Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
17.43 MB
2023-06-23 10:49:34
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
183
284
Rövid leírás | Teljes leírás (194.13 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1865. 022-024. szám augusztus

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
IV. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

f
Nagy-Kanizsa. Negyedik évfolyam.
22. szám 1865. augusztus 1-én.
Ismeretterjesztő lap
IV
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdámt, tudomány és művészet köréből.
A somogyinegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja.
Mcgjelon o lap legalább ogy ivon jannar hó 1-töl kozdvo miiül on hó 1-ón 10-ón ós 20-án
Nogyotl óvro 1 frt 70 kr — Mindon olöfitotö a tulnjdonou kölcsön könyvtárát az eddigi foni)|álló foltótolok iiiollott fól áron használhat tósok hat hnsábos Potit. sorórt 1-ÍJr 7 kr , 2-or G kr. ós mindon tovAbbi hoiktatásórt 6''kr. a bólyugdijórt
Elöfizotósi Ar postán szótkUldóssol ó$ helybon házhoz hordva ogósz óvro B frt. j fólóvro 8 frt.
...... '' "lőtt fól Áron használhatja. — Nyilttór egy Potit sorórUO kr. — Hirdo-
nsAbos rom sorört i-ftr i Kr , -¿or o kr. ós mindon tovAbbi bolktntAsöri omr. a böiyogdijört 80 kr. íizotondö. A boiktatási dij a n lap kozolósót lllotö mlndon tárgy n kiadó hivatalhoz Nugy-KanizaAra a lap »zollomi tartalmát illotö küzlomónyok pedig, ugy mindon lovolok bórmontvo a szorkoszttfsóghoz kUldondök Kaposvárra.
181 Magyar HongyUlóanok holyo és időjegy zóse :
(Vógc.)
SJ „
M
10C
107
108 100 110 111 112 118 114 116] 110
117
118
119
120 121 122
123
124 126 126
127
128 120 180 181 182 188
184
185 180
187
188 189
140
141
142 i-ia
144
145
Pozsony
Sopron
Possony
A hongyUlós holyo
ti
it
n t•
i r
Bosztorczobánya
Sopron
»» tt
Sopron Pozsony
Szócsóny Nógrád m. Ónod Bon
h
Pozsony 140 Sopron
147 Pozsony
148
149
150
151 1521 158
154
155 1Ö6IÍ
157
158
159 100 101 102 168
164
165
166 167 108
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
l80P«st '' i»
Borsod ni.
Pozsony, Buda
Pozsony
il
Buda
Pozsony
ti
181''
koadoto napja
1562. fobi. 22 1553. apr. 13 1564. mart. 1 1555. június 21 1666. jauuar 0 fi 657. Junius 1 1669.január 0 1568. aug. 20 1660.fobruar 2 1607junlus 1 1608
1669 aug. I. 1672 fobr. 2 1672 sopt. 8 1678
1574 fobr. 10 1576 doo. 13 1678 fobr. 1 1681 nov. 11 1683 mart. 1 1687 nov. 1 1693 jan. 26 1696Jan. 10 1696jan. 15 1697 fobr. 2 1698Jan. 25 1699jan. 25
1600 fobr. 2
1601 jan. 26
1602 fobr. 22 1608 fobr. 24 1604 fobr. 8 1608 sopt. 20 1609nov.1 1018 fobr. 21 1018 mart. 4 1020
1022 apr. 3 1026 sopt. 8 1030 fobr. 2 103-1 nov. 30 1087 sopt. 21 1046 nu\|us l
í
1049
an
26
1665jan.24 1669 julius 21 1662 május 1 1668
1681 aprll 28 1687 oot. 18 •
1706 sopt. 1
1707 május 6
1708 fobr. 29 1712 april 10 1714 oopt. 8 1722jun. 21 1728 maj. 17 1741 maj. 14 1761 apr. 18 1704jun. 14 1790 junius 0 1792 május 20 1790 nov. 6 1802 miy. 2
1806 oot. 18
1807 apr. 15
1808 aug. 28 1811 aug. 26 1825 «opt 11 1880 i»pt. 8 1882 deo. 10 1839 jun. 2 1848''mij. 14
1847 nov. 7 •
1848 julius 6 1861 april 2
bofojozós napja
innrtius 20 ini\jus 19 április 12 Augustus 1 anuár 25 ulius 3 martina 10 novombor 13 május 2 jullua 27
octobor 20 április 27 octobor 16
április 4 február 22 iprilis 13 február 19 április 28 január 28 mártius 20 •.aártiuu 14 mártius 20 május 0 mártius 17 április 23 április 6 április 15 április 20 április 15 május 1 dccorabcr 0 január 23 április 25 juliua 4
Augustus 18 docombor 20 május 2-1 február 15 mártiiiB 20 1847 julius 17 junius 8 julius 3 deczombor 4 szoptombor 19
docombor 30 január 25
dügvóss Alt. uiínd-kcttöfólb. szakadt Junius 10 junius 9
1729. novomb. 20 octobor 29 augusztus 27 mártius 19 mártius 12 junius 26 dccombor 10 octobor 31 novombor 7 docombor 16 novombor 5 1812. május 20 1827. aug. 28 docombor 20 1836. május 2 1840. május 13 1844, nov. 18 1848. aprll 11 1840. aug. 18 augustujs 22.
tartás
napja
3-1 34 43 37 19
33 ,. 02
84
3 hónap 67
87
85 27
63
71
72 100 59 89 65
03 70 93 61 89
02 . , 80 67 51 87 96 84
04 122
187 109 111 78 194
l óv 78 nap 127 100 Í36 142
230 99-
h
272
360
1 óv 6 hó 4 n.
168
131
268 282
3-1 182 25 240 70 270
I ó. 11 h.l7n 102
3ó.4h.l6n. 316 '' 1 óv 6 hó. 5 hó 6 nap 1 óv 1 hó 8 n. 1 hó 20 nap
Ki által hivatott egybe, vagy ki alatt tart itot
l. Ferdinand
Maximillan

