Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.67 MB
2023-01-09 13:16:43
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
172
262
Rövid leírás | Teljes leírás (560.49 KB)

Zalai Közlöny 1878. 061-069. szám augusztus

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsaváros helyhatóságának, nemkülönben a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
17. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

XA0 V-KA NTZSA, 1878. augrratQS 1 én.
- * "
í''-Vü!»^« - - -
j Előfizetési ár: gJ
jegéaz évre fi frt ^
lel évre . . 4 „ negyed évre ''1 ,
Egy szám JO kr. Hirdetések
6 hasábos petitsorhan
7, m.■**<■>fi«7.nr 8 s min.len további sorért 5 kr. NYÍLT 1''tiRitKN'' sorúnként 10 krért vó-
letuek f«?l Kincstári illeték minden »egyes hirdetésért küISní" £ "30 kr fir.Ptendő. g
Tizenhetedik évfolyam!
V-Kanizsaváros helyhatóságának n kisded-nevelő egyesül
n.-kanizsai kereskedelmi a iparbank
ff5*- x
1 A lap
* :n„iff

I KÖZLOX
„n.-kanizsai takarékpénztár", a „zaUmefyel áll
Kellemi r£>*6t illet* közlemények raerkmrtShös. anyagi résaét illetS V/WlemAnyek pedig » kiadóhoz bérmentve intézendő k :
NAGY KANIZSA Wlasslosház
Bérmentellen levwiek. csak ismert munkatÁr aaktől fogad Útnak »I-
iKéximtok riasza nera'' küldetnek.

nera f
..•8 tanítótestület", a n.-kanizsai
Hctcnkiut
W \ ¿soproni kerpskedelmi s iparkamara n.-kanizsai külválasztraánya" s több megyei és városi «gyesülef 1 Tatalos értesiti ie.
kctszcr, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes irtaimu lap.
Tanügy fink.
Szólottuuk eddig a nagy-kanizsai fogy mnasium értesítőjéről s a csáktoruyai tanodák személyes meggyőződésből meri tett állapotáról. Következik aSüinegh városi államilag segélyezett reáltanoda XXL-ik értesítőjének ismertetése.
Kegyeletesen és a tantestülethez ugy Siimegh városához méltó hazafias figyelemmel szenteltetik az első levél gyászkeretben ivamazetter Yincze, a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa, Ferencz-Józsefrend lovagja és a sümeghi reáltanoda alapitója emlékének, kinek életrajzát Ádám Iván igazgató ur ékes tollával meleg hangon irta meg. Utána Dr. Stierling Sándor ur lelkesültség s. igazságérzettel szól a szülókhez gyermekeik érdekében, vajha minden háznál tüzetes figyelem tárgyává tennék. Az adatok átolvasása érdekes képét nynjtja a tanévnek. A tanári testület állt: Ádám Iván igazgató, Bánfi Alajos, Exner Alajos, Gáldon Károly, Grosz Lipót, Harsányi Ferencz, Károlyi János. Kronber-ger Jakab, Skvarenina József, Dr. Stierling Sándor és Taft''erner Béla urakból. A reáltanoda alaptőkéje 42,284 frtot tesz. Ajándékoztatott a tanodai könyvtárba 13 szakmunka 23 kötetben s 46 db. iskolai könyv. A köny tár jelenleg 1046 drb. munka illetőleg 1970 kötettel bir. — Az előadott tantárgyak leírása terjedelmes és örömmel olvasható. Az I oszt. 18. II. 25. III. 9 IV. 15, összesen 67 tanuló járt. A jövő tanévre szóló figyelmeztetést lapunk már közölte.
A Siimegh városi róm, kat. elemi tanoda értesitvénye szerint a tanitói testület: Galdon Károly, Exner Alajos, Varga Jó-
zsef, Bánti Alajos, Károlyi János, Stengl Lajos, Könnye József urakból és Csigó Mari k. a. állt. A tanévi mozzanatok helyes leírásában a jótékonyság rovatában találjuk, hogy az iskolaszék 112 tanulónak elengedte a tandijt s hogy Ramazetter Vincze, lelkes tanügybarát karácsonkor 24 pár csizmát, 24 öltöny ruhát készíttetett szegényebb tanuloknak, tankönyvekre a takarékpénztár 70 frtot, a nópbank 20 frtot adományozott, Mojzer Jozsefné urnó és Eitner Sándor ur szives figyelem- s áldozatkészséget tanúsítottak. A derék tanitói testület külön működése dicséretes eredményt tanúsított. Az I. fiosztályba 74, II-ba" 67, Ill-ba 54, IV-be 22. V és Vl-dikba 25, az I. leány-osztályba 66, II-ba 43, 111-ba 28, IV-be 20 növendék járt. A mindkét nembeli tanulók száma 499. Az ismétlő iskolát 204 látogatta. Igen helyesnek találjuk, hogy a népiskolai törvény 4-ik >$-a közölve van. A jövő tanév szept. 2-án uyittatik meg, a beiratások és felvéti vizsgák pedig azon hó 9 én tartatnak,
A nagy-kanizsai államilag segélyezett községi nyilvános polgári fiui-iskola hatodik értesítőjét szerkeszté Morgenbesser János igazgató, A csinosan kiállított s nagy szorgalom- és figyelemmel szerkesztett ér-tesitvény 47 lapra terjed. „ Adatok a tanoda történetéhez" hü képét nyújtja a lefolyt tanévnek.
Kegyeletes ünnepély tartatott Deák Ferencz emlékezetére jan. 28-án.
70 tanuló tandíjmentességet élvezett, 62 tanuló szükséges iskolai könyvekkel láttatott el.
Az iskolai takarékpénztár 156 frt 70 krból áll.
A tantestületnek i 1 lap s folyóirat járt.
Jótevői a tanodának: a cultusmiuister, Talián Ede kanonok, Schultz Károly tanár, városi hatóság, takarékpénztár, Vágner Károly, Witt Fülöp urak sat.
Következik a reudeletek megemlítése, a tantárgyak felosztása.
A tanári kar: Morgenbesszer János, Berecz Imre, llotfmann Mór, Pongrácz Adolf, Roseublüch Lajos, Schmidt Károly, Scultz Károly és Zánkay Zsigmond urakból állt. Hitoktatok: JNith .Norbert, Szilvágyi Gyula, Boronkay Károly és Krausz József urak valának.
Kiváló figyelemmel állíttatott ü sze az oktatási terv, mely könny ü átuézetet nyújt.
Összesen 140 tanuló nyert oktatást (93 rk. 5 ev. és 42 izr.)
Iskolaszerelvényekre ¿>30 frt lett fordítva tanári könyvtárra 117 frt adatott s ez áll jelenleg 144 műből 256 kötettel.
Az ifjúsági könyvtár magaban foglal 396 müvet 710 kötetben.
Beiratás aug. 29-én kezdődik.
Berecz Ilka. Berecz Imre. Biba Kornélia. Dömölky László. Hajgató Sándor. Horváth Pál. Juhász Péter. Lisztner József. Németh Ignacz. Nith Norbert. Páros Endre. Pávics Anna. Pfianzer Gábor. Pongrácz Adolf. Récsey György. Rózsavölgyi Antal. Rózsavölgyi Ilona. Szakonyi Józsa. Szalay Sándor. Tóth István. Váry József Venczel Rezsó, Wagner Lujza.
A nagy-kanizsai felső és alsó közös népiskolák növendékeinek név- és érdemsorozata száraz előállítása a néptanodai hatóság tanszemélyzet s mindkét nembeli tanulók neveinek s illetve az utóbbiak érdemsorozatának. A kiállítás, különösen a tansze-raélvzetnél szabálvtalan és slendrián.
A növendékek létszáma 1376 (1219 rk. 4 helv. 15 ág. 126 izr. és 1 gör.)
Jótevők: Iskolaszék, takarékpénztár, Belus József, Vágner Károly és Knausz Boldizsár urak. A tanév szept. 1-én veendi kezdetét.
Tantestület következőkből állt:
A zala-egerszegi polgári fiúi- és felső leányiskola 5-dik értesitvényét Udvardy Ignácz igazgató szerkesztette, kinek élénk tollából ,alakítsunk városunkban, már t. i. Zala-Egerszegen, népnevelési egyesületet4 czimü helyes irányú czikk van közölve.
Adatok a tanoda történetéhez, és a tanterv szép figyelemmel van írva.
A leltár egyes szaktanszer szerint felosztva az értéket tüntetik elő.
A tanitói könyvtár 266 müvet foglal magában. Az ifjúsági könyvtáré pedig 505 müvet.
A tanitói testület Udvardy Ignácz, Bódy József, Engelsman Izrael, Faller Jó-
TÁRCZA
Találkozáskor.
(1378. jnl. 6.)
Kiknek lelkével én már rég találkozám Egy szebb, dicsőbb világ rózsás határain, Kikért epedtem, mint madár a lég után : Összehozott a sors végre barátaim ! Ah ! ily pillanatnak ki nem érzi becsét. Hidegen szorítni ki tadna most k^zet ? Jertek kebelemre s érezzétek bevét A tílznek, mit éleszt baráti szeretet.
Oly drága e* érzet, ha valddi, tiszta, Hogy tul emelkedik minden érzet fölött; Ám átkozott vampir, mely véredet issza, Melyet a becstelen haszonlesés kötött. A mi barátságunk nem ily Öuz3, tudom : Hisz szivünk egymástól mit is irigylene ? Kincs utác nem vágyunk, lelkűnk közel rokon, S közös barátságunk drága szeretete.
Jertsk, jertek tehát keblemre barátim — Ne vesszen biába e drága pillanat ; Összeölelkezve feledjük, hogy van kin: N emeljük magasra az 5 r ö m poharat. Vezessen bár sorsunk kopár sziklák között, Av&gy a boldogság virágos utain : Baráuágnnkat, mit rokon lelkünk kötött tioha ie feledjük kedves barátaim
OARAY 8ÁNDOR.
A kis Róza.
— Rajz. —
Komor, borult idő vau; a szürke égbolt unalmasan hullatja sQrü esőjét a sáros kö-
vezetre.
„Minden setét, homályos fent éc alant;
□ em nyári eső ez, a tikkasztó gőzt eloszlató, üdítve lankadó virágot, bóbiskoló galyat felkeltve" ....
Valóságos őszi ködös eső.
Az éles, csipős szél is ugyancsak fújdogál, s verdesi ablakomhoz az aláhulló nehéz esőcsep peket, — fel-fel riasztva engem ábrándozásomból.
Mert hát mi tagadás benne V én bizony szoktam ábrándozni is, — s pedig nem mint némelyok, holdvilágnál, vagy egy kedves lány szép szemeinél, — hanem itt csendes szobámban, kedves magányomban, ilyenkor, mikor künn esik, a dühöűg a szél; — ilyenkor ledü-lok a kényelmes pamlagra, — elgondondolko-dom, .... lelkem a múltba téved s c multat a jelenbe varázslom.
Aztán fogom tollamat, — ez jó, hü barát, — s mig künn a nép kocsin, vagy mi még ro-szabb gyalog tódul czélja felé e gonosz időben, addig én
.Idebenn a kis szobában Kádencziákat faragok —
vagyis jobban mondva elmélkedem e világ múlandóságáról, szerelemről, pipafüstről! . . . S olyan jól esik szivemnek, ha visszaidézem emlékezetembe a leélt szebb napokat, s ezeknek emlékét papirra tehetem!
Majd ezzel is felhagyok; — fel s alá járok szobámban; — ki kitekintek türelmetlenül az ablakon ; — az eső csak nem akar szűnni I
Mit tegyek ? — Oly unalmas az ember, ha egyedül van. — De legalább gondolkozha-tom magamról.
Gondolkotsunk, vagy — ne tegyük ! Egy érdeke« könyv, — egy jó szivar elfoglalhatja
figyelmemet. — A könyvek untatnak, — s magamról nem szeretek gondolkozni.
Ah, megvan! Legjobb lesz, előkeresem fiókom fenekéről azon tárgyakat, miket közönségesen emlékeknek szoktak nevezni, — talán szórakoztatnak pár pillanatig.
íme itt vannak leveleim. — A kis Ma riska irja, hogy egyedül engem szeret, bü lesz hozzám örökre, — s mégis másnak adta szerelmét; — a kedves Tiniké azt fogadja, hogy megmérgezi magát, Duoába ugrik, de nem élhet nélkülem, — s most boldog és p<?d<g más karjában 1
Okosan cselekedtek, hisz mulandó min« den! . . .
Mulandóság ! nélküled mi volna Költését, hit, szabadság, szerelem?!
Itt van naplóm; lapozzunk kissé benne.
— E néhány lap itt a kis Rózáról beszél, ismerkedjünk meg tartalmával.
Megláttam egy kis leánykát, a — szokás szerint — beleszerettem.
Igen kedves, piros arczu, barna kis leány volt. — Rózának hitták s virágárus leány volt: no de a szerelem nem ismer rangot.
— Egyszerű, de csinos, kedve« leány volt a kis Róza.
Megláttuk, megszerettük egymást, s boldogok voltunk egy — ideig.
Egy ideig, mondom, mert — mint minden e világon , ugy szerelmünk ii véget ért: az ón kedves hű Rózám, — férjhez ment. — Jól tette! . . .
Naponkint meglátogatott a kedves te* retntó« csendet magányomban, — mindig egy*
egy szép csokorral diszitve fel asztalomat; az elmaradhatatlan ibolyáról sem feledkezett meg soha, melyet, naponkint kabátom gomblyukába tűzött, azzal a kedves piczi kézzel, mely oly piczi volt, hogy csókomnak csak fele fért rá, a másik tele levegőbe ment.
Egy napon azonban nem jött el; vártam, mind hasztalan! Akkor is ép ily csúnya zivataros idő volt.
Azt hivém, hogy a rósz idő gátolja eljövetelében s már készülni szándékozám, hogy én látogatom meg. midőn az ajtón halk kopogtatást hallók. —Ah végre jön! . . . gondolám. Mily nagy volt azonban bámulatom, midőn k várt kedves leány helyett egy hordár lép be s nevem után kérdezősködve egy levelet nyujta át.
Róza irta; következőkép hangzott:
„Igen tisztelt uram ! Én férjhez megyek;
— legyen boldog s maradjon barátom. Üdvözli Róza.-
Férjhez megy; — — legyek boidog, s maradjak barátja! Mily rövid, — s fanyar emlékű sorok!
E néhány szóban egy egész élettörténet!
Az ón kedves Rózám, hát elhagyott, — férjhez ment, mint később tudám meg F. városi hivatalnokhoz.
F. ur nem Rózához illő fiatal ember, de i nem is ,öreg", még csak ■öreges" sem, inkább '' csak annak látszik.
Negyven óvds lehet vagy talán negyvenkettő, de több nem! Köpczös termetű, széles vállú ember, őszbe-vegyült haj és szakállal;
— kezei fehérek és szépek, — szemei szürkés világosak, — ajkai vastagok, — bőre kissé szeplős.
Ei at ar lett »a én Rózám férje.
tizenhetedik évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS 1 é 1878.
zsef. Nómeth Imre, Paukovics György, Sa-nits Mihály, Schroidt József és Varga Boldizsár urakból, Katona Pálné és Réfi Laura
úrnőkből áll.
Növendékek létszáma a polg. iskolánál 97. Az V ik osztályba csak 3 járt. A bciratás aug. 30-án kezdődik. Több iskolai értesitvénv Zalamegyéből nem küldetett be hozzánk s igy azokról nem szólhatunk.
BÁTORFI.
A dinnye.
„Le a kalappal a dinnye előtt!" így szólt egy magyar földes ur, midőn a földjéről haza érkező kocsijából fél mázsás dinnyét vitetett nagy szemeket meresztő családja elé. Midón felvágták az óriás pyümölcsöf, piros volt mint a vér, édes volt mint a méz, mosolygott mint a derülten ragyogó mennybolt s olyan jóizüen esett, hogy mindnyájan ismételték a családapának arany igéit: „No igazán le a kalappal a dinnye előtt."
K hatalmas szavak nem hangzanak a pusztába, nem hiába valók, uem levegő verdesés, hanem szent igazságot tartalmaznak két oknál tugva is. Mert először a dinnye a meleg nyár gyümölcse, a nyár heve pedig, mely jói megizzaszt minket, önkénytelenül is letéteti veliiuk a föveget; azonban másodszor, épen mivel a forró nyárnak h i d o g gyümölcse a dinnye, mely hüvósitó s ízletes levével és belével epedő szomjuságuukat s éhségünket egyaránt csillapítja, megérdemli, hogy tiszteletből kalapot emeljünk elótte.
Oltja szomjunkat némileg a cseresnye, alma, körte, szilva s egyéb gyümölcs is; de egyetlen egy sem szünteti meg uzt ugy, mint épen a dinnye, a gyümölcsöknek ez igazán szeretett édes apja. Ezt midőn kezébe kapja a gyermek. — ki a mesterkéletlen, természetes » őszinte igazság — szinte reszket örömében, n.ajd bele bújik a dinnyébe, ugy eszi; b midőn mar kiette a friss, édes b>''let, szülőinek minden intése daczára is, rágja annak héját is. Hiszen csak ne volna olyan zamatos az a dinnye! Mikor ennek kellemes é* várva várt időszaka beáll: pompázik az a márvany-palota tündöklő asztalán arany vagy ezüst tálczán épen ugy, miut a szalmaviskó daróczos tiának puszta kezében. Utón útfélen, kivált piaczokon, csakúgy nevet felénk a''különböző kezekből a piros vagy fehér vagy zöld béiü görög diny-nye avagy a felséges illatú sarga dinnye.
Ilyenkor meg a hordólakó Diogenes cinikus-bölcs h egy garas áru dinnyét nem adott a dúsgazdag Lukullusnak ezer forintos ebédjeért. Ilyenkor szivemből felsóhajtok: mért nem tart foly tanoaan a tinóm dinnye remek korszaka V Mért nem lángol örökké a dinnyés nyár V vagy miért nem lakhatom Turkesztánban ? mely e gyümölcs óriás eredeti hazája, hol szünet nélkül nyár van s egyik dinnye-szüretet másik valtja fel szakadatlanul.
Midőn dinnyét látok vagy eszem, akár sárga dinnyét, mely az ugorkának nemes faja, akár pedig és főképen görög dinnyét, mely a
Isten veled hát szerelem ! Isten veletek légvárak ! — Mit csináljak már most un mas óráimban ? Kire gondoljak? kiről álmoojam ? kivel fogok enyeleghetniKi fog majd naponkint friss virágot tenni asztalomra, — s a kis ibolya csokrot ki tűzi majd kabátomra? ¿euki --senki!
Szobám azóta oly rideg, fagyos, elhagyatott!
Itt szokott ülni mellettem, — ide a pamlag vánkosába fúrta kis szögfejét! Ez a Corpus juris, melyen oly sokszor pihentető picziny kecses lábait; — halkan, simulékonyan hozzám tapadt, — karját átfonta nyakamon, s forró ajkát arczomon éreztem. — Minő csók volt az ó csókja! Szenvedélyesen heves s mégis melegen odatapado! Minden csókja egy-egy-vallomás volt!
Ugy szeretett; — csókjaival, ölelésével
majd megfojtott!
Szerelem, szerelem! buborék, pipa füst vagy, semmi más!
Hűtlenség! asszony a neved! Félre, fanyar emlékek 1 Gyujisunk rá egy szivarra; — lám bodrai mily sürüek, hizelgők, — hízelgőbbek a szokottnál. Szinte ast mondhatnám, hogy velem együtt érzik, ér lik bánatomat, hogy vigasztalni akarnak.
Jó szivü füst fellegek! — —
De mit látok ?--az eső megállt, —
kiderül, — a nap is sütni kesdj; jerünk sétára, mulatságba, — feledjük a multat, feledjünk mindent 1
Kőt év mult el Róza férjhez menetele után, — Azóta nem láttam, mit sem hallottam a kedves leányról, mig nem egy napon hivatalos ügyben F. hivatalnokhoz kellő mennem.
töknek becses rokona, mindig eszembe jut a fejedelmi tölgyfa árnyékában ülő vándor, ki szemlélvén a magas koronás tölgyfának apró bogyói s a földön csuszó-mászó a 1 a-c s o n y dinnye- és tökindának rendkívüli nagy gyümölcseit, felkiáltott: „Itten Elhibázta az isten; mert a nagy gyümölcsöt a terebélyes magas fára kellett volna függesztenie, az apró gyümölcsöt pedig az alacsony növénykére.* E botor ítéletnek csakhamar megadta az árát, midőn elaludt, s álmából a tölgyfáról az orrára hulló makk ócska felébresztette.
Ekkor pirulva és remegve szólt az Alkotó müvét dőrén bíráló vándor: „Bocsáss meg, Istenem, hogy kontárnak tartottalak. Nagyon is bölcsen teremtettél mindent. Mi történt volna velem, ha ez igen magas tölgyfáról piczi mak-kocaka helyett oly roppant nagy gyümölcs hullott volna orromra? Legott szétzúzta volna fejemet !"
Pedig ezen vándornak óhaja teljesedésben van a nagy terméscet véghetetlen tárházában; azaz találkozik világ kezdetétől fogva nem egyféle magas fa, melyeken terjedelmes nagy és nehéz gyümölcsök teremnek. Ilyen például a kenyérfa az ázsiai szigeteken, melyből négy fa egy embert egész éven át ellát elegendő tápszerrel. Ilyen a maniokfa Afrikában, Ázsiában s Amerikában, mely magas fának egy egy gyümölcse 15 kilogramm (30 font) pompás lisztet képes kiadni. Ilyen, — de hogy tárgyunktól ne térjünk el — a „d i n n y e f au Indiában, husz láb magas dereka olyan, mint a pálmá-é, és azon egyetlen egy ág sincs, tetejéu azonban hosszú szárú s nyilt tenyéralaku levelek zöldellenek, gyümölcsei pedig dinnyeido-muak, dinnyeizüek s megehetők.
Talán a dinnyeía adta a merész gondolatot és mondatot Olaszországban, mely „Európa kertje*-nek mondatik, Dolce Károly florenczi híres testésznek, ki szenvedélyes dinnye kedvelő lévén, egy fényes társaság előtt igy szólt: „Uraim! olyan isteni étel a dinuye, miszerint azt allitom, hogy vagy díszlett ez az édenkert-ben vagy nem 11a díszlett, csak is ez lehetett a jóés gonosz tudás fája, ha pedig a „tiltott fa" nem a dinnye volt, akkor ez Ádám a Éva elótt ismeretlen gyümölcs vala."
Dolce Károlynál még merészebben gon dolkozott és nyilatkozó t a dinnyéről Lamour Ferencz marquis, XV. Lajos franczia királynak ezen »gg harezosa, ki az égető nyár hatalmas nagy gyümölcsét az imádásig kedvelvén, ragyogó hólgy koszorú előtt igy szólt: „Minden gyümölcs között legremekebb a dinnye; meg vagyok győződve, hogy ez képezte a hire* édcii kertnek leg^slegszebb diszét, és elodázhatlanul hiszem, miszerint Éva anyánk bűnének oka nem az alma volt, hanem kizárólag a dinnye."
Alaptalanul sem az olasz sem a franczia tudós nem okoskodott; mert a szentírás szerint nem mondatik ki, hogy a tiltott fa alma, körte vagy egyéb fa volt e, csakhogy gyümölcsfa volt, mely alatt bármily, tehát d i n n y o f a is érthető, amilyen fa Indiában — mint előbb említtetett — mai napig is létezik s az az ottani pogány népelőtt „szent fa," s a dinnye kivált képen „gyümölcaa-nek hivatik ugy,
hogy midőn ott ez kérdeztetik: „Ettél e már I gyümölcsöt?''1 annyit jelent, hogy ettél e már i dinnyét ? E szerint a bibliai éden kerti „gyű- 1 mölcs" alatt is érthető bátran a dinnye mely valamennyi gyümölcs közt a legnagyobb Hiszen a legnagyobbat in aszónokok között nem nevezzük meg, hanem csak igy hozzuk fel „a szónok" p. o. a római szónok, ki alatt értjük csak is Cicerót, noha számos szónoka volt Rómának. Epen igy as »apostol* alatt kizárólag Szent Páll értjük, ámbár tizenkét vagy több apostol vala. Ezen módon a „gyümölcs11 név alatt a dinnye imádók csak is dinnyét értenek, amely a p imölcsök • legnagyobbika ; s ennél fogva a bit, lai „gyümölcsfa" alatt az ódon kertben csak dinnyefát sü''nek ki.
VÁROSY MIHÁLY.
(Vége köv.)
Tárgyaló-terem.
A nagy-kanizsai kir. törvényszék bünfe-nyitö osztályánál a f. évi augusztus hó /. feltlyen a kővetkező biinperek vétetnek mjil-vános tárgyalás alá; ugyanis:
Augusztus 1-én:
1. Ivanies Károly elleni, súlyos testi sér tés iránti bűnügyben végtárgyalás.
2. Nagy Imre karmacsi lakos elleni sikkasztási ügyben ugyanaz.
3. Lakatos József és társai kóbor cigányok elleni, betöréses tolvajlás iránti bünper-ben ugyanaz.
4. Szűcs Pál és társai elleni toivajlási ügyben 2 od bírósági ítélet kihirdetése.
Augnsztus 2 án:
1. Siítár József nagy kanizsai lakós ellen, jogtalan elsajátitás miatt folyamatba tett bün ügyben végtárgyalás.
2. Németh Vendel kerecsenyí lakós elleni sikkasztási ügyben ugyanaz.
3. Henczi József dióskáli lakós elleni toivajlási ügyben ugyanaz.
4. Pál Ferencz csörnyefóldi lakós ellen, birói zártöréssel párosult sikkasztási ügyben II-od birósági kihirdetése.
Augusztus 8án:
1. Audrosetz András elleni birói zártörés iránti ügyben végtárgyalás.
2. Oletics Kati és társai csáktornyai lakósok elleni toivajlási ügyben ugyanaz.
3. M''-zes József nagy kanizsai lakós elleni, rablási bünkisérlet iránti ügyben Il-od birósági ítélet kihirdetése.
4. Kocsis Péter tót sz-.mártoni lakós elleni toivajlási ügyben Ill-ad birósági Ítélet kihirdetése.
5. Tóth Anna és társa sármelléki lakósok bűnügyében ugyanaz.
Augusztus 9-é n:
1. Major György és társai ellen közható sági közeg szóbeli bántalmazása miatt folya-mátba tett bűnügyben végtárgyalás.
2. Kem József és társai petri lakósok elleni toivajlási ügyben ugyanaz.
Augusztus 14 én:
1. Pethő József és társa csányi lakósok toivajlási ügyében vgtéárgyalás.
ZALAY LAJOS.
F. urat dolgozó szobájában találtam; egy kedves piros arciu mosolygó gyermeket ringatott térdein.
Rózának hívták a kis leánykát; — anyja nevét viselte.
VÉRTEáSY BÉLA.
Talány. *)
Szánandó az első sorsa, Lakol mások vétkéért ; Nem számítják ember sorba, Czime rut, meg mélyen »ért,
Másik szava fnlyt<»n halad Mint ji futó folyamár; Ámbár sr.integjr vesztes marad. Még sem késik, még sem vár.
Szorgalmasnak kedvelője, Ki a perezot használja ; I)e a restnek gyűlölője ; Mert utódját kívánja,
Midón sokat vándorolva, Éhezve k ¡fáradtnak 8 nyngpont után aovárogva Ételt, italt óbajtuuk,
As egészet megpillantva, Uj életre ébredünk, S bár fára itan ellankadva. Gyorsan oda nietfiuk
Mivel ottan véget vetnek Mindeu fOldi bajuuknak 8 gazdag asztalt terítenek Szegény éhes vándornak.
8. H.
• Megfejtési határidő ang. 15. As előbbi talány helyes megfejtését senki sem kdldfttte bs.
8zerk.
Helyi hírek.
— Az ovodai zárünnepély az eddig tartottakou fölül uépesb volt, s mult hétfőn tartatott meg a Polgári-egylet kerthelyiségben. Kedves volt látni a kisdedeket amint felvirágozva s tisztán ünnepiesen öltözve ártatlan örömtől sugárzó arczczal párosával mentek az egylet helyiségéből a kertbe, az utczák tele voltak kíváncsiak tömegével. Az egylet kertben felállított munkatartón nagy mennyiségű szebbnél szebb tárgyak voltak szemlélhetők, a kisdt dek azavalmányai, énekei, társasjátékai iolytonos jó kedélyben tárták a nagyszámú közönséget s zajos tapsot, éljenzést arattak a kicsinyek. A szakértelmes s buzgó nevelésért Ranezay József ur és neje ujabb általános és méltó elismerésben részesiitet:ek. A rendező bizottság tagjai, különösen a választmány lelkes hölgyei, élűkön az elnöknőkkel szakadatlanul szíves készséggel buzgólkodtak a belépti jegyek kiosztása s csekély 20 — 10 krajezáros belépti dijak beszedésénél, mely a kegyes felültizetésekkel 232 frtra emelkedett. A nagyok tánczvigalmának is igen kedvezett az idő 8 egész népmulatsággá fejlődött s késő hajnalig tartott; a táoczhelyisfgben alig lehetett mozdulni, egyszerre 200 p&r is tánczolt. A jelen voltak ssáma másfél ezerre tehető. A felül-iizetők névsora következő, melyet az elnökség hálás köszönetének kijelentésével közlünk: Weiser Józseíné 2 frt 80 kr. Hauser S. 80. kr. Weisz N. kr. 20. X. Y. 30 kr. KoviU J.40kr. Zalay E. 80 kr. Tripammer £. 40 kr. Sebestyén L. 30 kr. Wolheim R. 60 kr. Morgeobee-ser J. 20 kr. B*bos L. 10 kr. Bartoe B. 30 kr. Tomcsáoyi I. 60 kr. Wigoer KL 80 kr. Beiu N. 10 kr. N. N. 20 kr. C»imponeriu 20 kr.
Freyler A. 80. Lőwensteín E. 80 kr. Schl«sia-ger B. 40 kr. N. N. 40 kr. Spitzer 10 kr. N. N. 30 kr. N. N. 20 kr. Hnlvaföh 80 kr. N. N. 10 kr. H-imler 10 kr. Fisch *r 20 kr. Greb>?noz 80 kr. Koller 20 kr. Báró L. 80 kr. Bettelheim 20 kr. Erdélyi Gy. 80 kr. Ragyák I. 80 kr. Zlamál 80 kr. N.''N. 30 kr. Laky K. 80 kr. Lovák E 80 kr. Farkas L. 60 kr. Plihál F. 80 kr. Hanny E. 80 kr. Darázs tí. 30 kr. Zadobansky 30 kr. Rácz A. 80 kr. Knausz B né 1 frt 50 kr. Miklós K. 50 kr. Lenk 1 frt 80 kr. Zók 30 kr. Fl-ischhakker 30 kr. Killer 30 kr. D >brin 40 kr. Reiner 20 kr. Walli 20 kr. N''umark 40 kr. Tarnay 50 kr. W»jdits J.-né50 kr. Löwinger I. 60 k r.Szalmay 20 kr. Schleainger 10 kr. Scherczné 80 kr. Szmetana 40 kr. S/ukitsné 80 kr. Löwingerné 80 kr. Kovács F. 30 kr. Fürst 60 kr. Bartos N. 30 kr. E''singer H né 20 kr. Ráczné 30 kr. Kovács B. 40 kr. Weisz 30 kr. Grosz M. és J. 80 kr. Neumark 40 kr. Martinkovics 50 kr. Belus J né 1 írt 40 kr. Vadász 30 kr. Perger A. 20 kr. Hencz 1 frt 60 kr. Ledowsky 80 kr. Knorczer Gy. 40 kr. B-dua 60 kr. id. Belu8 80 kr. N. N. 20 kr. Laky K né 60 kr. Markó N né 30 kr. Barcs Gy. 80 kr. Práger B. 60 kr. Miltenberger 20 kr. Oszesíly 80kr. Rosenberger 80 kr. N. N. 20 kr. Fiedler 30 kr. Eperjesy S-né 60 kr. Eisinger 80 kr. Vester I. 80 kr. Wohlheim 80 kr. Mathoa-ué 40 kr. Fesseihofer 80 kr. N. N. 10 kr. Warga 80 kr. N. N. 80 kr. Sebére Gy. 80 kr. Wittinger 20 kr. R)senberg 60 kr. Ruesz 30 kr. Welisch 30 kr. Weiser 1 írt 60 kr. Hoffer 60 kr. Weber 80 kr. Szalai 80 kr. N. N. 80 kr. Fülöp 1 frt 20 kr. N. N. 80 kr. Schle-iinger 20 kr. N. N. 30 kr. Horváth I. 20 kr. N. N. 20 kr. Epstein M 20 kr. Ebeus-jpanger L. 3 írt. Zók N né 1 ezüst forint. Összesen 67 frt 90 kr. és egy ezüst forint.
Kővetkező helyreigazító közleményt vettünk: Tckiuteiea szerkesztő ur! Becses lapjának utolsó számában az állíttatik, hogy Wal-bach Mór ur a nagy kanizsai önkéntea tűzoltó egylet diszelnükévé választatott; anuk megjegyzése mellett tehát, hogy az alapsza bályek csak disztagokat említenek és a vonatkozó közgyűlési jegyzőkönyvben szintén e kitétel használtatik, bátor vagyok oda leendő ki igazításra kérni, hogy Walbach Mór ur az egylet létcsítéae körül szerzott érdemeiért dísz-taggá választatott. Nagy-Kanizsán 1878. jul. 30. kitűnő tisztelettel Oroazváry Gyula egyleti elnök.
— Megdöbbentöleg hatott reánk a hír, hogy Királyi Pál, megyénk nagyérdemű szülöttje aggasztólag beteg lett; illetékes forrásból vett értesülés után jelenthetjük, hogy minden veszélyen tul van s erősen hisszük, miszerint a Bpest belvárosi képviselőjelöltséget elfogadja s megválasztása kétséget nem szenved. Csáktornyán szinte számoBan őt kiván-ták felléptetni, miről táviratilag értesiték, de nagynevű publiczistánk azt nem fogadta el.
— Balaton-Híreden a hirneves a évek hosszú során át nagy látogatottságnak örvendett .Anna bál" az idén is kiválólag fényesen sikerül''.. A vidék szép hölgyei nagy számban vettek részt, például a 3-dik franczia négyest 82 pár lejtette. Bevett szokás most már a hölgy koszorú egy es virágait megnevezni, mi azonban ezt jelenleg nem kivánván tenni, csak helyi lapunk feladatához híven emiitjük meg, miszerint ott láttuk ő nga Wla8sics Antalné, Blau Eugénia, Varga Lajoa-né úrhölgyeket Kanizsáról, 8 Horváth Tildi, Hertelendy Paula, Hátszky N. kisasszonyokat. Dankó jeles zenekarának működése mellett kivilágos kiviradtig tartott az élénk s kedélyes mulatság. Belépti dij egyénenkint 3 frt volt. Nem mulasztják el megemlíteni ez alk&l mmal azt sem, hogy a fedett sétány megkószitése által roppant előny adatott a kies fürdőnek, a gyógy terem alapja is letétetvén, a jövő idényre teljesen felépíttetni fog.
— Balaton-Füreden a 9. névsor aze rint julius 24 é»g 721 folyóaiámban 1217 fürdővendég jelentkezett.
— A győri gyapjú kiállítástól Zala, Vas és Veazprémmegye távol maradf.
— Tapolczán roppant zivatar dühöngött jul 26-án délután. Egy óráig tartott a zá poreső, melyet folytonos villámlás s dörgés kísért. Háromszor ütött le a villám s Stump hol festő házát meg is gyújtotta s as leégett. A lakosoknak nem történt bajok.
— Boldogult Locatelli László helyére Cherny Miklós kir. tanácaoa és pécsi pénzügy-igazgató helyeztetett át Sopronba.
— Kártyázás közben hirtelen meghalt a Heim féle kávéházban mult szombaton délután egy szenvedélyes kártyás egyén.
— Országos vásár Nagy-Kanizsán aug. 12 én tar tátik.
— Keszthelyen aug. 7-én 70 darab kincstári ló fog elárvereztetni.
— JELévvizen egy szolgáló vigyázatlanságból meggy^«iladt ruhája folytán összeégett és meghalt.
— Rövid hírek. Gr. Rad^czky Tódor, egyetlen fi» » n*gy Rsdecskynek, Görcsbea
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI K
Ö Z L Ö N Y
AUGUSZTUS 1 éo 1878.
agyonl/Jtt? magát. — A kloki kikötó tengeri aknák által olzáratott. — Jórant fúhercz^g nagj-mennyiségii összeget irt alá a magyar kisbirtokosok orsz. földhitel alapitáaára. — Gtaichen-bergben nagy felhőszakadás volt jul. 20 Aq. — A skuptsina rtváat tett Bosnia megszállÁBa ellen. — A mimet lovagreud beteg szállító ko t-sikat ajándíkozott Boszniába vonuló csapa tainknak. — Fürstenfelden szept. vójrén gaz ildiíági kiállítás lesz. — Komában monarchiánk ell«*n tüutetés volt. — Julius 29 én délben léptek át seregeink Bosnia határát. — Julius 2í> r^n este ért Vilmos császár Tepliczbe. — Gr. Széehrnyi Béla irja, hogy Chinában nagy az éhhalál, a szülök megeszik gyermekeiket. — Az nrosz sajló nagy rokonszenvvel üdvözli az olasz tüntetéseket.
Ki nyert?
Briinn jul. 24 én: 2*, II, 07, 8. 17.
Budapest jul. 27-én: 20, 37, 34. 80, f)0.
Irodalom.
— Magjelent Szegeden Várnai Lipótnál ..Népiskolai Olvasókönj. A leányiskolák II. osztálya számára. A „Csongrádmegyei tanitó-egyefúlleta ^Alf. tau.-egyl.) határozataból és a nyelvészeti szakosztály megbizásából irta éa szerkesztette Vass Mátyás szegedi ta-ditó. Bolti ára kötve 30 kr. Minden péidány után 1 kr. az „Eötvös alap," 1 kr. a „C^ongrád-megyei tan. egyesület" segély alapja javára fordittatik. 187ü. A tanhatóságok, valamint a tanfértiak előtt ismert dolog az, miszerint a leánynevelés csak az ujabb időben indult fejlődésnek és haladásnak. Ma azonban már a haladás ama tokára emelkedett, hogy czéljainak elérésére saját éa önálló eszközöket követel. A tanfértiak előtt az is ismert tény, miszerint a leánynevelés czélját biztosító eszközök hiányzanak. Különösen hiányzik egy oly olvasókönyv, mely a leánynevelés érdekében volna irva és szerkesztve. E hiányt akarom pótolni, midőn a .Csongrádm. tan.-egyesület" által a leányiskolák számára közrebocsátandó olvasókönyvek kiadasára vállalkoztam, meg lévén győződve, miszerint a tanhatóságo&, valamint a taniérfíak méltányolni fogják törekvésemet. A most megjelent mű 9 ivre terjed, 141 olvasmányt és 9 fametszvéuyt foglal mag.iban. Várnai Lipót.
— Magyar-Lexikon 0 és 7 dik füzete megjelent, szerkeszti Somogyi Ede. A 6-ik tü-z"t történelmi uralkodó koronák rajzát hozza mellékletül, a 7-ik füzet pedig Európa térké pét. Ára egy-egy füzetnek 30 kr. Kiadja Kaut-íuiiun Frigyes.
Vegyes hirek.
— A tűzoltók iglói közgyűlése, kapcsolatban tűzoltó szerek kiállításával, mint már jeleztük, jul. hó 20-áu reggel fél 10 órakor nyiit meg azevang. gymnáaium-tornacsarnoká-ban. Pnhrodny Guidó először magyar, azután német nyelven üdvözlő beszédet • tartott. A kiállítás az evang. gymnasium tágas udvarában e czélra épitett pavillonokban vau. A kiállításra 40 czég jelentkezett, köztük számos külföldi. A kiállítók közül figyelmet érdemel (ieitner és Rausch czég Budapestről, mely 730 tárgyat állított ki. A Szepesség 8 kiállító által van képviselve, köztük első helyen áll a krom-paehi vasgyár. A dijak 22-én d. u. 3 órakor osztattak ki. A jegközelebbi ozövetség gyüiés — mint neküuk távírják — 1889 ban Pozsony városában tartatik meg.
— A budapesti áru- és érték-tőzsde gabonavásári bizottsága következő hirdetményt bocsátott ki: A gabonaváaár azon t. cz. vidéki látogatói, a kik a magyar és osztrák vaspályák éa a dunagót hajózási társaság által engedélyezett 33,/30/o"°8 menetdíj elengedést igénybe venni óhajtják, felhivatnak, hogy az erre nézve szükséges igazolvány- és belépti-jegyet, kora idején, a tőzsdei titkárságnál rendeljék meg. Azon czégek pedig, kik külön állóhely ekre számot tartanak, úgyszintén azon iparosok, kik a kiállításon részt venni óhajtanak, szíveskedjenek azt legkésőbb f. évi augusztus hó l2-éig a tőzsdei titkárságnál bejelenteni, mivel az elkésett bejelentések tekintetbe nem fognak vétethetni. Kelt Budapesten, 1878. évi jul. 20.
— Ausztria proclamatiója Bosznia és Ilerczegovína lakosaihoz. A táviró a következőkről tudósít: Ezen proclamatiót épen most kaptuk Bécsből, minden más jelentés nélkül a bekövetkezendő bevonulásról vagy arról, vajon a proclamatió az illető fejedelemségekbe beküldetett-e már vagy csak ezután fog ott kihirdettetni. Proclamatió! Bosznia és Hercze-govina lakosai! Az osztrák császár és magyar király hadai át fognak lépni országtok határain, nem ellénségképen jönnek erővel elfoglalni ez országot, jönnek mint jó barátaitok véget vetni a bajoknak, melyek nemcsak Boszniát és Herczegovinát, hanem Ausztra és Magyar-ontág határait is évek óta háborgatják. A
császár és király ő felségének fájdalmas tudomására esett, hogy « szép országot polgárháború emészti, hogy egymás ellen küzdenek a honfiúik, hogy kereskedés és forgalom megszakadt,
hoíry
nyájaitok prédára vannak bocsátva, földeitek ugaron hevernek, és a nyomor otthonos lett város éa vidék szerte. Súlyos és nagy események nem engedték m<»g kormánytoknak, hogy a békességet éa az egyetértést, melyeken a népjóléte nyugszik, maradandóan hely reál litaa. A császár és király ő felsége nem nézhette el tovább, hogy erőszak és békétlenség uralkodjék országai közelében, hogy nyomor és inség kopogtasson birodalma kapuin.
— O felsőge reátok irányozta az európai államok szemeit és a nemzetek tanácsában egy szóval elhatároztatott , hogy Ausztria Magyarország visszaadja nektek a soká nélkülözött békét és jólétet. Ö felsége a szultán sorsotokat szivén viselvén, indíttatva érezte magát, tite ket hatalmas barátjának, a császár éa király ö felségének, oltalmára bízni. Meg fognak tehát köztetek jelenni a cs. és kir. hadosapatok, nem háborút hanem békét hoznak magukkal; fegyvereink mindenkit megfognak védeni, de aoukit sem fognak elnyomni. A császár és ki rály ő felsége parancsolja, hogy az ország min den fiai a törvény előtt egyenlő jogot élvezzenek, hgy mindnyájuknak meg legyen oltal mázva élete, hite és vagyona; törvényeitek és intézményeitek nem fognak önkényesen föl-forgattatni, szokásaitok és erkölcsötök nem fog báutalmat szenvedni, semmi sem fog megváltoztattatni erőszakkal, szükségeitek gondos megfontolása nélkül, a régi törvény, mig nem jön helyére uj, érvényben fog maradni; a világi és egy házi hatóságoktól ő felsege elvárja, hogy a rendet fenntartják és a kormányt támogatják. Az ország jövedelmei csak is az cr szág szükségeire fordíttassanak. — Az utolsó évekből fennmaradt adóhátralék nem fog behajtatni. <J felsége a császár és király hadai nem fogják az országot nyomni vagy terhelni, a mire a lakósok részéről szükségük lessen, azt pénzzel fogják megfizetni. A császár és király ő felsége ismeri panaszaitokat és szivén viseli sorsotokat. Sok féle nép uralg az ő hatalmas jogár alatt és mindegyik szólhat a maga nyelvén, sok féle felekezet felett uralkodik ő és mindenik szabadon vallja a ra »ga hitet Bosznia és Herczegovina lakóit 1 Álljatok bátran Ausztria-Magyarország dicső zászlóinak vé delme alá; togadjátok barátságosan katonáinkat, engedelmeskedjetek a hatóságnak, tér jotek vissza munkátokhoz és meg leaz védve szorgalmatok gyümölcse.
— Egy kutya a kongressusról. Berlin külvárosait folytonos derültségben tartják egy kutya mutatványai, melyek ha nem is igényelnek maguknak nagy befolyást a politikai működésre, elég sajátságosak, hogy megemlítsük. Egy öreg ur jár ugyanis uszkárjával a vendéglőbe, s mindenütt kaczsgást idéz elő művész állatjával, dus jövedelmet szerezve egyúttal magának iparával, — mert ez urnák szabadság levele, sőt kizárólagos rpatentu-je is van a mesterségére. A kutyát egy csinos, rojtos kabátba bujtatja, mire az állat föl áll hátsó lábaira. Az első kérdés: „Mit mond Bismark a kongresszushoz?" A kutya hajtogatja magát. „Mit szól Oroszország ?a Elénk, tartós ugatás. rEIát Ausztria?* A kutya lelapul a földre, fejét lábára hajtja, s csendesen hunyorgat. És Francziaország ? Ismételt bókolások. „Hát Törökország mit mond ?* Minden nevelésről megfeledkezve, iszonyú vonitásba tör ki a kutya. „Románia, Montenegró, Szerbia és Görögország,
— minő képeket vágnak a dologhoz?" A tudós kutya erre maga alá húzza farkát, lassau az ajtóhoi. megy, s kaparás által tudatja, hogy szeretne kiszabadálni.
— .4 kereskedelmi szakiskola Porges Károly igazgatása alatt Bécsben, mint hirdetett programmából láthatjuk — a jövő tanévben 14 ik évfolyamába lép. Tekintve ezen tanintézet, mint mintaintózet szerkezetét s azon müveletet. mely alatt áll, kitűnik belőle, hogy az iskolák berendezése az egész kereskedővilág minden kivánalmainak teljesen megfelel. — A tanintézet áll nevezetesen egy két folyamu tanévből fiatalabb egyének számára, egy egy évi és egy hathavi tanfolyam-, valamint egy rasut és távirdai tanfolyamból oly egyének számára, kik már az előbbi iskolákat bevégezték. A tanfolyamok után ítélve Porges igazgató elterjedt birnevével növendékeinek illő állást biztosiihat. E«en előnyadás mellett minden szülő, ki gyermekét a kereskedelmi térre előkészíteni kívánja, az nyugodt lélekkel megbízva az intézet igazgatójában, gondviselése alá bocsájthatja. Ezen már tizenhárom év óta felszínre jött valóság mellett bizonyít azon tény is, hogy a nemzeti bank, hitelintézetek, angolbank, vasutak éa oly nagy kereskedó-czégek, melyek fenntnevezett intézet növendékeiből bírnak hivatalnokokat gyakorlati műveltségűk a kívánalomnak ugy megfelel, hogy ezáltal csak az intézet jó hírnevét emelik.
— Beküldetett. D Ar. Wittelshöfer által i*erke««t*tt „Wr. m«wlif. Wochenícbrift- ben
egy czikk jelent meg 1878. évi január 12 én ezen otim alatt: A hamisított A n a t h e-rin-szájviz veszélyes következményeiről, melyből a legfőbbek itt közöltetnek. A J. G. Popp bécsi kir. fogorvos Anatherin szájvizét már sokan igyekeztek utánozni, azonban nem voltak képesek annak vegyi alkatait kiaknázni. Ezeknek olcsó ára többeket félrevezetett, azonban mert egyszeri használat után azoknak hasznavehetlenségéről győzte meg, sőt több eset volt, hogy a hamisított Anatherin-szájviz károsan hatott és hogy a legroszabb természetű betegségek idéztettek elő. Ilyen hamis utánzásokról rósz következmények tanu-ságai késztetnek arra, hogy ezen utánzásoktól mindenkit megvédjünk ; éa ideje, hogy az orvos urak az ily károsan ható szájvizekre figyelmeikké tétessenek, hogy a csakis nyerészkedésen alapuló hajhászkodásoknak elejét vegyék. — Figyelmeztetésül szolgáljon tehát mindenkinek, ha ily haszontalan utánzások használatánál a hatások nem következnek be, akkor az a hamisított. mert a valódi Popp-féle szájvíznél az üveg nyakán valamint ai üvegben levő nyomtatványon ezen felirat illetőleg czég látható és olvasható „J. G. Popp cs. kir. udvari fogorvos Bécsben I. Bognergasse 2." A valódi és az orvostan annyi capacításaitól elismert és szeretett Anatherin szájvíz a száj és fogfájás minden nemében egyedüli jó hatású és mindenkinek ajáultatik. Mindig örvendetes ezen Popp-féle Anatherin-szájvizre a szenvedő emberiséget figyelmeztetni, annál is inkább, mert ennek felytán a hamisított és rósz hatású szájvíztől mogóvatik.
Utazók névsora
N.-Kanizsán, 1878. julius 10-tti 1878-julius 2»5 ig.
Ar ,A r*y S z a r v a su-hoz czimzett szállodában Bauer N. Hees. Perliczán N. Mainz, Gtün-wald N Bécs, Hajós)" N. Lendva, ilon-áth N. Szent-Mibály, Droschor N Drezda Weiss NL Vízvár, Stern M Szombathely, Fiinkl N. Prága, Németh K. Bpest. Luberszbeck N. Béc*, Mantner N. Kaposvár, Kohn J. Porlak, Leitersdorfer N. Zágráb, Zerkovitz N. Bécs, Qoldvasser N. Zágráb, Molnár N. Csáktornya, Hirsch! M. Bpest, Ragány F. Budapest, Roheim N. M -hács, Weidmann N. Zágráb, C. Sándor F. Pária, Ebstein N. Varazsd, Frescher N. Trezdán, J. Roheim Bécs. Gottlieb N. Brünn, Sleziugor I. Brünn. Bauer I. Bécs, Frankfurter N. Lincz. Palmi I. Bpost. Brunner N. Stutgart, Polatschek N. Kom/rom, Leuk ü Lendva. Go;h M. N -Magazin, Martinesovits N Pozsony, Leudvay S. Bpest, Kalmár B P.-Magyarad, Schreuer I. Marburg. Kartier N. Győr. Lebmayer F. Grácz. Willbur-ger N\ Tri^st, Vogelhuth N. Kassa, S pitzer A. Vetye. Metzeber N Triest. Startn K. Ke»zthaly, Wolf S Csáktornya, Hacker N. Bécs. Scbvarcz N. Bécs. Popper N. Bpest, Brammer N Bécs, Wottic» N Zágráb, Visxt C. Drezda Stern M. Zágráb. Mezey J. Bpest, Huffman N. Bécs. Damenné Berény, Dr. Griesz Bar-zenese, Baboesay 5i. Kapojvir, Jangnesz N. Bécs. Schapringer N. Trieszt, Wurm J. Fehérvár, Rajky Zs. Kajk. Freuy F. Bécs Hacker N. Pécs. Svastics B Zala-Egersxeg Walunann N. családjával Periak, Payts N. Zekény, Kreyter J Bpest, Lenk ö. Lendva, Wei-z 1. Lendva, Kardos N. Szobb. Bacher J. Bécs, Hartmaun N. Sopron, UjUky N. Budapest, Weiler N. Triest. Olavina K. Gelse. Fucbs I. Perlak, Beer C. Bécj. Frankfurter N. Bécs.
Ai „ Arany K o r o n á''-hoz czimzett szállodába : Griinhut N. Béca, Bammer N. Z -Egerszeg, Spitzer J. Grátz. Deutsch S. Bécs, Preabach A. Bécs, Tamás F. Letenye, Rotthauser F. Béc«, Löwy ]. Grácz, Brenner J. Béca, Grichfeld M. Prága, P.:trovics N. Vasvár, 8tern A. Bécs Tamás A. Prie»t Wagner k. Spitzer M. Bécs Kreim E. München, Deutseh S. Albrecht V. Pozsony, Weiner R. Grátx Wiener Gy. Sriger M. Csehország. Krausz A. Béca. Sveizhofer N. München, Grünberger J. Béc* Kohn I. Bonyhád Grüuberfcor I Sxt.-Gotthárt, Heizmann N. Bécs Her-exog Tarn Taxics Somogy, Stemmer I. Grácz, Szabó N. Csáktornya, Drober J. Bécs, Hermann M. Bécs, Buider T, Pest, Hübech A. Bécs, Wulf N. D.-KreiU, Lisziák N. Csáktornya, Weinberger N Bécs. Steiner J. Prága, Kováca N''. Bpeit, Leiter H. Meldern,
Beruhart J. Bécs Scbveighofer N. Berlin Rosenh.-rg N, Bécs. Dr. Gréaz N Z -Egenizeg. Kovács N. Varatsd, Tautxor N. GrAcz. Bamm«r L. Merenye, Deutarh F. Béc» Kohn S. Bécs, Krausz I. Bécs. Bi«dermann N. Demmeria, Pietlimm.iun N. Csáktornya, Brunner H. Béi-a. Heim K. Béc«. Krausz J. Bécs. Lntber N Muraszombat, Wt<sz i. Grácx, Hicrschl Zi. Bérs, Steinor M. Grácz, Kohn T. Bpest. Winter L. Prága, Früh« wirth K. Br''lnu
Ax ,0 r o s z I á »■•huz; czimzntt szállodába r Poszák I. Zágráb. Németh J. Kaposvár, Hngen I. Kaprourza, Hrrcz. I. Péca- Milletica Gy. Sz.-György, N. Lip«St Vara-»<i, Béliek II. Grácz. Nagy B Apátni. Pick A. Bécs. Spitzer J. L ichenbak, Strausz M. Veszprém. Wiener K fizomb.ithcly, Glau I. Bécs. Fe«bcr A. Z.-Egt''rszvg, Najry I fzt.-László, HofTmanu M. Z-Egemzejf. Wclnpr J. Sopron, Hubert N. Temesvár, Scbwartz A. P«st, Prank S Bécs, Horuetz I. Bécs, Bock J. Grácz, Weixz A. Szigetvár, Hoffinanu G. Barca, Holler J. Zágráb, Walits I. Zágráb. N. Sándor Villány, Tóth J. Szigetvár, Weisz D. Boglár, Málinger 1. Pest Kass L. Prága, Unger R Gyor, Pollak H. Sopron Klein J. Bécs. Vollák K. Csáktornya, Weisz H. Szombathely. Kbsteiu N. Pécs, Kip-pich A. Pécs, Hnbnrt J. Sopron, Steiner S. Bécs, Gank A. Prága. Weber H. Bécs, N. Alajos Pest, Mosche J. Bakó, Németh J. Pest, Kransz I Boglár, Grahmar» Jí. Bécs. Sorky J. Sopron, Cilerszl N. Bécs, Weiiz J, Kapoavár, Hacker D. Csáktornya.
Szerkesztői üzenet.
2S73. V. M. A „Dinnyét* már t. i. a czlkke köszönettel veUük.
2874. G Bajmok. Készséggel iatézkedtüok.
2575. „A könnyű", — „Ha kiszÁradt . . megkaptuk.
2576. L. Z. Cassel. Magán levelet irunk. 2877. S. Sümegb. A távirat szerint intézkedtünk. 2876 V. .Kánikula-puskaporos.1'' Jövó szám
hozza, hogy a kánikulából ki ne maradjon.
2879. Xenophon. Az érdekes „Tárczalevel"-«t csak a közelebbi izámbau közölhetjük.
2S8U. D. L Egerszeg. Azonnal vAlaszoItunk.
Vasúti menetrend.
Érvényes május 15-tő! 1876. A buda-pesti időtmutató óra szerint,
iudul Kauiisaról
Vonat hova :
■■ám Ora Perc. Id5 20B Eszék, Mohács,DombovÁr s Fiaméba 4 48 reggel 216 , , „ « 2 30 délut. 212 Buda-Pestre........ 4 58 reggel
202 .....................2 6 délnt.
204 , .......... 11 30 estve
313Bécsbe (Szombathely, Bécs-Ujhely feló)5 8 reggel
301 , .........U 48 estve
315 Sopronyba ........ 3 38 délut
203 Triesztbe és Pragerhofon keresztül
Grácz és Bécsbe ......4 50 reggel
201 Tnesztbe és Prágerhofon keresztül
Grácz és Bécsbe ...... 2 47 délut
Érkesik Ksiiiissrs
honnét:
216 Eszék, Mohács, Dumbovár s Fiaméból 1 41 délut. 206 . . , « 11 11 ««tve 203 Buda-Pestről........ 4 20 reggel
201 „ ........2 5 délut
211 „ .........9 44 estve
314 Bécsből (Sxombath. Bécs-üjhely)fel5l 10 27 estve
302 „ „ « « 4 5 regjfe
316 Sopronyból . . . . » . . H 53 délel. 114 Bécsból Grácz, Marbnrg, Pragerbof
fel51 ......... 4 12 reggel
203 Trieszt- és Bécsból Mmrburg, Prager-
hof felől.........1 21 déluf
204 Trieszt- és Villachból Prágerhof felől 11 — ««tve.
Marburgba csatlakozás Villach és Krancesíestbe p n , • Fiancesfestből
Felelős szerkesztő: Bátorfi LajOS.
I
Knaben-Pensionat
N r p s
m
WIEN,
II. Pnterstrasse Nr. 15.
Comraerzielle Fachschule in Wien,
II. Praterstrasss Nr. 15.
Direktor : Carl Porgea
14. Jahrgang.
Diese anf Grand des Gesetzes vom 27. Febraar 18(3. organiairte Privat-lebranstalt hat die sich gestellt« Aufgabe, die gründliche Ausbildung tüchtiger Kauflr-nte während Ihres dreirenjlhrigen hestandes erfüllt. Tansende von jungen Leuteu verdanken dem daselbst genossenen Unterrichte ihre Existenz und die Direktion erachtet es für ihre Pflicht, die absolrirteo Höher xn placiren. BefiM dw Vortrif« i« 16 StftM^er. Eiitohreib«B9«n v«m 2 Septmber w
Pr»fr««e fntl», ^691 1-6)
Grasendorf b. Stockerau,
empfiehlt zur gegenwärtigen Hai'' •on seine .
Patent Haid Dresohmasohlnen aufwärts vou fl. 90; Ein bis aehtpferd Dreschmaschinen mit und ohne Pntzwerk aufwärts von fl. 2<>0 -, Ualversal Dreaohmasohlae, liefort die Frucht rein geputzt bis in den Hack, sammt HHulengäpel und allen Kiemeu complet fl. 675;
Patent Dampf-Dreaohmasßhlne mit bestem Leoomoblle, alle Kiemeu, Sell>stschmierer und einem Hätz Werkzeug, complet fl. 3075;
Aatamatiaohe Windmotoren zum
Betriebe von Pumpwerken für Be> und Kutwttssuruug von Wiesen, Feldern, Gttrtneroieii, Privatwaaserleitungeu, EntwKs-serung vou Gruben und Hteiu-brüchen eot, sowie
Landwlrthaohaftllcbe Maschinen aller Art zu bedeutend ermiissig-ten Freisen. Wied er verkiiufer un<l solide Agen-teu erwünscht. (653 3—10)
tizenhetedik évfolyam.
WAJDITS JÓZSEF
könyvkereskedésé
megjelent és minden ki
Halljak a szép szót!
Magvar fdküswintfi (toast) könyv, szerkesztették: Wajdita József és Bátorfi L»jos. Harmadik javított és tetrmea.-« b5vit.it kiadó*, mely kötatt ós kotctleu mindennemű felkösxuntést tartal-inázván diszes kiállító és tömött tartalma, ugy hasznos és mulattató volunal. fogva mindenkinek, de különösen a, ifi..** figyelmébe ajánlható. 380 lapra terjed s díszes kiállítású. Az I-so kixdas i:m> ni ltlány egy év alatt a második ¿000 példányban rövid idCn kc t el, mely olegge buony.tja e könyv életrevalóságát. A keménykötésű kónyvuek ára 1 frt * kr. - rartalom kivonata : Klószó. Költemény. A toaszt eredete. A hazára Diszünnepé ynél. Diszebédnél Hölgyekre. Családi ünnepélyeknél Keresztelőben Születésnapon. Névnapon. Eljegyzéskor. Menyegaóben. üeigtatasual. Kgyleti ünnepélynél. Vegyes köszöntések Összesen 243 felk«szöntest tarulmar.
Rajta fluk vigadj ank!
Küzkedvességü dalkönyv, ötödik bóvitett kiadás. E nagy szorgalommal összeállított nul közel 1000 válogatott dalt Ultalmaz ; ujjonan feltalálható magyar opera es operette dalokkal bóvitett mű, szines borítékkal kötve, csinos kiállításánál fogva is kitünS, mondbatn.: a maga nemében páratlan mú, mely már tübb mint tizennyolcxexer példányban forog a kozönse?
a 801» lar-ra terjedő könyvnek 1 frt 80 kr. aranymetszés.''! diszköles 2.G0 kr Gyűjtötte Wajd.ts Józsof Taruiu.a: Ilonfidalok, katonai dalok, indulók, termésxetdalok, románczak, élez- es gunydaiuk, szcrelt-nidalok, bordalok,tánezdalok, rab- és duhajdalok, idegen dalok, opera és operett-dalok sat
!
Magyar dalkönyv olcsó kiadása. % kr.
Rajta leányok mulassunk!
mulattató kézikönyv, magyar hölgyek számára,gyüjtötteWsjdits József. Ajánlható mindkét nembeli mulatni vágyó közönségnek, mind béltartalmára, mind pedig külsejére figyelem fordíttatott, ára az MH) laprj, terjedő", szinnyomatu borítékkal ellátott könyvnok 1 frt 00 kr. Aranymetszésü diszkiadásuak ''i Irt 00 kr. — Tartalom kivona:a: Hölgyeinkhez*. Az egészségről. Pipere asztal. Oltözekxzoba llleintan Jeles mondatok. Nónevek. Virágnyelv. Szinnyelv. Szavalmányok Adonuk. Kérdések s feleletek. Kártyavetés. Emlékkönyv. Nérrejtő emlékver3ek Társasjátékok. Tréfás mulatságok. Tánczkönyv és záradék.
Rajta» párok (ánrzoljuiik!
Lakatos Sándor t»nczkönyve, mindkét nembeli itjuság számára. Kiadta Bátorfi Lajos. Lakatos Sándor arczképével s a szöveg "közé nyomott tánczábrákkal, diszes czimborákkal Keménykötésű mú ára 1 frt 40 kr.
KeDelhangoK.
Újévi, név- és születésnapi s az élet egyéb viszonyaira alkalmazott köszöntések, kötött és kötetlen beszédbeu. Irta: Hotfman Mór, diszes nyomata kemény kötésben, ára 1 frt.
Vedd szivemet szivedért!
Szerelmi levelező könyv, alkalmi levelezések változatos gyűjteménye, szerelmes párok számára, Szivélyesitöl. Csinos borítékba kötve, ára 1 frt 20 kr.
e n Nagy-Kanizsáii
kereskedésben kapható :
Szegényből lesz gazdag
jö számvetéssel, gyors és butna segitő min Ion adás- és vevésnél, ''/, krtól k.-zve 10 frtig Evi jövedelem 1 frttól 1000 frtig. Teli és üres hordók megmérése, kiszámítása A gömbölyű fák knbik talmának moghatározUthatásáróli táblázat. A sulymértókek vámsulyra való átváltoztatásán^ ''ázat. Cselédbén és árendát mutató tábla. Kllési és kotlási idő számítása. Törvénvsze-rmtí bél/egrovat. Táblázat a fatörzs kiszámításához. A lovak fedeztetése-, a birka üzetose- "és a góbék görgetésének eredméayéróli táblázatok. Ára kötve e diszeson kiállított zsebkönyvnek tM) kr.
Lenormand.
A hires czigánynő igazmondó kártyája, .V2 színezett kártyával, magyar aláírással és szöveggel, ára 50 kr.
Egy tarisznya ostobaság!
Htimorisztikus eszmék, ötletek, élezek egyvelege. Gyiijt. Nevető Vilmos több felfedezetlen tudomány professora, ára díszesen kötve l frt 4«» kr.
Ungarn im Spiegel deutscher Dichtung.
Magyarország a német költészet tükrében, diszes kiállításban fűzve l frt HO kr elejrans diszkötésben aranyozva 2 frt 80 kr. '''' 8
I)r. Krieglcr Mór: „Önniitil«"
vénymintékkal mindkét nembeli betegek számára, ára 90 kr
llr. Krieglcr Mór: Ai elvc*zett idegerőuek viMtsxapótlá.Ma,
vénymintákkal orvosok és betegek számára, ára í>0 kr. Mindkét füzet egy kötetben diszes kiállításban, 1 frt <X) kr.
Juháfiz: Szépirn*i mintalapok,
közép, reál, polgári és felsőbb iskolák használatára, magyar és német, ára a 15 Íratlannak
csak 28 kr.
Gylnyörü magyar kath. ímakönyvek mint: Mannáskert üdvösség ösvénye, lelki vezér több féle kiadasban 40 krtól kezdve 12 írtig, papir, bór, selyem és b rsony kötésekben.
A fentebbieken kivül megjelenik minden évbon Wajdits Józ3ef nagy képes népnaptára körülbelül harminczezrr példányban, ára 40 kr.
Alkalmilag szíves figyelembe ajánlom a lietenkint kétszer, vasárnap és csütörtökön már IS év óta megjelenő
„ZALAI KÖZLÖM"
i-:imü vegyes urtalmu lapomat. Felelős szerkesztő Dátorfi Lajos.
Előfizetési ára egész évre 8 frt, félévre 4 frt, s negyedévre 2 frt, a megrendelést bármelyik hónap elejétől kezdve eszközölni lehet
Ezen Ipa vidék érdekeit, közgazdászati s kereskedelmi viszonyait hiven tükrözi vissza, csak többet ne említsek, mint a t. gazdaközönségre nézve azon előnyös intézkedést, hogy a Dunástul, de különösen e vidék minden gabnapiaczáról eredeti, s hiteles árközleményt hoz.
Csikkéi választékosak, tárcza-czikkei mulattatók, a hazai s világi események rövid összevonását minden számban hozza.
Hirdetménye dus, s erre nézve a közlemények igen jutányosán vétetnek fel.
E lapot egész készség-, s jó lélekkel ajánlhatjuk.
Postai rendelések a levél vétele után azonnal teljesíttetnek.
Wajdits József könyvkereskedő Nagy Kanizsán.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOf
Hilfe iur Männer
(•>34 8- ♦)
jt''den Alters, welche sieh schwach fühlen, durch ein sehr sinnreich cons''.ruirtea chirurgische-Instrument. AorizNch begutachtet — augenblicklicher Erfolg garantirt. Broschtia ren, alles Nähere enthaltend, verschickt unter Couvert gegen Einsendung von 30 kr, in Briefmarken der General-Agent Bujattl, Nürnberg, "Wei.nmarkt Nr. 5.
Uinratli és Társa Prágában.
Mezőgazdasági gép gyárosok
ajánlják a szilárd kivitel, könyfi járás, nagy munkaképesség, és tiszta cséplésről legelőnyösebben ismert, ugy rámán átlő, mint
kerekeken járó
kézi és járgány-cséplőkészületeiket
l-tól 8 ló, vagy ökör erejéig.
Továbbá késkitilnk különféle nagyigti és elismert jö min&sAgti
tisztító rostákat kukoricza morzsoiokat és szecskavágókat (636 8-9)
Képes árjegyzékek ingjen és dijmentésen.
Pályázati hirdetmény.
Sümegh mezővárosban a kath. felekezeti leány-iskolánál ujjonan rendszeresített kézimunka tanitással öszekötőtt tanítónői állomásra pályázat nyittatik. A tannyelv magyar. — A pályázatban csak okleveles tanitónó vehet részt. — Évi illetmény: 450 frt készpénz, egy szobából álló lakás, s fűtésre elég tűzifa. — Az állomás folyó évi szeptember 1-én elfoglalandó. — Pályázni szándékozók felszerelt folyamodványaikat f. évi augusztás hó 15-ig bezárólag Cseh László iskolaszéki elnőkőz benyújtsák. (657 2 — 3)
Die erste und älteste k. k. priv. Fabrik
tragbarer Eiskeller
ANTON WlIvSXEK,
k. k. Hof-Liferant, (.Gründer dieser bisher noch unübertroffenen Fabrikation),
Wien, Wieden, Hauptstrasse Nr. 69.
empfiehlt ihr grosses Lager mn feitip u Eiskästen zmn Kühlen und Conserviren alier Spänen und Getränke zu den billigsten
Preisen.
Der grosse Absatz von über 13.000 Kühlern bürgt für solide W*«e und sichcrt die P. T. Abnemer vor ji»der Ueborvortheilnng und vor Schwindel. (641 3 — 4)
Preislisten und Zt''irhiiuiiKP» ^rnti«.
Niederlage bei Herrn Ludrig Grünbaum iu Tomesvir oud CaransebeS.

