Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
24.12 MB
2023-01-09 08:02:59
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
129
219
Rövid leírás | Teljes leírás (571.22 KB)

Zalai Közlöny 1878. 001-009. szám január

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsaváros helyhatóságának, nemkülönben a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
17. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KAS üfcA, 1878. jftna&r 3-án.
J2&L
OWittésI ár
egész évre . . 8 frt
fél évre . . . 4 „
negyed évre ... 2 „
Egy 8ȇm 10 Jer
Hirdetések
6 hasábos petitsorban
7, másodszor 6 s minden további sorért 5 kr. NYILTTÉRBEN
I soronként 10 krért tétetnek fel Kincstári illeték minden r egyen hirdetésért külö | 30 kr fizetnedő. 83©«^--*mmQi
Tizenhetedik évfolyam.
9
előbb
A lap szellemi részét illftS közlemények szerkesztőhöz.
anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intézendők : N''AGY-K \ NIZSA Wlasslüsfcáz.
B«irmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól . fogadtatnak el.
J Kéziratok vissza nemj küldetnek.
O O YI KÖZLŐN Y/
N.-Kuni/Raváros helyhatóságának nemkülönben a „n.-kaniwiai kereskedelmi s Iparbank«, wn.-kanizsal takarékpénztár«, a „imlimegyei általános Unitötesliílet« a n.-k*iilzs*í kisded-nevelő egyesület", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanissai kül választmánya- s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenklnt ketszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Felhívás előfizetésre!
A rZalai Közlöny" 1878. évi január első napján életének tizenhetedik évfolyamába lépett; ritka jelenség egy vidéki lap életében, főleg oly vidéken, hol — fájón kell megemlítenünk — az értelmiség nem a tömörülésben, hanem szétforgácsolt erőkben véli a közügy hasznát, boldogságát előmozdítani. Hány lap dü)t ki mellölünk e tizenhat év alatt! élénk jelképe ez, mely azt mutatja, hogy „Átok verte meg a magyart, mert az soha össze nem tart"! *
Lapunk rendületlen áll; köszönet a hazafiúi pártolásért, melylyel e hosszú időn át megyénk jobbjai megtiszteltek ; köszönet a lelkes munkatársak becses figyelmeért, melylyel küzdelmes utunkon kitartóan kisértek, csüggedést nem ismerve bátorítottak !
Lapunk tovább is folytatja pályafutását s ha eddig el nem bukott, edzettebb korában már nem fog elbukni, remélvén, hogy a tisztelt közönség buzgó pártfogása s kedves munkatársaink nagybecsű buzgalma kitartóan támogatni fogja igyekezetünket, munkásságunkat.
Független állapotunk ismeré-
TÁRCZA.
Sylveszter éjjel.*
Még agy két perez . ... .Oh hagyjatok nyugodtan Távocnom e kinoi életből át! * így szól az agg — álte utolsót lobban — Fel fel vetve kórágyában magát. De aem mennek, kik eljöttek : ae árnyak, A zsarnokkal mind számolni akar .... Egyenként a kórágy körébe áilnak, Szemeikben vad boszn láugival.
S szól az anya: „Két kedtej gyermekem volt: Az egyik czédrus, a másik kis virág ; S kiket kezem oly édelegve ápolt : Te kegyetlen Sket sírnak adád. Légy átkozott ! a pokol maró binja Kevés legyen azért amit tevéi .... „Oh ne tovább !a t kezét könyörögve tárja Az agg, s reszket miként a nyár levél.
„Szép t er5a volt, agg napjaimban tárnom És egyetlen aki még szeretett; Ki vezet most, ha karjaim kitárom, Ki ad a vak atyának kenyeret? Fiamat — mond — miért vevéd el zsarnok ? Ága által mért ölted meg a fát? Oh ! hogy sírodban is kisérjen az átok! . .* Nyöszörögve kér az agg: „Ne tovább!"
Szól aa ifja: „Két drága kincset őrzék : Egyik anyám volt, másik kedvesem ; Kik életemnek egy-egy felét térték : Sírjaikban nyngosznak csendesen. Te tetted ezt .... Oh! mér...