ezzel kl losz kerülve az exocutíó is, nom verik dobra az Ingó és in-gailanságot, do jut a nyomorban azon védőknek ía pl. a máramarosi Ínséggel kitzdöknok, a kik míg mi estélyeken az étkok étkénok különféle tArkabarkA vegyülékével nyalán-kodunk, fityiuálódunk — rottonoteson éhez-nok — mint mi éheztünk a lezajlott aszályos Idöbon, mort nincs konyerök, és mi még tán ozolunk mikor ök sírnak, a mi ordélyi tost véreink, pedig ök nem tánczoltak mikor mi
sírtunk, hauom onyhltéstlukre kraíczároknt gyűjtögettek össze, molylWil 120CK7 frt lett, tohát adnék vissza most a szívességet. Mondom : ilyen félő elölráít tennék bi^joa hölgyeink elé, ha rajtam állana. I)''» továbbá írnék egy forschriflet a nagy reményű fi ttel-a g részérő is, melyből az idősebbek a hajlott kornak Is kíszodkotnék a inoguk illetőségét, novoxeteson Forachriftolnéni, hogy :
„Minden jó hazafi, ki honához liiv, sa nomzetl jólétet a népek boldogságát az anyagi és szellemi haladást a társaduloni a műveltség felvlrágozását a szép s nenn-s tottok feltüntetését stb., szivén és lóikén hordozandjn, először is no kívánjon tübbnok látszatni mint a mennyi valósággal, másodszor a gögöa ol-bl/akodást, (mort tudjuk mounyi a rodoinp tiól) embertársainak lorézésót korülje, a rá-ghlmazástól a szószátyárkodástól, mely a ho csületnok pollongérro állítása — óvakodjék; továbbá : no tartson oly négyes fogatot, moly egyenként megeszi magát, (mort tudjuk,hogy az ünnopi parádés négy ló a hintó előtt, hétköznapi niondurjában a trágya hordó faton-gelyü kocsi olött szokott gobiczkéluí), azután nem kell kártyázni pénzre, ropjiunt kineslin-doinra, moly as istenfélő oinbcr haját «» ég-felé moroszti, különösön kordini kuli ama rosvh lkü kártyahllsöko'', kik a zHohmctszök sorába tartoznak s a pénzt clrnboljálf, a kik jiStékony czélra az irodalomra atb. egy fillért sem áldoznak ; korülni kell a járda taposó-knt is, mort özek as ombért felókh-lík, miv-nl rendesen az orrukat fennhordozván ábrándjaikká) a magosságban pöffeszkednek, nem vessük észro, hogy láhok nlntl roltentö mély a ég tátong, az eladósodás mélysége, moly a lomhaságelválhatlan társa; kiviilólag kerülni/iíoll azokat még, kik szavok-t nem tar^jAkimeg, kjvált ha ezek egy t o b t ü I o t o t »képeznek s a szont ozél olöro törekvés ürügye alatt csak az önzöérdekoket bálványozzák, kik nem veszik észro az erkölcsi sülyo-dést, a bűzhödt posványt, moly a szellőmet öli meg s az anyagiasságnak tömjénez; do ki-rüiui kell az éjjeli huhogó baglyokat a vész madarait, molyok a tottorötnappa) elaltiFszák; korülni kell az á l s z o n t n a k o d ö t , hízelgőt, mort oz mogcaalni készül a ha czélt ért : guny< aan kikaczag.
Ily előírást tennénk n férfi kör- elé tükörül, hogy az illőtök abban mr,g..k t egész lényegokbeu megláthatnák; do pi.rányisá-gunkban iiiít tehetünk, lo tépjük a/, álarozot? moly alatt Irigykedő jÁkolikép vigyorog felélik, mert k á r ö r v e ,i d on i a nyomorult l nom tud miért ártalmatlan hörzenkedés, em-borl méltóságunk megsértéso i picsiny apró-Sftg''ik, melyek a t/eula éroaröl lopnttnnva n »(iffoszkedi) silány lelkületére ütődnek vissza is cz nekünk dús elégtétel; tohát folytassuk tovább a vigalmi tárgy''at : •''
Mondok a casslnói könyvtár gyarapítására bál ruiidcztetott, egy url és egy polgári, cz tu* lnjdonképon kettő és oz onnét származik, mert nálunk még némelyek mindig két osztályról ábrándoznak, do a vidéklok kedvéért is ezt igy kellőit tonni — vélik''áz illetők mogl<?hot, do mi nom osztjuk o véleményt,mert először is nom a vidékiek érdoke, hanoin a könyvtár gyarapítáaa volt ozélu''l kitűzve, tollát szent v<-lt a czél, do a kivitolbon az irány el-téV««ztve lön, s azután ! nálunk <) tokintetei ltr csak ét> olyan rodoínptua — mint n hf»llja kigyelmed, a Így a kasztról szó som lehet, ha csak az u. n. „Deák szürökot vagy a bu-dákat nom vesszük figyelombo. Nem akarok én domocratlát, de ha az alsóbb rondü (már t. I. nómelyok szorlnt) közpolgárnnk pénzét nom pirulunk olvonni és oda tesszük a hová a teklntotos .urét, váljon miért idogonkedünk velő együtt társaskörbon mulatni, hisz ozegy parányit som vonna lo képzelt rangunkból; vagy tán a növllág magas izléso korlátozza a férfikört, no megjártuk a műveltség toréul haladással l hiszon egy valódi müveit hölgy soha som fogja magát kivonni egy becsületes polgári társaságból, sőt azzal tünteti ki ''szel-lcini oínolkodottségénck fényét, ha magát a körülményekhez alkalmazni tudja; e g y széplolkü nő, ki az cmborl méltóság magasztosságát folfogni képos : soha «o tartja rangján a l ó 11 n a k, b á r m o l y becsületes ogyón, szorény Igényéhez l o o r o » z k o d n i, sőt bolátandja, hogy ezzol uaját Bzomélyo iránt csak kiválóbb tiszteletet biztosit. Megyés helyokon — hol a- valódi földosur és a volt jobbágy között oly mosszo elütő óriási viszony létozott, hol a szolleml müvoltség as utóbbi osztálynál nom érto még ol Azon folcát, moly által amazzal csak mog-közolitölog is párhuzamban tétethetnék, magában a holysetbon kurosondö i> különválás főindoka; d$/nálui.k oz okot híjéban koros-nök. Kmolkedjünk tehát fölül valahára ama silány elöítéloton, mort utoljára is Ilyen kis-! városban ntgyon ísmorotesok mind szolloml mind anyagi viszonyaink.
Megesett tohát a táncsvigalom s jövedel-mosott a könyvtár javára 240 ftot; szép ösz-szeg és sehogy so áll arányban aozélha vott magtár felállítására ogy héttol késÖbhon rnn-dozett vigalommal, molynek tiszta jövedelme csak miDtegy 80 frt lett, öa azonban nem
csoda, inivol es csak polgári táncsvigalom volt, s nAgyon sokan rangjukon álulinak tartották az ittonl magjolonéat.
