Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
17.49 MB
2023-06-23 10:45:44
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
184
293
Rövid leírás | Teljes leírás (192.93 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1865. 010-012. szám április

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
IV. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

''Nugy-Kanizso. Negyedik évfolyam.
10. szám 18fó. april l-An.
Ohlj /
Ismeretterjesztő lap
,i t i j< i
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja.
«
£
Mofjclon o lop legalább cgy ivénjAnuar hó 1-tŐl kozdvo mindon hó 1-én 10-ón és 20-án. — Előfizetési ár postán szétk(ildé»»ol é» holybon házhoz hordva ogéas óvr«
5 frt., ft&rfe 8f*t.
Negyed évre l frt 70 kr — Mindon előfizető a tulajdonoa kölc»ön könyvtárát az eddigi fenntálló foltétolek mollot» fái áron ka»ználhatja. — Nyilttér ogy Petit »őrért 10 krW IHrdo-UmÍc , UÁt h<\«4b«w l''otlt aorért 1-flr 7 kr , 2or G kr. A« luindon további beiktatásért í) kr. » bélyogdgért 30 kr. fizotondő. A beiktatási díj s a lan kc»olé»ét illotŐ mindon tárgy a kiadó hivatalhoz Nagy-Kanizsára) a lap szollorni tartalmát illető közlemények pedig, ugy mindon levolok bérmontvo a a«crko»ztőséghoz
ktlldondők Kaposvárra,
BMN
A t a. előflzetőkliez !
A nogyc(l(n ja előfizetések tad&ván, tíu/ieíettel fel-. kérjük az illetőket, előfizetéseik meglátására.
A kiadó-hivatal. wffHjtHBjMBmtmmFmHQB&Bi matmmmemim
Növeljünk.
i.
Muliir |ituilru> nrnmiKulum domu«,
K««l. XXU. t.
■ » i ■
Vege a farsangnak. Van kit rémit; vau éit kedvre dórit. Lrzi mindonik n magáéi. Hagyjuk őkot. —Kinek hát-gorinozéü végig1 fut a hideg, el dg nökí íftggodftlm''á, nó adjunk hozzá. — Kinekszivo tojo örömmel, növeljük azt, nehogy kedven papáját gyötörjük.
A farsang sokaknak nyit kéj-palotát, babái*szalma födi a boldogok gunyhó-ját, míg másokat holtig tartó, gv<Uzt)a dfant u ''fény-lakokban. — — Nom a
Íafsnpg Imi ozt. Nqm!—Menjünk egy-;isaé előbbre. Nézzünk vissza a bölosőig éa kutassuk mi történik a családok szon-télyében.
Mogézltlolctt az öntudat nélküli gyor-mokj sem jó, sem rósz az: de ol vannak hintve keblébe olyan magvak, melyek bizonyosan ki osirzanak, és önként fává ^BVökodrtok , hogy édes, vagy fanyar gyllinöíoaöt hozzanak egykor. Olyan kis. jószág az awtiv, mely korán olfogad minden benyomáat, óit megtartja art. tfzerenosés a sziv, melyet woinrija, mWt-az oVoh és jő kertész zsenire nö-vényeit ,,korán megóvja, és holyeson ^IWlj^rrni''UJnak idején «1 k«wdi készit-gotni rolideltétÓKo «zorinti érzclmok 4po-''liÍKitrft, »Wmoretek gyűjtésére. I^etiV Edén
anyiik! osak ti birjiltok hut a vaníza ertít, mely a nzivot idómi* taiú. érzobneinuk irányt adni képoa: mitől utóbbi szolhuni fojlödéso fUgg. . Szívotek alatt fejlődött az ember élet •bimbaja, emlőtök édes nedvét szívta óTVtf'' ÍApstcVnl, karjaitokon nyugodott, és lelt üditó enyhot, kebletek adott log-Viztoáabb monedéket; azórí ajkaitokról 1om| logifHgyobh figyelőmmel és fogadja hódölat'' teljeseit akár az ár féleíméro, akár h lio,n ízerotetére oktató szavakat,
v»»Kyto)< legküzelobbi rokonai, leg-jiagyobb ijótovüi édoa tieiteknnk. I^rzl ezt ndndoti jól nevelt gyermek; azért n* édes anyni oktot''ás ogész élotéro olegcndÓ vozér/^dáusadó, biró, erényes ulgtro serkentő, büu meirényttíl óvórizor; A korán kezdett jó nóvoléanek édeá errt-lóko tigy elái/id a szívben, liögy miu-flofitKI irtózik a?, mi n jó anyát ke •ériíliotná. , . '' í''., fi A/..;okex anya osak maga képes ido-,c<kitAnii s«tl löt tjét é» ulkészitonl á« élet báií Wfhtü pfjlyájdra,hugy nemének di«e, ho''zájttu''rtk'' himzno» és rendithotlen jjol-gára, ■ wlá''rd i^vo. az embo''
iisépncK egyenc;flv.!t<»7.ínfő lölkü barát-
jává fojlödjék idővel; és legyen mindenkor véroit, faj és honfi társait szore^ ttf, az öregokot UsztelÖ, s szegényt gyá-moló, a törvényeknek Önként hódoló egész életén át. A zsongó kor első ne. velésévol toheti az okos anya, hogy gyermeke öltözzék osinosan, tisztán hiu pi-pero nélkül; társalogjon fesztelen, büsz» keség nélkül; legyen takarékos fösvénység nélklil. munka szerotö haszon lesés nélkül, tevékeny kérkodés nélkül , jót tevtí aljas érdek nélkül; legyen szolid do nö bárgyn, bátor, do no daozos, nyá-. jhs do ne vakmerő, ájtatos és nom tot-í tét», lísannt^ és nem szlneskodő, Bzomér-mtes, hom buta, buzgó tetteiben de nctn rajongó, Az pkos anya munkája » ha kellemesen fnjlUdik a test, növekedik kólával erojo, éloto vidor, fordulata ügye«, mozgása ildomos, mindenkor éber és szorgnlipas; mi által szellemi fejlődése mqgkönyitetik, fölfogása kö-nyüvé, itélote beható loend.
Nngy föladat tehát anyának lénhi, do Yttíríj lMftítjtféh tüljpsiténTk''Btélintit:'' Min-*" déh attól lllgg, ki ml kép készült et''fíz anyainagy névre, és gondolkodott-o komolyán arról, hogy tölo Algg nem csak tulajdon , éB gyermekének jólléte, öröme, beo»üloto, üdve: do a hazáé, és vallásáé is. — Igent a hazáé. A haza '' egyeh osaládokból álló nagyobb társulat, melynek általános júléto az egyesek erényén, képességén, közreműködésén alapszik. Egy azollfcm vezesse minden egyos tagját az egész társulatnak, legyen főbb vagy alaczonyabb álláau. Az állás különféle fokozatai sz.''.kségo-sek; sőt épen ez az, mi ozélra vezet, ha mindenkinek tovékenységo a közjóra állásához mérvo vnn. Ki föntebb áll, ne ingeroljó nz alantabb állót; és kit a végzőt alá helyozett no irigyelje amannak vélt boldogságát, no is erőlködjék hofciá líasöüló lenni. Ki van mérvo az élotbon mindenkinek hutáMköro: szeron-0808 ki tál nem vágyik'' saját határán, « notfi bizza ol; magát a mulandó »zeren-o.''iébon. Jk>ldog ki mogolégedott sorsd-val. Itt v6n az: okós anyák lögnkobb kö-tölwiséptoinokogyike: óda működni,ho^y a kisded barátkozzék mog jövőjével; és már zsongó ártatlan korában tál né béoallljo magát. Valnltol olvastnín és moggyői''.ődtom igazmondásáról, mintán a történoiem bcbizoriyitotta: nMig brémai asszonyok orény, s erélyteljesck voltak;''állott Róina és iíí^mnal mint a nők pulyák » fényűzők lettek, megdőlt á ropjlánt -birodalom. -NE« a! vallás? igeit: a! ''vállá« sokat nyer a jtl:anyák által én veszt, mindent elVoízt, ha azok kivotkoznok azon tor-mészetes hajlamukból, moly a Vallás-kegyeletre önként vonja gyöngéd szi-vöket. BUVÁKt 1NCZE.
Néhány öeó a takarékpénztárak köröl. ''
i . ,
'' ói v.Meukj kogy boD«inkb«u imitt ximott fii kft r^S k pá n x tár a k ^lakulimk. lí« ifollomo^n
gyKi írte^libhntlnkí''t, iniW<^p'' ó''riemeVcMmo
nálunk mindinkább törjed, do hogy a takiw ki.rókprtn/.táruk Kiüklógclnknok mogfololíi HcámrA liozftíitannk, a ugynn & íjíokáso» alap* szabályok kotlául kUst, dc kttrülmátiyéklic* alkalmftzott blzonyot o l v o 1 voxcttoiaonok, arra ínég eddig olég orólyotkóget kifojlcistvo nom láturá. — Tódig, íiogy A takaríknón*» tárak ¿pwi nópísorü ói cgyixorü inerkcito. tüknól fogva, általánoaitva liatánkban, pána án az niczal OaaecfUggü «nnyifálo vUzonya-Inkon nagyon, » Idövolmóg inkább orvosolnának, aíte''gész moggyöxödóaommol mond-fiatntn.
Né «ük példának Helvétiát, ottan nom caak mindon kerülőt (üanton) do miodon járáa fdholyo bir takarékpénztárral. Máltán bl*A-lominal viaeltotvén általánosan a kOzönaág a helybeliek által kosolt liolyboll pónrlntóíot Irányában, al>ban kamatozáa végett betotzí a vagyonoaabb alkalmazáson kivllli pénzt^-kt''it, a munkái) megtakarított tillérjoit. Ks minő crndménycknok örvonduok igy ottan az egvoaConton vagy járáaok : liogy az egy* folol hovorH tÖkék, határaik közt tartva, raris folöl kttloaönadáarn, gAzdáazat, kerea-kcdolom, ipar atb. clöaugiiéaéro haaznoait-tutiiaks — hogy pénz tokintfttébon ia ugy ozélván autonómiájukat fönntartják, nom lovón a nagy viUg-piac*ok, idogcu állam kölcaönftk, aorajogyek, pamútkrlaiaok atb. áltiili pdlixoméaztétt H igon gyakran kárnaan viwazahaté mozzanatainak annyira kitévo. Eg^caokro nézvo pedig, mint ma már bár ki ii tolfogja, klllönöaon a»on o|t>nyí)k nvujUt* uak, hogy t. i. a ki bofizot, pénzét mindonkor íolyben vngy közelében blztoaan kamatoalt-a, vagy a» által illoWJlog Idövél matának A ígkónyolmoa- és elönyüaobhon életpénzt (Iionto) bietoait, továbbá a beflaotett péna kordlotébon levén kiadva, »aját netáni (Ulo-térő vagy foglalkozáaára kÖ*vctvo »zinto caak jétékonyan vlaazahat, a ki podig köl-o»önt veaz, ahho« kí)*«lébon olcaó kamatok mellett jut, > mindenkor, a Mikkor »rre •»ükaégo van, — a >iom kénytelen távoli piaozokra folyamodni, hol a köloaüuvétpl nagyobb költaég- és nehézségekkel volna ftíAöxölhotÖ.
)'' Kbböl kitotiüik, hogy ha ml U a nálunk már izép azámban létesO takarákpénztárA-
Ínt mindon mogyo és Járáa a n A k-olyéro kiterjeszteni igyokaxUnk, a taka« rékpénztári kozolö bizottmányok réazökröl
Eedig o 1 r i 1 o g a jolon a holybeli vlazonyok-ob alkalmazott, tapintatoa, gyors éa bizalmat ébrokztő oljáráat haaanáínuk, a a köznépre kolltf folvllágoaitáaókkal .líatni fáradoznak, ugy hazánk éa mindou valé»»inU* aég Ko1 a rá nylng azon kedvező orodmények-nok nézhet elébo, mollyoknok líolyétia örvend. Rajtunk áll tehát a azonvodölogcaség-ből kilépni b önmagunkon aogltni.
K—a 11.
Levelezőnek.
Wrtmeg, martina hóban.
Tiaztolt Bzorkca*tő url K^yl^angu sajtfvt litrt társna ¿lóíUnkro villanyoaólag hatott ia-tnort jelesiiágtt táVlcz-rrttltéa«, :atoa 8áu-dor i*övld idcigí itt mulatása, tóslynok tartalma aUtt mintegy öaazoforradv», t»eUdi iou ««y<4/irté»lx)n éltllnk. ; . , : , i
Jól oaott Bzivtlnknck o jolon válságos idü-boil, mldÖn tostlíog.lolkiltíg azonvedünk, kó-rttnkben látni az örök Vigke''fíéfyft a hacaftay lolkQ (átiréaat, 1(1 a: régj J6 "nöréhw kötött roméfcyekot betölté. —,,0 mág mindig« fá. radhatlan é* mozgékony vérU Lakatos, ki már már előhaladj kora daczára, valóban bámulatra méltó kitartással halad pályáján j bár a azinhár intendánsainak le|kéj szállná meg a gondolat: hogy o kitűnő'' táhczművéazt no''mzcti aainházunkhoa juttatUtná bc. Mort tenne oem ^»ak; jgea Unitöt, dc ogy
azoramincY önállé becsű azerzfit bir a nA~»»«t.
m+ié M I ■
ki oltérvo — ti)mérdok aznl/ó 1» borbélv U-gényokböl lőtt collogáitél, olly tUztglotro méltó helyet foglal cl müvéajteio oaztályában ki ftttÖrÖ a nomzet tlifolVégü nemes tánczáúak crédetl ohurae,terét fönntartani, mugürUnl.
Mi legalább éa hiazom ae ursxág jelenté-kenyubb résao, illyennek iamorjOk öt. Ugyan azért kitUnö Morencaéjiknok tartók köztünki megjelenéaét— mclybcn,;ht>gy részeiül lünk, ogy bizonyos Idovafó gazdag urnák köaáön-hotjük, ki Lakfttoat kttlönfélo méze» mápoa Igérotek közt hivta SUracgro; miv.cl nzouban igérni könnyobb, mint megadni, kénytolon ▼olt Lakatoa a veszett Fojszének uyelévol la beérni <— mert hiaz nem nagy ''külömbaég 120 éa 20 forint köst ~ moly ü''aazegok ol»«-jértil bUtvkitanl ígérték, mig azonban rájött * »or, 20 forinttal és bároiu Aaskó ó borral kidugták a azemét — do hagyján 1 ovett »ok Ingyon obédot, • réízestllt »ok rokoni kél-Mnrltáaban ez Pcdig a »oknál ia többi
A tanuló lfjn»ág kedvéért Lakatna ogy igen fényo» bált ia rCndéZOtt— siker meglepett — a azdlök tyrömUkbon airtak éa IjA-kntos>zsobjo csak ugv zörgött a «ok éljenj éa köszönettől; do''ezgn felül kltHntöté-»ül még azou maradók fogyasztó társaságnak ia tagjává totték, mollyot anm blaonv"» gazdag ur rendeki bálról férni maradt ételek olfogyaazIMrA »zervezett.
Hlzony ha f,«katoanrtk (<ll\rtn m^storsógö volna, mint noVó, hát a* iit foltlltotö iir több munkát tudnA adni »orbAn''épttlö uj Imznlban; do ez a lá bánna t ollyasml elötto, mely •ommi kamatot nom hoz, »Cm iná» haasnot nom hajt.
A közön aég ogvébíránl ológ azlvca és tói -koa volt Lakatos irányában, kit attyAgi vo«>s-tcaégében ezon egyetlen baráti részvét rl-gasztalhat. F. II. i
Hlófok, mirtlus hó 2Ö nn.
lvhó 20-án L«H itt a* t>Uü »raxúgoa vi*Ar a szokásos szortartáa éa Uonopélycl meg-tar tv», a vásár térin ogy mágia ulványról 10 akó bort folyattak lo éa lOOOzaemlót szol tak szét a nép számára, rá egy imgyszortí öbéd volt roudozvo a nagy fogadó termében, melyben á Mybcli «lőliárók éa n környéki boti gazda tlsatck é» több foldbirtokoa urak vottok réazt.
A lelko»itö toA»«tok »om biányozt ik, többek ko/.ill mpg«mllt^»t érdemel IlalaMáé liozsokról,melyek igen talpra tfsottek voltak. Több újság niooí. HIÓMELLéKI.
WohácM, márt. 1H 1805.
E hó 13-áh kézdödött meg a Dunán a gő''iU hajózás. A személy szállító gőzösök Moháikról Pestre hitenkint 4-s««r, J''eatritl Mohá-i''.nig ugyan annyiszor, do iunót lefelé a» ul. dunai tájukra caak 3-s^or menond. A* idtf. járás jelenleg noincsak amexoi nuiiikákiA kodvezötlon, do a közegAszségi állapotot''^ is naponkint Igen vciizólyettctl. A városi kórod* telvo van hagymázaa botcgokkol, ma-gáuházakbau ugyan o kórban szinte »okán szenvednek. Tavaly ilyenkor már a szölöbqr gyeken föltakartak, szántottak javában, mig a szántóföldeken még moat is találni havat, A föld üpyán jó! átázott á''tél«m,db kollbtt Ii már neki a iwkIv, mert két ótfi -^leg t azomjazOtt, ugy, hofey már ivókutainkbA is MiiPCffl o»5>rgott, ■ h«ao<n vsak UoirfgíU (Mlvárgott) ne.« Ím iK-ni. lm) , a, tojny^^tr^, ti »oK nodvosség Igon kedvotö l öiid./öé mfcjd elfeled vét1, bi4z ázeniboVek milr ho^ is óhajtanak jó termő évet, ImHcm a''zrfn''-fohászkodnak, hogy bár ónak r.gyazor kővé» bor, kővé* kooyér t<>rom(io, akkor tán job-bau kolno pl a üuza , inorl sZ )rinU>k mit ifc ér a sok, ha liiuoa aituyí értéke tuiut a ko-vé»n«kl 4 ,.,.«.»!''•/ . .i . , .
Sz<iron<j»ém vagy tán szerofto«átt.M»»égemre nekem abból az Isten áldásából so s<>k, st
l
kovás nincs, ¡tfy imm vádolhatom as egei, hogy ittinok ád u>Ar o^y jó toriyAst pnájr^ ki-nők ca oIliin pftti«»»» Vau, htaonyoaArt ros»ul tosai, mert * Jó mindig jó m»r«il ha mAg annyi volnA is, oifonbon a rosaból a k.ivóit ¡« sok. KUUVKHAY.
Hlrok ós euomónyek.
A Bátorkodom a „Bajta fiuk vigadjunk" ozimü dalkönyv t. cz. előfizetőit tisztelettel tudósítani, hogy beoses tUrel-n>ökct kénytelen vagyok, nolm igen cso-k<5ly időre még igénybo venni. — Az oddig tartott luuamot a nagy költséggol külföldön kjállito»t czimlap,,aB újonnan (hitetett hetük s a papiV megválasztása eszközölték. De má»r<5*»í(íl van szeron-oaém u nagy Mámu i. ot. eltffisotőkot értesíteni, nuszerént ez idő alatt in uj dalokkal bővült a dalgyűjtemény b a kiállítás oly osinnal történik , hogy a t. előfizetőket teljesen ki fogja elégíteni.
E* alkalommal fölhívjuk a t. cz. dalközönséget , ngy szintén a honi dalköröket ujolag, hogy a gonddal szerkesztett dalkönyvre előfizetéseket a díszpéldányra 1 ft- 120 krral, az egy szer Uen bekötött példányra pedig 80 krral még mindig elfogad a kiadd.
K<Si«luvV. « t. I»|'' M«(kvul3 iii.tk • u; ll*lVo«*(ut
lircíf< U|ijoUk*u fvUoiutl.
A Biztos forrilsbél érteslllénk, hogy a Pozsonyban alakult „Hungária" czi-m l tűz- és jégkér elleni biztosító egyletnek főügynökségét Zala és Somogy vérmegyékre nézve Sohorz és Englllu-tler helyboli kereskedő urak vállalták el és az említett megyékben szervezését már meg is kezdék, Üdvözölve e szép hazai vállalatot, ajánljuk a közbirtokosság figyelmébe.
A Az egétz országban az árpa legolcsóbb ára mellett tum örvend keletnek, de nzért a sör nálunk még is meg^artá előbbi árát, holott a kassni és más hazai lapokbél értesülve másutt a söi icté-ja 7 krra szállíttatott. Váljon nálunk fogják-e ast utánozni?!
Á Volt alkalmunk hallani a helybeli gymnasiumi ifjúságot négyesekben ugy mint magán dallammal kisérni a szent misét, valóban dioséretet érdemelnek; de tapasztaljuk, hogy mióia tisztelendő Latiinger ur köztünk van, a magasztos dal az ifjusilg közt emelkedett. Máskép van ez ft helybeli dalárdánál, mely nem előre, hanem rákként visszafelé vánszorog. ''
A Brnnner helybeli kávés o napokban XMjbéből, — állítása szerint — 101 irt. | apir pénzt ejtett ki saját helyiségek*«., moly ngy elmáwiott, hogy a tulajdonos szép igérettétel mellett som láthatott abból eddig semmit.
A A tartós hideg idő nagy faszüksé-get vont maga után, mivel a jól ssámitó gazdák ellátva magukat fával ugy mint más éven, de bezzeg az idén kifogytak, mert majd egy harmadrésszel több kellő, hogy a *órd időt szobáikból kire-kesMÓk, gombolhatjuk, hogy a rosz utak, menynyire nátrálák és neheziték a fa ide hoaatalát és hogy mily drágán kelle a taliga fát a házigazdának hely ben meg-vásárolni.
A N.-Kimixeán az ez évi 2-dik országos vásár április 10-én tartatik meg, ennek jól sikerülte igon kívánatos volna az Uzletvivőkre nézve.
A A* ez évi i\jonczozás április 2-án veszi itten kezdetét, a mint minden év. ben ugy a» idén is a „zöldfa" nagy ter-mében-fog megtartatni.
A Lakatos Sándor táncz-müvész Z.-Egérszegen kellő pártfogásban bevége*-vén táuoztanitását} húsvétra Kaposvárott ke*di meg működését; ajánljuk ha-sáuk e jelen művészét a szül éknek ngy, mint a tánozkedvelőknok becses figyelmében azért U, mivel a test szépen fejlődésének egjik legfőbb kelléke, a tátiftz-ímni tapintatteljes művelés.
— Lukácay Sándor a ,K€pkortígxi'' er.lmü Inp •serktsstőj«'', hogy ahasni kcrtipArt gyakorlati »ion 1» fllŐmosdiUA AngoK>r»iíágl><lÍho-K^lnjt elstf joles»^U votomóny uiagvakat, ék wfBítfeoAla (HAVofl>PatotAn, vasúti és poata
Állomás) megrendelőknek as ár után vótoló-vtíl elszállíttatja a látható jutányoa árakoa Horió 20 válfajból Íüu^Ja 30-50 kr. KAjwí.tA lft „ Utjn 10—12 „
KAmláhA Ü v ■ „ — n
KAlkAFo-/.tA2 „ „ 10-12
H^íisakel „ „ „
Ön liit a 3 „ 10-20 „
Vöfit» 02Aki''« loK.l«lo»b ^ • • 10 „ Murok rApa korni As kAtoi jolos 5 „ VöröshA^ymA 7 rAlf^bsn . , 12 -15 „
Itó|>A lAvonyltvA vnlo 2 rAlfsjbAn (5— 8 „ ÖsixoállitVA ki«obb nsgyobb gyt^jtoiuAnyok l ft. 2 ft. 60 kr.. Aa ln|nsgy«bb B ft. J
Novoxott Bucrkcíatö ur Jolonlog a „ny»-korUti k o r 11 p a r ogyosülct" «lAki« íiííAvaI f(''g''«lko»ik, molyok «lup»»AUIyait Inpjrt 6 dik uutmábAii kiísttlto, As as Aat ki-vAiuikimk megküldi, yaIAIuui klváiiAto« ozon gyakoristl ifAn/u ogyesülot ininAl »xAlesb uiArflioni oltorjcdA«/», hol tAnyok » niuukA»'' kojsok — óh noot (Író« «xAvnk AllAnk készen Iiaxaí omn iparunk fllömoxdltA«Arft.{
(lllba iKazltás.) Lapunk 8-dik uxAnuUmn „Gyógy lth»tó-o a lovaknál oltí-fo rd u ló börfórog?" közlött o.ikkbcn n 18 dlk »orbsn „bofortöztol.tott 29, obböl olbulott 2, IcszurAtott tnArsdt botog 2tíu ho-lyott: „befortöxtetott 2», ebből olbulott 2, loiznratott 1, msrsdt botog 2ÖU olvAisndó, továbbit a S4-dlk »orbAn „test veívalotóro" helyott ,t««t »sorvozotAro" ; a 41-dik »orbAn „yászsron^ helyett „VASzorán"; a47-dlk sor-Í>au „redős bömól" helyett „rondos börnól" ; A 2-dlk hssáb 1 -sŐ sorbAn podig „öt—hnt heteg után" liolyott öt—b»t botok után" ol-YAIHudÓ.
Kapoavar.
© Mielőtt utolsó számunkban az „Uj rév a Dráván" czimll levél m gjelent volna, már erélyesen intézkedett ez érdemben a tek. megyehatŐBág. Az építő tulajdonossal, ki hatósági engedély nél-kill kapott vállalatába, nem o«ak a révet pusztította cl, hanem a jégkárosultak juvára 20 frt o. értékig meg íb'' büntette.
A „Hervadt virágok" ozim alatt a napokban egy kis füzet került ki a kaposvári nyomdából, mely nohány olbe-szélést és költeményeket tartalmaz. írója Németh Ignácé. Ha jól jut eszünkbe, e lapokban már elvolt ismervo a szerző hivatottsága, midőn 1 felvonásos vígjátéka az itteni színpadon saínro került. A tehetséget e füzetben sem lehet megr. tagadnunk a fiatal írótól; de ha tanácsunkat akarja követni, ugy felhagy a vorsirással a a prózai téron fog működni, melyen természotes^ ép huntora több sikert Ígér. Jelen költeményei közt egyet ömölhetünk ki, az „Irmához" czlmzott dúlok elsejét. Nem kifogás nélküli ulbe-pzéléBeibon birja a könnyű nyelvet; tolla éléük 8 a» itt-ott diastíous kifejezésokon majd simítani fog az idő és tanulmány. A mü tisr.ta jövedelme jótékony ozélra van szánva.
* Zalamegyének honleányi orényok-ben kitűnő leányát, a szép és bájos gróf Deym Marian ka kisasszonyt f. évi május hava t- én vetteti oltárhoz gróf IjaritohJenő, morvaországi földbirtokos, Istentől áldás a boldog frigyre.
* A Dráva mellől írják nekünk, hogy a közelebbi napokban Hlavoniában minden viz alatt volt. Valpón akkora a viz, hogy osónakkal közlokcdnck; több ház összeomlott.
* Harkányból tndósit levelezőnk, hogy a bodonyi izraelit« korcsmáros fél éves leányának tökéletesen kifejlett emlői vannak, melyekből tej folyik. Mint természeti ritkaság, miudenesetre említésre méltó. Azt íb irja levelezőnk: hogy 0 Felsége, a Cnászárnő, az idei saison alkalmával meglátogatná Harkányt (?)
* C*ombárdon 60 akó, jó tagyoni (Zaltunegyo) bor vau eladd, 1842, 1866 é<i 1862-ikL évekből.
0 A Bényei István igazgatása alatt levő, ti hutivét má« napján Péosről székvárosunkba jövő színtársulatban követ-ke»Ő tagok vannak; Ballá, Beődi.Czakó, Szép, Tamási, Szigetközi, Újházi, Laoz-kd(karmestor), Virágháti, Adonyi, Havi Kaposvári, Bényeiné, Czakótté, Özigot-köziné, Szilágyiné, 8zílágyi Toréz, Ha-rányiné, I^ozkónó, Dóri Amália, Dóri dudith, Gildai Ernosztina, Grimm Lilla, Grimm Louiza, Berzsenyi Júlia Btb. stb.
A játék rendbon következő darabok ígértotnok előadásra: Szövetségesek. Idegesek. Sherídán. Növelő. Brazíliai. Szerelőm politikája. Az utolsó eszköz. Kisértés. A nagy mama. Tüb a zárdában. Oroste« és rilades. Napam boldo-dogit. Király házasodik. A fösvény. A özomszéd álmai. 12 óra. Egérfogó. Halál fojü horozognő. Villán» líamli. l''or-dorek ur bajai. Szinházi bohóságok. Fips. A kém. stb. stb.
Az oporettokből : Ti* lány egy férj som. Ejfy hajó legénysége. Macska. A szakállas farkas. Fcoscgők. Szerelmes kántor. Kofák. Elizondói leány. Duna-nan. Dajka. Varázshegcdü. Vrig czimbo-rák. Níhiöveldc. Savoyardok. Fortunio dala. Cltouflenri. Eljegyzés lámpafénynél. Alarczos menet. Orpheua az alvilágban. stb. ^b.
* 22—2!l-án fngyott, havazott ismét, s kicsinyben a mult viharok ismétlődtek. Ez a nyolczadik részlot, mit az ép oly hosszú mint szigorú télből utalványoz az idő. E rátákat pedig már örömest elengednék gazdáink, mert bciu széna, sem abrak több gazdaságban.
* Hogy az irodalom pártolás, mint a hazai ügyek egyik legfontosabbika, mily szomorú lábon áll, mutatja azon körülmény, hogy az uj Caesar annyi kíváncsisággal várt b világfigyelmet keltő mttvérej Iiáth Mór buzgó kiadónk alig tudo>t-Ü-400 fllőfizetőt összehalász-ni a hét hazából 1 Kétségbo kellene esnünk e szomorú tényt előidéző részint szegénység, részint közönyünk felett, hu e téren is jobb időkot nem remény-lenénk? Talán itt is Őrködik a nomzet geniusa?
* A Kaposvárott alakulandó segélyegylet marlius hó 23-án tartá meg első U.ését, hatósági engdély mollett; m''oly-ben ideiglenes elnöknek Könifcsborg Adolf választatott. A választmány is megnlakitntott, mely a-folsöb''<) jóváhagyás olé terjesztendő alapszabályokat fogja kidolgozni. A választmányban viinnak : Nn. JBernáth Jőnncf, l-ső alispán, Saalay Károly, Szobovícs Nándor, Fodor Tál, Kovaohiob Öszinto, Soffor Alajos urak stb. stb.
* Szigoti Imro színigazgató, követ-koző hirdetést bocsátott közre :
Az ördög piluláinak előleges hirdetései I''árisban ezer, Budán, Bécs és Berlinben száz előadást ért, nagy látványosság:
üjb öraög; pUuléil.
Adatni fog a péosi színházban egymásután 3-szor következő napokon u. m, f, évt martius 80-án, április 1-én és 2-án; AzolőadtUho* megkívántató uj jelmezek uj díszletek , gépozetok , t .nemények , ének ós nagyszerű osopOrtoxatok a legpontosabb gyorsasággal eszközöltotnek, 12 képlettol 8 szakaszban, és 24 rond-kivüli csodás tünemény előfordulásával. Ezenkívül a nagyszerű BACHANALIA. Ezon nagyszerű látványosság aBxinpad-nak átalakítása miatt egymásután osakis Sttzor adatik, következő helyárak mollott l»álioly: 10 ft. Kis páholy: 6 ft. Zárt-szék: 1 ft. 60 kr. Földszint: 1 ft. Knr-jzati zártszék: 1 ft. Karzat: 60 kr. o.é. Ezon előadáshoz szükséges gépezetek, melyek tündéries sebességgel eszközlik a Hzinpnd átváltozását s még eddígelő nem élvezett meglepetéseket idéznok elő gyorsaságokkal; nem osupán ezen előadásnak válnak díszére, de egyúttal a helyi színed egész beltorét bár n legnagyobb költséggel, de tetomesen megváltoztatják, h így jövőre is bármily elő-adásuál aa eddigi hatást rontó lassú és unalmas szünetok a leggyorsabban lesznek oszközölhotők, s így az ördök piluláinak, mostanság tüneményes és osodás látványoswigai mellett a jövő években is ezontul és ezáltal eszközölhető disises előadások igon dúsan kárpótolandják majdan a n. é. közönségnek e jelonbon olkorűlhetlonné vált ár felemelését. A n. é. bérlők tisitelottel kéretnek fel, hogy a három előadás bármolyikéro holyeik iránt martius 24-ig rendelkezni
tnéltóztassanak. Vidékről a 3 előadás bármolyikéro a szinházi pénztárhoz oim-zett lovélbon a holyárak beküldéso mel-lott a rendelkezések martius 27-ig elfogadtatunk. — A» olőadást megelőzőleg a sziiduíz 4 nap zárva lesz.— Az ördög pilnlák előadásai után a Bzini idény liefujoztetik. -r- Kogyeikl>o ajánlok Szígoti Imre, a pécsi és fehérvári színházak igazgatója.
Nyilvános hála. Elmulaszthntlan kötelességemnek tartom a nyilvánosság teréro lépni és ott hálámat N.-Kaniwa azon n. é. lakásai inlnt leróni, kik felejthetlcn és szeretett nővérom betegségében noki enyhet nyújtottak ; oltemettetése körül pedig anyagilag fáradoztak. Különösen pedig t. Sehreior és Scherz orvos utak , ifjú és öreg Bny György , nem különben Ro-fonstook urnák a legmélyebb hálámat fejezem ki azon óhajomban, hogy „fizesse meg a Mindenható, nCmeB jellemeik o szép vonását. Sxornmer Károly m. k. oki. főelemi tanodai tanár s nevelő. (Boküldetett.)
NylIváuoH kttftzöiiet.
A zaln-egerBzegi t. cz. cassinó egylet t. tagjainak azon haKafiaa jóságukért, hogy olvasó termüket vándor szmésM-tünknek előadásokra átengedni szives-kedtok, forró háláját nyilványitja Vára-dy Ferenos, színigazgató és sxíntáí''su* lata. (Boküldctctt.)
Vegyesek.
— BAcabon cgv izobAloány kávéivás köz-bon egy tüt nyílt lo, o bár as orvosi »ogAly rögtön alkAlumstAtott, az orcdmAnytelon maradt. A »sorenciAtlon leánynak nyaka egy ójonl rottonotea kiuok után reggelre úgy megdagadt, hogy Aloto a legnagyobb re-•xAlybon forog, oom onnl sem beszelni nom kópés. Intő pólda.
— Plóczákat gyorsan sxlráira birni Ujabb Időben azon rógi mód holyett, hogy a pló-ouAkat boros vízzel tolt pohárba togyük, mielőtt azt a tostro alkalmasnak, ast ajánljuk, hogy kenjak bo hátát kÖzvotlönUl közömé-goi óborral A» hogy o mód bUstoaabb eredmény ro vcsot. (E. T.)
— Nögyllkoa.ág VIlAnyban. A pAcs mohácsi VAipálya közópállomiinán Vlllány-han o hó 14 én EokonfoU FrUdrioh no»ti lakós bhjAi nojAt fojtzóvol ngyonttWtte. — A BBoroncsótlon nő a ti ttosnok második neje levón s hallomás szorAnt ennek nagykord gyormokoi a gazdaságot törvónywien fölosa-tolták maguk közt, mostoha apjokat azon* ban, kl már óvek óta azt aogitetU gyarapítani, klzáratták ; o rósz bánásmód okozhatta tán azt, hogy as Arlntott családfő már eay-időben aaját magán akart gyilkosságot elkö-r«inl da idojóh^n mpgmbfitrtett. A mo»t »S-jAn olkövotott gyilkolAa után Virágos melleit a folyóba akarta magát ölni, do UmAt meg-montotott; miro őt a hatóság olfogván, Pécsre u megyei törvényszék oló vitetA.
— (Lógből kapott rágalom.) Mily kerAs alaposságot Aa sokazor nom kla rossakaratot tanuaitr.sk nAmoly n. lapok a basánkra vonatkozó köxlűmAnyoknAI, jyabb pAlda rná a Gráosban mogjolonő „Tagoapoat" oati lapja, melynek f. Avi mAros.3-ik B*áma a kövot-koső Oaotot kösli, mAg podig mint olyat,moly a magyarorsságl AlUpotokra jellemső fAnyt derit: „PAcsről febr.27-lkórÖlltjAk: —ugy. mond a no vásott lap,—hogy a asogtsárdi szolgabíró egy malmot vett 3000 ftoft s ast kiíiaottn. A földmiroa, midőn a pAnst h^sa-vitto, utköaboa kót oaeudőri rótt magához kUArctul, b Asokat Ajiolro is magAuAi ma-raastotta. Alig asunya(ltakolras ajtón kopogtak, s bobooaátáat kArtok. A molnár As mje gyorvan fölóbroaztók a csondőröket; fogyvo-roaon a axogfln lógó ruhák mögó bi^JtAták, u főlnyiulk az ajtót, melyon kót álarosos rabló lópott bo, s pisstoíyl szegesvo a 8000 forinto-kArtAk. Érro aa egyik oaondőr lőtt s as egyiket lotoritotto, a másik it elfogták. A kAt rabló podig nem volt más, mint a holységbiró ós a szolgabíró, a ki ogy nAppat alŐbb a malmot megvett«."— Mintegy egyávvel ozslőtt, lokólotoson ost a történetet olvastuk már nó-mot lapokban, oiakhogy akkor a ssinholy Orossorsság, a a asomóly valami rendőr-tiast volt Ilogy jutott easéU a griosl lapnak o régi koholmányt Apon ami rovásunkra olo-vonitoni föl, noiu akarjuk mogyariáni. de miután os esotről minden magyar lap hallgat, a jolonleg ml bistoa forrásból ArtesUtetAnk, hogy n foutemlitott lap vydondáss» által hlrró tett osemAny alaptalau, jónak látnók, hogy ha a stfrtiakanoaót asopogatná Akkor inkább, midőn Magyarországot Ily jellemző ki-rekro fttii fogát Aa tollát.
TÁRCZA
Mily ¿(Ion A midőn halk-csendeaon közelget Ah ég boltján az est magányos csillaga, S nesztelen kocsiján na est is jo mag*, Ea ab árny ós a nap a fbldórt harozra ki lnok: Mily édoB monni axent, valláso» érzülettel A völgy ölébo lo, n kia tomplom foló, Méfynok szűk csarnokát a zöld moh fölvnró, Do uol mnga az ég beszél a jó szivükkel I
A falu sírjait híven mogőrlző — Kösaöntlok saont liget, kösaöntlok gyászmexöl Megáldom egyszerű omlókid. Jaj neki, A holtak hamvait, ki meg nom tiszteli. Keroaztold olött inoghatom térdeim S a hajó fogadja egyhangú lépteim. Mily csend I mily nóraasAgl n sötét, néma ójbo ? Alig, hogy fölragyog a azentélylámp* fónyo. Itt mindon Álmodik. Ébren ő ogyodül Viraazt, vigasztaló, sxelid jelkópeül A gondviselésnek, mely soh'' so alhatik, Hogy öaazeaxcdjo a halandók aóhajit.
■ : .><
y
Halódjunk csak tovább : némák a szent falak, A p.vdlat csöng caupAn halk lépteim alatt, Mig At nem lépem a szentély korlátait. Sxant oltári szent falakl im köztetek vagyok, Noktok kiőnthetom hő lángom, báuator, Ab eltitkolt aóhtyt aa égro bízhatom, Mit csak ő ísruerond, mit csak ti hallotok.
Do oh ón vakmerő oljöttom ido bAtran, 8 saivom itt is dobog fölségod saent lakában, Szívem mit lángra gyúlt a kin, a saorolom ; HAsad sxontsége nom Ijesst, nom rettegem Bosszúra koltoui megsórtott Istenséged 1 Num,arozomnera pirul a lángtól,raolyugyóget Ha erény gy^lj» fel, a Bxorelom nom vétokl '' 8 szorolmem tiszta, mint kínok uh« fogadom, i Magasztossá teszi a hűség u fájdalom I
8 csktlm hallá a fold, hallá a nagy természet, Halták oltáraid a előtted oh nngy Isten Kórnóm ismótloni na osküszót. lm ¡tton Házad ÍÖlaégo bár boraadni; fólni késztet, Most is ft* ö novót zokogják lyknim, K nóv csöng vógig a holUk sirhautjaiu S mintha panaszosan halotti árny sóhajtna, Fölébred rA n gyász szondergö birodalma.
Isten veled gyászhonl magányossíont holyokl Kótskier visxhangozA a néma ój a» óra Vorósót, hogy kőnyom omlott olŐttotok , Ab laton látta azt » megyek vigasztaló Iv \ ... Talán o peresben ép* más |>nrton, más vidókon Képemmel Elvira fonvirnazt ogy-magán S mig kót szeme egét könypatak folyja át, Megtörvo térdel ott egy oltár zsámolyán. 8 mi másnak födvo van szivénok rejtőkében, Zokogva önti ki lelkének bánntát.
La Valióre herczegriő ólete.
K(fjr ndvtolen «''» I70fl-b«n Kölnben m. pjilcul franraia kln<lí» utAn fordította
H É N Y l n E Z S Ö.
(KoljrtaUs.)
„Mindozokért tudnám vigasztalni magam, — teszi hozzá a bibornok — ha nz ö vagy éppon az én érdokem ugy kivánná, mivol azonban a rósz napontu növekedve,uram dicsőségét s nyugalmát aláásni kezdi, ozt eltűrnöm lehetetlen. Szomorít a kényazordaóg oly lópéaro határozni magam, moly moggyö-zondi a világot, hogy fojcdolmom azolgála-ta érdnkében mindont feláldozni tudok. 11a pedig balcalllagzntom épen azt akarja, hogy eszorolom, molyol fölséged azon toromt-ménv iránt viaoltetlk, akadályozza önt vnló érdokoinok foliamorésében, ugy visszavonulásnál részemről ogyéb nom marad fon, ha hogy e fölötti kétaégbeoaésomlmn nem ros-kadandok össxo. Mort elvégro is nincs oly hatalom, mely családom folctt rendelkezni megakadályozhaaaon, s elrngadlinaaa tőlem azon jogot mi Iston és emberek törvényei szorint onyéro. Síre ön lesz a legelső kl díos-bcszédot fog tartani folettom lövid idő múlva, megköszönvén szolgálatomat, moly két-sógtolonttl a legnagyobb leomlott, miután rondithetotlonségom önt a logsxoroncsósebb helyzotbo hoxandotta volna, lóvén egyidojü-lo« a viliig log.Hcoöbli és Irgfökélyosebb fu-jedelmo. Különben életemnél kcdvoaobb be-
csületem, k<>t«''l<v. Ii.ihulrk nélkül azt cacle-k^dnom, mivel fentartásának tartozom."
Mivol pedig minden orőa azonvedélybou liizonyoB ziláltság van, viasza tér ismét unokahugAhoz, ismételvén mindent mit felölő mAr többször elmondott,novezotesen hogy unoka-huga most bi»onyoaabb a király azo-relmo felöl mint yalaha, különösen n Snint-Joan d'' Angely-ban tett nyilatkozatai után. Több Ízben tigyolmoatoté ő uneka-hugát, hogy ö felségének nőaülnl kell,miro azzal diesok-vék, hogy a loendö fojedolinét egéaz ólotéro boldogtalanná fogja tonni[ innon kiindulva megmagyarázta a királynak, hogy nojo azo-rencaétlenaégét aaját boldogtalanaága követné, inert kitsvén azt határtalau koílomet-louíégeknok, bizonyára nom romélheti az ég áldáaát. A Snint-Jean la találta pedig annyira bAntott-t ő ominontiAjAt, hogy nem tart* hat A magát vissza arra ismételve vissza nom t4rni. Panaszkodik tehát, hogy oson látogatás óta, melynek követkoaményoil előre látta, s ezért akadályozni szándékozott is —a király újra naponta kötetekro torjodő lovolekot Ir funokn-hugának , hogy a történtokot mind tudatta bugával, hogy obbon a legnagyobb bizalmat óbresztó maga iránt, lm^y huga már nein is tölti máskép időjét inlntlovoloi olvasásával, ób visziin válnazaivnl. Hogy nem foghatja fel, mikép a nösUlés küszöbén ullva tnég is mindent elkövet szonvedélyo előnyé-ro, illykép ő maga törekedvén magát az cm-borok logszeroncsétloncbhikóvé tonni, mort nincs olvisolhotlonobb, mint szivo ollonéro nőszülni.
Ezután a rószletekro mouvén át osodozik, hogy mondaná meg tehát a kirájy, mllly s»o-repet játsranék huga az eaotben, ha ö felirtgo meghÁzaaod iák ? Kinyilotkoztatja, hogy hu ga nagyon olfelodó kötolességét ha nzt képzeli, hogy ő felsége nom eléggé tiaztoaaégea ember, vagy jobban mondva elég bocatolon lonno jónak találni azt, mikép melletto oly mostorióget űzzön, mully meggyalázza; nom tudja felfogni, hogy huga így élni kópeanck higygyo magát anélkül, hogy efölött sonki so zúgolódjék , képzelvén, hogy mindenek szivét mognyorto; ha ez lonno kiuézéso boriad o felett, mort viseleto mindon ösmorői előtt olly botrányos, hogy sonki som szoretl sem becsüli. Mindezeket azznl fojozl bo, hogy az lonno a legnagyobb szcroncso, ha Ufolségo rögtön megparancsolná neki, hogy ha már magát okosan nem visoll — mint lehetlen-nok Iiíbb — logalább tulságait móraókolj.i. hogy Így a kŐzvélomény jogos ollcnrvo.tré tői mogmentetheasók.
Kgyszoramfnd kéri a királyt no csouál-kozzék o felett, s hog< fontolná meg, mikép
a huga iránti szenvedély csnlódáa , melynok befolyása nlutt nem láthatja mindazt, mi o nőt iíloti | hogy ö, ki ninca elfogulva, — bár minden áron nzorotné lm lőhetne, hogy szolgálatot tonno ö felségének ea ügyben, lm Mr élctébo korülno ia, — az igaant inng-v mexf''i-lensógében látja, s nom türhotendi, hogy rovására történjék bár mi, mert hn ozt tonnó at árulás bUnéuek ogy nőmébe eanók.
Hogy végro történjók. minek történni kell , mit som törődik ha halálát gkosná La, mert kötelessége teljesítésében halna meft, asaz ő felségét hűségesen szolgálva oly csotben, hol senki azt nom totte volna aü ő holyzotóben.
Tcklntvo ő felsége által unoka huga részére biztosított barátságot, nem a legjobb utat válasstá arról öt meggyőzni, mivel két-szornél többször! válasscai nem tlsitelte meg, az olsőro io Vonollo asszonyság orölteté, a mind aa mit a Ualnt Joan-1 találkozás óta Irt csak okozata volt annak mit « felsége neki mondott. Mivel pedig annyi kogyábo rés*c-sült, mitsora mulasztott el, hogy hAIAtlan unoka-huga logtis*tolettclje«b legyen IrAn-ta, s hogy a barátság kötelesaégezorü Jeleit adja, Am do azon csekély befolyAe, mollyel a király fölötto bir, meggyöződdao iaerint nom vozotnó oda, hog^r emn »««mpontból megnyerje, s mindez mit sem érne, túltéve, hogy ha bár czélhoz jutna U. Különben nem foghatja meg, mint kívánhatja ü felségo, hogy tisztelet és barátsággal viaeltosaék oly személy iránt, kínok eszejáráaa az övétől annyira különbözik, nxaa hogy U;iy ozólllon, kit okoa ób szerénynek kívánna Látni, a helyet hogy eszelős és féktelen legyon.
ÁmbAr tudta a bibornok, hogy a király Manoiní klsnsszonynynl mindent köaől, kérte mikép fölötto óhajtanA, hogy tudnA ax mind azt mit folölo irt; felujjulna ha képes lonno vAlaazolni neki a mint illik a» öt érdeklő dolgokról; kéri logbenaöbben t-vábbá e*en tehertől logalább mogmontot'' o valóban ol-foglalvn éa halmozva lévén aolgokkal, mel-lyek közt azorencaójo van ö folaégénok aaol-
ffálnl ollykép, hogy a* állam ia jövőjét ta-álja beniiök, nom tűrheti, hogy nyugtalanl-tasaék olly személy által, kit mindennemű okok köteleznek öt kielégíteni é» a ml terhesebb reá nézvo, az hogy öfulségo ahelyott hogy o kellomotlenaégtöl mogmenteué, aal i szerencsétlon huga iránti szén v.''déllyóvol I nregbitl, ki is ő felségének öleléseitől osak • oátoríttatik. .
(Folyt kőv.)
3XTyilt poateu
K-nak I.ÍKiáJoli i B«c«e* (udá(IUU«lt OrOniraol fo-K«<(JuU i a kedv«* htrt kár rótt eUbb n«in tudatni rrlünV.
0«. V-nak, r«<t«n i A k#p tirgj''ában már Inti«-k«dtQnk | mihelyt bUto* vábuat »xerdnk, tuiUtJuk veled. íta aionban *« «okiig kéének, mugln lövőiben tudtodra adjuk, mily uton nyerk»t<f m-g t
,ltt a Uvwii.* Itt ím I fjt»k ngy dldrrjg «« ember míg bundib^n U.
„1''aaavívUo." A» atoUdt Un k4»i>Albntu<)b, Igaal-
J. K-nak I A f>m«UaT^njTt>k niegitrkcitok ; ino»t rfjud a aor.
P. (l-aak i VátAMOcUt, vagy a kírtet várjuk. T. V-unk t IUm levíl t iin «i-^ii-íu^ t t nem Irta a k^rt raja tárgyiban T ax Ogy nagyon aűrgSa. .TflkBr alítt.» Igen I
f(. Uy-nek) K-on : X. caáfoUtot caak akkor k«aM-hetjok, Ka ön nevít tudatja velünk.
f. K-nak : A mint IdSuk engedi, levelet Iniuk.
y K.-Kenlxaán i VAgo Vígé ! T Ha. V-nak l miulin a válaaxtminy eUpaanbilyok kldolgoaieára blaatott meg, a bekdídOUnek kbaUa^t fcddlg Id5előttinek Urtjuk.
W-bergre i Megirkeaett-e » ktlldemíny T aaeretn5k »»«/•ágod becaea aoralt olvaanl. lapunkat tovibbra 1» nagyárdemS pártíogáaába aJá«Unk.
H. P. InUskedtQnk | a UmWe1r61 tuddiltjik Ont K«ellesi brugdauaV l »Wetník, ha Un a .klnceáaia t«rtioet4t megírni.
.Bemml kond." Akkor jöjjön ön kepoavirra lakni, majd itt m/Uk4p aeng a lant.
A mely müvekről Itt meg nem emlíkeatdnV, köaöl-hetlenek.
INTyllttér/)
Kanizsán ogy vondéglő a szarvashibákhoz i^en megfelelőn — arany szarvas czéggol bír. A múltkor egy academicussal azon szo-renosétlenség történt, mint Promethoupsal t. i. na óvón vágyától Űzetvén ezon vondég-löbo menekült, a fentebb novozott nemes vágy csillapítását tüzvo kl cxélul. Do jaj I — — a telt fttjll wr űr«» gyomorral hagyá et ez étlu-tézntot. Vendéglő és ür«t gyomor, hogy fér-hot ez összu 1 ? — fogja némely békés lakója a világnak kérdoiui. Irtóztató» fojtörésbe korűlne o talányt megfojtenl, — ime tehát én, ki szomtanuja voltam ozon soha som oxi-stált lehotlenBÓgnok, a fojtöréstől felszabadítom a közönséget. Azon magasztos irat, mely „Spoiszotll" név alatt halad a világ göröngyös pályáján , vagy néniot, vagy nom magyar nyelven van szerkesztve s ez oka, hogy a tudományos ur, a széptrAlyt iumorvo
•) A* eaen rovatban köalötteklrt egyedül a aajti-hatdaig Irinyiben villái fclelfiat-get a a a e r k.
egyedül, üres gyomorral távozók, nem bírván a „SpoUzotlí" magasztos stylusál felfogni. Halljuk tehát mit lőhetett volna az aoademlous urm^- ¡rvazerencaétlen napon ma-
f;áhoa vonilio, a g>.T«ienn Hírachben : Fohér ovoat kockawel; Urna dto Riakaaal; Káposzta Díznóhosal ((''szlntéu megvallv/^;^ soh* Botn ettem Diznébust, de ilyen alatt a természet egyik osztályában «cm található valami); Boryu Koliepawel (ebből csak az utéaó pnMrftí »iwStagokM {«Mit«?.*, horvát gramatika után, magyntul: Pál); Exkalop Weaepeeaony vei Honkawel (aa »Ca-domíous ozt Íe fejtegeti : ox=akl, knlou— kaluppérozni; tohát kikalopnérozás a \Vo-aopeoseny vei kövotvo Sos kától); Ham-burgy Bofstek Risel; Boryu Frloando Koú Wapostal (ezt én igy fojtegetom: K u \ ige, — a közbeszött K, költői licentla éa »postai. egy a tlienkét megboldogult közüP . HoofaUmod Kaposta Salától (alinB Befalj kapoat saláttal); Kirantoti Tok íitt nem Ci dou plnoae- vagy es»e-tokját értl-e ?) Wó | • ló T o y á b a a 1 íoa egy spanyol grand vái-a lehet a pyronlli DÓrczok közt); Lengy|el ''"Nyolf (Itt sok találgatás után iá Jötto''m,
hogy Longyel nyolvet akar valakivol ea által megértetni, do e» nem hihető, mert eaen csotben gramatikával loendo garniroava; — igy azonban annyit jelent, hogy valakit a nyolv lonyol vagy tán valaki si\)át nyoivé! lenyeli). Bornyu TüdeCitruiial (aa n Boryu valami nemes emb«r lehet, mert mindig y-al irja nevét); Allmas KooorU (valami almás éa mégia keserül aján\juk Lioné követőinok figyelmébe); Saüun po-buVgcinya piiAW«''! (de *tr* a^ academicua |a mugboozankodutt, o «KY h trag okoata ránctot letörölve homlokáról, n legnagyobb hideg vérrel szólt: „csak cgyo neg V ok kell").
mos* már látjuk jó polgártársak, ''w^érfc uv.^radt étienül aoademioua ur, a ebből : azon üdvtolt tanulságot vonhatjuk lo, hogy [ ienk''.V «öletek no legyen aoadótniku«, — ae yOr* saépirályt ht» enni kapri »kar, — Vkgr > már » maíheur érte caon íulaidono-J sát -->''~ni, ugy ne azt egyék mi a „snaiscaét-1 Ir "•''•anom mlndjár azt a ml az asstalon található, konyorot, aót, borsot, sohweflls gyufát ¡»ztán meg — •— —• fogpisakálót.
A-g.
XT
JBJf

