Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
22.75 MB
2023-06-23 10:51:12
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
191
289
Rövid leírás | Teljes leírás (248.64 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1865. 028-030. szám október

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
IV. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-IIanizsa. JNegyedik évfolyam.
28. szám 1865. oktober 1-én.
Ismeretterjeszt
, H
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdáml, tudomány és művészet köréből.
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja.
vítesa
BWWO iJüü''.''ar^y""*'' ISiea
Megjcien o lap logalább egy iven januar hó 1-tŐl kexdvo minden hó 1-én 10-én és 20-An. Klőflaotési Ar ponton sgétkUldóssel és holyben háxho» hordva ogésa ér^e 6 frt. j félévre 8 f»t. ÍJogyed évre 1 frt.70 kr — Minden előfizető a tulajdonos kölcsön könyvtárát midig» fennálló foltíMek incllutt fél Arön hasznAlhAtja. — Nyilttér egy Petit »őrért 10 kr. —• Hlrda-tósak >iAt hasábos Potlt sorért t-«r 7 kr , 2-or 0 kr. és minden további Imlktftt,ínért 5 Icr. 0 bélyogdijért 30 kr. fUotondB. A beiktatási dlj > a lap Weléaét illotö minden tárgy ''kfc^ó hWatalho* Nsgy-Kania»Ara5 u lap aaoUerai tartalmát illotö krtsl.iinányok pitiig, "gy n.lndon levelek bérmentvo a sxorkosxtőséghez küldeiíd%)KAposvárra.
Lapunk oktober — deezemberi folyamára előfizethetni vidékre postán küldve és helyben házhoz hordva 1 frt 70 krért o. é.
Kegyelmes királyi országgyűlési egybeirivó levél a törvény -hatóságokhoz.
yere»caJ<$xM*r, stb. stb.
Népshak boldogitásám törekvő atyai ssivünk aeon őszinte óhajtása által indíttatva, hogy a fennálló törvények értelmében eszköplendö királyi fölavatásunk, ünnepél/eB megkoronáztatá-eunk, tt királyi hitlevelünk kiállítása áltól a szeretet azon köteléke, melylyel kedvelt Magyarországunkhoz csatoltatunk, mindinkább megszilárdittassék,— újra megnyitjuk ama tárt, melyen mindenekelőtt szt. István a^ost. dioső elődünk koronájához tartozó országaink kölcsönös vistonylata, — a függő kÜB-
hok uj a l> bon -,
v4Uoitott viszonyokhoz mért igazságos óa móltányos, a ugyanazért tartós megoldása, b szeretett Magyarországunk alkotmányos jogainak birodalmunk léte
* hatalmi állásának elutasithatlan követelményeivel leendő ösxhangzásba hozatala iránt, az ország rendéivel és képviselőivel tanácskozhassunk a üdvös törvényeket alkothassunk.
E végből, — a a fennebbi előleges kérdések szerenosés megoldása után az 1861-dik évi bőjtelő 14-kén kelt legkegyelmesebb kjrályi meghivó lovelűnk-ben kijelölt, valamint egyéb az ország boldogságának nevelésére, szellemi s anyagi érdekeinek'' előmozdítására, s a közjó gyarapítására ozélzó számos nagyfontosságú, s halasztást nem szenved« hető törvényes intézkedések felett kedvelt Magyarországunk, a a hozzácsatolt részek hÜ rendeivel és képviselőivel atyai szivünk kivánata szerinti értekexhetés végett folyó 18G6. évi karáoaon hava 10-fe eső ádvent második vasárnapjára szabad királyi Pest városunkba Isten, kegyelméből saját Személyünkben megnyitandó és vezérlendő közország-gyÜlést rendolendőnek és hirdeten-tltfnok elhatározánk.
Mire nézvo Noktok ezennel komolyan parancsolván,'' kegyolmosen meghagyjuk, hogy a kirendolt helyre és időre kebeletekből az 1848. évi V. t. oz.alap-ján kihirdetett yálasztÓ-rendszabály szerint válasxtandd követeket (követet) bóko- s nyugalomszerető alkalmas férfiakat (férfiút) kifogás nélkUl ktlldeni tartoztatok, kik (ki) as érintett országgyűlésen jelen lenni, s ott
• többi főpap és zászlós urakkal n nevezett Magyarországunk és az ahhoz csatolt részek rendeivel és képviselőivel, kegyelmes szándokunkat s olőterjeszt-vényeinket, mint egyedül az ország üdvére, fentartósára s felvirágoztatására irányzottakat bővebbon megérteni, s
azok folott taniíoskozni és értekezni kötelességüknek ÍRinerjék.)líozzáfokegyéb-iránt Császári Királyi kegyelmünkkel kegyelmesen hajlandók maradván.
Kolt birodalmi fővárosunkban Bécsben, Ausztriában, Szt.-Miliályhó 17-dik napján, Urunk 1866-dik évében,
Ferencz József, h. k.
Majláth György, ». k.
Barthos János, ». k.
A főispáni szókfoglalás Zaia-
Egex''szegen.
Megyénkre alkotmányos élotünk oIbő sugara verődött az ply hosBzu várakozás után, s nem csoda haezuj fény főképen megyénk székhelyén ujabb, zajosabb mozgalomnak lön szülő anyja.
Szept. hó 26-án Botka Mihály Zala-mogye gazdasági elnöke ogybohivta tanácskozásra az egylet tagjait, kik ritka szép számmal meg is jelentek. Elnök ur szokott velős és. lelkes szavakkal üdvöalé * tagokat, kijelentvén, hogy a tagok ogybéhivásának czélja az volt, hogy az újonnan kinovozett főispánt gr. Festetios György ő méltóságát minél ünnepélyesebb fogadtatás érhetné. A fölhívás nyomán bizottmány nevezteték ki, mely másnap roggelén az egylet nevében az érkező vendéget a megye határszélén illően fogadva üdvözölje.
A gyűlés bevégczteutángr.Batthyányi Zsigmond hívta fel a megye értelmiségét egy. kis értekezletro, melyben a hon jobb létéért fáradhatlanul küzdő gróf ő méltósága felszóilita minden nemesen érező honfit, hogy az uj főispán ur tí méltóságát mindon teondőiben lehetőleg támogatni kiki szont - kötelességének tartsa s mindenki, ki a nép bizalmával találkozva hivatalt viselni felszóllittatik, siessen azt elfogadva jobb érzelmével a haza, a megyo fölvirágoztatására közreműködni.
Másnap megyénk uj főispánja gróf Festetios György urő méltóságareggoli 9 órakor tartotta bovonulását a székvárosba.—A mogyo határán, a. gazdasági egylet küldöttsége élén, annak olnöke, a városén pedig helybeli espéres és plébános fogadták üdvözlő beszédjeikkel, molyekre ő méltósága igen szívélyesen válaszolt. A városba ezrek éljen kiáltása, staraozk dörgésok közölt érkezett meg, hol a főispáni lak olőtt ismét üdvözöltetvén, a kölcsönös bizalom megszilárdulásának szükségét fejtegető érdekes beszéddel méltóztatott válaszolni.
Következett a „Veni Sancte" és mise, mely után a nagy mogyeházban , a tisztviselők tisztelgését fogadta ő mltga, s innen lakába vissza térvén, az egyes testülotek, és küldöttségek tisztelgése után, megkezdődött egész nyilvánosan a megye ujan szorvezése körüli tanáos-kozmány. — Hallottunk szép beszédeket , de melyek taglalása kiv. 1 esik lapunk szük keretén.
Aunyi*"bizonyoH, hogy lényeges változásukat várhatunk!
Délután 3 órakor ebéd, melynél természetes, hogy az áldomások ősi szokása is hivon megtartatott. — Ebéd utánugy esto felé kezdett szállongani a hit, hogy Botka Mihály első-, Csillngh László másod alispánná, — Csutor Imro főjegyzővé,—''Molnár Alajos tiszti fŐllgyészszé, aGabeliúsImre muraközi főszolgabíróvá, a közakarat- a kívánattal egyezőlog ki-nevezendők lennénok. /
Esto Bzini díszelőadás, a „Sj.ózat" elénekléso után „Bánkbán" drámával, melyen ő méltósága ís a nép/ éljenei között megjelenni méltóztatott,\ ezután fáklyás monot, moly alkalommal bzabó Samu volt országgyűlési képvit&lőnk tolmácsolta a közérzelmeket, ugy lát-szöUigen megvolt indulva, mert hangja fátyolozott volt; ő méltósága harsány éljenek közt vonult víbszb az ablaktól hol megjelent.
A Kazinczy téren mégegyszor megállott a menet, «Botka Mihály nr olső alispán, b Szabó 8amu mint leendő or-képviselőnk éljeneztettek
1 A zaj múlni kezd... a hangok egyon-ként halnak el, — de keblünk dagad... A késő éjben ragyogó csillagok felé tekintünk, 8 számolni kezdünk öntudatunkkal... Ennyi a nap egyszerű, de fontos és egy szép jövőjű reményekkel kcosogtetŐ eseménye. Részletokbe most nem boocátkozunk , de hÍBszük, hogy lesz alkalmunk visszatekinteni a nap jelesb mozzanataira . . . Mindonosetre örülünk, hogy lelkesülésünk közepett is gondolkozunk.
Az idegek Ibbsu lüktetésofrisebbkezd lenni, do lázas hevességre vagy ingo-rültségre nem ragadnak tetteink.
Addig is még a megye uj szorvozésé-ről többet szólhatunk. Istentől mindenre áldást kérünk.
Üdvözlet
Méltóságos FESTKTIC8 GYOhOíY ur, '' Zala-megye fólspánjnhox. (1806. »xept. 87.)
Miként ha xord-vlbar utin as tg ■ ■■■ J.s Ct Derülni llU*lk, í iríu Ulndököt Ai éltető YiUg, 1 körében ég Au ébredet m»gM*to» »ient tüie :
Miként » rabnak »«tét bOrtönít, A ke(7«l«mn»k UUnl tiara 11a »»(n/lti, hogr houtu éjjelét KeUdr» moit, c«ak Imit mondana :
Vihar a boni útin derül «fflnk, Iimét a régi nap rtg/og r«lnk ; Y.gj fénye» uj korín/ »lrad velünk, 8 velünk virul kliienvedett baxénk.
O nagy, magaaito» tiimt a hasa, Nagy é» roagatito», mert a iteretet Ébr«iiU föl. » •» veiérealllaga, — 8 a mig 0» él, a hon el nem reaxett.
Nagy ünnep ax, mldSn egy »»ent jogért, Saabadaigért ejd a népek »aavai A iieretat nem k0»d babér- • hírért, A »«eretet aa laleniég tana.
8 miként a< Utounégnek »»ent Unit,
UOle» hlvel ve»»ély k0»t klrdeték;
Ugy a nabadaég fénye» aiaxléjit
A népek bOlceel vetérlék.
I)e Uradalma» romlott utakon
Haladni,. . » Itt a »»eretet erény |
A bon, egy kert — uio»t p«»»la »»ép vadoa,
Melyet nem Utott régm a napfé^j.
Do bölc» kexekro blxta végaaUUkl
8 ax uj tavaaa virágokat terem. —>
8 hf nagy le»x Umét népünk, D»ta««lünk,—
Kényixlkra fog ragyogni neveden.
Légy üdvöxOlt, ■ engedj hinnünk a nagy
»»ép jOvSben, melyig alkotott Éviiixadok küxdelnte, harexa, vagy Ha kell, — UnlU mint kell''ne tOmdnk mort. I.égy (UlvBxölt, » miként a harcx utlo, A pihenetnek perexo éd » bér l A gySxtlemnek SrOm-hajnalén, lJabért neved I — neked » nekünk Igér!..,
Vidéki tadositás.
Vi Hxpréiil, psept. hóban.
F. hó 11-én örömtlnnepo volt Vosaprém-mogyének és VcsrprémvArosnak.
1861-dik évi föl.pánunk biró FiAth Forono* — kii, meri íiaMfiuaáge. natn <m-g«<Mo, Imgy a körülményükbe* nTfcMm»»-kodjék — a i évoa saomoru provisoriura nUtt mások hefyeüesitottok ntnjd váltot-tnk fel — 0 nspon foglalta el újra föUpánl székét.
F. hó 7 én lőtt Vürös-Berénybe, hol 8-An SAnra József plobAnoa vesetéso • ssónoklása roollott u küsönségnok, 9-én Pap OAbor r«f. lelkéssnek üdvösléso mollett s holv. hit«, egyháxnnk tlsstelgését fogadta. Szokott meg. nyerő modorával fogadta a tisttelgttket,seUiro bocsátván, hogy ö nom —- hanom csak a körülmények változtak, a njálván n politikai eszélyossógot, higgadtságot, türulmot, nehogy a bár törvényes, de nem essélyes — félreérthető működés által a tükör kocakda-tnssék ; igérto, hogy a kormány — melynok ö Veszprómmegyébo kitett tagja—mindent el kövotond nx orsság épsége visssaálliUsaért, • ö különösön Igyokeant fog aa irányában nyilvánuló bizalomnak mogfclclui.
11-én reggel 04 disxfogaton, 1801-ki tiuxt« viselők köxöl Kun Sándor, Hunkár Sándor, Yégholy Imre volt alispánok, Kéaamárky József fÖ-, Körössy Lajos aljogyxö. Áoa Rudolf loréltárnok atb. a clerus kénvmolöi-ként a vussprémi káptalan kér kUldöltj« (a siroxi és bakonvbeli apátok üt. K. Sxa-badján csntlakoztak). A rönomosség tigjil köxöl Waldstoin J^nos , Zlchv Manó» Lnránsxkv Sándor, Festetioh Pál, grófok, v raozöfoldi — Veszprém és vidéki ittteU ligontiából sxámosan Vörös-Uoréiiylie jöttek a főispán üdvöxletére, kl «* Udvöalö sxavukra , valláaostágtól Atlmtott latokkal válasxolá , -hogy bár a kormány mindéül elkövotend orsxágunk épsígo 0 törvényes jogai holyreáílitásn és bulositAsaiért, do mort működése nohéx, pAlyAja göröngyös, számit a hazafiak támogatásAr<t... s ax istouí gondvisolést kell kóri.flnk, hogy sxent jogaiérti nohéx küxdelmóbon támogassa a nem-xotot. A főispáni luk mfvgántoroméböl a V.-borényi igon sxép rom. cath. templomba mont a főispán a nAla tisxtelgott urazkal, s Unnopélyes istoni tisxtolot után ki{p4<llt-Vörös-llorénybŐl. Kgymásután robogták el a tisxtelkcdni jött, s most kisérctot iiépoxő uraknak dlsxos fogatai, s a fényes mepotuta főispáni fogat zártA be, vivén ax ünnepély tárgyát (jobbján SáriM birtokos Rosos Istvánnal) Vesxprém felé. Sxentkirály sxabad-járói lovasok jöttek Ősi ssokás sxerint a főispán oló, tiszteleti kíséretül, a köxség határán a rom. kath. a benn a faluban a
helv. hitr. lelkész általi kcixvetitettiégben üdvöxlé a Sxabadjai Ukossrfg.
Délelőtt 11 óra körül órt Veszprémi*, hol aa öl kinérő urak diazfogsiulnak sxániA (a Hz.-k. Nxabadján csatlskozottskkal) mogkö-xolité a 80-at. Úrönixnjjitl fog*dá a veszprémi lakosaág. A főispáni lakon fogadta ax értelmiség tisztelgését, a hol ntár várakozott rA a pápavidéki értelmiség. A hivatalnoki karból a0tiki som volt lAthotó som Vörös-Borény-bon, som Vesxprómbcn a főispáni lakon. Kun Sándor 1801 ki alk. alispán üdvöxló a mugyo közönsége novében. A főispán mólyen átérzett, haz isxeretotéröl tanúskodó szép besxóddel válasxnlt, melyben kiömölte, hogy bár roméi vo, söt luilva, hogyVoBxprómincgyo közönségével ■ ugyanokkor a rógi hU baráti értelmekkel és mAr élvexett bixalommal ta-lálkoxahdik, de exoknek ily nagy mérvbeni nyilatkozására nem számíthatott, • Igy kimondhatatlan meglepetéso és örömo I moly örömpoharába azonban kosorü örömosopp-ként vegyül azon körülmény, hogy nom Vesxprémmegyo Sssxcs közönségével, • a megjelentekkel la nem a törvényes téren taláíkoxhatott, mit cs*k nx a tudat édcsit némileg, hogy a tnUlkoxás oly uton történt, moly a törvényesség, alkotmányosság és sxaliadság templomába voxetbot. Pár poroxro figyolmet a türolmot kért, hogy mint Vosx-prémmogyébe kitott tagja oly kormánynak — moly vissxaütfttt sisakkal lépott föl, hogy -barátai éa ellenéi egyiránt megismorkedhos-sék, mindjárt 1-sö találkoxáskor, müködéso '' kexdotpontján lohotösltso, hogy fölismorjék és inogértsók egymást köxjogi a helyhatósági viszonyaink felfoghatása s mogltélhe-léséért, vissxavesotte emlékexetünkot a múltba, végig mont velünk ax orodményto-lenül szétoszlott 1801-ki orsxággyülés a a megyéknok oxt kövotott feloszlatása után a Jelonidölg lefolyt sxomoru, 4 éves provi-soriátis korszakon aa oraxágunk szótdara-bólására, Jogaink eUiprására irányxott mükö-dosoknok sorozatát élénkon rajxolA, melyek súlya alatt hallgatagon, do mélyen Átértve, hordoxtuk f ijdalmunknt, felmutassa sebein -kot, a hallgatásra kárhoxtatott, o szabad szó vesxélye által olnémitott sajtót, a csüggedni nom tudó — a thrónt környező tanácsosok ellonéba ogy részről a király ignzság-szo-rotetjomás részről a királyi sxó sxontségébo hivő magyar t.óp dynasticus érxolmeiro tör-ténoti igazságból kiindulólog s mint a tapasztalás igazolta : alaposan ópitö egyes haxa-tiaknak fáradhatlan törokvéseit s odalrAny-xott munkAssAgát, hogy ax oisxág ópsógo, nlkotmánya vissxaállittassék. Ax Istenbo vetettbizalommal, önaéstelenül a haza javára szentelt munkásságot sükt-r koronázta, meg-Bzentrsfllt a hit, mely lohotetlennek tartotta, hogy Magyarország törvényes királya Sx.-lstván 8 százados dicső koronAjAnak iogtit, egy alkotmányos gyormoklAbon jngntlozó s b kové^ jövőjű osztrAk rcichsrath javAr/) fnlAldnzzn, Ós Budavárában nyilvAnitA 0 Felsége, hogy kirAlyl akarni*:-Magyaror-siAgnak a lehotösógig kiolégitéso. Erősen hangaulyozaa a következő sxavakat t „Knnél többet nom várhattunk, mert a ki a lohcWt-lent akarja, a Danaidák hordójAt töltögeti, Sisiphus hálátlan munkáját, de egyszersmind a vole járó fololösségot vállalta «1." KIJo-lenté, hogy a kormány, molynok ő is tagji, a es(tg(,o I ést nom ismert hazafiak müködéso folytán a a fejedelmi magas Igó/et alapján alakult, s olsö foohdffjo ax orsxág épségéhok vissxaAllitása, a a csakis Igy törvénvoa or-szággyülés össxohtváaa, moly egyedül ségit-hot hazánk bi\Jain, melyeket nknratosan s rondszorosen idéxtok elő, ügyeinok mesterséges őssxobonyolitása által. E czélra müködéso, itt átmonoti korszakkal együtt járó bajok s kollemotlensógeknok Veszprém mo-gyéről lohctölog távol tartását igérvofigyelmeztetett mindönkit, hogy miután nx istoni gondviselés még ogysxor (ezt a szót erősön megnyomta) közünkbe adta sorsunk fonalát, vigyázzunk, nohogy az »\jolng kiejtsük közeink közül. Isten Áldását kérvo rokosxté bo sxép vála*xbesxédét,d.u.5órArn magAnjellomtt értekezésre kérvén föl n jelenvoltakat.
Aa értokexlot d. u. 6 órakor mogtnrtatott, Purgli Sándor, ax lGGl-ki tisztikar vissxahelyozését; Csapó József, főlspAn n» Altali köxvotltottsógbon a kormAnynnk a végett loondŐ megkeresését inditrAnyoxta, hogy a belndmlnietratiól lllotőleg n mogye közönsége választhassa szabadon tisztikarát; IlunkAr tiAndor kijelenté, hogy itt nokünk eajÁtlng htlytlnk sinos, olég kijolentoni magánvéleményként, hogy biaunk a kormányban, mig a törvényességért, alkotmányosságunk egésseért küxd ... do o kijelentés után távoxxuok o helyről, — Kosos István o praemlssa mellett: vérünket, ólotünkot Al-noxauk a honért, ha tudnók is, hogy elesünk h csatatéren, — mért no''-támogatnék liAt hivatalt vAllalva a kormányt, molynok hazafiul cxéljalról megvagyunk győződve? inditvA-nyoxta Kun Sándornak — mint t861-ki 1-sö Alispáni székbe annyivnl inkább Visszaülte-lés ét, mert a követvAlasxlAsokiiAl szorcpo van K«« Sándor, ha a haza ugy kivinja, életét -W>t«lá}do>ia, do van ax élotuél drAgább, a W
becsülut, oxt nem Áldozhatja föl, nom szol-gAlhat Azokkal, kiköt a provisorium fölhasznált, mort mig a mogyo köxönségo olitélné, lolkilsmoroto sem nyugtatná meg. K o s o o István, hossxnn fojt«góté,hogy hn sxigoru törvényességet kivAnitnk, nkkor mindon törvénytelen tetőtől talpig. A mostani AllAs Átmeneti hid, hogy Atinehcssüiik, kuli lenni Atvoxotö közegnek, no feszogessük mosta törvényosséget, mikor átmonoti hidra van szükség. Gróf Z i o h y Manó és gróf Wald-stoin István a hivatalt vAUnlAs és a politika támogatásának szükségessége mellett | azóllottak ox utóbbi kiömölvén, hogy Iiaxa-tiul kötolorség bízni a kormAnybnn s hivatalt vállalni. Solu so volt ily rosz és kényes holy-zotbon na ország, s most, mikor koxünkbo nyertük a belőle kijuthatás vezérfonalát, a oly hazafiak vették axt közökbe, kiknek jolloméhoz, honsxorolméhox, alkotmányos ér-xülotéhox gyanú nom fér, erkölcsi és hazafiul kötolességünk o kormánynak támogatása. A Ci ki tisztikar visszaholyoxésétohsjtók-,ollo-nébo a főispán mogjcgyoxto, hogy a választott tisztikarnak a magyar alkotmAny.ssollo-mébon kellono működni, a mAr mólt ha ő neki cz Átmeneti korszakban fonsőbbutasitás folytán ezt koll mondani a tisxtviselőknok, hogy a provisoris kortuAny alatt s igy nom törvényoson kivetett adót hajtsa be, mi módon tehotné oxt ? Ax, a ki a törvénv őréül van hlvAtva, kinok a törvényTolon adó ollon óvást kéno tennie,bohajtliAtná-o ozt? nem jön-ne-o ellonkoxésbo alkotmányos érsületóvel ?.
Korkapoly Károly hatalmus, logikailag orős vértoxott, majdnom hozzá férhetlen be* axédében a megyék vissza nem AllithatásAt ogy fohŐl az államnnk létexéso nlannlomoHwn mog nom támndhatásával, más folől a törvényesség őroilil hivatotttörvényos megyéknok a törvénytelenség orgánuméivá nem tohoté-sével indokolá. Ax átmenotnél nom sxerepol-bet a megye, ax átvezotö munkára egyeseknek koll vállalkozniok, s a törvényes tért ¿.ssxafoglalni, sxámunkra biztosltni törekvő kormánynak egyoaek hivatalt vállalásA Altali támogatását nom is mint áldozatot, hanem mint honfiúi kötolességot tüntotto fol, miután o hivatal vAilulAs oly sztlkségosség, mitjolon hclyxotünkböl kivontAkozhatásáért, a haza javáért törekvéseink irAnyadójAul koll olU-mernünk, mert ax egyosnok a haxAórt Áldozatul kell vinni nem csak vngyonAt és ólotét, hanom minden törekvését, s még a közvélemény nyomásának daczára is. Nom csak nom oraolno hát szót a megyék országgyűlés* előtti restitutiójáért, söt köszönotot szavas ajolen kormánynak, hogy nom AllitvAn vissza a megyéiét P"m is totlo axok»( aa Atmepati korsxaktól olvAlhatlnn törvénytolonségok or-ganumaivA. A törvénytolen holyxetből (molynok som a jelon kormány, som mi nom vagyunk okni) szabndulhaiásáért egyeseknek kell toljositni n hivatal vállalás hazafiul kö-tolosségét stb.
E boszéddol — melyot a főispán mai sok örömo megkoronázójánuk noVezott, KI értekezlet bezáródott. Többé senki som omolto fol szavát. A mogye restitutiójának barátai, kiknek clvo tisxtviselösééét csak választás nom pedig kinovezés utján elfogadni, nom fogják kárhoztatni a mogyo vissza nom Állítását politikai helyzetű nk által előidézőit szükségességről tikintőkot — söt Apón rájok néző, általok teljesítendő kötelusségnok ele-g)t tovöknok, elveik szerint eljáróknnk to-kint.''k őket, ha hivntnlt vAllnlnak, o a tagok. ismert haznliusága által u megyék visszaállítását óhajtóit résznek is teljos bizalmát biró kormányt tettleges részvétök által tAmoga* tandjAk n linza épsége s jogai visszaAllitásA* nak és szerzésénok nehéz munkAjAban. Mi — a megyék vissxnAllitásAnak barAtai — bi-xalmunkkal támogatjuk a kormAnyt, mig — ha bár a mionktöl eltérő uton — do volünk egy és ugyanazon oxél foló halad. Ex az oka, hogy a megyék vissza nom állításának pártolóit nom csak nom kárhoztatjuk, sät az elv hűséget bonnök méltányoljuk is, ha hivatalt vállalás által tottlegos tényezőkké lesxnok azon nz uton, molyen a haza boldogságát megalapíthatni hiszik; — sed liano venlnm damus petitnusquo vioissim s ők se kárlíoz-tnssák a megyék vissza állításának barátait, a törvényességhez vns követkozotosséggel ragaszkodókat, ha hivatalt nom vállalnak s csak is bizalmakkal támogatására szorítkoznak azoknak, kiknok jó akaratáról megvannak győzödvo, s kiktől csak ax uton, do axon hitbon Yálnuk ol, hogy mint ogy süont és közös-czélrv törekvők összo fognAk talál-koxni, ax ország vissza állitott egységének, biztosított tógáinak, s rondithotlen alapján ax eddiginél nagyobb dicsfénynyol ragyogó Alkotmányosságának sxent ünnepén.
Estkor a város kivilágíttatott, a Dényei vezérleto alatt Alló színtársulat díszelőadást tartott, a veszpréinvárosi lakósság nngyszor.ü fáklyás menottel vonult a szeretőit főispán lakához, s Aosády Sándor ügyvéd általi közvetettségben üdvözöltn öt.
Adja Iston, hogy a szép roményoket — molyok oa ünnopély aIaU mindönkit áthatottak — mi előbb az óhajtóit valóság váltsa fol,
PAP 0>ÍB0U.
A protestáns egyház kölcsönös biztosítási ügyében kiküldött s Miakolczon összeült bizottmánynak alapszabály tér-ve,egyházbiztositási önvédegy-lethez.
(Vége.)
Az Iga gató mindon az ő vétkéből orodő károkért az egvlotnok felölni tartozik. 0 rendeli ol a kár felvétolekot ós eszköxli annak kilixotését. Itt mogjegyoxtotlk, hogy az ogy-lot saját mnga kooxkáxatára ogy osztallnn tömegben 5000 frtnál nagyobb órtókot nem tarthat meg onnok fölöslogo viszont biztosítandó.
A vezénylő Igazgató oldalán Ali egy titkár a ki egyszersmind gátoltatAsa esotébon ho-lyottesiti az igazgatói, ogy pénztArnok, ogy könyvvlvő, ós szükségkép egy vagy két írnok.
A vezénylő igazgató a mogszabandó Állandó fizotéson kivlll a tiszta r.yoroménynck a 22. $-ban uicgjolölt hanyadAt Imzza.
VI. Fojoxot.
Ügynöksógok.
20. 8« Mindon ogyhAzl racgyónok contralis főholyén a vllAgl vAgy az ogyhAz mogyo Által mogvAlasxtandóképvisolőJe vosxl fol a korü-lotéhox tartozó egyhAzl bixtositAsokat az arra külön szorkesztotott nvomattatott bovallAsi Ivón. Mindon ogyhAz köteles lóvén a mngA tüx ollon blxtoaltandó vagyonát to\jes értékben bejelenteni, ez az orre külön mogblzAndó egyházi orgánumok által és az egyes egyhA-zak hozzAjArultAval történik, hogy a holyes bocs mAr olőtto is moghatároztatik a helyszínén és küldi bo azokat az IgaxgatósAgnak. Ez sxedi be a dijjakat és tartozik axt a székhelyre rotulcFon boküldoni. Ezok kötoloaségo ax igazgatóságtól vott lojáratl időt, a pénz-boküldés végett az Illotö egyházakkal a lojá-rat előtt 14 nappal. tudatni. Ha valamely egyház a biztosítása lejártáig az uj Időro nom küldi bo illotöségét, az ügynök tartozik axt még ogyaxor eürgotvo és ajánlva felsxó-litnni, őrről ogysxorsmlnt jolentéa tétotvén, ugy ax. igazgztónak mint az Illotö körülöli főtiszt suporlntendontlAnsk, moly Időköxllog fedezni fogja nx ogybAxkerülotl pénztArból a niAjdnn visitatiokor bohajtandó llletőségot. Ez esotben azonban obligát kötelosség lóvén ax ogyhAz bixtosltAsa, a lelkész és gondnok folelös és a kArtérltésro kőtolosaxlly időköz-bon tárténondö kárért az egyhAel kerülőt Irá-nyAbar!.Későbbi években azévonkéntfizotondö díj nk Azogy házkerületek főpÓnzttrai álUUizé-'' tondök nx ogylotnek,moly axokatazegyes ogy háxaktól a most mondott módozatokban inoassjl\ja.
Ekkor majd kötelosok loondnsk az ogyos^ vizsgáló cgyháxi orgánumok rendesen után-V nézni, vájjon abixtoshás rendszerint törtónt-o és hogy dijjuk pontosan bofixettettek-o ?
21.8. Tűzkár osotén az 5. g-ban olfogadott biztosítási foltétoléro lesznok iránytadók azon mogjogyxéssol, mikép a bixtositás fölvételénél axon érték logyon mérvadó, a tnonnyiből az illető tárgy, ssorenosétlenség őseién teljoaen holyreállitható lonn''o ugy, a mennyiben annak jelenlegi holyroállilísa a fölvétel időjében a helyviszonyok szerint kerülne.
VII. Fejőset: Ügyvitel.
22. §. Az egylot üzleti évo a naptári év.
A választmány a köxgyülés által jóvá ha. gyott olvok alapján axorvezott ügyrend értől-mébon nx igAxgatóság, a pénxtAr, a könyvvitol szAmAra kimoritő utusitAsokat sxorkosztond és axokAt ax illotőkkol köxlondi.
Az egylot mindonnomü értéko, pénxo tüx és betörés ollen bixtos sxokrényben 2 vagy 8 különböző nyllAsu zArrnl ollátott pénztárban fog őrlxtotnl.
Ennek egyik kulcsa a válasxtmány mükö désbon levő tagjánál vagy az alelnöknél, másika pedig az igaxgatónál van. A kész pónxböl a kéxi pénztárban 4000 frt tartatik csak, a többnok gyümölosöztotéséröl a választmány gondoskodik, első évben valamely pénxintéxotnél folytonos fölmondhatás mollott tartassók j a tartaléktőko toljos fokrajutása után podíg a 10. §. módoxata szerint.
Az év végén doczombor 8l-én a azámadá sok bozáratván, n mérleg elkésxittotik, oxon számadási okmány, molyot okadás-jolontés mollott ax igftxgató késxit, a közgyűlés olőtt logalább 6 héttől a választmánynak átvízsgA-lat végott terjesztendő, moly ahhoz mogjogy-xésót csatolja.
Ax évenkénti nyoremény akkép sxámittatik ki, hogy a nyort jövodolomből aa összes költségok és kozolési dijak a még folyó kocz káxntokra szükséges mogfololő dy-össxog és a bejolentott do még folyóvá nem lott károk össxego lovotialnak a 8. g-ban foglaltdljjazAs arAnytfbnn,
Szabályul veendő, hogv ha AX íllotő tétolok pontosan nomconstatlrozhatók,az aotivAknAl Inkább kovosebb voondő.
Ax okkép kimunkált fölösleg képexi a
tiszta nyereményt melyből a 9. g. értelmábaa 76 % a tartalékból ciatolándó 3 % sz alelnök és választmánynak 2 •/# az Igazgatónak jár, a többi 20 % podlg nx ogycs csatlakozott etry-hAxkorülotok köxt biztosítási értékoikhöz nrAnylng loond folosztandó.
VIII. Fojozot.
A tArsaság folusalAsn.
23. §. A tArsnsAg folosxlik, ha 2 évvel a 80 óv olött, tohát a fcnAllAs 28-dlk óvónők közgyűlésében a tovAbbi fonállás ol new határoztatik. Az alapszabályok megváltoztatását a fönnállás mcghossxabbitisAt, vagy az ogylot feloszlását tárgyaló indítványok, osak egy különösön o czélra össxohlvott közgyűlésen tárgyal tatnak, melynél a sxavazatok */i nx kívántatik mog a foíosxlást illotö érvé-nyos határozatra, a moly alkalomnAl tüzotos gondoskodás toondö, az ogylot kötolességei-nok teljos kiegyoalitéséro.
24. g. Különös határozatok.
Egyleti hivatalnokul nem választhatók és hivatalt nem vlsolhotnok, kik csődbo ostek, vngy fixetésoikot mogszüntotték a nélkül,hogy hitoloxöikot toljoson kielégítették volna, s azok, kik valamoly bUntott miatt bírói vizsgálat alatt állanak, és ártatlanoknak nem nyílvAnitattak. Ha ilyos körülmény a hiv«. taloskodás alatt áll bo, rögtöni hivatalvesztést von maga utAn.
25. g. Az egyházak lolkészénok, tanárainak jogukban van, ha ezt tenni kivAnjAk, egy-hAxi épülotokben fokvfl ingóságaikat aa egyletnél bixtositás végott boiolenteni, mely kötoles ezon egyosoknok mindazon olőnyőket mogszavaznl, molyekot n jelen szabályok folytán as egyházak bírnak.
26. g. A tartandó első vagy későbbi köz-gyülésnok tartatik fonn azon jog, vájjon hajlandó- o a közmUvclés és vallásosság terjesa-téso mollott éltökot feláldozó osyhási tanároknak és lelkésseknok érdekében ezen egyolőre tüz-biztosiUsi ogylotot a lelkészek, tanárok, tanítók életbiztosítási vagy nyng-dij-intéxoto magasztos elvolvel összekötni.
Azon esotbon, ha es történik, a közgyűlés határozza mog, hogy mennyivel járul évenként a tüxbistosltásjövodolraóböl aa általános ogyháxi nyugdlj-intézotl és élet-))iitositásl alaphoz.
27. g. Azon esetben, ha a testvér ágostai hitvallása hasai egyházak és az erdélyi protestáns hitfeleink ezen egylethez csatlakozni hajlandók lonnének: abba ssivesen elfogván fogadtatni mindezen erylottel, alapszabályaival s Intézményeivel <s Utasításaival Járó nyoreményoken és vesstoségbon rószvétolük sserltít egyaránt os''ztoxnák. -
IX. Fojozot. Átmonoti inlézkcdésok.
28. g. A társulat müködéso a biztosításra nézvo a megnyitókor doczombor havában voszi kozdotótj ai ogyos biztositások lojára-tainak cgyodldejüvé tétolo az első két év folytán az Igazgatósáé által fog a« egyes bixtositó egyházak tornoltotéso nélkül eszközöltetni. .
2U. g. Az olölegos kiadások fodozhetésére 1000 frt készpéns, 0000 frt mindig folyóvá tehető biktositékban, a csatlakozó főlisxtoletft ogyhAzkorülotok pénxtárai által fog megadatni kölcsön rövid idejű törlesztésre.
Vázlat a haszonbérlet kérdésére vonatkozólag.
Több ixbon volt már alkalmunk olvasni e tárgyról és azon jolenleg dlvatoxó rendszerről, molynélfogva kisebb-nagyobb birtokod bérbe adatnak. E tokintetbon nem tar^u* fölöslegesnek, ha o fontos tárgyat néseteink néhány vonásaival körvonalozzukj nom axért, mintha valami ul — még nom tárgyalt — dolgot hozhatnánk fel, hanem mivola ha-szonbórlotot oly fontosnakés hazánk ió vagy roox JövöjóroolybofolyAsosnak tartjuk, hogy o tárgy még som oléggí''^?fmoritottnok, aem olyannak nem nevoxhető, .?ioly gyakori nyilvánossá tételét mog nom Wivánná,;ha mindjárt nom is volna ogyéb eredmény elérve,'' mint kitűnőbb tohotségok figyelmét magára vonni, vagy hogy gaxdnsági ogyosülotoink nagyobb érdokkol foglalkozzanak A nevexott tárgygynl mint jolonig; mort nagyobb befolyással bir ax általános raozoi gazdAszatunkrs, mint a logbcosesobb kísérlotok ée haladás annak ogyos ágaiban.
Mindcnokolőtt sxükségesnok tnítjuk azon pontot mogérlntoni, molyből soraink kiindulnak, és ex abban áll: hogy a föld a tormö-ÍÖld osaknom ogyedüli támASxa liaxánknaVl, és képviseli annnk összes vagyonátj^ugy-aaólván egyedüli tökéjo hazAnknak, melynek kamatjaiból élünk. Ezon töko vagyis a föld magában vévo értéketlon, hanom bir torrnő képességgol. Az Által podig, hogy a moglovö tormő képosségnok rovására a haszonvételt folcsigAzzuk, vagyis nagyobb porozontoket igyokszünk kiaknAxnl, a földnok értékét illetőleg a tökét kiaobbitjük.
Eszszerünok tohát csak oly intézményt novozhotünk, molynélfogva a földbon fok),3 töko (Orundkapital) axax a tormékwn'') :ég
leginkább megmarad. Mindén csolokvány, moly oson alapszabálytól oltér, kövotkozo-tesen a föld tormékonységét veti enyészetnek.
Ex ollón hasztalan mindon okoskodás, ralndon — bármily finomul szorkcsztott — do alaptalan kifogás: mort száz meg száz szomorú példa, sainálatra méltó tény olvl-tázhatlan biaonyitékai o tétet valóságának.
E néhány sorban volna tehát kifojezvo az eszme, molynok folytatólagos tárgyalása a birtokok bérbeadásának jolonlegi módját, illotölog annak eltérését az alapszabálytól veszi főlog igénybe.
Mai világban a birtokos birtokát csak azért engedi át másnak haszonvételül, hogy abból a kitolhotö legnagyobb jövcdolmot kaphassa a nélkUl, hogy fúldjolnok termékenységi állandóságára csak legkisebb gondja is volna; és a bérlő a nagy bér a önhaszon miatt a fold erejét a logrövldobb idő alatt n mennyire csak lohotségcs kifaosarni szükségosnok tartja; igy azután szó som lohot arról, hogy a föld erejében mogmaradjon..Ennek belátására — ugy hisszük — mindonnomü magyarázat fölösleges ; mort még az egyszerű pór som osulatkozik szomorú jóslataiban, habár notn egyszor ogész a babonaság határáig terjed-»olt is azok.
A haszonbérlet nálunk többnyiro két alak- i ban fordul olö.
A* olsö esotbon nagyobb kiterjedésű birtokot uradalmat adnak át egészbon az ugy-novozott főbérlöknek (Qonoralpaohtung).
Mig n második esotbon osak kisebb réss-lotckuon történik a bérboadás. tParzollon-paohtung.)
Az olsö esetben vagyis a föbérletnél a birtokosnak csak ogyes pénztözsérokkel van dolga, kiktől a bórt egyszorro nagyobb ösz-azegekbon szedheti be, a kik még azon fáradságtól U fölmentik urokut, hogy földjel-
kot kisobb részlotokben kiadják, ezon fárád-ságot a (öbérlök mindig örömest fentartják maguknak, mort nom kis haszonnal szokott az járni és igy a bér törlesztését is ez által szépecskén olöscgélik. l)e épon ezon a f<S-bóríetbon fokvö concentratio válik gyakran a birtokos kárára; miro olég nyomós például szolgál a legújabb tapasztalás.
tízó som lőhet arról, hogy a föbérletnél a termőföld orejébon mogmaradjon. Különbon is ugy látszik o téren birtokosra és bérlöro riézvo cgyirántcsok tövis és rózsák teremnek.
A bérboadók, kik biztosan számítanak a bérnek rondes fölvétcléro és logtöbbiyiro kl is számítjuk már olöro annak hovafordítását, nagy zavarba jönnok, ha sajnosan tapasztal* niok kell, hogy biz nz nem jö bo rondeson, mi Igen tormészotcs és könnyen megfogható, ha a bérlő rosz termések vagy elemi csapások kövotkeztébon nagyon megkárosittatik.
Süt még hilolükot is tökélotoson elvesztik, ha notalánl fizetésokot nem toljesithetnok. Az pedig már a késedolom miatt sem nyújt olégségot, lia a legtöbb esotben csak szerződésileg biztosított jövodolom törvény utjftih haj tátik bo. Azon felül a birtokos nom is tod magán segíteni, ha véletlen fölmerülő kiadásokat kell fedeznie, hacsak terhoa adósságba nem kovori magát; mort múltai, hogy birtokát bérho adta, megszűnt egyszersmind annak korlátlan tulajdonosa ionul. És mig némoly birtokos, kl jószágát bérbo nom adta, híj vé-lotlen körülmények Altul pénzsxnrullságba jőn, várandó tormékoit olöro eladhatja, mi által uz uzsora áldásaitól könnyen fölmont-heti magát: addig egy másik, ki mindonét bérbo aatn, kénytolon a legnagyobb türolom-mol várni, mig egyik vagy másik határidő lojár, ós a bérlő az illeték léfizotéséro jön, — ha azt csakugyan mégis tenné, — azonban nom egyszor épon az ellenkező eset adja elő
magát, miáltal t birtokos ismét csak odajut, hogy mindaddig, mig a bérlő fizetni képes loond, szép* igeson várjon ; mert nincs egyéb biztosíték kosébon, mind egy darab papír sxorződés ».lakjában. A bérlő azonban a bíz,-tisítékon van és uralkodik kényo kedvo szerint s míg törvényes iiltézkedések tétetnének, addig ö egy csomó pénzt issépocxkén félro rakhatott; a birtokos pedig luegeléged-hetik a szomorú tapasztalással.
(Folyt, köv.)
Hirek és események.
A A helyből! nlgyninufinmlmn ma ootober 1-én tnrtntvÁn meg ti „Voni Snnotc": megnyittattuk u tanuló ifju-tnígunk n tantermük. Igazgatóul megmaradt az erúlyéröl txmcrotea t. Könnye Alnjoa, tanárokul alkalmazva vnnnnk t. Dolmdnyos György mint IV. onztiily-tnnrira t. Illéithílzy JtliioaalII. oazhily, a zzUnidŐk alntt viíroMtnkba érkezett t. Mciiyluírd Ágoston II. osztály, 8 t. Lctt-linger Kiíioly I. onztiíly tanára, a egyszersmind énektanár. A kegycBrcndilek házftinUfco n köxszerotetbcn levő tiszt, llorzay Elek. — Az elemi fíoaztályokban tanárok: Nuoactz Jözsef a IV. Párosa Endre n III. Réosey György a II. Horváth l''ál nz I. osztályban.
A Környékünkön is megkezdődtek n követ választási mozgalmak, molyok azonban nom hasonlíthatók más megyék szellemi forrongásához, miután Zula-mogyo értolmisúgo rég elhatározta s
kötelességének vallja az 10C1 -ki képvi-»oltfk megválasztását, kik » kövotkexők valának: 1. Iiotka Mihály. 3, sr...Batthyányi Zsigmond. 3. Inkoy Ádám. 4. Királyi Pál. 6. Molnár Pál. 6. Simon Pál. 7. Sllmeghy Fcrenoz. 8. Tolnay Károly. KétsegUnk nincs, hogy valamint 18Gl-ben teljesen, ugy jelenleg U megfolelendnek közbizodalmunknak.
A Dicsérettel kell megemlékeznünk néhány házigazdáról, kik nem osak romlott járdáikat hájtuk. eltftt kijavitot-ták, do még az árkakkt''U inját költségükön beboltoztatták. — Vajha minél több utánzóra találnának!
A Ismét több nagyobb tllzvészröl kell omlitést tennünk, molyok közolben a közinséget növelték; u. m.Sármelléken, Doveosorbon, Csákányban és több muraközi helységben.
A Szőlőhegyeinkben nngyobb részt megtörtént n nzUret. — Mennyiségre - kevés, do minőségre igen jó bort adott. A kukorioza szedés is folyamntbon van, rég láthattunk oly szép fejeket, mint az idén,főleg n kanizsai határ gazdng abban.
A A tartós száraz idő ellen ismét el-kezdödnok nálunk a j unaszok különösön a munka hátráltatása miatt.
A A városházán nemkülönben a polgári egylet éplllotén a nemzeti lobogó kitllzetétt.
A A oiiáktornyaigyllnüiloakiáUitáxra, mely 2-án loond, mindenfelől számosan
TÁRCZA.
Zrínyi ütolsó imája.
v Jelig« i „Nincs ax votxve, kit egy ncmxet sxlvibo t«m«t «1." (Második pályamű.)
I''v
Kom tűrheti tovább a bQ keblű bajnok, Hogy künn ctörOmpBlJön a filholdu konok, Hullámai ir«*lo>* m i*).«.,
Utat vágva neki ax Örök sxaktighex. A vár uárubsn át) M .l5W4»OJ.t t Drága «elyem Máwoljf, essa egy íeeiülel, Ott » ttimoly elíU a b5s neje s liny», Mellettük Juraalw s több jeles néhány* t Kit otdslt parányi sereg« káiiülten, Mely Zrlnyt o euvát hallgatja fenttlten : „Harmlnos-nágy nap elfftt tgár«t«t tettünk, .A melynek « p«ro»bea b«Yált41 lettünk i .Élet awagy halál ItUnünk kexábffl, .A reraíny i* k-Valt magunk ernJjbSl i ,Imáxsatok velem kárjük Itten kegyet, .Meghallgatja tSlflnk aa utol.á igit.'' — fliítnii áhítattal, * a iiámolyra térdel, Földre hall mindnyája t Imái- vexárável:
II.
IU a földön táa ntdixor Imádom Femágedet: Vlgaextald meg vágig bátor Bxlgetvárl nípedet 1
TSled nyertem féexkül « tárt Hűtlen hoxxá nem valák, {{arctoltam nem áletemárt Mely ogyi* eaak rongyalik.
KrSt adtál gátot vetni Nom parányit, nem ctekályt, Megtanltál hont Maratni, 8 nem rettegni á veaxályt:
t
Ilyen náss« a bda ag«t Zárt falak köxt itt kinn T Sxáa halállal Irtd i«bet 8aaggat ex • honfiún.
Xldoiott a hon várával, ^ Kagy napokban ráaa« volt,
'' MldSn bátor áletável
Bajnokinknak exre holt:
JövtSnk lapján sireaen nekünk írva örök bíko « c*o~ j : 8 ha nem trinhfi uemxodáküuk, Irt »ebire ki kötond ?
Vig imáiAból kit (ii roxeg : Ha a tar döf axWen át, .Vedd magadhox lelkem i tarted meg „A Magyarnak • haiátlll* —
Xrpád földjit rabláncxommal, Ciörtetve, ciak lirthetem ; Krto halva halálommal 8xip hírit nem vetíthetem.
Vad dUhiben láng golyókkal Rombei a tSr egyodül i Sxolgád nixxe titlen bikkal Mig Bxigetvár tönkre dal T —
Kapat nyitok ixent hitemben A parányi nip előtt. Halálban vagy gyffxetemben Kel-kereuük a dicaSl__
A ticnl irxei igbe lilvá, Imát ajka elnimult : Jixut arexát megetókolá 8 a nagy útra elindult)
Kaput nyittat ilen állva, Itten neviben kiront i A tarfegyver fSn találta, Holta iltetl e hont...
La Valiére herczegnő ólete.
Egy nivtelen it 1703-ban Kölnben mi-gjMent frauexia kladix után fordította
RÉNYI REZöŐ.
(Folyta tAs)
Ab egéas udvar mozgásba jött, 6 folsógo folgyógyulisáórt nyilvános imák tartattak j az anyakirályné vógsö kosorüsógbo osott, könyözönbou törvén ki a botogágyas folott, kit «géai betogsógo alatt alig hagyott ol. A király la szomorkodni látszott, do nom volt oléggá őrös, hogy La Valléro-t no lássa titkon, mindennap adván jololt mint rondoson szóróiménak ós órzolmoinok, molyokro osakogv •lenvodályos ssorolmos kápes lobot. A királyné azonban nom lohotott oly rosstul, hogy La Vallóro-ro no gondolna. Azt hivó, hogy a holyzot kodvozS lonno, felölő a király olött szóllani. Elhatározá tehát fölhasználni, az anyakirályné és gyóntatója jelonlétóbon \ mogis totte. Ezon két királynőből és egy barátból álló triumvirátus La Vallóro megrontására összeesküdvén, kérték a királyt, adja férjhez o nöt. Nom lóvén többé dolga a királynak, Mazarln bibornokkul megtanult urkodni, azonban mégsom bírt olég orövol korokon megtagadni, som toljovon bolo-ogyosni azon kogybo, mit tölo kórtok. Av.t folelte, hogy ha La Valiéro férjhos kívánna monni, nem ellonosné, a hogy szabadságá-^ ban áll választania. Miután as udvar mindon lovagjai folott szomlét tartottak volna, abban állapodtak mog, mikóp nom lenno képesebb ehezVardos marquisnáí sonkisem,egy udvari nomos jól tormott, joles udvaronoz, a alkalmas mogszorottotni magát. Az indítvány tohát elojóbo torjesztotók, neonban oz Uolsson gróf-néba levén szorolraos — ki nom gyülöló öt — azt viszonzá, hogy gúnyt Uznok bolölo, s hogy a házasság szontségo nom tárgya vágyainak.
A király sógornőjo, ki mint a ohaliotl
ügyben már láttuk, a kót királynötiüz csatlakozott, mogtudván.a dolgot, megváltozott*, do nom La Vallóro iránti liajlamáljól, mort ezt mindig halálból gyülülto. 0 ismorto Var-dos marquisnak Soissons grófnövoli viszonyát. Meglátogatá a grófnét, s mint jó és szoretö barátnója bo vullá neki; monnyire ollonóro volna, Tin kodvoso n> inditványozott házasságba mogogyoznók, fclajánlá szolgálatát ily nagy hordorojü Ugybon, ikerén, mikóp Öuiclio gróf mint Vardcs barátja feladatául tűzi kl a házasságról lobeszólnl. A grófnő--¿nogköszönó o szívességet. Miután mindkét részről sok szépot mondának egymásnak, nyílt szóval kezdénok szeroltuök foliil bosxálnl, okkor Vardos ur bolépto társalgásukat megszakltá, moly mindkét részről •ok báj és vigaszszal bírt, mort kosorvüket egy hubirát előtt klöntoni annvi, mint szi-vüukot törpétől fölszabadítani. Eltávozván ö felsége, D<> Vardes nyilvánltá a grófnénak, hogy La Yaliéro-t vagyona millióival sara venné ol, Láthatja asszonyom, — vétó hozzá monnyiro becsülöm ön», és na képzelje, hogy ezon elutasításért gyengédségem iránt lokö-toleavo van. iioszankodom a királyunk La Vallér-oll viszonyán. Egy milliót nyerni jó, • én.nom vagyok atyámnál kényesob >, ki Frauciiaorszúg egy legbecsületesebb omboro volt, mind a mellett, hogy nom sokat gondolkozott IV. llcnrioh kedvesét nőül vonul, kl anyám lőtt. A király viszwya, a holyott, hogy nÖszülésomct akadályozná, inkább in-gorolno arra; mort nem szoretvo öt, Örülnék rajta, ha ö felsége mulattatná őt és kogyol-nok bőségével nyújtaná noki mindazt, mit én csak nagyon szükon adhatnék. Do asszonyom — folytatá a logszonvodólyosobb a a lngkihi-vóbb modorban — o szemek, o szép szomok azok, molvok akadályoznak, s molyok azt okozzák, hogy érdemetlonnok tartanám magam az élotre, ha kéfos lennék változni. Ön szivét adtanokom, mit kívánhatok még ogyo-bot? Nom lonnók o az emborok logbünö<> blko él logbálátlanabb, ha olhatározni tudnám magam totszését elveszteni I Logyon biztosítva, hogy viszonyunk életoinnól k«id-vosobb, a hogy. soha másra nem fogok gondolni, bármi szerencso Ígérkezzék.
Látván a grófnő kodvosét ily nomos érzü-'' lotbon, ogószon folujult, s mintegy mogbü-völvo szólni som tudott. Mivel pcdigazOröm gyakorta ép oly halált hozó mint a bánat, felindulása könnyen végzotes lehetott volna, ha ö fönsége a király tostvérének nojo Guioho gróf kisérotébon épen azon pillanatban be nom lép, bizonyos nőmét a szórakozottságnak idézvén olö. A gróf sokkal több bizalomban részesült, hogy az érdekkol no lett volna to\jeion ismorotos. Tudatták volo mi forog u szönyegon s o négy szorolmos rögtön véd és daca szövotségro lépott, moly tői csodákat romélottok. E tanácskozmányra hotonkint kétszor vagy háromszor jött összo Saisson» grófnőnél, hol aztán mindon folott határoztak, egy napon többek közt, raidőn a tárgyakat már mogvitatták, határozatba mont oly eszközt találni fol, mellyel a királyt La Valioi• töl olldogonltnl lohotno , hogy egymással lépno viszonyba ki noklk jobban totszenék,
s ki magát jobban engedé kormányozni { mert, mondák ök, La VaUéro moréiz és megközelitliotlon,s arra lolmso számíthatunk hogy érdokoínkbo bovonható lőhessen. ■ A nehézség egyedül nz eszközök körül forgott; mert abban mindönki megegyezett, hogy La Valiéro v-szólves tövis. Külömbfélo torvokot kohollak, molyok azonban veszélyt hozóki.ak találtattak. Végro abban állapodtak mog, hogy megírassák a királynénak menynyihon halad orénytolonségébon a király, remélvén, hogy különben féltékeny lelkében o szikra lángot kelt, s oka lohet annak, hogy a király La Volíéret olhagyja. Ha pedig ezok viszonya megszakad, gondolkodni fognak ismét oly oszkOsökrÜl, melyekben ö fen- '' ségo ujabban föltalálja mulatságát. E szo-roncsé« oszmo folott szerenosét kívántak maguknak annyival inkább mert a királynét ezokro egészon fogékonynak találták. Dologhoz fopuk tohát; Do Vardos olkészité a" lovelet franczin nyelven, a u gróf spanyolra fordította. Loíratták ogy ismeretlen kézzel, vagy épon a gróf változtatá ol írását; s pgy napon a királynénál lóvén, ágyába csúsztatta. A levél okkóp volt fogalmazva: Lovél
a királynéhoz, spanyolból fordítva.
Asszonyom I Engedjo mog az ismerotlo-nőknek kik szeretik s meglllotödésében részt voeznok, azon szabadságot, mollyol élnek, felségednek Írván. A király orkölcstolen-ségo, inelynok végképp^ áUwljfc magát nom Ismerotluu ön előtt; do lohet nom tudja ön monnyiro csapong. Elég logyon mondanunk, hogy ssorolméuek és gondjainak ogyedüll tárgya La Valiéro kisasszony; s önnok hU szolgái nom nézhotik nit nagy fájdalom nélkül, hogy oly nagy fojodolmi nö, mint ön játékszoróül szolgáljon egy tours-i hölgyecr-kének. Mind nzok kik a fenséged érdemoit ismerni szoroncsénok, felottébb megindulvák ünncli bánásmódja felett. Iparkodjék tehát folség ogy polgár i vadókhoz alk^lmaikodni, ha tud, v gy ha akarja megszakitni egy önt mogalázó viszonyt." ^
E lovél "Molinó kisasszony, a királynő udvarhölgyo kozébo jutott, ki is a holy«tt, hr»ny asszonyának ké/,bositotte volna, a királynak adta át. Távúiról som jutottak tohát a kívánt sikorhoz, sőt ellenkozÖleg: mort a király, még inkább szerette La Valié-rot, mindent olkövotett. hogy a levél szerkesztőit, folfodozhosso, s obbon a különös az volt, hogy Db Vardes marqulhoz fordult, megmu* tattá neki a lovolot, s kéri tudná ki honnan oredott. Ez mindont véghez vitt mit csak lohotott, hogy a király testvérét gyanúsítsa, donom sikorült; mort soha som hitto a király öt hasonló aljasságra képesnok. — „Ez lug. inkább húgomtól származhatott — ranndá ő folségo — s olég rossz Ulkü, hogy ilyetén csinok hozzá férjonok. Ot és Navailles asz-szonyságot hihotom ilyosokre eléggé oktalannak." Do Vardos hiedelmében hagyta ö fsl-ségét, mindont elkövetett, hogy cszélyoa kutatónak láthassék, s hogy a telfodezésbo részos legyen.
(Folyt, [köv.)
késztllnek ; Znlnmegyo ismét megmutatja hogy r hol kell, résen áll. — Ugyanott Szuper társulatából hat szinész, előadást fog tartani.
A Szoptember 20-án a kis-knnizsni tUxkároHiiltak segélyére Szuper Károly igazgatása alatti szinész társaság által szili ¡el ŐAdás tartatván bojött tiszta jövedelem 32 fit 40 kr. íelUlfizetésekből bejött 12 írt 20 kr. tiszta összeg 44 frt 60 kr. átadatott a migy-kanizt-ai elöljáróságnak a tUzkárosuliak javára.
A Ajánljuk a szllltík figyelmébe. Pi-ringer Jíóza nőnőveldét nyitott N.-Kani-zsán, f.é. okt. 1-én,melyben a növendékek a szabályszerű tantárgyak mellett még nöi kézmunkákban, franozia nyelvbon, rajzolásban és énoklésben alapos oktatást nyerendnek. A hittant egy tisztelendő hittanár, a többi tantárgyakat pedig több szakértő tanító a kiképezett tanítónő fogják előadni. A négy osztálybeli tantárgyakon kivlil a növendékek kUlön órákban még zongorázásban és angol nyelvben is nyerhetnek alapos oktatást. Az I. osztálybeli növendékek fizetnek havonként 3 o. é. frtot, II. osztálybeli 4 frtot, végro a III. és IV. osztálybeli
tanulók 6 oszt. ért. forintot.
f
— Nugyságoa Pallini Inkey Lajos uraság csiosői pusztáján szept. hó 24-én tftbb műkedvelők által egy színdarab adatván olö, melynek tiszta jövedelme 13 frt 8 kr. a tapsonyi''ítUz által károsultak javára hozzánk .boküldotett. —A pénz a nevezett hely t. plébánosának kiosztás végett elküldetett. — A károsultak nevében fodadják a műkedvelők köszönetünket.
—Az országos pénzligyigazgatóságok — hir szerint —takarék ossági szempontból megfognak szllntettetni, s Magyarországon már a folyó év végével meg-szilnnek.
— A következő fóntos birokét hozza a „Fremdenblatt": Jól értesUlt körökben beszélik, hogy a magyar minisztériumok helyreállíttatnak az 1848-iki törvényok értelmében, még pedig ügy, hogy a pénzügyminisztérium vezetőjéül egy nenuetörségi parancsnok fog kineveztetni. Már most beszélik,''hogy báró Eötvös József fog oultusministorlilkino-Ycztetni. A minisztériumok Budán lesznek, de mnguk n miniszterek Héosben fognak lakni a kiiály Ó Felsége sze-mélye körül, ö Felsége évenkint 3 hónapot tölt Hudán. Ugyanő lap írja:
Hiteles forrásból j ¡lentik nekünk, hogy a magyar ndvari kanozellér Majlátn György ur, mindjárt az országgyűlés kezdotével állomást cserél b. Sennyei tárnok úrral, hogy az országgyűlésen a felső ház tárgyalásait vezesse, s mivel az országbíró rangra nézvo elöbbvaló a tárnoknál ; nz országbírói hivatal cgyelöro botölteilen morad. A »Pesti Napló" megjegyzi hogy a „Fremden-blatt" után közlött e liirekért nem vállalja cl a felelőséget.
Kaposvár.
* Szeptember hó 21-én a kaposvári gymnasium igazg. választmánya ülést tartott''Nagyságos Somssíoh Pál ur cl-nöklote platt. Jelen voltak a többok között: Paiss Boldizsár; főt. Komesz György espores; Kacskovíos Sándor; Tallián Pál; Tevelv Elek; Szokolay Dániel; Matkovios György; Paiss Andor mint jegyző stb. Az ülésnok főbb tárgya volt: az innét távozott jeles tehetségű Jánosioh Gusztáv helyett tanárt nevezni. A tanári és hitszónoki állást, a színto szép készültségit Tasler Elek helybeli segédlelkész nyorto el.
* A mult napokban Gigében is nagy tűz volt; 52 épülőt égott le, melyok közül alig volt biztosítva néhány. Ismételve ajánljuk a tisztolt lelkészi kar és jegyzők figyelmébe: a bíztositás eszméjét hinteni a nép között; egy szerencsétlen óm ogél''z élet anyagi boldogságát képes tönkre tenni, melyet könnyen megválthattunk pár fton. Igaz, hogy sok helyen az a pár forint sínos, azonban ily helyzetben levőknél is a családfőnek főbb gondjai közé tartozzék, mennyire lőhető a családot megmenteni a végveszélytől.
* A követválasztásokrai intézkedések megtétele végett Somogymegyo 1891. bizottmánya október hó elején Kaposvárra egybehivatik.
* Ab „Egészségi Tanáosadrft," melyet jelen időnk legtanultabb s szorgalmasabb orvosa, Pető Zsigmond nzorkeszt, ajánljuk a f. olvasó közönség figyelme és pártolásába.
Mit kívánnak Kaposvárott:
1. Hogy a sétatér, hova az ember a por elől, nyugalomra vagy szórakozás végett menokül, no legyen országút, molyen turgonozáznak.talieskát nyikorgatnak, a piaozra hordott ludak és ma-laozokat ríkatják a zselicziek; hol a
. csak Rembrand vonásokkal festhető s kifejozhető „légyottak" a szemet, figyel-mot, erkölcsöt sértik s a szemtelenséget ugy árulják, mint kofák piaCzon a rosz gyümölosöt; hanem legyen olyan magány , hova a városi fojtó lég olől örömre, élvozetro mehet az ember.
2-szor. Kaposvár városának még van annyi erdeje — hála Iston — s tölgyfája, hogy a járdák melletti csatornák deszkáit kijavíthatja, melyekon akkora lyukak tátongnak, hogy nemcsak a részeg, hanem a józan emberek is bolo-esnek. Mert a szogény adófizető nom csak arra való ám, hogy fizessen, 8 a lábát törje, hanem egeszségbon és épen mehessen haza családjához a munkáról.
3. A osatornák tisztitassanak ki, melyek a közegészségnok ártalmára vannak ; vagy sokan azt gondolják, hogy ai" ember is olyan, mint a mého, mel? még a bűzös bolyokröl is mézet szód?.,
4. Heti vásárokon no állják éa üljék el a kofák 8 vidéki árulók a járdákat; mert legközelebb is megtörtént, hogy egy faluai azegény rabbi, hosszukaput-jával beléesett egy véka tojásba.
6. A mértékek, sütoményok gyakran vizsgáltassanak meg, mert nem a legjobban esik az embernek, midőn egy font húsban kap 20 lat osontot; egy itoze borban 8 verdung vizet, s akkora fokoto zsomlyéket 2 krért, mint egy-egy 61-ik évi budagomb!..
A jövőben többször is főzünk ilyen paprikás levest, melyet moBt nagyon
szeret a közönség.
/ _
Gazdasági tudósítás,
Nagy-Kanizsa, szopt. 80. A szürot boállta akadályozá a gabona szállítást piaozunkra, do mlndamollett mógsom képei annak ára cmolödni; mi jcgyzünlc :
Bura 3 frt — kr. — 3 frt,30 kr. Hozs 2 frt 20 kr. — 2 frt 30 kr. Árpa 1 frt 70 kr. 1 frt 80 kr. Kukoric»a,l frl 80 kr.,1 frt 9p krajozár.
MA* öixi tofmónyolnk nagyobb forgalom 4i laorgalmaiabbsaáiliUanak örvondhotnek. ^.Mób a caukor olosósága riiatt 14—16 flórt Vétetik. *
'' Gubaca a jó Idö kodvezté; el igen jól ós •ok torraett; bécsi üsórkodök 7—8 frton veszik, mérőjét, nemkülönben: ''. tíailvát is 6-6''/, frton.
Miut, moly igon kedvezöleg kocsogtot, akéja 4 frton kél.
vKapoüvár, aaept. 26. Folyvást szép öikí idti nappal; cstvo éa kora röggel azonban oly hidog, hogy a téli napokra is boillonók. A közeli éjszakákon őrös dorok voltak, a a hajdinák, inelyok móg érésben nem voltak,
sokat szenvedtek: lapályos helyeken ol 1« fagytak. így e tekintetben is csalt benntto-kot a romóny. A kukörlozák is csökkentek
as érésben, pedig ox -— ugy axólván — majd mindenünk 1 Nagyon kollene nz oiö, miután » rég olvotott magvak nagy rónint a föld alatt nyugoisnak óe nagyon hibásan kelnek { hangya, ogór, nagy aiámmal lován, pusztítanak a votóstáblákban. A mily kedvező időjárás cí n szöllöre, hol móg nem szüretel-tok, oly rosz a votegotósokro nóave. As elo-sógár kövctkoxölog áll j kitünö buaa, 8 frt. 6 kr. p. móröjo ; közópszorü, 2 ft. 00—70 kr.
Itozs, 2 ft., 2 ft. 10 kr. Árpa, 86 -46 kr. Zab, 1 ft. Egy Eták csutás kukoriosa, 70 —80 kr'' Egy Ül fa 6 6 ft, Egy akó must 4—6 frt.
(»• p.)
KTyiit posta.
.Doldoff, kl a mi* kárán tanúikat" J«Ujéja gax-dáixatl pilyamUvet megkaptuk.
N.-VIdra, Sa nak: Mihelyt előirtunk, aioonal megy a vátan j kérjak továbbra U bociéi tudó-•itáxalt.
8. lJ.-nak t Veixprém | Sajnállak, hogy nem Ulil• koxhattunk ; a cioiiixg tokiig kéilk. J. O.-n.k i N«gy brc«u If4r«t4t kírjük wl»15bb
berilUnl.
1>. O.-nak i Xfogkéiett, it majd minden lapban megjelenti ne feledketiil meg.
„El magyar áll Buda még* jeligéjű piljramtlret megkaptuk.
l.-y-nek : már lehetetlen volt oien «iámban adni ; Jd len a* bár mikor 1», aa ortaigg/QUi OitxeQUielf. KOitOnJUk a megemlékcxéit,
B. P-nak •. Kivárjuk ax ígéretet. „Uoldogtág." Koxolhetleu.
JSTyllt té>r.*)
Uarts György úrhoz.
E lapok legutóbbi számának ugyan e ro-vatábau, pár ösainte szót intéaók önhöz, mit olhamarkodottság s aa események ferdo fel* fogása idésett olö. Most, miután tökéletesen moggyösödtem a felöl, hogv felkorbácsolt tongorhoz hasonlított különbeu saelld, — kodólyállapotom ssülte kifakadáara ön okot épen nem szolgáltatott, sürgetős kötelessé-gomnok tartom, öatöl ozorazor bocsánatot kórni, — teljes szivemből óhajtván, hogy a ssonvedóly felbőszült asil^} paripája — mely magával ragadott: — osak egy lábnyomot so hagyjon hátra, ön lelkülotónok tükörtiszta torén.
Jollomok , loginkább megpróbáltatásuk köst öltannk aaint magukra, a midőn bisto sitom önt, hogy önnek i tatás után is oly sain oiodáhil a asoratni ngyiránt tudok, ogyaaor nmind cszköslöjo lott tiictoietom kjapadhat-lan forrásának, moiynok kristály tiszta kifolyásával ön mindóg ós mindonütt találkosand.
8zivcson kórom Ont, hogy azorény nsava-imnak kollö figyelmébe vétole által, aa engosstolödés és béko olajágának örvond-hessek.
N.-Kanizsán, ssopt. 28*án 1866.,
FÜRNEK KitLM/ÍN.
ollemo o mogpróbál->en tűnt fel, melyet
'') Ax * rovatban kAxtattekéet eaak a xajtdhaldxá« Irányában vállal felel8««éget a 8 a e r k.
Felelős szerkesztő: ROlíOZ I8TVÁN.


