Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
17.72 MB
2023-06-23 10:46:43
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
187
302
Rövid leírás | Teljes leírás (202.19 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1865. 013-015. szám május

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
IV. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Negyedik évfolyam.
1.1. szám 1865. május 1-én.
a-Soinoijyi Közlöny.
Ismeretterjesztő lap
A
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből.
A somogymegy ei gazdasági egyesület hivatalos lapja.
Megjelen e lap legalább egy ivénjanuar hó 1-tól kesd ve míndou hó 1-én 10 és 20-án. — Klrtrt*otdni ár postán szétküldéssel és helyben házhns hordva egéss évre ft frt. j félévre 8 frt. Negyed évre 1 frt 70 kr — Minden előfisetó a tulajdonos költsön köny vUrát u> eddigi fenntálló feltételük iiio llult fél áron használhstfa. — Nyllttér egy Petit sorért 10 kr. — Hirdetések hat hasábos Petit sorért 1-ör 7 kr , 2-or 6 kr. és minden további beiktatásért b}kr. • bélyegd^ért 30 kr. fizetendő. A beiktatási dij a a Inp kezelését illető minden tárgy • kiadó hlvAtalhoa Nagy-Kanizsára j a lap szellemi tartalmát illető közloinényük jvodi^. ugy minden levolok bérmontvo a szerkesztőséghez küldondö^ Kaposvárra.
........ 1 1 -" ■ 1 I '' .1.11 --m, m . '' , , I , , ..................1
A somogymegyoigazd. egyesület igazgató választmánya részéről 1865. márczlus 27-ón tartott ülés jegyzökönyve.
Jeten voltak: Jankovioh Láazld, Cne-, pia Antal, gr. Stéohenyi Gyula, Soms-uioh Pál, Caepán Jdswf, Paias Rolditaár, Baán Gáspár, 8árktt*y Pónea, Vörös Antal, Véwey Sándor. 8tephaits Pál Henc* Károly, Ssigethy Abri», Paiss Andor <5« többen.
1.
Jankovlch László elnök nr S mltga üdvözöl-vén A megjelent választmányi tagokat jolenti, hogy miután KoamA Mándor egyleti titkár ur máa hivaUlos dolgai által esen üléaén faló megjelenésében gátoltatott a titkári teendők tejesítésével Paiss Andor ogyleti tagot biata meg, — továbbá értesiti a választmányt, hogy t. Homogymegye főispánja mólt. Mérey Károly ur /M1 »»ám alatt kelt átiratában kijolontotte, miszerint a mai napra kitűzött választmányi ülés raogUrt.lsA «Ilon aemmi észrevétele nincs.
Tudomáaul vétetett.
2.
OlvssUtott aa 1804. évi aaept. 37-én Mar-csaliban tartott közgyűlés jogysőköny vc, önnek 8-ik »»áma Alatt a •omogymegyei egyea hely »égők gaadasági »tatia (Ionjának —nr országos gazdasági egylet 1861. évi évkönyvének 11-ik füzetébon kössé tett útmutatás sse-rInti elkéssitéséro ajánlkoaott tagtársak kö-aUl beadják.
Jankovlol) László, Haán Oá* pár. él Vörös Anul urak öreg Lak, (''.«M, S.ílltfs
Oyörflk, Buzsák, Kis-llorény, Vitya, Orda, Tur, Látrány, Bvglár, Lolle, 8zőllős-Kis Lak ét Tóth-Oyugyj — HomSsioh LŐrinos és 8ai-gethy Abris urak pedig 8aárd és Nagy-Hnjora községeknek áluíuk összeállított sUtistical leírását.
Aválasstmány ssives köszönettol fo-g adván a benyújtott munkálatokat, aaokat a atAtisticai szakosztálynak kiadat ni rendeli aaon megkereséssel, misaerint aa egyesület tisztelt Ugjainál odahatni törekedjék, hogy osen — megyénk mégis mortotesóre osélaó de ArrA elkerülhet-lenül szükséges —- vállalatnak minél töbo tettlegesen köaremüködö pártolókat aaereaaen, a majdan a megye össaes helységeinek ekként elkészülendő leírásából Soiungymogyének, s külöúöson gasdássati viszonyainak ismortotéaét állitsa" össze.
Ugyan esen alkalommal as ügyszeretetnek tevékenységben nyilvánuló példái által is buaditott egyleti tagok ré-s a ér öl folomlittetvén, hogy többen kik A kltUaött oaélraköaremUködni síivoson ohajtanánAk, — oat Azonban még is a végleges össseállitást könnyitó és a társulat által ajánlott irányelvek aserint akarván tenni, — esen ssándokuk tett-lcgesitésébon as elfogadott útmutatásokat nem birván, Akadályosva voltak, minek mellőzésoül as igasgató válasst-mány elhatározta as országos gazdasági egylet 1861. évkönyvének 11-ik fUae-tében 83-ik lapon aa) alatt „as ogyes hAtáronkénti kérdések" ősim alatt fog-UU utasításokat ogéss a bb) Alatti „átc-lános kérdésok" as egyleti tagok kö»t leendő kiosstás végett kinyomUttatni, as • körüli teondök teljesitéséro Vörös AnUl urst kérvén fel.
3.
VonAtkosvA as 1804. ssopt. 27-én tartott kösgyülés határosatára titkár ur nnvébon Jo-lontett, mlssorint a nemositott gyümölosfák-nak a földmlvolö nép közötti terjosstésóro irányrott és dijjal jutalmasandó vnr«onyt Ig-mándy Denedik kertésseti ssakosstályi elnök ur a választmánynak özönnel bomutatott körösvényben köstudomásrajuttatta, a a közelgő tavaszi ldényrel toklntetböl csen versenyben való réssvétre a nemositott fák tenyéistöit Addig is mig e részben a kortésseti »zakosz-tály kimeritöértosités, megjelennék olnökilog folhivtA.
Holyeslő tudomásul vétetvén, titkár ur megbisAtlk, hogy ezen körözvénynok minél inkább—do különösön a lelké*/, tanító és jegysök között loondő terjesztését sürgős feladatának ismorje.
4.
Olvastatott a vasmegyei gazdasági ogylot-nok testvéri figyolommel hosxánk intézett abbeli megkffrosvényo, misserint a juhászok juhtartásánAk mint a tolvajságot könnyítő s igy a kösorkölc.sis''-gro károsan ható — és a
f;azdaközönséget Is fellett« sok baj, kolloinet-enség és vosztfcaéggcl terhelő szokásnak megszüntetésére irányzott törokvésoit egyesületünk pártolni, és erkölcsi hatalmának f. 1-haasnálásával érvényre juttatni ssiveskc<\jék.
Nom lóvén SomogybAii juhtartásos juhászok félfogadása szokásban , ez iránybani tettleges fellépésünkre hiány-sik as ok, do kellő figyelemro méltatva mind Ason biyokat és karokst, melyet tudtunkra Vasmegyo gasdakösönségo a panaszlott körülménynél fogva szon-vodnt kénytelen , mcgkereivénye azon őszinte óhajtással vétetett tudomásul, missorint törokvésoi sükorénok minél olébb örvendhciion I
6.
Titkár nr n«Tél>«n bemnUltatott aa <>r»sá-
?os magyar gasdasági egyesületnek as általa . évi junlus elején Peston tartandó |uh, sor-tés, gazdasági osaköa és gépkiállításnak programmja
Tudomásul vétetvén, titkár ur meg-bizatik, misserint as as egylot közlönyében közzé tonni, s azon kiállításban vaIó részvétre Somogymogye gazdo-kö-sönségét felhivni szíveskedjék.
6.
Olvastatott a magyar ordésseti egylotnok értesítése, misserint
fgazdasági ogyesülot a ot tagjai közé felvétő* tott, a hogy as egylet köslönyét 7 frt 0. é. évi dij elvárásA mellett ssámunkrs rendosen tp.egkUldendi.
Tudomásul vétetott azon mogjegyzés-sol, hogy as erdészotl közlönyért járó 7 frt évi előfizetési Össseg már olnökilog utal ványoz tátott.
7.
Titkár ur nevében Jelentetett, hogy főtisztelendő Simon Vinozo'' prépost ur as általa sserkesstett „Össinto tanácsok a ssöllő ml-velést tárgyazólng" cslmfl könyveoskét Egy-lotünk ssámára megküldötte.
Szives figyelme Őszinte kössönettol fogadUtván a küldött példány használat végett a borászati szakosztálynak kia-datik s egyszorsmind egyleti titkár ur mcgbizAtik, hogy a főtisztelendő szór-sőnek as illetékes mAgyAr nani sajtó ál-tel is kitüntető figyelemro méltAtott mü-
. vének megküldéséért as egylot köszönetét értésére AdjA.
8.
Tallián Pál ur egyleti tAg boa^jn jelentését a m. 1804. évi Arttási idény Alntt as uj-
w/tM. ss. a. kelt ason osen somogyraogyei
falusi pusztán működött három darab Mack Cormig-folo arató gép munkAjáuAk éss-
leletéről.
A gépészeti és fttldészcti szakosztályoknak jolentésük olvárásA mellett kiadatni roiulelti''tett.
9.
Olv..látott gróf Pál ffy Móricz királyi helytartó ö exoellentiájának ad ,m7»w. »s. aIaU kelt megkoresvénye, molyl>en méltóságos Jankovioh László egyleti elnök urat falkéri, misserint a Koszthelyen felállítandó országos gAidászatl s ordészeti tanintézetre egyletünk ügybuzgalina folytán nyort hssafias ajánlatokról as orr.tágos főkormánysséket értesíteni ¡Uotol<;g az arra vonatkozó alapítványt oklovulokot a bennük nagylelkülog fölajánlott összegek lejárt kamataival együtt as alapítványok sorszámát, keltét és mennyiségét kimutató táblával együtt a nagymlgn ra. kir. Helytartó tanácshoz minél olöbb feltör* josztoui szivo»kei\jék azon okból, hogy u tett ajánlatok kitűzött czéljnikra fordittatlias-snnak.
Ezon intézvényro — miután a gazdasági ogyesülot felszóllítása foly tán tott mogyebeli különböző ajánlatoknak, ho* jt gyAu s mikénti használása az adakozóknak szándékától lován föltételezve orröl pedig, do magáról az ajánlatok flszogéröl sem tohot esen igazgató választmány pontos és határozott jftíUjit&s) azért, mert az aláírások többfelé fc^:« > '' '' vén, az Ívok ínég mind be nem »¿«VíaW, arra való nézve ^sou Igazgitó választmány elnöko Jankovich I.ászló, Somsslch Pál IJ.Un OAnpár és Vörös Antal urakat felkérvén mint küldöttségot megbiita, hogy as aláírási iveket összeszedvén, szoknak aU^láj^ as illető Adakozókkal magát érintkolésbo togye, egyúttal adományaiknak raí''rónti kezolése, ml módon s mi czélra h ondő liasználása lrá; ;ti saándéknkat oly W:}«l«nté»s«l kérjo^i, hogy h*> valamelyik mind ezek Iránt f. évi május hóban tart uuló egyesületi közgyűlésig nom nyilatkoznék ebbeli jogát, a közgyűlésre ruházottnak fog tokintot-ul; — mindozukről padig kiküldött urak a jövő májusi nagy gyttlésro min* den tekintetbon kimoritő jelontést tegyenek midőn aztán királyi helytartó ö kegyclmosségénok, mcgkorcsé»éro os ügyben az órdomlégos és kimerítő felterjesztés meg fog tétetni; — addig is pedig egyesűloti olnök Jsnkovich Ldszjó ur királyi Holytartó ő kegyelmessé^^; nok jelontso bo azt, hogy a szóban lVí^-hasafins ajánlatoknak mindon tekínte''.-boni tisztába hnzaUla cz úttal ezon ogye-sületboli küldöttségnek feladatául tétetvén , midőn az f. évi május hóban tartandó egyesületi kőzgyűlésro minden to-kintetbon kimoritő jolontését beadandja a közgyűlés királyi Holytartó ő ''.egyel mességo által kívánt foltorjovc*íÍJt megfogja tonni.
10.
OlvAstAtott Némoth Ágoston urnsk t-^,CMtt 1804. évi junlus hó 14-én kolt levele,''-» ybon ezen gazdasági egyesületet egy — Pév >tt — alakulandóban lévő általános marhat biztosító társulat pártolására kéri fel, *. ennek prog-rammját torjosztés végetw több példányban mogküldötte.
As átküldött programmok kiosztás és az alakuló intézőt minöségo felőlije-lontés tétel végott az állnttonyésztési szakosztálynak kiadAtni roudcltotnok.
11.
Olvastatott JAgócsi PétoríTy Jóssef nr ogy-lotl tagnak Elnök ur ő méltóságához intézott lovolo, molybon ő mint a Kesztholyon „Volt „Vinczellér képezdo" vosotője ogycsülí''vliiik-
nok ezen — az országos gasdasági Intését lé-tesülése folytán megszűnt, de már létesésének rövid idője alatt is a környékben jó eredményeket okozó„Vincsel!ér képnsdou )étreho>a* tala és fenntartásA körül Unusitott ssives pártolásáért as általa as oklserü szöilő miveléa, Szüretelés és l>orkesclésröl irt,l»orászatiKátéu csimü munkájának &00 példányát hálás tiss-telete JoléÜl as egyesület rendelkeséso alá bocsátjA.
A választmány szívesen fogadván sserső alul áudott 600 példányt asokat ss egyleti tAgok, és különösen a néppel folytonos érintkesésben levő leikéss, jegyző és tanító urak közötti kiosyt ■ végett a borászati ssAkosstálynsk kU-diitnl rondolte.
Jagóosl Péterffy József urnák pedig esen munka megírása álul is tAausitntt ügyszeretete, és a fennállott „Vincaellér képozdo körüli fárAdozásainak méltányló elismeréso joléül a közgyiWás jóváhagyásának biztos reményéin a 200 frt *s as kétszáz forintot 0. é. utalványoz oly formán, hogy ezon összegnek fele elnöki utalványra jelenleg, másik fele része pedig a közgyűlés hctylxín hagyó hatá-rnsAU után az egyloti pénztár álUl kifi-settcssék.
12.
OIvAsUtott Somssich LSrloo* füldészetl szakosztályi elnök urusk Jolentéso, mely szerint as idén rendesendő ssántás versenyek május 1-én Kilitlbon 6-án Mosdóson s 11-én Nagy-Bajomban fognak mrgtarUtni.
Tudomásul vétetvén titkár ur a fennirt versony határidőknek as egylet kös-lönyéboni köszé tételével mogblsAtik.
13.
Osvastátott Baán Oáspár
pénztárnok urnák kimuU-tása as egyleti pénztárnak mai napoiii állapotáról maty szorint a főpénztár Activ ál» lapota mai napon a kiállítási pénztári s ?0 db. aranyat a főpénztárnak as eddigelé lejárt, do be nom fizotott évi dijjak fijében a Ugokon való
2021 frt 31 krt 467 frt 73 krt
4620 frt — krt.
* ''gy össsosen 7lOóirt -4 fcre.
és 20 db. arAnyat tess.
Tudomásul vétetett.
• / '' 14.
Sc>-\siich Pál, válssstmányi tag or á hs-
s<.''-V'''' -«n de különösen már mogyénkben is as ugyrievosott „ön segélyzö egylatok" nagyobb mérvbonl alakulására hgyelmoztotvén^föadjA hogy ezon cgylctoknok czélszorüsége és hasznA kétségtelen , — ha azok azt as élotbo léptotni kedvesményusö porossok sso-kdtsi nevezoteson pedig Sohulse Delitsohnek nyomtatásban megjelent Poroszországban ia általánosan irányelvül elfogadott utmutstási i szorint közöltetnek | — ugy más részről hn as illotő s nom ritkán szakemberek hiányával alakult egyletek Un felületes a csak as egy-Lt primitív állapotának mogfelelő kezelési rond és alapszabályok szorint indi^jAk m< g a folyUtják működéseiket, »így aa esotben káros hatásuk kiszámítliatlan anyagi a nagyon valószínűleg erkölcsi károkat idés elő és sújtja leginkább a szegényebb sorsú iparos és napszámos oszUlyt kik tökévé tenni óhajtóit filléreiket legtöbb fáradtsággal szerzik a kiket ezek elvosztéso legtöbb nélkülözéssel fonyeget, ugyan azért ilye» bajok megelősé-aének c/.éljából indítványozza, misserint a gasdasági ogyesülot a megyében már AUkult ilynemű önsegélyző intézet ügymentébe magának botokintést és Upasstalást ssereini, nótán szükséglondő javítások életbe léptaté-sóro hatni, vagy pedig a károa ét veasélyeH
Mai ssiiuunkhoi vau DOmény Jőxsel elöflieté»! fOIhivána mellékelve.
K"»»f J«''gy «*»<•. PAIdH ANDOR.
»
mint fülkéi t jcgyzfl.
Post.
— Ap.l''Uká tl. 18M. —
A mondottakból kitűnik , hogy a Rolniil/o Delitz^chféle fgy letek se nom speculntivus, de csupán hnmnnísticus intézetek no ; — megtakarítják o/ok részvényeseiknek kicsin) csként befizotett filléreiket, s lm az egyletből kiakarnak lépni, ötös kamatjaikkal viasza is fízotik ezeket nékik, do a nyereségben nem részegítik őkot, ott külön pénztárba k 11-lön kezetik s mint maradandó alapút, n vidék javára forgatják é* gyarapítják ; sególyzik részvényeseiket, igen mérsé-keltaamat mellett nyújtott előlegezésekéi kölcsönök rtltHl; do pétyrt «önkinek se ajándékoznak, alamizsnát liuui osztogatnak.
frz«m fcltvStulek nem kecsegtethetik a speculansokat, kik leg magosabb kama-tol<nt hajhásznak; do a munkaképtelen n végkép szegényeknek ko nyitják meg a« intézet ajtait, amazokat a sokfélo lii-tol ós kereskedelmi válnlatok felé törölik, míg ezeket ni nyilvános ¿8 magány ir^úluuutrtti^t intézetekhez utalják, vagy
«pry^ni könyörületesség pártolóba fijiinlj.ik, s mint kéregetőket határozot-
nck bizonyulandó k\növózikot iv kftahatóság figyelmének Itloje s korán lenndö fclliivásA által moll (''»ni törekedjék.
K*«n indítvány folytán a kíizgnzdá-saatl Síftkosztály mcgbUatott, bogj a ningj^ákbca nitír liMező ngynuycaiitt -Ön »¿gólyzö cgylotok" állapot* » keze-féol rendszeréről magának tudomást szu-romi, • «»ok s»nb*lyait kii indítványozó lír által használatul lyánlotlöohulzo I)o-litsob fél« o ssakbeli értekezés olvoivol összehasonlítani a caok alapján o> ér-dombenl vélewényoa jolontósét uiinól előbb mi''gtouni szíveskedjék.
16.
<
InditványozMtött, hogy * g»r.<lf\»Agi sf\jló Wén méltányló dicsérettel ¡smortetott » álli-t<\lag czélssnrOnok Msonynlt Knkkolutann-folo nyomtató gép próbntétut végott az cgyo-• ülotikiul azürpzUssák mag.
Miután t''zon indítvány folytán tudó-máira jött, hogy ily uomti gép megyénkben noveactoacn néhai Bárány Pál ur örökösei birtokában Bogláron már van A foldészoti a gépézzati szakosztályok meghizn tuuk, miszerint azon gép meg-próbálttaláau és Uniulmányoshrttrtsiiiránt magukat fonntisztelt tulajdonosokkal érin(k<i»é*bo tenni a az eredményről jo-lontésllket annak idején beadni aaivoa-kudjiuck.
10.
Gróf Bséchenyl OyiiU ur as ogylot figyei-mát clovo felhívja toitvóro gróf Száchonyl l''ál ur által mogrondolt a ac idei arntáa i<l«-jón Lábodra órk»t«end<í egá«z«n ly azorkozotü a -ntó gépr«, molyho« hasnnlóvnl tudtára az Hiiatriai monaroblában noveaetoaon Morvaor-■/.ágban mult óvb«n már dolgoatnk, olünyo t Mtii gápnok, hogy hogyca Völgyöt táron mindéi» uohóztág nólKOl haiználható, kovóa vonó erőt igónycl, gyorsan ó» tisztán dolgozik.
Tudoináaul vótatván, a fóldóizoti ■ziikoaztályok jelenleg mogbizutnnk, hogy ha a kérdóaea nrató gáp mrgérki''z-tórül fenntlaztolt gróf nr állni tudósítva loondnok, nzt annak idején megpróbálni a na «u-edmónyröl jolontózUkot luogtonni aaivoako<yeudk.
17. }
As alapszabályok ¿rU''liuálx<n 1''aUs Boldizsár ur által liftlogh Imre, l)/«án Uáapár ur áltnl Itárány I)óues, llpuoz Károly ur által Csorba Viktor urak »«ját kivánatuk nlnpján az ogyloti tagok sorába felvétetni ajánltatnnk.
A választmány as irt uraknak aa ogylot tag.|HÍ közó K o.ndíi felvételét n kozgyüléauok ajánlani hutározUu
18.
InditvAny(.«tntott, hogy cz igon jó irányban é* sok aikiiíiAvatottsággil szorkasztott „Kw-tószuti l.ipok" ciimII lolyó irutra uz egyrs^lAt üzússuu clö.
A kertészeti szakosztály fi lhivAndó hogy pz ordombonl véleményét terjossze clö. —
19.
Kz-n J''grzákftny^ hholi;allézárn Fal««
Hu I d i * *j»V á* Vóasoy Sándor ur.k korctt-ik f.<l.
tan cl«tanitjrfk ; mert kitUiött caóljukndl fogva nem leltolfoladuluk no n) erc»zked-ni, ae alamizuntit osztogatni, hanem a/.
egyént mint Oml>ortkarolni fel, 8 ha»U-1> edni keid idejekorán, jatiípolni, hogy el nemeililjön,beit» ne fuljona zzeg<5ny-a^g Drv<5nydbe,megmenteiu ez által h polgárt nz áflumnnk, hogy hz ÖnerejébM bnlábain megállva,onnok oselekv« tagja legyen s maradhasson, torlnívó «oha no váljon, magát <5s családját beohüloto» munkája által fenntarthnnH«, » igy R gondvÍHolÓHt(ll Hzámára kitUzött helyát a társadalomban Unállólag betbltho«8o.
Ez, igen is ez, a tárgyalt egyleteknek magaíztos ozóljn.
Valumint a gondos házi orvos,ki egyszersmind házibarát ia, józan életrend-szeri szabályaival megmenteni iparkodik ápoltjait a nyavalyák és gyógyítás ko-serveitől, ngy a Sohultze-félo intézetek is elmellőzni és megelőzni Wviínj ik a szegénység sorvasztó nyavalyáját, jókor megkezdett takarékosüág sidejeIgm nyújtott jutányos seg<:lyzi'';hek áltnl, felka-rolván a hanyatlókat, míg még nem késő, hogy megmentsük őkot a polgári haláltól, a koldusbottól !
Ily Üdvös s nagy hatású ozélnak olé-résére Soliultzo háromfélo eszközöket ajánl, e**közökot,molyoket alkalniazva, e téren annyi szép sikorrel mllködöit.-Kzen eszközök következők :
1) Jlindenokfelett szorgalom, józnn-takarókossággal párosulva. — 2) Jóté-vők adományai s ingyeni szolgálatai.— 3) Kölcsönök. XJ jj.
Ismerjük meg ezen eszközöket egyen- |~h kint, hogy megbírálhassuk őket, fi kitanuljuk miként lehetne körülményeink közt azokat sikerrel alkalmazni, avagy talán másokkal czélszorllbbon felo-<e-rélni, vngy megtoldani,
I. Szorgalommal párosult józ n n takarékosság ax olsö, és podig nélklllöz hot Un fel tételo az egyleti réstvényosok képes* tégénok.
A ki rost, iszák qs vagy bár moly irán)ba | a/arld, ani.uk tocoienosésehh auysgi körülmények között íh ritkán van félretenni való pénze, hát ha még körülményei nyomasztók , szegény s kényteluu minden krajo/.árt két kezének munkájával megkuiesni, azért is c-uik szorgalinas, józan és takarékos emberek (férliak ngy mint nők) lehetnek részvényesei olyan hitel egyleteknek, melyeknek- pénztárába havankint \ on-tosan be kell fizetni azon csekélységet, nurty körtllbeföl tsgy napszám lióiévul (Somogyban mintegy 80, 41), 00 kr.) felér.
Ncgyvon krajozárt havonkint a logszegényebb is, inig egészséges és numkaké|ies, megszerezhet és félre is tehet, ha egy hónapnak 26 munka napjaiból egyet legalább feláldoz ae általam ajánlt üdvös ozélra, egy oly intézetro, mely jővőrootetszorultságában istápolni, betegségéből! gyámolítani,szeronosétlen-ségeiben támogatni fogja.
Negyven krajozár havonkínt a mi viszonyaink közt bO volna oly nagy díj, moly bár mily szegény, do különben munkaképos egyént kizárna az egylet részvényeseinek sorából, ily o>ekély Összeget nálunk, a kidolgozni tud,megszerezhet és félro is tehet osak akarja.
Mihelyt pedig 100 ilyen részvényes egy bizonyos vidéken egyesül, az egylet megalakulhat és szépen fejlődhetik, kivált ha első kezdetén legalább jótékony adományok gyarapítják s ingyeni szolgálatok istápolják azt; — azért is
U-or. Jótékony adományok és i n g y o n i s z o 1 g á 1 a t o k a másik még |K;dig leginkább felvirágoztató eszkttzei a videki hitel és előlegoző egyleteknek'', nyújtják e»t a tiszteletbeli tagok, kik egyszer mindenkorra az egyletnok 20 ftokat ajándékoznak és az egyletet Ulé-seilam tanáoscsal, és ha erre külön felkértnek — mint bizottmányi tagok — hívataloskodással is támogatják.
Mennyi okosság fekszik SohulUénok
ilyképení szervezetében!? Mindent az érdekeltségre épít és azért helyesen számit, számításaiba nem csalódikj avagy nincsen o érdokllkben a vagyonosabbaknak, hogy polgártársaik körülöttük el ne sMgényUljenok és községeikben a koldusok száma ne szaporotyék í bizonyára igen; mert elvégre is ezeket, ha ninos magoknak miből élhetnének, nekik kellend majd eltartani, hogy tehát ezen tehert magokról elhárítsák, nem kívánatos o részokről, olyan intézőtöknek felállítása, melyeknek törekvése aa elsregényeilés nagy bajának időjében elejét venni és az embert mint egyént, családtagot és polgárt, megtartani nzon önálló függetlenségben , melyben senki másra nem szorul; mert magát és családját eltartani saját erojévol képes? bizonyára igen! és ha az,nem niéltányos-o, hogy ilyen intézetekuok keletkezését anyagi adományokkal épen ngy, mint erkölcsi közreműködéssel is pártolják ? bizonyára ezen kérdésro is csak igennel lehet felelnünk; mert a józan okosság taiulcsolja.hogy ezt tegyék; do nagyobb kisebb mértükben ezt tonni bizonyosan fogják is, mi által aa egyletek mindjárt kezdőtökben pár száz forinttal gyarapul-ván, működésüket rögtön megkezdhetik s némi oroduiéuyoket azonnal mutathatnak fel.
P. o. vegyUnk egy egyházközséget (plébániát) , melyben 100 résavényes egyosül, kik mindjárt az első hónapban 40 ftokat fizetnek az egylet pénztárába, jótékony adakozók teg)llk fel Öton 100 ot ajándékoznak a kezdeményezőknek, így mindjárt második hónapban 140 frt kiadó pénze lesz az egyesületnek, mely minden hónapban 40 frt betételekkel, a kiadott összegnek ötös kamatjával és a ha vonkint számítandó ellátási díjjal gyarapodván, nz év végén snnto 700 ftig fog növekedni,a mi már magában isogy kis községbe nem mogvetendő összeg, ''másik évben ismét ö—tiOO ftnyi gyarapodás, b azután miwítig több és több re-ménylhető, ngy bogy 10 év mulya körülbelül 8000 Irinyi tőke fog aa intézet rendelkezésé^ állani, míg több évtized után oly nagy ösAzog gylll, melyen azután nem osak szegényeit segíteni, de más a vidék anyagi és szellemi javára s kényelmeire szolgáló vállalatokat is megindítói és fenntartani Jesz ké| es az egylet.
Csak is szilárd kitartás, és egy kis ügyszeretet kívántatik; ugyanazért a tiszte-lotboli tagok erkölc.-i kötelességeik közé számítsák nz intézőtől nem csak anyagi-Ing, dn Hzelb''inileg in, kivált kezdetin istápolni, tehetik ezt különösen Ingyeni szolgálatjaik által, a mi igen lényeges majdnem nélkUlözhotlcn feltétele a» eredménynek, oly feltétel, moly nélkül siker alig várható.
Ha a kezelést osak fizetett hivatalnokok válalják cl, ha pénztárnokot, ellon-őrt, dijjazni kell, — ily terheket egy kis intézet melynek kezdetbon mindene'' alig tosz pár száz forintot, nem bír el; azért pártolásra szorul, s hasznos jövője fejébo egy előre ingyeni szolgálatot vár.
A birtokon osztály, lelkipásztorok, falusi jegyzők, jobb módú haszonbérlők és mesteremberek hivatvák ezen szolgálatoknak iifgyeni telyjesitéséro, melyekkel olyan intézőtöknek létét alapítják meg.molyok vidéküknek vagyonosodását fogják jövőio biztosítani, s annak lakosait a jólétnek olyan fokára omolni, melyen ninos ingor afélo vét kos osolokodo-tekre, molyok főképen a vagyonost fo-nyegetik, s melyükre a szegénység nyomora leginkább késztet.
A vagyonos osztálynak ön érdeko,józanon számított saját biztonsága tokin-tétéből egész buzgósággal koll arra törekedni, hogy az őt környező munkás népnek szorgalmas takarékossága pártol ásra találjon, — a sorsnak csapásai ellen ngy védelmoztessék, hogy onnok osapásaí alatt legalátyb lo no roskadjon.
Avlolkipásztorok podig magasztos föladásaik közé méltán sorolhatják az arra való törekvést, hogy az orény a szegény-
ség kísértetei közt megije bukjék, és a klllünben szorgalmas munkás ember, szerencsétlenségeinek szorongatásai közt kétségbo no owék,— jobb jövőben remélhessen.
Ezekre (a lolki pásztorok éa vagyonosabbakra) számolt Soliultzo, midőn őket mint adakozókat as egylet tiszto-lotboli tagjaivá avatta, s as intézet Ügyeinek vezérletére felkérto.
Kzokro számolok én is vidékllnkön, hol a birtokos osztály, az nr szöllejébo, tostvéii szeretettel egymás mellett isteu dtosősségéro ninnkilgtkfó\U}önfé)e vallásból! leik ¡-pásztorokkal régóta áll a műveltségnek ogyvonalu fokán s őzen, mogszokott buzgósággal versenyez a vallásos és társadalmi tökéletesedésnek magasztos ozéljai felé! — erős hitem, hogy ha ők kezot fogva, mindén egy, vagy ha ozélszorUbbnok találtatik, két három egyesült egyháskösségben ilyen Intel cgylotok alapítására szövotkeznok, a siker el nem fog maradni, — néhány év múlva tneglojiő lesz a egy é.vtizod alatt annyira fog növokedni, hogy az egylet, emelkedésének harmadik eszközéhez t. i, akíkölosönöaésliez is, nyúlhat.
III. A kölosönök a harmadik s utolsó eszköz, melyhez a Dolitzsoh /élo intézőtök osak akkor nyalnak, tól0tfn már megerősödvén, szűkebb körbkbtíl kilépve , részvényeseiket nemcsak a szegénységtől megóvni, dö azoknak jobb létét is növelni bátorkodluvtnak, — istápolnak ilyonkor hasznos vállalatokat p. o. gőz-, fUrész malmokat, harmad-rendtl olosó vasutakat;gyárakat és százféle más köaliasznu dolgokat, melyeknek kivitelére nagyobb tőkék szükségeltetnek; ezeknek megsierzésére közvetitöként lép az egylet, felveszi saját hitoléro a pénzt és méltányos ellátási dij mellett engedi azt által a vállalkozóknak.
A ki ezen jóslataimat vírmea reményű álmodozásoknak tartaná, kérem pillantson vissza olőbbeni levelembe, s olvassa meg a Delitzschféle egyleteknok poroszhonban kimutatott tíz éves oredményeit!
Kiérjük mi is ezeket, osak merni, osak kezdeni kell! „Dimidíum faotl
?ui bone ooopit habot",de ha lorácz parasztjával mindig várunk » arra várunk, még a patak Jefoljík,— ezfol)ni fog örök oser^edezi''seilKí, mt pedig tespedni tétlenségünkben.
Na p. o. Somogyba 100 ilyen «gylet alakulna közép szám 100 taggal, kiknek mindegy iko osak 40 krt fizet no as intését pénztárába, számolja ki a nyájas olvasó nz eredményt? •— csak tíz évi oredménytl — bizonyára maga el fog csodálkozni, hogy eaon Idő alatt egy milliót megközelítő tőke gyülno összo a legszegényebb osztálynak olyan fillérjeiből, melyek eddig a korcsmákban több-nyiro orkölcsUlenül tékozoltattak el.
Van ezen anyagi eredményen kivűl egy másik, néni kevésbé jelentékeny er-köloíi tekintetben, melyről talán majd máskor!
Most osak még arra kérem tisztelt szorkosztő urat, hogy a „Pesti Napló14-nak april 7, 8 és 9-iki 80, 81 és 82-ik számaiba megjelent ésaz országos gazd. egyesület, országos földhitelintézet és a pesti kereskedelmi kamara által ,is he-lyoselt alapszabályokat minél előbb közölje ; uiort or.okkel kell vidékünkön jól mogismorkodni, ezeknek viszonyaink-hozi alkalmaztatása felett gondolkodni s tanakodni; hogy sikerrel'' fellépni s maradandó eredményekot felmutatni képesek lőhessünk.
Miolőtt soraimat bezárnám, hazafiúi Üdvözletem mollott follűvOm, s bizodal-masan felkérem buzgó lelkipásztorainkat , méltassák figyelmökre a mondottakat, s találkozva híveiknek értolmesb-jeivel, tanakodjanak azon mddqlt felett, miként lohotno községoikbon legköny-nyobbon s logczélszcrllbbon toremteni ilyon egyleteket s olőro zálogosítsák lo szavokat azon buagó réssvétro,melyol a tsongo intézetek Ugyeinok kozoléBÓro
Jidrom első évbon ingyen vállalkoznak. ~
Készemről május t lej ón — felsőbb ongedolom mellett — u /isolitz szent balázsi plchánjába próbát fogok tenni, clőVd.ís s^átnólván tisztelt plebánosunlc 8 birtokos társaim buzgóságára,— én erősen hiszem a bizton reményiem, hogy velők kezet fogva sikert aratunk.
Kaposvár városának tanáosát olég figyelmeztetnem o pár soraimra, Ők bizonyosan, mint megyénk székvárosának elöljárói, jó példát nyujtandannk megyénk többi községeinek.
A megyei hatóság pártolása felott nincs, nem lehet sommi kétség, tettok szép eredmények tanúskodnak inel-lottök!
A már létező segély-egyletoknok éppen semmit so fognak n Dolitzsohfélo egyletek ártani, ennek sokkal szegényebb omborokkol lesz dolga, mindon-esotro olyanokkal, kik nom képesek he-tenkint 60 krt élolmezésoktöl elvonni-Hízzuk a aegély-egylotokot a mngány speoulatióra; ők egyéni hasznokat hajhásznak, 10-—12 évoklg dolgoznak saját orcjökkcl, —.A Sohultze-Dolitzsch-féjo egyesülőtöket pedig karoljuk fel, mint olyan maradandó jótékony -intézo-toit vidékeinknek, melyoknok tagjai változhatnak ugyan, do magok nz intézetébe változatlanok, s állandó hitelezői népünk munkás osztályának.
SOMSSICH I''AL.*)
A belga banks a somogyi erdő ,., j pusztítások.
(folytatás.)
II.
Felobb kifejeztük mindon kifogásainkat a bank eljárása ollen, most köte-lességítiíknok tartjuk az általános aggály tulságaira, s a vádak alaptalanságaira kiterjeszkedni.
Szomprn, ha igaznak bizonyul be,, hogy a bank néhány ügynöke, a tudatlan nép jóhiszeműségével vissza élt, htfgy a szerződés szigorát a vovők előtt elpalástolták, őket oly foltételokkel kc-cscgteífék, melyek a szerződésben nemi léteznek a.hogy a vovőknok arany hegyokot s időket igértek. Azonban :le-gyünk igazságobak. Vagy tán még folyvást másnak rójuk fol saját ólhetotlen-ségllnkot a a segélyt első fokon még mindig mit sok speciális jóságától s no önmagunk józan eszétől várjukV Avagy népünk még most is az a misora plobs o, moly a tőlo megtagadott jogok fejé-bon mindig pártfogásokat igényelhet? Nem lehet azt kivánní a magyar kisbirtokostól,, vagy épen a köznéptől, hogy jofci h pénzügyi dolgokban jártas legyen, de igon annyit, hogy magát jártasnak lonni no képzelje. Ily Ügyletbe belő kapni, ily szerződést elfogadni a nélkül, hogy csak egy Ügyvédi közbonjárást is felhívtak Volna, valóságos pulyaság. Do így van ez mi nálunk! Itt az ügyvédet csak arra tartják, hogy hazudjék, vagy czivakodjók. Elég akkor előrántani, ha már az ügy a szennyes stádiumba- lép. A hol nom kell még hajba kapni, ott maga is elvégzi a tottos, a nemzetes ur, meg a bij-ó íh, és kár volna az oly artfél o naplopónak,— egy egészen érthető egyszerű szerződés féléért 2 — 300 frtot fizetni. • i. ■ ,
Az ilyon okoskodás viszi aztán az
• E nngy érdokü sorokat kisülvén, molyok népünk boldogabbjövüjéltosny Uo*k,tAi>Ul bqiv-nünkot a remény, hogy novon liazénktia tóbb-szűr is megörvondeztet bonnllnkct becses küz-loménycivol. Do táplál bonnllnkot azon remény is, hogy maga a nép mogérlvén o Likon, buzditó q a szellemi és anyagi jólétnek (jsiráit ogylránt magában hórdo szavukat, — sNiW fog nzon épülőt alkotásához, ínoly Isten akaratjával, a nemes szivünk áldozatával • száz-ezrok vorejtékévol épülhot ugyan fel, do földűlvén , psásak és ozoroknok nyújt tnenc-dékot, nvugolmat. Tobát hton akaratával sn százezrek cgyotértésóvol — oltirol
Szerk.
„uradat is" inog „kigyolmotokot" is oda — hogy a megkötött szerződés alóli felszabadításért sírva ríva osdokeljonek.
A mi a fizetés otmulasztása csotébeni rendkivlll szigorú, sót igazságtalan lul-tétol vádját illeti, arra nézve, a lőbirói jelentés támadását mcgozáfplni ugyan nem tudjuk s ezen pont folvílágositását Ivánka tavalyi védelmében is nélkülöztük; azonban ha jól emlékezünk — miután szerződés kezünknél nincsen — valamelyik szerződési pontban még is ott van, hogy előrefizetés esetébon'' a jövőro folyó kamatok leszámíttatnak. Ha ez áll az önkéntes előre''lteotésoknél, lohototl^n, hogy no álljon </ly előrclizo-téseknél is, molyok bíróságilag oszkp-zöltettok. E kitétel alatt tehát a „meg lo nem járt rés/.lotok" nem lehet mást érteni, mint a szorosan vett törlesztési összeget, nz az a föld árát. Egyébiránt oly kifojlott jogolvok mollott, minők nz osztrák törvénykezéséi, nincs biró, ki az ellpnkezőt állapitanámegabank javára.
Az a baj,igen nagy baj, tagadhatatlanul, hogy a belga bank Uzlotével hosz-bzu éveken át temérdek pénzt von ki a pénzszegény hazából ; sokkal többet mint a mennyit behoz. Kétségtelen, hogy a bank az ő előnyös a a mi hátrányos.helyzetünket lehetőleg kizsákmányolja.
Do kárhoztathatjuk-e ezért?
Ha minekünk mindon áron vovŐro van szükségünk, ha pénz kell rögtön. Osak hogy pénz legyen, válogathatunk o akkor? 11a pedig elfogadtuk az alkudozást, kivánhntjük-o, hogy a kínálat és a köreidet közt a lehető nyereség korlátok közé szoritassék.
Ké|zelhctő-o pénzüzlet, mely végozé-lul nem a legnagyobb nyereséget tllzi ki, b mi magunk magyarok nem va-gyunk-o mi is csak mint adósok seriti-mentalisok, mint hitelezők pedig a log-tUrhotctlenobbek ?..
Constatáljnk tollát,hogy szegények,na-gyűn, sfcgónyek vagyunk s elmélkedjünk arról, nogy n gazdug a szogény-nok mindig törvényt szabott. „Dic Lohro ist Ewig wio dio Welt." 8 ha majd szeretotro méltó önhittségünk néha napján fojünkbo találna szálúi—jó lesz erről is megemlékezni'' a tölibek között. Addig türjUk férfiasan azt, mit megváltoztatni nem lehet s iparkodjunk okulni a múlton és jelenőn, hogy miénk lehessen a jövő. 1 HUKÓGATI.
''(Végo köv.)
Folytatása nCsongory Antal clő-torjosztéso folytán,a M. Földhitelintézet, M. Orsz. gazdasági Egyesület, s a pesti ipar- és kereskedelmi kamara klildöt-tcinok tanácskozinányában elfogadott Népüanli: tervénok:
13. g. Az igazgató bizottságnak joga vnn,ft tagok botéti tökélnok minél gyorsnbban oszktizlondö kiogészitéso végott, az engedélyezett külosihiöa/.letokbtil legfeljebb ogy százalékot vi Hazatartani, a azt a kölcsönvovü tagoknak Bzintén javára irni.
14. Mindeu rohdos tng letéti, illotölog l"ftzámnláai k''iny vot kup, nmlyho az áltrtla tott bolizotések (bateti tóke, vagy annak fejében és kiegészítésére teljesített havi részletfizo-tésok), valamint a réBzéro tott kifizetések (osztalékok 8tb.) és lovonások (IU. §.) pón-tozan bejegyeztetnek a pénztárnok által.
lf). A mi o könyvökben s aq ogycBÍIlot könyveiben A togok javára van Írva, az ogye-sülét pénztárát szonvedülcg terheli. Idegen hiteleseik mindazáltal, ha az ogyoédlot tartozásai felülmúlnák kövctolésoit, a kiolégités Borrondjéro nézvo otdoséggol''birnsknz ogyo-•ülot tagjai fogott._ .
IG. §. A rondos tagok botét! tűkéi, nng as egyesülőt fennáll, biztosítékul nz általuk közvetlen Használt, s nz egyostlletnok vngy nz egyesületi tngoknak szorzott hitelért, nz egyesületnek vannak lokötvo; b o tőkék utána tagokat, iniR nz egyesülőt tagjai lenni ;mog nom szdnnok, eBnk a» évi Járnaékok (kamat, osztalék 8tb.) illetik. Honnan.kövotkozük :
a) hogy n tagok botétoli künnyvoikot so el nom idogenithotik, so ol nom zálogosíthatják vngy ogyébbként nom terhelhetik, mely roa;i deloto oz alapszabályoknak mindon botéti könyvro rányomntandó; , , i *
b) h > »y og yosüloti tngok magár. hitoloz<{
csak a tagok évi járulékaira (kaniitok, osztalék utb.), s csupán az Uzlotl év leteltével tarthatnak igényt, a moniyibon az ogyosüLt azon évi járulékokat, oz ogyosülotl szorzö-d^sjkL''jl orodő köti''lezottség ik lei óvánára, va^y a még toljosen betéti töko ki^gészitésé-ro, pénztárában vftszú nom taraja:
cl hogy a rondos tagok érintett botéti tökéi noinas egycsüloti viszonyból származó kövo-telésok miatt, bírói tilalom vngy
végrehajtás tárgyai nem ndi^tnok ;
d) I og v czeu botéti tőkék, csöd CHotébon is osak ükkor foglaltuthstunk n txOdlUuiüghoz ''ha a vagyon bukott egyesületi tag ab egyes ü-letat mind saját kölenöiioiro, mind n kÖlonOn Ijótállásból vagy más ogyosülotl tagokért vállalt közösségből folyó kötolozottfégolro nézve, ''toljeson kiolégitotto. Ez esotben. n vngyon-bukott megszflhík a''» egyesület tagja lonni, » ndután az egyesülőt abból, a ml könyveibon ~n kilépő t;ig javára van Írva, s^ját kövotolé-sóit kielégítette, n feloileget, nz évi számadások bozártáig járó kamatokkal és osztalékok* kai ogyütt, az óv végin kiszolgáltatja»osüd-tümeg kezelőinek.
IX. A k öl osö nőkről.
» -
17. g. Az egyesülőt kölczönoibon csak egyo-• Ul ti rondó* tag részoaülhot. , 18. g. A legkiaeGb kölcsön, molyet nz ogyo-8ül"t nd, öt frt.
l''J. >;. A kölcsönök maximuma ós a kamatláb, a melyro nézvo az «jgyosülot a türvény-szahta korlátok alól fel van moutvn, időről időre nz igazgató bizottság ált»l állapittntik inog. K határosatokról nzoahan mindonko^ indokolt jeloutés torjosztondő a közelebbi köz-1 gyűlés elé.
20. g. A kölcsönök szabályszorül- gcsnk három-négy hónnpfa adatunk; do az ignzgntó blzcttság cngedúlyo folytán ugyanannyi iaőro többször is mngnjíttathatnsk. A megújításért a kölcsön re vő tag s fizetési hntárnnp lejárta élŐtt legalább ogy héttol tartoaik folyamodni. ! ? 1. g. Azcgyoülotosupán pénztári szokré-nyéhm is könnyön ollarthntó és könnyön érté» kcsithető jelzáíftgra (p. o. biztos keletű érték-unpirokra arany, ezüst pénzru slb.) én szómé-lyos Ilit lro ad kölciönt.
''¿2. g. A kölcsön határideje lejártával a zálog annak adatik ki, a ki a zálogjegyet visszaadja 8 n tartozást visszafizeti.
23. g.A kölcsönzési határidő lejártával visz-s/a nem váltott zálog s az adósnak tett rövid Visszaváltási határidő ntán, oladntik, a hogy lehet, a a tartozés levonása után netalán fönnmaradt fi''lcsl.jg nz ndósnikk állaWidatik.
VI. g.C''aöd esetén • *A|..gcsak az egyesületi köles ön s a közösségi kötele/.o''Iségok lifll származó tartozások lelizotéso vitán A^it|k ki a osödtömognok. Ila o fiz<;tér Jíft^ület áIt.d kitűzött határidő alatt, a mulii.etáBi''kamatok-knl ogyütt, oomi teljrsitti''tik, jogg va^ftzigáz-. gntó hiZotlságnflku^''dugo^vl.ubi^nhógy tudja, s csnka tartozások levonási után fönnmaradt ósszoget «zolaáltatja át a csődtömegnek. '' ''1 > (Pt lytiltják.)
Hí;rok ós osomónyek.
A .Méltósiíjjp.« Hk^iblios (jyfiííj ZálAtüO^ycl főispán ur, a wvgyé^klxyiit>^>U körútja alkalmával N )gy-Kanizsát is órinté, o helyen a hatóság-, l''í8lü|<jt- é*. egy^sok tiszt''Ikodésoit fogadva, az Illető hivatalokban vizsgalatot tartva, ,itttfg«l/Sgi<W«é»:öyl|v44itá; éjjeli zo-névol is megtiszteltetvén, másnnp eltávozóíA I) íángnS és boffllyíiorvolidégnck jó t.iarn^^ tói és buzgóságát&ly várja városunk » közlekedési utak osélssoHj helyroállitltását j utvám szabadalom és tolekköny^.y iutéz^^C kioszközlését. Elvárjuk tohát vá^^wlícSÍ^• viselőjétől, hógy ozon közérdoWíjűlyi vi»?,a-nynjnkra nézvo kellő lépéieitké&cdeleíj i.Jl-kül megtogyo.
K a p o s v á r.
Q Bényei J. és Luo/.kó G. igazgatása alatti dráma, nőpszininfi o| ( ^tto társulat megérkezvén s^Vvt''iroisnukbn, sikerült előadásokkal m''ulatatin közönségünket. Mindon tekintetben ö''rÖmmol kell üdvözölnünk o táí>ulntot'','' moly példás rend, szorgalom''.'''' víycsckben kiváló tchot8ég által arr.v van hivatva, hogy a proviticziáktm elismerést s a legjobb nevet vivja ki magának, hol a pro-letáiiatus dologkerülő, kávéháztöltelék és sühoderekl.''öl t-zinészekkó felcsapott „borzas hajú" tehetségek „truppokkií1'' alakulva,'' nyakazzák a drániö^pf.oVotto és népszínműveket.
Hényei szerencsés igazgató. Ő nom ujonozozott a megyékből felhívások,'' lo-velezések által, hanoin egy mindon te-kintetbon jól szervezott tetvetségos ta-igokból álló kész társulat -í''nyort meg
egyszerre, Szigeti Iituoét Pécsről, ki beleunva a látogatstlan x ,,Hánk-bán," „Hamloffélo drámákba olníent „ördög-piluHSfií" Pebrcczen fel<^;, s szóval a sokfél^betvír*égrevdcficitró—: bovenni!
Fájdalom, hogy erköléA U''kodóWro1 egyfoneán kártékoii^'' hatással bíró látványosság,- villanyvilágítások, görögtűz stb. póloljíik a szellőmé^,'' moly tanit, érlel, nemesit; gépek a hivatott tehetségeket; do ki az oka? ön magunk! Fogékony talanok vagyunk a lelki szép iránt, s tömjénezzük,sovárogjnk a szem-kápráztntést; az érzékiségro delojes ha-tássi.l bitó „hií-hót"; hnagy semmit" s a felsőbb légkörből egész a porig lo-rántó „bohóozságokat."
Itt van közelünkben a világos példa.
fényei oly tehetséges tagokkal ren-dolWzik, kik közül osak kövotkozőkot említünk : Iktlla, lleődi, Tamási, Szép, Újházi, Zádor, Harmat E. (BényeinÖ), MolnárnŐ .''Szilágyi Teréz, Szilágyinő, özigetközinő (Metényí A.)stb.,stb.,hogy drámát és népszínművöt egyiránt hatással, míiígényoket kíelégitőleg adhat, s midőn legközelebb egyik legkodvenozebb népszitimüvllnket adták, a „Csikóst", moly bon — Fllredín kivlll -— alig lát-•tup\c .jobb tehetseget. Tíitnaay-ná^ »>''a \ ház majd (lros volt, a vasárnap daczára; ha podig drámát nd, egészen Üres.
Mit kell tenni hát szegény igazgatónak? Szerződtet költségos zenekart, a a dráma és népszinmti hősökkel neki ront az európai légkört elfoglaló operetteknek, e ugrálnak kantizéinak, bohóoz-kodnak, hogy megélhessenek. Mért az operettok adásánál tele a ház, mig a dráma mellett kész a koldusbot.
Két teendő v»n tehát : vagy felo?z-lani a legtehetségesebb társulatoknak is s a tért feladni, melyro évtizedek múlva — ki tudja—minő ujonezok lépné-nok oz llgy hátrányára ? vagy megállni a sarat, a jobb jövő retnínyébeh s mig ízlésünk javul, mig o veszélyes láz le-'' futja''magát, publikumot teremteni ngy, ti hogy lobot. Most Suhnkcspenro, Mo-liero világot átható szelleme daozára ÖíTcubaolt a színpadok küíilya/s midőn milliók húzzák diadal kocsiját no okozzuk a szegény színészt, ha c.utk a „milliókhoz" alkalmazza magát s élni akar. Okozzuk önmagunkat s ropiluty. izK''-« síinket. '' " -
Hényei egy hó múlva ismét Szombathelyre megy; csak gratulálhatunk o város lelkes közönségének, midőn ily derék tánrtilntot ffcgiidlmt köréi*.
* A ZOUOSierzCiiiényeiról ís ismeretes Veszter Imre májns hó 1-én nyitja tneg '' ügy védi irodáját N.-Kanizsán. Az ép oly szorgalmas, mint jól készült Ügyvédet nj^njjuk a peresfelek és t. olvasó közönségünk figyolmébo.
ívJsnit posta.
8. P-nnk, I''o»(ou : "imára * csomag
fialunk van letéve, t<■«»<''k ÍDúUk«<tnl, Iiuta kdliljllk 7 Cs. 8-nsk, l''eslea i Ugysn mriffcloilkeiu''l» « fi<Sk-tiau lavSk i* beesesuk el''iltaiik, s ndui fu.Jnk; ino-ty '' <1 naptárába 1* knltlj vulsuilt. l''nMouybs ! Várjuk sx IgcreteU (I. K Jisk : M''.utiu iluúv, nem tclieUlnk eleget Dn kivAnuticáoak.
A „»lupád lelko- &* .egy kamélis IrnjiUsk : X prósAliiU lett volna jé vors ■ a vonbSI jó prdis. As csinin sxí|>i tg ; ilo A rnlia I a ruhn !>
ll.\Utoii|iArtra : virjnJc bnoét l^rete^ tetjeiitiSsút. Knlélybo : »; Uvél • oi<j;W»fltt; k.''rfluk njst. Keíxliielvi t. lerelrxiínkiiek : A e<u<L tAuiiUriel mikénti állÁ''áriU kéiltnk tihló.itA.t,
8. tlr-nok i Xcui Adhatjuk ; a küMmirnyt elégettük; b.>joa volna mimlen kéxirAtot rh*xak(lMcu<lnk. , ,>tég tfy klnc«e»lAiln.''1 TaUu ?
HL J iifk, l.ellén : HAt iu li .Kbttejoi'' netu vi-gAJxtM inAr inog? Klam »xUlutéicre." Jó veri.
I. T-nek, KltreJ : A tAnnit.it Uuiét 8 xombatbi''ljrre liio;»y. ''
1*. K-nak i llúcoben i A f»inol*xo|r\k h"Af iuegérk<<x t«k, » ig^- Aiokal toblié nem batxiiAIbntjnk ; Incéké. (vtt''Sn veltik. MAxkor''ijéuylio fogjuk veuni nivca U>xség4t. • • '' '' )
.KMorfdó." Onnj^r ^maxo^eu néxi a világot. — A liol a ruliA foíto», roiíjyo* ; ''a |>énx tflneiuéiiy ; nx axxIaIHa IIre«, hogy lehet ott .eMorAdó* t
ZAgrAb : Lovclot irtunk. A köluOu ugyan jó roliu», do nx Ar? —
A mely nitlvckrSl cmlitóxt ltom tovénk, köxölhctlo-nek.
M.. K-nak, N''.-Kaiiir.«Au i UtulnAlnl fogjuk. 8. H-n.-ik, Vosspróm t A* utóbbi kaldetuónyt 1119 helyen és tdSbea kOxOlnl fogjuk. A kérdísos jatalauk '' kitdxéxéről rflvld i4»tn qIvaxuI fog Ou.
Felelős szerkesztő: ltOUOZ ISTVÁN.
H
DFL
33
3É3
£3