R.
2ST
O

Ktutixa«, márt. 31. A mozoi munka kéaőn elkezdhetése végett az árak valamivel
1 avultak, mindamellett, hogy tudhatnék a loas.iu télen át a hóval takart vetések erediué-n^dit. Mi jogyzUnk :
Buaa''d forint —3 forint 20 kroiár. Hoz«
2 ft kr. —Oft. —^kr. Zab 1 frJ 30--kr.
Árpa 3 frt ---kr. ~ Knkoric-zu l frt W—''
00 kr. Bab tarka 2 frt ÜO kr. Bab fehér 3 frt
40 kr. '' i .r ;
Kan la tat p laoai,4r«ki Jlurgouya rn^röjo 0 f\
00 kr. Maíkahu. Íb8tj< U bi fokhda foag« 10 kr. 8.-r-
Uekua fontja 18 kr. Uj taaJoan« miaaij» tfl ftt — kr
Zair fonU» M kr. WngWw» tniiUju t X ft 0 kr. Zeewle-Isat miaiija 8 frt 00 krí Kenyirll.at foB^J» 6 kr. Ku-Wieiaii^t fei^J» J kr V) bor Iteaije 8''k,v'' ó bor ltoeije 10 kr. 8ír IW.áJo 10 kr. Sallva-pAlluk* iUaíJo 5Í kr. T%rköl/-pillnka IteaíJo »6 kr Vagygyn mímíJ.
10 (Vt. — kr. önUM fagygyugyertya fontja 88 kr. mAr <ot» tW»Ja 8« k»i Bwppaa fontja tö kr. ,
BUpoüVíir, márt. U. Időnk folytatja, változékony Jollemét; w>A eső '' oalk, majd nap nüt; holnap Kuár kömény dunai azél mollett hava»; uUnna fagy ét podlftQgy, hogy
0 alatt 8—10 foknyi hidegben didergünk. A aár éa vízből már ki nom fogyunk, u pedig addig népes ljotlváBárainkalig lesznek. Amál hetivásáron ia kevés tormók volt; az eladók jó feltartották ugyan áruikat, do csak alanti ár mellott találtak vevőkre. — Igy álltak aa árak Í buzft 3 fl 6 -l>6 kr.; borsó 2 ft.; ku-korloza l ft 70— 80 kr.; árpa l ft 50-00kr.; zab 1 ft 10—16 kr.
Egy zsák burgonya 70—90 kr. Egy mot-azoui való borjú p—S ft. Egy mázsa széna
1 ft 20 kr. Csirko párja 40-60 kr. Egy kövér lud 2 frt. Egy peosenyemalao4 60 kr. Egy hizott sortvés 80—60 ft. (ru. p.)
Ú.auonvnr, márt. hó 27. Mai országos vásárunk. bár a ináskoríakhoa képest ológ né* pes volt; nom ért ogy batkát. — Különöien tnar);a és lóvásár nkkora volt, minőro rég omlékozünk. Do itt ia csak oladó volt sok, vevő pedig kovéa. Pén» kovós, r«*után mog vaUmiro való járma* ökröket ugy rátartot-tak, högy nem igon lehetett párul ázni. A* igás marha párja kelt 140—270 ftíg. A ló'' párja 10 fttól 400-ig. Kalmárok közt általá-
nos volt a panasz, hogy sokan fu arjoknt som árulták kí; többon hon ín maradiak; azt tartjuk : legjobban tottók. Innan-onnan azt ia mogórjük, hegy vásárokat sem ta-<unk; minek oda fái adni, hiszon oda haz*'' L; aeg-IAt|iutjuk egymAst; a kalmárok, bí. i eladók pedig nom olégesxnok mog ». nézőközönséggel; nokik péna kell, ar. pedig uinoa zsebUnkbon. Ha igy mogy. ^em aokAra cao-réro jutunk ; borjúért ciizmat; lóért azürt'', attilAért oaukrot éa kávét nab. utb — Aatán itt les» a hajdani arany idő 1 (m. p.)
Keaathrly, márt. hó 22. A váratlanul bo-kövotkozott fagy utalnkat megjavította, bár a hetivásárok csak közönséges egyformaság-han alnylonok. A terményok ily áron keltek: Buza 2 fet 00—70 kr. Hoza 1 ft 80 kr. Arpa 1 ft 40 kr. Zab l frt 10 kr. Kukorioza 1 frt 60 kr. Burgonya 70 kr. Finomabb ó-borok akója 8-9 ft. Ujborokó 3—4 frt
Aa idöjáráa néhány nap óta nagyon tozó : néha oslk, többször havax, a most u. ''^b kemény hidbg, hogy Balatonunk még jó ^l sem engedt már iámét fagyni kezd.
Erre 23-án őrös hóalvfUAr; már ia térdig járjuk a havat, a igy alapos roményUuk van a trtvnsz boköszöntévol azAnkáxhatui. H—6.
Nlrffiik, márt. hóban, A lefolyt hetekben a zord idő következtében ''gabona piaozttuk osak gyéron volt látogatva, más miatt a kereskedés ia runyhének jegyezhotö, gabona Ar : buza 2 ft 80 -90 kr. árp*-l ft 80—20 kr. kukorioxa 1 ft 20-40 kr. »ab l ft 10—16 kr. bükköny xaboa 2 ft 10—20 kr. alaó a.ut. ittérőjo. Nagyobb összegek nom kerültek oladásra. 8—U
—r
B«•<••»! péiuórfolj am ittÁrílH*. SO.
'' 1
67, metallquca 71.20; nemaeti 77.10; bankrészvények 794.— hitelintézeti résavényok 183.20; ozüst agio 108.60; arany darabja 6.22.
Felelős BKorkoaztí): IvOHOZ ISTVÁN.''
R O

