Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
24.12 MB
2023-01-09 08:02:59
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
168
290
Rövid leírás | Teljes leírás (571.22 KB)

Zalai Közlöny 1878. 001-009. szám január

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsaváros helyhatóságának, nemkülönben a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
17. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KAS üfcA, 1878. jftna&r 3-án.
J2&L
OWittésI ár
egész évre . . 8 frt
fél évre . . . 4 „
negyed évre ... 2 „
Egy 8ȇm 10 Jer
Hirdetések
6 hasábos petitsorban
7, másodszor 6 s minden további sorért 5 kr. NYILTTÉRBEN
I soronként 10 krért tétetnek fel Kincstári illeték minden r egyen hirdetésért külö | 30 kr fizetnedő. 83©«^--*mmQi
Tizenhetedik évfolyam.
9
előbb
A lap szellemi részét illftS közlemények szerkesztőhöz.
anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intézendők : N''AGY-K \ NIZSA Wlasslüsfcáz.
B«irmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól . fogadtatnak el.
J Kéziratok vissza nemj küldetnek.
O O YI KÖZLŐN Y/
N.-Kuni/Raváros helyhatóságának nemkülönben a „n.-kaniwiai kereskedelmi s Iparbank«, wn.-kanizsal takarékpénztár«, a „imlimegyei általános Unitötesliílet« a n.-k*iilzs*í kisded-nevelő egyesület", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanissai kül választmánya- s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenklnt ketszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Felhívás előfizetésre!
A rZalai Közlöny" 1878. évi január első napján életének tizenhetedik évfolyamába lépett; ritka jelenség egy vidéki lap életében, főleg oly vidéken, hol — fájón kell megemlítenünk — az értelmiség nem a tömörülésben, hanem szétforgácsolt erőkben véli a közügy hasznát, boldogságát előmozdítani. Hány lap dü)t ki mellölünk e tizenhat év alatt! élénk jelképe ez, mely azt mutatja, hogy „Átok verte meg a magyart, mert az soha össze nem tart"! *
Lapunk rendületlen áll; köszönet a hazafiúi pártolásért, melylyel e hosszú időn át megyénk jobbjai megtiszteltek ; köszönet a lelkes munkatársak becses figyelmeért, melylyel küzdelmes utunkon kitartóan kisértek, csüggedést nem ismerve bátorítottak !
Lapunk tovább is folytatja pályafutását s ha eddig el nem bukott, edzettebb korában már nem fog elbukni, remélvén, hogy a tisztelt közönség buzgó pártfogása s kedves munkatársaink nagybecsű buzgalma kitartóan támogatni fogja igyekezetünket, munkásságunkat.
Független állapotunk ismeré-
TÁRCZA.
Sylveszter éjjel.*
Még agy két perez . ... .Oh hagyjatok nyugodtan Távocnom e kinoi életből át! * így szól az agg — álte utolsót lobban — Fel fel vetve kórágyában magát. De aem mennek, kik eljöttek : ae árnyak, A zsarnokkal mind számolni akar .... Egyenként a kórágy körébe áilnak, Szemeikben vad boszn láugival.
S szól az anya: „Két kedtej gyermekem volt: Az egyik czédrus, a másik kis virág ; S kiket kezem oly édelegve ápolt : Te kegyetlen Sket sírnak adád. Légy átkozott ! a pokol maró binja Kevés legyen azért amit tevéi .... „Oh ne tovább !a t kezét könyörögve tárja Az agg, s reszket miként a nyár levél.
„Szép t er5a volt, agg napjaimban tárnom És egyetlen aki még szeretett; Ki vezet most, ha karjaim kitárom, Ki ad a vak atyának kenyeret? Fiamat — mond — miért vevéd el zsarnok ? Ága által mért ölted meg a fát? Oh ! hogy sírodban is kisérjen az átok! . .* Nyöszörögve kér az agg: „Ne tovább!"
Szól aa ifja: „Két drága kincset őrzék : Egyik anyám volt, másik kedvesem ; Kik életemnek egy-egy felét térték : Sírjaikban nyngosznak csendesen. Te tetted ezt .... Oh! mért ''vágj* ily telietlen. Mért hogy karomra nem vagy érdemes ! Átkot nem mondok zsaraok ellenedben : Nem enyém — a gyengék szokása ez
tes s ez tartotta bennünk a munkakedvet s ez e d z i tovább is erőnket.
Szabadságszeretetünk, hazafiúi érzelmünk egy a nemzetével, nem czifra szavakban, de tettekben igyekszünk az? nyilvánitani, ez által a közfigyelmet ébren tartani s köz-méltánylatot kiérdemelni honpolgári legszentebb kötelességünknek tartjuk.
Felkérjük azért lapunk önzetlen barátait a további pártfogásra, mint igaz és jóakaró házibarát országos, de legkivált megyei életünk hü tükrével hetenkint kétszer pontosan bekopogtatunk.
Igyekszünk változatos tartalmát e lapnak továbbra is a legélénkebb sziliben megtartani, fejleszteni, fokozni.
Hazafias tisztelettel
a szerkesztőség.
Előfizetési s hirdetési pénzek alulirthoz küldendők, vidékről leg-czélszerübben postai utalványon.
Előfizetési ár az eddigi: egész évre 8 frt, félévre 4 frt, negyedévre 2 forint.
Wajdits József könö
Beköszöntő.
(Sz. E.) Egy évvel ismét öregebbek vagyunk korban, dusabbak tapasztalatokban, bővebbek szenvedésekben; csak egyben nem öregebbek: örömekben!
Maghalt 1877. Megszületett 1878.
Rosz volt a páratlan év. Talán azért, hogy az utána jövő páros majd jobb leend.
Egy volt csak, amiben megelégedésünkre gördült le 1877. Gabnatermésünk ország zerte kielégítő volt. E helyett elfagytak gyümölcseink. Az egyenlítőn keresztülvihető tokaji nedűt bölcsejében verte tönkre a jég. Betegeink számára külföldről kelle importálnunk az almát, szilvát, körtét, baraczkot befóttekül! Amit nyertünk egyben, elvesztettük másban. Amit nyertünk a vámon, elvesztettük a réven. Egy szóval tőkéül megtakarított filléreinkhez kell nyúlnánk hogy kielégíthessük az élet legszükségesebb igényeit, 8 hogy útját állhassuk a dobpergésnek, mely hang a szegény emberek keserves szerzeményeinek lélekharangja szokott lenni.
így állunk, midőn temetési torát üljük 1877-nek, midőn keresztelő ünnepén vagyunk 1878-nak.
Azt mondhatnók rá, hogy nem irigyelhető álláspont.
A nemzeti jogigények szappanbuborékká váltak!
Phrásis az egész, semmi más!
Ám tekintsük az országszerte tartott s a lefolyt nyár derekán oly impozánsul sikerült meetingeket! Mi lett eredményök ? Bátran rámondhatnók, hogy semmi. Mert a meetingek czélja nem csak azt irányozta, hogy az orosz javára a mi pénzünkön fenntartott hadsereggel ne interveniáljunk ; hanem azt is, hogy a velünk testvér török
s
megy . .
Utácna egy lányka árnya lebben Vádolni a zsarnok ágya elé ; Nem kzól, de az égó könyek izemében Erősebb átok mint a többié. Érzi az agg: a vaskarok kinyúlnak, A vad szemekre éj homály terül .... Ijedve rebbentek szét az árnyak .... S egy lélek bírája elé repül.
Kong a harang, kongása rémet dobban
Terjed a lég minden részében el :
Egy koporsót visznek ki gyors — de halkan, —
Utáonok csak a vihar énekel.
Nyikorg a zár, megnyil az ősi sírbolt:
Beléteszik a kimúlt tetemet. . . .
Egy hang hallik : zsarnok és kegyetlen volt,
Legyen emléke örökre feledt!
S mint va ütésre messzetQnik Az eddigi gyászos halotti kép . . . ÖrömtQsek lángja csap fel az égig S köröttük hangyaként sürög a nép. Majd harang zug, ágyuk moraja hallik, S megjelen a Tárra-várt fejedelem : Előtte a legbüszkébb térd meghajlik,
Nyomán a béke áldása terem......
♦ •
Álom c«ak ez. de talán való álom :
A letűnt év hfi képe vala ez ;
Volt virág, de gyümölcs nem volt az ágon,
Burjánzott a gaz, s veszett a nemes ....
8 az uj, mely a régi helyébe lépett
Olyas lesz-e, milyenről álmodék ?
Hoz-e áldást a népnek s békességet ....?!
Ugy legyen! agy engedje azt az ég.
GARAY SÁNDOR.
* E ssép költeményt előbbi számunkra későn j vettük. Szerk. i
Helynév magyarázatok.
(Mutatvány Ré-ő Ensel Sándor »Helynevek Magyarázója" ezimü sajtó alá rendesett munkájából.)
— Két közlemény. — A helynevek történeteinek ismerete oem csak szép, de szükséges tudomány. Már a XIV-
; ik század elején meg lőn pendítve a helynév magyarásatok eszméje. Anjou Károlyt, j midőn Fiorenzába utazott, Cimalnet híres festőnél látogatást teendő, útjában zeneszó s őröm-lárma között tömérdek sokaság követte, s a m A véss háza körül hullámzó néptömeg a levegőt örömkiáltással töltötte el. Ez időtől kezdve Cimalnet lakhelyét ,11 Borgo A 1 1 e g r i q e k" vagyis .Vigak varosának nevezik."
Hazánkban a helyneveket dicséretes szokás szeriut rendesen történeti személyek emlékezetére neveztek cl. K e v e h á z a, J á-kóhalma, Arpádsirja, nem-e ily elnevezéaek ? — A magvar nemzet, midőn a szittyaföldről Európába költözött, itt telepedé-sekor az országot Vármegyékre osztotta és pe-dig Álmos fejedelem esküjenek fogadása alap. ján; Quid quid boni, dux et sui milites, per labores corum acquirere possent, nemo corum expers fieret; azaz a mit a vezérek s embereik kösfáradalmaik által szerezh-^nek, abban mindenkinek része legyen. A régi hires Doboka Sunád vitéz nemzetségétől Doboka és Ctanád Vármegyék, a jeles Hunt es Pazman testvérek vitéz nemzetségétől Hont és Pozsony megyék vették elnevezésöket.
Évszázadok előtt több megyéje volt az országnak, mint ma; de időközben több kisebb terület a nagyobba olvadt be. Rogerius mester idejében l) hetvenként megyéje volt az országnak. Bonfin Mátyás alatt hetvenötöt említ, Ver-bőcy a maga idejében hatvan hármat sorol fel. (1. Corpus Juria Hung. Tyr. 1751. T. II. p.217.)
Mi az 1848 előtti felosztást tartjuk meg
nemzet földjén a vérfürdőnek gát vettessék s a esaládi tűzhely szentélyei ne tekintessenek bordélyházaknak. Megtörtént ez? Nem ! Mert a vérfürdő most is tart! stb.
Ily körülmények között igaz-e. hogy a nemzeti jogigények szappanbuborékká váltak ? hogy phrázis az egész, semmi más ?
De hajh! ne szóljunk tovább erről! Hiszen ezzel a nemzeti méltóság elválaszthatatlan kapcsolatban áll! S a nemzetnek hol van az a fia, kiben föl ne fortyanjon a vér, mikor* nemzete méltóságát oly kevésbe veszik! ?
Örömek ! Merre vagytok, ti mosolygó, ti szelidlelkü alakok ? Láttunk-e közületek egy pár alakot elsétálni előttünk 1877-ben?
Vétenénk az igazság ellen, ha elmulasztanék két érdemekben megőszült veteránunk örömünnepét ide igtatni s föl ne emlitenők, hogy 1877-ben ülte Dr. Kovács Pál 50 éves írói s Barabás Miklós 50 éves művészi pályájának jubileumát! Az egyik a nemzet kiválóbb büszkeségeit örökítette meg. Lúdtollal kezdte rézzel folytatta s aranynyal végezte K''ovács. Ugyanezt mondhatnók Barabásra azzal a különbséggel, hogy mig Kovács tollal, addig Barabás vésővel dolgozott egy félszázadon át!
E két ünnep, örömünnepe volt a nemzetnek 1877-ben! Adja az ég. hogy számos ily ünnepeink legyenek. S a magyar élni fog, mig a világ fennáll!
Ennyivel öregebbek lettünk örömekben is a mult évben s hogy ezerannyival legyünk öregebbek 187S-ban ezt tiszta szívből kívánja minden egyes olvasójának s előfizetőjének a
„ZALAI KÖZÖNY".
s mutatványkép közöljük a következő a. b. c. rendben felsorolt megyék névmagyarazataít: Arad, megye, vár és város e néven. Régi oklevelek szerint Oro dnak hivatott. A hajdani Orodvára nem ott állott, a hol jelenleg Arad fekszik, hanem Glogovátz német köz ség helyén, mint a meglevő romok is mutatják. Szent-István alatt élt egy Orod nevü vezér; némelyek szerint ez épitette a várat a Maros partján, hol hajdan prépostság is lévén, vannak kik Béla Király névtelen jegyzőjét tart ják az orodi prépostnak G y u r i t s Antal szerint Arad az „erő* szóból származik. a) Egyébiránt arab nyelven e név szép asszonyt, helyesebben angyalt jelent. A megye más néven csak XVII ik század végével kezd írásban megjelenni s a megye legelső pecsétje is 1718-ban jelenik meg, pely azonban az 1739-iki dögvész idején elveszett-, rajta ily körirás volt; „Sigillum Comítatus Aradiensis 17 18", alatta pedig egy tövébőWkihuzott élőfa volc bevésve, melyet két tátott szájú és felkanyaritott farkú oroszlán tartott, jelképéül annak, hogy Arad rengeteg érdőségből állott. Aranka Görgy a az. István alatt itt telepedett Arad vezérről nevezi el a megyét. Hasuniókép vélekedik P. Nagy László .Orodias" c. könyvében, mond ván: Orodnak Orod vezér adott nevet. Mások szerint a Maros vize Aradnál gyakran kiönt-vén, az áradástól kapta volna nevét. Arad, mint személynév egy 1214 és 1219 iki oklevélben fordul elő s az Aba, Boro&d, Csák, fctb. Várak példájára keletkezett Orod vagy
'') L. Scriptor Rer Hung. T. I 491.
jában.
*) Magyar HirUp. 1851. 644. sí.
s) A székeiy nek 1533-ban kelt „ Króniká"-

TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
-----——
Alsó-Lendva, decz. 25-éo 1877.
Jói tudjak mi azt, hogy annak, ki az emberekkei békében akar élni, el kell készülve lenni sok ostobaságot csendesao hallgatni; de azt is megtanultuk Kölcsoitől, hogy: .Kösdol-gokban szoro* igazságot »zóllsni s tenni, bár ezren vegyék is kedvetlenül, el nem engedheti kötelesség." •
Ez indokból, nemkülönben azért is, hogy a gyanút, ama nem épen megtisztelő gyanút magunkról elhárítsuk ; mintha a lendvai polgárok nagy része azon, aligha méltányos éá ille-mes eljárásnak részese volnr.. mely kifejezést nyert a „Zalai Közlöny" 102 ik számában az A.-Lendváról keltezett, Több Polgár aláírás sal jelezeit levélben hol a január 3-án megvá lasztandó közigazgatási tisztikar kijelesése érdekében decz. 15 ón megtartott értekezlet elég hiányosan közölve volt; hol a felemiitett je leltek nyert szavazat száma, vagy legalább a megnevezett ellen jelölt szavazat többlete megemlítve van.
Kivétel csak a járási orvos jelöltségénél történt, hol sem az ellenjelölt megnevezve, sem a szavazat-különbség kitéve nrncd. Kiadásul az egyik jelölt mnjrasztaltaiik a másik rovására, elég helytelenül, elég ruéltáuy talanul.
Sok ut visz magaara, de ez utak közt v an nemtelen is.
Sohasem fogjuk irigyelni Hnia babérokat, melyek a rágalom talajáu növekedtek, soha ama népszerűséget, mely mások kisebbítéséből van kovácsolya.
Mi tapasztalásból merített igaz érveink melegével koránt sem szándeko/unk ez alkalommal elpárologtatni ama szép tulajdonokat, melyekkel a Több Polgár Morer orvos urat felruházta; de sajnáljuk őt azért, hogy a kortes zászló színét, melyet hivei érdekében kibontottak, az ellenfél elhom^lyositásával igyekeztek színezni. S íjuáljuk, inert meggyőződésünk, hogy bár mennyire legyen is a társadalom gon , dolkodásban obscurálva; a kisebbítést erénynek soha sem fogja tekinteni a a gyakorlattal párosult elméleti tudományt, különösen orvosban, minden egyéb polgári tulajdonok fölé helyezi, midőn csak is mint orvosról van sió. Már pedig ebben, e lényegben — engedje meg a Több Polgár, — jelöltje nem áll oly magasan felette a másik — levelükben meg nem nevezett, de általunk orvosi tudományáért mindenkor tisztelettel említett — jeleitnél, Király Mór orvosnál, ki csak is két szavazattal kapott kevesebbet ellenjelöltjénél.
Ot mi s hisszük, hogy velünk a megye t. bizottsági tagjainak nagy része óhajtja járás orvosi állásán megtartani, ama kerületben, hova a vidék bizalma hívta vissza néhány évi távolléte után, s bizalma jeléül a legközelebbi alkalommal járási orvosául meg is választatá.
»Ellenség s ellenkezés nélkül az egész természetben semmi sincs.* Ugy látszik, hogy e szabály alól Király Mór orvos ur s<''ni képez kivételt. De ez nem ok arra, hogy a megye tisztelt bizottsági tagjai, kik őt mgyrészben ismerik, miután néhány év kivételével 1849. óta e megye lakóinak szentelte szép orvosi ta-
ZALAI KÖZLÖNY.
JANUÁR -án. 1878.
lentumát — mondom az nem ok arra, hogy eddigi járás orvosi állásáról elmozditam igyekeznének szavazatukkal.
TÖBB BIZOTTSÁGI TAG.
Arad vár neve is. Vasvári Fejér Pál szerint : midőn István Király Csanád vezért Acaony ellen küldé, Csanád acsonynak hét neje közül egyet megszeretvén, ezt elrab!á s arájává tevé; innen Arad, Ara, ád, arát, stb. származott volna e helynév.
Arad városáról irja egy régi vers:
TUtpont jyauint függ e város ««eme, X alatta áll az alföld Kelleme ! Magyar szellem ! lobogj e városon. Magas reméaynyel uér. fel« a hon. Kljei» ki hátra nem marad. Virnlj fel ifja szép Áradt
Beregit, erdő és megye. 1233-ban még csak a bereghi erdőség, 1261 ben már az egész megye nevét viaelvén. Jtrney ») szerint nevét fekvésétől kapta; miután a'' Stinka, Magora, Brrava vagy Polsnyina Borlo és más hegyek s havasok berekjében fekszik. Szerintem azonban az Árpád alatt magukat harezra ajánlott száz nemes ifjú egyikétől kapja nevét.
A lembergi magyarított .Krónika"-ban, mely 1642 ben adatott ki, a következő idevo-natkozó sorok olvashatók :
Ugy tódultak «15, hallván Árpádot az ¡fiak : Horka, Katid, Koppány, Becse, Bánk, Beregh ét
Danc*.
Ctongrid. Béla király névtelen jegymője Csongrádról a következőket irja: „Ethe Onndu fia egybegyűjtvén 893 ban a tótoknak sokaaá gát Olpák vára s a Beuldn rév között a földből igen erős várat épített melyet a tótok aa ő nyelvükön Surungradnak azaz fe-ketevárnak neveztek." E várat először ^^sfiUfvárának hivták, de az oroaztótság, mely a
nyeWkiucMk
Zalainegye
választott ]>izQttsá<ji tagjainak névsora 1878-ijc évre.
(Vége.)
Pacsa: Sipos Imre Pacsa,Svastics Károly Gelse, Frankovics Károly Felbő-Rajk, P.-.ter-nics József Pacsa, Rajky Zsigmond Felső-Rajk. Ujlaky J. lelkész Pacsa. Gelse : Modroviu J i-nos Golse, Stingly Károly Gelse, Veh.»vsus Adolf Szt. Balázs. Pálfy Elek Pölöskefő, Gla-vina Károly Gelse, Dervarics Imre Kilimáo. Palin: Balog I*tván Bakónak, Zathurcczky Zsigmnd Palin, Póka J m >s Szt. Jakab, Simon Gábor N.-Kanizsa, Kovács János N.-Kanizsa, Talabér Kálmán Sársz g, Tóth Imre Bakón ik," Hertelendy Béla N. Kanizsa. Kapornak : F;»bi-ánits Gyula Orbányotfa, Cziklin Ferencz Kapornak, Luiz r Lajos Vöczkönd. T. Rumy József Kapornak. Pamer Antal Zala :>z* g. Puly Ignácz Kapornak. Szöpötk : Soós Károly Alibánfa. H-rváth József Z. Istvánd. S:».éll .Iá", nos Zalabér. Sivegjártó Lajos Ollár. Pau<-r Já nos Ollár, Csiszár Péter Szepetk, Pintér Antal Z. Istvánd. N^mcs-Apáti : Háry Sándor Xala-Egerszeg, ör. Molnár Jáuos Ns.-Apáti Háry József Ns -Apáti, Ágoston József Ns. Apáti, Balázsi Károly Ns.-Apáti. Szűcs János lelkénz Ns.-Apáti. Nagy-Kanizsa : Albanich József N.-Kanizsa, Veisz Samu N. Kanizsa. Oroszvary (J v ula Nagy-Kanizsa. Dr. Laky Knstot" N.-K.ani/.sa, Koch Adolf N.-Kanizsa, Ebenspu>gir Lipót N.-Kanizsa. Ploazer Ignácz Nagy-Kanizsa. Darázs Zsigmond Nagy-Kanizsa, Hearz Aatal N.Kanizsa. Kis-Kanizsa: Hofer Ferenez Kis Kanizsa. Hegedűs László Kis Kanizsa. Varga István Kis-Kanizsa. Bak : Szekeres József Bak, Nagy István lelkész Söjtör, Tomasats Sándor Boldogfa, Marton György Söjtör. Valner István, Csács, Nagy Gyula Tófej, Bezerédy Elek Hen-cse, Stolczer Jakab Söjtör. Zala-Egerszeg: Rech-nitcz Gotfried Zala Egerszeg, Miszory Ignácz Zala-Egerszeg, Dr. Czinder István Z. Eg<*rszeg, Jónás Orbán Z.-Egerszeg, Páslek József Zala-Egerszeg, Vöczköndy László Zala Egerszeg, Rigó Ignácz Zala-Egerszeg Dergavits János Z. Egerszeg. Ságod : Csillagb Gyula Beke-háza, Csupor Endre Ságod, Thassy Kristóf Z.-Egerszeg, Jankó József Káloczfa, Thassy Mihály Z. Lövő Farkas Dávid Z Egerszeg. Al-ó-Bagód : Nagy I. Z. Egerszeg, Németh Ferencz Bouczod-fold, Cséri Fülöp Felső Bajrod, Horváth Bálint Boldogfa. Menyhárt Mór Bagód. Na^y-Lengyel: Zárka Miklós Zala-Egerszeg, Farkas Marton Kök. Mindszent, Strausz SándorZala Egerszeg, Dergavics József Milej. Nova : Jáuibor Antal Nova, Kozáry László Tárnok. ZechmeisU-r Vic-tor Náprátfa, Nagy Jézsef Hóttó, Kupricz Itnre Gutortöld Czigány Alajos Gutorföld. P.ika : Balaton József Páka, Bubb Károly Páka.Faits Károly Bánok Sz. György, Koutnyk F-rencz Páka, Svastics Hugó Szt. László. Letenye:
lakosok közt többséget képezett, C*ornigrad-nak nevezte. Innen Csongorád, aztán Dugouits szerint Csongrád.
Doboka. Doboka. Istváu Királynak u«je, a névtelen jegyző szerint azonban fia, mások szerint pedig a király anya testvérének férje volt. Annyi bizonyos, hogy felosztáskor e megyét nyerte, melyben várnak is kall»-« lenni. Dobuka 1171-ben már mint megye jő elő. Szirma/ szerint: Multa nomina Comitatuum Ur bium, oppidorum, Pagorum, a Generíbus ab Aba, Doöoka a Dobauk, etc. recmsitís deri-vata, sícut Aba-Ujvár.
EezUrgom. A megye nevét régi hasonnevű városától kapta P a 1 u g y a y szerint s) legvalószínűbb, hogy Esztergom az eg^ mással egyesülő liter (Duna) é< Ga r "a ra folyók neveinek egyesítéséből keletkezett. A német G r a n elnevezés pedig minden kétségen kívül a Garam vize nevétől származhatott.
Fehér Barkócy szerint 6) ab űrbe Alba R»gali nomen ducit. Latinul Alba, németül Stuhlweisenburg. Boufin szerint 7) hajdan a hunnok előde az albauusok = fehérek székeltek s építettek itt várat: Üstrokocsy a széket a zsidó Sacac igéből származtatja, mely nyugalma« helyet jelent, innen Székes-Fehérvár. Jankovits szerint *) a megye hajdan székülő hely, azaz bírói hatalommal felruházott hely volt királyaink közül Ilik Endre is ott szolgáltatván igazságot. B é 1 Mátyás szerint a határaiba található székes vizek adták elő nevét, miután pedig régi vára külsőleg tehér színű volt. Fehérvár nevet kapott.
1 Magyarország Uiriaa 1853-ik lap.
*) T. Haogaria, etc 26. lap.
7) Deead I. L. p. 16.
*} Tudom. GjOjtamény 1818. VI. koa. 2*6 lap.
Gózony László Letenye, Dömötör Lajos Lete-nye, Folly Bernát Letenye, Faita József Bánok Sn.-György, Zakál Gyula Letenye, Nóvák József lelkész Szent-Márton, Major Péter Egyed uta. Felső-Szemenye: Vizmathy József ^felső-Szemenye. Málícs János Letenye, Málio* Ferencz Felső Szemenye. Zala Lövő: Horváth Bertalan Z. Egerszeg, Marton Lajos Salomvár, Thassy Miklós Zala-Lövő. Csesatreg: Kia Pál Cseaztreg, Hermán Imre Csestreg, Bogári Ferencz Cxesztreg, Farkas Józaef K. Újfalu. Bak-8a: Krosetz János Zala Egerszeg, Gálás Pál Resznek. Török József Rédits, id. Sós Jóssef Baksa, Baka Boldizsár Baksa, ifj. Páslek Jáuos Baksa. Szent-György völgy : Jakabfy Pál Szt.-Ggyörgyvölgy, Jósa Furkus Sst. Györgyvölgy, Végh István Szt.-Gyórgy völgy. Lenti : Dr. Maogin Káról> Zala-Egerszeg. Bezlanovics Jó zsef Lenti, Kelemen Imre Lenti, Némethy Ágoston Szécsi Sziget, Dani József Leati, Hrus-ka Nándor Szésci-Sziget, Tunhard Antal Lenti. Kerka Szt.-Miklós: Szak József Lenüvaujfalu, Lenk''Ödön Alsó Lendva, Knausz László K. Szt. Miklós, Dobri Konkoly Sándor D<>bri, Ifj Isoó Ferencz AIst^Lendva. Alsó Lendva: Stier-ling Antal lelkész A. Lendva. Faisztl Isván A.-Lendva. Kozma Márton Lendvalakos, Kis Béla Alsó-Lendva. Lendvay Mátyás Alsó Lendva, Zárjeczky Vincze A.-Lendva. Ebrenreich János Alsó-Lendva. Dobronak : Hajós Mihály Alsó Lendva. Nagy Károiv lelkész Dobronak. Fatér Jnzsef Dobn>nak Szeredy Pal Dobronak Turnischa: Fehér Józ-*t Turnischa, Ehrenreich Nándor Alsó-Lendva, Barbarits István Tumi f«cha, Graaáuovits Autal CsereucAÚcz, Szalay István Csert-ncácoz, Némethy Ferencz Cseren csócz. Bcllatincz'' Mocsáry JánoM B llatic, Koczeth Mátyás Alsó-Lendva, Szirmay Júzaut'' B-illatincz, Sziszeky Márk Bellatiurz. Stridó : Talafolt József Perhovecz, Vrabec* József Stridó, Meszarits Mihály III. Hegy kerület. Muia Szerdahely : B. Nevzern Károly Mihovlán, Horváth Antal M.-Szerdahely Vrána Frigyes Peklenicza. Grahovecz András M. Szerdahely Szilágyi Gyula Csáktornya Aisó Vidovecz: Láposy Béla Alsó Vidovecz. Pieliler Imro Lég-rád, Plohel Rudolf L^grád, Bellováry Fereucz Szt.-Mária. Péter Szániszló Szt.-Mári»>, Domi-nics Fer^uz Vidovtcz. Nedelicz: Kornfeind Nándor Nedelicz, M«»gyeresy Géza V. Hetyke rület, KrecsiíJger Istváu Nedelicz. Csáktornya: Loncsárics János Csáktornya, Horváth István Szoboticza, Deurbánvi Elek Csáktornya. Molnár Elok Csáktornya. Podtnren : Molnár József Podtureo, Molnár Lá»zló Dekanovecz. KolUy Jeromos pleb Podturen, P» rlak : Jankovich József Perlak, Kónyáry Lá«zló Perlak, Glavina András Perlak, Rezsek Tamás Poriak, Banély Sándor Pt*r!ak. Hódosán : Goricfánecz József Hodosán,. Filipits János Letenye, Tkálcsics Elek Hodosán, V zma hv S n.lor G >ric3án. Alsó Domború: Stefits István Alsó-Domboru, Reisin^crJ >2* f.\l> ■ Doint>oru, Hirschler Miksa Alsó-Domboru. Kottori: Kollay Rókus Kottori, Vizmathy Mamó Kottori, Nagy Jánn« Kottori, Kovát.« ant•» 1 Kf''t''ori
Gömör megye hasaonnevü várától nyerte nevét, melyet mint Bartholomeídes véli, a jászok építettek fel. Gömör tótul Gomorszka Stalika. Nevét, Guiuur, Gomor, vagyis a Gö mör nép tejtől nyerhette, a mely név az annali-sokban is előj»5. Szónyomozás szerint e megye gyáriparát, nevezetes földrajzi fekvését, természeti sajátságait a megy«* déli részeiben lévő kőszén telepeit, vastermeléséi az ős német heo meor hámor szóból, melynek első betűjét a sakmatanép ,g"-vel cserél te fel, G e o m e o r vehette. Iauét a megye vas olvasztói Hemer nici Hamracy vagy Gemercy, utóbb Heomeo ric vagy gömőri nevet kaptak. — A megye 1805 b*:n kapcsoltatott Kis-Honthoz, melynek miután hegyes, sziklás vidékei vannak, egy latin versben van emléke megörökítve:
Saxosj»* inter de-nrrnnt flu-
mina viilles, ot
Nasrnntnr »terilis snxoni«
montibun orni.
Hont. Nevét a régi okmányok különféle-kép: Kund, Chund, Hunt, Huntensis stb. írják. A hagyomány a ujabban levéltári kutatások nyomán bizonyos, hogy a megye nevét Hunt német lovagtól nyerte, ki Szent-István király idejében jött hazánkba s itt vitézségéért '' sokuemü kitüntetésben részesült. Ném.Iyek szerint Hont-vár Hunt-vár, azaz hant és vár szavak összetételéből származik. T h u r ó c y'') nevét Kundtól, a magyarok negyedik kapitánya nevétől eredezteti.
(Vége kÖT.)
Uhura. Hong. Parte II. Cap. VI. p »z
Hely| hh*k.
— As llj esztendő k3zdetén fogadják nagyon tisztelt < Kifizetőink s munkatársaink őe^nte8zivből eredő üdvözletünket és szen-ucse ki vánv tutikat 1
— A háztulajdonosoknak. — A közönség érdekében kérjük a házi urakat, hogy legyenek hzívesek házuk elejét hamu — vagy fűréazf)orral behinteni, a sikamlós, jeges ut veszélyessé teszi a járás kelést.
— A polgári egylet tisztviselői 1878 ra: Elnök: Darás Zsigmond. Titkár: Nyuli György. Pénztárnok: Botfy Károly. V á-lasztmány. Rendes tagok: Hencz Antal. Tomsit8 Pál, Gutmann Henrik, Ujváry Illés, Topoliu József, Csemits Károly, KoJlaríts János, Nentwich Gyula, Vass Károly, Gödör-háry István, Blau Pál, Bartos János. Póttagok: Sanw-íber József, B-ncsik József, Wagner Károly, Plosezer Ignácz.
— Ctiriosum. Szt.-Gróthon Tóth Imre nevű egész Zalamegyében előnyösen ismert népzenész a szini előadások egyikén midőn e sorok irója is a közel faluból megtekinté a szt-gróthi művészetet, a darabban előforduló ének részek általa teljesített solo vezetésénél födött fővel, szivarral szájában állva, routá a kutyák szinhazbau hordozásával a a közönség részéről egész előadás folyamán történő mániális szivarzás által úgyis igeu aláásott vidéki Thalia tekintélyét. Egy vili é k b e 1 i szinház-látogató.
— Uyy halljuk, hogy Dr. Kadas Rudolf k. tanácsos s kerületi főigazgató meggyöngült egészség« miatt állasáról lemondott; ha e hír való őszintén sajnáljuk az érdemdús férfiú visszavonulását.
— A soproni kereskedelmi s iparkamara következő körlevelet bocsátott ki: 1822/ 1877. sz. llirde tnény. A román jaasy uughe-nii vasútnak a Korneatio-Kíschoneffi oroszországi vasúttal történt kapcsolatba hozatala áltál a Azállitáa az usztrák-magyar monarchiából Rumenián át Oroszországba vasúton lehetsé ges»é vált. Ez alkalomból Jasnyban székelő konsulatuaunk az üzletviiágot figyelmez rtfn d<"ni:k tartja arra, hogy az esetbc-n, ha Rumenián át (via Szuczaiva) árukat Oroszországba küld, az árunak átmeneti rendeltetését a fuvarlevélen kitüntesse; azon kívül az illető szállítmányozó által Itzkanya Suc/awában a vámhivatali bevallást áttvitei számára eszközöltesse és átmeneti igazolványt váltson, mert különben a küldő Jassyban a rumán beviteli vámnak fizetésére köteleztetnék. Miről kama rai körüle:ünk ü/.let egyénei ezennel értesíttetnek. Sopron. 1877. deczember 27-en. A kereskedelmi és iparkamara.
-- Bellctinczról írják nekünk: Kará caony má»urit<nn<-péu decz. 2ü-áu igen jól mulattunk. Mii kovics János a jeles néptanító és zenész kedélyes zenees''élyl adott. Az általa szervezett 22 tagból álló zenekar bámulatos ügyességgel játszotta különféle hangszereken a szebbnél szebb darabokat. Különösen meglepő volt, hogy a zenekar felerészben közpolgárok 12—14 éves fiaiból állott, mindannyian Mur-kovics tanítványai. Szép számú közönség volt jelen, a helybeli inteiigentia mind, s a hózivatar daczára a vidékről is számosan jöttek el. Az egyes darabok eljátszása után viharzó taps között éltették a derék néptanítót, ki e kitün tetéat fárad ha tlan buzgalmával meg is érdemli. A.djon az ég sok ily tanítót a hazának, ki mialatt szent hivatasában buzgó- komolysággal jár el; nem felejtkezik meg a «ív 8 kedély földerítéséről sem, mi a szellemi világban oly szükséges uiiut a hétköznapok utan a vasárnap. Jó kedvű táucz fejezte be a kedélyes estély t, melynek vidám hangja soká visszacseng emlékezetünkben.
— Műkedvelői előadás. A Zala-Egerszegen építendő színház alaptőkéjének gyarapítására Zala-Egerszegen csütörtökön 1878 évi január 3-án a kasinó termében műkedvelők által r.datik: Az égben, vígjáték 2 felvonásban itta B.iluzs Sándor. Sn?ó: Thassy Kristóf ur. Személyek : Hátnory Ferencz, Erdős Géza ur.
'' Semirarnina, neje, Bottfy Lajosné urnő. Ilka huga, Árvay Camitna úrhölgy. Ágnes nagynénje, Horváth Miklósoé urnő. Selkeai Ed várd földbirtokos, Hanuibal Sándor ur. Gáspárba, Pais Géza ur. Szél. Bárthodeiszky Emil ur, Bor, Németh Elek ur. Mérei, Czukkelter Lajos ur. Zord, Fábián Sándor ur. Galamhoa, Zarka Zsigmond ar. Völgyiné, Anasits Izabella úrhölgy. Eleika leánya, Tahy Irma úrhölgy. Panna,Szigothy Gizella úrhölgy. Fehér-né, Bogdán Emília úrhölgy. Szabóné, Rosen-berger Vilma úrhölgy. Kovácaué, Rosenthál Berta úrhölgy. Inss • % * Történik ko-runkban. Az első felvonás Sárréten, a második Hámorfalván. Hely árak: Zártszék a három első sorban 1 frt 60 kf, a többi sorban l írt 1 frt 20 kr, földszint bemenet 80 kr, színlap 10 kr. Jegyek előre válthatók Horváth Miklós ur kereskedőiében és este a pénztárnál, kezdete 8 órakor. Előadás után tánc«.
— A csáktomyai polg. egylet decz.
TIZESHBrfiDIKL ÉVFOLYAM.
ZALA IÏÏK Ö Z L Ö7N Y.
;U) an választ* tisztviselőit as 1878. évre, még pedig a következő eredmény nyel: elnöknek Szakonyi Zsigmondot, alelnöknek Hirschmann Sándort, ügyvédnek Sárossy Lászlót, pénztárnoknak Tudor Józsefet, jegyzőnek May hen Jóssefet, könyvtárnoknak Valló Vilmost.
— Rövid hírek. A pápa betegségi álla pota javul ; életéért szakadatlanul imádkoznak a római templomokban. — Raoul Pictet urnák sikerült azélenyt 320 légnyomás és 140 fokkal
a fagy pout alatt folyékonynyá tenni — Károly, oláh fejedelem Vilmos császártól a vaskeresztet kapta. Verbavay a felségsértési vád alul felmentetett. — A spanyol kormány kérelmére Don Carlos infanst Francziaországból kiutasították. — Párisban nagyban munkálkodnak a kiállítás terén. — ^palaióban 600 ember haltmeg himlőben s 2000 betegen fekszik.
— Háborús hírek. A porta hir szerint 3<K),000 ember besorozását fogja elrendelni. — A szultán Milánt trónvesztettnek fogja nyilvánítani. — Egéfzgrtríigországban harczias lünte-tes»-k forduluak el<> naponként A czar a pétervari lialyhatóuá^ küldöttségének egyebek közt rzt mondta: Még sok tenni való maradt hátra. — A szeri) hadsereg bevette as erós és jól védett l''irot-positiót. — A szultán kérésére bele-eg; ezett az augol kormány, hogy Oroszország ■''h! m>''^k«zdí a békealkudozásokat. — Mukh-
n
tar helvét)«* Izmail Hakki kurd pasát tették.
Irodalom.
— Uj zenemű. Táborsiky és Parsch urak 7eneműkere8kedésében Budapesten megjelent: .Wenn di*- »Schwalben heimwärts zieh''u" wal-zer ifj: Jahrbach Fülöptől, kinek ez már a 119-ik műve. Ára 80 kr.
— Hekchs A. F: tisztelt munkatársunk l''ozsony ban január;ói kezdve „Wanderer" czi mü napilapot szerkeszt s ad ki, tekintve azou körülményt, hogy a külfölddel minél függetlenebb álláspontból ismertessenek meg a hazai viszon\ok, inéhán ajánl hatóvá válik az új lap, melynek ára egész évre 12 frt, félévre 6 frt s évnegyedre 3 frt. Heksch urnák egyik kedven cz irói tere a nép- és országisme, igy közelebb a «Muraköz", majd »Istria" ismertetését lapunk iu hozta.
— „Konttani ti nápolyi Levelek" czim alatt Sztoczek Károly egy füzetet bocsátott közre, ára 50 kr. a tiszta jövedelem a török árvák javára fordítlatik. Ajánljuk a közönség pArtfogásába.
r — „Hunyadi-album'' czitnü vállalatunk a nagy közönség részéről a jelen viszonyokhoz képest csaknem példátlan pártfogásban része »ült.- Eddig közel 800 előfizető jelentkezett, ugy, hogy nemcsak a vállalat, de tiszta jövedelem is biztosítva van a hunyadmegyei elolá-iiosodott magyarok javára. Mindamellett többek felszólítására az előfizetési határidőt jelen év január végéig a czél érdekében meghosszabbítók. Midőn e helyütt is a közönségnek 8 lelkes gyűjtőinknek az ügy nevében köszöne-tünkat nyilvánítjuk, felkérjük mindazokat, kik gyűjtőt veket óhajtanak, szíveskedjenek e végett alólirt szerkesztőkhöz fordulni. Az előfizetési pénzek — egy példány ára 2 frt — as Athenaeum kiadó hivatalába küldendők. Budapest, decz. 22. 1877. Szathmáry György és György Aladár a .Hunyadi-album" szerkesztői.
. — Máday Isidor a „Földmilési érdekeink" eddigi szerkesztője, már jövő január 1-től fogva Mórócz Istvánnal, az országos gazdasági egyesület titkárával együtt fogja szerkeszteni a „Gazdüsági egyesület XXX. évfo lyamába lépő közlönyét.
— Uj zenemiL Taborszky és Parsch urak nemzeti zenemfikereskedésében megjelent: Os man pasának, a hősök hősének emlékül: Dalok a török-magyar barátságról. Plevnai nóta. Zongorára szerzé Szentirmay Elemér. Ara GO kr.
— A „Hasznos Mulattatóku könyvalaku vaskos füzetekben jelenik meg, számonként a a hazai legkitűnőbb Íróktól rendkívül érdekes közleményeket hozván a mindkét nembeli nerdült korú ifjúságnak. Ara negyedévre 1 frt.
— A „Lányok Lapja* kizárólag az ifjú hölgyek komoly irányú közlönye, melyből a kitűnő szépirodalmi rész mellett a gazdaasszony-kodásí téren is sokat lehet« tanulni. Megjelenik harmadfél ¡ven, a legdíszesebb kiállításban, előfizetési ára negyedévre 1 frt. — Mindkét lap együtt mgrendelve félévre 3 frt 70 kr. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, óss ut-csa 15 sz.
— Ifjúsági és népkönyvtárak számára nagyon ajánlhatók Dolinay folyóiratai, melyek sürü időközökben megjelenő füzeteikkel már magák egy kis kövy vtárt hoznak létre. Nagyon eljött az ideje, bogj az ifjúsági és népkönyvtárak szervezését végre komolyan kezdeményezzük !
JÁNÜÁB S á¿: 1878.
Színészet.
— Vasárnap decz. 30-án adatott ax kraj-esár" bohósat — Sok élettepasztslati • erkölcsi igazságot tartalmam e darab, szerintem a gyönyör-ködtetve oktató vígjátékok közt foglal inkább helyet mint bohózatok közt. Alakjai közfll Rádogosi András és Kapari Ferencz élethű jellemek ; az elsőben Vihar, másodikban Szentesi szép sikerrel alakítottak. A közönség mint rendesen csekély számmal jelent meg.
Sylvtester napján dee 81-én adatott: „Timot-heus Apát Keres" Eranczia vígjáték ; kimé vontatott előadás volt; legtöbb buzgalmat fejtett ki Tóth a Timothens szerepében, egyizben élénken megtapsolta S közönség. Est követte a szerecsenek táncza Már-tonfy, Kondory, Aghy és Tirnovay lejtették dicsérete* ügyességgel; feszült figyelemmel néste a közönség s viharosan megtapsolta. Azután általános táncz-vigalom vette kezdetét, mely kedélyes jó kedvben folyt egész 1 óráig. Nem nagyszámú közönség vett részt ex estélyben. színészeink méltán panaszkodnak s nem nebeztelhetüak, hogy a díjkiosztás elmaradt; a vesztes féltol ajándékot elfogadni nem nemes tett, ha mindjárt az meg is volt igérve.
Január elsején bnc&u előadásai adatott „Sxin-ii.nzi bohóságok'' bohózat 4 felvonásban. A kösép száma köxötnéget kedélyes jó kedvre ragadták a comicai szerepek; különösen Vihar, Szentesi és Csatár legtöbb derültséget okoztak. A derék társulatnak távozása alkalmával sok szerencsét kívánónk s melegen ajánljak a kaposvári közönség figyelmébe.
I uram irásbaa, kogy a jövő beretválkosásig váoff fog i és én eleget fogok tena i ; a hitele«* te^esfotte adósa kérelmét, ámde es többé soha ssm vetett« le szakállát.
A bukott araság gúnyolni akarván a csimze-tes apát urat igy szólt hoszá: már oly régtftl fogra egy városban lakunk és apátur (apátsági) birtokát még sem tu<lom hol van. Nagyságod birtokának a teljes közepén, lett a leleményes felsiet.
Vegyes lilrek
— Francziaárszág uj miniszterei : D u faure Gyula kormányelnök s igazság-minisster, Vaddington külügym., M a r cére Gyula belügym., Borel tábornok hadügym., P o t h u a u tengerészet és a gyarmatok ro., B a r d o u x közoktatás a vallásügym., Feycinet közmunkák m., Teisserenc de Bort földmivelés s kereskedelemügy miniszter.
— A „budapesti (budai) tornaegylet41 által tornacsarnok — alapja javára rendezett arany- és ezüst — sorsjáték eddigelé összesen 15,023 frt 90 kruyi tiszta jövedelmet eredményezett; megjegyesvén egyúttal, hogy 356 küldemény 6.123 darab sorsjegy gyei az illetek
által még nem ssámoitatott el. Midón as egylet egyrészt kellemes kötelességének ismeri, mindasoknak. kik sorsjegyek átvétele ée elárusitása által a sorsjáték fényes sikeréhes hozzájárultak, köszönetét nyilvánítani, másrészt nem mulaszthatja el asokat, kik azf lszámolást mind-ekkorráig.nem teljesítették, traxtelettel felkérni, hogy as átvett sorsjegyek értékét minél előbb küldjék be.
— A telephon, melynek berlini nagy sikeréről lapunk részletesen megemlékezett, pár hét előtt tartotta bevonulását Bécsbe s itt fényesen kiállotta a tüzpróbát. Midőn a csudaszer híre Amerikából Európába érkezett, itt hum* búgnak állították, ma ellenben a tett kísérletek alapján be kell vallani, hogy ez az eszköz egykor hivatva lesz a közlekedésnek egy uj korszakát megteremteni. A bécsi távíró igazgatósága két ily készüléket hozatott, a melyekkel néhány hét óta folytonos kísérleteket tétetett. Militzer osztálytanácsos és Úrban főigazgatósági titkár felügyelete alatt. A kísérletek minden tekintetben sikerültek s a sodrony a telephon segélyévej hibátlanul adta vissza a kiejtett szót, akár a föld fölött, akár as alatt volt elhelyezve. A napokban ujabb kísérletek történnek a miniszterek jelenlétében» • mint a „N. fr. Presse" tréfásan megjegyzi, általános a remény, kogy az osztrák mineésterek s magyar kollegáik kösött ¿.eddig szokatlan utón" egyezség jöhet létre a magyar kiegyezés érdekében.
— Axuj vámtarifa hatása a háztartások ban nagyban less érezhető. A msgas véd vámok folytán a ruházati és más áruk java, mely a küllőidről jött, ezentúl alig lesz kapható, a silány osztrák gyártmányokat, azokat az olcsó anihn festékkel kicziczomázott osztrák rongyokat ugyannnyival drágábban fizetnünk, mennyivel a külföldi áruk vámja emeltetik. A pénzügyi vámok által megdrágul a kávé, petróleum, a hus, tbea, rizs, gyümölez sat. — A kávé 100 kilójának vámja volt eddig 16 frt ezentúl less 24 frt. aranyban mintegy 29 frt. papírban, minden kiló tehát 12—13 kral drágább lesz. — Az eddig majdnem vámmentes petróleum 8 frt. vám alá jön és hogy a hazai petróleum bányászatnak ebből haszna ne lehessen ez is sdó alá fog vonatni. Thea 10 frtról 15 frtra, a riss 50 krról 2 frtra emeltetik. Remény lik még, hogy az osstrák képviselőházban a pénzügyi vámokat megbuktatják, — mert hát ezek terhelnék a sógorokat is, — de a védvámoktól nem állanak el, mert ezeknek mi adjuk meg — kétszeresen az árát.
Papírszeletek.
Kgy 10 frtos bankjegyen olvastuk «Arany egy pár eser mázsa Legyen szekrényedbe sàrva. Százas bankó néhány ssákkal S a bú tőled messes szárnyal." .
Zsirt vitt a eaipéss inas egy edényben. Me-aetkösben megbotlik és as edény fgéss tartalmát mát sgy igen sovány hölgyre 3nté. Es rsá förmedt, ds as inast egy vigasstaltt jó belysn történt károm, mert kegyed biseny oly sovány, hogy rajta egy kis ssir asm árt.
OzleÜ szemle.
— Nagy-Ksaizsa, desz. 39. 1877.
Ás időjárás egéssea téli jellsget vett fel. A hét kösspéa csendes idő mellett nagyobb hó ssés volt, mely nem csak as 8ssi vetésekre jótékony hatású hanem jó száaat által a köslekedést is köny-nyebbité.
Asflzlet s héten a kösbeeső karácsonyi ünnepek miatt legssorosabb határba ssoríttatott és csak csekély gabnamenayiség került piaciunkra.
Busa kedvezőbb bécsi és trisstí hírek következtében kissé kérdszettebb, árak vsgy 30 kr. méter mázsánként fsllebb szálltak.
Roubtn csekély kérdését.
Árpa essk finomabb minőségben kívánt Zabért majdnem minden vételkedv megssünt.
Tengeriben, melyiyel máskor es idő körül élénk kereskedés űzetett, legalább a mi környékünkben észrevehető hiány v»n, ogy hogy a csekély menny ség itthoni fogyasztásra vétstnek össze és bevonstok slföldról és más vidékről, hol e gabnsne-mek kedvezőbb aratási eredményei voltak jövedelmet nyújtanak.
Mai jegyzéseink szás kilogrammonként számítva
Minőség szerint:
Búza .... 1050 — 11.40---- kr.
Ross .... 7 »50 — 7 90----„
Árpa .... 9--10----.
Zab .... 6 70 6-80 ---.
Kukoricás . . 8 20 — 7 50
K. B.
• I
— PéC3: Bnza 10 frt — kr—11 frt — kr, két- \ szeres 9—9 frt 40 kr frt — kr. — Som 7 frt 80 kr 8 fit — kr — Árpa 7 frt 7 frt 50 frt — kr. — Zab 6 frt 60 kr — 7 frt kr — Knkoriesa 7 frt 20 kr— frt 50 kr. 8séna 2 frt 70 Bsalma 1 fr — kr
— Sopron : Bnza 10 frt 60 kr—11 frt 80 kr.
— Rozs 7 frt 90 kr—8 frt 80 kr. — Árpa • frt 10
kr fr* 70 kr. — Zab 7 frt 50—70 kr frt — kr. * Knkoriesa 8 írt 30 kr.— frt 70 kr. 8zéna 1 frt 40—80 kr Szalma 1 frt íO kr
— Győr: Busa 10-60 11- 30 kr. — Rozj 7 frt 40 kr— 8 frt — kr. — Árpa 7 frt 9 kr 50 frt — kr. Zab 6 frt 20 kr 70 frt — kr. Kukoricáz 6 fit 50 kr. 7 frt 30 kr.
— Szombathely: Bnsa 11 frt 20 kr- frt90
kr — Ross 7 60 kr 8*20 kr — Árpa 8 frt 60 kr— 9 frt-
— kr — Zab 6 frt 80—70 — kr. — Knkoriesa 8 frt 40—50 kr frt — kr. Sséna 3 frt 60 kr 8zalma 1 frt.
— Bsdapest: Bnza 10 frt 65 kr—12 frt 10 kr
— Rozs 7 frt 70 kr-8 frt 10 kr — Árpa 6 frt 45 kr—7 frt 60 kr — Zab 6 frt 60 kr—7 frt 14 kr. — Knkoriesa 7 frt 28 —7 frt 30 kr. — Káposztarepcse
19 fr. kr--19 frt 30 kr. — Bab 9 frt 50 kr—11 frt 10 kr. lioraó 11 frt 70 kr—13 frt 50 kr, háaosott belföldi 17 frt 60 kr—17 írt 80 kr, külföldi 24 frt 50 kr. — Lencse 14 frt — kr—15 frt — kr. — 8to-kerani 24 frt — kr -24 frt 60 kr. — Köles 6 frt — kr—6 frt 50 kr. — Köleskáss 11 frt — kr—11 trt
20 kr — Mák 26 Irt 50 kr—27 frt — kr. — Kék mák 33 frt — kr—34frt — kr. — Lenmag 14 frt.
60 kr—15 frt — kr. — Mohar 8 frt 25 kv- frt —
kr. — Bükköny 6 frt 50 kr—6 frt. — Disznózsír 64 frt 50 kr-65 frt 80 kr. — Szalonna 66 frt — kr— 57 frt 50 kr, fttstöh 64 frt — kr— 66 trt 50 kr — Fagygyu 54 frt — kr—55 frt — kr. — Szilva 20 frt
— kr—20 frt 25 kr.
— Bécs: Busa 1110 -1115 kr. Rozs 8 40— 45 kr. Árpa 9 - 9 frt 80 kr. Kákoricsa 7 30—75 kr. Zab 7 10-20 kr.
— Veszprém. Bnza 11*60 12 frt 40 kr. Rozs 8*—8 60. Árpa 8 — 9—. Zab 7 40— 60. Knkoriesa 8-10—60 kr.
— Székesfehérvár: Bnza 10 frt 60 kr — 11 frt 2<» kr. Ro«s 7 frt 40-50kr. Árpa 8 frt - kr 8 frt 60 kr. Zab 6 irt 40 kr — 50 kr.
— Pép«. Basa 10 80 11 frt 60 kr. Rozs 7 60 7 frt 75 kr. Árpa 8 50 9 frt 50 kr. Zab 6:60— 75 k* Kukoricss •— — frt
Brünn. RilKng N. Tepsent Kohn N. Páris. Erdély N. T.-8zerdaheIy. Flóch A., Csesznák S. Csáktornya. Hirschel E. Dombora. Kraus L. Budapest. Böhm 2t Bolhás. Brenner N. Saotnhthsfr, ¿efcwslsei H. Bajcsa. Talabér N. Sárszeg. Hötzel A. GleihenWg. Gr. Nitzky N. A^Lendva. Kanffer fe. Bécs. Kardos N. 8sobb. Baner M. Péea. Baum N. Pées. Qoldaer N. Prága. 8ar A. Zágráb. Qr. Csáky N. Pées. Kondor N. Körmend Borahard N. Pacsa. Stern L. Essék. Kocsis A. Körmend. Pollák L. Budapest. Aagerstein
F. Sfltbusvig. König J. Zágráb. Baumgartner N. Kaposvár. fitem JósseC Budapest. WeUls J. Bées. Schlesinger N. Zágráb. General N. Komárom. Eughié Dunaföldvár. P. Csontos Körmend. Dicinad N. B.-pest. Laky A. Lt-psén. Knorezer R. Kaproneza. Gotfried A Sopron, »erezog M. Lton Bogyó I. Budapest. Goth A. B -Vásárhely. BkublidS H. 8xt-Mihály. Ralky Zs. Rsjk. Raiaphis H. Bées. Takács 5. Badapest. Hen man N. Budapest Klein Badapest Plnss A. Prága. Wsiller S. Brünn. Hartman N. Barcs Fischer L. Budapest. Wolf A. Budapest. Mohn F. Lion. Svas-tics B. Z -Egerszeg. Molnár E. Csáktornya. Oberty
G. Brünn. Ksrdos N. 8sobb. 8ar A. Zágráb. Pálfi E. Pölösksfő Engelné Dunaföldvár. Skablics M. Sst-Mihály. Királj Gy. 8xt.-Gróth. Ssép L Pécs. Weil A. Gyór. Seherts F Klagen fort. Böhm N. Babócss. Bsegsdy A. K.-Unayom, Botka N. Hat ót. Mihály E. Hahót Deutsch A. Sopron. Bauer F. Budapest Schal-ler F. Prága. Or. Orcsy 8. Károlyváros. B. Vésay N. Possony. Méssáros Gy. Keeskemét. Korcsmáros K. Szombathely. Stirling A Szombathelyi Karplus N. Bées. Fleiscbmsn N Budapest Herknl^ N. Budspeet. Hoff man N. Zágráb. Deutsch M. Pécs. Hirschler M. Domború. Wolf M. Sümeg. Hsnser N. Ssobb. Steiner M. Budapest.
,0 r o b i I i n"-hos ctimxett szállodába : Kohn A. Varazsd. Cnger J. Kammergruber A. Lngos. Eogel L Possony. Blum F. Berlin. Kohen I. Buda-Pest. Schuster H. Bécs. Huberth I. Trieszt. Deute A. Lines. Binder A. Grács. 8tern L. Mains. Norman E. 8opron. Kaugers M. Könnend. Schindler Zs. Temesvár. Weiss J. Gries. Pik J. Szombathely Miter-dorfsr O. Budapest. Lang S. Essék. Bsusr H. Grács. Müller N Budapest Kngel J. Budapest. Benk M. Lenbergi Kohn £. Bécs Werthqim A. ituaburg. «sftner A. Budapest. Klein T. «ar£u?g. Höhlt F. Trieszt. Beck Károly Sopron. Berkman A. M&hrem. Klebas L. Prága. Krsuss 8. Kalb. Ken man L. Nen-hausel. Löwensohn M. Tapolcsa. Valder''l. Tirol. Wlner H.Zágráb. Deutscn A. Linz. Fischer A. Msr-burg. Mayer J Badapest Böhm V. Sopron. Weiss S. 8igdenar. Knortser R. , Kaproneza. Hofman A. Keszthely Weiller J. Péesi Spangel M. Kalb Saibal K. Csehország. Singer A. Budapest'' Böhm L N.-Ba-jom. Nemman. A. Ssc^t Weiss J. Kapesvár. Bzasr K. Fehér »ái. OaHh J. Haabarg JM» H. Keszthely, nbisg F. Fehértemplom. Ossterman Prága. Weld V. Eszék. Fürst A. Gráez. Seherts (. Teueavfi-.. Ma Uta J. Lsibach. Reiseahes« A. Fazakfurt Horváth Gy. Korád. SefcäSdt H. Budapest Vass J. Feribse6. Hoffer I. Berlin Müller. A. Budapest. Grosberger F. Csmország. Has A. Budapest Steinbsch J. Temesvár. Bauberg Oy. Grácz. Ueger D Dombóvár. Hof fer J. Kessthely. Schwarts A. Budspeet.
Érték és váltófolyan jan. 2-án.
5V. metaliqnes 64.00; 6% nemz. kölcsön 66.80; 1860-ti álladalmi kölcsön 110.—; bank-réssv. 840. ; hitelintóseti réssvénjek 213 75 ; Lonáou 118 10; magyar földtehermentési kötvény 77.25; temesvári'' földtehermentési kötvény 76.— ; erdélyi földtehermentési kötvény 77 50; horvát slavon földtehermentési kötvén r 85.50; ezilst 104.90; cs. kir. aranv 56.5''//; Napoleoad''or 94.7 V,; aranv jár. 74~50; márka 58^0.
Bizonyos uri emb^r nagy összeggel tartozott egry hitelezőnek, a ki semmikép sem tadta adósát frl.alálni, ha a napnak bármely órájábsn kereste is. Meglátja a hitelező, hogy adása beratváhatai ment
matfat a borbélyhos. rögtön utáns ront és kéri adés-ságát. Erre a megszorított adós igy szólt : sdjs ki
Utazók névsora
N.-Kanizsán, 1877. decz. 10-töl-1877. deczember 25-ig.
„A r an y Koron á*<4os ezimzett szállodába : Wolf P. Laibacb. Hoffmaa N. Zákány. Kaiser I. Bécs. Timler N. Varazsd. Gross M. Budapest Beiner I. Prága. Keiser I. Goríesán. Tamás F. Letenye. Weiss L. Bécs. Gejéó J. Budspest. Tsrszky I. Verboveez. Wetker K. Budapest Klsin fi. Prága. Msgdie M. Légrád. Hochsinger J. Ss.-Fehérvár. Lendvay M. A.-Leadva. Körmendy 9. Galambok. Breyer K. Késs»-hely. Ballovary F. Sst.-Mária. Lene J. L»ibaeb. FU-eher F. Laibach. Hochflus M. Csáktornya. Király L. Keszthely. Bobos K. Kaposvár. Goldsehmidt H. Bées. Bnbb K. Páka. Babb J. Fehérvár. Kesseldorfer N. Z.-Egersseg. Kálmán J. Bolhás. Stiling M Ssombsthely. Stafaai K. Varasd. Cesinger I. Joák. Haker M. Ya-raasd. F ram mer M. Mohács Hoffmaa S. Bées.
„Arsny Ssarvas''-boz ezimzett szállodába: Ssegedy N , Erdéif N. T.-Szerdahely. Weiller A. Bées. Klein M. Budspest Blauman N. Essék. TchUeht J. Budxp« st. Koeh A. Szegsárd. HStsel A. Gleihen-bsrg. Tcutrrcz F. Boglárd. Grünwald K. Bécs. B. Bifly N. Belesna. Tarányi N. t-Egerszeg. Schlssia-ger N. Leadva. Keserű N. Sörcsök. Zakál Gy. Letenye. Sárkösy H. 8s.-Fehérvár. Fisehsr Gy. Sz -Bíárton. Wolner A. München. Basm L. Badapest. Wolf A. Budapest. Nagy E. Debrecsen. Burbsum N. Brünn. Kohn N. Kaposvár. Fresebler L. Schotton. Rossasr ■ Am Ss.-Fehérvár. Wilbarger N. Drezds Ploch A. I Sehotten. Iakey L. Récse. Filippacsics N Letsoye. j Zakál N. Leteaye. Pálfy N. Pölöskeffi. Watter N.
Vasúti menetrend.
Érvényes májas 15-töl 1876.
A bada-pesti időtmatató óra szerint, ísdil Kanissáról
Vonat hova:
ssám Ora Perc. Idö
306 Essék, Mohács,Dombovár s Fiúméba 4 48 reggel 215 . . . 2 30 délut.
212 Buda-Pestre ........ 4 58 reggel
202 ......................2 6 délut
204 ...........11 30 estve
313 Bécsbe (Ssombsthely, Bées-Ujhely felé)5 8 reggel
301 . ......... 11 48 estve
315 8oproayba ........ 8 38 délut
t03 Tríesstbe és Pragerhofon kor észtül
Gráez és Héesbe .....4 50 reggel
2()t Tríesstbe és Prágerhofoa keresstül
Grács és Bécsbe ......2 47 dé lu
. Érkezik Ka h ím ára
f
• ... ^ # .. p 21« íssék^Moháoe, Dombóvár sfiumóból 1 41 délut 206 , , . 11 11 estve
203 Buda-Pestről.......... 4 20 regge
201 „ .........2 5 délut.
211 „ ......... 9 44 estve
314 Béeebft {Baombath. Bées-UjbeIy)fbHH 10 27 estve
302 „ „ • .45 reggel
816 8opronyból . .......11 53 délel.
tl4 Bécsből Grács, Marburg, Pragerhof
felöl ......... 4 12 reggel.
20» Trieszt- és Béesból Marburg, Pragerhof felöl ......... 1 21 délut
204 Triesst- és Vmzehból Prágerhof felöl 11 — estve Marbargba csatlakozás ViHaeh és Franesstestbe
. , , Fiancesfestbó 1

felelje saerkeaztó : Bàtorl La)e«.
i
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
Z
ALAI KÖZLÖNY.
JANUÁR 3-án. 1878.
£3
(L XVI
ji Jahrgang ¡|
k____
XVI. |i
Jahrgang |!
Authentischer
Ameiger summt
den Beiblättern
auf den
Authentischer m/W _ //Authentischer
Verlosung«- „JjIerCUr Verlosung«-
77 Anzeiger.
„Finanzieller Wegweiser" und „ Asaecuranx."
Der „Mercnr"
erscheint unmittelbar nach jeder wichtigen Ziehung mit deti offirielen Ziehung*-, Resfanten-u. Amortisations Linien
fremde Zie-finanzieÜen Tbeil de»
nl .-r otiroplischen Lose <»»» '' Werlhpspiere, h ii n J e n t e I f f i » |) Ii i n: b. Im Blattes worden in- un-i ausländ.«che Börsenhrrichte, Coupons- nnd Dividenden Auszahlungen, nuslär.discbe Kurs.r Kundmachungen, (¡em rai% ersaromluiigei* veri''ifiViitlicht.
— ^ « ■ tf bietet somit ein für jeden Ka-
lifen \ | pitalistcn ni''d Loibe itzer
EfV l • •.»IvJ Vlll unentbehrliches Fac.borgan.
'''' Mit Januar 1878. beginnt ein
i, u s A'' ounemi nt und b. trägt der Aboimemsi''ispr. »s _
BOT miM£ i. i.so, mit Znstellnü£ fl. 2 so.
üir die Provinz mit portofreier Zusoi dang fl. 2.60 ^ erhxhen säniintliche P. T Abonnenten mit der am
ifllPrflllS3- Janu»r erscheinenden Nummer dnn
IUI1'' Univcrwl-Verlosungs- und Coupons-Kalender für 1878, ferner ein Verzeichnisa alier von der ersteu Ziehung bis Ende 1*78. gezogenen Serien aller europäischen Lose.
Sämmtlicbe PosUnsUlten meh»tsn Abonnements entgegen und wird um rechtzeitige Pränumeration und deutlich geschriebene Adresse höfliebst gebeten. 2 4)
Die Administration des
WoHzeüle 13. MERCUR Wollzeile 13.
és több is, less mint havi mellék kereset egy hirneves házból: pro -vincaiabeli ügynökök, tanítók, magán egyének és nyugalmazottak számára ajánlva. Ilynemű megkeresések (csak német nyelven) A. B. C. Nr. 241. csim alatt G. L. Danbe és társa Bécs I., Singeretrasse 8. hirdetési irodája álul eszközöltetnek.
(5149-15) 1
Császár kizárólagosan
király Uag szabadalmazott
PURITAS
H a j-i f j i t ó-t e j.
A .Parftas" nem hajfesték, hanem tejnemfl folyadék meljr majdnem azon csodálatos hatás-al bir. hocj Ősz hajakat megifjit, azaz lassankint még pedig Isgkéslkb tizauéfly asp alatt ama szint visszaadja,
melylyel eredetileg birt !
A „Psritat" nem tartalmaz festékanyagot. A haj tetszés szerint vízzel mosathatik, lehet fehérrel itvont vánkoson aludni, és gózfürdőket használni, a festéknek nyoma sem vehető észre, mert a
nem fest, hanem ifjitja és pedig a leghosszabb és legdasabb o3i hajzatot és a férfi hajit és szakállát.
Egy Üveg „Pirítás" ára 2 frt. (postai szétküldésnél 20 krral több s készpénzzel vagy utánvéttel kapható: Fraaoz Ottssái Béos Mariabllfar-strasse 38- szia. — Nagy-Kanizsán valódi minőségben PráfleT B®Ul gyógyszsrész araál. ^512 9—25)
Mit nur
50 kr.
als Preis eines
-Original-Loses
sind zu gewinnen
1 o o o
Dncaten
effectiT in Gold.
Diese, vom Magistrate der Stadt Wie« zum besten des AHMafeatfes veranstaltete Lotterie enthält Treffer von IQ00, 1200, 200. 100, 100 Ducaten in Gold, 100, 100 100. 100 Gulden Silber 3 Wiener Connonai Lose, deren Haupttreffer
200.000 fl.
beträgt, und viele andere Kunst- und Werthgegenständo in Gold und Silber, zusammen
3000 Treffer L",h° 60.000 fl.
Df« Zielnag erfelgt aater Ceatrslie «es Magistrates aai Mirz 1878.
Bei auswärtigen Auftrügen wird frankirte Einsendung Betrages und Beisebluss von 30 kr für franco Zusendung
des
der
(523 2 -10)
Lo»e und s. Z. der Ziehungsliste ersucht. ^ozá z-iuj
Wectolstii flerMON-BAM. Wien Er«.
IS
1 tc 1 s i i
1 L 1 Ai
»T - H s 3" z 52Í
1 u .IL. X s» »C ma 5
r 1 1 0 í •0 1 í
Is •n
1 c 1 -5 <i Sfl.Ö
1 4." [■ti
Karácsonyi njévl ajándékok
naffy vétlasztékban
igen olcsó áron
Rftsenfeld Adolf kereskedésében Nagy-Kanizsán.
Mindenféle czélszerQ és csinos njféle czikkek. hölgyek és urak haszná-latárí. Mindenféle gyermekjáték 10 krtól fellebb.
Nagy választékban elegáns és egyszerű asztali és függőlámpák.
Ebédló, thea és kávé készletek. Bor, sör és liqueur készletek.
JLefaucheux és Latiscfiaster fegyverek,
vadász és utazó czikkek. Tükrök vasbutorok.
Igen finom liptai, ementhali, eorgonzoia, Eidararni, Ro-matonr, | Partne>án. Stiachino sajt, Caviár. hering, or.isz izaxdina. franczia és krenai mustár, malaga szőllű. szultán füge. d.ttolya, olasy mogyoró. e5rczi czukorgyiimölcs, aszalt szilva, legfinomabb tb«a. rum. likőrük és borok valódi frauctia Cliquot és Roed^rer Pethe.''-téle Kisbér pezsgó. (513 10 -12)
Postai megrendelések leggyorsabban eszközöltetnek.
Virág csokrok
esküvőkre tánczvigaJmakra
vagy bár mely alkalomra rendé ésre és az árak meghatározása mellett minden évszakban kéizitetnek, valamint
cotiiion csokrocskák,
virágzó camelliák, "hyaciutok, ib>l.:ik is mindenkor készletben ragynak. Postai rendelések pontossan leljesitetnck. Tisztelettel
Janda Károly,
I mfi és keresk. kertész
Nagy-Kanizsa, zöldfa ntcza 17.
t,5*7. 1-3 )
Wajdits József
könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán (470 1-*) * kaphatók:
Mindennemű irodapapir;
. . 2 frt 20 kr. . . 3 . 10 . . . 4 . 20 . 8-9 „ - ,
100 nagy negyedrétü lenboriték egész név és lakhely kinyomásával együtt 1 frt 10 kr. 500 példány 2 frt 50 kr. ozer példány 3 frt 40 kr. Havanna papíron 1000 példány-névnvomással együtt csak 3 frt 50 kr. Továbbá
Látogató-jegyek
angol, franczia, bristol, szines és gyászkeretü 100 példány díszes tokban 1 frttói kezdve 2 frtig.
1 rizsma finom irodapapir csak 1 „ rovátkos, duplán enyvezett 1 „ fél minister .... 1 _ egész minister
A karácsonyi ünnepek
s as uj év kezdetével bátorkodom as e csélra dúsan felsserelt
arany és ékszer raktáromat
a n. é. közönség becses figyelmébe ajánlani, különös gonddal lévén arra, hogy as sjándékra ssánt s nagy választékban lévő
tárgyak s különösen pedig
vatódi svaiczi nagy éra raktárom,
melyért keseeség válalUtik, ngv szépségük mint jutinyosságnk-nál fogva a várakozásnak megfeleljenek.
vidéki megrendeléseknél kiválóan a megrendelő akaratát tartom szem előtt a csakis a megrendelt tárgyakat küldöm el, meg nem felelőket kéazaéggel kicaerélek
Árjegyzék kívánatra bérmentesen küldetik be !
Kitűnő tisztelettel
Benedek Gábor,
Budapesten hatvani utcza (as ajvilág-atczával (518 6 — 6)________szemben).
„Pester Journal"
((Jfjcfrebüftcur Dr. ADOLF BIXJBElR.BTlllX»r.
i)ie|tö gro&c poiitif^c lageblatt erf^eint j c b c n lag ofnic «uöna^ne (alfo 305 SMal im ^a^re) in SW o r 9 c n» uub ÄbenbauöQCibt, uub ift nit^t nur ba« g r ö § 11, [oip bertt au$ baö billgste Stagcbtat Ungarn«.
Mit 1 Januar lb78. tritt das „Pester Jonmalu in seinen fünften Jahrgang und kann während der Dauer seines. Bestehens die grössten Triumphe Heiner v o I k 8 f r v. u n d I i-ohen, fortschrittlichen Richtung verzeichnen.
Das „Pester Journal" ist das einsige unabhängige Blatt Ungarns, in dem Solde keiner Partei, sondern rein nur im Dienste der Nation stehend und war dasselbe stets der befürchtete und respekiirte Vorkämpfer jeder gerechten Sache.
Das politische Programm des „P e s t e r J 0 u r n a i" ist die Selbständikeit Ungarns, Emanzipation seines Bank- und Kreditwesens, Hebung seines Handels und seiner Industrie, materieller und moralischer Fortschritt, eine seiner Wichtigkeit entsprechende Stellung im europäischen Staatenbunde, Friede und Gleichberechtigung i m 1 n n e r n.
Kein Blatt Ungarns vertritt ein so umfsssendes, radikales, freieinige® und zugleich so humanes Programm, wie dss ,P « s t e r Journal".
Alle Nachriohten des „Pester Journal" sind prompt und veriesnlich und orientiren den Leser am Haschesten (Iber alle Vorgänge und die Strömung der Ereignis»»*,
Was die ÜHiid«lsrubrik betrifft, so wird dirt«-lbe den Wünschen vieler unserer Leaer entsprechend, seit längerer Z*iit durch hervorragende Fachmil mer geleitet.
Au Fülle un 1 Pikanten»- der T a y e s n e u i $ k <• i t e n all - ai»lfr«*n Hliiltcr (iher>>i<-teD(i. bat »ich liHmeutlieh das FMlIIStSR d« s „Poiter Joaraal'' « ¡i«« aitSkerunl"ntli< h* n liebheit « IW»; heu. I)as-selbe in ingt zunächst die aun<*rkaiiiit vorzüfHobst«» Ronane (mii>il<>et«n» 24 Binde im Jai.n von dm ersten Federn : B r a d d 0 n, Wood, Quid«, ('' »> I I i 1» n II o 11 s s a y •?, C b a v e t t e. (landet, D e w a I I, Witter fe Id, Detlef, u 1, f. und sind unsere iiHcbsti''ii Rosiane : (f»21 2—2)
Zwei Schicksalswege,
ein brillaiiU>8 aweibUndiKes Worlt von Wllkis Cslllss, und
Verü:aufte Beelen,
aus der vorzüglichen Feder von Ärtkar Hsves^
Neben diesen Kotnan* n bringt unter Feuillctun die pikantesten Mliitter aus der Chronik der Hauptstadl, aus allen Theater- und K u n » t r i » s e n, au-> «I un Scbirbleu der bilrKlicben Oesollscli a f t und ai istokratichen S o c i t« » e. humoristische Hkiz*«*n, ei ^reiffiide SchilderuD|{Ca au» ihm Lehen. Wiener, Pariser, Londoner Biii-fe, HU^UUhrliche literarisrb» un-l musikalibctie Keceu-sionen, mit »inem Worte die ganse Fdlltj «lesscn, was dt r l.eser zu «ein» r lU-Ivhrung und zu »einem An uaemniit verlangen kann.
Un»1 re Telegraromrubrik ist von der grUssten Ausfilhrliehkeit. — lJ.e zahlreichen slaviscben Lrser werden Btets Berichte und C''orrespondeiizeu uuh ^^rnm, K<,segg, Belgrad, Putcmhurg im .Pes-U*r Journal'' finden — Ii ei der enormen V«-i breitung des .Pester Journal" (15,000 Exemplare täglich) eignet sich kein anderes Blatt für Annoncen >o vorzüglich, wie das , Pester Journal- und gewähren wir bei regelmissigSn Kinech«|tug«n (denn nur die Hltutlgkeit macht die Annonce wirksam !) grosse Kahbate ! — Somit sei das ,Pebter Journal" auch f(H>r das neue Jahr aller Lesern bestens empfohlen.
PränUmeratioiisgelder und Aiuioiie-nnuftiMg« sind zu richten au die
Administration des „Pester Journal"
Göttergasse 6, Parterre.
fgtT Adresse ist gea&a zu bemerken !
Im iutereise geregelter Expedition wird um ehehaldigHte Erneuerung der Prünunn-ratiun crsucht
Prännmerationspreise des .Pester Journal" (mit freior Postversendung)
monatlich.....1 fl. 10 kr. vierteljährlich . . . 3 fl. 10 kr.
sweimonatlich . . . . 2 fl. 1& kr. halbjährlich . . . . 6 fl. — kr.
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó lalaptnjdonos Wajdita József gyorssajtóján.
Dr. Handler Mór
orvos-, sebésztudor-, szülész- és szemész, gyógy»1 gyökeresen fényes és tartós siker bistositása mellett mindennemű
titkos betegségeket
1) az önfertózésnek minden követkesményeit, úgymint: magömléseket,
az ingerlékeny gyengeséget, az ondófolyást, különösen a
tehetetlenséget (elgyengült férfierőt):
2) hngycsófolyásókat (még oly idülteket is,) a nemzórészek bujakóros fekélyeit és másodrendű bujakórt minden alakjaiban és elcsufitásaiban ;
3) hugycsöszüküléseket;
4) friss és idült nyákfolyásokat nőknél, az ugynevesett fehérfolyást, az onnan eredő
mafftalanaáiffot;
5) bőrkiütéseket; (409 46 - 60)
6) a húgyhólyag betegségeit és mindennemű Tlzeléfll nehézségeket.
Rendel neonként: délelőtt 10 órától l-ig, délután 3 órától 5 ig és estve 7 órától H ig.
Lakik: Pesten, belváros, Kigyó-utcza 2-ik szám, a Kigyó- és Városház-utc/.a
sarkán. (Rottenbiller-féle házban) I. emelet, bemenet a lépcsőn. Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik és a gyógyszerek megküldetnefc
KAGT-KANK8A, 1878. január 6-án.
Tizenhetedik évfolyam.

