Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.83 MB
2023-06-23 10:47:37
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
182
277
Rövid leírás | Teljes leírás (232.16 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1865. 016-018. szám június

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
IV. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

. Nagy-Kanizsa. Negyedik évfolyam.
16. száih 18G3. Jiuiius 1-én,

Ismeretterjesztő lap
'' | .„ a '''' ■ i ■ , ........
s/épirodalom/kereskedelem, ipar, gftzdászat, (uüomáuy és művészet kfirébtfl.
A somogyinegyei gazdasági egyesölet hivatalos lapja.
i .1
WBE
Mojyelon o lap legalább ogy iven január hó 1-től kexdvo táladon liá 1-én 10-én éa 20-ám — Elööxetésl ár poatán axétküldéssel ós helyben házhoz hordva egész évre & frt. \ félóvro 3 frt. Negyed évro 1 frt 70 kr — Mindon előfizető a tulajdonon kölcsön könyvtárát ab eddigi fenntálló feltételek mellett f é l áron használhatja. — Nyilttér egy Petit sorért 10 kr. — llírdo , tésuk hat biaáboa l''etlt torért 1-ör 7 kr , 2-or 0 kr/ és mindon további beiktatásért 6 kr. b bélyegdljért SO kr. flxotendö. A beiktatási díj a ''a lun kozolését illotö miuden tárgy a kiadó hivatalhoz Nagy-K«nixaárai a lap MoUeini tartalmát illdtÖ kOsloményok pedig, tigy minden levolek bórmentvo a szerkesztőséghez küldondők Kaposvárra.
«tt-
>, Pályázati hirdetés.
A lapunk iránt tanúsított rt(szv<ítct ndmikdp íh kidrdemclni, aőt azt fokozni vágyván, néhány hnzafi tís irodalombnrát szivos áldozata folytán azon kellomos helyzetben vagyunk, hogy 12 darab császár} áráxiyát UlahotUnk ki küvotkeztf pálvnmíívokrc.
''. l^Kivjíntatik egy ¿nzdjíszntí ór-. lehcaóá a közgazdászat bárinoly 4 ágából a k(it megyo helyiviazotiyálhoz alkalmazva, mely terjedclmóro legföljebb ogy nyomott iv legyen; Jatálma 5 db cs. aranyit Ballada a hazai törtdnetbM; júely mind tartalma, mind külalakjánál fogva megfeleljen a mttigtS-»yeknok Jutalma 4 db t*s. arany.
ÍL Egv beWly, mely legfeljebb egy nyomott iv legven- Jutalma 3 db cs. arany.
Az idegen jktfzzel irt, 8 a szerzti novdt rejtíi jeligés lovelkűkM cllá.-tott pályamUvek folyó óvi oct. hó l-ig beküldendők a szerkesztőséghez. * ! "'' Á pályaművek ¿rkozóaük után {izpunul HüzO^tfctu^k sorozat szorint, a molyok küzlósre órdomosek s csak uiegjelemísök után fognak a jutalmak kiadatni azon müvekre, melyeket társaik küzt legjobbnak fognak tahilni a felkért birálók.
i í '' !. • r r (i .. . Í .!
Adja Isten, hogy uiiutl fc. olvasó kÜ2Öi)ségUnknok! • élvezotes órákat nyújthassunk, mind irodalmunkat határozott becsli s díszére való mii-vekkel gyarapithassuk.
A BzorkcBztősóg.
Pesten 1865. május 19-ón.
, i
Az oly jelesen »zorkoBztott „Pester Lloydban" jelentékeny csikkeket olvasunk borászatunkról általán,molyeknek
rövid kivonatban! ismertetése, a szölé-
i ■ < 1
Bzotot annyira kedvelő zala-somogyi közönséget bizonyosan érdekelni fogja;
I.
\ . '' 1
Miután a német város^ö véts éggel log-ujabban. kötött szerződésben nem siko-rültazauatriai birodalomban tormolt borok bevitelére igen kedvező bórt kivívni; jövő juliue 1-bK napjától kezdve az nua-triai birodalomban termett minden akó boréi t, moly a novozott szövetség terébo vitetik 0 frt vámot lesz kénytelen fizetni a beyivő.
Ez igen sok ! — közönséges boraink értékének, 160, ~ kö*ép fmomokénak pedig 100 perezontje ez, —ily vám mel-
lett mely a kereskedelmi ozikk árát mog-kétszerezi, különösen a mi geogra, liiai helyzetünkbe, melyből csak drága köz-lekedéöi eszközök által hatóihatunk kin nagy világ pinozára, — Francziaqr-szággal, ezen hatalmas, és a borászat terén oly igen olöre haladt votólytársunkkal nem versenyezhetünk!
Átnljában igen iuIijz francai» országgal, különösen Bordeaux vidékével a versenyzés! — A Bordeanxi Woydnak april 14-ről kelt hivatalon árjegyzéke szerint az odavaló csekély, vagy mint ott nevoitni szokták kis vagy «párosul boroknak (vins potits, vins payaana) tonnánkénti ára 226—800 frank volt, oz a U)i mértékünk és pénz lábunkra számítva akónként hordóval együtt 6.50— 7.60 krokat (esz; holott most Budán egy akó, — amazoknál valamivol jobb bor, 8—9 írton kel, •>■— s ha bár ma nálunk oz árak a rendesnél kissé emelkó-dőltebbek. Bordeaux vidékén pedig a tavalyi igen jó termés következtébe valamivel «lantíabb/ik, mifg ís szabiit)''kínt felállíthatjuk; hogy oly íélo magyar veres borok, molyok a girondi 4-ik ö-ik osztály ukisborokhozhasonlókittboly ben Buda-Pesten ép oly árúak« ''mint min fi áron ezek helybo Bordeaxba kelni szoktak^—
Do Bórdoaux, — mely a garonnnk tongerbeni boöml.ése felett oly kodvozőu fokszik — Buda-j>«8t irányában oly kitűnő előnnyel bir, miként o miatt Magyarországnak Horttaauxal kitt borokb&n versenyezni lehetetlen.
Éten előny a könnyű ép olosó szállításba fekszik.
Nokünk, a tongcrektŐl távol bo''fokvő országoknak, alig van sejtelmünk a tengőn szállításoknak olosóságáról; azért tán érdokos losz egyúttal azoknak rész* leteivel ogy kissé megismerkedni.
A legutolsó sxállitáii árszabályok szerint ugyan is, -r-r april elején fizettek osztrák értékbe számítva: Bordeauxból Londoniba 61 krt „ Hamburgba 60 „ Rigába 65 „ „ Szentpétervár 66 „ „ Konstantinápoly 98 „ „ Uj-Yorkba 66 „ „ Uj-Orleansba 110 „ „ Kio Janoiró''ba 160 „ Még mi Buda-Pestről Béosig vasúton közel 70 krt fizotünk, tehát o rövid távolságra többet mint Bór-deauxtól Szent Péter várig! vagy
tt • v '' í • i
Uj-\ orkjg!
Rondcs viszonyok között tehát Magyarországnak okosan .arra csak gondolni so szabad, hogy Cpokély boraival Francziaországgal valaha vorBonyoz-hc8sen; — különbon is igen oloaék azok és alig jutalmazzák mog a tormc-lőnok fáradozilsait, — nom is ozoknek kiviteléből (nohacz 1,000,000a^cótmeghalad) takarítja a franezia boros gazda valódi nyereségeit; himorn a finom jó és közép fmom borokból, molyeknok tonnáját 600—i 700 francon lehet értéko-
V<
<
0 B
sitni, — ezen másod és harmadrendű borok nyújtják azt nekik valódiing I
Franoziaországnak virágzó borkercs-kedése leginkább efélo borokkal foglalkozik, 1863. 3.608,600 akó 90.000,000 forinton adatott külföldre, a mi akdn-kint 24 frt átlagos árra mutat, moly árral minden magyar termolő daozára a szinto négy forinttal drágább vilolbér-nok megfogna olégcdni.
A hircs Chateau féle termései Bor-deauxnak (Lafitte, Latour, Margeaux sat.) jelenleg tonnánként 2400—6000 frankig.vagyis akónkint 60-rlöO frtig fizettottnek. K nagy ár mellett sincs azonban ezon boroknak annyi jolentő-ségök, mint ezt különben hinni szokták. Hiteles adatok szerint az ilyon kitűnő nemes borok évonkinti összege ritkán haladja meg a 7600 akót, melyeknek mintegy fele, tehát logfolyebb 3760 akó megy külföldre, a mi alig ''/,, részo az összes franezia bor kivitelének.
A jó linóm és közép fmom borok
(-rifTo botrrgrr<rfa ouporícnr» ¿a vmu bottf"
geoís ordinaires)tehát azok,molyek Fran-oziaország virágzó borkoreskedéBébo legnagyobb mennyiséggel a legtöbb haszonnal szerepelnek 1 — 2.600,000 akó, ily-félo borok, 28 frtnyi átlagos áron szoktak évenkint a külföldnek eladatni!! 1
Jegyezzük fel ezen első cziknok ezen figyolmot érdemlő tanúságát, még majd gyakorlati liatznu követkoztotéBci folott elmélkedni lehet alkalmunk. >
- . SOMSSICH PÁL/
Nagy-Bajom, május 24. TUttelt ozorkoastU ur t
1BÖ&.
Nom mulusth*tom el, bogy a nngybnjomt ueántiU veraonyrül — bár a fOldiuivcléai nznk-oszUllvl olnök urcak M ogyosületl nagy gyU-lósro benyújtandó hivatalos jetontóséböl bo-osos lopja orro nózvo bövobben, • tlUotonob-ben órtoaUlvo lccud — ulölogescn no tudósítsam. i •• .
A vorsony fThó 10-ón tartatott, n o»t illo-tölog mondhatom kellemes oealódáaon estünk kuiesxtül, a mennyiben wlud a vereonyxük mind anózö közönség saáma várakonAsuukat nagyban meghaladta ós valahára körünkben láttuk a földmivos népet is órdcklultut uiiut vorsoDj''zöt s nózöt egyaránt, a igy a mi után oly hÖu sóvárgunk, ml oz óvonkintl verao-nyok sajátlugi ecólJátB mlntogy alaposaiuójót kópezó,nómi rószbon elértük » teljesülve láttuk. Jolontkozett 37 ogyén 27 vas- é« 10 fa-ókóvel, b ozok közül n nagyobb birtokos osz-tllv 19 a földmlvos nóp pedig 18 ekévol volt képvisolvo, mlndonesotro foltünö szám arra nózvo, hogy o vor«enyt néi>osségéiiél fogva sikerültnek mondhassuk.
A ezét BzentségétSl áthatott lelkes közönség mint eddig ugy most ís meghozta honfi adóját a mennyiben kogyadománya által aa egyleti 36 forintnyi díjösszeg 149 ft 80 krra növokodott, s ez által lohotövé lön, hogy részint az egyleti dijak nagyobbittathattak, részint azok mellé ajándokdijak Is csatolUttak, résrint pedig, hogy & d|jazásra nom érdoine-sült vorsonyzök is — jövörel ösztönzésül — némi ajándékban részosülhottok.
Lőtt tollát mind a vas- mind a faokékkel vorsonyzök azá-tn/ra külön-külön négy-négy dij állapítva, 18. 9. 0. és 4 írttól, követko-zökép osztatott ki u. m.
í. A vosakóvol vorsonyzüknél: Első díjra érdomcsittetott Orbán József tarnóexai béres gróf Hzéchenyi Ferencz osolédjo 18 forintul,
'' Második d^jra : Sxulim.ln Jczsef sourdi fóhlmüvea pplgár ü írttal,
Harmadik dijra: Kgri József bérqs, gróf öomssíeh Iinro udkei gazdaságából (í írttal.
Negyedik díjra : Halász Oyörgy bére«, 8omasiuh Pál nrÖ nagysága nagy-bajomi bir-tokábóU írttal. í
II. A faokóvol vorsonyzöknél: Első díjra órdemoslttetett Tóth János nagy.bnjoml fold'' niívoo 18 írttal.
Másodikra i Qarsó Foronoz nagy-bajomi fóldmíves polgár 9 írttal.
Harmadikra! Iliu György tourdi földmi-vob polgár 6 frttal.
Negyedik díjra: I''eeti Jánoa nagy-bajomi fvJldmlvoa polgár 4 frtUd.
Ezen kívül a résatvett de jutalomra nem érdemesülhetett tö^bi 29 voraonyzönek is jö-vörei ösztönzésül ío|tnként 2''M, "gy a tór felszoreléaénél fáradozott eselédségnok ösz-Bzeaon 9 frt 80 kr. ajándékoztátott, — a inégj fenntmaradt fi frtnyi összeg podig a jövö évi vcrsonydljuk «znporitására félrctétotnl hatá-roztatott.
A szántás, daczára a talíd kötöttségének, daczára a nagy szárazságnak nagyobb részben jól sikerült kivált a vasokékkel, molyok hatujmasi erS» szorkerotöknól fogva ugy Lit-oaJk emanoípálták már magukat az idü vi-BxOutagságní alól. ,, ■ , ,
A versonylért—» melyei ftildm. ezakoaxt. olnök ur saját költségén sxnbályazerUleg • u szó valódi értolmébon díszesen fclsxoroltütott — 8oin«alch Pál ur ü nagyaága engedólyezé, ki mint a tér blrtokoaa nom elégedett meg azzal, hogy szállást adott a kö^jóllétünk a azohb jövendőnk ügyében fáradozó apostolainknak, hanoin ttkot s volök együtt a résztvevő müvoltebb közönséget U, osztály kü-lömbség nélkül kinn a szabadban egy a vol* sonytér mollolt xöldgulyakból kó*zitett, a lo-bogókk«) faldíssü; (t torjuduluics sátorban meg Is vondégolé. Li volt jó kedv, Urittottok az áldomások a llizi Porkó nytrettyüjo táncara kelté a néxö küzönaégot, mely szinletlon örömével a jó kedvével u koipoly vgrsonybtíl nénünnepot rögtönzött, a rövid Ugyan, de kc-délyoa mulataág után a magas házi gazda aá-torboll vondégeivol együtt dói utáni D órakor szétoszlott, magával vívón kedve* emlékéf a napnak,— kedves emlékét a névnek, melyet a múltban és jolenbon ogyiránt ékesítő honfi-orények megyénk közös kincsévé tövének, s melyről már megszoktuk, hogy ha azt bár-moly vállalat mognyorheté, mognyeré volo a a sikert ls, — kedves emlékét azon szilárd meggyőződésnek ni szerint megyénk birtokos és müveltohb osztálya nem szűnik meg folyvást szóval és tottel hü őre lonní o köz-ügynfJt moly ugyan egykor egyedtit az ö váílalu nyugodott, do ma már akörtll a ha-xának minden fiajoggol a kötolességszerfllng soiakoxhatván méltán várha^uk. H adja laton, hogy az minden körülményok között, csöndbenéa viharban ogyiránt aszó hgkera-sottobb b legoomeaobh értelmében valóban. kőzÖ8 ia legyen.
Sz.
A Kaposvári gymaasjum igazgató választmányának folyó évi május 8-dikán tartatott tanáosülésében hozott határozata által kötelességemmé tétetett,hogy a nevezett gymnáuium uj épületének felállítási költségeiről számadásomat elké-szítvénj annak kivonatát a Zala-Somogyi közlöny utján a tisztelt közönség-nok,átalán a kegyosadakozóknak különösen tudomására juttassam.
Moly hivatalos uUaitáa folytán sietek a kívánt kimutatást ido alább boiu.itatui.
I. Bovétolok:
a) kegyes adományok
utján bejött - . ''Í4368 ftt 10 ''/, kr.
b) ezeknek Időközbeni
kamatjai . . 938 frt 88 »/, kr.
o) a régi épület anyagait ax építési ogy ősség utjáti
át vott« . . . 6200 frt--kr.
d) as elavult padok ára 12 frt 00 — kr. o) méltóságos főispán ur álul 1803. évben ren-destotett táncz-mula-ság
tisxt* jövodolmo . 1000 frt--kr.
f) még bo nem fixotott ajánlatok . . 283 frt--kr.
Összoson it 1792 frt 6l) — kr.
II. K 1 a d á a :
a) az uj épQlot fclálti-tása árlejtés utján kiada-
tott . . 32568 frt 40 — kr.
b) torvak készítéséért
éa rajiért * . 1G0 frt--kr.
o) építési folCIgyolotér 000 frt--kr.
d) építés alatt szűksé-
Ítesnok mutatkozott több-ethltolcsklinutatás»«érint 2890 ft--kr
e) apró költségek ki-
adások . . 280 frt 02 »/, kr.
Összcsou 30UOÖ Irt 8 ''/» kr.
III. Egybon hasonlítás; Kiadás. . . 3G00r> frt H kr. lkvétul . . 31793 frt 59 — kr.
lliány 4''Jl''J írt 49 ''/, kr. nzaz 4212 ft 40''/, kr.,m<ly összeg 18G5.évi deezembor utolsó napján mint adósság tor-lu-lte as épűletot; ujabb adakozások és na épület jövedelmei f-gjnk o tarti.xást törleszteni. Ezon fölül :
I.
Bo folyt még b nagyobb rész-bon a szép nom által nz épülőt bo 1 a ő fclszoreléséro külön adn-mányoxott 50 db arnny, 43 db 20 kros, 3 db 1 ftos és 2 db 2 frton ozüst pénz, molyok fol váltatván, s a felszerelési pénztár részérő kegyesen adományozott liank-JoKyokliealioxxátulatv''ánUtszoson 1824ft55kr. molyből >
II.
Eddigelé különbféle költségekre kiadatott . . 813 frt 54 kr. s igy afebnmaradott . 1011 frt 1 kr. réexint ax épülőt belső felszerelésére, részint podig nz építési pénztáriak idelglonc» segélyére szolgál.
Kolt Kaposvárott máj. 8 án 1005.
OÁTSMEOYEI JÁNOS.
iskolai pénztárnok.
Vége a Csongery Antal olŐ-terjesztúso folytán,a M. Földhitelintézet, M. Oi''wí, gazdasági Egyesület, b a pesti ipar- és kereskedelmi kamara küldötteinek tanáoskozmányában elfogadott
tervének:
o) Eluökség.
00. g. Az elnök:
a) bivja egybe a bizottság rendos és rond-kívüli betl tUéseit, és vezotl azoknak tanácskozásait;
b) hatóságok és Idegenek irányában, ugy szintén por és végrehajtás osotoíbou, Az egye aülot tagjai irányában Is képviseli as egyesülőtől.
07. g. Hiotős osotekben az olnők saját felo-
• 5»égére Is adhat kiebb kölcsönöket. Erendkívüli intézkodéu azonimn mindannyiszor a legelső bizottsági ülés utólagos jóváhagyása alátorjesxtondö, na intézkedés sürgotös volta is ig.ixolandó lóvén. Ha a bizottság utóing az elnök eljárását nom hagyja helyben: a kölcsönügyletből származható miudon vesztő* ségért ax olnököt illoti a folclöség.
08. g. As elnököt akadályoztatása osetébon, mindenben az alolnök helyettositl.
d) Pénztárnok.
09. g. A pénxtárnok a bizottság által megállapítandó cautiót kötelos letenni.
70. g. A pénztárnok veszi bo a befolyó pénzeket rendes nyugták é<t clismorvényok mol-lott és fedezi az elnök Írásbeli utalványozása folytán az előforduló kiadásokat.
71. g. A pénztárnok vezeti, a pénztári utasításban kijelölt módon és mogállapiMt minták szerint, a bovételekről és kiadásokról a rzükségos könyvokot és jegyzékokot, ■ min-d?u bizottsági ülésbou jolontést tesz a pénztár állásáról, előterjeszti az adésok jegyzékét, havi kimutatásokat készit az intézet (Uletéröl az év Végén podig okiratokkal igazolt, telj.s'' számadást nyiy''t bo, az ös&xes kiadásokról és bevételekről.
72. §. A pénz tárnok terjcs/.ti obi az igazgató bizottság üléseiben a kölosönkérvényiket.
¿*t,«T* •• 0) EUonör.
# 73. g. Az «.UonŐr vozoti a közgyűlés és bi-""ItfáKl ülések jogyxökönyvolt és viszi -x
ogyosUlet levelezéseit, s ul|«nörxl a pénztárnokot a pénztári utasítás értelmében.
XIV. Az ogyosülot foloszlása.
74. g. Az ogyosülot feloszlik éa leszámolásra kényszorittothotik, lm hltolozöi által az egyesülőt! vagyon b a tagok részvénytőkéi ellen a törvényes végrohnjtás sikoroüonül kísértetett meg.
75. g. Az olőbbi g''bnn foglalt osotén kivül csak különösön o végett összehívandó gyü léson, s a mogjclont egyesülőt! tngok két-hnrmndánnk ogyozö szavazata által hat^''^z-tnthatik el az ogyesülot feloszlása.
70. g. Ha az ogyosülot foloszlásu, akár tör-vónyosuton,«kár határozatiing kivan mondva: minden künnlevö kövotolésoi nz ogyesülotnok rendro behajtatnak, s mindenek ofütt az ¡dogon kövotelésok olégittotnok ki és podig elÖ-szőr is a tartalékalapból, aztán a tagok részvénytőkéiből, s ha mind o források nom olo-gondök a torkok tisztázására, akkor a 11. és 38. g§ bnn megbatározott összog erejéig, a kölcsönös jótállás alapján, az ogyes tagok bármely más ingó vagy ingatlan vagyonniból.
77. g. 1U idegen torhok ninusenek vagy a tartalékalap egy részéből fedozhetők : a tartalékalap, illetőleg annak nz idegon terhek fedozéso után fönnmaradt részro, vagy ogy hasonló torinészotü ogyesülot nvngy pénzintézet alapítására vagy gyarapítására fordit-tatik, vagy pedig két résxo osxtntik, s kétharmad részben, botéti tőkéik bofízotett rész-loteihez aránylag, kiosztatík az ogyosülot tagjai közt; ogy harmadrész pedig községi jótékony czélra vagy czélekra udatik alapit-ványkópeu.
XV. As ogyoBÜlot kiváltságai.
78. g. Az ogyesülotnok az 1840. 10. t. ozik értolmóbon vozotondő könyvei, számlái, s ezokiiek nz intézoti olnök, pénztárnok és ellenőr által aláírandó, s az ogyesülot poosét-jévol ellátandó kivonntul, saját tagjai Irányában, a törvény előtt teljes próba orojévol bírnak.
79. g. Az egyesület által a tagok vngy ezek kezesoi ellen intézkedni végrehajtás so felfo-lynmodás vngy sommiségi panasz, so pori^jitás vagy egyéb pororvoslat által meg uom támadható.
80. g. Az egyesület könyvoi, ugy az áluln s tisztviselői és tagjai, mint i l y o n o k, által aláirt kötvényok, nyugták stb. bélyoginou-tcsek.
81.8. Az egyesület, saját tagjai Irá-n y á b a n, a törvényes kamatláb alél fol van mentve. ■
82. g. Az Myosülotnok joga van az általa ongedelyezett k lesönök után kezolési dijakat (provlsiókat) szedni, ugy szintén, a fuotésl határnapok lojárta után, a fizotéssel hátramaradt tagoktól késedelmi kamatot kövotulnl, moly ax ogyosülot által vott rondes kamatnál ogy százalékkal magasabb lobot.
83. g. As 52. g. o) pontja szerint egyodül az egyesület közgyűlését illetvén az alapszabályok. koxolésí utasítások magyarázata, ha » tagok közt vngy a tagok és as igazgató bizottság között o szabályok és ntasittások értolmOzéso folott vita támad, o vita mindenkor csak közgyűlési határozat által intéztethetik cl, min don hatósági és törvényes bo-avatkozás vagy ¡»örlokodés kizárásával.
XVI. Ellonőrség.
84. g. A^ ogyosUlet ss. kir. városokban a városi, egyéb városokban és községükben a mogyoi hatóság folügyolote Alatt áll, minélfogva as oson hatóságok által kinovezett biztosnak Joga van n közgyülésoken lonni, nz ogyesülot könyvoit, pénzkezelését bármikor megtekinteni, s kötelessége az alapszabályok szigora megtartása felott őrködni.
86. g. As egyesület Igazgatósága félévenként tart»*Ik hírlapban közzé tenni ut egyesülőt üzletkimutatását.
XVII. Függolék.
80. 8. Miholyt nz országban három ogyosUlet alakul, ozokas ország köupontján, Peston közakarattal választanak ogy képvlsolőt, uh-hoz beküldik szabályaikat, kezolési utasításaikat, a kantatláb, a kölcsön maximuma és minimuma, s más fontosabb tárgyak fölött időről időro hozott határosatokat óvnyedeséo évi Uzlot-kimutatásaikat, s az érintett képviselő azokat időszakúnként a legtöbb elöfizotö-vel biró, pesti hírlapban mogismortoti. ''
87. g. Mihelyt az országban tiz ogyosülot alakul, özeknek küldöttei évenkint ogyrzer a fővárosban összojŐnok a végott:
n) hogy tapasztalataikat egymással kölcsönösön kíosoréljék ;
b) hogy saját tapasztalataikat, koronként hozott utasító rendszabályaik, Uslotkimutatá-saik, n közgyűlés elé torjosztett.igazgatósági jolontésoik Közlése s a külfüldí hnsonló egyo-sületek szervezoténok, müködésénok ismor-totéso végott ogy, cloínto évnegyedenként, aztán havonként vngy gyakrabbnn is mogjo-lonŐ kis lapot alakítanak, pesti állandé kép-viselőjök Bzerkesztéso alatt;
e) hogy, a mor.ny iro lehotség^s, pénzforgalmuk szabályozása, s müködésoík kölcsönöseit elŐsegitéso végott,egymással Üzleti viszonyba is jöjjonek.
(F. N.)
VIDÉKI TUDÓSÍTÁS.
Z.-EgerHXfg, május hó 12.
Miután megyénk egyedüli lapjában a székvárosból lovolot már rég nom olvneánk.szivos-kedjók szerkeszttf ur oda működ ni, hogy e sorok miolébb napvilág>t láthassanak.*) E hó 7. és 8-án tartatott meg székvárosunkban a gazdasági gyűlés; mtdyl>on lluttka M. és Ulnvina Lajos botogségo következtébon nz olnöklotro nz egylet atyja Osrtorhubor Józs> f közakarattal kéretett fel s miután o nagy-tiszteletű megyénk fia szlnto gyongélkodo.t, yileiogi Porchoz vette át m el nökliitot.
Svastics Honó ogyl. titkár felolvasá a szakosztályi Jolontésoket és az ogylctnok anyagi állását, mely után ez évi gyümölcs kiállttá-, sárn, valnmíiit a mogyébon több holyro való hnsznos intézkodésekro bizonyos öszvog ha-tároltatott. A tottokben sikordús pyülés működését a zalamegyei értositÖnok 3-dik száma bővobbon hozandja.
Valóban kár, hogy a mogyoi székváros egy mulató kortel nom blr. hol n mulatni vágyó tiatalság ostvéit L''slcsorl zonekara melleit jé kodvbon tölthotné) do igy ax olt tartózkodó, osak is Cslfrák kávéházi ol>éd-lőjéro szorítkozik, hol tÖbbnyi~o áldott jókedvű vondégkosznru Üli az est órá t, s kik által mogisiuorliet;d a jó i>.ű erős és zamatos zalni, ábrnháiui bort, külonbfélo megyei jó borok közül a muraközi is képvisolvo van oz édes és őrös bor, a muraközi lak''fiak épen ollonkezöjo, morl a bor édeson csaí és érsölog sujt; a lakósság podig büszkéi, fo gnd és édoson vondégol. Do Caifrák sem marad ám hátra; ö is képes nyuloz félő gügyéi bort előadni, molynek jóságával és zamatjával nem minden mogyoi vondéglös dicsekedhetik.
IU jól halottam a városházán is képvisolő gyűlés tartatott, novozetes arról, hogy egy i url egyén - nom Cicero — igon bölcs be-sxédot tartoti, melynek mérgo az volt, hogy az áldozattal alakított4-lk elomi osztály töröltessék cl; halled-e ezt 19-dik : század I ? bizony Jobb lott volna szónok ur, ha arról értekozott >*<lnn, hogy lehotno a fő utczában nxgyobb rondot és tisztaságot szorozni és nzt a bizonyos paraffin kigözölgésü fólyót az újonnan készülendő vondéglö melletti vásáros bolt előtt szagtalanná tonni, hogy a sor-dUlö ifjuság moiit lcgyon a gon orális náthától, mert a szogény tanuló gyormokok szülei mind nincsonok oly fényes állásban, hogy a dus tapasztalatú mogyoi főorvoshoz fogolyért folyamodhassanak.
71 vitrosOan sem kalOnö* mulatságot, sem pedig sétának alkalmas holyot nom találva, a szabadban vágytam. -----
Első utam volt Kasznbásárn, a régi jó öreget t. H. Vilmost moglátogatnl, kl valóbin a lehető legjobb magyar vondégszorotottol fogadott, a kedves hási asssonynyal és bájos leányával, örömmol mutaták meg a szép és ügyesen kezelt gazdaságnak mindou részét, fölvezottettom a hogytotöro, honnét szép kilátás nyílik a csöndes és a tormészottŐl annyi kinescsul megáldott vidékre, s még szeműim a torinészotnok május havi öltönyét bátnulá, addig a parkból a tomérdo''x csalogány csat; togásn L lkom ragadta fii
Valóban mondhatom, oly jól hntott roám a vondégsxoretö ház, a uzóp vidék, hogy Po-tütikóiit elnmndhatám :
11« Egorszeg Isten kalapja Ugy Kaszaháza bokréta rajta.
Innon utam a lángoktól elpusztított Roso-nyéro vosotott, hol ogy fényképész barátom fogadott és Sk. László lakában vosotott.
Itt a tűs nagy kárt tett j''évek firadalmalt a dühöngő vész egy pillanat alatt felomészté.
Dörgés és villámlások köztjáránk bokor-tot és mezőt, megszemlélek a gazdaságot és kértük, hogy nyíljanak meg az ég csatornái, klelégitoni a száras és szondás földet.
Felfrissítő után vissza tértom a székvárosba, hol busánsirtnk a harangok ; kdnnycs sr.omokkol, bánat ós részvéttol kisérték ogy ifjút, ki alig élt 25 tavaszt és a szülöknok egyetlen roinénye volt; Haragos Alajost, ki a tánoztoromben meghütó magát a tartós ós kínos betegeskedés után a sírba szállt.
Mindég fáj hallanunk, midőn az élst tava-sxán ogy ifjú sziv törik meg; ogy virág hull le, ogy csillag tűnik el, moly alig nyilt és ragyogott. ; . \
A tiatalság diszöltönybon, kardosan és a lakosság nagy sxámmal kisérto az utolsó lakáshoz. Nyugodjanak békében porai.
KÖNYVES JÓZSEF.
Hirek ós események.
A Máj«» hó 29-én tartott pünkösdi vásárunk oly gyér volt, hogy valóban cinlitést bgu) érdemel. — Nem osak, hogy yovö nom volt, do eladd is kevés, — sok iparos kifárad, nz uti költséget sem té. ¡tő vásárosokból, bizon mostoha idtf jár nz iparosra ós llzletvivö''kro, számtalan család az idUt sem órlc cl még, és mégis bá és gond közt öszlll.

A Rabóohuy fí^örgy liolyhyli v.írosi főjegyzőnk beadott leinondiúa folytán l-»tí júliustól mint llgyvt''d kezdi meg mtiködését, — figyebnéztorjllk 6''t a pörös fe''éknek.
A E napúkban két nevezetesebb halott hlllt teteme vitetett nz örök nyugalomra. Az első Plosszcrné szili. Magyar Terézia kinek érdemeit áldják hálás gyer-niekoi, mert ipar általi keresetéből fiait oly nevelésben részoKitó, hogy jelenleg mind köztiszteletben, tekintélyes állást viselők, mint esperes, | lébános, Ügyvéd, mérnők és gazdatiszt siratják az érettök nemcsen kllzdő szeretett édesnnyját, kit az ég, gyormokei örömíro 73 óvig ól-tetett.
A 2-ik Neusiedlerné, szili. Wemor Klára a helybeli „Zöldfa" vendéglős nejo 48-ik évében hunytéi; szeretett fórjo 10 kis korú gyermekkel kisérto öt utolsó lakáhoü. Hék<> hamvaikra.
A Fcsselho.''Ver József nagyobbszorll Alszerkercskedésében N.-Kanizsán, min-dennemll friss ásványvizek órkeztek, lelkiismeretesen ajánlhatjuk az ezoket használóknak.
K n p o m v « r.
* Füredről irják nekünk, hogy n lki-laton vízállása annyira nőtt a télen át, mikép n hidog f''llrtíők épon ugy használhatók minden kényelem mellett a rég i helyén, minta legkedvezőbb évszakban. A balatonpnrton, a sétatérhez mintegy harmadfél holdnyi uj terület Yeml&fotott, töltés által, melyet llgyes kertész kezek vettek ápolás alá, s egészen a hullámok szomszédságában lehet élvezni a jó léget, a vidékekrei igéző kilátást. A színkör inncn-onnnn egészen elkészül, melyben a nyár folytán — hihotőleg —- Itér nyei társulHta fogja muluttutni a fürdőközönséget. Tiz peroznyi távolságra a a fürdőhelytől egy Teanlale Vilmos félő kéjlak készül, a legnagyobb fényUzés és belrondezéssel. Az arúosi villa szinte uj átalakulást ért, egy bécsi család által megvásároltatván. Losx tuhát vigsaison, csak jó idő és— pénz legyen, a. ugy ne jilrjunk, mint a intilt évben, midőn far-kasbuudában jártuk juliusban a sétatért; ha pedig ezt letottük, egész napon át esernyőt kellett tartanunk, lm sétálni akartunk.
* Bűntettesek elöscgélésobűntényéért kötél általi halálra ítélte a kut. rögtönitélő bíróság, kaposvári születésit Kollár Imrét (37 éves) és Tóth Imrét (29 éves) ki Gigébcn született; az első kogyelmet kapott 4 évi súlyos börtönre, az utolsón pedig az ítélet végrehajtatott május hó 20-án délelőtti órákban.
" Tisztelottel kéretnok a megye területén lakó mindazon t. oz. I''gyvéd urak, kik felakarják noveiket vétetni az e lapok Bzerkesztőjo által jövő évre szerkesztendő naptárakba, hogy neveik és lakásaikat f. évi junius hava 20-áíg a szerkesztőséghez, Kaposvárra beküldeni szívesek legyenek.
* A kat. rögtönitélő birőság által kötélleli halálra ítéltettek Vámosi születésU Simon István (Szép) 07 évos; a zalában fölakasztott Szép Ferkó rablónak atyja, pogány Bzt. pétori kanász;
Kuruoz János (Kakamaosik) alsoki születés iháros-berényi ökörpásztor, 30 éves; mindkettő bűntettesek elősegélléso bűntényéért; Gölöncsért és bandáját ruházattal, élelemmel ellátván. Az Ítélet rajtok végro is hajtatott május hó 26-án délelőtti órákban.
* Gölöncsér J. rablóvezért és társát Csucsit a kat. rögtönitélő birőság kötél általi halálra ítélte. Az első 3 gyilkosság, s harminozhárom rablásban vett részt, Az elítéltek május hava 27-én reg-gol 4 órakor erős katonai fedeaet alatt N.-llajomba vitettek, s az ítélet rajtok ott végro is hajtatott ez nap délelőtti órákban. Hogy o veszélyes rablónár és bandájától Somogy » a szomszéd megyék megszabadultak, a t. megyehatóság ébor intézkedésének, fáradhatatlan nyomozásának tulajdonitható; Gölöncsért minden ellentállás, vérontás nélkül ojt-vé" tKrhe
tárcza.