Kilátás van reá, hogy nemsokára fiék lot-toria lesz városunkban, o szerint a nyero-mény a kincs után sóvárgók holybon rakhatják be |>énzoikot a lottoriába, s nem lesznek kénytelonok a csikorgó nosta tiligán as elszánt krajezárokat Budára szállíttatni; a vállalkozó egyéniség valóban nom gondolhatott voIpa ogyszer s mindonkorra saját érdo-kébon okoaabbat, (az igaz nem in igen ko-rülno tőle), mort ki no próbálná meg a szo-roncsét. A vállalat igazi izraol fogás.
Az időjárásról) is szólnánk, do es Itt is csak olyan mint másfolé, vo|t roppant nagy havunk, moat podig folytonos fagy uralkodik, annyit azonban mondhatunk, hogy- as ilyen havas tél nálunk a földmivos gazdát a jövő terményre nézvo ssép roményekkol bis-tatjn, annál is inkább, mort mint halljuk as u. n. Turján vizo is készül elöntoni a határi s régi tapa stalás szorlnt ezt mindenkor bő termés szokta követni. Adja as égi hogy a s»ép remények mog no hiusuljanak.
BOIVS KÁROLY.
£
Levelezéseik.
Hlófok, má^l
us hó i-én.
TIsstolt szorkosztő url ¿(s életot maró unalmas téli hosssu óráktól ntonokülni, mi Is ft lhassnáljuk o szórakozásit kínálkozó alkalmakat Mult hó 8-án aa Ittoni izraol. iskola javára tartott tánczvigalomba, s szép számú vondégsoreg volt ogTbygyÜlve; vallás külömbség nélkül vettok abba résst; mindegyik ki ki tohotségo szorlnt,járul e nemes czól clősogitéséro ; maradt la ssépeoskéit tiszta jövodolera. 20-án is^ét fényes sárt-körü tánozvigalmunk .volt, molybo szinte számosan vettok részt; igon ttgyos vendéglősünk Bárány Gusztáv urnák,''kaszönettel tartozunk, ki fáradtságot és költséget nom kiméit ezen v lg almák fényes kiállítására, Fehér-, Voszprém és Somogy megyéből .voltak verr-di''goínk.
Oyormokl örömömet nom fejezhetem ki eléggé azon, hogy látom valahára a copfos világi elöítélot megszűnik; a vallások válass fala lo van rontva; a sooiálls élőt elve, nem tür vallásbcli különczködést; idejo már, hogy közolodjünk rgymáslnV, mort osak ugy boldogulhatunk, ha karöllvo járva » kösosélfelé, törekszünk. Igon kívánatos volna, ha a földmivos osztály is mogórtonó a korszollom Igényeit; do Bánosán kell tapasztalnunk, mikép eddig még sok bolyon hiányzik, sőt még mindig merülnek fol ogyes eso»ok, melyek a vad szolguíság és állatiság bélyegét magán hordozzak; uom régibo bíró választás alkalmával, erélye» szolgabiránk t Miklós Károly ur ogy hosszú volös bcszédot Urtott, molybo egy előtáró ojnbort onibori méltóságára em-lékeztotott és alább ért aBkS totteért példásan hivatalától olmozdltott. Novezott t-lö(járó ember ugyan is csapszókbo fogadásból 80 páloza űtéat ált ki a hátán,néhány itcso borért. 1866-be még ilyost hallani, — valóban leverőt aztán ilyen egyének kezére a kősiég képvlsoléte ?
Közel mult napjainkban as emberek síig hogy házaikat oda hagyhaták, n véghetetlen rósz Idő miatt, nálunk * Balaton hosszában orkánllsgdühöngött,a szél; tok helyett olyan ^isgasan van a hó, mint a hástotő; a közlekedés egészon mogszttnt ex idtf alatt; as ut-csán csak vigyásva mehetett aa ember, meri a szél itt oly orővol bírt, hogv vele sodorta; a vasúti vonatok som Jártak 20 lka óta, egéss márcz. 1-lg.
Kereskedés a ros* közlokodés miatt úgyszólván semmi; árak általjában lOkri^l ma-g oubban állanak a mult hetokhos képest.
8IÓMELLÉKI.
Keaxthely, fubr. bó 28.
Tokíntotis szerkesztő url — Kosmthely ftlsŐ városát as ugyuevosett „Lehenyu-t, n felír. 21, 22 és 28-iki hó zivatar annyira el-t> inetto, hogy a szegény lakosok közül sokan 2—3 napig som látlak napvilágot, mig nekik nagy üggyol bajjal Akkora rést nem nyitottak, hol magukat mogmonthotték. As utosáikon összctorladt hófuvatag magassága néhol majd nem a háztotöket is meghaladta. S ha elhordásával nom sietnok könnyen megeshetik, hogy a bokövotkezott meleg napok alatt egy rögtön olvadás szerencsétlenségüket pusztító árvízzel egészíti ki. —• Hisszük, hogy » gondos városi tanáos figyelmo ezt sslvosen meg-előjendl.
Tapolozáról ugyanezt halljuk ason különbséggel, hogy ast ogéssen elborította. Mint mogjegyslk a hó magassága ott öt ölet tett.
HAJGATÓ SÁNDOB.
Mohác*, márt. 9-én
A Duna erősen zajlik, nálunk 2 nap előtt mozdult meg, do alig I mérföldnyire halálunktól, a jégliid "a Oaokély vízállás miatt még Ali erősön, a itt a fölülről jövő jéghasá-bok ölnyi magasaégra tornyosodnak összo. A dunní- malm«k nagy voszélybon vannak, melyeket a tornyosuló jég alásülyodéssöl fo-nyogot.— A klaolotnok még semmi nyoma, mort havat a leget mindenfolé lőhet még látni olegot. A bévmérö reggelenként 6—0 mutat a fagypont alatt. Dunamontébon egész Orsoválg a korcskcdök mind csalatkoztak reményeikben, mert a pesti Józsefvásáron nem joionhetnok mog, mivel a gőzhajózás még nom Indulhatott meg, még pedig tán 0 nap alfttt se tisztul meg cg^saon a folyam.— E teklntstben csodálom, hogy a pesti város-tanács nora intézkodott a nagymélt. helytartóságnál as iránt, hogy a vásár legalább egy héttel halasstatott volna el. igy tőb > kereskedő látogathatta volna meg. A közegéaz-aégl állapot igen rósz lábon áll, a betegek többnyire tiphusban szonveduck. A halálozás is gyakori, minők oka lohot a rondotlon Idő-változás. ,A büpbánás IdoJols oljött, ha ugyan még találkozik valaki, kl elhiszi, hogy bűnös s bűneit mog is k< ll bánni. A kedélyek lohangoltsága o tokintotbon a legjobb fokmérő, moly biztosan mutatja, hogy hányadán vagyunk. KUGYEltAY.
Hírek ós események.''