| Előfizetési
t fgész «vr.* . . 8 frt fél érre . . . 4 „ negyed évio . . 2 „
Egy nxóm 10 kr Hirdetések
G hasábos petitsorban
7, másodszTtr G s minden további sorért 5 kr. NYÍL TTÉRHEN soronként 10 krért vétetünk fel Kincstári illetek min.ien f egyes hirdetésért külonf & 30 kr fizetendő: £
1 A Is
I :11a* i
3
lap szellemi résaét illető kBalem&yek szerkesztőhöz,
anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intétendők :
NAGY-KANIZSA. Wlasslosház.
Bérmentetlen levelek csak ismert mnnkatár-saktól f«gadutnak el.
előbb:
N.-Kani/.savúros helyhatóságának nemkülönben a


lKéziratok vissza
küldetnek.
nemi
i közlőn
,n.-kanizsai kereskedelmis iparbank", „n.-kanlzaai takarékpénztár«, a „zalamegyei általános tanítótestület* a n.-kanizsai
J«VW=»1
"•2)3
kisded-neveló egyesület", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai külválasztmanya*- s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkiiit kétsz e r. vasárnap- s csulőr t ökoiiniegjeleuo vegyes tartalmu lap.
Felhívás előfizetésre!
A rZalai Közlöny- KS7*. évi január első napján életének t i z en-íi e t e d i k évfolyamába lepett: ritka jelenség egy vidéki lap életében, főleg oly vidéken, hol — fájón kell megemlítenünk — az értelmiség nem a tömörülésben, hanem szétforgácsolt erőkben véli a közügy hasznát, boldogságát előmozdítani. Hány lap dűlt ki mellőlünk e tizenhat év alatt ! élénk jelképe ez, mely azt mutatja, hogy „Átok verte m*g a magyart, mert az soha össze nem taríu!
Lapunk rendületlen áll; köszönet a hazatiui pártolásért, melylyel e hosszú időn át megyénk jobbjai megtiszteltek ; köszönet a lelkes munkatársak becses figyelmeért, melylyel küzdelmes utunkon kitartóan kisértek, csüggedést nem ismerve bátorítottak !
Lapunk tovább is folytatja pályafutását s ha eddig el nem bukott, edzettebb korában már nem fog elbukni, reméjvén, hogy a tisztelt közönség buziró pártfogása s kedves munkatársaink nagybecsű buzgalma kitartóan támogatni togja igyekezetünket, munkásságunkat.
Független állapotunk ismére-
tes s ez tartotta bennünk a munkakedvet s ez e d z i tovább is erőnket
Szabadságszeretetünk, hazafiúi érzelmünk egy a nemzetével, nem czifra szavakban, de tettekben igyekszünk azt nyilvánítani, ez által a közfigyelmet ébren tartani s köz-méltánylatot kiérdemelni honpolgári legszentebb kötelességünknek tartjuk.
Felkérjük azért lapunk önzetlen barátait a további pártfogásra, mint igaz és jóakaró házibarát országos, de legkivált megyei életünk hü tükrével hetenkint kétszer pontosan bekopogtatunk.
Igyekszünk változatos tartal-mát e lapnak továbbra is a legélénkebb színben megtartani, fejleszteni, fokozni.
Hazafias tisztelettel
a szerkesztőséi?.
Előfizetési s hirdetési pénzek aiulirthoz küldendők, vidékről leg-czélszeríibben postai utalványon.
Előfizetési ár az eddigi: egész évre 8 frt, félévre 4 frt, negyedévre 2 forint.
Wajdits József
könyvkereskedése
Wiassicshaz
TÁRCZA
. Kégeii!
Kiszedi tű magasban
Kíínt áll a sziklavár; Alatta vad mélységben Hatisik Jt gyors vix\r.
Körött«* uazy lapályon SgántófOlil a icyep terül S a messze láthatáron Borzasztó fcllcK «1.
lit''i>"!a ágyú dördül, Emésztő láng czrk&z Véreső hull a földre Hol pusztulás tanyár..
A haldoklók nyögését, A men«:kvők jaját : Nem hallani dörgést«"! A várban ola »t :
Hol az erkély szobában Az ablakon beül. Három király taná<*sns Arany serlegnél ül
A láng vészfénye Pirosra festi meg, A folytonos dorg^stűl Az ablak is remeg.
¿3 szól az eeyik : .íme ! E csata oda át
Nem i ¿rti érdekem » igy Nyugton nézem tehát -
A másik igy beszél • r<>tt Az egyik fél nekem Oly régi jó barátom Ha kell, őt segítem !"
/
Zalamegye tisztújító közgyűlése.
— Jan. 3. 1878. —
Nagy érdekeltséget tanúsított a megye választó közönsége a jelen tisztújítás iránt, midőn egy érdemekben s a megyei közpályán félszázadon át működött alispánja Csutor Imre és szinte megyei közpályán müködó erőteljes főjegyzője Svas-tics Benó közt kelle választania a diszes alispáni hivatalra.
Jan. 2-án estig 448 igazoló jegy adatott ki a képviselőknek.
Már jan. 1-cn számosan érkeztek a székvárosba, s apró conferentiák is tartattak ugyan, de sajátszerű titokzatosság uralgott mindenütt. A nagy conferentia 2-án este 7 órakor tartatott a megyeház teremében, melyben az mondatott ki: »szavazzon mindenki oda, a hova akar", holott decz, 15-én járási conferentiák tartattak megycszerte; ennek következtében a járások végzése teljesen mellőzve lett s igy ez alkotmányos actus nevetség tárgyává tétetett. És e coníerentián az határoztatott, hogy nem szükséges a conferentia!
Jan. 3-án délelőtt 10 órakor Örményi József főispán ur ó méltósága éljenezé-sek közt a nagyterembe jött. székét elfoglalva tiszteletteljesen üdvözölte a nagyszámban megjelent megyeközönséget, szerencsét kivánváu a nagyfontosságú megyei alkotmányos választáshoz.
Felolvastatott az igazoló bizottság jelentése, mely szerint a 300 választott kép-viselókhez 11 még ujabb választás által pótolandó lesz.
Csutor Imre ali^páu ur érzékeny szavakban mondott le a maga s társai nevé-
ben állásaikról, melybe őket a bizalom ezelőtt 6 évvel helyezte.
Pály János felszólalására a leköszönt tisztikarnak elismerés és köszönet szavaztatott.
A választás folyamára jegyzőül; Molnár Elek, ügyészül HerteJendy Béla kérettek fel.
Kijelelő bizottsági tagokul főispán ur részéről: Gróf Deym Nándor, Horváth Mór és Árvái István, a képviselőség részéről Tolnay Károly, Glavina Lajos és Nagy Károly urak neveztettek ki, mely bizottság harmadfél óráig működött.
Szavuzatszedő bizottsági tagokul Kanizsa, Nova, Pacsa, Egerszeg és Keszthely járások részére Szabó Imre elnöklete alatt Belus József és Eperjesi Sándor, a többi járás részére Arvai István elnöklete alatt Isoó- Alajos és Skublics Jenő urak küldettek ki.
Alispánul két jelölt lépett fel Csutor Imre és Svastics Benó. 20 bizottsági tag kérvényére névszerinti szavazás rendeltetvén el Svastics Benó 151 szavazattöbbséggel zajos éljenzés közt alispánnak mondatott ki.
Főjegyzőnek egyhangúlag Gózony László.
Első aljegyzőnek egyhangúlag Botfy Lajos; másod aljegyzőnek szavazattöbbséggel Czukelter Lajos, harmad aljegyzőnek szinte szavazattöbbséggel Rajky Lajos választattak meg.
Fópénztárnoknak Skublics Zsigmond, alpénztárnoknak Majer János, árvaszéki elnöknek Csertán Károly, első, másod s harmadik ülnöknek Donászy Ferencz, Braun-steinPál, Thassy Kristóf, egyhangúlag, ne-
S a harmadik : „N''ek^-n nincs II fi JÓ barátom ott Országom sincs fonyitvtt Az boldog é5 imigodt.
De az igazság melletí Sergem csatára száll. Mert igy ma-ad cs.\k hold.»«; A nép és a király!
MAJTIIÉSYI FLÓRA.
Helynév magyarázatok.
( Mutatvány Ré*o E u s e 1 Sándor .Helynevek Magyarázója" czimü sajtó aiá rendezett munkájából.)
— Két közlemény. — (Folyt, és vége.)
JátzHíg it Kunság. 1016-ban Salamon, I-só Andf-áa tía csalta be a kunokat a<y ja ellen ; | később 1091-ben pedig a jászok jöttek hazánk- j ba s Heve» és Pestmegye között telepedtek meg. László alatt a kunok Kapolts vezér ál al meg veretvén, lerakták fegyverüket s László a legyőzötteknek nemcsak megkegyelmezett, de a kik a keresztény hitet felvették, azoknak földet és lakást is adott.1) L i 8 z n y a y szerint a 745 ben idejött feket» kanok, Kun nevű tatár kapitányukról neveztettek kunoknak, s a föld melyen laktak, róluk neveztetett Kunságnak; ezek építettek Fülöpszállást,Szt-Miklóst. stb. Róluk mondja a népdal:
Barnaképű szálas izmos kunfiak, A kiket mert mind ijáízok volt.oak, Az utókor já>.zkunokuak nevezett, S kik maiglan lakják a sik téreket.
Liptó, a tótok Lep sának is hívják. A
'') L. Engel: Gescbichte d. Ung. Reichs, II. köt. 136 lap.
nyelvészek a keleti szóból luctivna =■ magas erdő származtatják. Mások Lipót, Leopold, vagyis Liptova vezértől, többen pedig (igy Tímea is) a liptachua népfajtól eredeztetik nevét.2) S i r m a y egy szójátékban találgatja neve eredetét, mondván, hogy midőn őseink bejöttek, s e megyébe is eljutottak, az ottani föld nem tetszvén nekik azt mondták .lépj tovább*.3) B é 1 Mátyás igy szól: „Lipa (szlávul) enim tili-am, Lepsn verő thymallum notat. Sunt qui vo-cabulum Luby in axilium advocent.w
Mdramaroa. N evét különfélekép eredeztetik. Román nyelven maremure = nagy fal szóból, miután a megye magas hegyekkel van kerítve. Szójáték szerint, midőn Árpád elfoglalá e hont, e megye területét a nyolezadik nemzetségnek adományozá, de az már ama rósz földről elfordult, az ilyen szójátéknak azonban történeti szempontból semmi hitele nincs. — P u k i s mások szerint a hajdan itt volt Má-ramaros-vártól, vagy a Maram mellett lévő kastélytól veszi nevezetét, melynek északról Galicia, keletről pedig Ugocsa és Bereg megyék vetnek határt. Szerintem a megye egyik folyóját hajdan Marosnak (a mi az ottani tájszólás szerint harapást, ragadóst, stb. jelent) hivták, 8 innen lett a most is élő Mára s itt névben elenyezzett Maros folyókból M á-ra-Maros; ami annál is inkább hihető, miután a helynevek elnevezésűket jobbára vagy épitőjöktől, alapitójoktól, vagy állapot-jukról, fekvésükről, vagy végül a mellette folyó vizekről s egyébb körülmények folytán kapták.
*) L. Imago nova íTnng. cap.
II.
Nógrád. A megye vára a jenei hegyek | tövében nagyszerű szikladombon fekszik. Hajdan ott a marahoni szláv faj lakván, ezek adták Novigrad nevét, mely u j várat 1 jelent. Istváníy szerint Nógrád várát Kálmán király alatt a prussusok építették. B é 1 Mátyás a vár fölépítését a szarmata nép által véli, a kik Visegrádot, Belgrádot és Csőn* grádot ís építették, mondván: ,Vox est origi-nis Siavicae, Arcem significans Novam. Unde pronurn est, de ejus vetuaiate coliigere, tametsi Novo audiat. Nimirum ionga ante adventum Hungarorom aetate Jazyges, Slavicum, seu Sal-maticnm genus, isthiccoluerunt". Grad = vár, igy Wisse-grad — magas vár, Bjeli grad = fehérvár, Stary-grad = öreg vár, Novi-grad = újvár. — Szerintem Nógrád e két szóból van összetéve Nog = nagy s Rád nemzetségnév. A longobárdok királya Rád volt. ez a magyarok bejöttekor nem-e honolt itt? És —
Rád nr kemény vitéz volt Termetre óriás Eeetlen durva bárdját Három se birta más.
Pouony, már szt. István előtt az itt lakott szlávok által Presburgumnak hivatott.Horváth István a szt. István alatt bejött német vitástól Poznántól eredezteti nevét. Némelyek szerint Piaonium nevü római telep volt itt, mely Piao római hadvezért ismerte urának; mások BrazJau, illetőleg Braslaubttrg +ót berezeg nevéről származtatják a német Pressburg ot. Szegedi szerint a hajdan Bazin és Szt-Györgyszőllős határai között léte-
'') Rungaria in Parabolis. Badae, 1907. p. 34—38 lp.
*) Timon Imago Lib. L p. 30.
---------- - ------- ■ ill
I
tizenhetedik évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY.
JANUÁR 64a. 1878.
gyedik ülnöknek nevezetes többséggel Nagy Imre s ötödik ülnöknek szavazat ntján Horváth Bertalan választattak meg.
Főszámvevő Czukelter József, alazám-vevő Csoknyay János, számvevőségi jegyzőnek Medgyesi Lajos mind egyhangúlag.
Főorvosnak Dr. Grész János 93 szavazattöbbséggel Dr. Mangin ellenében; amaz 194, emez 101 szavazattá birt.
A járási tisztviselők választása jan. 4-ére halasztatott.
Választásközben az uj alispán megérkezvén zajos tetszés és éljenzés közt tartotta székfoglaló beszédét, mire főispán nr is érzékenyen üdvözölte s a megye pecsétét átadta.
Este számosan jelentek meg főispán ur gazdag estélyén, melyet a szokásos pohár felköszöntés fűszerezett, igy Dr. Horváth apát a főispánra, a főispán nr- ő méltósága a volt és jelen tisztikarra, B. Pntheany az uj alispánra, Pály János a volt alispánra, az nj alispán a megye közönségére, Bese-nvey György az uj főjegyző Gózony Lászlóra, majd gróf Deym Nándorra, id. Skublics László az uj alispánra, erre Svastic* Benő alispán felelt, Dr. Horváth apát az uj alispánra, mint volt főjegyzőre, Bessenvey Ernő Dr. Horváth apátra, Dr. Laky Kristóf kiváló műgonddal a megyei administratió erejét fejtegetve Glavina Lajosra. Balaton József Göcsej jótevőjére, Ujlaky József az uj alispánra, ki hivatalos működésében a közjó előmozditására „ minden órájának le-szakit ja virágát" variálva s eszmelánczolat-nál fogva Bátorfi az uj alispánra, mondván: Amilyen kicsiny testben, Oly nagy legyen tettben. Mit a jövő kiván azt tegye : Hogy dicső legyen Zalamegye !
JegyzőkOnyv,
a nagy-kanizsai általános ipartársulat választmányának 1877. évi deczember hó 21-én tartott rendes üléséről.
Jelenvoltak:
Elnök: Hencz Antal; ügyész: Lengyel Lajos; alelnök: Kápli Antal; a választmányi tagok közül: Rothmann György, Csemits Károly, Pichler József, Szommer Károly, Bognár István, Weber Mihály, Korony a Gergely, Samu József, Seitl János, Nagy Károly, Harthmaun Ignácz, Bartos János, Engel Adolf, Kopfmahler Károly és Benezik József. ''
Tárgyai:
1. A mult gyűlés jegyzőkönyve felolvastatván.
Hitelesíttetett.
zett Peizon nevü tóttól kapta nevét L a z i u s közöl kófeliratokat Peizo és Piso névvel, melyek Pozsonymegye határán találtattak.*) Német elnevezése Pressburg onnan származik, miután Pozsony város főpiacsán egymás sal szemközt két nagy épület állott; az egyik présház (Presshaus) volt s rajta nagy szőllőfür-töt vivő férfiak faragvák ki, a másik erőd, kastély (burg) kinézéssel birt Ilyképen Press- és burgból származott volna a Pressburg név.
Sáro». Nevét a hajdan hires s 11 ik Béla király lakhelyéül szolgáló Sáros vártól veszi, mely a Tárca vize mellett sárból kéezitett alkotmány volt Némelyek Záró s-nak tartják, miután Galicsiát mintegy elzárja hazánktól. Csengeri az avarok történetében a várkunok egyik hatalmas törzsének fejét mutatja be Sáros nevében a VI ik századból, a kinek khagánsága alatt jött az országba az avar nép. Nagyi n valószínű, hogy a hajdani erős vár Sáros khagán nevét vizeli.
Trencsény, nevét régi Trencsén várától veszi, mely római erődnek tartatik. Állítólag Terentius róma havezér ütötte fel a sziklás hegyen legelőször sátorát*) Ptolomeus a Kr. után II ik században a jazygesek földjén emliti Trison várát, melynek neve három várat jelents ez lenne Trencsény, mint a mely három fokozatba emelkedő hegy re épült (Családköny ve, 1837. II-ik köt) S t u r e k Lajos szerint7) Trison Tritin; tri pedig annyi mint három, tin ^ tető vagy vár értelmével. így Trison három várat jelent. Trencsény megyének a XII-dik századig valóban csak három vára volt melyeket mind a jazyges tót nép építette.
Ugocsa, kisded • egykor önálló megye.
*) L. Kállay Diak XXV. 51. lp.
•) Tud. Gyűjt. 1828. L köt. '') L. Trencaia«r Wegweúer fllr 185«.
2. Elnök az egylet helyiségére vonatkozólag hívja fel fiyelmét a választmánynak — s egyszersmind jelenti, hogy Knorczer Károly ur hely »éget adni hajlandó; de 2000 frt köl-csönbiztoaitást kér, mely összeg százaléka fedezné a házbért; tiz évi bérlet után pedig ezen tőke ismét a társulat pénztárába s onnét az illető részvényeseknek szolgáltatik vissza.
A válasstmánv ezen indítványt elfogadja, Knorczer Károly ajánlatát magáévá teszi oly kikötéssel, miszerint az állandó helyiség belső világosságának területe 26Q® lecnd> mire a személyesen megjelent válalkozó is beleegyezését nyilvánítja.
3. Ennek kapcsában elnök az általa feltett és javasolt szerződési pontokat olvassa fel, melyek egyelőre a választmány álul el is fogadtattok. A 2000 forintnak miként leendő előállíttatása pedig egy 7 tagu bizottság: Hencz Antal, Lengyel Lajos, Topolits József, Engel Adolf, Samu József, Seitl János és Kopfmahler Károly urak bízattak meg, kik erre vonatkozó munkálatukat a legközelebbi választmányi ülésen bemuUUndják.
4 Olvastatik jegyző álul az uj ipartörvények értelmében szerkesztett iparos tanoncz iskoláztatási szabályzat, ugya felállítandó négy osztály tanterve.
Átvizsgálására fennt nevezett bizottság kéretik fel.
5. A könyvtár gyarapítására kijelölt bizottság jelenti, miszerint a rendelkezésére, bo csátott, 50 írtért, leszállított áron 150 frt értékű hasznos könyvet szerzett be.
Helyeslő tudomásul vétetik.
6. Az egylet javára UrUndó farsangi tánczmulatság mikor és miként leendő elhatározása a jövő választmányi ülésre halaszUtott.
7. A közgyűlés napjának meghatározása hasonlóképen elhalaszUtott.
8. Elnök lelkesült őrömmel jelenti, miszerint Hartmann Ignácz tagtárs ur mint lakatos mester és gépész, a Veszprémben tartott legközelebbi ipar kiállításon bemuUtott ritka lakat művével a bíráló bizottság telje* elismerését érdemelte ki.
Választmány a bemuUtott dicséret okmányt a legőszintébb elismeréssel fogadja azon óhaja kapcsában, hogy nevezett kartárs ur szép tehetségét a maga terén jövőre is minél nagyobb mérvben kitüntesse — s szolgáljon buzdító például mindazokra, kik hivatva vannak hazai iparunkat megillető álláspontjára emelni.
9. Jegyző tél évi fizetése 1877-ik évi ju-nius hó elsejétől ugyanez év november végéig 30 frtban uUlványozUtik — s kifizetésére pénztárnok utasittatik. Kmf.
Jegyzette: JUHÁSZ PÉTER,
társalati jejryaő.
KÁPLI ANTAL,
alelnök.
A fővárosi kereskedők és iparosok
kérvénye az atttonom vámtarifa elvetése iránt. BenyujUtott báró Somonyi Lajos
ors*. képviselő ur által.
Mélyen tisztelt képviselőház! Mély tisz-
Nevének eredetét Árpád korára viszik vissza, a magyaroknak ez uj hazába költözése idejére. Akkor tudniillik egy-egy megye, illetőleg ke rület,a harczban kitüntetett vezérek kormánya alá rendeltetvén, e termékeny tiszaháti völgy egy U g o c s nevü vezérre esett, ki benne erőditvényt emelvén az róla Ugocsának hivatott. A várról később a megye is így neveztetett el.
Vas. A megye váráról nyerte nevét, mely vasércs s egyéb forasstó kövekből alkottatott Latin neve castrum ferrei. Vas némelyek szerint annyit teáz, mint Bass, mely megfelel Ba-zilius magyar nevének: Vazulnak. Vasvár^ Vosvar, Woswar 1193-ban már megyés vár volt Vasvár szerinUm régibb hely (a rómaiak alatt már Rhipianak hivatott) A névtelen jegyző szerint elődeink ugy foglalták el; régi okmá nyainkon a szittyafelekezetek néha basch kurdi (vaskurdu) névvel is fordulnak elő. Erős nemzet szittya nyelven vas nak ejtetik ki/)
Zemplén, hasonnevű, Károly király ál Ul 1331-ben Drugeth Miklósnak adomán vo •ott várról veszi nevezetét S z i r m a y sze rint a vár épitői szlávok voltak, kik minthogy épitkezésöket sik főidőn (planam lerram) tették, mi tótul mondva .sem plana" innen lett zemplana, zemplum = zemplén. A megyére vonatkozik LukáU egy verse, melyet az 1854-iki zempléni kalendárium közöl:
Ha Zemplén vármegyét ax utas vizsgálja, A hires Hegyalját hanyatlani lát;«. Pedig elődeink itt ittak áldomást, Mikor e asép földön tSnak nagy foglalást.
Zala. Hegye, város s vár is e néven Régi római telepnek tarUtik. - Várarégizégéról hires.
Perfer: A * ^ r^tnUm,
l ool o. Ip.
telettel alulirt fővárosi kereskedők és iparosok, _ bár feszült érdeklődéssel és fokozódott aggodalmakkal kisérték az immár két évi ki-egyesési tárgyalások menetét, nem mondotUk le azon reményről, hogy a magyar kormány hazafias erélyének Bikerttlni fog Magyarország közgazdasági érdekeit legalább azon határvonalokon belül megvédeni, melyeket átlépni nem lehet a nemzet közgazdasági fejlődésének és igy kulturai gyarapodásának nagy mérvű veszélyeztetése nélkül.
Mi, kik már gyakorlati irányú élethivatásunknál fogva a viszonyok állandóságára és a közjóiét minden tényezőinek békés fejlődé aére oly annyira utalva vagyunk s kik ennélfogva tartózkodni szoktunk a politikai czél zatu mozgalmakban való részvételtől: nem habosunk hazánk mélyen tisztelt törvényhozó testületének szine előtt azon legbensőbb meg győződésünknek kifejezést adni, miszerint a beterjesztett autonom vámtarifa, valamint az ezen Urifa alapján czélba vett vám- és kereskedelmi politika Magyarország életbe vágó ipar s kereskedelmi és általános gazdasági érdékeinek szempontjából határozott és oly visz-b z a e b é''s t jelent, mely semmiféle más téren netán elérhető kiegyezési vívmányokban nem Ulálhat compensatiót.
A Magyarország és Ausztria közt to-* vábbra is fennUrUtniszándékolt egységes vámterület minden körülmények közt''igen súlyos közgazdasági áldozatokat igényel hazánk részéről és majdnem leküzdhetlen akadályokat gördít Magyarországnak iparos állammá való fokozatoe fejlődése elé. Nem lehet szándékunk ez alkalommal a vámterületkérdése körüli elvi álláspontunkat jelezni; de midőn magunk előtt látjuk Ausztriának ezentúl még pusztítóbbá váló ipari versenyét, midőn tehát az egésssé-ges fejlődés oly számos előfeltétleivel biró nemzeti ipsrunk érdekeit ezen gazdasági közösség álul teljesen háttérbe szorítva kell látnunk : . k lehetetlen, hogy mély aggodalmakat ne keltsen bennünk egy oly vámtarifa, mely az eddiginél is tetemesen nagyobb mérvben megadóztatja Magyarország összes fogyasztóit az osztrák ipar javára s mely megszüntetvén az eddigi szerződéses vámpolitikát, egyidejűleg nyers termelésünk legtöbb ágát s összes export-kereskedelmünket a legkomolyabban veszélyezteti.
Nem érezhetjük magunkat hivatva a nemzetgazdaságtan elméleteiből meríteni alázatos kérelmezésünk indokolását; hanem, mint a gyakorlat emberei, szorítkozunk arra, hogy némely rövid pontban összefoglaljuk azoo főbb indokokat melyek minket alkotmányos kérvényezési jogunk gyakorlására indítottak:
1. Egy autonom vámtarifa már magában ellentétben van Magyarország életbevágó közgazdasági érdekeivel, melyek azt követelik, hogy ne csak a .legkedvezményc-zettebbu általános alapon, de a főbb vámtételek tekintetében is szerződéses viszony álljon fenn a külállamokkal nyers termel vényeink kivitelének biztosithatása végett
2. A vámközös3égnek czélba vett fenn-
Lazius szerint Salla — átkos mondást jelent, mivel Balaton Uvától szenvedett „Quia scili cet nrbs Sala paludis Volczae aestu uuodam strepebat". (Timon Imago I. Lib. 21. p ). Mások a hajdan itt Unvázott Salius népektől nevezik el. Valentinianus szerint a trójai sereg nek azon része, mely Trója veszedelme után Kr. sz. c. 1180 évvel a Moetis tóhoz húzódott, utóbb onnan Pannon iába jött s alkotta Sicam-briát és Gallcsok vagyis Francziák voltak. A francziákat pedig az arabsok nevezték Sal ugyanazokat Pannoniában Salüczimesték (Ste fani Lexion Hist Pannoniis 1620. p. 1774) XVU. század elején még meg volt a vár Egerszegen. — Sz. Hieronim jász tudós szerint Za-la- Sala- Solum- Solom egy név. Zalavár- Sa lamonvára. Lazius szerint a rómaink alatt már Salom nevet viselt (Lib. 12 . 5. 3. lap 3) — Mocsári szerint Szalavár Chazár nyelvről ragadt reánk. Vannak adatok, melyek szerint 343-ban a Karéntánia a Tótország grófja Sala cho, ki N. Károly uralma allait közbenjáró szerepet játszott, Pannónia egy részének herczege lett, itt lakott (Balacho várába) Nagy Károly uUn](Lajos Privina morva herczeget fogadta be Pannoniába és a Szala vize mellékét a hol ő Szala várát építette a Balatontól fogva Peltá nig neki adu.
Hajdanta e helyen vár állott s most csak csonka fal-kőhalom áll ott
Pray szerint Zala: Szalárd Zsolt vezér neve, igy Katonánál (Hist Erit Ducum 311 p.) Zala nevén 924. évben a magyaroknak külön vezérök volt (Budap. szemle XVI. F. 154 lp.) ez leginkább a szláv nép megtörésén működvén „elvevő* .foglaló- czimmel ruháztatott fel, Zala értelme is levén nyelvőkben.
tartása feltétlenül követeli a vámpolitika eddigi szábad kereskedelmi irányának Mm csak fennUrtását, de még in kább tovább fejlesztését: hogy ha már saját ipartink fejlesztésének leghathatósabb feltételeiről ée eszközeiről lemondunk, legalább a nálunk még elő nem állitható iparczikkeket ott v&árolhaazuk, ahol azokhoz legolcsóbban juthatunk és ahol egyszersmind — a kereskedelmi viszonyok kölcsönösségénél fogva — nyers terményeink számára a legbiztosabb piacsokat Uláljuk. Az álul, hogy a vámok ezután a r a n j bi n: szedetnének, a mi már magában egyértelmű az összes beviteli czikkek-nek 15 százaléknyi vámfelemeléssel ^ továbbá számos, a mindennapi szükséglet tárgyát képező iparcsikkek vámjának 50-100, sőt 200%-ig'' való felemelése folytán: az uj vámtarifa a leg-határozotubban védvámos irányú, anélkül, hogy ezen védelem legcsekélyebb mértékben a hazai ipar javára szolgálna.
3. Az osstrák iparosok érdekében életbe léptetendő magas véd vámok oly ujabb s u-lyos adófelemelést jelentenek, mely • bői Magyargrsság nemcsak hogy semmi finan-cziális hasznot nem huz, sőt ellenkezőleg még pénzügyileg is jelentékenyen károsodik, a menynyiben az ujabb magas véd vámok nak részben tilalmi hatása lesz és az illető iparczikkek behozatalának csökkenése vagy teljes megszü nése folytán még az eddigi közös vámjövedelem is ezen czikkeknél alább fog szállni.
4. Elismerjük, hogy az állam jelen szorult pénzügyi helyzetében utalva van a vámjövedelem lehető fokozására, minélfogva a ti-nanczvámok ellen álulában véve kifogást nem tehetünk. Ámde a jelenlegi nehéz megélhetési viszonyok közt kétszeresen súlyos adó-felemelést jelentétiek az autonom vámtarifának azon mértéktelenül felemelt tételei, melyek nemcsak egyes fogyasztási Iuxus-czikkeknél, hanem némely, ma már a szegényebb osztályokra nézve is első szükségletű fogyasztási czikkeknél is (mint petróleum, kávé, rizs, fűszerek stb.) alkalmazUtnak.
Mélyen tisztelt képviselőház! Beismerjük mi azt, hogy Austria a legközelebb eső és azért a legbiztosabb fogyasztási területet képezi a mi nyersterményeinkre nézve; de viszont saját jól felfogott közgazdasági érdekeinél fogva Ausztriának sem szabad szem elől téveszteni azt, hogy Magyarország legjobb és legbiztosabb fogyasztója összes iparczik keinek és hogy Magyarország sokkal többet fogyaszt az osztrák iparczikkekből, mint Ausztria a mi nyersterményeinkből. E szerint, ha mi már előre is lemondani voltunk kénytelen az 1869 iki angol pótconventio előnyeiről s ha már az 1868-ban Németországgal kötött várn-szerzódés az osztrák iparnak oly vámvédelmet biztosít, mely Magyarország részéről a társállam gazdasági érdekeinek több mint méltányos figyelembe vételét jelenti: már a szoros közjogi összetartozandóság jól felfogott érdekei is tiltják, hogy hazánk a fenntartandó vátn-közösség erdekében még az eddigieknél is súlyosabb, közgazdasági romlására vezető áldó zatokat hozzon.
Mindezeknél fogva mély tisztelettel a''nl-irott fővárosi kereskedők és iparosok a beí«-r-jesztett autonom vámtarifa törvényerőre eme-ésében nagy csapást látnának egyaránt az ország termelő és fogyasztó lakosságára nézve; — s azon bizalom ¿kegyelet által vezéreltetve, melylyel hazájuk alkotmányos törvényhozó testülete iráni viseltetnek, mély tisztelettel esedeznek :
méltóztassék a mélyen lisítelt képviselőház, az autonom vámtarifa elvetésével, a vám-és kereskedelmi szövetséget Ausztriával — az ezüst vámok és a kikészíteni eljárás fenntartása mellett — csak szabad kereskedelmi elveken nyugvó és oly szerződéses vámUrifa alapján megujiUni, melyeknek védvamos jellegű tételei az 1868-iki vámszerződés keretét egészben tul nem lépik.
B''idapest, deczember hóban 1877.
Kövétkezik 1305. névaláifás.
i
Helyi hírek.
— Lapunk mult számában közlött azon hirre vonatkozólag, mely szerint Dr. Kádas Rudolf a tankerületi főigazgatóságról le-moudott volna, meg kell említenünk, hogy e lem indásról azon illetékes helyen, hol utólag alkalmunk volttudakozódni semmit sem tudnak.
— A következő sorokat vettük r A .Zalai Közlöny" mult évi 102-dik száma külföldön való tartózkodásom folytán csak később jutván kezeimbe a reám vonatkozó megjegyzést illetőleg, kérem becses lapjában a következő felvilágosítást lapja legközelebbi számában közzétenni: Én a szóban lévő értekezleten jelen nem voltam és mikor megbízatásomról Vesster Imre ur értesített azonnal kijelentem, hogy a megbízatást különféle sürgős ügyeim miatt el nem fogadhatom. — Az értekezletnek, mely a Budapestre menendő küldöttség tagjait megválasztotta előbb mindenesetre bizonyságot
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.

T
ZALAI KÖZLÖNY.
JANUÁR 6-án. 1878.
kellett volna szerezni arról váljon a küldetés megegyezik-e a megválssztandók nézetével?
Kn pedig j-len nem valék az értekezletén, megválasztásom ellen tehát felnem szólalhattam. Távollétem pedig aligha szólhatott a mellett, hogy az értekezlet czéljait helyeseltem volna. Azt hittem, hogy a budapesti népgyűlés s i k «i r e^V i után legjobo lesz a dologról semmit sem szólni, de miután becses lapja mégia jónak látta, a dolgot felfrissíteni, szolgáljsnak ez egyszerű sorok felvilágosításul azoknak, kik okát akarják tudni, hogy miért nem mentem el Budapestre. Kelt Nagy-Kanizsán, 1878. jau. 1. TeJjes tisztelettel Wolheim Ernő.
— Hytnen. Grünbaum Mark ur a napokban j< tíjezte el Hirschl Mari kisasszonyt, Hirschl A !ln;rt muraszombati kereskedőnek bájos leányát. Boldogság kisérje frigyöket!
— A nagy''kanizsai ip*r emelésére Wajdits József ur nyomdája nem kis hatással vhd ; gyoraeajtói éiéuken működnek. Legközelebb az általa nagy gonddal sserkesstett nép-naptárnak negyedik kiadása hagyja el a sajtót; * jelenség majdnem unicum; ily kelendőséggel kevés vidéki naptár dicsekedhetik. Ezer példányban történnek a megrendelések az or azág minden részéből, a mi a mű életrevalósága mellett fényesen bizonyít.
— A nagy kanizsai társaskör „viga-lomreudező bizo''.teága" által Sjlveszter napján rendezett tomuoia-tánczestély reményen felül sikerült. A tombola tárgyak kivétel nélkül díszesek s értékesek voltak, a szépszámú diszes vendégkoszoru kedélyes fesztelenséggel mulatott. A hölgykoszorú virágai közül Beius Emilia, Fülöp nóvérek, Gózony Marcsa, Krug Emma, Lerch Mariska, Rozenberg Zsótí, Welisch Fanni, Laky Kristófné, Hencz An taine, Dauscháné, Csatámé, Lesznerné, Prá-gerné éa Stemmerné egyBzerü s mégis szép iz-lessel készült öltözékük s bájos modoruk által leginkább emelték a vigalom fényét. A táncz egész reggeli 5 óráig tartott.
— Lo8onczy László és Mikler Sámuel aagy-kőrősi tanárok „A tanító mint orvos" ezimü forditott munkára előfizetési telhivást bocsátottak közre. E jeles müvet prakticus volta miatt melegen ajánljuk a szülök, tanítók és tanító testületek figyelmébe.
— A veszprémi tisztújítás eredmé-uye: B''jzerédy Gyula alispán, Véghelyi Dezső főjegyző, Kenessey Karoly tiszti ügyész, Kopáesy Viktor árvaszéki elnök, Körössy Imre, Tőttősv Mihály, Szentes Iván árvaszéki ülnökök, Kopácsy Árpád árvsszéki jegyző. Kleczár Ferenoz veszprémi-, Tóth Dániel pápai , Nosz-lopy Victor devecseri-, Szőnyegi zirczi-, Kenes-sey Miklós enyingi járásban szolgabíró, Peczek Gyula -megyei pénztárnok, Keréoyi Károly megyei főorvos, Makara Gjörgy m. másod főorvos, Boday József m. főszámvevő, Kasenczky János gyámi nyilvántartó, Kovács Antal m. alszámvevő. Kolosváry József m. első aljegyző, Kemény Andor másod aljegyző, Sándoiffy Miksa a veszprémi-, Baumann József a zirczi-, Scbultheisz a devecseri-, Trosztler Miksa as enyingi járás orvosa ; Becsák Ferencz m. állatorvos.
— Z-Sxt-Gróth deczemb^- 28. 1877. VaUtnin! örömünkre esett e lapok egyik korábbi számából azon örvendetes értesülés, hogy Nagy - Kanizsán vendégszereplő Molnár György Hziniiiúvészünk a város egyik notabilitása által Jiszebéddel tiszteltetett meg; ép ugy örömünkre «7.olgál registrálni, hogy: városunk egyik előkelő egyénisége Varga Károly ur is dicséretet érdemlő jelét adá a színművészet iránti lelkes elismerésének, midőn e hó 24-én a városunk falai között működő szintársulat kiválóbb tagjai ^ba nem is művészek, de mint a nemzeti nyelv őrei s a finomult izléa és erkölcsök terjesztői) számára igen diszes lakomát rendezett. Ámbár azt hittük e lakomán, melyen kis városunk intelligentiája túlnyomó részben jelen volt, hogy Lucullusnál vagyunk, mindenkin baráti fesztelen kedély és jó kedv volt látható: midrtn pedig végig Ízleltük azt a sok jót, mit V. uram vendégszerető házinak konyhája és pinczéje elénk tárt és a nyelv hü fecsegő tolmácsa lett a kebel érzelmeinek, — megfedett régi jó magyar szokás szerint a fel köszöntések hosszú sora. Elmondhatom, hogy e kis vigalom emléke a jelenvoltak keblében, de különösen a rövid idő múlva körünkből eltávozó színészeknél hosszít időig megmaradand. B. E.
— Szt.-Gröthon korcsolyázó-egylet alakult.
— A balaton füredi „ Szeretetház'' is megtartotta ünnepélylyel a kerácsonyt, mert a karácsonyi ajándékok kiosztásával egy az ez alkalomra készült színpadon „Pásztorjáték* is került szic e a növendékek által sikeresen elősdva. Ennek végével dal s szavallatok váltották föl egymást, e lélekemelő s ezivlelkesitő ünnepély végát as összegyűlt ajándékok kiosztása zárta be. Mily örömet sugárzó arczczal fogadták az ajándékokat, azt csak látni, de leírni nem lehet; hálájukat fejezve ki a kegyes adakozók iránt. Adjon az ég a kegyes adako-zóknaK mindig olj nemes és az árvák iránti
meleg részvétet tanúsító kebelt. Az örömben, I melyben sz árvákat részesítették, legyenek jutalmazva tetteikben az által, hogy a szegény elhagyottaknak könnyet enyhitve voltak.
— Rövid Mrek. Mirza Ali Khán perzsa minister, ki az előkészületek megtételével van megbisva, melyek a sah európai utazásához szükségesek, Berlinbe érkezett. — Tiszol- J czon márvány telepet fedeztek föl, mely szobrászatra is alkalmas. — Miletics fenyiiő-pörét január 8 án tárgyalják a „Fortuná''-ban. — Jsppánban ötven hirlap van. — A Balaton befagyott s már napok óta halásznak rajta. — Egy tiszlicsai atyafi Plevua ele3le fölötti örömében dinamittal töltött fegyvert sütött el, mely szétrepedt s kezét elszakasztotta. — Az összes osztrák-magyar vasutak nal alkalmazóit hivatalnokok száma kerekes 15,000. — 801)00 font emberi haj importáltatik keletről Marseil-lebe évenkint. — Gr. Andrásy Gyula külügy-minister ő felsége által az arauygyapjas renddel diszittetett iöl. — (Keves allamférfiúnak jut ily megtiszteltetés s a föltétlen bizalomnak jele ez.) — Kosuth Lajost is meghívták Londonba as orosz ellenes agitatiók rendezői.
— Háborús hirek. Az orosz következő feltételek alatt akar fegyverszünetre lépni: az ázsiai határ kiigazítása; a Dardanellák megnyitása, Románia függetlensége, Bolgárorssá-got illetőleg az európai értekezlet programm-jának elfogadása ; a Szerbiát és Montenegrót illető kérdések további alkudozásoknak tartatnának fenn. — Erserumot elhagyták a törökök s Bajburtíba vonultak. — Bulgáriában az uton levő csapatokból egy éjen át 1200 ember fagyott meg. — Az orosz nem fogadja el az angolok békeközvetitését, azt kívánja, hogy a porta közvetlen hozzá forduljon békéért. — A török minisztertanács elhatározta, hogy elfogadja a fegyverszünetet. — Orosz részről nyíltan kijelentették Károly fejedelemnek, hogy nem kívánják a román hadsereg további cooperatióját. — (.Vége az oláhok dicsőségének.) — Az angol lapok a muszka és bolgár kegyetlenkedésekről ujabban borzasztó részleteket közölnek.
aranyra váltotta be pénzét és hámi« útlevelet szerzet magának, a mult hó 25-én délelőtt fél 11 órakor hagy ta el Linczet és Straasburgon át Párisba utazott. Hot* ment innét, nem tudni. A rendőrség megtette a kellő lépéseket, melyek elfogatására csélosvák. Winter Miksa ungvári születésű, 24 éves. Magas, sovány testalkata, fekete göndör hajjal, rövid fekete szakállal, sovány halavány arcsal. Bessél magyarul, németül, francziául és angolai. Winter nagy lá* bon élt Bécsben, elsőrangú szállodába lakott és szerette a vig társaságot Maîtresse Gorée Ludmilla kihallgattatván, azt vallja, hogy Winter tizennégy nap előtt igérte, hogy Londonból ajándékokat küld számára. A szökést Winter mindenféle furfangokkal igen ügyesen készi tette elő. Legjobban a külvárosi iparosok károsodnak általa.
— A roncsoló toroklob tikerét gyógyi-tás* fedeztetett fel, írja a .Székesfehérvár és Vidéke." E gyógykezelés abból áll, hogy egy pálczácskára kötött s acidum carbolicumxnal nedvesített szivscscsal kell letiastogatni a torokban lerakott genyeket. Ez eljárás a betegséget a már előre haladott stadiumban is meg-gyógyítja.
— Courbet fettb haláláról adott rövid hírt a táviró. Gustave Courbet, minden furcsasága és tulzott&ága mellett is, egyike volt a legkiválóbb művészeknek. Született 1819. Or-nauaban, korán fordult a festészethez, ugy hogy már a 40 es években képei feltűnést keltettek Párisban. Courbet „a csúnya festője" volt, mert tárgyait az élet legvisszatassitóbb képeiből merítette, melyeket asután kirívó rea-lismusssl dolgozott ki. Politikai hitvallását tekintve Courbet a legssélsóbb rsdikalista volt. Annak idejében a communehez csatlakozva, egyik kiváló tagja lett s mint ilyen részt vett azon tanácskozásbsn, mely a Vendôme szobor szétrombolását elrendelte. Érért később nagy pénzbírságot róttak reá, a minek folytán egész vsgyonát elvesztette, meglehetősen szük viszonyok között töltötte utolsó napjait.
Utazók névsora
N.-Kanizsán, l
ja
detít. 26-M.—1878. r 4-ig.
„Arany KorcJá''-hos ezimsett szállodába : Hoehsiager N. YsrassdTWeiss L. Btcs. Schwarts F. Dana-Ssegcső, Schwarts J. Dana-Szeges*. 8aadly Gy. Zágráb. Csűri M. Csáktornya. Pttspöky K. Bécs. Vsldasr M. Keszthely. Neuman M. Csáktornya. Rigó F. Z.-Egerszeg. Meiler I. Bécs.
9Arany Ssarvas''-hoz esimsett szállodába: Hrhányi Gy. Arad. Hegedű» L Tolna. Kraalss V. Ba das est. Gebnard A. Budapest Cbrisstaa Oy. Bpest Köhler J. Budapest. Haydea M. Rigyács. Allaga I. Baja. Fabinyi Ö. Kassa. Báró Nyáry P. Budapest. 8tocsek J. Badapest Hofman A. M.-8sombat Schu-mán V. Badapest. 8cbreyer L. Leubach. Schiffer L. Bécs. Fachs F. Brünn. Weiller J. Prága. Hornig K. Badapest. Domonkos A. Budapest. Herbovics A. Bécs. 8sslay M. Badapest. Qerstler J. Bécs. MOises M. Zágráb. Erdélyi M. T.-Szerdabely. Hauasner N. Ssobb. Harth Zs. Berlin. B. Szsbess és neje Kámáncs. Ru-ssics A. Z -Egsrazeg. Andriass P. Badapest. Fürst F. Badapest Löwy J. Bécs. Schwans N. Budapest. Schreyer A. Páris. Bauer M. Budapest Leopold M. Budapest Klein I. PéCs. Goorg L. Bécs. Ftscbl P.'' F. Budapest Bognár I. Sopron Wolf M. Szegszárd. Welleiz J. Zágráb. Bolgay Gy. Budapest Erdélyi Gy. T.-Szerdahely. Bocka N. Hahót. Schertz A. Bog lárd. Hávámá N. München. Zigler K. Csákornya. Pálfjr A. Pólöskefő. Karay N. Körmend. Bergsr J. Sopron.
„O r o s z l á □"-hoz ezimsett szállodába : Grünstein Zs. Kalb. 8teiger H. Kaposvár. Fischer E. | Bécs. Hehman A. 8aigetvár. Weiss J. Bsbócsa. Kar. I tag B. Budapest Basz J. Prága. Kreszta J. Laibach. 1 Gy6ri I. Keszthely. Valder J. Körmend. Miknscb H. , Triest. Weicbner E. Siofok. Blassner F. Grácz. Freund ! Zs. Eszék. Winer H. Zágráb. Löwy J. Bécs. Fikker L. Budapest. Vidovessky K. Tsmesfár. Böhm V. Sopron. Lang Gy. Budapest. Adler A. Budapest. Rausch H. Kassa. Krefter Leopold Freiberg. Förster L Temesvár Pollák M. Szombathely. Ztmmel J. Klagenfurt. Stróman J. Grácz. Bajosi J. Budapest. Heller E. Bécs. Vallenits J. Prága. Birman 8. Sopron. Jäger L. Essék. Rauch J. Lemberg. Maicser F. Prága. Hofman M. Keszthely. Farkas E. Kalb. Gutmau I. Budapest. Müller Gy. E-xék. Schener F. Brünn, Gold-sebmidt W. Prága. Grüusweig A Brünn. Wisner A. Mainz. Renner Z*. Reichenberg. Bittner J. Marburg. Leichner A. Pécs. Böhm V. Sopron.
Vegyes hirek.
— Eredeti csempészet. Egy tiszolczi embernek furcsa ötlete támadt azon czélból, hogy 8 — 9 éves fiát a vasúton ingyen utaztassa ma* gával Beszterczére. Zsákba kötötte a fiút a ugy emelte be magával kézi podgyász gyanánt a harmadik osztályú kocsiba. A feledi állomáson azonban kiderült a turpisság, mert a midőn az illető apa az útiköltség megspórolásának örvendetes tudatában hátára emelte a zsákot, hogy azt a másik vonaton elhelyezze, a zsák kilyukadt s kipottyant belőle az, — a mit senki sem gyauitott benne: egy nagy fejű, izmos tót fiu. As atyafinak astán kesergő szívvel kellett megfizetni a vitelbért Tiszolcztól Feledig, s rá-adasul még pénzbírságot is vettek meg rajta, holott ez elmés fiasnos-operatióért megérdemelne valami hányt vetett érdemrendet.
— Nem mindennapi ember Veres János gyulai lakos, ki is a tőle adó tartozásban elexe-quált lovakat és kocsit a városház udvarának ssinéből éjnek idején visszalopta, anélkül hogy a rendőrök a tréfás csínyt észrevették volna. De nem keve ué vitéz ember am P o m u c z Pál sem, ki a hasába lépő adóvégrehajtót restántia kiegyenlítés helett fejszével akarta kielégíteni. As első zártörés, utóbbi pedig életvessélyes fenyegetés muut vannak letartóztatva. Borzasstóan nevetséges dolgok ezek — hogy szinte kicsordul a könyünk utána.
—• Nagy feltünétt kelt jelenleg Bécsben Winter Miksa a kártnerhofi karácsonyi bazár tulajdonosának esete, ki 50,000 forintnyi adósság hátrahagyása után váratlanul megszökött. Winter csak nem rég alapította üzletét a Kürt ner-hofbao, öszssekóttetésben állt az első ezé-gekkel, valamint a külvárosi iparosokkal b általában még nem érdemlett bizalomnak örvendett As üzlet virágzott is és a karácsonyi ün nepek alatt 14,000 forintot szedett be Winter. Hasonló bszárokat állított föl Pozsonyban és Linczben s e két város kereskedőit« szintén vásárolt árukat. Már a mult hó 24-én kellett volna hitelezőit kielégíteni, de ezeket türelemre bírta 30-ig, a midőn — mint mondá — ki fog fizetni mindent. Szándéka levén Párisban is a közkiállitás alatt ily basárt fölállítani, 24-én látható örömmel jelentette üslete vezetőjének, hogy Párisbói jó hireket kapott, miért is oda kell utaznia. Előbb azonban Linczbe ment, hogy megvizsgálja a pénztárt. A hitelezők nyugodtan bevárták az utolsó vasárnapot, de mivel Winter még ekkor sem érkezett meg, gyanút merítve, a rendőrség közbejárását vették igénybe. Egy bizottság meg is jelent as üzletben, a pénztárt fölnyitotta, melyben nem talált egyebet, mint négy rongyos forintot A 20,000 forint, melyet Winter még 23-án könyvvivője jelenlétében a pénztárba tett, eltűnt. A nyomozásból kitűnt, hogy Winter eleitől fogva csalási szándékkal üzérkedett, hogy már a mult héten
Papírszeletek.
Vagy . . . vagy. Profesaior volt az atya is, fia
is. Az itju professzor más ifjak módjára többet költött, mint bevett. Egyszer megszorulván, az atya professzornak ir egy pénz keru levelet. Ez pedig imigyen válaszolt neki: ''.Kedves fiam! Vsgy van-e professzornak pénze, vagy nincsen. Ha van akkor neked is van, miért kérsz hát tőlem ? Ha nincs, akkor nekem sincsen, hogyan küldhetnek tehát V Különben maradok szerető atyád.
„De régen láttalak czigány,* — igy szólitja meg a mórét az esküdt, mialatt kalapját hajával egy<^£ fölfélé huza, a mi nem a legkellemesebb volt a czigányra nétve e szavakkal küssttnte meg az esküdt ur szíves figyelmét: Ördög bújjék a kapcaájába nemzetes uramnak ; de mrg csiklándozott.
„Azt nem bánom, ha a kapezámba bújik," volt a válasz.
Mire a czigány tovább ódalogva visszafelel: „De az álkapcsájába ám0.
Egy tanárt nyers modora miatt öreg béresnek csúfoltak tanitványai. Egyszer a tanítványok felé közeledett e tanár s a diákok kiáltozták :
— Jön az öreg bére*.
Mire a tanitö imigy felelt:
— Szsgény öreg béres, neked ugyan nagy ökreid vaanak.
Üzleti szemle.
X.-Kanizsa, 1878. janaár 6.
Az időjárás lefolyt héten többnyire sordon és ködös volt; tegnapelőtt egy keveset hsvazott.
A forgalom általánosan jelentéktelen volt Baza a hét elején a múltkor jelentett szilárdabb irányt követő és árak ujjoáani emelkedésének örven-dének. Utolsó napokban azonban e csikk megint ellanyhult és árai a multhéti alapra a íeo*akkentek. Rozs, árpa és zab váltosstlanal maradtak. Tengeriben jó kérdezősködés uralkodott árak 20 krral fel-lebbszáltak.
Mai jegyzéseink száz kilogrammonként számítva
Minőség szerint:
Buza .... 11.20 — 11.50--kr.
Rozs .... 7 60 — 7 90----r
Árpa .... 9---10 - 8 ->50 .
Zab ... . 6-60 —"80---„
Kukoricza . . 8 10 — 8 40 ,
K. B.
— Pées : Buza 10 frt — kr—1 1 frt — kr, kétszeres 9 —9 frt 40 kr in — kr. — Rozs 7 frt 80 kr g flt _ kr — Árpa 7 frt 7 frt 60 frt — kr. — Zab 6 frt 60 kr — 7 frt kr — Kukoricza 7 frt 20 kr— frt 50 kr. 8zéns 2 frt 70 Szalma 1 ír — kr
-- Bécs: Buza 1110 -1116 kr. Rozs 8 40— 45 kr. Árpa 9 — 9 frt 80 kr. Kákoricza 7 30—75 kr. Z*b 7 10- 20 kr.
— Veszprém. Buza 11 60 12 frt 40 kr. Rozs 8-—8 60. Árpa 8 — 9 — . Zab 7 40— 60. Kukoricza 8-10—60 kr.
— Székesfehérvár: Buza 10 frt 60 kr - 11 frt 2o kr. Rozs 7 frt 40-50kr. Árpa 8 frt - kr 8 frt 60 kr. Zab 6 frt 40 kr — 60 kr.
— Pápa. Buza 10 80 11 frt 60 kr. Rozs 7 60 7 frt 75 kr. Árpa 8 50 9 frt 60 kr. Zab 6 60— 75 kr. Kukoricza •--Ért
— Sápra Q: Basa 10 frt 60 ki—11 frt 80 kr. — Rozs 7 frt 90 kr—8 frt 80 kr. — Árpa 9 frt 10 kr frt 70 kr. — Zab 7 frt 50—70 kr frt — kr. Kukoricza 8 frt 30 kr.— frt 70 kr. Széna 1 frt 40—80 kr. Szalma 1 frt 20 kr
Vasúti; menetrend.
Érvényes május 15-től 1876.
A buda-pesti idótmutató óni szerint, indul Kftuissáról
Vooat hova ■
•sám \ Ora Perc. Id5
905 Essék, Moháes.Dombovár s Fiaméba 4 48 reggel
215 . „ „ , 2 80 délut 2l2 Buda-Pestre........ 4 68 reggel
202 .....................2 6 délut.
204 „ ..........11 30 sstve
8l3Béssbe (Ssombathely, Béc*-Ujhsly felé)5 8 reggel 801 . .........U 48 estve
315 8opronyba ........ 3 38 délut
203 Triesstbe és Pragerhofon keresstttl
Qrácz és Bécsbe ...... 4 50 reggel
201 Triesztbe és Prágerhofon keresztül
Qrácz és Bécsbe ......2 47 dó lu
Érkezik Kauiznára
honnét:
216 Essék, Moháes.Dombovár s Fiúméból 1 41 délat 206 . „ „ 11 11 estve
203 Buda-Pestről........ 4 20 reggé
201 „ ........2 5 délut.
211 „ ......... 9 44 estve
314 Bécsből (8zombatb. Bécs-Ujhely)felol 10 27 sstvs »02 „ „ „ „46 reggel
316 Bopronyhól ........11 53 délel.
214 Bécsből Grács, Marbarg, Prsgsrbof
fslől ......... 4 12 reggel.
202 Trissat- és Béesbdl Marbarg, Prsgsrbof folSl.........1 21 délut.
204 Triesst- és ViUaehhál Prágsrhof fslől 11 — estve Marbmrgfc« ^atlakoaás Villaeh és Franceslestbs
. . 0 „ Ptancesfestbó
Érték ét váttétfWyui jan. 5-én.
b9U metaUques 64.20; 5*/« nems. kölosőa 66.80; 1860-ki álladalmi kőlosőn 110.—; bank-réssv. 840.; hitelinténeti részvények 213-75 ; London 118.10 ; magyar földtehermen lési kötvény 77.25; temesvári földtehermentéei kötvény 76.— ; erdélyi földtehermentéei kötvény 77 50; horvát-slavon földtehermentéei kötvény 85.50; ezüst 104.90; cs. kir. arany 56.5yí ; Napoleond''or 94.7 7*; arany jár. 74*50; márka 58.&0.
Janaár 6-tét Január 12-1« 1878.
Hó- és heti-aap*
Katb. és prot. naptár
Görög naptár
otj
1. Meghalván Heródes. Máté II.
6 Vssársap
7 Hétfő
8 Ksdd Sserda Csütörtök Péntek Szombat
9 10 11 12
F. VlUtr.
Niki ta
Sörény
Julian
Rem. Pál
Hyginus
Ernest
26 B. N. KaT
26 B. A. elj.
27 István v.
28 2000 v.
29 Apr. sz.
30 Anysia .
31 Melánia
I