Ir-zöngelmek.
— Xfooro után angolból, —
I.
A harmatos....
A harmatoa xaongo rózaa, Molyctón neked adók, Az ói édea madarának Kia kedvencze vala róg. lluldfónynól nx gyakran függött llalványpiro» szirmain, H minden továl ugy roazkctctt Az ő níilaj dalain!
Olt, tüxd fol o xaongo rózsát, Hagyd toldozni ólutót, l''orczről porozro kölcsönözvén Kde* ajkad hő lobét. Mort a míg bus koblót által Lágy dalaid rozgonék, Aat hiszi, hogy a csalogány Udvarolgat néki mégl
TAMÁSFI QYULA.
Az óh recsegéseim.
IlL
Társadalmi élotüiiknok nincs egy mozzanata, a hol ogy, osak egy cintbon is köxöa cselekmény morUlno fol. Érzik a kor sulyját társadalmi tényoxőlnk, egylotoink, a kor igényébe« mórt haladás soltol aom tapasztalható, mort socialis állapotaink megrögzött közö-nyös egyhangúak. Midőn egy érdokro ogy irányra egyeatíléa nom fojíoazt testületi szellemet : a társalom feropély fája helyott csak szétszórt apró csorjók létoznok, anélkül,hogy kinövéseiket nyeaő késirtaná avagy tenyésxósök ápoló kóz által clősogittotnók. Politikai fqjlottsógünk, minthogy o nomzot ólotónok ozrod óvón korcsztül folytonosan birtokában vólt a fölségjogok tuljcssógónok, Intózmónyoink Jó részt a közvéleményen alapulva ennok állandó kifolyását kópozvón, oly magaslatra juthatott, moly Europa lcgolsö nomxo telével parltativua. Mindez azonban bár legfőbb nem«, do mégis csnk egyoldalú haladás, molynok szétáradását az alkotmány BzUktorü Bánosai korlátozik 5 s így lön azon napjainkban legszembetűnőbb fogyatkozásunk, miszerint nemcsak a kiváltságos no-musBÓg, do onnok korlgónyelte vívmánya után az egyotomes nemzőt is több mint máa-fói évtized ÓU nélkülözvén a tettleg is jog-ólvozotot t A politikai müveltaéggol ikor ho-torogon köxmüvolödóabou nomcsak az összes «cmzot nem gyarapodott, do az alaktalan
jövő borttia a meglövő világot is clhomályo-s''ttá. 1848 uj aorát nyitott a nomzot élotébon; igon természetes, hogy a társadalomban is átmenoti korszakot alkotott: itt éa ott bomlásnak indult mindon létező viszony. Ily át-raonoti korszakok vajúdásai valamint ax öaz-bzcs társadalomra, ugy az azt képező áto-mokra : minden osztályra, eg)énro rolativ értékű hatást, befolyást gyakorolnak, mit ugyanoxek szoroncsós lefolyása otnol absolut becsre. Nálunk a catastropho igon tragicp lőtt befojexvo. Tájékozatlanságában aehonntw» irányt nom kapva társis eletünk kényo szo-rlnt, fatalitor. pusztán a gondviselés őrkö-déso alatt fojíutt vagy tongi-tt mint sordülő gyermek, ki ozélxntt pályájára alkalmas oktató hiján van. Állapotaink ilyotén abnorntl-tása amaz orodményt szülte, miként a társa-diilmi separativ irányú oanportoxat«k, mint a zöm olontoi közös hovóly áltí^l viszonylagosan nom vonzatva, alkntrószobro oszlottak és igy méltányol itlan maradt,'' a hatáskör, moly kttlönbon az eszmék jótékonyan kiható valósításában gyümölcaöxond^tt. A nagy pol-gárxnt medrében zajló oszmékVárjának hab-gyürüzoto mindon egyént, osztályt verdos a társalom emoz alkatrészei bármily kotnény burkában logyonok a szenvtelen közönynek, olvitázhatatUn tehát a társaira! erő létczéso a áldásos hatása a közro. Midőn azonban földönfutva repülni fúlötto kójolinotlon tövén vnlamint az összositett erő szoroz ; ugy ax Iránytulan szótváltságoszt, kópződéaro híva-tatlan korunkban nomosnk a közszellom hatályosabb vívmányai nom tünnok fel, do a tétlenség pariagán nőit burján, dudva u magán, ogyétii élet torén is elnyomja az életot tormő totaményt. Ki a társadák mozzanatait oombinatlv ilgyelomro voszi multat jolonnel ösixohasonlitva : órozni fogja nomcsak a bizonyos dolgokhoz, tárgyuk iránt Bxükségcs onthdziasinus lohadiisát, do ax individuális morál láxultságát is. Individuális morál alatt nom értjük egyesek vallás orköl-esi gyakorlatát ; lolkök rajtal do értjük igon is a tiszta öntudat létezését, melynél fogva a nyoglo aelejtosségok, jollom-álcxa, bltorlott becsület iránt társas köroinkbon türhotlonsó-got éreztünk. •
Nagy hibája társadalinunknak a közöny szépirodalmunk iránt. Kulacs Laczi barátunk tv versek olvasását ma íb haszoutalan dolognak tartja, miro csnk akkor Bzorttl, ha rost vadászatra menni vagy obéd után szunyadni ttknr.Ea 0 közöny föoka — ha részben nevelési rondszorünkbon is,—Icgfőkóp két< égkivül saját magunk ollianyagnlásábcn áll raintnagunk által. Nlnoa müérzókflnk, mflórtolmünk a szépirodalmi olvasmányok mübocsét fölfogni, megértőül, méltatni. Nemcsak a férfiaknál, ktknok hivatása tágosabb torü, do a nőknél is, kik tett körük képosségök góezát a sz''tv világában vélik létezni, kovéa fogékonyságot, a mÜvoltségottovÖ szakértolmot találunk 0 szép mostorségokhoz, molyokot mi a sziv müvészotónok novezünk. — Hazánkban rit*
kán tapasztartam azon érdokultsógot a szépirodalom iránt, |ml ozt a hazán kívül napi szükségém^cszi mindazoknak, kik vagyoni állásuk a foglalkozásuknál fogva fölomelvék az emberiség logalsó rótogéböt. Ott a művolt-ség áll fölül a vagyonon : nálunk pedig ellenkezőiig. — Hogy az elmondottak alaposságát igazoljam, utalom ax olvasót, ám vizsgálja meg hazánk uiltól alakult polgári elemét, moly idegonokböl amalgamlzálódott honivá, nvnssa magát körcikbo : mennyi gyakorlati értelműt, józan fölfogást, irodalmi szakműveltséget, hovélyt nemzeti ügyeink iránt tnpasztahnd itt 1 — Oo legyünk méltányosak a Vorhöozy populusából fölsarjadzott ifjú nomxodék iránt ts; — gunynévon hét szil vitfás ripök serog és ismerjük ol nyíltan, hogy ez íb bir ogy értékkol, mit mi korunk állapotához ki''poit osiszolatlan gyémántnak novezünk. Hir ugyanis a luizaszorctet buxgal-mával, hovélylyol a köz, hazai, nemzeti ügyek iránt; csakhogy oxon |iovóly és buzgalom — lift mindon hasuiilat nem sántltna — olyan-szerű mint Öntudat nélkül a kis gyermek ló-tőiének tudata. — Ax úgynevezett magasabb köreinkben találunk bővebb ismereteket, alapos müveltaégot — bár mindox Itt gyakran csak „routino," csaló külsxin káprázata; mindozt azonban paralysálja a cosmnpoliti-ous közöny, molynok fagyán a spocialia sepa-rát irány mclogo kovosot olvaszt.
Körraizokat vázolunk , szortcosapongó dilettantismussal érintünk oly dolgokat, — hisz csak focsogésoket Írunk, molyok a főbb órdokokot képviselő hazai sajtó bármely orgánumában nyilt vitatárgyak. Caulhatlanaá-got nem arrogálunk : nézoteink avat''»ttab-bak által dotournirozhatók lőhetnek. Csak keblünk Bugulata után tolmácsoljuk ama benyomásokat, melyeket az órdoklettünk tárgyak olijeotiv szemléletén éreztünk. Firkánk résnmé-jét eléggé kifojozendl 0 frano<ia szólam tn^jasztahti valósulása : „njouter sa faitto u est la réparor."
l)e most már Igazán belefáradtam a tudó-kos rellexiokba| elkezdők tehát a vallott oxíd\ Bxorltit fecsegni inort Ö11 utog is »okulhatta az,időt*) { mort ax időt használni kell: „tiraes íb monoy" mondja az angol; mert „la naturo no nous a rion douné do pina précléux cjuo lo tompa; mais la main qui nous lo donno noua lo ravit au míineinstant" mondja a frauozia; és nmily ricaot nyelv ex.u mondja ön.
Nom tohotok róla; — ragad a szokás mint a kolláuos.
Eddigelé sorami tormészottudományiértokozó» — púdig Bvaroz Oyulával s> nagy tudománya fiatal akadomikussal is barátságban vagyok, ki szülőfölde tudtán kívül a tudó-mány torén oly novoxotea oarriérot cainált—
mondom lammi Uirmés*''ttiidoraányi órtfl-kézé» nom ing itlmtta meg vallásos hitomot ax iránt, hogy az embor Istuu toromtményo a nom maiora származók. Most azonban látva némoly bikftozok gentleman majmolását, hitem ingadozni kezd. Van itt a tájékon, hol én tartózkodom, egy pár lakcsizmás bagaria ripők, kik nom annyira axöletésök, müvelt-sógök mint vágyaik, hiuságuk után Igen szeretnének — a hogy magtik mondják — „a magasabb körökbe fölrétetödnl." Ezen raa-jom-oniborok — vagy viaxont — ilyoténké-pen conversalnak egymással t ^woileit Hiu mlr kholbász''n unU kháposzt''n goben „bio gingon spazieren In der holdvilág ;M — „or vorkituft solno ökör''n und btvállu" atb.
Item tv axokás ragad mint a kolláncs.
Megsúgjuk a jó uraknak, miként ax igazi kék vér ina már, ha nem any involvén, hát franoziáttl beszól. E/okro is el lohot mondani a voraet, mit hajdan egy országgyüléal követ frizurájára mondtak :
„Ostoba beszéded már maga mutatja, Hogy nom vagy egyéb tulnt Bridftraper
fajzat ja."
Calnoa gorombaság, do ilyoaoket elmondhatunk „házi tUzhelyQuknél" — „^ir MlUl-clton unter una." , ,
B0KLY03 PETElt.
Nyut
*) A* lljr •««Uemitua fooe^étck mellett mlnAI« firOmtiiel (Oltják ax Id8t Ht«rk.
K. A-ank. KáWUni A Jnn ( Upuakbui \ a mlibl WQIilíniínvt prdlff f«Uuu«i>iljnV a naptárba | kvrOuk tftlibrt U IljrfvUket. j
I. K-nak 1 No, nol caak ne l^jfy olyan lurago» j a knrtllményekkel mln-llg w*f k«U alkudni.
>!-uak, Xaliban 1 Ha kiatk la, el nW nutraJ. .Népdal*. Nagyon da»i«i{. A /ikáuyba I Teaaók Upunk »ult iiimit flgyeln -met ulvaaul a rnfjfUlilja.
Cd. 8-nak, PmMa i Már magán Icv«lct la Irtunk •tiinodra, még U kitlk a vila»*V Muháeara 11»
.Több píc»l takoa''-nak 1 TnkíUteton megvoltunk rAla gylíiSdre, hogy a loval«* oly egyiu Irt*, kl n»m Igen járta* Iiraelben. Biko velttnk.
. H. Oy-nek : A kért könyveket útnak Indítottak | a gaxd. egylet gyltlíaéa »»óval tnbl.it.
l''-nek 1 A knpoivári gőxmalom Arjeg*»íkét ol-kOldtllk «11 »lámára I a .K«ln»l Oa»ilit* ajánljak. W-bergbe: Kírjtlk «n aslrea vál&««át. Tftbb t cx. eISfiietSnknek 1 Te»»ák at «Imaradt •xámokat a kiadónál reclauUlul, bórmontetlon uytlt Icvclben.
T. Gr-nak, Sx.-KeJírrároM 1 Kórfluk majd Ora«-feubergbtíl valamit.
8. T. K-nak 1 A Jó««ág árát é» egyéb feltételeket tud*»** 611 pouU>»*n * »*erke»xt3»éggel a tOatént In-tóxkedul fogunk.
M. I<-n*k 1 Magunk »ein tu<\Juk bixonyoean. mikor Uvoilk n aaékvároaliól, tiu ugy hat hét múlva 1
11. I''-nek, utaaátában t A legutóbbi kaldemény nagyon paprlki*, de aiért »orrondbeu adui fogjak * tnbbl után. Mi a axámokban la kifejelhet kívánságát Illeti 1 alébb értekexnflnk kell a kiadóval, mert ea .''¡t terheli | ha ea*k lehot"., ftn ax cUók köx«tt áll blxo-nyár*. A lauokat reclaiualtuk axou blxonyo» helvre, a pár uap alatt ott leaxnek. Kérjük a ülnél t61iíux«rl Ulálko»á»t, hogy mindig legyen valamink Öntől — re-•«rvában.
Ü ZL B T I
I R N ö K
N''ttKy-KnuIxRA, május 31. Utolsó tudósi-tásunk ÓU a kedvező eoil, mely Irkétoi faUött vctéselnkro , Ujobb sxállitá újból szomet áruinkat, 10—lD krral mérőnként, mi ma jegyzünk : Buxa 8 frt 80—40 kr. Ilozs 2 frt 20—80 kr. Arna 1 frt 50 -80 kr. Zab 1 frt 20-80 kr. Kukorioxa 2 frt 10-80 kr.
Pünkösdi évi vásárunkról nom igon kod-vexön Írhatunk A pénxszttko miatt, ugyanis a nyem termény a ronntobbi áron kelt, do nagyon kovóa órkoxctt a váaárra.
Őrvidéki gyapjú 100 mázán, mázasa 10 forintért vétotott meg.
Ilorju bőr, silány vétől mollott nagy mony-riyfségben lévén, pirjit 1 ^t % krérVadták.
Nagyobb fordulatu vásárlásokról nom Írhatunk.
Kaponvnr, máj. hó 20-án. Midőn ax üditő eső már tegnap megyénk több határát megmosta, valahára 66 nap után moglátogatta székvárosunkat ia. Az éijol 1 órakor orőa mennydörgóa éa villámláa közt, szólrohammnl aobco xápor jött, mey ''/»óráig tartott. Réggol 8 órakor iámét nlkozdett caendoaon oani az eaŐ, éa déli órákig hol laaaan, hol záporként többazör hullott — kovéa szüneteket tArtva. A lég cgéaxon átváltozott (pár napja 24 fokú
melegünk levén); a r<?móny szinót mutálják vítésnk, rét % mt»C Öár —■ * múlt n«iwk csapásait tekintve — 0 pár órai esöro nom lobot valami nagyban ujonganunk, do annyit már is elmondhatunk, nogy ox éhség éa közszük-ségmegyénktorülotén olvan hárítva.Búzákra, tavaszi véleményekre még jókor jött; kuko-ricza, burgonya azinto áldást adhatnak még. Megyénk több helyéről kaptunk kedvező tu-dóaitáat az osŐzósekro nézvo; s habár futó, do jótékony ősök voltak. Még ugart ugyan nom szánthatunk, do már ia köntlyobbon lé-lokzünk. A pinczi árakra la nagyban hatott nx Időváltoxáa; ax árak 40—60 kt sülyodtok
mérSnklnft a buxát yotték 2 frt 60 - 00 kron a rozsot 2 ft 10—16 kron; Akukorioaát 2fton ; a zabot l frt 20—80 kron. Kerti véleményeinkre la jókor jött ax eaő; némileg itt ia vl-gnaxtalva vagyunk.
(m. p.)
Dta»i {HÍnxárfoiyAiK ninju« 30.
6*/o motaliques 71.26: nemxotl kölcsön 76.00; bankréaxvényok 800.— hitelintéxctl réaxvónyek 1 8.60; oxüat Agio 100.60; arany
darabja 5.17. | FolclÖB Bxerkeaxttí: RÓBOZ I8TVÁN.
HIRDBTÉ1SEK.
Hungaria magyar biztositóbank.
---- -
A llnngAri magyar biztoaítóbank által a holybon alólirottaknál megalapított főügynökaógo a nagyérdemU közönségnok oxonnol folajánljA oxen hatni bizto-altó-intózet szolgálutait biztosítások oszközlésóro
tűzkárok ellen
ós pedig mindon névon nevezendő épületekre, bútorokra, gépekre, áruk- éa gabunkéftxletfkrc, valumint niarhn, fa, ftiúiia, »böIiuö éa máa ilynemű tárgyakra megállapított, elfogadható óa tájókozás vógott inlndonkor mogtokinthotő foltételok mollott.
Epülotok rendezőn ogy óvre leaxnek blxtoaitrA, több évokrel blxtoaitáaok axonban tartalmukhoz arányoaitott dy-elongedéaben réazaaülnok. Tűzkárok, vagy a bixtoaitott ópületokon aogitaég ulkalmával történt megrongáláaok, avagy montéai költaégek, a káreaot mcgabipltása után axonnal klfixettetnok. Egyáltalában ezon hazai qj biztoaitó-intéxet ax általa mogalapitot^ intézvényoknól fogva, a nagyérdemű közönaéget mindon lohotő kedvezménybe»» réaxoaitendi.
Ax lntózotnok^B,000,000 0. é. frtból kópozott bixtoaitéka, a blxtoaitó foloknok uiognyugtató kexoaaógot nyújt arra, hogy a táraaság elválUlt köteleAOtUégoit lohotő leggyoraabban te|jeaitondi.
.-KanixMnn, 1865. évi martíus havában. ;
A Hangaria magyar biztositóbank Zala-, Somogy és Vasmegyék kerttleti főügynöksége:
SCHERZ A. £s ENGL&NDER.
H
13
T JÈ1
El K.
.m/
fr /M»
(2-3)
HIRDETMÉNY.
Vébfr Aii»«l é» nej« UiJnciRl Karolina Mitlotlilni''k ¡t»a*«hlvdanl rtvuiogyl»i*yo poIxAri idivixéko iniot i«lvUk.íjijrvl lutiijijí ré-aaérül küahirré tétel/V, hogr. Kenea Héla-nSovIt Vét*:-r Atit«l éa rléje (.ftncaöl Karolina elíoni ker«i«tébMi a kle-légltéai végrehajt«* utóbbinak 8ai-
g ^rl » J. köiyvhcu 1-2 reud»aA''l>l)( V J ''K/aett biito!*Arael-r.nJMlWyétf,1«« ¿rftWJrMiAwkk a n kielégítői »o/r>''»iJ utegAII/.jil-lAia |. UnteUtWII hl l.''loiii kliok, Ur-gyulAai hüUf V^P.uli (fyn évi .hó 3 u«|iJínÁk ro^el ''J órAJa killl-x-lHj mire lrttfl»xpkajka!hivatunk iii<»if, hogy nl»g''u«tnjijeilé«3k e»o-l<!bcn a IrniKbU Ugylcték blr.''ilug fognak luegAllfJlItlatui.
Kg,«» ''««minit felhívatnak mind-átok,kik n kijuVIt bit tokhna igén. t tartanak, nil a fennebbl hatAridJl.,'' ido Ik-J.I uIiiiÍ''»!. »•<• nek.
K»|ioavAr«pr, Stt. 18(1}. Somogyifíegy* tárvenyaaéke mint lolokk:i/\) vl halóaAg trii''M
j (M>''.
Á.KVKUHSI
hirdetmény.
/ »
Fomogyiuygjrt P<4f. t9rvéaya«é-kének, iníi.t l lekkönyvi híliiAg-nak ré» >rOI k&fcl.lré lé''etlk, hogv llauexe faréul!« UpuavAri IlikAnAok f,lpe,eaaégí aUtt / kuJótiTka-poavArl lak''»t ellőni kdfi tel deiéióra'' IvaMogolt éí n kapoavAri kox«ég 391 axAinti lel kJ K/íükBu.y vébi u f &IH br. a Alii alatt fogl* | « blr. II«/ 400 frt ó.''i b eiUlt lu . ratlauok kapoavAr krixa''gb.n a
h#W*lltiétt f. évi ju.ilut M. nvpjA-
uik reggeli V ¿rAjAu — tnlul ax i ltü halAtnapou - olArvirjxtetul lógnak ; a mAaxlik Arveréai Id haU''tAii«'' el»8n vovÜ nom ttlAI-k.iinék, f. évi Ju''im Si nitpJAliak reg je|í 9 iia''A»* a b «ly«ilii^ro kl-t ixrt k, m "I liu/y ekkor fennebb klJ.''Mlt IngutllUli''k A t*v»AiOll alul
m eladatni t< jn«V
Aa arver''il Ifellélelek a tflrvéuy-nik Ir.''JAjAbuu iiiiude.ikor uiegte-klutb ifik.
KapvivAr a|>ril b''i ''Jl>. 14Ó6. Humug^ inegjri* l''irvrn . ii<i''kü inhit t<Ukküoytl l.út...A,r.
k''lm''if I63»i''liuu Ul«kJ«fxAfikOn/-yíbén f I, r»a<UtAu> aUtt fogUII
ÖblfviU« .mhji) frt o, f t> c«UI( «a ka|)uivAx. ko/»íjfb«u • hcly-kIu^u r <5vl lunlut 10. napjAnak r- íRfli 9 VfJ»"'' T ril,h''< »"ítil»« ba-
lArn»|x\ü - .''VlírV.''A''.totnl rog''ii.ik, a mAsudik Arvcriil 1.1(1, ha u«Un ut pltfiu vf\ö UIAIkuiuék, f, ívl j il''.« 17.'' naiiJAutk rotcgc''l 0 orA-j Wa a brl/nlulro kllll tetlk, ktul liojfX ekkor fonlU-bb kijelelt IntfAt-Uu->k * be«»Aroii (dúl U lUdilui tgguak,
Ai ArvertM f It-W.Jok a Mrv.''iy-» Ak ir nlAjAbaii nlimlonkuf mi-j''tc-klnthttOk. 1 J
Kai^nrAr tnkrlin«''. hi ti. 1X05.
Poniogyiuetfjf Mrv^iiyaaAka mint t-lckkiiiiyrl b»t-''»A(f. '' Jí
»lifin vovB ü«m IkUlkoiu^k, 1465. |ul(u< bA SÖ-lk utpJAiwk rojfifctl »¿rAJAra a belyüliiiro kltiUetlk, attal bogr ekkor louoebb kljtlúlt Ingatlanok a U''tiArpii alól le »la-«latul fogunk.''''> '' '' ,
Á> Arr<trAal f./lUMilt i, UJrvíh.y-■ tik IroilAJAbku uilndookor megt»-.klnthetfik. . '' t : {. ,
K«|»o»vArotJ«pr,h4lÜ-n 18». Homof/nifgyo l^rvJnyt^ko min Mekktíli/vl bal »Arf.
IU»,''
. ^ .4— i ■ ) -
tili
3-3
y.i
iíim^ÉtSi;
hirdetmény.
8oniogymcgyo pnlgArl tírviny-• líkAink, nilnt telekkOiijrrl hntó-Aiguak ríaiórOl kö lilrr.S tAt.tlk, liojtí Cí.-ko latvAii g/ring/tta »«!• l-kl Ink''tnak íVpe/eiat^n alatt Ni*m>tb ■tiAmié. (lAlovIea Jnllau-ba gy, uirlUki Ukóarllei.l kin i i-lóao ledo ó<cri- loaAlogoit ít a gf. mrll/ki kli^a^ 11 laAinn telek-J.igvaökHu/víb n f 13. b l r. (a. alait t.''g''a''t ía biróll»; 3000 Irt
0.^''J>rr>Ult IngAtUuok O/ül.gyö» inrírk kiixióBbeu a b. Ijr Ixiuen f, «ívjtiu. b» 18 iiAjiJAnak ivggoü U úiAJAn — mint a< rlfl lialUnajion — elArvereatetnl fi>gua''i ( n uiAao-dik Ar>ef.l»l Idő, bt uotAu at oU.in Vt<\3 n«in talAlkoaník, f. AvI Jul. bó nh JAuak n''ggrll 0 ArAJAra a li lym''u''ro Ht lietlk, «<<»1 lio/y rkkof fennebb kiJo''ílU Ingat auik a beraAron n''ól la oladttiil loguaV.
Ax A ver^al 1''olUtelok a torvlny-üaAk Irid''jib.in inludruk.r niej-teklntlioík.
Kaj>..ívAfolt, ajir. t''J. 18(55.
fc''omog uict''yo lJrvlnya*..k''" mint la ekkiiiiyvj b»t ''a''g.
j ""/im- (3—3)
Hirdetvény.
Hlrsch IgnAca htte''eadlnek ön-»/.«•lilvAa» I — 8 ihiogyinegyo |iol'' gAri t''ürvAiiyaaéke mint t''lekkiJnv-vi haf.»V r.''aaítOl kóablrré ti-Ú tik, ho/y ArvaV LAail.'' nak nira.b '' IguAta ell ''iiI keféíi tíbía n kteU^I-té»l vígr.''hajtAa utóbbinak « b«/*«> kUít. va. I. J. kon/vban f U 3 reudaaAm a brjcgyxatt liirtikAr^ elrendeltetvén, a« Aívjn''ai f.iltéi»-lek a a klrMgllM aoífond incgAI-lapItAiA t klutotAl^i hitele iiki. k lArgyalAal hAtArun|ii|l f. 4vi ina u» lij 30-ik UApjAiiAk reío-oli U ó/.'',j» kitti o11 k ; mlr.'' Iiiteloxiik ataal l»l-VAtnak inc^, liogy ine< item J lení-artk caeUbeu a f-nvbbi Ugyb tuk 11-ndlAg foguak iue^AIU|>iltAlui.
Kgyaaeraiuiiid f. lbivatnak uiin l a ok. kik a kljeii it birtokhoz Igíni t t irtanak, a*t « iW-bbl hatAri liilj Ide bejelenteni ri»M link''
KajmarAr, aj.rll. b • 10. 18 >6.
Kouio/y megyf t Irvíny i.»''kcniiiit tel. hklnyvl h ttóaAj.
(2-3)
, AiíVEi^sr ., .
hirdetmény.
Somogy megy* po|^. liirr^oy»«»''« kinek, mint tulok könyvi b.tt nak rAoAröl küahirrA tWetik, bog/ HA,.II Van Jóa«of:k.in/rfi| UVtnak l''dlperetaAg« alatt lf|. Ditjeöa latriu kapna újlaki lak<''* elleni kSve-teii»e loduf^a.trn leaAiogolt /■* a k. újlak kU«V 35-ik l<Wu t I k-j gyiíWnyvíoiil''f I — t Jt itnd« -ím alatt foglalt ¿t blr.''ilag 800 ft.ond. itt. becaiilt ingatlanok k. újlak k«x-»igb u a li ''lyaxluiu f Avi m^jua Iió30. napjAnak n''|''ge|i 9 órAJ ''ui -mint a< iliö hatAiüajiOil — olíw-rer-alelni fognak ;niAa.xlik Ar-vrréal i.lü, ha i.olAn aa olfiiii vuvii nrui U''A''koaiufk, f. A. J iiilua bó 30. nnlJAnak lefirrlí U órAJAra a bilyazln^re kftUsctlk, aixal b-yy ekkor ttnebb kijelölt I inttlnuok a b:c>Aron a!ól la elatlal li tocoAk Aa Arrirúal tultAt l»k a törvény-aaók ir''dAJfbau uiiiidoukor iuiv* teklntlivtOk.
KapoavArott nprlílt S8. t-ÍCfi.
fomogy inegyo Hrv/nya íko lulut telekkönyvi hat >Ag.
^.........

t .0 1/ h
101
(3-3)
""/•« (2-3)
AUVKHKSI
hirdetmény.
Homogymegye |>olg. t^rvAnyaaA-kíuui, mint telekkönyvi 1i»I»aA^. uak koxli''rr^.lAt. tik, bogy
Vanka KAruljr krt|KiavftrI lakó»naV lelpere»»A/o aluli Kel ireieh Jakab kapoavrAI lakó* .llvui kóvetolóa i f< dux''ai''relviAlogoit óa a kapoivArl
ÁRVERÉSI
hirdetmény.
Pomo^yiuegyn pulg tln''i''nya A-kinek, mint telekkönyvi hat''.aAg-r/»'' iöl köililirl léi. tik,hogy a vi aa-prAinl tak»rik|n(n»tArn«V f. |p<-re*-xigK alatt KóutrAaay • neje Kledl Jo4efa luipoal lakói elleni követe-léao fe.le«i»3ro leaAiogólt 11 * ka-iiuayAri kóiaAg )*>. »tiuro Ittak-jegyaökönyv^ben rundaaA«
mlg foglaltAabfr ilai J»,4()0 fro.é. l> ea ilt ingatlaúok KapoivAr k»,.-»/gbun a btlyaaiuAn folyó AvI juu. hónap 28-dikl uapJAnak reggeli U óiAjAn — mint aa rlafi batAriiA'' pon olArvi rc/t tui foguak j a mAaodik ArverAal Idö, ha netAu a«
tr.oywj
(3-3)
ÁRVKRÉSÍ
liirdetmény.
fiomogym -gyn polg. türréiiy»»''. kének , mint t.''lUHnyW hktóaAg-luk rAa ArOl iöx''il/r.i th-tlk, h»gy Wr« J wf k.-uiArai lakóanak fel-ptreaaóge alatt Honig Jóx«. f»!* u< -jé llergfr llcttl (Hlia) elleni kOve-telóío f. d">''a/ro leaAlogolt a a ka-p''iiiiéröi kOtxóg 132. aa t. Jeg>-
íokönvvébju I l — io rUa<Aoilgt
l-t rd»<. a. fojla''t éa birólla.'' V4H0 frt kr. o. ó l>. ráült iiií.it!». liok K.-inérö kii a''-gb.''ri a b''Tylxl-nón f. tv juu. h> *t). napjAnak reg. grll 9 óiAJAu — inlnt aa ol.it ba-tArnapou — elArvoreatetni foguuk; a mAaodik Arv.r^al idö, bauM\n ax oliUnvotS ueui UlAlkoxm''k, f. AvI Jul. ho tO. napjAnak reggeli V orA JAra a hMy.xiu/ra kitOa.tik, »ia.il bogy rkkor l''iuncbbklj lölt lagal-Innok a b.''eairon nlol i> cUJalni '' fognak.
A» ArrerM feltAtrlek a t8rv<n; -ixAk irodAJAbau miudenkor <u«(tu> klntbetök.
KapoavArott aprll 10. 1405. tVimogymegy. törvényaxAke inlut telekkönyvi hatoaAg.
J.
(1-8) Hirdetvény.
. Gyulai Cl A 11 l''AI hlte|ea!]luek 8aa-axeblvAaa I Bomo/y megy pó''g. tl''rvAnyaaíkrt mint telekkönyvi h-i'' tó-Ag rén Jiül k''tablrrA t.*» tik. b >gy JauU-aAii i>Joi/nek iiy lai OAt l''AI elleni keretedben » ki-elA^ii''al vAgr haj A a utóbbinak a golnh.vl A. m. t. j. k.bon A —f 1 — fl reiida/Ami^ bjegy«)il birtokAra o|rend"l(olvt(n , aa Arver/ai f I-tótelek a a ki l''gi^ai aorr.''nd inegAll.ipitAaa toklnti t ''Löl Uilolc-aókuek tArgyalA''i hatA''iinpnl folyó Ari junliia hó 1*. napj''umk rjgueli 9 ói A!« kitli ''rt.k | inir." lilUloxűk'' a''.aal hivatu.ik ni ''lf, b >''-''/ ni g lioiu J deu-aiik e«etlb-ll a l'' U'' bbl Ugy-Utk bíróilag fognak nirg Allnplt-tatnl.
Kjya«erainind fu''iii»''aHmk iniuil atok, kik a kij b It birtokho« Ig''nyt UrUuak. uxt a fup ebbi hntAridDIg Idl b Jtí''euteul aleaa''liek.
KapoavAr, ntaju»1i> ll-''n 1804.
8o«uf?v tn''rfyo tOnA»y»''.áko mint I I.Jlk.inyvI i. >t''..A.r. J. f
■ A RVER^.V
/ i t*'''' *
hirdetmény,
8 .mogymegro pol«. t*tríny«*í*
kének, mint tuUkkönytl hat.''aAg-
nak W|2Ar3l kJxbliró tétetik, Ji.ey KovAca JinoJ caepall lukóau*kfe|. pereaaégo alatt K''ichard Kerdinand kölatl lakúa ellcitl követolóao f.dc-aéaér* leaA''ogolt U a. küttarl kii«-tig 14, (íAniü telekkjegyiök8u''y-, vélun I 1 rrnduAm alatt foglald éa bíróilag 90O fit o. é. bevalilt Ju-gntlauiA köttav köxalgbcu a hdy-
• xinéu f.,i. jun. bó 21. napjAnak reigell 9 órAjAn — mint aa rlitt b.itA''napon — rlArveroxtctni fognak ; a''iuAa.tdlk Arveréai Idö. Iim
• «tAn aa eUiin vevő uein tulAlkox-Jlék, f. évi Jul. hó 21. napjAnak VéggelI 9 ór.\JAr/v a btlyaxinér.'' kl-tO«Mik Axial, h.»gy ekkor lenn. bb kijelölt ingatlanok a b, cnirou alól ia eladatni fognak.
Aa Arven''ai feltételek « t''.rvéuy-aaék irodAjAbau cilud nkor mugt.-kiuthetOk. Kelt KapoavArott aprll" hó 21. Pomopyui.gfo törvény aavkv mint telekkSnyvi batóaAg.
'' (3^3) ÁRVEJiKSI
hirdetmény.
Somogynt''gy«'' pilg. t Wvénva»A-kénok uiint t Wkkönyvl fiA''óaíg-- '' nak réaaMI kö birró tét-tik, bogy Vl''hjtm főtér kapoivArl lak/tua!« fo''iKréi^go alatt Victor SaöJiöaa,, MiklóluO kapoavAri Ukoa cHirttV-
követoléao feii>aé»tro io*Alogo t éa
a kap nvAri k8x«^ 3*1 éa Bi.1. aiAnin tcKkJegyaökünvvéb n + 1 rendaaAfn alatt foglalt é« biról ug 3ooo frt o. 6. beciü''t Ingatlanok k«po»vAr köxaégbou A h lyt inéit folyó pr jun. ho 8 napjAnak rey-gell 9 or/iJAn — mint a< rlaö hatAr-liapon — 1''IArvor.eatclHÍ fognak ; a uiAaodik Arr-réal idö, ha netAn aa elaön yefö n»m ta''Alko nék, f. évi Jul. 8. napjAnak reggjii 9 orAjAru a bolyixInW« kltllaxtlk axxal, hogy ekkor fennebb kljeiül Ingatlanok a b.ie«Aron alol 1» pladntn) fognak Aa Arveréai föltételek » törvény-aaék iro.lAJAbjn mlndonkor megtu-MntlielOk.
'' Kr.it KapoivArott aprll bo iff
Pomajyjnjgyo t>">rvénya /ki.mint t Irkkönyvl hntolA^.
—. í—----:-
ti g) "I.Wi buHrMa|,|tl||í iU „„
í, 1,4 í.J.kuapj^k r. g^li U ¿f/r
kltUwIik i ''iáiro bltiloxök Aaial hivatnak uic<r, liogy uieg neia jele-nAaök taetében a íVncbbl ilgyhtek
wM , ,,r,Mv4i'',uk »''¡»-I
a ok, kik a kijelelt birtokboa Tiréú,, tartanak, U«t a A-ncbbi lutAridöi , ido bejelenteni aieiienek. KaposvAr niaj. 4 180J. ^Soníogyju^gyulő, vénya. éke iulm telekkönyvi hatóiig.
UOU/
/1
ÍOi
( I —3)
itn^
» (1-3)
HIRDETMÉNY.
llàvorkn J ó a a o f hlteloafiinek SaaaebivAaa 1 Roinojry-megyo polgAri tlrvéuyaaéko miut t.''iekköuyvl hatóiig réxxéiöl k8(-lilrrí tétetik, hogy JAiÁuyl ItlvAn cafidUSmegének H a v o r k a JVaaef. elinni kereietíben a kl légltéll végrehajtA» utóbbinak a KapótvAr 30 .(lik axAuiu t.J. könyvben+1 — 8 r ond»xAralg b.>j«gyaett birtokuk elrendeltetvén, aa Arveréai feltét k lek t a kielégitéti aorrend ineg,. ''»-pltAa.» tekintetéből hltelaxfikne-
Árverési
hirdetmóiíy.
S Jino/ym. polg. törviaékéiK''k, mint t lokkÖnyvi haV''aAguak réaxó-röi üxlilrré tétetik , hogy Kully
Imi« knpoarArl Inkóiimk fol-piroaiége alatt Kendroví«» Oyörgv
• i}''ji ollnti kövuteléao fedüaé-aóro leaAlogolt é| a kapoavAri köx-lég SOO »4. t. Jegy/Uk8t»yvéb-n tolok I. 1—''4 rciult. Ain alatt fogiult éa bi - ilag 6000 frt o. «. beciült in-fAtlanok kajmavAri k5*a<gben a bolyaxinén I. év aug." 12 nup-JAu >k reggeli 9 órAJAn — nílnt aa 1 fi»« BitArnapon.— olArveroatetni fognak t a mAaodik Arveréai Idö, In ne''An aa elaön vovö nem ttlAI-koaiiék, f.év^ol^t. It) napjAnak f«í«rf1l <» órAJAran helyiainvrj kitilt t.k, a ''aal hogy ekkor f. nnebb kijelö.t ¡nrntlauok a bccaAron alól 1«. Ud.tnl f.i/nak.
A* Arveréai felt''lelek a törvány-
• aék IrodAJVbau Vnlndeukor iftoate-klnlh.tok.
'' KapoavArott, mAJiva 10. IHiU. ..
Soiuogyniogyo tÖrvéuy»xóko uilnt tclikkönyvih.t lAg.
"JV,
.Cl (>"3)
HIRDETMÉNY.
Draakovich KAroly hit«lcx3luuk öiaaehivAaa I 8om )gym gyo polg; ti''irvéoyaaéke mint tulekkBny« Mn-lóaAg réaaéröl köahirró tétetik;hogy Krlo te<tvér«knrl L)roakov| h.KA-roly elleni koreiotéb-n a klclégl-té»i végirhajtAa ut''ibblnak N.-Hajóm 20. 27. i''aAni t. J. kSnyvébert f l«-l.l 1. r. tiAnilg lnjcgyxcttl.il-tokAra elf,''niícltctréu, aa Arver£«i feltétetek a 9 kiolégltéal aorrend ineg.VllapitAaa. tekintetéből hjtoV''-aiiknek tArg,«''Aai UtArn«pul f. évi juniua hó 30-ik uapJAnak reggeli 0 órAJa kitUxotiki mlro blUoaOk axial hivatnak meg, hogy nieg nem
!et.ué»ak eaxtAb"n a fennebbl Ügyetek blrvllag fognak megA)la|4t-Ütni.
Kgvaterimlnd filhivatuaV mind-as >k,kik a kijelo''t blrtokhoa Igényt tartanak, aat a fennebbl KatArlditlg ido b-Jo!entoiii aieiaeurk. !
KapoirAr, luajui C. 18ö&. ,
Hauiogym gy e törvény aaike mini t ''lekkönyvl hAtó»\g.
Allerneueste