& A helybeli dalárda alapszabályaiban az §. >gy «ól: »A Kanizsai Dalárda" ozinití egylot ozélja a dal mll-velése és ez által a tára«« élet előmozdítása , mindenkori tekintettel az egyházi ének.ápolására is; hiveti ragaszkodunk az alapszabályokhoz, nem mulaszthatjuk cl megróvásun-kat, mert a fentebbi §-t jól megértvo kötelessége volna legalább is az egyletnek 8—4 nagyobb Ünnepen egyik vagy másik templomban a sz. misét önökkel kísérni.— A dalárda vezetőit onnok ol-mnlnsztása vágott nem dicsérhetjük; karácson Ünnepén nom énokeltotett; husVét is jön'' és sommi előkészlllet nem mutatkozik; az nem elég kifogás, hogy a fő karmester nem keresztyén felekezetű, tegye kötelességévé''a választmány a helybeli kath. kántor urat, ki ugyan nem o korszellem embere, a városi ta-náos által folszdlittntni s o hivatalt komolyan roá ruháztatni, ha hazánk több dalárdája a templomokban nngy tlnrtöpekon énekelhet, miért maradjunk mi bátra.Több pártoló tag fölszólitására közöljük o sorokat, és óhajtásunk az
lenne, hogy o többok kivánnta ne hangozna el a pusztában; volna ugyan még több mondani vnlónk, de eltesszllk a jövőre, lesz még ráalkalom.(ltokllldetett.)
A A felsőbb templomi hatóság nz izraelita (I''urim) farsangon a nyilvános mulatságot eltihá, és ez annak következtében csak több családi házban tartatott meg; az álarozosok tömege is járta a házakat, bomutatandó szokásos bohócz jolonoteikot.
A A helybeli szomorú állapotjárói majdnem hirro vergődött leány tanodá-ban hir szerint némi javítások történtek, az az holyiségro nézve nngyobbittatott. r A Mint az aradi lapból értestllllnk: Arad városa engedélyt kapott 100,000 frt. kölosön felvételére; ha ők részeg slllhotnok Ily előnybon, ugy mi is folyamodhatnánk; ezt ajánljuk. városi tnná-csnnknak figyelmében. Igy''azután lo-hetno remény a roskadozó félben lövő városházul a régi terv szerint felépit-Jiotni, mely azután dtísan jövedelmezne a városi oassálm. , «<
t l''elz Anna «zliletett*Mulle és hat , kiskorú gyermeke Gyula, Istvánka, Ida, István, Stúnisló és Anna neveikben szomorodott szívvel jelenti forrón s/oretott férjének , illetőleg atyjoknnk l''tlz István, vaspályai mérnöknek mártius 17. rövid, do kilios szenvedés utáni gyiiszos kimnltát. A boldogultuak hlllt tetemei f. hó 19-én délutáni 4 órakor téiottek a nagy-kanizsai köíös sírkertben.
K a p
o h v a r.
* A mély tudományit s nomes szivll Löw, szegedi rabbi 215 frt o. é. kllldött — mint gy.jtoményt —- a nom rég el-halt izraelita tanító Físoher hátrahagyott nejének s gyermekeinek felscgélésre.
* A mult hóim ni zivatarok s nngy hóesésnek már is élvezzük gyilmölosoit. A székváros alatti lapályt egészen elön-tötto a vizár. A sétatér melletti oznk-rászlak, az ugy nevezett „parapli" viz és hullámok közt álltak óra számra. A vidékekről is számos elöntésekről tudósítanak bennünket, de még eddig jelentékenyebb kiírok nélktll. •
* Gölöncsér bandájából a még hátralevő két kóborlót, Sajtost és Vidát meglepték egyik napon a cs. csendőrök a szigetvári járásban az apáti szőllő-hegy egyik pinozéjében, s makacs el-
T Á R C Z A.

Bölcső mellett.
* # .
Késő az óra a mégis ébren , Szörény lakomnak rojtokébon őrzöm az éjszakát; . Zugó fejora karomra h.<jtva, Lelkem a csüggedésnek rabja , Illtom erőt nem Ad.
A télnok is lcszon tavassza, Kizöldül még a lombtalan fa Moleg n ip sugarán , Do ah 1 szivemnek éjszakAja A hajnalt csak hiAba vArja, És mindörökre tán I
Még a remény is, moiy gyakorta Csalóka fénnyel rám mosolyga, Hiotvo elhagyott, HiAba nézők a jövőbo tíóbi\jtván : oh bár vissza jönol Csak réraot látok ott.
Lolkom a bánat terhét hordja , Vállaimon aa élőt gondja, Kl ád enyhet nekem ? Körül tekintek, mind hiába 1 Az én búmnak nincs orvossága, Csupán a slrvorom.
/
De lm I mi oz ? Bú félro véled I A bölcső ing . . . kis lánykám éb»ed; Oh édes gyormokem I Mdsolygj, mcsolygj csak, mosolyodtól - A felhőjét homlokomról Elszállni érezom 1
BALOGH GYULA.
lenállás után mindkettőt agyonlőték. Tudtunkra, o hírhedt banda is kipusztult.
== Egy plobános figyelmeztette eskll-vő előtt a megjelont párt, hogy jól meggondolják, mit tosznek? A vőlegény feleié: hét év óta gondolkodunk már egylltt kedves tisztelendő uram!..
Vegyesek.
— Otvon k raj o táros gabona mollett Erdélybon éhhalás 1 A „Kolozsvári "Közlöny"-bon olvassuk : „Lapunk annak Időjében fölszólalt az Erdélyt fonyogotö insóg ügyóbon. ^A nép nyomorának onyhitéséro semmi lom történt, ő Felsége kegyes adományozásán • az anyakirályságlml érkezett honfiúi a honleányi adományokon kivüLCsöppok voltak nzok csak a veszély tongorébon. A széki lyek bujdosnak ki az országból, az oláhok halnnk a rothadott tengeri miatt botegségbon, melyet óhtyphusnnk neveznek nz orvosok. Az ország piaczain a gabona vékája ötven hatvan kii\jczáron iár, arány tisztabuzát vásároltak » mult hóton 1 ft 10 krjával, a a mlndonéböl kipusztult nép elrothadott tengerit oszlk,moly tuegöli. Mondják, hogy Kolozsmegyében b a mezöségon már hivatalosan konstatálva van hz éhség miatt kclotkozctt ragályos beteg-aég; mondják, hogy az ország kormányzója siyát fehdösségóro Kolozsmogyóbo pár ezor forintot utalványozott a haldokló vldókckro egészségosb gabna beszerzésére. Mind ezt mi nom tudjuk : annyit azonban tudunk, hogy az országos gazdasági egylot föliratot intézett a kormányhoz o kérdéshon a egyszersmind tarvet alapított meg ne iránt, hogyan h hetno a nyomort társadalmi utón Is onyhit^ni."
— Gázrobbanás Stuttgartban. Stuttgart városában m. hó 19-én a mult évi posti gázrobbanáshoz sok tokintotbon hasonló baleset történt, mely mindon körbon mély fájdalmat költött föl, miután több omborélet esett áldozatául. Az Eszlingerstrasson a 0-dik számú ház a novezott nap ostójén, kovóssol 0 óra olött, gázrobbanás által, melynok ágyúlövés-szőrű robaja elhangzott nz egész városban, romokba dőlt. A ház lakót már egész napon át nagy gázszagot érezt«k a felhívták a háztulajdonost,flrogy nézzen önnek oka u''An. — A hártulajdonos délután falura ment s nojo kutatá a gáj/.kiömlós okát. Szoroncsétlonsé-gére égö gyertyával lépett bo a raktárba,hol a gazomotor volt, a* cxploslo arAnn^\(megtör-tént a elsH áldozata o nö lf& Klv''-;o még ogy gyormok s iparos fiu, inont * IiAm «Jött, azonnal agyon«t\jn>(olt, három más személy többé kevésbé mogsérUlt.