e m

«1
-a)
. Hirdetmény.
tRekbardt Ve«JluAutl blteío»<iintk ttiii'' blvAxa : Somogy viezyo poljr. WrvínyixéX« »»int W»Vkoiiyvl hatéig léaaröl köih''úré téféliV, hofy K.>vA«» JAuoinak, lte|-chárd Kerdlftand elleni kereteiében n klelé/Uéal vé,(<efiajtia UíbWiiMk akUtael t-t. m. j. kiayvbeii f lű kelj ralit m. «UH b. Ja*/»«II bli I >-kXin elrendeltetvén, a« Arr*H»'' M-t''tilek m U kégliéi! «orréit t »18/-AllapilA''a teMntelébJI fcil-''le löknek lArtfyalóai lntArnapul I8l">5,évlaptll liiVlk lUpJAitnlc re^ell 9 ófAU kltH/ollk i ii IM hitelé-6k n«''al hivatnak me*.- ha«y meg non jelené-sök efit^bei» i\ f-inebbl ,ligylet»,k Utoljái; fognak mejrAllapjtlatni,
Efiyax''fHinind felhívatnak mlu 1 akik • kijeleli lilti''kVM Irányt tartanak, Kit a fennebb! Ii itArldiiitf Ide bejei out« ni aimwmek., KapoivA'' I" br, hó í,4 éi),l8öV Pomoyyin''''Ky türvénynéko mint teloVkÖriyvI hatóa&g.
»»/•« (•'' 3)
árverési hirdetmény.
Comftgyrticg/í uMp. tBrveiya é-kének, mint telokköflyvl Imt aA*.
ré»/.éidl kőihlrró téti tik, ho^y Ta-
tanylIMur Jill Wkó»nak ,f li.o-rnaégo Mull Oyörek íntvAn JAdi Uki''» elten 1 kovetelé«o fele/éaéro
icxAu^it é» k >4ai k.s*»éK tan. 4». telnkje,iy«ök;tnyvéb>n . I. 1 — 8 rJm. fo/lalt é» V''rOllag 600 frt o. A. brcaMl Ingatlanok a jA II ki''. --»ítbaü a hel/nltién folyó óvl apil-11« hónap 1-iö uiv''ijÁnrtk rc^jfoll U órAjAn —• mint «» ri»!J IixUrna-¿on1 — VlArrerert tnl fognak ; a ti lafcdlk Arrerétl IdK, ha nolAn a» el »ön ynv8 urm (alA|ku<n«k, 1805. wajuv ,hA 1 -»ií. tupjAiiak le^ej! O.úrAJAm a heíiruJníroMllietlk, n*ial fió^ ekkor f''hnebb kijelölt liig«tlAi>ok a bet tAriu alól U eladatni r>K''''ak. ■,
Át Ai-*0(>''»1 f.-it^UUk A.liJrvény-»lék Ir-idAjAban nilu-lonkor megtekinthetők. ''
I KapoltvArott feb". hó 3-n 1805.
.HoiittifyMifrfyoJUif''.JiiyiiíkJ u>lm t.|rkk<iu) >1 batúlAj.
r ■ '' ■ ■1 ■ i ....... : ■ ----
7m ^ Í8—^
arvefttsi hirdetmény.
Homo^jr mígyo Jioljf. • (drv^iijr* ai^k^ook, mint tdrkk^ny W b it ► Agunk r.Wr6I i «»lúrií telelik, bog/ (1»AI AlxJ''''» k -niArrl ''nkóa->i*k"fMp''rM»<jo alatt 8ArAT»TlfJr« ollcul k<Wi-trl4a« teil ¡Ítéli IctAlo-
l^olt i% IV í.&)>Q$iu(<iOi kij»»íí; 30.
• lAinu t<ivkjfgv..0k0ny»;,bfnl l"''-(• ye<\ toikU»} I iin<l« Ain a foj;Í«lt hl-AlUjf rt*t Mo.V W»Mt lii-(fktlanttk Ríi&tan kÜ^aV^'' ■> a boly
á '''' t '' '''' «jiin^u f. mariim ni 27 nap-
JAnnk rf/fjolt 9 .VrAJAti — mliít ax
cleO balArtiapoii — ¿UrTír^atMnl
r»)(»ak i A Milúxlik Arrnr>''«l i<i<1, In
iío''.Ad ax «U3li vov3 .rtoai U1AI-
kuxi.ik, f. ¿\l apfll . 87 uapJAnak
♦c^f''I O órAjirnn belyaainífí kl-
t''1* tik, a«*al bof^ tkkor fennebb
kljololl ín/atinnok A bccjArou »K''-l
U rlluUtal fjA-unk.
Ax Arvír.''xl felt''tclck n ISrr^ny-• 4Ík IrodAJlban lulnitcnkor ktnlbfttilk.
KapotvAroll, ftbr. 20 IÖC5.
floinopymígyo törvén,« xxóVouiiut telekkönyvi Kil''íAc-
lsV cs "(8-8)
Hirdétiiiény.
Hónlj?Jakab/» nejs Boryor Hctll (Kii«) hltelexSlurk «fimblvAaa I
Homogymugyo po''g Hty<n»»»Ako lulitt telekkönyvi b»tA»Ag ré»x<i5l krtxhlrrí tíli tlli, hogy 8Ar» Jix»ef-nrk, Hónig Jakab tn nej« Ilerfrer IMII iKlix) elleni kerotettben a ki légil/»l vígrebajtA» utibbluak a kuiírj; 132. ni. t. j. kSnyvbei, I. +
ren ^íAinlg bojegyxott birtokuk <lr- ívkliotvín, ac Arv*rí»l felt/le-lok ► a klolt''gli^ai »orréiul inegAHa-piti».» lekinUUUl l|ite|eiUkmk t.\rg)A''A»i batArnapul f. Jvl inar-tlui lii Í4. nnjijAnak regg< H OórAJa kltllxetlk t Iniro bttrloiftk axtaI liivntiiak inep, bogy iiieg nem Jclc-uAal''ik r»étiben a íVnebbi Ugyl. tek bir-''llag fognak megAllii|»ltalul.
Kj(i »xcrtinlml Telblvalnak mind a ok, kik a kijelelt blrt )kb»x lg/« v t tartanak,'' ait a l''encbbl batAríd^lg ido bejeb-nttnl »leMcnek.
Kapo»vAr febr 2t 1806
Somugyin'' g. eliirv/nyit/ke mint telekkönyvi b»ti»Ag.
ilJ/ /l
»6i

(8—8)
árverési hirdetmény.
Somogyincgyc p«>li(. törv/ny»»/-k''nek. mint telekkönyvi bat ♦Ágnak r/jx/rol kiitbirrJ tétetik bogy Kn/tna JAnc k olarl.utl Ukó»nak a nwgvoi liAr.l p''nxtAr kövelel/»p fe-det/xéiw lc7>lo;><ll <''»« Viulnrkuti kiVixég ISí-tlik »lAnt''t tujekjegy-xüktfnyv/ben I. t — 8 reixUxAm alatt IokMI blriila^ 400 Irt o«xt. i. bee»Ilit Ingatlanok )for»o|Ad kftx-»«gbou a bcly«xli|iln f. AvI m«rt. bó 8 , nupJAnak reggeli V úrAj\o t-mlnt ai ej«tt batArnapon — rlArre-r<«tetnl fognak : a mAiodik Arvc-r/tl 1144, ha itotAn at cl»5n Vovö nem l»IAIko»nAV, f. /vl aprllla liA Í8. napJAuak reggeli;,0 lírAJíra * lielyíjín/rc killlietík, Axial liogy ekkor fennebb kijelölt Ingatlanok a heraAron al >1 1» eladatni fognak.
A a Arvori''i l elt/telek a tArvíny • x4k iro(JAJ4b»n iuJil4«i»Vor m«g-tvklntbotök. ),
Kelt Kapo»vAroll febr. 20 186*.
Homoki iiieryo trfr v/iiy níko mint tolekkónyvi bnt4»A|f..
hirdetmény.,
Keldreieh Jakab biUlciiilnok S»»xvblriaa! Somogyniegyo polg. tKfV«ny»x/ko uilnt talvkkónyvl ba-tó.Ag r/axíről kőxblrr/ títetik.hogy Vanka KArolyimk Koldrelcb Jak. ellőni Jseretet^bon A kieUgilili y/g-rcInJtAí utóbbinak kapoivAal 156. • a t. J. kSnyvíbenf 1 .rcndaxAm a. bejegyu-tt blilokAra elrcnd«)tety<h, aa Arver/d feli -telek * a kioUgltf.l ■orréiul uiegúllapIlAaa tckinlcUWl kitolexdknck tArgvalAxI batArnapul f. ¿vi mAredu« hi 20. napj.inak rejnre''l 0 órAJa kitllx-tlk; mire bi-tnlrxSk a«ai bivatnak meg, bogy meg nem jn''cn/aök c«el4b«ii * fon-Itebbl ügyletek biróilagfoguaktneg-AÜapittatni.
K^raxrumlnd felhívatnak mlnd-axok.klk a kijelelt blrtokhna ig/ny t tartanak, u>! a fonnebbl bati''irldölg ide bejelenteni ale»»enek.
KapotvAi febr. 10.180&. floiuogymegyo Wrvóny»i/ko mint telekkönyvi hat<5»Ag
4>V,»« (8-3)
hirdetmény.
II o d 8 Júi.ef hltolexüiuck U>»xebivi»A I flom.igywpyo polg. t''Jrv/ny»x<ke mint telekkönyvi bi-tóaAg r/»i/rbl köablrrö t/te|Ík,lmgy Cii t uiberger IgnAexnak Uo<tu Jó-x«ef elleni kore»ct/b''ii n klelégi-t/nl v/grebajtAs nlAbbltiak a Kop-pAny 27-dik »lAm t. J. könyv/ben 1 — 20 re nd»''Am lg bejegyxcl t blrto-kAra rlrendeltctv/n, ax Afvnríii f.-ltilvlek » a klel<fglt^»l »orrend inrgAllapItAaa tekintet/bői hiteleiknek lArgyaliil batArnapnl f. ¿ti mariim bú 23-ik napJAnak reggeli 0 >rAJa kitliiotlki mire hitele,Ük nxxal hivatnak meg, hogy meg nem Jelcn/aök c»et<beu a fenncbbl ügyletek blr.''ilag fognak me gVHapit-tntnL
Kgr»x< rtiuind frlhivatnak mlnd-f.x )k, kik a kijelelt birlokhoi ig/nyt tarlatink, axt a feunelibi h«t Ai id''lix ld'' bejeit ntenl »leraenek.
K''ApoavAr, feb. 21. 1805. ''
Somogyrnegyo törvínyax ''konilnt t lekkttnyvl batóaVg.
I)a kttia/gben a helyaxlnín f. i.aprll hó 15-dik »apjinak reggeli 0 órA-jAra mind ha/ntad hatirnapra • helytxinéru kltUielik, axxal bogy ekkor fonnebb kijelBIt ingatlanok a bct iAron alól ia eladatni fognak.
Aa Arveróíi felt/telek a tírv/uy-»»/k irodAJAban mindenkor megto-kiulheiijk.
Kelt Kapoivirott JanuAr hi 14-n 1865.
iSomogyineay« lürvinyttiko, mint («MJciiiiyvi UmótÁtj.
"V,
I«.
(3—8)
Hirdetmény.
/.una Jóxtef bitclexSInck ö»z-• lehirAaa iSomngymegyo polgArl lörv/nyn/ke mint lolukkőnyvi Im-ti»Ag r/»x/rol köxblrró tétetik, hogy l)Ucht"r Mórieauak Zaua Jóxaef elleni kerú.«ot/ben A kl<Hg|. , t/al vAgrebajtAa utóbbinak aT.kop-pAny 174. ax t J. könyviben I 1 — IC rendaxAmlg bejeyyxett blr-tokAra elrendeltetvén, ax Arvcr/ai felUtelok » a kieK''git/ai »orrend megAll.ipilAaa lokintetéből hitelesüknek tAr^yalAsi hatAmnpnl 18(15. martiua 22. napjAnuk reggeli U órAja kitilxelik ; m ro bltele<(ik nt.nl hivatnak ui"g, bogy nie^ nem Jclen/»9k caetlbcn a leunebbl Ügyletek bíróilag fognak megAllapit-tatol.
K/y»xer«mind felhívatnak mind aruk kik A kljoVlt birtokbo» igényt tartanak, axt a fennebbi hatArldiSig ide bejelontcul »leaacnek.
Kapoavir febr. 24, 1804.
Somogyinegye törvényaíéke mint telekkönyvi batőaAg.

Ilii-
(1-3)

nVí«i- (2-8)
árverési hirdetmény.
Homo^ymejfye poljf. törvénraxé-kének mint (ejekkönyvi MalÄAg-
nak reaiérvl köxlu''rré tétetik, hogy Bumaich l''Al , aIinohf.il lakiannk felperoaa^go alatt lfnnkAr l.UAn é» illetőleg niJl Jtmbaner KArla gombai lakó» elloill kövi^cléao fe-dexMrc UxAI ''golt éa * (lombaköx-aégfíC »x te|ekje»yxökönyv. í :t73. 4^.522. br. ax. a. fogla''l é» biri laif j 4:<00fko é. b. eaüll lngAtlanOk (I >m- |
(3-3)
hirdetmény.
Fia* MAté hileleiölnek B»x-• xehlvAaal Somogyluegyo |X>lg. tör • vényaxéke mint telekkönyvi ható-aAg r^»xéröl köxhirri tétellk, hogy Klein I.AaArnak Ki a. MAté elleni keresetében a kielégltéd yégreb\(-tAa utóbbinak T.-kop|>Any 78 *x. I.j. könyvben I. éa + I. rendaxA-mlg bejugyxott réaxblrtokAra el-roftdeltvtvón , ax Arveréti felté-tolck a a ktrlégltéal »orrend meg-Allapi''AiA tekintetéből bltelexOk-liak lArgyalAtl hilArnapnl 1805. évi aprll bó 5. napJAnak reggeli 0 ÓrAja kllüxetlk t mire hlieletök luxul hivatunk nie^, hogy niep nem Jelené»0k ráetében /, fonnebbl (Igy-letok blr>''iUg fognak mcgAUnpit-Utni. .
Kgy»xcMiiiind felhívatnak mlnd-Aiók,kik akijeiéit hlrtokhox igényt tartanak, axI a brnnebhl hatAridOI^ ide bejelenteni »Ie«»en?k.
Kapo.vAr ftbr. hi 24.1805 * $piUogymegyc tÖrvonj axékemlnl t. lekköny vl hat.''aAg.
Ö/y. Farka» I''Alné hllele/öirtvk ÖiixehivAaa 1 Somogy metr/é yvíf. tUrvinyaxéko mint telekkbdyvt b»-tóaAg lédéről köxbiijé HUtlk, hogy 8tein Jóatefnek tlxy. l''atkat PAlné ullenl ke''eiotAbon a Rlel4«t gltéai yégrehajtAa «tóbbinak ax AndóetI U5. t. J, köuyvbou I. 1 — 8 rendaxAmlg bejagyiotl rJ»»-blitokAra el(euJ<ll«i\én, ax Artv-ré»l feltételek » a klolégiUll partra A megAIUpitA»a tekintetéből hl-telixSknek UrgyalAti balArn«put folyó évi aprll hó 2l-ik napJAnak reggeli 0 ÓrAja kit i xolik ; mire hitelexöV a>«al hivatnak meg, bogy meg nem Jelqnéiök eattibi n a tóin bbl ügyletek bíróilag fognak meg Állapíttatni.
Kgyixertmlnd felhívatnak mind axok , kik a kijelelt blrtokhox igényt tartanak, axt a fene bbl határidőig ide bejolontenl »Ieatenek.
KapoavAr, mArt. 7. 1865.
Somogf megyo törvényixéko mlut t''tekkönyvl hat''nAg.
Hirdetvény.
KonlrAiay Kerencx éa n«U Hledl Jóiofa bit ilexÖlnek ö»»». mvA»a i Somogy meg^opolg. törvényixéko uilnt telekkönyvi liatJaA^ réixéröl köxbliró lételik, hogy a vciaptéml takarékpSnatimak KontWUay Korén«« éi neje Klcdl Jó*efa elleni k«re»etéb«n a klelégltéil »égrebaj-tAi utóbbiaknak a kapoivirl 160 fa ». j. könyvbon 1. t —0 rendaximig bojegyxott birtokukra elrenddtrt-vén, ux ArVeréil feltételek,* n kl-clégitéil »orrend megAllapIlAaA te-klntetébSI hlte|rxöknek tArgyalAal hatirnapul folyó évi aprll bó 18-ik napJAnak reggeli 9 órAJa kllüxellk| mlro hltelex8k «txal hivatnak tAeg-, hogy meg nem jolenétök «»etében a fenebbi ügyletek bíróilag fognak meg Állapíttatni.
l.gyaxerimlml felhiya''iiak mind A''ok, kik a kijelelt birlokbox Igényt («itanak axt a íVnobbl luv-tÁi iilöig Ide bej''b-ntenl »ieaienek.
KapoavAr,mArt. hó 28 1865.
Somogy megyo lörvényraxóko mini telekkönyvi balóaAg, , ( . I
Hirdetvény.
- /oka Júxief hltclrsöinek axebirAs«) Pomogy megyo pojg. hírrényaxéke „ilnt telekkönyvi hatóig ré»<é,«l köklilfré" féltik, bogy »ennxo Ferenc» n,<)köa«lu<k Zokft Jóxaef elleni kereaetébon a kieligltlal végrehajtA* utóbbinak» kapoxvArl 3S1. »x. t. i. kSnyvben | 513. br »«Am alatt bejegyxott birtok Arn elrendeltetvén, aj< irveréai f Itételek a a klelégltéil »orrend luegAIInpitAxA tekintetéiül hltele-»öknek tArgyalA«! batArnapul folyó
é»i april bó XO-lk uapjAuxk reggo | V órAJa kitUiotik; mlro hlt«l«,0k .axxal bivatuak meg, hogy meg nom
Ielentalk esltébe''u a fenebbi Ugy. etik blióllag rpgnak me^ Al|»j,|t. tatul. .
Kgyoerimtnd felhlyatnak n,|uJ axok, kik a kijelelt birtókhoa lgéQ;( tartauak, a^l a /ei\ebbl tUUrldtU > td»ib»J«l«hÚni 4i«aaenek.
KapoavAr, mArt. hó 7-jn 1865.
Somogy ««gyo löry4iiya/4k» mint telokkCnyvl hatóaAff.
MVt«s .
ÁíiVERIÍSI
IintDETMKNY.
Somogy megye polgArl töryény-■xékének, mint »elékköuyvl ható. aAiraak récxitltl kóaklrfé téUUk, hogy iUrdi P»p Ferón?* kapo»-meiOt lakóinak felptival»lt DArdi PapJóxitf kanoimérlii lakói elleni követeiéle fcdíxésére I«-aAlogolt é* a kapoiméröl köuég 123. »x. telekjugyxÖkUnyvében I. egy hatod él t 2Ó30. 2078. br. »«. a foglalt «• bíróilag 680 ft. o.''é. b.calllt lugAllanok kapoaméröl kÓx»4gbon a bolyaimén folyó évi mAJul hó t-it. napJAnak reggeli 0 órAJAu ^ mint *« olaö hatAruapon — elArverrutetnl fognak t iv |liA»o<llk Aiveréai ldö, ha netAn at cl»^ vevtf nom taUlkox-uék, f. évi JinUu« ),i 1. napJAnak regalt 0 orAJAni a hélta inére ki-t''xetik, axxal hogy ekkor fonebb kijelöli ingatlanpk a becxAron ától la eladatni fognak.
Ax Arvetéil feUéUlek a lörviny-»«¿k IrodAJAban mindenkor megtekinthetők.
Kapoivirotl mAit. 0. 1865.
Somogy megyo tÖrvény»»éko mint tol ok könyvi hatyaAjr.
MUi< (1-8)
Hirdetvény»
Vlktof Sxöllösl Mlklóané MU loxóinek Öaaxt blvAta I — Somogy megyo polg. törvén^-»*óke mint te. lekkönyvi hati»% ''réixérSl Wx-blrré tétellk. hogy Vllhelm Péln-nck, Vikto/ Sxöllöil .Mlklóané elleni keroietében n klelégltéil vér. re haji A« utóbbiunk a kapoivirl Ml éa 628. ax. t. J. könyvben- 1> yend-atAm alatt bejejyafctt blrbikAra elrendeltetvén, a;t Aivoré»l fellételek i a klelégltéil lorrend intfAl-lapItAia téklntetóböl hlteleiSknek Urigyatiat:batArnapul f. Ayt april hó 8-lk napJAnak reggeli Oór^Ja kltüxeUk l lulro hlt«1oxök axxal bi-valrtak mi;, bo^y meg n-m Jelené-aök netébea a f<nebbl lljjyletek lii-nMlag fognak magAtlapIttatni.
í^yalltkuillld felhívatnak mind otok, kik a kljalclt blrtokhox Igényt t irtanak, autl n fanebbi lntAii löi„-Ide bejelenteni aioaaiaok'' ''
Kapo»vAr, f.br. hi 88. 1865.
Somogy megye tóriénya éke mint tol. V.k^nyri bitó»Ag.
Allerncuieste
vilfiloruo» lH''4éutoii(l mit Uewinnon vermehrte |
Or''«:.sMcldverl«sHig
von
2 MILLIONEN 331,700 MARK,
,iu iwMW PM Qowi^ne gezogen vterde»,
.gamntirt von <lor Kegionuig doi-- freien Stadt. Tlamburg.:
j» /i
JOin Stiiftlf-Oiigiimllix»» koHlct 3% iliiö. W.
Zwei Imii)« . <lto kciHtun ß''/7 p „
Vier viertel <lto „ 3''/,
Anltt nolVfol dto „
.nii''ii'' H n n
Unter 10,000 (»rwiitjH''M bofindori fldli Ilauptroffer ▼Air Mark tOO,000, 100,0»«, 50,000, 30,000, 20,000,'' tA,000 , ''7 Mal 10,000'', 2 dal 8000, 2 nini OOOO f 4 Ami AOOO , 3 mal 4O00 , 18 mal 30l><>; &0 mal tOOO, 1! mnl 150», ß mal f.*O0, JllO.mnl lOUO/t 100 mal 500, >0 mal 30O, 1,00 mal £00, HD20 mnlrOa ^lark otc. ctc.
SöSíoa April.
ünt^r ''Híöfíii''''4iP01tostér IAyno ''bekannten und
''t
•<l
2—
[ nlt^héru beit'' tycii OéHrhnftH Ilevlse:
| „(iollfts Nfjicii lici Dollii!"
¡''liftlic telt borit» 10 in.''iTil.tt «rosse Looh und orat kUfi-[Ue.lt nitt 17. vcbnnr wiodor don allorgriiaaton líaupt-triOfir.tatiaUnuiiiHic ''.1«>1 >»''«t" "i > i-m ■ í''I
, Aitawiirti^o Aufttilgo mi( híiiioh»oii in nllún Sorton ódor IVelliinrkcn, ftlliro icb aclbat nacb Jali tíntfdrtit ''WtPtvÖíRortden prontpt n. vcrHehuic^fn ilkU*. »ertdo 4itutlJrliO ZiehtKiKHliflten und \Uc%vInii-f;elilrtr lu.fort nncb dor Kiitüolieidunff ku. ,
Liaas Saraj». OOW,
](ai\qi*icr t''n ifámburg. tJ ,,
faXUUl Ti
I''VIrtM''rtyáQk viiíovüioko minit eüemiel k<>/.-liirrtí tcítctik; hogy fiém MAynrábcr Ágoston nr, sem onimk alügynOlíci nz lUtnlam ktípviselfc IJnnqno T^s^.érfe üzletek lAjzdenidnjczdfidre vngy nzok niögkíitt''S^i''o indgbizva nincsenek.
.Folomlitem ez nlknlonnnnl, hogy mind azok; kiket a Iiánqiuj ükleteinek-incgintlittisAvalmegbízok, e czdlra ííl^alam irtísboli íneghagyiissal liUtatnnlc ól, h igy n feleken áll nzalkudozások megkezdene előít ezen ''meghagyás felmutatását kiváuni. — liécs, ipáit. l(;-rn 18í»;">. :.■ í
(juo do credit foncier et induatviul tcljimtalniu ig.irgnl/ijn,
Schaefor Nándor, s. k.
Hmoubérbe adandó birtok.
• ^ . . , \ », ff '' '' 1 * , 4 1
Bomogymegyo Nagy-Ijnjotnlto^ tftrtozó nevewotewn i •- >
ÍAíki puaztán 240 o»ztiUyozott holdakból álló bii -(''tok egy tagba, nagyobb rd«zbo bízó tormtf füldck, ill/í menny ieógbo lap ró tek vannak, háromszáz ka»zábitu ia részbe v<5vc, 2000 quadrat beültetptí. 8a0Ui(vol <$« rendes birka usztatóval a elegendíi lakással ellátva. Ezon birtok haszonbórbo leginkább árendás birkáaok-mtk ajánltutik.
Ugyan Somogy mogyóbe Nagy-Bajonihoz tai tóz<5 lenosinyi puBztán 120 hold nngy részbe, erdei birtok, de birka legolőbtíl álló, náhány hold g»ántó földel- <<« jó réttel egy kia lnkiisKnl ellátva,tí^ynri ézén puKztábft, közöl 28 hold buza lormü jó szántó föld íh hozzá adatik, ezen birlokók in leginkább árendás birkáiknak ajánltatnnk.AV. érdeklő fóííijTc hRvébt) tíjd^njáet, levélbe vngy sjEemélycseh nycrhcttiQk i^j^ét bir tokra nézve £k3lcliaseuéti7 urnái
Nngy-Bajom|)a : i—