I
Grosse Geldveríosiiiig
VOD
2 MILLIONEN 677,250 MARK,
in welcher nur Gewinnst© gezogen werden, gurantirt von der Stnats-Itegierung.
Jftn.Orißrinnl-Staateloos kostet Kih halbèi.'' ": dto i,
Zwei viertel Vier uchtel
dto tl lu
7 il. W.
*Vî n n
S''A n n
^ /''] B n
Unter 17,0)0 GcwliinhtfU uoftndon »ich Ilnuptroffor von .Mitrk ''¿<"»0,000,150.00U, 100,000, 50,000, 2mal ''¿.»,000, 2mnl ¿0,000, 2t»al 15,000, 2u„,l 12,500, 2mnl 10,000, nml 7500 , ûmnl 5000, 6mal 3750, 2mal 3000, Hfmml ¿500, Gmnl 1250. 105 m ni 1O00, 5tn«l 750, 130tn(tl 500, 245tunl ¿50, lO.OöOuiftl "117, Mark etc. etc.
>x;<l lÄirwl /I
Begiau dor Zivkmxç am hml
Unter moínor in woitcHtor Kor no bt-kanntiii nikt nllxen^ia bell btcit CáesfliHflM-UevlHe :
"itk,l. jlott i »-itMitl.a,-
hir

Árverési
gróf Jankiívics (íyul« dnruviíi i j«v«k ¡ntézíis^töl ezeniml kOzltirrú íVwtik, hogy a r^gótii mtír : fent tílló liirneyezete.s
nitíije8(íbtíl leítzálliliÍH következtében, n 8zá-
. • . i i - i
hmm Hilöjtti durnbok n.yilvtino.s tirverc1« nt jiln ^ elndnndók lecndnek : ''kilUinüsen 2 db oz egyik angpl teli v«r, « V»«i»ik angol fél, vdr, 1 2 darab tenyész anya, melyek közül a fiata labbak szekdr da liátas lptáki^ak lumniílha- . tók, 4 db betanított-, hittan ló, ¿ db. betanított, koosi ló és 17 db korszaknak.
Az ámrds julius 3Jdn Daruvtirótt 8Uvd-nitíba Pozáega megydben fog tnrtntni, hor»í a venni nzándékozók megjelenni tisztelettel f''elJ kértítneki S * \ j'' ■ '' '' H)
n
Gottes Scgeü beí (íolui !"
Imlw ich,bAr<á|» f ''Juvyl.il/i» Mr«>ítc I<tjOH,iuu( ct sl kilnç-
lioli Am fiirrfi Mnrki auäIw.
KttltU. . , . ,''
AnaWnfHgo^ftrtgo mh nimoason hmllon Sortotr'' l»npltr«elil odor l''rcimnrkcii, ftlltro ioli 8clbst nach jxdou entforiitihlcii (logonden |>rniii|i1 n. v»''rHfbwJ«''Ki''»»
BU», tili1*

X.»^XÍíUBa OOÏTUÛL,
HMptMiÙ-mùAÛIrt/
Minhíri lUntakiírftinkban rövid icfíg Itteii Kzándéko^va lar.t^zkodni, figyelmeztetjük a t, oz. közönaégot, hogy minden t''ogorvosi nidté-tek d» vetidég fogak béraktísa, pontosan da'' •gyornan törtdnhetö alnlíroftak által, ngymint egyes fog egy óra alatt «at.
^Sljf \ ik junluába KAl''OSjV.ÍKOTT leendltiik -^SA
FuchffF.'' '' '' Beaonbfek''A:1 n
(>%V*A\j»t- (ogorvoa.
tváhizftín lakáannk a ,, Korona" szállodában. IVisten rendes lakásunk Bálvány utcz»r A8. sz.
___■ ■• -i—:-:----- .-.-a.-1 ''.. ;. _l
-ÍJ___
Wnjtlit» Jtízhof kiitdú, lnp- és nyomda tulajdonos 3&jgy-KanitsKn.
SlavonlAtoan a
DAUlVÁHI FÜRD6
iu új uh 10-éti tui''HttylOftloít
F.zen vftRna !Í0—37* lttSvvitok rég istuoit Ud-v»k gyógyltnti^HKal bírnak, általános gyengoségnél náp- í''H gŰrvóly kOmáí.; at ivarazorek gyongeaógei <ü« bctegKégeinél, meddőségnél stb., ideg bajoknál, méhgörosnél stb., a máj, lép- da mirjgyok dogana-jalnál; idillt btfrbajqknál j.kitUnöen hatnak az iszap-^Urd5k C8UE03 és kKszvényosbántalmakban jó sikerrel használtatlak,elö éa ntógyögymddul a kUzollóvtf Jippiki iblanyos ftlrdönól mindennémlí ''ásványos vi-késren tartatnak. — A Terczováoz és Voröczén keresztül a Dráváig jjl épített országút könnyíti a ktolekedést. A gyönyBVÜ fÜrdíj párk közepetto álló ezélszurllOn fiils/erelt épUlotekbon kényolmos lakhelyük kaphatók. Naponkinti zene-, tánczvigalmnk kirándulások 11 regényes környékbe kellemetes szórakozást nyújtanak. —Az orvosi felllgyelotet Siegol tnnár ur kejíeli.
8—n •_Az arod. fOrdö ig{izgató3á.g
1 SzerdaheTyen,
Kaposvártól fél óra járásnyira, szabad kézből
eladó azonnal, a nyírds''"után 300 darab ürü
* . / i tl '' * ( '' •, í \ i > • t •».» • • f ^
és 100 önya juh, vagy kiknek az így tetszenék 200 darab anya- és 200 darab ürü. A juhok gyapjú ds fajra iidzvo kitűnők, s bármély rendezett gazdaságiak díszére, válnak. Az anyajuhokra nézve még azon gazdáinkra ndzve valóban szerencsés körülmény említendő, többnyire kettőst ellenek; az idón is 333 anyából, 117 darab ellett kettőset-
Értekezhetni minden napon a tulajdonos-
ná!, StokOgy Mlkló^

Nagy-Itanizsa. Negyedik évfolyam.
17. szám 1805. junius 10-én.
Ismeretterjesztő lap
a
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdiszat, tudomány és művészet korébél.
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos iapja.
Megjolon o lap legalább egy Íven januar hó 1-tÖl kezdvo minden hó 1-én 10-én ós 20-án. — Előfizetési ár postán szétküldéssel ós helyben háshoa hordva egész évre 6 frt, i félévro 8 frt. Negyed óvro 1 frt 70 kr — Mtndon olőfizotö a tulajdonos kölcsön könyvtárát na eddigi fonntálló foltótclek raollott fó 1 áron használhatja. — Nyilttór egy Petit Borért 10 kr. — Illrdo-tésok bat h*«ábos Potít sorért 1-ör 7 kr , 2-or 0 kr. ós minden további bolktaUsért 6 kr.» bólyogd^órt 80 kr. fizetendő. A beiktatási dlj o a lap kezolését Uletö mind kiadó ijlvaUlhoz Nagy-Kanizsára} a lap szellem! tartalmát Illet« közlomények pedíg^ ugy mlndon levelek bórmontvo a szerkesztőséghez küldendők Kaposvárra.
ralndon tárgy a
Előfizetési fölhívás!
Közeledvén jul. 1-je, tisztelőt és bizalommal kérjük fol azon t. előfizetőinket, kiknek előfizetési ideje lejár, hogy azt megujitáni szíveskedjenek. Általában felkérjük lapunk támogatására az irodalom és Ugy barátait.
A szerkesztőség.
Somogymegyo gazd. sgyesüloto f. évi május hava 80-kán igazgató választmányi, 8 1-én pedig nagy gyűlést tartván, itt közöljük az ülésok jegyzökönyvét, az elnöki jelentéssel együtt:
A somogyi gazda«, cgylot igazgató választmánya 1866-diki májiiB 80-dikán Kaposvárott tartott tanáoakozmányának
Jelonlovök Jankovich László, Pnize Ikíldizsár, Bittó István, Somsioh Lörincz, gróf 8om»ioh Imre, liaán Gáspár u többen.
Jankovioh László elnök a választmányi tanácskozásban megjelentokot üdvözölvén, bemutatja tí mga a megye főispánja levelét, molylyel az egylet kitűzött gyűlése engedélyeztetik. Ezután
, l-*r> A. mull mart. 27-kón llaroaaliban tartott Unáeikosmányban felvett JegyzÖ-könyv fölolvastatván: hltelosltotett.
2-or. Olvastatlk a múltkori ülésbon a nmgu. helytartó tanáoa levélő folytán — a kosstholyi gazdas. tanintézetre o megyóbon felajánlt alapítványok rondbossodésére megbízott küldöttség véloményo ''/. alatt
Aa egyesülőt lg. választmánya sainálatát fojezl ki, hogy oson alapítvány kérdése még most aom volt egéssben tisztába hoaható. Midőn ez okból ft küldöttséget n még továbbra torvozőkkol ujabban megbírná; felkéri tisztolt olnökét, hogy midőn most előlegesen a nmgu helytartó tanácsosai a tőkék jegyzékét közlondl. egyúttal a társulatnak azon határozatát U klfojoz»«, hogy *a által« gyűjtött alapítványok kozolését, biztosítását, a kamatok boszedézét, u a kitűzött czélra leendő pontos kiszolgáltatását az egyesület saját joga és kötelessógo gyanánt tekinti.
A szoros értelemben vett társulati alapítványra nézvo pedig aa olnök és a pénztárnok utasíttatnak, hogy a társulat szükségleteit számbavéve, na alapítvány-nyal egyenértékű 2000 ftról szóló föld-tehermentesítési kötvényt mielőbb vegyék meg, a o végből, ha koll a kiállítási pénztárból la kölcsönt vegyonok.
8-or. Ab országos magyar gazd. ogyo-sülot folyó év junius hó elején tartandó részlotca kiállításra egyesülotünkot már olóbb meghiván:
Aa ig. választmány az összob egyesület becsos Ügyeimét egy küldöttséggel visso-nozza, a küldöttség! tagok klnovezéséro a holnapi közgyűlést kérvén fol.
4-or.''Hevesmegyo gazd. egylet« álul a belga bank működése folott nyilvánított nggodáltták megvizsgálására kiküldött sU-tlntikai osztály bonyujtá véleményét:
Az igazg. választmány osztván A megbízott szakosztály tárgyilagos bírálatát a
jelentést felolvasás o határozat hozatal végott a nagv gyűlésre átteszi.
6-ör. lijb''l tagokul itfánlUtnak llofnor János, Jankovlc!.'' Aladár, ifjú öomsíoh Imre, gróf Homialoh Pontrács , Gaál Lőrinca. Fostotlch 1**1, gróf Festotloh Andor, gróf Inkoy István, Kall Hezsö, Kund Béla.
A holnapi közgyttlésro elfogadásra njánlUtn.k.
G-or. Pénatárnok beac\ja u mult 1804. évről szóló számadásAÍt egyúttal jolontésót, moly ssorint a jolonlcgl pénztári állapot 2314 frt. 86 kr. éi ?0 arany.
A számadás vizsgálat végot gróf Somsioh Imro,Csénán József én Vasdínnyol Béla uraknak kladatik.
A pénztárállapot tudomásul vétotlk.
7-or. A folyó évi költségvetés kövotko-zőlog állapitatlk mqg:
1. Titkári fizetés és Iroda 400 frt.
2. Hivatalos közlöny 100 „ 8. Évenkénti szántás versenyre 108 „ 4. Kortószotl versony-dij 200 „ 0. Folyó Iratok, könyvök u
egyéb 160 „
ÖBBzonon 1)68 „ anan kiloncRBíás ötvonnyolou frt.
8-or, Mcghagyatik a titkárnak, hoay a közgyülíaro n f. é. rnart. 27. é» máj 30-án tartott lg. választmánynak mogoröíitondö végzéseit u boluapi gyüíúsro jolontó« alakjában adja be.
Lzzol a tanácskozás oloszlott
Kozma Sándor, titkár.
A somogyi gazd. egycslllot f. é. májuo 31-én Kaposvárott tartott .tavaszi hagy-gyülésénok
Jolcnvoltak Jankovioh László elnök, lkán Gáspár jénxtárnok, l''aizs lk)ldizsár, Somsioh Imre gróf, Csépán József, Igmándy Bcnodek, Kaoskovioli Ignácz, Kund Vinozo, Tovoly Elek, Komesz György, esperes; fUtj Dornay István, Foíly József — és többen.
Jankovioh László elnök a közgyűlésre számosan megjelenteket üdvözölvén, a hatósági engedély felmutatása után a tanácskozást megnyitandó elnöki évi jelentését nyújt« bo.
1-ör. Moly jolontés fölolvastatván, Igy hangzik :
Elnöki jelentés a somogyi gazt''a ági ogyesulethez 1865. máj. 31-én.
Tisztelt Egyosülot. Ismét ogy óv mult ol, ralóti tavaszi ülésünket itt megtartottuk ; a nokom újra az a teendőm, hogy mint ozolőtt egy évvel most laogv pillantást vetők a lefolyt év mozsanatalr« s ngyelmekbo ajánlom önöknek a jövőt
A* elmúlt évbon gazdasági egyesületünk azon tervo kivitelébon melyet a tavalyi közgyűlés ogy Kaposvárott tartandó gyümölcs és termény, kiállításhoz csatolt, az kedvezőtlen időjárás álUl akadályozva lott.
Aa igazg. választmány, • az őszi gyűlés ozon hiányt pótlandó, egy olv versenyt rendelt el, mely a magány kertéazetro okvetlen kedvoző befolyással leend.
Az eszme mely már programmszerűleg elfogadva s köszöntetvo Is lön — azzal, hogy a nemes gyümölcs termelést a nép közt előmozdítja nem csak a kertészetot emeli, de emelt a nóp erkölcsi éraetét 1«.
Másik nevezetesebb lépést a sUtistlkAl osztály tette. Ez Abból áll, — hogy a neve-
zett ozakarrAkötolozí tagjait, hogy időnként bizonyon holyok gazdászatl jolonrajaát készítsék cl:
Fi Bzorlnt már kész mint egy 40 holység sUtistikájAj o ha os Így folytatódik, 8 év aÚtt oly adatok lesanek Közeink közt molyok egy országos gazdasági statlstlka, vagy ogy megyol nagyobb mérvű monographlába meg-bocsűlhotlon Anyagot szolgáltatand.
A többi szakosztályok közül a földészoti folyta^arendosen évenkínti próba szántásuit; mely a nép omolkcdő részvéto mollctt loho-totlen, hogy Azon lassú, do folytonos nagy baladás moTyot az Összes gazdászatl átalakulásában kell hogy tegyon — olörosegits*. \ Egyéb novozotcsebb mozzanatot fájdulom ez Idén sem ielozhctünk. Kétségtolon uraim, hogy működésünk lassú , sok teklntotbon pangó és csüggedett.
Nom tudom azon körülmény, hogy közülünk országtzorto mindenütt hasonló az esőt, vigasz iogyen-o vagy ellenkezőleg aggasztó.
Magunk igazolásául ml, mint a társulat közegei — osak annyit mondhatunk, hogy ott hol az egyes tagok részvéte, áldozatkésiBÓgo szellőm! közromüködéso, nom járul az Ügyhöz — ott az Ilynemű társulatot a közogelc jó szándéka f<\nt nom tarthatja.
Kgydb Iránt mondtuk, hogy a tétetlonség 3 ?.páthiajolcr.ségo általános ; tohát az Ijidok-nak aom lobot részletosnok lonnio. Éppon őzért most, küszöbén egy jobb romónyokkol teljes időnok higyjük azt is, hogy norasokárA eljön ozonkor, melyben gazdasági ogylotűnk — nem lesz hiányában képzott űgyszoretö gazdáknak gyakorlati omlteroknok, pártoló hatóságnak , kodvoző anyagi vissonyoknak szóval mindazon foltétoloknek, melyek az általános vagy arésalrttesfelvirágzásnak ruul-hatlan szükségesek.
Jankovioh László.
Az cgyettértő hclyoslissol fogadtatott. 2-or. Olvasta a titkár az ogyosülot lg. választmánynak folyó óv mártlus 27. és május 30. tartott taná«skozmányalban hozott s jelentés alakban össze foglalt határozatalt, melyokot elfogadás végott a gyűlés elé tor-jeszt a választmány, úgymint:
a) A keszthelyi országos gazdawági tanoda alapítványára vonatkozólag
A választmány véloményo holyoscl-tetlk: B a társulati alapítványra szükséges üsszog utalványoztatik
b) Az országos gazdasági egyesülőt álul f. é. Junius hé elején tartandó klálli-tás''A egy kűldötUég novozéso hozatván javoslatbA
az ogyonülot a javaslatot elfogadja, o küldötteicűl ő mlga Jankovich László ur vagy ennek akadályoztatása iBotéro Festotloh Ágoston gróf vozctéso alatt Zichy János gróf, Kacskovich Ignácz, Széchenyi Gyula gróf, Zlohy Antal, Kaoskovícs Óándor, Borotikny Károly urakat kinovazi.
Ezen kttjdttttség mogblzatlk,hogy azon cietn*, ha O Felségo ez alkalommal lgé-reto szerint, hazánkat s ennok fővárosát legmagasabb jelenlétével szoro csóltot-né: akkor a novezottek mint mngbUottak csatlakozzanak azon küldöttséghez moly urunk királyunknak oz országban! meg-jelenésót mint egy jobb jövondő legelső zálogot a haza nevében nyújtott hódolattal viszonozandja. o) A kesztholyí vínozellérképozdo megszűntével állását s ezzel ezzel egy egész é\l keresetét vesztett Jagóoil l''étorffy József ur segélyezésére vonatkozólag.
A nagygyűlés helyesli az ig. választmány oljárását a a nevezett képezdo s ezzel az országos tanodának K<s tholy-n luondő felállitlaa körűi UgadliAtatlanul sokat fáradozott Pétorffy József urnzk a 200 frt utalványozUtík.
d) A sUtistlkal osztályúak a hovesPg&zd. egylet felhívása folytán a belga földhitel és iparbank mükbdóso feletti jolontéso folol vasUtván:
A somogyi gazdasági egyesület az üt-lotoívol ujabban már megyénkben is fel-lépott banquo do creditfpncler ot indust-riol működését figyelemmol kisérvén, sajnosán győződött meg a felöl, hogy a novezott Intézet aa ellene támadt biíutl-matlanságra, panaszokra, eljárásával önmaga nyújtott űrügyot és okot. A no-'' mogyl gazdasági egyosülot alapos utánjárás és bírálat után teszi jogyzökönyvbo azon kljolontését, hogy a bank nzon várakozásnak. melyei megjolenéso o hazában üdvözöltetott, épen n< m felelt m< g; o a j)énz(molyot imlgyon hef. ktotct — üd-yös boruházásnak. hasznos Idegen tökének — soha sem lösz tekinthető, o) Az igazg. választmány álul ez óv folyamában folvott tagúk névsSorint:
Halog Imro, Bárány Dénes, Csorba Viktor és llofnor János, Jankoviok A1 dár, ifi. 8omssio''i Imro gróf, Bomsslch Pongrácz gróf, Gaál L''trinca, gróf Festetics Pál, gróf Festetics Andor, Inkoy István, Kall UegBÖ, Kund Béla rendes tagokul olf<^gadtatnak. 8 ur. A földészoti »»akosztáiy o''lnükénok az oz idei szAntásvorsonyokről tott Jelentési fol-jlvastatván:
Orömmol értesült az ogyosülot arrfl, hogy aa Idol három különböző helyen tartott Ilynemű versenyeknél a földnép növekedő érdekkel jelentkesett. Midőn a sükorért földészoti szak clnökénok a az ogész osztálynak köszönetét fulozl ki a társulat, ogyssersmind Azon ohajUsát, is kíf jezi, hogy ezon nogy horderojü vorsonyok a jövőre is minél ozélBzerüb-ben reudeaUsteftek. '' . •">'' '' 4-er. A Jelen évben uutatkozó rondki-vűli a»zály az aratás rósz eredményét máris najnosan sejteti, hogv a netalán! szükség esotol holyiségoi felett a társulat magát tájéko4hassa J 1
tlsztolottoljeson lészon megkeresendő a mogyo hatósilga. hogy a hosszá beér-kozondő aratási tabellák ogy példányát a társulatul annak idojóbon közúl-
tlSBO.
6 ör. Olvastatott Békos mogyo gazda», egyletének az. alatt a fiumei vasút Irányzata, s a szal>ad koroskedés értolmébonl felhívása. A somogyi gazd. egylet a kösloményt köszönettel voszi s is abban foglalt elvoket helyesli. 0- r. IndítványozUtott, a derék Boán Gáspár által, hogy a gazdasági ogyosülot vogyo tokintetbo Azon tünoményt, moly ssorint különösen a Balatonban — n vixí rendőriég tel es hiányában n míndon észszorüségg- l ell i ko/.öon űzött halászat folytán, a lialn ony-nyiség évonkínt csokél^ebb írsz, még poüig oly utorvbon, moly a birtokosokra s a halászatiul élő szogénvobb néj n -gre könnyen komoly csapássá válliatik
Az ogyesűlot az indltm^ny fontosságát ogészen méltányolja, do miuUn a nagyon mélyoii gyökorozott bajnak csak nagyobb oszközökkol lehotrro elejét venni, az II vonok kel padig az ogyraűlet ren-dolkoznl nom bír; nom tehot egyebet, mint hogy az űgyot egyrénzbon az cl méleti kérdések tokintotél öl az < r». ág * gudasági ogyosülotnok a rondőr»ógi nzompontUM pedig a mogyo hatótág utján a ninlgu Helytartó tanács flgyoliné-bou anján íja j Zn|a és Veszprém ogyo-sületolt pedig hasonló lépésro bizalmi-san fol kérj o.
IlasnrilóUg az egyesülőt a mezőket pusztító s iszonyúan meghonosult rovarok és férgok logterméezotosobb irtása síompontjából mogkorosé a mogyoható-ságot azon kérésjol, hogy az oiubornok
ós culturának kellemos és hasznos <ímt>klii madarak oktalan pusztítását n ezzel a gyormek kedélyéi oi«k vadító . „ía.UMa^tot a tülo kitMhéttf''«ódon oP
lenozzo h eltiltsa, d-or A statistikai osst. olnöko több atotU ntikni munka beérkoatét novezoteagn J. Bp-rény, Oaroáa, Fajsa és V^moa.Ulráaalt bo-mutatja. v- '' "I > ! )
Tudomásul szolgAl; egyúttal bejegyeztetnek az ujabban ajánlkozók, ii£y uflnji.; Gaál Ouast.lv, JKl»CI; I^yel Károly, Toponár; Vi^Jd» 1''ongrAoz, Böhdnye; Hon-oso, Üálosfa: Folly József, Uoldogasz-szonyfa, llotnor József, Gyöngyös 6» Udvarhely, gróf Sehomssioh József Ho-tea, Újlak. Bittó látván Dr. fok, Turbók Markóca. Nagy Lijos Szqrdaholy. Ko *Ak L^joJ tytfytrjfcdírfi!
Osorlöi urodalom. Komisz György I" ü rcd , Juta. ToyvtV Elyk ? K^l dalom loirAs^ri.j J f t M v . t . A |>ónztAr Állapot«, A IiAtrAlók kimutatási ugy az évi knttíógvóM»."
1 '' Aa fgycadlut pénztárAnnkv''álltyOtát tudomásul vestl. '' '''' • '' '' - ''
A hátralék évenkénti emelkedése ar-ról jrvözi meg a társlilatot, hogy az eddigi lumótott klrtlétötflVfelliivAsok ezélrá óz. esutbon noti) vezetnek, f non - azért m;vjbngy«ik a társulatiltótö Kybhp kának, hogy ögy iktolsó a.a napi lapokban tett'' fölhívás '' utAn —a nem Czctö-kot a legközelebbi o»z| nairy gyűlésre ni.''griovezaék, hogy Azok oTlen ha|adék íiélkíll a perlés ^olrortdqltoss''áV. A költségvetés lielygaúltotik «az yfiH frtban ollog.nltátik » utA|ványozí(»tfk. T»ll>b tárgya a nagy gy (ílésViqk, nem levén
0
nmitáii''á Jegy*ököuyv hltolesitéséro ftiszt. KVSiiiSfck Gyílrgy ''s Tovely El<fk kínevéztoUok víi|||(i'', az elnök szivei
olnsztuU
í <
.•es fldvözlvfto utAn az Illés
..) i ■ j '' A1 1 l
■i K<>/MA »ANDOK • titkár.
üoratnk érdekében.
! '' ■ ■ i
.... I II.
, .AV''lgVHUllSZií^ tollát, — Így folytatja a „F.erftor Lloyd" miután geogra-phiiti helyzeténél fogva, silány \$gy o>ektly bonpval ^rahczínországgi>l »cm vVrAó''Áyt^l^t, unnál inkább oda- van utalva, hogy ezek helyett jciob én középfinom bv^ükat termoljon dlymeny-nyiw5gl)«nVmetinyit kUínyUlrtiéri^fií kU/.t'' tunnclnio CKivk lt''liqtöígc».
Kö\d« te''r^ónyu van a növényj yiWg-nftk,,^no]y, mUvelé» »Utal .a n«lnc«itcst n,vk.x>lym»g08 fokrfru len no ké])ca min a- bin-; '' A'' n<$mot bortqrtnfclí»/ inoly annjr éghrtjlKtl nclUzftí^Úol kik«l, o teíintctbun Jgcn tann»jígos pdldiv: clöt-til|^ ¡, d«,a sokkul k«dvwő''bb körülményük közt milküdií fVanozin buvjW.at in eltg bizonyartga ¡innak, miként a ter-meltfk !6rtcln\isC''go hat^roid bofolyjUt gyhkorql a b^r^k ngy
liopfy a girondéi burok OAZtjllytatai, a tomolők^jUiáMa VHgy^iukrtbl) drtclmi-»égo tizorint'' noVfeztofiick (d^ ngj anio:
1 ■ K «1 ó fa; b ¿¡f o k nWk''{Qli^t^nx) nevezik a 1''egkitUnöbb joW''ukut.
suupriű.m^Jj, n jobWóle finonmt*''^ ''
o 1 g d r i k öz ö n h dg tv« n é fe (bórtr-gouik ordinnii''ch)''rt közén1
K-i»« va^plir&s^J^qr^^Jic''^vins
peti^», y)n«/ jjayhan.n),nevyzik a otíokóly éd niliíny burckat. '' ». v •
,A <Vlmozii\''paiasztok , ^ ;ljiknok ke-zoi kÖzr vAn a BZídlÖbírfdícjV^ legnagyobb rOrtzo — a mi KKÖljí5b^rÍMkoMiin-kat bo dlfajiíiio» )i>Úvel toégbon, ne kUlönör »én ^öjldniivtd»5»ben íncui haladjak meg, »így hogy Unrgnnd vidékét kiVóve, ban keresnénk | araszt ^/Sl/H;et Fi^nczia-om«t^bh)i(vi|Íólyok oly ^KtoleAninol^zor-g^Jönunnj, éV gonddal yo 1 in''tnak.mtveívo, mini a mi, akdr budadr^ órdsi '' svdb, akAr budai, tétényi, bjai ért szcht emlí t i nóme»; tuagyaf é» ftzerb 9zollé«zcjnk róv^Hcii tlblgóznak.
Á budu| tugyekbon é« annak felnő és alpp &*oa»wédfrtg»lbun a wiilldmi veiét», — ndutt ^zt kulföldi «*i»kén»bcV6k i« eli»-merik fclég nmgort loKón 4H; dV an-inU''VlíjMi)^Ítd>,li<)gy iízölld l^ltotvónycink liy-t,ekmiwébtín kevé« kivé-teiía),-^ elb»bá»ott»kv hckoi hö «alélunk íajwjotint elkulönözött rendea Ültetvé-
nyeket; — jé, rosz, fehér, fokoto, késői korai, öaszo vissza kovorvo pléntéltat-nak. — Ezen hibát Magyarországon majd mindenütt, még leghíresebb szőlőhegyeinkben is Ogyiránt föltaláljuk, os őzen bibábaii találjuk fel leginkább an-> nak okát, hogy legjobb fekv^il WÖ)c-| inkboni, legszorgalmasabb éa fi^ika/atott ^
ipiv^léa .moHett 18 oeak középizerl) ésí kevés értékll borokat szűrhetünk, hdl.Qt,t rendes időjárással Magyarországnak jelesebb hegyein a WltifllnöbVi gyobbrészt jófekvésj több izŐlóíl^bélj pedig jé finom botokat lehetno m:ndig eló''billitiiiii. , , I.
üi A fojté«'' kortöítt ,t< báí111inő ''kedv8'' földbo éf fe^vésbo., ültettessék, mindi;
mh fojtó* fiíörl^^Hr^^/^.X,
igy a rosz szöllötőről bár lWlJ^lion i/'' cz, csakis rosz pziniőriírtöket azedbotni-'' s ezokből csak j-osjj bort [ohet szedni, i
Magyarországon majd mindonütt ko-vort ültetvények divatoznak, mely körülmény atorok minőségére igön káro-
, AíPH 20V-/>0.felö. fajok melyeket szőlőinkbe kovervo ültettünk — májd mindegyike klllört korszakban ,érik a Mngdolnii s Jakab s^őlíi augusztsult''an 7- iv 0óhér,yagy Jiajor sjsoptombor elején, á mézes fehér, szeptember közepén, már teljofcen megértek; midőn a Dirvka nbmüok; kadarkák, íárfehér stb. ol^to-b''rir közepére fi-jlődhotnok csak a t.eljpn-, ségnek azon (okdra, ytelyota jd bojr elő-állithatiisára okvetlen bevárni''koll.
Ily külőnség
mellettimi ntég is mind ev.en faj(»kát; ogy^zerrp «zedjük egy kádM fajijWtik; egy hordóba szürjükl
ITogy lehelne''ebből , azután jolea jé finom bor ? rr- midőn az éretlent >fcz , érettel, a rothadt szőllőt az egészségessel öhhzo mnszolván, ezeket amazok áltál «''A kség^épet) mcgiontjuk.
E bajon pedig miududdig hegiteni ttom lehet, ntég t» fajoknak kevert ültő-* téHÓt meg rteni Hzüntetjük; mert elnézvo in fentebbi{ibnoni)itiis(ól.iO'' Ulteivéjy ok-i bő] már csak azért se lehet kitűnj finom bort ulőállitunij mert 20—50 féle sző-llőbol állandó jollemü, nemes zamatn,''saját illatú, egyeidÖ bort csinálni lehetet-lott; niort egyik" évben az egyik, mátdk évbfn n tiiábik faj difiik inkább, és ezért;ugyan.azon hegynek terményo is szükségképen évenkint viíltozik aszerint, a mint «/- egyik vagy másik fajnak |Van bővebb yngy csekélyebb termékenysége. —
TtJtát válogAféttk meg vidékünknek egynehány legjelesebb faját, s azokat külön ültessük,"mtvcljük é* szürjük, ho^''y kitllitö júlc''s,Jcgalább, e^om jd,bő-
rokat tormql)te§sUnl<f. l vlí.
Jegyezzük fel e«on második
figyolmet érdemlő gyáfc''örlnti tanúságot. [ J'' ,v " ''
80M8SI0H PÁL.
rtr
Nagy-Kanizsa janiüa 9 én.
1 i Á íi '' - '' 1 Az orijzAgban Altalénos a lonogyobb órdu-
kclteég Ö KeUégo legmngasli lAtogatAsairAnt. Kgy szebb j''ÍVW zúlogAul olu\jtja látni a* or-H/.Ag.o lAtogatAaAt} Qnujtja, hogy u lAtogat:U nlkaliiHtl bzolgAljon arra nézve, miszerint a hnjia r rondczetloi) én tcapedli Állapot torhei nlól kivétetyép, alkotniAn^ v» jt''gailm a önnek kapcsAban linhulAsi iluAlló tovűkonyeégu üs-vén veibe vísszaAllittassék,, Azért fogva is oly ungv na érdekeltség''» legmagasb lAto-gatAa tnitidon mozzanata irAi)t,. Kz okból mi ia slolUiik a ». oiva3<!| közöaaégot a következő tiirténtptr^l tmlóaitpL; ,,)... .„;,-.;
i '' . , .
Felsége UtogataHn Duda-Prst li.
v * '' '' '' '' '' ''
A pesti pAlyaudvnron 9 órA.10 porcjs volt, mikor az udvari kuUtn vonni oda berobogott. ('') Felségét kis/AllAsnkor >J cu wi r t h tbk, a helyi fópnrancsnok fogad A, egy tUetolgtf szAxaddtd, inelynek zonokaru nz oaztrAk nép-hymnus(t jAtszta. A snrszomlo utAn az ellép-totós kí)Vetk«í*ott, a 0 Folsége, ki magyar tAbornoki kalpagot viselt főjén, a julonlovök éljouzóso kó/,l liatos fogatú udvari kocsiba Ült, ós ihidAra hajtatott.h j
Ás utou kétfelől fiu és JeAnv iskolák, tes-Kilotek, czéhek képeztek sorfalat, h mögöttók nogy szAmmal jelent meg a népség. Az ab-
lakok, melyeket diszes kiízünség foglalt ol, lobogókkal és szanyegokkol valának diszitvo. A kitűzött vonalon elvouultAban áUeu^iif^ (Idvüzlé a'' nép O Felségét, s nagy tömegbén kísértő At BudAra, hol a vArpalotAban, mog-érkezto utAn, a tervrajzban közlött sor szerbit, a testületek, luitósAgok, fíppság, knto-, főtié-tikar foloníek í^eg l>ódotó olfogn-, 4«1Ü»K ; : I f . M ; v i
Á t(iHtül''j»okpt] ÓÍÍ lipU''iAgQkat Magyaro»-, Btá''g b| líoroj» ligí> i''lni AH,, v<" zétó, .kiiv ctkckő ^«é/ioklattal üdvözölvén O Folségót:
. Felséges CaAszAf » Apostoli kirAly,
[J)ÍJ0W1lilk\tf!Ío,,nbl''Uru,,k 1
Legmélyebb s öszinlo hódolatos szorotot érzőiméi liAtArtalan ürömro lelkositnok bon-
^^iliWl^IfííllitJ''«!^
dogok vagvunk. •
rvaiutfiiJt.. ^i.jtb^,) »or" rei«^^««^ n
taöitnrtr fogrtingaiÁbb-ibcgJeletiéée ia hazAnlf-jMiu-rűAuk Mé»vtt-üdvliojwi jolüuot,^» roméuyo-ink közelgő toljesedésénok biitositékn. Jliórt is Ivilaégvdnok irAntuuki foly tpnoa s^Q^toto, a yuilnaztU») tetézett kogyfllj|\einck ungy voltft örtk hélAra, a(tí}rI>ptloivragA8zkodAsra folltiy,