DHC I R D H T Í1 S

1-8.
Hirdetvén y*
St-phxlci Etik, ni.-dédl lakái MtnlexSinek Oxxxchlváxat
Somogy megye polg, tOrvénv-xzéko mint tolekkfinyvi haUxág réjxérSl kOxhlrrá tétetik, hogy Ki« I.ajoxnak, 8ieph.l i Klek elleni kcroictében a kielégité«! \ í^reh^Jtáx ntdbUnak a nt.-d''di •n7. 44, «x. t. jl^knnyvben A f 1743. hr. ix. nomoxi ri''.xblrtokAra rlrendeltetvén, ax árroréxl feltételek i a klelégttéil xorrend mog-Al^pltáia teklnletébCl liltelexfik-'' líek tárgyaláxl határnapul 1. évi November 4.dlk napjának reggeli 9 drája kiiQxetik | mire bltelexők nxxal hivatnak meg, hogy meg nem JolcnéxOk exetében a fenebbl (Igy-lotok bíróilag fognak mcgállaplt-t.itnl.
Kgyxzerxmind felbivatnak mind-axok, kik a kijelelt blrtokhox ¡ ínyt tartanak, axt a fennebb! ba-tlrldílg Ide bejelenteni alexxenek.
Kapoivár, 8 ept. há 18. 180J,
Somogy megye tOrvényxxéke iiiint telekkönyvi hatóiig,
i—8.
Hirdetvény.
(b\rdi) Jó i.f, kapoxmérSi la^óf hitelexőlnek öxxxxehlváxa I
Somogy megy« polj. tarvénv-gxéke mint telekkönyvi hatóiig fósxérSl kOxhlrró tétetik, hogy ¡;»V. V«ng»l (gbicxuö , xiill. Ko-l.únyl Miriiaak, i''ap (blrdll.''ó-,»-fellőni kerexr tűben a klelérltóxi ,i''^rob^Jtáx utóbbinak a K.-Mér.''W (■JS. xx. t. J. könyvben A f alatti • ''«sr n-Kyd telek i* A » »071.
ms ,
hr. *.-, »xOUBkre elrendeltetvén, ax árverixi ftlUlelek * a klelégitéxl «orrend tekintetéből hltelexSknek tárgyaláxl hatirnaput f, évi November hó 3-dik napjának reggeli 9 órája klttlxetiki mire hitelcxSk axxal hivatnak meg, hogy meg nem
Ielenéiök exetáben a fennebbl Ügyetek bíróilag fognak megállaplt-tatnl.
Egyxxerxmlnd folhivatnak mind-axok,. kik a kijelelt blrtokhox Igényt tartanak, axt a fennebbl batáridőig ide bejelenteni xle<-xenek.
Kapoivár Bxept. hó 1». 1B66.
Somogy megye lörrányxxák« mint telekkönyvi hatóiig,