árverési IÍIIlDETMjÉNY.
8.>mn»y m^R/f polrArl »Brréiír-itlkJpok, mtni felfl&tayW h««i-r.Wr«l k.liMrrd títotlk, h gy TUtty (ijuU f. bdl lukit (• Ipcre»»4go aUtt IWbol Ferdinánd ellőni körít«Wto f J ''«¿»ír« I «AlOftoll ti » iilgitrArl'' kS»»/(C. 37. »tinin t«l<k Jfjf/«8k!5nrr<b«Q I I. rfnJ II 4í-lk hrtjtl uAi.t » fuglklt blr.MUjc 3200 A. o. <V l>c«Ult ingatlanok * lyctvArl krtx»*|,''bvn « holy.ilnlu folyó Art Jiiuliit hó ö-lli n»p)Au»k rcg-((.II 0 AiAJAil — mint »i cUö hatArnapon — clirreroitotnl fognak i a mllodlk Arvcr>''il IdS, ha neUiv »< j-Wüi» vuvö nem talAlkoi-ník, f. Ari juliui hó «. napjának rcggoll 9 OiAJár* a !.«!>•• iuóro kl-tCtMlk, aiial hogy ekkor finabb kij. IMt ingatlanok n beciAron nlól U eladatni fognak.
At Arroi <<il frllAtclok »trtrvóny-iník IrodAjAban mindenkor mAg-teklntbetók.
KapoivArott aprll. 8. 1808.
8om<>gy m Bjro trtivínyníko rolni toUkk''.n/Yi hatútAf.
m/.«. (1-3)''
árverés! hirdetmény.
8omogjrmegy« polg. törvinyué-k/nek mint tolokkftnjfrl hatoiAg-nak rí»»írol kSthlrri tétetik, hogy 1)00Hü 4. bocllll Ingatlanok F. !•». Krl»*tlanUy«rgy boronkai lakúinak M|>»r«**lg« alatt l''íca k JAnoi f«l-»8 ailtfkt lak"« ellőni kívotoUi« fo-deWtóre lotilngolt h a Fel»« Z«ltfa V^itíg 16. •i.tvíekJegyalSkBnyWben t A10. hr. a*. a. fogla''t ¿a btTó.lag Ziltfak». aígboii ahelyiilnónf A aprll hó 80. napJAnak reggeli OórA-JAra mind alt* halArnapou elArroi roxtetnl fognak; a mAiudlk kxttbl 140, ha netAn a< aliiín rerS neui ta-lAiko nAk, f. ívl inAjnt hl 20. nap-JAnak reggc''IOdiAjAra a h-ljfitlulrw kltlliotlk, asxal hogy ekkor fon-nebb klj ''Ittlt Ingatlanok » bcciArou alól Ueladnlnl fognak.
At ArverM fullAtclek a tSrvAny-•x''k IrodAjiban mindenkor inogta-klnthetük.
Ki |t KapoivArott JanuArhi lA-n 18(15.''
Somogymegye t«r»''!ny»»''ko mint U''lvkkUnyvI lutóiA*.

jm
ÁRVERtóSI
(2-3)
hirdetmény.
• Somogy megy« polg. türvAnyat/-kének, mint t«Ukk»nyvi h*t.,Ag-nak r^xA.ÖI MihlrrA t«telik, hogy HorvAth litvAn «oml lakatnak felpere»«Ago alatt StnekhAn Vermet oml lakit elleni köve-M<«o (Weiía''m le«Alogolt /a aa Bom kiJaaóg MS-lk iiAmn telik-Jogyaökünyríben f 108(1 hr. tiAm alatt foglalt ó> blr >llag 000 ft. ont. Art. becaUlt Ingatlanak Honi k»«. •Agben a hely*«lnAn f. Ari mAjui bó 1. napJAnak reggeli 0 órAJAn — mint a« eli8 balArnapon — «IAr-vereatetnl fognak ; a mA«odlk Ar-vrrAnl IdO, ha netAn at eliOn yev3 nem talAlkomík, f. ó. jnnliit hó l-td napJAnak r«gg< ll 9 órAjAra a IflytalnArc -ul hngv
okkor l''enebb kijelölt Ingatlniiok a b.-c*Aron alól It cUdatnl fognak
At Ar»erA«l foltAtelek atürv^iiy-txAk IrVUJAban nilívl nkor mc/-teklnlholök.
KnpoivArott raArtl''ít 30 I8C6.
Bomogy inegyo ftrvíny» íko mint t«lekki5iiyvl hn'',,»^
1001
''/»ti''
(3-3)
Hirdetmény.
PongrA«<t TtlvAn hltoletOlnek StltehlrAtal Somogy megyt polg. UtrvAnyiuiko mint IflokkSiiyrl ha-t''lAg r/ttrfil kö.hlrrA tótetlV, hogy I.llroiiiohn Pétermk , PongrAc« IilrAn elleni keretedben a klelé-glt/fl TÓgrehaJUt utóbbinak at ÖtiSdl 4S-dik tiimn t. J. könyv-bon 1. ala''t bejegyaett blrtokAia elr^ndeltefAn , a» Arren1»! fol-t-1 telek t a kielégíti1!! tnrrend mog-AllapItAoa tekintetett /iltelet''iknek tArgyalAil baUrnapul I8G5. A. maJui hó 8-lk napJAnak reggeli 0 órAJa kltllrellk ( mire hitele Ok a> al hivatnak ineg. hogy nn g nem JolenA-t»k etetóben a fenebbl ügyletek bíróilag fognak megAllaplltatnl,
¿gytxertmlnd felhívatnak mind a-ok, kik akljolelt bIrt»kho« lKónyt tartanak, Mt a fennebbl hatArldülg ide bejelontcnl «lettenek.
KapotvAr mariim, hó 24.
Pomogymeity tttrvónyttóko mint t tekkónyvl hat..t.\g.
11)0/
/i
, (1-3) iÍRVERtíSI
hirdetmény.
Pomogymegyo polg. tórvAny-uAkínek , mint telekkönyvi ható-■Agnak rAnArtfl köthlrró tótetlk, hogy HUchler Mór t.koppAnyl lak ''« folperettAgo alatt Zana Jotef t.kop-pAnyl lakót ell.ul kUveteló.e fo-UexA».'' re luiAlogoll At a t koppAnyi ka.tAg 17A.n t. Jcgy«8k8nyv4b.n I 1 — IC.r, ttAm a. foglalt tblrúJlag ÖOO frt — kr. o. 6. b«. tUll Ingat-lanaiT KoppAuy kötiígbcn a hely-ttlnín f. Avl maj, hó 1 napJAnak reggeli 9 órAJAn — mint a« rl»# hatArnapon — elArveroit''tnl fognak-, a niA«o.llk ArverAtl Id5, ha netAn at cltiin rovB n«m talAlkox-nók, f. Avl Jun. h". I napJAnak reggeli 0 ór^JAra a helyttlnAre kl- , tli otik , a»i*l hogy okkor fennebb,/ kijelölt Ingatlanok a bcc<Aron alól l It eladatni fognak
At ArverAti feltételek a tHrrtaAk lrö<lfJAban mindenkor megtekinthetők.
Kelt KapotvArott mAit. 1. 1806.
Somogyinegye törvixóke mint tolokkönyvi ha^iAg,
l»0O