Felelős szerkesztő : Bàtorfl Lajst.
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM-
ZALAI KÖZLÖNY.
JANUÁR 6-án. 1878.
Karácsonyi itfévi ajandékok
igen olcsó áron Rosenfeld Adolf kereskedésében Nagy-Kanizsán.
Mind-nMe cztdszerü és csinos ojféle csikkek, hfílgyek és arak naszná-latára. Mindenféle gyermekjáték 10 krtól fellebb.
Nagy választékban elegáns és egyszerű asztali és függőlámpák.
Khédln, thea és kávé készletek. Bor, sör és liqueur készletek.
Lefaucheux és LanschaMer fegyverek,
vadász és utazó czikkek. Tükrök vasbutorok.
Igen fiuom liptai, ementhali, gorgonzola, Lidammi, Ro-matonr, J Parmesán, Stiachino aajt, Caviár, hering. orosz szardina. franczia és kremsi mustár, malaga szollő. szultán füge, datolya, olasy mogyoró, gürczi czukorgyiimölca, aszalt szilva, legfinomabb thea. rum. iikorők és borok valódi franczia Cliquot és Roederer Petheő-téle Kisbér p^sgó. (513 11—12)
Postai megrendelések leggyorsabban eszközöltetnek.
Alsérvbeii szenvedőknek
Sturzenegger G. ^Herisau, Schweizban) sérvkenőcse legjobban ajánlható. Ez semmiféle ártalmas anyagot nem tartalmaz és már ''-gé szen elavult sérveket — ép ugy mint anyahajókat is a legtöbb e-etben teljesen gyógyit. Kapható dobosokban 3 frtért használati utasítás és meglepő bizor.yit. ányokkal Sturzenegger G.-nél és Formágyi a „£z M. -riához* czimzPtt gy^gytá :il>an Budapesten.
Bizonyítvány. éven át szenvedtom < <ry sérvben, a nnrly há rom év <ta oly nagy mérvben tört ki, hog> éu a nagy fájdnlom miatt majd munkaképfelen levék. Az ön sérvkenocsébol néhány dobozzal előírás szerint használtam és ime teljesen egészséges vagyok. Fogadja ezért ezerszeres k öszöj^j-meU
Jvrv le temple, Paris mellett, 1876. május 3-án.
(49á 4—4)
Anton de Euw Ferencz.
Titkos betegségek
különösen
férfi-tehetetlenség,
magömlések, h u gyes 5 fo ly á *o k (mnró b. ierskendezés nél-kfl\ hólyagbánta írnak, liuiikuus daganatuk, hír-kiütések, ha még oly idült''k is, továbbá köszvény, t f>-h ér folyás, h ó s z á fia g » r c * « k a hivatáabani m.<rr.-.i várás nélkül a leggyengédebb módon, hasonszenvi sr r*k alkalmazása által bámulatos g V ors ós gyökeres gyógyításra találnak Sok »zer szerencsésen kigyógyult egyén köszönő irata kézzelfoghatóig bizonyítja ez*n gyógy-rendszer áldásosságát.
A g\ ógvkezelés levél utjáu is történiietik. Gyógyszerek ki-
váuatra megküldetnek.
Dr. Erwt L. Pesten, két-sas-ntez* 24. Ugyanott kapható a hires, mindenki számába nélkülözhetetlen könyv: .A z önsegély," mely oktatást ad a nerr.i viszonyokról, ifjúkori bűnökről tehetetlenségről, stb. és biztos vedszert tartalmaz ragályozás stb. ellen (Ára 1 frt) (405 39 -50)
és több is, lesz mint havi mellék kereset egy hirneves házból: pro vincziabeli ügynökök, tanitók, magán egyének és nyugalmazottak szárjára ajánlva. Ilynemű megkeresések (csak német nyelven) A. B. C. Nr. 241. czim alatt U. L. Daube és társa Bécs I., Singerstras.se & hirdetési
i r 0 d á j a által eszközöltetiuk. öl 4 10—15)
8 hold jó föld, mely egy
családnak fenntartására teljesen elegendő 320 frtért megvehető 100 frt azonnali lefizetés mellett, vannak azonban ki ! sebb és nagyobb területű rész letek egész 24 holdig.
A vásárási föltételek és egyébb ntasitások kaphatók az nljaneki nemes jószágigazgatóságnal. Posta: Uljauik Slavoniában.
(528 1-3),
A keleti háború
az alilunai vidéken a mi kiviteli üzletünket a keleti háború tökéletesen megsemmisítette1 kénytelenek vagyunk a China esüst gyárunkat fölhagyni és a nagy China ezüst készletünket a gyári készítési áron alul igen olcsón eladaui. Árjegyzékek rendelésre ingyen szállíttatnak.
48111 -12) Leszállított ára:
előbb MOSt
1 db. Irósvaj s*. 5-— 2''—
2 db. gyertya tartó 8 — 3 — 6 kés tartó 5— ?70 1 db rzukor cs. 2 "><) I — 6 db. Dessertkés 6.— 2 50 6 db 1 icssertvil la 2 50 1 db só tartó — — 70
i Diese, vom Magistrate der Stadt Wien zum Besten des Arasnfondes veranstaltete Lotterie enthält Treffer von 1000, 200, 200. 100, 100 Ducaten in Göll, 100, 100 100. <00 Gulden Silber 3 Wiener Connunal-Loss, deren Haupttreffer
200.000 fl.
beträgt, und viele andere Kunst- und Werthgegenständo in Gold und Silber, zusammen
3000 Treffer " 60.000 fl.
Die Ziehung erfolgt unter Controlle des Magistrates aa 5. März 1878
B"i auswärtigen Aufträgen wird frankirte Einsendung des Betrages und Beisrbluss von 30 kr. für franco Zusendung der Lo.,e und s. Z. der Ziehungsliste ersucht. (523 3—IQ)
Mit nur
50 kr.
als Preis eines
Oridnal-Loses
sind zu gewinnen
1 o o o
Ducaten
«•rteciiv in (jold.
előbb MOSt 6 db. kávéskanál 3 50 1*50 6 db. evőkanál 7 50 2 80 t> db. asztalikés 7 50 2 80 6 db. asztalivilla 7-50 2 80 1 db. leveamerő 5-— 2 30 1 db. tejmerő 3-50 150 1 db. rzukor »ze-lencze zárral 14*— 8 —
Legújabb kézelő gomb kézzlet géj pfl á 1 frt. L vegdug a /.ok állat fejjel á 40 kr. 1 db dohány szelencze 2 frt. díszes tár czák, thea-, kávé kannák, tábla diszek, zsirandolt cznkorszóró. tojás szerviz, fogpiszka tartók, eccet és olajtartók és még más tárgyak ép oly bámulatos olcsó árért eladók.
[vülönödén figyelembe ajánlhatók :
6 db evőkanál
i; db kés ( mind e 24 db összesen egy diszes s db villa ( Etuiban 24 frt helyett csak 10 fort
b db kávéskanál
Ugyan az britániai ezüstből minden 24 db. egy Etnibau csak 7 frt.
Rendelések postai utánvét mellett pontosan szállíttatnak.
PREIS E. Bécs Rothensturmstrasse 29.
Kőbányai sör raktár
DREHER ANTAL sörödéjéböl
főtér igabona piarczi Kaiserféle házban.
« «s .
Mindennemű sör 25, vagy 50 literes lwrdôkban és —--
vagy 50 palaczkos ládákban a legjobb minőségben kapható. — Helybeli palaczksör mogrendelések. házhoz szállítva. mindenkor jégbe hűtve és különféle minőségben eszközöltetnek. (425 23 -*)
■ Afí ;
i .1 a ti r fl * 11 u
-*
Authentischer
• XVI. ''
Jahrgang |I
*____n
G. A. W. Mayer mell-syrupja.
Háziszer (332 VIII. 2—*)
több. mint 20 év óta hires minden moghütés sat. sat. által fordult t f> r o k- és m e 1 l b a j o k n á l ,dijaztatott Parisban é\b«n * — Kapható: Práge ■ Béla gyógyszertárában N. Kanizsán.
Egy orvos elismerése.
Maiin F. •! ur Straul.ingban ''Bajorország") a O. A. W. Mayer-féle inel!-\r<up bítétnök)•• *zór«''l szóra következőkép tVjezi be '' 809. okfober hó 27-dikéről k-it l»-\.-iét; „l)r. Woi>s »r helyben, városunk legkedveltebb orvosok egyike mell-Syrupját a legbuz-góbban ajánlja."
Császár kizárólagosan
király ilag szabadalmazott
PURITAS Wer "Mercur"
H ^SBll^^Hl W^^^r S aller europäischen Lose nnd Werth
H a j-i f j i t ó-t e j.
A .Paritás- nem hajfesték, hanem tejnemü folvadék mely majdnem azon csodálatos hatással bir. hozy ősz hajakat megifjit, azaz lassankint még pedig legkésőbb tizennégy sap alatt ama szint visszaadja,
melylyel eredetileg birt!
A .Puritas- nem tartalmaz festékanyagot. A baj tetszés szerint vízzel mosathatik. lehet fehérrel átvont vánkoson aludni, és gőzfürdőét használni, a testeknek nyoma sem »ehető észre, mert a ''
nem fest, hanem ifjitja és pedig a leghosszabb és legdúsabb női hajtatot és a> fért] haját és szakállát.
Egy üveg „Pirítás" ára 2 frt. (postai síétküldésnél 20 krral több s készpénzzel vagy utánvéttel kapható : FrtüCZ Ottosál BéCS Maríahilfer-strasse 38. szán. — Nagy-Kanizsán valódi minőségben PráQOr BdUl gyógyszerész árnál. '' (512 10—25)
Authentischer MM // Authentischer
Verlosung«- „iTle 1*0111 Verlosung«-
A n i e i g e r. \nzeiger.
sammt den Beiblättern „Finanzieller W''ogweifter"
und .Aüftcenrioi."
erscheint unmittelbar nach jeder wichtigen Ziehung mit den officielen Ziehungs-, Restanten-u. Amortisations-Listen aller europäischen Lose nnd Werthpapiere, fremde Ziehungen telegraphiach. Im finanziellen Theil des Blattes werden in- und anslftndi«ch<> Börsenberichte, Coupons- und Dividenden- Auszahl ungen, j>nsländische Knrsf* Kundmachungen Generalversammlungen veröffentlicht.
bietet somit ein für jeden Kapitalisten und Losbesitzer unentbehrliches Fachorgan. Mit Januar 1878. beginnt ein nmes Abonnement und Ifträgt der Abonuementaprois
MT miMi fl. i.80, mit ZnstellmuL fl. 2.30.
für die Provinz mit portofreier Zusendung fl. 2.*>0.
flnnfl e^^ten sämmtliche P. T. Abonnenten mit der am
Ijll^lHII^ Januar erscheinenden Nummer di-n
Universal-Verlosung«- und Coupons-Kalender ffir 1878, ferner ein Verzeichnis« aller von der ersten Ziehung bis Ende 1878. gezogenen Serien aller europäischen Lose.
Sämmtliche Postanstalten mehsten Abonnements entgegen und wird um rechtzeitige Pränumeration und deutlich geschriebene Adresse hotiiehst gebeten. (525 2_4)
^ Die Administration des
WollieUle 13. MERCUR Wollte 13.
Wajdits József
könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán kaphatók :
Viendrai v ni juh Reu verunenulCUl.
Der „Mercur"
I rizsma fiuom irodapapir csak 1 „ rovátkos, duplán enyvezett
pír • 9
2 frt 20 kr
3 n 10 n
4 , 20 n
9 « — n
MERCUR
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadóTalaptujdonos Wajdits" József gyorssajtójánT
; 1 » egész minister .... « ; 100 nagy negyedrétü lenboriték egész név és lakhely kinyomásával egjütt 1 frt 10 kr. 500 példány 2 frt 50 kr. ezer példány 3 frt 40 kr. Havtnna-papiron 1000 példánynévnyomással együtt csak 3 frt 50 kr. Továbbá
Látogató-jegyek
angol, franczia, bristol, szines és gyászkore-tü ion példány diszes tokban 1 frttól kezdve 2 frtig.
Dr. Handler Mór
orvos-, sebésztudor-, szülész-és szemész,
Kynryit gyökoreson fónyea és tartós «iker biztosítása mellett miudenueinü
titkos betegségeket
1 '' ttZ önfertözésnek minden következményeit, úgymint: magömléseket, »z ingerlékeny gyengeséget, az ondófolyást, különösen a
tehetetlenséget (elgyengült férfierőt):
*2) liugycsofoiyásokut (még „ly idülteket Í8,) U nemzörészek bujakóros fekélyeil és
másodrendű bujakórt mind«ü alakjaiban é* elc«ufit»Uaiban : 3) liu^yrH<»szUkftléKeket;
41 trms cs idült nyákfolyásokat nokllél, az ugynovezött fehérfolyást, é» az onnan eredő
mastalanséigrot ;
;">i bőrkiütéseket; (4()<) 47_.00) «V bugyhólyacr betegségeit én mindennemű vizelési nehézségeket.
n "apónként: déloMlt 10 órától l-ig, délután 3 órától b ig ¿s eslve 7 órától 8 i-.
Lakik: I''esten, belváros, Kigyó-utcza 2-ik szám. a Kigyú- és Városliáz-utcza sarkán. (Rottenbiller-félc házban) I. emelet, bemenet a lépcsón. | Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik és a gyógyszerek megküldetne.
NAGY KA.NIfcfc A, 1878. Január 10 én.
''1" ElWwtéti ár
egész évre . . fél ¿vre . . . 4 , é\ re . . ''2
Egy szám 10 kr
8 frt.f
Hirdetések
6 hasábon petitsorban 7, másodszor 6 s minden további gorért 5 kr. NYILTTÉRBEN
soronként 10 krért vé-
tefnek fel Kincstári illeték minden
Jegyes hirdetésért különf 30 kr fizetendő.
Tlxenhetedlk éyfolyam.
fffcls ír - -> aflgj
1 A lap saeUemi részét W illet« közlemények a \ saerkesztőhöz,
anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intézendők : NAGY-KANIZSA Wluiiiikáz
; Bérmentetlen levelek csak ismert, munkatár-: saktól fogadtatnak el.
különf
előbb:
OGYI KOZLÖN T/
N.-Kani/sayárofi helyhatóságának nemkülönben a „n.-kanizsai kereskedelmi 8 iparbank", „n.-kanizsai takarékpénztár", a „zaUmegyel általános tanítótestület«, kisded-neveló egyesület", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanfxsal kftlválasztmánya« s több megyei és Táros! egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkjnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Késiratok vissza ne: küldetnek.
TjKésii S&r-s
nem/
a n.-kanizsai
Felhívás előfizetésre!
A rZalai Közlöny" 1878. évi
január első napján életének tizenhetedik évfolyamába lépett; ritka jelenség eg:y vidéki lap életében, főleg oly vidéken, hol —fájón kell megemlítenünk — az értelmiség nem a tömörülésben, hanem szétforgácsolt erőkben véli a közügy hasznát, boldogságát előmoz-ditani. Hány lap diUt ki mellölünk e tizenhat év alatt ! élénk jelképe ez, mely azt mutatja, hogy „Atok verte meg a magyart, mert az soha össze nem tartu !
Lapunk rendületlen áll; köszönet a hazafiúi pártolásért, melylyel e hosszú időn át megyénk jobbjai megtiszteltek ; köszönet a lelkes munkatársak becses ügyelmeért, melylyel küzdelmes utunkon kitartóan kisérték, csüggedést nem ismerve bátorítottak !
Lapunk tovább is folytatja pá-lvafutását s ha eddia el nem bukott, edzettebb korában már nem fog elbukni, remélvén, hogy a tisztelt közönség buzgó pártfogása s kedves munkatársaink nagybecsű buzgalma kitartóan támogatni lógja igyekezetünket, munkásságunkat.
Független állapotunk ismeré-
TÁRCZA
Fájdalom fokozatai.
i.
Anya-galamb fényét, szurnyal Szemén öröm harmatára! Kis fiacskáinak tápér'' Messze tájra vidáman tér. Ugy rétiket benn szivecskéje Gondolva az cd-s kéjre : — Haza érve lágy fészkére Csókokat oszt csókot kérve. — Nap sugárhoz imát rebeg. Mert d''.''rfljével ott lebeg Csaladjánál — aig ó távol Édes ábrándozva *zárnyal. I)e ima s ábránd* kőzött Kelbő gyűl'' szép feje fölött, — Már látja az enyhe fészket S kicsikéi mint csevegnek
Éréi, érti.....bus pillanat!
Vad ölyv karma szivéig hat. Elvérezve vég«őt sóhajt. Jádzi szél egy pelbét felhajt A kicsikék ajakihoz. Álmodva, anyjuk tápot hoz
Felébrednek..----borulj be ég''
A pelhén anyjuk vére ég........
Az anya sziv véres barcza 8 a kicsikék árva arc«.» H€ színeket ecsetelve Talán enntk ninca is nete !
tes s ez tartotta bennünk a munkakedvet s ez e d z i tovább is erőnket.
Szabadságszeretetünk, hazafiúi érzelmünk egy a nemzetével, nem czifra szavakban, de tettekben igyekszünk azt nyilvánítani, ez által a közfigyelmet ébren tartani s köz-méltánylatot kiérdemelni honpolgári legszentebb kötelességünknek tartjuk.
Felkérjük azért lapunk önzetlen barátait a további pártfogásra, mint igaz és jóakaró házibarát országos, de legkivált megyei életünk hü tükrével hetenkint kétszer pontosan bekopogtatunk.
Igyekszünk változatos tartalmát e lapnak továbbra is a legélénkebb szinben megtartani, fejleszteni, fokozni.
Hazafias tisztelettel
a szerkesztőség.
Előfizetési s hirdetési pénzek alulirthoz küldendők, vidékről leg-czélszerübben postai utalványon.
Előfizetési ár az eddigi: egész évre 8 frt, félévre 4 frt, negyedévre 2 forint.
Wajdits József
Zalamegye tusztujitó közgyűlése
— Jan. 4. 1878. —
A tisztújító közgyűlés második napján délelőtti 10 órakor a megye teremében Ürményi József főispán nr ó méltósága megjelenvén, az első napról felvett jegyzőkönyv felolvastatván, észrevétel nélkül jóváhagyatott.
Főispán ar emlité, hogy régi szokás szerint a távolabb eső járások tisztviselői választatnak előbb meg, igy történt
a) tapolczai: szolgabíró Adám Antal egyhangúlag, segédszolgabiró Szentmik lóssy Gyula egyhangúlag.
b) sümeghi: szolgabíró Bogyay Antal egyhangúlag, segédszolgabiró Kováts Sándor egyhangúlag. Orvos Fischer N. egyhangúlag.
c) csáktornyai: szolgabíró Vranc8ics Károly egyhangúlag, segédszolgabiró Kollay Alajos nevezetes szótöbbséggel.
d) p e r 1 a k i: szolgabíró Csesznák József szavazattöbbséggel, Jankóvics Józsefnek volt 69, Csesznáknak 131 szavazata ; segédszolgabiró Terbócz Emil nevezetes szótöbbséggel. Orvos Rózsay Mór egyhangúlag.
e1 alsó-lendvai; szolgabiró Nagy József egyhangúlag, segédszolgabiró Bertalan Pál szótöbbséggel. Orvos Dr. Király Mór, állatorvos Grün Lipót.
f) k a n i z s a i: szolgabíró Svastics Károly 23 szavazattöbbséggel, Kováts Jánosnak 125, S^sticsnak 148 szavazata volt; segédszolgabiró Erdélyi György; orvos Tersánczky József egyhangúlag, állatorvos Maár Nándor egyhangúlag.
g) k e 8 zt h e 1 y i: szolgabirőGöde Lajos egyhangúlag, segédszolgabiró Gaál Miklós egyhangúlag, orvos Preisach Lipót, állatorvos Torma István mindkettő egyhangúlag.
h) p a c 8 a i: szolgabiró Rajky Zsigmond egyhangúlag, segédszolgabiró Ehren-reich István szavazattöbbséggel.
i) novai: szolgabiró Zarka Miklós egyhangúlag, segédszolgabiró Paizs Farkas egyhangúlag.
j) zala-egerszegi: szolgabiró Nagy József egyhangúlag, segédszolgabiró Tomasics Sándor egyhangúlag, orvos Háry István, egyhangúlag. Állatorvos Pirity N. szinte egyhangúlag.
Ezután következett a felesketés.
Folytatólag tartatott a közigazgatási bizottság tagjainak választása; fele részben a törvény értelme szerint kisorsoltattak!
Ezen igen fontos hivatás és hatás kör betöltésére a közvélemény feszült érdeklődéssel viseltetett. — A pártok szilárd álláspontot foglaltak.
A titkos szavazat megejtetett!
A szavazó urnához a szavazatok ösz-szeállitása és teljesítésére elnöknek gróf Deim Nándor, a kiküldöttség tagjainak Botfy Lajos I-só aljegyző és Csillag Gyula urak választattak.
A szavazatok összeállittatván azoknak eredménye a következő volt:
Megválasztattak S/abó Imre 87, Thassy Miklós 82, Skublics István 78, Horváth Mór 71, Sélley László 69 szavazattal.
A megválasztottak után legtöbb szavazatot nyert Ujlaky'' József pacsai plébános 52 szavazatot.
,Ifjak valánk, ifjak s árvák,
Mindenünk szivünk szerelme . . . Benn ugy mosolygott s vi»zhang*ott
Tavasz sugár, tüadér xene.....
S e mámor zsongása közben Nem figyeltük a« égi szót. Mely nemtőnk kegyes ajkáról
Intve, kér»e s oly esdSn szólt A sxiv-delej vonzott . . . ragadt — -
S mely eltakart határt, törvényt A r^zsa levelek alatt
Már ott zúgott fent ez örvény
Hullámi a tiltott kéjnek.....
S oh ! mily mélyre güllesztének."
II.
Sötét börtön hideg karja
Tört liliomot zár, fogja —
Ott vezeklik egy őrült nő.
8zóra nyil'' aj.a a rezgő.
— Némulj el láncz! hadd értem meg
Szelleme miért törött meg.
„Majd szivemben lángra kapott
A teremt ó-tüz szikrája — Meg nem áldott myrtus * |f0 n
Ég a saégyen s átok lángja K sötét rém ttiz ostorral
Csáb álmaim űzte, verte I)*> még keblemhez simulva
Oi. lt ő, ki ugy szerété. — S a remény jöv6m vásznára Uj, szép képeket varázsia."
„„Boldogságunk csUlagvárát Hogy felépíthessem, megyek —
.Adj még egy csókot.....ab, kedve« t
S kis fiam isten veletek !•• .Moodá, ...» viasza nem tért soha,
8 mig a viszontlátás kinja Keblemben dult, ót a hűtlent
Szerelmével más nő birta; — S a csalódás mérget tőre Epedő szivemben töre*.....
„És hogy ember soha többé
Hozzá hasonló lehessen A hamvas arczu csecsem51
Agyon fojtám álma közben. Eltemettem hideg fólrtbe,
Hogy szive uegfaxyion cso..tU, — De egy hyena, egy ember Meglesett, és . . • kikapará.
S a bíró elébe vitte .... Nyitott szemén kitekintve Gyilkos anyja véres képe Belöktek e néma éjbe Gyermekemmel .... Itt virrasztok. Perczeim lomha századok A roegrablott szereim átk*, öntudat égő fullánkja S az emlékezet daemonja Ölnek szívemen koczkázva. ölemben kis zörgő csontok Velők mosolygok, zokogok".....
Hol keressek arra nevet Ha a fájdalom sir . . . nevet T!
III.
Kéklő bérezek, oczeánok ! Kiknek útját elzárjátok. Kiknek orma s minden habja Csak keservét viezhangozza. . K i, hogy feledjen .... feledjen Szellemével itt-ott jelen. Itt virág, fü fákkal beszél Velük álmod, nekik mesél . . . És az illat s regék között Andalgva a bus száműzött Mintha feledés egy árnya
Szöknék szánalmas arczára......
De ha ama nagy kövekre
Esik kémlő tekintete
Melyekre ezred év ujja
Történetünk véste, irta,
8 elvonulnak lelke előtt
Szellem alakok ... hős s dicaók —
K ragyogó álom látás ,
Szív-sebében mély''bre váj ... ás . . .
Ott meg láng eszének szárnya
Honnét eredt származása
Az ég esiUag csarnokáig
Fel sxáliva — — meré-zen be nyit
— Boldog útja oda vezet
Hol szeretet s köoyörület
Éltető forrása ered —=
8 kitárva a fájó helyet Oda ereszt egy két cseppet . . De ez sem ad vigaszt. . enyhet Oh 1 mórt öröké előtte A haldokló anya képe, Midőn áld ott jó szivének Fiai gyil ot fenének. — Mert távolon át hozzáig Bőszült lágja el világit A felgyújtott oltároknak 8 oda hall''ssik millióknak Átka, fohtsza, sóhaja 8 melynek őrjitó hang s jaja A facsar'' lázas síiv verés Halál hörgés . . . laocz csörrenés .. 8 resrt keblén ez iszony zaja Tép — verve, gyúrva, dagasztva — Csak azt érzi, hogy nemzete Boldod*ága, becsülete Hanyatlóban .... porig süllyed 8 már, már Isten sem segíthet.....
Kéklő bérezek, ocseánok Kiknek útját elzárjátok A n a y száműzött hő keblén Mily izzó kin-láva pihen Ki mondja meg ?! — ily fájdalom Képzeténél el hal dalom.
GUOTH GYÜLA.
Az őrült grétné.
(Népies beszély.)
Blankától. Németből: Babos Szidónia.
(Folytatás.)
Ötödik fejeset As első nap & gömbölyű toronyban. Pitymallani kezdett a nap, midőn Natália grófné a hosszú ájulásból felébredt, melybe
V í0A;í TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
r- Z>
Z A L Á 1 K Ö Z''I Ö N Y.
11
•» i
JANUÁR 104a. 1878.
/__
Szavazatot nyertek még: Oúlltg Gyula 36, Csesznyák László 29, Osntor Imre 23, Zsibrák Adorján 22, Nórák Fe-rencz 16. Horváth Károly apát plébános 15, Molnár Pál 11, Kerkápóly Mór 10, Szigethy Antal 7, Modrovits Gergely apát 4, Szalacsy Farkas 3, Skublits László 3, Gráner Mihály 3, Pályi János 3, Hándler István 3, Dr. Berger Ignácz 3, Yeszter Imre 2, Erdélyi Mihály 2, Nedeczky Jenő 2, s többen 1 szavazatot.
. majd sorsa jobbra fordul, tetssése sserint viss-1 ssafizetheti. &
N.-SanUsa, 1878. jan. elején.
Korunkban, midőn a* emberek tettei többnyire aljas önzés és haszonleső nyeréaskedésí vágy kifolyása, midőn gyakran pirulnánk legszebb tetteink miatt, ha a világ azoknak titkos rugóit megtudni — korunkban, mondom, kétszeresen jól esik egy valóban nagylelkű, nemes cselek vényt regístrálhatnunk, mely annyival meglepőbb, mivel oly gidairól jött a honnét azt reményleni nem merészeltük.
M. Gy. színigazgató ugyan is tudvalevőleg az utóbbi időkben több körülmény hozzájárulása folytán oly zilált viszonyokba jutott, hogy helyzete majdnem kétségbeejtővé vált. Szerződése itt lejárván, már e hó 5 én kellendett Kaposvárott előadásait megkezdenie, de pénzhiány miatt nem volt képes társulatát elindítani, mert személyzetének mintegy 500 frtnyi gágévai tartozván, ez, mely szinte tartozott, holmiját pénz nélkül ki nem válthatta. Volt ugyau biztoaitékképen letett 200 forintja a vendéglősnél, de egyrészt e pénz nem volt tulajdonképen övé, másrészt pedig attól tartott, hogy a vendéglős bizonyos tatarozási és javítási költségek fedezése czéljából a biztosíték egy részét visszatartandja.
Ily szánandó situatióban bement a vendéglőshez vele számítandó és a cautió szomorú maradványát visszakérendő, azonban a boldogtalan nagy bámulatára Knorczer Frigyes vendéglős ur igy szóllott hozzá: Uram! Igaz, hogy szerződésünk szerint ön tatarozási költségek fejében 50 forintommal tartozik, de tekintve, hogy ön nekem 3 hó alatt csupán a terem átengedéseért 720 forintot űzetett, mely fizetéseket mindig a legnagyobb pontossággal teljesítette; tekintve, hogy ön színi előadásai következtében vendégeim száma is meglehetősen szaporodott és fontolóra véve, hogy ön remek előadásival mind nekem, mind embereimnek valódi műélvezetet szerzett, im minden levonás nélkül viaszaadom a cautió képen letett 200 forintot. Ismervén továbbá zilált helyzetét és jelenlegi pénzzavarát kölcsön fejében átadok önnek további 200 irtot, mely összeget ön, ha
az álom-ital döntötte, mit a gróf a borban megitatott vele.
Még mindig álomban képzelte magát, amint tekintete a szük czelia falaira nett és tovább az ajtóra, melven a csendes vasrudak feküdtek.
Felemel kedék és — még csak most fedésé fel, hogy semmi más, mint egy köteg szalma képezé nyughelyét, még csak most ész-lelé, hogy karcsú derekát vaskarika övezi, a csörgő lánczot, mely a íalhoz erősité.
Egy rettenetes ijedtségü jaj kiáltásban tört ki.
A kiáltást százszo rosan viszhangozák a néma falak.
Körülötte népesedni kezdett. Kiáltás, or-ditás, őrjöngő nevetés, melyek közé — néha lánczcsörgés is vegyült, egy oiy rettenetes hangversenyt képezett, h< gy Natália grófné ijedten s félve húzódott a helyiség egyik legfélre-esőbb zugába és ott a feltornyositott szalmára rogyva, kezeit szorosan füleire tévé.
— Megálj! Lángos lobogós! — Gyilkos ! — kiáltá egy rekedt hang. Elhagytok égni, kutyák, — nem látjátok, hogy a lángok fejem felett összecsaptak. Gyilkosok! Gyilkosok !
— Nyissatok ajtót 1 — kiáltá a második hang és hallani lehetett mint fess egeté a vas rácsosatot. — Nyissatok! a király távozni akar — ti őrültek vagytok — mindnyáj atokat lefejeztet az engedetlenségért T
Egy fájdalmas hang e mellett egy templomi éneket zengett, melynek végső versszaka már egy utczai dal szövegével halt el ajakán.
Szitkok, panaszok borzasztó hangba egyesültek, melyhez még a rácsok füréazeléee, láncsok . csörgése egypokoli zsibongáshoz hasonlított.
Natália ismét felemelkedett; tágra nyilt szemekkel félig nyitott reszkető ajakkal, színtelen arczczal ült kezeit ölébe nyugasztvs fekhelyén és előre nyújtott fejjel, rettenetes kifefeje-zéssel halgatta a vad lármát
8ok idő telte után rendezheté csak gondolatmenetét annyira, hogy a tegnap esti történteket ismét lelki szemeivel láthassa.
Férjének váratlan barátsága, as estélyi
Képzelhetni a szegény színigazgató ör-
j vendetes meglepetését, midőn a derék Ten-'' déglós munificzeucziája folytán sanyarn helyze tét ól oly váratlanul kiragadutott. A megmenekült nem felelt, mert a megindulás és meghatottság élnémitá ajkait, de egy néma kézszorítás, a boldogtalan izemében ragyogó há-laköny és a nemes tetteket követni szokott boldogító öntudat képezek Ko. urnák legasebb jutalmát. *
Mi pedig bocsánatot kérünk a nagylelkű emberbaráttól, ha titokban gyakorolt jótéteményének közzé tétele által ismert szerénységét megsértettük. Az érdemé a koszorú!
G . . . ny.
A zalamegyei kir. adófelfigyelőség köréből.
273 sz.
főn. 877.
Tekintetes városi tanácsnak
Nagy-Kanizsán.
Midőn a m. kir. pénzügyminister ö nagyméltósága azon rendelkezése folytán miszerint engem Budapestre áthelyezni és Zalamegye területére utódomat kinevezni méltóztatott — itteni működési körömből kilépek : nem tehetem azt anélkül. — hogy a tekintetes városi tanácstól •— a sajnáUt érzeté ől áthatva — bucsut ne vegyek s a válás peresében is örö meatne emlékezzem á tekintetes tanács mindenkor kézséges hazafiúi közreműködéséről, m-lylyel engem nehéz feladatomban támogatni szíveskedett; hogy kellemesen ne emlékezném vissza azon szivélves és becses előzékenységről, melyben igénytelen személyemet részesíteni szíveskedett. Fogadja a tekintetes városi tanács mindezekért őszinte köszönetemet, fogadja őszinte tiszteletem nyilvánítását, melynek érzetét a távolba is magammal viendem és legyen szíves a távolban is becses emlékében tartani. Hazafiúi üdvözlettel maradvpn tekintetes városi tanácsnak.
Zala-Egerszegen, 187 7. évi deczember 19.
KHERNDL KÁROLY,
kir. pénzügyi tanácsos és kir. ad<S-felügyelS.
284
ss.
főn. 877.
azután a b^rély — — beszély a megbántott férjről s ar .uk bo«zujáról! —
Ez ő maga v^lt! Hát nem-e közölte vele, hogy nejének kedv-pét m-ggyilkolá ? Igen — igen, nem volt szaoad ketkednie — Victor meghalt, meggyilkolta''ott, — nem volt S7abad remélnie őt valaha itirét szivére ölelhetni.
Ed ő maga! Hova hozta őt férjének nemtelen boszuja ? Miért volt ő lánczon — egy szük czellában. melyben csak gyilkosokat szokás tartani ? Mit jelentsen e vad éktelen jajgatás körülötte — mit ez átkozódás, szidalmazás, lán-ezok zörgése?
Mielőtt gondolkozásából magához térhetett volna, a vetess félre tolását és egy nehéz vasajtó nyílását s betevődését hallotta.
Azután mindjárt hallatszott egy komor mogorva hang s egy ostor suhintása.
— Békesség! Akartok nyugodtan lenni?
— kiáltott a hang — vissza — vissza l El akarod venni ujjaidat a rácsozatról!
— Én vagyok a király — lefejeztetlek! felelék.
Egy vad kacsaj — ostor suhogás. és egy átható fájdalom kiáltás, jutott a grófné füléig.
Aggályosan össze rezzent, lásas hidegség futá át idegeit — szemei megteltek könynyel.
— Oh — tördelé — most már tudom hol vagyok — a bolondok tornyába!
Egészséges — eszének teljes tudatában
— és as őrültek háaába. Tehát ez volt a gróf boszuja ! Viktort megölte; ő pedig éljen, hogy kedvesének halálát sirathassa — éljen — tébolyodattak között, mig as éj sötétsége szellemére is reá nehezüljön.
Két férfiú jelent meg a küszöbön.
As egyik magas alakn, közönséges kinézésű, erős vonású, vsd tekitetű, melyből csak szív tel enség s kegyetlenség beszélt.
A másik kicsin termetű, szelídebb kinézésű, rásezos srcsn, kiálló szemmel, mely egy pár gömbölyű sseművegen szemléié as előtte összekuporodott alakot. Jobbjában egy bunkós bot nagy ezüst gombbal, baljában zsebkendője, melyet időről-időre ajkához vitt, hogy az Ar-canummal (titkos szer) nedvesített anyagot beszívhassa.
A tekintetes városi tanácsnak
N.-Kanissán.
Magyar kir. pénsügyminister ur ő nagyméltósága álul az 1876. XV. t cz. értelmében Zalamegye területére kir. adófel ügy élővé neveztetvén ki: ez állomásomat elfoglaltam s ! működésemet folyó hó 24-én megkezdettem.
Midőn erről a tekintetes városi tanácsot értesítem, nem tehetem ast anélkül, hogy ki fejelést ne adjak abbeli elismerésemnek, miszerint adófelügyel6 helyettest minőségemben tett tapasztalatom folytán Nagy-Kanissa városát büszkén említhetem mintakép a szabályszerű és pontos adókeselés teréu ; nem tehetem a feletti kellemesen megnyugtató érzésem kijelentése nélkül, mísserint a tekintetes várost tanács tisztelt hivatali elődömet annyi hazafiúi-, annyi kfitelssségérzettel támogatta ses irányban nekem is becses bistositékot a/ujt Ebből kifolyólag azon bizalomteljes fel-hivást intésem a tekintetes városi tanácshoz, miszerint kösös feladatunk fontosságától, mint eddig is, áthatva, a kösös csél elérésére ssokott buzgalmával és ssakavatottságával közreműködni és az adófelügyelői intézményt jövőre is erélyesen támogatni ssíveskedjék.
Zala-Egerszegett, 1877. évi decsember 29.
TICHY KÁROLY,
m. p. m. kir. adófelflgyelő.
Bűnügyi tárgyalások jegyzéke
a zaia-egerszegi kir. törvényszéktől.
Január 11 én:
2428./B. 877. Sz. 1. Kolossá Ferencz és társa sikkasztással vádolt elleni ügyben. Végtárgyalás.
2645./B. 877. Sz. 1. Kámán János szülői bántalmazással vádolt elleni ügyben. Végtár» gyalás.
2904./B. 877. Sz. 1. Benkő Kálmán uj-joncz szökevény elleni ügyben. Végtárgyalás.
2906./B. 877. Sz. I. Horváth József uj-joncz állítás előli szökéssel vádolt elleni ügyben. Végtárgyalás.
2964./B. 877. Sz. I. Hegedűs Mári s társai tol vaj lássál vádoltak elleni ügyben. Végtárgyalás.
Január 17 én:
2745 - 2829/B. 877. Sz. 1. Szeres István tolvajlással vádolt elleni ügyben kir. táblai ítélethirdetés.
2849/B. 877. Sz. 1. Márton Illés és társa csalással vádoltak elleni ügyben kir. táblai Ítélethirdetés.
2892/B. 877. Sz. 1. Mardalits István uj-joncz állítás előli szökéssel vádolt elleni Ügyben kir. táblai ítélethirdetés.
Január 18-á n:
2922./B. 877. Sz. 1. Pollák Gyula vétkes bukással vádolt elleni ügyben. Végtárgy alás.
Január 24-é n:
2894./B.877. Sz. 1. Part János sikkasztássalvádolt elleni ügyben kir. táblai ítélethirdetés
2916./B. 877. Sz. 1. Kováts István s tár-
— Ez tehát az ujon jött, Tamás? — kér-dé a kicsiny emberke kísérőjét, ki egy rövid szijostort tartott baljában és egy kulcs -köteget hordozott jobbjában.
— Ez az orvos ur.
Megvan lánczolva?
— Igen !
— Akkor nyissa fel.
Az őr felzárta az ajtót — ostorát jobbjába véve — belépett, a csellába.
Az orvos követte s kémlő szemekkel nézé a grófnét — ki felemelkedék s büszke mozdulattal feléje akart menni. Az őr gyorsan útját álta as ostorai a levegőbe suhingatva.
— Ott akarsz maradni a szögletben! kiáltott.
Natália egy megvető tekintettel mérte
végig.
— Adjon helyet! — szólt kérő hangon beszélni akaro k ez emberrel, kit kend orvosnak
nevezeit.
— Vissza ha mondom ! — ismétlő as őr
— vagy meg foglak ismertetni ostorom végével.
Nyomortól kényszerítve visszalépett Natália.
Az őr ismét oldalánál termett.
— Orvos ur — kezdé a grófné büszke hangon — kérdem öntől micsoda jognál fogva hurczoltattam ide? Micsoda jognál fogva tartanak itt láaczon ? Én nem vagyok tébolyodott az én eszem ép oly tiszta mint as öné — követelem, miszerint azonnal szabadon bocsásson, csak nem akar nehésséget venni vállaira.
As orvos köhic*elt
— Csakugyan, csakugyan — mondá maga elé mintha önmagával folytatna besséigetéet — mint a felvevő orvoe Dor nekem mondotta — a legnagyobb őrültség s agy rendszere a leghe veeebben van megtámadva, gyönyörű egy eset!
— Én egy merényletnek vagyok áldozata
— mondá tovább Natália — egy nyomorait, ki éltem boldogságát elrabolta, követ mindenütt
— az ő boszuja hosott ide — hanem ön, mint lelkiismeretes orvos el kell, hogy ismerje miszerint szellemem as őrjöngés s őrültségtől teljesen ment — önnek el kell engem bocsátania,
sai súlyos testisértéssel vádoltak elUapi ügyben kir. táblai iftsto hirdetés.
2958/B. 877. Ss. 1. Döbröotei Ferenez stársai súlyos testísértesseJ vádoltak elleni ügyben kir. táblai ¿télét hirdetés.
3002./B. 877. Ss. 1. Bodsai Jóssef súlyos test« sértéssel vádolt elleni ügyben kir. táblai Ítélet hirdetés.
Kelt Zala-Egefssegen, január 6-án 1878.
MUZSIK KALMAN,
iroda igazgató.
Helyi hírek.
— Kinevezések. Dr Tuboly Gyula, Pirovics Bél* és Rosenberg Ernő ursk cs. kir. tartalékos hadseregbeli hadnagyokká nevestettek ki. />
— Am „Oroszlány*'' derék * vendéglőse Krombacher urat és esaládját nagy csapás érte, igenssépen fejlődött 11 éves leánykája meghalt.
— Sommer József helybeli kereskedő ssép buzgalmának adja tanújelét, midőn1 a szivarvégeket gyűjti, most is van neki 10 kiló-nyi, melyet 1 frt 20 krjávai ad el s as ebből befolyó összeget valláskülönbség nélkül oeztja ki a szegényeknek. Egyik kanizsai születésű, de Csehországban lakó hölgy Sommer urat azon örvendeztető újévi ajándékkal lepte meg, hogy postán 4 kilónyi szivarvéget küldött.
— A nagy-kanizsai főgymnasiumi ifjúság hangverseny nyel egybekötött tánezvi-galma február 6 án tartatik meg; a meghivók
a napokban küldetnek szét.
— Hiteisora jegyek január 2-í ki húzásában következő sorozatok nyertek : 75. 1409. 1664. 1686. 1777. 2195. 3203. 3490. 3734. 3898. 3922. 3944. 4127 és 4128.
— Múlt hó 29 én tartott nagy kanizsa-városi képviselő testület ülésében a költségvetés jóváhagyatott, Hencs Antal ur helyes indítványára a koldusügy rendezése tárgyában egy bizottság küldetett ki. A városi tisztújítás érdemében pedig as uj 50 képviselő választásának megejtésére szolgáló válasstóképesek január végeig történendő összeírása egy 18 tagu bízottságra ruháztatott. Hosszabb vita után a rendőrbiztoei állás illetőleg elneveses is rend-sseresittetett
— A .Müncheni Magjar Egyesület*-, tői következő levelet kaptunk : Egyesületi közéletünkben a legelső eset, — hogy társulatunk hírnevét és tisztességét megóvandó — oly ssi-goru rendszabályokhoz nyultunk mint* Kreuter Ferencz (műegyetemi hallgató, utóbb vendéglős, kanizsai születésű) ellenében kénytelenek voltunk; mitezennel Köztudomásra hozoi kötelességünknek tartottuk. — Csalás és hamis bukás által fennt nevezett elvesztette azon — alapszabályaink ál''al megkívántató, — társadalmi kelléket, melynél fogva körűnkben megma-
hogy ezáltal egy gyilkost az igazság kezébe szolgáltassak s hogy megérdemlett büntetésben részesüljön.
— Oh a legbonyolultabb eset — mor-mogá az orvos megelégedett moéolylyal valami elfogatási rögeszme — furcsa dolog.
Natália kérőleg terjeszté ki karjait
— Mentsen meg orvos — kéré könytelt szemekkel — én gazdagon fogom önt fizetni — vegye el minden vagyonomat csak szabadságomat adja vissza.
— Hm; tulajdonképen kik vagyunk mi? kérdé az orvos a bunkós,botot ajkáhos emelve.
— Nevem Sesso Nktália grófné.
— Ah manókat — gunyolódék as orvos
— egy grófné!
Natália csodálkozva nézé.
— Tovább — mondá az orvos — mii gondolunk, miért vsgyunk itt ?
Natália elpirult s lesüté szemeit. Elismerte, hogy bűnös volt, de csak Istenétől várta ezért a büntetést.
— Férjem boszuja — mondá akadozva
— elviselhetlenné tevék éltemet a jövőre nézve házába.
— Hüm előbb mondtunk valamit gyilkossági merényletről, kit as igssság kesébe akartunk ssolgáitatni.
Natália szemeit befödé keseivei; könyek égő könyek törtek elő azokból.
— Féljem meggyilkolta ast, — kit e földön mindenek felett szerettem, — ki évekig elfeledteté velem szenvedéseimet — tördelé akadosva.
— Egy tragicus eset Megmondjuk kegyednek, bogy kik voltunk.
— Ha másként mondja mint én — feleié
— ugy hazudik.
— Halljuk csak. — Turner Friderika
volt a nevünk--s ssinésssók voltunk; a
nagy nridelnők majmolásajelvetteeesünket, mig nem teljesen ason hitnek élünk, hogy magunk is ások vagyunk. Beleképzeltük magnnkat, hogy kedvesünket meggyilkolták, mint as sok drámába előfordul, az ember a szerepekből valóságot csinált.
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
JANUÁR -én. 1878.
radhatott volna; — azon körben, melynek czélja önzetlenség és tiszta eszközökkel haladni a hazafiság és emberbaráti erények utjain; — minél fogva az 1877. évi deczember hó 18 án tartott rendes közgyűlés jegyzőkönyvi határozata által egyesületünkből kizáratott. — A hazai közönséget ezekről tudósítva ajánljuk, egyesületünket a közvélemény rokonszenvébe és szíves figyelmébe.
— Gyásxllir. A következő gyászjelentést vettük : Weber Anna szül. Wellermann és lerje Weber Mibály s ezek gyermekei : József, Pál, Antal és János; Özv. Auer Francziska szül. Wellermann s ennek gyermekei: György, János, Karolina, Francziska és Teréz, ugy Rigó Rozália szomorodott sziv vei jelentik szeretett testvérök és nagybátyjok Wellermann János. a haldoklók szentségeinek ájtatos felvéte után folyó hó 5-én reggeli 2 órakor, életének 67. évében májbetegség következtében történt gyászos kimultát. A boldogultnak hült tetemei folyó hó 6-án délután 4 órakor tétettek örök nvugalomra számos tisztelői részvéte mellett. Az engesztelő szt. miseáldozat f. é. januar hó 7-én délelőtt 10 órakor mutattatott be az ég urának. Béke hamvaira 1
— A hetedíki bál az előbbi évekhez híven fényesen sikerült, a soproni katonai zenekar is működött, 8-án este pedig a „Korona" termében játszott nagy tetszés közt.
— Meteorologiai észleletek a nagykanizsai főgymnasiumuál 1877. deczember hóban. Közép légnyomás: 748 74 millimeter; legnagyobb légnyomás: 759 7 mi^., 16-án reggel 7 órakor; legkisebb légnyomás: 732-5 mm., 1-én reggel 7 órakor. — Közép hűmér séklet: — 0-5°C; legmagasabb hőmérséklet:
91°C. 7-én délután 2 órakor; legalacsonyabb hőmérséklet: — 10-4#C. 29 én reggel 7 órakor. — Közép páranyomás : 4 33 mm. — A levegő középuedvessége százalékokban: 94''4°/o Legcsekélyebb nedvesség : 74*/,,- 9 ón délután 2 órakor. — Középfelhózet (0— 10-ig számítva:) 7-8. Egészen derüli ég (0-val jelölt) észleltetett 5-ször. teljesen borult (10 zel jelölt) 51 szer. — Közép szélerősség (0 tói 10-ig számítva :) 2 2. — 5-nél erősebb szél észleltetett 4 napon. 19. és 20-án két napig szakadatlanul viharos északi szél dühöngött. 93 észlelet közül jegyeztetett összesen 80 szél, és pedig: északi 29, északkeleti 3, keleti 15, délkeleti .), déli 18, délnyugati 1, nyugati 3, északnyugati 2; szélcsend pedig
— Orvos ur! — kiáltott Natália megdermedve az ijedségtől.
— Igaz ez ? He!
— Hazugság, — gyalázatos hazugság.
— Tehát nem akarunk hozzá tenni
semmit''?
— Sohasem!
— Az idő. és egy czélszerü bánásmód
sokat előmozdít.
— Tehát nem akar szabadon bocsátani V
— Hova gondolunk V Megtéuolodtunk. teljesen megtébolodtunk, — itt maradunk miud addig — mig csak eszünkre nem térünk.
— És ha mindenbe, — kérdé Natália remegő ajakkal bele egyezem; hogy nem vagyok Sesso grófné, — hanem a komád^ásné, kivé akartok tenni, szabad leszek akkor — el mehetek akkor innen ?
. — Ohó 1 minket nem játszanak ki, nem gondoljuk ezt komolyan, higgadtan, mert ha kint vagyunk elkezdjük ismét a régi nótát.
Nem — nem; én csak szabad akarok lenni. Bocsássanak el és én mondom, hogy — hogy — hogy is mondhatok előbb V
— Ugye ugy vagyunk, — hogy még nem szabadultunk meg a gonoaz rögeszmétől. Itt maradunk még csak teljesen meg nem gyógyulunk : pont.
(Folytatása köv.)
A január 5-ki főispáni ebéden
munkatársunk Tuboly Victor bizottmányi tag a kővetkező elmés áldomást rögtönözte rímekben :
Teljesedtek a megyének Igen számos reményi; Alispánnak választatott Zalában Svaatics Béni!
Választatott ezenkívül Még sok kitűnő férfi, Ki hazáját szereti ós Hivatását is érti, —
De a választottak közül
A főispán kiválik, Mert ő feje a tagoknak S büszkeségünkre válik 1
Éljen hát az uj tisztikar Éljen a Svastics Béni I Ámde köztük első helyen: A fő ispán Urményi!
13 szór. — A légköri csapadék (eső, köd, hó) havi összege: 7305 mm. Eső esett 7 napon, havazott 4 napon, köd volt 6 napon ; legtöbb eső (29 25 mm.) esett 1-én, legtöbb (10*2 mm.) ^ó 26-án. E hónap első fele az évszakhoz képest rendkívül enyhe volt, bő esőkkel; 14-én havazott először, evvel vette kezdetét a tulajdon képeni téli időjárás, mely állandó maradt a hónap végéig erős hidegekkel s többszörös havazással ; 26-tól kezdve a mezőket vastag hóréteg borította. F.
- — A mükedvelöh Zala-Egerszegen dicséretes buzgalommal működnek ; örömmel láttuk a neme* igyekezetet,szorgalmat és a társadalmi életben anny.ra kedves összetartást, mi által a kitűzött nemes czél okvetlen eléretik. Fogadja a műkedvelők minden egyes tagja hazafias elismerésünket !
— Jó volna, ha intézkednének a végett, hogy aszáufogatok csengetyü nélkül ne járjanak, mert az esti séták alkalmával a járók kdök alig veszik észre, hogy ászán már egészen a hátuk mögött van és igy legkönnyebben szerencsétlenség támad.
— Halálozás. Csab-Rendeken Háczky Kálmán országgyűlési képviselő általánosan tisztelt és szeretett neje kedden reggel jobblétre szenderült. A boldogult a megye egyik legtekintélyesebb földbirtokosának, Barcza Kristófnak egyetlen leánya volt. Halála általános részvétet keltett s a váratlanul mélyen sújtott család, a szerető férj s négy árva könyezve gyászolják a legjobb hitvest és anyát.
— A zala-egerszegi „Dalárda" t. hó 12-én a „Zöldfa" czimü vendéglő nagytermében dalesiélyttartand. Kezdete Sorakor. Belépti dij tagok számára 50 kr., nem tagok számára 80 kr. — Jegyek előre válthatók Horváth Miklós ur kereskedésében. — Műsorozat: 1. „Hymnustf Erkeltől előadja a dalárda. 2. »Beteg leány" Egressitől előadja a dalárdának néhány tagja. 3 „Souvenir des alpes" Dopplertől, előadja fuvolán Katona Pál ur, kiséri zongorán Ánisiis Izabella k. a. 4. .Elátkozom ezt a ezudar világot" népdal Ábrányi Kornéltól előadja a dalárda. 5. „Olyan a te dalod* Hugó Károly tói előadja a dalárdának néhány tagja. 6. a) „Souvenir" Dankla Károlytól, b) „Scéne de ballet« Bériottói, előadja hegedűn Günsberger Adolf ur. kiséri zongorán Ánisits Izabella k. a. 7. „Bányász dal* előadja a dalárda a helybeli zenekar kíséretével. — Az előadások után táncz.
— Sümeghról írja rendes tudósítónk: Syilvester estéjén kedélyes (batyu) vigalom tar-tetott Sümeghen ; m^ly«u a szép számban egybegyűlt társaság jól érezve magát, csak 1878-ban hagyá el a termet. A búcsúzó év utolsó perczében a rendezők közöl: B . . . . poharát emelve emlékezett meg a hazáról; — köszönetét fejezé ki a háziasszonyi tisztet vezető t. Mojzer Józsetné és Székely Gusztávnő úrnőknek s végül élteté a jelenvolt egész társaságot a szokásos zárszóval élve: „Boldog uj évet!" — Utóhangok: a mulatság jó volt stb. mindazáltal nem maradhat tollban az sem, — bár mennyire hangzik előzőleg — „csak egyszerűen egész háziasan !" Szépeink mindennek daczára majd báli toilettben jelennek meg; vagy tán csak előttünk tetszik a csínnak rendezett öltözék fényesnek? az ügyes kezek az egyszerűt is meglepően tudják izlésteljesnek tüntetni! Az utóhangok legszebbike a kórházi szegények ajkiról jő; ók áldva emlékeznek meg Sylves-terről, a megmaradóit falatokat nekik juttatták figyelmes házi mamáink ; éljenek ! Befejezésül meg kell említenünk, hogy Mojzer József vendéglős ur szíves volt a termet s még két szobát ez alkalomra dij nélkül rendelkezésre bocsájtani, melyért méltán illeti őt a rend-ző-seg által szavazott köszönet. így bucsuztunk az ó évtől, lássuk mit nyújt az uj ?!--X.
— A „zalamegyei általános tanítótestület" központi választmánya f. hó 12-én szom baton délután 3 órakor ülést tart, miről a vidéki tagok is ezennel értesíttetnek. Az elnökség.
— A csáktornyai fiatalság 1878. évi január 14-én a „Hattyú" hozczimzett vendéglő helyiségében zártkörű „Jelmez balt'' rendez, melyre a meghívók szétküldettek; mindazok, kik meghívóra igényt tartanak és tévedésből nem kaptak volna, szíveskedjenek a bizottsághoz fordulni. A jelmezeket Lőcs. varazsdi szin-igazgató szolgáltatja.] A.
— Csáktornya, 1878. jan. 3. A Csáktornyái dalárda Sylvester estéjén ismét életjelt adott magáról. Válogatott darabokkal lépett síkra műértő közönség elé és megmutatta, hogy tanult és iparkodott a hallgatók igényeinek eleget tenni. — A programmba a következő dalok vétettek fel: 1) „Zengjen a dal!" Z*as kovszkytól, 2) „B rus as ég határa.* Ri«*ger Gy.-töl, 3) „Narrenpoesie" zenekar kísérettel Kochtól, 4) Dalra barátim!" 5) „Die Thráne," Wittől, 6) „Bordal." Egreasy B.-től, 7) „Sabat-Feier,* Abttól, 8) „Csata dal," Huber K.-tól. Hogy mily sikerrel oldotta meg a dalárda feladatát azt a jelenlévő közönség bírálatára bízzuk; as aratott tapsokból azonban bátran azt következtethetjük, hogy jól. Egyébiránt igen
j bajos dolog dalegyletet, még pedig magyardal-
j egyletet összetartani ily városban, melyet három | nyelvű lakosság ural. Mert először a tagok nem mind magyarnyelvüek, másodszor a közönség igényei a nyelvek sserént különbözők. A magyar nyelvű közönség a magáét, a német is a magáét, a horvát is a magáét szeretné hallani. Az illető bizottság — igen helyesen — legtöbb magyar dalt, kevesebb németet és semmi horvátot vett fel a műsorba. — Sylvester estéjén nem nagy számú, de csakugyan válogatott, müveit közönséget láttunk a „Hatytyu"-hoz czimzett vendéglő nagytermében, de egy fájt mégis minden dalárda barátnak, hogy izraelita honfitársaink — kivévén vagy négy nemesen érző családot — megmutatták azt, hogy nem érdeklődnek a dalárda iránt, mert nem jöttek fel. Nem azért fáj ez, mert a dalegylet pénztára nem gazdagodott egy-két forinttal, (hisz a dalárok n»m pénzért dolgoznak, sokkal nemesebb eszme heviti őket a munkára I) hanem azért esett rosszul, mert a Varazsdról hozzánk átránduló német színtársulat előadásai alkalmával a termet zsúfolásig megtöltik; a csepűrágóknak és Volkssengerekuek odaadnákaz ingüket is, a városi dalegyletet pedig, mely saját fiait öleli kebléhez, ignorálja. — Reájuk illik egy kevés változtatással Alphons ama mondása (Goethe | „Tassojában"): „Und wer des Gesangs'' Stimme nicht vernimmt, lat ein Barbár, er sei ! auch wer er sei! Különben elég vigasz a dalát- I dának az, hogy a közönség jól mulatott. — A műsor leéneklése után tombola következett, azután pedig a tánezra termett fiatalság tánezra penderedett és járta vigan egész újév kora reggeléig. Tán kivirradtig együtt maradt volna a szép társaság, ha a vendéglős nem lett volna oly tapintatlan. Minden rósz borát a dalárokkal akarta megitatni! Tek. szerkesztő ur engedelmével ide irom azon igen tisztelt úrhölgyek és urak neveit, a kik részint a tombola játékhoz tárgyakat ajándékoztak, részint felülfizettek. Ezek a következők t. Alszeghy Alajosné, Hegedűs Béláné, Majhen Józaefni és Ziegler Kálmánné úrhölgyek, továbbá t. Bernyák Károly, Hirschmann Sándor, Neumann Ignácz, Pecsornik Károly, N. N., Szakonyi Zsigmond, Szántó Károly, Szeifer Antal, Tódor József és Ziegler Kálmán urak. Fogadják e helyen is a dalárda köszönetnyilvánítását szívességükért! May . . . József.
— Rövid hirek. A török szultánnak küldendő egy miliő magyar honpolgár aláírását tartalmazó névalbum létesítése iránt értekezlet tartatik Budapesten. — Kossuth Lajosnak a czeglédiek újévre nagy albumot küldtek. — Klapka tábornok ismét Magyarországba jő. — Egy amerikai Lady lovára arany patkót veretett arany szegekkel; 5000 frtba került. — Californiában dinynyéből készítenek ezukrot. — Ozmán basa sebei annyira gyógyultak, hogy pár hét alatt elhagyhatja a szobát. — A világ összes rendjeleinek száma 153, melyeket 51 uralkodó osztogat. — Az olasz havasokon hat•> nőt eltemetett a lavina. — Eddig 13 megyében van érvényben a rögtön bíráskodás. (Szomorú állapot.) — Az országos paedagogíai társaság megalakult. — Midhad basa fonto? politikai küldetésben Londonba utazott. — A kisebb polgári peres ügyekben követen ''ő eljárásról szóló törvény február l-én lép életbe.
— Háborús hirek. A Lomnál a törökök még minden fontosabb postiót megszállva tartanak. — A béke alkudozások ügye ugylát-szik megakadt, az orosz visszautasította az angol ajánlatokat. — A tőrök kormány most Németországhoz fordul béke eszközlésért. — As oroszok nagy tömegben állanak a sophiai síkságon s elzárták az utat Drinápoly felé. — A j törökök jó rendben kiürítették Szófiát. — Ra-deczki tábornok a Sipka szorosban átkelt a Balk ánon. miután a törökök a nagy hideg miatt eltávoztak onnan. — Oroszország a meditatio előtt a fegyverszünet megkötését kívánja. — Háromszáz ágyú kozdte el az irtótüzet Erze-
Vegyes lürek.
— A párisi magyar egylet Szylveszter estélyének műsorozata a kővetkező volt, melyet hazafias örömmel közlünk: 1. Szózat, Vörsmarty, Dalárda. 2. Egyveleg „Lucia* dalműből favo-la zongrra: Berta Sándor és Weisz Mihály urak. 3. Dal as elhagyott nemzetről, ssavallat, Ede-lény i Lajos ur. 4. Chopin Keringő Tedesco Willy Impromptu zongora, Hudesz Emil ur.
5. Kont, Garay, ssavallat, Nyilas Barnabás.
6. Dalok, énekhangon Saclay ur, az Opera Co-mique volt tagja. 7. Salamon, Vörösmarty, szavallat, Pádár Károly ur. 8. Cithera világból, citherán, Klopfer Vilmos ur. 9. Az őrült, Petőfi, szavallat, Hegyesi Jakab ur. 10. Csárdás egyveleg (bekötött szemmel) zongora, Schultz Frigyes ur. 11. A huszár, szavallat, Rosztofszky József ur. 12. Románcé de „Lucia", Gute Nacht du mein herziges Kind zongora kísérettel, Sza-lainé. 13. Csárdás egyveleg, citherán, Klopfer Vilmos ur. 14. A kolduló barát, élezés előadás, Szigethy Gyula ur. 15. Népdalok, Dalárda. 16. Ivás közben, Petőfi, szavallat, Kovácsy Béla ur. Záradékul: a párisi magyar egylet indulója, szerzé: Berta Sándor ur. Berta Sándor ur és a dalárda által. Tombola. Három a táncz. A párisi kölcsönösen segélysó magyar egylet jeligéje:
Egyenes szív, szorgos munka
Jellemezze a magyart, Ki barátot köztünk keres, Gondban élvben velünk tart,
Az idegent megbecsülje, Mint vendég a gazdáját, Tudományát megnövelje s Gyűjtve a jót, mit hall, lát. S messze van bár A szent határ, Legyeu mindég jelszava Éljen a királv! Éljen a hazai Éljen! Éljen!
BERTA SÁNDOR.
— Csodálatot természeti állapotról tesz említést a Times. Nevezett lap egy Martba Withe nevű leány halálát jelenti Markét Har-boroughból azon hihetetlennek látszó hozzátétellel, hogy Martba egy ideges betegség következteben négy éven át semmit sem evett. Az orvosok csakis morphin beföcskendezés által tarthatták fel életét. Ez eset nagy feltünósst keltett as orvosi körökben, a későbbi vizsgálat azt is kitüntette, hogy a táplálkozó szervek rendkívüli idő óta nem voltak működésben.
Lottohuzás.
Bécs, jan. 5 én : 7, 67, 42, 43, 65
Grácz, „ „ 2G, 40, 27, 85, 41.
Temesvár, „ „ 20, 26, 68, 16. 34
Szerkesztői üzenet.
2623. F. B. Költeményei nem közölhetők. Talán ha jobbakat kaid.
2624. E Gy. Aranyod. Csak nyilttérben közöl-het-V Ssemélyes üjjy. /
2625. B Z -Égerszeg. A „Balaton Egyleténél! jelenleg nem kell fizetni. Az assionyhistória úem ká-tölhetó.
262«. L Szege*. A levelet nem adhatom át. Közvetlen fordnlj hozzá A szerencsés eset felett örvendek, várom K. levelét
2627. B. E. Eltalálta, hogy az „Irka-firka* hova váudoroit. Komolyabb dolgokat kérünk ily ko-rooiy i<lóben.
2628. H. Pozsony. Távollétem miatt késtem Szive* üdvözlet!
rumra.
Irodalom.
— üj zenemű. Táborszky és Parsch urak .'' nemzeti zenemű kereskedésében megjelent és
beküldetett: „Három kedvelt népdal" 1) Baja város szép helyen van ... 2) Kelmed sem jött hat ökörrel e világra ... 3) öszszel száll a gó lyamadár keletre . . . Énekhangra zongora kísérettel alkalmazta Huber Sándor. Ara 60 kr.
— Wagner László a kir. műegyetemen a mezőgazdaság- és erdészet tan nyilvános rendes tanára 1878. janur hó 1-tól elvállalta a ,Földművelési Érdekeink" és a „Falusi Gazda" szerkesztését. Ajánljuk ezen két jeles képes gazdasági szak közlönyt a magyar gazdaközönség
; pártfogásába. A „Foldmivelési Érdekeink" t czimü hetilap előfizetési ára egész évre 6 frt., a „Falusi Gazdáu é 3 írt. Az előfizetési pénzek Légrády testvérekhez (Budapesten, V., Nádor-utcza 6 sz.). a lap szellemi részét illető közlemények pedig Wagner László czime alatt (Budapesten, V, Erzsébetiér 10 sz.) küldendők.
Vasa ti menetrend
Érvényes május 15-től 1876. A buda-pesti idótmutató óra szerint,
indul K«tiizMj«ről
Vonat hova :
Ora Perc. Idf
206 Essék, Mohács,Dombóvár s Fiaméba 4 48 regg 2»5 „ „2 30 déla 2l2 Buda-Pestre........4 58 regg
202 ..........2 6 déla
204 „ .........11 30 estr
313Bécsbe (Szombathely, Bécs-Ujhely felé)5 8 regg
301 „ .........11 48 est\
315 Soprooyba ........ 3 38 dél
t03 Triesstbe és Pragerhofon keresztül
Grács és Mécsbe ... 4 50 reg$
201 Tnesatbe és Prágorhofon keresztül
Grács és Bécsbe ......Ï 47 dé
Érkezik Ksuiuárs
honnét :
216 Eszék. Mohács, Domborár s Fiaméból 1 41 dél 206 , „ „ 11 11 est
203 Buda-PestrSI........ 4 20 reg
201 „ ........2 5 dél''
211 ......... 9 44 est''
314 Bécsbftl (8sombath. Bécs-Ujbely)fel8l 10 27 est''
302 „ „ „46 reg'']
31b ¿»opronjból ........11 53 dél
Î14 BécsbSl Grács, Marbarg, Pragerhof
.........'' 4 12 reg*''
20•i Trieszt- és Bécsból Marburg, Pragerhof ftlfil...... . . 1 21 dél
204 Trinsst- és Villachból Prágerbof felSl 11 — est!
Marburgba csatlakozás VilUch és Fraacesiea''J . s , „ Fiancesfest
felelős szerkesztő : BátOffi Lftjot.
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
t v í \ (< >1 ZALAI KÖZLÖNY.
JANUÁR 10.44. 1876.
Árlejtési hirdetmény.
ad. 1072 az.
1877"
Ö cs és ap. kir. felsége 1877. évi oovember hó 11-én keit legfelsőbb elhatározásával legkegy«- lme»ehben megengedni méltóztatott, hogy a (muraköz) roarzinecn rom. kath templom ujjá építése a vállá« alapból három évi részletben 27.769 Ut 27 kr. költség erejéig eszközöltessék.
A vallás és közoktatási m. kir. minisieriumnak 1877. évi novsm-I ber hó 22-én kelt magas in''ézméuye folytán, ezen építmény vállalkozás utjáni biztosítása végett 1878. évi január hó 3l-én délelótti 10 órakor Maozinecz.-n a plébánia házban szóbeli és Írásbeli ajánlatok elfogadása mellett nyilvános árlejtés fog tartatni
Az* építkezési költségek kövekezőea számjelezettek:
XVI
I Jtbr|(tn(
M____«
XVI.
Jahrgang
auf den
Authentischer lAfl __LL Authentischer
Verloiungs- „JjIerCUF Vtrlwngt-
Auseiger. '''' Anzeiger,
aammt den Beiblättern
Der „Mercur"
1. Kómives munka — — — — — — — 2 Ács munka — — — — — — — —
3. Cserepes munka — — — — — — —
4. Kő faragó munka--— — — — —
5. Asztalos munka — — — — — — —
6. Lakatos — — — — — — —
7. Mázoló , — — — — — —
8. Üveges . — — — — — — — 9 Bádogos munka — — — — — — — 10. Rézmfive8 é* aranyozó — —--— —
1 l. Kovács munka és anyag — — — — — 12 Különfélék ------
19 965 frt 35 kr
2 lfi6 718 323 1 351 274 95 497 528 217 1473 154
76 48 44 . 74 . 47 , 71 , 47 . 54 . 06 . 22 . »3
Összeg 27 7bH irt 27 kr.
Azonki.űl a községi hivek részéről term «zetben és in/yen le
rovaiid » 11 79-J frt 40 kr. pénzogyen értékű ü9ó''> k zi és 2<"»29 ig»s napszám van elő számítva.
A trrvek, költségv-té* éí az építési M;ét-I"k 1878 évi jannár hó 29-éig az alolirott hivatal irodajábar. a szokott hivatalos órákban azontúl az árlejtés napján pedig Maczineczen mej''.ekiutb^tők
Felhivatn.ik a vállalkozni szándékozók, miszerint a f-nnt k>t»ti napon és órában az előirányzott összeg után számítandó 5 száztóli b.i nat[>éii/./.>i ellátra a kitűzött helyen vagv személyesen jelenjenek meg vagy pedig jog érvényes Írásbeli ajánlatukat — melyb-n ar. ajánlattev neve. lakása, pontosan kit»endó, továbbá szammil é* szó val kiiran.li» azon u<( rlengi''d •*. me''y^rt e*en munkálatokat •■Ivállalni ssán''lé«»zik ; világosan kifejezendő \^gre, hogy ajánlkozók munkálatodat •-« í *''<•''<• Ifk<»t i»nieri é-» elfogadja — a 10" „ bánatpénz melléklc«»- m ••''<»?: a* -lejtői :n,-gelozö n.ipig aluü''Ott hivatalnál az árlejtés napja '' |>eli£ 10 óráig a helyszínén mfíködö bizottságnak nyújtsák be.
Kelt Z.-Egerszeg, 187«. é7i ianuár hó 1-én «529 1 -2;
„Finanxic.ier Wrgwei»er*'' und ,As»eenrans.*
erscheint unmittelbar nach jeder wichtigen Ziehung mit den officielen Ziehungs-, Rcsfaut n u Amortis ttions-Idsten
al « r europäischen Lose un : Werthpspiere, fremde Z i e-h u v g e n t e l e g i a p h i s r h. Im finanziellen Theil de* B''*r» - werden in- und ausiiüi usrhe Börsenbericht«*, Coupons- und L):'' 1 • -n \usiahiungrn, ausländische Kurs** Kundmachungen, Gen r •. <T«*mmlungen veröffentlicht
bietet somit ein für jeden Kapitalisten und Loshesitser uuembehr a-hes Pachorgan. Mit Januar 1878. beginnt ein onnem< nt und beträgt der Aboutiementspri-is
îanzjâliriï fl. mit ZniteDim fl. 2.30.
tiir die P ovinz mit portofreier Zusendung fl. 2.60
¿1 erhalten sämmlliche P. T Abonnenten mit der am lj|f|||\3. Januar ersc'' einenden Nummer d^n
* Univeraal-Verlosnngs- nnd Coupons-Kalender für 1S78, ferner ein'' Vcr/eichnisa aller von der ersten Ziehung bis Ende 1>»78. gezogenen Serien alier europäischen Lose.
Sämmtlicbe Postanstaltrn nehmen Abonnements »-»¡gegen und wird um rechtzeitige Pränumeration und deutlich g •srhrie-bi-iif A-ire-se höfliche geberen. (525 4—41
Die Administration des
Wien, \fl7|>r,lTP Wi<''n-
Wollzeil le 13. .luJunvLIi Wollz-ile 13.
Vieil- r \ <*r*x roui i ujigfTi1 «eruaeouicni
Ikv „Mercur"
u. u-
>
A zalamegyei kir. építészeti hivatal.
Császár
kizárólagosan
királyilag
szabadalmazott
PUEITAS
H a j-i f j i t ó-t e j.
A ,Purit»8" nem hajfesték, hanem tejnemü folyadék m»dy majdnem azon csodálatos hatással bir. ho^y Ősz hajakat mcgifjit. azaz las-sankint még pedig legkésőbb tizennégy nap alatt ama szint vi«szaadia, melylyel eredetileg birt !
A „Paritás" nem tartalmaz festékanyagot. A haj tetszés szerint vízzel mosathatik. lehet fehérrel átvont vánkoson aludni, és gózfilrdőket használni, a festéknek nyoma sem vehető észté, mert a
nem fest, hanem ifjitja és pt-dig a leghosszabb és legdúsabb női hajza-tot és a férfi haját és srakállát.
Egy üveg „Pirítás" ára 2 frt (postai szétküldésnél 20 krral több s készpénzzel vagy utánvéttel kapható: Fraacz Ottoaál Béos Marlahllfer-strasse 38. száai. — Nagy-Kanizsán valódi minőségbeu Práfler Béla Byáflyaxerész urnái. (512 11—25;
Mit nur
50 kr.
Di.se. vorn Magistrate der Stadt Wie« zum Besten des AnasafOfldes veranstaltete Lotterie enthält Treffer von 1000, 200 200. 100, 100 Ducateu in Gul l, , . 100, 100 100. iOO Gulden S.Iber
als Preis eines F 3 y^r CoMnaaal-LsQe. deren
Original-Loses S Haupttreffer
jncIzu gewinn« i 200.000 fl.
F beträgt, und viele andere Kunst- und Dukaten ! Werthgegenständo in Gold und Silber,
effectiv in Gold. \ zusammen
3000 Treffer ''» l''"" 60.000 fl.
Die Ziebaa« erfolgt aater Coatrelle des Magistrates aai 5. März 1878
Bei auswärtigen Auftiägen wird frankirte Einsendung des Betrages und Beischluas von 30 kr. für franco Zusendung der
Lii»e und s. Z der Ziehungsliste ersucht. (S23 4- 10)
Wien «iil3.