— Hnszonkilonczedlk gyormek''. Komáin-villobon a nmlt héten egy szegény asszonya 20-dik gyermeket szülte. Napoloon császár^ a mint es esetről értesült, ajándékot küldött neki.
-r Uj vallási f. I''-kezet, E&sbon tí-bb tfd-dlg ismeretlen valbi^i felekezet van, melyek ép oly titokban mint gyorsan alakultak. A János-tcatvérok, (kik essk néhány évvel ezelőtt lettek törvénysrókileg üldöztetve) aa óhitűek, sznhiidkömüvotok stK mollett nz utóbbi időkben ismét uj felokezet merült fel, melynok orcd< t« Magyarországon von s kö-rülbolül 2000 (1) tagból állhat.- Ez«k „Krisa-tua-hivöknok," -''gaz hiviiknok" vagy „Krisz-tu»-kövotölnekM nevvsik magukat a fönbki-ik, két egyazorQ iparos személyében a napokban álltak a bécsi törvényszék előtt. Növök : Szager Edo és Stritt Mátyás, na olsöbörgyá-ros, az utóbbi ezlpésznfostor. Ugyanez utóbbi rövid idővel ez- lőtt nom akarta megkeresi-töltetni gyermekét miért Is a kerosztségn k a törvényszék 1*1 ¿avatkozása mellett ki llot* megtörténni. Szagor vádlott 1860-ban lopásért 14 napi börtön*fogságra volt már elltél-vo. —E''felokozet tagjai, mint minden ily-nomü felekezeté, kizárólagos ul alsóbb r«md-boliok. Maga a két fö kntliolikus volt. S/ngor 2 heti, Stritt d héti, böjttel szigorlt»tt f."-''-ságra Ítéltettek, lomond ttnk a véde!uK-zó»i jogról, do fontarták a follobozént.
— Agglegények adója. Mint eurioaumot közöljük, hogy a berlini kövotok-házán ik beadott kérvények közt állítólag egy agglegény-adó hohozatalát illetft ia van, még j><>-dig a hadnstyánok javára. Xz indítványozó biztosan számíthatna elfogadására, ha a parlamentben nÖk ülnének.
— A halálbüntetést logkflsolebb Ol-iszor-szágban Is elfogják törülni.
iMyilt porttá.
Usrkáajrha i A lsvej< k mlmllg kí#8a i ka n*k keillnkbn, ai^rt nem kBtBlh tjltk.
Hur>n»k i T-tbWBr kopo(rt«»»>ji Sn.
11. 8.-nak; N.ll-boi Mi as oka a h-«*n h»ll|c»-tiinak T
L. I-nak, Z. Uíír»«<-|fen i A m0 ««ItAU
laljuk. A pályázást a44lg nem Jel-nthe''j''nk lapunkban, iuIk n klt''liStt juta''omról írt««lt»e uem Us Unk.
1!. UyiiUiiaki Knrstto lrpftt inc^ aioa tuvíl, m lyct ulo''»»or IrUI. Siróíitárun vau t>va, rol ellnie *o a Egrr< ogea poitira aáva.
P. Q-uak i Olvadd «1 hoiaAá »*<ló Ugut- bW Is*-netUnkrt a nyílt poatiban. ,
Ar*oji4)niak: Kjyenk-^i t hvzi AJ-iVi hojy eilkkrk, Iior/ kü.líiök ntuca iáOk«« költe. kírjük 8n aroiW-p«t.
n-nak Pfsteai rtMibl Ipír »V nAmltonk. ,
8. Qy-nak ■ 1 er< ittuk elment Bn «xAmira.
II. ü-nak HoglAri Kaimiik-e vAlaaitt
P. Q-iuk Sopron t Vlilikl li v ölket — tutonk. ra — mif nagyobb p-IIUkal latijaink kUdól sem fU-zetlk ; hi a tiidá»lt\< .k inog^itik a mértéket, sslvesta kUMj.ik a tlntckt pMdinvt.
M. Tamásnak i Ha nígy sort l*tr at »mV>r ff-: máaatán, as mig min népdal| p. o. M ronae ajkára ilyen stréláti
, Harangotnak vtráyrasárnapj^n i Do még »»«hbrn hui/ák Husr^t napján Akkor jár templomba aa a is^p lyAuy, ------XK-yct nem tsiemt soha napiiu.''
M
1

LaValléreherczegnő életéből.
T4r hlrtáíii''A'' frali^i*
''"''liíiiaii nlin ro^dltöVtA * - ■
RÉNYI REZSŐ.
(Folytatás.)
*
Elébo terjeszti, hogy ogy logtökélyosfbb horozegnöveli bárasság küszöbén állván nem oly modorú magatartása mllyot szolgál ólinj-tanának, mort szivo más szenvedélyt rejt; miután pedig elötto egyedül ö folsógo dicső-ségo a ozél,esedezik no vegyo rosz néven, ha mindon iránt ml hírnevének azt oly^Jiajthat-lan, hogy rosz szolgának tarthatnék akkoron, ha moghalgatná uz ö folsógo áltól elötorjesz-tott torvokot, mivel azok nom szolgálnának ogyóbro, mint dicsőségének hátrányára az övónok podig elönyóro ós s/\ját órdnkelnek ö folsógo órdokei árán vnló előmozdítására, hogy olvógro egyedül tölo függ a világ olsö fojodohnóvó lonnl, hilvol podlg megongodó nokl szabadon nyíl tkoznl, ozt mindig cselekszi is a mig szolgálatában lesz, ha azonban nyakaskodnék azt mivelni mi szoroncsé. jóm k gyarapodására szolgálna, oly szoron-osétlonség volna mit tul nom élhotno ; elvégre fitryolmoztotl, hogy kisórotóböl az udvartól irtAk, mikóp miiulcn tottotéso mollott sincs ember ki észro |in venné mi lakik szivében, b no lonno moggyözödvo inonnyi oröltotésébo , kerül ezt palástolnia,hogy nyilván beszélik miként a Spanyolországgal! házasság ollon most csak nagyobb ollonszonvo mint valaha, 8 hogy unokahuga Iránti szonvodélyo már nagyobb nom lohot.