llér- és Örök dmhm liircteíinéíij.
A lengyel-totlii ugy nevezett B|ijkó malom f. évi april 24* három egymás utáni évekre april 2-án <L u. 8 órakor a l.-téthí Dtigy vendéglőben árverés utján haszonbérré ki fog adatni, közliii-ül adatik továbbá, Hogy azlnkey esaiá<í k<»zö$ tulajdonai, a felső és alsó gamási, ih^berényi, e^i(^ói^Iiár<>si, antalfalusi és pogány sz»-pétpH kortsmáltatási jog alw>zzájok tartozó épületeikkel örök árban eladandók, az eladási lek Ib.-Befény ben Farkas János ügy Véd urnái ilíiégtiidhalxik.
Wajditw József kiadó, íap- és nyomda tulajdonos Nagy-Kanizsán.
.......
J; mi •''.n ■
Nagy-Kanizsa. Negyedik évfolyam.
j . ''i f
11. szftm 1805. aprii 10-eii.
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipr, gazdászat, tudomány és művészet Mr&bffl.
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja-
''. Mejyolcn o lap iogalAbb ogy »von január hó 1-tttl ko»dvo tnindon hó 1-én 10-én és HO-An, Elöl''uotéal Ar postAn szétküldésaol és holybon házhoz hordva ogéss évr» 5 frt. \ félévro » frt Nogyod évro 1 frt 70 kr — Alindon olőfuotÖ a tulajdonoa kölcaön könyvtArAt ns eddigi fortntAlló foltétulok iimllutt Tói Aron haB»nAlha\|a. — Nyilttór ogy Folit sorért 10 kr. Hird« téapk hat h uAboa l''otlt sorért 1-ür 7 kr , 2-or 0 kr., 6» taindon tovAbbi UlktatAsért 6 kr. b bólyogdijért 80 kr. fizotondÖ. A boiktatAai dij a * hu> kcaoléaót illot#«Ji..den tArgy t
ktadá htváulhoa Nagy-Kiinb-aAva j u lap bhqüoiüí tartaUuAt Ulotó kö»\oraAnyok podig, agy minden lovolok bérmontvo a sxorkeastUséghos küldondök KapoavArra. >>
''.d. . . ''..i....... . . ■ ...... .... . . , . . . ■ .... ..................... ... ...
■ . . P Ö 8 t ")
'' Á — MArtliuM 3t-IViu —
Az orsz. ffjtfctí. egye« letnek szak éa igazgató választmányai, molyok o tói folytán ritka ''szorgalommal munkálkodtak , fáradozásaiknak eredményeit most egymásután mutatják fol, molyok aitnyit-n érdekesek, miként én azokra a „Zala-Somogyi Köfclöny" BzerkeaztÖfié-gét figyolmeztetni annyival 1« inkább bátor vagyok, minél szükségesebbnek tartom azt, hogy o jeles munkálatok a vidéki lapokban, egész kiterjodésökbert közöltessenek; BzükBégesnek tartom pedig ezt azért, mert ezen munkálatok épon a vidéki érdekeknek anyagi én szellemi gyarapításával éa fejlesztésével foglalkoznak,
Jelosen :
1. Ab országszerte tervezett másod éa harmadrendű olosó vasutak építési módjáról;
2; A Sclmltze-DelityBoh féle takarék és kölcsönző társulatok szerkesztéséről. '' d. A'' kUlHn (rt!«!WfhJőkbííI pr őseit borok vogybontáa által kitanult minőségéről stb. irt igen jeles értekczéBok, illetőleg szakosztályi jelentések annyim fontowik , egyszersmind tanulságosak a vidékre nézve különösen, hogy azoknak eléggé elterjedt ismorete nélkül, sem a kellő részvétre, Bcth az óhajtandó eredményre számitanunk nom lőhet.
Mind ezen nagyérdemű munkálatoka „Gnzdasági Lapokéban, mint áz orsz. gazd. egyesület hivatalos organurnában,
egész torjcdolinökben meg fognak jelenni, molybŐl azokat, hogy a vidéki lapok minél gyorsabban általvegyék,igon
kívánatos!
Ítészemről addig is, inig ez mogtör-ténhotík, — a második pont alatti SolíuUye Dólitysch-félo takarék 08 clő-lcgozö intézotokro kívánom a Somogyi tisztelt közönség figyelmét felhívni, molyok a már megyénkben ís több holyen életbo léjKjtt Bogéi} egyletektől elvbon és taorvejiésbon, de czéljokban is érdomi-leg különböznek ób fölcg a legnzogé-riycbti iuunkrtoosztályt törokszonok pártolni pzoruft állapotában; míg ezok a mngokkui jobban bíró vidéki kisgazdák, gazdatisztek, méateromberok, kis koroB-kodtík stb. érdokeinok inkább szolgálna«.
Kzokj^l legközelebb mégnohány Borban különösen kívánok a „Zula-Somogyi
* Midiin Ugtoagyobb firüuiUiikot fojoznÖk ki a«ou, hogy nagy érdeiaö t. haiAnkfia a kót '' megyo lapjí» kor<»«M f«J »óraival;
ogyBiorsraind rúmónyt moritUnk bolölök: hogv újra ni ügy é!óro Allv«, a tott torén oly gazdag gvümöloBbkot nyújt fAfadojtAo«, népünk BRollomi óo anyagi gyarapodAsAra, mi-nÖkot mAr luogBKiktunk a NagyBAgod nové-
iAradoxAa
, Jiois kötött bizalom éa aikoroo _____
utAn aratói. l)Arha gyakrabban üdvösölhot-nlk NagyíAgod ünnopolt tollát lapunk ha-b A ujain ; morl a nép aselletni éa anyagi küs-déroiban a sok köaharosoa oaak ugy nyar-hot biato» (¡yOzolmct, ha a voz^rok iajolon vannak. özork.
Közlöny" t. olvasói olött Bzólani, olöké-Hziteni óhajtván Somogyban a tért, melyen — ha Isten aegit-—jövtt májusban ezen jótékony intézeteket megj énk néhány községélxjii gyakorlatiing i«» meg? kísértoni óhajtanám.
Addig is fogadja Bzorkeszttí nr üdvözletem mellott o nyilt lovelet szívesen s küzöljo azt miolébb becses lapjában. Iston velünk.
\ SOM88ICH PAL.
I:
A belga bank*t& somogyi erdő > • .. • pusztítások.
— Április hó olojén. »—
Tisztelt BzerkeMttí ur!
MoBt az egyszer „non virginibus pu-erisquo oanto.", hanem olhagyvaa tároza frivol parquot-jét, a nemzotgazdáazat óriási mezejére merészkedünk; „paulo majora oanamn«.*''1 ; • : :
Tavaly történt, hogy a belga banq do oredít foneier et induatriolV léptei logolöazör érlhtdk Somogy /Öfdjdt, oos-mopolitÍBDUUítól totéztí kedélyünket lia-talmasan felizgatván, Az országBzerto raegkozdott óriási ösBzovásárláaok »odrában, megvetto a bank báró Walter»-kirohonné Somogyban fekvő miháldi urodalmát is.
A bank, — moly nagyban vásárol b részletekben olad — a parcellázással nagyimmar készen volt.
60, 100—800 holdas birtokok alakultak, urodalnn latifundiumon.
Az az osztály, moly osak egyedül Magyarországban honos — a kis u r a-ké —, melyet journalistikáiuk nagy bölcsen, tíors état-nak, a gúnyos szemlélő pedig hét szilvafásoknak szeret no-vozgotni, azon napokban őrös növendékkel gazdagodott.
A magyar fajnak a földbirtokhozi kizáró hajlama, b az annuitások alatt gyanított ingyen meggazdag odhatás romé-nye, egyiránt hovité az alkudozásokat s Miháld rövid naj>ok alatt, oompossosso-ratussá vált.
Ez eddig jól mont.
Ki Í8 akadályoztatta volna, hogy no-Bzaporodjék azon földbirtokos osztály, mely egy par oxoellono demokrata napi lapunk állítása szorint, a logbooBÜ-letoaobb, logfüggotlonobb| azon osztály, rnelybo, épon az ily állitások b ily meggyőztídéa folytán, iparkodik bo-tolakodni mindenki, hagyván a munkát, az ipart a korcakcdéat, — tótnak, né-motnek, zsidónak s máa effélo kovésbé becsvágyó s politizáló natiónak.
Azonban midőn a bank a községekkel is olkozdott gcsohllftolni, beleszólt a Imtóaág is, még pedig ogy kicsit keményebben mint ogykor a hevesi gazdasági ogylct a annak elnöko Viszontai Kováoh László barátunk.,
A Marczalí járáa főbírája élesen bon-ozoló jelentésében vádolá a bankot.
Hogy a könnyen hivöfólduépét alaptalan bistaí^sokkal, kápráztató esélyek
ígéretével bírta rá —• egy minden tekintetben bulyos, csakis a bankra nézve olönyöa, felesleges biztosítási igényoi, » egyetemlegessége miatt ogész községeket könnyen tönkre tevő szerződésnek aláírására 8 elfogadására.
Vádolá továbbá arról is, hogy az általa vákárolt urodalotn téroin, az erdö-| usztitiia a legkorlátlanabb mérvbt u űzetik.
A hatóság vizsgálatot rendeltei. Több helységok lakosai ki lettek hallgatva a szerződés kelotkozténok körülményei felöl.
Az eredményt kivánosian várja a közönség, bizonyosan eddig osak azt tudjuk, hogy a miháldi erdőket részlotok-ben megvásárlók a további irtástól letiltattak, 8 az erdők zártartói kezelés alá adattuk.
Megváljuk, hogy, sokkal komolyabb tárgy, b hogy még sokkal kevésbé tartjuk tanulmányoaottnak nálunk az Üy pénzüzleti kérdést, minthogy csak ugy; Uo)vnnaun itélotot mernénk kooz-káztatni az Ugy felett; do másrészről épen komolyságaért ''tartjuk czélszortt-nck, hogy a vitás kérdésbon tájékozni iparkodjék magát a közvélemény.
Készünkről holytelonnok tartjuk a bank azon fogását, hogy a vásárló köz-aégekot consortiumoknak novozvén — azokat a hatósági törvényes felügyelet alól elvenni igyokszik.
Tudjuk mi jól, hogy a* ily jószág vé-tolok ssorosan véve nom képeznek köz-ségi ügyet, hanem a ki tudja, hogy nálunk az ilyos vállalat a község elhatározása a bíró vozetéso mellett történik, a fizetés pedig szinte biró által hajtatik bo, az belátja azt is, hogv ez esetben Miháld, Sand és Pat helységok mint ilyonok vannak érdokolve, nem podig mint egyoa oonsortíumok. Továbbá :
nem helyeseljük, hogy a bank a vé. telár egy részének letételo után is nz évi törlesztési összegek biztosítására nem elégli a vett birtok lekötését, hanem a vevő egyéb birtokaira is zálogjogot kövotel, nem osak hanem ezen fölül még a logszigorubb egyetomlegességot is kiköti a vásárló községi tagok közUtt. ^ Helytelenítjük, hogy a BzcrződéBok legfontosabb pontja, mely a fizetés elmulasztása esotébeni teendőket írja körül — elannyira elbnrkolt n homályos, hogy míg egy részről ugy magyaráztatik, milfép nem fizetés esetére a kamatok levonásával vétetik meg a hátralévő vételár; más részről az állitatik, hogy ily esetben rögtön a még hátralovő egész annuitás hajtatik be; mi aztán az összes vételárnak háromszoros összegét is túlhaladná. Ily értelmezés b a fentebb érintett solidaritáa mellott, porszo hogy egész községek lennénok földönfutókká nohány hanyag fizető miatt. Végre :
nom holyesoljük , hogy a bank ügy-* nökeí a kellő Ősainteaégotérintkezéseikben félre teszik, és hogy a bank meg-bizottaitöbb esetben oly comisvoyagour
félő omberek, kik bizalmat ébreszteni a magyar népnél solta som fognak.
Ha a bank a néppeli alkujánál a hatóságot oly gondosan nem kerüli, ha túlságos bíztositási igényeivel épen a vételtárgy értéke felett «ggályt nem támaszt, ha vég teljes szerződési j>ontjá-val a kötelezetteket agyon nem ijoszti, ugy most nem jajveszékelno a ooiuor-tíumok nagy tömoge, nem keresne ki-bújósdit az újonnan gradualt földes ur, nom . avatkoznék be tiltólag a hatóság és Miháld még ís el volna eddig adva.
Do nézzük a kérdést másik oldaláról is. liUKÓGATIi
(Folytatjuk.)
Honnét veszik a pónat gax-dAinkP
A napjainkban megszokott »»yomott ár, Vzletpangás, kereskedők visszavonulása stb. mellett is könnyön lehetné
0 kérdésro felelni ugy nmds után. "
Midőn hu ninos is még készlet, de a
pénzkölcsönző látja a képeket, a szérűskertet.
Megmutatjuk noki a kukoricza táblákat, hajdinaföldot.
KivisszUk a szöllőbe, s elvezetjük a lúgosok mellett, hogy mutat a kadarka, sárfehér?
Ily időszakban nem kell bölos Salamon fŐ, a fenntebbi kérdésre feleletet adni; mort ha storul a la) cza.lekötjük a termést; vagy ol&djnk a bor akóját
1 frttal olosóhban a kolendő árnál; a buza, rozs, kukoricza Btb. kiláját színia olosóhban; a hogy az alkut megköthetjük, s habár drágán, do van jénzí
Másként áll a dolog igy április tájban l
A pajtákon keresztül fuj n szél.
Szérűskertjeinkből elpusztultak a kazalok.
A magtárak, górék, plnczék ürestík} a padlásokon legfeljebb azon gabha-készlet van mog, melyből a gazda cselédjei fertályát és saját családja ssük-aégletét fedezheti. (Hányan eladták ínég ezt is?)
Tehát akár merro nézünk, eladni való nincs.
Máa időszakokban meg volt ilyenkor is reménye gazdáinknak pénzhez jut-hatni: ott volt a gyapjú, tavaszi rep-ozo; ezokro mindig biztosan kaptak pénzt; sőt vetélkedtek egymással a kereskedők , hogy kinek legyen elsŐbbsé-go ez vagy amaz háznál? gazdaságnál?
Most ? "
Még gyapjúját is magának kell kínálni a tulajdonosnak, mert nyomott ár mollett sem akarják venni.
A repezének pláne behegedült a közelebbi néhány óv, s a petróleum források. Nom hogy előre adjon rá pénzt a kereskedő, sőt akkor is fitymálgatj ott hagyja, midőn a kéklőt már a m tárban van. \
Látjuk, gazdáink anyagi ^Áonyj időszakban a legnyomusztóbbak.
Merre osak nés, szttkség, lyuk, nyo mor, k^dás özönnel 1 Jt|n a ^avas*i, munka'', napsiátú éa üres n zseli!...
Mindegy I pénznek kell lonnl, ha törik, ha i«zakudl Hiszen élni, ruházkodni cank kell s a gazdálkodást félben num lehet hagyni, mort ükkor meg egé»»év-hon nem in ívtunk , nom hz rotelli/ik éa — nem eszünk I
Igen, pénznek koll lenni, do honnét? ez a kérdőnek kérdéso? I
Most már a kincs nom igen dobálja tel magát, mint hajdanában, a mesék világában. (I)o bocsánat 1 moat a napikban találtak .Boldog ARWÓnvfán egy nagy vasládílVal , niolyón azonban a jo-lónToyő névnapi vondógl.o6zoru ncui akart inegosztozkodni.)
Mit Iükz hát szegény gazda V Mindenekelőtt pár mérő oleségéit ki-pulifttoltiitjn, hol a pénz, és lonotno-o kapni V 1
. Mert a szilk idő daczára is inajd minden helységnek van ^nzért ogy, a székvárosoknak pedig több élő pénzo.» szek-rényo, kik ily alkalmakra kinyitják a \ »»ládát, tározát; hanem aztán az Itten legyen irgalma« és kogyolmes annak, a ki hozzányúl 1..
A pénzforrás megvan! Mont a aaorult ember ott hagyja bzü-< kölködő családját,. üros |>ajtáját, éhes jószágait; felül a kocsira, és nyakába veaái a megyét. Jár-kol gunyadjan; folyik av ^ra riJré, szomorú, mint kit összo-vi»M7:.i mibált a sora ,.. a« emberek ... a raUkaég..;
'' Midőn látod kocsijával eviozkélni a sá»Uü»Vr már messzitől leolvashatod ar< obiról „ pénitt! minden áron pénzt Iu
Az a bizonyos, már otthon várjaau^o-li''f; szobában, meleg kézzel, hideg zt>eb-ladW í 1 r. •'' ■• ''
Itt uztán foly az alkf» a perozentekre, de o ak ugy, ha az ingatlant valami nagyban nom nyomják a telekkönyvben; mert udóság alatt levén a birtok, uzép o nber legyen aa, ki nagy ''/»-ok mollott is pénz) us juthat,
A szükségen sqgifoni .íteSc^''^rremény o '' i» pillanatnyi n»ott«küV<.''i ttáatöno alatt; hanem aztán a 20, 80, -107,-ot, Itygy kig^xdálkodja ki akkor, midőn a löld alig ad 4-ot, 6-Öt,—- ezt fejtse meg ki nálunk jobban éri u matt oaishoz ? , jjjplf bju ''«^.os így »pgU magán bizonyos idó''poivtig, midőn az örvény ugy is kikeli.Ihetleri; ,
Mások jární k a „ hitel bank '' hoz segélyért, de n mely országot. szUkség «ny.bUésére v«u nt*lv*'', szárnyai aluH á.rnyftt ugorni, kov«íiuok adaton a szc-reitose.,,
Mt''g többen a m"g)OÍ takarék [¡én-iá rakhoa; ozek ,íh oly v»trou> alatt v.au-nrtk.j ^nnji »* eíöjogyxett; hogy ht.. évek múlva jut a», amborro a már ös» iw^AapUk fojo feleiig hullámok!..-, Későn kezdtUnk a takarékp^nztárt.--alakitáíához; fájdalom, hogy
hzilkaég éa csapások tanította v ,£g bor-ntlukot. Ha évtizedekkel ezelőtt'' gOtVC*»/ kódunk, tnidőnift bajok még körmünkre u^H égloki.n^sl a,nyomort és szükséget fogitoni, bizonyosan nagyobb tőke; j/ffli i zo k k o 1 rendé 1 ko^ho t U n k.
Vannak, kik birtoklóból v^-ögy résj^t.»liir•witnakl;,maKOK alatt vágják a f^t ; pedig nehéz a házat megmenteni, ha/piár bizonyos |»olyo(n belegyuladt.
(nindegy! n»ei t;olb^ i^ f. bátul via; minjikvníHenycgotj » rg íelé monni
kdl)..[ > ! KOBOZ.
. ftogMy egylot.
(HópbanU.)
.{''< ncAK&pom''ái''ott torvozett »cgélyegy-lvt ''iu>tgab\kit,hatá>Mi végett, az illető vá-l^itnvány'' f. hd. ^rán., hogy a
uwg^fősité^; végvtt fulsőbl» btilyre tev-jv**tc»uhV alapszabályokat k idplgozza.
Jelen voltak: Kö>iigsl>oi^• >j;;(lnlf,n>int ideiglenes elnök, l^ernátb •?! kir. ta-iiác Tbvely Kjek , Özai ■ Károly, tViöl^Sviíh« Nándor, Fatér János, Ková
ohioh Őszlnto, Fodor Pál, SiiíTer Alajos, Hagelman Károly, Szahá Kálm;;», Iloi-dcoker Pál, Lepoaioa Ignáoz, Pollák Jakab; Weiler, Roiter, Lőw Mdr urak.
Következő főbb pontokban történt megállapodás:
1. A rÓ0*vdnyo«©k saáma logfeljobl)
aooo Iohot.
2. Mindönki tagja lehet az egyletnek, ki az alapszabály ok at elfogadja.
3. Mindon részvényes tartozik minden héton, mindon részvény után 60 kr. o. é. fizetni, a klllön a könyvooskéért 20 krt.
4. A késedehnoző, minden részvény után fiaet Monkint 1 krt. Ha podig 12 hétig nom flzetno, elveszti bofizotott pénzét és jogát.
6. Ki kölcsönt vonz fel az ogylottől, tartozik magát aa előjegyzési könyvbe bejegyeztetni, éa a kölesönök sorrendben osztatnak k»- Ha podig valakit a réöK-vényesok közlll rondkivlili osapáa ér, onnok a választmány rögtön ia szavazhat kölcsönt 100 frt erőjéig; biztosítás kimutatása mellett.
6. Nem részvénye« tagnak nom adatik kölcsön; ellenben, ha a i&zvényoa tag toljos biztosítékot mutatott ki, ingatlan birtokban, a részvény és tőkésítendő öszzegon tul is kaphat kölosönt. Jolon oset azonban csak akkor állhatván be, ha az egylet már több száz ezrekről ron-dol késik.
7. Az adőa a 6*/» kamatot mindenkor három bavonkint előre tartozik fizetni, stb. síb.
Mintán ugy is közölni fogjuk a választmány által kidolgozott, s megorősi-tés végett felsőbb helyre torjosztendő alapszabályokat, — ogyelőro elégnek tartottuk a fonntob.iok mogomlitéaét, azon óhajtásunkkal: bárosak mogyénk-ben több moxőváros ós helyaégben alakulnának a népbankok , molyok — midőn az egyosoket takarékosaágra serkentik — a fillérokből ozerokro növekedő összeg oly sebekot fog gydgyitani mind családoknál, mind gazdaságok és azámtalan anyagi szükségben, molyok jolon napjainkban, az ozor 6* onot osapáa, pénztelenség, nyomor és nélkülözésben gydgyithatatlanok.
Az Isten mindig megmutatja — épen sokszor a legnagyobb veszélyekben — az utat, melyen boldogulhat.
Levelezések.
Pozsony martina vógén.
Tükintotoe saorkoastŐ art BLimuIattak, ki-(AuQcqltuk magunkat u niotaly vig, mlut ItoABMi írt»euugvn ín, most pedig RggoUaluw-toll<;W)W nóaüOK ft lövÖ UApuk oló — molyok* ■tok looutlü aaópsogéro uom nagy kllatAat nyújt a kodvpaHtleu— nom la tavasai — hatom inkább téli idfijArAa. — Épou a tavasa ■cgyv\ napján, martiuB 23-ikAn köa»öntött
mintegy »atyrAul ogy a fobruár 10 — 12* dikhez baivuló Lóaivatar, molyot »sintugy v»Jnt akkor, most in a kOilokcdóa órorott "iOg loginkábl). Rg''''6liirAní a Dunán a g(b íöaök járáaa miud fel, lalad pedig lofoló mogkoadftáött. miután u már fobruár hó 16-óu boállott folyamról » jóg o hó 5-óu elvonult volutt.
BsinészotUnk folyton virágaik; — láthatunk olég látványos darabot (roilyonokj „l)io aohOnon Woibor vonQeorgion." „Uann-acliaft am Bord.u etb.) molyoknól nom tudjuk, valljon a aono játtal Tonzóvágát, vagy a fónyoa Jolmoaokot, disalotokot oBudálju^. Follónott itt móg a három tOrpo azlnéaa: Joan Fótit, Joan Picoolo éa Kiad Jósai, apró uir lábnyi omborkók; kik kcdólyoa, komi-kiiB játékukkal folyton számoa közönaógvjt csaltak a «»iui előadásokra.
N<«m fog talán érdokt.olou lenni o lapok tiaatult olvartói olött, ha igy ftlkamibíR rióhány aorral Poaaony múltját Oa Jelonót cuaetolem
i''oi^ouy «Kdbaki királyi város a Duna bal-p.utjAn, moly mind iokvóao óa ¿pitkozóao, mind nópcanógo (40 -40000 lakoa) óa külö-uha-»n türtónoti múltja a aa ovvol ösacokAtOtt onomónyok által, molyok réavint Ijonno, ló-aainl falai alatt montok vógbo; ogyiko Magyarhon lagnovoaotoaobb városainak. — Ej-»ankról éa nyugatról a Kárpát láuoaolat vo a«i kOrlil, mint aztilttvol gazdagon botiltotott hogyaorosat; keloti oldalán meaazo nyúló aikaágra, dólröl podig n fojedolmi , ólónk lH»na folyamra nyilik kilátát. A Dunán, moly itt 13Ó öl aeiUoa ogy hajóhid vosot át.
A vároa aaintugy mint a vár hajdan kőfallal volt köritvo, mt»lyből ina már csak a Mi-
hálykapu állfoun ''¿7 öl magaa tornyával. — Novoaotoab óptilotoi a Mária Thorózia aiatt épült orasághia, ob óraoki palota, aHolvU»--tóaági épülőt, a aaiuháa óa rodouto, a (Iraa-aalkovioa palota, a dóin tornplopi, régi gótli atylbon épitottogyháa,különbö»ő vólomónyok aaorint majd aaent litvántól, m;\jd Salamon vagy aa. Láaalétól alapitva, molylwn királyaink korott4*á»ft végrohajtatnl »aokott j afo-ronealoknok aalutogéthetylaogyháBí^ mulyot I Ottokáron nyort dinaala omlókéro Kuh LAasitó omolt 1278-ban.
Kgyób tiagysacrü épülőtök, föuri pab.ták, kollomoa sétányok óg mulató holyok mollöa-(óvol a vároalmn éa klvdlo — mogomlitondö móg a királydomb, a bnjohid mollctt — mo-lyon miudon, l''ozaonyban oiogkoronázott toagynr király aanbly^jával a világ négy tája\ fúló vágott, Jolkói)oül ktlzdclniónok éa vódol-mocóaóuok a bár honiján jÖvü ollcnaóg olloiv Bár a vároa voaatott az által, bogy az egykor bonno szókolö királyi holyiarióaág éa udvari kamara oltétetott köböléből , mógia képző intóaotoi, ipara ós koroakcdolmo által olso rangú Magyarhon városAi között. Van jogi akaaomiája, kath. és ovang. főgymnáai-uma, könyv- éa mü - koroakedóao|T kfl- éa könyvnyomdái,Jótókony fntóxotol, kér- botog árva- éa asogény házal atb.
Akár római gynrmet volt legrégibb időben a vároa; akár mint mát vároaok, a már csőink bojövotolokor fönnálló vár köré aaállott tclcpitvéuyoaoktől alapíttatott: oléaaahozzá, hogy a város kodvoaő fokvésévol, aaámoa puaztitáaok daoaára gyoraan omolkedott, kivált miután III. Endrétől nagy kiváltságokat nyort. — Budának török késbo korülte titán aa oraaág fővárosa lőn; itt tar tatának ország* gyüléaoink, itt koronáatattuk mog királyaink; l»05-bon itt köttotott mog u novozotoa po-raonyi bóko a franoaiákkal, IHOfl-bon aalnto csok ellon vltóaül védto magát a vároa. — A aaioto Mária Thoroaia által kijavított éa «tóuitott királyi várlak, ogykor királyaink kéjlaka óa a vároa dUao, a aaorowía^tlov 1811-lkt ágóa éta romokban hovor, és moét méltán olmondhotni az ogykot vigalomtél hnngcó palotáról.
Ott áll a büaako vár, Puaatán és lakta Un, Epon folotto már Crak fónyoa múltja van.
'' DIOOENE3.
Hirek óa események.
(.) Törlénolmi alapigazság az, miszo-rint a közoktntás szont Ugye az óhajtott folviruláa színvonalára csak ugv omolkodheltk, ua wzt lolkesUlt pártfogdk tettokbon nyilvánuld kegyelotes gondoa-kodással ápolják. — Nagy- és Kis-Kanizsa iker város képviselő testületének 1865-ik évi fobr. 17-én tartott Illésében felolvastatván Könnye Alajos tanoda-igazgatónak még m. évi nov. 80-án 42. szám a. a t. oz. városi tanácshoz és képviselőséghez az elomi iskolák fogyatkozásainak orvoslása végett tett átirata, eanek kapo»án t. m. Wlaaios Antal lel ke* városblránk felomíité, miszerint a városi takarék-pénztár a loány iskola szükségleteinek fodozéoéro 100 ft o. é. ajándékozott. — Elomi iskola építésre a város mostani szomorú anyagi helyzoté-bon kölcsön holyett a déli vaspálya társaság által fizotondő rétbeesár lo«z for-ditandó mindazonáltal, hogy a segítség rögtön megtörténhessék, aa oleud fi- és lány osztályok helyiségoinok nem elégséges és a tanonezok számához . mért BZllkvolta miatt elhatároztatott, hogy a városi iskola éplllotébon ogy tanitó és tanitdnő által bírt lakholyiségek tantor-mokké rondoztossonok bo, azok pc<lig kárpótlásul évonkint 200 frt oszt. érték lakpénzt kapjanak. Az átalakítási épit-kozéc az elomi tanllgy bizottmány eré-lyos intézkedése folytán már annyira haladt, hogy aa uj tantormok folyó évi május havában már bofogadhatják a ¿isdodeket. Vajha létesitondő folgymna-siömunk előmunkálataira kiszomolt bizottmányunk is adhatná már valahára élotjelét! *) Végro a képvisolő-tesWlot tokintvo az elomi iskolaigazgatónak a növelés szont Ugye körUl kitüntetett lol-kosségét és bokros teondőit, miuián mindaz elomi, mind a gytnnasiumi bi> zottmánynak szintén rendes tagja, tisz-tolotdiját 120 frt o. é. felemelto, minők is folydvátétolével város-bird urnt meg-
•) Míg «diiig «»jnoj, Voví« míiködííól liljuV. I)a
* (Joltrlcil apátiig tOOO frtot irenklot 11 j.l k«r«l-
in^ii/ck kttil tflM»et i« fel*jj(|ilnlt
bizá. Egy segéd tanítónői áll omá* meg-alapitását í^zintón elrend^M^ ,, y
Wajdits Jóasof nyomdász é»'' "könyvárus ur az elomi nevelés —■ és oktatás Ugy iránt kegyoletoa érdok eltségét az által tnnusitá, mUzérint az igazgatóság, hoe 12 darab diazo^ kötésU imakönyvet — IliízsáH »■ ort —» adott bo kiosztás végett jdviwdotU és ázorgalmaab leányta-nonozok közt húsvéti ajándokul. Kisérjo Őt, mint kegyos jótovőt és ifjúságbarátot az ártatlanoknak az ur előtt kedves hála-fohábzuk.
T. oz.Traupmann I^ajosnő j>edig,boldogült fórjo titán,ki,40 óven át vala kö zönségllnknek kedvéé orvosa, a gynma-sium szertárát boldogult férje lepke-t) UjteményíVel gyafapitá. Derítse az Lg a megemlékező t.oz. asszonyság napjait, a hála-köszönot iMioaes adományaért!
(llokUldetott.)
A Végro oltUnt a köményen dllhöngŐ zivataros tél; beköszöntött egész nyájassággal a kolleinea tavasa; Urömmttl Udvözöljllk a tájékunkba: érkezott vendégokot a feoskékot. —. Vig kedé''yol foglxat a gazda kftl munkájiUioz.HÖröt:-• mel várhatja a botog a n»p melegé ŐH gyógyítását; uj idő uj életet ád. A toi* mészot utolérheti mulasztását»igy számtalanoknak lohot roményo; do ellenkezőleg, az iparos és kereskedő lehajtott fővel búsong, nino» kedvo; a téli idő az molyen ők aratnak, deaközel niultosak nyomort és ínséget idéyett elő. r~ Mit várjanak a ta vnaz a nyártdl ? — a mig az őaz eljön, Joioméazti a rég megtakarítottat.
A Az oz £vi ujjonoxozá^ befejeződött s ez alkalommal, mint kuriózum nmgom-litondő, hogy muraközbő) t kottori-, és yidovoozi községekből több iijoiioiköte-les ifjú, hogy katonává neleliosmm, szánt* szándékos osonkitáat követtek el teatökön, többen mutató ujjukat vágták lo, do a törvényt nom oly könnyll kijátszani mintőkvélék. Többnyire besoroztattak. Példa azoknak, kik oly mddon kívánnak szabadulni. , .
A A helybeli iaraelita o^tályokbn»» a féléves vizsga, befejezi ereit.
A. Több lap szerint a dri-xdai nagy dalárda ünnepre 2á ezer dalnok jelent-kozott. Ez azután valóban óriási kar lo,«, ha együtt mUköduok.
fl^puuk «áriával vuaaattk a mogdöbbentij gyáaahirt, hogy Kempvlrn iijbab, maoka> táraúnk a magyar irodalom egy ik I«gbúag6bl>, lelkoaültobb óa fáradhatlanabb haro*oan, több havi sulyoa botogaág után f. hó 0-kán meghalt. Nomea munkáaaágu élűt uWn Ör6k
nyugalmat talál a »irl>*n, utqlybo uánt^^on tolták iu hidog humvail 4* órOk boidogiágüt oa ógbon, huvá n«rova lóikét fgy híl éa i-gy Baorotott fi« w>gy«lt>kul várták. 35» évoa nJt. Iléko hamvaira
kapóivá r.
° Az ujonozozárt a székvárosban f. hd 3-án kozdetett meg.
© Az országos m. gawlasági ogyesU-lot közgazdasági szakosztályának már-ozius hó 30-án tartott g) Ülésén, nemzetgazdaságunkat érdeklő, két foiitős tárgy korült szőnyegre. Az egyik: llollán Ér-nőnek „az olosó vasutak tárgyában" tett fontoa, és aplausu^al fogadott jelenté» e, a másik Csongory Antalé, hogv a kisebb-birtokoknak miként lohetno hitelt szorozni? llollán ur javalja az olosd, vagy is a másod és harmadrangú vonalok kiépítését; ar. első 260 ezer, a második 186 ozer frtba korUlvén mértföldenkint. A másodrangú vonalok azok, molyok két fő vonalat kötnek össze, vagy vizi ut feló nyuluak valamely fővonaltól. A har-madr^nguak csupán helyi érdeknek, me lyok a helységek közti könnyű és biztos közlekedésre vannak szánva.
llollán ur terve szorént az egész oi-saág öt vasút torllletre van osztva.
ElsőtorUlot Héos.Oderberg,Kassa, Test, mintegy négyszöget kéfezvén; itt másodrangú, következő vonalok futná-nuk j Vég és Hitna völgyén; harmad-rangnak: bzobbról Gyarmatra; Szolnokról Kassára, s még vágy öt pont között.
liásodrk terlllot: lkio«, I''cttau, Kanlw», Bodo; moly n<?py«rttgön Hll-inég-kcazthclyi, é« vepprémi harmadrangú töiialók vítotrténok.
Harmadik terUlot: lW, Miákolj)*, N.-Vitia<I, Sategod; moly n<?gy-Mögön a n.-*iUft''l i»zog<''di vonni lonno a miWtlrangu vo»fii, a hatvan asolnokí,
nyiregyhás-niiiuif*! ft harmad rangú.
Nogyödik tor lll ot-etKrdély adná, koloMvár-kükUlltíincntí.brasadi vonallal.
ötödik torlilot volna: Poet, N.-KantKHa, Sxeged, Ea*<jk. (Valljon nora illtítn^o meg o Qet, különösön ha a P<5oa-röl tervezett fővonal kidpittotik, ogy m<l* íodrangn vonal, roflly Karanya, Somogy «»¿kvároaát kötné öme Boglárral?...) , Mind Ifollan urnák olcsö vaantai mind Cwngery ur tervrajzában foglalt BTa-karák-köloaön-egylot," oly nagy e hasink boldogitáRiít oltf mozdító ostmók, melyeknek mogte»>tcaUl<5nót Magyar- ¿a Knlölyoravíg örömmol éa ltilkealllvo viírja, Mhájtja.
" (A kiuo''oa láda lkddogaanzonyfán.) Jó idojo már, nogy ami kedvoabarátunk Iumátidy Benedek birtokán szedik az »rnnyíit a helyaög lakosai. Már oddig vagy 40 db. jött oladáa alá, nagy rfaxlnt 1500-ik ívből. Ma la aorcgeson járnak a ezörgalmw nymotok keresgélni. Több-Hzbr BZtímrehányáat tottok a bírtoktulaj-dondtf barrttal, márt nomáaat? mórt nom kutat? klllönöaen líoldogáazy Ügyvád. Meg is igérte, hogy ha omborei váárnok majd egyacor mcgtosti.
Henodtk napján többon voltak nála ebédon; fíoldogáaxy tlgyvád; a holvboli jmter; tentvárok; idogenek ntb. Ekkor ia azóba jött: áaatott-o már?
—- Áaaitam bUony, do mit aom találtak, felolt a házi ur —• mn iámét aliglm ki nem ment gazdám emboroivol Bzcrenoaét próbálni.
Ebéd alatt volt olég finom bor, toaazt, a fohász: oj a» a kinoa!.. aa n kinoa!..
(h ki ne ntílkojtana igy a mai világban?). Ebéd után egj''Rzor c«ak egy »zckér áll az ajtó oló; rajta két nagy omolö-rud; ogy irgalmatlan nagy, rozadáa, pe-néuzoM vaHláda, tnolyot 12 ewbor omolt lo. Egy erősen olzárt bögre.
A gazda beállít kövotkezö szavakkal:
— Megtaláltuk nagyaágo» ur a pén-zoa ládát 1
Volt lótáa-fután! minden arca olhal-váuyodott; a azomok uzikráatak; a tározók ugráltak, a zsobokbon: a olyan ia volt, ki aiotségébon a más hátán mont ki az ajtón.
— Ez hallatlan, marha Bzoronoeo! — mond oss egyik idogon!
— Ez osaládi kinoa l mond ogyik rokon.
— Mogálmodtam o moaéa kinoaot, — szólt Doldogáwsy Ugvvád.
— Miután burokban asttlottól Boncze, tudtam,hogy bolölod olébb-utóbb Monto Chriató lós?''; liánom most a kinosholyéro ogy kápolnát épitosa, — phantaairozott a máaik rokon.
— Aj a kérdea gyorokok, tagoaztály oltítt kinok a birtoka volt az a holy? — kiált fol Aranyossy.
— Owstozunk valamennyion Hruderl — kiált fol E^lntöny.
Miután a nó&y láda mellott egy orő-aon olzárt bögre ia volt, molybon zörgött valami.
— Ez római maradvány, iarnorem,— fololt a pátor, — én logiobban értek az ilyeaokköz, •— h koidto bontani a bögrét mig a többiok a vaaládát oaepolték be a szobába.
Most totlífokon volt a lás; a ezomok-bon kérdőjel; a kozok roazkottek; a homlok fakadt; a tonyorok viszkodtok; oaak a házi ur volt szótalan; halvány arozocat, meglopetésaol.
A bögro valahára kinyittatott, molybon két kuloa volt.
I _ Mily rondoa ornboró lohotott o kinoa
még a kulosokat ia mellékelte, — volt az áltulánoH mcgjegyyén.
Elkezdődött a vaaládn vallatása; verték, kuloaoiták; minden ököl, minden kéz rajta motozott.
A láda folpattanik.
Ki legmohóbban neki rontott hosazu ujjakkal, orőa marokkal, halványan ol-obou mollöle...
A ki osak a ládába nyul, megbánja...
Az öröm és moglopoté* helyét a bo-szuság foglalja ol az arozokon ... Ez rá-szodéfl1...
Igon, igenl
Mort a vasláda, a holységnok ogy régi ládája volt.
A nohozséget a kövok tették .t/onno a kinosot pedig............
Ezt ol kell hallgatnunk.
Elég az hozzá: hogy élozos barátunk vondégci előtt pár nogyed óráig ! biWtővé tövé: mikép napjainkban íalehot tóncsot találni.
^. Az „ördög piluláit" oly sikomjl ad-tlk Ncsot, hogy az igazgató uj előadásokat rondozott.
* líényoi szinigazgató Huavét máana[ -jáu kezdi mog előadásait a székvárosban; ogy hóig időzvén itt, azutiln Szombathely ro monondŐ.
* Lnkatoe HAnJur tAncainflvÓB» biztosltá« fvlytdn Caurgón koxdi inog mdkfidóaót hua-vél útin.
A Iamort ncvll hazánkfia Girókuti 1''. Ferenoz, a, Falusi gazda" ozimU lap szór-kosztésérŐl visszalépvén, „ Kortész Gazda" czim alatt uj szaklapot azorkoszt, moly hézagot fog pótolni lapirodalmunkban ; azért lolkiismorettol ajánljuk t. olvasóközönségünk ílgyolmébo. Ugy a „Falusi gazdát" is, molynok szerkesztését ogyik avattabb tollú gazdászati irónk votto át. Gazdilszati olőluxladiis tokinto-téből klllönöson ajánlanunk koll azon szaklapokat molyok bő és hasznos ismo-rotokot nyújtanak gazdaközönségünk-nok.
NTyilt1 posta.
0*-8-n*iíi Pwlrii/r T T ''
B. Pítcrwk, «^«ilitiin i KíWtthil fogjuk ; MrjOÍ ; aevit ri''tllnk ttldM''komlii^l tObl>»i"r Ifnr«"«''
a*4nk. '' {" ; nri f TI
1*. 0-n»k : Noi*i kifliink iciuDklt ?
K. Antalnak, Il ii« t Muiikitko<lA«t( *<lt«Mti vr«-aaOk t(l6nk4at| ba ráártluk, ma^AnUiTrlst írunk j * népdalt kérjttk njrn hokOl.Unl.
Z»«Uc»l J)rug.í«n»k i UJniI hArom IrvtUl kaptak j u^pr toMQnk, mint Ön klvinU.
DrivapacU Tilinkó.nak i A koldmtek klt»«|->n «Tricatraoa Zaófl''* caliuflt adjuk; t«rmA»<otM, 1(18 U»-Yyia. — A torAbM bluOioat kírjtlk. „,
P*atro i IJloUÓ becaoa ktl ldcuiínjA no kaptok | e.t mi rtjlaljuk lojHobban.
B-r-uak, Pe*t«u i Nag/íLod *>iuir* a laput tJ kQldtak { nafjr bocaO l(f*i«toí/t Mto la tog ídjaf fortd kt)«»öuotOukot.
Héo ab« : 8«toml uJíAk T
„Herradt viriguk.4 VAlemínyflnko» mAr almöndtuk logk9>«l*bb | • kttldcwíny mrgkiaett
8. Gjr-nek t A .»«gílr pg^r^<^tbo• mig beléphet 8»j annak Idojíbon kSalendjOk aa alapttabál/okai 1
.Kluiutottani, fjr«tctt«m.* Hnírcncaía 8n j Itt mi« ríj ott keadik. A költoinín/ tqh. ■
K-uak i IU 0J>»k lakatÁ, >t QiMrpvkr» ott IcuflnV.
.Kotdas e*trc.4 Etcy voíaaaak^JA liwinf; a tQb\>\ llrea, aaóhliinu.
Poatonyba ; O/akrabban la hcknpu^LUhatua r»i.
Gazdasági tudósitán.
Nagy-Kaulsaa, opr. 0. MladoniclloM, Im^y M sgió aOlyod, aomml nzillítAa ósiro nom
vohetö óa a tormóuy régi Arán k4l,do nitgyim caokóly monnyiaógboH, mi jcgyxUnk; Jlu«» 8 frt 10—24 kr. Hot. 2 frt 10 kr. Arn* 1 írt 60-70 kr. Zab 1 frt 10-20 kr. KaknHdzá 1 frt 90 kr—2 frt 10 kr. l)ab tnrka 3 Hrfc Fehér 3 frt 50 kr.
(CapoHVMr, apr. hó 0. I''Ar n«p i\ta m log* oaobb UVassi érAknt ólvrkKilk, initifik ex óv folytán valóban a ritkaaAgok kftxó tartoin»k. A mosol munkAt tohAt mog luhot koxdonl, ba ugyan ntiro o aorok viÍAgot Útnak — «a idö mogiut bo nom toaxi ar. ajtót. KivAnatna la volalAra a jó idö# mort a mozol munkával nagyon ia hatra vannak gigdAiok» éa akAr morro ndxOnk, (Írások a pajtAk; tobAt a juh'' nyAjakal a »xabadba oreaztonl, egyik fübb nyoromónyo volna gaxdAinknnk. A* 8»»i vo-tóaok oddtg nagyon roaasul nóanok kl; min-donfoló fokoto .földet lAtunk, As kovóa xivld-•ógot. Aa utak nómilug javulvAn, a köaloko* dós ia holyniAll; az olfm''girak Jolonlog Így Alinak: D«xa 2 frt 60-«:, v.r. Uoxh 2 ft 5 kr. A közönuógoa 1 frt ^J—W) kr. Kukorioaa 1 frt 40-80 kr. Zab 1 frt 10—16 kr. Egy mAssa aaóna 1 frt-30 kr. Kgy M fn 6—7 frt. Aa ö bor akója 8-Ö frt (m. p.)
.1 H Ifi I J i H
TÁR ez
ItóIAyi «aól»-«
OiSroghon a caudAk hona? mbórnAl ongom jobban illót K» móanAl, mqlyot móli cainAl A ViílAth ¿1 ogy rÓMMaAI, Ae An iftvflmröl oxok jótolAnak A vMMm Aa ogy réaaMaAl.
JtósaAl kiránt nnyAm, midfln Ap
aaunnyadt mAr Álototn ; Do tólkfixApon a föld róxiAt
klrAtynSnok aom torom. E vAgy volt tAn oka a jolnok,**) Moly ttjudíjkölt arcmm fölött
8t laton ujjn^ működött rajtul A n y&sf At homlokomra, —
Itt laton t^inttködött!
''
Igon ogy röaaa kópo fónylott Homlokomon a baivAny sxino ^ Piro«*A lőtt midiin a rótet April virAggal hinti bo. Egy, fónyoi úrhölgy cxókot bintvo. HA mutidA nókoin sxtintolon s
ÍRoldoggA tó«« a HBOt''olom." •
xt liittom ogy tUndór sxól hotino hoaaAm BoldoggA te»x a exorolein ! ,
fokrü xokogtnk dnlnitn, mig MoglAgyula axAp kcdvoaoin ; r- ''-A - ■
Aj
*) ItoniiSrt mondja n rcK», MÍU «igonc íuUaoi partjai.., egy boru.tjinfa in.jr.-kAban Uliltik á a mílick mi''xMkrt eUaunnjradt l''Ui.. ajkxlra taktik 1«. Uo-
,l0Wf egyfltt oinüU n»YÍt
nfty dalnok. - — jj
*) RJeJ 15 Ér*» koromban ia<g megvott ho.nloko
• o», aiuUii előny/mott. II
4t|í.( /r í.
Do mint Jóaolva volt ftlAbon OoidoggA tott a BBoroiom. Uj kort songok: mAr ongodulmoa A nö a loaaon jövőro mAr KirAlynö, hol a fóri, kiwlly. Toitvórro lol fórjóbon Eva óa lo«r. — KirAlyn», hol a fórj klrAly.
A axorolom dolAhoa aongnem Hdaakóbb hangokat kollo móg. Vihar jő : hallgatom mint gyoroiok Aa 6g villAmo* aBokorót l)o lm a felhő kottó nyílik VillAma óp fojotnro íiijt. Mórt aiialnl negtfay őút 7 őrangyala «ok bútól monti At mog Mórt siratni »acgóny fmt ?
A villámtól ujiA /iBülottom. Ah fónyq mit joloqthotott ? ErÖtlon ón boaSuljam meg tAn KirAlyain o nomsotot ? A franoxlAkat lolkoaitom. Haji moiuiykövök loaujtnl f»g. Rosakois — — ón dalolok. Mint i(ju mAr avtivotkosóm a vóatcol Hoaakoaa--ón dalolok 1
Hotöltóm mi rondoltotóaom Oh Ifton valód aaorolom I Régán Uborvadt mAr a róaaa -y , B nom óg a monny vlUAma »cm, Jő a hidog, a aOtót ójjol, Mologot ouak a kályha Ad; Mint a vlllAro, mint a vírAg Mulandó lAngóta, aaerolom, dicaöaóg, Mint a villAm, mint a virAg 1
JÁNOSI GUflZTÁV.
Az arcalamóről.
,0 i[U»ui difflcila «*t Qiiuto noa piod«ro vultu.*
Ovid.
MAr rógouto törekedtok tudós omberclc nxon, hogy a aaollomi'',''i) tulajdonokat valami klllitf jolokböl kimagvarAahaasAk. E joloket több bolyon koroutók igyCbiroinantiouaok,kik köat okoa omborok is voltak, a tonyorok né« moly vonásaiból gondoltak ssollomi tuliydo-nok klismoróaóro juthatni; as agy koponya képtSdóaóböl, mint Gall tudor\>) — a as
t) Uak • f^YidiUt küdvéért »»«llotanck Uai«m • tv óa tulajdonait : jlriíil goadolkodiat. i) ri.unologta.
kii
rMuUokolIio^yosottsdaiAn«k miuőaógóböl, rógonto Ariatotoloa, Su''
aroavi
tuint rógonto Ariatotuloa, Ifolotlua, Adnman-tius a logujabban Lavator, Parsons, Yaaboau stb.
Hirosok voltak tovAbbA oa utóbbiak köat l''orta Kor. JAnoe, Dr. Valloalus, Lcmniua, Oarrariua.
legtöbb tovókonysógat azonban « téron Lavator JAnoa OAspAr, volt Tigunumt bolvót bitfolokoaota lolkósa fojtott ki.
l)o miolött tovább monnónk, mondjuk mog mi ax arexiamo (Phyaiognomik) vagy arox-joltan. Aa arexiamo axon tudomAny. moty as '' omborok külsnjót toklntvo aaok lolkülotóröl '' itóUtoe hoa j vfigyia axt, mi nom oaik köavot-lendl órxókoink alA, ogy tormAaaoti kinyomat Által ósxrovohotui.
na aa arexiamót, mint ogy sxakAt a tudo-mAnynak akarjuk fölvonni, ugy bolo koll vontlQnk nom oaak aa ombori aroaot, do min-don moadulatot ii. Mindon vonAa, aotiv ós passiv moaaanat, mindon holyaoto óa AllAsa aa ombori toatnok, aaóval mindon, mi Által a tovülogoa vagy axonvodőlogcs ombor óas-rovobottotik, ml Aital mintegy kimutatja aao-mólyisógót, aa arozismo tArgya.
LogtAgabb órtomónybo vóvo ax arcalamo tArgya aa ombor k U 1 a oj o, nyugodt vagy moagó Állapotban , tormósxetos vagy ut kópí ion j aa aro^joltau ismoroto a ktusö óa bolaö köati viuxonynak, aaon visaonynak, moly AH a látható folfliot ós lAthatlan tartam, ósarovobotölog ólosxtctt ós óssrovótlonUl ólosatő, 1 Átható hatAs ós lAthatlan ok köxt.
Baorosabb órtomónybon aroayol (Pbysiog-nomio) aa aroxnak képxödóso óa aroajoltan (Phyaiognomik vagy Physlognomomik) ismoroto aa aroavonáaoknak ós oaok jolontösó-gónok.
I)o minthogy aa ombornok oly sok oldala van, molynok mihdogyiko külön bírálható mog, sok Phyaiognomik tAmad.
í. így póldAui folvohotiük aa ombor kóp-xödósót; fol vóvo m arányt, öfahangaatot, alakot a oxokot áaombo Állítva a axópsóg 6e lobatő tökóly ogy biaonyoa osamónykópóvcl kósaon vagyunk ogy jó blrAlatot hoahatui, a oxon bírálattal aa ombor jollomónok kiválóját össaokötai tudni, alaparcaismónok'') novox-totik, vagy mint Lavajor mont^ja, ólettaninak novoBhotcök cl.
2. Honcaolás Által aa ombornok rósxoit foldlottó tonni, biaonyoa bolaö rósaok különösön mogvigyAabatók, pl. a tost kinyitAsok-nAl. —''A tudomány, oxon yj külaöaógokböl
3) J-''.ioilan.ci.tal Ph/nlo^nomlk.
blxouyos bol.aöro kövotkoatotni^ bonoatani-aromsmo'') volna.
A bonextani arcaiamo1) a osontok, orok, íxmok, bolok, idogok stb. birAlatAra torjosa-kodtk ki.
3. Aa omborokbon a vórvogyn''.Uot, alkotmányt, hőt vagy hidogot, toro|>AiiAgot vagy finomsAgot, nodvot vagy saAraxsAgot, hajié* konysAg Aa ingorlókouysógot vi^y.lahatjuk mog különösön ós a tudományt, moly oxokot mogfigyolvo aa omber toriuósx«:óro kolltflog kövotkestot, — vérmórsóklcti''l arcxlsmánok novoaik.
3. Orvosi aroaismo1) aa, moly n» ogó»a>Ag t vagy botogsóg kipubatolAsuórt foglalkoaik aa ombori tosltoí.
B. Erknloai*), moly An nmbornól a jót óa rosxnt tovósro v*gy oltUrósro való orőt ós hajlamot korosi a jolokbon. - ''
0. Értőim ift), moly aa ombor lolki projó» vol a monnyibott a kópaKdAao, alakja axínt)^ moadulatal Bxóyal ogóax kttlaujo Alfal kim hotö — foglqlkoxik.
Elógnck tartom onnyi pAldAját aroxjul-tan kUlönfólcsógoinok ftllíoxiti, mort mint mondók, a mennyi oldala van ax ombornok, annyi aroaiamo kópaelliotö.
Ki aa olaü bonyomAs utAn, molyol rá aa ombor kdlaojo mogjolonésokor hat, jól Itól, aa a tormósBottől aroxismósx; ki mi''ghatAro-xott módon a vonáaukat ós külső jelokot ron-doxul tudja tudomAnyos ós bölcsóssoti ur, ki n ós b vonAs ós klfojcxós alapját ós bolaö okAt mogbatAroxni tudjn.
E kovósböl mi oddig mondót .tt, kitűnik, monnyiro végtolonül mósszo torjod a/, arftx-ismo ós mily nohóa cgósa aroxlsmósz loi.nl.
En axt hlsxom lohotlon, hogy valaki ilyon legyen. Boldog na, ki ax ombornok ogy ol. dalit is ismori annyira, monnyiro nokt és a tArsadalomnak haaanul van, axt iainornio.
Nom ogy ombor, nom «gy akadomia, do móg ogy évs»Asad müvn aotn lobot, t-gy arvx joltant — Jót -T- Irei.
A mi o tudomAny IgnxsAgAt valamint a külső ós UlsŐ köat! össxofügg^st llloti, jövőro — ha szabad — vólomónyünkot adjak.
aheopAcK
_____ H.Sf. i
4) A.latouiUvli - Phyaiognomik.
6) PigpaUmbo koll vonul előbbi mc^orjra4altnk«|, mlaiarlnt aa arosiaiao nem ctupin aa a.c«Jj|plv| fog, lalkorlk.
6) T.mprnunaat* rh/l»iv-7noinlk.
7) Mt dirjniseb.
8) Moráll*ch. V <
») lnUH«fltneH._L t.
Felelős Hzerkcazttí: ItOUOZ ÍSTVÁN,
L.
R D E
J*3
3E5
K.