CsáMxáv
királyi Lag
szabadalmazott
kizárólagosan
PURITAS
H a j-i f j i t ó-t e j.
A PPoritaS'' nem hajfesték, hanem tejnemü folyadék mely majdnem azon csodálatos hatással bír. Hogy óst hajakat rr.egifjit, azaz lassankint még pedig legkésőbb tizennégy nap alatt >m> színt visszaadja, melylyel eredetileg bírt!
A „Purltafl" nem tartalmaz festékanyagot. A haj tetsxés szerint vizzel mosathatik, lehet fehérrel átvont vánkoson aludni, és gőzfürdőket használni, a festéknek nyoma sem vehető éjire, mert a
nem fest, hanem ifjitja ¿3 pedig a leghosszabb és leg.insabb női hajzatot éa a férfi haját ¿a szakállát
Egy Üreg „Porltaa" ára 2 trt. (postai smétküldésnél 20 krral tftbb s készpénzzel vagy utánvéttel kapható: FraiOZ OttOJÚI Béot Mariahilfer-
strasse 38- szám. — Nagy-Kanizsán valódi minőségben Práger Béla gyógyszerész «mái. (600 13 —25)
Készben csépel
Horváth Boldizsár 4 ló erejű legújabb szerkezetű cséplő gépe, mely vásárké^z gabonát képes elűállitaui a miért kezeskedem.
Naponkint lüO-túl egész 120 bécsi mázsát csépel és tisztit.
Tessék gyorsan szerződni. (663 1 Horváth B.
géptulajdonos.
Biztosítva a magyar állam által.
Magyar királyi ICH) forintos
az 18T0-ik évről
Nagy húzás f. é. augusztus 15-én.
200.000 forint főnyere iiéoynyel,
legkisebb nyeieméuy, mely miiideu sorsjegyre esik, fz iden lJU forint, és eme''kedík 200 frtig
Évenkint három húzás.
Valamennyi nyeremény adómentes. Kiadom ezen általánosan kedvelt sorsjegyeket :
I. Készpénzért, a napi árfolyamnak megfelelőíeg
II. Resztetekre, 10 frtos 10 reszlet. vagy 5 frtos 22 reszletre
III. Igervényekre, á 2 frt 50 kr, és 50 kr belyeg.
Vidéki megbízások azonnal, még utánvétel mellett is t.?l-jeiíttetnek Huzáai lajstromok ingyen küldetnek. Nagyobb nyeremények sflrgfinyileg tndósittatuak. f '' Í — 3)
KÖVES DY MOR
bauk- és váltó-üzlete, bel- és külföldi sorsjegyek
különlegessége. Budapsst Koronaherozeg-utcza 5
8 il I 1 ti i IUI I I 1 I
(652 3-4)
Americanische Wein-
und
B r a u e r-S c Ii 1 ä u c Ii e
Betting and Packing Co.
der
echt nur zu beziehen durch
9 Wien, Stadt Nibelungen 15
Vertretter ftlr Oesterreich u Deutschland der N. Y. Betting and Packing
Co. iu Nt-w York.
MIIIIII.....IIIIIIIII
N&gy-K&nusán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
>''AGF-KA.VIZ8A, 1878. augusztus 4 én.
Tizenhetedik évfolyam.*
- -Előflzetesl
1
ti ár: ő
. . 8 frt.[
egész évre fél évre . negyed évre .
Egy szám 10 kr
4
4
Hirdetések
6 hasábos petitsorbnn 7, másodszor 6 3 min.len további sorért 5 kr. NYILTTKRBEN »oronkéut 10 krért ré-
tetaek fel. Kincstári illeték minden )egyes hirdetésért különf 4 30 kr fizetendő.
rSÜA. ----
N.-Kanizsaváros helyhatóságának nemkülönben a
II UUl''ll
kűlünC
| A ¡i
■cát jr
k » V
lap szellemi rémét illető közlemények szerkesztőhöz.
anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentre intézendók : NAGY-KANIZSA Wlassiosbaz
Bénnentetlen levelek, csak ismert munkatár saktól fogadtatnak el-
ei Óbb :
özlöt
(Kéziratok vissza küldetnek.
Ihétiri

,n.-kanizsai kereskedelmi s iparbank*, „n.-kanlMal takarékpénztár«, a „zalamegyei általános tanítótestület", a n.-kanlzsai
kisded-neteló egyesület", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizaai kül választmánya« s több megyei és városi egyesület hivatalos őrtesitoie.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Hogyan lehetne a bajon segíteni ?!
Midőn e lapok f. évi 58-ik számának hasábjain „ Balaton-Füred bortermelésének jelen állapotáéról nyíltan és leplezetlenül irtani, iparkodván megvilágítani helybeli boralkuszaink azon eljárását, mely rosszabb a ragadozó állatónál, megígértem, hogy a baj gyökeres orvoslását czúlozó nézeteimet tér nyiltával közölni fogom. Ezen elodázhatlan kötelességnek iparkodom eleget tenni most, midőn ügyszeretetem sugal-ta soraimmal lehetőleg röviden előadom t. bortermelő társaimnak, hogy miként emancipálhatnánk most már mi, magunkat ezen boralkuszoktól ?
Csattanós példák bizonyítják, hogy a földet turó magyar munkás néposztály a kapanyéllel és ekeszarvával kezében évről-év re ezrenként tönkre jut s ezek földre tepTt vállain az emberi érzelmeknek fittyet-háüyó minden munka nélkül dúsgazdaggá emelkedik.
B.-Füred községe bár nem cselekedett rosszul, de mindenesetre czélt tévesztett akkor, midőn azon reményben ringatta magát, hogy a kebelében pár évvel ezelőtt segély egyletet alapított, azon jóhiszembeu, hogy ez által az eladósodott birtokos osztály pénzviszonyain segit; mert míg húszon segíthet, addig mellette száz tönkre megy.
Nem viszás helyzet-e az, ha valaki olyasmit akar halomra gyűjteni, a mije nincs? így járt a b.-füredi segély egylet. Pénzt akar részlet befizetésekből csoportosítani, hogy tagjain olcsó kölcsönnel segíthessen s ez mindenesetre szép dolog elméletileg.
Pénzt csak az csoportosíthat, kinek pénze van, de nekünk épen az a bajunk,
hogy ez nincs, de van borunk, még pedig oly kitünó minőségű, hogy okszerű pincze-kezelésnél versenyre léphetünk a világ bármely bortermő vidékének terményével.
Az is igaz, hogy szólónk oly sokféle és oly terhes adóval van megróva, hogy csodálkoznunk kell azon, hogy neinzetgaz-dászattal foglalkozó jeleseink ezen körülménynek nagy horderejű hátrányát a magyar államra nézve be nem látják, de azért kedves bortermelő társaim, ne maradjunk meg annál, hogy csak a kormányt szidjuk terhes adóink miatt, meg aztán azért, hogy miért nem teremt utat és módot arra, hogy terményünket minél jobban értékesíthetnénk, vagyis nem emeli adózási képességünket, mert van ám egy közmondás is, mely ugy hangzik, hogy: „segíts magadon, az isten is megsegít*.
Igenis ! alakitsunk pinczeegy-letet a budai mintájára, ha ennek jótékony hatása édes hazánk határain kivül is hódit, mint például a tiroli tartományi egylet elhatározta, hogy a budai pinczeszövet-kezet mintájára több vidéki szövetkezetet fog alakítani; akkor ne dugjuk be füleinket, hanem halljunk és ne hunyjuk be szemeinket, hanem lássunk s igy nem szorulunk senki gyámkodására.
Erős meggyőződésem, hogy a budai pincze egylettől irányadó útbaigazítást nyerhetni, ha az elóbb-utobb bekövetkező tönkre-jutásunkkal együtt járó tespedésból kibontakozni akaruuk.
Tehát, hogy szenvedőleges állapotunkból felocsúdva, unokáinkat is biztosíthassuk az anyagi pusztulástól, itt az ideje, tennünk kell: alapítsunk egy balatonmelléki p i n-c z e egyletet! KEÖD JÓZSEF.
Egy pÁr szó az iparosokhoz.
A „verseny" ez jelszava korunknak, e jelszóban rejlik azon erő, mely a mull századok chaosából már-már consolidalódott társadalmi rendet egy uj vizözönnel, egy uj vu!cánicus átalakulással fenyegeti, vagy ha ugy tetszik kecsegteti. Valószinü ugyan, hogy ezen társadalmi átalakulás rövidebb idő alatt meneud végbe h a mai felvilágosult tényezőket tekiutve azt hihetnők, hogy kevesebb rázkódással ia. Az meglehet, hanem, hogy az eddigi nyugodt patriarchalis életet egytelól, másfelől pedig a becsületes azÁmitáson alapuló kereskedelmet, az iparnak azon Önzetien kitartó szorgalmát, ahol a versenyt a jobb, szebb, és tartósabb művek előállításában értjük, ahol nagyobb figyelem van fordítva a megrendelő megelégedését kinyerhetni, mint a készített czikk mellett eshető haszonra.
Mindezeket az adott szó szentségével, a rokon s baráti szeretettel, az erény és becsület, valamint a pártatlan igazságot a hazatiaággai eg) ült, épugy mint a vizőzön s a vulcauicuB átaiakuias az ősvilágot élő állataival s növényzetével együtt eltemeti: az az előjelekből már csaknem világos.
Nem volna e szükséges e iölött egy kissé gondolkoznunk? Talán okosabb volna előbb vizsgálni a czélt, ahová eljutni akarunk, s mér legelni a jutalmat amit nyerhetünk, mint vak-tába neki indulni csak azért, mert mások is futnak s ex által nyakunkat szegni ?
Mi is czélja tulajdonképen a mai értelemben ezen szónak : „verseny " ? Annak kellene lenni — amit sokan hisznek is, h<.gy az — miszerint saját szakmájában mindenki a kor igényeinele megfelelően a legczélsserübb, leg-hasznosaob, a mind a fényűzést, mind az általános szükségletet kielégítő tárgyak előállítására iparkodjék s tisztességes munkadijja mellett magának tiszteletet s becsülést is szerezhessen. E helyett azonban a kapzsiság, a minden ároni meggazdagod hatás, csalás/ szédelgés, a legselej''-esebb anyagokból hitványul össze tákolt czikkeknek mások rászedetése árán is minél olcsóbb előállítása ; ily selejtes czikkek-
nak kicsalt hitel segedelmével olcsó árulása mellett a szilárd, jó munkát lehetetlenné, a szolid kereskedést tönkre tenni.
Eit nevezik versenynek s a nagy közön-Bég ennek tapsol; pedig inkább aggódnia kellene; mert ezen versenyből, ezen modern vízözön zagyvalékából nőheti ki magát az uj világ, benépesedve lelketlen pénzimádó szörnyekkel, és tehetetlen nyomorú férgekkel, akik csúszva nyaljak amazok talpait némi eldobott morzsáért, hogy nyomorult életöket -tovább tengedhessék. Ez lehetne u végredmény. Szerencse azonban, hogy találkoznak egyesek mint az őskorban Noe, kinek ösztöne előre megérezte a veszélyt, s ellene menedékről gondoskodott. Talalkoztak közöttünk is, akik a veszély nagyságát felismerve, mentő bárkák építéséhez fogtak, hugy felszedjék belé életre méltó tagjait a nemzetcsaiádoak.
Ezen mentő bárkák & már Szegeden, Veszprémben és Békés-Csabán végbement, s a jövő évben Székes-Fehérvárott leendő országos kiállítások. <_/tt megjelenve készítményeinkkel mutathatjuk meg, hogy az életre még méltók vagyunk.
Mutassuk meg tehát, mint megmutatták az emhtett helyeken részt vett kiállítók, hogy Magyarországnak legmostohább gyermeke ai iparos osztály — a magasak részérőii elhagyatottságában — ezer akadálylyal küzdve is biraa képességgel még azok igényeit is kielégíteni, kiknek ízlése a küiföld csecsebecséje által elkényeztetve van; ds bir képességgel annál inkább arra, hogy általános szükségleteinket mindnyájan hazai készitménynyeJ pótolhatjuk, csak akarnunk kell. Ha ezt megmutattuk, bátran követelhetjük a közönségtől, hogy ha már a külföldiek mellett előnybe nem, legalább egyenlő méltányiatban részesítsen.
Fel tehát iparos bajtársaki ezen versenyben feszítsük meg erőnket, a bol ha sok hasznot nem is, de legalább tiszteletet b elismerést nyerhetünk.
Vegyünk részt minél többen s minél méltóbban a kiállításban, mert lehet, hogy ez által szilárdíthatjuk meg alattunk a süppedő talajt, s rakhatjuk lő alapját a jövőnek.
Bírálat.
Miket .honi'' irtam nagy hevesen, Bírálgatom most már verseimet : Itt-ott csípek egyet a „technikán," S megbillentem a sántító rímet.
Végig futkos szemem soraikon, Azokból meg rajtam a gondolat ; Melytől akkor gyúltam, most meg hiil.ík ; Akár csak egy őszi eső alatt.
Mert ha mind oly szép volna is, mit ér ? Bár hűséget zeng minden énekem ; Nem csodálom, hogy ő nem bitté el : Ha most már ugy — magam sem hihetem ?
S a melynek oly sokat ígérgetek : Az az örök, hfi szerelem pedig, Megköszönné tán, ha mellette csak — Jó barátok lennének ez ideig !
RÁKOSI LÁSZLÓ
Tárczalevél.
(N-.Kanizsa, julius 29-ík 1878 )
A nemzet uj sarjának ültetvényes kertjében, a városi ovodában nagy volt az öröm a kis polgárok között már a mult csütörtökön, nagy volt az öröm, mert ez évi oktatás végéhez jutottak és közei volt a zárünnepély, melyre mindenik uj ruhát kap, és társas mulatságot élvez, melyet aztán a szünnapok követnek.
Az uj ruhák elkészültek, részint készülésben voltak, — a zárünnepély határideje is meg volt határozva szombat délutánra az egy-letkertbe.
MeJeg napok jártak. Vágyott a gyermekvilág szabadulni az ovoda forró levegőjéből; de vágytak a fölnőttek is valamely mulatság után, mely a zöldbea összehozza őket!
Pénteken azonban megeredtek az ég csatornái és esett, — esett szombaton is oly kitartással, oly bőségesen, mint ha az öreg tőid kérgéről az emberiség ezredéves bűneit lemosni lett volna föladata!
E.mosta tehát az óvodások zárünuepélyét is szombatról!
Aztán mintha a gyermekvilágnak bánat facsarta könnyei vegyültek volna az esőhöz, ugy megszaporodott ez szombaton és vasárnap egész nap, egész éjjel!
Vegre a sok sóhaj széllé egyesült és elfúj: a az égről a siránkosó fellegeket, — vasár- \ nap délután kiderült az ég arcza és fényesen mosolygott a hanyatló nap, mint ha vigasztalni akarta volna a kisdedeket, meg az ezek rovására mulatni óhajtókat, — no meg az egyletkert bérlőjét, ki nagymennyiségben szereste be az étkeket, melyek már-már rajta vesznek, ha meg nem könyörül rajta e kegyelmes ég és nem ád derült napot hétfőre!
A világ megváltója mondá e földön jártában : „Engedjétek hozzám jönni e kisdedeket, mert ezeké a mennyeknek országa.''
Már nem tudom, a kisdedekért, vagy a vendéglősért; de elég az hozzá, hogy megkönyörült a megváltó a szomorkodókon és egész héttőn igen szép, derült nap volt ugy, hogy ismételhette az egyletkerti vendéglős a megváltó szavait, melyek nem ii maradtak hatás nélkül!
Mmden szó, minden tett, mely a világ megváltójának tulajdoníttatik, bizonyítja megváltó nagyságát és tapintatosságát; de különösen bizonyítja ex utóbbi mondása ast, hogy értette miként lehet ártatlan ürügy alatt meny-orazágot varázsolni maga köré !
Délután három órakor kezdett az egylet-
kert meguépesedni ; — apróbbnál-apróbb gyermekeket vezettek oda szebbnél-szebb anyák, nénék, nagynénék meg gouvernante-ok!
A kert bejáratánál jobbról és balról egy-egy asztal volt, melyek körül cherubok ültek, nem ugyan tüzes pallóssal kezökben, de annál tüzesebb pillanatokkal szemökben. Ezek képeztek a menyország bejáratának őreit, vagy is figyelmeztették a bejövöket a váltságdíj lefizetésére !
Nem tudta a szegény halandó, midőn belépett az ígéret földére és jobbról, balról tüzes tekintetei* még édesen hívogató „itt tessek fizetni" szavak hullámai közé jutott, jobbra, vagy balra menjen e eleget tenni kötelességének !
Végre, ki hogy tudott, jobb, vagy bal oldalt, vagy mindkét felől megváltotta magát és szabaddá lön a bemenet!
Mennyi sok szép gyermek, mennyi sok nagy reménye a hazának volt itt összegyűlve! Es ki ne szeretne egy kedves gyermeket szép itju anyja, vagy virágzó nénje, — nevelőnője kezén, — ki volna eléggé érzéketlen pár szót nem szóllani az ilyen kedves gyermekhez, hogy ezalatt tüzes szemeibe tekinthessen a vezető nek, kiknek minden pillantása egy egy villámlás, melynek tartama alatt a szerelem fényes egére tekinteni nyilik alkalmunk; — kit ne gyönyörködtetne az a naiv pajzánság, meiy-lyel az ilyen apró gyermek űzőbe veszi kis pajtását, vagy barátnőjét, mialatt az elhagyott vezetőnőnek remegő kezecskéjét szoríthatjuk meg vigaaztalólag, hogy ne féljen, hiszen az a kis életre való gyermek csupa ügyesség, csupa elővigyázat és nem történik avval semmi baj, hiszen az ártatlan kisdedekre az or angyalai
ügyelnek fel ! k — ki alatt a remegő kezecske mintegy görcsösen Bzoral össze és gyöngéd nyomást tapasztalunk saját kezünkön, mely villám ütésként fut végig idegeinken és útjában fölhevítvén vérünket az egész érzés egy dobbanásban összpontosul szivünkben, mely lassankint szétsugározva egész valónkon, a kellemes érzésnek egy olyan sajátságos érzete által leszünk lebilincselve, melyet kéjérzetnek szoktunk nevezni, és melynek hatása alatt szeretnénk minél tovább megmaradni, — melynek tartama alatt szeretnénk .... üdvözölni! — És ime egyszerre belátjuk, hogy igaza volt a világ megváltójának, midőn mondá: „engedjétek hozzám jönni a kisdedeket, mert övék a menyeknek országa!'' Valóban! Körükben feltalálja az ember a menyországot!
Mondják, hogy csinos munkakiállitást is rendeztek a gyermekek egész évi munkáiból, de már én ezeket nem láttam, mert hiszen a mennyországban az ilyen földi dolgokkal nem foglalkoznak, és én mony országban voltam ; vagy legalább ábrándvilágom magas légkörében úsztam !
De fölrázott merengésemből egy egetverő dallam, mely mintegy száz ötven kisdednek ajkairól elszállt vig dalból eredt ! — Egyszerre kinos köhögéstől kísért hangos sikoltás vegyült a dalba — kidőlt két kis dalnok, erőt vett rajtok a „szamár hurut'' rohama!
Istenem ! Milyen is ez az élet! — Öröm és félelem, ábrándvilág meg szamárhurut karöltve járnak benne! — Öukény telenül azon gondolatra jöttem, vájjon nem lett volna e tanácsos az ilyen beteg gyermekeket othon hagyni, mert hiszen hát ha a többi is megki* vánja tőle e köhögést ? A gyermekek ugy U
tizenhetedik évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS én 1878.
Másik mentő birkánk a társulta.
A czéhek megszűntével széthulltunk, mint a feloldott kéve; s egyesek önzése még
erűsebb Jökéet adott, hogy a részek egymástól távolabb essenek. Az azelőtt egy testületbelí tí.gok idegenekké, ismeretlenekké váltak: mindenik saját utján haladva nem törődött a másikkal, csak ő szárazra juthasson; s vajmi kevésnek sikerült ez ! A nagy rész kimerülve roakaduz a göröngyös uton; sok már elbukott, éő nincs segédkéz aki feiemelje, mert hiszen mindeniknek elég saját sorsával küzdeni.
Epen ezért szükséges tehát a társulás, mert egyesült erővel mind egymáson könnyebben segíthetünk, mind a fenyegető veszélylyel
sikeresebben megküzdhetünk.
Értjük meg az intő szót tisztelt bajtársak, mielőtt még nem késő! Csoportosuljunk. Sorakozzék aki még eddig távol van a már létező ipartársulat közé; s legyen buzgó s erélyeshar-ctotia, aki már eddig is tagja. Hogy mikor ki bontjuk a nemsokára felavatandó zászlót, egy magával s ezé)jávai tisztában levő tömör testületé legyen a rajta ragyogó jelmondat: .Szorgalom és összetartás."
Isten velünk!
FÖJLDY FERENCZ.
A dinnye.
(Folyt, és vége.)
Némelyek azt állítják, hogy a dinnye eredeti hona Afrika, mivel ottan e páratlanul kitűnő gyümölcs az egész föld kerekségén legnagyobb: mázsás, sót másfél mázsás is (75 kilogram) találtatik. Mások ellenben azt vitatják, hogy mind a görög mind a sárga dinnye a széles világnak mind az öt részébe Közép-A^sia végtelen meleg rónaságáról jutott el, különösen pedig Turkesztán országból, hol e gyönyörű nagy gyümölcsnek turk-tatár neve: „dinié" innen hivatik magyarul „dinnyé"-nek. Ebből pedig néhány tudós kettőt következtet : vagy azt, hogy a turk-tatár ,d i n i eu és a magyar „dinnye" szó egy s ugyanazon nyelvtörzsből ered; vagy — mi valószínűbb — az árva hazánkban elég ideig dühöngő tatárok a szerencsétlen mohi pusztai vérvirágokkal együtt ismertették meg a tűzzel-vassal pusztított magyarokkal a ,dinie"-t. S eképpen tanultuk meg a dinnyét. Legtöbbnek véleménye végre az, hogy e gyümölcaóriásnak első magvait
olyan kíváncsiak; — és uram fia! öszhangzó dallam helyett üteny nélküli szamár köhögés! Még is csak különbeég van közötte!
No, de hála a rendezőség tapintatának, hét óra után kitisztult a kert a kis angyalok
tói és magunk maradtunk nagy ór.....vagy
micsoda! — felnőttek és annál háboríthalla-nabbul engedhedtük át magunkat az élvezeteknek, melyekkel a vendéglős jó konyhája, és a czigány zene oly bőven elláttak!
Majd kigyúltak a fák lombjai között a bőségesen elhelyezett lámpák, benépesedett a tánczkor, megszólalt a zene és tánezra perdült a tágas táneztéren vagy 80—90 pár, kik aztán nem törődve a világ forgásával, ők maguk forgatták világukat a csillagrendszer ügyelem be vétele nélkül ugy, miként azt széles jókedvük hozta magával!
Az idő mult! Tizenegy óra volt éjjel 1 — A jókedv nem tágított, — a közönség nem oszlott! De éu eltelve boldogsággal, élvezettel, arra irányoztam lépteimet, amerre ide bevezetett utam és ott a fő cherubtól megkérdezem, m it jövedelmezhetett az estély V 25U frtot volt a válasz ! Erre jó mulatást kívánva távozám !
Es amint reggel elbeszéltem álmomat egy barátnőmnek, nem győzött eléggé csodálkozni, hogy a vaióval mennyire megegyező volt ai én sajátságos álmom!
XENOPHON.
A fenyő.
Scheurlin után.
A Jomteton fenyő áll Némán a magányosan ; Egy gyermek csoloakában A kék tön át snhan.
Magába elmerülve Áll a fenyő amott, A gyermek csapkodá, a Gyorsan futó habot.
?Te vén fenyő ott feim, te (Veg komor legény, Ilit nézesz oly buaan rám I Nem tetszettem meg éu ?-
Ekkor sötétes ágát Busán retgetve meg, így szólt halk borzadálylyal A fenyő, aa öreg :
„Koporsódhor, hogy engem A fejsze keres itt; Rád gondolok fin, • es Engem elkeierlt.
Ázsiából, különösen Turkesztán és Bukkhara tartományból nyertük görög kalmárok keze által; innen a „görög dinnye- elnevezés.
De vessünk fátyolt a tatár okozta véres,
fekete múltra, hanem vegyük elő a veres és sárga bélü édes dinnyét, melynek bélét, ha már a gyerek felemésztette, hójából lárvát készít magának vagy teknőt, hajót és más különféle játékszert, S ha bele unt, oda adja ast a két vagy négylábú apró vagy nagy jószágnak, mely örömmel elfogyasztja. Azonban mi is ezer örömmel elfogyasztjuk mind a görög mind kiváltképpen a sárga dinnye héjat: ha ez ezukorban van befőzve. Igaz ugyan, hogy nagyon sok ezukor kell ahhoz, hanem azután a dinnyehéj-befőtt megállja ám helyét tökéletesen, akármelyik befőttel kiállja a versenyt, sőt jóval több inyencstől hallottam mint nem, hogy a dinnyehéj befőtt a befőtteknek dicső koronája! Beléből pedig melyben felolvadtcsukoranyag foglaltatik, minden ezukor nélkül teremt a konyha millió águ tudománya megbecsülhetetlen lekvárt. Mi több, Amerikában ujabb időben dinnyéből ezukor gyártatik, mely az eddigi ezukrot édességre nézve felülmúlja. Magvaiból, melyeket nálunk elszoktak dobni, enyhítő tejet sajtolhatunk. Ez főképen mellbetegeknek, szerfelett hathatós gyógyszer.
E sok oldalú kitűnő haszna miatt szerette a dinnyét olyan kimondhatatlanul Tiberius római czászár is, kinek az egyik „földi boldogság"-át képezte; sőt egyéb üdvösséget nem kívánt a sirontuli világtol, csak azt, hogy ez örökkön-örökké dinnyével lássa el őt, vala hányszor enni óhajt. E kegyetlenül zsarnok császártól, ki „vérrel gyúrt agyag"-nak neveztetett, egy dinnye által menekült meg Caprea szigeten Sextus Paulus szabados, kit orgyilkosnak hívén Tiberius, üldözni kezdett. Sextus Paulus egy szeliditett tigrissel játszott, mely meglátván a császárt, felé szokott. Gyűrűjével ütötte meg Tiberius az állatot, mely legott eliramodott. Ekkora zsarnok nyílsebesen ment Sextus Paulus után, ki, látván, hogy tüstént utoléretik, főidre dobta a kezében levő dinnyét. Teljes kéjörömtől szikrázó szemekkel kapta fel azt a császár és megette. De mire elfogyott a boldogító gyümölcs, megszabadult Sextus Paulus. Tiberius dühe is lecsillapult a hideg dinnyétől. Hogy ezt k»p e a túlvilágon a „vérrel gyúrt zsarnok. V nem tudom ; azunban azt feljegyezte a történelem, hogy hetvennyolez éves korában megbetegedvén, ugy elájult, miszerint megholtnak tartatott. Mire Caligula kiáltatott ki császárnak. Ez az újra magához jött Tibenusra Macro testőrkapitány áital annyi párnát halmoztatott, hogy aa megfulladt ezek alatt.
Hiszem, hogy szegény „vérrel gyúrt zsar nok," — ha már megkellett halnia — jobban Bzcrette volna, ha nem a vánkostól, hanem az .üdvózitő dinnyé''-töl halt volna meg mint Albert magyar király. Ez, ki egy év alatt három koronát is tett fejére, hősiessége mindenütt aratta a harcz babérokat és nevezetes törvényei által kivívta a magyarok szeretetét, a törökök el leni háborúból visszatérvén , igen mértékietlen dinnye evés miatt vérhast kapott és Béc« felé utaztában 1439-ben október hó 27 én Komárom vármegyében a kitűnő bortermő Neszmély városában jobblétre szenderült. Holtteste Fehérvárott temettetett el.
Minden, mi túlságos, megárt. Ez áll a dinnyére nézve is, mely a mértékletesség korlátai közt a legízletesebb étel s ital egyszerre, a paraszt embernek fagylaltja s egy külföldi tudós ínyeccz szerint az egész világon a legnagyobb .földi jó." Ezért termesztik hazánkban is szélteben hosszában. Dúsgazdagon tizet a kövér magyar föld; mert kedvező esztendőben egyetlen egy dinnye, különösen a sárga, annyi pénzt hajt be, mennyit egy különben jól müveit hold földnek másnemű terméke alig-alig hoz össze. Magva is olyan dicséretes, hogy negyven év múlva is csiraképes, azaz negyven év múlva is tökéletes dinnyét hoz létre ; mely — midőn még apró s éretlen, — ha ugorka és paprika közé téve besavanyittatik, az ecsetben megérik, mosolygó piros béllel ajánlkozik és fölülmúlja jósagban besavanyított társait.
Itt is tehát kitűnő. Legkitűnőbb dinnyék Magyarhonban a sámaomiak, csányiak és a hevesiek. Ezen utolsóról szól a gyönyörű népdal:
-„Nincs édesebb a hevesi dinnyénél!" Ez előtt azután csakugyan egészen le a kalappal!
VÁROSY MIHÁLY.
E. B.
Bűnügyi tárgyalások jegyzéke
a zala-egerszegi kir. törvényszéktől.
1878. évi augusztus Sin.
1259/B. 878. áz. I. Resze Benjámin és társa súlyos testi sertéssel vádoltak elleni ügyben. kir. táblai Ítélet hirdetés.
Augusztus 16-á n.
1753/B 878. Sz. 1. Kis János és társai erőszakos nemi kösös&Iéa megkísérlésével vádoltak elleni ügyben. Végtárgyalás.
1864.B/878. Sz. 1. PinUrits Ferencz és | társa nyilvános erőszakoskodással vádoltak i elleni ügyben. Végtárgyalás.
Augusztus 22-é n.
1710/B. 878. Ss. 1. Szóka Gyula és társa tolvajlással vádolt elleni ügyben. Kir. t. ítélet hirdetés.
1727/B. 878. Ss. I. Mészáros István és társai tolvajlással vádoltak elleni ügyben. Kir. t. Ítélet hirdetés.
17C6/B. 878. Sz. 1. Jakab Ferencz csalással vádolt elleni ügyben. Kir. t. ítélet hirdetés.
Augusztus 29 e n.
188Ü/B. 878. Sz. 1. Szalai József és társai súlyos testi sértéssel vádoltak elleni ügyben. Kir. t. ítélethirdetés.
1930/B. 878. Ss. 1. Dörnyei Dénes és társa súlyos testi sértéssel vádoltak elleni ügyben. Kir t. ítélet hirdetés.
Augusstus 30-á n.
176t)B. 878. Sz. 1. Hatvany József sikkasztással vádolt elleni ügyben. Végtárgyalás.
Keit Z. Egerssegen, 1878. évi jul. 31-én.
MUZSIK KÁLMÁN.
iroda igasgató.
Helyi hirek
— A nagy-kanizsai dalárda — hír szerint — szeptember elején szombathelyre rándul, ott jótékony czélra hangversenyt adandó.
— A pécsi dalárda aug. közepén Gráczba utazván, útközben, menet vagy jövet Nagy-Kanizsán megállapodni szándékozik s mint halljuk a kisdedovoda javára hangverseny rendeztetik.
— Balaton Füreden a 10 ik számú kimutatás szerint julius 27-ik 792 folyószám-ban 1346 fürdővendég jelentkezett.
— A „Párisi Lapok" 5-dik száma következő tartalommal jelent meg : A világkiállításból. — A franczia nyomdák a világtárlaton. — Az ebek veszettségéről. — a léghajó. — Távollevőhez, Garay Sándortól. — Parisig és vissza, útirajz Bátorfitól. — Különfélék. — Hirdetések. Ár» évnegyedre 1 frt 60 kr.
— Hévi*ről írják nekünk, hogy ott julius 31-óu erős zivatar volt s hópelyhek lepték el a tért.
— Bellát inex, aug. 1. 1878. A legközelebb mult julius hó 28 áneste t. Svastits Bánó szerelve tisztelt alispánunk, egy számos tagból álló megyei küldöttség élén érkezett meg városunkba a vidékünk és Stajerorsságközti mu-rassabályozási munkálatokat megtekintendő. — Az összes küldöttség a helybeli uradalmi tiszttartó, t. Ssirmay József ur ismert vendégszerető házánál szállt, a hol a hasi ur és háziasz-szony áital valódi magyar szivélyességgel fogadtatott. — Más nap délelőtt a küldöttség teladatához híven, a szabályozási munkálatokat szemlélte meg, a honnan visszatérve, minthogy már dél volt, a dus terítékű asztalhoz ültünk. — Ebéd után, mely négy óra felé végződött, a többi délutáni idő réssínt a jegyzőkönyv szerkesztésével, részint a gyönyörű kastélykert megtekintésével teltei, a míg nem ismét vacsorához ültünk. — A társalgás, az ízletes étkek fogyasztása s pohárkoezíntásek közt vígan s kedelyesen folyt, mialatt a hás előtti kis kertben a helybeli huszonkét tagból álló polgári török zenekar, Murkovics János néptanító ur karmestersége mellett játszott, majdnem éjfélig. — A következő reggel a küldöttség szívélyes búcsúzás köst végre eltávozott körünkből, mely alkalommal t. alispánunk azon óhajának adott kifejesest, hogy Jöellalinczot többször is meg fogja látogatni.
— Csöndes J. Ferencx soproni nevelő-és tanintézetének értesítőjét vettük, a hazafias érzelmet terjesztő derék intézet középtanodai 4 és elemi tanodai 4 osztályból áll, elsőbe 28, utóbbiba 27 egyén járt, s a tápintéxetben 8 volt, hazai * külföldi tanuló. Ajánljuk ez érdemes intézetet as illetők figyelmébe.
— Keszthely, aug. hó 1878. Folyó évi julius hó 29 ón, Keszthelyen, a Niessner féle kertben tombola estély rendeztetett, fele rész ben az országos „Eötvös alap* javára, felerészben pedig a keszthelyi községi elemi népiskolába járó szegény sorsú tanulók ruházatára. Óhajtva vártuk ama napot s kíváncsian lestük a pillanatot, melyben as estély kezdetét veendő volt. Az oly várva várt nap végre mngérkezett, a siker, — melyet az igen nagyszámú közön ség megjelenésének kössönhetünk — minden reményünket jóval túlszárnyalta. Mielőtt a jelen volt hölgy koszorúról megemlékeznénk, erkölcsi kötelességünknek tartjuk hálás köszö-netet mondani Bálás Árpádné urnő ő nagyságának, aki hathatós befolyásával párosult önfeláldozó buzgalommal iparkodott a tombolja estély minél sikeresb kivitelét elősegitnL A nagy számmal megjelent hölgy közönség közt voltak: Bálás Ár-p á d n é, Horváth Miklósáé (Z.-Egerszegről), SzaWné (Mnrczalibói), Vér-tessy Ivánné, Dr. Csaoády Gulztávné, Csengey Vilmos-n é, Villásy Pálné, Ujvárj Sás-
d o r n é, Szép Lászlóné, M a n o v i 1 D á v i d n ó úrnők, továbbá: Csesanák Mariska, Baj omy Hermin (Zala-Egorszeg), Lenhárd Kornélia, Ta-tay nővérek (Budapest), Kovács Laura, Gárger Eugen, Tulok nővérek (Szombathely), K u g 1 e r nővérek, Regensberger nővérek, H o t f m a n Regina és Szid í, Hitel Matild, Galba Emília, Nagy nővérek, Korch-m á r o s nővérek (Vasvár), Szabó nővérek , Stocker Vilma, Breyer Szidónia, Oppenheim nővérek, Hochreiter Jolán Gleíman Györgyike, Braun Marcsa, Kohn nővérek éb Göcz Júlia úrhölgyek. Fogadják azon úrhölgyek, kik a tombola jegyek elárusításánál szivések voltak közreműködni legbensőbb köszönetünket. Az estély a kettős jótékony czélra 82 frt 85 kr. tisztajövedelmet hozott. — Biba Eugénia úrhölgy keszthelyi hangversenye kitűnően sikerült. A ssinhás zsúfolásig megtelt.
— Keszthelyen, az „Amazon" szálloda nagy termében folyó hó 23-án tánczkoszorucska volt, melyen a Hévvizen levő fürdővendégek és Keszthely szépei közöl is többen vettek részt. Ott voltak :Mareovic8 Irma (Csáktornyáról), Szabó Emília (Pusztáko-veczről), Hertelendy Pepsa (Kus-tányból), Tulok Örzsike (Szombathelyről), Lakner Antónia, Gárger Zseni, Stocker Vilma (Keszthelyről,) Botka Erzsike és Angyalka (Hahóiról), P á 1 f y Amália, Hochreiter Jolán, Botka Pau 1 i n (Újfaluból), Pataky Lujza (Keszthelyről), Takács Laura (Pápáról) úrhölgyek és Ujváry Sáudorné urnő Keszthelyről. A kedélyes táncz, melyben a négyeseket 20 pár lejté, a színi előadás után vette kezdetét s reggeli 5 óráig tartott.
— A baksai kerületben, — mint a .V. Lapokban" olvassuk Dr. Berger Ignácz ssent-györgy völgyi plébános ur képviselőjelöltül lépett fel. — A közügyek terén, a megyei életben tevékenységet tanúsított s hazafias érzelmű barátunk megválasztásán örvendünk.
— Rövid hirek. a magyar írók segély -egyletének a Marcsibányi alapítványból 5500 frt jutott. — A választások alkalmából hazánkban már ''is több helyütt véres verekedések fordultak elő. — Görzben izgató proclamatió terjesztetik. — Serajevoban felkelés tört kí. — Nobiling egészségi állapota minden reményen kívül van. — Vilmos császár aug. 3-án Tep-licsben ülte születésnapját. — Triesztnél egy ladik elmerült s öt varróleány a tengerbe veszett. — A nemzeti színházban ang. 10 én kezdetnek meg az előadások. — Sár váróit aug. 5. helyett ang. 19-én less as országos vásár. — Trepoff Bécsen át Franzensbadba utazott. — Esséken 1600 akó rósz bort öntöttek a Drávába.
— Néhai dr. Kovács S. Endre Rókus-korházi osztályát dr. Lumniczer vette át. — Koritniczán felépült a gyógy terem. — Vorones orosz városban a cholera kiütött a egy nap 60 ember halt meg. — Hazánkban 2.179,000 ló van. — A sah Bécsben 10 ezer Werndl fegyvert rendelt meg. — A pápa államtitkára Franchi meghalt.
— 1880 ban Ausztráliában tartatik világkiállítás. — A mozgósítás folytán hátramaradt vagyontalan családok segélyezésére királynéuk eser frtot adott. — A győri gyapjukiállitáson 31 elismerő oklevél állíttatott ki. — Temes és Torontál megyékben a keleti marhavész dühöng.
Ki nyert?
Prága, julius 31-én: 41.30.29.3. 88. Lemberg , , 20. 90. 5. 60. 44. Szeben „ „ 7. 5.52.33.43.
Irodalom.
— Megrendelési fslhivát! .EtnJék-lap-czimen, alulírottak egy képcsoportozatot fognak e hó közepén kiadni, mely a budapesti népszínház tagjainak arczképét foglalandja magában. Vállalatunk megindításánál egyrészről azon czél lebegett szemünk előtt, hogy a népszínház jelenlegi tagjai, még évek multán is, kedvesen emlékezzenek vissza azon időszakra, melyet, — e három év óta fennálló intézetben, — együtt töltöttek. S ha egyéb emlék nem maradna fenn a jelenből, a collegiális tisztelet-és szeretetnél: as általunk kiadandó díszes emlék-lap elegendő less,— egy pillantást vetve rá, — a letűnt ssép napokat emlékükbe visz-szaidézhetni. Másrészről azonban alkalmat kívántunk nyújtani aszinügybarátok , úgyszintén a vidéki pályatársaknak: ismerőseikés barátaik arczképét, a népszínház kiválóbb tagjaival egyetemben, egy csoportban megszerezhetni. Az „Emlék-lap* keretében, a következők arcaképei foglalnak helyet: Soldosné, Szigli-getiné, Sziklay Emilia, Lukácayné, Rákosy Fáni, Szabó Karola, Pártényiné, Kiárné, Nikó Linz, Rákosy Szidónia, Aos Antónia, Ádámi Piroska, Komárom/ Mariska; — Tamás/,

ZALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS én 1878.
Kg) üd, Lukácsj- Sándor, Eőry, Erkel Elek, Puks Ferenc*, Vidor Pál, Tihanyi Miklós, Horváth Vincze, Szombathelyi Bél», Sólymosy, Egri Kálmán, Kápolnay J., Pártényi János, Bakonyi István, Jány Gyula, Szigligeti József, Báthory Románcaik Mihály, Kovács István, Galló György, Czakó Endre, Vasvári Kovács József, Rózay József, Genée Sándor, Dobocsá-n) i G; ula. Az „Emlék-lap* f. év auguszt. 15-én jelenik meg. Ára 1 frt 50 kr. leend. Képeink művészi kivételéről: Elischer Gyula elismert rajzolónk neve s a külsó kiállítást illetőleg Légrády testvérek jóhirü nyomdája kezeskedik. Vidéki megrendelések utánvéttel eszkö-zolteinek. Szíves gyűjtőknek tiz példány után, egy tisz teletpéldány nyal szolgálunk. Megrende lések : Báthory R. Mihály nevére, a kiadóhivatalhoz ^Budapest, Kőfaragó utcza 1. sz. 8. ajtó) czimzendők. Legyen szabad a ssinügybarátok s a vidéki színészet tagjai részéről, minél tömegesebb pártolásra szamitanunk! Budapest, 1878. augusztus l én. Bakonyi István és Báthory R. Mihály, az .Emlék lap" kiadói.
Vegyes Mrek.
— Választóéi naptár. Aug. 5 én válasst 176 kerület, 6 án 29, 7 én 48, 8 án 85, 9-én 2,
10 én 4, 11 én 33, 12 én 22, 13 án 5 és 14-én 9, összesen 413 kerület,
— A halál karjaiban. Egyik, Kolozsvárról Nagyvárad felé robogó vonat gépésze a mult napokban egy sötét alakot pillantott meg a vágányokon, mely, dacsára a rögtön hangos-tatott éles fütynek sem hagyta magát nyugalmából kizavartatni. A mozdonyvezető megszorította a dörzsféket s óriási erőfeszítésének sí került a vonatot még idején megállítani, mire az utasok kösül többen a pályára siettek s ott egy tisztességesen öltözöiött, fekete ruhás nőt találtak, önkívületi állapotban, megmeievüi len; kezében egy imádságos könyvet szorítva. Felemelték, de eszmélete akkor sem tért vissza : ez volt lelkének átmenete az életből a biztos halálba. Feltették a vonatra és bevitték az állomásra a szerencsien nőt, a kinek akaratán oly erőt vett már akkor a bistoa halál tudata, hogy többé, ha akarta volna se lett vala ké-
pe« a katastrófa elől menekülni. Most Bihar megye köakórhisábaa ápolják.
— Jó ilc*. Pompejiben ismét megnyílik a sziohás, mely Krintm ssületése után 97-ben záratott be. As igazgató, bizonyos Luigini nevü nr, a szinhás megnyitási hirdetését igy kezdi meg: .Ezen város ssinháza 1800 év után as .Ezred leányával" ismét megnyittatván : kérem azon jóakarat további fentartá-sát, melyet e város műpártoló közönsége igen tisstelt elődöm : Marcus Luintus Msrtus iránt tanusitott Legyen róla meggyőződve a közönség, hogy mindent elfogok követői arra nézve, hogy as ő igazgatása alatti ritka tulajdonságokat elérhessem" . ..
Szerkesztői üzenet.
2881. M. Köszönet a késsaégírt.
2882. W. Újvidék. Atonnal megk Oldattak. 288:i V. Siófok. A kiadó hiraUt intézkedett. 288-4. K K. Zala-Eferstcg. Köszönettel vettük
a k Balésót mielőbb megkezdjük.
Aagatztit 4-tff asfisztis 10 l| 1878.
H<$- és heti- Rath, és prnt. aap naptár ö ö r ö g J? naptár jatj
31. As irgalmas samariairól . Lakács XVI.
'' 4 Vtsárrap F s Dom. ; 5 Hétfó Harib. ass. 6 Kedd Uras. 7 Sc er da Kajetán 8 Csütörtök Csjriák. r. 9 Péntek , Román t. 10 Hsombat [Urlnei 23 A 7 Trop ^ 24 Kristina 26 Anna 2G Hermol. JM 27 Pantal. % 28 Prochor & 29 Kallin. ^
Felelős szerkesztő: Éitdrfi LajOS.
Móry Lajos urnák Sümegen.
Mintán &n, az irányomban elkövetett brntália sértéseért lovagias elégtételt adui nem akar, vagy arra képtelen, — én flot esennel nyomoralt gyA-vának nyilvánítom.
STRAUSZ ÖDÖN
*) E rovat alatt közlöttért felelősséget nem vállal a Szerk.
Határozott óvás hamisítás ellen! 27 éven át kipróbálva! Dr. P O P P J. G
cs. k. udvari fogorvos Bécsben, (Bognergasse 2.)
Aiiatherin-práparaíumai.
Üres fogak kitöltésére
nincs hatályosabb és jobb srer, mint fOQÓsjs, melyet mindenki könnyön és fajdalom nélkül belehclyerhet odvas fogaiba, mely aztán a fovrészekkel és foffhnssal teljesen egyesül n a fogakat a további elromlástól óvja s a fájdalmat csillapítja.
Anatheriii-szájviz
üvegben 50 kr., I frt., I frt 40 kr. a legkitűnőbb Bzer, csúzos fogfájdalmakban, gyulladásoknál, a foghus daganatai és sebeinél ; felolvasztja a létező fogkftvet és megakidályo''.za annak uj képződését ; az ingó fogakat a foghas erősítése által szilárdítja ; s midőn a fogakat és foghust minden áitalmas anyagtól megtisztitja, a szájuak kellemes frisseséét kölc»r>n5z és már rövid hásinálat után eltávolítja a kellemetlen szagot.
Anatherin-fogpasta.
Ezon készítmény a lehelet frisseségét és tisztaságát fentartja : azonkívül a fogaknak hófchérséget kölcsönöz, azok romlását megakadályozza és a fojjhuat erósbíti. — ára 1 "frt. 22 kr
L)r. Popp J. G. növdny-fogpora.
A fogakat oly szépen tisztítja, hogy annak naponkénti használata által nemcsak a közönséges fogkó eltávolittatik, hanem a fogak "ománcza is mindinkább tökéletesbtil. Egy doboz ára
63 k o. é.
Popp aromatikus fogpasztája.
Sok év Óta a legbiztosabb évészsrsek fogfájás ellen és a legkitűnőbb szernek van elismerve a szájüreg és a fogak ápolására
és f.ntartására Egy db. ára 35 kr.
Figyelmeztetés!
Előforduló hamisítások következtében bátor vgyok a t cz. közönséget figyelmeztetni, hogy minden palaczk az óvásjegy kívül még egy czimmei : (Hygea és Auatherin prJi-paratumai) ellátva van, mely egy tisztán átlátható víznyomáson az á l am í sast és a czimet mutatja. (553 1. 6 —10) Kapható: Nagy-Kanizsán : Práger Béla gyógyszerész urnái. Rosenberg és Fesselhoffer József füszerkereskedesükbeu. — Pápán : Tscbepen J., és Bermüller J.-nél. — Keszthelyen : Pfiaste-rer gyógyszerész. — Zala-Egyerszegen : Isóó F. gyógyszerész. — Kapronczán : Werli gyógyszerész. — Varasdon : Halter gyogysz.
— Sümeghen : Dorner Kajet. — Szombathelyon : Pillich Kerencz es Rudolf gyógyszer. — HatárSrvidéki 8z.-Györgyöa : Kibic E. C.
— Veszprémben : Tuszkro és Társa, Guthard Tivadar éa fiainál, ugy Ferenczi gyógyszerész. — Székesfehérvárott: Braun J., tírosz-mann, éa Dieba.Ua gyógysz —Lovas-Berényben; Heísler gyógysz-
— Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész — Pakson : Flórián J. gyógyszerész. — Körmenden: Horváth J. 8omzenrend gyógyszerész — Kaposvárott: Kohn J. Schrőder és Darás gyógysz. Szeg-azárd: Brahsay gyógysz. — Konyádon: Kramolin J. — Baján: Michitacb St., Herzfcld fiai, és Bőszek gyógysz. — Pécsett : Zsol-nay W. éa E., Zách, Kunz, Kovács, és Sipűcz rádoo : Zadabánszky gyógysz. — Marcxahban : Tolna : Fíchtl 8 fcy>gy«z. — Dnnaföldvárott:
— Szent-Györgv ön : Nöthíg — Alsó Lendrán : Robonczoo : 8imon gyógyszerész araknál.
gyógysz. — Ká-K.iss gyógysz. — Lakács gyógysz. Kiss gyógysx. —
SZÉPSÉG. IFJÚSÁG.
-A- hölgyvilág
által mint f9ISlaslbstia> bérfloosiitószer általánosan elismertetett a hivatalosan megvizsgált. kuflaö, ártalaatlas, valódi
RÁY18ANTE
Dr. L E J O 8 S E-tol Párisban,
Ezea világhírű bőrtisxtitó szer valamennyi azé-pitószer között leghitelesebb és leghatásosabbnak bizonyult tztpi&k, bőrkiütés, rezesség, sárga foltok, valamint minden bőrtisztátlanság biztos eltávolítására. A R A VISA NT E az arezszinnek feltűnően szép halvány rózsaszínű bársonyszerü fiatal üdeséget ad, a bőr és kezeket gyöngédekké teszi, a léfl befeatásá-tél BOfévja, s gyöngéd bórt szerez a legkésőbbi öregságig. Kapható valódi minőségben :
Mtaaizsáa, Prá|er Beia or gyógyszertárába*, Jáiisf gyógysz. urnái, Szegeden Kovács Albert és Barosay Károly gyógyszerész araknál. Eredeti üvegtok ára 1 frt 60 kr. Központi főraktár B oda pesten Sohwtrz Hesrlk-flél Mária Valéria-utcza, 9 as.
(689 19 -20)
Árlejtési hirdetmény.
158. Eln k. a. 78.
A nagy-kanizsai királyi ügyéazaég réazéról közhírré tétetik, mi-azerint a nagy-kanizsai királyi ügyészségi börtönben, a csáktornyai fiókbörtönbon, valamint a nagy-kaniztai, keszthelyi éa letenyei kir. járás-bírósági fogházakban 1879—1881 évben leUrtóztstandó vizsgálati, elitélt és beteg fegyenczeknek, a nagyméltósága igazságUgymi-nister által 1872. évi 112lő számú rendeleteben előirt módoni élelmezése együttesen és zárt ajánlatok feletti tárgyalásnak határidejéül folyó 1878. évi szeptember hó 16-ik napjának reggelt 9 órája a nagy-kanizsai kir. ügyészség hivatalos helyiségébe kitűzőt i k } megjegyeztetvéu, hogy kedvező ajánlatok esetére a vállalat 3 évre is ki fogna adatui, tehát a zárt ajánlatban nyilatkozni kell, vájjon 1, vagy 3 évre kiván-e az illető vállalkozni.
Mihez képest a vállalkozni kívánók értesitetnek, Logy az egy évre vállalkozók a börtön vállalatának 400 frt, as egyes járásbíróságoknál 100 frt bánatpénz letétéin melleit az árlejtésben réazt vehetnek, mely összeg a szerződés megkötése otán letéteményestetik, telaőbb jóváhagyás esetében a szerződés további bistoaitékáal vállalkozó még ugyauannyi összegig jelzálogos, vagy a budapesti érték tőzsdén jegyrett és letett értékpapirbani biztosítékot nyújtani köteles, a zárt ajánlatok a bánatpénz hozzákapcsolása, az ajánlott ősssegnek száminál és betűvel való írása, s az árlejtési feltételeknek kifogás nélküli elfogadására vonatkozó nyilatkozat kifejezése mellett az áriejtés határidejéig alólirt kir. ügyészségnél a hivatalos órákban beadaudók, hol az Irlejtési feltételek is megtekinthetők. Megjegyeztetik, hogy egyenlő ajánlatok esetében as összes vállalat kibérlőjéuek a részletes felett elsőség adatik, végre, hogy a vállalkozó részére járó ösaieg havonkint utólagosan az igazság-ügymiuíszteri számvevőség helyesbítési jogáuak fentartása mellett, bélyeges nyugtára fog a rabtartási átalány kezelője álul kifizettetni, melyre a bélyeg és közvetlen illeték köluége a vállalkozó által viselendő.
Nagy-Kanizsán, 1878. julius 30 (664 1—8)
Dr. Laky Kristóf,
királyi üg/éss.
Különösen fig)*elemre méltó a hírneves
Dr. Forti-féle
Badspettes
Utazásomból visszatérve, bátorkodom a
legújabb bécsi s párisi ékszertárgyakkal
gazdagon felszerelt raktáramat a nagyérdemű közönség figyelmébe ajánlani.
Továbbra is fótörekvésem leend magam a t, cz. közönség bizalmára érdemessé tenni.
Milhofer Ödön,
éksseréas.
N. B. A postán érkező becses megrendeléseknek mint eddigelé pontosan s gyorsan megfelelendek s esetleg választékkai is készséggel szolgálandok. (667 1—3)
Elköltözés végett bérbe adandó lakás. Magtár, bútor és borok eladása.
Egy öt szobából álló szép, kény elmos lakás, kerttel nagy pincze, padlással és minden hozzávalóval, folyó évi október 1-től, esetleg szeptember 1-tól, szinte f. é. augusztus 1-tól fogva egy magtár padlással bérbe adandók.
Ezeken kivül tökéletes Ct szoba bútorzat egészben, vagy darabonként, egy szelelő rosta, borfejtógép, 1875 — 77. borok, pálinka hordók, pléhkályhák és sofc mindenféle tárgyak eladandók.
Bővebb tudósítás
Schwarz Adolf urnái
(660 2—3) iskola-vtcza K.-Kanizsán.
?
SEB-TAPASZ
mely rendkívüli gyógyereje, elválasztó, érlelő s fájdalom csillapító hatása által leggyorsabb, legbiztosabb a egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemű bajokban. — Ily bajok a torokgyulladás, légcsőhurut, bórké a-barnaság, hártyásgyik (Croup, angina) mindennemű megsértések, harapás, szúrás, vágáa vagy égés által támadható sebek, megforrázáaok, darázs- vagy méhszurások, konok fekélyek, zúzatok (contusiók) meglepő gyors fájdalomcsillapítással — ^ögzöU daganatok, gümők, tályogok, pokolvar, (carbunculua pustula ma-ligna), megkemény kedések, genyedósek, vérkelések, minden mirigy betegségek, görvólyes fekélyek, íabyda-ganat, ujjfóreg, körőmméreg, vadhús, tagszivacs, caont-azu, kificzamitás és megrándulások, helyi csuz; továbbá a szülés folytáni lábfelfakadások és sebek, fájós, fekély-zett vagy már genyes női mell. — Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és méh fullánkja csapán ezc-n tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik, hogy asután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nem sokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jelessége leghitelesebb egyének számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a legfényesebben elismertetett — rendkívüli s legkülónne-mübb esetekben megpróbált hatásánál és feltünü sikeres eredményénél fogva, melyek használata által még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított hirét kétségbe-vonbatlanul igazolja.
Egy csomag ára 50 kr, nagyobb csomagé 1 frt használati utasitással együtt, postán küldve 20 krral több. Egy forintnyi csomagnál kissebb szállítmány nem teljesíttetik. .. ..
Központi küldemény eső raktár: Pesten TOROK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király utcza 7-ik sz. a. N a g y-K a n i.z s á n: Práger Béla gyógy-szertárában, AlsóLendván: Kis Béla gyógyszertárában. Sümegen : Stamborszky L. Szombathelyen Pillich P. gyógyszertárban.
A t. cz. gyógysserésa urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felszóllittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FORTI LÁSZLÓHOZ czimezve: Budapest (Ráczváros, Bocskay tér, 719. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is
pontosan teljesít.
Vidéki bérmentes levelek általi megrendelé sek az árnak készpénzbeni beküldése, vagy postai utalvány, vaíjrv utánvét mellett tüstént éa legpontosabban tel-jeStetnek. (658 2-50)
Hilfe für Männer
(634 8- *)
jeden Alters, welche sich schwach fühlen, durch ein sehr sinnreich construirles chirurgische Instrument. AorUlirh begutachtet — augenblicklicher Erfolg garantir!. Broschüs ren, alles Nähere enthaltend, verschickt unter Couvert gegen Einsendung von 30 kr, in Briefmarken der General-Agent 8l2j£Ltrtl, Nürnberg, Weinmarkt Nr. 5.
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
AUGUSZTUS 4-én 1878.
Növeldei értesítés.
Alulirt nevelő- és tanintézetében a 13-ik tanév szeptember l en, rendes előadás padig 10 én kezdődik.
A növendékek lehetnek 1-ör olyanok, kik az intézetben laknak seiemi — vagy reál — gymnasiumi tanulmányaikat az intézetben végzik, vagyis oktatást az intézetben lakó tanarok által nyernek. Ez esetben az elemi tanulók fizetnek 500, a reál és gymnasiumi tanulók pedig 600 frtot egy évre. 2-or olyanok, kik az intézetben laknak s a bentanuíó növendékekkel egyenlő nevelésben és felügyeletben részesülnek, de a városi nyilvános triódákat látogatják. Ezek fizetnek egy évre 450 frtot. (Sopronnak van kath. f.igymnasiuma, prot. lyceuma s állami fóreáltanodája.)
A német és a franczianyelv tanulása az intézet összes növendékeire nézve kötelező, melyért külön dij nom fizettetik s kezesség vállaltatik, hogy a magyar ajkú növendék a német nyelvet, a németajkú pedig a magyart két év alatt szó- és Írásban tökéletesen elsa-jatitja; nem különben a franczianyelvben is kielégítő előmenetelt tesz. Miután a növendékeknek túlnyomó része németajkú, az intézeti oktatás is magyar és német nyelven történik. — Az intézet 6 év óta nyilvánossági joggal
Umrath és Társa Prágában.
Mezőgazdasági gép gyárosok
ajáulják x szilárd kivitel, könvfi járás, nagy -tiszU caépléaről legel őnyös eb ban ismert, ugy
kerekokon járó
nkaképesség, és nán állö, mint
Cséplőgépekéi 5
■ ~ r baidö
kézi és járgány-csóplőkószületeiket
1-tól 8 ló, vagy ökör erejéig.
Továbbá késkitünk különféle nagyságú és elismert jó minőségű
tisztító rostákat kukoricza morzsoiokat és szecs-
kavágokat (636 9-9)
Képes árjegyzékek ingyen éa díjmentesen.
litáasal
Iegnjjibban javított szögecs-rendszor 1—4 vonó marhára, akár pedig két-irőre is alkalmazva jótállás és próbaidő mellett bórajontott vaauti szál-f e 1 ette olcsó ¿rak mellet szállítónk.
Jóravaló ügynökök kerestetnek. Ismételadók előnyben részesülnek
May fart Ph. és
Frankfurtban n
társa gépgyáruk
Majna mellett. (607 12- 16)
„Ö n s
hü tanácsadó férfiak számár*
Pályázati hirdetmény. ■ gy^geségi¿napotokban
Sümegh mezóvárosban a kath. felekezeti leány-iskolá-nál njjonau rendszeresített kézimunka tanítással öszekötött
bir s növendék á.la.érvényes bizonyitványoKat nyelte. {^T^^SXT^^r^-
Kívánatra a zene különböző nemeiben, továbbá angol- Évi illetmény. 450 frt kés2pénZ) egy szobából álló lakás s nyelvben, lovaglásban sat. külön mérsékelt dij fizetése mellett j fQtésre elég "tűzifa. - Az állomás" folyó évi szeptember adatik oktatás. I-éu elfoglalandó. — Pályázni szándékozók felszerelt folya-
Levélbeli megkeresésre bővebb felvilágosítással szolgál ^odványaikat f. évi augusztás hó 15-ig bezárólag Cseh
az intézet tulajdonosa és igazgatója
László iskolaszéki elnököz benyújtsák.
(657 3-3)
(6">0 2—3)
Csöndes J. F.
Sopronban.
Oly egyének, kik magömlés-, aeni gyöngeség, haj kihullás , valamint idült bnjasenyvben szenvednek, ezen a maga nemé-bon egyetlen mi által tajwcsot és gyökeres segélyt nyernek Megrende hetó a következő helyen: (615 iO-*j
X>r. HRJNTST L., Budapest, két sas-«tcza 24 (Ára 2 frt)
Ki 0 hfw mü rrt/k.''-rtl moif *kir nyúx.''.dnl, farinaira egy írdtk»» kf-píkkel eiUtott kivonatot k&p »bból diJtaUaul moRlrtWTc; uxoiihxn ¿mkl w re«« meg rniffit lU *ddig gyógyk«tel6*<nck, a mig e kirój,atot aen> olr^ta
SpeciaJität Neue Constructionen.
fir Mi- mű Göuel-Betríeb
2l> verachidene
FERENCZ JÓZSEF
KESERÜVIZ-FORRAS
r
3> •d.
X
tc
CT1
legtartalomdúsabb és leghatásosabb budai keserűvíz.
K pható N.-Kanizsán : Strom és Klein, Rosenberg és Welisch uraknál, vala-miut minden gyógytárbau és füszerkereskedésben.
Rendes adag: egy fél borospohárral.
M
OLL SEIDLITZ - PORA.
PűoV oL-Unr ValÁíll h* minden cximlapján a
V^Í>tllV ítlVlVUi > CUULLL, „ ¿n sokszorosított czégem
sas
cégem van
lenyomva.
Büntető bírósági Ítéletek ismételten constatáiták czégem és védjegyem meghamisittatáaát ; azért óva intem a közönséget az ilyen harni-sitványok vásárlása ellen , minthogy azok csak ámításra vannak számítva.
Biztosítva a magyar állam által.
Magyar királyi ÍOO forintos
az
1870-ik évről.
Nagy húzás f. é augusztus 15-én.
200-000 forint főnyereménynyel,
legkisebb nyereméuy, mely minden »orajegyre esik, ez iden 136 forir.t, és emelkedik 200 frtig
Évenkint három hozás.
Valamennyi nyeremény adómentes. Eladón« ezen általánosan kedvelt sorsjegyeket:
I. Készpénzért, a sápi trfolyauak ■effeleléleg
II. Részietekre, 10 frt»s 10 resztet, vagy 5 frtos 22 részletre
III. Ifervesyekre, á 2 frt 75 kr, és 50 kr bélyeg.
Vidéki megbízások azonnal, még utánvétel mellett is teljesíttetnek. Hozáai lajstromok ingyen küldetnek. Nagyobb nyeremények sQrgönyileg tudósíttatnak. (603 2—S)
KÖVES DY MOH
bank- és váltó-üzlete, bel- és külföldi sorsjegyek
különlegessége. Budapest Koronaherozeg-utoza 5
Arten in 48 (xröesen, entschprechend.
allen Verholtniaaan (654 2-4)
MfiHltajtHIS-MaSClfil (hfeheMa Schrot^ihle.}.
8C goldi-nc, »überno und, Krone« McdaJllen, 2» Klirrndipiomo aJt Pnim ''
Sesaramtabsatz bis Ende 1877 ca 67000 Masohioea.
Franco-Lieferung aut alle Eisenbahnstationen Deutschlands, Probezeit
Garantie.
Ausführliche illustr. Cataloge auf Anfrage gratis und franco
HEINRICH LANZ, Maschinen-Fabrik. Eiaengiesserei. MANNHEIM
''Mehlige, solide .Agenten erwünscht, wo ich noch nicht vertreten bin.
(»>52 4—4) Americanische Wein-
und
B r a u e r-S c Ii I Ii u c Ii e
der
Betting and Packing Co. eCht
Vertreter für Oesterreich a
nur zu beziehen durch
9 Wien. Stadt Nibelungen 15
Deutschland der N" Y. Bctting and Packine Co. in New-York.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o. é.
Valódi minőségben at x-el jelölt czégeknél.
RANCZIA BOBSZESZ SÓVAL
A legmegbízhatóbb öusegélyzö szere a szenvedő emberiségnek minden belső és küiső gyulladásnál, a legtöbb betegség ellen, mindennemű sebesülések, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek és nyílt sebek, ráki''ekélyek, üszök, szemgyüUadás, mindennemű bénulás éa sérülés stb.
atb. ell*n.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
111111111111111111 ¡i 11
F
Valódi minőségben a f-tel jelölt czégeknél.
lOBSCH-HALMÁJ-ZSIROLAJ.
Di
Krohu M. és társától Bergenben (Norvégiában
Ezen halmáj-zsirolaj valamennyi, a kereskedelemben előforduló faj között az egyedüli, mely orvosi czélokra használható.
Ára egy üvegnek használati utasítással I frt o é.
Valódi minőségben a *-al jelölt czégeknél.
Kakiárak : N.-K a a i z s a (x) Präger Béla gyógy. (x+) Bosenberg József, (x) Kesselhofer József, (z) Kosenfeld. (x) Belus József gyógyszerész. — Zala-Egers»eg 1*+*) ..Gyógyszertár a Sr.f. lélekhez. — Barcs (x) Doruer 8. Csáktornya (z) 0<>ncz L. v. gyógyszerész Ka rád Bernatzky A. gyógyszerész. Kaposvár ^xf*) Kohn J. (z) Schröder Sándor gyógy. Kaproncza (zf*; Werli M. gyógy. K 5 s z e g (z*) Csacainovic« Ist. gyógy. (z#) Küttel Ist. gyógy. Keszthely (z) Schleifer A. (z) Wünsch F. Körmend (zf) Katz Ján. Szóm bathely (z) Pillich Ferencz gyógy. S o p r o n (x) Mezey And. gyógy. (.-;) Molnár L. gyógy. Veri c«« (z#) Becs J. K. gyógy. Bánó k-S z.-Uyörgy (x) A. C. Fibic gyógy. Zágráb (z) Míttlbach 8. gyógy, (z) Irgalmashoz gyógy, (z) Hegedűs Gy. gyógy. (x#j Ferklet Ján. gyógy. Sza lónak (z) Schwarz Gnsatáv gyógy. Karad z; Rochliia JLst. (z) Barnátaky A. (5<5* 21—40)
javított kapaemellyükkel (Kcbaarenhebel) melyek dupla Upoa vasból vannak készítve és
törékeny gömbölyű va.ból képűiteket tartó.-^gben nsgyon is túlhaladják és a kapák is ugy Kve, hogy soha mozgékonyabbá uem válhat->rból sem térhetnek ki s bebizonyult, hogy tbhb pontban javitva vannak.
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtójin.
p^í„n.''t kommerzielle Facltsáulein Wien,
II. Praterstrass« Nr. 15. Porges Direktor: Carl Por tf ea
® 14. Jahrgang.
in Diese auf Grund des Gesetzes vom 27. F«bruar 1 Ö''7S. organisirte Prlvat-
mT1?M. lehransUl» hat die sich gestellte Aufgabe, die gründliche Ausbildung tüchtiger WIÜjIN, Kaufltute während ihres dreirenjührigen hestandes erfüllt. Tausende vou jun-¥T „ ien Leuten verdanken dem daselbst Ker.osieuen Unterrichte ihre Existenz und 11. I raterstrasse die Direktion erachtet es für ihre Pflicht, die abnolvirten Höher zu placire». N r Be9l"" de» Vortrügt an 16. Srptenber. Eiatohrtlbungen vom 2 September an.
ProBramme gratis. (661 2-6)
PUTZ JÁNOS
«r^zdas^gri Br^ipsry^ra
(Jyorott, FerenczrároH 10:1. sz.
•Já»lja egészen njból javitott Garrett féle SSrvetó gépelt; pléh- vagy gummí-tblcsérekkr I, melyek a. 1874. ^^^^ evi győri termény- éa iparkiállitáson ezüst éremmel lettek kítüntetvo
MT leszállított Arak és három évi jótállás mellett. ^Wm
« sornak 180, 11 sornak 200 én IS sorimk 280 forint. ^^
Három különböző nagyságban , melyekkel tetszés szeriuti hospzu sztcska vágható ''//''-tői 3"-ig 35, 45, 55 frt.
Tánycros répavágók 35 frt. Kukoriczamorzsolók 45 fr.
Daráló malmok különböző nagyságban 50 - 100 frtig.
XCvatctlc ¿a azlvatytyulc stb.
Képes árjegyzékek kívánatra bérmentve küldetnek.
Guillotin-szecska^ágók.
A-KATZA, 1878. augt 8 n.
Tizenhetedik évfolyam!
ElMzetei
jegese érre léi érre . uegyed évre 2 ,
Egy száitt 10 kr
ftti ár: d
. . 8 frtf
Hirdetések
6 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 s minden további sorért 5 kr. j. NYILTTÉRBEN
I soronként 10 krért vétetnek fel. Kincstári illeték minden »ejrye* hirdetésért kalfinf J 3() kr ¿KftendS. |
--w *S>ít
ft
} ilb
---
lap szellemi részét illető közlemények s izerkesztőhös, *n^3gi részét illető knr.jemAnyek pedig » kiadóhoz bérmentve intézendűk : NAGY KANIZSA Wlassiosbaz
Bérmentetlen levelek, csak ismert muukatár s» k túl fogadtatnak cl-
előbb
oz
lKér.iratuk viasza küldetnek.
^Ker.írj
nem i
N.-KanizsaTáros helyhatóságának nemkülönben a „n.-kanizsai kereskedelmi n iparbank", „n.-kanizsai takarékpénztár«, a „falamegyei általános tanítótestület-, a n.-kanizsai kisded-ne»eló egyesület4-, a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai kul választmány a* s több megyei és városi egyesület hivatalos értesitóie.
Hetenkiut kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Képviselőválasztás napján.
— 1878. aug. 8.
Zaiamegyében ma van az aj országgyűlési képviselő választás.
Nevezetes nap !
Egykor rajongó lelkesedéssel üdvözöltük az ily nap feljöttét, ma sajátságos hidegség futja át ereiuket, hiába igyekezünk melegíteni a hazaszeretet tüzénél, bizonyos egykedvűség, lankasztó közöny vesz erót rajtunk.
Lecsüggesztett fóvel köszöntjük egymást, mintha félnénk, néma szótlanság uralg a tömegen, mintha kétkednénk a jovón.
S mindezt nem az egyén személyisége okozza, kire szavazatunkat hazafiúi készséggel adjuk, hanem a körülmények vaskarja, egy látharlan de erejében érezhető polyp kezd ölelni bennünket s alig vagyunk képesek kibontakozni a fojtó légkörből, dermedtség, aléltság nehezedik idegeinkre.
S e léhaság győzedelmeskedjék felettünk ?•
Nem !
Érzett e nemzet ennél még gyászosabb időszakot is s megfogyott bár, de nem tört meg. Él s élni fog még e nemzet e hazán !
Ma ujult erőt vegyünk az alkotmányos joggyakorlat oltáránál s reményünk horgonyát bizalommal nyujtsuk át ujolag annak, kiben a többség bizalma központosul.
A nagy-kanizsai képviselóválasztási kerület ismételve diadalt ül, mert ünnepelt hazánkfiát, a magas műveltségű s tudományos, országosan tisztelt férfiút Csengery Antalt választja meg egyhangúlag, ki mint eddig, ugy ezentúl is figyelemmel, a város
és kerület érdekeinek hü védésével viszonozza a megtisztelő bizalmat.
Smigó bennünket ismert higgadtsága -s hazafiúi meggyőződésének erejével képvisel bennünket az országházában, a törvényhozás nagy munkájában, addig mi honn lássunk sziute a munkához, mely fölfrissíti erőnket, edzi kedélyünket s örömet nyújt a ködös állapotok közepette.
Csüggedni gyáva szokott.
Gyávák pedig nem leszünk !
BÁTORFI.
A magyar tűzoltók
IV-ik országos közgyűlése, Iglón, jalins 20. 21 és 22 én.
A magyar tűzoltók országos közgyűlése kapcsolatban tűzoltó szerek kiállításával, f. hő 20-án nagy ünnepély esseggftl nyittatott meg.
Az ünnepélyt rendező bizottság már betekkel ezelőtt nagy mozgalmat fejtett ki, hogy nem csak lglónak, de Szepeaségnek jó hirnevét megörökitse. Igló városa t>00 Irtot adományozott díszítésére, vendégszerető polgárai pedig ingyen ajánlották fel lakásokat. Szóval minden meg volt téve, hogy az országból és a külföldről nagy »iámmal egybegyűlt rondégek igazi magyar vendégszeretettel láttassanak el.
Igló lakni régóta nem láttak ily sürgést-forgáat és élénkséget, mint e napokban. 67 tűzoltó egyesület képviseltette magát a gyűlésen 594 emberrel.
A várostól éjszakra, az állomás félre fek vő bejáratnál egy szép diadalív volt felállítva, ennek jobb oldalán a magyar, a balon pedig az Erdély czimer és lobogó volt kifüggesztve, alól a város czimerével. A diadalkapu egvik oldalán e felirat volt olvasható: ,Istennek dicsőség, felebarátunknak segitség" ; a másikon: .Ha Isten velünk, ki ellenünk!" A főtéren vala-mennyi ház koszorúkkal és zászlókkal volt feldíszítve.
Az «gyes küldöttségek jobbára pénteken és szombaton érkeztek meg, az indóháznál az
iglói tűzoltók által fogadtattak, s zeneszóval a városba kísértettek. Képviselve voltak uévsze-riut: Arad, Bazin, Béla, Beuthen, Beazterczebá-11} a, N. Bii»e, Budapest (3 egylet), Csácza, Debreczen, Dobsina, Dunafold vár, Z.-Egerszeg, Eperjea dac*, Galgóez, Győr, Illava, Knposz-tafalu, Ka*sa, Késmárk, K.-Komárom, Kör-möczbánya, Leobechiitz, Lőcse, Linz, Merény, Mlskolcz, Modor, Muiány, Odoein, Ostrau, Pécs, Pécska, Pozsony, Podolin, Pwchó, Remete, Rózsahegy, Rosnyó, S. Ujhely, Selmecz, Svedlér, Sepsi-Szi-György, Sóvár, Strázsa, Sopron, A. Szántó, K. Szeben, M.-Sziget, Sz. Váralja, N. Szombat, Temesvár, Tisza Füred, Trencsén, Vácz, Várda, Várna, llj-Arad, Zsigmondháza és Zsolna.
Az ünnepély július hó 19 én este vette kezdetét, a kasinóban rendezett ismerkedési es télylyel, hol Dr. Simenczky S. az iglói tűzoltó egylet elnöke következő ékes szavakban üdvözölte a vendégeket.
Tisztelt vendégek !
A IV. magyar oraz. tűzoltó-szövetség közgyűlésének programmja szerint a mai estély a társas összejövetelnek van száuva; kölcsönös ismeretség még nem látott vendégek s vendég szerető bajtársak közt csak ugy nyer valódi szívélyességet s tartósságot, ha mindjárt kez déltől togva a vendégek rokonszenves vonzalommal nem csak üdvözöltetnek, hanem esten vonzalomnak tettleges kifejezés is adatik. — Én, mint a helybeli tűzoltó egyesület elnöke, midőn magyar őszinteséggel kedves vendégein ket a mai társas öaszejövetnél szívélyesen üdvözölném, előre is biztosítom önöket, mindnyájunk ragaszkodása, tisztelete és szeretetéről, azt kívánván, hogy a mai társas estély az iglói tűzoltó egyesület s a megjelent kedves vendégek és bajtársak közt a tcstvérességet és barát-bágot szorosabban fűzze, mely barátságba s önök becses jó hajlamaiba, az iglóí tűzoltó egyesületet ezennel ajánlom.
Ezután következtek a felköszön tések hosszú sorai: Krenedics (váczi) az iglói tanács, a lakosság és a rendező bizottságra, — Kovács
(zala-egerszegi) a hazájukat hévvel szerető a magyar érzelmű iglóiakra, — Adamovits ^komáromi) a jelenlevő németországiakra, — Rösch (soproni) a tüzokó-ügy re, — Krenedics az országos tűzoltó szövetség elnöke, báró Bánhidyra, — Seltenhofer (soproni) Dr. Magirus, uhui képviselőre, — Kovács — az iglói nőkre, — Yárady (németsági plebáuos, az uj-aradi önkéntes tűzoltó egylet működő tagja)édesanyánkra, hazánkra, — Dr. Magirus a magyar és német tűzoltókra, — Kovács a magyarországi tűzoltók első papjára ^regiments páter) Vára-dyra, s hozzá teszi, miszerint kívánatos volna, hogy papjainak Várady példáját követve, a tűzoltók közé sorakoznának stb.
20-áu a városház nagy termében választmányi ülés tartatott; jelenvoltak : Krenedics (Vácz) Martinengo. (Pozsony) Adamovics ^Komárom), Scharr (Arad), Kovács (^Zala-Eger-szeg), Rösch (Sopron) Puisch (Igló) és Papp (Budapest) a választmány titkára.
Putsch üdvözli a magyarországi tűzoltó választmányt, sajnálatát fejezvén ki h»gj- a magyarországi tűzoltó szövetség elnöke báró Bánhidy Béla meg nem jelenhetett, fölszólítja a választmány tagjait, hogy helyettes elnököt válasszanak. Adamovics a váczi főparancsnokot Krenedics urat ajánlja, s ajánlata egyhangúlag elfogadtatott. Krenedics megköszönvén a bizalmat, az elnöki széket elfoglalja.
A választmány föteendőjének tekinti a közgyűlés sorrendjének megállapítását.
Kovács kéri a választmány t, hogy ez ugy intézkedjék, hogy minden egyesület köteleztessék a statisztikai adatok idejekorán leendő beküldésére azon megjegyzéssel, hogy maga a választmány is kellő időben tegye meg a szüksége« lépéseket. Az elnök kijelenté, hogy a szö vétség vagyoni állásinak csekély volta miatt nem lehet minde.nt ugy intézni, mint azt az ügy érdeke megkívánná.
Martinengo indítványozza, hogy minden tag is köteleztessék az országos szövetségbe, lépni, mert csak akkor lehetséges a statistikai kimutatást poutosan összeállítani, mire nézve az általános véleméuy odaterjed, hogy ezeu ügy csak országos tüzreudészeti törvény hoza-
TÁRCZA
Egy ellenségemhez.
Miért borul el liljom arezod Hogy ha meglátsz engemet ? Rzelid szemeidben hogyan Lehet annyi gyűlölet ! ?
Sielid szived, ifja szived A mely oly jó oly meleg Már gyűlöl hisz szeretői is Még síig tannlta meg.
Az életnek csak tavaszát, Csak rózsáit ismered, Nem tudod, hogy egy kebelben Mennyi gj''ötrelem lehet.
Nem tudod még, hogy mennyit küzd Mennyi kinoa harezot viv, Mennyit .isenved, mennyit vérzik, S még gem szakad meg a sziv.
Nem tudod, hogy ar éo saivem Meunyit érzett, szenvedett] N em tudod a fájó bzivnek Hogyan fáj a gyfilőlet t
A ki boldog az dalolhat Fenntartja * bOstke^ég; De a ixenvedf>nek bidd ns; Öntudata nem elég.
Volt idő meg nem hajoltam Egy egéaz világ előtt, Oh, de * sok szenvedésben Büszkeségem megtörött !
Szivem eddig kérelmet csak Istenéhez kttlde fel. Most e büszke íjív megtörva Saaratetért esdekel :
S még csak ég felé omeltem Eddig, itt a büszke kéz ! Feléd nyújtom, oh fogadd el Hisz szeretni nem nehéz.
Oh ne gyűlölj, ne fordulj el Kmlékezr. és gondold meg, Hogy a szolid mindenható Mondá ; ne ítéljetek. —
B a >1 a pest, 1878. jnoins.
FENYVES8T ANDOK.
eszembe, kánikula
a
kánikula — puskaporos.
E czim oly eseméuyt juttat melynek hevével még a legforróbb sem mérkőzhetnék meg.
Azon gyárak, melyekben a különféle ló szer késéül, laboratóriumoknak neveztetnek tüzérségnél.
Az e gyárakban követett legnagyobb elővigyázat és óvatosság daczára sem kerülhető ki időről-időre egy felrobbanás.
Az ily gyárak parancsnokaiul alagpedán-sabb, legszigorúbb tisztjeit szemelik ki az ezrednek s nem csoda ha néha a lulszigor kegyetlenséggé fajul ki.
E parancsnokok sohsem nevetnek, dérdur természetük a savanyu ugorka hordóhoz hasonlít, s legjobb akaratával sem végezhetne valaki valamit Ínyükre. A legmogorvább köztük voltCaironi kapitány tüzmü-vetelő. (Feuer-werksmeister).
Mint neve ia mutatja, olasz.
Még ujonczkoromban lettem egyaier oda kommandirozva hozzá »munkára". Aki nem foglalkozott vele, neir. birná e munka nehézséget felfogni.
Ha két két olyan munkás, ki „otthon* legfeljebb nehéz körzőt kezelt, arra Ítéltetik, hogy három mázsás puskaporos hordókat vigyen a völgyben lévő gyárból a hegyre épített tortba — hajnaltól napestig — akkor zsoiozs-mákat zengedez, mert ennél sokkal nehezebb .Dieust" is van.
Pajtásaim, kik már tapasztalásból tudták mily kánikulás lesz ma a levegő, nyakkendőjüket kabátjaik, vállzsinórja., úgynevezett ,d r b g o d e r" alá csatolták. En, mint ujoncz nem mertem <*zt meglenni, s eleinte őrültem is, hogy nem tevém, mert csakhamar nyakon csi-poll a kapitány egy pajtásomat.
„Hogyan mersz te itt nyakravaló nélkül a glédaban állni? Ugy néz ki mint valóságos bandita, s nem is tudja, hogy katona !"
En meg csak ugy várva vártam, hogy már engem vizitáljon, mórt széles nyakravaióm oly feszesen szorult oda nyakamhoz, mint hordóhoz az abroncs.
Csakhogy míg hozzám ért, elfelejtette már a nyakravalótlanságot s engem megpillantván, szuronyokat szórt a szeme.
Hát azt a fán fütyölő Jeremiásodat, azt a kifordított subában járó Habakukodat, (soh sem káromkodott ám kartácscaal vagy rakét-li vei) hogyan áll ez itten a nyakra valójával! Hiaz ennek nincs szándéka dolgozni. Tán azt hiszed, hogy innét majd „Kirchen parádéra" visznek? Veszed le hamar a nyakravalót 1*
Hidd el nyájas olvasó, hogy inkább nyeltem volna le egy negyvennyolca fontos gránátot, mint est elhallgatni. De mintán beszélni még sem volt szabad, a még a katona gondolatai is vámmentesek, gondoltam; «Szakadj mag !•
Erre végig vizitáltatott bennünket, némelyikkel még a csizinat is lehuzatván, nincs e benne — gyufa-
Ismétlem, gyakrau a legnagyobb óvatosság is hasztalan. Hányszor történt már expiosió az által, hogy egy vas darab jutott ériutiezésbe egy kavicsszemmel és szikrát szült!
Svédországban a puskaporos gyárak egyes szakokra vannak osztva oly gépezettel, hogy ha egy szak fel is robban, ez által a többi részek — viz alá helyeztetneks mentve vannak .
Ez okból tilos is kardosan vagy sarkantyúval puskapor-gyárba Delépni, légyen hz akárki.
Egyszer ő felsége Fercucz József király uuk, ki akkor még csak császárunk volt, vizitálta .1 mantovai portornyot. — Örökül oly katonák, választattak, kik — mint a káplár ur moudá — ortografice tudnak németül — beszélni. Szerencsémre én is köztük voltam.
Közelgett ő felsége.
Tisztelegtem, de egyszersmind kivont karddal álltain utiát az ajtó közepén.
„Ereszszen be 1*
Jelentem alássan, hogy a belépés ide kardosan ós sarkantyúval — tilos.
„Ka « császár vagyok!*
Tudom, felség !
„Hát ismer-e nálamnál nagyobbat a hadseregben ?*
Igen is; a szolgálat törvényeit, melyek engem ide helyestek.
A császár el volt e látogatásra készülve, mert lesrófolható sarkantyúja volu
.Srófolja le a sarkantyúmat! mondj parancsoló hangon.
tizenhetedik évfolyam.
tala által szabalyozható végle-
ffftflen.
O
ScLorr jelenti, hogy Aradon a város által fenntartott tűzoltók önkénytes egyletté alakultak át, mi általános éljenzéssel fogadtatott.
Kösch bemutatja a „Falusi tűzoltó egyesületek * ezimii munkáját, a további eljárás a leendő választmányra bízatott.
Adamovics felszólalása következtében ha-tároztatott, hogy minden egyes választmányi jegyzőkönyv kinyomattassék és az egyes egyesületeknek tájékozás végett megküldessék. Ugyanannak türrendéazetí törvényjavaslata fog majdan a magas minisztériumnak beterjesztetni. A közgyűlés napirendje több oldalról kifogá-soltatvan. határoztatott, h<>gy jövőben, annak m egái lap itatása egy külön választmányra
bizassék.
A IV. országos közgyűlést rendező bizottság tapasztalatánál fogva, hogy némely egyesülőtök igen későn 8Őt csak utolsó napon jelentkeztek, mi a kellő intézkedóst felette megnehezíti, fölkéri a választmányt, hogy jövőben szétküldendő meghívásában az egyesületek figyelmét ezen körülményre irányozni szíveskedjék.
A tátravidéki szövetség részéről javított alapszabályai jóváhagyás végett beterjesztetlek. A választmányi gyűlés végül köszönetet mond Krenedicsnek, tapintatos elnököaködéseért, mire őa gyűlést berekeszti. Ezuthn következett d. e. 11 órakor a tűzoltó szövetség előértekezlete.
Kreuedics váczi főparancsnok megnyitván a tanácskozást, kéri, hogy a szövetségi titkár fölolvassa az alapszabályok 9-ik pontját.
— Megtörténik. — Ennek kapcsában előadja, hogy b. Bánhftiy Béla, a szövetség jelenlegi elnöke, országos ügyek állal elfoglalva lévén, nem vehet reszt a küszöbön álló közgy ülésben,
— továbüa, hogy Follman Alajos, budapesti főparancsnok, egészségi okokból kénytelen volt ajelnöki tisztségéről lemondani, végül hogy a központi választmány által helyettesül kijelölt lváth Károly szintén távol van : mindezek folytán hivatkozással az alapszabályok fennebb idézett poutjára kijelenti, hogy tagsági kötelességének ismeri, habár készületlenségének teljes öntudatában az elnöki ezéket elfoglalni. (Általános éljenzéí N
Elnök, meleg szavakkal üdvözli a megjelenteket, átadja nekik a távollévő elnök b. Üanhidy Béla lelkes üdvözletét s kéri a tanácskozók szíves támogatását elnöki tisztének teljesítésében. ^Éljenzés.)
Szőnyegre került mint legközelebbi teendő az igazoló bizottság választása. A kérdéshez hozza szóiiuiak,a komáromi, a zala-eg«rszegi, a selmeczbánym és az iglói íőparaucsnokok. A felmerült vélemények meghallgatása után az elóértekezlet, elnök ajánlatára az igazoló bizott-ság tagjaiul fölkéri a győri, komáromi és uj-ara-dí főparancsnokokat; — a győri főparancsnok azonoau még igazolva nem levéu, helyette a zala-egcrszegi főparancsnok kéretvén fel, — időközben az előbbi igazoltatván, — a zala-eger-szegi, ezen tisztétől visszalépett. — A fölkértek bemutaljak megbízó leveleiket a azok felolvastatása utáu a megbízást elfogadjak.
Kovács, zaia egerszegi küldött iuditvá nyozá, bogy a közgyűlés az országos tűzoltó
ZAL A I
szövetség elnökéül újból eddigi elnökét b. Bánhidy Bélát válassza meg, s ézen inditványá nak indokolásául lelkes «tavakban emlékezik meg a távollevő elnök érdemeiről.
Adamovich, komáromi főparancsnok a szövetség központi választmányának megalakításáról szólva, utal azon nehézségekre, melyekkel az kellő előkészítés hiányában járhat, s helytelennek találja, hogy a közgyűlés esetleg csak mellékesen tájékozatlan acclamatióval intézze el ezen ügyet; ennek következtébe indítványozza, hogy a szakértő és érdéklődő férfiak sorából egy 5 tagu bizottság küldéssek ki, mely kellőképen megvitatott candídationalis névsort terjesszen a közgyűlés elé, a mi által termés/e tesen legkevésbbé sem lenne korlátozva a tagok szabad választási joga.
(Folytatása köv.)
Eszmék a scepticus világból.
Roliics, auguszt. 1.
Bosznia elfoglalásából, ugy nő a sok kérdés, mint a gomba. AnnectáUatik-e? Magyarországhoz e ? Ausztrához? vagy piano Horvátországhoz-e mikor? kí fedezi időközben a sok költséget? sat. sat.
Mi ugy hiszszük, hogy ezekre, maga Au-drássy sem tudna, a legjobb akarat mellett is ezúttal felelni.
Európa, a keleti kérdés megoldásának jelen első fejleményénél — Austria-Magyarországnak a mandatumot, — occupatióra, rendcsinálásra, de nem az annectálásra^állitotta ki. A mandatumban határidő sincs kitűzve, azonban a józan logica, ugy hozza magával, hogy a mandatarius a mandansnak számolni tartozik, s bizonyosan el fog érkezni az idő, midőn számolni is fog.
Ehhez képest nagyon korai, a felett most már czivódnunk, váljon Bosniaannectáltatik e? melyikhez? sat. — ehhez mindenekelőtt Európa fog szóllani, minek megtörténtével, majd ránk is kerül a sor. Nagyon téves eljárás, midőn valaki a fáról ennek virágzásakor, már érett gyümölcsöt akar szakasztani.
Most egyelőre a czél csak az, hogy a muszka hatalom, — panslavismus terjeszkedése ellen lehetőleg alkalmas gát emeltessék.
Általános, renditbetlen meggyőződéssé vált, hogy a török kormány sokkal silányabb, hogy sem a muszka fondorsággal, a pauslavísmus cselszövényeível mérkőzni képes volna, — sőt ellenkezőleg tddig is az ő gyávasága képezte ezekre nézve a legtermékenyebb talajt. — Ez < igy nem maradhatott, a veszély eme állapot ; mellett reánk s Európára nóttöu nőtt volna.
Elutasithatlan szükséggé vált, a keleti kérdésnek kellő megoldása czéljából, hogy a törők őrség, egy ha talmasabb, vigyázékonyabb őrséggel felváltas-sék. —. Ez képezi alapját az európai manda-tumnak, a torok s angol közötti szövetségnek.
A mandatum, a török s angol közötti szövetség, a hagyományos politikájában feltartóztatott muszka halálomra nézve, a provo-cattónak bizonyos jellegével bír, s hogy a muszka a keztyut azonnal fel nem vette, — ez, az ezuttali kimerültségének tulajdonítandó, —
Az őrszabályok nem engedik kardomat hüvelyébe teunem.
„Adja hát addig ide a kardját, majd
fogom!" v
Nem adhatom.
„ Akkor menjon az őrszobára, felváltom!"
Nem válthat engem más fel, mint az, ki ide állított, az őrparancsnok.
Erre mosolyogva oldá le kardját, és sarkantyúját is mással csavartatá le.
Ez volt utolsó őr áliásom ; a jövő napok bau elküldettem a vicenzai tüzér-iskolába. De még elébb adta magát elő az a puskaporos kánikula, melyet e tárcza homlokára írtam.
Caironi kapitány mogorvasága daczára turbékoló lovag volt egy bogárszemü s éjfél-hajú varrónővel szemben, ki viszont egy fiatal kadét-tüzmesterbe volt szerelmes, minek követ kéziében a kapitány törekedett vetélytársát minden áron eJtávolitni.
A boldog szerető nem sokára sikkasztás és tolvajlás miatt vád alá fogatott, degradálla-tott s — raadásui kapott az akkor még dívott páiczákbói negyvenet.
A szerencsétlen kadét nem csak ssületcsre de nevelésre és jellemére nézve is nemes ember volt, s minden nap vártuk öngyilkossága hirét, miután meg voltunk győződve, hogy e meggyaláztatást tul nem éli.
Azonban tévedtünk.
Tartózkodó, magábavont lett s a legszükségesebbeken kívül egy ssót sem szólt.
Degradáltatása óta persze néki is kellett minden munkát végesni, mint más közlegény, nek, s végzete akarta, hogy egyszer oda parancsoltatott Caironi laboratóriumába. Miután visi tál tátott — és semmi gyúlékonyt nála oem találtak — bement a többi mv nkással a rak j
tárba, hol több ezer mázsa puskapor volt részint gyékényeken, részint hordókban.
Nyomasztó, rekkenő hő uralgott több nap óta s roppant sokaságú villamosság lehetett már a levegőben összhalmozódva.
Végre mindenki örömére beborult az ég oly sürü felhőkkel, hogy a raktár majdnem
elsötétült.
A kipihent elemek most ujult vad erővel bőszült háborúra kehek délszaki fenséggel, délszaki rettentő intensitással. Az ég egyes csattanásai, durranásai egyesültek s hosszú dördülő gurulást képeztek, mely a földet ha talmasan megrázkódtatá. Nyilas villámok tép ték foszlányokra az eget, mely oly fekete volt mint uz özvegy fátyla.
Ott benn a puskaporos magazinban azonban nem félt senki: hisz'' annyi a villámhárító tetején 1
Egyszerre csak meghallatszik egy erőteljes .Habt AchtlM
Mindenki a hang felé fordult és — megmerevült. ,
A kadét szájában szivar volt s kezében — égő gyufa —nyitott puskaporos hordó előtt!
Rágyújtott 1
„Fia valaki közeledni mer felém, kiáltá dörgő érezhangon, ugy ez égő szivart beledobom a hordóba 1* — Cairoui kapitány, itt a leszámolás órája ! . . .
A kapitány vagy tiz lépésnyire állt tőle merev tekintettel, reszkető tagokkal, halálsápadtan — elképedve.
Most én kommándirosok, folytatá Nemesis borzasztó képviselője — s ast parancso lom, hogy .Ruht!M különben as első lépés — mértföldnyi magasságba visi."
de vagy akarja, vagy sem, fol kell neki venni, — mert erre erőszakosan tolják őket, — az általa felidézett szellemek is, — nem is fog sokat kérni, érdeke ellen volna időt adni arra, hogy Austria-Magysrország, bensőleg is minden tekintetben magát consolidálhassa.
El fog tehát, s alkalmasint nem sokára érkesai, az élethalálrai megmérkőzésnek nagy napja, — erre készülnünk kellett, és ke''-. Bosnia occupatiójának cz
a philoeophíája. »
''-W..
Helyi hírek
— Thr. LaJcy Kristóf kir. ügyész ur szabadság idejét élvezve a párisi világtárlatra utazott, kapcsolatosan szándéka van Németország s Belgiumon át Londonba menni s Páris-ból Lyon Marseille-át Helvetia örök virányai baa , gyqtiy örköd ve térni vissza. Hordozza ég szerencsésen I
— Meteorologiai észleletek a csáktornyai kösségi elemi néptanodánál 1878. július hóban. Kösép légnyomás: 7446 milliméter; legnagyobb légnyomás: 55-4 mm. 17-én reggel 7 órakor; legkisebb légnyomás: 407 mm. 3 án este 9 órakor. — Kösép kőmérsék-let: 19-4"C; legnagyobb hőmérséklet: 29 6°C 23-án délután 2 órakor ; legkisebb hőmérséklet: 12*3°C 31-én este 9 órakor. — Kösép pá ranyomás 15 1 mm. —A levegő kösép nedvessége százalékokban: 87''7*/tt, legkisebb nedves ség: 40% délután 2 órakor. — Közép felhőzet (0-tol 10 ig számítva) 5*9. — Egé-Bzen derült ég (0-val jelezve) 27-szer. — Közép szélerősség (0 tói 10 ig számítva) 1*9. — Összesen észleltetett57 szél és pedig: északi 9; északkeleti: 8; keleti: 4; délkeleti 5; déli: 4; délnyugati: 6; nyugati: 10j északnyugati: 1 l-szer. Szélcsend megtígyeltetoit: ö ször. Napok száma, melyekeu ú uél nagyobb szélerősség észleltetett: 1. — A légköri csapadék — január 1-től junius hó 30-ig: 227-41 mm. — e havi csapadék összege pedig 230*80 mm. Napok számacsapadékkal : 23; égi háborúval: 9. Legnagyobb csapadék mennyiség volt 14 én a mikor is esett 44.70 millimeter. A vidék szántó földjei viz alatt vannak. A vérmes remények eltűntek, 8 helyettük most aggasztó félelem és kétségbeejtő állapotok köszönlek be
J.
— Vásári értesítés. A k e s z t h e-1 y i Lőrinci napi országos vásár iolyó évi augusztus hó 14-en, az as Lórincz nap utáni azerdáu tog megtartatni. Mit is as illető közöu-ségnek leendő tudomás vétel végett közlünk.
— Tűz. Német Szent-Miklóson ang. 6-án rósz építkezés következtében tüz ütvén ki, erélyos intézkedés folytán csak a kigyuladt báz égett el.
— Gyásxhir. Kreiner György ká-máncsi bérlő aug. (3-án hirtelen meghalt.
— Bőéül Irtrek. A lókiviteli tilalom beszüntettetett. — A „Budapest* 5 arany pá-lyadijt tűzött ki egy népies beszélyre. — Nagy József ÖOOlegujabb szegedi népdal gyűjteményre nyit előbzetést 50 krjával. — í''arnoczy Gusztáv Szakoiczán díszpolgárrá választatott
Erre rövid ideig szivarzott, hogy el ne aludjék a tüze.
„Megbotozottan élni nem tudok, halni akarok."
Nagy hidegvérüséggel rázta le szivar járói a hamut, hogy tüzes szene csak ugy
szikrázott.
Hunyjátok be szemeiteket, ti boldogta lanokl Megvakít a lángözön, melyet örök sötétség követ!
„Botoztatásom ideje alatt a pokol örökkévalóságát éltem át. — Hogy szenvedései inról fogalma legyen, annyi perczig fog ott helyén állni, a hány botütést kö«sünök önnek."
Erre szivarjával tüzkigyókat rajsolt a levegőben.
S mennél nagyobb sötétséget hagyott maga után minden ujabb villámlás, annál uagyobbnak tetszett a szivar tüzhegye, as as irtózatos Vezúv.
Most, most kell bekövetkeznie az óriás detonátiónak örök süketség, örök némaságtokkal, ti szerencsétlen áldozatok !
„De nem akarok ennyi ártatlan embert ölni; csak magam akarok meghalni," mondá vegre, s óvatosan óltá el a szivart — csizmá jával rálépve. „Most megvasalhattok."
Többen, köstük a kapitány is, megőszültek e pár peres alatt.
Huszonnégy óra múlva egy rögtönitélő bíróság főbe lövette a szerencsétlen kadétot.
Legyen a föld oly könnyű hamvainak, mily könnyű volt a főidnek szivarjának hamva I
A kapitány csatiban esett el.
WITT FÜLÖP.
augusztus 8 án 1878.
— Serajevo 1263 ban alapíttatott „Boanavár" név alatt. — Agoodwoodi gyepen s „Kíbcsem* nyerte isméta fődíjat. — Eugénia excsászárné incognitó Bécsbe'' érkezett. — Londonban egy koldus 650 ezer forint hagyatékát két jótékony czélra adományozta. — New-Hampshireben torvényt hoztak a sörivás ellen. — Délcalifor-niában oly szőlőtő van, mely évenkint 8 — 10 ezer font szőlőt terem. — A serajevoi felkelők száma 18 ezer ember 10 ágyúval. — Mostárban kitört a forradalom. — Tisza Kálmánt Debre czenben 72 szótöbbség buktatta meg. — Budapesten Királyi Pál és Havas Ignácz közt uj választás lesz. — Nobiling öngyilkosságot ki-térlett meg. — A maglaji szorosban 70 huszár lövetett le.
... • » • » •• Vegyes hírek.
/ '' '' — Filipóüic* '' UboTáSriríftgj első napi parancsa. „Katonák! A legborzasztóbb polgárháború, a határainkon folytatott fanatikus rab-lási és fajharcz százezernél több menekültet kénysseritett az osztrák magyar földre lépni az üldözés elül. G felsége a császár, legfőbb hadurunk, nem akarva saját területét idegen anarchikus törekvések gyülhelyévé engedni s nem tűrhetvén a saját nyugalmunkatés biztonságunkat fenyegető zavarokat a szomszéd tar-toraányo k ban, E urópa valamennyi nagy h átal mai és a porta beleegyezésével elhatározta, begy ezen véssteljea állapotnak Bosznia éi Hercse-govina megszállása által erélyesen véget vet. iliven a loyalitás elveihez, melyek politikánknak mindenkor jellegét képezték, ezúttal sem hódítási vágy, hanem saját jólétünk iránti elutasithatlan gondoskodás az, mely azt parancsolja, hogy a monarchia határait átlépjük. Katonák ! A feladat tisztán van előttetek ki jelölve. A veletek egyidejűleg közlött procla matióbau Bosznia cs Herczegovina lakóinak ünnepélyesen biztosi tutik, hogy velők aaon teltétel alatt, ha ss általam hozandó rend szabályoknak készségesen alávetik magukat, mint őszinte barátok fogunk bánni s meg fogjuk védeni minden vallásnak és nemzetiségnek jogait, a fenálló szokásokat, a tulajdont és hási jogot. Örömteljes engedelmességtek legfőbb hadurunk parancsai iránt, példánysserüfegyelmetek kellő bitositékot adnak nekem ezen s ti nevetekben adott igeret megtartására nézve. A reánk bizott hivatás teljesítésében nem fogok. elienmondást tűrni, s mindent, bármely-részéből jövő ellenszegüléssel szemben el fogok járni. Katonák l Feladatotok, mely czéljára nézve nem^s és magasztos, nehéz is. Azon országok viszonyai között, melyekbe bevonu lünk, fárasztó menetek, hiányos elhelyezés, nélkülözések éa fáradalmak várnak reátok. De teljes bizalommal viseltetem akaraterőtök én kitartástok iránt. Keitok nézve nincs oly nagy akadály, melyet könnyűséggel ne lennétek képesek legyőzni. Még egyszer ismételtem, katonák 1 Nem diadalmeaetre, hanem nehéz munkára vezetlek benueteket, melyet a humanitás és civilisátió érdekébea kell elvégeznetek. E szavak, melyekkel annyiszor visszaéltek, a kettős sas szárnyai alatt általatok nyerjenek nagyobb tekintélyt, uj fényt és vsiódi érvényesülést.
— Kisn&szony tudor. Berlin kisasszony Szt.-Pétervárról a zürichi egyetemen kitűnő sikerrel letette a jogi doktorátust. Hogy nők, kivált Amerikában, az orvosi diplomát megszerzik, az ma már a mindennapiasság közé tartozik, de hogy as ügy védi gyakorlatra képesítessék magukat, az ily eset legalább Európá ban kétségkívül ritkitja a párját. Notabene a kisasszony minden tantárgyból dicséretes (ett.
— Milyen az a Bouzniat A tartomány teleti bégek uralkodnak, kiknek szavára 80,000 harezos áll csatasikra. A kereskedés görögök és zsidók kezében. A török nyelvet maguk a mozlimek sem beszélik; ezek mind áttértek. Törökül a magasabb körök társalognak. K. katholikus 190,000, n.-egyesült 585,000, egyesült 4000, mozlim 460,000, zsidó 5,800 vau a több ezer czigány.
— Egy örült UveU. A lipótmezei őrültek házának egyik szerencsétlen betegénél sz ápolók darab papíron Tisza miniszterelnökhöz czi-mezve a következő sorokat találták : »Izrael Ura és Istene! azt magyarázta Mózesnek a sinui hegyeu, hogy ő ugy írja meg a törvéoyczik-keket: hogy én nekem, alulírott „bölcs, főfejedelemnek Buda várába kell meunem rögtön az én feleségemmel, kinek én Photographiât küldöttem. Mert a szent Apostoli törvényezikkeket kell megírnom rögtön, azaz, mely törvényezik-kekre Isten e világot épitette és fönt tartja továbbra is: máskép nem. As spostoli .bölcs* Király István s. b." A papir hátára ez vsn írva: „Tisza Kálmán ur ő méltóságának Budáo, föl-világosi tásul. Sürgős." A. szegény betegnek ss a rögessméje, hogy Iston őt aszal bizta meg hogy törvényeket irjon a világnak. Azért hát egész nap ir. Máskép ciöndes szelíd természetű,
tizenhetedik évfolyam
ZALAI KÖZLÖNY.
AUGSZTS 8 n 187.
Üzleti szemle.
Nagy Kanizsán 1873. augusztns 3
Az időjárás e héten ua?yobb részt bora» és eiós voiu A kedvezőbb napok a learatott gabuák
betakarítására és elkészitéséie fordítattak ; ugy, hogy utólaé hetivásárainkra már jelentékenyebb mennyi* ségü uj termény kei ülhetett. A* előforduló aj gabna minősége nagyon kül«nbö*Ő. Bnza tőbbuyire üszögös, esőverte, szívós minőségeket tnaUt fel, és ha akadunk i* egyesleg valobau szép qualiiásokra is, a k«zépminóség korántsem versenyezhet a tavalival; nwg ez 7:1 - 79 kg-nyi valósnlyon alul ritkán fordult ®l>''i idei merkantil áru alig fogja a 76 kg.-nyi való-sulyt hectoUtereukéut túlhaladni. A ron minősége általán kielégítő. Áipáuál a sárga sxivós fajak az uralgók. Aminőség variál 54 és 05 kg.-nyi valósuiy közt.
Az üzletben csak csekély mozgalom mntat-kozott ; tfevók visszatartózkodók voltak, mert még mindig olcsóbb árakat várnak.
Búzában nagyobb mennyiségek nem kerültek eladásra-, árak ingadozók.
Uj rozs, az által, hogy e czikkre néhány próba rendeletek érkeztek piaezuukra, jobb minőségben könnyen kelt e! ; közép minőségre kevés vételkedv Tolt.
I j árpa csak jobb miuóiégekhpn talált jó Tételkedvre; alábbvaló fajokra k*vég figyelem fordíttatott
Zab uj ái«bán még uem kerül felszínre, ó áru el van hanyagolva.
Kukoricza lanyha irányzatot követ ; árak engedtek.
Repeze bágyadt ; a vételkcdv e czikkre nézve is nagyon engedett.
Minőség szerint:
. . . 8—-
... C— -
K. Gvuri, fiatal ót g:\zdag huszártiszt. t más városba és más ezredhez helyezték át.
Néhány napra rá találkozik az ntczán nj «íredesével, ki őt kedélyese a megszólítja :
— Hadnagy or alig Tan itt néhány napja a hallom, hogy már szerelmi riszonyokat kötöget.
Nem kötögetek b''z én, ezredes ur, mert én az ilyesmit késsen szoktam renni. Cs. 6
Egy pékinas kenyeret vitt a táborba A tábornok találkozott vele s mondja neki: .Nos fin, i hogy vagy. lopod a gazdádtól szorgalmasan a »»emléket és vakarókat?'' Tátott szájjal bámnlt reá a fin s azt mondja a körűit* levőknek „Kz az ur bizonyosan szint»» pékina« volt valaha."
9 20--•— kr.
6-JO--- .
5-— — 7 50 --•— ,
6 30 — 6-50--„
7 ----8 20 --,
13---13-40--„
K. B
— Zsla-Eoerszefl »ug. í> én 1878. Buza 3 frt. Rozs 3 frt 60 kr. Árpa 3 frt 80 kr. 40 kr. Zab 4 t''rt.
Buza
Rozs Árpa
Zab . K ukoricza
R-pcr.e
Szerkesztői üzenet.
28ö''>. H. Tűrje. Magánügy, melyet hirlapila g elvégezni uem lehet.
2836. r. „A gyermekkor paradicsoma" érdekes c! ;ne futtatás, közöljük.
2887. W. A. Béca. Sajnáljuk, de nem tehe-tüuk róla.
2883. E. , Az erdők virágaiét miclőbb közöljük.
2H39. 3. S Mindkét programmot azonnal postára tettük.
2390. B —y .Ilonához''. Nem lőhet.
2891. Egy rédiosi polgárnak közleménye nem a közönség elé való.
2892. S. Bpest. Intézkedtünk.
2893. K. K. Gy. Jr>vő számban köxKljíik.
2894. Zala-Egeriscg. A folytatást megkaptuk.
2895. R P. Nem lehet
289''5. Z. Z. Rosz.
Kukoricza 3 frt.
Papírszeletek.
Egy orvoshoz — kinek gyógykezelése rendesen szerencsétlen kimenetelű volt — ezt a kérdést intézte valaki ; ugyan orvos ur, kérem, hogyan hihet ön a holtak feltámadásai»\n, mikor öunél még a betegek sem kelnek fel ?
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos
PJ jrLlZZ&TT.*)
kéj vonattal utazóknak!
Vasúti visszaniencti-jegyek vétetnek Bécsben, Fleischmarkt 71 szám. (G71 1—2)
PUTZ JÁNOS
gazaaságri g; é p g y
üyórott, Ferencxváros 103. sx.
ajánlja egészen újból javított 6«rrett féle serveté gepeil, pléh- vagy gumini-tölcsirekkel, melyek az 13 ¿4 évi győri termény- és iparkiállitáson ezüst éremmel lettek kitüntetve
leszállított árak és három évi jótállás mellett. t
9 sornak ISO, II sornak 200 ós 13 sornak 230 forint
E gépek javított k.ipa-emeltyükkel (Sehaarenhebel) vannak ellátva, melyek dupla lapos vasból vannak készitve és a régi könnyen törékeny gömbölyű vasból készülteket tartósság s caélszeriiségben nsgyon is tnlhaladják és a kapák is i:gy vannak reá erősítve, hogy soha mozgékonyabbá nem válhatnak és ngy s sorból sem terheinek ki s bebizonyult, hogy több pontban javítva vannak.
(6G6J2-4)
6uillotin-8zec8kavágók
*) E rovat alatt krtzlöttért felelősséget nem vállal a Szerk.
Három különböző nagyságban , melyekkel
tetszés szerinti hosszú szecska vágható ''//''-tői 3"-ig 35, 45, 55 frt.
Tányéros répavágók 35 frt.
Kukoriczamorzsolók 45 fr.
Daráló m almok különböző nagyságban 50 100 frtig.
TrntH.ig 6a szlvatytyuls: stb.
Képes árjegyzékek kívánatra bérmentve küldetnek.
Kereskedelmi tanfolyam felnőttek
számára.
Alulirott bátorkodom a nagyérdemű közönséggel tudatni, hogy azok számára, kik a kereskedelmi tantárgyakat elsajátítani kívánják, a legjutányosb föltételek mellett esti tanfolyamot nyitok.
Az e téren szerzett ugy elméleti, mint gyakorlati ismereteim a legjobb eredményt biztosítják.
Minthogy a helyben müködó tanitó urak között a kereskedelmi tantárgyakat csak én értem alaposan, a tanulni kívánók siessenek a tanfolyamban reszt venni, mert későbben alig ha lesz erre alkalmuk.
A beiratások lakásomban, a Zsombory-féle házban történhetnek.
Tisztelettel
Metszel Henrik.
Hilfe für Männer
(634 10- #)
jeden Alters, welche sich schwach fühlen, durch ein sehr sinnreich construirles chirurgische-Instrument. Acrtzlirh begutachtet — augenblicklicher Erfolg «arantirt. Broschüs ren, alles Nähere enthaltend, verschickt unter Couvert gegen Einsendung von 30 kr, in Briefmarken der General-Agent X3T2J £L"t"tl, Nürnberg, Weinmarkt Nr. 5.
kizárólagosan
királyi log szabadalmazott
Hamisítás ellen minta és védjegygyei biztosítva.
*** Gyomor-só
(66''.* 1 — 2)
főelemí tanitó és oki. könyvelő.
Árlejtési hirdetmény.
_ I-r>8-
Ein. k. n. 73.
m í-
A nagy kanizsai királyi ügyészség részérói kKzhirré tétetik, szerint a nagy-kanizsai királyi ügyészségi börtönben, a csáktornyai fiók-börtótibcu, valamint a nagy-kanizsai, keszthelyi és letenyei kir. járásbíróság! fogházakban 1379—1831 évben letartóztatandó vizsgálati, elitélt és beicg f e g y e n ezeknek, a nagyméltóságú ígnzságügymi-nister által 1872 évi 11216 számú rendeletében előirt módoni élelme-z é s e együttesen és zárt ajánlatok feletti tárgyalásnak határidejéül f o I y ó 1873. évi szeptember hó 16-ik napjának reggeli 9 órája a nagy-kanizsai kir. ügyészség hivatalos helyiségébe kit fizet i k ; megjegyeztetveu, hogy kedvező ajánlatok e«etére a vállalat 3 évre ib ki fogna adatni, tehát a zárt ajánlatbau nyilatkozni kell, vájjon 1, vagy 3 évre kiván-e az illető vállalkozni.
Mihez képest a vállalkozni kívánók értesitetnek, hogy az egy évre vállalkozók a börtön vállalatának 400 frt, az egyes járásbíróságoknál lLH) frt bánatpénz letétele mellett az árlejtésben részt vehetnek, m*-ly összeg a szerződés megkötése után letéteroényeztetik, telsőbb jóváhagyás esetében a szerződés további biztositékául vállalkozó még ugyanannyi összegig jelzálogos, vagy a budnpesti érték tőzsdén jegyzett és letett értékpapirbani biztosítékot nyújtani köteles, a z&rt ajánlatok a bánatpénz hozzákapcsolása, az ajánlott Összegnek «rá mmal es betűvel való irása, s az áriejté«í feltételeknek kifogás nélküli olfogadására vonatkozó nyiljftkozat kifejezése mellett az árlejtés ba''áridejeig alólirt kir. Ügyészségnél a hivatalos órákban beadandók, hol az rrlejtési feltételek ¡3 megtekinthetők. Megjegyeztetik, h<»gy egyenlő ajánlatok csetébou az összes vállalat kibérlőjének a részletes felett elsőség adatik, régre, hogy a vállalkozó részére járó összeg bavonkint ntolagosan az igazság-ügyminiszteri számvevőség helyesbítési jogáuak fontartása mellett, bélyeges nyugtára fog a rabtartási átalány kezelője által kifizettetni, melyre a bélyeg és közvetlen illeték költ-égc a vállalkozó által viselendő.
^agy-Kanizsán, 1878. julius 30. (664 2—3)
(Emésztő por) _
go^au raa ann Oy''u.l^''tóL
Az országos gyógytár tulajdonosától Stockeran Orvosi tekintélyek elismerő nyilatkozaUi szerint a legismertebb fűszerek összetétele áltál, különös hatású gyógykivonatnak bizonyult be az emésztés és vérti.<utolásnál, valamint ezek következményeinél, ngy. mint a fölösleges gyomorsavnál, étvágyhiány, gyomorhév és szorulásoknál Hatálvos «er gyengeségi állapot ellen nők és gyermekeknél : halvány arezszín, lesoványodás, sargaság és köszvény ellen. Folytonos használat által ez az egyedüli biztos szer, buskolyság és lépkóros kedélyhangulatnál. ... ,
A .Medicinische Wohenschrift" április 15. szama a következőket
írja : .A stockeraui gyógytárból való gyomor-só hasznos szer emésztési bajoknál gyomorgvetigülés és hurut.-ál, valamint az /trágybiány stb -nél igen jól működik,"sŐt több mint jó hatásúnak bizonyult be — Összetétele a lezpróbáltabb fűszerekből oly kitűnő hatású, mái/ a legújabb időkben először jutott köztndomásra. A jó sikert láthatólag idézi elő, és túlszárnyalja azokat, melyek eddig a hAszonraforditásnAl élérstttek ; és igy mindenki, k» tndja, mily határozottan kárositja az egészséget a háborgatott emésztés, és mint rontja le a testi állapotot, nem fogja egy ily szernek hatásosságát félreismerni.
Valódi m illőségben csak Práger Béla gyógyszerész urnái kapható Nagy-Kanizsán. (668 1—10)
PURITAS
H a j-i f j i t ó-t e j.
A „Perita«'' nem hajfesték, hanem tejuemü folyadék mely majd nem azon csodálatos hatással bir, hogy ó*z hajakat megifjit, azaz l.is sankint még pedig leflkeáöbb tizennégy nap alatt ama szint visszaadja, melylyel eredetileg birt!
A BP«rit«Sa nem tartalmaz festékanyagot. A haj tetszés szerint vizzel mosathatik. lehet fehérrel átvont váukosou aludni, és gőzfürdőket használni, a festéknek nyoma sem veh-ítő észre, mert a
nem fert, hanem iljitja és pedig a leghosszabb és legdúsabb női hajzatot és a férfi haját és szakállát.
Egy H^íC rP^rit««'''' ára 2 trt. (postai szétküldésnél 20 krral több s készpénzzel vagy utánvéttel kapható: Frsncz Ottónál Bécs Maria hlifer-
strasse 38- szá«. — Nagy-Kanizsán valódi minőségben Prager Beía gyógyszerész ornál.
X G. A. W. Mayer feher raell-syrupja J i
:
Dr. Laky Kristóf,
királyi flg/ész.
Dijaztatott Párisban 1ÖG7. évben.
Kitűnő gyógy- és enyhítő szer, rendkívüli kedv erő sikere áltat 20 óv óta magas kegyben áll a n. é. közönségnél. Minden rangn és minden műveltségfokn magas és alreudü állású egyénektől, nemkülönben sok orvostól is, a kik ezen szert gyakorlatukban alkalmaznak, elismert m''nt biztos gyógyszer köny-nyebb meghfitésoknél, bárminő köhögésnél, benyálkásodásnál, rekedtségnél, torokbajoknál, a torokdió és a gőgtip gyuladásá-nál, és barntnál ; — elismert továbbá mint segítő- és enyhítő-szer a mell- és lélekző-szervek idült bajainál, aszkórnál, különösen kőhhnrutnál, minden gyermekbetegségeknél, melyek to-roklobbal rannak összekötve, vérköpésnél és m-Uszornlásnál.
Valódi minőségben kapható egyedül: Práger Béla gyógyszertárában Nagy-Kanissán. (332 IV. 4—#)
tizedes (deciraal) mérleggyáros, király-ntcia N.-Kanizsau,
ajánlja a n. é. közönségnek dúsan felszerelt
tizedes mérleg raktárát,
melyben bárminemű nagyságban, a legjobb és legkitűnőbb tizedes inér-
.i 1-gek kaphatók ''
UgT»«inte elvállal minden megrendeléseket, melyek gyorvin és kielégítőén, a le^jntányoiubb áron esakösöltetnek A n. 6. köíÖQ«ág kegyes pártoTáíát kéri a FESTI.
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY '''' AUGUSZTUS 8 ás 1878.
Knaben- (jominer/jellc Fachschnleii''Wien,
Pensionat
F Q. P g © s
111
WIEN,
II. Praterstras.se Nr. 15.
II. Praterstrassa Nr. 15. Direktor : Carl PorgeS
14. Jahrgang.
Diese auf Grund de» Gesetze« vom 27. Februar 1873. organisirt.- Pi iv.it-lebrannUlt hat die »ich gestellte Aufgabe, die grflii(]licbo Ausbildung Wichtiger Kauflente wnluend ihres drelrenjihrigen bestände* »rfOllt Taosende tou jungen Leuten verdanken dein d.-melb»t genossenen ün''erriehte ihre Kxisten* und die Direktion erachtet e» für ihre Pflicht, die abaolvirten Höher *u plaeiren. Beginn der Vorträge am 16 Septewber. EiMchreib»»««» von 2. September an
Programme gratis. ^»tii 3 - t>)