KS
1-3
Hirdetvény.
8nrugli Jánoi, kéthdyi lakóx hlUlexCinek öxxxehlváxa!
Somogy megye polg, tarvény-xxéke mint telrkkönyvi hatóiig rétiéről köxhlrré tétetik, hogy Par. otor I/nicxnak, 8urug|l Jinol ellőni keiexetében a klelégitóxl vég-rehajtix utóbbinak a kéthxlyi 6"4 •i. t. J. könyvben A t 881 éx 91) br. ix. alatt bejegyaett réxxbirto-kára elrendeltetvén, aa árveróxl feltételek • a klelégitóil xorrend megállapltáxa tekintetéből hl telelőknek tárgyaláxl határnapul t. óvl November bó 8. napjának reggeli 9 órája klttlxetiki mlr* hltelexők axxal hivatnak meg, hogy meg nem Jelonéxök exetűben á fenebbl ügyletek bíróilag fognak megállaplt-tatnl, I
Kgyxxerxmlnd felhivatnak mind-ások, kik a kijelelt blrtokhox igényt tartanak, axt a fonnebbl ba-
táridőig Ide bejelenteni xlexxenek. - JUpoxvár Btept. hó 18. 1866. Somogy .^negye törvényxxék* mint telekkönyvi hatóxág.
1-3. árverési
Hirdetmény.
8omogymegye polg. tőrvnéké-nek mint t*l«kkHnyv| hatóxágnak réxxéről köxhlrré tétetik, bfgy Takáci Károly kapoiviri (xk^tnak filpercüégu atatt Oeleneiér Imii taxxári lak-''i elleni követeiéi« f> de-xéxóra le ilogolt él a Taixár könAg 74 iiámn tjkönyvéban a I. a''xtt foglnlt egynegyed tolek beliőeéggel blióllag 600 frt - kr. o. ó. becüilt IngatlanokTat •*rk»x«égben a hrly-''i>inén f. óvl i.kt. hó 24-lk napjinak reggeli 9 ¿riJAu — mint ellő határnapon—elirverextetnl fognak) a máiodlk irveiVil Idő, ha netán ax •tiőn vevS nem talilkoxnék, f. évi nov. hó S4. napjinak roggell 9 óri-Jira a helyxxinírj kltüietik, axaal hogy ekkor fennebb kljolölt Ingatlanok a beciiron alól ii eladatni fognak.
Ai ár ver éx 1 f.ltételek a tőrvixék Irodájában mindenkor mxgtakiot-ketők.
Kelt Kapoivárott ixeptemb.r hi 18-án 1866.
Somogymegy« törv.ixéke mint '' telekkönyvi hatóiig.
réixérOl köxhirró tétetik hogy K.lch Ixrael vlgel lakóinak felpo rrixége alatt Nagy Jinoi cxökölyl lakói elleni kövrtcléx« fo.lexéiére lexálogolt éiaglgelköxxégSOixámu tjkönyvében A1. alatt foglalt «gáix telek bíróilag 2000 frt — kr. o. á. beeiúlt ingatlanok Olge köxtégben • helyi inén f óvl okt. hó 20-dlk ..papjiaak reggeli Oórijin — mint határnapon — elirvereitetnl fognak | a miiodlk árveréil Idő, ha netin ax eliőn vevő nem találkoa-nák, f. óvl nov. h4 tO-lk napjának rorgeU .9 órájára a hilrixlnór« ki-"tttxctlk, anal kogy akkor fennebb kljolölt ingatlanok a beciiron alól lli «lad»tni fognak. '' Ax árveréil feltételek a törv.nék irodijiban mindenkor megtekint» ketSk. t
'' Kelt Kapvivárott ixeptimber hó 19-én 1866.
Semogymojye törv.ixéke mint telokkOnyvI hatóiig.
tM,/(
Ili
1—8.
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
Somogymegyo polg. tírvxxéké.
1-3.
Árverési hirdetmény.
• - Somogymegy« polg. törvixéké-nek, mint telekkönyvi batóiirnak réx/éríi köxhlrré tétetik, hogy Bávoly kónég árvatára ftlparei-lége alatt Németh L^joi örökön! Gombán lak< iok elleni követeiéi« f*deiéióre lexálogolt él a Oomba köa.«ég 80 ói 221 (a. tjkönyvében A t 487 hr námtt nagy gombai ■ 16II8 beexára 2000 f,t. o. ó. ugy aa A t <34 hflyr. ixitnu rét. ennek becxléxe ax ánreréi napiin együtt-iligexen eixköxöltetnl fog, Ingat-lanok Oomea köxlégében a h''ly-
Mni Msniuuukhoz fél ív melléklet van rsntolvn.
• xlnén folyó óvl pktober hó tO-ik napjinak reggeli 8 órijin —mint aa «liő hatirnapon — elirrerex-tetnl fognak) a miiodlk árveréil idö, ka nótán ax «Uön veví nem találkoanák, f. ó. november 20-dlk napjának reggeli 9 órájira a h-dy-nlnéro kltli''etlk, axial.hogy ekkor fennebb kijelölt ingatlanok a beciiron alól ii eladatni fognak.
As árviróil feltételek a tőrv. lrodijlban mindenkor megtekinthetők.
Kelt Kapoivárott augnittoi kó 81-ón 1866.
Soniogymegye törv. ixéke mint telekkönyvi hatóiig.
árverési
hirdetmény.
Somoggmegy« polg. törvicóké-nek mint telekkönyvi hatóiignak réiíéröl köxhirró tétetik , hogv WelüMorex tix.-györgyl lakóinak felpereliége alatt Oaái Jinoi txx.-györgyi lakói ellenköviteléio fede-téxére lexilogolt él a Tót-ixent-György kön-K 36 iximu tjkönyvében A I. alatti egynegyed telki ól blrMWy 660 Ol — kr o, é. be-Ciliit ingatlanok taxOyörgy köxxóg-2en a kelyirinón f. éri oktob. bó b7. napjának reggeli 9 órijin — rnlnt ax «1x8 hatirnapon — elirv«. rextetni fognak) a
miiodlk irvéréit Id8,ha notin ax eiiiin vev8 nem talilkoxnék, f. Óvl nov. hó 47. napjinak regg*1'' ó óráiira ab«lyi/I. nére klthxetik, axxal hogy ekkor fennebb kijelölt ingatlanok a beciiron alól U eladatni fotfr
fognak.
nek mint telekkönyvi hatóiignak
Ax árveréil feltételek a törv. Irodijiban mindenkor megtekinthetők.
Kelt Kapoivirott mpt«mb«r hó 19-én 1866.
Somogymegy. tttrv. ixéke mint telekkönyvi hatóiig.
"7v.ii
ÁRVERÉSI
hirdetmény.
Boaogymegy. polg. törvixóké-ntk mint telekkönyvi hatóiignak ró.xérSI köxhirró UUUk hogy Galamboki Krxiébet nagy-»''<,rPwt lakóinak felperei»ég. alatt Öreg Kovici Jinoi nagy-korpidl lakóx elleni k6veteléie fedexéxér. leii-logolt él a Nagy-Korpid k8«ig 110 xximu tjkönyvében A t alatt foglalt négy nyolcxad klki biriek, ugy f 698 604 966 968 él 1109 kr. li. alatt foglalt ói bíróilag 1000 frt.
— kr o. ó. beciüll Ingatlanok N.-Korpid kőnégben''a helyixl^n f. évi nov. hó 4. napjinak nggeU 9órijin — mint ax ellő hatirnanon
— elirverextetnl fognak ) a miiodlk irveróil Idő, haaitinateliőn vevő nem taliikoanók. f. évi deci. hó 4. napjinak reggeli 9 óriji<a a helyixlnór« kitüxetik, axxal hogy ekkor fennebb kijelelt ingatlanok a beciiron alól U eladatni fognak.
Ax irveróil föltételek a törv. Irodijiban mintUnkor megtekint-h.tök.
K.lt Kapoivirott ixeptombír kó 19-áá"1866.
Somogymegy« Urv. ixéke mint telekkönyvi kató«áf. ''
Nagy-Kanizsa. Negyedik évfolyam.
29. szám 1805. oktober 10-ón.
Znla-Somo

Ismeretterjesztő lap
szépirodalom» kereskedelem, Ipar, gafcdászat, tudomány és művészet köréből. A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja.

Megjolon o lap log»Ubt> ogy ivon Január hó 1-től kozdvo mindon hó 1-ón KKén és 20-án. — Előfizetési ár postán szétküldéssel éj liolyhon házhoz hordva ogósz óvro 6 frt., félóvro 3 frt. Nogvod óvro 1 frt 70 kr — Mtndon olőfizotő a tulíydonos kölcsön könyvtárát az eddigi fonntAfl.V foltétolok mollott fól áron használimtjA. — Nyilttér ogy Potlt sorért 10 kr. — Hlrdo-tósok hat hasábos Potlt sorért 1-ör 7 kr , 2-or 0 kr. és mindon további beiktatásért B kr. s bólycgd^órt 30 kr. fizotondo. A beiktatási díj s a lap kezelését lllotő mindon tárgy • kiadó hivntalhoa Nogy-KAmzsára; u lap szollomi tartalmát illotö közleményelr pe.lig, ugy,„indon lovolok bérmontvo a szorkosztősóghos küldondök Kaposvárra.
Lapunk oktober — deczemberi folyamára clőtt-zethetni vidékre postán küldve ós helyben házhoz hordva 1 írt 70 krért o. é.
A somogyi gazdasági egyesület igazgató választmánya Alarczaliban 1866. év szejjt.
26 én tartott tanácskozmányának,
Jegyi ft- fc ö n y v e.
Jolcnvoltak: JankoviohLászló olnök, Somssioh Pál, Csépán Antal, Inkoy József, Baán Gáspár, íkmándy Boncdok, Bittó István és többek)
i''
Az olnök az Illést mégnyitván:
1. Felolvastatik a mult máj. 30-iki tanács-kozmány jogyzőkönyvo:
hitolosittotik.
2. Pénztárnok bomutntja a társulat vagyoni állásának kimutatását.
Tudomásul vétetik,ogyuttal meg-hagyatik, hogy azon 225 frtos tétel, moly a keszthelyi vinozellérképei.-dei részvényre vonatkozik, mint olyan, melyről a társulat a képez-dénok a rendes tanintézetbe törtónt beolvadásával amúgy is lemondott: az notiv állapotból kiutalványoz-tatván, kitöröltessék.
8. Somssioh Pál beadja Irásbant jolontését a segély egyletekre vonatkozólag, ugyan ennek folytán bemutattatik, azon alapszabályi tervezet Is, melyet Vlsonúl Irt 5 a hevosl gazdasági egylfet elnöke Kovács László eddig bekUldoni szivoskodott;
A jelentés ugy mint Kovács László tagtársunk becses köt-leményo a statistikai osztálynak kiadatik véleményezés végott.
<4. Inkoy Józsof az ordészotl szakosztály plnöko az osztálya működéséről folvott jogy- ■ zökönyvet bemutatja, különösen figyolombo ajánlván Kósz Károly főordész és egyleti tagnak a somogyi erdészeti és vadászati kérdések folettl értokozésoit.
Az igazgató választmány , az erdészeti kérdésok körül kifejtett beosea értekezést helyesli s az abban kifejtett elvoket magáévá teszi; ellenben a vadászati rendszabályok torvezotét, mint hazai viszonyainkkal s ez érdembeni általános nézo-toinkkel ellontétben állót, elfogadhatónak b ajánlandónak nom tartja; egyébbként a nagygyüléa oz érdembeni határozata föntartatván. -
B. Olvastatott a sopronyl keroskodolml és iparkamara^ felhívása, melybon a jappani selyomhornyó szaporítása érdekében igényeltetik a társulat közmfiködóto.
Miután a fehiváshozi hozzájárulás oly mozzanatoktól függ, melynek bírálására osak tUzotescbb szak-iBmerot s tanulmányozás képesíthet, — az ogycslllet egy a selyemtenyésztést folkaroló szakosztály létesítését határozta el,s a terv helybenhagyása s az osztály végleges alakítása a nagygyUlésnok aj$nl-tatván.
Az országos gazd. egyesülettől kiadott gazdasági kistükör a nép iskolák számárai msgstsrsóse s terjesztése IndltványozUtván.
határoztatott: hogy néhány száz példány megszerzésen holnapi gyU-lésnok sürgősen ajánltntni fog.
7. A keszthelyi országos gnzdnsági tanin-tézot f. évi novombor hó B én megnyitandó levén :
Az cgyesUlct ezen az egész vi» dékro 8 a hazára oly nngy fontosságú intézet avatási llnnepélyét küldöttségileg óhajtja Üdvözölni, b a küldöttség kinevezésére a társulati nagygyűlést felkérendi.
8. Egyleti tagokul Barcsa Ödön, s Fischér urak ajánltatván :
Elfogndtatnak a megerősítés végett a nagygyűlés elé foltorjesz-tetnek.
Mintán ezen megállapodásoknak a a holnapi napon tartandó nagygyűlés elé leeedő terjesztése az a illetőknek meghagyatott, — a ta-nácskozmány eloszlott.
KOZMA.
A somogyi gazdasági egyesület 18G6. szept.
26''-ái\ tartott öszi közgyűlésének
ey
Jegyzökönyve.
Jelenvoltak: Jankovioh László elnök, Inkoy József , Csépán Antal, Inkey Zsigmond, Somssioh Pál, gr. Somssioh Imre, Somssioh Lörinoz, Széles Józsof, Vlassioh Ignáoz, Honoz Károly^ Paiss Boldizsár, gr. Széchonyi Gyula, Gold József és többen.
Az elnök a nagy számmal mogjolent egy-lotl tagokat üdvözölvén, fölolvastatott a mult május 31-iki nagygyűlés tanácskozmányának jegyzökönyvo:
hitelesíttetett.
Olvastattak ax igazgató választmány f. é. szept. 2B-kl tanácskozmányának előterjesztései novozoteson:
LA társulati pénztár állapotáról.
A közgyűlés a pénztár foletti jelentést tudomásul veszi s a keszthelyi vinozollerképozdei alapítványra vonatkozó összeg kiutal-ványozását elrendeli.
2. Kósz Károlynak az ordészotl szakosztály által olőtorjosztott két rondbell munkálata a gyttlés olött felolvastatván :
A közgyűlés ujolag egész olis-morésével üdvözli az ordészoti szakosztály munkásságát,mely a szakér-értelemilyeténnyilatkozatainaktért nyit; az értokezésokot illotőlogazon-ban a gyűlés egészben osztja az igazg.
v választmány véleményét a mig egy részről az ordészoti kérdés foletti refloxiokat magaévá teszi s annak a társulati közlönyben leendő ki-nyomatását a az országos gazdas. egylettel! közlését olrendoli, — más részről a vadászati rendszabály torvezotét — noha a szorzó ismo-rotciröl kedvezőlog tanúskodik — mint gazdasági birtok a szomélyes jog viszonyainkkal sokban ollon-kezŐt magaévá nem teszi.
3. A solyomtonyésztési szakosztály fölállítása miatt tott olötorjosztésro nézvo.
A társulat a somogyi selyomte-• nyészt^s érdekében a szakosztályt megalapítja a annak olnökéül Vlaa-
sioa Ijnáozot megválasztván nzt oda utasítja, hogy ft. Vogronios Antal, Széles Józsof, Winterstoller Kiiroly tagtársakat s több tenyész. töket mnga mellé vevén, a különösen Marczali vidékén virágzott Bclycmtenyésztés újbóli felsegélé-«ét sorozza főteendői közé.
4. Az országos gazdns. egylot által kiadott „Gazdasági kistükör" terjesztéso ajánltatván.
Utnsítatatott a pénztárnok* hogy a társulat 300 példányt rendeljen meg, magány-utón a tagok által a példányok ára clőfizetésileg már biztosítva levén.
A szétküldésre nézvo Vörös Antal ur megbizatik.
B. A Lábadon működő Wood-félo újított ArAtógép észlelésére kiküldött bírálók jolon-tésüket csak szóbelileg adván elő:
Utasittatík az illető küldöttség, hogy érdekes tapasztalatukat írásba
- foglalva adják be, hogy a kellő összehasonlítások alaposan tétethessenek meg a gépészeti szakosztály által.
G. A statistikai munkálatokból Főtiszt. Kómesz György ur Kaposvár, VUsiosIgnácz Kéthely, Porlaki Jós»«f L.-Tótl, joloa rajzát benyújtják
köszönettel tudomásul vétetik.
7. A keszthelyi orsa. gazdaságitanodának f. évi novombor hó B-ón loondő ünnopélyos megnyitására:
A társulat küldöttséget novoz, mely ő Mlga. Jankovioh László elnöksége alatt: Somssich Pál, Paiss Boldizsár, Paiss Andor, Baán Gáa-pár, Vlassioh Ignácz, Széles Józsof, gr. Széohenyi Gyula, llenoz Károly urakból állnnd. A küldöttség megbizatik, hogy a gazdászati tan megnyílandó uj egyházát, az annak létesítésén Bzerényen bár, de teljes részvéttől működött társulat nevében üdvözölje.
8. Baroza Ödön és Fischor István urak tagokul ajánltatván: r
olfogadtatnak.
-9. Bemutattatik a gyűlés olőtt Csorba Vlo,-tor által a gubóskölos Sotacoa Ualioa — termosztésévol tott. klsérlot próbája tormé-szetbon, ugy Kurcz Káról urnuk ezon növény tormoléso körül tett észrovótolej.
Mindkét ügybarát figyelme köszönettel fogadtatik, aáPftriás növény példányainak megssemlélé-sére, az érdukleltok felhívatnak, uz értokezés pedig a földészotV szakosztálynak átadandó lészon.
Ezek után a társulati olnök á jegyzőkönyv hitelesítésére Paiss '' , Andort s Széles Józsefet kinevezvén, a togok buzgalmának méltánylása után a tanácskozmányt bezárta. KOZMA SÁNDOR. \
Hogy áll SomogymegyeP
V. . , Olyan thema oz — fájdalom — moly-t^ül nagyon későn fogynánk ki.. „
A bajoknak egész halmaza fölettünk, melyeket inég elésolrolni is moMtorség, hát gyógyítani ?
11a a cultnra terén nagyra törő nép valaha ki volt forgatva szokásaiból, a számára üdvöt hozó intézkedésekből; törvényei felforgatva; az anyagi jólétet biztosító források bedugulva, aláásva azért, hogy a szellőm röpto is megakasztva legyen.... Ha valaha volt nép, melyet Isten ostora, emberek hatalma egyszerre sújtottak,— ugy mi ezek közül valók vagyunk !
Hogy statusok ngy, mint egyosok fonntállhassanak, keltőre van kiváltkép szükségök:
Pénzre s ha ez nincs hitelre. Fájdalom, nálunk mind a kettő egyszerre szllnt meg. Elfogyott a pénzünk l Elfogyott a hítolünk!.. A politikai légnyomás, a „mi várhatunk" történeti emlékű szavak alatt annyira jutottak fent,annyira jutottunk alant, hogy egyformán elszegényedtünk b most nincs más hátra, mint kölo.>önö8 bizalom utján fclépitni azon leégett hidakat, molyok egy jobb jövőbo vezetnek át.
Hogyan fogyott cl pénzllnk? Erro nagyon könnyű megfelelni, ha még annyira tolo lett volna is zsebünk, mint a monnyiro nom volt,
A hány embor, annyiféle kiadások terhelték. Egyik beruházta gazdaságába a napok feleslegét, hogy a bevételt arányba állítsa lehetőségig a kiadásokkal. A másik adóságait fizette legalább részletben; a harmadik beépítette; % negyedik leégett, az ötödiket a jég verti) ol — ezek a kárt pótolták stb. stb, Egy baj volt osak közös mindannyiónkkal: a rendkividi adóztatás, mely — egyébb kiadásokkal párosulva — sokszorosan felülhaladta jövödelmünkct.
Nyornya volt iparos, korcskedő, mesterember, -bbltos, művész, iró, kik a nyornás fejlett mind drágábbért dolgoztak, áruiig ,£$nt rcndcson: a mind ezeket kirioi'' ¿vOiitítt megfizotni? a gazdának.
Drágábban fizetott, mint a múltban, holott fbldjo nem termett többet, — ha nem kovosobbot — b drágábban sem adhatta el, a mijo termett is,sŐt sokszor olcsón som.
A szegény gazdának nyakában volt oseléd, mesteromber fizetés; kamatok, drága-betartás, csapások által okozott károk pótlása, adó, bélyeg, százalék stb. a nélkül, hogy jövödolmi forrásai gyarapodtak volna. Több volt a kiadás, mint a múltban s ennek daozára jövo-delmo még knvesobb. Miosoda arány ez? Voltak cly/iíi jjxstésok, melyeket egy napig som lcbet^'' ^alah''ztanL hovétol pedig''nem volt. Do a padlás? V^órék? a magtárak? pinozékv bisz'' i^sak volt —-na egyszer iw-v masszőr — eladni való, — mondják több-v
Igoní voit néha a magtárban, de a tulajdonosnak magának kellett házáhox kérni a kereskedőt, szép lovclokkol, szép Ígéretekkel. S midőn megnézte,
beosmérclte, hiUÁknt falált bonno s ott hagyta n zsizsiknek, lm ónak a gazda elpazarolni nem akartiV. • Ha piaozra küldte, azon módon visszahozták többször terheiket a kocsik, vagy lo kollett rakni a jövő lictiviísrfrig, e i«mdt befáradni» Lehet képzolni, hogy ütött ki az ilyen eladás?! ~.........
Legjobb borok ott hevertek a) inozék-ben ivója elég akndt, do vovője nem. Még a G2—G3-ik <5vi termések is sok pinczébon olt nyugosznak a o*ántéro-kon, pedig minőségre nézvo évtizedeink termék ritkaságai közé tartoznak. Kós tolgntták, töltögotték h nom vitték!.
Hajdani éveinkben —ngy szólván — kincsünk, biztos pénzünk volt a gyapjú. ,Most ott liovernek a zsákok a hűvösön, éven át, ha c«ak a 130 fitos értéket 70—80 frtért rá nem kötöd valamelyik Uzér nyakára.
Kinebb nagyobb mértékben igy vflgynnk minden termékeinkkel — ha van! nzt nem kérdik, ki a gazdája? a „van" mellett „sincs"!...
Ily viszás körülmények közt aztán kifogyhattnnk a pénzből, habár garmadákban lett volna is oz ezüst és a bankjegy. I)o arról is volt gondolkodva, hogy niég „uj krajo?árok"-ban is hó-mcopathioo vegyünk bel...
Elfogyván pénzünlc, a kikerülhellén szükségek fedezéséro hilelhez kellett ny ulnunk.
Itt is megakadtunk! Miért? :
Mort még a legrendezettebb gazda fen» számit hatott soha bizonyosra, s igy — ha pénzt vett is fel — akarva som tarthatta meg szavát. •
A pénzembe fjirtózkodók lettek,vagy biztos vagonra iaoly perczentokro kölcsönöztek, hogy á kölcsönt ve vő sírva fakadt a pénzolvasásakor!
Ilát a vngyon óh hite]bon már ezelőtt megingatott, hol és kitől kaphatna köl-
,o*önt? .
Ks a törvíny? Ez csak orvosolja a •bajt?
Törvénykezési rendszerünk sem nyújt kellÖ garantUt idő tekintetében a hitelezőnek; mert sokszor megesik, hogy a hitelezőnek p. u. május 1-érc felmondott pénzérc szükségo volna; az adós ncín tud fizetni ; a hitelező bof.Crlr, aü minden biróságon koresztül appellálja a legigazabb ügyet, s mire pénzhez jut okzckutió utján a hitelező, addig sokszor év sőt évek folynak le!... 10 20 30 40 50 % helyett ítélnek noki 6-ot; goschcft-jeiben megakad; számításaiban csalódik. Veszt a hitelező is, mort n költségek hányszor renditik meg a legszilár-dabban álló vagyont is.
, Egy ilyon rosszul járt hitolező megrettent százat, s midőn pénzt kérni megyünk a házhoz, még nem is kopogtattunk, már a kálha megé bujt a pénz embere.
Nom egyedül gazdáinknál van ez igy, hanem a kereskedésekben is. A osőd egymást éri; az igaz és hamis bukás számtalan; ma még mosolyog rád a boltos, holnap már hivatalos pecsét van ütvo az ajtóra.
"Igy állván a dolgok, a külső nagy kereskedők som hitéleznek; osak akkor küldik az árukat, ha a pénz közökben Vaii. Fennt, kint nem hitelezvén, igon tormészotosjiogy misem kapunk hitelre a,bo]tbant pedig hányszor vagyunk oly helyzetben, hogy egy fapoltura sincs zsebünkben.
Hogy egy egész helységben, nem tudnál — van eset rá — egy frtot összeszedni ! 5
Pénzünk, hitelüuk nem lévén, kézzel fogható,hogy megyünk hanyat-homlok, ön bttnünk nélkül az örvény felé.