(l-tf)
Hirdetmény.
tt»«<.hlt
OtiR''i-*
klrifl
WtvAn hltelrsSInck I somogy rotwopolg.
VWnyWk - tulnt UlellkttnYYl h»-
Vtkf íVmBl kSihlrri U''MIV, hogy lJSf n».»hn Ptorn k , Pon^rAc* J«l»Au oltrnl kcrri.''tébíH * kl«l<-|»lt*«l viifroli^jU» útibb!»»* u Ót 841 41-dlk liiniu t. J." könyvben I. al»''t b.Jp|ryi«t« blrtokAi» flrruI«-llMvJn , »< irrcrí»! fcl-Ht Irk »» klcl^l^«! »«rr^nil 1110*-/UUpItiM tekliiUtíHI lilt''l«»öknfk
tArvjr«Ui! baUrn»|>ul 18''"»». ui«j"« KA 8-lk n«|.JAi.«k rffffrll 0 órW» kltü.t''ik | wir» liircle Ok ki «I hivatnak inojf. h vy m< g n«tii Jel<>nA-•ttk (Mllbru » f.-nebbt ügyletjk blr''-(l«# foitnak m-|(Alta|>lttatn1.
Ípjrí tt''rxnliid (V hl válunk min \ • ok, kik iikijelelt blrlrtkho« l(?íny» tartanak, lul a Teqnebbl hatArMfllg Iii» bejelenteni ■ Imienok.
Kapotvir mariim, hó Si 186).
Pomojymeity t^rvény«»iko mint telekkiUiyvI ható*Ag.
"7(

- (1-8) ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
Potnopymegye pölg. törríny» í-k''nek, mint toUkkSnyrl hat *A<r-r4«*Ml kttihlrrA lAti tik, hogy Vei-Ir/MikM* ig. tvArl lakóinak fol|>e.
re»»''^e »latt Janutovlc« lat » Ijot vAil laki''« elleni küvetelíao fc li sí-•Ar« luAlogult í« a »«lg'' tvArl k''ii-
ll.a ». j,k*nyvíb>.n+l87 hr alatt foglalt ti blr l ng 1*00 fr o. I. ca''lt Ingatlanok Zdbóth k»« • aíjtteu a helyülitAn folyó ívi aprl-lla hónap SO-lk UUpJAmtk refclvll U órAJAu — mint aa elaO hatAr.ia-yoa — elirrereit tnl. fognak j a i.iA»rt«llk Arver^al Mii, ha nctAn • < cMn vovö nem UlAlko<n4k, I86V n al«i hó Mt-lk napjAnak reggvll 1) ..rAJAra a hvlyolnóre kltUiotlk, »-aal hogv ekkor founebb kljoWilt Ingatlanok a bcvaArm alól 1* elm-ila|nl f.»gi)aK. ...
A* Arveti''il f. letelek a «rvóny-a ék IroilAjAban mluilcnkor megte-kliilb.tök.
Kapo«várott mart. hó U-n 1806.
Puniojymegye t<tr<Any«iíkj mllit < Irkkltnyvl hat/sAg.

ÍCi
(1-8) HIRDETMÉNY.
fiiv. I /berea MAtyAiiitt hltelr»8l-• I 8?mogym. polg. tArvaxóke min11. könyvi hatáaAg ri-
Al
IX« k R»*«.-MvA»»l n<
'' *"njn
nórSI kSxhlrré tetetik,hegy Sxöko UyTer^wk «»v.LVberca MAtyAantf elleni kerMttóbrnn ki'' lóglUil »¿g-rehijtU utóbbinak kipoavAai SOA »» t j. k8ny vében f 1 — rend**, a h'' i blitokAr.t elrendeltetvén,
»» Arvi róal felt-tel.ik * a ki ;légité«l ■mir Mi) uiegellapIlAaa teklututébul) hl tu leilikuek tArgvalAii határnapul folyo évi itpillU h\ S7. papj uiak roxire I U utAJa kitlta-llk| miru Iii* U''ltiAk a<»al hlvatnitk meg, hogy ineg ím ni I. ''rni''aftk i »etében a t''uu-nebbl Ügyletek blr. ilag fognak meg -Alapíttatni.
Kgi**er«minJ felhívatnak mlnd-aiok.klk a kijelölt blrloklio* Igényt
tartanak, a«t a fcnnebbl hktArld^lg Ide bejelenteni ale»*enek.
KapoivAr mait 17 1805. flomogymegyo tSrvényaaéke mint telekkönyvi hatóiAg.
M7,m , t (2-3) ÁRVERÉSI
HIRDETMÉNY.
Somogy megye polg\rl t-1rvény-»»ékénuk. mint t"li kkönyvl ható-aÁgnak iVnérOt M<hlrré tétetik, b^gr lIAfdi Pap Finn«« kapoi-méíröl lalt.''anak f Iperciaége alatt IIApII l''ap Jówf kapoaméröl la-kóa elleni kü»«telé»o f d>»é»ér> K-*A*Oj{olt éi a kaponuéiöl ki^nég 123. ** t«>kj<-gr*iík»nyvéb«n 1. egy hatod é* + 2030. 2072. hr. »*. a foglalt él blr.''-ilag OSO ft. o. t. b Ciliit Ingatlanok knjoiiné.Ul. kö*légben a helyiiinén f^''yó ívi mAJii» hó !-»ö. MpjAnal reggeli 0 órAjAn — mint at oli3 hatArnapon — elArvere*t<A:J t''og-uak) a inAtodlk Arveréil ld^, h.i nctAn at ilaOn vevő nom lalAlko«* nék, f. évi jnnlui hó 1. naujAuak reggeli 0 orAJAra a hely* ln*r'' k|. t''iavtlk, anal hogy ekkor fenébb klj lóit ingatlanok a bccaAron alül li eladatni fognak. -
A* Arveiéil feltételek al»rvény-i«ék IrodAJAban mind nkor inc0''-teklntbctók.
Kapo.vArott mAit. U 1805. '' Somogy m gye törvényaiéko mint telekkönyvi hat aAg.
kielégltAil végrihajlAi utóbbinak n kapoivAri »91. »«. t. j. künyvbeii + 518. hr *"(Ain alatt bojrgyac''t hlr-tokAra clrendrltetvén, a* Arvoróal fellételek * a klelégltéil aorrend inrgAllapItiaa teklntct''böl hitele-lüknek tArgyalA»! liatArnanuI folyó évi nprll hó 20-ik napjAnak reggeli 0 órAJa kittitotik ; miro hitel,t ok ax««l hívatunk meg, Imgy in g nem jolenéittk eletében a fenebbi Ügylet k bíróilag fognak meg AlUplt-tatnl.
Kgyiiertmlnd /elhivatnak mind • tok, kik a kijelelt birt-ik hoa Igényt UrUnak, a*t n fenebbi liatAridüig Mi b jeVntonl ileiieliok.
KapoivAr, mArt. hó 7-én 1805.
- < ftffig 1VW f '' f\ fa *i '' '' • ai í
Somogy megye törvényi/éko mint telekkönyvi hatóiAg.
w7tm. (2-3)
Hirdetvcny.
Ölv. Farka* l''Alné hlHez0ln>k 0>«t hlvA«n Lfoniogy me^yo poh>.
Értesítés.
türvinyiiéke mint tolekkKnyvl tóiAg réirérdl köihlrió tétetik, hopy 8t«lo Jóxiefhek b*v. Jr''arka* I''AIné. elleni Here*etébeu a klelé-gltéil végrehajtA* utóbbinak a> Amlóeii- léö. •(. t. J, ktlnyvbcn I 1 — 8 rendiiámlg bejegyiott réi<-birtokAra elrendeltetvén, a* Arve-réil foltétolok * » kielégitéil aorrend mogAII»pitA«a t ktutetéböl hl-tMexBkuek tArgyalAil halArnapul folyó évi aíiril ¿0 2t-ik napjAnak rcgg.ll- 0 órAla kitüiotik \ tnlro hllel''iök anal hivatnak lueg, hogy utog nom jelenélök eietébon a le-nebbl ügyletek bíróilag fognak meg AllápitUtal.
Kgyurrimlnd felhívatnak mind a«ok , kik a kijelelt blrtokho« Igényt tartanak, ait a fenebbi b»-lArldülg ide bejelenteni ileiicuck.
Knj)08vilr márt, 7.185G.
Somogymogyo tbr-
v<$ny8zéke mint tolcíckönvvi lintóciíp
Ml
/fii-
(3-8)
árverési hirdetmény.
. , ■ ¿V > > ''* '' ''¿"[-íL* *'' Bomogymegye polg. tfirvényiié-
kének mint telekkönyvi hotó*Ag-
nak rétiéről köihlrré tétetik, hogy
Somalch l''AI , limonfai lakóinak
f<>lperor*''lgo alatt Hunk/.r l»t>An
éi Illeti», g n Ji Moibalier XiAria
gombai lak»« elleni körotoléi« fo-
deiéiéro le«Al.>golt é* * Oombak»*-
ié(f60.ii.telekjcgy*ílköiiyv. + 373.
458.522. hr.««. a. fogU''t éi bíró lag 4800fto é.bcciBlt ingatlanok Gomba kb ingben a helyiiliién f é Aprll hó 15-dlk nit|JAuak reggeli 0 órA-
IAra mi ml iiAimail hntAr napra n nlyliinéru kiltlictik. anal hogy okkor fiinnehb kljelftlt Ingat''anok a bccaAron alól ii eladatni fognak.
Ai Arveréii feltételek » törvény-««ék lrodJ^jAbau miudonkor megto-klnthotök.
Kelt KapoivArott januAr hó U-n
1805.
Homogymegye i>irviuy$z(k«) mint lehkkiinyoi lmt<í*ily.
bit