Die erste und älteste k. k. priv. Fabrik tragbarer Eiskeller
des
aoton mmm,
k. k. Hof-fciferant, Gründer dieser bisher noch unübertroffenen Fabrikation),
Wien, Wieden, Hauptstrasse Nr. 69.
emhtiehlt ihr grosse* Lager von fertigen Elskästea tum Kühlea und Conservlren aller Speisen und Getrinke xu deu billigste«
Preisen
Der grosse Absat* von über 1S.OÜ0 Köhlern bürgt für solid« Waaro und sichert die P. T. Abnemer vor jeder Uehervortheilung und vor Schwindel. (644 4—4)
Preislisten und ZeirhnuiiKeu Krati<«.
Niederlage b''''i Herrn Ludvig Grüiibdiun in T»»mesvar und Cxr.maehes.
.V.*.
VW
Utazásorubol visszatérve, bátorkodom a
legujalib bécsi s párisi ékszertárgya kkal
gazdagon felszerelt raktáramat a nagyérdemű közönség fi gyeimébe ajánlani.
Továbbra is fótörekvésem leend magam a t. cz. közönség bizalmára érdemessé tenni.
Milhofer Ödön,
¿ksteiász.
N. B. A postán érkező becses megrendeléseknek mint eddigelé pontosan s gyorsan megfeleleudek s esetleg választékkal is készséggel szolgálandok. (0G7 2 — 3)
▼. , m . ▼ .▼ i ti ™ ■ . ™. ~i

Biztositva a magyar állam által.
Magyar királyi 100 f Wr i n t o s
a* 1870-ik érről
Nagy húzás f. é. augusztus 15-én.
200.000 forint főnyereiuényii) el,
legkisebb nyereinóuy, meljr minden sorsjegyre esik, er. idt*u lHG forint, éa eme''.k. di^k 2t>0 írtig.
Évenkint három húzás.
Valameunyi nyeremény adómentes. Eladom ezen általánosan kedvalt sorsjegyeket: I Készpénzért, a aapl árfolyaaaak ■egfeteiilef
II. Réazletekre, 10 frtoa 10 részlet, vagy 5 frtos 22 réaz!«tre
III. If«rvé«yekre, á 2 frt 75 kr, ét 50 kr bely*«.
Vidíki megbikások aeonnal, még utánvétel mellett is teljesíttetnek. liuzáai lajstromok ingjén küldetnek. Nagyobb nyeremények sürgőn) ileg tod isitutuak. (^663 3 — 8)
KÖYESDY MOR
bank- és váltó-üzlete, bel- és külföldi sorsjegyek
különlegessége. Budapest Koroaaherozeg-utoza 5.
iYt t t t;t;t rt tTt t t t j TlOr * * * * * * * * * i
JSagj''-Ksniis&ü, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtójin.
A háború
mely által tetemes szállítmány keletre visszamaradt arra készteté
NTHAISS A.
Iflii''nicniü- és kdeiig}« gyárát
(Bécs, I. Rot heilt hu rmstrawic 21.)
összes férfi-, női- és gyermek-fehérnemű, valamint vászonból álló visszamaradt
kisebb s nagyobb szállítmányát,
hogy ü roppant raktárt mielőbb kimerítse, az utóbb kijelölt valóban csekély áron eladja. Ai igényeknek meg nem felelő áruk kéltséggel kicseréltetnek, vagy kívánatra bérmente* vissanküldé» mellett még a pénzösszeg »«, postnatal* ány mellett, visszatéríttetik.
IST* Két forint helyett cnak egy,
1 uri alsónadrág azelőtt 1 50 csak ft —.75 12 angolbatiazt kendő színes saegélylyel „ 2.— caak ft 1.— 1 angol trikót.mellény vagy n&drág fehér éa szinea „ 2.— ccak ft 1.-— 12 elegaua batisatkcndl szinea azéllel
beazegv« „ 2.— ckak ft 1.—
G njdivatu háromrétű inggallér , 2 — csak Jt l._
1 horgolt uői iIIpc a legjobb ahirtiogből K 2— < «ak ft 1.—
1 elegáns női lábravaló saegély-diaaazel „ 2.— csak ft 1.— 1 tinóm ahirtiug éjjeli körtet aaegé-
lyékkel legjobb minőség „ 2.— caak l''t 1.— 12 finom vászonkendő, valódi vázaonért
keaeakedünk „ 2.— csak ft 1.—
1 fehér uri-iug sima háromrétű mellel , 2.— caak ft 1.—
1 vásson uri alaónadrág „ 2 — csak ft 1 —
1 fin. szín. kreton-ing,azavatolt valódi sz. „ 3.— csak ft 1.ÖO
1 dusau díszített női ing leg jobb minősét; „ 3.— csak ft 1.50 1 legfin. hímzett uői lábravaló, elegani
szabás . 3.— csak ft 1.50 1 ahirtiiig női alaó szoknya, legjobb szab. „ ''Á.— csak ft 1.60 1 uti lábravaló, valódi ruiuburgi vászonból . 3.— csak tt 1.50 1 augol oxford-ing, vagy franczia
oreton „ 4 — csak ft 2.— 1 uri iug, valódi rumburger fautasie,
bimeave a legfiuou>abb, „ 4 — csak ft 2.—
6 pár tili, angol kézelő legújabb sz. „ 4.— csak ft 2.—
1 finoman hitnzett női ing duaan disz. „ 4 — caak ft 2.—
1 elegáns i''raucaia körzet dua hímzéssel „ '' - caak ft 2.—
1 Ünom női alsószoknya dúsan díszítve , 4.— caak ft 2.—
1 »ebiffon, oxford, v. creton 1, 1.25 2.50
1 uri slfl''oniug, dos mellszegélylyel 1,60 2, 2.50,
1 fél fi ing liffon fantaise mellel 2, 2 50 3. ft
1 uri aiff. vászon „ 2 50. 3, 8.50, 4, 4.50 ft.
12 uri harisnya fehér v saínea 3, 4, 4.50, 5. 6 ft.
1 uri Ing, rumburgi vászon valódi, aima vagy redóa a legfinomabb
2.60, 3, 3 50, 4 ft. 1 uri iug, valódi rumburger fant. éa hímzett legfinomabb 3.50, 4, 4.50, 5 ft
1 női iug valódi váazoo, Min. a legf. 1 50, 2, 2.60, 3 ft. 1 női iug valódi vászon kézi hímzett 2, 2.50. 3, 3.b0, 4 ft. 6 drb ''/< széles váizonkeudö azeg. nélkül 9, 10 ft. 6 drb •/« széles vása. aaegéa nélkül tinta vászon legfinomabb 13.50, 14.50. 16.50 kr
1 asztalnemű 6 személyre, fehér éa szinea 3. 3.50, 4, 4.50. 6 50. 1 asztaliienü 12 azrmélyre fehér éa szioes 6.50. 10, 11, 12, 14 A. 1 drb 30 rőf */t izélés háaivászon 6.60, 6.60, 7 50, » ft. 1 drb 46 rőf "/* «¿1*» kreavászou 16, 17, 18, 18 60. 1 drb 60 rf f bjt az. irlandi éa hollandi v. 18, 19, 20, 224 27, 30 ft.
1 drb 54 rőf f/4 széles rumburgi vászon 24, 27, 30, 33. 36. 40, 6''>. 12 dib aaztalkendó oainvat éa damata 3, 3.50, 1, 5, 6, 7 frt.
Arleengedésül: 1 hatuzetnélyre való dammz a6ztaiterítek, vagy 24 zaabkendó, 50 írtoyi váaár-la« után.
Megbízások a péuz beküldése vagy utánvét mellett e czim alatt keretnek: (4bl 17-24)
Wäsche Brautausstattungs-Fabrik von
STRAUSS A.
B é c e, Kotheuthurmatraaae 21. et.
Josef Piil/,1,
6ra$endorf b. Stockerau,
empfieliit zur gegenwärtigen ftai-sou seine .
Patent Haid Dreschmaschinen aufwärt* von fl 90; Ein- bl« achtpferd. Dreschmaschinen mit und ohne Putzwetk anf-vrKrta von fl. 200 j Universal Dreschmaschine, liefert die Frucht lein geputzt bis In den Back, sammt Bäulengrtpel und allen ltiemeu complet fl. 675;
Patent Dampf Dreschmaschine mit besttin Locotnoblle, alle Riemer , Seil stfchmierer und einem Satz Wnkzeug, complet fl. 3676;
Automatische Windmotoren ?um
Hetriebe vou Pumpwerken für He- il ti d Kutwüsserung von Wieaen, Feldern, ükrtnereien, Privatwasaerleiturigeu, Kol Wässerung von Gruben und Steinbrüchen ect., sowie
Laadwlrthiohaftllcbe Maschinen aller Art zu bedeutend eriniiasig-ten Preisen. WiederverkKufer und solide Agenten erwünscht. (653 4—10)
KOLLARITS JÓZSEF és FIAI
legelső
kész fehérnemű, vászon, asztalnemű és szövött áru gyáriraktárukban az „YP8ILA1M TI-Hoz
IIu<lalpesien, vóc/i-ute/ii 5. hz. alatti áruliA/ban
kaphatók
mlndcniifnift kész férfi-, nói (h gyermekfehérneniück, vásznak és
aHztalnemftek
n legnagyobb választékban (s kitűnő minóségbeu a legjutányosb árak<n
ingek madapolanból 1.30, 1.80, színesek 1.66, 1 90, vászonból 2 írt 40, 3, 3.50, gatyák 1.66, 1.80 •, 14 éveseknek ingek madapolanból 1 frt 40, 1.90. sziue-sek 1 75, 2.10. váazouból 2.(>5, 3 15, 4 frt, gatyák 1.65, 2 frt ; 16 évouekuek madapolanból 1 50. 2.10, színesek 1.75, 2 20, váar.onból 3, 3.60, 4, 4 50, gatyák 1 75. 2- 2 20.
Kész fthérnemüek leányok számára, minden nagyságban éa minőségben, ugyszínte cse-csernek számára, melyekről kívánatra nagy árjegyzékünket bérmentesen beküldjük.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat vászon és asztalneműnkben.
Rumburgi vászen, 42 méter (54 rőf) vége 23, 24, 25, 26, 27. 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 45. 50, 120 írtig.
Hollaadi vagy Irlandi vászon. méter (60 rol) 22, 23, 24, 2b, 28, 30, 32, 34, 38, 40. 45. 50, 10(1 frtig.
Hollandi vászon. gyermek-hliémemOckre és ágynemUekre 32V4 méter (42 rflf) vége 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 50 frt.
Creaa vászon 23''/, méter (30 rőf) vége 10.:-0, 11, 11.50, 12, 13, 14, 15, 1«, 17, 18, 19, 20, 30 frtig
Lepedó vászon egy azélben. 29 métei (38 ről) 12 lepedőre vége J3, 36, 38, 40,42, 44, 46, 48, 50, 100 frtig.
Fehér pamutcalnvat, ágynemUekre, 1 méter 38, 4»'',, 48, 68 kr.
Madapolan vagy ChifTon vógo 40 méter (5l 7, rőf) 9.20, 10.40, 10 8o, 12, 13 50, 14, 17, 18, 21
Szloea kanavisz, 23''/, méter (30 rőf) 9, 9.60, 10, lt, 12, 13, 14, 15 frt.
Szlaee ruhaperkálok. dua választékban 1 méter 3tí. 38, 48, 50, 52, 64, 56 kr.
Vátzoaztebkenáök, hölgyek ¿» urak számára, tuczaija 2.50, 3, 3 50, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10-20 frtig.
TtfrBikSz''ik, tiszta vászon tursatja 6.80, 6, 6.90, 7.50, 8, 9, 10, 20 frt.
Aiztal kendők, Unta len, uiraatja 4, 4 60,
5, 6.60, 6 30, 7, 8, 9, frt, abroszok 6, 8,
10, 12, 18, 24 személyre, darabja 1 frt 90 krtól 14 frtig.
Damaat asztali tirlták. 6 memél/re 6 5o,
6, 6.60, 7. 7.50 9, 10, 24 frtig, 12 aae-mélyre 12, 12.50, 13, 14.50, 16, 1«, 18, 20, 40 frtig. 18 személyre 25. 83, S2, 48 írtig. 23 személyre 32, 31, 40, 50, 63, 75 frtig.
Kivéftktadik, aaínea és fehér, darabja 3,
3.60, 5, 5.50, 6, 11 írtig, caemege-kendők tuexatja 3, 3.60, 4.50, 5.53 krig.
Csipkefüggönyök, 1 ablakra 3. 3.50, 4, 4.60, 6, 5.60, 6.60, 7, 8, 9, 10, 16 friig.
Agyteritik, darabja 4.60, 6, 6, finom ripa-bői 9.60 ; asztalterit ók 3.80, 4, 5 írt, ripebÖl 7 frt 50 kr.
itiypokréozak, 4.50, 6.60, nagyobb 6, 6.50, 7-60, 8 50, 11, 14 forint 50 kr. Meuy-assionyi készletekkel 180 frtól 1800 frtig éa feljebb, kész febérnetn« és váaaonbao A legszebb kiállitáaban szolgálhatunk, ezekről árjegyeákünket kívánságra bérmouteseu küldjük.
Férfi-Ingek, rumburgi, hollandi vagy irlandi váazonbdl, daiabja 3. 3 50, 4.— . 6. 6, 7,
8, 10. 12 frt.
Fér 11 Ingek, hímzettek, madapolanból. melle vászon, darabia 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 12, 14—20 frtig.
Ferfl madapolan-lngek, daiabja 2, 2.60, 3, 3.ftO, 4 frt.
Férfi szinea ingek. 1.50. 2, 2.50, 3, 3 50 frt. Két külOu gallérral 2 50, 3, 8 50 frt.
Férfi izines angol oxford Ingek, darabja 2.50, 4.75, két külön gallérral darabja 2.80, 6 frt.
Férfi gályák, magyar, félmagyar vagy franczia szabásra, pamutból 1.20. 1.30, 1 50, vászonból 1.50, 1 60, 1.76, 2 frt. rumburgi vászonból 2.25, 260. 3, 3 Irt 50.
Férfl-fehérkarisnyák, pamutból fehér vagy •sínes tuczatja 4, 4.60, 6, 6.Ö0, 6, 6 50.
7, 7 60, 8—14 frtig, caérnábó), fehér tuczatja 8 60, 4, 4.60, 6, 6,7, 8, 9 írt, 14 frtig. félliaiitnyák, íehéritetlen vászonból varrottak, turzatja 4.60, 6. 7 írt.
Férfi zsebkendők, fehér vászon tuczatja 3, 8.50, 4, 4.60, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 írt. 20 frtig.
Férfi zabkendők, vászonból, fehér szinea széllel 6 —. 7*50, 9 — frt. batiaitból színes lel 7 frt 8 frt 60, szinrs pauiutzaebken-dők dbja 30 kr, 36 kr, 40 kr. pamut batiaatzaebkei.dők színei széllel tuczatja 8 frt.
Férfi gallérok, minden foimában, legfinomabb tezatja 3 frt, 8 frt 50.
Férfl-kéitlik, tuczatja, 12 pár 5 frt, 6 frt
Női Ingtk, rumburgi vászonból, sima, dbja 2.26, 2.60, 3, 3.50, 4-— írtig, slingelt 3, 8.50, 4, 6 frtig fraucala mellvarrással éa hímzettek 8.60,4 —, 4.60, 6.50, 6, 7, 8, 16 frtig, madapolanból alma 1.Ö0, 2 frt slingelt 2 60.
N4Í hálé corzittek, madapolanból egyszerűek 1.80, 1 50, dlsaitatt 1.76,2.86, 2.60
8, 8.60, 4, 4.60, 6, 10 frtig.
Ml lábravalók, madapolanból, aima aae-
Íélyzett, dbja 1.60, SÜDgelt 1.00, díszített .26, 8, 8.50, 6 frtig.
NŐI alsészokayák, madapolanból, segélyekké! 0« diaaltésael, darabja 2.50, 8, 3.26, 3 bO, 4, 4 60, 6, 16 írtig, usaálylyal 4, 6,
6, 7, 8, tO frtig.
Nftl harisnyák, pamutból kitűnő min6aégben tuczatja 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 14, 22 forintig azineaek pamutból, párja 75, 80, 90, kr. 1.20, 1.80, 1.60, 3.50 krig.
Női zsebkendők, fehér vászonból, tucatja, 2.60, 8, 8.60, 4, 5, 6, 7, 8, 16 frtig, angol czéruabatiaztból, fehér, 4, 4.50 5, 6,
7, 8, 80 írtig.
Női franczia derék ÍBzIk, (Míeder,) dbja
. 1.30, 2 80, 3, 8.60, 4''—, 4 frt 50 krig.
Fii Ingek, 6 éveaek azámára madapolanból, dbja 1, 1.40, aalnos, 1 írt 25, 1.40, vászonból 2.10, 2.40, félmagjrar gatyák 1 10, 1.20, 8 éveaekuek ingek madapolanból 1.10, 1.50, azinesek 1.26, l.b5, vászonból 2.20, 2.45. gatyák, 1.20, 1.40 ; 10 év eaekoe k, madapolanból 126, 1.95, saiuesek 1 60, 1.76, vászonból 2.80, 2 60, gatyák 1.86, 1.60, 12 é v e a e k n e k,
Ab aiuk legjotányoaban »zaboltak a ha valami a megvett vagy rengelt tárgyakból akár mi oknál fogva tetszésre nem lente, 14 nap alatt, ha az ártzelvényünkkel el van látva. nem< aak »zivesen kicseréltetik, de kívánságra az érte fizetett öasaeg is visszaadatik.
4
l.exél általi megrendelések még az LSp, melyen érkeznek, kUltiuGs figyelemmel éa poiitoatn eazkőtbllttnek éa csomagolási dijt nem számítunk. (560 12—*)
A-KANZSA, 1878. augt én.
Tizenhetedik évfolyam
r
^ Előfizeti»! ár:
Jcgéaz évre 3 frt
fél évre . 4 ,
negyed évre - n
Egy szám 10 A*r
Hlrdetesek
6 hasábos petiuorban 7, másodszor B s miiv''.en további sorért :"> kr NYILTTKKBEN
túronként 10 krért vétetnek fel. Kincstári illeték minden egyes hirdetésért külBnf 30 kr lizetendő. k
N.-Kanizsavároa helyhatóságának nemkülönben a „n.-kanizHal
J A i*p szellem
i részét r
j* illető közlemények * * szerkesztőhöz, anyaj^i részét illető i közlemények pedig « kiadóhoz bérmentve intéz^üdük :
NAGY KANIZSA Wlassioshu
Rérmentetlen levelek, csak ismert munkatár saktól fogadtatnak fl-
aoiu
■^Kéziratok vissza
jj küldetnek.
----——-
k
előbb: ,Z AL A-SO MOG YI K O Z L
kereskedelmi a iparbanku, „n.-kanizsai takarékpénztár", a ^zalame^yei általános tanítótestület", a n.-kanizsai kisded-neyeló egyesület-, a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai külrálasztmknya" s több megyei és rárosi egyesület hivatalos értesitCie.
Hetenkiiil kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjeleuo vegyes tartalmú lap.____
A Nagy-Kanizsán rendezendő III. vidékben gabona- és borvásár
167 8. évi augusztus 2(J-én az „Arany Szarvas"-hoz czimzett szálloda helyiségében fog megtartatui reggeli órától délután 5 uráig. A vásár megnyitása alkalmával a gaza. egyesület elnöksége vidékünk ez évi termésének általános állapotát fogja köztudomásra hozni. A titkárság a létrejött üzletkötéseket a délutáni urakban jegyzőkönyvbe iktatandja. Az üzletforgalom biztositasa érdekében megallapittatott, hogy e vásáron valamennyi üzletkötés a pesti aru es értéktőzsdének szokványaira való hivatkozással történjék; továbbá, hogy vitás esetekben az idézett tőzsdének 18"iü. évi II. t. cz. értelmében megerősített békebiróság illetékes leend. A belépti díj a gabona- és borvásarra összesen személyenként 1 frt. o. é., használatra szolgáló éa a bizottságnál előre meg-rcudelhetó asztalok dija 4 frt. o. é. Azon résztvevők, kik eladas végett bormustrákat kiállitaui szándékoznak, megkéretnek, miszerint e czélra minden borfajtából legalabb •VU litert tartalmazó 4—4 palaczkkal a beküldő nevét a bor fekhelyet, ugy az eladásra szánt borok faját, mennyiségét és árát kitüntető jegyzék kiséretében legkésőbb f. é. augusztus 24-ig a rendező bizottságnak díjmentesen beküldeni szíveskedjenek. — A palaczkok vignetteire a hegy neve, a termés évszáma és a bor ára szinte fel jegyzendő. Gondoskodva lesz, hogy minden kiállítónak bora elkülönítve elhelyeztessék és az eladó vagy megbízottja által a vevőnek bemutathassák. A beküldött borminták elhelyezését és kiállítását a bizottság díjmentesen eszközlendi. A beküldött palaczkok és a fönnmaradó bor az egyesület tu-
lajdonává válnak. A vasúti társulatok a vásár látogatói számára dijmérsékletet engedélyeztek. — Az erre szükségelt igazolási jegyek a belépti dij megküldése mellett a rendező bizottság altal az illetőknek azonnal megküldetnek. A küldemények és levelek „a nagy-kanizsai gaboua- és borvasár rendező bizottságának N.-Kanizsán" cziui-zeudok.
A magyar tiiz»»lt6k
IV-ik országos közgyűlése, Iylvn, julins 20. 21 és 22-én.
(Foly tatás.)
Follmann, budapesti tőparancsnok, az iu ditvanyhot hozzájárul azon módnsitassal, hogy a kiküidendő bizottság ne a közgyűlésen, hauern azt megelőzőleg mintegy ruagauutou hozza a jelöltek nevsorata valasztok tudomasara, nehogy az alapszabályok sérelmével járjon el, miutau azok candid&tionalis bizottságot nem ismernek.
Putsch Tóbiás, íglói főparancsnok helyesli az előtti szóiattak véleményét, óhajtana azonban hogy a kiküidendő bizottság oly 12 jelöltet álhtaua tel, választmányi tagul, a kik a kozpout-hoz közel iaknauak, lehat kevés áldozattal látogathatnák a választmanyi üléseket, mely esetben a központi választmány működése élénkebb lehetne.
Máskülönben, miután a magas kormánytól utazási pótlekot ugy sem remeihetm, nagyon kouuyeu meg eshetnek, hogy egyik másik választmányi tag a központi ulesekeu egyáltalában nem jelenhetnék meg.
Hoach, soproni főparancsnok, úrra utal, hogy a választmány az egész ország tűzoltói ügyet tartozik gondozni; ennek elő feltétele, a kelió tájékozottság pedi>* csak akkor lehetséges, ha a tagok megválasztásánál az egyes vidékek keilöüepeu|Hgy elembe vetetnek, tekintettel arra, hogy küionboző vidékéinek különböző érdé kük lehet.
Martinengo, pozsonyi főparancsnok, szin-
tén hangsúlyozza, hogy lehetőleg oly tagokból alakitassék a választmány, a kiktől tényleges közreműködést remélhetni.
A kérdéshez szólanak még Adamovich, komáromi főparancsnok, az összes érdekek tigyelembe vételét ajánlván már a bizottság megalakításánál is, es Ternájgó ujaradi főparancsnok a bizottsági tagok számát illetőleg.
Elnök az értekezlet egyhangú helyeslése m-llett a következő jelenlevőket kéri föl a can-didationalis bizottság tagjai ul:Schorr, Follinann, Keitter, Kovács, Putsch, Foghtny, Martinengo és Bene urakat.
A tóikért tagok elfogadják a megbízást.
A Belmeczbanyai főparancsnok indítványt zza, hogy a közgyűlés teendőit egy bizottság resiletesen készítse elő, nehogy azok tárgyalása túlságos hoszszura nyúljék.
Elnök kijelenti, hogy ez ügyben teljesen kielégítő intézkedés történt, hogy a közgyűlés akadaiytalanul fogja végezhetni teendőit. — indítványozó ennek kóvetkezteben visszavonja ajánlatát.
Follmann abbeli aggályait fejezi ki, hogy az űnuepélynek jul. 21-ikére szóló programmja túlságosan fogja igénybe venni a közreműködők buzgalmát, minek következtében indítványozz», hogy a közgyűlés egészen f. hó 22 íkére tétessék át.
Röach hangsúlyozza, hogy a közgyűlés legfontosabb része az ünnepélynek, hogy ép azért előnyös lenne, azt a díszmenet előtt megtartani, sőt az előbbi nézettel szemben indítva nyozza, hogy a közgyűlés mindenesetre jul. 21 én, ha kell, a délután fölhasználásával tartassák meg, annyival is inkább, mert különben a jul. 2ü-kén működő vizsgáló bizottság tagjai túlságosan terheltetnének.
Tuisch Tóbiás a programm alapszabály szerű keletkezését előadja, kijelenti azonban ugy saját, mint a rendező bizottság többi tagjai nevében, hogy annak esetleges módosita sába bele nyugszanak, utal azonban hátrányokra, melyek ily módosításból keletkeznek, nevezeteseu az ennek folytán előrelátható általános zavarra.
A kérdéshez szólanak még, s részint a
programm föntartása, részint annak módosítása mellett kivétel nélkül azonban egyetértésben a két inditváuyozóvai folytonos tekintettel a közönség érdekeire, Adamovics, — Martinengo, Schorr, Bendig és Mezey. Végül elnök a felmerült nézeteket a következő indítványban foglalja össze:
Az ünnepély programmja lehetőleg fenn-tartatandó. A közgyűlés is ennek ertelmébeu jul. 21-én reggel pont i) órakor kezdődik, félbe nem szakítandó, azonban 10 órakor hanem csak akkor, midőn már a díszmenet fölállítva leend, s a diszminet után folytattatik. — az értekezlet, mely kűlöüaben is túlnyomó többséggel a prograium feuntartásat pártolta, ezen indítványt egyhangúlag elfogadja.
Elnök fölkéri azon'' egyletek jelenlévő képviselőit, melyek még nem tagjai a szövetségnek, hogy egyesületeik fölvételét minél előbb eszközöljék, nehogy késedelmük ákr.'' a* igazoló bizottság működése akadályoztassák.
Fölkéri továbbá a kijelelő bizottságot, hogy a titkári, illetőleg jegyzői tisztre is jelölteket ajánljon, miután a közgyűlés jegyzői szintén a megalakítandó központi választmánynak, s több tárgy nem lévén, néhány szívélyes szóvai az értekezletet befejezettnek nyilvánítja.
Julius 21-ike, a vasárnap volt a nagyközönségre is, minden tekintetben fény pontja
az ünnepélyességnek; 6 órakor ébresztő, _ az
utczák már kora reggel telve voltak néppel, mely szemeit a fényes egyenruhákon legelteté, — 7 órakor, — a tűzoltók papja, Várady álul tartatott a tűzoltó ügyért isteni szolgálat, _
(mely alkalommal az oltárnál, a zala-egarszegi és arad zsigmondházi főparancsnokok szolgáltak), a templom zsúfolásig tele voltlegnagyobb részt tüzoltokkal, — mise után a tűzoltók az 1848 iki honvédek emlékénél jöttek össze, ahol az uj-aradi parancsnok lelkes szavakkal emlékezett meg, szabadságharezunk hőseiről, kik honszeretetüknek a Branyiskon és Aradnál sat. — áldozatul estek.
Eltette továbbá, ő felségeiket, a királyt és királynét ez után a szózat az összes tüzoltok által énekeltetett, — 8 órakor az íglói, lőcsei, káposztafalvi tűzoltók, katonazene kíséret mel-
TÁRCZA
Otthon.
Oiy s/.ép e tÁj, oly bájoló ez itt Mindenfelé a merre lát szemem ! K .«zép vidéken körültekintve, Túlvilágban vagyok, oh azt hiszem I
Hányszor futkosám, miut boldog gyermek K haragos magyar tenger partjait, Bámulva a tajtékzó hullámot, S futva tovább űzött lepke után.
A lepke csalt, — oieutem tovább s tovább, Maj.l 1,6* berekben állapodtam m0g ; I''t van a kis berek, most is olyan Minőnek még láttam én mint g''vortnek !
A csalogány most is olyan szépen Dalol benne, mikéut akkor, régen ! Most is olyan szép virágok nőnek Tul e berken, amott a réten.
A szálló lepkét ott űztem tova Aztán sok szép virágot téptem le ; Osszekötém csokorba s gondolám : Jó anyámat meglepőm vele
8 ment*m hara . . . . itn ez a táj, ez itt Krre jártam, oh jól emlékezem, — Itt a csermely, vizében annyiszor Mint pajkos gyermek mostam meg kezem.
Itt a kis berek és százados tölgy Mind -mind kedves gyermekkori emlék ''
Erre jártam, oh, j<M emlékezem — — _
Akkor még oly játszi gyermek valék !
VÉRTEüY BÉLA.
Erzsébet királyné.
(Ballada.)
. . . Dühöug a bősz elem Budá'' ak ormain ;
A zajra felriadt 8 álmatlanul vir&sct Lajosnak özvegye.
, Huh ! mily irtóztatón Üvölt a b5»z elem ! Sivita . . üvölts 1 . . e hang Uikeu tszivem zajong Keblemben zordonan.
. . . Álmatlanul viraszt Lajosnak özvegye A szel csak egyre dúl a zápor egyre buli a ^ én tetők fölött
„Hívjátok el Garát, Vagy őt ha nem, Balázst!" „.Balázs ar. itt vagyon Királyi asszonyom üarara nem lelek.""
. . . Bezúg a vad vihar Az olzxrt ablakon, Dötögve szerte zúg Az ég haragja s búg Mikeat a szív belül.
„Ha majd a regg leszáll 8 a szörnyű vész elül, E helyre várlak el — Az özvegy igy felel — Szavam vagyon veled"
. . . Kevés a szó . . . Balázsnak a beszed. Szivére zordonan Miként a vész rohan Egy szörnyű gondolat.
Romiida karjain Hevert Károly király. ,Ez üdvre halld király
IU
Mi zörg ott künn? megállj Ki vagy, miért jövel?"
A szél elült hegyéu 8 kigyúl a szürke ég. Virág nyilik hiven Az ifjú hós szirén „Az özvegy, az hivat" . . .
„Fehér galamb után A sas rohanva fat Fehér galamb után A vész közéig, király, Ne menj, az égre ne !
„Ne menj az égre ne A vész nyomodba'' van . .* „No félj u-ani. Veled S megvéd b."ed Bebek Jöjj el király s ne félj"
A tőr előragyog Bebeknek oldaláu Mi az, mi ugy ragyog ? „Mi az mi ugy kopog? ,A kard uram király."
Gyanútlan a király Gyanútlanul sieL Bibor-ruhak helyett Sötétbe öltözött Lajosnak özvegye.
,Nc még . . megállj no most Bebek, Gara, . . . hamar Balázs tiain sieaa Tied leBz»*n Gimes A zaj míg el nem áll.''
. . . Szarára tettre kél A gyilkosok vasa j A tör elősuhog, Piroslik éa buzo^ Károly fején a tér.
„El el,.. megállj . . ne még A buszú még ti ág
.A nép rohar, siess*... Időt s helyet keres Balázs és elrohan.
... A gyilkos elrohaut S a vér elült alant, De vérbe verve hull Budának ormirul Az ifja hós király.
V. SÁRFFY IGNÁCZ.
Pamer Irma temetésére.
Bnsan szólt a harang, Olyan szomoruau,
Mitha tudta TÓn'', hogy Kedves halottja van.
Fájó siri hangon Jajgatott az ének :
Mintha föld alatti
Szellemek zengnének.
Mint vihar dult tenger Hullámzott a tömeg,
Elkísérte ótet,
Ugy ifjú, mint öreg
Mint ejy disze« nltír Fényes imaházban,
Koporsója ugy ált,
Virágok közt — gyászban.
Elérve a sirhoz Letették partjára,
Hol barát, barátnő, Koszornt tett rája.
R<-á hallatták a
Részvét süiü könnyét,
Hogy könyebben birja, Porháza göröngyét.
8 most . . . csörrent akapt . . . S midóo perci?k multak ;
tizenhetedik évfolyam
ZALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS 11 é 1878.
lett, szabadgyakorlatot — igen nagy ügyességgel tartattak.
Közgyűlés d. e. 9 órakor megnyittatván,
tűzoltók nagy számmal a teljes díszben jelentek, az üres helyeket a néző közönség, nagyob
bára férfiak foglalták el.
Az igazoló bizottság jelentése szerint 38
küldött mutatta be megbizó levelét, Egyszersmind tudomására hozza a közgyűlésnek, hogy .> küldött, megbízó levelét német nyelveu nyujta b«, — a oizoitság szavazatra bocsátván,— azt igazoltnak elfogadta; — Kováts zala-egerszegi főparancsnok a németnyelven készített megbizAsokat, részéról is, most az «•gyszer még elfogadja, — de indítványozza s kéri a közgyűlést, — moudja ki határozatilsg, hogy jövőben csakis magyar nyelven benyuj-tutt megbízásuk bírnak erveaynyel. — A megbizó levelek nyelvét illetőleg határozatként ki-mondatik, hogy ezentúl csak magyar nyelven kiállított megbízó levelek vétetnek figyelembe.
A közgyűlés áilva hallgatja meg, ó es. kir. apostoli felségének a szepesi főispáni hivatal utján adott válaszát, melyszerint ó felsége kegyelmesen fogadta a közgyűlésre való meghívást. (Lelkes éljenzés.)
A miskolczi tüzoltok küldöttje meleg szavakban emlékezik meg b. Banhidy Béla, a szóvetajg elnökének érdemeiről, siuditványózza, hogy a közgyűlés jegyzóttonyvileg trjezze ki a távollevő eluök személye iránt való ragaszko-dását. (Lg; hangulag elfogadíatik.)
A gyűlés hatralevó részét azon intézke dések előadása foglalta el, melyeket a központi választmany az 187t>. évi aradi közgyűlés megbízásából tön. — Ezek közül a legnevezetesebbek a következők:
A tiureudóri törvény javaslatot, a Dr. Linduer (iusztáv állal tett észrevételeknek inegfrlelőieg Adamovich választ, tag átdol gozta, ugy, hogy az a legközelebb alakítandó választmánynatt lelsóob iielyre való folterjesz-
les czéijából átadható.
A tűzoltói alap kérdésében egy bizottság küldetett ki. Eunek tagjai: Ráth Károly, Bo-gisich Karoly es Martmeugo Nándor vaJaszt. tagok. A bizottság jelenleg a bécsi, a monarchia miudKét fele által létesitett segély alap tanulmauyozásával foglalkozik, hogy megálla-pi:sa, miképen lehetne aunak fölosztásai kieszközölni.
A falusi tűzoltó egyesületek számára tervezett alapszabályok egyes pontjait a választ ináuy Üosch Frigyes javaslatai alapjau modo Bitotta, es a tervezetet ezen módosított alakban kinyomatta, ugy, hogy a munkalat az egyesületek rendelkezésére áll.
A tüzoltoi gyakorlati szabályok, Marti-nengo Nándor véleményes jelentesének szorgos figyelembe vétele után szintén sajtó alá kerültek, s ennek bejelentésével, kapcsolatban, az elnok fölkéri ez egyesülelek képviselőit, szíveskedjenek odahatni, hogy minden egyesület íx kötelezet; 1U peldauyt átvegye.
Vegüi következtek a statisztikai kérdő iv — es az egységes csavar ügyében lett intézkedések.
Az elnök az előadottak aiapjau cousta-tálja, hogy a központi választmány a reabizot lakat szigorú poutossággal latta el. (lleiyeslés.)
Follmaun Károly a jelentés kel pouij.ua nézve Kérdési intéz az elnökhöz. A nyert va-laszi ugy ó mint a közgyűlés tudomásul veszi.
Julius 21-én 11 ora felé az iglói tűzoltó egyesület luparancsuotca jelent meg a hely sziuéu szám szerint Ü4 jelhordó helybeli tanulóval az élén: mindenik tiu kezeben diszes jelvény volt, melynek elő lapján a megjelent luzoito egyesületek neveinek egyike állott.
E jelvények csak hamar jegeczedési középpoutokui szolgáltak. Befolyásuk alatt csakhamar elül a külföldi egyesületek állottak össze szép sorrá, utánuk a belföldiek az araditol kezdve végig az A B C sorján.
^A f>il s a.á hull .mzó tömeg közepébe a leirt modou szigoruua rendezett egymás ulán s/armazott, mely a soksiság közepéből mint
óh . . . ! a szörnyű bautok. Már mind reá hulUk
Nem nézte a bimbót, Nem, a halai szele:
Annyi sok »xép reményt, A sírba vitt vele !
3 uiidüu boldogsága Kiiazőbét elért. ,
Nein kérdezve ••■nkit, Akkor j Ott el érte.
Pompás arany tornyn A várakozónak,
Öjaxftört. Nincs helye A vigagztaJásnak
Csupán enyhiteni Képes ama tudat ;
Hogy a kéklő ég ma, Uj csillagot mutat l
KÓ8UTHY.
annak ugy szólván lelke és eszméje tört elő, a diadalkapun át a város felé vette útját és két senekar hangjai mellett agyönyörűen díszített utczákon végig a városháza felé törekedett.
Itt a rendezők a városháza déli homlok-zata előtt derékszögű nagy tért jelöltek ki, melyet ünnepi ruhája néptömeg szegélyezett. A város háza előtt, annak erkélye alatt a fehérre öltözött mintegy 70 kisasszony virító csokra várta az érkezendőket, — mindenik kezében egy-egy örök zöld borostyánból (a szepességi babérlevelekből) font koszorú. — Az erkélyen a városi hatóság, a megyei alispáu és a helybeli tűzoltó egyesület képviselői állottak.
A Rákóczy induló hangjai növekedő erővel közeledtek a kijelölt tér felé. Fel felcsil-logtak a sisakok, fel-feltünedeztek az ékes lobogók, és gyors léptekben özönlött a tűzoltók sokasága a nekik fontartott térre, élükön az iglói lövészek egyesületének tagjai.
Kigyó vonalokban foglalta el a tűzoltók hosszú lánczolata a tért, szem kápráztató volt a sürgés forgás. Első pilanatban mintha minden rend felbomlott és az általános — chaos megkezdődött volna, olyan képet nyújtott a városház előtti tér. De a zavar csak látszólagos volt: az élesebb szem csakhamar egy szigorú alapterv vonalait ismerte fel a hemzsegésben es ennek végén az egyletek a fenuebb jelzett rendben szép szorosan ott állottak a városház homlokzatával párhuzamosan.
Erre a hymnust zengedezték el a tüzoltok dalkedveló tagjai, a mire a város főjegyzője a tűzoltókat a következő beszéddel üdvözölte.
Uraim, tisztelt tűzoltók ! A most elzeng-zelt hymnus meghaló benyomása alatt, ha legközelebb elmull évtizedre visszapillantunk , észlelve mikéül megindult s mindég nagyobb s nagyobb köröket huz az általános művelődési mozgalom, ugy h''szern elismernünk kell, hogy hazank sorsa, ezeu elmúlt évtizedek óta
jobora fordult.
Ha pedig azon jogokkal, melyeket dicsőségesen uralkodó ő cs. s apóst. kir. felségünk által szentesitett törvények kezeiukbe adlak, okos:m, bölcsen élünk, ha munkásságban, takarékosságban, törvény iránti tiszteletben igazi houszereteiet gyakorolunk, egyes aliami institutióink netalán tapasztalta hiányainak csak törvényes s az időviszonyok halalmához alkalmazóit eszközökkel orvoslásában valódi polgári erényt keressünk, gondo Ban kerülve minden nemzetiségi gyűlöletet még inkahb önmagunk lealáztatasunkat a külföld előtt — akkor meg van hazánknak eme védő kardja is, mely részére tiszteletet kiviv mindég, mindenkinél s mely borús időkben ellensegeinknél bizonyára télelmet is gerjeszteni fog.
Korunk a viribus unitis feliratú zászló alatt szólitja hazank polgárait ugy saját érdekeik, mini emberbarati közczélok előmozdítására, hogy időszakunk egyik vívmányát az egyesületi jog nagymérvű hatását megépítették, azon számos különösen az utolsó évtized-beu keletkezett közérdekűket követő egyletek mulatjak, melyek közül ismét kiváló helyet foglal a tűzoltó egylet.
A tűzoltó egyletek közhasznú fontossága elismerve vau hazankban is, hiszen már eddig 278 felsőbb helyen jováhagyott alapszabályokon alakult magyar tűzoltó egylet működik.
A feladatát hiven teljesítő egyletek különös dicséretre nem szorulnak, de annálin-kabb osztály nélküli meleg támogatási igényel uek, azt pedig jogosan — mivel a tűzoltó oly elem leküzdésében koczkaztatja egészségét, néha életét, mely elem romboló uünéoen ran-''got és osztály t szintén nem ismer, mely ugy pusz''.itja a gazdagok paloiájat, mint a szegeny ember kunyhóját.
De rendezett tűzoltói szervezet által a nemzeti vagyon is megtartatik s azért nagyon helyes, hogy a tűzoltó egyletek, feladatuk minden irányban hivebb teljesithetése — czéijából egymással érintkeznek • együttesen s ossz-hangzólag mind inkább kiképeztetéaűkon fáradozzanak.
Nagy azon tűzoltó egyletek érdeme, melyek 8 év előtt első lendületet adlak az összes magyar tűzoltó egyleteket magában foglaló szövetség alakulására.
(Folyt, köv.)
Felhívás a hazai iparosokhoz!
A hazai ipart pártoló és terjesztő egyesület közgyülésiieg elhatározta, hogy khuzott czéljának minél sikeresebb elérésére Budapesten közvetítő irodát nyit.
Ezen közvetítő iroda f. é. augusztus 1 én kezdte meg működését , ideiglenesen a f ő-városi iparosok körének helyiségében (IV. kerület (belváros) a fa rencziek bazárában I. emelet.)
Minden hazafinak szivében ssilárd azon elhatározás, hogy a hasai ipar pártolása által köivetlcn az iparos osstátynsk, kösvetve as
egéss haza jólétét előmozdítsa. As országgyűlés határozottan utasította a kormányt, Budapest főváros köi ^ülése meghagyta a tanácsnak, egyes törv^Jirhatóságok, társulatok, egyesületek el vannalí%atározva, a fölmerülő szükségletek fedezésénél a hazai ipar czikkeknek, a mennyiben versenyképesség szempontjából már most lohetséges, mindenesetre elsőbbséget nyújtani, a lelkes sajtó meleg szavakban nyi latkosik, hogy mindannyian családi és egyéni szükségeinket hazai ipartermelvényekkel fedessük.
E nemes elhatározás, a hazai ipar védelmének ezen jeles szándoka nem lehet múlékony !
Hogy azonban a pártolásra joggal igényt tartó kézmü-iparosokat és gyárosokat felkereshessük, hogy őket megismertetni, illetőleg készítményeiket ajánlani lehessen, mindenekelőtt szükséges tudnunk :
a) kik azon hazai kézmű- és gyáriparosok, a kik jóság, izlés, tartósság és olcsóság tekintetéből méltán ajánlhatók ?
b) melyek az általok készített iparcikkek, mily áron és hol rendelhetők meg és vásárolhatók.
Felhivjuk ennélfogva a hazai kézmű- és gyáriparosokat, szíveskedjenek az augusztus 1 én megnyitott „Közvetítő irodáu-hoz bérmentve beküldeni:
a ezégezimet, az általok készített iparczikkek tárgy-és árjegyzőkét, azon lakhelyeket vagy bolthelyiséget, mely b«n vj az iparczikkeket megtekinthetni, a vásárlásokat eszközölni vagy esetleg megrendeléseket tenni lehessen.
A közvetítő iroda ezen ipar adatokat készségesen fogja a vevőkkel és megrendelőkkel tudatni.
A beérkezendő adatok . Hazai ipar közlemények" czim alatt sajtó utján is közzé fognak tétetni. Ha a kézmű- es gyár-iparosok árumintákat küldenek, azok czélszerü helyen (bolti kirakatokban) közszemlére kitétetnek.
A levelezések „A hazai ipart pártoló és terjesztő egyesület közvetítő irodája, Budapest, IV., Ferencziek bazára, I. emelet* czim-mel történnek — bérmentve. Az árumiuták ugyanoda küldendők.
A hivatalos idő egy előre naponkint 8—12 óra között leend, a midőn bárminemű felvilágosítással egész készséggel szolgálunk.
Budapest, 1878. julius 22. A hazai ipart pártoló és terjesztő egyesület közvetítő irodája.
Helyi lilrek
— Ké>pvi*elöviilasztás. Nagy-Kanizsán egyhangul»g Ciengery Antal szabadelvű-párti, — Keszthelyen egyhangúlag Falk Miksa szibidelvü páni, — Letenyén 808 szavazattal Ujlaky József 693 szavalata ellenében Apáthy István szabadelvű páni, — Csáktornyáu Remete Gé/a ellenéoen Szabó Imre szabad elvű párti, — Zala Egerszegen egyhangúlag Csertau Karoly függetlenségpárti, — Szeni-Uró tbon egyhangúlag Bessenyey Ernő egyesült ellenzekpárti, — aUó Lendván Ve!>zter Imre 2110 szavazattal Virava József 103 szavazata \ elleuében rgyesüit ellenzék pám, — Baksán Turgonyi Lajos 1054 szavazattal Dr. Bergcr Iguacz 847 szavazata ellenében fuggetlenseg-parti es Tapolczán Verhovay Gyula t535 sza vazattal Kerfcapoly Karoly 618 szavazata elle nében függetlenség párti választatlak meg. Eszerint Zalam-gyéhen 4 szabadelvű páni, 2 egyesült ellenzéki és 3 függetlenség pár:i lett megválasztva. A szeni-gróihkerüleli választásról határozott tudósítást nem kapiuuk s azt fentariva közöljük, többiről biztos tudósítást nyertünk.
— A nagy-kanizsai képviselő választás a felső tompiom terőu tartatolt meg, a tóut-czaban levő haiakou számos sászló lengett; a menet zászlók előllengedezése melle.t zeneszó kiseretében a városhasa elől vonult a kijelölt térre mar 8 óra előtt. Pont 8 órakor a választási elnök Horváth Mór kir. kamaras ur az esküt letevéo, igen helyes és tapintatos beszédben üdvözölvén a valasztókat s felhívta őket, hogy törvényszabta módon nyilatkossanak a jelöltek meguevezésére nésve, ellenkeső esetben fél ki lenes órakor a már bejelentett képviselőjelöltet, eddigi képviselőnket togja kijelenteni. Zajos él-jeuzes kost egyedül Csengery Antal neve han goztaiváu, fél kiiencs órakor egyhangúlag ki is kiáltatom Vidékről mintegy 120 kocsi érkezett bo s dicsérettel legyen mondva a legtávolabb eső vidékekről is voltak jelen, különösen a községi elöljárók igen szép számban tanúsították ragasskodásukai. A választás ered ménye nyomban megtáviratostatott a Korit-niczan időző képviselőnknek. Este társas estély volt a .Szarvas'' fogadóban, hol ssebbnél-szebb pohárkössöntések mondottak köstisstelettt képviselőnkre.
— Relfy Ignác* aug. 9 én Nagy Ka nitsán időzött, itt Iskó testvére látogatásán.
— A nyári országos, vásár aug. 12 éa tartatik meg Nagy-Kanizsán.
— A nála egerszegi torna-tüzoltó egylet sászló avatási ünnepély költségei fedezésére f. hó 18-án a Kosenkrancz József féle kertben táncs-vigalmat rendez, melyre a n. é. közönné get tisztelettel meghívja a rendezőség. Bélépti díj: személyenkint 50 kr, 3 tagu családjegy 1 frt. 20 kr., 5 tsgu család jegy 2 frt., gyermekjegy 20 kr. Fölültizetések köszönettel fogadtatnak.
— Csáktornyán oktober elejére a zala megyei gAdasági egyesület gyümölcs, ssőlő és borkiállítást rendez.
— Élvezeten estéje volt a keszthelyi közönségnek e hó 1-én; ugyanis Biba Eugénia kisasszony Kanizsa város szülötte, a berlini udvari operaház elsőrendő művésznője mutatta be magát jelen alkalommal másodszor a keszthelyi közönségnek. — Biba Eugénia kisasszony t már a mult nyárról kedvesen ismeri közönségünk, mint olyat, kire á berlini, ugy szinte hazai sajtónk is nem hiába pazarlá buzdítását s dicséretéit, — ki már bizonnyal elérte szép pályáján ama szédítő pontot, melyet bátran s méltán művészetnek nevezhetünk! — A nézőtér zsúfolásig megtelt; — minden szem csak arra figyelt, mikor fogja már az est hősnőjét — a kedves művésznőt —látni, — hallani! — Végre a színpadra lépett; az egész közönség mintha egy szív, egy lélek lett volna oly megosztatlanul nyilváuitá a zajos tapsokba rejtett tetszését, — melyet, valamint a lábaihoz diadal-jelekként hullott koszorúkat s szebbnél szebb ezokrokat is igen-igen kiérdemelte a kedves művésznő. — Pillanatnyi szünet után megcsendült az a szépen iskolázott kedves hang, melyet a mult nyár óta hallani nem valánk szérencsések, — s melynek akkor már szép coloraturája az óta gyakorlottabb, kellemesebb lett. — Az Áriát .Luciából". — Magyar nép dalokat, — s végre az Áriát a „Szeviilai borbélyból" egyformán kedvesen s valódi művészettel énekelte a művésznő, s a szép számú közönség hálás volt: nem kímélte a kiérdemelt tapsot és ,éljen* eket! — Körünkből B.-Füredre utazott a kedvelt művésznő, szép emlá kel hagyva most másod ízbou a keszthelyiek szívében, párosulva azon hő óhajtással, vajha mielőbb ismét körünkben látnók ót, — s gyönyörködhetnénk kedves hangja édes cseu-gesében! V.
— Szép és ritto jelét registrálhatjuk a szolgálatadó és szolgálattevő közti egyetértésnek, ugyanis a napokban szegődött be újólag évi szolgálatra a derék ScbifFer családhoz Hegyi Zsuzsanna szakácsné, ki már teljes 27 év ola egy és ugyanazon családban szolgált; napjainkban e ritka esetet a tisztelt család külső ágyelemben is részesité s a hűséges, munka-szerető szakácsnénak uj beszegődését házias lakomával ülie meg. A peldauyszerü szakácsné salamegyei kapolcsi születésű. Éljen !
— A keszthelyi választókerületben aug. 8-án méltóságos Novak Ferencz ur, mint választási elnök 3/> órakor a válaszlókat üdvözölvén, felhívta őket, miszerint félórai határidő alatt jeleltjeiket írásbeli nyilatkozatban nevezzék m"g, s egyszersmint az általuk választaudó bizalmi férfiak neveit is tudassák. A kitűzött félórai haláridő elteltével csak egyetlen nyilatkozat érkezett be, melybeu Dr. Falk Miksa ur, kiiüuő publicistánk ajánitatik képviselőül. Novak Ferencz elnök */» órakor tud tara adia a választóknak, hogy csak egyetlen nyilatkozat érkezeit be, (ezt Bogyay Máté választási jegyző felolvasta) s így a képviselő választásra vonatkozó szavazás szukségfcelenué válik; kijelenti egyszersmint, hogy D r. F a l k Miksa ura keszthelyi kerület országgyűlési kéviselőjéül egyhangúlag választatott A jelen volt 1500 választó az egyhangúlag történi válasstas kihirdetése alkalmával hosszan tartó lelkes .éljen"1 ^felkiáltások közt élteti Dr. Falk Miksa urat, a keszthelyi kerület ujonnaa választatott országgyűlési képviselőjét, a kilÜQŐ tehetségű hazafit. Elnök a választókhoz zárbeszédet tartott, mely után a választók harsány .éljen" felkiáltások közi szétoszlottak.
— Aj Altijuk az illető t. közönség kiváló figyelmébe a Budapestről ide érkezett b csak néhány napig a .Korona" szálloda ld-ik sz. alatt időző Boskovits K. látszerész ur gazdagon felszerelt látszer-áru raktárát, melyben a szem egéssségétjelentékenyen óvó látsserek valamint minden e ssakmaba vágó tárgyak nagy választékban kaphatók.
— A soproni áll. m. kir. fő-reáliskolánál a felvételek s beiratások aug. hó 29-én ve szik kesdetöketés bezárólagszept.4 ig tartanak. A beiratások délelőtt 8 —12-ig, a felvételi és javító vizsgálatok ugyan e napokban délután 2—5-ig tartanak. Az iskolánál felvételre először jelentkeső minden tanuló végsett tanulmányairól szóló bizonyítvány nyal személyesen, szülője vagy gyámja illetőleg azoknak külön megbízottja kíséretében tartozik megjelenni. A beira-tásokat as igazgató és as osstálvfó eszközli. As iskolánál levőreggelesö egyesület a jó erkölcsű
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
AUGUSZTUS 11 éo 1678
__/__
de aze^énv tanulóknak tanulmányaik folytatásaira alkalmat akarván nyújtani, elhatározta, hogy a jövő iskolaévben aiumueumut (élelmező intezetet) felállít. Ebéd éa vacsoráért píré, két egyenlf» részletben előre fizetendő évi dijat GU írttal allapitá meg, azonkívül még tíz tanulót mérsékeltebb dijért élelmez, és ped.g kettőt 30, négyet 45, ea négyet 50 frtnyi dij fizetése mellett. A mérsékelt dijt fizető helyeket elnyerni óhajtók folyamodványaikat aug. 2b éig a fő-reáliskolai igazgatóhoz, mint a segélyező egyesület elnökéhez nyújtsa be. Sopron aug. tj-áu. A kir. igazgatóság.
— A zala-egeMzeyi kerület képviselő választók bizottsága t. hu í5-áu reggeli 8 órakor Dr. Horváth Károly ur elnöklete alatt összeült és a választásra készeu váriák a választó polgárokat; inidón azonban z/k óráig senKi más ellenjelölt fel nem lépietteteit: — a 4b-as párt képviselőjelöltjét Csertan Károly árvaszéki elnök urat eg\ hangulag ordzaggy ulési képviselővé kiáltotta ki.
— liöri<l hirek. A Duna Pozsony mellett feitüoóen arad. — Bpesten központi kozjo-gi ellenzéki kór aiakui. — Hartmayer bpoaű vendéglős uj szerkezetű lámpát talált fel. — Kuli mezővárosban 2ü0 lakhaz égrett el. — IV H7.a Kálmán Fium»íben lép fel képviselőjelöltül. — Parisban 5000 koeaia strikeol. — Somogy-megye bizottsága tiltakozott Bosnia megszaliasa t-lleu. — A vaskapu azabályozása 22 milió frankba kerül. — Csallóközben egy 1 Pj éves izr. balt meg. — Az Egyetemes tauitógyül és B.-Pesten aug. 20 — 22-én lesz.
Irodalom.
— „Párisi Lapok" t> ik száma következő tartalommal jelent rneg : A magyar boruk Parisban. (J. \\— Az ipar köréből. — A léghajó. — Párifiig és vissza, útirajz Batortílól. (Folyt.). Kitluulélék. Hirdetések. Ára évnegyedre 1 frt t>0 kr. Teljes ezarau példányok folyton kaphatók.
— A vasmegyei régészeti egylet evi jelentése megjelent, szerkeszté l)r. L pp Vilmos pr. kanonok, bölcaészettudor, főgymn. ny. r. lauar és egyleti titkár. A VI ik evt''olyum tartalma is igen érdekes, a rendes tagok évi
1 frt tagsági dijuk lefizetése mellett e lap sxer-k-az tőjét ól díjtalanul átvehetik
— Az ,Apollo* z^neműfolyóirat leguj ibb száma következő tartalommal jelent meg: 1. Az ördög a földön, franczia uégys Suppé légii jabb dalműve utau szerié Holzl Lőrinc*. 2. Kondeau Seemann Józseftől. 3. Tul a Tiazán Devecaerbe. Dal vSzentirmay Elemértől zongorán* á''irta Kapi Gyula. A lap előfizetési ara felévre 3 frt, mely az Apollo kiadóhivatalához ^Budap.-st vár, ország ház-utcza 94. szám.) c*i-mezve küldendőbe, legszélazerüebbea postautalvány utján. Az Apollo hazai zeneszerzemények közlése mellett minden nevezetesebb külföldi zent müvet is megismertet előfizetőivel s bármily zenegyüjteméoy diszére válik b ezért valóban purtolás> a méltó.
Vegyes liirek.
— Bródból — mint a „Gyors-Futár" értesül — egy tartalékos tiszt azt a hírt irja barátaihoz intézett levelében, hogy az okkitpáló csapatok, midőn a Szávát átlépték s bosnyák területre vonultak, a zászló kitűzésekor bakot lőnek. A császári kétfejű sast ugyanis felfordítva vuulák fel a haiarou levő nagy árbóezra, hogy feje a nz alma a földe'', nézte, a lábuk pe dig égnek alltak. A tévedés a táborkart boszan-totta rendkívül, a csapatoknak azonban nem tunt tel, a bosnyákok s törökök éazre ae vették.
— Egy romba dőlt székváros. Birma királyság fővarosát legközelebb borzasztó tűzvész érte, 2300 háza leégett. Három napig lángten-gerbeu úszott a város; oltani nem lehetett, sem oltó szer nem volt a közelben. — A leégett épületek közt sok nagyszerű arany es ezüst bálvá ufókban bővelkedő templom is volt. Száz év óta ez a királyság harmadik székvárosa. Az előbbieket is a tuz tette tönkre.
— Orosz császári htrezeg megvesztegetve A Figaro közli, hogy azon társaság, mely a sereg számára uzüksegos élelmet s egyéb szereket szolgáltatta, 7.000,000 forinttal vesztegette meg Miklós nagyherczeget, hogy magának annak kegyét biztosítsa. A tényállást Greigh tábornok fedezte fel s azonnal jelentést tett e tárgyról a czárnak. A czár írásbeli felszólítására a tábornok biyony itékkal is szolgált. Ekkor
kapta meg Miklós herexeg a parmncaot, hogy a sereget elhagyja s birtokaira vonuljon vissza.
— Greigh erre pénzügy miniszter, Todth ben főparancsnok lett, Miklós nagy berezeg pedig otthon nyugodhatott szerzett babérjain.
— Az orroit fuiborul Semmiféle kár nem jár haszon nélkül! Tavaly ilyenkor javában azállitották vasutaink a különféle czikkeket az oroszok és oláhok részére, mennyire észrevehető ma e szállítás hiánya, kitüoik azon adatokból, hogy ez évi junius hóban az első erdélyi vasút üzletbevétele 109,000 frt. volt, mig a mult évi ugyanezen hónapban 122,000 frtra rúgott, tehát 13,000 frt. fogyatkozás, holott ez évi juniusban e vasúton 19,000 utas szállíttatott, mig a mult évi juniusban 14,000, tehát ez idén 5000 utassal több, és mégis kevesebb bevétel, e különbözet tehát tisztán az áruszállítás csökkenése folytán merült fel.
— Muszka közmondások. Idézzük az orosz népnek egy pár jeles mondását, amelyek a mostani muszka világban igen találók. íme: Barátkozzál a medvével, de tartsd kézben a baltát.
— A farkas minden esztendőben megvedlik. de mindig farkas'' marad. — A ki hazudik, lop is. — A róka alszik, de álmában számlálgatja a tyúkokat. — A farkas ebédre hivta a kecskét de ez nem ment el. — Sok a tanácsoló, kevés a segitő. — A ki két nyulat hajt, egyet sem fog m-g. — íme még kettő: Anya keze nem tör csontot. — Szerelmet, tüzet, köhögést nem le-bet eltitkoln.
I
Ma és tegnap az üzlet kissé indult bár mérsékelten vásároltak ; az
Üzleti szemle.
Lobmayer J. F. terménynzletl jelentése.
Budapest, 1878. augusztus» 6-én A lefolyt hét elején &z üzlet hatarozallan jel-léggel indult közepe felé az országos eső folytán kisaé szilárdult, mig a végén ellanyhult. Buza: még kevés uj jön elő, de a malmok ia kicsi nybeu vásárolnak ugyszintéu kivitelre is csak a szép fajtákból lett kevea vásárolva. A hét végén 10—15 krral olcsóbban áll. Rozsot : keveset éa olcsóbbnló árakon vásárolnak ; kivitelre még mindig drága. Árpa : etetésre — erősebhen jön már elő. mig serfözésre még kevés mutatkozik. Kukoricza : folytonosan csökken 25—30 krral olcsóbb. Zab: elhanyagolt 20—20 krral olcrübb. Kápositarepoze : mert igen sok hiányos jön elő éa csak ueiieseu éa olcsó a napi jegyzéstől eltérő — árakou adható el ; mig bánáti repeze kelendőbb.
kellemesebbe0 árak azonba" nem változtak; következők az átlagárak 100 kilónként kéaapÓLsért; Tisza vidéki busa 7« kg. oa n iuő* ség 9 85—9-90^ Pestvidéki 946—955; Cánáti 9 40 — 9 60; Fehérmegyei 9.60—9 70; Felső magyarországi 9 25—9 35. — Tiszavidéki buza 7*J kg-os minőség 10—10 10, Pestvidéki 9 65—9 75 ; Bánáti 9 60 — 9 70 ; Fehérmegyei 9 30—9 90 ; Fela
9 45—9 55. — Tiszavidéki buza HO
10 16—10 25; Pestvidéki 9 85 - 10 —
--; Fehérmegyei a 90—10 — ;
országi 9 75 — 9 8».
^Üszkös busák minőség szerint 1 2 frt tal olcaób'' an adha''ök el )
Kozs : 5.75—6-10. Árpa etotéai ; maláta 6-60—7 50, serfőző: 8—9. Zab: Kukoricza 5 GO—6-—. Kápoaxtá&repcze :
bánáti rcpcse: 134/,—18*/,•
Liszt : Miaun a belföldi malmok idén irányadó leend a búzaár meghatározására, szükséges a».t folytonosan figyelemmel kísérni, éa ezért jelentéseimben mugemlitui fogom. A liszt üzlet jelenleg felette pang — és mig ez jobbia nem fordul a termény árak csökkenése valószínű.
magyarországi kg -os minőség ; Hánáti — •— Felső magyar-
5 50- 85, 5Ö0—70. 14-147,,
üzlete az
Szerkesztői iizeuet.
2897. K „Ilal.itnn partján« mielőbb jő. 2898 A. Örülünk, hogy megemlékezett.
2899. 8z. 8. Testvére irt igen, de a kBzle-mény nem érdekt-lheté e vidéket. E hu vége felé találkozunk, ha csak valami véletlen közbe nem jó.
2900. 3. 8. Kger. Válaszoltam s a könyveket mogkflldém. Üdvözlet!
2901. 8z. Bécs. Szives intézkedését aürgósen
kérem.
2902. Sopron. Csak egyszer tehetjük a közlést. Másodszor már fizetni kellene érte.
Heti naptar.
Augosztna II-töt augusztus 17 lg 1878.
lló-
és beti-aap
Kath. és prot. naptár
G » r ö g naptár
|ntj
32. Jézus megsiratja Jeruzsálem városát. L. XIX
II Vsssraap F 9 ^usan. 30 A 8 Silas us»
12 Héttő Klára 31 Ktidok (k
,3 Kedd Hypolit. 1 Ó Aug. a
14 Szerda Euaeb. f 2 István Xc'' :
15 Csütörtök N. B. Assz. 3 Izsák
16 Péntek Kókus 4 7 vért.
l< Szombat Li borát. 5 Ensign. fit
Felelős szerkesztő : Batorfi Lajos.
PUTZ JÁNOS
az 1874.
zcaas^^i g- é p
Győrött, Ferenczvkros 103. sz.
aiui ja egészen njból javit.tt Garrett-feie sorvetó gépeit; pléh- vagy gummi-wlcaérekkel, melyek
Ij>arkiál Itá^on ezils" éremmel lettek kitüntetve.
leszállított árak ós három évi jótállás mellett.
í> sornak ISO, 11 sornak 200 és 13 sornak 230 forint.
E gépek javított kapa-emeltyükkel (Schaarenhebe!) vannak . llátva melyek dupla lapos vasból vannaa készitvo és a régi könnyön törékeny gömbölyű v.isi.ól kéizdíteket tartósság s czélszerOségbcn nagyon i- tull.aladj.nk. es a kapák i, ugy vannak reá erősítve, hegy s.»h.i mozgékouyahliá nein válhatnak és ugy a <orból som tt-rhetnek ki s bebizonyult, hogy több pontban javítva vannak.
(666 3-4)
Guiilotin-szecskavágók.
Három különböző nagyságban , melyekkel tetszés szerinti hosszú szecska vágható !/4"-től 3"- ig 35, 45, 55 frt.
Tánycros répavágók 35 frt. Kukoriczamorzsolók 45 fr.
Daráló m al m o k különböző nagyságban 50 100 frtig.
Kiutat éa szlvatytyxüt sib.
Kép es árjegyzékek kívánatra bérmentve küldetnek.