Hivatalos értesítés a koszthelyi orsz. gftzd. éS''erdőszetitanintézet a annak megnyitása: felöl.
A nmltgu magyar királyi bolytíirtótíinAc«-nak f. évi szoptombor 2G-áu i2,774. szám alntt kibocsátott magas rondelvónyo folytáé'' szoroneséjp van nlulirt igazgatóságnak i\ t. guzoaközönsógörvomloics tudomására hozni > liogy miután a keszthelyi országos ga<{dá-szntí és ordöszoti tanintézet tanárai,— úgymint, nz igazgatón kivül, ki ogyszorsmind gazdaságtani ftf tanár,— sípoki 1) n 1 A > /írpád gazdaságtani, Tormay Déla állatorvosi segéd-tanárok} Soós Mihály promontroi áldozár, a természetűn és számtudomáuyok tanára; fótoö-szopori Tóth -dgoston, a földmlvos-iskola tanára, s nz intézeti gazdaság kezelője; Kozonbaoh Ignáez íntézoti kortész, n gyUmÖlcsfatonyésztés és haszonkorlészot gyakorlati betanítására, már logkegyolmo-sabbon kinovozvo vannak, — nz crdöízoti rondes és sogédtnnári állomások betöltéséro uj pályázat lóvén clrendclvo: nz Intézet f. é. november 1-bü nnpján mog fog nyittatni.
Ezon örvendetes tudósításra! kapcsolatosan, kötolességénok tartja nlulirt igazgatóság nz íntézetro, s n fölvételi tétolokro nézvo ismétolro tájékozást nyújtani n t. gazdaközönségnek.
Az intézet czóljn: n gazdasági pAlyár''a készüli! ifjakat, mint loondö birtokosokat, bérlökot vigy gazdatiszteket, jövendő híva-tAsukra idöszorinti tudományos szakképzés-sol, a gazdAszatban ugy, mintnzordőszotbon alaposan clökészitoni. Azon ritka tormészoti olönyöknél fogva pedig, melyokkal bir az intézet közöl és távolabb vidéke n szölltfmü-yolé» flzlotéro, szintén egyik kitünö felada-tAnnk ismeri a Imzai borászat előmozdítására toljes sulylynl hatni ugy nz olméloti, inint a gyakorlati oktatás uljAn.
Főfelügyelet és iga/g itáv A keszthelyi orsz. gazuászatí - és ordöszeti .tanintézet, a vulo kapcsolatban lovü füldinives-iskolAval egy (Itt, az ország fökormAnyszékénok legfelsőbb folügyeleto nlatt áll. Az intézotet közvctlonUl igazgatja és vezeti nz igazgató; elnökleto nlatt határoz és 1 tói a tanAri testű-lot, a tanulók felvételi; s n bizonyítványok kiállítása iránt, «''« a tanügyet illotő minden dologban, valuaiint a feltűnőbb fegyelmi osetokben.
Tantárgyak és n tanítás segédeszközei. Amazok: a) nz alap és segéd, b) a gazdá-szati és ordŐszoti szaktudományok. A tudományos oktatás segédeszközei pedig, n monnviség és természottnni készülékok, n felAllitandó végy- és gazdasági mütani mü-holyök: Alist-, növény-, ásvAny- és gazda-sAgi eszköx. és gépgyüjtoményok ; könyvtár»
Gyakorlati okmutatásra szolgálnak nz intézet saját gazdasAgo, füvész- konyha- és'' gydmölezfa-kortjo; különösen, pedig Keszt-lioly urának, mlgos gr. Foftotics Tussilo cs. k. altábornagy ur ongedélyo mollott, a gytl- 1 mölcs- rnindon egyéb fanomokbon gazdag grófi kort m uradalmi terjedehnos erdők, és jeles gszdasAgok.
A tanfolyam tartama két évro torjod ; innét a tanitás boosztása is ahhoz van arányozva. A tanév az Idén novomber 1-sŐ napján veszi kozdetét.
A felvétel foltétoloi. Ki az intézetbo fölvétetni kivAn, helyoson boignzolni tartozik t a) jé erkölosi magaviseletét; b) hogy életkorának 17-dik évét botöltőt''o; c) hogy a fŐgymnasiumi vagy. a fol-reáliskolal tanulmányokat sikerről végozte. E mellett kivá-natos, hogy d) gyakorlati olőkészültséggel is bírjon Iía olyan növendókok kívánnák felvétetni magukat, kik az omlitett egyik vagy másik tanodának nom mindon osztályát végezték ol, ezok kötelesek a tanári testület előtt elővizsgálat alá vetni magukat a tor-mészottudományi ós mennyiségtani tantárgyakból, mqlynok eredményétől fllgg folvó-toll képosségük elhatározása.
Határidő a boiratásra és elővizsgák lotó-tolóro. A felvételi boiratások oktobor 25-én veszik, kezdotUkot; az olővizs^álut lotóto-léro kötolosck pedig tartoznak magukat okt. 20—22. napjáig bojolontoni.
Tan- és ösztöndíjak. Ezen orsz. gazdászati és ordőszetl tanintézet növondéko óvónként 10 ft. tandyt fizet. Azonban mindon tíz fizető tanuló közUl nz olyan, ki szegénységét hito-lesen bobizonyitani képes, a tandíj fizotéso ulól felmentotbotik.
A kesztholyi tanintézet részérő uégy ösztöndíj van Iogkogyelmosobbon ongodé-lyozvo a közgazdászat! országos pénzalapból, egy-egy 200 ftjával; ózok uladományo-zása a tanári tostUlot és igazgatóság ajáulata utján az ország fökormányszékénok hatáskörébe tartozik.
Szállás és ólolmozés. Az intézeti növondé-kok szállás- és ollátásuk iránt maguk
f;»ndoskodnak Keszthely városában. A távol akóknak szíves készséggel nyigt sogéd-kozot, megkerosós folytán, nz ignzgatóság.
Fegyelmi rondszabályok. Az Tntézotbo felvett növendéknok , maga mihoztartása
végolt, a fogy ol mi rondszabályok egy példánya kézhesittotík, molyok szig6ru megtartA-• ára a folvótol Által kötflozvo van.
."Vizijják és bizonyityAnyok. Mindegyik félév végén vizsgálatok tartatnak. A pálvn« végzott növondókok nz olméloti oktatásból k.állott utolsó vizsga inollott köteles a gyakorlatnak mindon Agából mutatványokat tenni; ezon kivül ogy feladott gnzdasAg holyos olrondozósót kidolgozni. Ezek nyomán nyer az. igazgató s a funArok Által nláirt intézeti oklovolot.
A legfelsőbb tanintézettel k .pcsolatban áll, egy külön tanár vezotéso nlatt, a fóldmives iskola. Ez alatt oly alsóbb rendű gazdasági iskola értotik, melynek ezélja Atalában n, köznép és kisebb gazdAk fiainak alkalmat nyújtani, hogy magukat a mozoi gazdaság helyes vitolélion'' gyakorlatilag kiképezhessék, miszerint rondoltotésükhöz képest akár saját birtokaik kezelésére alkalmasakkA, akAr nagyobbjószAgokban majoros gazdákká, yagy aliobb rondfl felügyelőkké vAlhassnunk.
A földmívos-ískola iránya tulnyomólag gyakorlati lóvén, onnok növendékei az intézeti gazdaságban és kortbon állandó tnunká-Vokuí használtatnak ; do a gyakorlat mollott Szintén annyi olméloti oktatásban rószosül-nok, a mennyi olégséges arra, hogy müködó-soikben öntudatra omelkedhcssoneK.
Ezon iskola növondókei egy külön tanár folügyeleto nlntt az intézetbon laknak, hol teljes ellátásban részesülnek, és minden szükségessel ellAtatnak a ruházaton kivül, molyot tisztosségos posztó öltönyben^és fe-hérnomüokbon a növendék magával hozni tartozik. — Az összes ollátási költség ogy-egy tanoncz után egyolöro 120 ftban yan megállapítva a főkormányszék által ; minthogy azonban n növendék szolgálatát, habár sóját okulása végWtr>ljcs!ti is azt, az intézőt nom kívánja ingyon, annak hozzávotőloges értékét mogtóriti, átlogosan 70 ftot tudván bo nz illotő javArn, minélfogva egy-egy tanoncz esopAn csak 50 ftot fizot óvónként.
A föld mi vos-iskolába folvétotnok: kik nz elomi Iskola négy osztályát bovégezték, vagy legalább nz irás, olvnBás és számolás1"" ban jártasok, és koruk 17-dik évét betöltötték.
A tanfolyam itt is, mint a felső intézetbon, két évig tartó, s megnyittatik az idén szintén novombor 1 oü napján* — A fuldmives-tskola részérő is négy ösztöndíj van ongodélyozvo 50 ftjával. A megjolonés és bolratás határnapja oktobor 25. és következő napjai.
Kosztholyon, okt. 3-án, 18G5.
Az intézőt igazgatósága : l''étorfy József.
Követvaiasztasi mozgalmak Nagy-Kanizsán.,
A mindonkor szép és lclkcR magyar szellemben működő holybeli polgári egylet alig hogy , az országgyűlésről értesült azonnal épülctjén kitové a nemzeti lobogót ezon felirattal:
leljen S ü m o g h i F o r o n o z.
Kanizsa viilnsztő kerület képvisulőjo.
A polgári egylet clnöko Halva* József ur a napokban gyülésro hivta össze az egylot tagjait h közakarattal elhatároztatott a kerületnek 1861-iki képviselőjét köztiszteletben álló Sümeghy Fe-renoa urat ogy küldöttséggel megtisztelni a melyre Iklus József, Halvax József és Ilegedüa József urak választatlak meg, hogy ezen tisztjét ismét elfogadni szivoskedjék.
A küldöttség szivos fogadtatásban részesült és azon igérottol lért vissza,hogy rövid napok múlva szomélyesen fogjuk k képviselő urat körünkben üdvözölhetni.
Mint halljuk a helybeli polg. egyletben tiszteletére egy díszebéd fog rendoztotni, a melyro nom csak az egylot tagjai, hanem még mások is hivatalosak lesznok.
KÖNYVES JÓZSEF.
Vidéki tüdósitas.
Zala-Egerszcg, okt. olojén.
A két napon át volt sürgés-forgás székvárosunkban, mit ,is fölhasználandó a színtársulat, a már ugy is fölemelt belépti dijakat inégfoljobbrugtatA; do a czél nom lőp clérvo, mort a különben is kistorü uózBhclynok közönségo mindinkAbb apadt. Iddjo azonban, hogy szinészoinkről körülményosobbon is szóljak. A jolonleg itt ifiííkbdő társulat (Miklóssy Gyula igazgatá''éá''''nlatt) ogyiko azon társulatoknak, melyoknék mindpályájn, mind müvészeto most lépett ki a bölcsőből. Néhány tagnál, railyonok Miklóssy, Mik-lóssyné. Döméné, Özőllősy Hormin és különösön Ilus tó, látszik nz igyekezőt "és hala-
dás, a többi ötödik korék. Nogy otönyéro vált a társulatnak/ hogy Szépné Mátrai Laura asszonyt több vendég-játékra meg-nyorhetó. A gcnlálls kis tücsök, u könnyelmű divatárusnő (nNőbonJ), nz eszményi Flóra („Hazatértekében) n szép marqmsnö stb. valóban ólvozotos. ostékot szorzott a közön-ségnok. Utóljára „Moliiula szorepóbon lépott fel. Jelenleg llidassy Elok és tfzép József urak vondégszorepolnok.
Egy szóval, ugy végozro mondandómat, a hogy olkozdém, városunk élénkül, főkép miután vasúti állomása (igaz, csak mintogy ''/, órányira) és ideiglenes fényképésze is vau. llárom dolgot azonban nom tudok megmagyarázni.
Először: mikép van nz, hogy nz ogész székvárosban, holott az tisztán magyaros jollogü és értelmes küzönséggol blr, njm találhatni egy-két „Zala-Somogyi Közlönynél többet i''lrcttontóséro mindon o megyébon kolotkczor.dö irodalmi vállalatoknak 11 ♦)
Másodszor: Miért nom eslnoabitja a város a különben diszcs székosogyhá-. bejáratához vezető utat, uj lépcsőzotot készíttetvén a már elojnladozott réginek helyébo?!
Es harmadszor: Ml okun ogyodArujkodik a holybeli postahivatal, u lovélbélyegokk^l a közönség nagy bosszúságára, moly sokszor órákig kénytolon várni az oxpoditió miatt bocsukott hivatal-ajtó előtt, holott o bajon fiók lovél-bélycg-árulások által oly könnyön segitvo lenne ?1
Egyébiránt, — Iston volünkl.
DIOGENES.
Figyelembe venni kéretik.
Tudomásomra jött, hogy megyénk-nok és környékének különböző helyein, több mclogkeblü omberbarát adakozása és gyűjtése folytán bizonyos mennyiségű gabona készlet áll a tűzvész által sújtott kis-kanizsai ínségesek folscgéld-séro, melynek átszállítását ós mielőbbi kiosztását eddig uzon körülmény akadályozta, hogy a-fennovezett nemes lol-külotü adakozó és gyűjtő urak eddig nom vettok tudomást olran egyénekről, kiknek felügyelete , ellonőrködéso I* tiszta kozelésé mcllott azállittassék és osztassék ki a gyűjtött gabona. ínséget szenvedő hivoim fölszólítása folytán ezennol késznek nyilatkozom, néhány általam megbízhatóknak ísmort egyén közremüködéso mollott a t. adakozó és gyűjtő urak megnyugtatására az ügyet magamra Válolva mindent, megtenni, hogy adományuk ugyésotfo fprditassék, a hováésmikíjp ők azt adakozásuk által fordíttatni kívánták. • 1 - ^ -
TAKÁCS AMBRUS,
KU Viuilu«! telki«».
Hírek ós események.
A Okt. 4-én tartatott a szont feren-oziek templomában szokásos ünnepélyességgel Ő cs. k. Apostoli Felségének magas névünnopo, a katonai-, polgári tisztikar ¿s a holybeli tanuló ifjúság jelenlétében.
A Okt. 9-ére hivta összo Zalamegyo főispánja mltgoa gr. Fostetios György ur a megyei választmányi tagokat a székvárosban, mely alkalommal cgyo-sülten megkezdődik a megyei gyűlés.
A Alig hisszük, hogy Soihogymogyé-bon tartott volna egy szőllőgazda is oly fényes szüretot, mint a kanizsai Blau Pál ur bngolai szőllőjén okt; 8-án,mely alkalommal fehzonteló osinos sveiozi modorra épült, — 16 ezer frtba került — omolotos présházát. A városból 20 hintó szállitá a 200-ra menő vondégko-szorut, kik között többen a távolból is érkozénok a szőlő o kiea tájékára. Esto színi előadás volt» melyben Blau gyermekei is szerepeltok; utána az épület diszesen teritett tánoztermében az. egész vondégkoszüru ostéli mellé ült, minők végeztével tánczvigalom kezdődött. Minden oly fényesen tündöklött, hogy nom szüroti mulatsághoz, hanem-—nagyítás nélkül -r- egy uri mennyegzőnok is beillett volna.
•) Hajnot minden IjnrekexctHnk Jaeiir» «én» w gyünk képetek t0bl> elöfiíctöt sem a i»ikvÁro»b»n, «cm pedig Ke*xthcljroa kspbatnl, kalOnSieo fájU\Juk
oi utóbbi ríro«b»n, hogy még n cJulno é» « váro»i tsnác« lem tartjn érdemeinek esj megyei beniu*UlöU éa áldozattal tartott válUUtit pártolni, ¿1 azt mindinkább előicgiteni, hogy kedvo legye« rállalatokat ílítbc léi>tctal. KUdé.
TARCZA.
Benedek.
— Ballada. — (III .lik pAlyamU.) Jelige: ¿1 magyar, Ali IJnda uiíg.. I.
HAboritjAk KAImAn klrAlyt, PxörnyU^répe* Almok, A minőket a jó klrily Mégjíolímcin látott.
Hóit *i Alom nem ringatja, liánom rAixa lelkét,.. Haglyok repkednek körftlo
Nem aranyo* lepkék,
i
O.la kapnak a «»¡véliex MarexangoljAk, tépik, Körmeik kflit, knrmllk Matt 8*1*0 i*}°g, vénlk. .,
8 mond a király — a mhit ébrod —
hfixége* txolgAml Hívd Achlllext, Sima fiát, — É* a Markot hoxxám..
81 ma fla, Jakab fia Tartinak tanAe*ot; \ MagyarAxtAk fejtegetik A királyi ilmot.
„Haglyok repkednek köitlW T Bujttd Gket a porba I Ott 01 a két vak bagoly a DCuiOai klastromba.
Oyori parancsot kap Uenedok A htíiégox axolga |
ÉlcalUc ki a kardjAt, - - - - , Cljfln hamar lóra. —
II.
A dömö»l monoitornak C*ondOl a harangja, AhltatO* éneklőknek Meaxxe hallik hangja ... Zeng aa ének égbe »xAlló : ,8ed llbera no« a malol''
KOnn a* utón lódobogA«, — ítt sxltek dobognak | — Menybe xxAlnak Itt a lelkek, — Völdre asáll a lorag j — Zeng aa ének, égbe »xAlló : Bed llbera no* a malo 1
Almot herexeg be*xalad, é* Térdel aa olUrhoi, — Hogy Benedek oda kapott Villogó kardjAhox. — Zeng aa éuek égbo »xAlló i Red llbera no* a malo I
»Hadd vitéx I ex I»ten hAxa, —'' Itt a xxokA* kéml; — Villogó kard minek Idoí üo no »>*ij ugy lépni!" Zeng aa ének égbo »xAlló: Bed llbera no* a malol
„Mit besaíUa U, mit papol»« lo HitrAny barAt nékem T A kirAly kaid, s kl a na?y — ha Nem a király, — kérdem t* Zeng ax éuek égbo tiilló: Bed llbera no* a inaló I
»Jgaxad van nagy a kirAly j — l>0 nagyobb aa latén; — Kmbert ölni, bArld küldött, Boha nem fog*x Itten I" Zeng ax éuek égbo ixAlló: Bed llbera no* a malo t .
MegctBrreuti Dencxo kardjAt; EakOsxik ax égro; — ViMxajCn még uj parancacxal, Uj karddal a kexébe ... Zeng aa ének égbe xxAlló: S»d llbera noi a aaalo I
Ura pattau nagy haraggal ; — llcj c»ak vliaiatérjek ! Cxi luvAt iarkantyuja, MagAl meg n méreg. . . Zeng ax ének égbo azAlló i Bed llbera no* a malo !
Binlad a ló j — de llenedck KoIia *o tőrt vlxtxa . .. Földro bukott a lováról, Vérét n fllld rima... Zeng n* éuek égbo ttAlló I Bed liliera no* a malo I
La Valióre herczegnő élete
Kjy nóvtoleo é* 1703-ban Kitinben m''gjüent francxU kiadA* utiu tVrditotU
ltÉNYI RKZSü.
(Folytatás)
A hd^yok azonbin a mtguk ró»z iríSl szinte Csolok<dtek. Mh.d>u nap a ijoissons palotában majd l''aluis Itoyalban mulatságok tartattak. Gyakran vott róxzt bonnök u király is, mindon érdekeltjóg nélkül nózto az udvar ós az ország legszobb hölgyeit, kiket azon czélból gyűjtőitek ott egy (Ivó, hogy szemei olé korüíjonok ; do cz nom «volt azon taód molyel La Vnliérotöl elvonni loliotett.
l>e Vardos különhou alapjában vóvo o do* rék ember lóvén, később vissza oralékozvóu hibájára és megbánta. — Lohotséges-o — kérdi Guicho grófot — bogy képos Togyon a szorcloin a» embert egy pillanatban megváltoztatni? Hoba som hittom volna, liogy képos logyok fojodolmoiuot igy megcsalni. Do a mi történt nom tudom bolyro hozni.
— Ön nagyon mggosdi Do Vardes — vi-sionsá a gróf — az tni különbon bUntény — a szorolom ügyébon tormészotét veszti. Alit nom osolekszUnk azórt kit szoretünk? 11a Toissons asszonyság tudná órzolmoit nom vonné öntől jé névon.
— Homélyom válaszolá Do Vardes — bogy ün velő tudatni nom fogja. Egy bölcs és méltányos barát elölt, miut ön, a szivet mog-nyitai nom tilos.
. ítészemről soha som bánom tettomotinincs is okom ológodotlnnk ionul- a klrálvlyal, Miért nom bogy békén bonnükot? azt hiszi hogy a szorolom egyedül az ö részérő van tororatvo. Mily zsarnokság 1 Wzerosjon a mennyil akar,do hagyjon szorotni másiífiat is.
— kérdés folott máskor határozzunk, viszoneá Do Vardes • távozott.
Eslo a Haissons palotába monvén, az éppon együtt ülö tanács leejobb folyamában volt, a király és kodvoso feletti boszédeknok.Szoralo alá vették mindkottöjökot tottftöl talpig, különösön pedig,.« királyt, kirÖl i<con »ZAbadon széllottak. 0 fonségo és Guicho gróf kik folhovültek, mivel a király cgymásliozi kö-zolodésökot akadályozni nkará, különfélét mondottak felölő, a legkisobb tartózkodás nélkül.
Volt a grófnak ogv bonsü barátja ki elölt mit som titkolt. Ez mindannyiszor, valamikor csak találkoztak ügyoiuok állása felöl tuda-kozá a grófot, mert igon szorotto öt és fol-totto,nehogy véletlenül kollomotlon helyzetbe lusson. Egy nnpon elég idoiök lovéu társalogni, a gróf olboszélto barátjának kalandja mindon részleteit, nem hagyván ei a spanyol lovolotés kövotkozmonyoit som, azzal végzó, hogy szorencséjo folott örömro fakadt mivol ez ügyök fojévó omoló.
— Oly nngy a szoroncsód válasz/)lá orro barátja — hogy reszkedtok érted. En annyi örvényt látok benno, elölted és utánnad, hogy az lonno a legnagyobb saoroncso, ha bolo nom buknál, líagy szükséged, van vigyázatra, s azórt no hagyd magad szoroncsód fényétől mogvakitatni. Szeronoséd nagy obbon, mogegyezom, do a voszóly még nagyobb. — 1 la tanácsomat kórtod voluo, azt tanácsiám vala, hogy elégednél mog szorol-medilol, s no adjad fojod oly nagy fejodolom mulatságainak semmisítésére, ki iránt any-nyira lukötolozvo vagy. Ha hiszcsz nokom, ugy Azonnal felhagysz mindonr.ol, s nom avatod magad oly dologba, molyhoz mi kötöd sincs.
Kora jót szül, urad ollon csolokodni.
— Hisz itt cgyóbbröi ninos szó csak szo-rolomröl — válaszolt a gróf, ki lonno oly bátor, mást kövotni el, a mit nom toss az orabor szorolomböl? a király sok rosz órát okozott nokom, és én kito|tom érto ollonsé-goi ollon élotomot szolgálatában, do szóróimét mikor csak lobot Akadályozni fogom, mivol ö is akadályoz bonno ongomot. Ezen kivül pedig elhatározta egylotünk, hogy barátaink közül szerzünk a királynak ogy kedvest, s akkor mi osztunk kogyoket; annyira Bzüksógcssó fogjuk magunkat tonni, hogy kcdvtölltósoibon nomfog nólkülözbotni miukot. S igy következik, hogy a legfontosabb ügyök is kozeiuken monnok koresztül. | Látom én art, hogy nom ludod mit Icbjs az
szoroln;, és kilünot vágyni, mogjön na idü midőn éroznl fogod, s akkor belátod, hogy bíirátid iránt csak nagyon szigorú voltál.
— E romónyok nagy álmok , viszonzá barátja, cselekedni sokkal biztosabb alapon kellono.
11a szoronsso van volotok, nagy nr lehet belőled, do ha hajótörést szenvedtek, mit lcszcsz teendő ?
— Mindonnok megvannak nohézsógiü 1»a-rátom — válaszolt a gróf — a szerelem azonban fel som voezi ez akndályokut, a tudja legyőzni, tiapy vállalatok tfoha síncsenok veszély nélkül 5 s ha az ogész világ vér-alkatoddAl birna, sohaso veszélyeztetnének semmit is.
— Nincs több mondani valóm, tohát, szóla barátja — «zt kívánom, légy mindvégig szorencsós; do a világ logvakabb oinboro vagyok, Ii''a szoronctéd soká tart.
A jó barát jövondölúso csak nagyim is beteljesült, mort észrevévén a király, hogy a gróf tilalma daczára is nom hagyja fólbon sógorasszonya látogatását, sőt ogyszor ott nö (iltönybon is felismortotett , Marsoillo bo küldte azon paranoscsal, hogy rőgtün induljon s mogliltá sógornőjét meglátogatni. A gróf engedelmeskedett a parancsnak, a tilalmat pedig fol so votto; mint rondoson podgyá»zo*-tói ment Ö felségéhoz, s bolépvéu i^y szólt: Hogy lássanvrÖnt asszonyom, daezolok a ki-rúlyíyal s hatalmával. Elragadnak magamtól engomot, svni sincs mi vigasztalhatna mint fenséged szakadatlan becsülése, i.zért esedezem, vezessen bárhová kegyotlcn végzotom. Nom félom én a király haragját,-nom a királynőkét, c»Ak ogy hosszú távollét követ-kezményoit.
Milöl som koll félnie, Guicho gróf — viszonzá ö fenségo a fájdulom hangján — 8olu sem feledem önt, és szeretni fogom életomon át. Tegyo ön ugyan ozt is ... a bőidben folyó könnyük olfojták szavait. .Szomoi a nyelv kötelességét taljoaitók, végro is ozor ölelések után olváluiok kellett. Azalatt mig ö fenségo könnyeit felszáritá a Guicho gróf utazott, korossük fol a királyt és La Valiéro asszonyt, lássuk mit orodményozett a király ama kétos válasza, melyot a két királyné s a gyóntatónak adott kodveso nöszülésénok órdcmólon.
La Vallóro az indítványt oly hidegon fogadta, hogy a király ozáltal meggyőződvén szorolmo orojéröl, igazabban szorotto mint asolölt, naponként három négy izbouis mog-látogxtta.
La Voliíro panaszkodott a királynak, hogy férjhoz akarja adni.
— ön azon olöbbi féltékeny, kl oly nagy izgatottságba jött ogy látogatás folott ? Hová lett tohát gyengoségo 1 Elfeledte saját kedvemért szabály olvót, hogy a halál végtolo-nül kövesebb mint annak olvosztéso, kit sie-rőtünk? Ön akarja olöldéz ni, hogy kitolvosst más karjaiba lássA? Jól van cz igy öntöl, kl azt mondá nokom egykoron, hogy ilyetén körülményok közt a kard és méreg törvényes eszközök l Oh I Ott nem többé az ki volt, éu azonban miudig a régi vagyok, a ez tosz szcroncsétlonné. Látom, igen jól látom, hogy nom sokáig loszok szivénok birtokában. Az olöro látott kogyvosztésok sokkal türhetöb link; ezt óhajtanám ea érjen ongnm is, a a bölcsosség olöro oktassa olinémot oröro, hogy vigasztalódjam oly fojodolom olveszlóso folott, ki nomsokára ugy is olhagy.
— Ah 1 kogyolom no bántalmazzon ily ko-gyollonül — kiálta fol a király — tagadja mog ogy pillanatra önzését, togyo magát holyiotombo, s mondja meg mit oselokodnók hasonló osotbon. A királyné halálán van, kogyelmül kéri tölom, hogy ön férjhoz adassék, kétségbo ojtsom öt, s kimélotlonül kimondjam, hogy azt soha som csclokszom ? Tohcttom o jobbat, mint sora igont, som neraot n«m mondani? liizonyos voltam bonno, hogy ön férjhez raonotolébon nom ogyoz mog; én igazságos voltam ön iránt, s ön ollenombon logkovosbbó som. Lohotsóges volt o nom biznom önbon miután szorototénok gyöngédségéről meggyözödvo voltam? A bün mindig bün, obbon megogyozem,do vannak bizonyára körülményok, molyok a bün nagyságát sokban mórsóklik, ■ mogbocsáthatóvá toszik. Haait felöltem volna, hogy nőül vessem önt, mig akkor som lohetnn ittazságosan ily szemrehányásokkal illetni. Ün loondott volna az első ki olitél ha szárazon elutasilva a királynét, kétségbe ojtom, hogy belo hal. Ön sok> kai okosAbb, sorahogy kívánná mikóp a természet órzolmoit olfojtsam azért mort Önt szorotom; s ha jól meggondolja dicsórnio kellono szorolmomotés öszintoségomot, meggyőződvén bocsülotosségom felöl, és olhivén azt mit mondottam, mintha ön maga lett volna tanuja.
— Mogvagyok gyöződvo számos szép srá-nyoi felöl, — viszonzá La Valióre, csak oly nagy logyon szorolmo is, ós én olégedott loszok. Oh ódos királyom 1 mi sokba kcrtluo
nekem az, lift ¡>ly szorencsétlon Unnék önt örökro olvosztuni. Elutnmnck véget akarok vetni, do Ott iránti szerelmemnek nem. Uze* rosson tehát ongotn, édes királyom, esedozena érte, mort igon jól érzőm, hogy megszűnvén szorolmo, ulutom szűnnék tneg; vagy lm elég cröm lonno túlélni ily kegyetlen vesz« teségot , ezerszer halnék meg naponként anélkül, hogy holt legyek, s végro hu eljön« végórám, azon porczet éltem logédosbikénok tartanám, és »iromba temetném szerencsétlenségem kegyeden njándokát.
— A legnyomorubb leghálátlanabb és leg* hitszegőbb ember volnék — válaszolt a király mcgölulvo Öt — ha ezek utáu egész él-temon át nom szorctnóm. Mivel pedig mindig jót boszólünk ha a sziv sugall, a király ia ozornyi szópot és szonvedélyest mondott, a miután örök hűségét ezorszor ós ezorsaor blztositá, bucsut vott tőle holnapig.
Valamint a magaslatok légit kább kitétet* vék a villámnak, szőlőknek és viharoknak) ugy La Valiéro ki a nagyság magassára emelkedőit, folyton czóljA volt a rágalmaknak és á»kálódásokuak,méxpúdig elökolö körökből, lior.nau emelkedését irigy szemmel néz« ték. A király majd minden időjét volo tölté, s ritka esit volt ha éjfél után bárom órakor elhagyta. Minél inkább látták növokedni a király ragaszkodását, annyival inkább Ipar-kodtak öt inogbuktatni. Ezt pedig addig űzték, hogy ólotéro is törtek, miképp fogtak oboa im itt körotkozik. Alig távozott tőle a király,alig hunyta La Valiéro álomi a saomoit, kis kutyájának ugatása folébreszté. De boldog Isten I mennyire megvolt lopetvo, hogy kucsácskája még folyton vonit; ablakainál zörgést hallott, szobáiban pedig lépéssket. Kiugrott agyából szoba loányinak szobájába futott, ogószon megrémülve. Most lárma lstt mindenki lábra kelt, egy világot gyújt, más a logközolobbl fegyvort ragadja, és isméi más „tolvajt" „gyilkost" kiált. A zavar nagy lott s a vélttolvi\joknak idejök v«lt elosonni. Vizsgáltak kultattak utáuok mindenütt, mit som találhattak, mindönki ht\jlandó volt uiár hinni, hogy páni félelem ugratta ki urnöjö-kot ágyából. La Valiéro álitá, hogy ablakain zörgést, szobáiban lépéseket hallott. Megvizsgálták tohát az ablakokat ■ ott megtalálták a kötél lajtorját, molyet a futók olhagytak.
Ez osomény nagy izgalmat okozott, nem 1» késtok hírét vinni a királynak. Ei (Ogtöu kedvoso látogatására indult, hogy általa fol-vllágositAssék a morény valósága felöl. La Vnlióro megorösiti a hírt, mi folott a király feiottokép csodálkozott. Kigyót, békát kiáltott, hol ogyro, hói máara, mort nem tudU kit okozzon. 10.000 Lajos aranyat Ígért nyU* vánosau aunak ki a tetteseket felfedezi.- Do mindez czélhoz n^ra vezotott. HzUkségea volt tohát n jövöboni biztosság felöl gondolkozni. Ez volt oka tehát, hogy a király La Valiéra« nok tost örökét, ós ogy udvar mestert rondelf,'' kinok minden étolét Ízlelni kötolossége volt. Hókat boszéltok ez ablak mászás fulöl. Mindenki maga módja ssorint okoskodott, do aa ügyesebbek nem osalakoztak, és jól érezték honnan jött a morény, ^
Minden mit La Valiéro cllonsógoi vesztésére koholtak csak szoroucséjéuok azikárdi-tásárA szolgált és azon eszközök áltai erősbödött éppon molyokkol aláásni akarták, oh esemény utáu azonfölül még inkább szorotto a király. Gly nyilvános joloit adta ennek, hogy szóróimét az ogész világ kipróbáltnak lenni hitto. Sógornője nem tartózván ilynomtt lelkülo!ok közé, vigasztalni kozdó mágát Guioko gróf távolléto miatt s mulatott; mivol podig könnyön hisszük azt a raitéhajtunk nem képzolhoté, hogy a király oly közönyös legyon irántc, mint milyennek magát mutatta. Egy napon olég huzamosan társalogván négy szom közt, mit som mulasztott el mit alkalmasnak itélt a királyt lokötolozni, bivéu mitszomoi uom okozhatnak,tánuzglm*fogja toljesitui, s hogy a király igen lokötclozvo lesz, ha a spanyol lovól szerkesztőjével megismerteti, kit oly nagyon vágyott ismerni. E hűtlenség véglutokro ment. A kis tanácsot nem árulhatta el anélkül, hogy magát Is fel no áldozza, az okosság és oréuy, ha augalla-tukra hallgat más gondolatra téritotlék volna. Do miro som képos ogy szorolomtöl ostromlott, nagyravágyás ós féltékonységgel tolt hölgy?
Nom tudom mograondani honnan vette De Vardes-nak ogy lovolét — ki nom igon használta jóra való barátja olmóikodéseit — melyet oz egy benső barátjának irt, s melyben előadta a történetet: mint találta meg öignora Molina a lovolbt a királyné ágyáltan, s a királyt a kis Unács styljébon sértegoté. Annyi való, hogy ö fonségo a lovelot akarva olojtette, a hogy a király mégis találta, és olvasván m lovolet igon meglepetett a Marquis hütlonségo folott, kit soha som tartott hasonló fokot* totU« kópconok.
(Folyt, köv.)
A A n.-kanízsni fttgymntisium (5pit<5-•éro loérkoxott az engedély.. AíJjva laton óltíro oly férfiakut, kik őzen nagy munkát tánlorithatlnn kitartással ragadják mog ás a mllvoltfddanok ezon áldást-t''iozó tomplomát minél elííbb nyissák ki az uj nemzedéknek.
A értesültünk, hogy Sohreyor ügyes orvostudornnk Kanizsától Z.-Egorszegig az új vnnpálya tngjniimk orvosául lön kinovezvo. Ajánljuk (ft öolse <5« Szent-Mihály közbirtokosainak figyelmébe.
A Mull napokban két helybeli pdrfiu egy gáspárhegyi szölltígazdát saját szöl-löjében agyonvertek, a gaz bűnösök a hatőaág kezében kerültök.
A SomogyiuegyeTnrbék községében levő Rózsa csárdára 4 fegyveres rabló a múlt hóban rátört, s nz ottani osaplá-roat pénzótö''l megfoBzták.
A Október oIbö napjaiban tartatott meg a zalamegyei gazdasági egylet által rendezett nagyobbszerü gyümöloskiálli* tás, a csáktornyai Hattyú vendéglő nagy és három melléktermeibon, különösön bzép éa ritka nagyságú muraközi szöllü nagy mennyiségben bővelkedett.Feltűnő Rzép riiinöségll muraközi pamnt, többfélo nomesitótt borok , és gyümölcsfajok voltuk kiállítva, a kiállitáat nom lehetett sem a volt Kanizsaihoz sem pedig a Keszthelyihez hasonlítani, mégis a maga nemében kitűnő volt. A rendezők megérdemlik a dicsérotot. Áldja Iatcn o azor-gulma» egylet működését, még tovább ia, hogy megyénk gazdászati felvirágzására szolgálhasson.
/ Kaposvár.
* ő Fenségónok névnapját ünnepélyes isteni tisztelettel ülték meg a székvárosban, melynél a hivatalnoki éa katonai tisztikaron kivlll nagy közönség volt jelen, áhítattal kérvén az egek urát, hogy Fölséges Királyunkat legmagasabb, családjával a Haza éa Nemzet boldogi-tására hosszú időkig éltesse.
• Megyénkbon ia megkezdődtok a kövotválasztáxi mozgalmak; az iamor-tokbez annyi'' uj éa ismeretlen nevet hangoztatnak , hogy szinto kedvünk korokedik „yivAtotM kiáltani örömünkben annak tudtára: megyénkbon mennyi a tudós, jeles és hirnóvro méltók szánm? Mennyi a nemzet-boldogító? Van olyan kerülőt, 7—8 egyén akarja nevét benne lobogóra tűzetni; hol ha így megy a választásig, a követségro vágyók fogják a választókat választani. ".,-
Mintha ez állás is olyan volna, mint az ut melletti gyümölosfa, melyről egyik in, másik ia tépi, Bzodi a gyümölosöt,., Mint a déozbunda, molyet mindönki magára ölthet... A ki néhány toasztot, dictiót megomésztott, azt hiszi, hivatva van azon állást elfoglalni, melyei a legszigorúbb időkbon azokat kell megtiaz-
tolnünk, kik hazafiság, jollom, kitűnő tehetség éa tudományban egyformán tündökölnek, s a nemzetet — valahára — annyi féltett kincioivel a higgadtaiig alapos tudomány, hazafiság és százados törvényeink bő ismerete utján a réybo, vezethotik. Mitiamonda„l''esti Napló"?
„Több kárt mint hasznot tesznek azok, kiknél nyilvánvaló a szerepelni és feltűnni vágyás, kik szónoklataikban hirdetik ugyan a hazafiságot, de annyi önfeláldozásra nem képesek, hogy a szónoki viazketegnok ellenálljanak, midőn a tárgy meg nom kívánja. Az ilyenek nem osak as időt vesztegottetik, hunom képesek személyes díosvágyuk érdekébon koozkáztatni a legfontosabb közügyöket."
A közelebbi és távolabbi mnlt törté-neto azt bizonyítja, hogy minden ncm-zotnél, az országos oselekvéa minden torén, még a declarált ellenségnél is több kárt tesznek a hiu emberek, kik a pillanati népszerűségért, egy tapsért, melyet a közvélemény tűi-licitálásával, a . közérzllilot tulkiáltásával nyernek meg, mindent képesek koozkáztatni; kik clkozdvo a választási mozgalmakon hol nem tokintik, minő uton erőszakolják ki megválaüztásukkt, az országgyűlési vitákig nom tesznek egyebet, mint némoly szipész, ki örökösen intrigál azért, hogy egy hálás szerephez jusaon, merőben ignorálván azt, nyer-o atzal valamit az összes előadás; kik csupa személyes mogbántódásból vagy dios-vágyból erőnek erejével külön pártokat akarnak képezni stb. Többnyiro nagy vajjal fellépő és lármás omborok — a épen ez az egyik ismertető jelok. — Óhajtanak, hogy a választók ily szigorú szempontig menjenek a hazafiúi jellem megbirálásában.
Kaposvárott a városházán ott leng a lobogó,melyre köztiszteletü Soni s sí c h Pálunk nevét tüzto a közvélemény 5 ha valaha, mOBt, most kellenek ilyen omberek a gátra,kik már nagy csatáknak edzett harozosai... Ugy halljuk, még Ő ellenében is akadna ember, szomjúhozván a dicsőség forrását? mit mondjunk rá.egyebet: szegény tatárig
Lengyeltóti kerületbon— amonnyiro személyeson alkalmam volt ineggyő-. ződni — JankoVioh Lászlót élteti a közönség. Egy óriás zászló leng novévol Lengyeltótiban, a nép bizalma tüzto l;i számára, melynok erdőkéit Ő mindig hivon és Igazán szolgálta. líom ia kell mondanunk: számára bizonyos a g) ő-zolem.
A többi korületokbon ki losz a győztes, — ily bizton nem állithatjuk. A l< g-ismortobb neveket felemlítjük:
Csurgói korülctbon: Inkoy József; s hajói hallottuk: Hegedűs József ügyvéd Kanizsáról.
Vegyesek.
— Egy tározaíró a „V. Újságban," írja,hogy mágnásaink megakarják venni s ozélszerüen átalakítani a gödöllői kastélyt és vadaskertet, oly ozélból, hogy azt Magyarország királyának hódolati ajándokul adják; 8 nyaralóhelyül azon esetre, ha mint egy örvendetes hir susogja: a király évenkint hosszasabb időt tölteno Budavárban. A tározairó a-ionban nem vállal kezosaégot o hírért, íi''oha mint bizonyost álliták eltítto,
— A pénzügyőrség megszüntetése. A „Wandorer" posti levelezője följogyzi, hogy Bécsből érkező magánytudósitások megerősítik azon Pesten elterjedt hirt, mely szerint a cs. k. pénzügyőrségnek az ország bensőjében való megszűntetése logközolebb várható, h a pénzügy-őrség működése osak az ország határaira ma-
Marczali kerületben: gr. Széohenyi Gyula; Csorba Eduárd; Noszlopi A.
Nagy-Atádi kerületben: gróf Soms-síeli Imre.
Szigetvári.kerületbon: Bittó István; Jakab István; Mujzor és Hegyessy A.
Tabi kerületben: Zichy Antal; Tal-líán Lajos; Dömény József.
Szilli kerületben : Fokote Lajos ; Kncakovica Sándor; Zichy István Svaa-tíos József stb.
Itt még nom fogytunk ki a nevekből, molyok az Urnákra várnak; do nem akarjuk czíuro hozni osak azért is, mert — mint fonntebb mondtuk — a kövoti-állás nem déczbunda.
t Borsiozky Antal, törvényszéki tanácsos szept. hó 2 Gán meghalt gyomor-rákban, 49-uik évében. Nyugodjanak békével porai az ép oly jó osaládfÓ, mint emberbarátnak.
* Miro o sorok világot látnak, tán már akkor elkészülnek a .Korona" fo- . gadó uj ebédlői. Ezek ismét oly szépen rendezve s bútorozva, hogy bármely provinoziálís nagy városnak díszére vál*. nának, s még a főváros ilynemű helyiségeivel is megállják a versenyt. Az éttermeket gr. Teleki László, gr. Szé-ohon\ i István és Somssioh Pál arczké-peik diszítík.
* Somssioh Pál joles hazánkfia, a kaposvári központi választó kerület nagy küldöttségétől a követi állás elfogadá-. sára folkéretett okt. hó 8-án délelőtt 9''/, órakor; a küldöttség élén szónokolván egyik jeles ügyvédünk, Matko-vics György. Somssioh Pál lóaxédét — melyet fájdalom lapunk köre közölni nem engedi — roppant s többszörös éljenzés követte. A közbizalom megyénkben fényesebb név körül alig központosulhatna. Azőnovo „tettokon" nyugszik, s ex az az erős gránit, mely^ megáll a messzo jövönok.
rad korlátozva. E hírrel összeköttetésben áll az, hogy a kormány a dohányegyed-árusságot 3 évro próbául bérbe akarja adni, a dohány tormolés azonban — teljesen szabaddá tétetnék. E birok, melyek közelebb a behozott külföldi-szivarokkal a török dohánnyal való koroskedésro adott sok engedménybon némi támpontokra találnak, különben természetesen még megerősítésre várnak.
— Makacs bárbajozók. Magdoburg-ban egy kapitány éa őrnagy pisztoly-párbait vívtak. Előro el volt határozva, hogy r.nndnddig lőni fognak, míg egyikük eí nom esik. Huszonhét lövést váltottak mindon eredmény nélkül, mig a hu8zonnyolozadik lövés a kapitányt halálosan megsebesité.
Gazdasági tudósítás.
N.-KanlzHn, okt. 10. Oabna áraink váltó-Entlnnok, Mila hnznl tormények küvot-koztileg vótottuk a tartott oraiágoa vásáron.'' Méz 13''/, fi. Uubacs 8 ft. 25 kr. özllya 5''/, fit. Muat 4 ft. ogy nkójn. ICatonai őrvidéki gyapja 70 fton kérotott. Kondor nom kor«»-totott. Bórkö £5 ftért fizettetott.
KapoHvár, okt. 7-én. Valahára megjött — habár hMogon — a »zojióas földtől vArt c«(J. Két napon át, a néha éjjol némi raogaza-Uadáaial caott. KolUtt ia, rotutAn voltak 2—8 hotea votéack, molyeknek alig egy nogyedo holt ki, a« ia hibásan. TohAt végetion azdkaégük volt i A. A hajdinAt takarítják ; hol m fagy nora bántolta, bö fizetéssel biztat; iary a kuk íorioza ia lassan-lassan mogérik". Ab oloaég noLiny krt majd fuUxökik árban, m-jd loazáll. Kitünö busa m. 8 ft. kOsönaé-goaé 2 ft. B—70 kr. Roa«, 2 ft. árpa, 1 ft. 80—36 kr. Zab, CO krtél 1 frtig. Egy saák fojes kukorioza 70—70 kr. Kgy saák burgonya 80—85 kr. Egy öl fa 5—0 ft. ogy aké uj bor 4—5 ft. (m. p.)
Nyílt posta.
KOretkoxS jollgija pAlyamttvektt m»gk*ptulct .Míg JOiil fuR. n.íg j3nl kell.* — „Jorura 4«0.« — .Él magxAr Áll Uudft mc«.*
Knnli.Ar» : „C»IIUB rítcyojf.'' ViltOtUtiMal JOhot. rtj." Ktm hi»iuílh»tií; - . ..
Picire: mog fognak jelenni, de lorrendet k«U tartanunk a kQldemínyokbtn.
N.-K«nlnir*! Upyan eit lienjük.
.Iiten veled.* Bok inU ran a kOlUminyben, do rOMtul van kivire.
UrávaparÜ tlllnkdiuak i Tudtunkra nálunk ctalt tftj vár kOilltr«.
8. K.-naki a kérdi« oljr c«lkland«5i, ''högy liamar-jában nehí* volna ri válaaiolnunk. A kért kOn/vokrSt IntéikedlOnk.
Mohicara i Tárgyhalmaa nem engedi mcKjoUné-•Okét ( kérjnV folytonosan beeaei k8:.r«mük0dö»ét.
». Zi.-n&k i A levél poitira Mvj^tt, Várjuk a axemélyea taUlkoxiat.
„Eléittem-* KI ám vertben, Jgavii aierencaétle-nül | aokkal jobban tetal ön, ba^rer« belyett a »«<>• t&a} valóban elégett (figéxok aaámára Kftljt
,l)ouokra.* Kővé* ld3 múlva megy vátoaaunk.
Veiiprémlio i 8emml hang T
Riuper K.-nak, N. K»u!«»áu i Vilrt VaSk j*uné-nnk, a bliottmányl gyUléi régelméit. Legjobbnak tartjuk a jSvotelt nov. hó 1-Jérej terméixetea, jól ren-deaett UraulatUl.
As öt kinéairnak) Amit Irtunk, megírtak) aiért önök nálunk mindig tilveton látott vendégek'' leainedí. Bajnáljttk'', hogy a múltkor olv nagy Incogul-tóban voltak Itt, * éaxrevétlenttl oltüntek, A majmokon kivin mátt ii litliatt^k volna) IgM, hogy akkor több m^jom volt itt. Kuglorék li ateretnék önök gya-korl látogatáaá;._
Fej«d08 »zorkeBztö : KOBOZ I8TVAN.

rc tói
£3
JSS
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
Somogy megye polg, tÖrv>iny»*A-kének, mint telekktfn/vl h.tójAg-nak rétiéről kOihirré tóf tik, bogy Uk.Somogymegyo bUntetS törvény^ t •aékének i«lp''re»»érf« alatt I8<j£ év maró Iu> 0 An kelt 188. aiAmu véga''io folytAn, KovAe» OAbor fot<
• ebtgyórjtyl lakó« elleni léao fedvaétére loiAlogolt
• entgyörgri k«i»ég 1 tf&ía* '' . iekjegyaökí myvébeii A I »Jatt fóg-latt 1 ilé^ior uAmu hAj é> ho« A Urtoió nogy.d keltelek foglalt li bltó''Ug COO fii o. é.bectUlt ingatlanok Tól«ientgy8rgy k8 »fgben a helyt lein f. é. ocl ''¿S.napJAur.k rt-«f*tl 9 órAJAn — mint ai el»3 ha-tA«. clArveroai.itnl foguak) a mi^vaih Arveré»l MB, ha neUn a< elaQp vmS nem Ulálkoxaék, t. évi ( nov. tí,\ napJAnaK regge''l 9 orA-JA/a a hi''.vniuiro kltdietlk, aaa#£ hogy ekkoi lc«nebb kijelelt Ingatlanok a bacaircn alul la eladüíul lógnak.
A« Arvoréii folté (.»lek a tflrvény-arék Iro''lAjAbaii ml".''i(«nkor rnegte* kinthetSk.
KapotvAr *ug. hé 31. 18AS.
Pomogymegy tóivényttéko mint t.UkkÓnyvI hatóaáf.__
«•''/,„ 8-8
ÁRVERÉSI
hirdetmény.
fiomogym. polg. t3rv««ékének, mint |.-lrk könyvi hal ''«Ágnak ré» rot'' öabirré tétetik, hogy PetS Mi-hál/ endréi''.l lakóinak íelptreiiégo ^ Gyugyí IttvAn korilibcgyi lakot illeni követeiéi» fedrxétére leaA-logolt * a kSrÓthegyi köxtég oOS. ti. t. jfgy/ökönyvében A + Í60 helyrajii ««Ám a''attl »«Ant/rild ét 361 hr. ia. a. pinc e 黫;ölW foglalt és biróiUg 800 frto.é. bcoűlt Ingatlanok Kiíröahegy köittgben a hely tiinén f. évi öct. 3. nap« JAnnk reggeli 9 ÓrAJAn — mint as eltdhatArnapoo — elárrcreitetnl fognak \ a mAtodik Arvert''ti Id8, ha netAn u oltSn vevő nem Ulál-koanék, f. évi nov. 8. nnpJAnak reggeli 9 órAJAraa helyttluére ki-tütetik, anal hogy ekkor fennebb kijelölt ingatlanok a bectAroa alól ii eladatni fognak.
Avy Arverétl felt''telek a törvény. t«Ak irodAJAban mindenkor megte-
ki.r''hot^k, {
KapoivArott, ang 31. 1805.
Jouiogymegy» tör vény tiéke mint
telekkönyvi hatóiAg.
»"»/.« 3-3
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
• ■
flomogymogye polgAri törv.''ny. •tékének, mint t<''K-kkönyvi bató-• Agnak réiiórSI k« hírré lét.''tlk, hogy Bpllter Lipót Kctenyi la-kóan^k fdlperetiégo alall Paul Jakab öivrgyo Ectuny lakót elleni kliveteléie f>d<.''xé«éro IcxA''ogoll t ax Heten/ köttég 193 tzAmti to-lekjegy«8k8nyvébcn A f 871 hr •xAm alatll öreghegyi txö|l8 prét hAtaal foglalt ét bíróilag txAx frt o. á. beciUlt ingatlanok Kcteu/ kOxtégben a hel/a<inén f. t. oct. hó H napjAnak reggeli 0 órAJAn — mint ax e!i3 hnlArnapon — el-árvereatvtni fognak | • mAtodik Arv, réti Idö, ba netAn ax eliön vevő nem UlAlkomék, f. A. nov. hó II. napjAnak reggeli 9 órAJAra a hel/axinéro kltllxetlk, axial heg/ •kkor fennebb kijelölt ingatlanok a bec»A(on alól li eladatni fognak.
A* Arverétl föltételek a tör-vénytxék IrodAJAban mindenkor megtekinthetők. '' "
KapoivAr aug. 81. 1805.
Bomog/megyepolg.tSrvénynéke mint telekkönyvi hato»Ag.