: B
és több is, lesz mint havi mellék kereset egy hírneves bálból: pro-vincxiabeli ügy tökök, tanitók, magán egyenuk és nyugalma-aottak számára ajánlva. Ilynemű megkeresések (csak német nyelven) A. B. C. Nr. 241. czim alatt G. L. Danbe és társa Bécs I, Singérstrasse 8. hirdetési Irodája által eszközöltetnek.
51411- 15)_
a
háborúban
sterencaótl''nül járt törökök javára
STRAUSS A.
első fehérnemű- és kelengye gyára
Bécsben, Bothenthnrmstrasse 21.
a keleti bábom rviatt késztre érezé1 magát a konstantinápolyi és ode sai rop; »«nt fiokraktárait, melyek u r i é» női fdhérnemílek-bol, vászon- és asztalnemUekl ől stb állnak, Bécsbe helyezi át, melyek gyors kelendőség elérése végett valóban mesés olcsó árakon árusittatnak el A jövedelem 2°/0-ja a háborúban s*erenc»ét-lei.iil járt törökök javára van szánva.
Aa egyáltalán való tartós és kitűnő minőségekérti jótállást a c/ég magára vállalja. A további ás teljes megnyugtatás végett az igényeknek nieg nem frlelŐ áruk készséggel kicseréltetnek, v.igy kívánatra bérmentes vi«»zaktlldés mellett még a pénzösszeg i>, |-ó«tautalváii» mellett, vissz»térit''etik.
Egy részlet ing és lkbraTaló könnyű minőségű db 75 kr.
Tájékozási táblázat az árjegyzékből.
Rgyátalán kitűnő minőség.
Neme szaaia 1 2 3
1 hirting-urii'' g sima vagy redős 2
mellel ft 1 17,
1 angol trikot-mellény vagy nadrág 2
fehér és szi-aes ft 1
12 elegáns btíUztkendő színes szél-
lel, beszegve fr 1 IV, n 2
12 háromrétű gallár legújabb idom ft 2 —
1 horgolt női ing a legiobb hirtingbí''d ft 1 i''L 17,
1 elegáns u<>i lábravaló 1 *•*ír*''"''y-.!i-
szité^sel ft 1 i''L 17,
1 linóm shiir ti^ éii»-ii ki''rz^! sz.''gé-
Iwklo''l vT!«»l»t> mim»ég ft 1 i''L IV,
12 líii''illr '' Zuiiki-l.ii<*í. . :i. i«d i aszó
. ei i k''''?.e--.ki*''liliik ft 2 3
1 \á.''.*on ui i lű!->av.tl.i ft 1 n l''„
n -
27, -
1 elegáns trai.rzia körzet dno hiinxéssel fv 1 1 fin szin«-s ki ••ton-ing, »zai stolt valódi sz. ft l''L 1 f. hér uri ingsim1. l.áromrétll m«>!lel ft 1 lj, 1 dúsan dis itett nő: mg legjobb minőség ft l''/''t 1 legfin. himzott női lábra>alő, elegáns munka ft 1 /, 1 shirting női sls«''» *zoknya. legjobb
szabás ft l''/t
1 uri lábravaló, valódi rumburgi vászonból ft l''/t 1 angol oxford-ing, vagy franczia
creton ft 2
1 legfinomabb hímzett báli irg kézi
hímzés. 1< gutabh szabás ft 2
6 pár őu. angol kézelő legújabb sz. ft 2 1 finomau himz''-tt női ing v. Augot
dúsan di«z. fi 2
1 tinóm női .v.v''-szoknya dúsan diszitve ft 2 1 női lábravaló himzeit fodrokkal ft 2''[t 1 uri mg, rumburgi vás/.on valódi,
sima v»g\ redős a legtinomabb. ft 2 1 uri ing, valódi rumburger fantasie.
himezvo a Iegfincmabb, f: 4
1 női lábravaló a legfinobabb i-mur-
ból, sima és dusa:i disziue, ft l''/t 1 szoknya a legjobb zsinorbarket sima és du«au diszitve ft l''j4 1 korzett a legjobb zsinorbarket sima és dúsan diszitve ft 1'' 1 női ing valódi vászon, sima és fan. legf ft l''/t 1 női ing valódi vásson, hím. a legf. ft 2''|t 1 női ing valódi vásson kéli himzett ft 3 1 db :s0 rőf zsinorbarket a legfinomabb ft 7''J, 1 korzett himzett ¡odrokkal legfinomabb ft 3''|, 1 db 6 db
3 3''
■ 9
3 —
3 —
''í, széles lepedő varrás nélkül ft 11
1"U o — —
n 3 — —
ri: 3 3 — —
*''ls — —-
3 —
3 — —
3 37, —
47, 5 5V, 6
1 ll, l''L 2 —
2 27. — —
1 ** 2'', _ _
I ** 2V, 3 —
! 3 4 n
3''J, 4 5 6
8 S''U 10 11
, 4 41, 5 6
12 — —
15 16 17 19
3''U 4 n 5
10 12 14 16
Ii « n 4 8
17 19 20 22
j4 széles lepedő varrás nélkül tiszta vászon lefinomabb ft 14
."sxtalnemU 6személyre,fi hér és színes ft 3 asztalnemű 12 sz<-mélyre.fehér és színes ft 9 db 30 rőf 4L széles házivászon ft 5''
db 46 rőf *f] széles kreaszvászon ft 16
Kimerítő képes árjegyzékek ralammt keleugye előirányzatok kívánatra ingyen és bérmentve.
1 db 50 rőf r|4 SZ. irlandl és hollandiv. ft. 18 20 25 27 29 1 db 54 rőf ^ sréles rumb. vászon ft 2* 26 28 32 36 12 db törlőruha csinvat és damasz ft 3 3''|t 4 5 ö''j,
Ráadás:
25 frtos számlánál 12 Zsebketdfi. (482 5-*)
50 frtos számlánál egy 6 sze«élyre valé daaiu aaxtaltariták, 75 frtos számlánál 24 darak sagy asztalkeadé. íoo frtos számlánál egy darab 30 rifBs házi vászon.
Xegbizások a pénz beküldése vagy utánvét mellett e czim alatt kéretnek:
Wäsche- Brautausstat-
tungs-Fabrik von A Strauaa,
Bécs Rotlu-nihnrmstrasse 21 »7.
8 hild jó fold, mely egy
családnak fenntartására teljesen elegendő 320 frtért megve he tó 100 frt azonnali le£setéa mellett, vannak azonban ki aebb és nagyobb területü rész letek egész 24 holdig.
A vásárlási föltételek és egyébb utasítások kaphatók az uljaneki nemes jószágigazgatóságnal. Posta: Uljanik Slavoniában.
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó lalapiujdonos Wajdits József gyorssajtóján.
Virág csokrok
esküvőkre tánczvigalmakra
ragy bármely alkalomra rende ésre és as árak meghatározása mellett minden évszakban készítetnek, valamint
cotilion csokrocskák,
virágzó camelliák, hyacintok, ibolyák is mindenkor késsletben vágynák. Postai rendelések pontossan teljesítetnek. Tisztelettel
Janda K&roly,
mfi és keresk. kertész.
Nagy-h''anixsa. zöldfa oteta 17 (527. 2—3 )
Dr. Handler Mór
orvos-, sebésztudor-, szülész- és szemész, g^ógyit gyökeresen lényt*''. iartm, -»iker bittOBitáaa mellett miiideniteniA
titkos betegségeket
1) az Önfertózésnek minden következményeit, úgymint: magömléseket,
az ingerlékeny gyengeséget, az ondófolyást, különösen a
tehetetlenséget (elgyengült férfierőt):
2) hugycsófolyásokat (még oly idülteket ín,) a nemzórészok bujakóros fpkélyeit másodrendű bujakórt minden alakjaiban Mü HlcsutilásaiOan ;
3) hugycsőszüknléseket;
4) friss és idült nyák folyásokat nóknél, az tigy uevezatt fehérfolyást, é» az oniion eredő
mag-talansaffot ;
6) bőrkiütéseket; (40íi 48-(jU) 6) a húgyhólyag betegségeit ée min (''.enne ma vizelési nehézségeket. Rendel naponként: délelőtt 10 órától l-ig. délután 3 órától 5 ig ó, .intve 7 órától S ijj. Lakik: Pesten, belváros, Kigvo-utcza 2-ik szám, a Kigyó- és Városliáz-utc/.a
sarkán. (Ilottenbiller-féle házban) í. emelet, bemenet a lépcsóu. Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik és a gyógyszerek megküldetne
k
NAGY-KANIZSA, 1878. január 13-án.
Előfizetési ár:
) etjész évre . . 8 frt.l fél évre . . . 4 » «.•gyed évre . . 2 „
Egy szám 10 kr
Hirdetések
f> hasábos petitsorban 7. rrasodszor 6 s minden további sorért 5 kr. NYILTTÉRBEN soronként 10 krért vétetnek fel Kincstári illeték minden Vgyes hirdetésért külön 30 kr özetendő.
fer*^—-
Tizenhetedik évfolyam
iTu
'' III...!
előbb:
lap szellemi rizsét
illető közlemények a
saerkeastShOa,
anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intézendők :
NAGY-KANIZSA Wlatsietká2.
Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
1 ''
Késiratok vissza küldetnek.
jKézir
S O M OGYI KOZLON Y/
N.-Kanizsaváros helyhatóságának nemkülönben a „n.-kanizsai kereskedelmi s Iparbank«, „n.-kanizsai takarékpénztár«, a „zalamegyei általános tanítótestület«, a n.«kanizsaf kisded-nevelő egyesület", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanlzsal k&lválasztmknya« s több megyei és városi egyesölet hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtöki) iime&j ele nő vegyes tarja linu lap.
Elismerést az érdemnek!
Szép a társadalmi életben a közjóiét előmozdítására törekvők munkássága, melyet jutalmazni nem lehet máskép, mint a köztisztelet s közelismerés szerény, de becses nyilvánításával.
Egy emberélet mily parány és mégis kimondhatatlan hasznos, ha a/. Istentől nyert tehetséget polgártar>ai hasznára önzetlenül használja fel; melengetőn édes önbecsérzet ez, mely a tisztes ősz hajszálakra a polgári erénv legdrágább koronáját hrlyezi, az emberi boldogság, a közjó tudata, az igyekezet és munkásság hervadliatlan koszorújával övezetten.
Ily édes érzet dobogtatja szivünket, midőn elgondoljuk ama 4(J éves munkásságot, melyet Tersánczky József járásorvos, országosan ismerr és tisztelt szőlész és borász önzetlenül kifejtett ; emberbaráti nemes szivének oly tanujeleit adva, minőre büszke lehet e nemzet, büszke a haza !
Leszállott közérdemeinek fényes oszlopáról a sötétbe, hogy a börtön lakóiban a
becsületes munkakedv gyengéd virágait nevelve. a megsértett társadalommal kibékit-se; leszállott a miliők közül a tévedt egyesekhez. keresvén a szemétben csiszolatlau heverő, vagy eldobott nemes érczet, hogy tisztítsa, hogy értéket szerezzen belölök.
Az atyáskodó magyar kormány éber figyelmét nem kerülte ki e szerény, de fenséges törekvés s megbízta Tersánczky József urat érzelménak teljes kifejezésére , polgári s emberbaráti törekvésének minél sikeresb keresztül vitelével.
E ténv felett hazafias örömünket nem
TÁRCZA
Siklóson!
Letűnt dicső mnll porló romja
Hol vész süvölt, bagoly tanyá'' '' Habár falad repkény befutja
Nem vagy te más mint ékes váz! Épitve bös, vitéz kar által Föl menni rád a* ember átal.
A kígyóként csavargó Ösvényt
Ellepte tflsk és a gyom, A kar, mely szerzett néked Sgfényt
Porlad, gazdátlan a vagyon. At ar bű DŐje, szolga népe Elhunyt — csak egy rab jött helyébe
Hol egykor daljak küzdtek versenyt
Várván babért kecses kézből, Hová a vándor bizton bement
Ott most miudent vihar, vész öl. A diszterem, melyben vie dal szólt Egyhangú néma mint a sirbolt.
Mint titkos kéz jósló irása Jelmondat áll a várfalon Zsigmondról szól, a kit bezára
Mint gőgös z«amokot — a hon. A szellő azt susogja néki Más ezt nem irta — Kont s vitézi! !
A bősz családból sarjadott tő
— Arany keretben rémalak — ^ Mellette ál!; nyomán csak büu uő
Átkot hangoznak a falak. Bősz tervüket titokba toiiják Hogy dönthessék meg Árpád hon ját
Állj n.ég csak vár! sokáig állj még!
Ne omladozzék síét falad • Hogy aa átok mind üdvvé váljék A mely fölötted elhalad.
titkolhatjuk el; köszönetet szavazunk a kormánynak és elismerést Tersánczky József urnák.
Előttünk fekszik az a mű, melyet a nemes érzésű férfiú a nm. magyar kir. föld-mivelés-, ipar- és kereskedelemügyi ministeri um megbizásából irt. Nemzetgazdászati szempontból is nagyfontosságú e müvecske, mert a köznép munkásságában a helyes alapot teremti meg.
De nehogy a részrehajlás legparányibb árnyéklatával vádoltassunk, miután Tersánczky József ur lapunk fennállása óta, tehát 16 éven keresztül állandó belmuuka-társunk, az ország más vidékéről beszéltetünk; igy a „Kecskeméti Lapok''-ban olvassuk :
,K napokban jelent meg, Nag\-Kanizsán, Tersánczky József által, a n. m. m. k. földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium megbizásából ,Utvezető a szőlészetben
és borászatban* czim. alatt irt könyv 31 ábrával.
Czélja — mint a czimlapon olvasható, — a jobb szóllóművelés, borkészítés és pin-czegazdálkodás helyes alapelveit népszerűsíteni az alsóbbrendű földmiveló néposztály bortermelói közt.
Tartalma :
Előszó ; a jobb szóllóművelés és pin-czegazuálkodás fogalmát tárgyalja.
t
Első rész szól: a joboszóllóművelésmód, a fóldisme, a földnek uj telepítés alá való elkészítés módja, a trágya és trágyázás, a jobb bor és csemege szöllófajok, a szóllóis-koia készités módja és gondozása, a szólló-nemesités módja ójtás és porlasztás által, űj szóllótelepités módja, a szóllőnek műve-
lése, a földnek évi munkája, a szóllőtóké-nek évi munkája, egy romlásnak indult szóllőnek kijavítás módja, egy el vénült szóllőnek újbóli beültetéséről.
Második rész szól: a jobb borkészítés feltételei, a szüret, a szólló- mint gyümölcs-megszedése és felmunkálása, a fehér bor készités módja, a jó asztali fehér bor készités módja, az aszubor készités módja, a vörös bor készités módja általában, a must javítás módja, a mustnak hordóba szedése, a törkölynek felmunkálása bornak s csigérnek. a csigér készités módja, a must erjesztése, a borseprü felmunkálása, és a jó prések ismertetéséről.
Harmadik rész tárgyalja: a bornak
pinczekezelés módját, az uj borok iskolázását, az ó borok kezelését, az üres hordók kezelését, és végre a borbetegségeket.
A negyedik rész magában foglalja a borászati naptárt.
Terjedelme nyolezadrétben 45 lap; ára 30 kr.; megszerezhető szerzőnél Nagy-Kanizsán, vagy bármelyik könyvárusnál.
Tárgyai sokaságánál fogva, ezen „U t-vezető" könyvecske szük térre szorítva, röviden magában foglalja mindazt, mit bármelyik szőlőbirtokosnak okvetlen tudnia kell az utolsó betűig.
Szerző terjedelmes szőllőbirtokkal rendelkező szenvedélyes szőllész, azt, mit könyvében elóád, sok évi tanulmányai és g\akorlati tapasztalata után, biztos útmutatóul ajánlja az olvasónak. E tapasztalatok megvásárlása nem drága 30 krért.
Irálya tiszta és érthető, a felesleges szóhalmaztól menten, mint önmagunk által készített és nélkülözhetlen kivonata tűnik fel egy nagyobb szabású szakmünek.
És hő imánkból — rád tekintvén — Király. Hazára áradjon fény!
GYÚROM.
!
Az őrült grótné.
(Népies beszély ''*
Blankától.
Németből : Babos Szidónia.
(Folytatás.1)
— Itt van la, hogy a gonosz rögeszmétől még most sem szabadultunk meg. Itt maradunk mindaddig, mig teljesen meg nem gyó gyultunk.
— Nyomorult — hangostatá Natália, — te az ő bűnrészese levél, te az ő nemtelen bo-szujáuak közvetítője vagy !
Gyűlölt indulattal rohant az orvos felé; a mozdulat oly erős volt, hogy a láncz elszakadt.
Az orvos félelmetesen hátrált.
Hanem a felvigyázó nem késett a szerencsétlent vas karjaival átfogni s előbbi helyére kényszeríteni.
Az orvos zsebéből gyorsan egy kis sipot vett elő s erősen bele fujt.
Azonnal két más őr jelent meg.
— A kényszer zubbonyt — dadogá, a haragra lobbant orvos még reszketve az ijedtségtől — a kényszer zubbonyba vele és azután az őrjöngő kamrába.
A mogorva emberek oda mentek a gyenge idegzetű asszonyhoz, megkötözék lábait, egy felső zubbonyba bujtatták, mely az ujjak körül össze volt tűzve a mely képtelenné tevék őt a védelemre. Felesle-ul még karjait is hátra kötözék.
így vitték a szerencsétlent, egy kicsi
setét fűikébe, ott letevék őt a kő padozatra s szíjakkal megerősiték, melyek vaskarikákon függtek oly erősen, hogy mozdulni sem birt.
Natália hallotta amiut az orvos még rendelé.
— Dél felé ismét czellijába vigyék. Gondoskodjanak egy ujabb erősebb lánczról. Azután ismét utána nézek.
Azután elhagyta eszmélete a boldogtalant.
De a fájdalom, a kényelmetlen helyzet j csakhamar ismét magához tériték.
Tagjai magmerevültek, minden vére szive . körül tolongott s szétrepedéssel fenyegeté. Agyá ban zsibongott és kalapál! a tűz akár egy kovács műhelybe, szemei előtt vörös karikák ugráltak ides tova.
Egy kiáltás hangzott binsejéből azután egy második.
Hanem — senkisem érkezett szabadítására.
Sirt, jajgatott — s imádkozni kezdett ; végre átokban tört ki s végerő megfeszítéssel a kara kötelékeitől megszabadulni.
A túlságos erő megfeszítés azonban csakhamar nyugalomra kényszeriié.
így találta a felügyelő.
— Tehát nyugodtá lettünk — mondá nevetve — nem akarunk tovább karmolni s harapni ? H .haha náluuk van elég szer, as ily gonosz szándékokat elűzni.
Fel oldozá a szíjakat s könnyedséggel karjaiba vette a szegény asszonyt a szobájába vivé, a melyből előbb elhozta.
Ez idő alatt Natália csodálkozva jártatá szemeit a cseliákon, melyeket utjokban ejtettek. Látta az elsoványodott alakokat, a vas
És midőn e könyvecskét szóllóbirtoko -saink és különösen néptanítóink figyelmébe ajánljuk, egyáitalaban távol van tőlünk azon gondolat, mintha ezzel szerzőnek törekednénk kedvébe járni, — bár azt teljes mértékben megérdemelné, — hanem tesz-szük ezt azon indokból, mert annak átolvasásával látjuk, mennyire hátra maradtunk szóllóművelés- és borkezelésünkkel a külföldtói, és ennek folytán, hogy mily nagy szükségünk van a tanulásra! Abból látjuk azt, hogy mennyire nélkülözhetlen tudnivalók vágynák abban minden szóllósgazdára nézve!
Igaz. Tersánczky maga is azt mondja könyvében: azon földet, mely búzát terem, nem kell szóllóvel beültetni, mert bor nélkül el lehetünk, de kenyér nélkül nem,. . . de mikor nekünk sok földünk van olyan, mely búzát nem terem! Milyen jó dolog lenne az, ha e búzatermésre képtelen föld kivitelképes szóllót és bort adna bőven!
Pedig ez mind megtörténhetnék, csak akarni kellene!
Azonban azt is mondhatná valaki, hogy most sem birjuk eladni borainkat, hátha még minden homok föld szóllóskertté lenne, mit tennénk azzal a temérdek borral ?
Hát kérem eladnánk részint mint szóllót, részint mint bort. Csakhogy ehhez meg kell válogatni a kivitelképes finom csemegefajokat, és Tersánczky Ut vezetője szerint ilyeneket kell ültetni és óhajtani, valamint ugyanabból meg kell tanulni a jó és eltartható bor termelés és készitésmódját; ne ma tassunk a vidéki kereskedőnek hitvány lőrét, hanem igazi jól kezelt bort.
Finom szóllóből, jó kerti borainkból nem bírnánk elég nagy mennyiséget termeszteni arra, hogy meg ne vennék !
rácsozatok mögött őrjöngni és lezárta szemeit, hogy ne lássa e vad ijesztő képeket.
A czella, melyb.- a felügyelő Tsmás ismét visszahozta, ugy tetszék neki, mint egy paradicsomi időzés. A kis magas ablakon át a napnak egy aranyos sugara derengett be s ezerszeresen megaranyozá a kietlen helyiséget és Natália szemei elragadtatással tekintének a kék égre.
A felügyelő lehúzta róla a kényszer zubbonyt, a vaskarikát ismét derekára csavará,
a mely egy uj erős lánczra volt erősítve.
Hagyta cselekedni, minden szó nélkül. Tekintete a bevetődött napsugáron tévelegtek.
Amind Tamás késsen lett kihajitotta a kényszer zubbonyt a folyosóra.
Azután a földről egy cziutálat vett fel, melyben vastag étel — kenyér a egy fakanál volt. Mind oda adta a fogoly nőnek.
— Itt van akarsz enni? — kérdé as őr.
Natália undorral forditotta el fejét as
ocsmány keveréktől.
Tamás mindent a földre helyesett
— No — mondá — majd ha ac éhség gyötörni fog — tudom, hogy enni fogss.
Azután egy nagy fakorsóra mutatott
— Itt van a víz. Vigyázz, hogy ki ne döntsd, mert mi nem érünk rá senkinek sem többször vizet adni napjában, mint egyaser.
Natália lassan felemelkedék. Ügy ült, hogy könyökét térdein nyugasztá, kétségbeesett gondolatok marczangolák.
Pillanatra felemelte fejét és egy aggályos tekintetei vetett a felügyelőre.
— Jöjjön közelebb jó ember! — mondá g v nrsan.
— Ejh én nem félek — feleié amaz a
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
Azonban hógy ezt elérjük, mindenekelőtt fel kell hagynánk jelenlegi pillagi szől-lómivelésünk- és pinczekezelésünkkel. — A mai kornak, vagyis nekünk a mai időben már sokkal több igényeink vagynaK, minthogy azokat elavult régi rendszerünkkel párhuzamba hozhatnánk. A ki nem halad, visszamarad ! A ki haladni akar, szerezze meg Tersánczky József „Utvezetó* könyvét Nagy-Kanizsáról 30 krért; és tegye üres idejében figyelmes tanulmány tárgyává, azután a mennyiben módja engedi, kövesse is annak útmutatásait, — bizonyosan hasznára válik.
A ki pedig ezen korszerű könyvecskének kivonatban közlött utasításaival meg nem elégednék, annak ajánljuk ugyanazon szerzőnek „A jobb szóllóműve-lés, borkészítés éspincze-gazdálkodás" czimü, e szakban hézagot pótló bővebb és terjedelmes korszerű könyvét; ára 3 frt.
ZALAI KÖZLÖNY.
JANÁ n. 1878.
Sebes pulyka lépés mellett futtában tartott báli jelentés.
y.-Kanizsa, 1878. január 7-én.
Mikor a tánczrendben sok a táncz, a teremben pedig sok a tánczos és kevés aránylag atánczosné s aki van, az szebbnél szebb; akkor rohamos, áramlatot ölt a vigalom! ah! a&kor — egy „mille Fleur* — egy ,jokey club" illattengerének hullámain ringatódcik ábrándos velenczei gondola képen a csárdás! .. a polka mazur .... Kéjittas mámortól dagad a — kedv és nincs eset arra, hogy azt toll nyugodtan leírni tudná!
Mintha ábrándos szép vidéket, — mely mellett gyorsan röppen el a mozdony — nem képes hiven ecsetelni hirtelen a festő, ugy jár a báli referens rövid pár órájában az éjnek! Elröppen előtte an?yi meg annyi ábrándos szép alak 1 mindannyi viliikép! és mikor az egyiket feljegyezni szeretné már jön a másik s aztán eltűnnek egjvmásután! ... fel és le!! s midőn a képzelet emelkedik, s felhág a lépcsőn utolérni a tünde arczokat ..... . vazok intenek, s azt hinné az ember, hogy már ott a meny : ime akkor a soproni katonai zenekar pergő dobja akkorát bömböl a zene accordjai közé, hogy felrezzen az ember ábrándjaiból, s meglehet, hogy katonai léptekkel tartana a teremből kifelé, ha a szerencsés véletlen ugy nem hozná magával,
grófhóhoz lépve — itt van egy jó barátom — a .lelki jóságot" ismered már amint mi nevezzük — amellett ostorát suhingatá — melylyel még az ördögöt is kiűzöm a lelkekbűl.
— Mondja meg — kezdé a grófné — ne beszéljen hozzám ugy, mint egy eszétől megfosztott máshoz, elhiszi, hogy én őrült vagyok ?
— Hüm — mindnyájának kik itt laknak, vannak — tiszta világos pillanataik a midőn értelmesen lehet velők beszélni.
— Halgasson meg ! én gazdag vagyok —
. segítsen küldetésemben — és en szerencséssé fogom tenni.
Itt fizetése csekély, szolgálata szigorú — kend bőségben nyugalomban élhetne, ha mellettem leend^Én Sesso Natália grófné.
— Jaj — mondá az őr — itt van a rögeszme ismét.
— No jól van — legyek hát színésznő, mint ti akaijátok — és én mégis gazdaggá te-
j szem, — ha engem kend innend kiszabadít.
— Repülhetsz pipiském ? össze húzhatod magadat, hogy e kicsike ablak rácsozaton ke-
i resztül húzódhatsz? Más ut nincs előtted, mintha az orvos oda nyilatkozik, hogy egész-
I «égee vagy.
— Ha ő egy becsületes ember, ugy el i kell ismernie, hogy én sohasem szenvedtem e ! féle bajban, s egy gonoszságnak vagyok áldozata, a legnagyobb merényletnek.
— Tamás válvomtással felelt.
— Mit tartozik ez ón reám! — feleié egykedvűen.
— Hagyj fel ilyen gondolatmenettel, ha engedsz tanácsoltatni. Itt nem vagy grófné,
» sem színésznő, itt nem vagy és nem leszesz Í más, mint a negyvenötödik szám. Engem tovább nem érdekel semmi, — mint őrjöngésed netovábbja. Ha nem akarsz szép szóra hajolni — ugy itt van az ostor.
— Kend egy nyomoralt!
— Ejnye — már megint kezdődik ?
— Egy kö özni való dög, kit az Isten verjen meg!
j — Csendesen — akarsz csendesen ma-
. radni ? Hiszen te az egész népséget itt körülötted felizgatod — hallod, mint ordítanak s lánczaikkal csörtetnek ?
— Isten átka utol fog érni, akkor, midőn legkevésbbé gondolnád, nyomorult!
t
hogy egy bájoa delnő uszályának foszlányai között lak topányom-azaz hogy a lábóm megakad, s igy a hetedhétországra asóió eldorádó ból és a gondolából a ,schlepp"-re lecseppenve eszembe jutott, hogy én bár uszály hordó soha életemben nem voltam — felemelem azt a boa constrictorhoz hasonló hossza szoknya-farkat és erről keadem először is a báli referadát — tisstes-tességes módon, megbízatásomhoz képest — megírni.
Annyi igaz, hogy jelenlegi báljainkhoz nem kellene máz mint sarkantyú k la 1861 ki férfi toiletteok! uszály és sárkány tu oly két ; elválhatlan egyet képeznének, hogy aki egyszer azok labyrinthjaíba belekeverednék, nem ( tudom, hol találná meg a dolognak a végét! Valóban, ha az uzzáiyok történelmét szigorúan vizsgáljuk, az uszály egyedül ünnepi öltöz«t vala, apródok álul dégelgetve, de gondolni sem mert senki valamikor arra. hogy aszal még csárdást is lehessen tánczolni! Csárdásnak rövid rokolya kell. honnét a piczi, Dianalábak idomai bájlón kandikálnak elő, gyönyörködtetve a szemet, s nincs korlátozva a láb a szabadságot szerető csárdás mozgásaiban . . .
A schlepphez igen jól odavág a frakk (legújabb magyarsággal farkány) értem a csárdásban — mert a többi táncz galuppjaiban európai öltözet a frakk, hanem már a csárdás ugy megkívánja azt az atillát, mint a tánca a tactust; mit azonban a soproni katonai zenekarra nehéz is volt ám megtartani.
A soproni katonai zenekarsaját nagyszerűségében érdekes senészeti oraculum, imposans ouvertur egy nagyobb mérvű hangversenyen, se-neestély vagy ünnepély alkalmával, d* tánczra nehézkes. sok és egyátalán nem való. Annál inkább felüditcKováts Gábor barna bandája a bál fejérjét és fek etéjét. Dicséret és elismerés a vigalorar en dező bizottság tagjainak is, kiknek kedélyes elevensége és fiatal tüze bokáikból még a cotillion jegyekbe is átszivárgott és ott pattantyu alakú csifra papirosokból durrogtatá a szikrákat szerteszét. El is lehet mondani, hogy az idei 7-iki bál fényesen sikerűit! Nem hiába a 7-es szám szerencsés numerus ! De szerencsések is valánkott a vidék sok szép virágát egy csokorban fűzve látni! A választás tudom „n e h é z a legény* nek, ki lovogja egy szép reménynek", hanem annál könnyebb nekünk, mert mi már nem vádoltathatunk részrehajlásaal! Ne kívánja azonban az olvasó, hogy minden ssép virágot tollba vegyünk. A büszke cameliát, azalabas-trom keblű havasi rózsát, a pajzán györgyikét, a kényes rodhodéndront, a méltóságteli liliomot,
Tamáz ajkába harapott s keze körül csa-vará az ostort.
— Hallgatni fogsz l — ssiszegé.
— Üss hóhér! — kikáltott Natália bizalommal — üss, üss ördögi fajzat! Hiszem lo-vsgias tett egy védtelen nőt megtámadni!
Az ostorszij a levegőbe körül lebegett azután csattanva hult Natália vállaira.
A szerencsétlen egy kiáltást hallatott, azután ég felé emelé kezeit, mintha onnand várna segedelmet. Hanem még egysser felemelte ostorát a nyomorult és az ostor szij ismét éré a ssép asszony alkatát, ki nem bírt e mogorva emberbe sem irgalmat sem részvétet ébreszteni.
— No lásd te városi bábu! — mondá békülve — hova visz a''dacz, melyet kifejtess; mondom neked légy békével, különben a bőrt lehúzom hátadról.
-Ölj meg nyomorult, ölj meg 1 — kiáltott most Natália magánkívül, hiszen csak egy lépés választja el a hóhért a gyilkostól.
A semmire kellő már ismét felemelte ütésre ostorát; de ekkor a fülke bejáratánál az orvos jelent meg.
— Bocsássa le Tamás — mondá.
A felügyelő engedte lehanyatlani karjait.
— Golderer orvos a helyiségbe lépett.
— Nos — kérdé a grófnéboz lépve — láttuk, hogy dacz és akaratossággal itt semmit sem tehetünk. Akarunk engedetmeskedni ?
Natália megvetéssel mérte végig.
— Meg akarjuk nyugodtan hallgatni azt, amit mondok ?
A szegény asszony hallgatott.
— Kik vagyunk ? — kérdé az orvoa.
— Nevem — feleié a szerenasétlen büszke fej mozdulatul — Sesso Natália grófné.
— Tehát még most sem lettünk okosabbak ? — legjobb akaratunkkal is daczolni mernek ?
— Hagyjanak békével! Menjenek azokhoz, kik szeraódtHtték és mondják meg nekik, hogy mioden szavukat parancsként teljesítik, gyalázatos szivük bár mit is követel — n* sí kerüljön önöknek engem Őrültté tenni.
— Már ismét az önkívület
— Nevezzék a minek akaiják. Vádolom Önt öreg ember. Önnek haja őszbe borult, teste meggörnyedt — talán egy rövidke idő választja el a haláltól — ez rósz — ilyen korban segéd
a szerény ibolyát s a magába vonnlt mimóza pudicát, ki tudná mind sorrendben előállítani l Nem tudjak azonban felejteni a kecsteli Sényi Kálmánnét, a két Botkánét mott rózsaként bimbózó fiatal leánykáikkal, Angyalka, Erzaikeés Mathildd*!, abájoa VewernéjSoherané, Hencz Antalné stb. úrnőket, a szép Rieffl bárónőt, a kedves Lóránt Mariska és Julcsa, továbbá Sknblics, Godina, Fülöp, Vasdinnyei, Liaaiák, Márton stb. úrhölgyeket kik a teljesen fesztelen éz mégis ünnepies vigalom pompáját és fényét nagyban emelték. Hátha még a karzat is alább szállót volna hoznánk a magasból! Helybeli szépeink ugyaniz egy kegyeden el határozás folytán ott toglaltak helyet és fájdalom azokat csak sejthettük s színházi készülékkel (operogukker) ezúttal nem bírván, szépségüket nem élvezhettük.
Általában el lehet mondani, hogy helybeli látogató a vidékiekhez aránylag feltűnően kevés volt és ugylátszott, mintha Kanizsa szépei ez egy estére a vidék szépeinek engedték volna át a megh''doltatás, 7a-rázshatalmát, melyet is csak a világos reggel szorított korlátok közé, midőn a .kör- által négyszögesitett .Szarvas" disaterméuek csillárai már elhalványodtak.
Ennyi élv után nyugodtan tenném le tollamat, mert a vidék által most különösen pártolt kanizsai 7-iki tánczvigalomnak életrevalóságát és állandó jövőjét ssinről-ssinre láttam, hanem hazafelé menvén, egy régibb köl-temenyemből ezzembe jutottaz a vers is:
Elgondoltam hajdanában Dédapáink fénykorán Máskép rakta a czeppedlit A sarkantyús kordován! Quekkereknek föcskefarkát Csak bolondjaikra rakták, Smizlit, mázlit és csípőt Hordozott csak a ripők !!
TUBOLY VICTOR.
Levelezés.
kezet nyújtani egy gyalázatos merényletnek.
— Mit az Isten igazzága örök átokkal fog
suj tani.
A grófné szavai legkevesebb hatást sem gyakoroltak az orvosra, ki a legkegyetlenebb tébolydai orvosok közé tartozott.
— Tehát annál maradunk, hogy grófnék vagyunk ? — kérdé.
Na''JLlia megvetően hallgatott.
— Nos — folytatá az orvos tovább — három nap alatt reméljük, másként fegunk gondolkozni.
— Kínozhatnak g) ötörhetnek. — Meg is ölhetnek — hanem eszemtől nem foszthatnak meg!
— Lázunk van, — besséle az orvos — egy éjeire nyugalmat adunk, hogy meggondoljuk és átlássuk — a helyzet komolyságát. Egyenlőre megmondjuk, hogy ross időktől félhetünk, ha konokul daezoskodunk meglátjuk, ha holnapig el nem ismerjük-e, hogy Turner Fride rika a nevünk.
— A felügyelőtől kisérve elhagyta a fülkét.
— Gondoskodjon — mondá az orvos kívül, — hogy a vízvezetékek meglegyenek töltve. Evvel itt kemény álláspontunk lesz, ez ad elég dolgot.
Natália összeesett amint magára maradt, kétségbeeséstől űzetve a kemény szalmán. Zokogott és az eget hívta segitségül. Néha azt hitte az egész egy gonosz álom szüleménye, egy pokoli árny, mely fogva tartja, de a fájdalom a kin, melyet a sajgó sebek folytán érzett, mit a kegyetlen őr ostor csapásai idéztek elő, mondák neki ismételve, houy ez mind valóság. Hogy hibázott — ezt elismerte, — de vétkes lépését ezer bocsánattal tudta indokolni; a rettenetes boszuval, melyet a gróf követett nom tudo t kibékülni.
Nem volt elég tudni, hogy Victor meghalt
— e tudat megmérgezte úgyis egész életére.
Nevét kiáltotta, esdekléssei bocsásson meg neki, hogy érette kellett meghalnia — panaszkodott — imádkozott — és végre egy jótékony ájulás megfosstá kínjaitól.
Ez volt első napja s bolondok tornyába.
(Folytatása köv.)
Keszthely, 1878. január hó.
A keszthelyi 15-ös bizottság Szylveszter estéjén rendezett tánczkoazorucakája minden tekintetben a lehető legfényesebben sikerült.
A zene csábító hangja fél 9 órakor pen-dité táncara a fiatalságot.
Lehetetlen a jelenvolt igen díszes hölgy-koszorúról e sorok írójának megfeledkezni z egyszersmint neki köszönetet mondani részint azért, mert a 15 ös bizottságot, ezen első esté-lyén oly meleg pártolásban részesité, részint
pedig azért, hogy a koszorúcskán — minden fényűzést mellőzve jelent meg.
Ott láttmfc Kngler , Beck-, Pataky -, Gár ger», Lázár-, Tatay - és Grőber nővéreket Gálba Emília, Stocker Vilma, Kováts Laura, Szabó Matild, Hoffman Regina, Gleiman Györgyike, Breyer Szidónia. Lehrman Irma, Weltner Berta, Kohn-, Oppenheim-, Luperssbek és Re-gensberger nővéreket és Grünhut Irma úrhölgyeket, valamint Ssép Lászlóné, Hoffmann So máné, Villásy Pálné, Manovill Dávidné és Ba
rJakabné úrnőket.
A kedélyes mulatság reggeli 5 óráig tartott. Hölgyeink amint ezt az estélyen láthatni szerekcsénk volt, kitűnően érezték magukat s e sorok írója azt hiszi, hogy egyedül ez okozhatta azt, hogy a reggelig tartó mulatságról, melyben a négyeseket 56 pár lejté, egész a fent említett időig egy sem távozott.
Elmulaszthatlan kötelességünknek tartjuk a rendezőségről is megemlékezni s neki sz oly dussm fűszerezett estélyért köszönetet mondani.
Igen hisszük, hogy a 15 ös bizottság, — mely, mint halljak, február hó 9-én egy táncz vigalmat rendezend, — kettőztetett szorga lommal iparkodand a közönség igényeit még-inkább, kielégíteni.
SZENTGYÖRGYI.
Helyi hírek.
— AJDeák Ferencz-szobor, mely Zala Égerszögen a megyehás épület előtt fog felállít tatni, marcsiusban már késs lesz, azonban — mint halljuk — a dicsőült nagy hazafinak születésnapján októberben fog ünnepélyesen lelep-leztetni. A zzobor a 40-es évekbeli arczkép után készül, mivel ez időben vitte a megyén leghatásosabb szerepét, ugyan az önti ki a Balaton füreden levő Kisfaludy ujabb szobrát készité.
— A\nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet választmánya január 8 án ülést nem tarthatván, (mivel kellő számbau nem jelentek meg) az, ma, január 13 án délután 4 órakor fog az őrtanyán megtartatni.
— Eljegyzés. Löb Ignácz munkatársunk január 6 án Coabrendeken a bájos Böhm Mariska kisasszony nyal jegyet váltott.
— A szegény ügy rendezésére a városi képviselőség kebeléből kiküldött bizottság tag jai: Gutman Henrik, Dr. Laky Kristóf, Tersánczky József, Walbach Mór, H-ncz Antal, Rothmann és Dr. Freund urakból áll.
— Elismerő irat kézbesittetett Milho-fer Lajos szer tárnok és Kardos Sándor máss vezető uraknak Nagy-Kanizsa város tanácsa részéről, mely külön-külön igy hangzik : .A nagykanizsai önkéntes tűzoltó egylet tekintetes elnökségének 62 számú értesítéséből ezen város helyhatósága örömmel merítette azon tap^szta-lását, hogy uraságod tűzveszélyek alkalmával segélyre késs buzgóságának és különös önfeláldozásának nemes jelét adta. A tűzoltó már akkor is, ha önként elvállalt egyleti szolgálatát hiven teljesiti követésre méltó emberbaráti példát ad a közönségnek ; annál is inkább dicsérendő tehát oly tűzoltó, ki saját tetterős társai felett kiemelkedik, s igy tényezővé válik arra, hogy a tűsoltói intézmény zaját kebelében és a közönség szeme előtt is tekintélyben emelkedik. Fogadja uraságod ezen vátosi tanács egyhangú elismerésének őszinte kifejezését. Kelt Nagy-Kanizsán, a városi tanácsnak 1877. évi november hó 16-án tartott üléséből. (P. H.) Belus József s. k. p< lgármester. Szalay Lajos s. k. főjegyző.
— Zala''Eger szegen Veszíts Tereza úrhölgy háza, melyben a meghalt Háry Sándor Ügyvéd családjával lakott, az egész télen üresen állván, ma ki akarták tisztogatni. De midőn a cselédek, hogy a nedves falak és a felsúrolt pallók száradjanak, beiütének; a kéményben a régibb idő óta ott levő fagyos korom szikrát kapva a kémény kigyulladt, mi azxRiban csakhamar eloltatott.
— A nagy-kanizsai fögymn. ifjúság segély egylete javára 1878. tebruár 6 án Nagy Kanizsán a «Szarvas* czimü vendéglő nagy termében hangverseny nyel egybekötött zártkörű táncz vigalmat rendez, Szmodis Győző, rendező bizottmányi elnök. A rendező bizottmány : Babos Árpad b. ellenőr, Bárdio György, Bosnyák Géza, Bosnyák Zoltán, Csurda Andor, Eperjessy Béla b. pénzt. Hegedűs Ferencz, Klein Ferencz tánezr., Kovács Gyula, Laky Árpád, Méhes Kálmán, Rózsavölgyi Antal, Stocker Antal, Szigethy Aladár b. titk., Weber Pál. A meghívó másra át nem ruházható és annak előmutatáaa mellett névre szóló belépti jegyek válthatók a .Szarvas" vendéglő I. emeletén, 1-8. sz. alatt, február 4., 5., és 6-án d. e. 10—12. d. u. 4—6 óráig. Személy és karzatjegy 1 frt 50 kr. Felülfizetések köszönettel fogad Útnak é? hirlapilag nyugtáztatnak. Múso-rozat: 1. ,Ima a hazáért." 8 szólamu kettős kar Mehultól, harmónium kiséret mellett énekli a fogymuásiumi énekkar. 2. .L''inquiétude mor-ceau de concert," Dreyschock A. tói, előadja
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
JANUÁ én. 1878.
Rózsavölgyi Szidónia kisasszony. 3. wAz örök zsidó," Arany Jánostói, előadja Szinodis Győző VIII. oszt tanuló. 4. „Quartetto I." Mozarttól. Hegedű, viola, gordonkáén zongorára Előadják: May wald József, Venczel Rézsű, (iroszmann Ig-nácz és Berecz Imre tanár urak. 5. „Népdal egyveleg.* Összeállította Káldy Gyula, énekli a togyimnasiurai énekkar, t>. „Zongora- és har roonium duett," előadják : Berecz Imre és May-wald József tanár urak. 7. .Kossuth Induló," a zenekar kísérete mellett, énekli a főgymna-siumi énekkar.
— Czáfolat. A „müncheni magyar Kgyésület, mult hó 18 án tartott közgyűlésének határozatát jogosnak el nem ismerhetem, minthogy ^zeu határozat, Münchenből távoztom után, tehát önigazolásom nélkül és önigazolásomra való felhívás nélkül történt. En ezen határozat indító okait valamint azon ezikkben ellfuein felhozott vádakat mint becsületem rosz akaratú megtámadását visszautasítom, és alaptalan rágalmaknak, nyilvánítom, amiről külön b^n a „müncheni magyar Egyesület" közgyü lését is tudósítottam, és reménylem, hogy kötelességének ismerendi, határozatát és vádjait vissza vonni, mindaddig, mig egy szorosabb, lelkiismeretes vizsgálat, a valódi tényálladékot ki deritendi. Nagy-Kanizsa, jan. 11. 1878. Kreuter Ferencz.
— Tolvajlás, Szt Gróthon e hó 7-én
— kedre virradóra — B. J. polgártársunk há zából, mintegy 25 — 30 frt értékű fehér- és fel-só ruhából álló köteget tolvajlottak el a mindenhez legjutányosabb áron hozzá jutni akWók, kik miudeddig ismeretlenek: nyomozzák őket. Szt Gróth január 11-én 1878. ''
— Válasz. A „Zalai Közlöny* mult évi 102 ik számában magjelent h. csendbiztos urnák czáfolatjára. — Mindenekelőtt megjegyzem a7. a kiiejezés, hogy itt ott fordult elő tolvajlás; oly kicsinyítés, melyet tőle hallhatni meglepő,
— az által, hogy a teendőket előadta — éppen nem bizony itotta be, hogy többet, és mást tenni lehetetlen volt. — Az 5 ik hegykerületi esetre vonatkozólag tény az, hogy egy szőllőbirtokos november 11 én szolgabíró ur távollétében a hiva''albán az irnok urnák jelentette be a meg nem történt nyomozást, — ki ígérete szerint Kzolgübtró urat értesítette is, — mert másnap 12-én a foglárok meg is jeleutek a kárv allottnál ez történt tehát a betörés után 19 ik napon. Siridói csavargók megiehet, hogy dohány csempészek. Végre a Sostarics János pinczéje betö résül szóló értesítése, mely szerint nyomo7ása uredméuy re vezetett — nagyitott öndicséret, — mert tulkommal oly eredményt eddig képes nem volt kimutatni, mely szerint a tettesek elitélle-tését rcményleni lehetne: enneL következtében czáfolaíában foglalt erős kifejezését visszautasítom ; kijelentem, hogy távol van tőlem a rossz akarat, — egyedül a világos tények, azaz ered menyiben működése miatt létezik az aggodalom a vagyon biztonságra nézve — ezen ok miatt kérünk egy szigorúbb csendbiztost és egyszersmind a község elöljárók számára szigo ruabb utasításokat; különben czélunkat el nem érhetjük.
— A c*áktomyai fiatalság 1878. évi január hó 14 én a „Hattyu''-hoz czimzett vendéglő helyiségeiben zártkörű álUrczos bált re i-(fez. A tiszta jövedelem a helybeli kisdedovoda javára fordittatík. Belépti dij 1 frt. — Kezdete 7a9 órakor. Belépti jegyek válthatók ifj. Göncz Lajos gyógyszerész urnái, a bál napjának esti 7 órájáig, a meghívó előmutatása mellett. Este ninca pénztár. (Jelmezek a bál napján a szálloda 4 számú szobájában kaphatók.)
— Meghívás. A keszthelyi fiatalság „15-ös bizottsága" által 1878-ik évi február hó 9-én, az .Amazon* szálloda nagy-termében zártkörű tánczestély''rendeztetik. Pohlencz Alajos, b. b. elnök. Pöltz Pál, b. b. pénztárnok. Vérteasy Kálmán, b. b. jegyző. Szigligeti Mór, b. b. alelnök. Breyer Soma, Eglesz Péter, Gábriel Aladár, Hoffman Mór, Lázár Soma. Méhes Ernő, Nagy István, Seme«kc József, Somogyi Elek, Hoffman Miksa. Vértessy Béla, b. bizottsági tagok. Kezdete 8 órakor. Egy csa Iád jegy ara 3 frt, szemelyjegy 1 frt. A tiszta jövedelem jótékonyczélra fog fordíttatni.
— Rövid hírek. Rudolf trónörökös e hó 4-én meglátogatta Eugénia excsászárnét Chislchurstban. — Egy iriandi kertész 10 ki-logram sulyu szőlőfürtöt küldött a tublini gyümölcs-kiállításra. — Lamarmora olasz tábornok meghalt. — Tevrik basa Osman basa táborkari főnöke megmérgezte magát. — Darazs Miska és zenekara Parisba szerződött a világkiállítás tartamára. — Seregélyesen oly nagy mérvet öltött a roncsoló toroklob, hogy az iskolákat beszüntették. — A nemrég elhunyt Gr. Károlyi György hagyatéka 80 millió értéket képvisel. — Az olaszok első király» Yic-tor Emanüel meghalt; utódjs I. Umberto név alatt lépett a trónra.
— Háborús Mrek. A sípka-ezorosban folyton tart az ágyuharcz. — Szófiát elfoglalták az oroszok. — A török kormány el van tökélve, hogy politikáját Angolország politikája szerint intézi. - Reufbasa hadügymi
| nisster átveszi az európai hadak főparancsnok- '' aágát. — Kapudán basa Erserum környéken , Ilidse falvánál egy véres űtkösetben megverte ss oroszokat. -- Radeczki tábornok makacs harcz után elfogta az egéss sipkái hadsereget; 41 zászlóaljat lOüteggelés egy lovasezreddel Reszel pasa vezérlete alatt. Anti vari is elfoglaltatott. — Miriszki berezeg Kazanlikot és Skobeleff sipka fslvát tartja megssállva. — A porta fegy* verszünetet kért.
Irodalom.
— Előfizetési felhívás az .Apolló*
zenemüfolyóírat hetedik évfolyamára. Olcsó ós jó zeneművek zongorázok és énekesek számára. Az Apollo zenemüfolyóírat hat évi fennállása alatt életképességének oly bizony itókát adta, hogy ma már kédkedni nem lehet annak a hazai zeneirodalmi viszonyokra mélyen kiható hordereje felett. Alig van a hazában zongora, melyen annak legalább egy-két évfolyamát ne találnók, alig találkozik a hazai zeneszerzők közül valaki, kinek müvével az Apollo hasábjain meg ne ismerkedtünk volna. Hat évi fennállása alatt közel 500 zenemüvei gazdagitá e vállalat zeneirodalmunkat, ugy hogy ez idő alatt a hazai zenetermékek legnagyobb részének megjelenése ez életrevaló vállalatnak köszönhető ; az Apollóban ezen hat év alatt csaknem több zenemű jelent meg mint a mennyit többi hazai kiadóink együttvéve adtak ki. Oicsóság tekintetében pedig vételkedík a külföldi legol csóbb kiadmányokkal. Pédául a f. évi első számban megjelent alább közölt zenemüvek boltiárát legalább is 3 fr.tra lehet tenni, ezen zenemüvek a lap előfizetőinek összesen csak 50 krba kerülnek. Az Apollo zenemüfolyóírat tartalma átiratok, ábrándok a legújabb operák s operettek dallamai s népdalok felett, sálon és klassi kus zene, különféle tánezzeneművek, u. m. keringők, polkák, csárdások stb. régi magyar zeneművek, továbbá a legkedveltebb népdalok ének és zongorára akként alkalmazva, hogy minden dal ének nélkül is, mint zongoramű kü lön játszható. Az ez évi január 1-én már meg jelent számnak tartalma következő: 1. A pásztor álma, románcz zongorára Boldis Ignácztól. 2. Egyveleg zongorára Strauss János „Prinz Muthus:;lem* czimü dalmüvéből Höltzel Lőrincz-tol. 3. Ozmán pasa induló, eredeti török dallamokból zongorára szerkeszté Pejakovits Lázár. 4.* Kiskomáromi emlék,Deszáth Gézának ajánlva csárdás, szövege Bátorfi Lajostól, zongorára szerzé Horváth Fábián. A lap megjelen minden hó 1-én és 15-én. Előfizetési ára: egész évre 6 frt, félévre 3 frt; egyes szám ára 50 kr. Vidéki előfizetőknek még azon előnyük is van, hogy a lap kiadóhivatala minden a zenészeti szakmába vágó megrendeléseiket késséggel teljesíti. Minden megrendelés ily czim alatt intézendő: „Az Apollo kiadóhivatalának, Budapesten vár.u Az előfizetési pénzek legczélszerübben postautalványnyal küldendők be.
— Mnjthényi Fiára ünnepelt költőnőnk egyik kiadvanya „A magyar nők gyermek-lapja" ipen szép kiállításban megjelent, ára évnegyedenként csak 1 frt. Óhajtandó, hogy minden gyermekkel bíró család megrendelje e kedves kis lapot. A .Magyar nők lapja* — fájdalom ! — részvéthiány miatt egyelőre nem adatik ki. A megindult „Gyermek-Lap"-ot fe lette ajánlja azon körülmény, hogy a franczia és angol nyelvet beszélni megtanulhatják, miáltal tetemes költség kimélietik meg; valóban a nemeslelkü szerkesztőnő nagy hálára kötelezi a nemzetet e közhasznú törekvése által.
— Hazafias szellemű német lap. Volt már alkalmunk a múltkor megemlékezni a Pozsonyban megindult „Wanderer* czimü politikai napi lapról, ez a kevés évvel Bécsben megszűnt hasonczimü lap folytatása,és hivatva van ^ e 1 ső-Magyarországon a kiegyezést és a magyar állameszmét képviselni. A lap jellemzésére elég. ha felemiitjük miszerint állás pontja az, hoiry nemzetiségeket nem ismer, hanem csupán 151/, millió magyar állampolgárt, melynek kötelessége az alkotmány és hazai törvények keretén belől megférni, a lap szerkesztője Heksch Sándor ur. több évig volt magyar lapok bécsi levelezője, a pozsonyi magyar lapba is ír — és lapunk tiszt, olvasóinak is volt már alkalmuk tollával megismerkedni. Ujabban is küldött tirczánk számára igen becses munkálatot. Heksch ur „kétnyelvű" publicista, már a tisztessége» értelemben, amennyiben 1865.
.óta in agyér és német nyelven működik. Lapját ajánljuk tisztelt közönségünk figyelmébe. Ara évnegyedre csak 3 frt.
— „Kertészeti Füzetek*ad ki havonkínt egyszer Mau''hner Ödön. Ára egéss évre 3 frt.
— Elöfizsiésifelhívé* a budapesti központi növendékpapság magyar egyhásirodalmi iskolája .Munkálataínak* 41-ik évfolyamára. A ro. e. í. iskola mindig gondos figyelemmel kiséri a bazai irodalom fejlődését, a fejlődés irányát, az irány külső és belső tényezőit. Mindenkor felada''tának tekinti, hogy nyilvános fel
lépése as irodalom állásának, a kor vissonyai-nak megfelelő legyen. Azért hagyományos, félszázad szentesitette szokássibos híven jelen évben is oly műveket ssemelt ki, .Munkálatainak8 tárgyául, melyek as irodalmunkban ma már kiváltságos állást elfoglaló, polgárjogot és általános érvén/t követelő elméletekkel foglalkoznak. A gyakorlati anyagéiviség, mely pár évtized óta hazánkban a vallási és társadalmi téren oly keserű gyümölcsöket termett, igyekszik elméleti, tudományos téren is kitivni magának a létjogot, msgát befészkelni és igasolni. Elveit, melyeken alapssik, és melyek belőle fblynak, kezdi kiterjessteni a tudomány minden ágára, a társadalmi élet alakulásának minden fajára. A m. e. i. iskola tehát jelenévi .Munkálatainak* tárgyául oly müveket válasstott, melyek egyike az anyagéiviséget gyökereiben támadja meg, a másik pedig annak - veszélyes hajtásait tessi beható kritika tárgyává. Névsserint: I. „Az embsrinem származási okmánya." Irta dr. Lükén H. A hírneves szerző esen legújabb müvében nagy nevéhez méltó tudományos készültséggel és valóban hatalmas kritikával bizonyítja be a mózesi teremtéstörténet igasságát; megvilágítja azt a népek hagyományaiból, kimutatja megjegyzését a természettudományok solid alapokon nyugvó vívmányaival. Bevitatja, hogy Darwin elmélete, melyet az anyagelv tudomány oly lelkesen üdvözölt és közös kiindulási pontul fogadott el, nem hivatkozhutik jogosan a természettudományok egyik ágára sem, és minden az emberinem eredetére vonatkozó történeti okmánynyal homlokegyenest ellenkesik. A nagynevű szerző a nála megszokot világossággal és alapossággal állitja elénk a mózesi teremtéstörténet nagyszerűségét, és nagy tudományával átható fényt vett a kérdés belső természetére és minden külső vonatkozásaira IL „Az anyag-elvíség." Irta dr. Stöckl Albert. A bölcsészettudomány terén nagy tekintélynek örvendő szerző ezen uj müvében fólöleli az anyagelvisé-getalapelveinek és következményeinek teljesen, összefüggő egészében. Éles boncskés alá veszi az anyageiviség ismeret , erkölcs-, állam-, jog-és nemzetgazdaságtanát. Megvilágítja az anyageiviség tanát az emberi akaratról, a világ, az élet, a fajok, az ember, a nyelvek eredetéről. És mig egyrészről mindezen tanokat visszavezeti a valódi forrásra: másrészről kimutatja ezen tanok tarthatlanságát, a belső ellenmondást, melyet magukban rejtenek, az óriási veszélyeket, melyek belőlük származnak, a műnek legkitűnőbb oldala, hogy a kérdést legmélyebb alapjából, minden iranyban, megdönthet-len kritikával és mégis a legkellemesebb egyszerűséggel és könnyűséggel tárgyalja. A két kitűnő mű fogja képezni a m. e. i. iskola ez évi kiadványát, melyet tekintettel a müvek magvas és sorszerü tartalmára, teljes bizalommal ajánljuk a nagyérdemű közönség figyelmébe. Mindenik mü külön külön 10—13 ivet, együtt 20-26 ivet fog kitenni. Mindkét mü 1878. május 10-ikére fog megjelenni. Mindkét mü ára 1 frt 80 kr., külön külön 90—90 kr., bolti áruk 1—1 frt lesz. Növendékpapoknak, ha mindkettőt megrendelik, 1 frt 50 kr. A szerzők nagy neve és a müvek kitűnősége engedi remélnünk, hogy a nagyérdemű közönség tömeges pártolására fog bennünket érdemesíteni. Kelt Budapesten, 1877. decs. 8. 11. bizottmányi gyűlésünkből. A m. egyházirodalmi iskola ez évi tagjai.
Vegyes hirek.
— Borzasztó jelenet folyt le karácsony estéjén a potsdami pályaudvaron Berlinben.'' A drezdai vonat egyik távíró hivatalnoka épen az előtte levő potadami vasút sínéin akart keresztülhaladni. hogy igy a legrövidebb uton juthasson a Flotwell-uton fekvő lakására. Az ablaknál megpillantja feleségét és gyermekeit, kik vígan integetnek az atyuz felé. Ez szintén kézcsókokat hány feléjük és nem veszi észre, hogy az egy órai vonat épen a pályaudvarba robog. S ekkor az a borzasztó jelenet következik, hogy a hivatalnokot neje és gyermekei szemeláttára ragadja meg és morzsolja darabokra a vonat. A vonaton nem is vettek észre semmit, csak a mozdonyon csüggött egy vasúti hivatalnok sipkája. As ssssony pedig a magasból látta a férj össsezuzott testét, a mint vérével a havat pirosra festé.
— Egy bika viadala a gŐzkocsival. A .Sopron* irja: Január 3-án, pénteken, Sopronban érdekes bikaviadal történt. Kanizsáról ugyanis ökröket és bikákat hozott a vonat, s a kirakodásnál egyik bika megbóssült, és magas ugrásokban nyargalt a síneken Cenk felé, ut- -közben egy 16 éves ifjút is letiporva, kinek azonban komoly baja nem lett. Azalatt kiindult a pályaudvarból a tehervonat is, melyet amint megpillantott, asonnsl megállt, és a sínről sem sípolás, sem gőzkibocsátás által nem lehetett lekergetni, ugy, hogy a vonat kénytelen volt megállni. Midőn a bika est látta, bőssülten ugrott a gépnek, s fejével aksrta ellenét útjából kiverni; est ismételte vagy ötször, mialatt saar-vát égészen öessesuzta. Végre 45 pereznyi időköz után a vonat megindulhatott, mert a bika
az éppen arra hajtott hst ökör kösé keveredett, melyekkel nyugodtan ment a vágó hídhoz, hol csak a legnagobb erőmegfeazítéssel lehetet megkötni. Szerencse, hogy egyébb szerencsétlenség nem esett
— A világ leggazdagabbjai: Mac-Kay I. W. amerikai polgár (ki eselőtt 15 évvel csődbe jutott) évi 27,580.000 jövedelemmel, ami 539 millió tőkének felel meg ötös */, ban. A Westminstert hercseg tőkéje 160 millió, naponkénti jövedelme 20000 frt. — Sev Tonos (Noradá-ban) 290 millió tőke fölött rendelkesik; egy nspi jövedelme 30000 forint. Rotschíld; tőkéje 400 milió forint, naponkénti övedelme 50000, percsenkinti jövedelme 40 forint.
— Tréfa és még valami. Egy házas-He-tyén egy pinczemester a bajuszát 20 frtért eladta. A felét a vevő azonnal leborotváltatta, a másik felét azonban csak később fogja leesüreteltetni s igy a derék pinczemester most fél bajussssal jár.
— SíüUsznSi tanfolyam. A budapesti kir. tudományegyetemen a szülésznői tanfolyamra abeiratások 1878. évi január 11-én kesdődnek.
Paplrszelet.
— Az istállóim ment tavaszszal a gazda, hogy lovait felsserszámosza; azonban bámulatára egyik lovát elterülve kimnltan találta. Azt elhiszem igy sóhajt most, legnagyobb boldogság baromnak lenni ezen dOg egéss télen át miUem dolgozott csak evett, most, hogy dolgoznia ne kelljen megdöglik.
Utazók névsora
N.-Kanizsán, 1877. január 2-töl.—1878. január 9-ig.
»Arany Koron á"-hoz czimzett szállodába : Yizá I. Kaposvár. B. Schragenberg N. Csilli. Pa-najota D. Trieszt. Ljlaky I. A.-Domboru. Singer I. Bécs. Kleinschuster A. Marburg. Eisler L. A.-Tido-vec«. Kornfeind N. Nedelic«. Megyeresy G. Vi«i-8zt-'' György. Krthacker J. 8tridó. Szakopyi J. Csáktornya, Modsusser N. Bécs. VranUiU K. Csáktornya. Jankovits N. Csáktornya. Gr. Voikfi N. Budapest. Ednafner N GráU. B. Szegedy N. Bécs. Inkey K. Perlak, Nyáry Gy. Molnári.
.Arany Szarvas"-ho* czimzett szállodába: Weiss M. Légrád. Hirschl M. Dombóvár. Adler M. Győr. Samsey D. Konstantinápoly. Tacbauer D. Bécs. Röhn N. H osssu fal a. Volf A. Budapest. Kohn M. Visvár. Hochsinger A. Zágráb. Kardos K. Ssobb. Kozarics M. Budapest Szennyey K. Gyürüs. 8se-meaey Gy. Kanstantinápoly. Lenk ö. A.-Lendva. Bölcs J. Csáktornya. Bátky N. Budapest Weisz X. Budapest Miklósy Gy. Kaposvár. Schiffer N. Manchen. Kögler Gy. Eger. Bauer J. Prága. Schwaitz M. Pozsony. Erdélyi Gy. T.-Szerdabely. Stracha K. VizTár. Zigler N. Csáktornya. Vértessy L Keszthely. Auterith J. Zákány. Pfilipácsics N. Letenye. Grfln-vald K. Becs. Vjzmaty N. Perlak. Lisziák F. Perlak. Kozarics N Budapest Kozarics N. Csáktornya. Schüller J. Berlin. Witz J. Klagenfurt. Weiler Zt. Budapest. Molnár E. Csáktornya. Bonrider N. Barcs. Kohn A. Budapest. Holcser A. Budapest. Sasller F. Budapest Fuchs A. Budapest Klein J. Zágráb. Veller J. H. M. Vásárhely.
,0 r o i í I i n"-ho* czimzett szállodába: Hovlik A. Bécs. Czigán B Letenye. Fink J. Grátx. Tamás F. Letenye. Pek J. Keszthely. Schlesinger J. Brünu Weiss J. Eszék. Lhreinder I. Pécs. Németh J. Barcs. Tóth I. Bakónak. Lukács F. Budapont Fridman J. Inabruk. Frisch I. Tapolcza. Lázár I. Keszthely. Gartte H. Angolország Schmidt E. Budapest. Unger A. Dombovár. W. Henrich Csáktornya. Holkfusz M. Csáktornya. Maller I. Budapest Seumann A. Budapest. Boros L. Budapest Szabó L. Budapest. Fereocsy B. Budapest Lei man A. Budapest. Varaga J. Budapest Marthán B. Budapest Bandy S. Budapest Mocskonyi K. Budapest. Krflm-ver L. Budapest Platz» J. Budapest Király K. Budapest Sefsits S. Budapest. Weiss S. Kaposvár.
mitva Buza . ,
Rozs . . Árpa
Zab . . Kukoricza
Placzi árak.
Nafy-Kasizsa, 1878. jan. 12. d. u. 2 órakor. Mai jegyzéseink száz kilogrammonként ssá-
Minoség szerint:
10.50 — 11.30--— kr.
7 50 — 7 90----„
7 50 -10 ---.
6-60 —-70 ---„
7 70 — 8 26 B K. B.
Szerkesztői üzenet.
2629. „Egy amerikai házassága." Közöljük.
2630. „Mátyás király háza Bécsben* ea. érdekes csikket köszönettel vettük.
2631. K. M. SOmegh. Amint terünk engedi, közöljük
2732 G. M. Jövő számunk egyikében.
Jaasár 13-tól Január 19 4g 1878.
Hó- és heti-aap
Kath. és prot naptár
Görög naptár
9
utj
2. Mi dón Jézus 12 éves rala. Lukács II.
Is
14
15
16
17
18 1»
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Sserda
Csütörtök
Péntek
Szombat
FI. Vidor Felix P. Mór apát Marcel P. R Antal Piroska 8ára
1 Jan. 1878. t 8ylvest
3 Malach
4 70 apóst
5 Theofem
6 Epiph.
7 Kor. Jáa.
9*
JHt
n
i a*
s*
a
t >
I
t ió
Felelős szerkesztő : Bátort LajöS.
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
JANUÁR 13-án. 1878.
Császár kizárólagosan
királyilag szabadalmazott
VEITAS
H a j-i f j i t ó-t e j.
A .PurittS* nem hajfes''ék, iiauem tejnemü folyadék mely majdnem azon csodálatos hatás al bir hory Ósz hajakat megifjit, azaz las-kint mée pedig legkésőbb tizennégy nap alatt ama szint vísssaadja, nielyiyel eredetileg hiri !
A „PuritaS" nem tartalmaz festékanyagot. A haj tetszés sserint viz/.ei mosatiiatilc, lehet fehérrel átvont váukoson aludni, és gőzfürdőket h''.s/uálni, a festéknek nyoma sem vehető észie, mert a

u
/ Diese, vom Magistrate der Stadt Wiaa znm Gesten des Aramfesdes veranstaltete Lotterie enthält Treffer von 1000, 200. 200 100, 100 Duraten in Gull, 100. 100 100. .00 Gnld''-n Silber 3 Wieaer Caamaaal-Leae, deren Haupttreffer
200.000 fl.
bettägt, und viele andere Kunst und Werthgegensiändo in Oold und selber, zusammen
3000 Treffer - ZTh'' 60.000 fl.
Die Ziehaaf erfolgt aater Coatrslle des Magistrates am 5 März 1878
bei auswärtigen Aufträgen wird frankirte Einsendung des Betrages und Beiscbluss von 30 kr für franco Zusendung der Looe und s. Z. der Ziehungsliste ersucht. (523 5 - 10)
Wechsels!!) Her UNION-BAI. Wien GraM3.
Mit nur
50 kr.
als Pc«im eines
Original-Loses
sind zu gewinnen
1 o o o
Ducaten
effectiv in Gold.
n«»m fest, hanem ifjitja és pedig a leghosszabb és legdúsabb női hajzatot és a férfi haját és szakállár.
Egy üveg „Paritai" ára 2 frt. {postai szétkü désnél 20 krral t«bb s ké.H7.pé:;zzei ''»agy utánvéttel kapható: Fraacz Ottónál Bécs Mariahilfer-«trasse 38. szám. — Nagy-Kanizsán valódi minőségben Práger Bela gyógyszerész urnái. (512 12—25)
A keleti háború
az aMunai vidéken a mi kiviteli üzletünket a keleti háborn tökéletesen megsemmisítette kénytelenek vagyunk a China ezüst gyárunkat fölhagyni és a nagy China ezüst készletünket a cyári ké szitési áron alul igen olcsón eladani. Ariegy/ékek rendelésre i:.-gyen szálli:tatnak.
48112-12) Leszállított ára :
Zenélő játékok
mely 4—200 darabot; diszmüves harang, dob, cs harangjátékkal; menyei hangok, mandolin
Zenélő szelenezék
melyek 2—16 darabot játszanak ; necaissere szivar-ál váDy svájczi házacskák, féoykép albumok, iró eszközök kesztyűtartók, levélnyomók, szivarkészletek, dohány és gyufa tartók, dolgozóasztalok, palaczkok, tárczák. székek stb. mindenik zenével ellátva. A legújabb e tekintetbeni gyártmányokat ajánlja.
Heller J H! Bern
Képes árjegyzékek bérmentve küldetnek. Keller-féle valódi gyártmányok csak egyenes megrendelésre kaphatók.
(499 I. 4 —4)

HmsNDSMKHk *J&8£ft*~> ■ J 1fSSm&&wk « ''aWW <rm
Igg^hyEBi^^aaMMBiiilw
és több is, lesz mint havi mellék kereset e^y hírneves házból: pro vincvciabeli ügynökök, tanitók, ma^án egyének és nyugalmazottak számára ajánlva. Ilynemű megkeresések (csak német nyelven) A. B. C. Nr. 241. czim alatt G. L. Daube és társa Bécs L, Singerstrasse 8. hirdetési i r O-d áj a által eszközöltetnek. (51412-15)
8 hold jő föld. mely egy
családnak fenntartására teljesen elegendő 320 frtért megve hetö 100 frt azonnali lefizetés mellett, vannak azonban ki sebb és nagyobb területű részletek egész 24 holdig.
A vásárlási föltételek és egyébb utasítások kaphatok az aljaneki nemes jószágigazgatóságnal. Posta: Uljanik Blavoniában.
(528 3-3)
Árlejtési hirdetmény.
ad. 1072 sz.
" ~ Í877.
ü cs. és ap. kir. felsége 1877. évi november hó 11-én kelt legfelsőbb elhatárolásával legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy a (muraköz) mac«inec*i rom. kath templom ujjá építése a vallás alapból három évi részletben 27.769 frt 27 kr. költség erejéig eszközöltessék.
A vallás és közoktatási m. kir. ministeriumoak 1877. évi november hó 22-én kelt magas intézménye folytán, ezen építmény vállalkozás utjjiui biztosítása végett 1878. évi január hó 31-én délelőtti 10 órakor Ma<-zineczen a plébánia házban szóbeli és Írásbeli ajánlatok elfogadása mellett nyilvános árlejtés fog tartatni.
A*z építkezési költségek következően számjelezettek:
1. Kómives munka — — — — — — — 2 Acs munka
3. Cserepes munka — — — — — — —
4. Kó faragó munka--— — — — —
5. Asztalos munka — — — — — — —
6. Lakatos _ — — — — _ — —
7. Mázoló , — — — _ — _
8. Üveges r — — — — _ — _
9. Bádogos munka — — — _ _ _ _
10. Kézműves és aranyozó — _ — — _
1,1. Kovács mutka és anyag — — — — — 12 Különfélék -------
19 965 frt 35 kr 2 166 „ 76 „ 718 „ 48 „ 323 „ 44 . 1 354 . 74 . 274 . 47 , 95 . 71 . 497 „ 47 „ 528 . 54 „ 217 . 06 . 1473 „ 22 „ 03 .
_154_
Összeg 27-769 frt 27 kr.
Azonkivül a községi hivek résséről term szetben és ingyen lerovandó 11.792 frt 40 kr. pénzegyen értékű 6969 kézi és 2029 igás napszám van eló számitv*.
A tervek, költségvetés és az építési feltételek 1878. éti január hó 29-éig az alolirott hivatal irodájában a szokott hivatalos órákban azoutul az árlejtés napjai pedig Maczineczen megtekinthetők.
Felhivatnak a vállalkozni szándékozók, miszerint a fennt kitett napon és órában az előirányzott összeg után számítandó 5 száztóli bánatpénzzel ellátva a kitűzött helyen vagy személyesen jelenjenek meg vagy pedig jog érvényes írásbeli ajánlatukat — melyben az ajánlattevő neve, lakása, pontosan kiteendő, továbbá számmal és szóval kiírandó azon °0 elengedés, melyért ezen. munkálatokat elvállalni szándékozik világosan kifejezendő végre, hogy ajánlkozók munkálatokat és feltété leket ismeri és elfogadja — a 10% bánatpénz melléklése mellett az árlejtést megelőző uapig alulírott hivataiuál az árlejtés napján pedig 10 óráig a helyszínén mftködő bizottságnak nyújtsák be.
Kelt Z.-Egerszeg, 1878. évi január hó 1-én. (529 S—í)
A zalamegyei kir. építészeti hivatal.
6 db. kávéskanál 6 db evőkanál 6 db. asztali kés 6 dh. asztalivilla 1 db. levf«merő 1 db. tejirerő 1 db. rzukor Bze-lencze zárral
előbb MOSt 350 150
7 50 7-50 7-50 5 — 3-50
2 80 2 80 2 80 2 30 I 50
előbb HOSt
1 db. Irósvaj sz 5 — 2 —
2 db. gvertya tartó 8 — 3 — 6 kés tartó 5 — 2*70 1 db ezukor cs. 2 50 I — 6 db. Dessertkés 6.— 2 50 6 db I>essertviila 6- 2 50 1 db. só tart » — — 70
14''— 8
Lfgujabb kézelő gomb ké".-1 t gt''vpel á 1 frt. Üvegdug szok állat fejjel á 40 kr. 1 db dohány szelencze 2 frt. diszes tár czák, tb*a-, kávé kannák táMa rl''szek, zsirandolt ezukorszóró. toiá.« szerviz, fogpiszka tartók. ecz«?t t-s olaitartók és még más tárgyak ép oly bámulatos ob-só árért eladók
Különösen fi^velembe ajánlhatók : 6 db evőkanál \
6 db kés ( mind e 24 db összesen egy diszes « db viiia ; Etuiban 24 frt helyett csak 10 fórt
6 db kávéskanál)
Ugyan az británai ?züstből mind. n 24 db. egv Etuiban csak 7 frt. Rendelések postai utánvét mellett pontosan szállíttatnak.
PRE1S E. Bécs Rothensturmstrasse 29.
Wajdits József
könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán kaphatók :
Mindennemű irodapapir ;
Kőbányai sör raktár
DREHER ANTAL sörödéjéből
Blank* nberg Vilmosnál főtér (gabona piarcz) Kaiserfóle házban.
Mindennemű sör 25, vagy 50 literes hordókban és 25, vagy 50 palaczkos ládákban a legjobb minőségben kapható. — Helybeli palaczksör megrendelések, házhoz szal-litva, mindenkor jégbe hűtve és különféle rain<Vsé^ben eszközöltetnek. (425 24 - *)
1 rizsma finom irodapapir csak 1 „ ro^átkos, duplán enyvezett 1 , fél minister .... I _ egész minister
. 2 frt 20 kr. - 3 „ 10 „ . 4 , 20 , 8-9 m - ,
100 nagy negyedrétü lenboriték egész név és lakhely kinyomásával együtt 1 frt 10 kr. 500 példány 2 frt 50 kr. ezer példány 3 frt 40 kr. Havanna papiron 1000 példánynévnyomással együtt csak 3 frt 50 kr. Továbbá
Látogató-jegyek
angol, franczia, bristol, szines és gyászkeretü 100 példány diszes tokban 1 frttól kezdve 2 frtig.
Legnjabborosz-iőrök csatatérképek*
Orosz-török háború térképe Európa és
Ázsiában,
pompás színezettel ára 60 kr, postán szétküldve 65 kr. Ugyanaz fekete szinben ára 40 kr, postán szétküldve 45 kr.
Bámulatos olcsósága
levélpapírok és borítékok.
25 franczia levélpapir 25 borítékkal egy csinos tokban franczia felirattal 30 kr., angol 60 kr., 25 levélpapirés boríték szines kerettel 60 kr. Gyászkeretü levélpapir borítékkal
60 kr.
20 levélpapir 20botiték és tokkal 30 kr., szines monogrammal csak 50 kr. — 50 levélpapir 50 borítékkal csinos tokban 100 szines monogrammal együtt 1 frt 50 kr. — 25 levélpapir 25 borítékkal gyönyörű arany monogrammal diszes tokban 1 frt 50 kr.
INGYEN!
iÉpen most jelent mag a maga nemében egyetlen mfi
„AZ ÍNHEGNLi"
bfi és megbixbató tanácsadó a nemi részek minden betegségeiben Dr. Erasrt L. basonszenvi orvostól.
E mű mindazoknak oktatást és segélyt nyújt, kik kora ifjúságukban titkos bűnt vagy túlságos kicsapongásokat követtek el, a jelenleg tyta|«sé«-, ét szétbeartett idefreadazerbea szenve nek, karai tefcetlticaaét álul vannak Utolérve, vagy ennek közeli bekövetkeztétől tarthatnak.
Azok is, kik bajkalláabaa. blrkiitések-. bajaseayves kOsz-véay , bélytf báatalear, aebéz légzés- ét ea^eztes-biaaybaa s«eo-veduek. vagy, pedig kiknek te te túlságos higany készítmény-adagolás álul el van gyöngítve, szenvedésükben teljtt gyógyulást találnak.
Ezen könyv ugyan minden könyvkereskedésben 2 frtért kapható, de acek, kik aaaak értékér« ai| akarnak flyőzédal, abbéi kiviaatra i§ea érdekes, képekkai ellátott kiveaatat kapaak tóteai ingyen beküldre. 1&30 1—*)
Dr. Emst L. Budapest» kétsas-uteza 24.
8ohase vesse mayát alá a beteg semminemű orvosi gyógykeselU* tésnek, tzaa liyea-khreaatbél taaalsáyt aew awritett.
INGYEN!
JNagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó lalaptujdonos Wajdits József gyorssajtóján.
Dr. Handler Mór
orvos-, sebésztudor-, szülész- és szemész, gydgyit gyökeresen fényes és tartón siker biztosítása mellett miudenuema
titkok betegségeket
1) AB Önfertózésnek minden következményeit, úgymint: magömléseke t,
az ingerlékeny gyengeséget, az ondófolyáat, különösen a
tehetetlenséget (elgyengült férfierőt):
2) hngycHÓfolyásokat (még oly idülteket is,) a nemzórfeszek bujakóros fekMyelt és másodrendű bujakórt minden alakjaiban és elcsutitásaiban ;
3) hugycMÓszüküléseket;
4) friaa és idült nyákt''olyisokat nőknél, aa úgynevezett fehérfolyást, és az onnan eredő
mafftalanaéiffot;
ö) bőrkiütéseket; (409 49 - 60) 61 a húgyhólyag beteg^egelt és mindennemű vizelési nehézségeket. Reudel naponként: délelőtt 10 órától l-ig, délután 3 órától 5 ig és estve 7 órától 8 ig. Lakik: Pesten, belváros, Kigyó-utcza 2-ik szám, a Kigyó- és Városház-utcza
sarkán. (Rottenbiller-féle házban) I. emelet, bemenet a lépcsőn. Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik és a gyógyszerek megküldetnek
•5 1
5 AG V-K A \ IZ8A, 1878. január 17-én.
Előfizet esi ár: S
i-\ r<- . . S frtT
t
r*
jv-1 ¿vív . . 4 +
lifgyvd I''ÍH1 J r
/•>/»/ szóm Jf) Ur.
Hirdetések
<"• :i*áiios petitsorban 7. :n:i«r>ii«7.or G s miudon >Vrtl>l>i sorőrt 5 kr. NVILTTÉRBEN ^■■roiil''.t''ftt 10 krőrt vétetnek fel. Ku.r>tári illf''ték minden ''<»yf<5 )i:r.* i.W;rt klil;>n
? .'']() ! :■ ''/• tondő. ii> _
Tizenhetedik évfolyam.
S&w
^ A li

előbb:
O KT
lap szellemi rósaót
11 ejtő közlemények «zerkesstőhSz.
anyagi részét illető hőzlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intézendők : NAGY KANIZSA Wlsssioskáz.
Bérm<»ntrtl*n levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el. i:
^Kéziratok vissza nemj küldetnek.
_ _ _ _ _ __ __ ^.--- - — .4.-SS3 # ** nuiueiueit. *
" gy^_____
N.-Kani/ avúros helyhalóságának nemkülönben a „n.-kanizgai kereskedelmis Iparbmk«, „n.-kanlzaal takarékpénztár«, a ^zalamegyel általános tanítótestület«, a n.-kanízs ai kMpd-neveló egyesület^, a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai kttlTálasztiuknya* s több megyei és Tárosi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkiiit kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.__
Részes kiírás
a zala megyei gazdasági egyesület Zala-hjrrazfííjfín 7<s77. október 1u> 8-un tartott közgyűlési jegyzőkönyvébül.
•í ti
110-1877.
(¿lavina Lajos ur mint a folyó 1877. évi május 7-én tartott közgyűlés i) 57 számú végzésével kiküldött bizottság elnöke az egyesület által rendezett az 1877. évi augusztus hó 23-án Nagy-Kanizsán megtartott II. gabna és borvásár eredményéről szóbeli jelentését, az összes iratokkal együtt, és az ugyanazon számú végzéssel a költségek fedezésére az egyesület pénztárából megszavazott 500 frt ö>szt''g:ól s a vásár bevételei s kiadásairól a számadást a 343 frt 27 kr maradvány nyal együtt beterjeszti, értesítvén a közgyűlést, hogy a n. méltóságú foldni.- ipar- és kereskedelem ügyi kir. miniszter ur a gabona és borvásáron Balázs Árpád ur a keszthelyi országos gazdasági tanintézet igazgatója, mint e czélra kiküldöttje á!tul képviseltette, — továbbá felhi-váu a közgyűlés figyelmét a bizottság octó-ber 6-án tartott üléséről felvett jegyzőkön vv 25 számára, melv szerint Belus Jó-» •
zsef ur mint Nagy-Kanizsa város polgármestere e város nevében, — Kovács János ur mint járási szolgabíró a vidék nevében a jelen volt többi bizottsági tagok pedig mint kereskedők saját nevökben — tekintettel azon körülményre, hogy a rendezett gabona és borvásárból Xagy-Kanizsa városára. vidékére, s a közforgalomra háramló haszon eredményezésében a főérdem a zalamegyei gazdasági egyesületet illeti, ezen ér-ilenrek teljes méltánylásával hálás elismerést
nyilvánítottak az egyesületnek azon áldozatkészségért, melylyel a válalatot kezdeményezte. sikeresitését anyagilag és erkölcsileg biztosította.
V é g z é s.
Glavína Lajos rendező-bizottsági elnök urnák az ügy iránti buzgalmát tanusitó jelentése a közgyűlés által tisztelettel tudomásul vétetvén, minthogy a gabona és bor-vásárnak elért eredménye főkép az ó bölcs, tapasztalásokban dus erélyes vezetésének, a bizottságban kiküldött egyesületi tagok erélyességének. c a bizottságba meghívott Nagy-Kanizsa város polgárai s kereskedői szíves közreműködésének tulajdonítható ; a közgyűlés Glavína Lajos elnök urnák , ki az egyesület által a megyei gazda közönség, termény-kereskedelmi forgalom s az általános közjó érdekéből s emelése czéljából kezdemény- zett ezen vállalatot mint a rendező bízott.-ág elnöke a közügyért élő nemes lelke teljes buzgalmával bölcs és érélyes vezetésével az elért siker eredményéhez eljuttatta önzetlen odaadó fáradozásaiért jegyzőkönyvileg hálás köszönetét, a bizottság összes egyleti s az egyleten kivül álló abba meghívott összes tagjainak pedig a legjobb akarattal, ügy iránti érdekeltséggel, s buzgalommal teljesített hasznos közremü-ködésökért s az egylet e vállalata támogatásáért legszivesb köszönetét és elismerését fejezi ki, s azt Glavina Lajos urnák, valamint Nedeezky Jenő, Martinkovics Károly, Talabér Zsigmond, Inkey László, Báán Kálmán, Bogy&i Ödön, Szalacsy Farkas, Lang Heinrich egyleti tag uraknak e végzés megküldésével tisztelettel tudomására juttatván, Belus József ur ugy is mint a bizottság alelnöke, ugy is mint Nagy-Ka-
TÁRCZA.
Leán) kámlioz.
Kent:» ln>lr*«''< kedvei ki.« lakóért, T* «"inike, eiies gyermek««» ! Alu«ii csendben, mig eljö az űr*. Melyben gíígécsid osendesithe»»*''ii ! Az élet úgyis kínos szenvedi", .lelUmpyilkosokkal telve stini^! Ha felnősz, fuss ezektől * <irijr !
Kjén át is munkában térődve. Érted teszek mindent angyalom ! Pihenj, mig a világ, ez a dóré Nyelvére nem kap, ni''m «ait *£V»>n '' A/, élet úgyis kinos szenvedés, Jell^mgyilkosokk»! telv« sxinig. Ha felnősz, fuss pr.ektől a sírig ''
SZERÉSYI KNDKK.
Az őrült grótné.
(Népies boszéiy.)
Blankától. Németből: Babos Szidónia.
(Folytatás.1) Hatodik fejezet.
Gyötrelem gyötrelemre».
Rettenetes egy éjet töltött Natália grófné.
Az ájulás, mely öntudatátfogva tartá, eloszlott és tökéletes ismeretre vezeté helyidének ssomoru voltáról. Imádkozott, de nem jött vigasz lelkére, sírt, hanem könyei sem szerez-tek neki könnyebbséget.
Utóvégre egy tompa álomhoz hasonló merevség környékező, melyből csak néha rés-
zint fel, ha öntudatlan mozdulat által láncza megcsörrent.
Végre reggel lett.
Mindjárt a nap kezdetével élénkülni kezdtek a szomszéd fülkék és ismét felhangzott a pokoli zsibongás, lárma, éktelen kaczajés éneklés, melyek ballérzékeit rémülettel tőitek.
Legelőször az őr a gömbölyegbe csinált rendet.
Fenyegetései, ostorának éle pillanatra békét parancsoltak.
Natália ajtajához jött s betekintett a rácsozaton. Azután felzárta az ajtót s belépett.
— Nos — kérdé, — hogy töltéd az éjt? jobb hangulatban vagy — vagy még mindig reméled, hogy dacs által megtörsz bennünk t
A grófné megvetéssel forditá el tekintetét a nyomorultról.
— Majd megpuhulsz — folytatá az őr gúnyos hahó tával, légy türelmes pipiske, nekünk sok dolgunk van akaratos lényekkel — s utoljára mégis mi vagyunk a győztesek.
Natália erre sem felelt.
Az őr egy lépéssel közelebb ment.
— Te szép vagy — mondá lázasan — nincs egy sem házunkban ki oly szép volna, mint te; igazán ostobaság tőled, ha odáig hozod a dolgot, hogy szépséged itt virul el.
— Légy türelmes, engedékeny ós tarts jó barátságot velem — és koronkint jól megy neked a mennyire csak e házba lehetséges. Én az orvost rábeszélem, hogy neked egy jó ágyat tétessen e fülkébe és jobb étkeket rendeljen. Értesz engem ?
Natália bámulva tekintett reá.
Még közelebb lépett hozzá ■ virsgáló te-
nizsa város polgármestere e végzés közlésével felkéretik, hogy a közgyűlés e határozatát mind önmaga tudomásul venni, mind pedig arról Wolheim Ernő, Weiszmayer Mór. Dobrin Beni. Guttmann Vilmos, Lengyel Ignácz, Masanczker Mór, Stern I. M. Miczky Bernát, Löw inger Ignácz, Weiss H. I. Englender Lajos, a nagy-kanizsai kereskedelmi testületből közreműködött- s Ko-váts János szolgabíró bizottsági tag urakat Wolheim Ernő urnák, mint a bizottság volt jegyzőjének e minőségben fáradhatlan kitartással és a jó ügyért buzgó készséggel teljesített működéséért is az egyesület köszönete kifejezézével értesíteni szíveskedjék.
A vásár forgalmi eredménye a n. m. földm.- ipar- és kereskedelem ügyi kir. minisztériumnak bejelentetni egyszersmint azon becses figyelméért, hogy a vásáron magát külön küldött által képviseltetvén erkölcsileg támogatni méltóztatott, az egyesület köszönete kifejeztetni határoztatik. stb.
A rendező bizottság utolsó ülésében N.-Kanizsa városa, vidéke és kereskedői nevében az egyesületnek a nagy-kanizsai gabona és borvásár kezdeményezéséért s rendezéséért nyilvánított elismerés és a kereskedelmi testület által jövő és a közreműködésre ajánlott készség szíves tudomásul vétetik.
Az 1878-ik évi gabona és borvásárt illetőleg a határozás és intézkedés az egyesület jövő évi tavaszi közgyűlésének tarta-tik fenn.
Kiadta:
SZIGETHY ANTAL.
j®gj*r>
Pályázati fölhívás
a „szegedi ipart drsnlat" diszokmányaira.
A szegedi ipartársulat a helyi és vidéki iparosokat előmenetelre buzdítani, az ipar előmozdítása körül szerzett érdemeket elismerésben részesíteni s ezek által a hazai ipart előmozdítani kívánván, a kiválóbb iparosok számára négy rendbeli diszokmány'' kiadását határozza el. És pedig.
I. Oly iparosok számára, kik valamely aj iparágat vagy uj ipari eljárást városunkban, megyénkben, illetve hazánkban meghonosítottak.
Ezen okmány elnyerhetésére igazolandó : 1. hogy az illető iparod valamely «géazen uj iparágnak vagy ipari eljárásnak föllalalója és életbeléptetője és pedig oly iparágnak, mely jutalmazó keresetet ad számos egyéuu«k s ennélfogva általánosabb érdekű; vagy 2. hogy valamely hazánkra nézve közgazdasági fontossággal bíró s Magyarországban azelőtt nem honos iparágat hazánkban elsőül űzött oly módon, hogy üzlete tényleg fönnáll; vagy 3. hogy valamely honos gyártásban uj, javi''.ott eljárást, akár önmaga által fölralálttat, akár külföldön sikerrel alkalmazottat életbeléptetett a ezáltal iparát előbbre vitte.
II. Oly iparosok számára, kik iparukat telepük (gyár, műhely) korszerű berendezése és üzletük okszerű vitele által oly fokra emelték, miszerint e tekintetben a kül- és belföld nevezetesebb hasonló ipartelepeivel versenyezhetnek, vagy máskülönben, akik valamely iparágat oly módon űznek, hogy készítményeik hazánk több nevezetesebb pontjára vagy a külföldre versenyeshetnek.
Ezen okmány elnyerhetésére igazolandó, hogy az illető ipartelep megtelelő helyiségben hajtó-erő vagy gépek, dolgozó-gépek vagy készülékek és eszközökkel ugy van fölszerelve, mint a nevezetesebb bel- vagy a külföldi hasonló telepek, továbbá:
hogy a muukások száma, valamint bérei, képzettségi viszonyai a versenyképes gyártás czéljainak megfelelnek, továbbá:
kintettel keze után nyúlt ; egy megvető felkiáltással vissza taszitá a nyomorult kezét.
Az élhetetlen fogait csikorgatá, mint egy vad állat és egy lépéssel odább ment ostorát ütésre emelé.
— Hejh — kiáltott — még mindég da-czolni akarsz velem te eltaszítottál magadtól, mert jó szivem egy barátságos tanácsot akart adni? Jól van kigyó, ezt megbánod — most megismertetlek majd Tamással.
Már-már ütlegeket akart mérni a szerencsétlenre, amint a csengetyü felhangzott a folyosó bejáratánál — majd leszámoljuk még — megfordult s sietve hagyá el a fülkét.
Tiz perczczel később az orvos kíséretében ismét ott állt Natália előtt.
— Eszünkre térünk már hejh? — kérdésé az előbbi — meggondoltuk?
A grófné felkelt. Gyengének érezte magát, negyvennyolca óra eltelt annélkül, hogy legkevesebb étel vagy egy csepp vizet emelt volna ajkához.
— Uram — feleié büszkén — vessen véget a komédiának, mely ön tudományának kevés becsülést szerez. Én fogva vagyok — hadd legyek; egy nemtelen bossu e ház komor falai közé zárt; nevemtől, sőt még eszemtől — is szeretne megrabolni az, — ki szabadságomat elvevé.
Az orvos gondolkodva csóválta a fejét.
— Tehát még mindig grófnának képzeljük magunkat — mondá — még mindég hisz-szűk, hogy áldozatai vagyunk egy nemtelen boszuvágyának ?
Ha kétségbe vonja öntudatomat, ugy akár tudománya — akár becsülete nemtelen.
— Ugy tehát még meggyaláz bennünk —
teleié sz orvos haragos tekintettl. — Oh mi beakarjuk bizony itani hogy megőrült. — Tamás !
— Parancsol orvos ur ?
— Ezen emberbe — esék szavába a grófné megvetéssel igazi segédet nyert. Mielőtt ön belépett a nyomorult egy ajánlatot, merészelt nekem tenni és amint én hozzám méltólag visz-szautasitám, ostorát emelte ellenem. !
Az orvos az őrre tekintett.
Tamás jóakaró arczczal állt ott és egyl résztvevő mosoly játszék vastag ajkain.
Az orvos mosolygott. ^
— Hja — mondá Natália felé fordulva
— az ember hazudni is képes. Oh jól ismerjükt mi ezt! Mintha bizony nem mindegyik ezen panaszszal állna elő! Persze Tamás szigorú,''1 nem hagy magával tréfálni — ezért gyűlöliku őt, hanem félnek is tőle és ez igy van jól.
Tamás egy győzedelmes gúnyos tekinte* tet vetett a grófnéra.
— Nincs mit felelnem — mondá emet t büszkén elfordulva. o
— Több rendbeli kérdésre fogunk felelni®
— szólt az orvos szigorúan — ki vagy te ?
— S«''*so Natália grófné. ,
— Én azt mondom, hogy Turner Fri ol derika színésznő.
A grófné vállvonítással felelt. ^
— Azért vagyunk itt — folytatá az orvos, — mert megőrültünk. Elakarjak ezt istt. merni ? \ T•
— Soha többé. '' . . bó
Az orvos intett. Azután egy jelt csinált^
Tamásnak. Ez oda lépett a grófnéhoz baljával átfogá derekát jobbjával a vaskarikát oldá le.= Erre felemelte és az orvos által követve elhagyta a fülkét. -
/
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
JANUÁR 17-én. 1878.
A folyosón áthaladtak. Ennek végébe egy ajtó találtatott, melyen keresztül egy meglehetős tág helyiségbe jutottak. Két szék, melyen mindenféle szijjak feszítő rudak találtattak, képezték a bútorzatot ezenfelül zuhany fürdőhöz hasonló készülékek. Egy őr togadta őket.
Az orvos az első székre mutatott.
Natália egy perez alatt a nyers legények által a széfhez köttetett.
Ismételten azon kérdés intéztetett hozzá az orvos által, ha még mindig Sesso grófnénak ismeri-e magát''? és minthogy ismét igenlő feleletet adutt — Tamásnak jelt adott.
Ez egy lelóggó zsineg után nyúlt a abban a perezben nagymenyiségü jég hideg víz ömlött a szerencsétlenre.
Natália feljajdult.
Csak egy pillanatig váratott a másodig zuhany — s levegő után kapkodott — ekkor ismét ömlött reá a viz — fogai hallhatólag ütődtek össze.
— Be akarjuk ismerni kik vagyunk V — kérdé az orvos.
Natália egy szót dadogott. Valószínű, hogy e név volt Seaso.
Ismét intett az orvos — és ismét ömlött reá a rettenetes hideg viz hullám.
Ez megtörte testi erejét. Feje hátra hanyatlott szemei bezárultak.
— Elég — mondá az orvoe. Vigyétek vissza tülkéjébe — éa intézkedjetek,- hogy az ápolónők száraz ruhát adjanak reá.
Ugy történt, a hogy parancsolta.
Amint Natália felébredt fekhelyén. Láz szállta meg idegeit, jég hidegség lirzongatá tagjait.
— Őrültté akarnak tenni — nem, nem — ez nem sikerülhet nekik. Daczolok velük s kínzásaikkal, habár gyötrelmet gyötrelemre tor nyositsanak is! — Victor meghalt — ha megölnek — hozzá jövök.
Amint délbe Tamás az ebédet elhozta az undor daczára is evett belőle.
— No elárultál — dörmögé. — Lásd mDst mit nyertél vele; ismételem neked légy okos a add meg magad a változhatlanságnak. Szalmán kemény a fekhely és rosz, éa gyomrod bizonyára jobb étkekhez szokott mind ez, melylyel még kutyámat sem étetném! Te jó ágyat meleg takarót kapsz ha. —
hogy a készítmény az árhoz arányosított jóság tekintetében más hazai és külföldi készítményekkel versenyezhet,
vagy ezek helyett igazolandó,
hogy az illető iparos figyelemre méltó mérvben kivitelre dolgozik és készítményeinek
külföldön kelete van.
III. Oly iparosok számára, kik iparukat ni ü v 4 s z i irányban fejlesztik, é* e tekintetben ügyelem re méltó sikert fölmutatni képesek.
Ezen okmány elnyerhetésére igazolandó, hogy az illetté iparos vagy önmaga, vagy e czélra berendezett ipartelepe által oly iparczik-keket állit elő, melyek művészeti értékkel bírnak. vagy a ¡ó műizlés kívánalmainak teljesen
megfelelnek.
IV. Oly iparosok vagy iparbarátok számára, kik a hazai ipar fejlesztése és az ipari
'' intézmények kiváló támogatása által maguknak
érdemeket szereztek.
Ezen okmányt csupán a közgyűlés Ítélheti oda azoknak, kiket erre a választmány többsége érdemesnek tart és e kitüntetésre javasol. Ezen
okmányra tehát pályázat nem nyittatik.
*
Az első három rendbeli okmány odaítélése vagy ajánlás, vagy pályázat utján történik.
Ajánlásra a társulat szakosztályai vaunak jogosítva. Evégből minden társulati tagnak jogában áll a szakosztályok előtt javaslatot tenni, valamely véleménye szerint "érdemesült iparos kitüntetése iránt. Mielőtt a szakosztály ily javaslat érdemében határozna, az illető okmány odaítélésére megkívántató igazoló adatokat és bizonyítékokat esetleg Bzakértő bizottság által megszerzi, s azok alapján az ajánlást elhatározván, a választmány elé terjeszti.
Egy szakosztály sem ajánlhat a három rendbeii okmány által kitüntetésre egy évben többet, mint összesen, kettőt.
Pályázatra minden elsősorban Szegeden, továbbá Magyarországban lakó, illetőleg iparteleppel bíró egyén jogosítva van.
A pályázat vagy x valamely szakosztály, vagy a társulat elnökségéhez nyújtandó be. A pályázati iratban mindazon adatoknak, illetőleg bizonyítékoknak be kell foglalva vagy mellékelve lenni, melyek a fönnebbiek szerint az okmány meguyerhetésére szükségesek.
Minden pályályázat megbirálására az illetékesszakosztályból szakértő bizottság küldetik ki, mely a pályázati iratot, s az ahhoz mellékelt okmányokat vagy mutatvány-czikkeket megvizsgálván, véleményt mond.
Hogy e véleméuy alapos lehessen, az igazolványoknak minden kételyt kizáróknak, hite* leseknek kell lenni, és nevezetesen, ha mutat-
vány-tárgyak küldetnek be, as is igazolandó, hogy a pályázó azoknak készítője.
Az ajánlatok éa pályásatok nyomán kelt szakértő vélemények fölött a válaastmány össze
hasonlitólag fog ítélni a a megítélt okmányok a legközelebbi rendszerint» közgyűlésen ünnepélyesen fognak kiosztatni.
$ * *
Ezen pályázati fölhiváa azzal tétetik közzé, hogy a pályázatok beadására szolgáló határidő 1878. évi február 1 -jéíg terjed, mely ideig a folyamodványok Kainer Ferencz iparlársu-lati elnök úrhoz Szegedre beküldendők.
Kelt Szegeden, a .szegedi ipa^társulat,, 1877. évi decz. 9én tartott vál. ülésének megbízásából :
KAINER FERENCZ,
elnök.
^ GELLÉRI MÓR,
titkár.
A müncheni masyar egyesület
A lefolyt 1877. év a müncheni magyar egyesület részére — volt elnöke, Kotsis Lajos ur buzgó tevékenysége tagjai lankadhatlan kitartása s a hazai közönségnek önzetlen támogatásafolytán — remélhetőleg egy szebb jövőnek veté meg alapját.
Pénztárunk jövedelmét tudvalevőleg segélyezésre 8 a hazai irodalom pártolására fordítjuk.
Az év utolsó negyedében a következő lapokat járattuk: „Pesti Napló,« „Egyetértés,-.Fővárosi Lapok," .Borszem Jankó/ „L''stö-köe," .Vasárnapi Újság," »Magyarország és a Nagyvilág.» Az illető szerkesztők szívességéből jártak: „M. Mérnök és Épitész-egyletí Közlöny,« .Természet,« „Anyagi Érdekeink," „Székes-Fehérvár," „Szegedi Híradó."
Pénztárunk jövedelme a lefolyt évben volt
1024 Márk 72 fillér, kiadás 1004 „ 14 „
Ebből s.>gclyeztetett 24 személy 106 -Márk erejéig: ezenkívül hét átutazó iparost ruháztunk.
Ajánlatuuk folytán az ooztr. magyar követségnél 14 személy kapott ingyen jegyet hazáig.
Eddigi működésünk fő akadálya, a folytonos hurczolkodás szükségessége — évi lakás bérlés által mellőztetett. Hogy a tagok kocsmai zaj által az olvasásban ne zavartassanak, a lakás magán házban béreltetett, s az egyesület költségén bebútoroztatott. A bútorokat magyar iparosok — egyesületi tagok készítették.
Könyvtárunk áll 329műből 538 kötetben.
A január 5 ikén megejtett tisztujitás ered-
Natália büszkén s méltóságosan mutatott az ajtó felé.
— El — parancsolá.
Gyűlölt mosolylyal engedett a fiatal asz-szony büszke tekintetének s az ajtó felé lépdelt Tamás. Itt még egyszer vissza fordult.
— Egy óra multán eljövök ismét az orvossal — mondá téged kényszeritni foglak még, ha még annyira fogsz is küzdeni grófné-ságod mellett, mondj le róla.
Natália a magához vett élelem folytán ismét erősebbnek érezte magát.
Amint az orvos a jelzett órában ismét eljött, kérdéseit konok hallgatással viszonozta.
— Megölhetnek — mondá mosolylyal az orvosnak tovább nem terjed hatalmuk !
Ezúttal a második székhez lett kötözve. Egy bőr szalag lett homlokához erősítve egy nyaka körül, ugy, hogy fejével legcsekélyebb mozdulatot sem tehetett; épen ugy megerősítették lábait. Ekkor ollóval kesében lépett hozzá Tamás és feje tetején levágta tövig a hajat.
A második segéd megcsavarta a szivattyút.
Egy nagy csepp hideg viz hullott a fejtetőre.
Natália csodálkozva kérdé magába, mit jelentsen-e nevetséges jelenet.
Tíz pereznyi időközönként jött a második, a harmadik csép a jeghideg elemből.
Egy kis idő múlva égni kezdett a hely, hova koronként a viz cseppek hulltak, majd roszabb lett a tájdalom, minden csepp egy -egy tüszuráshoz hasonlított ; azután egy tövis szúráshoz, mely mélyen az agy velőkig bejut.
Szótlan fájdalom emészté a szép szerencsétlen vonásait, mindég borzadáiyosabb lett a kin, ugy tetszék, mintha ezer és ezer tőr szúrást ejtettek volna agyába; szemeit tévelyegve jártatá körül — ajkából füléből patakzott a vér — egy kiáltást hallatott és első iaben könyörögtek ajkai: Irgalom!
Győzedelmes mosolylyal lépett közelébe az orvos.
— Elhiszszük, hogy színésznők vagyunk V
— Igen.
— Turner Friderika a nevünk.
— Igen.
— A jövőre engedelmesek akarunk lenni!
menye a következő: elnök Spiegel Zsigmond, alelnök Say Ferencz, titkár Schneider József, jegyző Erdélyi M., pénztárnok Jen ej Mihály, ellenőr Brits János, könyvtárnok Wosching Endre és Horanek Feroncs, bizottmányi tagok Babochay Zsigmond, Ruttkay Béla, Gasparik István.
Midőn e jelentést a hazai közönségnek, különösen pedig nagylelkű pártfogóinknak i''-é-leté alá bocsátjuk, kérjük őket ne tévesszék szem elől a körülményt, hogy egyesületünk tagjai többnyire műegyetemi hallgatók, kik e mostoha időben majdnem fukarul kimért havi pénzükből áldozzák filléreiket társulatunk felvirágoztatására, — melynek czélja : honi nyelvünk használata által fenntartani a nemzeti önérzetet, magyar lapok s könyvek olvasása által ápolni a haza szeretet szent érzelmét, segély-érés által enyhíteni megszorult honfitársaink nyomorát, végre testvéries bizalom által éreztetni az együttartás szükségességét. Mielőtt e jelentést befejezzük, köszönetet mondunk fent nevezett uagylelkü lapszerkesztő uraknak, a m. kir. közoktatásügyi ministeriumnak s mindazon vasúti igazgatóságoknak, melyek a nagym. mi-nisterium közbenjárása folytán sz egyesületi tagoknak meneti díjkedvezményt engedélyezni szíveskedtek, s végre azon hazafiaknak, kik egyesületünket alaptőkéje gyarapítása vagy pártolásuk bármi nemével elősegítették.
Bezárólag kérjük a hazai közönséget, hogy nemes pártfogásával ezentúl is támogassa egyesületünket.
Lakásunk Enhuber-Strisse 9/1. — hol átutazó honfitársaink mindenkor szívesen fogadtatnak.
München, 1878. évi jan. 12 én..
SCHNEIDER JÓZSEF.
titkár.
Helyi hírek.
— Lapunk mai számának vezérczilekéül a gazdasági egyesület jegyz>könyvének egyik pontját vettük, mely a II dik gabona és borvásárral foglalkozik; a zárszámadást mi még a mult évben közöltük ugyan, mindamellett e hivatalos közleménynél elismerést kell szavaznunk azon tényezőknek, kik e vidék anyagi javára czéizó intézkedésnél önzetlenül közreműködtek. A III-dik gabona és borvásár ügye a májusi közgyűlésben lesz eldöntve.
— Több szerencsétlenség történt a napok ban a jeges járdákon; meg nem foghatjuk, hogy az illető háztulajdonosok nem gondoskodnak a bajok elhárításáról. E közönyt a hatóságnak példásan kellene büntetni, hjah! ha alkotmányos boldogságbau nem élnénk ....
— Mindent, — mindent, • akadozá a grófné. — Legyenek irgalommal.
Az orvos egy mozdulatára felhagytak a kínzással
Tamáa czellájába vitte.
— Légy okos — suttogá. Még ma feljövök. Holnap aztán minden rendben lesz.
Kétségbeesés környezé a szerencsétlen asz-szonyt, arczát eltakarva leborult a földre, ekkor könnyű szúrást érzett balkarjában, keresgélt a szalmában, hogy az okot felderíthesse és egy ut.gy erős vasszeget talált.
Lázasan nyúlt utánna. Végre volt egy fegyvere a melylyel a támadót a visszavonulásra kéuyszeritheti vagy ha nem saját szivének fordítsa élét, hogysem a nagy kínzásokat a jövőre is áteije.
Az éj közelgett s az őr bezárta a folyosó ajtókat s még egyszer utánna nézett az őrülteknek.
— Árulás — árulás — hangzék a szerencsétlen ajkáról, ki magát királynak nevesé. — Még ma lefejeztetlek, vagy felakasztatlak — ma a hatalom ismét kezemben van.
Tamás n*m törődve vele Natália fülkéjébe lépett.
— Nos pipiském — légy háladatos és okos — mondá közelébe lepve.
— Vissza — mormogá Natália.
— Itt nem lehet parancsolni — mondá Tamás.
Natália felé hajolt és a szeg mélyen fúródott arczába.
— Szitkozódva vonult félre Tamás; nehezebben megsebesülve gondolá magát, mint valójában volt és kisietett a fülkéből segitséget keresve.
!)•; a közönséges elővigyázatról megfeledkezve a lépcső felé vette útját, mely szorosan a többi foglyok fülkéi mellett volt. "
Erre gyorsan nyúlt ki a rácsozaton egy sovány kéz a mit sem sejtő után, galléron ra-gadá s odavonszolá szorosan a vas rácsosathos.
Mindjárt rá egy második kés fojtogatni kezdé akár egy szoros vaskarika.
— Árulás — árulás — mondá egy rekedt hang. — Időd lejárt — ma fel léss akasztva — te királyodra merésselted emelni kesedet.
Tamás igyekesett nyakáról eltávolitani a fojtogató kezeket, de hasztalan. Elvessté lé-
— Az ovoda javára, szombaton, január 19-én este 9 órakor a. Szarvas" vendéglő díszteremében tombolajáték tar tátik. Italia egyik szépérselmfi szülöttje Ossessly Antal né úrnő saját kési munkáit ajánlván fel e nemes csélra, felhívjuk s t. közönség pártfogását Egyes tombolajegyek 30 krajezárért előre is kaphatók, kívánatra küld a kisdednevelő egyesület titkári hivatala. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak. Összesen 10 darab szebbnél-szebb kési munka tombola tárgy van.
— Ügyvédi irodanytíás. Kováts János kanissajárási volt szolgabíró, ki a muraközi marhavész alkalmával oly önfeláldozó erélylyel mentette meg nemcsak e megye s Dunántul marhaállományát, hanem e tekintetben a hazai közvagyont is, ki a járás itt-ott életveszélyes, járhatatlan utait jó karba hozta s a hivatalos állásnak példány tükre volt, az utóbbi alkotmányos tisztújítás alkalmával Ie-szavaztatván, ügyvédi irodát nyitott; a zalaegerszegi ügyvédi kamara lajstromába bevezettetvén, réssére % szám alatt as ügyvédi igazolvány kiadatott. Működését megkezdvén, a tisztelt közönség figyelmébe ajánljuk.
— Hir szerint a nagy kanizsai illeték -szabási hivatal f. évi juliua 1-én be fog szün-tettetni.
— Kaposvár, január 13-án 1878. Kedves barátom! Sokszor megtörtént már, hogy lelkiismeretlen levelesók áJhirekkel felültettek egy-egy szerkesstőt — de oly álhirt, mint a minőt veled közöltettek nagyrabecaült lapod 3-ik számában —még soha senki sem látott — senki sem hallott. — Igaz, hogy én Knor-ezer vendéglős urnák három hó alatt 720 frtot fizettem a legnagyobb pontossággal, — igaz, hogy a szinhás nagyban emelte a vendéglő látogatottságát, — de as is igas, hogy m&tatla-nul éa lelkiismeretlenül bánt velem, mert, nem hogy adott volna 200 frtot kölcsön bisonytalan időre, — de még a nála letéve volt cautioból 44 frt 95 krt lehúzott minden ok nélkül, azon ürügy alatt, hogy megrongáltuk a termét, — pedig oly állapotban adtam át, mint átvettem. Knorczer ur jónak látta még a termet is az én költségemen renováltatni, de még lámpáit, melyeket én üresen vettem át, megtöltette velem petróleummal azért, mert az előttem működött német aaínigasgató azokat tele vette át. Kérlek tehát légy szíves becses lapod jövő számában ama levelet az igazaágnak megfelelőleg helyre igazi taui; mertKnorzer ur lehet nagyon jótékony és emberszerető, de hogy én irányomban nem volt az, — az szent igazság ! Tisztelet tel Miklósy Gyula színigazgató.
— Főispán ur ő méltósága a januári megyei közgy ülésen Dr. Kraáovecz Ignáczcsák*
lekjelenlótét — tompa moraj hallt«Uzott ben-sejéból—szemei megtörten tóvelegtek — nyelvét messzire kiöl tölte.
— A király igazságos — hörgé az őrült gyilkos ő végzett.
Hosszú idő multán elbocsátták nyakát a kezek, de ekkor már csak holt teteme ea<-tt tompa morajjal a földre.
Natália aggályteljesen hallotta a tompa zuhanást s őrült társának vad kiabálását; de távolról sem sejté, hogy ez legnagyobb ellenségének halálát jelzé.
A következő reggelen Tamás felügyelőnek holt tetemére bukkanva, nem kételkedtek halálo8 támadójának kilétében, annál ke-vésbbé, miután a gyilkos örömrivalva beszelé győzelmét az árulón. Egy őrülttel szemben nincs törvény, a sebesült arezot pedig senki-sem vette tekintetbe.
Natália fülkéjében uj felügyelő jelent meg. Ez egy sötét kinézésű, szigorú ember volt, de nem kegyetlen. Ha hozzája beszélt Natália, nyugodtan végig hallgatta; mindég ostor nélkül jött fülkéjébe; jó ágyat hozott neki, jobb'' étkeket, csak ha a mi ritkán történt panass-ban tört ki s kóré őt szabadítsa meg — ő gasdag s minden ssebét aranynyal tölti meg — ekkor mosolygott és mondá. — Ne beszélj így, hiszen őrült vagy.
Hetedik fejezet.
A harmadik titok.
Évek multak ez események utái^ melyeket as előbbi fejesetekben elbeszéltünk. Csak annyitakarunk ntána tenni, hogy Seaso grófné eltűnése nem keltett nagy figyelmet, mert Hugó gróf azt a hírt terjeszté uton-utfélen, miszerint neje egy félre eső jószágára vonult megtámadt egészségét helyre hozandó.
Mintán nyáron a társaságok többnyíre fürdő helyeken idősnek hitték, hogy ezek is, és amint a következő „Évad" ismét kezdetét vstté — Seaso grófné és gróf hiányoztak, általánosan, elterjedt hir volt, — miszerint esek Olaszországban utaztak s így nyolca nap alatt feledve is lettek.
Nyugalom nélkül, üste gróf Sessot a világba a meggyilkolt árnyoldala — nejének pa-nassa a rettenetes boszu miatt időről-időre füleibe csengett. — Szórakozást keresett minden-
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
/
JANUÁR 17- én. 1878.
tornyai járás orvosát tiszteletbeli főorvossá, Bölcs Józsefet pedig tiszteletbeli szolgabiróvá kinevezte.
— A mult év folyamán a nagy-kani* zsai m. kir. sóhivatalban három milió kilogramm só adatott el.
— Siófokról írja rendes levelezőnk:
.Január 1 l én egy 80 éves ember a Sió folyóra inent, hngv vizet merítsen, azonban haladt kora, valamint a folyóhoz lejáró lépcaózet síkosságánál fogva megcsúszott s a vizbe esett, hol halálát lelte.
— Tárgyaló-terem. A uagy-kanizsai Uir. biinfcnyitő törvényszéken az 1878. évi január C51 -.-u a következő büuugyek vétetnek nyiivdnos tárgyalás alá: u. m. 1. — Nemecz Ivan elleui tolvajlási ügyben végtárgyalás. 2. — Kozma Sánd .r és Varga Juli elleni zártörési ügyben 11-od bírósági Ítélet kihirdetése. 3. — .Jónás József. 4- — Kohn Gábor, 5. — Perko-vics Mátyai«, G. — Pokrivács József, 7. — Treszka Ferencz elleni jövedéki kihágás ügyben ítélethirdetés. 8. — Stralma Ignácz és társai sikkasztási ügyében 11-od bírósági itéletki-hirdetése. íi. -- Toplek János és társai tolvajlási ügyében III ad bírósági Ítélet kihirdetése, lu. — Varga András és társa elleni csalási ügyben 11-od bir. Ítélet kihirdetése. Kiadta Zalay Lajos.
— A törők sebesültek részére Kováts fctelka és Irén kisasszonyok egy kilo tépést és sebkötőt küldöttek szerkesztőségim khez illető helyre való szállítás végett. Fogadják a szenvedő testvérek nevében köszönetünket l
— Geröft Andor, a vidék egyik legelőkelőbb szintarsulata Pécsről Sopronba történő átutazása alkalmával marcziusban Nagy-Kanizsán néhány előadást szándékozik tartani a budapesti népszínház legújabb operette darabjaival. A színházi helyiség hiánya gördít elé akadály t, azonban hiszszük, hogy Knorczer Frigyes szállodatulajdonos úrral megtud egyezni s élvezetes estéknek nézhetünk elé.
— „Adatok Zalamegye Történetéhez" czimü kiadvány mult évi deczemberi füzete nyomdai elkésés folytán most jelent meg
következő tartalommal: Sümegby Ferencz ^életrajz.) — A magyar Tempevólgy. — Fran-ezia fogságom. —- Adóslevél 1630-ből. — „Zala" név eredete. — A salavári apátság apátjainak névsora sat. szerkeszti s kiadja Bátorfi 1 ja)i>d. Ara egy-egy hat füzetes kötetnek 3 frt. l^TS baa két hónapban fog egyszer megjelenni,
télé módon, j— de nem nyert általuk semmit, mint, hogy meggyülölte őket.
Noha íeltevé magába Bécset többé nem keresni fel mégis ellenálhatlan erővel vonzatott oda. és végre körülbelől tiz év múlva ismét bevonulását tartotta a hatalmas Duna városába.
Elfoglalta palotáját, de szándékosan kerülte a társas-köröket, melyeket előbb oly rendszeresen keresgélt fe!.
Ott találjuk nappali termébe.
Sesso gróf valóságos aggastyánná leve; ;»jkai fehérek, szemeiből kialudt a tüz, mély üregekbe léküsznek. Tartása görnyedt, csak néha-néha egyenesedik fel akkor is csak pillanatokra.
Egy szolga jelent meg a helyiségbe.
— Méltóságos ur — jelenté — künt várakozik egy férfiú, ki nem hagyja magát elutaztatni. Ö bizonyítja, hogy nagy méltóságogdal haladéktalanul kell beszélnie.
— Küld el — parancsolá Sesso vadul — én nem akarok senkivel beszélni — senkit látni.
A szolga eltávozott.
- Sesao gróf hallgatózott. Kövid szóváltás történt kívülről és a szolga ismét megjelent a teremben.
— Nagy méltóságod — mondá alázatosan — nem akar elmenni. Azt mondja méltóságod
ide rendelé.
— Ide rendelém V
Igen évek előtt — Neuwaldeggbe.
A gróf megrázkódott.
— Hogy néz ki ez ember ? — kérdé
akadozva.
— Rosszul méltóságos uram, akár egy
himpellér.
— Bocsásd be.
A férfiú, ki a szobába lépett, ugy nézett ki mint egy vándor legény. Durva zubbonyt viselt — bő — nadrágot és csúnya piszkos ezt-pőket. Jobbjában kerek kalapot tartott.
Jóformán félemmel közelitett a gróf felé,
ki előle kitérni látszék.
A miüt a szolga eltávozott s mögötte az ajtó bezárult, mély hajlongásából felemelkedék az idegen, s nem bizalmasan mondá:
— Végre teljesült kívánságom; végre ismét meg találtam önt.
A gróf csak nevét mormogá a látogatónak:
— M alapieri 1
— Ah emlékszik még; ez szép öntől. Igen én Malapieri vagyok — csak amint látja nem a gazdag, a fénylő Malapieri, hanem egy nyo-
tehát egész évben 2 kötet helyett egy kötet. Felhívjuk reá a megye közönségének pártfogását.
— Zala-Egerszegről iija rendes levelezőnk : folyó hó 12-én tartott dalestély t, az előtte való nap kiragasztott falragaszok hirdették, hogy az estély nem 8 hanem 7 órakor fog kezdődni. Ezen intézkedés ő méltósága a főispán ur kívánatára történt. Az estély megnyittatott. Szép számú közönség gyűlt egybe, ő méltósága Ürményi József a főispán ur, Svas-tits Bgnó alispán ur és az egész megyei tisztikar már a nyitánynál jelen voltak. Az estélyt Kontó Sándor jól rendezett zenekara az .Erzsébet induló*-val nyitotta meg. A zene elhangzott már, minden szem az átellenben felállított álványra volt irányozva. Végre a függönyök szétváltak és Schleininger Henrik karmester ur és utána az egész daltirda az állványon megjelent. Egy jel ütemre az egész dalárda a „Hy tanús" t Erkeltől kezdte énekelni. A darab végeztével hangos tapsviharban tört ki a közönség. A rendezők néhánya, a folyton jövő hol gyeket karöltve vezették be a terembe, mi köztetszést aratott. A „Hymnus"-t követte a „Beteg leány" Egressytől, előadta a dalárda néhány tagja; névszerint: Schleininger Henrik karmester, Csonka N. Bozsán Emil, Krób Pál, DeutschÖdön és Klein N. urak. A harmadik darab volt. „Souvenir des alpes" D»plertől, előadta fuvolán Katona Pál ur, kisérte zongorán Anasits Izabella k. a. Ezen és a következő darab „Elátkozom ezt a ezudar világot" közti hézagot Kontó Sándor zenekara egy palotás csárdással töltötte ki. „Elátkozom ezt a ezudar világol" Ábrányi Kornéltól, előadta a dalárda, mit éljenzéssel vegyült, megszűnni nem akaró tapsvihar követett. Ezt követte: „Olyan a te. dalod" Hugó Károlytól, előadta a dalárda néhány tagja, névszerint: Schleinioger Henrik, Csonka N. Bozsán Emil, Krób Pál, Deutsch Ödön és Klein N. urak. „Souvenir" Dankla Károlytól és „Scéne de balle»" Bériottói el * adta mindkét darabot Günsberger Adolf ur hegedűn és kísérte zongocán Anasits Izabella k. a. Ejsnzéa és laps követte e két darabot. Az ifjú hegedü-m&vész Bécsben tanult s általában köztetszést aratott és a bájos zongora művésznő, szinte köztetszést nyert. E két darab végezte után a főispán ur ó méltósága, őszinte szavakban fejezte ki megelégedését, nem remélve ő, nem remélve a közönség a dalárda ezen első előadásának ily jó sikerültét.
mórul t .ágban tengődő ördög, kinek az életben csak egy kívánsága volt: önt viszont látni.
S ez egyetlen kívánság most teljesült.
— És micsoda remények költötték önt e "teljesüléshez? kérdé a gróf szorongva.
— ön kérdi még? — feleié az olasz jól ssinleit csodálkozással. — Nos akkor majd fel világítással szolgálok drága grófom. A húszezer forint, melyet ön nekem adott, fájdalon nem tartott örökké; egy jó része még itt Bécsben elkelt, hol a szerencse épen nem akart hozzám szegődni, noha igen fárasztam magam ezt biztosítani; a maradék Párizj- és Londonban siklott ki ujjaim közül. És amint segély forrásaim kiapadtak, ön után vetém ki magam. Azonban hasztalan tevém lábamat e város talaiira, ön nem volt itt és az utolsó krajezár is kivándorolt azebemből. Éhen kellett volna elvesznem, ha egy jómódú háztulajdonosné nem könyörül rajtam. Egy ideig jól mentek dolgaim: csinos ruháim voltak, ráadásul jó étkek és italok, hanem nem volt pénzem, nem szabadságom. És én csak e kettő után vágyódtam. Sajnálatomra szerencsétlenség ért; amint megkisértém jólte-vőném pénz szekrényébe hatolni, az előbbit megszerezni, az elővigyázatos élelmes nő felfedezett b házából röviden kiűzött. Most szabad voltam; ez történt vagy négy-öt hónap előtt — azóta valóságos kutya életet folytatok. Tegnap közel voltam ahhoz, hogy a Dunába ugorjam, ekkor önnel találkozám, s ezzel eloszlott a halál gondolat mert az élet ismét öröm mosolylyal állt előttem. Messziről követtem önt, s láttam, hogy palotáját ismét elfoglalá. És ekkor feltevém magamban önt ma meglátogatni.
(Folytatasa köv.)
Ezen estharangok.
Ezen esiharangok ! E«en estharangok ! Hány kedves emlékről szóllaoak e hangok; Ac ifjúság, — a hon s boldogabb idókrSl, Midőn bocsát vettem szelíd zöngésüktől.
Elmultak as órák rég eltünedeztek, ftégi jó barátim, as egykor vig ««ivek, Csöndes álom ¿de* öleben sjagouaak, Nem Örvendenek már as est harangoknak.
Ha egykor halálom eljövend érettem Sirdalol e hangok s&ngjenek fölöttem. E völgyek ölén majd járnak máa dalnokok 3 titeket dicsérnek kedve* estharangok.
(ftfoore Tamás)
JOAHOVICH PÁL
Ezután az alispán ur kíséretében eltávozott. | Végre a .Bányász dal« adatott a dalárda által i a helybeli zenekar kíséretében; és ezen darabot oly jól adUk, hogy közkívánatra ismétel-niök kellett. Eszel az előadásnak vége lón és Schleininger Henrik ur megdicsértetett. T. Anasits Izabella úrhölgy, Günsberger Adolf és Katona Pál urak szívességből működtek i közre. Valóban dicséretre méltó a dalárda, ezen első fellépés jó sikerülte miatt As előadásokat táncz követte. A hölgy koszorúból, mít a festő ecsetje sem illeszthetett volna jobban össze, a következőket nevezzük meg: Ro senberg Sándorné, Millutinoviqi Szvetozárné, Horváth Miklózné, Rosenthál Ignáczné, Stern Bernátné, Sturm Györgyné úrnők és Rosen-berg Vilma, Rosenthál Hermin, idősb és ifjú Rosenthál Berta, Szommer Berta (gelsei,) Mil-lutinovits Olga és Darínka, Stern Bertha és Hedvig, Wuinberger Luiza, Goldberger Róza, Schehr Róza, Glesinger nővérek, Kummer nővérek és Krizmanits Tera és Róza úrhölgyek sat. Az est bevétele 112 frt 60 kr, a kiadás 60 frt, tehát maradt tiszta jövedelem 52 frt 60 kr, mit valószínűleg a „török-sebesültek", számára küld el a dalárda. Adja Isten, hogy a zala-egtr-szegi dalárda szép jövőnek és előmenetelnek örvendjen.
— Gyászhír. A következő gyásshirt vettük: Ö*v. Forster Györgyné szomorodott szívvel jelenti a maga és gyermekei: Ferencz, Hermin férj. Glaser, — Vilma férj. Szmodiss,
— Mária fél j. Csanády és Elek; ugyszinte számos unokái nevében forgón szeretett férjének, illetőleg atyjuk és nagyatyjuknak Forster Györgynek élete 75-ik évében f. hó 15-én reggeli 4 órakor, a halotti szentségek ájtatos felvétele után végelgyengülésben történt gyászos elhunytát. — A boldogul tnafc hült tetemei f. hó 16-án délután 3 órakor tétettek a keszthelyi sz.-mikiósi sírkertbe örök nyugalomra. Az engesztelő szentmise-áldosat pedig f. h. 17-én reggel 9 órakor a helybelyi plébánia templomban fog bemutattatni. Keszthely, 1S78. január 15-én; Béke hamvaira !
— A Csáktornyái zártkörű álarczos bál reményen felül sikerült. Álarczban hölgyek részéről kevesebben voltak ugyan, de általában választékos jelmezekben Göncz Etelka úrhölgy mint .Praecissa* Sulleg Anna mint „Columbina* Hercer Paula és Sonnenberg úrhölgyek mind női „Har lequinuek vonták ma-magukra a jelenvoltak ügyeimét. Mások as „Éj királynője" „Elsasi paraszt nő" „Angot" stb. csinos jelmezekben jelentek meg. A de-mas kirozás 10 óra után történt, midőn a fiatalság vigan tánezra kerekedett, mely csak reggeli 5 órakor végződött. Báli öltözékben is többen jelentek meg, igy a vidékiek közül Hegedűs Béláné gyönyörű rózsaszín selyemben, Perlakról pedig Lisziák Ilka szintén igen csinos báli öltözékben. Helybeliek közül Horváth Delinka, Horváth Anna, Bernyák Rozália stb. úrhölgyek vettek részt. Végül szükségesnek tartom kijelenteni, hogy Csáktornyán már rég n. érdeklődött (természetesen a h a u t v o-1 i annyira egy tánexmálatság után sem, aiat » folyó hö 14-én jól sikerült zártkörű »Álarczos bál" után.
— Rövid hirek. Az országgyűlés megkezdte működését. A pénzügyi bizottság jelenleg ss 1878-iki költségvetést tárgyalja. — Rudolf trónörökös Londonban a különféle nevezetességeket tekintette meg. Most körútra indul az orzzágba. — Nagyváradon egy kis gyermek felmászott a kemencséré, ott magára rántott egy forró vizzel telt edényt s meghalt. — Arad vidékén s Marmarosban farkasok garázdálkodnak és több utast támadtak már meg. — Ker-kapoly a kocsi adó helyett kártyaadót ajánlott.
— Ozmán pasát a román fejedelem lefestette.
— Budapesten mult évben született 18.152 gyermek, elhalt 12,613. — Király ő felségét as olasz király temetésén Rainer főhercseg, mint az elhunyt sógora fogja képviselni. — I. Humbert olasz király 6 hónapi gyászt rendelt.
— Kocsiadó czimen az állam é7enkint 160.000 frt jövedelmet huz. — A hirlapbélyeg adó törv. javaslat nem fogadtatott el. Bankkormányzóul Gróf Taaffe van kinevezve a közös bankhoz.
— Szerémmegye Divós községében egy bankó-hamisítót foguk el. — Mekkában kiütött a kolera. — A Szajna kiáradt s Párián a k parti téréit elöntötte. — Az angol köny vpiaezon a mult évben 6000 uj munka jelent meg. — Az esztergomi érsek a mult évbeq 100,000 forintot ajándékozott jótékony czélokra. — Eddig 400,000 állatfajt ismernek a tudósok. — Mercedes her-czegnő a spanyol király arája 25 milió nászajándékot kap atyjától Montpensier berezegtél.
— Zemplén megyében Mád és Szerencs köst a postakocsit kirabolták s 15,000 frtnyi pénzt vittek eh
— Háborús hirek. As orosz c«ár, hír szerint alkotmányt ad népeinek. — Ót napi heves harcs után a szerbek elfoglalták Goriczát, Viniket és a Nie feletti magaslatokat, minek folytán Niz capitulált. — Edhem helyébe Ha-mid pasa nagyvesérré neveztetett ki. — Omer
Feisy pasa a polgári gárda parancsnoka,, meghalt.
Irodalom.
— »Oasdaaági Néplap" szerkeszti Lieb-hald Béni György-bányatelepen (Pécs mellett — Baranyában.) Ára egész évre egy frt. o. é. A 4-ik évfolyam 1-só száma következő gazdag-, változatos és gyakorlati irányú tartalommal jelent meg: 1. Haladjunk! Vecsei Sándortól. 2. A gazdaság vezetéséről és intézkedésekről. Ebner S.-tól. 3. A magán legeltet és káros volta F. S. J.-tól. 4. Miért késnek el a gazdák rendesen a tavaszi munkákkal ? Wálter Lajostól. 5. A rabló méhek. Fényes Kálmántól. 6. Hogy a fának gazdag gyökérzete legyen . . Elbé Benőtől. 7. Milyen szólőfajt ültessünk. Dombovári Jenőtől. 8. A toroklob. Röszler Károlytól. 9. Apróbb vegyes közleméoyek. (Ezek sem holmi mulandó hirek, henem oly rövid mesterfogások, melyek kiható hasznossággal bírnak.)E lapocska kiválóan a gazdasággal foglalkozók szamára van írva — s jó leiekkel ajanlhatjuk megszerzését. Ára oly csekély, hogy a legszegényebb földmives is — saját hasznára — megszerezheti.
— „Ördög fia* regény 13. és 14-ik füzete Mehner Vilmos kiadasában megjelent. Ára 25—25 kr. Irta Féval Pál, ford. Martouffy Frigyes. — A „Falusi Könyvtár" U dik évfolyamának Xl-dik könyve megjelent. Szerkeszti Vass Jenő. Társszerkesztő Dengi Ját js. Ara 12 kr. Tuboly Viktor „Végrehajtó" cz. humoreszkje itt is közölve van.
Vegyes hirek.
— Viktor Emánuel ét Gambetta. A „Francé" a következő töredéket közlli hitelt érdemlő forrásból a beszélgetésről, mely (^ambettának az olasz királynál nyert kihallgatása alkalmával a király és vendége közt folyt: Gambetta igy szólt a királyhoz : „Engedje meg feleséged egy franczia republikánosnak, hogy üdvözölhesse önt, ki mint alkotmányos fejedelem kifogástalan hűséggel tartja szem előtt a többbég törvényét." — Erre a király igy válaszolt: „Nem fogadhatom el e miatt az ön üdvözlését, uram én csak kötelességemet teljesitem és ha ön Olsszországban oly népszerűségnek örvendene, a minővel Fr&ncziaországban bir s ha én az öu uralkodója lehetnék, ön az én miniszterelnököm volna*"
— A takarékos felesig. Egy berlini lap a következő kis humoreszket közli: „Ha szabad kérdenem mivel lepi meg kedves férjét uj év napján ?u kérdi egy hölgy szomszédné-jától. — ,Oh én nagyon megerőltettem magam, hogy az ajándék minél meglepőbb legyen. Férjem szenvedélyes dohányzó s egyedüli szenvedélye lévén, a legjobb minőségű szivarkát szokta ssini. Én tehát hónapok óta mindennap kivettem szivartárczájábót egy szivart, természetesen titokban és midőn a 100 darab együtt volt, finom kis ládába pakoltam és szivarokkal leptem meg férjemet. Meg vagyok győződve, hogy határtalan örömet szerzek férjemnek, ha kedvenez szivarjaiból egyszerre százat kap."
Vasúti menetrend.
Érvényes május 15-től 1876. A buda-pesti időtmutató óra szerint,
Indul Kanizsáról
Vonat hova :
•sám Ora Pere. Id3
206 Essék, Mohic«,Dombová: s Kitimól.a 4 48 reggel
215 . „ „ 2 30 délut. 2l2 Buda-Pestre........ 4 58 reggel
202 ..........2 6 délut.
204 . .......... 11 30 estve
313Bécsbe (Ssombathely? Bécs Ujbely í«lé)5 Ő reggel
SOI „ .........11 48 estve
315 Sopronyba ........3 S8 délot
203 Triesstbe és Pragerbofou keresztül
Grács és Bécsbe ...... 4 50 reggel
201 Tnesstbe és Prágerhoíon keresztül
Grács és Bécsbe ......S 47 délu
Érkezik Kanizsára
hóiméi :
216 Esxék, Mohám, Dombovárs Fiúméból 1 41 délu t 206 . „ w 11 11 estvo
203 Buda-Pétről . ...... 4 20 regge
201 „ ........2 5 délot.
211 „ ......... 9 44 estve
314 Bécsből (Sftumb&th. Bécs-Ujhely)felol 10 27 sstve 802 „ », . » ,46 reggel
816 Sopronyból ........11 53 dálsl.
214 BécsbSl Grács, M&rburg. Pragerhof
fel«l ......... 4 12 reggel.
205 Triesst- és Bécsből Marburg, Pragerhof fel 81.........121 dilut.
204Triesst-és VUlacbból Prágerbof felöl 11 — estve Marburgba esatlakosás Villsch én Francesieatbe
■ > • • Ftaacesfe stbó
n li
!5
10
T.
v a
ék
»
tj
§
Felelős szerkesztő : Báterti Lajat.
/
tizenhetedik kvfolyam.
I K 0 Z Ii Ö N Y
JANIJAR 17 én. 187*.
Császár kizárólagosan

