Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
17.72 MB
2023-06-23 10:46:43
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
126
198
Rövid leírás | Teljes leírás (202.19 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1865. 013-015. szám május

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
IV. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Negyedik évfolyam.
1.1. szám 1865. május 1-én.
a-Soinoijyi Közlöny.
Ismeretterjesztő lap
A
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből.
A somogymegy ei gazdasági egyesület hivatalos lapja.
Megjelen e lap legalább egy ivénjanuar hó 1-tól kesd ve míndou hó 1-én 10 és 20-án. — Klrtrt*otdni ár postán szétküldéssel és helyben házhns hordva egéss évre ft frt. j félévre 8 frt. Negyed évre 1 frt 70 kr — Minden előfisetó a tulajdonos költsön köny vUrát u> eddigi fenntálló feltételük iiio llult fél áron használhstfa. — Nyllttér egy Petit sorért 10 kr. — Hirdetések hat hasábos Petit sorért 1-ör 7 kr , 2-or 6 kr. és minden további beiktatásért b}kr. • bélyegd^ért 30 kr. fizetendő. A beiktatási dij a a Inp kezelését illető minden tárgy • kiadó hlvAtalhoa Nagy-Kanizsára j a lap szellemi tartalmát illető közloinényük jvodi^. ugy minden levolok bérmontvo a szerkesztőséghez küldondö^ Kaposvárra.
........ 1 1 -" ■ 1 I '' .1.11 --m, m . '' , , I , , ..................1
A somogymegyoigazd. egyesület igazgató választmánya részéről 1865. márczlus 27-ón tartott ülés jegyzökönyve.
Jeten voltak: Jankovioh Láazld, Cne-, pia Antal, gr. Stéohenyi Gyula, Soms-uioh Pál, Caepán Jdswf, Paias Rolditaár, Baán Gáspár, 8árktt*y Pónea, Vörös Antal, Véwey Sándor. 8tephaits Pál Henc* Károly, Ssigethy Abri», Paiss Andor <5« többen.
1.
Jankovlch László elnök nr S mltga üdvözöl-vén A megjelent választmányi tagokat jolenti, hogy miután KoamA Mándor egyleti titkár ur máa hivaUlos dolgai által esen üléaén faló megjelenésében gátoltatott a titkári teendők tejesítésével Paiss Andor ogyleti tagot biata meg, — továbbá értesiti a választmányt, hogy t. Homogymegye főispánja mólt. Mérey Károly ur /M1 »»ám alatt kelt átiratában kijolontotte, miszerint a mai napra kitűzött választmányi ülés raogUrt.lsA «Ilon aemmi észrevétele nincs.
Tudomáaul vétetett.
2.
OlvssUtott aa 1804. évi aaept. 37-én Mar-csaliban tartott közgyűlés jogysőköny vc, önnek 8-ik »»áma Alatt a •omogymegyei egyea hely »égők gaadasági »tatia (Ionjának —nr országos gazdasági egylet 1861. évi évkönyvének 11-ik füzetébon kössé tett útmutatás sse-rInti elkéssitéséro ajánlkoaott tagtársak kö-aUl beadják.
Jankovlol) László, Haán Oá* pár. él Vörös Anul urak öreg Lak, (''.«M, S.ílltfs
Oyörflk, Buzsák, Kis-llorény, Vitya, Orda, Tur, Látrány, Bvglár, Lolle, 8zőllős-Kis Lak ét Tóth-Oyugyj — HomSsioh LŐrinos és 8ai-gethy Abris urak pedig 8aárd és Nagy-Hnjora községeknek áluíuk összeállított sUtistical leírását.
Aválasstmány ssives köszönettol fo-g adván a benyújtott munkálatokat, aaokat a atAtisticai szakosztálynak kiadat ni rendeli aaon megkereséssel, misaerint aa egyesület tisztelt Ugjainál odahatni törekedjék, hogy osen — megyénk mégis mortotesóre osélaó de ArrA elkerülhet-lenül szükséges —- vállalatnak minél töbo tettlegesen köaremüködö pártolókat aaereaaen, a majdan a megye össaes helységeinek ekként elkészülendő leírásából Soiungymogyének, s külöúöson gasdássati viszonyainak ismortotéaét állitsa" össze.
Ugyan esen alkalommal as ügyszeretetnek tevékenységben nyilvánuló példái által is buaditott egyleti tagok ré-s a ér öl folomlittetvén, hogy többen kik A kltUaött oaélraköaremUködni síivoson ohajtanánAk, — oat Azonban még is a végleges össseállitást könnyitó és a társulat által ajánlott irányelvek aserint akarván tenni, — esen ssándokuk tett-lcgesitésébon as elfogadott útmutatásokat nem birván, Akadályosva voltak, minek mellőzésoül as igasgató vá...