Unalmas lonno itt elbeszélni az egy és más oldalról! lovolozésekert. Eléglogyon azt mondanunk, hogy a király ámbár mogi\jltá a bl-bornoknak tott igórotoit, ámbár a királynő is tudatá ö omlnontiájával, hogy fia a lohotöleg kívánatos holyzotbon van, mégis a udvarból, do több helyekről érkezott birok ezokkel noni
ogyer.vén, a bibornok azon meggyőződésnél maradt, hogy a király szive ?nélyéi)öl szerel-mos. Eine meggyőződésében végorölködésro határozó ol magát, irt is ö felség ánok, még }*d ig. Igi^a • »ü rj cdi\U>vo wc, élvén fl y 9Í i • jWha-dnlmnvál, nyiltaa szólhatni azon agyelxbei», melyek szolgálatát érdeklik. Használta ia o kiváltságát a lehető logkorlátlanábban és ar ■ i zal kordé, hogy kérto a királyt lonno or/ozto-* mindenkorra moggyözödvo a felöl, m*f«Sp nom tud nagyobb szolgálatoj tonni, mintha szabadon lx>»zél a folott, ml dicsösógéfl Illeti, kivált most midőn fontos és olt,t^ö dok.-^ forognak, szőnyegen, molyokrÖl hév vol csak og/edül ö szólhat. Wfcri csodál-kozi tt ö azon mit ö folsógo unoka hugfsPfr)? viszonos hajlamáról irt, logkoYésbó som, valamint azon nom, mit buga ö folsógónok nyilvánított : meg von gyŐzödvo, hegy a saoro* lom melyei ö felsége huga iránt visoltetik akadályozza bugát jól kiismerni, b^.gy nom ;érdemes az senki ssorototé-. ), mc, l-.''jatáíta-lan nagyravágyó, romloí?>6b eíösaakós az egész világot lenézi, szerénytelen,'' képes minden némü tulságra (a következmény megmutatja, hogy a bibornok mindenkinél jobban ismorto) egyszersmind (tolatja ö folségó-vol mikép azóta, hogy 8&v>> ean d.''Angoly-h«n megtisztoló látogatásává'', örültobu mint valaha volt; panaszkodik továbbá a bibornok, hogy Ő folsógexízlnto kelleténél szonvo-dólyeeobb volt huga iránt, s a holyott, hogy mogelégedett volna unoka húgával botonként váltani lovclot, most naponkint ir neki. Ezután hozzá teszi, hogy legjobb lonno ha a király lomondana nzorolméröl, mert unokahu-
Sának ozernyi hibái vannak, ós nora is ór-omli ama jó akaratot, melyol ő_folsógo mog-tiiztelé. No vádolja ö felsége, hogy csak elfogultságból csolokszlk, s a ros* hiroknok ad1 hitolt, mert ha ö folsógo ügyesnek és mélyen bolátónak hiszi öt a nagy teendőkben, ugy no hlgyjo azt unokahuga ml*%. Baját családi ügyeiben vakoskodott, noű ''icétkedhetott ő unokahuga czóljni folÜ''| mivt^.pindig akaratával ollonkozölog csolokoK''-t; tanácsait megvototto és egész világ izemo láttára t(ln-
tetto a maga »zógyei é j mindégktt kormányozni akarván rhár nu gváltortatá''a háznak általa szabott rendét is, hogy végro ö unokahuga részéről csak gyűlölettel találkozik ixndőu gy«;pgédségo áltól Indíttatva jobb útra térítn 1''igyekszik, hógy tévedésektől megóvja, hogy o nő mindon gondoskodása és Vaor^át-ma ollonéro osak mindig sajátos esaolttssé-goiben megrögzött, s a világ sievetségér* ^gur»''tárgyául tevé ki magát, miről meggyőz-hotik Ö folsógo azon lovelok, melyeket mint megannyi tanúkul tartott mog annak bizonyi-«íékául, hogy Europo Itgélesbb elméinek mulatságára szolgál.
(Folyt. köv.
Könyvészet.
A kiadó tulajdonos könyvkereskedésében kövotkozö i\j müvek érkeztek t Magyar remek írók. XI. XII. Stent László történotl költemény, irta Garay János 2 k. 10. (I. 248 p. II. 208 p.) Ara 1 frt 40 kr, B. Eötvös Jóasof. A falu jegyzője regény, II. kiadás 8 köt. 8 frt. Galgóosl Károly A meni gazda I.
fölumlvolós 8\r. 820 p. Ara 80 kr. B. JózBlka Miklós Kmléklrat 8 r. 2k.
(I. 108 p. I1.2l8p.)ára2frt* Kovács Ágoston. Glclohenborgegy magyar-ombornek, utl Jegyzetok 8 rész (186 p.) ára 00 kr.
Magyar író l»flllöldön irta Sz«nt Katalna 8 r. 2 köt. (I. 892 p. II. 616 p.) ára 4 frt 60 kr.
Ueethoven. Szonátjal zongorára díszkiadás
4 r. 8 köt. ár» 7 frt.
Egyúttal bátorkodom • t. raagvar zrnok«4-velő közönséget a kereskedésemben levő mjfc*, den uj mogjelonondő magyar *<nodarabokr4, figyolmoztotni,« molyeknok megrehdolésér®, ha talán koroskedésombon hiányosainak legnagyobb figyolmomét tjánlom.
Tűr z
DE3
h:
R N Ö
''I
N.-Kniiieftn, már!, 1«.¡A folyton tartó idövál tozáa következtében, mely nz utakat annyira mogrong.il.i,hogy som innen,som ido szállítani nem lehet a kereskedőiéin cenk a magtárakban hovorü termény felett f«»ly, do az is nagyon luxán, A múlt hetivásár alkalmával a piaezon alig volt egy-két ridékt kocsi látható.
üli ma 5 —10 krral omeltebbon jegyíz« •/tik nz árakat:
Ilnza fl forint —3 forint If) krozAr. Kozs 2 ft kr. — Jí fl. 10 kr. Zab 1 frt 10—15 kr. Árpa 1 frt 60—70 kr. Kukoricza l frt 00— 00 kr. Bab tarka 2 frt 90 kr. Hab fehér 3 frt 40 kr.
K a n 1 x » a I p I a c x I A r a k i Horgonya mérője 0 ft 80 kr. Martaim* fontj i <4 kr. Jiihhns fontja 10 kr.Ber-
téihut fontja 18 kr. UJ nalomta mA**AJt» frt — kr Z»ir fontja 30 kr. LAngli*xt m&xnAJn 11 ft Okr. Zíemlc-i»t n>Ax»AJa 8 frl 00 kr. Kenyéritit fontja 6 kr. Kn-kóric ii''itxt fontja 3 kr UJ bor Itcxéjo 8 kr. Ó bor ítox^j., in kr. 88r ¡ic*<\j> 10 kr. 8,illv*-pA''lnkA ite»íjr, 32 kr. TdikŐly-pAliuka itexéji V, kr t''agygyu mAtxAJa 10 IVt. — kr. Öntött fagygyugy*rtya fontja 30 kr. njA< tol» fontja 32''kj. Bxapiuii fon«J.i 20 kr. . •
Kaposvár, márt. hó lö.Tpgnnpi hetivásárunkon ¡^abnapiitcz cgés/.Cn üres volt;» járhatlan utak miatt lehetetlen lóvén u teher szállítás; igy ii gdbnaúrak jogyzékét kény télének vagyunk jövíl számunkra halasztani, ha ugyan addig az idő kedvező lóvén, a te-horszúllitást lehetővé teszi, (m. p.)
