Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
24.09 MB
2023-01-09 13:28:08
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
164
375
Rövid leírás | Teljes leírás (609.9 KB)

Zalai Közlöny 1878. 096-104. szám december

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsaváros helyhatóságának, nemkülönben a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
17. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

> AGY-KA SIZSA, 1878. deczember i-én.
Tizenhetedik évfolyam.
ElWzftéil ár:
sgÓB* öTTe . fél ¿»Te negyed érre .
Egy Htám 10 kr
r"f
8 frt [
4 A
2
Hlrfetéiek
6 baaíboí petitiOrban 7, máaodwor 6 s minden további sorért 5 kr. NYILTTÉRBEN
soronként 10 krért vétetnek fel. Kincttári illeték minden jegyes hirdetésért külöi 30 kr fizetendő.
k a \
A kp »«Üftmi rMt illetí közlemények •MrkentShSs, anyagi ré»ét illető közlemények pedig a kiadóhoi bérmentve intózendök : NAGY-KANIZSA Wlasslotház.
Bénnentetlen levelek, csak ismert monkatár zaktól fogad Útnak el.
kOlSnf
előbb:
ÖZ L.OX
^Kéziratok viaiza nemf i küldetnek. k
N.-KanizRaváros helyhatÓRágának nemkülönben a „n.-kanlEftai kerenkedelml 8 iparbank", „n.-kanizsai takarékpénztár*, a „zalamegyei általános tanítótestület", a n.-kanlxsal kisded-nevelő egyesület", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai kalYálasztraánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesitije.
IIeIeiikiiit kétszer, vasárnap- s csütörtökOu megjelenő vegyes tartalmú lap.
agy-Kanizsa város tanácsától,
3752
Ad:
878.
A „Zalai Közlöny" tekintetes szerkesztőségének
Helyben.
A nagy-kanizsai hadkiegészítő kerület mozgósított ezrede részére azoknak a harcz-it''rro történt bevonulása alkalmával gyűjtött pénzösszegekről szóló adakozási iveket a befolyt összegeknek hovaforditását igazoló bizottsági számadással együtt van szerencsém hiv. másolatban oly kérés mellett tisztelettel beküldeni, hogy azokat mint helyi i''rdeküeket az illetők megnyugtatása végett becses lapjában dijmentesen közzétenni és egyúttal a szives adakozások irányában a iegélyzettek nevében hálás köszönetünknek i kifejezést adni szíveskedjék.
A városi tanács.
N .-Kanizsán, 1 878. évi oktober 31-én.
VÁGNÉR
h. polgármester.
Fizettetett számlák szerint: 1. Rosenberg és Velischnek 1101 ''/a liter
borért a 7 frt
II. Bartos Jánosnak 528 lit. borért h 7 frt
III. Schwarz ésTaubernek 2ü30 drb. virginia szivarért
IV. Ozigányoknak zenéért
V. Czigányoknak''zenéért
VI. Két kocsi Szigritz Róberttól bizottság részére
VII. 2 kocsi Mátyás Istvántól a tanács és katonatisztek részére
77 frt 10 kr.
36 . 06
94 15
20
35
3 . -
3
VIII. 1 elveszett kosár megtérítése Vincze K.-nak 00 , 60
Összesen 250 frt 01 kr.
Marad--39 kr.
IX. A fenmaradt 39 kr. törött poharakért
kifizettetett.
Nagy-Kanizsa, 1878. szept. 12. Dr. Schreyer 1 frt, Rosenberg N. 3 frt, Dobrin Beni 1 frt, Schertz N.50 kr, Waj-dits József 50 kr, Bátorfi Lajos 50 kr, Axenti 1 frt, Scherz Lujza 50 kr, Weisz50 kr, Deutsch Mór 1 frt, Sombor 2 frt, Pfaff 1 frt, Horváth Lajos 20 kr, Barát 1 frt, Kegyes tanitórendi ház 1 frt, Berkes 80 kr, Bertalan 50 kr, Farkas 1 írt, Yóneky 1 frt, Merényi Lajos 1 frt, Malonyai 1 frt, Palkovics Károly 1 frt, Szeitz Alajos 1 frt, Pintér Elek 50 kr, Hám József 1 frt, Groszman 1 frt, Berdin 1 frt, N. N. 50 kr, Tóth J. 1 frt, Benczik J. 50 kr, Horváth József 50 kr, König Samu 50 kr, Engl Adolf 1 frt, Albanich József 50 kr. Kovács János 2 frt, Tóth Lajos 5 frt, dr. Horváth ügyvéd 40 kr, Rácz 1 frt, T. J. 1 frt, Koch 1 frt, Tárnok Alajos 2 frt, Máninger József 1 frt, Márkus Frigyes 50 kr, Zánkay 1 frt, Dobrovics Döme 1 frt, dr. Szukics 1 frt, Segély egylet 5 frt, May Mátyás 1 frt, Engl orvos 1 frt, Herky Ödön 1 frt, Knorczer Frigyes 1 frt, Hart-mann Ignácz 50 kr, Zatureczky Zsigmond 1 frt, Zerkovicz Zsig. és társa 2 frt, Grosz József 50 kr, Eyveck Károly 50 kr, Blau 1 frt, Nekeresdy 60 kr, Betlheim Márkus 1 frt, Spitzer Adolf 1 frt, Lusztig Gusztáv 1 frt. Velisch Adolf 1 frt, N. N. 30 kr, Lovák 1 frt, X. Y. 50 kr. Miklós Károly 1 frt, dr. Freund Zsigmond 1 frt, Rotschild Albert 50 kr. M. T. 1 frt. Szeitl N. 1 frt.
Észrevételek a „rosz szokások*
czimü ezüekre. •
(Folytatás.)
Említést tesz továbbá t. czikkiró ar a táncáról, illetőleg a tánczvigalmaknak éj idején gyakorlatba vett alkalmazásáról,helytelenitvén e szokást azon kérdést állítja fel, vájjon miért nem rendeztetnek azok fényes nappal ? Szükségtelen ehez kommeutár. Azonban, hogy t. czikkiró ur ezíránti ellenszenvét kissé barátsá-gosabbb színezetűvé csillapíthassam, legyen Bzerencsém ezúttal az éji időszak folyamán tar tatni szokott mulatságok és tánczvigalmak ez idő szerinti alkalmazásának indokait megsúgnom. Hogy ezen ténykörülmény alapos bonczo-lásába bocsátkozhassam, társadalmunk erKöl-csi viszonyaira kell hivatkoznom. Napnál világosabb azon tény, miszerint az emberi társadalom folyton javitott gépezet, egy hangyaboly, melynek szakadatlan míiködéso egy közös czél; a létrehozás halára felé törekszik. Mig amaz egyhangú működése határtalan és soha szűnni nem akaró addig emez lankadatlan szorgalma a tökély legmagasabb tokának elérése felé törekvő ösztöne sugalta cselekvése után a pihenés és uj kedv gerjesztés csendes nyugalmába vonul, hogy bevégzetlen alkotását ujult erővel a kitűzött netovábbig építhesse.
Ez létünk Saharája, melyen az enyhet adó oázokat az éjszaka képezi, uj erőt adván a tompult értékeknek, felvillanyozó hatásával.
Es most t. czikkiró ur fennen hirdetné, „hisz ezen érvből kiindulva helyeselhető nézetem?"
Lassan az agarakkal!
Igaz, hogy az éj természettani szempontból a napuak kiegészítő réaze, de csak oly arányban, mint a képzelt határolt vonal a végtelenségnek .
A nappal a munkásság, az éj a nyugalom országa.
Már most vonjunk következtetést. Te gyük fel képzeletben, hogy t. czikkiró ur né-
zete megvalósulna • tehát ast a társadalom magáévá tanná. Mily reformét» behozatala vállna •lkerülhetlenül szükségessé ; a munka beosztás, életrend ós a társadalom, tudomány mindmegannyi ága, mily gyökeres újítást igényelne. Az iparos a nappali tánczvigalom csikár szenve dély kielégítése tekintetéből a munkásságra teremtett nappal folyamán sutba dobná eszközeit, a hivatalos és kereskedelmi világ gondűző férfi a nas örök világosság fényeskedjék neki'' búcsúztatóval, még a ráhederitést is megvonná a kalamáris és pennától, a vallásosság jelenlegi vétkes gondatlanságból származó elhanyagolása alig még óriásabb léptekkel haladna előre egész azon határig, melynek ösvényén tul eme felirat hirdeti a gonoszok társaságát: — v a 1-j á s talanság!
Ily körülményekből ítélve t, czikkiró ur indítványa nem volna üdvhozó, mert az ezen szokást általánosságban követők (a társadalomban állást foglalt férfiak) deli termetei a nyomban bekövetkezhető sanyarú esztendők nyomása alatt, melyek az eljátszott kereset mód utókövetkezményei, — nagyon is deli terme-tüekké silányithatnának.
Miután pedig mindezekből t. czikkiró ur kézzelfogbatólag beláthatja, hogy inditványá nak a társadalom különböző osztályai által le endő elfogadhatása, csak a ragyogó csillagok csikorgathatása után várható uj Messiás megszületése, éa a jelenlegi társadalmi rendszer hült tetemei feletti halottas ének elrebeghetése következtében történhetik: kettőztetett erély-lyel iparkodjék bevonni világgá hirdetett eszméjének vitorláit, mert fáradozás nélkül is megszerezhető a mai sanyarú világban azon érem, melynek egyik lapján az ismeret gyűjtése körül szerzett szegénységi bizonyítvány egész szövege, másik lapján pedig a hahota fejedelem teljes arczképe díszlik
Ismerjük el tehát, hogy a szóban forgó indítvány a jelenlegi viszonyok között (megtes te)sületlen ige marad. Legyen jelszavunk „Gvúz zön a jobb."
Ezzel röviden készek lennénk, ha t. czikkiró ur a rosz szokások uj meteorjaként felfe-
TÁRCZA
Egy pipa dohány.
Kigyújtok, füstöl is pipám, De még árért vonódva ég; Hja, kezdni bármiben nohéz, Így adta ezt a sor*, az ég.
PöUerccoQ egyot s gyúl tovább. Lassan, miként az unalom ; Itt még tövén a gondolat, Alig hogy annak valihatom
I>e ég tovább, a fügt gomolyg ; Ábránd, moreng»« fogn*k el. A gyermek átmegy ifjúvá, E kort álmodja a kebel.
Dagad, hevül; dohány, pipa Hasoning tartja versenyét, ltemény, leány, min-d megjeleu, Volt, éa mi könnyen oszla ar.éi-
Tovább nagyot *».ivok, fuvok, D«srókov ég, hogy szinte forr, A férfi sxiv tilzel csak így, Ha «ikra száll, ha rajt a sor.
Önzetlenül fára<l, buzog, Hogy gySzne már, a j-.bb ügyért ; Vérzik nem egyszer, elve szent; De mind kevés, a mit elért — —
Füstfelleget ver most pipám, Búsan zavarja sóhajom. — Néhány szivás, mig szortyan, és — Tovább hiába biztatom.
Kiégett, mint az agg kebel; í''res, mutatja: nincs örök! Pipázgatunk nagy kényesen, S éltünk is így elfüstClög.
HAJGATÓ SÁNDOR.
Elhagyatottan.
— Beszély. —
B. J. tői.
(Folytatás.)
Bármit mondjanak a tudósok, én mégis csak azt hiszem, hogy az embernek megvan az előérzete.
Redényi barátomon tapasztaltam. Nem találta sehol nyugtát, folyton nyugtalankodott és gyakran mondá: meglátod engem valami szerencsétlenség ér.
Az ajtón zörgettek és egy szolga lépett be szobánkba, kezében egy sürgönyt tartott.
Redényinek volt czimezve. A vevény aláírása utan barátom felnyitá a sürgönyt. Egy pillauat alatt végig futá tartalmát.
Arcza nem változott, de kezei nagyon
remegtek.
Egy székre roskadt és átnyujtá nékem e sürgönyt, mely röviden atyja halálát tudatá.
Banatát még inkább emelé, hogy a temetésről már megkéselt, és azon gondolat, hogy atyja a tébolydában halt meg.
Hetek óta a folytonos köhögés igen el-gyengité, és most e családi gyász végleg megtörte a már amugyis gyengéd lelkületű ifjút.
Ki még azt nem próbálta, hogy mi az elhagyatottan élni távol hazájától betegen: az még nem panaszkodhatik az elhagyatottság kinjai felett.
Én már rég óta aggódtam barátom egészségi állapotán, és most midőn néha végleg kimerülten láttam szenvedői, még inkább meg döbbentem.
Az orvos, — Isten áldja minden léptét,
— igen becsületes ember volt, éa a legnagyobb szorgalommal kezelte szenvedő barátomat. De állapota csak nem javult, sőt köhögése naponta nagyobb mérvet öltött.
Éu nem távoztam ágya mellől. Istenem ha remény nem volna e világon, mily kinos lenne az élet, és mily borzasztó a halál.
Redényiben a reménység oly nagy volt, hogy néha elakarta ágyát hagyni, hogy Jolán arczkópét befejezze.
Ilyenkor arczára az élet örömei utáni vágy, és Jolán iránti szerelme oly szép halvány rózsapirt lehelt, milyent többnyire a mellbetegek szenvedő arczaira szokott a halál kérethet-len ecsetje festeni.
Egy alkalommal midőn az orvos távózott, intett nékem, hogy kövessem.
Midőn kiértünk a szobából, megfogá kezem, és lassan fülembe augá, hogy Redényi egy hét múlva a föld alatt lesz.
Én fájdalmas ijedtemben elborzadtam e gondolattól, hisz ki őt látta, hogy mily nyugodt volt beteg ágyában, és hogy remélt felgyógyulásában : azt velem együtt e nyilatkozat a kétségbe esésig meglepte.
Természetes, hogy én nem adtam hitelt az orvos szavainak, de mégis megsürgönyöztem barátom állapotát gyámanyjának.
Midőn ugy együtt voltunk, ée én felolvastam néki, sokszor kezdett jövőjéről beszélgetni. Számtalanszor előhozta, hogy mihelyt meggyógyul, haza fog utazni, hol ssorgalommal valahogy csak meg él a festészet után.
Néha ha jobban érezte magát, ágyában felült, és naplót vezetett
Mennyi reménynek kellett szivében élni; ki oly biztosan írt jövőjéről, nép napokról
igaz
szerelemről és hazája boldog-
örök ós ságáról.
Nékem pedig az orvos azt mondá : hogy mindezek helyett már néhány uap múlva rz örök nyugalom álmát fogja aludni.
Borzasztó azon gondolat, hogy néhány nap még, és az, ki most kezem oly forrón szo ritja, ki élet-erő és boldogságról ábrándoz — nemsokára hat láb mélyen leend a föld gyomrában.
Ezekután nehéz volt izgatottságom eltitkolni. Különösen aggasztott barátom gyám anyjának hallgatása.
Még csak néhány nap volt hátra az orvos jövendölése szerint. .
Redényi épen álomba volt szenderülve, mig én az ablaknál ültem, és mesziről megismertem a sürgöny hivatal szolgát. Hozzánk jött. En szép csendesen kiosontam a szobámból, hogy a beteget fel ne ébresszem.
A sürgöny nékem volt czimezve. Sietve végig futottam tartalmát: „özvegy Redényiné hagymázban beteg, nem jöhet. Jolán megszökött gróf Bernerrel Dr. K . .«
Szomorúan ballagtam vissza szobánkba, hol e szerencsétlen család utolsó sarja feküdt betegen, elhagyatva mindenkitől, és meggya-láztan azon nő hűtlenségétől, kiért életét, családi boldogságát, hazáját, vagyonát szóval mindé nét feláldozta.
- A beteg ágyához ültem éj igen elmerenghettem az élet caalandóságában, mert észre sem vettem, midőn Redényi felébredt. Szintén megdöbbentem, midőn meg fogá jéghideg kezével az eayimet.
(Vége következik.)
tizenhetedik vfolyam
d esett „halotti tort nem kárhoztatná. Indokot ugyan, — mely a .rósz" névre érdemesnek nyilvánítaná, nem ho» fel, de tökéletesen eleget vél tenni akkor, midőn a következtetést a tisztelt olvasó közönség becses figyelmébe ajánlja. Mily szende okoskodás ez t. erikkiró ur részéről azt értelmezheti vádjainak alaptalanná derített voltáról. Egyébbiránt czikk-iró ur — mint tán alapos okom van hinni — h tudatlan tömeg, a műveletlen n é p-osztály cselekményeiből itélte & halotti tort rosz szokásnak. Igen természetes hisz különben ki volna legalkalmasabb bárgyú, — mint az «rszevesztett bolond. Minden ügyetlen fogást, rosznak hirdetett szokás; csak a műveletlen néponztály nyakába kapcsoljunk, nem csügged ő a terhe alatt, sőt még angyali türelme, a tudatlanság folytán, valóban terhes megbízásra is érdemes; aztán mi a tény gor-diu8Í csomója: csüggedést, panaszt nem ismer, nyugodtan viseli a müveit társadalom jármát. — Hajh pedig csak tekintsünk végig — ha ugyan nem nemzeti titok — magyar főurainkon, kik a jó szokás és példának aászló vivői, őrei, mily a szánalomig jó szokást követnek. A sok közül csak egyet, a magyar nemzeti viselet jelenlegi álla-potát szemeljük ki. Ne hogy azonban a kitűzött czélról megfeledkezzem s annak, útjáról messze térjek, csak annyit látok szükségesnek e helyütt megjegyezni, hogy t. czikk-iró ur ezen, a frakk és a czilinder korszakát, ugyanis helyes szokásnak hiszi, mert a nemzeti ős szokások nyomorgatása közepett egé azen megfeledkezett a jelenről az érdekeket illetőleg. Azért tehát oltsuk itt el a világot és térjünk a finom izlésü szalon teremből a rosz szokások viskójába vissza.
Egyike legvallásosabb jellegű ősi szokásaink a halotti tor. Nagyjelentőségű és bizo nyára kedves emléket hagyott maga után akkor, midőn őseink törzsének egy-egy öreg ifjú ágát letöré a halál dermesztő szele. Mintegy dicsőítésül szolgált a halotti tor az Urnák, kinek -.sent akarata teljjsületbe ment. Emlék volt ez, vallásos emlék, melyet akkor minden magyar ünnepélyesen, áhítattal telt kebellel szentelt meg. Ha kihalt e szokás, mert kihalóban van Árpád nemzetéből a vallásosság is. Nem kell ma vallás, hadd uralkodjék az állatiasság a Bzabad szellem, szabadabb kantárszár keli a vérmes lónak hadd döntse fel urát! Ez a mai kor szelleme. — Ami kevés vallásosság, illetőleg vallásos szokás még létezik, azt a köznép, a műveletlen osztály vette kegyébe. Itt-ott még él emieke a múltnak, de senki őket a vallásos jelentőségről fel nem világosítván, sőt mivel az a müveitek gunytár-gyául szolgál, nem gyakoroltatnak. így vesz ki a kedves emlék, ily csúfosan vallástalan go noszak ördögi mosolyának káröröme közt. Elismerésre méltó ugyan, hogy ily alkalommal visszaélések követtetnek el; de nem uj dolgot említek, midőn azon köztudomásu tényre hi vatkozom, hogy nincsen szabály kivétel nélkül. A megátalkodott istenkáromló a legszentebb ügyből is gúnyt üz, legyen bár a jó és rosz fogalmával tisztába.
Tehát czikkiró ur ismét a részt akarja az egész hatalma fölé helyezni. Egy vallásos j«llegü szokást rosznak nevez, csupán azért, mert mint már emlitém, kihágásokra ád alkalmat.
Ila t. czikkiró ur a magyar szótárt figyelmesen átvizsgálja, tapasztalni fogja, hogy nincsen alaptalanabb kifejezés érvek támogatására, mint a „K i h á g á s''-ra ád alkalmat.
De kérdem, vájjon a világ egyetemben melyik szokás ne adna kihágásra alkalmat. V a 1 a m e n y i. Fia t. czikkiró ur érti a szokás lélektani fogalmát, bizonyára elhiszi, ha nem, akkor hiába minden felvilágosítás mert a szellemi csecsemőnek bölcsészetről tartani értekezletet egy három tagból összetett szó érteményének kifejszésével egyenlő cselekmény. Menjünk tovább. Czikkiró ur még a falusi életből is coiftponált ki egy újdonsült rosz szokást. Ez az esteli találkák stb. hol kétes jellemű asszonyok tartanak esténkint titkos ösze jöveteleket stb. Ez oly jelentéktelen felfedezés, hogy annak iejtegetésébé bocsátkozni felesleges. Csak annyit említek meg, hogy rosz erkölcsű és kétes jellemű egyéniségek a világ kezdetétől fogva voltak s a világ megsemmisüléséig folyton lesznek. Nincs és nem is hoz létre az emberi eszme oly eszközt vagy módot, mely annak észrevétlen terjedését megakadályozni elég erős lenne.
Bátran bevallhatja tehát t. czikkiró ur, miszerint a tulajdonképeni rosz jellegű szokások táborát sértetlenül hagyta, a nemzeti ős szokások pedig amennyire tehetségéből tellett lealázta. Irhatnámsági viszketegsége határt nem ismert, habár indokait légvárak talpkö Vére állitá fel.
ÖLTAIIÁZY FERENCZ.
ZALAI KÖZLÖNY
DECZEMBER én 1878.
Helyi hírek
— A sebesült harcsosok segély esésére Zala-Egerszegen foJyó évi nov. hó 17-én megtartott tombola estély alkalmával sorsjáték nyeremény tárgyak kihazott számai a következők :
6737. 4327. 6711. 33G1. 4583. 2364. 2902. 2422.4636.7935. 8047.4817.2032.2192.2201. 5634. 2169. 2058. 2492. 4240. 2484 3703. 1940. 3787. 4589. 6786. 4189. 3418. 7515. 2197. 7976. 4317. 4423. 4336. 5302. 4211. 3321. 4010. 3504. 6672. 3525. 2775. 1729. 5440. 3634. 4191. 2354. 3406. 1674. 5395. 3433. 4074. 5252 7081. 2615. 5129. 3583. 6690. 3208. 2633. 8150. 8030. 2485. 6930. 6653. 7516. 3063. 2553. 3469. 7339. 3767. 5415. 2885. 4829. 3316. 4310. 2818. 1651 4900. 3110.3627.3656. 7754. 6387.4929.3133. 1792. 7171. 5427. A nyeremény tárgyak folyó évi deczember 10-ig a megyei számvevőségnél az eredeti sorsjegy előmutatása mellett átvehetők. Az ezen határidőig át nem vett tárgyak elárvereztetnek s a befolyó összeg a lorsjáték és tombola jövedelméhez fog csatoltatni.
— Bolt betörő letartóztatott. Sz. Mihály türjei illetőségű, 38 éves, kocsis, és csavargó folyó évi november 28. és 29-ón éjjel Teleky utczában Pollákné boltját feltörte, de a rendőrségnek sikerült a tettest rögtön letartóztatni. Elrabolt összeg 32 írt 75 kr. volt. A betörő a helybeli kir. törvényszéki vizsgálóbi-róságnak intézkedés végett átadatott.
— A mantaliegyi gyilkossági esetben letartóztatott egyéneket bizonyítékok elégtelensége folytán a nk. kir. törvvény3zék felmentette. A kir. ügyész ur azonban felebbezvén, az itélet jogszerűvé váltáig tovább letartóztatva maradnak.
— Gyujtogatá&aol vádolt muraközi nő miatt a nk. kir. törvéuyszék, mint rögtón-itólő bíróság deczember 2-án összeül.
— Áthelyezés. Ondrus Ágoston nagykanizsai illetéki szabáshivatali főnök hasonló minőségben Győrbe helyeztetett át.
— Ex Ulei országos vásár Nagy-Kanizsán decz. 2 án holnap tartatik meg. Óhajtandó, hogy egy kis pénzforgalmat idézzen elő, mert az űrietek megakadása általános panaszban tör ki.
— Hymen. Horváth József nagy kanizsai kir. adóhivatali ellenőr a napokban vezette oltárhoz Obetko Ilka kisasszonyt Pécsett. Boldogság kisérje a szent frigyet.
— VdffUti szerencsétlenség. Egy nagykanizsai lakós, 29 éves Kovács József vasúti szolga a kocsik kapcsolásánál saját vigyázat lansága folytán összelapittatott s azonnal m**g halt: a szerencsétlenség Stridó közelében mult csütörtökön történt.
— Tapolcxai országgyűlési képviselővé herczegOdeschalchi Artúr választatott meg.
— Gyásxhir. Kugler Nándor Keszthely városának a legutóbbi 3 évben volt köttiszte-letü városbirája, s szabadságolt állományú m. kir. 1-8Ő osztályú honvédszázados kedden, f. hó 26-án déli 10 órakor, hosszas betegeskedés után, élte 50-ik évében jobblétre szenderült. A boldogultnak hűlt tetemei pénteken, folyó hó 28-án d. e. 10 órakor igen nagy részvét mellett kisértettek ki az örök nyugalom színhelyére. Elhunytát gyengéden szerető neje 9 gyermekével, ezenkívül számos barátja, ismerőse és tisztelője kesergi. Az elhunyt az 1848 — 49 iki szabadságharezban mint segédtiszt működött, s 1849-ik évi május hó 21-én Budavár hősies visszafoglalása alkalmával mintáz akkori idő ben fiatal honvédtiszt egyike volt azon hősöknek, kik elósször léptek fel Budavár bástyáira, fennen lobogtatván a magyar szabadsághősök dicső zászlaját. A világosi fegyverletétel után visszavonultan ólt, s 1869-ben, a m. kir. honvédség életbeléptetésével a honvédségbe lépett, mint főhadnagy. Temetésén több 48/49-ik évi bajtársán kivül a m. kir. 77 és 78 ik honvédzászlóaljak tisztikarából Szalmay százados, De-dinszky, Magjarek éz Barabás Béla főhadnagy urak voltak jelen s a boldogult bajtársuk koporsóját díszített honvédtiszti csákó és kard körül egy gyönyörű — fehér szalaggal ékesített koszorút tettek. — Ott láttuk továbbá a Keszthelyen állomásozó 15-ik huszárezred tisztikarát, a kir. járásbíróság-, a szolgabiróság- és m. kir. adóhivatal tisztviselőit,.a város elöljáróságát; az uradalmi tisztikart s az egyes tantestületeket, ezen kivül számos egyént Keszthely s a közel vidék lakóiból. Nyugodjanak békében az el hunyt bátor és nemes elszántságu katona, e derék hazafi, hü és köztiszteletben álló férfiú íöldi maradványai! P. P.
— Rövid hírek. 80 nagy képet sorsol ki a bpesti képzőművészeti társuiat. — Fern-korn bires szobrász az országos tébolydábau meghalt, — Szegeden Bakay Nándor orsz. képviselővé választatott. — A kormány 22 szavazattal győzött a felirati javaslatnál. — Bpesten az ifjúsági fák! yászene betiltatott, mely az orsz. ellenzéknek szándékoltatott adatni. — Mierosz lavszky lengyel agítator Párisban meghalt. — Budán a miniszterelnöki palotában dynamit
robbanás történt. — Rákos melletti vasúti szerencsétlenségben tis katona szenvedett sérülést.
— A boszniai küldöttség decs. 4-én jő Bpeetre.
— Bpest közraktárakat épittet. — Bulgáriában az oroszok erősen szervezkednek. — Az V-dik színész congressus decz. 10 lesz. — A javított Verndlféle puskák 2200 lépésre hordanak. — A mískolczi vizkárosultak javára eddig 90 ezer frt gyűlt be. — Galantáról egy négy lábu kakast Bécsben 75 frtért vettek meg. Zsittinben egy házhelyet s 3 hold földet árverésen 2 krajezáron vettek-meg. — A szentpétervári „Csavargók" egyesülete már 4 házzal bír.
— Számos gyilkosságról irnak hazaszerte a lapok. — Oroszország legújabb ujonezozása 280 ezer emberre terjed. — Az ezüst árkeletpótlék deczember hóra 1.%,- — A fővárosi fáklyásme-netet a városi polgárok tartják meg hétfőn este.
Irodalom
— Előfizetési felhivds a „Szépirodalmi Gyorsíró" közhasznú, szépirodalmi ós vegyes tartalma lapra. — Hazánkban a gyorsírás művészete már túlélte a kezdet nehézségeit; mert tekintve azon, aránylag rövid időt, mióta a gyorsirás a közönség körében gyökeret kezde verni, örvendetesnek mondható annak e''.terje déso. — Hazánknak minden szép- és haszno sért lelkesülni tudó ifjúsága, belátva a gyorsírásnak egyrészről czélszerü. másrészről hasznos voltát: egész buzgósággal látott annak el sajátitáaához; s nagy része már birja ezen, aránylag könnyen megszerezhető kincset. — Nincsen város már hazánkban, hol ismeretlen volna a gyorsirás. Örömmel konstatálhatjuk, hogy a kereskedelmi osztály, — sőt még a szépnem figyelmét sem kerülé ki ezen hasznos találmány : s mindtöboen sajátítják már azt el. Mindazon által azt még nem lehet állítani, hogy oly elterjedésnek örvend, mint a minőt hasznosságánál fogva méltán követelhet. — Mindez pedig nem tulajdonitható másnak mint hogy hiányzik azon orgánum, mely a megtanult gyorsírást ne csak fejleszsze, hanem egyszersmind annak lé''.ét is biztosítsa. Nem mondok tehát nagyot, ha azt állitom. hogy ily nemű közlöny létrejöttét már rég óta szükségli gyorsíró közönségünk. — Sajnálattal kell u. i. bevallanunk, hogy ezen örvendetes elterjedéssel szemben, gyorsirási-, s főképen liii lap irodai munk nagyon, de igen nagyon hátramaradt. Elég legyen indokul csak annyit megemlítenem, hogy egész Magyarországon gyorsirási rendsze rünket csupán csak egy — ez is ritkán megje lenő szaklap képviseli, s hogy minden kivána lomnak meg nem felelhet: — az nagyon természetes. — Ez az oka, hogy gyorsíró közönségünk még mindig olvasmányok, még pedig a neki megfelelő olvasmányok hiányában szen ved. — Ezen körülmény, s több mütársam felszólítása — érezvén ily nomü lap szükségességét
— buzditott engem arra, hogy egy szépirodalmi oktatva mulattató, közhasznú és ismereUer-jesztő — gyorsirási mezben megjeknő -- heti közlöny megindítására határozzam el magamat.
— Ezzel nemcsak a nevezett hiányt pótolni —, hannm oktatva gyönyörködtetni is akarom a t. gyorsíró közönsége*, s egyszersmind alkalmat kivánok neki nyújtani arra, hogy aránylag ol csón juthasson ilynemű lap birtokába. — Tudora, nem csekély nehézséggel, s akadálylyal kell megküzdenem ; de ha a nagyérdemű gyorsíró közönség nem vonja meg tőlem ugy anyagi mint szellemi becses támogatását: ugy hiszem hogy ezen nehézségek é* akadéljokat iu fogóin közdení! A „Szépirodalmi Gyorsiró" 1879. évi január hó 1-étől kezdve minden vasárnap egy ivnyi terjedelemben, Gab. Markovit« levelezési gyorsírásban jeieuik meg. — Ezenkívül minden hónapban, — hogy a magasabb igényeknek is eleget tegyek — egy négy oldalnyi, le velező vitagyorsirásban megjelenő mellékletet is csatolok hozzá, melyen a jelenkor nevezetesebb mozzanatai nyernek méltatást. Tartalmazni fog : Szépirodalmi részt, mely magában foglal: közleményeket, eredeti és fordított be-szélyeket stb. értekezéseket: a történelem, phi Icaophia, physica stb köréből; — hasábjain is-meri^tve lesznek a gyorsirás terén nevezetesebb férfiak, egyes gyorsirási rendszerek, nemkülönben az irás — smint ennek felsőbb foka: a gyorsirás fejlődése a legrégibb időktől napjainkig a különféle népeknél. — Az »Irodalom művészet* rovata alatt a koronkint megjelenő nevezetesebb müveket, műremekeket, s jelesebb színmüveket ismerteti; heti krónikájában a heti főbb eseményeket, „Hírek" rovatában a nevezetesebb híreket és újdonságokat (különös tekintettel levén a gyorsirási események — a gyorsíró körök és egyesületekre) adja eló. S végül heti naptárt, „Szikrák* alatt velős mondatokat, rejtvényeket, s helylyel közzel gyorsirási rebuszokat fog tartalmazni. — Előfizetési ára: Egész évre G frt, félévre 3 frt negyed évre 1 frt 50 kr. egy hónapra 50 kr. Az előfizetési összeget legkésőbb f. é. deczember hó 20 ig alulírotthoz, Budapest, IV. Bástyautcza 12 sz.
— kérem küldeni. — Egész éves t. előfizetőim
munkámat: „Kritikai munkálatok aGab.-Mar-kovits s a St.-Feny vessy m. gyorsirási rendsze, rek felett'' ingyen, bérmentve kapják meg (bolti ára: egy frt) negyed éves t. előfizetőim fele áron (50 kr.)rendelhetik meg n''ilam. — Gyűjtőknek, 10 előfizetett példány után egy tisztelet példánynyal szolgálok. — A lap szellemében irt és hozzám bérmentve beküldött munkákat köszönettel veendem. — Midőn újból kérném a nagyérdemű gyorsiró közönség, — 8 különösen a gyorsírást tanitót. urak becses támogatását és pártfogását, vagyok tisztelettel Kele Antal a „Szépirodalmi Gyorsiró* szerkesztő kiadója a Gab.-Mar. s a St. Fenyveny gyorsírásnak oki. tan. Budapesten, 1H78. évi november 21-én.
— Á magyar helyesírás egyöntetűsége érdekében az akadémia több évre terjedő lt-1 kiismeretea tanácskozás és vitatás után utolsó ülésében elfogadta vezérfonalul „a magyar helyesírás elvei és szabályai" czimü kibocsátott füzetet, melynek ára csak 10 kr. Ajánljuk mia-den olvasni irní tudó magyar méltó figyelmébe.
— Kókay Lajos budapesti könyvkereskedésében megjelent „Magyar nemzeti lan''." 200 magyar népdal, férfi négyesekben, össze állította Goll János. A költséges és csinos kiállítású könyvet minden zenekedvelőnek, de kiválólag hazai dalárdáink pártfogásába ajánljuk. Tudomásunk szerint oz az első nagyobb magyar dalgyűjtemény, örömmel üdvözöljük érte mind a srerkesztőt, mind a kiadót. Ara e becses műnek 3 frt.
Vegyen hírek.
— Czud''ir furfangosáig. Egy előkelő vendéglő egyik asztalánál divatos öltözetű fiatal ur ebédel. Végére járván ajardinette nek is, fizet a főpinczérnek, kivesz tárczájából egy uj donatuj tiz forintost: „Vonja le." A pinczér vissaaad 8 frt 30 krt, s udvariasan szolgál tü*z«l. A dandy ur azonban alig szívja félig szivarát, szörnyen elkezd csöngetni poháron, palaczkon. A pinczér fu ivást jő, az úrfi pedig ráförmed: „Maga nekem rosszul adott vissta, én magának száz forintost adtam, nem tízest." — Kérem, az lehetetlen." A fiatal ur előrántja tárczáját, fölszámítja: „Épen innen tűnik ki, hogy nekem van igazam. — De instálom a tárczámban csak egyetlen egy százas van s azt az imént váltottam egy ifjú uruak. „No az az én százasom. Várjon csak, megfogom magát. Emlékszem, hogy reggel a bankó hátára egy számot irtam föl, ezt ni: 34G185. Nézze meg csak. rajta les/ : 34l>lb5." a pinczér oda pillant a százas fehér «égére s irne ott ragyog: 34G175. Elhűl s bocsánatkérés mellett leszámit kilenczven íurin-to''. Ennek igf*n egyszerű e megt ejtése. — Az az előbbi fiatal ur, ki igazán váltott százast, a másodiknak összebeszélt c/.ínkosa volt, s v«-le együtt irta a bankó hátára a 34(3185-öt. Ez az ésct, mint a „Főv. Lap." irja, nem rég történt a lehet, hogy a két ügyes iparlovag még ismé telni fogja valahol.
— Korióztim. Egy olasz mérnökkel az a különöh eset történt, hogy a magyar n)elv mintán ulására érkezett egy óv előtt Budapestre és most már tud — ncm^tül. Nem győz eléggé csodálkozni: mint történhetett meg vele ez * furcsaság. Most Szegedre, Debreczenbe és Kecskemétre készül szerencsét próbálni.
— Az igazságügy miniszter kapusát czitra libériájában e napokban két jámbor tótjas.^zony a miniszternek nézte. Letérdeltek elót''e, háu --ták magukra a kereszt«t és zokogva adták »-ló panaszukat. Aiig tudta őket, mint az „Egyetértés" irja felvilágosítani, hogy ő excellentiája az emeleten van és nem visel libériát.
— Egy Boszniából hazakerült sebesült baka belért egy nagyváradi hentes boltba, a azt kérdezi, menny iért adnak neki akkora darab kalbászt, mely az ő egyik tűiétől a másikig ér, „50 krért", volt a válasz. A baka nagy büszkén nézett körül a boltban s végig pödörve bajuszán odaszól a hentesnek, hogy „állok elébe", akkor hát csak ürítse ki a boltot, azután még rajta csináljon több kolbászt is, mrrt az egyik fülem ihol van ni, a másik pedig Tut-lánál maradt, ahol egy veszekedett bosnyák levágta emlékül." Olyan kolbász darab, m»''ly e két fület összeköthetné, csakugyan nem lévén a hentesnél, bőven ellátta a bakát jóval ingyen, csakhogy szabaduljon tőle, mert a-», komoly*" követelte, hogy az alku szerint kolbászt a hentes neki az 50 krért megadja.
— Lefőzte. Dicsekedik szörnyen egy
ur a vendéglőben, széles ismereteivel. Egyjk vendég megunva a henczegést, oda szól : fí,u sokat tud, uram, mondja meg most, hogy »""• nem tud. s én jót állok róla hogy azt ón togom tudni." - „Igen ? Tehát én nem tudom — kifizetni a vacsorámat!" — Éi a vendég derültség között fizette ki az ifjú ur rántott esirkéjet.
tizenhetedik évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY.
DECZEMBER l-4n 1878.
Papírszeletek
Mi az a mobiliaáczió ? — kérdi ogyík baka a
_ Az a váazoncselédek keserve.
IIAt a demobilizáczio 1 _ Ar mftg a vászonnépség firümo.
Felállott a három éves ki a bány reggeli pongyolában az ágyon. „Vigyázz, mert leesel ! — figyl-moztetc anyja. — Nem esem én le, mert — fogom
:i/. ingómét.
Nos, kedvesem, hogy mulattatok a tanácsn-sék estélyen? — kérdé egy udvarias férj haza érkező nejétol.
— Ah! szörnyű unalmasan, cde3om ! A meghívottak mind eljöttek s így nem volt kit megszólani.
O nagysága: Kati, menjen a boltba és hozzon «•íry kilo cznkrot.
Kati : lg-nis, nagyságos asszony! (Midőn egy negyedóra mnlva visszaérkezik, hévvel:) Nagyságos asszonyom, — kérem, sót is hoztam egyúttal :
*Ü nagysága : Helyesen Kati ! De hát hol a etilkor.
Kati A ezukor . . . ezukor .... JA/n«kám ! Azt elfeledtem !
Szerkesztői üzenet.
3117. S*. ,8óhaj* nem közölhető.
3118. Qy. A. Jövö számunk hozza. Én ¡8 örömmel vettem a hirt.
3119. Z. Zs. Sopron. Sajnálatul értesítem, hogy nem tehenük ; különben a kiadóhoz forduljon.
3120. Sz. Sflmegh. Felvidító sorait őröm-nu-1 vettük
3121. „A falusi néptaritó, mint ezer mester." Számtalanszor elmondott dolgok ezek már.
3122. D. A. Kiliman. A hiányzó füzeteket készséggel megküldöttük.
naptár
Deozenber -tői deczember 7 lg 1878.
Hó- is heti- Kath. és prot. G 5 r 6 g
nap nap tár naptár Intjl
4 8. Jelek lesznek m. igen. Lukács XXI.
Íj Vasáraap F. 1 Advent 19 A 24 A bd 35
2 Hétfő Anrelia •¿0 Gregor 5S
3 Kedd Fer. Xav. 21 ß. asz. av jgj!
4i Szerda Borbála 22 Philem.
5! Csütörtök Sabbas 23 Ampbil. **
6! Péntek Miklós p. 24 Katalin JN
7] iSzomhat Ambrus 25 Kelem.
Felelős szerkesztő: Bátorfl Laj08.

ad
4060 878.
Hirdetmény.
Nagy-Kanizga város közönsége által a városi fogyasztási pótadó (accis) sze<lési jog 1379. évi január hó 1-sejével kezdődő egy — eaetleg három egymásutáni — évre, Írásbeli ajánlatok utjáu bérbeadatni fog.
Ily ajánlatok — a feltételekben meghatározott bánatpénzzel felsaerelve lolyó évi deczember hó 10-ik napjának déli 12 órájáig bezárólag nyújtandók be a városi polgármesteri hivatalhoz, később érkezendő ajánlatok figyelembe vétetni nem foguak.
Az árverés egyéb feltételei ugyancsak a városi polgármesteri hivatalban a hivatalos órákon belül bármikor megtudhatók. (751 1—3)
Kelt Nagy-Kanizsán, 1878. november 25-én.
Babochay,
polgármester.
* E rovat alatt közlöttért felelősséget nem vállal a Szerk.
7199
• " Á™*, hirdetés.
Alulirt kiküldött végrehajtó a polg. tk. rdtt. 403. § a értelmében ezennel kőzzhirré tesai: hogy a nagy-kanisaai kir. e. f. törvényszék 5766/p876 stámu végzése ¿Ital Weiller M. nagy-kanizsai lakos ellen, Kohn D. bécsi czég részére 679 frt 82 kr. követelés végett elrendelt kielégítési végrehajtás folytán bíróilag lefoglalt, s 458 frt 50 krra becsült szobabútorok és egy zongorából álló ingóságok nyilvános árverés utján eladandók, minek a helysziuén, vagyis Nagy Kanizsán leendő eszközlésére határidőül 1878-ik évi deczember hó 16 ik napjának délelőtti 8 órája kitüzettetett, melyhez a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel meghivatnak: hogy az érdeklett ingóságok eniez árverésen, a polg. tk. rdtt. 406. § a szerint, szükség esetében becsáron alul is eladatni fognak.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1878-ik évi november hő 25 ik napján. 749 l—3
Barts György
kiküldött bírósági végrehajtó.
1! Legnagyobb ékszerraktár Nagy Kanizsán 1!
Milhofer József
fckszerísz,
J öutcza a városház átellenében,
Dusán felszerelt raktáromban a legújabb izlésteljes gyémánt és arany ékszerek, úgymint egész ezüst készletek-kaphatók legolcsóbb árak mellott.
! ! Részletfizetésre is eladatik ! !
Gyémántgyűrűk a valódiság jótállása mellett 10. — tói felfelé. JS*ő arany gyürük 1.50 „
Kér fi „ „ 5.—
Arany jegy gyürük 2.50 ,
Arauy medaillonok 5.— „
Arany keresztek 2.59 ,
Arany garnitúrák 10.—
Arany karékek 15.—
Arany óralánczok 22.— ,
Aranynyal doublirozott ezüst ékszer: friggok ti 2.—. Me-daillonok tl 3. - , keresztek H 2. tói. Ezüst evőkanalak Ki próbás ezüstből ti 1.70 latja.
Minden nálam vásárolt ékszertárgyak a kir. fémjelző hivatal ellenőrző próbájával el van látva.
Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek, nem tetsző tárgyak készségesen kicseréltetnek. (748 1 —7)
Mindenkinek
oda ajándékozzuk
a legszükségesebb liazi eszközöket, a. m.: kávés- és evőkanalakat, késeket és villákat, atb. stb.
A mostanában megbukott naey britaula ezüst-gyár csőd-válasy-tmáuyától folszólittattuuk, hogy a nálunk raktáron levő valamennyi británia ezüst-árukat a csekély fuvar- és munkadíj negyedének megtérítése mellett elajándékozzuk.
A minden egyes czikknél kürt árnak beküldése, avagy utánvétele mel''ett csupán a* Angolorsr.ágból Bécsig járó szállítási díj és a mu''kadij <*gy csekély részének megtérítése mellett mindenki a következőket
Ingyen kapja.
G drb. británia-ezüst evőkanái, 6 drb. ugyanily kávéskanál, 53Szob<mi 12 drb. «»zelótt C frtba került, most mind a 12 drb.................. I 95 kr
6 drb. británia-ezüst asztali kés angol aczéléllel, továbbá
fi ugyanolyan villa, összesen 12 drb., mely ezelőtt 9 frtba került, most mind a 12 drb..... 3 25 kr.
1 drb. tejszedö-kanál, tömörsulyu, ezelőtt 3 frt. most . - 85 kr. 1 drb. levettzedö kanál, legsúlyosabb fajú, legjobb britá-
nia-ezüstbSl, ezelótt 4 frt. mo3t.......... I 25 kr.
Ezenkívül díszes asztali gyertyatatartók, pironkint 1 frt, 2.-, 2.50, 3.— ; tálezák 50, 75, »0 kr , 1 frt és 1. 40 krajával ; kávés vagy th«>ás kannák á 2 frt, 2.50, 3.—, 4 frt; ezukorfogók á 35, 50, 80 kr. és 1 frt; ezukordobozok á 2. 2.80, 4 - , 5 50,
7 frt: eztikorszórok á 25. 45, 75, 97 kr., 1 frt; erzet- és olaj-car.iffinák á 2.50, 2 80. 3.50, 4.75, 5 frt ; vajdobozok á 75. 95. 1.70, 2-80, 3.25, 4 — és még számtalan tárgyak.
különösen ü^yelemre méltó.
6 drb. asztali kés légiin britáiu''a-ezüstnyéllel, angol A<*zélé!lcl. 6 drb. ugyanolyan villa. 6 drb. nehéz kiMnö ev5kanál 6 drb. ugyanolyan kaveskanái, összosen 24 drb., melyek ezelőtt 15 frtba kerültek, most összesen mind a 24 drb 4 frt 60 kr. Mind az itt íolajrolt tárgyak a legfinomabb brítánia ezüstből vannak készítve 8 azoknak fehéren maradásukért
WW 1~> évi jótállás válUtlUitik. Igyekezzék mindenki megrfndelését lehetS leggyorsabban beküldeni, mirel előreláthatólag ily roppant olcsóság mellett, minden csakhamar el fog kelni. Czim és a cs. k. oszf.-magyar tartományok Sgyedílli megrendelési helye: a brllánfa-ezDstflyár főraktára: <726 7—12)
Jilau és Kann I. Elisabelhatraasc 6.
Einladung zur Betheiligung
an den Gewinn-Chancen der vom State Hamburg garautirten grossen Geldlotterie in welcher über
7 >1111. 792,800 R.-Mark
vom 11. Deczembor 1»78. bis 13. Mai 1879. sicher gewonnen werden müssen.
Der neue in 7 Classen eingeteilte Spielplan enthält unter S2,50o Loosen 42,600 6ewlnne und zwar ev.
37 5,OOo ■JL» «M ■ IVE a
spff.iell xber
1 üew. á M. 250,000 fi Gew. á M. 15,000
1 . á M. 125.0<X) l n á M 12.000
1 , á M wijooo 24 n á M. 10,000
1 á M. go,ooo 31 VI á M. 5000
1 n á m. 50,000 ül • á M 4000
1 „ á M. 4o,(X)0 300 n á M. 2000
1 „ á M. SG,(XX) 500 « k M. 1000
J „ á M. 30,000 621 n á M. 500
1 í M. 25,(kkj 675 • á M. 250
i; M 20,000 22,850 etc. » á M 138 etc.
R Mark oder ä 3''/,
„ A
90 Kr.
I)ie erste Gewinnziehung ist anulich und unwiderruflich aui den
11. and 12. December d. J.
festgestellt und kostet bierzn
das ganz« Originalloos nur C das halbe „ „3 » »>
das viertel „ „ 1''), „ „
und werden diese vom Staate garautirten Originalloose (keine verbotete» Pro messen) gegen Kiusendunng des Betrages, ge*en Postvorschuss o.lor Post Einzahlung nach den entferntesten Gegenden vou mit franco versandt.
I>as Haus Steindeoker hat binnen kurzer Zeit grosse Gewinne von Mark 125 000 80,000, 30,000, 20,000, mehrere von 10.000 u. s. w. an suinc Interessenten ausbe ablt und dadurh viel zum Glücke zahlreicher Familien beig. tragen.
Die Einlagen sind im Verhiiltniss der grosser Chancen sehr unbedeutend und kann ein Glück versuch nur empfohlen werden ; kleine Betrage kann man auch iu Postmarken einsend''in
Jeder Theilnehmor erbält bei Bestellung den amtlichen Plan und nach der Ziehung die ofliciellen Gewinnliston.
Die Auszahlung oder Versendung der Gewinne erfolgt planmiissig und na< h Wunsch der glücklichen Gewinner
Aufträge beliebe man umgehend vertrauensvoll zu richten an die bemihrte alte Firma 739 5—5
M. Steindecker, Dammthorstrasse
Bank- k Weohselgeselschäft, Hamburg.
o 0 0 0 0 0 0 0
LATZKOVITS A.
Budapesten, víiczl 11 teza22. sz. ^Nemzeti zállo<laaépület,
ajánlja
fehérnemű-, ari divat- és női pipere áruk raktarát.
Legújabb dtvatu níi és fém nyakkendők, fehér én nziuett iugek, gallérok én kézelők. Zsebkendők, keztyük, aisóingak éa nadrágok, harisnyák, lábtyuk Cachenez, ssinházi fejkendők, ill&tsaer, szappan, pénzes tárcsák, botok, esernyők, inggombok, óralánczok és különlegességeit aprolékosságokban
feltűnő ocsó árakon.
Ingek mérték vagy minta-ing után 24 óra alatt ii elkészíttetnek, a legfinomabb angol Chíffon, Oxfordé« francai* Cre-tonból, darabja 2 frt 50 kr.
Ha a levélileg megrendelt tárgyak nem tökélyotesen kielégítő és jutányos árakon találtatnak, mindig^ ké«z«égel
visszavétetnek. (713 6—6)
Árvereiési hirdetés.
Ollári urodalom tisztsége részéről kösbirré tétetik, hogy deczember 16 án reggeli 10 órakor Ollárban a gazdasági irodában az ollári ói ssepetki vendéglők nyilvános árverolés utján 1879 ik évi április 24-lől sr.ámitva 3 évre kibéreltetnek. — A bérleni szándékozók kellő bánatpénzzel ellátva tisztelettel meghivatnak.
747 0_3 Az urodalmi tisztség.
Felhívás!
A kik rövid idő alatt elhelyezve lenni kívánkoznak forduljanak bizalommal a
Kereskedelmi és Mezőgazdasági
intézethez. Budapest, Nagymező-utcza, polgári iskolaépületben.
Betöltendő állomások: Egy önálló kezelő gazdatiszt egy nagyobb gazdálkodásban 1000 frt fizetés. 2. ispán, 1 pénztárnok 800 frt fizetés. 1 felügyelő (gyárban) és egy raktárnok 900 frt évi fizetés. Továbbá több Írnokok, segédek, könyvvivők: u. m. gazdi-szati éserdészeti személyzet legközelebb alkalmazást nyerhetnek.
15 krayi postabélyeggei ellátott levelekre választ nyernek. (750 l-l)
Dr. Tanzer fogorvos,
előadó tanár Gráczban az egyetemen.
Cs. k. kitüntetett atájrís Antiseptikon egy üveggel 1 frt, 1 katulya fogpor 80 kr, 1 adag fogpasta ÖO kr, 1 csomag p&sta 80 kr — sok oldalról keresettek éi igen dicsérve lettek. A gazdagon befolyt elismerő levelektől eltekintve megjegyeztetik, hogy ezen fogíWsterek Ausztria-Magyarország minden városában kaphatok és megrendelhetők. K«en óvszerek nagy mennyiségben Olaszország, Oroszország sót még Amerikába is küldetnek.
Főraktár Nagy-Kanizsán:
(720 8—12)
Práfler Béla gytyyszerCsz urnái.
t
k kö-
és Herozegeviaába lettek behiva legjobb mankásaio vetkeztében kénytelenek vagyunk
IT CWna-ezltet-áru gyáraikat
végleg beszüntetni és temérdek dúxes china-ezüat gyártmányain-kon siedelmeaen — a gyári árakon mólyen l«»*áll»tva — túladni. Kimerítő árjegyzékek kbánatra ingyen é« dijmenteten küldetnek.
Leszállított árak.
6 drb. kávétkuál 6 drt evőkanál 6 drb. asztali-kés 6 drb. asztaJI-vllls 1 drb. levesaeri 1 drb. tejszetfőkaait 350,'' I-5Ö 1 drb. czskortarti 14.—, 8.—
elóbb nőtt 3.50, 1.50 7.50, 2.80 7.50, 2.80 7.50, 2.80 5.—, 2 30
1 drb. vs]szeienoze
1 P»r gyertyatartó 6 drb készsámoly 1 drb ezukorfogó 6 drb. asztallkés, 6 drb ugyanolyan villa 6.— 1 drb. sótartó
előbb 5.-, 8—,
2.50, 6—,
■ost
2 —
3.-2 70. ! — 2.50 2 50. -.70
Legújabb gombgarnitur géppel 1 frt. 1 drb. czigarCtt-dohÁnytartó 2 frt. Továbbá diases aaelenczók, kávé és theakannák, tálezák, asz-tali díszek, függő lámpák, czukorhintSk, fogpiszkáló-Urtók, olaj-és eczetkéssletek és sok más tárgyak ugyanoly potom-árakon.
(695 10—12)
Küiöten figyelembe veendő:__
6 drb. erSkanál, 6 drb. kés, 6 drb. villa, 6 drb kávés kanál, mind a 24 drb csinos tokban 24 frt helyett csak 10 írt.
T"-------
Ugyanaz, britanía oíüatból miud a 24 drb. díszes tokban csak 7 frt. Megrendelések utánvéttel gyorsan és pontosan eszközöltetuek.
Wien, Rothenthurmstrasse 29.
\ M i
I— Vrf — - _
, figyelerjar? méltó a hírneves
Dr. Forti-féle
SEB-TAPASZ,
mely rendkívüli gyógyereje, elválasztó, érleló a fájdalom csillapító hatása által leggyorsabb, legbiztosabb 8 egy-
szersmind gyökeres gyógyulást eszközöl kiilÖDnemü bajokban. — Ily bajok a torokgyulladás, légcsőhurut, bőrke s-barnaság, hártyásgyik (Croup, angina) mindennemű megsértések, harapás, szúrás, vágás vagy égés által támadható sebek, megforráeások, darázs- vagy méhszurások, konok fekélyek, zúzatok (contuaiók) meglepő gyors fájdalomcsillapítással — rögzött daganatok, gümök, tályogok, pokolvar, (carbunculus pustula ma-lígna), megkemény kedések, genyedések, vérkelések, minden mirigy betegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméreg, vadhús, tagszivacs, csont-szu, kificzamitás és megrándulások, helyi csuz; további a szülés folvtáni lábfelfakadáaok és sebek, fájós, fekély-zett vagy már genyes női mell — Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen beraélyedt birminemü szálka, vagy darázs és méh fullánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata tuiytán annyira előtűnik, hogy azután a testből közönségesen Bzabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nem sokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, mely nek jelessége leghitelesebb egyének számos s különös kívánatra bár mikor felmutatható bizonyitványai által már régen a legfényesebben elismertetett — rendkívüli a legkülönne. mübb esetekben megpróbált hatásánál és fehünü sikeres eredményénél fogva, melyek használata által még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított hirét kétségbe-vonhatlannl igazolja.
Egy csomag ár* 50 fcr, nagyobb csomagé 1 frt használati utasítással együtt, postán küldve 20 krral több. Egy forintnyi csomagnál kissebb szállitmány nem teljesíttetik.
Központi küldeményező raktár: Pe«ten TÖRÖK JÓZSEF gyógyszeré« urnái, király utcia 7-ik sz. a. Nagy Kanizsán: Práger Béla gyógyszertárában, Belus József gyógyszertárában, Alsó-Lendván: Kis Béla gyógyszertárában. Sümegen : Stamborszky L. Szombathelyen Pillich P. gyógyszertárban.
A t. cz. gyógyszerész urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felszóllittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FORTI LÁSZ-LOHOZ czimezve: Budapest (Ráczváros, Bocskay tér, 719. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít.
Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni beküldése, vagy postai utalvány, vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesíttetnek. (658 19-50)
TITKOS BETEGSÉGEK,
különösen
férfi-tehetetlenség,
magömlések, hugycsőfoh ások (maró bpfecskendezés nélkül) hólyagbántalmak, bajakóros daganatok, bőrkiütések, ha még oly idültek is, továbbá köszvény, fehérfolyás. hószámgörcsök, a hívatáshani megzavarás nélkül, a leggyöngédebb módon, hason-szen*i szerek alkalmazása által bámulatosan gyors és gyöke-rr»s gyógyításra találnak.
Sok fzer szerencsében kigyógyult egyén köszönó-irata kézzelfoghatólag bizonyítja ezpn gyú''gyrendszer áldásosságát.
A gyógykezelés levél utján is történhetik. Gyógygxerek kívánatra megküldetnek.
ür. ELEUffBT X*. Pesten, két-saauteza, 24.
Ugyanott kapható a bires, mindenki szamán nélkttl»«-hetlen könyv: „Az SttegélyV mely oktatási ad a b«bí viszonyokról, ifjúkori bünfllcröl, tehetetlenségről, stb. és biztos vód-R*«-rt tartalmaz ragályoaás alb. ellen. (Ara 2 frt ) (781 6—«)
OLL SEIDLITZ - PORA.
Panlr aklrnr valrirli hA min,d*D íobot c,lm,aP>*n a
dttJVUi »(llUUi, ¿M én sokszorosított czégem van
lenyomva.
Büntető bírósági ítéletek ismételten eonsUtálták czégem éa védjegyem meghamisittatását ; azért óva intem a közönséget a* ilyen h&mi-■itványok vásárlása ellen minthogy azok csak ámításra vannak számítva.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o. é.
Valódi minőségben az x-el jelölt czégeknéL
cranczia borszesz sóval. 4 .
A legmegbízhatóbb ftasegályxS szere a szenvedő emberiségnek minden belaß és külső gyulladáatoál, » legtöbb betegség ellen, mi«-dennemü sebesülések, fej-, fül- és fojgíájás, régi sérvek éa nyilt sebek, rákfekélyek, üszök, szemgyülladás. min"® ennemö bénulás és sérülő» stb ■tb. ellen.
i
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. ó
Valódi minStégbon a f-tel jelölt czégeknél.
lorsch-halmaj-zsibolaj.
Dl.—......
Krohii 1. és társától Bergenben (Norvégiában).
Ezen h&lmáj-csirolaj valamennyi, a kereskedelemben előforduló faj között ax egyedüli, mely orvosi czélokra használható.
Ára egy üvegnek használati utas tással I frt o é.
Valódi minőfégben a *-al jelölt rzégoki.él
Raktárak: N.-Kanizsa (x) Práger Béla gyégy. (xf) Rosenb«rg József, (x) Fesselhofer József, (x) Rosonfeld. (x) Belus József gyógyszerész — Zala-Egerszeg (xf*) „Gyógyszertár a S*t. lélekhez — Barcs (x) Dorner S. C s á k t o r n y a (x) Göner. L. v gyógyszerész K a r á d Beruatzky A gyógyszerész. K a p n * v ár (xf*) K<>hn J (x) SchrGder Sándor gyógy. Kaproncza (xf*) Wurli M. | gyópy. Kőszeg (x*) Csacsínnvíc* Ist. ifyógy. (x*) Kilttel Ist gyógy. Keszthely (x) Schleifer A (x) Wünsch F. Körmend (x f) Rátz Ján. Szombathely ''x) Pillich Ferenc« gyógy. Sopron ^x) Mozey And. gyógy (x) Molnár L gyógy Verocze (x*) Becs J K. gyógy. B & n o k-S z -G y Ö r g y (x) A. C. Kibic gyógy. Zágráb (x^ Mittlbach s- RróíX (*) Irgalmashoz gyógy, (x) fl^erfü« Gy..gyógy (x#) Porklet Ján. gyógv. Szalonnk ^x) Schwarz Gn>*uiv gyógy. Kar ad (xj j Rochlitz Ist. (x) Bernátzky A. (562 38—40)
Hamisitás ellen minta és védjegygyel biítositva.
% Gyomor-só
(Emész tő-por) o h a u m a n n Q- yulátóL
Az orzxágos gyógytár tnlajdonosától Stockeran.
Orvosi tekintélyek eliamerG nyilatkozatai szerint a legismertebb fűszerek összetétele által. kUlönős hatású gyógykivonatnak bizonyalt be az eméazté* és vértisztulásnál, valamint ezek következményeinél, ngy-mint a fölösleges gyomorsavnál, étvágyhiány, gyomorhóv és szomlások-nál Hatályos azor gyengeségi állapot ellen nők ós gyermekeknél : halvány arezszin, lesoványodás, sárgaság és köszvény ellen. Folytonos használat által ez az egyedüli biztos szer, buskolyság és lépkóros kedélyhangulatnál.
A „Medicinisch? Wohenachrift" április 15. száma a következőket irja: .A stockerani gyógytárból való gyomor-si hasznos sze.'' emésztési bajoknál, gyomorgyengtflés és hnrnt ál, valamint az étvágyhiány stb -nél igen jól működik, sőt több mint jó hatásúnak bizonyait be — Összetétele a legpróbáltabb fűszerekből oly kitűnő hatása, mely a legnjabb időkben elósxör jutott köztudomásra A jó sikert láthatólag idézi elő, és túlszárnyalja azokat, melyek eddig a baszouraforditisnAl éléretttek ; és így mindenki, ki tndja, mily határozottan károsítja az egészséget a háborgatott emésztés, ¿s mint rontja le x tosti állapotot, nem fogja egy ily siernek hatásosságát félreismerni.
Egy doboz ára 75 kr. Yidékre ntánTétel mellett a legkevesebb két doboz rendelhető.
Valódi minőségben Nagy-Kanizsán: csak Práger Béla árnál kapható. (708 5-10)
»
Kattus János Bécsben,
am Ilof Nr. 8.
a városi tűzoltó laktanya mellett
raktáron tart és áruknak valódisága melletti jótállással elád :
Valódi orosz Ylzaholyagot, különféle olcsó árakon, Valódi Gelatine Lain£,
Csersav, eznkor-szin, (741 6
Szlvattyngépek gyári-árakon, ;
Vnlkanlsált amerikai kantenk-tomlók minden térfogatban.
W K
•MM '' MM!
. \ i i i • i I •