király Ha ff
szabadalmazott
Mit nur
50 kr.
:tls Preis eines
Original-Loses
sind zu gewinnen
1 o o o
Duralen
« iVectiv in <io!.l.
j 200.00(1
f heträgt, nnd viele ander 1 wprti.^ferfMi.''nn i<> iti (ji<
H a j-i f j i t ó-t e j. ;
A pMritíS" nem hajfesték. hanem tejnemii folyadék mely rnajó-n<-m azon'' rsoda .tos hatással bir. hojy «"sz hajakat im-?ifiit. azaz !--», | sankínt méc pedig legkésőbb tizeaoégy ssp alatt ama .«¡m vi «»adja. ,
melylyel ereóetileg birt
A „Paritás* nem tartalmaz festékanyagot. A ¡»aj tetszés szerint riz/.el rnosatli.itik. lehet fehérrel átvout vánkoson uludni. és gózfördök. ! használni,.a festéknek nyoma sem vehető észre, mert a
cc
nem fest, hanem ifjitja é.< i>edig a leghosszabb és legdnsabii nőt hdjxa-tof és a férli haját és szakállát.
Egy Üveg .Psritasj ára 2 frt. (postai *?..''••!»<i ''.lésnél -0 krral több i készpénzzel vagy utánvéttel kapható; FranCZ Ottónál Bécs Mariahilfer-itrasse 38. szám. — Nagy-Kanizsán való i, niinűségheii Práger Bela gyógyszerész urnái.
angol, franczia, bristol, szines és gyászkeretü 100 példány diszes tokban 1 frttól kezdve 2 frtig.
Legújabb orosz-török csatatérképeke
Orosz-török háború térképe Európa és
Ázsiában,
pompás színezettel ára r.o kr. postán szétküldve »if> kr. l''^yanaz fekete színben ára 40 kr, postán szétküldve 4f> kr.
Handtke : Generalkarte (les schwarzen Meeres mit den Karten des Bosporus und der Dardanellenstrasse,
ára 90 kr, postán szétküldve 95 kr.
General-Ubersich ts-Karte
des gesammten russisch - türkischen Kriegsschauplatzes im Kaukasus, finom papiroh.pompás színezettel ára 25 kr, postán szétküldve 30 kr.
General- Ubersichts-Karte
des gesammten Russisch- türkischen Kriegs-
v*gy Iái mel\ alkalomra rendelésre és az Arak meghatái ozása mellett 55 (» h a U p 1 a t Z C S ill Europa lind A S í e n, liehst minden évszakban készítetnek. valauiint *•»..• r. , . . w .
Ii u ni a n 1 en, Serbien und Montenegro, dann
/ Di^se. vom Magistrate der 8tadt WIM znm Besten des AnaeafeadCS veranstaltete Lotterie enthält Treffer von 1000, 200 200. 100, 100 Dncaten in t»nH, 100. 100 ICO. 100 tinlden Silber j Wiener Coatnonal-Lose. deren
< I laujM rrß''ei
200.000 fl.
■re Kunst- nnd .Id nnd Silber, zusammen
3000 Treffer m 1er60.000 fl.
Die Ziehung erfolgt anter Contrslle des Magistrates am 5. März 1878. —
Bei auswärtigen Anftiiigcn wird fiankirtc Einsendung des Betrages und Beischlnss von .''10 kr. fiir franco Zusendung d.-r Lo»e uttd s. Z. der Ziehungsliste ersucht. (-">—3 •> -lOj
WectttiB Aar OMON-BANK, Wien &raDenl3.
Virág csokrok
esküvőkre tánezvigaimakra
cotilion csokrocskák.
»12 13—2">) virágzó camelliák, hyaeintok, ibolyák is mindenkor készletben vagvnak Postai rendelések pontosban relivjitetnek. Tisztelettel
Janda Károly,
mű és keresk. kertész. Nagy-Kanizsa, zöldfa nt.-za 17. ''.> -.*)

C>
itxxttttttttu tttttttxmtttt
I Dijaztatott tsfí7-hen Parisban! 1 I Fehér mell-Syrup
£ G. A. W. Mayertői Boroszlóban es Bécsben
X Bizonyítván v.
(t r i e c h e n 1 a n d und den angrenzenden Gebieten von
Ös terroieh -IJngar n, finom papíron, pompás színezettel ára 40 kr. postán szétküldve 45 kr.
Bámulatos olcsóságu
levélpapírok és borítékok.
25 franc/Ja levélpapir 25 borítékkal egy csinos tokban fran-, czia felirattal 30 kr., angol 60 kr., 25 levélpapirés boríték J szines kerettel 60 kr. Gyászkeretü levélpapir borítékkal

és több is. lesz mint havi mellék kereset egy hírneves házból: pro vincziabeli ügynökök, tauitók, magán egyének és nyugalmazottak számára ajánlva. Ilynemű megkeresések (csak német nyelven) A. B. C. Nr. 241. czim alatt (i. L. Daube és társa Bérs I., Singerstrasse S. hirdetési i r o d á j a által eszközöltem ''K. (514 i:-J — 15)
Hakebom Kg-In mellett, ^Szászország) murczius 12-én 1ST 2. Az 18«»«» IbTt.i 71. hadjáratok folytán már hosszabb idő óta tiid<"hnrn:oii szei.vrdtem : — a (» A W. M .i y e r - féle fe-
tSér mell-Syrup többszöri hasznúin «a által ezen bajti''d tő-kéletosen meRsxabnditta|tain és az err.Iitet: sz«rt bárkinek i* jó lel-^ kiismerettel ajánlli;t:..ir. 1*3:52 IX. 2_M ^
♦ TAUBEKBOTIf F. ♦
♦ ♦
: : :
: *
;
60 kr.
20 levélpapir 20 botiték és tokkal 30 kr., szines monogrammal csak 50 kr. — 50 levélpapir 50 borítékkal csinos tokban 100 szines monogrammal együtt 1 frt 50 kr. — 25 levélpapir 25 borítékkal gyönyörű arany monogrammal diszes tokban 1 frt 50 kr.
Feltűnő olcsóságu
monogramm-levélpapirok
MriiékML
J Valódi min-S''V «:. knph ki>>- N.-Kanizsán. Präger Béla gyógy- X
^ szertárában. ^
txtttnttttxtt ttxtttttttxtttt
Malom-eladás.

Halljuk!
Szegedy, báró Mi kos s Oioiicsányi uraságok tüske-, szentpéteri — Zalamegye — a Zala foiyón l«''»vó négy kerekű közös malmuk, hozzá tartozó 500 _ öl kert, 6 ^"''/,,.0„ hold száutóföld és 7 -7t.,„„ hold réttel együtt. 1878. feb-bruár <>.án — azaz hatodikán — örök áron, szabad alku utján eladó, esetleg pedig har évre haszonbérbe adandó. Mire a venni, vagy bérelni szándékozók, fentirt határnap délelőtti !> órájára, a t. .s/tpéteri malomházhoz tisztelettel meghivutnuk. időközben mindkér dt»!ogri néz\e Írásbeli ajánlatok is elfogadtatnak, s Uomy Imié mod. tiszttartó hoz — Ötvös. u. p. Zalabér — intézendók, kinél az eladási-s bérleti feltételek is megtekinthetők. iőol 1 - 2
Wajdits József
könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán kaphatók:
Mindennemű irodapapir;
1 rizsma finom irodapapir csak 1 r rovátkos, duplán enyvezett 1 * fél minister .... 1 -
. . 2 frt 20 kr.
• 3 „ in ,
• • 4 „ 20 , egész minister .... 8— 9 , — ,
100 nagy negyedrétü ienboriték egész név és lakhely kinyomásával együtt 1 frt 10 kr. 500 példáuy 2 frt 50 kr. ezer példáuy 3 frt 40 kr. Havanna-papíron 1000 példány-névnyomássál együtt csak 3 frt 50 kr. Továbbá
Látogató-jegyek
Nagy-Kanizsán, nyomatott á kiadó laptulajdonos Wajdits Józsergyorssajtóján
Megjelent és minden hazai kíinyvkere»ke<lé*ben kapható
Halljak a szép szét! Magyar felköszöntö (tonszti könyv szerkesztették Wajdits .József és Bátorti Lajos. Harmadik javított ésfe. teinoseu bővített kiad. A <li>zes keménykötésű könyvnek ára 1 frt.Sokr
Rajta flak vigadjaak! Közkedrességfi dalkönw. ötödik hövi • ''.ctt kiadás. 1 frt. km kr.. diszkőtésben 2 frt. 80 kr."
Rajta fiak vigadjaak! Magyar dalkönw olcsó kiadAüa. kötve
!)0 kr.
Rajta leányok mullassaak! Mulattató kézikonw. magyar hölgyek számára. pvOjtöttc Wajdits József. Ara az ''X» lapra terjedő szinnyomatn boriti kkal ellátott kon\ vuek 1 frt. «;<> kr. \ranymet->zésn diszkiadásr.;ik 1 fit. r»t) kr.
I)r. Krietrler Mór. ^Öaaientő- vénymintákkal mindkét nembeli beterel, számára, ara ÍM) kr.
I)r. kríeüIer Mór. „Az elveszett idsgeróaek visszapstlásr
vénymintákkal orvosok és betegek számára, ára 90 kr.
Mindkét füzet egv kötetben diszes kiállitásbau 1 frt. üo kr.
SzegéayMJ lesz gazdag, jó számvetéssel, gyors és biztos se-gitö minden adás- >-s ve vésnél \ra kötve e díszesen kiállított zsebkönyvnek í»0 kr.
A fQnutebbiekeu kiva 1 még minden a könyvnyomda, é« könyv kötészet szakmába vágó bármely munkák jutányosán fogadtatnak el Wajdits Józséf könyvkereskedésében.
(Jyönyörilen kiállítót
ró ni. kürtíi. ima könyvek
irtd: Beke Kristóf, plébános, nn^vsátj^an 4*» k''töl kezdve ''2 forrufig.
3000 kötetből álló
magyar-német
kölesőnköny v tárát.
Olvasási dij havanként csak 50 kr.
Dr. Handler Mór
ói vos-, sebésztudor-, szülész- és szemész,
Ury«''gyit •ryóker^^.Mi lejyes tartúa »iker hiztositása mellett mindennemű
titkos betegségeket
1) hz öiifertuzéMiek minden kovetkrízményeit. H«jymint: in a t; ö ni I é s e k e I
az ingerlékeny gyengeséget,'' az ondóf''olyást. kiilönösen a
. tehetetlenséget (elgyengült l''éríierot):
2) liiigyeHololyáHokut (m..^ oly idülteket ia,) a nemzoreszek bujakóros fekelyeit és másodrendű bujakórt minden alakjaiban é« eliHuliláflnibau :
3) hugycNÖNzilküléseket;
4) trisB és idült nyákfolyásokat nőknél, az ugyuevezstt lohél folyást, ¿* az onnan ere«lö
mafftalanséigot ;
5) bőrkiütéseket; (40H 50 s>«»» I i''O k húgyhólyag betegségeit cs mindeuuemA vizelési nehézségeket. I li-ndel nkponkánt: délelőtt 10 óráti''<l 1-i^''. délután 3 órától 5 ig é-» estve 7 órától * ig. | Lakik: Pesten, belváros, Kigyó-utcza 2-ik szám.»a Kígyó- és Városház-uU/.a j
sarkán. (It6ttenbiller-féle házban) 1. emelet, bemenet a lépcsőn. j Dijjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik és a módszerek megkiildetne
k
NA«ï-KMB8â,iS78. január 20-án.
TUenbetedik évfolwwn
■pn
J®gési
Bttzstéslár:
gész évre . . 8 firt
fél érre ... 4
oegyed évre . . 2 Effyetáttt, ltí fcr

" Wrëstessk
6 hasábot petiuorbao 1 7, aáaodtcor 6 a i
, tofáhbi Borért 5 kr. 1
imLTTéBBSN soronként 10 kiért vó-i
tetock fel. Kin eztán illeték minden j egyes hirdetésért kftlöi 30 kr ¿zetendS.
rïï
előbb :
ÛZLON
N.-KABizW4r08 helyhatóságának nemkülönben a „n.-kaaiaial kereskedelmi s iMrfraak« Jkmm t-y ^_
ttt;'' »9opronik^k———».^^xs a
Hetenkint kétszer, vastman- s cs«*rt*töfc m Retenu
szeUemi részét ¡UetS közlemények . szerkeextőhOz,
anyagi részét illető Közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intézendő k: NAGY-KANIZSA WlSSStoSkÉZ-
Bérmentetlen letelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.I
óxiratok vissza küldetnek.
n.-kanizsai
TTT^
ïïiTÏ7

állítni s mint egy vitrós helyzetet előidézni; összeegyeztethetó-e ? ezen állapot a fentálló és mindkét államban érvénybe levő méter rendszerrel, s^eriqtjüpk sen^i esetre se^, de hogy a tisztelt olvasó tájékozva legyen a helyzet nyomasztó voltáról, im itt felvilágosítjuk.
A kanizsai borkereskedők, mivel nekik a Lajthán tuli kereskedőknek eladott boraik elszáltitására a kanizsai hitelesítő intézetnél meghitelt elegendő mennyiségű hordójuk nem íjolt, hogy azért vállaUtuk-j- nak eleget tehessenekaLajthántaii kereskedőktől a folyadék elszállítására ott már hitelesített hordókat kértek, azok meg is küldettek, és itt azon fatumnak tétettek ki, hogy a vasúti társaság ezen hordóknakmeg-töltött állapotbani tovaszállitását megtagadván a hordóknak ujjonani hitelesítését követelte, mely eljárás folytán mint a szállítás gyorsítása, mint pedig ** ezzel kapcsolatos tul kiadások idéztettek elő, valamint a hordókról lekotort előbbi hite4sitési jegyek által azok értékükben ís csökkennek, hát mit''mondjunk a hitelesítési helyiségek-beui késedelmezésekre, megesik sokszor, hogy a hordók 6—7 nap is ott az i* tea szabad ege alatt eső, fagy és verőfényes napon kint hevernek. Szabadjon a^tis kérdeznünk, hogy ezen eljárás által ki v^n háttérbe szorítva, nem-e a termelő ? hisz a kereskedő osztály látva azon nehézségeket, melyek a folyadék elszállítása érdekében reá várnak, a költségeket, melyek ez oldalon általa vi-selendők, mint ezt a termelő közönség terhére a termény megvételénél figyelembe vebzi, s mint ilyent a folyadék alkujáról már a termelő terhére levonja.
Tekintettel az iránt, mikép az álla-
Borkeresketlelmílnk hátránya
Megfoghatatlan eljárásnak jöttünk nyqmára az által, hogy az általános méter rendszer akpjáa az 1874 ik VIII. törvények által a hordók űrtartalmának bUelisk-tése tárgyában életbe léptetett rendszer az állam egész területére nézve érvényre nem emeltetett, ezen szomoi u és leverő állapotot az által látjuk érvényre emelkedni, mert a Lajthán tuli tartományok területén hitelesített hordók űrtartalma Magyarországon érvényesnek,el nem ismertetnek, míg viszout a magyarországi törvényes hitelesítő intézeteknél hitelesített bordók a paritás elvénél, fogva a Lajlhántul szinte érvényteleneknek nyilvánitatnak, holott maga a hivatkozott törvény a párisi alapból kiindulva kezdé meg működését.
Itt e kérdésnél önkényt ¿Vetkezik a gazda közönség elnyomására irányzott cselekmény, mert mégxegy felől a törvénybe vetett bizalomnál fogva elvárhatta a közönség, hogy a törvényesen felállított hitelesítő intézetekben megbélyegzett hordókra, mint biztosan érvényesített űrtartalomra folyadékait szabadon értékesítheti, — addig az ellenintézkedések folytán e bizalmában meg-ingattatván, a biztos alaptól elüttetvén örökös aggodalomnak tétetik ki.
Szabadjon kérdeznünk, ha már maga az általunk hivatott törvény az egyöntetűsége* ezzel-" a termelők és kereskedők közt eddig fenállott viszás helyzetnek beszüntetését czélul kitűzte , lehet-e? szabad-e? most a kereskedők közt azoknak a kereskedés érdekében felhasználandó hordóikra nézve a pragmatica sanctio által ösaze csatolt államok kereskedői közt a különbséget fel-
mok jólét e és boldogsága az adó fizetésre kötelezett polgárainak fokozatos jólététől függ : minden oly intézkedés, mely akár a termelók, akár a kereskedők szabad mozgá-sának ineggátlására irányozták, csak az ál • lam jól felfogott érdekének megrövidítésére irányozvák, miből folyólag egyesek ngy az állam érékébe szólalunk fel akkor* ipidőn e viszás helyzet eloszlatására és. a biztos jólét elérésére a magyar kormány figyelmét kikérjük, hogj a Lajthán tuli tartományok kölcsönös érintkezésével tegye lehetővé, hogy akár a magyar kormány, akár a Lajthán tuli tartományok törvényes hitelesítő intézeteinél hitelesített hordók, mint a kereskedés biztos alapjára rendszeresített esz közök, a kereskedők és termelő^ zaklatása nélkül háboríthatlaoM? akár, tengelyei^ akár vasúton szabadon szállíttassanak, t
Egy bortermelő1 gazda.
• '' ! ! " ■ } '' J I
. : n , I .
Nagy-Kan iesa város 11« 2 tn j 11 á s a küszöbén. J
V -Hegttjlésével1 a megyei tisztujitáanak, következik ft.-Kanüaa, mint rendesét* tanáesu
f - * t •*. r *
váróénak tisztújítás*, mely. * hirszerint márczius havában fog megtörténni éé azért ily későn, mert annak megejtését némi előkészületeknek, jeleswa a választék éa képviselők öeszeállitáaá nak kell megelőznie.
Az 1871. XVIII. t. cs. 41. kitétele a vá-
laastók névjegyzéke összeírását, egy, a képviselő testület álul e cs^lra kijelelt választmány által rendeli megejtendőnek. Amint e névjegyzék betűsor rend ben elkészült, ezt az ''él/>járóság, 5 napi közszemlére kiteszi a vár^sháznáj, hogy. ezen idő alatt a netán szükségessé válandó észrevételeket megtenni a a következő 5 napon kiigazítani lehessen. A szemle napját az előljáróaág bemondás, falragasz, vagy más saokáaoa módon kihirdeti. Ezt köteti a kisor-
solt, kilépeti képviselők helyeinek betöltése, mely a kilépett képviselők áiial ismét megejthető.
Nagy-Kanizsa, mint rendezett tanácsú város, 48 nál kevesebb, 200-aál több képviso löt aem válaazthat. (37. §.) Képviselőnek meg valaaztható mindaz, a ki országos képviselőt választhat, egyszersmint, ba irni, olvasni tud
(42- §•)
Elöljáróvá megválasztható minden nagykora honpolgár, aki községi választó is és a 74. 78. §§-ban elősorolt kivételek alá nem esik. Jegyzők, orvosok, ügyészek és mérnökök anélkül is megválaszthatok, ha községi válaaz-tók lettek, volna. (73. §.)
Városi orvoa csak az lehet, aki a magyar államban érvényes orvostudori oklevéllel bir és 1 évi gyakorlatot mutathat,ki.
Mérnökké csak az lehet, aki azakmájának önálló üzésére jogosítva van, a 1 évi gyakorlatot mutat ki.
Jegysővé csak az választható, ki a tör vény hatóságnak egy, evégre kiküldött állandó asakbiaottmánya által a jegyzői hivatal ellé-táaára képesnek nyilvánittatik. (74. §.)
Elöljáróvá nem válaastható, aki városi képviselő nem leket, a lelkéa^tanitó, az állami éa megyei tisztviselő s hivatalnok, habár a községben válaaztójoggal bir ia. (76. §,)
A községi elöljáróság választása a tisztújító ssékea eszközöltetik ; elnöke az alispán vagy helyettese (72. §.)
Érvényesen csak arra lehet szavaz rá. kit legkevesebb 10 képviselő javaslatba hoz. (78 §).
Ajánlani egy hivatalra 3 egyénnél többet nem lehetvén, utalva van a képviaelő testület, hogy a netán számosabban jelentkezők közül három egyén fölött még a tisztújítás előtt megállapodásra jusson. A megtartandó választás napján az elnök a tisztújító széken a képviselő testület megállapodását kijelenti (78. §.) és ezzel megindítja a választást, mely föl kiáltás, vagy szavazati lapokkal szavazás utján történik. 10 választó szavazást kívánhat és ezt az elnök elrendelni tartozik (80. §.). A választásnál a szavazattöbbség határoz (82. §.).
A tisztújítás végét követi az eskü, melyet
m
TÁRCZA
öcsémnek!
Remegte nézek el jSvod elé
Bár tnl vagy már a gyermekiét korán
8 mivelhogy tnl tagy, végeséiod felé Hajózol annyi terhes év atán. Kinos kétség tolni eszem elé
Vaj tudsz-e járni majd magad nyomon ?
9 mig igy tősás a kétség és remény R*n»egve nések el jövód egén.
Kétség emészt; vaj iq unkád ér-e csélt, Hosszas kQzdéseé ny~. gtod ¿r-e majd ? S midffn á manka kümdterére lépsz Siker helyett ha nem találss-e jajt ? Midőn remélve várss dyul babért S az élet ága még bimbót Ke hajt? Szóljon e hang nyngtatva lelkeden: „Ki ktlzdoi bir, jat^ma meglessen.1*
Letant a játszi gyermek-érselem,
Helyébe más jött:, bizUtó remény. S mivel czélod nem más mint küzdelem Serkentsen e ssó életed egén. - Tnsássék-bár a Jó és roez etem1* Sikert igér a munka, érzem én. Ha igy karöltve jár az éss s eréJy El nem marad az égi szent segély.
Legyes hát jelssód mindig ez-: elórel Léted habár derűk vagy bns legyes, As ésf beszél igy, ki mást teáz, mi dőre! El5re mindig, hátra sohasem ! Vájjon ha csélt aztán a mznkz ér-e. A *»*it beszél helyettm ngyhisMm I Boldog ki igy tesz, k* e ezél vezet Aaaak £ tartás, béke nynjt kezet.
A kit kitartás s büszke ezél vezérel 8 nem néz az ut snlyos göröngyire, Ha esni nem fél, kazáni meg vakon S vigyáz s kttzdée Maden perezire,
Nem hall a porba, tán ha tenni még kell S vaj odva nem lép tstt teréről 1«: Az tu^ja bár, hogy sorsa kflzk&dés, Megoidja azt, habár a ezél nehéz.
Ki gyáván csflgged s félte lép a síkra, Ugy már a létek félig porba hullt Ki Snittesét homályba rejtve látja Annak jOvSje nincs, múltja meg o«£ ... S most már elég legyen az ész szava, Melyen ssU&d is, hogyha birt ujult Bár merre jársz, légy boldog mindenütt Addig mig élted végórája fit.
V. SáRFFY IONÁCZ.
Az őrQlt grótné.
(Népies beszély.)
BlankátóL Németből: Babos Szidónia.
(Folytatás.)
— Micsoda czélból ? — kérdé hidegen a méltósággal Seaso gróf.
Malapieri félig gúnyosan félig bámuló tekintetet vetett felé.
— Ejhnye gróf ur — feleié — ez s kérdés meglep. Neve a községnek, az esemény, mely felhatalmazott e termekbe, meg mondhatták volna önnek, hogy egy jó barát yagyok, kit előzékenységgel kellene foga4ni.
— Éa njeg fizettem önt, — mondá a gróf elárulva túlságosan meg fizettem.
— ís én afrkor jóformán megelégfdWsm is, noha köqnyen kétszeref árt követelhettem volna, — feleié Malapieri — lta »'' H^s«ér forint termékeny pldw /f, Ulftj?^ ▼olna, agy bizonnyára sohasem gondoltam vo]^ arra: önt felkeresni. De igy májként j?tt ismét egy ■s«gény ör^Agf vagyok kétszeresen szerencsét-
len, mert jó élethez szoktass, ÖP pedig még mindig miliomoe. Igy hát csak olc^ áron követelek önnek bős^éb^l, azon alapra, hogy önnek jó szolgálatokat teljesiték. T
— Ismétlem önnek, hogy ezen sióigálatok megvannak fizetve.
— Ön as elaő felfedezésért tizezer forintot fizetett a másodikért amint önt elfoglalva | találtam, Meineck Viktor báró holt tetpmét illetőleg elrejteni, azin^e tízezer forintot adott. Jól van ezt nem tagadon), De én egy harmadik titok birtokába vagyok. Bíit fizet ön ezért?
— Egy harmadik titok ?
— Igen; kint a parkban neuwalfleggi villája körül fekszik e^y. holt tetem, ma m£r ugyan csak por, de a kard melj melette fekszik még meg található, (alán ipég egy pár rongy ruha maradék ia, azután ófája, gyürül, levél tárczája a''meggyilkoltnak — ezekből könnyen megismerhetni, hova lovagolt tíz óv előtt as eltűnt. Meineck Viktor báró.
— Mit akar on ezzel ? — kérdé Sem gróf zavartan.
— Még életben van a szegény fiatal embernek egy nevére ki Lhdö.vica Mária császárnő, fiarmadia Ferencs császár fenséges nejének palota hölgye, hozzá akiarok menői s ez eseményeket elbeszélni. Kutatni íognak, air)át meg-taűátják, a meggyilkolt IáUe&tét megerősítik, éa azután Sesso Hugó gróf ellen a vizsgálatot megindítják.
A gróf egy asztalhoz lépet s ennek fiókjából egy tekercs aranyat vett elő, ssfíljpl szórta a padozaton és egy pisztoly után nyúlt, pelylyel Malapierre csélosott.
lőnélek — mondá izgatottan — és mondanám,
hogy ki akartál rabolni — gondolod, hogy valaki kételkedne szavaim igazaágán?
Malapieri nevetett.
— Természetesen nem; csak egy eset 7an, mely Önre vészt hozhat. Én nem vagyok gyermek, — tudósításból tudom miért oly hatalmas és ezt támadom meg. As egész esemé nyek A tói Z-ig pspirra vannak téve és egy tiaztességes utmutatóval ellátva, melynek segélyével minden gyermek feltalálhatja a sir üregét, melyben Meineck báró alossza őrök álmait. Ezen okirat egy bizalmas barát kezeibe van letéve, becsomagolva és lepecsételve. Ezen barát most a város kapitány Alensteig Haager lovag házkapuja előtt áll — ön ismerheti részrehaj-latlanaágát — és ha én tizenkét órakor nem vagyok e barátom mellett, ugy át adja az iratokat. Nos lőjjőn grót ur — én már egyszer szemközt áltam hasonló körülménynyel és nem tudom felfogni, hogy birta ezt elfeledni.
Fogait csikorgatva tette le egy asztalra a gróf a pisztolyt.
— Jól van — mondá egy kia azünet múlva — adok önnek pénzt! különben ma nincs birtokomban több mint két ezer forint. Meg akar egy időre elégedni ez össseggel ?
— Egy idejüleg igen; hanem hozzá kell tennem, hogy további követelésekről nem mondok le.
— Ezt nem követelem. Három nap alatt tisszeres összeget kap. De ezt egyszerre s mindenkorra.
— Bele egyesem. Én ezen össseggel honomba húzódom vissza, és egy nyugalmas élethez keadek. A vándorlással jól laktam.
— A mit ön kezdeni aksr, közönbös előttem. A mikor a pénzt átadom, kötelességet
tizenhetedik évfolyam.
Z A L A I l ö l tí) N Y.
Uh o* liwmi ; *AmikW+. IMfi
a megválasztott elöljáróknak a képviselő tsstü-let előtt kell letenni (68. § ). Ezentúl a tanács-oak, a tanáca tejének, a polgármsstsrnek, a képviseld testülethez, illetőleg as egyes tisztviselőkhöz való viszonyait, nemkülönben a tanács ésegyes tisstviselők munka , jog- és hatáskörét, a segéd-, keseló-, éa szolgaazemélyset szervese-tét, a képviselő testület saabály rendelettel állapítja meg (65. §.), mely arra való, hogy a közügyek rendszeres vesetése törvénysserü és a helyi érdekekkel roegegyeshető módon esskö-zöltethessék.
Ugyanazon t. cz. 64 §. szerint, Nagy-Kanizsán, mint rendezett tanácsú városban, az elöljáróságot a tanács képezi; t. i. polgármester, rendőrkapitány, tanácsosok, főjegyző, rendes fizetéses ügyészek, árvaszéki ülnökök, pénztárnok, orvos, mérnök s s község által a helyi igények szerint rendszeresített más tisstviselők (64. §.) És ebből elvenni a törvény mit sem enged : azért is a tisztújítás ugyanazon hivatalok betöltésére szorítkozik.
Tekintettel sz iránt, hogy a községi törvényeket nem minden válssstó olvssgatja s a mulasztásból a tisztújítás körül oly dolgok fordulhatnak elő, melyeket illetékteleneknek lehetne jelezni,. ennélfogve kellett, hogy as, e tárgyra vonatkozó t. csikkekből a fenntebbi-eket hozzuk. Hoztuk pedig azon jó reményben. hogy általa megkönnyitendjük, illetékea térre utaljuk a választást, feltüntetésével a törvényadta polgári jogoknak egyensúlyra fogjuk hozni a válaaztáa körüli mozgalmikat. És, midőn ily nézettől áthatva, szellemi befolyással kívánok hozzájárulni a tisztujitáahoz, a következő véleményes javsslattal szolgálunk azoknak, kiknek ilyenre ssükségük van. Ugyanis:
1. A törvények kötelezők a polgári jogok megvédés&.''e, élvezésére, azért is nem tartható jó hoo polgárnak az, aki törvény adta jogait elhanyagolja, még inkább az, aki azokkal viss-ssaél. Éa" ez jelszó arra, hogy minden illetékes és érdekelt válssstó tüzetesen vegyen résst a legközelebb megejtendő tisstnjitásban.
2. Tény as, hogy aminő elemekből állíttatik össze a képviaelő testület, olyanbél fog alakulni maga as elöljáróság is. És épen asért, mert a város kösügyeinek helyes kormánysata soKrldalu szellemi\ámaszt igényel, gondoljon minden válssstó arra, hogy a képviselő testület válogatott férfiakból áliittaasék Öasse. Föltétlen szükség van arra, hogy a gazdák, épitéssek, orvo»ok, mérnökök, ipsrosok, kereskedők, tan-és egyhásférfiak, de oly egyének is képeszék, kik értik s pénz-, árva«, gyám- és jogi ügyeket. Hol a képviaelő testület ily szakférfiakból áll, ott vajmi könyü hatni, haladni jobb létre, mert van elég szellemi erő, mire támasskodai, számítani lehet. És es snnyit tesz, hogy minden válssztó jól meggondolja: kire adja asavát, midőn arról van szó, hogy azemélyét, ügyeit éa a közügyeket helyette máa képviselje.
A haza ti as érzület, a város föl virágostatására, a nép szellemi és auyagi jólétének fejlesztésébe, a személy- éa vagyon bátorlét biztosítására vs^-hajlam éa kéazaég a hivatal képesség és kitartó munkásság legyenek tulsjdonai egy városi képviselőnek. Ily hajlama képviselő tea-
óhajtok az ön réazéről, hogy mindenkórra békében hagyjon. •
Malapieri meghajolt.
A gróf a mellékszobába lépett.
As olasz felbaaanálta a kedvező időt a kezdte a földről asedni az aranyokat a zsebébe rejté.
Ördögi moeoly vonult át srczismain.
— Valamit készíteni akar számomra — gondolá — vissza akar tar Un i, de én elég éber vagyok a nem hagyom magamat legyőzetni.
JC gróf vissza tért, s elhozta az igért pénzt.
— Itt vegye ezt, — mondá. — Három nap alatt ismét eljöhet. Remélem más kiállításba fog ön akkor megjelenni.
— Ejh gróf ur mihelyt pénz van zaebem-ben, azonnal átváltoztam.
Megelégedetten tevé a pénzt tárezájába.
— Viszont látásra gróf ur. — mondá meghajolva éa elhagyta a szobát.
Mindjárt eltávozása után a szolga hivattatott a gróf álul.
Malapieri feltünn lassúsággal meat le a lépcsőkön.
Elérte ez által amit akart — a szolga által utoléretett.
— Kendnek itt jó szolgálata van e házban ? mondá megszólítva.
— No annyira mennyire — feleié a ssolga — csakhogy nincs nyugta as smbernek, alig gondolja az ember, hogy megmelegedett egy helyen, már ismét parancsot kap a tovább utazásra.
Malapieri felfogta a ssót
— Oh már ismét távozni ? mondá«
— Szerencse, hogy vándorlásra vsgyonk berendezve; málháink egy óra slatt csomagolva vannak. -
— És hovs kell utazni ?
— Ismét Olaazországba.
tülst köréhen nem lehat, meg aem állhat Mát szellemű elöljáróság; és, hogv • tulajdonságok föltétlen szükségesek elöljárók éa képviselők köst, ast lehetetlen elvitatni.
Bátrak voltunk jelezni, hogy képviselő testületre volna essatul Is ssükségük jövő jobblétünk bsstosithatására; megoldandó kár aés már most sz: minő elemekből állitsok az elöljáróságot? E kánlés megoldásánál ess-mélyek jelölgetésébe asm bocsájtkezuas, mert és a közbizalom dolga; elégségesnek véljtk kimondani : alkottassák oly sleswkből, minőkből kívántak alkotni a képviselőséget.
As nt törve késssn áll, csak hslsdaí és hstni kell 11 *
Részes kiírás.
Zalamegye közönségének 1878. január 3 án t folytatva a megyeház nagyUrmábm Zá-la-Éger szegen megtartott alakuló bizottsági és tisUválaMztó közgyűlése jegyzőkönyvéből.
273 ss.
8. jk.
A napirendre kitűzött tárgysorozatban következik ss 187a évi 42 t cs. 44. § s értelmében ss állandó válssstmáay tagjainak megválasztása.
As 1875. évtől 1878 ik évi jsnaár l-ig 3 évi időtartamra alakított állaadó válssst-mány -működési ideje letelvén, a hivatkozott törvényesikk readeletéhea képest, as 1873 évi fsbruár 3-iki közgyűlés 1023./10. jk. határesete értelmében 125 tagnak választása esskö söltetik.
Egyhangú felkiáltással megválssstattak a következők:
— Tapolczai járás: Marton Gáspár, Fris Jóssef, Csigó Pál, Grf. Deym Nándor, Br. Putheány Géza. Sümegi járás: Bessenyey Ernő, Barcsa Sándor, Takács Alajos, Szűcs István, Forintos Kálmán, Cher-nel Olivér, Eitner Sándor, Straka Gábor, ftdő Koller Ignács, ftdőPály János. Paciaí járás: Nóvák Ferenos,Bottka János, Báán Kálmán, Horváth Mór, Skablies Sándor, Rajky Lajos, Kollár Jáaos. Kanissai járás: Glavina Lajos, Séllvey László, Ed Istváa keresztúri spát, Inkey Lássló, Talabér Zsigmond, Erdélji Mihály, Dervarics Ákos, Pap Károly, Zakál Gyula, Ssalacsy Farkas, Dömötör Lajos, Folly Bernát, Tamás Fsreacs, Vismathy Jössef esemenyei. Kanizsa város: Eper jeasy Sándor. Mártinkovics Károly, Vágner Károly, Ebenspánger Lipót, Tnboly Viotor. Kessthelyi járás: Csessnák Lássló, Kugler Nándor, Beischl Vencsel, ftdő KrániU Kálmán, Koller Ferencz, Nedeczky Jenő, Svss-tics Károly spát. Ssabó Jáaos lelkész, Veiss Albert. Z.-E g e r s z e g i járás: ftdő Horváth Károly, Árvay István, Isoó Alajos, Páslek József, Ifisori Ignács, Isoó Ferencs, id. Skablies László, Csertán Lássló, Nagy Károly, Kerkápoly Mór, Szily Dezső, Beserédi Elek, Dr. Mangin Károly, Nagy Istváa, Ssigethy
-Még ma?
— Még ma éjjel kell utaaaom, és a grófot holnap reggel Bécs-Ujhelyen kell bevárnom.
— Bevárni?
— Istenem, ilyen kűlöaességei vaanak.
A ház kapaiát slérték; a esolga as nd-
varra lépett s kiáltott.
— Beppo!
Az istállóból egy férfin jött ki körülbelül harminca éves.
— Menj fel a grófhos.
A megszóliitott felhaladt a lépcsőköa.
— Ki es? — kérdé Malspien.
— A gróf ur kocsisa.
Malapieri elbao|asott a szolgától.
— Mindjárt sejtettem — gondolá — ő ki akar játszani — gróf ur! Malapieri nem oly buta mint ön gondolja: Tisztán látom ssemeim-mel, mii rejteget agyába. As utasással mindennek véget akar saabai. — Cospetto, aaosban éa keresstül húzom számi ttásaidat Most aatáa éber figyelem kell.
Két órával később megváltozva Útjuk Malapierit. — Tisztességes ruhát viselt és ismét lovaghoz hssonlitott. Egy bérkocsissal bessélt bizonyos utazáai vitel miatt s némi ssöváltás után mégis egyeztek. As olasz a kocsiba lépett, mely gyorsan tova robogott.
Utánna kell néznünk mi történik es alatt a gróf házáha. Beppo a kocsis réssvéttel kérdezősködött a gróf parancsai után.
— Beppo — mondá a gróf — te tudod, hogy aljádnak Bssilioaak nagy ssolgálatot tettem.
— Tudom ksgyelmss aram.
— ó ezért hivea szolgált engem mig élstben volt.
— Igen est tette méltóságos ur.
— Te rád sincs eddig panaszom. De ma a legnagyobbat k«H tenned, én ezért agy kis
Aatal, Königmáyer János, Hándler István, Cssyfoc Imre, Thas^U^Jknblics Jsaó,
vsi já''rás: Horváth ÍM, ftdő Stirling Antal, Zárjeczky Vinose, Lenek Ödön, Szi-szeki Márk, Dr. Berger Ignácz, Gálos Ml, Molnár Pál, Sóós KáJmáa, Bakii Boldizsár, ifja Isoó Ferencz, Nszg Kátfj Mk. Dobmna. Csáktor ny ai Járás: DenrbányiBek, Molnár Elek, OseszaákSándsr, Br. Knesevieh Konstantin, Ziegler Kálmán, Pokomándy Elek Jnrserecs, Koayáry Mihály. Perlaki járás. Ssabó Imre, Liaziák Ferencz, ftdő Lá possy Márton, ftdő Molnár István, Gadó Mátyás, Banelli Jóssef, Hsjdinák József.
Miről az állandó válassámáaynak a tör véay érteimébea megválssstott fesot asvssett tsgjai és a megye alispánja mint as állandó
lyása által is hathatósan lene elősegítve, sme
_ ~lünn biÉp^bena virágzó és azsbad | Bizton álljon sérthetetlen jog alatt 1*
BKBKOVICS E.

Kmf.
Kiadta: GÓZONY LÁSZLÓ m. k.
f8je|yzó.
Z.-8zt-Oróth, január 15-én 1878.
Folyó hó 6-án tartotta a mait év vége felé alaknlt .Dalárda- tisstujitó kösgyülését; s megválaestott tiaatikar névsora:
Elaök: Német Ziigmoad.
Alelnök: Lakén bacher Samu.
Jegyső és levéltárnok: Berkovica Elek.
Pénztárnok: Singer Igaács.
Karmester: Glaser Gyula.
Aiksrmeeter: Tóth Imre.
Választmányi tagok: Páál Pongrác«, Varga Károly, Steiaer László, Paráis János, Kinder-mojser Ignács, Ssücs Imre és Berger Jenő.
Örömemre szolgál e közlemény kapcsán felemlitsai, hogy ezen újszülött dalegylet már igen ssép virágzásnak indult, a tagok belátva a felfogva as ily társalás, egyesülés sokoldalú s messse kiható üdvös voltát, ssorgaimasan tanulják — de többet mondok — tudják már a bárhol is (hogy örök becsű s maradandó dallamát ne említsem) csapa patriotismasból legelőessör megtanalandónak kijelelendő Vörösmarty féle „Szózat*-ot; más két jeles darabot is tanulgat nak, mi által remény leni engedik, hogy a jövő hó elején adandó dal-estélyea ha nem is a szigora, kérlelhetlsn szak-birálátnák, de a méltányos igényeknek mindeaesetre megfelelő szabatossággal fogják a megkívántató néhány darabot előadni tudni.
Ugy ssiatén aem hagyhatom felemlités nélkül Glaser Gyala hely belyi kántor-tanítónak azon szívességét, hogy (karmesternek megvá-lasststván) a tanítást, mely pedig kivált most kezdetbea nem eeekély fáradságot igényel, ingyen válalta magára.
Végül — bár ismétlésekbe bocsátkosom — azon óhajomnak sdok kifejezést: vajha mák üy kis városokban ia alakitaaának ilyetén dal-egyleteket; meggyősődésem levén, hogy ily s ehhez hasonló iatésmények (adat pl. nép könyv, tárak s esti felolvasások létesítése) üdvös befo-
/
házikót és hírtokot vásárlók bonodban, te egy jómódú emberré válsz.
— Parancsoljon nsgyoaéllóságod.
— Négy órakor befogás a kis kocsiba és a rejtett kapa elé hajtasz, ott be fogoss várni. Titkold és gondoskodjál, hogy senki se tadja est — egy kési lámpát, agy lapátot és egy ásót tégy a kocsiba, és fttss hozzá hátai egy üres böröndöt.
— Amint nagyságod parancsolja.
— Emléksasi még a neuvaldeggi útra.
Beppo igenlóleg felelt.
— Oda utaennk, — mondá Seaso, — és most menj. — Légy Hallgatag.
A kocsis eltávosott
— Nekem meg kel ssabsdatnom s nyo moralttól és az erőszaktól melyet felettem gyakorol egyszer s mindenkorra — mormogá gróf Sesso maga sié.
Röviden öt óra előtt ott találta Sesso ko esi ját s jeizett helyen. Fellépett. Beppo a lovak kösé csapott
A peresben villámgyorsasággal tűnt el a kocsi.
Tis órakor éjjel álspodott meg a kocsi Neawaldeggbe a Sesso vills kis kspajs előtt.
— A gróf kfcsállt, meggyajtá a lámpát és ásót lapátot vett magához ...
. — Kösd meg a lovakat — parancsol á — asután vedd a böröndöt magadhoz és kövess.
Beppo teljesité. Kerezztűl hatoltak apark kis erdején, melynek mélyébe a ssegésy Vic-tor hal Iája nyugodt. Könnyen oda talált a gróf; ahely mélyen vésődött emlékébe, sokssor álmába >a megjelent, hogy feledhette volna el ?
Elérték a fát melynek tövébe a meggyilkolt szuny nyadt
a gróf arindeu iaébsa reszketett, ájulás környező és a fához keUs támaaakodnüt, nefogf össserosksdjoa. Ásó és lapát kihullott kezeiből.
I
Helyi Mrek.
— A tőrók sebesültek javára Ssommer Hslan a ^ala-Egsrs^egről szép mennyiségű Hpést küldvén hossánk illető helyére vaíó jut *** végett. Köszönsítiil vettük!
—'' Sajnálattal jelezzük azon mistifi-cstiót, melylyel lapunka Míklóasy-Knortser affaire rel felhasználtatott; mivel a magyar ssinügy is érdekelve vsa, a következő czáfola-tot felveasszűk, de eszel ezt a kellemeUen Ügyet lapunkban befejezettnek jelentjük ki: Kaortser Frigyes ur válsssa következőleg hang-sík: E beesee lap mult számában Miklósy ssin igazgató Wrnak sfzemélyemet ntfegkmadé felásó-lalására kényszerit v&laazoloi az igszságérzet. Éa aem tudom, ki volt az, ki nevemet Miklósy úréval vissonyba hozta, midőn e lapok 4 dik ssámábsn dicaérö megemlékesést tett saoa jótéteményekről, melyekben Miklósy urat s színtársulatát réssesi tettem; jobb szerettem volna, ha su bross marad; de rikidőn Miklósy ur meg-tagadva a nemesebb érzelem sugallatát, a hála helyett még ellenem fordul: est figyelmen kívül hagyai önbecsérsetem nem engedi. Minden alkalommal nyilván köny veimmel kimutathatom, háayssor adtam neki kölesön jelentékeny összeget, melyet ö nekem fbrintonkist adott vissza. A azini előadásokra alkalmaaott nagyterinet annyira megronosolt, bepisskolt állapotban hagyta hátra, hogy a rendes álla-potbai visszahelyezésre, mely as ő sssrsődési kötelessége lett volna, a nálam letétbe helyesett 200 frtja sem l<»endett elég; kűlönöeen a pad-lósstot, mely aekem 1500 frtomba van, soha sem leszek képes régi fényébe visssahelyesni; de én itt is méltányosan jártam el, káromat alig vettem figyelembe; csupáa 37 frtot fogtam le a visssshelyesési s kitakaritási költségekre; magamnak mellette négysserannyi kiadásom volt. ó rögtön, könnyű sserrel eltávozott, nyakamba hagyva a,nagyterem kiürítésének s renoválásának terhes, költs^es munkáját Én sdtam neki megtöltve a ssinhási lámpákat melyeket aeki kellett volna besaereni — s itt ismét legalább » 40 frt kiadástól kiméttam meg. Mikor visssakaptam, nagyrészük a figyel-metlea bánásmód miatt megromlott, melyeknek kijavítása engem váratlan költségbe rántott s én est íz nyugodtan viseltem. U| év aap- • jára ingyen adtam át a nagytermet. A számtalan apró ssivességet elhallgatom. A mit tettem önszáotamból, a magyar ssin társalat mostoha sorsa iránti jóindulatból oseJekedtem, nem ssámitva a közvéleméay elismerésére, ssaly a legjobb bíró; aaayi azonban bizonyos, hogy Miklósy ur, ha a méltányosságnak s hálának csak parányi érzelme volna ia nála, aem be azélae oly kíméletlenül amint ezt tette. Igaz a közmondás: Jótét helyébe jót ne várj I Kzor-cser Frigyes vendéglős.
— Nyilatkozat. Egy köteti kelle-
De a gyengeség cssk rövid ideig tarlelt, asután büsskén fel egyéneeedék, s lámpa ajtait felcsapta és mondá Bep]k>nak, ki a böröndöt a földhöz vágta erős hangon.
— Itt áss. .
A kocsis ssót ftgidVe''ártá a földet amint a gróf parancsolá.
Egyssems meg essndűlt az ásó. Elfogultáé paraacsolá Sesso, hsgyjon fel
Beppo teljesité.
— Menj visssa a kocsihos — mondá a gróf — és várakozzál ott mig hívlak. A kocsihos — érted l és hozzá tevé — ne pillants viss-ssa — ne állapodj meg utadban. Hsllod!
Beppo elment, midőn már as ásót félre dobta.
A gróf tudta, hogy leskelődni fog, asért várt tis pereset akkor a lámpát a földre helyesé és maga nyúlt as ásó után. Szorgalmazna kezdett ásni. *
Nem sokára osurgott homlokárol a veríték, nehesen lélegzett, de tovább ásott.
Megrázkódva tartott megállapodást Rövid idő múlva ismét kossá fogott a boraalmas munkához.
Egyszerre ellent mondtak kezének aa ásók.
Egy födél volt látható asután as egéss koporsó eikerhadt smrad ványai, egymásután ssedte ki a darabokat — még csak néhány silány ruha darabok feküdtek ott Hangosan felkiáltott — a ki ugrott a sírból — hangos nevetés hsngsott füleibe, és a folisgaiott képzelet, elhiteté vele, hegy a sárból jön. ¡''.'' ^
— Pompás gróf ur, pompás! ~ bessélt egy ismert ördögi haag — hűsen ssnafysfecftsa van kigondolva. : in * i •>■:
Sesse körűi tekintett — ott állt Malapieri ördögi alakja á fához tássasskodvs, moly sd-dig elrejté.
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY.
JANUÁR -n. 1878.
uiutlenségem alkalmival oly alaptalan rosz akaratú mende mondák ia keringtek, mintha annak Hajgetó Sándor barátom ia okoaója lett volna. KőatieetoletÜ becsületének megóvás» érdekében férfias köteleeségemnek i«merem, minden reá vonatkozó gyanuaitáat vagy megjegy-zéet, mint nemtelent hazug rágalmat eaennel viaa-»zsutaaitonil Nagy-Keniaea, 1878Jao. 18. Juhász Péter1.
— Ismét egy mulató hely lyel több. Az ismert .Zóldtáf kert bérlőJfc-Neusiedler ur, egy diacee aalont ¿pitetett a .Zöldfa« kertben, ajánlja a n. é. közönzégnek, táraaa zárt mulatságokra, tánczeetélyekre valamint lakodalmak tartáaára ia, a bérlő késs minden lehetet elkövetni a kösőnaég kielégítésére ¿a főfeladatának tüste ki, jó étkek, friaa iulok éa pontoe aaolgá-Ut álul a biaalomnak mindenkor megfelelhetni Ajánljuk a közönség figyelmébe.
— Hangverseny. A helybeli műértő közönségnek-tsmét egy ritka élvezetes est mu titkonk; ugyanis két elsőrendű művésznő Sey del Tereaia és Timanoff nevü k. a. nálunk f. bó 31 én fognak hangvereenyeani. Seydel k. a. a hírlapokból már mint ritka hegedű-müvésa-nőt ismerjük éa Timanoff k. a. pedig kitűnő zongora játéka által a rnnlt évből aaép emlékünkben van — e müvéesnő ismételt felléptén
csak örülhetünk.
„ — Bothó Imre ur Körmendről a nagykanizsai tüzoltó-egylethe* 10 frtot küldött, mely összeg a tűzoltói segélyegylet részére fordíttatott. A nemessaivü adakoaó, ki korunkból tá-vosts után ia ily nagylelküleg emlékezik meg humánus intézményeinkről, fogadja elismeré sünk- a kösaönétünket!
— Kovács Gábor jelesen szervezett zenetársulata, mint 1875-ben aa idén ia Margitszigetre van szerződtetve; örvendünk, hogy e nagy-kaniasai aenetáraulat ujolag ily fényes elismerésben részesült, óhajtjuk, hogy a kies fürdőn művészi játékukkal hódítva, a magyar zenének dicaőséget araaaanak. F. évi májue t-től, szeptember végéig szól az egyezség.
— jelenté** A n.-kanizsai iparos segédek február hó 2-án aa .Arany Koron á" hoz czimaett szálloda termében a „n. kanizsai ipa-roaaegédek beteg-segélyző egylet" javára táncz vigalmat fognak izrUm. Azon reményben, hogy aa igen tisztelt közönség a főleg az iparososztálynak kiérdemeltük becaoa elismerésüket? • mely folytán nagylelkű támogatásokért esd.
A rendező bizottság.
— Fényes menyegző volt aaombaton Kaposvárott, mint a .Somogyiban olvaaauk : Tevely Pongrác« földbirtokos leányát_ Unriaka kiaaaaaonyt vezette oltárhoz Bngyay Ödön kir. alfigyéaz. Az eakettetéa délután 5 óra felé volt a r. c. templomban, mely egéeaen megtelt néző köaönaéggel, mig az oltár előtti tért a hivata-loa vendégkoazoru foglalta el. A menyasszony uszályoa fehér selyemruhában volt, fején narancsvirággal; a koeaoruleányok is többnyire uaaályoe, a legújabb divatnak hódolt azép öltövetekben. Aa eekettetéet Satracha jószágigazgató teljeaitetre Türjéről. Násznagyok voltak : Ceépán Antal aliapán, Kacakovica Boldizsár; náaaasaaonyok : Békefy Fetencanő, Kacakovics Boldizsárnő assz. Koszoruleányok: Kacakovica
A gróf egy dühöe rekedt hangot bocsátott ki.
. — Ismétlem gróf — folytatá Malapieri,
— ez jól volt kigondolva. Ön áldozatának maradványait máshova akará rejteni, amint a bőrönd engedi aejtetni. Jókor emeltem volua panaszt — semmit sem találtak volna, — még utol jára mint becsület sértőt ki egy magas azár-maaáau előkelő férfiút akart megsérteni fogságba űztek volna. Ilyes valamit sejtettem ma dél előtt homlokáról leolvaani, én gondolkoztam —• éa amint látja — sut igasat eltaláltam.
A gróf gyűlölt tekintetekkel néaé a szólót. -Ön nem aiklik ki kezeim közül gróf
— folytatá aa olaas. — A csalás drágán fog ön által megfizettetni. Mostantól kezdve fél birtokátkövetelem. — Nevettem előbbi ajánlatomat, nyomorult hnaaeaar forinttal szülővárosomban akartam a kis urat játszani — most pedig inkább önnel utaaom — önnek pénzét költöm, s a mellett íényea éa vig életet folytathatok. — Jöjjön — besegítem hányni a sir üreget — a halottnak itt kel maradnia.
— Malapieri lehajolt aa ásó után.
(Vége köv.)
Előfizetési felhívás.
Tisztalt k&söaség I Lnt szerencsém Kiadni kfilteafctjiaMt. Ds esak ugy, ha sok honfi és lány Akad, a ki előfizet. Mart belebukni nem szeretnék, Sok költőnek példája int . . . Tessék esak a tárcsába nyulai, N«« a világ egy rongy forint!
tfas, hagy roaa időket éltek: Kevés a pénz, sok az adó; Haas« azért játja biz'' ott no A kártya, bál és dáridó. Sokat költünk a sportra és a
Ida, Békefy Jolán éa Louiaa, Schola Mariska, | Bogyay Örzhe, Csorba Matild kiaaaaznnyok. i Vőfélyek: TaUián Bandi, Igmándy Aladár, 1 Kacakovica Géjza, Kaczkovioz Kálmán, Beaee- , nyey Gyuricsa (ez az örök vidor ifjú, ki ott volt a menyasszony anyjának esküvőjén a aa első toaantot mondta.) Botka Miska, Gracheg Gyula, Bogyay Muki.Esti 8 órakora .Korona« fogadó termében lakodalmi vacsora volt, hol ott láttuk a többek közt: Jankovich László fő iapánt, Nóvák Jósaefet (volt főispánt, a nagybátyát,) Ceépán A. aliap. Kacakovica S. kép viselőt, Maár Gy. főjegyzői, Kelemen Lajoe j kir. iigyéaat, ft. Dornay látván jóaaágkormány-zót, Matkovica Györgyöt, Dr. Szigethy Jánoe, Hőnig, Bogyay, Kacakovics, Krizúnkovic* atb. családokat. — Bogyay Muki éa Mátét, Stracha jószág igaagatót atb. stb. A vacsoránál megeredtek a felköszönteaek; Beaaenyey, Nóvák F , Jankovich Lássló, Bogyay M. aaép fel köszöntéseket mondtak aa ifjupár, aa öröm-aaülökre, n zalamegyei ..vendégekre. A kitűnő vacsora órákig tartott, mely méltó dicséretére válik a fogadóénak a a végső ételeket már meg * sem várva, táncsra kerekedett a fiatalság, sőt aa öreg urak is, mely tartolt a kéeő éjjelen át. A nagy éa aaép náaakoaaoru a legjobb emlékekkel tért hasa.
— Lakatos Sándor országosan ismert jeles magyar táncz tanárt családi öröm érte éa pedig uj év napján; egyetlen fiának Károlynak neje'' szül: Kriatoffy Gizella urnő egészséges le ány gyermeket szült, ki a kereaztelésben Vanda nevet nyert. Sok örömet kívánunk s derék veteránnak s családjának!
— Zala-Eger szeg város birájává ujolag Rigó Ignács ur válaaatatott meg.-
— Veszprémből irjalevelezőnk: Lévay Imre, a .Veszprém" köztiszteletü szerkesztője, múlt hétfőn, jan. 14-én eete 8-kor népeserű előadáat tartott a csillagászatból a polgári kaai-nó helyiségében. A közönség oly nagy érdeklődést tanúsított az előadáa iránt, hogy a kaainó nagyterme nem volt képes a férfi- éa nóköaön-séget befogadni, sokan a mellék terem ekbe szorultak. Az előadáa tárgyát a nap- és holdfogyatkozás képezte; aa előadás a hallgatóság feszült figyelme közt egy negyed tízig tartott. Lévay Imre több ily előadáat helyesett kilá-tásba. Éljen!
— A keszthelyi 15 ös biaottaág álul tolyó évi február hó 9-én rendezendő táuczes-télyen a bálanyai tisztet Hertelendy Láss Ióné urnő őnagysága volt kegyes elfogadni.
— A keszthelyi polg. olvasó-egylet 1878-ik évi tiaatujiUaa aa 1877. évi dec. hó 23-án éa 1878-ik évi január hó 13-án tartott gyűlések alkalmával következőleg ment végbe. Elnökké: Lénárd Ernő, alelnökké: Bachar Antal, jegyzővé: Pölu Pál, 2-od jegyaővé: Póhlenca Alajos, pénztárnokká: Manowill Dávid, háanagygyá : Kober István, köoyvtár-nokká : Sujánsski Zsigmond választmányi tagokká: Gaál Miklós, Saári Vincze. Gödé Lajos, Gárger Vida, Lenhárd Jánoa, Beck Sándor, Hoffman Soma, Dózsa Nándor, Lázár Lipót, Szép Láaaló, Baronyi Ignácz éa Hánny Nándor urak választattak meg.
Divatra jó szokás szerint . . . Tessék csak a tárcsába nyúlni, Nws a világ egy rongy forint.
„Bolond ki ir!" — mondják. Ez a kor Nem a poézis korszaka: ^
A költészet nemes virágit Elöli a gős, füst szaga. De hát az ember mit csináljon, Ha egyszer a szép múzsa int ? . . . Tessék esak a tárcsába nyalni, Nem a világ egy rongy forint I -
Kezeskedem, hogy egy forintot Még testvérek kömt is megér : Ugy dalolok, pardon ! kimondom : Miként a .bájdala zenér.- -Sokféle Vera less kötetemben: Bus és vidám, tetssés szerint . . . Tessék esak a tárcsába nyalni, Nem a világ egy rongy forint !
Arczképemet, bármint .¿hajtják Barátim," ki nem adhatom ; Mert még soh''sem voltam levéve, S most sincs reá pénz, — fájdalom t No de se baji Egj képes lapnak Jankó majd csak lekaparint . . . Tessék csak a tárcsába nyalni, Nem a világ egy rongy forint I
Pártolni kell az irodalmat 1 — Mint ast ma ssoktnk mondani, — Hogy legalább, szegény fejemnek, A nyomdaköltség fossa ki. S ba tán még egy szivarra is jat: Apolló rám vigaa tekint . . . Tessék esak a tárcsába nyálai, Nem a világ egy rongy forint l#
PÓSA LáJOS, Budapest, IV. ker. zőldfa-utexa 37. ftldszint 4. ajtó.
* A 9—10 ivre terjedt kötet f. é. febraár hó végén fog megjelenni. Az előfizétések és megrsade-lések febraár 15-ig lakásomra (Budapest, IV. kerM söldfzutcza 37. ». földszint 4-ik ajtó) küldsadők. Gyűjtőknek 10 előfizető után egy tUsteletpáldány jár.
— Boán József nr, közgyám Sopronból a keszthelyi községi elemi népiakola aaegény-zorsu, de azorgalmaa éa jó magaviseletű tanulói részére 50 frtot küldött karáeaonyi ajándokttf. Aa érintett össaeg karácaony előtti vasárnap reggeli 9 órakor oaatatott ki 10 Unnló között 5—6 forint jávai. Midőn e jótékonyaágról aaon nemeskeblü adakozónak az illető jutalmazotUk nevében ia köaaönetet mondanánk, köteaeaaé gűnknek ismerjük egyaaeramint aat ia tudatni, hogy a fentebb érintett iakola aaegény sorsú Unnlóimár vagy öt éven át réaaeaftltek e nemee aaivü ur aaivea adományában. Óhajtjuk, hogy tok. Baán Jósaef urat aa ég ura még igen ao-káig éltesse!
— A zala egerszegi torna tüaoltó egy-let 1878. január hó 26-án ZaU-Egerasegen a .Caainó* termében Tarányi Ferencsné szül. Br. Rieffl Mária őnagyaága védanyaaága alatt aáaaló avatutáai ünnepély k öl leégetnek gyarapítására zártkörű táncz vigalmat rendes. Sae-méljegy 1 frt — családjegy 2 frt 50 kr. Kea-dete 8 órakor. Belépti jegyek előre válthatók t. Horváth Miklós nr kereakedéaében éa eato a pénztárnál. A meghívó másra át nem ruhás-ható s kívánatra előmuUUndó.
— JPáUnka lopás. Löwy Fülöp keszthelyi kiskereskedő boltjából a mult pénteken esti 6—7 óra köat 2 drb körülbelül 5—5 liter nagyaágu pálinkával telt üveget loptak el. A pálinkára asomjaaó tetteseknek se nire se porára eddig nem akadtek.
— Az első magyar kertéaa-gaadáaaati ügynökség Freund Adolf D. magkereekedée-nek (Budapeat, Józseftér, 12) lapunk mai kU-dáaához mellékelt képes fŐ magárjegyzékére van aaerencaénk t. cz. olvasó kösönségönket figyelmes tetni. E czég renomméjánál fogva a különöa felajánlás nem volna ugyan ssűkséges, de az évek ÓU bizonyított szoliditáza éa itakit valódi csiraképes magvak szállítása által emelkedett üzleti körét felemlíteni a gazda közönség érdekében szükségesnek tartjuk.
— Rövid hirek. A magyar államva-suUk üzlet-eredményei 1877-ben 7.130,662 frtot tettek. — Rudolf trónörökös tiszteletére az angol királynő Osborneban lakomát rendesett. — Egy 113 éves diplomata hunyt el kö-aelebb Ronsoy-ban, neve Miroault István. — Temes megye Liget községében rablók törtek az otUni molnárra a nejével együtt agyonverték. — Hugó Victor a becsületrend nagykeresztjét kapta. — Tóth Ede népannmfive .A falu roaaaa" ép ugy hódit a finn színpadon, mint a magyaron. — Kincsemnek, BUtkovics Ernő híres lovának képe a torméaaet után feetve nemsokára szinnyomatokban is kapható lesz. — Miksa császár özvegye a szerencsétlen Sarolu — mint Brűaaelből írják — haldoklik.
— Arany Jánoe .Tetemre hívás" esi mű uj balladát irt, mely egyik legkitűnőbb ily nemű müve. — Monaieur de Pária (Pária hóhéra) kö-aelebb nyugdíjba lépett; Francsiaorazágban csak ez az egy hóhér volt; 250 egyén pályázott a megürült állásra. —Aa Uchstius ágyuk titks bécsi hír sserint nem lopatott el egésaen.
— Gigler József rohonczi plébános meghalt. — Standley a hires afrikai uUzó Rómába érkezett
— A legjobb adófizető megye azéles Magyaországon Csongrád vármegye. Ennek van legke-veaebb adóreatánciája. - 1800— 1870-ig aa európai népek 169 millizrd frankot költöttek a háborúra s 11 millió emberéletet áldoztak fel.
— Mileticz Svetosár felségsértéaért öt évi börtön bűn tetéere Ítéltetett.
— Háborús hirek. Egyik roaz hir a másikat éri; Saulejman basa hadseregét ia okvetlenül katasztrófa éri: Gurkó tábornok elvágta annak viaazavonuláai útját. — A fegyverszüneti alkudozások folynak; de aa oroszok követeléae túlzó a könnyen európai háborút idézhet elő. — FiEppopoli környékén Saulejman basa ée Gurkó tábornok közt állítólag uj caaU keadődött; a vasútvonal helyre van állítva. — Drinápolyból a lakosok egyre költöznek. A vonat kizökkenése következtében néhány menekülő megsebesült és meghalt. —
Vegyes hírek.
— Egy alvajáró Páriáiban. A holdkórosig «gy csodálatos neme jutott köstudomásrs. F . . . grófnő jelenleg Páriss közelében lévő kastélyát lakja. Egy idő ÓU éksserei, csipkéi és más drágaságainak rejtélyea módon való eltűnését éaaleli. Szolgaszemélyzetének hftaége éa becaűleto annyira kipróbáltnak látszott előtte, hogy aaokat a hiányzó tárgyak elidegenitéeével még caak nem ia gyanuaitotta. Fia egy fiatol tiszt, ki e napokban meglátogatta, azonban másképen gondolkodik éa elhatározá lesben állani, hogy amint remeié a tolvajt felfedezze. Fel-fegyverkezve, egyik eete helyt foglalt az egéaa kastélyon végigvonuló hoaaau folyosón éa várta a jövendőket Éjfél után 1 óráig mindenütt ceend uralkodik. £ percben aaonban a folyoaó másik végén egy emberi ára/ék mutatkozik. A tieat ellőve pisztolyát, anélkül, hogy szerencsére talált volna, mert a lövés fellobbanó lángjánál felismerte saját anyját, amint -holdkóros
állapotban ékszereit saobájából kivitte éa a f<* lyonó egyik elhagyott fülkéjében eirejté, a hol a többi hiányzó holmik ia megtaláltattak.
— A képviselőház határozata folytán a képviaelőháe elnöke aa olaazoraaági képviselőház elnökéhez a követkenő levelet intézte franciául : „Budapesten, 1878. jan. 11. Elnök nr! Magyarország képviselőháaa mélyen megindítva aaon súlyos veeateeég által, melyet as olaas nemset hőn szeretett uralkodójának Victor Emánuel király ő Felségének váratlan halála aaenve-dett, e hónap 10-én tartott ülésében élénken éa őszintén érzett réeavétének nyilvánítását egyhangúlag elhatározta. — A képviselőház engemet bízott meg assal, hogy ea éraelmeket önnek Elnök ur tudomáaára hoaaam. Fogadja Elnök nr kitűnő tssstoletem nyilvánítását. Ghy-cay Kálmán, Magyarország képviaelöháaának Elnöke.
— MiUtic9 felségéi uláai perének függelékeként igen érdekea Uvirat érkezett szerb nyelven Odeaaából e hó 13 ról kelteave éa czi-menve .Mileticz Sfretosárhoz a börtönben0. A távirat igy kangük: A bilincsek lehullnak, a rabszolgaság megszűnik éa ellenaégeinket elviszi aa ötdög. Dusán utódai karddal hoznak aaabadaágot néked; téged szerb martyr üdvösölnek. Követkeaik 10 aláiráa, melyek közül aa elaő Stojkovica Lázár.
Üzleti szemle.
N.-Kanizsa, 1878. január 19. Időjárás, derült és hideg. OsletOnk helyzetéről kevés váltosás constatál-ható. Bs agy mint előbb, szomorú és vigasztalatlsn. A kínálat ámbár mult héten nem növekedett, de vevők épen ily mérvben visszatartózkodók, miáltal általános kedvtelenség uralkodik az Ozletben. Vásárlatok caak a belföldi fogyasztás pillanati szükséglete fedexésére történtek, a speculatio fislet egősea nyugszik.
Busz, csendes és fizlet nélkül voh, árak a aulthétiek.
K o z s, lanyha semmi kérdezet. Árpa, a^nylag szilárd volt, de a kérdezősködés csak finom minőségekre redncálta magát, melyek készletei nálunk nagyon ki vannak merítve. Zab, egészen elvolt hanyagolva. Knkoricsában változatlan szilárdság, de kevéa forgalom volt.
Minőség szerint:
Busa .... 10.50 — 11.35--•— kr.
Bozz .... 7 60 — 7 85----,
Árpa .... , 8 50 —10-25 —— .
Zab .... 670 680 ---.
Kakoricza . . 8*--8 20
K. B.
Kaposvár, jaa. 18. 1878.
A gabnaQzleti forgalom jelenleg a legigénytelenebb sUdiamot j«|zi. Az árak olyannyira felkorbácsoltak és oly aránytalanok, hogy semmiféle irányban sem nyújthatnak convenientiát. Eladás egyeJül •gyes kisebb mennyiségekben helyi fogyasztás ssá mára jó létre.
Busa nagy készletekkel képviselve — végkép paag. — Az Utóbbi időkben a főpiaezokon mutatkozó kissé azámbavehetóbb élénkség befolyás nélkül vonult el elöttfiok itt és távol sem vergődött azon fokra, mely sserint áraiokkal szemben viszonylagos állás pontot fodlalt volna el.
Rozs lanyha — minden kereslet nélkül
Zab élénkebb kínálat mellett valamivel olcsóbban szerezhető.
Árpa finomabb minőségben hiányzik etetési czélokra való nem helyezhető el. t
Uj-Kukoricza mercantil czélokra még nem Ígea alkalmas. Fogyasztás számára már többrendbeli positiők kerültek eladásra.
Egyéb neműek nem kerülnek itt felszínre.
Piaczi árak 100 kg. szerint.
Buza 9*60 — 1160-60 kr. Bozs 7 80 — 8 25 kr. Árpa 8-60 9 80 kr. Kukoricza 7 30 — 7 60 — 8*80 kr. Zab 6 50 — 6 60 kr. Hajdina 1030 — 10-40 kr.
ifj. SINOEB.
Zala-Eger szegen Buza 10 frt 60 kr. — 1140 kr. Bozs 6 frt 60—80 kr. Árpa 7 frt — 7 frt 20 kr. Knkoricza 8 frt.
Szerkesztői üzenet
2633. J. A .Fény és árnyképeket" megkaptak. 1634. K. B. Helyben intézkedve van.
2635. J. Q. Sümegh. Köszönettel vettük, de a másik sz a másik ....
2636. A .Sörkert"-ben. Jő.
2637. Cz. L. Közöljük sor szerint.
2638. 8. 8. A meglepetés folytan nem valék képes válaszolni. Üdvözlet addig is!
Jtl naptár.
Janeár 20-tél Jaaaár 2*4* 1878.
Hó- és heti-aap Kath. és prot. naptár tí ö r ö g naptár 3 ntj
3. A kánaáni menyegzőről. János 1L
20 21 82 23 24 25 26 Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 8zombst F. 2 Józ n. Ágnes Vincze Márj. elj. Timoth. Pál ford. Polykarp. » A 1 Oyör 9 Polyeuk 10 N. tierg. 11 Tddor 12 Tatian 13 HermyL 74 8abbas m m át A
Felelfa szerkesztő ■ Báttrfl Lftjftt.
TIZENHETEDíK ÉVFOLYAM.
ZALAI: FÖZLÖ,N,Y:

INGYEN
T1
Kocn m<>*t jelent me.'' .1 inajja nemében egyetlen mft
„A Z ÖNSEGNL 1"
hfi .-a megbízható tanácsadó a nemi1 r*s«k miud-n betegségeiben
Dr. Ereszt L- hasouszenvi orvostól
E mű mindazoknak oktatás es «egélyt nyújt, k.k kora ífiuságnkban titWo* bü«t vsgy tnl.xgo« kics«pongások«t követtelt el. s ¡denle* gydngoaég-, és szotbooilott idegrHáinrbM «envea-nek, korai tehetetlonég Által vannak utolerve, vagy ennek kö-
»i''li bekövetkessrétől tarthatnak.
Aeok i., k,k hajhullásban bórkfitéoek, l^aseoyves k»oz-vény-, hólyag bóotolow-. neb-z légzeo- ét e«étttee-MóoylJm s«en-v isinek /agy, pedig kiknek te<te tnlsagos h.gany kesz.tmény-adagolás alul cl vau gyöngítve, «envedé,ükbon teljes gyógyn-
last talalnak. ^ m;n<len könyvkereskedésben 2 frtírt
kapható, do azok. kik annak értékéről wfl « «"«ik W^M* abból kívánatra ige« érdekes, ke,efckol oltatott kivontot^ tolom ingyen beküldve. £ >
Dr. Emst L. Budapest, katsasutcza 24.
Sohih vo*- mag-''t alá a het g SHmminemQ orvosi gy*gy keltemig ozeo hwyoo-klvoaatból ta—lságot *m ■eritett.
t ésin''K,
INGYEN!
Malom-eladás.
Szegedy, báró Mikos s Okolicsányi uraságok tüske-szentp<;teri — Zalamegyc — a Zala folyón lévő négy kerekű közös malmuk, hozzá tartozó 500 Göl kert,63rV,6oo hold szántóföld és 7 ;2%*«o hold réttel együtt, 1878. feb bruár 6 án — azaz hatodikán — örök áron, szabad alku utján eladó, esetleg pedig hat évre haszonbérbe adandó. Mire a venni, vagy bérelni szándékozók, fentirt határnap délelőtti 9 órájára, a t. sztpéteri malomházhoz tisztelettel meghivatnak. Időközben mindkét dologra néz^e Írásbeli ajánlatok is elfogadtatnak, s Romy Imre nrod. tiszttartóhoz — Ötvös, u. p. Zalabér — intézendók, kinél az eladási-s bérleti feltételek is megtekinthetők. (531 2-2)
és több is, lesz mint havi mellék kereset egy hirneves házból: pro-vincziabeli ügynökük, tanítók, magán egyének és nyugalmazottak számára ajánlva. Ilynemű megkeresések (csak német nyelven) A. B. C. Nr. 241. czim alatt G. L. Danbe és társa Bécs I., Singerstras.se 8. hirdetési irodája álul eszközöltetnek. (51414- 15)
Császár • kizárólagosan
királyilag szabadalmazott
PURITAS
H a j-i f j i t ó-t e j.
A .Puritas'' nem hajfesték, hanem tejnem« folyadék mely majdnem azon csodálatos hatá8»al l>ir. ho^y ősz hajakat megifjit, axas las-saiikiut mée pedig legkésőbb tizennégy nap alatt ama s»int visszaadj«,
melylyel eredetileg hir: !
A »Paritás" nem tartalmaz festékanyagot. A haj tetszés szerint vízzel mosat^atik, leltet fehérrel átvont vánkoson aludni, és gőzfürdőket használni, a fektéknek nyoma sem vehető észre, mert a
nem fest, hanem ifjitja és pedig a leghosszabb és legdasabb női baj««-tot és a fér6 haját és sxakállát.
E?y tlv»S .Pirítás" ára 2 frt. (postai szétküldésnél 20 krral több • készpénzzel vagy utánvéttel kapható : FraoCZ Ottooál BéOS MarlaMIfor-•trasse 38. szán. — Nazy-Kaniz*án valódi minőségben PráflCT Bétft gyégyszorész araál. C512 14—25)
Wajdits Jézsef
könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán kaphatók:
Mindennemű irodapapir;
I Tizsma finom irodapapir csak 1 „ rovátkos, dnplán enyvezett 1 » fél minister .... 1. , egész minister . . .
. 2 frt 20 kr. . 3 „ 10 , . 4 , 20 ,
8-9 . - ,
100 n;»» v negyedrétü lenboriték egész uév és lakhely kinyomásnál együtt 1 frt 10 kr. 500 példány 2 frt 50 kr. rzer pőhiíiny 3 frt 40 kr. Havanna-papíron 1000 jfcéldány-névnyomással együtt csak 3 frt 50 kr.
Bámulatos olcsóságu
levélpapírok és borítékoké
25 franczia levélpapír 25 borítékkal egy csinos tokban fran-czia felirattal 30 kr., angol 60 kr.. 25 levélpapirés boríték színes kerettel 60 kr. Gyászkeretü levélpapír borítékkal
60 kr.
Halljuk!
Megjelent és minden hazai könyvkereskedésben kapható:
Halljak a széf szót! Magyar felköszönte (toaszt) könyv szerkesztették Wajdits József és Bátorti I>ajos. Harmadik javított és tetemesen bővített kiad. A díszes keménykötésű köhyvnek ára 1 frt. 80 kr
Rajta tok vigadjook t Közkedvességft dalkönyv, ötödik bővített kiadás. 1 frt. 80 kr., diszkötésben 2 frt. 80 kr.
Rajta Kok vigadjoak! Magyar dalkönyv olcsó kiadása, kötvo
% kr.
Rajta leáoyok amllassook I Mulattató kézikönyv, magyar hölgyek számára, gyOjtötte Wajdits József. Ára az 500 lapra terjedő szinnyomatu Iwritékkal ellátott könyvnek 1 frt. GO kr. Aranyáét-
szésu diszkiadásnak 2 frt. 60 kr.
* V*
Dr. Kriegler M»r. .Ooneoti- vénymintákkal mindkét nembeli betegek számára, ára 90 kr.
Dr. Kriegler Mór. „Az elveszett idegerőoek vlsszapotló««-
vénymintákkal orvosok és betegek számára, ára 90 kr.
Mimikét füzet egy kötetben díszes kiállításban 1 frt. 60 kr. SzsféeyMI lesz gazdag, jó számvetéssel, gyors és biztos se-gitő minden adás- és vevésnél Ara kötve e díszesen kiállított zsebkönyvnek 90 kr.
A fönntebbíeken kivQl még minden « kftnyvnjVnd«, és könyv kötészet szakmába vágó bármely mnnkák jutányos«« fogadtatnak el Wajifíti József könyvkereskedésében. \
Gyönyörűen kiállítót
rom. kath. imakönyvek
irta: Beke Kristóf, plébános. 3 nagyságban 44) krtól kezdve 12 forrntif.
Meooyel Manóikért, 8-réto, főzve í frt. Fél bőrben, tokban 1 frt. 20 kr.
Egész bőrben, tokban finom aranymetszéssel 1 frt. 80 kr. Egész bőr, aranymetszés, csat és kereszttel 2 frt. 80 kr. Zergebőrben, csat és díszítéssel <4 frt. Finomabban készítve 0 frt.
Selyem- v. bársonykötés aranymetszéssel díszítve 8—10 frt Menyei Manóikért, j finom papírra nyomva, 12-rétü, hat kitűnő ÖdvSooÓg - svéoyo, > aczélmctszetQ képpel. Szinnyomatu czim-Blztoo lelki vezór, ) lappal. Negyedik kiadás. Ára ftlzve 1 frt. Fél bőrben, tokban 1 frt. 20 kr. Egész bőr, finom aranymetszés és tokban 1 frt. 80 kr. Aczél kereszt és csattal 2 frt. 80 kr. Zergebőr díszítéssel 3 frt. 40 kr. Finomabb kiállít ssal 5—ti frt. Selyem- vagy bársonykótéb-diszitményny«>l 6—8 frt. Menyei Hunokért, 32-rétn, temérdek képpe| díszítve, papírkötés tokban 40 kr. Aranymetszéssel, tokban 60 kr. Aczél kereszt, csatul 1 frt, Zergebőr, díszesen 1 frt. ¿0 kr. Selyem-bársony disxitméuvnyel 2 frt. 50 kr. Egyházi éaekkdoyv, kötve 60 kr. Koaokkoairoal eoilény, kötve 40 kr.
Rézsáokert, Hiikötve 30 kr., aranymetszéssel 50 kr., keresztel 80 kr.
y é
g re
3000 kötetből álló
magyar-német
kölcsönköiny vtárát.
Olvasási dij havanként ___;___ csak Ői0 kr.
ooooooooo
/ Diese, vom Magistrate de* St«dt Win «am Beaten des Äfften Veraastal-tete Lotterie enthält Treffer von fO0B, [2M, 2Ml 160, MO Dneato» i> Qokd, 180« 10% 100» m, GttW«» Silber 3 Wieoer Co—onl-Looo, deren, Haupttreffer
200.000 fl.
beträgt, and viele andere Ktuwt- . und Werthgegenatindo in Gold und Silber, I zusammen
3000 Treflfer im lerth« 60.000 fl.
Mo Zloh«H w«o*gt ntor CootroUo ios Mogiitr^n m 5:
Min 1878.
Bei auswärtigen Auftrügen wird frankirte Einsendung des Betrages und Beisrhlnsa von 30 kr. fQr franco Znsenduug der Lon« und s. Z der Ziehungsliste ersucht 7 — 10)
liiiiejuwi. mmrnii
Mit nur
50 kr»
«1« Preis eiaes
Original-Loses
sind an gewinnen
IOOO
Dncaten
»ffectiv in tiold.
♦ b Li
iJ ♦ 10 * V V 4 4> ♦
A
Ri eg cr Mér
Szervitatér 7. szám alatt,
ajánlja dúsan felszerelt művirág gyári raktárát. A, farsangi idényre mindennemQ virágból készült mhadiszekkel szolgál a lehető legjntányosabb árak mellett. Megrendeléseknél, melyek a leggyorsabban foganatositatnak , csak a virágnem és szin megemlítése szükséges. (532 1—2)
♦ ♦ ♦ > ♦ i ♦ ^ » > ♦ 4- + ♦ 4-

Kőbányai sor raktár
'' c •! k
DREHER ANTAL sörödéjéhol
Blaakenberg Vilmosnál fi tőr (fabontpítrez)
Kaiser-féle házban.
Mindennemű sör 25, vagj 50 literes hordókban és 25, vagy 50 palaczkos ládákban a legjobb minőségben kapható. — Helybeli palaczksdr megrendelések, házhoz szállítva, mindenkor jégbe hűtve és különféle minfaégjten eszközöltetnek . (426 íö—*)
-
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
•q *
NAGY-KANIZSA, 1878. jann&r 24-én.
I^EIItotMiár:
Jegész évre . frt-
fél évre . . • * »
negyed évre . • 2 ,
Egy *>
______.. . .
Hirdeteiek
6 hasábos petitsorban 7, másodszor £ s minden további sorért ö^kr. NY1LTTÉRBEN soronként 10 krért vétetnek fel. Kincstári illeték minden 1,gyes hirdetésért különj
5 30 kr fizetendő. * I«
-------
Tizenhetedik^ évfolyam.
rf?
k a 1
előbb :
OZLON
▲ lap szellemi réasét illető köslemónysk szerkesztőhöz, anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intézendők : NAGYKANIZSA Wlassloskáz
Bénnentetlen levelek csak ismert munkatársaktői fogadtatnak el.
|Kési rátok vissza nem| küldetnek.
N^KaniwMiváro» helyhá*4iíájgának nemkülönben a „n.-kanizMÜ kereskedelmi s iparbank«, kisded-nevelő eçyesûlet", a „sopronLkereskedelmi » iparkamara n.-kanizsai
f . I M A ##
lKéziri
„n.-kanizsai takarékpénztár", a „zalaraegyei általános tanítótestület", a n.-kanio ai kft l választmánya- s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Heteokint kétszer, vasárnap- s csütOrtokOn megjelenő vegyes tartalmú lap
Egyházaink és a nemzetisé«.
(Első közlemény.)
Ne ijedjen meg előre senki, nem szándékom politikai bombasteokat világgá bocsátani a „szabad egyház a szabad államban" sokat vitatott, de meg nem oldott elveiről, sem az a czélom, hogy lelkem íelhc-v ülését hazai phrasisokba öntve, nemzetiségi kérdésekben polemizáljak velünk ellentétes népfajokbal és bennünket gyűlölő nemzetiségekkel; nem politizálok mert arra e lap tért ugy sem nyitna, nem is vesződöm országos kérdéssel, csak Nagy-Kanizsán maradok, nekünk is van egyházunk, mégpedig négy, mi is tartozunk valamely nemzetiséghez (gondolom a magyarhoz) lehet tehát saját ajtónk előtt söpörni egyházi és nemzetiségi kérdéseket.
Vah nálunk romai katholika, izraelita, görög nem egyesült és evangelika felekezetű négy egyházunk, ekkora városnak elég uagy szam és ekkora városnak érdemes is hozzá szólni, meg kötelessége is hozzászólni, mert egyiknek patrónusa a miért fizet éven-kint majd 3000 forintot; a másik felekezetnek már mult évben meglett szavazva az állandó évi segélyösszeg, a harmadik felekezetnek már két év előtt szavaztatott meg az évi subventio, hogy anyaközséggé lehessen, csak egy felekezet nem kap scin-ntft. de hát ennek van jövedelme és kevés igénye.
Azzal ugy hiszem tisztában vagyunk, hogy Nagy-Kanizsa város — magyar város, magyarul parányi idegenek kivételével mind tud és főkép hogy mind egy szálig magyarul érez, testestól-lelkestól magyar !
Egy nagy - • haladó népes város,
mely a különböző hitfelekezetek fentartásá-hoz járul anyagi segélylyel és áldozatokkal lehet különböző vallású, de nem lehet különböző nemzetiségű, ha az egész lakossága magyar, nem lehet egyik vallása sem német, sláv, vagy tót, hanem csak magyar.
Ez nem feltétel, hanem követelmény — és lia nem volna ugy, a magyar város kötelességből hazája és nemzetisége iránt járjon el, nehogy az ó magyar lakói évi adójából segélyzett vallásfelekezetek mások is lehessenek, mint magyarok.
Nagy-Kanizsának igen népes vidéke van és c vidékben háromféle nemzetiség : magyar, német és horvát, de ez az egész vidék ezen mindhárom nemzetiség éltető eleme Nagy Kanizsa, ennek socialisés hazafiúi viszonyai ott kin vernek gyökeret és kell, hogy nemzetiségi missiónk, (melyre oly sok??.or történik hivatkozás) a vidéken legyen is, anyagi helyzetünk — iparúiig és a kereskedés, a szellemi elóhaladás esaW holttőke városunkban, ha azzal egyúttal magyarságunknak has^iálni és azt terjeszteni nem tudjuk, nem akarom ugyan állítani, hogy a vidéki horvát és német ajkú nép nem magyarosodik, csakhogy e téren a haladás oly parányi és semmit mondó, hogy igen igen súlyos vád Nagy-Kanizsára az. miként nevezetes piacza, forgalma és intellcctualis érettségemellett is a magyarság ügyét egy lépéssel sem tudja előre lendit eni, mig egy Varasd, Kaproncza megveti lábát a Muraközben Légrádon és a Dráva vidéken, mert összes tényezőit nemzetiségi agitatiókra is kiterjeszti és mig ezek összeköttetései csekélyek, mienk pedig nagy, azok megvetik lábukat és előlünk hóditanak — mi nemzetiségi elhaladá-
sunkat naponkint adjuk fel és visszavonulunk. És mitől van ez ? Mert saját falaink közt vannak oly nemzetiségi akadályaink melyek miatt mit a magyarság ügyében egyfelől épitünk, másfelől lerontatik az és mert ezen akadályok olyanok, hogy habár saját nemzetiségi létünk ellen nem is irányulnának mégis megszülik a nemzetiségi akarat erős törekvéseink iránti teljes közönyt és tétlenséget.
És e nagy nemzetiségi hátrány némely vallásfelekezet szószékén ül, templomában otthonos.
Szemelvények a természettanból.
7. Az erőkről általánosan.
Eltekintve a köznyelven előforduló any-nyiíéie néven nevezett erőkről csupán a termé* siet tanban megnevezett erők sokféle tüneményes elég gondolkodni vajót adnak a figyelmes szemlélőnek. Csak egy darab vasnál is többféle erőt vehetünk észre, melyek közül első a vonzó erő, melynél fogva a darab vas vonza a földet, a föld pedig mint a vonzó erők roppant nagy gyülhelye minden más testeket s igy a vasat is. S ezen vonzó erő eredménye a vas súlya. Második erő a vas parány részeinek egymás-hozi vonzódása; harmadik a delej erő, melyet a vasban is fellehet ébreszteni, ha reá villanyfolyam bocsáttatik, vagy delejjel dörzsöltetik, a midőn éppen azún jelenségeket mutatja, mit a delej, az az, hogy a vasat vonzani fogja. Negyedik volna a vegyi erő, melynél fogva más elemekkel egyesülni siet, például a levegő éle nyével egyesülve képez vasrozsdát, vagy vas eleget, kénsavval vegyülve pedig a vasgáliezot.
Ez elszámlált a vasban is ben rejlő erőket a régiek holt erőknek nevezték mig ellenben azt az erőt mit az elgurditott vasgolyó a kezemtől vagy más mozgató erőtől nyert — eleven erónek,mely elneverésekei még ma is megtartjuk.
Hogy a fentebb elsorolt holt-, sőt az eleven erők is egymással rokonságban állanak, vagy a mint az ujabb korbeli természet búvárok állítják e különb nemű erők egyre vissza vihetők sok valószínűséggel bir; arról mi is meggyőződhetünk, csak egy pár tüneményt kisérjünk is figyelemmel. Például egy meteorkő földünk légkörébe jutva nagy vonzerővel vonzatva a földtől oly sebességgel rohan a levegőn keresztül, hogy a levegő veli súrlódás következtében megtüzesül és izzó állapotba jutva szét-pattanik. S midőn az elpattant meteorkő darabjai egymástöl messze szórattak már nem-e az eleven erő működött? Ezen tüneménynél a vonzó erő vált hővé, a hőből pedig az eleven erő, mely a követ szétszórta. Egy másik példa arra, hogy testek részecseinek összetartási erejét is át lehet változtatni eleven erővé. Egy elreped eft kőfalat össze akarunk húzatni e végre egy erős vasrudat mely a falat át éri s melynek végein kapcsok vannak, megtüzesített állapotban kapcsoljuk vele a falakat össze, mire a vas meghűl oly erővel húzza össze a falakat, hogy azok kénytelenek a vas összetartó erejének engedni és hagyják magokatösszeszorittatni. Egy harmadik példa miként változik át a vegyi erő eleven erővé. Egy játékra szánt szekeret, milyent a játékszer kereskedésekben lehet találni, teszek sima padlóra erre alkalmazok egy kis üstöt (kazán) ugy, hogy csője hátra álljon s ezen üstbe rakok azután apróbb toltatlan mész darabokat, midőn már félig van, akkor öntök reá vizet s a cső lukját pedig elzárom, ugy hogy kellő időben kinyithassam. A mint a viz a meszre öntetett azonnal elkezdődik a vegyi egyesülés, mi közben nagy hő-fog fejlődni, s midőn a bő a viznek egyrészét gőzzé változtatta a a gőz meglehetős feszültséget nyert a kis kazánba, ekkor megnyitom a kazán hátra álló csövét a kirohanó gőz, mely a légbe ütközött a kis szekeret, — hogyha elég sima és vizirányos padlón allt — elindítja helyéből és a szekér baladni fog előre. Ha a cső nyílása fallal vagy valami szilárd lappal állt szemközt még könnyebben fog a szekér elindulni. Negyedik például egy vilíanyerő által mozgatott órát kellene megmutatnom s ezen
TÁRCZA.
Elhallgatok...
Kihallgatok, ne szóljon már a dal, Mihaszna szól. ha fásult a kebel r Tavaszhoz illik a dal és virág Szivem felett a búbánat telel.
Maradj nyugodtan árva szív, maradj — Sóhajodat ne hallja senki meg; Temezsd be mind a bánatot s a kint, S légy mint a sir oly néma és hideg.
Dalolhat-e a csügeteg madár, Ha nincs tavasz, mely dalra hivia fel, Ha puszta táj borong körüle már, S erdő liget dalára nem felel.
Kedélyemnek tavasz-virági az Üröm b remény immár eltilntenek. Minek a dal, ha a kebel kihalt.
Ha benne nincs tavasz, iiincs kikelet.
< .
Mint kirabolt madár fészek szivem Oly elhagyott s üres, belőle már Tova szállott az árva kis madár: A megrabolt s csalatott szerelem.
Elhallgatok mint a madár, ha kinn A hervadó őszi tájon mereng; — Csüggedt lelkem némán borongva leog A bns emlékek fájó romjain.
De mig mereng a bus emlékeken Sóhajtva tör utat a fájdalom, 8 ki tiltsa el, hogy r fájó kebel Ne sirja ki magát egy bus dalon.
On, nem — oh, nem — hadd szóljon csak a- dal Enyhülnek igy bus szivem bánáti: A költőnek könyüi nincsenek Fájdalmait a dalban sirja ki.
KELEFY Oy.
Az őrült grótné.
(Népies beszély ^
Blankától. Németből: Babos Szidónia.
(Vége.)
Abban a pillanatban rohant a gróf dühösen reája és vaskarmaival torkon ragadá.
Hasztalan keresett Malapieri szabadulást, lélegzése kezdett akadozni, szemei homályosulni kezdtek.
Ekkor zsebébe nyúlt — és egy tőrt rántott elő. — A következő pillanatban a gróf mellébe fúródott. A sebesültnek kezei lehanyatlottak — a gróf elbukott — melle hörgött — egy vér roham patakzott ajkain.
Malapieri felegyenesedék térdeire, és felemelt kézzel várta az ujabbi rohamot, mely nem soká késett.
Még egyszer reá rohant Sesso az olaszra, és balját nyaka körül tekeré. Egy második tőr szúrás éré, de azonnal egy lövés dördült el és Malapieri agya széjjel locscsant. A gróf egy töltött pisztolyt vett elő táskájából, felhúzta és ellenfelére czélozott.
Két holt tetem esett a sirba.
A lövés Beppot vissza hozta.
Megrémülve szemléié a két holt testet, kik még mozogni látszottak ée a koporsó maradványait.
Vissza repült kocsijához és erősen hajtott vissza a városba.
A következő reggel jelentést tett a kapitányi hivatalba.
Egy óra múlva küldöttség ment a gyászos színhelyre.
Nyolczadik fejezet. Csak innen el.
Tiz év mult el ama szerencsetlen éj óta, melyen Sesso Natália grófné, a gömbölyű toronyba hozatott.
Tiz év egy téboldába! Tiz évig őrültek között lenni!
Fiatal, szép s mind azon jó tulajdonokkal volt felruházva, melylyel egy férfiút boldogíthatott volna, de a végzet másként, bádt el vele, értetlen szülői egy férfiúhoz lánczolák, ki reája érdemetlen volt, ki a kincset, melyet általa nyert, nem volt képes becsülni.
Szenvedett, tűrt — végre szive fellázadt ama gondolatra, hogy mindenről lemondjon, mi az életet megédesitheté. A szerelem lángja eltölté keblét s ismerte a veszélyt, a küzdést ellene s mellette. De a vak Isten hatalmasabb volt mint ő — s neki bukni kellett.
Ezen percztől fogva feledni kezdé, hogy egy Sesso grófné. G csak a szerető hölgy volt, ki egészen átengedte magát az elragadtatásnak, az édes képzeletnek melyet ismerni még csak most tanult.
A vége ezen boldogságnak — megmutattuk mily rettenetes volt.
A fiatal kedves életével adózott hibájáért, a gr..fné kötelességének megfeledkezése miatt a szürke falak közé záratott a „Bolondok tornyába.*
Egészségesen őrültek között!
Nem volt elég, hogy azon férfiút kit szeretett, kinek szerelme rózsaszínű napjaiban a föld alá került, siratnia kellett, hanem e borzadályos helyen, csörgő láncsok, a szerencsétle-
nek orditozásai között volt kénytelen élni, mert a vad boszuálló ugy akarta.
Elbeszéltük, hogy Natália gyengébb bánásmódban részesült. Nem követeit többé semmit — nyugodtan viselé magát. Nem panaszkodott. De mit is ért volna itt a panasz? Már régen annak tudatára ébredt, hogy itt a panasz csak üres szófecsérlés volt, mely fogságának falain tul nem hangzott.
Sohasem nyert más feleletet mint ez egyet: Te őrült vagy !
És ezen szavakat nem akarta többé hallani ; úgyis mint t<~>rszurások czikázták át zgyát és sokszor ijedten ébredt fel álmából, melyben a rettenetes szavakat hallani vélte.
— Nem, nem, — mondá ilyenkor — még nem vagyok az.
Azért hallgatott.
Nagyon ritkán intézett egy-egy szót a felügyelő őrhöz vagy orvoshoz, ki a mióta felhagyott az akarattal, sokkal gyengébben bánt vele b nem egyszer kitünteté.
Koronként idegen látogatók érkeztek fülkéjébe. Hangoaan beszéltek ezek szép alkatáról, még mindég feltűnő szép arczvonásáról. Ilyenkor önelégülten emelte fel fejét s mosolygott azok felé, kik oly réezvevőleg beszéltek a szomorú 8 kétségbeejtő helyen.
Igy mult év-év után *, nem számított, erősen érezte itt fogja utol érni a halál s bele nyugodott
Egy reggel a felügyelő oly szándékkal lépett be, mintha valamit közölni akart volna vele s nem találna annak kifejezésére szavakat.
— Tudja, hogy ezentúl egy más orvos fog önhöz jönni — kezdé végre.
Natália bámulva tekintett reá.
\r
v*\
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
elég világosan szemlélhetnénk mint válik a villám erő eleven erővé, de ily órát nem mindé-ntitt lehet látni, de nincs is reá szükség, mert » villámerőnek romboló hatása bárki előtt iame-retes. Ki nem látott villám által lesújtott élőfát ? Legtalánysserübb a természeti erők között a delejcrő, mely az egész földgömbünk felszínén J el van terjedve s két sarka északi és déli között folytonos áramlatban van. Ezen delejez áramlatot néha erősebbek néha gyengébbek s ezen változások is időszakiak a mikor az iránytűt is háborgásba vagy ingásba hozzák. S mondják) »a tudósok, hogy néha az északi tény jeleneteinél is az iránytűk ingásokat tettek. Ha két iránytű ellenkező végeiket északit és délit egymáshoz közel hozom ezek egymáshoz közeledni fognak mig ellenben, ha két iránytűnek északi végeit hozóm közel egymáshoz azok egymástól távozni fognak.
Mind ezen példák elsorolásával csak a fentebbi állítást akartam világosítani; hogy a természeti erők egymáshoz rokonságban állanak, mert mozgató vagy eleven erővé átváltoz-tathatók. Azt is láttuk, hogy as eleven erő át-változhatik hővé és a hő viszont eleven erővé.
Ha látjuk, hogy a földön minden mozgásnak a hő az oka, a hőnek pedig fő forrása a nap, — nem keletkezik-e nálunk is bizonyos tisztelet a teremtőnek ezen remek müve iránt, s nem támad-e vágy bennünk ismerni azon törvényt mikép közli a nap az ő melegét a földdel ?
Még alig mult száz éve, midőn még azon nézet uralkodott, hogy a hő és fény valami rendkívüli finom anyagnak kifolyása a napból. Ma már ezen nézetet elvetették s helyében ajsaz elmélet lépett: miszerint a nagy világűrt, valamint minden égi testeket még a legtömöt-tebb fémeket is egy igen űnoxq anyag tölt be, melyet éthernek vagy magyarosabban lebnek neveznek. Ezen leb a napból kisugárzó hő és fény által rezgésbe hozatik, s ezen rezgési
hullámok minden másodpercz alatt 41 ezer mértföldnyi sebességgel haliadnak tovább, s igy érnek * naptól földünkre 8 első és 22 másod perez alatt. Földünk légkörén keresztül a földre érve ezen rezgési hullámok lassankint a földi testek által elnyeletve ezeket felmelegítik. A fekete színű tárgyak legtöbb rézgési hullámot nyelnek el és azért leghamarább is felmelegesx-nek a fehérszínű tárgyak pedig legkevesebbet, azért ezek lassabban is melegesznek föl. Azért ha akarjuk, hogy dinnyéink hamarább érjenek hintsük meg korommal a bokrok terűletét, as igy megfeketitett föld sokkal több meleget nyel el mint a nélkül, azért az érését is a dinnyének sietteti. Mit az okos dinnye termelő nen is mulaszt el, ha látja, hogy hűs időjárás miatt diny-nyéi lassan érnének.
Megjegyzésre méltó, hogy a napból kisugárzott hő áthatol a levegőn vizén üvegen sőt
ZALAI KÖZLÖNY.
JANUÁR 24-én. 1878.
Első izben szólt hozá mint értelmes nőhöz, első izben nem tegezte.
— Igen-igen, — folytatá — az öreg fejét nyakába húzva visszavonult, azt állítja, hogy idegei annyira aláhanyatlottak, miszerint képtelen a szolgálatot tovább is hiven teljeeitteni.
Natália vállait felhúzta.
— Az uj orvos — kezdé az őr rövid szünet után — baratságos férfiú — ezzel könyeb-ben fog beszélni mint elődjével, ki semmit mázt, mint ,Igena-t vagy „Nem''-et óhajtott feleletül.
A csengetyü megszólalt a folyosón.
— Itt van már — mondá az őr éz elsietett.
Natália nem tudta érteni a férfiú magaviseletét; — az orvos megjelenését bizonyos feszültséggel várta. Mint a szolga előre jelezé, igazán fiatal barátságos előkelő kinézésű férfiú volt.
üdvözölte Natáliát beléptekor és nagy jóságos kék szemeivel oly barátságosan tekintett reá, hogy hosszú évek multán a reménynek egy zugara villant fel Natália szivében
Az őrt elküldé s miután más ülhely nem kínálkozott, helyet foglalt Natála mellett a szalmán.
— Tisztelt aszszonyom — kezdé szelíd hangon — kérem feleljen néhány kérdésemre.
— Kérdezzen.
— Neve?
Natália aggály teljesen mosolygott
— Ha elődje ülne e helyen, mondá — azt felelném: Negyvenötödik szám, előbb Tur-ner Friderika színésznő ki magas fokú őrültségben szenved.
— Kérem ugy felelni, mintha tíz évet törölhetne el életéből.
— Akkor mondanám: Seseo Natália grófné vagyok s áldozata egy nemtelen követelőnek.
— S kit okoz ezért ?
— Férjemet; a férfiút,, ki engem csendes nyugodt éltemtől rabolt meg, ki szülőimet ara nyaival mbgvakitá, minthogy fényez álláspontjával nevével is tevé; a férfiút ki soha sem követelt tőlem szeretetet — ki barátságomra mit
sdott, ki becsülésemet semmibe sem vette
f még a sötét zzinü turmalin lemezen is a nélkül, '' hogy ezeket felmelegítené. A levegő czak a fel melegeden földtől veszi át a meleget hővezetés utján azért a levegő nem a kisugárzó, hanem a vezetett vagy indított hőtől melegült át. (Folytatása köv.)
Kaposvár, 1878. jan. 16.
Kaposvár, — mint Somogymegye székvárosa — „Sokat igér, kevezet ád.V — Társa dalmi viszonyai azonban példásak és némely tekintetben a miéinket jóval felülmülják. Népe tősgyökeres magyar; a németnyelv használata ritkaság; itt a nemzetiség különbsége nem tűnik fel olyannyira, mint más magyar városban; a magyar nyelv culturája itt a levirágzóbb állapotban van ós tárzalgás alatt sürü, jótékonyan melengető fedő gyanánt elta-karja a vallás felekezeteket is, — szóval boldog frigyben és egyetértésben egyesíti e város derék polgárságát buzgó, erélyes hazafias közreműködésre. — Valóban példaváros e tekintetben éz vajha utánzásra találna ez amúgy is eleget hányt-vetett szegény hazánk egész''széles területén; — enyésznék el a kárhozatos előítéletek mindegyike — helyt hagyva még egyedül csak az okos észnek — a világosság-, a tiszta testvéri szeretet- és zavartalan boldogságnak.
Más irányban a legjobb akarat mellett is képtelenség e városban valami érdekesseget fedezni fel. — Utczái, épületei és járdái oly irtóztató idomtalanok, hogy az ember magát inkább falu helyen véli. E vélelem aztán még inkább alapoe éjjel, midőn az utczákon valódi egyptomi setétség uralkodik. — Jaj annak aki a helyi szomorú járda viszonyokkal még ismeretlenül — esti 7—8 óra tájban valamely ügyben a jó félórányi távolságban — a vasút mellett lévő távirdai hivatalt kell, hogy igénybe vegye — vagy pedig kocsi végképeni hiányában az esti vonattal megérkezvén — gy*!°g kényszerül a városba indulni. Az itt nyerhető tapasztalások-könnyen drága áron fizettetnének meg, de minden esetre — bizonyos, hogy nagyon tartósak.
Nem kérdés, hogy a kereskedelmi a fent-körülírt communicationalis viszonyokkal szemközt nem bírtak előnyösb polezra emelkedhetni és ha fontolóra vesszük itt még a duna-drávai vasút vonallal egybekapcsolt nehézségeket — ugy csak nagyobbszerüen szembeötlők e vidék kiváló áldásdus gazdászati előnyei, melyek mind ama hiányos factorok ellensúlyozására képesek némileg; de hát mily szembeötlők volnának azon előnyök még csak akkor, ha a Jé tező hiányok elnyomására, gyógyítására több gond fordíttatnék, ha Somogy vármegye székvárosa azon álláspontra iparkodnék és termé-
és mégis azt akarta, hogy minden más szeretetnek bezáruljon szivem.
— ó nagyot vétkezett grófné asszonyom ellen — feleié az orvos, — hanem van egy túlvilági igazság mely a vétkezésért büntetést mér.
Natália halványan megindultan felemel-kedék.
— Mit akar ezzel mondani ? — kérdé. "
— Férje — meghalt.
— Meghalt?
— Igen — meggyilkoltatott.
Natália néhány perezre szemeire sajiolá kezeit, azután reszketve nyúlt az orvos karja után, tekintetéből lázzz feszültség volt olvasható.
— És mi — mi történik velem ? — ostromlá.
— Elég erősnek érzi magát, egy örvendetes küldetést meghallgatni ?
— Beszéljen.
— N&ány nap alatt — szabad lesz.
— Szabad! szabad! ujjongott Natália.
De a következő pillanatban arszára csapta
kezeit és zokogva borult fekhelyére.
Az orvos segélyére sietett — szeliden utasitá vissza és felemelkedék.
— Szabad — dadogá — komoran maga elé bámulva — szabad! ujjongni kellene e gondolatra, a napot ismét egész teljében látni, a zöld fákat, a nyíló virágokat? Mit ér most szabadságom? kilépek egy ismeretlen nagy világba — akit szerettem, az meghalt — én ott is czak oly zárkozottan élek, mint itt
— A szabadság egy drága jóság; ön benne megujul.
Natália szomorúan csóválta fejét.
— Itt minden meg van halva — feleié kesét szivére téve. — Bármi történjen, itt az élet többé nem fog felébredni soha;
— Legyen erős grófné.
— Erőé vagyok, ha ez nem volna így, már régen széjjel vertem volna fejemet fogságom falain. Köszönöm önnek a tudósítást, annyira örömet érsek ezáltal, mennyit csak holt szivem bir. A halottak nem ébrednek fel éz én vizzza térésemkor nem lelek egyebet a világban czak egy sírt, melyben mindenem zárva van, mit szerettem!
szetazerüleg jöhetne is, amely őtet rendeltetés^ nél fogvaoly nagy mértékben megilleti.
A körülbelül túlnyomóban lévő honoratio
— nagyobbrészt birtokos osztály — gondtalanul éz kéllemesen éli le idejét; alkalmakról dúsan vám gondoskodva. — Virágzik itt műkedvelői társaság, kereskedelmi casino, népkör stb; vigalom vigalmat követ; — itt zene, ott zene — vendéglős, kávés éz csigánynak leg boldogabb a sorsa.
A legtöbb figyelem tánezra fordittatik majdnem; nem képzelhető itt mulatságot táncz nélkül és valóban óriási kitartást tanúsít ez-irányban e város fiatalsága. De nézni is kell ám est a tánezmodort; az itt lejtett csárdások minőségét, népszerűségét és szépségét — ah! biz hiába keressük párjukat; a somogyi vér hiába tagadná eredetét
A többi időközöket jelenleg szépen és él-vezetdusan tölti be Miklósy Gyula as imént ide érkezett szin társul>ta<r^— Itt megkesdett repertoirja igen érdekes darabokat — látásik hogy —r tartalmaz; jó akarata a derék igazgató-és társulatának nem csökkent, de ellenben szerencséje. — Itt — szegény — amint eddig mutatkozik, még százszorta rosszabul jár mint Kanizsán, mert onnét legalább tisztességesen jö hetett el, mig bizony itt szomorú kilátás nyuj-tatik neki s végkimenetelre nésve. — A második, harmadik előadás 17—18 zzemélynyi közönség előtt adatott, egyik este meg 10 krnyi tiszta jövedelmet mutattak fel mégis. — Itt aztán igazán sirnak a múzsák ! E thema vérző sebet képezvén — inkább hallgatásra indit. Szomorú nótának szomorú a benyomása. — Hallgatok tehát — a legközelebbi alkalomig
— addig szaporodik munka-anyagom — időm.
Ifj. SINGER SOMA.
Helyi hírek.
— Kovács Zsigmond ¡veszprémi püspök ur ő excellentiája a nagy kanizsai főgym-nasium ifjúságának segélyegylete részére afebr. 6-án tartandó hangverseny alkalmából ő excellen tiajahoz {elküldött meghívó folytán tizforintot kegyeskedett küldeni, mely kegyes adományért hálás köszönetet mond a rendező bizottság.
— Értesítés. Mindazok, kik a febr. fián tartandó s hangverseny nyel egybekötött tánczvigalomra meghívót nem kaptak s arra igényt tartanak, zsiveskedjenek a rendesőséghez fordulni s azonnal int&skedés történik. Tisztelettel Nagy-Kanizsán, jan. 23-án 1878. A főgymn. ifjúságból alakult rendező bizottság.
— A nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület választmánya ma, csütörtökön délután 4 órakor az ovoda helyiségében ülést tart, melyre a választmányi tagok tisztelettel meghivatnak.
— Grófné — mondá az orvos, — még ma egy érdemesebb helyre fog menni, néhány napig kérem legyen türelemmel, vannak bizonyos formák, melyen átalakulásakor keresztül kell menni, — hugy jövője bistositva legyen.
Ajánlotta magát, a szerencsétlen a legkevesebb részvétet kelté benne.
— Szabad! — Szabad!
E szó ismét és ismét Natália fülébe csengett, de nem érzett semmi utó örömet sem után na.
— Mit ér nekem most szabadságom, — kérdé önmagát midőn fiatalságom legszebb éveit kő sírban kellett gyászolnom ? Vissza térjek a világba, hogy magamat a köz bámulatnak tegyem ki ? Nekem csak visszavonultság — gyász — és könyek maradtak.
Még az nap egy világos csinosan bútor-zott szobába tették át lakását, melynek ablakán át egy gyönyörű zöldelő kertbe tekinthetett. Daczara a fájdalomnak, nem tudott ellent állni az öröm egy nemének, amint szemei a halvány kék égre estek, a zöld fák fríssesé-gét látták.
De ez sem tartott sokáig.
A szobának egyik zugába vonult és eltakarta arczát. Mennél szebbnek tetszék neki a világ, annál hevesebben érzi a kint, hogy mily gyalázatos módon csalták meg szerencséjét.
A következő reggelen jött az intézet igazgatója és hosszan beszélt vele.
Teljes tiszteletül beszélt vele s kívánságára ruhákat hozatott, mely állását megilleté.
Azután töob rendbeli orvosok jöttek s rövid párbeszéd után kinyilatkoztatták, hogy Sesso grófné .teljesen helyre van állítva."
És az azt követő reggelen megnyiltak Natália előtt fogságának kapni, hol tiz évet legszebb idejében töltött.
* * Natália szabad voltf
De ő nem akart többé a világba megjelenni és minden látogatást mellősve viaszavonult a magányba. Czak néhány bizalmas baráttal érintkezett
Szerencsétlenségének híre ajkról-ajkra szállt Végre Ferencz császár füléig is eljutott
— Nyilvános [köszönet. Betegeskedő kedvesnőm sa magam részéről fogadják mindasok hálás kössönetünket, kik a január 19-ki tombolajáték alkalmával megjelenni a a jegyárán felülfisetni kegyeskedtek, avagy a jegyárusítás ban és rendezésben résztvenni szíveskedtek, s es által a kitűzött czélt olyannyira előmozdították., hogy a költségek levonásával egyszáz forintot a nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület óvodájának díszítésére átadhattam. Nagy-Kanizsa, január 21-én 18780szeszly Antal városi ellenőr.
— Meghívás* A nagy kanizsai korcso lyázó-tegylet f. évi január hó 26-án az »Arany SzarVas" szállódé dísztermében zártk«rü táncz-koszorút rendez. Belépti-díj személyeukint 1 frt. 50 kr. Kezdete 87a órakor. A meghívó másra át nem ruházható, s annak előmutatása mellett belépti-jegyek előre válthatók Halphen Mor egyleti pénztárnok urnái, — és este s pénztárnál.
— Gaál Imre Csáktornyáról Szék ^fehérvárra áthelyezett segédtelekköny vezető a n. m. m. kir, igazságügyministerium által első osstályu s. telekkönyvvezetővé léptettetettelő,
— Tombola-játék rendeztetett inult szombaton este a „Szarvas" vendéglő dísztermében igen szép számú közönség jelenlétében ; a nyeremény tárgyak Oszeszly Antalné urnő sajátkézi munkái valának, ki as es uton befolyó jövedelmet as ovodahelyiségének díszítésére ajánlotta fel. A tombola főtárgya egy album volt, melyen selyemből Budapest dunai oldalának látképe van művészileg kivarrva; e főtár gyat Szmettana Ferencz városi szállásbiztos ur nyerte meg, kié azonban az még se lett, mert egy másik tombolanyerő is jelentkezvén, névszerint Eoenspanger Leo ur s igy ők ketten ab ban egyeztek meg, hogy aki a nagyobb számot húzza, az lesz a nyertes. Húztak is, Szmettanu ur 8l-et húzott, Ebenapanger ur 89-rt mondva a számot eldobta, a főnyeremény • nyel helyére ment s azt nyomban egy szép hölgyneK ajándékozta. Pár peres alatt tudva lett, hogy 86-ot uem húzhatott Ebenzpanger ur, mert ezen számmal Plihál Ferencz kir. köz jegyző ur a quintternót nyerte meg, as eldobott szám is megtaláltatván kiviláglott, hogy Ebens panger ur a k is eb be t.húzta t i. á t>8-at s ezt megfordítva 89 nek mondotta se cselfogással Szmettana ur a nyereménytől elüttetett. A rendezőség ily díszes közönség előtt illoyalísnak találta a nyilt felszólalást, hogy a scandalumot elkerülje Részünkről Ebenspanger Leo ur ez eljárását felette resteljük s hogyezt tette, még mindig — bámuljuk.
— A következő gyászjelentést részvéttel közölünk: Wlassics-Börsöny Mária, Özv. Steffanica Ferenczné szül. Darás Anna özv. Kránitz Józsefné szül. Darás Lujza elszomorodott szívvel jelentik nagynénje, illetőleg test vérük porpáczi Darás Júliának 1878. év ja-
Első Ferencz ausztriai császár, ki oly so • kat adott az igazságra, kinek szavajárása volt „Justitia regnorum fundamentum" (Igazság a birodalam védelme) fellázadt, hogy ilye« valami adhatta elő magát az ő uralkodás \ alatt. Nem akarta e szégyenteljes foltot uralkodásának idejére száradni a nélkül, hogy a lehetőt meg ne tette volna az eltörlésre.
Még azon este hivatott meg egy kegyelmen névjegyen Natália grófné a császári palotába.
Az ilyen meghivás parancs volt és a gróf né udvariasan feleié, hogy a császár kivánal mára meg fog jelenni.
Amint a vár palotába megjelent, egy udvarnok által fogadtatott és as volt a parancs, hogy azonnal a császár termébe vezettessék. Ferencz császár egyedül volt Résztvevő
■ arczczal ment a grófné felé, kezét nyhjtá h '' egy támlányhoz vezeté.
— Kedves grófné — kezdé igazi bécsi németséggel — igazán igen szerencsétlen férfiú előtt áll. Tehát csakugyan igaz, amit nekem beszéltek ? Nem is birom hinni, hogy egy egetrázó igaztalanságnak áldozata lett.
A grófné meghajtottf magát
— És mégis ugy van fela&ges uram — feleié megindultan.
A császár sóhajtott
— Beszéljen kedves grófné! — kéré. — Mindent akarok tudni, mindent. Ne hallgasson el előttem semmit — igen kérem öpt ezért
^ A grófné elbeszélte. Semmit sem hagyott ki —-nem bűnét nem elárvult szivének ha-nyatlázát.
— Vétkeztem fenséges uram, — végzé közleményét — és asután, hogy s férfiút meggyilkolták, kit szerettem éz örökké siratni fogok, hálás leendettem azon kéz iránt, ki jutalmul vétkemért meg ölt volna. De a mit én szenvedtem, az ezerszerte roezabb volt, mint a halál. Ezt nem érdemlettem meg.
— Egy rázkódáson ment kerezztűl, amint a szomorú mult felélledt keblében.
A császár élénken volt megtámadva s nem is rejtegeté est
— Kedves grófné — mondá kis szünet múlva, — egészen szolgálatára állok ; bizalom-
TI^iüWtlErÄ DIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
JANUÁR 24-én. 1878.
uuár 20-án éjfélkor a halotti szentségek ájta- |
U)s felvétele után életének 76. évében hagymásban történt gyássos kimultát. A boldogult-nak hűlt tetemei január 23-án délután 3 órakor tétettek a kanizsai sírkertben levő családi sírboltba örök nyugalomra, az engesstelő szent mise áldozat pedig f. é. január 24-én délelőtt órakor íog a helybeli asent Ferencs rendűek templomában as Urnák bemutattatni. Nagy-Ivauizsáo, 1878. január21-én. Béke hamvaira! A boldodult csendes körben, elvonultan élte napjait, lelkesedvén minden nemes ügyért, kiválóiaga magyar nemzetiségért; uem csoda, hisz egy virágzó nemes magyar család sarja volt.
— 4 „nagy kanizsai dalárda" f. é. január hó 19-én a Korona vendéglő éttermében táoczkoezorucskával egybekötött dal-estélyt rendezett, melynek műsorozata a kővetkező volt: 1. Országos bordal, zene : Thern Károlytól, a dalárda által előadva. 2. Annon-cen Quadrille. Zenéje Ruf Lőrincztől, zongora kiséret mellet a dalárda által előadva. 3. „Das Hajktíschchen" polka, Kremsertől m. négyes 4. Kíu Ball bei Heimann Lewi Kochtól, a dalárda által előadva. 5. Éjjidál. Schuberttól, magán négyes. 6. Tihany ostroma. Themtől, zuugora kiséret mellett a dalárda által előadva.
_ Zala-Egerszeg és vidéke fiatalságának több tagja 1878. évi február hó 23-án Zala-E^erezegen, az „Arany Bárányhoz* czimzett szálloda nagytermében zártkörű tánczvigalmat rendez. Belépti dij: személyenkint 2 frt. Belépti jegyek válthatók Horváth Miklós ur kereskedésében és este a pénztárnál. Kezdete esti 9 órakor. A meghívó másra át nem ruházható s kívánatra felmutatandó.
— A keszthelyi első — a magyar kir. gazdasági tanintézet hallgatói által, segélyegyletük javára rendezett — táuczvigalom to-
*lyó hó 19 én tartatott meg. A jelen tánczvigalom nemcsak anyagilag — 1540—150 írt tiszta jövedelmet hozván a segélyegylet javára, de minden más tekintetben is a legsikerültebbek közé tartozott. A bálanyai tisztet Hanny An-dorné urnőő nagysága ^B.-Magyarodról) viselte, ki rnegn} erő modora s leereszkedő nyájassága által iparkodott a tánczestély fényét emelui. .A gazdasági tanintézet czimere s több gazdasági eszközt s más egvébbfélékkel fényesen díszített terembe lépvén egy gyönyörű s mond hatni, oly virágos kertben képzeltük magunkat, melyben a szebbnél-szebb s válogatottabb virágok nyílnak s ép e sok szépség teszi a bál-királynő választást oly nehéz feladattá. Ott ragyogtak báj és kellemben: II e t é n y i Matild, tZala-Egerszegröl) PaUky Mariska, Gárger Karolin, Hanny nővérek (B. Magyarod) Francsik íren (Tapony) Beck nővérek, Sólyomi nővérek (B. Ederics.) KovácsLaura,Stoc-ker Vilma,Lehrman lrma(Sz.-Tain4sróJ)Gleiman Györgyike, Merner Ilka, Fehér Laura, Galba Emilia, Kohn nővérek, Weltuer Adel, Tö-reky nővérek (Vita)Csák Irma (Özántó) Lend•
mai beszélhet. Mit kiván szenvedéseinek íelej-léséért, mit országomban át élt ?
A grófné földre szegzé szemeit és hallgatott.
— Kedves grófné — folytatá Ferencs császár szívélyes modorban én nem akarok, nem fogok semmit elutasítani. Ismétlem: követeljen ! Ha ez kegy ugy előre biztositom, hogy beleegyezem ; javakat óhajt, ugy mondja meg az összeget, én nem akarok alkudni, ha még oly magas lenne is. Tehát beszéljen szabadon grófné mit kiván?
— Egy útlevelet külföldre íeniég!
A csábzár habozott és homlokát dörzsölé.
— Kedves gróiné — feleié — hiszen megmondtam, hogy hatalmaskodhatik — tehát mit óhajt V
— Egy útlevelet fenséges uram — ia-inétlé a grófné gyorsan, de határozottan. — En nem óhajtok semmit mást, — csak el innen — el innen.
— Igazán nagyon ounya a grófnetól, — beszéle a császár fájdalmasan. — Kegyed nem akar tovább az én birodalmamba élni, melyben egy igaztalanság mint ez itt, büntetlenül végződhetett. — Nem szükségem bizonyítani. Én nem tudtam semmit — környezetem sem sejté — senki kik utánnam állnak. Ma a főbü-nösök halottak — nem idézhetem magam elé őket — sen nem büntethetem — tehát mit te gyek V — Ne legyen kemény irányomban s ne hagyjon hátra nekem szemrehányásokat, mi nem nyugtathat meg ha birodalmamat el-hagyja. Még egyszer kérem válaszon máskép — nos?
— Esdeklem egy útlevélért külföldre!
A grófné hangja oly bistos, oly határozott volt, hogy a császár alább hagyott.
— Nos, ha már nincs máskép, — mondá sóhajtva tehát legyen m«g as útlevél, — hanem utálatosan megbüntet essel grófné. .
A kihallgatás essel véget ért.
Megkísérték még néhányssor Sesso Natália grófnét határosabban megingatni, hanem ó erős maradt.
hárd Kornélia úrhölgyek továbbá Hanny An- | dómé, Szép Lászlóné, lljváry Sándorné és . Nyáry Kálmán né (Peleake) úrnők. A kedélyes mulatság, melyen a négyeseket 32 pár tánesolá reggeli 6 órakor osslottssét. A rendezőségről csak ennyit akarónk említni, hogy ex minden tekintetben azon volt, hogy a bált minél Iá nyesebbé tegye, amely óhaja — nagyon örülünk rajta, hogy sikerűit is. Fogadják köszönetünket. S most a viszontlátásig. Isten velünk ! Somogyi.
— Országos vásár tartatik január 28-án Nagy-Kanizsán, mely a téli idényben egyik legnépesebb szokott lenni.
— 1Yekrolog. Sümegh rövid idő alatt két jegyzőjétől lőn kénytelen megválni; még a közérzület hiven őrsi Binder Péter városi jegyző kimultát, már is a zugó harangok Ssüts Pál kir. körjegyső temetésére hivják as ismerősöket, esek ssámosan meg is jelentek f. hó 23-án részvétőket tanúsítandó — mikor a hűlt tetem a földnek vissza is adatott. Béke lengjen poraik felett!
— Halálozás. Szt.-Gróth város egyik legelső egyéniségét Tavassi János urat szomorú családi eset érte, szeretett neje, kivel hoaszu évek során át boldogul, különösen megnlége-désbeu élt e hó 15 én virradóra rövid betegség után jobblétre szenderült. Másnap d. u. 4 órakor végbe ment temetésén átláthatlan — a környékből is szépszámmal megjelent — néptömeg kisérte az örök béke hónába a boldogultat, kit ott is, — mint naponkénti jótevőjét — áldani fog a ssegény osztályu népe e városnak és vidékének. Szolgáljon es enyhítő vigaszul a kesergő férjnek és anyavesststt gyermekeinek, a megboldogultnak pedig áldás és béke hamvaira!
— Bonyhárd Manó táncz tani tó ázt.-Gróthon táncziskolát nyitott.
— Vj zenemű. Táborssky és Parach urak nemzeti zenem&kereskedésében folytatólag megjelent II-dik magjfer ábránd legkedveltebb népdalok felett r) Te vagy, te vagy barna kis lány ... 2) Jaj beh fényes csillag ragyog ... 3) Korcsmárosné bort ide a kupába ... és 4) Csuk egy szép lány vsn a világon . . . zongorára szerzé Ábrányi Kornél. Ára 1 írt 50 kr.
— Rövid hirek. Sarolta mexikói ex-császárné egészségi állapota veszélyen kivül vau. — Nem Hugó Viktornak, hanem Déca-zes hgnek és Berthaut tábornoknak adomány oztatott a becsület rend nagy keresztje. — Az abauj-ssántó-mádi posta rablógyilkosság elkövetőit fölfedezték; az egyik tettes a szántói kapitány Kovács, kinél 10,000 frtot meg is találtak. — az utált varangy ós béka kereskedelmi czikké lett: as angol kerté&zek e rovart pusztító állatot Párisban ezerével veszik. — Komárom vidékén a farkasok garázdálkodnak, egy naszvadi asszonyt felkonczoltak. — Ozmán pasa még mindig KiaenefFben van. — Pápa városnak újra less állandó színháza, maga
— Nem akarom a könyeket melyeket hullattam — az igaztalanságot, mely miatt szenvedtem eladni — feleié mindazoknak kik más határozatra akarták bírni, én akarom, hogy tulajdonom legyen panaszkodni azok ellen kik vétettek.
Ez az asszony, egykor oly jó, oly sselid, most szivének legelkeseredettebb sötétségének élt. Sirt és sóhajtozott elvesztett élet boldogsága felett, mely a tébolydai őröknek jutott.
A császár nem tehetett többé jóvá semmit. A grófné megkapta az útlevelet; eladta birtokait és elhagyá Ausztriát. Sohasem lehetett többé hallani róla. Csak a nép ajka beszélte el nagy részvéttel „az őrült grófné* történetét az ujabb kornak.
Népdalok.
i
Nem vagyok án olyan gonosz mint moadják, Nem is lopott kalapomon a virág; Ü tűzte azt kis kesével fel rája, A számadó barna piros lein ja.
z
Bu«an szól a gálya vezér kolompja, Szivemet a fájdalom el borítja. Oly nehezen búcsúzom a tanyáról, KeserVesbben Juliskától rózsámtól.
fisép Juliskám Isten veled elmegyek, Áld lanak meg a mosolygó kék egek, Adjon neked más szeretőt as Isten, Olyan hivet, mint a hogy én szeretem.
U
Nem vettem ón olyan kendőt mi drága, Nem való as szegény leány nyakára; , Vettem ón mást: kláris gyöngyöt ragyogót, Tedd le rózsám azt a régit a mi volt.
- Füstölög a nádas gunyhó a tanyán, Vacsorát főz benne egy ssép barna lány, Főzzed kis lány a vacsorát szaporán, Jön galambod habos lovon a tanyán.
CZ. LAJOS.
Hersch Nátán ur 20,000 frtot kén reá áldosni, még ez évben felépitik. - Smgiigeti Ede a nemzeti ssinház igazgatója s elsőrangú kossorus drámaírónk meghalt. Temetése január 23-án törtéit roppant nagy réssvét mellett, besséd tartatott a nemzeti a népszínháznál s a sírnál! — Francsiaorsság 1877-iki bortermése 56,388.067 hectoliter volt.
— Háborús hírek. Klapka tábornok a szultán megbisásából Drinápoly ba ment, résst venni a város védelmében. — Ssulejman hely-setéről nincs bistos hír. — Sskobeleff f. hó 16-án bevonult Fiüppopolibal. — As oroszok e hó 20-án állítólag bevonultak Drinápoly ba. — Egy császári iráde fegyverre szólít minden ot-tcmant a hasa védelmére. — A porta meghatalmazottai megérkestek as oross főhadiszállásra; legkőselebb megtudja a világ, hogy Oroszországnak milyen föltételei vannak.
Vegyes hírek.
— Borzasztó családi tragoediáról értesül a „Kelet Népe*, mely tegnapelőtt éjjel történt egyik haltéri hásban. Egy ott lakó állítólagos vasúti hivatalnokon váratlanul kitört a vis-issony, mely egy ssámos év előtti ebmarás-tól támadt, s mely (követkesményei sokáig nem jelentkesvén) már nem is okosott aggodalmakat as illetőnek. — Még as nsp este nyugodtan feküdt le nejével s elaludt. Éjjel lepte meg a düh a sserencsétlent, ki ugy össsemarta nejét, hogy as menthetlenül el van vessve. A rémes sikoltozásra befutott a szobaleány, utána a szakácsné a a veszett ember mindkettőt megharapta; megharapott mindenkit, a ki hossá közeledett, míg végre a hásban levő korcsmáros ismos és bátor fia ment neki egy vizes pokrócscsal, melyet rádobott, s alatta megkö-töster A megharapott egyének rögtön orvosi keselés alá vétettek. A nő életéhes nincs remény.
— Egy sziviéUn anya. Aszófőn, egy házba betért egy asszony s felkérte a lakosokat, hogy engednék meg a karján lévő csecsemőt visszatértéig, náluk hagyni, mivel úgymond á pia-cson valamit vásárolni kénytelen s a ssegény permeket a hidegben nem hordhatja magával. A jósai vü hásiasssony késsségesen teljesítette esen kérelmet s a asegény gyermeket t>evitte meleg szobájába, dé a szívtelen anya időkősben kereket oldott s gyermekeért nem tért vissza többé s így a kisded még mai nap is a nemes ssivü asssonyság gondosáss alatt van, holott a termésset ellenes anyát a rendőrség nyomossa.
— Mulatságos félreértés. Kornblum Mózes gácsorssági zsidó egy pőre ügyében Glaser igazságügyi ministerhes akart menni. A zug-ügyvéd azt mondá neki: „Jegyezze meg jol magának, mielőtt a miniszteri szóbába be fog lépni egy inas kártyáját fogja kérni. Gondoskodjék kártyákról. Pár napra rá Kornblum a ministeri előszobában van. „Kártyáját* kiált rá az inss. Móses benyúl ssebébe, kivess egyet és átadja. As inss meg sem nésve beviszi Óla-serhez, képzelhetni ^mennyire nevetett ez, midőn kezében egy vörös dissnót lát!
— Victor Emanuelröl azt mondja egy római sürgöny, hogy 36 millió lira adóságot hagyott hátra. — Rómába kedden reggelig 114,000 idegen érkezett a király temetésére.
Paplrszelet.
— Igen megittasodott egy tranczia katona, társai gnnyból s disznó ólba zárták, ott jól is alndt, de ébredvén eszébe jntott, hogy már nyolez órakor állomásán kell megjelennie, szert vélve, hogy barátai köst van kérdi: quelle heure est41 ? Egyik az ól öregebb lakosai köst felrezzent ós elkezdi öff öff. A franczia azt vélte kilencz, azért komolyan igy szól : Ce n'' est pas possible '' Erre egy fiatalabb lakó keadé hangját hallatni mondván: voi, vui, vui, voi! A franczia megdöbbent és féle móben újra elaludt, még barátai fel nem keltették.
— Útközben betért egy«„D-rvia* a peraa Sach nyaralójába, batyuját a sarokba dobta és az éjst ott akarta tölteni A szolgák egyike tudtára aHta, hogy ezt nem t-beti, a mennyiben a hely nem szállód», hanem a 8»eh nya alója. E közbon megérkezett maga a 8*ch is, a ki szinte azt állitá amit a szolga már mondott Erre a Dervis kérdé a 8acbtól ki lakóit előtted o házban. 6 feleié atyám, ki lakik most? most en'' Ki fog lakni ntánnad ? valami rokonom volt a válasz! Ha agy, akkor nem házad, hanem szállásod, és igy as itt maradást meg nem tilthatod.
i Bécs. Czifrák J. Keszthely. Rísenborg-4. Bécs. Bog-
• ner J. Sopron. Rosenfeld A. Budapest. Lutczenberg
• H. Stokerau. Bősler K. Bécs.
„Arany Szarvas*-hos czimzett szállodába | Lubelszky F. Bécs. Krug''A. Szt-Miklós. Brunner A.. 1 Móriezhels Sssntsdhálji K. Hahót Stern J. Baltavár.* Bchey H. Kőszeg. Erdélyi N. Tót-8zerdahely. Sesyey. K. Oyürüs. Lenk ö A.-Lendva. Zsuppa N. Sopron. B. Bleffly N. Belesna. Skoblics M.-né Szt-Mihály. Csesznak J. Perlak. Tersanczky N. Keszthely. Hirsch-Isr N. Dombovár. Semcsey Qy. Konstantinápoly. Cle-man N. Pallin. Zathureczky N. Pallin. Horváth L. Lentí. Izsó Oy. Leadva. Qlavina L. Pallin. Botka N. Újfalu. Fischer Zs. Budapest. Botkáné Hahót. Lisziák F.-nÓ Perlak. Hnskay N. 8sócsi-Sziget Kohn S. Budapest. Schmiedt N. Bécs. Zakál Oy. Lotenye. Vörös Oy. P-Magyaród. Zór N. Brünn. O. Zichy 8urd. Stemmer A. Cili. Häuser Ötvös, Hnbay Oy. Z.-Eger-azeg. Stiller A» Bécs. Fehér A. Budapest. Sbhwarts
A. P^ps. Hertelendy A. Sömeg. OrOnwald K. Bécs. OrSnhud H. Prága. Schlesinger N. Berlin. Szigothy N. Keszthely. Mészáros I. Budapest. Baumgartner I. Budapest. Kohn L. OySr. Skublics N- Szt-Mihály. Koller A. A.-Bajk. Dervalics N. Kilimán. Holczbauer H. Bécs. Schon J Budapest. Wildau J. München. Bother N. Bécs. Molnár N. Csáktornya. Mandel N. Bécs. Sessler N. Bécs. Hochainger B. Kaposvár. Polizer A. prága. Mandln A. Berlin. Obiad J. Zágráb Nagy A.-né Budapest Fasching A. Oleihen-berg. Stemmer A. 8st-0othard. Adel man N. Budapest Weiss N. Budapest. Horváth István Budapest. Meisaler J. Budapest Kammer J. München. Spitzer A. Prága. Spitz«r J. Berlin. Wolf Oy. Szemenye. Beier Zs. Boglárd. Weiss N. Kaposvár.
„O r o s s 1 á n*-hoz czimzett szállodába: Schiller K. Sopron. Böhm V. Sopron. Keller J, Zágráb. Weiss 8. Győr. 8tern L. Pest Ossman M Orácz. Straka O. Törje. 8chmidt V. Zágráh. Böhm I. Bajom. Lobicz A. Kaposvár. Neuman A. Szegszárd. Czigán
B. Le ténye Fridman L. Bécs. Hut F. Fürstenfeld. Stenger A. Szeged. Schleoer H. Győr. Anch J. Lai-bach Weiss S. Szigetvár. Mandl J. Matersdorf. Lá-sár M. Keszthely. Hoffman J. Frankfurt. Lovag Eigner N. Salzburg. Schmidt J. Brünn. Pias K. B.-pest
• Adler M. Gy5r. Schiller K. Sopron. Stern J. Veszprém. Mülczbaner B. Budapest Tauber M. Budapest. Mützbauer S. Budapest
Szerkesztői üzenet.
2639. F. A.-Lendva. Bevált
2640- Dr. B. I. 8zentgyörgyvölgye. Szíves értesítésedet várom az utazásra vonatkozólag, mert részemről sietnem kell.
2641. R. Budspest. Összehalmozód ot a teendő; kölönben személyesen értekezem veled. E hó 10-ike óta minden nap késsülék hozzátok.
2642. N. A- Lendra. afonnal elküldöttük.
2643. N. Személyes ügy. Nem közölhetjük.
2644. 8z. Kunhegyes. Köszönettel vettük; ma gán levelet irunk.
2646. M. P. Kővágó-Eőrs. A füzetet azonnal postára tettük ; az előfizetést átadtuk. Üdvözöljük 1
2646. B. Egerszeg. A kívánt számot azonnal postára tettük.
2647. A budapesti fSpósta réasére mindkét kiadványból küldöttünk.
Angliának egy királya ntközben megállitá kocsiját egy vendéglő előtt és két lágy tojást kívánt kocsijához hozatni Exeket elköltvén, midőn fizetésre kerfllt a dolog, a vendéglős a két tojásért 200 darab aranyat követelt. Fiam ! igy szólt a király, tehát sálatok oly ritkaság a tojás ? Nem I felölt a vendég.Ős hanem a királyi vendég igen ritka.
Utazók névsora
N.-Kanizsán, 1878. január 7-től 1878.— január 17-ig.
„Arany Koroná*-hosezünsett szállodába; Scherer A. Badspest. Fziderieh N. Bécs. Weiss I.
Vasúti menetrend.
Érvényes május 15-től 1876. A hada-pesti időtmatató óra szériát,
Isdal Kanimeáról
Vonat hova:
»»ám ora Here. Id5
206 Eszék, Mohies,Dombovár s Fiúméba 4 48 reggel
215 . . . 2 30 délut. 212 Buda-Pestre....... . f 4 58 reggel
202 ..........: 2 6 délnt.
204 , ..........1130 estve
313Bécsbe (Szombathely, Űécs-Ujbely fele)5 8 reggel
301 . .........11 48 estve
315 8opronyba ........ 3 38 délut
203 Triesztbe és Pragerbofoa keresztül
Orács ós Bécsbe...... 4 50 reggel
201 Triesztbe ée Prágerhofon keresztül
Orács ós Bécsbe ......í 47 dől u
Érkesik Kamiuárá
honnét:/
216 Essék, Mobáes, Dombovár «''Fiuméből 1 41 délut. 206 . . . £ . il 11 ^e.
203 Buda-Pestről ........ 4 20 reggel
201 „ ........2 5 dólut.
211 .....f...... 9 44 estve
314 Bécsből (Szombatb. Bées-Ujhely)felől 10 27 estve
302 * „ . . ,45 reggel
316 Sopron;ból .....* . . . 11 53 délel.
114 Bécsből Orácz, Marburg. Pragerhof
W81 ......''. 4 12 reggel
20« Trieszt- és Bécból Marburg, Prager-
bof fslől.........1 21 dólut
204 Trixset- ós ViHachból Prágerhof felől 11 — eetve
Marbnrgba ''esatlakosás Villzch és Franeesxestbe • 4 m . « Fianoesfestb ó
£rtek ss váltéfüya« jan. 23-ón.
> meUliqum 64 20 ; Ő* . uemr tcol.-,ö
66 80 186 » ki illartaiio. kóláin 110.—: bank-réssv 840.: hitelintézeti rA»zv%nv213*75 ; Londo.'' 118 10; mi^yar töbltehermeuieot Kot vény 77 25 : tennesvari fóldteherm^ntési kötvény 76.— ; erdélyi told tehermentest kötvény 77 50; horvát *!*«• ->u ''»UUnherm^utéei kötvény 85.50; esüst 104 90: eo. kir. aranr 56.5''/, ; Napoleond''or 94.7j arany jár. 74 50; márka 58.50.
Pelelós szerkesztő : Bátorfl Ujlt.
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
(ZALAI KÖZLÖNY.
JANUAR 24-én. 187«.
Mit nur
50 kr,
als Preis eines
Original-Loses
sind zu gewinnen
1 o o o
Ducaten
effectiv in Gold.
/ Diese, vom Magistrate der Stadt Wien zum Besten des Anacnfoades veranstaltet Lotterie euthält Treffer von 1000, 200 200. 100, 100 Ducaten in Gold, 100, 100 100. i00 Gulden Silber 3 Wleaer Coawanal-Lese, deren ^ Haupttreffer
200.000 fl.
beträgt, und viele andere Kunst- und WerthgegenstSndo in Gold und Silber,
5.
zusammen
3000 Treffer l''""* 60.000 fl.
Die-Ziet»flig erfolgt aater Coatralie des Magistrates i März 1878 „ , .
* Bei auswärtigen Aufträgen wird frankirte Einsendung des Betrages und Beischluss von 30 kr. für franco Zusendung der Lo»e und s. Z. der Ziehungsliste ersucht (»23 S-10)
Wechselstube flerUNION-BM. Wien ßra«. Kundmachung.
Wegen Sicherstellung der Verpflegs Erfordernisse von 1 März bis Ende August 1878. für die in d*n Stationen Csorna, i Szárföld und Patyi nebst Konkurrenz untergebrachten drei Es kadronen wird am 25. Jiinner 1878. bei der kk. Verpflegs Expo aitur in Oedenburg, deren für die in den Stationen Pernau und^ Rudersdorf nebst Konkurrenz untergebrachten zwei Kavallerie Eskadronen am 28. Jiinner 1878. beim Vizegespannamt in Stein- '' araanger — eine öffentliche Subarendirungs-Verhandlung jedesmal um 10 Uhr Vormittags abgehalten werden.
Hievon werden Unternehmungslustige mit den Beifügen verständigt, dasa die näheren Bedingnisse täglich bei der kk Verpflege Expositur in Oedenburg eingesehen werden können, j
K. K. Militär Verpflegs Expositur
Oedenburg am 17 Jänner 1878. (533 1 — 1)
Rieger Mór Bndapest
Szervitatér 7. szám alatt,
ajánlja dúsan felszerelt művirág gyári raktárát. A farsangi idényre mindennemű virágból készült ruhadiszekkel szolgál a lehető legjutányosabb árak mellett. Megrendeléseknél, melyek a leggyorsabban foganatositatnak, csajt a virágnem és szin megemlítése szükséges. (532 2-2)