/llíi*
Hirdetvény.
Mue.ell I»íter hltwletOinek ö»x. ttebivAial fiomogy m*gyo polg. ti''rvAnytxAko ralut telekkönyvi ha-tótAg rAgtArOl kiUblrrA tAt-Uk, hogy Seriucti JAnotaak Moncttli PAter olleni kereiotAben a kl-elAglt<il vAgrehfJlAt utóbbinak a JAdl SA. »».t.J. könyvben 1 —tü re ndi< Amíg bejegywlt bhljkAr.» elrendeltotvAu , a« Arveré«! f I-tótelek t a kl.légllAti (0irend mcgAllapUAta teklnteUbOl blt.de-xBknek tArgyalAtl hatArftapul folyó Avl Junltit hó l-t8 napJAnak reggi II 10 irA|« kltU''.ctik { miro hitel«,ök ''J anal hivatnak meg, hogy meg neu» f JeltnAtÄk e«eUlben a fonebblUgy-lot k bíróilag fognak meg Allapit-
Kgyixenmlnd folhlv»tnak mind Aaiok, kik a kijolrlt b|rf>kho> Igényt .tartanak, aat * fonobU UUriiUlg ¡do bejeleutenl «letaenak.
KapotvAr, aprll hó 1805.
Somogv mogya törvónyixóko mint telekkönyvi hatóiAg.
(3-3)
arvertsí hirdetmény.
Homogyinegye polg. törvAnytiA-kAnek, mint telekkönyvi liat''iAg. rA«iAiöl kOthlrrA lAutlk, hogy Vel-l« r UlkiatiigctvArllakótnak f.lpe. r. »»Ago alatt Juranovlct lll.idget. vari lak.''.« elleni követelA«« fedeiA-
• W le»Alogo|t Ai a nlgetvArl köx-t''g 3S.it. t.J.ktlnyvAbenf)87 hr.it. alatt foglalt Ai blr llag 1200 fr o. A. b-etUlt lugailauok Zilbótli kUx-»Arfben a litTytilnAn folyó óvl apij-11» hóuap 29-lk napJAnak reggeli 0 oiAJAu — mint aa el»0 hatArnapon — elArvereit tul fognak i a mAiodlk ArverAil 1.13, ha netAn at tl»8it vcvO nim talAlkojnik, 1865. maim hó >0-ik napJAnak reggeli 0 órAJAra a hrlyi/lnAro kltüutlk, aital hogy ikkor fennebb kljei..It Ingatlanok a bcciArtu alól ii eladatni fognak.
At Arron''il MtAtelek a WrvAny
• <Ak IrodAJAban mindenkor megte-klnth« tSk.
. KapotvArott mart. hó 17-n 1805.
Bomogymegyo tOrtAnyixAko mint t Kkkönyvl bat.''iAg.
,W/tM (3-ü)
hirdetmény.
Öav. I óbcrci MAtyAmO hlteleiOI-nrk KriiehlvAial Homogym. polg. törvixAke mint t. könyvi hatóiAg ró-ttArill köxblrró títrtik,h«g> 8 toVo-layTerAxni k Kív L -berct MAtyAtnO elleni kerc«elAbena klelógWAai vAg-rehijt\« utóbbinak k.poivAil 801. it t J. könyvAben f t —2. rend««, a. bi J. gyxett blitokAr.t elrendoltelvAn, ax Arvi rAll felt''telek » a k|.-IAglt.<iI ■orr. nd megnllapItAia teklulctAböl hltelexüknek tArgialA»! hat Ariiapui lolyo Avi ajiilli« h''< 27. iiapj''inak rojfge I 9 orAJa kltllt-tlkj mire hi-teleiök attal hivatnak meg, hogy meg nem Jelen''iók netAben a fennebbl Ügyletek bíróilag fognak uieg-Allaplttatiil.
Kgylterintlnd felhlvAtiiKk in Indátok,kik a kijelelt bli tokh''ix Igóin t tartanak, ait a fennebbl batArldöig ido bejelenteni «leltem k.
KapotvAr mart. 17.1805.
8omogymegye törvénytxóke mint telekkönyvi batóaAg.
,u,/m» n-3)
Árverési hirdetmény.
Bomogym. (K>l?. törvitAkAnek, mlut telekkönyvi li tt/iAgunk ró»/.ó-rül köthirrA lótotlk, hogy Outt-n-borg.ir IgnAti t. koppAnyi lakói fo|-p''-reiiAgn alatt B.-kd Jo«ef t. kop.A-nyl lakot elleni k8vet«IAie fedi té-•Are loiAtogolt Aiat.koppAnyi köx. ióg27.«t. t.J.''gy OkönyvAben I.f/i« t ''lek 1-20 rendi tAm alatt foglalt Al blróll.ig SOOO frt o. A. beeiült ingatlanok t. koppAnyi köit^gben a ht yitlnAn f. Av inajui 10. nap-JAunk reggeli 9 úrAJÁn — mlut ax eltS hatArnapon —- elArvereitetnl fognak i a mitodlk ArverAti idö, h\ netAn at eltón vevő nem talAI-koxuAk , f. Avl Jnn. 10. napJAnak reggeli 9 órAJAra a belyixInAro kl-ttlx tik, a<xal hogy ekkor f.-nuebb kije|ölt In/atlanuk a beciArou alól It elad ttnl fo^nnk.
At ArverAil féltselek a törvAny-ixók IrodAJAban mindenkor megtekinthetők.
KapotvArott, aj>ill 7. 1805.
Boinojrymeg)o törvAn; «»eke mint telekkönyvi h .1. >Ag.
m7,
tot
(1-3)
árverési hirdetmény.
8omogym«gy* polg. tOrvAnyitA-kAuek, mint tolekkOuyvi haf''tAg-nak rAnArOl köxhlrrA tétetik, hogy Kaan KAroly kanl''tal lakóinak a f.dprniiAgn alatt Vajda AlbertnA Nlk''al lakót elleni kOvetelAie fe-ilexAlAr. letAlogolt At a nlklal kötiAg SJt-dlk ixAmu telekjegy. xOkOuyvAben I. 1 — A remUxAm alatt foglalt bíróilag 3000 frt out. A.bccidlt Ingatlanok a Nlklal köx-«égbon a helyttinAn f. Avl jun. hó 8. napjának reggeli 0 órAJAn — mlut ax ellő hatArnapon — tlArv«-rextetni fognak t a mAiodlk Arve-réil idö, ha netAn ax eltiiii vuvö nem talAlkomAk, f. Avl Jullui hó 28, napJAnak reggeli 0 órAJAra a h-lyitluAro kilUxetlk, axxul hogy ekkor fennebb kijelölt Ingatlanok n beviAron al I It eladatni fognak.
At ArverA«! feltAtelek a törvAny-ixók IrodAJAban mindenkor mog-tcklutbetOk.
Kelt KapotvArott aprll 7. 1805.
ftnmngyine''.jro tÖrvói»>''«t''»k« mint lelekköli/vi t>Mt<S«Ag.
Csicsóka eladás.
a—y
Nagy-Kanizsához közel a palllll Ur<l-
c hó folvtún 200—300 mórö
csicsóka
merőnként ugy mint nngy-
> >
ban kesz pénz fizetés mellett 80 krért mérőjét kaphatni.
A palini gazdasági igazgatóság által
Grauiuer KrixS,
Kos eladás.
tlHitinrtó.
8—3
A szent-miklósi uradalomhoz tartozandó Móriezhelyi pusztán 22 darab tenyésztésre alkalmas k o s akár gyapjasait akár pedig nyirés után szabad kézből eladandók.
Bővebben értekezhetni a tiszttartói hivatalnál Horváth-Sz.-Miklóson, Nagy-Kanizsához órányira.
Allerneueste
wtoderant bedoutond mit Gewinnen vermehrte
Grosse Geldverlosung
von
2 MILLIONEN 677,250 MARK,
in wolcher nur Gewinne gezogen Sverdon,
genehmigt und garantirt von der Städte-Regierung.
Unter 17,000 Clewlnnen befinden »ieh Ilnuptreffor von Mark «50,000,150,000, 100,000, 60,000, 2mnl 25,000 2ttinl «0,000, 2mal 15,000, 2mn1 12,500, 2mttl 10,000, Imal 1500, Dranl 6000, &mal 3750, Smnt 3000, B&mnl 2500, 5m«t 1250, 105mnl 1O00, ßmnl 750, lSOmftl 500, 24Bmnl 250, 10,0B0mnl 117 Mnrk otc. oto. Ein Originnl-StniUaloos kostot Ein halbes dto „
Zwei viertel dtb „
Vier nohtel dto „
Bogbrn ior XioMag am 5. MaL
Untor moinor In woltoster Forno beknnntfn und. itllK(''iui''in bell bten Cto«rhttftB-Dev|tti> t
„Gottes Segen bei Cohn!"
Itnbo Ich boroll» lOmnl dna gronno l/OOH und or«t kllre-llch nm 17. Fobruixr wlodor don nllorgrüflBton llnupt-trctVor ftiiabozu^lt.
AmwUrtlgo Anftrilgo mit Rimetion In n1l»>n Horten l»nt»lrr«rltl oder Frelmiirkoii, fttbr« loh anlliat nnck don entfcrnteHten Gogondon prompt u. vernrhwlenen nuR, und «ondo nmtllche ZlehuiiKHllsteii und Gewinn» «eldt-r »ofort nftoli der Kntioboldung *u,
Lass Bams. Colin,
IianquUr in Hamburg.
7 fl. ö. W.
8 Vi B » 8 Vi „ „ 3 ''A „ „
iiiuMii,iiiu»iiiniiuiiiiiag
mrrrtmiujLUum
Hungaria magyar biztositóbank.