'' '' \
_______-
■'' •"-V .V --
—m —
''■''Is, i; ! , \V ^
KARL THItS
Elismert kitűnő
Eau de Vie de Mavande ambrée
(Levendnla-viz).
Kitűnő füstolösr-er éttermek termek, hálószobák. elSbáiak, iépcsohát.ik Stb iUatfflstalésére ; a fentemiitett szer a leghatásosabb ax idegrendszer mérséklésére, a leTogő megjobbitására, és a beszivót a legkellemesebb illattal tölü el. (746 II. 1—8)
Kapható minden elegáns kereskedésben, hol illataterek árnItatnak.
Tren, Nngliseh és társa utódai, Thies Károlj
es. kir. ndvari i 11 altaaer • ám-gyar Bécsben.
250,000 birodalmi márka
ismét mint nyeremény a folyó évi noTember 13-káa végbe ment fóbnxás után a hivatalos lista alapján a mi szerencsés pénzkisor-solásnukba esett és ax az érdekelt nyerS félnek az Osztrákbir«-dsionbsn azonnal Wi is fizettetett
Nyujtbonk kezet a szerencsének!
375,000 birodalmi márka
vagy 218,750 forint
főnyereményt nynjt kedvezS esetben a legújabb naay péazkitor-lOiáS, mely a magas koraáiy által jóváhagyva és biztosítva van.
E*en uj tervezet előnye abban áll, hogy néhány hónap fefolyána alatt 7 sorsolásban 42 600 ■yereméiyBek okvetlen ki-Sorsolás alá kell kerülnie, kttztük esetleges 375.000 bir. márV* vagy 218,750 frintnyi fónyoreménynyel osztrák értékben, részleg pedig :
1 nyerem. .i m. 250.000 1 nyer. á m. 12,000
1 nyerem. á m. 125000 24 nyer á m. 10,000
1 nyerem. á m. 80,000 2 nyer. á m 8000
1 nyerem. á m. 60,000 31 nyer. á ra. 5000
1 nyerem. á m. 50,000 61 nyer. á m. 4000
1 nyerem. á ra. 40,000 304 nyer á m. 2000
1 nyerem. á m. 36,000 502 nyer. á m. 1000
3 nyerem. á m. 30,000 621 nyer. á m. 500
l nyerem. á m. 25.000 675 nyer. á m. 250
6 nyerem. á m. 20,000 22850 nyer. á m. 138
6 nyerem. á ■n. 15,000 Stb stb.
A legközelebbi elsű, ax állam által hi/.tosiiott nyeremény-
hazás pénz-kisorslása hivatalosan levén megállapítva, az
f. é. deczember hó li és 12-én leend
megtartva s moJyre a. sorsjegyek kr»- ctkcxő östzcfrhe kerülnek : 1 ( ffész eredeti sorsjegynek ára c*ak fi márka vagy 3 frt 50 kr. o é. b 1 fél , n 3 . 1 . 75 „
1 negyed . r B„l''|t, B — n 90 . ,
Valamennyi megbizá* az öszzeg előleges beküldése v*gy postautalvány mellet azonnal és a legn^gyobh gonddal eszközöltetik mindenki magát az állam czimerével ellátott eredeti sorsjegyet kapván tőlünk kezéhez
A megrendelésekhez a m> gkiv*i>t:»ló hiv.ttxlos tervezetek ^¡j nélkül mellékelteinek minden húzás nián pedig felszólítás nélkül küldjük résztvevőinknek a kivatalus lnizási jegyzéket
A nyeremények kifizetése mindenkor pontosan az állana JÓt-áilása mellett történik s akár küzvetlt-n megktlJdése vagy kívánatra érdekeltjeinknek Ausztria minden nagyobb piaczain fennálló «Mzekftttetéseink által kézhes.ttethetík (717 III 2—3) Vállalatunknak mindenkor kedvezett a szerencse, sok más tekintélyes nyeremény között gyakran az első főnyereményeknek
Örvendvén az, melyek az érdekelteknek közvetlenül ÜTettettek ki.
Az ily a legszilárdabb alapon nyugvó vállalatnál, előreláthatólag mindenütt biztonsággal a legélénkebb részvételre számithatván, kéretik, már a közeli húzás miatt Is minden megbízást minél előbb közvelenül alulírott bankházhoz intézni.
Kaufmann & Simon,
bank- és váltó-üzlet Hamburgban,
bevásátlása és eladása mindenuemü államkötvények, vasúti résr.-vényok és kölcsönsorsjegycknek.
Zenélő játékok
rae|j 4_200 darabot; diszmüres harang, dob éa mandolin játék; menyei hangokkal. 740 I 2—4
Zenélő szelenczék
melyek 2—16 darabot játszanak ; neeaias<;re bzí varálváDj, urájcii házacekák. fényképalbumok, Íróeszközök, keztyü tarlók, levéinyomók, szivarkéazletek, dohány és gyufatartók, dolgozóasztalok, palaczkok, tárczák, székek stb. mindenik zenével ellátva. A legújabb ily nemű gyártmányokat ajánlja Heller J., Bern.
Képes árjegyzékek bérmentve küldetnek. Heller-féle gyártmányok egyenes megrendelésre kaphatók.
Gyermekek örüljetek !
Ki gyermekeinek karácsonyra nagy öi ftmet akar szorezui, vegye meg általánosan kedvelt
I ! karácsony i bazárunkat ! !
Cs^ 4frt 65 kr. o. é.
87 darab legnjabb franexi játékszort, mindenkoru fiak ¿» leányok számára kaphatja, és pedig: 1 párisi varióté-ssinbáx. nagyin mula»ságos és szépen díszítve. I varázs-ládáeska^ belsejól»en elfogott basával, kí megszokni akar. I mikulás, különösen hatásos karácsonyi alak, egyutui ezukor-ka-tartó is.
25 brillúns karásconfa díszítés, egészen újszerűek. 1 zongora, szép és clogans, vagy 1 újonnan f* talált Metalophou, melyen egészen fiatal gyarmekek a logszebb <1 arabokat jáiszhatják 1 khinai gépezettel, mindig szorgalm vtoakodva ésitev.-tésteiriidózve 25 briliáns gyertyatartó a karácsonfára 1 japáni kioszk, müdarab, belsőjében mo7.gó éa ékeklö koliltrival 1 buhócz. művészi kívítolben, a legszebb mutatványokkal. 1 erdei rém. mely parancsszóra a nyelvét öltögoti. 25 tarka kivilágítást gyertyáe.ska. 1 bábu a kocsiban, elegánsán Sltözve, m<ly kocsikázás krtzben mozog, rángatódzik Ós kiabál.
1 ó-római kocsi szerszámmal együtt.
2 doboz kitűnő tartalommal, mindenkoru <iuk és leányok szá-
mára (743 3- 6)
b< d^raa. Valamennyi ittten falsorolt 87 darab eredeti franezía játéktárgy áia együttvéve csupáu 4 frt 6C- kr.
CZ1M: Premier Depot de Vienne, Béca, Htíinrichshoí, 8 — 9. raktár.
Vidéki megrondeiásek utánvét mellett pontosan eszkfizfiltetn«k.
Nagy-Kanuaán, nyonutott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
NAGY-KANIZSA, 1878. deczember 5 én.
97-iK szám.
Tizenhetedik évfolyam.
1 Eliftzstétl ár: tí
Jegéss érre . . 8 frt.J
Elíflzstéil ár:
évre
fél évre . . 4 negyed érre . . 2 » Egy *sám 10 kr I
Hlrdstéssk
6 huábos petitaorban 7, másodszor 6 a minden további sorért 5 kr. NYILTTÉRBEN soronként 10 krért vétetnek fel. Kincstári illeték minden egyes hirdetóaért kíllö 30 kr fizetendő
TTTi
«.ét f k m i
küJönf
el óbb:
ÖZLÖX
lap szellemi részét UletS közlemények ímerkeaz tőhöz, anyagi rétxét illető közlemények pedig a kiadóhos bérmentve intéaendök : NA GT-KANIZSA Wlssiiosfaáz.
Bérmentetlen levelek, csak ismert munkatir saktéi fogadtatnak el.
"iKéziratok vissza nemf i küldetnek. k
N.-Kanlzaaváros helyhatóságának nemkülönben a ,n.-kanix*ai kereskedelmi r Iparbank«, „n.-kanizwii takarékpénztár«, a „zalamegyei általános tanítótestület«, a n.-kanizsai kisded-neveló egyesület", a „soproni kereskedelmi 8 iparkamara n.-kanlzsal külTálasztmánya" 8 több megyei és városi egyesölet hivatalos értesítője.
IIete»kiiit kétszer, vasárnap- s csatörtököu megjelenő vegyes tartalmú lap.
Borfogyasztási adó.
Miután az idén, bor termett elég, nagyon jó volna, ha a gazda egy kis stáucr-mentes itallal kínálhatná meg vendégét, — igy gondolkoznak városunkban igen sokan. Feszegetik is aztán a dolgot, megkérdezik a hegyek bölcseit, de biz ott nem sok eredményre jutnak.
Miután határozott tudomásunk van arról, hogy a dolog igy áll, s miután pláne egyes körökben már csoportosulatok is alakuló félben vannak, hogy jogaikat kikeressék, sót e felól már sokan ügyvédi tanácsért is jártak, nem tartjuk időszerűtlennek elmondani azt, a mit a bor adómentességről előadhatók.
A fent előadott gondolkozásnak alapja, az 1868. évi XVII. és XXXV. tvekek — voltak. Csak voltak mondom, mert ez változást szenvedett az 1875. XXVIII. ívekben.
Az 1868. 17. tc. 2. §-a megengedte, hogy a kisajtolt szóllótörkölyre viz öntessék, s az ebból készölt u. n. lőre, a gazda és cselédei, munkásai által adómentesen elfogyasz tathassék. Ez a mi vidékünkön nem lett foganatba véve soha, mert itt a lórét nem ismerik, lévén a valódi öreg-kis-hegyi és nagy-hantai bor is a legtöbb esztendőben csakugyan lőre.
Az 1868. 35. tc. 2. §-a már inkább minket illetett, s ez az, a miról álmadoz-nak polgáraink közül sokan, csak hogy az a baj, hogy megkéstek vele. E § szerint minden szóllós gazda, a kinek 40 akónál kevesebb termése volt, 2 akót kapott adómentes italnak, a kinek pedig termése a 40 akót meghaladta, az 5''/0 ntán szintén adó raen
tességet élvezett, de azt sem határtalanul, hanem csupán 15 akóig.
E kedvezmények azonban átadattak a pénzügyi törvények történetének, s ebből ma egy polturányi haszon sem vonható, miután az 1875. 28. tvc. 1. §-a, igy szól: ,az 1868. 17. tc. 2. §-a és az 1868. 35. tc. 2. §-a hatályon kivül helyeztetnek."
Adómentes bor tehát hazánkban nem létezik.
Van azonban a jogaikat kutató polgároknak egy más panasza is, mely törvényes alappal bir, s mely megérdemli, hogy épen most felszínre kerüljön.
A gazda megszüretelt, bejelenti termése mennyiségét, később szinborát s e bejelentésről megkapja a szemleivet, melyben borának mennyisége kitüntetve lón. A szemle iv kiadásakor meg is van természetben az ott beirt mennyiség, de az csakhamar változni fog, még pedig akként, hogy havonként az első esztendőben minden 100 akó bor 10 akóval is kevesbedhetik. Ezt azonban nálunk nem veszik tekintetbe; a mi a szemle ivbe be van vezetve, annak meg kell lenni, bárhonnét kerüljön is elé, különben kész a bírságolás. Itt aztán a szegény tudatlan nép akként segit magán, hogy kiválaszt saját fogyasztásra néhány akót borából, s azt megitatja többi hordájává!, nehogy kárt váljon, miután úgymond: „feltöltésre mit sem engedtük.*
Ez pedig nem áll ! feltöltésre igen is enged a törvény, ha az adóbérlóknek nincs is kedvök arra.
A „pénzügyi törvények és szabályok" 6-ik füzetének 51. §-a megállapítja azon arányt, mely a törkölös-must, a lefejtett must, és az ebból fejlódó bor között áll. És
pedig 13 akó (tartsuk hektoliterek helyett e régi kifejezést) szőllóczefre ragy is törköly Ös mustnak adnia kell 10 akó, bormustnak pedig adnia kell 9 akó bort.
Ennyinek meg kell lenni, és ez ki is szokott jönni azt hiszem, minden körülmé-nvek között.
Igen ám! eddig nem is volna baj, de ha most már rögtön el nem adhatja borát a gazda, az fogyni fog önmagától, s ezt pótolni kell, különben baj lesz.
Erről is intézkedett a nevezett törvény erejével biró szabály gyűjtemény, és pedig a 45. § ban ekképpen: „az elpárolgás és apadásnál enged évenként 2% v&gy is 100 akó után 2 akót, — forrásra és seprőre enged szintén évenként fehér bornál 10%, — vörös bornál 6%-ot.*
Iía épen ennyi nem is fog hiányozni egy év alatt, de még is föltehető, hogy fehér boroknál 100 akóbcl egy év múlva csak 90 - 92 akó, vörös boroknál pedig 94 — 96 akó leend. A mi hiányzik azt a gazda maga sem tudja hová lett, de ha bírságol tatást nem akar, kell hogy legyen saját használatára kiváltott bora, s abból töltögesse teli szomjas hordóit újra.
Tájékozásul legyen elég ennyi, legalább ha a bérlő és termelő között súrlódás keletkeznék ily hiányok miatt, tudja magát alkalmazni ez is s tudja egyszersmind azt is, hogy a saját fogyasztásra szánt akó borokért ha már kell is fizetnie, e fizetett borából nem köteles a hiányt pótolni, s ha hiány mutatkozik is a fenti arányban, nem köteles a bérlőnek kártérítést adni.
Sz. K.
An.-kanizsaikisdednevelőegyesQlet
f. évi nov. 30-án választmányi ülést tartott, mely alkalommal a következő jelenté« olvastatott fel s vétetett helyeslő tudomásul: Tekintetes Választmány ! F. évi azept. 16-án tartott választmányi ülésben elhatároztatott, miszerint a nagy- éa kia-kanizsai hareztéri sebesültek s Ínségben levő családjaik segélyesésére a kisdedneveló egyesület nói választmánya tiz krajezároa so^sjátó-kot rendez; másnap, azaz azept. 17-én a.)alaU idezárt folyamodványt felterjesztettük a nagym. m. kir. pénzügyminiateriumhoz a sorajáték engedélyezéseért, mely engedélyt f. évi okt. 8-án vettük a nyomban kinyomattattuk ar 5000 tiz krajezáros sorsjegyet, noha a sorsjegy kibocsátás október 16-án történhetett a a húzás már november 3-án megtörtént, az idő rövidsége daczára is hálás elsmeréssel nyilváníthatjuk, hogy az egyesület nói választmánya nemes buzgalommal versenyezett az elárusitásban.
A nyomatott 5000 sorsjegyből kibocsáttatott 4100 soi sjegy, mely bői eláruaittatott 2903 darab s visszaküldetett 1197.
Készpénz bejött a 2903 aorajegy után
290 frt 30 kr.
Felülfizetésekből : és pedig Id. Ebenapangerné urnő 5 frt 90 kr. Dr. Fressburger ur 50 kr. Val-bach Mór ur 1 frt. Freiler Adolf ur 70 kr. éa Dr. Wias*ica Gyula úrtól 50 kr. Oaszesen 8 frt 60 kr.
E Hzerint az összes bevétel .... 2(Jb frt 90 kr. Kiadás az ügyködésnél nyomdára
19 frt — kr.
Nyeremény tár -gyakért 20 frt 35 kr.
Postai és egyéb költségek '' 6 frt 15 kr.
Összes kiadás: 45 frt 50 kr.
Hozzá adva a még
be nem folyt 200
db. sorsjegy után
követelésben levő 20 írt — Kr.
Van a pénztárnok urnái letóte-
ményezve 233 frt 40 kr.
TÁRCZA
O''Donnel T.^alvina g^fnéhoz.
Klnémulál, pedig varázs dalod Hiven hallgatta ifja, vén ;
Mert hisz to akkor zengél dalt nekünk Midőn seb volt a hon szivén.
Mást nem hallank sehol csupán panaszt, Te biztatál remény szaván ;
Virágot nem, csupán tövist adott Hol bujdosánk : erdő, magány
Mint kit madár, mi is a vész ©131 Oda fntánk hol bóké volt;
Vártnnk hiven verőfényes napot Boldognak véltflk a ki holt.
A bős mnnkiban routá karjait Elásta véres fegyverét;
Testvér testvért, apát, anyát fid Kegyért a vesztőhelyre vitt.
Midőn imát rebegni tiltva volt Szivünk verése meg-megállt;
Magányodban felhangzott nagy szavad Mely aj kan kon sr.ent dalra vált.
Kezdtünk jövőt remélni fényeset, Kárpótolván multat — jelent;
Mint pusxtában vándorló nép előtt Daloddal vagy kfixtílnk jelen.
A bánat rémnapján velünk valál Dalolva mint a csattogány ;
Mostan maradnál némán, szótlanul ? Midőn bennünket vés* nem hány.
Hallunk-e még ajkadról éneket? A mely ideg, velőre hat;
Jobb, szebb, dicsőbb életre hivja majd A sírban porló hamvakat
Lantod mégis keza-lből elveted És húrjait szétszaggat* d ....
Hisz dalnoknak teremtett végzeted íxért lelked nem nyomja vád ?
Vagy csak vész közt halijuk varázs s/.avad ?
A béke napján néma lés* . . . Vagy nem tudod, hogy lomha nép se az V
Sokszor rosszabb, miként a vész.
Igaz. hogy a kis bájdaln zonér Addig fcx&l, mig rirjára lel ; Nevelve gonddal pelyhcs magzatit
Kihallt üressé vál a hely. Talán exi>rt nem hslljr.k éneked ?
Mely lelkesített fenn s alant; Engedd óh höl|ty remélni, gyermekid Kezében megpendül a lant.
GYÚROM ANTAL.
Elhagyatottan.
— Beszély. —
B. J. tóL
(Folytatás.)
Barátom. — szólalt meg Redényi, — nékem igen szép álmom volt.
Jolán menyasszonyom volt. Épen az oltárnál álltunk, midőn egyszer csak egy feketébe öltözött egyén mellénk lappangott, és elakarta ragadni meny asszonyomat. £n utána ugrattam, kiragadtam kezeiből Jolánt, de ő ezen pillanatban keresztül lőtt. Alig temettek el, máris né hány napra Jolán is követett, és mi együtt voltunk a túlvilágon oly kimondhatlan boldogságban, hogy Bzintén roszul esett a felébredés.
Oly bágyadt volt hangja az elbeszélés alatt, hogy kérnem kellett, hogy pinhenjen, mert árt egészségének.
Nékem már nem árt semmi, most már érzem, hogy meghalok.
Csak szegény Jolánt sajnálom, ki mialtAm talán aokat szenvedett. Érzem, hogy élet erfira rohamosan f°gy.
Szegény anyámat sem láthatom többé, mert ő nem fog nékem megbocsátani. De talán mégis. Kérlek sürgönyözz néki, hogy már a végét járom de Jolánnal ne közölje betegségem, mert ez őt igen megszomorítaná. Caak majd utóbb ha majd nem dobban fel többé ez árva szív, »nond meg néki, hogy az ő nevável leheltem ki lolkem.
Szegény barátom, hol lehetett már akkor egykori kedvesed. Mily boldogság öröm elvezetében úszhatott, midőn te megakartad őt ha lálos tudósításodtól kimélni, és készültél azon nagy útra, honnét talán meglátod őt másnak karjai közt.
V/7ga«zként felemlitém Redényinek, hogy gyám anyja betegség miatt nem jöhet. De 6 csak tagadólag rázta fejét, és nem hitte hogy meg fog néki bocsátani.
A sürgönyt lehetetlen volt bizonyítékként megmutatni; mert ott volt Jolán megszökése, ezt pedig titkolnom kellett nehogy megtörjem végleg a haldokló szuny adózó szivét.
Másnap az orvos ismét intett, hogy kövessem. Midőn kiértünk ismét azon halált jósló halk hangon suttogta fülembe: „Csináltasson koporsót, és gondolkodjék az el temetésről, mert látom már,hogy Redényi részéről senki sem jön."
Midőn vissza mentem szobánkba, Redényi igen kérdőleg tekintett reám, de én kitértem szemei elől, — féltem, hogy utóbb leolvassa az orvos rideg figyelmeztetését.
Kért, hogy írjak ő majd diktál. Először is írjunk gyám anyámnak, ki előtt soha nem akarok hálátlannak feltűnni.
Oda hajoltam közel barátom mellé, és ir tam bucsu azavait 1
»Szeretett gyámanyám \m
Utolsó elválásunk alkalmával ki hitte volna, hogy mi egymást többé soha viszont uem láthatjuk.
Ismerem áldott szivedet és ezért tudom, hogy daczára hálátlanságomnak halálom mégis bánatot fog néked okozni.
Sokáig reméltem meggyógyulásom, de most már mindennek vége, néhány nap még és én hulla vagyok.
Beszámoltam önmagammal. Volt éltemnek sok boldog órája ia, melyek közül igen so kat veled töltöttem, mint boldog a gondnél-küli gyermek.
Fájdalom, az ég és te ugy akartátok, hogy Jolán ne lehessen nőm.
Ami meg is történt.
Ne hidd édes szeretelt anyám, hogy tán szemrehányásként említem fel a fentebbi sorokat; hisz ón, ki most oly nagy útra készülök honnét többé vissza jönni nem lehet, miért keserítenélek.
Lelkem oly kimondhatlan fáradt, hogy igen jól esik a nyugalom. Bár mily rögös is volt éltem utja, nem panaszkodom, mert magam előtt látom végczélunkat: a halált, pedig egykoron más volt ábrándom, de mégis örvendek megérkeztének, mert ott nyughelyre fogok találni.
Ön erőmből már közeledtem czélomhoz, éi épen miért már oly közel érzem magam a boldogság küszöbéhez de elnem érhettem, — ez mégis nehezíti a távozást.
Bármily nyugodt vagyok is vég pillana taimban — egy mégia nagyon fáj szivemnek .
Távol tőletek és szeretett hazámtól idegen hantok fogják kiszenvedett testemet fedni, és hogy nem láthattam többé szülőföl-
tizenhetedik évfolyam
ZALAI KÖZLÖNY
DECZEMBER én 1878
Nyereménytárgy volt összesen a b.) alatti kimutatás szerint 53 darab. Ezek közt a c.) kimutatás szerint 24 darab egyesek szives adományozása volt, míg a többi tárgy 5 helybeli kereskedésben fentjelzett 20 frt 35 kraj-czáron vásároltatottt be a váJasztmányilag megbízott hölgyek által.
A d.) alatt idezárt eredeti kimutatás szerint a sorshúzás számos érdekelt olőtt a vá-roshá7a teremében november 3-án délután a legszebb rendben megtörtént
A szabályszerű 14 nap alatt elvitetett az eredeti sorsjegy visszaadása mellett 27 darab tárgy az e.) alatti kimutatás szerint.
El nem kelt sorsjegyek által visszanyert tárgy a f.) alatti kimutatás szerint 12 dar«b, ugy a 14 nap időtartam alatt el nem vitt nyeremény tárgy g.) alatti kimutatás szerint 13 darabot tesz, ezeken felül Fíirst J. ur az általa nyert Krisztusképet visszaajándékozván, van e Bzerint az egyesület, illetőleg a czél birtokában az f.) és g.) alatti kimutatások szerint 26 darab tárgy.
Mindezekre nézve midőn a tekintetes választmány határozatát kórnők, a bennünk hely-zett bizalmat megköszönve, igyekeztünk annak lehetőleg megfelelni.
Kelt Nagy Kanizsán, nov. 21. 1878.
BLAU PÁLNÉ,
egyesületi elnök.
BÁTORFI LAJOS,
egyesületi titkár.
KNÁUSZ BOLDIZSÁR,
egyesületi pénztárnok.
Knnek kapcsában 50 frt azonnal két kérvényezőnek utalványoztatott. A fenmaradt ösz-szeg utalványozása jövő ülésre hagyatott s a három hónapon belül érkező segély iránti kérvények beterjesztésével titkár megbizaték.
A megmaradt tárgyak egy tombola estélyen játszatnak ki, mely tombolaestély 1879. évi január S-án tartatik meg, egy tombolajegy ára 20 krajczárunak határoztatott: melyről, később a t. közönség bővebben értesíttetni fog.
Biiuugyl tárgyalások jegyzéke
azala-egerszegi kir. törvény széktol.
1878. deczember 5-é n.
2753/B. 878. Sz. 1. Németh József és társa tol vaj lássál vádoltak elleni ügyben. Kir. t. ítélet hirdetés.
2754/B. »78. Sz. I. Doutsch Ignácz és társai birói végrehajtásnak ellenszegülésével vádolták elleni ügyben. Kir. t. ítélet hirdetés.
Deczom ber 6-á n.
2777. Sz. 1. Sorsa Ilona sikkasztással vádolt elleni ügyben. Végtárgyalás.
2848,2856/B. 878. Let. Padragi István éa társa tolvajlással vádoltak elleni ügy b-m. Végtárgyalás.
28G5/B. 878. Sz. 1. Horváth György és társa súlyos testi sértéssel vádoltak elleni ügyben. Végtárgyalás.
Deczember 12 é n. 2417/B. 878. Sz. 1. Mohos Pál sikkasztással vádolt elleni ügyben. Kir, t. ítélet hirdetés.
2702/B. 878. Sz. 1. Kováta Pál és társai súlyos éa könnyű testi sértéssel vádoltak elleni ügyben. Kir. t. ítélet hirdetés.
dem, hová gyermek éveimen ki vili a hazaszeretet is csatol.
Majdan Iih talán felkeresnéd csendes sir hantomat ez idegen sírkertben, hol csak fejfám mutatja, hogy hol nyugszik szerető fiad, ugy ne mulaszd el egy hant földet hozni magaddal szeretett hazámból, mely alatt sokkal boldogabban fogom az örök nyugalom álmát aludni.
Alig néhány hónap és mivé lettem, ki hitte volna távozásomkor ezt.
És most végbucsum után útra kelek egy szebb otthon felé, de hadd keresselek fel még egyszer végső sohajommal, hadd mondjak még egy Isten hozzádot búcsúként kebledhez.
Isten veled! Érzem mennem keli, hálaadó fiad Redényi."
(Vége következik.)
Egy napom Párisban.
Egervölgyi 8.-től.
A világhírű szép Párisban negyed napja, hogy időzöm. F. é. junius hó 20-án, Űrnapkor ünnep volt, (de hisz Párisban mindig ünnep van) midőn reggeli után ''/312 órakor egy bérkocsiba szállottam és a Verbois utcza 41. sz. alá hajtottam, itt lakott az én volt angyalom, imádottam ; rövid idő alatt kocsim megállott, kiszáltam és az első emeletre siettem; egy inas jött előmbe, ki névjegyemet kérte, átadtam ezt neki, avval a szobába távozott, párpillanat mai va azén szőke angyalom jelent meg előttem gyönyörű reggeli toilettben, jobbomat szorítva, a szobába vezetett, itt egészen elvoltam ragadtatva a gyönyörű uri berendezéstől, ekkor Soldosné asz-
2880/B. 878. Sz. 1. Csécs József éa társai tolvajlással vádoltak elleni ügyben. Kir. t. Ítélet hspdetéa.
Dc czember 13-á n.
2456/B 978. 8«. 1. Czipó Rozi tolvajlás sal vádolt elleni ügyben. Vógtárgyalás.
2767/B. 878. Sz. 1. Bognár Kovács Kati súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben. Végtárgyalás.
2769/A. 878. Sz. 1. Németh Pál és társai tolvajlással vádoltak elleni ügyben. Vég-tárgyalás.
2809/B. 878. Sz. 1. Pujczek József ós társai súlyos testi sértéssel" vádoltak elleni ügyben. Végtárgyalás
Kelt Z.-Egerszegen 1878. évi decsem ber 1 én.
MUZSIK KÁLMÁN,
iroda igncgaté
Helyi hírek
— Ö felsége a légrádi izr hitközségnek templomépitésre 60 forintot adományozott.
— A nagy kanizsai társaskör, váró sunk társadalmi életének élénkítésére közel négy évi fenállta óta oly szép tevékenységet kifejtett egylet, nov. hó 30-án ismét megnyitotta rendes estélyeinek sorát és pedig örülünk jelezhetni, hogy kitűnő sikerrel. Szép számú társaság a helyiséget egészen betöltötte. Jó kedv és kedélyesség általános volt. A táncz változatlan kitartással egész reggelig nem szűnt meg. A nők közül jelen voltak: Clementné, Daráané, Henczné, Lakyné, Plihálné, Stem-merné, Szalayné, Zathureczkyné úrnők, B-:lus Emília, Dezsényi Ilona, Fülöp Gizella, Fülöp Katalina, Gózony Marcsa, Horváth Matilda, Knausz Margit, Krug Emma, Mattosch Vilma, Nentvich Nina, Stemmer N. kisaszonyok, to vábbá Belusné, Knáuszné, Dezsényiné, Krugné, Fülöpné, Ungeroé, Mattosné, sat. úrnők. Grün-baum és Kovács Gábor zcnetársulata egygyé olvadt és ez alkalommal játszott először. Feltűnő, hogy a „Társas Kör" e kedélyes estély én az izr. családok közül senki sem volt jelen, ho lott máskor számosan szoktak megjelenni.
— Lapunk előbbi számából kimaradt még a következő kimutatás, melyszerint a mozgósított 48 ik gyalogezrednek hareztérre történt vonulása alkalmával tartott fogadtatás költségeihez járultak : Babochay 3 frt. Darázs Zsigmond 1 frt. Vagner Károly 1 frt. Smettena F. 1 frt Láng II. 1 frt Bartos 1 frt. Szeidl Ágost 1 frt. Oszeszly Antal 1 frt. Szalay Lajos 1 frt. Berényi J. 2 frt. Szakonyí 1 frt. Olvas hatlan 10 frt. Belus J. 3 frt. N. Kan. Takarék pénztár 10 frt. Keresk. és Iparbank 5 frt. Gutmann 3 frt. Valbach 1 frt. Velísch N. 1 frt. Práger Béla 1 frt. Olvashatlan 1 frt. Ilalpheu 1 frt. Vamberger Sándor 1 frt. Veisz M. 1 frt. Veszter Imre 1 frt. Olvashatlan 1 frl. Ledofsky 1 frt. Singer Samu 1 frt. liichter Mór 1 frt. Fesselhofer 1 frt. Olvashatlan 2 frt. Schwarcz Tauber l frt. Goldstein test. 1 frt. Olvashatlan 1 frt. Hnueer 2 trt. Ebenspanger fiai 3 frt. N.-Kan. bankegyesület 5 trt. Olvashatlan 1 frt. Lövinger és fiai 3 frt. Rosenberg Ferenez 1 frt. Veiser 2 frt. Strem ós Klein 1 frt. Kürsch ner 1 frt. N. N. 1 frt. Oroszváry 1 frt. Simon Gábor 1 frt. Hirschl Ede 1 frt. Lengyel Ignácz
1 frt. N. N. 1 frt. Szigrítz R. 1 frt. N. N. 5 frt Barts 1 frt. N. N. 2 frt. Dr. Laky K. 2 frt. M. J. Scherz 1 frt. Eisinger H 1 frt. Veinberger 1 frt. Heim M. 1 frt. Grosz Albert 1 frt N. N. 1 frt. Erdődy 1 frt. Blankenberg 1 frt. N. N. 1 frt. N. N. 1 frt. N. N. 1 frt. N. N. 1 frt. Scherz Engländer 2 frt. Hofmann 50 kr. Hof-mann 50 kr. Rosenberg S 1 frt. Kohn H. 1 frt. Hofmann J. 1 frt. Berger A. 1 frt. N. N. 1 frt. N. N. 1 frt. N. N. I frt. N. N. 1 frt. Schaprin-ger 1 frt. Velisch 1 frt. Bauer M. 1 frt. Dana-berg 1 frt. N. N. 50 kr. I. II. B. 50 kr. Schiffer V. 50 kr. N. N. 50 kr. Kohn Fülöp 50 kr. N. N. 50 kr. N. N. 50 kr. Bartos B. 50 kr. Gre benz 50 kr. Vittinger 50 kr. N. N. 30 kr. N. N. 50 kr. Zerkovitz 1 frt. N. N. 1 frt. Ollop 1 frt. N. N. 50-kr. N. N. 50 kr. Stolzer Gusztáv 50 kr. N. N. 50 kr. Wlassics A. 3 frt. N. N. 2 frt. N. N. 1 frt. N. N. 50 kr. N. N. 50 kr. N. N. 50 kr. N. N. 40 kr. Kohn 50 kr. Hirschl L. 1 frt. Veiler M. 1 frt. N. N. I frt. N. N. 1 frt. N. N. 1 frt. N. N. 50 kr. Milhofer J. 50 kr. Mílhofer Ö. 50 kr. N. N. 50 kr. N. N. 50 !;r. N. N. 50 kr. Grünhut 1 frt. Plihál 1 trt. Sauer 1 frt. Gánsl A. 1 frt. N. N. 50 kr. Baclirach 50 kr. Kilik F. 1 frt. Benczik 1 frt. Egyed 1 frt. Fábián 1 frt. Masanczker 1 frt. N. N. 1 Fürst 1 frt. Svarcz 1 frt N. N. 1 frt. Práger L. 50 kr. Varga 1 frt. Nucsecz 1 frt. N. N. 1 frt. II*ncz A. 50 kr. N. N. 60. Löbl 1 frt. Gutmann A. 60 kr. Összesen: 178 frt 40 kr.
— A tapolczai kerületben herczeg Odeschalchi Artúr 737 szavazattal választa tott meg Schwarz Gyula 137 szavazata ellenében.
— A zala egerszegi ügyvédi kamara részéről közhírré tétetik, hogy Grész Alajos Csáktornyái, Rapoch Gyula nagy kanizsai la kés ügyvédek, a kamara ügyvédi lajstromába folytatólag felvétettek; dr. Freuud Zsigmond nagy-kanizsai ügyvéd pedig e''-halalozása folytán abból kitöröltetett, s irodája részére gondnokul Simon Gábor nagy kanizsai ügyvéd rendeltetett ki.
— Csáktornya iskoláit múlt hó 30 áé magas állású vendég szerencséltette látogatásával. Göncy Pál miniszteri tanácsos ur ő méltósága a Csurgóról ide áthelyezendő tanítóképezde ügyében járván Muraközben, sorba lá togat''-a a kerület képviselőjével Szabó Imre úrral és az iskolaszék néhány tagjával a polgári és elemi iskolák osztályait, ó mélt<isága nyájasan beszélgetett a tanulókkal kipuhatolandó a magyar nyelvben tett haladást. A gyermekek ügyes feleletei csakugyan kielégítették ő méltóságát, mert minden tanítónak külön és végül az egész testületnek a legnagyobb megelégedését fejezte ki. Csáktornyáról Perlakra távozott ő méltósága.
— Gyászhír. Udvardy István keszthelyi uradalmi gazdatiszt folyó évi november hó 30 áti éji 1 órakor hosszas betegeskedés után, élte 36 ik évében, tüdővészben elhunyt. Temetésén, mely vasárnap, folyó hó 1-én d. u. 4 órakor ment végbe igeu nagy azámu közön Bég 7ett részt. Nyugodjanak békében hamvai !
— Meteorologiai észleletek a csák-tornyai községi elemi néptanodánál 1878. évi november hóban. Közép légnyomás: 744.1 milliméter, legnagyobb légnyomás : 57 0 mm. 20 án reggel 7 órakor; legkisebb légnyomás :
30.0 mm. 14-én este 9 órakor. — Közép hő mérséklet: 5 8 °C, legnagyobb hőmérsék let:-(-186 ®C 27-én délután 2 órakor; leg kisebb hőmérséklet: — 0*2 ®C 9-én este « órakor és 10 én reg. 7 órakor. — Közép pára nyomát»: 6*0 mm. A levegő közép nedvesség-százalékokban: 85-4%> legcsekélyebb ned vesség: 52% 11-én délután 2 órakor. — Közép felhőzet: (0-tól 10 ig számítva) 6*4. Egészen derült ég ^0-val jelezve) 5-ször. Egészen borait (10 zel jelölve) 42-szer. Közép szélerós ség (0-tól 10 ig számítva) 2 9. Összesen észlel tetett: 60 szél óz pedig: északi: 2; északkeleti. 9; keleti 5; délkeleti: 6; déli: G; délnyu gati: 15; nyugati : 8; északnyugati: 9. ö nél nagyobb szél észleltetett: 4; szélcsend meg figyeltetett: 2-szer. A légköri csapadék (eső és hó) havi összege: 143.05 mm. Legnagyobb csapadék mennyiség: 44*00 mm. 3 án volt. Napok száma csapadékkal: 12, hóval: 3 — 3-án a hó magassága 7 cm. volt. Égiháború volt: 1 napon, 14-éa délután órakor nagy záporral. Dér volt 5 napon; Köd észleltetett: 6 szór. J.
— Jíerenyén a napokban egy föld mi velő czélzatosan megfojtotta másfél éves leánykáját, állítólag azért, mert tiltott szere lem gyümölcse lett volna. A tettes fogva van. A felfedezés Viola János plébános ur erélyének köszönhető.
— A füzetes regények közül M«''hner Vilmos kiadásában megjelent: .Gróf Monté Christó" 14—17, éa folytatásául „A világ urak szinte 14—17 füzetei. Ára egy-egy füzetnek 25 kr. Kapható Wajdits József könyvkeres kedésében.
— Uj zenemű. Táborszky és Parsel» urak nemzeti zenemű kereskedésében megje lent 8 Nag}-Kanizsán Wajdits József könyv kereskedéseben kapható: Soldosné által ujab bav énekelt hat kedvelt dal, zongora és éneK hangra szerzé Németh János (Szentirmay Ele mér). Ára 80 kr.
— Gyászhír. Sturm György kir. főmérnök a maga, ugy számos rokon nevében mélyen sújtott szívvel jelenti forrón szeretett nejének Stu^m György né szül. Schuszter Herminnek élte 20 ik, boldog házasságának G-ik évében hosszas tüdöbajb&ni szenvedés után 1878. évi deczeinb-r hó 2-án reggeli "''/a^ órakor Zala Egerszegen történt gyászos kimúl tát. A boldogultnak hűlt tetemei f. é. deczem ber hó 3 án délutáni XJ2A órakor tétettek a kálvária sírkertben »írok nyugalomra. Kelt Zala Égerszögen, 1878. évi deczember hó 2 án Áldás és béke poraira!!
— Műkedvelő eUnulán. A keszthelyi műkedvelő előadás, mely folyó évi oktober hó 30 ik napján tartatott meg, minden tekintet ben igen fényesen sikerült. Mielőtt az előadás részletezésébe bocsátkoznánk, jónak látjuk a társulat keletkezéséről pár szóval megemlé kezni. Pár évvel ezelőtt városunk több lelk-rs és ügy buzgó fiatal embere megkisérlette már egy állandó műkedvelő társulat életbeléptetésé. , de ez, — egymástól eltérők levén az illető m<*g penditők nézetei, nem sikerült. A jelen év szeptember havábiu egyesek újból kezdték ez ügyet szellőztetni s rövid megbeszélés után abban állapodtak meg, hogy Keszthely nemen-kcblü hölgyeit 1 >gják felkérni a megpendített
barátom vállalkozott czigányt is hozni. — A szőko angyal haza hajtatott én elkisérém éo másnapra a kiállításban a gyémánt köszörülésnél légyottot adtunk egymásnak.
Mikor vissza jöttem barátaimhoz már ott volt Berkes Lajos bandája éa nagyban húztak „J''«j de hun . . , ugy szólt a hegedű, mintha csárdába lettüuk volna, kiki elhuzatta a maga kedves nótáját. — Már már hatása volt reánk a pezsgőnek és a szabadba kívánkoztunk, le hot ezen segíteni, különösen Párisba és a „Jor din Mobillé"-be mentünk, ide értünk, itt ba rátom czivakodni kezdett holmi francziécska val, nem csoda a jó czigány jó bor mámoritás tói. A Jardin Mabílleegy gyönyörű pazar féuy és világitással berendezett mulató hely, lehet itten inni mulatni, és tánczolni különben ezbim-fészek. — Menjünk innen úgyis reggel vau, mondám, de páriái barátom uem akart, vagy nem tudott menni, a Rue Sebastopolon keresz tül menve egy üzletbe bekiált: Monsiur Fre ment! A Passage Panorámába lakom. — A kereskedő kérdé mit akar ? Vitessen haza.
Talán őrültön uram? Dehogy hisz ki van írva a boltján „On porté en ville" (Ha vi szik az urakat) én és a másik józan barátom alig tudtuk rábeszélni, hogy üljön egy rendelt kocsiba, és csak akkor ült bele, midőn a kereskedő mondta, hogy ő viteti haza. — Más nap besíéltük neki, do ő még okkor sem akart* hinni, hogy mily éleménynek volt okozója.
Pár órai alvás után felkeltem, hogy valamikép el ne mulaszszam a gyémánt köszörűs melletti légyottot.
szony jutott eszembe s „Tündérlak Magyarhonban- szerepében, midőn a nagy uri lakba jut, én is ugy valék 5 alig mertem megszóllita-ni a háziasszonyt, annyira megbűvölt a nagy uri berendezés; pedig még Magyarországban szerettük ís egymást — De ő magyar leány lévén, felismerte gyengémet, s igy szólt hoz zám : hogy vagy jó barátom? hogy vaunak Budapesten ? ily kérdésekre én is bizalmasan feleltem és közelebb simulék hozzá és egy csó kot diktáltam arczára, mit ő nekem víszono zott, a szőke angyal megdöbbent, mintegy
megbánta mit tett--és zavartan mondi,
neki már férje van, nem szabad többé, a férj engem nem geniroz, mondám; de ő csak tiltakozott ós biztatott.
Még el sem mondtam ki azon nő, kit én szőke angyalnak nevezek. — A szőke angyal még a mult évben fővárosunk egyik szinházá ban, mint kardalnoknő volt alkalmazva, kinek szivét én voltam szerencsés félig megnyerni, de ezzel meg nem elégedtem és ez okozta, hogy bánatomban török akartam lenni ; de a sors ugy akarta, hogy török ne legyek, hanem mig jártam Törökország felé, addig az én szivem — kardalnoknéját elszöktette egy marqtiis, azóta ott él Párisban, nem tudom megesketve-e ?
vagy csak ugy--én azóta is levelezésben
állottam vele és igy történt, hogy a világkiállítás alkalmával őt is meglátogattam
Alig időztem náls egy tél óráig, midőn a szolga jelentette, hogy a kocsi lent vár; engedelmet kért tőlem a szőke, hogy ruhát vált és mindjárt megyünk kocsizni, ennek persze örültem ; pár perezre magamra hagyott, uddig én
as asztalokon lévő albumokat néztem Körül:
«
sok ismerőst láttam benne, sót a magam fényképe is csak ugy tündöklött a többi közt; a mellék ajtó kinyílt, a azőke párisi divat szerint öltözve jött ki azon, a lépcsőkön lesietve a fogathoz értünk, beszálltunk: de mielőtt elindultunk volna, felém közeledett egy kocsis em ber föveg levéve és kérte a neki járó dijat, én már egészen el is felejtettem, hogy kocsin jöt tem ; hogyne, mikor az ember hintón megy el.
— Elhajtottunk a Rue Ilalicn, Montemarton keresztül a Bois Bologne (Bolognie erdő)-be; fölséges látvány, hogy igyekszik ezer és ezer nagyszerű fogat egymást elhagyni. Társalgásnak tárgya a szöktető férj volt, ki örömemre nem volt Párisban és pár napig nem jön haza.
— Az idő előre haladt, délután 6 óra volt, ebédre mentünk én ajánlottam, hogy Monte-nart Bouievard egyik vendéglőjébe menjünk, mivel néhány jó barátommal rendez-vousom van. — A vendéglőhez érve a kocsit szőkém haza küldte és csak l''/3 óra malva parancsolta vissza, barátaim már nagyban fogyasztották G-mbrinus italát mí is ittunk, ettünk és mulattunk, inneo egyik barátom,fóldim üzletébe men tünk,innenaszomszédszínházba ahires „Theater France"-be mentünk épen „Ninich" t adták elő gyönyörű operette, szép fülbe mászó zenéje van — Mi a színházat illeti uem valami remek, különös, hogy a párizsi színházakba nem szokás felvonás között csengéssel jelt adni, hanem fa-kalapácscsal üti a sugó a színpadot felvonás között a kifütyölés igen gyakori, tapsolni csak a glaceur szokott. — Színház után vacsorálni mentünk, a vacsora alatt jó adató kat szedtünk a pezsgőből jó kedvünk is volt, csak czigány hiáuyzott, de a párizai kereskedő
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
ZALÁI KÖZLÖNY.
DECZEMBER 5-én 1878.
ü^o keresztül vitelére. Hölgyeink az ügyet igen buzgón karolván fel anuak mielőbb leendő keresztülvitelét óhajtották. Igaz ugyan, hogy az indítványozóknak sok fáradozással kellett küz-
d''-ni<-, de azért nem csüggedtek el, hanem két-8z.«rez«*tt erumegfeszitéssel iparkodtak azon
lenni, hogy az ügyet mielébb tisztázván egy egy vígjátékhoz hölgyeink közöl néhányt m*-g nyerhessenek. November hó első napjaiban, »midőn már a társulat teljes számú volt, az indítványozók, több vigjátékotrendelvénmeg, ezeket _az előadásra kitűzendő d»rabm«>gvála87.tá
sa rzéljából — a tár.sulat elé terjesztették. Az elő adásra „Apró félreértések ésPronolog" czimü darabok választattak meg, mely darabok betanulásával a műkedvelők (kiknek buzgósága legbensőbb elismerést érdemel) röviüke három hét alatt készen voltak. Az inditványo zók Hánay Nándorné és Gaál Endréné úrnő ó ságaikat sziutén felkeresték s felkérték ők^t. hogy lennének a társulat v é d n ö k n ő i, mit ő nagyságaik el is fogadtak. De lássuk az előadás folyamát. Az előadás mint ezt fentebb ím oroliténk a mult szombaton, igen szép és nagy szamu közönség jelenlétében tartatott meg. A közönség becses megjelenésével a mükedve lók fáradozásait teljesen méltányolta.^ Az előadás 10 pnrczczel 7 óra előtt az „apró félreértések--kel vette kezdetét. Mit szóljunk a műked velőkről V Bírálgassuk tán azok játékát, ala-ki''Áriát, vagy az általuk adott szerepek mikénti l.Mt''o-''ását. 1 la ezeket teszszük is csak elisme-,<w] kell a műkedvelőkről megemlékeznünk M; tehát az előadáson tapasztaltak után a kö •/.inség ezen pár szóból álló bírálatával élünk: A 1 ó adás sikere s a m ü k e d-velők által adott szerepek ¡, u 1 ó adása minden r e m é-„ y Ú n k e t nagy b a u felülmúlt a." Mi ugy hiszszük, hogy a műkedvelők a kö -/önség e birálatával — melyet meg is érdemel t-k — meg vannak elégedve. A közönség bí-
rálatát mi is osztjuk ; osztjuk pedig azért, mert a közönség mindig a legszigorúbb és részr«h«j latlan bíráló szokott leuni. Amidőn tehát az oly , ssép és nagyszerűen sikerült előadás felett elis mérésünkét sGárger Eugénia, Gleí-m a n Györgyike, Halassy Er z s i k e, Pálaky Lujza, Stocker Vilma, Vér-tessy Jolán és Weltner Adel úrhölgyeknek, a műkedvelő uraknak s ids. Garay Sándor urnák ki a darabok művezetője volt az előadás oly sikertoljes kivitele felett elismerésünket nyil vánitanók. azon óhajunknak adunk kifejezést s azon édes reményben zárjuk be e sorokat, vajha a keszthelyi műkedvelőket minél elébb ismét alkalmunk lehetn»- ily kedves és élvezetdus előadás alkalmával láthatni, «gördülékeny és oly szabatos előadásukban gyönyörködtetni. Felkérjük tehát őket, ne hagyjanak fel e megpendített nemes eszmével, hanem inkáhb azon lo-gyenek, hog\ a társulat régiére minél több tagot nyerhessenek meg. Egy színház látogató.
— Rövid hirek. Afghaniaíáuban a britt fegyver győz. — Londonban egy korcsmá ros halálig kaczagott. — I chlben királyunk atyjának kutemléket emelnek. — Gyergyo Salamázban egy vőlegény a nászebéd alatt lőtte magát agyon. — 20 ezer egyén halt meg az idén sárgalázban Amerikában. — .Orosháza" cz. heti lap megszűnt. — Ismét egy orosz rendőrfőnököt gyilkoltak meg ágyában. — A bo1-gar fejedelem választás jan. 1 én lesz. — Sir Ali afghán fővezéruek 300 felesége van.
Ki nyert?
1S64 ki államsorsjegyek de.cz. 1 én történt húzásában következő sorozatok nyertek :
287. 521. 5;~>3. 570. 1221. 12(J7. l-if>7. 1984. 207ü 2098. 2738. 3143. 343G. 31)10.
Irodalom
— Elöfizetéti felhivris Palotásy .János dalaira. A közelgő karácsonyi és újévi ünnepek.
kétféle vágyat ébresztenek a szivekben : megörvendeztetni szeretteinket s jót tenni szűkölködő felebarátainkkal. Paiotásy János páratlan szépségű dalai megfelelnek e kettős czélnak; mert aki ezeket szerzi be: tartós élvezetet nyújt mindenkinek s a boldogtalan dalköltő árván maradt családjával jót tesz. A .Régi magyar zenegyöugyök" kiadója Gróf Fáy István azt irja egyik levelében Paiotásynak: „ön most az ország Csermákja, Lavottája ós Biharija!" Mosonyi Mihály zenekritikusunk Paiotásy magyar zenes/.erzoményeit: arany bányának mondá, melyből az u;ókor kincseket fog meríteni. — Dalairól pedig velem mondja el minden szakértő zenész: hogy hazánkban ezeknél szebb, emelkedettebb és minden izben magyarabb dalok nem láttak uapvüágot. Paiotásy János sirhantján ott emelkedik a magas obeliszk, mit barátai és tisztelői állítottak a zene-költőnek ; dalainak kiadhatási költségeit — nagy részben, — a Jász Nagykun-Szolnok megye hölgyei fedezik. — Az ezekből befolyt összeget az elhunyt dalköltő szerencsétlen családja rendelkezésére fogom bocsátani. Paiotásy hátrahagyott dalaiból 30 válogatott darabot veend most — két füzetben — a m. t. dal-kedvelő közönség, általam oly zongorakísérettel ellátva, mely magában (énakhang nélkül) is játszható; igen szép kiállításban, a szerző híven talált arczképével. A dalok f. év deczember ho első napjaiban elhagyják a sajtót. Az előfizetési ár 15 — 15 dalra füzetenként: 1 frt 40 kr., mindkét füzetre pedig: 2 frt 50 kr., — a 30 dalra: díszes, aranyozott vászon kötésben 4 frt. Ez utóbbira kérein a jókori megrendeléseket, hogy az ünnepek előtt & díszpéldányokat elkiildhessem. A m. t. gyűjtőknek: tíz előfizető után egy tisztelet-példány-nyal szolgálok. Jászberény, 1878. november hó. honfiúi tisztelettel: Ríszner Józseí zeneszerző.
| Vegyes hírek.
— Va*ut mentébeni partomlás és elön-1 tés most mindennapi dolog. A Zákány ée
m.-keresztúri állomások közt akkora . föld-I csúszások vannak, hogy több napi munkát igé-! nyelt helyreállítások. A kiöntés is több pon-! ton fenyegeti a Dráva melléki vonalt. Fentebbi esetnek tulajdonitható, hogy 22 ós 23 án dól-'' ben a posták kimaradtak Bécs és Bpest felől, 1 miután az emiitett ponton a vasúti közlekedés lehetetlen levén — a csomagokat ugy hordták át nagy veszőtséggel a meglehetős távolságon. A Dráva még dagad, jeléül, hogy Stájerban, s a felső vidékeken is nagy esőzések voltak. Gráczból irják, hogy az esőzések ott is hetek óta tartanak. Többször már havaseső is volt az idén Stájerban, a magasabb hegyeket pedig hó fedi november elejétől fogva.
— Killönöi boszu. Épen indult a vonat PáriBból Versaillesba, Egy ur száll föl egyik első osztályú kocsiba, szájában égő szivarral. Midőn beül, meglátja, hogy nő is van a koupé-ban, 8 épen el akarja dobni szivarját — mint jó nevelésű emberhez illik — midőn az asszony ráriváll: „Uram nem tudja ön, hogy nem illik szivarozni oly kocsiban, hol uő is vauVa — „Bocsánat asszonyom, felel az utazó, ép el akartam vetni szivarom, mielőtt megszólított, egyébiránt nem alkalmatlankodom önnek mond, s ezzel egy III. osztályú kocsiba ül, hol kényelmesen szívta havanna szivarját. Mellette egy országos lump, rongyos férfi ült, a kin szörnyen érzett a foghagyma szaga. — »Barátom, utaztál e te már első oszt. kocsiban? — Soha? — Nos, itt egy első osztályú jegy, jer és ülj bele, abba a koupéba ott ni Ugy is lett. A vonat indult és a kényes nőnek Páristól Versaillesig kellett szagolni a foghagymát.
Felelős szerkesztő: Batorfi Lajos.
k I
I i M I I I I I I I I I
Dame» u. Herren
\»ird passendo Gelegenheit znr Yerhei-r-ahung g-?ei>on. Höchst diskrete, reelle und cooiaate Ausführung. Unauffällige C«>rreBjx>n<lonz. Keine Referenzen. Glück-licht» Erfolge. Rückporto erbeten, Fttr veraogeade Dörnen entstehen keine Koston. Adreise: J. Wohlmann. Breslau Schwertstraase No. 6. (7''»4 1 —
KOLLARITS JÓZSEF és FIAI
legelső
kesz fehérnemű, vászon, asztalnemű es szövött aru gyáriraktárukban az ,YPSXLANTI -hoz Budapesten, vae/.i-uU''/a ") sz. alatti aruházbau
kaphatók
mhiileuiKMiiü kés/. torit-, m»i és gyennekfeliénieiiiftek, viW.iiak és
a s z t o 1 n e ni i''i c U
a IrpiiHK) "M> \álas/.tékliaii «< kitüuö minőségben a Kgjutányosb árak-n
Ferfl Ingek, imnhurgi, hollandi vagy irlandi vászonból, daiabja 3, 115(1, I.— , 5. •», 7, S, 10. 12 út.
Ferfl ingek, hímzettek, madap"lanból. melle vászon. daral.ia 3, -1, .*», tí, 7. 8. 1(1, 12, 14—20 írtig.
Ferfi-madapolan-ingek, darabja 2, 2.50, ó, 3.&0, 4 írt.
Ferfl színes ingek, 1.50. 2, -''.őt). :>. 3.''») írt. Két 1(01 Un gallérral 20»), .''». írt
Ferfl színes angol oxford ingek, dar-ib;« 2.ót), J.75, két hlllön gallérral dmabja
2.>(>, :'') írt.
Férfi gatyák. magyar, ft-imasyar vagy fan vzia azahiisii», jiainntluW 1.2<>. 1.30, l .''»(), vừtib)''ól 1.00, 1 ti!.), 1.75, 2 irt. ruin-
Imrgi vmrkoiiIxU 2.25, 2 50 3 frt "><•.
Ferfl-feherharlsnyák, ;i,tnuithdl :Vhír vagy »síné.* tur''/.atja 4, 1.5*», 5, 5.50 ''», li.őO. 7. 7 :>V. H—14 írtig, cíéruiibiil, i''elu''. :u-ftalja 150, 4. 4.60, 6. 7. S. írt, 14 tr''ig. íélharisnyák. íehéritetl»»n vá&zouhó) vMrrottuk. tuczatja 4.5»), 7 ír!.
Ferfl zsebkendők, »Vh.''i vá>z«.ii tiu-/.i!|a 3, ; 50. 1, 4 60, 5, tí, 7, 0, 10, U irt. 20 tVtig
Ferfl zsbkendők. vánzonii.il, teliéi'' «¿iiif* béllel ''» —, 7''6(», 1»— :rt. hatis?.!l.yl sziiu * iel 7 íu H írt iit), $/M,t>* patiiut/.i>-hkei>-ilök dlijH 30 kr, kr, 40 kr. j-auiat liatifrztzsebkeitdük sziiieb szcKel Huzatja 3 írt.
Férfi gallérok, minden formában, legtiuo-
malilt ;<.zntja a ír'', o írt 5().
Férfi-kezelók, tuozatj«, 12 pár 5 irt ii frt
NÓi ingek, rumhurgi vúnzonhól, sima, Ihja J 25, 2.50, 3, 3.50, A-— írtig, slingelt
3, J.OO, 4, 5 írtig franczin nu>llvarrájgnl es Mm«ette''k 3.50,4 —, 4.50, 5,50, •), 7, 8, 15 írtig, niitdHpolauhóI sima 1.50, 2 frt slingelt 2.50.
Nci haló Corzetlek, madapolanh^l egyszerűek 1.30, I 50, díszített 1.75, 2.25, 2.50 3, 8.50, 4. 4.50, 6, 10 írtig.
NÖl labravalók. madapolanból, sima sze-líélyzett, dl.ja 1.60, blingc-lt 1.90, díszít, tt 2.25, 3, 3 50, 5 frtig
Noi alsószoknyak. maJapolanhóI, xzegelyek-ke| és diszitéssel, darabja 2 50, 3, 3.25, i 50, 4, 4.50, 5, 15 írtig, usrálylyal 4, 5, ti, 7. 3, 20 frtig.
Női harisnyak, pamutból kitűnő minőségben tucsatja t>, 7, 8, 9, 10, 11,12, 14, 22 forintig sziuosek pamutból, párja 75, 80, 90, kr. 1 20, 1.30, 1 50, 3.50 krig.
NÓI zsebkendők, fehér vászoubrfl, tucttja, 2.60, 3, 3.50, 4, 5, 6, 7, 8, 1G írtig, angol czéruabatisztból, fehér, 4, 4.50 5, tj, 7, 8, 30 frtig.
NŐI franozla derék fQzők, ^lieder,) dbja 1.30, 2 30, 3, 3.50, 4—, 4 írt 50 krig.
FÍU Ingek, t> évesek «rámára madnpolanbál, dbja 1, 1.40, srinos, 1 írt 25, 1.40, vá-nzouból 2.10, 2.40, félmugyar gatyák 1.10, 1.20, 8 éveseknek ingek mada)K>-lauból 1.10, 1.50. sziueaek 1.25, 1.55, vászonból 2.20, 2.45, gatyák, 1.20, 1.40; 10 év e s e k ij e k. niadapolauh«''i| 1 25, 1.95 színesek 1 00, 1.75, vászonból 2.30, 2.Q0 gatyák 1.36, 1.60, 12 ¿vesekőé k,
ingek madap''daiiból 1.30, 1.80, hxineaok 1 »>"), 1 9u, vas/onból 2 irt 40, 3, 3.50, gatyák 1.55, . SO; 14 é v e « « k n e k ingek madapol ujixW 1 f''t 40, 1.90, színesek 1 75, 2.10, vászonból 2.05, 3 15, 1 írt. ¿atyák l.t>5, 2 írt ; l''i ó v e B e k n o K madapölauból 1 5o, 2.10, színesek 1.75, 2-20, vászonból 3. 3.50. 4, 4 5n, gatyák 1 75. 2 2 20 Kesz feherneniiiek leányok számára, minden !iasrysát;b;iit ininöségbeu, ugyszinto esc-■•s.-inők sz itiu ra, nielyeuröl kívánatra nagy árjegyzékünk''» l-éimeutesc« beküldjük T vá >í»h ajánlj ¡1« nagy raktárunkat vászon
asztal nem Oek ben. Rumburgi vászon, 42 méter (54 röf^ vége 23, 24, 25, 20, 27, 26, 30, 32, 35, 3b, 40, 12 15, 50, 120 írtig Hollandi vag. Irlandi vászon. 39 méter (50 r»!; 22, . i, 21, 2'', 28, 3<>, 32, 34, 38, 10. 45 50, 100 írtig. Hollandi vászon, gyermek-fehéru«müekre és agyitt''iuüokre 32'' i méter ^42 röf) vég«! 1)5. 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 2«, 28, 3o, 50 írt. Creas vászon 237« méter i30 röf) vegv lO.''.O, 11 11.50, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1«, •_»<). 30 frtig Lepedő vászon egy szélben, 29 métei (3s r.-''*: 12 lepedőre vége 3»>, 38, 40, 42, 44. 46. 4S. 5'''', UX) írtig. Fehér pamutcslnvat, ágyuemtlekre, 1 méter
33, 4(J, 48, 63 kr. Madapolam vagy Chiffon, vÓL''e 40 méter (5^'' röf) 9.20, 10.40, 10.80, 12, 13.50, 14. 17, id, 21 Szines kanavasz, 23V, méter (30 roí) 9,
9.50. 10. 11, 12, 13, 14, 15 írt. Színes ruhaperkáUk, dus választékban 1
méter 3»>, 38, 4». 50, b2. 64, 50 kr. Vászonzsebkendök, hölgyek és urak számára, ruezatja 2.50, 3, 3.50, 4, 5. 0, 7, 8,
9. 10—20 írtig.
Törülközők, tiszta vászon tuezatja 5.80, ti,
''»90 7.50, 3, 9, 10, 20 frt. Asztal kendők, tiszta len, tm-zatja 4, 4.60, 5, 5 50. <> 30, 7, 8, 9, frt, abroszok ü, 8.
10. 12, 18, 24 személyre, darabja 1 frt 90 krtol 14 írtig.
Damast asztali teritók, ''í személyre 5.50, <3.50, 7. 7.50 9, 10, 24 frtig, 12 személyre 12, 12.50, 13, 14.50, 16, 16. 18, 20, 40 írtig. 18 személyre 25. 23, 32, 48 írtig. 23 személyre 32,34, 40, 50, 53, 75 frtig.
Káve8kendflk. stines és fehér, darabja 3, 3.G0, 5, 5.50, 6, 11 írtig, cscmege-keudök tuezatja 3, 3.50, 4.50, 5.53 krig. Csipkefüggönyök, l ablakra 3, 3.50, 4, 4.50, 5. 5 50, 6.50, 7, 8, 9, 10, 15 frtig. Ágy terítők, darabja 4.50, 5, 6, tiuom lips-ből 9 60; asztalterítők 3.80, 4, 5 írt, ripsböl 7 frt 50 kr. Ágypokróozok, 4.50, fj.60, nagyobb ő, 6.50 < 50, 8 50, 11, 14 forint 50 kr. Meny-'' asszonyi készletükkel 180 írtól 1800 írtig es feljebb, kész fehérnemű és vászonban a legszebb kiállításban szolgálhatunk, er.Hkröl árjogyzákUiiket kiváu-»ágra bérmeoteseu küldjük
Az aruk legjntáuyosbau szabdttak s ha valami a megvett vagy rendelt tárgyakból akár mi oknál fogva t-itszósre neui !euue, 14 nap alatt, ha az árszelvényllnkkel el vau látva, uvim snk izivogtn kicseréltetik, de kivánsagra az érte tizeteteti iíssKeg is vissxaadatik.
Levél általi megrendelések még az nap, melyen érkeznek, külfinös tigyelemmel és poutosan eszközöltetnek és csomagolási dijt nem számituuh. (560 20—*)
PURITAS
ll a j Í f j i t () - t tí j.
A Puritas nem hajfesték, baiirm tejur m(I lolysd.-k. mely majdnem a/on csodálatos hatácsal bir, bogy üsz hajakat megitut. azaz lassankint m ég pedig Iegke8óbh tizennégy nap alatt ama szint visszaadja, melylyel eredetileg bírt!
©BIT nPurltasu "VB
nem fest. hanem ifjitja és pedig a leghosszabb és Icgdnsabb níSi hajzatot ós a férti hajat ég szakadat
Egy Oveg rPurlt«8" ára 2 frt. (postai szétküldésnél 20 krral tííhb.
Kikeleti hóvirág.
A hatást tekintve, semmilélo t»>il|etie-szer s«-m képes a kiknleii hóvirággal jó>ág és kiiltnőségbeii ver«e»yc»ni Olajos Üditö alka:részvk-böl állítva ele itivid idóli elhárítja ezen szer a s/.eplöt, borátkát, J)«>r-Bfiiést, májfoliot Stb. « az arcvhŐrnek vakitó íehéiséget. üdeséget én gyOngédh.''-Rr* kölcsínö*. — Ára palaczkonkénf 1 íit, saáüitással 20 krral több — Post».Utánvét vagy a pénz megküldése mellett kapható a késeidnél
Fiaucí Ottó, B^CH, Marlnliilfstrasse UH. szhm.
Na» y-Kanizsán valódi minSségbeu Prager Böla gyóoyszo-rész urnái. (730 «-25)
u.__
király ilay szabadalmazott
Cfiänzär
kizárólagosan
* Árverelési hirdetés.
Ollári urodaloni tisztaége részéről kózhirró tétetik, hogy <le-czember 16-óu reggeli 10 órakor Ollárban a gazdanági irodában a« ollári és ezepetki vendéglők nyilvánoB árverolés utján 1879-ik évi április 24-től atámitva 3 évre kibéreltetnek. — A bérleni ■táudékozók kellő bánatpénzzel ellátva tiaztelettel meghívatnak.
747 3_g Az urodalmi tisztség.
i
ad: Hirdetmény.
Nagy-Kanizsa város kötönsége által a városifogyasztási pótadó (accis) szökési jog 1879. évi január hó 1-sejóvel kezdódő egy — esetleg három egymáBUtáni — évié, Írásbeli ajánlatok utján bérbeadatui fog.
Ily ajánlatok — a feltételekben me«batároaottbánatpénzael felszerelve tolyó évi deczember hó 10-ik napjának déli 12 órájáig bezárólag nyújtandók be a városi polgármesteri hivatalhoz, később érkezendő ajánlatok figyelembe vétetni uem fognak.
Az árverés egyéb feltételei ugyancsak a városi polgármesteri hivatalban a hivatalos órákon belül bármikor megtudhatók. (751 2—3)
Kelt Nagy-Kanizsán, J878. november 25-én
Babochay.
pjlgái mester.
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
DECZEMBER 5-4n 1878.
X
X X
X X
X
X X X X X
Keine Hilfe, selbst die marktschreierisch gepriesene unfehlbare Wissenschanft
gewährten mir bis jetzt alle angebotenen Hilfsmittel b-ji dem Spiele des Zufalls. Dem Literarischen Bureau in Berlin 8. O.. N a u 11 )'' n ßir. 54a. war es vorbehalten eudlich einmal durch seine klaren Anleitungen Erfolge zu erzielen, für welche ich hierdurch herzlich danke und um Übersendung weiterer Kathschläge
bitte (727 VI 1 — 1)
llnrrmannstadt. Dr. Otto Pohl.
1878. évi november 1-től
a posta Illeték csomagokért egész 5 kilo teljwlylfl Triesztből Osztrik-MagyarhoB minden postaállonásaba csak 30 kr, s ¡gy mindenkinek alkalom adatik kávét, rizst, cseme/ét, főzeléket stb kisebb mennyiségben - nagyban eladási arakért rendelhetni. (JS3 I — 1")
la Ceylon legfinomabb gyöngykávét kilónkint frt 180
la „ „ Plant
la. . nativ „
la . arab valódi mocca , I a . legfinomabb Java kávét
k:ajczáré>t küldök 43< kilo ieljnnl.ru
«síkben ar. ár
1.70 „ 130 ■ 150 r 145
■tánvetelével
Kimerítő árjogyzékct kívánatra bérmentes n küldök.
S i a g e r G. T r i © s I.
(Mtgyar Viailá«) FérílxyöngeMHt''t;
37''lc ZKUstd-ás
1 í ónmrffOTi«
Íj a u r e n 11 u s mi
l''rn.iecadó (frílak sximára mmdfn knrli.-.n. «^¿ly
Gyönoességiállapotban
l''.n. ny.t.-k-.il. * ^ itijchirfl ma minden n
»j.akl>nn »<!<li; mp;j»|rn| k^nyrot felQ1hala<l.*l*£*n<1''> l-<z lolcinliti-n:. hrtjv l.jar''-ntio« műre mar I» fi • for<li i * Mik lm :> « «-nnfl
''••Sva . JJTelih fí üic«..:«"»?.- r.r:n Torol.
A.- ercilctl kiadas l.nitr.''iiliui tol !.l|>r«c-•int ^.-ynyolradrotö SM I ipnyi fri
h..ni,v.t .tu a''..r.ikk.il min-irn k..nyvker<?»k. dr-^n « • r .rr-l i« !. ip;:?. 7 J!
■ ;r> nd<> !i Iheti* Ar.. Kt •> t\
t''-
! 1 Legnagyobb ékszerraktár Nagy-Kanizsán 1!
MILHOFER ÖDÖN
^kszert^sz,
J önt cza a városház átellenében.
Dusán felszerelt raktáromban a legújabb Ízléstőljes gyémánt és arany ékszerek, úgymint egész ezüst készletek kaphatók legolcsóbb árak mellett.
! ! Részletfizetésre is eladatik ! !
Gyémántgyűrűk a valódiság jótállása mellett 10. — tói felfelé.
250,060 birodalmi márka
ismét mint nyeremény a folyó éri november l3-káu végbe ment föbnzás után a hivatalos lista alapján a mi tzerencséft pénzkisor-solásunkba esett és a* az érdekelt nyerő félnek ne Osztrákbiro-daiomban «unnál ki is fizettetett
Nyujtsank kezet a szerencsének!
375,000 birodalmi márka
vagy 218,750 forint
főnyereményt nynjt kedvező esetben a legújabb nany penzkisor-
solás, mely a magas kormány által jóváhagyva és biztosítva van.
Kren uj tervezet előnye abban áll, hopy néhány hónap fefolyása alatt 7 sorsolásban 42 600 nyereménynek okvetlen kisorsolás alá kell kerülnie, köxtük esetleges 375.000 bir. márka vagy 218,750 frintnyi fónyereménynycl osztrák értékben, rí leg pedig :
sz-

X X X X X X X X X X X X X X X
T. Mayer G. A. W. urnák
Boroszlóban.
Ezennel felkérem uraságodat szíveskedjék nékem mellsy-rupjából ismét 1 üveggel b, küldeni, a mely, az egyik üveg tartalmáról Ítélve, nálam nagyon jó hatással volt, különösen megerőltetett szólás és éneklés után.
Uraságod na k alázatos szolgája
Machalewski, helyettes plébános. La-kowítz, Kreis Sohw"t* m Westprcussen 1870. június 2S-án
A valódi I8G7-ben I''árisban dijaztatott O. A. \V. Mayer-'' éle fehér mcllsyrup ; legbiztosabb szer mindennemű köhögés rckedtség, benyálkásodás, mellbajok, nyakbajok, vérköpés'', mellszornlás sat. ellen.
Kapható Nagy*Kanizsán . P r á g e r Béla gyógyszertárában. (7.''»5 I. I — * •
Nó aranv gvürük Férfi ,
Arany jegy gyürük Arany medaillonok Arany keresztek Arany garnitúrák-Arany karékek Aranv óralánczok
1.50 5. — 2.50 o. — 2. — 10.— 15.— 22.-
Aranynyal doublirozott ezüst ékszer függők 2.— „ Medaillonok tl 3. — , keresztek fl 2. - ,
Ezüst evőkanalak 13 próbás ezüstből ri 1.70 latja.
''«r
Minden nálam vásárolt ékszertárgyak a kir. fém jelző hivatal ellenőrző próbájával cl van látva.
Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek, nem tetsző tárgyak készségesen kicseréltetnek. (74S 2—7)
1 nyerem, á m
1 nyerem, á m 1 nyerem. 1 nyerem 1 nyerem. 1 nyerem. 1 nyerem. 3 nyerem, t nyerem. 6 nyerem. 6 nyerem.
A legközelebbi húzás pénx-kisorslasa
á H á á á á á á
m. m. m. m. m m. m. m.
A m.
250.000 125 000 80.000 60.000 50 000 40.000 36.000 30,000 25.000 20,000 15.000
••lso, Kz áll
hivatalosan
1 nyer. á m. 24 nyer á m
2 nyer. á m 31 nyer. á m. 61 nyer. á m.
304 nver á m. 502 nyer. á m. 621 nyer. á m. G75 nyer. á m. 22850 nyer. á m. stb
am által bi/.tositott levén megállapítva.
12.000 10.000 8000 5000 4000 2000 1000 500 250 138
stb.
nyeremóny-az
f. é. deczember hó II és 12-én leend
megtartva 3 melyre a sorsjegyek kft-étkező összegbe kerülnek : 1 egész eredeti sorsjegynek ára c*ak •> márka vagy 3 frt''»0 kr. o é. b
1 fél , » » 3 „ . 1 „ 75 „ „
i 1 || » n ~~ r • K
öszzeg előleges beküldése vxgy
a legnagyobb gonddal esxkftzöl-caimerével ellátott eredeti «ors-
1 negyed B > „
Valamennyi megbízás az postautalvány mellet azonnal és
tetik, mindenki magát az álla > jegyet kapván tőlünk keséhez
A megrendelésekhez a m gkivánt tó hivatalos tervezetek dij nélkül mclK''keltctnek minden húzás után podig felszólítás nélkül küldjük résztvevőinknek a kivatalos huzási jegyzéket
A nyeremények kifizetése mindenkor pontosan az állam jót-¿ilása mellett történik s akár közvetlen megküldése vagy kívánatra érdekeltjeinknek Ausztria minden nagyobb piarzain fennálló összeköttetéseink által kéBbosIttethetik. (717 111 3—3) Vállalatunknak mindenkor kedvezett a szerencse, sok mas tekintélyes nyeremeny között gyakran az első főnyereményeknek
örvendvén az, melyek az érdekelteknek k ür. vei lenül Siettettek ki.
Az ily a legszilárdabb alapon nyugvó vállalatnál, előreláthatólag mindenütt biztonsággal a legélénkubb részvételre számíthatván, kéretik, már a közeli húzás miatt 18 minden megbízást minél előbb közvelenöl alulírott bankházhoz intéxni.
Kaufmann & Simon,
bank- és váltó-üzlet Hamburgban,
bevásáilása és eladása mindennemű államkötviuiyk, vasiiti ré<i/.-vt-nyek és kölcsíínsorsjogycknek.
-K
•X *
*
M *
* * *
-X
tf
o
M
<K -X «X "X -X «X <X
-X *
-X *
-X «X -X •X -X M •X
k ö n y
reske (lésében S a g y ■ K
megjelent f-a mindCQ könykor^tkedúsbon kapható :
Halljuk a szép szót!
Magyar felküszfmtö (toast) k.inyv, szerkesztették: Wajdíts József és Bátorfi Lajos. Harmadik javított és teteines.Mi hGvit-tt kiadás, mely kötött és kötetlen mindennemű felköszöntést tartalmazván. díszes kiállítása és tömött tartalma, ugy hasznos ós mulattató voltánál fogva mindenkinek, ■le különösön az ifjúság figyplmóbe ajánlható. 3S0 lapra terjed s díszes kiállítású. Az I-sö kiadás 1:iW példány egy év alatt, a második 2o00 példányban rövid időn kolt cl, mely eléggé bizonyítja c könyv életrevalóságát. A keménykötésű könyvnek ára 1 frt 80 kr — Tartalom kivonata . Klószó. Költemény. A toaszt eredete. A hazára Diszünnepélynél. Diazebédnél Hölgyekre. Családi ünnepélyüknél. Keresztelőben Születésnapon. Névnapon. Eljegyzéskor. Menyegzóben. Heigtatásnál hgylettüunepclynél. Vegyes köszöntések Összesen 243 felk^szöntést tartalmaz.
Rajta fiuk vigadjünk !
Kö/.kedvességü dalköoyv, ötödik bővített kiadás. E nagy szorgalommal összeállított mu közel 1000 valogatott dalt u-vltalmaz ; ujjonan feltalálható magyar opera és operette dalokkal bővített mu, színes boritókkal kötve, csinos kiállításánál fogva is kitűnő, mondhatni a maga n. méhen paratlan mű, mely már több mint tizennyolezezer példányban forog a közönség kezé Ara a floo lapra terjedő könyvnek 1 frt 80 kr. aranymetszésü diszkötcs 2.«W) kr. (íyiijtötte Wajdiu Jozact. rartalma : Honfidalok, katonai dalok, indulók, t^rméstetdalok. románczák,élez és gunydalok szerelcmualok, bordalok.tánczdalok, rab- és duhajdaiok, idegen dalok, opera és operett.- dalok sat
WAJDITS JÓZSEF
ts
_ ____!
Magyar dalkönyv olcsó kiadása, 96 kr.
Rajta leányok mulassunk!
mulattató kézikönyv, magyar hölgyek számára, gyüjtötteWajdite József. Ajánlható mindkét nembeli mulatni vágyó közönségnek, m.nd béltartalmára, mind pedig külsejére figyelőm fordíttatott, ára az MX) lapra terjedő, szinnyomatn borítékkal ellátott könyvnek 1 frt 60 kr. Aranrmetszésü diszkiadásnak 2 frt 1,0 kr — 1 ártalom kivonata: Hölgyeinkhez. Az egészségről. Pipere asztal. Öltözékszoba Illemtan. •Jeles mondatok. Nónevek. Virágnyelv. Szinnyelv. «zavalmányok Adomák. Kérdések s feleletek Kártyavetés Emlékkönyv. Névrejtő emlékversek. Társasjátékok. Tréfás mulatságok. Tánczkönyv ••s záradék.
Rajta párok tánczoljunk!
Lakatos Sándor tánczkönyve, mindkét nembeli ifjúság számára. Kiadta Bátorfi Lajos. Lakatos í>andor arczkepével s a szöveg közé nyomott tánczábrákkal. diszes cximborákkal Keménykötésű mu ara 1 frt 40 kr.
K etoelhango k.
Újévi, név- és Születésnapi s az élet egyéb viszonyaira alkalmazott köszöutések, kötött é8 kotetieu beszédben. Irta: Hoffman Mór, diszes nyomatú kemény kötésbon ára 1 frt.
Vedd szivemet szivedért!
Szerelmi levelező könyv, alkalmi levelezések változatos gyűjteménye, szerelmes párok szamára, Szivélyesitől Csinos boritékba kötve, ára 1 frt 20 kr.
n i z s k 11
Szegényből lesz gazdag
jő számvetéssel, gyors és biztos segitő minden ad is- és vevésuél, ''/J krtól kezve 10 frtig Évi jövedelem 1 frttól 10«H) frtig. Teli és üres hordók raegméréso, kiszámítása . A gömbölyű fák kubik tartalmának meghatároztatbatáj>áróli táblázat. A sulymértékek vámsnlyra való átváltoztatá-sáróli táblázat. Cselédbért és árendát mutató táhla. Kilesi és kotlási idő számítása Törvénysze-rintl bélyegrovat Táblázat a fatörr.s kiszámításához. A lovak fedeztetésé-, a birka üzetése-, éi a göbék görgetésének eredményéróli táblázatok Ara kötve e díszesen kiállított zsebkönyvnek 90 kr-
J
Lenor marid
A híres czigánynő igazmondó kártyája. .12 színezett kártyával, magyar aláírással és szö-veggel. ára TiO kr
Egy tarisznya ostobasg
Humorisztikus eszmék, ötletek, élezek egyvelege. Gyűjt Nevető Vilmos több felfedezetlen tud ''>mány profesaora, ára díszesen kötve 1 frt 40 kr
Ungarn im Spiegel deutscher Dichtung.
Magyarország a német költészet tükrében, diszes kiállításban fűzve 1 frt 80 kr., elegáns diszköté»ben aranyozna 2 frt 80 kr.
Dr. Krieffier Mór : „Önmentő"
vénymintákkal mindkét nembeli betegek számára, ára 90 kr.
I)r. krirgler Mór: A* c*lve*xett ideKorónek vi^Mzapótlừ,
vénymintákkal orvosok és betegek számára, ára 90 kr. Mindkét füzet egy kötetben, disie» kiállításban, 1 frt 60 kr.
Juhnai: Szépiráni mintalapok,
közép, reál, polgári és felsóbh iskolák használatára, magvar és német, ára a 15 iratlapnak csak 28 kr.
Gyönyörű magyar kath. imakönyvek mint: Mannaskert üdvösség ösvénye, lelki vezér több féle kiadásban 40 krtól kezdve 12 frtig, papir, bőr, selyem és bársony kötésekben.
A fentebbieken kivül megjelenik minden évben Wajdits József nagy képes népnaptára körülbelül harminczezer példányban, ára 40 kr.
Alkalmilag szíves figyelembe ajánlom a hetenkint kétsxe r, vasárnap és csütörtökön már 18 év óta megjelenő
Wajdits József könyvkereskedő Nagy Kanizsán.
Magy-Kaousán, nyomatott a kiadó laptul^jdouos Wajdits József gyorssajtójin.
NAGY-KANIZSA, 1878. deezember 8 án.
Tizenhetedik évfolyam.
•P^EIéUzetesI ár: ff
Jesjésx évre • • 8 frt fél évre . '' í '' negyed évre . • * »
Egy snáni kr
Hirdetések
6 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 8 min.len további sorért 5 kr.
nyilttérben
soronként 10 krért vétetnek fel Kino''ari illeték minden legye® hirdetésért kUlönf £ 30 kr Bieteudő. I
''v ----i.—«''J''íi
SS^r
1 A 1,
) ;n<>»;
w-á2S »s»ét r
W . V
lap »aellemi réssét
illető közlemények a
szerkesstShöt.
anyagi réssét illetS közlemények pedig a kiadóhox bérmentre intézend6k:
NAGYKANIZSA
Wlasslothiz.
Bérmentetlen levelek, csak ismert munkatár s&ktdl fogadtatnak el.
el óbb:
-SO M O C3-
O 2NT
»Kéziratok vissza kttldetuek. i cvw^——______
S -Kani/Kit város helyhatóságának nemkülönben a „n.-kanizsai kereskedelmi 8 iparbank", „n.-kanizsai takarékpénztár«, a „zalamegyei általános tanítótestület«, a n.-kanizsai kiaded-neveló egyesület", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai külrálasztiii:\nyaM s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
He len k iiii kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Biztosítsunk!
Z.-Szt.-Gróth november 10. 7Ó7Ó1. — Városunkat közelebb kétizben érte — eddig ki nem puhatolt okból — tűzi ve-szély, legutóbb most néhány napja esti 10 órakor megdöbbentóleg kondul meg a vészharang érezszava, hirdetve, hogy embertársunk vagyona veszélybe forog, siessünk megmenteni, rohanjunk a kitört tüz ellen ; s adja meg e szerény keretben a sajtó is elismerését Szt.-Gróth derék polgárságának az első embertói az utolsóig, mert sok helységben volt már — nem mondjuk szerencsénk, — hanem alkalmunk tűzveszélyt és illetőleg tűzoltást látni; de a helybeliek-egészséget, életet veszélyeztető, igazán önfeláldozó tűzoltása ritkítja párját! Fiatal és élemedett urak, kik ily időben „kasinó" „kávéház" stb. eféle közhelyeken ébren valának, voltak az elsők, kik a város alvó népét felébresztve, a város fecskendőjét, az akkori tengelyt-toló sálban a hely szinérc vonszolva, a kigyúlt házat oltogatva, a szomszéd házak fedeléről a tüzszikrákat seperve. sajtár vizeket oda czipelve valóban titám munkát végeztek. Csakis ily osztatlan közreműködés által magyarázható meg, hogy a fékvesztetten dühöngő elemnek, mindkét izben be kellett érni egy-egy háznak és félszer, pajta, istáló-féle melléképületeinek elhamvasztásával; de ezek leégtck egészen s kivált az elsó alkalommal egy polgártársunknak a szó stereotvp értelmében elégett mindene, egy tehén, sertések, gabona és bútor; s ami főkép szomorú a
károsultak jószága nem
volt bebiztosítva. E szomorú esemény épen — mint mondani szokás — kapóra jött nekünk: elmondani T. Szer-
kesztő ur engedelmével egyet-mást a — biztosításról. És felhívjuk — Isten látja lelkünket önzetlen szándékból hivjuk fel — szíves átolvasására kivált" a nép vezetőit, kik tudvalevőleg nem lehetnek mások mint a lelkész, tanitó, jegyző s egyéb falun lakó urak ; ók azok. kik a néppel közvetlen érintkezésbe állanak, általa leginkább meghallgattatnak, szeretetét birják, ők továbbítsák, értelmes felfogásuk szerint kibővítve az itten csak rövideden elmondottakat.
Ország-világ tudja, hogy napjainkban legbiztosabb mód a tüz által okozott kárak ellen a „biztosításhogy ugyanis a gazda, tulajdonát képező gabona — termését, zsuppos házát egy jó hitelű biztosító társaságnál elégés esetére oly formán kárta-lanittatja, hogy a biztositott összegért csekély — 2 frt — száztolit fizet évenként. l)e a mi minden ujabbkori intézménytől idegenkedő magyar köznépünk itt is csak maga kárán történő tanuiás után veszi magát arra, hogy a biztosító ügynök helyiségéig vezető nyaktörő utat bejárja s csak midón már jól megázott, teríti hátára a köpenyt itt és ebben is.
Csak egy példát legyen szabad ezen állitásunk bizonyítására felhoznunk.
S. község tanítója felkéretett 18G1-ben egy biztosító társaság által, vállalná el az ügynökséget, mit ó a nép javára el is fogadott. Sietett a falu népét ezen intézmény czéljaival, alapszabályaival megismertetni és arra figyelmezteté óket, hogy szalmás, nádas házaikat, betakarított gabonatermésüket — ez utóbbit legalább addig, mig el nem csépelik — biztosítsák. Jóakaró beszéde után csupa elfogult agyból szár-mozó idegenkedést tapasztalt és alig akadt
évenként egy-kettő, aki biztositott. Történt azonban 1863-ban, hogy a hosszú, piros nyelvű szörny, a tűzvész, mely e falut néhány évig kikerülte, épen oly időben látogatta meg, midőn az egész falu termése behordva, de még nem elcsépelve állott. Bezzeg ! lett az ezen év után következőkben sürgés-forgás, lótás-futás; még a termés jószerével betakarítva sem volt, már sietett ki-ki a biztosító ügynökhöz j,szekúráltatni. * De már későn! mert az ilyen a gazdát tisztába tevő tűzveszély nyomorait egy-két év alatt ki nem heverhetni.
Nem kell tehát idegenkedni a biztosítástól! Midón — mint napjainkban a körülmények vannak — a tűznek nem csak az által való származásától kell rettegni, hogy egy eldobott gyufaszál, vagy bárminő vigyázatlanság idézi eló; hanem a demoralizált köznép egymás irányában viseltető kaján irigysége, álnoksága és bármi névvel nevezhető rosz indulata is előidézi azt: akkor ne nyugtalanítsa még álmainkat is azon gondolat: „ki/tudja, a jövő órában nem gyujtja-e fel mindenemet egy ellenségem és nem leszek-e már a jövő perezben koldussá!" hanem tegyük meg azt. a mit a józan gondolkodás és észszerüség parancsol:
Biztositsunk !
Ha majd — tán a legközelebbi jövőben már — az ifjú nemzedék, mely az iskolában megtanulja a szabályszerű torná-zást — fogja képezni jó nagy részét a nép zömének : akkor hangosan sürgetend-jük az itt-ott már pengetett falusi,,tűzoltó-egylet "-ek megalakítását, mert mig egyrészt tudjuk azt, hogy az ilyen hazafias ön • feláldozás mellett egyszersmind szabályszerű, módszeres egyöntetűséggel működő,
a tűzoltás mesterségét elméletileg is ismerő, a tűzoltáshoz szükségeltető szerekkel ellátott tűzoltó társalat mennyire oda működhetik, hogy a tűz tovább terjedése gyorsan megakadályoztassák, másrészt fájdalommal konstatálhatjuk ama szomorú jelenséget, hogy manap a nép, ha tüzeset éri — gyakran csupa privát har g, egyenetlenkedés szülte indokból — képes tétlenül elnézni a lángok látásán összekulcsolt kezekkel siránkozó embertársának veszedelmét.
Ha majd odáig jutunk el népünkkel, hogy anyagilag és szellemileg, oly lábon áll, miként minden egyes falu a maga kebelében egy védegyletet, quasi biztosító társaságot alakithat, akkor felhagyhatunk a nagyobb társaságoknál (melyeknek czélja állítólag — nyerészkedés és van is valami a dologban!) történő biztosításokkal.
Mig azonban ezen szép eszmék csak a pium desideriumok ködhomályába barangolnak s erőszak nélkül (értsük t. i. kevés akadálylval és így biztos, határozott alapot jgérő sikerrel) a tett színvonalára nem emelhetők addig ne mulaszszuk el termésünket, házunkat, szóval: eléghető vagyonunkat biztosítás által annyira — ameny-nyire megóvni, kártalanítani.
Biztositsunk!
BÉKEFI ÉLEK.
Kivonat
a székesfehérvári 1879-iki országos kiállítás
általános szabályzatából.
1. A székesfehérvári 1879-iki országos ipar-, termény- és állatkiállítás József főher-ezog O cs. kir. Fenségének fővédnöksége s Feh érmegye és Székesfehérvár közlörvényhatóságának pártfogása alatt áll.
TÁRCZA
Az álomkép.
Oly szép volt, lelkemen ragyogva,
Mint napsugár a lombokon, Majd meg leszállt vágyó szivemre, S betíSlté üdvvel gazdagon.
üröm hevén ölelt ar. élet !
Boldog, nagyon boldog valék ; Csüggedt reményim felvirultak, S keblemre uj csokrot tílzék.
Epedtem, mint a gyermek ért«*,
Őrzém imádva bájait. Enyém az ég, — hittem magamban, — így fóldí kéj nem boldogit..
Szép volt, nagyon szép. oh d«» csalfa !
Kitűnt mosolygva — hütlnnül ; Emléke van csak, mely gyakorfa Fel felragyog s szememben (¡1 . . .
HAJOATÓ SÁNDOR.
Elhagyatottan.
— Beszély. —
B. J. tói.
(Vége.)
Szegény barátom oly nyugodt volt e so ruk után.
Másnap Jolánnak kellett írnom. Mennyi hizalom, és bálaérzettel vett bucsut o hűtlen nőtől, és mily boldogtalan lett volna végpillanata, ha ő megcsalatósát tudta volua.
Egy estve a köhögés mindig inkább kimenté. Oda intett ágya mellé, de oly nyugodt
volt. Szemei felém voltak irányozva, és alig hallható hangon tőlem kezdett búcsúzni.
Igazad van , — susogá, kívüled senki sem környez, — ők nem jőnek, de ha anyám vagy Jolán mégis megtalálnának jőui, ugy mond meg mindkettőjüknek, hogy én őket ki-inondhatlan szerettein.
Te pedig légy boldog, boldogabb, mint haldokló barátod. Térj houuukba, és ha utóbb véletlen időd engedi, vagy erre vezet utad, — emlékezz mpg barátodról.
Oly siri csend volt a szobában, mi sam háborgatta a haldokló nyugalmát. De ó még sem volt egészen nyugodt, szemei mindig az ajtón csüggtek. Láini lehetett, hogy valakit igen vár.
Kezemet mindig szorosau tartá, de egy • szer valamivel erősebben megszorítá, és ismét nyugodt lett.
Vártam egy darabig, utóbb inegszollitám, de ő csak hallgatott.
Literét akartam megtapintani, de görcsösen szoritá kezem.
Soha éltemben nem láttam móg senkit meghalni. Mindig azt gondoltam, hogy ez egy borzasztó pillanat. Ezért még soká nem hittem, hogy Redényi halott. De midőn már teste is merevülni kezdett, akkor aztán szabad folyást engedhettem elfojtott könnyeimnek.
Borzasztó azon gondolat, hogy egy halottal vagyunk egy szobában, különösen midőn az valami jó ismerősünk volt. Alig még csak néhány pillanatja, hogy kedélyesen beszélgettünk, — és ő most már meg van halva. Kit mint barátunkat a legőszintébben szerettünk, ki elhagyatottságában teljes valójával ragaszkodott hozzánk, — és most már merev halott.
Még egyszer meg fogtam Redényi kezét. Jéghideg volt. Betakartam a hullát, és egy rövid imát küldtem — lelke után, hogy bocsásson meg hazugságomért; de hisz én csak kö-nyebbiteni akartam halálát.
Ezután át mentem házi gazdánkhoz. O is meg volt illetődve, és könnyezett. Kértem segítsen Ridényí holmiját becsomagolni, hogy mielőbb elküldhessük gyámanyjának.
Hasztalan ''vártam a temetéssel, nem jött senki.
Harmadnap meg volt minden előkészület a teme''ésre. Bizon a szertartást igeu egyszerűre kellett seabni, mert pénzem vajmi kevés maradt.
Midón megindult a gyászmenet, még mindig reméltem, hogy talán csak jön valaki; de bizon csak ketten a gazdámmal ballagtunk n koporsó után.
Midőn behantolták a sirgödröt egy egyszer ü fejfát tűztem a sirhantra magyar felirattal :
„Elhagyatottan.*
Legfájdalmasb a temetés utáni megérkezés. Minden tárgy a megholtra emlékeztet.
Jolán arczképe még most is ott volt befejezetlen az állványon.
Meg álltam e kép előtt, és elgondolkos tam, hogy hol lehet most ezen nő, kinek kedvese őt holtáig annyira szerette, és kit én a szerelem e boldog öntudatában hagytam meghalni. ,
Redényi leveleit lepecsételtem, és épen távozni akartam, midőn egy feketébe öltözködött agg nő lépett be szobámba.
Egyszerre megismertem, Redényi gyám-anyja volt.
| Végleg meg volt törve. Látni lehetett ar-
czán a nagy bánat kifejezését, de sírni nem Í tudott.
Soká szótlanul álltunk egymás előtt. Utóbb átadtam Redényi levelét, de nem bontotta fel.
Oda ment Jolán arczképéhez, és ott igen soká elmélázott.
Kért, hogy hadd vigye magával e festményt. En beleegyeztem.
„Mikor temették el fiamat, — kérdé jéghideg hangon."
Egy órával ezelőtt feleltem én félénken.
Kórt, hogy mutassam meg Redényi nyughelyét.
Szótlanul mentünk egymás mellett. Már alkonyodni kezdett.
Midőn megérkeztünk a sirhanthoz, és én távozni akartam: megállított, és egy gyürüt vont le ujjáról, s átadá n^kem emlékül.
Néhány perez és én távoztam. Alig tűntem el a sírkeresztek közt, midőn még egy visszapillantással bucsut vettem barátom sírjától, — akkor már ott láttam leborulva azon büszke nőt, ki fiát kimondhatlan szerette, de Bzeretetét nem tudta mutatni.
Évek multak el ezen események óta.
Nem sokára ón is megjöttem hazám földjére. Évtizedek óta már nem volt családi otthonom. Katona lettem s mint ilyennek sikerült megtudni Jolán hollétét.
Katonák közt hamar megy az ismerkedés.
Tervem sikerült, mert nemtokára belőttem mutatva gróf Bernemé ó méltóságán ak.
Angyali szép volt ő még most is. Nevem
tizenhetedik évfolyam
ZALAI KÖZLÖNY
DECZEMBER n 1878.
2. A kiállítás szellemi részére, nevezetesen az intéző ós vezénylő közegek közti érintkezésre vonatkozó levelezések : „A z országos kiállítási végrehajt ó-b i-zottság elnökségéhez Székes fehérvárott" intézendők.
3. A kiállítás Székesfehérvár területén a polgári lövölde és méntelep helyiségeiben s ezek szomszédságában levő szabadtéren rendeztetik. A kiállításra rendelkezés alatt áll 4284 [J méter fedél alatti tér — és pedig a méntelep helyiségeiben 3813 ^J méter, a lövöldéi helyiségekben 471 rjínéter; —továbbá 40748 71 szabadtér — és pedig a méntelep udvaraiban 19611, a méntelep udvarain kivül 1752G, a polgári lövöldében 3612 Q méter. Szükség esetén a szabadtéreken ideiglenes épületek emeltetnek.
4. A kiállítás 1879-ik évi május hó 10 én nyittatik meg s tart bezárólag junius hó 15 ig. — Az állat kiállítás junius hó 1 én nyittatik meg s tart a kiállítás bezártáig.
5. Kiállíthatok Magyarhon és kapcsolt részeinek erre méltó mü- és terményezikkei, szépművészeti és régészeti tárgyai, tanszerei és iskolai munkálatai, állatai, gép- és gazdasági eszközei; kizárva csak a robbanó és tűzveszélyes tárgyak vannak. Elfogadtatnak külföldi gyártmányok is, de ezek kiállítási dijra igény nyel nem birnak.
6. A bejelentések 1878 ik évi julius hó elejétől egész 1879 ik évi márczius hó 1 jéig fogadtatnak el ; az ezen határidőn tul bejelentett tágyak elfogadása iránt — a mennyiben a tér engedi — a végrehajtó bizottság esetrőlesetre határoz.
7. A kellő időben bejelentett tárgyak 1879-ik évi április hó 20-ig küldendők be.
8. A kiállítás tiszta jövedelme országos, megyei és városi jótékony czélokra fog fordíttatni
9. A kiállítóknak a szokásos bejelentési iv megküldetik. A haza összes vasúti vonalain nyerendő szállítási árkedvezmény a kiállítók kf.l aunak idején közöltetni fog.
10. A térdij fele a tárgyak bejelentésekor, a másik fele a tárgyak beküldésekor fizetendő; é6 p*dig a kiállításra rendelt termekben és szobákban :
1. a) szabadon álló tér Q mérterként 4 forint.
b) tal mellett egy folyó méterért l''/2 méter magasságig 2 frt.
c) ugyanaz l''/3 méternél magasabb, a 2 frton kivül még 1 frt.
2. Folyosókon 1 folyó méter:
a) l''/2 méter magasságig 1 frt.
b) anuál magasabb még 50 kr.
3. Ideiglenes épületekben Qj méter 2 frt.
után ismert, és ezért kérdezé tőlem, hogy nem e voltam állandóan Münchenben.
En minden tétova nélkül közöltem vele, hogy Kedényi az én karjaim közt halt meg.
E szóra megtelteit szemei könynyel. Ke zét nyujtá feléin és valamit háláról kezdett beszélni. En is meg voltam illetődve, és épen át akarám Redényi levelét nyújtani, — midőn ő egyszer csak felugrott és igen jókedvűen no vetve elkezdett egy táncz darabot játszani.
En R-idéuyi levelét ismét vissza tettem zsebembe, mert ismét azon könnyelmű nőt láttam magam előtt, ki hiúságból elhagyta kedvesét.
Néhány hónap múlva olvastam az újságban, hogy grof Bemer agyon lőtte magát.
Sokat tanakodott a publikum, hogy mi indíthatta a gróf urat ezen gyászos lépésre ; de én, ki láttam azon nőt, ki a legszentebb em lékek vissza idézése pillanatában sem tudta könyelmüségé* fékezni, — én talán mégis kitaláltam ,az igazi okot.
Evek után is még sokat hallottam tiszt társaimtól emlegetni a szép özvegy asszonyt; de én nem találkoztam vele.
Az utóbbi párisi kiállításra utaztam. Münchenben egy napot időzve felkerestem Kedényi sirját.
Igen meg voltam lepetve, midőn a sírt igen szépen találtam diszitve. A tőlem oda tűzött fa kereszthelyét, most egy szép emlék kő helyettesité; de a felirat ugyanaz volt, mit én a temetéskor rögtönöztem.
Kíváncsi voltam. Megkérdeztem a sírásót, hogy ki ápoltatja e sirt.
Egy élte« nő, — válaszolá, — ki mindig személyesen fizette nekem a díjat; de most már egy éve, hogy nem jön.
Bizon az nem is fog többé megjelenni, mert özvegy Redényiné már ott fennt volt többi szeretettjeinél, hol talán boldogabb, mint itt a földön volt.
Sok idő lefolyt e történet óta.
Mily más reményekkel indultam én is a világba, és mily szép csendben tudok most itt egyaserü magányomban megélni. De hisz már ugy lem tart soká, hisz én is fáradt vagyok.
4. Szabadtéren Q méter 1 frt.
Asztalokat a bizottság dij nélkül ád, a kiállító csak az elfoglalt térséget fizeti. Kívánatra a bejelentő terhére állványok ia készíttetnek.
11. A kiállítóknak jogukban áll, cxégjük vagy nevök után azon bárminemű segédmunkások neveit felírni, kik a kiállított tárgyak készítésénél kitűntek.
12. A kiállítás 17 csoportra osztatik, a következő osztályozással:
I. Erdőtermények és télkészítmények — nehezebb fa-ipar.
II. Bányatermények és félkészitmények — nehezebb érez ipar. Nemkülönben üveg-, gyurma-, anyag- és kő-ipar.
III. Mezőgazdasági termények és félkészitmények, kert ipar.
IV. Malom ipar és élelmi czikkek.
V. Szesz ipar, borok és egyéb szeszes italok.
VI. Fonó-, szövő ipar, ruházati tárgyak.
VII. Háztartási éa butor-ipar.
VIII Vas-ipar.
IX. Nemes érez, nemes kő és fém ipar.
X. Bőr-, csont- és kaucsuktárgyak.
XI. Műipar ós zenészeti tárgyak.
XII. Közmivelódé8Í tárgyak, tanszerek, tudományi és szépművészeti tárgyak.
XIII. Gazdasági eszközök, iparos szerszámok és kézi gépek.
XIV. Gépek, gőz , víz- és lóerőre.
XV. Halászati, hajózási és vizépitészeti tárgyak.
XVI. Állattenyésztés, állat kiállítás.
XVII. Régészeti tárgyak és müemlék-kiállitás.
13. Minden kiállítónak joga van külön képviselőt tartani.
14. Az orsz. magy. iparegyesület javaslatkép bírálati szabályokat dolgozott ki, a birá-lati rendszer és a kiosztandó érmek illetőleg okmányok tárgyában.
15. A kiállítók s ezek munkásai, vala mint a rendezésnél közreműködő tagok állandó szabad-jegyet nyernek. — A látogató közön ség részére érvényes 50 kros bemeneti jegyek adatnak. Beigazolt munkások én 14 éven alóli gyermekek, ipartanonezok és szolgálatban levő katonák (őrmestertől lefelé) féláru jegyeket nyernek. Ünnepélyes alkalmakkor a belépti-dij 1 forint.
16. A kiállítók, ha kötelezettségeiknek eleget tettek, tartoznak tárgyaik eltávolitáíá-ról a bezárási naptól számitandó 20 nap alatt intézkedni; ezen időn tul el nem vitt tárgyak a kiállító terhére beraktároztatnak.
17. A kiállított tárgyak tüz elleni biztosítását — a kiállító terhére — a végrehajtó bizottság eszközli.
Az 1879-ik évi székesfehérvári országos kiállitáa végrehajtó bizottságának 1878 ik évi április hó 2-án tartott üléséből.
Gr. ZICHY JENŐ,
kiállitáii elnök
HAVRANEK JÓZSEF,
kiállítási h. elnök.
MANHOLÜ ANTAL,
kiállitá»i titkár.
Helyi hírek
— Htlalüina nemes honleányi érzelmű költőnőnk legújabban „Z ila-somogy i indulót" szerzett s több nap óta maga vezette a helybeli zenekarnál való begyakorlást. Feszült figyelemmel várjuk az egyesült zenekar által történendő nyilvános előadását.
— Tűrje, zalamegyei'' mozővárosban uj postahivatal lépett életbe. Kézbesitési kerületéhez tartozik: Ohid, Szalapa és Tekenye községek, valamint Belső és Külső-Türje mező város, nem különben Erénye puszta.
— Körözvény. A 21. számú m. kir. mérték hitelesítő hivatal részéről köztudomásra hozatik, hogy mindazok, kik a város területén kivül eső szőllőhegyekből akár saját akár pedig vett boraikat N.-Kanizsára beszálli tani óhajtják, és ehez elégséges hitelesített hordóval nem rendelkezvén — kénytelenek volnának azt hitelesítetlen hordókban szállítani. Nehogy az 1874. VlII-ik törvényczikk által meghatározott bírságolásnak tegyék ki magokat, óva intetnek és felhivatnak, miszerint boraik beszállítása előtt mentelmi bárczát váltsanak a hitelesítő hivatalnál, melylyel magokat feltartóztatás esetén igazolhatják. Ellenkező- és feltartóztatás esetén a hivatolt törvény világos szavai szerint 100 frtig fokozható birságban fognak elmarasztaltatni. Nagy-Kanizsán 1878. deczember 1-én. Felsőbb engedély folytán Komlósy hit. hiv. főnök.
— A muraközi tüzesetügyben működött n.-kanizsai rögtönitélő bíróság beszüntette ez uton a hünpert s a rendes bünfenyitő törvényszékre utasította.
— Gyászhír. Zauschner Henrik hosz-szabb ideig volt városi pénztárnok pénteken meghalt. Lapunk bezártáig a gyászjelentést nem kaptuk. Béke hamvain.
— Gyászhír. Ujlaky Luizaszül. Detoni, Verly Mária, szül. Ujlaky, férje Verly Miksa, agy gyermekei Irma, Miksa, Fridrika és Imre szomorodott szívvel jelentik felejthetetlen férjének, illetőleg atyja, ipa és n agy a ty jóknak Ujlaky Imrének folyó évi november hó 30 in reggeli 10 órakor, életének 67-ik évében rő vid szenvedés után as Úrban történt gyászos elhunytát. A boldogultnak hűlt tetemei e hó 2-án délelőtti 10 órakor tétettek az alsó domborul sírkertbe örök nyugalomra, az engesstelő szent-miseáldozat pedig ugyanezen hó 3-án reggeli 10 órakor a domborui róm. kath. egy-házbao megtartattak. Alsó Domború, 1878. évi november hóbxn ! Béke lengjen porain!
— Uj naptár. Wajdits József nagy-képes magyar népnaptára 1879-re nyolezadik évfolyamban megjelent. E naptár nemcsak vidékünkön, de az egész hazában általános elterjedést vívott ki. A szükséges naptári részeken kivül magában foglalja a .boszniai véres háború és a magyar bakák vitézsége" czimü leírást képekkel illustrálva, költemények és elbeszéléseken kivül igen helyesen az uj cselédtörvényt is közli. Nagy haszonnal olvasható a „(alu orvosa" czimü értekezés. S hölgyeink figyelmébe pedig a , Jóizü étkek készítés módja" ajánlható. Ara fűzve 40 kr.
— Magas veiulég Y. hó 1 én méltóságos Gönczy Pál ministeri tanácsos ur — a Mura közben létesítendő állami képezde tekintetéből a perlaki megyei — épületeket megvizsgálta, ezen alkalommal a perlaki tanodakat is szíves volt meglátogatni, és a négy tanodában elhelyezett ifjuságut külön külön kihallgatván, a tantárgyakban tett előmenetele iránt, különösen a magyar nyeh ben való haladása felül magas megelégedését nyilvánította. Legfőbb érdem e tekintetben, hogy nemcsak Perlakon, de az alesperesi kerületben lévó 16 uéptanodában — alkalmas könyvek hiányában is * az ifjúság magyarnyelv megtanulására szorittatik, ez egyedül Láposy Márton h. alesperes plébános mint egyházkerületi tanfelügyelő buzgólkodjanak tulajdonítandó, mert minden kerü létben lévő néposkolát minden évben szorgal niatosan meglátogatja, és szakertelmes vizsgákat tart, a magyarnyelv tanítására pedig különös gondot fordít. Éljen !
— Meghívás. A keszthelyi m. kir. gazd. tanintézet hallgatósága által 1879. évi január hó 25-én a segély ző egy let javára az „ Amazon" szálloda nagy termében sorsjátékkal egybekötött zártkörű tánczvigalom tartalik. A rendező ség: Székely István, b. b. elnök. Horváth Aladár, Magasházy Gyula, Vértessy Kálmán, Vér-tessy Tivadar, Luperszbeck Lajos, Cseh Antal, Gráf Nándor, Kugler János, Zakár József, Vágó Béla, Eggert Géza. Semetke József b. b. alelnök. Engelbrecht Károly b b. pénztárnok. Kiss Jenő b. b. jegyző. Család jegy 5 frt. Sze-mélyjegy 2 írt. Egy drb. sorsjegy 10 kr. Belépti- és sorsjegyek kaphatók az intézeti olvasó teremben naponta 11 —12 közt. Kisorsolandó tárgyak és felülfizetések köszönettel fogadtatnak. A meghívó másra át nem ruházható.
— liövid hirelc. Szulejman ba*a 15 évi várfogságra ítéltetett. — Szerajevói püspökké Stros!>mayer neveztetik ki. — Miletics kegy címezéséért folyamodott Polit ügyvéd a királyhoz. — Taganrog azowi tengerparti várost ré-zeg muszka katonák felgyújtották, ezernél több ház leégett, 200 ember bennégett. — Az osztrák birodalmi tanács decz. 10 re összehivatott. — Kossuth Lajos gyomorgörcsben szenved. — Prileszky Tádé lesz a közös számvevőszék elnöke. — Dr. Lenhossék a svéd „Vasa rend lovagkeresztjét* kapta. — Az osztrák-magyar bank alkormányzójává Fest Imre neveztetett ki. — Győr közelébeu Perr mellett két asszonynak a fejét levágták, a lettesek elfogattak. — Szőllős Győrökön nagy tüz volt. — Virtz váczi órás gyorspuskát talált fel, perczenkint 60 lövést tesz. — A trencséni erdőkben egy vad leány t fogtak el, teste egészen szőrős, beszélni nem tud. — A «Budapesti Szemle" a Franklin Társulat kiadásába ment át. — Milliók elsikkasztóját, T''Kíntet 15 évre ítélte a brüszeli törvényszék. — A pécsváradi alapítványi uradalom pénztáránál 19 ezer frt sikkasztás! fedeztek fel. — Alfonz király néhai nejének nénjét veszi nőül. — Száva kiáradá-sától károsult boszniaiaknak a király 10 ezer frtot adományozott. — Pénzügyminister Gr. Szápáry Gyula, kereskedelmi minister pedig B. Kemény Gábor lett; többi maradt. — Vilmos császár Berlinben nagy lelkesedéssel fogadtatott. — A török kormányban nagy változás történt. — A vasmegyei gazdasági egyesület minden vasmegyei tanítót levelező tagjává választott. — Az orss. m. gazdasszonyok nevelőintézetére az ezredik gyüjtőpersely is kiadatott. — Gr. Beust párisi, gr. Károlyi Alajos londoni nagykövetté neveztettek ki.
* Most már van alkalmas könyv »A szülőföld és a haza" czimü. Ajánljuk a lelkes tan
férfiak figyelmébe. Szerk.
Irodalom.
— AIegrénd*U»i feihioá*. Örömmel veszünk alkalmat, hogy mint minden évben, ugy ez idén is értesíthessük t. olvasóinkat egy a jogtudó közönség minden tagjára nézve ép oly hasznos mint nélkülözhetlen zsebkönyvről, mely évről évre szélesb körben terjed el, mind nagyobb és nagyobb baráti kört szerezve magának. E könyv a Jogász naptár 1879-re. Harmad.k évfolyam. Szerkeszti Szántó József, köz- és váltó ügyvéd. Ára angol vászonba kötve 1 frt 20 kr. Sodronyos czeruzával és palavesző-vel 1 frt 40 kr. Bérmentes elküldéssel 15 krral több, mely az eddigi eredmények után dicséretre alig szorul, sőt épen a jogtudó közönség,'' melynél az közkézen forog, tömeges pártolása által nyújtott módot arra, hogy árát — jóllehet a mü tartalma és belértéke az eddigi maradt, — 1 frt 50 krról mégis 1 frt 40 krra illetve 1 frt 20 krra szállíthassuk le. Mindamellett törekedtünk a mü hasznavehutöoégét többek közt azáltal is fokozni, hogy a 4ü-iki évfolyamban a jegyzék naplót (eltéróleg az előbbiektől, hol egy-egy oldalra négy lap szorult), ugy osztottuk be, hogy egy egy oldaf két napi jegyzékre szolgáljon, valamint palatáblának és ruganyzsinórnak hozzákötése által arra is volt gondunk, hogy a jegyzék-napló tetszés szerint bővíttessék. A jogász-nap''ár ez idei bővített tartalma a következő: A felséges uralkodó hár. Magyar kir. ministerelnókség. \j felsége személye körüli magy. kir. minis-terium. Magyar kir. belügyministerium. Orszá gos levéltár. Főrendiházi iroda. A képviselőházi iroda. A fiumei és magyar-horvát tengerparti kormányzóság. Magyar királyi pénzügy-mínisterium. Jogügyi igazgatóság. Pénzügyigazgatóságok. Földmivelés-, ipar- és keres kedelemügyi ra. kir. ministerium személyzetének névsora. Bányakapitányságok. Bányabiztosságok. Magyar kir. postaigazgatóságok. Magy. kir. távirda-igazgatóságok. Magyar kir. tengerészeti hatóság Fiúméban. Közmunka- és közlekedésügyi m. k. ministerium. Alárendelt központi hatóságok. Vallás és közoktatásügyi m. kir. ministerium. Közalapítványihatóságok. Igazságügyi m. kir. ministerium. A kir. Curia semmitőszéki osztálya. Kegyelmi tanács. A kir. Curia legfőbb itélőszéki osztálya. A budapesti kir. ítélőtábla. Maros-Vásárhelyi kir. ítélőtábla. Kir. törvényszékek. Királyi járásbíróságok. Magyar kir. sajtóbiróságok. Bányaügyekben ítélő kir. törvényszékek. A telekkönyvi ható-sággal felruházott járásbÍróságok. Közjegyzői dijszabályzat. Kir. közjegyzői kamarák. A királyi kozjegyzúségek betűrendben. A m, kir. igazságügy ministerium ügyrendé. Az ügyvédi könyvek vezetésére nézve kiadott magy. kir. igazságügy ministuri szabályrendelet. Illeték-fokozat. Díjszabás az ügyvédi munkadijak meghatározására. Állandó tolmácsok névjegyzéke. Telekkönyvi bekebelezési százalékot mutató tábla. Budapesti járásbíróságok. ügyvéd-vizsgáló bizottság. Budapesti váltójegy zók uév-sora. Kir. horvát-szlavon dalmát ministerium és személyzete Budapesten. Horvát-Szlavon-Dalmátországok kormánya Zágrábban. Horvát országi fő- és alispánok. Törvénykezési híva talok. Horvát kir. törvényszékek. Magyar kir. houvédelmi ministerium. M. kir. állami számvevőszék. Ügyvédi kamarák. Az ügyvédek betüsoros székhelyek szerinti elósorolása. Idegen államok consulátusai Budapesten. Bel- és külföldi arany- és ezüstpénzek. Az osztrákmagyar sorsjegyek huzási napjai 1879-ben. Budapest kerületei, utczái, utai és tereinek jegyzéke Bélyeg és illetékszabás. Napló. Tisztelettel kérjük fel mindazokat, kik a fáradságot nem sajnálják, e tartalmai összehasonlítani, bármely más hasonló vállalat tartalmával, mely esetben nem muradhat el a meggyőződés, hogy ily gazdag tartalom és olcsó ár mellett e naptár érdemli meg első sorban a mélyen t. jogtudó közönség pártfogását. A megrendelés legegyszerűbben postautalványnyal történik, kívánatra azonban megküldjük utánvéttel is. Becses megrendelését remélve, vagyunk tisztelettel Budapest, 1878. november havában kész szolgái Tettey Nándor ós társa.
— Zalamegyét érdeklő tankönyvecske jelent meg, melyről egyik t. munkatársunk következő nyílt levelet irt: B.-Füred, deczember 2-án 1878. Nyilt levél. Tekintetes szerkesztő ur.'' A tekintetességed és Hoffmaun Mór tanár ur által szerkesztett „A szülőföld és haza" czimü munkát köszönettel vettem, s azonnal nem csak átlapozám, de át is olvastam, 8 csekély véleményem szerint a kitűzött czélnak teljesen megfelelőnek s igy art pártolásra s ajánlásra >» méltónak találtam. — Igénytelen kis körömben, mely osztályrészem, megtettem mindazt, mi tehetségemben állott. A siker a tanitó urakoD áll. Erős meggyőződésem, hogy teljesen hiteles és kimerítő földrajzot csak az uraságtok által megkezdett alapon lehet irni. A közvetlen szemlélet és tudás, látás, többet ér, mint bármely hitelesnek látszó irat. így például a
Folytatás a mellékleten.
i>Ieléklet a „Zalai Közlöny" 1878-ik évi 98-ik számához.
Folytatása afúlapnak.
őoulay János igazgató ur által 1861-ben irt „A
magvar állam ioldirata" czimü munka szerint Pápán a kegyesrendüek lanitanak, holott Veszprémmegyében mindenki tudja, hogy Pápán a Bened<;krendiek tanítanak. Emiitett tankönyv Kév Komáromnál 2 gymnásiumot említ pedig csak egyről van a helybelieknek tudomása, sat. Ezeket nem azért említem, mintha Vison-tay ur könyvének éráiméból levonni akarnék, korán sem, egyediili czélom oda utal, hogy ad dig, míg „A szülőföld s haza" könyv alapján nem készülnek földrajzok, addig a legjobb szán dékkal irt könyvek is hi.ínyoaak lesznek. írja meg minden vármegye saját geográfiáját, s ezek együttesen lehetőleg hű képét fogják adni h valóban létező viszonyok. E tekintetben egy ember legjobb akarata mellett is elégtelen, ha csak jelentékeny összeggel nem rendelkezik, hogy maga Magyarország minden helyeit vagy legalább főbb helyeit maga beutazhassa. Üdvözlöm az ezen iránybani kezdeményezést. Azon tauitó ur, ki ezen köny veeskét tanonczai-val értelemmel beemlékezteti több hasznot hajt s az ismereteket jobban terjeszti, — az édes otthon iránt inkább lerója kötelességét, mint az, ki gyermekeit a Caimboraszszo vagy Kigi he«Tvre mászatná előbb, de kik nem tudnák aat. hogy ki volt p. o. Kisfaludy Sándor. Rádala. A „Veszprém* i?y ír: A szülőfold és a haza. — Ez czime azon kisded tankönyvnek, melyet népiskolai használatra szerkesztett Nagy-Kanizsán Bátorti Lajos és Hoü''mann Mór. Miudeu esetre igen helyes az elv, hogy a növendék előbb szoros szőílőfoldjét ismerje meg és azutáu a nagyvilágot, Ezt tartották a szerzők is szem előtt, "és rövid, minden fölöslegest vagy tultu-dományoa fejtegetést kizáró világos előadással adják Zalaraegyéuek teljes és Magyarország nak rövid földrajzát. Kívánatos volna, hogy Magyarország többi megyéjében is találkozzanak Vértiak, kik megyéjöket ily oldalról ismertetik. A taukönyv ára 25 kr és így Zalamegye 1-gszegényebb községeibe is utat törhet magának. Üdvözöljük a szerzőket e hálás téren. A ..Keszthely" pedig ezt írja: — Megjelent és bekü''.detett: „A szülőföld és a Haza." „Zils-megye ismertetése kapcsolatban Magyarország rövid földrajzával." Népiskolai használatra szerkesztették: Bátorfi Lajos, a „Zalai Közlöny- az „Adatok Zalam^gye történetéhez" szerkesziője és Hoffmann Mór, nagy-kanizsai jiolg. i«k. tanító. Örömmel üdvözöljük e hézagpótló müvet mint olyant, mely nemcsak jeles tankönyvül használható, hanem mint kellemes és érdekes olvasmányt felnőttek kezében is. A földrajzi áltaiános ismeretek nyújtása utáu Nagy-Kanizsának nevezetességeit, történetét ismerteti. Azutáu a zalamegyei egyes járásokat elVg következetességgel — el nem hagyva semmi nevezetest — sorolja elő. A harmadik fejezetben Zalamegyét irja le egész részletesen, tekintetbe veszi annak termékeit, iparát, keres kedését és talaját. Ugy tér át h izáokra, mely ugy természettani földleírását mint politikai ujabb felosztását egészen helyesen kezeli. Ila-záuk nevezetesebb városait, a folyók, tavak, foiyamok stb. tekiutetbe vétele alapján, állítja az olvasó elé. Tárgyalja még Horvát-Tótorszá-got a Horvát-Slavon határvidéket, mely uton áttér a világegyetem: a föld csillagos ég és a naprendszer rövid, de a lényeget magában foglaló ismeretéhez. — Ez rövid kivonata az előttünk fekvő tankönyv tartalmának, mely ugy hiszszük, elég arra, hogy mindenki tájékoz hassa magát az egész roü felől, mely amily érdekes és vouzó, oly hasznos és nélkülözhet len, ugy megyénk elemi népiskoláiban mint annak serdülő fiatalsága, de a megyénket ez ideig nem eléggé ismerő hazafiúi érzelemmel bíró honpolgáraink is. Irálya oly sima és könyü modorban megej''.etett, hogy minden olvasni tudó egyszerre átértheti. Csak az volna még kívánságunk, hogy a második kiadásnál egy térkép is adassék a köny vhöz. Az érdekes köny v ára 25 kr. Figyelő. Ajánljuk a megyei tanfér fiak, tanügy barátok hazafias pártfogásába. Min den ő példányra tiszteletpéldánynyal szolgá. lünk, megrendelések akár a „Zalai Közlöny", akár a „Zala" szerkesztőségéhez küldhetők.
— Debreczenben „Protestáns hetilap" az egyház és iskola köréből fog megjelenni Joó István szerkesztése alatt. Ára félévre 3 frt.
— A „Zuhany* czimü élczlap, melyet Horváth Gyula és Kusa Kálmán Szombathelyen szerkesztenek, Nagy Kanizsán Fischel Fülöpnél nyomattatik. Megjelenik hetenkínt egyszer, ára évnegyedre 1 frt.
Ki nyert?
raga,
deoz. 4-én :
L -mberg S/.-J ben
43. 77. 38. 73. 68. 63. 26. 60. 62. 78. 6. 6i>. 76. 36. 5.
Vegyen hírek
— Ándr<i$*y Gyula grófról a „Vasárnap Újság" több érdekes adomát mond el. Egykor a budai várban egy udvari üunepély alkalmával, hol Lipót bajor berezeg is jelenvolt, Seuy-nyey Pál báró nagy figyelemmel szemlélte azt az egy étlen egy rendcillagot, mely Andrássy mellén csillogott, és sehogy sem ismerte föl, miféle rend lehet az. Odafordul egy miniszterhez s kérdi tőle a rendcsiilag mivoltát. „Biz én nem tudom — felelt a miniszter —kérdezd meg magát Andrássyt." — Sennyey nem rost, odafordul Andrásayhoz. „Ez barátom — Wel And rás*y — a Szent Hubert roud nagy csillaga. A bajor király egy postával küldötte meg ő föl-ségének és nekem. O fölsége mosolyogva fordult hozzám: „no grót ur, gratulálok, ma minket egyforma szerencse ért." „Könnyen beszél fölséged; — felelém — fölséged egy arany-gjapjas-rendet ad érte s azzal kvitt, nekem pedig ki kell tí/.etnem a nyolczezer forintot, a mi érte jár." — A fölség mosolygott. „Majd segítünk rajta", mondá s kieszközölte a dij elen gedését. — így jutottam a „Szent Hubert rendhez." Sennyey báró nagy figyelemmel vette tudomásul a históriát. — Hogy Andrássy nagy szónok-e, vagy csak érdekes szónok: a fölött sokat lehet vitatkozni — folytatja tovább a nevezett iap. — Annyi bizonyos, hogy szellemessége közmondásos a kontinensen. Mikor közös küiügyminister lett, politikáját a „közös marsrouta politikájának", s mikor a keleti kérdés szőnyegre jutót:, „esetről esetre való politikának" nevezte Mikor Mihály szorb fej del-met meggyilkolták s a fejedelemség ügyei kormányzótanácsra bizatíak, így nyugtatá meg a keleti kérdés miatt aggódó fejedelmünket : „Legyen nyugodt fölséged, soua sem láttam árva vagyont gondnoki kézen szapomdui." Gorcsa-koflfaj való barátságát ekkép jelzi: Ha valaki engem mélységébe akar lökni, legjobb vele karonfogva mennem." Ha politikájának homályossága fölött töprengett a delegátusok tömege, azzal állott elő : „Inkább önök töprengjenek, mint én." Ha diplomutiájának titkait szorgol-ták, azziíl iité el a dolgot: „A kártyában nem a gibicnek kedvéért játszom " — Ha szeinere hányta Kur^nda, h<>gy az események nem ugy következtek be. a mint előre mondá, ¡gv feielt
/ 7 O w
meg neki: „Nem vagyok leveli béka, hogy az időjárást megjósoljam." — Mikor fiát folyó évi augusztusba:» elküldte Boszniába, ezt irta egy budapesti jó ismerősének: „Hadd hozza helyre a fiu azt karddal, amit az apja elrontott tollal."
— Kongressuii adoma. Blovitz ur a „Times" párisi levelezője ismét leleplezéseket közöl, s egyebek közt egy érdekes epizódot emlit a berlini kongressus titkos történetéből. A legnagyobb nehézséget tudvalevőleg Bulgária kérdése képezte s junius 21 én a tárgyalások megszakadtak. Ugyan e nap >n lord Beaconsfield kissé rosz*zul érezvén magát, szállásán maradt, h"l délután 3 órakor Bismarck hg. meglátogatta, h<>gy <géj>/sége felől tudakozódjék. A társalgás mindennapi tárgyakról tolyt, Bismarck herczeg igen beszedes voit, kü lónböző történetkéket beszelt el a német nép szokásairól, tulajdonságairól, s végül kérdezte a lordot, hogy tetszik neki Berlin és népe? — „Oh, nagyon jól", feleié lord Beacont-field, „nagyon jól! Mindenfelé » legszívesebben fogadtak s épen egy órával ezelőtt is tapasztalam a ritka előzékenységet, melylyel a vaautigaz-gatóság külön vonatot adott rendelkezésemre, hogy hétfőn meghatalmazott társammal vissza utazhassam Londonba." — Bismarck hg. nem felelt, hanem folytatta mulattató torténetkéit. Másnap azonban nz orosz meghatalmazottak nagyon megpuhultakuak bizonyultak s a bolgár kérdés megoldatott.
— pltt vagyok\a Umberto király november hó 25 én este a Quirinalban egy rendkívül érdekes epizódot beszélt el római bevonulásáról. Abban a pillanatbau, a mint a királyi pár hintója a pályaudvarból kijött, egy nyil-váu a munkás osztályba tartozó ember keresztültört a sokaságon s a királyhoz közeledve odakiáltott: Ne féljen, Umberto, ón vagyok itt, én!" s e szavakkal büszkén ütött mellére. A lömeg egy erős hullámzása elszakasztotta az embert a hiutótól, de a király csakhamar ismét megpiiiantá fejét a sokaság fölött. „Ismerjük mi egymást, fölség", kiáltotta jó ember, „együtt voltunk a kaéreban Custozzáual! Csak haladjon tovább nyugodtan, én vagyok itt!" — Herkulesi erőfeszítésével és könyök lökéseivel sikerült emberünknek mindig egy vonalban maradni a kocsival, a meiytől nem maradt el egész a Quirinalig. Aboan a pillanatban, a mint eltűnt a király a nép evvivái közt még huszadszor is hallotta a kiáltást: „Együtt voltunk Cus-lozzánál — ne féljen Umberto. Itt vagyok én ! — Corragio, Umberto, ci sono ioi" — S ez a „ci sono io" oly meggyőződéssel hangzott ajkairól, kogy a király még akkor is mosolygott, mikor kalandját este elbeszélte.
Üzleti szemle.
— N a g y-K a n i z s á n, 1878. deczember 4. —
Időjárásunk e hét elejéu elz<>rdult és téli jelleget öltött.
Ors/águtaink javulása folytán piaezunkra das&bh lön a hozatal. A hangulat üzletünkben ezáltal kissé bágyadtabb annélkül azonban, hogy e lanyhább irányzat befolyását nagyobb árhanyatlás sokig terjesztette volna. Hétfői országos vásárunkra csekély gabona szállítások történt-k. Mint ez nálunk szokásos, környékünk földmivesei a vásárt jobban vásárlások mint eladások czéljából látogaták.
Baza e héten kissé jobban volt kínálva : árak valamivel alább szálltak.
Rozs és árpa megtarták multhéti irányzatukat : árak szintén hanyatlásnak indulnak.
Zab — csekély figyelmet lelt; árak nem változtak.
Tengeri végképen el volt hanyagolva; árak naponta növekedő hozatalnál folyvást hanyatlanak.
Fehér babnak még mindig frauezia kivitelre jó kelendősége van ; árak állandóak.
Minőség szerint:
F.uza .... 650 — 780"--- kr.
Rozs .... 5-20 — 5-50 --— .
Árpa .... 4-50 — 6-50 --— „
Zab .... 530 — 550--„
Zab uj . . . *— — •---•— „
Kukori. za . . 4 — — 4 20 --''— „
Repeze . • . •— — •---''— ,
Bab (fehér) . 7 80 — 8 05 --•— r
Bab (tarka) . 5 40 — 5-60 --— „
K. B.
Lobmayer J. F. terményüzleti jelentése.
Budapest. 1878. nov. 30. Káról} körat 15.
A lefolyt hét első napjain, dacára a meglehetős erős kínálatnak, igen élénk vásárlási kedv mutatkozott ugy a malmok mint exportálók részéről, azonban, — a szükséglet fndezve levén, — a hangulat napról-napra ellanyhultabbá lett, a nélkül, hogy ar. arak csökkentek volna. Iiy nemű üzleti svmptomával azt hiszem a tél folytán többször találkozuok.
Az árak jegyzését ezúttal elhagyom, mivel épeu semmi különbség nem mutatkozik, november 23-ki jegyzeteim óta, csupán tájékozási árakat jegyzek alább.
A liszt üzletbeu különösen kivitelre igen élénk hangulat uralkodik és ha a külföldi vízi mü-malmok a tél folytán működésűket beállitják, — az élénkség valószínűleg fokozódni fog. — melj viszont a terményekre jó hatást gyakorolandna, ha azon feltevés, hogy az amerikai é3 orosz szállítmányok azon idő alatt lényegesen megritkulnak, — valósulni fog
Becses szállítmányait bizományi eladásra kikérve, vagyok teljes tisztelettel.
Búza piros 76—80 kg 9.—10; sárgás 74— 79 kg. 77,-9.25; Rozs 5.70—6.20; kukoricza uj 4.—4.10; rogi ö.—5 50; Árpa takarmányitól, serfő-zőig 5 25 —8.50; Zab tiszta 5.40—6 ; * ezen árak ideszállitva 100 kilónként, — és a bu/.ánál 1 engedményei, készpénzért értetnek.
Papírszeletek
Pénztári poézis. A* egyik helybeli pénzintézetnél valami nekibúsult valtóprolongáló a következő Petóli travestiádát irta a pénztár asztalára:
,Dalaim, mik ilyenkor teremnek, Bánatáról szóllanak zsebemnek !"
Nemsokára azután egy tanácsadó a következő sorokat rögtönözte alája :
.Felejtsd bnját üres zsebeidnek.
Légy szorgalmas s majd újra megtelnek,"
Reggé''i. Egy fiatal segédorvos egyik párizsi kórházban főnökéhez hivatott. Belépvén annak hzobájába. azt pompás reggeli mellett találta.
— Ah, nem reggelizett még? — kérdi a főnök.
A fiatal ember arcza örömtől sugárzik
— Nem, — kiáltá édes reménykedéssel.
— Na, akkor barátom, menjen előbb reggelizni. a dolog nem Sürgős s jöjjön később l
11» te oly huta vagy, hogy nem tudsz emlékezetedben megtartani semmit, ugy tégy aként mint én s irj fel magadnak mindent — mondá egy tanitó.
Gyöngéd figyelmeztetés. N. szenvedélyes vadász I s ajándékba nyulat küld egyik barátjáuak.
— Mond mrg uradnak, — szól ez, — hogy nagyon köszönöm a nyulat s szivemből üdvörlöm.
— S ha azt kérdezné. — feleli a szolga — hogy mit kapum borravalóul, mit feleljek?!
| 3134. K. L. F. Tihany. Az évkönyvet köszö-
I nettel vettem.
3135. K. Bfüred. Érdekes leveledé t köszö-I net. Utánjárunk!
3136. W. Ugyanott Viszonti üdvözlet, örvendünk ottlétén.
Szerkesztői üzenet.
3123. P. „Papirszelet" e nem jöhet.
3124. 8z. S Egerszeg. Magyarul már nem bírtuk megszerezni, de a német nyelven megjelentet igen s ezt postailag átkQldö''.tÜk
3125. K. .Piroskának". Közöljük.
3126. S. E. Csak a »Megcsendül- közölhető.
3127. G L. .Hullámokat ver a tiszta Balaton'' jó.
3128. N. A. Bfüred. Azonnal válaszoltunk; nem kötjük magnnkat a kijegyzettekhei.
3129. R. D. Kozmsdomja. Megkaptuk, köszönet l
3130. E. Bpest. Mi sem kaptuk a lapot rea-desen ; most már igen, küldjük is.
3131. Beküldött, de nem emiitett költemények papírkosárba vándoroltak ; mily jó volna, ha e rósz versek, mint hajdan fába vésetnének ; mennyi fűteni valónk volna, de igy nem fütüuk, osak begyújtunk velők.
3132. 8. Bpest. Tudósításodnak igen megörültem. Szives üdvözlet!
3133. F. Gy. A hiányzó filceteket azonual postára tettak. Sorait réssvéttel olvastak.
Vasúti m e n e t r e 11 «1
A buda-pesti idótmutató óra szerint,
indul Knutaftáról
Vonat hova:
Or« Porc. Ido
205 Eszék, Mohács,Dombovár s Fiúméba 4 18 regg««!
215 „ , 2 30 délut 212 Bnda-Pestre........4 f,8 reggel
............ . délnt.
204 „ ............ 3u estve
313 Bécsbe (.Szoinbalhely, Bóea Ujhely felé/5 8 reggrl
3°1 » .........11 18 estve
31o Sopronyiia .......3 délnt
203 Triesztbe és Pragerhofon keresztül
Grácz és Bécsbe ...... 4 50 regtfi-l
201 Triesztbe ós Prágerhofou keresztül
Grácz és Bécsbe ......747 ,Jélu
f
Érkezik Knnizmára
honnét:
216 Eszék, Mohács, Dombovár s Fiuméből 1 41 délnt
206 • » * „ II 11 estve Ü03 B:.da-Peströl......... ¿0 re^-e
''2 01 o - ...
~'' " • ......... deiut.
~ » ........ 9 44 estve.
314 Bécsből ^Szombatit. Bécs lTjhely)f»;l«| In 27 estve.
.) „ „ „ 4 ó reifgrl 31b hoprouyo.,1 ....... n ¿3 Jolel
214 Bécsből Grá. z, Marburg Pragorhuf
fel51 ............4 12 reggel
202 Trieszt- és Kécsból Marburg, Prager-
lloí .........1 21 délnt
204 Trieszt-és Vtüachból Prágerhof felől 11 — »«tvp.
Marburgba csatlakozás Vili ich és Krancosleslb«« f r , . Ki .tne.-sfrtstbő 1
Ketl naptár.
Deczember 8-töl deczember 14 lg 1878.
H<S- ás iieti- Katii, és pr«>t. nap naptár
G ft r « g ^ naptár ,utj
49. Midőn János fogságban vala. Máté XI.
8 Vasarnap F 2 B. A.
I 9 iUttő Leokadia 10 Keid Juditha
II Sz«rdn Damas
12 Csiitr»jt<ii< Max»nt.
13 Pénttk Lucza
14 Szombat Spiridion
tg-
26 A 25 Alip
"itt M
db m
27 Jak. ap.
28 István
29 Param
30 Alid rá«
1 () 1>.!CZ.
2 Habak
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos.
isr-smttiÉsTr*)
Zenélő müvekről.
E lap hirdetési részében a t. olvasók megint, mint minden évben, Heller J. II. ur (Bernben,) világhírű zenélő müveinek ajánlását találják. Az oly általánosan kedvelt kedvelt müveket bámulatos tökéletességben szolgáltatja ; ezért mindenkinek a legmelegebben ajánlhatjuk egy egy zenélő mii bt szerzését s erre a közeledő karácsonyi idó a le^zebh alkalmat nyújtja; semmiféle tárgy, bármily értéke* ily müvet nem pótol.
Mit ajándékozhat ugyan a férj a nőnek, a vőlegény a menyasszonynak, a barát a barátnak szebbet és kedvesebbet? Az előhaladoitabb koruakn;ik boldogan átélt időket varázsol elé; vigasztalja, a ki szerencsétlenül szeret; panaszol, nevet és remél vele; a szenvedőnek, a betegnek a legkcllemi-aebl» szorakorást nyújtja; házi körben hosszú fokozza stb.
; a magányosnak hú társ; i a téli estékn.-k kedélyességót
Még különösen kiemelendő ama vendé"-lős uraknak dicséretes gondolatata, a kik ily müvet vendégeik mulattatására megszerezték. Ezek az illő költséget, mint több oldalról megerősítik, nem bánták meg; igy ezeknek gyakorlati haszna is azem-melláthatólag kitilnik s minden vendéglős urnák tanácsolható, hogy haladéktalanul egy zenélő müvet szerezzen magának, mert a vendégek visszatérnek, oda a hol ily mulatság kinálkozík. Megjegyezzük még, hogy az egyes darabok választása jól megfontolt ; a legujobb, valamint a legkedveltebb régibb opecák, operettek, táncz k és dalok vig és komoly fajuak a legszebben egyesítve találhatók a Heller-féle müvekben Szóval nem fejezhetjük ki e lap t olvasói előtt őszintébb és jóak;iróbb óhajt, mint azt hogy maguknak minél előbb egy H e 1-1 e r-féle zenélő müvet rzerezzenek ; dus tartalmú képes árjegyzékek mindenkinek bérmentve küldetnek.
A mint értesölünk, elárusítók közönségesen egyéb műveket Heller félék gyanánt ajánlanak; az ő müveinek ¿s szelenczéiuek miédenikén a neve rajta van: minden egyéb, idegen, az iro tt névvel ellátottak is. Tanácsoljuk mindenkinek, hogy közvetlenül a exéghez forduljon. (740 II. 1—2)
• E rovat alatt közlöttért felelősséget nem ▼ állal a Bzerk.
tizenhetedik évfolyam
ZALAI KÖZLÖNY
DECZEMBER n 187.
JEJ
JD
Különösen figyelemre méltó a hírneves
Dr. Forti-féle
SEB-TAPASZ,
mely rendkívüli gyó^yereje. elválasztó, érloiő s fájdalom csilupitó hatása által leggyorsabb, legbiztosabb 8 szcismind jrvökeres jrvóirvulást eszközöl különnemű ba jókban. — Ily bajok a torokgyuiladás, légesőhurut, bőrke s-barnaság, hartyásgyik (Oronp, angina) inin-deuueraii megsértések, harapás, szúrás, vágás vagy égés álíal támadható sebe k, megforrázások, darázs- vagy méhsz urasok, konok t''.-kéiyek, zuzatok (c-n:iiMÓk) meg-lepó gyors fájdalomcsillapítással — rögzöU daganatok, gütnók, táiyogok, pokolvar, (^carbuncuius puatula ma ligna\ megkemény kedéáek, genyedések , vérkélések, minden mirigy betegségek, górvélyes fekélyek, fajrydn-ganat, ujjtereg. köröinraéreg, vadhús, ta^szivaes. csont-szu, kiticzami''ás és megránduUsok, helyi csuz; to-. ábbá a szülés folytáni lábt''elfak^dások és sebek, fájós, fekély-zett vagy már genyes női mell. — Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhétlen élet-ves/élves sebészi műtétnek mellőzésével — egyedül e''/en j-les sebtap ísz használata által m-mckült meg.
Véírre a t"s:be teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és méh íullánkja csupán ezen ta-paszu.ik rövid idei használata folytán sunyira előtűnik, hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, scbéazi műtét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nem noxára bekövetkezik.
Ezen . megbecsülhetlen gyógyszer, mel} nek jelessége leghitelesebb egyéuek számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már rég«n a legfényaebben eli -mertetett — reodkiviili s legkülönne. mübb esetekben megpróbált hatásáuál és feltünii sikeres eredményénél fogva, melyek használata által még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított hírét kétségbe-
Tíldovcsz cs sorvadás
| ellen mint leghatásosabb szer a Jlojf János rs. kir. udvari «állító -
Bécs, Graben. Bráunerstrasse 9 maláta vegy készítményei: malátaki-, vonat-i-gészségi sör, maláta-csokoládé ajánlt»tik, melvok több mint fíOOO orvos ós végtelenül számos felüdült beteg e''ismerését vívták ki 30 év ¡iI11. — Kgy titkos sze«r, mely jeles értékfl üdvsrer mindennerrü mellbe-t«-gség és sorvadás cllcu: a Iloff-féle malátaazer. TüdGvészben szenvedni éves leányomat gyógykezeltem vele. A maiáta-vegykésRitmény, a malátacsokoládé és mell-malátibombon folytonos használata föltűnően csökkenté a betegség minden j lencséit és a gyógyulást teljesen eló-m-^zditá. l>r. Sjtorer, rs. kir kormánytanácsos Ahbmiáhan. l''tóirat Házi orvosunk utasítása folytán kérek ««gy kis beteg részére 2 Iont mi-látacsokoládét és 1 font inaláta-bombont küldeni.
líft/nnrr. k. távirdatíszt.
- A valódi Ilolf féle malátabombon kék pahirbau van
Kapható Nagy-Kanizsán Strein&Klciu és K g & W e I i s c. li inak füszorkereskedégéb-n.
l<métei;\d"k ked\ezménvben részesílítiek