Pályázat.
A sümeghi takarékpénztári könyvelő állás, hetenkint három hivatalos napi szolgálattal, 600 frt és a tiszta nyeremény 7j%-tóli fizetéssel üresedésben levén, pályázni óhajtó szakértők okmányaikat kérvényükkel f. évi febrúár lödéig beküldjék.
(537 1—3) Az igazgatóság.
Császár kizárólagosan
királyilag szabadalmazott
PURITAS
H a j-i f j i t ó-t e j.
A .Paritás" nem hajfestek, hanem tejnemü folyadék mely majdnem azon csodálatos határai bir. ho^y ősz hajakat megifjit, azaz lassankint még pedig legkésőbb tizeaaégy asp alatt ama szint visszaadja, melylyel eredetileg birt!
A „Paritas" nem tartalmaz festékanyagot. A haj tetszés szerint vuzel mosathatik, lehet fehérrel átvont váukoson aludni, és (tfzfllrdőket használni, a festéknek nyoma sem Tehető észre, mert a
nem fest, hanem ifjitja és pedig a leghosszabb és legdúsabb női hajzatot és a férfi haját és szakállát.
Egy Üveg „Parltas* ára 2 frt. (postai szétküldésnél 20 krral több • készpénzzel vagy utánvéttel kapható : Fraacz Otteaál Bécs Mariabilfer-■traaa^ 38. ssáa. — Nagy-Kanizsán valódi minőségben PráfleT Béla tyéfyazeréaz araál. ^ 15-25)
/ -
% ifi háborúban
f ^szerencsétlenül járt törökök
javára
STRAUSS A.


első fehérnemű- és kelengyegyára
Bécsben, Rothentburmstrasse 21.
a keleti háború miatt készt ve érezé magát a konstantinápolyi és Odessai roppant fiókraktárait, melyek uri és női fdhérriemflek-b<~l. vászon- és asztalneműnk" 51 stb. állnak, Bécsbe helyezi át, melyek gyors kelendősé^elérése végett valóban mesés olcsó ára--1 kon árusittatoak el A jövodelem 20/o-ja a háborúban szerencsétlenül járt tőrök fik javára van szánva.
Az egyáltalán való tartós és kitűnő minőségekérti jótállást a czég magára vállalja. A további és telies megnyugtatás végMt az igényeknek meg nem felelő áruk ké«z«éírgol kicseréltetnek, vagy kívánatra bérmentes visszaküldés mellett még n pénzösszeg is, póstautalvány mellett, visszatéríthetik.
Egy részlet ing és lábravaló könnyfi minőségű db 75 kr.
Tájékozási táblázat az árjegyzékből.
Egyátalán kitűnő minőség.

redős
I
IV, 2 -
2''L -
''i
l''/s
J''
3V,
2 _ _ _
3 —
3 —
2 — —
3 — —
3
1 hirting-uriirg sima mellel
1 angol tríkot-mellény vagy nadrág
fehér és szines ft 1
12 elegáns batisztkendő szines széllel, beszegve fr 1 12 háromrétű gallár legújabb idom ft 2 1 horgolt nöi ing a legjobb birtingből ft 1 1 elegáns női lábravaló szegély-di-
szitéssel ft 1
1 finom shirting éijHi kerzet szegélyekkel legjobb minőség ft 1 12 finom vászonkendo, valódi vászonért kezeskedünk ft 2 1 vászon uri lábravaló ft 1 1 elegáns t''ra..i icia körzet dus hímzéssel ft 1 */* 1 fin. szines kreton-ing, szavatolt valódi sz. ft l''L 1 fehér nri-ing sima háromrétű mellel ft 1 dúsan dis itett női ing legjobb minőség ft 1''/, 1 legfin. hin-7.-tt női lábra\a''é, elegáns munka it 1''/, 1 shirti ig n»i alsó szoknya, legjobb
szabán ft 1
1 uri lábravaló, valódi rumburgi vá-
szouból ft
1 angol oxford-ing, vagy franczia
creton ft 2
1 legfinomabb himzett báli i"-g kézi
hinizés, legújabb szabás fi 2
6 pár fin. kézelő legújabb sz. ft 2
1 finoman hímzett női ing v. Angot
dúsan disz. fi 2
1 finom női alsószoknya dúsan dis-zitve ft 2 1 női lábraml-» hímzett fodrokkal ft 2''|4 1 uri ing, rumburgi vászon valódi,
sima vr?v redós a legfinomabb, ft 2 1 uri iné, valódi rumbtirger fantasie,
himezve n legfinomabb, ft 4
1 női lábravaló a legfinobabb zsinórból, sintn és dúsan diszitve, ft 1''/» 1 szoknya a legjobb zsiuorbsrket sima és dúsan diszitve ft 1*J4 1 korzett a legjobb zsinorbarket sima és dúsan diszitve ft l''l, 2 2''/, — — 1 női ing valódi vászon, sima és fan. legf ft l''/s 2 2'',. 3 — 1 női ing valódi vászon, him. a legf. ft 2''|. 3 3 |, 4 4 1 női ing valódi vászon kézi hímzett ft 3 3''|. 4 fi «''» 1 db 80 rof zsinorbarket a legfinomabb ft 7''), « * 8''L 10 11 1 korzett himzett fodrokkal legfinomabb ft 3''Ij 4 4 5 ♦> 1 db % széles lepedő varrás nélkül ft 11 12 —* — — 6 db ,i4 széles lepedő varrás nélkül
tiszta vászon lefinoinabb ft 14 1"» 1« 17 li>
asztalnemű fi személyre. f«''hér és szines ft 3 3''Ij. 4 4''|. ."> asztalnemű 12szr mélyre,fehér éa sziiies ft i> 10 12 14 l»j db 30 rőf *|4 széles házivá^zon ft b\ fi G''|, 7 S
db 4tí rőf 5|, széles kreaszvászou ft 1B 17 ly 20 22 Kimeritő képes árjegyzékek valamint keleugye előirányzatok kívánatra ingyen és bérmentve.
1 db 50 rőf *|4 sz. irlandi és hollaudiv. ft. 18 20 25 27 29 1 db 54 rőf ^ széles rumb. vászon ft 24 26 28 »2 3fi 12 db törlőruha csinvat és damasz ft 3 3''|4 4 5 ö»|T
Ráadás:
25 frtos számlánálJ2 zsebkeadö. (482 K—•)
50 frtos számlánál efy 6 szearélyre valé daaisz asztalterítők, 75 frtos számlánál 24 darab aa|y asztalkeadő, 100 frtos számlánál egy darab 30 rífös házi vászea.
Megbízások a pénz bek&l-dése vagy ntánvét mellett v e czim alatt keretnek:
Wásche-Brautausstat-tungs-Fabrik von
A Straue ,
Bécs Rothentliurmstraase 21 nr.
¡ i
2 —
2V. - -
Élőfa eladás.
Gróf Zichy N. János ur vrászlói uradalmi erdészeié részéről közbirré tétetík, miszerint 500,000 darab két éves fenyő (pinus silvestris) van eladó; 1000 darab ára 3 frt o. é.
Levélbeni megkeresések intézendők: Kopitlánszky János erdész úrhoz, Pati Hidra, u. p. N.-Vid, u. vasúti állomás Komárváros. (534 1 -?>)
éa több ia, leaz mint havi mellék kereaelegy hírneves házból; pro-vincziabeli ügynökök, tanítók, ma^án egyenek és nyugalma zottak számára ajánlva. Ily ne-mö megkeresések (csak német njelven) A. B. C. Nr. 241. czim alatt 6. L. Daube és társa Bécs L, Slngerstrasse 8. hirdetési irodája által eszközöltetnek. (51415— 15)

Veszek ÍOOO öl egészséges 1877 1878-ban kivágott tölgyfát. WittmaiM G. Bécs IX. Berga>se 8.
Wajdits József
könyvkereskedésében Nagy-Kaniz§án
következő uj regények füzetekben kaphatók n. m. A Gályarab vagy a velenczei rémes éj. Irta Brükl G. a füzet 25 kr.
A házasságtörés drámái, társadalmi regény. Irta Montepin
X. a füzet 25 kr. " ,
{
Háború krónika a füzet 30 kr.
Pór és mágnás vagy az újkor rabszolgái. Történ, regény. Irta Dr. Rafael a füzet 25 kr.
A Kalóz király és gályarab Marinelli ''Marino, vagy a velenczei Bertalanéj a füzet 25 kr.
Az ördög fia és a három vörös ember. Társadalmi regénv. Irta Féval Pál a füzet 25 kr.
Az ördög asszony vagy az élve eltemetett, a füzet 25 kr. Szuleika a hárem gyöngye, ^agy a Sztambuli fekete leány rabló. Irta Brükl G. a füzet 25 kr.
Minden fenteftb regényhez 2 — 3 diszos olajnyomatu kép széles aranykeretben a melynek értéke 10-12 frt csekély utánfizetéssel tartozik az utánfízetések minden hátulsó oldalán látható, postai rendelések gyorsan eszközöl* tetnek.
A fent emiitetteken kivül bármely lapban hirdetett művek és folyóiratok minden ár felemelés nélkfll
Wajdits József
könyvkereskedésében meg rendelhetők.
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
r
Dr. Handler Mór
orvos-, sebésztudor-, szülész- és szemész,
gyógyít gyökeresen lénye» és ''ártón »ik*r l>iztoBi<íisa mellett mindennemű
titkos betegségeket
1) az önfertözésnek miuden következményeit, ugymiut: m a g ö m 1 é 8 e k e t
az ingerlékeny gyengeséget, az ondófolyást, különösen a
tehetetlenséget (elgyengült férfierőt):
2) hugycsőfolyásokat (még oly idülteket is,) a nemzórfeszek bujakóros fekélyelt én másodrendű bujakórt minden alakjaibun »« Hlrsutiiásuihan ;
3) hugycsöszOküléseket;
4) friss é8 »«Iliit nyákl''olyusokat nőknél, az u«yn^vezátt fehérfolyást, és az onnan eredő
mafftalanaÉiffot;
5) bőrkiütéseket; ^409 52—60) ö) a húgyhólyag betegségeit óh mindennemű vizelési nehézségeket.
Rendel naponként: délelőtt 10 órától l-iif, délután 3 órától í> ig és estve 7 órától 8 ig. Lakik: Pesten, belváros. Ivigyó-utcza 2-ik szám, a Kigyó- és Városbáz-utcza
sarkán. (Rottenbiller-féle házban) I. emelet, bemenet a lépcsőn. Díjjal ellutoü levelekre azonnal válasz adatik és a gyógyszerek megkflldetuek
a
NAGY-KAMZ8A, 1878. január 2T-én.
Tizenhetedik évfolyam.
| ölflzstésl ár: |>
} egész évre . . 8 írt\
fél évre . . . 4 .
uefjyed évre . 2 „
Egy szám ÍO kr
Hirdetések
6 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 s minden további sorért 5 kr. NYILTTÉRBEN soronként 10 krért vétetnek fel Kincstári illeték minden ''egyes hirdetésért kiilönf
S 30 kr fizetendő. £
--
BtJfctr*
1 A U
* ¿ii^.i
lap szellemi részét & illető közlemények a " szerkesztőhöz,
anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentre intézendők : NAGYKANIZSA Wlassiosház.
Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
jKéi
Kéziratok vissza
küldetnek.
-
ner

előbb: ,Z AL A-B)0 MOQYI KÖZLŐN
N^-Kanizsa város helyhatóságának nemkülönben a „n.-kanizsai kereskedelmit iparbank", „n.-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanítótestület", a n.-kanizsai kisded-nevelő egyesület", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kaatesai külválasztmánya" 8 több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkiiit kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap*
Egyházaink és a nemzetiség.
(Második közlemény.)
Általános félreértést szül nálunk azon téves felfogás, miként az egyház csak vallási eszmék hordozója levén más feladatok teljesítésére se nem hivatott, se eredményeket elérni nem képes. — Cosmopoliticai meghatározás mellett igen természetesen az egyház nem is lehet más mint egyház és igy vallá4 dogmáin és terén kivül sem so-cialis sem nemzetiségi küzdelmekkel nem birhat; de a mint az élet a cosmopolitikát absurdumnak bizonyítja ép oly bizonyos, hogy az egyház igen fontos tényező a társasélet minden alakzataiban; az egyház az élet minden országos és napi feladataira egyaránt, ha nem is egyenlő mérvben hat, az Isten eszméje mellett a művelődés, nyelv ,és nemzetiség fejlődésére vagy fejlődésének ''akadályozására egyformán tényező.
Minden behatásai mellett én csak nyelvi jelentőségét tüntetem elő, mert nálunk jelentőséggel csak ez bir.
Senki sem fogja tagadni, hogy azon szükségletek, melyeket az emberiség két fő éltető eleme: az egyház és iskola tárnak fel, egyszersmint a működési irányra gyakorolnak döntő befyolyást — valamint ha e kettő egymás ellen, habár csak egy speciális irányban látszólagos ellentét nélkül működik, az összes eredmény e kettőből csakis ezen kérdésre nézve támadó érdek nélküli közöny lehet.
Az iskola alapot ád nem csak az egyháznak de alapot ád a nemzeti érzületnek; az tagadhatlan, hogy mint fundamentális institutio az iskola igen fontos, de részben attól függ az eredmény, a fejlődés iránya
TÁRCZA
Őszi hangok.
- — 1877. —
Ti zöld lombok, illatos virágok, Y
Nyájas azúr ég, ho?a lettetek ? Zengő kis madár, kedves csalogány, Nem dalolsz már szép holdas éjszakán . . . Kitűnt innét az élet veletek !
. . . Hull a levél, — a természet hervad, A nap is, ab, oly barátságtalan ! Vidám madárkák vándor serege Összegyűl és — elszáll meszsr.e — messze . . Szebb hazába, a hol szebb virág van ! —
Őszi szélnek bus éneke mellett Nézem, nézem — — s ngy el-eluier«ngek . Mint szétfoszlott a fa korouájx, A nap is, ab, szomorún süt rája A mint bulinak a sárgult levelek!
S minden egyes levél hullásában A régi báj egy halottját látom ! . . . . Halottja van szivemnek is, érzem, Uyá«zoíom, hisz eltűnt régen-régen Mi kedves volt: örömem, vigságom ! —
VÉRTESSY BÉLA.
Mátyás király háza Bécsben,
KarntnerStrasse 14. Irta: Hekseh Sándor F.
Nem sokára egy negyed évszázad fordulóját éljük, mióta a muskások kapa- és ásóval kezdték a bécsi .Vörös torony* kapu rombolásával a város átalakítását. Kevés nappal előbb történt este kilencz és fél órakor az utolsó őr-menet a város kapuihoz. Azután 1857. május
vájjon az iskola által kitűzött nemzeti ezé-lókat az egyház fejleszteni és kiegészíteni képes-e ?
Iskoláinkra panasz ngyan nem lehet, abban legalább nem, hogy nem magyarok és hazafias szellemben vannak szervezve és vezetve, de az is kétségtelen, hogy ezen hazafias szellem fenntartása és ébrenlétére azután is figyelni kell, a midőn már az iskola vezető hatása megszűnt.
Előttem csak is nemzetiségi követelmények állanak és csak is ebben akarom az egyház és iskola kölcsönös viszonyát keresni és kitüntetni.
Vessen magyarosodásunkra bármily erős alapot az iskola, az csak a gyermek-kedély lelkesülését szüli, de sem erőt sem kitartást az öntudatos tovább haladására nem ad — ezt az élet terén a uapi igények fejlesztik előre vagy teszik tétlenné és e napi igényben legtöbb szerepe van az egyház nyelvi hatásának.
Szemelvények a természettanbél.
//. Hova lesz a felhasznált erő.
(Folytatás.)
Első tekintetre nem látszik ez oly nehéz kérdésnek. Például hová lett az az erő melyet én az órámnak felhúzására fordítottam ? könnyen felelem át adtam az óra rugójának, hogy ez az órakereket hozza mozgásba. Ugy de a kérdéssel még tovább megyünk: majd 24 óra elmultával midőn az óra lejárt és megált — hová lett már akkor az erő? Még erre is sokan azt felelnék, hogy az óra 24 órai járására fel-használódva megsemmisült. De nincs igazuk mert éppen ugy nem semmisült meg mint a hariuht csép, mely a virág kely béből tengerbe hult nem semmisült meg a tengervizében; hanem csak elvegyült honnan elpárolgás utján, a
légkörbe jutva ismét harmatoseppé válhat. Éppen ilyen forma történt as erővel is, melyet as óra felhúzására fordítottam. As erő, mely as órát mosgásba hozta akkor midőn felhasználódott az utolsó órakettyenésig — még nem szűnt meg, hanem csak más alakot vett fel. Tudjuk azt hogy az erőt a súrlódás emésztette fel as óránál és a lég eilentállása, a súrlódásból pedig, hogy hő származik ast még a gyermek.»*tudja, ki gombot játssáskösben erősen dörzsölve melegített meg. Hogy as óra kerekeinek súrlódása által nagyobb érezhető meleg nem származott, annak tulajdonitható, mert egyfelől a származott meleget a levegő elnyelte s ezáltal a körlég melege szaporodott, habár mérhetlen kis mennyiséggel, vagyis a hő foka emelkedett, de oly kicsiny mértékben, hogy azt megmérni lehetetlen, épen mint a harmat csepp a tenger szin magasságát emelte, de megmérhetetlen kis mértékben. Mindamellett, hogy parányi azon hőfok, melyet a körlég az óra surlódásbóli melegtől nyert, mégis azért minden parányi rész megteszi a maga kötelességét, igy ez is segített a körlégnek, a tavak-, tengerekből képződött vizpárákat elnyelni s ezén elnyelt vizpárák a a szelek utján ismét visszajuthatnak a száraz földre s ott viscseppekké válva a növényzetnek szolgálnak táplálékul E növény megint az embernek válhatik eledelévé, melyből az emberi, testszervezet erőt merit, ezen erőt pedig as ember megint fordithatja tetszése szerint akár ujolag az óra felhúzására. Igaz, hogy a természet nagyszerűségét csak akkor érezzük legnagyobb mértékében, midőn elménk a meg-mérhetlen nagy mennyiségeknek a véghetetlen kicsiny parányokbó) lett származására gondol, mégis nem kevésbé ragud bennünket csodálkozásra a természet törvényeinek czélszerü-sége és következetessége. Már csak ez a törvény is, hogy a természetben sem az anyag, sem az erő nem semmisül meg, hanem csak alakjaiban és hatásaiban vesz fel más-más formát, bámulatot gerjeszt bennünk. És épen ily érzelem szálja mog keblünket, ha a napnak csak földgömbünkön eszközölt munkáját és hatását veszszük is figyelembe.
Vessünk mi is egy futó pillaaatot a nap-
1 én Ferencz József király az úgynevezett IV» tt-r-menethez már az ő nevét viselő part résien ment a Ferdinánd hidig.
Kapu kapu után hullott, azután a bástyákra került a sor és most harmad éve rombolták az utolsó vár részt, a „Löwenbasteiu-t.
A bástya és erőditvény (erén -áll ma az oly sokat csodált „Ríngstrasse* és a hajdani „Gla-cia" tágas telkein uj varosrészek emelkedtek.
Most a város tágasbitása, mely addig inkább külterjeszkedő volt, koncentrikusan a város szive felé hat, és első sorban a * Karntner-strasse" az, melyben a régi épületek ujaknak engednek tért.
A régi házakkal lassankint eltűnik aron nemzedék is, mely a bástyák és kapuk övezte régi Bécaben élt, és a mai fiatalság alig bir magának képletet alakítani arról, milyen képe volt akkor Ausztria fővárosának.
A hajdani polgári kórház sok udvaros tömkelege már is eltűnt, és pompás uj házcsoportok emelkednek régi helyén — és mindinkább tágitjak Bécs belvárosa főközlekedési útját. Igy valószínűleg nem sokára kapa és asó áldozata leend egy ház, melyhes sok történeti emlék fűződik.
Még mielőtt lerontatik, e sorokat szentelem ama háznak, hisz úgysem átaláaosan ismert az, mily érdekesek épen a magyar történészre nézve azon ház viselt dolgai.
Annyi ezer ember halad át az úgynevezett „Bazár" házon a Kfirntnerstrasseból a Seiler-gasseba — és köztök sok magyar ember, kinek ott van dolga — és a legkevesebbek fogják tudni azt, hogy ott egy darab történeti érdekes-ségü talajon haladnak végfg, melyhez egyrészt Bécs, másrészt a Hunyadiak kora
legérdekesb emlékei csaiolvák. A ház czime a XV. században a .három oroszlán "-hftz volt, később azután „nyulak háza." De azt behatóbban akarom előadni, és meg vagyok győződve arról, miszerint a Kamtnerstrasse 14. számú ház története érdekelni fog mindenkit. Az uj házszámozás előtt 1073. telekkönyvi száma volt az épületnek, jelenleg Engel bécsi köy v-nyomdász tulajdona.
As 1485. év tavaszán fogta Bécsetostrom alá Mátyás király. Benn a városban csüggedés uralkodott, a helyőrség csekély volt s a borzasztó drágaság végre éhhalált idézett elő. Miután a lakosság már sehonnan sem várhatott segitséget, junius l én föladta a várost a magyarok királyának, ki a legdélczegebb 8000 emberétől kisértetve, serege disdalujjongása közt tartá ünnepélyes bevonulását Bécsbe.
Lóháton és dusgkzdag magyar öltözetben, ragyogva aranytól és drágakövektől, körülvéve Magyarország, Szilézia, és Morvaország nagyjaitól, őrömtől dagadó kebellel ment a „Stu-benthor* kapuján és a Wollzeilen át az István térre, hol a székesegyházban a Tedeumban vett részt, és azután ideiglenesen egyik kárt-nerstrassei házba vonult vissza. Ezen házat Korvin Mátyás kastélyának nevezték Bécsben, és sok érdekest lehet arról elmondani. És hogy ez a jelenlegi 14. száma ház helyén állott, történelmileg bebizonyított tény. ^
E ház a tizennegyedik században Gross-wein nevQ családé volt, később Teiflinger Kristóf bírta, még később a császár kancelláija és protonotáriusa Waldner János kapta ajándékba, kitől Korvin Mátyás minden teketória nélkül
nak földűnköni munkájára, azonban szerényen beismerve, hogy elménk nem képes magának képzetet alkotni as erőknek roppant halmazáról, mert ez az emberi elme határain felül van. As emberi elme, hogy segítsen magán számokkal teszi ki a föld nagyságát, de azért ép oljr kévéssé képes annak nagyságát elképzelni. Ügy vagyunk eszel is, mint azon ember, ki még nagyobb folyók közül egyet sem látott el-^mondjuk neki, hogy a Duna mily szélesen folyik és mily nagy roppant vízmennyiséget ürfa-leszt minden másodperezben a tengerbe, azért as ha tudja is, hogy a Duna a budapesti iáncz-hidnál 300 meter széles, meg sem tud róla kép setet alkotni mig csak nem látja saját szemeivel.
Vegyük sorba a napnak földünkön végzendő munkáit s először is a föld légkörében miféle erőket hoz létre a nap. Legelsőben is a levegő a legalsó afőldszinével közvetlenül érint kezó légrétege kezd felmelegülni, a felhevült levegő nsgyobb tért foglalván el könnyebb a felette levő hidegebb levegőnél, azért hirtelen felszál a magasba s utánna helyébe északról hidegebb levegő fog tolulni és ennek folytonos ismétlődése által a lég északról délnek irányié mozgásba vagy áramlatba jő, amit szélnek szoktunk nevezni, ha erősebb szélvésznek. Az északi tájról jövő szelek a forró égöv alá kerülve keletivé változnak, mert az északról jövő szél lustább, hogy sem a föld színének az egyenlítő alatti sebes futásával lépést tarthatnának azért az éjszakról jövő hidegebb légáramlat az egyenlitőhőz közelítve északkeleti irányból jövővé válik. Ép en hasonló törléuik a tengerek vizével is a megmelegült víz a tenger felszínén siet északra, alól pedig helyébe északról délfelé a hidegebb víz áramlik. Ezen áram latok szinte a tenger fekvéséhez képest épeu mint a légáramlatnál is láttuk módosulást szenvednek. De még más is történik a megmelegült tenger vizével. Ez roppant mennyiségben naponkint vizpárává válva, a levegőbe felemelkedik, mit a megmelegült levegő képes elnyelni. A vizpárával jóllakott levegőt pidlg a szél messzi tájra a száraz föld minden részére elhajtja, hol meghűlve ismét vízcseppeket ké-
elvette. Waldner tudniillik csak a névadó volt; mert IV. Frigyes császár több házat vett a városban, melyeket udvaronczainak nevére íratott, alkalmasint, hogy azokat megmentse, ha Mátyás király Bécset elfoglalná.
E házban élt s halt meg, mint a legrégibb tudósítások állítják, Korvin Mátyás,
Az ujabb tőrténetirók ennek persze ellenmondanak, s egy ugyanazon korbeli iróra, Ebenheim Mihályra, hivatkoznak, ki azt mondja: .Mátyás király Bécsben halt meg a várpalotában, László király szobájában." De hát László király nem lakhatott-e ugyanezen bázban vagy kastélyban, vagy nem tehette át Mátyás lakásátélte utolsó napjaiban a császári burgba, ahol aztán meg is halt ? — Mivel azonban itt csak a ház érdekességét akarjuk kiemelni, azért felhagyunk e kérdés vitatásával. — A ház maga különféle események után külön féle neveket kapott.
Mátyás király, mint tudva van, kedvencz állatait az oroszlányokat mindig a kastélyban tartotta, s gyakran mulatott látásukon.
1490. márczius havában egyszer a kertben országnagyjaival sétálgatott. Beteges színben volt, néhány nap óta folyvást nő vek vő gyöngeség szállotta meg s a reá nehezült nagy kínok miatt alijg talált egy perezíg nyugtot, s orvosai sűrgetőleg kérték, vigyázna magára, különben semmiről sem kezeskednek. De hogy magát kímélje, az nem volt Mátyás király dolga s nagy szellemével legyőzte ő szenvedő állapotát mi álul testét folytonos izgatottságnak tette ki. 5 Békétlenül utasitotta el magától as említett napon udvari orvosát Tichtl Jánost, nem különben csillagjósát, a tudós Galeottit, kik ismételve kérték, kímélné magát. — Mit kűldtSk
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
pezve a földre hulnak. A vispáráv^ tdt leveli nyerik táplálékukat a hegyekből kiömlő források is, melyek nem egyebek, mint a k&-1 ég ben levő vispárákból képzett vizcseppek-nek a hegyek gyomrábsn össsegyülemlett ősz-szegei. De ezen forrásokbői ssármasó patakok folyók előbb utóbb megint a tengerbe ömlenek inig egy részök a vizpáráknsk eső ^harmat féle leverődéseknek a növényzet táplátókát képezve'' a növény-ország által felhasználtatok, más része pedig az állatvilág által használ-
tátik fel. . _
Lássuk még a napnak egy igen fontos
munkáját, melyet sugarainak vegyi hatáss. által idéz elő. A nsp vegyi sugarai választják, vagy bontják fsl a növények, által a levegőből leveleik által beszívott zzénsavat elemeire ezén-eny re és élanyre. Az éleny t a póvény visszaadja a légkörnek, de a szénenyt és könenyt megtartja a növény s a ssénenynek és kőnonynek e folytonos lerakódása álul a növény sejtjeiben a hő mint anyag felhalmozódik. E széneny és köneny tartalmú növéoy-testréssek mily módon válnak ismét hővé, a hő pedig gőzgépek utján eleven erővé eléggé ismeretes.
De hát azokat az óriási jéghegyeket, melyek az északi jeges tengerből dél felé haladnak, nem a délről jött melegebb tengervíz közbejöttével szakitattak-e el a főtömegtőlV Ezen jéghegyek némelyikébe nagy kőssikla darakok is be vannak fagyva, melyek a lassan olvadó uszó jéghegyből kiválva a tenger felékre leszálnak. Jöhet idő, midőo a tenger vrte a száraz földből ujabb téreket foglal el s helyette pedig a tenger fenekessígetként emelkedik ki a tengerből. A tengerből igy kiemelkedett szigeteken, ha az emberek találnak ily magányosan álló szikladarabokat, talányos less elöttiik, hogy honnsn kerültek oda ha csak a tudományt nem kérdezik meg.
A napnak roppant munkáját a földön Borstein híres német tudós „természet könyvé"-ben ugy akarja képzeltetni olvasóival, hogy a földet egy nagy gőzgéphez hasonlitja, melyet a nap melege füt folytonosan, melynek erejét 16 billió ló erő nagyságávsl egyenlőnek állítja, vagy is, hogy még világosabban megértethesse akkép magyarásza, hogy a nap munkája szétosztva az egész földzzinére minden hold földön 79 ló erővel dolgozó gőzgéppel egyenlő munkát végez. Igaz biz ez, igen prózai hasonlítása a hatalmas nap tiszteletet parancsoló roppant munkájának, de ezen megütközni nem fog ma senki, midőn nincs oly szent esi tett alapállitás a tudomány terén, melyet njra meg újra boncz kés alá ne vennének. Sőt vannak tudósok, kik különösen a történelem terén sok régi történelmi tényeket szeretnek elcsavarni régi állásokból, csak hogy maguknak hírt szerezzenek. A természettan körében ilyeseknek helye nincs,
Z A Is A I K A 25 L Ö N Y.
engem mindig az ágyba, ha nem akarok heverni?
— Ti orvosok mindjárt az ágyat ajánljátok. Az oroszlányok tudom nem ismerik az ágyat. Legfeljebb valami nyul kereshet nyugalmas fekhelyet. Igyekezzetek inkább szórakozást nyújtani, mondjatok valami ujat, találjatok ki valami mulattató mesét. Ekkor Nostitz Zsigmond, a morva főurak egyike, ki Mátyás királynál nagy tekintélyben állott, s kivel senki sem mérkőzhetett meg erőre igy szólt: — Fölséges uram, látogasd meg oroszlányaidat, már rég nem voltál náluk.
— Nagyon jól van, Nostitz. Igazad van, menjünk az oroszlánok szemlélésére. Moet épen az etetés ideje s ilyenkor mindig akad valami mulattató látvány.
A király aztán országnagyjaival az orosz-lányketreczekhez ment. Sokáig állt meg azok egyike előtt s nézte a három tagból álló csalá dot, mint nyújtják ide-odi irtózatos lábaikat.
— Ah, kiáltott föl Mátyás, mily bátor állat az oroszlán! Valóban szeretném látni haragjának tetőpontján.
Ekkor a királyi tárnokmeater lépett elő, ki Nostitzzal már régóta ellenségeskedésben élt s intett az oroszlánokra felügyelő szolgának, jönne köselébb. — Mutassátok az oroszlánoknak eledelöket — szólt — de ne adjátok azt odáf tréfát akarunk velők űzni. >
l, A szolga engedelmeskedett, de a hust oly közel hozta a ketreczhez, hogy a hímoroszlán hírtelen oda kapott körmeivel s elvette azt, mialatt vad orditásával még a ketrecset is megrendité.
— Nos — szólt a tárnokmester gúnyosan mosolyogva — fölszednek bizonyára nevezetes mulatságot adna, ha valaki a nagyérdemű gyülekezetből válalkosnék, hogy az oroszlánok kövér falatját elvenné. Romában s Görögországban elég vités volt, ki ilyesmit megtett s amellett épen maradt.
— A gondolat nem rósz, vissonsá Mátyás. Nos Nostitz lovag, hogy vagyunk? Te már anynyi derék leventének nyakát »égted, hogy a viaskodás egy oroszlánnal oaak tréfa dolog lehet előtted.
— Ah, mit mindent nem tehet Nostitz! kiáltáoak az ndvaroncsok egyhangúlag.
mert minden állítás, mely mennyieégtanilag és kísérletileg is be nem bizoayiUtik csak hypothesis marad. Legnagyobb fészke « újdonságoknak a természetűn terén Amerika, mely nemcsak Vassington és Franklinok, de a Barnum féle élelmes embereknek is hazája. — Nem régiben olvastam, hogy az élelmes amerikaiak nem elégessnek megázzál, hogy a természet csodás játékát, Nisgara vízesésében a világ bármely részének utazói megbámulják, — hanem a nevezetes vízesésben működő roppant mozgató erőt haaano|gép*k hajtására is felakaiják hassnálni. Est csodálni nem lehet az amerikaitól, ki nem elégszik meg valamely dolgoknak szépségével, hanem annak hasznát is kiaknázni törekszik. Ezt az amerikaitól nem is lehet rósz néven venni; hol még az ősi terméeset meg van még az ifjúságban, hol a munkás ásóját s irtó fejszéjét sokszor olyan szűz föld és erdő mivelésére veszi kézbe, melyek még az emberi kéztől érintetlenek. Mig nálunk a legvénebb erdők irtásab r is találunk régi épületek helységek maradványaira, temetőkre, melyeknek — nevöket ha tudjuk is,— történe-tök feledésbe ment. Az ó világ bármely részében uUsunk is, mindenüt Utálkozunk az elmúlt dicső idők romjaival s maradványaival. Azért tehát Európában, hol anyi emlék köti a népeket as elmúlt idők hagyományaihoz szokásaihoz, ha népek mintha az ó kor szelleme által lekötve volnának oly konokul ragaszkodnak elavult szokásaikhoz, intézményeidhez .i nein tudnak megválni sok előítéleteiktől — szinte nem lehet Csodálni. Hogy meitsn ne menjek csak nálunk magyroknál is mennyi előítélet és régi szokás uralkodik még a gazdászati teendők körül is, mely nek még most is rabjai vagyunk. A három nyomásos vetés forgást melynek még igen sok helyen értelme van, hol a tagosítás, mely nem történt meg, nem is szá mitom azok közé, csak azt hozom fel legnagyobb vádul nemzetünk ellen, hogy nem sie tünk a rendelkezésünkre álló term észeti erőket felhazználni. Mennyi folyóvizei paUkjai van nak Magyarországnak, mégiz szüntelen a szárazság és aszály teszi tönkre Uvaszi és kapás növényeinket és réteinket. Mert annyi folyóink és paUkjaink közül csak igen kevés van még ugy szabályozva és csatornákkal ellátva, hogy azok rét- és földek öntözésére is alkalmashatók volnának.
Helyi hírek.
— Esküvők, Knortzer György f. hó 23 án vezette oltárhoz, kedves aráját a szép Kocsis Nina kisasszonyt. — Wolheim Bódog ur városi fiatalságunk egyik tevékeny tagja pe dig f. ho 29. tartja esküvőjét s müveit Spitzer
— Hogy megteheti, arról egy perczig sem kétkedem — szóit a tárnok — de kétlem, hogy megteszi.
A király erre ingerülten s büszkén mon-dá: És én fogadok, hogy megteszi. Menj tehát Nostitz és mutasd meg, hogy ember vagy a gáton.
Nostitz termete nyúlánk volt mint vala-mi fenyőszál s erős mint a cserfa, nemes arcza büszkén nézett körűi. A lovagok épugy féltek tőle, mint a nők saerették, mert fönségesebbet aUg lehetett látni, mint e férfit vitéz ruhájában, kinek harczias arczát szőke fürtök lengték körül. A férfiak irigy szemmel néztek reá mind. A király szavaira azt hitték az urak, hogy Nostitz vonakodni fog, de csalatkoztak. Nostitz nyugodUn s büszkén vonU ki tokjából tőrét, aztán dolmányába takarU erős markát s belép«
tt a ketrecsbe, hol a három oroszlán épen a koncz fölött czivódott. — Ide a prédával! dörgött a meghökkent állatokra. — Nekem ide a megrágott konczot 1
A haragos állstok fenyegetőleg emelked tek föl s tompán hörögtek, de Nostitz közéjök lépett, elvette előlök a hust s kilépett a ketrecs-bői, anélkül, hogy cseppet is törődött volna aszal, ami vele történhetik. E hallatlan vakmerőségre elbámultak az oroszlánok z megelégedtek azzal, hogy mereven néztek a vitézre, ki sértetlenül hagyU oda ketrecsöket.
Amint Nostiu kilépett s a ketrecs utána bezáródott, as udvaronczok mind körülfogták. Halvány arczczal, melyen egy bánatos köny gördült alá, lépett a király elé s raku annak lábaihoz a prédát. Aztán tompává változott hangon szólt: Kegyelmes uram, királyom, nagyra becsülöm szavadat, de, hogy ember vagyok a helyemen, azt Beeslaunál megmutattam a lovagi viaskodásban s a csatákban. Miért vetetted hü szolgád életét egy fogadás kedvéért kocskára ? Hát ha engem most szélszag gatUk volna as oroszlánok? mi lett volna akkor ? A tréfa kimé nagyon komoly volt Tedd ezt jövőben máasildeén lemondokzzolgálatodról.
Nyugodtan mondá mindest s astán lassan oda hagyá e helyet. Mátyás király nem látu őt többé vitézei soriban, mert Nostitz a lengyel király szolgálatába lépett L- Nostitzot e nsp
| Róza kisasszony nyal Kaposvárott, mind két párnsk kívánjak, hogy s*iy- frigyük boldogságot nyújtson 1
— A tőrőkÖk iránt érzett testvéri von nlon nemes jelét tanúsítják a következő sorok : Vsn szerencsém n török sebesültek javára 2 frtot o. értékben, mintegy e czélra megejtett biliárd játssma nyeremény összegét, as illető helyre juttatás végett tisztelettel beküldeni, 111 János. — Fogadja a beküldő a test-vérnemset nevében köszönetünk kifejezését; as adományt mielőbb rendeltetési helyére fogjuk küldeni a consulátus átvételi nyngttját pedig majdannak idején közöljük.
— Konstantinápolyin* özönlenek a sebesül tek s menekülök százezerei, minden megélési eszköz nélkül, mezítelen, két ezernyi ember esik nsponta as éhség és fagy áldozatául. Az inség iszonyú! Adakozsunk! A kitől mennyi tellik, de rögtön. Az éhenhslóknak m a életet adhat egy falat kenyér; holnap a világ minden kincse sem támasztja fel!
— Hangverseny. Timanoff Vera k. a. Liszt nsgyhirü tanítványa zongora-művésznő és Seydel Terezía k. a. Hellmesbergcr tanítványa hegedü-müvésznó Bischitzky ur szíves közreműködése mellett hangversenyt tartanak csii törtökön, 1878. évi január 31-én az „Arany Szarvas" vendéglő nagy termében. Műsorosat. 1) Sonat (G-dur^zong. és hegedű Ruhinsteintől, elő adják : Timanoff és Seydel k. a. 2.) a. Wohin ? Schuberttől, b. Barearolle Rubinsteíntől, c. Presto Mendelssohntól, előadja Timanoff k. a. 3) a. Melancholie HellmesbergertőL b. Berceuso Rebertől, előadja Seydel k. a. 4) Ének Meyer-beer prófétájából, előadja Bischitzky ur. 5) a. Mazurka B<*schetitzky tői, b. Balletzen* Rubin-stein „Feramores"-ből, előadja Timanoff k. a. 6) Polonaine Laubtól, előadja Seydel k. a. 7) Tarantelle Liszttől, előadja Timanoff k. a. Je gyek a hangnersenyhez előre válthatók Fisch^l Fülöp köny vkereskedésében. — Áruk: Körszék 1 só sorban 2 frt., 2 ik és 3 ik sorban 1 frt 50 kr., zártszék 1 frt, karzati ülőhely 1 frt. 20 kr., földszinti belépti je^y 60 kr. Kezdet*» pont ban 8 órakor.
— Zala-Eger szegtől nem messze eső „Bogárdi" csárdában a csapiárost, nejét és a nő cselédjét január 23-án reggel 5 óratáj ban halva találták. A kocsis be akart reggel menni ábra kért, az ajtót zárva Ulálta; boszankodvA ezen nem mindennapi dolgon, az ajtót betörte. Azon ban legnagyobb rémületére, gazdáját a folyo-zón, asszonyát a szobában az ágyban és a nő cselédet a konyhában agyon verve találta. A tettesek nyomozUtnak.
— Veszprémből irja levelezőnk: A. jan. 24-én tartott központi választmányi ülés ben az ugodi képviselő választás batáridejéül febr. 7-ike tüzetett ki. Elnök Osvald Dániel,
tói fogva csak as »oroszlán vitéznek* nevezték s később, mikor Mátyás király meghalt és ez esemény hire mindenhová elterjedt, e házat a „bárom oroszlány *-ról nevezték el. Schiller Frigyes, a dicső német költő „A kesztyű" czímü remek müvének a Nostitz-történet szolgált alapul, csak hogy ő mint poeU a király helyett''^gy hölgyet hozott a dologba. A végjelenet különben ott is hasonló Nostitz bucsu-sásához.
I. Miksa e házat a császári peczérhivatal számára jelölte ki, mely Bécs nyulas földeire ügyelt. Igy kapU astán a „nyulas ház* melléknevet is, mihez az is járult, hogy a 16. században homlokfala csupafresco-képekkel volt kifestve, melyek nyulakat ábrázoltak különféle állásokban. Látni lehetett itt például egy nyulat, fején királyi koronával s királyi pálczávai kezé ben, ki alattvalóinak egy pecséttel ellátott okmány t nyújtott oda, melyben meghagyá, hogy az embereket és ebeket dühösen üidözzék. Látni lehete aztán két nyulat mint hírnököt fölöltözve, kik közül az egyik hadüzenetet olvas föl, mig a másik fújja a tárogatót, más kettő keresztbe tessi lábát s megfogadja, hogy halálig együtt fognak UrUni. Ott volt meg aztán egy csata lefestve, melyben a vadászok és ebek vad futásban keresnek menedéket; egy másik képen pedig tömlöczben lehetett látni a nyulak e két ellenségét, smint kinosUtnak, lenyakaztat-nak atb.
A „nyulastt házban 1515 ben Zsigmond lengyel király lakott, 1608-ban Sulfikar bey török követ, 1595 ben pedig Hadegg Ferdinánd gróf, ki a győri várat föladta a törököknek 1595-ben, a miért Bércben lefejeztetett. 1609 -ben a városi „qnardia" egyik katonája, azért mivel e házban egy törököt ölt meg , a „Gá&se weideo* elevenen megsüt totett. A ház még a híres Pernfusz család és Harrach Leonh&rd gróf birtokában is volt. 1604-ben a hires kanczellár Harttmann Oswald, majd de Prie marchese, az Engen berezeg idejebeli államférfi kezébe z végre Hess báró család birtokába jutott, melynek kezében maradt az ujabb korig.

i JANUÁR 27-án. 1878.
küldöttség! elnök Horváth Lajos, helyettes elnökök BerjtalanJjfy István, Hencz Jánoz, jegy-zők OláhGWsa és Sághy Gyula, helyettea jegy-sók Nemei Sándor és Kiss Péter.
— A tél ismét mogorva alakot öltött; helyenkint hová a szól nagyobb mennyiségbeu söpörte, térdig való hó fedi az iitczákat; de ^agyján, inkább most ad ja ki mérgét a tél, mikor még némi kellemetlenségen kívül nagyobb kárunkra nincs, mint később, mikor a természet már ébredez s reményéinket csirájában ölné el.
— Felhívjuk nagyérdemű. oiv«só közönségünk figyelmét Föidessy Laj.w budapesti magkereskedőnek ide mellékelt mag árjegyzékére. Mindennemű gazdasági , kerti-, fa- és virág-magvak, gyümölcsfák, szőllőveszők Btb. legjobb minőségben kaphatók nála; erről gazda Sággal foglalkozó s tapasztalás után iiélő »¿vének szóltak elismerőleg s dicséiőleg, s < z bato-íorit bennünk, midőu teljes bizalommal a gaz dasággal foglalkozó közönség figyelmébe ajánljuk.
— öngyilkosság. Türjén egy leányzó állítólag azon okból, hogy valami bűnrészes-ség miatt foglárok keresték szintén 23-án virradóra M. v Mid égi fts pajtájában kötél által kivégezte magát.
—- jttegfiitHiS. Kis Kanizsán a „uagy vendéglőhöz ezitnzett vendéglő termében f. e január bó 31 én Boros János zenekarának köz reműködése inoliett polgári tánczvigalom tárta tik. Belépti d"j50 Ur. Családj"íry 1 frt. Kezdje 8 órakor. Jó ételek ós italok poklos kiszolgálta tá&áról gondoskodni fog Simon Kálmán, vendéglős.
— Rövid hirek. E héten Budapestet ismét az árviz fenyegette, de most már alabb hagyott a viz a fenyegetéssel. — A közelgő képviselő választásra némely megyében már szervezkednek a pártok. Fehérmegyében azon vannak, hogy egy} kormány párti képviselő s»* vá-lasztasók meg. — Királyné ő felsége5000 li''.ot adományozottá kolosvári nemzetiszínháznak. — Román lapot szándékozik megindítani Najjv-Váradon a román ifjúság. — Egy női rendet alakított Viktória angol királynő: „az indiai korona császári rendjét." — A légsz.-sz a
. köhögés ellen hathatós gyógyszernek bizonyult, többnyire meggyógyulnak, kik e czélból e lé^-nemet beszívják. — Félegyházán a roncsoló toroklob miatt a tánczestélyeket betiltották. — Cleopatra tűje sok viszontagság utin 22 én Londonba érkezett. — A nemzeti színháznál a drámai igazgatói állás egyenlőre betöltetlen marad. Az igazgatói állásra Felekyt és Kákosyt emlegetik. — A marhavész Alsó Ausz;: i» Her-nals községében megszűnt és Alsó Ausztria vészmente-mek nyilvánitatolt. — Nagy .írvizet jósolnak sokan köziflgő tavaszra.
— Háborús hirek. \z orosz h..dvezérlet ravaszul húzza halasztja a mugegyezé^t, hogy mínéi nyomasztóbbá tegye a helyzetet a poi tára nézve s mi.iél több előnyt csikarhasson ki. — A czár oda nyilatkozott, hogy a békét K o n-stantinápoly ban fogja meglőni. — Egy orosz hadtest Gallipolis. ellen nyomult. — Ha az alkudozások m^ghiusulnik a végietekig menő védelem rendszabályai foganatosíttatnak . — Szuleiman jelenti, „hogy hadserege teljest n keresztül vágU magát. — And^ásy Pét« rvárou mérsékletet javasolt. — Erzerum elestét bir". nyosnak tekintik az orosz főhadiszálláson. — A Tagblatt szerint Oroszország fólietelei n következők : Bolgárország a Slaric-áig tribut: -rius ország lesz. A dunai török várak lerombol tatnak. Bosznia és Herczcgovina ugyanok szervezést nyer mint Bulgária. Romá lin függetlenné lesz és terület nagyobbodást kap. Szerbi i szintén független lesz a 4 kerülettel nagyol»-bittatik. A Dardanellák szoroson csak Orosz ország és Törökország kelhet át. Orosznr szág megkapja az örmény felvidéket Kars-, Balufti- s Erzerummal es Törökország hadi-kár-potlást fizet.
Vegyes hirek
—< Kajári, igazabban Balog Tercsi körmendi szolgálóleányt régen titkas vágy epeszté. szeretett volna. „világot látni*, mit azonban eddig megakadályozott az, hogy tárczája üre* volt. Gazdája, Bartik Istvánné, épen nem volt otthon, midőn a Tercsin a vágy ismét erőt vett s igy nem csodálható, hogy attól 111 frtot el tolvajolt és megszökő!t. Most aztán szabtul volt a vásár. Körmendről vasúton Szombat helyre, innen p~''dig Sopronba rándult, hol három napig mulatott; — végre Sopront is megunta és Kanizsára vasutazott, hol annyira jólérzé magát, hogy szolgálatba is lépett. Raffai Mihály, kanizsai
csenttföztofl, a lopás után majdnem egy negyedévre azonban fel-fedeste öt, s Körmendre kísérteié. A 1U frt már csak 25 frtra apadt le. v
— Emberevő aertfsek. Földes Andahásán egy fiatal kondás fiu majd áldozatává lett a sertések emberevő természetének. Amint a csűrhét hazafelé terelte s nagyokat kurjantott egy haUlmas ártány neki ugrott, s a földr^
tizenhetedik évfolyam.
ZALAI KÖZLÖK Y.
>
JANUÁR 27-ëv. 1878.
pókban ügyvédje által a kösaég lakosain. As asszonynép azonban ellentállott ft végrehajtásnak, a az ügy védet éa embereit jél elverte. Máa-nap pandúrok aegéiyével kiaérlették meg ft végrehajtást, de sikertelenül, most már a férfi k is csatlakoztak az aszszonynkhoz. Táviratilag kellett 40 honvédet requirálni Nyitrábél, de ezek ia csak szurony rohammal bírták szétverni a lázadókat. A vizsgálat meg van indítva. Az ügyvéd a kapott t»dr ülések folytán betegen fekazik.
Papírszeletek.
tiporta, mirn a többiek is neki vadulva fogták k«>rül a 8*er«-iK«4tlen .tiut. Koponyájából ugy szólván kiharaptak egy dara''not,arczát azemeit, •-¿¡ész testéi össze-visszamarták. A 8zegény fiút i(*!ig holUu tudták a pásztorok megszabadítani :t falka dühétől. A hu rögtöni orvosi segély folytán némi üdülést nyert, de mint a Bihar értesül, életéhez kevés a remény.
— Osman pasa a plevnai hős Serkoffba
internáltatni. A fölajánlott eltartáaí illetéket visszautasított«, kijelentvén, hnjy van elég {><m/.<! s hogy szükség esetében Kontsantiná-polyból várja a kivánt összeget. Kiseneffból Oz-i.iati pasa táviratot .intézett/ Nikolaj nagyher-ozeghez, melyben a szives fogadtatásért köazö
uetét fejezi ki.
— J/mnis a lutri ! Tán ké*. hétt»I ezelőtt ült fegviitt gömbölyű asztal körül a tarokk-konipáuia. lJaschkiewii3chet játszottak, XX as hívással. Egyszerre csak„coutru pagal ultiino* hangzik az egyik játszó társ ajkáról, minek az kileli fél r őszéről szomorú lizptés lott a vége. Már már odanyújtja » krgvMu-n contrázónak n /öhibélü H''úr est, midőn azt veszi észr«í, hogy . unck hátára valami irva van. Rögtön fel js olvassa : r Kedves barátom! Tedd a következő htnun számot — 71. 27. 9. — a budai lottóba és bizio^M vk, hogv szerenc* ;t csinálsz. Csókol h-irátiiőú I). hl. E.u — És perez alatt t>l lön határozva, h''»jy a conipánía szerencsét próbál. T.-rtneszetes, hogy az. ki az ultiraot elrëejfci tetté J..-4''.iUbc: tett, hog^'' magát revancbirozza : n*«ry piivulát, a nagy kereskedő kettőt es a fiskális i-gy pitvuiát; a doktor „elvből" nem akart t.-tioi. -- l''Vyn hó 12 én volt a budai huzáa
ini" a megtett srámok k >/ül — egy R«*m j.itt ki — M<;gis cs tk hamis a lutri és okos a — di''ktor !
— Epizód n plevnai harczokróL Pievna korul/ároíásának utolsó heteiben történt. Oj ma» jj::sa parancsára egy török.rolia m oszlop tá-madá-s. Ivisnrliîtt m egv orosz redoute ellen, m iv kétszázötven lábnyi magas rendkívül meredek domb tetején feküdt. A rohamoszlop parancsnoka — egy daliás termetű — ezredes
pó!d*it akarva nyújtani katonáinak, elszán* ta:* mászott föl elfőnek a meredeken, majd «g;, kiálló sziklájukba, majd meg a puazta ifibe kapaszkodva. Mikor a domb cwuc^àra ér^t, »•{rye^egyedül találta magát, szemben a redoute la''.ongó ágyúival s az ellenség puek»u;sőivt*l. Emb- rei si-m tudták kövétni a mered^k^n. Az nr<''.<7. harezosok megdöbbenve tekintettek «'' ;wtr<\ ki egye<?e<ryedül jött bevenni egy sok s/.;''»/ katona által védett iiteg-t. A jövő pillanatban azon Dan * hős török ezredesre emelték f-g\ véreiket, *nid<in a reduete parancsnoka — «•t»v tábornok — hirteien átveti magát a moll-\<-l-n. a török ezredes elé fut, és icy szólbtja m-.: Iranciia nyelven: »Ezredes ur! térjen vissz , ön látja, hogy egyedül van." A török tiszt hallgatagon, szikrázó tekintettel méri \ -.-.ig etleiiségcit, s aztán kardját hüvelyéi»«? b<«« sájtva. t ''»V(>z;:<. ki-ér-e az or »szok tapsaitól és . hurráh" kiáltásaitól. .
— Külországi követeink fizetései. Érdeke.-! iu<t:ii. lyv Hiinő fizetésekben részesülnek a ino-iiHn''hiának a külhatalmaknál levő képviselői. Az összegek sz<-rfö!ötXj1ozók e némelyik nagy köv.^t igen szép somnak fölött rendelkezik. — Legnagyobbiizolesiik van Oroszországban, Fran-e/iít- és Angolo.-8zágbao ievő nagyköveteinknek :
100 Irt. iierüni és olaszországi képviselőink :">.''». 1 '' 0 forintot kî''pnaV- — A portánál levő iiügyköv tünk ys''.!''0i> forintot, a pápánál ievő n gykövfj-ünk 36.90''1 t iriihot kap. Bajorországi követünk 10.300 forintot, a belgiumi essvédor-s?á_''i 17.ÎKX). a brazili- i é* görögors-á^i 15 000, a dániai és. északi»merikai ¡6000, a perzsiai 21.:>00 (!), a portugáli 7000, a. szászországi és wiirii»nbergi 8400. s a svájezi 14 250, a spanyol ^.".100, frt d .tatíót kapnak.
— ujonczoz''ísi törvény foeanatositása tárgyában a honvéd-Imi miniszter rendeletet boc<.-.t''»tt ki, melvbí-n felhívja a törvényhatóságokat, hogy a .«orozó bizottság utazási és raükö desi tervezetét, mely a miniszternek e tárgyban ni:ír korálihan kiad«"t reudflete értelmében 1-tz sz rktfrzíendö, a í. évi uj«>nczozási időszaknak teb. IT>. — april 15. közti időre történt r.tvál-to/.t t Kához képest, sz illető hadi kicgésziréál k -iiilfít és honvédzászlóalj pnrancitnokságaival elveiéi töieg ujabban megállapítván, azt e hó 20-ig-ok vetK-nül terjesszék föl.
— Vaddisznó helyett ló. Egy málnapataki fuvaros e hó 10-én desrkát vitt Dobrapatak nevu gőzfurészrő''. Meuetközben azonban egy megsebesített vadkant pilian;ott meg, mely miután űzetett. — n^ni tudván más menedéket -- szeke-e felé tartott; — * vadászok egyike, neki irányzá fegyverét .... de a vadkan helyett a fu^ar »s lova r->gyott össze ! Nagy volt a fuvar«»a jajveszéklése, d<5 még nagyobb a vadász bámulata, mid«Sn az üzöti vadkan helvett a fuvaros bvát a földön elterülve látta. — Utoljára is kiegyezkedtek 38 írtban. A fuvaros örül jó vásárjának, a vadász meg a fejét vakarja.
— Egy kin Uz..d»*. 0-«z!ányban Nyifra-nv g)éb- n gr. I''»iliVy 12,0<H) f, ira rugó rem .nnn-tiulis koM.telése: szándékoznttj behajtatni a na-
— Hja, de ¿n csak holnap nagyok — lett a váhus » Bernát Gassi nefáüáa nélkOI folytatá atját
Flótás.
S! Cs ! Polgár Tárnái
Alulirt alásatoa nxolgája kő* híre hogy itt Csáktornyán a* t; c* ! Lőbí nr Háxában minden «»rák javulása effogadtatik éa a. legolcsóbb árért ki-
(x.olgáltatiű fog
alázatos sxolgája M. Knáns.
— Ez is va«uti axerencsétlenstg. Egy valaki,
aki nem tndott olvasni, mindig titkolta e hibáját, sGt a kávébásban niságlapot vett a kez.be a merően nézett bel«, mintha »Ivánná. Szerencsétlenségére azon-bnn éppen fordítva tartotta a lapot, amit egy tréfás nr.< m*ze<lja ésr.r-''vevén, kérdi tőle, hogy mi nj.nág ? „Felfordult x vasút," viszonxá nagy komolyan az amice, a vasúti menetrendre mutatva, melyen a mo*-dony rajza terménzetcsen felfordítva látszott.
— Párisi apróságok. A legmulatságosabb rokonság a világon. Valaki e< y párizsi laphoz a kivetkező levelet intézte: Én egy özvegyet vettem nőni, ki elsó házaszágából szármázd felnőtt leánynyal b»rt Atyáip szerelmes lett e leányba és nőfll vette.
Ekkép atyám vömmé, menyem pedig anyámmá vált, minthogy t férjbe* ment atyámhoz.
Kevés idővel azután nőmnek fia született, k> atyámnak sógorává, egyúttal axonban az én nagybátyámmá lőn. minthogy testvére volt anyósomnak.
Atyámnak neje idők<Szbes nsintén egy fin anyjává lőn, ki öcbémmé és unokámmá lőn, minthogy leányomnak fia volt.
Nőm tehát egyúttal nagyanyám volt, minthogy anyj* volt az én anyámnak. En pedig nőmnek férje ¿s egyúttal unokája voltam. Minthogy pedig valamely *n"*r''?y nagyanyjának férje annak nagyapja: én önöo''i agam nagybátyjává lettem.
— Egy diák, kinek fejében tSbb volt mind erszényében, egy vendéglőben meghivás nélkül csatlakozván egy társasághoz, sokat kérkedett tudományával s ügyességével Egy vendég megsnkalván e il«i-s«-kvését, mondá neki : Már elég soká beszél, ht''cy mit tud ön; mondja meg már most mit nem tud, s fogadok önnel, hogy én azt tudom." — ,Erre könnyű a felelet: én tartozásomat nem tudom megfizetni a korcsmárosnak.
— Kitazau jutalom. Egy városi úrtól megszökött az asszony. A férj csakhamar körCxteti őt a hírlapokban és 100 tallér jutalmat ígér annak, ki av. aszonyt megtartja.
— Ejry szabót ki magát le akará festetni, a képíró kérdezé: viz, vagy pedig olajfestékkel akarja-e magát festetni, a szabó igy felele : „Mindenesetre olaiiVstékkel, hogy kövérebbnek látszassam."
— Nem hely teszi jeiess-í a személyt. — 1» ;£«Miiit8 király nagyon megh.iragn<1 ván Arisztiphusra, •-/.t r legalsó legutolsó hivatalra lehbezé. Arissti-phus így felelt „lírain király, ezt a helyet általam akartr.d kitűnővé tenni."
Az epedés óráiból.
Néma holdvilágos éjben''* Két szerelmes enyeleg, ITszík a szerelmi kéjhen Szende Ilka, hős Elek
lika szpmlesütvp alkot
Szebb jövőről képeket Mig Elek. ki szint* andalgott, Csöndet nem tör, s igy zengett:
,l)rágn. Ilka ! mond szeretsz-e „Ugy miként az én szivem ? ..Mondj „igent* s szavad a menybe „Egyenest oda hiszen.
„Mond." — de nem szaval tovább mert
A szét Ilka vette át: .Máskor ha szerelmet vall,
„Kérem ne egyék — hagymát.*
— jó hoz«>mány. Egy fiatal ember X. vá-roslian tn-lesz-Tetett egy szép czigány leány»»*. Egy napon felsz«''.iitá anyja, hogy házasodjék meg f.-kcte szemű leányával. „As ungyon szép folna," mondá a fiatal ember, „de lányod nem bir Semmi hozomány-nyál, és ér sem vagyok elég gazdag, hogy egy nót kitarthassak," „Micsoda?" Kiáltá az öreg czigányn-» " ««zt-mébe neveWtt, tfnem elég gazdag és nines hozomány? Egy oly kitanult tolvajnővel mint az én !• álljon, egy év alatt ¡aillionáris les/esz."
ÉretHnk pályáján sok örömnek örveadűnk, " eirk legmélyebb élvezetében életűnk meghosszabbítását kívánjuk.
Eletünk pályáján szinte sok keserűséget is kejl átélnünk, de mikor ezek legfelsőbb ioku tudatában vagynnk n^m élcthossxabbitásnnkat, hanem a halál mielőbbi eljöttét óhajtjnk
Flótás.
Bernát Gazsi Pesten léte alkalmával si«t egyik
fóutezán; egy tanar barátja utánna kiállt: r Gazsi hová mégy ?"
„Színházba* vá''aszol ex — Várj én is oda megyek.

ügyanesak Bernit Gazsi egy más aBtal ómmal igy Mól barátjához:
Pali te, kérlek várj egy perczet, míg ide fönn egy órát (tanóra) adok.
Flótás.
Kérdezték a rajkót él-e még az atyja?
— Dehogy él, dekogy 411 Sopánkodik n szegény.
— Hát mikor kait meg éa hogyan ?
— Hát tavaly, bnbánattyába meghasadt a »ive a segénynek, hogy felakasztották.
Lottohasái
Bécs, jan. 19-én: 17, 6, 38, 50, 86. Grácz, „ . 64, 81, 20, 78, 46.
Puza .... Rozs .... Árpa .... Zab .... Knkorírza . . Vegyes malomv/m
Üeleti szemle.
Nagy Kaalzsa, 1878. jannár 26.
As időjárást e héten lényeges változás érte. Az eddig tartott hideg és évszaknak teljesen megfelelő idő rögtön engedett. A hóolvadás álul melyhez még többszöri esőzés járult az utak feneketlenek tettek és a közlekedést csak a legnagyobb nehézségek leküzdése mellett engedik. Tegnap óta erős havazás van.
Hosszú s>űnet után üzletünk e lejárt héten némi életet fejtett ki. Ezen változás okai abban kereshetők, hogy mig egy oldalról a kedvesőtlen idő álul nagyon gyarlódott. szállítások az -eddigi erős kínálatot korlátozták más oldalról vevőbelyeinknek, melyek már ősz óta rezerválva Urták ¡magukat végre mégis szükségletük fedezésére kell goadolkodniok, mely őrlésre való gabnában főképen rozsban és ku-koriczában jelesül.
Busában gyér kínálat mellett kevés fislet volt.
^ - Hozs-jobban volt kérdezve, de árai keveset változUk.
Árpa prima mínóségben kedvelt volt, de azért kőzépfajok is találtak figyelemre.
Zabnak kevés keletje volt árai változatlanok. '' Knkorieza megtartotta szilárd irányát és száraz, óriési czélokra alkalmas minőségekben könnyen vevőre talált.
Mai jegyzéseink száz kilogrammonként számítva
Minőség szerint:
10 SO —1140--kr.
7 60 — 7 85----,
850 -10 25 --
6-70 6 80 ---
8---8 25
780 8-10---
K. B.
Zala-Eger szege«: Buza 5 frt 50 kr. — 5 30
kr. R«*zs 3 frt 40 kr 3 50 kr. Árpa 3 frt 50 kr. 3 frt 40 Kukorícza 8 frt. kr. Zab 2 frt — l frt 90 kr.
— Badapeat: Buza 10 frt 66 kr—12 frt 10 kr
— Rozs 7 frt 70 kr -8 frt 10 kr — Árpa 6 frt 45 kr—7 frt 60 kr — Zab 6 frt 60 kr—7 frt. 14 kr. — Knkorieza 1 frt 28 —7 frt 30 kr. — Káposstarcpcze
19 fr. 25 kr—19 frt 30 kr. — Bab 9 frt 60 kr—11 frt 10 kr. Borsó 11 frt 70 kr—12 frt 50 kr, hámozott belföldi 17 frt 60 kr—17 frt 80 kr, külföldi 24 frt 50 kr — Lencse 14 frt — kr—15 frt — kr. — 8to-kerani 24 frt — kr—24 frt 60 kr. — Köles 6 frt — kr—6 frt 50 kr. — Köleskása 11 frt — kr—11 trt
20 kr — Mák 26 frt 50 kr—27 frt — kr. — Kék mik ¿3 frt — kr—3lfrt — kr. — Lenmag 14 frt.
50 kr—15 frt — kr. — Mohar 8 frt 25 k*- frt —
kr. — Bükköny 5 frt 50 kr—6 frt. — Disznózsír 64 frt 50 kr 65 frt 80 kr. — Szalonna 66 frt — kr— 57 frt 50 kr, füstölt 64 frt - kr— 65 trt 50 kr — Fagygyn 54 frt — kr—55 frt — kr. — Szilva 20 frt
— kr—20 frt 26 kr.
— By6r: Buza 10-60 11- 30 kr. — Rozs 7 frt 40 kr— 8 frt — kr. — Árpa 7 frt 9 kr 50 frt — kr. Zab 6 frt 20 kr 70 frt — kr Kukoricza 6 frt 50 kr.
7 frt 30 kr.
. — -cze«bathely: Buza 11 frt 20 kr- frt 90
kr — Rozs 7''60 kr 8-20 kr — Árpa 8 frt 60 kr— 9 frt
— kr — Zab 6 frt 80 -70 - kr — Knkorieza 8 f.t 40—50 kr frt — kr. Széna 2 frt 60 kr Szalma 1 frt.
— Pé«S: Bnzx 10 frt — kr—11 frt — kr, kétszeres 9—9 frt 40 kr frv — kr. — Rozs 7 frt 80 kr
8 f,t — kr — Árpa 7 frt 7 frt 50 frt — kr. — Zab 6 frt 60 kr — 7 frt kr — Knkorieza 7 frt 20 kr— frt 50 kr. Széna 2 frt 70 Szalma 1 fr — kr
— Bécs: Buza II-I0.-1H5 kr. Rozs 8 40— 45 kr. Árpa 9 - 9 frt 80 kr. Kukoricza 7*30—75 kr. Z*b 7 lo- 20 kr.
— Veszprém Buza 11 60 12 frt 40 kr. Rozs 8-—8 60. Árpa 8 - 9~. Zab 7 10— 60. Kukori.-za 8 10—50 kr.
— Székesfehérvár: Bosa 10 frt 60 kr - II
frt2« kr. Rozs 7 frt 40- 50kr. Árpa8 frt - kr S fit 60 kr. Zab 6 Irt 4«) kr — 60 kr.
— Pápa Buza 1O80 11 ftt 60 kr. Roxs 7 50 7 frt 75 kr. Árpa 8 50 9 frt 50 kr. Zab 6 60-75 kr. Kukoricza ''— — frt.
— Seprőn: Buza 10 frt G0 kr—11 frt 80 kr.
— Rozs 7 frt 90 kr—8 frt 80 kr. — Árpa 9 frt 10 kr frt 70 kr. — Zab 7 frt 50—70 kr frt — k*. Kukoricza 8 frt 30 kr.— frt 70 kr. Széna 1 frt 4o-80 kr Szalma 1 frt 20 kr
Közlik Jt. Berlin. Singer Zs. Bécs. Wolheim E. posvár. Hochsinger A. Kaposvár. Frischer M. Berlin. Schwarte S. Budapest. ZeHcowrtx J. Bécs. Fin A. Prága. Kolm A. Bécs. Deutsch A. Zágráb. Say F. Zágráb. Krasckt H. Berlin. Birachl M. Dombom. Gr. Nitzky N. A .-Le odva. BrandstStfer N. Z.-Egevsxeg. Reick A. Berlin. Fleeeh A. Budapest Muszrifer N. CsnrgÓ. Hercsog A. Bécs. Kanifer A. Budapest. Grfin-hud A. Páca. Vineze A. Tapsony. Mindi A. Budapest. Feu M. Budapest. Műnsster J. Budapest. Radio« M. Bécs. MtBer M. Győr. Kárász N. Budapest. Kardos N. Szobb. Kaufer L. Budapest. Horváth Á. RaUin.
,0 t o 11 I 4 n"-hoz caimsett szállodába: Selig F. Brünn. Iisckak L Z.-Egerszeg. Seb fi r er L. Bécs. Steinfeld Zs. Prága. 8teinbadi M. Prága. Wplf-berger F. Zágráb. Ekert J. Bécs. Lesling Zs. Lins. Vogel M. Matersdorf. Gnbsky F. Szt.-Pölten. Klein H. Budapest. Ziffer A. Brünn. Scheer R Győr. Hor. vátk 1. Sopron. Sungel J. Prága Müller S. Berlin. Ffirst L. Bécs. Schindler J. Szalzborg. Gerstner A. Keszthely. Sadler K. Pozsony. Pelxman A. Budapest-Berger J. Béea. Klug Ze. Prága. Klein F Budapest. Fan dl £. Bécs. Kohn A. Keszthely. Böhm Y. 8opron. Majhofer A. Dombóvár. Scheider J. ßzepetoek. Visner J. Szombathely. Höh S. Székesfehérvár. Mai ser K. Szigetvár.
Vasúti menetrend.
, »
Érvényes május lű-tól 1876. A hada-pesti időtmutató óra szerint, ladal K«uisM»ról
Vonat
szám Orn Pere. Idő
206 Eszék, Mohács,Dombot ár a Fiúméba 4 48 reggel
215 „ „ . 2 30 délnt.
212 Bndz-Pestre........ 4 68 reggel
2^ ................2 6 délnt.
A ............11 30 estve
513 Bécsbe (Szombathely, Bécs Ujhely felé)5 8 reggel
301 „ .........II 48 estve
315 Sopronyba ........ 3 38 délnt
203 Triesetbo ée Pragerhofoo keresztül
Grácá és Bécsbe ...... 4 50 reggel
201 Trieeetbe és Prágerbofon keresztül -
Grács éa Bécsbe ......X 47 délu.
Érkezik Kaaissárs
honnét:
216 Eszék, Mohács, Dombóvár s Fiúméból 1 41 délnt. 206 . „ 1111 estve. 203 Bnda-Pestről..... . . 4 20 reggel
201 „ .......j . 2 5 délut.
211 „ ........ . 9 44 estve
314 Bécsből (Szombath. Bé« s lljhely)felől 10 27 estve (
302 „ „ w - • 4 6 reggel
316 Sopronéból ........11 53 délel.
214 Bécsből Grácz, Marburg, Pragerhof
felől ......... 4 12 reggel.
202 Trieszt- és Kécsból Mnrbttrg, Pragerhof felől.........1 21 délut.
504 Trieszt- és Villachból Prágerhef felől 11 — estve. '' Marburgba c.satlnkozás Vili Heh és Kranceatestbe „ „ , „ Kiancesfeatbíl
Érték és váltéfilyan jan. 27-én
roetaliquee 64 20; 5*/» nemz kr»UaJtö:< 66.80; 1860-ki állad almi koU-sön 110. — : bank-részv. 840.; hitelintézeti részvénysk 2l3''7á ; I^ondott 118.10; magjar földtehermeniéei kötvény 77.25; temeavári foldtehermentési kötvény 76.— ; erdélyi foldteherment«^si kíitvény 77 50; horvát-ala-von földtehermnntési kötvén) 85.50; ezftst 104.90; CS. kir. arany 56.5''/, ; Í N^oleond''or 94.71/,; arany jár. 74*50; na árka 58 50.
iaaaár 27-t« fehraár 2-ig 1878.
Utazók névsora
hl.-Kanizsán, 1878. január 17-t öl 1X18.-január 21-ig.
„Arany K o r o n á*-hos czimsett szállodába: Schwasnik J. Ssimog, Plaekner L Csurgó. Jack L. Kapronesa. Fveihntger K. Mtachen. Lock S. Eszék-OberwaM E. Béos 8choerner N. Coburg. Kohn L. Grátn. Ver R. Bcradorf.
(Arany Szar vas"-hoz czimsett szállodába* SchuchaanS.Bécs Weiss Zs Prága. Adele Zs..Győr-
Hó- és heti- j Kath. és prot. f Görög 9
aap naptár J naptár ntj
4. A bélpoklosról. Mété VIII.
27 Vasárnap F 3 Ar. sz. J. 15 A 2 Pál f. (fç
28 Hétfő N. Károly 16 Péter fg. Ti
29 Kedd S. Ferencz 17 Antal
30 Szerda Adelgund 18 Athanas ím
31 Csütörtök N. Péter 19 Makár m
t Péntek Ignács V. 20 En thym. m
2 Ssombat 6y. as. b. a. 21 Maxim.
Felelős szerkesztő : Báttrfi Ltj«t.
Tisztelt szerkesztő nr 1
I¿apjának 7. számának helyi hirok rovaU egy közleményt hos a »Szarvas vendéglő* dísztermében e hó 19-eo megtartatott tomholárul, mely jKözlemény, a mennyiben személyemet illeti telve van hazugságokkal és aljasságokkal. Méltóságomon alulinak tartom az ott ellenem felhozott gyaonsítások megcsáfo-lását és szemtelen hazugságoknak, roszakaratn rágalmaknak nyilvánítom azokat, a nslyeket indignáfioval viszautasitikl 510/)
EBRüísp.vNGER LEOX.
• K rot»t alntt knzlöttér- feUIŐ^Aget nem vállal a
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
JANUAR 27 én 1878«
ING
N !
Épen most jelent meg a mag» nemében efyetlen rofl
„AZ ÖNSE6NL 1"
hfi és megbízható tanácsadó a nemi részek minden betegségeiben Dr. Eraszt L. hasonssenvi orvostól.
E mű mindazoknak oktatást és segélyt nyújt, kik kora iíjuságnkban titkos bü«t vagy tnlságos kiesapongásokat kötettek el, 3 jelenleg oyösgeseg- ét szétks«lttt Wsgrtadszerkea saenve.l-nek. korai tebetetleaség által vannak utolérve, vagy ennek közeli bekövetkeztétől tartkatnak.
Axok is, kik bsjhtllátfcaa, bérklitések-, bajasetyves k5az-véay-, hólyag báatalwa-, aeééz légzét- éa «aétztét-hláaykat szenvednek, vagy, pedig kiknek te*te túlságos higany késsitmény-adagolás alul el van gyöngítve, szenvedésükben telje» gyógyulást találnak.
Exen könyv ugyan minden könyvkereskedésben 2 frtért kapható, áo azok, kik attak értékéréi ne« akaraak gyizédal, abból klváaatra igei érdeket, képekkel ollátttt klvatatat kaptak
tőlem ingyen beküldve. í530 3~ )
Dr. Ernst L. Budapest, kótsas-utcza 24.
Sohase vesse magát alá a beteg «emminemQ orvosi gyógykexelte-téanek, mig ezet Itgytt-kivotattél taaaltágot tf merített"
INGYEN!
Császár kizárólagosan
királyilag szabadalmazott
PURITAS
H a j-d f j i t ó-t e j,
A , Paritás" nem hajfesték, haoem tej nemű folyadék mely majdnem azon csodálatos hatással bir. hogy ősz hajakat megifjit, axaz lassankint még pedig legkétibb tizet tégy tap alatt ama szint visszaadja,
melylyel eredetileg birt!
A „Pirita«- nem tartalmaz festékanyagot. A haj tetsxés szerint vizitel mosathatik, lehet fehérrel átvont vánkoson alndni, és gőzfürdőket használni, a festéknek nyoma sem vehető észre, mert a
nem fest, hanem ifjitja és pedig a leghosszabb és legdussbb női hajzatot és a férfi haját és szakállát.
Egy üveg „Paritat* ára 2 frt. (posUi szétküldésnél 20 krral több S készpénzzel vagy utánvétül kapható : Fraacz Ottoaál Béot MarlaMIfer-otrasse 38. szám. — Nagy-Kanizsán valódi minőségben PrágCT BílSl gyógyszerész trtál. (612 IG—25)
Kőbányai sör raktár
DREHER ANTAL sörödéjéből
Blankenberg Vilmosnál főtér (gabona píarcz) Kaiser-féle házban.
Mindennemű sör 25, vagy 50 literes hordókban és 25, vagy 50 palaczkos ládákban a legjobb minőségben kapható. — Helybeli palaczksör megrendelések, házhoz szállítva, mindenkor jégbe hűtve és különféle minőségben eszközöltetnek. (425 26 —*)
Z.-Szt-Gróthon
jan. 21-én egy darab ezer frtos bankjegy elveszett. Ismertető jelei ezek: kissé piszkos és különösen közepén összegyúrt, azonkívül a hátulsó felén a Xeiső sarkon fekete tintával H. betűvel kezdődő név van irva, mely mintegy 6 betűből áll s olvashatlan ; utánna pedig irónnal szembe ötlő húzások vannak jegyezve.
Akár a megtaláló, akár a nyomára vezető siker esetén 100 frt jutalmat kap, ha Szt.-Gróthon Küblin D. urnái jelentkezik. (539 1 — *)
Pályázat.
A sümeghi takarékpénztári könyvelő állás, hetenkint három hivatalos napi szolgálattal, 600 frt és a tiszta nyeremény VsYo-tóli fizetéssel üresedésben levén, pályázni óhajtó szakértők okmányaikat kérvényökkel f. évi február 15-éig beküldjék.
<137 2~3>_________Az igazgatásig.
(538 1 -2)
1144 sz.
1877.
Árlejtési hirdetmény.
A Urnokí községi iskola melléképületek építésé», illetőleg az iskola telek bekerítését, a nagyméltóságú vallás és közokUtási ministeríum 1877. évi 24110 számú magas rendeletével 2586 frt. 73 krnyi összeggel engedélyezte. _
Azon kivül a község áiUl természetben leszolgálandó — 342 frt. 50 kr. pénxértékü 26 kézi és 62 igás napszám van előszámítva.
Ezen munka biztosítása tekintetéből Tárnok-n, a községi iskola épületben f. 1878. évi febr. hó 14 reggeli 10 órakor, Írásbeli ajánlatok elfogadásával párosult nyilvános szóbeli árlejtés fog tartatni, melyre a vállalkozni srándékozók azzal hivatnak meg, hogy a* nrlejtésbeni résztvevés esetére magukat a fentkitett összeg 59/0-vel mint bánatpénzzel ellássák, mely vállalkozás esetében azonnal 1«"!,, biztosítékra less kiegészítendő,
Az irásbeU ajánlatok fenntkitett nap reggeli 10 óráig fogad-Utnak el, ezekben az ajáulattevő neve, lakása és polgári állása pontosan kiteendő ; továbbá számmal és szóval kiirandó azon száztóli elengedés, melyért ezen munkálatokat elvállalui szándékozik, világosan kifejezendő végre, hogy ajánlkozó a munkálatokat és feltételek urulmát ismeri és elfogadja.
Az írásbeli ajánlatokhoz a vállalati öíszeg I0°t,-je készpénzben vagy magyar állampapírokban csatolandó.
A mfiszerelvények és feltételek az alulírott hivatal irodájában a szokott hívaUlos órákban megtekinthetők.
Zala-Egerszegen, 187S. évi január hó 23-án.
A zalanegyei magy. kir. építészeti hivatal.
Veszek XOOO Öl egészséges 1877-1878-ban kivágott tölgyfát. Wittmaim 6. Bécs IX. Bergasse 8.
Mit
nur
i Diese, vom Mlfittrats der Stadt Witt sum Besten des ArtMafOMleS veranstaltete Lotterie entbJUt Treffer vou 1000, 200. 200. 100, 100 Ducaten in Göll, 100, 100 100, 100 Gulden Silber 3 Wiener Cfttal-Ltte, deren Haupttreffer
200.000 fl.
betrlgt, und viele andere Knnst- und Werthgegenstindo in Gold nnd Silber, zusammen
50 kr.
als Preis eines
Original-Loses
sind zu gewinnen
lOOO
Diesten
effeetiv in Gold.
3000 Treffer " Lerü" 60.000 fl.
Dl« Zittau* erfolgt aattr CoatrtHe ist Magittratea am 5. Hirz 1878.
Bei auswärtigen Aufträgen wird frankirte Einsendung des Betrages und Beiscbluss von 30 kr. fttr franco Zusendung der Lo»e und s. Z. der Ziehungsliste ersucht. (623 9-10)
WmMstil MON-BANI. Visa GflM.
Wajdits József
könyvkercskedésében Nagy- Kanizsán következő uj regények füzetekben kaphatók u. m. A Gályarab vagy a velenczei rémes éj. Irta Brükl G. a füzet 25 kr.
A házasságtörés drámái, társadalmi regény. Irta Montepin
X. a füzet 25 kr.
Háború krónika a füzet 30 kr.
Pór és mágnás vagy az újkor rabszolgái. Történ, regény. Irta Dr. Rafael a füzet 25 kr.
A Kalóz király és gályarab Marinelli Marino, vagy a velenczei Bertalanéj a fűzet 25 kr.
Az ördög fia és a három vörös ember. Társadalmi regény. Irta Féval Pál a füzet 25 kr.
Az ördög asszony vagy az élve eltemetett, a füzet 25 kr. Szuleika a hárem gyöngye, \agy a Sztarabuli fekete leáuy-rabló. Irta Brükl G. a füzet 25 kr.
Minden fentebb regényhez 2—3 diszos olajnyomatu kép széle8 aranykeretben a melynek értéke 10 — 12 frt csekély utánfizetéssel tartozik az utánfizetések minden hátulsó oldalán látható, postai rendelések gyorsan eszközöltetnek.
A fent emiitetteken kivül bármely lapban hirdetett múvek és folvóiratok minden ár felemelés nélkül
Wajdits József
könyvkereskedésében meg rendelhetők.
Mefijelent é* winden hazai kőnyvkereakedéHben kapható: Haliak a szép szét! Magyar fel köszöntő (toaszt) könyv szerkesztettek Wajdits József és Bátorfi L.ijos. Harmadik javított és tetemesen bővitett kiad. A diszes keménykötésű könyvnek ara 1 frt. «<) kr
Rajta flak vigadjuk! Közketlvességű dalkönyv, ötödik bővitett kiadás. 1 frt. 80 kr., diszkutésben 2 frt. 8« kr.
Rajta flak vigadjaak! Magyar dalkönyv olcsó kiadása, kötve
í>6 kr.
Rajta leáaytk «allasstak! Mulattató kézikönyv, magyar hol-gyek számára, gyűjtötte Wajdits József. Ara az .r>00 lapra terjedő sziunyomatu borítékkal ellátott könyvnek 1 frt. 60 kr. Arany metszésű diszkiadásnák 2 frt. 60 kr.
Dr. Kriegler Mór. „öraettf* vénymintákkal mindkét nem-1h»1í betegek szániára, ára 90 kr.
Dr. Kriegler Mór. „Az elveszett Idegerőtek visszapótlása-
vénymintákkal orvosok és betegek számára, ára 90 kr.
Mindkét füzet egy kötetben diszes kiállításban l frt. 60 kr. Szegénykéi lesz gazdag, jó számvetéssel, gyors és biztos segítő minden adás- és vevésnél Ára kötve e díszesen kiállított zsebkönyvnek 90 kr.
A fönntebbi#kea kívül még minden a könyvnyomda, és könyv kötészet szakmába vág<t bármely munkák jutányosán fogadtatnak el Wajdits József könyvkereskedésében.
Gyönyörűen kiállítót
1*0111. kath. iinakönyvek
irta. Btks Kristóf, plébános. 3 nagyságban 40 krtól kezdve »2 forrntíg.
Mennyel M tatáskor t, 8-rétO, fűzve 1 frt. Fél bőrben, tokban 1 frt. 20 kr.
Egész bőrben, tokban finom aranymetszéssel 1 frt. 8()kr. Egész bőr, aranymetszés, csat és kereszttel 2 frt. 80 kr. Zergelwrben, csat és díszítéssel 4 frt Finomabban készitve 6 frt.
Selyem- v. bársonykötés aranymetszéssel diszitve 8—10 frt. ■saayel Kassáikért, j tinóm papírra nyomva, 12-rétü, hat kitűnő Utfvisség, svéayt, > aczélmetszetü képpel. Szinnyomatu rzim-Blztos lelki vezér, ) lappal. Negyedik kiadás. Ára fűzve 1 frt. Fél bőrben, tokb n 1 frt. 20 kr.
Egész bőr, finom aranymetszés és tokban 1 frt. 80 kr. A ezél kereszt és csattal 2 frt. 80 kr. Zergebőr díszítés sei 3 frt 40 kr. Finomabb kiállít ssal 5—6 frt. Selyem- vagy bársonykötés diszitménynyel 6—8 frt. KeaayH Maaaásksrt, 32-rétű, temérdek képpel díszítve., papirkötés tokban 40 kr.
■ ♦ ♦

