Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
17.49 MB
2023-06-23 10:45:44
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
124
194
Rövid leírás | Teljes leírás (192.93 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1865. 010-012. szám április

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
IV. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

''Nugy-Kanizso. Negyedik évfolyam.
10. szám 18fó. april l-An.
Ohlj /
Ismeretterjesztő lap
,i t i j< i
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja.
«
£
Mofjclon o lop legalább cgy ivénjAnuar hó 1-tŐl kozdvo mindon hó 1-én 10-ón és 20-án. — Előfizetési ár postán szétk(ildé»»ol é» holybon házhoz hordva ogéas óvr«
5 frt., ft&rfe 8f*t.
Negyed évre l frt 70 kr — Mindon előfizető a tulajdonoa kölc»ön könyvtárát az eddigi fenntálló foltétolek mollot» fái áron ka»ználhatja. — Nyilttér ogy Petit »őrért 10 krW IHrdo-UmÍc , UÁt h<\«4b«w l''otlt aorért 1-flr 7 kr , 2or G kr. A« luindon további beiktatásért í) kr. » bélyogdgért 30 kr. fizotondő. A beiktatási díj s a lan kc»olé»ét illotŐ mindon tárgy a kiadó hivatalhoz Nagy-Kanizsára) a lap szollorni tartalmát illető közlemények pedig, ugy mindon levolok bérmontvo a a«crko»ztőséghoz
ktlldondők Kaposvárra,
BMN
A t a. előflzetőkliez !
A nogyc(l(n ja előfizetések tad&ván, tíu/ieíettel fel-. kérjük az illetőket, előfizetéseik meglátására.
A kiadó-hivatal. wffHjtHBjMBmtmmFmHQB&Bi matmmmemim
Növeljünk.
i.
Muliir |ituilru> nrnmiKulum domu«,
K««l. XXU. t.
■ » i ■
Vege a farsangnak. Van kit rémit; vau éit kedvre dórit. Lrzi mindonik n magáéi. Hagyjuk őkot. —Kinek hát-gorinozéü végig1 fut a hideg, el dg nökí íftggodftlm''á, nó adjunk hozzá. — Kinekszivo tojo örömmel, növeljük azt, nehogy kedven papáját gyötörjük.
A farsang sokaknak nyit kéj-palotát, babái*szalma födi a boldogok gunyhó-ját, míg másokat holtig tartó, gv<Uzt)a dfant u ''fény-lakokban. — — Nom a
Íafsnpg Imi ozt. Nqm!—Menjünk egy-;isaé előbbre. Nézzünk vissza a bölosőig éa kutassuk mi történik a családok szon-télyében.
Mogézltlolctt az öntudat nélküli gyor-mokj sem jó, sem rósz az: de ol vannak hintve keblébe olyan magvak, melyek bizonyosan ki osirzanak, és önként fává ^BVökodrtok , hogy édes, vagy fanyar gyllinöíoaöt hozzanak egykor. Olyan kis. jószág az awtiv, mely korán olfogad minden benyomáat, óit megtartja art. tfzerenosés a sziv, melyet woinrija, mWt-az oVoh és jő kertész zsenire nö-vényeit ,,korán megóvja, és holyeson ^IWlj^rrni''UJnak idején «1 k«wdi készit-gotni rolideltétÓKo «zorinti érzclmok 4po-''liÍKitrft, »Wmoretek gyűjtésére. I^etiV Edén
anyiik! osak ti birjiltok hut a vaníza ertít, mely a nzivot idómi* taiú. érzobneinuk irányt adni képoa: mitől utóbbi szolhuni fojlödéso fUgg. . Szívotek alatt fejlődött az ember élet •bimbaja, emlőtök édes nedvét szívta óTVtf'' ÍApstcVnl, karjaitokon nyugodott, és lelt üditó enyhot, kebletek adott log-Viztoáabb monedéket; azórí ajkaitokról 1om| logifHgyobh figyelőmmel és fogadja hódölat'' teljeseit akár az ár féleíméro, akár h lio,n ízerotetére oktató szavakat,
v»»Kyto)< legküzelobbi rokonai, leg-jiagyobb ijótovüi édoa tieiteknnk. I^rzl ezt ndndoti jól nevelt gyermek; azért n* édes anyni oktot''ás ogész élotéro olegcndÓ vozér/^dáusadó, biró, erényes ulgtro serkentő, büu meirényttíl óvórizor; A korán kezdett jó nóvoléanek édeá errt-lóko tigy elái/id a szívben, liögy miu-flofitKI irtózik a?, mi n jó anyát ke •ériíliotná. , . '' í''., fi A/..;okex anya osak maga képes ido-,c<kitAnii s«tl löt tjét é» ulkészitonl á« élet báií Wfhtü pfjlyájdra,hugy nemének di«e, ho''zájttu''rtk'' himzno» és rendithotlen jjol-gára, ■ wlá''rd i^vo. az embo''
iisépncK egyenc;flv.!t<»7.ínfő lölkü barát-
jává fojlödjék...