Rudolf
V
n n n
n
»
n
o »
n
n »
«
i;U««M, — lUko.m. 1460. V. Liiild. - Huda 1450 Corvin lUtyia. — lUkol 1.400 II. UUoiM. — lUko« 16»! »cplcmb, 8. II. L«Joí. Und» 16S7 ocl, 0.-I, Kcrillnsnd. — Uudi» 147U Corvin Mátyá», — HmU 147Ö lludA i* Itáko) tfttO II. L*Jo». — Vi''gro ni 1406. or»», gj-nlfo ItniUn UrUtoM.
Közli: INKEY ÁDÁM.
II Mátyás
II. Ferdinand
tt n
HI. Fordinand n
IV. Fordinand
I. Loopold »
n n n
II. Rákóczy For.
n n
I. Józiof
III. ¿ároly
Mária Thorosia
n n
II. Loopolä
n
I. Foronca
n n n n n n n
l. Fer. bmk.V.Ferd.
V. Fordinand »
n
l. Foroncz Józsof
Hflf* UtálwroMQ kUldotvJu be honink oion lloruággyUltS», — a loroiftlbft már fel nem vcliettük. 1, Ríkor-nuia 1288, IV. vAgy Kun Li»xlá. — UuJa 1401. /.»Igmond. — BudA 1443 I. UUmIS. — tud* 1444
Juliüs 25-én. Hogy áll Somogy-megye P
Bátran olmondhntjuk : hogy */i rtíszo cschlll. A tavauz folytán beállott migy szárazság miatt rettegett ¿liság ha bo nem áll is, de már kétslgtolcn, hogy megyénk nngy röfljso egy moatohn megpróbáld óvnék leond kitóve. Blidőn junius lió folytán pár cstí megmosott ben-nllnkot, azt hittük, ha az Ouzi votemó-nyok nem is, liánom a tavasziak helyre lltik a csorbát; s az csOk után jött újra akkora hÖsóg ós azárazság, hogy ezon remónyllnkrtíl is le kellett mondanunk. Az tísziok nagv ídszbon ki»Ultck,a tavasziakat is sok helyen vagy fel kollott szántani, vagy 4—6 — 6-od részben elégítik <wik ki a várakozást.
A Dráva mentő elégíti ki némileg gazdáinkat,vagy is körlllbelUl ''/4 részo Somogynak olyan, hogy a mostoha időjáráshoz mérvo azt mondhatják rá a vorojtókes szántóvetők: még hála Isten; a *fy részen nyomor, pusztulás a ha nomis inség, hanem inindenesetre a legszigorúbb ós csapásteljosobb óv vár reánk.
Elmehotaz 9 —10 helység határán koresztlil, mig egyet találsz, melyre azt mondhatod: ez meglehetős, a többi általán vóvo rosz. Kftiönöson az ösziok — pedig oz szokta adni leginkább a jövedelmet — mostohán Ütöttek bo.
Egyik ismerösllnk panaszkodott, hogy olvetott 480 p. mérő őszi eleséget s .lett neki 800 kereszt torméso; és oz még meglehotős áldás!
A nVisik olvetett 140 p. mérőt, s lett noki 96 koresztjo; tehát (17 kévével számítva keresztjét) még a magot sem'' adta meg. *
Van olyan határ számtalan, hol ogy 1200 négysz. öles hold 2 kereszt búzát, vagy 8 kereszt rozsot adott. De van olyan hold is, hogy az aratdk ott luigy-ták, mert még a kasza alá som volt ér-domoa, a midőn a tulajdonos saját oso-lédjeit noki állitotta, lett rajta másfél .koroszt; onnok is fojo olyan, nom órdo-mos az olnyomtatásra.
E csapás húzódik vógig a mogyón Kis Korpádtól fel ogéBz a Sióig.
Egy darab időig romény volt roá, hogy a tavasziak holyro lltik bizonyos mértékben a szerencsétlenséget, mint már fenn-tobb említettük, — ozoket is kisobb — nagyobb mértékbon tönkro totto a roppant iítiáég, szárazság.
Mig aránylag a fcabtáblák legjobbak; árpa, kukorioza, burgonya rosz kilátást nyújtanak. Megyénkbon nagyban votik a hajdinát; ohhoz is sommi rómény, miután ezt Szent Iván nap körlll vetik a földbo, s bizonyos vidékokon azóta ogy csöpp cső som volt; a mag mig máig
ís a földben hevor, vagy itt-ott hibásan kolvo, fel kellett szántani.
A tavaszropezo (gyapjú után ebből szoktak előre pénzelni gazdáink) Bzinto rosz, bár jó árórt megvennék (5 ft mó-rojo), mig más eleséget alig kores most is a kereskedő.
Előszéna nagyon kovés lott; a vetott takarmány rosszul Ütött be, tollát a jU-vőro nézvo mig az az aggodalom ia beáll: hogy mivul toleltetUnk?
Szont kovés (
Takarmány kovés!
Szalma kovés!
A munkás jószág, a ridog gulyák j a ménosók , juhok, sortósek stb. mivel lesznek kitelelvo?
Többen már is áruba bocsájtják marháikat, lovaik és juhaikat, do vovő még olcsó pénzért som találkozik, mert pénztelenebb időszak nom volt Ádám apánk óta!!
Itt-ott gazdáink már is szedetik a fa-galyakat, hogy némitakarmánypóllékul szolgáljanak.
Miből votnok ol gazdáink?..
Miből elégítik ki a osolédokot, inon-toremboroket?...
Miből fizetik a roppant adót?..
Miből tartják fonnt a o»aládot?..
Miből fizotik annyian a múltév jelen tartozásainak kamatjait?..
Pedig — ha előro akarunk menni gazdászati tekintetben —'' nem elég a tartozásokért ologet tenni, hanem folytonosan bo koll ruházni a gazdaságokba, hogy a jövőben hasznot menthessünk.
Aggodalom és pedig méltő aggodalom jobbra, balra!
Jószágunk ogy részét koll —«ha ugyan vovő akad reá — olosó pénzen elpata-zarolni, hogy oxistálhassunk f
A középbirtokos osztály puBatul I
A haszonbérlők — kik néhány óye oly mohón ostok noki o szántásvetésnek a bérletnek, — buknak rakásra, ott hagyják a bérlotokot fizetni képtelenek lóvén!..
Nem csak a politikai lég nyomott, liánom a mezei gazdászat jelenő és jő-vőjénok aláásva, nézllnk a sanyarú jövő felé."
A mostoha tormés daozára az Uzlet-pangáB nagyobb, mint valaha; ha pár mérő oloségot elakarsz árusitaui, potom pénzért sUvogeIncdkella koreskedőt; még a „van" mollott „sinos"!
Nom lesz moglopő, ha megyénk terü-loto nagy részén, tömegesen folyamodnak az adóbeszedés elhalasztásaért; vagy ha mostoha anyagi helyzetünk kellő figyolombo nom vétetik, ogy mást éri az oxokutió!.. A bukás!..
így áll jelenben Somogymegyo nagy részo! R.
A tizenhatodik század honunkban müvóltsógi szempontból.
(Vógo.)
A Wrvónytudósokból raogemlitondök : Vorböoay, Voros, ki lBCB-bon Debroosen-bou adta ki VorböcaylstvánnA hármas köny-
vél ily mini alatt: „Magyar Doorotum kyt, Werca Ihltzs a dónkból tudni lllyk a Wor-boMrozy Istwan Docrotumaból magyarra fordított," topábbá Kormondi linksni# Révai, Móréi.
Az orvotok közül kitűntök;
Salosis, Blandrada, Vitth, Soling, Simo-nidea.
Méltán számítandók o kor tudósai közó mégi Kcvásiiotay, Farka», Dudica, Votto, I.asky, Forgács Fer. Liaxthl János, DAvid For., KulesAr György, Oláh Mlktó», Somogyi, Gyöngyösi György, Tuboro, Sambucus, Zala-hány, fiulbus. stb.
Midőn onyészot fonyogotó a nemzetet, midiin n bolviszály magvai újra olhintottok a vór Áztatta hon róuAiu, hogy esőktől meg-.nentsók honunkat, hogy ezokot móg fakadó (.lírájukban clöljók,költőink, nomzoti tárgyú kóltoményok asorzóaót választák ollonmérgül, süt maguk aJőbbok 1« nomzoti nyolven zöngék el szivök sugallatát. Mindon törokvés . dn látszott irányzottnak lenni, hogy a nemről! költószotot uj alapra fektessék. így jöttök látrn ¿a divatba a riomos voraok, vagy liirti''-nelmi ónokok. l)o lássunk cgypAr pól dát, álljon itt olsö hol von a hő» Tliury Uyörgy Palotának 1562-ben hő« megmontftjo 0» Kanizsa végvár parancsnokának o gyönyörű vor»o:
„Zölditsótok ogok hamar a mezökot: llogy próbálhassuk mAr nyugott íegyvorűn-
Ellenségeinkre egysxor hogy kikoljünk, Török pogányokkal vígan mogütközzünk.
Doll KarlvAn béget kozQnkro körítjük, Dólozcg Mohometet lovArul ökleljük.
Iliszom, ex magyarok mikoron kiütnek: Pogány oi^naógnok bátran azombon néznok,
Kik hamar előttünk futnak vagy eleanok — Magyar fogyvorótől teritvo foküsxnek.
Adjad nagy ur laton vitézi tőitekkel Yégházunk kórkedjon aok pogAny fojokkoll
A tizonhatodik azAzad honunkban tud rnü-vcltsógi azoropontból:
A* végbelioknek tartsd meg orolokot: llngy pogAny vóróben mártják fogyvorokotl
* ezer ötszázban és az negyven nyolezban nekli Thury Oyörgy vórszomjuzásában."—
Mily gördülékeny, mily tiszta, könnyön érthető versek, mily jcllomxő sorok. Mintha magát a liőat látná az ombor o sorok hallat-tára.
Do menjünk tovább láaauk a korához kó-pest nagytudományu bujdoaó Balaaaát:
„Boldogtalan vagyok Mort kinaim nagyok, Beborult ifjúságom szokatlan aolgot is * nehéz jármot
Már megszokni nom tudom. Régi időm elmúlt, Most másképen fordult ... Szomorú ax án «OrSOOI "
Valamint egyéb ngy o sorain la a borongó szolid bánat árja ömlik el.
De lehn« o % telot egyszerűbb szavukkal éa mégia köitöibKm feateni, mindext a második vorsben leírja:
„őaxi harmat után, Végr* mikor aztán
Fújdogál a hideg aiét, Nem aok időmulván Sárgul, hulldogálván
tárói a gyengo levél, Föld ordő harmatját, Piros oalxmAm nyomát Hóval lepi be * tll."
Valóban kifojozett ás olhelyozett sorok, melyek a loiró költök királyának Petőfynok sem volnának szégyenére.
A negyedik voraben Így kiált fol:
„Iatonem mit tegyek? Immár hová''logyek?
Mire jutok végtére ?l Ha mind búval élek" -—
É
i
Az G-ik veraen resztül:
gyengéd keaerv vonul ke-
„Ennyí gyötrelemmel Vagy ennél la többel Ifjúságom mint éljem ?" . -> Jobb less a darvakkal Va^y más madarakkal
Ősszel buoaut vennem, S mounom oly oraxágr», Hol irigy!m soha
Nom aeólhatnak ellenem."
A 6-ik versszakban,nemtelen irigyeit, mily gyengédedon boszulja mog midőn mondja:
„Talán elmontemmol, '' Buosu vételommel
^« Ha utamat követem :
Gonosz irigyimnok
Kik most roám törnok,
Nyolvök elkorülhotem I Ha nom látnak talAn Nom szólhatnak roAm,— így kedvök bütotthotom."
Többet fölösleg idéznünk, mort cz ogy költomónybŐl ia bolátha^uk éa raeggyözöd-hotünk, hogy Balassa költő volt. oly költő ki nomosak a tizonhatodik század költői koszorújának ritka virAgjául tekinthotő; hanom a 17 sőt 18-ik századinak ia diazéro vAlt volna oly költőt felmutatni mint B a 1 a a a a.
Balassa utAn közvotlon IUmai JAnos Ali, ki bAr Balassánál ax Arzént, képzolotot. szóval a költői kifejezést tokintvo jóval hátrább van; do a hazaszerototmindkottönól ragyogó fénybon tündöklik.
Mogomlitondő még Sobők deák vagy Tinódi Sobostyón, ki akkori törtónotünkot, bzo-kAsainkat, beszédünk a voraolésünk módját szakavatottan tArgyalia „CronikAjAban."
Gyönyörüok a sorok, melyokbon a magyarokat a török hütotlonaógére figyolmeztoti, magukat podig az ogyeaségro sorkonti, igy irvAn:
„BoldogsAg fölötök fejonklnt magyarok
Török Álnok bitót mognem gondoljAtok,
Noha csak tölom ia aokazor hallottAtok, ''
Sok fejodolmeket mint oaalnak tudjátok.
Tudjátok magyarok hitoaok valátok
Mig nagy azorotottol egymAst halgattAtok
Do miholyt költötök tl moghaaonlAtok
Ottan orszAgtokban im pusztulátok" atb.
Tomesvári István doák ia irt több vorsel. molyok közül mogomlitondő a konyórmozőröí irt kövotkoző czimü hosszú vorsroU: „Históriás ónok a jelon gyözcdolemről, mint vorto mog Mátyás királyTdojébon Báthori IstvAn or-dólyi vajda a király hadAval éa az ordélyi éa magyarországi hadAval Ali bégotjhatvanezor törökkel Erdélybo a Konyórmozején, mikoron imának 1470. sz. Kálmán napján." Vég-verso kövotkoző:
„Ezokot vorsokbon a ki borendelto Tomesvári István doák az ő novo, Hogy Tologdon liknók sohola mostorsógbon Ezerötszáz hatvan kilencz esztendőben."
Irt még ogy könyörgést is inolynok első vorsszakacz: *
„Járulok ölödben szorelmcs Jézusom Az én könyörgósombon. No nézd undokságát én aok bünoimnok : Fogadj bo azerolmodben 1 Mort csak benned vagyon mindon reménységöm,
HallgAss mog kérésombon ;
To vngy bünoimnok drága áldozatja —
Juttass Atyád kedvében."
Az egész művön mély vallAaoasAg ömlik ol, azonban monnylvel hátrább áll Balosán költeményénél, a ki Atolvaaaa osak ogyszor moggyőzödhetik róla.
Hazai tárgvu rimos voraokbon írtak móg: Bloai Nagy Mátyáa, A vitéz Hunyady Jánoa-ról, líogAti Fazokas Miklós, MAtyAs kirAly dolgairól. Ilosvay Péter Toldi Miklósról, GosArvArl MAtyAs, a rógi magyaroknak első bojövotolökröl. C»9»iádi Domotor, második Jánoi királyról. É* voltak móg ixámtalan mátok, kiköt itt elősorolni sok volna. Azonban a kövotkoző órdokca hegedűs énekből
[>ár vorsot fölmutatni még som tartom fölös-ogesnok:
„Szoronosével az kinek van frigye: Szaporodik annak az irigyel Ezt én tőlem bá? minden olhigyje, Sőt megpróbált igaz gyanánt vegye, Mindon mogongotljo, — szivében föltegyo, Ej-oj, asoroncaónok támad aok irigye!"
De lássuk tovább az &. és 6.-vorsot:
„Szép szint mutat hozzád mindenokbon, Alázatos mint farkas vorombon j Azt gondolnád: ninoa máaa megyóbon — Do bolé öl osak hamar az vizbon Moggyőz kétszinében — árkot ás ölödben, Ej-oj megkötöz ellonség képébon.
Gyökerot vert bonno ax ó kovász, Hálójával ax ombor után haláax ; Tariaznyát ráz olöttod mint lováaz, Ha mit vohot tölod ? azon horgAaz, Sürü kassal csikász — to azürödöm rAkAsz... Ej-oj jó hlrodben mint mérges pók mogmAaz."
Végűi álljon bb ily áakálódók üdvözlésére ismorotlon azorzö 0-ik voraaxaka:
„Életedben ki voltál ily rAvaax Förgoteget hajtson rád a tavasa, Házad alul kidűljön ax támaaz, Valahol járaz: ugasson az kuvasz, Mint ax tőko megás« — mort hamlaaat mondasz,
Ej-oj, ax mit nom tudax azzal ia rágalmazaz."
Ifcy átkozódni caak Shakrapearo tudott.
Ezokből láthatjuk,hogy irodalmunk a IC-ik században daczára ax őt olnyomni akaró ol-lonhatáaoknak, dioaőon emolkodott a tcapodt-aég külfödto határiból , hogy egy ujabb nomzoti irodalom alapját voaao meg, molyotjo-leson ol is ért. REMETE I\ÁL.
EJirek és események.
A Hazánk nagy fia Deák Forenoz jul. hó 24-ón Sz.-Láizlóról Edoríosr^ i (Zalnmogye) utazott. I A Julius 30-án tartatolt a helybeli vároa templomban a tanuló ifjufiág di-szc8 „Tc-Doum-a" melyet] az ifjuaág dalárdája órzö azivbÖl bmlcdozli ójjokkcl kiBÓrt, ezután lobogójok ólón nagy szánni vond<?gko8zorutdl övedzetfen vonultak a „ Zöldfa tcrm<;bcn " zár Ünnepély bkot megtartani. A jelenet szokatlanbága any-'' nyira növelte a kíváncsiak számát hogy a terem csakhamar megtolt a zsúfolásig 08 a számtalan sokaság nagy részét kirekesztő.
i Simo osakugyan d/szos Ünnepélynek , voltunk szemtanúi... I Gymnasiumi ifjuságunk zárllnnepé-.lyét moglopölog tartotta ím
Alighogy a torombo lóotllnk ft. igazgató ur lelkes szónoklattal nyitá meg az "Ünnepélyt, melyben röviden kk-melto az egyházi 8 világi elöljáróknak az ifjúság iránt tanusitott buzgalmát, melyro a vondégkoszoru „éljen"-nol válaszolt, s szóvirágból fllzütt diszbeszéd helyott — miként mnga kijelenté — az ifjúságnak enged helyet, hogy az legyen tolmáosa tuuifiidt szivérzeményoinok.
Az ifjuaág pedig fényesen megfelelt a várakozásnak...
A bevezető boszéd után, 2G ifjú kísértette mog szárnyai erejét a szavallatban. Gyönyörll volt Bzemlélni,midőn a kisebb, nngyobb ifjak gyormeki egyszorlUéggol iparkodtak zsengo áldozatukkal a oiroa 400 tagból álló hallgatóságot megörvendeztetni, melynek kedélyét valóbun any-nyira felvillanyozták, miszorint az núnd-untalan hangos „éljon"ncl 8 tapssal nyíl-vánitá helyeslését.
Hogy i>edigafolytono8 szavalat a von-dégek figyelmét próbára no togyo: minden 3—4 után a szavallatok tárgyának megfelelő dalok viszhangzának a gymn. dalárda ajkairó) négyes hangban.
Névszorint a következők: „Nép hym-nus", „Pápaihymnusu,„ Járjatok bo mindon földet",„No monjrózsáma tarlóra", „Kis kortombon kivirult a rózsafa", „Ezerszer légy tldvöz ordök kies hazája", „Tied vagyok, tied hazám", „Igyunkaz ombor egyszer él", „Kitárom rcazkotö karom", „Mi füstölög ott a síkon távolban", „Föl! föl! társak itt a poroz" végUl „ Isten áld meg a magyart." Minden egyes dalt 8zllnni nem akaró tapsvihar köve-tott; sőt az „Igyunk" félő dal közkívánatra másodszor is adatott. EzOn élvező-tot t.Letlingor Károly buzgalma nyujtá a vondégkoszorunak, ki fáradságot nem ismerő szorgalommal iparkodott az ifjúságot a művészet ezon ágában is kiképezni. — Fogadja legmélyebb hála-s elismeréssel párosult köszönetünket.
A szavallatokat 6 ifjú megjutalmazása követte, mely után a vondég-koszoru, valamint az ifjúság közt kiosztatott a tanodai értositvény. Ezután Oroszváry Gyula 4-dik osztályú tanonoz jól szerkesztett és helyes hang staglojtéssel kisért búcsúbeszédét adta elő. Az ifjú szónok Üdvözölte utóljára a vendégko-szorut, azután köszönetot szavazott az igazgató valamint a többi tanár uraknak, 8 végro szivea megható «zavakban vált el kedves tantársai s az ifjúságtól, szívökre kötvén ogyuttal kötelmök lelkiismeretes teljesítését. Szavalatát éljenzés és tapsvihar kövotto.
Véglll főt. Könyo Alajos igazgatótanár bezáró beszédét, melyben mintegy számot adott a szUléknok, hogy gyermekeiket különösen Isten, király, egyház s haza iránti kötelmeik pontos teljesitéséro buzdítni soha meg, nom szűnt, s hogy őzen négyes irány lebegett mindig szemei olőtt, valahányszor terhes igazgatói tisztjét toljoBÍtotto. VégUl azon óhaját fojozto ki, vajhaaltanodánk minél előbb főtanodává válhatnék! s ezzol a vendégeknek valamint a gondja alá holyozott ifjúságnak minden jót kívánva, távozott.
Ennyiből állott a zárllnnepély. Egyszerű do mindazáltal oly magasztos volt, hogy a hallgatóság szomoíből bőségben csalta ki ajr. Hrömkönnyoket. Ez kozoa-kedjék fonségéről!
Azonban igazságtalanok lennénk, ha a jelon kürlllményok között, midőn mindon bzívos Ugybarátnak az ifjúság nevében hálás köszönetet szavazunk, megfeledkeznénk arról, ki az egész lltrynok mintegy rugója >olt, b ez főt. Könyo Alajos igazgató ur. Erdemeit nyilvános tottok hirdetik- Az elemi tanodák Bzor-vozéso az ő mlivo. A gymnasium Ügyében ő volt az úttörő, a zászlóvivő; oré-lyo nom törődvo a kezdoményozés nehézségével , rottonthotlon bátorsággal haladt olő a rögös uton,bátran kütdvén az akadályok folyton dagadó óriás hullámaival; mig végro állhatatossága meghozta a kivánt gyllmölosöt! Ugy hiszom mindnyájan ismorjllk. ő létosité a jelon zárilnnopélyt. Mindezek oly tettek, molyok elismerést követelnek.
Vegyo városunk polgárainak hálás elismerését.
Adjonlsten vároBunknaktöbbKönyét, ki képed azt a vészes tespodés karjai kö-zUl kiragadni, s bonne mindon magasxtoa iránt vágyat költeni s foganatosítani!
A Jól esik hallanunk, nogy a helybeli dalárda is készUl az aug. 20. tartandó budai országos zenellnnopélyre. Óhajtandó volna, hogy oz alkalommal a dalárda egy uj erő és lángoló lelkesültség-tői érezné magát áthatva, hogy ezután magyarán érzőszivből hallanók zengeni onnan is a but gyilkoló és jó kedvet olŐmozditó hazai dalt.
— A szontgáli gyilkosság. Olvasóink omlékozni fognak azonsajnos eseményre, melynek a mult évben Szent-Gálon egy oda való erélyes ember lett áldozata. Ez Ügyben összesen 122 ottani lakós volt liaditörvényszék olé állítva, s az ítéleteket m.hó ö-én hirdotték ki Veszprémben, melyek szerint a leginkább terhelt 38 vádlott halálra, a többi pedig részint hosszabb vagy rövidebb idejű börtönbüntetésre lett ítélve, részint kegyolmot kapott. A halálra s hosszabb tartamú börtönro ítéltek as ítéletet föl-lobbozték.
A Balogh szintársulataSiófokontartja olőndásait.
A Molnár -— a volt népszínház igazgatója Kosztholyen vendégszerepel, Szuper társulatánál.
A Mult hó 28-án hajnalban villám ób dörgés közt mogyoró nagyságú jégeső látogatott mog bennünket, moly oly bőségben hullott, hogy felhő szakadásnak is beillett volna; árok, utoza, több koreskedés és pinozo megtelt vízzel, ablak- és utozai lámpákat rombolt s temérdek más kisebb és nagyobb károkat is okozott, A földet renditő vihar után utozá-ink portól és sártól ugy megtisztultak hogy rég nom láttuk városunkat oly tisztán mind azon nap, melyen az elmulasztottat a természet tett iővá. Máskép van ez utozai lámpáinkkal, igaz, hogy vissza som omlékszünk mikor voltak meggyújtva, de hiszen kár is lett volna vélök vesződni, mivel ax ujnyi vastag piszok miatt üvog oldalain a nap erős sugarai sem hnltolhatnak át,hogy hatolhasson — oz olosó petróleum világítási időbon — a pislogó olaj méos? —- Ez újból egy tündöklő képo városunknak.
A Sajnosan kell említenünk, hogy a főutozán több kereskedő boltját fölvor-ték és nagy mennyiségű értéket loptak ol tőlük.
A A helybeli izraeliták egyik érdemdús tauitójok, Mózos Henrik ur, julius 22-én, éltének 65-dik évébon halt meg Varasdon. 33 évig szolgált az itteni izr. községnek, a ezen hosszú idő alatt mindég általános tisztelotben és szeretetben részesült, a mi leginkább azon nagy és őszinte részvétből tűnt ki, mely halálának hirére nyilvánült. Mint hiteles forrásból tudjuk a hitközség intéskedést teend, hogy a hátramaradt özvegy életfogytig való ollátása biztosítva legyen
\
A könyörülót eme cselekedete által ohaj-jjik h szomorkodó családon az olhunyt tanító bokros érdemeiért való hálada-tosaágnkat loróni. Béko és nyugalom szálljon lo a boldogult hamvaira!
A A közszellommel haladó, nemes és jóért lángoló Csurgó városából kö-votkoző meghívást kaptunk: Moghivás a osurgdi és vidókboli műkedvelők által f. évi. augusztus hó 1-én a Csurgó-ó-városi „Daru" vendéglő tormében ogy osalád segélyezésére tartandó zono-, ének-, szavallatí és táno estélyre. MUso-rozat: J. szakasz. 1. Hymnus Kölcsey F. Zenéje Eorkel F. Énokli a mllkod-velő férfikar. 2. Nagy ábránd, Rossini „Mózes" ozimll operájának dallama fölött. Szorzó Tlmlborg Zs. Zongorán előadja: Fekete Ida k. a. 3. SzaVallat. 4. Induld Ueohertől. Énekli á tanuld ifjúsági énekkar. 6. „Mátyás anyja." Arany J. Zenéje Mosonyi M. Zongorakísérettel énekli Tóth K. nr. G. Szavai-lat. 7. „Édos lánykám!" LóvayJ. Zenéje Huber K. Énekli a műkedvelő férfikar. 8. „Soprik a váradi utozát." Ábránd Záoli J. Zongorán előadja Pásztor Boldizsár. 8. Szavallat. II.Szakasz. l.„Dal, or, láng," LéVay J. Zenéjo Huber K. neklí az ifjúsági énekkar. 2. Rögtönzött ábránd. Chopin Fr. Zongorán előadja Fekete Ida k. a. 8. Szavallat. 4. Névtelen induló, Egrcssy B. Zongora-kisérlettol énekli Tót Károly ur. 6. Tavaszi dal. Mosonyi M. tínokli a műkedvelő férfikar. 6. Szavallat. 7. G<tlgóci emlék. Palotási J. Zongorára átírta
TÁRCZA.
R o m 6. n c z.
Bérczok mögé bukott a nop, Níirn játszik iiiár a habokon ; Eltűnt ok alkonyi bíbor, — 8ötét kék(4 a Balaton.
A kie harang Tihany folöl Mogcsondül és oly édoson Röpül síró »tép hangja át A alma tükörü vlzou I
Ki* csónak szál a hang után, Fövegtelen as ovozö 5 —
— A parti jegonyék alatt
Kis lány susogja: ah, oz 81...
,S»ogény bohó loányka to, —
— Felelnok rá a Jogonyék, — Hiába váraz, ö nem jön el, ígéretét felodto rég 1 —
Ugy olaxorul kit kohele, — A aárga lombú őszi fák Remény helyett szivébo a Sötét kétséget sattogák.
Az alkony és az éj között Egy pillanat csak a határ, Letelt, az esti szürkülot Az éjbe átolvadva már.
Hiába néz a kis leány, Nem lá^ja már a csónakot, — Feléjo tart-o még avagy Egy mán, ujabb Irányt kapott?
„Jobb volna tán már énnekem Elhalni, mint a fák amott?" — Sóhajtja és a fák fölött Mosolygni lát ogy csillagot).,.
A csónakos ovoz, ovo«^ — De tQndérek voszik körül: .Miért siotss? — szólnak reá, Ha elmaradsz inkább Örül I —
Miért sietss? — azt gondolod Epedve rir ? — no, oh no hidd'' 1...
— IrányttUo a szivo csak
8 megbomlik rá a* is legitt. —
r
„Jobb volna tán már énnokom —
— Támad szivén ily gondolat, — E tündérek honában itt
A kék, a mély habok alatt" ? 1...
8 a mély habok alá merül Elkomorult tekintető, S a mély habok alól íulé Egy csillag fényo roszketo ...
Egyet ránt — és lm partot ér, Ledobja most as evezőt; —
Mosonyi M. Filőadja Pásztor Boldizsár. 8. Szavallat. 9. Szózat Vörösmarty M. Zenéje Kgrossy 13. ténokli az ifjúsági énokkar. Ezt követi a tánozvigalom. Bolópti díj 1 fr,t. Kezdő»o 8 órakor.
A Uj sürgönyző állomás nyílt : Igld és Tapolozán (Magyarország); Jasteno-vaoz (Zágrábmogyébcn.)
Füredi újdonságok.
% Az ujabban ér/fcezott vendégok között vannak: a Vörösmarty család; In-kcy J. s Boronkayl KN
% Gr. Ziohy I(Wy elutazott Stájerba. \
Logközolobb adatott a szép szin-körbon Radnótfáy, a nemzeti színház intendánsától fordított „Kísértén", moly-bon Hirtling Mária assz. átgondolt, szép játékával élvezetes órákat szorzott a kö-zönségnok. Kilépésénél virágcsokrokkal fogadtatott s mógéljonoztctctt többszörösen, ugy n páholyban jelon levő műfordító is; ki Füreden létében ismét egy uj franczia5 felvonásos drámát fordít „Los pauvres do Paris" ozim alatt, Brisebarre és Nus-től, melyben hatásos és erojökhoz méltó szerepek várnak Egrcssy, Tóth József,Jókaynő és Lend-vaynő-ro. A darabból 3 felvonás már készon van.
Julíns hó 20-án volt az első táncz-estóly , Boronkay K. -rendezéso alatt, a tánozftlzórbon ki kell omelnUnk a Vörösmarty testvérpárt; Kopácsy M. és Nc-deozky kisasszonyokat.
8 hozzá suhan, mellé torom A kin leány midőn kiköt...
Szép csillaguk még jobban ég, Tolj os öröm az arezokon ; — — Bocsánatot kérnok a fák, S a tündérlakta Balaton ....
TAMÁ8FI CJYULA.
La Valiére herczegnő élete.
Egjr nirtolen él 1708-ban Kölnbon m»gj«lent fr»nctU kln''Ui útin fordította
RÉNYI REZSŐ.
(Folytatás)
A királynak igen rósz éjo volt: főfájása és hányásai legkovosbbé sem csillapultak. Alig terjedt ol botogaégónok hlro, már másnap reg-gof az egész udvar látog''táara ment, mivel azonban a szorolom okozta b^jok nem tartoznak a gyógyithatlanok közé, gyongélkodéso az éj folytán sztlnt és ogészaégo roggolre holyro állt, Ez idöbon a kétértolraüségok még jobban divatoztak mint napjainkban, azértbővon fordultak elő a király botogségo fölött. Eltávozván az udvarlók tömogo nyugodni hagyandók u plhonéstszükséglő királyt, axpnnal Sain Agnanért küldött, kérvén öt látogatná meg kedvesét, tudatná volo botog-ségét, s egyúttal mondaná meg neki, hogy ennok oka ogyoddl ő lonno. Salat Agnan La Valiérét igen szomorúnak találta, ki kesoro-dettebb lett midőn oz küldotéso okát olőadta. Végső szomorúságba osott, a nem is tartóztatta magát kinyilatkoztatni szörnyű szonvo. déaét. Visszaküldó Salnt Agnant kövotkozö levéllol azon kérolom mollott, hogy azt a lőhető loghamarébb kézbositso 0 folségénok.
Kézirat.
„Miért nem gyógyíthatom mog önt éltom áránl nem lonno ugy soká botog,-a alkalma volna moggyőződni, liogy szoretom. Oh jaj 1 mort hasztalanok a sóhajok: Felséged akkor meggyógyulna, én podígnom volnék vigasz-talhatlan fölöttoll A horezog La Valiéro ron-deleto szorint átadá o lovolot. Midőn Ö folsé* géhez bolépott, a királyné éppon a király ágya folott állott. — Mióta n királyné kt van igon olgyongültem, Salat Agnan — azóla a király — a biztosíthatom. hogy jobban elgyongültom mint''gondolja. Nom tudom mogérté-o oit a királyné, do azonhal visszavonult. A király logalább százszor ololvasá La Valiére levőiét, diesérto, a figyolracztotó a herozogot o oaodált lovél kottös irányára, tudniillik a szomroliányás és gyongédségro, melyot sorai loholtok.
Az ogy miben o szonvodélyea azorolmcs megütközött a kifolezés „Folaégod" volt, a ozt nom türhotó 1 Még akkor fa folomlité midőn La Valiéro egy olőkolő hölgyei meg-érkozott, ki ia oz éjioli látogatás után nagy kogyelombe jutott. A horezog és ezen asszoy-
Sajnálandó; hogy az arénát még mindig kovosen látogatják, a Bényoi társulat kitUnő játéka mellett is. Ugyan mi''g lehet olvasni nzok számát, kik a harmadik trombita szóra önkénytcsen vonulnak be a mUvészet templomába. A mílvészét- osökönyösök pedig Bizaitól ugy orátióztatnak az előadásokra. Az ol-járás ilyetén formán történvén: Bizai kezébo veszi kis háromszínű lobogóját, mig balkezébon az eladni való jegyoket tartja; felugrik az asztalra, a elkezdi az oratiot: ARinek tömvo van bugyellárisa, mint itt sokét látom; kik estvélíre körmöozit ősznek, roggoliro lázsiáststb. stb. s még sem monuok a színházba,
azok nem emberek, hanem----
Ekkor aztán rá-rátukmál egy egy jegyet arra, ki az oratio alatt meg nem szökött; s olyan is van, a ki sirva megy a színházba'', ezore8CÍ mellett siratja az —egy frtosát! . . . Fájdalommal irtuk le o sorokat, do az igazat irtuk.
\ A lövöldét — mint hírlik — 2G-én akarják megnyittani; ha igaz lesz? Kir-ner nem jő lo Pestről szól és gőzért.
A ínellbotcgok reggelonként egész osoportokban állják körlll az ugynovo-zett „Savókutat;" mig a fllrdő két derék orvosa, Orzovenozky főorvos és Hu-ray osztják a sétatéren tanáosaikat. ör-vendonUnk kell annak tudomásán,hogy Fllrod — mint gyógyhely ift — kitűnő hirro kezd vergődni birodalomszerte, Unnyira, hogy a legtávolabb, vídé-kokről, a legkitűnőbb orvosok kllldik ide a mellbotogekot, molanoholiában,
idegességben stb. szenvedőkot. Két altisztnek voltunk tanúi, kik ámult évben valóban savószinbon jöttek ide alig tántorogván lábaikon, s most már javában fütyörésznek a parkban.
% Gyömölos annyi van a Balatonvi-f dókén, hogy még Füreden is jd vékal barao7.kot lehot vonni 60 krért.Egy dbV fllgo 2 kr; a sárgadinnyét már László na)> óta eszik itt; hanom biz ez nom igen olcsó. Az inyenezok azonban a drága árt is mogfizotík.
% A hőség majd kiállhatatlan volt; 20 és 2l-ón, 29—80—31 fokot mutatott o hévmérő 0 felett (R. szorint); a • Balaton melegsége pedig 24 foknyi volt; a mi ritka évben történik. A mult juliua 6-án itt havazott, most meg olvad a legsoványabb ember is, mint a háj. Az időjárás hasonló az élothoz, túlságos változataiban; ma farkasbunda, holnap rétiug; ma bankár, holnap földönfutói...
\ A „Kisfaludy"! balatoni gőiösröl most már elmondhatjuk: tisztán áll; minden adósságát kílizetto. S igy a vállalat kezdetén, hiába szórta egyik béosi lap gunynyilaít rá: hogy ez is megfoo bukni mint ogyéb magyar vállalatoki a gondos kozok, a közönség részvét; megmentette a jövőnek. Dicsérettel kell kiemelnllnk a hajó személyzetét; a derék, lovagias kapitányt, Málnai Gyulát; a hajó ollenőrét, kik valóban a legnagyobb udvariasság , előzékenységgel vannak mindig az utazók irányában, s ezeknek kényelmére, biztonságára mindent elkövetnek.
ság sokkal eszosobbok voltak, hogy som a kót szorotőt ogószon magokra no hagyták volna. Visszavonult tbhát tlsztolettoljoson, a terom háttorébo hagyván őket szivök örömét élvozni: nom tudatlk ha ugy volt légyon-o mort ogyedül voltak; mlvol pedig méltányosak is voltak, sokasom beszóltok felölő. La Valiéro a király ágyára ült": lóvén podig pongyolában, a királynak kl mluduiit észro vesz figyelmét oz nem korülóki,söt tetszését tiyllvánltá. .
Folytonos béko a szorolmot higgasztya, c«o-kély viszály pedig éloszti, hosszú volt azo-rulmcsoink viszálkodásánuk tariama, s mondhatni, hogy mindkotton igon örültök azon, hogy a régi kerékvágásba jutottak: do a gyanú a távollét éa kosorüség okozta bajokért kárpótolták Is magukat
— Ah 1 Siro, — asóla La Valiéro a lop-szonvodélyöaebbon tekintvén reá — mily voszodolmoa ombor ön ? 1 a mi nohéz as om-bőrnek magát ön ollon védonil — E azavaka-oly oppdőn oly gyöngéden adta, hogy a kit rály bizonyossá lott mikép o nő szivének mindig ura lesz. Nagy szonvodélyok mindig lilálUigotazillnok. Annyira möKVolt indulva a király, szivo annyira ollágyuTt, hogy csak összefüggés nélkül szólhatott: mort annyiszor kért bocsánatot; annyiszor csókolá utog szótlanul koxoit, s annyiszor mondá szonvo-déllyol — mi szánandó volnók, asszonyom, ha nom könyörült volna rajtami Ot óráig voltak ogyütt, s oz idő alatt ozorsser éa ozor-szftr lamétlék egymásnak mint, azerotlok" I mi igazaágtalan vagy, hogy nom hlszosz | ezorelmomnok 1 mognzothotlon ön szive ; van j okunk olégodottnok lonni, szorossük ogymást I ólotünkön át; — és ozornyi más szlvélyos- '' aéggol nyilatkoztak mindkét oldalról. KU- j lönbon csakis a klfoiozésoknél maradtak | azon kifesozésok mollott t. i. molyokot a szobában jolonlevőknok olhinnünk kell. A király másnap felkelt, meglátogatta kodvoaét és ogész nap volo sétált Itt újra ogéason ogyosültok, mogismorvén újból, hogy a szorolom földön túli örömöket nyi\jt. Ha ax om- j ber szorot — szólt a király — nem óhajt a ; nem koros mást, mint azoroteto tárgyát.
Ah Siro, ■— viszonzá La Valiéro epedő, ékoson szóló a szavaknál többet klfojozö szomokot votvo roá — honnan van, hogy oly gyongo vagyok s hogy aaivom hajlamai ön toló vonzanak ?
— Ennok oka as, hogy ugy ssoret mint koll — síólt a király az én gyöngéd szere-totom ön hajlamát éa azorolmét találja.
— Bizonnyal ugy vagyon 8iro, válaszol La Valiéro, óh ogyoefl\jflnk napodként, ugy akarom, szólt a király, do kérőm önt no azakitsunk aoha som, mort azt drágán fizot-nóm mog,
A nap IcgkollomcBobbon folyt lo, mindegyik fölülmúlni akarta ön magát azoroteto tanúsításában. Soha sem volt kibékülés édesebb boldogabb, ós sohasem Iparkodtak azo-rolmeaok kölcsönös érzülotök folŐl egymást
jobban biztositni. A jövőronézvo óvatosaágra határzák magukat szükségesnok tartván podig ogy mogbizható barátut La Valiére ogy kiataazonyra kit mindig különösen szerotett gondolt. Jobb választást soha som tehetett volna. E kisasszony angyali szép volt, s ozon fölül a torméazot oly jámbor természettől áldotU mog, hogy szorelmesolnk v<l>« mit sem gondolva miudon aggály nélkül jelenlétében ia azt művelték mit négy szom közt oaolokodhottok volna.
Térjünk ol itt kovéssé Bussi hitelének rovására. és pillantsunk ogy e történoton kívül nem álló es.eményro, mo lyböl látni fogjuk, hogy az emberi lélek váltosékonyaágnkk van alávotvo. Minden hölgyök között, kik a király islvéhos Jogot tsrtának, ogysem volt ki annyira irigvlotto volna La Valiéro azo-ronoséjét mint »olssona grófnő, Colonna főlovászmester huga. E nő La Valiére minden tottolro erősön figyolt, nem korülvén aoha ogy «lkaimat aom hol őt megazólhatta. Ha egy aaomélyt elfogultan bírálunk elégségoa hibát találhatunk bonno. Térjünk a dologra. Hoissons asszonyság ogykor észrovotte mi-kép La Valiéro ogy ügyvéd leánya folstt kit ö kod veit, a páriámon tbon elsőbbségűt igényolt, ezen annyira megbotránkozott, hogy Vantadour horozognöhöz elég hangosan ason mogjogyzést tövé; mikép éssrevotto, hogy L* Valiéro biczegŐdoazt nom hitte, bogy valc is. La Valiére ost elég vllágoaan hallván igen találva éreato magát. — Mogpanaaslá a királynak, a mind azt mit a boazuság egy sértott nőben augall olbeszéllé ő folségénok. Ea rémitő haragra gydlt, hogy Buaslként szóljak mit sem mulasztott olkövotnl kedvoso vignsztaláaára, a midőn távozott Így aaólt. Szóiion szabadon asszonyom, mit kivi In, hogy megboszultassék ?
(Folytatása következik.)
Vegyesek.
— Bankóhamisitók. A budai város-kapitányságnak sikerült egy veszélyes bankóhamisitó társulat két főnökét, K. rajztanító és W.'' kőnyomdáaz személyében kinyomozni. Az első metszette a lemezeket az egy- s tíz forintosok Bzámára, a másik pedig a bankjegyeket készité, melyeket aztán értékesítésre vidéki ozinkostársainak küldött el. E ozinkostársak nagyon sokan vannak; a „P. L." számukat az eddigi nyomozások alapján 40—50 egyénre tes?i, kik közül hetet sikerült eddig kézreke-rítenr. K. rajztanító elfogatásakor nem«, csak a hongerek,festékek és sajtó, hanem
4
a két lémé* s egyéb iijUszersrám i» megtaláltatott, molyok már n városon kivül voltak oláHvn. A hamisítványok minden tokintotbon nagyonsikorllltnok mondhatók h nemcsak változó sorozat dHszámok, hanem viznyonmttal fs el vonnak látva. At év folytán ez a hatodik bankóhami-sitd ozinkostársulat, moly Post-lhidán nyomoztatik ki.
— Egy nj találmány most egy egész kézműves osztályt tesz fOlöslogossó; nevezetesen a köszörűsükre ezután nem lesz BzUkség, miután egy vegyész oly érozet talált fel, melyet ha vassal és nozéllal vegyitnek, az ebből készült es^ közök soha sem voszitik cl élőket. Ezen
érez,--mint mondják igon olcsd, »
őzért o bajrn nom igon fogják elmondhatni a köszörűsök: majd jóra viszi a köazörli!
— Marseilleben furcsa strioko alakult. A városon n nagy torrain bcllc-deMai-n, hat ezer fiatal ember gylllt összo, s Ünnepélyesen megígérték, hogy mindaddig
nem is gondolnak a ntfaUléaro, mig a fiatal hölgyök öltözotUkben, s életmódjukban más háziasabb modort nem öltenek fel. A fiatal emborok a susogó drága toilottok « az oly sokba korlllö henyélés mcgszUntotését követelik a hölgyöktől, b mindaddig nom akarnak nősülni, mig háziasabbak nem lösznek.
— Lengyel küldöttség tisztolgett Johnson olnöknél, s kijolontetto, hogy 20,000 száműzött lengyol óhajt az Egyo-. sült-államokba kivándorolni. Most min-[ dent olkövotnok, hogy a lengyeleket Virginiába lotolopitheBsék.
— A négy évi polgárháború Amerikában^ had gyminÍ8ztorium most közzétett jelentéso szerint, követkoző áldozatokat hozott egyebeken kivül csupán emberekbon. Meghaltak soboik miatt a kórházakban: 325,000 ember. Az éj. szaki hadsereg sebesülteinek összes száma egy millió és százezerre tétotik. Éjszak halottainak és sebesülteinek száma tehát összesen 1.425,000 ember. Ha a déliek I
veszteségét holtakban és sobesültokbon csak hasonló összegre teszünk, az amerikai négy évi lmrcz olesteiés sebesültei száma körülbolől három millió. Log-ujabb birok szorlnt Jcfferson Davis megörült.
- m rmiimact—t*rr iftinrívffmttrt w
Gazdasági tudósítás.
/S''nnj-KnnlzHn, Jul. 81. Miután a tavnlyl tormóny kürnyókünkön majd mind szóthor-(látott ós az idoi inóg nom szállíttatott bo, kö-votkezölog jogyzünk :
Búza ü frt. 00 kr. — 3 frt. 15 kr. Rozi" 2 frt. — 2 frt. 05 kr. Árpa l frt 50 — 0 frt 00 kr. Zab 1 frt 20 kr. Kukoricza 2 frl.
Knnlssal plaoal árnk; llurgonya inírojo 0 O. 00 kr. Marhahús fontja 14 kr. Juhhus fontja 10 kr. Sertéshús fontja 18 kr. UJ ««alouna miisija 28 frt — kr Ziir fontja 30 kr. Linglfttt missij« 11 fi 0 kr. Zsomlc-lilát nsiastya 8 fH 00 kr. Kenyírllsst fontja 6 kr. Ku-korlciállsst fontja 8 kr. UJ bor Itcxíjo 8 kr. ó bor itexájo 10 kr. 8<5r itcidj j 10 kr. SiHra-pAlinka itcidjo 82 kr. T8rk81y-pilluka itexéjo V> kr Kagygyu |niAssija 10 frt. — kr. öiitBIt fagy&yugycrtya fontja 3« kr. mir-tott fontja 32 Sxappau foutja 20 kr.
Uéral pénsárfolyatu JuHu* 31.
5% raolftliouos 09.55; 5% nomzotl kölca#u 7-l.GOj bankrészvények 708.—- hitelintézeti rÓBzvönyok 17G.&0; osüst agio 107.25: arany d araiba 6.241»/„.
Nyut posta.
A. QyuUnak, J. B-ben : Adni fogjuk ; kírjtlk to-vAbbra 1« bocses mUkOdásdt lapunk »imára.
J, O-nak ! Kérünk öntíl valamit Upunk ssímir*.
8*. V-nak Fürödön: lía valami újdonság volna klrlok, add tudtunkra
Cs. 8-nak, l''oitou t ml oka hallgatásodnak ? 1 l''-nak : A levolot nom adhatjuk j nom ait kívánjuk mi levolosölnktfll, hogy a „rosikotS napsugár meddig stttett a lugotou át kát kcdvooro" — hanem i hogy állnak a kukoriexák, burgonyák? hogy flaot a buia í* rost? mennyit adott egy hold fOldí stb.
R—y— nakt Méltóságod tiámára megrendeltak a lapot.
E. L-naki Hasonlókép.
Oy-K-nak 8. T. U. M. Kaposrárott várjuk a kQldominyokot.
I. A—nak, Dolicián : as utoliót te megkaptak \ kár hogy rgyszorro nem Jött aa egín, mert «avarra adhat okot. Üdvöxlotünket kOldjQk. Káriink mást U a peni-•xe* ¿s porot okiratokból.
Fclolős szerkesztő: ROBOZ ISTVÁN.
1"

mi/(

(1-3)
Hirdetmény.
GcWncslrTinrf hltelrxSinek Öet-sxfhlvása I Pomogymi-gyo polg. tÓrványtx/kn mini telekkönyvi hMÓ.% fáiWiSI köshlrré tetetik, "hogy Takáu Károlynak Oelencsér Imio ollonl keresetiben a klclági-t/al v/grehajtá« utóbbinak a ta-• xárl 74. Ii, »JkBnyvben foglalt I. alatti egynrgytd telki birtokára i Irtndoitelván aa árveráil f«IUto-lek • a kleUglt^il eonrnd megál-'' lapltiea tikintrt/b8l hltd»>8kn(k tá-gyaláilhatárnapul f. évi nugn»-tu* hó 13. napjának reggeli 9 órájn MtUxetlk | miro hltrloxbl axxal hivatnak wcg, hogy mvg nrm Jí-lenMk eectoben a f< nn<bl| llgy-I l> k blióilag fognak mrgállapit-t/.tnl.
Kgy«iar»mlnd felhívatnak mind-a ok,kik akijolrlt blrtokhox igínyt tartai ak, a t a f nnobbl batArldUig idn b j< l> ntci''l (IcMcnrk.
Kaposvárjai 13.1805.
Bvmopymegyepolg.tttrvínyi.ákc mint telekkönyvi hatunág.
(3-3)
Ilirdetvény.
tíáil Jánot hlUUxUinek öxx-•Mblváaal Pomogy megyo polg. tSrWnyexóko mint telokkBnyvi ha-tó-ág rfesáiSI kSxhirrá táteUk, hogyWolas Móaexnek Oá ál J 4 n o • elleni ktreaeUben a kl-cUgit^il vígrthajtáí utóbbinak a Tót 8x1 Györgyi 8«. »x. ». J. k.bon foglalt negyed telek birtokára »Wendcltetváu, aa árveré«l M-Utelrk • a kl«-Wgltí»l eorrend megiUapitáxa teklntetáWíl hltclc-«Sknek Urgyaláii határnapul folyó ávl augiittne 10. napjának regeit 0 órája kltÜMtik , wlr« hltelciük »>*«! hivatnak meg, hogy mrg nem Jelegeik exetíben a fenebbí Ugy-Ut k bíróilag fognak meg állapíttatni. '' •
Kfyixeremlnd felhívatnak mind M0k, kik »kijeiéitblrtokhox Igónvt tartanak, aat a fenebbl haUrldBIg Ide bejelenteni eletteuek.
iCapotvár, junlu* hó 11-ín 1805.
Öomogy megyo tSrványetóke mint telokkBnyvi hatóiág.