s e n-
vonhatlantil igazolja.
E
gv csoma«r ára 50 kr. nagyobb csomagé
o « o n* n
1 írt
hasznalati utasitassal együtt, postáu küldve 20 krral több. Egy forintnyi c&otnaguál kissebb szállítmány nem teljesíttetik.
Központi küldcinényező raktár: Pt''M«''» TOKOK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király uteza 7-ik sz. a. Nagy Kanizsán: Práger Béla gyógyszertárában, B e 1 u s J ó z p e f g y ó g v s z e r-tárában, Alsó L e n d v á n : K i s B é 1 a 21 y gy szertárában. Sümegen : Stamborszky L. Szombathelyen Pillich P. gyógyszertárban.
A t. cz. gyógyszerész urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felszóllittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer kéasitójéhez FOKTI LÁSZLÓHOZ czimezve : Budapest (liáczváros, Boeskay tér, 7 19. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít.
B^f Vidéki bérmentes levelek általi megremleié-sek az árnak készpénzbeni beküldése, vagy postai utalvány, vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban tel j«i8Íttetnek. ij''iŐS *2<) - 50)
1878. évi november l-töl
a posta illeték csomagokért eKész 5 kilo teljsulyig Tiiesztböl Osztrak-Magyarhon miViden postaallomásába csak 30 kr. a így tiiiudéiikin.k al-ka Ifin adatik kávét, rizst. Cseme-et. fözeleket stl» kisebb mennyiségben nagyba* eladasi árakért rendelhetni. (7r,:t 2 — 1»))
la Ceylon legflnomabl- gyöngykávét kilónkint frt I £0
I a , „ Plan: r . 1.70
''a - nativ , , „130
la . arab valódi mocca P . „150
I a , legfinomabb Java kávét . . I 45
krajczáré''t kíilJJMc 4''4 kilo teljsnlyn xo^kbea a/, ár utánvételével Kimerítő árj»''try/., kc-t kívánatra bérnn-ntes n küldök
Stögep G. T p i e § t.
f III) S \ I A f
és Herczegovinaba 1: tt.-k h. híra Ifpjobb mnnkasaink, minek ktf-vetk-ziében kénytelci ek vagyunk
g}B|r Cnina ezüst áru gyárunkat
végleg bes.-.ünt tn: és teüiérdek di 7.r3 cbit:a.<-/.il-.t <z . ártm.ii vai li-
kon sied linos- ti — Kinn''ritő árje/yzekt
drb
drb
drb
kávéskanál evökanal asztali-kés «> drb. asztaii villa 1 drb. Ieve8«neró 1 drb. tejs^edukanál 3:m), 150 1 drb. ezukortartó 14 — 8.—
a gyári árakon mélyen los/.állitvn — tnl .ilni k kivánntra iii(fy»n és dijnuMitos<Mi kiildetnek
Leszállított arak.
el.''bb most
1 drb. vajszelencze
1 pár Rj—rtya''sit^ G drb k» sjisámidy
1 drb 0 7.ilkortop.«
0 drb asztalikés,
6 drb ugyanolyan villa ''''».—
1 drb. sótart.i
3 :''»<), 1.50
7.50, 2 80
7.50, 2 80
7..">o, 2 80
5.—, 2.30
elűlib "i.—,
5.—.
2.50,
6.—,
most
2 — 3-2 70 I — 2 50 2 »0
-.70
>
L<>pnjabb gombgarnitnr géppel 1 frt. 1 drb. exigarctt-dohánytart^ frt. Továbbá diszes szelencxék, kávé és tbexkannák, tálcnák, asr.-tsli dinzi''k, függő lámpák, eznkorbintők, fogpiszkál »-tartók, olaj
és erzotkészlotik és sok más tárgyak ngyanoly
potom-árakon. («05 11 — 12,
KUlöten figyelembe vetndö: 6 drh evőkanál, 6 drb. kés. b drb. vilin, 6 drb kávés kanál mind a 24 drb csinos tokban 2i frt helyett csak 10 frt.
Irgyan»z, britania ezüsthói mind a 24 drb. diszes tokban csuk 7 frt. Megrendelések utánvéttel gyorsan és pontosan eszközöltetnek.
Wien, Rotbenthurnistrasse 29.
Mindenkinek
oda ajándékozzuk
a b liazi eszközöket, u m.: kávt^s- és eTÓ-
kanalnknt, késeket <;s villitkat, »tb. »tb.
A in., ti ábuti nngbukoti n.iify biitaiiia ezüst-gyár rsűd-válaST.tmany&lől fólszolit t.atnnk. bogy a nálunk rak''»rnn levő valamennyi britiinía oxüst-nrnknt a C" kély fuvar- és munka lij negyeden k megtérítése mellett elajándékozzuk.
A niinileu egyes czikknél kiirt árnak bekiildé-e, avagy utá''.ivétoic niel c''tr rsupán az Aegolországhól Héeaig járó szállitási díj és a mn- kadij "gy rs. kélv részének m «gtéi iiése mell-tt mindenki a következőket
Ingyen kapja.
G drb britáiiia-ezilst evőkanai, ^ drb neyanily kávéskanál ösiZ''-Svn 12 drb. ezelőtt li frtba kerillt,
most mind a 12 drb..................
• ; drb. britái|ia-e/.ü>t asztali kes angol aezéjéllel. továbbá (! ugyanoly.m villa, ¡tbsz- sen 12 drb, mely ezelőtt 0 frtba kerillt, most mind a 12 drb ..... 1 drb. tej8zedő-kanál. töms-sulyu. eicoiőtt .''1 trt. most . 1 drb. !eve8SZedÖ kanál, lep-tilyosahb fajll, legjobb brilá-
tiia oza.stből, c''xelót* J frt. most.......... I 25 kr.
Ezenkivfll líi-zes avztaii gvertyatttartók, páronkint 1 frt. 2. , ''J f><>. .''! — ; talrzák 50, lő. So kr, I frt eS l. 40 krajá\al; kávés vngy tb-ás kannák á 2 frt. 2 .r>0, 3.—, 4 frt; ezukorfogúk á 35, őO. SO kr. és 1 fit ; ernkordnbnjtok á 2. 2.80, t , 5 50, 7 frt; i znkors/.órok á 25, 45, 75, ÍÍ7 kr., 1 frt; eczet- és olaj-caraflfinák á 2 50, 2 í>0, 3.50, i.75, 5 frt : vajdol-ozok á 75, ^5, 1.70. 2-80, 3.25, 4.— es még számtalan tárgyak.
hülöno-vu fíKyeU''iiiro uieltó.
<> drb asztali kés lecfin britáii.a-er.übtnyéllel, angol aer.úléllel. 0 drb. ugyanolyan villa, drb nehéz kit uiő evőkanál •> drb. ncyanolyan kaveskanái. »sszosen drb.. melyek ezelőtt 15 fr lei kerdl eU. :r»«st összesen mind a 24 drb 4 frt 60 kr.
Miud az itt tolsiTolt tárgyak a legfinomabb británia cxüit-ból vannak készítve s azoknak fehéren maradásukért
*T (vi jótállás vállaltatik "M
Igyekezzék mindenki ínegrendeiését lehető leggyorsabban beküldeni, mivel előreláthatólag ily roppant olesóság mellett, minden csakhamar el fog keini. Czim és a cs. k osxt.-magyar tartományok ejvedilli megrendelési helye: a brltánia-eziistgyar főraktára: tí—12)
JiUtU és Konn I. Eliaabethtitraaao (j.
195 kr.
3 25 kr 85 kr.
mm
TITKOSBETKGSÚGKK,
különösen
férfi-tehctctlenség,
magöudés>ek, bugyrsöf dyások (,maró bi-fccakrndezéa nélk(il) hólyagbántalmak, bujakóros daganatok, bőrkiütések, ha még oly idültek is, továbbá köszvény, fehérfolyás, hószámgörcsök, a hivatásbani meg*avarás nélkül, a leggyöngédebb módon, hason-szeuvi szerek alkalmazása által bámulutosan gyors és gyüké-res gyógyításra találnak.
Sok ezer szerencsésen kigyógvtilt egyén kö®zön5-irata kézzelfoghatóiig bizonyítja ezt-u gyógj rendszer áldásosságá''.
A győgykezelés lerél utján is történhetik Gyógyszerek kívánatra megküldetnek.
Dr. BRNST L. Pesten, két-sasuteza, 24.
Ugyanott kapható a híres, mindenki számára nélkülöz-hetloii könyv: „Az Önsegély, mely oktatást ad a nemi viszonyokról, ifjúkori büníikről, tehetetlenségről, stb. és biztos véd-sx^rt tartalmaz ragályozás stb. ellen. (Ara •> frt) (.731 6—9)
PILEPSIA
nyavalyatörés irásilag gyógyittatik l>r. Killiach specialista ált:il I>resdában Neustadt (Szászország).
Már tőbli mint 11,000 sikerrel gyógyíttatott. 731 5—12
M
(Micy.ir LmiIM) ^
Frrlis) wiigrsNcs
37-h KZiacias
K i nanirciiii«
S. ii r o ii i i ii s (..<
I" na.^v!" l«*lf).iV v.» ..^r.i V.»r*.m. ••■.-»•»^
Gyongessegiallapotban
I: ?..n*it. l • , it»«» . 11^.;hir>> m.i m.•».!.-n «•
«»aki.''in ill *■• . ......-t V.••»}■«■«■" !••'' ''¡i ilj''t ••! !•
!#•».* 1« «-»''it ''i ii . (..t''lrrntiix mino m.,r i •» ij<. ■ i-n»-!-. fnr>1 i i k liuti ij-'' i - • nil..; 1«»^»''.« i jv«!''''» V .1 . . -r. f>-n 7«»rttl.
A / credctl ki.xl»» I .;> II rr n I In - !••! I.ipr-e-hru n.-yrt .<l. »ir.-ti'' .''">.'' I''|n> V"''''tlx--'' I«.ni-».t.,eii ibrikk.il min.Jrn k>my\'' »r<*«Vi"''«i n V .» I, i|ixiC. S"ph''«tie/j<iK I II
nM>ifr»;n''l<.-:t«-thr.tik Ara Kr. n. r ^
(;r>2 ti— 24)
Elismrt kitdnő fog- és száj tiszti tó-szer.
Ódont I lie
Kitűnő fogpasU, tMzli''ja a fogakat a uélkül, hogy a fogak zománc/át megsértené, frissíti és *rósiti a foghn«t éí mellőzi a s»áj kellemetlen sz:»gát.
Kitűnő szájvíz, mely a fogkövek ietelepcdénét, úgyszintén er^>je folytán folytatólagos haszuálat mellett a fogak lyukacsosságát gátolja. 746 III. 1 — 3 Kapható minden ele^an» kereskedésben, hol illatszerek áruitatnak.
Treu, Nuglisch és társa utódal, Tliies Károly
_cs. kir. udvari illattszer-áru-gyar B é c « b e n.
Határozott óvás hamisítás ellen! 27 éven át kipróbálva!
cs. k. ndvari fogorvos Bécsben, (Bogncrgasse 2.)
Anatlierin-práparaíumai.
Üres fogak kitöltésére
uinrs hatályosabb és jobb szer, mint fo^Ónja. melyet mindenki könnyen és fájdalom nélkül belehelye, bet odvas fogaiba, mely aztán a főrészekkel és togbnosal teljesen egyesül s a fogakat a további elromlástól óvja s a fájdalmat csillapítja.
AnatlieriiKSZiijviz
üvegben 50 kr , I írt- I frt 40 kr. a legkítflnöbb szer, cidzoa
fogfáj dal mákba», gyulladásoknál, a foghus daganatai és sebeinél ; fölolvasztja a létező fogkővet és megwksdályoiza annak nj képződését ; az ingó fogakat a foghus erősítése állal szilárdítja; s midőn a fogakat és f.igbust minden ártalmas anyagtól megtisztítja, a szájnak kellemes frisses^get kölc«"»nr.x éa már rövid hásználat után eltávolítja a kellemetlen stngot.
Anatherin-fogpasta.
Ezen készítmény a lehelet frisseaégét és tisztaságát featartja : azonkívül a fogaknak hófehérséget kölcsönöz, azok romlását megakadályozza és a fogbust erósbiti. — ára 1 frt. 22 kr
I)r. Popp J. G. növény-fogpora.
A fogakat oly szépeu tisztítja, bog)'' annak naponkénti használata által nemcsak a kfizfmséges fogkő eltávolittatik, hanem a fogak zománcra ís mindinkább tökéletesből. Egy doboz ára
''"»3 k o. é.
Popp aromatikus fogpasztája.
Sok év óta a le^hír.tosabb ÓVÓSiernek fogfájás ellen és a legkitűnőbb szernek- van elismerve a szájüreg ¿8 a fogak ápolására és f» ntartására. Kgy db. ára 36 kr.
Figyelmeztetés!
Előforduló hamisítások ki''.vetkoztében bátor vgyok a t. cz. közönséget figyelmezt.''tni, hogy minden palaczk az óvásjegy kívül még egy czimmel : (H y g e a és Anatherín p r a-paratumai) ellátva van, mely egy tisztán átlátható víznyomáson az á 1 a m í sast és a c z i m e t mutatja. (,553 I. 10—10) Kapható: Nagy-Kámzsán : Práger Béla gyógyszerész urnái. Hogenberg és Fesselhoffer József füszerkereskedésükbeu. — P** dán : Tschepen J., és Bermüllor J,-nél — Keszthelyen : Pfiszte-rer gyógyszerész. — Zala-E?yerszegen : Isóó F. gyógyszerész. — Kapronczáu : Werli gyógys/.erész. — Varasdon : Ualter gyogysz
— Sümegben Dorner Kajet. — Saombathelyen: Pillich Ferenci es Rudolf gyógyszer. — llatárorvidéki Sz.-Györgyön : Fíbíc E. C.
— Veszprémbon : Tuszkau és Társa, Guthard Tivadar és fiainál, ngy Ferencaí gyógyszerész. Székesfehérvárott : Brann J., Bros*-maiin, és Dieballa gyógysz — Lovas-Berényben : Heísler gyi''gy8*''
— Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész — Pakson : Flórián J .gyógyszerész. — Körmenden : Horváth J. Somzenrend gy-''g?91®'' rész — Kaposvárott : Kohn J. Schrőder és D arás gyógysz. Szeg-S7.árd Brahsay gyógysz — líonyádon : Kramolin J. — Baian: Micbítsrh St . Ilerzfeld fiai, és Bőszek gyógysz. — Pécsett: Zsol-nay W. és E.. Zách, Kunz, Kovács, és Sipócz gyógy**, ráilon : Zadal''ánszky gyéiys». — Marcraliban Tolna : Fíelitl 8 gyógysz — Dunaföldvárott
— Szent (iyórg)öu : Nöthig — Alsó Lendrán Rohonczon : Rimmi gyógyszerész uraknál.

Kiss gy^gys*- —
Lnkács gyógj''« Kiss gyógysz -
Özvegy lükey Kálmánné rigyáczi lakós 6 nagysága részéről közhírré tétetik, hogy azeszteregnyei községbenMevő vendéglő, melyhez 14 hold föld és rét tartozik, a husvágási es bormérési joggal jövő 1879. évi januárius 1-tól három évre bérbe adatik, a bér összeg és egyéb feltételek Tóth
,ajos kanizsai ügyvéd irodájában reggeli órákban meg-
C756 1—3)
tudhatók.
tizenhetedik évfolyam
ZALAI KÖZLÖNY
DECZEMBER n 1878.
i
Moll seidlitz-pora.
. 1 , i i 1 '' 1 • ha minden doboz czimlapján a sa*
Osulv clKlvOl ><lLOlll, „ ¿n sokszorosított rzégem van
! »-nyomva.,
Büntető birósági Ítéletek ismételten constatálták czégem és véd-,,.gvein megbamisittatását; azért óva intem a közönséget az ilyen hamisítványok vásárlása ellen minthogy azok csak ánwtasra vannak -/ámítva.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I írt. o. é.
Valódi minőségben az x-cl jelölt czigeknél.
cranczia borszesz sóval. b _
^^ A legmegbízhatóbb önsegélyző **ero a szenvedő embennéirnck
1 minden belső ós killsH gyulladásnál. a legtöbb b.-t«-g*ég ellen, mindennemű sebesülésok, fej-, tmiI- és fogfájás, régi sérvek és nyilt s-bek. rákfekélyek üszök, szemgy üll.tdús. min - ennem« bénulás u sérülés sth stb. ellen
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
Valódi minőségben a f-tel jelölt czégekuél.
D~örsch-halmaj-zsirolaj.
Krohn M. ós társától Bergenben (Norvégmbau).
Kxen h.ilináj-rsiroldj valamennyi, a kereskedelemben ilői''or-nló faj közolt az egyedüli, mely orvosi »zélokra használható.
Ára egy üvegnek használati utas tással I írt o é.
Valódi minőségben a *-al jelölt czégeki.él
Raktárak: N.-Kanizsa (x) Práger Béla gyógy, ^xf) Rosenb«?rg .József, (x) Kesselhofer József, (x) Rosenfeld. (x) Bellis József gyógyszerész. — Zala-E^crsze* (xf*) „Gyógyszertár a Szt. lé-1."kiiez — Barcs (x) Doruer S. Csáktornya (X) Göncz L. v. gyógyszerész Karád Bernatzky A gyógyszerész. Kaposvár ^xf*) K''-hn J (x) Si''hröder Sándor gyógy. Kaproncza (xf*) Werli M. gyógy. Kőszeg (x*) Csacsinovic-. Ist. gyógy. (x*) Kiittel Ist gyógy. K e s"z t h e I y (x) Schleifer A (x) Wünsch F. K ö r m e n d (x f") Rátz Játi Szombathely Pillioh Ferenc* gyógy. Sopron <x) Mezey And. gy.''-gy (x) Molnár L gyógy. Verőcze (x*> Bee* J. K. gyógy. |{ á n o k-S z-G y ö r g y i.xi A. C. Fibir g\ ógy. Zágráb (x) Miti Ibach S gyógy (x) Irgalmashoz gyógy, (x) H-ge«lüs Gy. gyógy, (x*) Ferklet .Ián. gj''ogv. Sz a I o n h k ^x) Schwarz Gusztáv gyógy. K a r a d (xi Koehliiz Ist. (x) Barnátzky A. (562 39—40)
Gyermekek örüljetek!
Ki gyermekeinek karácsonyra nagy örömet akar sserezni,
vegye meg általánosan kedvelt
I ! karácsonyi bazárunkat! !
a hallatlan ol- panlrlf-f fi^lrr Ck Szegért
csóságu áron a II t UtJ IVi . IJ. t?« a következő
S7 darab legújabb franc/.i játékszert, miudftikoru link és leányok Számára kaphatja, és pedig : 1 párisi variété-szinház. uagy»n mula''ságos ós szépen diszitve. 1 varázs-ládácska. belsejében elfogott basával, ki megszökni akar. 1 mikulás, külöuöseu hatásos karácsonyi nl&k, egyúttal cziikor-ka-tartó is.
25 briliáns karásronfa diszités. egészen újszerűek. 1 zongora, szép és elegáns, vagy 1 újonnan Mtalált Metalopbon, n;elyen egészen fiatal gyarmekeka legszebb darabokat játszhatják 1 khinai gópezetti''l, mindig .«zorgalmitoskodva és nevetést előidézve. 25 briliáns gyertyatartó a karácsonfára 1 japáni kioszk, müd.irub, bulsejében mozgó és ékeklő kolibrival 1 hohócz. művészi kivitelben, a legszebb mutatványokkal 1 «rdei rém. m«-ly parancsszóra a nyelvét öltögeti. 2;*> tarka kivilágitasi gyertyác-ka. 1 bábu a kocsiban, »-legannan öltözve, mrly kocsikázás közben mozog, rángatodr.ík és kiabál.
1 ó-római kocsi szerszámmal együtt.
2 doboz kililnő tartalommal, mindenkorit ''luk és leányok szá-
mára . <743 4 6)
Ö< darab Valamennyi ittten felsorolt 87 darab eredeti franczia jltéktárgy áia együttvéve csupán 4 frt 65 kr.
CZ1M: Premier Depot de Vienne, Bécs, Heinrichshoí, 8 — 9. raktár.
Vidi''ki megrendelések utánvét mellett pontosan eszközöltetnek.
c ooooooooooooooooooc
Dr. Tanzer fogorvos, előadó tanár (irAczban az egyeíemcu.
Cs. k. kitüntetett szájvíz Antiseptikon egy (lvegg«-l 1 frt, 1 katuLya fogpor SO kr, 1 adag fogpasta 80 kr, l csomag pasta 30 kr — sok oldalról keresettek és igen dicsérve lettek. A gazdagon befolyt elismerő levelektől eltekintve megjogyeztetik, hogy ezen fogóvszHivk Ausztria-Magyarország minden városában kaphatók és megr<-ndrlhetük. Exen óvszerek n.igy mennyiségben Olaszország. Oroszország sót niég Amerikába is küldetnek.
Főraktár Nagy - Kanizsán:
(720 f —12)
Práger Béla gyógyszerísz urnái.

11 Legnagyobb ékszerraktár Nagy-KanizsánII
MILHOFER JÓZSEF
fekszerfcsz,
j fiút c z a a városház átellenében.
Dusán felszerelt raktáromban a legújabb izlésteljes gyémánt ás arany ékszerek, úgymint egész ezüst készletek-kaphatók legolcsóbb árak mellett.
! ! Részletfizetésre is eladatik ! !
Gyémántgyűrűk a valódiság jótállása mellett 10. —tói felfelé.
Nő arany gyűrűk " 1.50
Férfi / 5.— I
Arany jegy gyűrűk 2.50
Arany medaillonok - 5._.
Arany keresztek 2. —
Arany garnitúrák 10.--
Arany karékek 15.—
1 Arany óralánczok 22.—
Aranynyal doublirozott ezüst ékszer függők 2.— „ Medaillonok fl 3. — , keresztek fl 2. —
Ezüst evőkanalak 13 próbás ezüstből fl 1.70 latja.
Minden nálam vásárolt ékszertárgyak a kir. fémjelzó hivatal ellenőrző próbájával el van látva.
Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek, nem tetsző tárgyak készségesen kicseréltetnek. (748 3 -7)
ad :
4060 878.
Hirdetmény.
Nagy-Kanizsa város közönsége által a városi fogyasztási pótadó (accis) sze.iési jog 1879 évi január hó l-sejével kezdődő egy — esetleg három egymásntáui — évre, Írásbeli ajánlatok utján bérbe*datni fog.
Ily ajánlatok — a feltételekben meghatározottbánatpénzzel felszerelve lolyó évi deczember hó 10-ik napjának déli 12 órájáig bezárólag uyujtandók be a városi polgármesteri hivatalhoz, később érke zendő ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.
Az árverés egyéb feltételei ugyancsak a városi polgármester hivatalban a hivatalos órákon belül bármikor megtudhatók. (751 3—3) Kelt Nagy-Kanizsán, 1878. november 25-én.
Babochay,
polgármester.
WAJDITS JÓZSEF
könyvkereskedésében X agy-Kanizsán
megjelent és minden künykeroskedásben kapható :
Halljak a szép szót!
Magyar fclkoszöntő (toast) könyv, szerkesztették: Wajdits József és Hátorfi Lajos. Harmadik javitott és tetemesen bövit''-tt kiadás, mely kötött és kötetlen mindennemű foiköszöntést tartalmazván, diszes kiállitásn és tömött tartalma, u^y hasznos és mulattató voltánál fogva mindenkinek, de különösen az ifjúság figyelmébe ajánlható ;S80 lapra terjed s diszes kiállitásu. Az 1 -gö kiadás i;,OU példány egy év alatt, a második 2ti(M> példányban rövid időn kelt el, mely eléggé bizouyitja r koiiw életrevalóságát. A keménykötésű könyvnek ára 1 frt 80 kr — Tartalom kivonata : Klós/.ó Költemény. A toaszt eredete. A hazára Diszüunepélynél. Diszt-béduél Hölgyekre. Családi tlnurpí''-lyeknél. Keresztelőben Születésnapon. Névnapon. Kljegytéskor. Meuyegzőben. Beiktatásnál. Kgvleti ünnepélynél. Vegyes köszöntések Összesen 243 felköszöntést tartalmaz.
Kiért emeljük a pohárt ?
Magyar felköszönto könyv. Szerkeszlette Hajgató Sándor. Ára diszes kemény kötésben csak 1 frt Kzeu eredeti felköszöutéseket tartalmazó kötetet ajánljuk a n. é. közönség kiváló figyelmébe.
Rajta fiuk vigadjunk!
Közkedvességü dalkönyv, ötödik bővített kiadás E nagy szorgalommal összeállitott mú közel 10O0 válogatott dalt talulmaz ; ujjonan feltalálható magyar opera és operett/» dalokkal bővített mű. színes borítékkal kötve, csinos kiállításánál fogva is kitűnő, mondhatni : a maga nemében páratlan mű. inely már több mint tizennyolexezer példányban forog a köxönsé* kezén. Ára a 800 lapra terjedő könyvnek 1 frt 80 kr. aranymetszést» diszkötés 2.t>0 kr. (iyüjtötte Wajdits József. Tartalma: Honfidalok, katonai dalok, indnlók, U-rmészetdalok. románczák, élez- es gunydalok, Siierelemdalok, bordalok,tánczdalok, rab- és dtihajdaiok, idegi-n dalok, opera és operett.» dalok sat
5
-X *
o *
8
a *
*
Szegényből lesz gazdag
jó számvetéssel, gyors és biztos segitő minden ad.is és vevésnél, */, krtól kezve 10 frtig. Évi jövedelem 1 frttól lOoO frtig. Teli és üreg hordók megmérése, kiszámítása A gömbölyű fák knbik tartalmának meg-határoztathatásáróli táblá/.at. A sulymértékek vámsulyra való átváltoztatáaáróli táblázat. Cse''lódbért és árendát
mutató tábla Ellés. és kotlási idő számítása. Törvényszerinti „c,;c|(,u,a, i.u««« » ial0rr.8 kiszámításához. A lovak fedeztetése-, a birka Uzetése-, és a göbék görgetésének eredménvéróli tablazatok Ara kötve e dinzesen kiállított zsebkönyvnek 90 kr.
bélyegrovat. Táblázat a fatörzs
Álom magya-kertszt Sora-
_ _ ! Magyar dalkönyv olcsó kiadása, 9ö kr.
Rajta leányok mulassunk!
mulattató kézikönyv, magvar hölgyek számára, gyűjtötte Wajdits József. Ajánlható mindkét nembeli mulatni vágyó közönségnek, mind béltartalmára, mind pedig külsejére figyelem fordíttatott, ára az :''»O0 lapra terjedő, szinnyomatu borítékkal ellátott könyvnek 1 frt 60 kr. Aranymetszésü diszkiadásnak 2 frt c,o kr. ''— Tartalom kivonata: Hölgyeinkhez. Az egészségről, l''ipere asztal. Öltözék-szoba Illemtan. Jeles mondatok. Nónevek. Virágnyelv. Szinnyelv. Szavalmányok Adomák. Kérdések s feleletek. Kártyavetés .Emlékkönyv. Névrejtő emlékversek. Társasjátékok. Tréfás mulatságok. Tánczkönyv ¿a táradék.
Rajta párok tánczoljunk!
Lakatos Sándor t*nczkönyve, mindkét nembeli ifjuság számára. Kiadta Bátorti Lajos. Lakatos Sár.dor arczképével s a szöveg közé nyomott tánczábrákkal, diszes czimborákkal. Keménykötésű mú ára 1 frt 40 kr.
Kebelhan
Újévi, név- és születésnapi s az élet egyéb viszonyaira alkalmazott köszöntések, kötött és kötetlen beszédben. Irta: Iloffman Mór, diszes nyomatu kemény kötésben, ára 1 frt.
Vedd szivemet szivedért!
Szerelmi levelező könyv, alkalmi levelezések változatos gyűjteménye, szerelmes párck számára, Szivélyesitől Csinos borítékba kötve, ára 1 frt 20 kr.
Egyiptomi álmoskönyv.
Nagy legújabb egyptomi álmoskönyv 192 lapra terjedő, 600 képpel, tartalma: rázata. Titkos kaballa, nagy művészet. Maltai kereszt. Lépcsős kaballa Naev játék-ársrabály, Ara 50 kr. 7
Lenorraand
A hires czigánynő igazmondó kártyája, 32 színezett kártyával, magyar aláírással és szöveggel, ára 50 kr. ''
Egy tarisznya ostobaság!
Humorisztikus eszmék, ötletek, élezek egyvelege. Gyűjt. Neyető Vilmos több felfedezetlen tudomány professora, ára díszesen kötve 1 frt 40 kr.
Ungarn im Spiegel deutscher Dichtung.
Magyarország a német költészet tükrében, diszes kiállításban fűzve 1 frt 80 kr., elegáns diszkötésben aranyozva 2 frt 80 kr.
Dr. Rriegler Mór: „önmentő*
vényuiintékkal mindkét nembeli betegek számára, ára 90 kr.
Dr. Kriegler Mór: Ax el veszett ¡degerónek vÍH8zapótlá»a,
».•,„- .vfn)''miutÁkkajl orvosok és betegek számára, ára 90 kr. Mindkét füzet egy kötetben, diszes kiálhtasban, l frt 60 kr.
Juháas: SxépirÁMÍ mintalapok,
. „,közép'' reá1'' Po''«41"» é» felsőbb iskolák használatára, magyar és német, ára a 16 iratlapnak csak 28 kr. r
íati" ÍBUkfayTek mint: K««á»kert. a«lv3»»«9 osvMye, leikl vezér többfele Uadittai 40 krtél kezdve 12 frti», papír, bőr, selyea ét bárto.y kStéiekbee.
A fentebbieken kívül megjelenik minden évben Wajdits József nagy képes népnaptára körülbelül hanmnezhatezer példányban, ára 50 kr., 40 kr. és 25 kr.
Mefti®''euik karácsonkor: „Csokor és billlkoin!*'' magyar köszöntő és felkö-szönto eredeti költemények. Irta : Városy Mihály. Második tetemesen bővített kiadás. 6 félsége rí . .°,ry,1Jl1 kitüntetett mtt ára igen diszes kiállításban kemény kötésben csak 1 frt 40 kr Díszkiadás arany metszésben 2 frt 40 kr. Továbbá. „A fánksiUés <«Aa.4Mrta : Fouquet Jaqnes, III. Napóleon udvari főszakácsa néhány étkek készítési titkaival. Ára 60 kr.
Póstai rendelések pósta jordtdtával eszközöltetnek.
Wajdits József könyvkereskedő Nagy Kanizsán.
tizenhetedik évfolyam
ZALAI KÖZLÖNY
DECZEMBER n 1878.
©^Megjelent 36.000 példányban-®«
!
Ü
NÉPMAPTAEÁ 1879-iM EPRE
Kapható minden hazai könyvárus és könyvkötőnél.
Ara a kötött és irópapirral ellátott példánynak csak 50 kr. — Fűzve 40 kr. — Kis képes népnaptár csak 25 kr.
Tartalom:

A végrehajtó és n fnhisi korcsmáros.
Porok katonni őrház.
A kit>-kanizsai három szerencsétlen bvcsuj iró.
1. Halljuk a szép szót.
2. Naptári rész veres nyomással.
3. Feiséges uralkodó ház.
4. Csillagvizsgáló észrevétele.
5. Száz éves jövendőmondó.
6. Boldog újévet, költemény Kelefy
Györgytől.
7. Varjas Pálné asszony. Néprománcz
V. Sártfy Ignácztól. S. Oh mi szép. Költemény Petőfi S.-tól.
Bosniai véres háború és a magyar bakák vitézsége 8 képpel.
10. Kont a kemény vitéz.
11. Tihanyi halász. Népies beszély V.
Sárffy Ignácztól.
12. Az óriás kigyó.
13. Részeg világ. Költemény N. L.-tól.
14. Mulattató ördögségek. A végrehajtó
és a falusi korcsmáros, képpel. — Mi újság otthon ? — A kapuezi-
nussá vált szamár. — Végrehajtók többé nincsenek a menyországban, képpel. — Baris a hétnyelvű szent-mártoni tudós asszony és a három szerencsétlen búcsújáró két képpel. — Vig temetés. — Kabát és a zsidó. — A százezer forintos leány, Költemény.
1T>. Tréfák a csatatérről.
1 (3. Emlékeztető naptár mezőgazdák részére.
17. 13.
19.
20.
21.
22.
Lj magyar népdalok.
Hasznos tudni valók, vagyis hogyan lehet kis gazdából nagy gazdává lenni.
Uj cselédtörvény. Folytatás és végr.
Jó izü ételek készítési módja, szakácskönyv.
Országos vásárok.
Hirdetések.
Legolcsóbb és legélvczetesebb időtöltésül ajánlja
Wajdiís József
4000 példányra menő
magyar és német kölcsónkönyvtárát
olvasási dij havonkint csak 50 kr.
Plútó fin Kszteregnyén.
A szerajevoi városi tanács.
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.