Hirdet vény #
Ylktor 8iöll«*l Miklóané hite leiöiuek'' ön tehlvAaa I, -L. Sgniog. megye polg. tör»ény«»ék« mint te. lekkönyvl hatóiAg rJa,írül kö*. hirré tétetik, hogy Vijhelm Pé,cr. nek, Viktor SxöllBll MlklíinéJ. loni keremtében a kleUgltéel vér.
re huj t A* utóbbinak* ktpv''TArlnt
éi 6Í5. a*, t- J. könyvben 1 rend-■ íAiu alatt l«Jcgy*ott blrtokAta clrcudclti''tvén, a* Aiv«ré*l foltételek * n klelégitéal
sorreud niegAl-lapItAaa tvklntetébOl hitel* öknek tArgyaiAil hatArnapul f. ó\l apri| hó 8-lk napjAnak rtggoll 0 ófAj* kltlixetik t uilro hl telexük mtal hl. vatuak meg, hogy lueg nem Jelené-nők eiotébcd a fenebbi ügyletek bíróilag fognak mögAllapIttatnl.
Kgyaxerimliid felhívatnak otlni)
Atok, kik « kljeit ltblrtokho» Igényt tartanak, axt h fvnebbi ha|iridöi|( Ide bejelenteni fitlieuek''.
KapoivAr, febr. hl 28. I8fl5.
8omogy megyo ^írréuy < keni int tolekk''Wiyvl hntóiig.
3-3
"V.
IMI''
(2-3)
Hirdetvcny.
■ KontrAaiy Kerencx éi n''le Blcdl Jóiefa hit lexöluek öiaxi hlvAxa I Somogy meg^o polg. törrénvixék" mint telikkönyvi hat lAg réi/éröl köxhirró tétetik, hogy a veaxpréml takarékplnxtAmak KontrAaiy Fo-renex i* nujo 111« 11 Jóacfa elleni ker. «etében a klelégitéal végrt-haj-tA« utóbblaknak a knpoivArl 100 na ». J. könyvben I. 1-6 rendaiAuilj bejegyxett bl.tokukra elrendeltetvén, ai Arveréii feltételek a • kl-clégltéli »orrend mi gA''lapllnaa tekintetéből hlteleiOkn.k tArgyaiAil liatArnapul folyó évi april hó 18-lk napjAnak reggeli 0 éiAJ* kltllictlk) mire hitel.«ök a «a'' hivatnak ineg, hogy meg nem jjlcnéiftk e« téb- n a fonebbi Ügyletek bíróilag fognak meg Állapíttatni.
Kg>ixeramlnd fc''htvatuak mind a-ok, kik a kijelelt birtoklmx Igénvt ta Uuak axt a Onebbl ha-tAridöig i''lo UJ I ntenl »iei»e«« k.
Kapoa\Ar, uiArt. hó 2H IRilft.
Pomoiy megyo törvénya«ó ko mint tolekkllnyvl. Iiató*\g.
107,
m- 1 (2-3)
Hirdetvény.
Zoka. J W hit i''lrxölnek I**x» «xehivA^n I foni''i^y megye polg. fríémixékr mint telekkönyvi hn-tóiAg ré* éiöl k''ililrró tét tik, hogylí ne.xe Ftrenex öiököa. lnek /.oka J ''«*( f « II nl keieaetébeli a
Fdlrcdrtesck elkeKilóse minit ezennel küz-liirrd tdtetik, liogy fein Mdy^rtíberÁgoston ur, sem annak olügynökoi nz iíltnlnm kdpviselt Bniu|uo rdszdre Üzletek kczdemdnyezdsdro vagy nzok uiogkütdsdre megbi/va nincsenek.
Felcjnlitem ez alkalommal, hogy mind azok, kiket a Banqno üzleteinok megindltiÍBjíval megbízok, e ezdlra líltnlam irtísbeli meghagyással hittatnak el, « igy a feleken itl 1 nz nlkudoziísok mogkezddse előtt ezen nieghngytís fölmutatását kívánni. — Bdcs, márt. lü-dn 1805.
A 13anqtio <lo crodlt fonoior ot Indtistrtol tcljlifllnlmu ¡gnEg.itóJa,
Schaefer Nándor, s. k.
Haszonbérbe adandó birtok.
Somogy megy© Nagy-Hajóm hoz tartozó pnuztiin novozoteaen :
. f . ...
Ldki puBztán 240 osztályozott holdakból álló birtok egy tagba, nagyobb réuzbo bízó tormtí földök, illí) monnyis(5gbo lap rétok vannak, háromszáz kaszálniu ia v<5»zbo vóvo, 2000 qnadrat beUltotctt «(JUtível óh rendos birka mutatóval b olcgondŐ lnktlasal cllátvn. — Ezen birtok haszonbórbo leginkább árendás birkáitoknak ajánl tátik.
Ugynn Somogy mogyóbo Nngy-Hajomboz tnvtozó lcno8Ínyi pusztán 120 hold nagy rów.be erdői birtok, do birka legelüböl álld, néhány hold »zántd Mdel ¿a jó róttol egy kis lakással ollátva, ugyan ozon pusztába, közöl 28 hold buza termő jó szántó föld iu hozzá adatik, ezen birtokok is leginkább árendás birkátoknak ajánltatnnk. — Ab érdeklő főlek bővebb tudomást levélbe fogy személyesen nyerhotnok mindkét birtokra nézvo BeSBOlTÓCU. BOlOlSBö^r urnái Nagy-liajomba 2—3
V-d
Bér- és örök eladási hirdetmény.
A lengyel-tóthi.úgynevezett Kajkó malom f. évi april 24. három egymás utáni évekre april 2-án d. u. 3. órakor a l.-tóthi nngy vendéglőben, árverés utján hafxonbérbo ki fog adatni, köxlnrlll adatik továbbá, hogy az Inkoy oaahW küMÖs tnlmjdónnú n fvhü nlnó ganul«}, ih.-berényl, osioatíi, ihárosi, anfnlfaln»«i é» pOg''ány ur.-péteri korosmáltatási jog a hozzájok tartozó épületekkel örök árban eladnndók, az oladá«i feltételük Ih.-llorény-bon Farkas JáLnOB Ügyvéd urnái megtudhatók.

-
ölesön pénz amortisatiókra legjutányosabban eszközöltetik Scherz M, J. által Nagy-Kanizsán Benezián-
féle házban.
Csicsóka eladás.
-t—-
1 —ö
Nagy-Kaniszálioz közel a palllll linKlalOIllIiail e hó folytán
200—300morö CSlCSÓkil mérőnként ngy mint nagyban kész pénz fizetés mellett 80 krért mérőjét kaphatni. A palini gazdasági igazgatóság által QmmW SrUU,
•, > '' llnzttartó.
eladás.
1—3
A szent-mildósi uradalomhoz tartozandóMórlczhelyi pusztiin 22 darabb tenyésztésre alkalmas kos akár gyapjasan akár pedig nyirés után szabad kézből eladan-dók. Bővebben értekezhetni a tiszaháti hivatalnál IIorváth-Sz.-Miklóson, N.-Kanizsához ''¡, órányim.
uniMiimmi
«mwemaema
Hungaria magyar biztositébank.

---
A IfniiKari initgynr bwtositóbank állni a liolybon alóllrottnknál-mognlapitott fötlgynökíógo n nftgyórdomtl köiüt Bégnok oz''nncl fol.tjrtnlja ezon Itnxn! blxto-siló-inttÍKol azolgAlntnit''butoiitiisok cozkilelósóro
TÜZKÁEÍO. K ELLEN
krn
t* po«lig minden nóvon novezend« t!|>filetckrc, bútorokra, gépekre, áruk- én «"hnakésxletckre, valuraint marha, f.t, m;iii, Mnliua és műn llynoml tárgyú :ncgAllapil(ittf olfngiidhntó Ah Uljóko/An vógott mindonkor niOKtokintlioUi fcllótolok mellett. ''
i Kpdlotok rondoíon egy évro lcB*nok bUloaitvn, tiibb óvokroi bietoaitiUA »jtonban tartulmuklioz nrnnyoíilott dy-clongcdósbon rószoBüloék.
TflzkArok, vngy a biztosított ópttlotokon BORltaóg nlknlmAvnl törtónt megrongálások, nvngy mehtósi küllsógok, n károsot meffitUpItásK ut»/»í nzonnal klfizotUnok. EgyáltulAbnn ezon Jinznl uj • biztosító-Intézet az áltnla tnognlHpitotl Intózvónyeknól fogv«, n ungyórdomü közünsógot mindon loliotö kcdvcxtuéu/bi ti rAszcsiteiidi.
Az intózotnok 3,000,000 o. ó. frlból képozott biztosítéka, n biztosító feleknek uiognvugtató kozessógot nyújt ftrr«, hogy A clvállnlt kötolezcltsógoit
loliolö b''ggyorsftbbAn teljcsitendi. . \
AaK>''.-KauÍSHitu, 18G& óvi mfti''tius havúban.
A Hungaria magyar biztositóbank Zala-, Somogy és Vasmegyék kerületi íőtigynökaóge:
SCHERZ A es ENGLÄNDER.
^"f ''" Kl''oví •
Wajdit» Jdtaef kiadó, lap- ób nyomda ^ulajdonos Nagy-Kanisnán.

