Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.67 MB
2023-01-09 13:16:43
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
119
191
Rövid leírás | Teljes leírás (560.49 KB)

Zalai Közlöny 1878. 061-069. szám augusztus

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsaváros helyhatóságának, nemkülönben a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
17. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

XA0 V-KA NTZSA, 1878. augrratQS 1 én.
- * "
í''-Vü!»^« - - -
j Előfizetési ár: gJ
jegéaz évre fi frt ^
lel évre . . 4 „ negyed évre ''1 ,
Egy szám JO kr. Hirdetések
6 hasábos petitsorhan
7, m.■**<■>fi«7.nr 8 s min.len további sorért 5 kr. NYÍLT 1''tiRitKN'' sorúnként 10 krért vó-
letuek f«?l Kincstári illeték minden »egyes hirdetésért küISní" £ "30 kr fir.Ptendő. g
Tizenhetedik évfolyam!
V-Kanizsaváros helyhatóságának n kisded-nevelő egyesül
n.-kanizsai kereskedelmi a iparbank
ff5*- x
1 A lap
* :n„iff

I KÖZLOX
„n.-kanizsai takarékpénztár", a „zaUmefyel áll
Kellemi r£>*6t illet* közlemények raerkmrtShös. anyagi résaét illetS V/WlemAnyek pedig » kiadóhoz bérmentve intézendő k :
NAGY KANIZSA Wlasslosház
Bérmentellen levwiek. csak ismert munkatÁr aaktől fogad Útnak »I-
iKéximtok riasza nera'' küldetnek.

nera f
..•8 tanítótestület", a n.-kanizsai
Hctcnkiut
W \ ¿soproni kerpskedelmi s iparkamara n.-kanizsai külválasztraánya" s több megyei és városi «gyesülef 1 Tatalos értesiti ie.
kctszcr, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes irtaimu lap.
Tanügy fink.
Szólottuuk eddig a nagy-kanizsai fogy mnasium értesítőjéről s a csáktoruyai tanodák személyes meggyőződésből meri tett állapotáról. Következik aSüinegh városi államilag segélyezett reáltanoda XXL-ik értesítőjének ismertetése.
Kegyeletesen és a tantestülethez ugy Siimegh városához méltó hazafias figyelemmel szenteltetik az első levél gyászkeretben ivamazetter Yincze, a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa, Ferencz-Józsefrend lovagja és a sümeghi reáltanoda alapitója emlékének, kinek életrajzát Ádám Iván igazgató ur ékes tollával meleg hangon irta meg. Utána Dr. Stierling Sándor ur lelkesültség s. igazságérzettel szól a szülókhez gyermekeik érdekében, vajha minden háznál tüzetes figyelem tárgyává tennék. Az adatok átolvasása érdekes képét nynjtja a tanévnek. A tanári testület állt: Ádám Iván igazgató, Bánfi Alajos, Exner Alajos, Gáldon Károly, Grosz Lipót, Harsányi Ferencz, Károlyi János. Kronber-ger Jakab, Skvarenina József, Dr. Stierling Sándor és Taft''erner Béla urakból. A reáltanoda alaptőkéje 42,284 frtot tesz. Ajándékoztatott a tanodai könyvtárba 13 szakmunka 23 kötetben s 46 db. iskolai könyv. A köny tár jelenleg 1046 drb. munka illetőleg 1970 kötettel bir. — Az előadott tantárgyak leírása terjedelmes és örömmel olvasható. Az I oszt. 18. II. 25. III. 9 IV. 15, összesen 67 tanuló járt. A jövő tanévre szóló figyelmeztetést lapunk már közölte.
A Siimegh városi róm, kat. elemi tanoda értesitvénye szerint a tanitói testület: Galdon Károly, Exner Alajos, Varga Jó-
zsef, Bánti Alajos, Károlyi János, Stengl Lajos, Könnye József urakból és Csigó Mari k. a. állt. A tanévi mozzanatok helyes leírásában a jótékonyság rovatában találjuk, hogy az iskolaszék 112 tanulónak elengedte a tandijt s hogy Ramazetter Vincze, lelkes tanügybarát karácsonkor 24 pár csizmát, 24 öltöny ruhát készíttetett szegényebb tanuloknak, tankönyvekre a takarékpénztár 70 frtot, a nópbank 20 frtot adományozott, Mojzer Jozsefné urnó és Eitner Sándor ur szives figyelem- s áldozatkészséget tanúsítottak. A derék tanitói testüle...