Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
21.13 MB
2023-01-09 13:19:01
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
110
209
Rövid leírás | Teljes leírás (558.67 KB)

Zalai Közlöny 1878. 070-078. szám szeptember

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsaváros helyhatóságának, nemkülönben a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
17. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

> AGY-KA STZS A, 1878. szeptember 1-én.
70-1H szám
Tizenhetedik évfolyam."
< - - - -
^ Előfizetni ár: gj
jegész ívre 8 frt \
fél évre . i -
negyed évre - -
Egy szám 10 kr
Hirdetesek
6 hasábos petitsorban 7, másodszor S min.Ion további sorért 5 kr. NYÍLT I'KKBEN
soronként 10 krért vétetnek fel Kincstári illeték minden tegye» hirdetésért külfinf
£ 30 kr fizetendő. 1 el Óbb I
•Vtí»—>------v
N.-Kanl7.8»vAr08 helyhatóságának nemkülönben a
8*ét ^
--- — ■-=
í A lap szellemi részét ,f illető közlemények a «zerkesztőhöz. anyagi részét illető közlemények pedig * kiadóhoz bérmentve intézendök :
NAGY KANIZSA Wlassicshaz.
; Bérroentetlen levelük, caak ismert munkatár saktól fogadtatnak el-
-SO M OQ
ó z
o :nt
Kéziratok vissza küldetnek.
is*
ii'-ini

,n.-kanizsai kereskedelmi 8 ¡parbank", „n.-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyai általános tanítótestület", a n.-kanizsai
kisded-nevelő egyesült*, a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai kfilválasztinánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön niegjelcuo vegyes tartalmú lap.
(,y fi in öles, szőlő, s borkiállítás Csáktornyán.
A za la megyei gazdasági egyesület által oktober hó 5. és 7-én létesítendő gyümölcs, szóló és borkiállítás tervezete a következő :
I. A gyümölcskiállitás kiterjesztetik az egész megyében termett mindennemű friss gyümölcsre. A gyümölcs kiállítássá! összeköttetik az egész megyebeli gyümölcsfa tenyésztés körül kifejtett szorgalomnak is megjutalmazása, és igy uradalmi, községi vagy magan íaiskolak tulajdonosai és kezelői páiyazliatnak a jutalomért, ha a gyümölcsfáknak a pályázó álul lett tenyésztésé a helyszínéhez legközelebb lakó két gazdasági egyesületi tag által igazoltatik. A csemeték faj, szára és kor szerinti pon-tus jegyzékben kimutatandók.
II. A szólló és borkiállítás kiterjed a Muraközi és Mura balparti hegyek terméseire. Kiallitásra bocsajtatik minden szö-lófaj az illető szóló terek felsó, közép és alsó részeinek terméséből. A szőlőfürt legalább három par levelet tartalmazó venyigével, és virágcserép ben állítandó ki. Kiállítható továbbá a fentebb érintett helyiségekben termett mindennemű bor is pa-Jaczkokban, ha lehetséges ugyanazon faj bor több évről: szüretelési időnek s a bur atiagos folyó árának megjegyzése mellett. A lentebb nevezett hegységek termésein kívül és megyebeli minden szőlőbirtokos is részt vehet saját szőlő és bortermésével.
Jutalmak:
Minden kiállított és érdemesnek talált tárgy részesittetik jutalomban, és pedig: pénzbeli díjban, vagy dicsérő oklevél-
ben mi .az elismert érdem fokozata szerint ösztatik ki.
Pénzbeli dijak következők :
I. Gyümölcsért: Első rendű díj 2 db 2U frankos arany az átaljában legszebb gyümölcs kiáilitójáuak, továbbá 3 db 10 frankos a legszebb alma, és 3 db 10 frankos araíty a legszebb körte csoportra. Másodrendű dijak; Három díj egy-egy ezüst 2 forintossal és hat díj egy-egy ezüst egy frtossal.
II. Fa tenyésztésért: Egy jutalom 3 db ezüst 2 frtossal a/.on néptanítónak, ki saját szorgalma után a legszebb gyümölcs faiskolával bír, v...