Veszprém, márt. hóban, Gazdaságban még mindig csohül vagyunk. Az árak, nemhogy
növekednének, sőt csökkennek mindegyre. No, do nom i« csoda, mikor Angolországban is oly olcsó a gabna, hogy egy ulti óta már oda nem is p/állitnnak. Amorikából egészen megszűnt minden szállítás. Franczlaorazág torinolül jajgatva néznek a szigetország felé, s mint német lapok irják a Misisippi mellett Amerikában kukoriczn és búzával fűtik a gözmozdonyoknt. Ilát nálunk Magyarországban? — Mindegyre szaporodik nz ínségesek száma; n ml gabtta van, nom kol, ki noíít lobot vinni, mert mint láttuk ott is elég van, bonn meg nincs pénz. Megfagyunk, elszegényedünk 1 E hallatlan időjárás is, hányat tesz tönkro? Borzasztó Időnk volt 21—2Í-lg. — Emberek fagytak, vrsztok cl a hóban ; kisobb házakat két nnp múlva is ii ég ástak ki n hó alól. Enyingen épen vásár volt a napokban. A vásárosok két napig Litéron fogva voltak
a nngy hó, förgotog miatt; vizük logolóbbelfogyott, utóbb ennivalójuk som volt. Hetivásárunk is esaknom kéthétro mogszünt; az árakat Így jolozhotom : búza ft ft 50 kr. rozs 3 ft 45 kr. kótszeros 3 ft 95 kr. kukorica 2 ft 45 kr. árpa 2 frt 45 kr. zab 2 frt 00 Vr. burgonya 1 ft 40 kr.
Uccbí penzniTulynm inúrtiiiH. 18,
5% metaliques 71.55; nemzoti kölcsön 78.30; bankrészvényük 803.— hitolinfézcti részvényok lH-1.20; ozűst agío 111.80{ arany darabja 5.28.
Felelős szerkesztő: KOBOZ ISTVÁN.
R.
D E
T
1*3
-E2
JäL.
IU1/
»Ci
(2—8)
Hmlpímény.
K< lflnr.lt 1-VraííiAud hltoVxőliek )!«»;< fclvAta ! ítrmingy iftegyőpol/. MrTÍnjf»i''''k" nilnl tri kliőnyvi h*-t''sAj rí««''"J köililrré t''t-tlV, hogy C* poljrI KovAct JAn<i»uak , K< 1-ibiril Fordulatul ellent ker.-ie lében a kleléjl.t.M végrebajt''i* it''.bbliia''x akMUcl 14. si. t. J. könyvben f 10 h I. ra''.xi *x ala''t b -Jegy <ott biit >-kAia rln u lrttetvéii.ac Aiveréti fol-tlt-lek s a khlégltésl wirrend 1110*-AllapítAta tekintetéből lilflo őkurk tArgy.iV»! hatAmapul ISóA.évlaprII Jt". A-Jk napJAnak reinrrll 0 ArAJ.\ klt''i.o''lk i ii lro hitele ők n< at hivatjuk meg. hogy meg nom Jobné-»ftk «»elében a fenebbl • gylet.-k blr''-lla;; f.>j;u*k uiegAltaplttatnl.
fî>ry»:u»mlud felhívatnak lut» I » •ok, kik a kijelelt blrt-kho* igényt tartanak, ad a fcnncbbl hatArMOIg lito bejelenteni slr»»e/iok.
KapoarAr f>br. Iii 21 «Ii 1805.
Pomo/ym^ffy lőrvénytxíko mint tilokkilii^ vi hat''''»Ar.
0 ¿rAJtra a ticly« Inóro kit Itttlk, a-xal Uo|{y ekkor fennebb kljelAU Ingatlanok n bccaArm alól it ela-•lntnl fognak.
Ax Arvon''il fv''IU''lolok a tiJrvíny-aték iroilAJAbsn mludenkor megto-klntbetOk.
KaposvArott febr. Iii S-n 1806.
Bomogymegyo t>lr«Anyt<ikj mint telekkSnyvI liati''sAg.
í «
¿09
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
Somogy rnegyo polg. t3rvóny-»xíkínok, mint telrkktllivvi liAt.V-»Agnak rí»,írül 1 öxblrrí titellk, hogy OaAl Alnjo» k.-niirel lakiínak fclp< réoig^ alatt SAra l»l. Ifjú ol''< ni kiivelelííti feJraíxiro lexAlo-golt fit a kapoxmórOl klSxtiir 30 •xAinii tolrkj-gy^ökanyvíbenl ne-gycJtelkiíaf trend«.Am a. foglalt ?» bl óllng exer frl o. ó. bccxfllt Ingatlanok 8Ain«on köx»H?ben a hcly-txlnin f. 6v mariin« hó 37 nap-JAnak reggeli 0 ir^JAn — mint ax el»ö hMArnapon — olArverexttlnl fognak ( a mAiodlk Arver/tl I<t8, ha netAn ax et»8n vovil nem UlAI-koxnik.f. évi aprll 27. impJAnak reggeli 0 irAJAraa helytxlníre ki-tllx. tik, arxal hogy ekkor fennebb klj. lolt inratlaiiok a beetAron ab''.l Uttailitnl fojfnak.
Ax Arveríil foltltolek a Wrviny-ixik IrodAJAban mindenkor niegtc-klnthetbk.
KapoivArott, febr. 20 1805.
BomogymegyolSrvényixikomlnt tolekkOnyrl h+Vtlg._
Hirdetmény,
IlinlgJakabé« noj i Horgor Uettl (KII*) ht»«le»ttln«k «»»xehtvAial Somogymegyo polg. tSrvénírtxéko mint telekköuyvl hati»Ag réaxiröl köxhlrrá tétetik, hogy BAra Jixxef-nek, Hónig Jakab és nej» llerger
(2—3)
"ai*/
/i

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
Pomo/ymegye pi:j(. tdrvény* i-kéaek, mint talekkKnyvl hat *Ag-ré* Aiili k<l<lilrré lét tik, hogy Ta-rftnj 1 l''é:<r J.ldl lakósnaki fvlpe-r »«^o alatt OyCr-''k l»tvAn JM1 )r\V« cllMtl követeli»« fcJeu''n''ro le Mngolt a JAdi kijitég 138-sx* M klogyxökSnyvében T. 1-8 nlti. foglalt é* bfr llag 000 frt o. í. lxe* lt Ingatlanok n jáil kóc »''gt>en a bo!ys*lnín lolyi úvl apil-11» hónap l*l3 napJAuak roggril 0 órij''.n — mint a* el>3 hatArna-^on — clArverettcUil fognak ) a mAtodlk Arreréil Id8, ha netAn at-elsőn v.vS uem taUlkoxnék, 1805. moltti hó l-»y nnpJAnak reggelt
llcttl (Kllx) ellőni kereietíben a klelégltéd végr ihaJtA« nt. bblnak a kínéról 132. *x. t. J. köuyvbrn I. + 2. rcmltxAmlg bojegyxett bli tuknk ilrcudfltctvén, a« Arveritl feltételek * a klelégllé«! sorrend megAlla-pltAt.t tekintetéből hiteleinknek tArgys''Aal liatArnapul f. évi martin* hó 24. uanlAnak reggvll OófAJa kllllxi tik | mire'' hIUloiUk aoal hlratnak mrg, hogy mi''g min J.-le-nA»>">k isrtébtn * tenebbl llgyl tek blr-''ilag fognak megAllapltatni.