■ ♦
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
Dr. Handler Mór
orvos-, sebésztudor-, szülész- és szemész, gyógyit gyökeresen fényes és tartós siker biztosítása mellett mindennemű
titkos betegségeket
1) az önfertózésnek minden következményeit, úgymint: magömléseket
az Ingerlékeny gyengeséget, az ondófolyást, különösen a
tehetetlenséget (elgyengült férfierőt):
2) hugyjsöfolyásokat (még oly idülteket is,) a nemzórészek bujakóros fekfclyelt és másodrendű bujakórt minden alakjaiban és elcsutitásaiban;
3) hugycsöszüküléseket;
4) friss és idillt nyákfolyásokat nőknél, az úgynevezett fehérfolyást, és az onnan eredő
mafftalanaáiffot;
5) bőrkiütéseket; (409 53—60) 61 a húgyhólyag betegségeit és mindennemű vizelési nehézségeket.
Rendel naponként: délelőtt Izórától l-ig, délután 3 órától 5 ig és estve 7 órától S-ig.
Lakik: Pesten, belváros, Kigyó-utcza 2-ik szám, a Kigyó- és Városház-utcza
sarkán. (Hottenbiller-féle házban) 1. emelet, bemenet a lépcsőn. DUjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik és a gyógyszerek megkflldetnek
N AG Y-K AMZ8A,1878. január 31-én.
Tizenhetedik évfolyam.
BHMtétlár
egt''17. érre . . fél évre . . . negyed évre .
Effy «t/ím 20 kr
4
'' HMétéssfc
8 h**Abo» petitsorban 7, ziáaodkzor 6 s minden '''' további korirt 6 kr. ti NYILTTÉKBEN
soronként 10 krért vétetnek fel Kinr.jtári illeték minden es hítAetésért kfllöt 30 kr fisetendS.
CTk ''.isflg
1 A lap szellemi részét r illót8 kBálemények a V '' azerktisxtSh&K-
kfllöof
elébb:
O l^*
/
szellemi rétsét
illotg k&álemények «zerkeaztSböz.
anyagi részét illetG közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intésen dók : NAGY-KANJZSA Wlassiosház
Bórmentetlen levelek eaak isméit man ka társak tói fogadtatnak el.
éziratok viasza nemi küldetnek.
jKétí*
N.-Kan izomvár os helyhatóságának nemkfilőnben a „n-kanizMÜ kereskedelmi ■ iparbank« ,Uiihnl tatorékjáMtár*, a „zalamegyef általános tanítótestület«, a n.-kaaissai kisded-neveié egyesület«, a «soproni kereskedelmi s Iparkamara n.-kanUtkl küíválasztminya* s t8bb megyei és v*ro§I egyesület hivatalos értesítője.
üeteukint kétszer, vasárnap- s csfttflrlülktfn iiift&lelCBé vegyes
lap.
Deák Ferencz emlékezete.
(fTalála évfordulóján 1878. jan. 28.)
ieilfe : Apját siratja benned egy nentset.
K.
Föllebbentem újra a gyászfátyolt, mely e nemzet egyik legnagyobb halottjának emlékét takarja, még nem mnlt el a veszteség fölötti fájdalom, most tudjuk, most érezzük csak igazán, mit vesztettünk el benne. Visz-szasóhajt a bizalom- s reménytől megfosz-tot haza nagy fiáért, visszasír a magyar nép elvesztett atyjáért; de hiába: „Eltűnt visszajőhetlenül bár érette egész nemzet epedne is.* Nincsen többé vezére bölcse már, e hon, e nép oly özvegy s árva lett. "Mi volt ó nekünk, tndja minden magyar. Mesiásszerü pályafutása arany betűkkel tündököl a történelem lapján, fedhetlen élete örök példánykép ragyog a polgári erények rögös utain. Eltávozása után, árvák, elhagyottak maradtunk, mint az apostalok, mikor az Üdvözítő a föltámadás után elhagyta őket s azoknak volt némi vigasztalásuk mégis, mert bucsu szavaiban megígérte nekik, hogy majd eljövend, vagy elküldi vigasztalásukra a Szentlelket. Be számunkra nem maradt semmi vigasztalás; hanem inkább a reménytelen aggogalom a sötét sejtelem nehezült lelkünkre s azóta a körülmények nagyon is igazolni látszanak e gyászos, ominosus előérzetet: Az üldözés a halál napjai be fognak következni;
vajha ne jósoljak ! Megváltók szellemei ör- J ködjetek ez árva hon felett! De azért néz- | zünk bátran előre. »
Az apostolok nem csüggedtek, hanem szembe szálltak a világgal, félelem nélkül hirdették az Üdvözítő szent tanait, a szeretetet, a szabadságot; még a haláltól sem riadtak vissza. Mosolyogva, imázva haltak meg. Ne csüggedjünk mi sem, nagy halottunk, szelleme példánytép ragyogjon előttünk, a ki a költő szerint, mikor —
Mint eltévedt vándor bolygott E nemzet a lét és nem lét között. Pusztítva jött reánk az enyészet, Mikor a remény is elköltözött, S minden honfi kétségbeesve sírt: ó rendületlen állott mint a szirt.
Mintegy letiprott nemzet mentő ge-niusa ugy magasodik ki alakja félszázadon keresztül nemzeti létünk legviharosabb küzdelmeiben, ő a sírból emelt ki bennünket uj életre, nem kevesebb érdeme, mint Mózesé, ki izrael népet kiszabadította a Faraok zsarnok hatalma alóL Benne őszponto-sult egy nemzet bizalma és reménye, melynek bölcse, Solonja volt; lángszelleme ra gyok törvényeinkben, melyek bennünk ujjá teremtének. Nagy lelke lebegjen utmuta-tóul előttünk, mint a tüz-oszlop a zsidó nép előtt, mint a tüzes nyelv az apostolok fejei felett; nemes tetteit, polgári megasz-tos erényeit utánozva dicsőítsük emlékét, akkor'' dicső szelleme velünk marad a világ
végéig 8 Megoltalmaz bennünket minden körülményben; a mint ő szivében hordozta hazáját, szivünkben emeljünk neki mi is legszebb emléket.
Különösen mi, Zalamegye polgárai kétszeres kegyelettel tartozunk ápolni a nagy halott megdicsőült emlékét; mert noha önzetlen tiszta honszeretete átölelte az egész hazát, de mégis kiváló előszeretettel csüngött e megyén, melyben született, hová gyermek éveinek nyájas emlékezete, a születési hely iránti kegyeletes szeretet fűzte egész életén át. Mutassuk meg iránta való tiszteletünket s szeretetünket tettel is; valósítsuk meg minél előbb, minél fényesebben azt a szép esmét, melyet meg-kezdtünk: állítsunk nevének méltó emléket.
Ki csak a hazának élt, annak jóvol-tára, előmenetelére s felvirágzására szentelte tettdus életének egész folyamát, ki oly fényesen betöltötte áz önzetlen Honpolgár magasztos jelszavát: A haza minden előtt; kinek minden tette a legmélyebb honszeretetet tükrözi «issza: méltó, hegy a haza is emMJrézzfcn reá. S midőn halála évfordülsíti napján nagy halottuhk emlékét megujitjuk, imádkozzunk, hogy szelleme őrködjék felettünk elhagyatott, kétes helyzetünkben. Az a nép, mely kegyelettel őrzi nagy fórfiainak emlékét s azok vezérlő példája után megy előre: a legbiztosabb uton halad jövő nagysága felé. „Csak sast nemzenek a sasok.''
KEL EFY GYÖRGY.
Szemelvények a természettanból.
(Folytatás.)
121. Az eleven erö hatásáról ás munkájáról.
Föntebb as I-ben szóltunk arról, hogy valamely testnek súlya nem más, mint ason vonzó erő; melylyel ason testet a fold magához vonza .{Például egy köbdeosimeter vizet, mely egy i litert megtölt egy kilogramnyi erővel vonz a j föld magához, két köbdecimeter vizet pedig két kilogramnyi erővel. Ha én három köbde-csámeter vizet, vagy evvel egyenlő sulyu bármely más tárgyat nyngvó helyzetben tenyeremen tartok, akkor esen tehernek egy hely beni tartására mpercsenkint három kilogramnyi erőt fordítottam. De, hogy e terhet mindig fő-lebb és fői eb b emeljem erre már másodperczen-kint három kilogramnyi erőnél több kell, mert különben a teher egy helyben fog maradni, mi vei a két egymás ellenében ható erők. egymást megsemmisítik. A mechanikában tehát nem az erőt szokták egységül venni, melylyel például egy bécsi fonttal egyenlő nyomáén- te-hert egyhelyben fenn tudok egy mperczig tartatni ; hanem azt, melylyel egy bécsi font terhet egy másodpercsnyi idő alatt egy láb magasra feltudok emelni. Egy lónak az erejét az erőm&taai számításoknál 430 láb fonttal ssok-ták egyenlőnek tenni, egy közép erejű ember erejét pedig 70 lábfonttal.
As a munkás ki, 20 font terhet 10 láb magasra emelt, épen annyi munkát végzett, mint as a ki 200 (font terhet 1 láb magasra emelt, mert mint a két esetben a fontok ssáma a lábak számával szorozva egyenlő számot hoz ki. De ha két munkás kösftl as egyik 20 fontot egy másodperc* alatt 5 lábra emelt, a másik 10 láb magasra — nyilvánvaló, hogy as utóbbi két annyi munkát végesett, de nem így állnak az erők egymáshoz melylyel a ké>. munkás dol-gosott, mert as utóbbi munkás, ki ugyanannyi terhet kétszerte gyorsabban emelt fel, négy -
áss*
TÁRCZA
Átél.
Lehullott a nép természet virága, Jégmadarak Öltek le a faágra. Megjött a tél, ez egyhangú bus barát, Elriasztva a nap meleg sugarát, S h-S pelyhekből Össze fonva Terített a nagy halottra, Szép fehér ssemfödelet. — Temetésre jött számtalan gyászsereg Bnt hangjoktól viszhangzík a rengeteg, ¿s a szél a télnek e boa zenésze, Bassust sng a temetési zeoébe. Még az ég is megsajnálta Fátyolt vont le szép arczára, Szürkés fehér felleget. —
Eltemetve nyugszik már a nagy halott. Temetésén mily sok árva'' zokogott! Hisz temetve édesanyjuk ki mig élt, Megosztotta gyermekivel mindenét. Nincs ki r61ak gondoskodjék, Nincs hely a hol meg nyugodjék, Az anyátlan bus sereg t — De él bennfik a kikelet reménye, Hogy jé anyjuk nem aludt «1 örökre, Eljön majd a kedvez Fidra s 6t ismét, Fölkelti, hogy áraszsza ki kegyelmét Ét fel öl ti zöld ruháját, Virág lepi majd a rónát, S ott vigadhat a sereg. — A bus árvák fájdalom dalt kábelén Gyógy balzsamát így hinti zzét a remény. A tél zordon évtzakáról b«s panaszt Nem ejt ajkuk, jó reményben tűrik azt, És abban mind ntegnyugozzaak, Hogy ÖrOmit a tavasznak Nem sokára élvezik. —
CZ. LAJOS.
Egy ámerfkai házassága.
(Elbeszéli 6 maga)
Sokszor méltóztattak olvasni, t. hölgyeim és uraim, hogy az ámerikai emberek válálk''osó szelleműek. Bele merik fektetni tőkéjüket kétséges vállalatokba, s vagy elvessük títnlsó1 fillérüket is, vagy pedig milliókat nyernek. Most olyan szédelgő világot élünk, hogy mindéhki Rotschiid szeretne lenni, de nem lassankint,1 fokozatosan, hanem egy pillanat alatt, sastmóhd-ják : vagy-vagy. Vágy koldusbot, vagy dus-gazdagság. Némely emberre mosolyog is Fortuna, oly kedvesen, hogy ssinte nem hisz neki. Fortuna ily kedvezéséből as erős lelkűek hásitaot húznak, de a gyönge lelkűek bátortalanok a sors ily sugallatát követni, sokan pedig képtelenek azt megérteni. Hogy a válalkosó Mellem es esetekben milyen megbecsülhetetlen kincs, annak bebisonyitására szolgáljon as ^én házasságom hihetetlen és még is igas története, melyet t. hölgyeimnek és uraimnak oseenel előadandó vagyok.
* * *
Mintha még most is füleimben csöngésének Ábrahám kebelébe költözött atyám e «savai : „Fiam! A hásasság csak akkor mondható boldognak, ha as lépcső a gazdagsághoz. Cfcak olyan házasságot köss, mely legalább is 100,000 dollárnak tees urává.'' Szegény apám est mind olyan ssépen eltudta mondani, és nekem legke vesebb kifogásom se volt ellene, hanem hát a sors as ilyen vérmes ssámitásokat rendesen át ssokja husni. 100,000 dollár! No mikor ilyen osinos össsegecske forog kérdésben, akkor a práktikna embernek meg van as a jellemző sa-
játsága, hogy a tulajdonosnő testi és lelki fogy atkosásaí előtt készséggel ssemet huny. Én is eltökéltem magamban, hogy ha mindjárt nem is less a hölgy''valami kellemes ábrázatú, csak 100,000 dollárral bírjon, megkötöm vele a szentfrigyet. Tehát elmentem a nagyvilágba. Hanem bisony 100,000 dolláros parthie nem akadt. Pedig nem voltam ám szegény legény. Ezt senki se merje rólam föltenni ;-as ily rágalmasás ellen egyszer mindenkorra tiltakozom ünnepélyesen. Volt nekem pénzem, volt hásam, voltak ültetvényeseim a gfanadai telepitvényeken, volt egy, a kor igényei sserint berendezett üveghutám, New-York közelében, és a mi fő, a „kseft" jól ment. Msjd elfelejtem kidobolni, hogy ssép is voltam. Legalább annak tartottam magamat. Ast kérdenem kegyetektől, hölgyeim, kell-e ennél több egy házasulandó fiatal embernek ? Kudarosaám után tökéletesen lemondtam a hásasság essméjéről.
Élt egy milliókkal rendelkeső nagybátyám. A szó szoros értelmében angol volt. Komoly, hidegvérű; ssavaival ugy fukarkodott, mint az aranynyal. Harapófogóval kellett * ssavakat belőle kihusogstni. Ellehetett vele as ember egéss nap, de egy hangot sem bocsájtott volna ki a világ üdvösségéért sem, hacsak meg nem ssóllitatott Asonkivül nagyon változékony volt. Körülbelül tiessenötfele minőségben exístált a társadalomban, mióta én ismerem. Nem tudta magát egy bejyhes kötni; hol a Himalája tövéből, hol Cairóból, bol Amsttor dámból, majd Párisból, Londonból küldte v levelit. Legkedvenczebb foglalkozása a kigyó vsdássst volt. Ha eljött kaszáin, nyakábs akasztotta a~puskát kora reggel, s estig hasa se jött. Mist vadáas, sséles hírnévnek örvendett.
Valóságos második Teli Vilmos vaia. Nem mulasztom el megemlíteni ast sem, hogy immár 6, mond hat szebbnél szebb felesége volt. Ezen nincs sémi Csodálkozni való. Ason talán több van, hogy mind a hattól elvált, de nem törvényesen, hanem agy, hogy este ast mondta oldalbordájának, elballag <!a clubba egy kis gyönge ferblit megereesteni és sstán többet soha se ment hasa. Ha e '' csodálatos ember nevére hölgyeim és uraim talán kíváncsiak lennének, szívesen megmondom. Becses neve: Jsdy Barr.
Üveghutámban jobbra-balra osstogottam parancsaimat, midőn egy nap inasom berohan hossám egy levéllel, melyben érdemes nagybátyám tudtomra adja september 20 án leendő hásiuságát; a lakodalomra nemcsak szerencséje van meghini, hanem okvetlenül el is vár. Szigorú takarékosaági elveimet tekintve, ugy hiszem, mindenki kénytelen elismerni cselekvésem helyeségét, hogy t. i. otthon maradtam. Be is hosta volna New-Yorkból Londonba menni egy ebédre!
Esténként mikor hutámban munkaszünet állt be, el-elssoktam ballagni New-Yorkba, a kávéházba. Egyik este a „Daylí News ben'' est olvastam :sJady Barrt, as ismeretes vskmerő vadásst Afrikában széttépték az oroszlánok, és hitelt érdemlő szemtanuk állítása sserint kabátostól, mindenestül fölfalták. Áldás és béke b a m v a i r a". E hir sajnálkozással töltött el. Hogy fÜllentésael ne vádoltassam, megvallom: egy pár köayet is hullattam érte.
Ez történt házassága után egy évre. Másnapra, hogy nagybátyám balsorsáról értesültem, özvegyétől egy lámentábilis, hosszú levelet kaptam, melyben ason rémhírt közli
tizenhetedik évfolyam.
ZALAI KÖZLÖ N.Y.
Btaű

JANUÁK 31-én. 191%.
szerte nagyobb erővel dolgozott és ha három szórta gyorsabban az az mig az első 5 láb magasra, ez addig 15 láb magasra emelte volna, akkor 9-szerte nagyobb erővei emelt. Innen érthető, hogy a nagyon sebes kocsisás mily nagy kárára van a vonós marhának, mert valamely tehernek kétszerte gyorsabb vonása, négyszerte nagyobb erűbe kerül. Amit meny-nyiségtanilag igy szoktak kifejezni: hogy a működő erők oly viszonyban vannak egymáshoz, mint azon számok, melyek kijönnek ha a fontok számát a sebességek négyzetével szorozzuk. Látni való, hogy az idő nyerés mily drágába kerül és mily igaz az a magyar közmondás: „lassan járj tovább érsz."
A most felhozott tétel némi kétértelműséget szenved; mert nem a bevégzett munkák vannak egyenes arányban a sebességek négyzeteinek a tömegekkeli szorozmányával, hanem a mozgató eleven erő. Ez a felsőbb mennyiségtanban különbzék és egészlés utján könnyen van bebizonyítva, de mi itt azon bizonyítási módhoz nem folyamodhatunk, hogy azonban mégis bebizonyíthassuk szükséges egy kerülőt tennünk s megismerkednünk a szabad esés némely törvényeivel.
Egy szabadon eső test az első másod-percz alatt 15 és fél lábnyi utat tett lefelé függélyes irányban, de oly végsebességgel, hogy a szabadon eső test esés sebessége az első mpercz végével oly nagy, hogy ha sebessége semmit nem nőne is, a következő mperczben már 31 lábnyi utat tehetne, azonban a második mperczben megint 31 lábnyi sebesedést nyert az előbbi 31 lábhoz, ugy, hogy a 3-dik mperczben a sza badon eső test a nyert sebességgel 62 lábnyi utat tehetne. Igy bár hányadik másodpercz végéveli sebességet megtaláljuk., ba a másod-perczek számát 31 lábbal szorozzuk s az utat pedig, melyet bizonyos számú 4 dik, vagy bár hányadik másodperczben meg fut megtaláljuk, ha ugyanannyiadik másodpercz végévelí sebességnek számából 15Vj lábat levonunk. Az összes mperczek ideje alatt megfutott utat pe-dig ugy, ha a mperczek számát négyzetre emeljük és 157» lábbal szorozzuk, vagy pedig a mperczek al«tt megtett utakat összezzük. Lássuk ezt példából is:
Egy kútnak a mélységét akarom megtudni a kútba lebocsátott kőnek esési idejéből. Az esés kezdetétől az eséB végéig elmúlt má-sodperczeket üterem verése, vagy zseb órám mperczeit mutató segélyével megszámlálom. Tegyük ezt a jelen példánkban 4 mpercznek, hogyan fognak számításaink összevágni. Az l-ső mpercz végén már van a kő 1 bl/2 láb mélyen és esett 31 láb végsebességgel, a második mpercz alatt esett megint 40Y2 láb mélyet 62 lábnyi végsebességgel, a 3-dik mpercz alatt megint esett 777a láb mélyet 93 lábnyi végsebességgel, a 4 dik mpercz alatt pedig esik 108Va láb mélyet 124 láb végsebességgel, ösz-szesen tehát mind a 4 mpercz alatt megtett ut egyenlő, 15''/, -f 46''/a 77 7a -4- 108 Va le-
velem, hogy borzasztó halállal kimúlt férje, nagybátyám kerekes 100,000 dollárt hagyott nekem örökségbe; de ezen összeget személyesen kell átvennem, mért is minél előbb menjek hozzá Londonba. Másnap rögtön fölültem a gőzhajóra, s Columbusi küzdelem és viszontagságok közt eljutottam Londonba. Hogy a tekintélyes summát mielőbb magamhoz vegyem, azon porosan, uti öltözetben bekopogtattam nagybátyám özvegyéhez.
Amint megpillantottam, el voltam bűvölve. Ugy álltam előtte mintha gyökeret vertem volna a földbe. Soha ilyen szépséget még képzeletben Bem láttam. Róla irva, baját ecse telni nem birván, csak annyit mondhatok, hogy önök közül, uraim, bármelyikök is lángra gyúlt volna érte. Hátha még azt látták volna, mikor eperajkait beszédre nyitotta. Oh, az leirhatlan.
— Jady Barr nagybátyám mélyen tisztelt özvegyéhez van szerencsém? — szóltam nagy sokára akadozva.
— Reszemről a szerencse — válaszolt a nő bágyadt mosolylyal, melylyel szomorúságán akart uralkodni, s barátságosan kezet szorított velem. — Méltóztassék helyet foglalni.
O ledült a divánra, én pedig szemközt egy karszékbe ereszkedtem.
— Mellőzve szerencsétlen féljem halálának leirását egyenesen önnek idejövetele czél-jára, férjem végrendeletére térek, melyet halála előérsetében elkészített, mielőtt Afrika sivatagjaira több barátjával elutazott, hogy néhány hetet vérengző vadállatok vadászásával töltsön. Es, amint ön, uram tudja, onnan vissza se jött — itt a bűbájos hölgy zokogásban tőrt ki, s könyeit illatos kendőjével száritgatá.
— Nyugodjék meg nagysád Isten határozatában. Engem is lesújtott jobb létre szen-derűlése, de belenyugszom az irgalmas ég végzetébe. Enyhítse nagjsád fájdalmát azon őszinte bisstositásom, hogy fájdalma vélünk, lelkiismeretes rokonaival meg van osztva — vigasztaltam a csodaszép nőt.
bok összegével vagyis 248 lábbal. Ugyaneny-nyire jön, ha a másodperczek számát 4 et, mely az esés ideje alatt elmúlt, — négyzetre eme lem, azaz ön magával szorzom s a nyert 16-tot a 157a lábbal szorozom. Tehát a kútnak mélysége 248 láb. Folytatván vizsgálóüásun kat. Tudja még a lapdával játszó gyermek is, hogy a lapda, melyet függélyesen feldobott épen oly sebességgel ér vissza le a földre, mint a mily kezdő sebességgel feldobatott és annyi ideig tart a leesés, mint a mennyi ideig a felmenetel tartott. Kövessük itt is számítással a lapdának jelen például felveendő mind a 8 m.-percznyi fel-, és leeséset. A feldobás l-ső mper-czében 124 láb kezdősebességgel ment a lapda felfelé, de már ezen l-ső rppercz végén 31 lábnyival lassúdott tehát nem ért fel a lapda 124 láb magasra, hanem csak a 124 és 93 sebességek összegének felére 1087, lábra- A ^-dík mpercz kezdetén 93 láb végén pedig csak 62 lábnyi sebességgel már csak 777a láb magasra emelkedett, a 3 dik mperczben ismét 31 láb bal kevesebbet tehát 467a lábat, mig a 4-Hik mpercz végén 0 sebességgel emelkedve 15 lá bat emelkedett, mert a 31 lábnyi sebesség, melylyel még a 4-dik mpercz kezdetén birt a 4-dik mpercz végével elfogyott s ettől kezdve a lapda lefelé kezdetf esni és pedig a leesés 1 mperczében 1572, 2-dikban 467,, 3 dikban 777a és a 4-dik mperczben 1067a lábnyi utakat haladva leért a földre. Megjegyzendő, hogy ezen számításoknál a lég ellenállása tekintetbe nem vétetett. A lapdáuak azon erélyét vagy összehalmozott munkáját, melylyel birt s melynél fogva 148 láb magasra felemelkedhetett eleven erőnek nevezzük. Némelyek a munka erőt kétszer annyinak veszik, mint az össze-halmozott munkát. Most tegyük fel, hogy valaki kétszerte nagyobb tehát 248 lábnyi kezdő sebességgel hajította fel, mennyi lesz akkor a lapd ''ban a felhalmozott munkaerő, könnyen megtaláljuk, ha az egyes másodperczek alatt tett utakat összeadjuk, minden mpercz alatt tett utat megtaláljuk, ha az előtte valóéból 31 lábot levonunk, a legelsőét pedig ugy, hogy a kezdő sebességből 248 lábból 157a lábat vonunk le. Igy lesznek sorban az egyes mperczek alatt tett utak 2327,, 2017* 1707,, 13972. 108 72'' 777a» 467a és 157a ezeknek összege 992 láb. Akkor tehát midőn a lapda 124 láb kezdő sebességgel dobatott fel, elvégezett 248 lábnyi utat, akkor pedig, midőn a lapda kétszerte sebesebben 248 lábnyi kezdő sebesség gel dobatott fel elvégzett 992 lábnyi utat, a a viaszaesési utat nem számítva. Tehát a kétszerte nagyobb kezdő sebesség négyszerte több eredményt vagy mnnkát hozott létre. Ezt kellett bebizonyítani*
IV. A vizben felhalmozolt munkaerő.
Fentebb bebizonyitott igazság vagy törvény áll a folyóvizek munkaerejére is. Mert egyenlő átmetszettel biró, de különböző sebes-
ségű folyók vizének felhalmozott munkájok-is oly arány ban vannak, mint sebességöknek
négyzetei. Például az egyik malom kerekére a víz egy láb széles csatornán 9 hüvelyk mélyen 6 láb mpercznyi sehességgel rohan a a másik malom kerekére pedig 12 láb mpercznyi sebességei, de ugyanoly szélyesen és mélyen mint az elsőre az ütés a malomkerék la-pátaira ez utóbbinál, ha a kerék nyugalomban volt 4-szerte erősebo lesz, mint az elsőre. Ezen kedvező eredmény azonban csak addig van meg, mig a kerék nyugalomban van, mihelyt azonban a víz a mozgó lapra ütődik azonnal az erők ezen kedvező aránya megváltozik. Mindamellett, hogy az utóbbi esetbea két annyi viz elfolyt, mint az első esetben, mégis van nyereség ha a viz meglehetős sebességgel rohan a lapátokra. Azért ügyelnek a molnárok arra, hogy ha már a viz a malomgátban nagyon le-apadott vagy alászállt akkor elzárják a zsilipet, mert pazarlásnak tartanák a lomha vagy még lassúdott v''zet ereszteni a kerékre. Hogy miiy magasan álljon a viz a gátban a kiömlő viz színén vagyis a zsilip nyílásán felül, hogy a kiömlő víznek valamely adott például 12 láb sebessége legyen — ugy táljuk ki, ha a kívánt sebességet példánk szerint a 12-töt négyzetre emeljük s a talált 144 négyzetet pedig 62-vel elosztjuk kijön a gátba megkívántató víz-színnek magassága =a 2.3 láb azaz 2 egész és 3 tizedrész láb.
Midőn a vízesésről szóllottunk helyén van, hogy megemlítsük Torriczelli olasz tudós nevet, ki legelőször tanította, hogy a viz valamely edényből épen oly sebességgel ömlik ki az edény alsó nyílásán, mint a mily sebességgel esik valamely szabadon eső test, mely oly magasról esett, mint az edény nyilása felett levő viznek magassága Például ha egy edényben a nyíláson felül álló vizuek magassága 6 láb ezt azorzom 62 vei s a kijött 372-ből négy-zett gyököt vonok megtalálom a nyíláson kiömlő viz sebességet, ezzel pedig szorozva a a nyilás átmetszetét kijön az egy mpercz alatt '' kifolyó víz mennyiség. S valóban végrehajtva '' a gyökvonást a föntebbi 372-ből lesz a keresett gyök 19.3 s legyen a nyilás átmetszete 3^ hüvelyk _ 0.02, j láb ezt szorozva a föntebb j talált viz sebességgel 19.3 al, leend az ered- j mény 0.386 köbláb. Ennyi volna az egy -mpercz alatt kifolyó vízmennyiség elméletileg. '' De nem a természetben, mert a valódi vizmsny-nyiség mindég kevesebb, mint az elméleti, azért, hogy a valódit megtudhassuk e végett még a föntebbi elméleti vízmennyiséget 68 száz-tólival kell szoroznunk s igy a 0.386 X 0.68 — 0.262 azaz 262 ezeredrész köbláb viz leenu a valódi egy másodpercz alatt kifolyt vizmeny ny ¡Bég. De elég legyen most egyszerre a számitások ból a következő fejezetben lássuk meg,mi hasznát tudnánk venni a foiyóknak és patakoknak.
(Folytatása köv.)
i. lii>L
— Köszönöm, köszönöm — dadogá. — Tehát férjem önnek 100,000 dollárt hagyott örökségbe.
Elragadtatásomban jókorát dobtam magamon a széken.
— De a 100,000 dollár átadását férjem egy föltételhez kötötte. Ha ön hajlandó férjem e nehéz végkivanatának eleget tenni ugy az emiitett összeget kötelességemnek tartom akármelyik perczben kezébe olvasni, uram — folytatta a nő élénk pinra!.
— S mi legyen e nehéz föltétel ? — kérdeztem a kíváncsiságtól majdnem kétfelé repedve.
— A föltétel mindenesetre komoly megfontolást igényel — mond a nő alig hallhatóau, b ajkába harapott.
— Szabad tudnom ?.....— türelmetlen
kedtem.
— A 100,000 dollárt, férjem végrendeletének 5. pontja szerint csak mint — önnek
— — hitvese--kézbesíthetem — hebegte
reszketeg hangon, egészen füleimhez hajolva.
Egy pillanatig haboztam. Azt''án nem kérve a végrendelet előmutatását, minden teketória nélkül egy tuczat csókot nyomtam puha kezére.
De ki kell jelentenem, hogy — — hogy ---zsidó nő vagyok susogta fejét lesütve.
— A tizenkilenczedik század nem ismeri a vallásfelekezeti gyűlöletet — válsszoltam a kéj és boldogság tengerében úszva, s térdre omoltam előtte.
Korán sem akar ezen elbeszélésem önök hiszékenységének próbaköve lenni, de, ha hiszik hölgyeim és uraim, ha nem hiszik, annyi áll, hogy 4 órs múlva már mint boldog házas pár szittuk egymás ajkiról a mézet, s a 100,000 dollárnak stante pede föltétlen ura lettem. A bútorokat New Yorkba szállíttatva, 2 hét múlva útnak indultunk New York felé.
Mikor London egyik külvárosában robogott kocsink, egyik kávéházba egy, egészen Jady Barr nagybátyámhoz hasonló egyént lát-
tam beosonni. Visszanéztem, de akkorra már az alak eltűnt.
Elmúlt két év. Nőm ennyi idő alatt elfelejtette első férjé'', mert mindent eikövettem, szórakoztatására, mindent elkövettem , hogy boldognak lássam.
Újév napjá i szokásom ellenére tovább maradtam ágyamban. Villiám Cobbegy érdekfeszítő regényét olvasgattam a kényelmes ágyban. Inasom sebbel-lobbal beszalad, hogy egy ur és egy asszonyság óhajtanának velem szavakat váltani. A regénybe igen beleméiydtem, a azt mondtam inasomnak: „Hazudd, hogy nincs itthon az ur." Inasom ismét beszalad, most már azonban egy névjegy gyei, melyre ez volt írva idomtalan ákom-bákom betűkkel : „Kedves öcsém! Fogadd nőddel együtt szerencsekivána-vlmat az újévre. Sajnálom, hogy nőmet nem mulathatom be, de sietnem kelt mert a vonatról lekésem.* A névjegy másik oldalán : „Jady Barr, nagybátyád."
E megmagyarázhatlan történeti tény után nőm szobájában termettem, ki az ablak mellett egy leendő honpolgár főkötőjén munkálkodott. Kinézünk az ablakon, s csakugyan a holtnak híresztelt nagybátyámat, nőm első férjét láttuk az üveghuta melletti fasorban óriási léptekkel haladni, egyik karján egy nővel, másikon pedig apró bőröndöt tartva. Nőm szemeiből köny-nyek peregtek alá.
Mire a vaspályára értem, a mozdonv elhagyta az állomást. Nagybátyám a távolból fehér kedőjét lobogtatta felém búcsúképpen.
Azóta többet nem láttam.
Házasságomat csöppokom sincs megbánni, mert nőm valóban olyan gondos, szorgalmas, takarékos gazdasszony, olyan jó felesége kitűnő anya, hogy különbet keresve se lehetne találni a két földgömbön. Családi életünk elérte a boldogság tetőpontját Nem pörlekedünk, nem czibáljuk egymást, s minthogy az már az asz-szony természetében rejlik, hogy többet szeret
Jegyzőkönyv,
a soproni kereskedelmi- és iparkamarának l877-ik,.évi deczember hó 17-én tartott rendes közös üléséről.
Jelenlevők:
Alelnök, Kugler Henrik ur, mint előülő; a kamarai tagok: Fend János, Friedrich Lajos, Gráf Gyula, Kovács Ferencz, Lenek Gyula, Meyne János, Müller P., Seltenhofer Frigyes, Steiner Ignácz, Ullein Antal urak Sopronból, ugy ifj* Leiner Mihály ur Kis-Martonból; a kamarai hivatal részéről: Schneidler Ferencz titkár mint jegyző és asegédtittár Wetser Endre.
Az ülés kezdete d. u. 4 órakor.
Elnök ur az ülést megnyitván, azon kérdést teszi: van-e valakinek az utolsó, f. é. ok-tober 1-én tartott ülésnek kezében levő ovo-matott jegyzőkönyve ellen valamely kifogása ? Kifogás nem tétetvén, ezen jegyzőkönyv hite lesitetett.
A napirend I. tárgya.
Olvastatik as Ügyleti jelentés, a kamarai hivatalnak a f. é. oktober hó 1-én tar tolt rendes üléstől fogva kifejtett tevékenységéről.
Annak tartalma szerint 252 darab ügyleti beadvány érkezett az igtatóba és lett szabályszerűen elintézve.
Közöttük találtatik.
93 beadvány kamarai pótlékokkal és egyébként a kamara háztartására vonatkozólag
7 beadvány az ip&rstatistikához kívántatott adatokkal;
42 iparbejulentés s illetőleg felhagyásróii közlemény;
5 beadvány a vasúti forgalom tárgyában;
5 beadvány a kereskedelmi forgalom iránt;
27 közlemény bejegyzett s illetőleg t<>r-lött czégekről;
16 vásári árjegyzék;
1 beadvány az italmérési jog tárgyában ,
4 kimutatás a vámhivatali forgalomról;
5 beadvány a katonaság számára szükséges szereknek beszerzése iránt;
1 személyes ügy;
1 beadvány a kereskedelmi képviselők állásáról;
1 beadvány a vásári forgalom iránt;
1 beadvány a szabadalmi ügyben;
3 marhavészrőli közlemény ;
1 jegyzéke a legutóbb kisorsolt magyar föld- tehermentesítési kötvényeknek ;
3 beadvány az iparos továbbképzés iránt;
2 beadvány vasutépités tárgyában;
1 consuli jelentés;
1 consuli kinevezés;
1 beadvány a mézkereskedésbeu előforduló hamisításokról;
fecsegni a szükségesnél, ráhagyom, ha nekem van is igazam. A példabeszédként: ugy élünk, mint hal a vizben.
Lássák t. hölgyeim és uraim, mily hihetetlen uton módon tettem én szert egy szép kis angyali feleségre és 100,000 dollára, vagy amint nálunk, Amerikában mondani szokás: 100,000 dollárra, és ráadásul egy szép kis angyali feleségre.
Boldogságomat nem háborgatja egyéb, mint azon gyötrő gondolat, hogy állhatatlan, különcz Jady Barr nagybátyám e roppant jótéteményét még csak levélben sem hálálhatom { meg, mert ki tudná megmondani, hol, merre kóborol, az öt világrész melyikébe űzte hóbortos szeszélye ?
VIRÁG HEGYI.
Ne sírj szívem . . .
Ne airj szivem, ngy is hiába airxz, Nem érti meg keservedet, Nem érti meg, kihea fobászkodo), Ki téged megvetett.
S te még is egyre sirss, bö könyilid Kétségbeesve tőrnek ki. Mist a beteg anyának árváé« Segélyt-bivó kis gyermeki.
Oh, betetr vagy sxivem, a herradás Nagyon korán reád lehelt : Halinak könyiiid és reményeid Mint őssel a falevelek.
A pussta, lombtalan bn* őszi fák, Esek hozzám ntry illenek : Zörgfi levél, eihervadott virájr — Emlékei n mind ilyenek.
ürömöm a tavaszba volt előbb ; De m->st as 5sz a kedvesebb : Szerelmem as tavaszkor született . . En őssel — őszei bal jak meg t
KELEFY GY.
tizenhetedik évfolyam.
ZALAI KÖZLfrlT Y.
1 beadvány a játék bárcsákkal elkövetni szokott csalásokról; 4 beadvány ss uj vámtarifát illetőleg ; 26 egyéb ügy; Nyomtatványok érkestek: a magyar kereskedelmi törvény olass
szövegben; a linczi kamarának 1876. főjelentése ; a brassói kereekedelmi szokásjog ; a triesti kamarának 1876. hajózási jelentése;
a budapesti kamara 1870. — 1875. ipar-statistikája; " az 1875. Statiatikai évkönyv VI. füzete, a bécsi cs. k. központi statistiksi bizottságtól ; Jegyzökönyvek érkeztek és pedig : a czernovitzi ksmarának junus 16. a budweisi „ aug. 17. és okt. 15.
a gráczi > »ug. 29.
a klagenfurti „ sept. 3. és nov. 5. a szalczburgi » »«pt. 4. és 18. és okt. 9.
az innsbrucki » sept. 11. okt. 26. éa november 17.
az olmützi , sept. 11. és okt. 23.
a laibachi „ sept. 21.
a brassói • » sept. 25.
M egri * sept. 27. és nov. 26.
a fiumei « • okt. 30.
a kolosvári „ '' nov. 13. sepján tartott üléseikről.
Kamarai illetékek fejében beérkezett
3640 frt. 56 kr.
(Folytatása köv.)
Tárgyaló-terem. -
A nagy-kanizsai kir. bilnfenyitö törvény széken az 1878. évi február hó 1.7. és 8-án a következő bünperek vétetnek nyilvános tárgyalás alá:
Február 1-én:
1. Köbli János elleni biról zártörés miatti ügyben végtárgyalás.
2. Gyuranucz János ellen ugyanoly ügyben ugyanaz.
3. Tálos János elleni erössakos nemi közösülés miatti bünperben H-od bírósági ítélet kihirdetése.
4. Kollár Mátyás birói zártötó elleni Ügyben ugyanaz.
5. Goda Sándor elleni tolvajláaí ügyben végtárgyalás.
Február 7-én:
1 Kútfej József és társai bázai lakosok elleni hamis okmány készités, illetve ebbeni büuszerzés miatti bünperben végtárgyalás.
2. Tálos Józsefié elleni nyilv. erőszakoskodás miatti bünperben II-od birósági ítélet kihirdetése.
3. Sostarícs Mári elleni közcsendháboritás miatti bünügyben UI ad birósági ítélet kihirdetése.
4. Tischlarics Dorottya és társai elleni gyermekölési ügyben ugyanaz.
5. Herki Juli tolvajlási ügyében H-od birósági ítélet kihirderése.
6. Stefán Ferencs és társa Lépő Irma ellen, adóhivatali köseg szóbeli bántslmazása miatti ügyben ugyanae.. /
7. Turdi István szándékos emberölési ügyében végtárgyalás.
8. Szabó József és társai tolvajlási ügyében ugyanas.
Február 8-án:
1. Zolder Bertalan elleni birói zártörés miatti ügyben végtárgyalás.
2. Túrj Anni tolvajlási ügyében ugyanaz.
E közlemény annak idejében folytat
tatni fog.
ZAIrfAY LaJOS.
Helyi hírek.
— Percvei Béla igazságügyi miniszter ur ő excellentiája. ki teetvér bátyja Perczel Sándornak temetésére Szegzárdra utazandó volt, a hó-torlaszoktól a beállt vasúti köslekedée miatt Kanizsán időzni kénytelen; s nagy hazafit a kérklhetlen sors megfosztotta, hogy bőn szeretett testvére Sándornak porlandó maradványai végtisztelete megadásánál jelen lehessen. Vigasstaija az ég bánatos szivét a vesztes-ség felett, legyen a hant könnyű az elhunytnak dicső hamvai felett.
— A Mordon időjárás miatt a nagy-kaniasai vásár is, mely e hó 28 án az az hétfőn lett volna megtartandó, elmaradt Hogy mikor fog megtartatni annak idején majd hirül hozandjuk.
— Sánc* körül a hó-torlassok elvágták az utat 2 kis1 kanizsai ember előtt, kik az erdőről fát akartak hasa ssállitani — a lovakat haza vezették a kocsit ott kellett hagyniok. Hasonló evet fordult elő Nagy Bécsé környékén i»> — több fuvsrzó ember a hóba rekedt • ott napoltak a faluban, mig1 nagy kü hóval a lakó-
sok segítségével szekereikkel kitápászkodhattak | a hó-torla azokból. Nem csoda, ha a vasúti i közlekedés mindenfelé megakadt; az eróe szél
nagy hófúvásokat halmosott össse több helyes, melyek as utat elsáxják.
— A kanizsai ügyvédi kar Martinko vits Károly kartáreok veterán bajnok vezetése alatt a vssuti közlekedés megszűnte miatt Kanissa városában időső Percsel Béla igasság ügyi minister ő excellentiájánál január 29-én d. u. 3''/, órakor teatületileg tisstelgett — Midőn MartinkoviU ur tapiotatteljea üdvözlő beesédét elmondotta, est követte as ügyvédek egyen kinti bemutatása, kik kelő excellentiája kését fogott, kérdesősködött as ügyvédi karlétasá-máról; miután értesült, hogy Kanissa városban 29 ügyvéd létesik, erre akként nyilátkozott, hogy előre haladt fejlődéeénél kereskedelmi központjánál fogva Kanizsa városa dunántul a legjobb és szebb jövőre jogosított, szon előnyt, melyet magának már eddig is kivívott nincs város, mely azt előle elvitázni képes volna, ugy hiszi, hogy as ügyvédi kar nemes hivatásának megfelelőleg e nagy kereskedelemnek örvendő városban az igazságszolgáltatás terén a város javát első sorban segíti elő, ezután már a tisztelgés s társalgásba ment által, Tuboly Victor ée többen a bíróságoknál leszállított munka erő miatt naponta felhalmozandó és ezzel as igazságszolgáltatás hátrányát előidéző megkeves bitésére hívták fel ő excellentiája figyelmét, ki is ugy nyilatkosott hogy bár a legnagyobb takarékosságra van utalva még is nem teheti, hogy ott, hol a munka erő ssaporitása nélkülözhet len, ne intézkedjék; — ugy hisszük, hogy ő excellentiája ezen adott szava biztosíték arra nézve, bogy mint a kir. járásbírósághoz, hol 4 munkás bíró mellé egyetlen díjnok hagyatott meg, valamint a telekkönyvnél ezrekre megy a leírandó ügy darabek ssáma, mint az állam jól felfogott érdeke,mint pedig az ügyes- bajos felek jóvolta iránti tekintetből nem fog késni a dijnokoknak szaporítását elrendelni. Bárha ez ugy lenne.''
— E hó 26-án megtartott korcsoly ázó-egyleti táuczvigalom élénk, kedélyes színezetű volt; a kik jelen voltak jól mulattak ; de anyagilag az egyletnek nem vált előnyére,aránylag kevesen vettek részt a vigalomban s egyátalán ez egylet nsgyobb pártolást sa jégsport nagyobb figyelmet érdemelne, mint a minőben városunk közönzége azt részeeiti, pedig as egylet ügybuzgó elnöke Veszter Imre ügyvéd ur mindent elkövet, hogy a szórakozni, üdülni vágyó közönséggel as egészséges, hasznos sportot megkedveltesse. A téli évad egyik legmulatságosabb s a mi^fő legegészségesebb időtöltése a korcsolásás. , É testmozgás a nőknek ép ugy, mint a férfiaknak ajánlatos. A tánczvigalom virágai közül megemlítjük: Roeenberg Zsófia, Weiser Jóssef né, Fridetsky őrnagy né, Segercz Richárdné, Müller Jánoané és ennek bájos unokahuga, Stemmer Kálmánné, Löwinge** Friderika, Weís-msyer kisasszony, Boronkay Emília éa Helena úrhölgyeket, kik bájos megjelenésükkel élénkebbé s kedvesebbé tették as estélyt. Szerettük volna még ott látni mint egyleti tagokat: Molnár Vilma, 8cherta Tilka, Leszner Hermina s Goldsteinné úrhölgyeket, a kik nem tudni mi okból nem szerencséltettek becses jelenlétükkel. A jókedvű mulatságnak csak a késő éj ve-i^ tett véget, a rendezőeég dicsérendő busgalmat \ tanúsított; Blau ur igen szépen commandirozott, de — németül.
-- Am I. nagy kanizsai kereskedelmi ifjak önképző egylete, felbátorítva utolsó táncs-vigalma szép sikerétől, fóbruár hó 9 én ismét as egyleti könyvtár javára — ssját helyiségében (kaszinó) tombolávsl egybekötött sártkőrü tánczkoszorucskát rendez. Belépti díj: tagoknak 40 kr. nemtagoknak 60 kr. családjegy 1 frt 50 kr. Szivee felülfizetések köezönettel fogadtatnak és hirlapilsg nyugtáztatnak. Kezdete 81/, órakor. A meghívók másra át nem ruháshatók és előmutatásuk mellet névre szóló beléptijegyek előre válthatók afőtózsdében. A tombola nyeremény ek, amint értesülünk, mind ssép és érdekes tárgyakból leeznek összeállítva, és ami a mulatságot illeti, bizton nézhetünk farsangi vi galmaink legkedélyesebb és legfesstelenebb egyikéfák eleibe. Kaufmann Bela.
—: Meghívás. 1878. február hó 2-án a „Komlód hoz czimzett vendéglő termében Horváth László zenekara közreműködése mellett polgári tánczvigalom tartatik. ízletes ételek és friss italokról gondoskodni fog Winhoffer Hen rik, vendéglős. Belépti díj 50 kr. Kesdete 8 órakor.
— A csáktonyai polg. egyl. folyó hó 24-én könyvtára gyarapítására rendesett táncs-koszorúja jól zikerűlt A díszes hölgykoszorú ugyan csak jól mulathatta magát, hi»s a jókedvű. táncsoló fiatalságban nem volt hiány. Járták is ám reggelig jókedvűen! — A vidék ről is voltak vendégnk; D»masin«czről, Kap roncsáról, Kanizsáról és Perlakról, —jótékony czélnak ia jutott valami. Felülfizettek : T I Bölcs B. 50 kr.. Hirsohssaaa S. 1 frt. Sonne-wald N. 1 frt., Ziegler K. 2 frt, Neuwirth S. 1 frt, Zakál H. 1 frt, Koayáry M. 8 frt.,
Sseifert A. 1 frt, 8sllegg I. 1 frt, Horváth I. 50 kr., König E. 1 frt, Tódor I. 1 frt, és 1 frtot Vránosios Károly urak. Oassssn 15 frt
— A Ttmanoffféte hangverseny hó-fuvatag következtében február 2-án ss ss ssombaton fog megtartatni.
— Rövid Mrek. Ás Auersperg miniss-terium lemondott s lemondása elfogadtatott Ennek bukása magával rántja a Tissskorasányt is. — A hír a Hohenwarth minisztérium létrejöttéről állandóan tartja magát esen kivül Schmerlinget és Hoffmaaa bárót is emlegetik mint kormány elnök jelölteket — Angliában a békepárt politikája bukófélben van, Derby és Csrnarvon miniszterek s harcaiss hangulat fölül kerekedése folytán beadták lemondásukat.
— As össses szárazföldi angol haderő 703.000.
— Budapesten a mult héten 229 gyermek született s 240 egyén halt meg. — Ksssán xa dy bpteritís uralkodik; eddig mindeneset halálos,
— Szigligeti születésházát s nsgy-váradiak emlék táblával fogják megjelölni. — Tinnye községben (Pestmegye) s roncsoló toroklob járványkép lépett fel. — Laaser osztrák belügy-minisster betegen fekssik. — Deák Ferencs emlékesetét a fővárosi társaságok és iskolák a nagy hassfi halála évfordulóján megünnepelték.
— Madridban a király menny egsójére rendesett ünnepélyek nagy drágaságot idéztek elő, egy vendég a Hotel de Paris negyedik emeletében egy kis ssobáért naponta 350 frankot fizetett
— Standley a híres afrikai utasó e hó 22-én Parisból Londonba utasott.
— Háborús hírek. Viddin folyton bombáztatik a románok által. A vár megroha-nása váratik. — A muszkák előnyomulásukat Galipoli ellen beállították. — A .Havas" jelenti, hogy a porta elfogadta as oross békefeltételeket A békeelőzmények Drinápolyban iratnak alá, hová a küldüttek elmenendenek. — Hírlik, hogy Oroszország nagy hadikárpétlást kötött ki s annak lefizetéséig Bolgárországot elfoglalva tartja. — »Daily News* sserínt aa angol kormány ason parancsot adta a földközi hajóraj tengernagyának, hogy, ha a muszkák Galipoli felé nyomulnának, akkor valamennyi tengerészeti kaionákat és tengerészeket asállitsa partra Galipoli védelmére. — Konstantinápolyból jelentik a Timesnek jan. 18-ról: Egy fiiip-popoli magánlevél borzasztónak mondja a menekülők helyzetét A félelemtől megőrült anyák a kocsik ablakain dobálják ki gyermekeiket Egy anya három gyermekét ölte meg, hogy megmentse őket a szenvedésektől. Az emberek oly tömegekben tódulnak a kocsikra hogy sokan leesnek és a kerekek által asétzuzat nak. Mácskában betegek és sebesültek fekűss-nek, kiket megezonkitottak, vsljon az oroszok ▼agy a bolgárok-e, azt még nem tudják. A britt hajóraj Galipolihos közeledett.
Vegyes hírek-
— A légyott mint per tárgya. Furcsa keresetlevélről tess említést a .Bihar* F. Gy. nagyváradi polgár ugyanis R. J. kisasszony ellen a nagyváradi kapitányi hivatalhoz keresetet nyuj tottbe,
mely körülbelül igy hangzik : „--a ./-alatt
csatolt okmány (szerelmes levél) tanúsága szerint R . . .v J . .. kisasszony által f. hó **-ik napjára a kórház előtti sétányon, s esetleg Ssőllősön a nagyvendéglőben adandó légyottra megjelenni felasóllittattam; minthogy nevesett nő a kitűzött napon meg nem jelenvén, engem csalárdul kijátssva, még tetemes költségeket is okosott, kérem a t. kapitányi hivatalt: miszerint nevesett nőt alább részletesen felssámolt költségben elmarasztalni méltóztassék* stb. stb. Mely különös keresetben — a kapitányi hivatal nem találván ügykör'' be vágónak a szerelmi légyottok és ásókból eredő joghátrányok el-birálatát — következő végzést hozta meg: ,A szerelem kényes portéka! Jelen kereseti Ügy nem tartosván a kapitányi hivatal Ügyköréhes, illetékes bagatell bírósághoz utaaittatik, miről felperes szerelmes levelének visszscsatolásával hátiratilag értesíttetni rendeltetik* stb. stb. Hogy felperes as igy bagatellnek minősített légyott ügyet as illető illetékes birósághos benyújtja e, azt nem tudjuk, de felteassük róla, hogy nem engedi a jussát.
— Vak sssrencse. Dééeen egy öreg zsidó három gyermekével nagy nyomorban tengő dótt. Elment rabbijához, hogy adjon »eki tanácsot, ily ryomor között gyermekeivel mit csináljon „T-dd őket a lutrira 1* szóli a rabbi. A szegény ember fejébe vette ezt hasa m«nve összes vagyonát lutrira tette a gyermekek életévök számaira. S íme *z israelita nyert 4 ezer forint körűi s áldja s papot, ki a tanácsot adta A rabbit azóta majd a világból kizakiaiják h tanácskérők.
— Halál tzÁngSz következtében. Egy nagyváradi c*aladbau gyászos Következményű e»etn~k vol» előidézője aezéu. Varga Ádám Ke nyérsütő és csaladja nyilt kemeuozébee is ó par az »a ál melegedtek. flogy s m**leg oagyoob legyen, eeháoy darab köesonet vetettek e zsarátnok fölé. A láthatatlan gyilkos gős, mely as
JANÖiB''SI^ 1878.
-- ...
áthevült szénből kiáradt, osskbsmsr hatott As apa a a két leány félig elkábulva, asokaflan rosszal létről psnssekvdve dőltek K «ig as anya ugyaűy állapotbon assobá^lcitániorgott s künn ss ^tá előtt összerogyottt. Egy ssom-ssédnsk épen o pillanatban jutott essébo átnés-ni s osaládhos. As asszonyt ss ajtó előtt, as spát és két leányt benn a szobában mosdulat-lan állapotban találta. Segély után kiáltott, mire emberek gyűltek össse, köztük ss egánwég-Űgyi rendőrbiztos és egy véletlenül kösd talált orvos. A gyorsan alkslmasott mentő kísérletek folytán s leányok és aa anya föleszmélt, aa apára néeve ssonban megkésett a segítség. Megfulladt a kigösőlgés következtében.
— A nyomor szülőanyja s bűnnek; Budapesten a Fróner féle nyaraló udvara hátulsó réssében egy rongyokba burkolt férfigyermek holttestét ásták ki tegnap délután a hóból Nem lehetett máskép, minthogy assnyját a nyomorúság kétségbe ejtette. A holttestet kórházba vitték ; — as eset pedig nyomosás tárgya.
— Orgyilkossági kísérlet 0 Becséről tá-virják s „Hon*-nak a kővetkezőket: Szabad-kay Ignács Csurog kösségo jegyzőjére, ki a Miletics-pörben mint tanú sserepelt, csütörtökön délután 4 órakor Csurogon a nagy ven-dégloVlőtt egy omladinista sserb rá lőtt. As eset a csurogi bíró s több kösségi lakos jelen-létében történt — Ssabadkayt a golyó nem sérté meg, csak kalapjs szélén hstolt át A tettes befogatott
— Koporsóban elhelyezve és temetésre elő-késsitvo ttláltak egy kis leánygyermek holttestét a napokban Budapesten a külső vácsi-uton aa ördögárok mellett A rendőrség egyebet nem tehetett, mint hogy a kis halottat eltakarítás ▼égett kórházba szállította. Egyébiránt aa illetők, kik s temetés költségeit ily sajátságén módon megtakarították, nyomoztatnak.
L
Papírszeletek.
Mért kall a németeknek győzni, A német-franczia háború alatt két leáoj a háború végett perlekedtek. Az egyik mondá, a németek fognak KT^kii, mig a másik a francziákkal tartott. Ifi« végre a németek pártfogója a kSvetkező bebizonyítást adá el5; »Én tudom, — mondá 8, — bogy a németek
fognak ütéseket kiosztogatni. Mert as én atyám egy franesia és anyám egy német; ők csaknem minden este esi vakodnak éa mindig atyám kap yerést"
Egy jól végzett tanítói gyűlés után a tanárok egy kis mulattságra mentek. Két fin csodálkozva nézi a sok tanárt maga előtt elhaladni, mig végre as egyik saivének követkeaó kívánatét fejesé ki. „Te tudod mit szeretnék? — »Ugyan mit?* „Ha csak annyi knyezárom volna, mint amennyi tttlegeket esek már Ssssesen kiosztottak. •
Vasúti menetrend.
Érvényes május 15-től 1876. A budi-pesti idótmutató óra sierint,
■1
ind ni Knntsssrél
Vonat hova:
•sám Ora Perc. Idő
206 Essék, llohAet.DomhovÁr n Fiaméba 4 48 ran«*
215 „ „ „ 3 90 átkai. 212 Hnda-Pestre........4 58 reggel
203 ...........36 iOvt.
204 a .......... 11 80 estve
318 Bécsbe (Seombathely, Bács-Ujhely felé)5 8 regfel
801 „ .........11 48 estve
815 Bopronyba ........ 8 88 délnt
808 Triesztbe és Pragerbofoo keraeattU
Qráes és Bécsbe ...... 4 50 reggel
201 Triesatbe is Prágerbofon keresztül
Qráca és Bécsbe ......t 4T délu.
Érkezik Knnlssnrn
honnét:
216 Essék, Mohács, Dombov^r a Fiúméból 1 41 dilat. 206 „ „ „ , 11 11 estve.
208 Buda-Peatr61........ 4 20 regg«l
201 „ ........2 5 délut.
211 i, .........9 44 estve
814 BécsbSl (8aombatb. Béc«-Ujhely)fel8l 10 37 estve
802 „ M „ .46 reggel.
816 Ropronyból ........11 58 délel.
114 Bécab61 Oráca, Marburg. Pragerhof
fel81 ......... 4 13 reggel.
208 Trieeat- ée Bécsből Marburg, Pragerhof MSI.........1 31 délut.
204 Tri-est-ée Villaebból Prágerhof felSl ll — estve. '' Marburgba eaatlakomá« Villaeb és Praneesiestbe . a , , Ptancssfestból''
trtnk 49 valtiftiyair jan. 3l-én
64 20; > •-••« <''»••■ 4
6680 186 • ai «llafiamti 110. —: bauk-
réazv 840- : ''»it^iiutéaaci 213*75 ;
i .«iiui« 118 10 '' in*gy*r töl ttehttrn>^''«''e«i <Ot yén 77 25 >n«*»» i t<>!«llt*itir«nMiité«h k»»"t ■ 6 — ; »«rdé>vi t*»i!«it«*t >",mi«»iI< kó''v*ii
77 50 " ■» t .''v • • ••
86.50; 1«>4 90 : - •• 56 51/» ;
\ .»..-.r... 94 7YS; arany jtr. 74 50; marka 58 5») \

r. ff! Luio*. ¡
TIZjaiP£TEDl£ ÉVFOLYAM.
ZALAI K Ö Z Ii 0 H Y.


- - v
.u
r rJßi ^BS "DT" JU -»-JM^ •
r» -•».»»
Dr. Handler Mfór
orvos-, sebésztudor-, szülész- és szemész, gyógyít gyökeresen fényes és Urtós siker bistositása mellett mindennemű
titkos betegségeket
1) SS őnfertózéanek minden követkcsményeit,ixgymint: magömléseket
az ingerlékeny gyengeséget, az ondéfolyást, különösen a
tehetetlenséget (elgyengült férfierőt):
2) hugycsófolyásokat (még oly idülteket is,) a nemzórészek bujakóros fekélyelt es másodrendű biüakórt minden alakjsibsn és elcaufitiaaiban;
3) hugycsöszüküléseket;
4) friss és idült nvákfolyáaokat nóknél, as ugynevesstt fehérfolyást, éa as onnan eredő
5) bőrkiütéseket; * (m te-GO)
6) a húgyhólyag betegségeit éa mindennemű vizelési nehézségeket
Rendel naponként ^délelőtt 10 órától l-ig, délután 3 órától 5-ig éa estve 7 órától 8-ig. Lakik: Pesten, belváros, Kigyó-utcza 2-ik szám, a Kigyó- és Városház-utcza
sarkán. (Rottenbiller-féJe házban) I. emelet, bemenet a lépcsőn. Dtfjal elütött levelekre azonnal válasz adatik és a gyógyszerek megküldetnek
Császár kizárólagosan
királyilag
szabadalmazott
-V
H a j-i f j i t ó-t e j.
/ /
A .Paritás* nem hajfesték, hanem tejnemü folyadék mely majdnem aton csodálatos hatással bir, ho?y 5ss hajakat megifjit, asax lassankint még pedig IsgkésAk tizesiéfy aap alatt ama sxínt visemaaája,
melylyel eredetUeg birt!
A „Paritas" aem tartalmas festékanyagot. A haj tetszés sserint rizsei mosathatik, lehet fehérrel átvont váukoson aludni, és gózftlrdSket haMoálni, a festéknek nyoma sem vehető észre, mert a
nem fest, hanem ifjitja és pedig a leghosssabb és legdúsabb női hajsa-tot és a férfi haját és ssakállát.
Egy üveg „Paritaa* ára 2 írt. (postai szétküldésnél S0 krral több S késspénnel vagy utánvéttel kapható: Fraaez Ottsaál Béos MarlaMlttr-•trsSSS 3a szám. — Nagy-Kanizsán valódi minőségben PráflCT BÓfal gyógyszerész srsáL (512 16—25)

t * * * * * z-txxxrxx
1144
ss.
1877.
(538 2—2)
Árlejtési hirdetmény.
A tárnoki községi iskola melléképületek építését, illetőleg as iskola telek bekerítését, a nagyméltóságú vallás és kSsolctatási ministerium 1877. évi 24110 száma magas rendeletével 2586 frt. 78 krnyi össseggel
engedélyeste.
Ason kívül a község által természetben leszolgálandó — 342 frt. 50 kr. pénzértékü 26 kézi és 62 igás napszám van elóssámitva.
Ezen munka biztosítása tekintetéből Tárnokon, a községi iskola épületben f. 1878. évi febr. bó 14 reggeli 10 órakor, írásbeli ajánlatok elfogadásával párosult nyilvános szóbeli árlejtés fog tartatni, melyre a vállalkozni szándékozók azzal hivatnak meg, hogy az árlejtésbeni résstvevés esetéje magukat a fentkitett összeg 5°/0-vel miut bánatpénzzel «fi/yék. mely vállalkozás esetében azonnal 10°^ bíztositékra less kiegészítendő
Az irásbeU ajánlatok fenntkitett nap reggeli 10 óráig fogadtatnak el, ezekben az ajánlattevő neve, lakása és polgári állása pontosan kiteendŐ; továbbá számmal" és szóval kiírandó ason száztóli elengedés melyért ezen munkálatokat elvállalni szándékozik, világosan kifejezendő végre, hogy ajánlkozó a munkálatokat és feltételek tartalmát ismeri és elfogadja
Az Írásbeli ajánlatokhoz a vállalati *agy magyar állampapírokban csatolandó.
A mfiszerelvények és feltételek az szokott hivatalos órákban megtekinthetők.
összeg lO^-je készpénzben alulírott hivatal irodájában a
Zaia-Egerasegen, 1878. évi január hó 28-án.
A zalanegyei nagy. Ur. építészeti hivatal.
Hirdetmény.
Mintán mi efcy mty»^fl''llptPW^»lMIW potom árfrt tstttak meg • ban -IndsBkoreslfagéMSSéláB^n«*, »j^sl munkában sokat ^al
viláffbirü rt árunk jelenleg. ason keHemes helyaetben van, hogy (fNMMWM«7, -Olcsóbban minőnégra szebb- és jobban szállith^juk, mint eddig. Ifsa la iamnretes mindenki «lőtt, bogy alaaeea-esfistíslak soha eatíatfényökst el nem vetaitik, ép Ugy mint soha m égnem rozsdásodnak,
: '' • EMfcfe ■••t
6 Jrb aJpasea szflst kávsakanál . . . 1.20, 1.60, 2.-, 2.60 85. 115, 14* 180
6 . evákaaál.....2.—, 2.60* 3.40? 5.—, 6.—» L4«, 180, 2» -8.40, 4.
, " * . Isvmaré tömött 1.60, 2i40, 2 90, 4. 5.- 1-, 1.60, 2-50, 3.40 i ; ; Mm*i..... 1. . 1 45, 2.30, 8.20, 4- 70, L- I.S0, 2J0, 280
6f evőeszköz kés, villa angol
, nar »csélpeagével és alpaeea- 430, 5.30, 6.80, 7^0, 9.- 3.18, 3.70, 4.48, 5.-J 6.20 MT , ezüst) markolattol.
6/ dessert-evőesskös, kés villa
T>ár *»6o1 acaélpengével és al- 3.50, 4 80, 5 50, 6.95 t.40, 3.20, 3-80, 4.75
mT pacca-ezfiat markolattal.
Ezeken kivül elnjans asztali gyertyatartók, pároobint 1.—, 2 60, 3 —; ciészék: 60, 75 , 80 kr. 1. — , 1.40: U.ivé vagy thea kannák 2 —, 2.60, 3.—. 4.— ; karoe gyergyatartó páronkint 8.50, 10.50, 14.—, Z().—; czukorszelenczék 2.—, 2.80, 4.-, 5 50, 7.- ; ezukorhintő 60, 75, 90, 1.— . ecset és olaj álvány 2.50, 3.80, 4.25, 6—; vmjszelencae 95, 1.70, 2.80, 3.25, 4 — és saámtalan más tárgyak; minden 32% slssékfcaa mim eddig. (535 1-12) Tartományi megbízások utánvéttel a legpontosabban teljeaittetüsk
Blau és Kann érczáru raktáruk által;
Bée^»Blib«aberKerNtr«Mf 1. «iám.

• «► ♦ ■ ■ m * ♦ 4> -í i<> ®
■ <i> 4 I'' l a 4- u ■ n ■ ■ x iiéiicéé
. 1 i . . A i A A A A A A .A. ▲
Mit nur
50 kr.
als P. eis ei iu-s
Origin&l-Loses
sind zu gewinnen
1 OvO o Dornten
effectiv in Gold.
r Diese, vom Magistrat« der 8tadt WIM zum Besten des AfüftwlM veranstaltete Lotterie enthilt Treffer von 1000, 200. 200. 100, 100 Dueaton in GoH, 100, 100 100. 100 Gulden Silber 3 Wiener C«nHMMM.SM, deren ffaMjrffirJw
200.000 fl.
betrigt, und viele andere Kunst- und Werthgegenständo in Gold nnd Silber, zusammen
3000 Treffer ZV" 60.000 fl.
Die Zlshasg erfolgt «stsr Csstrslle tfss Magistrates am 5. Hirz 1878.
Bei auswärtigen Aufträgen wird frankirte Einsendung des Betrage« und Beisehl ass von 90 kr. (är franco Zusendung der Lo^ und s. Z. der Ziehungsliste ersucht. (523 10—10)
Westaelstato der HON-BAE Wies GraM.
r
Élőfa eladás. -
Gróf Zichy N. János nr vrászlói uradalmi erdészete részérói közhírré tétetik, miszerint''500,000 darab két éves fenyő (pilltis Silveetrie) van eladó; 1000 darab ára 2 frt o. é.
Levélbeni megkeresések intézendÓk: Kopitlánsaky János erdész úrhoz, Pati-Hidra, n. p. N.-Vid, o. vasúti''állomás Komárváros. (534 2—3)
Pályázat
A sümeghi takarékpénztári könyvelő állás, hetenkint három hivatalos napi szolgálattal, 600 frt és a tiszta nyeremény Y,%-tóli fizetéssel üresedésben levén, pályázni óhajtó szakértők okmányaikat kérvényekkel f. évi február 15-éig beküldjék.
(537 3—3) Az igazgatéság.
Veszek ÍOOO Ol egéraéges 1877-1878-
8.
Wajdits József
könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán következő uj regények fflzetekben kaphatók a. m. A Gályarab vagy a veleneaeí tétíés :éj: Óta BrOkl G. a füzet 25 kr.
A házasságtörés drámái, társadalmi regény/ Irta Moátapin
X. a füzet 25>kr.
Háború krónika a füzet 30 kr.
Pór és mágnás vagy az újkor rabszolgái. Történ, regény. Irta Dr. Rafael a füzet 25 kr.
A Kalóz király és gályarab Marinelli Marino, vagy a ve-lenczei Bertalanéj a füzet 25 kr.
Az ördög fia és a három vörös ember. Társadalmi ''regény. Irta Féval Pál a füzet 25 kr.
Az ördög asszony vagy az élve eltemetett, a füzet 25 kr. Szuieika a hárem gyöngye, \agy a-Sztamboli fekete leány-rabló. IrU Brükl G. a füzet 25 kr.
Minden fentebb regényhez 2—3 diszes etájftyOBatu kép szélet aranykeretben a melynek értéke 10 -12. frt csekély után fizetéssel tartozik az utánfizetések minden hátulsó oldalán látható, postai rendelések gyorsan eszközöltetnek.
A fent emiitetteken kivül bármely lapban hirdetett művek és folyóiratok míöden ár felemelés nélkül
Wajdits Jézsef
könyvkereskedésében meg rendelhetők.
Halljuk!
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptnlajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
Megjelent ás minden hazai könyvkereskedHben kapható:
Hallak a szép sz*t! Magyar felkösaöntő (toasst) könyv sser-kesztettlk Wajdits Jóssef és ''BAtorfl L^jos. Harmadik javított és tetemesen bővített kiad. A diszes keménykötésű könjrttték irs 1 frtl 80 kr
Rajta lik vigadjsak 1 Köskedvességfl dalkönyv, ötödik'' Híri-tett kiadás. 1 frt. 80>kr^ aisákötéSbSn 2 frt. 80 kr.
Halta fak vigadnak 1 Magyar dalkönyv olcsó kiadása, kötve
96 kr.
Rajta teáaysk mnllassssk 1 Mulattató kéaiktnyv, magyar hölgyek számára, gyűjtötte Wajdits Jóssef. Ára ác ''¿00 lapra tetjedö szinnyomatu borítékkal ellátott könyvnek 1 -frt. 60 kr. Vkranymetszésű diazkiadáanak 2 frt 60 kr.
Dr. Kriegler Mór. ,ö—üti" vénymintával mindkét nembeli betegek számára, ára 90 kr.
Dr. Kriegler Mór. „Az stvsszstt Kigiriwh vtssza#s8ása<'' vénymintákkal orvosok és betegek számára, ára 00 kr.
Mindkét filzet egy kötetben diszes kiállításban 1 firt 60 kr.
8z»gé«yM Issz gazdag, jó számvetéssel, gyors és biztos se-«tő minden adás- és tevésnél Ára kötve e díszesen Idállitótt stóh-köayvaek 90 kr.
A fönntebbíeken kivfU mig minden a könyvnyomda, is íaÖnyv kötészet szakmába vágó bármely munkák jatáayoaaa fogadtatnak el Wajdits József könyvkereskedésében.
Gyönyörűen ki állítót
rom. kath. imakönyvek
irta: 8*» Kristéf, plébános. 3 nagyságban 40 krtól kezdve ''2 forrntig
jMásksrt, 8-réta, fűzve 1 frt. Fél bőrben, tokban 1 frt 20 kr.
Egész bőrben, tokban fisom aranymetszéssel 1 frt BQkr. Egész bőr, aranymelssés, csat és keiesittel 2 frt 80 kr. Zerge bőrben, csat éa díszítéssel 4 frt Finomabban készitte 6 frt
Selyem- v. bársonykötés snunrmetsséssel diszitve 8—10 frt Mssarys4 isMásksrt, ) finom psj^ra nyomva, 12-KÍq, kai lritanő
^am^MM v —--aS— — __-.t Q k »i,, i , í a f,,
* ? aczeimetsseto isppet ozuiuyumaiu esni-
U mér, \ lapyaL HtmniSk kiadás. Án ftnvs l flt.
WWVw
j Mell-Syrüp.
I Hazlflsser
nem ityógynner, I csupán káratlan, de a mell-'' isarveket üditő éa gyógyító I füvekből álló, több mint 20 I év óta minden megbütés álul eldfordnlt torok- és mell-bajoknál ismeretes. Páriában 1867-ben dijaatatott.
Mindenkor kapható: Nagy-Ka-nlstán Práger Béla gyógyuertá-ban. Gyárak Bécsben és Boroszlóban G. A. W. Mayernál.
Rottmayr Jakab Wsrfen-I bsn Salsburg mellett 1876. | , julius 18 ikáról kelt levelében i írja: Küldjön nékem Béosból , mielőbb( kö vetkesik a rendelés fehér mell Syrupot. Es a köb- < hurutsaenvedőknélj kikittso- I kan vannak nagyon jó hatás- | salvolt. (332X2—*) |