Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
17.32 MB
2023-06-23 10:48:39
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
123
196
Rövid leírás | Teljes leírás (184.56 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1865. 019-021. szám július

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
IV. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Negyedik évfolyam.
19. szám 1865. július 1-én.
Ismeretterjesztő lap
.. .. u
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből. A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja.
Mcgjelen e Up legalább ogy ivon január hó 1-tŐl kozdve mindon hó 1-én 10-én és 20-án. — Előfizotési ár postán szétküldéssel és helyben háshos hordva egéss évra B frt. j félév] Nogved óvro 1 frt 70 kr — Mindon olöfizotő a tul«\Jdonos kölcsön könyvtárát nz eddigi fonntálló foltótolok mollott fél áron használhatja. — Nyilttér ogy Potit torért 10 kr. — tó »ok hat hasábos Potit sorért 1-ör 7 kr , 2-or 0 kr. és mindon további beiktatásért B kr. a bólyogd^ért 80 kr. fizotondő. A boiktatási díj ■ a lap kosolését illotö mindon kiadó hivatalhoz Nagy-Kaniga ára; a lap szollurai tartalmát illotö közlomónyok pocii«, ugy mindon lovolek bérmontvo a szorkosztőséghoz küldendők Kaposvárra.
félévro a frt. Hlrdo-tárgy a
Előfizetési fölhívás.
Közeledvén jul. 1-je, tisztelet <5» bizalommal kórjük fel azon t. elő-fizétőinket, kiknek előfizetési ideje lejár, hogy azt megújítani szíveskedjenek. Általában felkérjük la-puuk támogatására az irodalom ós ügy barátait.
A szerkesztőség.
A keszthelyi országos gazdász-erdészeti tanintézet.
Minél mélyebben óhnjtá az orsziig hazai niUvcléallnk okszorll fejlődésének érdekében, a mi gazdasági viszonyainkhoz alkalmazott gazdászati tanintézetek mielőbbi felállítását, annál örven-dotesebb, hogy ezen méltánylásra érdemes óhajtások ogy részben már u való-suláshoz közel állanak.
A Fölséges Urunk királyi nagylelkll-ségo által 1857-ben adományozott alapból az országban három gazdasági tanintézet fölállítása határoztatván el: Keszthelyen, Debreczenbon, a egy a kárpátaljai felvidéken, özek közUl az elsö,t.i. a keszthelyi még oz évi oktobor elején bizonyosan meg fog nyittatni.
Ezen tanintézet igazgatója már rég ki van nevezvo, a tanrendszer megállapítva, a tanépUletek ugy a mngasb gazdilszati tanoda, valamint a főldinívos-oskola számára már teljeson olkészitvo h felszerelve vannak. A 200 holdnál nagyobb imnta-gjvicUUaati tér máv mU velet alatt áll, u minden gazdasági épll-letek az intézethez méltólag fel vannak a kies keszthelyi határ egy kellomos pontján állítva, hol a földmUves-oskola díszes épUleto is áll.
A felsőbb gazdasági tanoda bonn a városban egy díszes épületben van bc-rendezvo; birand könyvtárral, muzeum-mal b vegyészeti mllhelylyel. líenno határozatlnn számban nyerhetnok a belépő ifjak elméleti s gyakorlati oktatást kétéves tanpálya alatt a mezőgazdászat, erdészet, BzőílőmUvelés és pinozo-mesterség minden ágazataiban,valamint haszonkertészot és gyUmölcstenyésztés-bon is, melyükre nézvo az intézet jól berendezett szöllő s gyUmölcskortio bő alkalmat nyujtand; do itt van helybon a sok híres balatonmolléki szöllő, — itt a város, do kivált az uradalom jól fontartott ordöi, erdészeti tanulmányozások végett, — itt az intézet iránti becses részvétét nagylelkllleg tanusitptt leikos gróf Fostetios Tasziló ritka szép juhászata, s marhatonyészete,—itt pontosul össze ókszorllleg rendezett nagy mozőgazdászata, molyok mind ugyanannyi becsos módot nyújtanak az intézeti minta-gazdászaton kívül is gyakorlati tanításra és tanulásra.
A felső tanodába oly ifjak vétetnek fel, kik a folgymnasíumí, vagy folreáliskolai tanpályát bevégezték s vizsgát tqttek, azontúl pedig egy évet már
gyakorlati gazdaságnál oltöltöttek, — mort az íttoni tantárgy ak alapos felfogására szükséges, hogy az ifjak n_gazdu-sági tárgyakban némi gyak...