ii )
Miért is esdoklünk Felségodnok, mlszorint kegyes logyen hihni, hogy 0 torjedolmoí ha-zAnak valniuounyi liai Felségod trónja irAnti hűségükét tt.vöBzedolmokkelfonybg«tözö viharok közepetto ia kimutatni, nflmosnk, do öaeink amh azézivtát la: „Morlhmur pro itögo nostn14 tóttal bobironyi«9PÍ kéízok.
Kérjük ia• nnpón.tn a rt\í«afcn jónak. adójAt, bogy>az filmindeiiható ''iarjn.oludiliazza Fel-ségedot, és a mi Ámmkra ceélzA tü-
rekvésoit malnantV^'' ^-'' ja, • óhajtott orod-i»ténnyel'' knt-omi»«».
• Hódoló, tlaztelqtünkot mély alAzatUl lAbai-s hoz letévén, óhajtjuk hogy FeUógcd nópolitck Alddsai köz» boldogul és sokáig óljon 1
, , ( l .1
F o I 8 é g 0 ezen llavözlotrn kövotko»üleg •y4!.au»olt; •,». ''•!■• t , ¡. f
Örömmel Üdvözlö^t királji Elődeim !ős bajijában „¡kcdyélt,, Magyarországom, ennyi hü fiait, í kedvesen fogalom i azon hódolatot, molyot Eminentiád mindnyájuk nevében ''kijelentett.
Valamint mindenkor, ugV jclehlég is elhatározott akaratom,magyar kdr''onám népeit minden tekintetben,a lehetőségig kielégíteni s ani^ bizidot^;. mellyel Önök o végből szQinélyom^ kozeskedikarról,bogy.Öutk-atya''). smán-t d é k ái ni htJhts^ y f oHe^ják. B
annak folytán ^»"^Q&éjjM1JŰÉ^^^'' teljes j övön olt
A'' 1 ogvö,\''idebb U\őn wiris meg-nyitandom az országnak ii ¡»íi a tért, hol egyrészt annak törvén yos képviselőitől rt lakosság igazságos óliajtá-. saíréi ''értesülhetek; másrészt j^éáig azoti kivátisá^áltn; \tWiyckt(j[l«P''blfrm 1 o m hatalmi állí^<fteloztetik, jog iatr»''tíiláU)R>p^k;itlogy
ekkép a kölcsiinös jogok .Kötejin.ck kellő figyelepibo vételével, piiflt szintén a közbejött, v''^z; -l/ok . helyes feHsnte-rés/ível; ki}xeleú tk , azen felé,
melyig mindr^ájau törpkezüiyk, s.mely egé^.bu-cúalmum jólétét, » megszil^ríli: tását biztosítani kéj>es,,rrr. nepiosak» do mivel köíofönö»»; bizwniqn alapul, két-ségenkivUl .biztosítani fogja is.
Kettős öi''^mmel fogjuk azután ismét ()ubk< köbében nitgjelonni, hogy ama . ünnepélyes uík''alomko^mclyjo^.ipony; jiyoi gondviselés .Eminentiád életét tartsa mcg, _i_''íhege''ntofaíthe««em rizt, mi már jelenleg is honatyai óhajMsfíim egyik" főó''zérjíi'' ^épezl.
(Miriden''szakpKv^ál lelkesedés , éd él-jenzé«.) '' 1 '' " '' '' \ '' r
■> '' V. I J ! Hu
Délután pontbnu l ómkor ceúízAr 0 Fol-BÓgo kóttös -fogatú fodett udvari kocsin .vét.r gig haladva a kinUyutezAn a lobogókkal.6a a bejAraton lombfüzórekkol xliízitett vAroali-goti sétányon, n)Og«irkozoU a gazdasági ogyo-aülot hoÍyi»ógébf..> : . ,(.•,( : ./ , , ,, , í , Az idB, mciy.l l.orakpr oaÖsaé v^lt, ekkorra foltUxtultj .éa . ízóp napfény kedvosftt a jszeralénok. A...: < ti ...
A kiAllitás bojiVáiAnal bcatctics György r. forradta ü Folsóbét a irazdttsAuiecyosaíöt
követkózö boszé''Ulol fú Vözlé .
Felségei» CaA^zAr éa AposloU lCirA,y,:.„. , ^L^gkogyolmowbb.Ur^l .,„ .. , Nem létezik orazAg.A müvolt vilAgon. moly a földművelés folvirAgzásAt rcndkivül fontosnak,nem tartaná- !,'' f vj. ''.f - '' '' r ! • l I < •'' \ •
Még nzon Alhtmok ls, a melyokbou a gyAriparés koroskedolom túlnyomók mindent mo^tjepiín^k, a. fóldaiüvolé» «yiolésóro^ mert mog vannak gyözödvo, liógy <?» ogylk logló-nyogosobbtényozÖio ne Allamalap orojének.
•Hol a rólduiUvolÓB folytonos hanyAtlásiiAk indul, o^t oz Államnak is rövid idö múlván roskadozni koll.
Dé oraaág. hol a földművelés ör.
gypbb ; fontoaiággal ulrna mind egyosokre, mind nB AlUi!tr$.uóaVo, mintépon hazAnkbAnl Mi holyzetünk ós viszonyainknál fogvA az ipar éa munkAssAg ozon ogy AgArn vagyunk leginkAbb szorítva. Népünk lognugyobb részo földmüvoléssol éw az oszol közvotlon kapcso-latban Alló ipArAgakkal foglalatoskodik. Ez adja konyerót, oz toromti olö azon oröt, a fnoljj ^ AljjiÁn f^a.npm Állhatna, a
.''rgyodül ei ádltMjk kédtet^.vfizonyok között jólétét. MagyarorszAgot a földművelés lm-jyat||lt>no neniüsak gjeiigitoné, liánom mi\jd fiiijMleifótÖl 1iiegftÁ«rtan*t E fontos tokintotok bírtak..minket, a hazának cgyazorü polgárait arra, hogy egyoaű\|Uttk a. gfsd4az&t mtnd,on Againak löKlnk kitolliotő oiuolésére. '' ''''
Á tért, hol földmivolönopUiik működhetik, megadta Iston tAgas tormékouy rónáinkon, bftllBjdnV. n ¿8 erdős bérezoinken.
l)o midőn ihAb gazdagabb nópok elösegitvo gyAr iparuk,ol^BÓbb tőkék A)Lai ¿q kifml<».ttobl) értelmiaéggot, kovélbbf torm''ókor.y téten is nagy oredmónyt idéztek olö, b mlnkot a gAz-dáBzatbah tttlszAmyaltak , nekük som-Volt szabad elmaradnunk. i«- ■. f
Termékeny tér és munka nem VAUnak elegendők arra, Imgy mAsokkal vorsonyo«-hessünk. Egyosültünk tehát, én igyékcztUnk összegyt^toni hazAn.k gazdAsko''fl'' é<tolnaisé-gét)hogyogyos.ültorUvoíközremUkÖdho8stt nk. tanuljunk ngymántól, tanuljunk a külfóldtöl én az értelmiséget, azon szolletoi kinosot, mely ogyedül képes ólotot és értékot adni az anyagnnk é* munkának,/hazánkban ia tor-jasztaesaük. Nehéz idők, nyomasztó körülmények és a sorsnak ismételi csapAsai sokban gAtoltAk IparkodÁiunk sikerét, mely iia nem fololt is mog óliajtásaioknak, a talán reményeinknok som, ologondö m^gia arra: hogy no csüggodjühk a tétlUül no váflúhk mindont egyedül « sorsnak kodvezésétÖl, Do valamiu,t a nemzet a lognolnjzobb idökbon ia Fejedelmétől vArta és romónyletté bajainak orvoslását, ugy a mi cgyc»ülpt(lnk is Feloé-gednok pArttogAsAt tokinti logfÓbb táma-szánnk. '''' •
• Engoi\jo Felséped, hogy azon legmagafb ogyelmot, molylyol hódoló és tiszteletteljes kérésŰáWttl xituBhrtUftntva, minket *MÍnwHyee jplonlétével szeronCséltotni méltóztatott, ugy tűkínthpsíüV, mint zálogát legmagasabb yárt-fogftsáhak n'' mint biztosítékát annak, hogy Rmlrtdlyelíallnkot Felséged. i» a haita legnagyobb kincsén, k tekinti s engedni aohfi «outi fogja, ;}iogy aijusk felvirágzása más : pillanatnyi, érdekek s tokintotok miatt felAldo/-tassék. Mldün tehát o szerény és csokély tetjjédolmtt kiállitbát, moly a felen nyomasztó kUrülménvok között • torjoaelmcsobb nonii lohctott,: Folsógodnck hódoló ^pitolettel bo-[ mutatjuk, fiúi bizalommal kérjük, fogadja logmólyobb''hAlAnkat kcgyclmoa mopjoloné-scert. A Mindenható iaien áldja ó$ erösitso Felségodot hazAnk Javára teendő minden lépéaoibonl ■■ i. ''■■>■
Miro O. os. klr.. Ap p n to 1 i; F ol a é gn magas éa léfthetö hangon i méltóztatott J. g-, kegyelmeaebbon kövotkoxölog válaazOlni:
Teljesen méltánylom azon hazafiast törekvést, hiolylycl az egylet az ország gaidászati s azzal összeköttetésben álló ipárök emelését előmozditni igyekszik.
Azon fontosság, melylyel ,a polgári ^toyékenyíég ezen, ága fi tár^aíonii jólétének felvirágoztatására, H e* által az átalános mogelégodéa előidézésére bir, — rióWi kórUlty''cl eddigelé som fejedelmi
WdjaiftftV , V, . . '', . , • . Valamint; teliét ürömmel fogadtam az ogylet meghívását, ugy megelégedéssel győződön! meg most azon!érdekeltségről, melylyel az általa rendezett kiállítás,— mit ezónnol megszemlélendő vagyok — az ország minden osztályú lakossága részéről kísértetik.
Haladjanak Önök tovább is a kitUzött fonto? czél folé, s legyonek meggyőződvo jdakaratomről1 százon őszinte «tyai szándékról, molylyel o szép haza, valamint különösen nz «gylet érdekeinek előmozdítása iránt visolftítcm.-^''yiázem,'' hogy a kedvező eredmény, niire a Mindenható ájdáaát kérem, juu^aradni bizonyára nem fog.. . ;:,;;.!,. ''
Ezután az cgyosöiíj i''wöko . «yenként bemutatván"»» ^j.let ftjeínök«i<r. i^óny at (Jábort é8rK~TTZTfTi o i Láazlól, volük, valamint aíátorb»u Klauzállal, b.Eötvüa, 1) o A k, Somiio h i''ál és Cz i r A ky Jánoa gróflal hoBHzabb ideig társalgott.
Mclynok végeztével körutat tott a kiállításban. Mcgazomlélto Ai állAtökíít, ¿épeket, molyok müködéíboti. réaíilctfek hánt
kérdezüíködött A kiállítóktól ni állatoknál « felügyölö juhászoktól,1 6é több pbhlbn olU-'' rtiotádt nyilvánított! A gópok k.Jx''t fólállitótt, Fanda éa táVaái félő ugyoíüloti nyónuU iz- i léuscl kiállított kövotkezÖ nyomtatványt vontlé él» ¿*órt szít t^oloíilcvök kw?*'' j
„Az ''brtyüg, moly négy ó.vq'' h''alijg^t,! nrtcgsifilnl lantét, h mint i\ bpazó^ju kozdo i gvéi''mókj felségedet ó 11 o ( V «5 nf,atyjá iicvAt \ <yt! Itf. Mt.ft.SEóUlun fik. >ní]íua torkol j» lortoöatfot, emberi kéz ca. gas)diviKg jnKvpí, mint rósztvonni kivátuuO«. nz orütuben, iíjlf dttn vlazhangozzák :
Éljon a Királyi a IIna a atyjul
A remény, moly t\jl<ntnknt megnyitotta, azzal a bizalommal tölti |>ó BÍflr^ltix,ot, boghoz örvo«dete8 ijftp emlékű álWi6|otUnkboú megtalálható mély nyoinokkal le»*, J-dölvó."
Kxután a kiállitAaból átment gyalog a jó távollevő Caéry-télo tobonóazetboa, a iui^on 7» 8-kof vi»*zAlndult Dudára''. t.
A tyálitáion mulafáiu^ aUtt jolonlovü nagy azámu közönség, 0 FIgót a legajsivélyoi aobDon (Ulvözölto a () Flgo mogjolo^óao italában a legjobbbonvotnáat hagyta maga utái).
A gazdnaági kiállítás megtckintéíóbül 0 Eolíógo a hoaazu utezasorokift njra ellépott nép ozroinek tivöinkiáWásfti küzt a bitda! várpalotába yimatérvén, ktfvctkozott a királyi obéd. Mintegy ttyolozvanan voltak azoroni''aé-aok moghivatni az egyházi''a világi főméltóságok a a liatóíágok főnükein kWUl Ő Fíg? Asztalához, közöttük k. helytartó gr. PálíVy Mór, a bibomok hg. primáp, hg. Liclitenstcln föhadparahcanok, gr. Török Bálint ország-bírói helyettes, LonovJca "Józjiof Óraok, gr. Andráuay György, Llpovnlozky hétszernél)1-nök, gr. Barkóczy János ö oxoiáik, hg. Kaz-terliázy Mlklóa, Látny Sándor pflBnök, dr. Hcltopper ogyotoml rcotor, o vároal kút főpolgármester. több főispán a még számi a egyházi, polgári éa katonai tekintélyűk. Asztal fclott egy katonai tenakar éa 0 Flgo kívánatára egyik jolöa magyar népzonotár-aaság muláttatá a magas vondégi kürt.
Ebéd alatt a tcBlvérfovároaok minden oaztályn Inkoaaága a václak köjqlél» aorcg-lott, hogy O Folségét a rogaítához elinduláskor iámét legalább néhány porezro szinrMl szinro láthassa; O Folpégo «wnbatii a várUk kortjén át gyalog vette kíséretével útját, a lent • hídnál hajóra szállt. Mindonfelől rop-¡uvut néptömag sarcglolt elé, » midőn Ó Flgo a „Rtldolf koronnhcrczeg" novot visolÚ gőzhajó fodóbetén megjelont, n rogattáról kiindult gözőaökot, h a főváron partjait ellepett nSgyszorü ombortömog, melyből még a házak totiy''éro • U jutott, parthoaazant aortdzként torjodö rindó óljonokkol tldvözlé. Kzon rop-
Íiant omboraorok, az uj paloták és kikötők, a obogódia* éa n tisztán kiderült ég, mely aaép mennyezetét voná uu Ünnepélyek jelo nctro, magásstoa látványt nyújtott. A hat azámra torj«lö vorauny Injvégződván, a gőz-hajék zeneszóval n margitaziKOti nagy uaó-nokda-Unnepélyro indultak. () b Igo haj^jA az uj kövosatpartnál a n osónokdánál áliomáao-Icnt tartott, hol a hajóval párhuzamosan felfelé húzódó népUlmcg mindontltt riadó éljenokkcl jelölé útját.
Fé| k)l<?noz órakor megkozdödöti a tost-vérvároaok kivilágítása, melyot Buda-Pest r lakossága elnyomhattál» őrőmérKctálM»n léte-aitűtt^bár a kegyea Felség nnnakclhagyatáaát világosan ohi^jtá.
VIDÉKI TUDÓSÍTÁS.
Hilgcth, májua utolján 18G5.
íiastoU sxorkeaptö url Nom tudom,vol-tj»k-o BRoroncaésok utolsó lovoiomnok aoi-ni,'' bocaca lapjának hasábjain holyot találhatni, nom tudom, mort itt logjelontékenyebb.nApl Upiainkkalia alig taUlkyzom, aunál kovéabé pedig ögy külmogyoi 1 »ppal. Azon réményhon azonban, hogy a sorok helyt állottak, vngyok oly bátor uira azavaiunak állani, a lovolezői tollamat folragadni éa költőié» lolkesül黫cl Írni — világért sora Szlgothröl, mort Itt a próaa ia rémképe» — Jehotno mondani hazaiáró 14-
—''"Nom tudom,- osztozik-o mindenki leményombon; «lár poy hétig voltam ób vagyok özlgethon — do'' Nolybon még egyezer aom rtuUtbm. Négy vendéglő hir egy''kávéházzal és ez egy tekeaaztallal. h o tokoaaztalnak Van egy hat golyója, u^y hogy aí ember épen caak a nagy parthlet játszhatja rajuij A ka-olnóba míigrtinfélo tökéletesen ¡dogon, kinek aVároaban egy iamorŐBO Bincs, — homjutható Höi-báz ?I Oh orröl ho ia szóljunk, ide ember, kl egy ki,) itléasel Kir — bo ecm mogy, m''prt a aör rondkivül rqnz. Sétánya özigethneíc V.An "gyan, monnyíbon a pfiirlirtA táhoda mögött egy fa aor van egy kerti utczálMin," hanem a szárazság férgek cznroi o lévoleket mintt lerágták.— Még teinplómba sem mehet az ombor j a piárísta teraplornót már egy hete, hogy aurolják, a rrform. templom lP5:M>a le-
égvén kiéiiitéae versenyt halad fNl^ipót városi poatl lu/.iukáóval, ajT''pI^li''.''tyuiph»« egéwz nap bo VAti ''zák''VA. Az ''titezákon való járás |>gdig részint köhögőa^ róaiiuttyukezom wjoa omberoknekjnoin hj4»|Ateö.'' : . j,„, x:, A
Fauaazom ugyan az itt lakó (kevéh) inagya-,rokra nom torjod, mo*t itt még szokáa moro l»atrió o vendógazoretet,'' dö'' ogóbz nap mití-donki dqlgí után mügytu; mbrt HzigotUn a/, prossokat ós f''áhokat kivéve OB»k:aii jár, kl-nok hivatcU i«n, vagy kit a(lrg<^« dolgok tae-toztatnak. A t iidókról iucgfelotkez!cm. Aa itt annyi van, hogy az oiuhor azt gondolná, már Snrdádá^''ál hurczoltatlrt ido Assyria helyett. Már öltözékük és magavisolotük ilyesmit Bojtot. Képzoljon t. szerke*r,tö ur, egy lohotöleg ronda fürtös hajat, moly olöl bo van fonva; a "
fojotjegy.kozAWpka .fu^i,''PiWM bRy >
alattabugyogó foliér(ilyonnckkcl|ono látszani ha mo''gmuahák) íohér lyaríanyávrtl és lőhető logrongyoaabb czipő. llyon a zaidó Szigethon éa környékén, S pedig oly áz/-ntnal, hogy can-dálom, miszerint egész falvak nom viaolik novükot. Megjegyzondő, hogy rondklvüli UgyoíBÓgoi fejtogotnok ki oxégtáblálk kiállításánál. Jgy Tocsőn van egy tábla,. mclynok egyik fölén áll: Mormolatoín Jakab, a másik felén podig Márványkö Jakab*, Szigetben po-d«K ogy aaabó reLuaként irt<» nevét ós állá-aáta monnyibon ogy zöldfára egy ollót akasztott, « mdléjo irta, hogy Josep,{ annyit jo-lont:;Qrünbaum József, »»abómoster. Szigoth még ogy Qovezeteaaégg<il bir, ti i. asóorazág-ban lévén, helybun oohol sót kapni i\om;l.chot, ha caak Szlatinára nem akar kirándulói, innly ogy fólórányirft fokaeik a várpatól.. Itt ia öt fontonként mérik, a én a minap egy tinkturát akarván késíiteni, és ohhoz egy lat sót a»Uk-aégolvón, kéliytelon voltam kiluytatni Szinti« nára éa,öt .font sót vásárolni. A várnának lug-följebb ia azon érdomo van, hogy ogy mogyéa -lap azerkesztöségo Vnn holybon. Azelsőaeám kitünőlflg vnn vezotvo, a romúlbotő, hogy a nagy várakozásnak minden többi számla mog fög fulollli.
Az iuaógrol ia tudakozódtam, hauoni a mi* lyon inség itt van, olyanról egósz áldott Ma-gyarorazág panaazolhat, mort azt tartanám iuaégnok,, hol u paraszt akarna dolgozni do nom bir, hanoin itt inogforditv* áll a dolog; bírna dolgozni, do uem akart mert elégli, ba ti« garast korca0tt, miórt egy hétre málét vess éa lofokazik ''aludni. Pénz. most aahol sinoa, tehát itt nőül, a Incg vallom, hogy, ezt a népot önokozta InBÓgóvcl azánni aom biroiu, mort vat) a megyében munka elég, -do mint min-denütt ugv. itt ia: jobbat-Ult voréb a azájban, mint ftx «lovon tuaok a kaanl y«5g«ilioii; - Imá-geaoknok mondják magukat, hogy pónzzol Bogólyezzo a szánakozó emboriaég ób ne koll-jeu dolgozniuk.
XAVKH. •
> -
Hirok ós osomónyek.
A Pllnkübd iinpja, a rózaák Unuopo ismét roánk virradt. Az oIríí nnp rog-golo gy^wj''örUcu kösz^ntütt bo , n napon át Unriöpélyos volt Az cg<5sz város; a lukoHtulgból tcmói''dukpn rándultak ki a hiruovca honiokkomárorui búcsúra, hol kovosot ozámitva 8 eeor onibor volt jclon, furrtj imáikat a mindenhatóhoz küldözi fl ír után fohászkodni a »ok sc-bokro. Távolról gylilnok odu bozgó hívek, 8 a bevott szokás szerint vofznok viaszból kozot, lábat, szomot, Bzivot, hogy áhloy.Htul u isten hálába vihessék. Más nap azaz pllnkbsd hétfőn, iótóko-nyun ható esőzés kereste fel a kertok-és mezökot uj éloterőt adandó nekik. I /S A ''napokban kísértük üröknytíga-HoiVira hÓsszu1 betegeskedés után Káfká Iliuát, életének lS-ik tavaszában. Már mint korán letört virágot ia gyászoljuk (ít, hátha eszilnkbo jutnak a tapsok, mo-lyekot jótékony ozélu hangversenyekben többször aratott, hivatott szellemivel? ő felülemelkedett a napjuinkban még mindig szokásos elíiitélotekun, s többször megjelent a deszkaszálakon, ha öt a jótékony czélok oda szóliták. A többek közt gyönyörllen szavalta egyszer Tóth K. „Ki volt nagyobbköltqményét. Szóval ott láttuk őt mindig hol uz erényokot gyakorolják. Daloljuk cl sirja föleit Lmartino-al:
„Szépséged, mely oly szép s szelid, ■ Avs égbo fel is követett,
8 szemed alig hamvadt cl itt, '' . Uj fényt nyert a felhők folett."
A Erdősfáról szivrázó esetről értesítenek, ugyanis onnan 22 áhítatos egyén a bisztriczei buosnhelyré száiuK''kor.ván,
az áldozat-íwqnijaH Drávái» ogy .csónakon át akartak kelni y <1° érék ol a sebős folyam közopét/a csónak fölborult éM K'' rajta levők közlll B nő.''Tk^t leány és egy fiu lett a viz áldouata; — szomorú és mOgróvatidó, hogy ily gyakori esőt után nagyobb ügyelem nem fordittatik az átkoléáeknél.
A A helybeli kat, rögtön itólo lmjaiig uiegszUnt, az itt lovó hadbíró városunkat már is elhagyá, óhajtandó/hogy reá többé szükség no Iv''gycnj ezen sebet csak úgy lehetne oryós<)lp!,ha az iskolákra, népnevel^sro nagyobb gond fordíttatnék, mivel ha az olvotcmttUek névlajstromát mogtoklntjilk , kitűnik, hogy azok minden iskola nélküli, falukon, pusztákon baromként fölnőtt aljas egyének; sajnos, hogy azon bitorló csüoselék kiirtásához addig nem lehet roményllnk mig a falukon, pus/tákón ido s tova koborló gyermekek bizp-nyo8 ideig iskolázásra nbm kénysxei''U-tetnok. A tanítókat és uépíjovelŐkot illetőleg, szintén figyelem fordittassék s esakisoly ogyonék biznssnnak mcgk kik a népnevelésrc hi\-atottak ; liogy pedig minél több jelos népnevelői erőt nyor-hesson a nép, illő, hogy. azokról a lehető legjobban gondoskodva legyen, hogy ne kellcsen nékiok kupát, kaszát közeikben ragadnia napi kenyér megkeresése végett.
A Egy helybeli szolgáló leány szll-lés után csecsemőjét egy xsákba várva a szemét helyro vető, felfedezése a véletlennek köszönhető; a szolgáló a hatóság kezében van.
A Ha jól hallottuk a helybeli vadász társulat cporszllrctct szándékozik a város erdejében rendelni, A társas ebéd elkészítésé vol Tóth József .egyleti vendéglős bízatott meg j his»et\k, hogy ez egy szép és mulatságos nap leend,mely a társulatnak diszéro válik,
; . . . T.-l ••"•.. | Il-Ij 111«.J|
! A Mult számban omlitett Grltnhut
fólo Wortheim vnllatőkot a jól Őrködő
győri rendőrség elfogta, és vissza szjtl-litotla, két helybeli kocsis volt.
A Lakatos Sándort Csurgón lelkesedéssel fogadták,különösön a tanári kar, kik tudják, hogy a táucz a növelés kiegészítő része és a tanuló ifjúság o téreni nevelésöket is szivUkön hordják, igyekeztek a lábmllvészt a jövő hóra is biztosítani.
Mint halljuk jövő hó 13-án Csurgón egy fényes zártkörű tánczvigal''om fög rondeztetni.
A Domborun, N.-Dédon ismét nagy tUzosetok voltak.— Szobban egy szá-, madó birkást, Kis-Kanizsa é« Szejjetnok közt pedig egy jobb módú gazda embert vorokedés, vagy boszuállás következtében vortek halálig,,— a tettesek a hatóság kezében vannak.
A „Magyftr Sajtóu-nak Írják Páris-ból: E napokbau kisérlptok történtek gőzmozdonyokkal közön»4gcB utakon.; A kormártygéppzct, moly n mozdonyt igazgatja,jobbra-bullra tcriti,mogállitja, elől van, do hátulról mozgaltatik. Az egyik kisérlet l''árisban, a nuísik a vidéken történt; mindkettő toljes sikorrel. Az olső St. Cloudból, valami másforma gépet húzva, bejött a fővárosba s itt a tömérdek kocsi között szépen elhaladt a strassburgi boulcvard-ig, a hol szin alá kcrlllt. A másik Nantes és Niort köíött,; 30 kilométernyi (7 Vi franozia, mintegy 4''A geogr. mértíöld) utat, menet 2 óra 1G perczkor, jöyot 2 óra alatt tett meg; a húzott kocsin számos társaság foglalván helyet. Nagy jövendője találmány.
Valami Itécsei György (quis ho* minum?) a n.-kanizsai dalárdát majd égig magaiataló jegyzőkönyvi kivonar tot küldött bo a „Zenészeti lap" Őö-dik számába, melyben olő van sorolva, hogy a dalárda-mit tett (háthaazjelmondaná, mit nem tett, a mit pedig Kellett volna tennie?...); mely jogyzőkönyvi kivonat bizonyosan egy tojásból Cflftk moflt kelt
lyricus tollából nyerhetett életet, mert igy ktíídödik: „Kiiadtlem az;;.élet, és pedig folytonos küzdelem".. Az ám, do a mely küzdelombcn nom ilyen jegyzőkönyvi köíha? c^oi^nak ^yuj^ják a babért. E jegyzőkönyvi kivonatban lapunkra is czél''fá» levén ily szavakkal; »még « helybeli hetiUp-(V!)-ban megjelent gáncsoló kbjsloményeknok som sikerült dalárdánk mílködő tngjai közt a AZiíndC-k ol t meghasónliist előidé^hpini," —
azt visszautasítjuk, lía moghasonlást akarnánk olőidézni^bizonyosaiinom ugy emlékeznénk a dalárdáról, mint emlékeztünk 1864-dik évi nov. 20. dvíot. 20. 18Gö-dihl ^vi jan. 10. febr. 10. stb. sz^-niainkban. Nem ineghasonlást olŐ^á^pj, hanem igen ''is azt akarjuk: bogy a daltársulat élén lel k iismero,-tea buzgalom óh hivatOttaágw gal párosult hkakkóp»cttSóg őrködjek; »zerctot ott, hól''fo^ rasztajVi kol 1, prő és tokiutély,
hol,. itfiJ Ág knliÜa-A^X Ííi M j.^.TÖj? forog kérdésben, s erro felllgyclni különösen kötclesséiiünk ükkor, midőn holmi pelyhedző njku zeiiotáltosok LíbSüi-hrezal szökdécselnek nz nlczán; tv. társulat iirmája alatt ránezba szedett homlok és affektált talcntuu).mal., ^ )ia komolyan megleezkézed, alig ismeri a hangjegyet!..
T ellát h a z a fi ni b u z g a 1 o m! — szakképzettség! — szőretot és egyetért é^uotn : jogyzőkönyvi
plirazis és — szél tolást
A A kiadó nyomdájában egy tanoncz, vagy gyakornok, moly olvaaiti tökéletoaen tud magyarul éa néniet(ll,ft»>»cdé»|iOtli,ezjó feltétolok mellett fölvétetik. Jelentkezők nzomólyoaon, vagy iratílaga kiadó hivatalhoz forduljanak.
K a p o n v á r.
0llogy alsóbb néposztályunk erkölcstelensége, bütibesülycdéso még bélyegzőbb foltokkal legyon tetézve, a/.on (tápokban, midőíi a kat. rögtönitélö bii<''-ság Ítélete folytán majd egymást éito a főbb bűnösök és orgazdák akasztása, kö-vettetett el ismét ogy hajmeresztő t>i\ •, mintegy világos példájául nnnak, hogy már a büntotés legmagasabb foka a halál sem rettent. A tény ez:
liellai JánoH (20 éves) h .lakab János .(20 éves) kadarkuti lakosok, f, évi május hó 2G-án délutáni órákban a csökli-jákói határközti országúton haladó, s a kocsiban bóbiskoló, bizonyos Kotncr nevü, vasmegyei Oenosi alinaárulótbaltavágá-sokkal agyonvertek s tőle 80 frt osztr. értéket ol raboltak, utonálhlssnl párosult • rablógyílkosságot követvén cl. A töltések azonnal elfogattak snyolezad napra, délután fél öt órakor, kötél általi halállal kivégeztettük Kadarkuton, a polgári rögtönitélö bíróság által. Dicsérettel kell kiemelnünk a t. polgári biróság méltóságteljes tanácskozását; a közvádló tiszt! főügyész, Knábnak az''orkölos-telcnség és bünbesülyedést fostő vádbo-szédét,.;Ugy a megye ogyík legtekintélyesebb ö legjobb nevli ügyvédjének,Tc-velyi Élőknek véd .dmét. Az itélot végrehajtásánál nagy néptömeg volt jelen.
* F. hó, iB-án délutáni órákban nép-11 nnépet rotido« c lapok szerkosztőjo jótékony ozélra, mely ló ós szamárfutta-tással leetid ogybekötvo,cstvo pedig tllz-játékkal. Ezen népünnep költségeinek fedezéjjéro Pünkösd más napján délután ogy kis népmulatság tartatott a sétatéri r<m, molyben 10 kr. belépti dij mellett: 4-M>00 ombor vett részt s 58 frt & kr. o. é. jövedelmezőn. A belépti díjon felül adakoztak: Ft. Kómcsz György, oapercs és plébános ur lfrt o. é. Ilimjdl-hoffer 1 frt, Mandák 1 frt. Lajpnik 50. kr. Kosonfeld 50 krt. Fogadják az ügy nevében szíves köszönetünket.
* Alig végződött a sétatéri mulatság esti tiz órakor jó esőnk volt, miután már. egész napon át borult volt az ég, Un megyo több pontját megáztatá. Kellett is ujraanngy hőáégro; némely napokon 26 foknyi meleg volt. Az eső után hűvös, borult idő.
TÁRCZA.
P á 1 y a b ó r.
Légy hadvosér a magasztalják híred novod. 11» as orőat pártolod, a gyöngét vorcd. Mig Ion» egy kar, mi «»átlépni vágyik (Ancsát: K legfényoab szerepet a LiJaOk jAtaxák 1 H még van arany, van borostyán, van érdomjol Annalc, ki ily kitüntetést mogérdomol!
Légy bölcs, tudó« u Imi hatatlan lösz otulókcd:
Ha javadra használod a Butétiégot.
Alig a tiltott gyümölcs után lesz ki vágyik:
Eladhatja n klgvó még tudományit
8 mig aa élet édcnéből kivezérel:
II* hír folyvást szomjazik ír, uum hal éhonl
Légy ossoa, mint a k''gyó.caósas,üsd föl fejed Ott a hol koll: b a sioronoBO moiolyg veled. Mig a péna nyit kaput a zárt boldogsághoz : Uyüjta pénzt a less ki boldognak tart smog-
bálványos.
Sok a tövis, do ha ozélt érsz ox ösvényen: Dicsőítnek, itt már csak elbukni ar.égyon t
Légy áldosó, becsülotcB, Jázatos. 8 a» i«, n kit fölomoltél — alátapo». Szorosa hivon, u asorolmedért kinovotnek. Örülj, ha még ssived — buján mogropodhet. 8 ha lcoskailax, mint gyümölosfa terho alatt: Kzélyoltépnok, u sírodon csak koré marad!
CSEPELI SÁNDOR.
Ir-zöngelmek.
— >f«ur« útin angolból. —
II.
Ke ftie»B iné« . . .
No siosa még*, épen most órája, Midőn a kéj, mint a» éj virága, Moly megveti szómét a világnak, Nyílni koxd aa éj lánya s fiának, Kik o|>cdiiok a sxép hold után. Áldandó aa árnyak eme norcso, Melyet gyönyör éa a hold gerjesztő; OyÖngéd bájl szépen tündökölnek, Es fogy árja pohárnak, idönok. — Uh, marad/, maradj I Nem f(U öröm ily láncxot gyakorta, Mint ox éjjel, moiynek oh, kár volna 8zélyol törni szemét ily korán 1 . . .
Ne siess még ; .A kis ér, moly sxökkent Ammon árnyán által rég időkben, Nappal utfát bár liidogen toito, Mint vidámság lelko égni kezdo, llo az éjnok érxé lépteit. 8 igy a nő is szivében, szomében, Mint a téli csermely hideg délben, 8 no logyon hőbb, mig beáll ax éjjel, A gyönyörláx kéjes ingorével. OJi maradj, »»«rndj 1 Mikor hasadt hajnal fön ax égőn, Lelve Ilyen szép szemokot ébren, Mint a molyok mólt axikráznak itt?...
TAMÁ8FI OYULA.
Az én foceegóBoim.
IV.
Van énnekem <gy jollomcB barátom, kl önöknél négy év elolt axolgablró volt, (meg-jogyestetnl kérem : nem ezért benső barátom: do mert jollomoa fói;Ö) o ki a kösre mlndont lslkcaült hovélylyol tenni késs; ox a jello-11108 férfi beszélte nokem: midőn egy ülésen megyol gazdasági cgylotnek noru tudom már micsoda 42 tagot kellvén válasxUni, a válasatók csak nogyvonogyon jelentek meg.*) Ily acona a bonsxerct t szomüvegén nézve, valóban tragicomicus. A kalabráss, vlsxt, ferbli rom hagynak elég időt arra, h gy sxlvünk molego n „tevés" fokéig bővüljön. Tehát ismét a kártya mirit rémalak, hiába minden küzdés cllono I „tűit d« n Wall na (nn kftmpfctt Uottor solbst vorgoboiisa 1
Nagy igazság vau ama rho''toricnitagis ol-inés franczia szólamban: „o''oat plus qu''un orime e''cst une fauto.J — Valóban, a bün szánalmat követel, Uten is irgalmas iránta | cauk a hiba: vétók, llitka eset ab , hogy
•) Vadalom , hogy mint aok kOattgyben , upty Itt 1« V«yÍ4 a Y»Udl AMoxt, a telt embere. NíhAny bnagé it jele« <H{yía hu»«, emeli a terhaket, a többi nem vltatkoalk) ttl U mm Űaot.... Kanéra v»n megyéiik-nok — hila Tat«n — níbAny ctlacll, UpaatUlt nttö-t isije. Ynimak aa (Ijcy »»enUi^tfll áthatolt nemei ko''ilek, , melyek a« ügyöt meguinnük a IflvöneV, a aa ■ m ott lapanittllialö rí•avftloiuíg iMcsárft 6t viritf-tű» juttatjuk. AiAit tlnteUl « rouukA» »api-galom 4a (tvletioiuk. ttaerk.
nálunk a axorencsétlonr* gúnynál egyéb várnai ax claiklott orény ia niogvetésro talál, do csak akkor, ha senki iránt ninca kölolo-xottrégo; olloubon ha eskü köti: ollürik, sőt töiujénuztctik. K visxás állapot azámoB sze-roncaétlon csot kulfejo,melybonaponta hullnak'' áldoaatok. Ily szomorú áldozatról órto-aittetem midőn o sorokat írom.
Valahol — a holyhoz, sxomélyhes Bommi köaünk — lakott egy sxegény sorsú, do müveit, becsülotes, szerény, szorgalmas, ajjon-kivül igon sxép leány, ki őrös kísértések szédítő csábok után botlásának kövotkozmé-nyét keble alatt hordá. A gyarlóságában magáról megfüledkoxott asoroncaétlon, omberl szánalom helyett gúnyra, üldöztotésro talált midőn vétko tudatának sulyjf, a msgához tért önérzet eszméletei is eléggé ínarcxangolták a kisértotek gyözhotptlonségo miatt szétzúzott szivet. Ily körülmények a a lolkiismoret mar-dosásának kínai ijesztő rémként olüzék n szánandó teromtést szülei házától, ki kettőa élottel a Balaton habjnl közé temotkozett. — Nálunk — »aomoru vAllástétol I — nlncsenok oly intézotek, hol a gyarlókrA monedék, gondoskodás várna, sőt olöttük a javulás u^ja la elzárva van, — minélfegvA ab ily lélokrázó osotok itt gyAkoribbak ia mint ogyébbütt. — Midőn a axeroncsétlonnok boldog airontult kívánunk, szomorú végzőiétől moghatottan idézxük Hugó Viktornak a könnyelmű nők tévodéaére vonatkoxó örökaaép refralujét:
Obi n'' insultoB jauiaio unefemmoqul tombo Qui aaít boub quel fardoau la pauvro amo
Buooombo."
Gyermekkorom óta mindig valami sajátoB báj vonzott a Halaton-vidékéhos, mi bensőbb hatáau volt rám annál, mit a táj tormésxoti nagysxorüségo indokolhat. — Kllonhotása volt ex a jövőnek. — E vidókon boldogított olaő — a tán utóaó — azorelmom hő víbbo-noxtatása, a ugyanitt nommisült meg ab —-oszményolvol — ábrándjaival: a bzív érzolom
— caírjait — a jövő virányzandott mezőjét itt önté lo forró lúggal a végzet könyörtofon koao. — Itt volt nekum egy ,édoakcdves'' rokonom, kl nőin kovoaebbet tön értem, mint hogy orkölcaileg megöljön. 11a — mint So-neoA mondja — nv''ta Blno Httor» mora eat
— mi a „littorA holyott a Jollemot állíthatjuk az élőt, „BÍno-quA-noi\jánAku , — mort na tudománynak osak orkölcaöa jollommol párosultál! van hitcleu. — Aa én „tartufo" rokonom tehát midőn jollomro tört : ólotomot akarta kioltani; vagy h« a trivlál glosszák irodalmi hiuighoa illők, ildomosak volná»Ak: oly mérges sebet akart ütni r«\jtam, mi mont-liotlonül halálos legyen, mint vossott ob marása. — Engem rehabilitálni fogaz idő, igazságot ad részemro a megtisxtujandott közszellem résxreliajlatlan ítélete. O —bárausi öröksége felét korteskodésro költé, míglen novo köxforgalomra szállt a hlr ólom, lusta Bzárnyain; bár ajakáról a azó, mint — Ilo-mer sxorint — HermcsBéröl, mézként folyt, azolgálatkéas — szóval, igérotokben szivoa vaIa mindönki iránt: mégis si\ját mogában, cselokményoiben rejlett Ítélete. Sommairo: Nem magán boszu bovélyö ösztör éből folynak tollúnkból e szavak | pusztán n min magunk által tapasztalt példával akArunk jelképezni. Példát idéxni Akartunk, misBoriiit a kovéssé okfürkésző, circumapeotus közvélo-mény ml könnyen canlatkoxbutik, ha a paj-táakodáa — frdro ot coclion játszástól a egyéb solujteaaégoktöl engodi magát inaplráltatni, melyek mind a társadalmi köxsxollom lázult-ságának hátrányai, b melyek a népszerűség-noK, az im/.dandó igaz Isten holyott,oly gyakran Arany-borjut omelno.k bálványul.
Hombadőlt szivvilág, csalódás szülto mi-zantkropia a egy gyormokkorl kodvos játszó társném sirja. azon szomorú emiékok, molyok föltámadnak lolkomben, ssivemben sajognak valahányszor alklaton n{mpoaahtu vidékére jövők. —
Végre — „nuno venio ad fortissliuum": mort a nyolv ügyét, irodalmunkat hítzoin és vallom nomzetünk élotolexirjének. UgyAiiia van nokom ogy dívatárusnö ¡»ivorősöm, kl csupán munkája után él, szorgalmas, házias orkölcsöa } szóval — én öt tarUlékgondola-ton kivül ab iparosnők VAlósult osaményénok tartom. Kx az én ismorősöm oly ügyesen tudla időjét booBBtanl, hogy Abból a munkára fordítotton fölül nomcsak Bétára, mulatságra, do Onképzésro is maradt neki annyi, monnyi aIiob kell, hogy valaklnok nomoa, szépre, jóra fogékony szlvo s moglohotős müvoltségo Ic-gyon. 0 a munkájA árán megtAkAritott fillérekből háláját lerovandó, az olvasás által neki jutott éleinényokért Íróink iránt, ab irói so-gély egyletnek tizonöt forintot adományozott. E tényt U fe\jogyoxhoti müvoltaégflnk törté-notiroja; azonban az adakozó novót nőin; mert fölfogásunk sxorint valamint az érdem vesst becséből, ha birtokosa is sejt folőlo: ugy a jótékonyság ia oly gyengo virág, moly a nyilvánoaág napvilága hoyétől elfonynyad, vagy a hiúság axomo árt meg nokí.
„Woblthaten etill und roln gogebon,
8ind Todou d>o ím OrAbo lobén,
Sind Blumon dio im Sturm bestehn, Sind Sternlein dio nicht untorgohn."
Mozaíknzorün halmoztuk összo » tárgyA-kat, mik elménkben „pélo-mélo" elétüntok, saját szivünk augalma. benső meggyőződésünk sBorint, a nélkül, hogy „szorvcs ogésxt kögítheténk." Most midőn ön füle ugy, miut az én szájam olfáradt, Iia tényleg önnel szemközt ülnéV a cauboum-Őn, londreaBrogyújtva, távoznám öntől bUsIrt nonchalance al mondván : „a rovolr jó BApot" I
BOKLYÓS PÉTElt.
La Valiére hercssegnő élete.
Kity nívtolcu ii 1708''bau K6lob«n megj^lont TráncaU kla.Ua után forditotU
RÉNYI REZSŐ.
(PolytAtás)
VaIóizíuU, hogy ezután más lovolokot kapott, molyok mogvigASBtAlák ób nyugtatták mort ugy látszik, hogy ezután nom irt többot a királynak sem unokahuga azorolmóről, aom saját kétségbeeBéséről,molybo a mint mondá, jutott. Lehet, hogy mogolégoié a osolekvéat, ezentúl ogésxon a királynéra bisni, hogy iua-gát a bóko és a házAsság ügyloténok szento\jo, oz utóbbi folotl a szerződéfl 1659. év november 11-én íratván alá, reménylotto míkép aa idő mident helyro boa.
Epén az napon midőn a király hásassága és Úko feletti Bzorződéa alá írattak, Qram-tnontMarachalkit a király ab Infansnőt meg* kérni küldött, SpAnyolorssigból Isi dés Jaí-aftiio ha érkeBott mint a tárgyaíásokrn kitűzött helyro.
Manoini klsaaezony lelko bár, mindig hízelgett magáiiAk, hogy ab idő VAUmi válto-záat Bzülhot, tolvo volt kosorÜBéggol — éa kétségbeoaéaBol. Ha a király felöl roaazAt hallott foliijult, b kérto Mababiii Aaaxonyaágot testvérét, hogy olőtto a királyt n lőhető leg-nyomorubbnak fosso j a ámbár megvolt győ-ződvo,hogy a király még mindig,SBcroti mégis kétségbo esett a felett, hogy a trónt vaIaIia bírhassa. Lovertségo rendkívüli volt, mig Károly Lorraino horozogo, kl öt gyakorta látta ob idöbon, a kl csinos és érdomos «mbor is volt — som fogadtatott áltAlA oly kép mint romélto.
Alig, hogy a bóko megköttotott b a király házABságA Tótro jött, a bibornok azonnal ab udvarhoe csatlakozandó Bordoauxba utazott, egyszersmind irt Vonollo Aaazonynak, hogy unoka-hugait vigye viaaza Párlaba éa oa idöro esik, hogy LorrAlno hörcsöge Mancin! kisasszonyba sxorelmosnok látszott lonnl,on-nok szivo azonban logkovoabbé aom volt liAn-golvA ujabb azonvodély bofogadáeára.
A királynak junlua havában történt bázaa-aága után, AiiguBBtus hóban ab udvar Fontaíno Bloitu-ba vonult. 0 cminontiilja olhozatta unokahugait, hogy ax uj királynénál tÍBzto-legjonok. Manoini kisasszony ABoubau érezvén, hogy ezon mogtijütoltotés orőltotésóbo körül, örömest kivonta volna magát bolőlo, ha moréaalette volna. Mognyugváaál tekintve erro épen ml azükaégo aom volt; Inkább nem akarta látni a királyt, mint látva őt kitonni magát annak, hogy alig hegedt aobo folazag gattaaaék.
Mint mindon koaorvraidöna lolkotolfogja, ugy Mancinl kiaaaasony ia mlndont fokoto Bzinbon látott, fájdalma csík nagyltá a dolgokat, a királyt magairányábAn közönyösnek képzőié, ml kétségbeojtó. mindon perezbon megbánta, hogy Párlat olhngyá. Ha h király nőjét dicséré, Manoini kisAsssony o dicséro-toket mint mogannyl tör döféaokot érré, molyok azlvét át m«g át hasiták a logroszabb volt mindoBok közt ab, hogy kénytelen volt érxolinolt olfojtani; mort ő Eminonozlájn ha-tároxottan meghagyá neki, ezt szótlan csele-kodtil. Nem használván, tehát a bosBAnkodáa a sBükségesaég sem szolgált ily azornlt holy-zetbon egyébbro mint mire elméjo azon idöbon, hol kegy voaztéaének olojét vobotvén,miu-donkor szenvedélye szoroncsétlen áldozatának tokinti magát, honnan némi erőlködéssel aza-badtilnl igyokozvén, okokat korosott, hogy szivét megronthassa; ámbár mindazt képzelte, moly képes lohotott a király iránti ellonsxon-vet benno folköltoni^mógís e fejedelmet, azo-rencaétlonaégére, csak nagyon is szoretotro méltónak tnlálta. A világ s az udvar ogyiráut gyülölotesek voltak olőtto, nom is lépott ki színére lm csAk kénytolon nom volt.
MlndonnAp közolednlérezvén halálát a bibornok, szl^oson votto, hogy Colonna főlo-váasincator unokabuga kosét Iamétolvo mog-kérto. Manoini kisasszonynyal közöltotott o torv, kit ía kegyvoaztéao megasoltditvén nom ollonzotto; mort noiuhogy beleogyozott liánom inkább kérto Frejua püapököt, hogy boazélun o felől ő oiulnentiájával éa aíettotné a dolgot A bibornoknak időközben boköVv.tker.ctt halála a kíaaaaBonyt kollemeaon lopó meg mort fivérének midőn ob volo o hírt kozlé igy nyilatkozott: liálu égnek hogy felfordult.
A bibornok halála nom, ¡«(¡A viasza a királyt, hogy ab olhunytnak húgait no látogassa meg, b hogy irántuk barátságának oxornyj joleit aiHa, molyoket azonban Manciül ki»-asssony hidogon fogadott, türolmotlonül várván a háxAssági szorződés poiiUaIvaI mo«. érkozondö futárt. Végro mogérkesott os ia a Bi.erUrtások mogtArtAttAk s Manoini kia-ABBMony olutazását maga aürgotó. A király kibon osak nyugodott do nom holt ki a „son-vodély nom bírta mAgát elhatároanl, hogy őt távozni látta: végro Iiobsbu kÓBodolmosaÓK után olutasott. 0 Eolaége most több figyol-mot tanuaita IránU mint valaha, ozornyl lo-kötelosőt mondott nokí, bzáb mog ««ás bI«o nyitókát adá hi^UmáuAk aŐt könyüinek «em mArAdt urA. Sírva vosotto a klaaissonyt hin-tajáhoa, ki ia beasáltában fajdalma éa keao-rílaégo logyŐsvón as Inkább aléltnak mint élönok látazó klrályho» kedvoaéheB o szavakat tőrodosé. „On sir, Ön király, ön ssorot ongom; dóén ascronoiótlon vagyok a távo-*om." Esőn olváláw kövotko«téí>.<in mélyon olkosorodott a király, de mlvol au Idő mlu-dennok végéro Jár. t> ő Velaégo ia kora vi-rágzó szakában volt, laaaan lasaan Tigaaa-talódott.
Ea Időben as udvar telő volt hölgyekkol, kik BseroncaéJUkot várván ha as ogy idejű íróknak hinni lőhet; nom voltak épen kér-lolhotlouok. Mint axon ember, ki egy számtalan virágokkal ékoakodö kertben látva magát, egy moglepetétből másba esik, ugy a király ia. annyi asépaég környezotében nom tudta elhatárosni, melyik folé haJoUon. — A vélotlen határozott, ¿a La Valiéro klaasz-azony, ki különben a szépség tekintetéből semmi ajánlatossal sem bírt, győzött a többiok felott. — Tormetérenésvo eléggé köiépasorü éa gyengo, Járása koca nélküIiTklaaé biezogő, arcsa halvány, hlmlőholyes. haja asőko, ásóméi bArnák, tokintote epedő, as^ja nagy korallveres, fogai logkeveabbé atépok, nyaka rövid, molU szikár, teaténok egyéb réaaeiröl nem a legjobb ajánlatott adván. Oyakran igon vlg. do mindig asellemdua éa élénk. Beasédb kell emea; nom Ii hlánysanak ná''u is a. ";otok éa Bsorényaég; olvaaott nagylolktt, bőt és érdok nem vesette, öaslnto, a tetasolgéaaok nagy ollenségo tolndonok felett igonjó sslvo lévén, barátait a lehotő leggyengédebben aso-rotl. —
La VAliéro klaAaasonyTouralne tartományból való. SsármAxáaA igon vitatott, mort nó-molyok nomeanok álllyák, máeok podig ost tagadják. Buaai lUbutin ön tuaga mondja.* hogy Mozanban horexog megigérto o hölgy atyjának nemoaaégo okiratait mogasorosni; tsonban bokövo^kexott halála nkadályosá ssavát tartani. Kn boaxéltom tourAlniakkal, kik nomességét erősen álliták, abhaI ugyan hogy az a nom logrégibb; hogy egy olö<(jét kit VoAuleard uraságnak neveztek, a kl Igen szén ember volt, különösön jól Ismorték j sxüloi miolöttaklAssBony Aaudvarhos korült volna mogbuktak, — hogy Voauleard urnák legelső hivatala volt as Anjoun-i sóhásak igaxgatóságA; hogy végro sxép jövedelme lévén, hazulról is a kincstárnokságot votto mog magának, mely állásában mig ismerték mindig megmaradt. Esek szerint ugy látásik nokom, hogy nomességét nem igon tohot vitatni. —
Ki hosta as udvarhoz, nom tudnám megmondani, sem Időjét moghAtározni, mikor jött ido. Logyen olég, hogy oz orleansl horcsegnő IIonrlotte-Márla udvarhölgyo volt akkor, midőn a király mogszeretto, VAgy jobban mond-vá, midőn ő azerotett a királyba; mert annyi bisouyos, ho/nr a királyt Annyira szerette, mint még eddig soIia aenkit valamint ab is, való, hogy néhány barátnója olőtt nyilatkozott; mikép óhajtaná, hogy u király ue leuno király. — Est tudva gúnyolták Is öt A király nem lévén elégedett nojévol, időről időre CoilonnárA gondolva, gyakran meglátogatta sógornőiét, hol ia több hölgy jelenlétében panaszkodott. hogy asivénok ml foglalkozása alnca. Ámbár voltnk a társaságban oly nők is, kikkol a nyilntkosat bántott, még Is jó arezot vágtak ohez, Igyokczvén öt mint a többiok lohotŐlog mulattatni.
Egy napon Uonuolauro ur, az ország ogyik logkollomcBobb fórfia, olkisórvén öt aógor-nőjéhoB, hogy a koeorcdottnek látazó királyt álmodozáaából folóbrcaazo, olőhnzta neki, mi azonvedélyoaon azoreti öt La Valiéro; osután Kfostó est a királynak a különfélét, mit a kiaaaasony valóban elejtett, olboasélt — Bókokra teljesen kiképzott ós igon éloselmü levén, minnezokot még megís toldotta, azbaI fojozvén be boszédót, mikép La Valiéro kis-asszony nyilvánitá, hogy a királyt lelkónok üdvösaégo és sslvo nyugalma toklntotéből látni som akarja. Ezon ur mindoxokot igon kellomesen adván olö, a király örümmol lial-gatta, tetszettek tréfái, a La VAliéro kiléto felöl tudAkozódott. — A társaság is Igon jól mulatta magát, Hoquolauro ur boazédei felott (mort mindon jól fogadtatik, mindonkor, mit a nagyok jónak találnak), miudonki mogtetto a maga éasrovétoloit azonban miután a ki-
Melléklet a „Zala-Somogyi Közlöny" l?-(lik számához:
rály o hölgy iránt nom nngy órdokoltségot mutatott a dolog olojtotott.
Néhány nap múlva viszonzá a király sógornője látogatását, b a mint szobáit olhagyá ogy osinos hölgvot látott olsuhnnni, miro a velo ló vő Koquolaurönak n«on mogjogyzóst tovó, mikóp szivoson vonnó, ha cz lon.no az, ki öt szoroti. Koquolauvo folvilágositá, hogy oz nom az. Ez alatt kilóp La Valióro : „oz a 8iru jolonti Iloquoalauro, ujial mutatván roá, n sti ófás hangon mindenki hallatára megszólítván mondá: „közeledjék ön opedö szomtl fizóp, ki csnk fojodolmot óhajt." E guny a kisasszonyt oly zavarba hozta, hogy alig jö-hotott magához. A király iparkodott zavarát eloszlatni, mólyon moghajtá magát a a világon leglokötoíozöbb modorban mogszóllitá. Azonban olvógro som talált bonno valamit, mi tot-ásásét mognyorhtotto volna, mind a mellett megfiltá cz (Igybon a növol trófálni. Igon tormószotes szorotni azt, ki által szorotottttnk. így a király ia egy napon azt nyilvánító Guiaoho grófnak, uogy olismoréaűf La Vallóról ogy mwrquis barátjának -karja nőül adni. „Siro válaszolt n gróf — azön marouis szoroti a szépet." Igaz válaszolt a gróf — La Valióro nom azóp, do ón mogszópitem azon javakkal, molyokkel elhalmozni akarom.
Öt, hat nap múlva ismót találkozott o hölgygyei, és jó két órát táraalgrtt volo. Különö-són megvolt olégodvo társalgásával, akkóp, "liVaty. mit eddig clismoréaböl tett, azt most szérotothöl kozdó cselekedni. Egy pillanatra belépett íégornöjo szobájába a azután haladók Mtfkal távozott.
\ Az omborek mindig csak omborok maradnak, a a királyok eineaonok kivóvo a szonvo-délyok zsarnoksága alól, a tormészot logolsö ktlzdelménok már mog koll ezt Ismornlök, nem tudván onnok jogát -megtagadni. Azon meggyözödéaaol távozott a király, hogy La Vuliéro azorolméro nom órdomtolon, h osak uj kodvesévoli gyakori találkozásról, valamint uövokodö szorolmének táplálásáról — melybon boldogságát kénzoli feltalálni — gondolkozott. Mivol nettig zajt ütni nom ^kart, mit som talált jobbnak, mint sógornőjét gyakran látogatni.
Valóién oiysűrün tovónxt, hogy míodotikl hitte, mikép szerolinos ő fenségébe, söt mondatik, iiogy o torjodő hir épon nom volt kedvo olloné>o, E felett több rondboli alaptalan ma-sók ia támadtak . Többok közt hiro volt, hogy a klrdly C }ro fölindulván o hlroken, félté« kénnyé lcKTr.a az anyakirálynénak panaszt tövén, -héfttí Ct, hogy figyelmeztetné a királyt. Az -anyakirályné időt vovén magának, mog-faillitá t-v;. e miatt fiát a királyt, ölébe tor-^-»jtztvf^v-a aógornőjo kerüli,
''(¿ti varrok roaz magyarázatokra tiyiyta-ii;Vít alk«;?fíjat,.hogy a rósz akaratuak fonnon hirdeti, ;''jiikén sógornőjét ép oly szenvedélyesen szereti, mint ogykoron Colonua nőjét: hogy nom lioostolonithotl mog testvérét, saját boosülotónok sérelme nélkül, s hogy nem elég a rosszat vághes vinni, ham m a gyalut is mog kell olŐzni. A király mlndozt ai tí''íaTtuI hallgatá, a nom lévén többé függés-be h, szigorú arczozal rövidon válaszolt: „Asszonyom — mondá ő — ön az ogyedüli o világon, kitől logkovcsbhé som szabad hallanom h''isonló iormészotü megrovást." A királyné ki nom vala kivótelos — mint mondani azokás — az otnbori nem gyengeségei alól, ily száraz és határozott válaszra mit sem tudott azóllani, do idojo aom vult, mort a király hirtolon magára hagyta.
Annyi bizonyoa, hogy a király éa aógornőjo közt vélt azorelotn caak látogatásig tur-jcut, moly azonban ogészon Lh Valióro érdo-kóbon történt, b ha a király ö fonsógo szo-bájába lépett/ csak is iilodolomböl, tovó a azért, hogy kedvoso folöl tudakozódván, ol-boszóltesson magának mindont mit felölő tudtak. — 0 királyi folsógo mindozt egyelőre Kontielattro tréfál folytatásának tekintó s kü-lönoon íb jó társalgó levén, a királyt ia örömest mulattatván, készséggel válaszolt miniden tudakozódásaira. — A király gyakran találkozott La Valióro kisasszonynyal, b — Viogy czólját jobban eltakarhassa, noha, néha •;rófás modort öltött. Azonban észrovótotott, mikép nem akarta: hogy gunyoltnssók a kisasszony, a eléggé mutatta arcza, ha valami kedvetlent hallott,hogy azt nom holyosli. Néhányszor a torombo hivattn, s ilyenkor vi-gnbb a lelkosttltebbnek látszott mint a kisasszony távollétében. —E folyton tartó látogatások ogy hónapon felül terjodtok, mialatt mindig törtónt időnként valami, mi a királynak La Valióro iránti Bzorolmét olárulá. — A király aógornőjo azonban még mindig kó-tolkodott, ilo rövid idő alatt, meg koll gyö-zftdnio. A király t. i. Gttloho gróf, kiséreté-ktr- egy látogatáat tevén nála, La Valiére . olléto felől tudakozódott. NémolyokAztálll-ták, hogy egy ''ázbetog barátnőjénél lonno. Erre a király annyira felindult, hogy ffirff}: fölkelvén, ön rnngn, mout a kirksszOnyórt.
Quícho gróf moaolyogván o folotl, a horczeg-nöhoz igy azólt:'' Valóban asszonyom, ha a király nem Bzorolmos, akkor ai ország log-tiaztolotro méltóbb omboro."
O Ponaégo, kinok eddigelé nagy roményoi voltak a király Bzivóro, nom tudván bosszu-ság nélkül elnézni, mikép o hódítást, molyot bizonyosnak tartott, ogy udvarhölgyo olőlo olragadta, nom tartható vissza roszalását a csodálkozásából boszankodáaig jutván Ouiohe grófnak éa Montalot kisasszonynak, kiben toljoson mogbizott különfóleképnyilatkozott. Egy napon többok közt ő folség« a király, La Valiérét a torom egy oldalába* mulattatván, mlg a gróf ós Montolot kiiatazony ő fonaógo körül voltak, halkan do cly hangon, moly megindulását és szivóno''c «avarát oléggó elárulta igy szólt: Nom tudom, ha sokáig szolgálandok-o mindozokiok örvül; nom nézhetom pir nélkül, hogy oly magas állásboli, ily alacsony és nomteloz szövetséget koros; nom tudom felfogni, tilnt alázhatja lo magát oly nagy kovólység?!
„Asszonyom, — válaszolt a gróf, kl kedvezőn fogattá 0 Fonaógo boazankodáaát, — a származás különféloségo sohason volt a azerolom gátja. A .király azivo ipon oly gyurmából készült, mint más ombori; a ha a szorolom ologlaljn mindon nohézségot ole-gyöngét, mindont ogyoait a egy pillanatban ufoszlit mindon aggAlyt. A király oonkit aom tudna országában a maga állásából valót szorotni, a igy koll, hogy loazállion vagy kedvoa nélkül óÜon, minthogy podtg itt kovéa az öt lokötolozni tudó horozognÖ, azük-ségkép példájára királyi olődonolk, egyszerű hölgyekhez kell fordulnia.
„Ez mind csekélység — válaazola Ö Fönsége bosszúsan — do azt tartom: mivol mind király kezd Bzoretni, jobban kollone fenntartani a királyi méltóságot. Ily nagy bukás csak szégyenletes lobot. Nom tarthatom visrza érzelmeimet, molyok a király iránt szümben soha som óitok, b mog vagyok gyözödvo, hogy van az udvarban több uoidos ombor, ki nagyobb lelkű, a kinok bzívo jobban holyón vagyon. Nyíltan beszélek, gróf ur — folytatá — tnivul önt nemes lolkünok ismerőm, s Montalctbon mindon bizalmam holyozem: tollát mindon tétova nélkül kimondom, hogy a király mugához illőbb választást is tohetno. ......________
„Miért ütközik mng ozon fon«<509 A király ön iránt mindig ti«»t«lo»tol visoltotik, La Valióro csak akkor veti szomoit, midőn már önt látta, a ha ön velo mulatni sitorot, öntöl függ. Végro anszonyotfl, mog vagyok gyözödvo, hogy u király soha som viseltetett ön iránt oly érzc^mokkol, molyok önt érdokol-hollók volnn. Á Kantilne-BIcail-l utazáv meggyőzött ongem arról, mit ön ma lát, s a királynak La Valiéról ugyanott törtónt két rondboli tartós társnlgása után nom kétcl-kedtom azon, mikép a király o nőt szenvedé-lycaon szoroti. Ez az épon, mi ongom boazant — váloAjwlá ö folsógo r-j&k ráaj^dui »kartak, a valóban csak nagyon is si korült nekik."
„No órdokeljo magát dolgaikban fenséged mondá Mont»lott s ha ugy OBolokszik, mind oz mulatságául szolgálatid.
(iuioho gróf özek hallatára örült, ő a hor-czegnöt szorotto, hallgatása és udvarlása oléggó tanusiták ezt ö folsógónok, ki nom oly ügyptlon, hogy mind ozt nom értetto volna mog.
Guicho gróf a királyt gyakori látogatásai miatt eddig félolmoe vágytársnak tekintó, do a hallottak után fölvidult, mort romélnio lőhetett, hogy nom sokáig fog jutalmatlanul epedni,1'' Ugyan lohotott-o örömét olnyomnlal Ezen kedves eszmék zavartan rohanván át a gróf bolsojén, fvlfüggesztók kevéssé a tir-salgást. Nnni tudom, ha nom bánta-e meg a horezognő azt, hogy igen olötört, vagy a grófnak kívánt elégtételt adni és eloszlutni mindon gyanúját V Annyi való, hogy a uiily indulatban volt, imént, oly hidog vérrel válaszolt Montalot kisasszonynak."
„Önnek igaza van Montalet, novolséges-nok voszem nz egészet, láthatólag mitsem fogok tudni róla, s a király kcdvtöltcsót Bem nózondom fordo szommel; oly jól fogom ját-azani szoropom, hogy a király aoha aom fogja észrevonni, mikóp vÍBoloto bántott. Kevés-boI * asszonyság viszont látogatván ö felsó-gót, a mint bclépott La Valióro jött olébo, oz kórdozé őt: ha nom találkoiott-o, egy kisasszonyai, kft azonban egész röviden nové-nól novezott.
„Asszonyság különbon is igon kényes lóvón tiz illo''M dolgában , nom talált elég tiaztolotot La''Valióro kérdésébon, mely rokonát és barátnőjét érdokli, a ezt ő felaégé-nok mogimnaszlotta. Ó fonaógo ámbár kü-lőnöanok 1«;''^ asszonyság nanaszát, azért m»»rí La V ;*J;-:.o rokona nevéhez n „kisasz-•zft;vyM Bíóoskát nom bogygyosztó ; mégis titkon ollin.szonve, csak hamar talált obbon Aot La Valiéról megalázni; nyilvánosan
rondrpuUaitá tohát a lőhető legszigorúbb éa legkoaerUbb modorban: többok közt ''azt mondá: hogy ogy idő óla boazédtárgyának toszl magát, do mogakarja öt tanitnl cgyszor mindonkorra, mikóp közto a hölgyeinek log-utolaóbbja közt ia nugy a különbség. La Vuliéro ozt annyira azivóro votto, hogy kosorü-ségébon talán moghalt volna, ha szomoi szivének sogélyóro nom leendőitek. Kosorll-éégo nagyobbodott, mtiíöii hallá, hogy a király iránti szonvodélyoért kinovotik.
„Asszonyság morÓBzlolkü éa határozott jollomü lóvén, mlndonnok fölényét éa ura-aágát éreztetvén, igon méltatlanul bánt velo, a azt mondá többok közt, mikép Ln Valióro szőreimében, onnyirA mogy^ hogy a PaIaU Hoyal festvényoibo ia boUixorot.
Még boszéltok La Valféro folöl, midőn a király dorült arozczal éa oly modorral kol-lotnmol, molyot csak ő bírt, bolép. E derült-ségo nom sokáig tartott \ mort La Valióro észrevehető lovortaégo foiott a király majd halvány, miyd mog vérvorcs és ismét hala-vánj lott.La Valiérohoz lépett,és észrovévén, hogy szomei a aok Bírástól dagadtak, ós vérbon úsznak, hogy részvétét eltakarja — ha tudta volna; — mosolyogva kérdó ked-votlonségo okát.— Gondolhatjuk; bogy nem kétkedott azt megvallani a kisasszony, hogy egymáaután aiotott olbeasélni mindazt, mít más érdoktolon azemély előtt titkolni, oro-jóbo korült. A király attól tartván, hogy botráuykozáaát nom fogja födni, oltitkolnf. csak hamar távozott, do nom maradt ol sokára, mort est« az anyakirályné a több udvarhölgyek kisérotében iámét viaazatért. A királynőn ogy igon azéloa gyémánt kar-
F»orocz volt, milyen eddigelé még nom volt átható; az ogósz igon ókea 0» gazdag vala, közopén Lukrécziával kia foatésben, moly mü valóban rőtnek, foglalása és csodálandó ajolen volt hölgyök vágyainak főtárgya volt. Néraolyuk közti fok, kik nagyban képzoltok jogot tarthatni a király azivóro hizolegtok maguknak, hogy cz ékezor nom cauazik ki kozoik közül, nom la foledtek mindent elkövetni, tudtára adandók a királynak, hogy nagyon kellemos moglupotést tonno, a kar-porocz''ot nekik ajándékozván;—azonban a kü-votkezós megmutatta, mi roszul számítottak. A király fogta a karporcczot és B''Ó"gorntíjo mindon udvarliölifv»t»ok ui^uiuirtiia; Különösön Íja Valióro falé intézó szavait, mondván, mikép cz urnök itt mindnyiUan »zorencséjénok tartanák haaonló ékszer blr-hatását, kérdozé mit gondolna o folöl ?— La Valióro válasza oléggó opedö éa azorény vala. A király caak szouvédélytöl tanácsolva, a nélkül, hogy soká gondolkoznék a királynőt leg\omolynbban kérto oz ékszert velo mogcaorélni. Látván a királynő, hogy kodvo tolik bonno, rögtön oda ajándékozó azt a királynak. Az igónyképzö hölgyök a madarat fogva hitték már; éa mintha ogy máa arany almáról lonno azó türolmetlonkodtek tudni, vágyva, hogy ©a uj Piri», kinek »yuj-tandja.
Midőn mindenki visszavonult, a a horezognő udvarhölgyeivel ogyedül maradt-viaazatért boBZÓdébon a karpnroozro, mondván, mikép annak, ki ez ókazort ajándékul kanja, nom rosz osztályrész jutott.La Valióro elpirult, mit som válaszolván, csak hamar távozott. 0 fenségo észrovetto zavarát, s ogy udvarhölgye által csondbon kisórtotó. Alig órkezott La Valióro szobájába, azonnal a karperoozet azomlélgotni kozdó, több izbon mogcsókolván, épon kebeléhoz szorítandó volt, midőn a háta mogott leskolodő hölgy látva ozt felsikoltott: La Valióro annyira mogijodt, mikép nem lóvón képes az ókszort moglopotésébon olroitcní, magát elárulta.
í.a Valióro felfodczvo látván titkát, az utána lesolgö hölgyhez őszinto lett. — Kisasszony — igy azólt — ön a király titkának birtokában van, mint látja, a dolog igon kónyos, b IiA ön hisz nokont, erről meg fog omlékczni többször is. A kisasszony mindont megígért, kérvén, mondtná ol noki, mikép törtéül mindez. La Valióro ongedott kívánaténak, azonban bolyét látta a törtóntokröl órtoaitoni a királyt ia, s azért irt noki rögtön ogóaz kalandja folöl.
Nyugodtan aludt-o a király vAgy nom, ozt nom állíthatom biztosan. A való ab csupán, hogy másnap délben két óra körül sógornő-jóhoz ment. La Valióro-rol majd egy óráig társalgott indítványozván noki, hogy ö fon-BÓgét útjában kisérjo, ozt azonban a kisasz-szony tonni nom akará. — Hogy ő fonsó-nok moginutasBa n király, mikép nom kiván többó titkot oainálni, udvarhölgyo iránti ér-zolmoiből azt akarta, hogy La Valióro foi-ókszorozvo lépjen tormébe. 0 fonaógo ily fónybon látta udvarhölgyét kérdó: hol votto mindozon ékességet. — Én lyándókozám noki — szólt a király hoveson.
(Folytatása következik.)
Vegyesek.
— Ez is kariosum. Eszéken egy szerkesztenek u városkapitány egy megrovó czikk miatt 2D botot igdrt. — Eddig ugyan tudtuk, hogy n sajtó-viszonyok nyomjJk a szerkesztőket, hanem hogy Ussók is,— ozt most halljuk előszűr.
— Portugalliában nincs vasárnap! A portugál király mártíus 28-áról kelt )o-irattal nevezett or»/.tígbtm a vasárnap megllnnopclósónok kötelewiJgét meg-BzUntetto, b megengedte, hogy ekkor ia dolgozzanak. Elég szomorú!
— Kolumbus KrhJóf szentté avatása, tervben van hogy Amerika felfedezőjét Kolumbus Kristófot szentté avatják. Egy ismert olasz iró,TullioDandolo,Romába mont, hogy oz Ugyot a pápa figvelméb« ajánlja. Mint állítják, a pápa oajlandó is volna o kívánatnak engedni.
— Konyérbe slltött pisztolok. Nóhány nap előtt egy lembergi pöknél, rendőri följelentés folytán,házmotozást tartottak. A motozás azonban eredmdnytclon volt b a rendőrök már elakartak távozni, midőn ogyiknok véletlenül feltűnt egy nagy kenyér sulyA, s midőn a pók azt dadni nom akarta, megvizsgálták, s tnláltak bonno egy kétosövll pisztolyt. Ily módon nagyszámú konyérbe uUtött pis»telyt fodoztok fol.
— Sohofka időjövondöléseiből. — Sohofka tanár az 1865-ik évi időjárási jövendöléseihez legújabban kiadott Alggo-lékbon azt mondja, hogy az idei esztendő határozattan száraz let«,8 hogy osak nagyon kevés eső fog kielégítő hatással birni mort egész „Közép-Európa a szerencsétlen tószáritások serdőpusztitások folytán.mindinkábbaszályosabbá válik."
— A drezdai nhgy dalárda Unne-pélyro n\Ár eddig mintegy 70 dalárda jolentkozott; köztük egy Angol-, kettő Franozia-, s három Oroszhonból.
— A pesti lövész-egylet O Folségének tisztolotérollnnepélyesdiszlövészotot rendez, melyre az omág minden lövészei hivatalosak.
ixrylit posta.
K. 1>álnak V. bo i A bec««a ktlldem^o/okot kaptuk, * fel fonjuk hajiailul a Up ¿1 naptárakban ; kérjük továbbra U kOiremükOdMt A kesttnkbon U-vB <l»lff»«al akkor fog mr^jílcnnl, it.IV) U6r« ft* kívánta. Küldjttk UdvOilstQuXoL
1). J.-nfk. N. 11.-bo 1 KOitBnetlcl vettflk a ktlldo-mínyt, Illeti bulycikcn fMiuuxnilJnk. Am Id8 nagyon ixuniont mont arra a blxonjro* flgjrrc, tin araUU atin jobban megy ; ml mindent «IkOvotflnk On érdekében.
Areopagnak 1 A küldeményt kBJtflnjak | mihelyt lehet, vUionomil fofeiuk. Várunk SntQI miit ii 1 kár volna a térről vlMialépnl.
.Többen" — Veoprímbe : Figyelőmmel Ktolva»-tuk, ■ a tohoUéget frlUmvrtttk, do * kiadást értve, *m e|(éix mflvet kellene látnunk, ciak akkor »¿Ihatnánk hoxxá. Kfcyébblránt annyit «loro U mondhatunk 1 . rojí IdSk járnak.*
8. J.-ueki Ilmnálol fogjuk; a körtet vU«ia-kOldtOk.
Xacllexl Krágátnak 1 Kérdi.k váUiit utébb Irt lovolnnkro.
K. K.-nek: Ml a b«jí
I). >1. A levél nagyon megkéiett, ml érdeke iem volna n\ár ( a ver« Irgalmatlan row 1 a lspot te«ék a kiadónál megrendelni.
.l-nek, Zágráb: Oo bármely <*. páltohlvaUlnál előtlxothet; a feltételek a Up homlokán olvaxhaUk.
DccjI levoloxSnkot kérjak «dv«« lgér«t« boválU-
•ára.
«Pletykaharc»." Még eaak ax kellouo, hogy Ilyet kftiftlnénk.
K. N-nek: Nagy»ágod levelére Intéxkodtflnk ; ml n kérdéte« kfinyveket llleÜ í ugy hlMitlk, logjobb lexx Ráth Mórtól ; a kérdett dlvatrA axt feteljak ; igon I fogadja advOxIotflnket
R. r. Kaptak; do még elolva»á»ára nom volt Időnk i nem lehetett volii* rflvldebben.
Oy. K. M. J. Bt I,. uraknak: A .népOnnep" 0 hd 18-án lota; a híre* ftit<S »xamarakból caakugyan *xo-rctnénk látni.
II. Oy-nak, Memyén : Kaptad-o levelOnket ? ha Igon kérjdk válaxxodat.
U. 0. itak Uoglár : Ax ígért levelet váriák axon fontol 1 megyénket a lAtenyéxitéi terén valéban érdeklő ■ hojxnoi ügyben ne!m keadhebiék meg RnBk a cxlkkexéxl ?
Knpoivár: Ax (tMiejnvetel <» xenéről — ha a .harmónia" kivihető, gondolkodni fogunk. Hány prdba volt már, é» »Iker »oha »em volt,
B». K.-nak, B—ha 1 Ver»et kiadni, t két kötetben t no, csak aa kellen« még erre a *iárax»ágra. C»lxmát »em tilduak *okan venni, nem hogy veraet. A hivatott múxaák U többen -r bureaukban dolgoxnak | minden tekintetben ro»x ax idJjirá». .Arauyo* történet. '' Annak idődében íríd I
i
Gazdasági tudósiiás.
tVagy-Kanlxim, junlus 0 kóu. A boÁllott uhüzAu, mely a tormóat illutülog uisóp royuóuv-uyol keoBOgtet bounüukot, an Arakat 1^—15 krig CBÖkkontómóröukónt: mi majegyaünk:
Bu»a 8 ft 20 kr. — 3 ft. 60 kr. lioaa 2 ft. 20 ki. -t2 ft. 80 kr. Árpa 1 ft. BO kr. 1 ft. 70 kr. Kukorlosa 2 ft. — 2 ft. 20 kr. Zab 1 ft. 20 kr. — 1 ft 30 kr. móröjo.
(Mait saámunk o rovatában n gyapjúról közlött ár botUlilbakónt folciorólödött, tollát a gyapjú mázaiUát nom 10 ft., hunom 61 ft.-iiak olvasandó.)
Kaposvár, junlus hó 18. A mult lapban omlitett ouöjsóaokro rögtön oly rokkonö molog jött, hogy a föld pár nap alatt Jamót kiszáradt; volt nap, molyon 26 foknyi raolcg volt; moly aa ugyla mogaanyart növónyólotro nom volt kedvező. Hanem azórt nom mondhatjuk, hogy az eső mi haszonnal som járt, mort a
tavasziakra — melyek móg ogóazon tünkro nom voltak tóvo — eokat KnssnáU; a búzatáblákra azinto; ugy a már oa6 olőtt lokiisaált rótokro, a jövő anriu tormóa toklntotóbon 6-kón esti 10 óra tájban újra oaott nálunk vagy két óra hoaazát, moly után oly hüvöa lett, hogy még a téli ruhát is eltűrhettük. Tavasai votomónyoinkonoz ismét sokat segített : kukorlosa, burgonya, takarmányok atb. ismét növésnok Indultak, s u rovarokat |b jól lopuaztitá votoményoinkröl. A mint moat állnak a mezük, őszi éa tavaszi torméat öaz-bzovóvo, o vidékon azt mondhatjuk: hogy közönaégea közép tormésUnk lesz; domég moaazo van az aratás. A azöllö nagy réazk elvirágaott, és podlg igen kedvozU Időtől; a fürtök nom ligotoaok éa azépen tisztulnak; azon tőkék hoztak is jót, molyoknok a fagy nom ártott. A bor ára ismét viaaza osott no-hány krt; Igy az oleségé is. MogvónkbtJl több holyről tudósítanak bonnünkot jótékony CBŐzÓBokröl: nohány holyon podig olyan záporok voltak, hogy a azőllőföldot lohordta n
vizi nz otoségot lovorte, és a laprótokot viz ültő napokig. Az élelmi czikkok elég drágák, a pénzsztkBÓghez képost különösön maga» áron koliukahizottaortésok, azsir, ozalonnn, annak dauárn, hogy a hizlalók olosó oloBÓg. gol hizlalhattak. Aa ordök lombjait néhol ugy lopuratl^ja a hornyósorog, hogy 40—60 holdon ninoa annyi kiB árny, hol a jószág rnoghúzhatná magát; loliet képzolni, ily or-dőkooa milyon aztán a logolaő: podig gazdáink loginkább az ordőlogolőkro vannak utalva, kol a nodvot tovább megtartotta a föld, b ob árnyékban Jobban nöhotott a fü. öyüinölca, alma, azilva sokkal több jlosz, minta fcgy után roméltUk; oaoreaanyo jlano Annyi vin, hogy Innon-onnan ingyon adják ............._(m.
Uécal pétuárfolyoiu JiwIuh 3<
6% motallquoa 70.60; nemzotl kölcsön 76.85 ; bankrészvényük 800.— hitelintézeti részvén/ok 1 1.—; ozüat agio 100.76; arany darabja B.10.
issytxt, Ué>r*).
NYILATKOZAT,
Moly Bzorint alóltroll közaégi jogyaö ozonnol köztudoináaul jutatja, hogy f. 1806-lk évi junlus l-jén Uöuleoh A. fakoreskodő ur ré-Bzéröl nyomtatványban Nagy-Kanizsán éa környékén több falvakban azétküldőttIntést novo aláírásával az okból aommianok lenni nyilvánítja, miazerlntőoaak ogy oliamervóny t adott ki a kozéro lefizetett 10 ft. o. értékről, azok részérő loondő átadáa vógott, a kik a fatolvajok novót feljolontik.
Azon ezlm alatt pedig „Intóa" SzŐrcaöky Jogyző novoj bármily oaotro nésvo ol nom lamorl, s az ollon idojébon ováut tosz.
Bzont Miklós Junlus 6-kón 1806.
Szürc8Öky k.jogyző.
'') As o lorat *Utt k«sl»ttokért csak a wjtúlniti»^ irányiban villái fblo18i«4get a 4 m • r V.
Felelőn »zorkoszttí: ROBOZ ISTVÁN.
B
T
3É3
JES