Nagy-Kanizsa. Negyedik évfolyam.
12. 8/*m 1865. april 20-án. ¡
¡t;|Jií
ülill ,''l
til ''V:!
Ismeretterjesztő lap
n
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és művészet kdrébtfl.
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja.
. :r sí v, .in t i
■II»''-!
iíegjelen o lsp legalább ógy ivon janunr hó l-t#l kozdvo i Nogvod évro l''frt 70 kr — Mindon oltilizotü a tul«\jdonoB
mindon hó 1-ón 10-én 6b 20-An..-r- Klöfizotésl ár postán sz6tküld6ssol és holybon háthoz hordva ogéaa 6vr« 6 frt.jfólóvro 3 frt.
lyoon hAzl;
Hogreü övro A,m Kr — imnaon oioiiboxo a iiunjüonoB kölcaön könyvtárát a* eddigi fönnálló foltétolok mollott fól áron használhatja. — Nyllttér cgjTPotlt Borért 10 kr, — ÍUrd tésok hat Petitaor6rt 1-ör 1 kr , 2 or 0 kr. 6b mindon toyábbi l>olktut<U6rt D kr. 8 bólycgdlJ6rt 80 kr. firotondtf. A bolktatásl dlj b a lap k«sol4sét lllot« mindon tárgy
l. a W »»ollomi tartalmát illotii kftzlomóny ok; pedig, »»«>'' mindon lovolok bármoptvo a szorkosztösóghoí kflldondök Kaposvárra.
, j totovr i kr, —
i
Hlrdo-a
'', ; Körözvény.
A somogymegyei gazd. egylet 1864. Bopt. 27-án holott határozata folytán, a mogya pomologuwiit a következő ver-sonyrö'' hívom fel.
A verseny tárgya a nomes gyümölos minél nagyobb mértékbonieltorjösztéBO a nép között, a1 nemes fának Bllkores Bzaporitása éa ápoíása utján.
Ezt szem előtt tartva a megyei gazd. egylet vörsony szorint jutalmazni fogja azon ügybarátokat, kik holységük ha-tárában vagy közvetlön vidékökön, az ugy nevezőit paraszt gazdáknál, lognlább 300 darab ogy ós két éve» nemes ose-motét — oltoványt elterjesztottok, b magukat o felül hiteleson igazolni tudják.
Áfajók czélw;ertÍ8égo,a tonyésztéaügyes módja, az ültotés 08 ápolás körUli gond, a körltlményok figyclorabojt tartása az Ügyszeretet. és osz.motorjoBztéso azon mozznnntok, molyok a bírálók dltal mór-logoltetni fognak; azon körülmény vájjon a osemoték ingyen vagy pénzért osztattok e ki, teljesen közönyös lóvén
Az első jutalmazás 186G. év őszén fog • megtörténni, moly alkalommal az 1804. őszi, 1866. tavaszi és #Szi,sl866. tavaszi ültetvények s nemesítések versenyezhetnek.
Addig is mig o részben kimeritő ér lesitís ■ Möbátyiutf *ogn* megjelenni a közelgő tavaszi idényrei tokintotből, haladók nflkUl fölszólítom Somogy po-mologjait, különösen a néppel folyvást érintkezésben levő lelkész, tanitós jegyző urak k&íü a szakértőkot, hogy a jótékony eszmét felkarolvo, a nemos ver-sonyro előkészülni szivoskedjenok. - Kelt.Boldogasszonyfán márt. 1-n 1866.
IGMÁNDY BENEDEK
a kortósaotl oBstály olnüko.
Értesitós.
£alamegyo gazdasági egyloto rendes féléves úgynevezett tavaszi közgyűlésé*. f. ó. jtaájus hó O-én Zala-Egerszegdn az egyleti szálláson délolőtt 9 órakor fogja tartani) tneíyre az egylet t. joz, tagjai hazafiúi tisztelettel meghivatnak.
A közgyűlést megelőző napon május hő 8-dikán ugyan ZalarEgemegen délolőtt 10 órakor igazgató választmányi Illés fog tartatni, miről az illető választmányi tagok tisztelotteji órtesitfotn^C''tjs szivén ré&zvéteiro folkérotnek. y Kelt Zala-Egehteg, 1865. april J. BOTKA MIHÁLY
o) ... <-,
cgyloti olnük.
Pest.
— Április hí T-ín t80ft. —
Mult levelombcn tett igérdtom szerint a Schulzc-Delitzsoh-félo „Előlogor ző- ós hitel egylotrŐl" fogok igen rövi-don értekezni, b az ezekről mindinkább terjedő eszméket fejtegetni.
Minél nagyobb figyelmet gerjesztői nek ezen intézetok általán,annál inkább ébred irántuk ozon méltó figyelőm ha* zánkban is; annál szükségesebb, hogy a nagy közönség o tárgy egész mivoltáj val alaposan megismerkedjék.
Sohulzo ur 1860-ik évben Dolitzsoh városkában alapította meg a legelső ily? féle ogylotet, azt „olőlogoző s hitel ogyletnok" nevesé s mint néptözs* dót (Volksbank) állandósította.
Ezon egyesülőt hasznos voltánál fogva közrészvétro talált, hamar..gyarapodott és a siker, molyet felmutatott, sok utánzóra talált.
: A sikor valóban mcglonö : 1860-di évben 133 ilyfélo ogycsUlet Poroszor-szágban31,G03 tagot számlált;2,901,49f tallérnyi Uzlotot kezolt; s számszerint 8,478,489 tallér előlcgozést nyújtott, molyok után 50,318 tallér tiszta nyoreaég volt; 66,866 lall. tartalékkal birt, b 10 óv alatt osak 1,490 toll. veszteséget szenvedett.
A nmlgu magy. kir. Helytartótanács gondos figyelmét nem korülhetto ol ily jótékony orodmény; ugyanazért, hogy hazánknak szegény munkás osztálya hasonló jótékonyságban részesülhessen, ícteóliVottft M orei; ghtŐ. ogyesttloto t n magy. földhitelintézetet és a pesti ke; reskodelmi kamarát: tanulmányoznák ez ügyet, a adnának véleményező jelentést a felett: miként lehetne ilyen jótékony egylotokot hazánkban is mielőbb s logczélszerüobben létesíteni? — ozon ogyesületek küldöttjeik áítal ogy közóB bizottmányban találkozván, szorgalmas tanulmányozás és lolkiismeretes megvitatás után , ''határozott véleményüket nyilatkoztatták o tárgy felott, sőt alapszabályokat is dolgoztak ki, molyok mol-lott meggyőződésük szerint legozélsze-rüobbon lohotno hazánkban hasonló ogy-lotokot szorvozni, közölni b folvirógoz-tatni.
Ezen jelentés, moly Csongort jole» tollából folyt, a „Pesti Napidéban már köízó tétetett; — közölni fogják ozt bizonyosan a többi lapok is, o szerint olég kitorjedt a kör, molyben o tárgyról alapos ismerotot, a annak hasznosságáról okadatolt meggyőződést szorozni lehefr. .......- >
Készemről osak a felett kívánok néhány szót mondani: mibon s menynyiben különböznek aSohulzo Dolitzsoh-félo ogylotok mint állandó „nóptőzsdók", nlás, különösön a nálunk már diya''toz^ sőt itt-ott virágzásnak indult ugynovozett sogólyegy lotok-
t W
Síükségeflnek tartom ezt kifejteni leg-inkgbb azért, mort sokan ozon most om-
litett segély-egyletokot n Dolitzsoh félékkel összezavarják, mások ifchiét ezo-ket amazoknak rovására emelik ki; pedig mindkettő hiba! mert:
A scgélyegylotek (igy novezom én is c''ison megyénkben is már több helyen fonál ló társulatokat) a középbirtokos, kisclj|), kereskodő, jobb módú iparos és vidéki »hivatalos osztály számára épon olyan hasznos és az ogyetomos érdok tekintetéből kívánatos intézotok, mint miként — szegényebb munkások, iparosok b fbldmUvolőkro nézvo szükségeseknek a annyira elkerülhetetleneknek bizonyultak bo a Dolitzsoh-félo egyletek, hogy nehéz napjainkban ezeket ismerjük fel azon egyotlen eszköznek, melynek segítségével n nagy tőkék ollonébon egyedül képes magát a kisebb ipar- és munkás osztály az elpusztulástól megmenteni.
Egymástól különböző intézetek tehát ezek mindonesetro; de egyaránt Ud-vös sőt szükséges eszközei egyotemes haladásunknak ób azért igen kívánatos, hogy se össxo no zavartassanak, se egymás rovására mint ollenségek egyolda-lulag no pártoltassanak; hanem mint jő rokonok egymás mellett támadjanak, szaporodjanak s virágozzanak.
A különbséget igen röviden tüntetőm föl azon ozél megemlitéso által, melyet maguknak a Delitzsoh-félo egyesületek, oltérőleg az eddigi sególyző vagy kölcsönző intézetektől kitűztök :
A DolitzBoh-féle ogylotok ozélja az oÍBzogöYjyedéitt mtíggátühii^ meggátolni az által, hogy tagjainak kellő időbon, rövid időre, csekély, do elugondő olőlo-gozést nyújt munkásságuk folytathatására, vagy őkot véletlenül órt osapások elhárítására, olviselésére.
Ezon előlegezést mérsékolt kamatra nyújtja, s osokély jutalék (provisio) mellett hosszabbítja mog, — tagjait betétoleik után osak a rendes kamatokban részesíti, .a jutalékot állandó tartalékba gyűjti s mint az egycsülotnok közvagyonát külön kozoli. ^ ''
E czéljának tokintotóből az egyesület határozatlan időre alakul, s mint egy városnak vagy vidóknok állandó jótékony intézető óvrŐl óvro mindinkább orősödik s fejlődik, nímdíg szem előtt tartván a ozélt: hogy az önsegélyzés eszközeit a legszegényebb osztályokra kiterjoBzszo 8 vágyat ébresszen ezekben is ily ötén fllggetlonség után.
Hint állandóan maradandó társulat kilépő tagjainak osak az általok befizetett ÖBBzegot 8 önnek rendes kamatjait fizeti vissza, mig a nyerosóg, mint tartalék, vagyono marad az egyesülőinek, mely szalfály szerint soha fel nem oszlik, s ha még is rendkívüli okok miatt feloszlanók, tartalék tőkéit jótékony ozélokra'' tartozik olosztani.
A mondottakból mindenki feltalálja
a fő különbséget, mely a Delitzsoh-félo
.s más hitelintézotek közt épen ugy mint
az alamizsnákat osztogató sogély-inté-
zotok közt létozik. t
A Dolitzsoh-félo ogyletek tagjai ugyanis, mint állandó, humanistious irányú ■ nem speculativus társulatok részvényesei, pénzeiknek csak rendos kamatját húzzák, s mindon nyoroségről az egylet, mint maradandó testület javára íornondanak s obbon különböznek minden más hitolintézotoktől és a mi segély-egyleteinktől i?, mort ezok bizonyos időro alakulván a nyoreségbon vagy alapitóikat kizárólag, vtigy tagjaikat mind betételeik arányában része-sitik.
Do határozottan humaimtions irányuk mellett is, mégso osupán jótevő intézotok a DelitzBoh-féleegylotek, mert senkinek ingyen sommit soadnak,tagjaiknak betett pénzeiktől rendes kamatot fizot-nok, sőt jutalékot is számitnak, bár ezt az egyesület javára, mint tartalékot külön kezelik.
Középon állnak tehát ozon ogylotok a nyoreményro törekvő speoulativus és a osupán felebaráti szereteten alapuló, merőben könyönulomáuyokat nyújtó humanistious intézotok közt, — s mint ilyonek amazoknak sommit sem ártanak, exeknok feladását megl^önnyitík, midőn a végkép még tönkre nem jutott szegény embert karolván föl,önsegélyzésro utalják sason függetlenséggel kínálják meg, mely nélklU as ember magának ugy, mint másoknak osak haszontalan terhére válik. , -
AaelÖlegező ogyletokot—így irScliuhe ismert könyvében, — hogy tarlós állan-dóságra vorgö<y«n»lt; ogyáltaWbtnv nem1 szabad alamizsnát osztogató intézotok-kol összokovorni, mort nem rondültoté-sök szogényoket sogélyezni, hanem — a mi «okkal jelentékenyebb-i az elszegényedést megakadályoztatni I Addig még valaki saját magát s övéit, bármi nyomorultan, do munkája által fenntartani képes, addig karoljuk fel őteti mort ha már ezen képességét is elvosztetto, ily egyén gazdászati tekintetből a társaságra nézvo meghalt és a nyilvános vagy magán könyörülotesaég tárgyaivá válik, melynek szervezete kijolölt körünkhöz nom tartozik.
Talpra esett, holyes nézetek! gyakorlatilag igazolt szavak! molyok Németországban mint termékony mag jó földbe, hullottak: mert 1862-ik évben : Poroszországban . . \ . . 161 Szászországban ...... 69
Nassauban...... . . 17
Ausztria német tartományiban . 14 A többi német tartományokban . 79
Összcaeu 340
egyesület létoxett!
Ha figyelemmel kísérjük azon sok aggodalmakat, melyekkol Anglia szégé-nyeinek llgyeiro nézve bajlódik s megszúrni tjük ajou jelontékóny adót, melyet azoknak eltartására'' rendesen fizet s fatalisták nem vagyunk — ugy lehotetlon előro nom gondoskodnunk olyan eszközökről , melyokkel. hazAnknt hasonló nyomortól megmenteni még pedig ide- '' jón lehetne!
* - j. .V » T» t f i '' •
C
Kiéi eáiköxök egyikét és pedig leg-liatulinaabikát a Schulze áltnl Delitxsoh-bon alapitott » apostoli buxgósággal ajánlt „eltflegoaÓHi- éa h.jtolintó-
zetekbenmintállandóriéptözs-
dékben" találjuk fel.
Karoljuk fel ««okot, « hogy kellőleg megisraerkodhoss nk egész mivoltukkal olvassuk el axon jelontást, mely e részben a nmg. Helytartótanácshoz foltor-jesxtetett figyelemmel, tanulmányozzuk a bizottmány állal ajánlt alapszabályokat, n nlkalmaxxuk axokat vidékllnk sajátságai szerint buzgósággal. f
„Sajátságai szerint" mondom, mert mindon vidéknek mog vannak saját kU-lömböxő viszonyai, melyek szorint kll-lönféle módon kell törokedni h lehot eljutni ugyanazon egy ósdira.
Nekem szándékom Kaposvár körlll s ba itt létaslll, megyénk egyéb vidékein is megkísérteni « Delitzsőhe féle egy-leteknok alakítását, toljeson meg lévén gyOxődve, miként jolenben a szegény földmivos, iparos és egyéb kézimunkája után élő, dolgozó cinbor szorultságán c«ak ilyenek segitlietnek.
Ezek előlegoxnok 5 — 10—20 forintot egy pár hónapra, s ha kel, moghoszab-bitják a kölosönt fél esxtondŐro is, ha tavasszal meg fogy a nép kenyere, vagy ösuzel szorítják az adót, hogy maradjon ideje illőn elárusítani gabonáját, borát annak idejében 8 ne legyen kénytelen föle árán olŐre elvesztegotni azt, vagy IUÜ''/j-oh uzsorára venni fel pénzt, melyei isméi akkor mondhatnak fel noki, mikor erszénye leglaposabb. — Ezek előlegeznek a szegény iparosnak bőrro, deszkára vasra a egyéb szllkségoiro pénzt, hogy ne legyen kénytelen hitelre '' kettős áron vonni, vagy ha hitole már kimerült, no logyen kénytelen szegre akasztani mesterségét, s éhozni kollö iiyera anyag hiányában. — Ezok olőle-goznok, ha betogsóg megfosztja a szo-góny embort, élelmének egyedllli forrá. »ától, két keze használatától, « bátorságot öntőnek a osllggedőbo htx ogyéb szllksógletei szorongatják.
laton után ozon egybibo vothoti a szogény munkás osztály bizalmat, snom csulódik ha laton adta oszo után jár ol józan tunáos utján I
Gondolkozzunk egy kissé komolyan özekről és kísértsllk meg az eszközt, hogy midőn magunkon segitni török-sxll.nk a jó laton ia, pártolva jóra való törekvésünket, sogitson rajtunk!
80MSSICH PÁL. Népbank.
íme, köiöljük axon népbank-tor vet, melyet, Caengery Antal előterjesztése folytán, a M. Földhitelintézet, M. Orsx. Gazdasági Egyesület, a a pesti ipar- és kereskedelmi kamara küldötteinek tanáoekozmánya, Lónyay Menyílért ur elnöklete alatt, elfogadott:
I. Ab ogyosülot ozégo.
1. §. Ax ogyeatllot cxégo : „N. N. városi vagy köxségi takarék- Aa kölcaOnogyesUlot."
II. A* ogyoaülot oséljn.
2. g. Ax ogyoaülot czélja: rondes tagjai azAinAia, a aj A t tőkokópzóa utjAn, vagy kölcsönös Jótállás mollott, idogon tőkék folvótolo Által, rövid Idei viaazatizotóaro, lo-botőlog oloaó kölcsönt axoroxni.
III. Aa ogyoaülot torülotköro.
3. Q. Aa ogyoaülot torülotköro: NN. vAroa vagy közaóg, vagy N. N. köxeógok, N. N. várossal vagy közaéggol, mint azókhelylyol.
IV. A» ogyoaülot biróaAga.
4. g. Aa egyesület blrósAga: ha aa ogyoaülot mint alpsroa vonatnék porbo, ax N. N. városi tanács, a ha ox birAskodáai hatáskörről nom Urna, a mogyol törvényszék. Ila pedig M egyesülőt, egyes tagjai ellonóbou, mint felperes lépno fol j aaabAly axorint ugyan a helyboli bíróság bíráskodik, ax ogyoaülot axonban o mellett asabad biró-válaaztáai joggal bir, a minők aa egycaülot tagjai magukat Önként alávotik.
V- A* egyoaülot tagjai.
5. A. AaogyeatÜot,tagjai : ,
a) Pártfogó tagak, a kik ax egyo-aftl t megalapítását és működésű megkozdé-
sót a roudes tagok betéti tőkéinok megfelelő vngy azt folülhaladóösszeggol segít ikolö, vagy utóbb is bármikor hasonló összegek kölcsön-»éaóvel v:igy lyándékozásával járulnak az ogyoaülot ezé Íja ulömoxdítáeához, a alapit* ványaik utón, kölcsönzés osotébon ia, beérik 6*/0 kamattal, a nélkül, hogy az ogyoaülot köloaőnolt Igénybo kívánnák vonui. jffy pártfogé tagok Qouioaak magán egyének, nanom maga aa állam, ogyoa holyhatóaágok, községek, toatületok, táraulatok, pénx- éa ogyéb intézotok ia lohotnok.
b) Tiaztoloti tagok, a kik aa ogye-sttlot alaptőkéjét a rendes tagok betéti tökél'' uól kiaobb öaxlotok ajándékozásával gyarapítják, anélkül, hogy aa egyosülot köloaö-nelro azámot tartanának.
c) Kondou tagok, a kik által éa a kiknek érdokóbon alapittatlk Bajátlag ax ogyoaülot. Ilyen rondeatag lehot aa ogyoaülot to-rÜlotkörébon lakó mindon bocaülotoa iparüxö földmlvoa vagy munkás,a ki aa alapszabályok aláírásakor egysxor mindenkorra 50 forintnyi tőkét fixot bo aa ogyesülot pénztárába, vagy havi botétokbeu , melyek a helyi vi-axonyok axorint 40—80 krajozárnál kiaobb róazfetok nem lőhetnek, a melyeket azonban a tagok heti (10—20 krajoaárnyi) rósaletok-beu ia fixothetnok, hasonló öaazog bofixotéaé-re kötolexlk magokat.
VI. A roudes tagok folvótolo a a
tagság mogazünéao.
6. §. Miután aa ogyeaülot, aa olaő aláírókból megalakult: axontul a rendes tagok aa igazgató bixottaág által vétotnek fol. Ha a bizottság a fölvételt mogtugadja, nyitva áll az illotőnok a folyamodás u tj a r\ köxgyttléahoa.
7. g. Megszűnik ax ogyoaülotl rondoa tag-aág:
a) Haláloxás által: moly osotbon aa elhunyt befixetett tőkéjo vagy onnok fejében boűxetott havi betételel, a már javára irt, a a folyó Ualotév bovégeatévol javára Írandó osztalékok aa Őrököaöknek, aa év végétől számítandó félév múlva, kifixottetnok.
b) Onkénytoa kilépés által. A kilépett tag azintén csak a folyó óv végétől számítandó félév múlva vohotí kl botéti tőkéjét vagy bofixotott tökoréaxletolt, az év végén javára Írandó oaxtalékkal.
o) Kirokoaxtéa által, a ml folott ax igazgató-bixottaág indítváuyára, ha valamely tag havi betételelvol három hónapig hátra-létnon van, vagy ax ogyoaülettöl nyort kölcsönt törvényes végrohajtáa uélkül nom fizeti mog, tagtáraalval össxoférhotlonnok mutatkozik, az ogyoaülot alapszabályaihoz és koxe-lési utasításaihoz alkalmazkodni nom akar, avagy épen valamely boostolenséget ¡naga után vonó tottot kövot ol, a közgyűlés határoz. A kirokosxtett tag ugyanoly vlsxonyba Jő az ogyosűlothox, mint aki önykényt kilépett. • ■
8. g Mind aa önkénytoson kllépott, mind u kirekesztett tag, valamint axintén ax elhunyt tag örököaol is, a monnyibon ox utóbblak ogyoaülotl tagok nem kívánnak lenni, azonnnl elvosxtik ax ogyoaülotl tagsággal járó jogokat, a igényüket a tnrtalék alaphoz : az egyesülőt cxégo alatt azon időig kötött ssorsődésekre uéxvs mindaxátati oaak a kilépés vagy halAloxAa napiától axAmitandó ogy év multával oldoatatnak fel végképon az egyetemleges kötelezettség torho alól.
VII. A rondoa tagok jogai éa köte-
loaaógoi.
0. g. A pártfogó éa rondoa tagok válaaa* táai éa válaaxtathatital, tanáaakoaáai éa szavazási joggal bírnak ax egyesülőt közgyülé-sóin. A tiaztoloti tagokat csak azon évben illotik o jogok, a melyben ax egyesület alaptőkéjét legalább 10 forintnyi adománynyal gyarapi^ák.
10. g. E folott minden og/osttloti rondoa tag:
a) aa egycaülot pénztári késalotéhoa és saját fizetési képességéhoa aránylag, a mi felett nz igazgató bixottaág hatúrox, igényt tarthat az bgycsülot szabályszerű kölusöueíro. bolizotott tőkéjo éa azintén a biaottaág által koronként moghatároxandó maximum erőjéig
b) ax általa bofixetott éa Javára irt öaaaog arányában igényt tárthat a tiszta nyoromóny után oaő osztalékra.
11. g. Vlaxont mindon rondoa tag kötelea:
a) a havi botétolt minden hónap első vasárnapján, vagy heti résxlotokben vasárnaponként pontosan boflaetni;
b) aaogéxa botéti töko háromszoros őaaaogo «rajéig mindon vagyonával ogyotomlogoa kö-toloxottaégot vállalni ax ogyoaülot oxégo alatt felvott, vagy takarékpénztári botétolokbon bofolyt idogon tőkék pontoa visszafizetéséért, a a koxolé''al- és igazgatósági költsógok fede-zóseórtj
o) az ogyoaülot érdokoít mindon tőlo tol-hűtő módon olőmoxdltani.
VIII. Baját tőkoképxéa.
12. g. A bofixotett betéti tőkék, ax ily tőkék kóptóaéro flxotott havi réaalotok. s mig az ogóax 50 ftnyl botéti töke toljoaonlo ninja fizetvo, ax oaxtalékok is javukra iratnak a
tagoknak az ogyesülot könyvoiben. Mihelyt azonban ax ogész botéti töko bofixottetott, megszűnik a havi befizotésok kötolozottségo a az oaxtalékok a tagoknak készpénzboit rendesen kiadatnak.
(Végo köv.)
Válaszul Torsánoaky Jóaaof urnalc Kagy-Kanlxián.
A keleti marhavész ügyében
(a Zala-Somogyi közlöny 1804-ik évi 24 éa
több axámalhan hozzám intéxott lovaloiro.)
II.
Tiaatelt honfi I Habár akaratom ellon megkéstem ia válaszommal, de aaon öntudattal irom azokat, hogy jobb későn, — mint aoba, — miért ia fogadja azokat axlveaon.
Atiaxtolt soraiban annyi szakavatottaággal tárgyalt ügy aokkal érdekesebb, minthogy annak fontoaaágát Itt mutogatni — azüksó-goinok látnám. A vésznek oly alaplaraerto-téso pedig a gazdáaxat terén mlndonkor ogy hiányt pétol, — miért ia üdvöaölvf önt • téren, a gnxdaközönaég ölfsmeréaét örömmel tolmácsolom.
Do nom kuvosbé érdokesok a felhőzött felsőbb hatósági rendaxabályok iamertetéaeit,— annál la Inkább: mert oaoknok léteaéaét na-gyobbréaxt csak hírből iamerjük.
Engodjo azért, hogy a gazdákra annyi fontossággal bíró érUkezéaoórt ugy magam, mint a köziránt rokon értelmű gaadatáraaim novó-bon ia köazőnetot nyllvánithaasak.
Do a köaügy — mire önnok tiaatelt aoral azontelvo voltak — néxetom szorint osak ugy nyer logtöbbot, ha a véaat meggátló rendszabályok élotbo lóptetéso és megtartása körül olkövotett hibák mindon oldalról felderit-tevén— azokból okulunk.
ön egyedül a marha tenyéaatök éa tartók hibáit— talán kevéaaé szigorral Is — eoso-tolvén, a vésa torjodésóböl eredő terhes folo-lőuégot ogyedül aaokban koreai.
— Minők folytán folhiva éraom magam, önnok oa órdomboni egyes kitételoit felvonni, s azokra — itaonnyiro a jolon körülmónyok ongodlk — nézotofmet megtenni.
Ab V. lovolébon, a magas kormány által kiadott álatgyógyrendőri utasításokat iamer-totvón, ozokot mondja: „Ily könnyelmű mulasztás mollott ha a behuroxolt Járvány elö-aogittotík és szóthordatik,blaIaton nom oauda, oaudálkoanl lobot azonban aa«n. hogy mégis ozeron vannak, kik a torjosakodö vésa lassú, késodelmoa mogszűntotéao okát a főhatóságok réaavétlonaégében és mulaaatáaában keresik, ozokot axidalmaxxák, holott ax fordítva éppen éa ogyodül az ogyoa köxaógek olölj áréiban, éa a mar határ tó tu-lajdonoaokban rojllk mort mint mondám: A főhatóság mogadta aa utáni t á s t, fogan ntoaltását önmagunkra ruházta kozűnkbon advánavó-dolml osxköxt, tolj hatalmat ru-háaottroánk, hogymogvédhoasük magunkat."
Hogy a főhatóság a véazterjodéaét gátló utaaltáaokról gondoskodott, — azt sonki két-aégbon nom vonhatja, a míndonoaotro oliamo-rést érdoinlő goudoskodást tanusit. — Do, hogy oson utasítások foganatoaltáaára aatlk-sógonoazközökkol éa tolyhatalommal ruházta volna fol a gaxda közönséget, — arról tudomásom nlnoaon, do alig lohot máanak la. Nom lóvén podlg a guzdaköxönaég folaöbb hatóaág által ozon utaaltáaok foganatoaltáaára a szükséges eszközökkol párosult meghatalmazással felruházva, nom ia tehetett a magánykörén tul semmit.
A magányzók általi rendszabály megtartása nődig, mint ön soraiból ia igon igon vllágoaan kitűnik távol aom elégségoa ily véax moggát-Üaára, mort logyon bár 100 gazda között ogy, ki a szabályokat megnora tartja, — azon ogy a többi 00-nsk mindon óvatoaaágát aommivé t<}8zi. — Azt képzolni pedig, hogy orkölosl kötolosaóg folytán Ily rondaxabály kivihető logyon — mihoz gyakran önórdok mogtaga-dáaa ia igónyeltotik — ugy hiszem bármikor ia, do különöaon napjainkban — hol különö-aon a népnél aa anyagi érdok aa erkölcsiség rovására oly nagy mérvbon toriod; —a tul vérmea roményokot ia moghaladja.
Miért ia a fonnt idéxott kitételét — moly axorint ax utasítások foganatosítását reánk ruházottnak álltja, éa hogy arra néxvo a fij-(hatóság axükaégoa oaxközökot ós hátaimat is adott volna kozoikben — részemről mint álattonyésztő aoha el nom fogadhatom.
A köxaégi elöljárók hanyagságáréi nom axólhatok, mort azoknak a folaöbbségoik által ex ügybon adott rondolotoiket H*m iírtoörom, — s így arról csupán azok szólhatnak, kik ebbon avatva voltak. — Do ha as elöljárók a folsőbbségeikröl nyort rondoUtekol hanyagul toliositotték, valy''on felréhatéi ax a többi gazdának felvoltak-o a többi gazdák axóíítva, vagy hatalmazva, arra ügyohii ? — atb.
A gyógyrondőri utaalttáaok életbon lépto-téao körüli «ljáráaról;1dghübbon tanúskodnak önnok VI lovolébon folhojott oaotek, mikhez haionló osotok folhozutalát és annak ekai
tárgyalását axonban most'' aom látom korsxo-rünok. — Do annyit moClogyoVni mindon osotben tartozom, hogy a kiskomároml vásár, molyon e, vésszol fortőaőtt marhák vétottok, a'' molyok által a lovelél>ei> kitolt kolyokro u vész bovitetott, —- hatóságilag volt ongodó-lyozvo. I
A VII levolánok egyik pontjában igy sxól: „Ily könnyolmüdég küaenotto épon nom csuda na marba postiat betolalfodáaa eaetóbon oly nohéa megakadályozni, terjodóaében éa ha a hivatal toljosséggol képt«rien otegot tonnl, annak ollonéro, hogy a marhatonyésatő oaz-tály nagyréazo mint loglnkább érdekolt fél, nom o a a k hogy sogéd koíot nom nyújt, sőt ellon hatást gyakorol és (anuait még titokban ia."
A marha tonyéaetö osztály ozon tul szigorú megrovására osak annyibél kívánok válaszol Inl. mennyire ezen vád az állattonyésatő osztály értolmoab részérő értolmoahotő , — vagyis tehát exon kitétoléro „nom oaak hogy aogód koxot nom nyújt" miután a Bogéukéx nyújtás mlndonkor csakía az értolmoab résznél feltétolozhotö és várható, így mludon osotro ezt ia érhoté ezen asigoru megrovás.
Ezen megrovást, hogy mennyiro nom érdo-melto mog az értolmoab álattonyéaztö oaztaly, — azt a mogyol gazdasági ogyoaülot oa ügy-boni tovékonyaógo — moly egyoaülotet méltán lehot az álattonyésztő oaxtály értolmesb résxo képviselöjónok ismerni: —eléggé iga-solj«. DAÁN KÁLMÁN.
. Levelezések.
Béce, aprll 3. 1865.
Azt mondja a költő : „A virágnak megtiltani nom lőhet, hogy no nyl\jók, ha jön a szép kikelet." Nálunk nom ugy van oa idén; a klkolot hóval köszöntött bo, nyájas xophy-rek holyott, márt. végén is fagycs szolok csókoltak bonnflnket pirosra; a sxép tavaszi nap csak naptárainkban sütött — fűtött szobában. Hegyeink s roozoink rifég hótól fohér-lonok, ligetoink puszták b csalogányok holyott verobok duottoxnak a lombtalan gályákon. Ibolyáink igon gyérok, rózsákkal nom dloaekodhotűnk, a kikolot virágaiból koszorút még nom füxhotünk I
Midőn a torméaxot nom engedi, hogy ol-hagyjuk a hoaaxu tél után vároaunk börtön-szerű falait; nem csokély kárpótlást találunk a müvészetok eaarnokaiban, hol a axollemi virágok miaden évaxakon korosztül pompásnak, felvidítva a nemealtvo a koblot tové-konyaégro vlllanvoava ax akaratot.
Volt alkal munk már Bécs egyos mükinoi-tárairól omlékozni, föltártak n többi köxt, a belvodoroi képcsarnok ajtaját a bámultuk a művészet romokoit; jelenleg a birod. főváros •gy legújabb kincsgyüjtomónyét van aaoron-caénk a bécai IoyoIok saivea olvasóinak bo-mutatni, ax ugynovoxett oaxtrák művészet- u iparmuzeumban, moly alig sjáx óvos fonál-láaa után már dicsőségére válik a monarchiának, büszkeségére Bécs vároaának.
A muzoum czólja azon magaaatos oazmo kivitele, hogy az ogész államból és axonki-vül is, gyüjtoasenok ösaze a raUvéaxot''mindon ágából müromokek, logréglbb időkből a logujabblg, bogy a müvéaaet és ipar koron-kinti fejlődését, haladását, egyea korasakok hiányait vágy tökélyeit aaom elé állitaa, a n réazlotokbon rojlő tökélyt egy ogéaxbo önt-hosaék.
E gazdag gyüjtoménybon a tárgyak válto-xatoaaága nagy érdokkol köti lo a műértő figyelmét, kollomeaon azórakoztatja a látogatók mindegyikét. — Különőa figyolmot ér-domil a dombor mttvok (rollef) közöl a II. toremben az, moly a sxont földre induló thtt-ringiai gróf búcsúját nejétől magyarorazágl szout Erzsébettől, élénken állíja elő ; a mozaik képnk közül pedjg, melyon a bécsi szoot István tomploma szalmából van, alig észre-vohotölog oMBzoállitvn. — Ax I. terombon,. báraony asztilon, ogy ugy két láb átraéréjtt
tóroxollán tál fenokén apozaönyl orsaiggyü-éo azon novexetea jolonoto van kitűnő síkorrol kifojozvo, molyon a magyarok Mária To-réxia a trónja mogmontéséért élőtöket s vé-rökot foláldozni késroknok nyilatkoztok. A ozopfoB őaök kardiai villognak s ax arczai-kon nyilvánuló loíkesűltség haugoztatni látszik a kép alá irt szavakat: „Moriamur pro Rege nostre 1"
Nagy feladat lenno őzen cgyetomos rou-xsumot ogéax tartalmában a tárgyakhoz tnél-'' télag ismertetni; nem ía ox levén oxólunk, oaak bemutatni akartuk Bécs o legújabb kincstárát, a réaxletex és kimentő bírálatokat másoknak engedjük át. — Még osak azt jegyezzük moo;, hogy mindig ujabb éa njabb roürotnokokkol szaporodik a gyfljtomény, miért mogérdomli, hogy a tanulmányozókon ktvfll a látogatók Is majd szakadatlanul gy ülnök bonne őaaxo. — Olvasóinknak, haBécsbo rándulnak, ezt is figyolmükbo ajánljuk, s asórt a muxoum lolholyét ido jogyoxxük : Belváros, Ballhauaplatx, Nr. 6. Ax épület homlokzatán ox olvaahuté : Östor. Muxoum fűr Kunat und Iuduatrio. Hétköznap, —
hétfőt kivéve, reggeli 9-4-ig d. u., vaaár-éa üuuopnnpokon 9~Mg van nyitva. Bolép-tldlj koddon éa azordán 80 kr., más napokou semmi*
Miután addigi Borainkból a matorialis rést» majd egéazon kifoledtük — padig «ok mato-riaTls van ám Báoaben; azért ogyformaság kodveért as elöbbiokkol öaashaugzó tudósítással, mint újdonsággal «árjuk bo lovolün-kot. A báoai egyotem ötszázados jubilaoum ünnepélye f. á*t ftug- károm olaö napjára ha-
tároztatott.
A n»«y olökéaaUlotok és mindonünnon ér-koaö jolenkesásek roméiul engedik, hogy ez Ünnop a tudományok öreg »alma matorujához méltó Ioend. K.-BERkl.
Hnkó, april hó 4.
Csakugyan mogértük april 2-át a tavasz kezdetét. — Oh bár, mint caak nom mindon megfordítva megy a világon, mogforditva viaolnó magát aprillaUnk la, mort ha oz a rondoa uton jár, moat midőn a ssérUs körtekből a saána, azalma, magtárainkbél as abraitfélo kitakarodott, nom leaa képos a falukon járó börazodő összo hordani, a kü-lömbféle falu éa formájú házi állatok bőroit. — Azért hogy folotto Iiobbzu no legyek, a mindönki olött nom caak lamert, bánom megunt, s utált idő Járásról nem «sóitok, hanem neon kozdem, hogy fljftelmostesaem a fiatalokat aJóeaág egye«»égo fenntartáaára. mort midőn a bonnt semmit sem kapható állat kimegy, s feleaal a «»orfelottl nagy hó álul viaasahagyott lasapot, — a homokos bolyokon a «sör féreg,» lapályos, vlsnyoratákon pedig a métely fogja elpusstltanl a ke«orvoaen élotbe megtartott «sarva«marbát és birkát— Azért ha toho\jük adjuk óv-azerül a lapályoa helyekon mttely ellen ahasánk jelesebb gazdái közöl levő boldog emlékű Csapó Dániol ur által rendesen haaználnl rondoltkonyhaaó éa Fodervelaát, vagy bt. b. Bézaány Sovara-dios, óc büdöakő kevorékjét, a homokosokon pedig aa F. G, 1861. 2-ik félév 4.axám alatt ajánlott asintén a fenntirtnak ssorét, mert ha nem gondoakodunk olöro, a körülmény fogja oaztlnkbo juttatni nemzotiségünkot. „Kár után oko« a magyar."
Oaai votéaoink, az ember omlékozoto olö nom forduló komisz időjárás miatt még moat ia feltotók, zabunk árpánk, zsákba van, moat midőn «óraimat Írom, egy boosületea éjsaaki Bzél kiaérotébo a «ár javába fagy, kilátás ainoa, hogy mikor vothotjUk el tavasainkat a mikor tenetünk valamit azölloinkbon ?
Marháink ■ birkáink? caak magtárainknak köazönhotlk, hogy az éhonhnláatól ^«Aegníe-nokUltek, mert « rendes birka tél után, hogy a Januárban világra jött Igen aaépbár^ryaluk no oaökkoídonek, a birkák éltóV til v''ökör takarmányt, és mo»t ezalma ¿a »¡¿6.\ (taraja ökrelnkbo ugy, mint,birkáinkba az éíotot.
Sortésoinket rod lm Aljuk mint ősapáink birtokaikat, mortamultőazi tormés tongorét hogy ol bq r-itlsdjon, iparkodtunk megetetni karácaonra éa azéta ztákba tartani ? tessék kiszámítani melyik adoontl malac» ér annyit a monnyiho ¿sóta van.
Méheinket február né*tom, » dicse-
kedve Írtam Poatre a G. szerkesrlőjéhes, hogy kov^a a htdott, a azóta kaptái «zámra tették át magukat a boldogabb életre fagyván magok után elég mézet.
Máskor többot •) '' Őszinte tiastolőjo
KOVÁCS ANTAL urod. kaasnár.
Bxathmár, april hóban.
Épon „Stuart l^ári*" elaő olőadásáról Sértőm haza, a akartam szélső benyomás határa alatt önt, t. asorkeaztő ur körttlmónycaon ér-toaiteni, mikor a táviró ongem e mcjízo vi i dékro aaéllitott, a logyen szabad teh''.fe h6?ó í lessógomnok innon mogfolelnem. Már fótuart J Máriáról nom irok. mert alkaltmuint me^ j oiözött ebbon máa,de hát szóljunk átázásomról, éa az itteni élotröl, ha már ogyszor a , aora ido hozott.
\ Nom aknrom önt ogy unalmas ut unalmas Vsiráaával untatni, eleget untam magamat,
"|y, hogy a aok U miatt magamnak is harsad n hátam. Do iogyon anny.1 o^jndva, ''hogy Nagy-Váradról kosdvo, honnaa kiindultam, mai napig mindig hávazott, moly hó felolvadván ogy oly sárféssokbo kerültünk, melyből három talpas i lovunk ia alig bírt kihusni. Jártam én ogy hét óta három ¿árriiogyét, liánom mind a három rondkívül eltért abban, hogy utalt nojavitaa, útmutatókat no állítson és hidakról no gondoakodjék. E moliott mindon folyó, mindon patak kilép medréből -— Por. aiqorom doi —• még ellenségemnek »0 kivánom az Ny utat. Aavocom útmutató, ezeknek hiányának köszönhetjük, hogy egy 2 napi utat 4 nspig tettünk, azaz, a holyott, hogy Piakoltról Biharban Nagy-Károly folé tartanánk, lekerültünk Poaványon, Lápon keroaztül — Margitám. Erro elmondhatná Horatiusi robur ot aostriplex, ezHkaégoa nz embor türolménok pánozélozáaárft.
Különben aemmiao tartós a oaillagok alatt, hogy ogy uémet költő szavaival némoteaon éljek. Evvel vigaastaltam én is magamat éa a sz. iráa azavaival ó^joki ¿,A türoimcaokké a menyorazág" en is mennyei útra jutottam. Hásott ugyan hataltnsaan a kövokon robogó kocái, hauom mindegy — logalább lovaink ronültek — és én Szathraárból irhatok.
Nem tudom mindeukinok ugy totasik-o ozon város, mint nokom.
Ha igon, Magyarország olaöbb vároaának koll nom sokára lonnio, még caak ogy hiányzik : a vasút | a logfolaöbb határozat 0 Felcégének kogyoa szavai folytán romélhotö mielőbb. En logalább alig iamorok az oas-trák monarchiában hadi «zompontból fonto-aabb vonalt, mint azt, moly aa eddig oly moaazo eaő éjasakkelotí réazt, ■ as oly gyakran hadáazilag folkorosottCsomovlozot a birodalom fővároaával ogyonea vonalban öaz-asokötné.
Szathmár igen népe» város, azéloa utozái, gyöngyörü templomai éa nagy fontoaaágu intézőiéi vannak. A nagy tér, milyot Magyar haaánk egyik városában aom láttam, diazo a vároanak. Itl van bysanti styluaban épült püapöki tomplom, as ódon mogyoháa egy idomtalan toronynyal, mely azouban gyönyörű kllát/.it enged a tetejéről «somlélönok as egész Bzamos völgyéro a -kárpátokig; továbbá három vondégfogadó; az olomi főiskola melynok élén a dőrék ft. Nagy Vinczo ur áll; a városház a színházzal.
Miután folomlltottom, szólljunk a azinház-ról. A berondezéi igou csinos három emolo-tea. hoaazudad bitóval bir éa jól van világítva. A dlazltmények gyönyörük, minél fogva meg-nem foghatom, hogy lehet az olőfüggöny oly rongyot, miszerint irtózat reá nézni. Bonniétora alkalmával „TündéruJJakat" adták, hol ugyanis £ajz volt az egyedüli, ki a Brc-tagnol nomeabon némlkép kielégítő volt, a többiok irtozatoaan nom jól játeztak éa nom tudták azoropoikot. A pártolás kellő. Ma „Dunnanant" adják, kivánoal vagyok roá, ki annyiszor láttam az oporottok müholyébon a Népazinházban, vájjon nom leond-o füUértő éa lélokrázkodtató.
Még nohány épülotet kell folemlitonom ; a nagy roformatua templomot, sz apáozák gyönyörű kolostorát, ^ cainos külaojü do igen azegényoa borondozéaü irgalmasok kórházat, é« a kálváriát, moly ugyan a város közopében van , hanem újonnan készült ós külaejéro, mint belaő berendeaéaro nézvo mestormü. A püspök őngának lakholye Igen Igénytelen.
▲ koroskodá* o városban igon élénk szokott lonni, éa a kereakodők jól birják magukat általán vévo. Ritka az oly hitol, mint o városban.
Legyen annyi elég Szathmárról; hogy jövő levelomot honnan voondl, még nom tudom.
XAVÉR.
'') 8*iv«t»n remük.
BitrV.
Hírek és események.
* Afoltámadási körmenet a városi templomban, valamint a szont foronozioknél hol kü-lönöaon tomórdok áhitatoa nép gyűlt ogybo a •zokáaos azortartáaaal azép idő kodvozmónyo melleit tartatott mog. Máanapaz az Ima vét va-•ámapján több mükedvolők énoko kiaértea 10 órai az. mlsót, azivoson szavazunk méltó olis* morést. A holybeli dalárda ia mogtotto volna n nagymiaén a magáét, molyot ha lapunk fol nom szólal alig ha ol nom maradt volna, ológ Mjnos, hogy ily alkalmakra mint gyormoket ti^yolmoztotni koll, ogyéblránt egy tiaztelt barátunk küldi bo hozzánk a kövotkozö aoro-V»t, miután az Ugy valódiaágáról némilog tótigvagyunk győződve aziveaon adunk térh tehát: boküldotott.
Május hó olején Urtla holyboli dalárdánk 8-tk évnapját ugy válaastmányi gyütéaét. Mlndonokofött nagyon klvánatoa volna a gytt-koroa idra azorvozéa, mort a moataniban ogy őrlő bzu van, moly jobban eméasti mint gya-rapiUa, hirro emeli. Sajnálatunkat kell kifo-iozni a vezotŐkro, hogy már rég nom igyt-keztok ozt orvoaolni; oddig egyedül az anya-, gira lett auly foktotve, de a dalárda szollomo caak pialogó méca, molynek világánál kovo-aen látnak éa haladnak. Do nem ia oaoda, a régi tagok, néhány igénytelen hetvenkedő, könnyű lolüéa azéltoló börsonkcdéaéro: elmaradtak. Helyettük minden gyüléai hejolon-téa nélkül tódultak bo azéloa nadrágba oly gyermekok, kik alig törülték le a azáiokról az anyatojot; kik 1«, hogy a férfiak köztholyot foglalhatnak, alig férnok mog bőrükben, a nom tokintik, kit mikor és hogyan bántanak '' meg.
Ily körülményok közt vajmi bajos a koros tagóknak oly mollottálni, a kiknok fogalmuk nincaon a dalárda magasztosságáról, szollomé-rŐl, kik nom ia értik voltaképen mi az a dalárda, sültkrumpli-o vagy Ueaang«vorein?— (dc nzért tisztelet a kivétolnok.,)
A dalokra sommi figyelem nom fordittatik; temérdok szép magyar dal holyébo többnyire
iiumct vaiasatatott, nom ugy mint a dőrék éa közeiiamoréaben réssoaUlő győri é« aradiaknál, kik ia a hazai dalok torjoaztéaét tűzték ki azent csélul. A kitűnően azorkoastott ós pártolást megérdéiulő Zonéssoti lsp 1«, nem a d.dárda helyiaégében, hanom máshol, nom csak olvaaatlan, do folbontatlan hover.
A dalárdal jeligéről, lobogóról caak szónoklatokban halottunk, moly hála nyilvánitákul mog ia éijonoztotott , de tettbon asunyad. As áldozatkész budai dalárda felazélitáaát as országos dalünnopro, dacsára annak, hogy majdnora minden hazai lap buzditóul asólvfi fel, még válaszra aom méltattatott. tÓbb ofélék as okai, hogy a pártoló tagok caak gúnyolódnak az egész folott. — A inognom tartott alapszabályokfojtegotéséröl nom kivánokssó-Unl, majd tánazuj válaaztáa után, hogy most hoaazat no legyek.
Tehát ha akariuk, hogy magyar dalárdánk n jövöro ia fennálljon atb. hazai magyar dalárdákkal ogyonlÖ lépéft tartsunk, okvetlon szükségosok a működő éa pártoló tagok,deka-lönöaon azon ogyének öazvohiváaa, kik neveiket mint raüködö tagok a kozdéanél aláírták, vélük karöltve, az uj szorvezéaröl gyüléa tar-taaaék éa esuUn történjék az uj válaaztáa, és caak ia oly ogyénok válalják magokra a vozotéat, kik teattel. lélekkol az ügyért lángolnak,kik tesznek is valamit, nomoaak szép azóval Igórnok, tehát ésazol, aziv- és rokon-érzelcmmol olöro — mort a Hosontragor pár-toskodáau azéltolás nom monti mog as ügyet
(Boküldotott.)
A Egy koroastény betog vitetott a holyboli Ur. kórházban, több idő után kitűnt, hogy ö nom a folokosethoz tartozik, do asért caak is felüdülto után bocsájtatott ki. — Ez a kórház atyának Láng Honricb urnák köazönhotő.
A A mohón-ovéa kövotkoséao. Egy Itteni azolgáló loány ovéa közbon ogy tUt nyolt lo, s könnyelmű novotéasol adá a hőa tettet a körülte állóknak tudtára, do oaak hamar bekövetkezett utána a komoly jolonet, mivel oly dtthöa fájdalmak oatromának lott kitóvo, hogy élotéhoz ia kovéa volt a ron»ény, ós hogy az megmaradt oaakla azorgalmaa korházi orvoaunknak t. Ráoz Antal urnák kö-azönhoti, kinok alkorült a tilt testéből valahogy oltávolitani.
A Lopunk zártával hallók azon azomoru osotot, hogy Kia-Komáromba 19-én éjjoli 11 órakor tűs ütvén ki, 23 hán mindon mol-lék épületeivel együtt a szél miatt hamuvá ágott.
,*, Szopotnoken a bírférgés lovak azáma márt hó 80-tól ogygyel azaporodott. Oaasos boteg 48, gyógyult 20, aayonasuratott Sípolás alatt van 8. — A logközelobb agyonssur-ottak ogylko 19 évoa, kizsarolt, oröhiányban lóvén, a fölgyógyuláshoz már kezdetbon som adott sok reményt, a máaik fiatal ugyan, do axülotett „totál Invalld — do oropít." Nom caoda tohát, hogy nom gyógyult mog. Van ogy fiatal la, melynél a „taknyoaaág" olő-loloi mutatkoznak. E folott ia kimondatott a halálos itélot oly formán, hogy o napokban a lognagyobb valószínűséggel áldozatul fog oani.
A A kiadó nyomdájábnn egy uj imakönyv jolent megozimo: Kis róasáskert, vagy n katholikus koroaxtyén ifjúság imái éa énekei. Ajánljuk különösen a főtisztelendő plébános és tanitó uraknak figyolmébon. Ára csinosan kötve 80— 60 kr.
Kaposvár.
• A székvároai megyol nyomdából ogy kis füzet korült ki Strinovics azorkoaztéae alatt, molyböl Jónak lá^uk kövotkozökot közölni:
Somogymegyo torülote lUVioQmértföld, vagy is 1,146,000 kat. hold; ebből földadóval megadóztatva van 1,036,836 hold; a ha-azonvehototlon teáz 109,664 holdat, melyben a Balaton fele is bonno foglaltatik.
A mogyo népoaaégo a 6184 idogennol és a 4624 távollovővol öaazoaon 267,818 lélok, molyböl nomsetlaégrenésvo: magyar 227,814. Német: 16,411; Horváth: 1986; Tóth,l 1,107. (Zaidó?.)
Rom. katli. 166,848. Görög ogyosült 69; nom ogycsült 91. Örmény ogyosült 4; nom cgyoaült 10. Evangollkua 12,921; Roformá-tns: 62,074. Unitariua 148. Zaidó 8984.
Férfi van a honoe lakoatág 122,170; nő 124,840.
A megyéken követltoző hasznos állatok vannak: Caődör=291. Kanczac=17,066. Ho-rélt=19,386. Csikó három évoaig=6226. ösxvór«2. Szamár=678(?) Blka-627. To-hén=44.678. Ökör=29,878. Borjú három évcelg=»80,7l6.Juh=310,456.Koceko—1929 Hortvés—176,960.
Vnn ogy üveggyár Lukafán.
Gőzmalmok: ÍL-Bnjom, Karád, Baté,Hárságy éa Kaposvárott
Szoezgyárak: Kálmáncsán N.-Ladon, Simongáton, Lábodon, Nágocaon, P.-Szöllőaön, N.-Berkiben, Fájazon, Maróthon, Homoki pusztán. Evőnként készitonok 89,728 akó szeszt
Van 8 aorfőzőhás; molyok ősszeson 13,466 akó sort készitonok évonkónt
Gazdasági ogyeaület 7000 fH és taksák-, pénztár 60,000 frt tÓkével. A mogyo fizot adót, éa pedig:
Egyonoa adót—661,499 frt 67 kr. Rendkívüli potlékot—168,628 frt 46 kr. Orazágoa pótlékot—811,209 frt 27 kr.
Ösazcaon: 1,080,967 frt 80 krt.
♦ Kováca Antal gasdatlsst ki a „Képea Ujaág" B»orkcs»töaégo által kitüsött „gazda-sági értokozéau-ro pályázók köst legközelebb pályadijt nyort, egy „bokorba vető" ktt-koricaagépot talált fol, mely márasámos gazdaságban ozélazerüon haaználtatlk| továbbá ogy caéplögépot, mely nála mintában meg ia van. As olaöt ajánljuk gazdáink, aa uto íaót pedig gazd. egyoaületttnk figyolmébo.
* Gazd. egyletünknok tökopénzo — mint értoaltvo vagyunk — a budai taksrékpénv-tárhm van olholycsve; miután megyénkn.ák is van már takarékpénztára, nem lohotne ezen tökepénzt itt kamatoztatni? annyival is inkább, miután oz utóbbi nom rég alakult, melyet pártfogolni, olöaegélnl kötelességünkben áll.
< i i
♦ Dömény Józaef, kinok tollából a „Va-aárnapi t\jaágu több azépirodalml ogy saját lapunk ia azámoa azép költeményt kösöltok már, a^jtó alá rendezi müvoit Aa Íróban a azép tehetaéget pártolni, előre is fölhívjuk t olvaaókösönaégünket Jövő azámunkhoa K''sa mollékolvo az előfizotéai folhlváa ós as erMI-tott mű az o lap kiadó nyomdájából fog kt kerülni. , !
* A zord, havaa, oaöa napok után olyaii szép, molog idő köszöntött bo, hogy nyárelőbe is beillenék. As idén ismét alig leás tava-ásunk ; a hol a tél elvégsődött, ott kesdődik a nyár.
==: A azép, tavaazi napoknak is van farsangja; ugynevoxott xöia farsang Kelemen Lajos urnát 17 én vlg és barátságos estély volt; vagy 60—60-an voltak Jelen, s a majd reggelig tartó tánosot oaak aa éjféli vaosora ssakltá kovéa idŐro félbe, hogy csutin újra azodjék az öröm éa olv rózsáit. A torom, hol a tános folyt, tgasi virágos kort volt, mintegy
Í;unyolván a torméssotot, hogy bár szép napok árnak, még ainca onnyi éa ily szép nyiló virága.
Vegyesek.
— Gróf Batthyány Iváum. hó 26-án Báoaben 82-lk évében moghalt, Mint a „P. H.u Írja, 0 volt a herczogl ozlm éa m^jorátua
Íraoaumtiv örököao, moly, miután fiutód nél-ül hunyt el, a moat élő horexog halála után a folyvást Londonban lakó gróf Batthyány Gusstávra fognak szállani, a kl Magyaror-sságban birtokait már mind oladta. Ex ls derék gyorok lobot I
— Kossuth fial teljoskoruaágot érve, Magyarországba iönni, a olt jószágot vásárolván a gasdáasatnak élni azándákoznak.
— Nagy-Szont-Miklóaon A... kereskedőnél ogy 13 évoa fiu volt alkalmazva, kl szolid viaolotéről volt lamor* t a. Mult kedden kirohan boltjából t koreakedö éa saörnyükü-déssel beaaéli, h»gy a gyormok a boltban felakasztotta magát. Az öaazeosődült nép látta a fiút, a mint a boltból, kbtéllol anyakán azo-bába vitték, a a gyoraan előszólított orvos ia oda nyilatkozott, hogy a mutatkozó jolokrél fogva aa akasztás követkoztébon halt meg, s később a bonosoláa után ia o mellett maradt. A fiút aztán oltomotték szortartás nélkül a temetőn kívül; azonban az o közben mogér-kosott atyát tudatták, hogy a koreakedö ingerlékeny, dühöa, kogyotlon terméasotü, hogy a fiút több lábon mogverto, s itt-ott még egyebet ia suttogtak, miro as apa Bocskorekro rándult b ott hivatalos vixagálatot kért. A kiküldött biróaág fölásatván s mogvizsgál-tatván a holttostot, kitűnt, hogy aa nem ia volt folbonczolva, azoroaabb vizagálat után a fején a haj alatt mély vágáat s a toatén 7, ütésből koletkozott foltot találtak- E lelek oda mutattak, hogy a fiút a kereskedő atthé-bon agyonütötto, aztán, a gyanút mAgától ol-háritandó, fölakasztotta. A vizsgálat további erodmónyét foazülton várják.
— Amor''ikai párbaj. Egy 21 év^s ifjú, b. RüokingaThorosianumban, Bécsben, szlvon lötto magát. As intésotben a lövést aonki som hallotta. Atyja a Mária-Toróxia-rend lovagja, eatefolé aggódvv fia hosszaa elmaradáaán — onnok öcacaét az intésotbe küldé : néxxo még, ninca-o valami baja báty-
Íának? Mintán oz a tanulóknál hnaztalan térdesőaködött utána — azobája ajtaján kopogtatott, do válaazt nom kapott. As ajtót föltörvén, a homályoa szobában az ágyon elterfllvo — ogy élottnlon hullát leltek. Az asztalon több rendboli lovól hevert, közölök ogy a ssQlékhoz intézve, melyben bocaána-tukat kéri, do az öngyilkosság okát egyik aom födözi föl. A „V—<lu amorikai modorú párbajt gyanít. ; t-
— Nőgyllkoaság Pócaott Egy holyboli te-lokhivataíl d^nok D. L. o hó 12-én déluUni órákban nejét, Szaner Valburgát tőrrel meggy ilkolá. Még délelőtt ilutékoahoíyen mogki-
•őrletett a viííiUyban ólö liAsasok kibókitdse, do llkerlolonül"; mert a vad saenvedólytöWo-kapatott férj nom »«ilgyoló indÖt a leuhoransií tóbb »»¡tkok 6» krtrontUsok kötött a békítő Mrd eloll .tnv.ul cRa)Xil. li* déli 12<Jrit olött történt » délután Odrakor assegóny nfl ssivo már átdöfutott, mlíV rögtön uioghalt. Három kiikord gyűrnmk airntja a* anyát, kit a városi köskérliánbél. npgy néptömeg részvéte kikért a sírkertig''« A utígyilkos azonnal elfogatott s a vái''osliii/nál fogva tartalik.
jxr^nuti posta.
8. 11 Veixpréol. AxArt jAheluek átn 04 IdőliP« nem kAtAtt eilkkek ha még ax Itt lovfl _pieg nem Jelont 1< ; J.t Imx — rei«>rvába.
T. Y-nak i Nom nutJuV, lul WrtAnt veled ?
II. a. Kwxthejy i, a Jov él temml olyan érilvkcaet női» UrUlniaa, liogy a kOxIéxro érdemei lett volna j kérünk tényeket. Kgy kAltomény mog íojt Jelenni.
M. Ily nek, Hécibe : Kéijflk gyakrabban a találko ».Ul. , ,
N»W Vátaára l Hannáiul fogjuk.
II. \ nak t 8satinir. Kérünk minden hóban két tu-dóiltáit.
Harkányba i A népdalnak ntoliá »trxJfAJa nagyolrflo-fx»g| igáiilvs talán.
8. O. M. 1''. Uraknak l'' OrttlUnk rajta, hogy, a nAv már !• megtett« liatáiát. A* ír»'', axonbatl nem teb-t mindent; a kivétel öutönxíi, példákkal! lialá* OnO-ket lll.ti.
I). K-nak s a vívat" ? Kapoiváron kívül, nehás volna oíegruoituaul. Egyébiránt nlnes la Itt a« Ideje. , .....<í''
A „Népbankok" irójáuak; tennék mai uámunkat olvasat
K. K-nek, Mohárion l Kapta On levelünket Y «Népünk oktatáia> A Hik lapig Jól foly íxntán mintha egéixen mái toll ontotta volna a tintát. Kllgaxitásra podlg nlnea lilŐnk.
8. P. l''eatea! Nagyiágod kiváltsága folytán Intén- > kedtilnk; a csomagot KaposvArra rendeltük. Kttldjftk ( (IdvíUlctOnkct.
li. L. Kár volna axért IiaJI''.i kapni. A levelet állal- . adtuk. I
II. l''-nek, Marosali: Jflvfl iiámnnk hoxal fogja. Ké (Ank adilig máit s beeses norét la vclUuk tudatni.
W. K-uai>. IVcielt; mi oka ön hallgatásának ? kér Jltk Hi/l, legyen cilvos velünk tudatni, i ,Arankához.« llersasató vers.
M. A. K-nok i A eslllagáaaali naptár elkéixitéiéro kérjük; a díj iránt hiaxom tintában vagyunk.
II. Oy.naki A bolci moudáaait k.iiíilul fogjuk, Kéi-jak folytatását.
IV .T-nek, N.-ll-be: KOixftnet j kBxMnl fogjuk aor-hnn. Kiután he hallgasion ön oly sokáig. Kírtluk a «aptárak iximára 1«. Legköselebb magán leveliink Siegy.
Gazdasági tudósítás.
Nukj-KhiiIxhii, nprilis 10 én 1806. Vidéki kocsik által piaezunk látogatott volt n vásár nlkAlmával, do az árak nom igon változtak: Búza 3 frt 3 frt 20 kr. Itozs 2 frt 2 frt 10 kr. Kukoriczn 1 frt 00-2 frt. ZaIj 1 frt 16—20 kr. •Arpn 1 frt 00—70 kr. Bnb tarka 3 frt. Fohór 3 frt f>0 kr.
KnpuBVtir, apr. bó 16. Időnk folyvást szép nemhogy tAvaaaias, sttt vannak napok, mo-lyokon nyárba illő molog yan. A tavasai munka nyakraföro halad) a izöllőkot kapálják, motszik. Mező, rétok zöldülnok. Az őszi vo-tésok is most kazdoiiok gyarapodni, molyok nagyon hátra mnradtak; átalában azt a panaszt hallani gaidáinktól, hogy nagyon gazosak. Az olossétfárra néavo mult számunkra utasuk t. olvasóinkat, az árak alig pár krt JavultAk. Aa olosó oleség daojcára logmaga. Babban kolnok u sortvésok j a zsir la folotto drága; 50 kron fizottotlk |tcaój4t.
Ilt''cnl péniárfolyam nprillA
6ft/o raoUllquo» 72.36; nemiotí köítósőu 7G.35; bankrészvények 71)8.— hitolíntéiotl rószvónyok 1 6.10; ozllsl agio 100.50; arauy
darabja 6.14''/v ^
Felelős 8it,oikoH«ttf: ROHOZ ISTVÁN.
H
R
de5
i* :és
3E3
1011/ /1
14*
(tí-^U)
Ilirdotméiiy,
ronaiiex litván hltoléxítlncK » • .rhlváiA I, floipogy mepyo jH>lg, t irWnjrsiíke mini telíkkiturvl ha-t tkf rVaarftl küihirrá Ul -tl''i, h.-gy LiW.nohu lVt<>rn\k , ron^rAca IilvAn ellcui kereicti''lxn a kiclA-tUisl v.t^rfhajtia utAhbluaV aa ()nödl 43-dik »iitt.it t. J." kllnyv-ben I. alatt bejefyictt blitokAia flreudeltetván . ai Aiv> r>lll lel -t^t -lok t a klelrgit/st »orren.t mag-AllapItAia teklnUtibíl l.itelo»«kn. k távgyaU»! határnapul 1804. A. utajui hA S>ik napjának ie«*fll 1» kitUiotik 1 mlrfl hitel« Ok at-al hivatnak meg. hogy mcs nem jolenó-■Kk «utlbou a IVnctbl l^yletck l^trdlatf fonnak megállapltlalul.
RgyiMnmlnJ folhivatnak min.l a tok, kik a kijelelt blrt»kho4 Igánv t
tartanak, ait a fennebhl lutArMJIg Idő iM-Jt-leulenl sUawnok.
Ki\jH>»rár mart(as..hAtl. 1865.
Homopymegy titfínysx''ko mint telekkönyvi hatónAj;
UrUnsk. int a (Vnucbbl h&táridSIg
ido bej.''lenteol ikiaenck.
Kupon At matt. 17.180*. rtomogymocyo tOrvótiyixAko mint
tolokkonjvl hatáság.
vv,