Kg/*xer*ii''lnd felhívatnak mind a ok, kik a kljeleltblrtokhox Igén) t tartanak, axt a fenebbl határidőig Ide bejelenten! »¡exenek.
Kapo»vAr febr 21 1805.
8omogymrg)''0t0rvény*¿ékr mint
tol*''kkönyvi hati*Ag.
J|0/m (2-3) "
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
B^mogymegye polg. tőrvényixé. k.''nek, inlut telekkönyvi hat''xAg« nak rétxéról kőxhlrré tétetik.,hog/ Kuxma JAiio* kadarkntl laki|iiak a megyei hAii jxtnxtAr kővetolixn fe-dcxétéro loxAlogolt ''é»a kadarknti kömég 182-dik itAnin tcluklegy. xőVKnyvébcn I. 1—8 rondasAm alatt foglalt bíróilag 400 frt o*xt. é. bee*Ult Ingatlanok MoeJolAd kőx-légbcn a helvixlnéu f. óvl mart. hó S. napJAnak reggeli 0 6rAJ\n — mint ax eliőhatArnapon — rlArve-rextetnl foguak i a mAiodlk Arve> ré*l Idő, ha notAii ax el*őn vuvő nem talAlkoxnék, f. évi ap>Ill* hé 28. napJAnak reggeli 9 órijÁra a hclyixlnéro kltUxellk, axial hogy ekkor fennebb kijelölt ingatlanok a beceAron alól i* eladatni fognak,
Ax Arverétl feltétetek a törvény-*xék IrodAjAban mindenkor meg-teklnthetSk.
Kelt KapoivArott febr. 20. 1805.
8ouiogyinegyetörvény*xékemlut telekkönyvi hatilAg. .

m
(2-3)
HIRDETMÉNY.
Kctdrrlch Jukab hitciexöinrk iti*xebivA*al flomogymegyo polg. törvény«xéko mint t.dekkünyvl ha-tó.Ag rétxéről kőxhlrré tétetik,hogy Vanka KArolrnak Koldroleh Jak. ellőni kero*etéboiiakieléglté*l vég-rehaJtA* utóbb In t-k k.poxvAal 105. »x t. J. könyvében t t.rendxxAm n, bejogyxett birtokAr.te)rondoltelvér, ax Arveréxl felt ''tclek * a kIolégItó»l ■ orr.-nd inegAliapItAia tekintetéből hitelesüknek <Arg>alA*l hatAmapul f. évi mAroiiua hó 20. napJAnak rogge''10 irfla kltllxMlki miro bi-tejexők axxal hivatnak meg, hogy meg nem Jnlonéiők esotében a fon-nobbl Ügyletek blréllag fognak meg-Allaplttatnl.
Kgyixertmlnd felhívatnak mindazok,kik a kijolelt birtokhox Igényt tartanak, axt a fennebb! hatArldőig Ide bejileutrni »Icdeitek.
Kapotvir febr. tS.1805.
Bomogyinegye tőrvény«xéko mint telekkönyvi hatisAg
"Tiltó (2-3)
HIRDETMÉNY.
II o d 8 JóxsSf hitelexöinek söi*xehlvA*a I 8oniogym?gyo polg. törvénytxéko mint telekkönyvi ht-tóiAg rétxéről kőxhlrré tétetik.hnfry Gi t<nberger IgnAexnak lJ. d.i Jó-a*ef ollenl kereietében a kle''égl-té«i régrehaJtA* utóbbluak a Kop-
ey 27-dlk *xAm ». J. könyvében
20rend*iAinig bojegyxett blrto-kAra elrendeltetvén, ax Árvoréd feltételek s a kiulégltéd sorrend megAlltpltAsa teklutetébői hltolo-xőknek tArgyalA*! hatAmapul f, évi martin» hó 23-lk napJAnak reggeli 0 ér AJ a kltUxoUki inlro hltelesök , axxal hivatnak meg, hogy meg nem jelenétök o*ctéb;n a fennebb! (Igy-
l''k-lc bl iUy foguaV megtl''aplt-
tatnl.
Kg\s;'' rtniind felhívatnak mlnd-ax >k, kik n kijelo''t birtokhox Igényt tartanak, nxt a leuiicbbl liatArldillg lil.< b.''Jek''Uteni ilersenvk.
KapoavAr, fub. 21 180».
Bomogym -gye tőrvényix^kominl telekkönyvi ható».tg.
mAsv (1-8)
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
Bomogymcgyo polg. t8rvénv*xé-kénok mint telekkönyvi hatóság-nak rétxéről kőxhlrré téteUk, hogy Bumtieh l''AI, slmonfai takótnak felporets''go alatt HnnkAr UtvAn ét illetőleg n''Je Moibsuer MAria gombai lakó* ellen! kővotoléio fe-doxéx^ra texAUgolt é* a Oombaköx-•ég 50 »x.telekjegyxükőnyv. t 878. 456.522. hr. sx. a. fogla''t és bíróilag 4300fto é.becaillt ingatlanok Ojm-bakőiségben a helyixlnénf. é.aprll hó 16-dik napJAnak reggeli 9 óri-JAra mind harmad hatArnapra a h»iy*x(néru kltUxetik, axxal hogy ekkor fennebb kijelölt Ingatlanok a bee*Aron alól I* eladatni lúgnak.
As Arverétl feltételek a törvény-txék IrodAjAban mindenkor megtekinthetők.
Kell KapoivAkott JanuAr hó 14-u 1805.
iiomogymtgyo töroényttíko, mint t«Ukkönyvi ha tó tág.
"*/*«. (2-8) Hirdetmény.
Zana Jóxief hltelbxôlnçk ö*x-^xehlvAta iBomogymepro polgArl tŐrvény*xéko mint telekkönyvi ható» Ag rétxéről köxhirró téteUk, hogy UUchlT MórlexnaV 7-aua Jóxief elleni k''ero.«etében a klelégl-
oio/(
SJ
(2-8)
Allerneueste
wiederum bedeutend mit Qewinnon vermehrte
Grosse (icldverlosuiig
von
2 MILLIONEN 331,700 MARK,
in welcher nur Gewinne gezogon werden,
garantirt von clor Regierung der freien Stadt Hamburg.
Ein Slaat8-6rigimdloo» kostet 8 ''/> fl. 8. W. Zwei halbo dto kosten 8''/j „ „ Vier vicfrtel dio „ 8''/, „ „
Acht aelttel dto „ S''/i» „
Untor 19,000 («^n liinen bofindon sieh Hauptroll''er von Mark 200,000, 100,000, 50,000, SO,000, 20,000, 16,000,- 7 mal 10,000, 2 mal 8000, 2 mal OOOO, 4 mal ÄQOÖ, 8 to«I 40t>0, 18 mal 8000, 50 mal «OOO, v0 mal 1Ö0Ö, 0;6al 1ÄOO. 10G mal 1000, 100 mal 600, 6 »bat 3(JÖ, 106 mal 200, 8920 mal 02 Mark oto. olc.
Bogiaa der ffietag m Afril.
'' Untor meiner in weitestor Korno beknuuten uud nll^cmein bell bton <*c*rliflrtii-Uevlt»c s
„Ooltes Segen bei Cohn!"
linbo ich boritJrijlQ mal das «ro»H0 Loo» und orst kürzlich am 17. ^TOruar wiodor don allorgrüsston Ilaupt-tretfor ausbozMilt.