A llinignri magyar bistosUóknnlc ilttnl a hotybon ftlóllrottnknil mogaUpított födgynökeógo n nftgyórdomll kösünaógnok ozonnol folnjánlj/t ozon ItAiní bieto-sitó-lntózet sBolgálntnit bistoaitások onKküzltSióro
TŰZKÁROK ELLEN
é. pétiig tnindon nóven novoaondö ¿pOletekre, bntorokrn, gépekre, nrnk- ¿a gAbtiAkéMletekre, vaUraint mnrhn, ía, MÓiin, maIiiia 6a máa ilynemű tArgynkrn mcgállnpitot», elfog.tdlmtó Aa t4\jékoru8 vóg-tt inindonkor mogtokintbotö foltótolck mellett.
Kpülctok rondeaen egy óvro lear.nok blatuaitv«, íflbb ¿vokrei blrtoailiUűk azonban tartalmukhoz arnnyoaitott dy-elongodtSabori róazoaülnok. Tűzkárok, vagy a biztoaitott ópQÍotokon acgitaóg nlkalmAval törtónt mogrongAláaok, avagy montóai küllségok, a kiircant mcgalapitAan után. azonnal kifizettotnek. Kgyiiltalában o«on hazai uj biztoailó intózet nr. altala megalapitíitl Intózvényoknél fogva, a nagyérdoraü kilzünaógot mindon lohotö kedvemtényben róazoalteiidí.
Az intézetnek »,000,000 o. ó. frtból kópozett biztoaitéka, a biztoaitó foloknok mognyugtitó kozesaógot nynjt arra, hogy a táraaaAg elvállalt kötolezottaágoit lohotö loggyoraabbatt teljeaitondi.
AAK)''.-K«niXMÁii, 18GÖ. évi martiua havában.
A Hungaria magyar biztositóbank Zala-, Somogy ós Vasmegyók kerületi föügynöksógo:
SCHERZ A. ÉS ENGLÄNDER.
——i
muiuiuginwunr,itiroi
Wajdit* Jdzsef kiadó, lai>- éa nyomda tulajdonos NAgy-Kaniawín.
1 <. ■ J
Nagy-Kftníjwu Negyedik évfolyam.
14. szám 1805. május 10-én.
Ismeretterjesztő lap
8zépirodnloHK9 kcrcskcücíom, IpM* gazdászat, iudoinány és művészet köréből. A soitíogymegyei gázdásá^i egyesület hivatalos lapja.
........ IIIIHIMIH I :........I ..................'' ......... [Ili .............rí --T- - -I i-j.».j--jj—■-.■.
Mccjolon o Up legalább egy ivöu januar hó 1,-töl kezdve minden h6 1-dn tO-én ós 20-An.; — Elütizotósi Ar poBtAn BjnUkttliléaanl áa helyben hrtzhot hotdva ogóa« óvro f> frt.| fólúv Ncirycd óvro l frt 70 kr t- Hiúdon elülUetö n tul^jilouo« kblettfir könyvtárát n» edtí!>cS fótmtálló foltétolok mollett fó 1 A ró n haaználiiMja. —= Nyilttór egy Poti'' «orórt 10 kW — eóaok hat hiaábott l''otit 8orórt L-ör 7 kr , 2 or G kjr.i éíirojnderi további JbölkUtiaótf f) kr. s bólyegdijórt ¡10 kr. llaotoinl«. A beiktatási díj a" n lu|i keírtlóaét lllntlS minden tnrgy n
ru .1 frt. Ilirde-
kiadó bivaUlhO» Nagy-''KanisaAr* j a la{i uzollomi tartalmát iljotö työaloipónyok |>"(Iík, ugy miiulou l.ivol«ik hómnmtvo a azorkosztflsóghoz kflldeitdftk Kaposvárra.
......
11
A somogyi gaadtíági egyesület OZ idei tavas/i kü*vgj (ilynek inogta rt&t>Árn Kaposvárott, folyó hó 81» délelőtti óráit; n kö^''ÜlctymegeítfztJ igazgató válaHXtwányi tanácskozást pedig folyó 30-kn dillutátli óráira határoztam. Mir/il aZ árdoklottoket tisztelettel értesítem.
Kelt SzölUm-Gyürükbon máj. 4.
V, Jankovicíi Ltaídó,
egyesületi elnök.
Pályázati hirdetés.
A lapunk iránt tanudtott ntozvdtct nómikóp is kiérdemelni, «őt ,uzt fokozni vágyván, néhány hazafi tía irodalombarát szives áldozata folytán ««ón kellemes helyzetben vrf-gyünk, hogy 12 darab csé.JKárl
aranyat tüzhetHuk ki Í^MmhÍA pályanní vekre. ''
1. Kívántatik egy gazdászati dr« tekezéa a közgazdászat bármely ágából a két megye héíyiviszonyai-hoz alkalmazva, mely terjedelmére legföljebb ogy nyómott Ív legyen) jutalma 5 db cs. arany-
tyallada a hazai tiktéiietböl; moly miiül tartalom, mind külaluk*-jínál fc.gv» tnVgM^ljen Vi mífígé-ny akiiek* Jutalma 4 db cs. arany.
8. K^y beazéíy, mely logfeljé/jb, egy nyomott iv logyen. Jutalma 8 db cg. arany.
Az idegen készei irt, 3 a özerzíí: nevét rejtő jeligéi! lóvelkékkel ellátott ptilynmllvck folyó évi oct.: hó l-ig boküldendök a szerkesztőség-hez.
A pályaművek érkezésük után azonnal közöltetnek sorozat szerint, a ''melyek kiízlésreiérdemesek s csak mogjolen^HÖk után fogunk n jutalmak kiadatni a^on müvekre, melye-, kot társaik, közt legjobbnak fognak találni a felkart bírálók-
A<\jtó jfnten, hogy mind t. olvasó közönségeiknek élvezetes órákat nyújthassunk) mind irodalmunkat hat.-írozott bec*ü 8 diszére való mű-vekkel gyaropithnssuk.
A azorkoaztőaóg.
A balgabank s a aomogyi ordö pusztitáaok.
(VágxJ.)
A mi nr. oitlíí pusztitil»oknt illuti, u» oly 1) n, óiólyben az cg<5yz Somogy lélokzik. A t>''ánk Qrro nyügo''dlaii myt\tl-
hatja, hof(y „abi ohthe« pectítmt." Valóban kÖHKÖiiotcl érdomol Somogyme^yo ItAtósítgo, hogy a „heilloso WirtMJh<»ft"ot figyolméro méltatja;
lín jTolisniortctctt a baj, bixtOBak tüiik, liogy a gyógyjMtur i« fol fog tá-liÜUitni. J
Yigyáuni kell ujtonban, liogy no sit medioina pojor mor^o.
/ Hogy ca érdemboni törvényeink hiá-nyoaak, liogy az 1807: 21. elavult, aa liuhdenki elütt víhlgon.
Erdeiuk legnagyobb résübon olvénÚl-tok, roftsíiul keceltek, a bonnök f''ekvü töke napról-nopra kisebbedik. Tohilt nem a :t kell akadtHyoaUitnl, hogy ki ne vágatta BAiiak, hancui unt kel) HKonunul tartat i, I ogy a kivágottak helyett, i\em témag< -8iígra,de ttíkoértékro.fatartaloniraegyen-írtékU » ar, ujabb erdéBZoti niiulssiorr kotolt Ultotványok müvoltesHonek.
Somogymegyo hatósága helyes elji • rásárdl tanúskodik hogy a szonl-miklétu »irodalombon, moly gtudaságá-ban helyesebb arányokat boltozandó nu-gybbli mérvtl irtásokat lenni szándékozik, a vágatást némtiltá be, miután egy egéssion uj 8 erdészeti olvok szetíitt kezelt. nagyszorll erdei utivelésrííl tudo mást vett.'' '' 1 ''
< llugy koverodik ki a bank o bajból — nem tudjuk, mindenesetre uuon körülmény, hogy a miluíídt nagy ordííség sok aj)td roözletokre felosztva 20—30 birtokos kezébo kofUlt, kik a magánjog megsértéso nélklíl, birtokuk élvezotútól ul nöm tilthatok, oly kérdést képez, melynek méltányos uiugoldása a logóvi;-tosftbb s gondosabb eljárást igényli addig js, mig végro,valahára egy jövcí t<ir-vónyhozáa az ily kényes kérdésekro is mogtalálandja az általános kulcsot.
, Öf«»zoszedt;ik u őszintén objectivo olíí-adtuk mindasst, mit a nagy közönség vádjaiból a bank ellonébotj, ugy azt is,, mit mcllotto felhozni, lehet; s most luin •várva uzt, hogy azokra a bank felvilá-« gysitást ttyttjtson. egy végszóval a nagy ''kösönség érzehneiltoz ia fordulunk s ez ¡irányba is koozkáztutunk néhány re-lloxiot.
Valahányszor a magyar egy nemes ösi fészket, egy nagyobb( urodalmat a, régi birtokosok kezéből kisiklani lát —• azonnal feljajdul, Minilep ouriaoay egy védvára hernzetiségÚnkiieK; ki no lnt-¡sulna midőn egy ily bástya ösjzedöl.
Ilyenkor ejjlesz fqlojtvo, hogy a vén kastély a lakatlanságtólmegnyirkoso-, dott, hogy az udvart a a küszöböt felverte a fii, hogy az utódok rtz Ősök fész-'' kéből rég klrepUlttik már, Vjig''y hogy a romok köztltjoverésíve kiavultak a világ folyásából, mielőtt elvesztek volna.
A megromlásnak az elpusztulást a természetes vége. l)e a vészt itt nom is követi a halál, hanem rögtön az ujjásaö-lotés.
A Allopto udvar majd megttépesedik, az elkorhadt lakok megifjodnak, a föl-
deket munkás nép lepi cl, n oultura haaznos gyakorlót! omboreket toremt a a btts csendbo morlllt határ, mely eddig csak egy névnek kölosönzött fényt, —-számos osaládok hangya munkáaaágá-nak, entelkcdésénok h versenyének lesz kllzdterévé. Szóval a gondviselés a rombolás utáni teremtésben végtelen bölcsességét igazolja.
Ml tiszteljük a nagybirtokot mint:
a statusban szllkségo« állandósági elv legtermészetesebb alapját, —■ mint
a gazdászalt kisérlotok, tapasztalok, reformok torét, — mint
a vészek időjén legbiztosabban szolgáló takarék Vaktárakat.
De a haza, a nemzőt erőjét, gazdagságának alapját , Rzorgalmának foko/óját azon felosztott kisbirtokokban találjuk, molyok nok örökzöldjo a dolgozó munkás tulajdonosnak verejtékéből táplálkozik. Mi tehát a birtok felosztását — mozgósítását, llgyosebb»zorgalmasb kezekbe korlllóséí, szerencsétlen jelenségnek nom tartjuk, sőt a birtokosaiktői elhagyott, mellőzött urodalmak, ugy a jogtalan uraskodás és osökönyös tové-ketlonség miatt a parlagon hagyott kisebb birtokok feloszlását épen nemzeti gazdászati a társadalmi Bzompontból szükségesnek látjuk.
Az, ki valaha o nogytorjedelmü birtokokban gazdagMagyor»,Lengyel-, Orosz-Oláh-országok»gazdászatitórsadalmi viszonyai felett gondolkozott s aztán a kU jwiröelUVr* ojtott Üelgium, Fran-ftzia-, Némot-^ Olaszország , Styria eto: ntozei oulturiijára réfloctált : az nom szorult ü tétel olemezésiro h az nyugodtan fogadja azt a nagy lamontót, melyet némelyek már is hangor.totni kezdenek egy mezői prolotariatus kolotke-zéso miatt hazánkban.
Mind azok, kik általában a régi pre-dieatumot igen, de jövedolmot nem igon adó ősi birtokok parcollázása, vagy különösen a bolgabattk vásárlásai felott megriadtak, — Ítéljék meg, hogy a fentebb érintett elégiái hangulat s az ollcnszenv monnyi részét teszi aggodalmaiknak. Ha aztán őzzel tisztába jöttek, akkor kérjük őket, hogy az ainugy is sok baj mellett hagyjanak fel a képzeltekkel. Clondolják meg, hogy az okok ''»aÚkKégs?.orÜ következésein meg tud nyugodni »¡i öntudatos tő, a liogy az ¿az Jehetlenért nom küzd soha. 11a l>ödig valamelyik jó öreg magyar inind ez.éct, azt a gonosz civilisatiót meg a rosz időkot okolná — tolmácsolja ön noki t. azorkeíjztö ur ;GrUn Anastas örök bocslj szavait : , ,
t.ídrrt nlrlil ilio Zcjt itiu1 rotuo,
SotimXtit ilir Sir, kI«p>H1iI 8io >;«oh,
Di''iui ck l»t itta Zeit ttom wcliioiit nnbMCliricIjcncu
• • J •.!•• J.''ii ,''i n HUtto Rlclch. t>n» t''niiior ist ohno NUVcl, ilocli <tio ScliriO Jaraut
»otd lhr.
Wcim (tlc ftcliria iuit nloht crb^utich nan ■— wxs kaun
ita* lllalt datUr?
llUKÓQÁTI.
Folytatáaa aCaongory Antal elő-terjesztého folytán, a M. Földhitelintézet, M. Ursz. gazdasági Egyesület, a a neistí ipar- és kereskedelmi kamara kllldöt-toinek tanácskozmányábun elfogadott KTéplOanlC tervének: . - (Folytatja.)
25. §- A szouiélyoa hitulro uüott külcsöa-zóhiiói :
n) tokintotbu vooinlíl iiilndunok-ililtt it kot CBttnt kón''i tag (izotóai ki''t|>oa8ÓgO ua kcaza^go ;
l>) tuvAhUiVi külyaünvevő t.ig altul kiiillí-tAtidó kíllyóny b-gnÜht) még ogv kitactiaid Ja alilíraUiidó, a kínok fi/.o:é«l kópuiiaúgu,.» ki)l-caönvott üaazog crojóig, azinton tuljua Müto-aitúknt nyújt.
20. g. A kütvóny ratinl az adóa, mind u kezen nhliráaa kút Ütni Altul lilloloaitúiidd.
27. A mi podij^ a kötoloavóny vagy adóa lovól tartalm it illuti: abban mind uz udóa,iulinl podig a kcsoa kütolozik magukut ux Igiugafó aAg Által inogaznbott kamat li/otéaérv, a liutá r zottan kijelentik, liogy önként alAvctlk ma gukat a» ogyoaUlot ainlmd biróvAlasztAai j«g.t nik óa a* alanazabílynk azon rondulotóuel , hogy ollon0k,tisotét i uiulaattAa eabtúhon, ivéj • rjhajtAa luindon clOlcgca por nólktll, uircndel totheasúk. ,
28. g. A fonnobbl 20. éa 27. gS-bati olüadott módon kiállított kötvóny al.ipján, fizotóai mn laaztAa o»otóbop, az ogyoaülot folyuiuodáíAn r mindon pór nólkűl olrondcltotik a végrohi\jtA». óa podig mind a» adóa, mind a kuzna ollón ; azonban a kozoa ollón caak akkor vuhuti) foga natb.n, ha az ogyoaülot kövotoléao uz ogyoni a adó» ingóaAgaiból ki nom került. — Addig i-mlndAzáltAI joga van az cgyoaUl. tnok nk«t«o ellen ia luztoaltáat eazközitlnl.
2P. A vógrohajtAanál a kye.''U''óaí jog n* ogyoaülotct Illeti; do a végroliaJtAa olöbb u* ingóaAgokrn Intózondö.
ao. A kíilo#a«tvk unt*
lóao vagy íjabb hdrom-nógy hónapra iwcr tiOBBZubltAa.k mindenkor caak Aa lllotö koxe«'' bjleogyozAaAnok hntArozott kijd >ntóao ttlAi , a ujabb kiit.-lozvóny alAirAaa mnllott ciagod. lyottotlk. Kz cngedólyozóaórt ''/d-tól ''/, aaá Balókig terjodhotö kezolóai dij (provlaiii) vetetik.
81. g. Azon öaazog erejéig, unly as intó* t kiinyvcibon javAra van ir*a, minden rendi\ tag kezi-BBÓg nólkUl la igényt tnrtlintoA <rgi#-> alllet küleaönciro. .
32.g. A moly tig egószon befizott: letútítü kójót, 00 frtorejóig nyor hitelt utiodjn korob-aóg nélkül.
¿3. g. Kólcaöníik ongodólyozóaúnél, a aor.. zatra nózvo, u folyamodAa bonyujtáaAiiak t * bejegyzÓBÓnok idörciulje, a u* ejjy ¡dö''K)» nyujtott kórv^yok" tArgynlAai aurára nézv,-, a folyamodók növelnek botürondjo hutAroz. Ha mindon bojegyzott folyamodó n«m kaph 1'' a pónztAri kóazlotböl, akkor a klaebb iiaaz -get kórfinek van olaöbbaógo a folott, a ki nagyobb ÖBszcgct kór, a vótlun azcreneaótlonaé^ által nn jtottn^ik a felott, a kit ily baj nonun i.
31. g. Az igazgató bizottság uorn indokolj-a köloBÜn mogtagaddaát, eaak n közgyllli -n oli5tt, hr. t. i. valamelyik tag oda hivatkozni;'', foljpbba a tagok hitolkójioaBÓgópok mogliaiu , rozAsAbaa Biom előtt tartott indokokat illeni-leg i» aiioros luillgatAara vau kütolosve.
36. A kölcsönök utAn jdró kamatok ós dijak a kttlc8«ní58»zcgek kiazo''^ltaúiaakor t z összegokbÜl tuiudÓnkor olüro Tevouatuak.
X. Idcgon tükók- . ;
30. A monnyiben a aajAt tökekópKÓa u^úu szorzott ösazogok a tagok hltpUíükaóglor 1 nom fodozik: az ogyoaUlot által idegen tftln''lk koreatotnok, ób podig:
n) pón»iatózotoklöl, gyámoktól, Arv*- i''» k0zj>ónzoket kuzoltí hatóságoktól mugAn tüke< póusoaoktül óa alapitvAnyokkal liiró toatllli-
töktől, ax egyesület ezógo nlatt, uz o8s«ca IMU-.
dca tagok egyetemlegea jótállása «lapján ki-Alltqtt,ktttelostvénjrro nagyobb <isax«g*k vá-tatnek fel j
b) kilóbit összegek, n hazai takarékpénztárainknál sxukásoa foltétolok alatt, botéti köny. vokro VAgy lapokra bárkitől elfogadtatnak 5
c)ogyesüloti tagok szintén kölosőnőxhotnok aa egyesületnek kiaobh-nagyobb ŐBazegtket, akár kötvényro, akár takarékpénztári botétel-képens ex öaexegckro nézvo azonban külöu botéti köny vot avajjy lapot kapnak,b ugyanoly vlsxonyban állanak ax egyesülőihez,mint ax a) éa b) pontok alatt érintett idngonck, a a rondea tagi botéti tökéiktm fölül kölcsön adott vagy betett összegektől caupán kamatot követélhetnek, éa oastflékoj nem.
27. g. Minő kamatlábra Tétoaacnek fel a» idegen tőkék; éa fogadtassanak el a takarékpénztári botétolek,iclöriil időre,akti rülmónyok nxerint, az igazgató bixnttság iintAroxaa mog • o határozatokról mindenkor indokolt Jelenteit aJ * köxoUbUi közgy ülés elé.
§, Valamint a kötvény mellett felvett idegen tőkékért, ugy a Ukarókpénxtári beté-tolakért is az egyesület neiucank tartalék* alapjával a a bofi; etett résxvénytökókkel liánom a rendes tagok cgéax botéti tökéinok háromaxoroa összege erejéig, 0 rondoa tagok őatxcp vagyonával jót áll.
39.g.A felrótt idegen tőkék éa takarékpénx-tárí betétolpk bgfeyobb caak háromaxor/»ív-nvirá mohetnok, mint ax egyesület tartalékalapjában o a tagok részvénytőkéiben fok vő öaaxoa vagyona, lift n takarékpénxtári belételek ea aráhyt felülhaladnák, raá''a idegen tőkék többé nem vétethotnek fel, a a takarékpénxtári betétölek feleslegoa legköxolebbi hiatoa alapon nyugvó hitelintéxctbe tétetnek által kamatoxóa vétr< tt.
XI. Tartalékalap.
40. 8- A kölcaönöa jótáll.laból oredö kötető-xOttaég nagyobb biztossága, 0 a kölciönök viqszátizotéaériél előfordulható kéaodolomből eredhető zavarok elháritáaa tokintotéből, tartalékalap alkottatik.
41. g. E tartalékalapba folynak :
a) A* olső Üalotév egéax tlaxta jüvcdolmo. Osztalékok a tagoknak csuk a második üx-IctVv végével n< atnák.
b) A botép<lyi(k, mélyüket első üxlotév multával'' felveendő egyesületi tagok egyszerre vagy havi részletokben azért íizetnoV, mivel igényt sxoroznok a már fonnlovő tartalék alaphoz. E belépti vagy felvételi dij mony-nyiaégét a közgyűlés határoxxa mog.
c) A tisxta jövedelemnok a mindon Üzletév ''»ffejcxtévol tartandó közgyűlés által megái-''r.pitani|ó blxonyea résxo, melynok 10% axá-zalékkal kovoaebbnek lonnl nom lobot.
42 § A tartalékalap miként koaeléae a ko-¿oléai utasítáaban határoatatik mog.
XII. Osxtulék.
43 g. A ml az egyesületi kölcaöuök után fizetett kamatokból ea dijakból (provialokhól) aa egycaülot által fölvett idegon tőkék kamatainak, » az,igazgatási költségeknek fodoxéao éa a taitil^kalap axámára köxgyüléallcg elkülönít. tt réax lovonásn után fönnmarad, mint oaxtalék, . ,
^»MmüliUi kCí»vveikW\f botéti tőkéik ki-egéaaitf»Aitf, jATalra iíatrk ejiyeiattléii
tagúknak, WiK 0 )>«léti tökékut még ogéazpn bőiéin fuwUékj. , ; . «
kinxettotik n«on tagoknak, a kik már tol-. je*M byfixotték részvénytőkéiket.
44. g A tagok oaztalékai meghatározásánál osak a múlt:évtvégén már bofixotott forintok vtuklntí-tbo, a jkrajuxárok a a folyó év-lifcíV mollőxéaével.
JfA^.pgyesülot organumal.
46 vA* <gye»ület üdveit irtéxik :
r ^"ílígyülés; ; •
b) hü igaxgató bixottaág; e^''-''.iatttiaolttk: u. m. ae elnök és alolnök, p.''iíiv''íinók éa ellenőr.
o) Közgyűlés.
40. §. A közgyűlés félévenkint rondoaOM • gybohivandó. Hztlkség esotébon, az igaxgató •iiottaág hafároxata vngy 20 egyesületi tag iráabaii benyújtott kivánpta folytán, rondki-vfllileg, többsxör ia egybehlvathatik.
Köxgyuléaekon It-galább 30 ogyoaü-lotí-tóg JclonJéte sxükaégea.
48. g. A kösgyüléa határnapja felől axegyo-»ülbl; tagjai pilíidonkor legalább egy héttel úótti értoaittödők.
49. §< a köxgvülé» elnöke ub egydaülétt elnök vugy''máíod elnök!
50 8: A h^tároxatok érvényeaaégóro a joleij-1. v > tk^ok iltalánoa azsvaxattöbbaége kiván-
51. g Vátasxtáeoknál-én axomélyt illető , kérdésekben kÖzgyttlé««kon titkoa szavaxáa-nak van helyö. '' fitíi gv''Ai.kötigyÜléa tárgyai: n) ax elnök és alelnök általános a ax igae-gató tíSSöttiíág tAgjabak viszonylagos Itöbb-aig^«t váhaxtáaa; • : "
\>) igAxgatóaági Jelentések a« egyoaülettlgy-vitelérőlj-
c) ax igaxgató bizottság jolontéso alapjánl
ax évi költaégvotéa mogállapitáaa, s a pénx-tárnok éa ellenőr Üaetéaéuok éa a tlaxta nyereményből évonkint a tartalékalapba tooudö réaanek moghatároxi«» j
d) aa igargató bi/.ottaág elöl, aa alapszabályok értőimében, a bizottság vagy ax illető egyesületi tagok által feljobb vitt tárgyak;
0) ax alapsxabályok magyarázata}
i I) jax alapszabályok bővTtéso vagy módosi-tá»a, miro néxvo vagy ax igaxgató bixottaág, vagy logalább öt ogycsüloti tag által iráaban koll előterjesztetnie ax indityánynal^:
g) aa egyesület érdekébon tett éa öt tag által pártolt bártnoly máa Indítvány;
h) ax igazgató bizottaág által kidolgosandó koxeléai axabályok véglogea jóváhagyáaa ; 1}i) a kezoléai dynk éa kéaedolmi kamatok monhyiáégének ax igazgató bizottság vélemó-nyo alapján, megállapítása)
k)a«évlszániadáaokolöterjeaxtéae, aannak
folytán a számadás.vizsgáló küldöttség félév-Vél olőro megválasztása;
1) az ogycsüloti tagok kirokeaatéa«.
m) ax ogyeaülot foloazláaa iránti batárosáa.
(Folyt, köv.)
Levelezések.
'' MoIihch, april 29-én 18GÖ.
Dalárdánk 0 hó 2Ö-án tartotta mog óvno* gyedea előadását. Alióta a axivnomcaitö ogylot alakult, nom cmléksxotn arra, hogy az ofélo rouniont olyan cnokóly axámu közönség látogatta volna meg, mint nx utóbbit. Igax, hogy ax olőadáai napon lőn egy holyboll polgárnő oltomotvo, kinek rokonaágnoly elágoxott,hogy logalább 30 dalárdatag a Jialáloaet által érlntvo vala, oxok közül a táraas ösaxejövotolbon egy sem vett résxt; máskülönbon mog ft pénxhi-ány, lohangolt kodély, mindon Irányban kiri, ox tán fO oka annak, hogy mindenki viaaxa-vonul a csondoa magányba. A milködö tagok axáma eo volt teljes, hiányzott köxtUk nohány jó énokoB tag; már axt nom tudom, hogy ha czok ls jelen lettek volna, ax előadott dalok korokdodobben sikorülnok-o,mort biz ahogy énokclttetok, nom volt kiolégitő. Az énok-olőadást nyomban tánex követte. A fiatalok egy-egy csárdást lojtottok, do őröltetve, nom axon poholy-könnyüséggol a kollommol, moly n táncának olismort jollcgo axokott lenni; itt-ott lojtott egypár oly árván, mint ősaxolaaxo-moru pacairta röpköd a nagy világlirbon. A sötét világítás ia ugy illott a komor arexokhoz mintha össxuboszéltok volna. A nem-tánoxo-lók mog exópon sorba ültek az öloa aaztalok oléacgy pohár aör mellett elültök beaxélgetvo éjféli 12 ó^vlig, a midőn n mulatság wAgátóI oszlott fel, mort a barna zonésxek po tudtak már élotet önteni kodélyt varázsló nylrottyü-jükkol, ekkor önnön maguk tagadták meg ft ; további axolgálatot. így végződött tohát dalárdánk ntébbi óvnogyedoB előadása.
A moleg tavaaxi napok klcaalták a főidből a votéaoket, a igon axépon főlomclkodnénok ha bár csak néhány órai oső áztatná mog. Már v»gy 7 bét ¿Unom ázott a ílild, a férgek nx olvetett magot mlolőtt ok klcairáxhatnék, '' fbleszik, a igy elég kár mutatkoxlk. Oraxágoa folyamunk, a duna, axüknek találta medrét, Innét kilépve, majd a tOrmékony sxlg^tnek felét olöntötto. Nem árt ugyan, ha ft asomjaa rét«k»t * Ii4wp<>lyg$ babok megitatják, mert r UoWp«rdi-U ineap buja uövéat ád n .''ttnok : do nagyon hosszú idoijj; voartogut Itt már a bQihödt viz, mi a«rnmi oaotro haaxnot nom hoz. 8zogény félénk nyulakat bunkóval ütik agyon, a fiak mog futnak azorteazélylyel, mint a cairkék. Jó módjuk van a: pnraaxtoknak, kik ily könnyedén jutnak az ixlotea, vadbua-hox. Egy darab anyanvulat 20—25 kron azár-caát, vad réozét 15—20 kron lőhet venni. A hnláazatra péxvo ia nagy olőnyt nyújt a Duna áradása, llöven inegU)lnok n kivetett hálók, raort rógi kÖzmondáa az: hogy zavaroaban Jó haláazni. A halnak fontj» 15 -20 kron kel) kivágott halé 20 kr. A kereskedési üzlet ko-véaaé ¿léd. Tlaxta buxára, xnbra Van vovő, do caak kovéa mennyiségben. Tiaxtr.buxának mérojo 2 frt 25—30 kr kél/ xabé 1 frt 25— 30 kr. Egyéb magtorményok nem igon fordulván elő, áruk határoxatlan. KUGYERAY.
Kaposvári színház.
© Logközolcbbi »ziítmmkban Bényoi Bzlntáraulut», h a BzitVházttt jA*6 kö*ön-,»<égok operottc-lázairól mondott vóle-ményUtiketv ar. események magok iga« zolták.
, A« llgyes és lelkiismerete» igazgató, miután a dráma és népszinmllVekre nézve is jeles erőkkel rendelkezik; ki magá sem levén barátja a „szemfényvesztés" és „kornyikáliísok "nnk.de meg pár pesti laj) mennydörgő hangjára. — Első, vasárnapi előadásra kitllzte n „csikőst". IWr Tamásit maga Szigligeti is niegtapsolta volna jeles játékáért, — . a vasárnapi közönség adott 6 frt jövedelmet.
Tán jobban szeretik a drámát — gon-
dolá magában az igazgató, s adatba II. Kákdozy Forouoz fogságát. Ballá, (Hákóozy Forenoz fia,)Zádor (Páter Knitelius), Tamásy (öt. BeroaínyiMiklós); a táraulut kiváló tagja! -—• Hzor«}|)ülvén, tán megtelt a j>énztár? igen — «emmivéíj volt 2 ft defioit.
Tán valami újdonság b<{djt,, mit itt még nom láttak? Adták • „Szövotsé-gosokot." A Hzi.iház ismét kongott, s volt a defioit 12 ft o. é. /
iHÍán „az idegesek" villanyozni fog? Sardou-t megtapsolta egész Párizs s mért ne Kaposvár ? Aztán még Szigetközi adja Marteau-t; ki ''alakitó tehetségével a társulat „jobb kezo." Betídi Caesart; kiben a szíéptehotséget a szorgalom értékesíti. Ott less a színpadon a fiatalság kedvenoze, a „szent-gyöngyvi-rágoB" „kaméliás" szép Szilágyi Torka (Jlari.) Btb., mi koll még több.
I>e volt ia átu taps, nevetés, bravó; még a karzat ia demonstrált; osakhogy ezokbíil nom él meg a Bzinész, miután así esti bevétel 7 ftot tett ki! • .¡„.
No, most már látom, operottezni kell, gondolja magában az igazgató,8 beállít a költséges nagy zenekarral, a a „Dajka" operette-el a Bzinházba. Bényei-né — ki Offenbaoh röppöntyüibon — a pzinpad valódi lelko, egyszerre hódit, lelkesít, tapsokat arat, kosztyllket tesz tönkro, a a fagyos közönség, melynek lelkoslllése a drámánál 0-an állt, egyszerre lópvos8J£Őn. A zene hangzik; Bé-nyeiné trilláz; ugy foly ajkáról a dal, mint a sclyemszál -r-Btyla (ki jolos drámai erő) kéményseprő ruhában ugrtU, bölosőben fekszik:-^ $ kész a hatás—a tapsi a ocak ez? Nem bizcny, liánom a pénztárban is van forint.
Áhá! tehát opere tlo!
Elő „Chouflo uri". Nem is volt rósz gondolat, mint ozon ostvo42 ftvolt az aratás a tapsokon kivUl, melyekben szép (Choufleuri), Bényeiné (Emesztina) atb., osztoztak.
No, raont miután bonno vagyunk a korékvágásban; a közönség a lázban ; a lelkesedés ugy torom magától, mint makk az erdőn, jertek egymásután „Bzomkápráztatások" —< dobok —verklik" — »idegei csiklandó *eneu „főt kábító rövid, ritka róhák^ — Cán-kánok"!
Meg is volt a hatás éa jövedelem.
A „Nőnövelde* höíOtt 85frt jövedelmet. „Tizloárty egy férj som." 13Bfrt. „VarázshogedU" 38 frtot.S a „Dunanan", mely előtt az erkölcs Rzonict lutny; a jó nevelésnek, korbáoBot kell suhogtatni; a szemérem megborzad és elpirul, ez a felszálagozott, kivilágított » boparfllmirozott — szómét,— első cstve 124 ftot; második estve 86 ftot.
Ily körlllményeV közt mit tegyen a színész?
Szolgálja-e a közönség hajlamait, vágy Üres székek olőtt drámázzón.
Ha élni és fenntállni akar, fajdalom'' az elsőt kell követnie; a rosz társulat ám bomolják, zúzza szét a részvétlen-Rég ; do a melyik erőt hord magában; hivatva van a nemzeti Ügyet, a nyelvet szolgálni, — az a lehetőségig — tartsa fonn magát A jövőnek, mig a dráma éa népszínművek napja újra folragyog, s mi tisztultan lépUnk kí a sok salakból.
1
Hírek ós események.
A A raájua olaö — hóharmato» — roggo-!ét régi axokáa axerint utoxai jenével éa mo-xaarftk durrogtatáaával üdvőxlék. 9 órakor a vároai templomban heroseg Batthyányi Falőp urnévttnnopéértdlaxmíae tartatott,hoÍK.anlxaa minden rondU és rangú lakói réaxt vettek. Jól oaott hallani ox alkalommal a axontmiaén a ta--nuló ifjúságot, kik OrQnbaum xonokarának kiaérotévol igon kitünőon énokoltok.—A „Ka-nixaai Dalárda" a az. Ferenos rendűek tömp-lomában ftx nap axintén axt. niiaóvcl ünnepié meg nlakuláaióvnapját. — Pálbon a horoxogi tiaxtaégnck diaxobéd rondeztetott, moly alkalommal hiiaxük, hogy felkőaxöntéaok aom hiányoztak.
A Lakatoa Sándoj-, ¡«mort tánoxmüvéax, jelenleg Caurgón igen nagy réaxvétben réaxo-atilten mttkő^k.
A Biztoaan értosittoténk, — hogy ohókö-
uperotto
koxend; e felőlbé**ak vagyunk n nagyérdemű, do kfllőnőaon ^ »(l^tő kőxőnaégot figyolmox-totnf, » 0 jelos táísiüatot pártolásukba ajánlani. V,'' .
A A muUt£ kertek mognyiltak, van helyo a axéiakoxáíifák, csak pénx ia legyon hoxxá. VaWban nagy siforoíikao, hogy Kaniaau axép mulató kortokkel bír, mort van lognlábbholy, hová — ax annyira azomot éa tüdőt gyilkoló'' porfollegoktől — monokülhot a köxönaóg.Saj-noa, hogy egy oly vároa, moly 14 oxor íakóat axámit, nom birjA ktoazköxölnl, hogy legalább főutox^Ja, hol annyi porral logkovóabbé aom barátkozó nyiUütlot ván^rtjftnonta, — do kü-lönbaon axefea Idő alkiiímáVhl — folőntőxtot-nék. — Hioxom, ogy üxletkoxolö aom vonna f«y kr^joiíárt annak kivotolétől; caak iumtványoxó legyon.
AMuraköxben Domboruban,egy sajntthrtr» méltó eaet adá magát olŐ ; ugyánia ogy ahya B leány é* egy figyertnokoi köxt vagyonát egyenlőn akará feloaatanij a fiu mint ogyodüli tőbbot kivánt, ml ab anya által mogtagadtatott, miért ia ŐBazekocxoxairá« tőrtént nti anya éa kőxőtto olyannyira, hogy a figyormok fojaxét ragadva anyját ugy.főbo vágta, hogy axazon-nal földre rogyott, de élo^olt mutatva a caa-pAnt inmétló moly után a Bxogériy Anya kiadá Iáikét. A tottos a hatóság koxébo kurOlt, báni t nélkül bovallá borxaaetó tettét.
Knposviir.
• A májua 1-ét Így Üdvözli Bolond MUkn :
„Kivivitott tehát oh iu 1 . Slép májúénak eláő uapja, A lég Jó illatul tolvo, A pacsirták énokolvo, A bimbók meg kifakadva."
Ml mog Somogyban igy kttaxüntho^ük éa podig nem paródiából, liánom valódi axomoru aroxcxal: - 1'' .u:..
nBut, gyásxt hozutt tohát oz ia, Sxép máju^ máaodik napja. A l^gaóbiy aj«vjal tolv0j . A gazdáink kőnyot ojtvo, Fa a axőllőbimbók lofagy vo. lu Vagy ia próaában mondva: uiájua máaodikáu virradóra ugy mogfagyott nálunk, hogy még bént A vároauan ia vaatag lég boritá, uava.rob a vályúkat. A gyümölcafák aokat szonvodtok a üatal axőllőhajtáaok lefagytak. Tohát ax Idő már félig megaxarotelt bor éa gyUmölo«^ bon. Hogy ily folvváat flxáraa, axqloa, éjar.aka hüvőa, nappal pedig aokaxor tikkaaxtó meleg napok inolfott m* *f*táaról sem lehöí Valami jót reményloni, az igen terméaxotoa. Félünk, (íogy a nom régi alfóldi a^ömoru Cataatrófa most meg nálunk latóétlődik. A foldnine aoxélkomény j » roaa már «sárban | burgouyA éa kukorioxa hovornek a földbon. Qxomoru klláU« á lövőre.
* Fela» SegtUdről, Buvári munkaUrauakl tói következő aorokat vettük : , . j
Nom vagyok pomologua. ámbár harminca^ két éve ártok, vétek a Iáknak, gyakorolván a fa nomoaitéa minden módját. Bátor vagyok mégia ajáulaöl valami megjegyaóaro méltót. — Mindenütt axt tapaaxUltam, (és magam la ugy t )ttom), hogy K^axlt axllvafáb* oltják, Bxera-xik, és ki tohoti, mandolát válását. Jó mindenik; do van máa, ml jobb a vad kajaxl. A« omlitettekb^n jól dlazllk, ixoa gyümölcsöt hoz 1 do nem él oly aoká, éa pem hox oly loirea, ra-matöa gyümölcsöt, nem ia vastagodik mog a fa ugy mint aaiát nőmében/ Kat bobiaooyjtandó mcgomlithotok egy, e körbon aokak által bámult nagy kajoxi fát. Begüadön a aa. Ferenox rondiak kergében f. évben ásatott ki a tian-tolotro méltó aggaatyán, miután ötvon évig Mia kórban tengett, és végre elhalt.''Tövénél teriméjo tlxonhárom araszt volU Elfüt-éaxolr totvén tőrxaétől onnok átmérőjo hoaaxabb oldalán három láfbé* négy hüvelyk, mlg koako-nyolib réaze két láb nyolca hüvelyk. Legke-voabé aom volt korhadt, korát gyűrűiből jól kivenni nem lőhetett: meg olvastam mégio 111 nagyobbakat, A vékonyabbak azámoaak.
Több Bxakérlö vitatkozott oxen fa folott: minő törxabo lott haidan oltva. Az átfüróaxo-léa épon ax oltás holyén történt, éa Itt kiderült ogy tanult ordőmeater mondatának valódisága: kajaxl a tör»a. — Kérge, axála, tö-mörségo, axino, ixo, ugyAn ax lóvén.
Bátor vagyok exért minden fatouyésztőnok, éa ki kortjo disxeül, konyhája éa aaztala ix-lotoa caomogójoül kaja»i fával ültoti bo gyü-möloaőae axebb réaxét, ajánlani: axodjo meg a magot, a Axt axokott módon olvetvén ö»«sel
Íó földbe, a kövotkoxö nyáron axemosxe bo ¿a lárom éves korában Ültoaaú loondö helyére. Olyan fát nyorj molyben ogy katalmaa hálaadóra találand tíz óv múlva, végét unokái aom élik át.
A Májua hó 3-án adatott a axóp tohotaégü, axorgalmas ailtiéa* Bulla jutalohijáték&úY ia „Dajka" éa „Varába hogod,U" oporotto. A sxin-háx tolvo, 8 a kőüönaóg, tapsain kivül koaxoru éa vlrágcaokrbkatdobált oliamorósül kodvon-oxénok. B^ll» hivatva van pályájárA, 0 h* U-nulmánnyal igy halad folyyást; axon kövesek közt fog állni a provlnczián, kikből nem><ti axinháxunk szokott ujonczoxnl a kidőlt „jola-aok" bolyéra.
TÁRCZA.
Boldog kinek...
lloldog, kínok nincsen ogy tenyérnyi földje, Legalább ob »dót nom fizoti tölo. lioldog, kínok nincsen gunyhója, vagy HA»», Logalább a tető nom szakad lo rája!
Boldog, kínok nincson kint aok töko pénzo; Legalább beszedni nom szorul ügyvóaro. Boldog, kínok nincsen pénz a tárcsájába, Logalább az útját ecnki ol nom ¿lljn.
. / , . . " ;r
Soh''so Iiittom ol, hogy még azt is mogérem, Hogy a boldogságban lásson onnyi ró uzeml
DÖMÉNY JÓZSEF.
fiifén fecsegóseim.
My xoul U n fadjng coal, tbat nejr bo re-klndicd by the broath of * power above''.
öhelloy.
„Lelkem ogy alvAanak Indult szón, molyot ogy fonsöbb iuUalora loholloto isrnót felszíthat". v-r mondja Sholloy; • — lolkom Izsó parázs, molyot »a osoményok folyton élesatve hamvadni nom ongednok ; — mondom ón.
Ex cseménytolon korban a parAasnak lóban koll is világítani: kübnbeu a» események a látkör sötét üróbon foltalálhatlanok a a párást), nom nyorvo élosztöt, hamvadt üwefc/léop^ó* olenyóíiúk világa. Podig a»
enyészet szomorú tftnomény nyilatkozzék bár ham vadásban, horvadásban, ssollomi vívmányok sülycdésébon, — akár tetszhalálban I»,.''—. vagy vógro — csak »» ldö mindont felemésztő vas foga között. — Kóplegoson a jó állapotot, kedvező viszonyokat mondjuk
Íó időnek : — ós mégis: ''ha mostoha Időt — :ort — élünk, a» Idő tUnóso, fájlaljuk korunkat. Egykor ogy nsallomdiüs ismorös-nóm ozt irá albumomba: ,ralndon válás bánatot hord móhóboii,'' — 0 nagy igazságotirt.
Ám csak most voszom észro, hogy komor rofloxiók tömkologébo tóvcdtom midőn — ozimum szorint — kovósbbó komoly, kedélye« dolgok közlését sejtonóp. Do ki tehet róla, ha gyakran a kedvet« vagy kodvezöt-lou tárgyak, molyok elménket nappal elfoglalják, álmainkban ujoltig kodvosobbon vagy rómesabban olétünnek j — ón ha a« álom aa as óborlótrc, mi a poosis horizont», honnan eszményibben koll látnunk — a valódi élotro; könnyön mogfogható, miként aa eszményi ,abstract'' ruganyos bársony kerevete holyott a rldog ,conoret'' valóság puszta földón találjuk magunkat.
Ruganyos kortyot! Legkényelmesebben órzem mn^amAt h«tóli estéken korovotro dűlve nsivar mollélt olvasok, vagy ha Ismerősiül közöl egyik — másik meglátogat 0 volök ójfól utínlrf hreÍBciíélgotok. Ismerőim szol-loindtJiB ós tijiztolotro méltó férfiak; do legszívesebben Vagyok a» onthusiastákkal. Zajon társaságok^» osak akkor mogyok, ha illuniBÓrtés nélkül elitem maradhatok. Itt aztán capndos4ina)áz<^ vagyok; reflexiókat tartok .ibagámban társadalmi viszonyaink fölött, a külhonokkal párhuzamban állítva, mivolt-oégi állapolunkról s még Itt-ott található feudális fogalmainkról. A sojtaság azonban mindig terhes tjokom; valamint magamnál ugy másnál, som .«se^otem. E réssbou igen helyei-lom az angtjl ;^(j''kás^t. ki hátáuál osak barátalt fogadja cl, ujinőkot koYÓB számmal bir, mert a sok kÖzött; könnyön találkoshatlk Arúló; — a többi kikkel ,h«n«ő vlsaonybap nom Alt, csak Ismerősei. Fs as angol nom kovesbé vendégszerető mipt o magyar, do oszólyoBobben ildomosabban AS.
A farsangon Pestről leráudult hozzám ogy franozia israer&önjt .m^smo/''kedni szándékozván honi provinciális ólotllnkkel. — Kedvéért , mint szokásom egyébként, gyakrabban moptom volo társaságokba, hol mint-
hogy némotUl épen nom tudott — igen uagy öröm érto ha csetlog valakire talált, ki ha-tája nyelvén bármi csokélyet órtott. Az ilyentől ,aveo ompresso ment'' tudakozott mindenről a ml figyolmót magára vonta:
Í;azdászatról, sooialis viszonyainkról s kU-önösen az Irodalomról. Megrótt bennüuket azért, hogy hazánkban igen kovés bolyon talált oly könyvtárt, mely osak pár évtized óta is consorváltatnók. i''edig — n mint ho-lyeson megjogyzó — onnok nom lőhet oka; szegénységünk,. midőn asztalunkra á öltő-Kékekre annyit költünk, hogy folónyl Is elég volna bőven ajolosobb Irodalmi torraékok óvről-óvro való boszorsésérc. Megrótt bennünket legkivált azért, hogy az időszaki folyóiratokat; logtöbben csak alig negyodóvig consorvAljuk ; • ennek okát ópen nom íróink ■ llányságában, do igon, a közmUvoltség alanttságábaa vélto rejleni. Hiába! i«az ami Iga*: nálunk a mtlvoltsóg nom mindennapi konyér, kövotkezvo az olvasás som képo^s-hetl napi «zakséglotoink nélkülözhotlen V]o-gószitő részét — MegmagvaráztatA macának a kesébe került hírlapok, köny vek.frányát, tárgyait; nálam a „koszorú"-val megismerkedvén, kérdétölein: gazdag ombor-£ az a Joan Arany, kinek a „Családi kör" cxlmü költeménye, magyarázatom után igoh meghatotta? Kérdéséro Arauyt illotölog aztán őszintén elmondottam, hogy bizony az gasdagabb-.atnbnr |s lehotno, ha vélotlonül franoalAnak születik vala. Elmondottam,hogy legnagyobb költőnk összos munkái 18&7-bon jolontok meg először s még malg som értek második kiadást; a miért növelési rondsze« rtinket AllltA hibásnak, hogy sordUlö korunkban nem lfi^eke»ne|(; B»ivUnkot a lelkünket a Jó és szép IrAnt fogékonnyá''ton-nl. Pedig — a mint mondA — már tíalustius boismorto, hogy ,dux atquo imperátor vltao mortalium anima est." — ö valóban — nálunk az olvasmányok iránti közöuynok log'' főbb oka ubban fekszik, hogy a lélek fogékonyságán klvíll, az órtolem folyton mivo-lésére som fordítunk gondot 5 nom igyok-Bzünk annyira müvoltokkó lonni, hogy nom osak szaktárgyi), do müveit közönségra számított szépirodalmi munkákat is, molyok tárgya eszmét teromt, irányt jolöl s nom épen hiu időtöltésro, vagy triviális mulatta-tAs^a szánt, — élvezhessünk s toljes becsüket méltányolni — megérteni tudjuk. Ha olvasunk Is, korán som tesszük azt oly mérv-hon,milyet a haladó kor mivoltségéveli lépés-( tartáa igényelne; igy azlán ha már olmarad-, tunk a kortól: meglővén akar,ttunk a jóra, j avAtatlanságunk közopetto logtöbb mü éldol-hetotlonnek — uugenlssbar — tűnik föl, mert a kor szellomo, eszméi, vivmányaí, igónyoi fejlettsége, haladása mögött moiszo maradtunk. — Említett ismorösöm több izbon igon mogdicsért midőn beszélgetés közbon nom blamiroztara a külföldi holyost, b nom voltara olfogult a hazai helytelen Iránt; — miért — .monsinciro ami'' — csak czimzott, b hitelem Következtében raásokkali vitáiban mindig oompromlssus bírónak kért föl.
Arany fönn említőt» költeményével mogis-morkedvén, igen nagy kodv^Jött barátomnak a néppel is meglsmorkedni. En tehát magammal vittem öt faluba, pasztára, ralitilmüvo tqerre osak mentem. Ilyenkor pipára gynjtott
0gyűlt dohányoztunk. Midőn ogyszer n pusztán voltunk s mindkettőnk pipája kiégott o ulra rátöltonl akarván, dohányaaeskóniat kóró tőlem; do n zaoskó átadása holyott ón olvettem tölo pipáját,előhivám ozÖreg bérost r átsdám neki: ,Józsi töltso meg''.
Az én barátom rám merosztó nagy kék ézomát, gondolkozik, — a csak midőn zavarából kioosúdott kérdé tőlem:
,K''avez — vous plua do tabao sur vous''?
„Ouí, j''en al encoro sur mol" — mondám nokl — „mais roon valót do formo en u d''uno meillouro qualitó."
,Commont oela pout «tro?
„II on a oontrabandc.
Erro aztán átvevó bérosomtől a pipát s jú izüon szitla.
A dolog ugy törtónt,hogy a magasan felhány t,
sAuc^pai tok erői tartalékot k^p«evén az ut oly tömör hóval lott eltorlaszolva, miként a pár hétig fennakadt közlekodés miatt a határon át dohányt szállító svá|>ok nom mehetvén tova, telo szokoroíkejí az uton hagyták, osak lovaikkal vonultak iVebholyro. — Igon természetes — az élelmes lakosoké körülményt olőnyükro használták. ''
Elvozettom barátomat egy helység bíróhoz, kittek épon hozzá érkeztünkkor csinált a kisbíró ¿plaUantoricM óbból A k»zös „butin"-ből, mit a vihar reqiilrált. — Házi gazdánk a ssQz dohányhói axonnal aprítani akarván dohányvágót hozatott le a padlásról. Ily do-hAnyvágót barátom soha som látott, nem !b tudta ezen szorszám rondeltotését; de a vágó kés mogrngodta figyelmét s''élénk raviditó"-vaI csodálkozva szólt hozzám:
,Quo do mondol est — cola pout —• tro une guillotlno pour le« méohauts onfanta?
A l''instant gyakorlatilag mogtudta hogy ml nz Y
E dohányvágó történetét elmondom, hogy azt birtokosától hallám. — Kés<\ igon tinóin aqfél volt. — Midőn a puskák, Rardok fölsőbb rondolot folytán beszedettek, o kós jo-lonlogi birtokosakegyoletbőlsajnált megválni nomesi kardjától,azon kardtól mellyel szlnto írhattak pár sort Európa történőt könyvébe, molyn^k lapjaira a magyar nomesség omlóké karddal jegyestotett fol. A tulajdonos tohát — hogy 110 lcclljon osen ősi ereklyétől toljo» sen megválnia, dohányvágót csináltatott l>e* lÖlo. E dohány vágóra ón rögtön akövotkoző opigrammot készítettem:
Unván már a magyar hosszú pihenését
a kardnak, Molylyol elödo a hont védni csatára ,
kiszállt |
hogy az ős hat vágást el no felojtso
őrőkro:
Szoldel a nagy karddal sárga dohAnyt
Goloblcs.
Elvittom barAtomat egy bálba Is, moly ogy falu közös vondéglőjénok teremében, Illetőleg legnagyobb szobájában pfényes táncz-vigalom" czim alatt tartatott. Elomoit tokíntvo o vigalom inkább családias szlnezetot viselt, mégis uz apróbb atribitláktól nom volt ment. Idegen barátomnak nom ongedtem frakkot fylteui; ogy dzsokkot kölcsönöztem ueki a holyntt. A pantalon nem tett külömbségot; oszol ma már lőhet raagyorembor holyett do-hütérozni. Noiuzoti tánezunk igon mogtotszott noki, do az nom totszott mog, hogy atánezos-nék — ml tánezunkhoz különben 1010 czól-saoríl — szorfelott hosszú ruhák/it vlsolnok, molyokot gyakran legázolnak, vagy hugy lo no gázoljanak, folomolnl koll, mi által a kecses piskóta lAbak igon gyakran olétünteték egész parányiságukat. „Commo si elles al-luiuut prondre un bain de piedli" jegyzé mog A* ón szollemes barátom. —Társalgás tokin-totébon ő itt egészon elszigotolvo volt; sora őt nom érték( sein H nem érté ama grmeszk bókokat, inulyekkol ogy buzakorcskedöből földbirtokossá dogradálódútt ursslán, ki a kékvérüséget annyira nogélyozi, hogy setét estve is jó nApot kíván ogy imént fosolt rózsabimbót mulnltatott, kínok résaloteavn magasztalA: mogyaró picziny njkát, fehér lilíomln''il hasogatott ujjait, alahaatromból faragott fogait, ében fából szálonklnt szőtt hajzatát, kökényből lett szemét, hóból olvasztóit karjait, czcdrusokból nőtt lábát napot rejtő köblét, csalogányt repítő hangját, hold-sugarakon rengő járdulatát. Szinto szeretem, hogy idegen barátom az ily s tféla badar szóhalmázt nom értette; így mogmaradt logalábbjó supi>osituma szelleme« társalgási képességünkről. Ha érté Vala minként i''n, tudom osztotta volna véloményomot midőn m gamnak folkiálték: Oh Hafaol jövel /a bolondulj meg, mert igy Írják lo a ml egyszerű, tormészeteB, jollomos és jó házi asszonynak termett leányainkat, nevozvén vala ez izot-lenaéget izlésnok, azt a ki leírni mori szcl-lemdásnak s azt a mit leír szórakoztató kedélyes cscvogésnok; az én fecsegédoim pedig mo^Ak eat in i s m A s n a k. —
Do már ol is fáradhatott Un, kedves szerkesztő, a hallgatásban 5 befejezem tohát fo-osogéseimet azon ígérettől, hahogy 0 firkát nom használja ol tldibusnak a szerkesztői közpipába : rövid időn ismét toszem láíogo-tásomat. E szomorú időkben ugyan kclie-luotlon a fecsegés: do vanuak ennél sokkal kellomutlonobb dolgok is, mikeji változtat ni nincs hatalmunkban. Helyesen mondja Goethe : '': . i •.. I • • '' !•(''• I
Eb witr cin oitel und vorgabligh W^gen
Zu fallen ina b»:wogto Rad Jer Zoit.'' . 1
Az iilö méhének gyümölcse még nem szakadt meg.
Marczius 27. 1805.
BOKIAÓS PETEK.
V egyesek.
—Nőoladás.''UngyArr/il iriák a ,l,.II.u-(npk, hogy a 8zorednyo laollétti (jsuftéskuii »«y ur. ungvári gymnflRÍuinhól eltávolított ifjú beleszeretvén ogy paraszt monyccskébo, asl alku szerint férjétől 100 frton megvette, s. erről mindon koííékkel ollátott szerződést állítottak ki. As ifjú és a nő, egy más hnlységbe költöztök, s csöndben is éltek mig a dolognak hlro el nom terjedt. A falusi nép, a mint e* ügy mibenlétéről értesült, felindult s a menyecskét oröszakkal hozta visssaa faluba. Aa itju a szolgabíróhoz siet panasszal, hogy szerződését érvényesítse, do a szolgabíró természetesen olutasltjn, s miro hazA, llh tőleg a falu birájA udvarára érkezik,otta monyooskét éppen érzókonyon büntették. A fiatal ombor kést rpgacWt b jezzel akarta szerződését ór.Vó-n^éslteni,aoA késtkicsuvartAkkezóből s most törvényszék előtt áll. J
— Hzomoru e«ut történt Trierben a M. Pál templomában múlt hó LM-én délelőtt. Epen azon pillanatban, ruidőu a» olső com-munióra berendelt loánykák a hitvallást elmondták, azon égő gyertyák egyike, molyas első coramunioaló által az egyháznak áldozatul hozatott b a legtöbb templomban felszökött állittatili , leesett s egy leánykának fehér ruháját meggy tátott* ;•! tttelyi, mihelyt lángra kapott, n közöl térdelő leánykák ruháit is lángboritá. A fellobogó , szétterjedő láng a templomban közrémületet s zavart Idézott elő, moly nagyobbodott, midőn A kiabálásokra kívülről befelé a bolülről kifelé tö-r akodott a tömeg hatóiul, b ezáltal a tomplom s«ük bojáratát eltorlaszolta. A férfi segély, melyben a lángoló ruhás l/nykák részosUltok, a tüz terjedésének gátol vetett. Több leány oly jelontékeuycn megsobeiiült, hogy kényto-Ionok voltak őket a közöli polgári kóri «lába szállítani s egyikőjük égési sebei miatt élet-voszélybon forog. A lelkész azonnal a kórodába mont, hogy a súlyos beteg leAnykát oz uri szent, vacsorában résseltcsso. Többen, kik a tűzoltás körül működtek, égési sebokkol közeiken távoztak el.
— Nagy tűzvész. Grátzból apr. 29 rőlakü-vetkotő tudÓBítáo érkesett: A pláos • aa admonti boncsósok klastrom a a templommal együtt apr. 27»diko éta lángban áll. Majd minden p?rlg ég«tt. Több emUráUt is » véss áldozatául esett; megsebesülés igon sok történt. Ab irntt.tr, a mügyüjtemény, as orgona, szét vannak rombolva. A könyvtárt talán még m>tg lőhet roejitunii u kái- rupjpant nagy s oddíg fel som szátniÜi''ató,'' .".*{(],•
— Tizonhat éves ifjút eskuttik fel ügyvédnek a rnult hó végén Párihban. Nevo Iliohard Emanuol. A törvényszéki plnőknek cz alkalommtil tartott beszédéből klfüut, liogy a ritka ifjú, 12 éves korában már bocoalau-roatiiB volt, 18 éves korában a brestl tengo-rész iskolának volt tAgja, do utól)b ^-Jogl tudományok iránti hajlamból az ügyvédi pA-lyára kéiizült, a ltí-dik évóbon nyeré el a diplomát.
— A szoboszléi ref. iskolának Tury Sámuel temesvári ügyvéd 800 frt értékű könyvgytH-töményt ajándékozott. Utánzást érdemlő
példa. ,
IMyllt posta.
n. P-noV, M»rc»»llb* : A köxUiro «»Anl mB »»írt nem jolonWet mcu mull ssátuu»kl>ai), inoij »* cl?-oilkVok uWb«.n gía^brt ¿ vMtAk & hiuAboWtt. A. uj kttldomíayrSl l.''cí«Ic uion.lhjilunk j do no le-
¡gta, Bn Ca»o a *seike<itő«ig irAu/iti»n, egye« •«» y»k b4MBkért! «al tudjak, mlModft skadilyokksl kell ktl*<Unüok « lAB^k iltiíít fcUldo.ul ulnoí ked-*ŰoidlA Bléll4ayo»W^< lovutfMiigot n«nnl>*ti tnln-d«B((s)cj0t4tf>«0 uttgiirliiűk Ci> JrAnt. Kgy lfj>|)»a lehetetlen jönnlp, • kbil/>o m cU5k kOil d(|. A (Íij»<íil tfáMl (É»t ifinél tUbksiSr kjvAuUqk Omisl UUlkoxol. A Upot megrendeltük a klv/út helyre. k\ O nnk : lUtog vág; 7 .. 1
){■ l>-nck, MoliAceoa t Ktepnel klnylt*lkoiUtJuk, ho^ i''i'' kírdíieteeikket nem Ch trlij u ig^,<;tet VÍajuV,; (tívíbbl izorgtloior» uAmiluuk.
8r. T-Aho* ! Miebh h lobb vertet érdemelne. iiMpM vlríg«? As Imi níu* .oa c»»V • gy.nmö(c«Uk«t.
IW; ICbsk, WckíU « KOezSnet s wegomlikeii.írt. .Alig virjuk,» »»Absd nimyr* ket<»t", hogy mUvei->el írdoke.lue |J»i,t,bká|. Addt? i* v»l»roit BeJÁbsn
oMtojiunk., 3. Oy. Jo''
Í/-.J
''Jelen Upunkhan niogUliljs Ön, a mlrSI lu-dakoiádell " . (
Kuloíivirra i A iapjjt LUban lodJlniuk ön ulln, kOlönOieu ba uljíban ugy la olva«»a — ujIuUii Ou
rnívjd mindennap máshol van ; a levolet elvárjuk a n raáalk Ígéret telje«ití»ít is.
D. M. Győrbe : Elküldtük.
Wartbergro : Kérjük S kuldsmínyro bceiíj vála-•sit.
»Bxomuru náU«. Kivált ha igy fuiják
Mólyen tisztelt olvasó közönség.
Szomorú osoraényt mondok cl. moly mog-indítja azokat, kik érző szívvel nirnalc egy a sors ós órabérektől egyformán iueg.*cnditott és sirba tett ósvogynő iránt, üáv.
Kolznor János koroskedönő a -15 éven át tlsstelat, becsület, jó htr és,''névben fennállt Ilelsner család utóda nincs többé, e volo ogyütt edoíg szép blsálommal övodzott ko-roskedéso Is megsemmisült. Szegény fárad-
•) A* • rovatban kö»lött«Mrt egytdUl a »a}t/h»t<5-<ág irányában vállal felelStígct a
•xerk.
1 hatatlan legjobb onyo, toatvér, rokon és barátnő, ki ornyodotlon szorgalma és páratlan munkássága Altul ogy kis koroskedésb^iv iparkodott kivivnl azt, hogy 0 jó hírben állA család novét és jólétét tovább is fenntarthassa; hat gyormokét boosülotoson felnevolni, tanlt^tní, ^ mngasabb iskolákba járatni. Az Iatoni segítség,önszorgalma, l ilkes pártfogói, jó barátai és könyörületes tostvóroi «ogitsé-góvel még Í1 annyira vltto, hogy bár kölcsönpénzen ttzte kereskedését, fiait kitani. tstta, s lányait férjhez adta, ogy fia maradván szárnyai alatt, kinek kereskedését szánta Gh l:do 0. nomos akaratában ogy sátán alakba öltözött ember meggátolta és sőt ármányával életet és reményt tönkro tottl — Irigy szemmel nósvén egy kaposvári keresztény kereskedő 0 kis koroskedós Jó folyamát és irántal nagy bizalmat, alattomos, lolketlon ármány-nyal odamüködött, hogy a nemes szivü özvo-gyet mielébb megdönthesso; mi fájdalom, sikorült is noki, mort aláá.ó szörnytettclvol tört szogezott az ugy is betegágyán fekvő nő
szivéuok, nyugalmának, ki rövid stanvedés után bú és szívfájdalomban uioghalt folyó ó. april hó 29-én roggol 10 órakor j koreskodése pedig oz napon bezáratott. A koporsót oly nagy résztvovö tömeg kíaérte, minő osak nemes szivet és kialudt élotot szokott jolonlé-tivel meg(\jándékozní. Legyen kössöi-et érte as egéss gyászoló család novéhen. Te pedig kodvos haloít,< klvol a testvér ?ö éven At együtt izanvedott tUrt; danolt szegénység és nyomorral, nyugodj a/, ég oltalma és szprot-toíd könyei, áldásai alatt ékével. lUtrába-gyottoídnak ad az ég erőt, ¡mátlkozoi kö-nyozni s a csapiisok köst is megélni poraid folott; a ki podig halálod''slvttoté, Azon be-teljosodlk a szent kbnyv ¡m, ez igéje,:
„Felkiáltván podig Mftk nagy fonnszóval, az Ő föleiket bedtigák A« mindnyájan reá rohanának."
(Ap.cí, 7r. 67 v.)
EGY RÉSZVEVŐ.
tr SK I, H5 t 1 h: i b. w ö it.
tVng)-Knltixfin, mrtjus A* mtf hiilnya ni|n(t aa Ar#k következőleg emelődtök : liussa » frt 80—8 fr« 60 kr. Ko«s 2 frt Ö-« frt Vő -kr Árpa 1 fr» &9-Í frt ÓO kr. Zab I frt 20,! 1 frt 80 kr. Kukorlcia 2—2 frt 20 kr.
K«t>rtHvár, máj. 1»A ö. Egész megyénk to-rtiletértil, nőt a szomviód mogyók, Baranya ób Zalából, ''l''ólmiból u lugsxomoritóbb, gaz.-dAlnkat valóban lovorö liiraink órkoanok. A 2-An virradóra! fagy roppant károkat tott miodonfqltf, tiom puszMn n szftllültegyokhon, gyümölcsfákban, hanem a niAr kikelt tavaszi
Vüteiiiwnycklii''ii iu, mert az árpa 6» »iabv''«tó»«ik már i» sárgulni kezdenek. E» még neip elóg csapd», ! hanom n sxárazság ia sújtja turmc-, löinkot. Megyénkben iv rozs már nagy részt Hzárlinn van, » oly ritka, hogy majd meglohot karóiui; erro már n«m sokat haasuál na osö; igy van eznDrávA ós Hió mcutón; n Zsolic*-bon, a Balaton vidéken. A busa ia ko*dcfli)k-konni; akikéit tavaszi votemónyok not^j hogy gyarapodnának, hanom fogynak, sárgulnak; tUbb gazdaságban már is n falszárításról gondoskodnak. A kukoricza, burgonya »tb. móg u s/.áraz fOldbon j mikor kel? a kikel-o? A vntott takarmányok aommiro som monnok. Ha móg pár liótig igy megy úz időjárás, oz
óvot u IcgszcroncsétlAnqbb éveink küzó fogjuk sorolni. Nagyon tartunk'' tölo, hogy most meg mi leszünk ínségek oép, ha csak nti Intőn valami klllUnbs uton még nem ment bennünket. Éjszak, éjdnak''kolotuok fok vő szülőinkben n kár nagyon sok , fiatal tőkéink, o a kadarkafaj lúfagyvn, melyek hajtásban voltak. Hogy a kiaobb bimbóknak ártott-u n hideg, pár nap múlva uz íh elválik. Kiknok eladó ó boraik voltak, már lu visszatartják, |>cdig |>ár héttol ozolŐtt maguk kínálták a tulajdonosok. Még a lapályos rétek sem monnok aommiro; a parragrétokon j)lano végo a Bzénatormésnek. Bzéval: jelenleg a merro nézünk, azogónysóg, azo:itoiuit>lgób csapások
köszöntőnek. Az elosógárak egy hét óta omel-kedtek »Ö-B0 krt, kilánkéut; ícgko.osottobb a zab, mely l ifít lö—20 krou vótetik mérőnké,nt,
(.««. p.)
SJ;^ ^-^TÍTTÍ: miium
lléc«l pcuzárfolyum lunjUM 8. "
f>°/p motfdjquca 71.50; nemzőt! kölc#ön 7G.—; bankréezvényok Wl.— hitolintósoti részvényok 1 4.—; oallst agio 100.90: aranv
darabja 5.14/V.,-
Fülelő» övsorkoKzt«: ltOHOZ ISTVÁN.
1 J '' (2-8)" &rvebési hirdetmény.
Hnr»t>gfhttgyr |w>fg. törvi''njriií-kiStwk. mint <«|«kli8u>vl hat''«Ágitok ^»»¿rol kOxhlrré tétetik. hogy
KÁl\l| Kirol^- kfttll K«l Inkóniftk IV
Matt Vajda Alberlní NlkUI úk''>< <<I1mií kavotcW»« fe-le Mogelt- 1» niklai kötfig W''JIk . UÁfWl ; tylokjegjr a<lkoiirv«b<in'' I. '' t ¡-'' 4, ron<l«*»n\ níftít Ío^lní» blK-IUjf 3(K)rt frt 0«xt. i.Ue»a\t ln((«tUi.okft Nlkl»i k»-«-a (icl>»*iiR''ii f. Avl Jua.
mint »» rl»i( hutíriupoa — i-IArvc-r.-itrtnl Ingnak i''k mUMftlV Inc-»rtl mx. h* iic4in u «mii v<vö nrm Ulilkuaoik, l''. 4vl jullo« liA Vt}. l>»|.jv\i>i|k tcggcli 9 i''TÁjAr» a Loljrxiniro kltiUeÜk, »»«ai <>kkitr foiihobb kijelölt Infratlnnuk a bfcj\ron »1 I 1« elbutul 1''ogliAk/'' A» irxcr+A fcUiklek « tírvíiy-
HÍk lro<Wj»l)»ii . mlii<louk<n inoö"
K >lt K»i»o#vtr»ll «prll J. 18ÖA. B<<lnogjiturKjr»t9rr<ii>«*^koinliit ! tclckku^''vl lifttől kg.
H
R
D