(3-3)
HIRDETMÉNY.
i
Öreg Kovács János hitoloittinek Bssx«hivása I Somogy-megyo polgári t3r\fitysx4ko mint telekkBnyví hatóoáf rátaófSI kOi-hlrró tetetik, hogy OalambokI Kns^betnek , Sreg Kovács János elleni keresetiben a kieUgltlsl vógtehajtás utóbbinak a N. korpá<ll ItŐ-k sx. t.j, kvben foglalt negyod telke t ». bojegyxftt birtokára elrendeltetvón. ax árverési feltételek s a klellgiusl sorrend megállapítása t;LinteUb8i hlteledlknek tárgya''ásl határnapul f. évi aug. hó U-ik napjának reggeli 9 órája kitUxetlk | mlro hlteioiBk axxal hivatnak meg, hogy meg nem Jele-násBk esetiben * fenebbl Ügyletek bíróilag fognak megállapltatnl.
Egyssorsmind felhívatnak mind aiok, kik a kijelelt blrtokhox igáuyt tartanak, kit a fenebbl határldBIg Ida beJelenUnl siessenek.
Káposvár Jun. 28 1805.
Somogyategyo tör ványsiáke mint telekkBnyvl hatóság.
,MVm (2-3)
HIRDETMÉNY.
Orbán Kerenex bltelexüinek Bssxehlváxat
Bomogymegyo polgári tBrvsxóko mint teiekkBnyvI hatAság rlsxérUI kBxhirró títetik, hogy Hold Jósef-nek Orbán Fereues elleni kerese-tóben a kicUgltási végrehajtás; u-tóbblnak a Jákól 31 ss t.J. könyv-ben foglalt I egáss és II rgf nyol-exad tolok, ngy f 208 227|02 hr. sxárn alatt béjegyxett birtokára elrendeltetvén, árverési feltételek sa klelégltósl sorrend megállapítása tekintetéből hitelexBknek tárgyalási határnapul folyo év! aug. hi 21 napjának regcellOórája kitli-x-tlkj miro hltelexBk axxal hivatnak mfgi Hogy meg nem JeienésBk esetében a feuuebbl Ügyletek birvilug fognak megállapittatni.
Kgysxersmlnd felhívatnak mind-axok.klk a kijelelt blrtokhox igényt tartanak, ait a feuuebbl határldttlg Ido bejelenteni siessenek. lUpoevár jul. 7. 1885. 8omogyinegyo tBrvlnysiéko mint telekkönyvi hatóság.
/l
.u (2-3)
HIRDETMÉNY.
Pap J A » s o f hiteleimnek Bssxehivása I 8omogymegyo polg. tBrvénysxáke mint tolekkBnyvalóság réssérBI kBxhirró tétetik,hOgy SVclsx lg nácinak Pap Jé7 xsef elleni keresetiben a kielégítési végrehajtás utóbbinak M.-kor-
Íiádl 87. sxám t. J. kBnyvébon fogalt negyed tdkl és f a. nemes birtokára elrendeltetvén, as árvorésl fi itételek s a kielégítési sorrend megállspltása teklnUtébül bltolo-löknek tárgyalási lutárnaoul f. évi a»g«situs H-lk napjának reggelt 0 érája kitU.etiki mire hitsiesBk aisal hivatnak meg, hogy meg nem JetenérJk esetében a fennebb! Ügyletek bíróilag fognak megállapittatni.
Kgysiersmlnd fvlhlfalúak mlod-axok.klk a kijelölt blrtokhox Igényt tartanak, ast a fennebbl határidőig 1>V bejelenteni siessenek.
Kaposvár, Jullus 2. 1805.
Bomogymxgye tBrvénys&éke ralnt tolekkBnyvi hatóság.
(3-3) ÁRVERÉSI
hirdetmény^
flomogym. polg. tSrrsiékénok, mint teleakBnjnrihatóságnak résxó-röUBihlrré tétetik, hogy Ferencil János Jádi lakóinak folpercs-ségo alatt UencMll Péter Jádl lakói elleni kBveteUse fedexó-sére leaálogolt és a Jádi kBi-ség 5á sx. t. JegyiökBnyvében I. 1-JO. rendi iám alatt foglalt éa bíróilag 1200 frt o. é. becsalt ingatlanok Iád! k8i*<gt>«n »hely-sslnén f. óv sxopt. hó 20. napjának leffgell 0 óráján — mint as elsB határnapon — elárvereitetol fognak | a második árverési IdB, ha netán ax «IsSn vevő nom tol ál-késnék, f. évi okt. 30. napjának reggeli 0 órfjáraa helyssinére ki-tdxetlk, axsal hogy «kkor fennebb kijelölt ingatlanok a becsáron alól Is eladatni fognak.
Aa árverési feltAUlekn tírvény-sxék Irodájában mindenkor megte-kinthetBk.
Kaposvárott, Jonius 10. 1885.
Bomogymegyo tBrvény sséke mint telekkönyvi hatóság.
1310/
/l
ina
1—3
aií7íj
(1-3.)
Ilirdetvény. Hirdetvény.
végh István KadaiVutl lakós hitele. Blnok Bssiehlvásat
8omogy megvo polg. törvény-síéko ni int telckkBnyvi hatóság ré.séröl kBxhirró tétetik, hogy Dávid Andráx folperességo alatt Végh István elleni kereset ében a kielégítési végrehajtás utóbbinak a ka-darkuti 91. sx. t.J. kBnyvben Al alatti három nyolexad telekből! résxblrtukára elrendeltetvén,kx árverés! feltételek s a kielégítési sorrend megállapítása tekintetéből hl-telelőknek tárgyalási határnapul f. évi augusztus hó 25. napjának reggel! 9 órája kltllxetlk | mlro hl-telexők asxal hivatnak meg, hogy meg nem Jelenésök esőiében a fenebbl ügyletek bíróilag fognak megállapittatni.
Kgysxersinlnd folWvjitnak mlnj axok, kik akijelelt blrioHnn igényt tartanak, aat a fennebbl határidőig ide bejelenteni *í«isr-ft"h. Kapusvár, Jrdíftf hí 1805. flomogymeg.-''V (J^rA»íjÍjóke mint Ulekkönyv/ " *
-vv; (i-3.)
Hirdetvény.
KCsiegl Károly tabl lakós hlto-lexőlnok őssxehlvása I
Bomogv megyo polg, törvény. sxóko résxóről kBxhirró tétetik, hogy Oyulay Ignáox felperoiségo alatt Kősxogl Károly elleni keresetében a klelégité,;, végrehajtás ntdbblnak a karád 08 ss. t. j. kBnyvben A I és VI népsorssám alatti ssellérbirtokbóll rétsblrto-kára elrendeltetvén, ax árv£/é«i feltételek s a klolégitósl sorrend megállapitása tokintetébSl {.ÍUle-«Ckn.k tárgyaláil fcatárnW, f, ért 8eptoniber hó 11. napjának .eggell 9 órája kitdxetlki mlro hitelesSk aisal hivatnak meg, hogy roug n«a>.''. JelenéxBk esetében a feneti .i Og/'' lelek bíróilag fognak me^Uap|t-tatní^ ..''
Kgysxersú^d felhívatnak mind- l axok, kik * kijelelt blrtol* • .'' Igényt tartanak, ast ¿J.f.unobV: ví'' j tirldŐIg Ido boj«Up&^Jm&SS^/ Kaposvár Jullus^biitAti. Somogy megró érvény mint telokkBnyvi hst/.sá^. . ''
Mexol JánosnG blteloxSinek ftix-•xvhlváia !
Somogy megyo polg, tBrvínv-sxóko mint telekknnyvl hatóság résxéről kBihlrró tétetik, lioKy Mexel Krxxóbetnok Mexel JánosnŐ elleni keresetében a kielégítési végrehajtás utóbbinak a Helegl 53 ss, t. j. kBnyvben alatt bclegyxott o|Qr negyed telki résiblrtokára eirendOltetvún, ai árverési föltételek a a kielégítési sonind tekintetéből hltelexőknok tárgyalási határnapul f. évi Boptember hó 0-!k napjának reggeli 0 órája kittliolik | miro hlteleiők anal klvatuak meg, hogy meg.nem jclenéiők esetében a fennebb! ügyletek bíróilag fognak megállapittatni.
Kgyszcrsmind felhivatnak mind-axok, kik n kijelelt blrtokhox igényt tartanak, ait n fennobbl határidőig ido bejeloutenl siessenek.
Kaposvár Jullus hó 20. 1805:
Bornogy megye törvénysiéko mint telokkBnyvi haUeág,
(1-3.)
Hirdetvény.
Varga János hlteloxőlnek ösx-sxehlvásal
Somogy megye polg, tBrvónv-sxéko mint telekkönyvi hatóság rósxéről kBxhirró téteUk, hogy Bcheib Iloldlxsárnak Varga János ellent keresetében * kielégítési végrehajtás utóbbinak a Moesoladl 44, sx. t. J, kBnyvben A I egy negyed telki ós 190 hr. ss. alatti résiblrtokára elrondoltetvóu, ax árverési feltételek s a kielégítési sorrend megállapítása tekintetéből hltolesőknvk tárgyaláel határnapul
f. ávl 8«pteoiber 5 dlk napjának regirell 0 órája kítOxetlk | mlro'' hl telelők axial hivatnak meg, hogy meg nem JelenéxBk esetében a fene obi tlgyletok bíróilag fognak megállapittatul,
Kgysxersmlnd felhívatnak mlnd-axok, kik'' * kljeloH blrtokhox ''•.''/ínyt tartanak, axt a fornebbl határidőig Ide bejelenteni siessetek.
Kaposvár, Jullus hó 22. 1805.
Somogy megyo tflrvénysxéko mint telokkBnyvi hatóság.
Elveszett sorsjegy.
Nagy-Kaniraa vitroöának közdp utcz^ján julius Ö-£a eg>( „Duna gőzhajózási" sorajegy 5219. ¿^im alatt elveszett, a megtaláló kdretik jutalom mollott Wajdits József könyvkereskedésében ótadni.

figyelmeztetés,
Folyó óvjunius 14—15-dn egy utazó a „keszthelyi Amazon"-hoz czimzett venddglő-bon — egy téli magyar felöltőt ott felejtett, a ki tulajdonának ismeri mai naptól számitva 3 holnap allatt jelentse magát, a megnevezett vendéglő fflpinczér Matits Józsefnél.
Mely hirdetés oly kép érvényes, haazülető okokkal bebizonyítja, hogy tulajdona, különben megszűnik minden követelés.
Kesz''ótóy 1865 év Julius 25-én.
PESTI BIZTOSÍTÓ INTÉZET.
Ezen legfelsőbb helyen engedélyezett
3 millió o értélcü forint
alaptőkével biró biztositó-intézet biztosításokat eszközöl:
a) tűzkárok ellen lak-és gazdasági épületekre , gyárakra s ezekben foglaltató ingó javakra, úgymint: gépekre,gazdasági éa iparüzleti szerelvényekre, bútorokra, állatokra, stb.; továbbá mindennemű mezei termesztmények-ből álló készletekre, akár födél alatt áldanak azok, akár a szabadban, kazalokban vagy asz-tagokban.
Biztosítás eszközöltetik htabórbeni veszteség ellen is, a mennyiben ez az illlető épület tüzkárosulása következteben támadhatna;
b) szárazon vagy vizén szállított javakat érhető elemi karok ellen;
c) jégkarok ellen, mindennemű mezei termesztményekre nézvo, a megállapított kár teljes értékének megtérítése mellett.
d) az einber életére és pedig mindennemű tőke-, kiházasitási és évjáradéki biztosításokat illetőleg. Az enemü bíztositások azon-bon csak később kozdotnek meg.
Az intézet, jelentékeny alaptőkéjével é* a biztosításokért befolyó díjösszegek által tökéletes biztosítékot nyújt, valamint biztosítási föltételei is lehetőleg a közönség előnyére vannnk összeállítva.
t
További értesítések adására, biztosítási föladmányok elfogadására s megfelelő kötvények kieszközlésére illetőleg kiszolgáltatására készséggel ajánlkozik.
A „Pesti biztosító intézet" péosi fő-ügynöksége
HABTMANN ANTAL.
Az eddig Somogymegyében felhatalmazott alügynök urak :
Kaposvárott Lajporig Antal koro»kcdö.
SxlgotvArott Salamon Gyula gyógysíoróst.
Hotostion Vikár Jánoi rof. lolkóaz.
Domboviron Hödl Foronca állat orvoa.
N.-Bajora Hordossy Endro jogyzö.
Törökkoppány Kooli Forono jogyaö.
LátrányüalikóLásvló tanitó
ToponárHatoa Káról Jegytö.
Kai Ad Jobsst Oyörgy gyogy-izorjsz.
Szili Kromiir B. koroakedö.
Tubb SzUoi Jánoa jogyzö.
Longyeltótl Moriczay Antal gyógy«2oré(i.
NómotLad Blau Ignáox ka-rcskodö.
Lollo HobentaraNánd jogyz.
Igal MatliM János jogyzö.
Marczaly lati Sándor ko-roakodö.
Héthely Panok H. koroa-kodtf.
Baroa Kohuth Samu gyógy-szerÓBz.
Saulok FrÖhlloh J. jogyzö.
(2-8)

WftjdiU Jétwf kiad^., lap- éa nyomda tulajdonos Nagy-Kaniaaán.
Nagy-Kanizsa. Negyedik évfolyam.
23. szóm 1805. augusztus 10-én.
Ismeretterjesztő lap
a
szépirodalom, kereskedelemi, ipar, gazdásznt, tudomány és művészet köréből, y
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja, f.
Megjelen e lap logalább egy Ivon januar hó 1-töl kezdvo mindon hó l*ón 10-én ós 20-án. — Elölizetési.ár postán szétküldéssel és helyben házho» hordva ogész óvro 6 frt. \ félévre 8 írt. Kegved óvro 1 frt 70 kr — Minden olöfizotŐ a tulajdonos kölcsön könyvtárát nz eddigi fenntállú feltételek mollott f A 1 A ru n használhatja. — Nyilttér egy Potit sorért 10 kr--Hirdetitek hat hatálws Pottt sorért 1-ör 7 kr , 2-or G kr. és mindon további bolktatásért 6 kr. a bélyogdijórt 30 kr. fizotoudő. A boiktatási dij s a lap kozolésót illotö mindon tárgy a kiadó hivatalhoz Nagy-Kanizsára} a lap szollomi tartalmát illotö közloményol$tpodig, ugy mindon lovolok bérinontvo n szorkesztöséghoz. küldendők Kaposvárra.
AugüBztos hö R.
Mólt. b. Vay Bélától a ha jfti közllgyek egyik buzgó eltfharozosátdl, mint a ti-pzáninneni helvét hitvallású Superinten-dentianak, „a prot egyház külcaönöa biztosítása" Ugyébcni kUldöttségo egyik lelkes tagjától véve ezen bizottmányt jelentést, öiotünk közzé tonni, az nlnp-Bz^bályi tervvel egylltt, azon óhajtásunk ineílett: Vajha a testvér -haza összes protewtans egyháza magáévá tenné o szellemi én anyagi tekintetben egyiránt nagy jövöjU szent Ügyet.
A protestáns egyházi kölcsönös biz-tOBitás llgyében kiküldött Miskolozon összcUlt bizottmány
Jelentése
a főtiszteletü tinzánirinoni'' Sáros-Patakon 1865. julíus.9-én tartandó egyház korllleti közgyűléshez:
FötisztéletU Egyház korUlct!
Mogblzva a fÖtlsztolotü ogyház korUlot által arra, hogy ogy alkotandó egyházi kölcsönös 1(1» ellen biztosító önvéd egyletről, ■wlwls—-m+gy-*. limot Awwnpwtr »uporln-tendentíák, vagy csak ogyodül a 4 roform. ogyház korfllet csatlakozandók lonnénok, vé-loményt nyilvánítanánk ós hogy azon osot-bon ha es létre jöhetno arranózvo tervezotet dolgoznánk ki, annak folytán ozonnol van sxeroncsénk o tokíntotben nézotoinkot a kü-vetkezŐkbon előterjesztőn!:
Ugyanis gondosan megvizsgálván, n különös biztosításnak eszméjét, azon moggyö-zödésro jutottunk, hogy tokintvo u egyházak holyzetét, azoknak összes biztosítása czélszorübben semmikép sem eszközöltethetnék, mintha nfütisztolotü egyház korületok p végett köieiönöt társulati szövotkozósbo lépnének.
Nem tartjuk szükségesnok itt a kölcsönösség elméletéről bövobbon szólani,általánosan ösmeretosok annak olönyol, tüzetesen jollo-mezto azokat o tok. tanáoskoamányban s azon terjodolmosb értekezés, moly o tárgyban í. hó 20-án választmányi Ölésben felolvasta tott és épon azért csak annak kideritéséro kívánunk szorítkozni, hogy az egyházi kölcsönös egylet könnyen felállítható, föltartható és ugy jutányosság, mint biztonság tekintetéből az ogyházakra nézvo logüdvössobbnok nevezhotö.
Logyeti nzonbin szabad mielőtt o részloto-zésbo bocsájtkozunk mindonokelőtt megjegyeznünk, hogy oljárásuuk alakjában számítottunk a fÖtlsztolotü ogyháakorülotok azon jó szándékára, molyot részünkről ez Ügyben eddig tapasztaltunk ót roméljUk , mlkép tekintve as ügy magasztosságát do különösön az egyházakra ebből járuló ,tukintélyes előnyöket,a bol kezolósbon annyi közbonjárást, mjndonesetro elfogadni szívesek lesznek, mennyit valamely törnegos csatlakozás oto-tón, valamely fennálló társulattali szorzŐdés alkalmával felajánlottak, mert ha bárraoly más biztosítási módnak elfogadása mollott is a kozolés bájai ugy is az egyházaknak maradnak terheül, — aa orro fordítandó erőket, ügybuzgalmat, munkásságot miórt no lőhetne inkább igónybo vonni akkor, midőn nem egy magány vállalat órdoko, hanom a tisztán as egyházak előmonotélére ezólzó szövetkezés társulás java oszközöltotnék általuk.
A főtiszteletü suporlntondontiáktól függ egyedül akarják o vagy nem az ogylet megalkotását, mert az létrp hozható, s azért hisz-Bzük, hogy q teklntotbon nézetoink pártolásra találandnak.
Azonban az ügynök gyakorlati oldalára térvo, mindenekelőtt szükségesnek látjuk
megjogyozni, mlrzorint számításunknál nzon i kulcsot vettük alapul, moly a külöraböző biztosító intézetoktől az ogyház kerületnek fol-ajánlott árakból vala clőszerezhetö, és a valószínű az eddigi tapasztalás szerinti károkkal hasonlítottuk azt összo, hogy ugy aloho-tölog holyos orodményro juthashunk.
Mi o teklntotbon ugy láttuk, hogy a legolcsóbb ajánlatnál is kövesebbe jön az egyházi biztosítás, hogy ha a kölcsönösségen alapuló önvédogylct tílvo olfogndtatik.
A kiszámított dijjaknál az ajánlott bruttó-Aliját vottük ligyoiombo, mert azon engedményt, molyot a kezelésért, az ügylet gondjaiért a társulatok ajánlottak, ós melynek csak igon csekély részo lonne félro tehető, miután maga a tiszántúli főtisztolotü reform, ogyház kerülőt és az ajánlott 26%-böl
16% kozolési kiadásra ós csnk 10%-tot fólrotoondőnnk határozott fordítani, kiadásba tettük ós nkkép tnórlogcztünk.
Számításunkat ogyelöro csak a rcf. hitvallású 4 egyház korület éghetőségolro tettük I és a blztositási érték meghatározásánál min- | don adatok hiányában más alapot nom vohot-tüuk, minthogy a Magyarhazában tudtunk szerint a logkovosobb m. o. 1700—1800 protestáns rcf. ogyház van, Ido nom órlvo ínég a tanodni és más külön álló ogyos egyházi
tostülotokot....... ..............
Nom csodálkozunk ekkép ha azt mondjuk, hogy tokintvo az egyházak templomait, azok szinto legtöbb bolyt biztositandóbelső részeit, a tornyokat, paplakokat, tnnári lakásokat és az iskolákat, mlkép egyro-másra mindon ogyházban van 4000 frtnyl éghotöség, ml 1800 egy háznál 7.200,000 ftot tosz. A nagyobb épületok na-
nagyobb városokban 600,000 írtra vehotjük, ezenfölül az ö«z.
szes harangok és órák is megérnek. 1.000,000 frt s igy volna . 8.700,000 frt ref. egyházi vagyon tüz ollen biztosítandó, ido nom értvo az egyház tisztviselőinek biztositandó ingóságait, miro annak időjén szinto visszatérni bátrak löszünk.
Az eddigi tapasztalás szorlnt igen kevés ogyház volt, olihoz aránylag toljes értékben biztosítva, mert gyakran az Ugy félro értése is, as alacsony bocsüt olőídézto, doy logtöbb osetbon, a fizotési Öaszog nagysága miatt n valóságos érték csak részben főn biztosítva. Ezon azonban a kölcsönös önvédogylct által segltvo loend, mert jutányossabbá tótotvén a dijjnzils, könnyen és mcgorőltotés nélkül fog a valódi nagyobb érték összog bovallattatni.
Do ml a számítás könnyebbségéért nem veszünk többet
0,000,000 írtnál; láttuk tohát, hogy ml lonno az orodmény még azon osetbon is, lm őzen ozélba vett tzövotkozéiro az ágostai hitv. tustvér-egyház korülotokot mognyerni szoronosótok nom lohotnénk.
A dij számitált az olsö magyar biztosító társulat által tett ajánlat szorint eszközöltük, még podig annak ongedményoi leszámítása nélkül.
LehottUok volna jutányosabbak, sőtkollott volna lonnttnk; do óppon azért, — mort a kölcsönösség alapján vagyunk megbízva torvozotot kidolgozni — fogadtuk elkezdőt-nok az ongedményok nélküli dijt; mert olö> ször oz már It annyival jutányosabb az eddigi dijjazásnál, hogy annak fizotése könnyen olvisolhotö; másodszor pedig azért, hogy még azon osotbon is ha n normális állapotokon fölül nagyobb szoroncsétleniég mindjárt az olsö években kövotkeznók be, no kellessék a tagokat utánfízotésiol terhelni; a logközo-lobbi 2—8-ik évbon ugy is bokövotkozvén már azon időpont, a melyben vagy a dijak lesznok még lojjpbb szállíthatók, vagy pedig egy nagyobb fölöslog folett lohetend rondol-kezni, egyébiránt az egyes társulatok által
ajánlóit engedmény ugy is az ügylet foltar-tisára és csak részbon félretoendönck volt szánva, moly foltartási költséget ml külön kiadásba teltük.
A kérdéses díjazásaink tohát
Cserép Zsindely, Zsiip. v.Nád
I. Városokban 20 kr. 00 kr. 80 kr.
II..Falukon 25 kr. GG kr. 100 kr.
a mi átlagosan 100 frt után 58 dijjat tesz, és nom a tömegességnél küldöttségileg megállapított és elfogadhatónak njúnlott 75 átlagot dijjat.
A 4 református ogyház összes hovételo tohát lonno csak 8 millió forint után átlagosan 68 krral.
Í0,400 forint.
. tűzkárok felszámításában következőleg jár unk el. Megnéztük mennyit lizntett az ols magyar bizt. társulat refor—. egyházi égi etöségokórt a legutóbbi években, moly mo lett azonban kérjük Hgyoleinbo vonni, ho, y az abban kimutatott tűzkárok főleg az 18( í—3-lkl száraz évoknok jönnok torhére, mo rekbon 2—8-or aunyl töiuogot égés volt, me rcknél szoktak kiváltkép az egyházi va-gy< iok érdokoltoinl. mint akár az clőbboni, nk. r az azótai évükben. — Hendcs aránynak toh >t a m igasság miatt még ez som volna vol stő I
pifi olsö magyar biztosító társulat mollékolt klmutatásá szerint rcf. egyházi vagyonért kifizetőit tűzkár pótlásért:
f.
08 krt 51
38 08
lBGlbon. 18G2-bon.
1803-ban és már csak
1804-ben. üsszosen 4 évbon, t ipy 8302 frt.
10002 • „ Wí)8 „ 8894 '' n 8854 B
88200 — frt átlagosan ogy évbon
Valószinü, hogy ezen kívül megégett egyházi vagyon, moly nom volt biztosítva, do mi azt hisszük, hogy 1804-ben okulva, a« clőbboni évek szerencsétlenségein, niár mnjd-noni minden prol«st>0''n illotölog reform, egyház — én pedig akkorou más hazai biztosító intézőt hiányában — az első magyar bisloaitó társulatnál volt biztosítva. — l)o lohot a ml nem valószínű — hogy csekély mértékben más külföldi biztosító intézetnél is volt roform: egyházi vagyon bistositvn, n melyért valami s*lnto kifizottetott, do annak Osssogo rendkívül csekély lohotott.
Ido mellékeljük egyik olökolö triesti tár tulatnak „a trlostl Assocurazionl Generáli-naku 18G4 kl kárlizotési ősszoirását.
E szorlnt klfizotett e társulat összeton 8.500,000 frtot és ebből Magyarországban 600,000 frtot, do azért kimutatásaiban, egy cgyotlon roform>-egyház som jön elő, mint kárvallott.
Mi azonban mind o mollott mindon oslio-tőség kikorüléso végett, azt vettük, hogy a fonntobb kimutatott Atlagot , 8802 frt mollott még mát 8302 frt s így összoson TÖGÓ4 frt lott volna a 4 reform, ogyház korü-lotnok az évenkint kifizotondö káröszege.
Tegyük már most fol azt, hogy a bovoondö díjból adassék vissza
10% az egyet egyház mogyénkbon felállítandó egyház, do ogytzorimint egyleti képviselőnek.
forditassék az egyhás kerület pénztárának javára a suporintondontialís őrködésért, az egész számitás kövot-közökén fog állani: Bruttó bovétol óvónként 8 millió értéktől 68 kr. átlagos díjjal f. 40400 —
kifizotondö kárakra és viszont biatotltáti dijakra praolimitál-tatik f. 10.004 —
fontobbi 16% az ügy ko-

zelésórt
az egylet évonkíntl
o f. 20.00<).
tvo a magyarországi 4 reform.
Maradna
nyeremény moly tőkésít körülölnek 20 év alatt.
f. 779,864 60 kr. biztos nyeromónyl nynj tana, sőt talán még egy»«»r annyit, hogy ha a 02—03-ikl száraz évek nem ismétlődnek, és átlagosan a ml megtörténhetik csak annyi égés lesz, mint volt 1801 bon.
Ez, főtiszteletü egyházkerület n kölcsönösség ! és ez az, moly egyedül a közénlek javának előmozdítója, és ez az molyot fájdalom az ujabb kor elhanyagolni jónak látott, azért igen helyesen Jegyezte meg o napokban nagynevű hazánkfia, midőn a „l''esti aplóu-ban megjelent nyílt 1 »volében Báró Kömény Zsigmondnak azt irta, mlkép sajátkép ctak a kölcsönösség biztosit, és a bizton 11ó társulat nom ogyób, önérdok vezérletto kuzbo n járónál, mely » lehető nyoretég-ben loll fol kielégítését.
A főtiszt, tiszántúli egyház kerülete tárgyban! értokozlotei alkalmával, — mely tul ij-donkép a kiindulási pont volt, Lonyay Mony-bért ur, nz általunk javatlatba hozott dljjazá« mollott 25%-t<rt, vagy is egyház körülölnek egy óvro
3000 ft visszafizetést helyezett kilátásba. Do obbör fötisztolotü tiszántúli egyház n
26% %>dátju_a&_ —..........—.»■»■..»»»«>
00%-tot az üzlet feltartására hafclrozott fordítani, t igy ctak 40% vagy is.
f. 1200 — forintot, takarítana meg évenként egy cgyoo kerület.
A kölcsönösségnél mi az üzlet fontartásra. 0900 frtot és 2830_frtot számítottunk 9790 frtoföttscion ét még it legkevesebb 20,000 frt maradna meg, a károk kifizotéio után évenként, miből minden kerületre, aa 1200 frt, helyett.
6000 forint fogna legkevetobb jutni, a mellett, hogy a legméltányotabb ós logigas-tágosb eljárásra lohetend számolnia, ét megvan azon lohotöség, hogy kevetobb tflxnél talán 2 annyi fölösleg is fog megtakarhatni.
Előnyei tohát az alakuló önvédogylotnek : hígy mlndonekclött egyedül ctak oz tetal lohetövé, azon erkölcsi ozél kivihetétét, hogy minden egyháznak kell biztosítva lenni, ét hogy okkép: másodszor u mostani mogas dij lejjebb szállíttatták, végül, hogy n magyar protestáns egyház rövid idő alatt oly helyzetben jöhessen, mikép könnyedén áldozhasson bármely nomos egyházi vallásos czélra novezotes ösozegoket, ujabb Contribu-tió nélkül, és végül, hogy ha már munkát kell elfogadnia, az tisztán az ogyház érdokó-nck előmozdítására történjék.
(Folyt, köv.)