SAGY-K AyiZSA, 1878. deczember 12 én.
Tizenhetedik árfolyam
^^^Elítztt.i! ár:
ír: P * frt [
1 .
jctfesz evre fél évre . *
negyed évre . • »
EffV tcr
Hirdetések
6 ha«Abo» petitsorban
7t ni*»o<i«r.or tí S mit-.len további sorért 5 kr SYILTTÉRBEN doroiikiut 1« krért vé-
ivtuek fel Kincitári illeték minden Vegyes hirdetésért killöni J '' 30 kr liseteudS.
N.-KHiil7.SRTáro« helyhatóságának nemkülönben
11 uucu
különf v-M»
1 A íi
•xét r
lap Kellemi rétiét illető közlemények a sserktaxt5hös.
anyagi rétsét illetfi közlemények pedig » kiadóhox bérmentve inté*endök : NAGYKANIZSA Wlasslosház
Bérmentetien levelek, csak ismert munkatxr aaktól fogadtatnak cl
tKésiratok viasza küldetnek.
elóbb: ,Z A L A. - S O MOQ YI KÖZLÖD Y/
„n.-kanízsai kerehkedelm! h iparbank«, „n.-kanizaai takarékpénztár«, a »zalamegyei általános tanítótestület", a n.-kanizsai kisded-nevelő egyesület", a „soproni kereskedelmi 8 iparkamara n.-kanizsai kulyálasztmánya* s több megyei és városi egyesület hivatalos értesitije.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s esütörtököii wegjeleaő vegyes tartalmú lap.
Tanitó-képezde Muraközben.
Rég óhajtott, rég várt intézkedés előestéjén állunk.
Muraközben feldllitatik a tanítóképezde.
A kormány ez intézkedését hazafiúi ürömmel üdvözöljük.
Lapunk két utóbbi számában jelezve volt, hogy Gönczy Pal ministeri tanácsos ur ó méltósága személyes látogatást tett Csáktornyán és Perlakon Szabó Imre csáktornyakerületi országgyűlési képviselő úrral, személyesen meggyőződést szerzendő arról, váljon melyik városban helyeztessék el a felállítandó tanító-képezde s e személves meggyőződése, vizsgálódása alapján tegyen előterjesztést a közoktatásügyi m. kir. ministeriumban.
Mi ugy tudjuk és pedig biztos értesülés alapján, hogy Csáktornya derék polgársága megajánlotta, miszerint a szükséges épületről maga gondoskodni fog; ez ajánlat a megye, sót az ország elismerésére méltó, mert Csáktornya-áros lelkes lakossága eddig is már jelentékeny összeggel járni tanodáinak fel tartásához, virágzásához.
Van is öröme benne. Méltán megérdemli.
Perlakon azonban kész epületek vannak, t. i. a megye tulajdonat képező épületek, melyek csekély költséggel átalakíthatók tanodául.
Melyik város lesz győztes? A minis-
terium titka.
Mi ugy halljuk: Csáktornya.
A dolog veleje az, hogy egy régi óhaj teljesedésbe megy : Muraközben tanitó-ké-pezde állitatik fel.
Ideje is, mert jelenleg hiányzik mint-
egy 18 tanitó, 8 ennél több helyen pedig oly tanitók működnek, kik a hazai magyar nyelvet nem birják. Ennek eleje lesz véve, a kormány e helyes és köz-elismerést érdemlő intézkedése által.
Egyet sajnálunk e látogatás alkalmával, s nem késhetünk e sajnálkozásunknak nyilt kifejezést adni s ez az: hogy ó méltósága nem vett aunyi idót alkalmilag, miszerint a nagy-kauizsai tanintézeteket meglátogatta volna, holott a felépült polgári iskola megtekintését igen szerettük volna ; aztán van itt fógymnasiuui, fóelemi, elemi iskolák, községi és felekezetiek, kereskedelmi iskola, nagyobb leányok számára külön iskola sót a mintabörtönben rendszeresített iskola is. kisdedovoda sat.
Jövő alkalomra felhívjuk ő méltósága figyelmét.
Törvényjavaslat a természetes borok védelméről.
1. í}. Természetes bor alatt csak a friss Bzólóbogyó mustjából és minden más anjy aguak ; — habár a friss szóló bogyó mustjának egyik alkatrészéi képezi is, de a friss szóló bogyó mustjához mesterséges módon adatik, s mely mesterséges módhoz Gall és l''etiot pótborké szitési móilja is tartozik, — hozzáadása nélkül készített és kiforrott ital értetik.
2. ¿5. A triss szóló bogyóból és a friss szólóbogyó mustjából Gall és ÍVtiot pótbur-késziiési módj» szerint készített és kiforrott italt természetes bor név alatt forgalomba hozni, eiadui vagy kimérni tilos, és csuk pót bor név aiatt engedtetik meg; — a n*m friss-S7Ó'':óbogyó mustjából készített itainuk pedig, vagyis az úgynevezett miibornak m«;g a ké-szuése is tilos.
3. s}. A pótborkészitő pótborainak a forgalomba hozatalánál árjegyzékében ezen KÍle-jezést ,pótbor" világosan kiteutii s ezenfelül
ezt az eladási ajánlatoknál és az eladásnál határozottan és világosan kijelenteni, a hordókra olvashatólag és eltörölhetlenül ráírni, a palacz-kokra pedig czimjegy alakjában reányomtat tatni köteles.
4. § Ugy a természetes, mint a pótboro-kat csakis azon borvidék neve alatt szabad forgalomba hozni, eladni és kimérni, a mely bor vidék anyagából készíttettek, éo a mely bor vidékről származtak; — s a külföldről, — Ausztriát is ideértve, — behozott friss vagy szárított szólőbogyókból a magyar korona or szágaibau készített természetes és pótborokat, a magyar korona országai, bármely borvidé kének neve alatt forgalomba hozni, eladni vagy kimérni tilos.
5. §. A fogyasztási adó a pótborokra épen anuyi, mint a természetes boroknál.
6. S. Az ezen törvény ellen vétók a magyar büntetőtörvénynek a csalásról szóló §-ai értelmében büntetendők.
7. § Jelen törvény végrehajtásával a közgazdászat-, pénzügy- és igazságügy ministerek bízatnak meg.
Indokok:
Minthogy az 1875. évi brüsseli nemzet közi orvosi kongressus a természetes bort illetőleg a következő határozatot hozta:
1.) Bornak egyedül és kizárólag a friss szőlőnek kiforrott nedve neveztethetik.
2.) A friss szőlőnedv semmi más anyag által nem helyettesíthető, 8 az ily helyettesítés hamisításnak, illetőleg az árut illető csalásuak tekintendő 8 a törvény által büntetendő.
Mim hogy továbbá a budapesti áru és értéktőzsde jogszokásai így szólnak:
Bor elnevezés alatt csak a szőlőből szúrt s tisztán lefejtett ital értetik ; úgymint: aszú, szalma vagy csemege, faj, pecsenye s asztali borok, melyekhez a pezsgő, ürmös és főtt borok is tartoznak, a mennyiben az anyagra és származási helyre nézve valódiak és szintén tisz tára lefejlvék ; és e jogszokások szerint ¡tél.
8 minthogy továbbá Budapest fővárosa italmérési szabályzata 19. £ a igy szól:
„A ki vegyészi vagy gyári uton készült borokat kisebb mértékben, és p> digakár palacz
kokban áruba bocsátani, akár korcsmaszerüleg kimérni kíván, köteles minden hectoliter után 4, azaz négy irtot községi illeték czimen fizetni, azonfelül köteles a bor vegyészi, vagy gyári eredetét az engedélyérti folyamodványban külön megérinteni, és azt, hogy a bor nem termé szetes, hanem vegyészi uton előállított, a pa-laczkokra illesztett viguettek által világosan kitüntetni, ennek elmulasztása esetében az il letó ellen a 10. §-ban kiszabott büutetés véte tik alkalmazásba, megjegyeztetvén, hogy minden egyes esetben a tényállásnak a fővárosi vegyész közbenjöttével történt conatatálása utáu a bíróság fele része a feljelentőnek fog kifizettetni.
Az elősoroltakból tehát világosan kitüu vén az, miszerint ugy a természetes, mint a vegyészi vagy gyári uton készült borok conatatálása lehetséges, kérem tehát a mübor targyá-ban kiküldött t. bizottságot, miszerint a törvényjavaslat ne a gyártott borokról szóljon, ha nem azon természetes borok védelméről, melye Ket hazánkban frissszőlónedvből millió és millió akó számra készítenek évenkint, és ezen okból kérem az ide zárt törvényjavaslatomat tárgyalás alapjául elfogadni.
Beadja : FROMM ANTAL,
kereskedelmi képviselő, « az első magyar szőllo>zeti, borászati n pezsgőgyártást képviselőség alapítója
A sebesült és mozgósított katonák, ezek családjai és a vizkárosultak
segélyzése.
Keszthely, deczember hó 1*78.
Első közlemény.
Alig volt a közel mult napokban ion tosabb s a hírlapok t. olvasó közönsége előtt érdekfeszítőbb tárgy a boszniai sz<*r>-neaétleu occupátionál.
Edes Magyarhazánk lakói, ián az utolsó koldust sem véve ki, karöltve siettek adomány likkal a Bosniaban küzdött harczo saink, — ezek hátrahagyott családjai s az ezen
TÁRCZA.
Rá(l gondolok.
Rád gondolok, ha megkondul Az est harang imára, Rád gondolok, ha elmerül A mindenség álmára. Rád gondolok a hajnaluak Első sugarával, Rád goudolok a nyugvó uap Búcsúszó csókjával.
Téged látlak ar égnek Minden csillagában, Téged látlak a virágnak Gyöngyös harmatában, Téged "látlak a hullámnak Csapkodó habjában, Feltalállak a világnak Minden alakjában
És jönne idő, melyben Szived elfeledne engem, Megmérhetetlen gyötrelem Venne erőt, bua szivemben, Örömest szállnék a sírba, A ridegbe izomorúba, Mert mi éltemnek becaes volt, Rám né»ve örökre megholt.
R. H.
A theaélvezet és annak hatása
— Ivadcxikk. —
Most a téli időszak beálltával nem lesz érdektelen a theáról egyetmást elmondani.
A thea Chinában már ősidőktől fogva, mint kedvencz éívszer áll használatban. Európába azonban csak a 17-ik században hozatott be a hollandi keletindiai társaság által. Angol-
országoan már a l7-ík század második felében mónék a kávéházakban és meg is volt adóztatva. Ugyauezen időben jutott Dáuországba, míg az oroszok előbb megismerkedtek e növénynyel. Lassankint elterjedt az mindenfelé, s rendszeres bevásárlás lett az eredménye.
Számtalan kísérlet a theanövényt Európában is tenyészteni, teljesen sikertelenek maradtak. Indiaban nagyobb szerencsével jártak el, és u. n. ochsam-thea a chinaival egyér-tékünek mondható. — ha meggondoljuk. — hogy Anglia magában elfogyaszt évenkint 36 millió font theát, akkor megfoghatóvá válik előttünk, hogy Chína és Japán nem képes a fogyasztásnak eleget tenni. Keletindia, Brasilia, Dél-Carolina, Java, Szumatra, a jó reménység foka, Madeira és Sz.-Helena a iheatermelésre kedvező helynek bizonyultak és Európában Dél-Portugál hasonló kisérletek tételére alkalmatos lehetne.
Sokféle a thea elnevezése: van Pecco, Tonkay, Congo, gjöngy-thea, puskapor-thea, császár thea egészen le a törmelék-theáig, vagy is a ládákban talált maradványig, mely minden nemét magában foglalja. Két faját külön böztetik legáltalánosabban, a fekete és zöld theát. Az utóbbi kesernyés, összehúzó s állítólag az idegekre bir fogékony hatással, kis adagban a feketéveli keverésre azonban igen alkalmasnak bizonyult. A legsajátságosabb korcsfaja minden esetre a téglathea, mely nélkül a mongolok, Buratak ós a balkántói oroszok nem is élhetnek, a mennyiben azoknak legfóob tápszerét teszi. A legrosszabb theafajokkól készítik, marha és juhvérrel keverik és táblácskákba gyúrják. Tejet, vajat és lisztet adnak hozzá. A A theacserjék Chinának közép vidékein te-
nyésznek legjobban. A fákuak 3—5 lábnyira kell egymástól állniok és nem szabad azokat magasra engedni nőni. A leveleket négyszer sze dik le évenkint, az első gyűjtés a legjobb, az utolsó a legrosszabb theát szolgáltatja. Köunyü nagy kosarakba gyűjtik, 8 miután a nap az első szárítást már elvégezte, a leveleket lapos, öntött vaslemezekre teszik, a hol rövid ideig hagyatnak s azután a munkások által összehengerit-tetnek, a mely éljáráa még egyszer ismételtetik. A fekete thea sozkal uagyobb hóségnek tétetik ki, mint a zöld. Itt ott festőszer is vétetik alkalmazásba.
A chinaiak csupán a feketét isszák; egy külön faj kizárólag a császár részére van ha tározva, s ebből egy kilogramnak ára 1000 frankot tenne Hogy a legjobb fajokat a chinaiak maguk részére tartják vissza, az be van bizonyítva; sót még azt 18 pengetik, hogy az a thea, a mit Európába szállítanak, már a menyei, birodalom theakannáin keresztül megtette útját. A thea hamisítása külön iparágat képez. A thea illatositása Chinában, a nők és gyermekek foglalatossága.
A theának a*, a tulajdonsága van, hogy minden szagot könnyen magába vesz, minél fogva minden olyantól kell tartani a mi zamatját veszélyezteti s ennél fogva legczélszerübb bádog dobozban vagy üvegben tartani.
A thea-forrázat jósága nem csupán a le velek minőségétől függ, a víznek is lényeges befolyása van arra és főképen hegyes vidékek forrás vize áll előnyben valamennyi felett. Egy tökéletes thea receptet e század elején a chinai császár Kien Long szerkesztett, mely igy hangzik : »Tégy egy üstöt egy vaslábra, gyújts
alá enyhe tüzet. Az üstöt töltsd meg hóvuzel : Ugy ez, valamint a vasláb bizonyítékát hordja magán annak, hogy már többször használva voltak. Hagyd a vizet addig főni, a mennyi idő szükséges a rákot veresre és halat lágygyá változtatni, s töltsd át akkor egy olyan por-czellán csészébe, a melyben kitűnő fajta thea-levelek vannak. Mikor a góz mar nem felhő alakban, hanem ritka ködszerüleg emelkedik felfelé, akkor igyad e felséges folyádékot s az rögtön megszabadít téged a gondnak öt okától. A kéj és nyugalom érzetét, mely beuníinket meglep, érezzük és élvezzük ugyan, de leírni képtelenek vagyunk.
Itt az igaz semmiféle thea kannáról nincs szó; a chinaiak minden csészére külön felönte-nek, sem tejet, sem ezukrot nem adnak hozzá, a leveleket is megeszik vele, vagy pedig magában salátának készitik el. A kéjérzet, a mint a császár testi, nem egyéb, mint a költői eziezoma; tény az, hogy ugy testi valamint lelki fáradság és lankadtság semmi más restauráló által annyira meg nem szüatettetik, mint a thea által, melynek élvezete az erőket hamar pótolja. A gondolatok visszanyerik előbbi ru-gékonyságukat, a lankadottaág mindinkább tűnik, friss kedv éleszti fel a lelket és a test újra megkezdi tevékenységét. A thea nagyobb befolyással van az idegrendszerre, mint a kávé, elűzi az álmot, mértékletesen élvezve hozzájárul a test egészségének fentartásához és magos kor elérhetéséhez. Túlságosán élvezve azonban épen agy árthat, mint barna testvére, a kávé: baskomorságot, szívbajt és idegbajokat hoz létre.
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI K
ÖZLÖN.
DEZMBER 1-é 1878.
harciban megsebesült katonáink segélyezésére.
Meghozta adományát a paloták ura, meg a gunyhók szerény lakója, sót mi több, méltán elmondhatjuk, hogy Magyarországban alig van oly ember, ki kisebb nagyobb mértékben ne járult volna a foglalásban részt vett harcso-saiuk segélyezésére.
A keszthelyi polgári olvasó-egyletnek folyó évi szeptember hó 8-án tartott válaaat-inanyi ülése alkalmával azon inditvány tétetett, hogy a mozgósított harczosok hátrahagyott családjai s a sebesültek részére leendő segély-gyűjtés eszközlése végett a polgári olvasó-egyletben egy „segélygyüjtőbizott-s á g" választatnék.
A választmány belátván a szóban levő tárgy fontosságát, a gyűjtés eszközlését oly ki-Jelentéssel mondotta ki, hogy a gyüj''ó íven uárom rovat nyittassék és pedig az elsó „a harcztéri sebesültek" — a második a „Zalainegye keszthelyi járásban mozgósítottak hát-rahagyott családjai* — és egy harmadik az árvíz által oly sokat szenvedett „m i s k o 1-czi és egri vizkárosultak" javára. A gyűjtés eszközlésével Lénárd Ernő, elnök és Poltz Pál, jegyző bizalUa meg.
A most már megalakult segélygy üjtó-bizottság egy e becses lapok hasábjain is megjelent felhívást intézte Keszthely u. é. közönségéhez, kérve a város aldozalkész lukóit, hogy a bizottságot, mely a pénzbeli adományok mellett különféle ruhauewűeket, t^pest, seb kötőket s más efféléket is elfogad, minden tekintetben pártfogolni, s a — méltáu elmond hátink, hogy — szent czélra szánt adományai kat az olvasó egylet állal kiküldött „g y ü j t ő-b i z o t t s á g"-nak átadni szíveskedjenek.
A gyűjtő bizottság táradozása nem maradt siker nélküli, mert az általa gyűjtött öaz szeg igen közel áll az egyezer forinthoz.
A bizottság ismerve már Keszthely város lakóinak áldozatkészségét, nagyon jól tudta azt, hogy e város lakói egész készséggel ajánlják fel filléreiket akkor, a midőn ily esetben az igénybe vétetik.
Tudta a bizottság, hogy Keszthely ne-meskeblü lakói nem maradnak hatra akkor, amidón más, Keszthelynél kisebb községek is egész odaadással adták át az ily féle bizottságoknak tilléreiket.
Elismeréssel kell tehát Keszthely minden tekintetben lovagias közönségéről megemlékeznünk 8 leghálásb köszönetet mondám a nyil-
Oh honnan ..
— Ctóth* —
Oh honnan arczodon a hu, Midón minden ör(ll ? — Szemednek fényló tilköre Könyittől nedvesül. —
r Magányban ontom konyem én, Titkon sorvadva el, — Ha könyíl foly, oly é les az, Rá enyhül a kebel" . .
Vígság zajongva int feléd, Kitárva, vár karunk ; Mi elveszett, felejtsd <•! azt, Mi kárpótlást adunk !
„Hívtok, nem sejtve azt, mi rág Mint féreg szivemen, Nem vesztek én semmit, habár Létem örömtelen." —
f''KJ » gyáva csüggedést,
Eredben ifjú vér Koringre, tettre gytilladoz S működni tért r^smél 1
„Lelkemnek álma messzeség Ködén ragyog felém At, — felvillanva néha mint Csillag as ég ivén."
Felejtsd el azt, csillag után Nem vágyik senki sem, Merengve nézünk bár reá A holdas éjeken!
.Lelkem a mnltba vi*s*aszált, — Kedves emlékezet ! Hadd sírjam át az éjeket, H&gyj siraom mig lehet!"...
MÓR
Az elveszett jua. Egervölgy] tői.
Budapestről Ruttka felé siető gyors vonat Pásató állomáson egy perczre megáll, néhány utas elhagyja a coupét és a vonat tovább halad előbbi sebességével. A pálya advar, mely a vonat ittlétekor élénk volt, moat elhagyatott és csak két személy látható azon; az egyik körülbelöl 20 éves fiatal ember, kiről lelehetett olvasni, hogy valakire várakozik, mig a másik előre haladt kora, ruházata után ítélve egy földmivelőnek lehetett tartani; ea utóbbi a fiatal emberhez közeledve igy szóllott hozá:
„Engedelmet aram, kegyed talán Berki Öáador ur.*
vánosaág terén azon áldozatkészségééit, mely-lyel a — bár napjainkban oly sanyarú pénzviszonyok között is — az olvaaó-egylet által kiküldött gyüjlő-biaottBágot oly meleg pártfogásban részesítette s az ez által körülhordozott aláírási-köny vben oly azép összeget volt szíves egyrészt a sebesült harczosaink, — másrészt pedig a mozgósítás által behívott katonák hátrahagyott családjai, — uöm külön ben az annyi nyomor és Ínséggel küzdő vizkárosultak javára ís.
A gyűjtő-bizottság a benne helyzett biz* lomnál fogva a gyűjtést megkezdette. Bekopogtatott a bízottság a város majd minden lakójához, élénk színben ecsetelvén ama hárman nemesczólt, melyre a gyűjtött összeg fordítandó leend, leírván a lakosság előtt ama súlyos helyzetet, melybe a mozgósítottak családjai, a családfő, vagy raetleg feutartónak tőlük történt elvonása által sodortattak.
A gyűjtők fáradozását, mint ezt már lentebb említők siker koronázta.
Már az első aláírás, melyet gróf Festetics Tasziló ca. kir. altábornagy ur ő nagy méltósága részéről, nagyságos Osesznák László ur kir. tanácsos, jog- és jószágkormányzó tett a miskoiczí és egri vizkárosultak javára, a legszebb remény nyel kecsegteté a gyűjtőket. Így történt azután, hogy a bizottság által eszkozlölt gyűjtésből mig egyrészt igen szép összeg kiil detett nagyságos I)r. Falk Miksa ur, a készt helyi kerület országos kép ^ i se lője * a „1'' e s-t e r L I o y d" szerkesztője utjáti h nevezett vizkárosultak javára, addig a mozgositottak hátrahag; ott családjai részére bégyült összeg, a keszthelyi szolgabiróság utján, a Keszihelyről elvitt katonák hátrahagyott családjai kozt, Gaál Miklós szolgabíró ur állal, alulírt gyültő-bizottaági tag s a városi tanács jelenlétében, Keszthelyen a városházánál kiosztatolt.
PÖLTZ PÁL.
(Folyt, köv.)
Helyi hírek
— Hivatalon vizsgálatot tel jí-si lett a nagy-kanizsai kir. törvényszéki elnök hé ten a helybeli kir. járásbíróságnál.
— A január hetediki tánczv igalomra, mely évek óta a város és vidékének inlelligen-tiáját egy koszorúba fűzte, nagyban folynak az előkészületek*, azelőtt az ifjúság, uégy év óta pedig a „Társas Kör rendezi. A meghívók
Igen feleié — nékem pedig Mártonhoz van szerencsém ugy e bár?
Az öreg igeulóleg felelt és karjánál fogva a fiatal embert a reá várakozó paraszt kocsihoz vezette.
Itt a kocsija uram, méltóztassék beszál-lani, ezen megyünk a tanyára, mely innen még 2 óra járás.
Ez az én kocsim kiáitá Berki, hisz ezen ugy nézek ki, mintegy házaló!
llt megkell jegyeznem, hogy Bet ki Sándor uram tegnap még csak egy díjnok volt egy fővárosi nagy üzlet irodájában és ma már nem akar ilyen kocsira ülni. Mi ennek az oka V — Mivel ma már gazdag : 30 ezer forint évi jövedelme van. IVgnap ugyanis midőn még ez irodában a tintát fogyasztotta a levél hordozó egy ajánlott levelet ad át neki, moly a ma-ezonkai jegytőtől írva van, s melyben tudatja hogy Nemes István maczonkai földes ur meg halálozván, őt nevezte ki egyedüli örökösnek és kéreti, hogy halála után azonnal elhagyni a fővárost és átvenni a jószágokat. Berki Sándor a jó nagybátyát személyesen nem ösmerte ugyan, de hallott már róla, hogy dus gazdag ; a levélben továbbá az is volt írva, hogy egy Márton nevű ispánja fogja várni a vasút állomásnál, ki majd útba igazítja és elkíséri a jós »ágra. így történt, a kocsira szálltak és hajtattak a jószág felé, a fiatal ember már előre fellegvárakat épített gondolatába, a nagy szerencsétől áthatva, végre megérkezett a tauyára. A falu tornya a delet jelezte ; leszálltak és a lakosztály megvizsgálása után ebédhez ültek.
Berki Sándor nem volt az ebéddel meg elégedve, a szakácsnét azonnal elküldte, de még a lakáa sem volt ínyére és azt mondta az ispánnak, hogy ő ily lakásban nem lakhal és elfogja adni az egéaz jószágot és a fővárosba megy lakni, hisz ott olyan jó víg az élet kii lönösen neki, kinek sok pénze van.
Márton, az ispán erre azt kérdezte, hát mink, kik az öreg megboldogultat hosszú éveken szolgáltuk, mit fogunk tenni öreg napjaink -ban, holott mi itt gondoltunk meghalni is?
Mit törődöm én veletek, kereaaetek más gazdát magatóknak, ac nem az én gondom. Az ebédnek vége volt, Márton japán befogatott szintén abba a kocái ha, melyen jöttek, hogy a városba menjenek, aa iratokat átvenni aa árva-széktől.
Kocsira ültek és Márton hajtatott; amint
épen expediálás alatt vannak. Elődjeihez hasonló fény és elegantíával tartandó tánezviga-lom után, január 8 án este a kisdednevelő egye sülét női választmánya tart jótékonyczélu tombolát; azért a vidéki hölgyvilágot és ifjúságot e kettőa mulatságra eleve is figyelmeztetjük.
— Nyilt számadás éa köszönet. A nagy-kanizsai iparos segédek önképző egyesületének 1878. évi november hó 24 én tartott tombolával egybekötött lánczvigalmáról. Tom bolatárgyakai kegyesen adományozta«.: Gilich Mihály : 4 drb. varróvánkos, I kötőkosár és 1 óravaukos; Müller József 1 virágasztal; a szabósegédek : 1 fekete sálon mellény és 1 fehér piké mellény ; Gmaze Viktor egy pár vö rösbársony reggeli czípó; Gross Emma: 1 írókészlet; Schweizer Hermina: egy óraturtó: 1 fcsics Teréz: egy látogatójegy kosár; N. N. I ezukor szelencze ; Tuzer József egy szivariárcza ; Egyed József: 1 pár papucs; N. N. „Rajta fiuk vigadjunk" ; Schlezinger József: egy író készlet; lleiszeuDerger János: 1 ezüst forint; N. N. Froinme napiár; ezenfelül az egyesület péuzlárából vétetett 5 drb. tárgy. Belépti je gyekből befolyt 79 írt 84 kr. Tombolajegyek bői 10 frt 48 kr. Ruhatárból G frt 75 kr. Felül-iizeiésekból 3 frt 90 kr. Összesen 100 frt 97 kr. Összes kiadás volt 94 frt. Marad a pénztár javára tiszta jövedelem G frt 97 kr. Felülfizettek : N. N. 30 kr. Fleischacker Jakab 1 frt. Novotny Jáuos l«»kr. Pavlicsek 20 kr. Ro&enthal M. 30 kr. N N. 30 kr. Schilinger Károly 30 kr. Güriler Agosi 40 kr. Knortzer Károly 1 frt. Összesen 3 frt 90 kr. Fogadják ugy a tombola tárgy szíves adakozói, valamint a kegyes felülfizetók a humánus czél eiósegitéseért a rendező bizottság leghálásb benső köszönetét. Nagy-Kanizsán, 1878. deezember hó 9 én. Németh Simon egyesületi jegyző.
— Boldogult Mihály J. Endre barátunk özvegy« a múlt napokban férjhez ment. Tartós boldogság kisérj«; az uj frigyet!
— Verekedések kezd''inek uapireudeu lenni, alig mult a kis kanizsai hírneves vere kedés, már isinél a inagyaruiczairól beszélnek borzasztó dolgokat.
— A szánkázás idéuye megjött. A korcsoivázó egylet mulatságai is kezdető k«t vették.
— A keszthelyi gazdasági tanintézet által január 25 én rendezendő tánczvigalomra ^mely a mult számba közölve volt) megjegyzendő, miszerint mindazok, kik meghívót nem kaptak volna s erre igényt tartanak, fordulja-
ogy jó darabig mentek már meszirői láthat«» lett az indóház éa nemsokára a pályaudvarra értek.
Ekkor Berki cs«idálk<>zva mondá, hisz itt jött ő tegnap i*, vagy talán a vonattal kell a városban menni. Mart«>n ispán erre azt feleié: „Te igen, de én nem, én vissza megyek a jószágomra én vagy«ik a t« nagy bátyád, már öreg vagyok, tudakozódtam utánad, m«íglehetős tudósítások érkeztek hozzám ; de magam akartam meggyőződni rólad, hogy érdemes vagy e utódomnak az pedig bebizonyult, hogy nem; ilt vannak a költségeid és Istrn veled !
Márton, ki nem volt más mint N**m''>fi István urain ; kocsira üít és elhajtatott, Berki Sándor pedig a pálya udvarba várta a vouat megérkeztét, melylyel szegény magányába vonult viasza oly szegényen mint mikor jött, csak egy tapasztalattal lett gazdagabb, hogy nem kell örülni azon, mi még nincs birtokunk ban.
Mariskám emlékezete.
Csöndes fözok ámyiban Alszol virágszál,
N.''tn láthatva tobb tavasz Üde .-»ugarát.
Oh kevés volt eddigi Élted nrfime ;
Mégis & sir éj* oly Hamar befode
Sirodon hiába sir A kis csalogány :
Kebled nem hevül többé Csattogó dalán.
Hasztalan öhajtlak én Vissza tégedet;
Nem ébredsz, bár utánnad Szivem megreped.
Sírodat bu könyekkel Hasztalan ftídöm :
Nem ad neked életet Bánat, köny-özön.
Oh! nincs számomra rSrfim Elhánytad után ;
Bnban fektrt le az est S kelt fal a korány.
De enyhiti bánatom Mégis egy remény :
Még derülni fog egy °*P Sirod éjjelén I
TEREMI TIHAMÉR.
nak egész bizalommal a tánczvigalmat rendező bizottsághoz a ebbeli kívánalmuk pontosan teljesítve leend.
— Am árviz, Dráva- és Muravidékén egyre ijesztő mérvben puszii tólag fenyeget; a boszniai költségnek ide fordításával több haszon éretett volna el.
— A szent-Benetlekrend pannonhalt í főapátságának névkiruulatása megjelent s beküldetett hozzánk Tihanyból; m»lyszeriut a nevezeit főapátság hatáskorében e hazafias rendűek 134 felszentelt tagja s 35 növendéke van.
— Rövid hirek. Bihácson egy 135 évt»s bosnyák él; 100 eves korában fogai újra nőttek. — A Szigligeti album részvéthiány miatt nem jelenhetik meg. — Székesfehérvárott a reáliskola beszüntettetik. — Bosnia Her-czegoviuában a dohánymonopolium kihirdettetett. — Horváth Boldizsár, Wahrmann Mór s többen kiléptek a kormánypártból. — Deák Ferencez szobor pályázatánál az elsó dijat Huszár Adolf szobrász nyerte el. — Gelich Richárd honvédezredes vezérőrnagyi czimmel nyugal-inaztatott. — A pozsonyi diéták idejében alkalmaztattak petárdák. — Fehérvárott a mozdony elé egy megyei pandúr vetette magát. — Stomfai vadászatban egy hajló véletlen agyonlövetett. — Sir Alik khán kegyelemért folyamodott az angol kormányhoz. — A b gyarmati polg. iskola 1000 frl áru tanszert rendelt meg — Bécsben. — Jász-Nagykuu-Szoluok megyeházi péuztárából 300 frtot utalványozott Palo-tási zenemüveinek kiadhatására. Dicső! — A mozg«»sito:tak javára kózos sorsjáték rendeztetik. — Gerster Etelka és Reményi Ede New-York bnri hangversenyeznek. — Charkovbau az egyetemi tanulók fellázaduk. — Dresda vidékén a posta-waggon kiraboltatott, — 31 bosnyák kiildottségkép Bpesten van. — Lukács Béla a rK«>zvél«iméiiy " laptól vissza lép-rtt.
Ki n) ert ?
Bécs, decz. 7-én: 30, 70, 18, 10, 58. Grácz, „ „ 85, 18, 43, 44, 35. Temesvár, „ 72, 43, 51, 60, 3.
Irodalom.
— Lopunk, mai számához van mellékelve a „Magyar Lapok" czimü 1879. jan.
I-től megjelenő politikai és társán életi napi lap előfizetési felhívása. Felelős szerkeszt«">ju: Molnár Antal, kiadó tulajdonosa : az Ath -naeum.
— A „Mngyiir Lexikon" 15 éa IG-dik füzete mecjelfiit, a klasszikái ókor isteneinek.
II-ík s Magyarország a borfajok szerint készi-ttttt V-ik térképével. Szerkeszti Somogyi Ede. Ára füzeten kiút 30 kr. Eddig „Ázsiai társaságok" ezimig ért.
— üj zenemű. Táborazky és Parsch urak zeuemükereskedésében megjelent: „Canapé marsch polka" népdalok után zongorára szerzé Rosenzweíg M. Ára GO kr.
— A képes családi Uipofc4-ik füzete Mdiner Vilmos kiadásában szép képekkel és gazdag tartalommal megjelent. Ara 30 kr.
— Aigner Lijos közérdekű vállalata a „Nemzeti könyvtár* 8-12 füzete megjeleni. 8 és 12 ik füzet Kazinczy Ferencz „Pályám emlékezete" II. éa III. részét, 1 1-ik füzet Kazinczynak IV-ik rész költeményeit íoglaija magában. 9-ik tüzet Kármán József müveit I., a 10-ik füzet pedig Mikes Kelemen „Mulatságos napok" III ik részét közli. Ára egy-egy füzetnek csak 30 kr. Ajánljuk miudenkinek, de kíválólag a uépköny vtárakba való beszerzését.
— Előfizetési felhimis a „Magyar népdalok" czimü és zenekiséretlel ellátott münépdal kötetre. Midőn a magyar műkedvelő közönség elé bocsájtjuk eme felhívást, azon szíves érdeklődés lebegett szemünk előtt, melylyel az ily nemű vállalat fogadtatott. Reméljük, hogy ezen szíves fogadtatást mi is kinyerjük. A kötet műnépdalokat fog tartalmazni, énekre alkalmazva, zongora kísérettel. — A dalokat Sághi József irta, a zeuét S á g h i Fülöp szerzé. — A füzet, január hóban jelenik meg; előfizetési ára 1 frt. Az előfizetési pénzeket, deezember 28 ig kérjük beküldeni; lakásunk: Nagy korona utcza 2. sz., 1. emelet 6. ajtó. — A szíves gyűjtők 10 példány után 1 tiszteletpéldányt kapnak. Budapest, 187S. deezember 1-én. A szerzők. Melegen ajánljuk e dalgyűjteményt a zenemübarátok pártfogásába. Előfizetéseket szerkesztőségünk is kész-séggel elfogad.
— „Képzőművészeti szemle* czim alatt közelebb uj vállalat indul meg. E hézagpótló közlönyt, melynek létesítését egyes körökben évek óta tervezték, Prém József, a képzőművészeti társulat másod titkára szerkeszti, kit az e czélra szövetkezett összes hasai művészek, valamint tekintélyes írók éa tudósok fognak támogatni. A hazai művészet minden jelenségét azámon fogja venni e köalöny s az itthon s
a külföldön élő magyar művészek érdekeit fogja
képviaelni; egyúttal pedig megfelelni kíván a nagy közönség igényeinek is, azért » szakszerű
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
DECZEMBER 12-én 1878.
ezikkeken kivül népszerűen irt közleményeket a tárczájában a művész életből vett elbeszéléseket is fog tartalmazni. Csupán eredeti a magyar tárgyú illusztratióit a hazai festek s jeles raet-bzúk készítik e minden ily kép a művészet színvonalán álland. Az előfizetési felhivást a közre-inű knd/5 összes irók és művészek névsorával a kiálló hivatal néhány nap múlva küldi szét; a mutatvány szám deczember közepén jelen meg.
Vegyes hirck
— Az. eltitkolt szépségről. Ama titokzatos télhomály, mely a párisi albumbél kizárt ••gyszerű polgárleányt, Kovács Margitot körűi veszi, csak fokozza a közönség kíváncsiságát az-tu fiatal leányka iránt, kinek szépségéül kü luiibeu is oly meseszerű dolgokat beszélnelc. Az általános érdekeltséget és kíváncsiságot némileg kielégiteudó egy német lap munkatársa ra^ginterviewolta ama leánykát, kit a franczia birák egyszerűen e névvel jeleztek: »Une belle tilltí du Concirerge de Budapest" (Egy budapesti házmester szép leánya.) Ez persze nem könnyű föladat volt, de végre egy élelmes re-porter leküzdi az akadályokat, a melyek eléje «gördülnek. A tudósító megtudva a leány szülőinek lakását, látogatást tett a családnál, mely-n"k feje Kovács Ádám,egyik Károlyi grófnak iiaztviselője. A tudósító egész elragadtatással ir a leány szépségéről. Kovács Margit jelenleg életének íü-dik tavaszában van s csodálatosan .irduyos testalkattal bír. Tojásdad arcza, mely körül sü ü geszteuyeszínü fürtéi keretet képeznek, valódi klaaszikaí szépség. Homloka magas, Mzemnldei merész ívezetüek, egyenes orra nagyon hasoulit azokhoz, minőket régen olasz uw» berek festeni szoktak; szája pio/.i, ajkai cse-restjyepirosak, álla gömbölyű cs sötétcsíllag-sz< mpár, melynek, féuye megmérhetlen örvény ^ iifh nnk tüzét a mandula metszetű szemhéjak frtak gyöngén tudják mérsékelni. Arcz-azin« rózsás és ritka tisztasággal s átlatszópág ¡¿ál bir, úgyannyira, hogy a kékes érhálézat homályosan kivehető. Fogai gyöngysornak tetszenek. Midőn nevet — Margit kisasszony pe-díg gyakran nevet — arczán egy pár végtelen ingerlő gtidröcske válik észrevehetővé. Keble is klasaiikai szépségű. A kaczéran eltűnő lábacska es végül a gondosan képezett kezek csábító tökélylyel bírnak. Kitűnik mind ebből, hogy a láma n^tn ha/.udutt akkor, midőn azt terjeszté, hogy a szépség pálmáját e lánynak adták.
— A mnnynr kiabirtokosok „vrazágos loidhitelegj« sületc" ügyében a kormány részé ről kiküldö''t vegyes bizottság megtartotta első uli-sét. A vegyes bizottság azon t«jrvén viavaalati tervezetet tárgyalja, m<»ly a léteaitendő „Országos földhitelegyesület- kormányilag megajánlott kiváltságait és alapszabályainak a fennálló keresked Imi törvénytől való eliérését tartalmazza. E javaslat a létesítő bizottság felhivá *ára, mjiy ennek szerkesztésével a kormány által megbízatott dr. Apáthy István egyetemi tanár és országos képviselő tollából került ki
— Jó tettért jót ne várj. Egy páriái festő «•jtéluláu kél órakor haza í«lé tart. Az utczán megszólliij» egy ur: „Pardon, uram, tud ön fütyülni?- — igen" — válaszolja mosolyogva a festő - „tudok fittyül ni de nem valami na<£y művészei tel.a — Akkor — u«gy szíves séget — tehetne nekem. Itt— la—kom a má — sodik «*melet«-n, — de Iih későn jövök h.tza — akkor fütyülök -■- fütyülöm a rózsa-keringőt — és feleségem ledobja — a kulcsot. Ma azonban, egy valamivel — több — et ittam, inmt el birok — nem bir a nyelvem — nem
i tudok fütyül—ni." — „Oh kérem szívesen, el-j fütyülöm én a rózsakeringót. ■ A festő az ablak alá lépett és elkezdte fütyülni a keringő*." Mindjárt az elsó taktusok után nyílott «gy ab-I lak és a festő nyaka közé egy tál viz zuhant. Egyidejűleg felhangzott egy rikácsoló női hang: „Nesze te lnmp, hát ilyenkor kell haza jönni."
— Karlsbadból hazakerült beteg írja: Knrlsbadban az izraeliták minden évben betegségi csoportba szoktak összeállaní, a szerint a mint egyik vagy másik, májára, lépjére, epére, veséjére stb. szenved; ha példánl tizen májdaganatban szenvednek, egy közülök elmegy az orvoshoz, ez megfizet az orvosnak a maga Bze-mélyeért és a többi kilencz ez egynek megfizeti a maga részét; ilyen formán valamennyi annak egy tizedeért kapja a tanácsot, a miért a keresztény 10 tízedet kénytelen fizetni. Az egymaga zsidó az orvosi rendeletet közli valamenyi-vel. A mai pénzszük világban utánzásra méltó.
— A kormány intézkedése a gyorsírás tanítása ügyében. A Nagy Sándor, műegyetemi könyvtári tisztviselő által tavaly Budapesten életbeléptetett „Magyar gyorsírók egyesülete" azon kérvénynyel fordult a kormányhoz, hogy
a „Nagy Sándor gyorsírás" neve alatt nyilvá- I uosságra bocsátott mü a budapesti közép tano- i dákbao és népnevelő intézetekben tanittathas-sék. — A közoktatási minisztérium f. é no- ! vember 4-én (28,740. sz. a.) kelt intézményé vei e kérést megtagadta, és ennek következté- , ben dr. Lutter Nándor, tankerületi főigazgató ur a föuuebbi irá&uak már kihirdetett tanítását a budai állami főgymnasiumban tényleg be is szüntette: azonkívül pedig mint a gyorsírási tanárokat vizsgáló országos bizottság" elnöke a kormánynak ezen intézkedéséről az összes ha zai tanintézeteket tudomás vétel végett értesítette.
— Uj szerkezetű gyorsan lövő puskát talált föl Wirtz János váczi órás. Találmányát bemutatta Zsibrik ezredesnek és Bolla István főhadnagy dandári fegyverbiztosnak; most fölment Budapestre, hogy bemutassa Szende Béla honvédelmi miniszternek, aki már akkor is elismerőleg nyilatkozott róla, mikor az uj puskának csak famintáját Utta. Az uj puska-zá várzat darabja egy forgó henger, amely be több töltény üreg vau vájva. A töltés ugy törtéoík, hagy a lövész a závárzathoz alul egy bádog szeleoczét illeszt, amelyben G —8 töltény van láuczra fölfűzve; kinyitja a závárzatot és föl huz/.a a kakast, az első golyó belejön az alul eső töltény üregbe és a lövész elsütheti a pus kát. A lövés után a henger fordul, a töltény-ürogből a golyó hüvelye kicsik és a bádogsze lenczeből a második golyó illeszkedik az alul eső töltény üregbe, mely a závárzatdarab forgása következtében most a cső torkához kerül. A závárzat kinyitása egy oldalvást eső csavar megnyomása által történik. A závárzat és a lakat igen tömörek é-* kelleténél jobban növelik a fegyver súlyát ; de a föl találó megjegyzi, hogy ez alkatrészek térfogatát és súlyát csökkenteni l»-het. Az egész szerkezet négy öntött darabból áll. le hál elég egyszerű. A föltaláló a puskához tölténytáskát is készített, egy hosszúkás, oldalon nyíló bőrzsákot, melj et a katona öv gya nánt köthet derekára, s a melyben 2 — 300 tol tény is elfér. t\ bosnyák fölkelők is ily nagy töltény táakákat használtak, melyekben több mint 200 töltényt hordozlak. Ezért nein is szoktak a lőszerből kifogyni, holo:t a mi katonáink — minthogy a talajnehézségek miatt a nehéz lő szeres szekerek oly kor elmaradtak — nem egyszer fogytak ki abból.
— macskák ¿Létéből. Egy Berlin mel-
letti faluban lakó majoros macskája múlt héten öt cziczát hozott a világra. Minthogy nem veheti« hasznát az uj szülötteknek, s a közelben nem volt tó vagy kut, ahol elveszthette volna őket, kertje hátsó részén egy körül-belül más fél lábnyi gödröt ásott, az Öt porontyot abba belefektette, s azután betemette. Körül-belül két órával e temetés ntán lélekszakadva keresi őt fel egyik cselédje, s jelenti, hogy a kert hátsó részén egy nagy gödör van ásva, s az urának kedvencze, a nagy macska csinálta. A majoros a hely színére ment, mielőtt azonban odaért volna, már szembe jött vele az anyamacska szájában elásott magzatainak egyikét czipelve. Ezt elhelyezte saját fekvőhelyén, azután a másodikat s a harmadikat helyezte biztonságba. Két óra hosszant kereste gyermekei nyomát a kertben, míg végre feltalálta, s kiásta őket. Daczára annak, hogy a porontyok már sok időt töltöttek elevenen eltemetve, mint az öt életben volt. az anyai szeretet annyira meghatotta a majorost, hogy most felneveli a kis macskákat.
Papírszeletek
A magyar kocsis döczőgve haladott a rois nton a már-már kiesett kocsijának kereke, midőn a mellette elhaladó sváb kocsis rá kiállt: Ist de r N a g e 1 w e g! (elveaxett a kerékszög.) A magyar kocsis megemelintvén kalapját: Istei^ áldjon m e g téged is sógor! De csak kiált ojta a sváb: IstdcrNagelweg! — De sok jó kivánatal van er. a sógor, gondolja magában emberünk, s egyszerre kiesvén a kerék, boszankodott, hogy a sok á I d á 8 következménye et.
Meggondolatlan válasz. Az aj pár éppen most távosik a templomból. Az esketés egyik tanuja igy szól a menyecskéhez :
— Meglátszik, hogy az esketési szertartás nem kis dulog. Ou asszonyom az egész szertartás alatt ngy reszketett akár a nyárfalevél, még az igent is alig tudta kiejteni.
— Mit gondol ín uram — válaszolt komolyan a kérdezett — ilyen helyzetben én még soha sem voltam és igy nem csoda, ha az ember zavarba jő. De meglátja, hogy legközelebb bátrabban fogom magamat viselni."
,Tekintetes aram I — szól egy asszony a k . . i törvényszék pertáriban egyik ügyvédhez" — „annak a szőlőnek felét magának Ígértem mégse nyerte meg és a perktflt*égeket még is éu fizessem ?"
,,I»e ba ar a szőlő nem volt a magáé" felel rá az ügyvéd.
„Hisz éppen azéit hixtam meg a tekintetes urat, hogy hát nyerje meg" volt rá a válás*.
Szerkesztői íizenet.
3137. S«—r. S. A 2 frt 30 krt köszönettel megkaptuk.
3133. „Elhagyatottan* t. szerzőjét kérjük, tn Usaa v-1 iluk állandó lakását.
3139. S. L. Bfüred. A két példányt azonnal l>n»tára tettük.
3140. K. L Tihany. Nem tudjuk, melyik szám az. A füzeteket köszönjük.
3141. E. K Keszthely. Ha csak lehet, megje--léuünk. Szíves üdvözlet !
3142. E. A sajtóhiba kiigazítása már késő, a figyelme« olvasó észrevett»«. Levelet irtuuk.
3143. „Sirversek* Szerzőjök nevét kell liiilnunk.
3144. „Hamis vagy". Adja ttn ax illetőnek tudtára A közönségnek mi köze boizá.
3145. Ö. H Gy. Nem lehetett — gyere ki.
3146. K. Bpest. Sajnáljuk, hogy nem közölhetjük ; az illető beteg, helyettese pedig beteg lesz, előde meg beteg volt
„Mi az'' kiált a fiúra nri embor az ntezán. „Egy font tbeát találtam 4 — felel rá a tiu ki éppen akkor vett fel egy esomagot a járdáról — „és azt ia tudom ki vesztette el.4,
„No ha tudod, hát mondd meg neki, hogy a theához máskor romot is veszejtsen el."
3U7. „Halálosan beteg a kedvesem". Ha e verset elolvassa, ha még nem as, bisonyosan as lesz. I 3148. .Viruló rózsafa*. Bégen volt az. Vár-
jak be a tavasat.
8149. .Orvos, orvos, csalfa orvos.'' Ne bántsa ön; szüksége lehet rá mielőbb.
3150. S-gh. Hogyne örvendezte« volna. Szer kössönet!
31Í>1. E. A straasburgi münster órája" leírását szívesen fogadtok.
3152, St. E. Győr. Igen helyesen cselekedett. A küldötteket kösiönjük. v
3153. F. és G. költeményeit jövő alkalommal bírálhatjuk.
Vasúti menetrend
A buda-pesti időtmatató óra szerint, In4al Kanizsáról
Vonat hova:
szám Ora Perc. Id8 206 Essék, Moháes,Dombovárs Fiúméba 4 48 reggel 216 . . . , 2 80 délut. 212 Buda-Pestre........ 4 68 reggel
202 ...........2 6 délut.
204 ........... 11 80 estve
818Bécsbe (Szombathely, Bécs-Ujhely felé)5 8 reggel
301 , ......... 11 48 estve
816 Sopronyba ........ 8 38 délat
203 Triesztbe és Pragerhofon keresetül
Orácx és Bécsbe ...... 4 50 reggel
201 Triesztbe és Prágerhofon keresxtül
ürácx ¿a Bécsbe ......«47 délut
Érkezik Kauizunra
honnét :
216 Eazék, Mohács, Uoiubovár s Fiúméból 1 41 délut 20ö „ , , . 11 11 estve 203 Buda-Pestről........ 4 20 reggé
201 „ ........2 5 délut.
211 „ ......... 9 44 estve.
314 Bécsből ^Szombatit. Bécs-Ujbely)fel3l 10 27 estve.
302 „ „ . .45 reggel
316 Ropronyból ....... 11 53 délel
214 Bécsből Orács, Marburg, Pragerhof
felől ......... 4 12 reggel
202 Trieszt- éa Bécsből Marburg, Pragerhof felől.........1 21 délut.
2t>4 Trieszt- és Villacbból Prágerhof felől 11 — estve. liarburgba csatlakoxás Villach és Franceafostbs „ „ , „ Piancesfestből

Felelős szerkesztő: Bátorfi LajOS.

Damen u< Herren £
wird passende Gelegenheit zur Verheiratung gegeben. Höchst diskrete, reelle and eealaste Ausführung. Unauffällige Correspondenz. Feine Referenzen. Glückliche Erfolge. Rückporto erbeten, Für vermigeade Damen entstehen ksiae Kosten. Adresse: J. Wohlmans, Breslau Schwertstrasse No. 6. (754 2—
* E rovat alatt kOslöttért felelősséget nem
* » 8xerk.
II Legnagyobb ékszerraktár Nagy Kanizsán !1
MILHOFER JÓZSEF
ékszerész,
j önt cza a városház á t ellenében.
Dusán felszerelt raktáromban a legújabb izlésteljes gyémánt és arany ékszerek, úgymint egész ezüst készletek kaphatók legolcsóbb árak mellett.
! ! Részletfizetésre is eladatik ! !
Gyémántgyűrűk a valódiság jótállása mellett 1U. — tói felfelé. Nö arany gyürük 1.50
Férfi , „ 5.-t- „ Arany jegy gyürük 2.50
Arany medaillonok 5.— „
Arany keresztek 2.— „
Arany garnitúrák 10.— „
Arany karékek 15.— „
Arany óralánczok - 22.— „
Aranynyal doublirozott ezüst ékszer függők 2.— *
Medaillonok íi 3.— , keresztek fl 2.— „ Ezüst evőkanalak 13 próbás ezüstből fl 1.70 latja.
Minden nálam vásárolt ékszertárgyak a kir. fémjelzó hivatal ellenőrző próbájával el van látva.
Vidéki Diegrendelések pontosan eszközöltetnek, nem tetsző tárgyak készségesen kicseréltetnek. (74H 4 — 7)
Pályázat.
Nagyméltóságú Tolnai grór Festetics György uró exellentiéja taranyi urodalmóhoz tartozó Szentlászlói pusztán folyó évben épült i 8 k o 1 á b a d i tanszékre pályázat nyittat i k.
Ezen állomással 400 forint évi fizetés, lakás és 4 Öl tflzifa járulék van összekötve. (758 1 — 3)
Pályázhat a népiskolára tanképesitett nőtlen f é r f i n, ki oklevéllel bir,
A kérvények f. é. deczember 18-áig alulírotthoz in-tézendőt
T a r a n y, u. p. N.-Atád, 1878. nov, 20.
Belns Károly.
Zenélő játékok
mely 4—200 darabot; dissmüves harang, dob és maodolin játék; menyei hangokkal. 740 I. 3—4
Zenélő szelenczék
melyek 2—16 darabot játszanak ; necaissere szivarálvány, •▼ájcsi hásacskák, fényképalbumok, iró esskörök, keatyll tartók, levélnyomók, ssivarkéssletek, dohány és gyufatartók, dolgoséasztalok, palaexkok, tárcsák, székek stb. mindenik zenével ellátva. A legújabb ily nemU gyártmányodat ajánHa TTeller J., Bern.
Képes árjegyzékek bérmentve küldetnek. Heller-féle gyártmányok egyenes megrendelésre kaphatók.
«s. . i
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI
DECZMBER 1 1878.
1878. évi november 1-töl
a posta illeték csomagokért egész 5 kjlo teljsulyig Triesztből Oszt-ak Magyarhon minden postaállomásába csak 3G kr. s igy mindenkinek »1-krilnm adatik kávét, rizst, cseme.''et, főzeléket stb kisebb mennyiséében nagyban eladasi arakért rendelhetni. (753
la Ceylon legfinomabb gyöngykávét kllónklnt frt 180
la, „ Pitm
la. . natív n
la „ arab valódi mocca „ la . legfinomabb Java kávét
krajczáreit küldöx 45/4 kilo teljsulyu
r.saklien az ár
1.70 ; i3o „ 150 , 145
ntánvetelével
Kimerítő árjegyzéket kívánatra bérmentes- n küldök
iager CL Tries t.
Gyermekek örüljetek
f
Ki gyermekeinek karácsonyra nagy örömet akar sxerexui, vegy« meg általánosan kedvelt
/ / karácsonyi bazárunkat! !
USX:1; Csak 4 frt 65 kr. o. é. "XT^1
S7 ilaiab legújabb francai játékszert, mindeukoru fiuk és leányok saámára kaphatja, és pedig : 1 párisi varieté-színház. nagy » mula''ságos és szépen diszitv«". 1 varázs-látláenka, belsejében elfogott basával, ki megszökni akar. 1 miknl.-Lt, különösen hatásos karácsonyi alak. egyúttal czukor-ka-tart<> is.
2:~> bfilláiia karásconfa díszítés, egészen újszerűek. 1 r.ongora. sz^p és elegáns vagy 1 njonnan feltalált Metalopbon, Mfclyen egészen tialai gvarmekeka legszebb darabokat játszhatják 1 khinai gépezettel, mindig szorgalmatoskodva és nevelést előidézve. ''Jí> briliáns gyertyatart A a karácsonfara 1 japáni kioszk, müdarab, belsejében mozgó és ékeklő kolibrival 1 bohtScz, művészi kivitelben, a legszebb mutatványokkal 1 iirdei rém. mely parancsszóra a nyelvet öltögeti. 25 tarka ki világítási gyertyákká. 1 bábu » kocsiban, ••¡egansan öltözve, inely kocsikázás közben mozog rángatódcik és kiabál.
1 ó-rumai kocái szerszámmal egyflt:.
2 doboz kitiinö tartaloiiiin.-tl, mindenkora luk és leányok szá-
inára (743 fi 6)
bí d*rab Valamennyi ittten felsorolt 87 darab eredeti franczia jU^ktárgy áia együttvéve csupán 4 frt öű kr.
CZ1M: Premier Depot de Vienne. Bécs, Heinriehshof, 8 — 9. raktár.
Vidéki megrendelések utánvét mellett pontosan esr.köxöltetnek
(M»ITT*r kixdií)
FrrflgyfincfMsrK
37''k ZEZiadás
kl ll««cf»»i»
Íj a u re 111 i 11 s t«i
T. narjiAdo (rrfiak «amara mind''n korion, ^r!jr
6yöngességiállapotban
niiAHTil^kiil. hrtfc» o »ila«hirö mrt tnin<l»n <t »lakban 1.11fc meiyeleot k..nyr«l frlülhalad.^le^rrW.. Ic«i föleinIit-ni . hftcy l.anr»ntin« wiút<j mar 1» « ifU^jennTeln fordítások ha n mcgjolrnt - rnnp! logra rgji-bb (e iltcu^rpur»- n''m rornl.
It eredeti k ludas I.narrnllu» tril l,lpr»e-ken e*ynvol<-»dr<.»ft 332 lapnp kóíetbon «0 boneztani ibrikkai rain-Un MnfTkírwkedf «1 <-n de a »lerüJnol U L-ipzig. 8ophi«n«trx»®s i B meiTT«»<ie!t»U>«tik. Ara SO Kr. o. «. ^
-t
(752 3 —24)
Császár
király ilag
kizárólagosan szabadalmazott
PIIRITA s
hajifjitó-tej.
A Paritás nem hajfesték, hanem tejnomlT toly..dék, mely majdnem azon csodálatos hutással bír, hogy ősz hajakat megífjit. aráz lassankint " ¿g pedig legkésóbh tizennégy nap alatt ama szint visszaadja, melylyel eredetileg birt!
Jogositott birtok eladás
vagy
bérbeadás.
Zalamegyében Dobri helységben egy cserépre fodett lakház telekkel földekkel, réttel . bükkös erdővel, három szóllóvel, hegyi hajlékkal, két préssel, borokkal, üres hordókkal eladandó. Bővebb tudósítást Kőszegen Jósa Rezsó tulajdonosnál vehetni. (757 1-3)
Dijaztatott 18G7-ben Párisban !
fehér m e 1 1 - S yru p
Mayer A. G. W.-töl Boroszloban és Bécsben.
1858. évi deczember hó 7-dikéről kelt 130/G45. szám alatt kiadott cs. k. szabadalmazván}'' szerint védjegy által hamisítás és utánzás elől biztosítva.

.Megpróbált házÍMier.
•Sok orvosi tekintélycsségtől 20 év óta ajánlva köhögés. tartós rrkedtaég. benyálkásodás, köbhurnt kfíb, toroklob, gőgsjpgyu ladás, éles- és idült tfidó-hurut, vérköhö^és, vérpökés és ftiladozás ellen Valódi miuoN«gben csakis Pr.^ger Béla gyógyszerész urnái Na(ry-Kanizsán kapható. <7Vfi II. I—*)
nem fest. hanem ifjitja és pedig a leghosszabb ós legdúsabb n."i hajzatot és a férfi hajat és szakállát
Egy üveg nPurita8- ára 2 frt. (postai szétküldésnél 20 krral több.)
Kikeleti hóvirág.
A hatást tekintve, semmiféle toillettc szer sem képes a kik«leti hóvirággal jóság cs kiiünőséuben versenye»ni. Olajos üditő alkatrészekből állítva elő. rövid idén elhárítja ezen szer a szeplőt, bGratkát. pör-senést, májfoltot >th. « az arrzhőrnek vakitó fehérséget, ü.li seget és gyöngédséget kiilesfiDÖT.. — Ára palacr.konkén« 1 frt, szállítással 2ü krral több - Post>ntán\él ^«MV a pénz megküldése mellett kapható a készítenél
Francz Ottó, Becs, Mariahilfstrasse 38.^szám.
Na. y-Kanizsán valódi minStégben Prággr Bela gyógyszc resz urnái." 7-25)
Özvegy Lukey Kálmánué rigyáczi laktis ó nagysága részé ról közhírré tétetik, hogy az eszteregnyei községbenMevő vendéglő, melyhez 14 hold főid és rét tartozik, a husvágási ós bormérési joggal jövő 187Í). évi januárius 1-tól három évre bérbe adatik, a bér ősszeg és egyéb feltételek Tóth Lajos kanizsai ügyvéd irodájában reggeli órákban megtudhatók. (756 2 — 3)
WAJDITS JÓZSEF
könyvkereskedésében N agy- Ka ni/i s á u
megjelent és minden konj''kereskedésben kapható :
Halljuk a szép szót!
Magyar felköszönte (toast) könyv, szerkesztették : Wajdits József és Batorfi Lajos. Harmadik javított és te-•''meaen bővített kiadás, mely kötött és kötetlen minden-u<"mü felköszöntést tartalmazván, díszes kiállítása és tömött tartalma, ngy hasznos és mulattató voltánál fogva mindenkinek, de különösen az ifjuság figyelmébe ajánl-^ N ható. 880 lapra terjed 3 diszes kiállitásu Az I-ső kiadás
ir>00 példány egy év alatt, a második 2o00 példányban rövid időn kelt el, mely eléggé bizonyítja e könyv életre^aliSságát. A keménykötésű könyvnek ára 1 frt 80 kr — Tartalom kivonata: F.lószó. Költemény. A toaszt eredete. A hazára Diszünnepélynél. Díszebédnél Hölgyekre Cgaládi ünnepélyeknél. Keresztelőben Születésnapon. Névnapon. Kljogvzéskor. Menyegzóben. Beigtatásnál. Egyleti ünnepélynél. Vegyes köszöntések Összesen 243 felköazöntést tartalma*.
Kiért emeljük a pohárt ?
Magyar felköszöntó könyv. Sxerkesxtette Hajgató Sándor. Ára diszes kemény kötésben csak 1 frt. Ecsn eredeti felkössöQtéaeket tartalmazó kötetet ajánljuk a n. é. közönség kiváló figyelmébe
Rajta fiuk vigadjunk!
Köxkedvességü dalkönyv, ötödik bővített kiadás. E nagy szorgalommal összeállított mű közel 1600 válogatoU dalt Ultalmaz \ ujjonan feltalálható magyar opera és operett»» dalokkal bővített mű, szines borítékkal kötve, csinos kiállításánál fogva is kitűnő, mondhatni : a maga nemében páratlan ml mely már tubb mint tizenuyolczezer példányban forog a közönség kezén. Ára a 800 lapra terjedő könyvnek 1 frt 80 kr. aranymetszésü dísxkötés 2.60 kr. Gyűjtötte Wajdits József. Tartalma : Honfidalok, katonai dalok, indulók, termeszetdalok, romáuexák. élez- és gunydalok, szerelemdalok, bordalok,tánezdalok, rab- és dahajdalok, idegen dalok, opera ¿a operetté-dalok nat
!
Magyar dalkönyv olcsó kiadáaa, 90 kr.
Rajta leányok mulassunk!
mulattató kézikönyv, magyar hölgyek gaámára. gyüjtötteWajdita Jó*«ef. Ajánlható mindkét nembeli mulatni vágyó köxönségnek, mind béltartalmára, mind pedig külsejére figyelem forditutott, ára az :>00 lapra terjedő, szinnyomatu borítékkal ellátott könyvnek 1 frt 60 kr. Aranymetsxésü diszkiadásnak 2 frt 60 kr. — Tartalom kivonata : Hölgyeinkhez. Ax egészségről. Pipere asztal, ültözékszoba Illemtan. Jeles mondatok Nónevek. Virágnyelv. Szinnyelv. Sxavalmányok Adomák. Kérdések s feleletek. Kártyavetéa .Emlékkönyv. Névrejtő emlékveraek. Társasjátékok. Tréfás mulatságok. Tánczkönyv és záradék.
Rajta párok tánczoljuuk!
Lakatos Sándor t*ncxkőnyve, mindkét nembeli ifjuxág számára. Kiadta Bátorfi Lajos. Lakatos Sándor arczképével s a szöveg köxé nyomott táncxábrákkal, disxes czimborákkal Keménykötésű mű ára 1 frt 40 kr.
e t) e l n
Újévi, név- é* »xületésnapi s az élet egyéb viszonyaira alkalmazott köszöntések, kötött ¿s kötetlen beszédben. Irta: Hoffman Mór, díszes nyomatú kemény kötésben, ára 1 frt.
Vedd szivemet szivedért!
Sxerelmi levelexö könyv, alkalmi levelezések változatos gyűjteménye, szerelmes párok számára, Szivélyesitől Csinos borítékba kötve, ára 1 frt 20 kr.
Szegényből lesz gazdag
jó számvetéssel, gjors és biztos segitő minden adis- és vevésnél, ''/- krtól kezve 10 frtitj. Kvi jövedelem l frttól lOnO frtiç. Teli és üres hordók megmérése, kiszámítása. A gömbölyű fák knbik tartalmának nifg-hataroztathatásáróli táblázat. A sulymérték''-k vámsulyra való átváltoztatásáróli táblázat. C''selédb rt ^s árendát mutató tábla Kllési és kotlási idő számítása Törvényszerinti bélyegrovat Táblázat a fatörzs kiszámitásAhoz. A lovak fedeztetése-, a birka űzetése-, és a góbék píirgetésének eredinényéróli táblázatok Ara kötve e díszesen kiállított zsebkönyvnek 90 kr.
Egyiptomi álmoskönyv.
Nagy legújabb egyptomí álmoskönyv 192 lapra terjedő, 600 képpel, tartalma Álom magyarázata. Titkos kaballa, nagy művészet. Maitai kereszt. Lépcgős kaballa. Nagy k'' res/.t. Sorsjáték-árszabály, Ára 50 kr
Lenormand
A híres czigánynő igazmondó kártyája, .">2 színezett kártyával, mag>ar aláírással és szöveggel, ára 50 kr
Egy tarisznya ostobaság !
Humorisztikus eszmék, ötletek, élezek egyvelege. Gyűjt. Nevető Vilmos tu''di felfedezetlen tudomány professora, ára díszesen kötve 1 frt 4«) kr.
Ungarn im Spiegel deutscher Dichtung.
Magyarország a német költészet tükrében, diszes kiállításban fűzve l frt 80 kr., elegáns diszkötósben aranyozva 2 frt 80 kr.
Dr. Kriegler Mór: „önmentő"
vénymintékka! mindkét nembeli betegek számára, ára 90 kr.
I>r. Kriegler Mór: Az elvenzett ¡deiçerônek viMazapótlásA,
vénymintákkal orvosok és betegek számára, ára íK) kr. Mindkét füzet egy kötetben, diszea kiállításban, 1 frt 60 kr.
Juhász: Szépiráftí mintalapok.
közép, reál, polgári és felsőbb iskolák használatára, magvar és német, ára a 15 iratlapnak csak 28 kr.
Gyönyörű magyar kath. imakönyvek mint: Mannáskert üdvösség Ösvénye, lelki vezér többféle kiadasban 40 krtól kezdve 12 frtig, papír, bór. selyem és b.rsony kötésekben.
A fentebbieken kivül megjelenik minden évben Wajdits József nagy képes uépnaptára körülbelül harminezhatezer példányban, ára 50 kr., 40 kr. éa 25 kr.
Megjelenik karácsonkor: „C 8 O k O r é 8 b i 11 i k O m !** magyar köszöntő és felkö-azöntő eredeti költemények. Irta : Varosy Mihály. Második tetemesen bővitett kiadás. 0 felsége által 10 aranynyal kitüntetett mü ára igen disr.es kiállitásbau kemény kötésben csak 1 frt 10 kr Díszkiadás arany metazóében 2 frt 40 kr. Továbbá- „A fánksilté* titka." Irta Fouquet Jaqnes, III Nap oleon udvari főszakácsa néhány é''.kek készítési utkuival. Ára 60 kr.
" ~ eazlcözöltetnet ''tl
Wajdits József könyvkereskedő Nagy Kanizsán.
Nagy-kanizsáo, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
NAGY-KANIZSA, 1878. deczember 15-én.
ÍOO-IH: azám.
Tizenhetedik évfolyam.
^^EléÍMtéiI ár:
jee
¿sz
8 frt f 4
(él «srre .
negyed évre . . 2 „ Egy szám 10 kr
Hirdetések
6 hasábos petitaOrban 7, másodszor d s minden további sorért 5 kr
nyilttérben
soronként 10 krért vétetnek fel Kinc»tári illeték minden legyes hirdetésért külfínf á 30 kr fizetendő.
X
íS*-
lllllUfU
külttnf
I A la

lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőhöz, anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intézendők : NAGY-KANIZSA
Wlasslosbaz.
0
Bérmentetlen levelek, csak ismert munkatár saktól fogadtatnak el.
előbb
özlön
(Kéziratok vissza küldetnek.
lKéziri
u«mf
N.-Kanizsaváros hely hatóságának nemkülönben a „n.-kanizsai kereskedelmi 8 iparbank*, „n.-kanizsai takarékpénztár®, a „zalamegyei általános tanítótestület", a n.-kanizsaí kisded-neveló egyesület", a „soproni kereskedelmi 8 iparkamara n.-kanizsai kül választmánya" s több megyei és Táros! egyesület hiTatalos értesítője.
Heteiikínt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Felliivósuj előfizetésre.
A „Zalai Közlöny"
187í)-dik évi január elsőjével i i z e n n y ü I c z a d i k évfolyamába lép, ritka jelenség a vidéki irodalom küzdelmes terén; e szép idő alatt hány laptársunk keletkezett s szűnt meg! E lap azonban, daczára a nyomasztó viszonyoknak, férfiasan megállta helyéts folytonos bizalommal, törlietlen szorgalommal, k''hrto figyelemmel, egyszersmint hazafias érzelemmel futotta pályáját. Igyekezett a megyei s városi érdekeket felölelve, vita tárgyává Lenni, „győzzön a jobb" jeligével. A hazai közművelődés és nagyvilági események bár rövid megemlítésével éber figyelem tárgya volt.
S mindezt továbbra is teszsziik azon meggyőződésben élve, hogy hazafiui törekvésünket méltó siker fogja kisérni.
Társadalmi életünkben az örömnek és bánatnak hü kifejezői fogunk ezentúl is lenni; méltó elismeréssel koszorúzzuk az érdemet és kegyelettel viseltetünk a közfájdalom iránt.
Harczosai leszünk a népnevelés szent ügyének, pártolói a törekvésnek, tisztelői a munkásságnak és
érdekképviselői a közgazcfászat- és iparnak.
Gondunk lesz, hogy lapnnk lehető változatos tartalommal jelenjék meg, az események tarka fel-emlitésében, a mulattató böngészet-nek is tért adjunk; hisz komoly és kiizdelemteljes napjainkban oly szükség van a kedélyes ötletek s mosolygást idéző adatok bírására.
Régi és ujabb tisztelt munkatársaink szives közreműködése folytán a megyében történő nevezetesb események gyors közlésével igyekezünk lehető hü képét nyújtani e vidék élettörténetének.
Szóval mint régi ismerős ujult erővel folytatja e lap pályafutását, kérve czélunk elérése s szándékunk minél méltóbb kivitelére nézve a t. közönség hazafias pártfogását s méltó figyelmét.
Istentől minden jót kiván
BÁTORFI LAJOS,
felelós szerkesztő.
A „Zalai Közlöny" mint eddig pontosan s hasonló alakban heten-kint 2-szer jelenik meg.
Hirdetések gyorsan s jutányosán közöltetnek.
Előfizetési ár az eddigi, t. i. Január — deczember egész évre 8 ft.
TÁRCZA
Dalok
(Vilmának.)
1.
Ah! mi szép vagy, <>h mi bájos, Megtestesült tündér álom, Milyet a képz let teremt Il-ildsHgáros éjszakákon.
Ah! mi szép vagy, oh mi bájos; Kél szemed gyújtó sngára Kiégetne — ha nem vetne Szempillád enyh árnyat rája.
Ah I mi szép vagy, oh mi bájos; Arczod mint a hajnal pirja* Márvány fehér homlokodra Ártatlanság van felírva.
Ah! mi szép vagy, oh mi bájos; Ajkad mint a méz oly édes ; Minden, minden oly szép rajtad: s szeretni még sem vagy kéj»
II.
s mert tudom, hogy nem szerethetsz Kikerüllek messze-messze; Közeledben izegény lelkem Örült szenvedélybe" veszne
Hogy hallgathUnám nyugodtan Pirog ajkad miként cseveg ; Kdes hangodtól a szivem L gy megdobog, agy megremeg.
Hogy tekinthetnék hidegen Szemedbe, m»]y m nt nap ragyog, Amely |p|k*t, szivpf ¿get . .. Nem hideg kö — ember vagyok.
e s.
Nem tudnék én hid«''g lenni! Szfm<»d ajkad oly veszélyes . . . Azért inkább elkerüllek : Hisz szeretni nem vagy képes!
III.
Néha hogy elfog az ábránd, S elém hozza kedves arczod : Keblemben a íziv, s agyamban Az ész — vívnak kemény harezot.
A sziv igy szól: kövess engem; A leányka epedve vár, Zöld lúgosban, melyet átsző Játszadozva a holdsugár.
Mily édes lesz megpihenni Szenvedélytől zajgó keblén ; Dos hajától eltakarva Ajkáról a csókot szedvén.
KImerülui üdvözülni Véghetetlen szerelmébe''... .Jer, kövess! im nyitva az ut A boldogság szép egébe . . .
Ám az ész szól : megállj, ne menj ! Hiu ábránd, álomkép ez 1 S igazat mond . . . elkerüllek Mert szeretni nem vagy képes 1
OARAY SÁNDOR.
Január—junius fél évre 4 ft. Január—april negyed „ 2 ft. mely összéglegczélszerübben postautalvány mellett küldhető.
Hogy a rendes expediálásban fennakadás ne történjék, igen érjük az előfizetési pénz ideje koráni megküldését.
Teljes tisztelettel
Nagy-Kanizsa, decz. 1878.
WAJDITS JÓZSEF,
kiadó-tulajdonos.
A fatalismus Magyarországban.
A történelem csalhatatlan, másithat-ian törvénye, hogy kül ellen nem emészthet más népet el. Forgassuk Cliú könyvét, s ez igazságra fog minden lapja mutatni; de mutatni fogja egyszersmind azt is. hogy nemzetek, államok csak önvétkük, önbünök miatt szállnak sirba s mit kül ellennek hada, zsarnokoknak bérlelt seregei nem tehetnek, azt véghez viszi a meghasonlás, a belzavar s a fatalismus.
A fatalismusnak egy nemét dúsan leljük hazánkban, mely mintegy igy szól: Mit tehetek én, egy ember, százak s ezrek ellen. A hon boldogsága, ha csak az én kezemben volna, oh szívesen tenném boldoggá — de igy mit sem tehetek.
E combinatió helytelenségét elé tüntetni nem szükséges. Mindenki tudja, hogy a hazának minden egyes fiára szüksége van, hogy joga van a hazának követelni, miszerint minden magyarnak, minden honpolgárnak jelszava legyen : „ A haza minden felett *.
De bele nyugszunk abba, mit a véletlenség magával hoz, jó találjak azt, mit egyesek tesznek, felszólandó lelkiismeretünket elringatjuk azzal; hogy ugy sem tehetünk semmit; szóval fatalisták leszünk.
De jöjjön a vész napja ; következzék be az önhibáink által okozott baj; akkor bekell majd vallanunk bűnünket, elkeli ismernünk, hogy utódaink szerencsétlenségét mi okoztuk.
Nem elég, hogy önszemélyünket teszszüka haza elé, hogy a kényelmes nyugvást, az édes semmit tevést, üdvösebbnek találjuk, mint a hazáért, s az emberiségért való fáradozást; csakhamar oly helyzetbe jövünk, hogy ön érdekünket is a haza érdeke elé kell tenni.
Nem akarjuk ugyan állítani, hogy akkor, midón a közöny szülemlett, már számítottunk; hogy már akkor ártani akartunk a hazának; oh nem ! távol legyen tőlünk, hogy ily váddal illetnók korunkat; korunk elókelóbbjeit; oh nem! de a közöny mindig az önérdek hajhazásnak szülő anyja; mert ha kényelmesen akarunk élni, a kényelemhez a szükségest is meg kell szereznünk ; és „egy fecske nem hoz nyarat/ egy ember nem teszi tönkre hazáját, igy beszél mindegyik; csak az kár, hogy sok ily egyén van, s sok kicsiny is sokra mén.
A fatalismus, a közöny e nemének kártékonyságát röviden festettük, rövid vázlatban mutattuk ; ennek következménye, a történet akár hány példával illustrálja állításunkat, mindig a haza bukása, a nemzet végelenyészése.
Nem tartjuk idószerüetlen mondani, hogy sajnos bár, Magyarország
A nyulbőrslpkás ember.
— Szommer Sándortól. — I.
1 <S73 ik évről, azaz a bécsi világkiállítás
idejéből ered elbeszélésem.
A jelzett év május havának egyik nap-jáD, midőn az ártatlan ibolya már illatozott, midőn a madarak énekeinek öszhangja átjárta
I a kora reggel szórakozni vágyó emberek kede-iyét, X. várostól éjszakra fekvő úgynevezett kis erdőben egy kis erdei — lak vette magára figyelmemet.
Minthogy feltett szándékom volt a reggelt az üde májusi légben tölteni, vettem magamnak annyi bátorságot, hogy e lakot közelebbről megszemlélhessem, éa — közelébe mentem.
Az épület amiut látszik, sárból éa sövényből van épitve, mig tetejét uj Z8upp fedé; a kissé görnyedt falak tisztára voltak meszelve. Az ajtó ugyan be volt zárva, de az ablakok nyitva voltak; én épen azon be akartam nézni, midón e tettemtől e felkiáltás: „Laczi !* — visszariasztott.
Azt hittem, hogy valami czivódás; az ajtó zárva, e haragos felkiáltás, — ez mind gyanús volt előttem.
Egy lépésnyire hátráltam és csakis az ablak rámái és a fal közti hézagon nézhettem be.
Két férfi volt a szobában. Az egyik, arcz-czal az ablak felé fordulva egy fa széken ült; gesztenye szinü hosszú haja volt, mely még a fejébe nyomott éa föléig leérő hosszú nyulbőr-sipkán alul ért, szelid szemei felett a szemöldök összenőtt, hosszú bajusz és szakáitalan barátságos arcz; térdig érő subája alól kilátszott a kecskebőrnadrág és a hosszú szárú nagy csizmák.
Mint látszik, a szobában járó-kelő úrfinak alárendeltje lehet, — aki nagy léptekkel méregető a kia szobácskát és háttal felém fordulván arczára nem iamerheték, — s nyulbőr-aipkásunk a FLaczi" felkiáltásra még a makrapipát is kivevé szájából és ugy meghunyászkodott, hogy szól aem mert reá válaszolni. De hallgassuk őket csak tovább.
„Mondám Laczi — kezdé az úrfi — a tü relemtől megfosztaaz, vénségedre bolondulsz meg? hisz apám mindig azt mondá, — hogy Lacziban hú emberre találok, bizzam csak titkaimat ő reá, ő a családi titkok őre, és ő engem segíteni fog terveimben; apámat, öregapámat hiven szolgáltad s most én rajtam akarsz bo-szut állani eddigi hűségedért ? — ez nem szép tőled Laczi; vagy vétettem e valamit ellened, hogy elhagysz egészen !?u
„Csöppöt sem bolondultam meg úrfi — mondá a nyulbőrsipkás Laczi — meg nem is hagyom el az úrfit, hanem ha az a kisasszony nem szereti, akkor én már nem segíthetek a ba ján ; miért nem olyan szép, hogy tetszene neki, akkor szeretné, vagy csak nem akarja, hogy kimessem a szivét, aztán olyant tegyek bele a milyen az úrfit megszeretné?" — végzé be szavait, mig makráját ujjával folyton tömögette.
„De tudd meg, hogy ő szeretni fog és ha nem, akkor meg fog halni. Te ölöd meg érted, te ölöd meg a könyörtelent. De előbb megkérdem még egyszer tőle, ha igazán nem szeret-e ?• Gondolja meg az úrfi, hogy én soha sem gyilkoltam és becsülettel szolgáltam szegény édes apját és öreg apját, de ilyent tőlem nem kívántak és nem fogok gyilkolni!" „De hát mit tegyek ?" „Mikép kell itt eljárni. Az úrfi még fiatal és igy éa kissé heves, de bizza csak reám, majd én eljárok ; de tudja meg előbb még egyszer a kisasszonytól, ha igazán nem szereti-e, ha szereti, akkor jó, de ha nem szereti, akkor....."
„Nos akkor.*
»Akkor.... hát----hát____akkor magam is megharagszom és majd valamit teszek én is, de csak becsülettel ám; — igaz hallót
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
b a n , melynek 1000 éves alkotmánya van, a fatalismas mindinkább túlsúlyra kap, mindinkább elterjed.
Népűnk legfontosbb kérdésekben, oly kérdésekben is, melyek jövőjét, jóllétét illetik, közönyös.
Ha egy nép, melynek zsarnoki kormányformája van, a haza ügyei iránt nem érdeklődik; azt értjük, ezt felfogni képesek vagyunk ; mert hisz ő ugy sem tehet semmit ; s felszólamlása csak bitóra vagy börtönbe vezetné; de ha egy nemzet, mely önmagát kormányozza, egy nemzet, ki saját ügyét vezeti, egy nemzet, ki önsorsát rendezi, kinek felszólamlását meghallgatni s "tekintetbe venni kell; ha egy ily nemzet közönyössé válik; ezt már nem értjük ; ezt természetesnek nem találhatjuk; itt már valami társadalmi hibának kell lennie.
Sokan tán azt fogják mondani; any-nyira elszegénykedett a nép, hogy sem kedve sem ideje nincs, hogy másra, mint kenyérkeresésre gondoljon.
Igaz, hogy elszegénykedtünk, igaz az is, hogy a család fentartása az ember egész erejét igénybe veszi, de mind ez nem ok a közönyre, mert a nyomor mindig arra ösztönzi az embert, hogy azt eltávolítsa, hogy a bajt kiirtsa; s igy az közönyt nem szül.
Hanem okát tán abban leljük, hogy népünk közönyössé lett téve.
Tudjuk, hogy hazánkban a műveltség az általános műveltség sokkal csekélyebb fokon áll, mint sem, hogy a köznép beható ítéletet magának szerezni tudna egyik vagy másik tárgy felett, ő csak a végeredményt látja, s ez sajnos, a sokféle csapás miatt, nem valami rózsás; ezért ó a baj okát kifürkészni nem tudva, közönyössé lesz.
Népünket e tespedésból felverni, felrázni elsősorban azoknak hivatása, sót erkölcsi kötelessége, kik befolyással bírnak reá, kinek szavára a nép hallgat. A haza java kívánja tólök, hogy a nép vezetőjévé legyenek, hogy ne maradjanak továbbra is Fontenelle hivői, kik azt mondák : Si j''avais la main pleine de verites, je me garderais bien de l''uuvrir „ha egy maroknyi igazságom volna, őrizkedném azt kinyitni."
fcs ha sikerülend, s sikerülni fog, hogy a népet a közönyből felverik, akkor
tam a kisasszony egyedül Bécsbe utazik, a kiállításra. ¿8 ez jó alkalom, az úrfi csak tudja ki, hogy mikor utazik, mely napon ¿3 mely vonattal, akkor könyebben beszéljünk a további tervekről, de az úrfi még délelőtt látogassa meg a kisasszonyt és ha lehet mindent, de mindent tudjon ki; ha valamit a kisasszony mond, ami az úrfinak nem lenne inyére, akkor ne mu tasson haragos arezot és ne hevüljön fel, hanem mindent okosan és higgadtan édes tubi-czám Feri urficskátn, de délután a Laczi szolga egy órára elvárja, na most siessen, de szaporán és végezzen jól.
így édes hü Laczim, igy szeretlek, a borravaló nem fog késni; Isten veled!*
„Isten áldja meg az úrfit!"
Ezzel fiatal barátunk a házból távozott.
Karcsú termet, arany fürtök, magas hom lok, gyönyörű piczi kipödört bajusz, rózsás aj kak és lenvirágszemek azonnal Török Ferire ismertettek.
Feri barátunk az erdőn gyórs léptekkel haladott keresztül X. városába, hol lakásához sietett. Itt átöltözködött, egyenesen sietett ae emiitett kisasszonyhoz, akit most csak Kétszeri Clementinek nevezünk.
Tiz óra volt midőn barátunk, Clementina kisasszony lakásához ért, éa ennek ajtaján kopogott.
.Szabad" hallatszék belülről egy hang.
Feri belépett
„Kívántam alázatos tiszteletemet tenni, csókolom kezeit!"
„Isten hozta Török urat, hát micsoda szél hozza ide, ilyen ritka vendég; igen jókor jön, készül a reggeli és szívesen Útjuk vendégünknek — rikácsolá egy éltes nő, ki Ferit leülteté, éa a konyhába sietett.
Az ablak mellett egy kis varró asztalnál tilt egy gyönyörű, hollófürtü éa bogár szemű fiatal leány. Szabályo»arczvoaáaait nemeaité a gyönyörű arezszin.
Feri barátnők a kimenő anya távoliétét
ZALAI K
hazánk egy biztosb jövőnek menend elé; egy oly jövőnek, melyben az általános jólét, a polgári erény diszleni fog.
Adja az ég, hogy ugy legyen!
LOB IGNÁCZ.
A sebes fiit és mozgósított katonák, ezek családjai és a vizkárosultak segél yzése.
Keazthely, deczember hó 1878.
Második közlemény.
A polgári olvasó-egylet által kiküldött gyüjtőbizottság, amint e lapok mult számában megjelent közleményünkben is emiitők, a gyűjtést megkezdette, a oly szerencsésen, hogy rövid idő alatt igen szép eredmény t mutathatott fel.
Hogy a gyűjtő bizottságnál befolyt Összeg, miként fordittassék rendeltetési czéljára, e végből f. é. október hó 7 én az olvasó egyleti helyiségben választmányi ülés tartatott.
E választmányi ülés alkalmával a bizottság a gyűjtés eredményéről — melynek ösz-szege a mai napig 892 frt 40 kr. oszt. ért. 2 drb. cs. kir. és egy drb. 10 francos aranyat tett — beszámolván, a gyűjtött összeg hova ós mikénti felhasználása ügyében következő intée kedés történt
Az olvasó-egyleti választmány a vizkárosultak részére mai napig ujolag befolyt 162 frt 90 kr és egy 10 franc.o& arany, ép ugy mint az első közleményemben emiitett 300 Irtot a „Pester Lloyd" szerkesztősége utján a vizkárosultak javára küldessék el, oly kijelentéssel, hogy valamint az elébb felküldött ósz-azegnek, ugy a mostfelküldendőnok is ''/.i része a m i a k o 1 cz i — és ''/:« része az egri vizkárosultak javára a illetőleg segélyezésere fordittassék.
A hareztéri — sebesültek javára gyűjtött 228 frt 60 kr. és 1 drb. cs. kir. arany a készt helyi közigazgatási szolgabírósághoz tétetett át, oly kijelentéssel, hogy ez összegből első sorban Keszthely városa netáni sebesültjeit, — másodsorban a keszthelyi közigazgatási járásban levő sebesült harezosokat sziveskedjék t»aját belátása szerint, — az illető sebesült anyagi helyzetét tekintetbe véve — segélyezni.
Az occupátió következtében mozgósítottak hátrahagyott családjai részére begyült 200 frt 90 kr. és 1 drb C8. kir. arany, tekintettel az adakozók legnagyobb részének erre nézve nyíltan kijelentett kivánata és utasítására, mely szerint adományaik első sorban a Keszthely városi segélyt igéuylők javára forditassék, — a keszthelyi közigazgatási Bzolgabirósághoz ha-tároztatott áttétetni, oly megkereséssel, hogy a gyüj!őbizottsághoz e czimen belfolyt s az olvasó egylet által nevezett szolgabírósághoz át tett összeg legnagyobb részt a Keszthelyről mozgósítottak hátra hagyott — segélyt tettleg
felhasználván, rövid határozat után kezdé :
„Kedves Clementin kisasszony! Tudja meg még egyszer ajkaimról a százszor hallottat, hogy én önt szeretem, hogy on nélkül élni nem tudok, és kitűzött czélom önt nőmül venni!*''
„De uram: gondolja meg, hogy anyám meghallhatja és......u
„Annál jobb, legalább nem kell előtte nyilatkoznunk" — szakitá félbe Feri.
„FiS ha fel nein hagy ezen unalmas vallomásokkal, akkor ki fogom utasítani; már megmondtam önnek elégszer, hogy önt nem bírom szeretni!"
„Mert más bírja a szivét!"
„Tudja meg az nem igaz !"
„ Es ha mégis igaz?
„Akkor sem kell magamat ön előtt igazolnom !"
„Igy beszéltek ti könnyelmű nők, mikor látjátok, hogy az ábrándozó férfiak miattatok szenvednek, titeket szeretnek és ti nem viszonozzátok; kinozni tudtok, megölni egy hőn szerető szivet. Kegyetlen nők !*
(Folyt, következik.)
Kortes-zászló.
Kortesvilág bajdaa hős vitézi ! Hol tartjátok lélekvá^árt-íkat ? Boroj k»n<**<>,
I''.''nzes zftarskó iiáxsártoa vitévi 1 Merro lengetünk zászlótokat V Sarkantyntok püngéaét ? Kihalt érdek,
Él3 közöny, mi lelketek'' marja !
Megbuktatok, eltilutet-k rúgen I Más hang sir a rr.iuiny liegedftbi''il ! Kuszált vonó
Pattant hnrok keservesen szólnak I Hatása c/. a reakciónak ! Gyászba borait ma a kortes zászló Szégyencbi-n
Hogy nem szavaz, nem lehet v^Lisztó.
SZERÉNYl ENDRE
Ö Z L Ö N Y.
igénylő családjai — s csak azon esetben ha ilyenek nem lennének, — forditassék az összeg a keszthelyi közigazgatási járásban levő — ily nemű — szűkölködő családok segélyesésére.
E két utóbbi pontban emiitett határozatokról a tek. szolgabirÓ8ág jegyzőkönyvi kivo-natilag értesitetett s a kivonat az ugyanezen pontokban érintett 429 frt 50 krt és 2 drb. cs. kir. aranyat tevő összeggel együtt a szolgabírósághoz további intézkedés végett áttétetett.
Az olvasó egyleti választmány a gyűjtéssel megbízott urakat a jelen ülés alkalmával újból felkérte a gyűjtés további folytatására.
A gyűjtő bizottság tudatja az egyleti választmánynyal azt is, hogy e* ideig 36 kg. 700 gramm tépós, 132 drb. fásli, 49 drb. félkendő, 74 drb. sebkötő, 2 drb ing, 3 drb. lábravaló és 2 drb lepedőt küldtek városunk nemeskeblü hölgyei a sebesültek részére, valamint azt is hogy e küldemények további intézkedéw és kellő felhasználás végett a budapesti cs. kir. országos főhadparancsnoksághoz küldettek fel.
A keszthelyi szolgabiróság az olvasó egylet által hozzá — a mozgósítottak hátragyott családjai közt leendő kiosztás végett áttett 200 frt 90 kr. és egy drb. aranyat az egyes s mond hatni nyomorral küzdő családok közt ki is osztotta.
Keszthelyen a kiosztás f. é november hó 1 én, a városháza tanácstermében történt meg. A kiosztást Guál Miklós ur, helybeli ae géd szolgabíró személyesen teljesítette.
SegOl) eztettek a következő keszthelyi egyének : Vincze Andrásné, L;»ng Jánosné, Mandelbaumné, Kovács József né, Töreky Ven delné, Gurkó Márton né és Özvegy Broyer Izt»ák-né ^fiai valának fenUrtóí) egyenként 1 1 forinttal ! Halász Józsefné. özvegy Prágcr Kudolfné, (fia moz£.) és özv. Bognárné (fia rnozg.) egyen kénl 8 frttal, továbbá:
Szabó Elek né, özv. Szabó Józsefné (fia muzg.) Neumann Ferenczné. Takács Józsefné, özv. Takács Pálné (fia mozg.), Rudolf Ferenczné, Székelyi Istvánná, Horváth György né és özv. Grünvaldné (fia mozg.) egyoukéut 5 frt''.al; végül: Horváth Lászlóné 3 frttal. Az itt felsorolt 20 egyén közt kiosztatoti összesen 149 frt, mely összeg az e czélr.i befolyt összegből leszámitat-váu a még fenmaradt 51 t- t 90 kr. és <*gy drb. cs. kir. arany a keszthelyi járásból beterjesztett s nyomorral küzdő néhány család közt os* tátott ki, melyről a jövő közleményemben említést tenni fogok.
(Folyt, köv.)
PÖLTZ PÁL.
Törvényjavaslat a kereskedelmi képviselők jósai és kötelességeiről.
1. ^ Kere.sk-delin i képviselőnek a ma gyár kereskedelmi törvény értelmében az tekintendő. ki képviseltjei nevében és részére jutalékdíj mellett egy bizonyos területen ren delmények gyűjtésével kereset-módképen tng lalkozik.
2. Í5 A kereskedelmi képviselő a képvi seletrei megbízást mindig a főtelep és a fióktelepek helyein kívüli egy bizonyos területre, és min<IÍ£T lovélileg éj csak e/.égbirtokoaai-tól kapja.
4. S. Jogai: a.) Az általa képviselt bel vagy külföldi ozégek vagy egyének érdekében tett. készpénzbeli kiadásainak negyedévenként való mCgtérittetésének és lakhelyem megkiil d>» télének kövei el hetese.
b.) A képviselijei által a magyar kor.»na országai területén megjelelt «i^ kiszabott vidékeken képviseltjei részére, képviseltjeinek saját áriapján én mintái szerint rendelinénye-ket gyüjthetni vagy gyűjtethetni, és a csalás vagy bukás eseteiben a képviseltjei értékének mejjmenthetése védett a lehetségest elkövetni.
O O O
c.) A képviseltjei részére gyűjtött ren-delményektői, s azon területről, melyre képvi selete szól, az általa képviselt czégeknek vagy egyéneknek akár levélben, akár szóval vagy Írásban adattak megrendelések, ezen megren delésektől a jutalékdijat a számla-összeg megkapása után, s negyed évenként követelhetni, s ennek megküldését készpénzben bérmentve és saját lakásába.
4. § Kötelességei : a.) Képviseltje részére és nevében ezeknek saját árlapjai és mintái szerint azon területen, melyre képviselete szól, rendelményeket gyűjteni vagy gyűjtetni, s árlapok kiosztása által odahalni, hogy kép viseltjeinek árui azon a területen, melyre képviselete szól, mielébb és minél gyorsabban ismertté tétessenek.
b.) Azon terület hitel, vám és konsulá-tusi viszonyairól, melj re képviselete szól, képviseltjét folytonosan értesíteni, a arra figyelmeztetni, hogy a rendelmények gyüjthetésé-nek, mely akadályok állnak útjában, s melyek azon módok és eszközök, melyek által nézete szerint ezen akadályok elhárithatók volnának.
c.) A bukás vagy csalás eseteiben, azon a területen, a melyre képviselete szól, érvény-
DECZfiMBER 15-éa 1878.
ben levő törvények értelmében ugy a konsulái tusok, mint a bíróságok segélyének rögtön igén^ be vétele által mindent megtenni, hogy képviseltje értéke megmentessék.
ő. §. A kereskedelmi ozégjegyékbe csak akkor jegyezhető be, ha kereskedésre is van oly iparjogositványa, melyei és minőt a kereskedelmi törvény 6-ik §-a szabatosan elő ír.
6. §. Jelen törvény végrehajtásával a földmivelés ipar ós kereskedelemügyi m. kir. minister bizatik meg.
Indokok: Minthogy a kereskedelmi képviselőknek jogai és kötelességeiről a magyar kereskedelmi törvénykönyv megfeledkezett, a kereskedelmi képviselő pedig épen oly nélkülözhetlen tény• ző levén a kereskedelmi téren, mint az ügyvéd a jogi téren, ezek tehát azon indokok, mellek engemet a kereskedelmi képviselők jogai és kötelességeinek törvény általi megszabására indítottak.
Beadja: FROMM ANTAL,
kereskedelmi képviselő.
Törvényjavaslat
arról, hoyy a magyar korona országaiban a magyar ipartörvény értelmében ki tekintendő iparosnak.
1. Iparosnak a magyar korona országaiban a magyar ipartörvény értelmében az tekintendő, ki saját nevcbcu és saját maga ré szere a magyar korona területén bármely nemű ipar-ággal, — a kereskedést ide nem értve, — minthogy azt, hogy ki tekintendő kereskedő nek, a k. t. 3. szabja meg ; kereset módképen foglalkozik.
2. .Jelen törvény végrehajtásával a földművelési , ipar- ét» kereskedelemügyi minister bizutik meg.
Indokok:
Minthogy a magyar kereskedelmi tör-véuy 5-ik igy szól :
„Jelen törvénynek a kereskedelmi c/.é-gekre, a könyvekre és a czégvezetésre vonatkozó intézkedései a kufárokra és házalókra egyátalán nem ; a z*ibárusokra, korcstnáro-sokra, k<»z(»nséges fuvarosokra, hajósokra a más iparosokra pedig esak annyiban nyernek alkalmaz,ist, a mennyiben üzletük a kisipar körét meghaladja; — és e szerint a magyar korona országaibau minden iparos, a kinek üzlete a kisipar körét meghaladja, köteles magát bec/égeztetni; — minthogy azonban a magyar ipar-törvény nem mondja meg azt, hogy a ma nyár korona országaiban ki tekintendő iparosnak, tehát ezen indokok indítottak engemet a jelen törvény-javaslat el készítésére.
Beadja: FK«''MM ANTAL.
kere»ko<li-lmi k«ipvis«-!ő.
Ilelji lilrek
— A pftonutgrajtll Nagy Kaniz-.au. Ktiison amerikai polgár geniális találmányával Momesilovics és társa urak városunkba érkeztek és pénteken délután a főgymnasium rajztermében az iljuságuak bemutatta és pedig fényes eredmény nyel. Nemcsak a belemondott beszédet, dallamot adta vissza tisztán, érthetően, liánom egy katona állal belefújt trombita hangján a hosszú katona-takarodői kétszer is, a tii/.MlttJk tűzjelző sípjuk sajátságos hangját is meglepő hűséggel. Vasárnap, ma, decz. 1;> «:n délután 3 «''irakor nvilvános előadás tartalíU a városháza nagy teremében ; ez egyszer t:irt:n»do előadás látogatására felhívjuk a közönség figyelmét. Az egyszerűnek látszó gép Edison párisi gyárából ^melynek gépésze Hardy, ügynöke a magyar születés;! Puskás) vaió, Momcsilovics tisztelt hazánkfia 10 ezer frankért vette. A phonograph a beszélő hangját örökili meg, s egyúttal a lemezre helyezeit hanghullámokat ugyanazon gyémántlüből álló érintő segélyével oly módon hozza mozgásba, mint p. a zenélő órák gépjénél, azon különbséggel, hogy itt az eredeti hangadó hangszinezése is visszatükröződik. Soldosné énekét tehát e gép segélyével száz m^g száz évre lehet megőrizni, több száz mértfóldre elvinni s ismét föléleszteni.
A pho-
nograph a legújabb nagy találmányok köze tartozik. Budapesten csak a mult hónapban mutattatott be, míg Bécsben máig se. Mi kanizsaiak tehát előbb halljuk s csodáljuk e »»gy-szerü találmányt. Hozzánk Fehérvárról jött a tőlünk Pécsre megy. Egy lemez szerkesztőségi irodánkban is megtekinthető. Újólag felhívjuk t. olvasóinkat a mai előadásbani megjelenésre. Bővebben a falragaszok.
— Koráét1 és Grünbaum egyesült zenekara hatalmas erővel működik, volt alkalmunk a derék zenekartól h illani Malvina költőnő legújabb zeueszerzoményét a „Zala-somogyi indulót." A jeles szerzemény magába öleli a Rákóczy induló és egy török induló egyes pontjait 8szerencsésnuHncerozással olvad *gyoe,
Melléklet a „Zalai Közlöny" 1878-ik évi 100-ik számához.
inajd szellemi gyengsd lassúság, majd csata-azerü zajban tor ki az érzés; mintha csak a nagy Kákóczy bujdosó lelke zokogna a magyar é» török indulók közös harmóniájában. Szerencsen tapintata volt a szerzónő költői lelküieté-nnk, midőn a két testvérnemzet elnyomott ér-zül-tét ily hatalmasan tolmácsolja. Többszörösen büszkék lehetünk rá. Köszönet és elismerés az, mit érte nyujthatunk, ezt pedig hazafias készséggel teszszük.
— Gyönyörű karácsonyi ajándékok nak való tárgyak érkeztek Wajdits Józseí könyvkereskedésébe, egy-egy kis könyvalaku virágos tárgy, mely gyengéd érintéa. által kiterjed 8 szebbnél nzebb alakokat, jeleneteket, kiválólag Kristus szenvedéséről, mutat. Ezeken kivül valóban feltűnően szép cotilion-jegyek is na^yinennyiségben érkeztek; felhívjuk az illetők ligyelmét.
'' _ Az I.iuigy-kanizsai kereskedelmi itjak önképző egyiete 1S7S. évi deczember hó 21 én saját helyiségében (nagy-kanizsai Casinó) zártkörű tánczkoszorucskát rcud>-z. Belépti dij : Személy jegy GÜ kr. Családjegy 1 frt 50 kr. A meghívó másra át n^ra ruházható és annek elő-mutatása mellett jegyek előre válthatók a dohány tőlözadében. A vigalom tisztajövedelme az »''sryleti könyvtár javára fordíttatván, szives t -liilrizetés-''k köszönettől fogadtatnak. Kezdete 9 órakor.
— A párisi közkiállitás nemzetközi biraló bizottsága által kitüutetett magyarországi borkiállitók sorában vannak: Frisch Jó-/.s ''t" és tiai Tapolczáról, ezüst éremmel ; grót |) ym Nándor, L'';seneze Tomajról, bronz érem-mel — i*s Cs>gó István, Gyulakesziról, elismerő okmánynyal.
— Meteorológiai észleletek a nagy kanizsai tógymuasiumnál \Ü~th. évi november hóban. Közép légnyomás : 740*63 miliimeter ; legnagyobb légnyomás: 7;~>;V5 mm. 20 án reggel 7 órakor: h-gkisebb légnyomás: 728*2 mm 1-t-én este i'' órakor. — Közép hőmérséklet: f)-y:j "C; legmagasabb hőmérséklet: 17*8 "C 27-én délután 2 órakor: legalacsonyabb hőmérséklet : — 1A WC 8 án reggel 7 órakor. — Közép páranyomás: 6*25 mm. — A levegő közép nedvessége százalékokban: 88-38%; legcsekélyebb nedvesség: 57% 10-én délután 2 órakor. — Közép felhőzet tói ''O-ig számítva):?-;}. Egészen derült ég (0-val jelölt) észleltetett 5 szór, teljesen borult (10-zol jelölt) 17 ozer. — Közép szélerősség (O-tól 10 ig szá-mitvaV. l-8;5-nél crósnbb szél észleltetett 3 n:ip<>n. ''.<0 észlelet kö/.ül jegyeztetett összesen:
szél, és pedig. északi 15, északkeleti 5, ''keleti 5, délkeleti 7, déli 33, <l«:lnyugati i>, nyugati 8, északnyugati 1; szélcsend pedig H»szer. A légköri csapadék (eső, hó, köd) havi összege: 135 25 mm legtöbb csapadék 7 mm.) méretett 3-ikan. Eső esett 11 na-
pon, havazott 3 napon, köd volt 6 napon. Az első íagy volt 2-án reggelre; ugyanaz nap este az első havazás zivatarral. 14-én este nagy zápor volt viharral. Az egész hónap hőmérséklete az időszakhoz képest átalában igen enyhe és túlnyomóan nedves, esős volt, a déli légáramlatok uralkodása mallett. A 2. és 3-ikán, nem különben a 6-ikán esett bőséges hó rövid idő alatt eltűnt. F.
— Házi állatok b''itegsége tárgyában a kereskedelmi miniszter azon tapasztalásra jutott, hogy a házi állatok között felmerülő ragályos betegségek igen sok esetben nemcsak fel nem jelentetnek, hanem attól való indokolatlan félelemből, hogy bejelentés esetén aszük-séges óvó intézkedések megtétele végett a község vagy az illető gazda költségére, kinek tulajdonát a ragályos betegségben lévő állat képezi, állatorvos vagy niás szakközeg küldetik ki, — el is titkollatnak. — Minthogy az 1874. XX. törvényczikk az ily kihágások és vétségekre súlyos pénzbírságot és fogságbünte-tést szab, a kereskedelmi miuister felhívta a törvényhatóságokat, utasítsak a, községek elöljáróságait és az állattartó gazdákat, hogy a netán felmerülendő ragályos betegségeket, a szükséges óvóintézkedések megtehetése czéljá-ból, halaxléK nélkül bojeleuteni szigorú kötelességüknek ismerjék, mert mulasztás vagy eltitkolás esetén a fentebbi törvény alapján szigo ruan felelősségre fognak vonatni.
— Korcsolyázó egylet van Zala-Egerszegen alakulóban; sok szerencsét kívánunk hozzá!
— A zala-egerszegi kir. törvényszéki elnök a mult héten az ugyanoltani kir. járásbíróságnál hivatalos vizsgálaton volt.
— Felüö-leállókon a majorban Bartha lgnáczot Németh István egy vasvillával fejbe ütötte; pár nap alatt meghalt. Tettes fogva van.
— A sümegi közjegyzői állomást az igazságügyi miuister megszüntette s a tapolczai kir. közjegyző hatáskörét a sümegi jbiróság területére is kiterjeszté.
— llöi+Ul llirek. A dunai hajó-forga lom decz. 15 éu beszüntettetett. — A portugalli partoknál „Enuís" osztr. hajó elsülyedt. —• A chinaiak szomszédos muszkatartományokba betörtek. — Belügy min isten reudelettel a sorsje gyeknek házalás utjáni eladása betiltatott. — A Vll-ik m. állami sorsjáték főnyereménye Porosz-Sléziában nyeretett meg. — Kassáról egy 12 évea tiu Londonba szökött. — Ö felségeik a Karácsont Gödöllőn töltik. — A szerb
vámhivatalok utasitattakamagyarországi borok
»
vegytani vizsgálatára. — A középtanodák reformjáról szóló törvényjavaslat elkészült. — A bpesii újvárosháza S.*>9 ezer frtba került. — A párisi kozkiállitá^i érmek januárban osztat nak ki hazánkban. — A szinészeongreszuson hazánk 30 színi kerületre osztatott s csak 30
színtársulat működhetik; jelenleg 45 társulat van. — A boszniai küldöttség 37 ar s 10 szolgából áll. — Munkácsy Mihály festó hasinkba
jő. — A fővárosi fáklyás menetet rendező egyetemi ifjsk megdorgáltattak. — Kopházán a templom kiraboltatott. — Szegeden egyetem felállítását kérvényesik. — A „Kincsem" 54,233 frtot nyert összesen.
Üzleti szemle.
— N a g y-K a n i z s á n, 1878. decaember 14. —
E héten több izbén havazásaink voltak, melyek az őazi vetéseknek hasznára válnak, azokat jótékony takaró alá helyezvén. Az idő utolsó napokban derült és csipős hideg volt.
Üzletünk e héten csekély életet fejtett ki. A rósz utak és a zord időjárás végett csekély gabona mennyiségek kerültek piaciunkra. Az irányzat lanyha volt és a csekély kérdezlet következtében a legtöbb czikkelyek árai hanyatlásnak indultak.
Búzáért csekély vételkedv mutatkozott, árak 10-20 krral alább szálltak.
Rozs megtartá mult héti irányzatát, árak nem változtak.
Árpa alábbvaló minőségekben egészen el volt hanyagolva, finom qnalitások iránt is nagyon engedett a vételkedv.
Zabban csak belfogyasztás számára történtek némi csekély vásárlások.
Tengeriben végleges lanyha a hangulat Arak folyton hanyatlanak.
Fehér bab iránt jó vételkedv uralg, — árak állandóiak voltak.
Bükköny nagyobb mennyiségben került pia-ezunkra, de alacsony árakon kelt el.
Minőség szerint:
Bnza .... 6 50 — 7 80''--•— kr.
Rozs .... 5-— — 5 35 --■— .
Árpa . - . . 4 50 — 6 80--•— „
Zab .... 5-30 — 550 --„
Zab uj . . . •--•----- ,
Kukoricr.a . . 4 — — 4 20 — —■— „
ltepcze . . . *— — •---•— ,
Bab (fehér) . 7 90 — ö"---•— ,
Bab (.tarka) . •--•---•— „
Bükköny . . 4 — — 4-20--— ,
K. B.
Lobmayer J. F. terményOzleti jelentése.
Budapest, 1878 decz. 7. Károlykórat 15.
A lefolyt hét elején a termónyüzlet hangulata ellanyhult, mig a hét végén ujra megszilárdult s így egészben véve nincs lényeges változás, kivéve uj kukoriexát, mely lí>—20 és zabot, mely 10—20 krral emelkedett.
Mai átlag árak ideszállitva 100 kilónként 3 havi időre. Tiszai bu/.a piros kemény 79/80 kg -os 9 80-90; 78 kg. os 9 50—70 ; 77 kg.-o* 9.25-40. Pestvidéki bnza piros 79/80 kg -os 9 20-40; 7H kg.-o* 8.90—9.10; 77 kg.-os 8 .-,«.—Gt). Bánáti buza 7« kg.-os 8.90—9.25; 77 kg. os 8.55— 75 ; 7tí kg.-os 8.35—45; 76 kg.-os 8.10 — 20. Felsőraagy»ror»záKi buza 79 kp-os 3.70—9 —-, 78 kg. os 8 4ő—00; 77 kg.-os 8.20—30. 100 kilónként készpénzért, árpa — takarmány i 5 35 — 60, maláta 5 25—80; serfőző 7.25-8''/.. ; rozs 5.70—r. 20; zab 5.50—6 ; kuko-ricza uj 4 20—30; knkoricza tavalyi 5.20—50; köles 4.25—5''/4; lenmag 11. —ll''/f; kendermag 0\ t— ÍO ; luczernamag 50—55; vörös luczernamag 4S -50
Liszt '' A lisztüzletben ntnes változás.
Szerkesztői üzenet.
3164. 8cii—r. Örvendünk. Éljen I „Ti* óv múlva* jövő számra elolvassnk.
3155. H. J. Azonnal elküldöttük.
8156. 0. P. Alexandria. F. hó 18-án megérkezett, azonnal intézkedtünk.
3157. Nemet-Déd. Nem az elveszésről van itt szó, hanem egyéb körülményről; egyébként beszélek többekkel s az eredményt f. hó 20-ig levélben közlöm.
3158 „Elveszett a kedvem . . A versírástól ?
3159. R. L. BpesL ?
3160. Kottori. A küldemény részben érkezett meg; rosszul volt beverve.
3161. H. K. „Hajnali harangszó . . .« Minden tekintetben korai.
3162. E. Eger. Helyes! a meghívót elküldjük.
3163. V. P. Köszönettel vettük.
3164. 8z. 8. Egy kissé utána kell néznünk.
!! Vívmány!!
Wajdits Jó Z 8 8 f könyvkereskedésében
Nagy-Kanizsán megjelent:
FARSANGI FÁNK,
bábakenyér
(Kngclhupf)
es yt színült
készítési titka. Irta:
POUQUET JAQUE8.
Ill-ik Napóleon udvari P~>«xakic»». Reményi toldalék- éa .-.zalon-nás pogácsa, jó kalács éa azé-__narétes készítési módjával
bővítette: egy magyar nő.
E díszes kiállítású müvecskének ára GO kr. Postai rendelések 70 kr. beküldésével ajánlva bérmentesen küldetnek. Ezen több magyar nőtől megpróbált éa tökéletesen sikerült sütési módot ajánljuk hölgyeink figyelmébe.
naptar
Deczember 15-tel deczember 21 lg 1878.
Hó- ás heti-nap Kath. és prot. naptár (i ö r ö % naptár te ntj
50. János tanubizonyságáról János I. f
15 Vssáriap 10 Hétfő 17 Kedd IS Szerrin. 19 Csütörtök 20; l''éntek iá] Szombat K 3 Adveut. Etelka Lázár Kántor f Nemesius Atnon f Tamás f 3 A 2Ü Sof 4 Borbála 5 Sabhas 6 Miklós 7 Ambros 8 Pxtap. 0 B. a fog á* FZ n
Felelős szerkesztő: Batorfi Lajos.