»"*/«» 8-3
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
Bomogym-gye polg. tttrvenyixé-kénok , mint telekkönyvi hatótAg-nnk rétiéről kSxhirré tétetik, hogy Pehe''.b Doldi-iAr, ecten/i lakót-nak felperettége alattHcbmldt Henrik ectenyi lakót ellent kSveteléto fodexétérn lesilogolt él ai Eien/o kőiftég 19-dik «xAmu telekjegyxtt-könyvében A I. alatti 87 uóptor-•»Amu xtollérhAx él f alatti 869 éa 308 hr. liánt aiöllö, őitteten bíróilag 600 frt. — kr. o. é bectUU ingatlanok Koiény kő.«égben a heí/ijinén fol/ó éri október hó 10 napjAnak reggeli 9 órAJAn — — mint as eltO hatAruapon — el-Arverexletni fognak) a mAtodik Arverétl idO, ha netAn as eltőn. vevő nem UIAIkoxnék, f. évi nov. hó 16-dlk napjAnak reggeli 9 órájára a hnl/iiluére kltU«ctik, axtal hogy ekkor fennebb kijelölt ingatlanok a becaAron alol 1« eladatni fognak.
Ax Arveréii feltételek atőrvén/-• xék irodAJAban mindenkor inegto« kinthetők.
KapoxvArott aug. 81. 1805.
Womogymeyyo tőrvényitéke mint telekkön/vi hatoiAg.

11«)
3-8
Mai Hxáuiunkhoi fél ív melléklet vnn csntoTvív
HIRDETMÉNY.
IUrthoi LaJo« «xlgetvArl lakéi hltelesőinek BiisehlvAia I
Bomogymegye polg, tőrvény-sxéko mint telekkönyvi hatóiág ré-•sérOl kőxhlrró tétetik, hogy Mari-oviik/ litvAn, babortal lakóinak Uarthoi I.ajoi elleni keretolében a klélégltáii végrehajlA* utóbbi, nak a lilgetvArl 903 ixAm t. j. kőn/vében A I. 134. él 419. hr. is. alatt beJugysottblrtokAra elrendeltetvén, aa Arverétl feltételek s a klulégitétl sorrend megAllipItAta tekintetéből hltelesOknek tArgya-1A«1 hatArnapnl f. évi november hó 2-plk napjAnak rergoli 9 órAJa ki-tlixetikt mire hitelezők axxal hivatnak meg, hogy meg nem jelené* •ők eietében a fennebb! ügyletek bíróilag fognak megAJIapittalnl.
Kgyuertmlnd.felhívatnak mind* ások,kik a kijelelt blrtokhox Igényt tartanak, ast a fennebb! hatAridőlg ido bejelenteni ilettenek.
KapoivAr, aug. 5. 18GK,
Somogyinegyo tőrvényixéke mint telekkfln/vi hatóiAg.
»W/f
u
1-3
HIRDETMÉNY.
Hunkár litván hiteleidnek őtixehlvAxa I Somogy-meg/e polgAri tttrvénviséke mint telákőn/vl batótAg rwxéről kös-hlrré tétetik , hog/ BiAl/ Antalnak Ilnnkár litván elleni kero-•etében a kielégitéti végre hajt A« utóbbinak A Gombai 05. is. t. j. kvben A I a. 878. 408. 6j3. hrtxAm alatt bejegysett rénbirtokAra elrendeltetvén, Arveréii feltétek • a kielégitéti torrend megállapItAia tekintetéből hlteloiőknok tArgya-lAtl hatArnapul f. évi okt hó 31. napjAnak reggeli 9 órAJa kltllse-tik j miro hltelexők aixal hivatnak meg, hogy meg nem JelenAiők eletében a fenebbl ügyletek blróllaf fognak megálUpltatni-
Egytxerimlnd felhívatnak mind a tok, kik a kijelelt blrtokhox Igényt tartanak, axt a fonebbl hatAridöig ido bojelentonl ileiienek.
KapoivAr nept. hó 18. 1805. ''
Bomogymegye tőr vén/néke mint telekkönyvi hatótAg.
Melléklet cl »^BÄla-Bomo^yl
»ml/
Ii
•U
a-a.
Ilirdetvény.
Hlepbaici Klek, m.-didl lakó» hltelexXiuek öMieblváial
Somogy megye polg. trtrvinv-tiike mini UUkköuyvi hat,''»ág riitirSl köxhlrri lilelik, hogy KIm I.ajoinak , aicplmim Klek elleni kcreietihrn a kieligltiii vigreh^jtáa utóbbinak a iti.-didl 417. 4«, «1. t. J. könyvben A f 1740, hr. »». németi riixhlrtokára rlr.ad.lt.tvin, ti árvori»l ícU.S-t >lok ■ a kieligltiii torrend meg-áttapltáaa tekintelibSI hlteleiök-aek tárgy aláii határnapul í ¿«1 November 4 .«lik napjának reggeli 0 órája VltUielik | mire hltelexdk aixal hivatnak meg, hogy meg nem
Íeleni»ök eietiben a f.n«bhl Itgy-elek bíróilag foguak mogillapit-talnl,
Kgjr»«tr»mlu«l felhívatnak mind-aiok, kik a kijelelt blrtokhox Iginyt tartanak, ail a fennebbl Ua-tárldSIg Ide bejelenteni ileitenoh.
Kapoivár.H ept. hó 18. IM04.
Somogy megy. törvinyiiúke mlut telekkönyvi hatóiig,
Ilirdetvény.
Pap (bárdi) Jó wf, kapoimiröl lakó* hiteleaSInok öitnehivá*a I
Somogy megye polg. Iftrvinv-(like mlM telekkönyvi hatóiig riniról kKjhlrri titetik, hogy Sav. Vwgtl IgnácxnS , »¿ni. Ko-hányi Wirlánai, Pap (bárdi) Jó. •ief elleni kero»elibeu a kieligilitl vigreh^jtáa utóhblnak a K.-Mirfll 113. ei. t. j. kfluyvben A I alatti >$T "''()« t tele a U A f >011.
hr. »». nlilttrr elrendeltetvin, ai árveriii feltételek • a kielágitial torrend teklntelóbiil hiteleinknek lárgyalátl határnapul f. ivi Noveril.er hó >-dlk uapjának reggeli y órája kittlxetikl mire hltelexdk aiinl lilvjlnak meg, hogy meg nem Jelenitök ételiben « fennebbl (1fj letek bíróilag fognak inngállaplt-talni.
Kgyiiermniud felhívatnak mind-«.ok, kik a kijelelt blrtokhox Igényt tartanak, a<t a fennebbl halArldCig Ide bejelenleni llei-•enek.
Kap».vir Piepl. hó 18. IflO.V
Souiogy megye tflrvinyixiko mint telekkönyvi hatóiig.

Ml
2-y
Ilirdetvény.
Burugll Jánoi, kith. lyl lakói hltelexdluek öieieblváia I
Somogy nteiryo polg, törviny-Ilike mint tel kkrtnyvl hatóiig ríixíritl kftxhirró teletik, hogy l''ar • •iier I^uAciuak, Stimgll Ján»i elleni kereieliben a kieligltiii vig-rehajlái utóbbinak a kilhelyi A"4 aa. I.J. könyvben A t 88« ii 0SJ hr. li. alatl bejegyietl riiibirto-kára elreodelUtviu, ai árvcréil fellitelek i a kleligitiil lorrend megállapitáia teklntetibSl hitele-xőknek lárgyalátl halárnapul f. ivi November hó 8. uapjának reggeli U órája kitdxetik \ mlro hitoloxiík anal hivatnak meg, hogy ineg nem Jelenitök »»étiben a feuebbl Ogy» letek bíróilag fognak megállápit-tatui,
Kgyiienmind felhívatnak mlnd-aiok, kik a- kijelelt birlokboi Iginyt tartáuak, ait a fennebbl ha-
I H. JD B3
tárldSÍg "Ido bejelenteni ilcilciiek. Kapoivár Siept. hó 18. 1806. Somogy megye tnrvinyixike mint telekkönyvi hatóiig.

tu
2-3.
ÁRVERÉSI
Hirdetmény.
8omogymegye polg. törvuike-r.ek mlut t-lekkönyvl hatóiágnak riliilöl köihirri tilellk, hogy Takáci Károly kapoivárl lakóinak, fi lpereitig''j alatt Oeleneiir Intro lati ári lak-''» elleni kSveteliie f de-xitire lu/álogo''t ii a Tanár küit.^g 74 laáau tjkönyviban A (. a''att foglalt egynegyed telek bltöeigge) bíróilag 600 frt - kr o. ó. bect ilt In^atlanokTai - ár kí''a^igben a hely-Kinin I*. ivi «kl. h i S4-lk napjának reggeli 0 óráján — mint el»ö h\tAr-napon — rlárvercxtetnl foguxk j a niAtoiIik Arveriil Id8, ha netán ax e''iőn vevó nem lalálkoxuik. f. ivi nov h-> Í4. napJAnak reggeli U órA-JAra a h.lytiiuiro kllü/cllk, anal hogy ekkor fennebb kljolOlt Ingat-Unok a becaáron alól li elailatul fognak.
At Arveriil f. Ilitelek a Wrvnik IroilAjAbaU mindenkor megtekinthetők.
Kell Kapoivárott iiepteinber Itó lü-An 1805.
H imogymegyn törv.iaik« mint telekkönyv! hatóiig.
i. .
,M7l
Mi
2-3.
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
8vmogymegy. po|g. tdrvniki-
iCöasl^ny^ 1- tó a El_
riaiiröl k8|blrró tilr.lik . hogy Keieb firael ¿Igei lakólnak felpe rétege alatt Nagy JAnot ciökttlyl lakót elleni k.W< telíio le lexiiire leiAlogolt iiaglgclköiiógSOiiAimi tjkitny viben A I. alatt foglalt «gin telek bíróilag S000 frt — kr. o. i. becl It ingatlanok Ulgo kÖitigbrn » helyi inén f ivi oki. hó 20-dik napJAnak reggeli 0 órájáu — mint • i eltöhatárnapon — eUrvern. tetnl fognak ; » mAiotlik Arveriil Mü.ha nelAn a< eltón vovtf nem tulálkox-uik, f. ivi nov. hd 20-lk napjának reggeli 0 drAJAra a belyixlnóro kl-lüxelik, anal hogy ekkor fennebb kijelölt ingatlanok a bectáron alól It eladatni fognak.
A< Arvri»| feltételek a törv.nik IrodAjAban mindenkor megt< klnt-hetSk.
Kelt Kapvivárott ixeptembcr hó tV-in 1804.
Bomogynietfyo törv iiike mlut telekkdxyU h»''.Wg.
. azéimá^lioz.
»I»»/
/1
2-3.
ÁRVERÉSI
hirdetmény.
Somogymegy. polg. törvixiki-nek, mint telekkönyvi hatóiágnak fiiról k^ihlrri tit. tik , hogy Sávoly k.liiig ArvatAra fvlperei-*.<g« alatt Niineth Lajoi Unikötel GombAn lak. »ok elleni köveluliie fidefiiir. leiAlogolt il a Oomba küi«óg 80 ii Xtl li. Ijkönyv.''ben A t 487 hr ixámn nagy gornbil nöllö bee«ára »000 f.t o. i. ugy aa A t 4 h'' lyr. nAuiu rit, ennek beriliio aa árverii naplán egyiitt-legeien eeiVöiöltetnl fog, Ingatlanok Qouica königibeu a h.-ly-
iiInínTóíyd ivi október hó *0-lk napJAnak reggeli 8 órAJAn— mint ni eliii hatAmapon — elArv.-rex-tetni fognak \ a uiAiodlk Arveritl l lö, ha notáu ai elifln vevő nem lalálkoinik, f. i. noveinbei 80-.!lk napjának re^nll » óráJAra a h ly-lllnire kltU etlk, anal,hogy ekkor f nucbb kljei» » Ingatlauok a b.-i »• Arou alól >• eladatni fognak.
Ax Arvori''l feltitolek a UlfV. I odAJiban mind nkor megtekint-hi tok.
Kelt KapotváioM augu» tni h''i 3Uili 1805.
Somogymegye tórv. ixiko mlut telekkönyvi hatóaAg.
»101/
2—3.
in
árverési
hirdetmény.
Somogginegyo polg. tftrviiiki-u" k mint lelekklinyvl hatóiAguak ró» i''röl köxhirri titetik , hogy \Ve!»i Moiei txx.-gy^rgyI lakóinak f lp< r. nige alatl Üail JAnot tn.-gyöig) 1 lakói ellen kií> «teliiofelületire letAlogolt ii a Tót-neut-Oyórgy kön.''g 80 ixAmu tjköny-viben A I. alatti egynegyed telki il blr''ilog 650 frt—kr o. i. bo-ciUlt ingatlanok Uidyörgy kitxióg-S.n a helyi/lnin f. ivi oktob. hó b7. napjának reggeli 0 óráján — mint ateltö határnapon — elárv.. reitetnl fognak | a mUodlk ár»e-riil Id9,ha netán ax eliöu vorö nem talilkoxnik, f. ávl nov. hó 87. napJAnak reggeli 0 órAJAra a helyi i. niro kltüxetlk, aixal hogy ekkor fennebb kijelölt Ingatlauok a b.-ci-Arqu alól 1« eladatni fognak.
n.k mint telekkönyvi bxlótignxk
Ax árveriii fellitelek a törv. Irodájában inludeukor megtuklut-h<tök.
Kelt Kapoivárott nepteuiber hó 10-in 1805.
Boinogymegre törv. liik. mint tolc-kkóuyvi batóiAg.
2-3.
árverési
hirdetmény.
8nnoi(ymegyo polg. türvaiiki-uck mlut telekkönyvi hatóiignxk róixiiOl kfohirri titetik. b>gy Oalambokl Krxi.''bet uagy-k.rpádl lakóinak ¡Mpereliigrt alatl Öreg KovAci Jánoi nagy-korpádi lakói elUnl kövételim l''edoxilir* lná-logo''.t it a Nagy-KorpW köxiig 110 námu |Jkönyviben A t alatt foglalt nigy nyolctad telki birtok, ugy f 508 601 000 903 it 1109 hr. • i. alatt foglalt ii bíróilag 1000 frt.
— kr o. ó. bee.tUII Ingatlanok N.-KorpAd kötiigben a helyttlnin f. iv| nov. hó 4 napJAnak reggeli 9órAJAn —mlut ai eliU határnanon
— elárverextetnl fognak | a máxo-dik árveriii MtS, ha netáu ax eltöu vevd nem talAlkoínék f. ivi d*:». hó 4. napJAnak reggeli 9 órAJAia a helytxlnirn k,tüietlk, anal hogy ekkor fennebb kijelelt Ingatlauok a beciáron alól II eladatni fognak.
Ax árvcn<»l fi^titelek a törv. Irodájában mindenkor megtekint-kelők.
Kelt Kapoivárott iieptoiaber hd 10-in 1805.
Somogymegy« törv. »aike mint tal.kkönyvl hatóiág.
Hirdetmény.
Alázattól bátorkodom a nagyérdemű közönséget árt esi te ni nrröl, hogy Kaposvárott
Krt/vellííí irodát (Coiiiandiltc)
nyitottam da ottan ugy mint helyben minden-tVíIo nyerstermóny óh gyapja megrendelil-HÓnek elvállalásával foglalkozom, továbbá megbízásokat marha- ós konyhasóra legnagyobb kószsóggel óh a nagyórdemÜ kíJzönsógnok kó-nyelmóre megteszek.
Megbízások pontos ós gyors teljesitósóröl ós kiszijlgáltatásáról biztosítva, számos megrendelésért esedezve, maradok Boglár, 1865. aug. 30.
(8- 6) nláantos tiastolottol
_______BOROV1TZ A.
Hirdetmény.
A palinl-uradalmi cairásatbtn axnliml kéxbtil cl-«(Uxra moghalároiott áruk mnlloU ran klállityn.
0 dnrab liasanállintó fojöa tolién schwcicsi é» kn-vorl hollandi »«árinnaáiu, egy éve» liollniidi é» egy I */» év04 aobwoitsl hollandi»al kovort aaármaiáau bika.
Továhbá 17 db inuatratehén in.-aaékho haimálhaté.
iOaon oladamló inarhadarabok n pnlini cairaistálló-bnn naponta roggoli lO''/i Arától, dúlni. 1 ''/. óráig mogokint-lm lök, hol o/.ok ára «kálitok éa darabok aaorint mogtudhnté.
1U valüiiioly dnrabnnk, vagy aa oladandó öaasea daraboknak árn a pénatárnál hofiaettolik, a vott marha n/.onnal olhajtatlintiK. _l''alin, ixo()toinffr 29. 1865._
Árverési hinietoiény.
Hencsei ménesem létszámát leszállítani szándékozván, f. évi oktober hó 12-ónDórakor Hencsóbon, a vételár azonnali lefizetése mellett, nyilvános árverés utján eladatni fognak:
0 darab anyakancza csikóval együtt.
19 „ hámos ló különböző korban.
14 csikó IV, évestől 4''A évesig. _Márffy Díóiicb.
Ájánlkozá s.
Egy fiatal iskolákat végzett gazdatiszt, ki e pályáu egy helyen 12 évig alkalmazva volt, — a magyar, német, szerb, horvát s latin nyelveket is tökéletesen birja, legjobb bizonyítványokkal ellátva valamely urodalomnál vagy ogyes birtokosoknál és haszonbérlőknél, —alkalmazást keres. — Tudomást róla e lapok •zerkesztőöége adand. 2—3
WIKVKR CFATHAIi-MAHKTHALLK.
An dl» P. T. ileueu
Gutsbesitzer, Luidwlrtlie und Kniillcute.
Der löbllehe (lemeluderath der Stadt Wien hat elno Brochure (Iber dat Weien und den Zweck der Wiener Central-ktarkthallo Iii den llaupt-I.andeuprachen der Monarchie verölTentlleht und telbe mit dem Knuhen xweckmlUilger Verlhelliing an alle llaudeltkammorn. Und- und forilHlrUebaaiicheu Vereine u. ». w. in groixcr Anxahi vertandt
nie unteriehriebenen Kaeloren tind bereite alt diejenige roriönllchkeilOb boxolebuet, Wj-luhe beruf «n ibwl <l«i |tallougeicbltft unter Coutrollo der (lemelndev^rlrciuug xu betorgen. •>« >
nieadbea erlauben ilch demnach dlo Herren Prodmenten und Itlndler höfllchU eiuxuladen, mit ihnen gctchftftlioh. Verbindungen anxubalineu und erachten et alt höchtt vrUnicheniwerth, ichon Jetit mit den auf daa llallen-luitltut Hefloktlreudea tu mtlndllchei oder ■chrifUlehe« Klnvernehmeu xu treten, damit dlo dleifallx nötbigcu Klnl<>ltungen und V*relubaniugen noch vor KiölTuung der llallo erledigt werden können.
Die lTuterxel<hiitlen beabilehtlgen femer In den Provinxcn »olldn Agenten und a«rar jeder Factor fttr leine UeichgfUabthclInng aufxuit&llen und envarteu auch In dieier Uexlcchung Antrtgo von daiu geeigneten OeaohtAeleuten.
IMe dleibextlglichen Correipondenxeu wollen geftlllgit an den betreffenden Claai.nfactor adrenirt werden. Die Zutendung von Hroehuren erfolgt auf Verlangen an Jedermann unentgeltlich.
S>Io l''nrtureu der CrutrMl-ltlurkthiillc.
Prlodf. {Ja hl. Rind- und SchweinfleUoh, geachUchUto KAlber, Schöpie, Schweine, IJliumor, Ziegen und Spanferkel ) alle Gattungen gerlucherte«, grialxenei uud gepökeltei Kleli.1« | Heblnken, Zungen, dann alle Oattungeu WOrite. Flu»»-, 8»«- und Meer-fiiehe, friieh, getxlien, marlnlrt, geräuchert und getrocknet l Auiteru, Krebte, Schildkröten und Frhiche.
Zähmet OeflOgel, lobend und geiehlachtet, wie : Hühner, Ulni«, Knien, Truthlthner, Kapaunen, Tauben und Oanilebern. Haaen, Bchwarxwlld, (lernten, ttehe und Hinchea | ferner allo Arten Federwild, klelno Vögel und Uanluehen. F.ler, Bottor, frltch und geaalxen, Rind- und Schweliuchmalx, Schweinfett, Olniefett, Speck, Kuoehenmirk, Kftae und Topfen. All. Gattungen Obtt, Oemdto und Qrflnxeug Im fiUehen, getrockneten, «.-«uprimlrten eingelegten uud eingamachten Zuitan.L; ferner Krftdpfel, Schwimme, Pdaumeumtu, Kaitanlen, Ntlite, und
frttchto nebit lllrto Kimm»'', Anuii und
1. an''. *. Claaio.
J o i » f Urthal. 1. u. 9, Clane.
J Uli ui Moll. 6. Clane.
Karl UranlohkUdten. «., 7. u. 8. Claa»».
8-»
HtldfrUchto i alle ti^iwif
(llrein), Griei, I^^fl^BA Fentchel. A

PESTI biztosító" intEzetT
Ezen logfolsőbb holyen engedólyozett 3 mtlHó o értéHű forint
alaptökév^Jbiró biztosító-intézet biztosításokat eszközei:
a) tüzktírok ollen lak- és gazdasági épü-letekro, gyárfckra s ezekbo''r j foglaltató i.ugó javakra, úgymint: gépekre,gazdasági és iparüzleti szerelvényekre, bútorokra, állmokra, stb.; továbbá mindennemű mezei term^ztmények-ből álló készletekre, akár födél aUtt álljanak azok, akár a szabadban, kazalokban v.^y ttsz-tagokban. \
Biztosítás eszközöltetik ház>jorb''6m vesís-teség ellen lu, a monnyibou ez az ép(í-let tüzkárosulása kövotkezíe''U ♦i;.. ''¿J>iína;
b) szárazon yagy vizén BZállltott Javakat érhető olomi károk ellen; a
c) jégkárok ellen» mindennemű mezei termesztményekro nézvo, a megállapított kár teljes értékének megtérítése mellett.
d) az ember életébe és pedig mindon-nemíl tőke-, kiházasitási és évjáradóki biztosításokat illetőleg. Az euetnü biztosítások azonban csak később kezdetnok meg.
Az intézet, jelentékeny alaptőkéjével és a biztosításokért befolyó díjösszegek által tökéletes biztosítékot nyújt, valamint biztosítási föltételei is lehetőleg a közönség előnyére Vannak összeállítva.
További értesítések adására, biztosítási föladmányok elfogadására s megfelelő kötvények kieszközlósére illetőleg kiszolgáltatására készséggel ajánlkozik."
A „Pesti biztosító intézet" pécsi fő-ügynöksége HARTMANN ANTAL.
Az eddig Somogy megy ében felhatalmazott alügynök urak : J
Kaposvárott Lajpoaig A. kreoak. 8«igotvárott Bálámon Oy. g^ógvaa. ^etonon Vlkár J. rof. lolk. Dombováron llödl If. állat orvoi. N.-Bajom Hordony E. Jegyaö. T.-koppány Koch V. jogvaö. Látrány Dallkó L. Uniló. ToponAr Hato» K. logy*ö. Karád Jobast Qy. gyógy ti. Sslll Krem»!r B. ko-roBKodö. Tabb SxUca J. jegyaö. Longyoltóti Morlcmy Ant. gyógyaa. Némot Lad BIau I. koroak. Lollo HobantamNánd. iogya. Igal Matiaaa J. jogyt«. Marcaalyletl Sándor keroak. Réthely Pahok H. koroak. Barca Kohuth 8. gyógy»*. Saulok FrOhlioh J. Jogyafl,__w (8_8)
Hirdetmény.
A varasdi leánynovelő intézetben az egész év folytában mindon korban lévő leányok tanításra, ugy szinto ogész ápolásba felvétetnek. —- A tanuló év oktober 1-én kezdődik,— mi is minden t. cz. szülők és gyámnokoknak hirül adatik.
Vorasd szeptember lő-én 1Ö65.
Halter Mária
3-3 intósoti olnöknö.
BOR ELADÁS.
600 akó 1862 ki termés
a csapi és vidékbeli szöllőkből eladandó.
Venni szándékozók jelentsék magukat líócsén a számtartó- és Rigyáczon Hayden Miháiy uradnál.
Wajdita József kiadó, lap- éa nyomda tulajdonos Nagy-Kanizsán.
Egy lajtántuli jó atyafi.
Bátorkodom a t. oz. közönséget figyclmoztetni a sajtó alól most kikcrlllt fentnovozott, díszesen kiállított, igen hasznos tárgyakat tartalmazó naptáramra, mely színes boríték és sok fametszvéunyel van ellátva; tartalma kővetkező s
Naptárrész, u. m. holnapok, idŐBzámitás. — A száz esztendős jövendő mondd, időjóslatai (képpel). — „Boldog uj esztendőt" költomény Meosekhátitól.
— „Atermészettan köréből" a lovegö hasznának megismertetése, Sollyey Bélától.
— „Zrínyi," költői beszély Dömény Józseftől. — „Afcköltő." Egy kesorlt emlék Kanizsa vára véres múltjából, Búváritól. — „Csikorag hó," falusi életkép, Pap Gábortól. — „Adjon Isten jő telo," „Lakadalom," költemények Dömény Józseftől. — „Falusi harangkongások," (képpel) a meoBokháti harangozótól.—„Juhász bojtár," költemény. — „A magyar nemzőt őrangyala," költemény (képpel,) Dávidtól. — „Illustrált hasonlatok" (9 képpel). — „Szarvas fogadó," (Mexioóban).
— „Adomák."— „Szlllőknok fontos tudni való," értekozés dr. Sohreyer Lajostól.
— „Hasznos jó tanácsok." — „Szépitő szerek." — „Jó izli étkok készítéso." — A mozei gazda teendőjo," a réten, mezőn egész éven át. — „A Bzőllő gazda teendője," egéu áven át, Tersánozky Józseftől. — A magyar kir. udv. kanozollária.
Uj divat.
\ •.
— A magyar kir. helytartó tanács. — A magyar kír. földtehermentesitési pénzalap igazgatósága. — A magyar kir. hétszemélyes tábla. — A magyar kir. itélŐ tábla. — Zala- és Somogymegye tiszti névtára egész terjedelmében. Mindktá megyo ilgyvéd és orvosaink névsora. — Országos vásárok. — Bélyegtörvény. — Kamatszámitási tábla. — Hirdetések.
Azon siker, melyet előbbi naptáraim kiadásai eredményeztek, határoztatf el velem, hogy 1866-dik évi naptáramat, nom tekintvo som költséget, Bom fáradságot, Ügyes irók mUveivol botöltve, diszoson eszközöljem. Ára a 8 ivnyi naptárnak 40 kr. köményen kötvo » irlapokkal ollátva 60 kr. Kis kiadás 24 kr. A t. gylljtőknok mindon 10 vevő után 1 tisztelet példánnyal »zolgálok.
Naptáramat n mélyen t, közönség pártfogásába ajánlom.
Nagy-Kanizaár., 1866. Bzopt. havában.
Wajdits József,
a naptár kiadó tulajdonosa.''
A kdt sovány.
1866. évre. Negyedik évfolyam. Összeállította Könyves József.
Az illustrált hasonlatokat a nagy világból jogyzotte mámoros jó kedélyében, a következő alakzatokra:
Butclinrontó Jgyúfi Bandi.
Nem ludnakwaló a »zóna.
Megadta noki.
- »
Nagy-Iíanizsn. Negyedik évfolyam.
.30. szám 1805. oktober 20-án.