(3-9) 1
"V,

(2-3)
áhvüiítísi
hirdetmény.,
Hoi*0<vi>\egy« p''dj; lOnényaé-kinek, mint UlekMnyvl hat il^. ,(t«iAiHt kOxhlrr^ tAtutik, Itojry V. l-ler MikiaiilgitvArl lakAinak ftd|M>. rt níg» alatt Juranovlei Ui>-ljcl* vAil lakAi elleni k;\v«le|A«o ftdexí-»Arc leiAlogolt (t a nlg.vtrArl kOi-»Ag 38.»i. t. j.k»nyvíben{<87 hr.»x. alatt foglal« A. bíróilag UOO fr» A. heciillt Ingatlanok ZllbAlh k»x-*Agb«n a h«TvsslnAn folyi évi apil-liv hAnap ati-lk napjának rojnfrll U ArAJAn — mint as i-laS haUroa-pon — elárver«it tnl fognak | a második ár»«rí»l l<lil, ka netán a, eltOn vevO nem t»Ulkoxnák, 1885. maluv hé SÖ-ik napjának reggeli 0 Arájára a In-lytiluAro kllUoUV, aixal hogy okkor founebb kijelölt ln«stújiok aWrairtu slél U >:U-4MAt f-Ttaok.
An Ar*«rA«l f,ltAtel«k a ISrvAny-s Ak Irodájábau mindenkor megto-klnUo tök.
Kaposvárott mart. há 17-n 1805.
Homogyinegyo törvAnys/Aka mint ». lekkSayví l.aUalrf.

tu
(2—3)
hirdetmény.
öav, ) Abería XlAtyáinU Mteb''x.W-nek »••sehlvlaal fWa>ot>">- p»''k-töfvaiiko miül t. könyvi hatrA. axArOl kOxkirri tAtiUk.hog.'' fliok.»-
layTírfinek bsv.Uborcx Mátyá.nO elleni ker*iftAb.-na kUlágltAit vág. rcboJlA« uiAbbitiak k«po»»Ail 8"! ia | J. kOuyvAhuuf 1 —*. r«mlii a bejrgyactt blitokár.» clrcndoltetvAii, ax ArvrrAil leltítelA » a klelAgltAil lorr''lol uicgAllapItása teklntílAbol hitoleaOkimk tárgvaliai halArnapul folyo Avi apr Illa hA i7. iianj ''inak roxne''l » AvAJa kJtU»«tlk| mlra hU teltaOk axtal hivatunk meg, hogy meg nem Ju''euAsOk «sotábf n u lea-nebbl Ugylolek bl r.''J 1 »g fogi.ak in eg-illaplttatnl.
Kg)S*er»mlnd Mhlvatuak mlná-atok.klk a kijelölt bi^tokhox IgAnyt
ÁliVElitíSI
IIIltDETMÉNY.
Övunogy megye polrAri tOrvíny-• xAkAuflk, mint telekkönyvi ható-»á-rnak réf''irrtfl k^ablrr« tátotlk, hogy HArdl Pap''Itreu«« kapos-mArOl lakAaiwk f. IpereaiAgc alatt ItAr.lt l''ap JAji''ef kaiioimOiOl la-kA» elleni kÜNetek''io fod^An''ro lo-tálogoll As a kapo.ioAröl kOts.Hf 12*. m- tolek^gísOkönyvAbsu i. Ogy halod í* > 2030. 1072. hr. u. a foglalt A< blrAilag «80 ft. o. 4. br cl Ilit Ingatlanok kanoiinAiSI kA««Agbcn n kolyaxinín folyé Ari uiAJiis hA 1-sS. napjának reggeli 0 ArAJAn — mint ax oUO határnapon — elárvctoxtetnl fognak ) a máiodik árverAii IdS, ha uotAn ax i UÖrt vo«9 ttom talAlkoi-nAk, f. Avi Jupiui hA 1. napJAaak reggeli U orAJAr.i a h -Iya-liidr.«Osi-t -«etlk, aiial hogy ekkor fen<ibb kij bUl ingatlanok a bee/A.on alól ii elrvdatnl fognak.
A» árvetíal fotUt«lrk a lOrvAny-»./Sk IrodVJAban miiid-nkor m tekinthetők.
Kapoivárotl mártM 0 t8rt«.
8«mi>gy m gye lOrvAnyixAko mint t«!fkktn/v( hatóiig.
Mm • t3~8)
Hirdet véiLy 2 •
Koulráxxy Fersnos As najs ltloll JAiofa billexOluík Osixehlváia t Homogy megys p<4f. tOrvAuvnAko mint tolikkOnyvi hat''sle ríiiAröl köxhlrrA tAtftlk, hogy a vetxprAinl uVaíékp\n»lániaV Koutráasy Ke» _ roitei it He)n HUM JUéfm «tUnl ker letAbon a klllAgUAil vAgichaJ-tAi ntóbbinknak a kapoxvAri 100 si t. I. kAuyvh-''u I, 1—8 roodsiáavlg U''jeL''yxett b|itokukra elrvndeltet-vAn. nx árverési IVItAtelek s a ki-elAjltíal «orrond megAllapUAia to-klntotAbOt hitelelökuek tAryya''Ail hat\rnapiil folyó Avlapril ho 18-ik napjának r-ggoll 9 kttliieliki mlro hltotexbk ««»'' hivatnak meg, hntfy meg nem JoWnA»0k eaotAben a fonskbl Ügyletek bíróilag fognak Wirg Allapittutnl.
Kg , neriinlnd fe''liivatiukk uilnd » ok , kik a kijelelt hlrtokho* lu''Anyt taitanak a.tia IVncbbl ba-táriilotg Idol.eJ t.''Stanl tlesicnek.
Kaposvár, márt. IkS M. 1806.
Hotuozy moavo tflrvAnyaxAko mint lelékkónyví hatóiAg.
klelAgitAil vAgr.haJiáa utAbbinak a kapóivArl 091. ai. t, J. kOuyvhou t 01.1. hr siáin alatt b^gyiott birtokára elienileltetvAn, a» Arvcreil íVltítejek » a klelAgltAil sorrend inegAllapitAia tekintetéből bltelo-xükiivk tArgyalAii batAmaliiil foly>Si Avi «nrll hí 20-ik napjának reggeli OórAJa kltU étik ; min hllolotOk aixal hivatnak meg, hogy meg nerti J«l«nAaAk cictAben a foncbhl Ugy. Ie| k blróll.ig foguak meg Állapit'' talni.
Kgyiiersmlnd fnlhlvatnak mind aiok, kik a kijelelt blrl-Ahos ig-<uvt tirtanak, axt a fenebbi határidőig id> b JoUntonl alotaonok.
Kaposvár, márt. hó 7-ín 1805. floinogy mffpyo IflriAnysiAko mint tdckkOnyvi hatóiAg.

(3-3)
Hirdotvény.
Öiv. Karkas 1''AluA hlMoiOinek Oixi.''hlvá.a I Homogy megyo polg. ttrvAnyiiAke mint telokkSnyvl hn-tóaAg rfa érOl kHxhlrrA tllotlk, hopy Bteiu J^x^eluuk öxv. Knrkn* 1''AluA elleni ko>o«eUboii n kltlJ-gltAil vAgreh.vjt.''u ut''ibblnak ax Andócsl HA. »«. t. J, könyvben í 1--8 rondi/ámlg bejegyxolt rA*s> birtokára elrendeltetvén, ax Arvo réil feltAtelok i a kielAgltóil «or-
rend inegAllapItAsa t.-klntetébol hl-t-loiOknck tárgyalAil határnapul folyó évi anrll hó 2l-ik napjának roggell 0 órfja kll.lxctik | mlro hitoiesOk atxal hivatnak inrg, hogy meg ueiu jelenAiOk esetében a t''o-nebbi ügyletek bíróilag fognak meg állapíttatni.
Kgyssersinlnil felhívatnak mllnl ai-ik , kik a kijelelt blrtokhos Igónyt tartanak, axt a feucbbl ha-lAridiilg ido bejelenteni sleuouek.
KnpoHvár nnlrt. 7.1866. Somogymogyo tbr-
vényszéko mint telekkönyvi hntósiig
(8-8)
Ilirdctvény.
Viktor Hiüllöil MlklóinA hlto leaOlllvk AastrhlvAia I — Homogy mejryo polg. tOrVli^xAko mlut telekkönyvi hatóiAg r.''ixéröl kOx-hirré téWtlk, hogy Vilhclm rátörnek, Viktor HiOllöii Miklóinó ellőni kerexelébeii a ktelA^itAil vAg-r-''b.íjlAn titóbblnuk a kapovvArl ÍI21 ós hí». li. t. J kiluyvbou 1 reud-iiám alatt bejegyxctt birtokára elrvndeltetvén, ax Aivoréil feltételek a n klelégitó.i »orrend mcgAI-lapitáiu t klntetéUH hitele Okuek lAr^yalA.i liatórimpnl f A>1 nprll
hó 8-lk rupJAnak reggeli 0 érája klttixKlik ; miro hitclúxOk axxal hivatnak meg, hogy mog nom JolenA-•«Ik o«otAI>en a linebbi Ufrylctok bíróilag fognak nioffállapiltatul.
Kgysxorimind felhívatnak mind a.ok, kik a kijelelt blrtokhox Igényt tartanak, axt n fenebbi batáridőig Ido bojolenteni ilesitnok-KaposvAr, fobr. hó 28, 1806. flomogy megyotOrvénysxékemlut tolokkiSnyvl hatónág.

:.«. (i-3)
árverési hirdetmény.
Somogymogyo polg. tOrvénvsxá-kénok mint tclokkOnyvI hatóxág-nsk rénérOl köxhlrrA tAtetlk hogy OOOfto A. becatllt Ingatlanok KeliO-KrlsstlanUyürgy boronkai lakóinak felperoisAgo alatt l''érsek János tel-«3 xiltfal lakói ellőni kdvetoléso fe-ilexéséro lexálogolt és a Kelstl Zlllfa kOsiAg 10. ss. teloklegyaOkOny vében t 410. hr. »a. a. foglalt és bíróilag Zsltfaköm.tgbon a helysxlnénf.é.aprít hó 20. napjának reggelt 0 órájára mind ellő határuapou clArvo-roxtelnl f.ignak ; a második árvtrAil 1.10, ha netán a« eliOn rev8 nem lAlko>nék, f. évi niAJni hJ 20. nap-
{Annk reggeli OJrAJAra a helyiiinéru itllxetik, axxal hogy okkor fen. nebb kijelölt Ingatlanok a boesáron alól i* eladatni fognak.
Am Arveréli feltételek a tOrvény-
llaszoiiliéi''bii adandó bírtok.
Somogynicgyo Nngy-Bajom hoz tiirtozó pusztán novozeteson :
IxJki pusztán 240 osztiilyozott holdakból álló birtok egy tagba, nagyobb rószbe bízó termő földek, illő monnyisógbo lap rtStok vannak, háromszáz kaszálaíu is részbe vtjvo, 2000 quadrat beültetett szöllövol ós rendes birka usztatóval s elegendő laktissal ellátva. — Ezen birtok haszonbérbe leginkább ámulta birkiisok-nak ajánl tátik.
Ugyan Somogy megyébe Nagy-Rajomhoz tartozó lenoMnyi pusztán 120 hold nagy részbe erdei birtok, do birka legelőből állő, nélníny hold szántó földel és jó réttel egy kis lakással ellátva, ugyan ezen pU8ZtábA, közel 28 hold buza termő jó szántó löld is hozzá adatik, ezen birtokok is leginkább árendás birkásoknak ajánltatnak. Az érdeklő fo''ek bővebb tudomást lo-vélbo vagy személyesen nyorhetnek mindkét birtokra nézve Beseerédl Boldizsár umál Nagy-Bajomba ____''_-3—3
•it''k Irodájában mindenkor megtekinthetők.
Kelt Kaposvárott Január hó U-ti 1864.
flomogyiuegye (OrvénysaAko mint telekkönyvi aatOiág.
,,uAs„ ^''(Tla)
árverési hirdetmény.
Somogy megyo polg. Wrvény»xA-kécek, mint telekkönyvi hatóiág-nak rétxArOl kOxhirré tétetik, hogy Horváth István somi lakóinak ftilperességo alatt fituckháh Vo-rencs sopl lakés elleni kOve-tcléie OtdesésArn loiálogolt és aa Som kOssAg 118.lk ssámu tolok-JegyaOkOnyvében + 1050 hr. ssám alatt foglalt As blrAilw 000 A. osst. éit. beciUIt ingatlanok 8om kOs-ségbeh a holvixlnén t, ávl május hó I, napjának reggeli 0 óráján — mint as slsfl határnapon r-> elár-verestetal fognak i a második árverési blO, ba netán as olsSn vovO nrrn találkoznék, f. A. Junlui hó t-sO napjáaak r«g«<U 9 órájára a tMyailnére kltUxotlk, aaial bogy ekkor ftnebb k^elOlt Ingatlanok a bcciárou alól is eladatni fognak
Aa árverési fettételek atOrv Anyuék iródájában mindenkor meg-tekinthetők.
Kaposvárott mártlus 30. 1800.
Somogy inegyo WrvéoysxAko mint telekkönyvi hatóság.
* m e gr n y }. t .
A n.-kanizsal „ZÖLDFA" vendéglős tisztelettel értesíti a nagyérdemű közönséget, hogy vasárnap f. hó 23-án kertjét Grünbauin zene társulata működése mellett ünnepélyesen megnyitja; nemkülönben hideg- és meleg Ízletes étkek-, jó italokról, pontos szolgálatról gondoskodván, jelenleg ngy, mint jövőre min* den törekvését oda fogja irányozni, hogy n tisztelt közönség ebbeli igényei* nek lehető legjobban megfeleljen; minél fogva kegyes pártolást remél __Netisledler Pai, vomlrfglőí».
3-3
Bér- és örök eladási hirdetmény.
W,/.MI. (3-3)
Ilivdctvéiiy.
Zoka J.''«a«ef hltelexOinek Osx-aiehii A«a I t''oiu jgy megye polg, torvíny néke mint telekkönyvi ha-tóiág réi''óiOI kSihlrré tél-Uk, hegy H.-neio Kerincx OrOkOselnek Zoka József ellőni kercsetábou a
A longyel-tóthi ugynovezott Kajkó malom f. övi april 24. bárom egymás utáni évokro april 2-án d. u. ». órakor a l.-tóthi nagy vondéglŐbon árverés utján haszonbérbo ki fog adatni, közhirUl adutik továbbá, hogy nz Inkey család közös tulajdonait a fölső és nlsó gamási, ih.-herényi, osiosdi, ihárosi, antalfalusi én pogiíny sz.-péterl korcsmáltatási jog a hozzájok tartozó éjilllotekkel örök árban eladandók, az eladási foltétolok Ih.-Derény-bon ^eLrlJCetiB OTÖ-iaO» Ügyvéd umál megtüdhutók.
2—3
Csicsóka eladás.
Nagy-Kanizsához közel a palllli UradalOIllbaill e hó folytán
200—300 mérÖ CSlCSÓkft mérőnként ngy mint nagyban kész pénz fizetés mellett 80 krért mérőjét kaphatni. A palini gazdasági igazgatóság által g^
tinatlarti^
piP^ Egy Beregszászi-féle zongora és egyWertheim pénzszekrény szabad kézből eladandó.
Bővebben értekezhetni e lap kiadó hivatalában.
Kos eladás. 2"~8
A szent-miklósi uradalomhoz*tartozandóMóriezhelyi pusztán 22 darabb tenyésztésre alkalmas kos akár gyapjasan akár pedig nyirés jután szabad kézből eladandók. Bővebbe» órtekezhotni a tiszttartói hivatalnál
s
Horváth-Sz.-Miklóson, N.-Kanizsához órányira.
Wajdita Jtízsef kiatló, lajv és nyonula tulajdonos Nagy-Kanizsán.