Elismert kitűnő hajfestékszer
*zülke és barna li »jszinuek. "9C
Haiinie (Jircassien.
Ezen balzsam h/. ősz hajzatnak előbbi színét visszaadj* r i A hajzat f kete fest--, ere , ; IVegrin.
Kzen haj testékszer minden hajnak szép és teljes f.-keto szint ad, mely a mosás által egész tökélyben lép elő (710 I 2 — 4) Kaphat" minden elegáns kereskedésben, hol illatszerek ártiliainak.
Treu, Nuglisch és társa utódai, Thies Károly
<-S. kir. udvari ill.lttszer-áril-g} ar B C S b o n.
PILEPSIA
nyavalyatörés irá^ilag gyógyittatik I)r. Killisrli »pecialista által I>r*sdában
Neustadt (.Szászország
Már tnbli mint 11.IHKJ /«ikerrel gyó-gy it tátott. 731 6-12
——
FERENCZ JÓZSEF
keserüviz-forrás
-I
0
— I
o>
1
c
lcgtartalonidiisabb és leghatásosabb budai keserűvíz.
Kapbatö N.-Kanizsán : Strem és Klein, Rosenberg és Weliscb uraknál, valamint minden gyógytárban és fiiazerkereskodésben.
Reudes ailag: egy fél borospohárral.
Dr. Tanzer fogorvos,
előadó tanár Gráezban az egyetemen.
í''s. k kitiinletett szájvíz Antisejttikon egy iivfgg.-l 1 frt, 1 katnlya f.igpor kr, 1 adag fogpasta ík) kr, 1 csomag pasta 30 kr — iuk oldalról keresettek és igen dicsérve lettek A gazdagon befolyt elismerő levelektől eltekintve megjegyeztetek, hogy ezrn fogóvsvrek Ausztria-Magyarország minden városában kaphatók és megr«-i d.dhetők. E*en óvszerek nagy mennyiségben Olaszország, Oroszország sót még Amerikába is küldetnek.
Fraktár Nagy-Kanizsán :
(720 10—12)
Práger Béla gyógyszerész urnái.
3 Özvegy I nkey Kálmánná rigyáczi lakoso nagysága részé-1 ről közhirró tétetik, hogy azeszteregnyei községbenMevó ven-1 dógló, melyhez 14 hold fold és rét tartozik, a husvágási -és borméréhi joggal jövő 1879. évi januárius 1-től három évre bérbe adatik, a bór összeg és egyéb feltételek Tóth Lajos kanizsai ügyvéd irodájában reggeli órákban megtudhatók. (756 3—3)
1878. évi november 1-től
a posta Illeték csomagokért egész 5 kilo tel|s«lyty Trlesztbil Osztrik-Magyarhon minden postaállomásába rsak 30 kr, s igy mindenkink alkalom adatik kávét, rizst, csemegét, főzeléket Stb kisebb mennyiségben - nagyban eladasi arakért rendelhetni. (753 4—10)
la Ceylon legfinomabb gyüagykávét kilónkint frt 180
la „ „ Plant
la, , natív „
la . arab valódi nocca »
I a , legfinomabb Java kávét
krajezárért küldök 4"/« kilo teljsulyu zsakben az" ár
Kimerítő árjegyzéket kívánatra bérmentesen küldök.
fi 1.70 n 130 „ 150 , 145 ■táavéteiével
Siapr
a. T p i © § t
Van szerencsém tisztelt ügyfeleimmel és ismerőseimmel tudatni, hogy ügyvédi irodám és lakasom mától fogva a királyutczai 10, számú Blau Lázár féJe házban van, (7G0 1—2)
N.-Kanizsán, J 878. évi deczember 10-én.
Garai Benő,
ügyvéd.
Guilletin-szecskavágógép.
Ezen általam 1859-ben feltalált éa nagy számmal gyakorlatba vett, többszörösen javított, ló és szarvasmarha takarmány szecska vágógépet, bátorkodom a nagyon tisztelt földbirtokos ét gazdász araknak emlékezetükbe hozni én ajánlani.
Árjegyzék ós a gépnek rajza kivánatra azonnal megküldetik. Számos becsei megrendelésért kéri (762 1 — 3)
Gyártulnjdonoü in Leinitx, tuterntejermnrk.
(Szives megrendelés német nyelven kéretik.)
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM
< • - *
ZALAI KÖZLÖNY
DECZEVÍBRK 15 én ÍR7R.
Hamisítás ellen minta és védjegygyei biztosítva.
Gyermekek örüljetek !
Ki gyermekeinek karácsonyra nagy örömet akar szerezni, vegys meg általánosan kedvelt
1! karácsonyi bazárunkat! I
a hallatlan ol- J. frt fifí kr O P meIy Bs8"?lrt
csöságu áron a H b Uü 1VI. U. tí. A következő
87 tiarab legújabb franczi játékszert, mindenkoru tink ói leányok
Számára kaphatja, és pedig :
1 párisi variété-szinház, nagyon mulatságos és szépen díszitve.
1 varázs-ládácska. belsejében elfogott basával, ki megszökni akar.
] mikulás, különösen hatásos karácsonyi alak, »»gyutt.nl cziikor-
ka-tartó is.
25 briliáns karásconfa-díszítés, egészen újszerűek. 1 zongora, szép és elegáns, vagy 1 njonnan feltalált Metalophon, melyen egészen fiatal gyarmekeka legszebb darabokat játszhatják 1 khinai gépezettel, mindig szorgalmatoskodva és iievetést előidézve. 25 briliáns gyertyatartó a karáosonfára 1 japáni kioszk, mttdarab, belsejében mozgó és ékekló kolibrival 1 bohócz, művészi kivitelben, a legszebb mutatványokkal. 1 erdei rém, mely parancsszóra a nyelvét öltögeti. 25 tarka kivilágitási gyertyácska. 1 bábu a kocsiban, elegánsan öltözve, mely kocsikázás közbon mozog, rángatódzik és kiabál.
1 ó-római kocsi szerszámmal együtt.
2 doboz kitűnő tartalommal, mindeakora fiuk és leányok szá-mára. (743 6- 6)
d.irab. Valamennyi ittten felsorolt 87 darab eredeti franczia jwtéktárgy ára együttvéve csupán 4 frt 65 kr.
CZ1M: Premier Depot de Vienne, Bécs, Ileinrichshof, 8 — 9. raktár.
Vidéki megrendülések utánvét mellett pontosan eszközöltetnek.
OUg7» kisdis)
FérügyöngeHNég
37,Jc Kiadás
Az finmra-oTM
Lanreiitin» mi
TanirtAdo Icrüik «ura&ra minden korban, -<«>f;.|r
Gyöngességiállapotban
Uizonyitékúl, hogy * Yilafjbirt mú minden o «uibin oddis; meíjelont k nyrot Wúlh-ilül.ptr^nd" Wx felemlítem. ho^y Laurrntin» muro mar i* 6 nletfonnyelvi rorrfltáiokban mojjjH.''nt < ennél íofra fgyébb loldíc*ér«"!«rf nem -zoral.
Aj eredet I k Inda* l.aurentliis t-1I.lpc-r-ben ejj-jTiyoIcadrctü 23L'' lapnyi liorotlwn <Vi honcitani ibrákk»l minden k''''>nyrkere*lcod<r«1w»n de sr.T/iiiii-1 is Leipzijj. Sophicn*tr&»«4 Ti: meeTend«lteih«t:k. Ara 60 Kr. o. e. a

(752 4—24)
stttíV,
G y o m o r - s ó
(Emósztő-por)

Behau
a n
GyulátóL
Az országos gyógvtár tulajdonosától Stockera-i.
I
Orvosi tekintélyek elismerő nyilatkozatai szerint a legismertebb fűszerek összetétele által, különös hatású gyógyk ¡vonatnak bizonyult be az emésztés és vértisztulásuál, valamint ezek következményeinél, úgymint a fölösleges gyomorsavnál, étvágyhiány, gyomorh-v és szorulásoknál Hatályos szer gyengeségi állapot ellen nők és gyermekeknél : , halvány arezszin, lesoványodás. sargaság és köszvény ellen. Folytonos használat által c* az egyedüli biztSs szer, buskolyság és lépkóros ko- i délyhangulatnál.
A „ Medicinische Wohenschríft" április 15. száma a következőkot irja: .A stockerani gyógytárból való gyomor-só hasznos szer emésztési bajoknál, pyomorgyengülés és hurut>iál, valamint az étvágyhiány stb.-nél , | igen jói működik, eŐt tübb mint jó hatásúnak bizonyult bo. — Ossze-; tétele a legpróbáltabb fűszerekből oly kitűnő hatású, mely a legújabb időkben elóször jutott köztudomásra. A sikert láthatólag idézi elő, és túlszárnyalja azokat, melyek eddig a haszonrafordiÚsnAl ólcretttek ; 1 és igy Tlindeuki. ki tudja, mily határozottan károsítja az egésr.*ég.-t a háborgatott emésxtos, és mint rontja le a testi állapotot, nem fogja egy ily s»ernek hatásosságát félreismerni.
Egy doboz ára 75 kr. Vidékre utánvétel mellett a legkevesebb két doboz rendelhető.
Valódi minőségben Nagy-Kanizsán raak P r á g e r Béla gyógyszerese urnái kapható. (7UÖ G—10)!
I
Tudővész és sorvadás
! ellen mint leghatásosabb szer x Hoff Jájioti cs. kir udvari H/állító - ( Bécs, (iraben, Brátinorstrasse 8. — maláta végykészita-.ényei m:ilátaki-vonat-i-gészségi sör. maláta-csokoládé ajá»lt»tik, melyek több mint ">íXH> | orvos és végtelenül számos felüdült beteg elismerését vívták ki .''W év alatt. — Egy titkos szer, mely jeles értékű ildvsr.er miuden:.cn:Q mellbe- ! tegség és sorvadás ellen: a HofT-félc malátaszer Tüdővészlo n szenvedő 32 éves leányomat gyógykezeltem vele. A maláta-vegykészitmény, a ma- . látacsokoládé és rnell-malátabombon folytonos használati folt linóén csök- | kenté a betegség minden jelenéseit és a gyógyulást teljesen elő- | mozditá. I>r. Sporer, cs. kir. kormánytanácsos Abbi&siában Utóirat, j Házi orvosunk utasítása folytán kérek egy kis beteg részére 2 iont malátacsokoládét és 1 font maláta-bombont küldeni.
Mő/imrr, k. távirdatiszt. 735 5—M
— A valódi Hoff-féle maiátabombon kék pahirhau van
Kapható Nagy-Kaiiizsán Strcm&Klei n és II.....n-
b e r g & W e 1 i s c b, T a u b e r ífe S c b w a r z és 1* o 1 I . k & S t e i n urak fiiszerkereskedéséb-n. — Zala-Egerszegcn I) a r á i. s József ur gyógyszertárában.
Ismeteiadók kedvezményben részesülnek
TITKOS BMSÉGEK,
különösen
férfi-tehetetlenség,
magömlések, hugycsőfolyások (maró befecskendezés nélkül) hólyagbántalmak, bujakóros daganatok, bőrkiütések, ha még oly" idültek is, továbbá köszvény, fehérfolyás, hószámgörcsök, a hivatásbani megzavará* nélkül, a leggyöngédebb módon, hason-szenvi szerek alkalmazása által bámulatosan gyors és gyökeres gyógyításra találnak.
Sok ezer szerencsésen kigyógyult egyén köszönő-irata kézzelfoghatóig bizonyttja ezen gyógyrendszer áldásosságát.
A gyógykezelés levél utján is történhetik. Gyógyszerek kívánatra megküldetnck.
3Dr. ERISTST L. Pesten, két-sasuteza, 24.
Ugyanott kapliató a hircs, rniudenki számára nélkülöz-het!cn könyv: PAz Önsegély, moly oktatást ad a nemi viszonyokról, ifjúkori bűnökről, tehetetlenségről, stb és biztos véd-szert tartalmaz ragályozás stb. ellen. (Ara ''2 frt ) (731 7 —9)
f B Ö S \ I A f
és Herczegovinaba lett k behiva legjobb munkásaink, minek k-"> vetkeztében kénytelenek vajjyunk
©gy Ci-ina ezüst-áru gyárunkat *TPB
vúgloe beszüntetni és temérdek di.-7.es ihina-ezüst gyártmányainkon sied''lmcsen — a gyári árakon mélyen leszállítva — túladni. Kimerítő árjegyzékek kívánatra ingyen é* díjmentesen küldetnek.
Leszállított árak.
elóbb most
tí drb kávéskanal 1.50
6 drb evőkanál 7.50, 2 80
,1 <lrb asztali-kés 7.50, 2 80
r, drb asztaii villa 7.5C», 2 80
j drb. levesmeró 6—, 2 30
1 drb. tejs/.edokanál 3 50, 1-50
1 dri> ezukortartó 14 — 8
1 drb. vajszelencze
1 pár gyertyatartó
»i ilrb ki''szsámoly
1 drb ezukorfogó
6 drb asztalike8.
t) drb ugyanolyan villa r>.— 250 1 drb. sótartó —.70
előbb most
5.—, 2 H._, 3, .''>.-, 2 70 2.50, I —
6.—, 2.50
Legújabb gombparnitur géppel 1 frt. 1 drb. czigarett-dohánytartó 2 frt. Továbbá diszos .szeleiu-zék, kávé- és theakannák, tálezák, asztali diszek. fűpgő lámpák, ezukorhintők, fogpiszkál »-tartók, olaj és ecxetkészletck és sok má.« tárgyak ugyanoly potom-árakon.
(605 12—12)
Kiilöten figyelembe veendő: •> drb. evőkanál, <1 drb. "kés. ö drb villa, 6 drb kávés kanál mind a 21 drb csinos tokban 21 frt helyett csak 1" frt.
I''gyanaz, britania-czüsthól mind a ilrb. diszus tokban csak 7 frt Megrendelések Utánvéttel gyorsan és pontosan eszközöltetnek.
Wien. Hotlienlhnrnistriisse
%
o
ti
-K *
* «
«K
«K *
M
M *
M
-K *
« * * *
WAJDITS JOZSKF
k 5 n ) vkereskedésében Nagy- K a 11 i z s á 11
megjelent és minden könykeroskedésben kapható :
Hallj nli
Halljuk a szép szót!
Magyar felköszöntő (toast) könyv, szerkesztették Wajdits József é« Bátorfi Lajos. Harmadik javított és tetemesen bővitett kiadás, mely kötött w kötetlen mindennemű felköszöntést tartalmazván, diszes kiállitáan ^s tömött tartalma, ugy hasznos és mulattató voltánál fogva mindenkinek, de különösen az ifjúság ügyeimébe ajánlható. 380 lapra terjed s diszes kiállítású Az I-ső kiadás 1500 példány egy év alatt, a második 2000 példányban rövid időn kelt el, mely eléggé bizonyítja e könyv életrevalóságát. A keménykötésű könyvnek ára 1 frt. 80 kr — Tartalom kivonata: Klószó. Költemény. A toaszt eredete. A hazára. Diszünnepélynél. Diazebédnél. Hölgyekre Családi ünnepélyeknél. Keresztelőben Születésnapon. Névnapon Kljegyzéskor Menyegzóben. Beigtatásnál. Egyleti ünnepélynél. Vegyes köszöntések Összesen 243 felköszöntést tartalmaz.
Kiért emeljük a pohárt ?
Magyar felköszöntő könyv. Szerkesztette Hajgató Sáudor. Ára diszes kemény kötésben csak 1 frt Kr.eo eredeti felköszöntéseket tartalmazó kötetet ajánljuk a n. é. közönség kiváló figyelmébe.
Rajta fiuk vigadjunk!
KözkedveBbégü dalkönyv, ötödik bóvitett kiadás. E nagy szorgalommal összeállított mű kfizel 1000 válogatott dalt taltalmaz : njjonan feltalálható magyar opera és operetté dalokkal bóvitett mű, szines borítékkal kötve, csinos kiállításánál fogva is kitűnő, mondhatni : a maga nemében páratlan mű, mely már több mint tizennyolezezer példányban forog a közönség kezén. Ára a 800 lapra terjedő könyvnek 1 frt 80 kr. aranymetszésű diszkólés 2.60 kr. Gyűjtötte W ajdits József. Tartalma Honfidalok, katonai dalok, indulók, termeszetdalok, románczák, élez- és gunydalok, szerelemdalok, bordalok,tánezdalok, rab- és duhajdalok, idegen dalok, opera és operette-dalok sat
Rajta nul£ vlgadjunlt!
Magyar dalkönyv olcsó kiadása, 90 kr.
Rajta leányok mulassunk!
mulattató kézikönyv, magyar hölgyek számára, gyűjtötte Wajdits József. Ajánlható mindkét nembeli mulatni vágyó közönségnek, mind béltartalmára, mind pedig külsejére figyelem fordíttatott, ára az 500 lapra terjedő, szinnyomatu borítékkal ellátott könyvnek l frt 60 kr. Aranymetszésü diszkiadásnak 2 frt ♦>0 kr. — Tárulom kivonata: Hölgyeinkhez. Az egészségről. Pipere asztal. Öltözéksxoba. Illemtan. Jeles mondatok. Nónevek. Virágnyelv. Szinnyelv. Szavalmányok. Adomák. Kérdések s feleletek. Kártyavetés Emlékkönyv. Névrejtő emlékveraek. Társasjátékok. Tréfás mulatságok. Tánczkönyv és záradék.
Hajta párok tánexoljunk!
Lakatos Sándor tánczkönyve, mindkét nembeli ifjúság számára. Kiadta Bátorfi Lajos Lakatos Sándor arczképével s a szöveg közé nyomott tánczábrákkal, diszes czimborákkal. Kemenykötésü mú ára 1 frt 40 kr.
Szegényből lesz gazdag
jó számvetéssel, jyors ós biztos segítő minden adás- és vevésnél, ''/» krtól kezve K> frtig Hvi jövedelem 1 írttól lOoO frtig. Teli és üres hordók megmérése kiszámítása A gömbölyű fák kubik tartalmának meg batá r oz Lath at ás ár ó I i táblázat A s.ily mérté kek vámsnlyr való átváltoztatásáróli táblázat. Cselédbért és árendát mutató tábla. Kllési és kotlási idő számítása. Törvényszerinti bélyegrovat. Táblázat a fat.lr.s ki -.zárnitasáhox. A lovak fedeztetése-, a birka üzetésc-, és a póbék eöraetésének eredményéróli táblázatok. Ára kötve e díszesen kí.illitott zsebkönyvnek «.)0 kr
Egyiptomi álmoskönyv.
Nagy legújabb egyptonn álmoskönyv 192 lapra terjed.", 600 képpel, tartalma : rázata. Titkos kaballa, nagy művészet. Maltai kereszt. Lépcsős kabnlla Nagy játék árszabály, Ara 50 kr
Alom msgya kereszt. Sur''«-
Tienormanfl
A hires erigánynő israzmondó kártyája, 32 *zii:ez»tt kártyával, magyar aláírassa! és szöveggel, ára fiO kr.
Egy tarisznya ostobaság!
Humorisztikus eszmék, ötletek, élezek egyvelege Gyűjt. Nevető Vilmos több felfedezetlen tudomány professora, ára díszesen kötve 1 frt 40 kr
Ungarn im Spiegel deutscher Dichtung.
Magyarország a német költészet tükrében, diszes kiállításban fűzve 1 frt 80 kr., elegáns diszkötésben aranyozva 2 frt 80 kr.
Dr. Rriegler .Mór: „Önmentő"
vénymintékkal mindkét nembeli betegek számára, ára 90 kr.
Dr. Kriegler *l«r: Az «*lv<''sxet< idegrrónek viaftzapotlän«,
vénymintákkal orvosok és betegek számára, ára 90 kr. Mindkét füzet egy kötetben, diszes kiállításban, 1 frt 60 kr.
e t) e 1 H
Újévi, név- és születésnapi 8 « ¿let egyéb viszonyaira alkalmazott köszöntések, kötött ég Hoffman Mór, díszes nyomatú "keméuy kötésben, ára 1 frt.
kötetlen beszédben. Irta
Vedd szivemet szivedért!
Szerelmi levelező könyv, alkalmi levelezések változatos gyűjteménye, szerelmes párok számára, Szivélyesitől. Csinos borítékba kötve, ára 1 frt ''20 kr.
VldóM
Juháfti: Szrpirásí mintalapok.
ára a 15 íratlapnak
közép, reál, polgári é3 felsőbb iskolák használatára, magyar és német, csak 28 kr.
Gyönyörű magyar kath. imakönyvek mint. Mannáskert iiüvössRfl ösvénye, lelki vezér többféle kiada&baa 40 krtól kezdve 12 frti''g. papir. bor. selyem es bársony kölesekben.
A fentebbieken kivfll megjelenik minden évben Wajdits József nagy képes népnaptára körülbelül harminezhatezer példányban, ára 50 kr., 40 kr. és 25 kr.
Megjelenik kzrácsonkor : „C9 O k o r és b i 11 i k o m !*'' magyar köszöntő es felköszöntő eredeti költemények. Irta: Városy Mihály. Második tetemesén bővitett kiadás. O felsége által 10 arauynyal kitűntetett mii ára igen díszes kiállításban kemény kötésben csak 1 frt 40 kr Díszkiadás arany metszésben 2 frt 40 kr. Továbbá „A fánksiUvs titk''t.*'' Irta: Kouquet Ja<jne«, III. Napóleon udvari főszakácsa néhány étkek készítési takaivul Ara 60 kr.
megrendeléBelc: posta fodultá-val gyorsetn eszközöltetned
Wajdits József könyvkereskedő Nagy-Kanizsán.
tizenhetedik évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY.
DECZEMBER 15 én 1878.
11 Legnagyobb ékszerraktár Nagy-Kanizsán! 1
MILHOFER JÓZSEF
ékszerész,
j önt cz a a városház átellenében.
Dusán felszerelt raktáromban a legújabb izlésteljes gyémánt és arany ékszerek, úgymint egész ezüst készletek kaphatók legolcsóbb árak mellett.
! ! Részletfizetésre is eladatik ! !
(lyémánt gyurük n valódiság jótállása mHlett 1 (). —tói felfelé. Nő arany gyűrök 1.50 ,
Férfi „ „ Arany jegy gyűrűk Arany medaiHonok-Arany keresztek-Arany garnitúrák Arany karékok Arany óralánczok Aranynyal doublirozott ezüst ékszer függők 2.— „ Mrdaillonok tl 3.- , keresztek tl 2.-
Kziist evőkanalak 13 próbás ezüstből tl 1.70 latja.
Minden nálam vásárolt ékszertárgyak a kir. fémjelző hivatal ellenőrző próbájával el van látva.
Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek, nem tetsző tárgyak készségesen kicseréltetnek. (748 5 — 7)
oooooooooooooooooooooo
NI
OLL SEIDLITZ - PORA.
fi ^ i nlrb-Ar «l°boz czimlapján a sas
V^StlK aKKOr V <tl(>til9 ¿„ ¿n n<,k szorost tntt ctégem van
lenyomva.
Büntető bírósági ítéletek ismételten eonstatálták ezégem és. védjegyem meghamisittatását azért óva intem a kívüliséget a« ilyen hamisítványok vásárlása ellen minthogy azok caak ámításra vannak ««ámítva.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o. é.
Valódi minőségben az x-el jelölt czégeknél.
2.50
r"
5.— 2.— 10.-15.-22.
CRANC2IA BORSZESZ SÓVAL.
A legmegbízhatóbb önsegély*« szere a szenvedó emberiségnek | miudt-n belső és külső gyulladásnál, a legtöbb betegség ollen, mindennemű sebesülések, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek és nyilt sebek, rákfekélyek. üszök, sxomgyüHadás, min"3 ennemü bénulás és sérülés «tb stb. ellen.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é
Valódi minőségben a f-tel jelölt czégeknél.
lORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
DK rolni M. és társától Jiergenhen (Norvégiában^
Káén halmáj-zsírolaj valamennyi, a kereskedelemben előfor- [ dnló faj között az egyedüli, mely orvosi rzélokra használható.
Ara egy üvegnek használati utasítással I frt o é.
Valódi minőségben a *-al jelölt ezégeknél.
200.000 forint
karácsonyi- és ujc\i ajándékul
melyet
SRAUSS A., Bécs, Rothenthurmstrasse 21.
mm és mmn keleneyegyár
a biin- :i t''iiarli''S Krén-s és tár*a-féle gyári ez«''" csődtömegétől átvett •''•sszárnrakt-''-r női, uri, leány és gyermekruhák, vá*7.nak, :iixtali ruhák stb <>■/.. k közótt kiállítási darabok a pári-i világlár latból, általában s»lid árukat, nagy és kis monnyis-''gben a gyári áron |el,*iitékeiij r-n .-»hil végeiád. Az titánt ét«dlel mngvett és m-m te tsz«" tárgyak k.''•''/.-<•''g£-l vissraváltatnak vagy j« >sia fordultával k irs<»» élti''tíick.
A szerencsén.*k alkalom nyílik mert iniiul.n t. megrendelő :;n iit. áru bevásárlás Után jelentékeny leengedésben ré.sy.*«iil. A |e..»ge,1.''s< k állnak a k«~ vMkrr." eredeti utalványokból. egyeduli tulajdoitjxggal a* ezekre oső nyereményeknek ar. alanti s.>r"l-''i-/••sb >z pedig
:;o frt i*
•10 .
7:*» .
lo<) .
I.O .
i.-rii
Egy megrendelésnel
y Ii.''t>í eommunál sorsjegy HX> frt f."«ii> ••remény, magyar juialéksorsjegy 150.000 frt. .
lM''.-t iki hiudsorsjfgy 2«i0.iH)o frt or« d.-ti tuailandi sorsjegy 1 • K> (M>fi frc. ., , , vcjt''in-.y.ei M»r;»j"gy 100.(*)0 fre.
ff^- Kgy a kir.ikal ablakból ÖHsr.cállátott rés/. mn:ile:iiieinu ..... és n">-l''elien libák, úgymint: inge!:, nadrágok, <«>rsHtek, téli l»:»r«-ln-1 és strtixnadrágok, corset és mellén) kék stb. ilurnboiikirit e«ak 1 Irr prUftinárért adatnak el.
üti r.s liói ingek a legjobb ebifíouból, redő", i'':<iita-i<- •''•: 1/ i slikk-It mellel ft 1 ..»,<>, L\—, 2 50, — és ::.f.O
j{ ! . < roton és oxfort ingek ft 1 50, 2 —, 2 5o és : fr^ i /i vászon ingek gazdag redő, Innta-ie, gilct es stikk«*lt
ft , -r>° 3. . 4 —• r'' —
l''rí alsó nadrág a l«gjc»bb vászonból ft. I.:*»4''. és 2 — Teli nadrág és mellénykék parebet. stru\, eastor, llatiell stb -ból ft 1.60, 2. , 2.:"H>. .» , :J.f»0 és A.—.
Női min der, a legújabb és legfinom il»b, feh-''r és bn rr.ii«zin. valódi anpol kaprsnkkal, ft. 2 :''»<». —. :j.f.O, 4. , f>. és 11—. Zsebkendők '' 12 «Irl» szegély ly. I ft. 1. .2 és 2 :Vi 1Y di b rás/.onból ft. 4.í>o, :">.—, 6.— és 7 12 drb fehér vászanból fu 2. — , 3 —, 4.—, f>, 6,7. Női ingek, chilfoiiból gazdagon dís/.itve és »tikkelve, ft. 1 50, 2, 2 f><\ és 3. — Legjobb vászonból egyszerűen ft. 1 50, 2 és — Ugyanaz ¿arda-gon díszítve és stíkkelve ft. 2. - , 2 50, , 3.f»0
WMHSM > r> —
Női hálóingek hosszú njjal ft 1.50, 2.—, és 2 50. — Ugyanaz
gtikkeive ft. 2.60, 2.50, 1.f,0 és 5. Női alsó szoknyákvCbiffon és barchetből »t 1.50, 2, és 2 60, ga.-dagon díszítve ft. 2. 2.50, és 3. Stikkelt ft. 3, 3.50, 4 60 és 5. gyapot .szoknyák és flanell nadrágok Ü. 2.50, 3, 3.50 és 4 hálószoknyák ft. 6, 7, 8, 10, 12, 14, egész 20-ig. ——» —'' Női corsettek és nadrágok elliÍTorból, batiszt és par-e.hetb • I gazdagon díszítve, stíkkelve egyszerűen ft. 1, 1.—50, gazdagabb ft. 2, 2.50, 3.3.50 4 és 6. Gallérok férfiaknak ft. 2 ós 2.50 turzatonként. , nőknek ft 3 és 3 50 „
Kézellők tnczatonként 4 frt. (7f»y 1 - 7)
Uri és női harisnyák ft 3, 4, 5, 6 és 7.
tí drb. lep^dó varrás nélkül ft 10, 11, 13.50, 16, lö, 1 ü és 20. 1 zsinórbarchet 30 rőf, piquebarchet 20 rőf, chiífou, giadl és
nankings 30 rőfös ft. 7.50, 8, 10, 11 és 12. 1 turzat törülköző kendő vagy szervietták ft. 3, 4, 5, »i, és 7. 1 nagy aszta,teritő, fehér vagy színes ft. 1, 1.50, 2. 2 —50, éa 3. 1 asztalteriték, fehér G személyre ft. 3, 4, 5 és 6, 12 személyre
10, 1!, 12, 14, 17, 1''.» frt. 1 vég házszövetü gyob s 30 rőfös ft 5.50, <i 7 :>0, S I v''-g rr^as gyoles 4ü rófös 16, 17, I-M, ly frt. 1 hollandi vagy irlandi gyolcs 50 rőfös ft. 18, 20, 22,24, 27, 30, A''S 1 vég rnmbnr^í e -b-s 6-1 rőlös tt 24, 26, 28, :«>. :i4. 37, 40, 42,
Raktárak: N.-Ranizsa (x) Práger Béla győgy. (xf) Rosenberg József, (x) Kesselhofer József, (x) Kosenfeld. (x) Belus József! gyógyszerész — Z a I a - E g e r s z e g (xf*) ,Gyógyszertár a Szt. lé- j lekhez — 15 a r c s (x; Dorner S. C s á k t o r n y a (x) Göncz L. v. gyógyszerész Kar ád Meruatzky A. gyógyszerész. Ív apus v ár (xf#) j Kuhn J (x) S.-hröder Sándor gyógy. Kaproncza (xt*) Werli M. gyógy. K ő szeg (x*) Csacsinovics Ist. győgy. (x*) Küttel Ist. gyógy. Keszthely (x) Schleifer A. (x) Wünsch F. K ö r m e n d (x (") Rátz Ján. Szombathely íx) Pillich Eercnc* gyógy. Sopron ^x) Mexey And. gyógy íx) Molnár L gyógy. Vorőczo (x*) Becs J K. gyógy. Bánó k-S z -G y ö r g y (x) A. C. Kibic gyógy. Zágráb (x) Mittlbach K. gyógy (\) Irgalmashoz gyógy, (x) Hegedűs Gy. gyógy, (x*) Perklet Ján. gyógy. Szalonnk (x) Schwarz Gu>xtáv gyógy. Kar ad (x) Uo. lilitz iHt. (x) Beritátzky A (562 40 —40)
Császár királyilag országosan engedélyezett
mosd és vászonáru gyár.
& BXJDXE
K K udvnií szállítók — Főraktár Bécs, I. Tuchlauben nr 13
hírneves bevásárlási forrás, mindennemű uri, nól és gyermek feherruhák vasznak. asztali ruhák es zsebkendőből a leg-olesóbb ••r<Nd''>ti gyári árakon
A 115 lapból álló s :;íHi rajzzal, menyasszonyi, gyermek és c.swesetiiö ruliák mintáival ellátott minta árjegy. ékünket ingyen és bérmentve küldjük meg. .Ml ind.i raktár t;>
M''-ltn mb-lévk
''tii U J
dvii Ii
ím
IL
utánvét''I in. Ilett leljcsíitetnek.
■ B ■ ■ ■ i B ■ I
■ ■ ■ É
v:
m''"»r menyasszony í ruhák ból
Jelt''iili''konyen le-«/.álIitoU áru'' 1()0Í)0 tuorat fehér és «-/in<>s vákzon és batÍKzt »sej, kendők
SV K il 1 ö n-
1 egesség: ba-tintkendők, bo:zőtt, valódi színii sz gély és stikkelt. e|«igaii" natry belükkel, be szegvo és megmoRva 4 drb csak 1 fit. (A* egész abc-o elő létben van.)
(761 1—20)
VV.VW
Pályázat
Nagyméltóságú Tolnai gróf Festetics íí y ö r ^ y ur ő rxollcntiája laranyi urodalmához tartozó S /. v i) t I á s 7. 1 ó i ]> u s y t ú n fol)ó évben épült iskol&bani tanszékre pályázat n y i t-tátik.
Ezen állomással 41)0 forint é\i fizetés, lakás és 4 öl tűzifa járulék van összekötve. (758 2 — 3)
Pályázhat a népiskolára tanképesitett nőtlen f é r f i u, ki oklevéllel bir.
A kérvények f. é. deczember 18-áig alulírotthoz intézőn dók.
Taran y, u. p. N.-Atád, 1878. nov, 20.
Belus Károly.
WWWJVW^WWAW
Jogosított birtok eladás
vagy
bérbeadás.
Zalamegyében Dobri helységben egy cserépre fedett lakház telekkel földekkel, réttel , bükkös erdővel, három szőllóvel, hegyi hajlékkal, két préssel, borokkal, üres hordókkal eladandó. Bővebb tudósítást Kőszegen Jósa Rezső tulajdonosnál vehetni. (757 2 — 3)
Mindenkinek
oda ajándékozzuk
a legszükségesebb likzl eszközöket, u. ra.: kávi^B- és evó-kanalakat, késeket és villákat, stb. stb.
A mostanában megbukott nagy britania ezüst-gyár csődválasztmányától fölszólittattunk, hogy a nálunk rakfáron levő valamennyi britania »züst-árokat a csekély fuvar- és munkadíj negyedének megtérítése mellett elajándékozzak.
A mindeu egyes czikkné! kiirt árnak beküldése, avagy utánvétele mellett csupán az Angolországból Bécsig járó szállítási díj és a munkadíj egy csekély részének megtérítése mellett mindenki a következőket
SV* Ingyen kapja.
6 drb. brítánia-ezüst evőkanál, 6 drb. ugyanily kávéskanál, összesen 12 drb. ezelőtt 0 frtba került, most mind a 12 drb.................. 195 kr.
6 drb. británia-ezüst asztali kés angol aczéléllel, továbbá
6 ugyanolyan villa, összesen 12 drb., melv ezelőtt 9 frtba került, most mind a 12 drb .".... 3 25 kr. 1 drb. tejSZedŐ-kaBál, tömörsulyu, ezelőtt 3 frt. most . — 85 kr. 1 drb. levesszedö kanál, legsúlyosabb fajú, legjobb britá-
nia-ezüstből, ezelőtt 4 frt. most.......... 1 25 kr.
Ezenkívül díszes asztali gyortyatatartók, pároukint 1 frt, 2.-, 2.50, 3.— ; tálezák 50, 75, 80 kr , 1 frt és 1. 40 krajával; kávés vagy theás kannák & 2 frt, 2.50, 3.—, 4 frt; ezukorfogók á 35, 00, 80 kr. és 1 frt; cznkordobozok á 2, 2.80, 4 —, 5.50,
7 frt; ezukorszórok á 25, 45, 75, 97 kr., 1 frt; eczet- és olaj-caraffinák á 2.50, 2 80, 3.50, 4.75, 5 frt ; vajdobozok á 75, 95, 1.70, 2-80, 3.25, 4.— és még számtalan tárgyak.
Különösen figyelemre nieltú.
<5 drb. asztali kés legfin. británia-ezüstnyéllel, angol aczéléllel. G drb. ugyanolyan villa, G drb. nehéz kitflnő evőkanál 6 drb. ugyanolyan kávéskanál, összosen 24 drb., melyek ezelőtt 15 friba kerültek, most Ssszesen mind a 24 drb.T* frt 60 kr. Mind az itt fölsorolt tárgyak a legfinomabb británia ezüstből vannak készítve s azoknak fehéren maradásukért
W 15 évi jótállás vállaltat ik.
Igyekezzék mindenki megrendelését lehető leggyorsabban beküldeni, mivel előreláthatólag ily roppant olcsóság mellett, minden csakhamar el fog kelni. Czim és a cs. k. oszt.-magyar tartományok egyedüli megrendelési helye : a brltánia-ezüstflyár főraktára: " " (72« 9—12)
Blau és Kann I. Elisabetbstrasse 6.
Különösen figyelemre méltó a hírneves
Dr. Forti-féle
SEB-TAPASZ,
mely rendkivüli tfyógyereje, elválaszt/», érlelő 8 fájdalom csill Kpit<''> hatása által leggyorsabb, legbiztosabb 8 egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különaemü ba jókban. — Ily bajok a torokgyulladás, légcsőhurut, b ő r k é « barnaság, hártyásgyik (Croup, angina) mindennemű megsértések, harapás, szúrás, vágás vagy égés által támadható 8 e b e k, megíorrázások, darázs- vagy méhszurások, konok fekciyek, zuzatnk (contuniók) meg-lepö gyors fájdalomcsillapitás-nal — rögzött dagauatok, giitnök, tályogok, pokolvar, (carbunculus pustula ma ligna), megkemeny kedések, genyedések, vérkelések, minden mirigy betegségek^ görvél) es fekélyek, fagydaganat, ujj féreg, körömméreg, vadhús, tagszivacs, eaont-szu. kiliczamitás és megrándulások, helyi csuz; továbbá a aziilós folytáni lábfelfakadások és sebek, fájós, fekély-zett vagy már genyes női mell. — Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és méh fullánkja csupán ezen tapasznak rövid idoi használata folytán annyira előtűnik, hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nem sokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jelessége leghitelesebb egyének számos s különös kivánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a legfényesebben elismertetett — rendkivüli s legkülönne. mübb esetekben megpróbált hatásánál éa feltünü sikeres eredményénél fogva, melyek használata által még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított hírét kétsógbe-vonbatlanul igazolja.
Egy csomag ára 50 kr, nagyobb csomagé 1 frt használati utasítással együtt, postán küldve 20 krral több. Egy forintnyi csomagnál kissebb szállítmány nem teljesíttetik.
Központi küldeményező raktár: Pesten TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-uteza 7-ik sz. a. Nagy-Kanizsán: Práger Béla gyógy-snertárában, Bel ua Józsefgyógyszertárában, Alsó-Lendván: Kis Béla gyógyszertárában. Sümegen : Stamborszky L. Szombathelyen Pillich P. gyógyszertárban.
A t. cz. gyógyszerész urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felszóllittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FORTI LÁSZLÓHOZ czimezve: Budapest (Ráczváros, Bocskay-tér, 719. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít.
Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénabeni beküldése, vagy postai utalvány, vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesíttetnek. (658 21-50)
tizenhetedik évfolyam
ZALAI KÖZLÖNY
DECZEMBER én 1878.
{^Megjelent 36.000 példányban-»«
NÉPNAPTÁRA 1879-ik EVRE.
Kapható minden hazai könyvárus és könyvkötőnél.
Ara a kötött és irópapirral ellátott példánynak csak 50 kr. — Fűzve 40 kr. — Kis képes népnaptár esak 2ö kr.
Tartalom:
A végrehajtó és a falusi korcsmáros.
Török katonai őrház.
A kifkanizsai három szerencséden bucsujár¿''
1. Halljak a szép szót.
2. Naptári rész veres nyomással.
3. Felséges uralkodó ház.
4. Csillagvizsgáló észrevétele.
5. Száz éves jövendőmondó.
6. Boldog újévet, költemény Kelefy
Györgytől.
7. Varjas Pál né asszony. Néprománcz
V. Sárflfy Ignácztól.
8. Oh mi szép. Költemény Petőfi Sr-tól.
9. Bosniai véres háború és a magyar bakák vitézsége 8 képpel.
10. Kont a kemény vitéz.
11. Tihanyi halász. Népies beszély V.
Sárffy Ignácztól.
12. Az óriás kigyó.
13. Részeg világ. Költemény N. L.-tól.
14. Mulattató ördögségek. A végrehajtó
és a falusi korcsmáros, képpel. — Mi újság otthon? — A kapuezi-
nussá vált szamár. — Végrehajtók többé nincsenek a menyországban, képpel. — Baris a hétnyelvű szent-mártoni tudós asszony és a három szerencsétlen búcsújáró két képpel. — Vig temetés. — Kabát és a zsidó. — A százezer forintos leány, Költemény.
1"). Tréfák a csatatérről.
16. Emlékeztető naptár mezőgazdák részére.
17. Uj magyar népdalok.
18. Hasznos tudni valók, vagyis hogyan
lehet kis gazdából nagy gazdává lenni.
10. í''j cselédtörvény. Folytatás és vég**.
20. Jó izü ételek készítési módja, sza-
kácskönyv.
21. Országos vásárok.
22. Hirdetések.
Legolcsóbb és legélvezctcsebb időtöltésül ajánlja
Wajdits József 4000 példányra menő
magyar és német üölcsónlcönyvtárát
olvasási (lij liavonkint csak 50 kr.
iif''r'' £
Pintó fia Eszteregnyén.
A szerajevoi városi tanda.
¿ATTAt°
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
SAGT-KAMZSA, 1878. deczember 19 én.
Tizenhetedik évfolyam.
EGBtfc^----—lia
^j^Elóftietéil ár: HB
Jegész évre 8 frt.J
Elóflietétl ár:
Jegéaz évre
"fél érre . . 4 _ negyed évre - «
Egy xȇnt 1() kr
Hlrdetesek
6 hasábos petltsorbxn
7, usnsuászor ti s mi".len további soréit 5 kr. NYILTTKKBEN
soroltként 10 k: ért vétetnek fel Kincstári illeték minden
KÖZLÖNY
-w*áaa
1 A lap szellemi réizét p f illető közlemények a \ szerkesztőhöz.
anyagi réiaét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentre intézeudök : NAGY-KANIZSA ( Wltaslotház.
Bérmentetlen levelek, csak ismert munkatár saktól fogadtatnak cl.
(Kéziratok viasza nemi köldetnek.
mézxrt
gfiyv
jegyes hirdetésért kiiiöuf
í 30 kr fizetendő. k> előbb i ,Z A L A. - S O M: OGYI KÖZ IL.O ZXT Y/
N.-Kani/.RHváro» helyhatóságának nemkülönben a „n.-kanizsai kereskedelmi s iparbank", „n.-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanítótestület", a n.-kanizsai kisded-nevelő e^yesűletu, a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai külválasztmánya- s több megyei és városi egyesület hivatalos értesitije.
Helenklnt kétszer, vasárnap- s csütörttikön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Felhívás uj előfizetésre.
A „Zaiai Közlöny u mint eddig pontosan s hasonló alakban heten-kint 2-szer jelenik meg.
Hirdetések gyorsan s jutányosán közöltetnek.
Előfizetési ár az eddigi, t. i.
.Január— deczember egész évre 8 ft. .Január-június fél évre 4 ft. Január — april negyed „ 2 ft. mely összeg legczélszerübben posta-utalvánv mellett küldhető.
Hogy a rendes expediálásban fennakadás iu* történjék, igen kérjük az előfizetési pénz ideje koráni megküldését.
Teljes tisztelettel Xairv-Kanizsa, decz. 12.1878.
C J
WAJDITS JÓZSEF,
kiadó-tulajdonos.
Zalamegye tanügyi állapota.
T. Vizner Pál megyei s. tanfelügyelő összeállította a Zalamegye népoktatási állapotának táblás kimutatását az 187 7/8 dik tanévről. Ezen kimutatás szerint a megye területén van 385 iskola és pedig: Sáliami. 70 községi, 246 rom. kath., 21 helv. hitv., 2o ágost. hitv. és 20 izr. felekezeti iskola, melyeknél van tanköteles 6 — 12 évig 42779, 12—15 évig 14571 összesen: 5735U. Ezen tankötelesek közül elemi is-
kolába jár 20567 fiu 16637 leány, összesen 37204. Ismétlő iskolába jár: 4890 fiu, 3971 leány, összesen 8861. Felsó-nép vagy polg. iskolába jár 511 fiu, 123 leány, összesen 634. Magán intézetbe és középtanodába jár összesen: 90. E szerint az iskolába járók főösszege 46789. Iskolába nem jár: 5313 fiu és 5248 leány, összesen: 10561.
Az iskolába járók között vallásra nézve van: 37487 rom. kath., 3 görög kath., 1391 helv. hitv., 954 ágost. hitv. és 2432 izr. — Ezek közül nyelvre nézve: 33133 magyar, 623 német, 2005 vend, 6506 horvát.
Télen-nyáron iskolába járt 28129, csak télen 14139. Tankönyvvel nagyobb-részben elvolt látva: 31182, kisebb részben 11085. Fél napot egy mulasztásnak számítva volt 228943 mulasztás. Ezek közül megbüntettetett 1316, felmentetett 227627. Az elemi iskolából kilépett tanulók közül olvasni és írni tudott 6488, csupán olvasni 300.
Alkalmazva volt 516 tanító, kik közül 398 képesített s 112 nemképesitett. Tanterem van: 538, tanítói lak 391. — Müvelés alatt levó faiskolák száma: 86, iskola kert: 21.
Taneszközök: 377 fekete irótábla, 355 fali olv. táblák, 340 falitérkép, 307 földgömb, 246 természetrajzi és 36 természettani képek és eszközök, könyvtár 42, testgyakorlati készletek 13 helyen.
A népiskolai törvényben kötelezett tantárgyak előadásában az eredmény általánosságban kielégítőnek mondható.
Iskolai takarékpénztárak vannak a kö-
vetkező helyeken : bfüredi izr. iskolánál 14 betevő 4 frt betéttel, nagy-kanizsai polg. iskolánál 49 betevő 156 frt 70 kr., betéttel, kányavári rk. iskolánál 10 betevő 4 frt 20 kbetéttel, mihályfai községi iskolánál 44 betevő 220 frt 50 kr.. betéttel, zala-egerszegi f. leány iskolánál 17 betevő 182 frt 63 kr., zala-egerszegi polg. iskolánál 54 betevő 310 frt., betéttel. Van tehát a zala-megyei tankerületben iskolai takarékpénztár 7 iskolánál 211 betevővel és 884 frt 93 kr., betéti összeggel.
Az iskolák évi jövedelmének összege: készpénzben 194062 frt., terményekben pénzértékre nézve 55625 frt, összesen 249687 frt, mely származik:
1-ór. Iskolai ingatlan vagyonból, melynek összes értéke 234860frt, évi jövedelme pedig: 23936 frt.
2.) Tókepénzből, mely tőkék összege 18773 frt, melynek évi jövedelme azaz kamatja : 1496 "frt.
3.) Tandíjból, melynek összege: 40852 frt.
4.) 64615 frt állami segélyből.
5.) 60051 frt községi segélyből.
6.) 37303 frt egyházi segélyből.
7.) 21434 frt egyéb forrású jövedelmekből.
Az iskolák évi kiadásai voltak.
1.) A rendes tanítók fizetésére for-dittatik 184542 frt.
2.) A segéd tanítók fizetésére fordittatik 26639 frt.
3.) Fűtés, tisztogatás és javításokra 17530 frt.
4.) Tanszerekre 2847 frt.
Átvitel: 67018 frt.
* Áthozat: 67018 frt.
5.) Szegény gyermekek könyveire 1399 frt.
6.) Egyebekre 8496 frt.
Összesen: 241453 frt.
Midőn Zalamegye tanfelügyelóségé-nek hazafiúi elismerésünket nyilvánítjuk a buzgó tevékenységért, lehetlen enagy szorgalom s kitűnő szakavatottsággal összeállított munkálatért a tanügyet oly hévvel képviselő másodtanfelügyeló urnák kiváló köszönetünket nem nyilvánítani.
A strassburgi monostor (Míinstcr)
órája.
Európa legmagasabb tornyának a strassburgi monostor tornya van elismerve, melynek magassága 143 méter, tehát a bécsi István toronynál 4 méterrel magasabb. — E világhirü monostort 1277-ben kezdték épiteni és 2439 ik évben egy tornyával az északi részen felépült, a másik torony mai napig gines felépitve; e nagyszerű és csodálatos technikai építményt Ervin v. Steinbach, ennek fia, és Hültz nevü művészek készítették, és munkájuk által magukat hallhatatlanná tették.
A székesegyház a hosszú idő alatt nem lett annyira megrongálva, mint a nem rég lefolyt franczia-porosz háború alkaimával, ez időben az ellenség megakarta semmisiteni e gyönyörű és ritka építményt, nagy kárt is szenvedett ez időben.
De térjünk e czikk tárgyához; én ugyanis a strassburgi székesegyház órájáról akarok szóllani, vagyis leírni mindazon t. olvasóimnak, kik még nem ismerik részletesebben a világhirü órát, melynek párja e világon nem létezik; ezen óra nem mint nálunk a toronyon van alkalmazva, hanem a monostor déli kereszt ágában van elhelyezve.
Már 1352-ben terveztek e nagyszerű építménynek egy hozzá méltó remek érát ké sziteni; két óv leteltével egy akkori időben cso -
TÁRCZA
Piroskának.
Nem mosolygott akkor a szép tavasz, Nom volt virágillat, zöld levél, Midőn csábos azúrkék szemednek Megbűvölt rabja lettem én.
Nem ragyogott milljó ho napsugár És nem volt borutlan tiszta ég. Midőn I.-lked glóriás varázs». Életutamra fényt hintó s*ét.
Nem zengett fel édes madárdaltól Ar. erdőbe rejtett hús magány. Midőn elmerengtem ©por-ajkad Szép szavának hűvös dallamán.
Nem remegett kéjben a lombozat, Szellő bús regét nem susogott, Midőn magával vitte lelkemet A te tiszta, szúzi mosolyod.
Nem volt a természetbe'' semmi se, . . . Sárgán hulltak a falevelek . . . Oh ! mért előbb hogy nem találkoztam, Drága, kedves lánykám teveled ? !
IPOLYVÖLGYJ BÉLA.
A nyulbőrslpkás ember.
— Szommer Sándortól. — (Folytatás.) »Tudja meg uram, ne fáradjon többet miattam ide, mert holnap reggel Bécsbe utazom, és igy kikerülöm az ön haszontalan és untató vallomásait !*
„Haszontalan, untató! így beszéltek ti akkor, mikor nem lovugtok áll előttetek, akit forrón szerettek és aki bennetek kikaczag!"
„Uram, hagyjon fel ezzel a komédiával, mert én önt nem szeretem és nem is szerethetem.*
„De miért? Clementina lásd, előtted térdelve esdek és kérlek, könyörgök szeress, mert én is szeretlek ; de ha még sem tudnál szeretni akkor csak egy okot mondj és szivem meg lesz nyugtatva!*
»Sajnálom önt uram, de nem-tehetek róla; kérdezve szivemtől, de én erre felelni nem tudok !"
Éppen most jött be a mama a reggelivel és éppen jókor, m«rt Feri a méreg tetőpontján volt és ez már készült belőle kitörni.
„Itt az uzsonna, tessék helyet toglalni!*
„Köszönöm, dolgom igen sietős, mennem kell; magamat ajánlom!
A mama nem is válaszolhatott még, midőn Feri a kalappal kezében az ajtón kirohant és az ajtó utána becsapódott.
Orulként rohant az utczákon keresztül lakására, ott kalapját és kabátját letevé és szivarra gyújtott ezzel hitte a időt elkergetni.
Olvasni kezdett; hasztalan, nem volt türelme. Kerevetre dobá magát, gondolkodott a mult és jövőről, mig végre elszunnyadott.
Hagyjuk most ót szunnyadni és tekintsünk Laczi gunyhójába, mi történt ott. Lrczí röviden végzett készülékével.
Feri távoztakor Laczi lefeküdt egy szalmazsákra és gondolkodott.
»Szegény fiu; — sohajtá, — de miért is szerelmes; ha ez nem szereti, van más is. Szegény apja épen ilyen volt, de még az öregapja is. Mindegyiknek szereztem pgyet, ennek is lesz. No Laczi gondolkodjál, mit csinálsz most, ezt a motozkáló bogarat hogyan ütöd agyon !
Meg van ! Jól lesz igy ! felugrott fekhelyéről és a falon függő két pisztolyt levette. — Gyertek csak kedves pajtásaim, hü szolgáim, majd eljöttök Bécsbe! — Az asztalra fekteté mondván : „hátha már egygyé lettek, akkor ioire való az a készülődés, — de hátha nem lettek egygyé'' Ugy van ! Készülj Laczi, készülj!* Ily gondolatok között Laczi elővette uj kecs-kebőrnadrágját, hosszúszárú csizmáját, subáját és hosszú, nyulbőrből készült sipkáját. „Igy la — mormogá magában — ha az urtí jön, keltsen fel, mert én egyet alszom."
Ezzel ismét lefeküdt a szalmazsákra, subáját magára terité, egyet fordult és gondolatokba merülve elaludt.
Tizenkét órakor Feri felébredt.
Az éhségtől hajtatva ebédelt, és ennek végzete után kiment az erdőre. Laczi még aludt.
„Laczi szolgám eressz be* — kiáltáFeri.
Egy vártatra ajtó zára belülről kétszer fordult és az ajtó felpattant.
Amint azonban Feri belépett, az azonnal becsapódott és a zár ismét kétszer fordult.
„Nos mit végzett az úrfi ?* — kezdé Laczi.
„Hagyd él édes Laczim ^ a leány mit sem akar a szerelemről tudni és engem elutasított."
ȃs elutazik ?"
„Igen."
„Bécsbe?*
•Igen.''
„Mikor?* ♦
»Holnap reggel ?*
„Akkor nekünk még ma intézkednünk kell. Tudja meg az úrfi, hogy én utána, illetőleg előtte még ma Bécsbe utazom , ott magamat a kisasszony szolgájának adom
ki, bemegyek lakására és valahogy kényszeri-teni fogom, hogy önt szeresse."
„Édes Laczim, ha ezt kitudnád vinni akkor ezer pöngőt kapnál tőlem, de én tartok tőle!"
,Ma este kocsija legyen itt az úrfinak."
„It* lesz ; és készülj most az útra."
„Minden készen van."
»Helyes; itt van útiköltségül ötven forint, jól vigyázz! és légy óvatos!*
Ugyanezen éjjelen egy fedett fogat, ment az erdőbe, bent Feri ült; a ház előtt megállott. Feri a kocsiból kiugrott, háromszor kopogott az ajtón, de az nem nyiltmeg, a setét volt belül. Vállain kezeket érzett, hátra tekintett és Laczi alakját látta maga előtt.
Rögtön a kocsiba ültek, azt beiről bezárták s a kocsi tova robogott a posta uton.
Az indóháznál Feri és Laczi bucsut vettek egymástól; egy füty, és a gőzös tova, — a kocsi Ferivel pedig haza robogott.
II.
Másnap délben a nyulbőrsipkás Laczit látjuk a bécsi pályaudvarban nyugtalanul fel és alá járni. Minden vonatot figyelmesen megszemlél, és mindannyiszor türelmetlenül rázza a fejét.
Végre egy füty hallatszott ós az X—i vonat megérkezett.
Figyelmesen vizsgálódott most öregünk; arcza derülni, ajkai mosolyogni kezdettek. Folyton egy nőn tartá élénk szemeit; mi e nőben Kétszery Clementinára ismerénk.
Clementina a pályaudvaron kereestül a
tizenhetedik évfolyam
dálatos óra készült 200 évi járással; 1547-ben egy uj óra készítéshez fogtak ; ennek készítése 27 évig tartott; e mii már nagyobbszerü volt, de 1789-ben megállott és nem voltak képesek azt újra megindítani ; ezen óra mai nap is látható a atraasburgi Frauenhausban és valóban csodálatra méltó egy mechanikai mü.
Azon óra, mely jelenleg is áll és melyről t. olvasóimnak akarok némileg szóllani : Joh. Bapt Schvilgue által lett készítve; ez óra készítésén dolgozott pedig 1838. évi jan. 24-től 1842 évi október hó 2-ig; tehát négy és 3/» óv elteltével egy oly remek müvet teremtett, mely valóban páratlan a maga nemében.
E remekmű magassága 17 méter, egy keskeny és egy szélesebb torony alakú építményt képér; a szélesebb torony alak alsó részén egy 1 méternyi átmérőjű gomb van, mely az éggömböt tünteti eléuk és megmutatja tisztán, hogy a strassburgi látkörön, mely csillagzat található; e gömb körül egy örök naptár van alkalmazva, mely minden évben egyszer fordul meg, a szökő évet szintén feltünteti 31. deczember és l-ső januárius között e szavak olvashatók rajta : „A közönséges év kezdete" (Anfang des gemeinen Jahres); ha azonban nem szökő év következik a „gemeinen" szó eltűnik; e naptár jobb részén egy Diana, a balrészén egy Apollo szobor van felállítva, az előbbi a szökő év napjait, az utóbbi pedig a közönséges év napjait jelzik egy a kezükben tartott nyíllal.
E fölött a hét minden napja jeleztetik.
A közép részen a Kopernik rendszer planetáriumja van alkalmazva, melyen a planéták minden mozgásai a nap körül láthatók ; e fölött a hold tünteti működését. — Az elősoroltak fölött egy boltozatban látható egy genius, egyik kezében egy harangot tart, a másikban egy kis kalapácsot és ha 1 só negyed van jobb oldalról egy gyermek fut be, megáll genius előtt, várja mig egyet ráüt a harangra és azután balra eltávozik, a 2-ik negyednél egy ifjú jön elő, ennek már 2 kalapácsütést kell megvárni és ez is tovább megy; a 3 ik negyednél egy éltesebb férfi lassúbb léptekkel várja a genius 3 kalapács ütését, a 4-ik negyednél egy halál igen lassú léptekkei jön elő és midőn a 4-ik kalapácsütést hallja össze esve távozik ; ez gyönyörű látvány; gondolom innen ered ''a közmondás: „4-et ütött az óra" ; de az egészben az a legcsodálatosabb, hogy csak reggeli
ZALAI KÖZLÖNY
6 órától esti 6 óráig működik * ez életszakokat ábrázoló óraütés; és mintegy jelzi, hogy az ember reggeli 6 órától esti 6 óráig dolgozzék.
A legfelső üregben székel a Megváltó; naponta a déli 12 óra utolsó ütésénél előjön a 12 Apostol és sorba állva meghajtják magukat; miért a Megváltó áldást ad rájok, és midőn ez történik, a keskeny torony alakú építmény tetején lévő kakas szárnyait kiterjeszti és hangosan kukorikol.
A kakas alatt egy másik genius ¿11, kezében tart egy homok órát, melyet minden órában megfordít és a homok egy óra alatt egyik részéből a másikba ömlik.
Az egész óra műnél csak az élet-szak gépezetét kell minden héten felhúzni és mechanikailag hozatik a többi része mozgásba ; ezen nagyszerű Óra 1842. év óta folyton működésben van és semmi hiba nem történt rajta; igaz bár, hogy vasrácscaal van körülvéve, de hisz vigyázni is szükséges ily remekműre.
EGERVÖLGYI.
Helyi hírek
— A hetediki tánczvigalomra akik még meghívót nem kaptak s arra igényt tartanak, szíveskedjenek a rendezőség bárnjelyik tagjához fordulni s azonnal intézkedés történik.
— Tombola-eMélyt tartott a nagykanizsai korcsolyázó egylel f. hó J14-én az „Arany Szarvas* vendéglő helyiségeiben, melynek tiszta jövedelme az egylet jégpályáján felállított zárcBarnok költségeinek fedezésére fordíttatott. A tiszta jövedelem 150 frt, körül van.
— Zalamegyét érdeklő karácsonyi vagy uj évi ajándékul a .Szülőföld s a haza" czimü tankönyvecskét a köznevelés szent ügyének lelkes pártolója Modrovics Gergely zalavári apát ur ő nagysága 100 példáuyban rendelte meg. jelezvén becses levelében »kedves jelenség leend néptanodáinkban, arról kétségeskedni nem lehet" sat. Horváth Imre gó-gáufai plébános ur szinte 20 példányban rendelte meg, számosan kevesebbet. Valóban be-csesb, mint akármi csecsebecse, ajándék lesz a szegény talusi gyermeknek.
— Kis-Kanizsa város képviselőségé nek csatlakozási nyilatkozata deczember 16-án
* Kivéve a halált, mely éjjel nappal megjelenik a 4-ik negyednél.
bérkocsikhoz indult, a kocsisnak némi utasítást adott, beleült a kocsiba és elindult.
Üregünk rögtön egy kocsit bérelt magának, azon utasítással, hogy oda menjen a hová az előtte menő kocsi megy.
Clementinaa lipótvárosi „Fekete Sas''-hoz szállott, és öregünk követé. Daczára annak, hogy Clementina Laczit nem ismeré, mégsem ment Laczi nyomban Clementina után, félvén, hogy terve dugába dől.
Bement a terembe és ebédelt; csak 4 óra tájban délután, midőn Clementina elhagyá szobáját, ment fel és a házi szolgának megmondá, hogy ő a kisasszony szolgája, bocsássa szobájába.
„De kérem a kisasszony nem adott ne-hem semmiféle ilyen utasítást !"
„Tökfilkó! nem is keil ahhoz utasítás; eresz be, mert különben ugy talállak nyakon teremteni, hogy megemlékszel rólam!"
A szolga engedelmesen nyitá fel a kisasz-szony szobájának ajtaját, és Laczitól azon utasítást nyerte, hogy utána azt zárja be.
Ugy történt.
Amint Laczi átlépte a szoba küszöbét, az ajtó azonaal betevődött utána éa az reá záratott.
Amint a szolga léptei a folyosón elhangzottak, Laczi dologhoz fogott.
Két pisztolyát az ágy alá tette és tőrét az oldalán levő övébe szúrta; igy várta azon időt, melyben a kisasszony haza jönni fog.
8—9 óra lehetett este, midőn az megérke zett. Amint Laczi a kisasszony jöttét hallá, rög tön az ágy alá bujt és igy várta a dolog következményeit, Clementina felnyitá ez ajtót, bejött, gyertyát gyújtott, az ajtót belülről bezárá és lefekvéshez fogott.
De mielőtt tovább folytatnám beszélye-met, halljuk előbb Laczinak tervét.
A hü öreg szolga most nagy fába vágta fejszéjét. Feltet; szándéka volt, hogy midőn a kisasszony lefeküdni fog, akkor előjön az ágy alól éa fenyetéaével kényszeríteni fogja Két szery Clementint, hogy szere»se Török Ferit.
Ezen terve az öregnek m«igzavartatott; mert amint Clementin hajából a fésűt kivette, azt véletlenül a földre ejté és ez ketté is törött. Amidőn ez a törött darabokért lehajolt, véletlenül az ágy alá pillantott és ott egy embert vélt feküdni.
A fiatal leányt nem hagyta el lélekjelenléte, szép csendesen kinyitotta az ajtót, és midőn már azon kívül volt, akkor elkezdett torok-szakadtából kiáltozni:
„Segítség, segitség, gyilkos !"
Laczi, tervét dugába dőlni látta, fegyvereit rögtön eldugá öblös zsebeibe ós igy várta a támadást.
Az elősiető háziszolga azonnal előhúzta az ágy alól, és ez által vezettetve le a lépcsőkön az utczára ért.
Hagyjuk Laczit a háziszolgával az utcza-sarkon elsietni és térjünk haza.
Másnap Laczi már otthon volt, és Ferinek elbeszélte szerencsétlen kalandját.
„Tudtam, hogy igy lesz, — szólt boszu-san Feri — és te hogyan szabadultál meg a szolga kezeiből ?"
„Egyszerű az úrfi — mosolygott Laczi — hát mikor a sötét utczák egyik sarkára értünk, igy szóltam vezetőmhez:
„Ereszszen el kérem!"
„Hohó — válaszolt — előbb betcszszük a hűsre; majd bezáratjuk magát!"
„Szépen kérem ereszszen el?"
„De nem ugy verik a czigányt!"
„Inkább adok egy pár hatost, csak ereszszen el!"
„Nem én.''
„Hát nem ereszt el! V"
„Nem ám !"
Erre, szabadon levő jobb kezemmel ugy arczul ütöttem, hogy azonnal eltántorodott; erre még egyet löktem rajta és mire összeszedte magát, arra hűlt helyemet találta csak ott."
„Helyesen, — szólt Feri — de hát mi történik velem ? "
„Várnunk kell még úrfi, meglátjuk mi történik ezután; egy hónap múlva Clementin haza jön és akkor fog a döntő határozat lenni."
„Jól van öregem !"
(Vége következik.)
Dal.
Hullámokat ver a tiszta Balaton Pej lovamat a vixéből itatom, Kedves rózsám a temotó meilett vár, Hol ily késfln a faluból kisem jár.
Pej lovamról levetem én magamat Elém szalad kedves róxsám ex alatt, Egy hosszú csók, egy szívélyes ölelés, Egy boldogabb, s hűbb szerelem esküvé».
Az ölemben föltalálja jó helyét, S hü keblemre hajtja sxőke, sxép fejét. S ugy mosolyog sxép ajkával sxemembe. Oh! a szelíd angyal sem szebb ax égbo.
GüBICZA LAJOS.
adatott At Nagy Kanizsa város polgármesterének azon megjegyzéssel, hogy a legelő használata szabályozás alá vétettessék. A küldöttség élén járási szolgabiránk volt, ki ez alkalommal szép beszédet tartott a két város egyesülésére nézve.
— Sajtóhiba. Mult számunkban közlött „Kortes zászló" hatodik sorában „ Ki hallja" két szó kimáradt; tehát igy ónendő : Sarkantyútok pengését ki hallja ?
— Körrendelet. Utóbbi időben ismételve merültek fel panaszok, hogy a kocsi postai küldemények rendeltetésük helyére szakadozott burkolattal érkeznek meg. E sajnos körülmény nemcsak a szolgálatot nehezíti, s akadályozza, hanem a kézbesítés alkalmával a közönség részéről a hivatalok éles megtámadásoknak s gyanúsításoknak is ki vannak téve; a sérülés oka egyedül az, hogy az iilető feladókat a kocsipostai tarifa III. czime alatt a csomagolásra vonatkozó határozmányok pontos betartására a kir. postahivatalok nem kényszerítik. Az ebből származható kellemetlenségek eleje vétele czéljából tájékozás, s alkalmazkodás végett a kocsiposta tarifának a csomagolásra vonatkozó határozmányára a t. cz. közönséget azon hozzáadással figyelmeztetem, misze rint a hiányos csomaglás folytán a küldemények béltartalmában szenvedett károkért a posta intézet felelősséget nem vállal. A kir. postahivatalt pedig felelősség terhe alatt uta sitom, miszerint továbbítás végett csakis oly küldeményeket fogadjon el, melyek a fent idézett utasításnak megfelelőiig vannak csomagolva. Sopron 1878. deczember 9. Baudler.
— A phonograph kiváló figyelemben részesült nálunk ; bemutattatott a polgári s elemi iskolák növendékeinek is. A „Társas-Kör"-ben Farkas László főgymn. igazgató ur elmefuttatá8ban gazdag érdekes beszédet tartott a hangról 8 a phonographról, itt és kedden este a városháza teremében diszes és nagyszamu közönség jelenlétébeu tótettek kísérletek, ezúttal dobbal is, mely szinte sikerült.
— Keszthelyen Mészáros László, napszámos folyó hó 16 án reggeli tél 5 órakor, egy a padlás gerendájára illesztett kalapácsra felakasztotta magát.
— A keszthelyi közigazgatási járásban az ujonezok sorshúzása folyó hó 15-én tartatott meg Keszthelyen a városház tanácstermében.
— Sertéstolvajok. Baksay Sándor ur, a keszthelyi közigazgatási járás fáradhatlan csendbiztosa a napokban ismét 5 sertés tolvajt fogott el. Alig érkezett meg a nevezett csendbiztos ur a boszniai hadjáratból, már is egy uj háborút kellett a tolvajok ellen indítania. Hosz-szas kutatás után sikerült a tolvajok és orgazdák közül a Bakonyban öt egyént elfogni, s két tolvaj — kik most Veszprém megye területén mint fegyveres csavargók kalandoznak
— és egy orgazda azonban megugrott. A sertések közöl, melyek legnagyobb részt a szántói esperestől el tol vajoltak voltak, 7 darabot agyonlőve és elásva megtaláltak: A tolvajok és orgazdák Keszthelyre kisértettek.
— Öngyilkosság. Vitéz vagy Pethó Juli 16 — 17 eves szolgáló Alsó-Zsiden folyó hó 12-éu felakasztotta magát, s mire észrevették már meg volt halva. Öngyilkossága oka az volt. hogy gazdájától pénzt lopogatván, ezen rajtkapatott, s gazdája őt ezért megpirongatván elkergette. Anyja e tetteért őt komolyan megdorgálta é a leány « feletti szégyenében vagy bu jában kötötte fel magát.
— Rövid hírek. A fehérmegyei főispán lemondott állásáról. — A bpesti hírneves nagy „Komlókert"-nek uj bérlője van. — A „Sopron* újévtől kezdve hetenkint kétszer jelenik meg. — 20 ezer pár honvédbakkancs szállítására hirdettetett pályázat. —. Szinay fényképész „Történelmünk kiválóbb nőalakjai" cz. kép^e nyitott előfizetést 2 frtjával. — Ai „Este" ezred Gr. Szápáry László altábornagynak adományoztatott. — A Dreherféle jöve-dékkihágási perben 40 ezer melléklet van s a jkönyvek ivszáma ezernél több. — Philipovics tbszernagy Budapestre érkezett. — Bujgária fejedelemségére Petrovics montenegrói senator-nak van legtöbb kilátása. — Az .Egyetértés" vasárnapi száma harmadfél nagy iven jelent meg. — Kaposvárott a rendezett tanács megszüntetésén gondolkodnak. — A dyphthe ritis járványként lépett fel Dunántul is. — Az európai szölőszeti congressus 1879. nyarán Bpesten tartja ülését; az idén Genfben tartotta.
— Midhat pasát Beyruthban nagy lelkesedéssel fogadták. — Konstantinápolyt erősen sán-czolják. — „Kelet Népe" cz. hírlap megszűnik az év végén.
Ki nyert?
A magyar dijkölcsön decz. 15-kí húzásában kővetketkező sorozatok nyériek : 107, 872, 1096, 1233, 1365, 1671, 1744, 2251, 2267, 2505, 3159, 3343, 3453, 3614, 3663, 3842, 3862, 4007, 4063, 4186, 4212, 4216, 4301, 4780, 5044, 5156, 5530 és 5889.
DECZEMBER é 1878.
Irodalom.
• - Bodnár Zsigmond által szerkesztett és kiadott „Havi zzemle- Il ik füzete beküldetett hozzáuk. A nagy érdekű mű. tartalmát képezik
I. Az életjelenségek buvárlatáról Török Auréltól. II. Magyar széntelepes s szénbányászat.
III. Aspelin utja az altáji népek őshazájában.
IV. Karácsony-est, ford. Győry Vilmos. V. A Daemon fegyverei. VI. Az uj országgyűlésről. B. Kaáa Ivortól. VII Politikai szemle Pulszky Ferencztől s VIII. Kritikai szemle »Anjoukori okmánytár" és „Zrinyi Miklós költői munkássága* felett. E magvas tartalom eléggé jelzi a kiadvány becsét. Ara füzetenkint 1 frt, előfizetési ára évnegyedre 2 frt 50 kr, félévre 5 frt. Ajánljuk a komolyabb gondolkozásuk pártfogásába.
— Lapunk mai számához van mellékelve a „Magyarország" czimü uj politikai, társadalmi és közgazdasági napilap előfizetési felhívása. Felhívjuk t olvasóink figyelmét.
— Az „Apollo" zenemüfolyóirat legújabb száma következő tartalommal jelent meg : 1. Barcarola, tréfás zenekép Grandvilletől. 2. Tavasai dal Mendelssohn-Bartlholdy Bódogtól. 3. Akkor és most, polkamazurkaNagy Bélától. 4. Gráczi keringő, Wachtel Auréltól. 5. Magyar dalok Zimay László „Dalcsokor" czimü müvéből, férfikar átirat. 6. Elő- vagy utó játékok orgona -vagy harmoniumra Zsa*skovszky Endrétől. 7. Hej! legszebb a magyar nóta, csárdás, népdalokból szerkeszté Wachtel Aurél. Az Apollo előfizetési ára félévre 3 frt, mely az Apollo kiadóhivatalához (Budapest, vár, Ver-bőczy-utcz 179. szám.) czimezve küldendő be, legczélszerü ebben postautalvány utján. Az Apollo hét évi fenállása alatt hazai zeneszerzemények közlése mellett minden nevezetesebb külföldi zenemüvet is megismertet előfizetőivel s bármily zenegyüjtemény díszére válik és ezért pártolásra méltán ajánlhatjuk. A jövő évi január hó 1-ével a lap nyolezadik, teljesen önálló évfolyama veszi kezdetét.
— Megjelent Tettey Nándor és Társa könyvkereskedésében Csiky Gergely „A jóslat" czimü, száz arany Teleky-pályadijat nyert vigjátéka. Ara vastag hollandi papírra nyomatva 1 frt 20 kr. Gyönyörű ajándékkötésben arany szegély lyel 2 frt. Kevés író van hazánkban, ki oly gyon»an emelkedett volna országos hírnévre, mint Csiky Gergely, a „Jóslat" koszorús szerzője. Madách Imre tüneményszerű föllépése óta talán ó az egyetlen költő, kiuek a bírálat s a közönség tüntető elismeré e ritka öszhangzásban jelöltek ki hely et legjelesebb élő iróink között. Nála meleg költői kedély, magas röptű phantasia s a színpad ismerete egyesülnek, hogy őt a színpad rég nélkülözött s várva várt költőjévé avassák, s müveit a nemzet közkincsévé tegyék. Ez a tudat bátorított minket is arra, hogy á koszorús szerzőnek első vígjátékát: „a Jóslata-ot béltartalmához méltó diszes kiállításban bocsássuk a közönség elé. A „Jóslat," melyet esetleg a koszorús költő ujabb müvei is fognak követni, mint már föntebb említők, vastak hollandi papirra nyomatva a re-nais8ance korszakból világhirü „Eizevír könyvtár" kötetei kiállításában jelent meg, s első kötetét akarja képezni egy gyűjtemény nek. mely a hazai- és világ irodalom remekeit kívánja felölelni, s oly ruhában akar a müveit közö^ég elé lépni, a minő a könyvbarátnak a jó Ízléshez támasztott legfokozottabb igényeit is kielégitse. — A könyv különösen karácsonyi ajándékul ajánlható a n. ó. közönségnek, mely czél-ból gyönyörűen kötött példányokat bocsájtunk közre, melyek bármely pipereasztalnak fognak díszére válni. Melegen ajánljuk a t. közönség pártfogásába.
— Üj zenemüvek. Táborsky és Parsch zenemükereskedéaében Budapesten megjelent: A piros bugyelláris. Énekhangra zongorakísérettel (vagy zongorára külön) alkalmazta Erkel Elek. 1. Zöld leveles diófa. 2. Az én uram akaratos. 3. Fösvény az én uram szörnyen.4. Rózsa bokorba. 5. Hirös város (Szentirmay Elemértől). 6. Fekete szem éjszakája. 7. Ilyen, olyan kis legény. 8. Érett a buza. 9. Piros, piros piros. 10. De szeretnék rámás csizmát (Csingélingi)
II. Azt kérdezi. Ara 1 frt.
Vegyes hírek.
— A m. k. honvédelmmi miniszter ur aa akadémia által nem rég közrebocsátott „Ma gyar helyesírás elvei és szabályai" czimü füzetből 200 példány megvételét rendelte el, hosy azokat alkalmazkodás végett a honvédzászlóaljaknál és lovasezredeknél szétosztassa.
— Milaa ctfUzár serlege. Speierben a* ácsok czéhe nagy ünnepet akart rendezni fennállásának 400 ik évfordulója alkalmával és több németországi városból meghitta az ácsokat ezen ünnepélyre. A porosz rendőrség ezen összejövetelből egy socialístikusgyüléet magyarázott ki és nemcsak az ünnepélyt tiltotta be, hanem a czéh levéltárát is lefoglalta, melyben a többi ritkaságok közt volt egy I. Miksa né-
tizenhetedik évfolyam
ZALAI KÖZLÖNY
DECZEMBER én 1878.
raet császártól az ácsok czéhének ajándékozott 308 éves szép ezüst serleg jutalmul az ácsok bebizonyult hűségének és loyalitásának. A serlegen ezen felirat van bevésve: Roé. Kay. May. Maximiliam. Verervung ao 70. Einer löhlichen Zimmer Zvunf. (Király császári felsége Miksa ajándékozta 1570. évben a tisztességes ácsok czéhének.
— E napokban párbajt vívott Orbán Balázs képviselő Papp Miklós úrral, a kolozsvári „Magyar Polgár" szerkesztőjével. Háromszor lőttek egymásra, urbán Balázs ar egyik golyója egy vastag bikkfába fúródott, s egy árva, az odvas törzsben alvó mókust ölt meg, mig Papp K. Miklós lövetei nagy lyukat hasítottak — az égboltozaton. Emberben azonban nem történt kár, caak lőszerben. Érdekes továbbá, hogy ez alkaiommal a sértett becsület is helyreállíttatott. minek szerencsés megtörténte után Papp K. Miklós ur ismét Kolozsvárra visszautazott. -T.
— A scorpio-méregröl. Azon számos scor-pió-faj közül, a melyről a természettudósok említést tesznek, csak három érdemli meg figyel-müuket, a mely Fraocziaország déli részén ós a melyek Afrikában találhatók fel. A Scorpió Kuropeus, a kisebb fajok közé tartozik, s pin-ezekben, omladozó falak alatt tartózkodik, mérgének hatása majd kisebb, majduagyobbmérvü. A Scorpió Afer, Afrikában fordul elő meglehetős nairv számban, — néha 12 decimetert, sőt mec a lő-öt is eléri. Szúrása az emberre nézve halálos. Azután még egy harmadik a Scorpió Occitanás kelti fel figyelmünket. A méreg a fark végén van elhelyezve, A fark palaczk-alaku, feketö és igen hegyes csúcsban végződik, a mely közel a véghez két kis nyílással bir, hogy az összegyűlt méreg ezen kijuthasson. Ezen szervét mig a legkisebb állat megölésére is használatba veszi, a melyeknél a halál azon nal be is áll. Nagyobb állatoknál — például kutyánál, tengeri nyúlnál — rövidebb, majd hosszabb időköz alatt lép be a halál, a befre-csentett mcreg mennyiségéhez képest. A méreg folyékony, színtelen és mint minden méreg a vizben feloldható, kevésbbé alkoholban ; fel nem oldható aetherben, s valamivel sűrűbb a víznél. A mikroskopiumi vizsgálatnál az átlátszósága azonnal kitűnik. A scorpió tarkában levő méreg igen csekély; körülbelül két milligramm. DeJ aunál nagyobb hatása, ugy hogy ezen csekély mennyiség elegendő arra, hogy a kutya azonual megdögöljék. Egy kísérlet al kalmával egy zöld békának combjába 0.Ö004 gramm méreg öntetett s a test részt azonnal nagyító üveg alá helyeztek el. Két perez múlva szép violette szín képződött a hus fölött. Ez alatt a vérkeringés is észrevehetőleg lassúbb lőn. A hajszál vérerek teljesen láthatókká lettek, s az egyikben öt perez múlva a vér egy kissé megsürösödött, mig végre az erekből jövő vér apró darabokban magával hordá azt. Nemsokára a vér folyása teljesen megállt, mig az állat egyet rángatódzva ismét tovább haladt. Az erekben tiz perez múlva a vér megsűrűsödvén nem folyt tovább. Harmincz perez után a lábak mindinkább merevebbé lettek. Az erek mindnyájan egy másra halmozott vörüs golyócskákból álltak. Ezen béka, mint J o u z e t mondja, isméi feléledi, miután a méreg nem volt oly mennyiségben jelen, hogy halált okozott volna. A megszúrt láb azonban még számos nap utan is merevedett maradt.
— Á hidey sör ivásárol néhány nappal ezelőtt érdekes felolvasást tartott egy hires svajezi orvos Genfben. Erélyesen kikel az egészség szempontjából a hideg sör ivása ellen, a mi szerinte a legveszedelmesebb dolgok egyi
ke.
A vizet, bort, kávét, pezsgőt jéghidegen is
meglehet inni, de a sört nem szabad, mert ez rögtöni halált vonhat maga után. Legföljebb 10 —13 R, foknyi hideg sört szabad inni. A gyomorkatarus gyakorj voltát egyenesen a hideg sörnek tulajdonitá. A sör tuiajdonképeni hazájában, Bajorhonban, mindenki tudja ezt, s azért ott a vendéglőben a sört ivó bajor, ha söre hideg, egy izzó vaslemezt tart bele, s azt addig tartja benne, mig a sör a kellő hévmérsékletet el nem éri. A sör ize az értekező szerint, e melegítés által egy csepet sem változik.
— Mu&zka állapotok. Egy f. hó 7-én kelt pétervári sürgöny jelenti, hogy a tambowi kerületben elágazott paraszt fölkelés tört ki. A katonaság és parasztok közt véres összeütközés támadt, melynek mindkét részről számos halott és sebesült esett áldozatul. A katonák Rowne és Palaczkowo falukat fölgyújtották és a házakat kirabolták. A lázadas még nincs elfojtva a Tambowból 3 szotnya kozák küldetett a fölkelés színhelyére. — A bécsi orosz nagykövetség pedig azt az értesítést vette Szentpétervárról, hogy Varsóban 22 egyént fogtak el, a kik, mintalapos gyanuokokból következtetik, titkos forradalmi összeesküvés tagjai voltak. — A cherkowi egyetem tanulói is újból jelentékeny zavargásban törtek ki.
— Az elhunyt gróf Creuneville Károly Lajos lovassági tábornok özvegye, Crenneville Victoria grófné november 29-dikén ünnepelte Bécsben kilenczvenes születésnapját. Az agg úrhölgy a Valois és Bourbon-házak uralkodása alatt Francziaországban nagy hírnévnek örvendett de Poutet család utolsó sarja. E család egy tagja a nagy forradalom kitörésekör Mar-quis de Boullés franczia kir. tábornagynak — ki XVI dik Lajos dugába dőlt eli«ő menekülési kísérlete alkalmával 10.000 emberből álló sereget a Champagne vidékén központositá, hogy ennek fedezete alatt a királyi család a hatar szélt elérhesse, — segédtisztje volt. Midőn a Varenues-i postaház előtt a királyi c?alád letartóztatása után a nagy gyorsasággal össze sereglett nemzetőr-zászlóalj már felállítva volt, hogy a királyi családot visszakísérje Párisba, de Poutet kapitány egy dragouyos-századdal az erélytelen király akarata ellenére, ki tudva levóleg a királyi család megmentéséreVarrenea felé siető Bouillés tábornagynak ellenkező rendeletet küldött, berohant a kis mezőváros piaczára, éa a szándékát meghiúsítani akaró uem-zet-őrparancsnokot egy arczulütéssel kimozdítva a nyeregből, leszállt lováról és a királynét kocsijához akarta kísérni. A dragonyosok azon- J bau szintén elpártoltak a király ügyétől, és de Poutet életévei lakolt vakmerő tetteért. Creuneville Victoria grófuő 1789 dik évi november 22 kén Zimonyban született, midőn atyja, a vitéz kapitány öcscse, mint osztrák huszár-ezredes Belgrád ostromlásánál részt vett.
IMaczi árak.
Sopron: ilecz. 13. Bu/.* 7f><> — 9.10. Rozs f, $0 — 6-60. Árpa 6 50 — 7. Zab 580—6 20. Kukorica 5 —0 50. Széna 1*50—3 frt. Szalma 130.
Veszprém : dec*. 6. Búza 7-50—9. Rozi 5.—5.70. Árpa ") — 6 30 Zab 4 90—5 3(). Kukoricza 3 SO —4.50.
Kaposvár: decr. 14. Hnza 7 60—7 70 — Rozs 5*—5 30 Árpa 5.-5.20 — Zal> 5 Knkooricza 3 40—80. — Bab 7 —8 frt.
— Asszony, mióta viselsz te álhajat?
— Szerencsétlen! Hát még csak most veszed észre ? nisz mióta együtt élüuk, mindig ilyent hordozok — felelt a megszeppent nő.
N. város fóatezáját kikövezték. A polgármester, ki Németországból szakadt oda, az utczát a közforgalomnak átadó beszédét igy kezdte meg : „sokakat látok, kik nincsenek itt," (azt akarván moudani : sokat szeretnék látói, aki nincs itt) s igy végezte be : „tehát ezen utczát ezennel átadom a közforradalomnak8 (közforgalom helyett.)
Egy bizonyos családban azon praktikus szokás van divatban, hogy az ifjabb nemzedéknek nem készíttetnek uj ruhát, hanem előrántanak egy már hétszer ki- és befordított, elzüllött krispiut, abból aztán varratnak ünDcpi diszöltönyt.
A család legfiatalabb sarjadéka, egy még a negyvenes években szerepelt, sok elemi csapáson keresztülment bundából kapott u j ruhát, amely annyira kopott volt, hogy a gyerek rövid idő múlva kipottyant belőle.
— Hókásfojü élhetetlen semiházi imposztor, öregapád eltudta ezt a kaputot harmincz esztendeig hordozni, te meg alig viseled két hétig, már is clazHggalod í Noj*zen, gyönyörű gazda lesz belőled — pirongatja az anyja.
Tanító : — Miért hosszabbak nyáron a napok mint ti''rlen ?
Tanuló: — Mert nyáron meleg vau. a melegnek pedig az a tulajdonsága, hogy a testeket kiterjeszti.
— Vegyen föl a szekerére — könyörög az utas egy trágyát vívó fuvarosnak.
— Nem tehetem, sz-g._<ny ember, lássa, nehéz ám e* a trágya, alig bírják húzni lovaim — sxól a fuvaros.
— Vegyen föl, áldja meg az isten ; ha kicsit nehezebb K-sz is az a trágya, elbirják izmos lovai — rimánkodik az utas.