0.000-23,5G4.
Maradna tiszta jövodolom óvon-
kint 22,830 Vonjuk még lo ebből központi
kiadásokra 2,83G.
Pest, atig. 5.
Tisztelt szorkosstő ur l
Alig néhány napja, hogy mogérkoztom marmarosi utamból és sietok becset figyelmeztetésének elogot tenni, annál it inkább, miután oly dologról óhajtanám beetet lapja olvasóit értesíteni, mely jelenleg a> főváros, do főleg a bortermelő Buda előkelőbb polgárai Altul tervoltetik. A tervelök ogylke kért fol ongom a köziéire.
„Budnpetti borkoroikedétl táriulat" czlm alatt Áldássy Antal, volt budavároti kapitány és Nád bír János, a bócti „hitelintézet11 egyik volt dirt-ktora (jolonleg posti nagy k-r.-s-kodö) legelőször pendíték ineg és indítványozták nzon vállalatot, mi nomzotgazdásza* tunk egyik főágára t. i. a szőlészet, illetőleg borászatra nézvo nom csekély befolyással ét horderővol bírna. (A lelket indítványozó urak az illotö engodély végett! folyamodásukat a m. k. helytartó tanáéinál már be U nyújtották.)"
E s*iSp és hasznos válLht ol«i) goudoUta én törve, ugy szintén as iJlotö alapszabályok kidolgozása — hallomás szeriül — ax utóbbi tisztult nagykoreskodö úrtól szártftazik.
A „terv" lényeges pontjai ez»k :
A vált dat hagyobbszerü ki vitolo — a torv szerint — mintegy 300 ozor frtot vonno igénybo; mit részvények utján szándékoz-nak behozni. Az ily módon egybohozott töko egy rétsót arra fordítaná n társulat, hogy mindennemű, do különösen tinóm magyar borokat (ttzlet Uzés végott) cgybo vásárolna ás saját pinczélbc lerakatná.
Itt azután o boruk a borászat loguiabl legészszorÜbb olvel szerint a lehető legjobb kezelésben részesülnének. E czélból a társulat a legkitűnőbb pinczcinusteroket (kik a finomabb kezelés ón jelesan a borszállítás miudon titkaiba különösön boavatvák) a kül földről hozatná. Ezenkívül mindon termelő, tetszésétől függő mennyiségben , saját borait is az érintott pinezékbe lorakathatná; hol azok a társulat jótállása mellett, hasonló finom és észszerű kezelésben részosittetnénok; b ezen borokat ezután a társaság igyokezond n lőhető legjntányosabb áron — bizonyos százalék inellott — n termelők nagy hasznára eladni. Az érintott pinczék ennélfogva a magyar borok mintegy p i a c z á t képeznék. E lerakott borokra a társulat, ha kívántatik, bizonyos % mollott olölogozóst is nyújtana ; s orro lonuo a töko legnagyobb részo fordítandó. Do mindenekelőtt a társaság első és logföbb toendöjo volna az, hogy a magyar tormolök, a a külföld közt mintegy közbenjárót képozne. Vagyis főfcladatául tűzné ki magának a magyar borokat külfölddel tisztán moglsmortetni és mogkodvoltotní, lorom-bolt hitolükot ismét helyreállítva. Külföld-• >dol élénk kereskedelmi üiletbo bocsájtkozhi s ezáltal a magyar borok értókét omolni. E czélból a társulat a külföld legelső ügynökol és borkoreskedöivol közlekedésbe és koroa-kedolmi viszonyba lépno, mi az utóbbiakra nézvo ia klmondhatlauul czélazorü éa ké-nyolines volna, minthogy t. i. a társaság szigorúan bocaületea eljárásáról biztosítva lóvén, az időutazás fáradságától, költségeitől ós egyéb kollomotlonségektől felmnutotnónck A társaság t. j. a borok szétküldését is magára vállalná. Ezenkívül a szóban forgó czél még biztosabb olóréa/ végeit — az érintett nugykorcBkodÖ ur tzakórtü véleménye szerint, a társulat a budapjsti anyakeroBkedé-són kivül a külf.fld novezotesb pontjain, mint London, Now York, Moszkow, Péter várban aat. ¿»ját kezére fiók-boltokat i* nyithatna. Az érintott társulatnak külföldön n magyar borok jósága és nemessége ollon létező, s ogyrészt rul csalók és borhamisítók által előidézett, másrészt maguk, a külföld bortoímelöi által saját érdokllkben táplált clöitélotok cllon minfogy harezra kelleno szállnia, s o harozban győzni fogna, mert a jelszó „becsületesség s szigortoljes lolkiis-morotosség" lohno zászlójára tűzve. A mondottakból kitűnik, hogy az uj vállalat már magában véve is szép, közhasznú és jótékony lenne, mort boraink (mik ogy parlagon heverő arany bányához hasonlítanak) érvényesítését ttlxné ki fö czéljául és ha ez becsülő-tes ér értelmes kezek fú bízatnék „jdr^dol-messége," Boinmi kétséget som szonved-hetne."
»Szabadjon mára lelennom a tollat, t. szor-kosztö ur, mort még nlig vertem le saruimról a port; tisztelöjo
XAVÉIt.
Hírek és események
A A magyar országgyűlési összehívó J jrntt főbb lapjaink után— aug. 18-jín mint Ö Felsége születésnapján fog köz- I xététetni. Az országgyűlés, ugyan azon lapok werint okt. 20-án Ülne összo. A „Hon" előbb vtírja. I
A A mennyire égető kérdés váró- , sunkban a gyermeknevelés Ugye, oly ürömmel voltunk jelen a folyó hó 6-án tartatott helybeli elemi ft-s leánytanoda t^Vllnnopélyén; s valóban a szép siker igenmeglepett bennünket; mondhatjuk: oz évben tón nagyobb előmenetelt tettek n növendékek, mint eddigelé több évben együttvéve. A szorgalommal készített s Ízletesen kiállított mindennemű női munkálatok mind a leánykák szorgalmáról » haladásáról, mind pedig a tanítónők fárudázásáról s ügyességéről tőnek tanúbizonyságot. A zárünnopélyt, melyen a tanteremben összegyűlt mindkét nembeli kisebb elemi osztályú tanonozok voltak jelen, főt. Könnye Alajos igazgató ur jiyitá meg, szokott kedvos szónoki Ugyos-hégével, mire a résztvevő vendégkoszom n tanonczokkal hangos éljonboti tört ki. Kzt követé az énok és szavalat, mind-kei lő a legjobban sikerUlvo elég alkal-
mas volt a vendégek szeméből egy pár örömkönnyet kicsalni. Főleg o tekintetben a gyermeki gyöngédséggel tol-máosolt rövid buosnboszéd érdomel megemlítést, melyben Rosenthal Mari növendék a tanítók fáradozásáért köszö-netot fejezett ki, a tanulótársaktól pedig gyöngéd szavakban buesut vott. A szép BÍkerazoly roppant számú tanulóifjúság ellenében részint a kovés szánni tanárok fáradlmtlan működéséről nyújthat fogalmat.részint felhí bonnllnkotalegnagyobb köszönet kifejezésére; — melyet az ünnepély helyszínén Partos uolgár nyilvánított ki. Ugyanez alkalommal sem folejthetjUk el igazgatónk gondos és orélyes működéséről hálásan dicsérettől megomlékezni; valamint Rózsavölgyi énektanár tapintattoljes fáradozasát sem mellőzhetjük dicséret nélklll.
A Gyermok rablás. rZomp. Híradó szerint egy vorseczvidéki főldmivesnőnok már régebben eltUnt 12 éves leánykája. Mult hó 18-kán az említott asszony a fehértemplomi vásárban egész sor nyomorék és vak koldus mellett haladván ol, ogy elszánidt koldus leánykát vott észre, kinek kezei hiányzottak, s ki nagyon hasonlított oltUnt loánykájához. Megszólítván a nyomorék leányt, két-ségkivilii lett, hogy gyermeke. A szegény nő a lelki megrázkodás következtében elájult. Ezalatt a körülötte összegyültöknek sikerült n leánykára felügyelő koldust feltartóztatni, ki a zavarban menekülni akart. Daczára a koldus azon nyilatkozatának; hogy a leányka közeit egy sertés harapta le, a szívtelen mog-osonkitót és gyermok-tolvajt a hatoságnak szolgáltatták át. Mennyi igaz o történőiből nem tudjuk. Nálunk is nagyon feltűnő, a koldusoknál teinérdok csonkított gyormekeket láthatni, hisz-szllk . hogy szigorú vizsgálat után több gaztettnek akadhatnánk nyomába.
A Zala-Egorszegon egy Mondsein V. uovll fiatal koreskedö,fürdésalkalm^vfl a Zala vizébo fúlt.
A Világhírű zeneművészünk Liszt Ferenoz f. hó 8-áa vonult át a vaspályán, hihetőleg Fürcdro vagy Pestre.
A E napokban egy orvos hivatott a fŐ-utczába bizonyos beteghez; az orvossal csak a házszám közöltetett. Nagy siotvo keresi ez az illető háznt, azonban minthogy a számtáblák csak ritka házon találhatók , így hosszas házról házra való keresgetés után akadhatott a botegre. Városunk o tekintetben megrovást érdemel, és pedig annál inkább, miután még az olŐljárók házain sem lelhetők meg a számok.
A Eddig a rendes panasz volt, hogy szegényedünk, ma már'' bizton olmoníl-hatjuk, hogy valóban szegények vagyunk. Hogy áll megyénk, lapunk előbbi számai hozák , ohez most még azt o*a-tolhatjuk, hogy az elemi csapások nagy mérvben látogatják meg tájékunkat, mint romboló viharok és oly roppant jégeső, hogy nemcsak a niég kint lovŐ terményeket semmisiti meg, lmnem az épületüket is megrongálja, embert h házi állatokat is agyonvert»"Ily jégefeő pusztított a közel napokban Göcsov nagy részébon főkép GoIkc vidékén ós Keszthely egész környékét elverte.
A E hó 11-én városunkban orszégos vásár leend. ''
A Ilitka természeti jelonet. Folyó hó 3 és 4-ik közti éjjel ''A 12 órakor az ég boltozat délkeleti részén épen a szélességi délkörben egy gyönyörű szivárvány-látszott. Nagysága megközelité a rendes nappalit, do hiányzott benne a szinezet, hanem fohér és kissé ibolyába átmenő volt. A déli részon sokkal jobban és tovább kivehető volt, mint a keletin. Először puszta szomosalódásnak véltük ido a felhők mind inkább össze tömődve rémítő íeketo lapot képeztek, molyben, mint ezüst szalag, látszott egész fél óráig a szivárvány, ezután a hold alatti felhő fölfelé tolulván on-nok növekedtével fogyott és pedig alul-
ról kezdve, míg végre ogészon elonyé-szett.
A TávsllrgÖnyi iroda nyílt Nagy-Károlyban (Magyarország) és Einsie-delben (Csehország), do mindkét holyon kevés a közlekedés.
Kaposvár.
* Mintha egy uj Calíforniát fedoztok volna fel székvárosunkban, az égető hő-ségü napokban ugy jőn körünkbo ások mii- és bűvész. Az akrobaták, tüzjáté-kos, kongyelfutó stb. alig hagytak ol bennünket, jött Lakatos tánozművész; Szörényi István daltársulata Pestről, üros padok előtt játszván öt egyénből álló társulatával, kik közt kiemelendő Szörényínő jó hangjával, ki szép dalainkat szépen énekelte. A daltársulatoknak itt nínos jövőjo, logalább ily „kutyanapok"-ban nincs!Pár nap múlva meg itt lesz Nagy Jakab tilínkós. Nem hisszük, hogy a kis bodzasip, bármily művészileg kezeljo is gazdája sok 1 frto*at büvöliön Összo. Rosz napokat élűnk! Bont hangzik a tilinkó, kínt meg az adót zaklatják, százalékértexe-k valnak; nom csuda, ha izzadunk az ugy íb forró napokban.
* Lakatos tánozművész o hó lö-kén kezdi meg tanóráit.
* Mult hó 25-én ment végbe Porczel-nő, szül. Zöld Anna assz. már is kitűnő novot vívott nőnovoldójébejy a második félévi vizsgálat, főt. Kómcsz György esperes ur, mint vizsgáló elnök jolonlé-tébon. A szülők, a lwlgatóközönség, mely nagy számmal jelent meg, örömmel győződött meg arról, hogy az in-tézotbon nem csak lelkes magyar hölgyek, szorgalmas házi nőkké késztetnek a növendékek, hanem sok oldalú műveltséggel hagyják oda az intézotot. A hittan, földrajz stb. kivül német-, franozíanyelv, minden néven novnzendő női kézi munka, zongora, énok, tánoz-ban nyomok oktatást az illetők. Székvárosunknak rég szüksége volt egy ily tanintézotro , melyet lolkiismoretcsen ajánlunk a helybeli és vidéki szülök figyelmébe.
* Az Ugy novében nom lehot nom roBzalnunk bizonyos szinigazgatók eljárását, kik B—6 taggal barangolják be a provinoziákat s a közönségnek zsebéből majd a szánalom, majd a kontárság nyegle hangján kivarázsol tsexo-rckért, nem osak a szinmüvoknók szögig nyakát, hanem a müérzéknok is. Öten játszák a „Bank bánt", a „Haramiákat" stb., molyok— a,teremtő szel-lomok méltó megbántására — a hőség és izadságban lopotyogott bajusz és szakáll, az időronosolt sárga és lilaszín ooBtum-ök mellett stb. stb. idétlen komédiává dovalválódnak a nyikorgó dosz-kaszálakon s megrontanak minden műízlést ! . . . Kérdjük: használnak-o az ilyen bottal csinált apostolok az ügynek? Nom! sőt ártanak, mort a jó nevű társulatoktól is sokszor megriasztják a közönségot. S valóban különös nemo a kenyérkoroRotnek,midőn, kinek kapa-kasza való kezébe, be áll idétlen „Hamlet" vagy „Don Caesar de Bazán"-nak! s a helyett, hogy hajlamaihoz mért munkatéren, érdomlott díjt nyerne, mint a kontárság ujoncza, a könyörület fillérein rágódik.
* Felhívjuk t. olvasó közönségünk figyelmét a fiatal tudós Sohvarcz Gyula „Uj Korszak" osimű, a tudományosság torén páratlan, s nagy hézagot pótló heti közlönyéro; melybon nom csak hazánk, hanem Európának több elismert nevű tudósával találkozunk. Melyben legközelobb Toldy Ferenoz — irodalmunk e nagy harangja — is mogszólalt; az irodalmi-történet-írás terén o valóban legnagyobb tokintély. Említhetünk még a jeles irói koszorúból követkoző neveket : Riedl Szendo, Brehm, Szílády Áron, Dr. Barai és Pólya Józsof, Almásy Balogh Pál, Rónai Jiiczint; Miss S. Cr.
(angol írónő.), Honslnmn, Ricliard Owen
Wambéri,Erkövy,8zentKatolna,gf Lázár''
Kálmán, Vadnay K.,.TolnayLaj08 Btb. stb. A lap megjelenik minden hétfőn két nagy negyedrét ivnyí tartalommal. Előfizetési ára egész évro : 12 frt. fél j évre 6 frt, negyedévre 3 frt o. é.
* Záporeső kövotkoztébon a Kapós vizo megáradván, ogy tanuló fürdés közbon belehalt. A hullát csak napok után találták meg. Egy női hullát is találtak ugyan az áradás alkalmával; hogy a szoroncsétlon nő hol fult a vizbe,» honnét sodortatott ido, még e sorok írásakor nom volt tudva.
* Az „országos magyar gazdasági ogyosület" kiadása a onnok titkára Mó-rooz István ezerkosztéso mellett megje« Iont legközelobb a „Gazdasági kis tükör", falusi ifjúság számára, ötödik kiadásban. A néjfy olsőbb kiadás 20,000 példányban koít el, s ez utdbbi 30,000 példányban nyomatott. A mostoha irodalmi viszonyok közt, midőn alig akad néhány vevő még jelesebb köny vomkre is, már a részint elkelt, részint e nagy monnyiségben nyomatott példányok száma mutatja; hogy e könyv egész lelki kincstár ifjuságunk számára. Mole-gon ajánljuk azért a t. lelkész, iskolata-nitó, jegyző urak és a helységek elöljárói figyelmébo. Mindon téron ne.volni, oktatni kell gyermekeinket, hogy áldására váljanak a nomzet ós jövőnek. 8 végro itt az ideje, hogy népünk alsó osztálya is levetkozzo azon sohlendrián eljárást a gazdászati téren, molyet a múlttól örökölt: hogy csak azt tartotta jónak, azt követte, a mit a körítésen belől hallott és tapasztalt. A mi beillett 1836 vagy 45 be, alig Illik bo 65-be!.. Szóval: tanulnunk kell, és máskép fogni meg az okeszarvát. A könyv 266 lapra terjed, s kemény táblába kötvo ára csak 60 kr. o. é.
* A B.-Füredi Anna-vígalom, más évekhoz képest szegényül ütött ki; a oolonne-ban alig tdnozolta 20 pár u frnn-oziát, midőn más é vökben a nagy teremben alig lohetott mozogni, sazelsőfran-oziát többnyiro „álló helyében" járta az ember, az az : osak mozgott, mint az óra ingója. Kitűntek a többek között : Vörösmarty testvérpár, Kopáosy és Farkas kisasszonyok. A szegedi banda húzta láb alá, melynok zsarolásai ellon általánosan panaszkodnak. Mindig losbenálltak, hogy jön-e uj vendég? ha jött, ráhúztak éjszakának idején, sok beteg háborgatására 2—3 dalt, mely drágábba korült, mint gyógyszertárban a Chinin; s ha akadt olyan egyén, ki az éji zeno utáni reggeli requisítióra, 2—3 frtot mert adni, a mogát már is fő-fő vajdának képzelő prímásnak, •— szépen visz-szaküldték !.. Hisszük, hogy az orélyos felügyelő o zaklatásnak nyomáia jött eddig; orvosolva van a baj s a jövő évro felmondja nékik a — szállást.
* A kaposvári gőzmalomra jó idők N járnak ; a forró, száraz napokban a vi-zesmalmok nem bírván''még— kotyogni som — mint mondani szokták, — folyvást el, van Őrléssol foglalva, »kivált 0. lisztjét általában kitűnőnek állítják. Meg is érdemlik a részvényesek az aratást, kik ily pénzszük világban ugyan osak mélyen belenyúltak a tárczákba.
= A sétatéren hotonkint zoneostélyok rondoztetnek. Bizony megérdemelné o szép, árnyas helyiség, ha a megyo engedőimével valamelyik vállalkozó egy kis nyári bódét (ha házat nem is) állítana fel tienno, s tartana itt roggelon-ként ásványvizokot; jó kávét, délutánonként hideg étolokot, italokat stb. Kifizetné magát. Ez az egy árnyas helyünk van, hova a por és meleg elől menekülhetünk, « ennek jótékonyságát sem élvezzük.
* Ismét el kel no egy jó eső, mort a forróságban a föld kiszáradt, a lég olyan, mintha befűtötték volua odakint; naponkint 26—26—28 foknyi forróság 0 felett, R. szerint. i
tuk, hogy a jég 4—5-én elverto kiHobh-nngyobb mértékben: Iíapoxvár, Szenna, 87,.-Hók, Knpohinérö , Fllred, Anr.nlú, Mornyo, Gosztí, K.-Alborli, llognr, Mo-osobíd, Vadó, Fiad. A zivatar és náj.orral jött jég sok kárt tett a hajdinák, zab, knkorioza és »zöllŐhegyekbon. Vollak-o biztositások, ninos tudomásunkra? Mint halljuk a Halatonmcllékot is meglátogatta a jég és zivatar; a villám több holyen levágott, igy Siófok közelében is egy vasúti Őrházban.
* Örömmel látjuk a o*nrgói helvét, hitvallású közép-tanodából kiadott érte-sitvényböl,hogy a lelkos és buzgó tanári kar vezotéso alatt mind szellemileg, mind anyagilag olébbro halad 0 tanodánk , s 4000 darabot megközelítő könyvtára gyarapitására folyvást történnek adományozások. Az 18 6 */» tanév végén volt a tanuló ifjúság száma 118; és podig 73 helv. hitv. 8 ágost. bitv. 19 rom. kath. 18 izraelita.
* Nagy Jakab tilinkó-mUvósznok 7-én
cBtvc volt hangversenye a „Korona" fogadóban válogatott közönség jelenlétében. Közbámnlat ki»órto , ''és tapsok fugadiák a uiUvész minden fellépését, ki hiitárlMbiu technikát fejt ki a kis budzafaiipon s népdalainkba annyi lelket és varázst önt, mennyit elötto bou-kinek som xíkorlllt ilynemű hangszeren. Logjobban tetszott „RopUlj feoském ablakára" h „Volenozoi C«meval-Mja. Többször hivatott. Diosérottol kell om-litonUnk a kisérotében ieytf Rosenborget is, ki zongorán szépen játszta a „Favo-ritát." Mint halljuk, a tilinkós egy Bzép albumot is kapott a trieszti podosta, Carló Porentától, a „szegények háza" javára tartott hangversenyeiért.
* Siófoki plébános és esperes nt. Ko-zarios urat szélhűdés érto; életéhez remény van.
* Ns. Somssioh Pál ur, az emsi és li. fUrcdi fUrdökböl liazaérkozett — Simonfára.
hőségbon sokat szonvedtünk. A ki n« ily társas utazást kójutazásnak novozto cl, biz az igon rosszul totto, mert ily alkalommal tán minden mogvan, do a kéj hiányzik. Trieszt vidókón loguagyobb benyomást toll ránk a sík tonger tükro. Ab egyik oldalon az Adria hullámai, a máslkon meg a magasan omolkodő bérczlánozolat, melyen fügofák, téli zöld, szőllölugasok, s nyári kójpaloták gyönyörködtették a kiolégitlon szemet.
Esti G óra tájban (vasárnap 10-án) érkeztünk Triesztbe. Itt csondoson szétoszoltunk, kiki szállásra vorgődött. Triesztnek kik,tője a számos hajókkal igon meglopi az idegont, do a fullasztó blizhoz is szoknia kell, raolyot a ronda tíz bocsát. Igon kellemes látvány az is, midőn a tonger tükrén, hol a láthatár végződik, időnkint egy-egy vitorlás hajó bukkanik elő a távolban. Elointo csak egy fohér pontnak látszik, n csak lassan fojlö-dik ki.
Triosztbon két nap s két élet töltöttünk, do nom mindannyian, mert sokan az érkozés utáni napon már olutaztak a lagúnák városába, Volonozébe. Hol nom egy az akarat, oit nom egy a c«él. Igy, La ogy akaraton ▼ agyunk, a Lloyd-gőzliajó-társulat akart számunkra ogy külön gőzöst adni, s loszál-litott áron utazhattunk volna Velenczébo és vissza egy nappal olöbb, mint rondeson monni szokott; do mivel sokan a vaspályát vették igénybe, igy a külön gőzhajói monot elmaradt. Dicséretet érdomol azonban a Lloyd''társuiat: hogy árloszállitást engedett számunkra, b igy Trlosztből Volonczébo, moly Ü2 tongori mértföldot toszon, 4 flórt oda és vissza utaztunk. 19-én roggoll 8 órára érkezett hajónk a volcnezoi partokra. A kiszállás kovéssé kollomotlon, mort a hajóból gondolákra kell szállni, b ezokon történik a közlekedés a városba. A nevezetes tongori város, hol utcza jóformán nincs, hanom csnk vízcsatornák, kit no lopno mogl Do korántsom az a Velonczo áll a szomlélÖ előtt, melyet olméjébon lát vagy olvasmány után képzői. Nom kétlom, hogy hajdan, a dogok korában, midőn a kereskodolom java időjét élte, toljcs virágában volt, do most, a régi nagyságnak csak az olmosódó nyomai látszanak. A tisztátlan kormos falak elfárasztják a szomot ugy, hogy a romok faragmányokat a paloták oszlopain is csak közönyösen nézi az idogon. önkéntolon is oszombo jutott Pest, mely nyiló liijom_ Volonezého* hasonlítva, s ha még ide gondolom azt a számtalan, undok külsejü gondoliorokot, ugy nagyon hamar mogválhatok Volenczétől. Azonban nom sza-baci megtagadni 0 hiruoves tongori várostól azt, hogy oly mükincsok birtokában van, milyonojtot tán az ogéss világon látni nom lőhet. Ős novozotességei közé tartoznak n tomplomok, hallomás szerint 80, a dogok palotája, moly a sz. Márk tomplomával köz-
vetlen összefüggésben áll. Sz. Márk temploma igazán páratlan s nagyszerű a maga nőmében, ozt osak bámulni, do részletesen loirni lohototlon: Holsojo 3 hajóra van fol-osztva, melyek óriási oszlopok által képoz-totnok. A falak, a totö (belsőleg) mozaikkal vau kirakva, s különféle szent alakokat tüntet olő, do már sok hulyon hulladoznl ¡Lozdonuk az apró színes kavicsok. A dc-^ok palotAja nom kovésbbé nagyszerU. Midőn m tizek tanáoetormébo léptem • megplllantám a lépcsőkkol körülövezett trónsxerű emelvényt hol a középen ülő dogé körül számtalanok fölött a halálos itélot kimondatott: hideg borzadály futotta végig tagjaimat. A jezsuiták temploma, a dominikánusoké, názáreti Mária. (Soaloi) tomplom .mind oly antik novozotes* ség, molyeknok nincsen párja. A „fohászok hídja", a „Rialto hld" fos utóbbin 24 bolt van épitvo, közepén ogy, a holtok mögött podig 2 átjárással szinto bámulatra ragadja a nézőt. Triosztnok sokkal omoltobb keroskedéuo van, mint Volonczénok, ott kétaaerto nagyobb a szorgalom mint itt, s a mi mog nom fogható, az élelemmel fogva bármi is kéUzor drágább, mint Volonozóbon. Mi a népességot illoti, ez mind a két helyou mogogyez abban, hogy az idegonnok mqjd a bőrét bázzák le. A kéz mindig a zsobbon legyen s osztogassa a számtalan borravalót; sőt Veloncaébon a szomtolonségig viszik. Ha közülünk valaki vagy utcza vagy keroskedés után tudakozott, bár ez tán 50—00 lépésnyi távolságra volt, a kérdozott nom igazított útba, hanem a gondolára mutatott, melyot aztán dásan kollott raogfízotni. A koroskodők áruikat iszonyú magns árra tartották, ugy, hogy mink, kik lohotŐlog a szabott árhos vagyunk szokva, azt so tudtuk, vájjon mit Ígérjünk a kérdésos tárgyért. Legtanácsosabb volt,li9gy ha a korcskodC valamiért 16—20 frankot kért 8—0 frankot Ígérni; s a vovő bizonyos lohotott bon no, hogy a voondő áru uz *vé. A mennyire lohotott, körvonulozám utazásunkat s éleményünkot. Szerintem a legnagyobb haszon, mit oz utazásból morithetünk az, hogy népokot tanultunk ismornil 8 végro is azt mondom, hogy áldottabb nép a magyar-, nál, bizony 0 földön ninoa több, de áldottabb ország sincs, m<^t mit használ a ozífra tányér, ha étol níncson,benne. Igy hasonlítom összo a távolban látott vidéket; a csín, disz, külső simaság megvan, do hiányzik a velő, t. 1. a konyér. Bátran olmondhatom tehát koszorús költőnkkel:
„A nagy világon p kívül
Nlncson számodra''hely;
Jlldjnn vagy verjen sors köze:
Itt élnod, halnod kell."
KUOYERAY.
* A helyboli nemzeti oasinó már felhő» dozóakodott ass emclotbo, s nem sokára olfoglalja saját helyiségeit. Ugyan e „Korona" fogadóban rövid idtf múlva megújítják az újonnan átalakított, s be-rondezett nagy kávéházat.
* Nt. Nagy Mihály püspök ur öOóves örömünnepét oz évi szopt. hava 6-án Ülik meg Komáromban. Az Unnopélyre meghivatlak a hg Prímás, Erdély b Magyarítón mindon prot. pllspöko — a szebenit kivévo — a fügenofalis ourato-rok, Tisza Kálmán, Tóth Lörínoz, gróf Nádusdy Lipót a gróf Nádasdy Ferenoz. egész Komárommogyo b a város kath. és ágostai hitv. intelligentiája. Nyári Pál, Thaly Kálmán, Jókai Mór, mint város 8 mcgyeboliok.
* A várt estt megjött 4-én délután, őrös monnydörgéasel. Estvo 10 óra után jött a második roham délről és pedig sobos zápor jéggel vcgylllvo, mely bár aprón esett, mégis a szöllökben, veto-ményokben itt-ott totemos kárt tett. A
TÁR0ZA.
A ti becsületetek.
Czifra ruha, ti nálatok, Nom töft fel a vállatok —
51 a szent szó: becsület... Uandóan bon no járni Azzal kelni, azzal hálni Nom szokás tok j — bár lohot...
Csak nagy ünnopen hordjátok, - Máskor tzegro akasztjátok. — Kár U lonno viselni — A küszöbön ha kiléptok Csakis akkor vlselitok Hajtatok lóg — dlszloni...
Ilamis hangso ti nálatok, Akármilyen muzsikátok — Nom a köziből jön... Csonpij r-eng ;.^fyan 0 hang szinto, D« »Í,í(»w<''-. ''-. >«on aalvbo... Rosz a7»#ás... hamis lön...
DÖMÉNY JÓZSEF.
Buda-trieazti társas útaz&s -Jul. 15-én.
Nom kétlom, hogy a t. olvasók közül sokan ismorik azon tájt,, neíyon korosztül a buda-trieszti vaspálya kivonul: do mog losznok tán olyanok is, kik érdokkol fogják olvasni o társas utazás résalotos leírását. A kéj vonat Budáról 0 hó 16 én esti 8 órakor indult ol mintegy 240 utalóval.
Hz.-fehérváron zajos éljonncl fogadtak bonnünket, a hol szinto vagy ÖO-on csatlakoztak hozzánk. lG-kán reggeli 6 órakor értünk Possanba.hol azavtani/vt^ász-ir.onokar „Ilutryadt" indulóval ff.yadrtU. ''Itt reggelire állapodtunk tnog. Volt zi\j, zavar, mindenki onnf akart, a mivel a fogn-l/;.iak nem vplt ologondő azomélyzíVj, a nom volt
kioTégitő; ozt noke£%m^: íií:a körülmény, hogy a fogadó« « «telt c».!«ít a fizotés után adta át, s igy némely utí->/'' «iotott n pénzt átnyújtani, do az ételt csak uehozon kaphatta mog. Pottautól egész Laibaohig a pálya mindkét oldalán a loggyönvörübb panoráma kod-voskedik a kíváncsi szomnok. Emlitésro méltó a vonalon a kler fekvésű a szép épületekből álló TylU Sítíábari, hol oly vallásos még a nép,; ViOgy vvtiárnap délolottl 10 ^ra tájban érUoz.én oda % vonat, nz utazók közül nohányan a városi vondéglőbon italt kértok, mit apinczéraxonmegjogyzéssolmogtagadott, miszerint oz ''¿.í.tontisztolot alatt a sör vagy
lég egyszerre ugy át Itlllt, hogy a hév-mérő 24 fokról ö-én reggel 10 fokra «Ulyedt. 5-én ia esolt.
* A nyiro8Í puszta Híg. E^zterházy Pál birtoka),mely jolenleg Freystlldtlo.r föbérnök kezén van, 4-én délutáni órák* ban leégeti ópUletoivel, eloség és szénakészletével. A kár totomcs; mint halljuk a magyar általános biztosító társulatnál volt biztosítva.
* Megyénkbon is mozognak már a leondö kövotválasztásra. Ujabbnál-ujabb nevok tllnnek fel s enyészik el sok egy pillanat alatt, buborék-ként. Idöolötti-nok tartjuk még a novek elösorolását,
* A györvídéki" gazd. egyeslllot f. évi oot. hó 6. 6. 7 és 8-ik napján általános tormény, bor, gyümölcs, gép b egyéb házi ipartermék- kiállítást rendezond Győrben. Az általános termény, bor* gyümölos Btb. a megyeház termőiben-, a gépok podig az ugy nevezett fáozátí kertbon fognak olhelyoztetni. »
* Eddig kővetkező határokról hallot-
bormérés tiltva van. Cyllitól tovább már éroztük a nap hovét, moly fokonkínt omelke-dott; do a kik orro még nem utaztak, minden kollometlonségot olfolodtok a kies vidék bámulásában. A vaspálya ogész Laibaohig mlndonütt hűvös völgyokbon robog ol, két oldalon onjelkodnok az alpesi bérezek kisobb nagyobb osúcsokkal váltakozva. A mí oly keavossó s rogényes szlnozotüvé toszi 0 tfjt, azt a völgy két oldalán Itt-ott elszórt lakhá-zak teszik. Itt 2—3 ház van ogy-ogy vén kőszirtro épitve, vagy 10 poroznyi távolságban Ismét két házat látunk gyönyörű korttel a gazd*BÍgl épületekkel; a ez a sajátságot olkülc-izött társas élőt vagy 10 mértfőidig tart.
Templomok, kápolnák sürüon vannak épitvo, do mind a bérezok homlokára ugy. hogy a sürün körülfonódó fenyőfák totojéböí osak a torony omolkodik az ég folé. A táj szépségétől igon olvalék ragadtatva, do bámulatom közopotto kottőro goudolék szorult szívvel: ha a vidéken a lakházak ugy ol vannak szórva, hogy so város-, so falu-, so pusztának nom lohot novozni, vájjon hol van itt iskola, hol a gyorraokok logalább á a legsaükségosobb oloml tantárgyakban ré-szoBÜlhotook, s hol az a tormokony föld, mely a lakósok élőimét mogteromjo ? Iskoláról itt alig is lehot szó, ■ ha van is, ugy a gyormokeknok oda mlndonnap logalább ''/a mértföldot koll gyalogolnia, a oz nyáron még türhotő is lohot, do hogy télon ugyan oz történjék, ozt kétlom. Mi a földöt illoti, az tán annyi sincs, mint mi nálunk az árkok szélén müvolotlonül, parlagon hovor. Laibachtól ogész Triosztig még szegényobb a vidék n termőföld toklntotébon. Itt mutatkozik a barna ■ örog bérozok tövében 2—3 ölnyi tér, moly a művelésre alkalmas, ez már mindon-nemű v''etoményokkel havon űltetvo oly szorgalommal, hogy parányi földszom so vesz-szen ol használatlanul. Hogy az állatok a votoményekbon kárt no tohessonok, 2 lépés nagyságú tér is kőfallal van bokoritvn.
Do sok magyar példát vehotno itt, hogy mint kelt megbecsülni a földöt, moly élelmünket nyújtja. Laibaohban alig 10 poroznyi időig állapodtunk meg osak, hol a vendéglős ugyan csak. sok csibét s réczét ölotott meg számunkra, s raivol utazási programmunkban a dololés Adolsborgbo vala meghatározva, a vendéglősnek olég boszuságára megmaradt ''a sok étolkészloto*). Adelsborgből d. u. 8 órakor ludultuuk ol, s Triosztig az iszonyú
*) AiWibcrfllirn, hol el>ác!oltanV, M ottsnl tiánráif-konekar fag*dott bennünket, do le|(<aegl*p8bb v*U un, horj a mint sí abidtS helvUígb« líptdnk, « ptnrx/r a uóyaI ndvOilá vendegeit: .ItUn botUst arakat!'' K«.-ulnAtál Idáig nem hallottunk magyar «»ót; képzelhetik, hogy mennyire dobogott aiWank a magyar ix6 hallaUra. A nolgAlat <5s ¿tel bli olíg ro<« volt, do ennek a vendiig-lűi rolt ai oka.
ÜZLETI
HÍRNÖK.
lőhcgyokbon, molyokot ugy Is oléggó mog-dézmált n tavaszi fagy. ylitalában megyo- '' szorto kevés borunk lesz; a minőségről még időolőtti volna szólnunk.
Már nagyrészt botakarodtak gazdáink, könnyen botakarodhattak, sok pajtán korosztül lehot látni, mint máskor tavaszszal. A termést mind buza, mind rozsban — minőségre nózvo—jónak mon<\ják; a mennyiség azonban még a tavaly évitől is mosszo áll, podig oz sóin volt még jó középszerű termésű som. Az eddigi próbák szerint a buza és rpzs kcrcsztjo, 17 kévévoi számítva keresztjét, megadja az 1 p. mérőt, hol egészséges volt a votomény; vannak helyek; hol
a kaszált eleség korosztjo csak ''/» P- mérőt ad.
Jelen óvünkbon — legalább nagy rész« gazdáinknak — hiában sóvárog a kivit-1 után, mert ugy sem lohotno mit kivinni $ bár elvethessen, adóját kifiz«thosse, a mesterember és csolódokot, sokan még ezeket is voltból pótolják.
Emostoha tormés daczára sincs ára a termékeknek í még csak noni is koresik, holott a termelőnek mindennap nénzro volna szükség.), fedezni temérdok kiadását, napszámos stb. Piaczunk élénktelonobb, mint valaha.
Kik rnohart, kölest vet''ttek, részint o takarmány. .k számira kíll Inösun készítet'',
N«8y-Kanl«m Jul. 9. Habár a külföld fcommifélo kiszállítási hirrol nom kccsogtot, piaciunkra mégis a mindig mindig szállított uj buza és rozs gyorsan vovőro akad, mi ma kövotkczőlcg jegyzünk: .
Buza 3 frt. 20 kr. — 8 frt. 80 kr. Rozs 2 frt. 16 kr. ~ 2 frt. 26 kr. Árpa 1 frt 60 — 1 frt. GO kr. Zab 1 frt. — l frt. 6 kr. -
Az árpa-tenyésztéssikorotlonül mutatkozik, mivel az oddig beérkezott szállítások roppant soványak és csakis abraknak használhatók!
K»a issat pU''y.''ii árak: Horgonya míröJo''O ft. 90 kr. Uarhahu» Uo''Mn U kr. Juhhnt fontja 10 kr. 8rr-t4*hu« fontja 13 kr.-^i. ixalonna miitfja iS frt — kr Z«ir fontja se kr. L^itiait mUtiJ« 11 ft 0 kr. Z»cmlc-
liiit mia»ája 8 frt 00 kr. Kcn.r4r!lixt fontja & kr. Ku-korlcialiiat fentjn 3 kr. UJ bor itexíjo 8 kr. Ó bor ItcxJJo 10 kr. SÜrltcx^ ) 10 kr. Sillva-pilinka Itcxéje 82 kr. TdrkSly-pilInka itetíjo 15 kr Kagygyu min AJ a 10 firt. — kr. Öntött fagygyugyortya fontja 80 kr. mir-tott fontja 82 Sxappan fontja 20 kr.
KapoHvár. — Aug. hó G-án. — A nsgy hőség után rttvld ideig tartó, do sobos csőnk I volt, moly a még földben lövő votoinónyokre, sarjuro, szőllőkro, mindonosotro jó hatással volt, o két utolsó, ugy a legelők is kozdtok már lesülni. Több vidékről jégosésről tudósítanak bonnünkot, moly kisebb-nagyobb mértékben károkat tett, kiváltképen a tzöl-
részint a gazdát cserben hagyott, ogyób votoinóuyck helyére, az utóbbi ccUxésok útin némi roménynyol lőhetnek jó kaszálásra | a Inprétok la boitatnnk szontjuval, inolyok »nép egy héttel U ezolött n forróságtól lo voltak perzstlvo. Sínima oly kovés lesz, hogy az ozutánl legjobb kaszálások sotu montik fel gazdáinkat a tololtotés gondjai nlól. Orukor, kerékrépa, kukortoza ós burgonya még beüthet; rétftjldokbon most még legalább jól állnak.
Nyári gyümölcs, alma, körtvo, szilva >tb. n tavasai fagyokhoz tnérvo, sokkal több, mint mennyire reménvünk volt. Téli nortics gyll-mölco is lesa, leginkább azon körtekben, melyek a tulajdonosok különös gondjai nlatt voltak.
Makk kevéa; gubac« még kovesobb; lia az ösz rósz lesz a kukorlcza-, burgonya-, hajdina termésre, a asir és szalonna ára még
drágább Icas*, mint most, holott nr. olsüt most is 00 Vr. az utóisót .10—40 krjával flzo^Uk fontonkint.
A sortyós — kivált kövér— mérogdrága; ollonbou n szarvasmarha, ló kínálva, olcsó áron som vototik j országos vásárjaink alog-nyomorultabbak ; sok az eladó, vovö ritkaság. Időjárásunk oly rendkívüli, minőt már óvok óta tupasztalunk. \ kondorok általában nagyon szépek. Mák kevés, mogöltoagaz.
(m. p.)
IU''chí páiznrfolyam auguaituB 0.
ö*/o motaliquos 09.30; 5% nomzoti kölcsön 78.00; bankrósavényok /782.— hitelintézeti résavényok 178.70} eztlit aglo 108.; arany dnrabja 6.28. I <•<
t
Nyílt posta.
J. J.-imW, Jtccubcn : Magánl«T«lQnk tne/fy. K. k.-iuk, Mohács i Kiküldötteik | k*pt»-o fln T . Wcil t. tcvvluxCiikvl kirjltk, tudólltá«alt uiludlg k'' hi 6. 16. íö-áa kuldoni. y
8a. Fehérvárra : Megkaptuk. W. K.-nak : moit i»ir tiUn vsa Id8 ? Xavérnak : Minden hóbau kérdnk legalább két tadáiltá*t.
.A királyi Oxvcgy'' nem ballada ; míg c»ak vera
»cm.
H. T.-nak : MldCn ttn aornlt kaptuk, már akkor utón volt a kívánt tárgy ; lilaiillk, hogy eddig ké*-bon vau.
ti -nek, Ktlrodcn : Megkaptuk j ön »lámára egy caomagot tettünk n púitára.
8, Mélának : Ha a íolytatá» nem Jön | kttlJJÖn ön niiWl,
.Urodalmali^k liMionbérUto.* Elíbb betiálnOnk
kell önnel ; nxután Igen 1
P. O.-nak: talán már tehrt.
T. Uy.-nak, F.-Ottt Hxerotnínk a költeményeken klvBl mianeuQt la öntől.
1). Koloiavár i A kírdéies ogyún nlne« tton tilu-társulatnál. . , ,
Balgotvárt A moagáa áUt Jelei »ok U a hivatott; nem tudjuk, ki le»a majd a válajitottr
8. T. Bic»bon t K aorok iráaakor míg ninoa itt-hon, han«m várták i a MrftkliSl mi la annyit tudunk, mint ön; onnét várunk valami bltonrott.
8. K. M. H. Meg lo.» önök kirán»ága rövid idö nullra, do a réaavét a* maradjon el.
0». U. Tc**ák Kanlsaára Írni; nem a mi dolgunk/''
Arcopag:
A kereskedelem ét Iparkamara elúökaégánek, 8opS. ronban i Kaptuk a kttldományt, a JövO laámunkbvü emUkeinl fogunk róla.
I. A-nak Dellcxán i Kö«iönattel vettük ; atonna megkeidjllk köilítét j folytatáfái kérjük, máit U annak Idejében aa akták kötül ; a régebben beküldőt! mo»t van a „Criila* alatt.
Felelős Bzerkeszttf: ROBOZ ISTVÁN.

