Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.83 MB
2023-06-23 10:47:37
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
128
194
Rövid leírás | Teljes leírás (232.16 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1865. 016-018. szám június

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
IV. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

. Nagy-Kanizsa. Negyedik évfolyam.
16. száih 18G3. Jiuiius 1-én,

Ismeretterjesztő lap
'' | .„ a '''' ■ i ■ , ........
s/épirodalom/kereskedelem, ipar, gftzdászat, (uüomáuy és művészet kfirébtfl.
A somogyinegyei gazdasági egyesölet hivatalos lapja.
i .1
WBE
Mojyelon o lap legalább ogy iven január hó 1-től kexdvo táladon liá 1-én 10-én éa 20-ám — Elööxetésl ár poatán axétküldéssel ós helyben házhoz hordva egész évre & frt. \ félóvro 3 frt. Negyed évro 1 frt 70 kr — Mindon előfizető a tulajdonon kölcsön könyvtárát ab eddigi fenntálló feltételek mellett f é l áron használhatja. — Nyilttér egy Petit sorért 10 kr. — llírdo , tésuk hat biaáboa l''etlt torért 1-ör 7 kr , 2-or 0 kr/ és mindon további beiktatásért 6 kr. b bélyegdljért SO kr. flxotendö. A beiktatási díj a ''a lun kozolését illotö miuden tárgy a kiadó hivatalhoz Nagy-K«nixaárai a lap MoUeini tartalmát illdtÖ kOsloményok pedig, tigy minden levolek bórmentvo a szerkesztőséghez küldondők Kaposvárra.
«tt-
>, Pályázati hirdetés.
A lapunk iránt tanúsított rt(szv<ítct ndmikdp íh kidrdemclni, aőt azt fokozni vágyván, néhány hnzafi tís irodalombnrát szivos áldozata folytán azon kellomos helyzetben vagyunk, hogy 12 darab császár} áráxiyát UlahotUnk ki küvotkeztf pálvnmíívokrc.
''. l^Kivjíntatik egy ¿nzdjíszntí ór-. lehcaóá a közgazdászat bárinoly 4 ágából a k(it megyo helyiviazotiyálhoz alkalmazva, mely terjedclmóro legföljebb ogy nyomott iv legyen; Jatálma 5 db cs. aranyit Ballada a hazai törtdnetbM; júely mind tartalma, mind külalakjánál fogva megfeleljen a mttigtS-»yeknok Jutalma 4 db t*s. arany.
ÍL Egv beWly, mely legfeljebb egy nyomott iv legven- Jutalma 3 db cs. arany.
Az idegen jktfzzel irt, 8 a szerzti novdt rejtíi jeligés lovelkűkM cllá.-tott pályamUvek folyó óvi oct. hó l-ig beküldendők a szerkesztőséghez. * ! "'' Á pályaművek ¿rkozóaük után {izpunul HüzO^tfctu^k sorozat szorint, a molyok küzlósre órdomosek s csak uiegjelemísök után fognak a jutalmak kiadatni azon müvekre, melyeket társaik küzt legjobbnak fognak tahilni a felkért birálók.
i í '' !. • r r (i .. . Í .!
Adja Isten, hogy uiiutl fc. olvasó kÜ2Öi)ségUnknok! • élvezotes órákat nyújthassunk, mind irodalmunkat határozott becsli s díszére való mii-vekkel gyarapithassuk.
A BzorkcBztősóg.
Pesten 1865. május 19-ón.
, i
Az oly jelesen »zorkoBztott „Pester Lloydban" jelentékeny csikkeket olvasunk borászatunkról általán,molyeknek
rövid kivonatban! ismertetése, a szölé-
i ■ < 1
Bzotot annyira kedvelő zala-somogyi közönséget bizonyosan érdekelni fogja;
I.
\ . '' 1
Miután a német város^ö véts éggel log-ujabban. kötött szerződésben nem siko-rültazauatriai birodalomban tormolt borok bevitelére igen kedvező bórt kivívni; jövő juliue 1-bK napjától kezdve az nua-triai birodalomban termett minden akó boréi t, moly a novozott szövetség terébo vitetik 0 frt vámot lesz kénytelen fizetni a beyivő.
Ez igen sok ! — közönséges boraink értékének, 160, ~ kö*ép fmomokénak pedig 100 perezontje ez, —ily vám mel-
lett mely a kereskedelmi ozikk árát mog-kétszerezi, különösen a mi geogra, liiai helyzetünkbe, melyből csak drága köz-lekedéöi eszközök által hatóihatunk kin nagy világ pinozára, — Francziaqr-szággal, ezen hatalmas, és a borászat terén oly igen olöre haladt votólytársunkkal nem versenyezhetünk!
Átnljában igen iuIijz francai» országgal, különösen Bordeaux vidékével a versenyzés! — A Bordeanxi Woydnak april 14-ről kelt...