(3-3)
HIfiDETAfÉNY.
Víbcr Antal is nojo QSncxOl Karolina Mt«)«s91nck Bisschivitai flomogym«ro polgirl töivuéko mint IcIekkíJuyTl b»t<5»ig ríuóröl kStblrri títetik, hogy Rvncs BÍU-utSnak Víbor Antal iá urls OBnrtOl Karollaa elleni kcrctelíbuu a klo-ligiliil vigrehajtis utóbbinak 8»t-gvtTirl 659 ss. I.J. könyvben 1—3 rend*«im lg bf Jcg rsoll birtokára el -r«nd»U«trÍD, as irvoTÍtl fcltítíl.k ■ a klolígjuúl sorrtnd msgillspl-tisa .tekintetéből UtolosOkuek tir-gyaliil liatirnapul folyu irl ang. hi S napiinak r*gg«)l 0 ¿rAJa kitti-s«tik( ralro bltoUaOk attal hivatnak meg, bogy meg nem Jo''en''iQk esetiben a leonebbl Ügyletek bln''ilng fogoak megillapltlatni.
. Kgysssrsmlnd folblvatnak miud-atok.klk a MJ«l«lt birtokho» iginyt tartanak, ait a fennebb! halirldSIg ido bejelenteni siesienek.
Kaposvir apr. 20. 1885.
Soraogymegyo tSrvinyaxike mint UlekkSayvl hatásig.
m,/sw (3-8)
ARVERESI
hirdetmény.
Pomogymegyo polg. törvíiiyixi-kin«k, mint t«Ukk8njrvl tuk rissiHtl kSsblrré tit«Uk,hogy Uone?«Fer«ncskapo»virl lakóinak (Vlp«r«s*ége alatt ZAka Jissef kaposvári laki» elleni kSv< teUao fe-dssásiro Issilogolt is • kapotvirl kSasi(S81 ssinntsIekJogyaSkSny-vében + 618 hr. síim alatt foglalt is bíróilag 400 frt o. ó. bocsUlt ingatlanok kapoivir ktta«<!gbon a
helyatlnin f. ivi Juiilu» 88. napji-nak reggeli 0 órfjáil — mint at cliö batirnapon — olirv rdilolnl fognak) a második irreri«! idJ, ba uetin as cls8n vevii nom talil-koauik, f. ivi Jullus 31. uaujinak reggeli 0 ¿injára a belysxlniro ki-tUaet.k, asral hogy okkor feuuehb kijelöli ingatlanok a beetiron alól Is eladatni fuguaV
Aa arverisl follilolok a tírvíny-•sik irodijibsu mindeukor megte-klntbotSk. Kaposvir aprll hi HU. 1S66. Homogymogyo törviuysxikomlut tulckk6nyvl hstúsig.
mV.sa». (2—8)
Hirdetvény.
Gyulai GUI Pál hltelesSInek 6ix-sxcbivisn I Homogy megyo polg. tUrvinysxikn mint leiekkönyvi hatóiig r/nárűl kílxblrrá tétotlk. hogy JaulcsirI Oüminek Gyí lal Gil l''il elleni koreiot^ben a kl-eligltisl vigrt hajlis utóbbinak a gombai 8. ss. t. J. k.ben A—f 1 — 0 rends simlg bojegysott blrtokira • elrendeltotviu , as irveréil f>l-tólelök s n kirligltill sorrend megillaplliia tokiute^bOl hlteliv-s6knek tirgyaliil hatAruapal folyó
lltl j''uul»« i j. ufi|ij4hhl. v.^q.tl 0 .Ifi/a kltü.etik j m(ro hlteloxOk atsal hivatnak mog, hogy nv''g nom JoUnisök esetiben a fetiebbi llgy-letak bíróilag fognak meg Állapíttatni.
Egyssersmlnd fnlhlvatnak mind axok, kik a kijelelt blrtokhox Igényt tartanak, a*t a fenebbl határidőig tdo bejelenteni iletsousk.
Kaposvir, majushó 11-in 1836.
Somogy megyo ''iörviuysiiko mint t<lekk6nyvl hat<''>sig. ''
m7.« , (8-3)
A It VERES I .
hirdetmény.
8 jinogymegyo polg. türvinyssi-kóne''x, mint tolekk8nyvi hatsaig-nak r^a^ről k»xhlrri tétetik, hogy Vauka Kiroly kaposvári Irkóinak 1''clpcressigo alatt Keldreleh Jaksb kaposvril lakós elleni kSvotoliso fedvtisír»'' Ivxálogult is a kaposvAri kilxsig 166isAmii tJlekjegys3klny-viben f I. reui''ssAm alatt fúflslt ii bíróilag 6000 fit o. i). bociült hixá kapoivir k»<s^gbou a hely-silnin f. ivi Junlus 10. nspjiuak rrggeli 0 órAJAn — mint as olsO ha-lArna|X>u — clArvorealotnl fognak, n misodik árveriii idő, ba neUn ai olsSn vovö nem talilkoxnik» f. ivi Jiillus 17. napJAnsk reggull''Oorá-JAra a hclyssiniro kitUxetlk, axtnl hogy ekkor fonnebb kijelelt ingatlanok a becairon alul is eladatn fognak.
As irveríil f.ltitelek n Ulrviny-i -ók IrodAjAban mindenkor mogto-kirtlhetök.
KapoivAr inartiui. hó 2i. 1805. floinogymofty tórvinysxiko uiint telokkönyvl haU''>sAg.