H
33 ES -X- 30 S

IU
(2-3)
Hirdetmény.
Gelrncfrér Imre hiteleiöinek 8»«-»ithiviia I Pomogym.gye polg. tKrvénytiéko mint telekkönyvi h*t£fig rétiéről köihirré tétetik, hogy Takita Károlynak Oelencaér Imre elleni keresetében a klclégU téti végrehajtás ntábbinak a ta-»aárt 74. si. tjkönyvben foglalt I. alatti egynegyed telki birtokára elrendeltetvén aa árvrré»l feltételek • a klelégitéil sorrend megállapítása tekintetéből hiteleknek tárgyalási határnapul f. évi augnt-tu» hó <8. napjának reggeli 0 órája kltüirtlk | n.lro hitellel aiial hivatnak raeg, hogy m«g nem Je-lenétök eaetében a friiurbhi Ügyletek bíróilag fognak megállapíttatik!.
Kfy»/*r»mlnd felhívatnak mindazok,kik a kijelelt hlrtokhoa igényt tartanak, ait a fennobbi határidői; Ida bejrlentenl aleatenek.
Kaposvár Jul. 13. 18f»5.
Bomogymegyn polg.t^rvénytxék« mfnt telekkönyvi hatoaág.
,ll#/l

(1- 1)
Hirdetvény.
May»r -Un»» kovárimeatar Mar-cialiban hlteleaőinak öaxaxe hl* váaa I Somogy megyo polgári tőrvényaxék« mint telekkönyvi ha-tóiág ré*léről köihlrré tétetik hogy üiv. I»atl Hándornő felnereatége a. Mayer J. állani kareaetében a kl-élágitéai végrehajtás utóbbinak a Harcait tS ss. t.J.k.benA+S7 hrapi • 811 néptor s*. a. bi-Jrgysett ré«i~ birtokára *lr*ndvll«tvén,aa&rveréil feltételek a a kieWgitéai sorrend mogáilapltáaa tekintetéből hltel»-aőknek tárgraláel határnapul folyó évi iieptrmb. IV. ntpjának reggeli 0 órája kltatetik , miro hiteletők aieat hivatnak meg, hogy uieg nem Jelenétők etetében a feuebblUgy-l«t ''k bíróilag fognak meg állapíttatni.
Kgyttersmind falhivatnak mind átok, kik a kijelelt birtnkhox Igényt tarUnak, aat a fcnebbl határidőig ide bejelenteni tieteeuek.
Kapotvár,1805. Juliin k V Somogy megye tönénja éke mint t<lekk8nyvl hat^eá^.
n
6» (1-8)
HIRDETMÉNY.
Pap Jánoanőss Domokos Júlia. hiUletőintk őstxehiváaa 1 Somogy-megye polgári tŐrrénrtxékn mint telekkönyvi hatóság ráexéről köx-hlrré tétetik, hogy Kritxünkovich Antalnak Pap J.nö ta. Dómok. Juli. elleni kereteiében a kMégilétl végre hajtás u t/.hhl nak a k apotmé rŐI lő. ix. t. J. kvben A la. lő néptor st. bá-ra a hoa á tartó».''. 81*0 telki birtokára elrendeltet» éu, árverési feltétek sa kielégi téti sorreutlmeg-állapitáa« tekintetéből hitelexőknek tárgyalási határnapul f évi ang. h^ Í9 iknapjának rrgg» II 0 órája kltBx< tik | mire biV letők axral hivatnak oiff, hogy meg nem Jrle-uétők etetében a fenebbi Ugyl tek bíróilag fognak megállapitatni.
Egytxeramlnd felhívatnak mind • ok, kik a kljeleltbirtokhox lgéuj t tartanak, axt • feaSbbi határidőig ide bejelenteni tiestenek. 1 Kaposvár Jul. U 1865.
Soaogymegye tőrvényi léke mint
telekkönyvi hatóság.
(3-8)
HIRDETMÉNY.
Orbán Keroncs hitelelőinek 6» ne hívásai
Bomogymegye polgári tőrvtxéke mlat telekkönyvi hatótág rétiéről
4 T<
köihirré tétetik, hogr Oold Jótef-nek Orbán Korrnci elleni kfreio-tében á-kMégltéii végreliajtái u-tóbblnaka Jákól 21 tx t.j. könyvben foglalt I ogétx ét 11 egy nyol-
ex ad telek, ugy | 263 Í27|62 hr. txám alatt brjrgyiutt birtokára elrendeltetván, árverési feltételek t a klolégiléil sorrend megállapl-táta tekintetéből hiteloiőknek tár-gyalátl határnapul folyó óvi axig. hó 21 napjának reggeli UórAJa kitU-. i«tik; mire hitelexök atxal hivatnak m(,íi hogy meg nem Jo''enéiők ételében a fennebbl Ügyletek bíróilag fognak megállapittatni.
Kgytiertnilinl fclliirntnnk mind-axok,kik a kijelelt bi.tokhoi Igényt tartanak, nxt a fcnucbbl határidőig Ide bejelenteni tiniének.
Kapoivár Jul. 7. 1865.
Bomogymegye törvényixéke mint telekkönyvi hatóiág.
,MVs« (3-8)
HIRDETMÉNY.
Pap Jóitef hiteleidnek öisxehiváia I 8omogymegyn polg. tőrvénynékn mint telekkönyvi h»-tóiág rétiéről köihirré tétetlk.hogy Wels» I jr n ácsnak Pap Jo-i»«f elleni keresetében a klelégitéil végrehajtás utóbbinak N.-korr pádl 37. tiám t. j. könyvében foglalt negyed telki és f a. nemet birtokára elrendeltetvén, ai árverési feltételek s a kielégítési sorrend megállipltása tekintetéből hitelo-sőknek tárgyalási határnapul f. évi auguntui 22-lk napjának reggeli 0 órája kitüietlk; mire hltelciők axaal hivatnak meg, hogy meg nem jelenéeők esetében a fennebbl ügyletek bíróilag fognak megállapittatni.
Kgvsiersmind felhívatnak mind-ások,kik a kijeiéit blrtokhox Igényt tartanak, ast a fennebbl határidőig ldo bejelenteni slettenek.
Kapotvár, Juliu» 8. 18C5.
Bomogymegye tőrvénynékomint telekkönyvi hatóiág.
M,Vsss (1-8)
ÁRVERÉSI
hirdetmény.
Bomogym. polg. tőrviiékének, mint telekkönyvi hat''''tágnak rét. é-föl'' öihirré tétetik, hngr Kutten-bergerlgn. poronadt lakóinak fel-perestége a. Uedö J >»tef t.-koppá-nyl lakót elleni követeiét» fedexé-lére leaálogolt t at.-konpányl köi-ség 27 ss. t. Jegyrőkönyrében foglalt A I alatti BO néptor sxáin háa t hoixá tartoxó 6,8-ad telki küliőtégbíróilag SOOOfto.é. becsült Ingatlanok t.-koppányi köxs^gben a hely silnén f. év ssept. I. napjának reggeli 9 óráján — mint aa első határnapon — elárverostetnl fognak | a mátodlk árverétl idő. ha netán ax eltőn vevő nem talál-koinék, f. évi oki. 4 napjának reggeli 9 órájáraa helytxlnére kl-tUi''tik, a''ial hogy ekkor fennebb kijelölt inratlauok a bcctáronaiol il eladatni fognak.
Ax ár\eréil feltételek a törvény-sxék irodájában mindenkor megtekinthetők.
Kaposvárott, ang 1.1865.
Bomogymegye törvén; sxóke mint telekkönyvi hatóság.
M''7l
»0
2-3
Hirdetvénye
Végh litván Kadar Vutl lakós hitelezőinek ötinehlvéial
Somogy megyo polg. tőrvénr-»f^o mint telekkönyvi batótág rétiéről kljhirré tét. tik, hogy Dávid András felpcrcit/go alatt Végh litván elleni keresetében a kielé-gitétl végrehajtás utóbbinak a ka-darkutl 91. ti. t.j. könyvben Al alatti bárom nyolciad tolekbőli résiblrtokára elrendeltetvén,ax ár-
veréti feltételek t a kirlégiléii tor-rend mcgéllapitám tekintetéből hl-teleiöknck tárgyaiéit határnapul f. évi auguntui hi 25. napjának reggeli 9 órája kitlixetlk ; miro hitelexök aiial hlvAtnak meg, hogy meg nem Jelenélök eletében a fenebbi Ügyietek bíróilag fognak megállapittatni.
Kgyixorsmlnd fjlhlvatnak mind aiok, kik akijeiéit blrtokhox igényt tartanak, ait a fennebbl liAtáridölg Ida bejeloutonl tieiienek.
Kapoivár, Juliut hi 26. 1865.
Bomogymegye törvényi <éke mint Ulckkönyvi batilág.
su%s (2-3.)
Hirdetvény.
VCtxegl Károly tabl Ukót hito-lexőlnek öitielilváiA I
Somogy megyo polg, törvény, tiéko réméről köxlilrró tétetik, hogy Oynlay Ignári folperéitégo aIaII Kőtxegi Károly olleni kore-• etében n klelégitéil végreliajtái utóbbliuk a kArádl 68 tx. t. J. könyvben A I ét 71 népxorixám alatti xiellérblrtokbóll rénblrto-kára elrendeltetvén, nx árvcréil feltételek s a klelégitéil lorrcnd inegállapltáia tekintetéből hiteloiőknek tárgyalátl határnapul f, évi Beptember hó 11, nApjáiiAk reggeli 9 órája kltüxetiki miro hltelciők Aiial hivatnak meg, hogy meg nem jelenélök etetében a fenebbi ügyletek bíróilag foguak megállapittatni,
Kgysxertmlnd fclhlvatnAk tnlnd-aiok, kik a kijelelt blrtokhox Igényt UrtAnAk, Ait a fennobbi határidőig ldo bejelenteni tieuenek,
Kapoivár Julim hó 1805.
Boinngy megye törvényiiéko mint telekkönyvi hAtótág.
(2-3.)
Hirdetvény.
Meiei JánoiuS hiteleiőlnek öix-siohlvátA 1
Somogy megyo polg. törvény-
uóke mint telekkönyvi hAtótág róiiérSI köiltirré tétetik, hogy Mexel Krsáébetnek Mexei Jánoiuő olleni kereietéhen a klelégit.Ul végreliajtái utóbblnAk n llclegi 63 «x. t. j. könyvben Alatt bejegyzett ogy negyed telki réiiblrtokára elreudöltetvén, «1 árrerétl feltételek i a klelégitéil történd tekintetéből hiteleiőknek tárgynláii Iia-tárnapul f, óvi Septcmbor hó C-ik nApJinak reggeli 9 órájn kitlixetlk; mire hltelexők axxaI kivAtUAk meg, hogy meg nom Jolenélök etetében A fennebbl ügyletek bíróilag fognak mrgállapfttatnl.
Kgyixertmlnd felhlvAtnak mind-Aiok, kik a kijelelt birtokhoi Igényt tartanak, Alt A fennobbi hAlirldőIg ide beJvIvuU''lil tlct-lenek. }
Ktpoivár Julim hó 20. 1865.
Somogy megyo törvénynéko mlut telekkönyvi hAtótág,
(2-3.)
Hirdetvény.
YsrgA Jánot hltelexőlnek ötx-tiehlváiAl
fiomógy megye polg, törvény-néko mint telekkönyvi hatóiág réuéről köihirré tétetik, hogy Behelb Doldlxtámak VargA Jánoi elitül koreietében a klelégitéil végrehajtás utóbbinak a Moesoladl 44, ss. t. J. könyvben A I egy ne-gvid telki éa 196 hr. ai. alatti réiiblrtokára elrendeltetvén, ax árverési foltételok s a klelégitéil sorrend megálUpltátA tekintetéből hlteleiőkaok tárgyAláil határnapul f. évi 8ept«mber 6 dlk nápjának reggeli 9 órája kitüietik; miro lilteiexők axxaI hlvAtnak meg, hogy meg nem jelenélök etetében a fenebbi ügyletek blróllAg fognAk iiiegállAplttAtnl,
Kgytiernnlnd felhívatnak pli\<l-aiOk, kik a kijelelt birtokhoi Igényt tartAUAk, axt a fennebb! Iia-táridőig ldo bejelenteni iletienek. Kapoivár, Juliut hó 22. 1865. Bomogy megyo törvénynéke mint telekkönyvi''hatóiág.
PESTI BIZTOSÍTÓ INTÉZET.
Ezen logfulscibb helyen engedélyezett
3 millió o értékű forint
olaptí''ikdvel biró biztositó-intézet biztositiiso-kat eszközöl:
a) tűzkárok ellen lak-és gazdasági épületekre, gyárakra 8 ezekben foglaltató ingó jarakra, úgymint: gépekru,gazdasági én ipar-tlzleti Bzerelvényekrc, bútorokra, állatokra, atb.j továbbá mindennemű mezei termesztmdnyek-btíl álló készletekre, akár födél, alatt álljanak azok, akár a szabadban, kazalokban vagy asz-tagokban. .
Iiiztositás eszközöltetik házbérbeni veszteség ellen is, a mennyiben ez az illlető épület tüzkáro8iilá8a következtébon támadhatna;
b) szárazon vagy vizén szállított javakat érhető elemi károk ellen;
■ '' T . ♦'' '' - i
c) jégkárok ellen, mindennemű mezei termcsztményekre nézve, a megállapított kár teljes értékének megtéritéao mellett.
d) az ember életére és pedig mindennemű töke-, kiházasitási és évjáradéki'' biztosításokat illetőleg. Az enemü biztosiéások azonban csak később kezdetnek meg.
Az intézet, jelentékeny alaptökéjével és a biztosításokért befolyó díjösszegek által tökéletes biztosítékot nyújt, valamint biztosítási föltételei is lehetőleg a közönség előnyére vannak összeállítva. • j
További értesítések adására, biztosítási föladmányok olfogadására s ^megfelelő kötvények kieszközlésére illetőlegAiszolgáltatására készséggel ajánlkozik.
A „Pesti biztosító intézet" pécsi fő-ügynöksége
HARTMANN ANTAL.
Az eddig Somogymegyében fölhatalmazott alügynök urak :
Kaposvárott Lajpoüig Antal koroskedö.
SzigotvArott Salamon Gyula gyógysBoréis.
Hotosson Vikár Jánon rof. lolkÓBís.
Dombováron Ilödl Foronca állat orvos.
N.-Bajom Hordossy Kndro jogy«ö.
Törölckoppány Kooh Forono jegyeö.
LátráuyBallkóUsEló tanító
ToponárHatos Káról Jogyrö.
Karád Jobsit György gyógy-Bzorész.
BkíU Krenisir B. koroskodü. Tabb Szüos János jogysö. Longyoltóti Morlozay Antal
gyógyMorósji. Nómot Lad Blau Ignác» ko-
roskodü. Lollo HobontamNánd jogya. Igal MntÍBBA János jogyrö • Maroxaly Isti Sándor ko
reskodS. Rótholy Panok H. kereskedő.
Barcs Kohuth Samu gyógy-
BBOrÓB*.
Ssulok FrUhlioh J. iogysli.
(8—8)
ff
APIS
(6
nllntbiitositó-bank Bécsben.
A bank elöljáróságának van ssorenciójo köitudo-másra juttatni, hogy a bank végleges tovókonyságát folyó éri Mprll 0-án roogkosdó » a mngyArorsságl Zala-, So^ mogy. Tolni»- ós B a r a n y a m o g y ó k s»ámáraafö-kópvÍBolösógot Nngy-Kanl*Hnn Lolnnorós Ncubor-g o r uraknak adta At ugy, hogy a szabályok 18 §-ába» kö-rdllrt joggal Irhasü« alá a biztosítási jegyokot.
A bank toiastoslt:
Szarvasmarhát, lovakat, öszvéreket és szamarakat minden vosztoségok ollen, molyok
a) bárminomü dögvósz,
b) egyez (sporadisclio) nyavalyák,
c) rögtöni szoroncaótlonsógok által támadnak. Kelt Bécsbon 1866-dik évi ápril havában.
A bnti''i elöljárósága.
IffassffatéiBl tanács:
Gróf Wlckfnburg C. M., ö excollentlája stb. olnök. Vr. Wiedenfrld Ktlü, alelnök. I)r. Kitin V., tanár ^
Noholcze II. Ij„ igazgató, f a bank elöljáróság tagjai.
SzKúnyi-Ullinnmi LaMsIti,)
Ootilieb 8. (Lippmann fiai),
IICNiler Károly, tanár.,
Mnyer Henrik (Stamctz J. II. és társa),
Novnch llugo, főtitkár,
Hegen Ignáci.
Snllnmyor Ad.
F Ö T X T K Á K-: Hege» Emil.
Vonatkozva a fonobbi hirdotósro, bátorkodunk a t. cz. mozögazdákat és álattulajdonosokat számosan loondö bolópósükro oly k^olontés mollott moghivni, hogy általunk ós az aláttunk rendelt tigynöksógok által ingyen, s a log-nagyobb készséggel adatik utasitás.
Nogy-KanlzWn 1865-dtk évi julius havában.
JLEINNER ós NEUBERGER.
UistosItHul Iroda: föutcza 4U sz. a. 1—6
AVajdita Jőesef kiadó, lap- és nyomda tulajdonos Nftgy-Kaniwán.
Nagy-Kanizsa. Negyedik évfolyam.
21. szám 18(55. augusztus 20-án.
Ismeretterjesztő'' lap
. ■ ... ft V . • -
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdaszat, tudomány és művészet köréből. Á somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja.
Mcgjolon o lftp logalább ogy íven jnnusr hó 1-től kozdvo mindon hó l-ón"10-én ós 20-án. — Elöfizotósi ár postán szétküldéssel ós helybon házhoz hordva cgósz óvro G frt. j félóvro 3 frt. Nogycd óvro 1 frt 70 kr — Mindon olftíízotö n tulajdonos kölcsön könyvtárát nz eddigi fonntálló foltótolok mellett fó 1 áron használhatja. — Nxj^Uór egy Potit sorórt 10 kr. — Hirdo-tósok hat hasábos Potit sorórt 1-ör 7 kr , 2-or G kr. ós mindon további hoiktatásórt 5 kr. » bólyegdijórt 30 kr. fizetendő. A beiktatási díj > kp kozolósót íllotő mindon tárgy &
kiadó hivatalhoz Nagy-Kanizsára j a lap szellőm! tartalmát illotíi közlomónyok podig, ugy mindon lovolok hórmontvo a szorkcsztösóghoz küldendők Kaposvárra. ............................ ........ ......................———--—• V ■ ■ ■ ........................■
A protestáns egyház kölcsönös biztositasi ügyében kiküldött s Miskolczon összeült bizottmánynak alap szabály tor -ve,egyházbiztositási önvódegy-lethez.
Az olsö magyar bizt. társaság voltlnk közlött i\jánlnta ollonóbon van azonban a vorsony^ által olöidózott jutányosabb t\jánlat is a „Hungária" blstoBÍtóbank czimű 2-ik magyar blitosiló intézottöl. onnok foltótoloi 10%-tol jutlnyosabbak az oíső ajánlatnál, ilyon móg az „Adriai" moly hasonlókép jutányosabb az olsö magyar társulat dijainál, ós nzórt a tö-mogos csatlakozásnál okvotlon fígyolombo voondők lonnónok.
Do mi a kölcsönös egyletről lovón hivatva, vólomónyt mondani, kónytelonok vagyunk kinyilatkoztatni, hogy móg ozoknól is több olőnyt nyújt a fölállítandó önvódogylot.
A „Hungária" notto dijja átlag 85, 100 frt után, a fönntart á sí költsógokon kívül..
Ez tollát korülno a mondott oljárási kiadásokon kívül 8 millió után.
f. 28.000 frtba.
Ennek ollonóbo azonban legföljebb csnk
f. 10004 frt, kára van az ogyháznak, s igy ris önvódogylot ollonóbo —
f. 11390 frttal többo koríll, móg ezen jutányosabb csatlakozás is, mint :>z egyházi önvódogylot, kovós külöinbséggol ugyan oz az orodmóny az „Adriai" nottodÍjazásánál Is.
Esőkből a fötlsztolotü egyház kerülőt is kótsógkivtll mogloond azon nózotünkröl gvö-zödvo, hogy tokintvo ogyházaink különbon is mostoha körülmónyoit u fonnforgó viszonyok mollott a kölosönös önvódogylot fölállítása novozondő legkívánatosabbnak ós log-ozólszorübbnok : minólfogva ogy orro kidolgozott nlapszabályi torvozotot, ido csatolva torjosstüUK bo, a fötisztolotü ogyház kortllot hirálatn oló.
As alapszabály rószlctozósóhn o bolyon bo-bocsájtkoznl szüksógtclcnnok tartjuk, mint hogy az ugy is pontonként fog megvitatni. do móg is koll. hogy annak főbb vonalairól itt is mogomlékozzűnk.
Nómolyok ugyan is szüntolon arra törő-kodnok, hogy nópszorütlonnó tegyék a kölcsönösség alapeszméjét ós azt akarják, hogy nz ujabb idő ozoktől figyolmót teljoson elfordítsa. —• Ez nom holyos mert Európának log''rüvoltobb országaiban hol n biztosítás rondszoro, szakismorottol kollőlog kozolvo van ós a szüksógos támogatásban rószosül-nek virágoznak nom egyházakra, do bármiro alapult kölcsönös íntózotek. — Egy tekintély szorint ki a kölcsönösségi biztosítás ügyóbon Magyarországban Iránytndó azon nohozsógot n molíyol a rógobben alakult kölcsönös cgy-lotoknok kozdotbon küzdeni kellőit, mu már könnyön tudják olháritaní, a midőn a kellő folszorolósro ós az olsö óvok notání szükségeinek fodozósóro. ideiglenes nínptőkót olőlo-goznok megkívántató törlesztés mollott.
Dc ha ngy volna is, hogy n részvónyogy-lctok a kölcsönösség elvén alapulók felett nagyobb nópszorüsóggol bírnának, ez az idők anyagi irányának,a nyerészkedési hajlamnak ós az utánzás ösztönónok, nom pedig azok nagyobb ólotkópossógoínok vngy gyakorlatibb voltának tulajdonítható.
A díjpótlókkal is ídegonitik n közönsógot, pedig ez csak akkor fordulhatna olő, ha igon szeroncsétlon óv következnék bo.
Ily dijpótlók még az erdélyi kölcsönösnél a tűzbiztosításban, nom fordult elő, do a több itt működő társulatnál is, azt tapasztaltuk hogy nom csak hogy roá r.om fizotnok, a tűzbiztosításnál. do még a jégbiztosítás sogéd-tökójót is ebből gyarapítják és ha oz mégis itt-ótt történik, azon esetben a rószvóny társulat is folomoli a dijjnzást. Ezon bokÖYot-
kőzhető vosztoségnok egyébiránt a részvény-társulat óp ugy alá van vetvo, mint a kölcsö-nösBÓg olvón alapuló önvódogylot. A szándékosan mcgszüntototl tísza-molléki első tiz óvbon óvotíkónt átlagosan i 2''/iu millió forint az ordólyi fl
,7''Ao n » órtókot óiztosibtt 10 éven kóroBztül ogy óvon által j s i^v a''rof. ogyház korülotok Baját egyesülési i''s már több ós biztosabb alapú érték képvísolóst nyújt mitlt-ozok bármolylko, molyok o kis tökével is moglohetÖ8on mozogtak. — Innon követkéz-totvo jelonthotjük, hogyunig azon csotbon ha az ágostai hitv. toBtvérogjház korülotok óhajtott csatlakozása nom sfkofülno is a négy reform, egyház kerülőt önmagában íb teljesen prosperálhatna. •
Az alapszabályokban kihagytuk a székhelyűt, molynok moghatározása az ohő közgyü-, lésnek tartatik fenn, ÓB.mollőzh''otlonhok Látnók, hogy ha obligát mindon cgyházrafogód-tatnók cl, a toljos órlókboni biztosításnak kötelozottségo nz óghűtősógokro nóavo.
A bolsö ügyrondot órlntotlonül hagytuk, oz n mogválasziandó. igazgatóságnak hatáskörébe tartozik.
A 7 g-ban folhozott közösségi alap a 20. g.. tartalmával van összoköttotésbon, molyok módozat jainál a társulás olvót gondolnók logkivíUetöbbnok ós csak azórt legczélszo-rühbnok.
A» (Igykozolóst iíb egyházak antinómiájával és nem a toljes Contralis müködéssol ügyokeztünk összo egyeztetni, és szoróny vóíomónyünk nz, hogy oz óvi nyeremény bizonyos meghatározott totomesb összegnok gyűjtéséig parczcllázható ogyik vagy másik különbon jótékony czólra no logyon.
Itt 8züksógc8nok tarjuk móg végül meg-jogyezni, hogy n tartalékot''mindon társulat a megmaradt fölöslog dijbói kópozí, ós hogy ozon tartalóktőko sohasem rug többro mint nz óvonkint biztosított érték 1%-jóro.
Woningor Vínczo tanár ''/»%-tot mond ol-Ongodőnok s okkóp « 4 reform, egyház ön-véd ogylotónok 20.000 frt kollono tohát nz ülaö óvi nyereményt a#upái»R tartalék Javára kollona fordítani, do mi óppon a kölcsönösségnél fogva 1% vottttnk azt kiológitőnok.
lízok ások, miket t&vidon n mogalakitandó egyházi tűzkár olloní önvéd ogylotről elmond-, hatunk, ób fölkérjük a fötisztolotü egyház korülotot, hogy ozon nózotoinkot birálni és magáévá tenni méltóztassék.
IJonsölog átvagyunk hatva, hogy onnok ajánlatával csak ogyházaink javát mozdítjuk olő, és nzórt számolunk részro hnjlntlan itéletro.
Végül még arra kérjük a főtisztelctü egyház korülotot, ongodjo meg, hogy a 2&. g-bon foglalt mngán ingó tulajdonokat az ogyház tisztvisolöi, az ogylotnói hasonló kedveznió-nyokbon bizto*{(hnua<lk, továbbit, hogy a tűzbiztosítás ha lobot, mielőbb egyszcrsinint a lolkószí óh tanítói kar nyugdíj vngy életbiztosítási intézettel is összoköttossók 1 méltóztassék ezt olfogadni ós az ágostai hitv. tost-vórok valamint ordólyi hitrokonaink csatlakozásra! fölhívását olrondclni.
Molyok után tisztolotünk klfojozéso mellett maradunk Miskolczon junius hó 27-ón 18Gj a fötisztolotü ogyház korülot
alázatos Bzolgái nz ogyház korüloti küldöttség.''
Alnpftznbnly terv.
Egy alapítandó egyházi biztosítási önvéd-
cgylcthoz. ''
I. Fojozot.
Általános határozatok.
1. g. Ezon önvódogylot föladata n magyarhoni ós ordólyi összes protestáns vagy külön n liolv. hitv. protestáns ogyháznnk valamint lolkészoi és tanárai éghotőségeít a kölcsönösség nlapján tűzkár ollcn biztosítani, — nz ezzel netán összvekapcsolandó nyugdíj
illetőleg életbiztosítási ág, egy későbbi közgyűlési határozatnak tartatván fol. — Az egylet ozt elórondö azozon alapszabályokban érintet ügyloteket hatósági ós a Suporinton-dcntinlis felügyelőt ós oltalom nfatt gyakorolja.
. 2. g. Az cgylot czimo:
„Magyar protestáns egyházi kölcsönösön biztosító önvódogy-1 o t" moly váltó törvónyszókilog bojogyzondő. Az ogyloti czég aláíráshoz ogy választmányi ''tng, és az igazgató aláírása szükségoltotlK. A bolkozolésbon és kötvény- kiállításban ol-engedő az igazgató aláírása.
8. g. Aa pgylot szókhelyo — — — — in az cgylot fönnállása QO óvro határoztatik. <E fennállási tartam notání meghoBSzabbitása, nz esotben különöBonösszohivandó közgyűlés határozatától ós nz állam ignzgatás helybenhagyásától függ.
II. Fojózot. ^ A társaság czélja és olórhotósónck eszközei.
4. g. Az cgylot czólja a hazai prot. egyházi Vagyonnak, u. m. tomplomoknnk, nzok bolstt Szerkezetének tornyfiinnk ós harangjai, órái-bak, továbbá papl»kjainak,tnnárlakjninak és Iskoláinak, gazdasági épületeinek tűzvész Xílloni biztosítása oly módon, hogy a megalapított clüro tolioBÍtcndő dijlizotés mollott, míntlon cgyháí kötolos óghotőségeit tttz cllon-ezen egylotnól biztosítás végott bojolontoni; mi végből n superintendontiák az illotősó-gokhez tartozó korülotben ogyház-kcrüloti közgyülésllcg kötolozőleg kimondják csatlakozásukat.
5. g. Az általános biztosítási foltótolok, csak hasonlók lehetvén nz eddig használatbiv-lóvö ób ongodólyzotthoz, nzok az ozon nla]^is«abá-lyokhoz rckcsztotbon fogadtatunk cl.
G. g. Az alkalmazásba jövő díjszabály oly színvonalra veendő, hogy az eddigi, az egyházaknál! tapasztalások szorint mutatkozott tüz-voszólynok maximumát, legalább is mégogy-nzor meghaladja. — Ila azonban azon nom várt eset kövotkoznók bo, hogy nr olölcg<íS«n megalapított dij-bovótel a károkat teljoson nom fodoznó; joga van az ogylotnok a biztosítás különbeni megszüntotóso mollott aránylagos díj után fizetést követelni; moly azonban n bizt. érték 1%-jónél többro nom oineltotik.
7. g. Az ogylotkczos8égótkópczi okkóp nz évonkinti beveendő díjösszeg nz obböl képezni szokott tartalék ós csotlog a kölcsönö«-sóg elvéből folyó utánfizottothetÓBÍ jog.
8. g. A dlj-fizotés következőkép határoztatik meg.
Az óghotöségi veszély vagy koczkázat voszólyónok arányában, a vidékek első ób második osztályúvá Boroztatnak, és pedig minden 100 frt után n kovesbbó ttizvcszólyo-sobbnok ismert holyokon, minőnok tokíutot-nok a nagyobb városok. •
Caoróp 20 kr. BÍndely 00 kr. nád és ZBup 80 kr. a tűzvésznek inkább kitett helyekon milyenoknok a kisobb városok s faluk toki»-tondők.
C''soróp 20 kr., sindoly GG kr., nád ós zsúp 100 kr. egyébiránt nz igazgatóságnak fennmarad o jog, ozon határain bolöl, a szeriondő tapasztalathoz , kópost őzen osztályozásban módosításokat ós kodvozmónyokot ólolbolóp-totni, különösen n szegényebb ogyházak iráfiti tckíntotből. — Bélyeges adótól a kölcsönös cgylot tormészotónél fogva monto-sítvo van.
9. g. A tartaléktöko az óvonkinti tiszta nyo-romónyböl lecnd alakítandó,úgyhogy azóvon-kinti tiszta nyeremény 3/É-tlo fog orro fordíttatni mindaddig, mig nz a biztosított órtókl%-jét mint a károsodás fő mnxiiiiuniát mog nom üti. Ez lonno mintegy 80,000 frt 5 vagy po-dlg nz egész tiszta jövodolom 10 óvig tőkó-sittotni fogj okkor fogván nzoczólból összo-liívnudó rendkívüli gyűlés határozni a felett, valljon további dijtizotós az ogyos egyházak-
tól köyotoltosBÓk-o, ós hogy oz osotbon ezon alapkamatja képozzo a károsodások kítízotó-sót, vngy podig nz alap-gyüjtondő 20 óvig ós akkor történjék határozat n nyeremény hova fordítósa folöl?
10. g. A tartalék kószpónzo.
a) Állampapírok vagy más érték vngy ipar-papírok vételóro vagy azokra «dandó kölcsö-nökro fordítható az első években azonban a készpénzek folyó számára oly pónzlntózo-töknél.olholyozondök hol mindenkoron fol-vohotők.
hl Váltók, leszámítására is fordítható később, molyoknok azonban 3 biztosnak ismort ogyón aláírásával koll ellátva lcnniök.
0) Fokvő javak szorzésóro a monnylben ilyonok a társaság üzlotóhoz szUksógoltotnó-nok, vngy 11 monnylbon ilyokot visBskeroéot utjánál nyort végrohajtások esetén megvonni kénytolon lenne.
(Vógo köv.)
Hogy áll SomogymegyeP
ií.
A szomorú képet festjük tovább; nem tartozván nzok kőzé, kik n bajoknt ngyonlmllgnlitssnl akarják gyógyítani;
JÚk*Jl«> R It-''ginólyobb nebot .
zák, azt hiszik, mindent megtoltok győ-gyitíísára.
Egyik közelebbi számunkban elmondtuk, bogy ütütt ki megyénk nagyobb részén az aratás? (Hány tndősitást kaptunk azóta, melyek irják : bizonyos bolyokon nem is arattak, ugy nyüték ki az oleségot.). <•- >•
Most, miután már a o<éplés, nyomtatás javában áll, nézzük, hogy fizot u k-arotott eleség?
Abban általában megegyoznok gazdáink, bogy minŐségro uézvo a buza, rozs a jobb évekéihez hasonlít;a meny-nyiség azonban a inint csokély volt szalmára, ohlvez arányítva, még osoké-lyebb szentro. x
Egyos határokat, táblákat, molyok tán épen szerencsés időszakban megkapták kívánt csőjüket, nem értök ido —» mert ilyok is vannak megyénkben,
hanoin az általános tcrmófc-íizotéKről szólok.
Sok vidéken a bnza korcsztjo. 17 kévét számítva egy korcsztbo, ha tiszta volt a gaztól s aratott, adja meg nagy szűkön a p. mérőt, mig a kuszált, kaszált koroszt alig ad 3 fülöntőt (■/, p. mérőt tosz ki 1 fölöntő).
A hol 13 kévével rakják a kis kcrcsz-toket, tehát 2G kéve tesz egy nagy ko-resztet, és aratott, — ad 6—6 fölöntöt; a kaszált — igen sok szllrün — egy p. mérőt.
A rozs öreg koresztjével, lm kaszált, od l''/j-p. mérőt; ha nagyon jó volt szalmára és aratott, adja meg csak az egy kilát.
Kis keresztjével az aratott rozs ad valamivel többet 1 p. mérőnél, a kaszált 1 ''/3 fölöntőtől 2—3 fölöntőig.
Tegyünk most egy kis számítást.
A gazda háromszor mogszántntfa a buza alá való földjét; a három szántáa ogy holdra, por 1 ft. 20 kr. o.é. holdja, tesz ki =3 3 Irt GO kr. 0. é.
A vetőmng abban nz időbon kelt 5
fi t 50 kron, egy hoItlLa 1200—1 100 □ ölével holdja, — egy kiln vetőmagot igényelvén, kellett bele 5 frt 50 kr. o. értékot felütő mounyiség.
Egy hold elfognsolása = 50 kr. o. é. Rendes adót óh pótlékot fizot holdja után körülbelül 50—80 krig. (Somogy-megyében 1,035,838 oat. hold van megadóztatva; 10y,6G4 h. hnszonvohctetkn h fizet a mogyo. egyenes adó, rendkívüli h országos pótlékban összesen 1,030.1)67 frt 30 kr. o. értékot.)
A földbo ruházott töke kamatja 5 frt. Csak ezen számítással is, minden bu-zatormő föld holdja van a gazdának évenkínt körlllbolől 15 frt 20 kr. oszt. értékébo.
S mi tormett egy ilyen holdon ? 2—3—4—5—(i koroszt buza! Hány gazdaság van, mol vokbon a ráfordított költségot nom fizotto meg a föld! hol van még a esőléd fizetés, mesterember, oaalád fenntartása?
MibÖl lesznek fedozvo a részint már a múltból áthozott terhek, részint a mostaniak, melyokben napjaink épen ^-nom fösvények?
Pedig a munka óh szorgalom után nem pusztán ennyit várhatnánk, hanem olyan foloslegot; melyet hasznosan beruházhatnánk a gazdnságokba.
így vng> unk aránylag a rozs, árpa, repozo földekkel.
Itt ~niég — kivált egyes helységek határaira nézvo — nincs végo a csapásnak !
Midőn mindon remény Unk a még földiben lövő tavasziakban, itt-ott a szöllők-bon van, — jön pár zivataros nap, (aug. hó 4—5-ko); néhány kormos folhő és a mogyo egy részét a jég végig vori. A kukoricza összevissza rongyolva, máshol tünkro vervo; a még kint levő zab, hajdina, tnvaszropozo, takarmánynemok épen igy;a szöllőbon mondhatatlan károk , nem osak fUrtökben, hanem a vcpz8zőkbon is, mit évekig éreznek a tőkék ! !
Azt mondják; a jégverés nom tosz szegénységet ? nom ám országszerto ; hanem midőn egy hosszában 1.2—14 határt végig ver a jég kisebb-nagy óbb mértékben s épen ott, hol már az őszi aratás is roszul Ütött ki,— ott a vidéko-ken aztán megérzik ám és pedig annyira megérzik, hogy ^ az anyagi csapást sokan egész élőtökön át siratják! . . .
HclyozotUnkhcz nagyban hasonlít Veszprém és Zalamegyék bizonyos vidékeié, melyet mai lapunkban hivonfest egyik érdemes levelezőnk.
Mi pedig azért tárjuk fel nyiltnn s híven a sebeket, hogy lássák és megértsék ott, hol hívatva vannak bajainkat orvosolni.
Hogy a hol nino«, ott nom lohot venni. ^ R.
VIDÉKI TUDÓSÍTÁSOK.
Vtszpréin, augusztus hóban. Fólbo szakasztom a hosszú hallgatást. Bár gyongo orövol — do irok. Kovcsot — raort Örvondotos birokot ugy som közölhotok, szomorúakból kovés is sok. Hitkán — mort az önkimólóa erkölcsi kötelesség ott,hol a fo-nyegűtott óluthoz egy családnak cxistontláju túm: S''.kodik.
Híreim szomortiak. 11a gazdászati szempontból csohltl állnnk Somogymogyo tormesz-töi, mit mondjak akkor n voszprómmogyoi tormesztökrtil .... (közöl lóvóu vldóki lo-vclozósom központjához Zala- mit mondjak
Zala gazduközünségóröl)?.....Itt mindönki
lovort ós hallgatag. A csapás nagysága ós sokoldalúsága annyira olnómitotta az ajkakat, hogy a különbon oly alapos panaszra som nyílnak föl!
Esős april helyett volt most hidog szolos, majd égotŐ meleg áprilisunk, llüvös május holyott fngylaló május, molynok olojo összo-sanyartu a különbon is gyöngén fejlődött növényzetet, s részbon megszüretolt. llideg, tzárasztó szélvészük, s nngy moleg váltakoztak ... . osö ós harmat nélkül. A földből minden tápnodv kiógott, kiszáradt. A logolők kopárra sültök , a források kiszáradtak, a » rótok |eégtok. A takarmánynövények (lu-ozorna, bükkönyöa zab, mohar stb.) magvai bonno vésztők , az áttörhetlon kémónnyó tömörült fölszinü földben. Loáshattunk több
hdvulyk mélységre, a fuldbon sommi nedvesség nem találtatott. Hótorlatók nyomása alól s későn szabadult földök, ha őszi vetéssel voltak boYotvo, o votós* fojlődósét — bokro-sodását lohototlonltók, mort oly kömények voltak, hogy hogyos vas is alig j^rta mog, még kovósbbó vohotott bolölo táplálókot a növényélot. Tavaszi votós alá so voltak használhatók, mort szántani nutu lohotutt. Néhol tongort alá akarták hasznátni, do az oko meg nem járta, sőt.tongori rakáskor még n többi fold is annyira mogkolhényedott, hogy az oko asztal nagyságú hantokat forgatott fol, 8 a jól különbon som tarthatott marhák egészon leromlottak a szántás idő alatt. Az árnavotés négy különböző időbon kolt s foj-lödött, ugy is odavoszott a földbo votott magnak fele. A rozs votóses táblákon mosz-szebb állottak a gabnaszárak ogymástól, mint ritkult tőkéjű szőllőhogyolnkon a tőkék. Annál több volt a fohórvirágú, bóka kásának novozott gaz ós a vetés-tüsko. Búzáink még logtöbb remónynyol biztattak, do osak aránylag, mort ozok is alól álltak a középszerű-aógon, junius hó elojón jön meg a várva várt eső, vidékünk jun. 1-nok ójjén, s 11-én (erős égdörgés a sürü villám-hullás mollott) ázott rnog. Do oz osö som hatott rnólyro, a a 2-án ógotett rondkivüli hőség, a a 11. csőt fölváltott hidog — mind a kót osonok jó hatását nagy részbon lorontotta.
Aldólag csak is az akkor toljosodott rozs és buzaszomokro hatottak, mort ezok szópon toltok utánnok, s onnok köszönhetjük, hogy buza és rozstormósünk jó minőségű; tolt aezólos, súlyos szomü, gazdag liszt tartalommal. A tormószot nom éledt a juniusi osö után, a legelők losülvo maradtak, a növény-élőt tonyószoto nom indult mog, osökkcnteii maradt.
E|jött a> aratás. Nomcsak Zalamogyébon sok, hanoin Veszprómmogyóbon is több bolyon gyomlálni kellott nom csak a tavaszi, hanem (a mi vidékünkön hallqllan) az őszi gabonát is, mort ritkasága és a szárak rendkivüli aprósága miatt som aratni som kaszálni nom loho-tott. Fárholységot kivóvo (molyok yíldozó csütörtököt megelőző napon részesültök uz osü-áldásában) a tormós kereszt számra igon rósz. ltozs lott 1 holdon 0—5 csomó (ogy csomó 13 kóvo) buza 3—0 csomó (néhol: mint Voszpróm és Osi határának egyes részein:
Fűzfőn : 8—12 csomó.....do az ily bolyok