,SZÉPSÉG. IFJÚSÁG.
-A. ixöisyvii^gr
által mint fóiiilnulhatisn börfinomitószer általánosan elismertetett a hivatalossn megvizsgált, kitűnő, ártalmatlan, valódi
RAT1SASTE
Dr. L E J O S S E-tól Fárisban.
Kzen világhírű bőrtisztitő szer valamennyi sr.é-pitőszer között leghitelesebb és leghatásosabbnak bizonyult szeplők, bőrkiütés, rezesség. sár^a foltok, valamint minden bőrtifzrátlanság biztos eltávolítására. A RAVISANTK az arczazinuek feltüuőcu sz<-p halván/ rózsaszínű bársonyszeril fiatal üdeséget a>i, a bőr és kezeket gyöngédekké teszi, a leg behatasa-tÓI megóvja, s gyöngéd bórt szerez a legkésőbbi öregségig. Kapható való ''i minőségben :
____rM__ __ »Nagy-Kanizsan , Práger Beia ur gyógyszertárában.
Bsdsptstsa Török Jozaef gyógysz. urnái. Szegeden Kovács Albert
és Barcsay Karoly gyógyszerész nmkuál. Eredeti üvegtok á:a 1 frt 50 kr. Közpouti f raKtár Budapesten Sohwarz Henrik nél Mária Valeria-utcza, 9 s?..
(589 20 - 20)
Kereskedelmi tanfolyam felnőttek
számára.
Alulirott bálorkodom a nagyérdemű közönséggel tudatni, hogy azok számára, kik a kereskedelmi tantárgyakat elsajátítani kívánják, a legjutányosb föltételek mellett esti tanfolyamot nyitok.
Az e téren szerzett ugy elméleti, mint gyakorlati ismereteim a legjobb eredményt biztosítják.
Minthogy a helyben működő tanító urak között a kereskedelmi tantárgyakat csak ón értem alaposan, a tanulni kívánók siessenek a tanfolyamban részt venni, mert későbben alig ha lesz erre alkalmuk.
A beiratások lakásomban, a Zsombory-féle házban történhetnek.
Tisztelettel
Metszel Henrik,
(G69 2 — 2) főelemi tanító és oki. könyvelő.
Egy orgona eladó!
Egy meglehetős jó karban levő kisebb orgona szabad kézből igen előnyös feltételek mellett eladó.
Minden közelebbi ft. Kranitz Kálmán plébános urnái, Páhok, u. p. Keszthely, tudható meg. (672 1—3)
k ej vonatta! utazóknak !
Vasúti Tiíwzitmeueti-jegyek vétetnek Béesben, Fleíachmarkt 7 ssára. (671 2-2)
Grasendorf b. Stockerau,
empfiehlt aur gegon*Hrtigen 8ai-a»u seine . w Patent Hsad Oresohmasoblnen aufwärts von fl 90;
Eis bis aohtpfsrd Dresehwaschl-
■es mit und ohne I''ntzwerk auf-würts von fl. 2<X); Uslversal Dreschmaschine, liefert die Frucht rein geputzt bis in den 8ack, sartimt 8KulengCpel und allen Riemen cumplet fi. 675;
Patent Daaapf Dreschmaschine Mit b»*Btem Laoomoblls, alle Riemen, ftell atscbiuierer und einem Satz Werkzeug, complet fl. 3G75;
Astonatlsche Windastsren ;.um
Betriebe von Pumpwerken für Be- und Entwässerung von Wieaen, Feldern, Olirtuereien, Privatwaaaerleituugeu, Entwäs-«erueg von Gruben und Steinbrüchen ect., sowie
Laadwlrtheohaftliehe Maschinen»l-
ler Art zu bedeutend ermliasig-ten Preia»n.
Wiederverkaufer und aolide Agenten erwünscht. (653 5 — 10)
i (Jommerziellc Faclischuleiii Wien,
II. Praterstrasse Nr. 15.
Direktor : Carl Porres
14. Jahrgang.
Diene auf Grnrd de» Gesetaea vom 27. Februar 1873. organlalrte Privat-I lohnt nn talt hat die sich ge»t«-llte Aufgabe, die krIInfl 1 irIie Ausbildung nichtiger Kauäeuto während ihren dreirenj übrigen bestände* erfüllt. Tausende vou jungen Leuten verdanken dem daselbst genossenen Unterrichte ihre Kxiatens und die Direktion erachtet ea für ihre Pflicht, die ab»nlvirtei) Höher xu placiren. Beginn der Vortrüge am 16 September. Einschreibungen vom 2. September an.
Programme gratis. (661 4-6)
Knaben-Pensionat
Ptrgu
in
WIEN,
II. Praterntraswe Nr. 15.
tizenhetedik évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS 11 én 1878.
Különösen figyelemre méltó a hírneves
Dr. Forti-féle
SEB-TAPASZ,
mely rendkívüli gyógyereje, elválasztó, érleiő 8 fájdalom csillapító halasa által leggyorsabb, legbiziosabb a egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemű bajokban. — Ily bajok a torokgyulladás, légcsőhurut, bőrke s-barnaság, hartyásgyik (Croup, angina) mindennemű megsértések, harapás, szúrás, vág:is vagy égés által támadható sebek, megforrázások, darázs- vagy méhazuraaok, konok fekélyek, zúzatok (contusiók) meglepő gyors fájdalomcsillapítással — rögzöU daganatok, gi rnók, tályogok, pokolvar, (carbunculua puatula ma-ligna), megkeménykedések, genyedések, vérkeiések, minden mirigy betegségek, görvél^es fekélyek, fagy daganat, ujjléreg, körömméreg, vadhús, tagszivacs, csont-szu. kificzainitáa és megrándulások, helyi csuz; továbbá a szülés folytáni lábfelfakadások éa sebek, fájós, fekély -zett vagy már genyes női mell. — Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs éa meb fullánkja csupán ezen ta pasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik, hogy azután a testből közönségeaen szabad kézzel, sebéazi műtét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulasa nem sokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, mely nek jelessége leghitelesebb egyének számos a különös kiváuatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már rég^n a legfeuyesebben elismertetett — rendkívüli s legkülonne-mübb esetekben megpróbált hatáaánál éa feltünü sikeres eredményénél fogva, meiyek használata által meg elavult bajokban ia eléretnek, jól megalapított hírét kétségbe-vonbatlanul igazolja.
Egy csomag ara 50 kr, nagyobb csomagé 1 frt hasznalau utaaitasaal együtt, postáu küldve 20 krral több. Egy forintnyi csomagnál kissebb szállítmány nem teljesíttetik.
Kozpuuli küldeméayezó raktár: l''eftten FÜRuK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király utcza 7-ia az. Nagy-Kanizsán: Práger Béla g szertárában, AlsóLendván: Kis Béla gyógyszertárában. Sümegen : Ötamborazky L. Szombathelyen Pillich P. gyógyazertarbau.
A t. cz. gyógyszerész Uiak, kik raktárt elvállalni hujlandók lenuének, folszóllittatnak, miszerint e részbeni ajanlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FORTI LÁSZLÓ HOZ czimezve: Budapest (Ráczvároa, Bocskay tér,7llJ. azám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket ia pontosan teljesít.
Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpéuzbeui beküldése, vagy postai utalvány, vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesíttetnek. (658 3 — 50)
OLL SEIDLITZ - PORA. Rg 21
s e
r
e

Ocolr íilrl''nv vnlArli h* m'':n<Un czirolapján a sas
«IVIYUI WllUUl, ^ x„ ¿n ¡mkszorositotl cr.égmn ran
lenyomva.
Büntető bírósági ítéletek ismételten ^onstatálták czégem és véd-jegvem meghammittatájiát; azért óva intem a közönséget az ilyeu hamisítványok vásárlása ellen , minthogy ^zok csak ámításra vaunak
számítva.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára i frt. o. é.
hü tanácsadó férfiak számára
gyöngeségiállapotokban
Valódi minőségben ar. x-el jelölt czégeknéL
F
RANCZIA BORSZESZ SÓVAL.
Oly egyének, kik magömlés-, ie«i gyöngeség, hajkihullás-, valamint idült bujasenyvben szenvednek, ezen a maga neme -bon egyetlen mii által tanácsot és gyökeres segélyt nyernek. Megrendelhető a következő helyen: (615 il -•)
Dr. BRNBT L.,
Budapest, két sas-nteza 24 (Ára 2 frt.)
Ki e hire» mü értékéről met; (Q''óxCkIiiÍ, kivinatn eifjr érdeke«, ké-
pekkel ellátott kivonatot kap abból (lijtalanal uieyrkiiUlvr; azonban .«-nkl na vetw mt-g ma«ál aü additf (gró^kezeléK-uck, a míg c kivonatot nem olvasta.
A legiuegliiabat.ibb üusegélyxó «¿ere a szenvedó emberiségnek m minden bels^ és külső gyulladásnál, a legtöbb betegség ellen, mindennemű sebesülések, fej-, lül- és fogfájás, régi sérvek és nyílt sebek, rák fekélyek, üszök, szomgyűlladás. :nindennemU bénulás és sérülés stb.
stb. ellen.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é


Valódi minőségben a f-tel je''.ölt czégeknél.
ORSCH-HALMÁJ-ZSIROLAJ.
Krohu M. és társától Bergeubeu (^Norvégiában).
__Ezen hal máj-zsírói aj valamennyi, a kereskedelemben előforduló faj között a7. egyedüli, mily orvosi czélokra használható.
Ara egy üvegnek használati utasítással I frt o é.
Valudi minőségben a *-al jelült czégeknél.
Raktárak: N.-K a híz* a (x) Práger Béla gyógy, (xfj Bosenberg Jór.sef. (x.) Fesselhofer József, ^x) Roseufeld (x) lielus József gyógyszerész. — Zala-F. gerszeg „Gyógyszertár a
Szt. lélekhez. — Ha res (x) Doruer S. Csáktoruya(x) ; Göncz L. v. gyógyszerész K a r á d Hernatzky A. gyógyszerész. Kaposvár (xf*) Kohn J. (x) Sehröder Sándor gyógy. Kaproncxa (*t*) Werli M. gyó-ry. K ó s z e g (x*) C.na-sinovica Ist. gyógy (x*) Kflttel Ist. gyógy. K es z i h e 1 y ^x) Schleifer A. x) Wünsch F. K 5 r m e u d (xf) Kátz Ján. Szombathely (.x) IMIich Ferencz gyógy. Sopron (X) Mezey And. gyógy, (xj Molnár L. gyógy. V e r C t e liccs J. K.
gyógy. U á n o k-S z.-G y ti r g y ) \. C. Fibio gyógy Zágráb (x) _ Mittlbnch S gyógy, (x) irgalmadhoz gyógy i^x) Hegedűs Oy gyógy. (x#) gyógy- -Mj Ferklet Jáu. gyógy. Szalunak (xi Schwarz Onsztáv gyógy. K a r a d .. . ■ * x) Hochlar. Ist. (X) Bernátzky A. (óó* 2''2—40)
Utazásomból visszatérve, bátorkodom a
Icgipbb bécsi s párisi ék-
szertárgyakkal
gnzdagon felszerelt raktáramat a nagyérdemű közönség fi gyeimébe ajánlani.
Továbbra is fótörekvésem leend magam a t. cz. közönség bizalmára érdemessé tenni.
Milhofer Ödön,
ékszerész.
N. B. A postán érkező becses megrendeléseknek mint eddigelé pontosan s gyorsan megfelelendek s esetleg választékkal is készséggel szolgálandok. • ((>67 3 —3)

158. bin. k. u. 7ö.
ési hirdetmény.
A nagy kaniziai királyi, ügyészség részérói k .zhirré tétetik,
mi-
Specialität Neue Constructionen.
____________für Hand- ifl GciDel ßetrieö
20 verschidene Arten in Grossen, allen Verheilnissen
entschprechend. (ÜÖ4 3 — 4)
FißT-Zll)8r8itllfl|S-MaSClei,HflyS(!1«,y, Mirutiuibles).
3b goldene, sUberu« und itroncc Medaillen, ¿h Karendiplome xl« er»to Krvi.c.
Gesammtabsatz bis Ende 1877 ca. 67000 Maschinen.
Franco-Lieferuug aut alle iliseuoahustationen Deutschlands, Probezeit,
Garantie.
Ausführliehe illustr. Cataloge auf Anfrage gratis und franco.
HEINRICH LANZ, Maschinenfabrik, Eisengiesserei. MANNHEIM
TQcticige, uiide Agenten erwünscht, wo ich noch nicht vertrete" l>iu.
Hamisitas eilen minta es v^djegygyel biztositva.
^5«.) 2—r>)
II
Nagy papir részlet!
és
Mindennemű lévé* , iro-, nyomo- es if csomagoló papír
ál andóau a b-gnagyobb Választékban vau k«-szlett>en.
PapIr-gyari raktar. Becs, I., Wolfengasse Nr 3.
Minták khanatra díjmentesen küldetnek
Hartman

z é s e együttesen es zárt ajánlatok feletti tárgyalásnak határidejéül | f o I y ó 1878. évi szeptember hó ltí-ik napjának reggeli y órája a nagy-kanizsai kir. tlgyészség hivatalos helyiségébe kitü x e t i k ; megjegyeztetvén, hogy kedvező ajáulatok ««etére a vállala'' J évre is ki fogna adatni, tehát a zárt ajánlatban nyilatkozni kell, vaj-jou 1, vagy 3 évre kiváu-e az illető vállalkozni.
Mihez képest a vállalkozni kívánók értositetn k, Kogv az egy évre vállalkozók a börtön vállalatának 4UO frt. .íz egyes jarásbirósá g( knál 11JU frt bána péuz li-tételn mellett az árlejtésben részt vehetnek, m< ly összeg a szerződés megkötése > tán letéteményeztetik, lelsőbb jóváhagyás esetében a sxerzódés további biztosítékául vállalkozó még ugyauanuyí összegig jeliálogos, ▼ agy a budapesti érték tőzsdén jegyzett és letett értékpapirbani biztosítékot nyújtani köteles, a zárt ajánlatok a bánatpéoz hozzákapcsolása, az ajánlott Összegnek számmal és betűvel való írása, s az árlejtési feltételeknek kifogás nélküli elfogadására vonatkozó nyilatkozat kifejezése mellett az árlejtés batáridejéig alólírt kir. Ügyészségnél a hivatalos órákban beadaudók, hol az rrlejtési feltételek is mfgtekiuthetők. Megjegyeztetik, hogy egyenlő ajánlatok esetében az összes vállalat kibérlőjéiiek a részletes felett elsőség adatik, végre, hogy a vállalkozó részére járó összeg havonkint utólagosan az igazság Ugymiuiszteri stámvevőség helyesbítési jogának feutar;ása mellett, bélyeges nyugtara fog a rabtarUsi átalány kezelője áital kifizettetni, melyra a bélyeg és közvetlen illet-k költsége a vállalkozó által viselendő.
Nagy-Kanizsán, 1«78. julius 80 (664 3 - 3)
Dr. Laky Kristóf,
királyi flgyész.
Gyomor-só
(Emésztő-por)
ö o ix a -VL xxx a n n G- y 1 át t ó L
Az országos gyógytár tulajdonosától stockerau Orvosi tekintélyek elismerő nyilatkozatai szerint a legismertebb fűszerek összetétele áltál, különös hatású gyógykivouatnak bizonyult be HZ emésztés és vértisztulásnál, valamint ezek következményeinél, ngy-n-int a fölösleges gyomorsavuál, étvagyhiány, gyomorbov és szorulásoknál Hatályos szer gyengeségi állapot ellen nők és gyeimekeknél : halvánv arexszio, lesovanyodás, sargaság és kös vény ellen. Folytonos használat által ez az egyedali biztos szer, buskv.yság ég lépkoroa kedélyhangulatnál. ...
A Me iciniscue Wohenscbrift* április 15. j«nn a következőket irja": ,A stockerani gyógytárbol való gyomor-sé hasznos «zef emésztési
tizedes (decimal) mérleggyáros, kirkly-uteza N.-Kanizsán,
ajánlja a n. é. közönségnek dúsan felszerelt
tizedes mérleg raktárát,
melyben bármiuomü nagyságban, a legjobb és le^kitduőbb tizedes mérlegek kaphatók
Ugy szinte elvállal minden megrenieiéseket, m-dyek gyorsan és kielégi-t''"u?n. a le.jutányosabb áron eszközöltetnek kftzönség kegyes pártolását kéri a
A i>. é.
FENTI.
Hilfe für Männer
__(634 »1- •»
írja : ,A stockerani gyógytarooi vaiu Wuuív.-.v »»cf omesziesi ■ m
bajoknál, gyomorgyengülés é. ¿»"£.¿1, "OO jeden Alters, welche sich schwach fühlen, durch
igen jól működik, sot több mint jo hatásúnak bizonyult be — Össze- r-^ • . - • . • . . • .
tétele a legpróbáltabb fűszerekből oly kitűnő hatású, mely a legújabb W 0lD 8ebr »»Dnreich construirtes cbirurgische-
;.it.»tt köztudomásra. A ió sikert láthatólair idéii p!ő Instrument. A«*r(zli<''li boKatarhict — «U-
OO OO
ou

időkben először jutott köztudomásra. A jó sikert láthatólag idézi elő,
és túlszárnyalja aiokat, melyek eddig a haszotirafordiUsuAl éléretttek ; _
és igy mindenki, k tudja, mily határozottan károsítja az egészséget a
'' ^ J Liliuuuu — ----r
háborgatott emésztés, és mint "rontja le a testi állapotot, nem focTa ily s*eriii k hatásosságát félreismerni. 87
Egj doboz ára 75 kr. Vidékre utánvétel mellett a \ee-kevesebb két doboz rendellietó. *
Valódi minőségben csak Práter Bél. i OO
urnái kapható Nagy-Kanizsán. * 6 1 * ""íó) ^^
Instrument. Aerliliih begutachtet — augenblicklicher Erfolg garantirt. iiroschus
reo, alles Nähere enthaltend, verschickt unter Couvert gegen Einsendung »on 30 kr, in Briefmarken der General-Agent Bujattl, Nürnberg, Weinmarkt Nr. 5.

Elköltözés végett bérbe adandó lakás. Magtár, bútor és borok eladása.
Egy őt szobából álló szép, kényelmes lakás, kerttel nagy pinc?e, padlással és minden hozzávalóval, folyó évi oktober 1-tól, esetleg szeptember 1 -tői, szinte f. é. augusztus 1-tól fogva egy magtár padlással bérbe adandók.
Ezeken kivül tökéletes öt szoba bútorzat egészben, vagy darabonként, egy s>zeleló rosta, borfejtógép, 1875 —77. borok, palin ka hordok, pléhkályhák és sok mindenféle tárgyak eladandók.
Bóvebb tudósítás
(660 3—3;
Schwarz Adolf urn&l
ískola-nteaa N.-Kanizsán.
N&gy-Kamisán, nyomatott a kiadó laptaiajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
A-KZSA, 1878. augt én.
Tizenhetedik évfolyam
j Előfizetési ár:
jegész évre . . 8 frt ^
fél évro . . 4 „
uegyed évre . . 2 „ ''
Egy szám 10 Jer
* Hlrdetesek
6 hasábos petitsorban 7, másodszor s minden további sorért f> kr.
NYILTTÉKBEN
soronként 10 krért vétetnek fel. Kincstári illeték minden legyes hirdetésért kiilönj" 30 kr ózetendő. |
1 A lap szellemi részét
rt>\- j* illető közlemények a szerkesztőhöz.
anyagi részét illető | közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intézendők -. NAGYKANIZSA Wlasslosbaz
Bérmentetlen levelek, csak ismert mnukatár saktől fogadtatnak el-
elóbb:
ÖZLON
N.-Kanizsa város helyhatóságának nemkülönben a „n.-kanizsai kereskedelmi s iparbank", „n.-kanizsai takarókpénztár", a „zalamegyei általános tanítótestület", a n.-kisded-neveló egyesület«, a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesitCie.
Heten kint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjeleuő vegyes tartalui u lap.
•..^•«MMMi - 1 ~ '' ^ < "------- ''
1 Kéziratok »issza uetn/ J küldetnek
iö --———=—
kanizsai
hivatalos értesítse.
Hangok a vidékről.
Mi «zép Zalából Somogy Somogyból Zala !
Az év mindeu szaka nyújt valami kellemest ; c^ak időnk legyen a szabad termés/etet, az Istennek eme valódi gyönyör templomát maga pompájaban szemlélhetni, s hozzá, bírjunk érzékeny kebellel, mely élvet talal a vulkán és nepthunicus változásokon. — A négy évszak közül ne bolygassuk a/, el röppent tavaszt, ne jósoljuuk a közelgő ősz, vagy az érkezendő télről, csevegjünk kissé nyárban — nyárról.
Mig a tavasz reménynyel kecsegtet, addig a nyár meg mutatja: váljon csalatkozunk-e, vagy nem? Nincs öröiu, üröm nélkül!
Amily örömmel szemlélték földmives gazdáink hullámzó kalászait mezőiknek, oly aggódva kénytelenek, bár dús, — de csirádzó kévéikét csűrbe hordani. Lopva kell űgyszol-ván a gabonát, kinek-kinek sajátjáról — a túlságos esőzések közepette be hordani. Meg hallgattatott a buzgó ember imája, termett a föld, öröm árban repesett a sziv, — áldást szórt a napsugár • — pusztit a ned vesség!
Mindazáltal csüggedésre ok nincs. A bő termésből marad még kár után is, csak könyiteni kell a kivitelt, hogy értékesíthessük a meglevőt; hazánk termelő ország vám ügyeinket kell, ha önlétünk kedves előttünk, össze ülendő országgyűlési képviselők figyelmébe ajánlanunk!
Óhajtva várja a nyarat: a reumatikus, „lléviz-"től remélve javulást; ezt óhajtja a gyenge, — Balatonban kiván erősödni; fürdői idény után epedezik a melancholikus, ott fogó szórakozást találni; mi jó — mily kellemes lesz ez! 1 ÖTö. ürmöt csepegtetett
vágyatok poharába. Héviz kínálkozik ugyan ez évben is gyógyhatású forrásával; látogató van elég — alkalmunk lehet más tartoraány-beliekkd is itt találkozni: — ezen nagy becsű viz értéke mindinkább elismerésre talál hazánkon kivül is; de épen látogatottsága okozza, hogy az érkezők összesen nyolez házban nem helyezhetők el, kénytelenek Keszthelyről naponkint omnibuson kirándulni; megfürődvén kilépve a 23 -2G hőfokú vízből omnibuson ismét Keszthelyre vissza, csó, — szél stb.-nek kitéve biztos lehet a szenvedő baja javulásáról, jobban mondva: ha reumája volt szerezhet köszvényt.
A kényeseknek bajos kedv őket eltalálni. Nincs kitéve a fürdést ajánlat jelvénye, neui leng a kék és fehér szinü lobogó, azért nők mégis fürödnek; férfiak csak a hídról nézik; így levén be rendezve Keszthelyen a balatoni fürdőház. Viz: 16—19; lég: 22 fok; ha már itt vagyunk el fogadjuk az ajánlatot — hiszen erősödni akarunk, edzeni testünket; szándékodban akadályoz az eso, szobádban maradhatsz; ha gyengén mentél, igy fogsz távozni.
Szórakozást lelhetsz — csónakázás, színházban és tombola estélyeken, csak attól óvakodjál, hogy fürdő vendég mellé ne kerülj, mert különben bár kivel ismerkedel meg ezen bevezető társalgástól meg nem menekszel: „mily kellemetlen e nyár, vagy tán nem is lesz többé jó idő, két hete vagyok itt, nem fürödhettem egyszernél többet" stb. — Legczélszerübb elhatározni, hiszen időnk van még — aug. 4 — nem teltek le szüuuapjaiuk, menjünk ki a szabadba, utazzunk át Somogyba. Iia valóságot találunk a költó e mondatában ; „Ha a föld Isten kalapja, ugy hazánk bokréta
TÁRCZA.
Lánykámhoz.
Vad vihartól felvert tenger az én keblem — Hullámai fel a fellegekig érnek, Hajtok szegény szivem mint kis sajka lebben — Kitéve a hideg, halált hozó vésznek. Bár merre vetődjék — n.-m talál segélyre, A nyugalmas part még messze-messze kéklik ; Ki tudja, mikor jut az er.yh ad6 révbe .... Leányka ! szüntesd meg szivem szenvedést.
Amig nem láttalak, s nem néztem szemedbe : Sima viz-tUkörhöz volt hasonló keblein ; Aljáu lakhelyet vett fényes kagylók ezre — (.Csendes érzeményim) zavartalan rendben ; Gyermeki kegyelet, önzetlen barátság, í> drága honszeretet mind egymást kisérik Kelettök a béke terité szét fátylat .... Leányka ! SzQutesd meg szivem szenvedését.
A viz-tílkör felett szivem volt a sajka Benne a gondolat mint halász evezett — Hálójával azon kis kagylókat fogva. Miket a véletlen a felszínre vetett. 8 gyermekes örönót leirni ki tndja: Amidőn bámnlá a kis kagylók fényit ? Önkénytelen édei dalra nyiliott ajka .... leányka ! szüntesd meg szivem szeuvedésit.
S dal virágaiból fonta koszorúját, Mely kedvep illatot terjesate a légbe ; Hiú gondolatok : fény, pompa — nem báüták, A dicsóség szele kis körét nem érte. Kerülte a világ egyönteüen zaját, Hol a tiszta lelket uoretik, < nem értik ; Bölcsen élvezte azt, amit a jelen ád . . . Leányka I szüntesd meg szivem szenvedésit.
De, hogy megláttalak angyali leányka : Csendes nyugodalmát elvesztetto keblem; A avng víztükröt rémes vihar szántja, Ör''ilt f-enredóly: égető szerelmem.
Hánykódó szivemre rá bornl a hullám, Ha a mentő kéz még soká, soká késik .... Leányka ! kezedet nynjtsd le hozz\m, Ü változtasd örömre szivem szenvedésit.
GAKAY SÁNDOR.
A gyermekkor paradicsoma.
A „Paedagogiai levelek* szerzőjétől.
Az udvarról gyermekek hangos ujjongása hallszik. A kicsinyek ott künn igen kezdetleges szerkezetű hintával mulatnak mit atyjuk vastag kötélből a faszin ajtajában készített számukra. Az öröm a hinta fölött már hetek óta tart, hova tovább mind nagyobb társaságot csal magához s e kis társaság egyet len tagjának sem jutott még eszébe, hogy vannak ennél szebb, díszesebb hinták is, melyeken kényelmesebben ülhetni. Ha az ülés magán a kötélen kezd kényelmetlenné válni, ócska deszkadarabot, vagya faszin valamelyik zugában eldugott, rég nyugalomba helyezett pamlag vánkost keresnek elé s ezekkel igyekeznek a dolgot kissé kellemesebbé tenni. Minél nehezebben sikerül a deszkát a fel billenés-tői megóvni és minél gyakrabban csúszik le a vánkos, annál nagyobb az öröm és annál zajosabb ujjongás. Ilyenkor aztán mindig eszembe jut az a szabályosan, kényelmesen készült hinta ott az uriház kertjében, melyet a ház gyermekei c*ak hébe korba vesznek igénybe.
Ép igy járok, ha a kia Janka „lomtára" jut eszembe. E „lomtár'' ugyanis nagy faszekrény, — hajdan méhkas volt, — tel« minden gondol haló játékszer romjaival; félfejü, harmadrész kezű ós lábu bábukkal, több mint czigányot öltözetekben, a töröttség minden-
rajta/ akkor a bokréta egy részének megpillantására bárkit Somogyba liivnék, utazzék Keszthelyről — Szt.-György felé s ez uton be Kéthelynek — e részről át tekintve Zalába alig képes meg válni innen, látva a hullámzó Balaton tul partján Badacsonyt, valamint azon tájon magánosan emelkedő és lánczolatban vonuló hegyeket; ha keble rideg volt, a természet eme pazar remeke megtanítja lángolni a magasztosért, megtanítja dicsőíteni ez isteni lát-ványbn az urat. ki bölcs alkotója és rendezője a világ változatainak!
Távozva mégis Somogy bensejébe sajnosan kell tapasztalnunk a változékony időszak miatt rongált utakon tengelyen utazás kellemetlen voltát. Födetlen kocsi esőzés, ügyetlen kocsis, ut tévesztés, hegy, völgy, erdő, nyilt tér, gyalogolás, fölborulás elég regényessé teszik előttem ezen át rándulást: mindezt csak a tapasztalt rokoni kör képes velünk feledtetni, melyet Mer-nyén Trexler Comél barátom, most már sógornál élvezünk. Ezen előttem kedves körben érkezik aug. 8-ika, mely napon Zala-Szt.-Grótb helyett, Somogy megye VII. választó kerületében Szili mezóvárosban találom magam, mint passiv szereplő az alkotmányos jog gyakorlatánál.
BÁNFI ALAJOS.
(Vége köv.)
A magyar tűzoltók
IV-ik országos közgyűlése, Iglón, julius
20. 21 és 22-én.
(Folytatás.)
Az ezen idő óta hazánk déli s nyugati részeiben tartott 3 nagygyűlés iratai tanúságot tesznek a magyar tűzoltó ügynek fokonkénti
haladásánál; de fényes tanúságot teszen a magyar tűzoltó ügy központi vezetésével megbízott igen tisztelt központi választmány erélyes s tapintatos buzgolkodásáról a mai nap, melyen a magyar tűzoltók IV. nagy összejövetelénél Igió városa ma 64 nagy tűzoltó egylet 2 ausztr. tartománybeli s 1 németországi egylet, tisztelt küldöttjeit, azonkívül 27 többnyire külhoni ér demes kiállítót tűzoltó szerek a felszerelésekkel látni szerencsés.
Örömmel fogadta a felvidék azon megtisz teltetést, megmutathatni, mily előmenetelt tettek tűzoltó egyletei, mikép teljesité Igló városa s mikép teljesitik egyes városok 3 községek kjdves kötelességüket itt a Kárpátok alján.
Éu tehát Igló XVI. szepességi Korona és Bányáváros közönsége nevében szivem mélyéből üdvözlöm az oly szép számmal megjelent tisztelt tűzoltói egyleteket s üdvözlöm az általuk képezett IV-ik nagy gyűlést, lelkemből kívánván, hogy tanácskozásai s létrejövendő meg áilapo-dásai, a felebaráti szeretet 8 egyetértéstől s valamint hazafiúi szellemtől áthatva, az emberiség közjó, valamint szeretet hazánk javára szolgálhassanak.
Az egyletek azon nemes pártolóihoz, kiket szerencsések városaik 8 községeik ügyeire közvetlen befolyást gyakorolhatni, azon szíves kérdést intézem: értesítsék majd otthon tisztelt polgártársaikat, hogy a magas kormány a magy. tűzoltó ügy iránt is érdeklődéssel viseltetvén, a IV-ik nagy gyűlésről meg nem teletkezett, hogy azonban a kormánytól mindent követelni, mindent várni nem lehet, hanem hogy a tűzoltó ügy hathatós pártolást elsősorba a várcsok * községektől vár; de mondják meg azt is, hogy a mivel minden egyes város a saját tűzoltó egyletének jót teszen, evvel csak maga magának jót tett.
És most beszédem végén városunkra visz-szatérve bocsássák meg uraim, hogy ha fogadtatásuk a bennünk helyezett várakozásuak meg nem felelt, — ha kis városunk annyi változatosságot nem nyújt az itt múlatás kellemesbi-tésére, — hisz szerénytelenség lenne tőlünk o tekintetben országunk diszével, Budapest fővárosával — hol 7 év előtt első magy. tűzoltó nagy
nemű állapotában levő edények kel, rongyokkal és kimustrált drágaságokkal, minők egész és tört kötő és horgoló tűk, ócska gyapjú és gya-pott gombolyagok a mint épen jön, sok minden a mi tulajdonképen a rongy-zsákba vagy a szemétdombra tartoznék, de a mit Janka még is gondosan a lomtárba gyűjtöget.
— Evvel még lehet játszani, — hangzik az itélet, mely e ritkaságoknak helyet ad. Es ő és játszótársai e líra-lommal sokkal szebben játszanak, mint más gyermekek, kiket sokkal gondosabban nevelnek, semhogy lomtáruk lehetne, drága uj játékaikkal. A lomtár teljes dicsőségét természetesen csak a tanuló szobában vagy künn a lúgosban tárhatja fel, a lakószobában csak egyes darabjait tűrjük, állandó tartózkodása pedig a mosókonyha egyik szögletében van. Itt azonban valódi tárháza minden képzelhető gyermeki örömnek, melyből már évek óta meritnek s még sem ürül ki sőt ellenkezőleg hova tovább mind gazdagabbá válik tartalma. Mennyivel több élvezetük és gyakorlati hasznuk is van a kicsinyeknek ez értéktelen czele-czulában, mint a mennyi egy rakás szépen — tervszerűen rendezett játékszerben volna.
És általában máskép van-e ez bárminő gyermeki örömmel? Nem jobban lehet e hajtani egy ócska hordó abroncsot mint a szépen megfestettet, melyet a játékkereskedőtől vettek ? Nem lehet e a bábut felfordított ócska kis szákban szebben megssekerestetni mint a selyem függönyöe drága kasos szekérkében, nem szívesebben meritgeti-e a gyermek talált félkagylóhéjjal a homokot mint akár a legcsinosabb kis lapáttal is? Nem jobban iilik-e a kertész adta répa moeatlan, héjazatlan mint
a porczelláu tányéron ezüst kanállal felszolgált nyalánkság? Pillantsunk vissza saját gyermekkorunkra, kérdjük meg magunktól miben leltünk legfőbb örömöt, éa meg kell vallanunk, hogy nem a szülők és nevelők által szépen tervezett és jól kiegyengetett utaiu az élvezetnek, hanem épen ezekről letérve. Boldog az a ki gyermekkorából ily előre nem látott paradicsom darabkája emlékét hozta magával az életbe és jaj mindén gyermeknek a ki ebből ki volt zárva. Szerencsére nem oly könnyű a gyermektől meny országát elrabolni. És van e boldogabb gyermek annál, kinek magának kell keresnie és teremtenie tátékait ós örömeit?
Azonban fájdalom, ujabbkori nevelési rendszerünkön a czélszerüség oly józan rendezett, tervszerű vonása húzódik vég''g, hogy csaknem azt kell hinnünk a leggondosabb, leglelkiismeretesebb nevelők törekednek a gyermekkortól paradicsomát elrabolni.
Hogy a gazdagság, a társadalom jelsőbb köreinek gyermekei örömökben, eddig is legszegényebbek voltak, és azok is maradnak, magában a dolog természetében rejlik. A gyermek valódi élvezetet csak abban talál, mit neki magának kell és szabad keresnie és teremtenie, nem pedig abban, mit készen tárnak eléje; annak mit a véletlen váratlanul nyújt nagyobb ingere van, mint annak mit mint őt jogosan megilletőt adnak át neki; és ráparancsolt öröm a legtöbb esetben épenség* gel nem öröm. A szegénység, az alsóbb körök gyermekei aokkal boldogabbak. Örömeik minden sövény mögött, minden utczaszögleten hajtanak; mindenütt keresnek és mindenütt találnak élvezetet) kénytelenek maguk találni
tizenhetedik évfolyam
gyűlés tartatott, csak távolról is versenyeim"; — nem akarunk versenyezni a tűzoltó ügy iránt kezdettől fogva oly nagy érdeklődést a busgó-ságot tanúsított Sopron városával sem — s mit szóljak még a történeti eseményekben oly gazdag hű Arad városáról annak derek lakóiról ? — de higyjék meg önök, hogy azt, a mit fogadtatásuk szí vély eségének emelésére mindny ájan tettünk, azt legnagyobb örömmel s készséggel, ast őszinte szivből teltük, — ezen megnyugtató öntudatban, Igló városa, annak összes polgárai a polgárnői nevében minden egyes tisztelt, egyleti taggal, mint kedves vendéggel, lelkileg kezet szorítva, kiáltok .Isten hozott."
E köztetszéssel fogadott beszéd után Putach Tóbiás az iglói tűzoltó egyesület főparancsnoka lépett ki az erkélyre, és általános lelkesedés közepette a következőképen szólott:
Szeretve tisztelt tűzoltó bajtársak! Az iglói torna-tüsoltó egyesület megbízásából azon szerencsében részesülök, hogy titeket
testvéri szeretettel üdvözöljelek.
isten nozott Uteket a magas Tátra aljára,
szerény városunk szerény falai közéi Hogy ügyünk valóban sziveteken fekszik, azt bokros megjelenésiek tényesen tanúsítja.
Fogadjátok testvéri jobbunkat, fogadjátok mind azt, a mit nektek csekély erőnk és tehetsegünkhöz kepedt nyujthatánk olyba, mintha jóságára akaratunkkal telérne.
Kedves bajtársak! A milyen kicsiny a mi városunk, olyan gazdag és nem remélt bóeégü a tűzoltó szerek kiállítása, a melyet itt létesíteni sikerült. A magam valamint a jo ügy nevében kivauom, hogy kiállításunk fonalán minél több uj eszméket és az itteni gyakorlatok minél tobb tapasztalatot vigyetek magatokkal kiki szülólólüjére hogy egy az iglói IV. országos gyűlés is, a nemzet jólétére oly fontos ügyünket tovább fejlessze, és czéljához közelebb segítse.
Fel kedves bajtarsak! munkálkodjunk közös erőből, hogy jelszavunkat: ,Isten dicsőségére, Felebarátunk segítségére" ne csak hangoztassuk, de tehetségünkhöz képest
meg is valósítsuk!"
Erre ezen beszéd tartalmát németül is elmondta, főleg a németországi, és ausztriai vendégekhez fordulváD.
Végre fellépett az országos tűzoltó-elnök helyettese Krenedics Ferencz, váczi főparancsnok, a ki a következő ékes szavakkal fordult az egybegyűlt tűzoltókhoz és a tcDgernyi közönséghez :
Tek. hatóság ! Mélyen tisztelt közönség !
Kedves bajtársak !
Ha 1 utó pillantást vetünk a lefolytnapok eseméuyeire, ha lelkünk elé varázsoljuk a tények lánczolatát, melyet eredményileg oly dúsak, — lehetetlen, hogy ez ünnepélyes pillanatban fel ne dobogjon minden, a jóért és nemesért hevüim képes kebel, annak tudatában, mily rokonszenvvel találkozánk a Kárpálok allján,
ZALAI K
mily magasztos polgári érzület lenge virányos, elragadó szépségű tájakon ; és mily nemes szivek
fennkölt vidéke ez''
Itt hol a láthatár felhőkbe nyúló ormait örök hó és jog borítja, a legmelegebben érző honfiak keblet dobognak, — itt, hol a bér ezekről leömlő zord fuvallat végig vonal a völgyeken a hon leányok sziveikben a szelíd érzelmek leg-
bájolóbb rózsái fakadnak.
Messse földről jövünk, és mint az szent ügynek zárasdokai, melyet képviselünk, mely-nek terjesztését és felvirágoztatását feladatunknak ismerjük, már messze tájakat bejártunk; — élveztünk máshol is kitűnő magyar vendégszeretetet, és mély hálaérzettel emlékezünk reá vissza. — De önök nemcsak jobbjaikat nyujták az érkezőknek, — önök tárt karokkal öleiének bennünket; önök nemcaak családi tűzhelyeikhez fogadának, de elhalmoztak, minden kigondolható jóval (élénk éljenzés) önök, mint megannyi rokonok, mint megannyi testvérek velünk, együtt Ulkosetlnek ; önök páratlan, és minden képzeletünket felülmúló fogadásukkal részünkre oly koszorút füzének, melynek min-den «"gyes virágát, mint szent ereklyét, kegyelettel órizendjük meg.
Es ha majd üt a válás órája, melyben kedves körükből, a hazába szerte oszolva távozunk, mélyen sziveinkbe zárva visszük magunkkal önök feledhetetlen emlékét, melyet onnan sem idő, sem bármi sors nem fog kitépni soha, de soha ! (Viharos éljen !)
Tudtuk mi azt jól, hogy hazánk koronájának a szepesi városok drága gyöngyei (éljenzés), de hogy ezek között legragyogóbb Igló, azt megtanultuk most, arra megtanítottak önök! (Éi énk éljenzés !)
Mélyen leborulok szivjóságuk, és nagylelkűségük előtt, — óh ! őrizzék meg továbbra is előttünk kitárt és kebleikben rejlő ritka kincseket, mert drágábbak ezek e hegyek minden aranyánál, — (éljenzés) és oltsák be serdülő gyermekeik leikeibe, hogy mint önök a jelenben, ugy ezek egykor a jövőben apáik méltó unokái legyenek.
Köszönet! hálás, mély köszönet! (viharos éljenzés).
Bevégeztem szavaim, de e helyről távozni még sem tudok. Egy gondolat villan át keresztül lelkemen, melynek varázsa, mintegy leköt.
Kedves bajtársaim! Egyitekkel sem beszéltem erről, de tudom, itt meg vagyok i róla győződve, mert ismerlek magamról mind ■ nyájaiokat, hogy szivetekből, lelketekből fogok szóllani: (halljuk, halljuk.)
Azon nagyszerű, azon páratlan fogadta tatásért, melyben Igló kir. bányaváros minket részesített, kedves bajtársak, tartozunk valamivel! Emléket! Igeim emléket Iglónak!
Ez emlék pedig legyen egy szerény márvány lap, melyen arany betűkkel legyou bevésve a mai nagy napoknak emléke (harsogó éljenzés.)
fel és ké8zitni el játékszereiket, és ezekben tobb örömöt lelnek, mint a gazdag gyermek a katuljákbpu vettekben. Felügyelet nélkül játszódnak: lehet, hogy játékuk néha nyersecske, de mindig vidám és ez a fő djlog. De legboldogabbak a középosztály gyermekei; azok a polgár gyermekek kik valamely kisebb vidéki varosban szülőik saját ódon házában töltik gyermekkoruk éveit. Itt a gyermekek a mozgás bizonyos szabadságát élvezik, mely egyaránt távol áll a proletanság féktelenségetől ep ugy mint a gazdag gyermekek szigoruu őrzött voltától. A középosztály gyermekének nem kell minden játékát ugy szólván a sövény alatt keresnie, de nem is halmoznak számára annyit össze, hogy többet keresuie ne kelljen, és mindenek felett gazdag tárházak állanak rendelkezésére.
Minő felséges felfedező utakat lehet tenni nemcaak erdőn, mezőn ; hanem egy ily régi csaladi telken is! Van itt kamra, szín, csűr, istáló és mindennemű zug elég, hová a gyermek kisebb nagyobb mértekbeu hozzá férhet, éa künn ugy mint othon a természetes hajlamát követő gyermek számára minden tele vhu kincsekkel, ritkaságokkal. Ezek aztán mind a képzelet szertáraivá válnak s a gyermek ily módon a legkönyebben és legtermészetesebben tanul meg szemlélni, összehason-litni és következtetni, szóval egészen önkényt es játszva tanul meg gondolkozni és érezni. És csuk ha ily módon szereztetett meg, van az élet további folyamában becse az érzésnek és gondolkozásnak. Igaz ugyan, hogy a gyermek is csalódik néha és gondolkozása, érzése ellentétbe jön a valósággal, de megtanulja csalódásait is megismerni és megigaaitni, s a világgal és az élettel saját magán kívül is tiaztába jőni. Teljesen ferde felfogás ha szülők és nevelők ujabb időben azt hiszik: legjobb a kicsinyeknél minden csalódásnak elejét venni. Nem tekintve, hogy még a legéberebb figyelem, a legszorgosabb felügyelet mellett sem kerülhető el mindig, könnyen megeshetik, hogy az elért jófcál a nyomában járó kár tokkal nagyobb.
A gyermekkor nem alkalmas arra, hogy a tiszta, puszta valót fel tudja fogni; illusiót kíván és paraucsoiván követeli a latszat burkoló leplét es pedig a szép, az ábráudszerü látszatét. A gyermek nem érzi magát otthon a józan és*, a biztos tudás világában s csak a sej''.elem a hit talajában virul es fejlődik.
Vagy tán boldog lesz-e ha megértetjük vele, hogy falovacskaja nem képes megenni az eléje szórt füvet, hogy bábuja soha sem fog szepen kérni vagy kötni tudni V Jobban fogjak-e a kicsinyek köuy veiket, palatáblájukat szeretni, ha elragadjuk tőlük a hitet mesés könyvük tündéreiben, szellemeiben és angyalaiban ? Illedelmesebb viseletüek lesznek e ha megtudják, hogy Mikulás csak álarezos ember, kitől nincs mit félniök, és hogy a karácsonyi Jézuska nem is létezik ? A ki a gyermeki kedély kertjéből e csalékony, de szép virágokat miud kitépné csakhamar egyhangú unalmas káposzta és répafölddé változtatná a gyermekkor paradicsomai. S mi lenne a következmény V Első sorban örömtelen, szerencsétlen gyermekek, aztán as élet további folyamában kedély nélküli, józanul, vagy épen nem gondolkozó emberek.
Hagyjunk tehát lehető széles tért és szabadságot a mozgásra ugy a gyermekek testének mint szellemüknek és kedélyüknek. Nem zárja ez ki a felügy élést és őrködést, de a gyermeknek nem szabad ezt észrevennie. Ha már a dolgozó a tanuló gyermekek kárára válik a tudat, hogy őrködnek fölötte, még inkább áll ez a játszóra nézve Mindkét esetben rövidséget szenved az öröm a saját működés fölött, valamint az önállóság az elfogulatlanság érzete is. Oly gyermekek, kik nincsenek hozzá szokva a folytonos, szembeötlő tel vigyáz tatás boa, sokkal szebben játszanak, életrevalóbbak, találékonyabbak ás sokkal inkább, sokkal nagyobb mértékben él vésik aa ifjúkor gyönyöreit. És ennek határa nem marad el éltük további folyamában sem.
Nem t. olvasó előtt tűnhetett már fel, hogy minden nemzet lángeszű fértiai leginkább a társadalom közép éa alsóbb osztályaiból szár
Ö Z L Ö N Y
Ezen márványlap felállítására a mi kedves bajtársunkra, az iglói tűzoltó parancsnokságra bizsuk (éljenzés.)
Állitassa fel költségünkön ott, hol a fogadtatásnak legfényesebb ténye ragyogott, ott a „kő" alatt, ott azon meredek sziklafalba, ott állitaasék fel, mint maradandó emléke ezen nagy napoknak (éljen, éljen.)
Legyen ezen tábla tanuja annak, hogy itt voltak a magyar t&zoltók, itt fogadták őket Iglónak lelkes hölgyei!
Legyen ez maradandó emléke, melyen fellelkesüljenek a jövő nemzedékei! (hosszas viharos éljenzés).
Ezen beszédekre a .Szózat" négy hangú eléneklése következett, mire az egyes egyesületek a hölgyek erkélye előtt elvonulván, azok lelkes éljensések kösepette mindenik egyesület jelvényét, vagy zászlóját meg koszorúzták.
A nap hősei az alatt szép sene szó mellett a megérkezés sorjában eltávostak, nem sokára csak mosásiról lehetett egy egy csillogó sisakot még látni, és egy egy elhaló hangot hallani, a nagy közönség ámulva állott, mintha egy gyorsan elmúlt szép álom fölött merengett volna. De ha már a szép álom emléke marad fenn az ember emlékezetébe annál inkább fog nak a szebb valóság képei lelkünkben fenn maradni.
Tárgyaló-terein.
A nagy-kanizsai Icir. törvényszék biinfe-?lyitö osztályánál a f. évi augusztus hó II. felében a ki''wetkezö bünperek vétetnek nyilvános tárgyalás alá; ugyanis:
Augusztus lü-án.
1. Behák Anna Kis Kanizsai lakós elleni tolvajlási ügyben végtárgyalás.
2B. alog József és társa n. kanizsai lakósok elleni sikkasztási ügyben ugyanaz.
3. Rosenberg Arnold elleni sikkasztási ügyben III-ad bír. ítél. kihirdetése.
Augusztus 22-én.
1. Hajmás István és társaj kerecsenyi lakósok elleni sikkasztási ügyben végtárgyalás.
2. Kovács József és társa súlyos testi sér-téssi ügyében ugyanaz.
Ü. Kácz v. Bencsik és társa elleni tolvajlási ügyben ugyanaz.
Augusztus 23-án.
1. Gerencsér József csalási ügyében végtárgyalás.
2. Horváth József légrádi lakós elleni súlyos testisertés iránu bünperben ugyanaz.
3. Dolgos György sz. máriai lakós ellen közh. közeg bántalmazása miatt folyamatba tett bünperben ugyanaz.
4. Pátri János kis-kanizaai lakós tolvajlási ügyében ugyanaz.
AUGUSZTUS 15 én 1878.
Augusztus 29-én.
1. Bedzes Sebestyén betöréses tolvajlási ügyében végtárgyalás.
2. Molnár József orosstonyi lakós sikkasztási ügyében ugyanaz.
3. Sós János elleni nyilv. erőszakosko-dási ügyben III. bir. Ítélet kihirdetése.
4. Szemes v. Kolarics György és neje ellen sikkasztási ügyben 11-od bir. itél. kihirdetése. —
Augusztus 30 án
1. Cserncsete látván súlyos testi sértő bűnügyben II. bir. it. kibírd.
2. Bognár István és társa súlyos testisér-tési ügybeu végtárgyalás.
3. Hamburger Jakab a. páhoki lakós tol -vajlásbani bűn részességei terhelt elleni ügyben ugyanaz.
4. If. Balázs János és társa elleni tolvajlási ügybeu ugyanaz.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1878. aug. 10 ón.
ZALAY LAJOS, m. k.
Helyi hirek
— örveruletes hir. A pénzügyminister utasította alantas közegeit, hogy azok az adóvégrehajtások körül folyó augusztus hó végéig lehetőleg kíméletesen járjanak el, sőt ezenfelül art is rendeli, hogy részesítsék némi kedvezményben az önhibájukon kivül hátralékos adózókat.
— A nagy-kanizsai általános iparos egylet zászlófelavatási ünnepélye aug. 20-káról elhalasztatott.
— A kisdednevelö-egyesület választmánya aug. I2 én tartott ülesében elhatározta, hogy az ovodaintézet derék vezérlője Ranezay József urat egyleti költségen Budapestre küldi az aug. 20—22-én tartandó országos kisdedovo dai közgyűlésre, kívánván tőle, hogy a tapasz taltakról az egyesülethez írásbeli jelentést adjon, mit igen helyeslünk s annak idejében közölni fogjuk.
— Gyászhír. Nagy-Kanizsának egy értelmes és szépmüveltségü veterán polgára hunyt el Valbach Jakab úrban, ki 81-ik életévében aug. 11-én délután 2 órakor végelgyengülésben vett örökbucsut, A temetés nagy részvét mellett aug. 13 ■áu történt meg. Neje Valbach Laura, fia Valbach Mór s leánya Valbach Ni na ugy Musquiter Károly és Weiss Miksa vejei, nem különben 7 unokája s számos rokonai fogadják mindnyájunk részvétét. A jó öreg hamvai nyugodjanak békében !
— Az üszög ellen egy zalamegyei birtokos a következő eljárást ajánlja: Egy körülbelül egy akó csöbör, mely legczélszerübben a magtár padlózatán állíttatik fel, tele töltetik marhahugygyal, abba oly menuyiségü friss, ol-tatlan mész tétetik, hogy igen erős forrást idézzen elő. Midőn ezen ló a legerősebb forrásban van, azzal, falapáttal folyton, ily forrón egy
maznak. És alig egyezhető meg a logika törvényeivel, hogy ép azon körökből, melyeknek kedvező társadalmi viszonyai a legtöbb alkalmat nyújtanak a szellem ápolására, képezesere ; oly keves valódi lángész kerül ki. Emek oka kell, hogy legyen és talán nem épen helytelen a következtetés ha e feltűnő jelenség okát abban keressük, hogy a művészi lángész s átalá-ban minden élénk szellemi élet előfeltétele, t.
i. oly gyermekkor, melj ben a szellemnek, kedélynek, képzeletnek lehető tág játéktere vau; épen a kis, sőt a nagyobb városoknak is polgári köreiben s a falusi életben sokkal nagyobb mértékben föltalálható, mint az úgynevezett telsőbb körökben. Találhatni ugyan néha egy-egy kivételt, de ezek vajmi ritkák.
Vegyék hát a szülők és nevelők szivükre a gyermekkor paradicsomát.
Ne adjanak a gyermekeknek igen sok kész játékot, hunyjanak szemet ha néha néha egészen más czélra azánt tárgyakat is hasanál-nak játékul és mindenek felett óvakodjanak a játékot a munkával egyesítni, és ne terheljék a gyermeket olyan mulattató foglalkozaasal, melyben csak a munkát látja és nem talál mulatságot. Kisérje aa anya, a nevelő neveltjeinek minden tettét, minden mozdulatát éber figyelemmel, de ugy szólván csak távolból, észrevétlenül és igyekezzék megbízottjukká, tanácsadójukká lenni kii felkeresnek és nem felügyelőjükké, rendesőjükké, kitől félnek.
Ezért még nem fog minden házból lángeszű művész költő, vagy tudós kikerülni, de legalább a hpl gazdag belső éleiosirái megvannak, nem is fognak elvesahetni. Azt sem szabad várnunk, hogy az ily szabadon mosgó ifjak, tizenöt éves korukban már finomra csi* ssolt szalon emberek leaanek, de igenis egészséges, erősen szabadon fejlődött tagjai az emberi társadalomnak, kik édes mindig felvidító emléket visznek át éllftk további folyamába : a gyermekkor paradicsomának emlékét.
(Néraelből) r.
Falusi élet.
Hőlty után németből,
Boldog férfi, ki a városi zajt futod, Minden louibsugáa, mindegyik ér zaja H fényes kő te ueked szent Bölcsességet, erényt tanít! —
Minden »ürü bokor temploma, melyben at Ott mellette kózelb elvonul Intene ; Oltár a gyep, a hol le A fenséges előtt borai.
Mindég a csalogány zengedez altatót, Miudig a csalogány kelti fel : amikor A sx«p hajnali pir jó Es ágyára sugár esik.
Megbámulja urát künn a mező díszén -, Pompás birnOke szép fényiben a kelő Napban, a kicsi rózsa — Bimbóban, s a virágban is.
I.eiigő fílbe hever hogyha iifis este jön. Vagy forrás vizet önt szét a virágokon £des illatot iszik, Nyájas est ti leget szí bel
A kis szalma-fedél, — rajta galambjai Ülnek játsava vigau. — neki nyugalmat ad, Jobbat, mint az aranyterem, S miut a ienyhék puha vánkosa.
A játszó sereg im bogra repül le rá, Turbékol füleibe majd kosarára ül ; És vigan gabonát eszik, É» morzsát keziból csípett
Gyakran mégyen halálgondolatokkal el A sírkertbe, hol ott sírra leül busán, Megnézetéu keresztet, S a lengő koszorút aaon.
Sírkő villog amott a sürü lomb alatt, Ét rajt szeut ige, mely halni tanít vigao, Csoutváa áll a kaszával És pálmával egy angyal ott.
Boldog félti, ki s városi zajt futá ; Angyal áldta meg St már születésekor, £s rá égi virágot Hintett; mint csecsemőre le 1
B.,
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZT, ö N Y.
AUGUSZTUS 15 én 1878.
bécsi mérő buza jól meglocsol tátik. Az igy meglocsolt buza a lehető legjobban összekever tetik, ugy, hogy miudiu szem raeguedveniiljou es elegendő keveré«» után egy rakásra öaazela-j-átoliatik. Kzu''án jön ugyanezen művelet a második mén"vvei éa folytattatik mindaddig, mig elegendő vetőmag nincs, az összes vetőmag azután egyrakásra osazelapátoliatik, ott 4S óráig békében hagjatik és ezután elvethető.
— Készséggel közöljük a következő jóakaratú sorukat, bármily fajdalommal, de hiizaíiui kötelességünknek tartjuk a gyűjtést elfogadni s ha — mit adjon latén —uein les/, szükség a tépésre, a Legyült mennyiséget a helybeli kórházaknak fogjuk átadni. Szerk. „Miután a iap«''k Boszniában levő hontiaink ellen seges togadlaláaarői tudósítanak, a menn)ib«:ii mar többen drága életüktől megfő zlva é* többen megsebesülve lettek, ezennel tettes szerkesztő urat bátor vagyok felszólítani, szivw» kedjék. becsea lapjabau— a felebaráti szeretetre hivatkozva a nemes azivü hölgy közönséget íeiazölilani, miszerint szerencsét len sebesült gyermekeink fájdalmainak egyhitése végett lépesről goudoskodui kegyeskedjenek; ha a törökök számára mázsankint tudtak adakozni, ugy hiszem auuál szentebb kö''oleaaégük gondoskodni a haza szereucséllen fiairól, a sebesül lekről. — Kanizsa, 1578. augusztus 12-én. Tárnok Alajos.
— A mantahegyi rablógy ilkosaág üdvében a vizsgáló iratok a nagy kanizsai kir. járásbíróságtól a nagy kanizsai kir. törvényszék lu;z beterjesztetvén aug. 10-én a rögtun-itólő biróság összeült s négy napon át tartott a nagy erélylyel folyt bíráskodás után aug. 13-an a bunpor retid<a eij^rás aia he! jezendőnek iléitetett.
— Ezt is jó tudni. Vadászni szerető polgártársainkat figyelmeztetjük, hogy — miután a vadászjegyek julius hó végével elévültek, uj jegyek váltása auuál is inKább szükséges, miután az ezt tenni megfeledkező a netáni kellemetlenségeket magának tulajdoníthat ja.
— Balaton-Híreden a 11-ik szamu kimutatás szerint aug 5 ig 145-4 türdővendég
jelentkezett.
— A zalaeger szegi derék, önkéntes tűzoltó-egylet lö«y. évi Pünkösd ünne.péu tartja zászló-felavatáai ünnepélyé:, ugyanekkor levén a dunántúli önk. tüzoitó szövetség rendes évi közgyűlése, mely alkalommal tűzoltó szerek kiálii''.ása ia rendeztetik Egerszegen. E szép és magasztos ünnepeiyek megtartása költséggel járvau, a költségvetés tervezetének elkeszitéaére a választmány egy hároui tagból álló küldöttséget válasz''ott, melynek tagjai Kovács Károly ügyvéd, Thaaay Kristóf árvaszéki ülnök éa Boschán Emil kereskedő urak. — A zászlóanyaságotTwrányi Ferencz ur minden szép s nemesért hévvel lelkesülő neje szü letett Báró Kielíi Mária úrhölgy ó nagysága volt szives elvállalni. M''.nt már előbbi szamunkban jeleztük a zászló felavatási ünnepély fedezésére júvő vasárnap, aug. 18-án Koaenkrancz Józset olai vendéglős Kerti helyiségében tűzoltói disz-gy aicorlattal egybekötött tauezmuiataagot tartanak, óhajtjuk, hogy a székváros összes lakossága s a vidék értelmisége kiváló pártfogás és méltó figyelemben reazesitae a humanua intézmény e törekvését, melynek léte éa virágzása a székváros minden lakosának létérdeke s kedves büszkesége. Ha van egyesület, mely komoly figyelmet a kitartó pártfogást érdemel, ugy bizonyára az önkéntes tűzoltói intézmény az, melynek poigarai önzetlenül idejöket, sót életüket is áldozzák a legmagasztosabb ügynek : polgártársaink vagyonát éa életét védve, az emberiség és társadalom legnagyobb jótevőivé válnak.
— Z.-Szt-Gróth aug. 10. 1578. A követválasztás Szent (iróthon a választásra kitűzött napon kilencz és fél órakor megkezdődött; elnök tekintete» Takács Alajos ur fnlhivására, hogy jelöltjeiket a kitűzött félórai határidő elteltéig tudaasák, bejelentettek képviselőjelöl lékül : Beaaenyey Ernő sümt-gh-mihályfai földbirtokos ur éa Háe*ky Kálmán ur volt országyülé-íi kormánypárti kepviaelőnk, mindkettő egyesült ellenzéki programmal. Eu-nek megtörténte után a szavazás fele részben a városház-, tele réazbeu a nagy vendéglő ka-ainó termében nyomban megkezdődött a minden nagyobb s felemlitést érdemelhető rendetlenség, vagy rakonczátlan kihágás nélkül íoly taltatva — d. u. 5 óráig tartott. Ekkor a szavazatok összehasonlitattak a kitűnt, mikép pen Besenyei Ernő 516 szám szavazattal többségben van ; minek alapján elnök ur Vjti-kor kihirdeté a választóknak, hogy Bea aenye y Ernő ur a sz t.-g r ó t h i választó kerület képviselő jéül ezennel kikiáltatik, több-azörös „éljen" kiáltások után az eközben meg érkezett, megválasztott képviselő ur igen szép szavakkal, emelkedett hangon, lelkes beszédet ^rlott, mit a nép aurüeu éijenzett s ilyeténké-pen az ünnepélyes actus véget ért. B — ca. E — k.
— Az egyetemes tanitógyüles f. hó ¿0 - 22 -ik napjain mindeneseire megtartatik.
Az elóórtekezlet f. hó 20 ¿n lesz. az egyetemes tani tó gy ülést srervező bizottaág gondoskodott arról, hogy a vasutakual a gőzhajóknál leszállított áru menetjegyeket kapjanak miud-azok, kik a gyűlésre jőnek a — az arad temes vári vonalreszt kivéve — sikerrel; azonban mivel most minden egyes személyre külön jegyet kell váltani a a.tálában a mérsékelt aru jegyek megszerzése több nehézséggel jár mint a mult években: felkérjük a réaitvevó kel, hogy csak azon esetben vegyék igénybe a bizottság közbenjárását, ha a rendesen 19-én induló szent latvannapi kejvonatot haaznalniok nem leh^t. A bizottság az elszállaaoláat 19 étöl kezdve már biztosítja. Különben a 2 frt tagsági jegy bekűJdése mellett (Murányi Kálmán ígaz-gato-tauitohoz, Budapest V. ker. hold-utcsai népiskolába czimezve) nemcaak tanitó, de bárki, nő fiérfi, ki a tanügy íraut éideklödik, tagja lehet az egyotemes gyüiéatittk s résztvehet a lagaaggal egybekötött miden előnyökben. 1*0-terfi Sándor elnök. Lakita Vendel titkár.
— A ttirasdi jelea zenekar augusztus 30 — 23 Nagy-Kanizsán fog működni.
— liöcld fiirek. B. Baldacay Antal Kuliitson meghalt. — A boazuiui csatatérről rémhírek érkeznek. — Freiler Hermán kőszegi lakos 25-ik fiát vitette kereaztségro. — Mik-lóssy sziutaraulata Keszthelyről Sümeghre au^. végén utazik. — Istóczy beszüntette lapját. — Soldoaué Osteudebcn van. — Hadsi L<»ja tana tikua dervis. — Felhőszakadások folytáu a Her" nád vize kiáradt. — Aug. 12-éu éjjel holdfogy a'' kozás volt látható. — Az elesettek első névsorát a „Wiener Zeitung" már közié. — Foaonybau a dinamitgyar felroboaut, í> egyén meghalt. — Nyiiráu „Villám" czimü elezlap indult meg. — Fraukl Murt, az eleveu számológépét, jelenleg Bpesten csodálják. — Scp?i-Szent Györgyön Tisza Kálmán egyhangúlag oraz. gy. képviselővé választa''ott. — Berlinben 1880-ban a halászok. kiálhtasa leaz. — Kalvin-téren a bpeati elaó takarék pénz tar emlckazerü kozkutat állit. — Ilandtke glogaui térképe a tanodákból kitiltatott. — Hőgyészen éa Zom-ban távirdaailomás nyittatott. — Tissot franczia iró Kózaa Sándort meglátogatta. — Józaeí lóherczeg aug. 22 éu Kaposvarra varatik. — 13 án éjjel 70 aebetültet hoztak Bpestre Sziszekről. — Magiaj községre50ezer Irt hadi sarcz vettetett — Az „Elienőr" szerkesztését Hindy Árpád vette át.
Ki nyert?
Budapest, aug. 10 én : 19.45. 71. 10.74. Liui-z, aug. 10 én: 10. 29. 11. 27. 50. Tries», „ „ GÜ. 84 39. 29. 42.
Irodalom.
— „Adatok Zalamegye Történetéhez'' czimü kiadvány V-ik kötélének IV ik füzete megjelent a következő tartalommal: Egervári Ignácz. (Életrajz.) — Zala 1843-ban. — A „koaiai" berek éa vidéke. — Adatékok Zalamegye nép költészetéhez. — Zalamegyei régi helynevek. — Regi levelek a XVI-ik szazadból. Szerkeazti éa kiadja BAtorfi Lajos. Ara egy egy kőiéinek. — hat hat füzetben — 3 trt.
— „Zuhany" czimü élezlap első száma, szerkesztve és kiadva Horváth (iyula ügyvéd által Szombathelyen mégjelent; tartalma eleuk és a lap pártolásra érdemes. Ara évnegyedre csak 1 frt.
fcziuészet.
Keszthely, aug. hó 1878.
A koszthelyi sziui-évad e sorok napfényre jöttével már be vhii fejezve s Miklósy s«intJj-sái a tavai együtt Sümeghre mert az->n é<ies reményben, hogy ott a keszthelyinél (sajnos, de ki kell mondanunk,) nagyobb ós nu-lcgebh pártolásban résresül.
A társulat utol-ó elótii előadása alkalmával, szombatou. foljrö hó 10 i;n » ,11 ii c « p r'' i-xiinü 3 felvonásos víg operetté került s inre. A* clőilás igeu sikertelj-s volt. A ját»zo s eniélyzet minden te-kintetben azon volt, hogy a csak közép számmal jelenlevő közönség müigónyeit kielégíthesse, s oxt el is érte, mert a közönség mirdvégig igen jól mulatott a darab előadásán. Alkalmunk volt B a 1 1 á n é t a közönség kedvenczét egy nagy magántáccz lejtésében láthatni. A kftxönseg a szcp ügveiaéggel lejtelt tánc* végeztével viharos taps és lelkesült éljenek közt fgyaiás után a-szor kihívta e ked\enc* tánezos-nőt. F e re n esi (Frank, togbáz igargató) nemcsak jó éa szép előadása, <io ügyes rendexése által is ki-tüut. L i p t a y Laura lUosalinda) L a n g Etel (Urtovsxky herczeg) Aranyosi (Eisenstein) Hallá (Frosch, börtönőr) Szép (Falke, jegyző) mint inin-Qff>" ma ia eli«merést arattak Ügyes ós iapit.ta tos előadásukért.
Pajor Ágnest, ki Adélt, lioz almda szobaleányát játszotta, ma láttuk olóazör nagyobb szerepben fellépni. Őszintén megvalljuk, hogy e tiiatal színésznőtől, — kit eddig csak mint kardaluoknőt láttunk — nem mertöuk oly szép eredményt várni, mint minőt az előadás alkalmával tapasztaltunk. Iga* ugyan, hogy kezdetben némi gyermekies félénkségét iátfiuk arcsáu, de ezen csakbamvr túltéve magát, igen ügyesen oldotta meg a jelen operette egyk iognagyobb éa terhesebb szerepét A 2-ik felvonáaban — Orlofszky berezeg villájában — már oly ottboniaa volt, hogy szép éa értelmes előadása s szabályos énekét a közönség zajos tapssal fogadván,
felvonás titán kihívta s csinos vírágpsokorral l»*pt«« ineg.
Elismerést érdemel Balogh karmest''-r ia, az ügyfs vezetés - s a* operetto aikerca betanitáaafrt ; a darabban előforduló terver.ettek, hogy oly aiker-teljeaek s egészen ö«a*evágók volUk, egyedül a karmester **org*hn.v> mnnkásságának köszönhető.
Füredi (Alfréd, énekim''ster) ügyesen oldotta m<-g sserepét. Eue»e — bár hangja kusé látyuioaott-uak lát**''»tt — pgé*xen szabályos volt.
Vasárnap folyó hó 11-én — utolsó előailáaol adatott „Finom Rózsi családja éa a falu rossza családjai*» év múlva* cxiiuR 3 felvouasban lcgujubb énekes nepasiumfi. A Úrsulat ez utolsó előadás alkalmával is a lehető leg jobban igyekezett a jel«n volt szép s*ámu közönség mii igényiét kielégítni. A* est hőae „Bercséuyi-u é volt, ki Förhéc* Ilus szerepét ritka ügyesaéggel és páratlan oiiboao.ikaggal játszotta. T ó l ü (Göndör l''ista) ejtyes jtíllenésíMboii kiasc túlzó volt. G y ő r fy Vilma (Katinka, Bagó felesége) igou ügyeaeu alakított s s>>k tapsot aratott. Ferenezy s S z e n-t e « s I a két bakter ssorepet játszván, elismerést
arattak.
A társulat, krddeu f. bú 13-án Sümrghre ineut 1» ilt rwuiórtoköo „Angol a kofák leánya'' ezunü ua^y operettevei kezdte mog előadásait. Több anysjji sikert kiváiinuk a társulatnak mint minőben K••¿rtheIven
részesült — I
Vegyes iilrek.
— MagyUlkil dllozatkészég. Maga magát dicséri a jótékonyság, melyei a magyar főpapok egyik legkitiinóbbike: dr. Samasaa József egri érsek legközelebb a népnevelés ügye érdekében gyakorolt. Az érsek ur ugyanis Miskolczon egy b-ány neveidét és iskolát alapított meg. Az alapi tó levelet mult hó 20 án tette át a tőkáptalanhoz, mellékelve hozzá 35.000 frtot, mely összeg az említett intézetnek, fentartási tőkéjét képezendi. Megemlítendő azonban, hogy az épületet e cséira Sel>e Férés, néh. Bück Zsigmond adta az éraek-nck ajandékba, ez viszont megnagyobbittatta és Ielszerelte az épületet ugy, hogy erre külön 31.t)00 irtot költött, a ezztd együtt az intézet megállapitasa Gü ezer forintjába került. Dr. Sa-maaaa a mióta egri éreek (4 éve) kétszáz negyvenhét ezer forintot fordított jótékony nemes czélokra a azon felül is számos áldozatot hoz különösen az árvák érdekében.
— A „tortnx pilleriana* nevü kártékony szóló-hernyó ez idéu nagy pusztítást vitt véghez különösen a bánsági 8zólókben. Ezen kártékony iéreg jövő elszaporodásának meggálláaa végett Fehértemplom bortermelői bizottmányt alakítottak, mely a „tortrix" tojásaival megrakott Bzólólevél százáért 3 krajezárt tízet. A töldmives nép, de különösen a gyermekek ezáltal serkentve, rövid idő alatt 100 ezernél tobb ily tojással fertőztetett levelet szolgáltattak be, mely elégé-téae áltál sok millió hernyó kikelése akadályoztatott meg a jövő évre. Szép példája az önaegély nck.
Üzleti szemle.
N.-Kanizsán. 1878. augusztus. 14 éo Utolsó tudósításunk óta többnyire derült, bő időjárásunk volt inely csak néhány rövid idejű *t-vataresS által szenvedett változást.
üzletünknek ugy mait mint folyó héten lanyha folyamata volt. Heti vásárainkra temérdek gabuna hozato:t ugyan, de et csak renyhen, és jelentékeny ár engedmé.iyek mellett kelhi ttek el. Hétfői országos vásárunk, az ezt megelőző hetivásárainkhoz képest gyengén volt látogatva. Ez nálunk szokott eset : az országos vásárok vidékünk földmü-vt-seitől nem ugy terinéuyük eladására, miut különféle szükségletük fedezésére használtatnak fel.
Minthogy gaboua nemeink rosr. minősége j< lenUkenyebb Kivitel — üzletr« csekély reményt ad és azonfelül a nagy mérvben előforduló szí-íot. áruk hosszabb idejű fekvésre netu alkalmasan a vetélkedv nagyon le van hangoiva. mig e''.''l^nhen az által, hogy sok termelő pénz vagy hely szükség végett készletei értékesítése kénytelen \ kinálat napról napra növekedik és sürgősebb "lesz.
Buza és ro*s erősen volV&k kínálva árak nyomódtak.
Árpa a finom minőségekben keresve volt mig takarmány czélokra használható ám el volt hanyagolva.
Zab. l.''j áruból még kevés jött p aczankra ; az által, hogy a* ebból mindeddig feltűnt minták, könyü esőtől párosított minőségeket mutatnak fel, ó zab nvert kedveltségcn.
Tengeri el volt hanyagolva, árak hátramenők. A kilátások az uj aratásra fényesek.
Rcpcie teljesen lanyha.
Minőség szerint*.
7 50 — 8-60--kr.
5 70 — 6 20 --■— „
. . 5 50 — 7 25 --— ,
K 40 —
5 50 A
Buza . Roaa Árpa Zab ó . Zab uj Kukori. xa R-pcze
50--
80--•—
7----- 7 ,;0 — —
12 SO — 13-20--
K. B
Vasúti iueue trend.
Érvényes május 15-től 1876. A buda pesti ídótmuUtó óra szerint,
iia«lul Kauitaáról
Vonat hova :
iMio Ora Perc. Idő
2<>5 Eszék, Mohács,Dombovár s Fiúméba 4 48 reggel
215 . „ „ „ 2 30 délut 212 Hiidn-Pestre........ 4 58 reggnl
202 ; . . . .......2 G délut.
''J04 ........... 11 30 e«*ve
31J Bécsbe (Hxombatbely, Bécs IJjhely felé)5 8 röggel
SOI „ .........11 48 eatve
315 Sopronyba ........ 3 38 délut
203 Triesztbe éa Pragorhofon keresztül
Grác* éa Itécsbe ...... 4 50 regg«l
201 Tnesxthe és Prágerhofon korosztül
Grácx is Bé<-sbe ..... 1 47 délut
Érkezik Kataiz*''«ra
honnét :
216 Easék, Mohács, Domhovár a Fiaméból l 41 délut. 206 „ „ „ „ 11 11 eatve
203 Buda-Pestről........4 20 reggel
201 „ ........2 5 délut
211 „ .........9 44 estve
314 Bécsből (Szombatit. Bécs-l!jh«ly)fel3l 10 27 estve 302 „ „ „ 4 5 regge
316 Sopronyból ........11 53 délel.
214 Bécsből Grácx, Marburg Pragerhof
felől ......... 4 12 reggel
20S Triesxt- és Bécsből Marburg, Pragerhof felől.........I 21 délnf
2<V4 Triesxt- és Villachból Prágerhof felől U — estve. Marburgba csatlakozás Villach és Franceslestbe „ „ , . Piancesfestbő 1
Felelős szerkesztő: BátOrfi Laj08.
pjyllttör.*) Strauss Ödönnek Sümegben.
A ,Z. K.- 62-dík számú uyiltterében ellenem intézett hamis megtámadását midőn visszautasítom, kijelentem, hogy az nem egyéb, miut egy gyermekhez illő, alap nélküli aljas rágalom.
Hisz ön volt legújabban é:tesitve arról, hogy kihívását készséggel elfogadta;n s minden eshetős^jj s minden kivétel s ellenvetés nélkül önnek lovagi« uton is elégtételt adni késznek jelentkcztem> mi hogy meg uem történhetett, az egyréar ,öl önnek kérkedő pletykaüága. másrészről ön ai''.ajeuki ¿iui annyira kertOt, személyének róható fel mit azon körülmény ia bisonyit, hogy ilj- oecsületbeni dologban sem talí''lt senkire, ki tin mellett az Ügy komoly befeji''Zte^g tanúként fellépett volna.
''m ez válaszom ''¿amia, jellemtelen vádjára s kijcUntem egysxer«mint, hogy exután önnel polemiá-b-,« ereszkedni ufm fogok s uem akarok, mit nem is tehetnék anélkül, hogy önnel, mint hazug s tehát jellemtelen emberrel bármily uioni érintkezés által magam be ne mocskolnám.
MÓRY LAJOS. "
♦ E rovat alatt közlottekért felelőseget nem vállal a Szerk.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8888888888888
c
Császár ^^JteW&Á kirulyUug kizárólagosan szabadalmazott
PURITAS
v
H a j-i f j i t ó-t e j.
A r PuritMS'' nem bajfesték, hanem tej nemű folyadék mely majdnem anal csodálatos hatással bír. hoyy ősz lmjakat megifjit, azaz l«s-Mwkiut még pedig leykeaobl) tizennégy nap alatt «ma stint visszaadja, melylyel eredetileg birll
k fPurltas" nem tattalmax festékanyagot. A haj tetszés Fierint vixzel mosathatik, lehet fehérrel átvont vánkoson aludni, és gőzfürdőket basxnálni, a festéknek nyoma sum veh*-tő énxre, mert a
MT sPuritaB" H
nem fest, hanem ifjitja éa pedig a leghossanhh és legdúsabb női hajzatot és a fért! haját és szakállát.
Egy tlveg rPurlta$- ára 2 Irt. (postai szétküldéanél 20 krral több s készpénzzel vagy utántéttul kapható: Franoz Ottónál Béoa Marfahllfer-
atraase 38. szám. — Nagy- Kanizsán valódi minőtégbeu Práger Béla fyésyazeréaz urnái. (600 lft-25)
Hilfe für Miltner
(684 12- •)
jeden Altere, welche eich schwach fUhlen, durch ein sehr sinnreich conatruirlea chirurgische! Instrument. AerUl><*h be)(utacli(«''t — augenblicklicher Krfolg garautirt. Broschüs reu, alles Nähere enthaltend, verschickt unter Couvert gegen Einsendung von 30 kr, in Brief^ marken der General-Agent JEIuJet''t''tl, Nürnberg, Wein markt Nr. 0.
tizenhetedik: évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS 15 éa 1878.
F
Knaben-Pensionat
o r g a s
in
WIEN,
II. I''raterstrasse Xr. 15.
(ommeiwlle Fachschule in Wien,
II. Praterstrasse Nr. 15.
Direktor : Carl F» o r g* e s
14. Jahrgang.
Diese nif (irnnd des Gesetzen vom 27. Kehni.tr lb73. organiairte Privat-lehranst.ilt hat die «ich gestellte Aufgabe, die gründliche Ausbildung tüchtiger Kanflfiite wahrend ihres dreirenjalir igen l-eatandes erfüllt. Tauscnde von jungen Leuten vordauken dem daselbst gelassenen l.''n''erriehte ihre Exiat« uz und die Direktion erachtet es fiir ihre Pflicht, die ah.-ol\irtea Höher zu plaeiron. Beginn der Vorträge an 16 September. Einschreibongen von 2. September an.
Programme gratis. (GG1 5-6)
Hartmann Ignácz.
* * * *
Magyar asphaK-részvény-társaság
.Budapesten, váczi kör-ut 8. szám.
Alnlirt igazgatóságnak van szerencséje tudomásra hozni, hogy FelSÓ Dernan birtokaban levő kiterjedt, gazdag hazai asphalt-telepe i folytán azon kellemes helyzetben van, miszerint minden, az aspha tlrozás srakmájába vngó munkát a legjobb sikerrel, s oly jatányos árakon képea teljesíteni, melyek minden versenyzeat meghaladnak. Tisztelettel ajáulja magát :
a; a t. cz. közigazgatási hatósagoknak járdák és kocsiutak bnrkolasára
h) a t. cz. vasúti igazgatósagoknak és építési vállalkozóknak perronok készítésére, elöcsarno
kok burkolására és hidboltozatok fedésére;
c) a t. mezóga7daknak cseplóhelyek. «ag arak éa latállók burkolására ;
d) gyártulajdonosoknak a gyarl helyiségek, és baztalajdonosoknak udvarok és folyosók burkolására, pinczek és pinczelakasok szárazon tartasara; továbbá istalo rétegek készítésére aedves falaknál,
miután a* asphalt a reve és tagomba ellen a leghathatósabb óvszer.
c) Végül bátorkodunk a t. katonai hatóságok becses fig)elmét a laktanyak és korhazaknak asphalt bevonások altal czélszerüeti és könnyen leeudő tisztánlarthatasara vezetni, nemkülönben ac aspha''tirozást boltozatos helyiségek tökéletese» szárazon tartására különöseu ajánlani.
Az igazgatóság az általa teljesített muukxk jóságaért kölcsönös megállapodás mern i több evi jotaliast njujt, valamint tekintetbe veheti esetekben a fizetesi feltételekre is méltányos figyelemmel van.
Az igazgatóság : Yisontai Kováeli László, einök. HanoYer Miksa. Popper István
A felügyelő tanács:
Gregersen Guilbrand Dr Mandello Károly.
l ij
Daniel Ernő
Ifj gr. Raday 6edeon Nadossy György
Figyelemre méltó
szemüveg használóknak! uosKOvrrz
látszerész It u <1 a pest 101, _
jelenlpg he)) ben az p Arany Korona14 v< ndéglóbtn a jau Ijn a n. é. közön-n;gn»k gafdugoti lel*2ereli dtu raktárát, minden szakmájába vágó tár'' gjakból a legolesób Arakkal.
Iit időrés cmk néhány nnpipr tart.
tizedes (decimai) mérleggyáros, kiraly-uteza N.-Kauizskn,
ajánlja .1 u. é. közönségnek dúsan felszerelt
tizedes mérleg raktárát,
melyben bárminemű nagyságban, a legjobb éa legkitűnőbb tizedes mér
legek kaphatók
UgyszíntO elvállal minden megrendeléseket, melyek gyorsan és kielégítően, a le^jutáuyosabb áron eszközöltetnek. A n. é. közönség kegyes pártolását kéri .1 FENTI.
Hamisítás ellen minta ii
és védjegygyei biztosítva.
Gyomor-só
(Emésztő por)