(1-8)
Hnxlot vény.
M.-Kanlssa viroi Uaike ritsi-röl kSxhlrri titotlk, hogy HorvAth t''erencx és nbjo VIersits Fillpplna Kilósoktól lofoglaltatottK.Kanl sin a riciluio<Abau 898. sx. alatt fuk-vU • 8600 frtra becsUlf fdldstintes bis 1805. ivi luliusSO-in d. n. I órakor is ha ekkora boisAron iviui nem igirtetnik, 1806-lk ivi aug. at-in d. u. 4 órakor a becaáron
alul is syilvános árverés utJAn eladatni í>g. Melyro n venni kívánók olyhoxtAa4Aiial hivatnak meg hogy Vinatpinxill 176 frt olOro ft''.etcriW, a többi Árverési fultéto-lok p.*dig a törviiikl lra''tárban, etovois beteklntethetnok.
N.-KanUsn, 1805. junlus 1.
A vAroil tsxik állal.
(1-3)
HIRDETMÉNY.
Havorkn Jógsof hitelezőinek Ossxchlvása I Somogy-n>''''gyo polgári törvinyssiko mint telekkönyvi hatóság risairöl kös-hlrré téti tik, hogy Járiuyl IstvAu csödtömcgiuck 11 a v o r k a J. x«of elleni keresetében n kielégítési végrehajtás utóbbinak a Kaposvár so-dlk siáinu t.l. könyvben +1—8 rondsxáiulg bojogyaott birtokuk elrendeltetvén, as árverési feltétek lek s a kielégítést sorrend megállapítás.! tcklntotéböi hitele.Oknu-tirgya''isl határnapul f. évi aug. hó 2-dlk napjának roggell 0 óiija kltUsetik | mlro hlteloiOk atsal hivatnak mi-p, hogy meg nem lol^ nAsök i setében a fonobbl Ugyivtok bíróilag fognak megAllapltatul.
Kgyixorsinind felhívatnak mlud a''.ok, kik a kijelelt blrtokhox Igénvt tartanak, axt a feuebbl hatáiidOIg Ido bojelenteni siessenek.
Kaposvár maj. 4 1886.
SomogymegyoWrvínys/ékomlnt telekkönyvi batósAg.
1«M
I /
lm
(8-8)
ÁUVERIÜSI
hirdetmény.
Somogy megye polg. törvénys/é-kéuek, mint telekkönyvi hatósÁg-
nak réisérOl köshirré étetik, hogy llirdU''an Jóssef k.méröl lakésuak fojperostégo nlott Ifj. ilöjtös István kapós újlaki lak''s elleni kövo-tolése fodesésire losAli>golt és a k. újlak köxSég 86-lk ssáum tolek-J"gyxökönyvél>oii f 1—18 tends/Am alatt foglalt é> bln''llagSOO ft.osst. ért.becsUlt ingatlanok k.njlak kSs-»égben n holysxlnén f, ivi május hó 80. napiának reggeli 0 óráján— mint as els9 határnapon — elAr-verestetni fognak; a második árverési IdO, ba nótán aa eWSn vovíl üéui lalAlkoxnék, f, i. Junlus hó 80. napjának reggeli 0 órájára a hclyislnire kltlixotlk, axxal hogy okkor fenébb kijelölt ingatliinok a bocsáron alól Is elaJatnl fognak
As árveriil feltételek a törvény-sxék irödAJában mlndonkor mog-tcklnlhelOk.
Kaposvárott április 88. t806.
Somogy megyo törvénystéko mint telekkönyvi hatóság.
,0,Vm (2-3)
ÁliVEliÉSI
hirdetmény.
Somogyni. polg. türvssékénok, «.Int Ulakknuyviba^MRimkrdavS-röl • öxhlrró tétetik , hogy Kolly linro kaposvAri lakóinak fel-
peresiigo alatt Kendrovlos György s nelo ellőni követ.léib fedoii-séro lesAlogult és a kaposvári kOs-ség-SOO ss. t. Jegyzökönyvében tolok I. 1—4 ronds.ám alatt foglalt is bíróilag 5000 frt o. i. becsült In-
Íratlanok kaposvAri köxs^gbon a lolysxlnén f. év aug. 12 nap-JAnak reggeli 0 óráJAn — mint aa oltO hatArnapon — olArver«itetnl
fognak t a mAsodik árverési idO, hit uolán ax elsőn vov3 nem taiál-koxnik, f. évlokt. 18. naplAnak reggeli 0 ói Ajára a helyssinéro kitlis- tik, a sal hogy ekkor fonnebb kijelölt iii/atlauok a bvcsArou alól Is eladitul fognak.
A« árverési feltételek a törvény-ssik IrodAjAban mindenkor me/tc-kinthotök.
Kaposvárott, május 10. 1805. Soinogymegyo törvin;sxikomlnt tolekkönyvl h.itósig.
''***/» m (2-3)
HIRDETMÉNY.
Uraskovleh Károly hitolexöiuek Örsxi hívása I Bomogymcgyo polg. törvinysxiko mint tolekkönyvl h»-tóság réssérOl köxUrré tétetik,hogy Krlo. testvéreknél UraskovKhKá-ioly ollenl körletében a kielégítési végrehajtás utóbbinak N.-Hajóm 20. 27. sxánt t. J. könyvében f 1—S sl.r. saámlgb^jegyaettbirtokára olrondeltotvén, as árverés j feltételek s a kielégítési Borrend megállspltásA teklntotébni hlte''.e-aöknek tárgyalási határnapul f. évi junlus hó SO-ik napJAn*k reggoll 0 i''rAja kltlixotlk; mlro blt>l xdk nsxal hivatnak meg, hogy in g ii< ni Ju''.enésUk esetiben a fenn. bbl U/> -lutok blrt''ilag fognak.mogil.u]ilt-tatnl.
Ugyssersmlnd felhívatnak mlud-ssok, kik a kijelölt blrtokhox igényt tartanak, axt a feunobbl határidőig Ido b Jolonteui aletsouvk.
Kaposvár, la^jus 0. 1805.
Somogymegyo törvénysxéku mint telekkönyvi hatóság.
FESSELHOFFKR Mm
ttjínljn Nv-Kttíiiíwáu dúflnn ívlBisorelt kerobko-déj<ít, melybon a logjutAnyosnbb tiron következő miuden&lo druezikkek kaphatók u. ni.:
a legfinomabb ezukor, kávé, orosz thea, rhumt porczol-Ián- a bécsi Hardtmuth féle edények, finom tajtból készült dohányzó szerek és serteáruk.
Kaphatók még továbbá : Alxer nsitull olaj, kűlönfelo chocholode.
Valódi nápolyi maccaroni, rizs, árpakása, pesti hongermalmi dara s liszt.
Legjobb groi-, ementáli- és parmai sajtok.
Különféle külföldi pezsgők; azegszárdi, büdai, somlai, badacsoni asztali, tokai, soproni, ménesi osszuborok.
ValádI PAGLIANO SYRUP (baMhnjtő Hier). Daubltx-f^Ie növény liqueur, gyomor rájáttok ellen.
NEUWERTH-fóle budai keserűvíz, alapi, ivándi, gleichenbergC marienbadl, pilnai, parAdi,selti ós saidsehitzi ásványvizek. Friss ós jó rohicsi savanyóviz.
Mannarosls Isztriai vörös nmrliasó.
POPP anatherin szájvize.
NdVÉHY PAPÍR, között gyümölcsnek, holyng helyett.
ItelwHer félő légyve^xt«^ papír. Zacherl félő bolhnv^Hitá por. LáxAr féle poIosknveHzttYnzer.
POilTLAM) CEMENT.
MILU, APOLLO S FAGVU GYERTYÁK.
mosó szappan.
KOKNJSUBURGI MAHHATAPLÁLÓ PÓK. «
©«aaFöiter h. fflo c^ájg eJDteai ír
(limmontum cqui). BELGIAI PARAFFIN KOOSIKENŐOS.
WV Kereskedésemben egy jól nevelt tanuló felvétetik.
Bérbe adandó lakk
N.-Kanizsán az Iván utcza 480-ik számú házában egy lakás, molybon jelonleg a — táv-sürgönyző hivatal ldtezik szent Mihály napján bdrbe veendő. A lakás áll 3 utczai- s 2 udvari szoba-, konyha-, títkamara-, padlás-, pinczo- ds fakamarából. Bővebben értekezhetni o lap kiadó hivatalában. (1—3)
Hirdetés.
Méltóságos gróf Jankovics Gyula daruvári javak intézősdgétől ezennel közhirrd tétetik, hogy ugyan a daruvári urodalomhoz tartozandó többféle királyi haszonvételek augusztus 3-án nyilvános árverés utján, különösen a da-rilvári (fürdőhely) nagy baztázi, koncsanicai, sziráesi, badljevinai, dezánovaci és szigSthi kisebb, vendéglők mint a járt uton fekvők, kisebb do téres épületekkel a daruvári uro-dalmi irodában haszonbérbe adatnak, hová a haszonbérbo szándékozók Ynogjclcnni tisztelettel felkérotnek. (2—3)
Alleriieueaífí I
Grosse Gcldycrlosiing;
von
2 MILLIÓKÉN 677,250 MARK,
in welcher nur Gewinnste gezogen werden,
i -
garantirt von der Staats-Regierung.
Ein Origmal-Stnatalooa kofitet Ein halbe» dto „
Zwoi viertel dto „
Vior nohtcl dto
7 fl. ö. W. 87, „ , S''A „ n
8 Vi » n
Untor 17,000 (JuwimiHtcn bafindon eloh Hnuplroffor von Mnrk »50,000,150,000, 100,000, 50,000, 2m«l 25,000, 2ranl «0,01)0, Umal 15,000. 2rnal 15t,500, 2mnl 10,000, Imnl »500, 6ra»l 5O00, 5ranl 375O, 2nml 3000 , 8öm«l 2500, ömal 1Ä50, lOömftl 1O00. ßmal 750, 180mnl 500, 245mal t&O, 10,000ini\l 117 Mark oto. oto. v
Begiim der Xtetaag m 15. JaaL
Untor inolnor In wol^istor Forno bcknnntvn und nllxoiueln bell.bton OoHcbilft« DovImc t
„Gottes Segen bei Colin 1"
hnbo ioli boroitB lOmnl das «tosho Loo» und or«t küre-IIoh nm 20-ston April wlodoru''ro 60,000 Mnrk auebo-ziihlt.
Auswltrtigo Anftrilgo mit Illmosson In nllon Sortoii l''npIci''Kt''id odor Frolitiarkcii, führo loh eolbst nach dou cntfi''rnti''Mten Oogondon prompt u. verHchwIcgcn aus, und sendo nintlicno ZlchniigMHHton und Gewinn-gcldi-r Rofort naob dor Entsoholdung tu. K
Laz Sams. Colin,
flmujuier in Hamburg.
Wftjdits Jdzuef kiadó, Inn- <5h nvontda tnlnnlnnoH Ni»e»v-Kni>''~«»<»
íNngy-ÍCanLísn. Negyedik évfolyam.
r~ >
18. sz&m 1805. junius 20-án.
Ismeretteqesztő lap
ja
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és művészei köréből.
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja.
Mogjolon o lap legalább ogy ivon janunr hó 1-töl kezdvo mindou hó 1-én 10-én éa 20-án. — Klöfizotési ár postán szétküldésnél és holybon házhoz hordva ogéaz évr« 6 frt. j félévro 3 frt. Negyed óvro 1 frt 70 kr — Minden elUfizotö a tulajdonos külosün künyvtárát az oddigi fenntálló foltétolok mollott fél áron használhatja. — Nyilttér egy Ivotlt sorért 10 kr. — IHrdo-tésok hat hasábos Potit sorért 1-ör 7 kr , 2-or 0 kr. és mindou további beiktatásért 6 kr. s bélyegdyért 80 kr. fizotondö. A boiktatási dij o a lap kozolését illotő mindon tárgy ® _kl»dó hivatalhoz Nagy-Kanizsára; a lap szollomi tartalmát illót« közlemények pedig, ugy mindon lovolok bérmontv« a ssorkosatöségbo« küldondök KapoavArra.
Előfizetési fölhívás!
Közeledvén juj. 1-jo, tisztelet és bizalommal kérjük fel azon t. előfizetőinket, kiknek előfizetési ideje lejár, hogy #zt megi\jitani szives-kedjenok. Általában felkérjük lapunk támogatására az irodalom és ügy ba/átait,
A szerkesztőség.
Somogy vármegyo főispánja, mélt. Kaposméroi Méroy Károly ur ogy, a mindon fő- én *alszolgabiróhoz intézott kövotkező körlevélben adatja tudtára a mogyo minden rendll és rangú lakosságának, ö oh. a Apostoli királyi Folségo, legkegyelmesebb Urunknak, hazánk testvér fővárosában legközolobbi BZomélyos jelenlétét.
Minden tó- én nlsKolicnblrő urnák!
A mint már cddigolé a röpülő szárnyakra kelt mngán s közhírből is tudomásra jött, ö os. » Apostoli királyi Folségo legkogyolmoaebb Urunk legközo-lébb édoa Hazánk testvér fővárosaiban személy oson niogjolonvén, ezen közörö-mot toromtő Unnopélyös látogatásával ogyszorsmind az egész Hazát is boldogítani méltóztatott.
Ugyanazon ünnepély alkalmával 0 09. H Apostoli királyi Folségo az elébo siető nngy számú Ország Zászlósainak h főnemosoinek Országunk Horozeg-Primása Bibornok ö Eminontiája^által ékes sjónoklatban tolmácsolt hódolatá-ra logkegyolmosebben kövotkezőleg válaszolt :
„Örömmol Üdvözlöm királyi Elődeim ősi hajlékában kedvelt Magyarországom annyi h(i fiait, a kedvesen fogadom azon hődolatot, melyot Eminentiád mindnyájuk novébon kijelentett.
Valamint mindenkor, ugy jolonleg is olhatározott akiuutoni, magyar koronám népeit minden tekintetben a lohotőségíg kiolégitoi\i« « ama bizalom, melyol önök o végből sTomélyfimhoz fordulnak, kezeskedik arrél,hogy Önök atyai Hzándékaimat holye-Bon fogadják, a annak folytán mindnyájan ogy roménytoljes jövőnek nok nézhotünk elébe.
A logrövidobb időn már is megnyitandom az országnak ama tért, hol egy részt annak tör v é-n y o s képviselőitől a lakosság igaz-Bágos óhajtásairól értesülhetek; más részt podig azon kivánaágaim, molyok-től a birodalom hatalmi állása feltétoloztótik, jogos mél-tánylatra találhatnak; hogy ok.kép a kölcsönös jogok éB kötelmek kellő figyelőmbe vétclévol,miot azintén a köz-
benjött viszonyok helyes felismerésével kövoledjUnk azon «tél felé, molyro mindnyájan töroksallnk, s mely egész birodalmam jólétét, o megszilárdítását biztosítani képes, — nomosak, de mivfl kölosönös bizalmon alapul, kétségen ki-vlll biztosítani is fogja.
Kettős örömmel fogok ezután ismét Önök körébon megjelenni, hogy azon Unnopélyea alkalomkor, melyre a mony-nyei gondviselés Eminentiád életét tartsa meg, — megazenteaithoa-u o m a « t, mi már jolonleg is honatyai óhajtásaim egyik fő o z é 1 j á t képezi."
> Utóbb pedig ö cs. h Apostoli királyi Folségo, olőtto az ország minden részoi-ből roppant számban ogybesereglott nq-moa s egyéb rendll'' polgártársainknak szinte Országunk Prímása Bibornok 0 Etninentiája által előszónoklott hódoló
UdvUaUtlr* -iríbr^éheo^^- méfttfatwfoti
válaszolni :
„örvendők magam előtt láthatni-önü-kot, mint megannyi jeles fiait o lovagias nemzetnek,
Azon oaxtály, malynok Önök, tagjai, mindenkor kitllnt joles honfiúi orényok-bon, a Fejedelom iránti hUség- és ragaszkodásban.
Ezen erények élnek kétségen kivlll Önökben i*.
Biston s különösen elvárom tollát Önök hűségétől és ragaszkodásától, hogy a legközelebbről életbo léptetendő, az ország közjavának előmozdítására ozélzó intézkodéseim sikoreaitéaénél közromü-ködendnek.
Legyenok egyébiránt meggyőződve azon azives vonzalomról éa őszinte bizalomról is, melyei Önök iránt viseltetem s melyről Önöket, mint mindenkor, ugy esuttal is biztosítom."
Végre Fölséges Urunknak ezen kogy-toljes nyilatkozatait mindegy koronázzák Helytartó ur ő Nagymóltóságához a állnia a nemzethez intézett buosu
szavat :
„Kedven gráf Pálfyt
Kedvelt Magyarországom szivéboni idözésom alatt a testvér-fővárosok lakosságának valamennyi osztályaiból s rétegeiből, mint szintén az ország mindon réazeiből folytonoa jobbágyi hü ragaszkodásnak meleg a félroismorhotlen bizonyítékait tapasztalára.
Meghatva azon szívélyes bizalomtól, moly atyai szándékaimat legjobban visz-»zatllkrözi, meghagyom önnek, miszo-rint mindnyájoknak Őazinto köszönoto-mot, b teljos hajlandóságom biztosítását kifojozzo.
Midőn kedvos Magyarországomat, hol örömost töltöttöm volna több időt, elhagyom , magammal viszem a nemsokára visBzatérhetés kedvos reményét, hógy akkor azon örvendotoa mUvet, molynek mindnyájunk szivén koll állandóan fo-kllnnio, ugy, miként azt mogérkozésom napján ünnopélyosen kijolentém, bofo-jezhessom.
E részben Isten ótalmába voten» bizalmamat, s elvárom minden hü magyarnak tett-orős gyámolitását."
Ezen az országra oly örvondotea a loggyengédebb atyai indulattal visszatükröző szavak — koll — hogy mo-gyénk minden egyes polgárának az utódokra is átszálló tudomására jussa-nuk ; mert valamint azokból egyrészről Ő cs.,s Apostoli kir. Felaégénok hozzánk kegytoljos leereszkedéso, b szero-tott édeH Hazánk iránt tanúsított legjobb atyai szándékainak Icfljolontékonjobh fényes bizonyítékai mintegy kézzol fog-hatóing kiviláglanak; szintúgy nyilvánul abban más részről Folségos Urunk Királyunk iránt Hazánk minden rendll lakossága által mindenkor hiven ápolt azon őszinto határtalan bizalom s hó-Móló ragaszkodás is, mely mint őseinktől öröklött nemzeti jollomllnk ö Folségo atyi szivébon a legkedvezőbb indulatot költé fol, b biztoa zálogául tekinthető annak, hogy az ország tfsszes lakossága ngyanakon refaényloíjea bizalom-és hűség érzetével így okozom! azon nagy feladat megoldásához is hozzájárulni, melyro a közjogi llgyek tekinto-tébon ő Folségo közelebb várható legfelsőbb intézkedései folytán alkalmat nyújtani kogyes loend.
Ugyan azért utasitom t. Uraságodat: hogy mindeteket a járása területén létező lakosságnak örvondotea tudomására adni s felhívni szíveskedjék, hogy Felséges Urunk Királyunknak — ki a béke galamb-ölaj ágával a politikai láthatáron tornyosult felhők szétoszlását s a ragyogó nap felkel tét fennen hirdető — szeretett hazánk szivéboni ily boldo-jjitó s nagy hordorojU mogjelonéaénok emlékére, azivoikbon, a bízalomtoljos odaadásnak oly onyészhotlen oszlopot emeljünk, — mint mily orőséaingatlan talajra — a nemzőt hüségéro és ragaszkodására, épité Folsógoa Urunk Királyunk is, magyar népébeni bizalmát,— hogy így mindŐFolségénok atyai szándéka, mind az ország hő lakosságának
óhajtása toljosodésbo monjon.
%
A főispán: MÉREY KÁROLY, m. k.
Válasz
Torsánczky Józsof urnák! Hl.
Az eddig folmutatott adatokból ugy hiszem meggyőződött ön is, — hogy zalamogyci álatteuyésztő osztály
értolmességo — moly a megyoi egyesületben fényesen van képviaolve—korántsem felejtkezett meg hz érdekelt vészes idő alatt kötelességéről, mert mint az emlitott egyesület jegyzökönyvei mutatják, megtott míndont, mit köre engodott, folajánlá erkölcsi támogatása mollott segétkozét, eőt a rondolkozéso alatti pénzerojét is. IÍ» hogy az egyesülőt ozon köréhoz tartoió közügy iránt tiszta l éu-vétből orodott intézkedései osupa irott malasztok mnradtnk, nz ugy hiazom a felhozott adntok szerint noki fol nem róható.
Do még czo''< ulán sem »zünt mog az ogyosülot a vész folyamát''figyolom-mol kísérni, 6 mindannyiszor a terjodéB okait kifürkészvo, kollő helyeni figyel-moztotéBét megtenni. Ugy szinte nom szűnt mog módokat korosni, minélfogva a forgalomra mindonkor liátránnyal járó egyes egész vídékok olzáralását óh a vásárok átalános botiltását módositni le-hotno,miről tanúskodjanak az ogyeslllot Jogyzökönyvcinok kövotkoző kivonatai:
, 1864-dik évi aitg. l-jén Keszthelyen tartott állattenyésztési,földmivelósi éa gépészeti egyosüloti szakosztályi gyűlés jogyzőkönyvo. Végül aggodalomtel-joson rajzoltatott a marhavésznek megyénkben folytonoa dühöngéao, mit nngy részbon a vásárok töM> holyeni folytonos megtartásának tulajdonit n szakosztály, mú''rt addig is, mig a közeibén ülésező igazgató választmány nmgyéukéní nggunató helyzetét figyelmével újból felkarolhatja, jónak találta jéftnlévő egyosüloti elnök urat felkérni, hogy főispányi hclyottoa urat, a marhavásárok a marhavész tuogszUnlcig mogyo azorte leendő betiltására azólitaa fol. — Ezt kövotő Egorazegen tartott igakgató választmányi gyllléa jegyzőkönyvo.
A fentebbi azakoaxtályi munkálat fonalán, a megyében ujabban ismét többféle kiütött keleti marhavész csapása hozatván szóba, miután a vés» fonyogotése az egyedüli aikoros óvszorül fölismert olzáralásnnk oly módszero alkalmazását teszi kívánatossá, moly által n gyanús vagy részben szenvedő állatok mindönki által könnyen fÖlÍ8merteBso-nok; inditványoztatott a már Németországban divatozó azon intézkodésnok a megyo hatóságnál leendő javaalatbft tételo , hogy oly községben , hol a marhavész kiütött, minden a kor fertőzésének alávetott állat ogy jolontér konyon felismerhető az idősb álatok számára; a borjuknál podig más alkalmas helyro sütendő bélyeggol megjelöltessék; és pedig a már vész tői lepott állatok dögbélyegge], a többi azon köz-ségboliok pedig vészbélyeggol, a az oddigi megbélyegzett állatoknak a községből való kihajlása szigorú büntetés alatt oltiltassék, mindaddig még azon község a marhavész gyanúja alól ható-aágilag fol nem mentetik. A íelmontéa után a megmaradott éa vészbélyoggel jogyzott állatok ellen jegyoztotnek, a az ollonjogyzéa egy községi bizonyítvány
Altul különösen is igazolandó, hogy az ily jegyzett állatok vásárra vagy más-képpi eladásra a községből kibocsáttassanak.
Az igazgató választmány ezen indítványa közhclyeslésécl fogadtatván, határozatra emelto, s a körülírt intézkedésnek életbeléptetését annál is inkább óhajtja,miután ez eljárásnál a gazdasági Üzlet ro és a luiskoroskedclom szempontjából azösszeslakÓBságraegyarántikáros.do ogyébként^nem móllőxhető vásárok eltiltása osak az igon oltorjodt marhavész esetére és vidékeire Rzorítathatók, ugyanazért az ig. választmány ezon vógzésénok a mlságos megyoi főíspányi holytartó urr.il elnökileg leondőközlésételrendelé, s általa az oly üdvösnek vélt módszert országosan leendő foganatosítás végott a nmlgu m. kir. holytartó tanáoshoz is foltorjesztetni kéri*)."
Ezzel bezárom önnek a közügy érdekében hozzám intézett tisztolt leve-loiro válaszomat, azon biztosításom mollott, hogy válaszomnál szinto, és csukía gyedül a közügy vezérolt.
Adj''a a mindenható, hogy ily szomorú körülmények közölt ne kelljen többó találkoznunk ezen a téren.
Üdvözli barátja
MÁN KÁLMÁN.
VIDÉKI TUDÓSÍTÁS.
VoMipréui, jun. hóban.''
Mult hóban tartotta a voszpéini roform. ogyhásmsgyo folyó óvi 2 dlkán az ogyh. kc-rUloti gyűlésro oíőkószltö kópviBoloti gyülé-sót Pap Foroncz sogédgonduok a Oláh János osporos ikorolnöklotök alatt. •
Az "aljegyzők megválasztására Irány zott szavazatok folbontatván, kitűnt, hogy világi aljegyzővé Körössy Lajos, ügyvéd-lolkészi ft^ogyztívó Pnp Gábor, oberényílol-kész választattak ol.
KözérdekU tárgyai voltak a gyűlésnek:
1. A pápai főtanodat cotívlotushoz szükséges fOlszorvlós, molyro az ogyházraogyo saját pénztárából mit som adhatván, ogykor mindenkorra cgyliázaukéiiti segély-gyUlést rondolt.
2. A főt. ogyh. kerület véleményadásra szólította fol nz ogyh. mogyékot az iránt: „ujitassék-o nz énokos könyv? ha igen — minő mértékben? C''sok n szövog-e, vagy a zono is?".... Azok» kik uiint lelkészek voltak már tanúi a jolonlog használatban lovö énekos könyv behozatalának, s az akkor föliuurült koünmotlon zsurlódásoknak.. . félvén az akkori ootrányos ismétlődéstől, cllono voltak nz ujitások. Elismerték, hogy sok tekintetben nzükségos az ujitás, do inkább raogtartar.dónak vélték n jolonlog használt énokos könyvet, mint sem a hívőknek vallásos bókéjo megzavartassék. — A többség azanbon az ujiM« mellett szavazott, még ped:g a kültószoti tartalmat illotölog gySRo-ros ujitás mellett szabad versennyel. . . a zonoi taiQlinat illotölog azonban a zr.obb xonékot mogtnrlnudónak, b nohány ujjal pótlandónak vélolmoale, — mort ha a zonoi tartalmat 1b ogészon ujá alakitanók, akkor a gyülokozotnok feluövokcdott részo megfosztották a protestáns isteni tisztelőt ogvik lényeges alkató részébon: az éneklésben résztvohetésböl.
3. A vámosi ügy a főt. Ogyh. korülotro fölobboztoték, annak ítélethozataláig a vámosi lelkészi állomás botöltetlonül maradván.
4. Egyházkorülotí képvisolőkül 3 évi időtartamra Végholy Imro közblrtokos n ogyh. mogyol ülnök, s Kecskométhy Károly polotsl lóiké/íz választattak cl. , •
(gazdasági szempontból vidókünkrölcsak szomoritó dolgokat irhatok. April.s és május száraz, szeles, most rokkcnŐ molog — majd hidog u harmat nélküli időjárású volt. Holy-lyol közöl volt pásztás oső, do ott és nnnak hatását is száraztó szél és rokkonö molog, vugy hideg szélvészek sommisíték mog. Mult hó 10-én délután uiszkos zöld felhők tornyosodtak délnyugotról/f^liér kigyóvona-lakkal mogtarkázva, vidékünkön o folhö-tbraoghöl erős dörgés és sílrtt villámlás kisérotóbon kovés eső, az is jéggel kevorvo pállott. A port smu vorto ol. E fclhötömog »ok holyon romboló Jégtartaluiut árasztott nld, a hír szorint mogvágta a zalai hires bort termő hogyokot is. NB. F. Kajár vidékén aok ós romboló jeget hullatott alá. ~ F. hó 24-én Bári ,pu«»ta vidékét a papke zi és PAlota közötti vonalt vágta mog u jég;:,,30-án
•) A nmlgu m. kir. helytartó tanácj által elis fogadtatott és az ogyosülot feMiU''tá a szükség»» bélyegek mint>«''~rv M\ 1! Va.—• ttlre a novozett Egvojíi<i. intó?!*<"»ott is
.. , , , ------------Közlő.
''i •
Veszprém városban igon jó oső volt, do nom átalános. A mi vidékünkön épen most— mikor o sorokat Iroin — esik az első moglo-hotös oső I. . . burgonyáinknak és tengerinknek, ritka hiiza vorselnkből <-1« most búvó virággal jövő gabnafőknok még használ, db n rorsra (po''dlg ozl Veszprém megyébon na''gy mértékben tormosztik) s a tavaszi votésuk nagy részérő nézvo is mogkésett. Lucernánk még most sóin kelt kl. Az árpavotésok vagy nom vagy rosszul koltok, a lukcltnok is nagy részo.losült. A babvotésok földkobolbon várják n (isirába inditó osőt. A föld a nagy szárazságban mogropodezott, a mozök lesültök, a takarmányvetések ki som koltok, a rétokon ritka és apró a fül A szöllö kovés , fürtöt hos, b a tökékkók oliö listását olvottó\ a május hó elején tombolt fagy. Mindenütt ia pusztulás kópo — nincs sehol örvendoztotő. Aggódva nézünk ft JŐVö felé.
Későn vothclŐ növényeket ajánl Farkas Mihály . . . osak az a baj, hogyha a földet jól átnodvoíitö coő som lesz, ükkor azokat is hiába vo\jük. Jolonlog nom is vothetjük ott,- hol a földek mooBártcrmészotüok, uiort azok megszáritása lohotetlon.
A gabnaárak tetonieson omolkodtek. A búza köblo 7 ft. rozsé f> ft. — ü ft. 20 kr. — árpáé 8 ft. 40.kr. — tongorié 3 ft.
Bor akója C ft. 0 boró 10—18 ft. minő-
Bég szorint. V.—r.—1.