— Még egy valamire való pofát nem láttam — henczeg egy pökhendi gavallér, akarám mondani : fagaller, a tánezszünetkor sétáló nőkre czélozva.
— Sajnálom, urain. Ugy hát méltóztassék a tükörbe tekinteni — felel neki egy nem kérdezett hölgy.
lehet ?
— Ejnye pajtás de jól nézesz ki, jó étvágyad
— Hát csak van hála istennek.
— Tegnap mi volt a vacsora ?
— Egy liba.
— Hát aztáu hányan voltatok hozzá ?
— Ketten.
— Kicsoda ?
— Én és a liba.
— Vicza, esik az esó ? — Kérdezősködik X. hosszat nyújtózkodva az ágyban.
Igenis nem esik.
— Hát mi csurog annyira ?
— A zápor.
— Mért jöttél, Ferkó ? — kérdezi a marha-létszámot összeíró bízottság elnöke egy paraszt-legénytől.
— Ide kellett jöuuöm, mert a Gyuri hajdú kidobolta, hogy itt marhaöiszeirás lesz.
— Ki itta meg a pálinkát ? kérdi a gazda.
— Én, felelt a felesége — mert én semmiféle pálinkát nem tűrök meg a háznál.
Papírszeletek
Égy „elhervadt rózsa'' lefekvés »-lőtt óvatosan kémlelve, ha níncs-e szemtami, love''te fejérül az álhajat A férj ezt meglátta, f-''-üg sóbálvánnyá meredten rohant neje szobájába, s kétségbeesve kiáltotta :
Szerkesztői üzenet.
3165. Ifj. 8. Soma A meghívó elküldetett. Megkapta ?
3166. F. Oy. Megkaptuk. Köszönet.
3167. T. E. Szombathely. Örvendünk, hogy szívesen fogadta.
3168 K. L. „A gyorsírászat történelme honunkban" ozimü tárcxaczikket í gen szí vesén fogadjuk.
3169 M. Csáktornya. Soroksári utcza 11. szám Il ik emelet, 32. ajtó.
3170 V L. Sopron. Kedélyes levelét nagy vidámsággal olvastuk. Üdvözlet !
3171. Sch. A beszélyt közöljük
JE « O^ ■m J2 r-
a> >

N7": | ®
cooooioí
11111111111111
: Damen u. Herren:
wird passende rathung gegeb und couiante
Correspondenz lichp Erfolgt?, vermígende D
ten. Adre-S" Schwertstrasse
Gelegenheit zur Verhei-eu. Höchst diskrete, reelle
Ausführung. Unauffällige . Feine Referenzen. Glück-Rilck portO orbeten, Für imeu entstehen keine Kos-J. Wohlmann, Breslau No 6. (764 3-*)
I I I I I I 1 I I I I I I
>- —. S : "
O >\ ''S -
co r^ ro m rf >
- zo__:__e
-■ 5 v x> — - t-

I
w
,jq
s
o >
CO a
J*

—. e
B O Jt
o IM -OJ
= « 5> . >
- tf^á >» « .«
C
G.
-08
> >»
fc. — »i — c Ü >
■m - >*
s >
30
o
o g
U.
J3
a
w Ä 5
e
©
U
•im
00 H 00
5 S »Q. =
~ ° ° ~
■4''«« i; «
1 «''S E
S N Jt £
* o ~
E
o - — •»
* 5 > • ~
^ — -m r-
= c -
- _ o»
6 9
o
o u a, e > -E «
5 -o ~ ; I ^
« £ «
3
« '' Jt
V
■3J M
u
i> w ''3e
to
Sl
a
Öl
íjS
M O
bß &
tu
m
J2
E ta
>. o
£ M
3j *
*> * 1__
5-5-r a ,


0 «
H iä
jí a =3 ® ^ 0Í
-s = 5*2
o - — S —. E e
g o
m ** Í: s x > B
w
O u
t _ C. «
-X
, «
o >
c
-o S.
7 ß- ^
-Tf —
i " 08 -2
-Cl 12
M -- M
CO . > M « —
* ä
i s SS
se __*
• —
u
a
00 s.
CQ
t*-
o
>-> jí ->- • = c ^ H ^ O) ^ •o - to r^ 2 »i CO o

_ M v z =
•335?"* — « ±
--5Í ® -O «
• T3 S »» w t— - O _
• 9 a e
£ * i-'' ia —
2Í -Z. «b 0
-9 > js 5 jS
t»-«e ® . —
" Sf - " ~
bc « «o ® ¡5 m "ö
O OD 9
> Xi J= —
« ^ r -
M 3C
08
M O St Jj
£ a. to
> « 12
- i»; « ES?,
«=55
_ je o
m w X
e —
ao —
® 1 ~9 ■ ^ » —
gí-« * S " JS 3
O.
m je
- -
.2 >-
IM
SC . o
ü >
«M
m
* <0
IS
— I
- * • >
sc ~ o
IS
B s • i ■« C p H
> 9 «B k. ■o N •• m ai» X»
m O
B
■ = ö.
5 ® — " — = «
s a^ 5
sl <
cc ± -C

o
s
s <o
K
9 .
-«3
s »
= s.
SC
a Sí I ++
<0 -
vS ■— 13
" je
s
■x ^
2 -
oa
« « . ® K —
• 9
"2 . ss a
J! » —
2 -o K> •« 05
3
> o ja
S ® -''S 3
• 2 s a 3 t
S a Ä S.» • 5 xa a
f5
»S^ilSs
2-S »"« "i S > a m
SI 3S
!! Vívmány!!
W a j d i 18 József könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán megjelent:
FARSANGI FÁNK,
bábakenyér
(Kogelhapf)
es ^ etsz er-sfllt
készítési titka.
Irta: ''
FOTTQUET JAQTJES.
in-lk Napolcon ndrari fö»iakSc»«. Reményi toldalék- éa »zalon-nás pogácsa, jó kaláca és szé-__narétes készítési módjával
boTiteue: egy magyar nő.
E díszes kiállítású müvecakének ára 60 kr. PosUi rendelések 70 kr. beküldésével ajánlva bérmentesen küldetnek. Ezen több magyar nőtől megpróbált és tökéletesen sikerült sütési módot ajánljuk hölgyeink figyelmébe.
Vasúti menetrend.
A buda-pesti idótmutató óra szerint,
indul Kaiiixsáról
Vonat hova :
Ora Perc. I«i«
¿00 Esxék, Moh4ou,Dombovár • Fiúméba 4 48 reggel . . . . 2 30 délut,
•2í2 Buda-Pestre........ 4 58 reggel
...........2 6 délut.
. ..........11 30 estre
SÍ 3 Bécsbe (Szombathely, Béct-Ujhely felé)5 8 reggel 301 „ .........11 48 estve
315 Sopronyba ........ 3 38 délut
203 Triea»tbe és Pragerhofon keresxttll
Qrácz és Bécsbe ...... 4 50 reggel
201 Triesztbe és PrÁgerhofon keresetül
Gráem és Héesbe ......2 47 délut
Érkesik Kaulxsára honnét:
216 Esxék, Mohács, Dombovár s Fiúméból 1 41 délut 20« » . . 11 11 estre
203 Bnda-PestrSl........ 4 20 regge
201 ...................2 5 délut.
211 ,, .........9 44 estre.
314 Bécsből (8*ombath. Bécs-Ujhely)fel5l 10 27 estre.
3°2 „ „ n »45 reggel
316 Sopronyból ........11 53 délel
2H Bécsből Gráce, Marburg, Pragerhof
felől ......... 4 12 reggel
202 Trieszt- és Bécsből Marburg, Pragerhof felől.........1 21 délut
204 Trieszt-és Villachból Prágerhof felől 11 — estre. Mzrburgba csatlakozás VilUch és Francesiestbe
* „ . . Fiaucesfestből
Felelős szerkesztő: Bátorfi Laj08.
axrylltt^r.*)
Die
Illustrirte Franen-Zeitii
bringt in dem jetzt beginnenden neuen Quartal die neuesten und geschmackroll s-t e n Winter- und Frühjahr s-T o i-1 e t t e n für Gesellschaft, Haus und Promenade, sowie eine reiche Auswahl ron Handarbeiten; ausserdem,
in den Unterhaltung s-N Ummern: Norellen und Erzählungen, ein interessantes Feuilleton, Wirthachaftliches, Briefmappe, Frauen-Gedenktage und »ahlreiche Illustrationen ; ferner :
3colorirte Modenkupfer. _
Vierteljährlich erscheinen sechs Hefte in illustrirten Umschlägen mit je einem grossen Portrait zum Preise von zusammen 1 frt 50 kr. Per Post franko 1 frt 80 kr.
Neu eintretenden Abonnenten liefere loh sämmtliohe, von Ootober bis Dezember d. J. erschienenen Hefte gratis.
Dieselben enthalten unter rielem Anderen : eine grosse Anzahl von Mustern zu moder-nenHandarbeiten ron bleibendem Werth e, im ganzen :
508 Abbildungen von Moden und Handarbeiten;
40 Schnittmuster;
64 Musterzeichungen für Weissstickerei etc. ;
3 vollständige Novellen j
3 Gedichte ;
13 grössere Artikel;
13 kleinere Artikel;
35 neue Recepte für die Küche ;
39 Frauen-Gedenktage (kurze Biographien) ;
Briefmappe etc. etc.; endlich
31 Illustrationen der ersten Künstler.
Die MoM
bringt in dem jftzt beginnenden neuen Quartal die neuesten und geschmackvollsten W i n-ter- und Frühjahrs-Toiletten für Gesellschaft, Haus und Promenade, sowie eine reiche Auswahl von Handarbe i-t • n. Preis pro Quartal 75 kr. pr Post franko 1 frt.
Neue eintretenden Aboanea-tei liefere loh sammtlioh», vom October bis Dezember d. J erschienen Nummern gratis.
Dieselben enthalten unter rielem Auderen eine grosse Anzahl ron Mustern zu modernen Handarbeiten von bleibendem Werthe, im Gänsen :
508 Abbildungen ron Moden- und Handarbeiten; 40 Schnittmuster;
64 Musterzeichungen für Weiesstickerei etc.
J. Wiydlts BuchhandJnng in Gr. Kanizsa.
__(763 1—4)
• E rorat alatt kBalöttfrt felel5ss*get nem ^ a 8a*rk.
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
DECZEMBER 19 ¿n 1878.
I!Legnagyobb ékszerraktár Nagy-Kanizsán!1
MILHOFER JÓZSEF
£kszer£sz,
jönt cza a városház átellenében.
Dusán felszerelt raktáromban a legújabb izlésteljes gyémánt és aranv ékszerek, úgymint egész ezüst készletek-kaphatók legolcsóbb árak mellett.
! ! Részletfizetésre is eladatik ! !
Gyémántgyűrűk a valódiság jótállása mellett 10. — tói felfelé. Nó aranv gvürük Férfi
Guilletin-szecskavágógép.
Ezen általam 1859-bfu feltalált és nagy számmal gyakor-latbn vett, többszörösen javított ló és azarvastnarba takarn-ány szecska vágógépet, bátorkodom a nagyon tisztelt földbirtokos és gazdász uraknak emlékezetűkbe hozni és ajánlaui
Árjegyzék ói a gépnek rajza kívánatra azonnal roegküldetik Számos bec»es megrendelésért kéri (7ő2 2—3)
Gyártulujdouo* in Leinitz, l utersteii rmark.
(Szíves megrendelés német nyelven kéretik.)
Ctiá#xár
kizárólagosan
hirólyilag
szabadalmazott
(''sástár kíráhilag országosan engedélyezett
mosd és vászonáru gyár.
^TT^T.nj.-RTl & BXJJL)TF1
F. R. Udvari szállítók. — Főraktár : Bécs, I. Tnchlanben nr. 13.
P U R I T A S
hajifjitó-fcej.
A Puritas nem bajfesték, hanem tejnemü íolysdék, mely majdnem azon csodálatos hatással bir, hogy ősz hajakat megifjit, azaz lassankint m ég pedig legkésőbb tizennégy nap alatt ama szint visszaadja, melylyei eredetileg birt!
Arany jegy gyürük Arany medaillonok Arany keresztek Arany garnitúrák-Arany karékek Aranv óralánczok
1.50 5.— 2.50
o. — 2 _ 10.-15.— 22.—
Aranynyal doublirozott ezüst ékszer függők 2.— Medaillonok- tl 3. — . keresztek fl 2. —
Ezüst evőkanalak 13 próbás ezüstből fl 1.70 latja.
Minden nálam vásárolt ékszertárgyak a kir. fémjelzó hivatal ellenőrző próbájával el van látva.
Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek, nem tetsző tárgyak készségesen kicseréltetnek. (74* (3 - 7)
hirneves bevásárlási forrás, mindennemű url, női és gyermek fehérruhák, vasznak, asztali ruhák és zsebkendőből a legolcsóbb eredeti gyári árakon.
A 115 lapból álló és 300 rajzzal, menyasszonyi, gyermek és csecsemő ruhák mintáival ellátott minta árjegyzékünket ingyen és bórmentve küldjük .neg. Állandó raktár tö-

Megrendelések utánvét"! mellett leljeaittetnok.
mör menyasszonyi ruhákból.
Jelentékenyén leszállított áru 10 000 tuciat fehér és szines vászon és batiszt zsebkendők.
Különlegesség: ha- i tistkendők, beszőtt, valódi szinü sz-gély és stikkelt, elegáns nagy betűkkel, beszegve és megmosva 4 drb csak 1 frt. (Aa egész abc-e élőiét- . ben van.)
(761 2—20) ,
nem fest, hanem ifjítja és pedig a leghosszabb és legdúsabb nöi hajzatot és a férfi hajat és szakállát.
Egy üveg „Paritás" ára 2 frt. (postai szétküldésnél 20 krral több. 1
Kikeleti hóvirág.
A hatást tekintve, semmiféle toillette-szer sem képes a kikeleti hóvirággal jóság és kitűnőségben versenyezni. Olajos üdítő alkatrészekből állítva elő. rövid idón elhárítja ezen szer a szeplőt, bőratkát, pör-senést, májfoltot stb. s az arembőrnek vakító fehércéget, üdeséget é* gyöngédséget kölcsönöz. — Ára palaczkonként 1 frt, szállítással 20 krrai több — Postantánvét vagy a pénz megküldése mellett kapható a készítőnél
Francz Ottó, B£cs, Mariahilfstrasse 38. szám.
Nagy-Kanizsán valódi minőségben PrágBr Béla gyógyazc-rész árnál. {730 8-25)
APATAVwwdVJWJW^*
Pályázat.
Nagyméltóságú Tolnai gróf Festetics György ur ó exellentiája taranyi urodalmához tartozó Szentlászlói pusztán folyó évben épült iskolábani tanszékre pályázat nyittat i k.
Ezen állomással 400 forint évi fizetés, lakás és 4 öl tűzifa járulék van összekötve. (758 3 — 3)
Pályázhat a népiskolára tanképesitett nőtlen f é r f i u, ki oklevéllel bir.
A kérvények f. é. deczember 18-áig alulirotthoz in-tézendók.
T a r a n y, u. p. N.-Atád, 1878. nov. 20.
Belus Károly.
JW JWJVJWWA/WrtWV
f t : : : : :
i
G. A. W. Mayer fehér mell-syrupja $
Dijaztatott Párisban 1867. évben, ♦
Kitűnő gyógy- és enyhítő szer. rendkívüli kedvező síkére J által 20 év óta magas kegyben áll a n. é. közönségnél. Min- ▼ den rangú ós minden mrvekségfoku magas és alrendü állású ▼ egyénektől, nemkülönben sok orvosról is, a kik ezen szert gya- ^ korlatukban alkalmaznak, elismert m''ut biztos gyógyszer köny-uyebb meghötéseknél, bárminő köhögésnél, beuyálkásjdáanál, rekedtségnél, torokbajoknál. a torokdíó és a gőg<íp gyuladásá-nál, és hurutnál ; — elismert továbbá mint segítő- és enyhítő-szer a mell- és lélekző-szervek idült bajainál, aszkórnál, különösen köhhurutnál, minden gyermekbetegségeknél, melyek-tö-roklobbal vannak összekötve, vérköpésnél és nvllszoruláanál.
Valódi minőségben kapható egyedül : Práger Béla gyógyszertárában Nagy-Kanizsán. (755 III. 1—*
(MtffT.tr kiadiü)
Férflgy5nges«rg
37''^ IQadás
Az Önmegóráa
Ij a il r e 111 i u 8
tói
T.''nársaJi-» irrflak «lámára minJín korban.
Gyöngességiállapotban ,«>•
!''•:*••nyitfVVi*. hopr <• . lUjhir''i raö minden « »íakt-an tliíc mc^joirn''. k'' nvrat fe''.alhalad.tl^tE.lo I«.!r:iiiit»-n:. b<«<v l..igri»nt:a« műre mar ¡» 6 i l^ennyrlrr ronlila.uk han m*jjjr|«.ni • ennél l.S :«• sfra -lorul.
Ar rrrdptl kljein* I..iiircn(iu« lúl Llpc<r> brtt erynyolcadrrtfi ".''.ÍJ lapnvt kúlcttwn 40 boneztam ahrakk.il minden kúnjrrkarrskedé«!»»!! .1» a ix-rzönrl is L tpxi(f. ?nphi«riitra*»« TR mfjrtvnd*: telhetik. Ara CQ Kr. o. «». _
(752 5—24)
Tagositott birtok eladás
vagy
bérbeadás.
Zalamegyében Dobri helységben egy cserépre fedett lakház telekkel földekkel, réttel, bükkös erdővel, három szóllóvel, hegyi hajlékkal, két préssel, borokkal, üres hordókkal eladandó vagy bérbeadando. Bővebb tudósítást Kőszegen Jósa Rezső tulajdonosnál vehetni. (757 3—3)
Van szerencsém tisztelt ügyfeleimmel és ismerőseimmel tudatni, hogy ügyvédi irodám és lakasom mától fogva a királyutezai 10, szánni Blau Lázár féJe házban van, (760 2 — 2)
N.-Kanizsán, 1878. évi deczember 10-én.
Garai Benő,
ügyvéd.

Nagy-kanizsán. nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
KOLLARITS JÓZSEF és FIAI
legelső
kész fehérnemű, vászon, asztalnemű és szövött áru gyáriraktárukban az .YPSILAMTI* Hoz
Budapesten, váczi-utcza 5. sz. alatti áruházban
kaphatók
miudenneniü kész frrfl-, nói é« gyermekfehéruemüek, vásznak én
aHztalnemhek
a legnagyobb választókban és kitlluő minőségben a legjutányosb árakon
Férfi ingek, rumburgi, hollandi vagy Irlaudi vászonból, darabja 3, 3 50, 4.— , 5, 6, 7, 8, 10. 12 frt.
Férfi Ingek, hímzettek, madapolanból, melle vászon, darabja 3, 4, 5, 0, 7, 8, 10, 12, 14—M frtig.
Férfl-madapolan-lngek, darabja 2, 2.60, 3, 3.50, 4 frt.
Ferfl színes Ingek, 1.60, 2, 2.50, 3, 3 50 frt. Kót külJUi gallérral 2.50, 3, M 50 frt.
Férfl szines angol oxford Ingek, darabja 2.50, 4.75, két ktllKn gallérral darabja 2.8<>, 5 frt.
Férfl gatyák, magyar, félmanyar vagy fran-czia szabásra, pamutból 1.20. 1.80, 1.60, vászonból 1.50, 1 (>0, 1.75, 2 frt rumburgi vászonból 2.25, 2 50, 3, 3 írt 50.
Férfl-fehérharlsnyák, pamutból fehír vagy szines tuczatjr. 4, 4.60, 5, 5.50, »>, 6.50. 7, 7 60, 8—14 frtig, ezórnából, febór tuezatja 8 60, 4, 4.60, 6, f>, 7, 8. 9 frt, 14 frtig. fólhar is nyák, fehóritctlen vászonból varrottak, tuezatja 4.50, »*,. 7 frt.
Férfl zsebkendők, fehér vászon tuezatja 3, 3.60, 4, 4.60, 5, 6, 7, 8, 0, 10, 12 frt. 20 frtig.
Férfl zsbkendők, vászonból, fohér szines ssóllel 6 —, 7-60, 9 — frt. batisztból színes lel 7 frt 8 frt 50, sxines pamutzaebken-d6k dbja 30 kr, 35 kr, 40 kr. pamut hatis7.tzsubkt<ndfík szinua széllel tuezatja 8 frt.
Férfl gallérok, minden formában, legfinomabb tezatja 3 frt, 8 frt 50.
Férfl-kézelók, tuezatja, 12 pár 6 frt, ü frt
N6I ingek, rumburgi vászonból, sima, dbja
2.25, 2.60, 3, 3.50, 4-— frtig, slingelt 3, 3.60, 4, 5 frtig fr<tncsia mell varrással óa hímzettek 3.60,4 —, 4.50, 5.5(1, fi, 7, 8, 15 frtig, iiiadapolanból sima 1.50, 2 frt slingelt 2.60.
Női hiló-oorzettek, madapolanhól egyszerűek 1.80, 1 50, díszített 1.75,2.85, 2.60 3, 3.60, 4, 4.60, 6, 10 frtig.
Női lábravalŐk, madapolanból, sima sxe-gélyzett, dbja 1.(30, slingelt 1.90, díszített
2.26, 3, 3.60, 6 frtig.
Női alsiszoknyák, madapolanból, szegélyekkel és díszítéssel, darabja 2.50, 3, 3.25, 8 50, 4, 4.60, 6, 15 frtig, mzálylyal 4, 6,
6, 7. 8, 20 frtig.
NŐI harisnyák, pamutból kitűnő minőségben tuezatja (i, 7, 8, 9, 10, 11,12, 14, 22 forintig színesek pamutból, párja 76, 80, 90, kr. 1 20, 1.30, 1 50, 8.50 krig.
NŐI zsebkendők, fehér vászonból, tucatja, 2 50, 3, 8.60, 4, 6, tí, 7, 8, 16 frtig, angol czéruabatisztból, fohér, 4, 4.50. 5, 6,
7, 8, 30 frtig.
NŐI fVanozia derék fUzők, (Mieder,) dbja
_ 1.80, 2 80, 8, 3.60, 4''—, 4 frt 50 krig.
Fia ingek, 6 évesek számára madapolanból, dbja 1, 1.40, szines, 1 frt 25, 1.40, vá-Monból 2.10, 2.40, félmagyar gatyák 1.10, 1.20, 8 éveseknek ingek madapolanból 1.10, 1.50, színesek 1.26, 1.55, vászonból 2.20, 2.45, gatyák, 1.20, 1.40; 10 éveseknek, madapolaoból 125, 1.96 ssiuesek 1 60, 1.76, vászonból 2.30, 2 60 gatyák 1.36, 1.60, 12 éveseknek,
iiiftek madapolanból 1.30, 1.80, színesek 1.65, 1 90, vászonból 2 írt 40, 3, 3.50, gatyák 1.56,1.80; 14 éveseknek ingek luadapnlaiihól l frt 40, 1.90, színesek 1 75, 2.10. vászonból 2.65, 3.15, 4 frt, gatyák 1.65, 2 frt; 16 é v e s e k n o k madapolanhól 1 50, 2.10, Bzíuesek 1.75, 2 20, vászonból 3, 3.50, 4, 4 50, gatyák 1 75. 2- 2.20.
Kész fehérnemüek leányok számára, minden nagyságban és minőségben, ugyszintn csecsemők számára, melyekről kívánatra nagy árjegyzékünket !>t>imentesen bokilldjük.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat vászon és asztalnt''tndekbeu.
Rumburgi vászon, 42 méter (64 rőf) vége 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 82, 35, 38, 4(>, 42 45. 50, 120 frtig.
Hollandi vagy Irlandl vászon. 39 méter (60 rőf) 22, 28, 24, —, 26, 28, 3(>, 32, 34, 38, 40, 45. 50, 100 frtig.
Hollandi vászon, gyermek-fehérnemüekre és ágynemdekre 82s/4 méter (42 röf) vége 16, 17, 18, 19, 20, 81, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 50 frt.
Creas vászon 23''/^ méter (30 röf) vége 10.50, II, 11.50, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30 frtig.
Lepedő vászon egy szélben, 29 méter (38 rőf) 12 lepedőre vége 36, 38, 40,42, 44, 45, 48, 50, 100 frtig.
Fehér pamutcslnvat, ágynemdekre, l méter 38, 46, 18, 68 kr.
Madapolam vagy Chiffon véiro 40 méter (61rőf) 9.20, 10.40, 10.8n, 12, 13.50, 14, 17, 18, 21.
Színes kansváiz, 28''A méter (30 rőf) 9, 9.60, 10. 11, 12, 13, 14, 15 frt.
Színes r^haperká^ok, dus választékban i méter 36, 38, 48. 50, 52, 64, 56 kr.
Vászonzsebkendök, hölgyek és urak számára, tuezatja 2.50, 3, 3.50, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10—20 frtig.
Törülközők, tiszta vászon tuezatja 6.80, 6,
6 90, 7.60, 8, 9, 10, 20 írt.
Asztal kendők, tiszta len, tuezatja 4, 4.60,
5, 6 5m, 6 30, 7, 8, 9, frt, abroszok 6, 8,
10, 12, 18, 24 személyre, darabja 1 frt 90 krtól 14 íttig.
Damast asztali terítők. 6 «zemélyre 6 60,
6, 6.60, 7. 7.50 9, 10, 24 íttig, 12 személyre 12, 12.50, 13, 14.50, 16, Iti, 18, 20, 40 frtig. 18 személyre 25. 23, 32, 48 frtig. 23 személyre 32,34, 40, 50, 53, 75 frtiK-
Kávéskendők, Heine« és fehér, darabja 3, 3.60, 5, 5.50, 6, 11 frtig. csemege-kendők tuezatja 3, 8.60, 4.50, 5.53 krig
Csipkefüggönyök, 1 ablakra 3, 3.50, 4, 4.50,
6. 5.50, 6 50, 7, 8, 9, 10, 15 frtig.
Agyterltők, darabja 4.50, 5, 6, finom ripti.
bői 9.60; a s st a I t e r i t ó k 3.80, 4, 5 frt, ripabŐl 7 frt 50 kr.
Ágypokróozok, 4.50, 6.50, nagyobb 6, 6.50
7 50, 8 50, 11, 14 forint 50 kr. Meny-» asszonyi készletekkel 180 frtól 1800 frtig és feljebb, kész fehérnemft és vászonban a legszebb kiállitásbau szolgálhatunk, özekről árjegyzékünket kiváltságra bérinenteaen küldjük.
Az Arnk legjntányoaban szabottak s ha valami a megvett vagy rendelt tárgyakból akár mi oknál fogva tetszésre nem lenne, 14 nap alatt, ha ar. árszelvényllnkkel el van látva. nem< aak szívesen kicseréltetik, de kívánságra az órtt, tízetotett rtsazeg is visaiaadatik.
Levél általi megrendelések még az nap, melyen érkeznek, külrtnös figyelemmel éa pontosan eszközöltetnek és csomagolási dijt nem számítunk. (560 21 — *)
NAGYKANIZSA, 1878. deczember 22-én.
Tizenhetedik évfolyam.

Etfftzeteii ár
8 frtf
\ .
jege» erre
fél évre . . 4 „ negyed évre .. ''1 r Egy szám 10 /cr
Hirdetések
6 bnsábos petitnorban 7, mHBOfi«»;or 6 3 minden további sorért 5 kr. KYILTTÉRKEN
soronként 10 krért vé-
•ettiek fel Kincstári illeték min.len Yegyes hirdetésért külön J 3(J kr út. tendő.
*»<t r
k * V
A lap »elletni réseit illető közlemények •serkesetíhíit. anyagi részét illeti közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intézendők :
NAGY-KANIZSA Wlattftsház.
Bérmentetlen levelek, csak ismert mankatár •aktől fogadtatnak el.
el óbb:
S.*Kani7.RHTÚros helyhafóságának nemkülönben a
Kéziratok viaaxa küldetnek.
y I KÖZLÖTT Y.f
kereskedelmi a iparbank". wn.-kanl/.sai takarok pénztár", a „zalamegyei általánog tanítótestület", a n.-kanizsal
^Kézin
„n.-kanizsai
kisded-neveió egyesület", a «.soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai kiilválasztmánya" s több megyei és rárosi egyesölet hivatalos értesítője.
Uetenkiut kétszer, vasárnap- s csütörtökön me&jeieuö vegyes tartalmú lap.
nemf
Felhivásiij előfizetésre.
A „Zalai Közlöny*
-v
1870-dik ovi január elsejével t i z e 11 11 y o 1 c z a d i k évfolyamába lep, ritka jelenség a vidéki irodalom küzdelmes terén; e szc''p idü alatt hány laptársunk keletkezett s szűnt meg! E lap azonban, daczára a nyomasztó viszonyoknak, férfiasan megállta helyét s folytonos bizalommal, törhetlen szorgalommal, lehető figyelemmel, egyszersmint hazafias érzelemmel futotta pályáját. Igyekezett a megyei s városi érdekeket felölelve, vita tárgyává tenni, „győzzön a jobb" jeligével. A hazai közművelődés és nagyvilági események bár rövid megemlítésével éber figyelem tárgya volt.
S mind-ezt továbbra is teszszük azon meggyőződésben élve, hogy hazafiúi törekvésünket méltó siker fogja kisérni.
Társadalmi életünkben azöröm-nek és bánatnak hü kifejezői fogunk rzentul is lenni; méltó elismeréssel koszoruzzuk az érdemet és kegyelettel viseltetünk a közfájdalomiránt.
Ilarczosai leszünk a népnevelés szent ügyének, pártolói a törekvésnek, tisztelői a munkásságnak és

érdekképviselői a közgazdászat- és iparnak.
Gondunk lesz, hogy lapnnk lehető változatos tartalommal jelenjék meg, az események tarka fel-emlitésében, a mulattató böngészet-
7 o
nek is tért adjunk; hisz komoly és küzdelemteljes napjainkban oly szükség van a kedélyes ötletek s mosolygást idéző adatok bírására.
Régi és ujabb tisztelt munkatársaink szives közreműködése folytán a megyében történő nevezetesb események gyors közlésével igyekezünk lehető hü képét nyújtani e vidék élettörténetének.
Szóval mint régi ismerős ujult erővel folytatja e lap pályafutását, kérve czélunk elérése s szándékunk minél méltóbb kivitelére nézve a t. közönség hazafias * pártfogását s méltó figyelmét.
Istentől minden jót kiván
BÁTORFI LAJOS,
Január—június fél évre 4 ft. .Január — april negyed „ 2 ft. mely összég legczélszerübben postautalvány mellett küldhető.
Hogy a rendes expediálásban fennakadás ne történjék, igen kérjük az előfizetési pénz ideje koráni megküldését.
Teljes tisztelettel
Nagy-Kanizsa, decz. 12.1878.
WAJDITS JÓZSEF,
kiadó-tulajdonos.
Felhívás!
felelős szerkesztő.
A „Zaiai Közlöny" mint eddig pontosan s hasonló alakban heten-kint 2-szer jelenik meg.
Hirdetések gyorsan s jutányosán közöltetnek.
Előfizetési ár az eddigi, t. i. Január —deczember egész évre 8 ft.
Nagy-Kanizsa város, azon erkölcsi súlyt, mely élénk forgalmi életének, üzérkedő irányának, kalmár szellemének magasabb jelentóséget, erőt és tekintélyt ad, közintézeteinek és különösen fógymnasiumá-nak köszöni. Ezen fógymnasium érdekében, ezen fógymnasium ifjúsági könyvtára mellett bátorkodom felemelni gyenge szavamat.
Kedvező alkalom nyilt a „Vasárnapi Újság* összes — 1854. év tói 1878. végéig megjelent, évfolyamok szerint bekötött példányainak (25 kötet) megszerzésére. Ezen lap encyclopádiai jelentőségét s a tudományok népszerűsítése körül kivívott érdemeit nem akarjuk hosszasabban fejtegetni, az úgyis mindenki előtt ismeretes. Ezt a nagyérdekü munkát akarjuk többen a nagy-kanizsai fógymnasium ifjúsági könyvtára számára megszerezni. A munka ára azonban 180 frt. Olyan jelentékeny összeg, mely csak szélesebb körben elterjedt pártolás és áldozatkészség által szerezhető be.
Tisztelettel kérjük fel ennél fogva Kanizsa város és vidéke lelkes hölgyeit és polgárait, kik fógymnasiumunk gyarapodását, tanuló ifjuságunk művelődését s városunk erkölcsi emelkedését óhajtják, szíveskedjenek czélunk elérésében anyagi áldozataikkal támogatni.
Az aláirt s adományozott összegek a „Zalai Közlöny"- és „Zalá"-ban fognak nyugtáztatni.
A fógymnasiumi ifjúságnak ez lenne a legszebb újévi ajándék!
Nagy-Kanizsa, 1878. decz. 18.
Többek nevében: GrYÓRFFY JÁNOS.
A helybeli ügyvédi kar fiatal tagjának e hazafias irányú felhívására felhívjuk a t. közönség méltó figyelmét.
A sebesült és mozgósított katonák, ezek családjai és a vizkárosultak segél yzése.
Keszthely, deczember hó 1878.
Harmadik közlemény.
A 2-ik közleményemhez tett ígéretemhez képest azon 51 frt 90 kr. és egy drb. cs. kir. aranynak, — mely összeg a Keszthelyen történt kiosztás alkalmával fenmaradt, — hova fordításáról a következő kimutatást vagyok bátor a n. é. adakozó közönségnek tudomására hozni:
A keszthelyi járás tek. szolgabirósága a hozzá beérkezett ujabbi jelentések alapján segélyt adott Kozma József bének 11 frtot, Vin-cze Andrásnénak ismét két ízben 6 és 5 frtot, összesen 11 trtot, Kencsey Anna, Kelemen Ist-vánnénak 5 frtot. Összesen tehát az itt említett keszthelyiek közt újból kiosztatott 27 írt.
A vidékiek közöl segélyben részesültek: Banyi Anna z.-szent lászlói cseléd kapott 20 frtot, — e nőnek férje ademobilisatió után haza
TÁRCZA.
Egykor és most.
Csak jzeretui, bon szeretni vágytam, KencIhíhlien forrott az érzelem ; >S panaazkod-m, ho^y életem zordon, Nincs ki virágot szedjen énnekem !
l''aRaor.''kodám, hogy nincs ki szeretne, Nincs rgy kéz, mely vezesse lóptimet. — S bár szivemben annyi érzelem van, Kz egy elfojtott nyájas kikelet.
Hogy niuc« kiuek lelkem ébren, alva Kgy viiagot látna szép arexájan, — — l''aníUíkodáin, s álmodva — remélve Merengtem a csalogány bus dalán.
3 merész remények teljesültek, fclérv-j mind a mikről álmodám : A tiszu napsugár reám mosolyg, ti -»zeret, oh, az a kis barna lány!
Fényes szép szemével rám tekintve Kdesen sng;a ajka, hogy szeret! Feledve mind, miór: panaazkodám, Kitűnt a bu, mely lakta keblemet!
Kiérve már a mit ugy kivántam,
Boldog vagyok, boldog mint senki sem ! . .
K boldoj.ág folytatását kérem,
Több vágyam nincs, csak ezt Add Istenem! —
Minden régi semmi sem változott Mióta gyermekből ifjú lettem ; Most is oly azép e vidék mint akkor, Most is oly szép virág nó a réten !
Minden régi, 3emmi 3em változott,
¿D> ah én, nagyon megváltoeáai 1 . . .
ismer-e a rét ibolyája--
1 »*eret-e a kis barna lány ?! —
VÉRTESSI BÉLA.
A nyulbőrsipkás ember.
— Szommer Sándortól. —
(Vége.) III.
Egy hó eltelte után Clementin hazajött Bécsből és égy orvos fiának nejévé lett. Feri őrültként futott Laczihoz: „Mit tegyek most?" — kérdé. „Hát semmit!"
„Semmit ám, de Clementina ... „Tudom, a doctor fiájé lett." „És én ezt nézzem és tűrjem ?a „Bizony édes úrfi, igy kell ezt csak tűrni-Lássa a maga édes apja és öregapja is ilyenek voltak és mind igy jártak, mint az úrfi; házasodjék meg az úrfi, vegyen el egy más szép leányt éa éljen vele boldogul, s meglátja majd sokszor fogja mondani: „de igaza volt annak a hü, jó Lacziaak." Házasodjék meg az úrfi, éljen boldogul és ezt a Clementinet felejtse el és
el is fogja felejteni."
„Igazad van édes Laczim, — sóhajtá Feri
_ ugy teszek, amint tanácsoltad, meg fogok
nősülni éa feledui fogom a hütelen Clementinet !* Csakugyan igy történt. Két hét múlva lehetett egy hírlapban
olvasni, hogy: ......
„Török Feri, kire ősi javai, apjanak es nagyanyjának roppant birtokai és vagyonai szállottak, jegyet váltott a kellemdus és bájos Sárszeghy Ilon kisasszonynyal, a sárszegi nagybirtokos és nemes sárszegi Sárszeghy Imre müveit lelkű leányával.- ,,
A lakodalom az eljegyzés napjától Bzámi-
tandó egy hónap alatt megtörtént.
IV.
Mindez események után két év gördült a mult végetlen tengerébe.
Egy gyönyörű májusi napon fekete iogat hajtott be az erdőbe Laczi lakához.
Egy feketébe öltözött férfi és nő szállott ki abból dajkával, ki egy éves gyermeket vitt az ölében.
Mi azonnal Feri, — nejére és kis fiára ismerünk a vendégekben.
De mit jelent e gyász, e zokogás ezen házikónál, hol a hü szolga fiút, apát és öregapát
szolgált?
Tekintsünk a ház belsejébe és azonnal tudni fogjuk okát.
Agyban fekszik egy súlyos beteg s haldokló; ágyát néptömeg veszi körül, kik sietnek félre vonulni az uraság elől. Feri az ágvhoz lépett kérdé: „Laczi, hogy vagy ? Nézd nőm éa kis fiam is itt vagyunk megtudni, hogy hogyan vagy 1 ?
„A nagyságos ur és nagyságos aaszony itt van ? Micsoda ritka szerencse e szerény hajlékban ?"
„Oh Laczi, tudod hogy mi barátok va Iánk, te hü szolga voltál mindig és én szerettelek !"
Kis fia itt?......mutassa?"
A kis gyermeket odavitték hozzá; ő azt karjaiba vette és őrömmel kérdé :
„Ni a neve?"
„Feri!"
„Feri? Oh kis Feri ugy hordám ám ölemben édes apádat és öregapádat, sőt dédapádat is szolgáltam már!"
„Igas Laczi, hogy jutottál családom szol-
gálatába? — Ezt még sohasem mondtad nekem el, halljuk!" — kezdé Feri.
„Jő! ha kívánják elmondom. Edes atyjának is elmondtam, de hallja ön is."
„Mikor még a nagyságos ur öregapja har-minczadik éve körül volt, akkor itt ez erdőben egy napon a téli időkben egy rókát és egy nyulat kergetett a kutyája egyszerre. Az öreg ur reá lőtt a rókára, azt el is találta; de a róka azért nem döglött meg, hanem az öreg urnák tartott és annak a lába közé szoritotta magát és az öreg ur lábán rágódni kezdett. Az öreg a kutyát és engem hivott, mig a puska agyával a rókát folyton ütötte. Lőni többet nem tudott, mert puskája csak egy csövű volt.
A kutya röglön megfogta a róka fülét, ón pedig kötélből egy hurkot késziték, a róka lábán átvettem, egyet rántottam és a róka élve meg volt fogva. Az alatt azonban, mig ő a rókára reá lőtt, addig én a futó nyul után dobtam baltámat ós a nyulat szerencsémre fején találtam és az ott fekve is maradt.
Midőn mindezen cselekedeteimet ac öreg nagyságos ur észrevette és megtudta, azt kérdé tőlem:
„Hej öcscse, mí a neved?!" „Kocsis Laczi" — mondám neki''* „Eljönnél e hozzám szolgálni, nálam jó dolgod lesz !"
Szegény gyerek voltam, beszegődtem az öreg nagyaigos urhoi és hiven szolgáltam őt, fiát, unokáját, sót ölembe szorítám dédunokáját is. Ez a sipka annak a nyúlnak a bőre, ame-lyet agyon dobtam akkor, azon vadáazot alkalmával. Ezen a helyen dobtam agyon, a hol ea a ház áll; mert as öreg nagyságos ur megígérte,
tizenhetedik évfolyam
érkezett s pár napra rá itthon thyphusba esvén meghalt, nőt éa két gyermeket hagyván hátra. — Süte Ferencz szántói lakós kapott 5 frt 24 krt, és Rezes Károly alsó-páhoki lakós kapott 5 frtot. A keszthelyi járásban ki-osztatott tehát 30 frt. 24 kr., s igy az utóbbi kiosztás összege tesz 57 frtot és krt.
Az elóbbi közleményem végén kimutattam 149 frtot, mint olyan összeget, mely a moz gósitottak hátrahagyott családjai javára lőn fordítva. Ez összeghez a jelen közleményben érintett 57 frt 24 kr. hozzá számitatván, az egész összeg, mely a mozgósítottak hátragyott családjai között kiosztatott, tesz 200 frt és 24 krt oszt. értben. Igy tehát az olvasó egylet gyűjtő bizottság által a tek. szolgabírósághoz áttett 200 frt 9 kr. és egy drb |cs. kir. arany, a mozgósítottak hátrahagyott családjai közt teljesen kiosztatott.
A keszthelyi segély gyüjtőbizottság a folyó évi deczember hó 15-éu tartott olvasó egyleti választmányi ülésen előadá, hogy az ugyanezen évi szept. hó S. és október hó 7-én tartott gyűlésen történt beszámolása óta összesen 28 frtot gyűjtött, mely összegből 9 frt a sebesültek részere. 12 frt a mozgósítottak családjai és 7 frt a vizkárosultak segélyezésére lön az illető szíves adakozók részéről adományozva, s igy a gyűjtőbizottság által beszedett összeg mint ez az alább közlendő kiiíiutatásból is kitűnik 920 frt 40 krt két drb. cs. k. és egy drb. 10 frankos aranyat tesz ö-sszesen.
A gyüjtőbizottság végleges számadása beterjesztése után a gyűjtő könyv a választmányi tagok által, miután az ebben érintett összeg a gyűjtők által nyugtákban kimutatott összeggel teljesen megegyezett, aláíratott, az egyleti irattárba letétetni határoztatott.
A deczember hó 15 én tartott olvasó-egyleti választmányi ülés alkalmával az egyleti jegyző felkéretett, hogy a gyűjtés eredményéről, a szives adakozók neveinek megnevezésével a „Zalai Közlöny" és „Keszthely" czimü lapokban, ugy szintén a „Pester Lloyd"-ban is, hova a vizkárosultak részérő befolyt összeg küldetett nyilvános kimutatást közöljön.
Az előre bocsátottak után helyén találom a keszthelyi adakozók névjegyzékét a következő, az aláirási könyvben történt bejegyzési sorrendben közölni:
Kimutatás a hareztéri sebesültek-, a mozgósítottak családjai- 3 a víz által oly sokat szenved -tt luiskolozi és egri vizkárosultak ja vára Keszthelyen gyűjtött segélyről: Gróf Festetics Tasziló 000 frt, Csesznák László 15 frt. Gárger Vida II frt, Reischl Venczel 30 irt, Reischl Wnczel iíjabb 15 frt, Stocker Antal 10 frt, Baronyi Iguácz 30 frt, Beck Kálmán fiai 30 frt, Lenhárd János 6 frt, keszthelyi takarékpénztár 75 frt, Vértessy Iván 6 frt, Bachar Antal 5 frt, lieich Károly 3 frt, Özvegy Böröczfi Antal né 15 frt, Károlyi Zsófia 3 frt, Böröndy János (3 frt, Hoffmann Adolf 6 frt, Schleilfer Sándor 9 frt, Breyer Gyula 9 frt, Lázár L. Lipót 9 frt, Geyschlaeger József 9 frt, Jankó Péter 1 frt, Kohn testvérek 3 frt, Lázár Gyula 3 frt, Dékmár János egy db. 10 frankos és egy db. cs. kir. arany, Ferenczy István 3 frt, Weisz Albert G frt, Szép László 10 frt, Woltf Frigyes 3 frt, Mezner Ferencz 3 frt, Lá zár Ignácz ti frt, Weltner Jakab 15 frt, Hoff-
ZALAI KÖZLÖNY
DECZEMBER 2 én 1878.
hogy ott hol a nyulat agyondubtam, nekem házat fog épittetui, mert olyan hű voltam hozzá és ő engem szeretett.
Be is váltotta a szavát.
Tudom, hogy most nemsokára el kell hagynom a földi életet és egy szebb hazába költözöm. Vég kívánságom az. hogy testem ér demem szerint temettessék el, ide a ház mögötti dombra; mert többnyíre ott töltém időmet bubán, bánatban és örömben, vigságban ez életben; ott is akarom halálom után időmet tölteni!
Ezt a nyulbőrsipkát tegye el a nagyságos ur és adja utódainak szájról-szájra ennek — és a nyulbőrsipkás ember történetét !"
Ezzel Kezeit ösazekulcsolá, halk imát mondott, mit a jelenlevők utána mondtak. Szemei folyton egy tárgyon meredeztek, végre egy sóhaj tört ki kebeléből, lezárá szemeit, aj kai becsukódtak és megszűnt élni.
Szerettei által siratva temettetett el másnap a drága halott az általa kívánt dombnál és örök nyugalomra helyeztetett.
V.
Naponta jár egy fogat Feri, neje és fiával a Birhalomhoz, hol a szeretett hű szolga aluszsza örök álmait.
Naponta friss virágokkal ékesítik fel an nak sírkeresztjét, akit oly forrón szerettek és aki emiékezetökbe vésve örökké fog élni!
A nyulbőrsipka ereklyeként őriztetik Török Feri lakásának dísztermében és fiának naponta elmeséli a nyulbőrsipka és „a nyulbőrsipkás ember" történetét!
mann József 4 frt, Práger Farkas és fia 4 frt, Schillinszky Károly 1 db. cs. kir. arany, Schillínszky Jozefa 5 frt, Bronner Hermán 1 frt, A premontrei tanárikar 50 frt, Becker Antal (PölöBke) 5 frt, Szalos Mihály 2 frt, Laskay Ferencz 10 frt, Pethő Lajos 3 frt, Somogyi Elek 3 frt, Lakner Ferencz 2 frt, Krausz La jos 2 frt, Pollák Dávid 2 frt, Mandl Bernát 3 frt, Ossman Pál 2 frt, Hanny Nándor 2 frt, Luperszbek Sándor 4 frt, Oppel és fia 2 frt, Horny Alajos 1 frt, Laáb Antal 1 frt, Schütz Mihály 5 frt, Simon János 2 frt, özvegy Svas-tics Jánosné 4 frt, Göde Lajos 5 írt, Kern Ágost 5 frt, Dr. Preisach Lipót 4 frt, Gaál Eudre 6 frt, Linter Pál 1 frt, Dr. Singer Ber nát 2 frt, Weisz Sándor 2 frt, Wünsch Ferencz 3 frt, Buchberger Gusztáv 1 frt, Pollák Ferencz 2 frt, Kirschner Márk 2 frt, Oppenheim Ede 2 frt, Hoffmann Soma 5 frt, Hoffmann Miksa 3 frt, Singer Sándor 1 frt, Fiizári Alajos 1 frt, Garay Sándor 5 frt, UuterbergerFerencz 5 frt, Rosenberg Manó 3 frt, Böhm Endre 1 frt, W. M. 1 frt, Polácsok Máté 4 fr'', Özvegy Neuman Hermanné 2 frt, Özvegy Lenhárdné 1 frt, Honig Ignácz 1 frt, Günsberger Sándor 1 frt, Lenhárd Kornélia l frt, Ujváry Ignácz
1 frt, Gaál Miklós 3 frt, Beck Kálmán 4 frt, Lénárd Ernő 4 frt, Özvegy Oberschel Istvánné
2 frt, Puly János 3 frt, Puly Francziska 10 frt, Szeglet Mihály 1 frt, Dózsa Nándor 2 frt, Ragács István 1 frt, Özvegy Gaál Károly né 4 frt, Schönfeld Károly 1 frt, Hoffmann Jakab 1 frt, Neuwérth Gábor 1 frt, Riedl Ödön 3 frt, Pethó József 3 frt, Csák Antal 3 frt, Neumark Ignácz 3 frt, Deutsch András 3 frt, Dégner Bernát 2 frt, Eberhárd József G frt, Manovill Dávid 3 frt, M. K 1 irt GO kr, Stefanics Nán dor 1 frt 50 kr, Láng Farkas 1 frt 50 kr. W. ''60 kr, Fleiner József (Karmacs) GO kr, Bohner István (Karmacs) 50 kr, Kober István 50 kr. Meizler János 50 kr, Guzzig Jakab 50 kr. Práger Sámuel 50 kr, Singer Mór 50 kr, Polgár Antal 40 kr, Sauer Albert 20 kr. Összesen : 920 frt 40 kr. 2 db. cs. kir. és egy db. 10 frankos arany.
Az itt kimutatott összegből 237 frt GO kr, és egy db. cs. kir. arany a hareztéri sebesültek, — 212 frt 90 kr, és egy db. cs. kir. arany a mozgósítottak hátrahagyott családjai, — 469 frt 90 kr, és egy db. 10 frankos arany 2/3 részbon a miskolczi és 1/3 részben az egri vizkárosultak segélyezésére lőn fordítva.
A gyüjtőbizottság az általa gyűjtött s a jelen közlemény utolsó pontjában részletesen is körülirt összeget az előbbi közleményekben már einlitett helyekre küldötte azon kéréssel, hogy az minél elébb forditassék az ínség és nyomoyal küzdő, s segélyt tettleg igénylő embertársaink javára.
Az olvasó egyleti gyüjtőbizottság, amint ez a jelen közleményből is kitűnik, az általa gyűjtött pénzbeli adományokról teljes és nyíl vános számadást adott.
E számadás azonban korántsem ama gyanúsítás alapján történt, mely egyik zalamegyei lapban ellene f. é. november hóban emeltetett, holott a gyűjtők 892 frt 40 krt és 3 drb aranyat már folyó évi október hó 7-én tartott olv. egyleti válasz mányi ülésen elszámoltak s illetékes helyeikre elküldetvén az összeg, ott segélyzéskép, — az oly burokba
A bor!
Megénekeltek téfted már sokan Jó és rosí költő egyaránt;
Titkon jó kedv magvát vetvén oda Hol bánatunk ekéje szánt.
Aldváu Noét a tisrtes férfint, Hogy húuuyesett, ápolt, uevelt;
Mivé lennénk Ádám ínség közt Mí lelkesitne szút, kebelt ?
Te nélküled rideg Olymp, kihalt És életíluk- álló malom ;
A bú rozsdája megemésztene Mint ós paizst setét falon.
Te vagy az ár, mely sülyedo hajónk Viszed mosolygó part felé;
Sok bús kedély küzdelme közben Nyugalmát benned felleié.
De míg egy részt áldásnak látszott Igen veszélyes vagy nekünk ;
Méreg, gyilok, mely észrevétlenül Pnsztit. rongálja életünk.
Sokkal több bün lett elkövetve Te általad, mint hősi tett ;
Mámor között a gyáva fwnber Kész megtagadni vért, hitet.
Én is csupán egyért szeretlek, Hogy titkot, mély nagy bánatom;
Élvezvén kedvderítő csepped A feledésnek átadom.
Csak gyöngyeidnél látom én agy Mint óhajtnám az életet :
Adjunk azért Noé apánknak Babért, — hogy téged ültetett 1
szőtt gyanúsítás alkalmával — már ki is osz tatot a segélyt igény lók közt.
Igen jól tudta as olvasó egyleti választmány álul kiküldött gyüjtőbizottság, hogy neki, as általa eszközlött gyűjtés eredményéről nyilvános és teljes számadást kell adnia működéséről; minthogy azonban as október hó 7-én tartott olv. egyl. választmányi ülés a gyűjtés további eszközlését mondta ki, ennélfogva a gyüjtőbizottság csak is a £ é. deczember hó 15-én tartott ülés alkalmával számolhatott be véglegesen. As olvasó egyleti választmányi ülés a gyűjtők által bemutatott gyűjtő könyvben elég világosan kiirt s fentebb is kimutatott gjüjtés szép eredménye felett, a buzgó gyűjtőknek jköpyvi köszönetét, az ellenük felhozott holmi hamis gyanúsítások felett pedig sajnálatát fejezte ki.
PÖLTZ PÁL.
(Folyt, következik.)
OYUKOM.
Helyt hírek
— Eljegyzés. Zalay Lajos kir. tk. könyvi kiadó és cs. kir. tart. hadnagy Paulus Tiniké k. a., Paulus György kis-kani zsai gőzmalomtulajdonod ur kedves leányával decz. 18-án jegyet váltott. Az esküvő 1879-évi január 15-én tartatik tneg. Egykori szorgalmas és tehetséges munkatársunknak családi boldog ságot s istentől áldást kivánunk.
— Meghívás. A „nagy-kanizsai iparos segédek önképző egyesülete* f. évi deczember hó 26-án délelőtt fél 9 órakor az egyesületi helyiségben („Magyar király" vendéglő) rendkívüli közgyűlést tart, melyre ugy az egyesület t. tagjai, valamint minden érdekelt tisztele''tel meghivatik. Tárgyai: I. Elnöki jelentés és az ebből eredő kérdések megvitatása. II. Az id. tisztikar kiegészítése. III Inditványok. Ez alkalommal uj tagok is felvétetnek. Nagy-Kanizsa, 1878. deczember 15. Doór István, s. k. id. elnök. Németh Simon, s. k. egyes, jegyző.
— Dr. JLÓwi Mór orvos, sebésztudor, szülész és cs. kir. tartalékos főorvos Z^la-Eger-szegről Keszthelyre tette át lakását.
— Dr. jyémetíi Antal a győri tankerület főigazgatójának a király megengedte, hogy a török császári V. oszt. Medjidie rendet elfogadhassa és viselhesse.
— Felhívás. A nagy kanizsai társaskör f. évi deczember hó 31-én, alapvagyona gyára pitására beléptidij mellett, egy zártkörű 8 táncz czal egybekötött kisebb mérvű tombolát rendez, melyhez egyes tárgyak a társaskör minden tagjától köszönettel fogadtatnak. A szives adakozók tisztelettel kéretnek, miszerint adomá nyaik tárgyát f. é. deczember 30-ig bezárólag ifj. Fesselhofer József úrhoz beküldeni szíveskedjenek. Nagy-Kanizsán, 1878. deczember havában. A Társaskör vigalom rendező-bi-zottsága.
— Hó-zivatar miatt a vasúti közlekedés pár napra fennakadt s igy a postai szállítások is hátrányt szenvedtek.
— Bedeícovics Kálmán horvátügyi minister a varasdi követségről lemondván, helyette Vuchetich István kanonok választatott meg.
— Adjunk alamizsnát a szegény szűkölködőknek. Keszthely nemeskeblü hölgyei gyüjtőkönyvekkel házról házra járván a szegények részére a karácsonyi ünnepekben kiosztandó pénzbeli segélyt gyűjtenek. Elismerésünket kell e lapok utján Keszthely város áldozatkész hölgyeinek buzgósága felett kije lenteni. Fogadják a szenvedő emberiség nevében előre is leghálásb köszönetünket.
— Zala-Egerszeg és vidéke fiatalságá nak több tagja 1878. évi decz. 31-én Zala-Egerszegen az „Arany Bárány " hoz czimzett szálloda nagytermében zártkörű táncz-estélyt rendez. Belépti dij: Személyenkint 1 frt. Belépti jegyek válthatók Horváth Miklós ur kereskedésében és este a pénztárnál. Kezdete 8 órakor.
— Rövid hirek. Berecz Antal „Természet" cz. jeles folyóiratát beszüntette. — Belügymiuisteri államtitkár gr. Zichy Fer. Vietor lett. — Joachim jeles hegedű művész köruUt tesz hazánkban. — Ujabb 100 milíó frt kölcsönről rémhírek keringnek a lapokban, gyönyörű újévi ajándék! — Rózsa Sándor koponyája mar Lenhossék tanárnál van. — Gutzkow német költő meghalt. — Szulejman basa kegyelmet nyert. — Boszniába csak 2 klgrammo8 küldemény szállítható. — a képviselőház karácsonyi szünete decz. 22-tól jan. 8-ig tart. — Zíákán egy menyasszony esküvő után tiz perezre halva rogyott ÖBSze. — A törökök Erzerumot erősitik. — Glyczy Kálmán visszalép a képviselői állástól. — A »Pester Lloyd" uj év napján üli 25 éves jubileumát. — Proch udv. karmester meghalt. — Wárzburgban egy tanulót az őrjárat agyonlőtt. — Az osztrákoknak is 36 millió deficitjük van. — aIíco darmstadtí nagyherczegnő toroklobban meghalt. — Ó Becsén nagy földrengés volt. — A székesfehérvári kiállításra Szegedről 200 ki-
állító jelenkezett. takony kór dühöng, gyár robbant föl.
- Pécsett az állatok közt
— Prágában egy töltény-
KI nyert?
Prága, decz. 18 án : 37, 44, 34, 9, 71. Lemberg, „ 52, 6, 77, 49, 79. Szeben, „ „ 81, 64, 51, G3, 6G.
Irodalom.
— Előfizetni felhívás. Januárban megjelenik a következő czimü könyv: „Rúgott Csillagok" — Don Pedrő humoros költeményei. — Tisztelt reakció és közvélemény ! Bölcseid ezer vezérczikket imák boldogitásodra. Én bolondod vagyok, írtam neked ezer bolond verset, a mint bölcseségemtől kitelt. Ez ezer vers jubileumául jelenik meg belőlük egy válogatott kötet, melyet épen a közös-ügyes aera alatt, 67-től 78-ig irtam én, Don Pedrő, mely kötet tehát méltó csillagul fog tündökölni az uj korszak fölött. Hogy minő czél felé törtem, itéld meg abból, hogy szerzeményeim nem érdemcsillagok, hanem csak „Rúgott Csilagok". A „Rúgott Csillagok''-nak azonban csak egy részét fogják képezni a politikai szatírák. Nagyobb részök társadalmi, tréfás és gunyoros vers. Felosztásuk a következő lesz: 1. Szerelmi czigánykerekek. 2. Vig románezok, balladák, életképek. 3. Szatírák. 4. Legendák, Lonkaiá-dák. 5. Színmüvek. 6. Kinrimek és paródiák. Igyekeztem, hogy e gyűjteménybe csak oly müvek kerüljenek, melyek nem pillanatnyi jelentőségű eseményekre, egyénekre és visszo-nyokra vonatkoznak, hanem a melyek általános vonatkozásnak és maradandó érdeküek. Ezek után jó mulatságot kívánok neked is, magamnak is azzal, hogy prenumerálj. Budapest, deczember 6-án. Don Pedrő. A „Rúgott Csillagok" 1879. január havában jelenik meg és küldetik szét. Egy kötet ára 1 frt. Diszkö-tésben 1 frt 70 kr. Kiállítása a legdíszesebb less. Gyűjtőknek 7 előfizető után 1 tiszteletpéldány küldetik. 10 előfizető után diszkötésu példány, kétszer 7 után két tiszteletpéldány, * igy tovább." Az előfizetések a „Bolond Istók" kiadóhivatalába küldendők, Budapest, himzó-utcza 1. szám.
— Lapunk elóbbi számához volt mellékelve az „egyesült ellenzék" uj lapja „Magyarország" programmja éa előfizetési feihivása. Felelős szerkesztő a széptehetségü s kitűnő szorgalmú ifj. Ábrányi Kornél; ki a iap tár-czájára is kiváló gondot fog fordítani.
— Róder Adolf ismert jeles nyelvtanár Szombathelyen igen hasznos vállalatot indit meg „Honfi" czimen németajkú közönség számára. Ára félévre csak egy forint. Havi füzetekben jelenik meg.
— Áldirds utólagos fizetéssel. Alolirt néhány hónappal ezelőtt a sok ideig mellőzött Huszárcsinynek a budapesti népszínházban történt fólelevenitése, az eddigieknél sokkal jobb és tökéletesebb, s töbször ismételt nagy hatású előadása után egy uj népszínmű alkotására buzdultam föl, melynek czime: „Egy magyar zsidó család és a falu Bzépe." Miután azonban a színmű, a dráma kerete, színtere és cselekvési hatásköre sokkal korlátoltabb és szűkebbre van szabva, mint a regényé, az elbeszélő költeményé: — jónak láttam ugyan ezen tárgyat, ez életbevágó korkérdést bővebb kifejthetés végett regényben is kidolgozni. Minélfogva f. deczember hó közepén regényem kéziratát sajtó alá bocsátottam, ugy hogy : „Egy magyar zsidó család és a falu Bzépe" czimü társadalmi irányregényem 1-ső füzete igen csinos kiadásban az uj év első havában okvetlenül meg|fog jelenni. Müvemnek fŐczélja : a magyarhoni zsidók és keresztények közt még mindig nagy feszültséget, kölcsönös faj- és hitgyülölséget okozó régi megrögzött előítéletek folyton tartó uralkodásának választó falait a toll, a szellem fegyverével lerombolni, s valahára kivivni azt, hogy nálunk íb oly szépen, oly természetes kifejlődéssel olvadjon egybe e különben is rokon származású két elem, keleti faj, mint az Angol és Francziaországoan történt. Itt ugyanis az annyira üdvös társadalmi intézmény, a polgári házasság utján a keresztény és zsidó minden akadály nélkül törvényesen egybekelhet, s ez által annyira egybeolvadt, hogy a műveltség és szabadság zászlóját előre vivő két nagy nemzetnél most már nem kérdik azt: ki a keresztény, ki a zsidó? hanem : ki az emberséges ember, a kötelességét teljesítő jó polgár, jó hazafi? — Európa sorsának megoldása, a polgárosodás, az alkotmányos szabadság, az általános szellemi, anyagi jólétnek tartós megalapítása, teljes diadalra vezetése, most is két zsidó származású egyén, Nsgy britania ministerelnöke, s a franczia köztársaság leendő elnöke kezében van. kik sem nyugat, sem kelet műveltség- s jobblétre törekvő, szabadságszerető népeinek a barbár
Folytatás a mellékleten.
Melléklet a „Zalai Közlöny" 1878-ik évi 102-ik számához.
Folytatása a főlapnak.
zsarnokság általi elnyomását soha nem fogják megengedni, a mi hazánk sorsára, a nálunk oly sokféle nemzetiség, különböző vallások híveinek egyesitésérc is döntő befolyással leend. Mint Angol- és Franciaországban, ugy lesz az nemsokára majd nálunk is, hol a magyar szel le mii izraeliták közül, az államférfiak, ország gyűlési képviselők, irók és művészek magasabb körében is tűnnek már föl igen jeles, s nagyra beesült tehetségek, capacitások, kikre minden magyar méltán büszke lehet. S h^gy a tökéletes testvéri egyesülés, a teljes egybeolvadás náluuk is mielőbb bekövetkezzék, s ez által a mi jóravaló, de annyira elhanyagolt magyar népünk, iparos és földmivelő osztályunk is szellemileg, anyagilag gyarapodjék, erősbödjék, annak előmozdítására, a nagy és magasítod czél elérésem hatni főfeladuta e regénynek, mely miután abban mind a fény-, mind az árnyoldal kellően ki van emelve, s az egész és minden legkisebb részlete a magyar életből van véve. nem csupán a magyar szellemű izraelitákat, hanem az elfogulatlan, a valódilag művelt, a valódi szabadelvű keresztényeket is egyaránt fogja érdekelni. Es hogy ezen korszerű, mulattató s egyszersmind tanulságos ol vasmányt mindenki könnyű módou megszerezhesse, 3 kötetre terjedő regényemből, 1879 tői kezdve havonként egy-egy tömött füzet fog megjelenni, melynek aláirási, utánvételi dija csak 50 krajezár, mely igy kisebb részletek ben, csak is az egyes füzetek átvételekor meg-iizetendő. Itt helyben a fővárosban minden tüzet a házhoz lesz kihordva; mig a t. vidéki aláírók, megrendelők postán fogják azt megkapni utólagos iizetés, postai utánvét mellett. A t. gyűjtőknek minden 10 után egy tisztelet-példány jár, s az utolsó füzet átvételekor 50 krajezárért minden aláiró, vagy rendelő egy pompás mülapot fog kapni, mely a regény főbb személyeit az első színpadi előadás szerint lerajzolandó, eredeti öltözetek- s jelmezekben fogja élethiven feltüntetni a regény és a színmű egyik legérdekesebb, legnagyobb hatású jelenetében, s mely mülapnak bolti ára 1 forint 50 krajezár leeud. Azon t. pártfogók nevei, kik nagy munkám tetemes kiadási költségeinek fiidozéeéhez tetszésök szerinti összeg aláírásával, s előlegezésével járulni szíveskednek, az utolsó füzetben s szerző- kiadó hálakifejezésének jeléül ki lesznek nyomatva, a megajánlott ösz-szeg mennyiségével együtt. Budapest, deczem-ber 15-én 1878. Vaho; Imre, szerző éa kiadó. Budaujlak, főút 13. Budapesten aláírásokat,
megrendeléseket elfojrad a szerző iia: Vahot o o
Gyula, i^IV. kerület, kecskeméti utcza 12. sz. első emelet 7. ajtó szám.) és Tettey Nándor könyvárusnál a váczi-utczai Mocsonyi házban, a vastuákó nevü ház átellenében.) A derék veterán író e müvét ajánljuk a t. közönség becses pártfogásába!
—7 Lapunk mai számához van mellékelve a ,Franklin-Társulat" könyvkiadó intézet ki acványainak sorozata ünnepi és alkalmi ajándékokul ajánlva.
— A „Gazdasági Mérnök.u czimü népszerű folyóirat, m-lyet Gonda Béla műegyetemi ma gántanár a közérdekű gazdasági és műszaki ismeretek terjesztése czé.jából ezelőtt mintegy 2 évvel indított meg, aránylag rövid ieunállásaóta méltó elismerést éi leYtt''élyt vívott ki magának, s a mezőgazda?, g ügyének már is hasznos szolgálatokat te.i. — Tájékozásul legyen elég csak néhány nag) obb ezikkét fölemlítenünk. azok közöl, melyeket ez év 2 dik felében közölt. Ilyenek: A földöntözés történeti kifejlődése és mai állapota Magyarországon (3 közlemény) Gonda Bélától. A gabona üszög elhárításáról. T''nr''-y Bulitól. A magyar loko-mobilokról (1 ábrával Katona Endrétől.) Miért jó az amerikai s miért rósz a mi dohányunk ? (2 közi. 6 ábrával.) Dukz Marczeltől. A magyarországi rizstermesztés érdekében (3 közi.) Gonda Bélától. A juh aklokról (^2 rajzmellék-lettei.) Heucz Antaltól. Miként fokozhatjuk gazdaságunk jövedelmét''? Diószeghy Sándortól. — A tiszai árvízvédelem érdekében (1 rajz melléklettel) Gonda Bélától. — A technikusok társadalmi állása. — Mezőgazdasági gépek a párisi kiállításon. (2 közlemény) stb. — Ezzel kapesoUibau érdemesnek tartjuk fölemliteni, hoíry a „Gazdasági Mérnök" a párisi kiállításon dicsérő oklevéllel lett kitüntetve, a „Gazdasági Mérnök" megjelenik minden hónap l én és 15-én. Előfizetési ára egész évre 6 Irt, íéiévre ó frt, mely összeg a lap kiadó hivatalába (^Budapest, VIII. üllői ut 11/83 sz.) küldendő. — Készünkről fölösl.-gesnek tartjuk e közérdekű, hasznos folyóiratot különösen ajánlgatni s egyszerűen csak figyelmeztetni óhajtottuk ra t. olvasoinkat, meg lévén arról győződve, hogy ezzel pusztán az ügynek teszünk szolgálatot.
Vegyes hírek.
— Colossalis csalási kísérlet. Nem kevesebb, mint 60,000 frtig akart behúzni két kóbor iparlovag egy nagyváradi vagyonos polgárt. A két elegáns gazember mint egy bécsi gyárüzlet ügynöke mutatta be magát a szóban forgó urnái s több árjegyzék táblázatot adtak át annak, mint a gyár régi kundsehaftjának. Az átadás bizonysága végett kérték az illetőt, hogy jegyezze alá nevét egy ehsmervényre. Ezzel fogják ők küldőik előtt igazolni, hogy megbízatásukban eljártak. A felszólított készséggel megtette. És mi történik ? A pénzpia-ezon másnap megjelenik egy 60,000frtos váltó, melyen a fentemlitett ur mint kibocsátó szerepelt. Az aláírás valóságát lehetetlen volt kétségbevonni. Maga a váltó kibocsátó is elismerte azt keze írásának. — Éa móg is hamis volt a váltd. A két gaz ficzkó egy váltó lapra finoman ragasztott egy elismervény blauquettet, mely ügyesen ki volt vágva azon a helyen, a hol a név aláíratott. Az illető azon meggyőződésben irta alá nevét, hogy egy elismervény áll előtte, pedig egy váltót jegyzett alá. A két semmirekellő aztán szépen lefejtette a felső blanquettet s kitöltötték a váltót. — Hanem a gazterv nem sikerült. A csalás kiderült, a két szerencselovag pedig még idejekorán elhordta sátorfáját.
— Lágyszívű hadvezér. Philippovich táborszernagy Bécs legünnepeltebb egyénisége volt. Mindenki sietett szerencsekivánatát előtte kifejezni, s a bátor hadvezér, kit ellenség soha meg nem ingatott, valahányszor bizalmasabb beszélgetésbe ereszkedik valakivel s a háború eseményeit sorolja elő, mindannyiszor könybe lábad. A napokban a bécsi polgármester tisztelgett nála, 8 őt a székvároB nevében üdvözöl vén, szerencsét kivánt neki a kivívott fényes hadi sikerhez. A táborszernagy meleg szavakban mondott köszönetet; elbeszélte, hogy midőn táviratilag értesült a szívélyes fogadtatás ról, melyben a bécsi lakosság a hazatérő katonákat részesítette, könyek tolultak szemébe; ki sem mondhatja, mennyire meghatotta őt a szivelyes fogadtatás.
— Fényes kelengye. Egyik Rotschild-leány kelengyéjét közelebb kialitották Páris-ban a Kotschid-faubourg st. honoré i palotában. A nászruha drága fehér atlaszból készült, egészen point-csipkékkel boritva; az uszály 3 — 4 mét-ír hosszú és alant a ruhán láthatók a Grammont-Rotschild család bimzett egyesült czime-rei. A hímzések magukban véve is mesterművek és két kitűnő himzóuőt másfél hónapig foglalkoztattak. A sétaruhák mind sötétek, világos diszitéssel. Körülbelül harmincz uj divatú kalapot készítettek a divatárusnők. A prémes öltönyök közül kitűnik egy értékes comboly-bunda. A drága kövek valóságos kirakatot képeztek ; a Rue de la Paix első ékszerészei szolgáltatták a legdrágább ékszereket: a kövek fénye és sokasága szemkápráztató ; különösen feltüoő egy ritka szép nyakék, melynek értéke is jelentékeny. — Hány ezer szegény ember vérverejtéke tapad e fitogtatott kincsekhez és hány nyomorultnak könyeit lehetne velük letörölni !
— A monarchia háborúi. A hadügyi ie-véltár egy térképet adott ki, mely az utolsó háromszáz óv alatt viselt háborúkat gr«iikai-lag szemlélteti. Ezszeriut a monarchia 375 év alatt 6839 esetben volt miut hadviselő fel érdekelve. Legtöbb csata volt Magyarország területén. E 375 év alatt a monarchia vesztett 261 tábornokot, 17,066 tisztet és 1,068, 571 katonát; foglyul esett 56 tábornok 4174 tiszt és 289,041 katona; ezenkívül vesztett 1805 darab ágyul és 712. zászlót. Annyit pedig mi alig foglaltunk el az ellenségtől.
Üzleti szemle.
— Nag y-K a n i z s á n, 1878. deczember 21. —
Időjárásuuk a hét nagyobb részén át hideg volt Kgy nagyobb hó esés reményt ad ajószánutra ; ez azotikjau a tegnap rögtön bekövetkezett lanyha esőt 1 nagy pusztulást szenvedett.
A karácsonyi ünnepek közeledése végett üzletünkben csekély forgalom fejlődött. A vételkedv egy aránybau volt a nagyon gyenge kínálattal; árak a legtöbb csikkeknél hanyatlásnak indultak.
Búzában csekély forgalom volt. Mig finom qualitások fenn tarthaták magukat közép és rósz fajok erős hátramenéseket szenvedtek.
Rúzsban belföldi malmok által némi vásárlások történtek; ¡''«rak itt sem tarihaták fenn magukat.
Árpa. Az e czikkely alábbvaló fajai iránt már havak óta állandó lauybaság, a finom mincségekre is kiterjedt, melyek szintén ügyelem nélkül maradtak és arban engedtek.
Zab csak belfogyagztásra lett vásárolva és nem változá árait.
Tengeri egészen el volt hanyagolva; a felmerült mennyiségek csak potom áron adhattak el.
Fehér bab iránt nagyon lecsökkent a vétcl-kedv, miért is árak jelentékenyen alább szálltak.
Minőség szerint:
Bu/.a .... 650 — 780--•— kr
Rozs .... 5--5 30--•— ,
Árpa . • . . 4--- 6 00 — —"— „
Zab ... . 5 30 — 550--„
Zab uj
Kukoricza
Repcze
Bab (fehér) Bab (tarka) Bükkönv
3 80 — 4 20 --•—
7 50 — 5-40 — 4---
7-80 5-60 4-20
K. B.
Papírszeletek
Rosr. világot élünk, menyecske egy másiknak Hogy-bogy néne ? Hit a városházánál graph )mutogatja magát.
Azért van hát az a grófok fonják
Szerkesztői üzenet.
31"2. Borteleky : A pegazus igen szilaj
Különben jó rugdalódzik;
pegazus
P-

tal n á
Heti naptár,
Deczember 22-tö! deczember 28 lg 1878.
i Hó- és hoti-nap Kath. és prot. (J ö r 8 g naptár naptár fitij
5i. Tibér császár uralkodása 15. évében. Lukács III-
¡23 Héttő Viktória
24 Kedd Ad. Éva f
25 Szerdn N Karács.
26 Csütörtök István v.
27 Péntek János Ev. 28, Szombat Apró Sz.
11 Dániel
12 Spirid.
13 Aoreat
14 Tyrsus
15 Eleuther
16 Aggeá3
A
ir*
Feleiós szerkesztő: Bátorfi Lajos.
H I R D
A kaurmány biztost küldött ki a Pbylloxera vizsgálata végett, hanem ezt a biztost elnevezte a nép Pbylloxera urnák s uem kaptak forspontot, mely az uj nyavalyát tovább szállitotía volna.
mondja a kis-kanizsai
egy fonógróf (Phono-finom vászon, mert a
még.
Hagyj tanulni szende lány Ifjúkorom hajnalán, vagy:
Juczi lelkem, urad nem él, Életed nem e^ész — csak fél. Szeress engem, ugy egész, — S bánatod a füstbe vész. Néhol csín-an apegezus u r f i : p. a fürdő lány-1 :
A tíz lassan dagad Habbal játszasz (!) magad, Vagy lebuksz (!!) mint a nyúl S hótestedre simul
Patyolat ing. De végül:
A lányka ioget vet, A hamis hold nevet. És a bok*r alatt Egy vágyó sziv ballat Ütéseket. — Jó éjt!
3173. „Te more" papirszelet általánosan ismeretes már4 Ujabbat kérünk.
3174. „Azt mondják hogy*... kezdetű verset, nem közölhetjük.
3175. L. Csabrendek: A megrendelést átadtuk. Jövőre nézve kivánata szerint intézkedünk.
3176. „A mi kedves uzsorásaink''4 czikket ez időben össze torlodó teendők miatt nem olvashattuk még el; fájdalom, a másik is megkésett. Eltettük ezt is jövőre. Jókivánatát igeu köszflnjflk s szívből viszont kívánunk minden jói.
2177. „Szőke lányhoz". Megijed tőle. már t. i. a verslől.
3178 «A betyár." Jövő évre mar-dt, nem ülnek fölötte statáriumot. A végzés: közöljük !
3179. 0. P, Decz 19-én adatott fel gyorsvonattal. Többire magán levelet iruuk.
3180. P Mihald. Köszönettel vettük.
3181. „Vége van már." Hála Istennek !
3182 K. Bpest Lapunk persze, hogy megrendelhető százával is. csak eleve tudomására adandó a kiadó hivatalnak.
3183. V. P. Becsben N''em tőlünk függ, tessék az illetőhez fordulni.
3184. A L. és B, B A fánk sütésért nem vagyunk felelősek.

