Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
21.39 MB
2023-01-09 13:22:10
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
108
210
Rövid leírás | Teljes leírás (558.67 KB)

Zalai Közlöny 1878. 079-087. szám október

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsaváros helyhatóságának, nemkülönben a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
17. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


TÍAGY-KANIZ8A, 1878. október 3-án.
> > rr
Tizenhetedik évfolyam.
-—.——— Előfizetési ir
,egéax évre . .
fél évre . negyed évrP
Egy szám 10 kr
8 frt f
o
Hirdetések
6 hasábos petitsorban 7. másodszor 6 s min.ien további sorért 5 kr.
NYÍLTTÉRIJÉN
soronként 10 krért vétetnek fel Kincstári illeték minden (»gyes hirdetésért különf 30 kr fizetendő.
ITu
J illa»)
szét f
w . I


lap szellemi réttét illető közlemények a szerkesztőhöz.
anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhoz bórmentve intér.endók : NAGY-KANIZSA Wlsislcshtz.
Bórmentetlen levelek, csak jsroert munkatár saktól fogadtatnak cl.
jKéziratok vissza küldetnek.
előbb: ,Z AL A-SO M OG YI K O Z L Ö X Y/
V-KHin/.SHYiiros helyhatóságának nemkülönben a „n.-kanizsai kereKkedelmi s iparluink4*, ^n.-kanizsai takarékpénztár", a „zalamecryei általános tanítótestület*, a n.-kanizsai kisde<l-neveló esyeMtilet*, a ^soproni kereskedelmi s iparkamara lu-knuizsai külválasztmánya** s töUb megyei és városi egyesület hivatalos értesitóíe.
Hetenkiiil kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Felhívás előfizetésre.
Évnegyedes előfizetőinket az uj évnegyed kezdeten felkérjük, hogy előfizetéseiket minél előbb megújítani szíveskedjenek, nehogy a szétküldésben hiány merüljön fel.
A beküldés legczélszerübben 5 kros posta utalványnyai eszközölhető.
A lap ára oktober—deczemberre 2 forint.
Tisztelettel
KIADÓ HIVATAL.
barangolás Somogyban.
(-Vége.)
Ha tekintetbe veszszük, hogy e gyár telepen mintegy hatvan gyermek nőne fel minden oktatás nélkül, ha nem akadt volna egv derék tisztartó, ki a tanitóna k legalább azon egy szobát, melyben lakik és tanit kieszközölt, ha nem szereke volna fel a kis múzsa termet taneszközökkel, ha nem buzdítaná alattas népét az iskoláztatásra, ha nem ügyelne maga, hogy a munkás megszolgált" pénzéből félre tegye azt, mi a tauitónak jár belőle — mondom ha nincs e tanügyet pártoló férfiú, ki neve hangoztatásai "csak tettiben engedi olvasni; ugv nem ér Lukafáig a tanfelügyelet szorgo-zása. nincs oktatás Lukafán !
Mindezzel nincs elégtéve az ügynek, a törekvés hajótörést szeuvedhet ha késni fog a segély. Óhajtandó volna e szerint, ha a tanfelügyelőség közbe jöttével oda lehetne birnia telep tulajdonost, hogy oly helyen --miről nem megvetendő évi jövedelmet huz,
ne sajnáljon a munkás osztály gyermekei oktatásának előmozdítására iskolát épiteuii, a tanitónak lakást ehhez legalább kert és föld engedménynyel a tanügynek és ez által köz>etve a haza oltárára áldozni abból, miből a jó Isten oly bőven megáldotta.
Amiut tudom a bérlök fa illetékkel szívesen fognának évenkint segédkezni. Fölösleges fölemliteni, hogy oh telepeken, pusztán stb. — hol mintegy harmiuez gyermek mozog és él, a kötelesség szent szava kiállt fel : ennyi gyermeket oktatás nélkül fel nőni engedni nem szabad!
A közellevó falvak tá\olabb levén annál, hogy oda lehetne őket küldeni, miért az iskola fel állitás itt jogosan követelhető. Azon erős hitben távozunk e helyről, miszerint ott — hol alkalmunk volt egyet mást az ipar terén szemlélhetni, alkalmunk leend még nagybecsű Biederma...