T

3

1 !«•/
/I
Ili
(2-3)
árverési hirdetmény.
Bomoyym. j»ol({- WírrMíkíiiok, inla11r I rk ki* ny v t \vKt<''-*kgn*k r/<•• rH MíbirrJ t<JU-|lk, hofjr (Jilltm-Ujij.it I^nAU t ko|i})Aiijrl lakd* lol-|ii>rrWg<'' álntt llokS Jotcf t. kojií-nyí Uko.i elli nl kBvrtf ft-dfiié'' »A/e »«»íIokoH kop|Unyl ktt*-•Aj^t?.«». t Jegff i)k«i>J »iboii I. ''«/i«
tolrk t- <0 rcixUxAm alatt 1''ogUIt
a M •.''¡ián'';,ii)ihi fr| o. 6. Wcáon lu-
<Aílanok t. kb|.)>Aiiyl konS?1"-» » ht-)y«*tn<n f. majii» 10. u«p-
jAunk ri-xfcll U «VfA^A»» — »»Int, a» >Ud kaUraapoa — clArvfroitotni 0>E««V l a uiA»t*Ilk Arvoríll IJ8, ba ttVlálí a» rlKlVl YiiS''lj »mii talAI-I ultik , f; Ari J«n. JO. na|.jA»ak roirv-íll 0 4t4jAr*a hel>»»tuÍMkl-tdvtlk,« «*l ekkor f.nuchb
kiji-lnlt InrallaNok a b.''i-»Aron al<M 1« rladttnl fognak.
Aa Ar.fnSI fH^tclfk a »»r»ínj--ui>k irvKlAJAbau piln''d«akoi laogt*.-
Unllw luk. ''
''Kappirfiott. a^JI 1 18(15.'' '' • fjoftlotr/mey/« »8rtAa>»iikeuilat tclckkiinyvl batv.A«. ''. . :
»«»/,„ 1-3
írverési hirdetmény.
rtonioifymfgyo )UilgArl ttfrrAu/«
• iAkAu> k, rulltt tolokkSnrvi b.itó-
• AgUAk ní.i.''rii) kÖ''hlrrí Ut.iik,
bog/ C''^ko laVvAu gyt''ngyü* inol-
l''kl lakv»nak tt)\\\i-it*»^o alatt KAuioUi ''»IyAiiik},UAluvIen Julianna i;y. ui"|l.jki |«kv« cll. nl kUyi W-IAm /cju ^»¿rv lc»AJ<ijC»|l í« n gy. m''pJlAkJ''k »¿íz, 11 axAinn tclck-jn)(j''»c''A«a/víb ii f I»- b í. f. n. alatt l,.''(f!«,t íi blnilla* JOOO Ot ■>. 6. Im t»UIi lii|(alliui»k (Jj-dng) ■>• nyllík a bdjr míuíu f.
¿rjuii.liatA napjAnak reg jeli 9 úi AJAn -— mint aa rlii) katiUna|i.>ii
-r ulAtfofoxlctut futnak ; a uiA*i>-Oik Ar>''er''*i Idö, In nntAii a< cicin V.nö m-111 ulAlkoaník, r. Ari jul lió ÍH. na JAuak fejelt 9 ArAJAra « k<Ax«/in!io k|t ¡M-t^k, iu<al bujfjr fHki.f frniiobb Mio''Olt ingat au tk a boífArqn alól ^V cta<U*nl fo^ua''<. '' Ai A''v«t/4iy,íi(|llplek a tőr»''jnjr-ív''-k InxlijAKi.n mltotliiikor Ino^-
ul,WtV,!»k. K«)i..»rA;alt, ayr. ''9. 1885.
komiig nic^jfo tilrvAny»»yk latnt''
>M '' le ekkSny.l bat * ((.
♦^v.« '' (1-5))
árverési hirdetmény.
• ltUmafym»«/« |(,lg. tírrAny» Mu.k, mliU UUkMnjryi katHi*«. rfapü; Kftikluv tAiaik(h«g^»Ti M-
jef, ß -
alut» K''int«A«*y V « lUe.ll Jo.ví» K"l''?»j. itllfiil ki|vrlo-|ii^rc.l.''iWr» líiAlógoJt'' Ai a k, «•''.; «iltiA» ulck-
ÍÜ,A<W frp. A. b» lll i«»<?allai»<)k K«.^.vAr kö«-• lwly»«l<>An foljA Aví j
un.
; 07:rTT-'':iH V i.rM-
bóna|> 28-dlkl napjAnak ro(fR,- i 9 órAJAo — uilnt .a* rl»a batAraa-pou —■ clirvetoit tut fognak j a '' inAiodlk ArrurA.I Mi), ba iictAn ai claitu yot5 uoui tklAlko/urk, 186.%. Julia« hA Sft^jk i|»jiJA|i«k rrggoll gópVJira a lu^<li>An> klt l^tlk, aual )i"gv «kkur, tauuebb kljcMlt Ingatlanok a Wc-4f>jj alól I» ^Ifcr ■latel /ognak.
A* *rv«rV»l fvltfulek''» WírAay-»>i''t lrmUJAbau n ludcnkf.r mfigtc-kliilheUtk. '' )t.A I KapoivirOtt apf. Iiy 19-n 1805. floinogyincgyo USrvíiiy«»Ako lulnt M.''kkSuyrl bati''iAg.
,M,/,s« .f.-M ! (2-3) ÁRVRIUÍSI "
ImiDEtMÉNY,
fi..nirtcf/ megy.'' pnlgArl tBrrAiir» »«vkAiiuk, nilnt l^li kkitnjrvi Kátv tAgu^k nWrSI k''UliIrr.1 tAl.itik;-h"gy TbkM/ Qjrula f. bili lar ki « f. l|>íri «».lg«» alatt lIAbol Kcrdl-nAnd elU''nl kiW<t''''IA»o f.d''%xA»Aro li''iAlognlt ra a a^lgrt^Ar! í íi»»cg. . «7. »«Amti tult''k Jigya(>k4nyrAb«ll + 1. rend aa 4<-lk brtjal aaAiu a foglalt Aa blKdlag HM fi. o. A. bi<«0ll Ingatlanuk » Igi-trAil küjaAgbcn a bclyaalnAn f»''yó évi jiinlns lió 0-lk napJAiiak reg-g> II 9 ArAJAn —. mint a« o''*i> hatArnapun — *IArreri''alctui log-uak | j mAandlk 4r<rn''al IiM, ht tirlAu at rlaüii rí vfl nem talAlko<> Ilik, f. Ari Juliw* bő n. najijAu-ik. reggeli 9 orAJArA a Ii l;a Inír'' kl-t"»'' tlk, aaaal boyy ekkor fenébb klj. IMl Ingatlanok a becaAróu alól la olndatul fognak
A» ArvciA«J ftlt^teli-k a »«rrfir-»«''k IrocÍAj.tban mind ukor uie,''-t< klntki''tők, • '' |
Kapoavirott «pril. H. 1865. 8"ioogjr m aye törvíuy»»i''ko mint tolekkKiyvi bal a>Vg. ,
; . . a
Hirdotvcny.
lliracli IgnAea l»il«le»diii^k (}l<-''kuMrAáa''l — fl iinog/megye jlol-gAil li>fvAnya<ékii.m|iil t lekk»ny-bat''iaAg t.lS»ériJi'' k«xblr^ t.(-tctlV.horv Arvay l.Aíal mak lllra b l«(iAta elleni kcro»i''tAb«ii a iCal r A^i bajtAa tit btUiuik a bu ai-kl 1*4. ét. t. J. könyvben f '' rendaitm a iMfJfígfattI ''blrtikAra ulr> ndellotvín, a» Aiv«rA»l tVHAt"-Ick a a klelAgltíal »orroud inogAt- I l.pItAaa l kUtetObö bitele üku k UrgyatA»! lialArnapnl f. évi máj « bó 80-lk uapjiuak rí jgo''.l \> órMa kllUtetlk j lulrv lii^foWli hl-vstnak Mej, bogy me/ nrm j-lenA-allk oaoMbea a fenfbbl Igy letek blr íVdlag fogokk in»íAII<syllUlni..
K^ya*eramind fijhtvalnak tnlnd a ok, kik a kijelelt blrtrtkbtt» IgAnyt '' tirtAiiak, nat h f->i|i bbl liatArl :3ig Ido bejei'' nfeni ''l «" u ''k1
KnpuarAr, aprll. Ii • 10. 1866.
Komoly utcgy-il •rvAnyaííkebiinl lolel.k"iityyl lntóaAg.


Alngolt Sti F^T-flZ*\\(k
a. teiekjí gyieikSny vAben a. a. foglalt A» biró lag
(2-3)
árverési hirdetmény.
Somogyuicgye polg, Wrvínvaaí-kAhok mint telekkönyvi ImtóaAg-nak rA«aAr.1l k«»blrrí t<itíllk, hógv COOflo A. bccalllt Ingatlanok V-J<r|»4tl»iiUyiTg> Wm>nkal lakóanak lejpcrcaaége alatt IVr*''k JAuOa fal »i''l i<ltl*ai lak''óa ellent kilvetolíao fc dcíAaórr leaAlngolt r,t Á Z.ltfa
ki>x»A); 1 (i. ni. | 4J0, br. a«.
¿»ilfftktt aAgbcnabclytxiii^nCA ap-rll bó *i9 uapjAnnk reggeli 0 órl-JAra mind ulait butArna)ioit elArve-ruatetnl (Vgiiak 1 a mAa..dlk Ary» nM Idti, ba netAliai elaon vevő nem In-lAlko-ník, f ívl niAjna h l <9.''i»a|>-JAnak reggeli AJAra a le lyaain^ru kltUxetlk, aaial hogy rkkor fennebb kljellllt Ingatlanok abeeaAron alól ia rladatnl lógnak.
Aa Arvíríai (VltAtelek a tUrVAny-sa''k IrodAJAban mindenkor megte-binUotük.
Ki ll KapoavAiolt JanuAr hó U-u
1805.
Kouingymegyc f-rr/nyaaAk«) adut 1 ti lekkr.ayvl K>l«aAjf:
, (3-3) ÁHVEHKSI
liircletmóny.
Bbmogy inrgyo polg. törrAnya j1. kinek, mint tulekkiinyvi hatóaAg-nak rloAiSI koaldrrA tAtetik, hogy lloivAtb MvAn aoml laki''tnak fel|terta«Ago alatt HlutkhAii Kenuin »''inti laki''a elleni k''lie-t-)l4»c iVxb-aóa''/«'' lenAlegolt éa a* «01» H8-lk ««Anni ».|<k-
Je«y >8 koay Vo be a t ''>''• nlall foglall A« blrd ag 900 ft. ofK ért. I>''c*lilt ingAtiauok Hóin > ,V-
»Agben a belyaalnAli f. Avi inAjna bó t. iiapjAuak reggeli 9 ArAJAn — lulnt a< ehíl balAruapoli elAr-vercatetul fognak | a nAin''dlk Ar-vcrAei Idő, ha nolAn aa elaUn VevA nem talAlkoanék, f. min» bó l-»ll najiJAnak regK-eU l^ ArAJfr^ f | helyaaiiiAre kitUactik. axaal hogy ekkor fenebb kijelölt lii''gktUáok a bec»Áron alól I* eladóinI fognak
A» ÁrVerM roltétefok a tÖrvAny- '' ''ixAk IrinlAjAbau mindeukor mef
tekiiilholttk. .11 .<
KapoavArott uiArtlns 8) t8HÍ>.
Rvinogy mrgyo tiWvAnyaiAko mint tclekkSnyvi bat-aAg.
1 twy
ssj*
(2-3)
113»/
/l