,. Auswärtige Auftrilgo tiilt Rimossom in allon Sorton Papiergeld odor Freimarken, fübro ich selbst nach don cutferntc»ten Gegenden proinpt u. verHchwIPRiii aus, und sondo amtliche Zlchungnlinteu uud Gewinn-golder sofort naeb der Entscheidung zu.
Laz Samö.
Bmujuier in Haneburg.
3-3
könyvkereskedésében Ziígrábban
nXOfrjeleiTít, » kaphatd obiam, vnlamint minden hiteles
kUnyviirusnál ;
llnrtmn» : Gyakorlati médseor ''a német nyelvnek gyors, könnyű s alapos mcgtantdásArn, Ahn-Soidenstűoker tan-módjn szorint, nyelvtani jogyzotekkel. I. folyam 0, kiadás . 88 ujkr.
Ugyanez, II, folyam 2. kiadtVs 88 uj kr.
— Ax emIÖBÖk h a uiadnrnk tcrmésietrnjsii, 143 tormó-szotblvon színezett Abréval; koményon kütvo 2 ft.
— A háziállatok h azoknak hnaznn. Tanulságosan mulattató képoskünyv az IQuság számára. Mir.uon háziállatok tormészothlvon szinozott ábráival, s magyarázó szöveggel magyar s nómot nyolvon. Ara 1 ft CO kr.
— A klu álntscrcglct. Az ifjúság mulattatása s oktatására. A lognovozotesb omlösállatok tormészethivon szinozott ábráival, s magyarázó szövoggol magyar u német nyolvon. Ara 1 ft 00 kr,
Unrtiuriii : Praktiscbor Lohrgang zur sohnollen, leichton und grűndliobon Krlcrnung der ungarísohon Spracho nach Ahn-tíoidonstückors Ix>brmothodo. 1. Abthlg. 0. Anflago-50 kr.
— 2, Abthlg, 5, Auflago BO kr.
Koeh F. S. Vtllnl fflasovi. l''ri obljub\Jono u gla6bu stav^ono
pjosmo za glasovir : (Tnitd<:n>id. Három, kod volt dal zongorára), llr. 1. Predlvo Jo prela od Y. L1 s i n s k o g a. (1. sz. A rok «11 fonvn stb. Li 8 in s kitől.) Hr. 3. Piac ka dragoiu od p. L1 v a d i o a. (2. sz. Ketierv a kedves miatt. Livadiostól. llr. 3. Crno oko od J. P a d o v k a.
(3. sz. Felccto Hzem, Padovootöl)— Mlndonlk szám ára 04 uj kr.
— Poxcxka Polka, l''olka troskavlca za glasovir, (l''oisegl polka. Polka tromblonto? zongorára). Ara 54 kr.
— Zngrebnckn cetvorka jugohlavJaiiHka , izvorn^/ glasovir.
(Zagt''úbi eredeti délszláv négye* zongorára). Ara 75 cr. —- 8vatoy<*ko Kolo. Kolo solsko za glasovir. (\nsz-kollo. Falusi kolo zongorára). Ára 42 kr.
Svnrc. A. Ko r ao n i en k r un í sahJaZ von imlro''ra. Sastavljpna za predstavu Kralja Zvoulnilrn. Za glasovir. (Zvoninilv király koronázási indulója, zongorára. Ara54L..
Értesítés,
1-4
Fdlredrtesek clkerüldse miatt ezapnel köz-hirrd tetetik, liogy sém MáygrdberÁgoston ur, sem annak alUgynökei az általam kdpviselt Banque rdszdro üzletek kezdomdnyezdsdre vagy azok megkütdsdre megbiz''va nincsenek.
Felemlítem ez alkalommal, hgy mind azok, kiket a Banque üzleteinek megindításával mog-bizok, e czdlra általam írásbeli meghagyással láttatnak cl, s így a feleken áll az alkudozások megkezdése előtt ezen meghagyás felmutatását kívánni. — Bdos, márt, lö-dn 186Ő. ,
A Banquo do credit fonolor ot IndustrUl to^jhatalmu igazgatója, ''
Schaefer Nándor, s. k.
H
tó»l vé^rehaJtAa utóbbinak aT.kop-pAny 174. ix. t J. köuyvéb?n 1. t —10 rendtxAmlg bejegyxett blr-tokAra elrendeltetvén, ax Árverési föltételek a a klelégltéii Sorrend megAllapltAsA tekintetéből hiteleteknek lAr^yalAal hatAmapul 180A. ma-tlui 22. napJAnak reggeli 0 órAJa kitilxetlki mtro hftelexök aaial hivatnak meg, hogy meg nem Jolouétök etetében a feunebbl ügyletek bíróilag fognak megAlUpíl-tatul.
Kjyaxersinln 1 felhívatnak mind ■ axok kik a kijo elt birtokhoa Igényt tartanak, axt a.fennebb! határidőig Ida txjelenteni ileoenik.
KapoivAr febr. 24, 1804.
Somogyinegye törvényixéke mint telekkönyvi hatóaAg.
HIRDETMÉNY.
Fia* MAté lilteloiöliiek C*x-•xehlviial Somogymegyopolg. tör* vénytxóko mint telekkönyvi hatóaAg rétxéről kőxhlrré tétetik, hogy Klein LAxArnak KiaSvMitá «Uani keresetében a klelécitéii végrehaj. U* utóbbinak T.-koppAny 78 sx. t. J. könyvben I. és * I. rendsxA-mig bejegyxett réixbirtokAra elrendeltetvén , ax Arverétl folté-toUk s a kielégítési sorrend meg-AllapItAta tokintetéből hitelek-nok tArgyalAd haUrnatlul 1806. évi aprll hó 6. napJAnak reggeli 9 ÓrAJa kitUxetik | mire hltelexök aatal hivatnak meg, hogy inog nem
Íelcnétök etetében a A nntbbl ^gyötök bíróilag fognak megAllapIt-tatnl.
Ügyaxertmlnd felhivatnak mlnd-axok.klk akljolelt birtokhox Igényt tartanak, axt a bennebb! hatArldőig Ide b^Jolenteni siettenek.
KapoivAr febr. hó «4. 1806.
Pomogymogyo törvényixékemint telekkönyvi hatótAg.
103 sz.
18C&. ^
Az 186ő-diki évi''e szükségolt ka-.. tona lábbolrok beszerzése tekintetéből, a cs. kir. hadügyminisztérium részéről az ajánlatok utjáni versenyzés rendeltetett cl. Az elkésziteni ajánlt lábbeliek minimuma 15,000 pár; —ajánlatok legfellebb f. é. april 1-igdéli 12 órára, vagy közvetlenül a cs. kir. hadügyminisztériumnál, vagy pedig a budai cs. kir. országos liad-fóparancsnok-ságnál benyújtandók; — a közelebbi feltételekről a soproni kereskedelmies -iparkaraara adhat felvilágosítást.
Wajditjs Jdesef kiadó, lap- 6b nyomda tulajdonos Nagy-Kanizsán.
_