S c li a u rv> a n n O y u 1 éi t o 1.
A/, országos gyógytár tulajdonosát"! Stockerau
Orvosi tekintélyek elismerő nyilatkozatai szerint a legismertebb fűszerek összetételű áltál, különös hatású gyógykivonatnak bizonyult !•« az emésztés és vértísztnlásnál, valamint ezek következményeinél, ugy. mint a fölösleges gyomorsavnál. étvágyhiáuy, gyouiorhev és szorulások -u ál Hatályos szer gyengeségi állapot ellen nők és gyei uiekekuel : halvány arezszin, lesovány odás, sárgaság és köszvény ellen. Folytonos használat által ez az egyedüli biztos szer, buskolyság és lépkóros kedély hangú latnál.
A „Medicinischc Wohenscbrift" április 16. száma a következőket írja : ,A stockeraui gyógytárbol való gyomor-só haizuos szer emésztést bajoknál, gyomorgyengülés és hurut- ál, valamint az étvágyhiány stb.-uél igen jól működik, sőt több mint jo hatásúnak bizonyult be — Összetétele a legpróbáltabb fűszerekből oly kitűnő hatású, mely a legújabb időkben először jutott köztudomásra. A jó sikert láthatólag idézi elő, éa túlszárnyalja azok.v, melyek eddig a baszourat''orditasnAl éléretttek •, és igy mindenki, ki tudja, mily határozottan károsítja ar egészséget a háborgatott emésztés, és mint rontja le a testi állapotot, nem fogja egy ily szernek hatásosságát felreismerni.
Egy doboz ára 75 kr. Vidékre utánvétel mellett a legkevesebb két doboz rendelhető.
Valódi minőségben csak Práger Béla gyógyszerész urnái kapható Nagy Kanizsán. (tjüa 3—10j
•X *
•K *
* * *
K *
* * * * *
•K *
*
O *
M *
* *
3 *
* *
* * *
-H *
WAJDITS JÓZSEF
k ö n y vkereske <1 é s é
megjelent és minden k
Halljuk a szép szót!
Magyar felköszöntő (toast) könyv, szerkesztették: Wajdits József és Üátorfi Lajos. Harmadik javított és tetemegen bővített kiadás, mely kötött éa kötetlen miudeunomü felköszontést tartalmazván, disz''.es kiállítása és tömött tartalma, ngy hasznos és mulattató voltánál fogva mindenkinek, de különösen a."* ifjúság figyelmébe ajánlható. S80 lapra terjed s diszes kiállitásu. Az I-ső ki\dás l''WM» példány egy év alalt, u második 2<XX) példányban rövid időn kelt el, mely eléggé bizonyítja b önyv életrevalóságát. A keménykötésű könyvnek ára 1 frt. 80 kr. — Tartalom kivonata Elóazo. Költemény. A toaszt eredete. A hazára Diszűnnepélyuél. Diszebédnél Hölgyekre. Családi ünnepélyt,^0''''1 Keresztelőben Születésnapon. Névnapon. Eljegyzéskor Menyegzóben. Beigtatásnál. Kgyletiünnep.''-''^Qél- Vegyes köszöntések Összesen 213 felkftszöntést tartalma».
R^ita üak vigadjunk!
Közkedvességü .-Uikönyv, ötou«k ¿íóvített kiadaa. E nagy szorgalommal »aszeiliitott mú közel 1000 válogatott dalt ultalmaz njji^nan feltálalható magyar opera és operette dalokkal bóvitett mő, szines boritékkai kötve, cainos ícial''litasáuái fogva ia kitűnő, mondhatni : a jnaga nemeben paratlan mú, mely már több mint tiz,''uny^lczezer példányban forog a közönség k.-zéu. Ara a ÜÜO lapra terjedő könvvnek i írt 80 kr. ar^ny.netszésü diszgöiés 2.G0 kr. (Jyüjtötte Wajdits József. Tárulnia: Houtidaiok,"katonai dalok, indulok, t-rjoeszetdalok, románczák,élez- és gunydalok, relemdalok, bordalok,tánezdalok, rab- es'' duhajdaiok, ja''x''KeQ dalok, opera é« operetté-dalok sat
sze
!
Magyar dalkónyv olcsó kiadása, 9G kr.
Rajta leányok mulassunk!
nuiiatuitó kézikönyv, magyar hölgyek számára, gyűjtő tte Wajdits József. Ajánlíutó ®''ndkét nembeli mulatni vágyó közöuségnek, mind béltartalmára, mindpedig külsejére ügyelem tordiK ára az lapra
terjedő, szinnyomatu boritékkai ellátott könyvnek 1 frt 6<J kr. Aranymetszést! „«liszkiadásnak trt •''»0 kr. — Tartaiom kivonata : Hölgyeinkhez. Az egészségről. Pipere asztal. OltözfcJ<axobl1 Hleuitan. Jeles mondatok. Nónevck. Virágnyelv. Szinnyelv. Szavalmányok Adomák. Kérdése^ s feleletek. Kártyavetés. Emlékkouyv. Névrejtő emlékversek. Társasjátékok. Tréfáa mulatságok, l'' ánczkönyv és záradék.
Rajta pnrok táncxoljuak!
Lakatos Sándor tánczkönyve, mindkét nembeli iQuság számára. Kiadta Bátorő Lajos. Lakatod Sándor arczképével s a szöveg közé nyomott tánczábrákkal, diszes czimborákkal. Keménykötésű mű ára 1 frt 40 kr.
kött
K©t>©llian_ _ _
Újévi, név- és születésnapi s az élet egyéb viszonyaira alkalmazott köszöutések, i''tíen beszédben. Irta : Hoffman Mór, diszes nyomatú kemény kötésbeu, ára 1 frt.
Vedd szivemet szivedért!
kötött és
Szerelmi levelező könyv, alkalmi levelezések váltoaatos gyűjteménye, szerelmes párok számára, Szh-élyeaitsi Csinos borítékba kötve, ára 1 frt 20 kr.
b c n > a gy-Kanizsán
önyker^skedésbcu kapható :
Szegényből lesz gazdag
jó számvetéssel, gyors és biztos segitő minden adis- és vevésuel, ''/» krtól kezve 10 frtig. Évi jövedelem 1 frttól ÍOUO frtig. Teli éa üres hordók megmérése, kiszámítása. A gömbölyű fák knbik tartalmának meghatároztathaiásáróli tábládat. A stilymértékek vámsulyra való átváltoztatá-sárólí táblázat. Cselédbért és árendat mutató tábla. Ellési és kotlási idő számítása. Törvénysze-rinti bélycgrovat. Táblázat a fatörzs kiszámításához. A lovak fedeztetése-, a birka űzetese-, és a göbék görgotésének eredményéróli táblázatok. Ára kötve c díszesen kiállított zsobkóuyvuek 90 kr.
Lenorinniul.
A híres czigánynő igazmondó kártyája, 32 színezett kártyával, magyar aláírással és szö-véggel, ára őO kr.
Egy tarisznya ostobaság!
Humorisztikus eszmék, ötletek, élezek egyvelege. Ciyüjt. Nevető Vilmos több felfedezetlen tudomány profeasora, ára díszesen kötve 1 frt 40 kr.
Ungarn im Spiegel deutscher Dichtung.
Magyajorszag a némrt költészet tükreben, diszes kiallitásbau filzve l. frt 8U kr., elegaus diszkötésben aranyozva 2 frt 80 kr.
I)r. kriei^ler Mór: „Önmentő"
vénymiutékkal mindkét nembeli betegek számára, ára 90 kr.
Dr. Rriegler >lór: Az elveszett idegerőiiek ví«mzhj»ó<lana,
vénymintákkal orvosok és betegek számára, ára 90 kr. Mindkét fQzet egy kötetben, diszes kiállításban, 1 frt i)0 kr.
Juhász: Siépírnnj mintalapok,
közép, reál, polgári és felsőbb iskolák hasznalatára, magyar es német, ára a 15 iratlapuak <sak 28 kr.
Gyönyörű magyar kath. imakönyvek mint: Mannáskert üdvösség ösvénye, lelki vezer többfélé kiadasbaa 40 krtél kezdve 12 frtig, papir, bór. selyem es b rsony kötésekben.
A feutebbieken kivül megjelenik minden évben Wajdits József nagy képes nepnaptára körülbelül harminczezer példányban, ára 40 kr.
Alkalmilag szívea figyelembe ajánlom a hetenkint köt sze r, vasárnap és csütörtökön már 18 ér óta megjelenő
„ZALAI KÖZLÖM"
cximü vegye» tartalmú lapomat Felelós szerkesztő Uátorfi Lajos.
Elótizetéai ára egéaz évre 8 frt, félévre 4 írt, s negyedévre 2 frt, a megrendelést bármelyik hi''oap elejétől kezdve eszközölni lehet.
Ezen Kp a vidék érdekeit, közgazdászati s kereskedelmi viazonyait hiven tükrözi viasza,
csak többet ne emlitaek, mint a t gaxdaközöoségre nézve azon elóu^ös intézkedést, bogy a Du-
nantul, de kQlónöseu e vidék minden gabnapiaczáról eredeti, s hiteles árközleményt hoz.
Csikkéi választékosak, tárcaa-czikkei mulattatók, & hazai s világi események rövid összevonását minden számban hozza.
Hirdetménye dua, s erre nézve a közlemények igeu jutányosán vétetnek fel. E lapot egéez kéaxaég-, a jó lélekkel aj^Q^batjuk. Posuí rendelések a levél re tele után azonnal teljesíttetnek.
* » » » » * >f >f * }f * * *
Yr
íf »
»
O
Wajditf József könyvkereskedő Nagy-Kanizsán.
Nagy-Kanizsánt nyomntott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
Grasendorf b. Stockerau,
eni]ifichlt zur gegen«»!tigen Saison seine .
Patent Hand Dreiohmaschlnen aufwärt» *on f.. 90; Ein bis achtpterd Dreschmaschinen mit und ohne Puttwerk auf-wHrts von IL 200; Universal Dreschmaschine, liefert die Frucht rein gtputzt bis in den Sack, nanimt Häuleugftpel und allen Riemeu complet fl. »J75
Patent Dampf Dreschmaschine mit b» Mi m Locoaiobile. alle Kiemen, Seil »tichmieier und einem 8&tz Werkzeug, ccmplet fl. 3ti7ft-,
Automatische Windmotoren zum
betriebe von Puinpweikeil für He- und Knt wiissertmg von Wiesen, Feldern, GKrtuereien, Privat Wasserleitungen, EntwUs-bcrni g von (iruhen und Steinbrüchen ect., sowie
Landwirtschaftliche Maschinen al-
l*-r Art zu bedeutend urmiissig-t<• ii Preisen.
Wiedel veiküufer und solide Agen-t( n ei wünscht. (003 Ü—10)
Egy orgona eladó!
Egy meglehetős jó karban levő kisebb orgona szabad kézből igen előnyös feltételek mellett eladó.
Minden közelebbi ft. Kranitz Kálmán plébános urnái, PAliok, u. p. Keszthely, tudható meg. (672 2—3)
$ AGY-KANIZSA, LS78. augusztus 18 áu.
66-lü szám
Tizenhetedik évfolyam.
« f
j Előfizetni ír:
jegész évre . . 8 frt . fél évre . . 4 , | negyed évre - „
i^W szám ÍO kr
Hirdetések
6 hasáhos petitsorban
7, másodszor 6 S minden további sorért f) kr. NYÍLT l''KKHKN »űrönként 10 krért vétetnek fel. Kincstári illeték minden Vegyes hirdetésért külön* J 30 kr fizetendő. ^
előbb
-SO M O G
OZLÖX
A lap szellemi rénzét ill-tő közlemények a szerkesztőhöz, anyagi részét illető közl«m*nyek pedig * kiadóhoz bérmentve intézeudők : NAGY KANIZSA Wlssslcshar
Bérmentetlen levelek, csak ismert munkatár a ;ktől fogadtatnak cl-
J
0.
Kéziratok ▼«««* küldetnek.
ii «u.
i
N.-KanizMRYáros helyhatóságának nemkülönben a „n.-kanizsai kereskedelmi s Iparbank«4, „n.-kantzsai takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanítótestület* a n.-kanizsai kisded-neveló egyesülőt0, a ^soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kani/.sai kül választmánya''» s több megyei és Tárosi egyesület hivatalos értesitóie.
Hetciikint kétszer, vasárnap- s csútOrtOköu uiegjeleuó vegyes tartalmú lap.
Hangok a vidékről.
Mi szép Zalából Somogy Somogyból Zala !
(Folyt, és vége.)
Arra ügyelnünk nem szükséges, hogy e kerületben Sürnegh választói hivnának, miért annál nyugodtabbau nézhetünk körül.
A választás szabad ég alatt történik, két deszkából rögtönzött sátorban szedetnek a szavazat-czéüulák, Gaál Gusztáv választási és Bárány Elek küldöttségi elnökök vezetése mellett.
A látvány imposans, a tér egész táborhoz hasonlit; egyik oldalon gróf Huuyady László lobogóit a másikon Gaál Dénes hatéi földbirtokos zászlóit lobogtatják ; a sok sátor, melyekben mézeskalács, ezukorsüte-inény, czigánypecseuye, sör, bor árultatik, a fúvó és vonó hangszerből röppenő léggel, x dúrban rezgésbe hozó összhangzatos zene, tánezoló legéuy és többnyire piros szinü ruhaban ékeskedő vidor somogyi leányok táncza, — közbe vegyülő kortes dallal — mind megannyi jelenség, mely eléggé szórakoztat, unatkozni nem enged. A csend és rendre egy század gyalog katona, ezenki-vül csendőrök ügyelnek fel; alig volnareá-jok szükség, ha az 184!á-as párt hivei nem vennék észre, hogy mint az ellen dala zengi: „nem lesz követ Gaál Dénes*.
Látván a kisebbséget, midőn egy ellen-táborhoz tartozó át ment; — annak daczára, hogy a követjelölt egész nap választói között volt — ütlegekkel traktáltatott a látogató; a rendre felügyelők közbejötte a kitörendő veszélyt azonnal elharitá; ez után Gaál Dénes pártjával el hagyá a szintért zene és dal közt vonultak be Szili nagy községébe; a szavazás ellenben folyt
egész délután négy óráig a legszebb rendben ; öt órakor jelenté ki választási elnök, miszerint 1UG3 választó polgár közül gróf liunyady Lászlóra: 13U.''3, Gaal Dénesre: 360 szavazat adatott be; mely után liunyady Lászlót mint az ellenzékhez tartozó Szili kerület követét megválasztottnak ki-nyilvánitá. A megérkezett képviselő szűnni nem akaró éljenekkel Ion logudva, kit Sára János igali plébános szívélyesen üdvözölt, hivatkozván : amily érzülettel csüng a magyar nemzet Huuyady csaladou, mily tiszteletet vivott hajdan a Huuyady lobogo, oly ragaszkodást és bizalmat helyez a választó közönség most is ineg\álasztott kép viselőjében, grof Hunyady László úrban !
A megválasztott követ eleg érthető és csengő hangon köszöné meg a beuue helyezett bizalmat, miközbeu kijelenté, hogy ó az ellenzék hive, — ezen álláspontot fogja megtartani, oda fog működni, hogy a nép általános óhaja meghallgattassék — különösen a uyomasztó adó czélszerübbeu kezelve elviselhetőbbé válliassék ; az ellenszenvvel találkozó közjegyzői intézmény eltöröltessék; előtte a haza boldogsága, nemzete jólléte, fog cselekedetének vezér csillagául szolgálnia.
Lelkesült beszédét éljen kiáltások, ta-raczk lövések követték mig számosaktól kisérveazatyai lakba Szili községbe bevonult.
A még folyton fülemben zengő hu nyady induló által 1Ó1 vidítva, kedélyes társalgás közt ismét mernyei urodalombau találva magam nyugodtan hallgatom a szél süvöltését, mélázva gondolom magamban: szép vagy oh természet a nagy világban, pompázol Somogyban ugy miut Zalabau !
BÁN FI ALAJOS.
TÁRCZA.
Balaton partján.
Szeut áhítat vesz rajtam erőt, Leborulok mint Mekka előtt A vándorló arab. Akármerre fordulok, nézek, — Leköt a tündéri igézet, S lelkem fogva marad.
Oh mi szép — mily bájos e vidék, Ugy is az angyalok épiték Lakhelyül egykoron Os idők emléke int feléd, Egy legendát, egy régi regét Mond minden hegy-orom.
S mint kényes hölgy, a bájos vidék Tükörbe néz, hogy lássa mily szép : Tükre a Malaton. A tó szelid mint a uyernu-k-arcz, Nincs rajta Tész, hullámcsata, haroz Nyngizik most hab habon,
Kiandalog, elméláz lelkem.
Majd vidáman, majd meg bútelten
Visszanéz a múltba,
Ily tandéli, ily kiég éden
Volt szende, játszi gyermek légem,
A vihar nem dúlta.
5 mig merengek a tó meg remeg, iiözelit egy ádáz fergeteg
6 pusztítva szalad.
Alig néhány pillanat mnlva Köd borítja • bősz vihar dúlja A tájt s a Urat. t
Ez a kép már nem vonj, nem itutat citflnik a kéjes bámulat, KJ&nye*ik szemem ;
Hisz mint c hullámzó, habzó tó, Oly viharos — oly szomeritó Most az én jelenem.
KELEFY GY.
A papucs.
Elmúllak a mézes hetek, mint a bimbóból virág, a leányból asszony lett; gyönyörű szép monyecske, félig még gyermek, de kedves és okos. A vad üu, a férj, komoly féríiuvá vált, — hivatásának és szép uejének élt csupán, — a többi az a sok el nem mondható, mi a legények életét kitölti, elrepült mint as álom, és helyette maradt a komoly, de kedves való.
Ilyen a házasság, némelyik embernek megérleli eszét, másik megbolondul tőle.
Irma egy idő óta zavart, titkolódzó volt, kereste a magány t, néha bezárta szobája ajtaját, férje féltékenynyé vált, leskelődött. A menyecske szeme ragyogott, ajka mosolygott; a férj arcza sápadt, homloka Komor volt; az asszony titkolt valamit, a férj o titkot kereste.
Lajos egy délután szokatlan időben jött haza hivatalából: mi természetesebb, mint hogy nejét akarta látni.
Az asszony szobájának ajtaja zárva volt, a férj bent hangokat hallott, — ez gyanús — kopogott.
„Ki az?'' Kérdé Irma.
„Éu vagyok ieikem, nyisd ki". —
„Mindjárt, csak egy kicsit légy türelem mel" válaszolá Irma.
Bent élénk mozgás, futkosás és egy zár nyikorgása hallatszott.
Lajos tüskön állott — féltékenysége felébredt — „njisd ki Irma* — mondá parancsoló hangon.
A tábori postaszolgálat
bei*endezésc a megszáilí> csapatoknál Boszniában és Herczegovinában.
Azou időponttól fogva, melyben a cs. és kír. csapatok Boszniába es Herczegoviuába bevonulnak, ezek részére a tábori postaszolgálat berendezieiik és egy tábori postaigazgatóság tolalliuatik, meiy nek a XIII. hadtestnél levő 13. szamu lábon postavezetöseg, nemkülönben a 6., 7. éj 2U. sz. tábori liókpoaiak aiárendelvék.
A Dalmácziábau levő XVIII. gyalog hadosztály ual a lö sz. önálló tábori fiókposta fog működni.
A megszálló csapatok részére szóló vagy azoktól eredő levelezések és kocsipostai küldemények kezelése általanosságban a tábori posta részere kiadott szervezeti szabályzat és szolgálali utaaitáa szerint történjék, melynek érdeke sebb határozatait tartalmazó, a kezelésre vonatkozó réaze a „Postai reudeletek tára" jelen számában közzé tétetik.
E tekintetben a királyi postahivatalok még a következőkről értesUtelnek :
A tábori postaszolgálat utasitás 3. §-a értelmében a portomontesség a XIII. hadtest és a XVIII. hadosztály uai, valamint a broodi, gra dtskai, cattaroi és castoinuovoi helyőrségeknél es az azokhoz tartozó erődöknél levő mindazon egyéniségeknek adatik meg, kik erre igényt tarthatnak.
A portomentesség azon naptól fogva kezdődik, a melyen a kir. postahivatalok a rendeletek tara jelen számát veszik.
Ezen időponttól kezdve a megszálló csapatokhoz intézett és a tábori posta altal közvetítendő ajánlott magánlevelek nem fogadandók el. A kocaipostai küldemények a belföldi kocsipostai tarifa szerint dijazandók.
A XIII. hadtesthez tartozó csapatokhoz intézett kocsipostai küldeményeknél Brood ^Szla voniában,) a XVIII. gyalog hadosztályhoz tartozó csapatokhoz intézett küldeményeknél Iraoschi veendő dijhatárpoutul.
Oly kocsip ;stai küldemények, melyek a tábori posiaterüleien belül adatnak föl és melyeknek rndeltetési helyük szintén a tábori posta-
területen belül feleszik, az első dijfokozat (távolság 1—5 rnfld) után járó portoilleték alá esnek.
Oly kocsipostai küldeményekért, melyek a tábori postaterületről a belföldre vagy azon tul intézvék, a portoilleték ugy szabandó meg, mintha a kocsiposta-dijazási határponton adat tak volna föl.
Az Ó Gradiskáe, Cattaroba, Castelouovo ban és az ezekhez tartozó erődökben levő megszálló csapatokhoz szóló kocaipostai küldeméuy ek a rendeltetési hely távolságához képest dijazandók.
Azon idópmt, melytől fogva a pónzes leveleken kivül szállítmányok is fognak a tábori posták által közvetittetni, későbben fog megha-tároztatni.
A megszálló csapatokhoz intézett postakül demények a legközelebbi postagyüjtőbelyre és pedig a XIII. hadtest részére Eszékre, Broodra es Sziszekre, a XVIII. gyalog-hadosztály részére Zirába irányitandók.
Az O-Gradiskán, Cattarobau, Castelnuo vobau és az erekhez tartozó erődökben levő megszálló csapatokhoz szóló postaküldemények ro-vatolása- és irányításában változás nem áll be. A tábori posták és a belföldi postahivatalok köz t fönntartandó rovatolásokat a tábori postaigazga tóság egyetértőleg az illető postaigazgatóságok kai fo^ja meghatározni.
A tábori posták területén, azaz valamelyik tábori postahivatalnál vagy a tábori posták által eszközólt szállítás közben a kocsiposta-küldemé nyeken előforduló vesztesség- vagy hiányért a tábori posta csak akkor szavatol, ha ezen vesz teség vagy hiány a tábori postai tisztviselő vétke vagy hibaja által keletkezett.
Ha pedig a tábori postáknál föladott, vag_> valamelyik tábori postahivatalhoz intézett kocsi postaküldemény a többi postahivatalok közti szállitása alkalmával, vagy egy utóbb nevezett postahivatalnál elvesz, vagy tartalmától részbeu vagy egészen megfosztatik, oly esetben a kocsi-postai rendszabályzat a postaintézet szavatolása ról szóló határozatai s az illető postaszerződések alkalmaztatnak.
Budapest, 1878. julius 24.
„Azonnal* és újra mozgás, futkozás hallatszott.
Végre ki nyilott az ajtó.
— Ki van itt ? — kérdé Lajos a kü azóbról.
— Senki.
— De te beszélgettél valakivel, hallottam.
— Magammal.
— Az ne.m igaz.
— Lajos! kiáltott sértődve a menyecske.
— Irma! ki van itt, kit rejtettél a szekrény be ?
— Mondom, hogy senki.
— No jó, majd megtalálom ón. — Add ide a szekrény kulcsát.
— Nem adom.
— Nem adod? parancsolom.
— Nekem nem parancsolsz.
— Tehát gyanúm igaz, ;e rejtesz valakit előlem, te megcsalsz.
— Lajos, ez méltatlanság.
— Nysd ki a szekrényt.
— Azért sem.
— Tehát kinyitom én.
— Nem engedem — és Irma védóleg a szekrény elé állott.
A féltékenység erőt vett a férjen, nejét erővel félre tolta, ós a gyenge záru szekrényt felszakitá.
A szekrényben nem volt senki.
— Ha nem udvarlót, talán megtalálni a szerelmes levelet — és elkezdett kutatni, egyet mást kidobott a padlóra.
— Uram esért bűnhődik, én e méltat'' lanaágot tovább nsm tűröm, hagyja félbe a kutatást,
— Nem, végre nyomára akarok jönni a titoknak.
— Ha nem hagyja félbe, azonnal itt hagyom.
— A mint tetszik.
— On szörnyeteg, zsarnok — zokoga Irma, felöltözött és távozott.
Lajos pedig még szenvedélyesebben kereste a rejtett titkot. Dühösen széttépett, azétdobált mindent, mi kezébe esett. Végre egy hímző rámát talált, melyen kifeszitve szép papucs pompásott.
— Ez itt a bűnjel, meg kell tudnom kinek készité, — miért rejtegeti? — és szentségtelen kesekkel letépte a papucsokat, összehajtva magához vevé és ment neje után.
Irma szüleinél volt, elbeszélte az otthoni jelenetet, s azt mondá többé vissza nem megy.
Képzelhetni a mama megbotránkozását,
— példásan megbüutetjük, ne sírj leányom — mondá Halaaine — mind ilyenek ók, de ez a papucs történet majd meg tanitja a zsarnokot.
Lajos jött, — kezében a letépett összegyűrt papucsot hozta és diadalmasan mutatá :
— megtaláltam a bűnjelt, most csak a boldog nevét akarom tudni, kinek számára készült?
— Uram ön megfeledkezik a kellő tiszteletről, melylyel nekünk tartozik.
— Tisztelet? mikor az embert háta me-gett megcsalják, titokban gyöngéd szerelmi emlékeket készitnek, mondá keserűen a férj.
— Uram ! ön gyanusitásai által megsérti leányom becsületét. — Tudja e mi ennek az eredménye? elválás!
— Asszonyom inkább boldogtalan, mint megcsalt férj akarok lenni. Irma ! kinek készült ex a papucs ? akarom tudni, hogy meg
tizenhetedik évfolyam
ZALAI K 0 Z L
AUGUSZTUS 18 án 1878.
Felhívás.
Székes-Fehérvárott az 1879. év folyamában országos kiállítás fog tartatni, melynek részletes tervezete következő:
1. A székesfehérvári 1879 iki országos ipartermény-, szépművészet- és állatkiállitás Fejérmegye és Székesfehérvár köztörvényhatóságának pártfogása alatt áll.
2. A kiállítás szellemi részére, nevezetein az intéző és vezénylő közegek közti érintkezésre vouatkozó levelezések: „Országos kiállítási végrehajtó bizottság elnökségéhez Székesfehérvárott- intézendők.
3. A kiállítás Székesfehérvár területén a polgári lövölde és méntelep helyiségeiben s ezek szomszédságában levő szabadtéren rendeztetik. A kiállításra rendelkezés alatt all 4-J84 i méter fedél alatti tér — és pedig a uiéntt-lep helyiségeiben 3813 □ méter, a lövőidéi helyisegekben 471 □ méter; — továbbá 40748 |_J méter szabadtér — és pedig a méntelep udvaraiban 19611, a méntelep udvarain kivül 17526, a polgári lövöldében 3611 [_j méter. Szükség esetén a szabadléreken ideiglenes épületek emeltetnek.
4. A kiállítás 1879 ik évi máj. hó 10-én nyittatik meg a tart bezárólag jun. hó 1 éig.
5. Kiállíthatok Magyarhon és kapcsolt részeinek arra méltó mü- és terményczikkei, szépművészeti és régészeti tárgyai, tanszerei és iskolamunkálatai, állatai, gép és gazdasági »•szközei; kizárva csak a gyors romlásnak kitett anyagok és robbanó készitmények vannak.
6. Kiállítási tárgy kizárólag Magyarország és kwpesoit részeiből fogadtatik el.
7. A bejelentések 1878-ik évi julius hó elejétől egész 1879 ik évi márczius hó 1-éig fogadtatnak el. Ezen határidőn tul bejelentett tárgyak előnyös elhelyezéséért a végrehajtó-bizottság nem szavatol.
8. a kellő időben bejelentett tárgyak 1879 ik évi apriiis hó 20 ig küldendők be. A küldemények febr. hó elsejétől fogadtatnak el.
y. A kiállítás tiszta jövedelme országos, megyei és városi jótékonyczélokra fog fordíttatni.
10. A kiállítóknak a szokásos bejelen tési-iv megküldetik. A haza összes vasúti vonalaiu nyerendő szállítási árkedvezmény, annak idején a kiállítókkal közöltetni fog.
11. A térdíj fele a tárgyak bejelentésekor, másik fele a tárgyak beküldésékor fizetendő : éd pedig fedél alatti helyiségekben 4, fal melletti (ér 2, faltér 1 forintjával, — ideiglenes épületekben 2, a szabadtéren 1 forintjával L : méterkiut. Folyó asztalokat a bizottság dij uéikül ád, a kiállító csak az elfoglalt térséget fizeti. Kívánatra a bejelentő terhére állványok is készíttetnek.
12. A kiállítóknak jogukban áll czégjük vagy nevök után azon bárminemű segédmunkások neveit felírni, kik a kiállított tárgyak készitésében kitűntek.
13. A kiállítás 17 csoportra csztatik, a következő osztályozással:
I. Erdőterménj ek és félkészitmenyek, — nehezebb fa-ipar.
II. Bányatermények és félkészitmények, — nehezebb érez ipar. Nemkülönben üveg-, gyurma , agyag- és kő ipar.
III. Mezőgazdasági termények és félkészitmények, kert-ipar.
IV. Malom ipar és élelmi czikkek.
gyalázott becsületemért, szétdúlt boldogságomért elégtételt vehessek a csábítón.
— Irma hallgass, ne válaszolj, parancsolom, mondá Halasiné.
— Irma, beszólj, vagy örökre elválunk
— parancsolá a férj.
E« a fiatal nő nem ingadozott, szereimo győzedelmeskedett a vett sérelmen, és fuldokolva zokogá: — a te névnapodra készült, nézd meg rajta van.
Lajos a papucsra tekintett, és csakugyan ott díszelgett, mit féltékenységben észre nem vett, gyönyörű piros betűkkel kihimezve : „férjemnek".
— Bocsánat Irma! ártatlan angyal, bocsánat, esdeklé Lajos s letérdelt neje lábaihoz.
A fiatal asszony szívesen megbocsájtott; de a mama felhasználta az alkalmat, ez kedvező volt a nőuralom megalapítására ; és mondá :
— csak azon feltétel alatt, ha nem felejti el a papucs történetét.
Azóta asszony lett ur * háznál Lajosék-nál, s ha ezt néha bántja is a féltékenység ördöge, Irma mosolyogva figyelmezteti: — Lajos! emlékezzél a papucsra — és szent a béke. ,
DÉK1CS JÓZSEF.
| V. Szeszipar, borok és egyéb szeszes
! italok.
VI. Fonó-, asövő ipar, ruházati tárgyak.
VII. Háztartási és bútor ipar. VIII Vas-ipar.
IX. Nemes érez , nemes kő- és fém ipar.
X. Bőr , csont- és kaucsuk tárgyak.
XI. Mü ipar és zenészeti tárgyak, építészeti rajzok és tervek.
XII. Közmivelődési tárgyak, tanszerek, tudományi és szépművészeti tárgyak.
XIII. Gazdasági eszközök, iparos szerszámok és kézi gépek.
XIV. Gépek, gőz-, víz és lóerőre.
XV. Halászati, hajózási és vizépitészeti tárgyak.
XVI. Állattenyésztés, állat-kiállitás.
XVII. Régészeti tárgyak és müeralék-kiálltás.
14. Minden kiállítónak joga van külön képviselőt tartani, de a bizottság már eleve gondoskodott egy általános képviselőről is, midőn hiv. közlönyül a „Székesfehérvár és Vidéke" czimü lapot választotta, mely a kiállítás minden mozzanatáról gyors és hiteles tudósítást adand.
15. Jutalmul a kiállításhoz bocsátott minden tárgy tulajdonosa egy emlék érmet nyer; kiváló tárgyak érdem-érmet s a kitüutetést in-doklók diszokmányt kapnak.
16. A kiállítók s ezek munkásai, valamint a rendezésnél közreműködő tagok állandó szabad-jegyet nyernek. A látogató közönség részére érvényes 50 krajezáros bemeneti jegyek adatnak. Beigazolt muukások és 14 éven alóli gyermekek, ipar< s tanonezok és szolgálatban levő katonák (őrmestertől lefelé) félárujegyeket nyernek. Ünnepélyes alkalmakkor a belépti díj 1 frt.
17. A kiállítók, ha kötelességeiknek ele get tettek, tartoznak tárgyaik eltávolításáról a bezárási naptól számítandó 20 nap alatt intézkedni; ezen időn tul el nem vitt tárgyak a kiállító terhére beraktároztatnak.
18. A kiállított tárgyak tűz elleni biztosítását — a kiállító kívánatára a végrehajtó bizottság eszközli.
Mind ez oly felhívással tétetik közzé, hogy a kiállítani szándékozók bejelentéseiket a kiállítási végrehajtó bizottságnál mielőbb eszközölni szíveskedjenek.
Sopron, 1878. julius 8-án. A kereskedelmi és iparkamara
Helyi lilrek
— Hivatalból kinevezett védő ügyvédek voltak a inantahegyi rablógyilkossági bűneset rögtönitéló bírósági tárgyalásánál Simon Gábor, Győrffy János és Sebestyén Lajos ügyvéd urak.
— Felhívás könyöradományra. Egy évek hosszú során át betegeskedő szegény nő csaladjának segélyezésére hívjuk fel a nemes szívű emberbarátokat; a jótétemény bármily csekély, áldás a szűkölködőnek. A könyör adományokat lapunk szerkesztő, — vagy kiadó hivatala elfogadja s nyilvánosan nyugtázza; az aláirási ivet megnyitotta Wajdiis József 1 frtal, Bátorfi 40 kr.
— Hivatalos. Zalamegye közigazgatási bizottságának Zala- Egerszegen folyó 1878. évi julius 8 án tartót; havi rendes ülesej gy ¿ó-
Hogy hiv a világ minket ?
Bek sok bajon is mentünk át, Istenem I
Csapás hátán csapás ült e
Kemxeten,
8 e sok veszélyt hogy túl éltitk Az az ok:
.Minket hiv úgy a világ, hogy Magyarok 1
Kgy barátunk sincs a fÖldttu ; De van ám
Kllenségünk annyi mint a Lomb a fán.
8 e sok ellent, hogy legyőzzük, Az az ok :
, Minket hiv úgy a világ, hogy Magyarok !*
Tatár, török s osztrák bilincs Volt rajtunk ; Majd is bele szakad vitéz Vas nyakunk.
S e sok lánczbau, hogy nem tört szét Az az ok:
„Minket hiv úgy a világ, hogy Magyarok! *
Pártviszály, meg árulás is Öldökölt
Titkon s nyíltan pokolként e Hon fölött.
8 önátkunk, hogy megnem gyilkolt, A* az ok :
„Minket hiv úgy a világ, hogy Magyarok 1*
Zúduljon ránk a föld minden Nemzete :
Büszke önérzett»! állunk Ellene.
Halhatatlanok ragyánk mi, S az as ok:
„Minket hiv agy a világ, hogy Magyarok!"
VÁF03Y MIHÁLY
könyvéből. 53C/Kib: 878. Krób Pál kir. tanfel üg velő ur által a bizottság tudomására hoza tött, hogy a sümeg mihályfai elemi népiskola, tanügyének virágzó állapotánál fogva a hasonló tanintézetek között megyénkben első rangú helyet foglal. A bizottság ezen örvendetes lény felett elismerését fejezi ki azon férfiak irányában, kik a fényes siker elérésében kiváló tényezőkül szerepellek. Egyike azoknak a hivatását lelkiismeretes szorgalommal betöltő Tóth Lajos népiskolai tanitó ur, ki a népiskola bat osztályában egyedül végzi az előirt tantárgyak előadását, s a gyermekek gondos erkölcsi nevelését; és fáradozásai által elérnie sikerült, hogy növendékei s gyümölcs tenyésztés és fa-nemesítés körül is nevezetes előmenetelt tettek. Kiváló érdem illeti még ezeukivül Bessenyey Ernő urat, az iskolaszék nemes érzületű elnökét, ki a népnevelés ügyét nem csak szellemi részvéttel karolja fel, hanem annak érdekeit anyagi áldozatokkal is előmozdítja: s midőn miudezekért a bizottság elismeréset jelenti ki,
— ezt jelen végzés kiadásával Bessenyey Ernő úrral, s általa Tóth Lajos úrral közöltetni rendeli. — Kmf.
— Kegyeletes fiúi érzelmet tanúsított a közügyek derék bajnoka Valbach Mór ur édes atyja elhalálozása alkalmával, midőn a szegények közt jelentékeny összeget osztatott ki a halottas háznál, nem különben 50 frtot adományozott a házi szegények közt valláskülönbség nélküli kiosztás végett, melynek felét a városi polgármester urnák, másik felét pedig az izr. hitközség elöljáróságának kézbesített, innen azonnal megk&pta az elismerő iratot s a névsort, hogy kiknek osztatott ki a kegyeletes adomány. Fogadja a szépérzelmü adomanyzó a szenvedő emberiség nevében hálás köszöuetün ket. A polgármester úrhoz terjesztett iratban arra is kötelezte még magát, hogy édes atyja emlékére aug. 11 én évenkint hasonló czéira adomanyo/ni fog.
— A pécsi dalárda közbejött akadály következtében nem utazhatván Gráczba, igy a nálunk szándékolt hangversenyadásuk is elmaradt.
— Meghívás. A zaJamegyei gazdasági egyesület 18i8 ik évi szeptember hó 2-án délutáni 4 órakor Zala-Egerszegen saját háza termében rendes közgyűlést tart, melyre a tisztelt egyesületi tagok minél nagyobb számban megjelenni kéretnek. A közgyűlés tárgyai : 1. A Csáktornyái f. é. október 6 és 7-ik napjain rendezendő gyümölcs, szőlő és borkiállítás iránt tett intézkedésekről jelenté.; 2. Az 1879-ik évi nagy-kani/saí tenyész állat kiállítás és vásár iránti intézkedések megtétele; 3. 1876/7
— 1877/8 évi számadások megvizsgálásáról küldöttségi jelentés; 4. Az 1879 — 1885 ik évi időszakra alakulás végett előleges intézkedés; 5. Folyó ügyek. Kelt Zala Egerszegen, 1878. évi augusztus hó 10-éu. Árvay István, m. k. ügyvezető elnök.
— Névmagyarosítás. Majhen József a csáktornyai jeles tanítói kar egyik érdemes tagja, as ottani dalárdának tevékeny karmestere és zeneszerző feUóbb engedélylyel „Mar gitai''-ra magyarosította nevét.
— Báiwkszent-Györgyön aug. 12-én reggel Bedeuek József s^jat la kasán agyonlőve találtatott, több gyanús ok merülvén fel, törvényszéki bonczolas rendeltetett el, Dr. Schrey er Lajos kir. törvényszéki orvos a helyszínére utazvan a bonezoias megtörtént 8 ennek ered ménye öngyilkosságot mutat; oka pedig az öngyilkosságnak családi viszálykodás volt.
— A keszthelyi „Lórincz''-napi országos vásár nem volt oly éleuk és látogatott mint e* más alkalommal szokott lenni. A marhavásárban a vevő nagyon sok, míg eladó-marha aránylag kevés volt. Leg:öbb szarvasmarhát Somogy megyéből hajtottak fel a vásárra.
— Érdeken „csónak versenv * volt Hévízen csütörtökön, folyó hó 15 én esti 7 órakor. A »Gizella* nevü csónak 10 perczczel elébb indult el s a forrást egészen megkerülvén a küzd térre lépett, hol a „H e r-m i n" nevü csónakkal találkozott. A verseny nagyon érdekes és mulattató volt. A híd és partnái számos vendég nézte a víz BÍma tükrén el elröppenő csónakokat, melyek közül a győztes mindig a nagyobb s „Gizella" nevet viselő csónak lett. A versenyben részt vettek: M a r e o v i c s I r m a, Lüstich Anna cs Krizmanics úrhölgyek, valamint Deurbányiné, Gróf Keglevicsné, Krizmanicsné és Sídnay Aotalné úrnők. — A hévízi fürdővendégek létszáma folyó hó 15 ig 675 volt.
— A hatodik nemzetközi gabona- és magvásár Bécsben f. é. augusztus hó 26 án és 27 íkén a világkiállítási palota helyiségeiben a praterban fog megtartatni. A programra szerint augusztus 26-ika az aratásról szóló jelentéseket tárgyaló előadásnak, 27 ike pedig az üz letnek less ssentelve. As osztrák magyar ssál-litási vállalatok esen vásár tagjainak, mely tavai kösel 7000 érdektárs álul, és pedig Európa minden részéből érkezett gabnakeres kedő, molnár, serfőző «tb. által volt látogatva, 337«.% menetdijmérsékWst eogedélyestek.
A vásárban és az ennek alkalmából rendesendő ünnepélyekben részt venni kivánkozók jelentkezései a bécsi gabona és liszttőzsdénél fogadtatnak el.
— Rövid hirek. Günczön halállal végződött cholera eset fordult elő. — Konstantia polyban ismét kormányválság van. — Hodsi Loja a serajewi izraelitákra 6000 db. arany sar ezot vetett. — Nóvák Kálmán Székes Fehérvár polgármestere meghalt. — A vörösvárí temp lomba a villám leütött, 4000 frtnyi kárt tett. -Wallingfortban egy szél forgatag 30 embert ölt meg. — Tordán négy szép leány gyufá val mérgezte meg magát. — A főváros összes nóegyletei tépést gyűjtenek a boszniai sebe sültek részére. — Hatvanban az occupátio ellen nagy gyűlés tartatott. — Kaukazusban újra kitört a torradalom. — Az olasz lapok keményeu megtámadjak Ausztri a-Magyarországot. — A 60-ik (Párma) gyalogezred is raozgósittatott. — A budai katonai kórházban levő hareztéri sebe sültek el vannak zárVa a külvilágtól. — Halbauer Árpád bpesti nagy kereskedő szíven lőtte
magát. — Soldosné a fővárosba érkezett. _
Chinának clianzi tartományában már 7 millió egyén halt meg éhen. — Hödel merénylet tevő Berlinben aug. 16-án lefejeztetett. — József fhg. 1000 frtot adott a mozgósított tartalékosok családja számára. — Doroamán a lakosság megtámadta az elöljáróságot, katonaság csilapitotta le a zendülést.
Ki nyert?
a magyar dijkölcsön aug 14 ki húzásában következő sorozatok nyertek: 11.
546 639. 1024. 1276. 166W. 2225. 2608. 2858 2857. 3045. 3245. 3401. 34*5. ¿764.- 427U 4304.4313. 4321. 4761. 478(W o 153. 5266. 5453. 5019. 5653 és 56í>3.
Prága, aug. 14 én: 20, 73, 63, 31, 11. Lemberg, „ «2, 18, 11, 90, 28. Szeben, „ „ 2, 70, 65, 76, 72.
Irodalom.
— Üj könyvek. A Franklin Társulat kiadásában Budapesten, ujabban megjelentek. Kis nemzeti muzeum. 42. 43. füzet. Atya és fiu a tizenkilenczedik században. Irta Legouvé Er-neszt a franczia akadémia tagja. Fordította Fe-leki József. Első kötet: Gyermek-és serdülő kor. Második kötet: Ifju-kor. Ára a két kötetnek 1 frt. Történelmi könyvtár. A magyar népnek és ifjú ságnak ajánlva. Czimképpel. 53—59. füzet.
40 kr. Tartalmuk : 53. íüzet: Lykurgos és Solon vagy két törvényhozó az ókorból. Irta Dr. Lázár Gyula. 54. füzet: Gusztáv Adolf egy hós a trónon. Irta Dr. Lázár Gyula. 55. füzet: III. Napóleon. Irta Vértesy Arnold 56. füzet: II. Katalin czárnő élete. Irta Dr. Lázár Gyula. 57. füzet: Jeanne d''Arc az orleansi szűz története. Irta Dr. Lázár Gyula.
58. füzet: Deák Ferencz élete. Irta Áldor Imre.
59. füzet: 1848 — 49-iki azabadságharcz története. Irta Áldor Imre. Találmányok könyve. Ismeretek a kézműipar és műipar mezejéről. A foidmiveles-, ipar és kercsdedelemügyi magy. kir. miniszter megbízásából és az országos magyar iparegyesület felügyelete alatt átdolgozta Frecskay János. 27 — 30. füzet, (a III. kötet vége.) Sok fametsz vény nyel. Egy-egynek ára 40 kr.
— „Közigazgatási döntvénytár" III ik foly ama. A kormáuy és kir. curia elvi jelentőségű határozatai és szabályrendeletei .Szerkeszti Dr. Dárdai Sándor. Ara 2 frt.
— A „Hasznos Mulattatóu Doliuay Gyulának e kedvelt ifjúsági folyó iratából "a 15-ik füzet megjelent. Ara évnegyedre 1 frt.
— Kdlnxczky Endrétől ötödik javított kiadásban Miskolczon Fraenkel B. tulajdoua-képen megjelent: Nótán, vagy az aaszouyi hivatás tudománya. E*en iskolai tanulmányul irt könyvecske ára 24 kr.
Vegyes hirek.
— Hirdetmény. 1015/1878. sz. A nagym. ra. kir. foldmivelési, ipar- cs kereskedelmi minisztériumnak f. hó 18-án 15327 sz. a. kelt rendelete folytán következők hozatnék köztudomásra: Az olasz uj általános vámtarifának f. é. julius hó 1-én bekövetkezett életbeléptetésé vei az olasz pénzügyminisztérium értesítette vámközegeit, hogy az osztrák-magyar monar chiával, a Schweizzal és oly államokkal szemben a melyekkel még a legnagyobb kedvezmé nyezést biztosító kereskedelmi szerződések fennállanak, ezentúl is a (1863) franczia, (1»67) osztrák- és 1868 schweizi kereskedelmi szerződések álul megállapított vámtételek maradnak hatályban és hogy az uj általános vámtarifa tételei caak franczia ország- és a szerződéses államokból érkező ely árukra nézve alkalmazandók, melyek a szerződéses tarifákban nem foglaltatnak. As uj általános tarifának egyidejű alkalmasása a szerződéses tarifával, azonban a származási bizonyítványok életbe léptetését teszi szükségessé. E tekintetben as olsss kormány
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
elrendelte, hogy hz európai államokból, valamint a körép éa fekete tenort érintő országokbúi érkező áruk f. é. aug. 1-től, a többi földrészekről érkezó áruk p^díg f é. szeptember 1-től Kezdve csak az esetre tarthatnak igényt Olaszország ba való b^vítelök alkalmával a szerződéaea tarifa szerinti bánásmódra, ha bizonyitványok álul igazulva van, hogy az illető áruk csakugyan oly ország, föld- vagy iparterményei, melynek a legnagyobb kedvezményben részesítésre joga v*n vagy ily országban honosítottak. Ezen bizonyítványok vagy az olasz conaul vagy azou helvh atöaág által áUitandok ki, a mely helyről az áru útnak indíttatik, mely utóbbi esetben ínég azon olasz consul által is látamozandók, a kin<-k kerületében a tViadási hely fekszik. Köz vétlenül a Hzármazási helyről érkező árukual a kiviteli vámhivatal által kiállított bizonyítvány is elégséges. Azon árukat ílleiőleg, a melyeket az utasuk csekélyebb mennyiségekben magukkal hoznak, vagy a melyek származása a beviteli országból kétségen kívül áll — a bizonyítványok elóinutatása el is engedhető. Küldemények. melyek származása egy a legnagyobb kedvezmény jogát élvező államból bizonyítva nincs a despositi franchiba nem vétetuek fel. Sopron. 1*78. julius 34 én. A kereskedelmi és iparkamara.
— Katonai kivégzés. Midőn a Belga ezred elindult Friestból a vasutí kocsiban rendetlen s^g tamadt. A parancsnok egy hadnagyot kül dí>tt a kocsiba a rend helyreállítására, midőn ez a kocsiba lépett a legénység megragadta és kidobta. A parancsnok azonnal usszeültetett egy haditörvényszéket és két katona főbe lövetett.
— Muszka allegóriák. A „Sovramenija Izv." czimü orosz lapban e borsos kis czikket olvassuk: ,A vad állat halálosan megsebesíttetvén. végvonaglásban van. A hiénák ésazebfnjok melyek a küzdelem alatt valahol barlangjaikban voltak, rohannak a merevedd tetemre, hogy da rabokra tépd essék. Nyomban Ausztria utáu, mely még a hulla végtagjait Boszniát és Her czegovinát marczangoija. de még el nem harapta és Anglia után, mely Oyptust és Kis''Azsiát el. nyelte, uj arany tarkas, Olaszország igyekszik Krétát elfoglalni. Nermokára Francziaország is, el fel ej ve poigari előmenetelét — reá fogja magát vetni a rothadásnak indult zsákmányra. — Feltalván a dögöt 9 jól nem lakván a ragadozó áll atok : rendesen egvmásra rohannak". . . .
— Egy német gróf a mi szivarjainkról. Luxburg gróf, a német birodalmi gyűlés tagjává akarván., magát megváiaszíaíni, a múltkor tartotta promgrammbeazédét, melyben a következő érdekes részletet olvastuk: „Igen, uraim, miért kell a szegény népnek rósz és mégis drá-ga szivarokat szívni''? ! — Menjenek csak Franciaországba, vagy Ausztria-Magyarországba és vegyenek ott egy közönséges szivart. Ausztria-Magyarországban a legalábbvalókat 1''/a krajezárért, tehát ó fillérért kapják meg, Fran-cziaországban ped>g 5 ezen timesért vagyis 4 tilló-
ZALAI KÖZLÖNY.
AUGUSZTUS 18 án 1878.
rért: ezek pedig oly szivarok, melyeket én szívesen szívok el bárroikorfekete kávém mellett, ezek nemcsak belföldi dohányból készitvék, hanem 10— 12°/0 virgínia dohányt ¡startalmainak éa igy caupa egészséges szivarok. De próbáljanak csak pl. magdeburgi dohánygyárakba betekinteni, ott aztán majd ¿áthatják, mennyi répalevelet visznek be; vagy pedig menjenek Brémába, ott meg még a hajuk szala ia egnek áll majd. És mégis menuyibe Kerülnek ezeK az olcsó szivarok, melyektől mellékesen megjogyen-ve, még hasrágáat ia kapuak? L igalabb is 3 fillérbe!" No ez a gróf, a ki a mi „stinkadores"-einkért lelkesül nem lehet azivargourmaud.
— Az inség Chinában Borzasztó módon uralkodik. A tavalyi rósz termés, s a vilagközlekedestől való elzártság következtében a szükség oly nagy, hogy egéiz falvak az éhség által elvesznek. A chinai kormány külön ben a túlságos mák termelésben és ópium fogyasztásban keresi a uep elszegényedésnek fő-okát. A legjobb termőföld mákkal szokott elvettetni évről-évre mindaddig, mig kimerül az amúgy is sovánv talaj. A nép pedig óriási mérvben fogyasztván a mákonyt, ellustul, testileg és szellemileg tönkremegy, s egyetlen rosz termés által ínségbe sodortatván, az éhenhalással küzd. Kz»n körülményt hangsúly ózva a chinai kormány a mult hónap elején kelt rendeletben szigorúan eltiltotta a máknak termeléset az egész menynyei birodalom területén, a egyúttal az opiumkeresk(.dést ia teljiíSen betiltváu, drákói büntetéseket szab a tilalom megszegőire. Ugy látszik Chinában ugyanaz a szerepe jutott az ópiumnak, mint hazánk sok vidéken a pálinkának !
Üzleti szemle.
Lobmayer J. F. teriuényüzleti jelentése.
Budapest, 137$. aug. 13-án Károly kőrút lí>.
A leto''yt lieten a hozatai kevés levén a malinok sziveseu vásároltak, minek folytán a buza árak folytatólagosan ¿0 — 40 kruyi emelkedést értek el, és a hangulat is megszilárdult; rozst a külföldre nyomott árakon vásároltak, úgyszintén árpát is, mig zab és kukorieza változatlan maradt. Kaposztarepcze kissé keleudöbb lett.
Folyó hó 11-én az az vasárnap szintén javult 5—10 krral a búzaár a mi trgnapig tartott, d« ma nagyobb kínálat folytan 10 krral csökkent, A mai árak következük 100 kilónként éd készpénzéit: Tiszavidéki buza 16 kg.-os minőségű 10-15 — 20; Pestvidéki 970 — bU, Bánáti 9-7U—»0; Fehérmegyei 10 — 1U 10 Felső magyarországi 950 — 60 Tiszavidéki buza 79 kg.-os minőségű 10-30-35; Pestvidéki 990—95; iíanati 9 90—10; Fehérmegyei 10 2U—30 ; Felső magyarországi 9-75-05 — Tiszavtdéki buza ÖO kg.-os minőségű 10-40—45: Pestvidéki lO''Oö 10; Bánáti —•---— Fehérmegyei 10*30 — 40 Felső magyarországi 10—10-10.
Kosz: 5 00—6 10 Árpa: — takarmányi : — 5.:''»0 -Só maláta: — keresettebb — 7 —8 serfőző 8''— 9— zab: — kissé javult — 5 -10 - 5 SO kukoricza: csökkent 5 20—tíO.
Káposaiásiepeze : 14 12''/,—14 25: Bánáti rep-cze,l3-75—S7''/t. Liszt az üzlet mult héten sem javult; a belföldön csak a legszükségesebbet veszik, mig külföldre alig töitéuik eiadás, eunekfolytáu a malmok sem dolgoznak teljes erővel.
Utazók névsora
N.-Kámzsán, 1878. aug. 2-t öl 1878-
aug. 7-ig.
.Koron á''lioz c z i m z e t t vendéglőben : Böhm T. Berlin. Blum L. Bpoat. Spouauer J. Bécs Fleck L. Bécs. Brneker J. Bécs. Uolroár N. Szombathely. Kraus* U. Béca. Steiner J. Bécs. Gr. Szé-«•beuyi Segasd. Kohn M Bpest. Kárász N Csáktornya. Gries* N. Cáktornya. Wallner L Bée*. Berger J. G rács. Piachke A. Laibach Singer B. Piága Schwach K Hpest. Piaug K. Mihely. Edler K Zágráb. Friedmaun N. Fehérvár. Bencaik H Olmücz.
Az .O r o s z I á u"-hoz csimzett szállodába : Wachsell L. Kaposvár. Nagel J. Kaposvár. Fiabauer A Bécs. Weiller J. Bécs. Kochs J. Kőszeg. Weis* S.^Saigetvár Fürst M. Poca. Fleischmann J. Bpeat, Lizár S. Sümeg. Spaugel H. Győr. Kohn A. Kaposvár. Sommer A. HpesL Müller J. Bpest. Schillinszky K. Keszthely. Sidon M. Béca Roh A. Sziszek. Feld-reich A. Pees Dömök F. Yarasd. Bürger K. Bpest Koisenfeld S. Bées. Schwarcz A- Bées Hofmann A. Sümeg Guider J. Prága. Reisner F. Gráca, Rost F. Körmend. Jahn J. Saombatüely. Kraus J. Bog ár. P«kpfeifer J Prága. Kahringer J. Berlin Schwarcz H. Béca. Pinsker V. Bpest. Ohmann J. Bées. Berger A. Körmend Gróf Pergen Bécs. Mnskovics J. Csurgó.
A .S m a t v a a''-ho* cximzett szállodába : Weis* N. Vízvár. Barber N. Béca. Jüngst F. Bécs. Náményi J. Bpest. Friderich G. Bécs. Thorsth N. Bécs, Csesanyak Perlak. Baron J. Grác* Adler Komárom, ilollósy Fr. Barca. Fucha Bécs. Bodeurieder Barcs. Lőwy K Bécs. Bergmann Bécs. Unger C. Dresda. Gyömörey Keszthely. Roheim Mohács. Skub-lica Egerszeg. Schnider K. Nagyvárad. Stern Zág-ráb. Kohn Vizvár, Uugár M. Bécs lacker K. Szent-Uochárd Neumayer Fr Pária. Weis Kaposvár. P51-ner Bp<-st. Fleischer Kaposvár. Binder 11. Bécs. Hofmau N. Béca. Jakobi Sopron. Rabner M. Perlak. Perlany Bpeat. Thassy Gy. Bpeat. Wasaertril-liug Becs. Unger Szombathely. Bittó J. Pozsouy. SvasUca B. Egeraaeg. Oaztrich L. Bpes.
Papírszeletek.
Paraszt : Obsitos : Paraszt : Obsitos : Par aszt : Obsitos : megliót.
Mihály bácsi, vét kend csatában ?
L''höm.
Aztán hun vét kend csatában?
Königt ützuel*
Oztán uagy vót-o az a csata ? Híz ott ecsém as isten is majd
A tanító egy fiút, kinek egészen nj bibliája volt, felszóllit, hogy olvasson fel abból egy-két verset. A tiu olvassa: „Péter levágta egy fülét" erre fordit, miután azonbau két lap még igen össze volt ragadva, azt olvasta tovább : ,Es meghalt.* Tanitó : „Ostoba kölyök! micsoda? az nem lehet ott ugy 1" Fiu : „De itt mégis igy áll* A tanitó elveszi a bibliát s a fordiúnual szintéu azt találja, hogy valóban ngy van, mint a tiu olvasta, s azt mondja halkan : „Akkor miudeuesetre a „brand* szegődött hozzá.*
Szerkesztői Qzenet.
2903. .A letenyei választás" czimfi caikk nem közölhető.
2904. Gy. A. A naptárba szánt költemények nem fogadtatnak el a kiszabott feltétel miatt.
5905 O. P. Azonnal válaazoltam ; a jelzett nélkül uem tehetem.
2906. R. P. Juttáu. Miudenkor sziveaen látjuk. .Találkozáskor" jő.
2907. R. L. Bpest. Még nem kaptam értesítést, mikor kezdődik a tanév, addig nem mehetünk.
2908. R. E S. A caikk végét kérjük, addig nem kezdhetjük a köalést.
2909. R Gy. Bpeat. Igen, azonnal irtunk mindkét kelyre.
2910. F.''F. Martonvásár. Rögtön intézkedtünk.
2911. V. M. „IpartársnUti zászlószenteléakor" uem jöhet, mert Szent-István ünnepnapjáról elha-lasztatott.
Vasúti ni e ii e t r e a d.
Érvényes május 15-től 1876 A bada-pesti idotmutató óra szerint, Indul kauisMiíról
Vonat hova:
szám 1 Ora Perc. Idő
205 F.asék, Mohács,Dombovár * Fiaméba 4 48 reggel
215 , „ „ 2 30 délut. 212 Bnda-Pestre........4 58 reggel
202 ...........2 6 délut.
204 ........... 11 30 estve
SlSBécsbe (Szombathely, Bécs-Ujhely felé)5 8 reggel
301 . .........11 48 eatve
315 Rupronyba ........S »8 délnt
203 Triesztbe és Pragerbofou keresztül
Grác* és Bécsbe ......4 50 regg.''l
201 Tnesatbe és Prágerhofon keresr.tül
Gráea és Bécsbe ......* 47 délut
Érkesik Kauissnra
honnét :
216 Eszék, Mohács, Dombóvár s Fiúméból 1 41 délut
206 , , . „ H 11 "tve
203 Buda-Pestről........ 4 20 reggel
201 ...................2 5 délut
211 „ ......... 9 44 estve
314 Bécsből (Szombath. Bée«-Ujhely)fel5l 10 27 estve
302 „ „ „ „ló regge
316 Sopronyból ........11 53 délel.
214 BécsbSl Gráca, Marborg. Pragerhof
felől ............4 12 reggel
202 Trieaat- és Bécsból Marburg, Pragerhof felöl.........1 21 délut
204 Trieaat- éa VUlachból Prágerhof felől 11 — est»«.
Marburgba csatlakozás Villach és Francesfestbe , „ , . FiancesfesthSl
Aaflusztus 18-tól augasztus 27 lg 1878.
Hó- éa heti-nap Kath. és prot. naptar Görög naptár jutj
33. A farizeusról és publikánusról Lukács XVIII.
IS Vasárnap 19 Hétfő 20 Kedd 21 Szerda 22 Csütörtök 23 Péntek U Szombat F 10 lloua Lajos P. István kir. Bernát Timoth. B. Fülöp. Bertalan 6 A 9 Ursa. 7 Dement. 8 Istv. kir. 9 Mátyás 10 Lőrincz 11 Euplus 12 Photiua íHf JN H 5N-M t*: M
Felelős szerkesztő : BátOrfi Lajos.
PUTZ JÁNOS
gazaasági & é p g y
.. Gyórött, Ferenczvaros 103. sz.
aj''"Ua egészén ujb/d javitntt 6arrett-féie sorvető flépelt; pléh- vagy gummi-to.csérekkel, melyek az 1874
«•VI gyűri termény- és iparkiállitásoo ezüst éremmel lettek kitüntetve
leszállított árak és három évi jótállás mellett.
9 soruak 1*0, 11 sornak 200 és 13 sornak 230 forint.
E gépek javított kapa-emeltyűkkel (Sehaarenhebel) vannak ellatva, melyek dupla lapos vasból vannak készítve és a reg. könnyen törékeny gömbölyű vasból készülteket tartód sag s czelszeriisegben nagyon is túlhaladják éa a kapák is ngy vannak re:v erősítve, hogy soha mozgékonyabbá nem válhatnak es ugy a sorból sem térhetnek ki s bebizonyult, hogy tobb pontban javítva vannak.

