Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
18.94 MB
2023-01-09 08:32:22
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
107
236
Rövid leírás | Teljes leírás (507.02 KB)

Zalai Közlöny 1878. 053-060. szám július

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsaváros helyhatóságának, nemkülönben a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
17. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA, 1878. Július 4-én.
Tizenhetedik évfolyam.
4
<i
r - —
Eléflzetetl ár: g''
jegesz évre . . 8 frt v fél évre . negyed évre . Egv sx/tm JO fcr
Hirdetőiek
A haiábo* petit«nrban
7, in»*"d*70r 3 n*ir..l«»ii (ovabhi sorért f> kr SVILTTÍ1KBEN
iornnként 10 krért vétetünk fel
Ku»ritiri illeték minden (.pye* hirdetésért külön
a '' 3U hr Szetendö.
----
Í

B*ét r
!*p «cellemi résaét
* illetG közlemények a «zerkrsztőhöt
anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóho2 bórmrtiitvH intézendők :
NAGY-KANIZSA Wlasaloihar
BérmentPtlen levelek ismert munkaur x&któl fogadtatnak • I
előbb:
O Z
ox
^Kéziratok viasza neruf
küldetnek. k
--
vívezm
y.KftnlzflaYároH helyhatóságának nemkölönhen a „n.-kaniz»ai kereskedelmi s iparhank", „n.-kanlwal takarékpénztár«, a „zalamegyei általános tanítótestület«, a n.-kanízsai ki8ded-ne?eló egyesület", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai kftlfálasztmknya* s több megyei és TárosI egyesület hifatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Felhívás előfizetésre.
A „Zalai Közlöny" folyójulius hó 1-én újult erővel folytatja küzdelmes pályafutását, nem kiméivé sem erűt sem faradságot, úngy hosszú életénél fogva az általános elismerést továbbra is kivívja, megérdemelje.
Igyekszünk a pontos megjelenés által emelni a bennünk helyezett bizalmat, melyet azáltal is kiérdemelni törekszünk, hogy terünk szük voltánál fogva is , lehető gyors és hiteles közleményeket hozzunk egyáltalán a hazai, de tüzetesen megyei életünk viszonyairól; s ebben e vidéken egy laptársunk sem elózhet meg, miután hetenkint kétszer jelenik meg lapunk. S ha a viszonyolcengedik s izgalmas napjainkban tömegesb pártfogás kívántatja velünk, hajlandók vagyunk hetenkint háromszor is kiadni, noha jelenlegi állapotunkban is felette megelőzzük laptársainkat.
A t. közönség becses figyelmét, hazafias pártfogását továbbra is kérve jelezzük, hogy az előfizetéseket mielőbb megujitani szíveskedjenek, miszerint a lap küldésében fennakadás ne történjék.
Előfizetési ár az eddigi:
Julius 1-től szept. végéig negyedévre 2 frt, . decz. „fél 4 „
Az előfizetések legczélszerübben p<»stai 5 kros utalványon eszközölhetők egyenesen Wajdits József lapkiadó könyvkereskedésébe Nagy-Kanizsa, Wlassics-ház, hol a hirdetések is jutányosán elfogadtatnak s gyorsan közöltetnek.
A lap egyes száma előre több példányban is megrendelhető.
KIADÓ HIVATAL.
Kirándulás Fehér-megyébe
Junius 11 — 15-ig.
(Folytatás.)
Mindennek megvan a maga regéujes-sége, költészete. A pór-gunyhónak dOledezó falával gólya fészkes, ritkán füstölgő kéményével ép ugy, mint a bünkén álló palotának imposans kinézésével, ragyog*'') bádog fedelű tornyo?skáival, fényével; az egyszerű, apró virágú, bársony füvü rétnek, mint a gondosan ápolt, pompás, ritka virágú virágos kertnek; a vadon erdónek sürü, áthatlan. zöld, bozotjai, s terebélyes, százados fáival, mint a szabályos utak által keresztül-kasul metszett parknak. Fz talán magasabb vágyakat és érzelmeket költ bennünk rag}ogó pompájával, de visszavezeti az ...