Die
Istrirte Fran-Zetos
bringt in dem jetzt beginnenden neuen Quartal die neuesten und geschmackvollsten Winter- und F r ü h j a b r s-T o i-1 e t t e n für Gesellschaft, Haua und Promenade, sowie eine reiche Auswahl von Handarbeiten; ausserdem,
in den Unterhaltung s-N Ummern: Novellen und Erzählungen, ein interessantes Feuilleton, Wirtschaftliches, Briefmappe, Frauen-Gedenktage und zahlreiche Illustrationen ; ferner :
3colorirte Modenkupfer. — Vierteljährlich erscheinen sechs Hefte in illustrirten Umschlägen mit je einem grossen Portrait zum Preise von zusammen 1 frt 50 kr. Per Post franko 1 frt 80 kr.
Neu eintretenden Abonnenten liefere loh sämmtllohe. vomOctober bis Dezember d. J. erschienenen Hefte gratis
Dieselben etil halten unter vielem And-ren : eine grosse Anzahl von Mustern zu moder-nenHaudarbeiten von bleibendem W e r t h e, im ganzen :
503 Abbildungen von Moden und Handarbeiten ;
40 Schnittmuster;
64 Musterzeichungen für Weissstickerei etc. ;
3 vollständige Novellen ;
3 Gedichte ;
13 grössere Artikel;
13 kleinere Artikel;
35 neue Recepte für die Küche ;
39 Frauen-Gedenktage (kurze Biographien) ;
Briefmappe etc. etc.; endlich
31 Illustrationen der ersten Künstler.
Die Motaelt
bringt in dem jetzt beginnenden neuen Quartal die n e n e s t e n und geschmackvollsten W i n-t e r- und Frühjahrs-Toiletteu fdr Gesellschaft, Haus und Promenade, sowie eine reiche Auswahl von Handarbei-t e n. Preis pro Quartal 75 kr. pr Post franko 1 frt.
Neue eintretenden Abonnen ten liefere loh sämmtllohe, vom October bis Dezember d J erschienen Nummern gratis.
Dieselben enthalten unter vielem Anderen eine grosse Anzahl von Mustern zu modernen Handarbeiten von bleibendem Werthe, im Ganzen :
508 Abbildungen von Moden- und Handarbeiten;
40 Schnittmuster ;
64 Muaterseichungen für Weissstickerei etc.
J. Wajdits Buchhandlung in Gr. Kanizsa.
/ (763 2—4)
E T E S.
(
Wajdit8 JÓZ8ef könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán megjelent:
FARSANGI FÁNK,
bábakenyér
(Kugelbupf)
ésfcétszer-silt
POTJQTJBT JAQUES.
IH-ik Xapoleon udvari fcsiakict*.
Reményi toldalék- éj »zalon-nás pogácsa, jő kalács és s«é-__narétes készítési módjával
bőviteue: egy magyar nő.
E díszes kiállítású müvecskének ára 60 kr. Postai rendelések 70 kr. beküldésével ajánlva bérmentesen küldetnek. Ezen több magyar nőtől megpróbált és tökéletesen sikerült sütési módot ajánljuk hölgyeink figyelmébe.
W* Ujabb bizonyítéka ""J^JJ
az Aiiatlierlii-szíijviz
hamisításából eredt ártalomnak és hogy csak egyedül a valódi
Dr. POP P-f éle
volt sikeres gyógyszer a szájba eltávolítására.
Dr. P©$g> 1 0.
<w. kir. udvari fogorvon urnák Bécsben
Vonatkozva utolsó levelemre, sajnálattal kell magamat gyen-guséggel vádolni. Az Hu Anatherin szájvizének nekem ajánlot-ntiniálaluak olcsóságától, valamint több gyógyazerészek állításaitól, hogy 8k az Un Anatheriu-szájviaét a valódihoit hasonlóan elkészíthetik, elámittatvH, tübbszrtr hagytam magamat elcsábítani, miután az ön Anatherin-szájvize elfogyott volt, ezen gyártmányokat használni. De nemcsak hogy sommi jó hatást nem idéztek ulŐ még fogaim beteges állapotát uiegrosz&hhitották, és én csakis aa ön felUlmulhatlan Auatherin-szájvizének használatánál találtam kielégítő segedelmet. Az Anatherin fngpasta hatásait is jónak találtam. — Közxtf nettel maradok Drahotusa. (f)63. V. 3—3 )
LOVAG ZAVAD8KI JÓZSEF.
Kapható: Nagy-Kanizsán: Práger Béla gyógysiorósz urnái. Kosenberg és FesselhofTer József flUaerkereskedésükbeu. — Pá-dán : Tschepeu J.f és Berinüller J.-nél — Keszthelyen: Pfiszte-rer gyógyszerész. — Zala-Kgyerszcgen : Isóó F. gyógyszerész. — Kaprouczán : Werli gyógyszerész. — Varasdun : Halter gyogysz.
— Sümegben : Dornor Kajet. — Szombathelyen : Pillich Ferenc« es Rudolf gyógyszer. — Határőrvidéki Sz.-Gy örgj ön : Fibíc E. C.
— Veszprémben Tusxkau és Társa, Outbard Tivadar éa fiainál, ngy Ferencal gyógyszerész. —Székesfehérvárott: Braun J., Brosz-mann, és Dieballa gyógysz. — Lovas-Berényben; Heisler gyógyse-
— Kalocsán : Horvátb K. gyógyszerész — Pakson : Flórián J. gyógyszerész. — Körmenden : Horváth J. Somzcitrend gyógyszerész — Kaposvárott : Kohn J. Scbrődor és Darás gvógyaz. Szeg-ízárd : Brabsay gyógysz — Bonyádon : Kramolin J. _ Baján: Michitsch St., HerzfeM fiai, és Bőszek gyógysz. — Pécsett : Zsol-nay W. és E., Zách, Kuuz, Kovács, és Sipóc.z gyógysz. — Ká-rádon: Zadobánszky gyó^ys«. — Marcaaliban : Kiás gyógysz. — Tolna : Kichtl 8 gyógysz — Dunafttldvárott : Lukács gyógysz.
— Saent-Györgyün : NOthig. — Alsó-Lendván : Kiss gyógys*. — Rohonozob r Simon gvógymt»ré*a uraknál.
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
DECZEMBER 22-én 1878.
I!Legnagyobb ékszerraktár Nagy-Kanizsán!I
MILHOFER JÚZSEF
ékszerész,
Jöutcza a v árosk áz átellenében.
Dusán felszerelt raktáromban a legújabb izlésteljes gyémánt és arany ékszerek, úgymint egész ezüst készletek kaphatók legolcsóbb árak mellett.
! ! Részletfizetésre is eladatik ! !
Gyémántgyűrűk a valódiság jótállása mellett 10. —tói felfelé. Nó arany gyürük 1.50 „
Férfi
Arany jegy gyürük Arany medaillonok Arany keresztek Arany garnitúrák Arany karékek Arany óra''.ánczok
Csásiár királ>ilag orsiágosan engedélyezett
mosó és vászonáru gyár. --«&---
F. R. udv&ri siállitok. —
hírneves bevAs»rlási forrás mindennemű /
url. nol es gyermek ''¡I ü
feherruhák. vasznak, '' Av
asztali ruhák e3 zsebkendőből a lególas bb eredeti gj-iri árakon.
A 115 iapt''ói álló é,300 rajzzal, meuy-asszonyi, gyermek és csecsemő rubak mintáival ellátott minta árj egy. ékünket ingyen és bérmentve küldjük meg. Állandó raktár tö-
Fóraktár: Bécs, I. Tuchlauben nr 13.
Megrendelések utánvétel mellett leljesittetnek.
m>">r menyasszonyi ; ruhákból.
Jelentékenyén le- | szállított áru 10 000 tuc^at lehérés sziues vászon es baiiszt zsebkendők.
1 e g e s s é g : ba-tistkendok, beszőtt, valódi sziiiü sz-gély és stikkelt. elegáns nagy betűkkel, beszegve és megmosva 4 drb csak 1 frt. (Az egész abc-e élőiéiben van.)
(761 3—20)
Tudővész és sorvadás
ellen mint "''eghatásosabb szer a Hoff János cs. kir udvari szállító - . Bécs, Gral.en, Braunerstrasse 8. - maláta vérkészítményei: maláiakí-• vonat-egészíégi sor, majáéi-csokoládé ajánlt tik, melvek tobb mint 5000 orvos és végtelenül számos felüdült beteg e ismerését vivták ki 30 év alfctt. — Egy titkos szer, mely jeles értekü üdvs/.er miudenuemü mellbetegség és sorvadás ellen: a lloff-féie tnalátaszer Tüdő vészben szenvedő éves leányomat gyógykezeltem vele. A maláta-vegykészitmény, a ma-látacsokoládé és mell-malátabomboa folytonos használati föltüuőec csökkenté a betegség minden jelenéseit és a gyógyulást teljesen elő-mozditá. l)r. Sporer, cs. kir k rmánvtanácsos Abbissiában. Utóirat. Házi orvosunk utasítása folytán kérek egy kis bet.''g részére 2 Iont ma-latacíokuládét és 1 font maláta-bombout küldeni.
Böhmer, k. távirdatiszt.
735 6—S
- A valódi Hoff-féle malátabombon kék pahirban van.
Kapható Nagy-Kanizsán Stremi Klein és Rosen-qerg& Weliscb, Tauber & Schwart éi Pollik
& S t e i n urak füszerkereskedéséb-n. — Zala-Egerszegen : D a r á z s József ur gyógyszertárában.
Iamételadók kedvezményben részesülnek.
Mindenkinek
oda ajándékozzuk
a legszükségesebb hkzl eszközöket, u. in.: kávés- és evőkanalakat, késeket és villakat, stb. stb.
A mostanában megbukott nairy britania ezüst-gyár csődválasztmányától folszúlittattuuk, hogy a nálunk raktáron lev6 valamennyi britania ezüst-árukat a csekély fuvar- és munka<iij negyedének megtérítése mellett elajándékozzuk.
A minden egyes czikknél kiirt árnak beküldése, avagy utánvétele mel ett csupán .íz Angolors''/ágból Bécsig járó szállítási dij és a munkadíj «.-gy csekély részéuek megtérítése mellett mindenki a következőket
6WF" Ingyen kapja.
6 drb. británia-ezüst evőkanái, ő drb. ugyanily ká-
véskanál összesen 12 drb. ezelőtt 6 frtba került,
most mind a 12 drb.................. I 95 kr.
G drb. británia-ezüst asztali kes angol aczéléllel, továbbá fi ugyanolyan villa, összesen 12 drb., mely ezelőtt 9 frtba került, most mind a 12 drb . . . 3 25 kr. 1 drb. tejszedő-kanai. tömöisulyu, ezelőtt 3 irt. most . 85 kr. 1 drb. levesazedö kanál, legsúlyosabb fajú, legjobb britá-
nia-ezustből, ezelótt 4 frt. most.......... I 25 kr.
Ezenkívül diszes asztali gvertyatatartók, páronkint 1 frt, 2. — , 2.50, 3.— ; tálezák 50, 75. «0 kr , 1 frt és 1. 40 krajával; kávés vagy theás kannák á 2 frt. 2.50, 3.—, 4 frt; ezukorfogók á 35, 50, 30 kr. ós 1 frt: ezukordobozok á 2, 2.ÖO, 4 5.50,
7 frt; ezukorszórok á 25. 45, 75, 97 kr., 1 frt; eczet- és olaj-caraffinák á 2 50, 2 80. 3.50. 4.75, 5 frt ; vajdobozok á 75, 95, 1.70, 2-80, 3.25, 4 — és még számtalan tárgyak.
különösen figyelemre méltó.
6 dfb. asztali kes letfin británia-ezüstnyéllel, angol aczéléllel. 6 drb. ugyanolyan villa, 6 drb. nehéz kit''lnő evőkanál. 6 drb. ugyanolyan kaveskanái, ö3szosen 24 drb., melyek ezelőtt 15 fr:ba kerültek, most összesen mind a 24 drb. 4 frt 60 kr. Mind az itt fölsorolt tárgyak a legfinomabb britania ezüstből vannak készitv» s azoknak fehéren maradásukért
OT lő ért jótállás válUiUatik.
Igyekezzék mindenki megrendelését lehető leggyorsabban beküldeni, mirel előreláthatólag ily roppant olcsóság mellett, minden csakhamar el fog kelni. Czim és a cs. k. oszt.-magyar tartományuk egyedüli megrendelési helye : a brltáaia-ezüstgyár főraktára": v726 10—12)
Blau és Katin I. Elisabethsirasse 6.
TITKOS BKTEGSEGEK,
különösen
férfi-tehetetlenség,
magömlések, hugycsőfol yások (maró befecskendezés nélkül) hólyagbántalmak, bujakóros dagauatok, bőrkiüsések. ha még oly''idültek is, továbbá köszvény, fehérfolyás, hószámgörcsök, a hivatáabani megzavarás nélkül, a leggyöngédebb módon, hason-szenvi szerek alkalmazása által bámulatosan gyors gyökeres gyógyításra találnak.
Sok orer szerencsésen kigyógyult egyén kö>zör,Ő-;rata kézzeifoghatólag bizonyítja ezen gyógyrendszer áldasosságát.
A gyógykezelés levél utján is történhetik. Gyógyszerek kívánatra megküidetnek.
Dr. ERXST Xj. Pesten, két-sasuteza, 24.
l''gyanott kapható a hires, mindenki számára nélkülözhet! en köuyv: „Az Önsegély, mely oktatást ad a nemi viszonyokról, ifjúkori bűnökről, tehetetlenségről, stb. és biztos véd-szert tartalmaz ragályozás stb. ellen. (Ara 2 frt) (73l 8—9)
5.— 2.50
5.— 2.— 10.-15.-22.-
Aranynyal doublirozott ezüst ékszer függők 2.— „ Medaillonok fl 3. —, keresztek fl 2.— ,
Ezüst evőkanalak 13 próbás ezüstből fl 1.70 latja.
Minden nálam vásárolt ékszertárgyak a kir. fémjelzó hivatal ellenőrző próbájával el van látva.
Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek, nem .tetsző tárgyak készségesen kicseréltetnek. (748 7 — 7)
Dr. Tanzer fogorvos,
előadó taiiár Gráczban az egyetemen.
Cs. k. kitüntetett szájviz Antiseptikon egy üveggel 1 frt, 1 katulyn fogpor 80 kr, 1 adag fogpasta 80 kr, 1 csomug pasta 30 kr — sok oldalról keresettek és igen dicsérve lettek. A gazdagon befolyt elismerő levelektől eltekintve megj- gv-ztetik. hegy ezen fogóvszerek Ausztria-Magyarország minden városában kaphatók és megrendelhetők. Er.ea óvszerek nagy mennyiségben Olaszország. Oroszország sót még Amerikába is küldetnek.
Főraktár Nagy- Kanizsán:
(720 11—12)
Práger Béla gyógyszerész urnái.
Különösen figyelemre méltó a hírneves
Dr. Forti-féle
SEB-TAPASZ,
mely rendkívüli gyógyereje, elválasztó, érleiő s fájdalom csillapító hataaa által leggyorsabb, legbiztosabb s egy- '' szersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemű bajukban. — Ily bajok a torokgyulladás, légcsőhurut, b ő r k é s-barnaság, hártyásgyik (Croup, angina) mindennemű megsértések, harapás, szúrás, vágás vagy égés állal támadható sebek, megforrázások, darázs- vagy méhszurások, konok fekélyek, zúzatok (contusiók) meglepő gyors fájdalomc8Íllapitáasal — rögzött daganatok, gümők, tályogok, pokolvar, (carbunculus pustula ma-ligna), megkeménykedések, genyedések, vérkelések, minden mirigy betegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjfóreg, körömméreg, vadhua, tagszivacs, csont-szu, kiticzamitás és megrándulások, helyi cauz; továbbá a bzüíós folytáni lábfelfakadások és sebek, fájós, fekély-zett vagy már genyes nói mell. — Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és méh fullánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata íolytán annyira előtűnik, hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, Bebéazi műtét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulasa nem sokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jalessége leghitelesebb egyének számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a legfényesebben elismertetett — rendkívüli s legkülönne. mübb esetekben megpróbált hatásánál éa feltünü sikeres eredményénél fogva, melyek használata által még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított hirót kétaégbe-vonbatlanul igazolja.
Egy csomag ára 50 kr, nagyobb csomagé 1 frt használati utasítással együtt, postán küldve 20 krral több. Egy forintnyi csomagnál kissebb szállítmány nem teljesíttetik.
Központi külderaényező raktár: Pesten TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király utcsa 7-ik sz. a. Nagy Kanizsán: Práger Béla gyógyszertárában, Belus József gyógyszer-tárában, Alsó-Lendván: Kis Béla gyógyszertárában. Sümegen : Stamborszky L. Szombathelyen Pillich P. gyógyszertárban.
A t. cz. gyógyszerész urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felszóllittatnak, miszerint e részbeni ajanlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FORTI LÁSZ-LOHOZ czimezve: Budapebt (Ráczváros, Bocakay-tér, 719. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít.
S^* Vidéki bérmente8 levelek általi megrendelések az árnak kéazpénzbeni beküldése, vagy postai utalvány, vagy utánvét mellett tüstént éa legpontosabban teljesíttetnek. (658 22 - 50)
XVII. Jahrgang. Alll 1. JaHIlCr 1879. XV11. Jahrgang.
beginnt ein neues gnnnzjähriges Abonnement auf den 17. Jahrgang des
,JH ERCU K".
Autentischer Verlosungs Anzeiger
aller österreichischen und ausländischen Lotterie Effekten aller verlosbaren Staats- und Prlvat-Obli-gationen, Elsenbahn- und Industrie Aktien und Prlorltäts Obligationen, Pfandbriefe eot. I>• r .MERCUR" er» « In int unmittelbar nach jeder wichtigen Ziehung mit den authentischen Zle-hunfls-, Restanten- und Amortlsatlonsllsten aller eur<»| {tischen Lose und Wertpapiere. Die Ziehungslisten von fremden Plätzen de» In- und Auslandes bringen wir telegraphisch, wodurch unser Vorlosuug-Anzeige» unübertroffen an Raschheit und Volsiändlgkelt erscheint. — I>i»i beiden Bellagen:
Finanzieller wegweiser. und ässecuranz,
| Zeitschrift Mir Hank-. Kit.anz-u. Kisenbahnwi^en §\ Allgem. Yersichcrungs-Zeitung bilden durch unparteiische und geirrue Wiedergabe aller wichtigen und introHsanteu Vorfälle auf den Gebieten des Hank- und lJiirs» wesi 1)8, der Kapitals-Anlage und dos Versicherungswesens ein unentbehrliches Nachschlagewerk Mir jeden Kapitalisten und Losliesitzer.
Gratis
erhalten die 1*. T. Abonnenten mit der 1. Nummer den seit 17 Jahren rühmlichst bekannten
Universal Verlosungs u. Coupons Kalender für das Jahr 1879
und eil)
W/^gP^ VerzeirhniHR Hilm int lieber bis Ende 1878. gezogenen
Serion aller europäiRchen Lose. wodureh dioselho ihre Lose »uh allen früheren Ziehungen selbst, revldiron können.
Für die zwee.kmässigkeit der ganzen Einrichtung unseres Blattes sprickt wohl am besten diu stetig zunehmende Verbreitung desselben, welche uns eint! anhaltende Vermehrung und Krweitci img des luhaltB gestattet.
Wir laden|hiemit zur Pränumeration ein und bitten um deutlich geschriebene Adresse und Angabo der letzten PoBtltatinn. Die Einsendung des Betrages geschieht am besten und billigsten durch Postanwe i>ung.
Zur Vermeidung von Irrefithrunoen trhlüren wir wiederholt u. nachdrücklichst, da»» unser seit 17 Jahren er geheinendes Journal vAl e r c u ru mit dem gleichimmigen in Budapest bestehenden Unternehmen in keiner M''fl»«e identisch ist, weshalb
^Ahoniicments-BeKtel hingen
einzig und allein: Wien, Wollzeile 13.
zu adrtssiren sind.
(.langjähriger Abonnementspreis für die österreichisch- t-»hv fl O ßf^ ungaris<-he Monarchie mit portofreier Zusendung IIU.1 11. /W.UIJ. (7G7 1—4) Probenummern auf Wutisch gratis und franco.
Die Administration des „MERCUR" unfl „Finanzieller Weeweiser".
WIEN, Wollzelle 13, WIEN.
tizenhetedik évfolyam
ZALAI KÖZLÖNY
DECZEMBER 2 én 1878.
B1
i
Colorirte Modebilder vom 1 Januar 1879 an.
0} —
t-a.
aj
ja o T3 O
O O
Der Bazar.
lllustrirte Damenzeitung.
25. Jahrgang. Prämiirt: Weltausstellung 187G.
Der Bazar ist die reichhaltigste Frauenzeituug, das beliebteste und nützlichste Blatt für Mode, ein Blatt für alle Stände.
Pränumc» ationspreis vierteljährlich 1 f. 60 pr Post franco 2 H.
Jäh. lieh erscheinen :
•18 Nummern mit Mo<ie und 24 Beilagen mit Skizzen und
Unterhaltung. Annoncen
24 Supplemente mit 500 12 color. Modebilder und Schnittmustern. I farbige Beilagen.
B a''.e''iitlUgen nehmen alle Postanstaltcu und die Iitichandlung von
Josef Wajdits in Gross-Kanizsa
jederzeit entgegen ; letztere liefert auf Wunsch
Probe-Nummer mit Modekupfer.
o o
18T8. évi november 1-től
!
''a posta Illetek csomagokért egéiz 5 kilo teljsalyig Triesztből Osztrak-Magya-hon minden postaállomásaba c»ak 30 kr. « igy mindenkinek alkalmi! adati.: kávét, rizst, Cseme.''ét, főzeléket stb kisebb mennyiségben nagyban eladási arakért rendelhetni. (.753 6—10)
la Ceylon legfinomabb gyöngykávét kllónkint frt 180
la n „ Plán: „ „ 1.70
la . . natív „ „ „130
la . arab valódi mocca „ „ »150
la , legfinomabb Java kávét „ , 145
k:ajczárért kübUx i3 4 kilo teljsnlyu zsákhen az ár utánvételével
Kimerítő árjegyzéket kívánatra bérmentes-''n küldftk
S i ü g e p G. T f i H i
oooooooooooooooooooooo
Doppei 18o viel Schnittmuster als andere Modeblätter
I
IX évfolyam
u
IX évfolyam
,.IVX IEJ IrL C
hiteles sorsolási közlönye
az osztrák-magyar és a küiföldi lutri értékpapírok kisorsolható állurr.i és magánkötvényeknek, vasúti gőzhajózási- és iparrész-
vények és elsőbbségi kötvényeknek, záloglevelek stb.-nek. A bank-, pénz é< vasutügy folyóirata 1879. januar I vei uj egész éves előfizetést nyitunk a kilenczedik évfolyamra.
A MERCUR magyar és német szöveggé 3 4 szer jelenik meg havonkint, s?.üks<-g esetén még többször is. és pedig minden jelentékenyebb húzás után; könnyen érthető rövidséggel czélszerü és táblázatos átnézetekkel hozza ez a hiteles hnzási lajstromokat, valam.nt a maradvanyét is. vagyis a kihúzott és fej nem vett nyereményeket s ennélfogva az értékpapírokkal l»iró közönségnek nelkü''özhetlen közege
Előfizetési dij bermentes házhoz kü;dea vagy O fV^riTlt postai szétküldésnél egész évre " 1W11UL.
A MERCUR kiadóhivatala
Budapest. Dorottya-utcza 12. Budapest.
Ezennel fi''lbivjuk az előfizetésre s kérjük az érthetően irt lakezim és utolsó posta beküldését Az összeg beküldése legegyszerűbb n postán talványnyal történhetik i?64 2 —10)
à
(Mitrar kiadás)
FrrüjcyőnaeMNrK
37lic 3Cia.cLá,s
ks cinmfcd''lí
¡Lau r e il í i ti s
tói
T n.ir*.n!«'' i..itiik számára tninJon kortya,
Gyongességiállapotban ..
I!.7.>nyit-''L t> i ilijrhirû mu mmil<*n »
»ta.»l«li ••«•.••.-•••iil i -nv<r*l folülhalaii.cli .-<>nd.> 1rs !«•''.< . «. : » I — n .. l..«ur*ntini mûr« m.»r !» 6 ¡ nnjr<-h . [orilll.i.ukhiin Mu nt • rnn<»l ;vi i-pyrtib («''.l''.r.f rfni -.oral. Xr rrrdetl Marfan î.a il rr il ( In s túl l.lpr.c-lieu * yn...il>-» !r tu V.T.'' Ijj-nyt Wlfthri fiO n ''t .m h-jk«:il min<Icn kftnrrlrercske df .b«-n .... «.• T7.T5.''| i< I, ip*i|{. Snj>h:t>nMra«»» T K. torz: nJc.Whítik. Ara i>0 Kr. o. é. _
(752 6-24)
Guilletin-szecska vágógép.
Ezen általam 1959-ben feltalált és cagy szimmal gyakorlatba vett, többszörösen javított, ló és szarvasmarha takarmány
szecskavágógépet, bátorkodom a nagyon tibztek földbirtokos és gazdász uraknak emlékesetökbe hozni és ujánlaui.
Árjegyzék és a gépnek rajza kívánatra azonnal megkt''lidetik
Számos bee.es megrendelésért kéri ^762 3—3)
Arnliofer Péter
Gyártulajdonos in Lcinitz, luterstciirmark.
(Szives megrí ndelés német nV''dren kéretik.)
r K. IIOK- -V \\\\\YV\\\-\\V^S i //.,-■: -oyn^ ---- ,VV
V ''// / . . - r i ■ v V
hAÍ^''fe-i^H^rKl
I \ r^ / /NÍ ÍM- r „
''<■» > • _ _ 1 . i
»-. > « i. i—» . <
/■i« h y « -\Nv • i
KARL THIES - V\ . 1.. .J
Elismert kitűnő
Eau de Vie de Lavande ambrée
(Leyendnla-Tjz).
Kitűnő füstöl ős» er éttermek, termek, hálószobák, előbázak lépcsőházak stb. illatfílstölésére ; a fentemiitett szer a leghatásosabb az idegrendszer mérséklésére, a levegő megjobbitására, és a beszivót a legkellemesebb illattal tölti el. (746 II. 2— 3j
Kayható minden elegáns kereskedésben, hol illatszerek áruitatnak.
Treu, Nuglisch és társa ntódai, Thles Károly
es. kir. udvari illattszer-áru-gyar Bécsben.
Csak
\ Ezen, Bécs város tanáosa által a szegények-alapja javára rendezelt sorsjáték nyerői
looo. 2oo ) 1 oo, loo. ) darab ezüst
loo, loo ) arar''7 loo. loo. ) forintos, 3 bécsi sorsjegy, melyek
fXT 200,000 frt. "IT*
más mii- és értéktárgy ezüstből, eg; üttvéve
3000 »7«« 60,000 értékben. A húzás a váorsi tanács ellenőrzése naelUtt 1879. február 25-én tartatlk meg. , , ,, .
Vidéki megrendeléseknél az összeg bérmentett beküldesét és 30 kr. mellékelését kérjük a sorsjegyek, és annak _ idején a huzásMajstrom bérmentett megküldése fejében. (''68 1 — 10)
Az Union bank váltó Irodája, Bécs Graben 13.
50 kr.
az ára egy
eredeűsorsjeOTBi
a melylyel 1000 dr. aranyat
lehet nyerni.
WAJDITS JOZMvF
k5 il y v kereskedésé be il X agy- Kanizsán
megjelent és minden könykereskedésben kapható :
! Halljuk! ^
Halljuk a szép szót!
Magyar felköszöntő (toast) könyv, szerkesztették Wajdits József és Bátorti Lajos. Harmadik javitott és tetemesen bővített kiailás, mely kötött és kötetlen mindennemű felköszöntést tartalmazván, diszes kiállitáaa és tömött tartalma, ugy hasznos és mulattató voltánál fogva mindenkinek, de különösen az ifjúság figyelmébe ajánlható. 3SO lapra terjed s diszes kiállítású. Az I-ső kiadás 1500 példány egy év alatt, a második 2000 példányban rövid időn kelt el, mely eléggé bizonyítja c könyv életreraiósigát. A keménykötésű könyvnek ára 1 frt 80 kr — Tartalom kivonata: Előszó. Költemény. A toaszt eredete. A hazára. Diszünnepélynél. Diszebédnél Hölgyekre. Családi ünnepélyeknél. Keresztelőben Születésnapon. Névnapon. Eljegyzéskor. Meuycgzóben. Beigtatáanál. Egyleti ünnepélynél. Vegyes köszöntések Összesen 243 felköszöntést tartalmaz.
Kiért emeljük a póhárt P
Magyar felköszöntő könyv. Szerkesztette Hajgató Sándor. Ára diszes kemény kötésben csak 1 frt E*eti eredeti felköszöntéseket tartalmazó kötetet ajánljuk a n. é. közönség kiváló figyelmébe.
Rajta fiuk vigadjunk!
Közkedvességü dalkönyv, ötödik bővített kiadás. E nagy szorgalommal összeállított mú közel 1000 válogatott dalt taltalmaz ; ujjonan feltalálható magyar opera és operett»'' dalokkal bÓMtett mű. színes borítékkal kötve, csinos kiállításánál fogva is kitűnő, mondhatni : a maga nemében páratlan mű, mely már több mint tizennyolezezer példányban forog a közönség kezén. Ára a 300 lapra terjedő könyvnek 1 frt 80 kr. aranymetszésü diszkötés 2.6o kr. Gyűjtötte Wajdits József. Tartalma : Honfidalok, katonai dalok, indulók, termeszetdalok, románczák. élez- és guuydalok, szerelemdalok, bordalok,tánezdalok, rab- és duhajdalok, idegen dalok, opera és operetto-dalok sat
Rajta EL-ülü xrLg-acajuLrLli!
Magyar dalkönyv olcsó kiadása, 96 kr.
Rajta leányok mulassunk!
mulattató kézikönyv, magyar hölgyek számára, gyűjtötte Wajdits József. Ajánlható mindkét nembeli mulatni vágyó közönségnek, mind béltartalmára, mind pedig külsőjére figyelem fordíttatott, ára az 500 lapra terjedő, szinnyomatu borítékkal ellátott könyvnek 1 frt 60 kr. Aranymetszésü diszkiadásnak 2 frt 60 kr. — Tart&iom kivonata : Hölgyeinkhez. Az egészségről. Pipere asztal. Öltözékszoba. Illemtan. Jeles mondatok. Nőnevek. Virágnyelv. Szinnyelv. Szavainlányok Adomák. Kérdések s feleletek. Kártyavetés .Emlékkönyv. Névrejtő emlékversek. Társasjátékok. Tréfás mulatságok. Tánczkönyv és záradék.
Rajta párok tnnrzoljuiik!
Lakatos Sándor tánczkönyve, mindkét nembeli ifjúság számára. Kiadta Bátorfi Lajos. Lakatos Sándor arczképével 3 a 3Zoveg közé nyomott tánczábrákkal, diszes czimborákkai. Keménykötésű mú ára 1 frt 40 kr.
e b e 1 h a
Újévi, név- és születésnapi s az élet egyéb viszonyaira alkalmazott kötetlen beszédben. Irta: Hoffinan Mór, diszes n^omítu kemény kötésben,
köszöntések, ára 1 frt.
kötött és
Vedd szivemet szivedórt!
Szerelmi levelező könyv, alkalmi levelezések változatos gyűjteménye, szerelmes párok számára, Szivéiyesitől Csinos borítékba kötve, ára 1 frt 20 kr.
Szegényből lesz gazdag
jó számvetéssel, gyors és biztos segitő minden adás- és vevésnél, ''/, krtól kezve 10 frtig. Évi jövedelem 1 frttól 10''0 frtig. Teli és üres hordók megmérése kiszámítása. A gömbölyű fák knbik tartalmának meg hatiroztathatásáróli táblázat. A sulymértékek vámsulyr való átváitoztaiásáróli táblázat. Cselédbért és árendát mutató tábla. Ellési és kotlási idő számítása. Törvényszerinti bélyegrovat Táblázat a fatörzs kiszámításához. A lovak fodeztetcse-, a birka üzetése-, és a göbék görgetésének eredményéróli táblázatok. Ára kötve e díszesen kiállított zsebkönyvnek 90 kr.
Egyiptomi álmoskönyv.
Nagy legújabb egyptomí álmoskönyv 192 lapra terjedő, 600 képpel, tartalma : iázata. Titkos kaballa, nagy művészet. Maltai kereszt. Lépcsős kaballa. Nagy játék-árszabály, Ara 50 kr.
Álom magya-kereszt. Sors-
Vid.éld megrencielésels; posta fodultával
Lenormand
A híres czigánynő igazmondó kártyája, 32 színezett kártyával, magyar aláírással és szöveggel, ára 50 kr.
Egy tarisznya ostobaság!
Humorisztikus eszmék, ötletek, élezek egyvelege. Gyűjt. Nevető Vilmos több felfedezetlen tudomány professora, ára díszesen kötve 1 frt 40 kr.
Ungarn im Spiegel deutscher Dichtung.
Magyarország a német költészet tükrében, diszes kiállításban fűzve 1 frt 80 kr., elegáns diszkötésben aranyozva 2 frt 80 kr.
Dr. kriegler Mór: „önmentö*
vénymintékkai mindkét nembeli betegek számára, ára 90 kr.
t Dr. Kriegler Mór: Ax elveszett idei^erónek vi»»zapótlá»a,
vénymintákkal o''rrosok és betegek számára, ára 90 kr. Mindkét füzet egy kötetben, diaxe» kiállításban, 1 frt 60 kr.
Juháfli: Siépira»i mintalapok,
közép, reál, polgári és felsőbb iskolák használatára, magyar és német, ára a 15 iratlapnak csak 28 kr.
Gyönyörű magyar kath. imakönyvek mint: Mannáskert üdvösség Ssványe. lelki vezér többféle kladasban 40 krtól kezdve 12 frtJg, papír, bór. selyem és b.irsony kötésekben.
A f -ntebbieken kivül megjelenik minden évben Wajdits József nagy képes népnaptára körülbelül harminczhatezer példányban, ára 50 kr., 40 kr. és 25 kr.
Megje''enik karácaonkor : „C8 o k o r é tt b i 11 i k o m magyar köszöntő és felköszöntő eredeti költemények. Irta : Városy Mihály. Második tetemesen bővített kiadás. Ó féliége által 10 aranynyal kitűntetett mü ára igen diszes kiállításban kemény kötésben csak 1 frt 40 kr Díszkiadás arany metszésben 2 frt 40 kr. Továbbá: „A fánksiUés titka." Irta : Fouquet Jaques, III. Napóleon ndv»ri főszakácsa néhány étkek készítési titkaival. Ára 60 kr.
Wajdits József könyvkereskedő Nagy-Kanizsán.
r
tizenhetedik évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY.
DECZEMBER 22 én 1878.
»•"Megjelent 36.000 példányban"®«
NÉFItfAPTARA 1879-lk EVRE
Kapható minden hazai könyvárus és könyvkötőnél.
Ara a kötött ós irópapirral ellátott példánynak csak 50 kr. — Fűzve 40 kr. — Kis képes népnaptár csak 25 kv.
T a
t a 1 o m
A végrehajtó h a falusi korcsmáros.
Török katonai Őrház.
A kii-kanizsai három szerencsétlen foicsujáró.
1. Halljuk a szép szót.
2. Naptári rész veres nyomással.
3. Felséges uralkodó ház.
4. Csillagvizsgáló észrevétele.
5. Száz éves jövendőmondó.
6. Boldog újévet, költemény Kelefy
Gjörgytől.
7. Varjas Pálné asszony. Neprománcz
V. Sárfty Ignácztól.
8. Oh mi szép. Költemény Petőfi S.-tól.
9. Hosniai véres háború és a magyar ba kák vitézsége 8 képpel.
10. Kont a kemény vitéz.
11. Tihanyi halász. Népies beszély V.
Sárffy Ignácztól.
12. Az óriás kigyó.
13. Részeg világ. Költemény N. L.-tól.
14. Mulattató ördögségek. A végrehajtó
és a falusi korcsmáros, képpel. — Mi újság otthon ? — A kapuczi-
nussá vált szamár. — Végrehajtók többé nincsenek a menyországban, képpel. — Baris a hétnyelvű szent-mártoni tudós asszony és a három szerencsétlen búcsújáró két képpel. — Vig temetés. — Kabát és a zsidó. — A százezer forintos leány. Költemény.
15. Tréfák a csatatérről.
16. Emlékeztető naptár mezőgazdák részére.
17. Uj magyar népdalok. IS. Hasznos tudni valók, vagyis hogyan lehet kis gazdából n3gy gazdává lenni.
19. Uj cselédtörvény. Folytatás és vége.
20. Jó izü ételek készítési módja, sza-
kácskönyv.
21. Országos vásárok.
22. Hirdetések.
Legolcsóbb és legélvezetcsebb időtöltésül ajánlja
Wajdits József 4000 példányra menő
magyar és német Isölcsónltönyvtárat
olvasási (lij havonkint csak 50 kr.
Plútó j\a Eszteregnyén.
A szerajevoi városi tanács.
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.

NAGY KANIZSA, 187$ deczember 24 én.

103-lK
Tizenhetedik évfolyam.

a EÜtntMl ár
lorriix árra 8
egéwc érre
fél évre . • * n«gyed érre . 3
Egy mám 10 fcr
8 frt.f
H Irtlt tétek
a JiMiÁhos petitsorbxn 7, mxsodszor 6 3 min.len további sorért 5 kr. NYÍLTTÉRIJÉN soronként 10 krért vé- »■''
letuek fel Kincstári illeték mindon \egyes hirdetésért különf J 30 kr üsetendő.
ItUUUU
különí
íwét r ik a ''
A lap Melleim réssét illet5 közlemények sxerkesstSfcSs, anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhox bérmentve intécendők :
NAGY-KANIZSA. Wlasslosház. •
Bérmentetlen levelek, csak ismert munkatár aaktól fogadtatnak el.
előbb:
o z
Ö2XT
i
^Kétin
^Kéziratok visasa nem küldetnek.
»
N.-Kanizsaváros helyhatóságának nemkülönben a „n.-kanizsai kereskedelmi s iparbank«, „n.-kmniz**i takarékpénztár«, a gálára egyei általános tanítótestület", a n.-kanizsai kisded-nevelő egyesület", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai küUálasztmánya* s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Helenkliit kétszer, vasárnap- s csütörtökon megjelenő vegyes tartalmú lap.
Felliivásuj előfizetésre.
A „Zalai Közlöny u mint eddig pontosan s hasonló alakban heten-kint 2-szer jelenik meg.
Hirdetések gyorsan s jutányosán közöltetnek. >>
Előfizetési ár az eddigi, t. i.
Január—deczemberegész évre 8 ft. Január-június fél évre 4 ft. Január —april negyed „ 2 ft. mely összeg legezélszerübben postautalvány mellett küldhető.
Hogy a rendes expediálásban fennakadás ne történjék, igen kérjük az előfizetési pénz ideje koráni megküldését.
Teljes tisztelettel Nagy-Kanizsa, decz. 12.1878.
WAJDITS JÓZSEF,
kiadó-tulajdonos.
Karácsony.
Magasztos, sziv- s lélekemelő ünnepe az egész müveit világnak a karácsony.
Midőn téli zord időben, künn a vihar tombol, a dühöngő szél a hópelyheket hor-j dozza, benn a meleg szobában a kandalló mellett szeretetteink körében ülünk, s ájtatos kebellel elmélkedünk e szép ünnep fölött.
Elmeséljük kedveseinknek, hogy e szent napon Jézus, a világ megváltója, az
emberiség nagy joltevője, az isten-ember
született egy egyszerű jászolban.
Magasztos eszme, dicső gondolat, egy hatalmas vallás megalapítója, Istennek fia, kinek világrenditó hivatása volt, ki rövid életpályáján a világot fényessé tette, kinek tana, az erkölcsiség, humanismust nagyobb mérvben megalapitá, ez nem fényes palotában, nem elkényeztető pompa közt, nem puhára vetett ágyban, — hanem egyszerű jászolban született.
Elmélkedjünk e fölött! „Ez a világ dicsősége* raondá uralkodóházuuk megalapítója, midőn ellenségét a harezmezón vérében fetrengve találta. Ha már ez egy hatalomra lépett egyént, szelid megaláztatásra serkenté, mit tanulhatunk az Isten-em-bertól ?
Dicsővé az embert, dicső tettei, nemessé, nemes cselekedei teszik.
Jézus nem hivatkozhatik magas rangú őseire, roppant kiterjeszkedésü javakra; az Isten, minden embernek atyja, birtoka, szive vala, melybe az egész világot zárá.
Vagy elbeszéljük szeretteinknek, hogy egy megsemmisített, megvetett nemzet, zsamokjának minden erőfeszítése daczára, híven ragaszkodott őseinek vallásához, s midőn a zsarnok hatalma végpusztitás elé vezette őket, akkor a maroknyi nép föllázadt, minden erejét megfeszité, a szent hit nevében kardhoz, fogott, harczolt — s istennek szent nevében győzött.
Győzött ! lehetett volna-e ez másként, a mely nemzet, nem dicsvágy, nem kalandozásból, nem rablási vágyból, hanem el véért, hiteért küzd, az él, s semmi ellenség rajta győzni nem fog.
Karácsonynak szent ünnepe erre emlékeztet, erre int minket.
A harangok kongása, melyek az ájtatos hiveket a templomba hívják, emlékeztessenek Karácsonynak szent tanára.
Karácsony az általános öröm s vigság ünnepe ! Nincs ember, kinek szive e szent ünnepen ne tágulna, a jó s nemes iránt fogékonyabb ne lenne, a boldog boldogabbnak, a szerencsés szerencsésebbnek érzi magát s a fájdalom is enyhébb lesz e szent ünnepen.
Gyermekeink ott ugrándoznak a kará-csonfa körül, szemlélve azt, mit a kis Jézuska ajándékul hozott nekik. Látszik az öröm az arezokon. Csak a felnőttek homlokát fogja ez évben felhő boritani.
Az atya ez évben vesztett fiát, az anya kedves támaszát, egyedüli reményét, a bátya édes testvérét, a leány tán vesztett vőlegényére emlékszik, s siratja.
Elestek ők nem dicső harezban, hanem dicsőn küzdve, elvérzettek ók, nem a haza javáért, hanem katonai becsületökért, s ha nem vesztek el, szomorúbb sors, megcsonkítva lettek ; de ha baja nincs is, távol a hon határain tul, idegen nép közt, kik velünk soha nem rokonszenveztek, s velünk rokonszenvezni soha nem is fognak, egy nép kőzött élnek, mely lesve lesi az alkalmat, hogy orgyilkoskép neki a haláldöfést adja. Oh e bizonytalanság, keserűbb a keserű valónál.
S mi adjon írt e keserű fájdalomra, szivünk vérző sebére, sajgó kebelünkre ; tán a költő dicső szava:
,Hazádnak rendületlenül Légy hive oh magyar! Bölcsőd ez, s majd sirod is, Mely ápol s eltakar."
Oh nem, csak most nem, e keserű szavak n&gyitják a fájdalmat, mi azelőtt vigasz s ír vala. Mert a föld, hol gyermekeinknek bölcsője állott, nem lett sirjok, ott nyugosz-nak ők, a hősök, az áldozatok, idegen földön, rideg hantok fedik megcsonkított holt tetemeiket, kereszt sem jelzi nyughelyöket, a szellő, mely siijok fölött lengedez, nem honi nyelvünk édes hangjait hullámoztatja, oh idegen marad örökké a sir a magyarnak, melyet magyar vér áztatott.
A magyar fold, nem ápolja a magyart, javunk javát idegen, általunk nem ismert nép emészti fel, mig a hon fiai éhen vesztek.
De ne tovább, e szent ünnepet ne keserítsük szomorú, bánattelt reflexiokkal, keserű visszaemlékezéssel — hanem gondoljunk a világ megváltójára, kinek fájdalmából a világra üdv fakadt, gondoljunk a népre, mely egyesülve, egyesitett erővel dicíó harezot vivott zsarnok ellen!!
S ha erre gondolunk, akkor honfiúi keblünk reménynyel telik meg; nincs veszve a magyar, mig csak egy hü fia van, kinek szive a hazáért dobog — leljük vigaszunkat a jövő reményben!!
De mi legyen reményünk ? Jézus a jászolban született! Tán belátják magyar előkelóbbjeink, hogy a haza virulni csak akkor fog, ha leereszkedve a köznéphez, azt oktatva, tanitva magához feletnelendik, ha belátják, hogy a haza boldogsága, a köznép jólléténél kezdődik.
Karácsonynak szent ünnepe emlékeztessen erre bennünket, s ha örömtelt gyermekeink körénk seregeinek, emlékeztesen ez arra bennünket, figyelmeztesen arra. hogy ezek jóvoltáért országunkban magas, terebélyes karácsonyfát kell állítanunk,
TÁRCZA
Karácson kor.
Teljes fényben úszott A hold s minden csillag; Yakitó sugárral
Az egok megnyíltak. Angyalsereg szállt le, Zengve bájolóan . . . Kisded született egy Rongyos istállóban
Bár késő éj vala, Mégis ébren voltak A pásztorok s olyan Sietve robogtak. Szemükben örömköny S üdv rezgett arczokbun : Boldogok voltak e Rongyos istállóban.
Távol napkeletről Bölcs királyok jr.ttek, Rendkívüli csillag Vezérelte őket. Földig leborultak 8 imádták legottan A kis gyermeket e Rongyos istállóban.
Mi hozta mozgásba Az eget és földet? Mi indította meg A pábZ''ort és bölrsot ? Ueródes király is Megijedt a trónban, Isten fia volt e Rongyos istállóban
VÁROSY MIHÁLY.
t
Az orr.
— II u m o r o s z k. —
(Felolvastatott a soproni „irodalmi és művészeti körJ f. é. iiov. hó 30-án tartott előadásán.)
Ila az ember Bosznia szélére beszagolt és onnan szerencsésen visszaérkezett, mint ez sa ját énemmel is történt, — akkor a visszatérés után néhány napra felolvasást tartani vajmi nehéz dolog; — mivel a n. é. közönség méltán azt várná, hogy az ember megismertesse felolvasásában vitéz tetteit és aratott dicsőségeit. Én azonban ilyenekkel őszintén mondva nem dicsekedhetem, azért tehát végig simitám tenyeremmel babérkoszorútól meüt homlokomat, hogy abból mai felolvasásomra valamely the-mát szoritsak ki. Kezem a homlokon végig si-kolván orromba akadt bele, s ez volt szerencsém, mert ily módon meggyőződvén arról, hogy csakugyan orrom Boszniában nem maradt, tehát e feletti eltitkolhatlan örömömben elhatá-rozáro az általain igénybe vehető néhány per-czet az orrnak dicsőítésére szentelni a mai felolvasásomat az orról tartani.
Elhatározásomhoz hU maradva felvetem tehát a kérdést; mi az orr?! Felelet: orr az, a mi az embernek tudtára adja, ha sötétben a falnak ment, — ez az ábrázat alkotó elemeinek egyik kiváló része, kiváló pedig azért, mert az arezok, szemek és ajkak közül mintegy kiválva előre tolakodik, előre tolakodósága mellett is azonban állandó lakását, mely az arcz középvonalán hosszat veszi fundamentumát, soha el nem hagyja, sőt felső részével befurakodva a szemek közé ott örökös spanyol falat képez, hogy még a kancsal szemek is soha egymásba ne veszhessenek, alsó részével pedig olt
őrködik a száj felett, hogy az bár mennyire kivánná is, semmit olyat magába nc logadhas-son, mely illatával a száj felebbvalójának az orrnak rokonszenvét előre megnyerni szerencsés nem volt.
Mint tudjuk, minden embernek szája felett van az orra és lyukas, azért azonban még sem minden orr egyforma, sót alakjára egyik a másiktól oly lényegesen eltér, hogy személyes leírásoknál első helyen szerepelve, gazdájának különösen ismertető jeléül szolgál. — Minélfogva az orrok különböző alakjuknál fogva, különböző elnevezéseket is viselnek; igy pél dául az olyan orrokat, melyek mint a madár csőre ivalakban előre hajolnak, elnevezte az emberiség sas orroknak, az igaz nevezhette volna szajkó vagy nem bánom pacsirta orroknak is, mivel azonban a sasok iránt már az ötvenes évek előtt is előszeretettel viseltettünk, tehát azért nyerték ez orrok is a sas orr elnevezést.
A sas orrok után jönnek azoknak ellen tétéi, az úgynevezett pisze orrok, ezeknél a természet bicskája éppen ellenkező ka-nyaritást tett, mint a sas orroknál, az az nem domborított, de homorította csupa sparsammkei''ből akkorát kitalált kanyarítani. hogy a száj felett alig maradt egy kis p i c z i orr, ezen kis piczi orr elneveztetett azután pisze orrnak. Ezen orrokra homorú idomuknál fogva nem igen lehet Zvic-kert és Nasenreitert alkalmazni, mivel nem fog rajtuk serami, s csupán az eső gyakorol reájuk nagy befolyást, azért esős időben rendesen pi-raplie alatt járnak ki.
A pisze orrok után jönnek az ugyneve zett tokmány orrok, ezeknél* már a
természet megfeledkezett az anyaggal fösvény-kedni, minélfogva szabad tenyészetnek indultak b oly alakuakká nőtték ki magokat, mint valamely puskaporos tok, — honnan tokmány elnevezésük is ered, — annyiban azonban különböznek a puskaporos toktól, a mennyiben azok puskaporral, ezek pedig dohányporral, az az magyarul szólva tubákkal tömetnek meg, s ennek beszedésében oly telhetetlenek, hogy a hüvelyk és mutató ujjak nap hosszat ez orrokat etetik, mégis oly étvágyuk van, hogy Göllis-íéle porokra soha nem szorulnak.
A tokmány orrok után következnek az úgynevezett türött orrok, ezekben sok lévén a jó indulat, igen előre törekedtek, de a természet megsokalván az előre törekvést, hátra találta rántani a gyeplőt, s most meg vannak türemkedve, türemkedettségüknél fogva azonban képesek levén a hortyogást kétszeresen hangoztatni, tehát a természet mostohaságát azzal bosculják meg, hogy mig más szolid orrok éjjelenkint szuszogni is csak csendesen mernek, esek erős hortyogásban fakadnak ki, s a békés álmu polgároknak még a távoli szobákba is Nachtmusikkal kedvesnek.
Vannak még számos más alakú és elnevezésű orrok is, mivel azonban az általam, igénybe vehető idő rövidsége nem engedi meg, hogy ezek felsorolására is kiterjeszkedjem, tehát áttérek azon kérdés megtejtésére, hogy mire való az ember orra?!
Gyermekkoromban láttam egy elefántot mutogatni, 8 rettenetesen bámultam azon, hogy ez állat orrával az érezpénzt felvenni, kintornát (magyarul verklit) hajtani, pisztolyt elsütni, ilgyeeen enni, harangozni és más hasonló cso-
tizenhetedik évfolyam
mely fán, a szabadság, népakarat, s testvériség nemes gyümölcsei tenyészszenek.
S ha eme szándékunk kiviteléhez erélyiyel hozzá fogunk, akkor megvagyunk győződve, hogy többi Karácsony ünnepein felhők nem fogják boldogságunk egétboritni, szomorú visszaemlékezések nem fognak keblünkben támadni, hanem Karácsony ünnepe, a valódi, tökéletes boldogság ünnepe leend; s teljesülni fog, mit mult évben, Keleíi irótársunk oly szép szavakkal óhajtott:
„ Egyet óhajt csak az én bus szivem Egyért vágyik forrón e kebel. Szent Karácsony, megváltás ünnepe Ezt a vágyat oszlasd egyszer el.
A mért oly liön epedve vágyom én Oh teltesitsd szivem óhaját: Ifozz megváltót, ki megmentse ezt az Elhagyott szenvedő hazát."
LÖB IGNÁCZ.
A//országos magyar kereskedő szövet séír alapszabály javaslata.
»
Jelszó:
-S.->?its magadon, s ekkor az isten is megsegít"
Tiszloh pályatársak!
Ha a hazai kereskedő komolyan fontolóra veszi azt, hogy a kereskedelmi testületi, kereskedelmi kararai, s az első osztályú adónak tizetcsűre törvény által köteleztetik, e az első osztályú adónak fizetése által évenként azon pénztárba, vagyis az állampénztárba, melyből a többi osztályok állami tanodái fentartatnak, meglehetős összeget kénytelen a törvény értelmében beszolgáltatni, akaratlanul ia azon kérdés ví-utásába kénytelen bocsátkozni, hogy miképen egyeztethető meg az egyenlőség elvével az, hogy a kereskedelmi osztály még mais az állam által e haza oly mostoha fiának tekintetik, melynek neveltetése és kiképeztetése s ezen adók ruegfizethetésének képessé tevéséről az állam uem csak hogy nem gondoskodik, de gondoskodni hivatásán kívülinek is tartja; minthogy azonban az is igaz, hogy néma gyermeknek az anyja sem érti a szavát, ime tehát azon okok, melyek engemet egy országos magyar kereskedő szövetség alapszabályjavaslatának kidolgozására indítottak, vagy ia hogy legyen egy oly központi közegünk, mely által a
lekményeket végezni tudott: — mai napság azonban már nem az elefánt orrának sókolöalu ügyességén csodálkozom, hanem az emberéén, mert meggyőződtem, hogy az ember orra sok-Kai több és meglepőbb funkcziók teljesítésére képes, miut az elefánté.
Tapasztaljuk ugyan is az életben, hogy -az emberek legkevéabbé szeretik azon fizetéseket teljesíteni, melyekkel az államnak tartoznak, sót számosan találkoznak még olyanok is, akik eltitkolják az állam elől az adó alapot. Tudomást szerezve azonban az állam hü polgárainak ezen szívességéről, szorgalmasan kiküldi a pénzügyőröket az eltitkolt adó alapok felkeresésére; s ezek szép egymásutánban fel is találják a megadóztatható eltitkolt tőkéket, a százalék alá vehető örökségeket, a büntetés alá eső bélyeg csonkításokat, a be nem jelen tett dohány ül''etvény eket és a csempészett szivarokat. S mi vezeti őket mindezek nyomára ?! u*m mas mint az orruk, mert orrunk mindé uütt elől van, mi pedig mindig az orrunk után járunk. Miből kiderül, hogy az o r r igen jó tanács.
Figyelemmel kisérve a lapokat és nem hagyva észrevétlenül a körülöttem lefolyt napi eseményeket, tapasztaltam, hogy Vezér-czikkesi Ok ta vimi már esztendőkkel. előbb megírta, hogy az Andrássy politika Boszniát és Horczegovinát fogja megszerezni. Csákányosi kortesvezér pedig a választások előtt hetekkel megmondotta, hogy Igazmondó Pált, Eccemoncás Throphil 60 egynehány szavazattal meg fogja buktatni. Paragraphus Tamás hon atya pedig szinte évekkel előbb elárulta, hogy a provinczi-alis ügyvédek irodája küszöbének kigyöpösité-sére egy bagatell törvény fog létre jönni. E 1-f o g u 1 ó Leander éa Képviselő Fran-c z i s k a házastársak pedig uintén már a keresztelő napján megmondották, hogy Árpád gyermekükből miniszter, Viktorból generális, Ernőből pedig primás fog lenni (már t. i. esztergomi primás) Sekoterno Klára asszony néni pedig nem csak azt mondotta meg előre, hogy a bécsi, budai és linczin, mely 5 numerus fog kihúzatni, de még azt is, hogy a »sereimi ismereteégek közül melyikből válik
ZALAI K
hazai összes kereskedő osztály Magyarországgal vagyis a közös anyával szavát megértethesse.
Midőn tehát esen alapszabály javaslatot tisztelt pályatársaim becses figyelmébe ajánla sám, bátor vagyok kérni, hogyha szíveskednének felette véleményüket a sajtó vagy pedig levél atján velem tudatni.
1. §. A szövetség czime: »Országos ma gyár kereskedő szövetség", székhelye: Budapest, hivatalos nyelve : magyar.
2. §. Czélja:
Magyarországon a kereskedelmi ügy szellemi és anyagi érdekeit előmozdítani.
A Bzellemi érdekeket előmozdítja a következe § okban előirt módon, a szövetség anyagi létét tagsági dijakra és önkéntes ad a kozásokra alapítja.
3. §. A szövetség e czélból:
a.) A kölcsönös megismerkedés ós barátságos eszmecsere létesítésére helyiségében összejövetelttart.
b.) A kereskedelmi ügyek körül felmerülő kérdéseket megvitatja, felvilágositja és azokról, ha szükségét látja, hírlapok utján vagy saját közlönyében nyilatkozik, mely utóbbinak kiadását, mihelyt körülményei engedik foganatosítani szándékozik.
c.) A szövetség tagjai részéről hozzá intézett kereskedelmi kérdésekben felvilágosítással és szükség esetén tanácscsal szolgál. Továbbá tagjai kívánatára alkalmat ad helyiségeiben zártkörű — vagy nyilvános, tudományos, csupán kereskedelmi tárgyakra vonatkozó előadások megtartására.
d.) Ónnáló szakmunkák kiadását elősegíti.
e.) Oda fog törekedni, hogy időről időre külországokba küldött tagjai által a kereskedelmi téren felmerülő haladásokról tüzetesebb ismeretet szerezhessen.
f.) Saját könyvtárt tart, melybe a nevezetesebb szaklapokat járatja.
g.) A szövetségi tagoknak raüködheté-sükre tért nyitni szándékozik.
h.) vjda fog törekedni, hogy a betegség vagy egyéb szerencsétlenség által sújtott szövetségi tagok számára segélypénzért alapithasson.
4. §. A szövetség tevékenységét a követ kezó szakosztályok szerint csoportosított, kereskedelmi elméleti és gyakorlati tudományokra terjeszti ki:
Gabona kereskedés. Bor kereskedés. Nyerstermény kereskedés. Vas kereskedés. Só kereskedés. Dohány kereskedés. Vászon keres kedés.''Posztó kereskedés. Kézmüáru kereskedés. Rövid áru kereskedés. Fűszeráru kereskedés. Papíráru kereskedés. Norinbergi áru ke-
boldog, melyikből boldogtalan házasság a melyik megy ideje korán fucsba. — Mindezen notabilistáktól azután ha kérdezte az ember, hogy honnan tudták mind ezt oly előre megmondani, — egytől-egyik azzal vá laszoltak, hogy jah nekik igen jó orruk van. Látszik tehát ebből, hogy az orr minden dologba beie hagyja magát ütni, csak hogy a valót eleve kitudhassa; — sokszor az igaz az is megtörténik ilyenkor vele, hogy darázsfészekbe üti bele magát, és minden oldalról fullánkot kap, — ekkor boszujában megveresedik és felfújja magát, — de ha megapad ós előbbi állapotába sommás uton visszahelyeztetik, feled mindent és ismét a régi kutató szel lem marad, — miből bizonyos, hogy az o r r született policzáj.
Ha pedig akarjuk az orr igen jó spicli is, mert jó tud alakot és szint változtatni, így pl. ha bennünket boszuság ér, orrunk ezt el árulja az által, hogy megveresedik, ha pedig a gazda meghal, ezt az orr tudatja az örökösökkel az által, hosry megteketül. Valamint a gyermek, ha nem mond szüleinek igazat, ezt is az orr ő spiczlisége árulja el, mert a szülő, ha megakarja tudni a valót, rendesen a gyermek orrát tapintja meg.
(Vége köv.)
Megcsendül...
Megcsendül a falu bugó harangja, Beh dörög az édes apám haragja ; Mert netn megyek a Bokosi Ferkóhoz, Pedig az a házassághoz föl.let hoz.
Nem kell nekem Bakosiék Ferkója Sem annak a földe, í''.kre, csikója. Vao énnekem már szeretöm, bár szegény, Azt szeretem, aho* megyek majd caak én.
Kedves gyerek, jó dolgos és nem korhely — Éa ez a f5, mert a korhely soh'' sem kell. Jó az Isten, megaegiti a dolgát, És ad neki majd csak egy kia vagyonkát.
Akkor, akkor hej. do boldogok leazflnk És idővel házat földet ia veszünk. Édea apám nem haragszik, de Grill, Ha unokák ugrálnak majd ó körül . . .
[SÁRFFY ELEK
ÖZLÖNY
reskedés. Nemes érez áru kereskedés. Érczpénz éz értékpapír áru kereskedés. Magkereskedés. Üvegkereskedés. Fakereskedés. Porczellán és kőedény kereskedés. Könyvkereskedés. Szállítási üzlet. Ügynöki üzlet. Alkuszüzlet. Váltójog. Kereskedelmi számtan. Kereskedelmi föld ieirás. Kereskedelmi történelem. Kereskedelmi levelezés. Kereskedelmi könyvvitel. Kereskedelmi műszótár. Kereskedelmi pénz, mérték és sulvisme. Kereskedelmi és tengerészeti jog. Nemzetgazdászat.
5. §. A szövetség élén as elnök, egy helyettes és egy alelnökkel áll, kik az elnököt helyettesitik, azonkívül minden szakosztálynak van egy elnöke és jegyzője.
A szövetség tisztviselői az igazgató, titkár, pénztárnok és könyvtárnok.
6. §. A szövetség tagjai csak feddhetlen jellemű férfiak lehetnek.
Tag lehet minden egyén vagy testület, ki a kereskedelmi téren elméletileg, gyakorlatilag vagy szellemileg önállóan működik.
7. §. A tagok háromfélék: alapítók, rendes és tiszteletbeli tagok.
1. Alapító."tagok azok, kik a szövetség részérő legalább 100 forintot mint örök ado mányt köteleznek.
2. Rendes tagok azok, kik tagdijt fizetnek.
3. Tiszteletbeli tagok azok, kiket a keres kedelnu ügy körül szerzott érdemeik elismerésed a szövetség e czimmel felruház.
8. Ki szövetségi taggá kíván választatni, ebbeli szándékát az osztály megjelölésé vei, egy sajátkezüleg irt nyilatkozatában s egy egyesületi tag ajánlata utján jelenti be, mely nyilatkozatában magát életfogytáig kötelezi; megjegyeztetvén, hogy elhalálozás esetében e kötelezettség megszűnik, s az örökösökre semmi nemű teher nem háramlik, kivévén a halálozás előtti évekre s a halálozás évére netalán fen-maradt tartozásokat, melyeket az örökösök is kötelesek megfizetni.
9. §. Ha valamely szövetségi tag a szövetségből kilépni kíván — kiléptél írásilag jelenti be — különben a szövetségnek továbbra is tagjául fog tekintetni.
10. §. A tagok a szövetségtől, minősé gükhez képest oklevele'', nyernek, melynek alapján magukat az országos magyar kereske-dőszövetaég tagjának nevezhetik.
Minden tagnak joga van a közgyűlések ben részt venni, javaslatokat tenni, szavazni és választani, a választmányi ülésekben pedig jelen lenni, indítványozni és tanácskozni, szavalni azonban csak a választmányi tagnak vau joga.
Minden tag minden szaküiésben részt vehet, s tanácskozási s inditványozási szavazattal bir, osztályainak szaküléseiben pedig szavazati és választási joggal is. — Az egyesület közleményeiben a szaklap utján minden tag ingyen részesül, használhatja az egyesület helyiségeit könyvtárát és lapjait
Minden tag választó s megválasztható.
11. §. A Budapesten lakó tag a szövetség pénztárába minden félév elején 5 frtot, a vidéki pedig minden félév elején 3 frtot fizet. Minden tag erkölcsi kötelezettséget vállal magára, a szövetség czélját szellemileg és anyagilag előmozdítani.
A szövetségi viszonyokból támadható viszályok választott bíróság utján döntendők el.
Mindegyik fél a szövetségi tagok közül két-két birót választ, kik az általuk közmegegyezés vagy sorshúzás utján választandó ötödik tag elnöklete alatt a vitás ügyet véglegesen elintézik. A ki ezen rendelkezésnek magát alávetni vonakodnék, — az minden tagsági igényeinek megszűnése mellett a szövetségből ki lépettnek tekintetik.
12. A szövetség helyiségeit köz, vá lasztmán^'' és szakgyüléseit valamely tag be vezetése és c vendégkönyvbe történendő bejegyzés mellett nem tagok is meglátogathatják.
(Vége következik.)
Helyi hírek
— Boldog karácsonyi ünneplést kívánunk kedve« munkatársainknak és tisztelt előfizetőinknek !
— A fögymn. ifjúsági könyvtára részére adományozandó „Vasárnapi Újság- ösz-szes eddigi folyamainak megvételére aláirtak: Babochay 1 frt. Qyörffy János 2 frt. Bátorfi 2 frt. Hoffmann Mór 1 frt. Oszeszly Antal 1 írt. Kováts János 2 frt, összesen 9 írt.
— Érdékes előadást tartott Tersánczky József jeles borászunk a fegyházi iskolában a borderitésről mult vasárnap. Az elméleti előadást gyakorlati példával is kisérte. Éljen I
— Lapunk jelen száma az ünnepek miatt decz. 26-ka helyett decz 24 én adatik ki. A jövő szám rendesen vasárnap, d«»cz. 29-én jelenend meg.
— A nagy-kanizsai társaskör 1878. évi deczember hó 31-én saját helyiségében zártkörű s tánczczal egybekötött tombola estélyt
- DECZEMBER 24 én 1878.
rendez. A meghívó másra át nem ruházható és a jegy váltás alkalmával előmutatandó. Jegyek válthatók a *ársaskör helyiségében deczember 31-én délután 3-6-ig s este Va8—9 óráig. Be-léptidij: Tagoknak személyenkint 1 frt., nem tagoknak személyenkint 1 frt 50 kr. Egy tombola jegy ára 30 kr. Kezdene 3 órakor. A tiszta jövedelem a társaskör alap vagyona gyarapi tására fordittatik.
— Érdekes bűneset tárgy altatott folyó deczember hó 12 én a nagy-kanizsai kir. törvényszék bünfenyitő osztályánál. Vádlottak : egy férfi és egy nő a muraközi alsóbb néposztályból azzal vádoltattak, hogy egy ottani föld-míves polgárt és nejét túlvilági „tündérek" felidézése és azokkali összeköttetés fényes ígéreteivel tévesztették és csalták meg. A vádlott nő beismeri, hogy panaszlóktól többrendbeli tárgyat fogadott el, hanem azzal védekezik, hogy egyelőre maga is hitt a „tündérekben* — később azonban szegény sorsú létére jól esett neki, ba a sértett felek balgatagságát saját javára felhasználhatta, 8 a dologba élettársát is beleavatván így ketten összesen 29 frt 72 kr. értéket fogadtak el és csaltak ki a „tündérekkeli" jó viszony fentartá^a végett panaszlóktól. Panaszlók egyike maga elbeszéli, hogy egykor telekjén hat „tündért" látott hófehér lepelben, holdvilágos éjszakán búzát gyomlálni: de mert előle — mint hiszi — bűnös nő elől eltávozának és a tündéreket utói nem érhette; az esetet vádlott nővel közölte, s arra ösztönözte, hogy a tündéreket neki szerezze meg! Ez megszerezte neki ugy, hogy a többi között egyszer egy tyúkot is elkért a p&naszlónőtől azon ürügy alatt, hogy az egyik tündér megbetegedett; tehát adja neki a tyúkját, mert különben maiacza meg fog dögleni! Vádlottak védője Tuboly Viktor helybeli ügyvéd volt, ki a jelen ese''.et társadalmi állapotaink szomorú jelensége gyanánt tüntetvén fel; — utal különösen a muraközi népi.evelés elhanyagolására, s az ottani népnek ebből származó bigottsága és vakhitÜ8égére, s a panaszos feleket ép oly vétkeseknek állilá mint e vádlottakat. A közvádló Dr. Laky Kristóf királyi ügyész volt, ki a vádlottakat 9 hóra kérte elitéltetni. Első rendű vádlott 4 havi, 2 ad rendű 2 havi börtön büntetésre ítéltettek. Mindkettő felebbezett, kíván csiak vagyunk az ügy jogérvényes eldöntésére !
— Kedélyes névnapi estét tölténk t. hó
22-én Tuboly Vic''or barátunk és munkatársunk vendégszerető házában. A jelenvolt ven-dégkoszoru éjfél után 2 óra tájban oszlott s?ét vig kedély hangulatban; melynek mi annál in kább örültünk, mert tisztelt barátunkat a két hónap óta reámért norscsapások után in régi jó kedvében és Dr. Schreyer Lajos orvos ur ügyes sége folytán javuló egészségben találtuk. Su lyos cs hosszan tartott betegsége alatt t. barátunkat azon esaládi csapás is érte, hogy ekkor vette a hirt testvér bátyjának Tuboly Lipótnak Budán mult hó l2-<*n történt haláláról.
— Elismeréssel közöljük Török József rédicsi körjegyző ur hazafias buzgalmát, melyszerint Rédinsen az iskolai könyvtár gyarapítását kilelhető módon eszközli, s ez által a közművelődést terjeszti; vajha mindon körjegyző ur hasonló nemes, önzetlen módon törekednék a nép közművelődését előmozdítani
— A nagy hajtóvadászatok decz. 19 és
23-án az idén nem sikerültek, egyetlen egy őz nem esett, nyul is k^vé*, első nap 3, m-iso dikon 15.
— A magyarországi kegyes tanító rend néptára 1878/9 dik tanévre beküldetvén hozzánk jelezhetjük, hogy e hazafias tisztelt rondnek jelenleg 210 tagja s 9G növendéke van. A tőlük oktatást nyerő ifjak létszáma 671-3- A tavalinál 4G9 el több.
— Zala-Lövő mellett egy régi római aranyozott vas-sarkantyu ásatott ki, Vajda Elek ur a vasmegyei régiségtárnak adományozta.
— A „Zulamegyei áhaiánoa tanitóte* tület" „keszthelyi járási-köre" Keszthelyen,
1878 ik évi deczember hó 30 án, d. e. 9 óra kor. a községi elemi fiiskola 1 ső osztályában második félévi rendes közgyűlését tartamija, melyre a t. tanügy barátokat egész tisztelettel meghívja, az elnökség.
— A keszthelyi polgári olvasó-egylet folyó évi deczember hó 29 én délután 2 órakor saját helyiségében alakuló közgyűlést tart, melyre az egylet t. tagjait, valamint azon ura kat is, kik az egyletnek eddig tagjai nem voltak, de a jövő évben tagjai lenni óhajtanak, egész tisztelettel meghívja, a választmány megbízásából: Pöltz Pál, egyleti jegyző.
— A keszthelyi fiatalság közt, mint e sorok irój» hallotta, élénk mozgalom van egy február 8 án rendesendő fényes tánczvigalom létrehozásán. Üdvözöljük e lapok hasábjain a tánczestély kezdeményezőit s szivünkből óhajtjuk, hogy törekvéseik mielébb ténynyé válván, szép eszméiket minél nagyobb siker koronázza.
— Rövid hirek. Nagy Sándor 1000 frtot adományozott a kisczeli kórházoak. — Schönboruban egy agg halt meg, ki 80 évig
tizenhetedik évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY.
DECZEMBER 24 én 1878.
szolgált egy családnál. — A bécsi német egye- j tem o.vasé kore teloszlattatott- — Bayard Tag lor amerikai költő Berlinben meghalt. — A troppani banknál nagy sikkasztás történt- — .Jókai „Uj told''S ur" regénye füno nyelvre fordíttatott ; czime: Unsi Tilanhalti. — Oszvald Sándor tóvárosi ügyvéd főbe lőtte magát. — .\7 Arttna nagy erővel kitört. — Czipész-szak-lap is jelenik meg újévtől kezdve. — Az aradi vértanuk szobrára szóló pályazatnál az első dijat Huszár Adolf nyerte el. — 300 tagu bosnyák küldötté* készül Konstantinápolyba. — <ir. Széchenyi Imre lesz berlini u:»gykövet. — Bécsben egy bpesti születésü 6 éves lányka jeles zongorajátéka tünt fel. — Galiezia határánál az oroszok nagyban erősítik magukat. — Zbarbaviczban egy 90 éves egy én halt meg, ki-u«-k 1<>7 unokája és (33 dédunokája van.
Válasz a »Biztosítsunk* cziinu ezlkkre.
Mit figyelmébe ajánljuk a pesti és kanizsai járásbirói hivataloknak. "
A miuden érdeket egyformán képviselő „Zalai Közlönyu 1*7 ik számú hasábjain oly melegen lett ajánlva Uékttti ur állal a biztosi-ián, úgymond, ha azt akarjun, hogy a tűz által" oly sokszor okozó t tetemes káraink részben megtérítve legyenek. Azonban nem reflektál ii ur arra, hogy számtalan társaság mily tur pishággal jár el teleik iránt, — ide nem értvén rövid idő alatt oly gyalázatosan megbukott „Viktória" „Miskolezi kiházasito" „Sándor c/.ég" stb. stb. pénz intézeteket, erre legyen bizonyság a következő:
„Centraie"4 e czim alatt egy uiatositó intézet nyert consessíot l>i73 ik évben hazánkban és fájdalom, hogy egy ily conzortiumnak megengedtetik oly módon grasaálni hazánkban a mint neki tetszik; a tuipissagot legnagyobb mérvben üző társaság mint járt és jár el felei vei, igazolja az aiább felsorolandó trageokomi-kus eljárás.
1 y74 ik évben egy P. neveze''.ü ügynök mint a fent nevezett czég titkára utazta be Zalanvgyét, hogy itt biztosító társasába részére részvényeseket fogjon,— mit »¡került is a ka nizsai, pacsai, lendvai járásokban ugy Mura közben szép számmal hálójába k.-riteni: föl mutatván, hogy a nevezett czég mily tőkével rendelkezik, éa hogy a kí náluk biztosit, mily krdvozméuy ben részesül.
A nagyszerű Ígéretek után mint azt a statutum is mutatta, magam is jónak láttam biztosítani fent nevezett cxégnél, és a „Zalai Közlöny" szerkesztőségénél, ki az akkori idő ben mint megbízott Hók ügynöke volt a tár saaágnak ennél hat évre biztosítottam oly tor mán, hogy az utolsó év díjmentes leend. Az első ráta fizetés teljesítése után kaptam a kötvényt kezemhez, — azonban a szabadalma zott „Oentrale" ínég azon évben megbukott, miről Szepesi Kálmán, ki az időben a nevezett c^ég vezérügynöice volt, egyen feleket értesité,
valamint arról, hogy a biztosítást activ és pas-siv körülmények közt átteszi a Prágában székelő „Szlávia* conzortiumhoz, — azonban a nélkül, hogy a felek beleegyezését birta volna líquidált és igy ju''ottunk mi Pestről egyszerre | Prágába a „Szlávia* czimü társaságba; azon ban nagyobb része a feleknek a liquidátioról tudomást nem nyert, és ha a „Szlávia- kötvény-uek alá is írtak, ez mind később a liquidátió után tőrtént, — de ez még hagyján , hanem a Gelae községgel megtörtónt, hogy a náluk dühöngött nagy tüz véaz után a felek csak 0 — 8 részben lettek kártéritve, és miután a díjtalan hatodik év közeleg, és hogy a tetemes összeget már befizetett feleket vissza riasszák, derűre borura perelik azokat, — és a szegény foldmives osztályt Pesten V-ik kerület aljárás birói hivatal irgalmatlanul idézi liott Jakab ügyvéd által, — a megperlés ha jogos, ha nem jogos, most már annyira foganatba vétetett, — hogy a kanizsai járábbirói hivatal végrehajtóinak naponként egy 12 frtos fogat áll rendelkezésükre a „Szláviánál" biztosítottak végrehajtását teljesíteni még akkor is, ha igazolják, hogy az esedékessé vált % összeget már befizették; mely eljárás másból nem eredhet, mint a téves könyvvezetés, vagy a szándékos igazságtalan követelésből. Alulírott miut egyik biztosító féllel történt, hogy a budapesti tőügy-nökségtől utasítást kaptam, miszerint az általam biztosított épületek éa takarmányért esedékessé vált öaszeget Kanizsán létező fiók ügynök Nenlwich Gyula urnái befizessen, mit azonnal teljesíteni akartam, azonban azzal utasitattam vissza, hogy élnem fogadható, miután Pestről a Szlávia ügynökségétől érkezett levél őt utasítja azt élnem fogadni, mert az ügy már per tárgyát képezi, és e szerint 5 877-ik év april 10 én Pesten V-ik kerület aljárásbirói hivatalnál megjelenjek, hol magamat igazoini akarván , kihallgatás alig történt, — csupán egyszerű jegyzőkönyv vétetvén föl azzal bo-csájtattam vissza, hogy a befizetési nyugták fölmutatása után a nevezett Szlávia társaságot a legfőbb itélő törvényszéknél pereljem meg; és igy egész biztositásom nem képezne mást, mint folytonos pert, mit a jó Isten lenne képes fedezni. Pestről haza érkezvén, első találkozá som a végrehajtó volt, ki ajtómban állott, hogy a befizetendő 22 frt 13 krajezár helyett 38 frt ŐS krajezárt — ide nem számítva 40 frt. pesti költségemet — azonnal lefizessek, mit teljeaitettem. Az ily vérszopó és a nemzetet becsületes éa véres verejtékkel szerzett keresményéből ily módon fosztogató táraasságnak el mondhatjuk, hogy vidékünkön le''ünt a csillaga, — és hogy a ki ezután biztosítani akar tudja meg azt, hogy hazánkban a legsolidabb biztosító intézett az „Első magyar biztosító társaság."
A többi közt a Szlávia ellen Veszprém megyéből a „Pápai Lapok® 5<)-ik számában ezt olvasom : — A Szlávia biztosító intézethez. Két hónappal -7. előtt községünkben Gy írmoton Hiz ütött ki » a „Szlávia" biztosit«) társaságnál biztosított házaink szintén elhamvadtak ; mi u károkat az illetékes helyen bejelentettük, s az
intézet részéről az illető ügynök a kár felvételére kiküldetett, s a* kiküldetésének megtelelt ugyan, de mi szenvedett kárunk megtérítését még mai napig sem voltunk képesek megkapni. S miután minden lótás, fátásunk ugylátszik hasztalan, — kényszerítve vagyunk a nyilvánosság előtt a fent nevezett biztosító társulatot ezen különös ügyre figyelmeztetve kérni, hogy követeléseinknek mihamarábbi kielégítését esiközölje. Több gyirmoti lakós. Ez azután szép recommendátió.
NEÜSZIDLER JÁNOS.
Piaczi árak.
Pécs: decz. 21. Bura 6 00—7 50. Rozs 5 50— 70 Árpa 4-70-5 —. Zab 5 40—70. Kukoiicza3S —4.
Szombathely decz. 20. Buza 7 r,0—8. Rozs 5 60—G. Arjia 5 20—5 SO. Zab 5 20-5-40. Kukoricza 4 20—4 60.
Veszprém : dec*. 20. Rnza 7-60—9 10. Roz» 5. 30 —6. Árpa 5 20—650 Zab 5 10—40. Kukoricia 4—510.
Sopron : Buza 7 50 - 9 30. Rom 5 80— 6 60. Árpa 5 80—7. Zab 5*80—G 3o. Kukoricza 4-80— 5 20.
Kaposvár: dec«, 22. Busa 7-80. Rozs 5-40. Árpa 5 20. Zab 5 30. Kukorier.a 3 80.
Papírszeletek
— Hogy tetszik a* , El vált férj és feleség" czimü legújabb vígjátékom ? — kérdezi egy ¡ró
nejétől :
— Azt hiuném, hogy ennek tárgya inkább drámai kidolgoxást igényelt volna válaszol az asszony múértői határozottsággal.
— Ugyancsak drámát akartam belőle irni. De e darabban én é« te szerepelünk, s a tőledi elválás gondolata folytonosan oly jó kedvben tartott, hogy akaratom ellenére is vígjáték lett belőle — szótagolja a férj nyomatékkal.
Egy előkelS ur előszobájába belép egy paraszt, kire az ottlévő papagály n«gy<* kiált : „Le a kalappal". O kegyelme a paraszt erre ugy megijedt hogy houaalá kapva kalapját, feszült álláaba mondja : — Engedelmet kérek, nem tudtam, hogy a nagysá gos ur madár.
A polgármester ós a város tanácsosok valami fontos ügyben gyűlést tartottak. A gyűlésterembe hsjlo.igó alázattal beállít azon népség egyik személye, melynek Istóezy indítványozta uj birodalom aia-pitását .lerur.gÁ!«>mi>en, a hajdani dicső.ég romjain Kérte a polgármestert, hogy szíveskedjék megengedni, miszeiint kávéházát éjfél után is nyitva tarthassa. mert üzlete csakis éjiéi után .virágzik "
Szerkesztői (izenet.
3185. L. Százalékot nem ad az illető 3186 T Köszönettel vettem 3187. K. Csáktornya Megkaptam, kflsxönet ! 31S8 V. Pécs. Saj''iálom, nem lehet.
3189. „Érző szivem . .• közöljük.
3190. .Tél ne szállj le . mielőbb meg-jelenik, de a ozikk megkésett.
3191 V. Veszprém. Köszönet a figyelemért.
K<''-<«7-<i''ggrl uité».ki-dünk
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos.
Nagy-Kanizsa, deczember hó 1S78.
Van szerencsém a u. é. közönségnek be-cses tudomására hozni, hogy üzletem felhagyása végett árukészletem teljes
végeladását
elrendeltem, éa ezentúl csakis a műhelyt tartom fen.
Ennélfogva a n. é. közönségnek most a legkedvezőbb alkalom nyujtatiíc a karácsonyi én újévi ünnepekre árucikkeimből
legjobbau és legolcsóbban bevásárlásokat tenui.
Szives látogatásért esd
kiváló tisztelettel
Helfy A.
aranyműves.
: Damen u. Herren
wird paarende Gelegenheit i.ur Vorbei-rathnng gegeben. Höchst diskrete, reelle und coulante Ausfühlung. Uaaullalügo Corregpondeuz Feine Referenzen (rlilck-licbo Erfolge. Rückporto yrbeten, Kür vermtflsnds Damen entstehen keine Kosten Adrejse: J. Wohlmann. Breslau Schwertstrasse No
+ + + + +
• E rovat alatt kfl*l«ttért f*i.«l<W)l;«t nern
A legszebb párisi és bécsi
fűző gyártmányok
,ZUR SCHÖTEN TAILLE-
Tnchlauhen Nr 17 Árak 6—8, egész 12 frtig.
Lovél általi megrendeléseknél kéretik a mérték centiinéterekbon megírni, és pedig:
1. Egész átmérete a mell és hátnak, a hónaalatt mérve.
2. Átmérete a deréknak.
3. Átmérete csípőnek.
4. Hossza, a hónaaljtói a derékig.
A mérték a testen a ruhán át mérendő.
Zongora-
kölcsönző-intézet.
Mindennemű zongorák dns raktára.
Ócska h:ing8z< -reknek ujukért i becserélése. Mindennemű zene hangszer bizo-mányszerü eladá sának elvállalása.
zene ét mükersskedése, Budapesten, váczi utoza 24 szám a ■agy Krlatéf átelleoeben. Az ajoanan alakított (769 i'' Gj
ugyanott Tan. Félemelet
!! Vívmány!!
Wajdits Jó Z8 8Í könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán megjelent:
FARSANGI FÁNK,
bábakenyér
(Kugelhupf)
úKtitszer-silt
Irta:
POUQUET JAQUES.
Ill-ik Xapoleon udvari foizakác^a.
Reményi toMalék- és szalonnás pogácsa, jó kalács és szé-__narétes készítési módjával
bővítette: egy magyar 110.
E diszes kiállítású müvecskének ára Gü kr. Postai rendelések 70 kr. beküldésével ajáulva bérmentesen küldetnek. Ezen több magyar nőtől megpróbált és tökéletesen sikerült sütési módot ajánljuk hölgyeink figyelmébe.
XVII. Jahrgang. Alll 1. JüllllCT 1871). XVII. Jahrgang.
beginnt ein neues gannzjähriges Abonnement auf d»Mi 17. Jahrgang dos
„m E R C U R".
Autentischer Verlosungs Anzeiger
aller österreichischen und ausländischen Lotterie Effekten, aller verlosbaren Staats- und Privat Cbli gationen. Eisenbahn- und Industrie Aktien und Prlorltäts Obligationen, Pfandbriefe ect. I>t-r „MERCIIR" erscheint unmittelbar nach jeder wichtigen Ziehung mit d«-n iittlu-i.tischiin Zie-hung8-, Restanten uud Amortisailonsllsten «Her europäischen Lose md Wertpapiere l»ie Zirhun^s-listen von fremden I''l.ätzeti des In- und Auslandes bringen wir telegraphisoh. wodttri li unser Verlosung-Anzfiger unübertroffen an Rasohheit und Volsländlgkelt crsobeint — l''i<- beiden Beilagen
FINANZIELLER WEGWEISER, 01ld ISSECURANZ,
I Zeitschrift Mir Hank-. Finanz- u. Eiseubabti^esen M Allp»-m. Versicherung»-Zeitung bilden durch unparteiische lind getreue Wiedergabe aller wirbligen und intressanteu Vorfälle auf den Gebieten des Hank- und Bttrscwesens, der Kapitals-Anlagr und des Versieherungswes" 11^ ein unent bohrliches Nachschlagewerk für jeden Kapitalsten und Lnsbesitzer
Gratis
ethnlti-n die 1''. T. Abonnouten mit der 1. Nummer den seit 17 Jahren nibtnliebst bekannten
Universal Verlosungs- u. Coupons Kalender für das Jahr 1879.
und ein
ffiMjff^-« Verzeichnis« Künimtllcher bis Ende 187S. gezogenen ^sy^xj
ß^1'' ^ Serien aller eiiropilischeii Lose.
IMttf ■ wodurch dieselbe ihre Lose aus allen früheren ^"SHMSä
BS^v Ziehungen selbst revidiren können.
Für die zwoi kmässigkeit der iranzeti Einrichtung litis -res Hlattes spriekt wohl alt) besten diu »tcii(f Kiniohmeiide Verbreitung deshelhei;, welche un» eine atdialteude Verinebrung uud Erweiterung des Inhalts gestattet.
Wir lader^hiemit mr Pränumeration ein und bitten 11m d* utlicb g- schriel.ene Adresse uud Angabe der letKteu Post&tation. I>ie Einsendung des Hetragesgeschieht <tm besten und billigsten dutch Postanweisung.
^■■■■^■■■^■■■■■vaaHaMMHBM
; Zur Vermeidung von lrre/ilhrunoen erklären wir iciederholt u. nachdrücklichst, dann unser seit 17 Jahren er i scheinendes Journal „M e r c u ru mit dem gleichnamigen i in Budapest bestehenden Unternehmen in keiner H''ot''sa identisch ist, weshalb
Ahoiineuients-Kestel hingen !
einzig und allein : ! "Wien, "Wollzell© 13.
zu adressiren sind.
(ianxjMbriger Abounetnentspreis für die österreichisch- ...... XI C) fifi
ung*ris''-he Monarebie mit portofreier Zusendung HUI II« v.Ul/» (7t>7 2- 4) jff Probenummern auf W unsch gratis und f''ranco.
Die Aflministration des JERCÖR" und „Finanzieller Wegweiser".
WIEN, Wollzelle 13, WIEN.
tizenhetedik évfolyam
ZALAI KÖZLÖNY
DECZEMBER 24én 1878

évfolyam _
lfM E3 R C U
hiteles sorsolási közlönye
hz osztrák-magyar és a külföldi lutri értékpapírok kisorsolható állami és magánkötvénveknek, vasúti gőzhajózási és iparrész-
v én vek és elsőbbségi kötvénveknek. záloglevelek Sth.-n<-k A bank-, pénz é< vasutiigy folyóirata 1879. január I-vel uj egész éves előfizetést nyitunk a kilenczedlk évfolyamra.
A MERCUR magyar és nemet szövegcol 3 4 szer jelenik meg havonkiut, szükség esetén még többször ig, és pedig minden jelentékenyebb húzás után; könnyen érthető rövidséggel czéUzerü és táblázatos átnézetekkel hozza ez a hiteles huzási lajstromokat, valamint a maradvanyét Is. vagyis a kihúzott és fel nem vett nyereményeket s ennélfogva az értékpapírokkal bíró közönségnek nélkü''özhetlen közege
Előfizetési di] bérmentes házhoz küldés vagy O forint postai szétküldésnél egesz évre ** lvul
A MERCUR kiadóhivatala
Budapest. Dorottya-utcza 12. Budapest.
Ezennel felhívjuk az előfizetésre s kérjük az érthetően irt lakczim és utolsó posta beküldését. Az összeg bekílldése legegy-szerilbben postautalványnyal történhetik. (764 3—10)
1878. évi november 1-től
a posta Illeték csomagokért egés* 5 kilo teljsulyig Triesztből Osztrák-MagyarbOd minden postaallomásába c«ak 30 kr. b iey mindenkinek alkalom adatik kávét, rizst, csemeirét, rözeléket Stb kisebb mennyiségben - nagyban eladási árakért rendelhetni. (753 7 — 10)
la Ceylon legfinomabb gyöngykávét kllónklnt frt 180
I a „ „ Plánt „ . 1.70
la . nativ , » » 130
la „ arab valódi mocca „ » »150
I a . legfinomabb Java kávét - , I 45
krajczárért küldtta 43'', kii» teljsnlyu «sákben az ár utánvételével Kimerítő árjegyzéket kívánatra bérinentes n küldök.
Siager G. Triest
(Magyar kiadás) FérflgyőngeMMfg
37''^ ZKLiadás
F. R. udvari szállítók.
hírneves bevásárlási forrás, mindennemű
uri. oói és gyermek fehérruhák, vasznak, asztali ruhák es zsebkendőből a leg-ol -sóbb eredeti gyári árakon.
A 115 lapból álló és 300 rajzzal, meny- }'', asszonyi, gyermek és csecsemő ruhák mintáival ellátott minta árjegyzékünket iugy.-n és bérmentve küldjük meg. Állandó raktár tö-
Osászár királ>ilag országosan engedélyezett
mosd és vászonáru gyár.
& BTJDTF1
Főraktár: Bécs. I. Tuchlauben nr 13
Az onmeruTá*
Íj a nr e 111 i u s
i/.i
T. n»<r«a.lo O''rflnk srimári minilen kort>in.
Gyöngességiállapotban
nixfnjrilóki'':!. li^iry « vili^hirfi oiú mio>).*n f siakhan »■¡■li^ mo^jrlotit V.''.njrvot felülhalad.elr^/rn!^ !«•«/ (rlrmlit''-nt . bnsy baTirontius müve már 1» 6 tdejjfnnjrelvi fo rili 1 ;> «1. k ha 11 tn*gjrlt.nl s ennél (rtjra rcjvbh l*''(liciH<rí»iy n<«m «Törni.
Az ereded kbdno I.anrriiílu» tói I,ipc«r* Jien e/yovolfadrötú 232 lapnyi kfl.''»ilH«n fin boncrtini ábr.iklc.il min.lín ÍcúnyYk»r**ke<li>4tM>n de a íi>-rión<"! is L-ipr.íjf. Snphi''n^''rx«»« 7 15. m«ííTrn<J>»itcth«Uk. Ara 60 Kr. o. t>. _
Dijaztatott 1867-ben Parisban!
Fehér mell-syrup
fí. W A. !>layer-tól Boroszlóban én I?é<*«bfMt.
M a y e r G. A. W. nrnak Boroszlóban.
Templin, augnstns 14-én 1S71.
Ho;-y én egy kis üveg G. A. W. M a y e r-féle fehér mellsyrup használása után jelentékeny köhögéstől, mell-szorniastól és kiköpé.itől tökéletesen meg vagyok gyógyitva, az igazs.-íg szerint ezennel ivesen elismerem. (7E5 IV. 1—•) S t r a n s s, karmeser.
AGA W. Mayer-féle mell-syrup valódi mtnőségben N.Kanizsán Práger Béla gyógyszertárában kapható.

