Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
22.75 MB
2023-06-23 10:51:12
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
131
195
Rövid leírás | Teljes leírás (248.64 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1865. 028-030. szám október

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
IV. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-IIanizsa. JNegyedik évfolyam.
28. szám 1865. oktober 1-én.
Ismeretterjeszt
, H
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdáml, tudomány és művészet köréből.
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja.
vítesa
BWWO iJüü''.''ar^y""*'' ISiea
Megjcien o lap logalább egy iven januar hó 1-tŐl kexdvo minden hó 1-én 10-én és 20-An. Klőflaotési Ar ponton sgétkUldóssel és holyben háxho» hordva ogésa ér^e 6 frt. j félévre 8 f»t. ÍJogyed évre 1 frt.70 kr — Minden előfizető a tulajdonos kölcsön könyvtárát midig» fennálló foltíMek incllutt fél Arön hasznAlhAtja. — Nyilttér egy Petit »őrért 10 kr. —• Hlrda-tósak >iAt hasábos Potlt sorért t-«r 7 kr , 2-or 0 kr. és minden további Imlktftt,ínért 5 Icr. 0 bélyogdijért 30 kr. fUotondB. A beiktatási dlj > a lap Weléaét illotö minden tárgy ''kfc^ó hWatalho* Nsgy-Kania»Ara5 u lap aaoUerai tartalmát illotö krtsl.iinányok pitiig, "gy n.lndon levelek bérmentvo a sxorkosxtőséghez küldeiíd%)KAposvárra.
Lapunk oktober — deezemberi folyamára előfizethetni vidékre postán küldve és helyben házhoz hordva 1 frt 70 krért o. é.
Kegyelmes királyi országgyűlési egybeirivó levél a törvény -hatóságokhoz.
yere»caJ<$xM*r, stb. stb.
Népshak boldogitásám törekvő atyai ssivünk aeon őszinte óhajtása által indíttatva, hogy a fennálló törvények értelmében eszköplendö királyi fölavatásunk, ünnepél/eB megkoronáztatá-eunk, tt királyi hitlevelünk kiállítása áltól a szeretet azon köteléke, melylyel kedvelt Magyarországunkhoz csatoltatunk, mindinkább megszilárdittassék,— újra megnyitjuk ama tárt, melyen mindenekelőtt szt. István a^ost. dioső elődünk koronájához tartozó országaink kölcsönös vistonylata, — a függő kÜB-
hok uj a l> bon -,
v4Uoitott viszonyokhoz mért igazságos óa móltányos, a ugyanazért tartós megoldása, b szeretett Magyarországunk alkotmányos jogainak birodalmunk léte
* hatalmi állásának elutasithatlan követelményeivel leendő ösxhangzásba hozatala iránt, az ország rendéivel és képviselőivel tanácskozhassunk a üdvös törvényeket alkothassunk.
E végből, — a a fennebbi előleges kérdések szerenosés megoldása után az 1861-dik évi bőjtelő 14-kén kelt legkegyelmesebb kjrályi meghivó lovelűnk-ben kijelölt, valamint egyéb az ország boldogságának nevelésére, szellemi s anyagi érdekeinek'' előmozdítására, s a közjó gyarapítására ozélzó számos nagyfontosságú, s halasztást nem szenved« hető törvényes intézkedések felett kedvelt Magyarországunk, a a hozzácsatolt részek hÜ rendeivel és képviselőivel atyai szivünk kivánata szerinti értekexhetés végett folyó 18G6. évi karáoaon hava 10-fe eső ádvent második vasárnapjára szabad királyi Pest városunkba Isten, kegyelméből saját Személyünkben megnyitandó és vezérlendő közország-gyÜlést rendolendőnek és hirdeten-tltfnok elhatározánk.
Mire nézvo Noktok ezennel komolyan parancsolván,'' kegyolmosen meghagyjuk, hogy a kirendolt helyre és időre kebeletekből az 1848. évi V. t. oz.alap-ján kihirdetett yálasztÓ-rendszabály szerint válasxtandd követeket (követet) bóko- s nyugalomszerető alkalmas férfiakat (férfiút) kifogás nélkUl ktlldeni tartoztatok, kik (ki) as érintett országgyűlésen jelen lenni, s ott
• többi főpap és zászlós urakkal n nevezett Magyarországunk és az ahhoz csatolt részek rendeivel és képviselőivel, kegyelmes szándokunkat s olőterjeszt-vényeinket, mint egyedül az ország üdvére, fentartósára s felvirágoztatására irányzottakat bővebbon megérteni, s
azok folott taniíoskozni és értekezni kötelességüknek ÍRinerjék.)líozzáfokegyéb-i...