fohórholló ritkaságnak); árpa 1—5 csomó. Korcsztjo (2 csomó) a gabnának türbotőn fizetőit. A rozs korosztjo 2—3 mórö, búzáé 8 raórő — néhol 3Va-ot, árpáó: 4—G mórö íl—1»/» kilát) adott. A rozs fizotott o szerint 1 mag után 0—2''/,,,n bu»« l— 21/,, Jó bolyokon 3—5, — s az árpa —21/, maggal. Voszprémmogyo dóit részónok lognagyobb részén rosz volt a tormós, Voszpróm, 0*1, Vllonya, Fűzfő stb. szóval az, a pár holysóg diosokodhotik osak máskor ugyan közópszo-rünok novozott, do a jolen mostoha óvben jónak tartott tormésaol, molyok áldozó csütörtök előtti napon az cső áldásában részo-sültok. A máskor oly jótormŐ Vámos, Litér, Sz. Istváu, Enyóngnok oly áldott vidókomost a legrosszabbul fizotö határok közó sorozvák. Az aratást vállalt szegénység ogyrószo lo-mondott az aratásról, azok — kik lo nem mondtak — benubuktuk, inert a gazda által állított — vagy önmaga által fogadott kettö-zőnek napsziima fölülhaladtft a forró napokban arozizzadtsággal nyort gabona részlet pénzértékét. 8 igy nom ugy votto meg a gabnarószt, liánom munkáján kívül még rá is fízotottl..Valóban szomorít állapot 1
Szöllöhogyoinkon ia nagy a romlás. Nem omlitvo a mult évi csapást, moly óvokro hat ki, ntavali szárazság ¿Ital meghagyott tőkék előhajtásait a május 1-aői fagy losanyarta, — a későbbi hajtás vosszőlt a szélvészek mog-tizcdoltók, a fürtöket a szárazság loégetto, a későbbi hozás gyümölcsét olrugta.... a most — aug. 4-ón estkor — pro coronido •— mog-jött a jóg, mely galambtojásnál nagyobb, sűrűn ós tartósan hullott, darabjaival a balaton* mcllóklszttllőhogyokot B.-Fürodtöl Papvásár-
jáig olvágta.....sőt hir szerint, kárt tett
tul b. Füredon bolsö Zalában, s a vörösbe-rónyi hegyoktöl ószak kolotrö a sólyi, ugri, s részben — do már kisebb mértékben — a mámai, papvásárjai stb. szŐllöhogyokon is. Ez utóbbiak különbon aom hoztak, mort a mult óvok szárazsága által kimorittotvón élotoro-
Íök, u kevés élötőko'' vosszöjót is alig volt lópos növolni, fürtöket vagy nom hozott, v. a hozottakat is olrugta. Do uz itj szöllőültct* vényok, s az óiotbön maradt tőkék hatásainak meg* s rószbon lovágása totomos kár. .
Mull hó 23-án a 28-án nagy felhőszakadások, sárvizek voltak, molyok szinto sok kárt okoztak. Az utóbbi pusztító orojóvol a ltá-tóth-, Voszpróm-, Nagy-Vázsony-, kosztholyi vonalon rohant végig, sűrű villámhullás, iszonyú dörgés- s több bolyon jégeső kisó-rotóbon.
Mult hó 20-ika óta többször vaii csö, do üditő hatása nom oly inórvü, ininönok onnyi esőzés utin lenui kollono. Tormókonyitö, éltotő ujjá szülő orejót clvoszl most a nagy molog, rokkonő hőség.....najdahidog szól,
I moly áltnl fclváltatik. A már száradni köztiéit késői mohar votésok azonban kordonok élénkülni.... a korai moharvotésokbo''n sok kárt tott a jég, ugyszinto a tongeribon, káposztában, bakony körül a még lo uom kaszált árpa és zab votésokbeq.
Burgonyánk az osőzés után jó torméssol koosogtot.... a jóg által mogrongált tongori legfeljebb közópszorű termést adand.
Do hagyjuk'' a gar.dászat szomorú torét, lépjünk át a szollomi térre. Somogymogyó-nok egyik községéből Csurgóból szép ajánlatot tott Á holv. hitv. egyház a dunántúli ov. reform, egyház korülot fölállítandó tanító képozdéjét''o (tantormok, convictus holyiségoi, tágas éléstár, pinozo a ouédlövol, méhes, soly-mószoti faház és ha koll: Istálló, sortós ól fölállítása ós beszorzéso a gazdászat toréni gyakorlati oktatáshoz, — tanári fizotóshoz CÓO frt.) azon osotre, ha a tanitókópozdét Csurgón állítaná föl az egyh. kerülőt, moly ajánlathoz a b. somogyi • ogylu mogyo is 0000 frt kamatozó tököt ajánl boltolokbon, földökben s igazgatótanár szállásában, do szinto azon kikötéssel, hogy a tanitóképozdo bolyéul Csurgó jolöltossók ki. — A ft. ogyh. korülotnck Szila» Balhási gyüléso nem votó múrlogöo ob ajánlatot IMpának elflnyotvel, a niiolött véglog határozott volna a folöl, álll-tassék-o és hol tanitóképozdo . oly uta-sitásaal küldto vissza oz ügyöt a kobolobolt 9 egyháA. mogyóhoz, hogy körözzék egyházaikban a tanitóképozdo olnyorhotéaoórt a vorsonytórnok mindon ogyház olÖttl nyitottságát, s u logközolobb ltóvkomáromban tartandó ogyh. korüloti gyülóson nyilatkozzanak: akarják-o hogy önálló tanitó kópozdo állit-tassók fol ? . a ha igon ... hol akarják azt fölállítani?... A veszprémi ogyh. mogyo f. óvi juliue 26-óir.tartott gyülésébon kijo-lontotto, hogf igon ia akar, do kedvezőbb idők boáltával, mort jolonlog az egyházakon fekvő aulyoa tothok miatt ozoknok i\Jabb torholtotésóbo nom ogyezhotik bolo. Csurgó ajánlata szép, do nom olyan még som, hogy annak alanián az ogyházakra rovandó ujabb tebor kikorülÓBÓvol íohotno a tanltö kópozdót fölállítani.... s igy jolonlog Csurgóra som szavazhat.
Tanitókópozdoi holyiségül csak ia azon vorsonyzö ogyházat jolölnó ki most, moly ön-orojóvol — az egyházak torholtotéso nélkül ajánlkoznék a ft. ogyh. korülot aoglsa alá helyozondő tanitókéjwzdónok fölállítására. 8ompgy lolkcs fial ós leányai folekozoti különbség nólkűl moghozott áldozataikkal pár óv olőtt holyoztók rondithotlon alapra ogyik iskolájokat: o lolkosültsóg forrása móg nom morült ki, tenyésztő osoppok korülnok még ebből a nomzotlségnok védbáatyájául a előőrséül tokinthotő csurgói iskola számára is 1 a minthogy ogyoa nagylelkű honfiak (minő lelkes Homssioh stb.) lo is totték már ob oltárra ia azont áldozataikati öaazo koll gyűjtőn! a tenyésző csoppokot, a a honfiúi ós honleányi adományok B. Somogyi ogyház mogyo óa caurgói ogyháznak, már ia szép ajánlataival ogyosltetton mogvothotik azon alapot, molyon az Önálló tanítói kénozdónok dicső épüloto olkészülond. A csurgói iskolának sziuto felokozot különbség nélkül loondő pártfogollatását — folkuroltatását öomogy-mogyónok hazafias szollomü lakósságától annyival inkább várhatjukj mort mint a bolaő aóiiaogyl ogyhásroegyo által a ft. egyház korüloti gyüíóa oló torjoaztott praonarandiai torvónok ogyik pontjában kiomolvo van: „Csurgónak, mint a nomzoti olom egyik szélső bástyájának inisaiója n művelődést felvilágosodást a ozokbon a nomzotisógot a haza o végpontján nom osak áttróhotlonül mogszilárditani, hanom a magyar földművo-soknok jolonlog már nagy mérvű Blavonlába költözködési csatornáján, a mint már gyongo orönkkol mogia kozdtük — ido ia átvinni, s oz által nom caak ogyh. korületünknok — hunom a nomzoti müvolődósnok is hatalmas szolgálatot tsnni." — Csurgónak a jolontő-sógét lohototlon, hogy föl no ismerjék, missiójának mogfolelhotésro loliotlon, hogy erössó tonni no igyokozxonok azon IoVkos bazaiiaU. ós honleányok, kiknok lobogójáru a költő-nok o szavai jogyozvók: nn haza mlndonok olőtt." — Osak kezdomónyozzun Csurgón a b. somogyi ogyh. mogyo, én hiszem, hogy a hazafiúi szent lolkosodós támogatandja a kozdomónyozöt s logyon a kozdot bármoly csokóly, nagygyá fogja az magát kinőni, mort Iston, a Haza, ós a Nomzotisóg nagy novóben kezdetik el.
Több órdokoa tárgya is volt a gyülóanok minők Vámosnak az ogyházi szomólyok ozüst pénzbon fizótósót clrondolő ogyh. mo-'' gyol s korüloti határzatok olőtti mogbujolása Caoh Gábor arácai lolkósz olválasztatásával lott botöltéao, — tanitói órtokozlot, s tanitói gyáraolda felállításának engodólyozóso atb. stb.... do most ozokot mollözöra.
11a hosszú időig nom koroshottoin föl o kedves közlönyt tudósításommal, menoson. ki a szorkosztöség olőtt az arról való mog-gyözö(JÓB. hogy: nálam „a lólok kész, do a test orötelon."
v. r. 1.
Hírek ós „események.
A Aug. 18-án ü oh. kir. Apostoli fol-ségénok szUlotés napján a városi tomplomban nagy miso, az ¿»raelita zsinagógában pedig isteni tisztelet tartatott,
A Mult héton szép érett szőllőt láthattunk a piaozon. KomélhotjUk, hogy jobb bor fog szöllöhogyoinkon toremni, mintsem a mult évi mexikói —- a mint nálunk általában nevezni szokják, vagy máskép mog8zökői.
A Kotoriban, Muraköz egyik ismertebb városkájában kápolnaBzentelés volt, moly után víg díszebéd adatott. Estvo pedig borzasztóan szép illuminátio volt látható, do nem az egyszoril kivilágítás alakjában, sem a fők mámorában, hanem a meggyuladt pajták égésében. Ugyanez alkalommal egy rendkívüli botrány eset adta elő magát. Az ott levő szolgabíró a csondőrök által rövid időro elfogadta a köztisztelotbon ctll<5 Bzopotnoki plobánont. Az Ugy—mint értesülünk — fölsőbb helyonmár tudomásra adatott.
A Nom rég Golsén buosu volt. Szomorúan koll jolontonllnk, hogy a vad szokás, moly ily ájtatosságra Bzánt időben nem ritkán jolentkozik, értem a nom-tolen voszokedés, most som hiányzott; sajnos, idén oly mérvbon mutatkozott, hogy a biró (?) fia áldozatává lön, — agyonvoretott.
A Liszt Foronoz, hirnoves művész hazánkfia csakugyan Kanizsán vonult koroBztUlavaspályán^Érkezése, ha osak kovéssel is az olőtt tudatott volna, városunk műkedvelői bizonyosan lőhető-leges fényeB fogadtatásban részoltotték volna öt.
A Folyó hó 14-én (mult számban nyomda hiba volt) történt meg vásárunk, az az vásár lott volna; do igy a vevők aránytalan kovéB vagy tán Bommi volta kétségbo vonja, vájjon vásárnak novez-zllk-o azt.
A A boltíolvorésok nem akarnak nálunk végképen elmaradni. Folyó hó lö-én éjjol Wois8mayer holyboli ruha-koroBkedö vasajtaju boltja hátulról feltöretvén totcmoH összeg vitetett ol. — Bámulatra méltó, hogy a holyiség tőszomszédságában, valamint az első eme-lotbon észro nem vették az erős zárok fölvorését, moly, csakis mint a kifej*-tott orŐ mutatja, nngy zajjal történho-tett meg.
A Balogh Alajos színtársulata Bogláron tartózkodik. Molnámé szintén ott vondégszeropol.
A (Hiros osáktornyai lakodalom.) F. hó 14-én Ünnepeltetett meg vidéktink lognépessebb és logfényesobb monnyog-zöínek ogyiko. Az llnnopély az azt megelőző hetekben oly annyira be-Bzéd tárgyává lön, hogy elmulta után vidékünkön csak mint a „híreset" om-litik. Hétfőn délután G és 7 óra között vozoltotett oltár elé, a csáktornyai or-szágfelligyelő tok. Horváth ur hajadon leánya, boldog jogyoso t. Vaszari János ur által. Megvagyunk győződve, hogy Csáktornya még eddigelé ily fónyos ünnepélynek tanuja nem volt és a jövő titka, ha vajon loeud-o. Eltokíntvo mindon külső pompától, moly nok nugyszu-rüségét kifejezni szegény a szó, kedvo-sen meglepő vult látni, miként halad u boldog-arapár a falusi népség Horai és ujjongatásai között 160 személytől páros rendbon kitérve — kivévén a még azonkivUl oda osatlakozottakat — és mikép varázsolja a nagyszámú és jó indulatu falusi nép falusi öröm rival-gásai által mintegy diadalUnnoppé az élőt o legfontosabb és talán legkedvesebb perozét. Fényes és szivreható beszédet haílottak a jelenlevők az összo eskető rokon, osztergomi főtisztelendő úrtól, ki szép szavakban adá elő életünk o pontjának fontosságát, a házas élőt terhoit és gyönyöroit, kötelességoit a boldog házaspárnak egymás és szüleik iráiíyában és Bzivből fakadó áldását adá reájuk. Az ünnepély végeztével ugyan-
nzon lolkcsllltsííggcl kisértotúk lrnza a pitír féri ós nő mint a minövol az oltár olé a boldog ara pár. í) ós 10 órh kőzött megkezdődött rógi jó magyar módra u nagyszerll lakoma, molybon 2Q0-nál többen vottok részt és moly alkalommal dlosö magyar köszöntök is valának hallhatók. Igen jól oshotett a fényos társaság korosbjainak midiin a lakoma végeztével a vigabb kedély 11 ifjúság tánozra korokedott, bobizonyitandó, hogy „magyar lakodalom", a logelsö osárdás tán-ozot ''/4 óráig járta. Részint dinom dánom, részint tánoz között, buzdittatva a vondégszerotö háziúr és boldog apa által mulatá ol a diszcs vondégtársaság az időt reggeli 9 óráig, minokutánna reggelizvén érzékeny búcsúvétel és tldv-kivánatok között lassankint oszlani kozdo és boldogsága osztatlan élvezetébon ba-gyá a silllőt ós gyermeket. Nyujtsuk iuí is Udvkiváuntunkat az ifjú házaspárnak 1
A Helyben a szllnidőt élvező felsőbb osztályú tanulóifjúság műkedvelői színpad olőadásokat rendez, hogy a mulat-sághiányban tespedő városban némi kis
élvezetet szerezzen mind önmagának, núnd pedirr másodnak, Aug. 17-ón adatott olő: „Mi is toszUnk valamit" irta ogy doveosori mttkcdvolő. Csak is a meghívottak vehottok részt. Holépti jegy nom volt, a helyiség a „Zöldfa" vendéglői nagy terom. Jövőbon bővebben fogunk hozzászólni.
'' K a p o » v á r.
* Dáos-Bodrogh megyében, Zombor-ban hogy énekelnek a dalárdisták ? Rátörnek a lapszerkesztőre, érdokos állapotbon levő nojóvol cgylltt jól olpufál-ják fojtogatják s védolmóro használni akart fegyverétől megfosztják. A dalárdatagok fenyítő törvényszók előtt állnak „hatalmaskodás" és „erőszakos rablás" bűntényével vádoltatván. A sajtó szabadságot Zomborban is sokan furkósbottal Üdvözlik.
* Az idöjegyzök a Bzázad logmmolo-gobb napjánok jegyzik az oz óvi jnl. 20 és 21-kót. Hombayból írják: mikép az indiai fólszigoton t-mbori omlókezot óta nom volt ez évihez hasonló hőség. A forróság miatt nyílt tengerről a hajók
kikötőkbo menekülnek. Indiában minden ki van pörkölve, a mezők puszta sivatagokhoz hasonlítanak,*azért Indiában a Cholora ia, főként a bennszülöttek közt nagy pusztítást visz véghoz. Ausztráliában folyók száradnak ki ahőségbon.
* A „Felvidék" irja: Furfangos csalást vitt véghez o napokban Arad mollott két nő. Ugyanis két vidéki földmi-volő, mindogyik saját w .kerén, hazafelé hajtván, Gájban egy korcwmából két nőszomély foléjök, azon kérést intézvén hozzájok, hogy vegyék fel őket szoko-roikro. A jó omborok megtették, s az ogyik nőszemély az ogyik,amásik pedig a másik szokórro ült fol. Utközbon a nőszeinélyok egy butykosból itallal kínálták meg az emberüket, s ozok a kínálást elfogadták; do utána nemsokára mély álomba morültok. A lovak egy ideig mentek, később azonban megállottak. Az omborok fölébredvén, körülnéztek, do a nőszemólyokot sehol som látták; tárczáikhoz nyúltak, ezeket ugyan mogtalálták zscbjoikben, do a pénz hiányzott bolőlök. A gaz nőszomólyok álomitalt adtak nokik s aztán magfosz-
tották Okot pénzeiktől. A rendőrség kutatja őket.
* Némely helységekben — mint. halljuk — oly gazdagon üt be a szilvator-hh''m, hogy i-niit bő szilvapálinka-fŐzés-nok nézhetünk elébe, mi nnnál''jobbkor jön, uert úgyis kevés borunk losz, s oz némileg pártolja a szőllő és kortekro fordított költségeket. Izraoliták járnak itt-ott a hely »égőkben, s egyes szilvafák termését olőrtí lefoglalják, sőt mégis veszik, tormÓBzetcsen jó olcsón, a szo-gény népnek pénzre lévén szüksége.
* Színészeket ís várnak; még meleg van színházba járni; a saison itt nov. 1-én kezdődik, » a székváros lelkes kö-zönsógo mindig megmutatta, hogy bir óh akar áldozni akkor és ott midőn a társulatot míndenosotro örömmel fogadunk ugy oktobor hó közopo után; de nom olyant, molynok tagjai a kapa meleg nyelét korülő „Coriolánok;" — Kávéházfüstjén aszalt „proletár — Ilam-lottok." Mezőről, mezővárosokba szegődött „Tartuffo" vagy „Syiook"-ok. Sze-rotnők újra Hónyei tár.-ulatát látni.
TÁRCZA.
Ir-zöngelmek
(M o 0 r o után a n g o 1 b 6 1.) III.
Jöszte, jersie vélem . .. JOazto, Jorazo vélem A tongorre szépen. Üdvön vészon által az onyéml Az idö clloithot De a hü lolkoknek
Egy azon láng ég mindonUU egén. —
Ijosszon ránk a sors, ha ml ol nom válunk;
így élhotdnk olazakitva vén halálunk.
Jöazto, jorszo vélom
A tongorro szépon.
Jöjj, a morro szél hajt tükörén ;
Az idö clloithot,
Do a hU lolkoknok
Egy azon láng ég mindenütt egén ! —• ♦
Nom toromtoték-o
Szabadságrészére?
A ttrn''gor, csak a föld ?
Habok vagyunk iVten,
D.o a róna vizon
Szorolom, szabadság izárnya költ. üzem nom őriz ottan minket, nyplv nem
Ivéroz,
__________ , „ ;örnyókoz.
Jöazto, jorazo vélem A tongorro azópon, Üdvön, vészon által az enyém ; Az Idő elloithot, Dfr a hü lelkeknek
Egyazon láng ég mindenütt egén 1 . .-
TAMÁHFI GYlti.A.
La Valiére herczegnö élete.
Kgy nívtíl»» <» 1709-ban KölnW.i mogjílcnt fraucaia ki ad A« utln fordította
RÉNYI It E Z 8 &
\ (Folytatác)
— Sirov— válaazolaL«s Valiéro — mit som szabhatok ^zorolmo olé On to^.-so szorint
használandja ayt, ■ öm bünt49g||Mi|tam szo-rolrao szorfnt móri. V&p-
Elhagyván La VaiJj^t a király Saint Ag-nannal találkozott ollíoszéll4 -/uinok az obo-ményt a boszuság foliamorhotő jolcivol. Á horosog látván a király haragját elhárítani nkarta annak kttvotkozményoit, mivol talán nom voltórdoktolonolőtte agrófnő,vngymivel attól tartott, hogy a király hovébon mosszlro monne. Do asóh/ft nonv_Mithatott, mort alig kozdo azólni mi^/félbo^zakitatott.
— Nem, noÜi , Saint Agnan — azólt a király — elvagyok határozva, o panaszok mol-
lott nom állapodni mog, a meghagyom ün-nok azonnal Soiasons grófnőhöz monni, megmondani nokl részemről, hogy én kitiltom az udvarból. Mit? Mivol La Valiéro asz-szonyt szoretom azért ez közmegvotés tárgya legyen ?
— Siro feloló Saint Agnan — átgondolta — ojól az adott parancsot? A szonvodély mindont nagyit; a gyakran megbánjuk azt mit haragunk hovébon elkövettünk.
— Somiul okoskodás I Saint Agnan — vl-ezonzá n király félbon szakasztva őt —■ én engodolmosségot kövotolok, s ha olég őrösnek hisz engem egy nngy királyságot kormányozni higyjo mog, hogy ogy szomtolont ia, kl tfflgbánt büntetni képes vagyok, anélkül, hogy veszélyeztetnék valamit.
— Do, Siro, ismétló n horezog— gondolja meg, hogy ön o nőt egykor bccsülto. — Csalatkozik Saint Agnan, ha azt hiszi, hogy én őt szorottom, mert gondolom ezt akarja mondani, s habár ugy lott volna mit sem akadályoztatja azt cselekedném mivel La Valiéro asszonyságnak tartozom.
•— Do,öiro, ongodjo mondanom — vlszonzá a horezog — hogy ogy nagy család iránt to-kintottol kolleno lennie, « haragjának ogy részét foláldozni Mazazin bibornok emléké-nok, kl nagy bátyja, s kl oly jolcs (szolgálatokat tott folségodnok.
-Ün nom ismer. Saint Agnan — válaszolá ö fotségo — sokkal jobb és gyöngédebb sri-vom, aoinhogy sokat gondolkozzam azon sérelem folott moly azt értő kit Bzorotok. Én király vagyok, s azt nom tűröm, hogy tokln-tólyom büntotlonül sértossék. A bántalom moly szorettomot éri reám esik vissza, o az nagy lépés a szomtolonségbon gyalázni, kit fojodolmo ozorot. E nő máskor bánlmtóbb Volt. Honnan jött kosorüség«? Azért tnláh mivol La Valiéro nom ér annyit mint Mnnoini? Csodálkozom, hogy SaiasÖu asszony kit az udvar lovagjai kézről kózro adnak, ki nagyon is érti a szóróimét; nom tanulta meg.a lcü-lömbsógot, mi végtolenül érezhotŐbb a bántalom ha olyat ér, kit s/.orotünk mig azoké kikhez azomólyeson nőin ragaszkodunk, ke-vosbbé érdokol. Igen szomorú lonno ogy király állása, ha nom szorothetne, csak azt kit oz emborkék ongodnónok. Nincs az országban oly kia rémes ombor, ki kodvosét alattvalóitól tlszbltolnl nom akarná, a nekem no lonno hasonló kiváltságom, nekem a világ lognogyobb logkorlátlonabb fojodolménok ? Az én diosőségom itt érdokolvo van; történjék bármi, do ezt nom fogom tűrni, Saisson asszony bünhödéso szolgáljon másoknak is például.
E kogyvesztés zajt költött az udvarnál. La Valiérének ez tudomására esvén lovolot irt kodvosénok Soisson asszonyt a büntotésiöl fölmenteni. Ez mégis törtónt. „Várom önt jöjjön korábban mint rondoson, Iston önnol
ezerszer ölolom szlvomro. így szólt a lovél
végo.
Ennok vétőiével a király azonnal hozzá sietette
A szeretőt mily joloivol fogadták oppnnást, Azok képzolotéro bízom, kik tudják mint tesz az gyöngéden szorotni, az udvar most Saint-Cloudo-ba ment. Saisson asszonyság ogy napon a kortben Bétálgató királlyal találkozott. A király ez alkalommal tomérdok udvariatlanságot mondott noki, moly darabosságnak ia boillctt volna, ha az ogy magány-zótól származott volna. Néhány nap múlva La Valiéréhe* ment délután b onnan csak 4'' órakor éjfél után jővén vissza, nőjét Chovro uso asszonysággal együtt találta szobájában, egyszerű folöítőnybon. Mig nom folodvén el azon bánásmódot, molyet a királynő La Valiéróvol éreztetett, s molyröl már szóllot-tunk, hidegen kérdezó mért virrasztott ily sokáig l Mort vártam önt fololó a királyné. , — ()n kiteszi magát annak hogy gyakran fog várni, viszonzá a király.
— Nom fogok csodálkozni fölötto — vála-azolá amaz — mert Jól tudom, hogy jolonlé-tom nom vonsza, a hogy jobban szoroti ollon-sógoim társaságát.
A király szigorít szempillantást vetett reá a a rosszaláa hangján azólt — asszonyom, Ön igon bölcs; ki fokozhatta önt onnyiro? Ezzel visszavonulni készülvén,ujában mondá — Feküdjék lo asszonyom — Jól fog ün csolo-kedni ha okoskodásai fölött nyugszik a gondolkozik azon eszközök folől melyokkcl ho-lyoBbitheti azokat.
A királyné hasonló válaszra készülothon lévén, nem kissé esudálkozott rajta a Annyira mogilíotődött, hogy a szobában nagy léptok-kol fel b alájáró király lábaihoz borult.
— Mit julentaon oz asszonyom? — kérdó öt a király.
— Azt hogy önt mindig hévvel fogom szorotni, azok daczára is mit clloncm csolokszik* Jó szivü abszonyom örömömre szolgál — vb" szonzá a király. Igon olégcdott vagyok, hogy ön szorot ongom, a távol attól, hogy ellonoz-ném, élni fogok azorolmével. Azonban ha kodvozni akar nokom, nom ad többé Saissona asszonyságnak engedélyt bolépni, s Navalllea asszony movóit nom fogja moghallgatni. Ez utóbbi szinto foosogott La Valiéro folől, a ozt csolokvé na]>onkínt mlndon kínálkozó alkalommal. Vonnak oly külömböző j''ollomok, hogy oly kovéc köztök a rokonazonv, mikép soha egymással ogyozni nom tudnak. Nava-lllus és La Valiéró asszonyságok épon o holy-zotbon voltak. Ez utóbbi aoha aom talált amaz iránt hajlamot, aom moat aom cz előtt: igy hát nom koll csodálkozni, ha a király Nava-lllos ur és nojo Iránt bizalommal soha sem visoltotett.
Nohány hó múlva azt kívánta ő folaége, hogy La Valióro-t a királynők fogadják,
éa asivoaon lássák. *** asszonyság volt on-nok kivitoléro megbízva, a a király rendo-loto szorint a királynőnél kollo működését mogkozdonl. A mogbizntás kényes volt, {a nom kétkodom, hogy *** aaszony ne örült volna, ha a király o tiaztolottől megkíméli. Azonban az ongodolmosség. egy korlátlan fojedolmi dolgaiban mindig biztosítva lévén, •nom tartá ozélszorünok ingadozni, fölkeresio > királynét ós belépve hozzá igy knzdé br''-azódét: Egy küldotéssol van inogbizva asz-anonyotú, moly önro kollomotlon hatást fog gyakorolni. Körösiem módot ineg«zibadulni tőlo, do a király parancsolt. Hividon tüiát -asszonyom, a király azt kívánja, fogadja cl La Valióro-t, ki azon szoroneséhon akar részosülni, hogy fölséged iránti legalázatosabb tisztolotét kifojezhosso. No láraszsza magát asszonyom, — válaszolá a királyné — itt hagynám öt a faképnél és kötelességein lonno éroztotni volo kodvollonaégoniot, ino-lyot mogjolonéso okozna. Kórom igon folaó-gedet — víazonzá ••• asszony — no vegyo ross néven szavaimat; n király azámitott önro, a igon mog {llotödnék másként cso-lokvdvo, sötolkosoritné. Végro is asszonyom, ■ ha a király o nőt szoruti, önnek hido^*é^o tölo még nom vonja ol, sőt oka lőhetne uicg nagyobb szorelomnok| már az emberek igy toromtvék. Ugy totseik nokom tehát asszonyom, mikép nagyobb dicsőség lonno inro nézva a szükségesség»! hasznára fnrJitvn, a király kivánatának áldozatot hozni, utánoz-'' ván több fojedulml nőket, kik hasonló körülmények közt hasonlókép osrlokoJtok. Tovább bőszéit volna, do a királyné félboazakilá.
— Hol á lohotőség eltűrhetni o nő jolenlé-tét? En szoretom a királyt, h a király csak ogyodül őt szeroti.''
Alig mondá ki o szavakat, « a király hír-tolon belép. A királynő meg vult lopvo, látván öt, kit nom gondolt ily köznl. Elhalaványult a orravéro Igen időjén orodvén mog, na aU k''tlráat fölhasználta ós távozott.
Három nap múlva a királyné egy kia Mórt azült, különfólo éazrovétolckro adván oaáltal alkalmat, mindenki a maga mói^ja szorint itélt o felett, a az esemény, mint rondoson különfólo okoknak tulajdoníttatott, nzon szoriot t. 1. a mint a királynő lolki állapota egy vagy máskor nyilatkozott. Miután mind as, mit o folott boszélnok, nom tarthatós, a mivel csalatkozhatni, ha egy esemény okait koroasük, mielőtt kikutati ók ha nincs-o részo benne valami csalárdságnak : nom szükséges az o fölötti különítő véloményok részlotoibo hatnunk. ElAg lo-gyon mondanunk, hogy a királyné o belopódzott vagy valódi szülött felett htlálra vált.
(Folyt, köv.)
Gazda§í§£i tudósítás.
Nagy-Konl«»: ■ aug. 16. E héti''országos vásárunkról, «íiit — forgalmat véve — még ogy jó hot''váBárhoz aom hsaonlithatjuk igon kovoíct írhatunk, a nyora tormény bőven Hzáílitlatott éa az üzleti fortély kOvolkeztébon mcglohetős áron yovődött, ugyania jogyzünk: lJuza 3 frt 20 kr. — 3 frt 40 kr. iioza 2 frt 20 kr. — 2 fft 30 kr. Árpa 1 frt 40 — 1 frt 80 kr« Zab 1 frt 5 — l frt 10 kr,
EzonkivUl kovór, borkő ia volt minők mázsála 26 frton kolt. Gyapjúnak mázsája 100—120 frt. Más nagyobb üzleti forgalom hiányzott, do nom ia omlúkazünk több ily pénznélküli országol vásárra.
K«nliiil p l r » k: llurgony» mírüje 0 f».
90 kr. M»rh»hu« fonVj; ií) kr. Juhhu« fonlj» 10 kr. 8«r-tí»hu« toulj* t8 kr. U.>>m!ouu» mlmij» 28 Ot — kr
Z»ir fontja 80 kr. LAngü.it mAnij» 11 ft 0 kr. Z.emU-lisat miiiAja 8 frt 00 kr. K«njr*r!U»t fontja 6 kr. Ku-koriowH.it fontja 3 kr. Uj bor Uciijo 8 kr. Ó bor itc*ÍJo 10 kr. Siir ilcj^j 10 kr. Siilva-pAUnka itc^j« 82 kr. TÖrköly-pAlinka itc»éJo H kr Kagygyu (mixiAJa 10 frt. - kr. Öntött fag/^uyycrtjr« fontja 80 kr. mir-tott foutja 38 8z«ppan fontja 20 kr.
Knpoavnr, aug. 17. A forró napok — oz ogy 15-ót kivévo — midőn horus, éjszaki szol mollott hűvös nap volt — ogyro tartanak; a hóvmórő most is 22—24—20 fokot mutat, A sarjú — moly Biép kilátást nyújtott — ha eső nem jő még hamarjába, — szinto nom fog mogfelolni a várakozásnak; a lcglapályosabb rétek is BÜlnok. A szőllő nohezon érik oz is csőt vár, ugy a legelők kint a még fóldbor. lövő termények. Nyom-
tatás — csóplésünk javában folyik, do himar végo is losz. A buza kitűnő mínőségro; a 8(3—88 fontos busa most nom ritkaság Somogyban ; 2 frt 80 —90 kron kérik; do nom mornök''» állítani, hogy nsgy quantumban, orro még mindig ninoa vállalkozó, illctölog vovő, a külföldi lcgezotnorubban hangzó gazdasági terméktudósitások daczára is. A szép, tiszta rozs 1 frt 80 kr. 2 frtig. Zab 1 frt; A ezukorrépa — borokföldokbon jó torméat Igór. Kukorícza és hajdina is javultak, hol a jég mogkiinólto; (m. p.)
^TTéc-HrP"ÖíroI> mii nu''gUHituV 18.
5% motaliquos 00.30; B%nomzoti kölcsön 73.95; bankrészvényok 784.— hitolintézoti részvényok 170.30; ozüst agio 107. ;25 arany darabja 5.18.
KTyllt posta.
P. O.-nak : Kníjíinottol vottnk ( («Un gyágyiU»;!, hogy n''Iclííbb találkozliau^k veloil t. olv^ókí.i.ln-•ígünk.
K. k.-nck, M..on i OJa írt a költcmón/T malg •ont kaptunk viilatit
Xavérnak : Kár akkor pihenni, midűii ifgtnbbet lőhetne inti érdeke» tárgyakról.
H. li. Mihelyt átolvatiuk, atomul megy a rila«« ; a naptárakat annak Idejélien klildjdli. llor«nak : Kifogyott a paprika 7 lloklróüiiak: Mi csak egyet kaptunk a* ut<ihbl noinliül; mát téren 1« kérjük <>ii «(ivei m <kbdéaét. Kani/.»abcrkl : itégen vArakuxuuk, T. L. A lovélbül vettfluk if, a veri nem ¡6. „OaxdAiuk soraa.* M.''tr elmondta lapunk iegkOiob-bb.
Feleltía Bzorkoszttf: UOlíOZ ISTVÁN.
■¿t»!
Jl>7,
801
3-3
Hirdetmény.
Gölöncsér Imro hlteloiülntk ¡>si-»sehlvása I Somogynirgyo polg. törvénysséko mint telekkönyvi hntóság r''éiiéiM küshlrré tétetik, hogy Takáts Károlynak Qelcncsér Iinro elleni keresetében n klelóg»-tési végrehajtás utóbbiunk n U-asárt 74. ss. tjktinyvbon foglalt I. alatti egy negyeit telki birtokára ♦Irouiloltetvén as árverési feltéto-lek s n kielégítési sorrend megállapítása tekintetéből hitelesüknek tárgyalási határnapul f. éri augits-tus hó 33. napjának reggoll tl órájn kltUsetiki mlro hiteleiül aisal hivatnak meg, hogy in. g nem jelenések esetében a fennebbl ügyletek bíróilag fogunk megállapít-'' tatnl.
Egys? orsmlnd folhivatuak mind-ótok,kik a kijelölt birtokhoz lgényt tartanak, nitn fennebbl határidőig Ido bejolenteol siessenek.
Kaposvár Jut. 13. I80f>.
Somogymegyopolg.t^rvénySíéko mint telokkönyvl hatóság.
Hirdetvény.
Mayer .Tánra kovácsmester Mar" cxnliban hitelezőinek öszsxc hívása I Honogy mogyo polgári lorvényszéke mint telekkönyvi hatótág rés<ér3l köxhlrró tét-''llk.hogy ti tv. Tsztl PáudorntJ folnercssége n. Mayer J. ollonl keresetében a kl-tlégltésl végrehajtás utóbbiunk n Maroiall22 sí. t.j.k.hen.H27 hraj l s 221 népsor s«. a. b -Jegyzett rész-birtokára elrendeltetvén,az árverési fel léteink s A kielégítési sorrend megállapítása tekintetéből hitel<w xüknek tárgyalási liatárnnnul folyó évi szepteinb. 10. napjáunk reggeli 0 órája kltlUetlk , mire hlteloiük •ital hivatnak meg, hoiry meg nem Jelenések esetében n fenebbl Ujy-lefk blrólhtg fognak meg állaplt-tatnl.
Kgystersmlnd felhívatnak mind ások, kik n kijelelt birtokhoz Igényt tartanak, azt a fenebbl határidóig Ido bejelenteni siessenek.
Kaposvár, 1805. julius hó.
Somogy inegyo tilrvéuystéko mint telekkönyvi hatóság.
H 3
—-1-:-—————
i«xi»y«»S 1_3
ÁUVERtíöI ■> ''
hirdetmény,
Homogymegye »>olg, tVrvönynxí-kének , mint telekkönyvi hatóságnak részéről közhírré tétetik, hogy FillÖp Vlnczo »xt.-borbásl lnkósuak felperességo alatt Itlássek Jáuos szigetvári lakós elleni kJJveteléso f. dozéséro lezálogolt és n /«slbótli közoóg 112-dik számú telekjegyzökönyvében A i 282 hr siáui alatt foglalt és bíróilag 1000 forint o. ó becsült Ingatlanok Zsibolh
köis''gbeii n helyszínén folyó évi szeptember hó ''J-dlk napjának reggeli 0 óráján — mint nz első határnapon — clárvoreztotul fognak) a második árverési idö, ha netán az elsült vevő nem találkoznék, f. évi oct. ho 0. napjának reggeli l> órájára a helyszínére kltlizctlk, nyjltl hogy ekkor fennebb kijelölt Ingnt-lauok n bvcsáron alól 1« cladníni fognak.
A» árrerósl feltételek n torv/njr-sték irodájában mindenkor moctekinthetők.
Kaposvárott nug. 1. 1805. ^
Hoinogy inegyo törvényszéke mlií\ telekkönyvi hatóság.
""ü 2-:r
HIRDETMÉNY.
Pap Jánosnösz. Domokos Jnlla. hltotosüinck összehívása I Komogy-megyo polgári törvényszéke mint telekkönyvi hatóság rézzóiöl közhírré tétetik, hogy Krls/tinkovleh Antalunk l''np J.nö sx., Dómok. Juli. ellehl keresetében n klvíegitésl ■ végrehajtás utébblnok a kaposméröi 16. sx. t. J. kvben Ala. 16 uópsor sz. bárra s hoz á UrtoxA 8|20 telki bittokára elrendeltetvén, árverési feltétek ha kielégítési sorrend megállapítása tekintetéből hitelezőknek tárgyalási határnapul f. évi a<tg. h& 20. Ik napjának reggeli 0 órAJa kitUzetik ; mire hiteloiök azrnl hivatnak inog, hogy meg nem Jelenések cselében a fenebbl Ügyletek-bíróilag fognak megállapitntul.
Kgvsxorsmlnd felhívatnak mind a .ok,kik a kijelelt birtokhoz l>fén> t tartanak, nzt a fenebbl határidőig Ido bejelontenl siessenek.
Kaposvár Jul. 24 1805. -
Somogymegyotörvényszéke mint tolekkönyvl hatóság.
R D
3EI
1* 3É3
£3 IK_.
3G11
ÁRVERIíál
hirdetmény.
flomogym. polg. tőrvszékénok, mint tolekkönyvl hatóságnak részről i őxhlrró tótctlk, hogy Kutten-bergor lgn. porossadl lakósnak fel-petMségo a. Ilodö József t.-koppá-ml Iskés ollonl követelése fedezésére lexálogolt sat.-koppányl köx-ség 27.. sz. t. jegyzökönyvében foglalt A I nlattl 00 uópsor sxáni ház s hozzá tartozó b|8-ad telki külsőségbiróllag 8000Ao. c. beesült Ingatlanok t.-koppányl küxsSgbcn n hely szilién f. év sxept. 4. napjának reggeli 9 óráján — mint az első határnapon — elárvereztetni fognak | a második árverési idő, ha netán tvx elsőn vevő nem tnlál-koxnék, f. évi okt. 4. uapjáuak reggeli 0 órájára A hclysxlnéro ki-tüxetlk, arzol hogy ekkor fonnebb kijelölt ingatlanok a becsáron alól is eladatni fogunk.
A* árverési feltételek a törvény, szék irodájában mindenkor megtekinthetők.
Kaposrárott, ang. 1. 1805.
Somogymegyo törvéiijszékoinlnt tolekkönyvl hatCság.
33,°/l
UJO
3—3
HIRDETMÉNY.
Végh István Kadarkutl lakós hl-telerőlnek összohivása I
Somogy megye polg. törvény-széko iiilut tolekkönyvl lintWig ré«iéről köxhirró tétotlk, hogy Dávid András felneressége nlntt VórIi István elleni keresetében a kielégítési végn hajtás ut-''bbliiak n ka-darkuti 91. >z. t.J. könyvben At alatti három nyolciad telekből 1 részbirtokára elrendeltetvén,nz Árverési feltételek sa kielégítési sor-. rend megállapítása tekinteteiül hl-tolr-zőkuck tárgyalási halArnnptil f. évi augusitus hS 25. tiapjáuuk reggeli 0 órája kitüxotik.; miro hl-lo''ozÖk azzal hivatnak meg, hogy meg nem jólonésök esetében a f»t-liebbl ügyletek bíróilag fogunk meg.MInpittatul.
Kgysxorsmlnd f.dhlvntnnk mind azok, klkakljelolt birtokhoz igényt tartannkyazt a fennebbl határidőig ido bejelenteni siessenek.
Kaposvár, julius h> 25. 1805.
Somogymegyo törvényszéke mint telekkönyvi hatWág.