Veszprém, jun. 6.
E hó Íjén jó csőnk volt, moly a mocsár földokbo is két hüvelyk mélyon lohatott. Utánna másnap oly rokkonö liö-•ég, hogy n vizes föld égoiö mel«gségU volt, a tavasziakra igon kártékonyán, porzso-lön hatott. 8-kán votőro srántotlnk sokan mohar alá, do oly dühöngő szélvész támadt, ml a vetést lohotlonné tutto, s azóta a fölszántott föld vetotlűn hovor. Folyvást szoloo-hldog Időjárás van, mi a móhekro — főlog a még nom tarthatott uj rajokra igen hátrányos. A szöllöbo is sok kárt tossnok a dühöngő szól-vészek, leszedvén a már nyuladó — do még meg nom kötöztetott — vosszökot, molyok podig a jolon vessző fzük világban kótsenro son értékesek, Korti votomónyoínk közül a
taszuly 1 hónapi alvásaT utáh most kozd ölni. A sóska, potrozsolyom, murok stb. még most som kel. A ozukorborsók silányak. Ez évről is ol mondhatjuk Petőfivel:
Nom foglak oda Írni tégedot.
Ilol boldog éveim följegyezve vannak.
V.—r.—-I.
Harkány, jun. 14.
Jelenleg itt G mond öt urí vondég van, köxönsógos 18, ezok is fáznak, dídoreguuk.
— Arról írj ak, hogyan unatkozik cn öt ogyón? Vagy mint ronUa a lovogöt ros« a Iioühzu pauzát tartó *oi;ójéro a bajaiczigány?
— l)o ínlnok ? Ez máp magamra Is unalmas, iplnok is untatnék volo másokat.
Do bizony van valami, miről irhatok 1 Az idő — idő I
, Szorkosztő urnák jó olöérzoto volt, midőn a farkas bundát omícp.ottoj mort bizony int olöízodtük. 11. dolólöi V>, estéjéig rotto-nctos csőnk volt, a lég nagyon meghűlt; meg aztán dorokas szelők is járnak, bunda tollát koll, ha másnak nem, legalább békét hagy u milliárdnyi szúnyog sz ombornok. A pünkösdi bálit elmosta az cső. KÜlönbon Is lóvén ott 25 mondván huszonöt ombor. Istonvolünkl V.— r.r->l.
PdHztn Hnkó, máius 17.
Tokint. Bxerkcsztö url — Valamint az omboi nok, ugy az álatnak, sőt még a növénynek is vizro van szükség», ha eletét s egészségét akarjuk fontartani. — Oh do mily szüksége van a vizro mludennck kivált a mostani mostoha idöiárás melletti 1
Do hogy no vétkozzek nom kárhoztatom a gondviselőt az cső hiánya miatt, hanotn inkább a gazda közönséghez szóllok annyiba, a monnylbo hatalmunk van vizot teromtoni, hatalmunk vau, sőt kötolofségQnk az állatok egészségét, a csaknom tökélotosou olsűlt, mezőkön jó, olegondö frls vízzel elösogitcnl. Azért írassunk kutakat, no bízzunk n mor-tiusról visszamaradt, ingoványos helyokon Összo tódult hó léro, no n messziről jövő, ób talán hutárunkon Is átfutó patakocska lábbal tiprott zavarbs '' pocsélájára, s no rlogodjünk meg azzal: ha van birtokunkon, vagy a közünk alatti birtokon ogy pár kut, mort a nyomorult jósfágban , inolyot pásztoraink nom erosztonok, do nom is oreszthotnok vizre, mikor szomja«, több kárt vallunk, mint a mibo egy pár, a logolökün fol állltaudó kutak ásása kcrűl.
Ugy is tudom, hogy folclotül kapom „könnyön bőszéi,'' Á kinoK pénzo van, vagy a hol a föld kirakás nélkül is megállja az ásást, do a hol a föld homokos, pénz, téglára nincs, áshatja ogész nyáron, mégis kéntelen tűrni, hogy a vetomény olhorvad, a jószág pedig szomjazik."
Igaz kodvos olvasó — kutat ásatni, azt építővel téglából kirakatni, koszorú, sróf, szálvau, létz és még nom tudom, mi a pixis-hoz, Annyiba korüT, hogy rniro egy pár. kut elkészül nincs* r£ Bzűkbég, mert a jószágot a kut oslnállásért ol k«H «tini — azért, hogy no kerüljön sokba csináltassunk.kutat Post-megyoicBon, fából, az itt potom árért kapható — nálunk 1804''ben két téglakut 2Ő0—300 fiba korült, inuly hogy az idén mogmaradjon mogtanitottam a robottal tartozó molnárokat kutató-fából csinálni, még podig a vizbo századokig tartó tölgyfából, és csináltattam két kutat,'' molynok ogylko 10, a másika 11 láb vizot tartalmaz, s kérdik egyik 30 gyalog 10 molnárnapszámba és 60öl padlódcszkába.
Do hogy mi Indított onnok közléséro ? épen nom az, mintha kétségbo hoznám n ga/.daközönség jószága iránti figyolmét, liánom több urak, ácsok, látták az ásást, b nom hitték, hogy bolőlo kut legyon és midőn lett, felszólhattam a közléséro — n gazdaközöiiBÓg alázatos szolgája KOVÁCS ANTAL.
Mohács, junius lióban.
Mártius 20-ka óta a napokban ázott neg n szomjas föld 2—3 hüvolyknylro nzt íohot mondani először, mert ez Időközben 2—8-szori harmatlioz Jiasonlé osö osak olyan volt, hogy az ntezaport kovégsó lovorto. Uozs, zabnak tán későn érkezett már nz cső, tongorinok használhat, a rétokro mog jótékony üdülést hoz. A Dunaszigotbon, hol a tavasszal n kiszáradt viz megállapodott, dőrékig érő fü long, inig dombos holyokon, valamint a vidékon is alig 1—2 arasznyira nőtt fol- A BZÖlőhogyokra nézvo az oddigi panaszok kótségboejtölog hangzottak, c méltán, mort a május első napjaiban fagyra uiindonki loniondolt romonyoiröl; a imo, uioly csoda; a tőkék gazdagon vannak für-tökkol tetézvo, ugy hogyha jég vagy oloini csapás közbo nom jő, még bő szürotot várhatunk. —Aradi Gorö szinész-tárBulnta vagy 2 hét óta mulattatja közönségünket, azaz,* többnylro nz ürcB padokat, mert a''közönBég jolonlog nom igon óhajtja a mulatságot, annál kevésbé oly mulattatókat, klkotfízotní koll. Már vagy 10 olöadás rondoztetott, » ogyszor so fodezto a bovétol a kiadást, uly kövén volt n közönség, a társulat gondolt tollát oly oszközröl, moly a hiányt kipótolja. Aradinak sikorült KlUshnigg Edo jclos pan-tomimíkust 2 előadásra mognyorni, ki mint majom szorepolvén, a színkört ugyan tolo-csöditto közönséggel. A Klischníggot majoin szoropébon játszani nom látta,annak fogalma sincs arról, hogy tudja ö a majmot tormés/soti ösztöiiébon, szokásaibun, minden ogyos moz-. dulatában iiüon utánozni. Első folléntoül adatott a „Majom és vőlegény," később a „Kóma és majma." Utóbbi szinolöadásban a némát Klisohnigg mintegy 13 éves leánykája, Eldóra adta. Oly kedves jolonsóg volt a kis lányka a színpadon mint fiu azoropébon, az a könnyüség mozdulataiban, színpadi otthonosság oly sajátjai, ml mindönkit hámúlatrA ragadott.— A kedvelt lánykának bizonyosan szép jövője locnd, hu a színi-pályán fog maradni. A mai szinlapon a „Varásshegcdü" óporqtto van hirdetve, mi elég morész gondolat oly bolyon oporottot adni, hol bo vig, bo szomorú Játékra kötéllel so lchot közönséget fogni.
• KÜÖ7EUAY.
Hírek ós ©eomónyek.
..„ A Az urnapi körmenet, hol városunk minden rendű és rangú lakóit annyira jellemfő vallásos kegyelettel láttuk, igon kedvező hűvös időjárás mollett tartatott meg csütörtökön. A roppant serege a hívőknek, az összes tnnuló ifjúság harangok zúgása, mozsár- és katonai diszlövésok vegyületével vonult végig a zöld galylyul szegélyzett főúton, a fölállított oltárokhoz, holis a fehérbe öltözött kis leánykák angyalként szórák szét a virágokat gyenge koacoskéíkkel kis kosaraikból. — Kár, hogy a bovott ezokás szerint Grünbaum zonekara nom müködhotott ez alkalommal.
A Egy helybeli polgártársunk nz ünnepély alkalmával fölrándult Pestro; visszatértekoí h budni indóházban, még körültokinte, butyorát odább tokinté valami kolános fogdmeg. Jónak látjuk tehát utazóinkat figyelmeztetni, hogy az indóházakban figyelmet fordítsanak hólmijokra, mivel vannak oly ügyos Bzámyu madarak, kik ngy eltudnak azokkal röpülni, hogy soha még osak nyomukba sem akad az idogon utas.
& Brunnor Ignátoz, holyboli ügyes és szorgalmas építőnk, mult vasárnap tevé föl a kÍ8-kanízj<ai tomplom tornyára a keresztet, melyet miután fölillesztett szokás szerinti köszöntést mondott s az ürített poharat a légbe dobá, mely visz-s/.acstckor épon maradt, a jolenlévők
nagyszáma éljen kiáltással tiszteié meg a bátor épitészt.
A Azok, kik o lap kiadó hivataíában váltottak a postí míiegylot sorsjogyeiből, Bziveakedjenek amüegyleti képet átvenni és sorsjegyeiket megújítani.
A Vigan forgatja már a mozdony a kavícshordő szokorok kerekeit a N.Kanizsa-soproni vasutakon; a munka gyorsan halad olőre, s remélhotő, hogy három hó teltével azon uton rándulhatunk Tói Bécnbo.
A A mult számunkban közlött csurgói zártkörű táncz-vígalom, nom 18-án, hanem o hó 24-kén fog a „DaruMioz ozimzott nagy vendéglőben megtartani; ajánljuk Lakatos Sándornak, hazánk o jolos tánozmüvészénok tapintatteljescn rendezett mulatságait a nagyérdemű közönség figyelmébe.
f Mai nap kísértük örök nyugalomra \VidakovitsForenczot,éltének 79 óvóben, kit özvegyen maradt neje, 11 gyormoko és 42 unokája sirat.
K n p o a v á r. ,
* A legközelebbi esőzések után, éjszaki szél raollott olyan hideg napok voltak, különösen 12. és 13-án, hogy a hévmérö estvo és reggel 6—7 fokot mutatott s félni lehotott a fagytól. Az emberek bunda, bekes és ködmenben. gyűjtöttek, forgattak a rétokén. Mé£ azt ís megérjük — a mennyire az időjárás kiugrott rendos kerékvágásából, — hogy midőn gyűjtünk J hó csík s midőn a hónak kollono esni, nánking nadrágban olvadozunk kint az utozákon. ,
* Jól és tapíntattoljesen szerkesztőit laptársunk, a „Felvidék"ben 20 db oh. arany van kitűzve jutalmakra. Ajánljuk a pályázni kívánók figyelmébe.
* Mint hírlik, lovartársulat is jő a székvárosba; bizony rosz időben ko- '' pogtatnak nálunk.
* A Balatonpartról tudósítanak bennünket, hogy a mennyire neki estek a fürdésnok sokan május utolján, midőn sokszor 24. 26—27 foknyi hőség melegítette a Balatont, most legfeljebb az ablakon át, bokesben hallgatja az ember, hogy süvít az éjszaki szél b korbá-osolja a homokot a rét és zöldelő vetésekre?
* A mezei gazdák első díját Pesten ismét megyénk polgára (aszalói Biró T.) nyerte ol kitűnően futó s társait mosz-»ziro megelőző |py4.v?l'' A*.aíwalóí polgárok már évok óta „biztos aratásra" járnffk a pesti gyepre. A Fesztetics Czindory , Csapody stb.től; a lótenyésztés torén kifejtett erély és áldozatok még most is termik nemes gyümölosö-ket, moly serkentő például szolgál arra, hogy a jelen nemzedék hasonló szorgalom és áldozatokkal tartsa fennt a múltból nyert eredményeket, s egy még szebb jövőnek vcsso meg alapját.
* Mit nom tudnak mogabéosi lapok? A budai várlakban f. hó 7. tartott disz-obédnok a „Slorgon Post" szorint ez volt étlapja: Lo Potago á la Polignao >—Madoira —■ La terrine de Strassbourg á la géléo — Lafitto — Les petites bou chéos á la Béohamol, lo saumon álahol-lundaiso — Hochhoimor —- La piéoe de boeuf braíséo á l''Impéríale, le punch fouotté au vin do Madére — Le sauté do filets do poulardes á la Célestino aux truffes — Champagno — Les asperges on branchos, sauco on beurre, lesjeunes oanetons á la brooho, la saladé méléo, lo pouding á laWollington aux abrioots — Lo fromago do Gorgonzola, les glacos ,att péohos, café et ananas, los fruits, bisouíts, los suorories, Malaga, liqneurs.
(M. S.)
* Folly József hazánkfia, a népünne-peií kijátszandó „Selyemkost", moly a programmban jolentvo volt, ajándékba adta a Bzent czélra. Vcgyo érte forrói köszönetünket az ügy novébon.
TÁRCZA.
V i r g i 1.
Magnut nb tntcgro lacclorum naicitúr. or«lo; Jam redlt 0» Vlrgo, rrdcunt Haturnla rcgna i Jam nova progcniea coelo dcmltUtur alto. Tu modo nasccnll pucro, quo fsrrca |irimum Detlnot ae tolo »11 rget gcni nurea inundo, (''aula fnvo Luctna, tuui iatn regnál Apollo.
Kel. IV. 6—10.
Í''irgil angyallá lőtt Istont dalol t gyakran Irthototlon osudás fény ragyog a dalban. Mórt titokban arról álmodott a lolko, Mi általunk már rég fölfogva,-moglolvo; Dallá lott ae álom « akkor zongott épon, Hogy Jézus sírdogált Mária ölébon. S nom tudva ö is a lelkek ogylko lett, Kiköt titkos fónynyol ragyogott bo kelőt A választott szívok közül ogy, melyokro Krisztus kolö napja sugarát vetotte. . .
A nagy Isten csudás akarata vala, liogy a kis Botiokom pirosló liajnalu, Mit az omltor Fia gyújtott a föld fölött Először is llomu homlokán tüudökölt.
Hugo Viotor után
JÁNOSI GUSZTÁV.
Csak egy nehany betü. . .
Csak ogy néhány bottl, csak alig ogy két sor Itt oz a kis lovéí,
8 tőlo még is szivom, to árva sziv, milyen Búbánatos lovél;
Hogy ololvatftam, ogyszcrro mogakadt Vérom dobbanása,
Azután meg mint n kiáradott folyam Zúgott egyro-másra.
Azóta arezomnak szine, mint a virág .Osszol, horvadt, sápadt, Kiborult roményim napja és folottom Sötét folleg támadt.
Oh hogy ily kin is''van , mint az én kinoin
most,
Bo soha som hittom I S mégis azt, aki 0 kis lovclot Irta
Áldja meg az Iston 1 _ ______
BALOGH GYULA.
La Valiere herczegnő élete.
Egy nirtoltn és 1708-ban KOInSon megJMtot francila klitdis alán fordította
RÉNYI REZSŐ.
(Folytatás)
() fonségo elhallgatott, feltevén magában, hogy boszuságát a királynők olött tölti ki, La Vnliérc-t olöttük megalázván.
Az udv«r épon Vorsaillf*-bo készült, s a király kívánsága az volt, hogy sógornője is volo tartson. 0 fonségo kodvoson fogadta az alkalmat, molybon La Valiéro ollon a királynők olötti torvbo vott mogalázUtását fogana-tosltnl vélto. A király o közbon szóróimét elannyira nyilván üzto, hogy egy napon oz udvar olőkolő hölgyoivel «étán''lévén midőn hlrtolon oső iött, kezét nyujtá La Vallóro kisasszonynuK, s kalapiával onnok főjét az esd elöl bofodé a többiokot pedig otthsgyá a faképnél.
Eadigelé mindon a figyolom, ajiindók és gyengédség határai közt maradt, a király nom nyilatkozott még világosan, do alkalmat koresott, s olhihotik olvasóink, hogy talált is; mort mit nom találhatnak meg a királyok. Ezon nyilatkozat a Versailles! kortbon megtörtént, azon nyilatkozat moly a király szivét kösol ogy hóig elfoglalta. ,
A szorolom különös változásokat visz véghoz, királyok szivében, épon ugy mint más omborokébon. — A különbon bátor, és vállalkozó fojedolem oly félónkon fogott szorolnti ügyéhoz, hogy különbon is orőson rázkódott szive, Ingataggá tövé modo»* Elojinto ogész-ségo, msjd kodvotlonségo ellen fakndt panaszra. La Valiéro részt vott a lőhető log-gyongédobbon. Ah mily jó Ön kisasszony; — szólt orro a király _ s monnyiro lekötelezettje vagyok, hogy ogy szoroncsétlon fojo-dolom sorsán részt vesz, ki különbon som . ajánlatos s kiért sommi osotbon soq lobot érdokolvo, minthogy önt szonvedélyol szoroti.
Eletem, ogészségom, nyugalmam égyodül öntől függ — folytalá zavarral, és összofüg-gotlonül, melytől a kedves elbájolva volt, — s mérem állítni kisasszony, hogy ön az egyo-düli, ki »orsom felett határozhat. La Valiéro olhalványult, s annyira zavart lön, hogy lo-hotetlon vala «sóhoz jutnia. Ez esőt ológ volt hogy mogloposiók. Erzó, hogy szercttcték, orernyi okok győzték inog öt o felöl, s a ki-
rályt alrttlvalójnkóiiyiátta lábainál. — A szo-relmosek szomO átfóitó, nom kolí tohát kétkedni, hogy a kitfály kedvcsónok zavarát észro no votto voltra. Okát kérdé hallgatásának, s o végott fájdalmasan felsóhajtott: obi jól látom, hogy tfh azért hallgat, niívol nom tud érezni, ha igy vnn, ugy én folotto szánandó vagyok; mindegy, én önt imádni akarom, ha már (Yorcncsétlcn vagyok, s ön gyongédtelon,
— Csak nagyon is gyöngéd, és érző vagyok hajlama iránt, Sirc, — válaszolá La Valiéro — s ha ön valóban akként mondja, sziim azt hálásan fogadja: nem is leond oka, hálátlanság és hidogséggcl vádolni. De tudja, Slro, mlkép nevetségesnek akartak ön olŐtt tenni, mivel régóta becsülöm ámbár egy királynál, csak koronája jő tokintotbe, melyot egyedül kizárólag, « elvonva Bzoniólyétől halmozunk dicséretükkel, mindamellett is, o szokást elhagyva én önt dicsértem, s nzt, mit önbon dicsérendőt találtam- Hn most felséged ezen alapon nzt hiszi, mlkép nem lcf« no héz engem rászedni, s hogy mindazt, a mit beszólt komolyan fogadom, ongedjo mog kinyilatkoztatnom : nz nem Volna királyi tény. A becsületesség, és igazságosság, azon cró-nyok, melyokot felségedben csodálok, ha po.-dig olyast vonnék észro, ml vóloményomct meghazudtolná, szivomböl olitélnéin felsége-dot, mint bár ki mást, feltéve, ha senki sem lonno, kinek bizalmasan nyilváníthatnám mi-kép orényoi som tiszták.
— Szép, és nomos gondolkozás — válaszolá a király — s becsülöm, ha a gonoszt bár hol talá\ja is, megvetni tudja. Do igazságtalan lösz, s én szánandó, ha gyanúba vesz engom. Ón tmlja, hogy a dicsőséget mindenek felett szorotem; tudja azt is, mikép kívül, belől, megszerzém ezt magamunk, ugyan mi dicsőség háramlanék reám, ha ügyes csalónak tartatnám, ki az ország legnómesbb s.logb^j-lóbb leányát rászedni tudta? Nom,-¡nom, kisasszony ; vegyo számításba, hogy királynak szülöttöm, s az vagyok, lólokbon ugy, mint tostbon. Ha nem szoretném önt igazán, a világon sommi se birna rá, azt mondani önnok; miután pedig kimondtam, ugy vegye, mint biztosítékát annak, hogy szcrolmom üszinto-ségo ós állandósága kielégítő losz, sohasem adván okot.niogbánhi, hogy engem szoretett. Azonban kisasszony szavaimból azt gondolhatná valaki, hogy már boldog vagyok, lobot hogy sokasom leszek, s talán oly hajtbatlan--n*Í szóiig ki szonvedésoini folott mulatni fog. — A jövőről nom fololhotek viszonza La Valiéro do azt b''ZPnyosnak mondhatom, hogy szivein''nagy zavarban van, s félők, mi-kép sok szomorú porczeim oka lesz, ha o zavarom tartós leond.
A két BzcrolmcB nem maradt volna inog c mollolt, ha egy véletlen Időváltozás nom szakította volna meg ogyütt létolökot. Annyi sok mondani valójok volt, hogy mindamellett, mikép társalgásuk olég hosszura nyult, tárgyukat csak teliilotosen érintették. Az egész udvarószrovotto, hogy La Valiéro igen méla, s a király sokkal nyugtalanabb mint rondeson.
Ha szorotünk, csak szenvedélyünk tanácsát követjük, kivált akkor, midőn szeron-oiés bonyolítást Ígérünk magunknak. A-ki-rály az omhorok Icgtürolmollonohhikc, ki log-kevósbbé alkalmazza magát valamely bizonytalan helyzetbe. Az éj mindon óráit számitá, s a mint nnp lett azonnal siotott La Vnliórct viszont látni, vissza vezetvén öl u lefolyt nap társalgására. Mindon ugy menta mint kívánni lohotott, s a király oly mogolégedetten túrt víssza, hogy kedvosénok egy pár arany fülbevalót, molyok órtéko 50,000 tallér, küldö''tt ajándékba. Néhány nap múlva ogy láncznt és órát, molyok órtéko majd fizototlon volt, Ajándékozott következő kézirat kíséretében:
Kézirat:
„Miuok sokat tétoviizni I kisasszony I én szorotom önt, s ozt márboV/illám önnok, nom olég"? Halálomat kívánja? orro is kész vagyok, hogy olegot togyek önnok. Dn kogyot-Ion; no hagyjon epedni. A világ boldognak hisz engem; mondják, hogy a hölgyök ked-voinet korcsik, doozok oh; nom tudják, hogy önt szeretőm, hogy ön az ón búm. Adja tollát vissza olrnhlott nyugalmamat, nyilatkozzók kérem az égre, b legyen oly kogyos is, mint szorototro méltó.u
Az öröm, molyhoz könnyön jutunk értékének foléro száll. Ezt La Valiéro igon jól tudta, ós oszólves volt, értókét akadályokkal növolni; do oly királlyal volt dolga, ki a huzavonát nom szorotto, ki épon oly türelmetlen volt, mint sasorolmc8 s ki különben mogvolt győződvo arról, hogy más nő is «zol-lomdús, s hogy a ozélt mielőbb olérni Jobb'' s hogy ez történhessék, morésznok kolílonni, hogy mindont nyorhesgen. , ElhaWrozá, tehát őfel8égo La Valiérot meglátogatni, ncni nyugodván meg ez ügy jelen állásában, alig jelent mog a király, a La Valiéro •nél lövő hölgyek azonnal távoztak» ma; gokrA hagyván a-királyt s La Vnliórot. ófol-ségo olég bátorsággal bír, mind a mollott tartózkodva fogott a beszédhez, kedvcso láthatta,
mikép minden bátorsága olhagyá. Végro is oröt vott magán, s a mint csak tzirolflinmol tott szívó engodé, a leggyongédobb nyilatkozatokat tövé kodvosénckj ogész életén át szeretni igórtf, kérte, adná jólét viszont szóróiménak, biztositá, mikép nom vagyonúinak kiclégitéso végott kéri kogyeit, mint más om-borck, kik vágyaikhoz kötik fhinden kedveskedéseiket s udvarlásaikat,hanomhogy örömo lőhessen ama meggyőződésben, mikép való-bnn viszont szoroti, szorcncsésnok érezvén magát, i y hódítást lőhetni, moly nz eddigié-kot mind nagyságra, miut dicsőségre nézve, fölülmúl n. Á klsnsBzony jól tudta, hogy ily kényura mi fojodeleinsógbon mint Franczia-ország, a vak ongedolmcsség felmcnthctlon kötelesség, nom góndolá, hogy felség sértést követ ol, különbon is koronás kedvező csak kellemes dolgot kért tőle, és sokkul lekötő? lozöbbon szól lott somhogy vissznut isitható lonno. Megadta tehát magát,-kinyilatkoztatván, hogy mit gyengédség és na^yraboosü-lésénok ajándékoz, mngns állásánuk nem adná'', hogy koronájának soha sem áldozott volnn. Végro minden Bzortartásosságon, mitől hasonló körülmények kö/.t a szép nom imgát fclmcnthotönck nom hiszi, korosztül vosvén, a győző-karjaiba omlott, kérvén boo»á-tana mog gyengédsógénok. Soha sem volt a «¿erclomnek oly szép áldozata, s cz sohasem volt tisztább és'' ongedékonyobb.
A kedvezményok rendoson a szorolom sírjai ; azonban itt nom volt óz az eset; ''mort a király oly szonvodélyes öröinl on úszott, mind czolőtl még soha. Száz és százszor ölelte átkodvosét, s biztositá,.hogy megajándékozza szivóvol, mitsom tagadhat meg tőío, még ko-rónáját som. Másnap ismét meglátogatta, b itt történt, hogy La Valiéro kérlo ő felségét, lonno szorolmük titok, mivel ö fonségo a király sógornője azt hiszi, a király szeiolmcs belé, b o hitbon nem kell megingatni. Mondják mikép orro o király ugy nyilatkozott volna, hogy sokkal nomcsb lolkü, som hogy rászedni akarná. — Do ha ón kérném I — szólt La Valiéro. — Valóban, — viszonzá a király— igon moglopno ön, do tokintvo a dolog állátát, éi> öné vagyok mondám, s lm ön jogával élni akar, ugy nehezen vódhotom meg magam. 4
Szorolmcsoinknok gonddal őrzött viszonya nem sokáig volt titok. Felfedeztetett az, mielőtt gondolták volnn, minők következményű lott, hogy többé titkot Bom,csiiiáltAk bolőío. Ö feiiségo igon boízankodolt" Pllötto , nom annyira szerelőmből, molyol a király iránt — mint mondatik ,-r-„viaoltotott, mindinkább, azért, mort oz ismorettség saját palotájában köttetett. Az irigységnek is- részet''- lohotott ebben , mert elvégre is való az, hody a nők nzon sérelmet, moly szépségükot érinti, nom bocsájtják tnög, azért bo* pan''aszlá az egész dolgot a királynünok, kinyilatkoztatván; visz-szntotszósét a fölött, hogy volo olyatén szo-rojHit játszottak, s^ját palotáját választván hasonló viszony lótrolmtsa helyéül. A három horezognő tanácsot tartott s határozatba mont, hogy La Valiéro fejét mogmossák. Nem volt most már szó«gyébbről, mint alkalmat találni, niolyro nein is ke''.lott várakozniok, inert a kél királyné visznnozváct ő fobrégo hvt^gntá-»Ar, honnan a királyt dolgai visszatarták maguk elé hivatták Ln Valiéret, s arvilág log-szigarubb és legkeserűbb modorában rondro utnsiták. — Ezornyi íóftésseJ.illeték, s.nny< nytra mentek, hogy kétségbeeséséből! mog-szakitva szóróimét olhatározá magát zárdába lópni, ott, végzendő bo életét.
Ugy látszik, hogy a kisasszony kedvesét o határozata felől értcslté) azonban mégsem t itto, lehet hogy kétségbnoséso okoskodásait akadályozá, vagy hogy félt, ha a király határozatát megtudná nem ongednó toljcsdlésbo meuni, vagy lehotségos, hogy n három hor-ezognotöl tartott; clhatározá a kisértés elöl, kitérni b igy zárdába vonulni.
Bár miut volt is ő a Chaliot-i zárdába Vonult b alig érkezett oda, bezárkozott, ós gllont-állhatlanul zokogott.
Míg onnok hiro a királyhoz ért, addig a Spanyolországból érkozott követőket fogadtaim itt kövotkozik oz osomény monoto. Nom szükséges olvasóinknak elmondani, hogy a hasonló szertartásokra kitűzött hely egy gazdagon bútorozott torom, utolyhoit az ozüst, arany készlotok a logdrágább bútorok vannak kiállítva, hogy hasonló ünnepélyességek nagy számban vonzották ido az olőkclőkct. As okkor jelonvoltak közt Salnt Agnan herceg és. Sourdis marquis is találtattak, kik a király sxomélyéhoz igon közöl álltak. Az igen InBSu hangon folytatott rövid társalgás után Sourdis marquis moglopotvo, omolt<ibb hangon szólt: Mit 11 La Valiéro zárdában van ? 1 A király csnk La Valiéro novét hallá, azonnal oda fordult, mintha cgy villámcsapás találta volnn, izgatotton kérdé, mo«t*mIt beszélt La Valiéro felől. A horűzog átvotto a szót, jolontvón, hogy La Valiéro a chaliot-i zárdában vagyon. A követek szoroncséjökro bovégozték bcBzódOket; s oz igon időjén történt, mort a király annyira izgatott vala, hogy mi som ll''cndett volna képi-« visszatartóztatni, hogy a követeket hirtelen elhagyja.
Azonnal fogatát rendelte elé; dc nom volt türohno ezt bevárni, liánom lovára tilt, és Challot-ig nyargalt. A királynő távozni látván őt, visszaakarta tartani, ellonvotósokot tévő; do ö visszataszitá, meghallgatni som akarván. f
(Folytatása kövotkozlk.)
Vegyesek.
— A |>engö pénzrp rzóIIó bnnkjegyek-l)tíl,-(lnozárnnznzok .Ijclinzrisniránt 1868. év útn tbbb ízben Wiboosdtott liírdetmé-nyeknek,még mitiaig tnitjtinom 3 millió frtnyi összeg, nz 1VÍ58. évi január hé 1-rtíl keltezett elöhmformájú (\Urüa nyomatú) lOo.é.frtos bokivott bniikjegyok-bíU ) eilíg körlllbolöl még 30 millió tfrt vnn forgalomban. Mintán ezen a kicseréléssel foltllnö késcdclmozé», a liehívótt bankjegyek íulajdpnosni a örzöironézvo hátrányos kövotkozniényokot vonhat maW után; mert a szabadalmazott ausztriai nemzeti banknak n behívott bankjegyek bo vagy fttlváltásárni kötelezettsége, a tuég forgalomban lovó pesigó pénzbeli bankjogyoket , illctöh-g már 1868. évi január i-én, az 1858. évi j»n. l-iöl keltezett olöbbi formájú (vöJJ* nyomatú) 10 o. é. frlról svóló baukje-gyokre vonatkozólag ]»odig 1871. évi'' oktober 1-én elenyészik. — Ennélfogva a magyar kir. udvari kanozvllária egy legújabban loéikoKelt reudolotlel HillkHé-goanok látta,a m''. kir. helytartótnnáo^ot oda ^fasitani, miként az oir.ljtott bankjegyek beliusására vonatkozó ntlatoknak n lohetö legnagyobb mérvbcui közhirré-tétclét és | odig nomosakhirdetményozé-sek, hanem az aluttas hatóságok és községek utján is, a hely és körliltnéuyol hoz szabandó s ozélílányosnak mutatkozó módon haladék nélklll eszközöljo s átn-lában akként intézkedjék, hogy emez adutok a lakosság minden osztályai közt elterjedjenek, h a kérdéses bankjegyek kioeoréléso az illetők által idejo korán eszközöltessék.
— ÖngyilkoRsrfgok. Nngy-Köiihró''l írják, hogy ott a gyufával való öngyilkosság egész divattá vált. Közelebbről mintegy heten gyilkolták megilymódou magukat. Az utolsó áldozat.egy szegény, még fiatal czigáuyléany volt. Katholika lévén, az illető plébánosnak neiji állott hatalmában egyházi szertartással olte-motni. Ehelyett öreg asszonyok énekeltek folotto, s a koporsót ozígúny zenekar kísérte.
.-r^'' lLiy.iwág»zevzí> iroda, Ih-onben há* zassiíci közvetítő irodát állittamik,» h»n-dotii^of fíco for mnriagos- mintájára. Ez irodával fényképészeti míkercm is lesz egyhokötvo, hol az illető Rérde-zősködök számára nz ajánlkozók fényképei készíttetnek cl.
— Számoló gép. Privígyén, l''olosr-n) ák Manó, azátnoló-géj ct talált föl, E gép annyira egyszcrll és kényolmesnok mondatik, hogy rajta egy 9 évos fiu is, rövid útmutatás után gyorsan képes összendni különböző összeget.
— Kossuth Lajosné,. szili, Moazlényi Zuzsánna, hosszns betegeskedés után, meghalt. Nyugodjanak békén porai a távolban.
— A lapokban egy szor, a festsav (ChromsUurc) ajánltatik a kézen gyakran támadó szomölos és a ty ukszom''ellon. Mint biztos értesülés nyomán írhatjuk, c szor a novozett kinövések ellen használ ugyan. do kezelése annyiiycszólylyel vau Összekapcsolva, hogy annak nlkalr, mnzását épen nem ajájilhatjuk. Megtörtént, ltogy ogy egyén n ncvozott szerről akará gyógyítnní tyúkszemét, azonban mort o szer osak folyós állapotban has»:, nálható, a folyadék, mi a legnagyobb \igyázat mellett is megtörténhetik, n tyukazom körllli egészséges helyro is lefolyt, s ebből oly seb támadott, mely alig hogy félév mitlva volt meggyógyítható gondos orvosi kezoléaáltal. Átalán véve e lapokban gyakran njánlott szerekhez nem szabad nyulnunk foliétlon, hi»/.éko/»ységg«"l.
Gazdasági tudósítás.
¿V.-Knnlz»n, jun. 20. Erodmónvót íus Idol termésnek nóm lehe''t még tudni; do többeknek a völoményo oda utal, hogy as időjárás nagyon jó hatással van roájok, mi is igon nagy olJJnyfll siolgál. Miután a külföld som mi kórdóst nom toss tormóny folöl, biz-tosak lohotünk, hogy gaxdagabbak a tor-mónytárak, mint gondolnók, s nom csuda, hogy ily körülmények as Uzloti fortélyt a gégében szorítják :
Mi jegyzünk:
Búza 80 fontos 8 ft. 20 kr. Rozs 2 ft. Kukorícza 2 ft. Arna 1 ft. 60 kr. 1 ft. 80 kr. Zab 1 ft. 15 kr. I)ab foliér 3 ft. 50 kr. Tarka 3 ft. 20 kr.
« i i i i i .1 .
Kaposvár, jun. hó 16. Ismét jó esőink voltak, és podig nem egyedül a székváros és vidékén, liánom megyénk többpontján, molyok jótékonyan hatottak, különösön a tavaszi vo-toményekro. Az eső után azonban éjszaki szél mellett olyan hűvös napok jöttök, hogy mindon cstvo félvo tokí.dt lo a gazda, nem éri-e ismét nj csapás fagy által ?! 12. 18. 14. és 16-ko egyik hidegebb nap a másiknál, s
alig mont le rólunk a téli ruha. A munkások kint a mosökön még szűr, ködmön és bokos-bon is didoregtok; ogy tudósítónk nlono dérről ir, 14-én viradóra, moly a mély lapokon mogporssolto itt-ott a kukoriosa és uborkát. A szolon, zord idő — mikor o sorokat irjuk is — tart. Zab, árpa, takarmány vole-ményok, tavaszi ropezo, hurbonya és kukorícza részbon-részbou'' és számos bolyon jé reménnyel bíztatnak, átalábAU 2—3 hót óta az ngáíyt olháriták gazdáink homlokáról. Ennok kövotkeztébon az oloségár is sülyedt a logsHobb búzát lehot kapni, p. mérőnkén. 2 ft. 60—80 kron. A rozs: 2 ft. 10—20 kr; zab: 1 ft. 20 kr. Egy akó ó bor 2—8 évos 0—10 ft j tavali: 5—7 ft. Egy szokór széna (6—8 mássá) 6—0 ft. A fŐzolék nagyon keresett és jól flsotott, miután n kortok osak most kezdonok zöldolni; a káposzta palántá-nnk 60 kron Itt megfizetik százát. Bab, loncso szinte drága, így a zsir, mely 60 kron kol itezénként. A napszám azonban olcsóbb, mint a mult óvbon ; okkor magad hívtad a napszámost, még som jött; most maga kínálja magát, és bizonyos napokon ogész csoportokban dőzsöl az utozán, munka és korcsét nélkül. (m.p.)
líécsl péniArfolynm junluü SO.
5% motaliquos 70.15: nomzoti kölcsön 75.30 ; bankrószvényok 800.— hitelintézeti réssvónyok 189.80; ezüst agio 107.50; arany d arabja 5.10.
Nyílt posta.
R. J-nak, flyBrbcn: Salveaen cngcdlink tért önnek lapunkban.
J. 1). Veaaprém: Köaaönettel vettök; s UlAlko-aienak olSro örvendünk I
J. A-nak Ilolleiin: A küldeményt inlelébh adni fogjuk | a régibb kéalratimk kéijUk ujabb bckllldéaót, mert már nlnca meg koidnk köxött, talán menni fog? Fogadja nagyaigod advöalettlukot.
r, G.-nak i ltAaavótOnk kUcr betegingedben | latén gyógyltaon ■ Maink nevodot mlnélolébb lapuuk Ka-aAbjaln.
H. K. Olraata el ön a pilyAaatl hlrdctíat.
.Irma halála." Nom lehet I
J. P.-nek: KoaQukhöa írkorctt; a magánlevelet la átadtak.
1\ J. Wartborg: önnel nemes réaxvétér£l Irodalmunk Iránt meg voltunk gySaSdvo ; vajha a aaép példát tObben követnék. Köaxönjtlk a figyelmet, a aa llgyot Ajánljuk továbbra la bocaea pArtfogiaiba.
H.-nak, l''aat t a mint érkoalk On, tadaaaa velünk.
S. O. ugy tudjuk, hogy a kérd.iott a hetekben hon leend.
.UucanclCadXa ¡" "»eKrUaatanA a ktuöneé»at • »1/» volt ebbfil a valódit látni. 1
„Edca álom." Adui fogjuk.
TObb lovélro : a kérdéaea névvel na» exolgAJba tunk, titokban kell tartani ; teaaék coucurrAlui.
Harkányba: Nem mi vagyunk oka, hogy a ktl-döttok köxölhotlenek voltak | kéiBnk tényekít.
„Kiöntött a Dráva vitet* elég aaomoré.
Oy. 8.-nak i Mlro On a levelot kapja, miadon teljealtvo leaa. Alig mehetünk.
IWlt tör*).
Mindazon jó barát és ismerő», ki forrón szorotott Mária leányunk botogeskodéso alatt ugy, mint halála után is annyi részvéttől viseltetett irányunkban, fogadja koblttuk mélyéből hálául, forró köszönetünket.
Nagy-Kanizsa, 1805-dik jun..havában.
Kosonzwoig Mária. Bosenswoig János,
os. k. őrnagy.
*) As o rovat alatt köiWttokért osak a M^tóhatóaig Irányéban vállal f«lel8«»égol a s ■ • r k.
Foleltfu Bzorkeazttí: ROBOZ ISTVÁN.
H
D
EJ 1"