ÁRVERÉSI HIBOETMÉNY.;
t, Hoinogymcgyo polg. törrAny^ »»AkAiiuk . mint telekkönyvi liat aAgnak >Aai4r3( kilablrró öletik, hogy ntlcbt rilór t.koppAnyl lak « flil|K rí«»A^o alatt Z«naJo«cfl kop-
pAnvl lakók elleni küvctelíw (o-de«Aaéro 1 xAlogoU i* a t. koppAnyi k».|A# 174. »a t. legyalikoiiyvAboá I 1 —10.r. aiAm a. foglalt''! bíróilag «00 frt — kr. ü, t. l>o< »Illl Ingat-lanaiT Koppány kfixiAgbcu a htly-aainAn f. Ari maj. bó 1 napjának reggeli 9 órájAn —-mint na el«$ határnapon — elárvereitetnl fognak ; n máaodlk ArverAai id<>, ha uetán a* elaiin vev8 nom talAlko*-. Ilók, f. Avi Jua. bó 1 na^ijAnak reggeli 9 ór.VjAra a belyailnere ki-tli etlk , a«>al hogy okkor fennebb kijelölt ingatlanok a bocaáron alól i! eladatni fognak.
Aa árvvrA«! l''ellótolek a törv««ík "iVodAJAban inludonkor megteklnt-
l-A.űK, '' •''••''••• ■• "
Kelt Kapóavárott mart. t. >80&.
3-iwogymogyo U.rv««,Ake íuluj laíW''kóuyvl hatókág.
Ilirdetvény.0
Afueaali AVt''f blteteaO/nek <!■*-aaehlyáaa I Somogy megye polg. tilrvAny»*Ake mint telekkönyv) Im-tóíág rAiaArül köahirrA tAt lik, bngy 8erlucii JAnoankk Meneaeli l''Ator oljeul ken « kl-
clA^itAal vAgrebajtá* utóbbinak'' a J4dl 84. It t.''J. könyvben J_tjí r«ndk<ámlf bejegyxelt blrtekára elrendeltetvén , aa árre/íül f U 1 téuluk « n kklégltAal «orr. nd megálUiiitáaa l4kinW|ib8l hitele, »üknek tArgyaláal batArnaüiijjul^é Ari Jnuliia hA 1 -aií iwpjAnak reggcl( ; V órája kltU --«lik 1 mlro bUele/ök an»l hivatnak meg, hogy inog ne|u
feleiiia^ik eaetAben.n fon-bld Og.r-Ct^k blróilng fognak uu g állapít-
t.''.lnl. • ,''.
Hgy«wr*mlnd felhívatnak mind k«ok, kik a kijnlelt blrtokhoa l{f*«ít tartanak, a»t k fenebbi batArld3l£f
■Ido bejelenteni aleateuek. !,,
! Kapoavár, «|>rll hó 7-én I8«6.
törvAnyiaéko
1 Huning wint teleki
r megy« .köuyvl batóaá^.
IN*/,
ak''.
(1-3)
árverési hirdetmény.
Bomogymígyo polg. lörvAnyoaé-kéa«k, mint tolekköayvi hat.''»Ágnak réiiéröi k<>ablirA tói lik, higy Kovái« Jánoa e«ep*|l |»kóaunk fel-pereaaégo alattK Ichaid Kerdluaiid MÖt»oI lakó* »llénl k8v«lelé«b fbile- '' aétéru leaálogoll i» a kllttk I kU«-, aóg IA. aaáaiu telekkjefy«8kíiiy* vAlien t 1 n-nd«fAm wlatt foglalt
A« bíróilag 35() fit o. é. becaUII ingatlanok küttao köxilgben a bely-„Ujía f. ¿ iuii, b < Sl. napjAnak re golt 9 ArAján — mint aa eltó hAtá''napoti — elárvereatetúi fof-nak 1 a iaá«odlk Arveréd l,lö , ba
e<An aa •I.Qn.Tvv« ueni UlAlkn»-uék, f. évi Jul. hó 81. napjának reggeli 9 órAJArn a helraainéro ki-tUietlk aaaal hogy ekkor fennebb kijelölt Ingatlanok a bec«Aron alól ¡Uo1a<Utiil fognak, h A« árvrrékl felt.''tdek a tÖrvAny-IrodAJAbau mindenkor mesto-
killtlielok. ^
K^lt Kápearárott april bó Sl.
őrnagy« «»törrónytxiko tolni telekkönyvi liiit-.aAg.
J&Am'' . .. (jí-r-8)
árverési hirdetlkny.
• Soiaogyui''gyu polg. Mrr4or««A-Véuek, uiint |''Ukkönyvi hafó.4«. nak ré«»Ar8| M -hlrrA tétetik, hogy Tilhelm IVter kapoivárl lakóinak fílpef.''aaégo alatt VIctor 8a8II8»l UlklóanO kapoavAri lakó* elleni küv^tebVk« |Vdo«é» ''ro lexálogoit éa a ''kopolvári köax''g Sül ék 693. aaáuill telékjegyaőkönvvéb n f t rendiaám alatt foglalt éa blróltof 8000 frt o. A. beuült Ingatlanok Kapuvár Wüégben a k''lyüinén folvo év Jun. ho 8 napjának r«g-gell 9 óráján — miül aa riad határnapon — elárvereitetnl fognak j a nitxMlik Arv rA«! id8, ba neláM aa
ol»Un yovS utiii.találkoanAk, f. Avi jul. U. napjának tegg«]! 9 órájára* bclyüinWe kitUaetlk aiaaJ, bogr ekkor feunebb kijelölt ingatlanok
n beeaárou alol U oladatn| fognak ,: Aa árv«ré«i íVIUtelek a törvény-»«ék irixlájábou ulndenkor juoglo-klntbi''t;ik.
Kelt Kaposvárott kprll ho'' tl. Hoinogymogye t •iri-inyiíékk talnt
telekkönyvi batuiAg. . vtn .,
T''- —-r-T*
Slavonlá/toan a
DARUVÁRI FÜRDŐ
10-kón
111UJH8
íiH^nyitüitik,
árverési hirdetmény.
8oinvzym"icyo t>olg tilrvkny««*-kAnek , mint tolekkönyvl batóíág-imk ré«<éröl köahlrrA t?| -tik, hogy fáraJ aef k.-mAi«l lakóauak fel-iiere»«Agé alatt Hotilg Jó « tíl 119-]■ fl. rger Helll (KUa) elleni kíve-" telíao f. de*A»Ar<i leaá''ogolt l a ka- '' p..|i|>Ar<U k3«Mg l»í. «k .i. lm-.
, »ökíiny » ¿be^i 1 t f IQ rd* ápilg t
I : % \Ua. a. foglalt él bíróilag 2480 frt kr. o. 6 becattit lugatla-nok K.-niérO kU i''gb-n a h-TyiaU
II éu f. Av jun. h-''« 20. napj''mak i\>g-g.ill 9 óiáján — mint>» cla.t bar táriiapon —'' elAr>ero«telii( fognak) n Hiáaodik Arveré''i id8, hauétán aa eSAn v«»8 nem ta''álkoaiiék, f. óvl j.tl h > napjánkk.resK''li 9 ,orá-¡A a a h lyaainéM WtiUvtlk, a »al hogy ékkor f.vniiebbkij 1''llt Imjul-U\t»k * l/.eiAróni aUl la eladatni fognak. | - >lt-:í •. ,1
A« árv. .A.! l''ol^tiJiA átírvényr . a Ak irod.tj.tUui mindenkor inegte« kinti, tök.
Kapunvár.ilt k|i|ll''tÖ> I4AV
Kiniogyiiie^ye tói \V.ii_i«/Jk.i mlr-t tel kkiloyvi lialuaA^.
F.zon vHjHO.i 30—37® 11. hévvjtek rt5g ismeft lld-v«» pyógylmtAasnl Mnm''k^ lütnltínos jfyóxigciuígyí) witp- <•» gbrvól^ kóm^l 5 n» ¡vm woick gyengeségei én biitpgKt''goiné.l, íncddMgnól »tb, ¡dog bftjokmll, i)iv]igUi-o«nöl «tln, u miij, loj>- én mirigyek dagntm-tainill; idillt bíJrbajokmU; kitltnfíen hatnak az isanp-iUtilOk ohu/.oh ¿b k08£v(Jnyc^biÍMalmakl)hn jd 9ikor-y<í\ hWtiáltotimk, elö• én UíógytJgymóflul a küzollóviJ iipinki iblanyoH fllrddnól nijindC/^n.^^ ásványos vi-''¿ok'' ^ taVtatnak. -n A Ter- ¿oSiiús .6a Veröqtén kcreHUtllli a PrávÁjg jól ^pitott ur«/.tUjut könnyíti a közlekedést. A gy^nyöfü plrdö ^¿^«epette álló oiíélazerHen fbl»ze>elt éjSUl^^WlS''^í^yfelines Ukhe* lyek kapliatdk. Na)ioh^iuw''/i0no-, v<nczvigalmak ki-nindnítUok a regénye» kürnyéM^ ^elleinetca azóra-kofciUt nyújtanak. — Az orvosi felllgyelotet S i og o J tamtr nr közeli.
Az uroil- füMö igttzgtttóaAg.
iiniss
(leni GL
Zeitungs-Iiiserate
iwDrdoit hl alle 111 ft?4. '','' aller LH n der «btrolt die
Expedition f^.t Zeitangö-Amionceu
die Hana meten !
A
Diu beute, l^e i o Ii teste üudrontabclsto
(»elgenbeit hicrKit das
. i . . - i i ; i
k. k« Zahlen Lotto.
AUo .nudoren I.nttbHon pnbon lango nloht aololio oft wiederlioite und ÜberliAiipt Iftngo nicht so v i o 1 o ü«-vrinpRtchnucon, wlo''dni Zalilctt Lotto.
Motno leielit fasHlieho, aU höclibt Vortlioilliaft b o w iUt r t o, g o h o i m o Spiol-i^oipbTnation ist der Selilds-Bel, und leistet hierzu das AUHMfrordentllchste, vvhb Daan »ich uur do.nkon kann. DedingungawoUo thollo .ielt aelbc pogon oino vorltitltnlssmllssig geringo KnUchltdlgunji aueb t''ornöf hoch mit. Zunehrifton gojl. Kranco und deutkth. — 20 kr. in Zottel mtlanon beMieg.in.''Antwort erfolgt unfran kirt, jodoch orst In olnfgen Tngoti.
Adresao für Hriofo Ut zu machen an;
Ingenieur Ag. Bold Particulier p. r. Hamburg a, d.
WAHSl-''NO. Mit etwaigen Ihnllehen Anuoneen öhn« meine voll« Nainen«-Unter»eliria «lebe leb in gar keiner Verbindung, man geh« daher Acht. , rt »'' f « f 1
>rj
von
Haasciisieiii & logier in Wien,
Stadt, Wollzeile Nr. 9. Filiale v. llnnuctiMcIn A''''Voulrrln llnmburgutid Otto '' Molien In FVnuklurt n. .11.
unter Moreehnung nach «Ion Origintlproiaon »tet» prompt und dieui et besorgt. Das liyrouu bietet den P. T. liiBQien-tun l''iisjiarttng des l''orto i»iid der Mühewaltung, uu,ch bei griisturnu AnftrilgOii den Uhliehen Uabatt. Holeghlilltor werden guliefort, ^i''ltuiiKavfi xelclnil^sp mit jeder neuen Aullngo nueli den íuiwjKÚi^n cingctrotenon Vorilndcrun-gen verbefaort und vor C^lstHndigt uniti« und fratiro.
•xi''
Szerdahelyen,
Kaposvártól ftü óra jártÍHnyira, a^abud ktffcbtíl eladó nzonnal a nyird.s utdn 300 darab tirÜ Xpo anya juh, vagy kiknek.az igy tot-pzoudk 200 darab anya- ds 200 darab ürü.
A juUok gyapjú ds fajra ndzvo kítünök, » bármely rendezett gazdaságnak, díszére vdlnuk-Az anyajuhokra nézve m^g azon gazdáinkra nézve valóban szerencsés körülmény említendő; hogy föbbnyiro ketU''iaet ellenek; az időn is anyából, 117 tlaiítb ellett kettőset. Értekezhetni minden napon a tulajdonosnál, Sarközy Miklósnál. 1 — 3
Wajdit« .IiJaHof kiiwld, laj»- <Sh si- ^mda tnlajdonoH Nagy-Kaniz«i<n.
Nagy-Kanizsa. Negyedik évfolyam
15. szóm 1863, mtijus 20-án.
Ismeretterjesztő lap
. . i ..
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet kóréból.
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja.
m
Meejolon o lap legalább egy ivonjanuár hó 1-ttÜ kotdvo miudon hó 1-én 10-én és 20-án. 7- Klölinotési ár postán ssétkttldéssol és helyben báshos hordva egéss é»r« &frt. j félévre 8 No gyed évro 1 frt 70 kr — Mlndon olttfisotö a tulajdonos kölcsön könyvtárát az eddigi ftnntálló foltétclok Jü^Ufitt fél áron hassnálfia^o. — Nyilttér egy Potit sorért 10 kr. — Hi tésok hat h isábos Petit sorért l-ör 7 kr , 2-or 6 kr. és raindon további beiktatásért 6 kr. s bélyogdij^rt 30 kr. flaetondö. A boiktatáíi dij s a lau kosolését illotö minden tirj kiadó hiyaulhos Nagy-Kanizsára j a lap szollomi tartalmát illotő közleményok, pedig, ugy inindon lovolok bérmontvo a szorkesztósógho» küldendők Kaposvárra.
.............■ '' i . . i .. 1 , , ....................................
8 frt. ./ Hirdo- V tárgy t\ J
i
PAlyAzatl hirdetés.
A lapnnk iránt tonupitott részvétet némikép is kiérdemelni, sőt azt fokozni vágyván, néhány hazitfi *5s irodalombarát szive» áldozata folytán azo;i kellemes holyzetben va-gyunVT hogy 12 darab császári aranyat tűzhotüiik ki következő pályainüvekrc.
1. Kívántatik egy gazdászati értekezés a közgazdászat bármély ágából a k«t megye helyivíszonyai-
JLioz alki>imnzva, mely terjedelmére legfeljebb egy nyomott iv legyen; jatalm« 5 db cb. arany.
2. Ballada a hazai történetből; mely mind tartalma, mind külalakjánál fogva mogfeleljen a mőigé-nyeknek- Jutalma 4 db cs: arany.
3. Egy beszély, mely legfeljebb ogy nyomott iv legyen. Jutalma 3 db cs. arany. .....
Az idegen kézzel irt, s a szerző novét rejtő jeligés levolkékkel ellátott pályamüvek folyó évi oct. hó l-ig beküldendők a szerkesztőséghez.
A pályaművek érkezésök ntán azonnal közöltetnek sorozat szorint, a molyok közlésre érdemesek s csak mogjelonésök után fognak a jutalmak kiadatni azoh inüvokre, melyó-ket társaik közt legjobbnak fognak találni a leikért bírálók.
Adja Isten, hogy mind t. olvasó közönségünknek élvezetes órákat nyiythassunk, mind irodalmunkat határozott becsű s díszére való müvekkel gyarapitliassuk.
A szerkesztőség.
Hannibál ante portás, qnid eonsilii P
MidÖn még az alig mult szomorú emlékezetű 1863-ik év canpási alatt BÍnlő-dünk, ugy látszik, ujabb mostoha időnok nézllnk elébo! Viszás időjárásunk részben oly réseket Ütött számításunkon, molyokot már holyropótolni lehetetlen. Tavaszi gabnavetéseinkhez nincs többé reményünk, a folytonosszárazság é8szelek annyira mögosigázták, hogy jé tor-mésro ftliglu számolhatunk; Őszi vete-mónveink is, habár .helyütt szépen disz-lenok még, szintén sokat szenvodtek. Leverők a vidéki tudósítások egyátalában, a panasznak se hossza ae vége, majd az esőhiány, majd ismét a kártékony rovar-világ szedi meg dézsmáját az amúgy is szikár voteményekből. S hogy a baj tetőzve 8 a kesorll pohár csordultig telvo legyen,ft májits 2-án virradóm beköszönt fagy még szőlőinket is tönkre tetlo; a igy tehát e földiparág, mely ama vész-
teljes 1863-ik évben még némi reményt nyújtott az elomi csapásoktól hujtott gaz-dinak, most egészen kicsik a számitáfr-bSl. —
Mit tegyünk tehát o z a k é r d é b ?
Jóllehet az idő már annyira előre haladt, hogy ujabb yeteményezéseket csak is koczkáztatott sikerrel tehetünk; dp azért mulasztanunk mitsem szabad, sőt inkább megkísérteni mindazon gazdasági növények termesztését, melyek helyi és táji körülményeinkhez képest még czél-•zerüeknek mutatkoznak; a ezek kozé tartoznak. jT
1-ör. Köles, különösen géptörések iszapos aljú földokon, sőt még a korán letakarított tarlóban is, niint másodtor-més sikerről ''-tenyészthető; szintúgy a hol a tavaszi igen silányan mutatkoznék, helyébe a kölos még biztos termést ígérne. A tavaszit, a gazda belátása Bzerint akár szénának kaszáltatni|akár pedig alászántani lehotne. Különös figyelmet érdemel köles szulmája tekintetéből is, moly
a
ha ozélszerüon folszrtrlttatlk, egyike a Icgtóphtlóbb takarnxiny-Dsnlmiiknak.Vo-téséveljuniusközepéig nom késünk,egy holdra ■/, véka mag olegendő.
2-or. A tatárkát hajdina vagy pohánkát szintén egész junius végéig elvethetjük, korai rozs vagy takarmány-zabésbükköny, szintúgy árpa után vethető, homokosabb és silányabb minőségű földben is kielégítő termést ad; friss trágya után nagyra fejlődik ugyan, do csak kevés magot terem. • 3-or. A Wfcr k ü k d r í eza-faiokkal egész májuson át nem késünk, a hol lóháta tengeri vetés tönkre menne, ott mí''g a korai fajokból,milyenek a fehér homo k. vagy julíusi, a sárga cin-quantino pótlólag utánvethetők. Ku-korícza közé akár bosavanyitaní, akár sütni való vagy takarmány-tököt szintén még előnynyeí vethetünk.
4-er. A paszuly nak (vulgo bab) minden faját májns folytán"bátran lerakhatjuk; gazdasági tekintetből holdszáiura termesztve, az egyszerre érő sárga vngy fehér guggon ülő válfaj érdemel obőbb. ségot. Jó erőben levő meszes alkatrészll tanyán igen jól fizot,afiíss trágyát azon* ban nem szereti. — Az elfagyott szőlők barázdáit előnnyel lehotne még c vete-ménynyol berendezni.
ö-ör. Ha a télire olrakott burgonyákból maradt valami,egész májuson át elvethetjük ; tulajdon tapasztalásomból mondhatom, hogy a ipájus végével elvetett burgonyám mind nagyságra, mind pedig jóságra nézvo bármely korai ültetéssel versenyezett.
Ezek volnának tehát azon votomények, melyek mint közvetlen tápnövényok előnnyel termeszthotők; áttérünk immár a taHarmányfajokra, molyok a netalán bokövctkezhctŐ szénahíány következtében mint segéd- és pótnövényok helyt állhatnának.
Ha visszaemlékezünk ama vészteljos 18G3.évro, midőn minden széna és szalmából kipusztulva barmaink nngy részét az éhség borzasztó nyomorai megpróbálták ; midőn a gazda oz utolsó reménye is jóformán veszendŐbo ment, továbbá ha meggondoljuk, hogy a már évek óta dühöngő járványos vész mily roppant kárt okozott s mennyire megapasztotta marha-állományunkat, nom lehet, hogy eleve előrelátók no legyünk s nemzőt-'' gazdászatnnk ezen jelentékeny ágát a mennyire lehet, fenntartsuk.
A közvetlen táplálékunkra szükségolt gabna és élelmi szerokot szükség esetében ha valamivel drágábban,do pénzértmegszerezhetjük : nem igy van ám a takarmány dolgában, a szállítási költségek, >őt nem ritkán a szállítás lehototlenségo, itt logyözhetlen akadályként sulyosodik a tenyésztőro, ugy hogy legtöbb osetbon nem marad egyéb hátra, mint olcsó áron elprédálni jószágát,melyet oly nagygond-viseléssol s annyi fáradtsággal ápolt és növelt. Hoj pedig mily kosorveson esik, ha tobb évi fdradoztlsalnak l\y JuiuhmU
VONSÍ 1 ...ÍA.I • '',1
Azért tehát használjunk fol minden alkalmat, míg idejét nem multa, s azon legyünk, hogy időnkinii czélszerü takarmánynövény votoményezéso által e bajnak elojét vegyük s legalább marhaállományunkat fenntartva, gyarapitsuk.
Azon takarmánynövények, melyeket még ,cgé*z nyáron sikorrtd vethetllnk,e következők :
1. Czukor-ozirok vagy ozir-kö-lofl,''fóícvénydfts taíajoYt sttrüh''afcóVM;'' szénának is szárítható , sok és jó takarmányt ad, kedvoző időben ha korán kaszáljuk (l''/, —2 magasságban) még sarjat is nri.
2. A kukoricza sürünszórva vagy sorokban mivelvo jó földbon nagy termést ad , zölden etetve , do fölsjeárjtva is igen béoses tápláló takarmány. Lehet egész juTius végéig vetni.
3. A mohar eléggé ismeretes, szárazabb légkör mellett is előnynyeí termeszthető.
4. A kölos szinto igen beoses takarmánynövény, melyet még tarlóba vetni is lehet.
5. A takarmány- vagy bokros roas silányabb talajjal megelégszik, ha sz. Iván-nap körül votjllk, őszro egy jó vágást ad; a későbbi vetések kora tavaszszal a takarmányhiányon segito-nok. Ajánljuk különösen gazdáink fi-gyelmébo, részletes tenyésztését a maga idojébon adni fogjuk.
C. Jó tar- éb ugarlogolőt adnak: a csibehur, a szeradella, a fehér lóher, a sárkorop, ezokot is tehát a fölszabadult tar-, vagy ugarföldükre szórva s vasboronával loboronálva, vagy pedig a gabnavetésok fölibe is vothétjükT
Legyünk takarékosak mindonben, különösen pedig gabna- és borkészleteinket ol no prédáljuk könnyelműen, hanem a monnyírq lehet tartsuk meg, hogy legyon majd.nehozobb időben mihez nyúlni; legkovésbé adjunk hitelt
ama házaló gabnakupcczeknek,kik nem ritkán hamis koholmányokkal az árakat leverik csak azért, hogv annál nagyobb nyeröményro Bzort tehessonok.
FARKAS MIHÁLY.