(606 4-4)
Guillotin-szecskavágok.
Három különböző nagyságban , melyekkel tetszés szerinti hosszú szecska vágható y4"-től 3"-ig 35, 45, 55 frt.
Tánycros répavágók 35 frt.
Kukoriezamorzsolók 45 fr.
Daráló malmok különböző nagyságban 50 100 frtig.
Kutak és szlvatytyulc stb.
Képea árjegyzékek kívánatra bérmentve kflldetnek.
F 0
Knaben-Pensionat
r g
È
in
WIEN,
II. Praterstrasse Nr. 15.
Commerzielle Fachschule in Wien,
II. Praterstrasse Nr. 15.
Direktor : Carl Por ges
14. Jahrgang.
Diese auf Grand des Gesetzes vom 27. Febrnar 1873. organisirte Privat-lehranatalt hat die aich gestellte Aufgabe, die gründliche Ausbildung tüchtiger Kanfleute während ihres dreirenjährigen besUndes erfüllt. Tausende von jungen Leuton verdanken dem daaelbat genossenen Unterrichte ihre Existenz und die Direktion erachtet es für ihre Pflicht, die absolvirten Höher zu placiren. Beginn der Vorträge an 16. Septeaiber. Einschreibungen vom 2. September an
Progra»«e gratis. (661 6 — 6)
Hilfe für Männer
(634 13- •)
jeden Altera, welche aich schwach fühlen, durch ein aehr sinnreich construirles chirurgische-Instrument. Aertzlich begutachtet — Augenblicklicher Erfolg garantirt. Broschüs* ren, alle« Nähere enthaltend, verschickt unter Couvert gegen Einsendung von 30 kr, in Briefmarken der General-Agent Bujatti) Nürnberg, Weiomarkt Nr. 5.
Egy orgona eladó !
Egy meglehetős jó karban levő kisebb orgona szabad kézből igen előnyös feltételek mellett eladó.
Minden közelebbi ft. Kranitz Kálmán plébános urnái, Páhok, u. p. Keszthely, tüdbató meg. (672 3—3)
Josef Pilzl,
Grasendorf b. Stockerau,
empfiehlt zur gegenwärtigen Saison seine .
Patent Hand Oresohnasohlnen aufwärt« von fl. üü; Ein bis aohtpferd. Dreschmaschinen mit und ohue Putzwerk aufwärts von fl. 200; Unlveriil Dreschmaschine, liefert die Frucht rein geputzt bis in den Hack, iimmt SNulengSpel und allen Kiemen complet fl. 675
Patent Dampf Dreschmaschine mit
bestem Locomohlle, alle Riemen, Seiistschmierer und einem Hätz Werkzeug, eomplet fl. 8Ü75;
Automatische Windmotoren zum
Betriebe von Pumpwerken für He- uud Entwässerung von Wiesen, Feldern, Gärtnereien, Privatwasaerleltiingeu, Entwässerung von Gruben uud Steinbrüchen ect., sowie
Landwlrth80haftllcbeM«80hlnen aller Art zu bedeutend ermäsaig-ten Preise.
Wiedel Verkäufer und solide Agenten eiwüuscht. (653 7—10)
.
ZALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS 1878.

Különösen figyelemre méltó a hírneves
Dr. Forti-féle
SEB-TAPASZ,
mely rendkívüli gyógy ereje, elválasztó, érleió a fájdalom csillapító hatása által leggyorsabb, legbiztosabb s egy szúratni ad gyiikeres gyógyulást eszközül különnemü ba-jokbau. — Ily bajok a torokgyulladás, légcsőhurut, bórké a-barnaság, hArtyásgyik (Croup. angina) mindennemű megsértések, harapas, szúrás, vágás vagy égés által támadható sebek, megíorrázáaok, darázs- vagy méhszurások, konok fekélyek, zúzatok (contusiók) meglepő gyors fájdalomcaillapitassal — rógzöU daganatok, gümók" tályogok, pokolvar, (carbunculus pustula ma-ligna), megkeménykedéaek, genyedések, vérkelések, minden mirigy betegségek, görvélyea- fekélyek, fagyda gtiuat, ujj féreg, korömméreg, vadhús, tagszivacs, caont-szu. kiticzamitás és inegrándulások, helyi csuz; továbbá a szülés folytáni lábfelfakndások éa sebek, fájós, fekély zett vagy már genyes női mell. — Sok nó már csira-ban volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtap»sz használata által menekült meg.
Vé^re a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs éa méh tulláukja csupán ezen tapasznak rövid idei hasznalata folytán annyira előtűnik, hogv azután a teatból közöuségeaen szabad kézzel, sebészi műtét éa fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nem sokára bekövetkezik.
Ezen megbecaülhetlen gyógyszer, meh uek jeUssége leghitelesebb egyének számos s különös kiváuatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már rég.-n a legfényesebben elismertetett — rendkívüli a legkülönne. mubb esetekben megpróbált hatásánál és feltüuü sikeres eredményénél fogva, melyek használata által még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított hirét kétaégb«;-vonbatiauul igazolja.
Egy csomag ara 50 kr, nagyobb csomagé l Irt használati utasítással együtt, poatáu küldve 20 krral több. Egy forintnyi csomagnál kissebb szállítmány uem teljesíttetik.
Központi küld-iuényező raktár: l''enten TOKOK JÓZSEF gyógyszerész uruál, király utcza T-ik bz. a. Nagykanizsán: P r á g e r Béla gyógyszertárában, Alsó Leudváu: Kis Béla gyógyszertárában. Sümegen : Stamborszky L. Szoiobathelyeu IMlich P. gyógyszertárban.
A t. cz. gyógyszerész urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felszóllittatnak, miszerint e részbeni ajanlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FORT1 LASZ LÓHOZ czimezve : Budapeet (Káczrároa, Bocákay tér, 7 19. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít.
jf^^ Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni beküldése, vagy postai utalvány, vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesíttetnek. (658 4-50)
OLL SEIDLIT* - PORA.
r^nlr ttkknr víiln/H h* min<K*n d"boz «■ximiapján a sas V^ötlK aivivill V<IIIHI.I, át. én sokszorosított ezéeem van
lenyomva.
Büntető birósági ítéletek ismételten eonstatálták rzégem védjegyem megharoisittatását ; azyf.t óva intem a közönséget ar. ilyen hamisítványok vásárlás* elleu , minthogy azok csak ámításra vaunak
„Ö n s e g é I y,
hü tanácsadó férGak számára
számítva.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o. é.
Valódi minőségben a* x-el jelölt czégeknél.
ranczia borszesz sóval.
FA legmc gl tzlixb l>b öusegélyző »r.ero a iteavedó emberiségnek minden belső és külső gyulladásnál, a legtöbb betegség ellen, min-at-nnemü sebesülések, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek és nyilt sebek, rák fekélyek, üszök, szemgyfllladás, mindennemű bénulás és sérülés stb. 1 ab. ellen.
gyöngeségi állapotokban
Oly egyének, kik magömlés-, néni gyöngeség. hajkihnllá*-, valamint idillt bnjaseuyvben szcnvuduek, ezen a maga nemé -bon egyetlen mü áltai tanaosot és gyökeres segélyt nyernek. Megrende.hető a következő helyen (615 íj— '')
Ki o hlr«»
Budapest, két sas-uteza 24 (Ára 2 frt.)
» mü ¿ru:kúrúl »n<>« akar ki%Ai»atm érdeke«, kí-
pekkci cllitott kivonat«*, kajf abból díjtalanul moftkfUdrr; azonban »önki to vesse meg matfítt alá addi« syOsjkMclít éuck, a mi« * kivonatol ncni olvasta
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
Valódi minői-gben a f-tel jelölt czégekuél.
Dorsch-halmaj-zsirolaj.
Krolin M. és társától Bergeiiben (Norvégiában
Ezen lialmáj-Xbirolaj \ *lain«nnyi, a k< reskedelcmben előtör-dúló faj küxott az egyedüli, mely orvo>i rzélokra használható. y...
Ára egy üvegnek használati uiastással I frt o é-
leglartalomdúsabb és leghatásosabb budai keserűvíz.
Kapható N.-Kanizsán : Strem és Klein, Rosen be. g «s Weliach uraknál, vald-mint minden gy''gytárl-an és íüszerkereskedésbeu.
Rendes adag: egy fél borospohárral.
Hamisítás elleu minta és védjegygyei biztosítva.
Gyomor-só

Valódi minőségben a *-al jelölt czégekuél.
Raktárak: N.-Ka*iz sa (x) Präger Béla gyógy. (xf) B«>senberg József. (x) Fesselhofer József, ^.x) Koseufeld (x) Lielus Józsel gyógyszer黫. — Zala-Egurszeg ^xf*) „Gyógyszertár a Sr.t. lélekhez. — Marcs (.x) l>orn«r S. Csáktornya (x; Göncz L. v. gyógyszerész Kara d Beruatzky A. gyógyszerc-sz. K * p o s- | vár (xf*) KoLu J. (x) ííehrüder Sándor gy<>^y- Kapronrza Werli M. gyógy. K ós zog (x*) C«a «movics Ist. gyógy, ^x*) Kiittei l»t. gyógy. Keszthely ^x) Sobleifer A. ^x) WiinsoU K. Körmend ^xtn Ratz Ján. Szombathely (xj Pillich Kereije« gyógy. S o j» r o n ^x^ Mezey And. gjógy. (x; Molnár 1.. gv<^gy Verőcze vx*> Hees J. JC. gj ogy H á u o k-S z G y ó r g y C. Kibi«* gy ógy Zágráb ^x)
Mittlbach S. gyógy, (x) Irgalmashoz gyógy i^xj Hegedüa Gy gyógy, (x*/ Perklet Jáu. gyógy. Szalunak (x) .Schwarz Gnsztáv gyógy. K a r ad X) Kochlitz l»u ^x ) Beruátzky A. J3—4üJ
Specialität Neue Constructionen.
ílmscI-MascliB6B 1 Hand- unú Göpel-Bütriíli
20 verschidene Arten in 4» Grossen, allen Verheltmsaen
entschprechend. (054 4—4)
(Emésztó-por)
S c li a u m a n n G y u 1 á, t 6 1.
Az országos gyógytár tulajdonosától Stookerau
Orvosi tekiutélyek elismorő nyilatkozatai szerint a legismertebb fűszerek összetétele áltál, különös haiásu gvógykivonatnak bizonyult be az emésztés és vértisztulásuil. valamiut ez-k kóvetkezményeinél, ugy. mint a fölösleges gyomorsavnál, étvágyhiány, gyomorhév és szorulások uál Hatályos szer gyengeségi állapot ellen nők és gyei:n.-kéknél : halvány arezszin, lesoványodás, surgaság és köszvény elleu. Folytonos használat által ez az egyedüli biztos szer, buskolyság é3 lépkoros ke-délyhau gu latnál.
A „Medicinisch • Wobenschrift'' április lő. száma a következőket irja : .A stockeraui gyógj-tárbol való gyomor-hó ha-znos szer emésztési bajoknál, gyomorgyengíllés és hurut ál, valamint az étvágyhiány stb-nél i.-en j<SI működik, s>"t több mint jó hatásúnak bizonyult be — összetétele a legpróbáltabb fűszer kből oly kitűnő hatású," mely a legujabN időkbon olós»or jutóit köztudomásra" A jó sikert láthatólag idéxi elő, és tniszariiyaljn azokat, melyek eddig a haszonraforditutuAl élerettiek ; és igyr mindenki, ki tudja, mily határozottan kárositj.i az egészséget a háborgatott emésztés, és mint rontja le a testi állapotot, nem fogja *gy ily aternek hatásosságát félreismerj;».
Egy doboz ára lo kr. Vidékre utánvétel mellett a let,''-kevesebb két doboz rendelhető.
Valódi minőségben csalt I'' ráger tí é 1 a gyógyszerén* urnái kapható Nagy kanizsán. 4 _ jy,
Növeldei értesítés.
Alulirt nevelő- és tanintézetében a 13 Ik tanév szeptember l-én, rendes előadas pedig 10 én kezdődik.
A növendékek lehetnek 1 ör olyanok, kik az intézetben laknak selemi — vagy reál — gymnasiumi tannlmá-nyaikat az intézetben végzik, vagyis oktatást az intézetben lakó tanárok által nyernek. Ez esetben az elemi tanulók fi/.etnek 500, a reál és gymnasiumi tanulók pedig 000 frtot egy évre. 2-or olyanok, kik az intézetben lakuak s a bentanuló növendékekkel egyenlő nevelésben és felügyeletben részesülnek, de a városi nyilvános tanodákat látogatják. Ezek fizetnek egy évre 450 frtot. (Sopronnak van kath. fögymnasiunia, prot. lyceuma s állami fóreáltanodája.)
A német ós a franczianyelv tanulása az intézet összes növendékeire nézve kötelező, melyért külön dij nem fizettetik s kezesség vállaltatik, hogy a magyar ajkú növendék a német nyelvet, a németajkú pedig a magyart két év alatt szó és Írásban tökeletesen elsa játitja; nem különben a franczianyelvben is kielégítő előmenetelt te*z. Miután a növendékeknek túlnyomó része németajkú, az intézeti oktatás is magyar és német nyelven
történik. — Az intézet 6 év óta nyilvánossági joggal bir s növendékei államérvónyes bizonyítványokat nyernek.
Kívánatra a zine különböző nemeiben, továbbá angolnyelvben, lovaglásban sat. külön mérsékelt dij fizetése mellett adatik oktatás.
Levélbeli megkeresésre bővebb felvilágosítással szolgál az intézet tulajdonosa és igazgatója
(Uecksdschieiilüi. Schrutmülih).
ac goldene, lUhcrn« nnrt Hrotu-r Mfdaillrn, -¿5> Kfirrndlploinr »1. ir»tr l»rci»r.
Geaamatabsatz bis Ende 1877 oa 67000 Maschinen.
Frauco-Lieterung aul alle Kisenbaliiistationon Deutschland*, Probt zeit,
Garantie.
Ausführliche iliustr. C''ataloge auf Aufrage gratis und fr.\u> o.
HEINRICH LANZ. Maschinen Fabrik, Eisengiesserei, MANNHEIM
lücniige, «i)iiue .Ageutun erwünscht, wo ich uoch nicht veriroteu üiu .
Hartmann Ignacz.
i s
tizedes (decimai) mérleggyáros, kirkly-uteza -Kanizsán, j
ajánlja a n. é. közönjégnek dnsan felszerelt
tizedes mérleg raktára t,
melyben bárminemű nagyságban, a legjobb és legkitüuőbb tizedes mérlegek kaphatók
Ugyszinte elvállal misdeu megrenileléseket, molyok gyorsan és kielégítően, a le .-jutányosabb áron eszközöltetnek A n. é. közönség kegyes pártolását keri a FENTI.
Cséplőgépeket
legújabban javított szög^osrendszor-1 4 vonó marhára, nká." pétiig kéz-erore is alkalmazva iotillas és pró-hsidó mellett bérmentett vasúti s*ál-iilássál felette olcsó arak mellet szállituuk. Jóravaló ügyuükök kerestetlek. Ismételadók előnyben részesülnek
Mayfart Ph. es társa gépgyáruk
(G5f> 3-3)
Csöndes J. F.
Sopronban.
Frankfurtban a Majna mellett.
(G07 13-16)
Ujabb bizonyítéka
az Anatlicrin-sziíjvlz
liamisitásából eredt ártalomnak
és hogy csak egyedül a valódi
Dr. POPP-féle
Anatherin-szájviz
volt sikeres gyógyszer a szájban eltávolítására.
Br* Papp je ge
cs. kir. udvari foyori''os unuik Bécsben.
Belváros, Bognerutcza 2. szám.
Vonatkoava utolsó levelemre, sajnálattal kell magamat gyen-geséggol vátlolni. Az ön Anatherin szájvizének nekem ajánlót-utáuzaiainak olcsóságától, valamint több gyógyszerészek állításaitól, hogy ok az ön Anatherin-szájvizét a valodihox hasonlóan el-késxi.hetik, elámittatvs, többjsör hagytam magamat elcsábítani, miután az ön Anatheriu-szájvize elfogyott volt, ezeu gyártmányokat használni. De nemcsak hogy semmi jó hatást nem idéztek e''.ő még fogaim beteges állapotát megroszabbitoUák, és én csakis az ön felüimulhatlan Anatherin-szájvizének használatánál találtam ki-elégito segedelmet. Az Auatnerin fogpasta hatásait is iónak találtam. — Kózzönettel maradok Drahotnsz. (563. V. 2_3 )
alázatos szolgája LOVAG ZAVADSK1 JÓZSEF.
Kapható: Nagy-Ka nizs.''ui : Prágor Bela gyógyszerész urtiál Rosenberg és PesaolhoŰfer József fU>xerkereskedésükbeu. _ Pápán : Tsciiepen J., és Bcrmüller J.-:iél — Keszthelyen: Pfiszte-
rer gyógyszerész. — Zala-Kgyerszegen : Isóó F. gyógystoréiz. _
Kapronczán : Werli gyógyszerész. — V^rasdon : Halter gyogvs*
— Sű meghen : Oonior Kajet. — Sz >inbath -lyen : Pillich Ferencz es K''tdolf gyógyszer. — liaúrÓrvideki S*.-Györgyön : Fibic E. C.
— Veszprémben : Tuszk^u éa Társa, Guthard Tivadar és fiainál, ugy Ferenc*! gyógyszerész. — Székesfehérvárott: liranu J., Brosz-maun, ós Dieballa gyógysz.— Lovas-Bereuyuen : Heisler gyogysz-
— Kalocsán : Horváti« K. gyógyszercsz — Pakson : Flórián J. gyógyszerész. — Körmendeu : Horváth J. Somzenrend gyógyszeré*» — Kaposvárott: Kohn J. ¿cnröder éa Darás gyógysz. Szeg-szárd : Brahsay gyógysz. — Bouyádon : líramolin J. — Ba,áu : Michitach St., Heiafeld tíai, éa Bőszek gyógysz. — Pécsett : Zsol-uay W. és E., Zách, Kanz, Kovács, és Sipóca gyógysz. — Ká-rádon : Zadnbánszky gyó^yss. — Marcaaliban : Kiss gyógysz. — Tolna : Fichtl S gyógy«*. — Dunaföldvárott: Lukács gyógysz.
— Sient-Györgjöa : Nöthig. — Alsó-Laodrán : Kiss gyógysz.— Kohonczou : Simor gyógyszerész araknál.
N&gy-Kftnusán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorss&jtóján.
NAGY-KANIZSA, 1878. augusztus 22 én.
Tizenhetedik árfolyam;
^ -r —-r- T^tJ
j Eldflzetetl ár: d
jegész évre . . S frt { fél étre . 4 „ ,
negyed évre . . - „ Egy szám JO kr
Hirdetések
6 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 s minden toYábbi sorért 5 kr.
NYILTTKRBEN •őrönként 10 krért Tétetnek fel. Kiucatári illeték minden jegyes hirdetésért külön^ ^ 30 kr fizetendő.
BSifc-^--
KÖZLÖNY
-rfsrS
I A lap szellemi részét 1 / illető kör.l «menyek a
sierkeaztőhöz. anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmeutre intézendők : NAGY KANIZSA Wlasslosüaz.
Bérmentetlen levelek, csak ismert munkatár saktól fo gadtatuak el-

előbb
■so m og
özlöt
\ Kéziratok vissza uvuij küldetnek.
■\hezir:

I
Kuni/sav áros helyhatósáeának nemkülönben a „n.-kanizsai kereskedelmi * iparbanka, „n.-kanizwü takarékpénztár0, a „zalamegyei általános tanítótestület", a n.-kanizsai kisded-nevelő egyesület*, a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai kulválasztmánya* s több megyei és városi egyesület hivatalos értesitóie.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
A kéziiiu-iparágak tanítása.
Tyról egy regényes völgyében, honnét dolomit hegyek közé jutunk, az úgynevezett SG r ö (1 e n e r T h a l-"ban, egy kis várost lelünk, melynek ez előtt husz évvel még kocsi-utja sem volt s most jomódu, megelégedett és boldog lakosokkal bir, kik itt az olasz és német szó fonalán „1 a <1 i-n i s c hfc beszélnek, mint ók mondani szokták, s olaszul imádkoznak.
E kis városnak Szent U 1 r i k a neve s 1235 méternyire fekszik a tenger színe fölött. Van neki két vendégfogadója csinosabb és kényelmesebb mint mi nekünk volt 183á-ben s van két temploma, melyeknek egyike kivülról gyönyörű fafaragványokkal s belülről sok szintén jeles faragványu, festett és aranyozott szent szobrokkal van gazdagon, mi több, stylsze-rüleg ékesítve, sót igen szép festett ablakokkal és egy jó oltárképpel is dicsekedhetik.
Nem iátsz itt édes magyarom szegénységet, koldust, vagy vásárról vásárra csúszó részeg és vadon ordítozó nyomorékot : mert lakossága kivétel nélkül, tiatala, örege egyaránt, jól táplálkozott egészséges s tisztességesen ruházkodott, vidám és megelégedett emberekből áll, kiknek házai egytől egyig csinosak, tisztán tartvák és jól berendezettek s tegyük hozzá: embe rekból, a kik szeretik a fát, nem mint mi, kiknek házuk tája, hagymával van beültetve, vagy ronda, szemetes és kerítetlen puszta tér.
S honnan e jólét, e boldogság ?
Onnan, hogy a bölcs kormány a mult
század elején e szegény hegyi lakosságot egy kézmü-iparágra tauitatta — meg sez: a faragás.
E kézmü-iparág már egész Tirolban honos, de sehol sem űzetik oly mérvben, mint itt, sehol sem hatotta át annyira a népet, miut itt.
És e nép igen helyesen, egy különlegességet választott magának : a gyermekjáték készítést; nem ugy mint mi. kiknek tudománya, gazdászata, ipara, kereskedése, mind, mind magán hordja ama átkos bélyeget, melyen mottóul e szavaknak kellene állani; ,K x omnibus aliquid ex toto nihil!"
Egész Európa, bátran mondhatjuk, majdnem az egész földnek kereksége, innen veszi nagyobb részt ama sok mindenféle gyermekjátékot, mely egykor apáinkat — is, minket — is ugy örvendeztetett; különösen pedig a tagos fabábuk többnyire in-neu kerülnek.
ila végig megyünk az utczán, mindenütt a hajazat alatt a vén anyókákat s öregeket bokáig apró forgácsban, fafaragással látjuk foglalkozni. Mihelyt kést adhatni a gyermek kezébe, azonnal hozzá lát ó is itt a munkához s elkezd durva alakokat, holmi kis állatkákat, vagy sipot faragni, ki milyen munkát lát szüleitől, mert minden család m á s-m á s tárgyat készít.
Egyik család íarag, a másik mázol, a harmadik aranyoz; némely család, vagy ember csupán csak egy színnel dolgozik, mig a másik a más szint mázolja a nyers faragványra. Az egyes faragók egy, vagy több alak faragásávál foglalkoznak, mások más alakokat, vagy bábukat faragnak,
avagy a bábuknak csupán egyes tagjait készítik.
Érdekes e szorgalmas embereket nézni, mikor dolgoznak.
Ók nem használnak mintát, hanem tisztán magoktól formálják a legkülönbözőbb alakokat. A hosszú gyakorlat oly biztosságot kölcsönöz kezeinek, hogy a legkisebb gondolkodás, vagy tétovázás nélkül azonnal metélik a fát s az alak csakhamar kibontakozik ujjaik közül, oly bámulatos egyenlóségbeu, mintha nem szabad kézzel faragták, hanem formaban öntötték volna azt.
Így készül ama kis állatgyüjtemény is, melyek a gyermekek által oly kedvelt Noé bárkában szoktak előfordulni. Némely család csupa oroszlánt, tigrist, tevét és elefántot farag, más kizárólag madarakat készit. Ismét más család csakis azon hengeralaku bábucskákkal foglalkozik, melyeknek Noé apánkat és két kísérőjét kell ábrázolni. A színezése, kifestése a faragványoknak, megint más ember dolga s hogy ne veszítsen friss kinézéséból, csak akkor szokott végbe vitetni, midőn a kereskedők a megrendelést már megtették. A tagos bábuk készítése azonban már ez iparág magasabb színvonalán áll. Ezzel rendszerint oly egyének bízatnak — meg, kik a helybeli rajz, mintázó és müfaragó oskolában nyertek oktatást s képesek élethű, sót elegáns alakokat — is előállítani.
Több boltban és raktárban vehetjük itt szemlére e készítményeket, de a főüzlet nagyban úgynevezett ,Vcr 1 ege rc k," vagy nagy kereskedők kezében van, kik mint exporteurök e n g r o s dolgoznak s a faragványonat, vagy magoktól a készítőktől vásárolják, vagy pedig ágentek által
vásároltatják s csekély százalék mellett roppant mennyiségben szállítják.
Egyike a legnagyobb Verlegereknek Piirger ur, kinek boltját és raktárát Szent-lllrikban igazán érdemes megtekinteni. Ezen ur csinálta e városka egyetlen országutját is.
Purger ur müveit és igen előzékeny férfiú, ki egész Európával öt nyelven, németül, angolul, fraueziául, spanyolul és olaszul levelezik. Érdekes és tanulságos vCg¡¿j menni e nagy kereskedő gyermekjáték raktárán! Álványok, fogasok, repositoriumok, szekrények, fiókok, ládák, több tágas teremben telisded tele vannak a legkülönbözőbb gyermekjátékokkal. Különösen a bábuk raktára meglepő! Egész sora a szobáknak tisztán bábukkal van megrakva minden lehetséges nagyságban s kigondolható formában, részint kifestve, részint még festetlenül. Nagyságuk, az egy hüvelyknyitói, egész a rőfnyi hosszúságig variál. A bábuk többnyire tagosak s nagyságuk szerint fokozatosan vannak elhelyezve hihetetleu mennyiségben. Bizonyos nagyságú bábuk különösen keresettek, miut a 2 — 3 hüvelkuyi tagos bábuk és a pólyababák. Ilyet csak egy megrendelőnek hetenkint 30,0UÜ darabot szállít Purger ur. Efféle bábut egy ember naponta 12 tuczatot, tehát egy egész g r o s t készit, a festést ide nem értve, mi csak azután következik.
Itt láthatjuk nagy ládákban és kosarakban ama kis állatkák milliárdjait, melyeket a kicsi és szegényebb gyermekek számára szoktak megrendelni; többnyire durva alakok ezek s nagy részt gyermekek által kiszittetnek. De láthatni finom faragványu állatokat is, melyek már gonddal
TÁRCZA
Szülőföldemen.
Itt vagyok hát. — látlak ismét viszont, Szülőföldem, kedves szülőhelyem ! bár távozám egykor messze tőled Szende képed mindig ott volt velem 1 . .
Itt születtem, — itt láttam elószür Napsugarat, mosolygó arezokat ; Ez a hely az, a hol oly boldogan Eltem le én vig ifjúságomat.
Aa a ház ott, melybon régen-régen Bölcsőben ringat* engem dajkám ; Olyan szépen dalolt, — boldog valók — Elmerengek most is mindig dalán.
És a midőn anyám ölébe vett H csókjaival balmozá el arezom : Boldog valék, boldog mint senki más, — Emlékezem minderre én nagyon !
Boldog idő ! mily gyorsan eltüuél ! Orömimet magaddal elvivéd . . . lm megjöttem és nem ismeri meg, Ez a várcs szülöttét, gyermeket!
Bá s öröm közt teltek el éveim : Barátság és szerelem közt éltem ; 8 minden elmúlt, régen, nagyon régen, Rajok mégis hiven emlékezem 1
Ea midőn most ismét itthon vagyok, »m látok mást: idegen arezokat Tán elhalt már a régi nemzedék ? Barát, rokon, mind-mind kihaltauak V
Jöjjetek, — vig részvevő arezotok Hadd vtdiuák fel a btís életet .... Vidítsátok fel bús szivemet is . Mely titeket annyira szeretett
Hadd felejtsem el, hogy csalódások S bánat jártak együtt életemmel . . . Jöjjetek ti régi jó barátok, Mindezeket oh hadd felejtem al ! — —
(.«oudoikozom 8 a boidog ifjúkor Eltűnt múltja jó emlékembe im ; S elmerengek a varázs-képeken : Iju korom eltűnt szép képein.
S gondolatban Uraét gyermek vagyok Az a régi, — az a boldog gyermek : Ki futkosott a virái yos mezőn, 8 a kit mindnyájan úgy szeréltének I
VÉRTÉSY BÉLA.
Az erdők virágai.
A büszkeség és kíváncsiság veszedelme.
Jó régen volt midőn ez történt, századok meaéi regeinek róla.
Egyszer a szép kia virágok, melyek a magányban, a békét élvezve, boldogságban nyiladoztak az erdőben, panaszra fakadtak el-hagyatottságuk ellen, igy szólva, „mit ér nekünk ha üdék, szépek es illatosak vagyunk, mikor a setét erdőben kell élnünk éa meghalnunk, itt csak rut farkasokat látunk, melyek felfalnak minket, mit sem törődve szépségünk és illatunkkal. Mennyivel szerencsésebbek a kertek virágai, azokat művelés által szépítik, a kertész naponként ápolja őket, mindenki csodálja és kedveli azokat, illatukat kellemmel élvezik életük egy folytonos ünnepély, valóban igaztalan száműzetésünk tűrhetetlen panaszra keli fakadnunk ea kérnünk a mindenek teremtőjét, ki minket iá teremtett, hogy azabaditaon meg ezen állapottól, mert itt az unalom miatt meghalunk".
„„Kedves leánykáim, hát e biztos menhelyet elhagyni akarjatok, a zajos világba vágytok ?u" Szólalt fel egy kissé éltesebb, már hervadozó virágocska, melynek fejecskéje már alá hanyatlott, neki az életből már tapasztalatai voltak, mert bizony gyakrabban látta ő már a napot feje felett, mint bohó társai, „„higy-jétek el nekem Isten jól rendelt el mindent, s hogy minket ide plántált azért tevé, mert jól tudta ő hogy jobb nekünk itt mint másutt, hol van a boldogság, ha nem e szép fák árnyá ban, melyeknek zöld lombozata megvéd a tél zordon szelétől, a nyár forró hevétől, s mely fejünk felett csak azért nyilik szét néha, hogy láthassuk a tiszta kék eget, s hogy oda a tömjén füstjeként felszállhasson illatunk. Hol találjátok fel e pompás gyepszőnyeget, melynek fényeben szineink visszatükröződnek, ti pana-naszoikodtok elhagyutottságtok miatt, oh balgák ! Hát nem tudjátok, hogy a világ telve van csalárd veszélyekkel a szegény virágok számára, szerencsések azok, kik ily kellemes magányban élnek, hol a baj éj gonoszság ismeretlen." "
Ezen hosszú beszédre, egy halk suso gás szállott virágról virágra, mint rendesen történni szokott egy intézet növendékei között, kik tanítóik bölcs intései ellen kikelnek, könnyű kitalálni, mennyi mende-mondaszokott rendesen ilyen alkalommal támadni, az engedetlenség, és tiszteletlenség nyilvánult minden egyesnél, a fiatal, csak nem rég nyílt virágok, fogadhaták-e másként egy, már lankadó öreg virág bölcs tanácsait V Oh az fjuság min denütt egyforma, és mindig bohón cselekszik. Néhány azonban, és pedig a komolyabbak, mint például as erényes menta, as alázatos ibo-
lya, a tisztes páfrán, és az álhatatos turbán, halkan igy szóltak, talán mégis meg kellene fontolni, hogy most már k^ső is van, nemsokára az éj beáll s majd aludni kell, jó lenne tanácsot kérni az éjszakától mert a dolog sokkal komolyabb semhogy a véletlenre lehetne bizni, szóval mindent mondtak, mit olyan állapotban szokás felemlíteni, midőn még elég óvatosak vagyunk félni, és midőn a megfontolásra időt akarunk nyerni.
De a türelmetlenek és a könnyelműek azt felelték, hogy soha sem késő jót tenni, hogy az élet rövid, hogy a virágok csak egy napra tarthatnak számot, sokasem várhatják biztosan a reggelt, élni kell tehát az idővel.
„Oh azt hittem, hogy sohasem végzi be mondókáját az a vén türelmes gyökér" szólott gúnyolódva egy vaátag borics, meliette lihegő csalánhoz.
.Édesem- mondja a szeleburdi pipacs egy valér''ának, melynek jelleme előttünk eléggé ismeretes, ,akkor félünk a veszélytől, midőn azt ismerjük és én legpirosabb levelemre mernék fogadni, hogy az a vén türelem már utazott a városokbau, midőn találkozott bizonyára néhány rut mákvirággal, melyeket elaltatásra használnak, s melyek halalsápadtságnak daczára, mondhatnók a városi nép alacsony ízlésének szégyenére nagy keletnek örvendeztek, mert kapósak voltak.u
„Ugyan ne beszélj nekem a vénekről* kiáltott közbe egy kicsi sárga Baiáta virág, melynek nevét sokszor atisstálan gyermekekre szokták ruházni, az olvasó talán sejtheti miért „hallgass a vén teremtésekről ezek mindig ugyanaat mormogják és csak ostobaságot fo* csegnek.*
tizenhetedik évfolyam
Z A L A I KÖZLÖNY
AUGUSZTUS22 én 1878.
készitvék salakjaiban a természetet meglep«) hűséggel utánozák.
Mindazon játékszerrel találkozunk e nagyszerű raktárban, mely egykor gyermekkorunk boldogságát tévé. Láthatunk üres, vagy mindenféle állatkával szinig megtöltött Noé bárkáját, egész ármádiákat mindenféle gyalog és lovas katonákból, egész majorságokat, vadászatokat erdővel együtt, táborokat, mindennel a mi csak a háborúhoz kell, - konyha, thea és asztali készülékeket mind fából, egész salonokat bábuk számára. — bölcsöket, taligákat és az emberi alak mind a mellett, hogy igeu jol ismerjük a gyermekek hajlamát efféle játékszerek lehető leggyorsabb pusztítására még sem tudunk eléggé csodálkozni ama borzasztó mennyiségen, mi e kereskedelmi czikkbol csak egy helyről évente eladatik.
S ha kifáradva e sok kihes szemlélésétől, ismét az utczára kerülünk, lehetetlen észre nem vennünk a fel-alá járó sok szekeret, meiyek közül egyik faragni való száraz anyagot szállit, hársfát, fenyüfát, czirbolyafát, másik kész játékot hoz, vagy visz, szóval, mindenütt sürgést forgást latunk, mindenütt hangyaszorgalmat, jólét és megelégedést!
fis ezt akarja ami kormányunk is elérni, midőn a népiskolákban a kézmű-iparágak tanitását elrendelé. Lukácsy az és Péterfy, kik legnagyobb jóltevói lehetnének a népnek, ha lenne, ki a törvényt, vagy a kormány rendeleteit végrehajtani tudná!
A kertészet- és gazdászatbaui gyakorlati oktatás és a kézmü-ipar tanitása, ezek ama tantárgyak, melyektol vidékünk népének boldogsága függ!
Iszonyú nézni a vastag tudatlanságot, melyet földmiveló népünk ép a gazdászat és a kertészetben legtöbb.helyen még most is elárul. Szomorú látni a hanyatlást, mely az anyagi jolétbeu majduem kivétel nélkül mindenütt mutatkozik!
A törvényhatóságok közönyösen nézik, mint töltögetik haszontalanul a Danaidák hordóját a népnevelés kormány-közegei. Nem tudják kivinni, hogy a községek a szorgalmi kerteket, melyek nem a hitfelekezetek, hanem a k ö z s é-
És azok beszéltek a legnagyobb hangon, mint ez rendesen törtéuik, melyeknek jobb lett rolna hallgatni.
Ezen viták alatt beállt az éj, é« vele eljött az alvás ideje.
A kis virágok közül sokan, alá hajták fejőket és atomba szenderültek, mások csakhamar mélyen elaludtak, hanem a felizgatott kíváncsiság korántsem aludt el velők, egy halk moraj hallatszott az erdőben.
E moraj az égig hatott és a mindenek alkotója elhatározta ny ugtalansagukat lecsilia-pitani, és meg adja a kis balgáknak azt, mit nagyravágyaatól oly forrón kívántak „: ilt-satok szerepet" szóllott hatalmasan az ur.
Azonnal mindazok, melyek sorsuk ellen oly hangosan kifakadtak, a világ közepébe, egy nagy kertbe lőnek átplántálva.
Még a repkény is elhagyta a szilfát és a nád a íorrás összhangzó moraját, a téli zöld édes emlékeit.
Midőn a következő nap reggelén fölébredtek, Jerázva kicsi uszályukról az apró harmat gyöngyöket csodálkozva vettek észre, hogy ime kérelmük ily hamar teljesíttetett, s csaznem hihetetlennek látszott előttük, hogy ilyen boldogságban részesülhettek.
„Oh milyen jó nekünk itt" szólottak az első meglepetés zavarából kiocaudva, milyen nagy a különbség e szép kert, — melyben özönnel áramlanak reánk a napsugarak, és a szomorú árnyas erdő között."
Oh az esztelenek, nem tudták, hogy a mit sokszor csodálunk, nem mindig szeretetre méltó is.
Mindnyájan büszkén emelték fel fejüket, nőni, magasodni törekedtek, mindannyian, versenyre készültek feltett vetélytársaikkal, de mind hiába, a teremtő csak mint kit virágokat aJkotá őket, és csak is kis virágok maradhattak, azerencsétlenaegükhöz járult még az is, hogy nem panaszolhatták el bajukat egymásnak, mert külön voltak választva, ások, melyek egymást forrón szerették most egymástól távol valinak, nem volt közöttük semmi családit* érintkezés, lem is lehetett, mert a ker-
g e k tulajdonát képezik, legalább bekerítessék s még azt sem merik parancsolni, hogy e községek a néhány garast évi költségvetésükbe felvegyék, mibe a faiskolák-berendezésé re kiküldött kormánybiztos hivatalos közlönye kerül!
Eltalálta ama értelmes gazda, midőn a tanfelügyelő pirongatására e szavakat mondá: „Igaz uram, igaz. de ha nem megy ! Volna csak itt is végrehajtó, mint az adóra nézve, meg aztán a nemakarókra büntetés szabva és kérlelhetlenül be is hajtva, majd menne a 2 i s uram, — haszna is volna belőle mindenkinek ; dc ha könnyen ve-zzik az urak, akik paracsol-n a k !!''
I.-y.
Helyi hírek
í
Tvriyin.iy
püspök, 1848/9-ki cullusminisier, hazánk leguagv°bb nevü történetírója aug. 19 én (larlsbadbau meghalt! Született Szentesen 1809. okt. 20 áu. Áldás emlékezetén !
tészeti müvelet ezt igy kivánja, meg volt mindegyiknek a maga helye, boldogok lehettek e tehátV kétségtelenül nem, hiszen szolgaságra jutottak, mert a kert díszítésére kellett szol-gálnioic.
Szomorúak is lettek most a kis virágok, hanem egy kis vigasztalást még is véltek találni azon reményükben, hogy szépségükkel nemsokára feltűnnek, hogy majd dicséretekkel halmozzák el őket nem sejték, szegények, hogy e reményükben helyezett boldogságot mily drága áron vásáruhak meg, és most minden áron ezen ujjabb óhajtásuk kielégítésére törekedtek, és a mint az emberek jönnek, a kis virágok nagyba készülnek, hogy tetszőkké váljanak.
De, óh kegyetlen meglepetés! óh fájdalom, óh milyen zür zavar, senkisem veszi őket figyelembe, senki rájuk se néz, sót ha a kert kerítése által megvédve nem lettek volna, még kegyetlenül el is gázolják őket.
A legcsufabb százlevelü rózsák, a dali liák, melyek csúf veres színük alá rejtik dölyfös semmiségüket, melyeknek rniudeu kelleme és dísze csak is öltönyükben van, csak ezeket bámulták, dicsérték, ezek voltak a kert király női. Ezek itthonn voltak, ezek nyerték el a tömeg dicséretét, elismerését, melylyel ők nem sokat látszottak törődni, kérdem milyen arcz-czal fogadták ezt az egyszerű szulákok, a gyermekes ezüst pikkely, a szelíd mályva, a jó kis hóvirág, a tisztes zsálya, a remegő rezge, a bohó csengetyüke, az alázatos kanka-Üd, a rejtelmes gyöngyike, az ártatlan buza virág, a bohó lóhere, a gyászoló si-kkantyu, még a ritka mandragóra is, a vadrózsa, mellette az érzékeny szaszorszép, a büsske királyné györgyike, és a pézsmaszagu rózsák, a czi kornyás rózsák, a negy ssaki rózsák, az ezer levelű rózsák, a habzó rózsák, a király rózsák, ne feledjük, mind a 7 ezer 9 száz fajú különféle rózsa, melyek a mükertészet dicsőségére válnak, a daliák, a kaméliák, a hortensiák, a hajnalkák, a nárczissok, a napvirág, a medve fül, a költő füle, a kaktusz, a farkas szája még ezer más? Óh monnyi könnyet hullattak
— Ö felséfje születés napján ünnepélyen isteui tiszteletek tartattak városunkban is; a szent tercnczrendüek templomabau állami, városi és egyéb hivatalok a közös és^onvédtisztek, katonasag és nép nagyszámban vett részt.
— A nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet segély alapja javára aug. 17-én este a „Zöldfa4* ker beu tombolával egybekötött táncz koszorú tartatott.
— Kozma Sándor állami főügyész ur a napokban Nagy-Kanizsan időzött.
— A fikjymnáslutHi tanári karból át helyeztetett M;iy vald Józsel Bpestre és helyette a nagy-kanizsai főgy muasiuinhoz Seitz Alajos tétetett NyitráróJ.
— Zala Eger szeg, mi*. 20. (Az „Egyetértés* távirata.) Most érkezett ide egy rendelet mely kötelezi a megyét, hogy ez^r előfogatot állítson ki és azonnalküldje Bosauiába. Alispán rögtön in tezkedéseket tett a felelősség terhe alatt „meghagy ott" rendelet foganatosítására. Szolgabirák utasitattak, hogy végrehajtsák az elő- i togatok kirendelését. Hivatalos körökben oly sensatiót keltett e parancs, hogy többen a következményektől leinek. Megyei körökben a hangulat Somogy megye magatartásánál fogva is ingerült. Tisztviselők, különösen az intézők,
viharos megyei közgyűlésre vannak elkészülve. Közönségben és a falukban végrehajtásra aligha nem lesz katonai erőre szükség.
— Hymen. Wajdits Károly pápai könyvkereskedő, lapunk kiadótulajdonosának fivére, aug. 12-én vezette oltárhoz Brenner Laura úrhölgyet, a boldog pár Stayerországba utazott. Isten áldását kívánjuk a szent frigyre!
— Szent István királyunk nemzeti ünnepe e. ékezetes örömben tartatott meg Nagy-Kanizsa •• a köztisztelet- és szeretetben méltán részesülő Berzay Elek kegyesrendi házfőnök urnák e nagy napon van születésnapja és a keresztségben nyert névnapja, mely hármas ünnepélyre a fővárosból 3 régi jó barátja, Trautwein N. János főgymn. igazgató, Lengyel József bpesti házfőnök és Kanovics Béla Mór Bpest-Józsefvárosi plébános urak leérkezvén, tiszteletökre, a rajzterem tágas helyiségében 100 terítékű díszebéd rendeztetett, melyen a város minden rendű s rangú intelligentiájábói voltak jelen, az asztalokon temerdek virágcsokor mosolygott reánk, mintegy jelezvén az if juság nevelőinek ártatlan örömét; a lucullusi s finom Ízléssel készült magyar étkek s kitűnő italok fogyasztása közben a fesztelen jókedv és kedélyesség tetőpontra hágott s egymást érték a szikrázószorpigék, melyek gyújtó hatása alatt élénken nyilvánult ajókivánat; éljen soká Berzay Elek a kedves tanár, jeles hazafi s kitűnő jó barát! Jelesbnél jelesb pohárköszön téseket mondottak : Wlassics Antal a születésnapját ünneplő házfőnökre, Lengyel J. sziute a ház''őnökre, régi jó barátjára, Berzay Elek vi-Bzonl Wlassics A ntal s családjára s három bpesti vendégre egyenkint, Phhál Ferencz szinte a házfőnökre, mint jó hazafira, Wlassics Antal a kegyesrendiekre, kik fiát nevelték, Lengyel József viszont l)r. Wlassics Gyulára, Trautwein az ifjúságra, Kanovics pleb. kanizsai polgárokra, B-rr.ay összes veudégeire, majd a polgármesterre, Hám József tagtársai nevében a a ház atyja Berzayra, Berzay a hadseregbeli és honvédtisztekre, viszont Trauch alezredes ur az egyetértés szellemére, Tárnok Alajos Csen gfry Antalra, Plihál Ferencz az alezredesre, Kovács Béla Szent István ünnepén az alkotmány fentartói, a tudomány terjesztői a ke-gyesrendiekre, Zlainál százados tanítói .szinte a kegyesrendiekre, mely alkalommal érzékeny jelenet fejlődött ki, a tisztes őaz Lengyel megcsókolta egykori tanítványát, végül Nagy Béla Homok-Komáromból a kegyesrendieket, mint egykori tanárait éhete sat. A díszebéd 5 órakor ért véget, s a jó kedv e színhelyéről lassan kezdettek szállingózni, mintha nehéz lett volna a megválás ily ritka s szép együttlétei társas köréből, hol egy érzet uralgott: tisztelet a derék, hazafias kegyesrendieknek !
— Király ó jelnége születés napját fényesen ünnepelték meg Keszthelyen. A város főutezája kora reggel zászlókkal diszitetett fel.
el ezekV mennyi kehely kiszáradt! mily bánatosan gondoltak vissza sokan az erdők hüs árnyára, a moha gyepre, a magany, a csend, a nyugalomra, — de sorsuk még rosszabb volt, midőn a k-rtész ásójával jött feléjük, közel hozzájuk, mindannyian remegtek félelmükben, 8 jobb szereltek volna mélyen a föld alatt leuni, most ugyan csak a puszta, félelem áráu szabadultak meg az erőszakos éa rettenetes haláltól, melynek órája még nem érkezett el, s melyről még csak fogalmuk sem volt, mert az erdőkben a virágok szép természetes halállal múlnak ki, és csak is akkor midőn a jó Istennek az ugy tetszik, ő ura az életnek éa halálnak, hanem a mi kis virágaink már nem voltak egyebek mint elhervadt virágok, a déli nap, mely függélyesen ejte reájuk sugarait, melyeket ezek caak egy zöldes lomb hálózaton át roegenyhitve, szoktak fogadni, most kimé let nélkül felégelé mindnyáját, nem volt közel hozzájuk egyetlen forrás, mely kellemes üde-sé^gel enyhíthette volna szomjukat, igaz hogy időközönként meglocsolták őket, de minő vízzel! Azután az öntözés leggyakrabban nem is idószerint történt, sokan halálos betegekké lő nek, nem volt szomszédságukban egyetlen fü-szálacska sem, vagy bár a legcsekélyebb moha is, a csupasz száraz fekete földön kellett tengődniük háborítva s gyötörve naponként félve mindig, hogy valamelyik jó barát, kis virág, itten leli sir ját.
„Oh meneküljünk o rideg tanyáról" *zó-lo.tak egy szép reggelen, a komolyabbak, tudniillik azok, kikben nem volt meg azon balga álszemérem, melyszerint meggyó*ődé.«\ket nyilvánítani, megbánásukat közölni barátaikkal átallották volna .menjünk vissza hazánkba, rajta testvérek távozzunk !•
De hogyan? ! Oh, kik nem szoktak járni, hogyan keljenek útra?
Ismét zúgolódtak mindnyájan, mindegyik különbség nélkül nagyon szomorú volt és megbánását egyik sem takargatá, remélve várták újra a csodát, mely kárhozatoa helyzetükből kiszabadítsa.
De semmi sem történt, nem mindig tel*
9 órakor ünnepélyes szent mise tartatott, melyen , a 4 ik huszár ezred tisztikara egy Bzázad katonával a szolgabiróság és városi hatóság testületileg részt vett.
— Gyáttxhir. Lapunk bezártakor vesz-szük a gyászhírt, hogy Taródy József városi ka pitány ur Bécsben tegnap reggel meghalt.
— A Budapesten tartandó III. egyetemes tanitógyülésen a keszthelyi községi elemi népiskolai tanítók közöl n é g y e u vesznek részt, u. m. Pöltz Pá) igazgató tanító, Erkl Ká roly, Reich Miksa és Vöröss János. Elismeréssel kell megemlékeznünk a nevezett tanítók ügy-buzgóságáról, kik Keszthely városától semmi költségeVsem kapván, az ügy iránti buzgóság ból. saját költségükön utaztak Budapestre.
— Balaton-Füreden a vendégek szá ma 12 ik sz. kimutatás szerint 1610.
— Rövid hirek. Bát: aszókén egy korcsmáros és fia idegen utazót megöltek. — Cana-dában nagy lázadás tört ki. — A Wasa és Rodích ezredek is mozgósittattak. — Sz. Péter-várott Mezensoff tábornok orozva meggyilkoltatott. — Odessában 20 beteg oroszkatona fekszik, 1800 typhusban. — Londonban a torpedókivitel betiltatott. — A Szápáry hadosztály egyesült a fősereggel. — A székes-fehérvári országos kiáll''tás fóvédnökségét Józaef főherczeg elfogadta. — A bolgár trón jelöltjéül Bibesco György r.»man herczeget emlegetik. — Dulánszki pécsi püspök aug. 16-án ülte áldozársága 25 éves ünnepélyét. — Victor Emánuel turini szobrára Huuibert király egy millió lirátajánlott — A pesti hóhért megkéselték. — Heves üt közét után Serajevo aug. 19 éu délben bevétetett, seregeinkre még az asszonyok is lövöldöztek. Hadsi Loja megsebesült.
Ki nyert?
Bécs, aug. 17 én: 27. 89. 12. 75. 39. Ürácz „ „ 52. 6. 14. 27. ÜU. Temesvár . 23. 6. 40. 83. 21.
Vegyes hirek.
— A tzölö gyürüzés hasznáról értekezik Gobózi a Biharban. A termés nem egyszer éretlen marad; ezért czélszerü előre gondoskodnunk egy korábbi érlelés módról, mely a gyürüzés ál''.al, vagyis akként eszközölheti, hogy midőn a szőlőszem nyulsrét nagyságú, s fája elég erős e czélra, az alsó fürt alatt körül vágják rendes gy ürü szélességben két helyen a lehántjuk a szőlővessző héját, melynek gyors pillanat alatti keresztülvitelére egy kis gépecske 1 frt 50 krért kapható. — Ennek jó hatása abban mutatkozik, hogy a tápnedv, mely a szőlő gyökerek által felszivatva a földből, a vesszők belén halad az ág hegyig s onnan már nem belén, hanem a héj alatt folytatja vissza lefelé útját, a körül vágott héjnál, vagyis a gyürü-zésnél nem folytathatja lefelé útját, jó részben
jesülnek szeszélyeink és a jóltevő angyalok nem mindig készek engedelmeskedni, hogy megszabadítsanak a bajtól minket, melybe hiu-ságunk éa vak szenvedélyeink miatt estünk.
Még is megkísérelték a jó angyaiok és könyörögtek Istennél a szegény kis száműzött virágokért. De Isten ki ugy akarta, hogy érdemük szerint bűnhődjenek, nsm akarta sza badulásukat.
Ez idő óta vannak az erdei virágok kérteinkben éa mintha csak az ég kárhozata nehézkedett volna reájuk, soha szebbekké vagy nagyobbakká nem váltak, ugyanazok és olyanok ők most is, mint valának azon időben, midőn igazi hazájukat az erdőt elhagyák, a művelésnek sem sikerült azokat megváltoztatni.
Isteu ugy akarta, hogy változó szeszélyei-ikért és hiuságukért keserűen lakoljanak.
így történt, kis olvasóim, hogy a nagy-ravágyás és hiúság miatt, melyek első szüleinket is kárhozatba vitték, az erdők és mezők virágai is élvezték a paradicsomot.
Oh k örüljétek hát gyermekek e két rut bü ut, ha szerencsések akartok lenni és tetszeni vágytok Istennek. Fraucziából: EDELÉNVI.
Az ember ismeret!
Ki éjt napokká téve teunmaradax
K<>gya*/.tod élted lángját gyertyaként
Munkád Icíir.on gyötrő — kamatt*lau Posványok közt kergotve éji tényt.
A csillagok hónáig ér eazed
Vizsgálhatod bányák mélységeit ;
Világokat futbatax bé sa» gyanánt: Vitoila, gőz. táviida mind aegit.
Arany kémletnek titkát bírhatod A rejtett kéz réme» talányait;
Sii«iphu«nak munkáját végezi Ki a nzivnok v.arár.n lakába nyit.
Eaért tehát ne lopd meg éjjeled
Nincsen kinosb mint ember ismeret ;
Távolról 8''ép, kőiéiben sártömeg Meg kell vetned, ha ot megismered.
QYÜKQM.
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
a ''.e.rraéitbe fordul viasza, azt hajtja uövoli, a jgj eszközli azt, h«»gy a szőlőszemek nagyobbra í''"jlödnek és 2 —."> héttel hamarább beérnek, mint másként a a/.okott állapotban. Azonban csak oly vesszőt gyürüzzünk, mely ószszel vagy tiivaszszal a metszés alkalmával ugy is eltávolítandó lenne, mert a gyürüzés feletti résznek jövő évben hasznát nem vehetjük, más tekintetben a tőkének a müvelet nem árt, a gyümölcsnek korábbi érlelésével és nagyobbra fejlesztésével p-;dig sokat nyerhetünk.
— p api r hajó Biahop nevü amerikai — irja a „Vaaut és Közlek". C^uebektől a mexikói öbölig angol mértföld) egy sajtolt p.tpirból készült hajon tette meg az utat, a nélkül, hogy a hajó megsérült volna. A hajó 5H lout, s az ut bebizonyított, hogy ugy gyorsaság, mint szinten a nedvesség és hullámok eilentáilási képesség tekintetében versenytárs nélkül ail. A találmány egészen uj és a véletlen müve, melyet a „Távírda Közlönyu következőleg ír le: Egy Waters nevü fiatal ember New-Yorkban álarczos balra hivatalos, s mert pénze nem volt álarczot venni, kölcsön kért •■gyet, s ennek mintájára maga csinált álarczot. a munka alatt jutott eszébe, hogy ép olyan kyunyii hajót mintázni papirból, miut emberi arczot. Hozzáfogott és a leiadat sikerült. Atyja most a szabadalom tulajdonosa, s a papirhajók egyetlen gyárosa a világon. A Biahop számára készült hajót „Mária Tereziá" ra keresztel tek. Hossza 14 láb, 3 az evezők igen könnnyű fából készültek.
— Egy oroszUin reggelije. A frankfurti állatkertben a minap egy pinczér jelent meg és azt követelte, hogy dobjak be az oroszlán ketre-czebe. A fel ügy elö semmire se tudván vele menni a rendőrséget hivtákeló, mely őt őrizete alá vhtto. Záebében egy levelet találtak, melyben szülőit ertesité, hogy leszámolt az élettel és ma az oroszlán áltai fog szétmarczangoltatni. Ma gatól értetik, hogy a szegény őrültet tébolyba szállították.
''A jelenlegi nagy nyári hőségben, hol barmaink a légyszurás által oly sokat szenvednék talán nem teiesleges felemlíteni, miszerint u diófalevei fózete teljes oltalmat nyújt a legyek ellen. Ila friss diófa levelet elegendő mennyiségben tiszta vízbe leszünk a abban felforralva, a főzettel reggelenkint megmossuk a lovat vagy ökröt, egész napon át nom ül ra sem légy, aem dongó, mert kerüli a szagát: sót még azt is állítják, hogy az állat bőrére rakott tojás is elvész.
— A legszebb indusnő Amerikában Ctisca, vajjy amint a vörösbórüek nevezik, körülirva : „línoapapa fehér homloka ." Unokája ő „Sil-lings Bulinak" vagy magyarán mondva „ülő ökörnek". Lelkesedve irják róla, hogy csak 15 éves, magas, karcsú mint a kigyó; szerelmes. mint Ilero és szemei olyanok mint az őzé. Vidámsága javithatian.
— Az osztrák cs. kir. államvasút társaság ismét egy szép épülettel togja a fővárost szépiteui. A regi palyaudvar s indóház helyén ugyanis a fóv. építész bizottság által már helyben hagyott tervek szerint egy uj, szép szálloda fog épittetni, homlokzattal a körúton.
— Tiszteséges familia. A siami uralkodóháznak van ez idő szerint 71 királyi berezeg
tagja, miután az elhunyt király 35 feleséggel reudelkezett s 84 gyermeket hagyott hátra. Ugyanazon királynak volt 21 testvére és 25 nővére. Az elhalt alkirálynak 32 felesége vol-b az 36 gyermeket hagyott árvaságban. A feleségek közel néhány különben gyakran édes testvére a férjnek.
— Fürdőről. Korytniczán hangverseny volt a Boszniába küldött katonák javára 120 frt tiszta jövedelem mellett ének, zongora s sza-vallattal. Bogisich belvárosi káplán remek hangjával Kubinstein Asrájáte Küchen Avemá-riáját adta elő, mely utóbbit az óriási tapsokra megkellett újráznia. Csengery Etelka úrhölgy kitűnő techniával s sok érzéssel Chopintói játszott egy polonézt s a 61-dik valze ot, mig a most itt időző gróí Yay S. saját szerzeményű költeményeiből kettőt „Coralie arczképe előtt* és „Vasúton, czimüeket szavalt el. Hangverseny után bál volt, melyben részt vettek a bájos Oueizer Gizella, Csengery nővérek Matuska-Komáromy Blanca páratlan elegáns csárdás tánezosnő, aztán Bacsákné, báró Hothmerné stb. Most Horváth József kitűnő czimbalommüvész is itt van s holnap tartja haugversenyét a Hotel fetanekban. áaiaon vége tele jár.
Üzleti szemle.
Nagy-Kanizsán, 1378. augusztus 21.
Az i«lő egy hét óta, csekély kivétellel magas hőmérséklet mellett derült és szép volt. A tengeri-növény pompásan tenyészik és du< termést igér
Üzletünk, utolsó tudósításunk óta keveset változott. 1 smerteto jelei még mostan is lanyhaság és az evvel párosult kedvtelenség. Heti vásárainkra tetemes volt a hozatal, meiy az általános lauyhaságtól lehangolt vételkedv mellett csak nehezen kelt el Jobb gabnanemek potom áron vétettek, mig roszabb nemek majdnem eladbatiauokká váltak ; az árak majdnem hihet tlen olcsóságra csökkentek, igy került minap egy nagyobb mennyiség másodrendű, de üszögmen-les buza G frt 70 kr. eladásra
Haza és rozs felette lanyha irányzatot követnek ; árak n.iponta alább száilanak.
Árpa roszabb minőségekben el van hanyagolva még finom fajtákbau kedveit és magas árakon vétetik.
Zab idei termésű jobbára rósz sárga fajtákban merül fel, és olcsó arou vételik. Tavalyi zab élénk kérdezösködésének örvend, és jó árakat ér el.
Tengeriben, csekély üzlet és lanyha hangulat ; árak alabb szálltak.
K.''pcze elhanyagolva ; árak alább mentek.
Minőség szerint:
7 -- 8 60 --•— kr.
5 60 — 6---•— ,
5-50 — 7 30 --•— „
«--G 50--„
5---5 50--— .
7 - - 7 50 --•— „
10-50 — 12 50 --• - .
K. B-
Buza Rozs . Árpa Zab ó . Zab uj Kukoricza Ropczc
Papírszeletek.
Egy bizonyos uri emberen megtörtént egyszer az a sr.erencsétlenség, hogy egy kávéházból bizonyos körülmények folytán kidobatott.
Midőn a ni fiiét vegbez vitetett, nagy büszkén ezzel vigasztalta magát sz ipse :
— Hajszem nem musr.áj nekem oda benn lenni.
Ügyvéd: „Jó, hogy találom ; öleljen meg; a legfelsőbb fórum előtt is megnyerte pőrét." — Kliens: .Végre nyolca hosszú év után: és mit fogok most kapni ?* Ügyvéd : „A törvényszék 500 frtot ítélt meg önnek, de perköltség ffjéi<en nekem G»>0 frtot kell fizetnie.* — Kliens: .Uram Isten, igy
tehát még ráadásul pénzemet is elvesztettem !- Ügyvéd : „A péuat bizony elveszitette, de a pört megnyerte."
A nők élete csapa háború 18-ik évtől 25-ig tart a hétéves háború a sziv éa az értelem közt-, 35-tSl 55 ig tart a harmíncaévea háború a termé* axet éa a szabó közt, éa amon lul a nők élete nem egyéb, mint egy ócaka bástyának nyakas védelme a rohammal előre haladó évek ellen.
Német j egyaő: — Hol született magának? Magyar ur : — Bécaben. Német j : — l''gy hát német lenni ? M ur : Német — Krisztus arunk ia istállóban Született, mégi« Isten fia volt.
Szerkesztői íizeiiet.
2912. P A. Budapest Közöljük 2913 8. Ő. A beküldött dij összeg kevés levén, kivánata szerint utánvételbe helyeztük.
2914. H Sa Hohitsch. A lapokat szíves üdvözletünk mellett megküldött ük. A mult hó 28-ki levelet nem kaptak.
2915 B. J. Haláp. Köszönettel vettük.
2916. Sz. ky. Tapulcaa. Az elsó után a második szokott következni.
2917. S. 8. Eger. Vitkovics-ünnepély leírását várjuk. Szíves üdvözlet !
2918. R. L. Budapest. Aug. 3l-én este meg-érket ünk.
2919. 8z. Egerszeg. Jövő számra maradt.
2920. Xenophon. A keddi üunep miatt sxintu.
''Vasúti menetrend.
Érvényes május 15-től 1876. A büda-pesti idótmutató óra szerint,
indul Kaiiiitáról
Vonat hova :
szám Ora Perc. Idő
205 Essék, Mohúrs,Dombovár s Fiúméba 4 48 reggel
215 „ „ „ 2 30 délut. 212 Buda-Pestre........ 4 58 reggel
202 ...........2 6 délut.
204 ...........11 30 estve
SlSBécabe (Saombatbely, Bécs Ujhely felé)5 8 reggel »01 , .........11 48 eatve
315 Sopronyba ........3 38 délut
203 Triesatbe éa Pragerhofon keresztül
Grács és Bécsbe ...... 4 50 reggel
201 Tnentbe éa Prágerhofon keresztül
Qráca és Bécsbe ......S 47 délut
Érkesik Kauixsara
honnét:
216 Eszék, Moháca.Dombovár % Fiaméból 1 41 délat
206 . , ll 11 estve
203 Buda-Pestről........ 4 20 reggel
201 ...................2 5 délut
211 „ .........9 44 eatve
314Bécaből (Szombath. Béca Ujhely)fel3l 10 27 eatve
>» „ . „45 regge
316 Sopronyból ........11 53 délel.
214 Bécsből Grácz, Marburg, Pragerhof
felől ......... 4 12 reggel
202 Trieaat- és Bécaból Marhurg, Pragerhof felöl.........1 21 délut
204 Trieaat- éa Villachból Prágerhof felöl 11 — estve. Marburgba csatlakozás Viüach és Eraucesleatbe
P - . FiancesfestbÖl
AUGUSZTUS 22 én 1878.
\
Felelős szerkesztő : Bátort) LajOS.
Nyilatkozat.
Móry, igazán Mórit* Lajos a helyett, hogy a kiérdtmelt „gyáva éa nyomorult" caimeket ruaticas elméjétől telhetőleg magáról lemosni igyekezett volna, e lapok egyik legutóbbi számában megkísértette, hogy azokat aa ellenem irányzott szemérmetlen hazugságok éa aljas invectivák alá bujtassa.
Nevezett egyént ez alávalóaágáért megvetem, a csak azért szólalok fel, hogy őt a puszta tények elöadáaa által egéax arexátianságában állítsam a nyilvánosság elé.
A sértéa nyilvánoB mulatságban tőrtént, melynek helyét a jelanvoltak iránti kíméletből megnevezni nem akarom. Hogy ezt nyomban nu g netn torolhattam a közbelépett urak gátoltak meg, — Móritz Lajost a mulatságból kiutasítván.
Másnap én Móritz Lajost párhajra hivtam kí, mit 6 színleg el ia fogadott, do megbízottai jól eleve kijelentették, hogy ót a békés kiegyenlítésen tul támogatni nem fogják. En arra hajlandó voltam, de midőn e léha gyászvitézek azon becstelen követeléssel léptek elft, hogy először én (a sértett) kérjem meg Móritaot, ezt egyébre magyarázhattam,
minthogy Móritz lovagias elégtételt adni nem akar — vagy arra képtelen,
Azt állítja Mórit*, hogy személyemet mindenki kerüli 1 Az igazsághoz hiven e „mindenki* Szó jelentősége megszorítandó, s alatta jelen concré) esetben csak ia a vele hason szőrű egyének értendők. Igy aztán a dologra éu még büszke lehetek, mert tudvalevőleg as ördög is kerüli a tömjént
Azt állitja továbbá, hogy nem kapttm segédeket. Kaptam igenis, de ezek az övéivel egy követ fújtak. Kaptam igenis, de fájdalom! semmivel sem különbeket mint azok kik az Ő veszett különczét saját drágalátos nyakukba varrták.
Aat állitja végül Móritz, hogy a dolog komoly kiegyenlítését az én „kérkedő pletykaságom* híusítá meg. Ez egyszerűen hazugság, mert ily oldalról engem senki sem ismer. Effélének ismeri azonban minden ember az 5 volt segédét (?) 11. L. ki hirhordás es nyelvesség dolgában a legutolsó kofától csak annyiban különbözik, hogy — nadrágja van. Bizonyos vagyok benne — ha valaki a dolgot dobra ütötte, ugy az más nem lehetett mint e pipogya fajankó
Salvavi animam meam legalább azok szemében, kiknek eszök és szívok helyén van.
Mórita Lajosnak pet''v, ha koponyája oly otromba agyagból nem volna, azt javasolnám, magolja be Knigge „Umgang mit Menschen" czimü könyvét, a csak azután lépjen tisztesaéges emberek közzé. Különben legjobban tesz, ha vasárnap is megmarad rendea hétköznapi társaságában — a kondások és béreaek közt. Uti figura docet, ott eddig is sokra vitte, de jövőben isten segítsége mellett még többre viheti.
Sümegben aug. 17-én.
STRAUSZ ÖDÖN.
Pályázat.
A siófoki r. kath. I. osztályú elemi tanitói állomásra pályázat hirdettetik. A pályázat szept. 1-én lesz. Személyes meg-jélenés és tanitói oklevél szükségeltetik. Évi fizetése 350 frt. Lakása az iskola helyiségében, teljes élelmezés ingyen, ío-. tiszt, plébánoos urnái. A faiskola kezelése, ugy a létező dalárda oktatása is kötelezettségei közétartozik. (G80 1—1)
• E rovat alatt
vállal
köelöttért felelősséget uem Saerk.
KOLLARITS JÓZSEF és FIAI
i
legelső
kész fehérnemű, vászon, asztalnemű és szövött áru gyáriraktárukban az ,YPSILANTIft hoz
ttudapeHten, váczi-utcza 5 sz. alatti aruliAzban
kapiiatók
mindennemű kész férfi-, nói és gyermckléhérnpinilck, vásznuk és
a s z t o 1 ii e ni U e k
a legnagyobb választékban és kitűnő roinóségl.en a legjutányosb árak"»
^ Férfi-Ingek, rumburgi, hollandi vagy irlandi '' vászonhói, darabja 3, 3 ftO, 4.— , ft, 6, 7, I 8, 10. 12 frt.
Férfi Ingek, hi maettek, madspulanliól, melle 1 vászon, darai.ia 3, 4, 6, 6, 7, 8. 10, 12, I 14—20 frtig.
Férfi■adapolan-lngek, darabja 2, 2.60, s, 3.60, 4 frt.
Férfi azfnas Ingek, 1.60. 2, 2.60, 3, 350írt. Két külön gallérral 2 50, 3. .150 frt.
Férfi aziaea angol oxfard-lngek, darabja 2.&0, 4.75, két külön gallérral darabja
2 80, 5 frt.
Fér4 gatyák, magyar, félmaeyar vagy franczia saabásra, pamutból 1.20, 1.80, 1 5t), vászonból 1.60, 1.60, 1.75, 2 írt. rum-burgi vászonból 2.25, 2 50. 3, 3 ht 50.
Férfl-fehérbarliayák, pamutból fehér vagy aainea lucaatja 4. 4.60, 5, 6.50. 6. 6 50.
7, 7 60, 8—14 frtig, némából, fehér tuczatja 3 6(1, 4, 4.60, 6, 6, 7, 8, 9 frt, 14 frtig. félharisnyák, fehéritetlen vászonból varrottak, turaatja 4.60, 6. 7 frt.
Férfi 2aebkend«k, fehér vászon tuczatja 3, 3.60, 4, 4 60, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 12 frt. 20 frtig.
Férfi zakkenddk, vássonhól, fehér szines széllel 6''—, 7''50, 9 — frt. hatiszlból szines lel 7 frt 8 frt 60, saines paniutzsebken-dők dbja 30 kr, 36 kr, 40 kr. pamut batiaataaebkendök saines széllel tuczatja 8 frt.
Férfi-gallérok, minden formában, legtino-mahb tizaija 3 írt, 8 frt 50.
Férfi-kéieltfk, tuczatja, 12 pár 6 frt, 6 frt
Nil iagek. rumburgi vásaonból, aima, dbja 2.26, 2.60, 3, 3.50, 4''- frtig, slingelt
8, 3.60, 4, 5 frtig français n.ellvanássál éa hímzettek 3.60,4 —, 4.50,6.60,6, 7, 8, 16 frtig, madapolanból sluia 1.50, 2 frt ■llngelt 2.60.
Nli hálé-ooriettek, madapolanból egyszerűek 1 80, 1 50, diaaitett 1.75,2.25, 2.60 8, 8.60, 4, 4.60, 6, 10 írtig.
Nii lábravalik, madapolanból, aima sze-gélysett, dbja 1.60, ilingelt 1.90, disxitftt 2.26, 3, 3.60, 6 frtig.
Nil alaéazakayák. madapolanból, szegélyekkel éa dlaaitésse), darabja 2 50, 3, 3.25,
3 60, 4, 4.60, 6, 16 frtig, ubzálylya! 4, 5,
6, 7, 8, 20 frtig.
Nil harisnyák, pamutból kitűnő minőségben tuoaatja 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 14, forintig saineaek pamutból, párja 75, 80, 90, kr. 1.20, 1.80, 1.50, 8.60 krig.
Nil laabkeadik, fehér vásaonból, tu< alja, 2.60, 3, 3.50, 4, 6, 6, 7, 8, 16 írtig, angol csérnabatiaatból, fehér, 4, 4.50 5, 6,
7, 8, 80 írtig.
Nil flraaozla derék ÍOiik, (Mieder,) dbia 1.80, 2 30, 3, 8.60, 4 —, 4 frt 50 krig.
Fia l»gek, 6 évesek számára madapolanból, dbja 1, 1 40, saines, 1 frt 26, 1.40, vá-aaooból 2.10, 2.40. félmugyar gulyák 1 10, 1.20, 8 éveseknek ingek madapolanból 1.10, 1.50, aainesek 1 26, l.b5, ; vásaonból 2.20, 2.45, gatyák, 1 20, 1.40 ; [ 10 év e s e k u e k, madapolauból 1 25, i 1.95 »zinesek 1 60, 1.75, vászonból 2.30, 1 2.60 gatyák 1.35,1.60, 12 é v e s e k n e k, I
ingek madupolanból 1.30, 1.80, *zineaek 1.65, 1 90. vászonból 2 írt 40, 3, 3.50, gatyák 1.5f», 1 hO ; 14 éveseknek ingek madapolanból 1 f''t 40, 1.90. azinesek 1 75, 2.10, vászonból 2.H5, 3.15, 4 frt, gatyák 1.65, 2 frt ; 16 éveseknek madapolanból 1 6o. 2.10, színesek 1.75, 2 Ï0, vászonból 3 J 60, 4, 4 50, gatyák 1 75. 2 2 20.
Kész fehérnemüek leányok számára, minden nagy»á^baii és minőségben, ugyazlnte csecsemők szamára, melyekről kívánatra nagy árjegyzékünket bei mentesen bekllldjük.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat vászon és asstalnemüekben.
Rumburgi vászon, 42 méter (54 v rőf) vége 23, 24, 25, ''26, 27. 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42 45. 50, 120 frtig
Hollandi vagy Irlandi vászon. 3D méter (60 rÖl) 22, 23, 24, -, 2*, 28, 30, 82, 34, 38, 40. 45. 50, 100 frtig.
Hollandi vászon, gyumipk-fehérnemüekre és ágyneműekre 323/4 méter (42 röf) vége 16, 17, 18, lí», 20, öl, 22, 23, -¿4, 26, 28, 30, 60 frt.
Créas vászon 23''/, méter i30 röf) »¿g« lO.f.O, 11, 11.50, 1?, 13, 14, ir>, 18, 17, 18, 19, 20, 30 frtig.
Lepedő vászon egy szélben, 29 méter (38 röf) l''J lepedőre vége 33, 36, 38, 40,42, 44. 46. 48, 50, 100 frtig.
Fehér pamutcslavat, ágyneműekre, 1 méter 8b, 46, 48, 68 kr.
Madapolam vagy Chiffon végo 40 méter (61 ''/, röf) 9.20, 10.40, 10.80, 12, 13.50, 14. 17, 18, 21.
Színes kanaváaz, 23''/* mjter (30 röf) 9, 9.60, 10. 1», 12, 13, i4, 15 írt.
Szines ruhaperkálok, dus választékban i méter 86. 38, 48. 50, 52, 64, 56 kr.
Vászonzeebkendök, hölgyek és urak saámá-ra, tuczatja 2.50, 3, 3.5o, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10—20 trtig.
Törülközők, tiszia vászon tuoaatja 6.80, 6, 6.90. 7.50, 8, 9, 10, 20 írt.
Atztal kendők, tiszta len, tuoaatja 4, 4 60,
5, ö.6o, 6 30. 7, 8, 9, írt, abroszok 6, 8,
10, 12, 18, 24 személyre, darabja 1 frt 90 krtól 14 frtig.
Damast asztali terítők. 6 «zemélyre 6.50,
6, 6.60, 7. 7.50 9, 10, 24 frtig, 12 személyre 12, 12.50, 18, 14.50, 16, 16, 18, 20, 40 frtig. 18 személyre 25. 23, 82, 48 írtig. 23 személyre 32, 34, 40, 60, 63, 75 frtig.
Kávéskeadik, ssines és fehér, darabja 3,
3.60. 5, 5.50, 6, 11 frtig. caemege-kendök tuczatja 8, 3.50, 4.60, 5.58 krig
Csipkefüggönyök, t ablakra 3, 3.50, 4, 4.50, 5, 5 60, 6.60, 7, 8, 9. 10, 16 frtig.
Agyteritők, darabja 4.50, 5, 6, finom rips-böi 9.60 -, a s a t a 1 t e r i t ó k 3.80, 4, 5 írt, rípaböl 7 frt 50 kr.
Agypokróozok. 4.50, 6.60, nagyobb 6, 6.50 r60, 8 50, 11, 14 forint 50 kr. Meny-» asszonyi készletekkel 180 frtól 1800 frtig és feljebb, kész fehérnemű és vászonban a legszebb kiállításban szolgálhatunk, ezekről árjegyzékünket kívánságra bérinentesen küldjük.
Az ftiuk legjatácyoaban szabottak s ha valami a megvttt vagy rendelt tárgyakból akár mi oknál fogva tetszésre nem lenne, 14 nap alatt, ha az űrszelvényünkkel el VAn látva, nemcsak fzívcm n kicseréltetik, de kívánságra az érte tizetetett összeg is visnzaadatik.
Levél általi megrendelések még az r.ap, melyen érkeznek, különös tigyeleminel és pontosan eszközölietnek és csomagolási dijt uem számítunk. (560 13—#)
tizenhetedik évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS22 én 1878.
Császár
kizárólagosan
királyiing
Vife*?^* szabadalmazott
PURITAS
H a j-i f j i t ó-t e j.
A ,Parit*«'' nein hajfesték, hanem tej néma folyadék moly majdnem moii'' csodálatos hatással bír. hogy ós* hajakat megifjit, azaz lassankint még pedig legkésőbb tizennegy nap alatt ama .«.int visszaadja,
nieyllyel eredetileg birt!
A „PuritaS-4 nem tartalmaz festékanyagot. A haj tetszés szerint vízzel mosathatik, lehet fehérrel átvont vánkoson aludni, és gőzfürdőket használni, a festéknek nyoma srm vehető é»zre, mert a
nem fest, hanem ifjitja és pedig a leghosszabb és legdúsabb női hajzatot és a térti haját és szakállát
Egy üveg „Puritas* ára 2 Irt. (postai szétküldésnél 20 krrat több s készpénzzel vagy utánvéttel kapható : Francz Ottónál Becs Mariahilfer-
strasse 38 8Zám. — Nagy-Kanizsán valódi minőségben Práger BelS gyógyszerész urnái. 16—-jj
Hamisítás ellen minta és védjegygyei biztosítva.
Gyomor-só
(Emésztó-por)
S o h a u -m a n n G- y u 1 á t ó 1.
Az országos gyógytár tulajdonosától Stockerau
Orvosi tekintélyek elismerő nyilatkozatai szerint a legismertebb fűszerek összetétele áltál, különös hatású gyógykivonatnak bizonyult be az emésztés és vértisztulásnál, valamint ozok következményeinél, úgymint a fölösleges gyomorsavnál, étvágyhiány, gyomorhév és szorulásoknál ll.itáiyos szer gyengeségi állapot ellen nők és gyermekeknél : iialváuy arrzszin, lesoványodás. s.trgajág és köszvény ellen. Folytonos használat által ez az egyedüli biztos szor, bus''.tolyság és lépkóros kedélyhangulatnál.
A „ Mediciníseh • Wohenachrift* április 16. száma a következőket irja: .A stockcrani gyógytárbnl való gyomor-só hasznos szer emésztési bajoknál, gyoinorgyengülés és hurut'' ál, valamint ar. étvágyhiány stb -nél igen jól működik, sőt több mint jó hatásúnak bizonyult be. — Összetétele a legpróbálUbh fűszerekből oly kitűnő hatású, mely a legújabb időkben előszűr jutott köztudomásra A jó sikert láthatólag idézi elő, és túlszárnyalja azokat, melyek eddig a haszonraforditisii.-ll élérotttek ; és igy mindenki, ki tudja, mily határozottan károsítja ar. egészséget a háborgatott emésztés, és mint rontja le a testi állapotot, nem fogja egy ily szernek hatásosságát félreismerni.
Egy doboz Jira 75 kr. Vidékre utánvétel mellett a legkevesebb két doboz rendelhető.
Valódi minőségben csak Práger lléla gyógyszerész umal kapható Nagy-Kanizsán. (608 5—10^
zs Bzo^n isziutyf
Hartmann Ignácz,
Franczia ós angolnyelv tanítás!
Magyar vagy nemet szöveggel akár egyes tanulónak, akár csoportnak (collectiv) kezdő gyakorlotabb vagy társalgást kívánóknak.
Fel télelek megtudhatók. j_1(l) SZ-A-nV^-SSX Ml.-xiel,
G. A, W. Mayer fehér mell-syrupja *
Dijaztatott Párisban 1867. évben.
Kitűnő gyógy- és enyhítő szer, rendkívüli kedvező sikere által 20 év óta magas kegyben áll a u. é. közönségnél. Minden rangú és minden raiiveltaégfoku magas és alrendü állású egyénektől, nemkülönben sok orvostól is, a kik ezen szertgya-korlatukbau alkalmaznak, elismert m''nt biztos gyógyszer köny-nyebb meghfitéaeknél, bárminő köhögésnél, benyalkáaodásnál, rekedtaégnél, torokbajoknál, a torukdió és a gőgaip gyuladásá-
:nál, és hurutnál ; — elismert továbbá miut segitő- és" enyhítő-szer a mell- és lélekző-szervek idült bajainál, aszkórnál, kiilö-
: nősen köhhurutnál, minden gyermekbetegségeknél, melyek toroklobbal vannak összekötve, vérköpésuél és mellszoruláanál + Valódi minőségben kapható egyedül : Práger Béla
♦ gyógyszertárában Nagy-Kanizsán. ^332 IV 4—*)
r
Ekszer-árverés.
Néhai Chernel Olivérné hagyatékához tartozó mii-ékszerek, órák és ezüst evőeszközök f. évi szept. hó 5. napján, délelőtt 10. órakor Sümegben a városháznál nyilvános árverés
4
alá fognak bocsátatni.
(678 1-2)
Barcza Sándor ni. k.
bizottsági elnök.
tizedes (Jecimal) mérleggyáros, király-uteza N.-Kanlzskn,
ajánlja a n. é. közönségnek dúsan felszerelt
tizedes m é r 1 e g r a k t á r á t,
melyben bárminemű nagyságban, a legjobb és legkitűnőbb tizedes mér
legek kaphatók.
Ugyszínte elvállal minden megrendeléseket, melyek gyorsan és kielégítően, a le,;jutányosabb áron eszközöltetnek. A n. é. közönség kegyes pártolását kéri h FENTI.
Uasoiiszenvi
gyógyszerek
kaphatók
S1PÖCZ I&IVÁN
gyógyszertárában a «Szerecsen"-hez Pécsett, (gtt i-3)
•k *
M «
« « « « * «
M
•K «
« « « «
O «
•K M -K
-K «
S
■K
3 S
WAJD1TS JÓZSEF
könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán
megjelent és minden könyker^skedésben kapható :
Halljak a szép szót!
Magyar felköszöntő (toast) könyv, szerkesztették : Wajdits József és Bátorfi Lajos. Harmadik javított és tetemesen bővített kiadás, mely kötött és kötetlen mindennemű felköszóntést tartalmazván, diszes kiállítása és tömött tartalma, ugy hasznos ¿s mulattató voltáuál fogva mindenkinek, de különösen az ifjúság figyelmébe ajánlható. 830 lapra terjed s diszes kiállítású. Az I-ső kiidás l''AH) példány egy év alatt, a második 20<K) példányban rövid időn kolt el, mely eléggé bizonyítja e könyv életrevalóságát. A keménykötésű könyvnek ára 1 írt bU kr. — Tartalom kivonata Kiúszó. Költemény. A toaszt eredete. A hazara DiszüunepélynéL Diszebédnél. Hölgyekre Családi ünnepélyeknél. Keresztelőben születésnapon. Névnapon. Eljegyzéskor. Menyegsóben. Beigtatasnál Egyletiűnnepélynel. Vegyes k«">szőntesek Összesen 243 felköszóntést tartalmaz.
^ Rajta fiuk vigadjunk!
Közkedvességü dalköuyv, ötödik bóvitett kiadás. E nagy szorgalommal összeállított mű közel 1000 válogatott dalt taltalmaz ; ujjoDan feltalálható magyar opera és operette dalokkal bővített mű. színes boritokkal kötve, csinos kiállításánál fogva is kitűnő, mondhatni : a maga nemében páratlan mú, mely már több mint tizennyolczezer példányban forog a közönség kezén. Ára a 800 lapra terjedő könyvnek 1 frt 80 kr. aranymetszést díszkótés 2.60 kr. Gyűjtötte Wajdits József. Tartalma : Hontidalok, katonai daiok, indulok, t«rmcszetdalok, románczák, élez- és gunydalok, szerelemdalok, bordalok,tánezdalok, rab- és duhajdalok, idegen dalok, opera és operette-dalok sat
Rajta nul£ vl&adJxinU:!
Magyar dalkönyv olcsó kiadása, 96 kr.
Rajta leányok mulassunk!
mulattató kézikönyv, magyar hölgyek számára, gyűjtötte Wajdits József. Ajánlható mindkét nembeli mulatni vág\ó közönségnek, mind béltartalmára, mind pedig külsejére figyelem fordíttatott, ára az f>00 lapra terjedő, sziunyomatu borítékkal ellátott könyvnek l frt G0 kr. Aranymetszéaü diszkiadásuak 2 frt 60 kr. — Tartalom kivonata: Hölgyeinkhez. Az egészségről. Pipere asztal. Öltözékszoba Illemtan Jeles mondatok. N''ónevek. Virágnyelv. Szinuyelv. Szavalrniuyok Adomák. Kérdések s feleletek. Kártyavetés. Emlékkönyv. Névrejtő emlék versek. Társasjátékok. Tréfás mulatságok. Tánczkönyv ég zaradék.
Kajla párok tánrzoljuiikI
Lakatos Sándor tánczköuyve, mindkét nembeli ifjúság szamara. Kiadta Bátorfi Lajos. Lakatos Sándor arczképével s a szöveg közé nyomott tánczábrákkal, diszes czimborákkal. Keménykötésű mú ára 1 frt 40 kr.
e 13 e 1 H a n
Ljévi, név- és születésnapi s az élet egyéb viszonyaira alkalmazott köszöntések, kötött és kötetlen beszédben. Irta: HotTman Mór, díszes nyomain kemény kötésben, ára 1 frt.
Vedd szivemet szivedért!