Oi
3-3.
Hirdetvény.
Vösxegi Károly tnbl lakó* hite-les''tluek ÖsszvIUvAsa I
Somogy tnog)-o polg, tőrvíiir-szókO részéről köxliirró tétetik, hogy (lyulay Ignác* felper<?*ség0 nlnt''t Kőszegi Károly elleni keresetében n kielégítési végrehajtás utóbbinak n karádl 08 az. t. j. könyvben A I és 71 népsorszám alatti zscllérblrtokbóll résxblrto-kára elrendollottén, az árverés! feltételek'' » n kielégítési sorrend megállapítása tekintetéből hitele-xőknek tárgj-nlánl lmtánmpul f, évi Heptemher hó U. napjának reggeli 9 órája kitltzetik; miro hitelezők axxal hivatnak meg, hogy meg nom Jelenéílik esetében n fenebbl ügyletek bíróilag fognak megállapít-tatnl,
Kgysxorsmlud felhívatnak mindazok, kik n kijelelt blrtokhox Wnyt tartaiAk, azt a fouiiobbl határidőig Ido bejelenteni siessenek.
Kaposvár Julius hó 1805.
Somogy megyo törvényszéke mint telekkönyvi hatóság.
3M»/fJ 3-3.
Ilirdetvény.
Mexei Jnnosnti hltelcxőlnek ösx-siehivása !
Somogy megyo polg, törvénv-széko mint telekkönyvi hatóság részérói köxhlrró tétetik, hogv Mezei Krxsébetnck Mexei Jánosnü elleni keresetében A kielégítési végrclu\JtAs utóbbinak a Ilelegl 03 sz. t. j. köuyvbou alatt bejegyzőit eijy negyed telki résxbirtokára eirendöltotvén, n* árvorósl feltóto-lek s a kielégítési sorrend tekintetéből hitelezőknek tátgyalásl ha-tarunpnl f. úvl Septoinbcr hó 0-lk napjának roggell 0 órája kitllzetik; mlro hltoloxök axxal klvatnnk meg, ho''gy inog nom Jelonésök esetébon n fennebbl Ugylotok bíróilag fognak mogállapíttatnl.
Kgysxersmind felhívatnak mindazok,'' kik a kijelelt hlrtoklioz igényt tartanak, axt A fennebbl határidőig luo bejelontenl sles-souek.
Kaposvár Julius hó 20. 1806.
Somogy megyo törvónyszéko mint telekkönyvi hatóság,
Eladási hirdetmény.
Alulírott, Somogy niegydbon kebelezett. Gomba küzsdgben fiÖ.sziímuogdsz köböl dpült, cseréppel fedett, 4 szobn, takarok tűzhelye« konyha, kamara, folyosó s 150 akó borra pincztM, — további! e mellett egy zsuppnl fedett 3 szoba, 2 konyha, 3 kamara, 10 darab marhríra istiUló és félszerböl álló lak-épületeit hozzá tartozó 2804 ndgyszög öl kiterjedésű nemesi belsőséggel ogyíltt, szabad kézből, jutányos áron kedvező feltételek melleit eladja.
A t. ez. venni szándékozók értekezhetnek e tárgyban levél állal, de bővebben helyben személyesen alólirottal. Utolsó posta Marezali. Honiba 18C5. augiisztun 15.
t • , ■
PÁNI JÓZSEF.
WJUDITS JÓZSEF könyvkereskedésében mogjelent és általa minden hiteles könyvárusnál kapható :
„RAJTA FIUK VIGADJUNK"
nemzeti dalkönyv, a dalkedvelök számára.
. E díszesen kiállított könyvecske jó ízléséé btf gyűjteménnyel összeállítva adatott ki; klllönös figyelem fordíttatott a legújabb, de még eddig nyomtatásban meg nom jelent magyar dalokra, úgymint: honfi dalok, indalók, természet és szerelem dalok, vegyesek mint: bordalok, egyvelegok, dalmüvek és idegen dalok.
Ajánljuk minden dalkedvolő honfitársunknak e zsebliindásban megjelent és csinos borítékkal ellátott könyvecskét 1 írtért, dísz kiállításban aranymetszéssel és „aranyozott táblávhl 1 frt <50 kiért.
Szerkesztőségünkhöz bok(Ihletett:
„Dicsőség és szerolem" fceszélygyüj-temény. Irta Udvardy Vinezo 2 kötetbe.8-o, ára a két kötetnek 2 frt. A szerző sajátja.
ingó