A Dobszan tartott szantas-verseny.
0 Dobszán, a kegyesrend somogymegyei birtokán o lió G-án tartatott meg a szántásverseny.!
Mindenekelőtt meg kell említenünk a versonytér fáradságos és csinos felszero-" lését, melyet az emiitett rend áldozatkészségének, a derék jÓF*ágkormányz<<jn flUUzjtclendő Dornay István fáradhatatlan,buzgó intézkedéseinek köszönhetünk.
Sajnos, hogy a 30 okc''ro készült küzd-téren csak 11 vas és 2 ftie''co jelent meg.
A polgárok közül többen jelentkeztek ugyan olébbi napokban, azon boldog reménnyel kccscgtotvén magokat, liogy egy jó eső, a szárazság következtében majd márvány koménnsó vált talajt meg-
lágy ittmdjtt. Ab ooü oliUurcxdi, do olmtv-
radtak a polgárok is; már most n«m tudjuk, azon okból-o, hogy a kemény parlagon, jószágaikat őröltetni és szerencsét próbá''ni vonakodtak; vagy a hideg közöny tartotta őket vissza, mely az alsóbb osztályban még mindig annyi embert tart leköt vo ott is, hol saját boldogsága, anyagi jóléto és jobb jövőjo emelésére-mindent elkövet oz a derék osztály, moly öt telkének urává jogos, birtokosaivá tette nem rég. »" ■Pi riig mig a nép nem-tanulj söjáuzo!-lemi és anyagi jólétének kulcsát nem ön oieji''ben hordja; mig kétkedő és bizalmatlan marad azok iránt, kiknek csak köszönettel tartozik s kik oktatni,nevelni, boldogi!ni akarják, — addig az általános jólét és boldogság hajnala messze marad a küszöböktőlI...
Ft. Dornay István jószágkormányzó, Hogycssy Antal, Vermes György rendezők; Csépán Antal, Duohon József és Kruj iozer János bíráló tagok folügyoleto alatt kövotkezŐ gazdaságokból vett részt 11 vasoko a vorsenyszántásban: akkora darab hantokatlia80gatva,af-ziklakemény földön, mint egy-egy káposztás kő:; V. Hárságyi bérlőké 1 vnfceko
2. Tnrnóczáról, grófSzé-, .
chonyi Fcronozé 1 „ n
3. Aranyosi pusztilról ugyan ,
CZé • • • • * • 1 íj JJ
4. Lajosházi pusztáról gróf .
y c Széohonyi Dénesó . 1 n n
B. Kálmáncsáról, ugyanezé . 1 G. Molványhídról, Kováos ,
haszonbérlőé ... 1
7. Dobszáról a kogyosrendé . 1 „ ^
8.Szigetvárról,b.Voinkheimü. 1 „ „
9. Szent Miklósról ugyanezé . 1 „
10.Turbékról,VermcsGyörgyé 1 „ „
11. Homok az. Györgyről, gr.
Széchenyi Dénesó . .1 „„ '' Faokévcl, lovakkal syántva részt vettek következő polgárp^:, : . ; ,
1. Farkas István, íí.-Dobszárél.
2. IJotyka István, ugyan onnét.
» »
n n
n,; jntalriiat nyerlek:
1. A szigetvári és sx. miluílyJ''ni,
2. Homok m. g) ürgyi,
3. Lajosltáei,
4. Tarnóozai,
6. Kélmáuosai és:
6. Dobszni gazdaságbeli béresek.
A a első két egyformán szántó egyénként 13—13 frt Ó. é.
A második 7 ltot; Harmadik 6 frtot a igy ulább egy-egy Aot; s minthogy az egvíeti dijhoz a jelenlevők is adakoztak a jutalmakon LivUl minden béres kapott borravalót is.
Mind a két faoke tulajdonosa jutáiul ''*va lett; és prdig : — Farkas István jutalmaztatott lOfrtfal.
Botyka István pedig . . 8 írttal.
Délután cgy órakor volt az ebéd 64 toritékre, a kegyes rend tiszti lakában, hol a kitűnő borok és vidor kedv mellott egymást érték a felköszöntések, melyek-'' hek sorát Ft. Dornay István kezdte meg, poharat emelvén a földészeti szakosztály elnökoért, ki a versenyszántásra a nagy érdeiíiU bterzot birtokát jelelte ki. Máthé Darányi lelkész ivott a derék és hazafias, tottekbon kitűnő szerzetért stb. stb; a zeneszó mellett lelkes „éljenek" hangoztak.
A fenntebbiokhez még egy kívánságunk van:
Gazdasági egyletünk által rendezett s/ántásversenyek, időnkénti állat és ter-ménykiállitások, gyUmölosfatenyésztés stb. Vajha megértetnének magas ozéljok-ban, mint oly intéxkedések, melyek a ''megye szellemi és anyagi felvirágoztatására, h egyesek ngy, mint a nagy közönség érdekeiért szentel vék.
Folytatása aCsongery Antal előterjesztése folytán,aM. Földhitelintézet, M. Orsz. gazdasági Egyeslllet, a a pesti ipar- és kereskedelmi kamara kUldöt-
tuliiok litnáiMkoini&nyáUn elfojmloU
BJépt>aill£ tervének:
b) Igazgató bizottság.
63. g. A» igazgató bizottság Ugjat: az elnök, alólunk, pénztárnok, ellenőr ésötbizott-■ ági t g, Uikuuk azonban számát a közgyülé, a »ztlknóglic* k A púit, idöközbon sbármlkoi, hétro »Üt kilouozro ia fölemelheti a • kik közül, lm luliat, lugnlább ogynok a törvényekben Jártas egyénnek kuli lonnlo.
64. §. Az ig ugató bizottság érintett tagjai, a péuztárnokotés ollonört kivóvo, kik csak vét-oég, mulnsztá* vagy képességhiány következtében moadittathatnak ol hivatalukból, agy évra választatnak, do mindannyiszor újra választhatók.
06. §. As Igazgató bizottság az egyesületnek fulolős a szabályok pontos alkalmazáséért és megtartásáért, a a» egyesülőt mindonnomü ügyelnek lolkilsmorotea kezeléséért. Ka okból oljárásáról idöröl Időre jeluntést tesz a közgyűlésnek.
56. g. Az igazgató blaotts/g botonként egyszer, szűkség osotén többször la ülést tart, molyro mindannyiszor, inlndon osotbon,mln-d-Miik bizottsági tag holyott, a ki a heti ülé-sokböl több isben elmarad, anélkül, hogy elmaradását az olnök elült alaposan igazolná, oga van a bizottságnak uj tag válaaztását. loznl javaslatba a Ingközelobbi közgyűlésen aztlkség esetére addig la helyettesíthetvén valakit a rendes tagok közül.
67. §. Az idöközbon meghalt bizottsági tag bolyét i* n bizottság tölti bo l leiglonoson, a 1 gközolebbi közgyűlésig.
68. g. Ab igaxgató bizottság ülésoibon előtt ló a pénztárnok éa toll vivő as ollonör,azonban miüdkotton szavazat nélkül. A határozatik érvényességéi''1?, a tisztviselőkön kivül, legalább három bizottsági tag jolonléto és általános vzavazattöbbségklvántntik.HA ogyon b en állnunk a szavazatok : a fönnforgó kér dis mellőztetik,* eldöntése a közelobbi ülésre h&laaztatik. .
60- g. Az Igázgató bizottság határozatai ol lou follobb hivnlkozhatni a közgyűlés olé.
00. §. Az ig''tiwató bizottság az olnök eljárása ollon Kzintén a közgyűlésre hlvatkozha-tik, a na "loük azon iniA<kedé»o, moly ollon * bizottság tftl>bsé«u a közgyűlésre hivatkozik, ideigleneson fölfüggesztetik.
Ül. g. Az igazgató bizottság jogai közé tartozik:
n) a rendes éa rendkívüli gyűlések össse-hiváa|
1») i pénztárnok ás ellenőr választása és ol
IH»zátUzi., » ideiglenes xkadályoztatásuk oso-t*Uu hely. ttezitéso ;
l''
c) a pénztárnok és ollouőr fizetésének javaslatba hozisa n közgyűlésen;
d) uj t»gok felvétele;
0) a bizottsági tagok megürült helyoinok, a föntebbi 60. és 67. gg. értőimében, idoiglouia botöltéso;
f) az írásban bonyujtott kölcsönkérvényok tárgyalása {
g) idegon tőkék kölosönös jótállás mellett folvétolo;
h) a kölosönösszog maximumának és a kamatlábnak koronként inogb»tározása;
1) a késedelmi kamatok éa koaoléai dijak (provisiok) megállapítása iráut a közgyűlés olé vóloinóny torjflaztéso j
k) a pénztárkezelés és könyvvoaetés szigorú ellenőrzéso,a bizottságéi taí,niég as ogyo-sülct müködésénok megkezdéso olőtt, kidolgozandó pénztári utasitáa szorint;
1) a tartalékalap koaolósét illotő rendszabály kidolgozása, és jóváhagyás végett szintén a közgyUléa olé terjesztésű.
02. g. Ab Igazgató bizottság kötelessége továbbá folűgyolni, hogy az ogyosüicti tagok havi illotékoik, s az adósok járandóságaik és a tőko vagy tőkerészletek visszafízutésébon hátralétbon no maradjanak, s u hátralékok kellő szigorral és pontossággal behajtassanak.
63. g. A bizottság határozat folytán az ogyo-sülot novábon és ozégo alatt kiállítandó mindonnomü okiratot, mely az egyesülőt tagjait kölcsönösen és ogyotomlegosen kötolesi, az elnök vagy alolnök és a bizottságnak a közgyűlés által ovégott különösen kijelölt két tagja Írja alá.
64. g. A blzotUágnak jogában áll n czég nláirására kijelölt bizottsági tag.kogyiko holyott, akadályoztatás csotébon, idolglonosen holyettost novezni ki.
06. g. A bizottság tagjai, a kölcsönzésükből orodhotö veízteségokro nézve, csak hb alapszabályok, kezelési utasítások és közgyűlési határozatok mog nom tartása osetóbon tartósnak kártéritéiacl.
(Végo köv.)
Hirek és események.
Allmzát György k.-komáronii esperos ur Promontornál a gözkooti egyik osztályában szélütés következtében meghalt.
A E hó 10-én délután dörgés éa villámlás közt oly jégesőlátogatá meg Kanizsa vidékét, hogy némely helyen lapátlói luliclo u jc^ul hZÓl''llly bullouiás szorint nom nagy kárt okosott.
A Ugyané hó 16-án délután a harangok tűzvészt hírdottek itt,do szerencsére az gyorsan elnyomatott, máskép történt Keresztúr-és Bakonakon, ott a tűzvész több házat elhamvasztott.
A Ilalálesot-, jégeső- és tűzvészről már tevénk fent említést, de sajnos,hogy a rablásról irfkénytelenek vagyunk szólani; ugyanisGrllnhut helybeli kereskedő ur irodájába betörtek és elkezdték holmi vaseszközökkel aWertbcim félő kasszát vallatni, de minden eredmény nélkül, mivel a beljébo lévő pénzhez nom fér-hottok; az író asztal fiókjából aíkerlllt nékik egy vég vásznat és egy csomó fél-krajozárost elorozni. — Grünhut szívesen jutalmazza azt meg, ki a tolvajt felfedezi.
A Fortuna meglátogatta a helybeli fiatalságot; a pesti níllegylot képkisor-solása alkalmával a 600 frt értékll nyereményt Wagner Károly, kisebb nyoro-ménynkot ped:g Sohtrtz orvos és Wol-heim Ernő urak nyertek, —r A kis lottorián ia történt egy nyeremény, ugyanis Ch. B. urnák 1400frttal gazda-gult erszénye, önnek különösen örveml-tünk, mivel hisszllk, hogy ezen könnyen koresett pénzből a nagy gymnásfum épitésére is jut néhány forint.
A Ismét feUtérjllk a városi tanáosot, intézkedjék a felöl, Iu»gy a helybeli koldusok ugy mint ezelőtt láttassanak el réz jogygyel és a vidékiok uiasittasuanak ki; az üzletek gyeren infnnok.sigy nagyon terhes a sok tolakodó; a hnlybo-liektJl ugy so vonja meg senki n fillér ..
A Ehó 11-énaBay félő vendéglőbon. — az indóház melleit, — tllz Ütvén ki, táneztermét és mu lék ístiílóját szétroni-bolá; bíztositva néni volt.
• Czoke Sándor hazánkfiií, az ísmort-
novllhegrdllmUvészéanillitész, ki utóbbi
időbon Rok síkorrol Bukarestbon, Odossá-ban és több kolotí fŐvátosJban hangvor-sonyozott, jövő vasárnap Koszt helyen, az ottani os. k. katouai zouokar
közremllködéso mellott, e(»ry hangvor-senyt adaud, miro az illotő inllkodvolő-kot különösön figyelmeztotjUlü.
A Egy ritka esetet kell megemlítő-nltnk. Mult napokban délután a holy-beli sörház mulató kertjében egy gyö-hyörU és bllszko ordő-király jeleni mog, egy fiatal szarvas bika; —alig hogy észro vétetett, embor, kutya neki rontott s üldözőbo votték, do az állat nem engedő, ügyes könnylldséggol ugrálá át nz ölnyi magas körítéseket, az üldözők szaporodtak, az állat elgyonglllton kézre került s egy pinozér által késsol loszuratott. Ezután kövotkezett nz igazi lótás,futás és pörlokedés.mivol kergető, lofogóés leszúró mind magáénak akará tudni a prédát, ennek következtében kénytelen volt a városi tanáos fontját 10 krért kivágatni és az összegot, molv értobcjöttaszegéiiyok cassájába tétetni.
A Helyboli kereskedők, kik I.-Berény-bon voltak vásáron, következőesotot beszélnek : nz ottani uraságnak két kimustrált lova volt, melyek közül az egyik 30 frtra tartatott, egy jó módú pégár ember 26 frtot igért érte, ezalatt megjelent cgy nvomoriilt állapotban lévő zsidó és a földesúrtól 20 frtért ké-ré a lovat, miután ő fürdőben készül s nincs több pénze. A nemos. keblű I. .lózsef ur ájengedé a lovat, midőn a vevő fizetés után távozni akart, pénze visszaadatott, hogy gyógyitassa magát, s igy pénz éB ló is volt. Az ily nemes tett megérdemli a nyilvánrn hozást.
A A helybeli piuozon már cseresznyét árulnak.
KapoHvár.
* A „Korona" vendéglői öt ism5t uj »zobákatsegy nyári ebédlőt is építenek. Mind az illető lŐbérnök, mind a szór-galmas fogadós ínéltán megérdemlik a közönség méltánylását,''oz utolsó mindent (lkövetvén, mit szállodájában ké-nyelom és ositi tokintetében o.«ak elkövethet, -vendégei kielégítéséro.
* A kat. rögtönitélŐ bíróság több halálos itélotet hajtott végre e hó 9, 11, és 13-án. Kötél általi halált a itéltettok ugyan is, babocsni születésű, bolhóí kanász, Lengyel Feronoz 21 éves, egy favágón elkövetott rablás miatt. Putics Mária,Berzenozéről; MihaldineozGyörgy ngyanonnét, Csucsi rablóvali órgazda-ság miatt. —Káró (Furkó) Gábor, Tóth szent Györgyről,Gölöncsér rablóvezérnek Pest megyéboi szállitslsa s orgazdaság végott; Nemeskei Simon Jánosszinto kötél általi halálru ítéltetett orgazdaság miatt, de 6 évi börtönre kogyolmot nyort.
* A szókvárosbftní tagosítás nem csak bofejozvo valahára, hanem hitelositvo is van. Ugyan losznok-o még olyanok most ia, kik földeiket parlagon hagyva, a sok ál-hitegetésnek, szószátyárságnak on-gedvo, önkényt rohannak a koldusbot felé o klllömbon is nyomorúságos időben? Ha sérelmeink vannak, ha kárt szenvedtünk az üres h"ngu biztatások, foltüzolés, bujtogatás( /. soha som nyújtanak biztos orvosságot, hanem törvényes nton folyamodjunk az igazsághoz, s itt előbb-utóbb-gyógyulnunk kártala-nittatnuuk kell.
A Bényei 8>.intársulata e hó 16-án költözött cl székvárosunkból Szombathelyre, itt hagyva jó emlékét maga után b magával vivén közönségünk becsülését; Annál biztosabb ajánló és útlevél nem kell ogy színtársulatnak, ha a közönség beósülésében részesül. A székváros ily sanyarú időben is bebizonyi-tottu, mivol tartozik azok iránt, kik pá-lyájokra hívatva vannak, s nem dolog-korüléhből lepik a deszkaszálukat.
* Bényei szinigazgutó 1 ft 88 kr. o.é. küldött bo hozzánk, mint a megyei kórház javára adott „Storn Izsák" tiszta jövedelmét. Illető helyérő szolgáltattuk.
•Frioz Juli, apáti lakósnő a kat. rögtönitélő bíróság á''tnl o hó 16-án kötél általi halálra itéltotott, mivol Sajtos és Vida rablókat pinozéjénél rojtegotte, a
I élelmezte. Az ítélet rajtaVVégre is haj-I tatoit délolőtti órákban.
♦ Kötéláltali halálra itélto a kat. rögtönítélő bíróság Horváth Istvánt, ki P. Czeglédon született, a Sikatai pusztán kanászkodott, (26 évea);
Ugy Farka« Józsefot.káliniíncsni születés, 38 évos, Sikatai kanászt, mindkettőt büntettosok olősegélésééri Gölöncsér rablónál. Az ítélot végre is hajtatott 18-án, délolőtti órákban Farkason; Horváth'' István az akasztófán kapván kogyelmot.
A E napokban hagyandja el ■ siytót egy könyvocsko o czim alatt: „Oonologia" azaz: iránytadó kalauz a szöllészotbeii, a hazánkban mivobii azokottízöllöf jóknak caaládjuk szorint loondö rendsaorrs osztályozhatásárn. Irta Tcrsánozky József orvoa N.-Kanizsán 1806. Ajánljuk a szöllömivo« osstály tigyol-mébo, mórt miként oltíkgoiien véloménveB-hotni, igon megfog fölélni oséljának. Tölib rajzzal és táblás kimutatással bír, molyok arra szolgálnnk, hogy a tzÖllőmivoa az Ismo-rotlon fajokat könnyen follamerheaae. Vajh>» már egy.Boi tisztába jöhetnénk aafllldfnjalnk iiimerctébon, hogy o szorint a gazdázzat elő-nyéro képosok lennénk kiválasztatni, a legjobb fajokat a szőllöroivolés novezetos olö-nyére.
* Tekintotcs pzorkosztöiég! Biztos kútfőkből tudva azt, hogy becsea lapja álul már két pályatársam révbe jutott, vagy is férjhoz mont, nom voazi ön rosz néven, ha én is fölkeresem becses laplát, a o kla hirdetést boleiktatatni kérőm, do ne áia a hirdotéaek közé, hol a szordabolyl juhok brillíroznak. 8zó a mi szól szárazság jár mont nem csak a votésokro, hanem a házasságra ia köny-nyobb ogy aranyhalat fogni; vagy tornót nyerni, mint ogy vőlogéi.yt nf«^ni a mostani tiatalságból, moly agyon kommotlaálja magát a sarokban a egy preforános játékot néin ad 10 inéringért. Tehát a dologra 1
Novom? Nom tartoaik a dologra j de annyit még is mondhatok, liogr 4R előtt a ml us.Já-dunknak Is mog volt oklovtde lcutyahőrön. Lakásom ? A Dráva mente. Evőim? 31 évea vagyok; oltár előtt még fértival nom álltam, osak most van szándékomban.
Tormetora ? magas ; ptr írnok éa iip^ny mondta már ozidruanak is, de én so''.in sem ámítottam magamat; olyan, a milyen I
tízomoim ? nagyok, «ötét • kékok { egy pár imádó hullócsillagnak mondta, azonban nem a csillagok hulltak le, hanem as imádók hulltak ol saját közönyöm miatt. '' '' -
Hajam? gazdag, fekete; snját phantnatlkus Izlésom szoréntviaolom a nem majmolom adi-vatot; ogy gultarlata zelyemnek Állttá, o. d''g ruhám som volt soha selyem, holott olykor csak vohettom volna.
Értékem? Ezt olvassák tudom legtöbben, tehát a telekkönyv aznránt Ide Írom t van 68 hold jó sz-lntófoídem közel a ''Dtife^pa, jó karban ; hat hold rétom ; I hold beltútégetn, zsiudolyos lakkal t egy onolédllázr.al, latáJI^-vnl, a zákányi stijlliSÍiegy''ort egy''4 holdból álló szőllflm. tí mindozokro betáblázyA ^00 ft Ö»l adószitg.
E^y örog éd»s anyáin van, kl asemamvllága s kit minden aaoroncsém éa aaomoruaágomon velem Akarok vinni, és tartani. A többit szoinélyeson. 8 Klvánalmnlin ? íme olősOrolom. Oly egyén, kit ha nemesség nem la, hanem saját érdomo és tettei totték nemessé.
Özvegy ombor no logyen, a legfeljebb 88 évra.
Barnának olsőnégo van A szökő füleit; a magasnak, az alacsony felott; semmi hibát nem tűrök testben ngy lélekben. ; • ;
Mog koll fogídmn, hogy soha mást nom szorct s inindnnt f »ledőlt a múltból.
Hogy házAmhoa csak maga j»n, vagy hn én anyámmal hozsá mogyek, csak hárman leszünk. Józan orliölca | a bori ritkán élvezso. A szelídség elsőbbséggel bír az indulatos, haragos futott.
Értéke, vagy állása? vagy legyen legalább annyija anyagiing mint nokem van; vagy ha annyi földbirtoka nlnos, legalább ia ispán a
fjozd. pályán; vagy ha a«iegyénél azolgál ogalább második aijogvzö, vagy azolgahlró. ügyvéd, tanár,örömobt látott vendégok, fonn-tobbl kellékokkal.
A bérmontos lovolok o''lapok «zerkcsztüjé-hos czlmr.cndők, melyokbo as Hlotö photog-roph nrozkípét holyear.o; a a azorkosatő ur •zivos losz azokat folbontatlanul nokem kéz-bositoni. *) A levelükre Ily ozim iraudó. L. K—t —M —nak. Kaposvárott.
#ekUld*t«tt.
•) BzlT*<«n m»(lM«>Uk Ca kiráasáfil, c*zk bol. doK»á«il ii}a «1. 8 í « r k,
TÁRCZA.
Az én fecsegéseim.
ii.
Kék az ég, zöld * föld, tavasz van I Lépjünk aa laton templomába : az ttdo természet ülébo; ugy ia oly rövid ideig éldolho^jük a caa-logány dalit • láthatjuk a mezők hullámzó zöldjét, mit a forró nap tárgára aszal. To-kintaünk azét a reményszinü rétek tarka virágain { mert tán pár hét múlva fényoa ka aza él oltja ki a tonyéaztö ólotot, hálátlanul kopáron hagyva a föld kebelét, mint a valódi érdemet az elismeréa, vagy a jolon álmait a azomoru jövő. Szép éa magasztos a természet ily Ünnepi pompában, mint a bölcaö dagadó párnáin alvó kiadod álom képo, ki csak távolból a"m eazmél még a férfikor munkaviharairól a nem tudja, hogy a csalódáaok ko-aorU serlegé bl<l innia kell. — Ki a azabadha! ez az egyhangú közóhaj. lliaz oly szép a mezei élet, oly édesek az idylli egyszorüség ártatlan örömet 1 Reggel a munkáa pornép a kelő nappal egyszorro jelenik meg a mozőn a est azzal egyaaarro (a hagyja el. A vidám dallam eaetlogea harmóniája hila illatoa lógbo **áll a forró ajkukról ; eaak a harangszó né-mitja el, ünnepélyes caondro intve a tájat, h«gy a vott jókért hálás ima tisztán juaaon Ipten trónja elé. —8 valóban laton n termé-azotet alkotva mivél>on a szabadságnak onyé-azotlon templomot épített; éa uz etnbor. a torméazet királya? — Chommo oat no libro et pariont II est dans lea fora — mondja valahol Rousseau, aa igazaág éa torméazet embere.
Mig a arabad bájainak első éldolotén pa-ramythoi elfogódás Ihlot tölti mog keblUn-ket : később az ihlet lázuláaa után itt is megtalálja a gondolkozó elmét századunk anyag-olvlea aaellemo — anyag, elv, szellem? — melynek kéjelmotlen .rezgéso olfll menokü-londök néha szabad akaratára bocaátjuk a phantaaiát, hogy a alaktalan világában önal-Icotta képzeteit saját oszményiaégökbonszom-léi ve az alaktalan való ooncrot tllnotoinok ineohanloua letelését foledjo, molyok sulya a keblet megköviti, olfásitja. — A hullámzó votések, legeléiző nyájak, gulyák látatra fölvetik élénk gazdászati viszonyainkat, fejlettségünket; per analogiam oazllnkbo Jut egyik máaik nemzetgazdúazali kérdéa, ko-rrskedolmi ügy, közlnkodésl eazközoink, ügyeink állapota Intézményo atb.; mig a téveteg lélek azon veazi észre magát, hogy iképaoltnén egy kla világot bo barangolt mi-kánt kóaza moh virágról virágra ropdeavo a berket bezsongja. . , . -
:,>Wl magyarokul még folyvást éa tán — ao-'',K«ig a földipart — gasdászatot — tekintjük hazánk fő, éltető forrásául, ez ama fónypont, molyből as egyetemea tudomány és iparágak azi várványszerün kiaugárzanak; a fia elfogulatlanul, aa igaaság ázemüvegén nézünk : ép ea azon szak, mely nekünk eddigien log-kövesebb fejtörést okozott, ez azon tér, melyen a korkivánalmához képott leghátrább vagyunk. Allltáannk mellett érveléal okból nem utalunk Angliára, a, gazdáazati eléha-ladoltság, ipar a oaokből folyó vngyonoaság eszményitett fűidére ; riora hivatkozunk Po. roszországrit, hol 448 gazdasági egylet és Ugyan minden 11 Y»CTmfd torülotén ogy működik, melynok Blüínmfd torülotén 7 Ibid. hitelbankja, 8 felsőbb gazdászati, akadémiája 22 alsóbb gazdáazati iakolája, azámoa különböző gazdasági oktató Intézete, minta-gftEdaaifp<i, 42 meteorologlat atatiója a mind-eh«j 1V%UIIA lakóaa, —tohát kovoaobb mint a fn.''ijjyar királyság torülotén — van: d* ha a ki Bécaből viupályán vagy a Dunán car.k LS.ó*ii ia utazott éa a Duna melletti té-reken ''^^,-minél széttekintett kevéa ész-''VJét ¿^/.íbltflnhetett neki, miként &t a ko-•cabbé háláa talaj a tán a tenyéazotro hátrá-olimatloua viszonyok daczára la p''u«i< tátva külön terményekkel bovétott földek váltakozása »ürü; rendszoroson cul-tivált erdőkkel — mik legkivált a nehezebben mlvelhutö hegyekot, halmokat a lojtöket ¿Kékeaitlk — oly képokot tárt föl azorao
előtt, melyeknek szinvegyülete aratott ós gondos kézről tanúskodik; éa nemcsak, do melletlök aa emlékozotben föltünodező hazai tájakéi már-már kontár müvokkó sülyodnok, ha porszo szivünk pártjokra nem kél. — 8 ha a tónyozőkot fürkésszük, molyok o^vidékükön a földipart klfojték vala : mint alaptényezőt fogjuk olismorni á gazdászat fölvl-rágzására klzárhatlunul a leghatásosabban befolyó azon körülményt, miként a megoszlott földbirtokok dolailokban mivoléao az or-azág produotivitáaát nomcsak gyarapítja, do a koroskedolom, gyár — a egyéb Iparágak fejlődésére ia lugruganyuaubb emoltyü. Eaz-uietársulatnál fogva oazüukbo jut itt Anglia bérrondazoro a hazánk ispán —wirthschoftja, mely nálunk a gazdászati clöretörokvés pro-raothoiisz — köve. Megfordulnak elménkben a honszorotet zcnithjéröl képzőit oszmények a jövőre, hol az „ombarras, de riohossou üditő káprázatát olovo érezzük
BOKLYÓS PÉTER.
La Valióre herczegnő élete.
Kfy névtelen <» 1708-ban Kölnben m''gJMenl fraaesla kiadás utált t''orditutta
R ÍNYl H K Z « ő.
(Folytatás.)
Kom tudja a SaintJoan-i találkozást folod-ui, mollyot mint mondja, vérénok árán ki-vánt volna megakadályozni. „Egészen mog-nyugodtan már — így folytatja lovolót a bíbornak — azon biztosításokban, mellyeket folségo nyújtani kegyotkedolt, valamint megküzdött maga viseletében is, azt hittem valóban, hogy uout gondol ogyébro mint azon eszközökro mollyokkol házasságát boldogi-taudj/i, mi nem lobot másként mint ha a lolko folott uralgó szenvedély urává válik. Azonban igen érzékony fájdalmamra beláttam, hogy ezon szoronosétlon látogatás után csak roszszabbul csolokszik mint azelőtt. Ez mind nem szóigálhat arra, hogy a dolgok más állásba holyozteasonok, ezt ép ugy tudja ön ralnt én. Itéljo mog ezután, van e nálamnál azeronoséllonobb ombor? Ilévvol dolgoztam hlrnovénok emelésén, fegyvoroinok dicsőségén, országaboldogításán, a mindezen fáradalmaim után keseregve kell látnom, hogy cauládom egyik tagja azon pontra ért, honnan mindon igyekezeteimet megsommWíti, hogy okép folaégod veszténnk oka legyon, ha ön azon szenvedélyét melyei iránta viseltetik nem fékezi.
„Ha vissza gondolok — folytatja a bibor-nok — uilkot ön nokom irnl kogyes volt, ha mind azt élőszóval ''közölhette volna volum, lolkl álapota felöl teljeaen megnyugvandot-tam volna j eszombe Jut, hoiy ez ügy hosszadalmassága kétségbo ojtő, akadályozván engem folségedot követni, a parancsa alatt működni, mognyugtatandó lelkét, s oly hely-zetbo juttatná folségedet, hogy a világ legboldogabb fejodolmo legyon. Most azonban félők, hógy mind önnek ő vógét vetotto. Felséged közeUétú azavarba hoz, meglővén győződve, hogy aemmi kellemest aom mondhatunk egymásnak. Viselje el tohát 8irn, hogy szabadságot vegyek magamnak elébo terjesztőn!, mikóp ön egészon ollonkező uten halad, mint mollyro aaját java éa érdoke kő-teleané''; ön épon a ntíaiüléa Idő pontján áll éa most inkább mint valaha átengedi mngát egy szenvedélynek, melly dicsőségét bcszen-nyozi és ügyeit lorómbolja. Ön igon tud maga f«lott uralgni, sőt a tottotéabon mióta azorolmes nagy olőmonotolt tett, do mindezekkel még aein tudja azon házasság iránti ollonszonvét födözni, melyben jolenlog ügyködöm. Visoljo cl, hogy kimondom mikép azon méltatlanság folott, mollyot országa iránt tanuait, még a világ azomrohányásait la kiérdomli, a hogy az laton haragjának to-azl ki magát, haoliy horczegnövel kologybo kit nom azerot, azon foltétollol, hogy velo gonoazul bánjék. Gondolja meg 8iro, ha ily-kép eaelokodnék, az laton elébb utóbb megbüntetné, éroztotvén önnel annál komónyob-bon hiirAgja aulját, monnyivcl több kegyével róazeaitó eddiguló. Elárulnám kötoleaségo-inot és tartozó hüségomet sérteném mog, ha nom kárhoztatnám felséged magatartását.
Szerencsétlonségónok eszközo egyedül f>l-séged maga, mivel a helyett, hogy lassankint mind megkezdé, saakitná azonésszoköttetéat, moly akadályul szolgál az ált.tl.im azoraondő házasság érvónyesitésóbon, még inkább szorosabban és bucgóbbftn ujramogkrtté. anélkül, hogy jogyeaónok órdomait tekintetbe venné a meggondolná mlkép misem lonno o nőszü-lésnél olőnyösobb saját ügyolro néave. Siro ön kegyos volt mondani, hogy xfőlndok, mely ttnokahugommali nő*3Ülésro határozza, aa lenno ogyodül, tudatni a világgal, mikép nem tudván azolgálatimat megjutalmazni oat ekép akuijA tenni: ozt azonban oly modorbankoadl, hogy nincs ombor ki ebboli viaolotét a szoro-lom kicaapongásának, no tulf\jdon!tná nem pedig ulistáorés indokának.
„Do fultévo, hogy a felséged ez indokból osolekcdnék holyoa vulna-e ha én sogédkoaet nyújtanék? ha olvukltva ily nagy azorencsá-tol annyira olfolcdkezném magamról, hogy fölséged hírnevét a magaméért feláldoznám? Nem Siro, ehozén som elég nagyravágyó, som elég hálátlan nom vagyok. Láthatja felséged, hogy van okom félni, visszatérni aa udvarhoz mort valóban nom tarthatnám mngAm vissza felségedet oly modorban mulattatni, mely tetszését alig nyorhetné meg, som azt mit irnl kivánok,do még komolyabb dolgokat ia hévvel előterjesztőn!. ítéljen, Sire, hanemkell-o zavarba jönnöm: nom tudom mi lesz belölom, a nem látom át mint fojozzem bo ön házassági ügyét, érezvén, hogy mit caolokazem éa Ígérek az nem való, a caak ogy ártatlannak ki felséged hajlamát valóban mogérdomli szerencsétlenségén dolgozom."
Ezon hosszadalmas/ szóváltás után figyol-mezteté a királyt, hogy térjen mngába a kéri nyilatkozzék egészen őszintén; clébo-tor-jeszti, hogy inkább mindont félbo szakltnl kívánna, s folytatni egy hadjáratot, moly a kereazténységnok általában s az országnak különösen szoroncsétlonségévé vállik, mint oly házasságot oszközölni, moly részérő kétségkívül szomorúan ütho ki, stb. Fcljnjdul végro a befejerésnél m''<kép misem képes el-háritni a fölölti kosnrvébon halálát, ha látná hogy ogy szomély ki oly közöl áll hozzá, annyi roszat okozna ö felségének mint a mennyi jót ü uom tehetett egész szolgálat-ideje alatt.
A királyt igen kellemetlenül érintó a bi-boritok lovolc, kemény választ Bdott roá, — tulíágosnak nevezvén öt; szeméro veti, hogy felölő oly balvóloménybon vnn, hogy Monto-iának nézi, mivol azok után mlkat irt mindig ugyanazon tárgyat haszontalanul ismételi; végül reá parancsol, hogy a házassági- és a béke azorzödéat írja alá.
E bánáa mód.folotLabibornok mivel eddig mindenkor K-gnagyobb kimélottol találkozott felettébb csodálkozott. Joggal hilto azt, hogy indokai iránt igazságosai b fog lonni, amivel ő csuk kötelességét teljesíti anélkül, hogy a tisztelőt határait átlépte volna, mivol a közör• aégesnél több bátorságot éa szilárdságot tanúsított, s végre mert meg volt győződve, hogy nom igon örömuat fogják szaván, vissza lépését érdoklŐleg; azt válaszelá a király-n ik,hogy sohasem kételkedett azon, ha unoka-bugáért nom, ugy biaonnyára másért fogfol-áldoatatni; hogy köszönetet várt nom szigorl, mivel soha som volt egyéb.szemei olótt mint urának dicsőség« áa bírnevj; hogy érdúmul-len lonno az élo ro haöfolaégét hazugságokkal altatta volna; do tt az igazat mondta ki midőn azt irá, hogy a király azon Imo unoka-huga iránt akadályozza öt ennok hibáit fólia-tnorni; — hogy az egósz világ nom kép«a velo elhitetni mikép o nő barátságos indulattal visoltotnék iránta; hogy ő mindeneknél jobban Ismeri, s hogy a király irányábanl modora aom hagy fönn e felett semmi kétséget; hogy ha a király neheztel reá,miot mondá bárhová tetszik parancsolnia elmegy, hogy haragjának joloit elfogadhassa, a at élküí, hogy vitatná, fonuhangon hirdetem!! mikép urának igaza van éa ö a bűnös, do sokkal igazságosabbnak hiszi, semhogy képra lenno szolgálatainak jutalmául öt becaülotétöl megfosztani akarni; ológ ha már óloto vosa el a mindono mie o világon Volt, bár az iatoni éa emberi törvónyok. szerint nyert szabadsága, családjának mindon tagja felett rondolkez-hotnl.tölo nom ragadtatik cl; bocsánatot kér
a királytól hogy torhéro vált, Ígérvén mikép jövőben c/t nem cselekszi, hanem parapcaa szerint a békét és házasságot magköll; ezek-után élto utolsó napjait ott töltendi hová <St rcndolni fogja, elégtételül azolgálván réazéro az, hogy a/.eroncaéjo volt a boldogult királyt 80 évig szolgálni, őfelségét podlg akép, hogy aem ügyoi aom hadi dicaöaége nom caorbultak, végro kéri kegyosen moggyőzödni a felől; hogy bár azomoru sora várakoaik roá, mindig leghívebb éa logbuzgóbb azolgáinak ogyiko marad.
Egy alkalmilag irt a királynénak !a, hogy lá^ja, mlkép a király többé mi hi\jUmmal sincs iránta; hogy ő folségo rendelete folytán a házassági és békeszerződést megköti, «kép ezek terhétől ia megszabadulván, — hogy ha aa Isten igyekozotét mogáldaadja a király o világ fojodolm-inek legnagyobbika éa Ipg boldogabbik a lnoud; hogy aaive annyira olsjíorult mlkép többet irni képtelon : k^tijv királynét Imádkoznék érette aa Istenhez mert soha som volt több szükaéga az Isten oltalmára miue éppen most.
(Folyt, köv.)
Nyílt poata. 4
K. E-n*k, Moh<c"in i KosiönjHk a kOldíméa.vt i a vision^áa nem (okiig kéaik.
T. Gyulának, 8».-K»h<rvár i Magán laveltlnk meg«.
J3«.-V-nak, I''eoten : örrrndm^nk, ha eri 4 ninrkva jutnál { jöjj a paradicsomba, ott biaonyoMa taUUko-iui k| addig U fogadd Udrl>ali-tOnket.
í>, ?-nak, Vrimprím i válaaat váiank.
D. í n«k, N. n-be f Ug/au oit lionjUk.
IJ. .X. lUci i Aa Mretrt várjak | a UJanuáibil. már ¿»ben alig leai valami.
ÍJ, P-n«k t ön Icveln t/níul iiit^akadtank | hanem ha ¿pen nem lehetne, ol/ kOrOlm/njrekoak tulajilo-alua, melyeket ciak axdval mondhatiiAnk el Vái.''uV a folyta tilt, ho^r mindig legven kéar.ál valami | kr-lOiuigtlnknek 6n kedve« vendbe.
T. v-nak t Meddig várunk mig?
J-nak, Domborán : Tadaad valttnk, hova kaldjQnk axáuodra 10 nap alatt egjr sOrgCIa levelet.
8-nak i Teátok orvosi lapba kOldehl.
n. Oy-nak, P* on i Naptártak siámára kirfink valamit Untul.
„Easmányklpem.* N'';ía jö.
K-nak i A Upot reelamáltuk ; ha míg sem kapna On, te<*4k velduk tudatn1.
t>. P. 8 M. uraknak i a návvcl nem sxolgálhatun ; Jól ealk hallanunk, hn<r<- h»t<«t tMt.
U. L-aak, UraefenLergben t Mikor jen már, a mit kertünk ? Lovelrd váijnl.
.Oaadag vagyok.- Eit tia c.ak ftn mondhatja egí.a Somogyban.
Zsellexi Unig«i»nak : Klíre Is k«»*nnjnk i ha tnb ben Ont kftvetnák, hamar kivién Kurtánk; de fájdalom, csak krajcxiroiikínt gytlllk.
Drávaparti Tilinkásnak : lU.aná''ni foi.''uk eaak türelem | a már keiOnkban lfv8 la világot Iák
T. F.-a i Nagyságod kívánsága nekUnk parancs | aaonnal rendelkeitQuk ; legfeljebb 6 nap alatt ott less. A kolibrik már Itt Is láthatdk. OdvOsletrtnket.
Harkányba-: As utolad levéllel sxereucsíüenül-jár-tunk. _____■ , _ . .......
.TSbb páosl lakás* aláírással tp Uraiét kaptunk, melynek nyelvhlbáktdl heussego soraiból csak auitylt (áthatunk, hogy blaony est alig ,tflbb pérai lakos* Irta ? mert ax utolsó írástudót ia jobb helyeslrónak tartjuk l''écsett, mint sem ily ákum-bá-kumot fórcxelne nssxo I Hát ha még aat elmondjuk i hogy lapunk elleniben a „Dunanan''han vádi a kan-kánt 1 — Hogy ,Gyöngyöemell<k* knaOnaófót (tlaa-'' telet ennek is) — hova a levíllró perónt eddig caak nígy krínolln ssorult — elábe teexl a kaposvárinak, mert ott Ralogh társulata estvénkint 8t>—40 ftot veti be, itt pedig megbukott (nem tudank semmit a bukásról) Dónyel társulata. Mielőtt levélíró újságba írna, ajánljuk neki, vegye be a ssent könwvbSl »tan, i«ák<)tt, .Vedd al in rólam a te ostorodat, mert a te késednek fenyítéke miatt én elfogytam.
Mert én te eltitled jövevény vagyok és atellér.....
Füleimet áltat fúrtad nékem.. iu ax én sxivom elhagya engemet.*
_Holt. K. 89 r. II. 1» v. ée <0 r. T. 11 v.
KylIvnnuH küazOiut.
Vasúti vendéglőm tánezterme leégéae alkalmával a vész. bőrül többoknek tanúsított szorgalmáért nyilvános hálámat nom mulaszthatom el ; mindenekelőtt a vaspályái hivatalnokoknak,kik közösön él. tveszély közfatfla elnyomáaát annyira oltfa^gitúk, ngy aaint&n ifj. Guttmann, Lublitz Simon éa Simonaita Andráa uraknak, kik ia fogadják hála köazö-netemot.
Nagy-Kanizsa máj. 16. 1865.
BAY QYÖROY. vondéglő tulajdonos.
. xy z
BTIHIRNÖ
N''nKfKitiiiSM«, májua 10. Utolaó közleményem óta még folyváat nagy a szárazság ér ha fl»ő ttom lep meg bonnünkol, fájdalom, nogy azogénységnok nézünk elé. A nagyon gyeden ide érkozett termény inból 10— lbkrig emelődött, mi ma jegyzünk: Búza 3 frt 30 — ROkrig. Roza 2 frt 30-60 kiig. Árpa l frt 60—80 krlgl Zab 1 frt30-3ö krig, Kukoricza ?. frt 10-30 krig.
Kaposvár, május 17. Mult tudósításunk óta á osüggedéa, az aggodalom eaak nÖt,''''miután mai napig }s nem hogy osőnk nem volt, hanem őrőköa azél, s rekkonŐ hőség pérzsolí votéselnket, rétolnkot. U én a azabadban fokú meleg volt; 15 én 20—21 fnk: Jgozavo-téselnk nagyon árván néznek kl; a buzatáb-lák-közül la osak azok adnak némt megnyugvást, melyek gazdag földben, a tavaszclőbon «uár erősök voltak; a többiro szomorúság
I nézni. Árpa, ztb és takarmány vetéseink ntind jobban sárgulnak, fogynak, a oly hibásan kőitek, hogy több bolyon fel kell szántani; igy tesznek a kukoriozával is; nngyon hibásan kelt, a a táblákat nem érdemes igy meghagyni, midőn a kikelt szálak messziről kiabálják oaok cgymáat; sok kárt toaz a vetomónyben a Inngya, kukaca, a cgyóbb férgek, melyek mindig bőtégbon vannak H »zárazaágok idojo alatt. Parrag rétolnk ugy néznek ki, mintha kánikula porzsolto voln* lo őkot; vannak helyek melyeket megsom lőhet kaszálni: még lapályos helyeken is ritka a fü, hogy máskor a íegolő ia szobb voll. A legelők »zlnto lo-sülvo; mi lesz még odébb a nyár folytán? barmainknak pusztulni kell, miután az iatál-lózás som lohetaég&a a takarmányhlány miatt. Kutjainkban közd fogyni a viz; zavaros, majd Ihatatlan, némi aaerenoso móg, hogy a tél
folytán aok nodvoíségot kapott a föld a alant legalább némileg tápllálkozuak a gyökorek; különben már mtndonünk kisült volna. A vizes malmok állnak; a patakokj, források, száradván a jó aratáaok van a gőzmalmoknak. Apr.l.lévén jóesőnkazóta nom ázott megafőld s igy -T- mikor o aorokat írjuk — 47 napja.
bzőllöinkbon nagyon eok kárt tott a márem-illett fagy; több gazda termése felét, mások ''/, majd ''/» részét siratják; gyümölcsöt még kugvoit itt-ott, ha más voazedolora noméri.
Nem lohet oaudálni ily körülményok közt, hogy u gabnaárak omelkodnek, főkép azonban a zab ára. Nom nagy azoronoao, miután ko-vés gazdának van ifiár már foloslegos tormóko.
Baranya, Tolna, Zala éa Veazprém megyékből kapott tudósításaink ia mind leverők; mindenütt a szárazság uralkodik, a a köao-lobbl felhős napok alatt ia oaak itt-ott volt
egy kia eaő, muly kovéa hatással volt a termékekre; sőt jégről is tudósítanak bennünk'' f, moly a azőllöhegyokben nagy kárt tottt igya böhönyci hegyot is megvágta; ha még két hétig logfeljebb — esőnk nom loaa, a da-nántuli kerülőt oly szükségnek néz elébe, hogy nom hogy adójokat nom fogják sokan megfizethetni, hanom acgólyro azorulnak ön-feltartások érdokébon. Képzeljük még eh-hoz a pénztoleiiség, adóafág, terhek a egyéb azomoru csapásokat, — a készen vagyunk a azomoru képpel. ...,,,.*5l■?•„„
OecHÍ p^ izrtrfulyaiu majUM Í9.
6% motaliques 71.06; nomaeti kölcsön 7G.2U; bankrészvények 803.— hiteliutéaeti részvényok 1 4.— ; ozüst agio 107.25 j arany
darabja 5.18._
Fclolőa szorkonztd: R0J30Z ISTVÁN.