. Ismeretterjesztő lap
a
szépirodalom, kereskedelmin, Ipar, gazdászat, tudomány és miivészel köréből.
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja.
Megjolon o lap In^nldUb ogy ivon jannnr hó 1-töl kozdv</Vindon hó 1-ón 10-ón és 2<>-án. — ICliSfi/.ot^ni ár postán szétküldéssol óa helyhon házhoz hordva egész óvro 6 frt. | félévro » frL Negyed óvro 1 frt 70 kr — Minden előfizető tulajdon«» kölesön könyvtárát aa oiMi fi fonntiillú feltételek mollott fél áron hnszniUlintjn. — Nyilttér egy l''otit torért 10 kr. — Hirdetésed. hat hasábos l''otit sorért 1-ör 7 kr , 2-or ti kr. és minden további bolktatásért 5 kr. s bélyegdijért 30 kr. fizotondö. A boiktatási dij s a lap kozolósót illotíi mindon tárgy a
kiadó hivatalhoz Nagy-Kanizsára5 a lap szolloini tartalmat illotö közloményok pedig, ugy mindon levolek bórmontvo n szorkesztösóghoz küldendők Kaposvárra. _________ .... —
Lapunk oktober — deczemberi folyamára előfizethetni vidékre postán küldve és helyben házhoz hordva 1 frt 70 krért o. é..
Gazdászati rövid értekezés.
, ''K*
— Pályám«. — J« II g-st lloldog KI a mái kárán tanul.
E rövid mondat alatt „Gazdászati értokezés" irnom kollono nekem mindazokról, molyok a társaságban a gazda gondviselése, munkája, s ügyosségo által jő létro, hogy általuk szükség fedeztessék, jólét virágozzék, fény, pompa és kényelem azoroztessék.
Arndo oz nagy föladat, hosszú és terhes fáradság volna, s hiszem, ellenkeznék a szorkosztőség azon ozéljával is, molyel a gazdászati értekezletre pálya-dijt tllzött ki; azért is a gazdászat ezer, és ezorfolé terjodő ágai közlll értekezésem a koskon yobb ér tolom be rvet.t „Moaü gaadaaápi crövid értokozlotro szorítkozik. hogy a nagyon tisztelteit oIvuhó én gnzdakö-zünségot értokezésom valódi tárgyához vozossom: megmondom, hogy rövid és ogyszorll elöadósomra'' Bomogymo-gyét tllztem ki.
Somogymegyemogyéink legnagyobbjai közé tartozik, hol különböző fo k-vés-, és természotll föld, s terjo-dolmos gazdászatok vannak sokfelé ágazó gazdászati t-andsz0rrc 1; azért mig ezekről renérf szdllanék; békotllrését a nagyérdem»! olvasó, és gazd.nközönségnok kikérem.
Mi a mogyo fokvé*ét illeti: So. mogymegyénok, — mint hosszú óvok során megísmertom—van szép r ó n á j a, borkő, dombosabb fokvésll földjo és homokja; továbbá többnyiro 1 a-pályos rétjo és végre h ogyos völgyes ordojo, moly tölgy-, oser-, bUkk-, fenyő-, egor-, és hársfákkal bővelkedvén a szarvasmarhának, sortésnok, és különösen a birkának olegondő és jó minöségll legelőt ad.
Most az a kérdés: a nevozott földök minő tormészotUok?
Természotéro a földnok, klllönöson kiomelondő:
1-ör. liónaföldjo, molynok termő rétege, kevés kivétollol, buza és ropeze tormő televény, moly illő szorgalom-, s észszorll beosztással kitllnő hasznot hajt.
2-or. Borko. Ez évszázadok óta hc-vorvén, fölső rétogo nagyobbrészt „hu-mus" ; alább, oko által fol nom fordítható „agyag", s mivel onnok mogkc-veréso sok fáradságban b költségben korlil, azért is többnyiro a legnagyobb tápot kivánó tengerivel használtatik oz ideig.
Nokom volt az itteni berokhoz hasonló borkom, mit som föléből nem oszthattam tengeri alá, vidékom nom lévén; som major erővel nom munkáltathattam, több száz holdból állván a torUlot''; tehát
apró gabonát próbáltam henno termelni és niondhntóm, vad kövérségétől megfosztván benno búzám, árpám, zabom, tökélolCHon díszlett, mit élő tanukkal is bebizonyíthatok. Mit teltem velo? alább loírandom.
3-or. Dombja, és homokja.— Az ozokoni gazdálkodás már bajosabb, s nehozobb munka; mert a domb és ltomok tor illetőt nagyobb erő, több pénz 08 folytonos olövígyá/.at értékesíthetik annyira, hogy az ember a jelige szerint boldog lehesson.
E11 a gazdászati pályán yénllltom mog, b szerénységgel legyen mondva, boldog vagyok; mert más kárán sokat tanultam és, lm oktatással ogytltt járt utasi-
I tásomat bo vették: sokakat is tanítottam. Mi előtt a rétokröl, erdőkről, s az erdőkkel cgybonfoglalt legelőkről szólanék: előbb szólok egy párt a gazdászati felosztásról.
Mint fennebb is, mivel agazdászatnak ozor, és ozer ága van: -először is mog-kell vizsgálni birtokunkat h azután határozni cl, hogy arra a gazdászat molyik ága alkalmazandó, vagy világosabban: hal >irtoknnk rónaföld, blln volna ott julilszatra.Hcrtészetí, szóval állattenyésztésre ttirokodni ugy színto, a hogyos ord is, homokos bírtoktorlllotet ha buza,. rop V/O , vagy más telovényes földöt igé ivlő növény lormoléaéro fordithnt-nók; vx kétségkivül a leghálátlanabb
gondolat éB munka volnn. Sőt legyen bár a birtok torjedolmos sa mogyo azon részén, hol mindon található: még akkor se mctíjlltik a latin ex omníbna aliquíd-jo után ; mert osalhatlanul rákövetkezik: ex toto nihil; hanem komolyan megfontolva, hogy a te-rlllotro földminőség tekintetéből, a gazdászat melyik ága alkalmazható: tehát annál mnradjunk, azt a szerint értékesítsük. Igy munkánk , fáradságunk, pénzünk el nom vesz; sőt sokszoros kamattal és örömmol jutalmaztatunk.
É11, — ha a mogyo rónaságán volna 000 hold terülotü szántóföldöm: azt kövotkozŐ minta Bzorint osztanám 9-cs nyomású váltóra.-
IX. nyomású váltorondszer — 60(V£*&ldterületü rónafoldön.
Élv- n z á ni. 1. a. 3 i í 5. e. f 7. 8. 0.
1800. Téli trAgya, «¿rga repexe, vetél ata- ti», a «»AntjU, 0 káli. (epe** yo»4«. Zub ve tv», nrntií», (iixlg lcgolil. -.lirfr Ti'' ; TïrtiS Hon aratA», ö»> (, togclö , lisxl eiS . azántásbái»^ iVengPll vetél éi neilén, fi.il egy •xAntAiban, ioxi-vetéi. • IluxA-arat., «ixig leg.''lo vngy tArló-répA-vot., él 1x0-MB Télen fél trAgya, két-negyod btlk-köny, két-negyed répa vagy bur-Ronya, í rtgr 2 •xAnt. Ixixa-vetéi. Arpa-vetéi, »r»- ti* él üixig lcg. ^ Huia-arAtA», fiv*lg lugt-lS 2 ixint. Itepexe-Arati* > •*AntA*b. buxa.-v.
18ÜV. itepcxo arai»», 2 •Unt. buxa vetél. Tvll trígy. aárgA rapexo veti« ¿» aralAx, 2 »xánt, káp. repexo vetés. /.a 1) vetél, arAlA« él önig legel«. Hor» nr.il.i,, íiixlg legel«, oixl 1 ix. Tengeri vetél éi ixedéi, 8ixl egy •xAn(A*ban, roti-vetél. I!uxa-aratAi,C»xlg legelő v. tarlórépa , vetél él ixedéi. Télen fél tr. két negyed bükköny, kél-nogy«d burg. l vagy 2 ixAu-tAab. buxa-vetéi. Arpavetéi, aratA* él Cixlg legelő. Hasa-arat, őnlg legelő 2 iiAut.
1808. Buxa aratAi,őixlg legolő, CixI 4i tavául ixAntAibSn. Kepcxo aratii. 2 «xáut. buxa vet»i. Téli trígy. 1 rep-cxeretéi é« ara-tA» 2 »lAnt kAp ropexevetéi. Zab-vetéi, aratA», Cixlg legel«. ltoii-*ratAi,Knlg legel«, Cixl 111. Tengeri r«t., no-dél, finit. nAnt. roti-vstéi. Ituxa-arat., őnlg legel« vagy tarld-répa-votéi «» no dél. Télen fél tr. két-m-gyed l.iikk. két-negyed, burgonya 1 vagy 1, ixAu-tiibao buxa-Yet. Xrpa-v«té«, aratA* él őlilg legelő.
1800. Árpa votés éi aratA», Cixlg legelő. IluiaaraU«,í)«iig legeli! 2 sxJiilA*-'' ban. Itepexn aratii 2 •xAntAiban buxa- Téli tr. i.-repcxe vet., arat., 2 ixAu-tAiban, kApoixta repexo-veté«. Zab-vetéi, aratAi, Cixlg legel«. Doxi-aratAi.őixIg legelő, őixl 1. ixAntAib. Tengeri vet., ixo-déi.őixl 1. ssánt. Ouxa-arat, őixlg legelő vagy tarlé- Télen fél tf. két. negyed bttkkOuy, két-negyed burg. vagy r^ia 1 vagy 2 ixinUib. buxa-vetéi.
vntéi. roxs-vetéi. répa-vetéa ixedél.
1870. Téleu »1 tr. kit negyed xab lillkk. kit negyed t, répa t. burgonya, 1 v. ü ixAntAi buia-vetés. - Árpa vetél, ara (A* é* «»»lg leg. Iluxa aratA», Cixlg legelő, 2 nAnt. Kepcxo aratA» 2 ix/ntAxban, buxa-votéi. Téli. tr. lArga repexo vetél, ara-tál, S nAnt. kAp. rcpcxe-Totés. Zab-vetés atatAi, őislg legelő. Roxi-arat, őnlg legel«, őixl 1. i* Tengeri vet, ixe-dé», őixl 1. ixAn-tA*ban , roxi-vet Uuxa-arat., őnlg legelő vagy Urlé-répa vet, ixedéi.
1871. Butaaralá», C»xlg legelő v, tart. répa vetés 6* nedéi. Télen fél tr.. kél negyed bdkk. két uogyed répa vagy burgonyn 1 v. 2 ■xánt. bnxa voté». Xrpavetéi, aratAi éi 8i*ig leg«18. Dusa-arAtAi,5»x!g legel« I ixAntáib. Kepcxe-aráiii, 2 •xAntbuia-vet. Téli tr. lArga-repcxe-vetéi aratA», 8 aiAnt. kAp. repezo-vetéi, Zab-vetés, aratA», őixlg logolŐ. Rozi-arat, őixlg legel«, 6isl 1. «t. Tengeri vet., »xe-déi, őixl l.ixAu-tAib,, roxs-vetéi.
187«. Tengeri votéi, kic-<U-í. dul 1 niÁni. ro*« rctí». Dnia aratAa, Caxig legelS vagy tnrl. répa tété», axű-dét. Télen fél tr. két-negyed btlkk.két-negyed répa Tag)-burg. 1 r. 2 szánt, buxa vetél. Árpa-veté», aratAi él Sixlg legel«. Duxa-araU, Cixlg legelő t ixAnt. Uepc.xo-aratA», 9. •lAjitAiba buxa-votéi. Téli tr. iArga-repexo-veté», aratA*, S sxántáab. kAp. repex-votéi. Zab-vetés, aratA*, őixlg legelő. Roxi-arat, Snig legelő, Őiai 1 ax.
1873. ltoxa nraUx , legelő (¡síig, Ctxi txántiibán. Tengeri vet,, »xo-dé», R»xi l.txAn-tAab.Mi rox»roté». Iluxa aratAi, Sixlg legelő vagy tarl. répa vetél, szed. Télen fél tr. két-negyed blikk, két-negyed répa vagy burgonya 1 vagy 2 ixAntAib. buxa-vetél. Xrpa-vetéi, arat és «ixlg legel«. Ituia-aratAi,ő*xlg legolŐ, 2 szint. Kepexo-nratia , 2 ■xAnt. buxa-vet. TéK tr. »Arga-repexe-vetéi, aratás , S »xAntAib, kAp. ropixo-vet. Zab-vetéi, aratAi, őixlg legelő.
1874. Zab vot£a, aratA* i* IcgvlS Sixig. Rox» aralA», !>»/.ig'' egclC, ő«xi »xáut. Tengeri vet., nődéi, ön! 1 xxAnt. rozi vetél. Buxa-aratAi,«ixlg legel« vagy tarlé-répa-vetéi él sze-'' dél. Télen''fél tr. két-negyed btlkkflny, répa vag^ burg. 2 ixAntAib, buxa- V«Ul, Xrpa vetél, arat., tíitig legolŐ. Iluxa-arat«», ő»xlg legel« 2 ixlnt. Itepexe-aratAl 2 •xAnt. buxa-vet Téli ter. trAgya, •Arga-repexo-vet aratAi, két ixAnt. kAp. repexs-vet.
Ezon beosztásnálfoltétolozvo van,hogy téli takarmányom elég torom, azért is a trágyázásba vetett ''zaboa bükkönyt két izb''on u. 111. mározius 1-sö és április 2-ik folébon, — vagy körülbelül hat hétro egymásután — votom b zöldön ototom.
Ezon takarmány monnyiségnök cl koll tartani a G00 hold szántóföldcs birtokhoz szükséges 36 db. igás marhát, két lovat, 2 v. 3 db. fias tehenet; söt kedvező időjárás mollott még szárításra
is mnrnd, ha az illotö fölügyelő nom zöld takarmánnyal almoltat.
Igaz, itt buzavoté3cm egy részo, a burgonya vagy répa után, ogy szántásba tomottotik ; do a kapálás, töltögo-tés fölér ogy közönségos kovorő-szán-tással éa igy nem vosztottem; BŐt nyertem: mórt a G00 hold birtokon a GG hold egész és ugyanannyi féltrágya után nyortom : l-ször 6G hold b á r g a ropózét, moly cgyonoson nyoroaég,
miután a föld a káposztaropozo ked-voért különben is hevert volna.
2-szor G6 hold káposztarepezét.
3-or 132 „ búzát.
4-szor GG „ rozsot.
6-ször GG „ tengerit.
G-sy.or GG n árpát
7-szer GG „ zabot.
8-azor 33 „ burgonyát vagy répát.
zöld takarmányt.
1 9-szcr 33
10-ftzer fífi hold tnrldrdpát, melyet lm feliből növeltetek íh, szép hasznot hoz éa végre a cselédek magam h szükségleteire l''ennhngyott ü hold körtet, kender és káposxtaföldoken kivlll nyer-toin 104 hold tarló-logelőt, melyre, ha szomszédban birkát nom kapnék: ne nlfóldrdl hajtatnék 200 db. llrllt; és szüretkor, mikor n birkavágáa ídojo eljön, akármelyik mészáros vngy cseh atyafi duplán fizeti vissza az Urükért adott pénzemet.
I)« — feltéve — luítlta kevés széna leríni rétem van, s igásaimat mesterséges takarmánnyal vagyok kénytolon tartani: akkor mit cselekszem ?
Akkor r következő minta szerinti forgást veszem gyakorlatba.
(Folyt, köv.)
A nagy-kanizBai fögymnasium ügyében.
Már múlt Mimiink jelentette, hogy a nagy gymnasium é| ittsére az engedély a nmligu mngyar királyi holytartdta-náostól leérkezett: mondanunk som kelt, hogy nemcsak városunk, hanem egész környékünk ezon áldá»thozó engedélyt legbensőbb örömmel Üdvözli, i Itala uj alkalom nyilván o nagy és népes környék mivolődés Után vágyó lia''al nemzedékének, tudományt tor-jo«ztvén. basánk és nemzetünk tudományos fi i fiait szaporítani éa ezen a világ muvoltfduMiek omolt oszlopot a tormé-szettől megáldott, és a tudomány osnr-i.okában nyort erővel erősíteni.
ÍY-lreifUicrlietlen azon nagy befolyás, mellyel ezen nj temploma a tudománynak nyclvllnk tágabb torjesztésére és r.ltalános mUvoltségéro bírna, mort városunk, ha mindjárt testestől, lelkestől mi>g)ar város is, mégis a hazánkhoz nmutó horvát ajkú tostvérok tőszóm-szédi ágában vagyon, honnan évtizedek /»íj» .«okon. jöttök hozzánk édes anya-nyolvllnk elsajátítására, kik közöl többen snínálattal hngyák el városunkat, kénytelouek lévén felsőbb tnnulmánya''.-1 a , közelebb -magyar iőgymnasium hiányában Zágrábban. végezni; mindezen a leendő nagy gymnasium segíteni tog és azon kedvező '' körülmény, hogy ezen dőrék itjak egéíz az érottuégi vizsgáig folytathatják tanulinányalkHt, számukat csakis saoporitandja. • Do városunkra is nagy .horderővel birand, mort eddig a belkoroskedésre szorult városunk a vasút hálózat által világ kereskedést nyitván, élénkségo és összeköttetései által osak vonzólag és előmozdildlag hathat a fiatal emberekre és igy ezen két hatalmas cmeltyll által eddigi hirnove, nem kevésbé szellemi éa anyagi jóléto is tetemesen gyarapodnék.
Elég'' példa mutatja, hogy 1848 őta, habár építkezésre nom is igon sokat, do szellemi művelődésben tagadhatlanul nagy mérvben haladt és valóban tisztelt polgáraink legillondőbb dicséretéül és legkedvezőbb szellemi bizonyítványául szolgálna, ha ezen nagy fáradsággal és áldozattal végbovihető mii, sikerül,- mely Isten előtt kedvelt fáradozásért a legdúsabb áldás kimaradhatlan, mivel örömteljesen osődltl mindon jd polgár a közlobogó alá, áldozatot hozni, szóval és tettel, hogy ezoa dicső eszmo megvalósuljon.
A tett mezejére lépvén, olső teendő volt tehát a bizottmányt közfelkiáltással újra kiegészíteni, mely kiegészítés o hó 16-én a délelőtti drákban a városház gylMéstermeiben be is fejeztetett, m. p. lettek: elnökké Tárnok Alajos; alelnökké tíelua József; jegyzővé Darázs Zsigmond; pénxtárnokká Tóth Lajos arak; kik egy a város kebléből kiszemelt 40 tagu bizottmány élén állanak ; ezen tágabb bizottmányból ogy osak 10 tagból álld szűkebb bizottmány választatott meg, mely a
szükségelt torvok felállításával lön megbízatva.
Igy tollát bátran mondhatjuk, hogy n nagy-kanizsai gymnasium terve, moly eddig csak ékosszólások kodvenoz tárgya volt és délibábként ábrándképnek és csalódásnak bizonyult be, ma ntár ezon tervet olértnok tarthatjuk ; mort a szép szavak egyvologét tettok váltandják föl, férfias karral és vállvetvo ragadtatván meg a művelődés csarnokának lobogója; hogy az jgo miolőbb testté válljék. — Szálljon tehát áldás az égből, hogy a mti dicsérhesse és jutalmazhassa a komoly és tántoríthntlnn kitartással épit-totendő s a kornak megfelelő jótékony
intézetét. könyves József.
Vázlat a haszonbérlet kérdésére vonatkozólag.
(Folyt.)
Azonban a főbérlot mollott a bérlő is nngy károkat sxeuvodhct, söt Ifinkre is juthat és mindon értolmctségo ós szép összeg pénze dacsára som képes magát soká fontar-tani, — mi loglnkább onnan ered, hogy a bérlő ritkán rondelkozhetik annyi készpénzzel, hogy több évi nagyobbszorü károk, c»t-pások öt lo ne győznék; mort ha olegondö pónx birtokában van is a bérlő, — uzt bizonyára nom tartogatta resorvában 5 — hanem mindon hitelével együtt az utolsó garasig hasonló vállalatokba t''uktotte.
Valóban szomorú dolog az, midőn a bérlök — minden zsarolás ellenére — sem lelhetik föl si\ját sxoroncséjükot.
Axon sxorxődésok, melyok oly időbon köttottek, midőn még a tormékoknek jobb áruk volt, mint a milyenné lett és lehot a visxonyok átalakulásai álul oly nagy tökéket Igényelnek a birtok további fontartása tokintotében, milyeket p- bérlök ritkán to-romthotnok elő. Midőn aztán aa ily kedvező Idők folytán a bérlő minden pénze s hitelo sírba vész anyagilag tőnkro jut, s igy kény-tolen másnak helyt engedni. A bérlőt tárgyát vagyis az átvett birtokot oly állapotban hagyja vissza, hogy a szoronoséllen ulód, ki szintén csak n folyó árakat és a bérleli objootum nagyságái, nom pedig annak minősegét veszi főleg toklntotbo, szintén előbb-utóbb olödo sxoronosétlon sorsában osatoxók. A birtok pedig aa által, hog£ már nom egy bérlő jutott rajta koldusbotra, oly rósz hirbo jön, hogy vógro móg a logméltányosabb bér mollott som találkozik oraber, ki velő örömest mogbarátkoznék.
Sajnálattal kell omlitonüuk, miszerint a most napirendon lovö tapasztalatok általunk már óvok elölt táplált néaotok valósulását bloonyitják bo; do ha 0 néaotok caak néhány évvel ia oxelött jolontek volna mog a közönség olőlt, aligha lett volna egyéb eredményük, mint gunyoa kritika vagy megvető hallgatási
A föbérletnél — szorintök — sokkaloxél-sxerübb a második a részbtbérlot, moly leginkább raegérdomolhoti méltánylásunkat. Mert itt ax által, hogy a birtokok apróbb résxlotekre fölosztvák, a bér többnyire két-aserezett s habár néha egy réaae fiz.etetlon marad Is. a bovott kamat mégia többszörözőn túlhaladja ason összeget, moly származnék, ha a birtokos saját költségén kesolné s tartaná fön birtokát.
Ezen többszörözött jövedelem bisonyára elégséges arra, hogv a birtokos a bérlőt ezen módját elönyösbnok tartva, annak pártolására hajlandóbb logyen.
Azonban mint mlndennok, ugy ennok is megvan a maga árnyoldala) hogy pedig mily behatással van ez különösen a birtokosra nézve, azt majd a kövotkosményok fogják megmutatni.
A klsobb birtokrészletok, egyes táblák, sőt holdak bérbeadása csak igon népes vidéken lehetséges; hol ez hiányzik, ott a bér a oonourentia hiánya miatt nom érheti ol a kívánt nagyságot. ós ason oiekély siámu bérlők, kik maguk is bírnak néwM birtokot, bérelt föl^jelkot forslrozott haszuííát által erőtlenné tesaik, sajátjukat pedig »őrletnek rovására megjavítják. Igy azután ax első — habár rövid — bérlotidő leteltével mír oly osekély bért Ígérnek a kövotkozöre, bog/ legtöbb esetben nem marad egyéb hátra, mint e nembeli bérlotrendsxerröl is lemondani.
Ily helysetben axután ax a kérdés merül fel: „Mit tegyünk most a földekkel?" Axo-kat saját keseléa alá visszavenni, midőn a fundus instruotus olpazaroltatott és a föld klzaaroltatott; es annyit tenne, mint többévi jövedelemről Önkényt olőro lemondani és oly tőkének tul^jdonoasává lenni, mely a földben több évig kamatot nem hozva, hever, vagy pedig aa előbbi években a résxlotbérlet mellet nyert magasabb porozentekot több évi kamatozás nélkülözése által a rendes mértékre reducálni.
Ily kixsarolt földoknok, újból összevonva,
egyben való bérbeadásáról még osak távolban sem lehet szó, azon egyszerű oknál fogva, hogy nom igen fog találkozni bérlő, ki pénzét és tevékenységét Ily háládatlan tárgyra pazarolja. Különben nálunk a fölöknek földarabolt részlotokb nl bérboadása a csekély uépszáiu miatt ritkán lészou alkalmazható.
Az említett két bérlet között van még rgy harmadik, és cz az ugynovexett kőzépaxorü bérlőt, mely az előbbi kettőt mintegy kőxvo-tltl. llaszna vagy kára inindig annak kiterjedésétől és a hcíyieóglöl függ; amennyiben pedig oz ogyik vagy másik folé Inkább hajlik, a megjegyzések annyiban a fontobbick-bői morithi''tök,
A föld erőjének fentartása vagy kitolho-tőlog javítása kétség kivül tulndon gazdának legfontosabb feladata. Hogy azonban 0 czól a saját kozelés, vagy a lórlot ált ul é essék ol, ax a dolog lényegéi nézve mindegy marad j csakhogy a földbirtokosnak azt mindig szom előtt kell tartania. Hanem hogy az omlitott ozél a jelenlegi hórrondszor inellott soha som lesz cléivo az bizonyos, és cz ugy hisszük, nom kíván bővebb magyarázatot. De nomcsak a nálunk uralkodó bórrendszor, hanem a saját kezelés mollett som igon érik cl tcljosen a kellő czólt. Mind nnellett neiu tagadhatni, hogy ritkán találni ily saját költségon vezetett gazdaságot, mely hacsak némileg értolmus gazda által kozoltotik, hogy a kívánt állapottól annyira távol lenne, mint ax a haszonbérlőinél általános és a dolog tormészoténél fogva szükaégcs is.
Miolött a kérdéses tárgy további fojtego-téséhoz fognánk, Jónak látjuk, egy oly oinbor szavait felhozni, ki mind az elmélet mtnd a gyakorlat terén nom egyszor adá fényes bizonyság jelét szakavatottságának. Ertjük Liobíg Juslusnak, korunk egyik legkitűnőbb foldvegy tanárának nom rég közölt ozikkjeít, melynek úgyszólván lényogo a ml viszonyainkra is alkalintsható; többi közt igy szól az említett tekintélyes férfiú:
Mily szerencsésnok novoxhotö mai világban az a földbirtokos, ki ismori és alkalmazni tudja azon oszközökot, melyekkel földjeit Állandóim jó oröben tarthatja, s annak tormését évi öl évre fölobb ömölheti. Hanem ismerőiek szerzése, munka és meggondolás nélkül azt elérni nom lobot."
Es tovább:
„Nem kótolkedem azon, hogy mindon földes ur igen rövid idő múlva hajlandó losz alapos gazdászatl ismorotok szerzéséro, ha axek lognagyobb résxo, kik birtokukat nem önmaguk késelik, véleményükben nem nek ason emberek által magzavarva, kik a nyilvánosság olött mint tapasztalt gazdák lépnek föl, kik közül azonban igon sokan caupa tudatlanságból ÓS rövidlátásból halálos ellenségei mindon a természot törvényeiből merített fogalomnak. Ezon omborok földbirtokaik hasaonbérlöl, kik azt hiszik, hogy ax ö érdekükben áll, mindon tehetségüket arra fordítani, hogy a mozgásba hozott gazdálkodás segedelmével axon földekot, molyok nem sajátjuk a rájuk néxvo legjövedelmezőbb módon kirabolhassák.
A tudatlan földbirtokos persze nom fogja fol, hogy a bérben, molyot fölvesz birtoka értékénok egy részét toszl erszényébe. De maguk a bérlök sem tudják tulajdonképon, mely oldalról tokintaék hasznukat.
(Vége köv.)
Vidéki tüdósit&s.
Csurgó, okt. 0. 18GB.
Tisztolt azerkeaztő url
A somogymogyei első dulogylot*) f. hó 8-kán megalakult Csurgón. Ez egylet ogyéb-iránt, a dalénda fogalma sxorlntl különös és föcxélon kivtti- inás társas-köri ozólokat is tűzött mag» elé: általában igyokezvén Csurgé ^C/totfc Aíc s vidékónok értelmiségét, mintem j^lj^ntban összehozni, ogyositoni; a sseiré^óríntkosést — eszmecserék utján s azok által fenntartani erősíteni: a nomes élvezet szerzése mollett egyúttal hasznos szolgálatokat Is tonni ugy a társadalomnak, mint a hazának.
A dalogylot igazgató választmány tagjai a követkozök: elnöki Mcstorházy János; alelnök: Borky József; karnagy: Uiohtor Antal; Karmesterek: Tóth Károly, Pásztor BoldUsár.;^énztárnok: Barla-Szabó Sándor; titkár: Ciíür Mór; lovóltárnok : Belus Károly j váiasztm. ülnökök: Údvardy György, • Vorbai István, Nafw Sándor, Császár Antal, Hannor Endre, Erdéiysxky István.
Midőn est a hetai nagy köxönség tudomására juttatjuk, s rm által a osak moat kolet-kexett „csurgói dalárdá" t a többi haxal dal-egyletek dísxoa ooribr,beiktatluk: ajánljuk azt füjeg a toat >^r-^íjárdák becses figyel-v mébo éa szivesof- ié>: áiixiveson tanúsítandó rpkan.jsonvóbö.
\ '' CIBORMÓR,
titkár.
•) Valiban no j nagy tülk a »«¿kTiroinak,
horr egy rároik» igy Ily ttip
egylet feUlHOíiTti wfg«18il.
Hirek és események.
A A nngy-ka ni zeni gyiminshim megalapításának f. óvi november hó 5-n mogtartandó sztizadoH an_ ncpt<lytfre a hazai fensőbb tanügy barátait tisztelotfel meghívja a nftery_ kanizsai gymnasium ügyi-bizott-mányn.*)''
A Keroskedolmi Bzempontból meny. nyiro oinelkedik Kanizsa városa, s menynyire törekszik a világkereskedelemmel gyorsan közlekedni, bizonyítja az, hogy pár év előtt néhány sürgöny drotot két hivatalnok kezolt, de ma már 14 drót nyúlik a világ több részérő, melyok a szolgákat kivéve, nyolez egyéntől kezeltetik.
f Zalabéri Horváth Mór mnga és el-árvu''t Irma, 13éla gyermokei nevében szomorodott szivvol jelenti, felejthetlen jó nojénok, illotőleg édes anyának Ne-doozei Nodoozky Vilma asz-szonyságimk hosszas betegeskedés után f. é. oktobor 10-én Hosszufuluban történt gyászos kimultát.
A E hd 12-én órákig tartó dörgés és villámlás látogatta meg tájékunkat.
A A kis-kanizsai tUzkárosultak fül-Begélyozéséro fő herozeg Emészt nevet viselő 48. sz. gyalog ezred 4-dik zászlóalj tisztikara 100 frtot, a legénybég 18 frt 13 krtés 10 ogész kenyeret. Továbbá ugyanazon tisztelt ezred három első zászlóaljának tiszti kara a legénységgel együtt 196 frt 40 krt küldött át, mely utánzásra méltó emberbaráti jó tett. Mint értesül tünk , várobunk tanáosa által külön iratban mogköszönvo és jegyzőkönyveibe megörökitvo lott.
A Hogy le8znohezon gyűjtött néhány ezer forint egy pillanat alatt a Bommi-ségbe döntve, bwonyitja a czéUzorllt-len utosinálás Nagy-Kanizsán. Az indóháztól ogész . Palinig terjedd uton egész nyáron át a kocsik döntötték a vizos árkokba a felhalmozott kavicsot b nom jött az Illetőknek e»*öbo a lábnyi magas por helyett az utat kavicsosai ellátni ; most midőn tartós eső a port folyó sárrá változtatta , belo vettették böloum a kavicsot, mit a sár elnyelt b most ott vagyunk hol eddig voltunk. Ez már valóban több, mint a mit tiszta lelkiísmorot ongedhet.
A Zalamegye főispánját méltóságos gróf Festetics György urat, úgyszintén Kanizsa korület képviselőjét toktts Sil-meghy Feroncz urat, naponta várják városunkba.
* Mogjelon s boküldctett hozzánk a Beormann által szerkesztett és Emioh G. által kiadott »Hungária" első száma. Megjelen hetenkint 8-or 5 előfizotési ára egész évre 4 frt o. é.
A A kis-kanlzsai tüxkárosultak folsogó-lyozésóro, kövotkozők adakoztak ; Horoxeg Batthyányi Fülöp 100 frt. Takarék pónstár .400 frt. Segély egylet BO frt. Fő horcseg Ernő osrod tisztjel 818 frt B0 kr. Tárnok Alajos B frt. ICaán Károly 6 frt. Horváth Mihály B frt Egy valaki 60 frt. Sanvéber 20 frt. Varga János 10 frt. E. l''lnaky 1 frt. Koxma György 2 frt. Oszezll Antal 1 frt. N. Kombansolh Tel. Slallonsleltor 1 frt. Grulloh Zal. Beamter B0 kr. Ws^dits Sarolta
1 frt. Benköfer 1 frt Toufolhart k. k. Toleg. 50 kr. Kuthy 1 frt Soholozor József l frt. Dobrovlcs 1 frt. Hausor 10 frt.Stooxok 1 frt. Kolla Ignáox 1 frt Dobrovlts Dömötör 2 frt. Belus József 1B frt. Kassay Antal BO kr. Wajdits Jóxsef 2 frt és BO példány imoköny-vot. Klank Karolina BO kr. Axenti György 16 frt Tóth W0» ügyvéd 20 frt Jaok 1? ri-fryos 1 frt. Ábrahám 20 kr. Gamás Krésa
2 kr. Nóvák Mártonné 10 kr. Weigonl Ignáox 1 frt Horváth Imre 30 kr. Ékos István 40 kr. Gunios Mihály 1 frt. Farkas Mihály 40 kr. Kocsis Ferenox 1 frt. Horváth Lajos 1 frt Krlts Jóxsef 1 frt. Vusztll Teréx 2 frt. Baláxsovlts János M frt. Marinlosné 1 frt. Stoiner ot Neiberger BO kr. Albá-uts József B frt. .ílbániU Flórián 3 frt Nentv.g 3 frt. Bognár Mihály 1 frt BO kr. Siskovics 2 frt. Pauer igusxta 2 frt Bergh Károly 5 frt Bottfy Károly 4 frt Ootitx Károly BO kr. Gwtfroint Gábor 1 frt. Löbol Armln l frt.
♦) Kéretnek a haxal lapok t. szorkcsztö^ '' 0 tudósítás felvételéro.
Slngcf Zsigmond 1 frt. Fassl fö-rabbi l frt. pr. Kosonberg l frt. Fessollioffer Jó*sef 10 frt. Miffor Vilmos 2 frt. Vcilor Jakab
1 frt. Lakenbachor Lajos 2 frt. Pulák Fltt.ip
2 frt. Suliéra Lulaa 1 frt. Koioufeld 16 frt., Kuglor Antal 1 frt. Woisimayer 6 frt. Uoth Antal ÚO kr. Kohn Gyula 2 frt. VolsiborKcr Zsigmond l f''t. Goldsclimíí*.f20. kr. Win-torstoin J. 60 kr. Svágul M%2 frt. Doutsoh
1 frt. Gutinann Verona Pu frt. ltáki Ferenc» ü frt. Pressburgcr Ignácí,8 frt. Prcsslmrg''or orvos 0 frt. Horváth János 0 frt. ltátz Antal orvos 3 frt. Tersáncaky orvos 2 frt. ürünliul
3 frt. Viner Wciss Gfrt. Mikolascb fest« I frt. Aufríolit Loonold 5 frt. Markbrcitcr Jakab
2 frt. Olop J. 10 frt Oh.p Ignáoz 6 frt. Knöpler Mór 1 frt. Millor József 2 frt. (Jhinyorányl Bódl 10 frt. Cilra József 3 frt. G. 11. (iutmaun 40 frt. M. Hlntt fial 40 frt. Selierz ós Epglftnder GO frt.Wulss Samu 20 írt. Z*rk< witz Zsigmond 25 frt. Gáspár Foronca lü frt. ltorklp Ödön 2 frt. Masanyák Ferenc* ¡fju 2 frt. Dosgyuk Nándor l frt. Sóós Autal
1 frt. Matulnik Antal 2 frt. Klein Eduárd
2 frt. Vücaklca János 2 frt. Vueskic* Katalin
3 frt. M. N. W«lisoli 2 frt. SzuUlts Snlamon 2 frt. Eoenspanger Manó 20 frt. Ehrlích íiámuel 2 frt. B cbracli Isldor 1 frt. Soldo-singer Vilmos 2 frt. Koph Jgnácz 1 frt. Knorczor Rudolf 1 frt. Woias Ignác» Fleisobb.
1 frt. Muagnltcr Károly 2 frt. Orünvald lg-náca 5 frt. W-daa Zsigmond 1 frt. Walbach Mórica & frt. iílbánics Flóri l frt. Kaisor A. 5 frt. Kobn Murit» 2 frt. Másánc»kor M. 10 frt. Schera M. J. 3 frt. Hofroan 2 frt. Taebauer L. I frt. Walbach J. 2 frt. Woisa U. 2 frt. Schwara Pivid 11 kr. Farka« Pótor 30 kr. Schleslnger 30 kr. Nemsltsné 26 kr. Vv«?kovlcsnó 1 frt Ehrlloh Albert 2 frt. MAgly Sándor 1 frt 25 kr. Drovon Antal 20 kr. vlbraháin József 60 kr. Caápáry Jó-zaefnó 40 kr. Singer J. 00 kr. ltosonstock
2 frt. J. Ds. W. 6 frt. Laokonbacltor Károly 30 kr. Uwy József 10 ft. Bauor Jakab 8 frt.-Marsolul József 8 frt. Zottl György 2 frj Fullor József 1 frt. Nusctz János 40 kr. Hlcalhorgcr Ferenc« BO kr. Nóvák Foronca 20kr. (Folytatjuk.)
K a p o h v ú r.
* Jankovich László ő méltósága — egy más fontos ds méltóságteljes állomást betöltendő, lemondotta longyoltóti vál. kerület követ jeleltségéröl; s miután o megtisztelő megbízást az érdemekben ősz Somssioh Miklós ő mga, sem fogadta el, ■—a Jelelt'' most Knoskovloli Ignáoz, megyénknok egyik legkiválóbb szellomi tehotsége; ép oly gondolkodó érett fŐ, mint szilárd jolloui. Tudományát, külföldi úrázásában, tett bő tapasztalatait otak liaxatíságn múlja felöl. Azon sok név közt, melyokot a napok áradata magával ragad; molyok feltűnnek ma mint a buborék, s holnap éi-e.nvéssnok, a dio.iőség után kapkodó politikai ujonozok közt az ő neve minden tekintetben twiuyi snlyal birj hogy a megyét mindig fokintéllyel képviselheti. —•
% Székvárosunkba nem Szuper, hanem Balogh A. szintársulata jövend a téli saissonra; reméljük, hogy olyan erőkkel melyek minden tekintetben megfelelnek a várakozásnak, — különben bizonyos a bukás számokra.
* 12 és 13-án éjjel folyvást villámlott; hosszú ét jó őszt jósolnak. Annyi rosz és keserűség után kell is nekünk sok jó és sok édes.
* A jótéteményeiről, nemes szivűsé-géről még mindig jó emlékezetben álló, boldogult 8i itzer leánya Riza, jegyet váltott Uózenfeld Mórral. Adja Isten, hogy a menyasszony, atyjának erényeit is örökölte legyen a szép vagyon mellott ; igy a frigy boldog leend.
* Balatonvidékről irják nekünk: „Baroson oot. hó 2-án érdekes műkedvelői előadás tartatott Hanny B. rendezése alatt, az ottani épitendŐ kórház javára, következő müaorozattal : 1. Nyitány, Teli Vilmos dalműből, Rozzínitől, zongorán előadták Buda és Graag urak. 2. »Magyar Hölgy" — Garaytól, gyönyörűen szavalta a kitűnő miveltségü Reiz-ner — Szokolay Hermin assz. 8. „Fon-toisee zur der motivs d''Oberon*—zongorán előadta Graag ur. 4. „Angyal és ördög," költemény Szász Károlytól, szavalta Barla ur; ós Vida J. költeményét „Bár csak feleségem volna" egész kedély és könnyűséggel ugyan Barla. 6. Kivonat „ Bankbán« dalműből szorzó Erkel
F. zongorán előadták a bájos Pnyer Vogel Teréz asszonyság és Hanny B. G. „Hymnus," Köloseytől, Graag ur zongora kísérete mellett éneklik — Czon-dor, Belloni. SohHfTer és Fullor urak.-7. „Ábránd- — uram, uram, biró. uram felett, hegedűn előadta Lózort ur, zongorán kiséré Hanny B. szép sikerrel: tapsok közt. 8. Rákóozy indulót Ber-lióztól , zongorán előadták Buda és Graag urak.
Minden szakaszt éljenek és tapsok kövottok, »elmondhatják a t. mííkedvo-lök, hogy: „térdig jártam a rózsában,14 mert csak ugy röpült számokra a koszorú.
A hangverseny után vigalo.n következett, világos virradtig. A tiszta jövő-delem 40 frt volt. Mária Lniza.
• Mohácsi t. levelezőnktől kaptuk a kövotkező sorokat: Egy lépéssel ismét elöro vagyunk a szorgalom terén, mert követve a számos jó példát, városunk is egy hasznos s korfzerü közintézetot szándékszik alakitani.
Augusztus hó 26-án o végből egy társulat alakult, mely egy takarékpénztár alapitását tűzte ki ozélul, s ennek létesithetéso miatt előlegos értekezletet tartott. ai eddigi eredmény az, hogy a társulat 400 db. részvényt szándékszik kibocsátni 100 frtjával, mely összog 40,000 frt alaptőkét adand. Eleve aláírási ivek osztatnak szét; az aláírás már meg is kezdetett tájékozás miatt, hogy a 400 db. részvényro találkozik-o majd elegendő részvényes, mi ha sikerülend, az intézőt azonnal folyamodik engedélyért az illotő hatósághoz.
A hatósági engedély után a társulat alakultnak tekintendi magát, s ekkor mindon részvény után 60 frt befizetendő, még a hátralovő 50 frt tartaléktőkét képozend. E hasznos a háladatos közintézetot, romélem,városunkban mindönki örömmel üdvözlondi, s kitelhotőlcg pártolni fogja, mivol az ncmosak az anyagi jólétet emeli, do a lakosok érett gondolkozása s nemes szándékáról tanúskodik.
< Do, midőn alig dioséihetom a takarék* pénztár létosítéso körüli CBzmét, aggódom a kivitel felett, hogy váljon nom-o a jelen kedvezőtlen pénzviszonyok miatt a társulat meghiusuland; mert sokan írták magukat alá a közép-duna-gőzha-józásl egyletbe részvényosekűl, B.a bo-fizetés sokaknál épen elmaradt, mig mások alig bírnak kötelmüknok elogot tenni. . """ ,,
Sajnos volna, hogy ha o miatt takarékpénztárunk meg nom alakulhatna, melynek okozói osak magunk lennénk. Mult héten javában rostauráltak már Péosctt, megyénk székvárosában. Mig egyfelől á népszabadság hajnalfényét látjuk lassan fejleni, leverőleg hat az emberre, hogy máa oldalon meg az adóexeoutió foglalja el helyét. Tegnap köszöntött be hozzánk az adóhátralék behajtása miatt kiküldött katonaság, mely nem egyes házakban van elhelyezve, hanem az élelmezés közköltségen történik. Vajha mielőbb múlna el tőlünk e keserű pohár.
* Mind a Szilll, mind a Tabi kövot-választó kerületben legközelebb értekezletek tartattak.
0 Az alkotmányos mozgalmakban, követválasztások alkalmával mindig terem a nép ajkán dal, melyet kedv és örömmel dalol éa sokszor o dalok sokáig élnek köztünk, mint kedves időemlékek. Ezért közöljük sorban azon dalokat, melyeket jelenleg a választókerületekben uton-utfólon dalolnak.
I. A Bzilli választókerületben ez a dal járja :
Ziohy Pista Nágocsról, Leesett a tálasról. Ne czirógasd a népet, Nom órss te soha révet I
. . « Kaposvári Kovácslos, Ellenébon két Vostlcs; Hull a dér, köd ösaönte, Hallod-o ezt, Őszinte?
A hol áll Vóstlcs Gábor, Nom Igen nagy a tábor. Diczki gyorok a Jóska, A mit bőszéi nom óoska^
Kacskovics to jól fűzöl, Szeretünk, do nom gyözöl. Szili kerülőt kövoto Éljen, éljen Fok o tol
II. A tabi vál. kerületben dalolják:
Drága boltba» a kömény, Do még drágább a 1> ö m ó n y. Van ö hozzá sok romény, Ezt kiáltja két Berény.
sldándrél a Tallíán, Vágtat szilaj paripán. Háborog a Baíuton, Nom fog nyerni ö ''l''abon.
Hol Daminák a vezér, Ott* h csata mit som ér. Klérott már itz eper, Néinotb, Németh, Németh Imre, yírkon kivül bógymester.
Dorók gyorok a Zichy, Izobár a testo kicsi. Esz,tudomány koll neküuk, 0 losz a mi követünk.
III. Kaposvári vál. kerületben ez a nóta:
Hint a Zsolicz hegyormán a fonyüszál, Egyodül áll Kaposvárott Somssich Pál. Nagy csatában ilyen vozér kell nokünk, Ki ésszol küzd, midőn törnek ellőnünk.
Városházán leng a zászló szabadon, Közünk, lábunk nom lesz többé tán vason? "Azt mondta, ti: „roméi s hisz a
hazával"
Meghozza táu szabadságunk magával V! '' (Folytatjuk.)
Vegyesek.
— Zrínyi Miklóm©*írcázudo8 emlékünnepélyének fényes megllléso tárgyában f. hó 9-én Somogyban Jankovica L. és SomBsich P. elnöklete alat£ érto-kezlotot tartottak. — Az értekezés tárgya volt, — hogy a nagy hősnők jövő évi szeptemberben, halála 800-dik év-fordulatát hasai fénnyel kell megünnepelni. Egy választmány lőn kinevezve Jankovios L. és Somsioh P. elnökléte alatt az intézkedésok megtételéro. A tervezett szobor-állitás a jövő évről osak azért maradt ol, mert a oolossalis mű felállításához som elég idő, sem elég
Í)énz nincs. Do mindent elkövetnek, íogy az ünnepély annál nagyszerűbb legyen s erro Horvátország kitűnőségei U meg lesznek hiva.
— Az országház építésével már any* nyira haladtak, hogy mintegy két hét múlva totő alá juthat. A muzeum sokat omlegetott vasrácaozata is elkészült már.
— A nyitrai zsinagógában f. hó 7-én végbement nagy ünnepélyesség alkalmával két szabadelvű izraelita reformtörekvései miatt hovoB összczörrenés történt. — Két személy osizmatarokkal agyonzuzatott, többen veszélyesen meg-sobesültek. Az összes zsidó lakosság nagy izgatottságban van.
— A berlini zsobmetszők a nők uszályos ruháiban jó eszközre találtak mesterségük UzéBére. Egyik rá lép a ruha uszályára. Természetesen a nő megáll éa hátra tekint; amaz mentegeti magát, boosánatot kér, de azért legalább még egy pillanatig rajta áll a ruha uszályán. Ezalatt valamelyik társa elég ügyes arra, hogy a nŐ óráját, lánozát vagy amire hirtelen szemét vetetto, szépen ueb-ro rakhassa.
— Egerek, mint gyármunkások. — Skótiában egy uri ember az egereket munkára fogja be éa czérnát fonat ve-lök. A taposó malomhoz hasonló szerkezetet készített, melybo egypár egeret zár; ezek futkározásuk által mozgatják a gépezetet. Most nagyszerű tervei vannak az egereket és ozérnasodrást illető-leg. Egy nagy házat akar kibérelni, a abba 10,000 kis gépet helyozni, minden gépbo pedig égy házi egeret. Meg van győződve, hogy ez apró munkások 2300 font sterlinget keresnők meg neki évenkirít.
— (Angol vendég.) A „P. N."-ban olvassuk: Dr. Druilt Róbert,egy igen jeles angol tudós mulat jelenleg hazánkban, ki a mngyar borokról érdeke« ismertetéseket irt a „Medioal Times": bau. Druilt tudor az angol kormány megbízása folytán utazik, s oztilja az, hogy borainkkal közelebbről megismerkedve, szorzott ismereteit későbbi dolgozataihoz felhasználja. A jeles tudor — mint értesülünk — azon ozélra működik, hogy az angoloknál a oognao-kai készitott borsreszcs borok helyett, a tiszta magyar bor jöjjön használatba. Druilt tudor tekintély Angliábna, a véleménye nagy sulylyal bir nemzető előtt, a ha az angol-osztrák vámszerződés létrejön, véleményo irányadó lehet n bo\ítelí vám leszállításában.
— Párbajok a XVI. században. A pár-bajdllh e század elején harapódzott el legjobban. Abban az időben a párbajo-zóknak két osztálya volt; az egyik kedvtelésből és | rofessióból, a másik gyűlölségből vagy bosszúból vivott. Az előbbiekhez tartozott többek közt bizonyos Andrieux báró, ki busz éves korában már hnrmincz embert ölt meg, és dnozára a szigorú törvényeknek,melyeket a párbajok ellen állítottak, áldozatai számát 72-ig fölvitte. Fontenay 18 éves koráig már tizenöt párbajt vivott és kilonozot közülök megölt. A három Bíneau testvér fogadott egymással, hogy egymásután minden reggel egy-egy embert ölnok meg, s minthogy Ugyes vívók voltak, sok szercnosétlcnségot okozhattak volna, hn egymás közt összo nem vesznek, egymást meg nem ölik. Leggyakoribbak voltak az ellenségeskedésből eredő párbajok. Az emberek egész nyíltan hivUÍk ki egymást, s a párbaj nem ritkán az utozán és sétányokon is megtörtént, és a formaságokra nom sokat adtak. így például Guiso lovag Luz urat lováról szúrta lo, mielőtt ez védelmezhette volna magát. E valóságos gyilkosság ellen osak azt a kifogást tették, hogy a ohevalier kissé hamar öltő meg ellenfelét. Luz ur fi»», atyját megboszulandó, kihívta Guiso lovagot, ki őt is megölte, de a párbajok szabályai szerint. Erről Riohelieu bibor-nok ezt irta naplójába: „Noha az iQu Luz báró fájdalma tökéletes volt, mégis megengedte az Isten, hogy e párbaj ránézvo szeronosétlonűl űuön ki."
— Balnton Füredet szeptember 18-ig 1188-an látogatták meg.
— Százados pör. Lengyelországban Lipka és Malisohew nomes helységek birtokosai közt van kétségkívül a világ legrégibb pöre, mely határszéli kérdé-sokböl támadt. A gyŐites fél egy jelen-téktolon ordőrészt fog kapni. A pör 2694 óta tart, s azóta ivadékrólivadékra szállt. A törvényszék elé terjesztett okiratok közül a logrégibb 1474-ben kelt. Az első itélotot 1824-ben mondta ki a törvényszék, do a végitélet még évekig eltart.
— Missouriban nem rég Andreas Dániol glenooei pósta-igazgató kivégezto magát. Hátrahagyott önvallomásából kitűnt, hogy 8 óv előtt megölt egy cali-forniai személyiséget, s 10,000 font sterlinget rabolt ol tőle aranyban; nomso-kára két saját gyermekét ölte meg, a felesége meggyilkolása is szándékában volt. Azonfelül hivatalának gyakorlata alatt többször sikkasztott el pénzes leveleket. Ezen öngyilkos becsületességéről azelőtt senki sem kétkedett.
^— Amerikai lapok most egy hirdetést közölnek, mely mindent felülmúl, mi o nemben eddigelé megjelent. így hangzik: „Felhívás a négeiokhez! Ti mindnyájan együtt és egyenként fehérekké lehettek. Dr. Levere oly anyagot talált fel, mely a bőr feketeaégét el-enyészteti, a ha oly setét volna is, mint az ébenfa, kellemes olajszinné varázsolja át. A műtét legkisebb veszélylyel sincs összekötve s három, egész hat hétig tart."
Gazdasági tudósítás.
Nagy-K*»!**«. oktober 10. Mindamellett, hogy kicsi a via é# a bánáti terményt nem tudják SaUiek fel« aaállilaoi, váltoiatlan még Is a termény ára.
lluaa 3 írt — 3 frt 30 kr. Rom 2 frt — * frt 2ö kr. Árpa 1 frt 60 — I frt 80 kr. Zab 1 frt — 1 frt 15 kr. Bab fohér 4 frt — 4 frt 60 kr. Tarka 3 frt — 3 frt60 kr. mérőnként.
Oasl terményből a nádmés 13 frt 60 kr. l)ló 0 frt. Fokhagyma (olaia) 12 frt 60 kr. mázsánként.
Műit akója 3 frt 00 kr.
A péna taflkét minden osztály igon árai, igy nem caude, hogy ha a koreakcdelom éa ipar pang.
K an ia s a I p I a o sl iraki llurgouya uiérüjo 0 f>. 80 kr. Marhahui foutj* ta kr. Juhhns fontja 8 kr. 8.-r-téihm I ontja 18 kr. UJ saalouna máxilja 30 frt — kr Zsír fontja 86 kr. Lingtlsst ml.tlja IS ft 0 kr. Zteinle-linl ui Jutája S Art 00 kr. Kenyérllsit fontja 6 k<\ Ka.
korloxallsst fontja 8 kr. Mmt Itciéjo 10 kr. Ó bor Itcxéjo 10 kr. 8Őr it«aéJo to kr. 8«llva-pállnka Itctéje 38 kr. Törköly-pillnka itcxéjo 26 kr Kagygyu mixtáj* 16 ÍYt. — kr. Öntött fagygyugyertya fontja 36 kr. Ki. Vonta tOO-a 6—9 frt.
Kaposvár, okt. hó 17. Folytonosan ködös, felhő», oaöa napok; néha kiváló molog idővel, moly a tonyászotot nagyban olőinoxditja. A földbon maradt gabna kikolt, s kővé« bolyon költött fölszántani. A vetéaok általában gyarapodnak • jél néanek kl. Utaink máris romlottak, • a torésés noheaohbon megy ; tán onnok tulaj donithaté, hogy piaezunk a szokott néniéggol nom bir. Eleség is kuvéu tzálli-tátik,« a legkösolobbi jolontésünkhöz képeit nár krral esett mérőnként. Káposztát még kovo»ot hoznak, as is mérogtlrátfo. Korék-répa olég less: kortl zöldség középszerűn. Horgonyát is kezdőnek már sr.állitanl 60 krjával mérőnként. Aa uj bort 6 fton szedik,
— a hol ugyan van — akónként; söt 6 ftot
la megadnak azoknak, kik kéaön szűrtök ol.
(">. p.)
Il^rat péniárfqlyniii október W.--
6% motaliejuo» ÜO.W); 6% nomzotl kölcaön 70.60; bankrészvények 773.—hitolintézotl részvények 166.80; ozttst agio 108.35; arany darabja 6.26s/i0-
iSTyllt posta.
K—y J-nak, Ih.-llcrénybo t Köitöi^nk a küldő-menyi; do miután aion tárgy míg mindig .no nyúlj honim," költéséi addig I* elhaliuitottnk, mlg kegyed na ejctröl ixcmélyeaon meg nem gyöaődlk. Kxen esot-bftu, ugy a jövőro 1« kérem beetet tudósítását,
I. O. Yosxprém: A sxép dalokat kötxönjuk | a névrőli .Igen* vagy ,newYé mert épen ott törlés van. A nagybeetfl Igérrtol kössőnjük a a Jövőro la tartfon meg iiives emlékeseiében. A lapot aionuat megrendeltük. l*,4r nap alatt magánlevelünk megy.
Mária l.uliitnak ! Nagyságod nagyon meglepett t » borsos küldeményt frlhasiiiáljuk; lilsaiOk, hogy továbbra I* megnyerhetjük köiremUködósét. Jlagáa lovo-lot ¡ni»!;.
T-
U»P«Íflnk7tnl,k '' K''y '',8V|Í
Mociekhátluak : Hova cxlmexxak ön~tsámára a 1«. velít? " 1
•IMí?.mL.Mlnf .L010^-" N,lKr<"i hősein, . uem I, megy Jól kl a dűlőre. 1
„Kcctegóiok.* Adni fogjuk.
8*. Oyőrökbo! Jól van-e ? Kérjük as''lgéret telie-sltásít, legalább mátolalban Mást U. * * J
Oy. M-nek, Bécabei Rendet leveletőnk van. ámbár tokáig hallgat. Bxiveten virjuk a küldeményt.
8. P.—naki Kérjük nsgyságod sUrgöigrsásét, hogy a klvánl Időben ott lohtudnk.-
8. Bélának Vessprém t Klixár.tdt a tollt
Hem.t« Pálnak, ugyan ott! Mily etlmek alatt kald-Jük a .naptárakat «nnk náiuára. Vilaait várunk.
.Aldomia.* A muroil ugyan ¿de* lehetett, hanem a tuaaxt Ordöugöa koiertl) «Iro tettük egy kedroxS alkalomra.
.A pnrliajvlvák.",*Eli''-bb meg kell gyBiődunnk, caak aiután «xrflhatunk rrfla i as Irály «»m «nkéletoa I
Of Hí. P.-nak i MéltiSaágod klvántága teljealtro teond. A* (Igy álláaárál IvgkOielebb pontoa tudá.ltá-•unk megy.
.Kaposvári kanáll«, kanáll«,-
Öc«ém ver»o falnlU, fatáll*. . ,
FeluKÍH szerkesztő: 110h0z istván.
R '' X)

