Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
17.69 MB
2023-06-23 10:50:24
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
127
194
Rövid leírás | Teljes leírás (195.08 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1865. 025-027. szám szeptember

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
IV. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

i\agy-Ktt rúzsa. Negyedik évfolyam.
25. szám 18(55. szeptember 1-éu.
Zala-Somogyi Közlöny.
^ Ismeretterjesztő lap
. n
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és művészet krtréhől.
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja.
ilj-i-j—ltltj iio-ujl-j.uj--l1---l.''-l-.ul.muji 1 i iiii ii iii ii1l1xii . — —|—t—--|---|-smeb—— iii iii ij_j_ ■ i hl !■ h-u-h-''.''oiuuu—e3 llll..........—l.i^lj---i-jj—u1j. .u
Mcgjolon o lap logalább ogy ¡von január hó 1-töl kozdvo minden hó 1-én 10-én ós 20-án. — Klöfizotéai ár postán szótkdidóssol ós helyben házhoz hordva egész évro 5 frt. j fólóvro 8 frt. Negyed óvro 1 frt 70 kr — Minden olöllzotö a tulajdonos kölcsön könyvtárát az eddi«! fonnlálló foltótolok mollott fól áron használhatja. — Nyilttór egy l''etit sorért 10 kr. — Ilirde-tésok hat hasábos Potlt sorért 1-ör 7 kr , 2-or G kr. én mindon további bolktatásórt & kr. s bólyogdijért 30 kr. fizotondö. A boiktntási dij s a In» koznlésót illotö minden tárgy a kiadó hivatalhoz Nagy-Kanizsám\ a lap azolloml tartalmát ülotö kt''izloményok p^dig, ugy minden lovolok bórmontvo a szorkosztfisóghoz kílldondük Kaposvárra.
''¡gtF* Lapunk szeptember— ueezembqri folyamára előfizethetni vidékre postán küldve és helyben házhoz hordva 2 frtért o. é.
A somogyi gazdasági egyesület ezennel utoljára hivja fel azon egyleti tagokat, kik még most is több évre tagsági dijaikkal tartozásban vannak v — hogy hátralékaikat legkésőbb f.é. szeptem. 20-ig Baán Gáspár pénztárnok űrhöz Boglárra annál inkább beküldjék— mivel ellenkező esetben tartozásuk biróság utján, perrel fog rajtuk megvétetni. A társulat határozata folytán ^
Jankovich li^azló
olnö''i.
P e s t.
— Aug. hó 24-ón. —
A Nagyőri helyesen cselckvó ön, midőn lapjának két számában túl kitér* joszkedett Somogymegyo termékáííáaát illetőleg.
Igás, hogy n journalistikai közlemény ok re még ninoa ráütvo a „hivatalos igás", tt- do azért non» Jeliet tagadni, hogy legközclobb Bécsben jártamkor figyelemben részesültek már azon to-kintotnél fogva is, hogy posti nagyobb lapjaink nagy részt átvették.
Ha minden megyo hasonlólag hivon festetett volna anyagi helyezetében, — nem lett volna nehéz tájékozni magokat, a kormányon álló egy-riémely férfiaknak (ha ugyan akarat volt hozzá) a jövő teendők,az anyagi terhek arányos megosztásában.
Szeréntem mindig figyolombe volna veendő.* a nép bizonyos lielyokcn mi-osoda terméssol van megáldva?
Vannak-e korcsot forrásai?
Monnyiben értök egyes vidékoket oors és elomi-osapások ?
Ipar, munka, kereskedelem mily fokon állnak? molyokből egyesek ugy, mint tttmegok számára, ha nem is nyereség, hanem legalább biztos kereset, a mogélhotéa biztosítva van ?
Mert hiában faosarni akarni ott, hol a források bedugulvák. . .
Hol az olemi csapások egymást érik..
Hol az ipar és koreskedolem pang; a munka szllnetel, szóval:
Hol a szegénység és nyomor kiáltó szavai hallatszanak.
Az experimentum megjárja pár évig, do keservesen boBzulja meg magát.
S az államoknak soha som áll érdekében az adózásra képtelenné tenni cgyo-seket; hanom igen is, anyagi helyező-tét figyolembe véve, minél több koro-
seti forrást nyújtani számára; kereskedelmet, ipart, közgazdilszatot lohotőleg'' omolni, hogy saját jóléto nicllott bizton s önön romlása nélkül fizethessen.
Hogy a provinozialis- lapoknak igon ír míg van és pedig nagy hivatások, most újra ismétlem; és pedig:
Legmélyebb figyolemmel kisérni, a megyo te...