I R D El
"37
3É3 &
JEQ
l

''S • (1—»)
•ti) RO-ÉTM £ N Y.
Véb<r Anlal ii uejo Uönoifil K.rollu* Mt«li xőinek ö»»xrhivA*a I Hyiiiűgrmegyo polgArl iöiv«<éke •>iitat telekkönyvi hatóiAg réuéröl k.luklt ró tétetik, hogy lt. ncx WU-. i.rtrf»k Vúhcr Antal éa t.elo Uöurxöl KuruUun elleni km-ietében * kii • légltiil végri''hAjt.''.i utóbbinak Sxl-getr*rl ftil9 íx t''.J. könyvben t—i rundix Amig b< J pyxctt hli tok Ar.t ol • rendeltetvén, kx Amréil l''d« ''l«|> k • • klelégiu.1«! »orr. ml utegéllapl-tAi* f klntetóból hltelexőknok tAr-jal.Vtl liatArnapal folyó évi a«g. ''.a napJAnak ro/gc i UórAja kitti- . »•tiki mlro liilelciök aixal tiltatnak
mo«r, koty mw''í uem Jo''enéiök »létében a T»nm bbl ögylctekblrvllag fognak InoyAUpItiatnl.
Kg)ixrrttulnj felhivatnak |nir\<l• »»oK,kik a kijelelt birtokhox igén; t tartanak, *«t a feuucbbi határidőig ido bejelenti ni iteitenek.
KapoivAr apr. <0. 180».
Somogymegye törvényuéke ntiul telekkönyvi li*tó«Ag.
m " 7ÍH5T
ARVüUEííI
Hirdetmény,
Fomogymegy. polg. törvéayiié-« kének, mint telekkönyvi hat lAg-ník r''i J röl köxlil. ró tétetik, hogy H.neie K.rcnei kapoivArl lakóinak felperenógj alatt Z >ka Jóii f ka-potvArl lakó« elleni köv. t«Ui. fo. ''lliMri lexAlogolt 4« a kapoirórl köxiég 381 ixAmu telvkj gy/üköny-v<*h U f 61» hr. * Am alatt fogla t él blr-llagiOO frto.é b cadli lu-g»tlai ok knpoitrAr köix-''gb.u a hot/a inén »". évi Ju.ilui íi. ntpjA-ntk r-ggell 9 <r''«JAn — mlüt ax ellő hatArnapon — alirv rditetnl lógnak) a mAiodik Arveréil Idi, ha d tAn a oliőn vovő nem taUI-k.txnék, f. évi Julim St napjAuak regg II 9 Arajár.i a h»lyi»lnér® kt-t ixetik, ax al hogy okkor fennebb kiji-lótt Ingatlanok a bcviArou alul I* eladatni fegnaV.
A» arrcr,»l teltételek a törvénynek IrodAjAban mindenkor u»-gte-k''ntbotök.
KapoivAr a;ir''l 10. Ifltíft.
>■01110^ ino^y.'' trtrvóu,, x«''ko mint li''Kkkftn/» I hal.''iAg.
ARVKRKSI
Hirdetmény.
Himogxm''gvr pnlg I*rr4i>y*»i-Wník, mint tx|«lik<iii/Tl hxUaAg-nak kitib rrJ tít^tlk, Uogy
VankaK''ir''l/ knpoxrArl laköxna''c l''clp«r«M<;fo alatt Kel Iroich Jakab kapoarirt UV.W elírni kflv*UI4aa l''.>göU óx a kapoxrArl k <x»lg I &■% «Amit t ''Itkjeg > xlkJSajr -vibeu + t. len ''dAm a''att fogla''t
A» bíróilag f.OOO r.t O. i. b citilt hixA ka|H»rAr kA tigbon a h''ly-* ilnAn f. nvi Jm iiu tO. napjAuak ■ «II • !>t*Jín — mint a«♦!»•''( Iia->ArM)mn — rlArrort>»M«i r»|>iak, a mAaodlk Arr. rí»l t ö, ba uet m aa
o''xöii »evö lum UIAikcrxn^k, f. 4»l I lim 17. napjAuak rrggo''i 9 orA-JWa a hrlyxxMre VltQi«tlk, axxal rkkor fennebb kljalelt lim»»-iMiok a bcc*Aron alul lt tladatnl lógnak.
A» Arvorí»l f, Újtelek a türvín ■ /k IrodAjAban inlmtonkor mogte klntbttSk.
KapoxrAr inartlu». bó 24. 1863.
Cunívgjriung/ tUrvAii/xx^ko mint t- IrkkAnjrrl hat.''xig.
w7.
•cs (3-B)
árverési hirdetmény.
Baraogyracgyf potg- türvínjrxií-ki''uck, mint telekkönyvi hat^xÁgnak réixéröl kSxhlrré títctlk. hog/ Knan KAroly kani xai lakólnak a f«lp<rri»lgo alatt Vajda ^Ib«rtn4 Nlk''al lakói f Honi kOr''toMxo fo-daxét^ro laxilogolt 4i a nlklal kSxilg ^.1-dlk xxAina tolokjegy. xökOnyvAben I. t — 4 reiidxxAm alatt foglalt bíróilag 8000 frt oixt. i. breiUlt Ingatlauok a Nlklal köx-a helyixinén f. íri Juu. bó 8. AapJAnak reggoll 9 ¿rAJAn — injiit ax el»8 batAruapon — clArrt-rjxt«tnl l''ognak í a mAiodik Ar»c-)(•! idd, ha n«tAn ax clxón vovJ iltm talAlkoxnAk, f. ívl jullut hó 8Í>.\»''/apJAuak reggeli 9 ArAJAra a h''lyixin/r« kitüxetlk, axxal hogy ekkO> fonnebb kijelölt iugatlanok a btcaAron al->l ix eladatni fognak.
Ax Arveréil feltételek * törvényi ixók IrodAJAbail mindenkor mag-tekinthetők.
: K-''lt KapoirArolt april 7. 1865.
Somogymegye tör vén/xxéke mint telekkönyvi liiilúlAg.
IIB«/
h
x«\
Í3—fl)
árverési hirdetmény.
Homo^ym. polg. tdrvxxékének, Dilnt telekkönyvi hi\t-''xAgnak ré«»4-röl 1 HxhlrrA tétetik, hogy OnttAn-borger IguAtx t koppAnyi lakói f l-P'' rex»ég>i alatt B kd Joi< f t. kopi-nyl lakói ollenl klivrteléii fed"xé-lóro lexAlogolt ói a t. koppAnyi köx-
•Óg27 ix. t.jegyyök8nyv4benl.''«/in
tilek 1-26 rondl''Am alatt foglalt éa bl-óllitg 8000 frt o. «. bedűlt In* pattanok t. koppAnyi koii^0" • hotyixinén f. év niajui 10. nap-JAimk reggeli 9 órAJAu — mint ax ellő hatArnapon —» olArv. roxtctnl fognak i a mAiodik Arveróii Idö, ha netAn ax elión wvd nrut IaIAI-koxnék.f. óvl Jun. 10. impJAnaí reggeli 9 órAJAraa helyulnóro ki-tlix tlk, a''ial hogy ekkor f nuebb kij''dölt in/atlaaok a bvciAron alól il rladntnl fognnk.
Ax Arveréil felt''tolek a Wrvény-
• »¿k IrodAJAbau mindenkor mogte-klnthetók.
KapoirA/ott, april 7. 1863. flomogymeg* o törvén; «xdke mint telekkönyvi hat<''iAg.
árverési hirdetmény.
Bomogymogye jv»lgAri törTAny-
• lékének, mint telekkönyvi ható-•Ágnak nSixénil kö hlrró tétetik,
hogy Cieke TitvAn gyöngyöi mel-l«ki lakinak fa<i>eiei«>ge alatt Németh iitvAnnó.UAIovici Julian-
Hirdetés.
MóltósiípfoH JitnkovioH(Jyultt rlaruvtin javnk inté/.ŐHdgdtöl özönnel közitirr«í tétetik, itotry nirynn n dnrnviíri urodalotnhoz tartozandó többfélo királyi haszonvételek ntignsztu« .''l-tin nyilviínoR érverés utján, különösen n da-ilivárf (fürdőhely), naycy baztázi, konesanioai, Hziráesi, badljevinai, dezánovnei és Bzigothi kisebb, vendéglök niijit n járt uton fekvők, kiSobb de téves épületckkcf a daruvári nro-(lalrat irodában hafzonbérbo adatunk, hová a haszonbérbe szándékozók megjelenni tisztelettel felkéretnek. (1—3) ----------------
Árverési hirdetés.
Méííós4gos gróf Jnnkovics Gyula darnvári javak intézttségétől ezennel közhírré tétetik, liogy a régóta ''már fent álló hirnevezetes jnéneséböl leszállítás következtében a szá-,mon fölötti dirabok nyilvános árverés utján eJadnmlók Ieendnek : különösen 2 dl> esödör, nz egyik angol teli vér, a imlstk angol fél vér, 12 darab tenyész anya, melyek közül a íiata-lAbbitk szekér és hátas lovaknak használhatók, 4 db botnuitott hátas ló, 4 db betanított koósi ló J7 dH korsza-kuak.
Az árver^ juliun 3-áu Onruvárott
Slavo-
niábti INizüegá megyében fog tartatni, h<>vá a ronrti fzíndékozók megjelenni tisztelettel fel-^t''cetnok. '' " (1— 3)
■agy. inolléki lakói ellőni kuvtte-líie fodoíóiérc lexAlogult él n py. -fenéki kömég II »xAmn telek-Jugyxftkőiiyv ében f 18. h''I/r. xx. •¿alt foglalt éi birólln* »000 IX o. i. beexUlt ingatlanok Oyöngyöi \ mellék köxiégben a h. ly ixinéu f. év jun. he 28 napjAuak r.''ggoii 9 órAJAn — mini ax «líd hatAruapon — clArvereitetnl fognak; a mAiodik Ar»eréil Idd, ba nctAu ax olxdn »evö h«m talAlkoxnék, f. évi jut. hó 28. napJAnak reggeli 9 órAJAra a belyixinére kit-''lxetik, axxal bo;y ekkor fennebb kijolölt Ingatlanok a bcciAron alól Ii eladatni foguak.
Ax Arveréil feltételek a türvJny-oxAk IrodAjAban mindenkor meg-teklntholök.
KapoirArotl, apr. «9. 1863. 8oinogjtnegyo törvénynóko mlot telekkönyvi hatóx<g.
1600/ /1
(2-8) árverési hirdetmény.
Coinogyinegyc polg. törvényi.4-kének, mint telekkönyvi hat''iAg-. réixtSI körhlrró téti tik,hogy a veix-próiul tak^''ékpénxtArnak f IpTi-i<gn alatt KÜntrAny V i nejo Kle.ll Joiefa kxnoil lakói elleni követe-lé«o fcdn/eiAro lexAlogolt éi a ka-poivArl kóilóg 16 >. ixAmU tolek-jrgyxdkönyvében I. 1 — 6 rondxxA-mlg foglalt éibir''Hag 22,400 fro.é. b< ciiltt ingatlanok Kapoi''/Ar köx-légbon a helyixlnén folyó évt Jun. hónap 28-dikl napjAuak reggeli 9 óiAJAu — mint ai el»8 hatAruapon — elArviro/.t tni fognak; a mAiodik Arvoiénl. IdJi, ha netAn a< eliüu vevS nem talAlkoxnék, IRftV lullui hó 28-ik uapJAnak reggeli 9 órAJAra a holyi/inéro kltUxetik, a*xal hogy okkor fvuuobb kijelölt ingatlanok a bccxAr>li alól 1« eladatni fognak.
Ax Arveiéli f> ItAtelok a törvény-liék irodAJAbau mindenkor megtekinthetők.
KapoivArott apr. hó 19-n 1863.
Pomogymegyo törvónynéke lulnt telekkönyvi hat''iAg.
Ai Arveréil feltételek a törvény-irék lro<UJAban mindenkor megtekinthetők.
KapoirArotl april, 8, 1863. Somogy uvgyo tőrvényixóko mini tolekkönyvi Imt''iAg.
uty,
tt«}
1331 /
/I
it«t (3-3)
ÁHVKRÉSI
IIIUDETMENY.
Somogy megy!> polgArl törvény-•xéMnek, mint tolckkönyvi ható-•Ágnak réixéröl köxhlrró tétetik, hogy Th&xxy Gyula f. bül lx-kóx f< Iperenége alatt Hóból Ferdl-nAnd elleni kövcteléie f.detéiéro lexAlogolt éi a ixtgctvArl köxiég. S7. ixAmu tolvk jegyiőkönyvében + I. rend n 42-ik httjxl iiAm
a foglatr é. bíróilag ttOO rt. o.
ó. brcitllt ingatlanok , i igutvArl köxaégbcn a holyixinén folyó óvi junlui hó O-lk napJAnak reggeli 9 ÓrAJAn — líitnl ax éUS hatArnapon — elArrcrextetnl fognak ; a mAiodik Arveréil Idő, h i netAn ai eliöu vovö nem talAlkoxnék, f évi Juliui hó C. napjAnik reggeli 0 orAJAra a helyiiluére kl-t,;xtllk, axxal hogy ekkor f. nobb kijelölt Higallaiiok a beciAmn alól ii eladatni fognak.
nirich IgnAex hltelcxöliu''k Öix-•xehlvAia I — Somogyoiegyn pol'' gArl törvényixéke mint tolokköny-ri hatólAg réixéről köxhlrró tétetik, hogy Árvay LAixlónak ilirxrh
StAtx elleni kereivtébeu a klelégi-1 vógrehaJtAx utóbbinak abn<iA-kl 124. ix. t. J. könyvbon f 1 — 3 rcndiiAru a bejegviett blrtokAra elrendeltetvén, ax Aiveréll feltételek i a klelégitéil lorrend inegAI-lapItAxa tektntotóből hilolo Üknek tArgyalAil hatArnapul f. évi maJni hó .10-lk napJAnak rej/oll 9 órAJa kitUtotik ; mlro hitoloxök atxal hivatnak mog, hogy nieg nem Jelené, •ők eletében a fenébb! ügyletük bíróilag fognak inegAllapIttntni.
Kqyixerimlnd íVlhlv.tnak uilnd arok, kik a kijelelt blitokliox Igényt tartanak, axt a fenebbl hatAridölg Ide bejelenteni ileiieii"k-KnpoivAr, april. h > 10. 1863. Homogy megyn t ''rvény ixékemlnt telokkönyvl hító.ig,
~\vnjitT~ "(¿-a)
árverési hirdetmény.
Somogym^gyo polg. törv^nyixé-kóuek , mint telekkönyvi hutóiAg-n«k téi/éröl köxhlrró tH''ilk, hogy HAraJ/ief k,-mérői lakóinak f»l-
Íicrrxxége alatt Ilonig Jó/.«i f ói ne-« llerger Uetli (KII») elleni követeiéi. fcdoiéaéro lexAlogolt a a ka-poiméröl köxeég 182. ix t. Jegy-xőkÖnyvében I I - 10 rd> Amíg f 1 — 2 rdll. a. foglalt é> bíróilag 2A80 fii. kr. o. 4 beciUlt log-ttla-nok K.-mérő kö i^gbon a hr-ly sxi-néu f. ér jun. hó 20. napJAiiAk reggeli 9 órAJAn — miut ax elxő hatAruapon — elArveroxtctul foguak| a mAiodik Aryeróii Idő, ha m tAn ax ollön tovő nem talAlkotnék, f. évi Jul. ho 20. napJAnak reggeli 9 or''A-JAra a h-lyixlnére kitllielik, atxal hogy ekkor fennebb kij .tölt Ingatlanok''a beoiArou alol il eladatni fognak.
Ax Arveréli föltételek a törvény-izék IrodAJAbau mindenkor megtekinthetők. ''
KapoivArott april 20. 1865. Homogyinogyo tőrvónyixóke mint
telekkönyvi hatoiAg.
———
árverési hirdetmény.
Somogymtgx» P°lK- t"rvény»«é-kének mint telekkönyvi hatóiAg-nak réixéről kőxhirró tétetik, hogy 600Uo 4. bociUlt Ingatlanok (Miő-K''r.Ii''xtránOyőrgy boronkai lakóinak felpereiiégo alatt l''écevk JAnoi fellő xiltfal lakó. ellőni követeiéi, fo-dexéi4re lexAlogolt 4i a 1YUÖ Z.ltfa köxiég lO.ix.telekJegyxökönyvében 410. hr. *x. a. fogla''t é. blró.Uj Ziltfaköii.''gbon ahelyixlnénf é april hó 29. uapjAnak reggeli 9 órAJAra mind eliő ImtAinapou elArva-
rextetnl fognak; • mAiodik Amréli Idő, ha netAu Meliőn vevő nom la-1 Alkotnék, t. évi mAjm hd 29. napJAnak reggeli9drAJAra a helyninéru kltUxetik, axxal begy ekkor fennebbkijelölt lúgatlanok a bcexAroa alól li eladntnl fognak.
Ax Arveréil ailétolek a törvény-ixék irodAJAbau mindenkor mogto-kinthetők.
Kelt K.potvArolt JanuAr hó t4-n 1863.
Somogymegye U''rvéuyii''ke mint Uilekkönyvi hÁtőxAg.
......... (1—3)
árverési hirdetmény.
Somogy megye polg. törvényité-kének, mint tulekkönyvi hat''nAg-nak róixóiől kőxhirró tétetik, Jtugy liArdl Pap Jóaief k.mórői lakfiuak fclporei''égo alatt if|. Uőjtői AtvAn kapui uj''akl lakói ellenlv itilvc-t«14«e fedexéiéro letAlogolt él n k. újlak köxióg 86-lk »xAina tel^k-Jegyxökönyvóben f 1 — 18 icoditAm alatt foglalt éa bíróilag 800 U. out. ért.lecxUlt ingatlanok k. újlak köx-•igb.t» a. holyixinén f. AvI inAjui hó80. napjAuak n ggell 9 órAJAn — uilut ax ellő hatArnapon — ulAr. verextetni fognak ; a mAiodik Arveréil Idő, ha netAn ax eliőn vevő netn talAlkoxnék, f, ó. jnnltu hó 80. napJAnak regéli 9 órAJAra n h lyitinóre kltUxetik, ax/al hogy ekkor icncbb kijelölt ingatlanok a b-ciAron alól N eladatui fognak
Aa Arveréil feltételek a törvény-ixék IrodAjAban mindonkor nteg-tekiuthotök.
KapoivArott aprllli 28. 1866. fomogy meg; o törvén; Icéko mint telekkönyvi bat lAg.
''if''Ac» "^ (3—8) "
árverési hirdetmény.
\ Potnngymegye polg. törvényiekének , mint t''-lekk^nyvl hatóidnak réiíéröl köxhlrró téletlk, hogylVUehl r Mór t.koppAnyi lak • felpeiuitégo alatt Zan» Joif ft koppAnyi lakói elleul követeléio fo-ilexéiére t-«Alogolt 4i a t koppAnyi kil.i.''g 174. ix t. Jcgyaökönyvében 1 I —lO.r. laAm a. foglalt l bíróilag 6i)0 frt — kr u. ó. bc i ill IngaU lanatT KoppAny köxiégben a hely-• tinin f. évi maj. hó 1 napJAnak reggeli 9 órAjAn — mint ax el»ö hatArnapon — elArvcroxtetni fognak | a inA''odlk Arveréil idd, ba netAn ax elidn vevő nem talAlkoxnék, f. évi jun, hó t napJAnak reggeli 9 órAJAra a helyulnJro ki-lü/ollk , ax/al hogy ekkor fennebb kljolölt lugat''anok a b< ciAron alól li eladatni fognak
Ax Arveréxl feltételek a törvixék IrodAjAban mlndonkor inegieklnt-belök.
Kelt KapoxvArott mart. t. 1863.
^ Somogytnegyo törvix''ike minj telekkönyvi hat ''lAg.
''"VTm- '' (3-37
Hirdetvény.
Mueiell Péter hltelexőlnek 8«x-ixohlvAiu I Somogy megyo polg. törvényixéko tnlnt telekkönyvi ha-tó''Ag rétiéről köxhlrró tétolik, hogy Bcriueii JAuoinak Mcucioli
l''4ler eilnnl li^.oUk, », kl '' tlégitf.L 1(4gr<bfJtA« tt^bbin.k « JA.II 54. ix. t. J. könyvben rendiíAmig bcjegyx.lt birtokéra clrendeltotv^ii , ax Arveréil f | Vitelek a a VMíylté«! iorren.1 megAllapitAia toklntttlböl hitele xöknek tArgy.lAii haUrn«„„| f<>, á 4rl Junlui ból-«^ napJAnak rttn. ll OórA!ak.tU,e«,k1 mfro Í.U^lk annl hivatnak in vg, hogy ui-» jolenéiök e»etébelt a fjm M,f ój '' lefk bíróilag* fcgttak mrg Ailaplu látni.
Kgyixonmlnd foUilvatnak miuJ axok, kik * kiJeU lt birtokhox ig''ni t tartanak axt . fertebbi h.tAridölg Ide bejelenteni ilexiot,*k.
KapoirAr, april hú 7.én 1863.
Somogy m<gy. tör^énji.ék,-mint ttlokkönyvl hatóiAg.


(2-3)
árverési hirdetmény.
Somogymegy. polg. törvényué-kének, mini telekkönyvi hnt.''iAg-nak réixéről köihliró t4t»tik, hogy KovA'' i JAn.-.e cxopili lakóinak fel-pereilégc alatt R tchard Ferdii.au.l köUel lakói elleni kőveMtéi< fede-xéiére lexAlogolt éi a költi i kö.-»óg 14. ixAtuu telekkjegjrxnknnr-vében t 1 rendixAot wlntt foglalt ói bíróilag 3\0 f.t o. é. betidltit-gatlanok köttie köiiógbeu a hcly-ixinén f. ó. jun. hó 21. napJAnak re/gell 9 ÓrAJAn — mint ax elili hatA-nxpon — elArver.xt.tni fng-nik ; a mAiodik Artwié.l Idő , ha < etAn ax oliöu vovö ikih talAlkoxnék, f. Ari Jul. hó Ül. napJAnak reggeli 0 ÓrAJAra * helyulnére kl-tIlletik axxal, hogy okkor fennebb kijelölt ingattatok a UciArou alól ii eladatni fognak.
Ax Arveréil feltét -lek a töfvény-ixék IrodAJAbau mlndobkor nregK -klnthotöW.
Kilt KapoivAiott april !>.''• VI.
Somogyu ejff törvónyixék« mint telekkönyvi hat.''iAg.
»»
''A

(2-3)
árverési hirdetmény.
8omogym*gj«y polg. t-lrvén;ixA-kének, mint t lekköityvl ha''óiAg-nak réixWöl krt. I.Utó tétetik. ho?r Vilholm Póter kapoivArl lakéinak felper.''i^gj alatt Victor Sxőllöli Xtlklómll kattoavAri lakói «ll.nl követelóio ftd,-/éilre loiAlogolt éa a kapoivArl köxióg Sül éi 323. nAinn tolekjegyxőkőnvréb n f I ron lixAm alatt foglalt él bíróilag 8ooo frt 0. 4. beCiUll ingatlanok KapoivAr kö^légben a helyi ''inéit folvo óv Jun. ho 8 napJAnak reg-goll 9 orAJAn — uilnt a< ellő hatArnapon — elArvoroiIotnl foguak ; n mAiodik Arvriii Idő, ha u«tAn a« eliőn tovő nem talAlkoxnék, f. évi
Íul. 8. napjAuak r< gg<ll 9 OrAJAra n lely.ilntre kltll/ellk a<xal, hogy ekkor fennebb kijelölt Ingatlauok abociArou alul il eladxtn) fognak
Ax Arveréil feltóulok a törvónyixék IrodAjAban mindenkor utegla-klnthetök.
Kelt KapoivArott april bn 21.
Socnogymegy. tdrróuyi -éke mint telekkönyvi hatoiAg.
Slavonláit>an a
DARUVÁRI FÜRDŐ
május 10-éu megnyittatott.
Ezen vasas 30—379 Ii. hévvitek rég ismert Ud-vdh gyégyhatáBsal bírnak, általános gyengeségnél sáp- és görvély kérnál; az ivarszerek gyengeségei és betegségeinél, meddőségnél stbM ideg bajoknál, méhgörosnél-stb., a máj, lép- és mirigyek daganatainál; idillt bőrbajoknál; kítllnőonhatnak az iszap-fürdők ohiizos és köszvényoa bántalmakban jé BÍker-rel használtatnak,elő és utégyégymédul a közellóvő lippiki ¡hiányos fUrdŐnél mindonnémü ásványos vizek készen tartatnak. — A Terezováoz és Verőczén keresztül n Dráváig jJl épített országút könnyiti a közlekedést. A gyönyört! fltrdŐ párk közopetto álló ozélttzerllon fölszerelt épületekben kényelmes lakhelyek kaplmtők. Najonkinti zone-j tánezvigalmak ki-''rándulások a regénye« környékbe kellemetes széra-kózást nyújtanak. — Az orvosi felügyeletet S i e g o 1 tanár tir kezeli.
Az arod- fürdő-igazgatóság.
Szerdahelyen,
Kaposvártól fél óra járáanyira, szabad kézből eladó azonnal a nyirés után 300 darab ürü éa ÍOO anya juh, vagy kiknek az igy tot-Bzondk 200 darab anya- és 200 dnrab ürü. A juhok gyapjú és fajra nézve kitűnők, « bármely rendezett gazdaságnak díszére válnak-Az anyajuhokra nézve még nzon gnzdáinkrn nézvo valóban szerencsés körülmény említendő, hogy többnyire kettőset ellenek; az idén is 333 anyából, 117 darab ellett .kettőset-
Értekezhetni minden napon a tulajdonosnál, Sárközy Miklósnál. 2—« • •• > ''
Zeitungs-InsQrate
worden in allo 1)1 Atter aller L An der durcli dio
Expedition für Zeitonga-Annoncen
vori
Ilaasensteln & Vogler in Wien,
Stadt, Wollzeile Nr. 9.
Filiale v. llaaHenHteiii A Vo^lfr in llmuburff uud Otto ftlollen in Frankfurt n. AI.
unter Horoclinung nach don Uriginnlproiaon atots prompt und discrct besorgt. l)ns Huromt bietet don I''. T. In»oron-ton Ernparung de« Porto und dor MUhowaltung, auch bei griigBcron AuftrUgon deu üblichen Uab«tt. Bologblitttor wordon goliofort. ZeituimhVcr*eIcbn|Hi»c mit iedor nouoi» Auflftg<vo»oh den intwi«cLon oingotrotenen VerÄndoruu-gon vcrbo»«orl und vorvollatündigt gratl» und frattco.
M i 7
iOIlUii
Wajdit« Jézseí kiadé, laj)- és''nyomda tulajdonos Nagy-Kanizsán.
J*xm r