■x*

DB IC.
»IM/
»fii
8-3.
Árverési
hirdetménye
flomogyinrg/« iv''tf- tttrrax^ká. n*k, mint tolckluW.Ul hatáiignak r^.-íröl köahUri Ultik, hogy 8ivoly kó««íg irralira felpere»-t^gv alatt Németh I-aJo. Uröktt.el (lombin taki''aok elleni kOvetolé*« fxtoféaáro letilogolt 4a a Uomba ktt*ag 80 i* t*| u. tjkönyvében A t 4ST hr (limii nagy gombit • Utllü bec»ii» S0<H) f l o. é, ugy 4a A t 831 h Íj r. i ium rét, ennek Nk(|<!m aa árvuét naplin egylitt-legeaen rtAkS^ttltetnl tog, Ingat-laiuk Uomra kUis^ébeu a hrli. dinén folyJ évt cktuber hA «0-lk napjinak reggelt & ¿rijin— mint a« «U<l h«tirua|x>u — elirver««. tetut fognak \ a mia^dik irveréti Idö, ha nelin aa eUön vcvS aew Ulitkoanék, f. é. no ve aiboi 80-.llk na|ijinak rejgell 9 óiiJAra a h ly. •«InérakitU •tlk.asaal.kofty ekkor f. nuebb kUi-IS''t ingatlauok a beis-irou átél U eladatni fognak.
Aa irreréel, feltéplek a tSrv. (•odAJ.baii mind nkor iuegti-klut-hetik.
Kelt KapoiviiOtt augui tm ht 31-4n IS0&.
(•oiiiog^/uícgyrt törv. aaéko mint t«lekköuy>Lhat.''«Ag.
>m¡{
tfi
3-3.
8-3.
ÁRVERÉSI
hirdetmény.
Somoggiurgya polg. tSrva^ké. / n< k mint l.lekkOayvI hatAiignak ré* éril k«»hlné tétetik , hogr Wela* Moiet tM.-gyrgyl lakásnak filpi^r «lége alatt Oait JAnos t«« -ftXli,gXL*k-''» ellru károti léte fede tétér* leT''.logolt éa a T t ticul-« Or8rgy ktUa>( >0 taiaiu tjkSnv-véb«M A t. alatti egynegyed t<lkl ét bir ll*g «40 frt—kr o, é. bo-calilt Ingatlanok UaQySrgy kBaaég-íeu a hely* inén f. ért oktob. ki bT. napjinak reggeli 9 tirijin — mint a*«ltS hatirnapnn — «litv«-reatiInt fognak | a mitodik irve-réti IdiJ.ha uetin aa (liún vevSnem Ulilkoanék, f.ivt nav. hA J7. napjinak reggeli 9 éráira a helyt I-nére kltúaatik, at»al hogy akkor fonn''bb kijelölt ingatlanok a b<ca-iron alél I* eladatni fognak, uek iáin« WlekkSnytl kaliaignak
As iiverétl feltéUlek a tOrr Irodijiban mindenkor megtukl/ txtOk. 7
Kait ^apotvirott »»eptev^er h''-> 19-án 1806.
Bomogyinegya tírv. ».»ék« mlut telekkönyvi hatjai«.
Árverési Mrdetmény.
ttomogywgvo polg. Wrvi .ékének mint UlakkOayvi hatéttKuak rétiéi öl köihlrri tetetik, hogy UaWahokt Krttéb«! uagy-korpidl lakinak (Mpcretaég* alatt öreg Koviea Jiuot ftagy.korpidi lakit •llenl k6vat»Uao Iwtetétér« loii-logo'', t és a Naf tf-Korpid köttég lto ttámn tjkönyvéb. n A t alatt foglalt négy ayplc a-t Ulkl birtok, ugyf&Wt Mi Oöö 96$ éa 1109 kr. st. alatt foglalt ét birÜUg «000 frt.
kr o. i. bcr.UM Ingatlanok N.-Kwpid köttégben a k«l|*-iitéa f. 4vl nov. ki i. napjinak reggt li Ö érijin —■ mint at «It«» kjUirnapon ~''tŰk(vtr*»t«tni iogualri a nito-Atk i(«erétl Idö, ha n. tin ai ei.Su
vevő uem lalilkotuék f. éri den. hó i. napJAiiak reggeli 9 órljlia a helyniuéro k tU»« tlk, a> al hogy ekk»r fennebb kij. b it Ingatlanok a bectiron alól i» < ladatni fognak.
A* irvcr>''»i f..!tétclok a törv. iroili iban mliideiikor migtekint. hőtök.
Kelt Kapotviiolt tteptomber hó 19-én I8ÖÖ.
Somogyinegyo tóiv. ttéko mint telekkönyvi hal tig.
,M7.«1 8—8. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
Komogyinegyo |>"|g. lörvttéké-kénak , mlui I lekkönyvi hatóiig-rét-éröl kötblrré tétetik hogy Kelek Itracl slgri lakóinak felnő r< atége alatt Nagy Jinot etökölyi lakót elírni kiWttcléio i''o.letétéro letilogo''l éaaglgeikÖttégSOtaimu tjkönyvébfa A I. alatt foglalt agéts lelek biróllag 3000 frt — kr. o. é. bee* ll ingatlanok Olgo köttégben a helyt iuén f éri okt hó 80-dlk napjinak nggeli Uórljlu — mini atelföhalirnapon —■ elirvere, telni fognak { a mit »lik árveréii Idö, ha nelAnaieliön vevő nem lalilkot-nék, f. évi nov. h.f 80,ik napjának regg> II 9 órillra a helvttlnéro ki-tUtrlik, a>tal hogy okkor fennebb kljolölt lugatlanok a bectiron alól la «WUtul fognak.
A Arvrrésl fel tételek a törr.taék Irodijiban mindenkor megtekint, héldk.
Kelt Kapvsvirott nepttmber hó tO-én 18««.
Pomogymegy« törv ttéka mint telekkönyvi hatótág.
3-3.
Árverési Hirdetmény.
8omogymegy. polg. törvnéké-nck mini Ultkkönyvl hatóiignak ■ éatéröl köthliró tétetik, hogy Takict Kiroly kapotvirl lakóinak filpereitég« alatt Uelenetér Imre latiiri lakót elleni köreteiét« f«da-aétéio laiilogolt ét a Tatxir kösaég 71 itimit tjköny vében A l. alatt foglalt egynegyed teltek btltöaéggel blióllag 600 irt — kr. o. é. beeiUlt IngallanokTac.irköatégben a hely-s inén f. évi ..kl. hó U-lk napiinak r> g''gell 9 úriján — mint elto hatir-i>/«pon — rlirverexletnl fognak | a mitodik irvtrétl Idö, ka netia as el ion vevő nem lalilkoinék, f, évi nov. hó ti. napjinak regg.lt 9 óri-jira a |itly»«ln<ro kltUxctlk, axsal hogy ekkor fennebb kijelölt ingatlanok a bectiron alól il eladatni fognak.
A« rverétl feltételek a törvtiék Irödijiban mindenkor megUkint-hetök.
Kelt Kapoivirott ixeplemb.r hó tS-in 1866.
Bomogymegy. Wrv.txék. mint
. telekkönyv; hatóiig.
»uV|
Oi
a-3
axial hivatnak meg, liogv meg nem
(elenétök ételében a feuehbt Ügyetek bíróilag fognak mr¡ állapit-tatnl,
Kgyiterimlnd felhívatnak mlnd-axok, kik a kijelelt blrtnkliox Igényt tartanak, axt a fennebb! határidőig Ido bejelenteni »lenaenek,
Kapotvár 8t.pL hó 18. 180A.
8ouiogy megye tttrvényixéko mint telekkönyvi hatótág.
«?/»« 3-3.
Hirdetvén y.
Pap (bárdi) Jó.sef, kaiioiin<<rö( lakót hiteleiéinek ntxtxcLivá.a I
Pomogy megye polg. törvény-ixéko mint telekkönyvi hatótág réixéröl köxhlrró tétetik, hogy Öav. Vengel IguicxuO, itill. Ko-hányi Mlrlinak, Pap (bárdi) Jó-»tef elleni kereteiében a.kielégitétl végrehajtát utóbbinak a''K.-Méröl 813. ti. t. J. könyvben A I alatti igy negyod telek ét A.f 2073. hr. ti, txöllökre elrendeltetvén, at árveréii feltételek t a kielégltéil torrend tekintetéből hiteleinknek tárgraláil határnapul f, évi November hó 8 dlk napjának reggeli 9 órája klttlxclik; mire hiteletök axial hivatnak meg, hogy meg nem
Í«lenélök ételében a fennobbl tlgv-etek bíróilag fognak megállapit-
Kgytterinilnd felhívatnak mind-átok, kik a kijelelt blrtokhos Igényt tartanak, axt a fennebbl határidőig id. bejelenteni lie«-•enek,
Kaposvár Ptepl. hó 18. 18«A.
Bomogv megye tOrvényixéko mint telekkönyvi halótág,

3-3.
Ilirdetvény.
Snrugll Jiuot, kétlHlyl lakót hlU''lotőlnok öttxchlviaa I
Pomogy megye polg, törvény-ttéko mint telekkönyvi hatótig rétiéről köihin-ó tóté tik. hogy Par. our Ignictnak, 8uruglt János elleni k«r»»«téheu a kielégltéil vég-rehajlát utóbbinak a kéthelyi b"i »». t. j. kttuyvbon A t K8S él 93J hr. ti. alatt lirji-gyiett réiiblrtu-kára elrendeltetvén, aa árveréii feltételek t a kielégltéil sorrend mrgállapitáia tekintetéből hitele-tőknek tárgyalá.i''haláruapui f. évi November hó H. napjának roggell 9 órája kitlUetik ¡ mito hiteleiŐk
Hirdetvény.
Ptephalcs Klek, ns.-dédl lakói hlleletölnek Otíxeblvátal
Bomogv megye polg. tö»»énv-Sléke mini telekkönyvi hatótág rétiéről köxhlrró tétetik, hogy Kits I.aJo*nak''^te|phalci Klek elleni kereteiében a kleléglléti végrehajtás utóbbinak a us.-dédl 437. 41, n.-t. J. könyvben A f 1769. hr. ss. nemesi réixblrtokára elrendeltetvén, at árv«réil feltó-telek s a klolégltéil torrtnd meg-állaplláta loklnlelébfil blltlcxök. nek tárgyaláil határnapul t évi November 4.dlk napjának reggtll 9 órája kllüsetlk | rolro" hitelesük axsal hivatnak meg, hogy meg nem
elenósök eletében n fenebbl ügy. tek bíróilag foguak megálUplt-taial, ~ V
Kgyttersmlnd felhívatnak mind-ások, kik a kijeleli blrtokhos igéuyt tartanak, ait a fennebbl ha-UrldŐIg Ido liejelentenl tletienek, Kapotvár, 8«ept. hó 18. 1806. Somogy megyo törvónyixéko mint telekkönyvi batótág.

1IS1
1-8
Kgysi''-rimlnd Elhivatnak mind. as ok, kik a kijelöli birtokhox Igényt tartaimk, axt a fennebbi határidőig idu b.Jttientcui liersenrk.
Kapotvár, oki. 0. 1H0S.
Somogyin»gyo törvénysxéke mint telekkönyvi batósóg.
""/tU
2-3
HIROETMÉNY.
Hunkár István hitelezőinek öiitehtváia I Somogy* megyo polgári tör\énvixéko mini telekkönyvi hat''iág rétiéről közhírré létilik, hogy K/ály Aulaiunk Hunkár Irtván elleni kere. letében a kielégltéil végrehajtás utóbbluak A Gombai C6. St. t. J. kvbeu A I a. 373. 468. 683. hrsxám alatt bejegysett rétiblrlokira el* rctidrltetvéu, árveréii feltétek s a kielégltéil sorrend megállapítása tekintetéből hllctoiőknek tárgya. Iái! határnapul f. évi okt. hó 31. napjának reggeli 0 ói^Ja kililtc. tik | rolro hltrloiök a»al hivatnak mcp, hogy meg nem Jelenélök ételében a fenebbl ügyletek bíróilag fognak megállapitatni.
Kgyixorsmlnd felhívatnak mind aiok, kik a kljeleltbirlokhox igényt tartanak, axt a fenebbl batáridőig Ido bojelentenl ilciienck.
Kaposvár sxept. hó 18. 180».
8omogyniegyotörvénysiékemint telekkönyvi hatóság.__
»"Vili
1-3,03
HIRDETMÉNY.
Prolit Mályit hlteletSluek ön-sichlviia I
Somogymegyo polg. törvény.
• léke mint telekkönyvi hitéiig ró-
• léről kÖxhirré tétetik, hogy J.aad-ler Jonefnck l''ioiu Mátyás el« leni koresetében a kielégltéil vég* re haj tái utóbbinak a Poliny 3. itim t. J. könyvében A I. alatti negyed Ulek birtokára elrendel* Utvéu, as itverésl feltételek s a kielégítési lórreod mcgíllspitisa tekintetéből hitclexőknek tirgya* litl hatirnapnl f. 4v| november hó 14-lk napjinak reggeli 9 órája kl-tllxeilki mlro hlulcxök asxal ki. válnak meg, hogy meg aem jelené-tök eietébeu a fennebbi Ügyletek blréllag fognak megillapltUtnl.
HIRDETMÉNY.
Dlslcs György sslgetvárt lakós
hltelexőinek össsvhivita.
Pomogymcgyo polg. törvény-txéko mint telekkönyvi hatóság réstiiől kö.hlrró tétetik, hogy Kiss llálint'' felpereinek Ultlcs György elleni kereteiében a kielégltéil végrvhajlát utóbbluak txl-getvárl 697. tx. I. j. könyvben A + 690. hr. tx. a foglalt hiiho-lyéro néive elrendeltetvén, ax ir-ver''ll,feltét« lek » a kletégiléil sorrend inegillaplliia t kinteté-böl hltelexÖknek tirgyaliil batir-napul f. ó. november hó 10. nap-Jinak reggeli 9 órája kilUx.tlk| mire hltelesők assal hivatnak pteg, hogy meg nem .jolenétUk esőiében a fennebbl Ügyletek H-rollag fognak megillaplllalnl.
Bgyssersinlnd felhívatnak mind axok,klkaklj«l.ltMrtokhos igényt tartanak, ast a fonnobbl határidőig Ide bejolentenl siessenek.
Kaposvár oct 6.1866.
Bomogvmegyopolg.törvónysxéko mint telekkönyvi hatosig.
ÁRVERÉSI HIRDÍÍmInV
Sojnoitymrgyo polg. torvényixé-kénok, mint telekkönyvi hatótig. nak rétiéről köxhlrró tótoUk, hogy Koiitrtci ''Marko ét Ilonét Áron« uő fclp''rcsségo alatt 8 iUos János hosssufalittl lakós olleni követelése fcdvxéséro Icxálogolt s a Hoss-sxufatu köxsóg 63 ssámu tolek* jcgyxökönyvében A I alatt] foglalt egy uegyed tejek birtok bíróilag tOOQ fit o. é.'' becsült lugatlanok Hosstufalti kÖ/ségben n hely.Sii-nén f. 4. novembor hó 9. napjinak reggeli 0 órájin — mint ax olső határnapon — elirvorcstetnl fognak, a második irveréti Idő, ha netán ax olsSn vovő nem találkosnék, f, évi dec. 9-lk napjiusk reggoll 9 ori*
{ár. a helyttinére kltUxetik, axsal
logy ekkor fennebb kijelelt Ingatlanok a bcetirou alul Is eladatni fognak.
Ax árveréii feltételek a törvény, srék irodájában miudenkor megto* klutbetök.
Kapotvár oki. hó 6. 18C5.
Pomogymegy törvénysxéko mint telekkönyvi hatótág.
14*0