£1
wti /
/I
(1-3)
HIRDETMÉNY.
Pintér 8''abó János éa nejű Tom-bor Julin Mtcleaölnek öaaaehiviaal Bomogymegyo polgári törvaaéko mint teli*kkönyvi hatóéig réaaéröl köxhlrré tétetik, hogy 8<lta Jóaof-ntk l''intérSiabó Jiu. a nejo Tom-bor Julia elleni kereactébon a kle-légltéai WgrehaJtA* utóbbinak hor-vAtknli 41 aa t.J; könyvben 1 — 4 remlaxAinlg. h<-J.-gy«ctt birtokukra «Irt ndoltotvén, irvcréal feltételek an ki.''iégitéai aorrrnd megAllapl-tAaa tekintetéből hitotoaöknok tir-lOalAai határnapul folyó évi Jul. hitt napjinak''rojrgell 0 or AJ a kllil-»''tlk; mire hitrloxök axial hivatnak mrp, hogy meg nem Jo''enéaök i »e-lében n lem« bbl ügyletek bíróilag fognak UH-gállapittatni.
Rgyaicremliid felhívatnak mind-axok,klk a kijelelt blrlokhoa igényt tartauak, nit a fenuebbi hatArlddig ido boj<-lenloul «leaacnek.
KapoavAr maj. 29. 1805.-8omog,megyo törvenytaéke inlut tel kkóayvi hatóaAg.

''/.« (1-8) ARVEHESI
N
hirdetmény.
tíomogyincgy® nolg. torvényaié-kéiiek, mint U lekkSnyvI hat aág-nak ré* /r<tl kSaliirré té(otlk,hogv
Klein IA. ár t. koupánvi lakjanak frl|M>re«*égo alatt Kiás Mátét, koi pii.vl lak<ia •lleul k.iy<te|éao f ■leiéa''ro leaAÍogolt éa a t. koppAnyl

kOnég 78 a''.ániut«lrkJ.>gy*<UiBny-yéb< n 11-17 rda< afl rdax.n.foglalt a bír. (lag 1400 f>t o. é. b eaUil ingatlanok t. koppAtiy köaaégbcn a
helyadnéu f. évi juliua 31. napJA-nak reggeli U érAJAn —. mint aa cW3 hatArnapon — olárv roitetnl fognak) a mAaodik Arvoréal idd, ha urtAn a« olaSn vovS nem talAI-koanék, f évi aug. 91 nanJAnak reggeli 9 éiajAra n holyaxlnéro M-tUaet.k, aa/al hogy ekkor fvnnobb kijelölt ingatlanok a b<c»Aron alól ia oladatni fognak.-
Ai a?veré»l feltélelek n MrrApy* axék IrodAjAban loludeukor mögt kinth^k.
KapoavAr majut hé 31. fWt''. Pomögymegyotörvéi./«^Ó»''^ :5 tolekköuyvl hat^aAg,
,MV,I«. (3-3)
Hirdetvény.
-/L-uUl (UAI l''AI tlteleaSinek »ix-k''oaklvAia I 8on<o/y megyo polg. tí.ryényaxéke mint telekk-lny vl ható«»? réíJf.",! ki''-xhirré tétUk, hogy JanieaAfl D.ímének ''C ''y.lai UAl l''ül ollóul kereictéboii kl-elégltéal végr haj''Aa vtébbinak a gombai 8. si. Ij. k.benA-''-f 1 — 0
raudar Anilff liIrlaWir*
elrendollotvéu . aa Arveréal f-i-tételek a a ki-Mgiléal aorroud megAllapIlAaa tuklntet-lbOl hitele, xöknok tArgyalAal hatArnapul folyó évi junlua hé 12. napjAnak r«i(ge1l t érája kllU tel,k| mlro hltelotftk aixal hivatnak meg, hogy m g nem JolenéaOk eaet^bon a fentbbl ügylet >k blréllag fognak nop Állapit-tálul.
Kgy«U''r*mhid fnlhtvatnak mind axok, kik a kljol. lt blrtokho* l»-^xt tartanak, axt a fonvbbi batifú^S" Ida b< Jo''.entenl aloaaouak.
KapoavAr, majuahé lt-''«i 18''JS Uomogy megye tOrvéuyc.éke mint telekkönyvi hat<>aAg.
, (1—8V ÁRVERÉSI
hirdetmény.
floraogymegye polg. törvényaaé-kének, mlut tolekkönyvi hatéaAg-nak ré• léről k8xhírré tétetik, hogy Wiener Ignáea nlklal Irkéinak ftlpereiaége alatt Btlglor György marcaalll lakói ölteni kövoteléi« fedeféiéro lexálogolt éa a marcxalil köxfég SO ixámu talekjegyxököny-vében|A f 34. hr. txAm a. foglalt él bíróilag 430 frt o. é. b c.dlt ingatlanok Marcxali kö''aégbon a hdy-sxinén f. évi Jualua 80. napjAiiak reggeli 0 órfJAu — mlut a* olaU hatArnapon — elárvoreatetnl fi.gnaV, a második árveréal Idö, ha nettn at eliöu vovö nem talAlkoauék, f. évi ji.llua 31. nanJAnak reggo''l 0 orA-J-tra a helyaxluéro kitUxetlk, axxal hogy ekkor fonuebb kljololt ingatlanok a beeaóron alul la eladatni fognak.
Ax Arveréli f ltételek a törvény, a .ék IrodAjAban iniudeukor mogt«. kluthetök. ''
KapoavAr mAjua. hó 28. 1805.
fomogymrgy törvényaxéko uilnt KivkkOnj rl hal^Mly.

Híi''
(2-3)
i.
^irdetvóny.
Ít.-Kanlxaa vAroa taxéko réiaá-
löl k" Mn! tétetik, hogy HorvAth Fr.Vl.J éa neja Meralta Flllppiu» '' '' • lefoglaltatott M Kanl *L.i o ato-.Aban 3U8. ax. alatt fekvő a »600 fitra becilllt földaiintea ''806. évi Juliul 20-Au d. u. 4 '':%:or éa ha ekkora b« a Áron MUI ntnn igértetnék. 180&-lk Jvl aug. 21-én d. u. 4 érakor a becaAron
alul la uyilvAnoi Arveréi utJAn eladatni fog. Melyre a venni kívánók oly hoxxáadáiaal hivatnak meg hogy báualpéiixill 176 frt olBre le-Axctendö, a többi Arveréli feltételek pedig a törva/éki irattárban elovo la betekintethetnak.
N.-Kanlxaa, 1805. junlua 1.
A vAroii tnék Által.
""/''«» (2-3)
HIRDETMÉNY.
llavorka Jóxaof hltoloxöluek öiaxehivAia I 8omogy-megyo polgArl törvényaxéko mint telekkönyvi hatólAg réuéiöl köx-hlrré tétetik, hogy JArAuyt IitvAn ctödtömegének llavorka J^xa«f elleni kereteiében a kklégltéil végrohajtáa utóbbinak a KapoivAr 80-dlk ixAmu t.J. könyvben+1—8 rendixámig bojegyaett birtokuk elrendeltetvén, ax Arvtréil leltétek lok i a kiolégitéii lorrend megAlla-pltAaa tekintetéből hiteloiÖkno-lArgya''Aii hatArnapul f. évi aug. hS 2-diknapjAnak reggeli 0 órAja kililxetik | mire hlt.lexök axial hivatnak meg, hogy mog nem Jelo-uAaök esetében a fenebbi Ugylvtek
Egyaxeriinlnd foljilvatnak mind a:ok, kik a kljeleltblrtokhox igényt tartauak, uxt a fenebbi határidőig Ido bojeleutenl aieiaeuek.
KapoavAr maj. 4 1805.
Somogymegyotörvéuyixékemlnt tolekkönyvi hatóiAg.
101«/
(íj
(1-3) ÁHVEUtíSI
hirdetmény.
Somogy megyo polg. törvényaié-kének, mint telekkönyvi h;itAiAg-
ajiínlja N.-Í\nnizfán clÚHan felnzortjU ^.c^nko-tlé«ót, melyben n legjutiínyoftabb ilron küvet--kező mindeufdlo áruezikkek kaphatók u. m.:
a legfinomabb ezukor, kávé, orosz thoa, rhun), .tec- uU Ián- 9 bécsi Hardtinuth félő edények, finom tajtoléyké-szült dohányzó szerek és serteáruk.
Kaphatók míg tovribbií :
/
AIxer AHxtnli olnj, k(IIOnft:3e <-hucholntle.
Valódi nápolyi maccaroni, rizs, árpakása, pesti hengormalmi dara s liszt.
I/njjobb groiementáli- és parmai sajtok.
KtilHnfóle külföldi pezsgők; szegszárdi, budai, somlai, badacsoni aHztali, tokai, soproni, mónesi aHszuborok.
Vntúili I»AfiIJA»\0 SYKl''P (hnHhnjtó Hzcr). l)nul»itz-rt:lo növény llqneur, gyomor níjáhok elli»».
NEUWERTH-fóle budai kesertiviz, pi, ivandi, gleichenbergi, marienbadi, pilnai, parádi.soltl ós saidsehitzi ásványvizek. Friss ós jó rohicsi savanyóviz.
Marmarosi s isztriai vOrOs marliasú
POPF anailierin szájvize.
NÖVÉNY PAPÍR, Iwfözütt gyllmölcsnck, hólyag holyott.
H(-ÍMMt*r réle !«?gyvesxtő |iupir. Zarltrrl íi''lt'' bolhnvi''Hztu |»(ir. I.úxnr ft li* ))uloHkavoHztö szer.
PORTL/VM) CEMENT.
MILLY, APOLLO S FAGYÜ GYERTYÁK.
Biiciósl mosó szappan.
KOKNEUÜUHQI MAHHATÁPLÁLÓ PÓll.
ötteareiter L. féle csáx ülmí ír
(linimontum equi). BELGIAI PARAFFIN KOOSIKENŐOS.
Kereskedésemben egy jól nevelt tanuló felvétetik.
Árverési hirdetés.
Mdltrisitgo» gróf Jankovics Gyula daruviíri javak intdz«8dgdtől ezennel közhírré tdtotik, hogy a régóta már fent dlló lnrnevozetea méneséből leszállítás következtében a számon fölötti darabok nyilvános árverés utján eladandók leendnek : különösen 2 db caödör, az ogyik angol teli vér, a másik angol fél vér, 12 darab tenyész anya, melyek közül a fiatalabbak szekér és hátas lovaknak használhatók, 4 db betanított hátas ló, 4 db betanított kocsi ló és 17 db korszakuak. ¿>
Az árverés julius 3-án Daruvárott Slavo-niába Pozscga megyében fog tartatni, hová a yenni szándékozók megjoleuni tisztelette.'' ''(■ kéretnek.


nak ré>a4r8l küahlrrá tetetik, hogy I<£von*ohn Pét«r lotlol lakóinak folpereaa^go alatt Poncrica IatvAn aa. AhirvAri InkAa ellőni ktiv«-u>lja« fuJciíiiro loaAlogolt <a a MorioIAd köia^g 1-aö axAmu tolok-JcgyaUkönyT^bon + 1—t éa \i.-1S idixiralg foglalt ii hMllág BÖÓ a. o.ö. bocalt!t íngntUnok MotelAr k8a-aéglx<n n holyadnAn f. Ari junlua h& 20. napjinak reggeli 0 ¿rAJAu — inlnt aa el«8 hatArnapon — olir-Toroatotul fognak : a uiAaodlk Ar-roréal ldtt, ha notAu as olrön totO nom talAlk.aaék, f. 6. auguat hi 26. napJAnak rrggell 0 órAJAra a hi''lyailnáro kltüxotlk. aaaal h»gy ekkor fenébb klJolSlt IngatInnok a becairon alól la olaJatnl fognak
Aa Árverési feltételük a törvéay-aiék IróilAJAban inlmlenkor inog-toklnlholOk.
KapoavArott aprllla 24. 1806.
Pouiogy rargya flrvéuyaiéko mint teíokkOnyrl hatólig.

m fa—3)
ÁRVERÉSI
hirdetmény.
Somogym. polg. tSrTtaékén.k, mint UlokkitnyTlhatótignak ré««4-röl Uahlrré tétollk , hogy Folly Imro kapoarirl lakóinak fel- '' pvrcaaéga alatt K.ndrovlei GySrgy a nejo elleni ktWotcléaa fedeaé-aéro loailogolt éa a kapoavirl kHi-aég 800. la. t. Jegyzökönyvében teleki. 1—A rondaiim alatt foglalt éa bíróilag 6000 frt o. é. t«cattlt Ingatlanok bapoaviil kö»a*gb«n a helyaiinén t. év aug. 11. napjinak reggeli 0 órAJAn — mlut aa ol»9 hatArnapon — «IArr«raat*i*I
lógnak | a mAaodik Arvoréal Idö, lia netin aa .l»9n rtrü nem talil-koauék, f. érlokt. 12. nupjAnak röggelI 0 órAJAra a helyaaluéro ki-tUietlk, aiaal hogy tkkor foniiebb kijelölt Ingatlaaok a becairon alól <1* rlAdatnl fognak.
Ai Árveréal felUtelek a törvény-txik irodijtban mindenkor m^to-klnthctök.
Kapoirirolt, mijua 10. 1866.
Somogymegy« törrényaiéke mint telekkönyvi h itóaAg.
,M7,H5 (3-3)
HIRDETMÉNY.
Draakorlch KAroly hiteleaöluok ífaiehlviaa I Homogyuiegyo polg. törvéiiytaéko mint tolokkönyvl hi-tóaig réiaéröl köaklrré tétetlk.bogy KrloiUalréreknol Uraikovlch KAroly elleni ker.aetébon a klelégl-téal végrohajtia utóbbinak N.-Bajom 16. 17. aaim t. J. könyvébon
f 1 — l.ll.r. aaimlg hajagyaoltbli-tokira elrondeltotvén, as irvcréal feltételek ( a kUlégltéal aorrend meg*lUplMaa teklutotébOl hitel.-aöknek tirgyalial hatirnapul f. évi Junlaa hó 80-lk napjinak roggoll 0 órija kltdaetlk) mlro hlUleaök muI lilvatnak meg, hogy meg nem Jelenéaök oaotébon a fenuebbi Hgy-lotok bíróilag fognak aegillaplt-tatnl.
Kgytterttnlnd felhívatnak mlnd-aaok, kik ii kljel.lt blrtokhoa Igényt tartanak, aat • f.nn.bbl hatirldöig Id. bejelenteni alti tanok.
KapoavAr, m^Jn« 6. 1866.
Bomogym-gy. törvényaaéko mint
Ilcrfee adandó lakás.
N.-Kanizsán az Iván utcza 480-ik számú házában egy lakás, melyben jelenleg a —táv-sürgönyző hivatal létezik — szent Mihály napján bérbe veendő. A lakás áll 3 utczai- s 2 udvari szoba-, konyha-, títkamara-, padlás-, pincze- és fakamarából. Bővebben értekezhetni e lap kiadó hivatalában. (2—3)
Hirdetmény.
Ezennel közhirré tétetik, hogy alólirotnak a kötsoi határban fokvő, 200 hold tagoaitott szántóföldből és 20 hold belső fundusból, szől-lőből álló nemesi birtoka, az ehez kapcsolt mellék-jövedelmekkel épületekkel, száraz és olaj malommal együtt, szabad kézből, vagy ennek nemsikerüléso esetében, — jövő julius hó 3^kán itt Kötaén a helyszínén, nyilvános árverés utján; vagy örök áron eladatik, vagy pedig 12 évre haszonbérbe adatik; —valamint az eladást, ugy.a bérletet illető feltételek szintén A tulajdonosnál naponkint megszemlélhotők. — Kelt KötaéíjMSomogyban Kárád mellett jun. hó 7-kén 1805.
1.—3.
Foj é rIstván, tulajdonos.
Wívjílits József kiadó, lap- «5s ii)Jtíil7rTr*nilají''V»nos Nagy-Kanizsán.