Szerelmi levelező könw. alkalmi levelezések változatos gvűiteménve. szerelmes nárok azá-
Szegényből lesz gazdag
jó számvetéssel, gyors és biztos segítő minden adás- és vevéanél, ''/» krtól kezve 10 frtig Evi jövedelem 1 frttóí lOoO frtig. Teli és üres hordók megmérése, kiszámítása. A gömbölyű fák kubik tartalmának meghatároztatbatásáróli táblázat. A sulyinértékek vámstilyra való átváltoztatá-sarólí tablazaL Cselédbért es areudat mutató tábla. Ellési és kotlási idő számítása. Törvénysze-rinti bélyegrorat. Táblázat a fatörzs kiszámításához. A lovak fedeztetése-, a birka űzetése-, és a göbék görgetésének eredméuyéróli táblázatok. Ára kötve e díszesen kiállított zsebkönyvnek yo kr.
Lenormand
A hires caigánynő igazmondó kártyája, 32 szinezett kártyával, magyar aláírással és szö-
téggel, ára 50 kr.
Egy tarisznya ostobaság!
Humorisztikus eszmék, ötletek, élezek egyvelege. Gyűjt. Nevető Vilmos több felfedezetlen tudomány profesaora. ára díszesen kötve 1 frt 40 kr.
Ungarn im Spiegel deutscher Dichtung.
Magyarország a német költészet tükrében, diszes kiállításban fűzve l frt 80 kr., elegáns diszkötésl»eu aranyozva 2 frt 80 kr.
Dr. krirgler Múr: „Önmonto''
vénymintékkal mindkét nembeli betegek számára, ára 90 kr.
Dr. krit''Rlrr Mór: Az elveszett idejceróaek vímszmpúiIáhii,
vénymintákkal orvosok és betegek számára, ára 90 kr. Mindkét fűzet egy kötetben, día«es kiállításban, 1 frt 60 kr.
Juhát»«: Siépirani mintalapok,
közép, reál, polgári és felsőbb iskolák használatára, magyar és német, ára a 15 iraüapnak csak 28 kr.
Gyönyörű magyar kath. imakönyvek mint: Maaaáskert idvisseg ösvénye, lelki vezér lébb-fele kíadasbaa 40 krtél kezdve 12 frtif, papir, bőr, Mlye» és k.rsoay kölesekbe«.
A fentebbieken kivül megjelenik minden évbeu Wajdits Jóaaef nagy képes nepnaptára körülbelül harmincsezer példányban, ára 40 kr.
Alkalmilaar Bzivea tiíTYelernbp aiánlnm a hpiAnklnt liJiliiii r tnirnin Aa MA»Kr«xlri\« nip
ííagy-Kaausán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
/
Grasendorf b Stockerau,
empfiehlt zur gegt uwiirtigeu Sai-«oil seine .
Patent Hand Dreschmaschinen aufwärts vi.n H 00;
Ein- bis aohtpfsrd Dreschmasohinen mit und ohne Putzwei k nuf-wKrta von 11. 200; Universal Dreschmaschine, liefert die Frucht reiu geputzt bis in ■len Bach, samrnt 8Huleiin<"pel und allen Riemen complet fl. «75
Patent Dampf-Dreschmaschine mit bestem Locomoblle, alle Kiemen, Seil «tAchmierer und einem Satz Wsrkzeug, complet fl. 3075;
Automatische Windmotoren zum
Betriebe von Pumpwerken ftir He- und Entwässerung von Wiesen, Feldern, Giirluereien, Pri vat Wasserleitungen, Entwässerung von Gruben uud .Steinbrüchen ect., sowie
Landwlrthsohaftllcbe Maschinen aller Art zu bedeutend ei massig-teil Preis-u. WTieder Verkäufer ond solide Agenten erwünscht. (653 8—10)
NAGV-KAXIZSA, 1878. augusztus 25-én.

Tizenhetedik évfolyam!
t^ Előfizetni ar: cJ
jr^éaT. évre . . ^ frt í fél évre . . 4 „ negyed vvre .. 2 n
Egy szám 10 kr Hirdetések
6 liasálms petitsorban
7 másódsTOr fi 5 min.''.en t.>vál>l>i sorért f> kr NYII-T l''KKHKN
soronként 10 krért vétet m-k f«-l
Kincht&ri illetők minden ''.»•gyes hirdetésért kfllKnf J 30 Ur fizetendő. £
rr
bfJK ai
>».-j o
T*r
1 A jap neliemi résr.ét
J illető közlemények a
izerkesztőhíJz.
anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentre intézendők :
SÁOY KAH1ZSA
Wlaaaloshar.
Bérmentetlen levelek, csak ismert munkatér aaktól fogadtatnak el-
4*4»-TM
^Kéziratok vissza n«ui 5 küldetitek.

előbb: .ZALA-SOMOGYI KÖZLŐT
V^Khii Í-/.8A váró* hely ha tógájának nemkülönben a „n.-kanizsai kereskedelmi s ¡parbank", „n.-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanítótestület", a n.-kanizsai kisded-neveló egyesület", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsal külfálasztmiUiya« 8 több megyei és Táros! egyesület hlratalos értesitbie.
Uetenkiiit kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmi! lap.
A nőnevelés kérdéséhez.
Míg a politika Bosznia s líerczegovi-nával foglalkozik s mindinkább gordiusi csomót csinál belőle — addig társadalmunk egyik napi kérdését leányainknak miképen-vaíó nevelése képezi. Ennek megfelelöleg tobb laptársunk élénk eszmecserét idézett elő. melynek hatásában nem kétkedünk.
Ezekhez hasonló keretben akarok én is szerény nézetemnek kifejezést adni. E kérdést én nemzeti életünk egyik alap-kövének tartom.
És épen e fontosságánál fogva foglalkoztathatja e kérdés a müveit Európát, melynek jelszava: „A nő-nemet is magasabb műveltségben kell részesíteni !*
Tul vagyunk már azon állapotokon, melyekben a régi kor találta a nőnemet, de mégsem vagyunk ott, hogy leányainknak nemzeti nevelést biztosithassunk.
A régi népeknél, tudjuk— hogy azon becs és méltányos tisztelet, mely a nőnemet magas rendeltetésénél fogvamindenkor megilleti, egészen hiányzott. S mind a mellett is, hogy a nő akkor még valódi hivatásának meg nem felelhetett, az ó érdeme volt a családélet szorosabb összefűzne, a pásztorélet állandóbb tanyákhoz való csatolása, mi által alapját veté meg a társas-életnek s jótékony magvát hinté el az emberi műveltségnek.
Hosszú századok múlva a kereszténység hozta tisztába azon elveket, melyeken nemcsak a férfi, hanem a nő-nem erkölcsi -s polgári életének is alapulni kell, hogy a nő hivatásának illóleg megfelelhessen.
S '' bár ma már ez általánosságban eléggé kifejlett, még sem tökéletes egészen, mert ha széttekintünk hazánkban, tapasz-
talhatjuk, hogy nőink műveltsége nem
nemzeti.
És ez sajnos tapasztaiat, kivált ha szem előtt tartjuk, hogy a nő a nemzeti intézmények alapkövét szolgáltatván, a nemzet jövője, nevelése és emelkedése tőle függ.
Hogy miért nem birt a magyar szépnem mindeddig tökéletes önálló nemzeti jellemre emelkedni, arra egyszerű a váiasz. Mert neveltetése vagy német, vagy fran-czia volt.
Egy franczia utazó egykor nem alap nélkül nyilatkozott tehát a magyarországi nők műveltségéről ekép : , Hasonlít az egy három négy emeletes nagy házhoz, melynek felső emeletén levő szobái igen csinosak és czifrák, az alsók pedig mind kívül, mind belül vakolatlanok."
Azaz: külföldi népek műveltségétől fénylenek a főbb rangúak s műveletlenek a szegényebb sorsban levók.
Igaz, hogy a 40-es években lehetett igy nyilatkozni, de azt nem annyira a nemzet tétlenségének róhatni fel, hanem azon sebeknek, melyeket nemzeti életünkben a sok sorscsapás és pártviszály ejtettek, melyek nemzetünket a műveltség gyermekkorából még akkor nem engedték kilépni.
A történet balfordulatai szomorúan hatottak mi réánk; az előítéletek, melyek megköték a lélek szárnyait, mély nyomokat hagytak lelkületünkön, melyek az e század második felében üdülő nemzetiség egészen el nem simíthatott.
Hiába ! a népek életén mindig meglátszik az ó sorsuk nyoma.
S jóllehet ina már alig van város,
mely nem birna ugy nyilvános, mint magán nóneveló-intézetekkei, melyeknek áldásdus működése jótékonyan hat nemzeti életünkre; mi hát annak oka, hogy még mindig nem emelkedtünk általánosságban odáig, hogy leányaink nemzeti nevelése minden tekiu-tetben biztosítva legyen?
Az, hogy még egyre fennáll az az előítéletes nézet, hogy a nó neveltetése csak kifelé történjék s hány példát hozhatnánk fel az idegen modorban való neveltetésre nézve és épen nemzetünk elóbb-kelójeinél!
A mig ezen előítéletes nézet lerontva nincs, addig leányainknak nemzeti irányban való neveltetése sincs biztosítva.
Ennek pedig be kell következni, mert a nemzet csak akkor lehet nagy és hatalmas, ha leányai büszkék arra, hogy annak tagjai s a nemzet nyelve csak ugy virágoz-hatik, ha pártfogókat talál leányaiban.
„ Ennélfogva szükséges a leányt ugy nevelni, hogy hivatását teljes magasztos-ságában képes legyen fölfogni, hogy mind azt, amit működésének első körében különben ösztönszerűleg tesz és cselekszik, a haza és nemzet érdekében tegye és cselekedje."
Ezt pedig csak nemzeti nevelés által érthetjük el.
Nem akarom azt állítani, hogy leánynevelő-intézeteinkben hiánvzik a nemzeti irány — ez nagyon szomorú volna; nem is azon leányokat féltem, kik nyilvános intézetekben nyerik kiképeztetésőket, de azokat, kik idegen nemzetiségű nevelónók mellett otthon képeztetnek.
7
Zala-Egerszeg, 1878. aug. 18-án.
Vigadtunk ''
a kürt harsány szava uj életet öntött alvó vároaunk lakóiba, mintegy felvillanyozva a uiár hosszabb idő óta satuyulásnak indult idegzetet!
Egy d-irék testület kürtjének harsáuy szava ez, mely egylet élén az „Épség, erő és egyetértés4'' zászlója leng; mely egy let „Egyesűit erővel előre- hat mind tovább és mely egylet derekasau Ali ellent az elébe gördített akadályoknak és ez: — az önkéuytes tüzoitó egylet.
A zala-egerszegi önkéuytes tűzoltó egylet a lent jelzett napon, zászló avatási ünnepélye költségei fedezésére teke- verseny nyel egybekötött tánczvigalmat rendezett, mit diszgyakorlat előzött meg.
A gyakorlat az O-Ukolaházon tarta tott meg.
Sajnos de való, hogy a zala egerszegi öu-kénytes tüzoitó egylet napról napra hauyatlik; fájdalom, midőn a város ezen dicső testülete, ezen közhasznú iutézete. melynek tagjai önfel áldozással rohannak a vészbe, rohannak ember és polgártársaik vagyonát a bősz elemek markából kiragadni, rohannak a m>:g megmenthetőt megmenteni, — és ilyen egyletn-k kell közel állni ahhoz, mit: bukásnak neveznek; — holott mellette más intézmény a virágzás és fejlődésnek örvend.
A mai napon alig gyűlt össze 50 ember a gyakorla''ra, holott — emlékszem — évek előtt 100 —150 ember állott ilyen esetben a főpa-rancanok rendelkezésére; és azt goudoluá valaki, hogy tán a tagok hanyagsága okozná e azt, hogy oly csekély számmal jelennek meg 6k a gyakorlaton ?
Nem !
Ugyan kinek volna kedve nálunk önkénytea tűzoltónak lenni, hol nemcsak, hogy a város nem pártolja az egyletet, hanem megtagadja uleg csekélyebb szolgálatot is. Láttam is, hallottam is, hogy városokban a tüzoitó egylet, mely annak oltalma és védelme, a tűzvész alkalmával mentők, csendes időben a városnak disze és büszke BÓge, lehető kedvezményben részesitik, — ott van és kell lenni lelkesedés — és akaratnak s igy a „tett* is előtérbe azorittatik.
TÁRCZA
Találkozáskor. *
Mint szivemnek elió szerelmére — Midőn lelkem oltárt ali.otott, — Ugy emlékszem a találkozásra Nem felejtem ol én a napot
Vígan valánk a miként csak illik, Czimborákhoz illőn inulatánk, Mig az estnek sfitét, lomha szárnya >''em boritá árnyát mireánk
Kn «leltem Sanyit, s esókolüdztiink — Uynrka pajtás kehlemre hajolt. Y ¿y emléksz-m a találkozásra Nem felejtem el én a napot.
K i megtartom, kebelemre zárom Kletera e gyöngyét, szent kövét Kgy Thaliamán leszen minden perme A uagv napnak,-—nem felejtve én el — A melyen e frigyet megköténk.
Keszthely, 1878. július ti-án.
K. RUFFY PÁL.
I
Tárezalevél.
Nagy-Kanizsa, aug. 19 én.
Forró napjaink vannak. Oly hévvel süt a nap, mintha mind töl akarná szárítani ama kónnjeket, melyeket hazánk földjére hullatnak í» Boszniában kü''dő, — elvérző fiaink és testvéreink fölötti bánatukban a nők, testvéreink és gyermekeink ! — oly hévvel aüt, mintha mellünkön át szivünket akarná felgyújtani, hogy lehetetlenségükben porrá égjenek benne érzelmeink !!
• Kolcfl György és Oaray Wndornak.
De ugy látszik, a harag és fajdalom miatt megrevesedett szivünkben nem képes tüzet kelteni !
De mi az? Tűz! Tűs! Dehogy tüz ! Csak a tűzoltók mulatsága a „Zöldfa kert"-ben!
Igen! Unjak magukat derék tűzoltóink és mnla''ságot rendeznek hogy alkalmuk legyen tüzes vágyaikat oltani — — — poha rak között!
Vig zene cs pohárcsöngés, — tüzes szemek, és égő vágyak!
Tengernyi bubánatunk; — mérhetleu szenvedésünk közepette mit tehetnénk okosabbat, mint ha mulatunk!?
A tengerészek nzt tapasztalták, hogy a tenger akkor a iegfélelmeaebb, midőn teljesen nyugodt !
József császár azt kérdezé egykor; „mit csinálnak a magyarok?" »Lármáznak, tüntetnek !" volt a válasz. „No akkor jól van." De ha válaszolák, hogy „csöndesen vaunak." „No akkor baj van !" VáUszolá a felség.
Tüzoitó dáridó és tombola volt szombaton ea''e
De milyen jól mulatánk ! Az est kellemes volt, a forró nyári napnak hűvös árnyéka. A „Zöldfa" kert lombjai között pezsgő élet, szélcsendben viharos kedv!
Istenem mennyit adtam volna érte, ha kóstolhattam volna, milyen édes ama rózsás ajak után a badacsonyi!
Tombola volt. Hat hat lapon játszánk. Ki volt kötve köxöttünk, hogy a melyikünk előbb csinál ambót mielőtt másnak lenne as, az a másikat tartozik megcsókolni!
Hogy imádkoztam Fortunához egy ,am-bo'' ért, mert tudtam, hogy nem lett volna
„so 1 o" a csók ! De mind hiába, — sem Fortuna, sem Ámor nem kedvezett!
Aztán alkudónk tovább, a tombolára. Amelyikünk tombolát csinál, az a másikat megnye-i testestől lelkesből! És én éjfél előtt 11 órakor megcsináltam a tombolát — — — egy szám hiányzott még, midőn a távolból ki-áltá. valaki: tombola ! Mennyireszerettem volna ha szomszédnőm kiáltja ezt!
Szjah! hiába! „schön muss man sein. und Cilück musa man habén !• Mindjárt tudtam hányadán vagyok, mert szomszédnémnak csak szerencséje nem volt, de szép mint maga Véuus, üde mint a most esett harmat, vidor mint a biborpirban fölkelő hajual; — és sze-reucséje is volt tán, mert ugyan mit nyert volna vele, ha engemet nyer meg birtokosául!?
Tüzet oltani mentem, és olyan izzóvá lett Bzerelmem, hogy tepertővé olvad hevében árva szivem!
* * *
Vasárnap van. Koronás királyunk születés napja. As eget fellegek boriták, nem hatolhatott a földre egyetlen napsugár sem. A lég kellemesen mérsékelt, mintha as ünneplő katonaságot akarta volna megvédeni a verő fény lesújtó hatása ellen.
A plébánia templom előtti tágas téren állott a 48 ik sorezred és a helyben állomásozó kát honvéd zászlóalj összes létszáma, bent a templomban isteni tisztelet volt.
Miae közben a magasztosabb moszana toknál háromazoros diszlövés vezényeltetett háromszor, tehát kilencz sor tüs hangzott el a legszebb öeshangzásban, mintha csak egy fegyverből jött volna a lövés I
Fél 11 órakor a posta épület mellett hely t foglaló tisztikar előit-ellépdelt az összes kat''o naság a legszebb rendben. Milyen szép látvány az egy tömeg katonaságot szabatos rendben elvouulva látni!
Tizenegy órakor az izraelita templomban volt isteni tisztelet. A fényesen kivilágitott templomot katonatisztek, hivatalnokok tölték be, önkényt értetődik, hogy a hitfelekezet tagjai sem hiányoztak. v Egy előzetes magány ének után, mely az orgona dallamos haugjai által volt kisérve, megszólalt a kar és meglepő öszhangban folzen get a hymnus: „Isten álld meg a magyart".
Majd elhangozván ez is; gyönyörű beszédet tartott a rabbi a béke áldásairól és a háború rombolásairól, fohászkodott a béke lé-tesitéseért és intette hallgatóit a különböző vallásúak iránti türelmességre és a hasonszeretetre, előadva a jogokat és kötelességeket, melyekkel felruházza fiait a hon, s melyeket megkövetel tőlük. Ezután az uralkodó ház hym-nusa hangzott fel és még egy pár ima meg ének bezárta az ünnepélyt.
„Délu''án fél kettőkor díszebéd volt a .Koronaban" hol több elmés toaazt között kedélyesen mulatott a tisztikar.
XENOPHON.
Hang és Hit.
(Végszó Ij ..... i Margit k a ho*
(Jelenleg B.-Füreden )
ElvaszPtt a paradicsom, Melyben már régóta élek, Tűnik az én édes ¿lmom Vtled dráfa klnci U!«k,

ZALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS25 én 1878.
De nálunk, hol tűzoltóinknak lovaik nincsenek, hol semmi kedvezményben sem része-sittetnek a város által, lehet-e ott akarat és tett, ha nincs lelkesedés!?
Ha városunkban a tűz romboló eleme pusztit, ugy az egész város utczái azonnal tiszták a lovaktól, nehogy a tűzoltóknak kelljen azokat kölcsönözni; ha az örtanya közelében egy-egy szomszédtól lovat kérnek, azt mondják uekik : „adjon lovat a város, annak az köteles fcége es a város pedig uem ád: — akkor csoda-e, hogy ha a kürt még elég kora időben megszóllak, h lüzoltók elég kora időben össze sereg lettek; van eszköz menteni: de nincs ló: voloa alkalom menteni: de az a város akarata ellen van.
Végre, a nyugtalanság annyira viszi a dolgot, hogy tüzoltóink lovak gyanánt czipelik a szereket a tűz helyiségeig, ott táradtan kidől nek a fecskendő alól és most — dolgozzanak !
Sajnos, hogy találkozik ínég néhány tapasztalatlan egyéniség nálunk, ki ilyenkor azt hangoztatja, hogy: „vaunak tüzoltóiuk és a tűz-helyiséghez akkor érnek, miKor már a tűz nek vége van és ha talaLnak is még valamit, hát nem dolgoznak semmit."
Tapasztalatból beszélek, midőn azt mondom, hogy a mult évek egyikében a hozzánk mintegy ¡., óra járasnyira t''ekvő Bessenyőoen titz lévén es tűzoltóink mindaddig ki nem mehettek, inig egy oltani foídoirtokos ur oly szive* volt tűzoltóinkért lovakat beküHlem.
A mull őszszel is, környékünk egy ik falu jában tűz lévén, onnan lovakat nem küldtek, tehát már összegyűlt tüzoltoiuknak itthon kel leit maradniok.
Mindezeket a város rovására akartam csak felhozni, indokolni akarván vele tűzoltóink csekély számát, kik a mai nap Botii Jauos rév k .úiáronii tűzoltó tanar ur szíves begyakorlása foiy tán mégis derekasan oldotlák meg feladatukat, s a tanár ur gyakoriul után köszönetét fejezvén ki a tűzoltó*. engedelmeskedéseért, nyíltan kimondta, hogy: már tobb tűzoltó egyletuei tauitott, de ilyen gyorsan sehol sem tanultak rneg mint nálunk; ezt csakis tekintetes Kovács Károly főparancsnok urnák lehet köszönni, ki látván, hogy a város az egyletet nem pártolja: tulhalmozoii ügyvédi teeulo közepette a lehetőt az egylet hasznára és javara megtesz, sót — mint már sokszor tapasztaltam — pénzbeli ajándékokkal is elhalmozva az egyletet, s csakis neki lehet köszöuni az«, hogy a zala egerszegi önkény les tűzoltó egyl-:tmcg feun áll; s ez az, ami a csapatba még egy kis lelkesedést önt.
Ily körülmények, köíött, hiszem továbbra sem fogja őket a sors elhag) ni, ha a város elhagy ta is és hiszem, hogy mint eddig, ugy ezentúl is szembe fognak szállani az elibok gördített akadályokkal es győzve babért aratnak.
Gyakorlat u:áu a láuczhelyen kezdődött meg a mulatság cs a vendégek fesztelen vigság-ban töltötték az éjt.
A pénztárnál b;jött2l2 írt08 kr., melyből tiszta több mint 100 trt maradi.
Adja az Isteu, hogy a zala-egerszegi öo-kénytes tűzoltó egylet sajat költségen is szép előmenetelnek örvendjen, hogy egykor jobban elmondhassák mint ruost, hogy: „az Épség, erő és egyetértés zászlójával éjünkön, egyesült erővel elrő rohantuuk a vészbe dicsőén küzdöttünk és győzlüuk ; fel fel csak továbbra is bát ran előre, mert a bátraké a sors és a sors nem hagy el bennünket és elértük — a babért"!!!
SZOililEK SÁNDOR.
Rózsabokor hová lettől Fényes bimbód kinek virul ? •Szolsz-e Margitám ? ne, no félj I Hisz a szivem már rég pusztul!
Kinek virulsz most. volt kincsem Kzt az egyet mondjad csak meg! Rabszo''gad vagyok, bi incsom Az öntudat, hogy szeretlek,
Hogy szeretlek és elvesztem Mióta téged szeretlek : jL.n ezt soba sem felejthetem Mig még csak élni élvezek.
Tűnik a nap, csillag ragyog Remekké letz a szép liget, Éo csak olyan tájban vagyok A hol halál nem fenyeget.
Iiibor festi itt a dombom ; Nyári éjjel halgatódzok, Hallgatodzok, hogy a lombon A madárka \elem zokog.
Egykor az volt az cn kéjein Hogy szavadra hallgatok, Hailgatódzok most az éjjen Fának lombja hogy stisog.
Hogy susog most a csalogány Fájdalmát kifejezvén ott, Hogy siratod csaifa leány, Kinek lelke sohsom nyugodt.
Hidd el örökké szeretlek Ha elfordulsz ia ««.olgádtói : Merre járok, merre megyek, Az én izivem csak neked *söi.
Irgalomklaltás a könyörületes hzí-
vekhez. *
Ide s tova harmadik éve már, hogy a keleti kérdés réme, illetőleg a muszka terjesz kedési vágy, kísérti Európát.
Százezereknek vére vegyült a földporával és még többnek vagyona esett martalékul. Virágzó városok és falvak hamvadtak el a kérdés megoldása fölötti törekvésben.
Mi lett az eredmény ?
A rémítő gyilkolás és pusztulás zajából pillanatnyi csend után mit a berlini conferenczia nyújtott, még véresebb alakban kél ki a keleti kérdés és pusztító dühét már érezzük mi is! —
Irtózott a nemzet Bosznia és Ilerczegovina megszállásától, és hangosan tiltakozott is ellene; — de bekövetkezett mégis !
Gondviselő nélkül maradt anyák, árván maradt gyermekek és gyámul nélküli özvegyek sírása. jajveszéklése hirdeti, hogy fiaink, testvéreink vére ömlik Bosznia földjére!
Nem kerestük e veszedelmet!
Irtóztunk e kérdésben, ilyen irányban vérünket ontani : — de már benne vagyunk !
Fiaink éiete, hadseregünk becsülete, ál lami életünk létérdeke forog koczkáu ! Visszalépnünk nem hihet csak dicstelenül, mi egyenlő lenn« az átlmn halálával! Most csak egy ut van elóitu 11 k, s ez : „előre" „győzni", hogy a győző sereg kiontott véréből folviruljon a béke olaj ága kiviil — és belül e hazán !
Küldjük tehát áldásunkat az idegen földön küzdő tiaiuk után; nnádkoznnk győzedel-inükért es segelyezzük itthon maradt övéiket, hiszen ők a mieink is, a nemzetnek tagjai! Készítsünk tcp«Tseket sebeikre. A tudat, hogy testvéri kezek késziiék azokat, enyhíteni f"gja fájdalmaikat, siettetni sebeik gyógyulását!
A részvet, meiy azoktól jön, kiket szere tünk, nem csak hogy elviselhetőbbé teszi a reánk mért szenvedéseket, de erőt es bátorságot meritünk azon tudatból, hogy fáradozásaink méltányló elismerésben részesülnek !
A küzdelmek közepette nyújtott lelkesítő elismerés többet er, mint a veszély átküzdése után nyert babér !
A
Helyi hírek
— Czá/ohlt. A katonai előfogatok ügyében Svaslics Benv úrtól, Zalamegy a alispánját«'')! a követkevő távirat jelent meg a Pesti Naplóban: az „Egyetértés* 230 számában Zala Eger szegről keltezett és ezer előfogatnak Boa/mába kirendeltetéséro vonatkozó közleménye egész tartalmában merő koholmány.
— Kanizsa város által épített polgári iskolaépület elkészülvén a képviselő testület által kiküldött bizottság számos ülésein keresztül az építkezés minden részleteit behatóan megvizsgáltatta, a csinosan, szoüdul és a kiváualomuak megfelclólcg azt elkészítetvén, legközelebb a város tanácsnak azt által adta. miutáu azonban ezen nagyobbszerü építkezés által a város közönsége ismételten jelét adta áldozatkészségének, mert ezen intézkedés által jelét adta anuak, hogy a tanügy iráni melegen erezui, hatékonyan áldozni tud és ak*r, nem lesz tehát felesleges, ha megemlítjük azon költséget, melybe az épület került. — Ugyau is az eredeti költség terv szerint az építkezésre előirányozva volt 49,910 frt 25 kr, az épii-kezés folyama alatt keletkezett többlet külön-
igaz nem ismer*/. engem, Nem ismerlek személyesen, De azért csak ifju leikuni Tudhatja a mit kevesen —
Éltem, eleget is éltem Ax ifjúságom már eltűnt Midőn pokollal cseréltem, Hol a szerelmem vég kihűlt.
Büszke voltam szerelmemre l>o büszkeségem megtörted Ámbár igaz! — hogy seemodro Hányták rang és bitemet
Igaz igaz ! zsidó vagyok, fezegé''iy árva zsidó tlu ! Olyannak fényed nem ragyog, Nem a !! — -.regény zsidó fin !
Áldott vagy, örökké boldog, Mert nem látsz Loblié engemet, Szemed féuye tovább ragyog Viszssikrázva bu lelkemet.
Ke.hangok sugdossák nek<*m, „Zsidó ifju mi az ólét?''4 Tobb az élet mostan nekem Mint játszó, fénye» készület ?
Volt idó nem bántott rxngom. Nem sértett eugem vallásom, Rangod s hited lett barlangom, Melyben magam most elásom.
Bpeaf, 1878 auguszt 19 én
PICK ADOLF.
bözet 2%7 frt 49 kr, melyből levonva az építészeti vállalat terhére esett 354 frt ö kr, maradt 2608 frt 44 kr, egybevetve az eredeti költségtervben megállapított 49,910 frt 24 krral, kitetszik, hogy az építkezés előirány zala 52,518 frt ü9 krt tesz, melyből levonva a 1(3 V 10% »rlejtési engedmény szerint levonandó 8455 frt 51 krt, a ténylegesen megtéritendó összeg tesz 44,003 frt 18 krt, ehhez adva a laboratórium helyiségen mulhatlan szükségessé vált átalakítás után félsz ámított 70 frtot, az összes kiadás 44133 frt 18 krt lesz, azon összeg, mely a vállalkozóknak megtérítendő lészen, itt azonban nem fordul elő a járda, as épület melletti csatorna építés, az épületnek belső részén a talapzatnál teglávali kirakás és a kis udvarnak
téjnavali kirakása és cziment mészszeii bsontése,
»
a mi sziute néhány forint áldozaett fog igénybe venni, de mivel a bizottság nalnd enuek szűk sógességét belátta, és hogy a több ezerre menő betektetest miuél inkább biztosítsa az után építést javaslatba hozni kellett. Tekintettel az iránt, mikép Hírschl Ede és Bachrach vállal kozók jelen vállalatnál egész odaadással az épület szilárdsága, a legjobb anyagbeli felépítésé kiviil költséget uem kiméivé,egész odaadással közremÜKod''.ek s ezzel kötelességüknek eleget lettek, elismeréssel tartozunk nekik buzdításul arra, hoey jövobeui vállalatuknál hason eredményt előtűnte m ue késsenek.
— Kirá:yi I*ál s Th..ly Kálmán győzelmükről vettünk távirati értesítéseket a fővárosból csütortoköu esie. Azum már a főv árt »sí lapok uijau is tuajuK, hogy Királyi Pal 70, Thaly Kalmau 14:> szavazattöbbséggel lettek a fővárosban országgyűlési képviselőkké. Királyi Fáj megyénk laugérzelmii szülöttje előbb a letcnyei, majd a btk.sai kerületnek, míg jelen le.g megyeuk uagyszülönjéiiiik Deák Foreucz-nek utóda az ország első kerületének Képviselője. Magasztos örömei ¿ -.el kelt -lv e győzelem Z t, laincgyébet), hogy incitó fii ily fényes kiiünte lésben re.-»zií8Üll. Adjon ls.eu egészséget a köz-tiszteletű férfiúnak, hogy önszorgalma, haza tiui tiszta érzelme s embertársait szerető jó szive által szerzett köztiszteletnek sokáig, igeu sokáig örvendezhessen.
— Szó volt róia, hogy Biba Eugénia k. a. ber.ini udvari énekesnő, varusuuk szülöttje, a hel^ béli kisdedovoda javára reudezendő haug verseny adásra fel kéretik, tekintve azonban a zavart állapotot, melyet boszniai események elő idéztek, a varosunkban időző hadtest h:;(Máüra állítását s a tartalékosok behivasát, elhatározta a bizottság a hangveisenyuek alkaluiasb időre való halasztását.
— Iskolai értesítés. A nagy-kanizsai polgári iskolai tan''^stiilet által — felserdült leányok szamára — minsteri engedélyijei rendezett rendkívüli tanfolyamban az l»7ö — 79-iki tanévre való b írálások szeptember hó i—-5 áig eszközöltetnek reggeli 0—12, dél utáni 3—5 óráig a polgári iskola uj épületében (^1. emei.) Felvétetnek mindazon leány-uóvcDdekeK, kik a népiskola l> osztályát kielégítő eredniéuy nyel végezték és erről bizonyítványt felmutatni kepesfek. Nagy Kanizsán, 1878. augusztus hó 22 én. A poíg. ísaola tantestület.
— A fővárosi népszínház tagjainak gyönyörűen sikerült nrczképcsop -rlozalat tartalmazó „Emlékiapu-oi megkaptuk, kiadiák Bakonyi lsiváu és Báthory K. Mihály. Ára 1 trt 50 kr. G\ iijtők tiz péld.iuy után egy tisztelet példányban részesülnék. A kiallita.s, csoportozat s a kepek művészi kivitele egyaránt meiló li-gyelniet érd''.mel s igeu óhajtandó széles körbeni elterjedése, nyilvános helyiségek, kaszinók s társasköri termeknek kiváló díszéül szolgál.
— Iskolai értesítés. A nagy-kauiznai hat osztályú polgári tiu — iskolában az 1878 — 79-iki tanévre való üeiratások Folyó hó 29 élői kezdve, szeplember 2-ig reggeli 9 órától 12 ig és délutáni 3 tói 5 ig eszkuzóliotnek a polgári iskola uj epü''etében ^1. emui.) Ugyanekkor lesznek a felvételi és javító vizsgálatok. N.-Kanizsáu, 1878.augusziushó22. Azigazgatóság.
— A nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkeze tagjainak ezennel tudomására ho zom hogy az ig;izgatósag közbejárása következtében a herczeg Batthyány főbérnöksége szives volt a szövetkezet tagjai számára a tüzelő íat következő jutányosabb árak mellett felajánlani: 1 köb méter bükk vagy gyer-tyánfa 2 frt 50 kr. 1 köb méter cserfa 2 frt 50 kr. 1 köb méter tölgyfa 2 frt 25 kr. 1 köb mé-ter kevert dorong 2 frt 25 kr. 1 köb méter tég-lafa l frt 75 kr. Ez^n kivül a házhoz szállítás köbméterenkint 25 krba kerül. Wilber palini uradalmi főerdóaz szintén szives volt a másodrendű, de színien igen jó bükk vagy cserfának erdei ölét hazaszállítással együtt 9 frt 10 krért átengedni. A kik tehát ezen előnyben részesülni kívánnak, utalványt 5 krért alólirottnál kaphatnak. Oprisiu Péter, szövetkezeti elnök.
— Kénlést tettek nálunk: miben áll aa a humánus flgy, hogy a fógymnasiumi épület falába egy emlékkő helyeztessék, mely azt jelezné, hogy dicsőült nagy hazánkfia Deák Fereocz két évig itt járt iskolába? Au0yít tu- j
dunk, hogy elhatároztatott ennek készítése, de mily stadiumban van az ügy ? nem szólhatunk hozzá.
— A magyar nemzet és magyar sajtó egyhangú ellenzése daczára érvényesített boszniai hadjárat, hogy mily hátrányos és mily felforgató alakot ölt, tanúsítja az állami és közhivatalok működésére ható felette káros zsib-basztása, a munkaerők behivatnak, pedig erő nélkül munkát végezni vajmi nehéz, sőt lehetetlen.
— A nagy-kanizsai izr. nép és kereskedelmi iakolaban a beiratások az 1878/9-diki tanévre í. é. az-pt. hó elsején veszik kezdetüket és 3-án fejeztetnek be. — Ugyan azon napokban a javito és felvételi vizsgálatok .«s tartatnak meg. Nagy-Kanizsa, 1878. augusztus hó 22 én. Az igazgatóság.
— Tevés hírrel ültettek fel beunünket, mi ily zavaros időjárásban könnyen megesik, ugyanis azt jelentették velünk, hegy az az erős termetű Taródy kapitányunk-Töeghalt volna, ürömmel igazítjuk helyre egy ászos esetet s mily igaz hogy él, oly igazán kívánjuk felgyó gyulását is.
— Érte&Ués. A keszthelyi községi ele mí népisívolabau az 1878 — 79-iki tanév folyó évi szeptember hó 1-én, reggeli 8 órakor tar tandó ünnepélyes isteni tisztelettel fog megnyittatni. A b -irataaok folyó hó 29-, 30- és 31-én, valamint szeptember ho 1 és 2-án, — a javító vizsgálatok pedig szeptember hó 3-, 4- ós 5-én, délelőtt 9—12 óráig, a községi tiiskola tanhe-ly»»égében (tanáeskozmányi terem, földszint) fognak megtartatni. A népiskola V-ik évi tanfolyama a jelen tanévben megnyílik, a hova az 1808. évi 38. t. cz. 49. a szerint minden oly iskolakötelezelt gyermek járni köteles, ki a községi népiskola 4 ík osztályát bevégezvén, fölsőbb !aniuiézetbe(polgari iskola, középiskola > uein lep. Figj eituezieiuek a »züiók, miszerint 5—12 éves gyermekeiket a fentebb érintett uapokou annál is inkább beírassák, mert ellen kezö esetben arra a népiskolai törvény 4-ik § ában kiszabott büntetés terhe alatt is kényszeríttetni fognak. Keszthelyen, 1.^78. augusztus hó 20-án. A községi népiskola igazgatósága.
— Sümeghen Miklósy 3ü tagból álló színtársulatát nagy tetszéssel fogadták, innen Szombathelyre távoznák Egy izüen Szigligeti euilck szobrára jótékonyczeiu előadást tartolt, mely alkommal Sümeghi Kálmán jeles lárcza-iró felolvasást tartót;.
''-^-Fityeh<ÓLzán egy bohivott tartalékost egyik jöbarátja magához hivta bucsupnhárra s ugy elmerültek a politizálásba, hogy menetközben a kútba estek, egyiknek feje zúzott be, másiknak orra horpadt bt\ Egyéb bajok nem tórtéut.
— liövid Uirek. Bucsánszkynál »Török magyar naptár" jelent mcgl879-re. — Zu-bovics Feinlor Londonban vau. — tjl3 török fogoly hozatott a komaromi varba. — A viiág-tarlati csárdabau is megtartottak Szeut-lstváu ünnepét. — Bécsbeu egy propeller a Dunába t-ülyedi. — A főváros ÍOOU toriutott szavazott meg a mozgósított hadkötelesek családjainak segélyezésére. — 1 Öl éve, hogy Serajevóbau voltak Jenő hg. alatt az osztrák csapatok.
— A népíauitók III. egyetemes gyűlésé nagy érdekeltség közt tarlatot: meg. — A trencseni fógymu. 50 ezer frt segélyt nyert. — Félegy hazan 694 gyermek halt el turoklouban. — Veszprémbeu a i9-ik gyalogezred is mozgósít« tatolt. — A lipiki jodfürdőbe aug. lü-ig fürdővendég érkezett. — Pestmegye aiispanja nem teljesité az 500 fogat előállítását. — Jókai Párisba utazott. — Philippovich báró Szerajevo beveteleért a Lipótrend nagy kérészijét nyerte.
— A köztelken levő tanszerkiállitásl számosan látogatják. — Caicuttábau a majmok egy falut megrohantak s elfoglalták. — A spanyol exki rályné Krisztina Havreben meghall. — Zágráb ban Szerajevó bevételét kivilágilas és fáklyás zenével ünnepjlték meg. — Szerbia függetlensége, aug. 22-én hirdettetett ki. — A monle-negróiak megtamudták Podgoricza várát. — Az orosz csapatok a rodopei lazadókra rohantak.
— A néuiet császár repliczból Gasteinba utazott. — Orosz mérnököket fogtak el Erdély határain.
ki nyert?
Brünn, aug. 21 én: 29, 35, 82, 5, 21.
Vegyes iiirek.
— I Napoleon kalapját árverezték a napokban a Drouot-szallodaban. Ez az a háromszegletü kalap, melyet Napoleon oroszországi hadjárata alatt viselt, melyet később Evrard nevű komornokának ajándékozott, a most ennek unokája bocsátotta az ereklyét kótyavetyére. A kalap azonosságát okmány bizonyítja.
— A növények alvásáról. Sok növény tudvalevőleg szinten aludni zokott éjjel, ugy mint az állatuk nagyobb reaze, de ez álom nálok csak szokás dolga, ós könnyen megzavarható. Egy franczia terméazetbuyár nem régen egy
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
AUGUSZTUS 25 én 1878.
— Az xttoUó bosnyák király. A 15 ik század elején borzasztó polgár háború tört ki Bosniában. Tomasovics Tamás bosnyák király a római kúria rábeszélésére katholikus lett cs megengedte, hogy hittérítők özönöljék el az országot. De Tomasevics még tovább ment, most az ó hitücket tüzzel-vaesal kezdé pusztítani. Hatalmas fölkelés támadt erre és élén Tomasevics sajá>t Is''.ván állott. Patakokban folyt a vér, fegyvercsörtetés és harczi zaj tölté be "a csendes hegyeket és völgyüket és István győzött, győzött mindenült és Maglaj és Zepcze közt megölte saját öreg apját és tönkre tette anyját. A fanatikus István véres kezeit égre emelve megesküdött, hogy a győzelem helyén kolostort épit, melynek első kövét azon nő vérével áztatja, kivel először találkozik. Mert a szlávokuál azon ballut volt általánosan el fogadva, hogy csak azon ház lehet sziklaerős, melynek első kove ember vérével van áztatva. Ks Tomasevics István megtartotta, mire megesküdött. A fekete szemű Anizia, menyasszonya volt, kivel először találkozott. Istenén kivül Ani ziát szerette legjobban e foldon. A zászlókou Anizia neve volt és e név nem maradt ki egy imádságból sem. És István megtartotta a foga dását. haját kezével vágta le Auizia szép fejét. A szép szemek oly mereven néz ek rea, a bibor-vorös ajkak elhalványultak és többé nem csucsorodtak csokra. Istvánnak nem volt nyugta, m g a kulostor fel nem épült. Mikor készeu volt, a kxráJy egy kis zugát fogiaita el. Oly szük volt a hely, hogy kivülről adtak be neki kenyeret és vizet. Eg\ ebe: nem evett és emberekkel nem beszélt. .Anizia meggyilkolásáért büntette ugy magát; oorzaszto büntetés, mely egész életen at tart. Nyomorultau és élve eltemetve akart élni hala Iáig és kouyeivel áztatni azou laiukat, me-|vek a drága Azinia vérét itták. Tomasevics István volt az utolsó bosnyák király és a történelem nem tudja mily véget ért. Anyja be luvta a törököket, hogy boazuiják meg Torna sevics Tamás halalát es a törökök többé ki sem 111 utek. Csak a népmondából tudjuk, mint halt meg az utolsó bosnyák király és a népdalból.. mely a szép Aniziáról szól . . .
— Assicurazioni Generáli. Folyó ho 12 én tartatott meg Triestbeu az „ Assicura/iioiu Generáli" részvényeseinek közgyűlése. Eieu csaknem egész Eurupxbau elterjedt, fényes és szilárd alapon nyugvó, hírnévnek örvendő biztosító társulat immár túlélte áldásdus müködéséneK. 4l>-ik evét, s teljes megelégedéssel emiékezünk vissza ama eredményekre, melyeket ez intézet 1877. évben is megért. A társulat által űzött egyes biztosítási ágakat illetőleg a tűzbiztosításnál a ké/.b-u bevett jutalékdijn. k -k>%"ka 1.411,543 Irt yő krban dijtartartalékra, es ath^zatra íj 1.233 frt 17 kr, az -1 «Tő. évi 1,3^0.144 frt 75 kr, illetve U8,o3i frt 51 kr, eileueb.n az 11577. évi deczember 31-én folyóban levő károk
fedezésére elhelyeztetett. — A függőben maradt
károkra való tartalék az elemi ágakban GöO.271 Irt 13 krt tesz. A dijj egyek és a jövendő üzlet-e\ ekbeu beszedendő díjösszegek 11,4GG.U02 frt i''G krt tesznek, clieutetbeu az löTo. év végével
eredményezett 11,216.541 frt 30 krral, s ez összeg a mérlegazámlából tökéletesen kihagyatott. — Az életbiztosítási osztály tartalékjai 13,726,957 frt 79 kr., ellentétben az 1876 ki 13,161.691 frt 63 krhoz, s vonatkoznak 57,521.363 frt 95 krra rugó tőkékre és 290,309 frt 70 krnyi életjáradékra 38,952 darab biztosítási jegyekben. A túlélési biztositások kiválasztása után az év végével érvényességben maradó halálesetrei biztosításra szóló tőkére 18% tartalék eredményeztetett. A függőben maradt károkra való tartalék 168,972 frt 51 kr. A nye-reségi tartalék az előévi 1,664.384 frtról 1,675.233 frt 70 krra rúgott. Az 1877. évben a készben levő tartalékok 684,893 frt 12 krral gyarapodtak s összesen 17,794.212 frt 25 krt tesznek, ellentétbeu az 1876. évi 17,IU9.320 frt 13 kr. összeggel. A tár»ulat rendelkezésére áll továbbá egy 4,200.000 frtnyi alaptőke s az éveukinti dijbeüzetésekből az elemi osztályban 7,500.000 frt, az életbiztosítási osztályban pedig 2,500.000 frt remélhető. Az 1877. évben 15.729 kárért kifizetett 6,488.909 frt 80 krral a társulat által fennállása óta károkért kifizetett összeg 122,988.891 Irtot tesz ki. A közgyűlés határo zata folytán az osztalék minden egyes részvényre 222 frank aranyban lett kiszabva. E számok elegendő bizonyságot adnak arról, hogy e régi jó hírnévben részesülő társulat nemcsak hogy sok ezreknek mindig növekedő bizalma által tiszteltetik, de hogy vezénylete a vállalat érdekeit is szintoly tapintatosan, mint eredménydü sau kezeieudi.
Üzleti szemle.
Lobinayer J. F. terményuzleti jelentése.
Budapest, 187d aug. 20. Károly kórut 15.
A letolyt hét Oh a hangulat nieg.áltozou, és a nagyobb hozatalok foly táu liazáuál folytatólagosan 3U krnyi csökkenés állt be ; ellenben rozs változatlan maradt, és csupán kivitelre vásároltatott. Arp.i,
— takarmányt — változatlan, ma.áta és serfőző keresett, és 10—15 krral jobbau lett fizetve. Kiikoricza, valamivel szilárdabb, de mégis lízlet nélkül. Zab — itteni fogyasztásra — kisebb hozatalok folytán 11»— lő krral magasabb. Kepcze a tömeges kínálás, és külföldi vevők hiánya miatt ellanyhult. Vasarnap f. hó 18-án a búzában erős kinálás volt, mi áltál .a malmok vissza tartók lettek. s az árak lU krral csökkentek. A tegu.ipi gabímvasaron, — mely meglehetős látogatott volt, azonban semmi tekintetben sem felelt meg, — búza csupán tiuom minőségű, kivitelre vétetett tek.ntetbe, az ár minőség szerint ó —10 krral csókkent. Koz»t kivitelre változatlan áron vásárolták. Árpa ellenben kerestetvén, takarmányi változatlan, malata és serfózó 10 ''10 krral jobban lett űzetve. Kukoricza és zab üzlet nélkill Repczo tó-kéleteseu elhanyagolt. Ma a buza üzlet a töm- ges kinálás következtében tovább lauyhult es a tinóm buza 10 krral, lu.zípszerü lő krral es-.kkeut Mai árak készpénzéit 100 kilcnként Budapesten: l''ísza-vidéki buza 7b kg-os minőségű 9*70—8<> ; Pistvidéki 935—JÓ; Bánáti 9 45-50; Kehérmegyei í* 60—7o ; Felső magyarországi vlU—20. Tiszavidéki buza 79 kg-os muiőségü 10—10 15; Pestvidéki 9óü —7U; Báuáti 9*00—65 ; Fehérmegyei 9 —iU; Felső magyarországi 9.jó—45. Tis*avidcki buz* 80 kg-o* min ''.ségtl 10 2)— >0 ; Pestvidéki 9 75—80; Bánáti
— •---— -— ; Fehérmegyei 10 15—20; Felső ma-
gyaror3záiii 960—80.
lt >7.a — emelkedett — 6''—G''i5 ; Árpa — keresett és emelkedett — takarmányi 5 6U—Ü ;
maláta 7''—8 —; serfőző 8 50-9 — ; Zab emelkedett — 5-60—6 — ; — Kukoricza — emelkedett — 540 — 60; Káposzta repexe — erősen csökkent 13—13 10; bánáti repeze 12 70—12-80.
Liszt; A lefolyt héten az üzlet kellemeabnek mnt itkoxott, mivel külföldről különösen Anglia és Sehweizból mégis uéhány rendelet érkezett, ellenben a belföldön az Üzlet nem változott
Utazók névsora
N.-Kanizsá- 1878. aug. 7-töl 1878 -aug. 14 ig.
,0 r o s fc 1 á n"-hox czimzett szállodába: Kulcsár K. Legno. Lázár M. Keszthely Hecht A. Bécs. Kalcsis M. Bpest. Weisz J. Boglár. Schah J. Keszthely. Waltker F. Sopron. Bernhardt J, Prága. Varga F. Vág-Szered. Csiba Qy. Szerdahely. Rosen-berg E. Egerszeg, Köder J. Bécs. Kolin A. Veszprém. Lukáca B. Perlak. Rósa J. S*igetvár. Nagy J. Szigetvár. Lukács Oy. Bpest Bakó J. Egwrszeg. Kovács J. Lctenye. Walleé E. Mszombat Österreich M. Egerszeg. Czopi J. S*j tör. Kunos L. Tihany. 8ul-ler B. Mszombat. Holcxer A Bindberg Szilágyi L. Körmend. Böhm V. Sűmogh. Böhm F. Sz.-Laszió. Brenner J. Sopron. Iloffer A. Egerszeg Ernst J. Csáktornya. Schwarzenberg II. Szalabér. Mark B. Círaez. Hebling E Bpest. Roszi P. Zágráb Fischer J. Würzburg. Pring. J. Prága. Kellner J. Bécs. Honk J. Matersdorf. Krausz M. Pécs. Némoth E Halmágy. Burián P. Esztergom.
»Koron á"-hoz czimzett szálló lába: Erhart Oy. Paca a. Kohn M. Brünn. Preiter H. Bécs. Ocrhardt J. Sopron. Mayer J. Prága. Oa^zuer N. Bpest. Kohn B. Bécs. Steiner A. Grácz. Helfy J. Budapest. Kelcz Oy Lendva Helmuth G. Bpest. Dervarics J. Kozma-d-mb. Práter M. Bpest. Wagner G. Mesxtregnye. Pr a«hurgei L Bécs. Zamfrankel J. Bécs. Dr. Guoth S. Gotthard. Hubert M. Bécs Brandl J. Béc«. Küss E Zágrá*». Steiner J Bécs. Frieoman H. Bécs. Zsid-lay J. Alád Roserberger J Czel.
Szarv as''-hor. czimzett szállodába: Weis«. N. Vízvár. Kutschera P. Prága. Thors N. Triest. Schlesinger N. Bécs. Horváth M. Sz.-Mihály. Epstein N Bécs. Klebina Gelse. Báde Berlin. Hegedűs F. Bj.cst. Fri ch L Ap^st. Michl F. Prága. Jung R. Bécs Spitzer M Csáktornya Reif N. Pécs. Schön X. Bécs. Princz J. Bécs. Grünwald N. Becs. llirschel M. Domború. Lenk Ö. I>endva. CseaZnyák L. Per-lak. Kohr. B. Bécs. Lár.ár X Vizvár. Guthin Lendva. Hciroler J. Orácr.. Hubay Oy. Fgressy. Weiner V. Bécs. Fúhn M Bjcs. Kardos S. Szobb. Antoritt N. Zákány. Stern M. Zágráb. Sclnvarzmann N. Bécs. F-lkl N. Szt.-Gothárd. Löwy J. Bécs. Tomko N. Pécs. Stern J. Pécs. Kohu J Bécs. GriiZ N. Vizvár. Huberth N. Kassa. Sott?nhofer N. Bécs. .Spitzer L Zágráb. Sonnenfhal Prága Roheim Mohács Greis-hahn N. Bécs. Kitky N. Barak. Löwy J. Fehérvár. Kisler M. Mécs. Kalmár B. Magyarod. Wurm J. Bruck. Lukács B. Perlak.
Papírszeletek.
E^y lelkiismei et«ís zsidó. Egy zsidót megkért egyik barátja, hogy leánya számára a lipcsei (Németországban) vásáron egy pár aranyhalacskát
vegyen Aaron elmegyen s alkuba borsátkozik az eladóval. Kiválaszt egy pár halacskát, kihalásztatja a medenczéből, előv. sz egy próbakövet » elkezdi egyikének hátát a próbakőhöz becsületesén dörzsölni. A kereskedő elszörnyüködik ezen embertelen bánásmódon, s szemrehányást tesz Ábrahám fiának. Ezt azonban nem hozza ki flegmájából a kereskedő nemes haragja s igy válaszol: Mit akar I nem aaiud arany a mi fénylik, a halacskák rézből is lehetnének; azért megpróbálom, aranyból vannak-é ?
A. véletlenül rálépett B. csizmájára, a melyben szinte véletlenül ennek a lába is beun volt. Nem csoda, ha B. kifakadt :
— Ejnye, d.: tökkel ütött vagy
— Igazad van, barátom. Emléks/.el, niiko. fival fölmásztál a fára, és fejeddel fejemre estél? — felöl A.
Szerkesztői fizeiiet.
2921. B. Bpest Szíves köszönet. Készséggel teljesítjük.
2922. K J. é». N. A. Füred. Megkaptam, a nem érdemelt küldeményért hálás köszönet.
2923. S F. Bpest. Sajuáljuk, nálunk is oly körülmény állt be.
2924 P. P. Bpest Köszönet a figyelemért.
2925 T. P. A 9 példányt postára adtuk.
2926. „Családi csöndélet : Megkaptuk.
2927. L—y. Nem közölhető.
2928. „Szüretre"- Várjunk még vele, az is, ez is savanyu.
Augusztus 25-tól asgnsztas 31 lg 1878.
Hó- és hetinap Kath. és prot. , (J ö r ö g naptár naptár ÍV ntj
34. Jézus siketnémát gyógyít meg. Márk. VII.
Sá muel 27 Kedd Kái. Józs. 28'' Szerda lAgOstOn 29 Csütörtök iJán. fej. 30j Péntek ¡R.»za szűz 31 Szombat Raimu-id
14 Mi<-hea|
m
15 N. B.
16 Diomid
17 Myron
18 Flórián
19 András
á* 5*5,
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos. Nylixt&i:.*)
Igen diszes szalon bútor és egy kitűnő Bösendorfer-féle zongora el költözködés miatt eladó.
Batthyányi utcza 11 számú házban.
• E rovat alatt közlöttért felelősséget n0m vállal Hzerk
JL>
Cs. kir. szabadulni, általános biztosító-társaság (Assicurazioni Generáli) Triesztben. Negyvenhatodik számadás A az 1877 ik évre az életbiztosítás kivetelével valamennyi üzleteket átölelve.
Mérlegssámla 1877. deczember 31-én.
Vagyon.
i
s \\ 10 11
12
13
14
15 10 17 10 IS*
20
A részvényesek biztosított ad-''»s levelei Városi telkek :
Mezőgazdasági birtokok U as''orrzá^ban 1.729 hektárnyi összes terület K<"-lesönök életbiztosítási ivekre Aktiv életjáradékok cs jelzálog által biztosi:.itt .1 biztosítottak halálakor felveendő tőkék költségei Kamatozó jelzálogosított tőkék az osztrák-magyar államban, a zálogoiztályé kizárásával (^alap. «zab 1. rész e) b«tii.) Kamatozó jelzálogosított tőkék fekvóségekre Olasxorszá^han a fönti r.íhigosr-tályé kizárásával.
Kölcsöuök letéteményezett álsamjiapirok, kereskedelmi és ipar részvény.-kr • Értékpapírok, ipar és kereskedelmi részvények, jegyzék szerint (A melléklet) Váltók .1 lárczábao, különféle h<lyek«n fizetendő. Előlegek a jelzá''og-osztály rész .''re.
Mezőgazdasági, deczember 31-én iné»: eladatlau termesr.tiné''ivei a társolatnsk
olaszországi bii tokairól. Különféle baukok és hitel intézeteknél íolyo számlában b''t.''teménvez«|t pénzek kamattal.
Pénzkészlet a társulat trieszti és veleiiczet igazgatósági pénztáraiban Ugyanaz az (igynökség-k pénztáraiban. Snldo víszbíztositók számláiból.
Saldo a távsaság -1199 ügynöksége felügyelőségei számlá ból t>rálioz kötött életbiztosítási jutalékok Adósok különféle czimekért.
Butorozat az intézet vslamennyi irodáiban, czégek. papír és nyomtatványok raktaraibau.
Deczember 31 -én érvénybe lépő jut dók ivek és késöhh: években behajtandó jutalékok.
Triest, IS.8. juuius 24.
154*1-172 14 8 115 7r.
29HJOKJ 3769293 207.W23
1625587 IX»
2388944 07
483915 73 373072t:íO 31» HI5.S|:4 10332134 369687 61
07 94
149465
;*0
624494 «.»9

34 tS
119492 17IS9-278176107 04 l4 40
1191118 714761 871484
118224 232S4009
1194<X>U2|«6
52 28
TARTOZAS.
1 Tórr.stóke
2 Az A leszámolás nyeremény tartalékja
Ugyanaz, B leszámolásnál Rendelkezésre álló rendkivülí nyereményt.nUlék
3 Tartalék bejelentet'', de deczember 3l-ig még folyóvá nem vált káresetekre
a) tűzbiztosítást ágazatra.
b) tengeri és szálitási biztosítási ágazatra.
c) jégkár elleni biztosítási ágazatra. d> életbiztosítási ágazatra.
4 Jutaléktartalék az A leszámolás még 1877. decz. 31-én folyó bizsositásra
a) tűzbiztosításra.
b) tengeri és szállítást biztosításra.
5 Jutaléktartalék a B leszámolás még 1877. decz 3l-én folyó biztosítására.
a) halálesetre.
b) a fi-ltétlrn életjáradékra.
c) megélési esetre éa elhalasztott járadékokra
6 Osztalék-alap az életbiztosításra nyeren ény-osztalekkal.
7 A két életintézrti osztály vagyona kamatbiztositásnal
8 Ugyanaz a hivatalnokok nyugdíj-pénztáráuál
9 Saldo a véghiztosítók számlájából.
10 Saldo a* ínt*z«t ügynökségeinek számláiból.
11 Különféle hitelezők
12 Tartalékalap kétes követelésekért.
13 Rendes osztalék a részvényesek számára.
felülosztalék
14 A k.''t igazgatóság tantíéinjei.
15 A hivatalnokok álapsxerü jutalmazásai.
16 Nyeremény fólösleg az 1878-kí átvitelhez.
17 Jutalékivck és későbbi evőkben behajtandó jutalékok.
6!»7l91 (58 778039 0 2<XXX>0 —

5ÍMÍ468 12
169770 51
4032 5(-168972151
_ . 1_
1411513 9 512:« 17
3110495 27 1464968 98
4151493 f>4
---1.
117606 82480 —
42(HX)00
1975233 7i»
849243
1462777
64
12
13726957 79 43%h9 75 137065 81 142628117 189323*93 74 >4 49 166390 21 S<XKX)|—
2208<i!_ 130I8S4 1G92 44 1173 ¡44
23284009 55 TT466Ü02 96
Az „Assecurazioni Generáli44 igazgatósága
M:islnn Le?i - 0. Morpurgo — I Pesaro laurogonato — Amb. dl S. B»lli A fótitkár:
iroda Budapesten: az intezet házában, Dorottya utcza 10. sz. A cs. kir. sz. Assecurazioni Generáli magyarországi föűgynőksége.
Ellenberner, Krellwiii Rott.
HL Besso
Josef PM,
Grasendorf b. Stockerau,
einpfiehlt zur gegenwärtigen Saison seino .
Patent Hand Dresohmasohlnen aufwärts von tl 90;
Ein bis aohtpferd. Dresohmasohlnen mit und ohne Putzwerk auf-wHrts von Ü. 200; Universal Dreschmaschine, liefert die Frucht rein geputzt bis in den Sack, ssinmt Säulengßpel und allen Riemen complet fl. 675
Patent Dampf Dreschmaschine ml, b( stein Locomoblle, ulb- Kiemen Seil Msehmierer und einem Satz Werkzeug, complet fl. 3675; Automatische Windmotoren znm Betriebe von Pumpwerken für Ile- und Einwässerung von Wiesen, Feldern, Glirtneroieii, Privat Wasserleitungen, Entwlis-sornL''g von Gruben und Steinbrüchen eet., sowio
Landwirtschaftliche Maschinen nl-
ler Art zu bedeutend ermässig-ten Preisen
Wiedeiverk,Hufer und solide Agenten erwünscht. (653 9—10)
I
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI K 0 Z ö N Y.
AUGUSZTUS25 éu 1878.
1123
ír