3-3.
Hirdetvény.
Varga János hitelezőinek ösx-szehlvácal
Somogy inegyo polg, törvény-sr.éko mint telekkönyvi hatóság részéről közhírré tétetik, hogy Sclieib lloldir.sárnak Varga János elleni keresetében a kielégítési végri;hi\jtns utóbbinak n Mocsolndi 41, sx. t. J. könyvből! A I c(ty 110-gyed telki és 190 hr, sx. nlattl rés/birtokára elrendeltetvén, ax árverési feltételek s A kielégítési sorrend megállapítása tekintetéből hitelezőknek tárgyalási határnapul f. évi Hoptombcr 6 dik napjának icKgell (I órája kitllzetik; miro hitelezők azznl hivatnak m^i;, hogy meg nem jelenősök esetében a fenebbl ügyletek bíróilag fognak mcgállapittAtul,
Kgysxersmind felhívatnak mind-Azok, kik a kijelelt birtokhoz igényt tartanak, nxt a fennebbl határidőig Ido bejelenteni siessenek, Kaposvár, Julius hó 22. 1805. 8omojo> inegyo tflrvénysséko mint telekkönyvi hatóság.

so\
1-3
HIRDETMÉNY.
Kodor Jóuef hosszúfalu! lakó» hitelozölnck összehívását
Homogyiuogyo polgári tUrvsxv.u mint telekkönyvi hatóság résxéíől közhírré tétetik,hogy Ohmacht íil hály Fodor Józsrf ellőni keresotA n kielégítési végrehajtás utóbbiii-ii Hosszúfalu 22 sx. t. J. köny vboüv. I alatt kót negyed telek (birtokára elrendeltetvén, árverési feltételek '' s a kielégítési sorrend mogállapl-tása tekintetéből hltoloxöknck tárgyalási határnapul lolyo évi srept.
hó 27 napjának rogecll 9órája kitll-xMlk; miro hitolozők azzal hivatnak meg, hogy meg nem Jelonésök esetében n fennebbl Ügylctok bíróilag fognak inogAllapIttatni.
Kgysxersmind felhívatnak inínd-axok.kik a kijelelt birtokhoz Igényt tartanak, nit a fvunobbi határidőig ido bejelenteni siessenek.
Kaposvár mig. 1. 1806.
Somogyinogyo törvényszéko mint telekkönyvi hatóság.
3,,%(S
1 n
Ilirdetvény.
Sardinecz Ján.s bodvo^/nl k.''.s hitiiezöluek összehívása I
Somogymegyo polg. törvényszéko mint telekkönyvi hatóság részéről közhírré tétetik, hogy Hegedű* Jánosnak Sardinecz János bodve-ezal lakés elleni keresetében a kielégítési végrehajtás utóbbinak n bodvcczal 2-lk sz. t. jegyzőkönyvben A I nlattl hét negyed telki birtokára elrendeltetvén, ax árverési feltétclok s a kielégítési sorrend inegAllapltAsa UktatctébŐl hltolo-xökiiok tArgyalásj! határnapul f. ó. szeptember hó 27. napjának roggell 0 órája kitllzetik} mlr0 hite lexök azzal hivatnak nisg , hogy meg nem jolenésök esetében a ft-nebbl ügyletek bíróilag fogunk mogállapíttatnl. Egyszersmind folhivatnak inliid
azok, kik a kijelcltblrtokhox igényt tartanak, azt a fonnebbl hatAiIdőig ido bejelentőül siessenek.
Kaposvárott, aug. t. 1806.
Poniogymcfryo törvéiyrszóko njlnt tolekkönyvl hatóság.
30,7m
1—3
HIRDETMÉNY.
Nagy János csököli lakós hltolc-xőlnok összehívása I
Somogymegyo polg. törvényszéko mint telekkönyvi hitóság ré sxéről köxhlrró tétetik, hogy Itoich Ignácznnk Nagy János csököli lakós elleni keresotében a klelégl-tési végrehajtás utóbbiuak a gu-jol 20. sxám t. J. könyvében A l nlattl egy égés* telki birtokára elrendeltetvén, ax árverési fel-tételek s a klulégltésl sorrend mcgállspItásA tekintetéből hltole-xöknek tárgyalási határnapul f. évi sx.-ptomber 28-ik napjának reggoll 0 érája kltüxetik) mlro hltolexők ax|tal hivatnak meg, hogy meg nem
Íolenésök esetében a fennebbl Ugy-otek bíróilag fognak megállaplt-tatnl.
Kgysxersmind felhívatnak mlnd-nxok, kik a kijelölt birtokhoz igényt tartanak, azt a fonnebbl határidőig ido bejelenteni siessenek.
Kaposvár, Ang. 1. 1806.
Somogymegyo törvényszéko mint t lekkönyvl hatóság.
„A PI S"
nílntbiztohttú-bnuk llécsbcu.
A bank olöljifróstigrfnnk van szcroncsójo kttzlttdo-. tnilsr.i Juttatni, hogy a bnnk vóglogos tovókonyaógót folyó óvi npril 3-An megkezdd sn inftgyarorszAgt /nl a-, So-m o g y-, T o 1 n n- «5» H a r n n y n in o g y ó k Bz&ntárn n fö-kcj)vÍ8cI(58Ógot \ngy-KnnizHnn Loinnor ós N ott bor-gor ttrnknnk ndtn Át ugy, hogy a eznbAlyok 13 §-Abftu Uö-rlllirt joggal irlinssn nlÁ a biztosítási jogyökot.
A Danis; biztosit:
SzarvasmnrliAt, lovaknt, öszvóroket ós sznmnraknt tnindon vcsztcsógok cllon, jnolyok n) báriiiineir.ü dögvósz,
b) ngyes (sporndisolm) nyavalyák,
c) rugtUni szorencsótlonsógck által támadnak. Kelt Bóesbon lBC5-dik óvi April havában.
A bnn > rtfllJArdünBftr^ r
Igazgatási tanács:
Gróf Wlckcnlnirff M., ö rxcollontiája stb. olnük. ''
i)r. WkMlcnriltl Ktle, alélni,k......
Dr. Kltnt V., tanár
Scholcxc II. li,, igazgató, \ a bank elöljáróság tagjai.
Sxttnnyi-UIIiiinnii I.uhzIó,)
Gottllob 8. (Lippmann fini),
lIcHilcr Károly, tanár.
Mayer Henrik (Stainctz J. II.-ós.társa),
Novnch IIiiko, fUtitkár,
Hegen Iguácx.
Hnllninyer Ad.
F ü T I T K A li : Rogon Emü.
Vonatkozva a fenobbi liirdctósro, bátorkodunk a t. cz. moztiga/.dákat ós álnttulnjdonosokat számosan leendü bolópósdkro nly kijolontós mollett mcgbtvni, hogy általunk ós az alftltunk rendelt (Igynoksógek által ingyen, s n legnagyobb Uófzsóggol adatik utasítás.
Nagy-Kanizsán 18G5;dik óvi julius havában.
LEINNEE ós NEUBERGER.
HiztohltŰHt iroda: fgnteza 414 sz. a. _2—G
PESTI BIZTOSÍTÓ INTÉZET.
Ezen legfelsőbb helyen engedélyezett
3 millió o óartólsiti forint
alaptőkével bíró biztosiló-intézet biztosításokat eszkiiztil:
a) tűzkárok ollcn lak- ds gnzdnsági épületekre, gyárakra s ezekben foglaltató javakra, úgymint: gepekro,gnzdasiígi ds ipar üzleti szerelvényekre, bijtorokra, iíllatokra,stb.;
toviibbii mindennonitl mezei terniesztinényok-ből lilló készletekre, aktír födél alatt dlljanak azok, akiir a nzabadbnn, kazalokban vagy a»z-tagokban.
Hiztositiís eszközöltetik házbórbonl veszteség ellen is, a monnyibon ez az illletö épület tü-cktírosuliísa kövotkeztében támadhatna;
b) szárazan vagy vizén szállított Javakat érhető elemi károk ellen;
c) jégkárok ellen, mindennemű mözei termesztményekre nézvo, a megállapított kár teljes értékének megtérítése mellett.
d) az ember életére és pedig mindennemű töke-, kiháznaitátfi é.s évjáradékí biztosításokat illetőleg. Az enemü biztositások azonban osak később kezdotnek meg.
-uVz intézőt, jelentékeny alaptőkéjével és a biztosításokért befolyó díjösszegek által tökéletes biztosítékot nyújt, valamint biztosítási föltételei is lehetőleg a közönség előnyéro vannak Összeállítva.
További értesítések adására, biztosítási foladmányok elfogadására s megfelelő kötvények ki eszközlésére illetőleg kiszolgáltatására
készséggel ajánlkozik. 1
A „Pesti biztositó intézet" pécsi fő-
üjrynöksége
HARTMANN ANTAL.
fJB8T Az eddig Somogymegyében felhatalmazott alügynök urak :
Kaposvárott Lajj)czig Antal Szili Kromslr i). keroskodü.
kereskedő. , Tabb Szüob János jogyzö.
Szigetvárott Salamon Gyula Longyoltóli Moriczay Antal
gyógyszeiósz. gyógyszorósz.
Iletesson Vikár János ref. i Nómet had Illan Ignácu ko-
lolkósz. j reskodíi.
Dombováron Ilodl Forencz , í.ollc HebontamNánd.jegyz^
Igal Jlatissa János jogyzíi -Sándor ko
II. koros-
ai lat orvos.
N.-Ilajotn Ilordosay Kndre jegyző.
Tflrükkoppány Koch Forono jegyző.
LátrányIJalikó László tanitó
Toponári latos Káról jogyzö.
Karád Jobszt György gyógyszorósz.
Marczaly Isti roskedö.
Hótholy Pnnek kedö.
Hares Kohutli Samu gyógy szerósz.
Szulok Frölilich J. jogyzö.
(4-8)

Wajdítfl J<5zscf kindó, lap- ós nyomda tulajdonos Nagy-Kanizsán.