Császár
(752 7-24)
tcírálj/ilag
kizárólagosan ^^^g^S^S^^^ szabadalmazott
pirítás
hajifjitó-tej.
♦ A Puritas nem hajfesték, hanem tejnemü folyadék, melymajdnetn azon csodálatos h:>ts?*al bír, hogy ősz hajakat mrgifiit. azaz Inasankint -rég pedig legkésőbb tizennégy nap alatt ama szint visszaadja, melylyel eredetileg birt!

. I''M
mör menyasszonyi ruhákból.
Jelentékenyen le-szállitott áru 10 000 tuczat fehér és szines vászon és batigtt zsebkendők.
■V* Különlegesség: ba-tístkeudők. beszőtt, valódi szinü sz -gély és stikkelt, elegáns nagy betűkkel, beszegve és megmosva 4 drb csak 1 frt. (Az egész abc-e előlét-ben van.)
<76! 4—20)
Megrendelések utánvét-. 1 mellett leljesíttetnek.
Csak
Kzen, Bécs város tanáC8a altai a szegények-alapja javára rendezett sorsjiték nyerői
looo, 2oo ) ara loo, loo. ) darab ezüst loo, loo ) 7 loo, loo. ) forintos, 3 bécsi sorsjegy, melyek
200,000 frt.
más mű- és értéktárgy ezüstből, egj ttttvéve
forint értékben.
A húzás a váorsl tanacs ellenőrzése mellett 1879 február 25 én tartatlk meg.
Vidéki megrendeléseknél az összeg bérmontett beküldését és 30 kr. mellékelését kérjük a sorsjegyek, és annak idején a huzásl-lajstrom bérmeutett megkfildése fejében. (768 2—10
50 kr.
az ára egy
eredeti sorsje£ynet
a melylyel 1000 dr. aranyat
lehet nyerni.
3000 nyerő 60,000 él
Az Union bank váltó Irodája, Bécs Graben 13.
nem fest, hanem ifjitja és pedig a leghosszabb és legdúsabb női hajzatot és a férfi hajat és szakállát
Egy üveg .Puritas" ára 2 frt. (postai szétküldésnél 20 krral több.)
Kikeleti hóvirág.
A hatást tekintve, semmitéle toillolte-szer sem képes a kikeleti hóvirággal jóság és kitűnőségben versenyezni. Olajos ilditő alkatrészekből állítva eló, rövid idón elhárítja ez«*n szer a szeplőt, böratkát, pör-senést, máj foltot stb. s az arezbőrnek vakító fehérséget, üdeséget és gyöngédséget kölcsönöz. — Ára palaczkonként 1 frt, szállítással 20 krral több — Postnntánvét vagy a pénz megküldése mellett kapható a készítőnél
Franc? Ottó, Becs, Mariahilfstrasse 38. szám.
Na. y-Kanizsún valódi minőségben Práljer Béla gyógyszc-
(730 9—25)
resz urnái
WAJDITS JÓZSEF
k 5 nyvkereskedésébe n X a g y - K a n i z s á n
megjelent és minden kßn>kereskedésben kapható:
Halljuk a szép szót!
Magyar felkoszöntő (toast) könyv, szerkesztették: Wajdits József és liátorfi Lajos. Harmadik javított és tetemesen bővített kiadás, mely kötött és kötetlen mindennemű felköszöntést tartalmazván, diszes kiállítása és tömött tartalma, ngy hasznos és mulattató voltánál fogva mindenkinek, de különöseit az ifjúság figyelmébe ajánlható. 380 lapra terjed s diszes kiállítású. Az I-ső kiadás 1500 példány egy év alatt, a második 2000 példányban rövid időn kelt el, mely eléggé bizonyítja e könyv életrevalóságát. A keménykötésű könyvnek ára 1 frt 80 kr — Tartalom kivonata: Előszó. Költemény. A toaszt eredete. A hazára. Diszünnepélynél. Diszebédnél Hölgyekre Családi ünnepélyeknél. Keresztelőben. Születésnapon. Névnapon. Eljegyzéskor. Menyegzóben. Beigtatasnál. Egyleti ünnepélynél. Vegyes köszöntések Összesen 243 felköszöntést tartalmaz.
Kiért emeljük a pohárt ?
Magyar felköszöntő könyv. Szerkosztette Hajgató Sándor. Ára diszes kemény kötésben csak 1 frt Ezen'' eredeti felköszöntéseket tartalmazó kötetet ajánljuk a n. é. közönség kiváló figyelmébe.
Rajta fluk vigadjunk!
Küzkedvességü dalkönyv, ötödik bő vi tett kiadás. E nagy szorgalommal összeállított mű közel 1000 válogatott dalt taltalmaz ; ujjonan feltalálható magyar opera és operetto dalokkal bővített mű. színes borítékkal kötve, csinos kiállításánál fogva is kitűnő, mondhatni : a maga nemében páratlan mű, mely már több mint tizennyolezezer példányban forog a közönség kezén. Ára a S0<> lapra terjedő könyvnek 1 frt 80 kr. aranymetszést! diszkötés 2.60 kr. Gyűjtötte Wajdits József. Tartalma: Honfidalok,"katonai dalok, indulók, t^rmészetdalok, románczák, élez- és gúnydaluk, szerelemijalok, bordalok,tánezdalok, rab- és duhajdalok, idegen dalok, opera és operettéi-dalok sat.
Rajta nul£ vlgaOJunli!
Magyar dalkönyv olcsó kiadása, 96 kr.
Rajta leányok mulassunk!
mulattató kézikönyv, magyar hölgyek számára, gyűjtötte Wajdits József. Ajánlható mindkét nembeli mulatni vágyó közönségnek, mind béltartalmára, mind pedig külsejére figyelem fordíttatott, ára az 500 lapra terjedő, szinnyoraatu borítékkal ellátott könyvnek 1 frt 60 kr. Aranymetszésfl diszkiadásnak 2 frt 60 kr. — Tartalom kivonata: Hölgyeinkhez. Az egészségről. Pipere asztal. Oltözékszoba. Illemtan. Jeles mondatok. Nónevek. Virágnyelv. Szinnyelv. Szavalniányok Adomák. Kérdések s feleletek. Kártyavetés .Emlékkönyv. Névrejtő emlékversek. Társasjátékok. Tréfás mulatságok. Tánczkönyv és záradék.
Rajta párok tánczoljunk I
Lakatos Sándor tánczkönyve, mindkét nembeli ifjúság számára. Kiadta Bátorfi Lajos. Lakatos Sándor arczképével s a szöveg közé nyomott tánczábrákkal, disaes czimborákkai Keménykötésű mű ára 1 frt kr.
Szegényből lesz gazdag
jó számvetéssel, gyors és bir.tos segítő minden ad.i s- es vövésnél, ''/* krtól kezve 10 frfiK. Evi jövedelem 1 frttól 10''iO frtig. Teli és üres hordók megmérése kiszámítása. A gömbölyű fák knbik tartalmának meg határoz tathatás ár óli táblázat. A s.ilvmértékek vámsulyr való átváltoztatásáróli táblázat- Cselédbért és árendát
mutató tábla. Ellesi és kotlási idő számítása. Törvényszerinti bélyegrovat. Táblázat a fatörzs kiszámításához. A lovak fedeztetése-, a birka üzetése-, és a göbék görgetésének eredményéróli táblázatok Ara kölve e díszesen kiállított zsebkönyvnek i)0 kr.
Egyiptomi álmoskönyv.
Nagy legújabb egyptomi álmoskönyv 192 lapra terjedő, 600 képpel, tartalma rázata. Titkos kaballa, nagy művészet. Maltai kereszt. Lépcsős kaballa. Nagv játék-árszabály, Ára 50 kr.
Álom m agya-kereszt. Sors-
Lenormand
A híres csigán) nő igazmondó kártyája, 32 színezett kártyával, magyar aláírással és szöveggel, ára 50 kr
Egy tarisznya ostobaság!
Humorisztikus eszmék, ötletek, élezek egyvelege. Gyűjt. Nevető Vilmos több felfedezetlen tudomány professora, ára díszesen kötve 1 frt 40 kr.
Ungarn im Spiegel deutscher Dichtung.
Magyarország a német költészet tükrében, díszes kiállításban fűzve 1 diszkötésben aranyozva 2 frt 80 kr.
frt 30 kr., elegáns
Dr. Kriegler Mór:
vénymintékkal mindkét nembeli betegek számára, ára
„önmentő"
90 kr.
I)r. Kriegler >Iór: Ax elvessed ¡de«erőnek vÍHHXMpótljÍKA,
,vfn-vmintíikkal orvosok és betegek számára, ára 90 kr. Mindkét fűzet:egy kötetben, disze« ktalhtasban, 1 frt 60 kr.
Juhász : Szépirá»! mintalapok,
csak o!f krP'' ^ P°,gári é* fels5bb Í8kol*k használatára, magyar és német, ára a 15 iratlapnak
LiGyönyörű magyar kath. ímakönyvek mint: Mannáikért üdvösség ösvénye, lelki vezér többfele kladasban 40 krtol kezdve 12 frtlg, papír, bör. selyem és b.irsony kötésekben.
, „, A fentebbieken kirttl megjelenik minden évben Wajdit« József nagy képos népnaptára körülbelül harmmezhatezer példányban, ára 50 kr., 40 kr. és 25 kr
Megjelenik karáesonkor : „Csokor én b illi k o m magvar köazöntő és felkö-szönto eredett költemények. Irta: Viroay Mihály. Második tetemesen bővített kiadás. Ó félsége T - , .lü1/r*n*ny*1 kitűntetett mü ara igen diszes kiállításban kemény kötéslen csak 1 frt 40 kr Mszkiadás arany metszésben 2 frt 40 kr. Továbbá: „A fánksüiés titka." Irta : Fouquet Jaqnes, 111. Napóleon udvart főszakácsa néhány étkek kéazitósi titkaival. Ára 60 kr.
Vidéki megrendelések posta fodultával
kötttlt és
© t) e 1 n _
Újévi, név- és születésnapi s az élet egyéb viszonyaira alkalmazott köszöntések, kötetlen beszédben. Irta: Hoflman Mór, diszes nyomatú kemény kötésben, ára 1 frt.
Vedd szivemet szivedért!
Szerelmi levelező könyv, alkalmi levelezések változatos gyűjteménye, szerelmes párok számára, Szivélyeaitől. Crinos borítékba kötve, ára 1 frt 20 kr.
Wajdits József könyvkereskedő Nagy-Kanizsán.
Nagy-kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
5AGF-K1NK8A,1878. deczember én.
Tizenhetedik évfolyam.
8 frt"
---:—rr^
1 Elöftzete»« tr
Jegész évre
fél évre . • *
negyed évre . . 2
Egy Kzám 10 kr


Hirdetések
íj hasábos petitsorban 7. nmsodszor 6 3 minién további sorért 5 kr. NYII.TTKRBEN «őrönként 10 krért vétetnek fel. Kincstári illeték minden legyes hirdetésért kíliönf 3ü kr üzetendő. k
¡2?
k O
A lap szellemi részét illető közlemények *zerkesztőbSz. anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intézeudők : NAGY-KANIZSA Wlassicsház-
Bérmentetlen levelek, csak ismert munkatár Baktői fogadtatnak ei.
előbb:
özlon
lKéziratok vissza nem| küldetnek.
mézirs
N.^Kanizsaváro» helyhatóságának nemkülönben a „n.-kanlzaal kereskedelmi 8 iparbank«, „n.-kanizwi takarékpénztár«, a „zalamegyel általános tanítótestület«, a n.-kanizsai k|gded.n€(Teló egyenlet«, a ^soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai külválasztmknya" s több megyei és Táros! egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkiüt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Felhívás uj előfizetésre.
A „Zalai Közlönyu mint eddig pontosan s hasonló alakban heten-kint 2-szer jelenik meg.
Hirdetések gyorsan a jutányosán közöltetnek.
Előfizetési ár az eddigi, t. i. Január —deczember egész évre 8 ft. Január—junius fél évre 4 ft. Január — april negyed „ 2 ft. mely összeg legczélszeríibben postautalvány mellett küldhető.
Hogy a rendes expediálásban fennakadás ne történjék, igen kérjük az előfizetési pénz ideje koráni megküldését.
w
Teljes tisztelettel
Nagy-Kanizsa, decz. 12.1878.
WAJDITS JÓZSEF,
kiadó-tulajdonos.
Az év végén.
Az 1878. évet nem fogjuk oda irni, a hol e hazának szerencsésebb esztendei vannak följegyezve.
Anyagi csapások szakadatlan sora húzódik végig egyfelől a napokon, melyek azt az áldást is, mely mutatkozott, majdnem semmivé tették.
Politikai ziláltság vett erőt a lelkeken másfelől, mely még jobban eltávolította egymástól a haza fiait a helyett,
hogy összébb hozta volna őket azon nyomorúságok tudata, érzése, melyeknek súlyát csak egyesitett eróknek ha rögtön meg nem szüntetni is, de egyelőre legalább paraly-sálni, mérsékelni, mig a nemzet magához tér, felüdül.
Mind a kettő nagy baj, nagyobb, mint szóval kimondható, mint talán festhető. Le-kötóleg, bénitólag hat mindenik az akarat-e r ó r e, mely a p a t h i á t szül minden iránt, s minden küzdelmet, fáradságot sisyphusi munkának tüntet fel, melynek, ha lelkünket kiteszszük is, semmi eredménve nincs.
Pedig ez nem jól van igy. A ki magát elhagyja, elhagyja azt minden. Az a legveszélyesebb princípium, mely ugy nyilatkozik, hogy „mindegy már; hadd menjen a dolog sora, a hogy akar, soha se törődöm vele; rossz ab már ugy sem lehet."
Ez az a mi nem igaz, de ez a legveszedelmesebb gondolat is, mert megöl. A fecske, akárhányszor leverik fészkét, mindig ujat rak csupa ösztönből. Az embernek, a polgárnak, a hazafinak tennie kell ezt öntudatból.
Rósz a helyzet tagadhatatlan ; azonban volt ilyen már máskor is, sót voltrosz-szabb is. De azért nem hagyták el az ősök magokat, s az önbizodalomnak, a szívós kitartásnak, az egyetértésnek meglett az az eredménye, hogy hagyhattak nekünk egy drága örökséget, hagyták e hazát. Ha ók kétségbe esnek; ha oda dobnak mindent a hatalomnak; ha nem küzdenek, hanem letesz''hek a reményről s nem gondolnak arra, hogy ez az általok is
szent örökségül átvett jó az ő ke-zókben is csak hitbizomány, melyet a maradék számára meg kell órizuiök: ma alkalmasint igaz volna a költő szava:
Más hon állt a négy folyam partjára.
Más szózatésmás keblű nép.
Anyagi bajainknak azt a részét, mely-lyel a természet mostohaság a látogatott meg bennünket, az idó segítségével majd csak kiheverjük. Egyik év hiányát kipótolja a másiknak fölöslege; s ezen nincs nagyon mit aggódnunk.
De annál nagyobb, annál aggodal-masb az, melynek forrását a politikai s az ebből folyt társadalmi ziláltságig kell felvinnünk ; mert, hogy már eddig jutottunk, hogy ez utolsónak az oka az elsőben alapszik, azt nincs gondolkozó ember, a ki tagadhassa.
Ila volna bennünk annyi emelkedettség, mint a római államférfiuban (pedig szeretünk ily példákra hivatkozni unos-untalan), a ki jobban szerette hazáját, mint gyűlölte ellenségét; ha nem kötnók minduntalan közreműködésünket a közjó irányában ahhoz, hogy k i az, a kivel együtt kell fáradnunk; ha nem élne bennünk az a kár-hozatos büszkeség, hogy egyik vagy másik ember kezéből, a kit mi gyűlölünk, még az üdvesség sem kell, hanem v á 1 1-v e t v e törekednénk egyedül a közjóért munkálni a köz jót: akkor már félig legyőztük azt az ellenséget, mely köztünk és felettünk dul, mely csak azért uralkodik es uralkodhatik rajtunk,mert mi ziláltak vagyunk, s a divergens erők hatástalansága miatt nem vagyunk képesek sem ellenállásra kifelé, sem gyarapodásra benn.
Legyen előttünk példa a lefolyt év, 8 ennek adataiból meritsünk magunknak tanulságot (azzal gazdagon kinálkozik) arra, hogy egyetértés legyen az iránytű előttünk mindenben, s kitartó türelem a bajok elviselésénél és egymás iránt j mert, ha valami, csak ezek lesznek képesek bennünket oda segélleni, hogy a hazát elébb bajaiból kiszabadítva, azután boldognak lássuk.
M—s.
Az országos magyar kereskedő szövetség alapszabályjavaslata.
(Folyt, és vége.)
13. Közgyűlést a szövetség évenkint legalább egyet tart, február hóban Budapesten, melyre a tagok az elnök által legalább négy héttel előbb, a szövetség által kijelölendő hírlapokban hirdetések és külön levelek állal hivatnak meg. Ha sürgős és fontos ügyek elintézése rendkívüli közgyűlés tartását teszi szükségessé, azt az elnök mindenkor összehívhatja külön levelek és hirlapi hirdetés utján, 20 tag ebbeli kivánaiára pedig mindenkor öaszehivni köteles.
a.) A rendes és rendkívüli közgyűléseknek határozatképességére legalább 60 tag jelenléte szükségeltetik,'' (kivéve az alapszabályok változtatását, vagy az egylet megszüntetését tárgyaló közgyűlést, hol az összes tagok két harmadrésze szavazatainak kell többségben lenni. Ha a tagok ezen számmal meg nem jelentek volna, akkor egy hónappal későbbre egy uj közgyűlés hivatik össze, melyen számra tekintet nélkül a megjelenők határoznak.
b.) A rendes közgyűlésen tesznek jelentést az illető ügyvezetők a szövetség szellemi működéséről, gyarapodásáról, s a pénztár állapotáról, s egyúttal a jövő évi költségvetést is megerősítés végett bemutatják.
c.) Minden 3 év után a szövetség elnöke, helyettes elnöke, alelnöke, igazgatója, titkára, pénztárnoka, könyvtárnoka és választmánya az évi közgyűlésen választatnak meg.
TÁRCZA
Örül az enyészet.
Oiy mogorva az ég arcza. Nincsen semmi mosoly rajta: Gyászos bubánatba mélyedt . .. Örül is am az enyészet!
Tar vidékről tar vidékre Lépdegél a napnak fénye. Melyben alig teng az élet... Örül is ám az enyészet!
Puszta a rét s azon lepke. Méh s illatos virág ezre És vidor szellők nem élnek . Örül is ám az enyészet!
Keble árva az erdőnek; Dalnokai hova lónek ? Hire sincs lombnak s levélnek ... Örül is ám az enyészet !
Égen s földfln pusztulás van, Pusztulás vau legjavában: Haldoklik a nagy természet... Ezért örül az enyészet!
Örül az enyészet, örül, Góggel mutat körös-körül S önérzettel zengi szája . „Ex mind vaskezem munkája!-
VÁROSY MIHÁLY.
vos, N. N.
Az orr.
— Humoreszk. —
(Felolvastatott a soproni .irodalmi é« művészeti kör" f. é. uov. hó 30-án tartott előadásán.)
(Folytatás és vége.) Továbbá az orr igen jó orvos. Halljuk ugyan is az életbet nevezni N. N. szemor-
íogorvos, N. N. fű »orvos, azt azon ban még soha nem hallottuk N. N. orr orvos, es ez azért van, mert az orrnak soha nem kell orvos, mivel az maga is gyaítorolja a gyógykezelést olyképpen, hogy midőn gazdája meghüti magát, akkor az orr magára vesz egy nagy náthát, hogy meg mentse gazdáját egy még nagyobb beteg 8 é g t ő 1, ha pedig a nátha nem használ, akkor elősegri a gazda egészségét egy jó t fisz e n t ó s által; azért szoktuk mondani, ha valaki tüszentett „egészségére vál-j é k," ma már nem mondjuk azért, mert mai napság az illem szabályok oly szigorúak, hogy azok szerint ma már valakinek jót kívánni is tilos.
Mindezzel azonban még nincs kimerítve az orr sokoldalú tevékenysége és alkalmazhatósága, mert a méltánytalan emberiség a mellett, hogy az orr ily sokoldalú és nagyfontosságú funkeziókra képei», — még annjira is lealázza szegényt, hogy mint az állatot teherhordásra alkalmazza. így a vad emberek — nem bírván még zálogházakkal, ékszereiket kötik fel az orrukra, a szelid, czivilizált emberek pedig megbízásaikat, — ajért ha A. B.-t valamely fontos teendővel bízta meg, ugy fogja kifejezni magát orrára kötöttem neki. De nem csak ékszereket és megbízásokat hordanak az orrok, hanem még más különféle terheket is, mint Zwickereket, Lorgnet-teket, Nasenreitereketéspápaszemeket, s mindezen terheket azért tartozik az orr elviselni, hogy nekünk lehetővé tegye a látást, minélfogva mai napság már elmondhatjuk, hogy orrunkkal inkább látunk, mint szagolunk, mert mig assal nem tudnnk előre meg-
szagolni serami rosszat, de neki rohanunk min aennek, addig ha megnyergeltetjük zwickorrel és pipaszemmel, rövidlá''ó létünkre is lá''.unk sokszor annyit, mennyit nem volna szabad látnunk akkor, ha orrunkra zwicker helyett az illemet függesztenénk. Egyébiránt mint különös dolgot kell megjegyeznem, hogy mai napság a jó szem már ritkább, mint az optikus műhely, a gyermekek már rövidlátóknak születnek b majd a bölcsőtől fogva zwickerrel és pápaszemmel neveltetnek ; azután mégis ha valaki az ily gyermekeket szülői örömére ki akarja emelni, ugy dicséri meg, hogy minő világra való szemes gyermekek ezek, pedig ha valót akarna mondani, oda kellene tennie a pápát is, és ugy magát kifejezni, minő világra való pápaszemes gyermekek ezek.
Való az orr arra is, hogy az életben kom-passul, iránytűül alkalmaztassék, mert mig a kormányzó hajóját a tengeren a kompassnál fogva, addig a magas hivatalnok az alsóbbat a prima dona a direktort, a feleség az engedékeny férjet rendesen az orránál iogva szokta vezetni.
Való az orr arra is, hogy kedély állapotunk hőmérőjéül szolgáljon, mert az orr is mint a higany száll és emelkedik. Azért szerencsénkben az orrunkat f enn hordjuk például :
Az njdoncz versirónak, ha munkái nyomtatásban megjelennek, nem pacsirta dala, de orra száll a magasba.
A bankár, ha értékpapírjai emelkednek orrát még érték papirjainál is magasabbra tartja.
A haszonbérlőből lett házi ur nemcsak a
haszonbért, de orrát is azonnal felemeli.
8 az operett énekes, ha gageját a hó elején levonás nélkül felcsiphette, nem hangját, de orrát viszi fel a magas C ig.
Balsorsban orrunkat lelóggatjuk például :
A kezdő prókátor, ha legelső perét is elvesztette, nem az expensnótát csigázza fel, de orrát csüngeszti le.
A kikoaarazott vőlegény nem a kiszemelt lakást veszi fel, de orrát ereszti le.
A ki álmában Haupttreffert csinál, midőn felébred nem a 200000 frtot c s i p i fel, de orrát csimpeszti le.
A hivatalnok, ki már 10 év óta vár előléptetésre, midőn a hivatalos közlöny a 11. év-ben is más nevét hozza, nem dekretumát emeli fel, de orrát 1 ó g g a t j a le.
Haragunkban pedig orrunkat felütjük pl.
A zilált vagyónu ember, ha fizetési képtelenségét állítják, nem a tárczáját és telekkönyvét, — a kereskedő, ha hitelképességét tagadni merik, nem a s t r a z-z áj át és főkönyvét, — s az agg hajadon, h^ sokszor emiitett fiatalságát kimosolyogják, nem a keresztelőjét és anyakön y v é t, de mindhárom az orrát üti fel.
Való az orr arra is, hogy é r d e m j e-1 U 1'' alkalmaztassék, de csak az érdemetlenség érdemjeléül, onnét van azután, hogy azok, kik magukat kitüntették és érdemesekké tették, felülről érdemkeresstet, nemesi czimet vagy lovagrendet, az érdemetlenek egy nagy orrot szoktak kapni.
Való az orr arra is, hogy vele fen tartsuk a világot; igen, mert ha az embernek orra nem
ZALAI KÖZLÖNY. DECZEMBER 29-én 1878
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
b.) Az elnök, helyettes elnök, alelnök, igazgató, titkár, pénztárnok, könyvtáxnok a a választmány titkos szavazás utján választatnak meg. A megválasztásra a szavazók általános
szótöbbsége kivántatik.
e.) A választás következőleg történik. A közgyűlés megnyitása előtt szavazati ivek osztatnak ki a tagok között, melyeket azok betöltvén, személyesen adják az elnök kezébe, a az e mellett lévő két jegyső minden átadó nevét feljegyzi.
A szavazati ivek átnézésére 7 tagból álló bizottmány küldetik ki.
A választmány 40 választmányi tagból, s az elnök, helyettes elnök, alelnök, igazgató, titkár, pénztárnok, könyvtárnok, 33 osztály elnök, és 33 osztály jegyző beleszámításával 120 tagból áll.
Halálozási, a választmányi tagságróli lemondás, s tekintettel azon esetre, ha később a szakosztályok által netalán a választmányi tagok 9orából választatnék meg valaki osztályelnöknek vagy jegyzőnek, a választásnál aránylag legtöbb szavazatot nyert tagokból egésziti ki magát a választmány.
f.) A közgyűlés a szövetség nagyobb kiadásai felett a választmány által előterjesztett kérdesekben, valamint a tagok által tett javaslatokra nézve szótöbbséggel határoz.
g.) Ha valamely tagul jelentkezőt a választmány nem hozna javaslatba, ugy a közgyűléshez fordulhat, mely a felvétel vagy fel nem vétel iránt titkos szavazás utján véglegesen határoz.
h.) Ha valamely tag kirekesztése iránt tétetik indokolt indítvány, azt legalabb 20 tagnak kell aláírni s a kirekesztés csak a jelenlevők két harmadának szavazatával történhetik.
i.) Minden közgyűlés végén a jegyzőkönyvek és számadások helyességének és a ''szövetség vagyonának megvizsgálására 3 nem választmányi tagból álló bizottmány neveztetik ki, mely szoroB vizsgálat után az előterjesztett okmányokat hitelesiti.
14. Az elnök képviseli a szövetséget hatóságok vagy valami harmadik személy irányában, a közgyűléseken, választmányban és az egyetemes szaküléseken elnököl, összehívja a köz- és választmányi gyűlést, tarthat rendkívüli közgyűlést, a rendes közgyűlésen jelen tést tesz a szövetség működéséről átalában, a szavazatok egyenlő számánál azon vélemény fog határozattá emeltetni, mely általa elfogadtatott, a tagsági okleveleket, a titkár ellenjegyzésével aláírja, őrködik, hogy a szövetség alapszabályai szigorúan megtartaasanak, s hogy a közgyűlés és választmány határozatai foganatba menjenek, végre a választmány által jóráhagyott fizetéseket utalványozza. Az elnök jogában sőt kötelességében áll a szövetségi pénztárnak időről időre való megvizsgálása*
A helyettes s az alelnök helyettesei az
elnöknek mindenben. A helyettes és az alelnök akadályoztatása esetében pedig a legidősebb osztályelnők helyettesíti őtet.
15. §. A választmány minden hóban egyszer, vagy ha a szükség kivánja az elnök összehívására gyakrabban ülést tart.
Efféle ülések 8 nappal előbb a szövetség által kijelölendő hírlapokban kihirdetendők, hogy a nem választmányi tagok is, a kiknek tetszik, megjelenhessenek. A választmányi tagok pedig külön is meghivandók.
A választmányi, tagok, mintán e tisztet a a bennök helyezett közbizalmat elfogadták, a választmányi üléseken pontosan megjelenni tartoznak, s háromszori okadatolás nélküli elmaradásuk lemondásnak tekintetik.
Valamely végzés hozására a választmány tagjai közül 30-nak kell jelen lenni.
A választmányi ülésekben történik :
a.) A tagok választása. Ez a taggá lenni kívánó sajátkezüleg irt nyilatkozata s egy egyesületi tag ajánlása folytán, titkos szavazás utján vitetik végbe.
A megválasztott tagok nevei a közgyűlésnek bejelentendők.
b.) A pénztárnok működése felett a választmány, a pénztár gyakori véletlen megvizsgálása álul őrködik, s érette felelős.
c.) A választmány üléseiben, minden czél-irányos és nem épen a közgyűlés jogai körébe tartozó tárgyat, mely a szövetség gyarapodását és virágzását előmozdítja, nemkülönben a netalán észrevett hibáknak és hiányoknak vagy a szövetség működését gátló egyéb akadályoknak elhárítását, valamint a pénzkiadásoknak, számadásoknak szoros megvizsgálását munkába veszi, s az ezek iránt támadt kérdéseket, kimentett tanácskozás után, a többség véleménye szerint eldönti.
d.) A választmány határozza el a szövetség készpénzének a legbiztosabb helyre, minden kellő biztosíték melletti kamatra adását.
c.) Az igazgatónak, valamint a közrend fen tartásában, ugy a pénzek behajtásában is mindenkor kitelhető módon Begélyül szolgál.
f.) A választmány a közgyűlés határo zataihoz szorosan ragaszkodva, a szövetség ügyvitelére vonatkozó házi szabályokat készi-tendi és végrehajtandja, azokat annak idején megvizsgálás s helybenhagyás végett a közgyűlés elé terjesztvén.
g.) Sarkalatos és rendaivűli változásokat egyedül a közgyűlés hozhat.
16. §. Az igazgató viszi az egyesület gaz-dáazati ügyeit, felvigyáz arra, hogy a szövetség erre szánt könyvébe miden felvett tag nevét sajátkezüleg jegyezze be, ő fogadja meg a szolgaszemélyzetet, s azt rendben tartja, s a szövetség helyiségeiben a rendre s tisztaságra felügyel. A választmány határozatait foganatosítja, a a választmány által jóváhagyott fizetéseket s bevásárlásokat végrehajtja.
volna, nem tudná mivel élvezné a drága szivar füstjét és a rapé tubák illatát, ha pedig ezt nem tudná élvezni, nem is venné meg pénzért,
— ha pedig nem venné meg pénzért, akkor nem is létezhetnék kis és nagy dohány bolt, s ha kis és nagy dohánybolt nem létezhetnék, akkor nem is existálhatna dohány monopolium sem, s ha dohány monop< líum nem existálhatna, akkor tönkre menne a financzia, s ha a finan-czia tönkre menne, akkor felfordulna a világ,
— ergo tehát orrunkkal tartjuk fenn a világot, mit a jó bosnyákok is alighanem hamar észrevettek, azért iparkodtak annak a kit elcsíphettek először is az orrát lemetszeni.
Azonban az orr nemcsak az államoknak, de az egyeseknek is megtermi a maga gyümölcsét, mit egy példával fogok felvilágosítani. Cs. mezővárosban ismertem egy vámszedőt, ki noha erős, trabalis ember volt, azért mégis I n-cenpinc Lajos nevet viselt mert ereje mellett volt egy gyöngesége is és ez abból állott, hogy a vámon beszedett rézgaraao-k a t azonnal átvitte a szomszédkorcsmába és ott jóiilatu borocskában beiszogatta. A beivott rézgarasok azonban nem vesztek kárba, mert az életre való orr azért, hogy a borocska illatából és erejéből naponta részesült megrezesedett és á rézgarasok helyett annyi nyers rezet termett gazdájának, hogy ez ha abból részpénzt veret és idejekorán el nem hal, derék azőllót vehet magának. Az orr tehát az államoknak aranyat, a magánosoknak rezet terem, s így nemzetgazdászati szempontból is nagyon fontos, mert növeli az érez alapot és szaporítja a réz bányák számát.
Végül való még az orr arra is, hogy vele szagoljunk, a szagolás azonban az orrnak már nem teendői és foglalkozásai közé tartozik, hanem annak inkább mulatsága. Bele van ugyan is az emberi természetbe oltva, hogy szeret mulatni, szereti a jót élvezni; csak hogy a természet akkor, midőn bele oltá az emberbe a ma-látási vágyat, az élvezni azeretéat, ugyan akkor a legtöbbtől megvonta az egyedüli ezzközt,
melylyal megérdemelni lehet, a pénzt. Az orrnál azonban a természet ez irányban kegyesen viselte magát, mert azt oly körülmények közé alkotá, hogy mulathat és élvezhet kényekedve szerint, a nélkül hogy az neki pénzbe kerülne : — így pl. nyáron kisétál ax orral gazdája a szép természetbe az illatos virágok közé, s ott az orr pénz nélkül élvezhet, mert teleszív-hatjamagát a virágok különféle jó illatával s büszke lehet reá, hogy még a természet is neki akart kedvezni akkor, mikor az ezer meg ezerféle virág kelyhét jó illatul árasztá el. — Télen pedig, midőn a természet nem nyújthat ví rágiliatot, elsétál gazdájával valamely jó ma gyár konyha előtt s már messziről élvezheti ismét pénz nélkül a jó foghagymásrostélyos szagot, a szegény száj pedig ez alatt elsopánkodva a nagy drágaság és pénztelenség felett tartoaik megelégedni az üres kortyok nyelegetésével.
Eszerint az orr szerencsés teremtménye a természetnek, mert mulathat és élvezhet ingyen az uj mérték betartása nélkül.
Minthogy azonban minden jónak vannak elrontói és minden rózsa töviasel jár, tehát az orrnak is találkoznak ellenségei, kik megzavarják mulataágát és kellemetlenné teszik élvezetét. Vannak ugyanis olyanok, kiknek minden pao-siójuk abban áll, ha mások orra alá borsot törhetnek, vagy tormát reszelhetnek, pedig hát est sem az orr, hanem a szemek siratják meg, az orr pedig egyet fintorít magán s egy fintoritáasal képes az egész testet s kellemetlen szagtól félre terelni, vagy ha ez kikerülhetetlen volna, akkor a kezeket kényszeríti, hogy azok készséges szolgálattal parfümös zsebkendőt ragadjanak és megmentsék az orr ő kényességét a nem kellemes szag érintésétől. Csupán csak egy kellemetlen szag van, melytől az orrot a zsebkendő sem mentheti meg, s mely szaggal Utálkozni legtöbb ember orra fél, ez a puskapor szag, pedig hiába ez ellen csak a más világon van assekuracio.
(Sopron.) SZAKONYI KÁLMÁN.
A már elfogadott fizetéseken kivül oly elkerülhetlen s sürgős költségekre, melyek a következő választmányi ülés Urtásáig nem halaszthatók, a házi szabályokban meghatározott Öszegig rendelkezik.
A pénztárnoktól minden közgyűlés előtt kéri számadását, s az évi közgyűlést ugy a kiadott mint fen maradt pénz menyisége s minőségéről élő szóval is tudósítván, a számadást minden ágazaUiban s részleteiben az évi közgyűlésen a tagok közt kiosztja.
17. §. A titkár viszi a levelezést, a köz-és választmányi üléseken a jegyzőkönyvet, ellenjegyii a tagsági okleveleket. A szövetséghez intézett kereskedelmi kérdéseket a szakosztályoknak véleményadás végett kiosztja, szerkeszti a azakközlönyt, a kiadandó közleményeket s a szövetség által a hírlapokban közzéteendő csikkeket.
18. §. A könyvtárnok felvigyáz a könyvekre, a folyóiratokra, azokat a választmány álul a házi szabályokban meghatározott módosatok szerint kikölcsönzi, mindezekről kimuU-táat, valamint leltárt készít, s az évi közgyűléseken jelentést tesz. Az év végén a könyvtár állapotát és kezelését a közgyülésileg kiküldött 3 tagu bizottmány vizsgálja meg.
19. §. A pénztárnok kezeli a szöveUég pénzét és ezzel rokon iratait, beszedi szükség esetében a választmány támogatásával — a tagsági dijakat, pontos jegyzéket visz a bevé tel és kiadásokról.
A pénztári számadásokat is a közgyülésileg kiküldött 3 tagu bizottmány vizagálja át.
20. §. A tisztviselők működésének rész leteit a közgyűlés jóváhagyása mellet» a vá lasztmány szabja meg, fizetéseiket pedig szintén a közgyűlés, a választmány javaslata folytán, időről-időre határozza meg.
21. §. A azövetség a tagsági oklevelek megerősítésénél és a hatóaágokhoz intézett leveleken saját pecsétjét használja, — mely ke reskedelmi jelvényeket ábrázolva, következő felirattal bir: „az országos magyar kereskedelmi szövetség pecsétje 1879."
22. §. A szakosztályok a beérkezett vagy felmerülő szakkérdések mennyisége szerint tartják üléseiket. Minthogy pedig a kereskedelmi szakkérdések feletti nyilatkozhatás sok esetben minden szakosztály részvételét igénybe veszi, szükség szerint fognak egyetemes szakülések Urtatni, melyeken általános érdekű kereskedelmi szakkérdések vitattatnak meg, s az azokróli nyilatkozás csakis ilyen egyetemes azakülés véleménye alapján tétethe tik közzé.
az egyetemes szak üléseken a szövetség elnöke elnököl.
23. §. Szellemi működésére vonatkozó egyéb szabályait minden szakosztály saját szükségei szerint állapítja meg.
24. §. .n. szövetség köz-, választmányi és szakülései nyilvánosak.
25. §. A szövetség feloszlása, az ok megjelölésével, csakis az egy évnegyeddel előbb kihirdetett közgyűlésen, s az összes szöveUégi tagok kétharmadának beleegyezésével mondatbatik ki, és a fentebbi mód szerint e köz gyűlésen határoztatik el egyszersmind az is, hogy a «»nvetség pénze és könyvtára melyik hasonnemü hazai czélra tordittassók ? Ez c»«t-ben a vidéki tagok magukat írásban meghaUl-mazott tag állal helyettesitethetik. A szövetség feloszlása iránti határozat a vagyon feletti in tézkedéesel együtt a m. k. belügyministerium-hoz felterjesztendő.
FROMM ANTAL.
Helyi hírek
— Lapunk jelen száma ez évben az utolsó ; fogadja a t. közönség hazafias köszönetünket évek hosszú során át tanúsított pártfo gásaért, igyekszünk azt jövőben is megérdemelni. Adjon Isten boldogabb uj évet, viruljon béke a hazán s koszorúzza áldás a magyar nemzet törekvését!
— S.arácsonyf az öröm és béke, a sze retet éa ártatlanság e magasztos ünnepe szépen folyt le; hólepel boritotU téreinken csikorgó hidegben özönlött a hivők serege a sz. egyházakba.
— A nagy-kanizsai polgári egylet decz. 26 án délelőtt Urtotta rendes évi köz gyűlését. Elnöknek: Darázs Ziigmond, alelnöknek Sanveber József, pénztárnoknak Botfy Károly, titkárnak Nyuly György, háznagynak Tomsics József, választmányi tagoknak. (Jj váry Illés, Csemics Károly, Topolics József, Bartoa János, Kolarics János, Henc* Antal, Benczik József, Horváth István, Chinorányi Boldizsár, Máninger József, Gödörliázy István, Gutmann Henrik. Póttagoknak Jubáaa György és Oszeszly AnUl urak lettek megválasztva. Megemlítjük, hogy az egylet könyvtárának felállításához a közgyűlés a jövő évre 300 frtot szavazott meg.
— Korszerű munka. Fábián Ferenez nagy-kanizsai kir. járásbírósági végrehajtó a
biróaági végrehajtók mikénti szervezése és a végrehajtási eljárásra vonatkozó javaslat kidől-gozásán munkálkodik, a melynek vázlatát f. évi deczomber hó 10-én nyujthatU át Dr. Pau-ler Tivadar igazságügyi minisfer ő nagy méltóságának.
— Baromfi tolvajok. A rendőrség nek sikerült a vidékről beérkezett tyúk és lud-tolvajok közöl két nevezetes baromfi tolvajt elfogni és leUrtózUtni.
— „Képes családi lapok" V dik fű-zete is megjelent változatos tartalommal Meh-ner Vilmos kiadásában. E vállalat öasze nem tévesztendő a »Család lapjával", mely állítólag megszűnt.
— Lapunk előbbi számában említve volt zalamegyei születésű Tuboly Lipót elhalálozása, erre vonatkozólag közöljük a családi gyászjelentést is, azon szomorú megjegyzéssel, hogy azóta legidősb leánya, Róza is meghalt. Tubolyszeghi Tuboly Lipótné szül. Bogy-y Adél saját és gyermekei Kosa, Klementin és Melá-nie, nemkülönben sógora Tubolyszeghi Tuboly Viktor nevében mélyen elkeseredett és megtört szívvel jelenti felejthetlen férj, illetőleg páratlan jó atya és fivér Tubolyszeghi Tuboly Lipót urnák f. hó 12 én reggeli 8 órakor élte 55-ik, és legboldogabb házasságának 12 ik évében hosszas és súlyos betegség hagy máz [TyphusJ és tüdő szurodás) után bekövetkezett csendes elszenderülését. A felejthetlen boldogult földi maradványai f. hó 14-én délután 3 órakor a gyáazháznál: Tabán, rudas-fürdő mellett, 553. sz. a.) fog a római kat. hitvallás szertartása szerint beazenteltetni és onnan a kerepesi ut melletti sírkertbe örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent mise áldozat f, hó 19 én reggel 10 órakor fog a pesti Feromcz rendiek temp lomában a Mindenhatónak bemutaltatni. Budapest. 1878. november hó. Áldás éa béke leng jen a jó férj és páratlan családapa hamvai felett!
— Befásítás tárgyában. A földmi-velési miniszter valamennvi törvényhatóságá hoz a következő körrendeletet intézte: „Az utak, ut- és határszélek be fásítása, védültetmé-nyek létesítése, ezenkívül pedig a gyümölcsfa-tenyésztés általános felkarolása tárgyában a vezetésem alatti minisztérium által kibocsátott rendeletek mindegyikében hangsulyoztatott a faültetés kiváló fontossága, mit is mindennemű tudományos fejtegetésénél legérthetőbben megmagyaráz azon általánosan ismert körülmény, hogy a befásitott vidéken, ha nem állítjuk is, hogy több eső esik, de a mezőgazdászaira nézve főleg a száraz égalju sik földön annyira fontos harmat képződés csakugyan sokkal nagyobb, mint a fátlan területeken. A fáknak harmat-képző kép -saége azok lombozatdusságától függ, miért íb jelen rendeletemmel oda kívánok hatui, hogy bárminemű befásitásoknál a kitűzött czél kívánta határok között lehetőleg csak oly fanemek használtassanak, melyek sűrűbb lom bozatul bírnak. Mint legczélszerübbek ajánlhatók gyümölcsfáknál körte éa almafák és mindenesetre cseresuyefák, ha azok magas de-rekra növeltétnek. Ajánlatos továbbá a diófu és még inkábbá az eperfa tenyésztése. Vadfáknál igen ajánlatos a vadgesztenye, gyors növése és lombozatdusságánál fogva; továbbá a széles agu nyiría (populu* nigra) éa a jávori», akácz és fűzfák csak ott hol más fanemek ro-szul tenyésznek. Legczélszerübb leend, ugy utifasorok létesítésénél, mind taiskolák felállításánál az illető szolgabirák a megyei gazda sági egyesületek közvetítésével minden község részére meghatározzák azon fanemeket, me lyeknek tenyésztése az illető vidékre kívánatos, mely tekintetbeni közreműködésre a gazdasági egyesületeket jelen rendeletemmel egyidejűleg felhívtam."
— Keszthelyen egy jótékonyságáról is meretes uri ember a karácsonyi ünnepekre a házi szegények közt 22 szekér fát osztatott ki. Méltóságos öz$\ Bogyay Lajosné úrnő valamin'' minden évben titjgy a jeleniben is a házi szfg''í nyek közt leendő kiosztás végett 10 frtot kül dött a városbiró úrhoz. Fogadják enemeskobüt adakozók a nyilvánosság terén legbensőbb eus mérésünkét.
— Hymen. Udvardy Vincze a zalaegerszegi polgári iskola rajztanára f. hó 22 én vezette oltárhozStrausz Boris kisassonyt, Strau.-z Sándor zala egerszegi kir. járásbirósági aljegyző kellerodus leányát. Boldogság kisérje e szent frigyet.
— Rövid hirek. A világ legnagyobb harangja Moszkvában van; 36040 klgr. súly». —• A „Lehelkürt" szerkesztését Ardényi Dez«ő vette át. — Jan. 1-én tij vasúti szállitó-levelek jönek forgalomba. — Kossuth Lajos felüdült.
— Árviz fenyegeti a fővárost. — Bajor lapok irják, hogy Rudolf fhg eljegyzi György »zász hg. Matild leányát, — Az udvar január elején Bécsbe költözik Gödöllőről. — Deák Ferenez tanulókori ezüst zsebórája Bürner Mihály Huu garia szállodai pinczemester birtokában van.
— Az országgyűlés jan. 20 ig szünetel. — Királynénk irlandi utja elmaradt. — MargitU
i
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
DECZEMBER 29 éa 1878.
kürü! három leányt raboltak el a vándor czi-gányok, szerencsésen megszöktek. — Pinnyén egy egyén véletlenül revorverre! agyonlövetett, Horvát-Szent Miklóson sziute. — 150 ezer bos nyák már haza telepittetett. — Szent-Pétervá-rott a fegyverviselés eltiltatott. — Triesztbe a kisdedovoda ablakait beverték, mert németül tanitottak.
Ki nyert?
Brünn, decz. 24-én: 48, 21, 3, 61, 27.
Irodalom.
— Cj zenemüvek Táborszky és Parsch zenemükereskedéftében megjelentek : Négy ked veit népdal. 1. Ritka ritka ritka buza 2. Sarkon van a Buza János korcsmája (Minden este fuvolázum sokáig.) 3 Békot vertem (Temetőben láttalak meg. 4. Sötét az éj. Énekhangra zongorakísérettel (vagy zongorára külön alkalmazta Huber Sándor, Ára 80 kr.
-- Váczon Serédi G. kiadása- s Kálmán Lajos szerkesztésében „Legolcsóbb képes gyermek lap" jelenik meg havonkint egyszer. Ara télévre 80kr. Gazdtg s helyes iránya folytán méltán ajánlható.
— „Koszomu czim alatt széptehetségü irónk Szana Tamás szerkesztésében a Petőfi Társaságnak gyönyörű kiállítású havi közlönye indul meg januártól kezdve. Az első füzet tartalmát. Jókai. Endrődi S. Kertbeny K. Balázs S. Szana T. Névy L. Pásztói ifj. Ábrányi K. és Keviezky Gy. jelesbnél jelesb munkálatai teszik. Rautmann Frigyes. Ara félévre 5 ft. Az első f>iz«t Petőfi gyermekkori arczképével vau disze üitvo. Midőn a jeles kiadványt ajánljuk a t. közönségnek kiváló pártfogásába, közöljük a
szerkesztő nyilatkozatát is: A „Koszorú" mindenkor a legválogatottabb dolgozatokat igyekszik nyújtani, kiállításai illetőleg pedig a kül fold hasonló vállalataival mindenkor bátran versenyezhet — mellékletei jövőre metszések lesznek; Petőfi arczképét kivitelesen azért fényképeztettük, nehogy a különben is homályos eredeti kezűnek vonásai a rajzoló ónja vagy a metsző vésője alatt változtatást szenvedjenek.
— „A csók könyve" irta Dengi János. Bpest, Tettey Nándor és Társánál czímü kiadvány küldetett be hozzánk. A csók, ez édes méreg, vagy mérges édesség érdekesen van különféle válfajában leirva, s bizonyára kapós olvasmány — titokban is. Rendszerében a szerző három féle főcsókot osztályozott: Ajakcsók, tagcsók és tárgycsók, ezek ismét 15 kevésbé főcsóknak számíttatott, általánosan azonban mindegyik teljes vagy egyoldalúnak vétetett. . Tárgyánál fogva a „szerelem csók" legvonzóbb olvasmány. Végül apró csóktörténeteket is közöl. A 15G lapra terjedő csinosan kiállított mü ára fűzve 1 frt 20 kr. Diszkötésben 2 frt.
Szerkesztői üzenet.
3192. Sz. S. A könyvóit nem jár semmi. Viszont üdvözlöm !
3193. T. A. Köszönjük * figyelmet. Minden irónak £<>k a baja a sajtóhibákká1.
3194. „Ismeretlen érzés. hagyj nyugodnom" helyes, mi is nyugodtan hagyjuk.
319"). ,,Dalok." Nagyon is busák:
„Oh te halál, te ijeszt«" vh* vitéz4, (mért nem vasas német?)
„A te karod a jókat elvinni késx." sut.
Hát ebe* mit sz«M ? „Meglesem, mint kedvesével édeleg Agyonlövöm mind a kettőt s o n g e m a t." 319G. .A tatár lyukak'' nem közölhetők,
3197. Párisba. Magán levelet irunk.
3198 A ,8tummer Bettler8 leforditáiát illetőleg. nem sikerült megtudnunk. Levélboritékokat küldöttünk.
3199. Boldog uj évet kivánunk mindegyik munkatársunk — s előfizetőinknek, köszönet a szellemi s anyagi támogatásért!
Felelős szerkesztő: Bátorfi LajOS.

ooo
minden hiányzik belőle, mi egy szükséges.
sok
beszély kellékéhez
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A hallási olaj
Dr. Schmidt f5-törx*orvo»tól
gyógyít mindéi süketséget ha aea vele szHIe-tett. Nagyothailást fülzugást azonnal elhárít.)
o.ra üvegenként használati utasítással együtt 2 frt.
Provincziákból 2 frt 40 kr portó mentességgel küldendő.
Főraktár Grátz Gyulánál. Bécs VI Marlahilferstrasse Nr. 79.
Taiulevél. Több mint 12 év lefolyása óta tülbajom miatt balfülemmel nem hallottam a mi üzletemben zavart és botrányt okozott; minden általam használt szer bajomon nem segitett, mig nem 3 héttel ezelőtt egy öreg barátom az ön hallási olajára figyelmemet fel-hivta ; mire gondolám, ha oly sokat meg-kisérlettem, meghozatom ezt is 8 csakugyan 14 napi használat után névtelen barátomnak feltűnő ered ményt mutathattam fel mert hallási szervem tökéletesen helyre volt allitva. Minden hasonló betegségben szenvedőknek az ön hallási olaját a legjobb tudattal legmelegebben ajánlhatom.
Steinberg Gyula.
Füratcnwalde, aug. 8 1878. (772 1 — 10;
§
0 0
8 0
0 0 0 0 0 0
Ntgy-Kaiim, deczember hó 1878.
Van szerencsém a n. é. közönségnek be-csea tudomására hozni, hogy üzletem felhagyása végett árukészletem teljes
végeladását
elrendeltem, és ezentúl csakis a műhelyt tartom fen.
*
Ennélfogva a n. é. közönségnek moát a legkedvezőbb alkalom nyujtatik a karácsonyi éa újévi ünnepekre áruezikkeim-ből legjobban és legolcsóbban bevásárlásokat tenni.
Szíves látogatásért esd
kiváló tisztelettel
Helfy A.
aranyműves.
í
* E rovat alatt közlöttórt felelősséget nem vÀJlal a fizerk.
Hirdetmény.
Nemes-Vid mezőváros közbirtokossága részéről közhírré tétetik, hogy a közös Nagy vendégfogadó 1879. évi január 19-én a hozzátartozó jogokkal, a városháznál tartandó nyilvános árverésen három évre bérbe fog adatni. — Bérelni szándékozók 400 frt bánatpénzzel ellátva a fentirt napon megjelenésre felszóllittatnak.
Kelt Nemes-Vid, 1878. decz. 26.
A közbirtokosság.
p
Dr. Tanzer fogorvos, előadó tanár Gráczban az egyetemen.
t.''s. k. kitüntetett szájvíz Antiseptikon egy üv^ggid 1 frt, 1 katulya f.>ppur 80 kr, 1 adaij fogpasta m) kr, I csomag pasta 30 kr — sok oldalról keresettek és ípen dicsérve lettpk A ga/.da^on befolyt elismerő levelektől eltekintve megji-gy»,zt.«tik, hogy ezen fogóvsz*r«''k Ausztria-Magyarország uiin li-u városábm kaphat, k és megr^mlv-lhetők. K-*en óvszi-n-k nagy mennyiségben Ola*z<>r *K"i Oroszország sAt még Amerikába is küldi tn.-k
Faraktár Nagy Kanizsán:
720 12 — 12)
Práger Béla gyógyszerész urnái.
Csak
Ezen, Bécs város tanacsa által a szegények-alapja javára rendezett sorsjáték nyerői
looo 2oo ) ''oo loo ) darab er.flst
loo, 100 ) arany loo, loo. ) forintos, 3 bécsi 80r8jegy melyek
t.-Trc 200,000 frt.
menve ^v " "l,K
más mü- és értéktárgy ezüstból. egy nttvéve
3000 60,000 érS„.
A húzás a váorsl tanács ellenőrzése melle tt 1879 február
25 én tartatlk meg. ,
Vidéki megrendeléseknél az összeg bermentett beküldését
és 30 kr. mellékelését kérjük a sorsjegyek, és annak idején a hutául-lajstrom bérmentett megküldése fejében. 3 10)
Az Union bank váltó Irodája, Bécs Graben 13.
50 kr.
az ára egy
eredeti sorsjegynek
a tneiylyel
ÍOOO dr. aranyat
lehet nyerői.
Hotel zum goldenen Hirschen
Sonntag d. 29 Dezember 1878. unter Mitwirkung der vereinten 1 Musikkapelle Kovàts & Grünbaum
ßms© aasserordentltebe SÛïEÉI
unter Direction des Prostidlgitatour Herrn Kitter von
der einzige Erbe der Talente seines Vaterf, ausgezeichnet mit 2 Medaillen und dem goldenen Kieuze. welcher nur W* eine Vorstellung physikalisch mechanischer und optischer Experimente geben wird.
Dieser, der Sohn des alten, weltberühmten Schwarzkünstlers BOSCO ist hieher gekommen, um Jedermann die Kunst seines Vaters zu zeigen und in das Gedächtniss zurückzurufen. Derselbe hatte die Ehre vor Ihrer Majestät der Kaiserin von Oesterreich und Ihrer k. k. Hoheit der Frau Erzherzogin Elisabeth sich produciren zu dürfen. Mit diesem Programme wird er da« alte uud neu Wissen der Zauberkunst vergleichend darstellen und den
egyptischen Sonnen schirm
zum ersten Male hier zur Aufführung bringen. Dieses wunderbare Kunststück ist in Paris 180 Mal nach einander wiederholt, mit einer goldenen Medaille pramiirt und in allen ersten Theatern in der Welt als ein Wunder des WissenB und der KuuBt anerkannt worden.
P R O G Fl A M M :
i I. Tbell
1. Das Bündniss der Liebe.
2. Die Sonnenuhr.
3. Die telegrafische Depesche.
4. Der Bäcker bei der Londoner Irren-Anstalt.
5. Die Marsala-Flasche.
f>. Der zweite Moses oder die Söhne des Océans.
II. Thell.
1. Der grosse internationale Bazar des XIX. Jahrhunderts.
2. Die Pariser Weltausstellung.
3. Die Cafékanne bei der Wiener Weltausstellung.
4. Der galante Secretär.
5. Bosco als Brunnen. (Experimente nach Bosco''s Vaters.)
6. Der verschwindende Kopf Bosco''s Grosvaters.
Preise der Plätze: |
Cercle-Sita 1 fl., Nummerirter Sitz tiü kr. Entrée 4t) kr. Uallerie 20. Karten bind in der Buchandlung des Herrn J. Wajdit» und Abends an der Cassa zu babeu. Anfang Q XJlir A-toenda.
Klisinrt kitűnő fog- és szájtifiztitó-szer.
Odontlne.
Kitüllö fogpasta. tisztítja a fogakat h nélkül. hot''V a fogak zo-
máuezát megsértené, frissíti és nrÓMti a foghust és mellőzi a s/áj kellemetlen szagát.
gjgp- Myirrhine.
Kitűnő fzájviz, mely a fogkövek ietelepedésér, úgyszintén ereje folytán folytatólagos használat mellett a fogak lvukacsosbá-gát gátolja. 740 111 2—3 Kapható minden elegáns kereskedésben, hol illatszerek áruitatnak.
Treu, Nngllsch és társa utódai, Tliies Károly
es. kir. udvari illattszer-áru-gvar H é c i» b e n.
A legszebb párisi és bécsi
fiizö gyártmányok
„ZUR SCHÖNEN TAILLE"
Bécs,
T u o Ii 1 a u b « u N r 17
/
Arak G—8. egész 11! frtig.
Levél általi megrendeléseknél kéretik a mérték centiméterekben megirni, és pedig:
1. Egész átmérete a mell és hátnak, a hónaalatt mérve.
2. Átmérete a deréknak.
o. Átmérete csipónek. 77o 2 no 4. Hossza, a hónaaljtói a derékig. A mérték a testen a ruhán át mérendő.
1878. évi november 1-től
a poMa Illeték csomagokért egész 5 kilo telj súlyig Tilesztból Osztrák-Magyathon minden postaállomásába c»ak 30 kr. « így mindenkinek alkalom >. datik kávét, rizst, oseme^-ét, főzeléket stb kisebb meuuyiségben - nagyban eladasi árakért rendelhetni. ^753 8—10) la Ceylon legfinomabb gyöngykávét kilónkint frt 180 1« , Plánt „ „ 1.70 i la . natív „ „ „130 la r ar«b valódi nooca . r , 150 a „ legfinomabb Java kávét . » I 45 krajezárert küldox 4S 4 kilo teljsnlyu zsákben az ár utánvételével. Kimeritfi árjegyzőket kívánatra bérmeiitegen küldök
S í a g ® f 6. Triest.
TITKOS BETKGSIMK,
különösen
férfi-tehetetlenség.
magömlések, hngycBŐfolvások (maro befecskendezés nélkül) hólyagbántalmak, bujakóros daganatok, bőrkiütések, ha még oly idültek is, továbbá koszvény, fehérfolyás, bószámgörcsók, a hivatásbani megzavarás nélkül, a leggyöngédebb módon, hason-szenvi szerek alkalmazása által bámulatosan gyors és gyökeres gyógyításra találnak
Sok ezer szerencsésen kigyógyult egyén köszónS-irata kézzelfoghatótag bizouyitja ezen gyógyreudszer áldásossigát.
A gyógykezelés levél utján is történhetik. Gyógyszerek kivúnatra megküldetnek.
Dr. BRKÍ8T IL.. Pesten, két-sasuteza, 24.
Ugyanott kapható a híres, mindenki számára uélkülüz-hetlen könyv: „Az önsegély-, mely oktatást ad a nemi viszonyokról, i inkoii büuükröl, tehetetlenségről, stb. és biztos réd-szert türtalnidz ragályozás stb. ellen. (Ara 2 frt ) (731 9-4-9)
tizenhetedik évfolyam
ZALAI KÖZLÖNY
DECZEMBER 2 én 1878.

JD
Császár királ»ilag országo.-an engedélyezett
mosd és vászonáru gyár.
WEL3DLBFL ^Sc BTJDTF1
F. 11 r.dvsri szállítók. — Főrakiár: Bécs. !. Tuchlauben nr. 13.
ífiL
200.000 forint
karácsonyi- és újévi ajándékul
melyet
STRAUSS A., Bécs, Rothenthurmstrasse 21.
vászon és mosd-áru telenyeiyir
a Imkótt C''harlo* Fréres és társa-féle tryári csődtömegétől
átvett üsszáruraktér »ói, uri. leány és gyermekruhák, vásznak, asztali ruhák sth. etek kiizi.it kiállítási darabok a párisi vil.-í^tárlatból, általában solid árukat, nagy és kis mennyiségben a gyári áron jelentékenyen alul vóeclád. Az utánvétellel megvett és nem tetsző tárgyak készséggel \ isszaváltatnak vagy posta fordultával kicseréltetnek*.
A szerencsének alkalom nyiiik. mert mitiden t. megrrndeló 30 frt áru bevásárlás után j''-lentékeny leengedésben részesül. A leengedésük .-ilInak a következő oredeti utal váuy okból. c^ry eoüli tulajdonjoggal az ezekre eső nyereményeknek az alanti sorsba-zéshoz, és pedig :
0W* Egy megrendelésnél
30 frtig egy bécsi communái sorsjegy 200.000 frt. fűnj ercmény. 40 „ „ magyar iutalóksorsjegy 150.000 frt. r 75 n „ li>U4-iki hitelsorsjegy 2(»0.000 frt. 100 n „ eredeti mailandi sorsjegy l''>0000 frc. 1;>0 , ., Yclenczei sorsjegy 100.000 frc.
Kgy a kirakat ablakból ö»sxe:i!látott rész mindé .nemű férfi- és nő-fehérruhák, úgymint: it:gek, nadrágok, corsettek. té!i bar eh .1 és struxnadrágok, corset és méllcnykék sth. duraboukiat csak 1 frt potoniárért adatnak el.
Uri és nói ingek ^ legjobb chifíonhól, redős, fantasio és
«tikkelt mellel Vt l.M>, 2—, 2 50. 3 — és 3.50. Creton é3 oxfort in£ek ft. 1 r>0, 2.—, 2 50 és .1.—. vászon ingek gazdag redő, fantasíe, gilet és stikk>*]t melle! ft 2.—, 2 50 3.-, 4 —, 5 — és f>, Uri alsó nadrág a legjobb vászonból ft. 1.50. és 2—. Téli nadrág és mellénykék parchet. stnt\, castor tlaneli *tl> -b.''.l ft_1.50, 2.—, 2.50, 3.-, 3.50 és 4.—.
N^i mieder, a legnjabh és legfinomabb, fehér és ha IV muszin, valódi angol kapcsokkal, ft. 25<>, 3.—.
3.50. 4.—, 5. és <> —. Zsebkendők : Í2 drb szegélylyel ft. I.—, 2 — é.s 2..*>0. 12 drb vászonból ft. 4.50, 5.—, G. — és 7 12 drb fehér vászonból ft. 2.— , 3 —, 4.—, 5. <>.7 Női ingok, chifTonből gazdagon díszítve é* Mikiiéivé, ft. 1 50, 2, 2 50, és 3. — Legjobb vászonból egyszerűen ft. 1.50, ''2 és 3. — Ugyanaz ¿*/da-gon diszitve és 8tikkelve ft. 2.—, 2 50, 3 -,3.ő0 4.—, 5 — és 6.
Női hálóingek bosszú ujjal ft. 1.50. 2.—, és 2.50. — Ugyanaz
Stikkelve ft. 2.50, 2.50, 4.50 és 5. Női alsó szoknyák chiffon és barchetből tt. 1.50, 2, és 2 50. ga/.-dagou diszitve ft. 2. 2.50, és 3. Stikkelt ft. 3, 3.50, 4 10 és 5. gyapot szoknyák és flanell nadrágok 9. 2.50, 3. 3 50 és 4. hálószoknyák ft. 6. 7. 8. lO, 12, 14, egé^z 20-ig.
Női corsettek és nadrágok rhitforból. batiszt és par-chetb 1 gazdagon diszitve, stikkelve egyszerűen ft. 1, 1 —50, trar.dagabb ft. 2, 2.50, 3.3.50 4 és 5. Gallérok férfiaknak ft. 2 és 2.50 taczatosként. nőknek ft 3 és 3 50 „
Kézellök tuczatonként 4 frt. (759 2 _ 7)
Uri és női harisnyák ft 3. 4, 5, 6 és 7.
6 drb. lepodó van-ás nélkül ft 10. 11, 13 50. 15. 16, 18 és 20. I „ zsinórbarchet 30 rőf, piquebarchet 20 röf, chiffon, gradl és
nankings 30 rőfös ft. 7.50, 8. 10, 11 és 12. 1 tuezst törülköző kendő vagy szervietták :"t. 3. 4. 5, ti. é3 7. 1 nagy asztalterítő, fehér vagy szines ft. 1, 1.50, 2, 2 —50, 3. 1 asztalterítők, fehér 6 szeméívre ft. 3, 4, 5 és 6. 12 személyre
10, 11, 12, 14, 17, 19 frt. 1 vég házszfivetü gyolcs rőfös ft 5.50. 6..">0, 7.50. * l vég creas gyolcs 46 rőfös 16, 17, 18, 19 frt 1 hollandi vagy irlandi gyolcs 50 rőfös ft. 18. 20,22.24.27.30, 33 1 vég rnmburgi gyolcs 54 rőtös tt 24, 26, 28, 30. 34, 37. 40, 42,
I hu ne 0» hvásárlási forrás mindennemű
uri. nci es gyermek fehérruhák, vasznak, asztali ruhák es zsebkendőből a !• g-
Í V I . O
ol- s ''.bb eredeti gyári \ ft
árakon. /^^^^V
A 115 lapból á''ló í\ )|1 f\ A • ^J - Íj
és 300 rajzzal, meny- J;JUíLT*) f;''í ? fj
asszonyi, gyermek l X> í''^^íf 1 l''.\
es csecsemő ruhák \V ^y/ j ''J,J\\\ H
mintáival ellátott > i / ÍmI^JV^V''''
minta árj -gy ékfla- í. M / .''''ill ket ingyen és bérmentve kilMjük meg. Ál! indó raktár t >-
M grendelések utánvét 1 mellett lelj• siltetnek.
mfir men^-ajsy.^nyi I
ruhákból.
Jelentékenyen leszállított ám 10 000 1 tncrat fehér éa színe? | vászon és batíszt zsebkendők.
SW" K ü 1 ö u-i
legessé?: ha- , tistk^ndők, beszőtt, i va.''ódi szind sz gély 1 és stikkelt, elegáns uagy betűkkel, beszegve és megmosva 4 drb csak l frt. (Az egész abc-e előlét-hen van.)
(76; 5—20:
Mindenkinek
oda ajándékozzuk
a legszükségesebb hazi eszközöket, u. m.: káv^s- és evö-kanalakat, kt''seket és vlllakat, stb. stb.
A mostanában megbukott nagy britania ezüst-gyár ckőd-válA8ztmányá''ól folszólitt:;ttunk, liogy a nálunk raktáron levő valamennyi britania e«fist-árukat a csekély fuvar- es munka íj negyedén* lc niegtéritéae mellett elajándékozzuk.
A minden egyes czikknél kürt árnak bekílldése, avagy utánvétele molett csupán az Angolországból Bécsig járó szili itisi díj és a mn kadij fgv csekély részének m"gtéritése mellett mindenki a következőket
Ingyen kapja.
6 drb. británia-ezüst evökanai, 6 drb ugyanily kávéskanál, összesen 12 drb. ezelótt 6 frt''oa került, most mind a 12 drb.................
6 drb. británia-eviüst asztali kes angol ac./.éléllel továbbá
6 ugyanolyan villa, összesen 12 drb., moly ezelőtt 9 frtba került, most mind a 12 drb.....
1 drb. tejszedő-kanál, tömtfísnlyu, ezelőtt 3 trf. most . 1 drb. levesszedö kanái, legsúlyosabb fajú, legjobb luitá-
nia-ezüstből, ezelőtt 4 frt. mo^t.......... I 25 kr.
Ezenkívül diszes a ztali g\ertyatatartók, páronkint 1 frt, 2. — , 2.50, 3 — ; tálezák 50, 75. 80 kr , 1 frt és 1. 40 krajával; Kávés V.»pv thűás kannák á 2 frt. 2.50, 3.—, 4 frt; ezukorfogók á 35, 50, 30 kr. és 1 frt; ezukordobozok á 2. 2.80, 4 - , 5.50.
7 t''rt; ezukorszórok á 25. 45, 7^. 97 kr., 1 frt; eczet- és olaj-carsírinak á 2.50, 2 80, 3.50 4.75, 5 frt : vajdol.ozok á 75, 95. 1.70, 2-80, 3.25, 4 — és még számtalan tárgyak.
KülötiÖMi''ii figyelemre méltó.
6 drb. asztali kés lecfin britán^a-er.ii<tiiyéllel, angol aczéléilel. 6 drb. ugyanolyan Villa. 6 drb nehiZ kit >1.0 ev ''kanál 6 drb. ugyanolyan kaveskanál. ös^/.oóo.i 21 drb.. melyek ezelőtt if> fr ba kf-rilUeW, most összesen mind a 24 drb 4 frt 60 kr. M;nd ax itt fóls :rolt tárgyak a legfinomabb británia ezüstből vannak kL-ssit^e s azoknak fehéren maradásukért jpy 15 fivi jótállás váWiltafik. "VI Igyekezzék mindenki megrendelését lehető leggyorsabban beküldeni, mivel előreláthatólag ily roppant olcsóság mellett, minden csakhamar el t''og kelni. Czim és a cs. k. oszf.-magyar C^jtománvok egyedüli m< gr-ndelési hol ve : a brltánia-ezöstgyár fórsJítára '' '' ^726 11-12)
Jilau és Kanti I. Elisabethstrasse 6.
»95 kr.
3 25 kr 85 kr.

Különösen figyelemre mi:lí(/) n hirneves
Dr. Forti-féle
SEB-TAPASZ,
mely rendkivüli gyógjereje, elválasztó, érlelő s fájdalom csillapító hatása által leggyorsabb, legbiztosabb s egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemű bajokban. — Ily bajok a torokgyulladás, légcsőhurut, b ő r k é u-barna8ágf hártyásgyik (Croup, angina) mindennemű megsértések, harapás, szuráa, vágás vagy égés által támadható sebek, megforrázások, darázs- vagy möhszurások, konok fekélyek, zúzatok (contusiók) meg-lepő gyors fájdalomcsillapítással — rögzöU daganatok, gümők, tályogok, pokolvar, (carbunculus pustula ma-ligna), megkemény kedések, genyedések , vérke^ések, minden mirigy betegségek, görvélyes fekélyek, fagyda-ganat, ujj féreg, körömméreg, vadhús, tagszivacs. CHont-szu, kiticzamitás és megrándulások, helyi csuz 5 továbbá a szülés folytáni lábfelfakadások és sebek, fájós, fekély-zett vagy már genyes női mell. — Sok nő már csirában volt''emlőráktól, — a különben elkeYÜlhetlén életveszélyes sebészi műtétnek mellőzésével — egyedül ezeu jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és méh fullánkja csupán ezen tapasznak rfavid idei használata folytán annyira előtűnik, hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nem so''xára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jelessége leghitelesebb egyének számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyitványai által már régen a legfénvosebben eli mertetett — rendkivüli s legkülönne. mübb esetekben megpróbált hatásánál és feltünű sikeres eredményénél fogva, melyek használata által még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított hírét kétségbe-voübatlanul igazolja.
Egy csomag ára 50 kr, nagyobb csomagé 1 frt használati utasítással együtt, postán küldve 20 krral több. Egy forintnyi csomagnál kissebb szállitmány nem te''j''-siltetik.
Központi küldeményező raktár: PeMcn TOROK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király utcza 7-ik sz. a. Nagy Kanizsán: Práger Béla gyógyszertárában, Belus József gyógyszertárában, Alsó-Lendván: Kis Béla gyógyszertárában. Sümegen : Stsmborszky L. Szombathelyen Pillích P. gyógyszertárban.
A t. cz. gyógyszerész u.ak, kik raktárt elvállalni ti;:jiandók lennének, f^lszóllittatuak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FORTI LÁSZ LÓHOZ czimezve : Budapeot (Ráczváros, Bocskay-tér, 719. száty^ beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít.
Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeui beküldése, vagy postai utalvány, vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesíttetnek. (658 23-50)
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGC
Hamisítás ellen minta és védjegy gyei biztosítva.
m Gy0nor-só
Zongora-
kűlcsuiizö-intézet.
Mindennem ti zongorák dus raktára.
Ócska hangszereknek ujakért! becserélése. Mindennemű zene hangszer bizo-mánjszerü eladá sáü.nk elvállalása.
Emésztő-por)
o 23. EL VL XJŰL a n n Oyulától.
Az országos gyógytár tulajdonosától Stockerau.
Orvosi tekintélyek elismerő nyilatkozatai szerint a legismertebb fűszerek összetétele által, különös hatású gyógykivonatnak bizonyult be az emésztéj és vértisztulásnál, valamint ezek következményeinél, úgymint a fölösleges gyomorsavn.il. étvágyhiány, gyomorhi''v és szorulásoknál ílatáiyos szer gyengeség; állapot ellen nők és gyeimekeknél : halvány arezszin, lesoványodáá, «nrgaság és köszvény ellen. Folytonos használat által ez az egyedüli biztos szer, buskolyság éá lépkóros ku-délyhangulatnál.
A „Medicinischc- Wohenschrift" április 15. száma a következőket irja : „A Btockeraui gyógytárból való gyomor-ac hasznos »-zer emésztési bajoknál, gyomorgyengülés és hcruti-ál, valamiiít az étvágyhiány stb -nél igeu jól működik, sőt több mint jó hatásúnak bizonyult be. — Összetétele a legpróbáltabb fűszerekből oly kitűnő hatású, mely a legújabb időkben először jutott köztudomásra. A jó sikert láthatólag idézi elo, és túlszárnyalja azokat, melyek eddig a haszonraforditásnAl éléretttek ; él igy mindenki, ki tndja, mily határozottan károsítja az egészséget a háborgatott emésztés, és mint rontja lo a testi állapotot, nem fogja egy ily szernek hatásosságát félreismerni.
Egy doboz ára 75 kr. Vidékre utánvétel mellett a leg-keyesebb két doboz rendelhető.
Valódi minőségben Nagy-Kanizsán: csak Práger Béla gyógyszerész urnái kapható. (708 7 -10)
^HLFUKTITZIEIE*
zene- és mükereskedése. Budapesten vaczl utcza nagy Kristóf átelleoeben Az újonnan alakított
24 szám. a
(789 2 -6)
ugyanott van. Félemelet


IX évfolyam IX évfolyam
„2Vt 33 rt O XJ R1
hiteles sorsolási közlönye
az osztrák-magyar és a külföldi lutri értékjiapirok kisorsolható állami és magánkötvényeknok, vasúti gőzhajózási ós iparrész-
vénvek és elsőbbségi kötvényeknek, zálogl/vélek stb.-ntk. A bank-, pénz é< vasutügy folyóirata 1879. január I-vel uj egész éves előfizetést nyitunk a klienczedik évfolyamra.
A MERCUR magyar és német szöveggel 3 4 szer jelenik meg bavonkint, szükség esetén még többször is, és pedig minden jelwitékenyebb húzás után; könnyen érthető rövidséggel czéluzerü és táblázatos átnézetekkel hozza ez a hiteles huzási lajstromokat, valamint a maradványét Is. vagyis a kihozott és fel nem vett nyereményeket s ennélfogva az értékpapírokkal bíró közönségnek nelkü''Szhetlen közege
Előfizetési dij bérmentes házhoz kildés vagy O -fm.ínt postai szétküldésnél egész évr« ^ luliUU
A MERCUR kiadóhivatala
Budapest. Dorottya-utcza 12. Budapest.
Ezennel felhívjuk az előfizetésre s kérjük az érthetően irt lakczim és utolsó posta beküldését. Az ősszeg beküldése legegyszerűbben pobtautalványnyal történhetik. (764 4—10)
t ■».
(752 8-24)
(Msgyar kiadás)
FérilcyftnKfMiiér
Az öonif|;óTÍi
Laurentius w
T n3C&a<U> fMtiik .«íátnin mir.don korban, ''egély
Gyöngességiállapotfaan >
Fi^nytti''kúi. Ii^^r « vilájhira mii mioden «
>tiai bane«ídi>; k''>nj-T«t fí''.ÖlhaÍMi. ílpgendu
. ho^r Laanpfltul« múre mr 1» 6 lítegcnpjí-lvi rordi(M>okhai> » ennél
f^rbt» !e''lllc.■^¿r«;*r«• nem -loral. kz rrrdfll kiad«« l.aiirrtilius töl l.tpcir-hen e^jnrnlradrotO 2TJ laonjri kólftben <Ut honeztani áhr.ikVai minden kon yvkcrrskedea''ea <)e a tterzónél i* L ipnp, SophienstrasM 7 B. sie^eoJeltctheUk. Ara 60 Kr. o. e. ^
Tiidővész és sorvadás
ellen mint leghatisosaLb szer a Hoff János cs. kir. udvari szállító — Bécs, Grahen Rraunerstrassc^S. — maláta vegykészitményei t malátaki-vonat-tgészségi sör, maláta-csokoládé ajánlt»tik, melyek több mint 5000 orvos és végtelenül számos felffiáült beteg elismerését vivták ki 30 év alatt. — Egy titkos szer, mely jeles értékű üdvszer mindennemű meübe-tegség és sorvadás ellen: a Hoff-féle malátaszer. Tüdővészben szenvedő 32 éves leányomat gyógykezeltem vele. A maláta-vegykészítmény, a malátacsokoládé és mell-maiátabomboo folytonos használata föltűnően csökkenté a betegség minden jelenéseit és a gyógyulást teljesen eló-raozditá. Dr. Sporer, cs. kir. kormánytanácsos" Abbissiában. Utóirat. Házi orvosunk utasitása folytán kérek egy kis beteg részére 2 font ma-látacsokoládét és 1 font maláta-bombont küldeni
Sőhtner, k. távirdatiszt.
735 7—3
— A valódi Hoff-féle maiátabombon kék pahirban van
Kapható Nagy-Kaaizsáa Strem&Klein és Rosen-qergŐL Weliscb, Tauber & Schwart ét PoH^ & S t e i n urak fÜszerkereskedésében. — Zaia-Egerstegcn : D a r Á z s József ur gyógyszertárában.
Ismételadók kedvezményben részesülnek.
Nagy-kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.