Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
22.3 MB
2023-01-09 08:08:56
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
135
218
Rövid leírás | Teljes leírás (578.46 KB)

Zalai Közlöny 1878. 018-026. szám március

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsaváros helyhatóságának, nemkülönben a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
17. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGF-KAffIZBA, 1878. márczius 3-án.
Y Vi ö A
Tizenhetedik évfolyam.
Előfizetési ár:
egész évre . • 8 frt. i fél évre • • * ■ : negyed évre . • 0 Egy ftzAm 10 kr
Hirdetések
6 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 3 minden további sorért 5 kr. NYDLTT ÉRBEN
soronként 10 krért vétetnek fel Kincstári illeték minden "[egyes hirdetésért külöoj í 30 kr fizetendő.
ÍAU,
* JllotK
iixét r
lap steUemi részét illető^ köaleménysk a werkesa tőhöz,
anyagi rétxét illető közlemények pedig; a kiadóhoz bérmentve intéaendök : NAGY-KANIZSA Wlassioshaz.
Bérmentetlen levelek csak ismert munkatár- | .iáktól fogadtatnak cl.
előbb
özlOn
Kéziratok viasza nem
küldetnek. — —>
NT-Kanizsaváros helyhatóságának nemkülönben a „n.-kanizsai kereskedelmis Iparbank®, „n.-kanizsai takarékpénztár*, a „zalamegyei általános tanítótestület", a n.-kanizsai kisded-nevelő egyesület", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai k ül választmány a* s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Heteukint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
A vas a népek fejlődésében.
Zalaraegye rendkívüli közgyűlése.
— Zala-Egerszeg, febr. 25. 1878. —
Ürményi József főispán ur ő méltósága délelőtt 10 órakor rövid üdvözlő beszéddel a közgyűlést személyesen megnyitottnak cyilvánitá.
Felolvastatott a kir. államépitészeti hivatal terjedelmes beterjesztvénye az 1878-ik évi közmunka ügyben, majd az állandó választmánynak e tárgy bani véleményes jelentése, E közben Glavina Lajos bizottsági tag ur, mielőtt úgymond — a hosszabb időt igénylő részletes tárgyalásba bocsátkoznék a közgyűlés, országos dolgokról kiván szólani, hallomás után kérdést tesz a főispán és alispán urakhoz, van-e tudomásuk arról, hogy Muraközben a lelkészeknek meghagyatott, miszerint az anyakönyveket s egyéb e tárgyú iratokat csakis horvát nyelven vezessék, holott a horvát kormánynak semmi hatalma sem lehet ily intézkedésre, Főispán ur kijelenté, hogy itt hallja először e kellemetlen meglepő hírt, mig alispán ur jelenti, hogy ő személyesen győződött meg ez ügyről s azonnai intézkedett is, erre felolvastatik a lapunk mult számában közlött felterjesztvén}- a ministerelnöksbel-ügyministerhez. mely felterjesztvén)- több pontjánál zajos helyesléssel s éljenzéssel fogadtatván, egyhangúlag magáévá tette a közgyűlés s Glavina ur kijelenté, hogy ót, mint interpellálót kielégíti s bevárandónak hiszi a miniszterelnök intézkedését.
ííovák Ferencz bizottsági tag ur ő méltósága a közbejött interpcllátió e<zme-lánczolatánál fogva, ő is interpellálja azon elnöki intézkedést, hogy a mult gyűlés végén, a törvény rendelete ellenére oly ügy
tárgyal tátott s intéztetett el, mely sem 8 nap , sem 24 órával előbb bejelentve nem volt. Ez ügy a szombathelyi püspökségi urodalom erdóterületéni favágatás volt, melyre nézve főispán, alispán s Skub-lics László urak felszólalása után az ügy sürgőssége kitűnvén, ebből precedens jövőre nem alkotható kijelentéssel elintéztetett.
A közmunka rendezés ügy részletes tárgyalása következvén, a bak-regedei útvonal változására szóló kérvény helyszínén nyerendő s a májusi közgyűlésre beterjesztendő véleményezésére alispán ur elnöklete alatt Horváth Mór, Isoo...