HaMmann Ignáez,
is 78.
Árlejtési hirdetmény.
A pér«-vara»di államuton vf.szélyextotrtt lot^nyfi Miirahi/1 balparti lejének t>íxto*itás& czéljáhól helyreállítandó 2 ss rkantyii a nagy-uiiltóságu közmunka és közi" kod esi miuísteriuui lK»8. rvi nngosztus 16-án ji k«-lt ''.»Hl *záinu magas rendeletével írt iH> krnyi összeggel «mi ~
gedélyeztotntt.
Kft-n uiunka biztosítása tekintetéből alólírt hivatal irodájában fol)ó ISTS.éví tzoptumber h > ő-én reggeli 10 órakor, Írásbeli ajanlatok elfő-
d.''íjával |> irosult nyilvános ■** béli árlejtés fog tartatni, melyre a vál l.ilko/.ni «»andekozók azzal hivatnak meg, hogy az árl«*jtésbeni ré''zt-%«rvóa cselére, magukat a fentkitett összeg 5"|„-vel mint bánatpénzzel '' ellásák, mely vállalkozás esetéhen azonnal Itl" „ biztosítékra les/, ki- | egészitcudö.
Ar. írásbeli ajánlatok fennt kitett nap reggeli 10 óráiif fogad ta''nak cl, ezekben az ajánlattevő neve, lakása és polgári állása pontosan fc.t« ••ndíí; továbbá számmal é« szóval kiírandó azon száztóli elengedés mely.-rt exen munkálatokat elvállalni szándékozik, világosan kifejezendő i v.''gri», hogy ajánlkozó a nmukálatok.it és feltételek tartalmát ismeri es elfogadia.
bn tanácsadó férfiak számára
tizedes (deeimal)
aj áii] i a a
tizedes
II. e.
uiéri eggy áros, kiraly-ntcza N.-Kanizsan,
közönségnek dúsan felszerelt
raktára t,
mór- !
m
é r 1 e g
melyben bármint-inil nagyságban, a legjobb és legkitűnőbb tizedes
legek kaphatók.
Ugysxint«'' elválial minden megrendeléseket, melyek gyorsan és kielégítően, a l«vjutányosabb áron eszközöltetnek. A n. é. közönség kegyes pártolását kéri a FENTI.
A;: Írásbeli janiitokhoz a vállalati tagytnarvar állampapírokban csatolandó
A infiszerelvények f*s feltételek a/. íZukott hivatalos órákban raegtekinthetók
ö«s/.eg l08l. j«'' készpéii ben
alulírott hivatal irodájában a
Zala-Égerszögen, 1S7* évi augusztus hó 9-én.
A 7alamegyei magy. kir. építészeti hivatal.
lilással
lcgnjabbaii javított azög^csrandszor-1 4 vouó marhára, akár pedig kézerőre is alkalmazva jótillns és próbaidő melleit bérmented vasúti sxál-felette olc. só árak mellet szállítunk.
Jóravaló ügynökök kerestetnek I^mételadék előnyben részesülnek
Mayfart Ph. es tarsa gépgyáruk
Frankfurtban a Majna mellett. (C07 14
101
M
OLL SEIDLITZ - POltA.
C''ool- nl-L* rn* a-ol/wlí minden doboz cy.tmlapján a sas
*<xk akkoi Aaiocn, ,:„ Bok,,0rt„it.m Tail
lenyomva.
ilflnictő bírósági itéiett-k ismételten coustatálták ir.égem és vé<!-|. g.-in iiieglianiiaittatását ; azért óva ínt-m a közönséget a* ilyen hamisítványok \ áoárlása ollón , minthogy azok csak ámításra vannak
számit % a
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o. é.
Valód: minőségben ax x-el jelölt czégekn.-l.
RANCZIA BORSZESZ SÓVAL.
F ''A i-^oi.^i.ixliat l»b óiise^fly/.ti r/ete .1 ,<*.n • e«io eiob.M i>é^nik
min.''.''-ii i*lso r- K i11<«• • gy ulla..ásnál, a legtöbb betegség ellen, min tu-iiiiemii seno"«ülések, fej-, Ml- és fogfájás, régi sérvek és nyílt sebek, rákfekélyck üszök, sxcmgyülladás, miudeunemü béonlás és sérülés stb. s b, ellen.
I vegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
Valódi minőségben a f-tel jelölt czégeknél.
lORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
Di
Krolui M. és társától Bergen ben (Norvégiában*.
Ezen halináj-r.sirolaj valamennyi, a kereskedelemben t lőfor-! ■ ló faj között az egyedüli, mely orvosi cxélokra használható.
Ara egy üvegnek használati utastással I frt o. é.
Különösen li<ry(»knire méltó a hírneve*
Dr. Forti-félc
SEB-TAPASZ,
mely rendkivüli gyógyereje, ••!választó, érlelő s láj*lal<nu c-«illapitó halasa által leggyorsabb, legbiztosabb s egyszersmind gyökeres gyógvulást eszközöl különnemű bajokban. — Ily bajok a torokgyulladás, légesőhurut, b ő r k é a-barnaság, hnrtyáagyik ^t''ronp. angina) mindennemű megsértések, hirapás. szuráa, vágás vagy égés által támadható sebek, megíorrAaások, darázs- vagy méhszurások, konok fekélyek, znzatok (contuaiók) meglepő gyors fájdalomcsillapítással — rögzöft daganatok, gümók, tályogok, pokolvar, (carbunculus puslula ma ligna), megkemény k^dések . genyedí^sek , vérkeléaek, minden mirigy betegségek, görvélyea fekélyek, tagyda* ganat, ujj féreg, körömméreg, vadhús, tagszivaes, csont-szu, kifiezatnitáa és niHfrrándulások, helyi csuz; tnvábbá a szülés folytáni lábfeltakadások és sebek, fájós, tekély zett vagy már genyes női mell — Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi műtétnek mellőzésével — egyedül ezeu jeles sebtap isz használata által meuekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és méfa"íullÁnkja csupáu ezen tapasznak rövid idei használata t oly tán annyira előtűnik, hogy azután a testből kúzöuségesen szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása uem sokára b-következik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jeleasége leghitelesebb egyének számos s különös kívánatra bár mikor felmutatható bizouyitványai által már régen .1 legfényesebben eli«mertetett — rendkivüli s legkülönue. mübb esetekbeu megpróbált hatásánál és fellünü sikeres eredményénél fogva, melyek haszuálata állal még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított hírét kétségbe-ví>nhatlanul igazolja.
Egy csomag ára 50 kr, nagyobb csomagé l Irt használati utasítással együtt, postán küldve 20 krral több. Egy forintnyi csomagnál Itissebb szállítmány nem teljesíttetik.
Központi küldeményező raktár: Pentoii TOKOK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király u''cza T-ik sz. a. Nagy^Kanizsán: P r á g e r li é 1 a gyógy-szert árában, AlsóLeudván: Kis Béla gyógyszertárában. Sümegen : Stamborszky L. Szombathelyen Pillich P. gyógyszertárban.
A t. cz. gyógyszerész urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felszóllittatuak, miszerint e részb.Mii ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FOKTI LÁSZ-LÖIIOZ czimezve: Budape»t (Hác.zváros, Hocakay tér, 719. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít.
Vidéki bérmentos levelek általi megrendelések az árnak készpénzbení beküldése, vagy postai utalvány, vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban tel jesitietnck. (058 G — 50)
Valódi minőségben a *-al jelölt czégekuél
Rak''.árak : N.-K a nízs a (x) Práger Béla gyógy, (xf) Bosenberg József, (x) Fesselhofer József, ^x) Rosenfeld (x) Belus József g)''''"tryszerész — Zala-Egerszeg (x+*) »Gyógyszertár a Kr.''. lélekhez., — Barcs (x) Domer 8. Csáktornya (xi (»»»iicz L. V. gyógyszerész Karád Bernatxky A. gyógyszerész. Kapós-^ ár (,xr*) Kohn J. (x) ¿chröder Sándor gyógy. Kaproncza ^xf''^ Werli M. nyógy. Kószeg fx*) Csa<sinovics Ist. gyógy (x*) Kflttel Ist.
Keszthely (x) Schleifer A. (x) Wünsch F. K ö r ni e n d (xf; 1UU Ján. ázom hat hely (x) P.llich Ferenc« gyógy. Sopron (x) ! Q,''»mmrl»..n Mezey And. gyógy (x) Molnár L. gyógy Verő Cze (x*) Becs J. K. K M
Ékszer-árverés.
gr.gy. Hánok-Sz.-üyörgy (x) A. C. Fibic gyógy Zágráb (x) alá fognak büCSátatlli. ilittlbach s. gyógy, (x) Irgalmashoz gyógy, (x) H gedüi Oy. gyógy, (x*) P. rklet Jáa. gyógy. Sí a 1 o n a k (x) Schwarz ünsxtáv gyógy. K a r a d
X; Hochlítz Ist. (,x) Bernátxky A.
24—40)
(678 2- 2)
Baroza Sándor m. k.
bizottsági elnök.
.... Mfinv H l u.»n miniAI •
gyengeségi állapof okban B
Oly ecyének, kík magömlés-, nemi gyöngeség, hajkiballás-, valamint idillt bujasenyvb^n »zeiivMiwek ezen a mafla nemé • ben egyetlen mii állat tanacsst és gyökeres segélyt nyernpk Megrende.hetö a következé helyen: (61 f> 13 -*)
Dr. EFIIXTST Xj., Budapest, két sas-atoza 24 (Ára 2 frt.)
Ki f hir»» mfi írtík^rM m<~.i akir jo''ö*^«''. kivinatm eny ¿rdeltf», kí-
ppltkol cl 1 Atoll kironotot ka|> sbtV.I díjtalanul ta<vkill.hr ; axoubau senki •r >r>tc ta<Mi tnJMCál alá addig SJ v«J ko»clr*fni-k, a míg kjvouatot uem olva>u.
^ 11 « Z i 1 ./ j . ''■.- • la i > - *t '' A f-j * • * ■_|
Hamisítás ellen minta és védjegygyei biztosítva.
lUtzAf,
Gyomor-só
(Emésztó-por)
-tói.
Sáo h a u tyi a n n G y u 1 á
Ar. országos gyógytár tulajdonosától Stoekerau
<>rvnní tekintélyek elismerő nyilatkozatai szerint a í"giscn«<rteiih fűszerek összetétele áltál, külontt* batá"" gyógykivonatnak bizonyult ho a? «»mesztés és vértisztulásuál, valamint cx-^k következményeinél, úgymint a fölösleges gyomorsavnál, étvágyhiány, gyoiuorhov és szomlasok-nál Hatályos szer gyengeségi állapot ellen nők és gyeim''-kekné. . halvány arexszín, lesováliyodás, s^rgssáp és köszvény ellen. Folytonn használat által ez az epTodülí biztos szer, buskolyság és lépkoros ke-délyliangulatnál.
A nMt-dicmist-h» Wohensciirift" április ló. száma a következőké; irja . .A stockeraui gyógytárbol való gyomor-só hasznos szer emésztési bajoknál, gyoniorgyengttlés ¿s hurut ál, valamint az étvágy hiány sth.-nél iccti jól miiködik, söt t^bb mint jó hatásúnak hix»nyult — üsszt--tétele a legpróháltabh fűszerekből oly kitűnő hatásn, mely a legnjuSH | időkben elóazör jutott köztudomásra A jó sikert láthatólag idézi elő, és túlszárnyalja azokat, melyek eddig a baaxourafordjtasnAl éleretttek ; és így mindenki, kt tudja, mily határozottan károsítja az egészséget * háborgatott emésztés, és mint rontja le a testi állapotot, nem fogja egy ily srernek hatásosságát felreismerni»
Kgy doboz ára 75 kr. Vidékre utánvétel mellett a legkevesebb két doboz rendelhető.
Valódi minoségbeu csak F r a urnal kapható Nagy Kanizsán.
g e r
Béla
gyógyi»erész (6»>8 ö - 10)

ajánlja
nyolez különféle ixi;j)[)i*l jól borendezetf.
könyvnyomdáját
Proíjrammok, falragaszok, sti) nvoiníaívánv«»k tryors. pontos és hibátlan elkészitt:.si;re. Olcsó
árt biztosit. Továbbá
könyvkereskedésében \airy-Kanizsán kapható
Mindennemű irodapapir;
1 rizsma finom irodapapir csak 1 r rovátkos, duplán enyvezett .
1 „ fél minister......
1 * egész minister .... 100 nagy negyedrétü lenboriték egész név
. 2 frt 20 kr. • 3 . 10 . . 4 , 20 ,
8-9 , - , és lakhelv ki-
Xéhai Cliernel Olivérné hagyatékához tartozó iíói-ékszerek, órák és ezüst evt''íeszközök f. évi szept. hó 5. napján, délelőtt 10. órakor a városháznál nyilvános árverés
nyomásával együtt 1 frt 10 kr. 500 példány 2 frt 50 kr. ''ezer példány 3 frt 40 kr. Havanna papíron 1000 példáuv-nóvnyomással együtt csak 3 frt 50 kr. A leggyönyörűbb
levélpapírok
20 levélpapír 20 botiték és tokkal 30 kr., szines monogrammal csak 50 kr. — 50 levélpapír 50 borítékkal csinos tokban 100 szines monogrammal együtt 1 frt 50 kr. — 25 levélpapír 25 borítékkal gyönyörű arany monogrammal díszes tokban 1 frt 50 kr. Végre ajánlja
3000 kötetből álló
magyar-német
köles önköny v tárát.
Olvasási dij havanként csak 50 kr.
Nagy-Kanusán, n^funatott a kiadó laptulajdanos Wajdits József gyorssajtóján.
\
NAGV-KAN1Z8A, 1878. Augusztus 29 én. 69-IU: azétm Tizenhetedik évfolyam.
Mi ''Wfl H&i^--—--*--
i Elófl2etetl»r : C) __________u 1 A- I»p sxallemi résxét ¥
fei ir "Sl A I 11 IIA A11IV
m m m m ■ h mm m m ■ ■ ■■ w m m g n 1 ■ ■ m ■ ■ ■ W i
petilsorbau CB ■ ^^H H ''ft^^H ^H '' j^V '' ■ • ^B ■
m ■■ ■ ■■ ■ ífn m ■ ■
HJH ■ H^l ■ HS H ^m ^H H ^H^^h
... .... ^KsBk ^H '' -^^B ^H1 munkatár
!■ fi h ffil ■■ ^^ ■■ Hl ■
Kincstári illeték minden j
>egyes hirdetésért kiilönf __• „ • __lKéxiratok vissza u-ai.
J »0 kr fixctendő. { elübb : ,Z A L A.- S O MI OGYI KÖZLŐ X Y/ j ^ küldetnek. *
N.-Kau»zsavár08 helyhatóságának nemkülönben a „n.-kanizsai kereskedelmi 8 iparbank44, „n.-kanizsai takarékpénztár44, a „zalamegyei általános tanítótestület", a n.-kanizsai kisded-ncveló ogyosület", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai kftIválasztmánya44 s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítőbe.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Nagy-Kanizsa, aug. 2;$. 1878.
Miután Pestmegye alispánja a „Pesti Napló" 202. száma szerint a honvédelmi miniszter által kirendelt 500 kétfogatú ko-csi és annak Bosniába szállítása ellen fel-szolalt, sut kilátásba helyezte, hogy a kérdéses kocsik előállítása miatt karhatalom is igénybe veendő lészen, — nem lesz tán felesleges, ha erről e lap hasábján is megemlékezünk.
Nem tudjuk, mikép a honvédelmi miniszter ur minő törvény által indokolja és indokolhatja azon rendeletét, mel>lyel a lo-vuk és kocsik kiállítását rendelé el, ezt az lSGö. évi 40 és 42-ik törvén) ból nem magyarázhatja, hisz a 40-ik törvény y-ik § a a népfelkelés hivatását tárgyazza, de az esak személyről és korántsem személy és vagyonról intézkedik, sot annak 2-ik pontja hol az mondatik: „a felkelés evégből, mint a véderő kiegészítő része a népjog oltalma alá helyeztetik" ; vagy tán a nepjog altala ma ugy magyaráztatik, mikép a megyék, mint megyék a miniszter által megrendelt lovak, kocsi, ezzel kocsik lételét a jogon kívül eső tárgynak leuni osztályozza, egészen más azon körülmény, ha egyes vidékek ellenség által, mint édes hazank kiegészítő részei megtámadtatnak, az ellenségnek ezen megtámadott részéről leendő elüzetése forog lenn, s ekkor a népfelkelés a törvény értelme szerint elrendeltetik s ha itt a fegyveres erű ugy ennek élelmezése szükségli s szekerek kiállítását, azt tudjuk, hogy ezt teljesitni minden honpolgár legelső és legszentebb kötelessége, de hogy Bosnia és llerczego-vina hazánk kiegészítő részét képezné, azt tagadjuk, igy annak elfoglalása ellen tiltakozván a magánosok tulajdonának e czélrai
TÁRCZA.
11a kiszáradt!
Ha kiszáradt már a talaj, Melyen ax ¿let fájn uü. Hiába éri uapall*ar, Hiába v*ri ax es«í, --Gyökére »-/.áll sí elmnliU Lauau halállal hamvad el, Boldog a sxiv, ha már nem küzd Elhamvasztó érzésivei
„Az élet álom", — képzelem Kábitja el a lelkeket, Mit boldogságul vél a sziv Gyakran CN.-ik öuátknnk lehet ; Roncsolt Ii.-ijiS az emberi Kl«rt háborgó tengeren, — fi küzdünk az áriaí mé^ azért, Mert uéha révparthoz visxen ! . .
S ha annyi küzdés, — vés* után Egy eljut a révpart felé, Létének ábrándképeit Ugyan Lány van, ki fellel« V . . Az élőt véghatárairól Uothevel hány sziv felzajog : — Ha viaszan^z létéjibe, — .Világosságot adjatok. •
Kinek szive okj- érzetéit
Dob.''gni tud, hadd éljen ő,
De nem jogos, viselje piég
Terhft tovább a szenvedő, —
A gondolat csak kint növel.
Ax érzés a hegedt sebet
Felszabja : x e u g ü n k csak ha már,
Szebb ctélért élni nem lehet!
KOSS GYULA.
felhasználását sem tartjuk a törvényes igaz-saggal összeegyeztethetőnek.
Ott vau az 1873-iki XX. törvény, hisz ezen törvény alapján a hadsereg és honvédség mozgósítása esetén a szükséges ló állomány előállítása törvényen alapszik, mi szükség törvénytelenséghez és alkotmány megsértéséhez n\ulni akkor, midőn van
o * ''
törvény, melynek alapján a szükségletet fedezni lehet, hisz a hivatkozott törvény első szakasza ezt mondja: »Hogy a fegyveres erőnek egészben vagy részben való mozgósítása esetében a szükségelt lóállomány minél gyorsabban és kelló mennyiségben biztosíttathassuk, minden lótulajdouos köteles hadi szolgálatra alkalmas lovat inegfeló kárpótlás mellett az áilam részére át eugedui." — Tehát ha iiosnia és líercze-govina elfoglalására rendelt katonaság élelmi szerei szállítására az államnak szüksége van, tessék a lovakat beszerezni és felhasználni, hanem ugy e akkor azon kiadás a közös cassa terhére történvén, ebből Magyarországra csak 30% esvén, mig lajthántuli országok 70% megtérítés ala esnének, de ha Magyaroszág megyéi a kocsikat előállítják, ezt egvesek fogjak érezni, az összes kiadás csak az érdekelt község tci liére marad, hol tehát itt az igazság, vagy most már annyira suiyedtünk, hogy uiég a törvény sem szolgai eljárási alapul, tehet a rninister ami neki tetszik.
Feltéve, hogy kocsiaink előállíttatnak, azok a hadsereggel elszállíttatnak és ott visszatartatván, mint ilyenek esetleg az ellenség birtokába jutnak, kérdjük az az alispán, főispán vagy szolgabíró fogja meg-tizetni, ki a lovakat és kocsit előállítottá, vagy pedig ismét azon község, mely annak
„Parisig és vissza.44 *
— Útirajz. —
liátorll Lajostól. VI.
A még mindig üzemünk ulóltállú homlokzatunk szobrászati ieldisziléae a Irauczia művészeknek ritka alkalmat szolg.-lllaloit ahhoz, hogy magukat kitüntessék. Az elkülönítő pilléreknek talapzatán, vagy a támoazlopo-kéu, melyek a homlokzat hosszában állanak, — tizenegy az egyik oldalon, közben a központi épitméuy és tizenegy a másik oldalon, — óriási nöszobrok vannak elhelyezve, melyek a kulöuféie nemzetiségeket személy esitik, v.»gy, esetleg az azoktól lakolt orszngokat jelképezik. Ezen alakok kitűnő szobrászoknak müvei, s alig vau egy a huszonkettő közölt, mely nem volna kitúuö vagy művészies. Különösen sze rencsések voltak jelvényeik megválasztásában. Így például Görögország kezében a Phidias .Jupiterének kis mintáját tartja ; mig Olaszország, (tulajdonképp ltaha) kezében majdnem épen oly híres mu mintáját, a farkas által szop-tátott ltomulus és liemus csoportot tartja, llun-garia csizmás lábát bivalynak szarvakkal ék.s tejére nyugasi-tja; Norvégia, kötélcsomón állva, régi faragású evezőt tart kezében ; s Svédország, prémes mentéjében, kezében ossz^gön gyölt papirost tart, 9- melyen jeleseinek, Ltn naeus, Swedenborg, Alstrőmer, s másoknak neveik vannak feljegyezve. Amerika lábainal sas áll, jobb kezébeu az Unió lobogóját tartja, balkezében összegöngyölt papir ívet, mely az al-
* Moutváuyul.
előállítására kötelezve volt, téri ti meg az innét felmerült kárt.
Íme tisztelt olvasó, a helyzet itt van a maga szárazságában, mégsem becsültetik a kocsi és ló értékét akkor, midőn aunak kiállítását elrendelik, még csak elismervényt sem ad a kormány az átvett tárgyakról, hisz ha a mozgósítást ez alapon véli végrehajtónak a kormány törvényesen még akkor is köteles volna az át vett tárgyak illő árának megtérítésére, tessék csak a törvényt betartani, ugy uem lesz zúgolódás, tessék a lovak, szerszám és kocsi árát kiűzetni és ugy mozgósít ni, nem pedig a tulajdon szentségét lábbal tiporni.
Jó lesz ha a kormány meggondolja, hogy a törvények hü betartását a nép tőle várja, s ha ennek megfelelt, ugy követelheti csak, hogy a nép is azt betartsa, mert ellen esetben, ha maga be nem tartja, hogyan kívánhatja, hogy azt mások is betartsák.
llisz Magyarország Bosnia elfoglalását nem csak nem akarta, de sót nyilvánosan és törvényesen ellenezte. Magyaror-szagot még csak azzal seui lehet vádolni, hogy a foglalás akaratával és beleegyezésével történt.
KOVÁTS JÁNOS,
(ig_\ véd.
Zalavármegye
törvény hatósági bizottságának jolyu 1878. évi szeptember 2-án és folytatva tartandó rendes közgyűlésében Jelveendő tárgyak sorozata. -
Alispaui jelentés a törvényhatóság állapotáról.
Ciertáu Károly árvaszéki elnök ur lemondása folytán megüresedett árvaszéki elnöki állaa betöltése.
kotmányt tartalmazza. Oroszország kettős karddal és kétfejű sas czimerével labat büszkéu az éjszaki leltekén tartja; ellenben Anglia, az egyik oldalán Ausztráliával — ollóval a jobb, quarcznuggeltel (ékesség) a balkezében, másik oldalán meg drágaköves és kormányzóbottal felékesített Indiától környezve, mindegyik hozzá illő öltözetben, (mi kár, hogy Cauada nem volt hasonlóképen bevezethető !) felövezve ail; éa — Bzárnyas sisak a fején — oroszlán sörény nyel ékeaitve, lábát delphinen tartja, közében háromágú szigonyt fog, a nyugodtan, parancsoló tekintettel előre néz. Knuek alkotó mestere Allar a. 1., a kinek e müvéért az angol bátran köszönetet szavazhat. Sajnáljuk, hogy nem közölhetjük o kitűnő aorozat szobor keszitőinek nevét; mert ezen művekről a névjegyzék nem tesz említést a nincs minden talapzaton megjelölve a k eszi tő mesternek neve. Köztük van egyébként Tournois (Hollandia,) Sansou (Portugália), (Jhatrousse (Peraia,) L)j-loye (Austria), Caillé(Egyesült Államok), Bour geois (Dél-Amerika), Captier (Sina) es Aize-lin (Japáu).
Belepve magába az épületbe egyszerre érezzük a hatis nagyszerű benyomását, akár jobbra tekintünk a hol tömérdek nép gyűl a walesi hercz-g indiai ajáudékai körül, a kinek lioehm által készített lovas szobra méltóságteljesen uralkodik minden felett, a mi közelében van ; vagy balra, a hol a Gobeliuck és Beau-vaiak fényes gyártmányai szépségükkel csodálatra ragadják a nézőt, a a hol teljesen fsl szerelt harezosnak roppant nagy alakja magas talapzatáról mindent áttekint. As ezen roppant nagy csarnokban előttünk feltáruló látvány jelvényeivel és ssobrsival, eserféle művészeti ter-
A nagym. m. kir. belügyministenum folyó évi 2U846 az. a. kelt határozata a szolgabírói járások beosztásának módosítása tárgyában.
A nagym. m. kir. belügyministeriumnak az 187Ü. évi megyei köluégvetés megállapitáaa é«> felterjesztése tárgyában kelt rendelete; au nak kapcsán az lÖlií- évi megyei költségvetés tervezete és az erre vonatkozó állandó választmányi vélemény.
Küldötiségi jelen''.és a Vernsec és Unter-mantdorf közötti muraszabályozási munkála toknak a folyó évi május hó ü án a folytatva tartott bizottsági közgyűlés 3303/46 jk. hz. a. hozott határozata folytán teljt-sitett megvizsgálásáról.
A nagym. m. kir. belügyminiaterium folyó évi 30016 szám alatt kelt leirata a közegészségügyi körök és azülészuői kerületek alakítása targyábau.
A nagym. m. kir. közmunka és közlekedési ministerium reudelete, Podturen község nek a Podturen és N ovakovecz községek közötti Mura átmetszés létesítésére vonatkozó üöy;")/lt>3 jk. szamu inegyeközgyülési határozat ellen benyújtott íeifoly amodváuya tár gy ábau.
Nagy Kanizsa város tanácsa a város közigazgatási szervezetére vonatkozó Bzabály rendeletet törvényhatósági jóváhagyás végett bemutatja.
Nagy-Kanizsa VAros tanácsának jelen léa-i, melylyel az ott áilomá&ozó katouaaág részére szükséges állandó czél lövő hely megszer zésére vonatkozó városi képviaeló teatületi ha tarozatot a annak alapján kötött caereszerződé seket törvényhatósági jóváhagyás végett bemutatja.
Uogyay Antal azolgabiró ur beterjeazü Tűrje kozaég elöljáróságának kérvényét, mely-beu a türjei csorűaslak eladására törvény ható sági engedélyt kór.
Svasti^s Károly szolgabiró ur Bucsuta község képviselő teatűletonek a községi legeló és erüő felosztására vouatkozó határozatát törvényhatósági jóváhagyás végett beterjeszti.
Nagy József azolgabiró ur Konkócz
mékeivel, a fegyvereivel, minden esetre aleges-legváitozatosabü az egész kiállításon. Elleusu-lyozó része a csarnok másik végén kevésbé vau betöltve, s magas faltáblázatáuak homor gödrei nem lévéu megaranyozva, nem gyakorolhat oly ellenállhatatlan beuyomást, mint a máaik oldal.
A kiálli kási palota költaCgei, az ottani kereskedelmi minisztérium előirányzata szerint 45 millió 300,000 frankra rúglak volna. E költségvetés azonban, mint rendeaen az államok költaégvetései, uem volt reális, mert moat utólag kisül, hogy az összes építési kiadások 10 millió fraukkal múlják felül az előirányzatot. E tekintélyes kiadással azemben az eddigi tapasztalatok alapján következő jövedelmekre számit a franczia kormáuy. Beiepli dijakból 14 millió frankot a marsfóldi épületek anyagának értékesítéséből 7 millió fraukot, Paris városának segélyezéséből (3 milliót, a trocadéro palotának Paris által való meg vételéből 3 milliót, a kiállítási park vendéglói, kávéházi éa egyéb helyiségeinek bérletéből 3 és tél milliót a trocadéron rendezett nyilvános hangversenyek jövedelme gyanánt 1 milliót, összeaeu tehát azámit 34 és fél millió bevételre. — Etekhez hozzá veszik még a fogyasztási adókból befolyó jövedelem többletet, mely a legkisebb számitassal megütné a 10 milliót, s igy a köztársaság ez erkölcsileg oly nagy horderejű vállalkozás mellett, azám szerint mintegy 10 egész 12 millió deficitet matatna fel, a mi jeleuték-. telen veszteségnek mondható a nagy eredményekhez képest, a melyeket a béke ez épületei által Francziaorazág a világ előtt elért.
Le a kalappal a páriái divat előtti Ei egy valáashatalom, mely ly el a párisi hölgyvilág maga köré gyűjti a két világrész hölgyeit,
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM
községnek a bagonyai körjegyzőségtől való el-választása, s a turnischai körjegyzőséghez csatolása tárgyában az érékeit községekkel felvett jegyzőkönyvet jelentése kapcsán be
mutatja.
Nagy József szolgabíró ur jelentése a Bellatincz Dobronaki megyei útvonalon gya korolt hiti vám szedés megszüntetése tárgyában.
Spitzer Nándor gelsei lakós folyamodása a Molnár Mihály juh pásztorral kötött legel te lés i szerződés miatt a kanizsai jórás szolga birája által 201)/$ 878 szám alatt hozott s másod-tokulag helyben hagyott határozattal reárótl 100 frt, pénzbírság elengedése illetőleg visszafizetése tárgvában.
A közigazgatási bizottság folyó évi april 8 áu 172/k. b. szám alatt hozott határozata kapcsán illetékes intézkedés végett átteszi Újlak község elöljáróságának folyamodványát az l*78-ik évre kivetett közmunka leszol-gálása illetőleg a megváltási kötelezettség alóli felmentése tárgyában.
Küldöttségi jelentés, a Szepetnek község tulajdonát képező kispotházi erdő felosztása nak engedélyezése tárgyában.
Szolgabírói jeieutés a Dabroncz község tulajdonát képezett s nyilvános árverésen el adott ingatlanokról kiállított kétrendbeli a<hs-vevési szerződén tárgyábau.
Székesfehérvár szabad királyi város közönségének m gkeresése az iránt, hogy a megye közönsége az ott 187y ik évi május havában rendezendő ipar, termény, mí\ és állalkiáilitás ügyét előmozdítsa.
Pozsony szab. királyi város közönsége nek atirata, moly mellett a közös hadsereg és honvédség beszállásáról szó Hó törvényjavaslat-, nak módosítása iráut a képviselőházit <z intézett felterjesztését megküldi.
Alsó Fehérmegye közönségének átirata, mely mellett az erdélyi részeknek védelmi ál lapotba való helyezése iránt a magyar királyi minister elnök úrhoz intézett feliratát megküldi.
Győr vármegye közönségének átirata , mely mellett Boszuia és I lerczegovina török tartományok uccupati(»ja idleu az országgyűlés képvisclu házához intézeti felterjesztését megküldi.
Győrvármegye közönségének átirata, mely mellett az 1S73 ik évi IX-ik trv. cz. lóik szakaszának módosítása targyában a képviselő házhoz intézett felterjesztését megküldi.
ZALAI K
Szeben megye közönségének átirata, mely mellett a törvényellenes módon eszközölt alispáni választás megsemmisitetése iránt a képviselő házhoz intézett feliratát megküldi.
Sopron megye közönsége a községi és körjegyzők magánügy ködési körének törvény utján leendő szabályozása végett a képviselő házhoz ín''ézett kérvényét pártolás végett megküldi.
Kolozs megye közönségének átirata, melylyel az állam építészeti hivatal föuükének a megyei közgy ülés tagjává létei« iránt a nagy-méltóságu raagy. kir. belügymínísteriumhoz felterjesztett feliratát pártolás végett megküldi.
Ilelyi hírek
— Ma, aug. 2*J én van az e vidékboli 111 dik gabona és borvásár; óhajtjuk, hogy közgazdászati s kereskedelmi szempontból a kitűzött czél minél sikeresebbuu éressek el. A megjelent résztvevőket szívélyes u üdvözöljük.
— VillámfttéH következtében Nagy Kanizsán a magyar ttlczában ké . pajta elégelt; az otí termett katonaság s tűzoltóság csakhamar localizálták a romboló elem pusztítását.
— A tUUjy-kanizHai kath. főgymna siumban a tanulok burása aug. 30 31. s/.ept. 1.2. 3. napjain délelőtt 12 óráig, ugyanazon napok délutánján p-dig a fölvételi, pótló és javito vizsgalatok fognak tartatni. A tanév megkezdése szepi. _ 3-án történik ünnepélyes Veni Sanctevel. Nagy-Kan izsui, 187S. aug. 27. Az igazgatósag.
— Mozyo.iUás állal csak a nagy-k ani-zs.ú kir. törvényszék kebeléből mennyi munkaerő vouatott ei, tanúsítja a következő, a törvényszéktől: Veber Károly, Lovak Ede, Tersánc/ky Gyula kir. törvényszéki jegyzők, Zalay Lajos, leteuyei kir. járásbíróságtól, I Iajgató Lajos, csáklornyai kir. járásbíróságtól Turkovics Sándor, a keszthelyi kir. járásbíróságtól Usesznak Miklós aijárásbiró, Simon Lajos jegyző s ezekeu felül tobo begyakorolt díjnok.
— Szász Gyula genialis szobrászunk szinte behivatott, p-ídig ily másik művésze a nemzetnek nincs; ill már csakugyan lehetett volna kivételt a kormán^,.
— Kovács Zsigmond veszprémi püspök ur ő excellentiaja aug. 23 :in sümegln uradalmának megtekintése védett Sümeirliro
'' «* n
érkezett, veudége, l''ollák pécsi kauuuok, s
ö Z L Ö N Y
Káth Iváu jószágigazgatójával. A derék főpap csinos residentiájában másfél napot töltött s vendégével uradalmának szép részeii megtekintette. Epp-n u napon jött Süineghre a vészhir, hogy a 48-ik gyalogezredet mozgósi tolták. A köruyék gyászba borult A sümeghi szolga bíróság közel 400 behívót kapott. Kovács Zsigmond uradalmai is sokat vesztettek: tisz leket, cselédeket hívtak be tőle. A lelkes főpap nemesszivüleg gondoskodott a mozgósitot-takról b hátrahagyott c*aládaikról. Bármeddig tartson is a háború, minden ka''.onakötelczeii megkapja rendes fizetését s állása is bizto sitva van.
— A tantestületből Nagy Kanizsán csak egyetlen egy hivatott be; Schultz Károly polgáriskolai derék rajztanár; táviratilag aug. 27-én éjjel hivatoit Székesfehérvárra. Az ügyvédek közül L^ugyel Lajos és Sebestyén Lajos urak lettek behiva: de kitudná mint fel jegyezni egy szuszra az intelligenliából, kiket ért ez aggasztó sors.
— Az OVO<Uli uj felvételek, mint az előbbi években, színié szeptember 1 én ves/.ik rendes kezdetűket, miről az éidekeltek ezennel értesíttetnek.
— Krtcsités. A nagy kanizsai felső- és alsó községi népiskolákban az 1S7H/4J. t »névre a beíratások szeptember hó 1 lói 5 ig a városi iskola épületben reggel 8 órától 1 1-ig, délután 2-tól 4 ig tartatnak meg ; hivatalosan felkéretnek a t. szülők és gyámok, hogy G éves kortól 12-ig a mindennapi, 12 éves kortól 1 5 - ig az ismétlő iskolába gyermekeiket beírassak, egyszersmind vegyék tudomásul, hogy az elemi népiskola T> ik osztálya is e tanév beu megnyittatik. Kelt. Nagy Kauizsán, aug. 25 én 1878. Horváth Pál igazgató.
— Jetfvere*. A gelsei szőlőhegy ben erős jégeső sok kart lett vasárnap délutáu, ugyau-ekkor a Kanizsa melletti szeutgyórgy vari szóló hegyeu is j-leutékeny kárt okozott a jégeső.
— l''etöfi öeszes költeményeineK füzeles kiadásaiból Mehner Vilmosnál megjelent ujabban a 13, 14, 15 és IG füzet, egy-egy füzetnek ara 40 kr. A szövegbe alkalmazott s hazai művészek által készíteti kepek igen csiuosak.
— A siimcyhi lövész egylet által folyó hó 18-án megtartott zártkörű láncz mulatság alkalmával a helybeli kórház javára a követ kezó adakozások történték : Dr. Kovács Z-ig-mond megyés püspök 10 frt és l''arauyi Fo rencz 5 frt. Foiülüzollek: Kaile Józf-ef 11 írt,
A trocadéroi domb tetejétől a Szajnáig szélesség es hosszúságban együtt összesen 50 ezer négyszógméter terül el. E területet a ki állítás lobbi helyéhez adva az összes kiállítási térség 270 ezer négy szög m éteri teszeu. A ker tekké alakított helyekre 100 ezer négyszögméternyi fe.üietet képező termő földet hordtak. E számok adhatnak csak kellő intor-matiót azon nagy muukaialokrol, melyeket a trocadéron és (Jüamps de Marson tettek. E szamok bizouyithatjak, hogy a kiállítási térség szépítésére kitünö gond Ion fordítva.
A párisi magyar egylet (Société Hongroise de securc mutuel Kue Turenne 47. Páris) a kozkialiiiasra magyar kozouscg tijckozta-Usa vég -tt következőket közoite a m. kir. kiállítási kormánybiztosi hivatallal: Kik a párisi utat kevés költséggel akarjak bejárni, lássák el magukat a simoachi vagy müncheni vasu''.i állomásokon élelmi szerekkel, mert ez állomásoktól Parisig csupa méreg drága vendéglők vanuak. A párisi állomásnál mindig akad temérdek ajánlkozó, kik az utasokat oly ven dégiókbe, szállókba kivaukoznak elvezetni, hol német szó d''vik. De tigyolmczto''jük a ma gyar közönséget, hogy az emberekre ne hallgasson, mert ök bizonyos üzletek, nyerészkedő szállodatulajdonosoktól fizetett ügynökök, kik a magyar utasl oly helyre vezetnek, hol pár nap múlva kiürült erszény nyel keserülnék meg hiszékenységüket. Jutányos ós kényelmes szál-lodákul a következőket ajáuljuk: 1) Hotel meublé Nr. 4. Kuo l''uge (Grenelle). 2) Hotel meublé Kue du Théâtre cite Thure 2. (Grenelle). E szállodáuak haszonbérlője egy de rék hazánkfia. 3) Hotel :ît. Sébastian Kue St. Scbastiau Nr. 37. 4) iloiel ceutennial et du Brézil St. Berdére Nr. 23. 5) Hotel tneu blé, Kue Corneille 0. 5 —G Hotel meublé Boulevard Bonmarchais — Nr. 8. 7) Hotel D''au tiu liue D''Autin. 8) Hotel meuble Kue St. Laurent Nr. 8. lJ) Hotel meublé Kue Jagevin Nr. 22. 10) Ilotel meublé Huo Buci Nr. 11. 11; Hotel St. Malo, Kue Odessa Nr. 2. 12) Hotel meublé Kue des Fosses St. Jaques Nr. 3. — E szállodák mindegyikében egy tisztességes szoba 24 órára 2—3 frankért kapható. Azon magyar utazók, ktk a franczia nyelvet nem beszélik tökéleteseu, nagyon helyesen teszik, he e szállodák egyikében vagy másikában vesznek la kást, mert a magyar egy let több tagja lesz bennük, kik aztán hazafias készséggel adnak útba igazítást » tájékoztatót az érkező honfitársaknak. A vasúti állomástól a vendéglóig a bérkocsijuknak 2 franc 50 cent., a málhákért pedig
AUGUSZTUS29 én 1878.
Székely Emil 1 frt, Pály János 2 frt, Hert« lendy Ferkó l frt, Bogyay Antal 2 frt, Eituer Sándor 2 frt, Bessenyey Ernő 20 frtés Hetyey Károly 2 irtot. Süuiegh, aug. 24 én 187». Hetyey L íjosa tánczmulaiság volt pénztárnoka.
— A budapesti kir. tudományegyetemen a beíratások mind a 4 karnál szeptember 1-től bezarólag 14-ig tartanak. A szülésznői tau-folyamraa beíratások szept. 1 én kezdődnek.
— Egersxey város és vidélce nemes szivü honleányaihoz. Alig mult egy éve, hogy egy véres háborúban áldozatul esett Jörök sebesültek irányában oly mély és tényleges rés< vétet tanusitotl -rgjész nemzetünk, miszerint bámulatos mennyiségű gyűjtemények pénzb-n, élelmi szerekben és lépésben szállitattak a torok sebesültek segélyezésére. Hamár egy idegen, bár rokonszenves nemzet rokkantjai iránti részvétünk ily áldozatokra bírt elragadni ben-uunk, mennyivel inkább szent kötelességünk drága hazánk szereteti fiai, saját gyermekeink és testvéreink iránt, kik ezere-nkiut elontjak vérükot a csatatéren; kik mint sebesültek iszonyú kínokat szenvednek és nyomorognak, testvéri szeretetünket bebizonyítani, tehetségünk szerint teljes erőnkből őket gyámolitani és véres fájó sebeiket enyhíteni. Áthatva ezen érzelmektől, a h e I y b e 1 i u ó i egylet, kinek hivatása segíteni és enyhíteni, bár hol a szenvedés és a nvomor reszkető, megható hau-
• / O
gon segélyért kiált, f. hó 24-én tartottt választmanyi ülésében elhatározta, miszerint vitéz se-regüuk szerencsétlen sebesültjei javára egy tombolát saját köl''ségén ft»g rendezni, melynek tiszta jövedelme tele részben a sebesült-k közt, fele részben pedig a besorozott katon ik gyámoltalanul visszahagyott nejei és gyermekei közt felosztalik. A midőn ezt tudomásra hozni van szerencsénk, tisztelettel felkérjük, a u. é. köiöuseget, miszerint becses köreben oda hatni szivesnedjék, hogy a jótékony es nemes czél tekintetéből ezen tombolát tninel számosabb látogattis által sikerében előmozdítani és biztosítani, szinte lehetőleg lépést is készíteni méltóztatnék, mely utóbbi Kosenberg Ileurika urnő lakásához ezimezendó méltóztatnék. A tombola f. é. szeptember 2-án esti 8 órakor a „Zöldf.i" vendéglő nagy termében fog megtartatni, belépti dij 00 kr, fölülfiz*iéaek köszönotlol fogadlatuak, és a nyilvános lapokban közzététetnek,egy tombolajegy ára 2^ kr. Zala-Egerszeg, 1878. augusztus hóbau. A zalaegerszegi női egylet.
darabonként 50 centimé fizetendő. A bérko CiiK rendes árszabása egy nappali óra után 1 franc, egy éjjeli óra után 4 franc : az éjjeli óra éjfél után egy órától számit. Olcsó étkező helyek cziuioit fölösleges fölírni, uiert az éttér m. k bejáratainál az étkek árai ki vannak függesztve s így mindenki erszényéhez mért étkező helyet választhat magáuak.
A kiállítás tartatna alatt a párisi magyar egylet helyiségebeu este 8 órától éjfélig naponkint egy rendező hivatalos órákat tart s a hozzá fordulóknak minden irányban szívesen szolgái tauácscsals fal világosi lássál.
A gyönyörű Luxembourgi palotában lakott Kikoczy Ferenc/ szabadságliósünk Írje-delmi fényben, mielőtt Törökországba vándorolt. XlV-ik Lajos udvarában igen kedvelt egyéni ség volt. _ Vele sok magyar Francziaországba utazott, a franczia király ezen emigránsodból egy huszárezredet áilitott fel, melynek ezredese Kaiiky György volt. A hadügyminisie rium archivumab.tu kutatni akartam ez ügy b n, de időm rövidsége miatt lehetetlen volt, p-dig vajmi helyes volna ezt tenni, megtudnod az ezen ezred tisztjeinek nevét, milyen volt a felszerelés sal. A Kátlky nemzetség Zaláb.»u Kálkol is bírta, a mult század közepén deficiált, főhelye Salamonfa levén Sopronmegyében ; előkelő állását az is tanultja, h<»gy a szalhmári békét a dunántuliak részéről sziute egy Kátlky irá alá. De érdekes még az is, hogy a fentne-vezett ezredes leány utódai a mult századbau Sopronvármegyétól ueraesi bizonyítványl vet tok ki.
A londoni kiállítás alkalmával több magyar Parist is megtekinté, igy Zalamegyének j''''les szülöttje chernelházi Cheruol Iguácz ny . es. kir. fótörvényszéki ülnök urnak^B útitársa volt Mészey esperes-plebanos mosonymegyei Kaj-karói, kinek anyja Sághy leány volt, s ki Pá-risban sziute rokonait latogalá meg. Ugyanis a soproumegyei Felső-Pulyáról e század elején egy ausztriai, de franczia származású baró ka-toualiszt szinte Saghy leányt veit nőül és házassága utáu Nagy-Baromoan postamesterktí-detl. Egyszerre hirjön Francziaországból, hogy egy baiyja meghalt és ó lett az örökös. Természetesen odautaztak, a nevezett plebáuos ur felkeresvén őket, az egész rokonságot összetáviratozták, generális és más főhivatalnokok ülték meg a családi Ulalkozást, ahol meg túrós mácsik is szerepelt, mint a családban fennmaradt traditionalis magyar étel.
f
kiüríti erszényeit s megteremti a hódolatok mgereit.
Mégis ha kérdezne tőlem valaki: láltam-e párisi divatot? jólélekkel felelhetem neki: nem! Mert a párisi divat mindenütt vau, csak l''áriabau nincs.
A párisi nő elragadóan szép, kecses tud lenni ruhájának Ízlésében, megismerhetni a franczia nőt a boulevarüokon egyszerűségében, az angol nőt szegletességében, a német uót nehézkességében, az olaszt ékszereiben, túlságosán tele aggatja magát, a spanyol nőt rikító ruhasziueivcl s a magyart? Mii is mondottam a franczianőről V — egyszet üiégébeu.
Igen, de csak l''árisbau olyau a magyar nő, tisztelet-becsülni a kivételeKuek : íllhonu legnagyobb rész hódol az úgynevezett p.insi divatnak, mely mire ideér, neiu pvrisi a ivat, mint jelezém : netn létezik.
Mégis amit „párisi divat" elnevezés alatt ismer a világ, az a párisi pipere keresleedók leleméuyes ügyes és fürge magokviseletéuoK csodás eredménye; egy divatos kalapot százez-rível készilik s a szélrózsa mindeu irányában elküldik először hirkép, másodszor rajzban, harmadszor természetben.
Nevezetes uj iparczikk is keletkezett Páriában, ez egy gyapjuféle anyag előállítása házi és vadmadarak tollaiból, melyek eddig fiaszon-vehotetleueknek tekintettek. Az ebből kés/.ült szövetek könnyebbek és melegebbek, mint a gyapjúból készítettek, könnyen festhelók éa vízhatlanok.
Párisban a közrend, egészségügy, tiszta ság s a polgárok biztonságára irányzottt figyelem és ez érdemben létesített intézmények valóban mélyen lekötik az idegen figyelmét s e világváros e lekintetben is méltóan nagyságához és hírnevéhez mulatta be magát a világnak.
A párisi önlözési rendszer sajátságosuak tűnik fel nekünk. A többi közt nézzük a Páris vidékén levő gazdasági kérlek öntözése mtni s mivel eszközöltetik. T. i. e fővárosi peczegöd-rok 8 csatornák tartalma nem a Szajna folyóba, ruint nálunk Budapesten a Dunába, hanem tar tályokba (depotoirs) gyüjletik, innen aztán szivattyúk által vezettetik ezen folyékony trá gya messze s .vízzel higitva a kertek és veto roéuyes földeken vezetett árkokba eresztetik. S amely tulajdonosok innen nyert higtrágyá val nem öntözik veteméoyeiket, silányságuk miatt eltörpülnek az ilyennel öntözöttek mellett.
A vizet Párisba a környék hegyei fórrá •aibol vezetik három főcsatornán; n. m. a St.-i)«ueai, St,-martini és a L''Qurc^i csatornán.
Láttam az állatkiállitás helyiségeit, melyekon május végén ezer és ezer kéz dolgozott. A „Palais dea luvalides" tágas kertjében van, n*gy árnyas fák között. A főbejáratokat gyönyörű szobrok ékesilik, melyek lovakat és szarvasmarhákat ábrázolnak. A téren üde gyepek, kávéházak, vendéglők találhatók fej, n»»g a zárt kertben igeu szép virágágyak illatoz nak s óriási ágyuk tátongnak a né/őkre,
VII.
Ki egy pár év elölt látta a trocadéro és Ciiamps de Mars ot, merész állításnak vette volna, irja ott lakó tisztelt barátom Edeléuy i Szabó Lajos, ha az.t mondja valaki, hogy e pus/. a téren két év múlva egy város fog fölemelkedni. A trocadéro, mely nek neve ré gente Chaillot dombja volt, csak ezelőtt kél évvel is egy zöld pázsitig lej tót képezett, mely a Cliamps de Marssal szemben a Szajnáig ny ult. Az 1Si57 íki ki illitás alatt ugyan megleli ?t«"»s változáson ment át és akkor még placc du roi de Komé nak nevezték, de a kiállítás után is mét annyira renovál''.ák, hogy a ¿ót a hajdani puszlaságánál egyebet nem lehetett rajta találni. A Szajna felől eső lejtője egy terjedelmes pázsitot kép ze''t, melynek közepén egy a Száj nálól fel felé vezető 70 lépcső magassagu és 48 méter szélességű felmenet volt. E lépcsőzd to-t''-jére mentek fel a kiállítás tervezetevei élőké szülő architectusok, honnan Páris felett, a leggyönyörűbb kilátást élvezhetni, és innen vettek fel az 1878. évi kiállítás alap ervének raj zait. Nem volt e helyeu akkor még csak egy kis bokrocska sem. a forró nyári nap hevében, csak a felséges kilátás feledtető el a tervezőkkel a faradság kellemetlenségéit.
És minő változás ma? minő varázsló müveleteken ment át a trocadéro e rövid két év alatt, azt alig volna képes felfogni, ki tényleg nem látta azt hajdan és nem láthatná most. A domb tetőn, az órinsi palota égbe nyúló két tornyával, kétfelől félkörbe tncnó szárnyaival a Champ^ de Marsról tekintve impozáns lát ványt kepez.
A szárnyépületekben a kiállítás történetére vonatkozó örök becsű emléktárgyak van nak üvegszekrényben kiállítva. A két szárnyépületben kiállított tárgyak összes értéke — miut becsülve van — meghaladja a 8 milliárdot.
A kiállítás labyriuthj ibau tévelygő látó gató különösen a nyári hónapokban az árnyas helyekre áilitott padokon a hűsítő tavak partján, testének nyugalmat és lelkének kimond k&Ull»ti gyönyört, talál.
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
AUGUSZTUS 29 én 1878.
- A keszthelyi községe elemi népin kóláim II. IH ;'') 1- éves tanulók, hanem G — 12 éves.-k vétetnek lel. v;»gj in ¡ikik már a 1» dik élelév őket |,et"l''.»ltek.
— liörhl hírek. Magvassy Mihály G1
és-;./ kisdedovó tanító (lyőrött megh:»lt 71.) eves korában. — Szombathelyen egy mozgósított j,«»in «»a ArnuMtpr agyon lűtte magát. — A bécsi í:»p«kat egyre-másra foglalgatják. — 1SM) ban JJuesten országos iparmű kiállítás les/. - A » Vasárnapi Újság" 8 „Magyarország S Nagyvilág" Horváth Mihály püspök arczké-pét közlék. — Erdélyben Zíjzounal két orosz-Kém fogatott el, egyik orosz, másik török. — Horváth Mihály temetése Rpesten nagy rész vétt -I történt. — Pestmegye alispánját a kor-ni:ui\ fdl iigges/.tette állagától, inert Boszuiaba r--iifl. lt k''csik kiállítását megtagadta, a megye-g\nlés az alispán eljárását zajos éljenzéssel helyeselte. — Tisza Kálmán Ostendeben fürdik Az aradi vértanuk szobrára 4 p.il} á/.at küldetett. — Willtncrs Rudolf meghalt. — ''¿''¿0 ezer katona vitetett már eddig Bosniába
S HerCZi''goVI
nába.
ki 113erl ?
Hpest aug. L''-l én >0. s. 07. H4J. 42. Lu.cz „ „ 10. 41. ói). Ti). S2 rneszt „ 31 Iá. 34. 74. 3;*».
Vegyes hirek.
— Zrínyi szobra. Szigetvár és környéke uié>'' <c év szeptember 7-én halhatatlan hősünk Zmivi Mikiós »» harczosai nevének külső meg örökítésére emlékei Ing leleplezni. A szép kivitelű mii, mely hazánk szobrászatinak becsületére válik, Gerenday A. műtermében k^szulf. A magas, hazai márványból készült, g i i y cl a g párkanyzatu piedestálon, egy nagyobb, mint életnagyságú érez oroszlán íoglal küzdő altúsbau hel y e.t; uzun momentumot tüutetve lel, inidőu a hós a vár kapujából oroszlán bátorságával semmi gátot nem ismerve, rohan ki. Az ''-mlék egyik oldalán koszorús költőnk Vörösmarty Mihály gyönyörű epigratnmja van bevésve:
^ 11 önti ! Iia ícllépondesz dillcd.-k várára Szigetnek, ."»írva ne v-mbts sv.ót sajnos eleste ielől ; i):: hó« Zrínyi körül l>át->r -alíái uyugosznak, Gyönge panasz szózat bántja nagy álmaikat."
A másik oldalon:
„Zrínyi Miklósnak Szigetvár és vidéke. Szigetvár h<"si védelmében ele-solt 1566 szept. 7-éil.
Kz cuiléK felállíttatott
187b.-
— /I fu9<írosi egylet választmánya gyii-Jest tartott Kaiuermayer polgármester elnöklete alatt. A g> ülés legfoutonb tárgya: a mozgósítót lak csalaojanak segélyezése Vult. Első szónok Király i l''al megemlékezvén a porosz-osztrák háború alatt a budapesti polgárság részéről tapasztalt áldozatkészségről, noha akkor mévr alkotmányos állapot nem volt, s a nemzet némileg rokouszeuvezett az ellensegnek hz osztrák centralisták megbuktatását eredmé iiV-ző szereplésének, utalt a török sebesültek irányában közel múltban országszerte megkezdet; ¿yüjtésekie s lelkes szavakban hivta lel a polgárokat, ne báujauak mostohábban véreik kel. Végre következő indítván) t ad elő: Segé lyezés országositandó, példával menjen elő a főváros, s szavazzon meg a ló város egy b.zonyos pénzösszeget a rögtöni segélyezésre, s egy tag adja elő a teendőket a közgyűlésen. Ez indítvány ellogadtaUitt. S az egylet hosszú vita utáu szótöbbséggel 300 Irtot megszavazott. E/.zel a gyűlés véget ért.
— lludzni Lójáról, a szerajovi lázadás vezéréről a következő jellemző sorukat irják : lladzai Lója korul belül 50 éves, athleta termelő, óriás erejű férli, ki már évek óta i''gyik főszószólója az izlamita fanatismusnak. Külseje, roppant ereje s szónoklatának hatalma által nagy befolyást nyert a tömegre, mely vakou hisz és engedelmeskedik neki, míg a hatóság már sok-
cj o r>
szór dijat tűzött ki fejére, a nélkül, hogy valaha valaki hozzányúlni mert volna, habár ott sétálgatott Szerajevo utczáin a zaptiek szeme előtt, kiknek parancsuk volt, hogy elfogják. A piaezou, hz iparos, kereskedő és birtokos osz-
tályok mindig féltek tőle, mint az eleven ördögtől.
— Izgatott menyasszony. Nincs is annál természetesebb a világon, hogy a menyasszony izgatott legyen. De a mienk, egészen más módon izgatott. Jierliuben törtéut ugyanis, hogy egy vőlegény, meny asszonyával s családjavai csónakr« szállott, hogy falura tegyen kirAudu-lás''. Útközben a vőlegény összeszólalkozott menyasszonyával, (a szerelmesek czivakodnak ! j ini mindinkább hevesebb lön, s azzal végzó-dötv, hogy a vőlegény megbőszült, s a házas ságtói elhatározta visszalépni, u csónakot is vissza fordittatá, ekkor bekövetkezett a meny asszony izgatottságának legfelső foka, s e sza vakkal : „akkor úgyis mindennek vége van !" beugrott a vizbe. De kihúzták, s a megijedt vőlegénynek sikerült a nagymérvű izgatottságot lecsillapítani.
— A muszka dicsőségére. A lengyel emigránsok emlékiratot nyújtottak bc a berlini congressus tagjaihoz, melyben többek közt kiemelik, miszerint az orosz, hagyományos politikájának eróazakoa tényeivel két millió lengyelt kényszerítőit hitének elhagyására, továbbá, hogy Lengyelországban egy kor sem mutat tol annyi akasztást, vagyon elkobzást, bebörtönzést és számkivetést mint a muszka halalom alatt.
— A fogoly mint házi állat. Eddig lehe tétlennek tartottak a fogoly madarat házi állatként tenyészteni és megszelídíteni, mivel minden kísérlet azzal végződött, hogy a fogoly ha lemetszett tollai megnőttek, elrepült, ha pedig tollait folyton metszve tartották, nem költött. Egy falusi tanítónak sikerült végre czélt érni, s ez irányú eljárását következőleg közli. Az elfogott foglyoknak nem szabad röptollait levágni, vagy kihúzni, inert akkor nem lehet vele tenyészteni, hanem minden róptollát keté kell hasítani a középen ugy, hogy a hegye és töve sértetlen maradjon. Így azután röpülni nem tudván, hamar megszokja a többi majorság társaságát, május közepén fészket rak az ólbau, s még több tojást tojik, mint a szabadságban, 20-at 30 at is. Azután rendesen kikolti, os csibéit csak ngy gondozza, - unnt a kotlóatyuk. Amint a fogoly csibék felnőnek azoknál ismételni kell a tollhasitás miveletét, ugy, hogy a röpülést meg ne kisérthessék. Tel jesen megszelídíteni azonban igy sem lehet a logiyot, mert amint röpülni tud, még a fogságban költött csibe is eirepüluo. Ezen eljárás igen hasznos lehet, mert a fogoly mint házi állat igen jól hízik, és jó áron eradható.
— Mult számunk vegye« rovatában „A uövéu) ek alvásáról" caimü közlemény bői nyomdai hiba miatt a következő rész kimaradt, melyet kiegészítéssel újra közlünk : A növények alvásáról. Sok noveny tndva-levóleg szintén aludni sz<»kot éjjel, ugy mint az állatok nagyobb része, de ez állom nálok C9»k szokás dolga, és könnyen megzavarható. Egy frauezia természetbúvár nem régen egy érzékeuy növéuyt éjjel fényes vilagoságnak tett ki, nappal ped''g sötét szobabau tartott. A nö vény eleinte igen megzavartunk látszott. Rendetlenül nyitogatta f-1 és zárta i>e leveleit, mi dón a mesterséges nap rea sugárzott, napközben a sö''étben pedig néha néha fölébredt. Végre megadta magát a változásnak s éjjel rendesen fölnyitotta, nappal pedig bezarla kelyhét.
— liégi para/ndugaszok felújítása il) módon eszközölhet», ha azokat forró vízzel leöntjük, másnap hid-g vízzel töob ízben leöblítjük s azután 1 rész sósav és 15 rész forró vizból álló keverékbe helyezzük. Ha néhány óra múlva kiszedjük, leöblítjük és szárítjuk, akkor ismét uj dugók kinézésével és ruga ny ossngával birnak.
— llös asszony. Hat egyén követelt a mult hétfőn hajnalban bebocaá tatást Kozeuberg Márton sámsoni lakós fűszer kereskedése be. A gazda uem lévéu otthon, neje, ki egy edül volt nem merte az ajtót kinyitni. A hat jómadár azonban betörte az ablakot és már azou hely zetbeu voltak, hogy a betölt ablakon a szobába mászszanak. A megrémült asszoiiy.ki akárom-kodásokból is eleve kivette, hogy rablókkal van ügye, a vész pillanatában külöuös mentő goudolalra jutott, s azt végre is hajtotta azon-ual. Nevezetesen uz darusításra szánt tört pap
rikából egy marokkal az ablak felé közeledett, s azt épen abban a pillanatbau szórta az <*gyik rablónak szemei közé, mid''m az az ablakból a szobába ugrani száudékozott. Ugyanigy cselekedett a többivel is, a kik ilyen módon szemeik világától, habár rövid időre is megfosztattak. Ezután az aaszony zajt ütött, s addig, mig a semmirekellők az udvaron levő kútnál szemeiket mosták, (minek következtében azonban a paprika még jobban csipte nemcsak szemeiket, de arezrészeiket is), a zajra összegyűlt lakosságnak sikerült a hat jómadár közül ötöt azonnal elcsípni.
— A nbk kongressusdról. Párisból, e hó (.J én irják: A nők kongresszusa tárgyalta az erkölcsiség! és törvényhozói kérdéseket. Szóltak : Deraiames Mari, Doruin kisastszony ok, valamint Griesz Yrant asszony ; ez utóbbinak férje a kéziratból súgta beszédét; igen nevetséges jel«n«t volt. Egy Aneasou nevű ur a mellett szól, hogy a lclauczházak előtt állítsák ki a hintázó bölcaóket. s egy Chapman nevű angol a gyermekgyógyászatról beszélt. A kongresszus a következő határozatot fogadta el: „A fiatal leány, 15 éven felül is, a törvény által védve legyen a kalandszomjas férfiak rátörései ellen ; a csábitáa és korrupezió büntetendő, az atyaság nyomozása törvényileg megengedve legyen. A természetes atya ,felelős" legyen; a természetes gyermek mindkét szülőnek terhére essék. A házassági igéret ép oly kötelező legyen, mint az adás-vevési szerződés, a megszegés esetében tehát erkölcsi és anyagi kártérítés követelésére igényt adjon. A gyermek feletti gondozás egyaránt illesse az apát és az áuyát. A házasságkötésre ép ugy szükséges az apának, mint az anyának engedélye. A férjes nő azemélyi vagyonának kezeléso ne bizasaék kizárólag a térjre. A férjnek a nő beleegyezése nélkül ne legyen szabad egyoldalulag rendelkeznie az ingó vagyon felett. A nőnek, a törvény korlátain belül szabad legyen ajándékokat adni és eltogadui. A térj ház.ksságtörése ép ugy büntetendő, mint a nőé. A nők kongresszusa aug. 9 én ért véget a St. M indé kül város úgynevezett családterméb-Jti tartott la komával.
ki, hogy — rövid. Fíluek-fának osztogatta könyvét" Z et, is szerencsélteti egy példáuynyal.*
- Hogyan tetszik regényem? - kérdezi egy-izben Z-lol.
— Halál ra köteleztél regényeddel, mert az rám nézve hathatos orv.»sság. I''gyanis eddig sohasd tudtam elaludni 12 óra elótt, s iniAta köriyved.-t olvasgatom, 10 órakor n>ár ugy alszom, uont a prémes bnudit — felelt Z.
Papírszeletek.
Börtönőr : — K<>gja be a száját! ha mondom impertinens kóteki-dG ember, igazán megérdemleué, bo#y kidobják a* utczára.
Fogoly: — Ol, tessék, könyörgöm alássan, a sors e csapasát is zúgolódás nélkül fogom venni.
Mul.itaágos Kgy írni nem tudónak okmány alá kellrtt volna nevét aláírni. Minthogy azonbau nem tud írni, felvilágosítás után kezébo adták a toliat, bogy tegyen keresztet. Tett is aztán olyan formán, '' lioey tollas kezével keresztet vetett magára.
Kgy kastélynak a felil<yelóje, a tulajdonos < llialása után az azt megvenni szándékozó idegeneket bevezetve a kastélyba, a/.t mondja n kik : „Tessek kérem alásau, először velt-in a kastély előrészét mt*g-tekintoni, m >jd axtáu a feleségem mutatja meg önöknek a hátulsó részét." lt. II.
— Kgy kötet költeményt kaptáin emlékbe, szeretném erős kutyabőrbe köttetni, hogy sokáig eltartson, de nem tudom, Ind t.du tnék rá szert V — mondja a bájos lika ki-asszony ndvallójának. «
— Nagysád! Kegyeskedjék a/, én bőrűmet fed-haszuálni — ajánlkozik a mindenre kész lovagias udvarló.
— Kérek négy krajezáéit ökörmérget — mondja egy mindenét elkártyázott naplopó.
— Mint''k az ökörmérég? kérdezi a gyógyszerész.
Mindenemet elveszt* t« ein a kártyán, megakarom magamat mérgezni — válaszol a naplopó :
Már félóra óta kínlódik .i tanuló rgy csíklan-d ''.s számfeladattal. Semmiért se tudja uiegfejtciuó. A türelmét Vesztett tanárban utóvégre lobbot vet az indulat:
— Kdes öcsé m, uem hiltnn hogy ilyen czimerea szamár légy.
Valaki kí«sé durván lííkto meg a vele szemközt jiivót. „<)k«»r'' kiálltolt a», utóbbi haragosan, „Az n«*in vagyok* fe''elte az első, „d* mint barom-orvos vagyok alkalmazva, s ha rsakngyan baja történt volna, örömömre fog szolgálni, önnek segítségére lenni."
Valamelyik .félreismert lángész" egy regényt irt, melynek a kritika azon egyedüli féuyoldalát emelte
Mondják, hogy a török szultán a mikor meghallotta, hogy az osztrák el akarja venni Hosxniát és Hcrczegovinát, végtoleu búbánatba merült; a/.táu roppant keservesen ilyen formán sóhajtott fel:
„Szegény tatár!1*
— Micsoda muzsika az ott a hónod alatt ? — kérdezi valaki egy czigánytól
— Nem muzsika as, iustálom.
— Hát mí V
— Hegedi.
— Lajos, nézd meg .i kalendáriumot, miféle nap lo*z holnap ? — niougja a a*»ikmarkn óregapa uuokájának.
Lajos felüti a uaptárt, de hirtelen boszusan becsapja o szavakkal :
— Hogyan nézzeiu meg, mikor ez még
tavai í
— Bikócz! l''aláu csak nem veszek mind«n asztendóben ujat — hangoztatja ur. öreg élet-pbilosoph iáját.
Vasúti uieuetreu d.
A buda pesti iiíótinutató óra szerint,
^ X
indul kauiiSHról
Vonat hova:
8*;ira Ura Porc. Idó
20Ö Eszek, Mohács,Dombóvár s Fiúméba 4 4S roeirel
.> i r. ""
« r , 2 30 délut.
212 Huda-Pestro..... . . 4 58 reggel
202 ...........2 6 délnt.
» ..........11 30 estve
31^ Bécsbe (Szombathely, Bées Ujhely feléjb 8 reggol
« .........11 4Ö estve
óIj Soprouyba ........3 ¿a délut
U0."J Triesztbe és Pragerhofou keresztül
ürácz és Bécsbe ...... 4 50 reggol
201 Triesztbe és Frágorhoíon keresztül
Urácz és Bécsbe ......v 47 délut
Érkesik kanixsnra
honnét:
216 Eszék, Mohács,Dombovár a Fiúméból 1 41 délut
-Uü . » n „ 11 11 estve
203 B uda-Poslrol........1) ¿(j reggel
2U1 ..........2 5 délut
''f11 „ .........y 44 estve
314 Bécaból (Szomhath. Bécs Ujhely)felől lo 27 estve
ÜV"! „ " »'' » „45 reggel
Jlb Soprouybót ........11 53 délol
Íl4 Bécsből (Jrárz, Marbnrg, Pragerhof
íel"l ......... 4 12 reggel
20 2 T rieszt- é^-Bécsból Marburg, Prager*
hl>í felől.........1 21 délul
204 Trieszt-és Villachból Prágerhof fulől 11 - estvo.
Marburgba csatlakozás VilUch és Kranc.oslesth« n n • n El aucesfestbö I
Szerkesztői íizeuet.
2t»2y. T. P. Bj.cs t. Azonnal megírtuk.
2«.»30. S*. „Tanulmány a föld életéből'' mielőbb ol vássuk. jelezni lógjuk az eredményt.
2931. L. S. Szeged. Köszönet ; a másik ügyben közvetlen ax illetóliek irj.
U. 1''. Alexadria. Budapestről megkaptuk; lőhető gyorsan intézkedünk. E úrról semmi uiás hír.
2933 Gr. L Bpest. Szíves köszönet, megírom hol ?
2934. L. K. üdvözlet mind két részre-helyes !
2935. Rima. A szerkesztőséggel kérem tudatni becses nevét, a?. .ízért titok maradhat. A költemény jó,
2936. Str. O. Sümegh. Intézkednénk, de az utalványt uem vettük.
2937. B. Uy. és K. B. Szombathely azonnal megkiildöttiik. Szept. 1-ére kíváncsi vagyok
^93«. Szntmarra. Átadtuk a kiadó hivatalnak.
-939. W. Szakadátli. Köszönettel vettem, szíves üdvözlet I Mielőbb írok.
2940. Sz Pannonhalma Nagy örömmel vettem ; halas köszönet.
2*41. Íj. V. Jövő számra.
2y-t2. S. S. Eger. Megkaptuk ; sziute a jövó számra valánk kénytelenek halasztani.
Felelős szerkesztő: Bátorfi LajOS.
Egy fiatal úrhölgy, ki Francziaországban j egy elaludnál több évig mint h:izi nevelőnő '' tartózkodók, és Magyarországon is több év óta részint mint olyan, rés7Ínt magánueveló niükö tlik, oly helyet keres, hol több család gyerme keinek német és franczianyelvből, nemkülön ben a zongorából oktatást adni óhajt, külöuben házi nevelőnői állomást is elvállal.
Többit lehet tudni e czitn alatt: Fr. S. H. iSzatmároit, poste restante. (685 l—2)
saaHaHonHBBHn
Josef Pülzl,
Grasendorf b. Stockerati,
empfiehlt zur gegenwärtigen Saison seine .
Patent Hand Dreschmaschinen am
wir!« von fl 90;
Ein- bis achlpferd Dreschaiaschl
nen mit und ohne Putzwei k aut-wkt fs von fl. 200 ; llaiversal Dreschmaschine. bciert 4i« Fracht r*in gepulst bis in den Sack, sainn.t 8Kulnng^pel und allen Kiemen eon plet
fl. 676
Patent Dampf Dreschmaschine ml. I''*si»m Locomobile. n b-Kiemen Sei''»tsrhmierer und einem Werkseuir, complet fl 3076; Automatische Wlndmatgre* /um betriebe von Pumpwerkeu itlr Hu- und Kntwttsserung von Wiesen, Feldern, GMrtnereien, Privatwa»sei leitungeti, Knfwk»-uerni g von Omb*u und S ein brflch« n «er., sowie Landwirthschaftllcbe Maschinen aller Alt zu bedeutend ertnässig-ten Preii-n.
Wiedel vi? kKufer uu.l «olid" Af»ei,-ten erwtnseht. (05o 10—101
OOOOOOOOOOOOOOOO
o Hasoiiszenví o
8 gyógyszerek
kaphatók ö S1PÖCZ ISI VÁN
gyógyszertárában a .Szerecsen*-hez Pécsett. tfi77 !_3)
TÏZKNUKTEDIK h V FOL VA M
ZALAI K Ö ZL ÖN Y.
AUGUSZTUSA én 1878.''
Hamisítás ellen milita es védjegyçyel bizlositva.

Gyom o r-só
(Emésztő porj
S o h a u m a n n Gyulá-tól.
Ar. országos gyógytár tnlajdonofától Stockerau
(>rv..si tekintélyek elismerő nyilatkozatai szerint a lf^iniiiortebl» iü.«/.enk összetétele áltál, kiilönős határn i*yógy!cívonaluak bizonyul l be a /. •■mesziés és vértisy.tulá*uál, valamint ex -k következményeinél "gy-iiiint a fölösleges gyomorsavnál, étvágyhiány, gyomorh-v és szorulások -iiál Hatályos szer gyengeségi állapot ellen nők é< gyeiinekeknél : bálvány arczszin, lesováuyodás, s..rgaság és köszvény ellen. Kolyton«i> használat által e* az egyedüli biztos szer, hus^olyság és lépkoros kedély-hangulatnál.
A „Mediciuische Woheuschriít* április 15. száma a kö v.-tke*őket irj.i ,A stockeraui gyógytáfbol való gyomor-só lia-znox szer emésztési hajokii;U. gyomor gyengülés cs hurut ál, valamint az ét vágy hiány stb.-nél igen jól működik, sőt több mint jo hatásúnak bizonyult be — Onszc-tétf|.« :i lecprőháltibb fűszerekből oly kitíinő hatású, mely * legnjabb (•tökben elosrur jutott köztudomásra A jó "ikert láthatólag idézi el«", iu.»zan.yalja azokat, mely. I; eddig a liaszmiralorditásiiAl élérotttek
•a« (oofnsdoMot^i ) iramig
''lau-n IBS VA H VZB
(01 —r -^ojwqpn)ííyn!
■Tfuuyouvaiy fevfíjvsapi Hinta qqitiojjoyDfífi y
(Aipojioo) jjBUjaodoso jn>jç ''jj*uo[nut''i so.Cito jy^u pGGaaoz* jomou fíBua xvíiGofl
; strjnit^ A|OiCu[<)áire so mzouBJj
Császár
kizárólagosan
királyi lu g szabadalmazott
>133 vt.. 1*78
(C.70 2 2)
.............................> .....- " ......h ...................''.......a..... ....vw.vn ,
é.« igy mindenki, ki tudja, mily határozottan károsítja a/, egészséget a _ _ _
h:ibt»rg:»t>.ll cinés/1 ti, in.tu r-utja le a te-ti állapotot, nem fogja A I ^ î À A ^ - l"* ■ I á 1*1 ^ § 1 m 7"
neU hatásosságát 1. Ír isn. r,. J\ | I^M^M Ilii 11 C 1 111 tv I IJ •
PURITAS
H a j-i f j i t ó-t e j.
A . Puril iS nem hajfesték, hanem tej nem il folyadék /n«|y majd nem az<>u »soilálato* Itatással bir, bogy ősz hajakat inegifjít, ixt.ai lassankint még pedig legkesobb tlzennegy nap alatt ama szint visszaadj«, meyllyel eredetileg bírt!
A rParitás" nem taitalma* fenlék.wiyagot A haj tetszés »z^rint vizTfil ransatlntík, lehet fehérrel átvont vánkost.u aludni, és gó''zfrti dőket I hasxnálui, a fe>téknek nyoma ««-m vehető é>rre, mert a
Kgy doboz ára kr. Vidékre utánvétel melleit a legkevesebb két doboz rendelhető.
Valódi niíu.''Ségbcn csak urnái kapható Nagy Kanizsán.
r a g e r
11
gygyszer-sz 7 U»i
Hartmann Iguácz,
A pecs várasd i államuton vi szélyezti tett Menyei Murahid balpir''i lejének biztosítása c/.éljából helyreállítandó 2 sarkantyú a nagy I méltóságú közmunka ét köriekede-1 inini>terinm 1 «78 évi an gusztus lfi-án
Ië /I \ %/í 1 y fi \*
tizedes (decimai) móHeggyáros, kiraly-nteza N.-Kani/sán
ajánlja i n. é. közöni.''gnck ducin felsz.-relt
t i z o d e s ni ó r 1 e g r a k t á r á t,
melyben bárminemű napyságban, a legjobb le/kitlitiőbl) ti/ed.''S mer
leg.''k kaphatók.
Ugys/.iiite elvúlial minden m(»greii,lclé-.eket, melyek gyoi»:»n és kielégi törii, a le,-jutányosabb áron eszközöltetnek A ti é. közönség kegjes pártolását k.''-ri a KEiNTI.
kelt ''.ll ll száinu m-.igas rendi-Ifiével 13,4US frt ''Mí krnyi összeggel en
gedelycztetelt.
Kzeu inuiika bízt..siiása i-kint.>!él.öl alólirt hivatal irodájában folvó 1 H évi szepteuiber ho í»-éti re^*;« li 10 ói akor, irá.sbtdi ajánlatok elío gadá^ával párosult nyilvános belí á- lejtes fog tnitalni, melyre a vál l.ilkozni szándékozok azzal hivatnak m''-g, b«»gy az árlejtéshe»»» részt v.-vés ese''ére, magukat a leutkitett ö«s/eg f>"|,- vei mint bánatpéiiaxel ellásák, mely vállalkozás esőiében -r* «unal 1"",,, biztosítékra les/, ki-egészitendő.
Az írásbeli ajánlatok feunt kitett nap reggeli 10 óráig fogad tatnak el, ezekben az ajánlattevő neve, lakása és polgári állása pontosan ktleeudö ; továbbá számmal és szóval kiírandó azon szá/.t.''li elengedés melyért ezen munkalatokat elvállalni szándékozik, világosan kifejezendő végre, hogy ajánlkozó h munkálatokat és feltételek tartalmát ismeri és elfogadja.
Az írásbeli .«jánlatokhoz a vállalati ősszeg 10°|, ¡e készpénzben vagy ni agyat állainp ipiiokbao csatolandó
A iiiüazerelvi-iiy ok »•» í.dlételek a / alulírott h i v <*i h! irodájában a szokott hivatalos órákban iueg|ekiiithet<.k
Zala-Kgersz.egen, 1S7S évi augnsztns hó ''.í-ón.
A zalamegyei magy kir. építészeti hivatal.
nem fest, hanem il''jitj v és pedig a leghosszabb és legdúsabb nöj hajzatot és a férfi haját és szakállát
Kgy üveg „Paritás- ára 2 Irt. (postai szétküldésnél JO krial tíibb s készpénzzel v.ig\ utánvéitel kapható: Francz Otlonal Becs Marlahilfer-
StraSSe 38 szám. — Nagy Kanizsán valódi minőségben PrágCf Bölá gyógyszeres? urnái 17—¿5»
OOOOOOOOOOOOOOOOOQQOOO
00000000cxx)00000000000
Bozaüszög nincs többé!
A 1) ii j> ii y-IVIr m a g e d z ó liasziilílHtival.
K''< i. iii;nji-*11(rís^iilicT. (kókkú) ¿8 mi»i |iApií nirnkliól «11 v*i>j
kürt — In tnimleii rsiimagon látliAti'', eg/azerb használati utasitas pontosan betartallk — ¡¡.rrujr.i: lm/a, nr|ia, kt''iles, kukuricza, -tl. -böl i-^i/liíit mint azt a b''zonyitványok tnnusitjak
A n. m m kir fólOmiivpIeM ministerlum közlesel ajánljak n Oupuy fele magetízjt mint hatasos szert n bnzaü.zóg kiirtásara
Kivonatra minták «•» Ui/uiiyilT tnyok initj''ou é, búrmelilve. Egy csomag ára 2 hecloliter 200 liter) mag számára 30 kr ostr ért (iki i — •) hoss éa Dnpuy Béfslieu,
fö elárusitási raktar Rosenfeld Adolfnál, Nagy-Kanizsán
•K ■K -K
•K «
«K
•K *
•K *
« * * *
O 1< M
M *
* «
-K *
* * * « *
Halljak a szép szót!
Magyar tel köszön tG (toastj könyv, szerkesztettek : Wajdits József és Hátorfi Lajos, llannatlik javított és tet<''iii"8i''n bővített kiadás, mely kötött és kötetlen mindennemű felkoszontest tartal-maz.ván. «lisz.rs kiállitása és tömött tartaluia, ngy lia.s7tios és mnlattató voltánál fogva mindenkinek, de külonö-eu ifjúság figyelmébe ajánlható. lapra terjed s diszes kiálliuisn Az 1-sö kiaiias !•>"<» példány egy év alatt, a második 2oOO péliiányb.iu rövid időn kelt el, mely eléggé bizonyítja c könyv életrevalóságát. A keménykötésű könyvnek ára 1 frt. 80 kr. — Tartalom kivonatu : Klöazó. Kőkemény. A toaszt eredete. A hazára IliszQuncpOlynél. Disxcbédnél Hölgyökre Családi ünnepélyeknél. Keresztelőben Születésnapon. Névnapon. Kljcgyzéskor. M myegaóben. Bcigtatásnál. Egyletittuuepélynél. Vegyes köszöntések Összesen 2i''A fclk''-szöutest tartalmaz.
Rajta fiuk vigadjunk!
Közkedvességü dalkóuyv, ötödik bóvitett kiadas. K nagy szorgalommal összeállított mú közel loOO válogatott dalt talulmaz ; ujjonan feltálalható magyar opera és operette dalokkal bővített mű, színes boritokkal kötve, csinos kiállitásánái fogva is kitűnő, mondhatni: a maga neineben páratlan mű, mely taár több mint tizonnyolcíezer példányban forog a közönség kezén. Ára a SOo lapra terjedő könyvnek 1 írt 80 kr. aranymotszésü diszicötós 2.G0 kr. Gyűjtötte Wajdits József. Tartalma: lionfidalok, katonai dalok, indulók, t-rménzetdalok, romáur.zák, élez- es gúnydaluk, szerelt-mdalok, bordalok,tánezdalok, rab- ós duhajdalok, id.-geu dalok, opera és operette-dalok s*t
WAJDITS JÓZSEF
k ö il y v k e r e 8 k « <1 é m é b e n Nag y -Kanizsán
mogjelont és minden könykereskedésben kapható :
latra
Rajta nuls: vlgacajunü!
Magyar dalkóuyv olcsó kiadása, 9Ü kr.
Rajta leányok mulassunk!
mulaitató kézikönyv, magyar bölg) ek sxámái a. gyűjtött WajditsJóxscl. Ajánlható miudkét nembeli inul? ui vágyó közönségnek, mind béltartalmára. Ultiul pedig külsejére ligyeloiu torditUtott, ára az í-00 lap terjedő, szinnyomatu borítékkal ellátott könyvnek 1 írt GO kr. Aranymeiszésü diszkiadásnak 2 írt li(J kr — Tartalom kivonati: llólgyeinkhez. Ar. egészségről. Pipere asztal. Oltözeksxoba Illemtan Jeles mondatok. Nóncvek. Virágnyelv. Szinnyolv. íizavalin inyok Adomák. Kérdések s feleletek. Kártyavetés. Emlékkönyv. Névrejtő emltkversek. Társasjátékok. Tréfás mulatságok. Tánczkíinyv éi zaradek.
Siajta párok táuezoljunk!
Lakatos Sándor tánczkönyve, mindkét nembeli ifjúság számára. Kiadta liáu»rü Lajos. Lakatos Sándor arczképevel s a szöveg közé nyomott tánczábrákkal, díszes czimborákkal Keméuykotésü mű ára 1 frt 40 kr.
K ebelhango k.
üjévi, név- és születésnapi s az éli t egyéb viszonyaira alkalmazott köszöntések, kötött és kötetlen beszédben. Irta : llolíinan Mór, diszes nyomatú kemény kötésbeu, ára I frt.
Vedd szivemet szivedért!
Szerelmi levelező könyv, alkalmi levelezések változatos gyűjteménye, szerelmes párok számára, Szivélyesítől Csinos borítékba kötve, ára 1 írt ''¿0 kr.
Szegényből lesz gazdag
jó számvetéssel, gyors éj biztos segitö minden ad is- és vevésnél, x/t krtól korve 10 frti< Kvi jövedelem l írttól 10«K) frtig. Teli és üres hordók megmérése, kiszámítása. A gömbölyű Iák kubik tartalmának meghaUiroztalbalásáróli táblázat. A súly mértékek vámsulyra való átváltoztatá-sáróli tabláxat. Cselédbort es áreudat mutató tabla. Kilesi es kotlási itiő számítása Tórvénysze-rtntí bélyegrovat. Táblázat a fatörzs kiszámításához. A lovak fedeztetése-, a birka üzetese-, és a góbék görgetésének eredményérölt táblázatok. Ára kötve e díszesen kiállított zsebkönyvuek HO kr.
Lcnormand
A híres czigánynő igazmondó kártyája, ''.)2 színezett kártyával, magyar aláirással és szöveggel, ára TiO kr.
Egy tarisznya ostobaság!
Hnmorisztikus eszmék, ötletek, élezek egyvelege. Uyfijt. Nevető Vilmos több felfedezetlen tudomány professora, ara díszesen kötve 1 írt 4o kr.
Ungarn im Spiegel deutscher Dichtung.
Magyarország a német költészet tükrében, diszes kiállitásbau fűzve 1 írt S''J kr., elegaus diszköté^beu aranyozva 2 frt SO kr.
Dr. Krifgler ¡Mór: „Oninrnto*
véuymiutékkal mindkét nembeli betegek számára, ára W kr.
I>r. krir^ler flór: Ax i''lvoMirtt idekerüllek vi»siMpóiláia,
réuymintákkal oirjsok és betegek számára, ára í>0 kr. Miudkét fűzet egy kötetben, diaze" kiállításban, 1 frt G0 kr.
JuliáHx: SzépiráHÍ mintalapok,
közép, reál, i»<»lgári és feisőbb iskolák használatára, magyar és német, ára a lő iratlapoak csuk 2X kr.
(íyunyöril magyar kath. imakönyvek mint: Mannaskert üdvösség ösvénye, lelki vezér több fele kiadasban 4U kr''tol kezdve 12 frtig, papir, bor, selyem es birsony kötesekben.
A fentebbiekén kírül megj.-leuik minden évben Wajdits József nagy képes népnaptára körülbelül harmtuczezer példány ban, ura 40 kr.
Alkalmilag szíves figyelembe ajánlom a heteukint ke tsz c r, vasárnap és csütörtökön már IS év óta megjelenő
Wajdits József könyvkereskedő Nagy-Kanizsán.
» » » * » » * » * * » * * »
Nagy-Kanizsán, nyomatott & kiadó lap tulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.