1-3
ARVERKSI
hirdetmény.
Bomoeym. polg. lőrvsiékénok, mint telekkönyvi hatéságnak rétiéről » öxhirró tétetik, hogy GoldJÓ-tsef inarcsallt lakóinak felperes, ségo alatt Orbán Kcroucs örökuiol jikól lakótok elleni követeléio l''c-deaóséro leailogoll s a Jiko köxsóg 91. ss. t. Jegyzőkönyvében A I alatt foglalt ét 8000 o. ó. frt becsült egen telki, — A II alatt foglalt és 400 o é, frt biciliitogy nyolcad telki, — A t ala<t fog-
lalt .1 1600 o. é. frt becOtt 268 ói 2^7J02 hr. sslinu ingatlanok Jikó Mxtlgben aholy ixinén folyó évi november bo 7-dlk nap* Jinak reggeli 9 órfjin — mint aa ellő határnapon — olárvcreitetni fognak | a második árverési Idő ha netán a* eliőn vevő uem taiál-koxnókf, f. évi dec. 7. napjának reggelt 9 óráiára a hetysiiníro ki-tüiftlk, axsal hogy ekkor fennebb kijelölt ingatlanok a bccsiroa alól Is eladatni fognak.
As árverési Oltételek a tőrviuy-sték Irodájibau mindenkor m^tc-kldthetők
Kapoivirott, okt. 6 1866.
Somogymegyetörvány sxékemlnt tolekkőnyvi hatóiig.
Hirdetés.
Ezennel közhirrd tdtotik a borsfai Ispánság, áltnl, hogy f. o. novembor 1-dn a bordfai korcsma njjonnan opitett ist41ó és kocsi színnel ellátva, nyilvilnos árverda utjdn haszonbérbe kiadntik,hovaa haszonbérlők megjelenni tisztelettel felkéretnek.. •
Kelt Borsfán 1865. oktober havában.
PALDT,
1* ispán.
Ügyvédi iroda változtatás
jragy-KBiTiiMiam.
Alulírott tisztelettel jelenéi, hogy ügyvédi irodáját a váron templom melletti AXENTI féle házban tetto át, hol előbb a takarék pénztár létezett. KAAN VILMOS
_ügyvéd._
Hirdetmény.
Alázattal bátorkodom a nagyérdemű közönséget értesíteni arról, hogy Kaposvárott
Közvetítő Irodát (Comandltte)
nyitottam és ottan ugy mint helyben rftinden-félo nyerstermény és gyapja megrendeld-séiiék elvállalásával foglalkozom, továbbá megbízásokat marha- és konyhasóra leguagyobb készséggel és a nagyérdemű közönségnek kényelmére megteszek.
Megbízások pontos és gyors teljesítéséről és kiszolgáltatásáról biztosítva, számos megrendelésért esedezve, maradok
Boglár, 1805. aug. 30.
(4—0) alAsatos tisstotattal
BOROVITZ A.
A pali ni uradalmi csirázatban szabad késből eladásra meghatározott árak mollolt van kiállítva.
0 darab haaenálható fölös tohón achwelcsl és kevert hollandi ssárraft*A»u, ogy éves holUndiés «gy 1% éves schwoicsi hollandival kovort származású bika...
Továbbá 17 db mustratohén ra.-s*ékbo hasanálhaté.
JEson eladandó marhadarabok a palinl oslratstéllé-ban naponta roggoli 10''/, órától, délut''. I1/» óráig mofifeklnt-hotök, hol ozok ára számok és darabok szerint megtudható.
Ha valamoly darabnak, vagy as oladandó ösísos daraboknak ára a uónstárnál beBzottotlk, a vett marha azonnal clliajtathalik.
Pulin, szoptemor 29. 180Ö.
!tlnl ainiuuiikht» fél tv imllvklt''t van cHAtolvu.
Melléklet a >>Zala*Somogyl Kösslöny*'' 3Q.
TARCZA.
Kapa. .
(lV-dik pályamű.)
'' J c 11 g o : Míg jőnl koll, még jőnl fog Egy jobb kor.
. V9r0im«rly.
I.
„Hadúrra exkflxxöm
8 o kardra, magyarok Vagy fry»»*ök, vagy ha nem t Meghalni akarok.
Do IxtvAn kormAnyAt
KltUml nem fogoui, Caudar vallAaAval OxxxetOrí karom."
Kupa vexér Így «»ól,
Kkkép dBrög xxava — 8 mAr keiében lobog LAxadAx dUalajn.
Ott halad a tAbor...
A pogány dallAk HuxogAuyt ragadva Kivetik tAborAt.
PArtoi-vexér Knpa
Nagy had A u sxéttekint — „K黫nlJ IatvAn király A halAl ket* lutl*
8 ■ pogAny had előtt
llóiau lehajtanak Kettő« kercsxtjol
Kereixtyén tornyoknak.
Oltár ím jxentegyliAx
Komba dOlro hover . . . . . . Veixprémnél mAr ai Ar, Mely mindent otíeper.
I
A« Ar sxllaj ajkAu
Taak dacx, boxxxá ríva). ,. De olt Ali mAr UtvAn Kömény bajnokival.
Égre emelt sxemmel Hepllt fel fohAxxa „Adj győselmet Uraml Kleknek klrAlya."
II.
Im nemkSxt Ali a kót tAbor, " Mind a kettő vltéx, bAto''r, Itt Kupa néx At bajnokin Tálról buxdít Sax Voncxeiin.
Mint kél a dúló förgeteg Romboló dühétől remeg, A rengeteg: Kupa vexér, Rohan, hevíti a babér.
Mint a xxlrt, melynek oldalAt A förgeteg nem jArja At ''■ Venexelln a bajnok ugy Ali, S KnpAral mérköxnl kisxAII.
.Ide, Ide keresxtény nép" , Kupa vexér im elő Wp — BuxogAny forog kexében, Erői boaxá dál xxlvében.
Vcncxelin ax aggott rexér, István jobb kei« aaost kilép, Ilit mosolya sxolld ajkAu, 8 siói: „Ide hAt pArto* KoppAu 1»
Vax cxlllog a aap fényében Kap fürdik a magyar vérbon , Magyar oatja a magyar vért, Mind kettő vágy nyerni babért.
A két vexér áll most sxembo Kapa s István őxx vesére j Nyughatatlan pogAny vexér Erében vadul pexxg a vér.
Do Alt, mint bércxl fenyő .»áll Vcncxelin éa bátran kiáll — .E1Ő, «18 pártos voxérl" 8xól Vcncxelin „KOxdJ hitedért*
„Ide, ido kercsxtyén véri" *sól Kopa Jer küxdj hitedért. .
CMUog a vexérok vasa. . . Kinek tűnik lo csillaga ? I
Kupa súlyos busogAuyát VAgja, do nem járhatja At
Voncxellnnek vértes mellét, KI ép méri ollcufclét.
fujt á kar a erős aájlAia Kupa fejét porba vAgja.. . • . . . Vervo mAr a nagy pogAny had István sergo győxvo halad.
\
. III.
OltAr előtt IxtvAn
lluigón ImAdkoxik. 8 rebegő ajaka
Iin megnyllatkoxlk :
. /
„HAIa légyen néked
Népek nagy latono, A pogAnyon győxnu Bxent hited fegyvere !"
La Valiőre herczegnő ólete
Kgy névtolon és 1708-ban Kitinben ra.gJMont frnuexia kiad As utAn fordított«
HÉNYI REZSŐ.
(Folytatás) Lognagyobb bizalommal viseltetett iránta, szivét tárta ki oltftto a spanyol lovól alkalmával s ö nom elégedvén meg árulásával, még becsületos omborekot akart azon btlnbo gyanusitni,moIyct maga olkövotott. Mcgkérdé tollút sógornőjét, ha ezen levél valóban Do Vardcs-ó lonne-o? és oly modorban boezélt, melyből látható vala, mi jó szivü a király, h azon meggyőződése, hogy o gonosz tottet ha olkövctto is l)o Vardos ártatlan lerino, vagy legalább büno kissobbodnék. Miután azonban minden körülményeket átvizsgált, sommi könnyítőt som talált részérő. (3 fen-ségo nom sokat gondoltán volo, feláldozá minthogy tíuioho grófjá.4 megmentso, folfodó a királynak Soisson asszony is Do Vardos marquis ármányait. ''
Magához hivatá tehát ö ^onségo a marquist, árulását kesorüen szemété hányta és szám-Uzto, azok kik tudják mit tosz az egy kod-vos barátot kit szeretünk elveszteni képzelhetik a grófné mély bánatát, midőn o szomo-ritó hirt egy lovélböl, melyot Do Vardos-nák még idejo volt irni, mogtudta.
Lovól.
„Mi szörnyű örökre mogválni attól asszonyom , kit szivböl szerotünk I Fájdalmam véghototlon, a nom közölhotom önnel mort attól koll tartanom, hogy szoroncaótlonsé-gombo magammal rántom. Mi kedvos lonno nokom ma a halál, és mi boldog lonnók, ha kótségbo esósom-meghozná azt, hogy szenvedéseimnek rögtön véget vesson. Utolsó kegy mit öntől kórok, asszonyom, az: omlókozzéic mog ogy omborröl, ki azért szoronoséllon, mort önt szeroti. Logypn őrös, kórom, mort részo lesz saonyodéseiwbon, do oly lélek mint az öné, fölül áll a sora kosorüsógoin 11 Az otubor ogy rondkivüli Camoloon: szlvo a tüz és jóg forráia. Egy kézzel sobo| ütünk, a mással irt holyozünk arra. Es éppon az az mit ö fen ségo a király sógornöjo olkövctott. Elárulta Soi issons grófnót, szám tizotó önnek kedvesét, utóbb meglátogatja n kosorodett szorolmost. Vigasztalni igyekszik s biztatja, hogy kedvoso csakhamar vissza tér. E remény kissé lohasztja fájdalmát, do végro is csalódván átongodi magát méltó boszanko-dásának, szoméro veti árulását, s mint olyan kinek mi sincs már kimólui valója lázadó szlvónok hovóbon a királyhoz mogy, lábaihoz votó magát, s a kis tanács mindon ármányait folfodozi. Nincs oly borzasztó kétségbeesés mint a szerelemé.
A grófné látta jól, hogy magát is veszólybo dönti ; de mogboszulni akarta magát minden áron, s nom gondolt magával, csak Guicho grófot buktathassa mog. Ezon kívánsága botoljosült, mort a gróf már számüzvo volt, s őröméro szolgált noki, látván mikép Sois-sons ur ós nojo som részcltottok más bánás-'' módban. 0 fönsége volt az ogyedüli ki a hajótörésből menekült, do olvosztó a király becsülését ki ozután soha som türhetto.
Az udvar még ozon rázkódások okozta izgalomban volt, midőn Mazarin horozeg Soissons grófnő tostv^rét nőül vovén, mint a király igon hü omboíe, egy magán kibalga-tásért folyamodott s azt mindon nehézség nólkül mogis nyorto. A király azt gondolván, hogy valami fontos okokat akar volo közlenl nagyon olosodálkozott,midőn a horozeg visioit, molyok noki, mint mondá, nyilatkoztak — olboszólto.
— Az Iston által figyolmoztotom felségedet — igy szólt többok közt — lia nom hagyja el,La Valióro-t, folforgatandja tz egész országot.
— En pedig ligyclmoztotom — válaszolt a király — hogy ön elméjébon moggyöngült, s hogy igen jól cáclckcdnók, mielőtt ngyvolőjo a nyoregböl kiomoltolnék ha Ilallobor-hoz folyamodnék. , .
— A szegény horczeg szóhoz nem jutott, s ügyködésével igen elégedetlen lóvén távozott.
Annát atyja, a király gyóntatója,oz idöbon oly lépéseket tett, milyet do la C''haiso atyja bizonyára nom tett volna. A királynőt t. i. folyton sürgőitek arra, hogy terjosszo elö a királynak, hogy mennyire nom totszik az Istennek b a becsületes omberoknok La Va-liéro-ol tartó viszonya. Néhányszor ologot tott o kívánatnak do oredmény nélkül. Végro annyira kinzották, hogy lokötolozé magát, a királytój, elboesájtáBát kérni, s kinyilatkoztatni 0 Fenségének egyonoson, mikép törvónytulon Hzorclmo kónyszorító öt az udvart elhagyni.
- A király nem tarthatá vissza kaczagását, a jó atya olötorjoszlóso felett, s a kért olbo-csatáéba azonnal uiogogyozott. O atyasága kijátszva látván magát, vissza kivánt volna térni do nom volt többé mód.
— Csak menjen, ló at/iiui, — szélt mosolyogja^ király, — Korossonoly helyet hol a szent élpt, jobban gyakoroltatik. Lolkiismo-rottrtn ugy ¡» elég orŐB, hogy magát fonnt tiiiMb{jssa, s hn valami nohozobb csot adná magát oló, a lelkésznél segélyt találunk.
Néhány hó múlva az anya királyné vég-
Íiróbát akarván tonni, hogy a királyt La Va-ióro-tői elvonja. Mint anya, még pedig gyenge anya, akart szólni, h olébo terjeszté ö felségének, hogy o viszony fáj neki, s az ogése világot boszontja. A király nom fogadván kedvoson a ror.drcutasitábokat, különösön pedig, molyok szóróimét illotték hidogen válaszolt: Oh asszonyom, o tan jobban illonék máshoz mint ön ; valamint ón nem korcsom mit mivolnok mások,tegyók mog o szívességét viszont sohaso taglalni tottoímot. A halottakat szükséges mindig érlókökbon leszállitni. A királyné okkóp fizottotvén ki, a dolog abban maradt.
Esto a társalgás tiómoly ájtatos nök felöl folyt, kik folyton a hüijük és bűnösök ollon szónokoltak. A királynak még tolvo lévén fejő, anyjával! líoszédjóvol hangosan mondá: Hasonló teremtéseknél tűrhetetlenebbet nom ismerők, kik olhasznált Bzonvodólyoik maradékával szolgálják az Istont, s kik azért kérik a jót, mórt rosszat csolokodni nem tudnak. Nincs mit bánkódni ifjúságok folott, melynek igen is hasznát vették, most pedig midőn ss örömnek elhagyták érdouiUl, róják fol tohotlonségüket, és nom türhotik, hogy cBolokodjük azt mit müvoltok. Ha megunjuk az élotot ós szorelmot. hasonló okokból ml la, mint ők ma, bölcsök löszünk.
Hallván o jó lolkokot beszélni, azt hinnők hogy ólotökbon som tettek cgyobot, mint hogy a hórakat olvasták. Ezok mindon kedves hölgyöt páratlan morószsóggol bírálgatnak. Lássuk póldául ezt vagy azt az asszonyságot és böségoson folszámitá mind mognovozvo őket.
Nom — nom — folytató Itoquolauro úrra tokintvo, — az udvaroltak mindon időben, a valószínű, hogy a világ vógoig udvarolni fognak. S ha vannak nők — kikről nom beszélünk, — vagy titokban viszik ügyolkot, vagy alacsonságuk takarja cl ökot, ós gátolja hogy r^juk no gondoljunki
A király oly jó kedvébon volt, a a tárgy annyira izléso szorinti,hogy beszédét hosszura nyujtá, nom volt az udvarnak hölgyo, ki szinro nom korült, a kit no ostorozott volna mog.
Egy. nap sem hasonlít a másikhoz, s az öröm is sokat vosztono értékéből, ha nem zwartatnók mog. A király mint láttuk, jól mutatott az ostólyon, do n következő nap ogószon máskép mutatkozott. Korábban mint rendcBon kedveséhez mont. Soha osinosabban gazdagabban öltözködvo nom volt. Mivel pedig ilyon látogatásoknál a tanuk igen alkalmatlanok , szorelmoBoink bezárkóztak, és szerolmökkol mulatták egymást, onnok leggyengédebb jeleit adván; midőn La Vall-éro asszonyt hirtolon n szülés fájdalmai elfogták, do oly hovoson s görcsöket okozólag, hogy n királya logkcllomotloncbb zavarokba jött. Legrövidebb ut volt, segélyért kiáltani és a bábáért küldeni. Az állapot sürgető lóvén, vosztogotni idő nom volt. Vógro n király az ablakon kiáltott segélyért. M. és C. asszonyságok, ós a bábáért küldött. Ezok mind mogjolontok, do nagyon .későn. A király kénytolon volt maga n bába kötelességét teljOBitoni. Nom lóvén ilyetén kalandra kó-szon, szópon kihimzott gyöngyök ós gyémánttal loggazdagabban kirakott inollényo disz-tolon hclyzctbo jütott s végkép mogsommi* sült.E közbon az asszonyságok ntogórkoztok a a királyt nehéz munkájában verejtéktől ellopvo találták. A fi\jdalom hovóbon La Valióro nyakán ragadta mog a királyt —-mert onnok felkonett kezei által nem akarta magát órintoni engedni — mi közben nyakra valóját clszakitá .moly 1000 tallérnál többet ért. Mcgkoll vallani ez alkalommal oly szol-
4
Í[álatokat tott a király, molyok ogy nagy , ojodelom dicsőségéhez nom illenők, hanoin igonis egy szenvedélyes szorolmoshez.
La Váliéro asszonyság nagyon rosszul lett s, midőn C. asszonyság fejét voszitvo kiáltá „meghalt, meghalt" a király majd lerogyott lábairól. Annyi igaz, hogy La Valiéret szörnyű görcsök támadták mog, hogy asszonyság is halálát bittó. A király oly szo rongálások közt volt, hogy loirni som tudom.
— Fáj I áz Istenre kórom — kiálta a nőkhöz — adják vissza öt egészségben nokom, s vigyék mindonomot.
Ha valaha ájtatos vala, most bizonyára az volt, vagy legalább oly arezot vágott, hogy elógségos volt ezt elhitetni; mort egész idő alatt mig o tréfa tartott, az ágy lábainál térdolt, mozdulatlanul, legfoljobb Jojót fordítva vissza idő közönként, s ugy hogy mindon! i; megindított. Végro magához térvén kiaaé La Valióro, szemeivel a királyt korosto; M. asszonyság ozt észrevévén intett a királynak hogy közeledjék ; do onnok szorongása Osak nagyobbodott midőn La Valióro inkább hwltau mint ólvo kezeit n mint csak kimorülttógo ongedte a magáéiba szoritá.
A király mellotto kivánt maradni, de távozás™ kérték, olkollo ragadni őt az ágytól
— hogy ugy mondjuk — sogymásrafoktetnl, melyen szinte nyugtot nom talált, oly nagy izgalomba volt koblo. Vógro az orvosuk kötolcsségükot teljesítők, nyújtván szorokot, molyok a fájdalmakat csillapiták • igy fojo-dolmünk is szabadabban lélokzott. Egy pil-lánat és egészen uj are« jnutotkozott. Az öröm kövotto a szomorúságot j s nem levén többé az anyával elfoglalva, az ujdon szülött folöl kozdottok gondoskodni: ez ogy szép liu volt, kiről máskor bövobbon fogunk szótlan! Ver-mandois berezeg novozoto alatt.
Amint La Valióro asszony jobban lott, újra kedves foíedolmét korcste, s onnok tt lehető legnagyobb elismorését fojozto ki.
— Volt-o valaha jobb fejcdolom ? — mondá" M. asszonyságnak — mit tart ön ?
— Megvallom — válaszolá omoz — nom .hittem öt ily gyongédnok. Elvagyok ragadtatva jóságától, s őszintén mondom, nom lobot oléjrgó szorotni ily szonvedélyeson szo-rotö fejcdolinot.
La Valióro asszonyságnak már osak nyugalomra lóvén szüksége, az asszonyok vissza vonultak. A király — mint hinnünk lobot
— nngy szolgálataik arányához tnórvo köszöntő inog fáradalmaikat. Ezornyí hálálko-dásaí közt biztosilá őket, mikőp mindoneset-bon kitűnő jcljit fogja oUsmerésénok adni, annyira, hogy okuk Tegyon mogolégedniök. Meg is tartá adott szavát, s a követkozés mogmutatta, hogy egy nagy király szóróimét szolgálni gyakran jobban jutalmaztatik mog, minthu koronája szolgáltatnék.
A'' világ csodálkozott voso ágyánál kitüntetotf csodának látszott azok a királyt, s kik tudták,, ményoi lürhotlonok.
— Mi nohezon lohotott Öt, a királynő szobájába vezotni, valahányszor az ily körül-ményok közó jutott? Itt klsobb uagy<ibb mérvben logyözhotlon ollonszenvnek koll lontii.
Ilykép okoskodtanak azok, kik boavatot-
tabbak voltak másoknál. Elég volt, valami-uok való szinünok lenni, hogy ők határozottan igaznak állítsák. Azok kik az osomény tanúinak adtak hitelt, azt mondák, hogy a szorolom igon megváltoztatja az ombor gondolkozását; hogy a tiltott örömnek bájjai oly őrös bűvölettől vonzanak, mikép eléggé felfogható többro késznek lenni a kedvesért, mint valaha a házas társért tonni lohotno. A következés megmutatta, hogy oz utóbbiak helyesen okoskodtak, az olfybbieknok pedig nom volt több mondani valójok, mert látták hogy a király kodvosót szomei elöl nem bocsátja, hnnom nála étkezőit, söt ő maga nyujtá neki n lovcst Is.
Mindon nagy ápolása daozára La Valióro botogségébon sokat vosztott. Folottokép iu«<g-sovanykodott, oly gyongo lett, hogy csak nagy ügygyel bajjal tohotott néhány lépést. Egy szóval mondhatni, hogy misem maradt bonno szorotni való, kivóvo szellemét. Azonban n király szivo La Valióro külsején«-k idomulásán nom változott, söt mint az előtt szerette.
A törtóntok után sonki som kótolkodott, hogy nom fogja mindig szeretni, de annyi igaz, hogy a jövöbon sokszor csalatkozunk. La yaliéro mindig a király szorelmo tárgya marad — mondának — mindig elfoglalva fogja tartani szívét lóikét; s ha mogtörténnák Í8, hogy a fejedelem másfolé hajtanék, csak ¡8 a vágy nagyának loosíllapítáka végett tenné, a o láng csakhamar kialudnék.
rDo oh 1 a szorolom nom örök élotü!
Néhány nap múlva a király Saint-Agnan horoxog s M. asszonysággal társalogván sok ideig a szorelom büv orojérÖl beszéltek.
— Nincs oly nsgy öröm a világon — szólt a király —- mint szorotni és szerettetni; s nom tudom hova gondolnak azon komor és méla lelkűek,kik o nornos szonvodélyt kilr-
"a, királynak ked-visoloto folott. Ez slött, kik ismerték logy a szülés körül-
tani akarnák a táisadalomból. Oly termó-»zotos szükségossógo oz n nomoi szlvoknok, hogy nála nélkül nincs való boldogság.
Száz mog száz szópot ós jót mondott o folott ós a horczog ¡8 M. asszonyság ogy órto-lomben nem lovón, vólemónyük mollott kardoskodtak. A társalgás hosszas volt, s mlvol sem ogyik,som másik engedni nom akart, a király itélotéro bizták eldöntőül Igazukat, kl is ítéletét a kővetkező négy vorsbo foglalá, molyot ogy asztalkára irt. kebléből Jöttök o vorsok, vagy omlókozoto nyujtá ozt, igazán megmondani nom lehot, do ezt tudni nom is tartozik a dologra.
Nincs boldogság egyedül a szorolomó.
Iln szorotünk mindunt roméllünk, mindon-bon örömet lolünk és minden mosolyg reánk.
Szorolom tartja fol a tormészotot
Szorolom nélkül tz is mogsommlsülno.
Mivel mindont mit a királyok készitnek szépnek találtatik, o vorsok is csodálandók-nak tartattak. A foloselUk megnyugodtak az itélotbon,do a király M. asszonyságtól ugyan o tárgy folott más vorsot óhajtott. Szabadkozott mig lohetott, végro ongodolmeskedett mily oredraénnyol itt kövotkoaik.
Mily szomorú lenno a világ Ha a szorolom gyönyörei nom lennének Ekor monthotlonül kótségoo csvo Sommisülno mog naponkint a tormészot.
A király igon megvolt olégodvo M. asszonyság oszméjévol.
— Most önön a tor horczog ur — szólt Saint-Agnanhoz — lássuk h\ ór-o valamit múzsája.
— Slro — válaszolt a horczog — ha rosz vorsokot koll csinálnom, mint jó frar.czla lópok holölök ki, meglássa Fölséged :
Szorolom nélkül a sziv gyönyör nélküli, '' S oz jó franoziául nom más mint élö holt,
Kulcs zár nélkül, fal alapnélkül,
Ház bútor nélkül, fegyvortár fegyverek
nélkül
— On hasonlatai kissó laposak horczog ur — válaszolt a király. Ezt klvóvo a többi meglohotös lonno.
— Igazán szólva, Slro, — válnszolá a horczog,— rég idője,hogy ennyi vorsot irtain. Ar. én múzsám nincs gyakorlatban, s ozon fölül Apolló ur mog én solm lom voltunk valami jó barátok.
M. asszonyság i/on ió ismoré a királyt ós sokkal ügyesebb volt, nogy o jó alkalommal 110 hizulogjon neki.
— Engedje mogmondanom — Siro, — kozdi az asszonyság —hogy folosoléselnk nom toljesok, hogy miso maradjon o részbon kivánni való, szükséges lonno o tárgyban La Valiére-nok véloményo is; orro nézvo pedig azon uézotben volnék közölnök volo o vorsekot.
Igaza van válaszolt a király — köszönöm ez ötlotét, do jó lonno moglopn} öt és valami ismerotlontöl hozzá küldonl. Erdokos lonno láta''ink mint fogja fel a dolgot.
Igy történt tehát, s itt kövotkozik mit La Valiéro 0 vorsekhnz csatolt,
Nincson édesobb a tiszta lángnál, Mulyot szivünkbe kiváló órdom kolt ; S a világ ogy szörnyű lak !onno , Ha a szóróimét eltlzuÖk belőle. A''szelíd ódclgések vonzanak) Lsszorelem nélkül élni tulajdonkép nom
ólét.
Bár mint siotott is a küldöncz, a király mégis tUrolmotlonkodot''t. A szorolmosoknól a logkisobb dolgok is küvotlc&ményokct szülnok; s ha ogy nyort vagy vostfett csata folott forgott volna a kórdér, a {¿l?ály nyugtalanabb nom lott volna., wta .¿sp&jo volt tohát, midőn oz opedő is sjri&^itój^oí vorsokot látta?
—. Nem vártam kovosobbot — szóllaltmog —• a ha La Valiéro asszonynak valami nom sikorülno, csodálkoznám.
Azonnal látogntásáru mont, hogy szerol-íft«laí^/njahb bizonyítékát adja. Nom találta öt oty defaíton mint óhajtotta, kérdezó tohát mi lonno >*ka szomorúságának.
— Szomorúságom oka, Siro — válaszolt La Valiéro a felőlem, hogy ¿»«''vésztők ogy fojodolmot kit étotomnól jobban szeretők.
— Nincs igaza Önnok asszonyom — afölött nyugtalankodni, mi soha aom történik, vi-azonzá a király. Mit mivoltom, hogy ily hUtlenségot tosz fol rólam ? Mit vot; észro bennom ml elhltetnóünnolálhatotlanságomat? Ha ön moR győződött,hogy szi vömből szerelv-)?, mit kótolkodik, hogy szorolmem Útm

örökké I? \ f
— A világon mindon forradalomnak toi aUvetvo — válaszolást Valiéro — s '' rolemnines az alól kivovo; ./■■''■''''fV
Szor tncsémbon nom fogul cl ■.-/v*om, liogy
no vehossom észro mlkép olvesziteni azon kollomokct, molyok oly szükségesok a szorolom fönntartásán, mivel pedig a sziv vonzalma sokat függ a szoinek kielégítésétől, előre látom, hogy szíyo csakhamar elfordulnád tőlem, mert szotnoi jmindonütt szópségot találandnak, molyok tetszeni is fognak. Do morom állitnl Slro, hogy sohol tökólyesobb sórdok nélküliobb szűrőimet találni nom fog.
—i Ha szivemet kitárhatnám — szólt a király, kovós hajlamot találna ört abban~a változásra, ugy hogy szomrehányásnknt tenno ön magának, mivol oly igaztalanul gyunuba vesz ongomot. Változzanak meg nrez vonási a mint akarnak, csak tolko no, ugy én som változom meg soha. IIol találnám ón az ön istoni'' adományait'' melyek önt szivom kedvesévé tottók? Hol találnék én ép oly nagy mint érdoknélküll szívót, mint az öné, oly holyos Itólotot és omolkodott lolkot, moly mindon iiotnes koblet olbtívölt?Oh asszonyom, mi kcgyotlonok gyanúi, s mennyiro sajnálandó vulnék, ha azok ctokély szorototónok orcdinényoi lonnénekl Mert végro is adott biztositiisním után, kétolkodhotik o szívom ösziutcségo folott? s ha''ön, mint mondá, annyira szorot, honnan jön. hogy saját szenvedélyének nom hisron, moíynok mégis inog-győznío kollono önt a felől, inikép én önt örökké szorotni fogom? Miudonro kórom örizzo jobban ogy fojedolom nyugalmát, ki imádja önt, ki azt hiszi, hogy nincs több ol£ sziv mint az öné ; birtokomban lóvén pedig o sziv, mit kívánhatok móg? Mog vagyok győzödvo, hogyha szorottotni kívánok, csak o» ogy szív az ki szorotni tud ongomot. Tu-, dóin nom királyi mlnőségom határozta el ön szerelmét, tudom hogy Tolküloto a koronán fölül áll, hogy ön engom inkább mint kod-vesét szorot, nom mint királyát; bizonyos vngyok bonpo, hogy gyakran óhajtotta, no szülöttöm volna bár annak ami vagyok, hogy szabadabban birhntnn.
Lohotnék-o ilyokröl moggyőződvo,ha már valakit szorotnók nem önt? Nom lonno-o okom ollonkozöleg hinni, hogy nagyságomat személyemnél jobban szorott. ö,]s hogy a hiúság/ lábainát ''látni ogy királyt, nagyobb örömöt okozna uoki, mint milyet szorolmom nyújthatna? Mi sincs mulandóbb hiúság mint a tosl szépségo, ozornyi véletlen romokba döntheti, még alélok szépségo tartós, s csak oz élottol múlik- Önnek osztályrészül jutott erényoit jól ismorom, és sokkal inkább tisztelor-, semhogy olhntározhatháin magam változni. Erényei, nom pedig szépségo határoztak ol önt szorotni, s ugyanazok kötoloz* nck önt szorotni, az egész éltoton keresztül.
— Eletemet adja vissza, kedves kiályqm — viszonzá La Valiéro. — Monnylro loköto-lozottjo vagyok, hogy éreelmoin valóságába onnyiro bohat, » miro oly nagy Bzüknégom van biztosításokat nyújt? Nom, kedvosom, bizalmatlanságomnak nom szorolmom cso-kólységo oka. Ha kovosbbó tisztelném és szeretném, nem félném annyira olvesztét. Ön igazságos irántam, mortmegérdomlom valóban, hogy higyjo mlkóp magas állása nom vakított ol, s nom azért szorottom morl király, hanom mort szorototro méltó. Nincs önnok szükségo a korona aogélyéro, hogy szorettossék, szouiólyo érdemli azt. s hogy aggály nélkül birhassam önt, kit állásának magassága távol tart töloro, lonno inkább egyszerű polgár. Do okoskodásaim nem sokára folismorók szorolmom igaztalanságait. Megbánás az mit o folott érezhetők, hogy dicsöségónok kissobbülését kívántam.
Megvagyok gy^jtödvo , hogy uralkodni ogyedül ön van hivatva, hogy Igazságos ha a világ legszobb, logvlrágzóbb országának lcgbölcsobb , legnagyobb és legorénycsobh ombor, fojodolmo. /ímbár ogy fojedolom körül hizolognok, — válaszolá ö folségo — Önnok diosórotoi mégis nagy ílrömöt okoznak nokom, mivol irántami boosülésénok nyilvánságos jeléül tókintom, s mivel azt hiszom nlnos nagyobb öröm mint bocsültotni az által kit szorotünk. <
— Mig oly helyzetbo vagyunk, hogy min-donro vállalkozhatunk — viszonzá La Valiéro — azt hisszük, ml sincs mit kívánnunk nem lohotno. Az idö mindont lorombol s folodékonységbo taszít. Ma szorototro méltónak találjuk azt, kit holnap nom szlvolho-tünk. Elvégro is kedves horczegcm, ogyo-dűli osztályrészem, ha önt elvesztem szo-roncsótlon lennék, a visszavonulás lonno, ha mégis olég erőm maradna szoronosétlonségo-mot tul élni. A király mogujitá biztatásait, a. oly szonvedélylyol szólt, molyot visszaadui képcsők nom vagyunk.
Alig távozott a király, La Valiéro a király nővéréhez mont, hol az udvar mi\jd mindon hölgyöt ogybogyülvo voltak, míndnyájnn a legcsinosabb lovagokkal körülvévo. Nemsokára megórkozott a király ia,oly jó kedvvel, melyből csak nagy ológcdottségo tűnt ki. A r iideson komoly Mazarln horozognö Roquo-lauro úrral társalogván, onnok két vagy három izbon oly nagyszorüon naivot mondott, hogy az udvarlóknak osak kissé szorónyobb-
{cl Is Bzomoikei sütvk lo, ozon Caurtonay lorezog is, ki a horozégnóó^t opodt, annyira
megszégyonló magát, hogy olpirult. A király mindozt különösön a horozognö baklövését s a horczog o fölötti zavarát észrovóvén, C''onty horezogot, ki mollotto ült olhagyá s La Valióro.foló Indulván, olég hangosan, ugy hogy a közollovők hallhatták, igy szólt mosolyogva: Igen boldog vagyok asszonyom, hogjy o Bzcgényokon fölül áll szollomilog, csuk mindig kollomost mondván nokom. Iía velőm annyi törrtént volna, mint Courtonay horczcggol, hámban meghalnék. La Vallóra szint* moBolygva válaszolt, hogy monnylro szoroncsés viszont ö is, szollomdus fojedo-lomrael lovón dolga,- b hogy vigasztalhatlan lenno ha hasonló eset volo történnék. Társalgásuk jó időig tarta, kik hallották azt mondák, hogy nom lohot kollomcsobbon ingerkedni, mint ök ingorkedónok a szogény horczegnö-vol, ki élőjétől végig a társaság ólczcinok központjává lott.
A király nővóro mogigerto Crcqui horczog-nőuok öt Saint-Claudoban meglátogatni.. S ifieg akarván adott szavát tartani, csakugyan ol is mont. Ott La Valiéro orvosával, ki ö fon-ségo egyik beteg udvarhölgyét látogatta tnog, találkozott. Ezon orvos szollomdus és dorült kedélyű ombor volt. Miután n botoget megszomlélto s bajnfolöl tudakozódott volna, igy szólt hozzá: kisnsszony legyon nyugodt, jó kozokbon van, mii\don ellon birok gyógy-szórt, még a szorolmosok szivét is moggyó-gyitom.
— Nagy örököt tonno, ha ily gyógyszort adna nokom — szólt ö fonségo — volno vagy tiz-tizonkót botegem, kit meggyógyítanék, ha füvoknél többo nom korülno.
— Oh asszonyom ohoz olcsóbban is juthatr Szónál többé nom korUl.
— Szóp titok, logyon szíves oívos ur, ta-uitson meg roá.
Az orvost őröltetvén anovotés, mint ku''ön-bon is tréfás ombor, száz mog száz udvariasságot mondott o folott, mivel pedig mulattatni akarta öt, észrovótlontil La Valiéro-ro vezotto át a társalgást.
— Mit mond La Valiéro felöl? — kérdó ö fonségo.
— Hogy a nlik logszoronosésbiko, — válaszolt az orvos ^ a király oly szonvcdélyoson szoroti, hogy ktfojozni som lohot; most is, hpgy/mogsoványkodott La Valiéro, felottekép félti ólotét, sőt tudakolta tölora, hogy ily szikárság.mollott lohet-o La Valiéro asszonyságnak megélni, vagy nem lonno-o oz rosz jel. E kérdésokot oly szorongás és megindulással Intézto hozzám, hogy meggyözödtom, mikép La Valióru asszonyság netáni halála folott noltofcon,Vigasztalódnék.
X S mit válaszolt ön neki ? —. kérdó omoz.
— Fönséged gondolhatja — folytató az orvoB — hogy nom vagyok oly ügyotlon ombor, klrályomnuk valami kodvotlont mondani. Diztositám, mikép La Valiéra sokáig fog éln|, a ezt annyi bizalommal tevém, mintha az Iston nyilatkoztatta volna ki ölöt-tom. Az orvosi tudományt dicsőitém, b az ólot és halálról ugy boszóltom mint bölcs. A király nagy figyolommol hallgatott, szavaim annyi örömöt okozónak neki,''hogy szorottom volna noki La Valiéro halhatatlanságát száz-szorls megígérni, állítván mikén a halál ily nagy fojouolom kodvoaét nom togja megtámadni morészolnl.
— RoudklTÜll-szenvedély ob a szorolom 1 — szólt ö fonségo. — Valóban joggal mondhatni, hogy a szorolmoBok vnkok. Nom foghatom mog, ml titkos bilv orojo lohot o to-romtmónynok, mit sem találok bonno olyast, ml a királyt Ily szonvodólyos szorolomro kötolozhotnó. Valóban, ha La Vallóró asz-szonyságnak bájai vannak, ugy azok nom a szomok számára valók, —válaszolt az orvos.
Elbocsátatván az orvos, a két nő si\ját és mások Ugyoi folott kozdónok boszódot tartani. Azonban ö fonségénok igon szivén foküdvón La Valióro boldogsága, másra gondolni nom tudott.
— Látott-o ön valaha o nőnól szoroncsót-lonobbet? — szóla Croqui horezognöhöz?
t;— Mondhatom fonségednok — válaszolt amaz — hogy ismorok ogy valakit, nálánál boldogabbat, s az ••• asszonyság, ki a római udvar kövotót szorcti, a viszont szorettotlk.
— Hogyan? tehát a kövot?l a szentszék jogain fölülomclkodik ? Ez borzasztó szentségtörés, s a nő kiteszi magát a kiközösítés voszélyónok.
— A szorolom novoti n kiközösítést — válaszolá a horezognó — s a szont atya szÜk-aég esotébon meghallgatja az ész szavait is. Ha fenséged mindazon szópot hallaná, mit a szontszók kövoto beszél, mog fogna egyezni abban, hogy azon szomóly, ki szóróimét raogszorzó; ozorszor boldogabb mint La Valiéro. A királynál sokkal szobb ö, kodvosobb, pzoll.omdusabb, szorolmosobb, ogy szóval, vógtolonül szorototro móltóbb.
— Hogy kodvosobb mogongodom önnek — viszonzá ő fonségo — a többit azonban tagadom. A király szoretotroméltó, s nom hiszom, hogy volaki szollomi olönyolt kétsógbo vonhatná. Ezon fölül gyöngéd, olözókony, s mondhatom, hogy a király ogószon más
magán körében, mint nyilván. Ml sincs oly kollomos, gyengéd, oly tisztoletteljoa éa szenvedélyes mint a király négy szóm közt. Kit szeret, az olőtt mit som titkol, mindont feláldoz érto: nincs akarata, hanom ha kedveséé; ogy szóval, ha igaz, mit nokom róla mondtak, ez egyedüli ombor a világon, ki szorotni tud.
— Hogy hogy ? — szólt a herozognó — fonségod még Ouicho grófot som voszi ki ?
— Való, hogy hogy szerototremóltó — folytató ö fousj&jjiil r- do nom tartom öt oly szonvedélyos swi^tőnok, mint ö felségét.
Valószinü. hogy uz ilykép megkozdott társalgás cs''ojc ugy foioztotott bo, nogy az egész udvAv mogrestáltatott, mert est képzelni som lobot, hogy az 6—0 napig tartó társalgás csak a király és La Valiéro vagy a bibomok kövot szorolmo folott folyt volna egyedül.
kifogyván végro asszonyságaink a tárgyból, visszautaztak l''árisba. 0 fonségo ogyo-ncst a Louvroba mont, hol aa udvar majd mindon hölgyei ogybogyülvo voltak. Az anyakirályné ö folségo botogos levén, mindenki látogatására sietett. Koquolauro ur, ki elég disztelonül szakitá meg egy udvari hölgyet hosszan tartott viszonyát, a társalgás közbon belépvén, a király vitába lépott velő.
— Ah Roquolaure, — szólt ö folségo — ön könnyelműsége mindig napi beszéd tárgya. Ön valóban különös ombor. Azt hiszi, hogV egyedül a nők iránt nom kell bocsülotesnok lonni? vágynom másért lép viszonyba volök, hanem hogy szorolmökböl gúnyt Űzzön? Ha igy vagyon, a bocsülotos omborok utánozni nom fogják, llészoraröt megvallom, hogy ez nom az ón modorom, s moggyözödésom az, hogy a bocsülotos ombornok mindonben mint -llyonripk koll ki''ünnnl. Mit? hát azért mivol
a nőknek nincs egyéb fogyvorök mint a vott sérolmok fölötti panaszok,azórt szabad logyon ökot büntetlenül sértogotni ? Mitsóm találok a bocsülottol mcgfórhototlonobbnok. Ha óként folytatja, ugy önt valamonnyi hölgy korülni fogja, mint valami másvilágba való ombort, ■ nom fog ogy grizottot találni, kl meghallgassa önt.
— Slro, — válaszolt Koquolauro — gyóntató atyánknak ongedolmeskodni k,oll, az onyim pedig azt mondá nokom, hogy/lolkiis-moretom megnyugtatására szakitnom kell.
, — Oh a jó lólok I — kiálta fol a király. — ön nom volt mindig oly finom; ■ végro is lolkiismorotóvol már korábban tisztábajöhe-tott volna, a lolkiismorot elvoinok mogmon-téséro soha sincs bűntény megongedvo. 1 A király folyton szorongatta Koquolauro urat, s az mint rondoson csak kedélyes cso-vogósokkol védte magát. A hölgyök, kik nagy száramul voltak jolon, örömmel l&tták mint védi ügynökét a király, ogy magas állású közülök igy szólt:
— Valóban dicsőségünkre yállk; bu^/jegy i, nagy király érdokoinkot védi.
— Nom lonnók kénytolen osolokoddl ozt, ha mliuWn nő ön jollomóvol birua,—válaszolt a király. Végo lóvén a társalgásnak ö folségo vissza vonult, hogy lolkiismorotóvol számoljon kissó, mlvol másnap gyónnia kellett; h valóban logalább látszólag ájtatosan áldozott. Dussl olég finomul mondá, hogy ö folségo napjait három részro osztja: Az első az Istoné,. második a népé, s a többi mind La Vallérc-é, kit mindon módon ajándékoz^ mert valóban nagy és gnzdag ajándókokkal halmozta. T a Va''''óro ozökot aa elismerés mindon loliotö jololvol fogadta, a nom rond-kívüli gazdagságok tekintetéből bocsülto, hanom mint ujabbnál ujabb joloit szorolmeso gyöngéd órzolmoluok. Meg lóvén győzödvo, hogy a király mindont, mi az ö kozoiböl jönno, hasonlókép fogadná, nohány nsp multán a kövotkoző kézirat kisérotóbon ogy öltözókot küldött noki.
Kézirat.
Mily dicsöségot találok kodvos fojedolmom abban, hogy a világ legnagyobbfejodolménok ajándékot küldhotok j do szorencsóm van moggyözödvo lonni, mikép o csokély küldo-mónyomot kcdvcson fogac(ja, s gyöngéd szorolmom tanúbizonyságául tokinti. moly a világ mindon kinosolnól vógtolonül drágább Ez az, mi nokom örömet okoz, 1 ológtételt szolgáltat.
A király kölönbon ie mindent, mi La Va-lioro-töl jött csodálattal fogadta, o kézirat mbst végkép olbájolta o móg az nsp igy válaszolt.
Kézirat.
„Csak ön az ogyodüli az egész világon, kedves gyormokom, kinok ajándékát öröra-mol fogadom. Az öltözőitől, molyot nokom küldött, jobban megológszom, mintha más közökből Japán mindon aranyáyal kínálnának. Do kedves tubiczám önszivét i\jándé-kozá nokom, s ozt a világ mindon királyságainál többro becsülöm, kórom is tartsa meg ön azt számomra; mort csak ezen ajándék tOBzi a többit is kedvossó előttem. Ha jön! fog, az ön küldötto öltözotbon fog találni 11 (Folyt köv.)
Felelős szorkesztŐ: ROBOZ ISTVÁN.
Wojdits Jázsof kiadó, lap- <58 nyomda tulajdonos Nagy-Kanizsán.